‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ‬

‫آزﻣﺎﻳﻳﺶ ‪ -2‬ﺰ‬

‫ﺷﻜﻲ‬
‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺎه اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷ‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬
‫ﻲ‬
‫داﻧﺸﻜﺪه‬

‫ﻫﺪف‬
‫ﻈﻴﺮ زواﻳﺎي ﻣﻔﻔﺎﺻﻞ در ﻳﻚ ﺣﺮﻛـﺖ‬
‫ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﻧﻈ‬
‫ﻚ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳ‬
‫ﺑﺮﺮرﺳﻲ راه ﻳﻚ‬
‫راﺳﺖ و ﭘﺎي ﭼﭗ‪.‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪاي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﻳﺞ ﭘﺎي ﺖ‬
‫ﻛﺎرﺑﺮد رﻓﻓﺘﻦ‬
‫ﭽﻨـﻴﻦ در‬
‫ﻛـﻪ در راه رﻓـﺘﺘﻦ ﻣﺸـﻜﻞ ددارﻧـﺪ‪ ،‬ﺑﻜـﺎر ﻣﻣـﻲرود‪ .‬ﻫﻤﭽ‬
‫درﻣﺎن اﻓـﺮادي ﻪ‬
‫ن‬
‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ ﺑﺮاي اررزﻳﺎﺑﻲ و‬
‫ﺣﺮﻛـﺖ اﻓـﺮاد‬
‫ﺖ‬
‫ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ورزش ﺑﺮاي‬
‫ﻚ‬
‫ي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورززﺷﻜﺎران در ددوﻳﺪن ﻣﻮﺛﺮ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺴﺘﺘﺎدن و‬
‫آﺳﻴﺐدﻳﺪه ﺑﻜﺎر ﻣﻲرودد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬
‫ت‬
‫ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ‬
‫ﻛﻨﻨﺪهي ﻧﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن وﺻﻞ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﻪ‬
‫ه‬
‫ﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺑﺎزﺗﺎب‬
‫ددر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ‬
‫ﺎ‬
‫اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از‬
‫ﻲ‬
‫آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻮر‬
‫ﺶ‬
‫ﺤﻴﺢ ﺣﺮﻛﺖ را اﻧﺠﺎم داد‪ .‬ددر اﻳﻦ‬
‫ﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺻﺤ‬
‫ﭼﻨﺪ دورﺑﻴﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺪ‬
‫ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ‬
‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻴﻴﻠﻢﺑﺮداري ﻲ‬
‫دورﺑﻴﻦ ي‬
‫در ﻣﺤـﻴﻂ‬
‫ﺷﻮد ‪ ١SMA‬اﺳﺖ‪ ،‬ﻛـﻪ ر‬
‫ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷ‬
‫ﺶ ﻧﺮماﻓﺰاري ﻛﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳ‬
‫ددر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ‬
‫ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺨﺘﺼـﺎﺎت ﻧﻘـﺎط ﻛﻨﺘﺘـﺮل از دﻳـﺪ دورﺑـﻴﻦ‬
‫ﺟﻬﺖ ‪ 3‬ﺑﻌﺪي ﺳ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺖ‬
‫‪ MA‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ‬
‫‪ATLAB‬‬
‫ﻛﻪ روي ﻓﺮﻳﻢ ﻫﻫﺴﺘﻨﺪ(‪ ،‬ط‬
‫)ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻪ‬
‫ﻧﻘﺎط ﺣﺮﻛﺖ از دﻳﺪ دورﺑﻴﻦ و ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺻﻠﻠﻲ )‪ y،x‬و ‪ z‬آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه( را ﺑﻪ اﻳـﻦ‬
‫ﻧﺮماﻓﺰار دااد‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳ‬
‫ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻲﺗﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎززي ﺣﺮﻛـﺖ ﭘﭘﺮداﺧـﺖ‪ ،‬و دادهﻫـﺎي ﺳـﻴﻨﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ‬
‫ﻧﻴﺮوي‪ 2‬ﻧﺼـﺐ‬
‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺻﻔﺤﻪ ي‬
‫ﺖ‬
‫ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ‬
‫ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺳ‬
‫ﻣﺴﺎﻟﻪ )زوواﻳﺎي ﻣﻔﺎﺻﻞ( را اﻧﺪازه ي‬
‫ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻮد‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﻚ‬
‫ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﺳ‬
‫ﺷﺪه ﻫﻢ ﺳ‬
‫ﻛﻤﻚ آن ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻓﺸﺎر‪ ،‬ﻣﻘﺪار و ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوي وارد ﺑـﻪ ﭘـﺎ ااز ﻃـﺮف‬
‫اﻳﻦ ﻧﻴﺮو و ﻣﻌﺎددﻻت ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴﻮﺗﻦ‪ -‬اوﻳﻠﺮ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﮕﮕﻤﻨﺖ‪ ،‬ﻧﻴـﺮو و ﻣﻤـﺎن‬
‫ﺖ‪ .‬ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻦ‬
‫ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ‬
‫زﻣﻴﻦ را ﺧ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻪ‬
‫ﻣﻌﻜﻮس ﻗﺎﺑﻞ‬
‫س‬
‫ﺳﻴﻜﻞ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﻨﺎﻣﻣﻴﻚ‬
‫ﺣﻮل ﻫﺮ ﻣﻣﻔﺼﻞ در ﻫﺮ اﺳﺘﭗ از ﻜ‬

