RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 SEKOLAH MATA PELAJARAN TINGKATAN

Minggu/ tarikh Minggu 1 (2 – 4 Jan)

: SMK UBAI, 26610 PEKAN, PAHANG : :
Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

SAINS SATU

Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen, menjalankan satu penyiasatan saintifik.

Evidens B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat disekeliling berkaitan dengan sains B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B4D2E1 Mengkaji faktor yangmempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. suhu dan arus elektrik. jisim. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair.dan kilo-. menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair. dansimbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unitpanjang B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek Minggu 3 (14-18 Jan) 1.Minggu 2 (7 – 11 Jan) 1. Murid boleh: menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang.I. menyatakan unit S. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang.I. menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.4 Memahami penggunaan alat pengukuran B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuatpengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuatpengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuatpengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan beratbagi sesuatu objek menggunakan neracaspring dan neraca alur/tuas B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air . B3D2E1 Menyatakan kuantititi fizik serta unit S. senti. masa.

menerangkan konsep berat. mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.Minggu 3 (14 – 18 Jan) 1. menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. menyatakan fungsi setiap struktur sel. menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul. B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang B6D1E1 mungkin timbulmengenai masalah yang Membahaskan sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk tidak mungkin timbul sekiranya unit piawai komunikasimelalui pelbagai bentuk digunakan komunikasi Minggu 4 (21 – 25 Jan 1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian Murid boleh: memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.5 Memahami konsep jisim Murid boleh: menentukan berat suatu objek. menentukan jisim suatu objek. menyatakan fungsi setiap struktursel serta menjelaskan persamaan danperbezaan di antara kedua-dua sel . menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.1 Memahami sel Murid boleh: mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. menerangkan konsep jisim. Sel sebagai unit kehidupan 1. B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakanprosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop denganprosedur yang betul B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan seltumbuhan . melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti 1. menggunakan mikroskop dengan betul.

4 Murid boleh: B6D2E1 Menyedari manusia adalah Membincangkan mengenai mengapamanusia adalah organisma yang kompleks. . sistem dan organisma. organ dan sistem dalam badan manusia.3 Memahami sel membentuk tisu. organ. Murid boleh: menyatakan maksud organisma unisel dan multisel. menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang organisma yangkompleks dalam pelbagai bentukpersembahan kompleks. menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia. tisu. memberi contoh organisma unisel dan multisel B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel danorganisma multisel B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel danorganisma multisel B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi Minggu 6 (4 – 8 Feb) Murid boleh: 1. menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada B3D6E1 yang Menyusun organisasi sel mengikut urutan mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.Minggu 5 (28 Jan – 1 Feb) 1.2 Memahami organisma unisel dan multisel. menamakan pelbagai jenis sel manusia. daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah: sel 1.

. menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul. air. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konseptimbul dan tenggelam dalam bentukprototaip Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Minggu 8 (18-22 Feb) 1. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. menerangkan maksud jirim. 1.zarah dalam tiga keadaan jirim. menjelaskan mengapaobjek dan cecair timbul dan tenggelam sertamenyelesaikan beberapa masalah mudahberkaitan ketumpatan B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusiamenggunakan pengetahuan tentangpelbagai keadaan jirim. Murid boleh: menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah. menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. air. Minggu 10 (4 – 8 Mac) 1.3 (25 Feb-1 Mac) Memahami konsep ketumpatan Murid boleh: mendefinisikan ketumpatan. menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Murid boleh: memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.Minggu 7 (11-15 Feb) 1. menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara.2 Memahami tiga keadaan jirim. menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. menyatakan tiga keadaan jirim. tanah dan bendahidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B2D3E2 Memberi maksud jirim B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan danpergerakan zarahzarah dalam tigakeadaan jirim B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objekpepejal dan cecair. menghubungkaitkan benda dan jirim. menyatakan susunan zarah. B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B4D7E1 Menunjukkan udara.1 Jirim Murid boleh: menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Minggu 9 1. memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.

memberi contoh logam dan bukan logam. Kepelbagaian Sumber di Bumi  Murid boleh: menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. mengelaskan unsurkepada logam dan bukan logam dan membericontoh logam dan bukan logam. 2. B2D5E1 Memberi maksud unsure B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur. menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Minggu 13 (1-5 Apr .sebatian dan campuran Membanding dan membezakan ciri-ciri logamdengan bukan logam.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi Minggu 12 UJIAN BULAN MAC (18-22 Mac) 23 – 31 Mac B2D4E1 Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yangdiperlukan untuk menyokong kesinambunganhidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumidalam kehidupan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Murid boleh: menyatakan maksud unsur. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: melalui beberapa kaedah dan menjelaskankaedah tersebut . mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. memberi contoh unsur. menyatakan perbezaan antara unsur. membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti. sebatian dan campuran.Minggu 11 (11-15 Mac) 2.

menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. mengamalkan penggunaan.karbon dioksida dan gas nadir dalamatmosfera B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Minggu 16 & 17 (22-3 Mei) 3. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida. mikroorganisma dan habuk.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara. oksigen. memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. b) udara mengandungi wap air. Murid boleh: menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untukoksigen dan ciricirinya melalui aktiviti B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untukkarbon dioksida dan ciri-cirinya melaluiaktiviti . menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia . guna semula dan kitar semula bahan. B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : pemuliharaan alamsekitar Minggu 15 (15-19 Apr) 3.Minggu 14 (8-12 Apr) 2. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. menyatakan peratusan nitrogen. B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satucampuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen.

menyenaraikan sumber bahan cemar udara. menyenaraikan hasilpembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen Minggu 20 (20 – 24 Mei ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (25 Mei – 9 Jun) CUTI PERTENGAHAN TAHUN Minggu 21 (10-14 Jun) 3. B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : sumber -langkah untuk menghalangdan mengawal bersih .Minggu 18 & 19 (6 -17 Mei) 3. B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakanoksigen dan membebaskan karbon dioksida.tenaga dan wap air semasa respirasi melaluieksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandunganudara sedutan dengan udara hembusandalam manusia melalui eksperimen B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukanuntuk pembakaran. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. menyenaraikan hasil pembakaran.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. memerihalkan kesan pencemaran udara.

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Minggu 24 (1-5 Julai) 1. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih. B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenagautama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaankepada tenaga kinetik dan mengenal pastiperubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti .28 Jun) 3. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga. mengenal pasti perubahan tenaga.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.Minggu 22 & 23 (17.

menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.19 Julai) 1. menyatakan sumber lain bagi haba.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga. B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu . mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. menyatakan maksud suhu. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.Minggu 25 (8-12 Julai) 1.26 Julai 2. B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepadatenaga yang boleh diperbaharu dan tidak bolehdiperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharudan tidak boleh diperbaharu Minggu 26 (15. B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : -carapenggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumbertenaga pengurusan sumbertenaga yang cekap Minggu 27 (22.

menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.23 Ogos) 2. perolakan dan sinaran).3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim Murid boleh: menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkanpengembangan dan pengecutan dalampepejal. menyatakan maksud penebat haba.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.Minggu 28 & 29 (29 Julai – 6 Ogos) 2. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba. memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. menyatakan maksud konduktor haba. cecair dan gas melalui aktiviti B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran habamelalui aktiviti B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh carapengaliran haba dalam fenomenasemulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktordan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaankonduktor dan penebat haba dalamkehidupan harian B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagaikonduktor dan penebat haba melaluieksperimen 7 – 18 Ogos CUTI HARI RAYA AIDILFITRI & CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Minggu 30 (19. B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadapperubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirimyang melibatkan penyerapan danpembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalampemerhatian harian yang menunjukkanperubahan keadaan jirim . cecair dan gas. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.Minggu 31 (26 – 30 Ogos) 2. ULANGKAJI B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentukpersembahan bagi beberapapenyelesaian masalah mengenai prinsippengembangan dan pengecutan jirimdalam kehidupan harian Minggu 39 (14 -25 Okt) Minggu 40 (28 Okt -1 Nov) Minggu 41 & 42 (4 – 15 Nov) 16 Nov – 31 Dis PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / PERBINCANGAN CUTI AKHIR TAHUN .6 Menghargai faedah pengaliran haba Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa. B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentukpersembahan bagi beberapapenyelesaian masalah mengenai prinsippengembangan dan pengecutan jirimdalam kehidupan harian Minggu 32 (30 Ogos – 3 Sept) 2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba denga lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusammenyerap haba lebih baik daripada objekputih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusammembebaskan haba lebih baikdaripada objek putih dan berkilat melaluieksperimen Minggu 33 & 34 (2-13 Sept) 2. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful