You are on page 1of 10

REKOD PRESTASI MURID DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 URANUS

BAND 1 BIL D1 E1 D2 E1 D3 E1 D3 E2 D3 E3 D5 E4 D5 E5 D5 E6 D5 E7 D6 E1 D7 E1 D7 E2 D7 E3 D1 E1 D2 E1 D3 E1 NAMA MURID Aida Kamila Filza Ainin Sorfina Ainur Nabeelah Anis Safiyyah Balqis Fatin Farisya Fatin Nabilah Firzanah Iffah Insyirah Keshwini Mohana Lakshimi Nur Alia Nafisa Nur Alia Syuhada Nur Amil Aressa Nur Auni Nabila Nur Fadzilah Nur Fatin Batrisya Nur Izzatul Wafa' Nur Nadirah Nur Najma Safiah Nur Raudah Syahirah Nur Syaza Rusydina Nurimanina Nurin Jazlina Nurul Maisarah Nurul Nadiah Rees Hasya Dayana Shafeera Irdina Sh Farah Imrona Siti Fatini Siti Sarah Syifa Farhana Umil Farhana Vemasha Vemisha WNur Batrisya Laraseh W Salmah Putrisari Yusra Irdina BAND 2 D4 E1 D5 E1 D7 E1 D1 E1 D2 E1 D2 E2 D3 E1 D3 E2 BAND 3 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D6 E2 D7 E1 D8 E1 D9 E1 D9 E2 D1 E1 BAND 4 D2 E1 D3 E1 D3 E2 D3 E3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

REKOD PRESTASI MURID DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 URANUS


BAND 5 BIL D1 E1 D2 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 D6 E1 D7 E1 D1 E1 NAMA MURID Aida Kamila Filza Ainin Sorfina Ainur Nabeelah Anis Safiyyah Balqis Fatin Farisya Fatin Nabilah Firzanah Iffah Insyirah Keshwini Mohana Lakshimi Nur Alia Nafisa Nur Alia Syuhada Nur Amil Aressa Nur Auni Nabila Nur Fadzilah Nur Fatin Batrisya Nur Izzatul Wafa' Nur Nadirah Nur Najma Safiah Nur Raudah Syahirah Nur Syaza Rusydina Nurimanina Nurin Jazlina Nurul Maisarah Nurul Nadiah Rees Hasya Dayana Shafeera Irdina Sh Farah Imrona Siti Fatini Siti Sarah Syifa Farhana Umil Farhana Vemasha Vemisha WNur Batrisya Laraseh W Salmah Putrisari Yusra Irdina Yusra Irdina D2 E32 BAND 6 D2 E1 D2 E2 D3 E1 D4 E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38

REKOD PRESTASI MURID TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 URANUS


BAND1 BIL DT1 E1 DT1 E1 NAMA MURID Aida Kamila Filza Ainin Sorfina Ainur Nabeelah Anis Safiyyah Balqis Fatin Farisya Fatin Nabilah Firzanah Iffah Insyirah Keshwini Mohana Lakshimi Nur Alia Nafisa Nur Alia Syuhada Nur Amil Aressa Nur Auni Nabila Nur Fadzilah Nur Fatin Batrisya Nur Izzatul Wafa' Nur Nadirah Nur Najma Safiah Nur Raudah Syahirah Nur Syaza Rusydina Nurimanina Nurin Jazlina Nurul Maisarah Nurul Nadiah Rees Hasya Dayana Shafeera Irdina Sh Farah Imrona Siti Fatini Siti Sarah Syifa Farhana Umil Farhana Vemasha Vemisha WNur Batrisya Laraseh W Salmah Putrisari Yusra Irdina BAND 2 DT1 E2 DT2 E1 DT2 E2 DT1 E1 DT2 E1 DT3 E1 BAND 3 DT3 E3 DT3 E2 DT4 E1 DT5 E1 DT6 E1 DT1 E1 BAND 4 DT1 E2 DT1 E3 DT2 E1 DT2 E2 DT1 E1 BAND 5 DT2 E1 DT3 E1 DT3 E2 DT1 E1 BAND 6 DT1 E2 DT2 E1 DT2 E2 DT2 E3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38