‫‪                                                          ‬‬
‫‪  Sh‬‬
‫‪harif Motion A‬‬
‫‪Analyzer ١‬‬
‫‪  Forrce plate ٢‬‬

‫‪ ١‬‬
‫‪ ‬‬

‬ﺳﭙﺲ ﺑﻄ‬ ‫ﻚ‬ ‫وي ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دورﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻜﻞ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻛﺎﻣﻞ را ﺑﺎزﮔﺮددد )دﻗﺖ د‬ ‫اﺳ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده‬ ‫ﻛﻛﺎر دورﺑﻴﻦ ﺣﺮﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ(‪.‬ﺖ‬ ‫ﺸﺎﻟﻪي ران ﺗﺎ ﻗﻮزك ﭘﺎ را ﺎﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪاي ﺗﻴﺮﺮه ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ‪) .‬‬ ‫ﭘﺮوﺗﻜﻞ ‪A‬‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر از ‪ 5‬ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺘﻔﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪ .‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ‬ ‫آزﻣﺎﻳﻳﺶ ‪ -2‬ﺰ‬ ‫ﺷﻜﻲ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺎه اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬ ‫ﻲ‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه‬ ‫ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ آآزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺎي راﺳﺖ و ﭼـﭗ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣـﻲ‪-‬‬ ‫ﺶ راه رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺮد ﻣﻌﻠﻮل در ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ي‬ ‫ددر اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ‬ ‫اي راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮررﺳﻲ ﻣﻲﺷـﻮدد‪ ،‬ﻣـﻲﺗـﻮان ﺗﺗﻨﻬـﺎ از ﻳـﻚ ددورﺑـﻴﻦ ي‬ ‫ﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﻛﺖ ﺻﻔﺤﻪ ي‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫• ﻣﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻜﻞ ‪ A‬ﺑﺮ روي ﭘﺎ ﻧﺼﺐ ﺪ‬ ‫دﻳﺪ آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﺮد‪.‬و‬ ‫ﻦ‬ ‫رخ راﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﻢ خ‬ ‫• زاز ﻓﺮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪﺪ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻄ‬ ‫ﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﭼﭗ ﺑـﺪن ي‬ ‫ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮﺮﻛﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راه ﺑﺮﺮود‪ .‬از آﻧﺠ‬ ‫ﺑـﺮاي ﺿـﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻔﺤﻪي دورﺑﻴﻦ ﺻﻮررت ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد‪ .‬‬ ‫• ددورﺑﻴﻦ را ﺑﺮ رروي ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻓﺮﻳﻳﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻣﻴﺪان ﺪ‬ ‫• ﭘﺮﺮوژﻛﺘﻮر را رووﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮي‬ ‫ﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎ از ﻛﺸ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨ‬ ‫• ﻗﺴ‬ ‫وواﺿﺢ از ﻣﺎرﻛﺮﺮﻫﺎ(‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺎم ﺣﺮﻛﺎت ﺪ‬ ‫رﻓﻠﻜﺸﻦ ﻣﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳــﺮ ﺗﻮﺟـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ ٢‬‬ ‫‪ ‬‬ .

‬‬ ‫ﺐ‬ ‫• ﻣﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ددر ﺳﺎﻳﺰ‬ ‫ﺑﭙﻮﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺒﺎه زﻳﺎد در ﺖ‬ ‫آﻧﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﭼـﭗ را ﻧﺎﻣﺘﻘﻘـﺎرن ﺑـﺮ‬ ‫• ﺑﺮﺮاي اﻳﻨﻜﻪ دوررﺑﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ددﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﺎي راﺳـﺖ و ﭼ‬ ‫ﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻛﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد‬ ‫ﻛـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﺑﺼــﻮرت دو‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ‪ .‬‬ ‫ﺖ‪ ،‬ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ را ﺗﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺳــﺘﺨﻮان ﺐ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ ﻧﺴ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺺ‬ ‫ﺸﮕﺎه را‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺘﺼﺎت آزﻣﺎﻳﺸ‬ ‫ززﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﺮﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺮﻛـﺖ‬ ‫ﺛﺒﺖ زاوﻳﻪي ﻣﻔﺎﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪.‬ﺟﻬـﺖ ﺟﻠـﻮﻮﮔﻴﺮي از‬ ‫ﻲ‬ ‫• ﻣﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ رروي ﺑﺪن ﺣﺮﻛﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺎﺷﻨﺪ و‬ ‫ﻧﺼـﺐ ﻛﻨﻴـﺪ‪.‬زاز آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻪ‬ ‫ﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ رروي ﭘﺎ را ن‬ ‫ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻧﺼ‬ ‫ﺟﺎﻳﺪﻫﻲ ﻣﺎرﻛﺮﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت زﻳﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫روي ﻫﺮ ﺳﮕﻤﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺟ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺼﺐ دو ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺮ ي‬ ‫ﺑﻌﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷ‬ ‫ي‬ ‫‪ ٣‬‬ ‫‪ ‬‬ .‬‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻫﺎي ﺗﻨﮓ‬ ‫• زاز ﻓﺮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪﺪ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس ي‬ ‫ﺑﺨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫رروي ﺑﺪن ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دوررﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻴــﺎزي ﺑـﻪ‬ ‫• اﮔﮔﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎررﻛﺮﻫﺎ ﺣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﻓﺘﺎد‪ ،‬ددر ﺻﻮرﺗﻲ ﻪ‬ ‫دورﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ‬ ‫آزﻣﺎﻳﻳﺶ ‪ -2‬ﺰ‬ ‫ﺷﻜﻲ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺎه اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬ ‫ﻲ‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻮﻧﺪ‪.

‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ‬ ‫آزﻣﺎﻳﻳﺶ ‪ -2‬ﺰ‬ ‫ﺷﻜﻲ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺎه اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬ ‫ﻲ‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه‬ ‫• ﻟﮕﮕﻦ‬ ‫در ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار ددﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻛﻛﻮﭼﻚ ﭘﺎ ﺷﺮووع ﺷﻮد‪ ،‬ﺐ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﭘﺎﺋﻴﻴﻦﺗﺮ از ﻲ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮ را رروي اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻄﺢ‬ ‫‪ ۴‬‬ ‫‪ ‬‬ .‬‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ارا روي اﻳﻦ ﺳﻄ‬ ‫• ﺎﭘﺎ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ارا روي اﺳﺘﺨﻮاان ﻟﮕﻦ ﻛﻪ ر‬ ‫• ﻛﻛﻤﺮ‬ ‫ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪاري ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻦ دو ﺳﻄﺢ ﻫﺴ‬ ‫در ﭘﺸﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻟﮕﻦ‬ ‫ﻄﻮح ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﻴﺪ‪.

‬‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎ ﺣ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﻴﺮد‪ .‬ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻣﺎرﻛﺮﻫﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺖ‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻣﺎرﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺶ‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻗﺮﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮﺮا ﻋﻀﻼت ﭘﺎ ﻣﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ را ﻫﻨﮕﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﺟ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳ‬ ‫ﻗﻮزك ﭘﺎ‬ ‫• ﻗﻮ‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮ را رروي ﺧﻄﻲ ﻛﻪﻪ دو ﻃﺮف اﺳﺘﺘﺨﻮان ﻗﻮزك را ﺑﻬﻢ وﺻﻞ ﻣﻲ‪-‬‬ ‫ﺑﺴﻤﺖ ﺧﺎرج ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪.‬ﺮ‬ ‫ران را ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺪا ﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺧ‬ ‫دﻫﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدده و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎي ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﻢ‬ ‫ﭘﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ي‬ ‫ﺒﻞ را ﺑﺮاي ي‬ ‫‪ -3‬ﻧﺘﺘﺎﻳﺞ ﺳﺆال ﻗﺒﻞ‬ ‫‪ ۵‬‬ ‫‪ ‬‬ .‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ‬ ‫آزﻣﺎﻳﻳﺶ ‪ -2‬ﺰ‬ ‫ﺷﻜﻲ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺎه اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬ ‫ﻲ‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه‬ ‫• ززاﻧﻮ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﺗﺎب دﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﻣﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻄﻤــﺌﻦ ﺷـﻮﻳﺪ ﻛﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺨﻮان ﺑﺎﻻي زاﻧﻧﻮ را ﺑﻬﻢ ﻞ‬ ‫دو ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎق ﭘﺎﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﻛﻨﺪ‪.‬اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺪ‬ ‫ﺳﺎق ﭘﺎ ﻗﺮار ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻴﻴﻦ ران و ق‬ ‫اﻳﻨﭻ ﺮ‬ ‫ﺧﻄﻲ ﻛﻪ‬ ‫وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬ﭘﭘـﺎﺋﻴﻦﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻧﻘﻄـﻪي‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﺐ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻤﺖ‬ ‫از ﻓﺮﺮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻛﻪ ﺳﺎق ﭘﺎي ﺧ‬ ‫ﻣﺎرﻛﺮ را ‪1/2‬‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺖ‬ ‫ﺳﺆاﻻت‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ رددﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺎررﻛﺮﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار‬ ‫ﻂ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺖ آﻣﺪه از دوررﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬ ‫‪ -1‬ددادهﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ‬ ‫ﭼﭗ را ﺑﺪﺳﺖ آوورﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎي راﺳﺖ و ﭗ‬ ‫ﻧﻘﻘﻄﻪﻳﺎب‪ ،‬ﻣﺴﻴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ي‬ ‫ﻫﻴـﭗ را ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ز واوﻳﻪي ﻣﻔﺎﺻﻞ زاﻧﻮ‪ ،‬ﻣﭻ ﭘـﺎ و ﻣﻔﺼـﻞ ـﭗ‬ ‫ﻲ‬ ‫‪ -2‬ﺎﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ‪Exceel‬‬ ‫ﻣﻔﺎﺻـﻞ ﻣـﺬﻛﻮر ﺮ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ زاوﻳـﻪاي‬ ‫ﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖﮔﻴﺮي ﻋﺪدي ﻨ‬ ‫ﺣﺴﺐ زﻣﺎن رﺳ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ‬ ‫ززﻣﺎن را رﺳﻢ ﻛﻛﻨﻴﺪ‪.

edu/markerPlacem mentGuide.DOC [3] www w.org/wiki/G Gait_analysis [2] www w.wikipeddia.‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﻴﺖ‬ ‫ ﺰ‬-2 ‫آزﻣﺎﻳﻳﺶ‬ ‫ﺷﻜﻲ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺎه اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬ ‫ﻲ‬ ‫داﻧﺸﻜﺪه‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ‬ [1] http://en.ccmu.pd df  ۶   .mocap.udel.cs.edu/H HNES/HESC4427/MARK KERS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful