9. O b se rv a.....................................................................

ţii

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

ORDINUL Nr. 914

1 0 . C u o c a z ia p re d ă rii ş i p rim irii în e x p lo a ta re a in s ta la ţie i d e s tin g e re a in c e n d iilo r, s -a u p re d a t u rm ă to a re le d o c u m e n te ş i a c te ju s tific a tiv e :

din 29.11.2003

pentru aprobarea reglementării tehnice
persoanelor cu handicap la monumentele istorice", indicativ GP 088-03,

„Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul

L o c a lita te a ............................ D ata .................................. re p re ze n ta n tu l u n ită ţii c a re p re d ă in s ta la ţia (se m n ă tu ra ş i şta m p ila )
..................................................

re p re z e n ta n tu l u n ită ţii c a re p rim e ş te in s ta la ţia (se m n ă tu ra ş i şta m p ila )
......................................................

în conformitate cu art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Având în vedere procesul verbal de avizare nr. 22 / 03.11.2003 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 12, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul:
ORDIN:

Art. 1 . - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele istorice", indicativ GP 088-03, elaborată de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l. Art. 3. - Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
402

MINISTRU, Miron Tudor MITREA
1

Anexa se publică în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti. 403

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI

CUPRINS
1. Prevederi generale................................................................. 407 1.1. Obiect........................................................................ 407 l .2. Domeniu şi condiţii de aplicare .................................. 408 1.3. Referinţe (acte normative conexe)................................ 411 1.4. Terminologie (definiţii) .............................................. 411 2. Identificarea problemelor legate de accesibilitate la monumente istorice ......................................................... 414 2.1. Elemente de risc în exploatarea spaţiilor publice la monumente istorice ................................................... 414 3. Etape de abordare a intervenţiilor în cazul monumentelor istorice......................................................... 415 3.1. Analiza semnificaţiei culturale a monumentului............ 415 3.2. Evaluarea nivelului de accesibilitate existent şi cerut al monumentului................................................ 416 3.3. Stabilirea zonelor cu accesibilitate totală din cadrul clădirii monument ...................................................... 416 3.4. Identificarea şi evaluarea opţiunilor de asigurare a accesului în-contextul păstrării valorii culturale a clădirii cu statut de monument istoric....................... 417 4. Măsuri de accesibilizarea accesului în cazul monumentelor istorice......................................................... 417 4.1. Măsuri reversibile ...................................................... 417 4.2. Măsuri definitive......................................................... 418
405

GHID PRIVIND ADOPTAREA MĂSURILOR SPECIFICE PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CU HANDICAP LA MONUMENTELE ISTORICE, INDICATIV GP 088-03
Elaborat de:
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice

Director general: Director ştiinţific: Director programe: Şef compartiment: Şef proiect: în colaborare cu:

Gheorghe SION arh. losef KOVACS arh. Corina LUCESCU arh. Cristina IONESCU
arh
arh Mariana ZIELINSKI

• Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România Responsabil lucrare: ing. Daniel VASILESCU • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu Bucureşti Responsabil lucrare: lector drd. arh. Mihai OPREANU

Avizat de:
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII
Director:

ing. Ion STĂNESCU

Responsabil de temă:
404

arh. Suzana SINGER

4.3. Măsuri alternative ........................................................ 418 4.4. Principii în evaluarea măsurilor.................................... 419 4.4.1. Compatibilitatea fizică şi vizuală ....................... 419 4.4.2. Asigurarea reversibilităţii................................... 419 5. Planificarea intervenţiilor..................................................... 419

GHID PRIVIND ADOPTAREA MĂSURILOR SPECIFICE PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CU HANDICAP LA MONUMENTE ISTORICE

Indicativ GP 088-03

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiect
1.1.1. Prezentul Ghid cuprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap la monumente istorice, în concordanţă cu prevederile art. 11. al. l din Legea 519/12.07.2002. Măsurile specifice se refera la mediul construit interior şi exterior al monumentelor definite conf. Legii 422/2001. 1.1.2. Cerinţele specifice persoanelor cu handicap avute în

6. Considerente de proiectare privind evaluarea tehnică a măsurilor posibile............................................................. 420 6.1. Selectarea soluţiilor........................................................ 420 6.2. Soluţii privind zona exterioară aferentă monumentului ............................................................. 421 6.2.1. Parcaje................................................................ 421 6.2.2. Drumuri, poteci, alei........................................... 421 6.2.3. Intrări, accese în clădiri ..................................... 422 6.2.4. Servicii - dotări ................................................. 423 6.3. Soluţii privind interioarele accesibile aferente clădirilor monument..................................................... 424 6.3.1. Circulaţii orizontale............................................ 424 6.3.2. Circulaţii verticale.............................................. 425 6.3.3. Servicii, dotări ................................................... 426 6.3.4. Principii de proiectare a interioarelor accesibile ............................................................. 427 6.4. Semnalizare.................................................................. 428 7. Anexe ..................................................................................... 431 7.1. Lista anexelor............................................................... 433

vedere în prezentul Ghid sunt cele referitoare la confort şi siguranţă în exploatare pe întreaga durată de exploatare a clădirii împreună cu spaţiul urban aferent (conform Legii nr. 10/1995).
1.1.3. Criteriile de performanţă corespunzătoare monumentelor istorice sunt aceleaşi cu cele ale clădirilor civile, conform normativului NP051/2001 (cap. 2 Cerinţa de siguranţă „calitatea în exploatare"), aprobat prin Ordinul MLPTL 649/25.04.2001. 1.1.4. La proiectarea şi execuţia intervenţiilor se vor respecta toate reglementările în vigoare la data proiectării. Aprobat de: MINISTRUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI cu ordinul nr. 914 din 29.11.2003
407

Elaborat de: INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

406

semnalizări. . . . 2. 1. legate de accesibilitate.verificatorilor de proiecte şi experţi autorizaţi în conformitate cu Legea 10/1995 şi Legea 422/2001. ansambluri.1.2. aprobat. . situri.executanţilor lucrărilor de restaurare-reabilitare. poduri. 1. circulaţii orizontale: . c. inspectorilor de lucrări. spaţiul exterior -amenajări aferente circulaţiei auto: -parcaje. încă din faza Studiu de Fezabilitate. cuprinzând următoarele categorii: a. instalaţii.afişaje.uşi de acces. 1. platforme.-uri. alei. scări. rampe. izolate sau constituind ansambluri în relaţie cu accesul.2. .semnalizări la treceri.scări exterioare. se înscriu în capitolele 2. elemente de afişaj.1. (Anexa I. sunt: a.2.A spaţiul urban.1. b.amenajările aferente circulaţiei pietonale: .avizatorilor de proiecte. .W.lifturi.elemente funcţionale aferente circulaţiei în interiorul clădirilor: 408 a.C. reabilitare sau punere în valoare a clădirilor cu statut de monument istoric.5.2. Prevederile din acest Ghid urmează a fi aplicate clădirilor cu statut de monument istoric şi a spaţiului urban aferent. 409 . circulaţii verticale: . pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap fizic în anumite zone de interes public. Principalele componente funcţionale ale monumentelor istorice.2. dotări şi instalaţii: . . 1.indicatoare. .WC-uri. . .prevederi specifice din Normativul NP 051/2001. Domeniul de aplicare a Ghidului îl constituie monumen tele istorice definite conform Legii 422/24 iulie 2001.2. b.comenzi pt. spaţiul interior . .cabine telefonice. monumente. .proiectanţilor-elaboratori de documentaţii tehnice în domeniul monumentelor istorice. Prevederile prezentului Ghid vor fi avute în vedere la proiectarea lucrărilor de consolidare-restaurare.1.rampe. .B clădiri civile prevederi comune şi 2.mobilier. la întocmirea documentaţiilor tehnice specifice de conservare şi restaurare.culoare de acces. .organismelor administraţiei centrale şi locale precum şi altor persoane fizice şi juridice care iniţiază lucrări de restaurare-reabilitare. b. .intrări în clădiri: . .6.4. Prevederile prezentului Ghid se adresează în principal: .afişaje.2.dotări şi instalaţii: . . . c.holuri de acces. .(C) clădiri civile .1. Domeniu şi condiţii de aplicare 1.relieful (denivelarea) parcursului pietonal.trotuare.1).3. 1.cabine telefonice.2. Condiţiile de proiectare pe care trebuie să le îndeplinească principalele elemente arhitecturale. pasarele. tab. ce fac obiectul prezentului Ghid.

1. se exceptează: a.2. 1. 1. termenii de mai jos au următoarea semnificaţie: Acces .9.Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent ia exigenţele persoanelor cu handicap.Legea privind calitatea în construcţii Legea 422/2001 .11. Terminologie (definiţii) În contextul prezentului Ghid. zonele din clădire care. din motive structurale. după caz. 3 din Ghid corelată cu cerinţele legislaţiei privind fazele de proiectare.3. Direcţiile Judeţene pentru Cultură sau.4.Tabel 3). Referinţe (acte normative conexe) Legea 10/1995 .însuşirea de a fi accesibil Accesibilizare . 1.acţiunea de a adopta măsurile necesare pentru accesul persoanelor cu handicap fizic Administrator (al monumentului istoric) .10. zonele din monument care.2). în urma analizei preliminare prezintă o semnificaţie culturală deosebită şi care ar fi afectat prin măsurile tehnice constructive de accesibilizare.intrare. 1. 410 411 .8. Administratorul unei clădiri cu statut de monument istoric are rolul de coordonator al acţiunilor necesare în evaluarea şi implementarea pe etape a programului de asigurarea accesului (ex.termen utilizat în literatura internaţională de specialitate pentru a defini acţiunea de a face accesibil mediul construit şi ambiant prin măsuri de ordin tehnic constructiv pentru toate categoriile de persoane Adaptare (legat de acces).4.2. funcţie de prevederile legale.1. Comisia Naţională a Monumentelor Istorice vor aproba modificările de ordin arhitectural care rezultă în urma măsurilor de asigurare a accesului persoanelor cu handicap la clădiri cu statut de monument istoric. În elaborarea soluţiilor e obligatorie consultanţa cu specialiştii din organizaţiile teritoriale pentru persoane cu handicap precum şi cu specialiştii atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor.2. fac impracticabile condiţiile de asigurarea accesului b.2.persoană fizică sau juridică cu responsabilităţi privind administrarea utilizării monumentelor istorice 1. posibilitatea de a pătrunde într-un spaţiu. Anexa III . În aplicarea prevederilor acestui Ghid privind măsuri definitive (par.Legea monumentelor istorice NP 051/2001 . În desfăşurarea activităţii de proiectare privind asigurarea accesului la monumente istorice a persoanelor cu handicap este obligatorie parcurgerea etapelor prezentate în cap. drept de a ajunge până într-un anumit loc Accesibil (ă) .2.referitor la clădiri sau părţi de clădiri la care se poate ajunge uşor Accesibilitate .7.

delimitat cadastral. potrivit vârstei. stavila care opreşte trecerea sau împiedică săvârşirea unei acţiuni (greutate. ansamblu: „grup de construcţii urbane sau rurale. adaptare Dizabilitate . scuaruri. tehnic sau al peisajului cultural. împreună cu terenul aferent. construcţii şi terenuri. împreună cu terenul aferent. reconstrucţie. pieţe. dificultate) Persoane cu handicap. monument: „construcţie sau parte de construcţie împreună cu instalaţiile. sexului.parcuri. cu semnificaţie pentru generaţiile trecute. prezente sau viitoare.2001) „bunuri imobile. parcaje). delimitat cadastral" (grupuri de clădiri ce configurează spaţii publice amenajate: incinte. ce constituie mărturii remarcabile din punct de vedere arhitectural. străzi. arheologic.operaţiile care urmăresc satisfacerea funcţiunilor actuale sau adaptarea optimă a acestuia la alte funcţiuni compatibile cu natura monumentului istoric.valoarea estetică. ştiinţifică sau socială a monumentului istoric. istoric. istorică. 413 . religios. întrerupătoare. factorilor materiali. Restaurare . inclusiv persoane cu handicap. etnografic. astfel încât sa fie menţinută semnificaţia lui culturala. senzoriale. conservarea include întreţinere. grădini. coerent din punct de vedere cultural. neadaptat deficienţelor lor fizice.(conf. cu diferite funcţiuni publice sau de locuit). arhitectură peisageră . mentale le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială. urbanistic ori muzeistic. 412 arhitectural. Reabilitare (adaptare) . arhitecturală. ce fac parte integrată din acestea.proces de îngrijire a monumentului istoric.conform Legea 519/2002 „persoanele cărora mediul social. componentele artistice.. peisaj cultural) Obstacol . restaurare. istoric. sit: „teren delimitat cadastral cuprinzând creaţii umane în cadrul natural" (situri arheologice. semnificative pentru cultura şi civilizaţia naţională. sociali şi culturali proprii.scăderea capacităţii de a îndeplini o anumită activitate Element accesibil . butoane) Intrare accesibilă . ştiinţific.acţiune de înaltă specializare care are scopul de a evidenţia mărturiile istorice incluse în monumentul istoric şi de a păstra autenticitatea acestuia. Conservare . urbanistic.concept ce are în vedere înlăturarea barierelor arhitecturale pentru toate categoriile de persoane.Conceptul de proiectare universală („design for all" proiectare pentru toţi) . b. elementele de mobilare interioară sau exterioară. (clădiri proprietate privată sau de stat." Categoriile de monumente istorice sunt: a. necesitând măsuri proprii de protecţie socială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale".zonă de acces în clădire prevăzută cu măsuri de facilitare pentru persoane cu handicap Monument istoric . c. Semnificaţie culturală . social.element ce poate a fi utilizat de către persoanele cu handicap (mânere. psihice.piedica. Legea 422/24 07.

precum şi în spaţiul urban aferent acestuia. ansamblului. căi înguste de circulaţie. .scări înguste cu forme neadecvate (în spirală.2.anumite tipuri de finisaj şi decoraţii interioare. La clădirile publice şi private.2. decoraţii. 2. . în vederea corelării priorităţilor de conservare cu măsurile de asigurarea accesului necesare. împotriva riscului de accidentare în spaţiul din interiorul monumentului. variind în funcţie de: tipul de monument.multiple denivelări. .1.1. arhitecturală.1.2.teren denivelat. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR LEGATE DE ACCESIBILITATE LA MONUMENTELE ISTORICE 2.. . • Evaluarea nivelului de accesibilitate existent şi cerut al monumentului.spaţii inadecvate manevrelor. 414 2. zona geografică. elemente şi materiale cu semnificaţie istorică şi de autenticitate).1.1. . e necesar un demers în trei etape: • Analiza semnificaţiei culturale în vederea identificării caracterelor definitorii.1.1.3. • Evaluarea opţiunilor de accesibilizare în cadrul unui context de păstrare a valorilor clădirii cu statut de monument istoric. ce trebuie protejate în cazul în care se anticipează schimbări.coridoare înguste. inclusiv a celor cu statut de 2. 2.1. balansate). În cazul construcţiilor cu statut de monument istoric trebuie să se ţină cont de numeroase elemente construite ce pot constitui piedici la exploatarea în siguranţă a spaţiului. Analiza semnificaţiei culturale a monumentului 3. 3. care să conducă la o corectă identificare şi evaluare a obstacolelor. .feronerie inadecvată. aceasta privind protecţia utilizatorilor inclusiv persoane cu handicap fizic. .1. Valorile ce caracterizează un monument istoric sunt foarte diferite. Uneori barierele în calea accesibilităţii pot constitui elemente definitorii pentru valoarea istorică. privind intervenţiile. gradul de autenticitate (exprimat în materiale. trebuie asigurate criteriile şi nivelele de performanţă derivate din cerinţa de calitate „siguranţa în exploatare".3. sitului consemnată în fişa acestuia şi în documentul de cercetare specifică va fi suplimentată de investigaţii pe teren. în vederea identificării acelor caractere definitorii (valenţe spaţiale. ambientală: .trepte monumentale. ETAPE DE ABORDARE A INTERVENŢIILOR ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE 3. relaţia vizuală cu ambianţa monumentului.4. tehnica de punere în operă.uşi strâmte sau greu de manevrat. 3.1. Semnificaţia istorică a monumentului. concepţia originală. modificarea prin măsuri definitive 415 . . Orice demers de proiectare în cazul monumentelor istorice trebuie precedat de o documentare arhitecturală completă. ambianţa monumentului). În cazul în care statutul de monument impune restricţii severe.1. Elemente de risc în exploatarea spaţiilor publice la monumente istorice monument istoric. 3. epocă. Pentru implementarea şi introducerea acelor modificări cerute de accesibilizare. care să păstreze valorile complexe ale monumentului.

3. 416 . care nu afectează valoarea istorică ca de ex.măsuri reversibile. funcţie de care va fi stabilită ordinea priorităţilor soluţiilor de facilitare a accesului şi la delimitarea zonelor în care măsurile vor fi aplicate fără afectarea monumentului (ca de ex. 4. MĂSURI DE ASIGURAREA ACCESULUI. conf. 3. XVI. pct.2. W. 4. Nivelul existent de accesibilitate va fi dedus prin completarea unor fişe de verificare exemplificate prin listele de verificare anexate (Anexele XVI.-uri.l.l. schimbări de pantă).3) vor fi analizate în funcţie de condiţiile proprii fiecărui caz în parte. In cadrul măsurilor cu caracter reversibil se includ şi acele măsuri minimale cu caracter prioritar ce creează un impact minim 417 3. ce prezintă pe probleme categoriile de obstacole şi soluţiile posibile.2. Aceste măsuri pot fi: .1. Măsurile reversibile sunt masuri tehnice cu caracter amovibil sau demontabil.4. vor trebui să permită cel mai înalt grad de îmbunătăţire a accesibilităţii. platforme exterioare adosate (ex. . parcaje). zone ce au mai suferit modificări anterioare etc. lipsa utilităţilor (lifturi. Soluţiile posibile prezentate în grilele de accesibilitate anexate (Anexa XVI. Evaluarea nivelului de accesibilitate existent şi cerut al monumentului Elementele evaluate conform conceptului de proiectare universală. 3. fără sacrificarea sau alterarea acelor materiale sau trăsături specifice pentru semnificaţia monumentului. XVI. adausuri târzii. Anexa VI).3. 3. lăţimea căilor de acces. . se impun a fi analizate pentru a se stabili măsurile necesare. ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE Măsurile stabilite prin consultări interdisciplinare vor fi eşalonate în funcţie de complexitatea situaţiilor şi de fondurile disponibile. denivelări în pardoseală. accesele în clădiri (dimensiuni şi configurare uşi intrare).măsuri definitive.(par.2) a unor elemente cu un grad înalt de semnificaţie nu va fi acceptată.1.2.3). XVI. Acest tip de măsuri sunt conforme principiilor de la cap. XVI.4. Identificarea şi evaluarea opţiunilor de asigurare a accesului în contextul păstrării valorii culturale a clădirii cu statut de monument istoric Soluţiile alese în momentul în care semnificaţia culturală este documentată şi au fost stabilite zonele de accesibilitate. 4 (nivelul de accesibilitate este semnalizat la intrarea în monument).2. 4.C.4. stratul de uzură (textură. în cazul unui monument şi a spaţiului amenajat urban al acestuia.: rampe mobile. ca: intrările. în această situaţie vor fi analizate alte tipuri de măsuri prezentate în cap. va conduce la o ierarhizare a importanţei spaţiilor.măsuri alternative. 4.). Stabilirea zonelor cu accesibilitate totală din cadrul clădirii monument Analiza efectuată pe baza criteriilor de valoare.

ca de ex. Măsuri alternative În situaţia în care nici o soluţie de asigurarea accesului nu este posibilă. conform exemple Anexa IV. monitoare. se vor utiliza metode alternative: . platforme ridicătoare. . în urma analizelor efectuate. 3. Anexa V.4.sisteme de parcurgere virtuală interactivă a traseului incluzând programe speciale de redare virtuală a anumitor zone inaccesibile ale sitului. scări. monitorizat de către instituţiile de stat cu competente şi obligaţii în domeniul protejării monumentelor istorice şi cel al asigurării calităţii în construcţii. Principii în evaluarea măsurilor Toate schimbările propuse trebuie să fie în concordanţă cu principiile de restaurare vizând în principal următoarele condiţionări: 4.4. PLANIFICAREA INTERVENŢIILOR 5. 4. Reversibilitatea trebuie să permită revenirea la starea iniţială.dimensionarea adecvată a căilor de circulaţie din interiorul clădirii.2. . acestea nu trebuie să se substituie materialului istoric sau să modifice concepţia spaţială iniţială. 4.2 pot fi introduse fără riscul de a avea un impact negativ asupra valorii monumentului.1. natura. fără ca integritatea monumentului să sufere. In categoria acestora se includ: . modificarea pragurilor. . . şi să fie compatibile vizual.4.1. Măsurile definitive sunt măsurile tehnice care. In Anexa II . scara monumentului.expoziţii cu imagini şi machete ilustrative.2.Tabelul 2 sunt prezentate exemplificativ principalele activităţi ce trebuie incluse în programul de măsuri privind asigurarea accesului.amenajările şi dotările necesare. 3.dispozitivele aferente circulaţiei pe verticală: lifturi.4. . 4. casetofoane portabile. adaptarea feroneriei.modele tactile ale monumentului (machete la scară mare) pentru persoanele cu deficienţe vizuale. .3. în condiţiile de la pct.construirea unei anexe noi care să preia funcţiunile cerute de accesibilizare.informare audio-video realizată prin ecrane. 419 418 . Asigurarea reversibilităţii Soluţiile vor fi pe cât posibil reversibile.asupra monumentului. Măsurile definitive se pot aplica întregului obiectiv sau numai în anumite zone determinate conform pct. Compatibilitate fizică şi vizuală În cazul în care soluţiile de asigurare a accesului impun introducerea unor materiale moderne. Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap la monumente istorice se impune o eşalonare a acţiunilor necesare printr-un program de măsuri în responsabilitatea proprietarului/ administratorului. Modificările aduse de asigurarea accesului trebuie să fie în armonie cu caracterul. 5. 4.

1.2.-uri accesibile. care conduc autovehicule adaptate. -circulaţii verticale • ascensoare • servicii.W. .C. porţi • servicii.5. se vor avea în vedere condiţiile de proiectare şi prevederile stabilite prin normativul aprobat.intrarea principală şi principalele spaţii publice. La stabilirea soluţiilor posibile se vor lua în considerare principalele categorii de probleme prezentate în Grilele de accesibilitate anexate (Anexele XVI.3). Priorităţile din planul de măsuri vor viza în principal următoarele zone: . XVI. pantele.zona incluzând bunuri şi servicii. Drumuri.1.1. în vigoare.P. Pentru dimensionarea şi proiectarea elementelor noi. sit) este obligatorie prevederea în relaţie cu circulaţia publică a unor parcaje care să conţină şi parcaje special amenajate şi semnalizate pentru persoane cu handicap. arhitecturală. poteci. dotări 6. Selectarea soluţiilor Proiectul va urmări selectarea unor soluţii compatibile în vederea asigurării unui nivel înalt de accesibilitate fără a afecta valoarea istorică.2. alei • intrări.2.2.2. . XVI. 051/2001.1.2. Selectarea soluţiilor va avea in vedere următoarele componente în funcţie de specificul cazului: 1.1. În zona de acces la monument (ansamblu. Indicativ N.l. intersecţiile şi suprafaţa texturii.2.1. 6.2. în special cele care se deplasează în scaun rulant.1. 5.1. In funcţie de specificul cazului şi de priorităţi se va decide între măsuri de adaptare a elementelor existente şi de introducerea unor elemente noi. Parcaje Persoanele cu handicap locomotor. 421 . 6. Asigurarea accesului în zona interioară •circulaţii orizontale 420 6. Soluţii privind zona exterioară aferentă monumentului 6. artistică a monumentului sau aspectul general al acestuia. . 6. trebuie să beneficieze de locuri de parcare amplasate în apropierea intrărilor în incinta monumentului. alei Elementele de care trebuie să se ţină cont sunt: lăţimile. Asigurarea accesului în zone exterioare (ansambluri. dotări 2.1.1. 6. situri) • parcaje amenajate • drumuri. CONSIDERENTE DE PROIECTARE PRIVIND EVALUAREA TEHNICĂ A MĂSURILOR POSIBILE 6.accesul spre intrare.

2. pavaj cu lespezi de piatră) ce nu permite modificarea. pe fiecare parte a pragului.4.3. 6. 6.platforme ridicătoare. . 423 . 6.2. se pot anexa racorduri sau ghidaje înclinate la distanţa interaxului căruciorului. Dacă este posibil.dotări În cadrul incintelor exterioare trebuie prevăzute o serie de servicii şi amenajări pentru persoanele cu handicap precum: • WC-uri . Măsuri de adaptare a aleilor existente: o stabilizarea suprafeţelor existente în vederea asigurării planeităţii.3.1. se pot propune următoarele soluţii: .5 cm. Servicii .4.2. o modificarea lăţimilor necorespunzătoare ca dimensiuni. praguri. 6. Intrări.2.se va prevedea o cabină adaptată la un flux de 50 de vizitatori.2. sau stabilirea altor trasee. o reţeserea materialelor de pavaj. o crearea de noi căi de acces (când este cazul) vizând realizarea pantelor admisibile.2.). În cazul în care nu se pot aduce modificări treptelor intrării. denivelări. se va asigura cel puţin o alee accesibilă prin modificarea materialului de finisaj şi a dimensiunilor aleilor. dimensiuni uşi. Anexa V. In situaţia în care modificarea accesului principal este imposibil de acceptat din cauza valorii deosebite a decoraţiei specifice (ancadramente de piatră ce nu pot fi modificate.3.2. În cazul în care nu se poate înlocui pentru a se permite repoziţionarea la înălţime convenabilă..3.3. Înainte de luarea deciziei se va analiza semnificaţia istorică a fiecărui element. ex. 6. rampelor nu trebuie să altereze semnificaţia peisajului specific.2.2.2. • adaptarea poziţiei pragului astfel ca h < 2. asigurarea accesului la intrării se va face prin modificarea unor părţi componente: trepte. 1. 422 6.3. o prevederea rampelor. Anexa IV. dispozitiv de asistare a închiderii) care pot reduce presiunea uşii cu deschidere de o foaie sau două foi. tâmplărie de epocă asupra căreia nu se poate interveni.2. ochi electronic.4. 6. pantelor. 6. spaţii de manevră. tâmplărie. se va căuta o altă intrare într-o zonă mai puţin semnificativă ce va putea fi modificată pentru asigurarea condiţiilor accesului persoanelor cu handicap.2. • deschiderea automată cu acţiune lentă pentru uşi (butoane electronice. porţilor de incintă şi a clădirilor cu statut de monument istoric sunt: trepte.2. Modificarea aleilor istorice existente se va face numai în cazul în care nu se alterează materialele semnificative sau concepţia originară.2. accese în clădiri Elementele ce pot crea disconfort în cazul intrărilor.rampe încorporate (permanente sau reversibile). Măsuri de adaptare ale uşilor existente: • sisteme de acţionare pneumatică. feronerii necorespunzătoare.2. În momentul în care finisajul aleilor prezintă o semnificaţie specială (de ex. • adaptarea feroneriei existente (balamale) ex.6. feronerii decorative etc. în cazul diferenţelor de nivel. Configurarea aleilor. 6.2.3.

Soluţii de adaptare a unor scări interioare existente: . 6.se va prevedea o cabină de telefon adaptată dimensiunilor scaunului rulant.3.3. sens de deschidere a uşilor necorespunzător. Circulaţii orizontale Pe traseul circulaţiilor orizontale la clădirile cu statut de monument istoric pot apărea obstacole şi denivelări precum: lăţimi necorespunzătoare ale cailor de circulaţie sau ale golurilor de uşi.2.reducerea prin finisaje a pericolului de alunecare.20 m adiacent băncilor (exemplificare Anexa XI).2. 1. praguri.platformă ridicătoare adiacentă scărilor de acces sau servoscară pentru scaun rulant (ex. Anexa VII). iar scările interioare nu pot fi modificate din cauza finisajelor şi a elementelor decorative şi de concepţie semnificative pentru anumită epocă istorică. .1. c. Soluţii de adaptare a spatiilor existente: . 425 6. lipsa spaţiilor de manevră în faţa intrărilor. Circulaţii verticale În spaţiile.3 . Notă: La proiectarea elementelor noi.3.lifturi subdimensionate sau cu uşi strâmte şi poziţionarea incomodă a butoanelor. 6. materiale de finisaj.escalator individual (cu fotoliu sau platformă).prevederea rampelor de acces la preluarea denivelărilor. .3.• buvete (ţâşnitori cu apă) .măsuri de adaptare a uşilor existente (cf. dimensiuni trepte.se vor amenaja locuri de odihnă astfel încât să existe un spaţiu liber de cel puţin 1. Soluţii constructive noi: • în cazul în care condiţiile anterioare nu pot fi îndeplinite.executarea stratului de uzură din materiale antiderapante (în funcţie de posibilităţi). 6.2.transportor electric sau autonom manevrat de un însoţitor. . pentru diferenţe de mai mult de un nivel: .1. b.3. parg. 6. .redimensionare praguri (anexa V). • bănci de odihnă .asigurarea spaţiului de manevra necesar scaunului rulant prin schimbarea sensului de deschidere al uşilor şi recompartimentări uşoare (anexa VIII). conf. 6. . • telefon public . se va avea în vedere ca impactul asupra monumentului şi al relaţiei acestuia cu cadrul înconjurător să fie cât mai diminuat .semnalizarea cu dungi de culoare contrastantă a palierelor.90 m). .3. Soluţii privind interioarele accesibile aferente clădirii monument 6. pentru diferenţe mici de nivel: .2.montare de balustrade de perete. pentru diferenţe de un nivel: .scărilor interioare existente conformate necorespunzător ca formă.2.). se va propune în funcţie de posibilităţi: a. lipsa posibilităţii accesului se datorează: . . pante rampe.se vor prevedea pe parcursul traseului ţâşnitori cu înălţimea adaptată (h = + 0.3.ascensor nou sau adaptarea lifturilor existente. 1. proasta iluminare. 424 . aflate la niveluri diferite ale clădirilor.

mecanisme de liftare prin glisare laterală (elevator cu fotoliu sau platformă având calea de rulare cât mai aproape de balustradă) (ex.1. Servicii. Anexa XII).3. 6. . Se va urmări ca panoul de control. mobilier adecvat. Grupuri sanitare În cazul clădirilor monument istoric este necesar ca cel puţin un WC să fie amenajat pentru persoane cu handicap prin reconfigurarea spaţiului.4. Se vor prevedea cel puţin două amplasamente pentru o capacitate mai mare de 50 de locuri (ex. conf.telefoane. 6. precum ca şi butoanele de control să fie dispuse la înălţimea accesibilă.buvete.3.3. . fără să părăsească scaunul rulant.3. mobilier Mobilierul. . 427 .3. 6. Se va urmări ca pentru asigurarea accesului circulaţiei verticale să existe cel puţin un lift dimensionat corespunzător. Dotări. Anexa X). 6.4.3.înălţimea de montaj.3.grupuri sanitare. . să consume.4.3.marcajele de atenţionare.mobilier. Modificările ce se aduc scărilor existente nu trebuie să altereze semnificaţia istorică ale acestora (finisaje specifice.4.2.3. (ex. . semnalizarea acestora. In cazul lifturilor existente cu semnificaţie istorică pentru monument. să se stabilească acele zone în care se pot introduce modificări. în baza analizei semnificaţiei istorice a spaţiului interior şi a ierarhizării după importanţă a acestuia. La adaptarea mobilierului specific diverselor funcţiuni care implică accesul persoanelor cu handicap în scaun rulant. dotări.1. sunt: .cota şi lăţimea accesului. elemente decorative şi de concepţie). În cazul clădirilor monument istoric este necesar ca. Acest demers conduce la delimitarea zonelor cu accesibilitate în care soluţiile vor fi stabilite de la caz la caz în urma procesului de evaluare. 6. mânerelor. dotările şi dispozitivele de comandă ale instalaţiilor trebuie reproiectate şi amplasate astfel încât să permită accesul la ele şi folosinţa lor de către persoanele cu handicap. conform NP 051/2001. Principii de proiectare a interioarelor accesibile 6. 6. . minimal (cap.4. se va analiza posibilitatea adaptării acestora la noile dimensiuni.1). 6 .2.4. ca persoana să poată să-şi ocupe locul. să asiste la activităţi sau spectacole.3. conf. 4. se va 426 prevedea posibilitatea. dotări In cadrul unor clădiri vizitabile cu statut de monument istoric trebuie prevăzute următoarele servicii ce vor fi adaptate pentru a putea fi folosite de către persoanele cu handicap: . Anexa IX).4.3.. Elementele de adaptare pentru circulaţia orizontală se vor subordona principiilor păstrării elementelor de valoare şi vor fi de tip reversibil. poziţionarea barelor.3.adaptări ale comenzilor interioare. fără ca valoarea clădirii să sufere. Caracteristicile principale pe care aceste amenajări trebuie să le respecte. conf. 6.3.5.

6. Anexa XIII.3. de amplasare cf.4.alb.3. . verde . Semnalizare 6.informare asupra locului în care se află.explicită (panouri cu text) .4.galben. albastru -alb. astfel ca să nu impieteze asupra valorii clădirii.4. . 428 429 . 6.4.90 m.2.5. 6.4.4.3.4. cât şi pentru cele utilizate în cadrul măsurilor alternative se vor utiliza monitoare situate între 0.1.-uri.implicită (contraste de iluminare) • distanţa de observare şi unghiul de vedere sunt determinante pentru modul în care se realizează aceste informaţii.codată (pictograme specifice).4.4. Dotările trebuie proiectate şi amplasate în acord cu caracteristicile spaţiului interior sau ambiental al monumentului. 6. Amplasarea indicatoarelor de semnalizare trebuie să ţină 6. 6.4. Semnalizarea constă dintr-un lanţ de informaţii. care să permită vizitatorului să decidă traseul în funcţie de situaţiile punctuale succesive. cont de specificul arhitectural al monumentului şi de unghiurile de percepţie. Lista de verificare a cerinţelor în cadrul acestei categorii de probleme este prezentată în grila nr.6. este necesară înclinarea ecranelor cu 30 %. printr-o bună iluminare şi printr-o bună semnalizare (inclusiv a diferenţelor de nivel). • se vor prefera contrastele de culoare între litere şi suport (negru . Peste această înălţime.3.posibilităţi de orientare.alarme la W.alb şi altele).3.C.3. . 3 de verificare a accesibilităţii. Semnalizare de securitate Se recomandă utilizarea unei duble informaţii: sonore şi vizuale (sirene.alarme la lifturi. Informaţia poate fi: .4. Amenajarea grupurilor sanitare se va face în funcţie de spaţiul disponibil prin recompartimentarea în zonele de importanţă secundară.4. .1. eventual prin marcarea pe pardoseală (ex. Circulaţia exterioară şi cea interioară ce leagă spaţiul intrării cu diferitele părţi ale clădirii trebuie să fie uşor de găsit şi de urmat.3. ex. Panouri de afişaj Vor amplasate în locurile de primire ale vizitatorilor în vederea informaţiilor de orientare generală (ex.2.7. 6. prin: . Anexa XIV) 6. 6. megafoane cu semnal luminos intermitent) şi de evacuare în caz de necesitate. negru . prezentată în Anexa XVI.3. Ecrane Pentru informaţii şi filme video de orientare generală. Anexa XV).6.75 m şi 1.

ANEXE .

Exemplificări adaptări spaţii interioare Circulaţii orizontale spaţii de manevră 9. Anexa IX . dotări 13.Exemplificări măsuri reversibile minimale Rampe demontabile 7.1. Anexa X .Exemplificări măsuri reversibile minimale Adaptări praguri 6. Anexa VIII . platforme mobile 10. Lista anexelor 1. Anexa XIV .Exemplificări adaptări mobilier. Anexa VII .Acţiuni prevăzute în programul de asigurarea accesului 4.Marcări în pardoseală 433 .Activităţi cerute de asigurarea accesului la monumentele istorice 3.Dispozitive mecanice de accesibilitate 8.Exemplificări circulaţii verticale .Semnalizare .Poziţionare panouri 15. Anexa XI .Componente ale ambientului construit protejat unde se impun evaluări pentru asigurarea utilizării de către persoanele cu handicap 2.Bănci 12. Anexa III .Tabel 2 .Elevatoare. Anexa IV .Semnalizare .Exemplificări amenajări grup sanitar 11. Anexa I .7.Semnalizare . Anexa XIII . Anexa V . Anexa VI . Anexa XII .Tabel 1 . Anexa XV .Exemplificări dotări exterioare . Anexa II .Tabel 3 .Exemplificări accese în clădiri .Exemplificări măsuri reversibile minimale Adaptări feronerie 5.Simboluri convenţionale 14.

Primăria sectorului 1 .Grile de verificare a accesibilităţii .Bucureşti 20. Anexa XVI. jud. plan etaj 21. plan parter b. .Grile de verificare a accesibilităţii Interioare accesibile 18. Anexa XVI. plan parter b.3 . plan etaj 2 24.l . plan etaj 23.Bucureşti 22.4 . Anexa XVI. plan etaj l c.Spaţii exterioare 17. Anexa XVII. Anexa XVII.5 . Anexa XVII.Casa comunitară pentru copiii cu handicap 434 .Muzeul Naţional de Artă Bucureşti a.Palatul de justiţie .Bucureşti a.Conacul Szekely Potsa Chilieni. Anexa XVII.D. l .Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti a.Grile de verificare a accesibilităţii Servicii accesibile 19.16.2 .2 . Covasna .R.6 . Anexa XVII. Anexa XVII.3 . plan parter b.Banca B.

.

.

5. Cunoaşterea obligaţiilor legale ce decurg din statutul de monument istoric şi din funcţionarea clădirii 2. Stabilirea priorităţilor din planul de măsuri Căutarea subvenţiilor financiare pentru măsurile ce presupun schimbări costisitoare 10. 9. Instruirea personalului şi voluntarilor cu rol în facilitarea 8.ANEXA II T abel2 Acţiuni prevăzute în programul de accesibilizare 1. media etc. 6. Consultarea organizaţiilor pentru persoane cu handicap Relaţii cu instituţii similare (schimb de experienţă) Asigurarea supravegherii măsurilor de acces Lista resurselor disponibile şi mobilizarea de resurse suplimentare accesului 7. 4.) 440 . pagină WEB. Planul de marketing şi informare a populaţiei (broşuri. Formarea echipelor pluridisciplinare ce vor evalua nivelul de accesibilizare 3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

prevederea unor suprafeţe cu fără obstacole? cât mai puţine denivelări 461 .este aleea (pasajul pietonal) .lărgirea accesului dacă este posibil fără modificarea aspectului iniţial .este spaţiul de trecere prin acces suficient de larg? Drumuri.reproiectarea acceselor astfel încât să fie accesibile pentru toţi .înlăturarea obstacolelor libera de obstacole.prevederea unui traseu niveluri au acces liber către un accesibil lift amplasat convenabil? . . .există treceri la nivel cu trepte .clădirile publice cu mai multe . . .l Grilă de verificare a accesibilităţii Spaţii exterioare Categorii de probleme curente Soluţii posibile Accesele în clădiri . alei .aleea este dimensionată .sunt intrările principale libere? .stratul de uzură este neted şi .prevederea unei rampe suplimentare .redimensionarea sau corespunzător? prevederea unor alei noi conform normativului NP 051/2001 .prevederea unor treceri sau borduri? alternative cu rampe .semnalizare vizuală şi acustică . poteci.ANEXA XVI.este accesul liber de trepte sau scări? .este accesul uşor de identificat? .

este suprafaţa rampei liberă .prevederea rampelor exterioare Parcaje .verificarea şi reamenajarea în conformitate cu normativele în vigoare .adăugarea balustradelor şi a bordurilor . dirijarea apelor pluviale .are rampa o lăţime mai mare de 3.marcarea rampelor cu o semnalizare internaţională.prevederea mâinilor curente .există facilităţi de parcare? .montarea unei balustrade intermediare .este numărul de locuri de parcare amenajate suficient? .Rampe de acces .există accesul liber de la parcaj până la intrarea principală? .instituirea de măsuri locul de parcare să nu fie restrictive utilizat de alte persoane? .este suprafaţa rampei alunecoasă? .balustrada rampei este utilizabilă şi de către persoanele în scaunul rulant? 462 463 .amenajarea sau crearea unui acces separat .conformarea balustradelor cu mâini curente la cote diferite pentru a putea fi utilizate de către toate categoriile de persoane conf.amplasarea rampei e uşor de identificat? .înlăturarea obstacolelor de obstacole? . NP 051/2001 .există un traseu complementar în zonele cu scări? .există măsuri restrictive ca .00 m? .aplicarea unui finisaj antiderapant.este înclinarea rampelor de maxim 80 %? .există platformă de odihnă la rampele mai lungi de 10 m? .există palier suficient pentru manevrarea scaunului rulant? .sunt rampele protejare de balustrade şi borduri la diferenţe de înălţimi de peste 0.60 m lăţime.reparcelarea zonei în vederea obţinerii unui număr minimal de parcaje lărgite .reproiectarea şi reamplasarea rampelor şi palierelor . a pornirilor şi sosirilor rampei .40 m? . marcarea cu benzi de minim 0.este marcat parcajul prin semnalizare? .marcarea cu semne convenţionale internaţionale (anexa XIII) .

dimensiunile mari ale uşilor (l > l .rampe de acces cu pante.2 Grilă de verificare a accesibilităţii Spaţii interioare Categorii de probleme curente Soluţii posibile .există posibilitatea accesului la .există praguri > 3 cm. adaptarea lifturilor existente .culoarele de acces reprezintă obstacole sau trepte? .proiectarea unui lift etaj a persoanelor în scaun dimensionat conform rulant sau a persoanelor cu normelor pentru scaun rulant disabilităţi motrice? .prevederi de racorduri constituie un obstacol? înclinate . montate la nivelul accesibil persoanei cu handicap .există spaţiu de manevră corespunzător în faţa liftului? Circulaţii orizontale. Culoare de acces .40 m în faţa liftului şi la schimbarea direcţiei? .există sisteme de acţionare accesibile? . platforme pentru scaun rulant (anexa nr V II) . conform normativului NP 051/2001 .în cazuri extreme uşile se pot lăsa deschise pentru o durată determinată (escalator individual) sau platformă (anexa nr. aderentă? .redimensionarea pragurilor .montarea unei servo-scară corespunzătoare (min.acoperirea cu materiale adecvate .asigurarea spaţiilor de manevră necesare accesului scaunului rulant 465 464 .culoarele au dimensiuni corespunzătoare? .au uşile lăţimea .direcţia de deschidere a uşilor este corespunzătoare? . care .rampe de acces .00 m) fac dificilă deschiderea lor? .există o iluminare adecvată? Uşi . IX) .la accesul în clădire există posibilitatea pasajului peste treptele intrării cu scaunul rulant sau a persoanelor cu disabilităţi motrice? .asigurarea spaţiului de uşilor? manevră necesar .lăţimea coridorului > l .există spaţii de manevră în faţa . covor cauciuc Diferenţe de nivel .prevederea unor sisteme de etanşare a uşilor fără prag .ANEXA XVI.prevederea unui dispozitiv hidraulic pentru închiderea întârziată .pardoseala are suprafaţa plană.mochetă.păstrarea feroneriei existente şi/sau poziţionarea de mânere de acţionare speciale. 80 cm?) .transportor autonom .

pe întreg traseul scări i (hl =90-100 cm.există mâini curente corespunzătoare? . se va analiza sunt dimensionate posibilitatea amplasării unei corespunzătoare? scări accesibile corespunzător .modificarea cabinei de ascensor existente .) .tabloul de comandă este amplasat corespunzător? . în cazul în care nu este .prevederea unei cabine speciale dotată corespunzător? .montarea laterală a câte 2 bare de susţinere (la l > l .prevederea semnalizării semnalizare? .Circulaţii verticale Scări . accesarea din poziţia şezând? a instalaţiilor şi a dispozitivelor auxiliare accesibile (etajere.semnalizarea denivelărilor min. a băii) conform normativului . semnalizarea grupurilor sanitare Instalaţii electrice .există în grupul sanitar spaţiu .respectarea cerinţelor de întrerupătoarele la înălţimea _ prevăzută 467 .există un sistem de alarmare şi .prevederea a cel puţin unui grup sanitar unisex accesibil la 50 de persoane .există un grup sanitar accesibil? facilitare a accesului .stratul de uzură poate cauza .repoziţionarea obiectelor.în faţa ascensorului există spaţiu de degajare corespunzător? 466 - . h2 = 25 cm) ANEXA XVI.se vor prevedea pardoseli accidente? antiderapante .3 Grilă de verificare a accesibilităţii Servicii accesibile Categorii de probleme curente Grupurile sanitare Soluţii posibile conformarea scărilor este corespunzătoare? . suport hârtie etc.treptele au suprafeţe antiderapante? .cabina şi puţul sunt prevăzute cu uşi culisante cu închidere automată? .există podeşte de odihnă la . mânere rabatabile (anexa X) .redimensionarea grupului de manevră necesar? sanitar existent (a duşului.amplasarea de mânere şi suporturi de susţinere speciale.sunt montate comutatoarele şi .scările existente au lăţimea posibilă rectificarea formei corespunzătoare în balustrade? şi dimensiunii scărilor . 16 trepte? Ascensoare .cabina permite accesul în interior al persoanelor cu handicap? .20 m) de înălţimi diferite.obiectele sanitare permit .treptele au forma optimă şi existente.

există o iluminare adecvată? .poziţia butoanelor de manevră e accesibilă şi nevăzătorilor? ..există un sistem de semnalizare corespunzător? 468 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful