desh5

^mJ 14

H$mhr H$mhr dZñnVtMo _mZdr OmVrda AZ§V CnH$ma AmhoV.
{~KS>bobo eara V§XþéñV H$éZ nwZü _mJm©da AmUUo. eVmdar hr
`mn¡H$s EH$ Amho. {hbm "Zmam`Ur' åhUVmV. Zmam`U Vob, _hmZmam`U
Vob {hÀ`mnmgyZ V`ma H$aVmV.
nwéfm§À`m Im§Úmbm Im§Xm bmdyZ gÜ`mÀ`m {ó`m H$m_ H$aVmZm
OJ^amV {XgVmV. XoemÀ`m amï´>nVr, n§VàYmZ Aer AVr _hËdmMr
nXo ^yf{dÊ`mnmgyZ Vo CÚmoJ OJVmVrb _mZmÀ`m {R>H$mUr H$m_ H$aVmZm
~m¡{ÕH$, emar[aH$ gd© joÌmV Ë`m Vgy^ahr _mJo ZmhrV. Ka, g§gma
gm§^miyZ ZmoH$ar H$aVmZm VmaodaÀ`m AZoH$ H$gaVr brb`m H$aUmè`m
{ó`m§Zm _mV¥Ëdhr nobmdo bmJVo.
"eVmdar' hr dZñnVr Ë`m§À`mH$[aVm daXmZ Amho. ~m¡{ÕH$ d
emar[aH$ H$m_ H$aUmè`m {ó`m§Zr, {ejU joÌmV H$m_ H$aUmè`m qH$dm
{ejU KoV AgUmè`m {ó`m§Zr amoO gH$mi d g§Ü`mH$mir AYm©
M_Mm eVmdar MyU© KoVë`mg Ë`m§Zo _mZ{gH$ d emar[aH$ g§VwbZ
Mm§Jbo amhrb, H$moaS>çm hdm_mZmV eVmdar MyU© Mm§Jbo amhVo. X_Q>,
Amobga hdoV Vo MyU© KÅ> hmoVo. hdoVrb ~mîn Vo emofVo. `mH$[aVm
eVmdar H$ën hm gmIaoMm H$ën Ho$ë`mg Vmo nmdgmù`mVhr {Q>H$Vmo.
H$n^a XþYmV EH$ M_Mm eVmdar H$ën {ZË` KoVë`mg {ó`m§Mo
gd©gmYmaU Amamo½` Mm§Jbo amhVo.
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

113

"eVmdar H$ën' XmoZ nÕVrZo H$aVmV. VmÁ`m _wù`m§nmgyZ d
Ë`m Ooìhm CnbãY ZgVmV Voìhm gwH$boë`m _wù`m§nmgyZ. AmnU
XmoÝhtMohr àmË`{jH$ H$é åhUOo AmnUm§g XmoÝhr H¥$Vr g_OVrb.
àmË`{jH$ n{hboo
eVmdar H$ën VmÁ`m _wù`m§nmgyZ
gm{hË` - 1) eVmdarÀ`m Amoë`m _wù`m 1 {H$bmo, 2) gmIa EH$
{H$bmo
H¥$Vr 1)

8)
9)

Mm§Jë`m nmogboë`m eVmdar _wù`m ñdÀN> nmÊ`mZo YwdZy H$moaS>çm
H$aUo.
_wù`m§Mr gmb gwarZo qH$dm gmbH$mT>UrZo H$mT>mdr.
Ë`m§Mo EH$ Vo {XS> B§M bm§~rMo VwH$S>o H$éZ, VwH$S>çm§À`m
_Ü`^mJr Agbobr era H$mTy>Z Q>mH$mdr.
{_ŠgaÀ`m ghmæ`mZo WmoS>çm WmoS>çm VwH$S>o H$éZ era
H$mT>bëo `m _wù`m OéarZwgma nmUr KmbyZ ~marH$ dmQy>Z ¿`mì`m.
OmS> {dUrÀ`m gwVr dóm_Ü`o KmbyZ Ë`m_Yrb ag EH$m
ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m nmVoë`mV H$mT>mdm.
hm ag _moOnmÌmZo _moOmdm. gmYmaUV: hm ag AYm© brQ>a
EdT>m ^aVmo. WmoS>mgm H$_r OmñV Pmë`mg MmbVmo.
gd©gmYmaUUo {ZKmboë`m VmÁ`m agmÀ`m XþßnQ> gmIa ¿`mdr.
ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m OmS> ~wS>mÀ`m nmVoë`mV nmMeo {_br ag
d EH$ {H$bmo gmIa Ago {_lU Mm§Jbo T>dimdo.
_Ü`_ A¾rda AmQ>dmd`mg R>odmdo.
bmH$S>r CbWÝ`mZo ho {_lU T>dimdo.

114

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

2)
3)
4)
5)
6)

7)

10)

{_lU KÅ> hmoD$ bmJVo, EH$Vmar nmH$ Pmë`mMr ImÌr Ho$ë`mda
A¾r _§X H$amdm.
{_lU \$g\$gyZ da `oD$ bmJVo.
Z§Va A¾r ~§X H$éZ nmVobo Xÿa H$amdo.
Xþgè`m EH$m nmVoë`mV Á`mÀ`mdaVr {_lU Agbobo nmVobo
~gob Ago {ZdSy>Z Vo nmVobo AY} nmÊ`mZo ^éZ eoJS>rda
R>odmdo.
_Ü`_ A¾rda Ë`m nmVoë`mVrb nmUr CH$iy bmJbo H$s Ë`mda
eVmdar d gmIa KmVboë`m {_lUmMo nmVobo R>odmdo.
EH$m hmVmZo {M_Q>çmZo daMo nmVobo YéZ Xþgè`m hmVmZo bmH$S>r
CbWÝ`mZo T>diV ahmdo.
nmÊ`mÀ`m dm\o$da darb {_lU KÅ> hmoVmZm nmVoë`mbm Imbr
bmJÊ`mMr qH$dm H$anÊ`mMr ^rVr amhmV Zmhr.
nmÊ`mMm A§e nyU©nUo AmQy>Z OmD$Z gmIa{_lrV eVmdarMm
H$moaS>m H$ën {eëbH$ amhVmo.
A¾r ~§X H$éZ nyU© W§S> Pmë`mda eVmdar H$ën H$mMoÀ`m
ñdÀN> H$moaS>çm ~aUrV hm Adboh ^éZ Ë`mbm KÅ> PmH$U
bmdyZ Zm§d d Ho$ë`mMr VmarI `m§Mo bo~b {MH$Q>dmdo.
***

11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

àmË`{jH$ Xþgaoo
eVmdarÀ`m gwŠ`m _wù`m§nmgyZ "eVmdar H$ën' H$aUo
gm{hË`
1) eVmdarÀ`m gwH$boë`m nU Mm§Jë`m _wù`m {ZdSy>Z KoUo
nmd {H$bmo. 2) gmIa EH$ {H$bmo, 3) dobXmoS>çmMr nyS> nmM J«°_.
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

115

H¥$Vr 1) eVmdarÀ`m _wù`m amÌr EH$m ñQ>oZbogñQ>rbÀ`m nmVoë`mV
Ë`m nyU© {^OVrb EdT>o nmUr KmbyZ PmHy$Z R>odmì`mV.
2) Xþgè`m {Xder gH$mir nmUr emofyZ \w$Jboë`m _wù`m Ë`mdarb
gmb d AmVrb era H$mTy>Z ñdÀN> H$amì`mV.
3) OmS> ~wS>mÀ`m nmVoë`mV `m _wù`m d Ë`mV AYm© brQ>a nmUr
KmbyZ Ë`mÀ`m nmVirnmgyZ ^m§S>çmÀ`m H$S>no `ªVMo A§Va _moOZy
R>odUo.
4) am{hbobo XrS> brQ>a nmUr KmbyZ, _Ü`_ A¾rda {eO{dÊ`mg
R>odmì`m.
5) AY} {bQ>a nmUr {eëbH$ am{hë`mda A¾r XoUo ~§X H$amdo.
6) hm H$mT>m Xþgè`m EH$m nmVoë`mV JmiyZ ¿`mdm.
7) {_Šga_Ü`o H$mT>çmÀ`mÛmao CH$S>boë`m eVmdarÀ`m _wù`m
KmbyZ ~marH$ H$amì`m.
8) OmS>ga {dUrÀ`m gwVr \$S>Š`mVyZ {niyZ H$mTy>Z `m dmQ>boë`m
eVmdar§Mm {ZKmbobm ag, Jmiy>Z KoVboë`m H$mT>çmV Kmbmdm.
9) OmS> ~wS>mMo ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m ñdV§Ì ^m§S>çmV hm gd© O_m
Ho$bobm eVmdarMm H$mT>m d ag `m§Mo {_lU KmbyZ Ë`m_Ü`o
EH$ {H$bmo gmIa KmbyZ Vo {_lU Mm§Jbo T>dimdo.
10) eoJS>rda R>odyZ _Ü`_ AmModa AmQ>{dÊ`mg gwédmV H$amdr.
11) nmVobo EH$m hmVmZo {M_Q>çmZo KÅ> nH$Sy>Z Xþgè`m hmVmZo
bmH$S>r CbWÝ`mZo gVV T>dimdo åhUOo Imbr bmJUma
Zmhr.
12) {_lU OgOgo KÅ> hmoV OmB©b Vgm A¾r _§X H$amdm.
13) {_lU \$g\$gyZ da `oD$ bmJVmM A¾r ~§X H$amdm.
14) Á`mda øm {_lUmMo nmVobo ~gob Ago Xþgao ^m§S>o ¿`mdo d Vo
116

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

15)
16)
17)
18)
19)

20)

nmÊ`mZo AY} ^amdo.
ho nmÊ`mZo AY} ^abobo nmVobo eoJS>rda R>odyZ A¾r gwé H$amdm.
Ë`m nmVoë`mda eVmdar d gmIaoÀ`m {_lUmMo nmVobo R>odmdo.
nmÊ`mÀ`m dm\o$da darb {_lU H$moaS>o hmoVmZm Vo H$anUma
Zmhr.
H$mhr doimVM ho {_lU nyU© H$moaS>o Pmë`mda A¾r XoÊ`mMo ~§X
H$amdo.
dobXmoS>çmMr nyS> hr dobXmoS>o gmobyZ VmOrM Ho$bobr Agmdr.
åhUOo Ë`mMm dmg Mm§Jbm bmJVmo.
eVmdar gmIaoÀ`m `m {_lUmV dobXmoS>o nyS> KmbyZ Vo {_lU
Mm§Jbo hbdmdo åhUOo dobXmoS>çmMm dmg d ñdmX gd© {_lUmbm
bmJob.
H$mMoÀ`m H$moaS>çm ~aUrV hm "eVmdar H$ën' ^éZ Ë`mbm
KÅ> PmH$U bmdmdo. Ë`mda Zmd d Ho$ë`mÀ`m VmaIoMo bo~b
{MH$Q>mdmdo.

Cn`moJ
EH$ H$n^a XþY d EH$ M_Mm eVmdar H$ën gH$mir d
g§Ü`mH$mir KoVë`mg J^©dVr {ó`m, ZmOyH$ àH¥$VrÀ`m {ó`m, emim
H$m°bO
o _Yrb {dÚm{W©Zr `m§Zr {ZË` KoVë`mg Ë`m§Zm A{Ve` \$m`Xoera
R>aUmao ho Q>m°{ZH$ Amho. bhmZ _wbm§Zm VgoM {nÎmm_wio hmoUmar
VihmVmnm`m§Mr OiOi, Kemer `oUo dJ¡ao {dH$ma H$_r hmoVmV.
{ó`m§À`m nmirÀ`m {dH$mamV Cn`wŠV. g§JUH$mda H$m_ H$aUmè`m
gdmªZr ¿`mdo.
Aem VèhoZo Imbrb dZñnVtMo H$ën H$aVm `oVmV.

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

117

ASw>igm, ~«m÷r, _mH$m, ^wB© [a¨JUr, AOw©Zgmb, AœJ§Ym,
dS>mÀ`m nma§ã`mMo H$m|~ BË`mXr.
***
W§S>rÀ`m {XdgmV Ambo nmH$ Imëë`mZo gd©gmYmaU ImoH$bm
AmQ>mŠo `mV `oVmo. AmdmO Iam~ Pmbobm AgVmo, gXu AgVo Aemdoirhr
AmbonmH$mMr dS>r Vm|S>mV R>odbr H$s ~ao dmQ>Vo. Vm|S>mbm Md ZgVo,
W§S>rZo, JmaR>çmZo H$mhr H$amdogo dmQ>V Zmhr Ë`mdoiog AmbonmH$
Imëë`mZo ~ao dmQ>Vo. hm nmH$mMm nm¡{ï>H$, M{dï> H$ën {Q>H$mD$ d
KoÊ`mgmR>r ghO, gmonm AgVmo. AmnU nmH$ H$ënmVrb AmbonmH$mMr
H¥$Vr H$éZ ~Ky.
AmbonmH$
gm{hË` - 1) Ambo e§^a J«°_ 2) Jyi e§^a J«°_, 3) JmB©Mo Vyn e§^a
J«°_, 4) gw§R>, {_ao, qnnir, qnni_yi, {Oao, ehm{Oao, Añgb
ZmJHo$ea, Xmb{MZr, dobXmoS>o, V_mbnÌ, YZo àË`oH$s nmM J«°_.
H¥${V 1)
2)
3)
4)

5)

118

àW_ Ambo ñdÀN> YþdyZ nwgyZ Ë`mdarb nmVi gmb gwarZo
qH$dm gmbH$mT>UrZo H$mT>mdr.
Jyi IS>m ~marH$ {Mê$Z ¿`mdm.
Ambo ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m {H$gUrZo {H$gyZ ¿`mdo.
gw§R>, {_ao, qnnir, qnni_yi, {Oao, ehm{Oao, Añgb
ZmJHo$ea, Xmb{MZr, dobXmoS>o, V_mbnÌ, YZo àË`oH$s nmM
J«°_ KoD$Z Ë`mMo {_Šga_Ü`o gyú_ MyU© H$amdo.
bmoI§S>mÀ`m H$T>B©V gwédmVrbm Vyn KmbyZ Ë`m_Ü`o Ambo d
Jyi d MyU© KmbyZ _§X A¾rda CbWÝ`mZo Vo {_lU Mm§Jbo
naVmdo Vo {_lU Mm§Jbo EH$Ord hmoD$Z Ë`mMo Jmoim hmoVmo.
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

6)

7)
8)

9)

ñQ>oZbogñQ>rbÀ`m VmQ>brbm VynmMm hmV bmdyZ Vmo Jmoim
Mm§Jbm ngamdm d Ho$irÀ`m nmZmbm WmoS>o Vyn bmdyZ hmVmZo
EH$gmaIm Wmnmdm.
Vmo Ja_ AgVmZmM gwarZo ^am^a H$mnyZ Amdí`H$ Ë`m
AmH$mamÀ`m dS>çm ~Zdmì`m.
nmH$mÀ`m àH$mamV JwimMm d gmIaoMm nmH$ gmYbm OmUo ho
_hËdmMo Amho. dS>çm gwQ>çm hmoB©n`ªV {Zdë`mda Ë`m gwQ>çm
H$éZ Mm§Jë`m W§S> Pmë`mda H$mMoÀ`m H$moaS>çm ~aUrV ^éZ
R>odUo.
Ë`mda Zmd d Ho$ë`mMr VmarI `m§Mo bo~b bmdmdo.
***

AmnU {ZË`mÀ`m dmnamV ZmaimMm Cn`moJ H$aVmo. Amoë`m
ZmaimVrb {H$gbobo Imo~ao {Za{Zamù`m ^mOr_Ü`o dmnaVmo, Amoë`m
Imo~è`mÀ`m {H$gmnmgyZ CH$S>rMo _moXH$ H$aVmo. VgoM JmoQ>m Imo~ao
åhUOo dmiboë`m Imo~è`mMm dmna H$a§Or_Ü`o gmaU åhUyZ qH$dm
{MdS>çm_Ü`o H$aVmo. AemM EH$m Am¡fYr ZmairnmH$mMo AmnU àmË`{jH$
H$é.
àmË`{jH$ Xþgaoo
Zmair nmH$
gm{hË` - 1) XmoZ Vo VrZ Mm§Jbo CÎm_ nmogbobo nwï> Zmai, 2)
gmIa AYm©$ {H$bmo, 3) JmB©Mo Vyn nmd {H$bmo, 4) Om`\$i, Xmb{MZr,
dobXmoS>o, V_mbnÌ, {_ao, gw§R>, {Oao, dmdqS>J, ~S>reon, Om`nÌr
àË`oH$s nmM J«°_.
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

