You are on page 1of 10

Ang mapa, tsart, grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto.

Sa tulong ng mga ito, nagagawang payak at mas madaling unawain ang mga datos na inilalahad sa isang teksto. Ang isang mahusay na mambabasa ay kailangang nakapagbibigay ng wastong interpretasyon ng mga mapa, tsart, grap at talahanayan. Paano ito magagawa? Narito ang ilang mga mungkahi: ang mga leyenda. Malaki ang matutulong ng mga ito sa 1. Pansinin pagbibigay ng wastong interpretasyon.

2. Pansinin din ang iskeyl na ginagamit. Sa pamamagitan nito, malalaman mo kung ano ang tumbasang gamit para sa isang partikular na sukat. 3. Pansinin kung may talababang ginagamit. Maari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigayinterpretasyon. 4. Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. Bawat bahagi ay madalas kinapapalooban ng datos na kaiba o kayay kaugnay sa iba. Sa pamamagitan ng pagunawa sa bawat bahagi, makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito.

A. Halimbawa ng Tsart:

B. Halimbawa ng Mapa:

C. Mga halimbawa ng Grap: C1. Piktograp:

C2. Guhit na Grap o Layn Grap:

C3. Bar Grap:

C4. Bilog na Grap o Pie Graph:

D. Halimbawa ng Talahanayan