119

H¥$Vr 1)
2)
3)

Zmai \$moSy>Z Ë`m_Yrb nmUr ñdV§Ì ^m§S>çmV R>odUo.
Zmai ImodyZ Ë`mMm {H$g _moOyZ AYm© {H$bmo ¿`mdm.
Om`\$i, Xmb{MZr, dobXmoS>,o gmobZy Ë`mVrb XmUo, V_mbnÌ,
{_ao, gw§R>, {Oao, dmdqS>J, ~S>reon, `m§Mo gyú_ MyU© {_ŠgaÀ`m
ghmæ`mZo H$amdo. Oéa Va dobXmoS>o, ~S>reon, V_mbnÌ, {Oao
dJ¡ao {OZgm H$T>B©V WmoS>çmem Ja_ H$éZ ¿`mì`mV åhUOo
Ë`m§Mo Mm§Jbo MyU© hmoVo.
4) H$T>B© eoJS>rda R>do Zy Ë`m_Ü`o àW_ WmoS>g
o o Vyn KmbyZ Ë`m_Ü`o
AYm© {H$bmo ZmaimMm Md, AYm© {H$bmo gmIa d ZmaimVbo
WmoS>o nmUr KmbyZ _§Xm¾rda bmH$S>r CbWÝ`mZo KmoQy>Z Mm§Jbm
nmH$ H$amdm.
5) OéarZwgma Vyn d ZmaimVbo nmUr Kmbmdo.
6) Ë`m_Ü`o V`ma Ho$bobo MyU© Kmbmdo. Vo EH$Ord hmoBn© `ªV KmoQ>mdo.
7) ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m VmQ>mbm VynmMm hmV bmdyZ Ë`mda Vo
{_lU EH$gmaIo ngamdo.
8) Ho$irÀ`m nmZmbm WmoS>ogo Vyn bmdyZ Ë`m nmZmZo Vo {_lU
Mm§Jë`m VèhoZo WmnyZ EH$ gma»`m OmS>rMm H$amdm.
9) gwarZo EH$gma»`m AmH$mamÀ`m dS>çm H$amì`m.
10) W§S> Pmë`mda Ë`m dS>çm gwQ>çm H$amì`m.
11) H$mMoÀ`m ~aUrbm bdJ§mMr Ywar XoD$Z Ë`m_Ü`o dS>çm R>odmì`m.
12) ~aUrbm ZmdmMo d Ho$ë`mÀ`m VmaIoMo bo~b bmdmdo.
Cn`moJ -

gdmªZm {hVH$maH$ Amho. `mdéZ Amnë`m bjmV Ambo Agob H$s
AÞmV dmnaUmao {H$VrVar KQ>H$ nmoQ> ^aÊ`mgmR>r ZgyZ Vo àg§Jr
Am¡fY åhUyZhr dmnaVm `oVmV. AZoH$ àH$maÀ`m Am¡fYr nmH$m§À`m
H¥$Vr _`m©{XV nmZm§À`m nwpñVHo$_Ü`o XoUo eŠ` Zgë`mZo EH$ H¥$Vr
AmnU {eH$ë`mda Ë`mdéZ AmnUmg Ë`mVrb ~maH$mdo bjmV AmboM
AgVrb _J {dH$mamdéZ Ë`mbm bmJUmè`m Am¡fYr dZñnVr qH$dm
KQ>H$ `m§Mo à_mU g_Oë`mda Amnë`m Amdí`H$Voà_mUo Ë`mMo à_mU
KoD$Z AÝ` J«§W dmMZmZo H$aUo AdKS> OmUma Zmhr.
Oo Oo gmono, ghOeŠ`, Amnë`mbm nadS>ob d Ë`mH$[aVm
VodT>m doi, IQ>mQ>mon H$aÊ`mMr _mZ{gH$ V`mar Agob VaM ho gd©
eŠ` hmoB©b. Aën à_mUmV H$éZ Vr AmnUmg O_Vo `mMr ImÌr
Ho$ë`mda nmoR>çm à_mUmV H$amdo. Á`m {ó`m Amnë`m KamVrb ñd`§nmH$
CÎm_ H$aVmV Ë`m§Zm `m H¥${V H$Xm{nhr AdKS> OmUma ZmhrV.
***

hm nmH$ öX`mbm {hVH$a, dr`©dY©H$, A{¾dY©H$ åhUOo ^yH$
dmT>{dUmam, ~b dmT>{dUmam AgyZ bhmZ _wbo, {ó`m, d¥Õ, VéU `m
120

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

121

{dXmar H§$X qH$dm ^wB© H$mohim, eVmdar `m§Mo d AÝ` dZñnVtMo gÎd
H$mTy>Z R>odë`mg Mm§Jbo {Q>H$Vo d Ë`m§Mm Cn`moJ Mm§Jë`m VèhoZo H$aVm
`oVmo.

^mJ 15
gÎd, bon d nmoQ>rg
Amnë`mH$S>o OodUm_Ü`o gUmg_ma§^m_Ü`o ViU `m àH$mamV
nmnS>, Hw$aS>B©, nmnS>çm ho Img _hmamï´>r`Z àH$ma na§naoZo Ambobo
AmhoV. Ë`m_Ü`o Hw$aS>`m JìhmÀ`m {MH$mnmgyZ Ho$boë`m AgVmV. Jhÿ
XmoZ-VrZ {Xdg {^OV KmbyZ, Mm§Jbo dmQy>Z, \$S>Š`mVyZ {niyZ
Ë`mVrb {nï>_`, {nRy>i Omo ^mJ {ZKVmo Vmo {eOdyZ Ë`m_Ü`o qhJ,
_rR> KmbyZ eod`m `§ÌmVyZ Xm~yZ JmobmH$ma Hw$aS>`m CÝhmV H$S>H$S>rV
dmidyZ df©^amgmR>r gmR>dVmV. AmnU `mVrb gÎdmMm ^mJ H$gm
{_idVmo Vo ~KUma AmhmoV.
`m_Ü`o XmoZ-VrZ {Xdg {^OV R>odbobo Jhÿ {_Šga_Ü`o
dmQy>Z, \$S>Š`mZo JmiyZ EImÚm namVrV R>do Zy {ZWiV R>do mdo. namVrVrb
nmUr ßb°pñQ>H$À`m ZirZo gm`\$Z VÎdmZo H$mTy>Z Q>mH$mdo. Imbr
JìhmMo am{hbobo gÎd CÝhm_Ü`o IS>IS>rV dmibo H$s {_Šga_YyZ
{\$adyZ ~marH$ nyS> H$éZ H$mMoÀ`m ~aUrV ^éZ R>do mdo. ghm _{hÝ`mÀ`m
nwT>rb _wbm§Zm AYm© M_Mm JìhmMo gÎd, EH$ H$n XÿY d AYm© H$n
nmUr, M_Mm^a gmIa, gmOyH$ Vyn KmbyZ Ira H$éZ {Z`{_V
{Xë`mg Ë`m§Mr Vã`oV R>UR>UrV amhVo.
`mMà_mUo qeJmS>çmMo nrR>, ZmMUrMo gÎd `m§Mr Ira _wbm§Zm
Úmdr. JìhmMo, ZmMUrMo gÎd Ë`mMà_mUo ~Q>mQ>o, gwaU, Ambo, aVmio,
ZmJa_moWm, Ádmar, H$Mmoam, Jwidob, nm§T>ar d H$mir _wgir, Sw>ŠH$aH§$X,
122

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

AmO AmnU JwidobrMo gÎd H$go H$mT>VmV `mMo àmË`{jH$
H$é åhUOo AmnUmg Ë`mV gh^mJr hmoVm `oB©b.
àmË`{jH$ n{hboo
JwidobrMo gÎd
gm{hË` - 1) JwidobrMo A§JR>çm`odT>çm OmS>rMo H$m§S> Xhm ~mam \y$Q>
bm§~rMo, nmUr
H¥${V 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

JwidobrMo H$m§S> ñdÀN> YwdyZ KoD$Z, nwgyZ Ë`mdarb nmVi
gmb gwarZo H$mTy>Z ¿`mdr. Ë`mbm {hadi åhUVmV.
JwidobrÀ`m H$m§S>mMo Mma Vo nmM B§M bm§~rMo VwH$S>o {dirda
H$é ¿`mdo.
EH$m _moR>çm ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m nmVoë`mV AY} nmVoë`mnojm
OmñV ñdÀN> nmUr ^amdo.
nmQ>çmda dad§Q>çmÀ`m ghmæ`mZo `m§Mo VwH$S>o Mm§Jbo R>oMyZ
nmÊ`mÀ`m nmVoë`mV R>odmdoV.
Iao Va ho amÌ^a nmÊ`mV R>odyZ gH$mir hmVmZo Hw$ñH$ê$Z
JmiÊ`mZo ho {_lU JmiyZ namVrV R>odmdo.
MmoWm Q>mHy$Z Úmdm.
VrZ Mma Vmg ho {_lU {ZdiV R>odmdo åhUOo da \$ŠV
nmUr d Imbr gÎd O_m Pmbobo {Xgob.
ßb°pñQ>Mr N>mQo >rer Zir nmÊ`mV ~wS>dZy Vm|S>mZo ZirÀ`m Xþgè`m

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

123

Q>moH$mZo nmUr AmoTy>Z hiyhiy \$ŠV Ë`mdarb nmUr H$mTy>Z
¿`mdo.
9) nm§T>è`m a§JmMm Imbr am{hbobm gmH$m namVrV ngê$Z gmdbrV
dmidmdm.
10) ho dmibobo MyU© {_Šga_YyZ H$mTy>Z H$mMoÀ`m ~mQ>brV ^éZ
R>odmdo. `mbmM Jwidob gÎd åhUVmV.
11) gwarZo darb VmOr H$mT>bobr {hadi dmiyZ Vr hr Am¡fYmV
CÎm_ Cn`moJr nS>Vo. `m_Ü`o dZñnVr VmOr d Amobr Agbr
nm{hOo.
***
H$Yr H$Yr AnKmVmZo hmVmnm`m§Zm _wH$m _ma bmJVmo. VoWrb
aŠV gmH$iVo. gyO `oVo d Xþ:I dmT>Vo Aem doiobm Ë`mda ghmUoda
gm§~aqeJ, aŠVM§XZ, Am§~ohiX, _m`\$i, VwaQ>r, IS>o _rR> dJ¡ao
nmÊ`mV J§YmgmaIo CJmiyZ bon KmbÊ`mMm àKmV hmoVm. Ë`m_wio Ë`m
^mJmbm AmoT> bmJm`Mr Ë`m_wio Ë`mbm AmoT>m Ago åhUm`Mo. AmVm
~mOmamV V`ma bon åhUVmV Vo WmoS>çmem nmÊ`mV KmbyZ ZwgVoM
qH$dm Ja_ H$éZ KmbVmV. Á`mà_mUo _wH$m _ma Agob qH$dm nm`
_waJibm Agob Vmo XmoZ Vo VrZ {XdgmV ~am hmoVmo.
AmnU AemM EH$m bonmMo àmË`{jH$ H$é.
àmË`{jH$ n{hboo
Xem§J bon
`m_Ü`o Xhm Am¡fYr dZñnVr Agë`mZo ho Zmd nS>bo Amho.

H¥$Vr ~mOmamV `mMr MyU© {_imbr Va Vr XmoZ VrZ _{hÝ`m§nojm
OwZr AmUy Z`oV. M§XZ MyU© ImÌrera {_imbo Zmhr Am{U Kar Mm§Jë`m
M§XZmMo ImoS> d ghmU Agë`mg ghmUoda CJmiyZ Ë`mMo J§Y gwH$dyZ
¿`mdo. darb gd© {OZgm AI§S> AmUyZ Kar {_Šgada XiyZhr Ë`m§Mo
MyU© H$aVm `oVo. `m Xhmhr dZñnVtMo MyU© EH$Ì H$éZ dóJmi
H$amdo. H$mMoÀ`m ~mQ>brV ^éZ Ë`mMo Zmd d Ho$ë`mMr VmarI d
\$ŠV ~mhçmonMmamgmR>r Ago bo~b bmdmdo.
Cn`moJ `m_Yrb MyUm©V Amdí`H$ VodT>o nmUr KmbyZ `m bonmMm
Cn`moJ ËdMoÀ`m {dH$mamV A§Jmbm ImO gwQy>Z nwai `oV Agob Va,
gyO, doXZm B. gmR>r Ho$bm OmVmo.
***
VéU d`mVrb _wbm§À`m Vm|S>mda _wé_, nwQ>Hw$ù`m {XgVmV.
Ë`mH$[aVm EH$m bonmMo àmË`{jH$ H$é.
àmË`{jH$ Xþgaoo
Mohè`mH$[aVm bon
gm{hË` - 1) YZo, 2) bmoY«, 3) M§XZ, 4) Ooð>_Y, 5) _§{Oð>m
6) AZ§V_yi àË`oH$s drg J«°_, 7) Om`\$i EH$.
H¥${V -

gm{hË` - 1) {earf d¥jmMr gmb 2) VJa_yi, 3) dobXmoS>o 4)
hiX, 5) H$moï> qH$dm CnboQ>, 6) Ooð>_Y, 7) M§XZ, 8) OQ>m_m§gr,
9) XméhiX gmb, 10) dmim àË`oH$s Xhm J«°_.

darb gd© {OZgm EH$Ì H$éZ {_Šga_YyZ Ë`mMo gyú_ MyU©
H$éZ dóJmi H$amdo. H$mMoÀ`m EH$m ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. VgoM
_gwamÀ`m S>mirMo nrR> H$éZ R>odmdo. Ooìhm Mohè`mbm bmdm`Mo Agob

124

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

125

Voìhm EH$ M_Mm MyU© d EH$ M_Mm _gya S>mirMo nrR> H$moaS>r ËdMm
Agob Va Ë`mV noñQ> hmoÊ`mBVnV {VimMo Vob KmbyZ H$mbdyZ
Mohè`mda bon Úmdm. VobH$Q> ËdMm Agob Va XmoÝhr {_lUmV Jwbm~mMo
nmUr KmbyZ noñQ> H$éZ Mohè`mbm bmdmdr d gd©gmYmaU ËdMm
Agob Va Ë`mV nmUr qH$dm XÿY KmbyZ noñQ> H$éZ Mohè`mbm bmdmdr.
bon nyU© dmië`mda H$mo_Q> nmÊ`mZo YwdyZ Q>mH$mdm.
***
{Xdmir_Ü`o AmnU gdmªJmbm Vob bmdyZ, CQ>Uo bmdyZ Aä`§J
ñZmZ H$aVmo. VgoM CQ>Uo AmnU Kar H$éZ {ZË` A§Jmbm bmdyZ
ñZmZ Ho$ë`mg ËdMoMo Amamo½` {Z{üVM Mm§Jbo amhrb.
àmË`{jH$ {Vgaoo
CQ>Uo
gm{hË` - 1) doI§S>, 2) ZmJa_moWm, 3) AmdiH$mR>r, 4) dmim,
5) _a>dm 6) H$moð>, 7) gwJ§Yr H$Mmoam, 8) AZ§V_yi, 9) ~mdMr,
10) OQ>m_m§gr àË`oH$s nÞmg J«°_, 11) Jwbm~H$ir XmoZeo J«°_.
H¥$Vr darb gd© {OZgm gyú_ MyU© ñdénmV ~mOmamV XmoZ _{hÝ`mÀ`m
AmVrb Ho$bobr AgVrb Va AmUmì`m qH$dm AI§S> AmUyZ Kar
Ximì`m. Ë`mZ§Va dóJmi H$éZ H$mMoÀ`m ~mQ>brV ^éZ Ë`mMo Zmd,
VmarI d ~mhçmonMmamgmR>r `mMo bo~b bmdmdo.
Cn`moJ EH$ Vo XmoZ M_Mo MyU© d VodT>oM _gwamÀ`m S>mirMo nrR> qH$dm
ha~am S>mirMo nrR> {_giyZ nmÊ`mV H$mbdyZ A§Jmbm bmdyZ ñZmZ
H$amdo. `mZo ËdMm H$m§Vr_mZ hmoVo.
***
126

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

H$Yr H$Yr A§Jmda Jido hmoVmV Ë`m_wio Iyn Xþ:I hmoVo. nydu
Ë`mda H$UHo$Mo, H$m§ÚmMo nmoQ>rg ~m§YV AgV. Ë`mÀ`m Cn`moJmZo
Jido {nHy$Z Ë`mVrb ny ~mhoa `oD$Z Ë`mMm {ZMam hmoD$Z ~ao dmQ>V
Ago. bhmZ _wbm§Mr N>mVr W§S>rÀ`m {XdgmV H$\$mZo ^éZ OmVo,
Ë`mg H$\$ ~mhoa Q>mH$Uo O_V Zmhr d N>mVr XþIUo, Vmn `oUo, N>mVr
CS>Uo dJ¡ao Ìmg hmoVmo. Ë`mdoiog OdgmMm H$mT>m d OdgmMm bon
N>mVrda KmVë`mZo H$\$ nmVi hmoD$Z Ë`mg ~ao dmQy> bmJVo.
àmË`{jH$ n{hbo
Jidmda bmdÊ`mgmR>r JìhmÀ`m {nR>mMo nmoQ>rg
gm{hË` - 1) JìhmMo nrR> AYu dmQ>r, 2) hiX nmd M_Mm, 3) JmoS>o
Vob M_Mm^a, 4) nmUr, 5) Ho$irMo qH$dm H$X©irMo nmZ.
H¥${V N>moQ>çmem H$T>B©V M_Mm^a Vob d hiX KmbyZ Ë`m_Ü`o
hiyhiy H$UrH$ d nmUr KmbyZ M_À`mZo qH$dm CbWÝ`mZo hbdyZ
\$ma g¡b Zmhr d \$ma KÅ> Zmhr Ago {eOdmdo. Á`m {R>H$mUr Jiy
Agob {VWo dómda R>do Zy hbHo$ hbHo$ eoH$mdo. Ë`mZ§Va Ë`mda H$X©irÀ`m
nmZmMm VwH$S>m R>odyZ Xþgè`m H$mnS>mZo ~m§Ymdo. Aem VèhoZo Jiy \w$Qy>Z
Ë`mMm {ZMam hmoVmo. Ë`mZ§Va H$moaS>o H$éZ Ë`mda dóJmi {Ì\$im
MyU© qH$dm Xmb{MZr, VwaQ>r, H$mV d _m`\$i g_à_mUmV KoD$Z
Ë`m§Mo dóJmi Ho$bobo MyU© bmdmdo. `mZo OI_ ^éZ `oD$Z ~ao dmQ>Vo.
Aem VèhoZo KaÀ`m Kar H$aÊ`mOmo½`m Am¡fYm§À`m Amdí`H$
VodT>çm gd© à{H«$`m AmnU àmË`{jH$m§Ûmao VgoM gh^mJmVyZ {eH$bmo.
J«m_rU ^mJmV Aem VèhoMm Mmb{dbobm hm ~hþYm n{hbmM dJ© Amho.
AWm©V `mMo gd© lo` Ho$B©E_ hm°pñnQ>b [agM© A±S> S>oìhbn_|Q> {d^mJ
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

127

d bmg©Z A±S> Qy>~m« o npãbH$ M°[aQ>~o b Q´>ñQ> `m§À`mÛmao _{hbm g~brH$aU
{d^mJmH$[aVm nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ gwÑT> Amamo½` hr g§H$ënZm
nm~i `oWo am~{dbr Jobr. KaÀ`m Kar dZñnVtÀ`m {d{dY ^mJmVrb
Am¡fYr JwUY_©, Ë`mVrb H$m`©H$mar VËd Cn`moJmV AmUyZ Amnë`m
Hw$Qw>§~mMo Amamo½` amIUo hm `m_mJrb à_yI CÔoe. XmoZ Mma {XdgmV
H$mhr AmOma AmQ>moŠ`mV `oVmV. _mÌ H$mhr AmOma Ë`m CnMmam§Zm
XmX XoB©Zmgo Pmbo Va VÁk S>m°ŠQ>am§Mr qH$dm Amamo½` H|$X«mMr _XV
Oéa ¿`mdr.
˜ ˜ ˜

^mJ 16
nydm©nma MmbV Ambobo H$mhr Am¡fYr CnMma
Amnë`mH$S>o Vmn, ImoH$bm, gXu, AnMZ, ^yH$ Z bmJUo,
nmoQ> gm\$ Z hmoUo, gm§YoXþIr, bhmZ _wbm§À`m - _{hbm§À`m VH«$mar,
ËdMm{dH$ma, d¥Õm§Mo AmOma, F$Vy nmbQ>VmZm hmoUmao AmOma, W§S>r,
CÝhmim, nmdgmim `m_wio earamda hmoUmao n[aUm_ `mZo gd©gm_mÝ`
VH«$mar AgVmV Ë`mda AmYmarV nydm©nma MmbV Ambo H$mhr KaJwVr
Am¡fYmonMma `m ^mJmV WmoS>Š`mV {Xbobo AmhoV. H¥$Vr H$em H$am`À`m
`m {dñVmamZo AmnU {eH$bmo AmhmoV.
H$mð>m¡fYtÀ`m ImÌrera XþH$mZmVyZ qH$dm J«m_rU ^mJm_Ü`o
Á`m dZñnVr ghO CnbãY hmoD$ eH$V AgVrb Va Ë`m VmÁ`m d
Amnë`m JaOonwaË`mM AmUyZ H$mhr Am¡fYr MyU©, Adboh, nmH$, Vob
`m ñdénmV Kar H$éZ R>odbo Va Ë`m§Mm Cn`moJ AmOmamV ZŠH$s
hmoB©b. Amnbo ñdmñÏ` amIÊ`mgmR>r `odT>o AmnU H$éZ ~Km.
bhmZ _wbm§Mr Am¡fYoo
1) Amnë`mH$S>o ~mimMm OÝ_ Pmbm H$s Ë`mbm n{hë`m§Xm Vyn d
_YmV CJmibobo gmoZo MmQ>{dÊ`mMm àKmV Amho. _yb ~mam {Xdgm§Mo
Pmë`mZ§Va Ë`mbm {ZË` JwQ>r MmQ>{dÊ`mMr nÕV Amho. Ë`m_Ü`o gw§R>,
A{V{df, Om`\$i, _m`\$i, H$m`\$i, doIS§ >, ImarH$, ~Xm_, {haS>m,
~ohS>m, Ooð>_Y, IS>rgmIa, H$mH$S>qeJr, _wéS>e|J, gmJaJmoQ>m dJ¡ao

128

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

129

Am¡fYo AgVmV. AmB©À`m XþYmVyZ qH$dm CH$iyZ Jma Ho$boë`m nmÊ`mV
nmM Vo gmV digo ghmUoda CJmiyZ g§Ü`mH$mir {Xë`mZo _wbm§Zm
^yH$ bmJVo, XÿY nMVo, er ì`dpñWV hmoVo, ~mi em§V Pmony bmJVo.
~mimÀ`m gd©gmYmaU VH«$matH$[aVm JwQ>rVrb Am¡fYm§Mm Mm§Jbm Cn`moJ
hmoVmo.
2) ~mi Ooìhm WmoS>r WmoS>r er H$aVo d Ë`mMr {H$a{H$a Mmby
AgVo Voìhm doI§S>, gw§R> d _wéS>e|J ghmUoda AmB©À`m XþYmVyZ CJmiyZ
{Xë`mZo JwU `oVmo.
3) Oo ~mi XÿY ß`m`ë`mda WmoS>o WmoS>o AmoH$Vo, H$Yr {hadQ>
a§JmMr er hmoVo Voìhm Om`\$i, doI§S>, gw§R> d A{V{df CJmiyZ
_YmVyZ MmQ>{dë`mg er Mm a§J nmbQ>Vmo d AmoH$Ê`mMo à_mUhr H$_r
hmoVo.
4) H$Yr H$Yr ~mimbm Owbm~ hmoD$ bmJbo Va bmoI§S>r nirV
Jyi, Vyn d CJmibobo Om`\$i d gw§R> EH$Ì H$éZ, Ja_ H$éZ, W§S>
Pmë`mda ~mimg WmoS>o WmoS>o MmQ>{dbo Va Owbm~ H$_r hmoVmV.
5) H$mhr bhmZ _wbm§Zm XmoZ-VrZ {Xdg er hmoV Zmhr Voìhm Vo
_yb AñdñW AgVo. Voìhm EH$Va ~mimbm AmB©Mo XÿY H$_r Var nS>V
AgVo. H$Yr nmoQ>mV XþIVo Voìhm gw§R>, Om`\$i CJmiyZ MmQ>dmdo. er
hmoÊ`mgmR>r ~mi{haS>m, A{V{df, ImarH$, IS>rgmIa, doIS§ > ho nmÊ`mVyZ
qH$dm AmB©À`m XþYmV CJmiyZ MmQ>dmdo.

7) bhmZ _wbm§Zm doI§S> d gmoZo CJmiyZ Vyn, _YmVyZ {ZË`
{Xë`mg Ë`m§Mr n«JVr Mm§Jbr hmoVo.
8) Oo KaMo bmoUr H$mTy>Z Vyn Kar H$aV AgVrb qH$dm ImÌrÀ`m
{R>H$mUmhÿZ bmoUr AmUyZ Vyn Kar H$T>dV AgVrb Ë`m§Zm Ë`m_Ü`o
nmM Vo Xhm J«°_ dOZmMo MmoI gmoZo KmbyZ Vyn V`ma Pmë`mda JmiyZ
KoD$Z Vo Vyn ghm dfmªMr _wbo hmoB©n`ªV Ë`m§À`m OodUmV R>odmdo. Aer
_wbo àIa ~wÕr_mZ hmoVmV. EH$ {bQ>a nmÊ`m_Ü`o VoM MmoI gmoZo amoO
AY} hmoB©n`ªV AmQ>dyZ, JmiyZ KoD$Z Vo nmUr Ë`m§Zm {nÊ`mg {Xë`mZo
Ë`m§Mr à{VH$maeŠVr dmT>ob. gmoÝ`mMr dñVw Z {dgaVm YwdyZ, nwgyZ
S>~rV R>odÊ`mg _mÌ {dgê$ Z`o.
9) bhmZ _wbm§Zm XmV `oVmZm Vmn `oVmo Voìhm ZmJa_moWm, dmim
`m§Mr àË`oH$s nmd M_Mm ^aS> EH$ H$n nmÊ`mV KmbyZ AYm© H$n
Caon`ªV AmQ>dyZ, JmiyZ KoD$Z WmoS>rer IS>rgmIa KmbyZ M_Mm
M_Mm Vo nmUr nmOmdo qH$dm YZo-{Oè`mMo nmUr Ë`mV qH${MV Amë`mMm
ag d gmIa KmbyZ nmOmdo.
10) Ë`m§Zm XmV `oVmZm Owbm~ hmoV Agbo Va A{V{df, doI§S>,
ZmJa_moWm, dmim `m§Mr ^aS> H$n^a CH$iË`m nmÊ`mV KmbyZ PmHy$Z
R>odmdo. W§S> Pmë`mda JmiyZ Vo nmUr WmoS>o WmoS>o nmOmdo. gmirÀ`m
bmhçm§Mo nmUr nmOmdo. Ë`mZo AeŠVVm `oUma Zmhr.

6) W§S>rZo ~mimMo ZmH$ Mm|XVo, Ë`mbm œmg KoVmZm Ìmg hmoVmo
Voìhm ZmH$mV gmOyH$ Vyn nmVi H$éZ Ë`mMo EH$ XmoZ W|~ gmoS>mdo.
{edm` doI§S> CJmiyZ WmoS>o Ja_ H$éZ ZmH$mda, H$nmimda bon
Úmdm.

11) bhmZ _wbm§Zm CbQ>çm hmoV AgVmZm IS>rgmIa KmbyZ V`ma
Ho$boë`m JmoS>ga nmÊ`mV EH$ XmoZ dobXmoS>çm§Mo MyU© KmbyZ Vo M_Mm
M_Mm nmUr, gmirÀ`m bmhçm§Mo nmUr, CH$iË`m H$n^a nmÊ`mV
M_Mm^a eVmdar H$ën KmbyZ Vo nmUr nmOmdo. `m VrZ n`mª`mn¡H$s
KamV Oo Agob Vo àW_ H$amdo. Jwidob gÎd {M_yQ>^a Ë`mV EH$

130

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

131

M_Mm _Y d AYm© M_Mm gmOyH$ Vyn KmbyZ MmQ>dmdo. S>mit~ qH$dm
_mog§~rMm ag JmoS>ga H$éZ M_Mm M_Mm Úmdm.
12) ~mi Xå`mgmaIm ImoH$ë`mMm Ìmg Agob Va EH$ H$n XÿY
d EH$ H$n nmÊ`mV Jwidob d gw§R> `m§Mo {M_yQ>^a MyU© d b|S>rqnnir
EH$ KmbyZ EH$ H$n Caon`ªV AmQ>dyZ Ë`mV EH$ M_Mm gmIa KmbyZ
~mimg WmoS>o WmoS>o nmOmdo. N>mVr d nmR>rda OdgmMm bon Kmbmdm.
ZmH$ d H$nmimda doI§S> CJmiyZ Kmbmdr.
13) H$mhr _wbo Anwè`m {XdgmMr åhUOo gmVì`m, AmR>ì`m _{hÝ`mV
OÝ_bobr AgVmV. Ë`m§Mo OÝ_V: dOZ H$_r AgVo. Aem _wbm§Zm
dmT>{dUo åhUOo Iyn H$miOr ¿`mdr bmJVo. bmoUr, Vyn, XÿY, ZmMUrMo
gÎd, qeJmS>çmÀ`m {nR>mMr bmner, S>mi-Vm§XþimMr noO, JìhmMo
gÎd `m§Mm Ë`m§Zm nMob Aem ñdénmV AÞmV g_mdoe H$amdm bmJVmo
AWm©V Vr ghm _{hÝ`m§Mr Pmë`mZ§Va ~mimbm ~bm Vob, bmjm{X
Vob `m§Zr gH$mi g§Ü`mH$mi hbŠ`m hmVmZo _mbre H$amdo. H$modù`m
CÝhmV Xhm - n§Yam {_{ZQ>o R>odmdo. H$mo_Q> nmÊ`mZo ñZmZ Kmbmdo.
AmdiH$mR>r, Jwidob, JmoIé g_à_mUmV KoD$Z Ë`m§Mo dóJmi MyU©
{M_yQ>^a, Vyn AYm© M_Mm, _Y nmd M_Mm EH$Ì H$éZ MmQ>dmdo.
Ooð>_YmMm H$mT>m H$éZ JmiyZ KoD$Z Ë`mV JmB©Mo Vyn KmbyZ Vo
{eëbH$ amhrn`ªV H$T>dyZ Vo V`ma Ho$bobo Vyn gH$mi g§Ü`mH$mi
WmoS>o WmoS>o {Xë`mg ~mi A§J YaVo. OXm©iy, ~Xm_, ImarH$ Oo nadS>ob
Vo AmB©À`m XþYmVyZ qH$dm JmB©À`m XÿYmVyZ CJmiyZ Úmdo.
14) F$Vy nmbQ> hmoVmZm åhUOo W§S>r g§nyZ CÝhmim gwé hmoVmZm
bhmZ _wbm§Zm åhUOo dfm©Z§VaÀ`m§Zm Jmoda, H$m§{OÊ`m, JmbJw§S> ho
{dH$ma hmoD$ eH$VmV. ehar ^mJm_Ü`o Ë`mdaÀ`m bgr CnbãY AmhoV.
132

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

Jmoda Pmë`mda Vmn ~amM dmT>Vmo. A§Jmda bmbga nwai `oVmV.
H$mhr _wbm§Zm Kem_Ü`o gwÕm `oVmV. Vmn H$_r hmoÊ`mg nmM-ghm
{Xdg bmJVmV. gdmªJ bmb d IaIarV hmoVo. gmirÀ`m bmhçm§Mo
nmUr, CH$iboë`m nmÊ`mV dmim, AZ§V_yi, ZmJa_moWm d IS>rgmIa
KmbyZ JmiyZ KoD$Z Vo WmoS>o WmoS>o nmOmdo. {gVmonbm{X MyU© _YmVyZ
MmQ>dmdo. Jmoda ~mhoa nS>ë`mda n[anmR>m{X H$mT>m, àdmi`wŠV JwbH§$X
Ë`m§Zm Úmdo.
15) H$m§{OÊ`m `m {dH$mamV gwÕm gwédmVrbm Vmn `oVmo. A§J XþIVo.
Mohè`mda, nmoQ>mda, nmR>rda nmÊ`mZo ^abobo \$moS> `oVmV. _mÌ ho \$moS>
\$moS>m`Mo ZgVmV. ho \$moS> H$mhr {XdgmVM AmnmoAmn gwH$VmV. `m_Ü`o
n[anmR>m{X H$mT>çmZo \$aH$ nS>Vmo. _mÌ `m_Ü`o Hw$R>bohr W§S> nXmW©
H$m§{OÊ`m Pmboë`m _wbmbm XoD$ Z`oV H$maU `mZo ImoH$bm dmTy>
eH$Vmo d Ë`m_wio AmYrM Aeº$ Agbobo Vo _yb ImoH$ë`mZo ~oOma
hmoVo.
16) CÝhmim g§nV AgVmZm d nmdgmim gwé hmoVmZm JmbJw§S> hm
gmWrMm AmOma CX²^dVmo. emioVrb EH$m _wbmbm Pmbm H$s Ë`mnmgyZ
BVam§Zm hmoD$ eH$Vmo. Jmb\w$Jr hmoVo, gyO `oVo, {Jim`bm, Mmdm`bm
Ìmg hmoVmo. Ë`mda Jyi d MwZm `m§Mm bon Úmdm. hm AmOma AmR>dS>m^a
Ìmg XoVmo. `m_Ü`o ~è`mM doim Vmn `oVmo. OdgmMm H$mT>m, YZo{Oè`mMo nmUr Ja_ Ja_ Úmdo. Ooð>_Y, AZ§V_yi `m§À`m H$mT>çmZo
JwiÊ`m H$amì`m.
17) J«m_rU ^mJmVrb _wbm§_Ü`o IaOoMo à_mU ~è`mM à_mUmV
{XgVo. AñdÀN>Vm ho Ë`mMo à_wI H$maU Amho. hm amoJ ñnem©Zo hmoUmam
Amho. {eHo$H$mB© d H$Sy>qb~mÀ`m nmZmZo V`ma Ho$boë`m nmÊ`mZo ñZmZ
Kmbmdo. IéO Pmbobm ^mJ {Ì\$imÀ`m nmÊ`mZo Ywdmdm. H$Sy>qZ~mMr
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

133

gmb nmÊ`mV CJmiyZ bmdmdr. J§YH$ `wŠV _b_ bmdmdo. H$a§O Vob
qH$dm H$Sy>qZ~ Vob, H$mnya d Imo~aob Vob WmoS>o WmoS>o EH$Ì H$éZ Vo
Vob IaOoda H$mngmZo MmoiyZ bmdmdo. H$mV d e§I{Oao `m§Mr nyS>
Amoë`m IaOoda bmdmdr.

bmdmdo qH$dm VwierMm ag A§Jmbm bmdmdm.

19) IaOoda e|JXmUo ghmUoda nmÊ`mVyZ J§YmgmaIo CJmiyZ
gH$mi-g§Ü`mH$mi bmdmdo d Ë`m§Zm _ZwH$m Imd`mg Úmì`m.

25) CÝhmù`m_Ü`o A{Ve` Km_ `oD$Z A§Jmda bmb a§JmMm nwai
CR>Vmo d ImO{dë`mda A§JmMr AmJ hmoVo. Ë`mbmM Km_moio Ago
åhUVmV Ë`mda M§XZ CJmiyZ A§Jmbm bmdmdo. M§XZ KamV Zgob Va
VwaQ>rMo nmUr H$éZ Vo A§Jmbm bmdmdo. {Ì\$im nmÊ`mV H$mbdyZ
A§Jmbm bmdyZ n§Yam {_{ZQ>m§Zr ñZmZ H$amdo. AZ§V_yimMm Mhm ß`mdm.
KamV AmnU XÿYgmIa d MhmMr nmdS>a KmbyZ nmÊ`mV CH$iyZ
Ogm Mhm H$éZ {nVmo VgmM hm Mhm H$amdm. _mÌ Ë`m_Ü`o MhmÀ`m
EH$ M_Mm nmdS>a EodOr AYm© M_Mm AZ§V_yimMo MyU© Kmbmdo. ~mH$s
H¥$Vr VrM.

20) IéO, Zm`Q>m Pmbobm ^mJ {Ì\$imÀ`m H$mT>çmZo YwdZy , H$moaS>o
H$éZ Ë`mda nnB©Mm MrH$ bmdmdm.

26) Am§~ohiX, H$Sy> {Oao Jmo_yÌmV dmQy>Z bmdë`mg A§Jmdarb
nwai OmVmV.

21) Q>mH$irÀ`m {~`m§Mo dóJmi Ho$bobo MyU© H$a§O VobmV KmbyZ
Ë`mZo IéO, Zm`Q>m Pmboë`m ^mJmda bmdmdo.

27)

19) dmdqS>J qH${MV ^aSy>Z, nmISy>Z Q>mHy$Z Ë`m Vm§XþimMo dóJmi
MyU©, {Ì\$im d {ZemoÎmamMo dóJmi MyU© g_à_mUmV EH${ÌV H$éZ
AYm© M_Mm MyU© d EH$ M_Mm Jyi EH$Ì H$mbdyZ Ja_ nmÊ`m~amo~a
gm§O-gH$mi ¿`mdo. Ë`mZo IéO, Zm`Q>o {dH$ma ~ao hmoVmV.

22) H$a§O Vob, qb~yag, J§YH$ d H$mnya EH$Ì H$éZ IéO,
Bg~, JOH$U© dJ¡ao {dH$mamV bmdë`mZo ËdMm amoJ ~ao hmoVmV.
23) Mmb_moJam qH$dm H$Sy> H$dR>rMo Vob qH$dm VwdaH$ Vob, H$Sy>qb~
Vob, H$a§O Vob H$mnya {_lrV `mn¡H$s Oo Vob ~mOmamV CnbãY
Agob Vo ËdMm amoJmV, IéO, Zm`Q>m, JOH$U© `m {dH$mamV Ë`mda
gH$mi g§Ü`mH$mi bmdë`mZo ~ao hmoVmV.
24) JOH$U© hm ËdMm {dH$ma gwÕm IoS>oJmdmV {XgVmo. ËdModa C§M
d dmQ>moù`m AmH$mamMm nwai `oVmo. Ë`mbm ImO AgVo d Vmo A§J^a
ngaV OmVmo. Ë`mda _mohar, g¢Yd, d XméhiX EH$Ì dmQy>Z Ë`mMm
bon bmdmdm d dmië`mda nmÊ`mZo nwgyZ H$mT>mdm. H$a§OmMo ~r CJmiyZ
134

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

IaOoda AmñH§$X CJmiyZ bmdmdo.

28) H$m`\$i Vob - nÝZmg J«°_ \$imMr gmb AY©dQ> R>oMyZ EH$
{bQ>a nmÊ`mV KmbyZ Aï>_m§e H$mT>m H$amdm. Vmo JmiyZ KoD$Z ~mQ>brV
^éZ R>odUo. `m VobmZo IéO, JOH$U© `m {dH$mamV \$m`Xm hmoVmo.
A§JXþIrV gwÕm ho Vob bmdë`mZo ~ao dmQ>Vo.
29) bhmZ _wbm§Zm H¥$_r d O§V Pmbo H$s H${nbm MyU© {M_yQ>^a
KoD$Z Ë`mV XÿY KmbyZ nmOmdo Ë`mZo nmoQ> gm\$ hmoD$Z H¥$_r nS>VmV.
_moR>çmg AYm© M_Mm H${nbm MyU© d ~marH$ Ho$bobm Jyi EH$ M_Mm
KmbyZ Ë`m§À`m XmoZ Jmoù`m H$éZ amÌr PmonÊ`mnydu Ja_ nmÊ`m~amo~a
¿`mì`m. Xþgè`m {Xder gH$mir nmoQ> gm\$ hmoVo d O§V AgVrb Va
nS>VmV.
30)

Or _wbo A§J YaV ZmhrV Ë`m§Zm EH$ M_Mm bmoÊ`mMr {daKi,

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

135

AYm© M_Mm IS>rgmIa nyS> d EH$ M_Mm _YmVyZ MmQ>mdë`mg
{H$_mZ _{hÝmm^a Úmdo. Ë`mZo ~migo Mm§Jbo `oVo.
31) bhmZ _wbm§Zm Pmon `oÊ`mgmR>r ~m|S>bo^a XþYmV {M_yQ>^a ewÕ
Ho$boë`m bmIoMo MyU© KmbyZ nmOmdo. _moR>çm§Zr AYm© M_Mm bmIoMo
MyU©, H$n^a åherMo XÿY d IS>rgmIa nyS> EH$ M_Mm KmbyZ amÌr
OodU Pmë`mda ¿`mdo.
32) OmñV er hmoUmè`m _wbmbm _wéS> e|J CJmiyZ {Xë`mg er Mo
à_mU AmQ>moŠ`mV `oVo.
33) bhmZ _wbm§Mr aŠVr hJdU Vyn-_YmVyZ CJmibobo _m`\$i
KmbyZ MmQ>{dbr AgVm H$_r hmoVo. _m`\$imMr nyS> ñdÀN> H$mnS>mÀ`m
nwaMw§S>rV KmbyZ Á`m {ó`m§Zm _m{gH$ nmirV aŠVómd OmñV hmoVmo
Ë`m§Zr `moZrV R>odë`mg Vmo H$_r hmoVmo.
34) bhmZ _wbm§À`m earamMr dmT> Iw§Qy>Z, _wS>Xÿg Pmbobm Agob
qH$dm Anwè`m dmT>rMr _wbo Agë`mg ^mOboë`m e|JXmÊ`mMm Hy$Q> EH$
M_Mm d gmIa EH$ M_Mm EH$Ì H$éZ {XdgmVyZ XmoZ doim {Xë`mg,
Vo à_mU H$mhr {Xdgm§Zr XmoZ M_Mo XmÊ`mMm Hy$Q> d XmoZ M_Mo gmIa
H$éZ _{hZm, XmoZ _{hZo Úmdm. Ë`m _wbm§Mr dmT> Mm§Jbr hmoVo.

37) VrZ Mma dfm©À`m bhmZ _wbmV H¥$_r, O§V Pmbobo AmT>ië`mg
AYm© M_Mm {Oè`mMr nyS> d AYm© M_Mm dmdqS>JmMr nyS> Ë`mV ~marH$
Ho$bobm Jyi XmoZ M_Mo KmbyZ Ë`mÀ`m Mma-nmM Jmoù`m H$éZ R>odmì`m.
H$mo_Q> nmÊ`m~amo~a `m Jmoù`m KoVë`mda Mma nmM {XdgmV O§V d
H¥$_r Zï> hmoVmV.
38) bhmZ _wbo ghm _{hÝ`m§Mr Pmë`mda AYm© M_Mm IgIg,
EH$ H$n XÿY d EH$ H$n nmUr, EH$ M_Mm IS>rgmIa KmbyZ EH$ H$n
Caon`ªV bmner H$amdr, Ë`m_Ü`o EH$ M_Mm Vyn KmbyZ Ë`mg EHo$H$
M_Mm nmOmdr. hr bmner Ë`m _wbmg _mZdbr Va Vo N>mZ geŠV
hmoVo. AWm©V Ë`mÀ`m nMZeŠVrMm A§XmO KoD$Z gwédmVrbm `mVrb
à_mU {Zå_o KoD$Z Ë`mg XoD$Z A§XmO ¿`mdm. _moR>çm _mUgm§Zm
H$moaS>m ImoH$bm AgVmZm `m bmnerZo \$m`Xm hmoVmo.
39) H$moa\$S>rMm ag AYm© M_Mm, EH$ M_Mm _YmVyZ MmQ>{dë`mg
bhmZ _wbm§Mm ImoH$bm H$_r hmoVmo.
40) bdH$a Z ~mobUmè`m bhmZ _wbm§Zm H$moï> H$moqbOZ _YmV
CJmiyZ {O^obm bmdmdo d MmQ>dmdo Ë`m_wio _wbo ~moby bmJVmV.

35) emioV OmUmè`m d`mÀ`m _wbm§Zm A{Vgma Pmë`mg ~mi~ob
H$mMar, YZo, gw§R>, ZmJa_moWm, A{V{df `m§Mo ^aS> MyU© àË`oH$s VrZ
J«°_, AYm© {bQ>a nmÊ`mV KmbyZ Aï>_m§e H$mT>m H$éZ gH$mig§Ü`mH$mi Úmdo Ë`mZo A{Vgma Wm§~Vmo.

41) bhmZ _wbm§À`m {O^oMm OS>nUm d ~mo~S>onUm OmÊ`mg EH$
{M_yQ>^a AŠH$bH$mè`mÀ`m _wimMo dóJmi MyU© _Ym~amo~a MmQ>Ê`mg
Úmdo. Ë`mZo OS>nUm H$_r hmoVmo Am{U _wbo ñnï> ~moby bmJVmV. bhmZ
_wbm§À`m AmH$S>rda AgoM XmoZ doim gm§O-gH$mi MmQ>{dë`mg AmH$S>r
H$_r hmoVo.

36) A§Jmda {nUmè`m bhmZ _wbm§Mo nmoQ> \w$Jë`mg ha~è`mEdT>r
{S>H$o _mbr XþYmV CJmiyZ nmOë`mZo nagmH$S>o gm\$ hmoD$Z nmoQ> CVaVo.
{edm` déZhr nmÊ`mV CJmiyZ nmoQ>mg Mmoimdr.

42) bhmZ _wbo A§WéUmV Mma nmM dfm©Mr Pmbr Var ey H$aVmV.
Ë`mda AYm© M_Mm Amodm, EH$ M_Mm Vri d XmoZ M_Mo Jyi EH$Ì
KmoQy>Z Ë`mÀ`m XmoZ-Mma Jmoù`m H$éZ amoO amÌr WmoS>çm nmÊ`m~amo~a

136

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

137

{Jië`mZ§Va amÌr PmonÊ`mnydu Ë`mg ey H$adyZ Pmon{dUo. H$mhr
{XdgmVM Vmo {~N>mÝ`mV ey H$aV Zmhr.

n[apñWVrZwgma H$amdo.

43) bhmZ _wbm§À`m ImoH$ë`mV XmoZ Mma W|~ VwierMm ag,
~m|Sb>o^a XþYmVyZ {Xë`mg ImoH$bm Wm§~Vmo. VwierMm ag H$mTy>Z
Zm`Q>çmda MmoiyZ bmdë`mg Vmo ~am hmoVmo.

{ó`m§Zm doiÀ`m doir nmir Z `oUo. nmir_Ü`o aŠVómd
H$_r hmoUo, OmñV hmoUo. nmir XmoZ VrZ _{hZo Z `oUo, A§JmdéZ nm§T>am
ómd OmUo, nmirÀ`m doir nmoQ>mV XþIUo, ~mi§VnUmV Ìmg hmoUo,
d`mÀ`m MmirerZ§Va nmirMr A{Z`{_VVm, nmir OmVmZm hmoUmao
_mZ{gH$ Ìmg d nwT>o åhmVmanUmVrb Ìmg H$Yr Hw$Umbm H$_r Va
Hw$Umbm A{YH$. AWm©V nwéfm§Zmhr CVmad`mV AZoH$ ì`mYtZm gm_moao
Omdo bmJVo. `mH$[aVm H$miOr KoUo Amnë`m hmVmV Amho. Amnbo
dOZ AmQ>moŠ`mV R>odUo, ì`dgm`mZwgma Amhma d ì`m`m_ d
ì`gZm§nmgyZ Xÿa amhUo ho Iao Va IS>Va d«V Amho. nwT>o nümÎmmn
H$aÊ`mnojm `mo½` añVm {ZdS>mdm ho Amnë`m hmVmV Amho. Ë`mH$[aVm
_Z I§~ra AgUo _hËdmMo.

44) bhmZ _wbm§Zr Q>mMUr, nrZ, ZmUo ~Q>U dJ¡ao {Jië`mMo Ü`mZmV
Amë`mda Vo KemV Z AS>H$Vm OR>amV Jobobo Agob Va Ë`mg EImXo
Xþgao Ho$io Imd`mg Úmdo. Ë`mÀ`m Pmboë`m erda bj R>odmdo. Vo
nS>bobo {Xgbo Va H$mhr H$aÊ`mMr JaO Zmhr AÝ`Wm XdmImÝ`mV
Ý`mdo.
***
_wbo, _wbr Ooìhm dmT>rg bmJVmV Voìhm Ë`m§Zm `mo½` Amhma,
`mo½` gd`r, Aä`mg d ì`m`m_ `m§Mr JmoS>r bmdmdr. AmR>dr, ZddrZ§Va
àË`oH$mÀ`m ~m¡{ÕH$ Hw$dVrZwgma Xhmdr, ~mamdr Pmë`mda H$m°bO
o _Yrb
{ejU dJ¡ao Jmoï>tMm VmU nS>md`mg bmJVmo Ë`mH$[aVm gmañdVm{X
MyU©, e§Inwînr {gan, gmñdVm[aï>, AœJ§Ym MyU©, eVmdar MyU©,
eVmdar H$ën `m§Mm `mo½` VèhoZo dmna Ho$ë`mg Ë`m§Mr àJVr Mm§Jbr
hmoVo. `m_Ü`o AmB©-dS>rb, nmbH$ `m§Mr {Z{üVM O~m~Xmar dmT>Vo.
Mm§Jë`m _wbm§Mr _¡Ìr, V§~mIy, JwQ>H$m, {gJaoQ>, _ÚàmeZ `m ì`gZm§nmgyZ
Xÿa am{hë`mg EH$ CÎm_ ZmJ[aH$ hmoUo ghO eŠ` Amho.
_wbtÀ`m ~m~VrV nmir gwé Pmë`mZ§Va Ë`mÀ`mV hmoUmao
emar[aH$ ~Xb d Ë`mZ§Va VméÊ`mV Ho$bobo nXmn©U. `m doiog AmB©Zo
{deof bj XoUo JaOoMo Amho. emar[aH$ ñdÀN>Vm d `mo½` Amhma `m_wio
nw T >o gj_ _mVm hmo Ê `mgmR>r Ë`m§ M o nmbZ nmo f U Amnmnë`m
138

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

***

{ó`m§H$[aVm H$mhr Am¡fYo
1) EH$ H$n XÿY d EH$ H$n nmÊ`mV nmM J«°_ gw§R> WmoS>rer R>oMyZ
EH$ H$n Caë`mda JaOoZwgma gmIa KmbyZ, JmiyZ KoVbobo XÿY œoV
àXamV åhUOo A§Jmda OmUmè`m nm§T>am ómdmV \$m`Xoera AgVo.
`m{edm` Ë`m ^mJmMr ñdÀN>Vm _hËdmMr. {Ì\$im H$mT>m JmiyZ KoD$Z
Ë`mZo Vmo ^mJ YwUo.
2) XméhiX nmÊ`mV ghmUoda J§YmgmaIr CJmiy Ë`m~amo~a
IS>rgmIa CJmiyZ Vo MmQ>U EH$ Vo XmoZ M_Mo gH$mi g§Ü`mH$mir
MmQ>ë`mg œoV àXa ~am hmoVmo.
3) œoV qH$dm aŠV àXamV _m`\$i, ~m^irMr gmb, VwaQ>r
àË`oH$s Xhm J«°_ KoD$ AYm© {bQ>a nmÊ`mV KmbyZ, AY} AmQ>dyZ JmiyZ
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

139

KoD$Z Ë`mV H$nS>m {^OdyZ ómd hmoUmè`m OmJr Yamdm. àXa Wm§~Vmo.
{edm` VwaQ>rMr bmhr {M_yQ>^a gmIa XmoZ M_Mo AYm© H$n nmÊ`mV
KmbyZ {nÊ`mZo nmirÀ`m doir Iyn à_mUmV hmoUmam aŠVómd H$_r
hmoVmo.
4) ~m`H$mg {dQ>mimÀ`m doir nmoQ> XþIV AgyZ {dQ>mi gm\$
`oV Zgob Va nmd M_Mm Q>mH$UIma bmhr d EH$ M_Mm _Y KmbyZ
MmQ>mdo. doXZm Wm§~VmV d AmV©d gm\$ `oVo. nmoQ>mV XþIV Zmhr.

10) Á`m ~m`H$m§Zm A{Z`{_V nmir `oVo Ë`m§Zr H$moï> (CnboQ>)
`m§Mo MyU© AYm© M_Mm, XmoZ M_Mo _YmVyZ Ë`mV qH${MV ^r_goZr
H$mnya KmbyZ MmQ>mdo. Ë`m_wio nmir {Z`{_V `oVo.
11) Hw$irW qH$dm hþbJo `m§Mo H$T>U KoVë`mZo _m{gH$ nmir
ì`dpñWV `oVo.
12) H$m`\$i MyU© nmM J«°_ d _Y EH$Ì H$éZ KoVë`mZo ~m`H$m§Mm
_m{gH$Y_© Mm§Jbm `oVmo.

5) nm§T>è`m Omñd§XrÀ`m Mma nmM H$ù`m VwnmV naVyZ, gmIa
KmbyZ {eè`mà_mUo {eOdyZ Imì`mV åhUOo ~m`H$m§Mm œoV àXa ~am
hmoVmo.

13) ~m`H$m§À`m aŠVàXamda AemoH$d¥jmMr A§Vagmb J§Ymà_mUo
CJmiyZ Vo J§Y M_Mm-XmoZ M_Mo, AYu dmQ>r Vm§XþimMo YwdU d EH$
M_Mm _Y EH$Ì H$éZ KoVë`mg aŠVàXa ~am hmoVmo.

6) OQ>m_m§gr MyU© nmd M_Mm d doI§S> MyU© nmd M_Mm XmoÝhr EH$
H$éZ Vo {^Oob EdT>m _Y KmbyZ MmQ>ë`mZo ~m`H$m§Mm {dQ>mi gm\$
`oVmo.

14) ZmaimMo XÿY EH$ H$n, JmB©Mo XÿY EH$ H$n, XmoZ M_Mo
Ahmird d Oéarà_mUo Jyi KmbyZ _§Xm¾rda Ë`mMr XmQ> bmner
H$éZ ~mi§VrUrg {Xë`mZo {Vbm Mm§Jbr eŠVr `oVo d XÿY Mm§Jbo
gwQ>Vo.

7) ~m`H$m§À`m œoVàXamda JmoaIqMM \$moSy>Z AmVrb {nR>mgmaIm
Ja {ZKVmo Vmo nmQ>m dad§Q>çmda dmQy>Z Ë`mÀ`m dmQ>mÊ`mEdT>çm AmH$mamÀ`m
Jmoù`m H$amì`m. Ë`m {XdgmVyZ XmoZ-Mma Jmoù`m VrZ doim nmÊ`mVyZ
KoVë`mg Vmo ~am hmoVmo.
8) JmoIéMo MyU© EH$ M_Mm, JmB©Mo Vyn XmoZ M_Mo, IS>rgmIaoMr
nyS> EH$ M_Mm EH$Ì H$éZ KoVë`mZo ~m`H$m§Zm {dQ>mi gm\$ `oVmo.
9) ImaHo$Mm AË`§V _moR>m Cn`moJ nmoQ> XþIyZ _m{gH$ Y_© gm\$
Z hmoUmè`m ~m`m§g hmoVmo. àË`oH$ _{hÝ`mg AmV©d gm\$ hmoD$Z àH¥$Vr
{ZamoJr amhÊ`mgmR>r ImaH$m§Mo ~marH$ MyU© EH$ M_Mm, XmoZ M_Mo
gmOyH$ VwnmVyZ gH$mi-g§Ü`mH$mi VrZ _{hoZo ¿`mdo. `m_wio nmirMo
{dH$ma ~ao hmoVmV.
140

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

15) AiyMr ^mOr ~mi§VrUrg ImÊ`mg {Xë`mZo {VÀ`m A§JmdaMo
XÿY dmT>Vo.
16) bmoY«gmb MyU© d Ym`Q>rÀ`m \w$bm§Mo MyU© àË`oH$s XmoZ J«°_
Vm§XþimÀ`m YwdUmVyZ KoVë`mg aŠVàXa Wm§~Vmo.
17) ~mi§VrU Agboë`m ñÌrZo EH$ M_Mm ~mi§Vemon d ^mObobr
~S>reon EH$ M_Mm XmoÝhr OodUmZ§Va MmdyZ Imdo. `mZo ~mimÀ`m
nmoQ>mV J°g YaV Zmhr.
18) aŠVr_yiì`mY d aŠVràXa `m_Ü`o Añgb ZmJHo$ea {M_yQ>^a,
bmoUr EH$ M_Mm d IS>rgmIaoMr nyS> EH$ M_Mm KmbyZ Ë`mMo godZ
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

141

Ho$ë`mg \$m`Xm hmoVmo.

H$mhr Am¡fYo Or XmoKm§Zmhr Cn`wŠV R>aVrb

19) Ym`Q>rÀ`m \w$bm§Mo dóJmi MyU© EH$ M_Mm, IS>rgmIa EH$
M_Mm, EH$ H$n XÿYmVyZ KoVë`mg œoVàXa ~am hmoVmo d {dQ>mi
doiÀ`m doir `oVmo.
20) _{hÝ`mMo _{hÝ`mg ~m`H$m§Zm {dQ>mi gm\$ `oV Zgob Va
XdÊ`mMo MyU© AYm© M_Mm {XdgmVyZ XmoZ VrZ doim D$Z nmÊ`m~amo~a
{dQ>miernUmV KoVë`mg {dQ>mi gm\$ `oVmo.
21) JamoXa {ó`m§Zm OgOgm J^© dmT>V OmVmo Voìhm em¡Mmbm Ìmg
hmoVmo. Voìhm VmOo A§Ora, ~mOmamV Agbo Va, ZmhrVa gwHo$ A§Ora,
H$mù`m _ZwH$m, ~hmì`m _JO EH$Ì H$éZ qH$dm ñdV§ÌnUo nmÊ`mV
{^OdyZ Ë`m§Mo godZ H$amdo. Ë`m_wio em¡MmMr VH«$ma Xÿa hmoVo.
H$mhr H$mhr VH«$mar ór d nwéfm§_Ü`o gma»`mM AgVmV.
Ogo dma§dma Owbm~ hmoUo, H$mhr doJio ImÊ`mV Ambo H$s Z gmogUo,
H$Yr H$Yr em¡Mmbm hmoVmZm Iyn Ìmg hmoUo, _wiì`mY, A§JmV eŠVr
ZgUo, C_oX ZgUo, ËdMm amoJ, H¥$e eara AgUo qH$dm earamMo dOZ
Iyn dmT>Uo, gm§YoXþIr dJ¡ao `mH$[aVm XmoKm§H$aVm Am¡fYr Ðì`o g_mZ
Agy eH$VmV _mÌ {ó`m§Zr Ë`mVrb Am¡fYm§Mo à_mU H$_r KoUo qH$dm
_mÌm H$_r KoUo. H$mhr doim Kar H$aVm `oUo eŠ` Zgob Va Ë`mVrb
H$mhr V`ma H$mT>o åhUOo Amgdo, A[aï>o Or ~mOmamV CnbãY AgVrb
Vr ImÌrÀ`m H§$nZrMr AmUmdr. Ë`m§Mo AZw^d Mm§Jbo Ambo Va nwT>rb
doim JaO nS>br Va AmUmdoV. eodQ>r Amnë`mbm ~ao dmQ>Uo gdm©V
_hËdmMo.

142

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

1) eara {ZamoJr amhmÊ`mgmR>r - gwadmar {haS>o Mm§Jbo dOZXma
~KyZ AmUmdo. Ë`mVrb ~r H$mTy>Z Q>mHy$Z \$imÀ`m gmbrMo dóJmi
MyU© H$éZ nwT>rbà_mUo amÌr OodU Pmë`mda KoVë`mg eara {ZamoJr
amhmVo. Ooð> d AmfmT> _{hÝ`mV AYm© M_Mm MyU© d EH$ M_Mm Jyi,
lmdU d ^mÐnX _{hÝ`mV AYm© M_Mm MyU© d AYm© M_Mm g¢Yd,
A{œZ d H$m{V©H$ _{hÝ`mV AYm© M_Mm MyU© d EH$ M_Mm gmIa,
_mJ©erf© d nm¡fmV AYm© M_Mm MyU© d AYm© M_Mm gw§R>, _mK d
\$mëJwZ _{hÝ`mV AYm© M_Mm MyU© d nmd M_Mm b|S>rqnnir MyU© d
M¡Ì d d¡emI _{hÝ`mV AYm© M_Mm MyU© d EH$ M_Mm _Y ho
gd©gmYmaU à_mU Amho. Amnë`m àH¥$Vrbm _mZdob Ë`mà_mUo Ë`mMo
à_mU H$_r OmñV H$amdo. _mÌ H$mhr Ìmg hmoVmo Ago dmQ>bo Va Ëd[aV
~§X H$aUo d VÁkm§Mm gëbm KoUo.
2) eŠVr `oÊ`mgmR>r -gmb_{_lr nyS> AYm© M_Mm, EH$ M_Mm
_Y d XmoZ M_Mo gmOyH$ Vyn EH$Ì H$éZ Vo KoVë`mda EH$ H$n XÿY
{nUo.
3) eara {ZamoJr amhmÊ`mgmR>r - dmdqS>J Vm§XþimMo dóJmi
MyU© d Ooð>_Y MyU© dóJmi Ho$bobo {_iyZ AYm© M_Mm, EH$ M_Mm
_Y d XmoZ M_Mo gmOyH$ Vyn EH$Ì H$éZ KoUo.
4) ~m^irMm S>tH$ VwnmV ViyZ Ë`mÀ`m XþßnQ> gmIa KmbyZ
~aUrV R>odmdm. amoO XmoZ M_Mo XþYm~amo~a KoVë`mZo eŠVr `oVo qH$dm
qS>H$mMm bmSy> amoO Imdm. EH$ _{hÝ`mV earamV VmH$X `oVo.
5) VmH$X `oÊ`mgmR>r - OwZm Jyi XmoZeo J«°_, b|S>r qnnir,
{Oao, gw§R> d Xmb{MZr `m§Mo g_^mJ MyU© e§^a J«°_, dobXmoS>o Xhm J«°_
KmbyZ JwimÀ`m nmH$mV dmQ>mÊ`mEdT>çm Jmoù`m H$aUo. Mm§Jë`m dmië`mda
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

143

~aUrV ^éZ R>odUo. XþYm~amo~a gH$mi g§Ü`mH$mi XmoZ XmoZ Jmoù`m
KoUo.
6) Ooð>_YmMo MyU© AYm© Vo EH$ M_Mm, _Y EH$ M_Mm, gmOyH$
Vyn XmoZ M_Mo EH$Ì H$éZ {hdmù`mV EH$ _{hZm {ZË` ¿`mdo. daVr
H$n^a XþY ß`mdo `mZo earamV eŠVr `oD$Z eara {ZamoJr amhVo.
7) H$dM ~r MyU© e§^a J«°_, nmd {H$bmo Idm, JmB©Mo Vyn nÞmg
J«°_, gmIa AYm© {H$bmo. H$T>B©V _§Xm¾rda JmB©À`m VynmV Idm Mm§Jbm
naVyZ Ë`mV H$dM ~r MyU© KmbyZ Mm§Jbo naVyZ ¿`mdo. gmIaoMm VrZ
Vmar nmH$ H$éZ Ë`mV ho VynmV naVbobo {_lU KmbyZ Ë`mV ~Xm_mMo
H$mn KmbyZ dS>çm nmS>mì`m. {hdmù`mV amoO drg J«°_ n`ªV dS>çm
ImD$Z da XÿY ß`mdo. eara gwÑT> hmoVo.
8) H$mohionmH$ - amÌr {nH$boë`m H$mohiçmMm H$sg EH$ {H$bmo.
Ë`mVbo nmUr {niyZ PmHy$Z R>odmdo. gH$mir Vmo H$sg JmB©À`m VwnmV
Mm§Jbm naVyZ Ë`mV eVmdar, JmoIé, Ooð>_Y, AœJ§Ym d H$dM~rM
`m§Mo dóJmi MyU© àË`oH$s Vrg J«°_ `m à_mUo KoD$Z Vo hr VynmV
Mm§Jbo ^mOmdo. H$mohù`mMo H$mTy>Z R>odboë`m nmÊ`mV XmoZ {H$bmo gmIa
KmbyZ VrZ Vmar nmH$ H$amdm. Ë`m_Ü`o H$mohiçmMm H$sg, darb
Am¡fYm§Mo VynmV naVbobo MyU© d Xhm J«°_ dobXmoS>çm§Mo MyU© d Ho$ea
XmoZ J«°_ KmbyZ VwnmMm hmV bmdboë`m VmQ>mV AmoVyZ dS>çm H$amì`m.
amoO EH$ `mà_mUo {hdmù`mV Imdr. `mZo _mUyg geŠV hmoVmo.
9) EH$ H$n XÿY d EH$ H$n nmUr, H$moï> H$moqiOZ Xhm J«°_ R>oMyZ
Ë`mV KmbyZ EH$ H$n {eëbH$ amhrn`ªV H$T>dmdo. JmiyZ KoD$Z EH$
M_Mm Vyn KmbyZ ß`mdo. `mZo Mm§Jbr eŠVr `oVo.
10) EH$ {H$bmo nm§T>ao H$m§Xo {H$gyZ, EH$ {bQ>a _YmV Vmo H$sg
KmbyZ {MZr _mVrÀ`m ~aUrV {\$aH$sMo KÅ> PmH$U bmdyZ daVr

XmXam ~m§YyZ ghm AmR>dS>o Vo {_lU PmHy$Z R>odyZ Z§Va EHo$H$ M_Mm
Vo {_lU gH$mi g§Ü`mH$mir godZ Ho$ë`mg eŠVr `oVo.
11) AœJ§Ym MyU© AYm© M_Mm, Vyn EH$ M_Mm d JmB©Mo XÿY
H$n^a d gmIa JaOoà_mUo KmbyZ Vo XÿY ß`m`ë`mZo Mm§Jbr eŠVr
`oVo. ~m`H$m§Zm J^© amhÊ`mgmR>r d Vmo dmT>{dÊ`mgmR>r VgoM XþY
Mm§Jbo `oÊ`mgmR>r `m XþYmMm Cn`moJ hmoVmo.
12) AmXë`m amÌr CÎm_ àVrMm IOya _JO XmoZ ZJ KoD$Z
ñdÀN> nwgyZ Ë`mVrb ~r H$mTy>Z Ë`m XmoÝhr_Ü`o bmoUr ^éZ {M_yQ>^a
{_anyS> Kmbmdr. amÌ^a PmHy$Z R>odyZ Xþgao {Xder àmV{d©Yr Pmë`mda
Vo {_lU gmdH$me MmdyZ ImD$Z Z§Va H$n^a Ja_ XÿY d EH$ M_Mm
gmIa KmbyZ ß`mdo. Xa AmR>do {Xder IOya Ja EH$ ZJ dmT>dmdm.
nmM ZJmn`ªV dmT>dZy Vo à_mU Mmby R>do mdo. emar[aH$ eŠVr d _mZ{gH$
CËgmh `m `moJmZo dmT>Vmo.
13) AYm© AH«$moS>_JO, EH$ gmIar ImarH$, {M_yQ>^a {_anyS> d
EH$ M_Mm gmOyH$ Vyn n¡H$s AH«$moS>_JO d ImaHo$Mo MyU© H$éZ Vyn
nmVi H$éZ EH$m dmQ>rV {_anyS>ghrV EH$Ì H$éZ AmXbo amÌr
dmQ>rV PmHy$Z R>odyZ Xþgè`m {Xder gH$mir àmV:{d©YrZ§Va ho {_lU
MmdyZ Imdo. Z§Va H$n^a XÿY d gmIa EH$ M_Mm KmbyZ àmeZ
H$amdo. `mZo _Zmo~b, A{¾~b d Xoh~b dmT>ob.
14) {~ã`mÀ`m ~rbm JmoS>§~r åhUVmV. AmXbo amÌr JmoS>§~r VrZ
ZJ, H$mù`m _ZwH$m gmV, EH$ M_Mm gmOyH$ Vyn ho {_lU dmQy>Z
V`ma H$éZ R>odyZ Xþgao {Xder gH$mir àmV:{d©YrZ§Va gmdH$me
MmdyZ Imëë`mZ§Va H$n^a Ja_ XÿY d EH$ M_Mm gmIa KmbyZ
ß`mdo. Xhm {Xdgm§Zr VrZ JmoS>m§ã`m d gmV _ZwH$m dmT>dmì`m. {Vgmdo
{Xder ZD$ JmoS>m§ã`m, EH$drg _ZwH$m d XmoZ M_Mo gmOyH$ Vyn
`mà_mUo KoD$Z VoM à_mU nwT>o Mmby R>odmdo. bhmZ _wbm§Zm _mÌ XmoZ

144

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

145

JmoS>m§ã`m, nmM _ZwH$m d AYm© M_Mm Vyn hoM à_mU R>odmdo. `mZo
~bajU d _b{dgO©Z `m§Mo H$m`© `mo½` hmoD$Z eara {ZamoJr amhVo.
15) ~m^irÀ`m PmS>mMm qS>H$ e§^a J«°_, Vì`mda gmOyH$ Vyn
KmbyZ qS>H$mMo IS>o _§X AmModa bmhrà_mUo \w$bVmV d hbHo$ hmoVmV.
W§S> Pmë`mda Ë`mMr {_Šga_Ü`o nyS> H$amdr. EH$m ñdÀN> H$mMoÀ`m
~aUrV Ë`m qS>H$mMr nyS>, e§^a J«°_, nmd {H$bmo IS>rgmIaoMr ~marH$
nyS> H$ê$Z Vr Ë`m ~aUrV Kmbmdr d nmd {H$bmo gmOyH$ Vyn nmVi
H$éZ Vohr KmbyZ gd© {_lU EH$Ord H$amdo.
AmXbo {Xder amÌr EH$ M_Mm Ahmird nmd dmQ>r nmÊ`mV
{^OV KmbyZ Xÿgao {Xder gH$mir Ë`m hird {_lUmV darb qS>H$,
Vyn, IS>rgmIa `m {_lUmVrb XmoZ M_Mo {_lU KmbyZ T>diyZ Z§Va
Ë`m_Ü`o EH$ H$n AmYUmMo XÿY KmbyZ, T>diyZ Vo gd© {_lU ß`mdo.
bhmZ _wbm§Zm {Zå_o qH$dm EH$ V¥Vr`m§e `m à_mUmV Úmdo. J{^©Ur
{ó`m d ~mi§VrU {ó`m `m§Zm ho {_lU {Xë`mZo J^m©Mr d Ë`m órMr
dmT> CÎm_ hmoVo, A§Jmda ^anya XÿY `oÊ`mg d J^m©e`mMr àmg§{JH$
Xþ~©bVm Vm~S>Vmo~ H$_r hmoÊ`mg CÎm_ Cn`moJ hmoVmo. VéU _wbo d
_wbr `m§Mo gd© earao{Ð`m§Mo nmofU hmoVo Am{U ~bg§dY©Z øm {H«$`m
CÎm_ hmoVmV.
16) AmXbo amÌr EH$ gwHo$ A§Ora, Xhm _ZwH$m, {M_yQ>^a {_anyS> d
EH$ M_Mm Vyn EH$Ì dmQy>Z, PmHy$Z R>odyZ Xþgao {Xder àmV[d©Yr
Pmë`mZ§Va ho {_lU ImD$Z H$n^a Ja_ XÿY d EH$ M_Mm gmIa
EH$Ì H$éZ {nUo. hm `moJ V¥ßVrH$a d ema[aH$ eŠVrMm dmT> H$aUmam
Amho.
17) AmXbo amÌr VrZ ~Xm_ ~r KoD$Z nmd dmQ>r Ja_ nmÊ`mV
{^OV KmbyZ Xþgao {Xder gH$mir Ë`mMr gmb H$mTy>Z ~marH$ dmQy>Z

qH$dm ghmUoda Ë`mMo XþYmV J§Y CJmimdo. Ë`m ~Xm_ J§YmV EH$
M_Mm Mm§Jbm JwbH§$X d XmoZ {M_Q>r AœJ§Ym MyU© dóJmi Ho$bobo
EH$Ì H$mbdyZ Vo {_lU ImD$Z daVr H$n^a XÿY gmIa {_lU
¿`mdo. earamMr, _ZmMr, gdmªJrU dmT> hmoÊ`mg _XV hmoD$Z n§MkmZo{Ð`o,
n§M H$_}{Ð`o Am{U _Z `mMo earamMo A{dlm§V hmbMmbrV ghH$m`©
{_imë`mg CÎm_ Cn`moJ hmoVmo. eara d _Z gwÑT> Am{U g§nÞ
~ZÊ`mg {Z{üV _XV hmoVo. `m H$ënmVrb à_mU _moR>çm _mUgmMo
{Xbo. bhmZ _wbmg d`mo_mZmà_mUo H$_r A{YH$ Amdí`H$VoZwgma
~Xb H$amdm.
18) AmXbo amÌr nmd dmQ>r H$mo_Q> nmÊ`mV XrS> M_Mo gmbmgh
CS>XmMr S>mi (nmR>rMr S>mi) {^OV KmbyZ Xþgao {Xder nmQ>çmda
~marH$ dmQ>mdr. dmQ>Vo doirM Ë`mMo ~amo~a VrZ H$mio {_ao dmQmdoV.
Z§Va Vo {_lU EH$ H$n Ja_ XþYmV nmd M_Mm gw§R>oMr nyS> Am{U EH$
M_Mm nÌr IS>r gmIaoMr nyS> KmbyZ Ë`m gd© {_lUmg A{¾da R>odyZ
EH$ H$T> `oB©n`ªV VmndyZ CVadyZ ¿`mdo. Koddob Ago Ja_ Pmë`mda
gmdH$me ¿`mdo. `m_wio gd© emara{H«$`m gwairV hmoD$Z eara nyd©dV
[ZamoJr hmoD$Z >hm H$ën KoVë`mZo earamVrb à{VH$ma eŠVr gX¡d
OmJ¥V amhÿZ AmnU H$moUË`mhr n[apñWVrg Vm|S> XoÊ`mg gX¡d g_W©
amhÿ eH$Vmo.
19) JmoaIqMMoMm Ja ghm J«°_, Xhm H$mù`m _ZwH$m d Xhm J«°_
IS>rgmIa ho {_lU EH$Ì H$éZ dmQy>Z Ë`mÀ`m ghm Jmoù`m gma»`m
AmH$mamÀ`m H$éZ amoO gH$mir Cnmer nmoQ>r XmoZ Jmoù`m ImD$Z da
H$mo_Q> XÿY AJa nmUr ß`mdo. XmoZ doim OodUm_Ü`o {Zå_o OodU
Pmë`mda XmoZ XmoZ Jmoù`m KoD$Z OodU nyU© H$amdo. hm H«$_ {ZXmZ
VrZ _{hZo Var H$amdm. nMZ{H«$`m gwYmaVo. {ó`m§Mo nmirMo {dH$ma

146

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

147

Zï> hmoD$Z {Z`{_V nmir `oVo.
20) JmoaIqMMmdboh - JmoaIqMMm ghm ZJ AmUyZ \$moS>y Z Ë`mVrb
Ja H$mTy>Z OmS> ~wS>mÀ`m ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m nmVoë`mV ghm {bQ>a
nmUr KmbyZ Ë`mV Vmo H$mT>bobm Ja, XmoZeo J«°_ H$mù`m _ZwH$m KmbyZ
Vo {_lU amÌ^a R>odmdo. Xþgao {Xder gH$mir _Ü`_ A¾rda XrS>
{bQ>a {eëbH$ amhrn`ªV AmQ>dZy , W§S> Pmë`mda JmiyZ KoD$Z Ë`m_Ü`o
EH$ {H$bmo gmIa KmbyZ Ë`mMm CÎm_ nmH$ hmoB©n`ªV H$T>dmdo d W§S>
Pmë`mda ñdÀN> H$mMoÀ`m ~aUrbm bd§JmMr Ywar XoD$Z Ë`mV hm
Adboh ^éZ R>odmdm. JaOoZwgma {àPd}©{Q>ìh Kmbmdo. {XdgmVyZ gm§O
gH$mi EH$ XmoZ M_Mo ¿`mdm. `mZo Aåb{nÎmmÀ`m VH«$mar Zï> hmoVmV
VgoM {ó`m§À`m {dQ>mimg§~§Yr gd© VH«$mar Xÿa hmoVmV.
21) amoO amÌr nmd {bQ>a XÿY CÎm_ VmndyZ Vo H$mo_Q> Pmë`mda
Ë`mg {daOU bmdyZ Xþgao {Xder gH$mir Xhr bmJob Vo EH$m ñdÀN>
\$S>Š`mV ~m§YyZ, Q>m§JyZ R>odyZ Ë`mVrb gd© nmUr {ZWiyZ Joë`mda
gmoSy>Z Ë`m MŠŠ`m_Ü`o Mma Vo ghm M_Mo gmIa KmbyZ MmiUrda
AJa \$S>Š`mda \o$Q>mdo Am{U EH$Ord Pmbobo lrI§S> gm`§H$miMo
gw_mamg Imdo. bhmZ _wbm§Zm Z¡doÚmÀ`m dmQ>r^a Úmdo.
`m à`moJmZo amoOÀ`m hmbMmbr, Ymdni `m_wio CËnÞ Pmbobr
emar[aH$ Am{U _mZ{gH$ AeŠVVm bdH$amV bdH$a H$_r hmoD$Z
eara H$m`©j_ d _Z gwàgÞ amhVo. hm à`moJ nmdgmù`mV H$é Z`o.
22) nÞmg J«°_ gwaU YwdyZ VwH$S>o H$éZ Hw$H$a_Ü`o _D$ga
{eOdmdm. Z§Va Ë`m_Ü`o AYm© M_Mm {Oao WmoS>çmem Mm§Jë`m VwnmV
naVyZ Vo Ë`mV {_gimdo. XmoZ M_Mo gmIa, XmoZ M_Mo Amobo Imo~ao,
EH$ Vo XrS> M_Mm gmOyH$ Vyn, WmoS>r H$moqW~ra KmbyZ gH$miMm
ZmíVm åhUyZ Imdo. `mZo ^yH$ bmJÊ`mÀ`m VH«$mar, nmoQ>mV Jw~mam
148

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

YaUo, Oodë`mZ§Va nmoQ> \w$JUo, _bmdamoY hmoUo, Am§~Q> H$anQ> T>oH$a
`oU,o _wiì`mYrnmgyZ Ìmg hmoU,o _mZ{gH$ AñdmñÏ`, WmoS>çmem l_mZohr
A{YH$ WH$dm, {ZéËgmh `m VH«$mar ~è`m hmoVmV. _Yw_ho tZr gmIaoEdo Or
MdrZwgma g¢Yd, Ambo {H$gyZ Kmbmdo. ~mi§VrUtZr godZ Ho$ë`mg
Jobobr eŠVr bdH$a ^éZ `oB©b.
gwaUgmb H$mTy>Z dm\$dyZ Ë`mMm H$sg CÝhmV dmidyZ R>odyZ
Ë`mMr XþYmVrb JmoS> Ira, VgoM VmH$mVrb Ira OwÝ`m ñdénmÀ`m
_wiì`mYrÀ`m amo½`mg Úmdr.
23) CÎm_ OmVrMo Jhÿ ñdÀN> {ZdS>bobo EH$ {H$bmo KoD$Z Mmodrg
Vmg W§S> nmÊ`mV {^OV KmbyZ Mmodrg VmgmZ§Va CngyZ, \$S>Š`mV
Jw§S>miyZ XS>nyZ R>odmdo. {Vgao {Xder Ë`mModa WmoS>çm nmÊ`mMm déZM
{eS>H$mdm H$amdm. MdWo {Xder Ë`m Jìhmg CÎm_ _moS> Amë`mZ§Va
gmdbrV gwH$dyZ H$moaS>o Pmë`mda Vì`mda ^mOyZ XiyZ nrR> H$amdo.
amoO gH$mir EH$ H$n XþYmV EH$ M_Mm^a nrR>, EH$ M_Mm^a gmIa
KmbyZ CnmernmoQ>r ¿`mdo. bhmZ _wb,o ór-nwéf, ~mi§VrUrg, J{^©Urg,
XrK©H$mbrZ AmOmanUmV ¿`mdo.
da gm§{JVë`mà_mUo Jhÿ _moS> `oD$Z V`ma Pmë`mda gwH$dyZ
ZwgVo VwnmV Vibo Va CÎm_ \w$bVmV. VgoM M{dï> bmJVmV. ~aoM
{Xdg {Q>H$VmV. `mÀ`m godZmZo eara V§XþéñV amhmVo.
***
H$mhr _hÎdmMr MyU}o
1) öX`mMr VmH$X dmT>{dUmao MyU© - AOw©Zgmb MyU© ghm ^mJ,
AœJ§Ym MyU© VrZ ^mJ, ~«m÷r MyU© VrZ ^mJ, nwîH$a_yi MyU© Vo Z
{_imë`mg H$moï> (CnnboQ>) MyU© VrZ ^mJ, ewÕ Jw½Jwi VrZ ^mJ,
Xmb{MZr MyU© EH$ ^mJ. gd© MyU} EH$Ì H$éZ adm MmiÊ`mÀ`m
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

149

MmiUrZo MmiyZ EH$Ì H$éZ R>odUo. EH$ H$n XÿY d EH$ H$n nmUr.
AOw©Zgmb 3 J«°_, gw§R> {M_yQ>^a, dmdqS>J XmUo 2-4 ^aS> Hw$Qy>Z EH$
H$n Caon`ªV AmQ>dyZ JmiyZ KoD$Z Ë`m~amo~a darb MyU© AYm© M_Mm
gH$mir VgoM g§Ü`mH$mir ¿`mdo. öX`{dH$mamda CÎm_ Q>m°{H$H$ Amho.
2) ñnï> ~mobÊ`mH$[aVm bhmZ _wbm§Mo MyU© - (n{hbo) - ~«m÷r
MyU© XmoZ ^mJ, doI§S>, YZo, H$moï>, gw§R> `m§Mr MyU© EHo$H$ ^mJ EH$Ì
H$éZ MmiyZ ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. Or bhmZ _wbo bdH$a ~mobV
ZmhrV qH$dm ~mobVmZm AS>IiVmV Ë`m§Zm nmd M_Mm MyU©, EH$
M_Mm _YmVyZ MmQ>dmdo VgoM WmoS>ogo {O^oda Mmoimdo.$
3) ñnï> ~mobÊ`mH$[aVm bhmZ _wbm§Mo MyU© - (Xþgaoo) - b|S>r
qnnir MyU© EH$ ^mJ, Añgb H$mV MyU© EH$ ^mJ, Amodm MyU© EH$
^mJ, gw§R> EH$ ^mJ, {haS>m EH$ ^mJ, g¢Yd EH$ ^mJ, {Oao XmoZ$ ^mJ,
H$moï> Mma$ ^mJ, Ooð>_Y Mma$ ^mJ, doI§S> nmM ^mJ, `mà_mUo gd©
Am¡fYm§Mo MyU© EH$Ì H$éZ MmiyZ ~mQ>brV ^éZ R>odUo. Or _wbo
d`mZwgma ~mobV ZmhrV qH$dm ~mobVmZm AS>IiVmV Ë`m§Zm nmd
M_Mm MyU© EH$ M_Mm _YmVyZ MmQ>dmdo.
4) ~wÕr ~bdY©H$ MyU© - {MÌH$ EH$ ^mJ, _§{Oð>m XmoZ$ ^mJ,
{Ì\$im XmoZ ^mJ, ~«m÷r VrZ ^mJ, d ~bm Mma ^mJ øm§Mr MyU} EH$Ì
H$éZ MmiyZ nmd M_Mm MyU©, EH$ M_Mm bmoÊ`mMr {daKi, AYm©
M_Mm _Y EH$Ì H$éZ _wbm§Zm MmQ>dmdo.

Úmì`m bmJVmV. Ë`mnojm emioV OmUmè`m _wbm§Zm nmd Vo AYm© M_Mm
MyU© EH$ M_Mm e§Inwînr {gan d EH$ M_Mm nmUr KmbyZ Ë`m~amo~a
Úmdo. qH$dm IOwamVrb {~`m H$mTy>Z Ë`mMm Ja MyUm©À`m A§XmOmZo
KoD$Z MyU© d IOyamMm Ja `m§Mo {_lU {_Šga_YyZ H$mTy>Z dmQ>mÊ`mÀ`m
AmH$mamÀ`m Jmoù`m H$éZ Ë`m gmdbrV gwH$dyZ ~mQ>brV ^éZ R>do mì`m.
Ë`m Jmoù`m amoO gH$mir XmoZ d amÌr PmonVmZm XmoZ XþYm~amo~a
Úmì`m. `m_wio bhmZ _wbm§Mr Aä`mgmV Mm§Jbr àJVr hmoVo. `mZo
ñ_aUeŠVr dmT>Vo. ~wÕr VëbI hmoVo.
5) À`dZ MyU© - JmoIé, ^wB© Amdim, Jwidob, AœJ§Ym, eVmdar,
H$dM ~r, ZmJa_moWm, V_mbnÌ, ZmJHo$ea àË`oH$s EH$ ^mJ d Amdim
VrZ ^mJ `m gdmªMo dóJmi MyU© H$éZ ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. amoO
AYm© M_Mm MyU©, EH$ M_Mm _Y d XmoZ M_Mo Vyn EH$Ì H$éZ
~mQ>brV ^éZ R>odmdo. amoO AYm© M_Mm MyU©, EH$ M_Mm _Y d XmoZ
M_Mo Vyn EH$Ì H$éZ gH$mir d amÌr ¿`mdo. `m_wio eara {ZamoJr
amhVo.
6) ñ_aUeŠVrdmT>rgmR>r MyU© - doI§S> EH$ ^mJ, Ooð>_Y EH$
^mJ, M§XZ EH$ ^mJ, AœJ§Ym XmoZ ^mJ, ~«m÷r nmM ^mJ `m gdmªMo
MyU© dóJmi H$éZ ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. amÌr PmonÊ`mnydu AYm©
M_Mm MyU©, EH$ M_Mm gmOyH$ Vyn d AYm© M_Mm _Y `mgh godZ
H$aUo. d`mZwgma {dgaÊ`mMo à_mU dmTy> bmJbo Va ho MyU© Cn`moJr.

5) gmañdV MyU© - H$moï> EH$ ^mJ, AœJ§Ym EH$ ^mJ, g¢Yd
EH$ ^mJ, Amodm EH$ ^mJ, {Oao EH$ ^mJ, ehm{Oao EH$ ^mJ, gw§R> EH$
^mJ, {_ao EH$ ^mJ, qnnir EH$ ^mJ, nhmS>_yi EH$ ^mJ, e§Inwînr
EH$ ^mJ, d doI§S> AH$am ^mJ. `m MyUm©bm ~«m÷r agmÀ`m gmV ^mdZm

7) {ZÐmH$a> MyU© - qnni_yi, ~«m÷r, OQ>m_m§gr, gn©J§Ym,
AœJ§Ym, Y_mgm, e§Inwînr, IwamgZr Amodm d Om`\$i g_à_mUmV
KoD$Z Ë`m§Zm IgIerÀ`m H$mT>çmÀ`m ^mdZm XoUo. Á`m ì`ŠVrbm
Pmon `oV Zmhr qH$dm {ZÐmZmemMm {dH$ma Amho, _mZ{gH$ VmU VUmd
AmhoV Ë`m§Zr AYm© M_Mm MyU©, XmoZ M_Mo Ðmjmgd d XmoZ M_Mo nmUr

150

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

151

`m~amo~a KoUo.
8) j`ZmeH$ MyU© - gw§R>, {_ao, qnnir, {haS>m, ~ohS>m,
AmdiH$mR>r, dobXmoS>m, Om`\$i, bd§J, g_^mJ EH$Ì H$éZ Ë`m§Mo
dóJmi MyU© ~mQ>brV ^éZ R>odUo. EH$ M_Mm MyU©, XmoZ M_Mo Vyn d
EH$ M_Mm _Y gm§O-gH$mi ¿`mdo.
9) aŠVXm~ H$_r H$aUmao MyU© - gn©JY§ m MyU© EH$ ^mJ, e§Inwînr
MyU© XmoZ ^mJ, OQ>m_mgr MyU© EH$ ^mJ, ~«m÷r MyU© XmoZ ^mJ, dobXmoS>m
AYm© ^mJ, H$mio {_ao nmd^mJ EH$Ì H$éZ Ë`mMo dóJmi MyU© H$amdo.
ñdÀN> ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. amoO gH$mir d g§Ü`mH$mir nmd Vo
AYm© M_Mm MyU© (ImÌrÀ`m Jwbm~nmÊ`m~amo~a) XmoZ M_Mo nmUr KmbyZ
KoUo qH$dm gmañdVmgd XmoZ M_À`m~amo~a KoUo.
10) _Yw_ohmH$[aVm MyU© - B§ÐOd EH$ ^mJ, {dO`gma XmoZ$
^mJ, nwZZ©dm XmoZ ^mJ, Jwidob XmoZ ^mJ, JmoIé XmoZ ^mJ, {haS>m
XmoZ ^mJ, Am§~ohiX XmoZ ^mJ, XméhiX XmoZ ^mJ, Ea§S>_yi XmoZ
^mJ, dmdqS>J XmoZ ^mJ, Amdim XmoZ ^mJ, AœJ§Ym XmoZ ^mJ, _oÏ`m
XmoZ ^mJ, gw§R> XmoZ ^mJ, Om§^yi ~r XmoZ ^mJ, ~obmMr dmibobr nmZo
XmoZ ^mJ, JwS>_ma Mma ^mJ d gßVa§Jr AmR> ^mJ `m gdmªMr MyU}
dóJmi H$éZ EH${ÌV H$éZ ~mQ>brV ^aUo. amoO XmoÝhr doiÀ`m
OodUmZ§Va AYm© M_Mm MyU© H$mo_Q> nmÊ`m~amo~a KoUo.
11) dOZ H$_r H$aÊ`mgmR>r MyU© - ~«m÷r EH$ ^mJ, gw§R> EH$
^mJ, Hw$Q>H$s XmoZ ^mJ, {haS>m XmoZ ^mJ, Amdim XmoZ ^mJ, ~ohS>m
XmoZ ^mJ øm§Mo MyU© H$éZ dóJmi H$éZ XmoÝhr doiÀ`m OodUmnydu
AYm© M_Mm MyU© d XmoZ M_Mo _YmVyZ qH$dm Ja_ nmÊ`m~amo~a KoUo.
12) _yiì`mYrÀ`m {dH$mamgmR>r Jmoù`m - {_ao, {Oao, b|S>r qnnir
152

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

àË`oH$s nmM J«°_, qnni_yi, OdIma àË`oH$s Xhm J«°_, MdH$ n§Yam
J«°_, {MÌH$ drg J«°_, {haS>o Xb n§Mdrg J«°_, gw§R> Vrg J«°_, JmoS>m§~r
Mmirg J«°_, gyaU E¢er J«°_ EHy$U XmoZeo n§MoMmirg J«°_ d Jyi AYm©
{H$bmo KoD$Z bmoI§S>mÀ`m H$T>B©V àW_ JyimMm Mm§Jbm nmH$ H$éZ
Ë`mV gd© {OZgm§Mo dóJmi MyU© H$éZ Kmbmdo. gd© EH$Ord Pmë`mda
Ë`mÀ`m dmQ>mÊ`mÀ`m AmH$mamÀ`m Jmoù`m H$éZ Mm§Jë`m gwH$dmì`m.
Á`m§Zm _yiì`mYrMm Ìmg Amho Ë`m§Zr amoO gm§O-gH$mi XmoZ XmoZ
Jmoù`m nmÊ`m~amo~a ¿`mì`m.
13) X§VYmdZ MyU© - {Ì\$im MyU© nÞmg J«°_, H$mVmMo MyU© nÞmg
J«°_, bmoY« MyU© nÞmg J«°_, S>mit~ gmb, ~Hy$i gmb d Ooð>_Y MyU©
àË`oH$s n§Mdrg J«°_, {^_goZr H$mnya Xhm J«°_, gd© MyU© EH$Ì H$éZ
dóJmi H$amdo. `mZo {ZË` XmV Kmgë`mZo XmVm§Mr _wio d {haS>çm
~iH$Q> hmoVmV. XmVmVyZ aŠV `oV Agob, XmV XþIV AgVrb `m
MyUm©Zo Mm§Jbm \$aH$ nS>Vmo.
14) X§VajH$ MyU© - H$mnya Xhm J«°_, Q>mH$UIma bmhr, H$mV d
_m`\$i `m§Mo MyU© àË`oH$s drg J«°_, VwaQ>rMr bmhr Mmirg J«°_ d
nm§T>è`m ISy>Mr ^wH$Q>r E|er J«°_ `m gdmªMr dóJmi Ho$bobr nyS> EH$Ì
H$éZ ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. `mZo gwÕm XmV hbUo, {haS>çmVyZ,
XmVmVyZ aŠV `oUo dJ¡ao VH«$mar Xÿa hmoVmV.
15) H$\$ZmeH$ Jmoù`m - Q>mH$UIma bmhr, OdIma, qnnir d
{haS>o Xi àË`oH$s n§Mdrg J«°_ KoD$Z EHy$U MyU© e§^a J«°_ d XmoZeo
J°_ Jyi ~marH$ {MéZ Ë`mÀ`m nmH$mV ho MyU© KmbyZ dmdqS>JmÀ`m
AmH$mamÀ`m Jmoù`m V`ma H$éZ, gwH$ë`m H$s ~mQ>brV ^éZ R>odmì`m.
CMH$s, ImoH$bm, œmg bmJUo dJ¡ao {dH$mamV XmoZ XmoZ Jmoù`m OéarZwgma
Vm|S>mV Yamì`m.
nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

153

16) g_e©H$a MyU© - gw§R> gmV ^mJ, qnnir ghm ^mJ, {_ao nmM
^mJ, ZmJHo$ea Mma ^mJ, V_mbnÌ VrZ ^mJ, Xmb{MZr XmoZ ^mJ,
dobXmoS>m EH$ ^mJ `m gd© MyUmªÀ`m EH${ÌV dOZmEdT>r IS>rgmIa
KoD$Z `m gdmªMo gyú_ MyU© H$éZ Á`m§Zm _yiì`mY Amho, ImoH$bm
Amho, Vm|S>mbm Md Zmhr, KemMo {dH$ma AmhoV, N>mVrV XþIVo Ë`m§Zr
amoO gm§O gH$mi EHo$H$ M_Mm Vm|S>mV Q>mH$mdo.
17) dobXmoS>m MyU© - dobXmoS>m EH$ ^mJ, Xmb{MZr XmoZ ^mJ, {_ao
VrZ ^mJ, gw§R> Mma ^mJ, qnnir nmM ^mJ d ZmJHo$ea Añgb ghm
^mJ `m§Mo gyú_ MyU© H$éZ Ë`m§À`m EH${ÌV dOZmEdT>o IS>rgmIaoMo
MyU© H$éZ Vo gd© dóJmi H$éZ ~mQ>brV ^amdo. ho MyU© gwÕm
gm§OgH$mi EHo$H$ M_Mm ¿`mdo. `mZo Vm|S>mbm Md ZgUo, ZmH$mVm|S>mVyZ
aŠV `oUo, KemMo {dH$ma, _yiì`mY, j`amoJmV Mm§Jbm \$m`Xm hmoVmo.
18) dobXmoS>m MyU© - nmR> Xþgam - dobXmoS>m, bd§J, ZmJHo$ea,
gmirÀ`m bmhçm, Jhþbm, ZmJa_moWm, M§XZ d qnnir `m§Mo g_^mJ
dóJmi MyU© H$éZ ~mQ>brV ^éZ R>odmdo. Hw$R>ë`mhr àH$maMr AmoH$mar
hmoV AgVmZm AYm© M_Mm MyU© d EH$ M_Mm _Y EH$Ì H$éZ MmQ>Uo.
19) Vm{bgm{X MyU© - dobXmoS>o d Xmb{MZr àË`oH$s AYm© ^mJ,
VmbrgnÌ EH$ ^mJ, {_ao XmoZ ^mJ, gw§R> VrZ ^mJ, qnnir Mma ^mJ,
d§ebmoMZ nmM ^mJ, IS>rgmIa ~Îmrg ^mJ KoD$Z Ë`m§Mo gyú_ MyU©
H$amdo. ho MyU© KoVbo AgVm Vm|S>mbm Md ZgUo, nmoQ>\w$Jr, œmg,
ImoH$bm, AmoH$mar, Vmn, ^yH$ Z bmJUo ho {dH$ma Xÿa hmoVmV.

~mQ>brV ^ê$Z R>odmdo. ImoH$bm, Vmn, AÞmda dmgZm ZgUo, OodU Z
OmUo, Amd nS>Uo, `m {dH$mamV gm§OgH$mi EH$ EH$ M_Mm KoUo.
21) _yiì`mYrH$[aVm Jmoù`m - nmR> Xþgam - {_ao, qnnir, H$moï>,
g¢Yd, {Oao, gw§R>, doI§S>, qhJ, dmdqS>J, {haS>o, {MÌH$, Amodm gd©
g_mZ KoD$Z Ë`m§Mo dóJmi MyU© H$ê$Z Ë`m§À`m dOZmÀ`m XþßnQ> Jyi
KoD$Z Vo gd© {_lU {_Šga_YyZ {\$adyZ qH$dm nmQ>m dad§Q>çmda
dmQy>Z Ë`m§À`m dmQ>mÊ`mEdT>çm Jmoù`m H$éZ Ë`m gwH$ë`mda ~aUrV
^ê$Z _wiì`mYrÀ`m é½UmZo gH$mir d g§Ü`mH$mir XmoZ XmoZ Jmoù`m
¿`mì`m d nÏ`mZo amhmdo åhUOo _yiì`mYrMm Ìmg H$_r hmoVmo.
22) ZmamM MyU© - IS>rgmIa Mmirg J«°_, {ZemoÎma Mmirg J«°_
d qnnir Xhm J«°_ `m§Mo gyú_ MyU© H$amdo. ho MyU© EH$ M_Mm d _Y EH$
M_Mm XmoÝhr OodUmnydu MmQ>mdo åhUOo {nÎmOÝ`, dmVOÝ` {dH$ma d
em¡Mmbm Z hmoUo qH$dm gm\$ Z hmoUo `mda CÎm_ Am¡fY Amho.
23) A{Vgma d g§J«hUrda Jmoù`m - d§ebmoMZ Xhm J«°_,
Xmb{MZr, V_mbnÌ, dobXmoS>o àË`oH$s drg J«°_, Amodm, {Oao, YZo,
doI§S>, gw§R>, {_ao d b|S>r qnnir àË`oH$s Mmirg J«°_ d _moMag nÞmg
J«°_ hr gd© Am¡fYo ~marH$ Hw$Qy>Z Ë`m§Mo dóJmi MyU© H$amdo. S>mit~mMm
ag H$mTy>Z Vo MyU© {^Oob EdT>m ag KmbyZ Mm§Jbo KmoQy>Z dmdqS>JmÀ`m
AmH$mamÀ`m Jmoù`m H$éZ Mm§Jë`m dmidyZ ~aUrV R>odmì`m. Ë`m XmoZ
XmoZ Jmoù`m Á`m§Zm Imëbobo AÞ nMV Zmhr, Oodë`mda Owbm~
hmoVmV qH$dm _waS>m hmoD$Z Amd nS>Vo Aem§Zr dmQ>r^a VmH$m~amo~a
XmoÝhr OodUmZ§Va ¿`mì`m.

20) bd§Jm{X MyU© - bd§J, qnnir, Om`\$i àË`oH$s Xhm J«°_,
{_ao drg J«°_, gw§R> EH$eo gmR> J«°_ d IS>rgmIa `m gd© MyUmªÀ`m
dOZmEdT>r åhUOo XmoZeo Xhm J«°_ KoD$Z gdmªMo gyú_ MyU© H$éZ

24) aŠV ewÕ H$aÊ`mgmR>r MyU© - Ooð>_Y MyU© nÞmg J«°_,
^mOyZ KoVboë`m ~S>reonoMo MyU© nÞmg J«°_, VwnmV ^mOyZ KoVboë`m

154

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

155

gmoZm_wIrÀ`m nmZm§Mo MyU© n§Mdrg J«°_ d IS>rgmIaoMo MyU© XrS>eo J«°_
`mà_mUo KoD$Z Ë`m§Mo EH${ÌV dóJmi MyU© H$éZ Mm§Jë`m ~aUrV
^éZ R>odmdo. ho MyU© amÌr OodU Pmë`mda EH$ M_Mm Ja_ nmÊ`m~amo~a
KoUo. `mZo aŠV ewÕ hmoD$Z ËdMm {dH$ma ~ao hmoVmV.
25) ImaH$m§Mo bmoUMo - {~`m H$mT>boë`m ImaH$m§Mo VwH$S>o XmoZeo
J«°_, Amë`mMo daMr nmVi gmb H$mTy>Z Ë`mMo gwÕm ~marH$ VwH$S>o
XmoZeo J«°_, gw§R>, {_ao, qnnir, {Oao d ~S>reon àË`oH$s nmM J«°_
`mà_mUo KoD$Z Ë`m§Mo MyU© Ë`m§À`m_Ü`o KmbyZ Vo gd© {^Oob EdT>m
qb~mMm ag Kmbmdm. nmM J«°_ [h§J Vwnmda naVyZ Ë`mMo MyU© d g¢Yd
d g§Mi (nmXobdU) MdrZwgma KmbyZ ho gd© {_lU åhUOoM bmoUMo
EH$m H$moaS>çm ~aUrV ^éZ Ë`mbm KÅ> PmH$U bmdyZ \$S>Š`mMm
XmXam ~m§YyZ XmoZ _{hÝ`m§Zr _waë`mda amoO WoS>o WmoS>o godZ H$amdo `mZo
Vm|S>mbm Md `oVo d ^yH$ bmJVo.$
H$mhr AZw^d{gÕ Vobm§À`m H¥$Vr
AmOÀ`m AmYw{ZH$ OrdZ nÕVrV ñd`§MbrV dhmZm§À`m
g§»`oV A{Ve` _moR>çm à_mUmV Pmbobr dmT>, Ë`m_wio dmT>bb
o o àXþfU
`mMm gd© gm_mÝ`m§À`m Amamo½`mda {dn[aV n[aUm_ Pmbobo {XgVmV.
S>moù`m§Mr AmJ hmoUo, gVV ImoH$bm `oUo, œmg KoVmZm X_ bmJUo,
\w$â\w$gm§À`m {dH$mamV Pmbobr dmT>, VgoM Ho$gm§da Pmbobo n[aUm_.
H$mhr {R>H$mUr ~moAadobMo jma`wŠV nmUr `m_wio EH§$XarV Oo S>mŠo `mdarb
Ho$g gm¢X`m©Mo bjU _mZbo OmVo. VoM H$_r hmoV Mmbbo Amho. VéU
d`mV Ho$g JiUo, Ho$gmV H$m|S>m hmoUo, Q>ŠH$b nS>Uo `mH$[aVm Vobm§À`m
H$mhr H¥$Vr WmoS>Š`mV {Xë`m AmhoV.
1) ~«måhr Vob - ~«m÷rMm ag Mma {bQ>a, Imo~aob Vob EH$
{bQ>a, JmB©Mo XÿY nmd {bQ>a Am{U {haS>,o ~ohS>,o AmdiH$mR>r, ZmJa_moW,o
156

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

dmim, M§XZ, OQ>m_m§gr, Jìhbm, H$mnya H$mMar, Xþdm© hr àË`oH$s drg
J«°_ `mà_mUo EHy$U XmoZeo J«°_ MyU© KoD$Z Ë`m§Mr _D$gwV MQ>Ur H$éZ
gd© EH$m OmS> ~wS>mÀ`m ñQ>oZbog ñQ>rbÀ`m nmVoë`mV KmbyZ _§Xm¾rda
Vob {eëbH$ amhrn`ªV H$T>dmdo. W§S> Pmë`mda JmiyZ ¿`mdo. ñdÀN>
H$moaS>çm H$mMoÀ`m ~mQ>brV ^amdo.
2) _mŠ`mMo Vob - _mŠ`mMm ag Mma {bQ>a, Imo~aob Vob EH$
{bQ>a, {Ì\$im e§^a J«°_, AZ§V_yi e§^a J«°_ `m§Mr gyú_, JwiJwirV
MQ>Ur H$aUo. bmoI§S>mMm Mwam Omo N>moQ>çm dH©$em°n_Ü`o {_iy eH$Vmo
qH$dm nmM-ghm {Iio EH$Ì H$éZ bmoI§S>mÀ`m H$T>B©V Vob {eëbH$
amhrn`ªV _§X AmModa H$T>{dUo. JmiyZ ~mQ>brV ^aUo.
3) _mŠ`mMo Vob Xþgam nmR> - _mŠ`mMm ag Mma {bQ>a, Imo~aob
Vob EH$ {bQ>a, {Ì\$im e§^a J«°_, JmB©Mo XÿY nmd {bQ>a Am{U dmim,
ZmJa_moWo, M§XZ, OQ>m_m§gr, Jìhbm, AZ§V_yi àË`oH$s Vrg J«°_
`mà_mUo EHy$U XmoZeo Xhm J«°_ MyU© EH$Ì H$éZ Ë`m§Mr ~marH$ MQ>Ur
dmQy>Z, Ë`m_Ü`o bmoI§S>mMm Mwam nÞmg J«°_n`ªV qH$dm {Iio KmbyZ
bmoI§S>mÀ`m H$S>B©V Vob {eëbH$ amhrn`ªV _§Xm¾rda H$T>dyZ, W§S>
Pmë`mda JmiyZ KoD$Z H$mMoÀ`m ~mQ>brV ^éZ R>odmdo.
4) Amdim Vob - Amdù`m§Mm ag Mma {bQ>a, Imo~è`mMo Vob
EH$ {bQ>a, JmB©Mo XÿY nmd {bQ>a Am{U dmim, ZmJa_moWo, M§XZ,
OQ>m_m§gr, Jìhbm, H$mnya H$mMar, {haS>o àË`oH$s Vrg J«°_ `mà_mUo
EHy$U XmoZeo Xhm J«°_ MyU© KoD$Z Ë`m§Mr MQ>Ur H$éZ gd© EH$Ì H$éZ
Vob {eëbH$ amhrn`ªV _§Xm¾rda H$T>dyZ, W§S> Pmë`mda JmiyZ KoD$Z
~mQ>brV ^éZ R>odmdo.
5)

_mH$m d Amdim `m§Mo g§`wŠV Vob - XmoZ {bQ>a _mŠ`mMm

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

157

ag, XmoZ {bQ>a Amdù`m§Mm ag, {ZJw©S>rMm ag AYm© {bQ>a, Imo~è`mMo
Vob EH$ {bQ>a, JmB©Mo XÿY AYm© {bQ>a, XméhiX, dmim, ZmJa_moWm,
M§XZ, gwJ§Yr H$Mmoam àË`oH$s nÞmg J«°_ Ë`m§Mr _D$ MQ>Ur, VgoM
bmoI§S>mMm Mwam Xhm J«°_ qH$dm XmoZ VrZ {Iio gd© EH$Ì H$éZ
_§Xm¾rda Vob {eëbH$ amhrn`©V H$T>{dUo. W§S> Pmë`mda JmiyZ H$mMoÀ`m
~mQ>brV ^amdo.
6) Omñd§XrÀ`m \w$bm§Mo Vob - bmb^S>H$ a§JmMr EHo$ar qH$dm
Xþhoar \w$bm§Mm ag Mma {bQ>a d Omñd§XrÀ`m OmS>ga nmZm§Mr MQ>Ur
nmd {H$bmo, Imo~è`mMo Vob EH$ {bQ>a gd© EH$Ì H$éZ _§Xm¾rda Vob
{eëbH$ amhrn`ªV H$T>{dUo. JmiyZ KoD$Z Ë`m_Ü`o dmim, ZmJa_moWm,
Jìhbm, H$mnya H$mMar, OQ>m_m§gr `m§Mo MyU© àË`oH$s Xhm J«_° H$nS>çmÀ`m
nwaMw§S>rV ~m§YyZ Vr VobmV R>odUo. AmR> {Xdgm§Zr Vr {niyZ H$mTy>Z Vob
H$mMoÀ`m ~mQ>brV ^éZ R>odUo.

H$amdm. Ho$g _O~yV, VwH$VwH$sV, gw§Xa hmoVmV, a§J ~XbV Zmhr,
Q>ŠH$b nS>V Zmhr.
9) Aä`§J Vob - A§Jmbm bmdÊ`mgmR>rMo Vob - ñQ>oZbog
ñQ>rbÀ`m OmS> ~wS>mÀ`m nmVobrV gwŠ`m eVmdarÀ`m _wù`m nmd {H$bmo,
VrimMo Vob EH$ {bQ>a, JmB©Mo XÿY EH$ {bQ>a d nmUr VrZ {bQ>a
KmbyZ Vob {eëbH$ amhrn`ªV _§Xm¾rda H$T>{dUo. Vob V`ma hmoV
AgVmZm eVmdarÀ`m _wù`m H$S>H$ hmoV OmVmV. W§S> Pmë`mda JmiyZ
KoUo. `m_Ü`o gwJ§Y `oÊ`mgmR>r gwdm{gH$ AH©$ WmoS>mgm Kmbmdm. bhmZ
_wbm§Zm ËdMoH$[aVm Mm§Jbo. `mZo ñZm`y ÑT> hmoVmV. d`ñH$a ór nwéfm§Zm
gwÕm gm§Ü`mda Mmoimd`mg Mm§Jbo.
˜ ˜ ˜

7) dQ>OQ>m{X Vob - dS>mÀ`m VmÁ`m IwS>boë`m nma§ã`m_Ü`o
OéarZwgma nmUr KmbyZ {_Šga_Ü`o Mm§Jbo dmQy>Z Ë`m§Mm ag Mma
{bQ>a, VgoM Ë`m nma§ã`m§Mr ~marH$ MQ>Ur AYm© nmd d Amoë`m
Amdù`m§MrMQ>Ur AmXnmd Imo~aob Vob EH$ {bQ>a ho gd© EH$Ì H$éZ
_§Xm¾rda Vob {eëbH$ amhrn`ªV H$T>{dUo, JmiyZ KoVë`mda Ë`m
VobmV dmim, OQ>m_mgr, ZmJa_moWm, Jìhbm, H$mnya H$mMar, OQ>m_m§gr
`m§Mo MyU© àË`oH$s Xhm J«°_ KoD$Z H$nS>çmÀ`m nwaMw§S>rV KmbyZ Ë`m
VobmV gmoS>mdr. AmR> {Xdgm§Zr {niyZ H$mT>mdr. ho Vob ñdÀN> H$mMoÀ`m
~mQ>brV ^amdo.
8) Ho$g ñdÀN> d _O~yV hmoÊ`mgmR>r - ZdgmJa Xhm J«°_ d
H$mnya nmM J«°_ KoD$Z Ë`m§Mr ~marH$ ^wH$Q>r EH$ {bQ>a H$T>V nmÊ`mV
{daKiy Úmdr. {Zdë`mda ÝhmVmZm `mMm Cn`moJ {ó`m§Zr Adí`
158

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

nma§nm[aH$ Am¡fYr `moOZoVyZ Amamo½`

159

AZwH$« _{UH$m
n¥ð>
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

àñVmdZm
boIH$mMo _ZmoJV
àË`j gwédmV H$aÊ`mnydu©
^mJ 1 - dZñnVtÀ`m {d{dY ^mJm§nmgyZ A§Jag
{_idÊ`mÀ`m nÕVr - àmË`{jH$m§gh
^mJ 2 - dZñnVtÀ`m {d{dY ^mJm§nmgyZ A§Jag
{_idÊ`mÀ`m AÝ` nÕVr-àmË`{jH$m§gh
^mJ 3 - Am¡fYr JwU`wŠV MQ>Ur
^mJ 4 - Am¡fYr JwU`wŠV VmOm H$mT>m d {ZH$mT>m
^mJ 5 - H$mT>çm§Mo CnàH$ma d Ë`mVrb
H$mhr àmË`{jH$m§gh
^mJ 6 - H$mT>çm§Mo CnàH$ma
^mJ 7 - Am¡fYr JwU`wŠV erV Mhm d Ja_ Mhm
^mJ 8 - dZñnVr MyU© - _m{hVr d àmË`{jH$
^mJ 9 - dZñnVtMr MyU} d àmË`{jHo$
^mJ 10 - Am¡fYr JwU`wŠV Jmoù`m
^mJ 11 - Am¡fYr Vob d Vyn
^mJ 12 - Adboh
^mJ 13 - _moamdim d Adboh àH$ma
^mJ 14 - eVmdar H$ën
^mJ 15 - gÎd, bon d nmoQ>rg
^mJ 16 - nydm©nma MmbV Ambobo H$mhr
Am¡fYr CnMma

1
8
15
18
25
32
43
56
63
72
82
96
106
113
125
129

H¡$. VrW©én
AmB©d{S>bm§À`m
MaUr
g_n©U
nwé
w fmoÎm_ -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful