8

Pilde creştin-ortodoxe

Sfatul avvei Aminna
A întrebat odată ucenicul pe avva Aminna: - Avva, dă-mi sfat pentru mântuire. Atunci avva Aminna i-a răspuns: - Precum melcul, după ce a trecut pe o frunză, lasă o urmă strălucitoare în urma lui, aşa şi creştinul - faptele bune şi de sfin enie a vie ii lui să rămână după el.

Gânduri spre trezirea sufletului
Adeseori avva Isidor era îngândurat. Cugeta mereu la cele sfinte, rugându-se la Dumnezeu pentru to i oamenii. Un grup de tineri l-a rugat pe avva Isidor să le vorbească despre mântuirea sufletului. Atunci avva Isidor le-a zis acest cuvânt: - Noi, oamenii, ne temem de moarte, dar nu ne temem de păcate şi de patimi.

rugăciunea şi postul .10 Pilde creştin-ortodoxe Treptele urcuşului spiritual A fost întrebat avva Arsenie de un tânăr: . Aceste trepte să le păstrezi şi tu şi să le urmezi: .Avva. pentru a fi plăcut lui Demnezeu.Un creştin adevărat trebuie să urce anumite trepte duhovniceşti.smerenia şi asceza . care trebuie să fie calea înaintării noastre spre Dumnezeu? Atunci avva Arsenie i-a răspuns: .cercetarea conştiin ei .

. cum să-mi aleg oameni credincioşi în jurul meu? Atunci avva Moise a zis: .Avva.În elepciune şi har La avva Moise În eleptul a venit o femeie temătoare de Dumnezeu şi-i spune: . Valoarea unui om este dată de cât a în eles şi cât respectă el poruncile dumnezeieşti.Omul credincios cu adevărat este cel care din teamă sau din iubire Îl ascultă pe Dumnezeu.

Gândeşte-te mereu la ce a spus Domnul Hristos „Ferici i făcătorii de pace. A fost vizitat de-o femeie care deseori se certa cu toată lumea din jur: . că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”. ce să fac pentru a ajunge la în elepciune şi linişte cu cei din jurul meu? Atunci avva Arsenie a zis: .12 Pilde creştin-ortodoxe Sfat pentru binecuvântare Se spune despre avva Arsenie că era cel mai în elept şi mai liniştit monah din mănăstire.Avva. . dar să te gândeşti şi la ce spunea avva Atanasie: „Binecuvântat este cel ce aduce pace şi iubire în sufletele oamenilor”.

Avva Moise.Felul în care omul luptă pentru calea pe care vrea să meargă este respectat de Dumnezeu.Sfin enie sau păcate A fost întrebat avva Moise de un ucenic: . cum pot ajunge la sfin enie? Atunci avva i-a zis: . . cuvintele şi faptele trebuie modelate după învă ătura Domnului Hristos. Calea sfin eniei este calea renun ării la plăceri păcătoase şi toate gândurile.

dar ei mi se pare că nu în eleg dorin a din sufletul meu.14 Pilde creştin-ortodoxe Sfat pentru via ă L-a întrebat odată o femeie pe avva Aminna: .Avva Aminna. dar şi cu în elepciune. de fiecare dată când ajut pe cineva care nu se teme de Dumnezeu. Eu îmi doresc să-mi deschid sufletul spre to i oamenii. Ce pot face ca cei din jurul meu să în eleagă dragostea mea? Atunci avva Aminna i-a zis: .Să fii cu bunătate fa ă de oameni. mi se răspunde la binefacerea mea cu răutate şi dispre . . Acestea sunt două aripi ale creştinului în lumea în care trăieşe.

Ne aducem aminte în Postul Mare.Avva. dar apoi uităm. Ar fi mai multă pace şi iubire în lume şi în sufletul oamenilor. vărsând lacrimi de durere. . în Vinerea Patimilor. la patimile Sale de bunăvoie pentru noi.Omenirea nu se mai gândeşte la răstignirea Domnului Iisus. de ce por i în sufletul tău atâta suferin ă şi triste e? Atunci avva Paisie a zis: . De accea. le-am purta fiecare în minte şi-n inimă.Gândul răstignirii Deseori avva Paisie era îngândurat. ucenicii l-au întrebat: . Văzându-l. vă îndemn la gândul răstignirii. dacă gândul la răstignirea Domnului. gând care să rodească în noi pacea sufletelor şi bucuria inimii.

Avva. ce este desăvârşirea? Atunci avva Isaac Sirul a răspuns: .Desăvârşirea este un adânc de smerenie. .16 Pilde creştin-ortodoxe Despre desăvârşire L-a întrebat pe avva Isaac Sirul un ucenic: .

părintele Serafim s-a plecat cu smerenie în fa a lui. . Au rămas de vorbă cam o jumătate de oră. un moşier (pe nume Predkin) l-a îndemnat să se întoarcă şi să stea de vorbă cu părintele sihastru Serafim. Avea multe decora ii pe piept şi era plin de mândrie în sufletul lui. Fiind de mai multe ori rugat. Când a intrat. Părintele Serafim i-a zis: . generalul s-a învoit şi a mers la chilia părintelui Serafim. În timpul discu iilor. de pe pieptul generalului au căzut câteva decora ii. apoi l-a îmbră işat. La plecare. mai mult să privească mănăstirea.Sfântul Serafim de Sarov şi generalul A venit la Sfânta mănăstire de la Sarov un general-locotenet. să vadă felul de construc ie.Aceste decora ii le-a i luat pe nedrept.

Fiecare lacrimă să. generalul plângea ca un copil.18 Pilde creştin-ortodoxe Atunci generalul a zis: . Părintele Serafim i-a zis: . .i fie un gând şi un îndemn la pocăin ă în fa a lui Dumnezeu. lăsând în chilia sărăcăcioasă a sihastrului mândria şi decora iile. Ieşind apoi din chilie.Aşa este.

Via a duhovnicească începe cu smerenia. Atunci avva Macarie le-a răspuns: . .Despre umilin ă I-au cerut ucenicii sfat lui avva Macarie despre via a duhovnicească. Vârful tuturor virtu ilor îl reprezintă umilin a în harul lui Dumnezeu.

Avva. .Păcatul este o conspira ie a min ii omului cu diavolul împotriva Legii Sfinte a lui Dumnezeu. ce este păcatul? Atunci avva Arsenie i-a zis: .20 Pilde creştin-ortodoxe Despre păcat La avva Arsenie a venit o femeie temătoare de Dumnezeu şi l-a întrebat: .

fapta ca şi chipul. chipul ca şi via a. atunci să. avva. .Dacă vrei să fii plăcută lui Dumnezeu şi să te respecte oamenii ca pe o femeie credincioasă.i fie gândul ca şi fapta.Ce să fac. ca să fiu plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor? Atunci avva Macarie i-a răspuns: .Sfatul lui avva Macarie A întrebat o femeie credincioasă pe avva Macarie: .

Mă gândesc la cuvintele Domnului Iisus Hristos şi văd că nici un om nu respectă porunca iubirii: „Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însu i”. de ce eşti mereu trist şi îngândurat? Eşti bolnav sau ai pă it un necaz? Atunci avva Ioan le-a zis: . .22 Pilde creştin-ortodoxe Despre mântuire Se spune despre avva Ioan că era mereu trist şi îngândurat.Avva. Odată ucenicii i-au spus: .

. Atunci avva Ioachim i-a răspuns: .Bine ai venit. căci eu sunt cel mai rău dintre to i. datorită smereniei călugărului. auzind diavolul aceste cuvinte. Atunci.Smerenia călugărului Se povesteşte că în Muntele Sfânt a venit odată diavolul la avva Ioachim şi i-a zis: .Eu sunt Satana şi îmi plac oamenii mândri şi ei sunt ai mei. Tu eşti mândru şi aşa te voi lua cu mine. s-a făcut nevăzut.

dar s-a rugat din nou la Dumnezeu şi Maica Domnului. Ajungând sufletul ei în fa a por ii raiului. după Sfânta Taină a Spovedaniei. a murit. Femeia s-a tulburat în sufletul şi-n inima ei. i-a dat doar sfânta Aghiasmă (apă sfin ită).24 Pilde creştin-ortodoxe Pocăin a şi iertarea O femeie cu frică de Dumnezeu şi credin ă în mila şi iertarea Lui. preotul. Din cauza unor greşeli din tinere ea ei. un înger a întrebat-o: . a fost la preotul duhovnic din satul ei pentru a se spovedi şi a se împărtăşi. Peste câteva zile.

. . te-ai împărtăşit? Aici nu po i intra fără Sfânta Spovedanie şi fără Sfânta Împărtăşanie.Te-ai spovedit. dar am fost oprită de la Sfânta Împărtăşanie şi mă găsesc sub canonul preotului duhovnic. atunci intră în rai. Atunci femeia credincioasă a zis: . deoarece tot cel ce moare sub canonul lui Dumnezeu dat prin preot. .Bine.Da. moare în ascultare fa ă de El şi este mântuit. m-am spovedit în frica lui Dumnezeu.

avva. Fiul lui Dumnezeu.Ce să fac.Respectă poruncile lui Dumnezeu şi spune mereu “Doamne Iisuse Hristoase. . pentru a mă mântui? Atunci avva Macarie i-a zis: . miluieşte-mă pe mine.26 Pilde creştin-ortodoxe Despre mântuire şi rugăciune A întrebat un ucenic pe avva Macarie: . pîăcătosul!” şi “Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. miluieştemă pe mine. păcătosul!” şi aşa te vei mântui.

căci nu mai rezista.Trei ceasuri în iad Un om era de mul i ani bolnav şi stătea în pat fără să se poată mişca.Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a trimis un înger care i-a spus: . Se ruga la Dumnezeu să-i uşureze suferin a. a zis: .

Atunci omul îi spune: . numai să ies de aici. Atunci omul. Mai bine trei ceasuri în iad. ai stat doar o oră. apare îngerul. Îngerul i-a răspuns: . Mi-ai spus trei ore şi m-ai lăsat zeci de ani. Deodată. mai ai două ore. Atunci îngerul îl ia şi îl duce în iad.Nu ştiam că şi îngerii lui Dumnezeu pot min i. Îi răspunde îngerului: . Omul se chinuia în iad şi i se părea că trece o veşnicie şi este uitat acolo.i spăla păcatele tale sau trei ceasuri în iad? Omul se gândeşte: Zece ani pe pământ este foarte mult. .28 Pilde creştin-ortodoxe -Te mai las zece ani pe pământ în această suferin ă pentru a.Nu am min it. mai bine stau pe pământ zeci de ani.Vreau mai bine trei ceasuri în iad. supărat.Te rog. spune: .

Doar .Adevărata pocăin ă reprezintă calea spre Împără ia lui Dumnezeu. ce reprezintă pocăin a adevărată pentru un creştin? Atunci avva Arsenie a zis: .Despre pocăin ă A fost întrebat avva Arsenie de un ucenic: Avva. calea spre înviere.

30 Pilde creştin-ortodoxe pocăin a ne rupe din ghearele mor ii şi face să coboare mila lui Dumnezeu în sufletele noastre. mă ispiteşte gândul desfânării şi mereu diavolul îmi aduce în fa ă multe femei frumoase.Avva. Ce pot face. Sfat pentru căsătorie A fost întrebat avva Ioan despre căsătorie de un creştin . cum să resping ispita? Atunci avva Ioan i-a zis: .

Întoarcerea la Biserică Se spune despre avva Isidor că zicea mereu: .Aştept să mă întorc la Biserică. Odată ucenicii i-au zis: . 2) să te gândeşti că femeia ta este cea mai curată.. 3) să te gândeşti că femeia ta este cea mai credincioasă. 4) să te gândeşti că femeia ta este calea lăsată de Dumnezeu ca să te mântuieşti.Trebuie să te gândeşti la patru lucruri: 1) să te gândeşti că femeia ta este mai frumoasă.

smerenie şi rugăciune făcută de omul care are o inimă curată dăruită lui Dumnezeu şi Maicii Domnului. Smerenia pustnicilor Se spune despre pustnici că au avut o smerenie foarte mare în fa a lui Dumnezeu şi a .32 Pilde creştin-ortodoxe .De ce tot spui avva că aştep i să te întorci la Biserică? Mereu eşti în rugăciune şi mergi la cele 7 Laude din Sfânta Biserică.Întoacerea la Biserică reprezintă primirea Harului Sfântului Duh prin lepădare de păcate. Atunci avva le-a zis: .

Nerecunoştin a . Se spune că în momentul în care un om descoperă într-un pustnic o virtute. Ei se considerau cei mai păcătoşi şi cei mai nevrednici. deoarece prin laudele oamenilor era posibil să cadă în păcatul mândriei. Mul i au fost cunoscu i ca sfin i încă în timpul vie ii lor.oamenilor. de atunci pustnicul îşi ascunde şi mai mult fapta sa considerând-o ca un păcat. săvârşind fapte minunate prin puterea şi voin a lui Dumnezeu.

Odată un creştin l-a întrebat: . oamenii. iar după ce am trecut cu bine de aceasta. Noi cerem cu ochii în lacrimi ajutorul lui Dumnezeu într-o situa ie dificilă a vie ii. de ce eşti mereu îngândurat şi neliniştit? Aş vrea să te pot ajuta.34 Pilde creştin-ortodoxe Deseori avva Macarie era îngândurat şi abătut. Doamne!”. la necazurile şi întristările vie ii. Avva Macarie i-a spus: . nu mai spunem nici “Mul umesc. Se ruga la Dumnezeu pentru to i oamenii.Mă gândesc mereu la noi. Gânduri de teamă . nu facem o rugăciune sau o sfântă cruce. totuşi sufletul lui era neliniştit.Avva Macarie.

Cugeta la sfârşitul lui şi la sfârşitul lumii. despre ură . acela al absen ei lui Dumnezeu. avva Arsenie a zis: .Multe gânduri şi frământări erau în avva Arsenie. acela al iadului. Căci Dumnezeu S-a întrupat ca să ne caute până şi în iad. Deşi avea o via ă de sfin enie.Teama fundamentală care ne chinuie este conştiin a unui risc. era adeseori străbătut de războiul gândurilor. dorind salvarea „Coroanei crea iei” Sale cu orice pre . în post şi rugăciune. Despre iubire. Fiind întrebat de un creştin despre sfâşitul lumii şi despre via a veşnică. în iubirea Lui fa ă de noi.

Să nu ui i . Atunci avva Antonie i-a răspuns: .36 Pilde creştin-ortodoxe A zis o femeie lui avva Antonie: . spune-mi cuvânt de învă ătură despre iubire şi despre ură. le desparte doar un pas.ine minte: iubirea şi ura merg mână-n mână.Avva.

d) Să nu ui i niciodată să mărturiseşti ADEVĂRUL cinstirii Sfintei Treimi. a Maicii Domnului. Atunci avva Aminna i-a răspuns: a) Să nu ui i niciodată să zici DA chemării dragostei lui Dumnezeu. . c) Să nu ui i niciodată să rosteşti PREZENT chemării la răstignire cu Domnul Iisus Hristos. dă-mi sfat despre via ă.Avva.A venit la avva Aminna un tânăr şi i-a zis: . b) Să nu ui i niciodată să spui NU la războiul cel cu patimile şi cu păcatele. a Crucii şi a sfin ilor.

38 Pilde creştin-ortodoxe Timpul mântuirii A fost întrebat avva Macarie de o femeie credincioasă: .Avva. care este timpul mântuirii pentru un om? Atunci avva i-a zis: . .Timpul mântuirii unui om reprezintă timpul păzirii poruncilor divine.

Deci. Şiau dat seama că au greşit certându-se. supăra i unul pe celălalt. dar vorba rea este ca şi cum ai lua o pernă cu fulgi şi ai risipi fulgi în bătaia vântului. vezi. Cuvintele şi rolul lor . cuvintele au un rol foarte mare pentru mântuirea sau osânda noastră. Cuvintele tale nu vor mai putea fi oprite. au plecat acasă. Atunci creştinul i-a raspuns: . S-au întâlnit după aceea la o răscruce de drum. Unul dintre ei a început să spună despre celălalt tot felul de lucruri urâte.Te iert şi te-am iertat de atunci. Aşa şi cu clevetirea ta fa ă de mine. apoi s-au iertat şi s-au împăcat.Rolul cuvintelor pentru mântuire Doi creştini s-au certat şi. Cel ce vorbise de rău s-a rugat fie iertat.

care te poate mântui (salva) sau osândi (pierde). Despre via a veşnică .Cuvintele spuse de noi reprezintă: a) parte din gândurile şi din dorin ele noastre b) parte din inima noastră c) parte din sufletul nostru d) parte esen ială din via a noastră.40 Pilde creştin-ortodoxe A fost întrebat avva Arsenie de un tânăr: . ce rol au cuvintele? Atunci avva Arsenie i-a răspuns: .Avva.

Odată. Ceea ce eu am fost ieri eşti tu azi. stai şi te gândeşte la via ă. un tânăr s-a oprit în fa a unei cruci de la un mormânt citind ce era scris pe cruce: „Călătorule. într-un cimitir. tu vei fi mâine. deci lucrează. ceea ce sunt eu azi. .i mânturiea în fiecare clipă a vie ii pământeşti”.

Blânde ea ucide diavoli şi coboară harul lui Dumnezeu asupra celui smerit.De nimic nu se întristează mai mult diavolul decât când îl văd pe om cu blânde e şi cu stăpânire de sine. prin ce poate fi învins diavolul? Atunci avva David a răspuns: .Avva. .42 Pilde creştin-ortodoxe Despre blânde e şi stăpânire de sine La avva David a venit un grup de credincioşi şi i-a zis: .

Fără libertate. dar ne-a lăsat şi libertatea voin ei. la avva Teofil a ajuns o femeie credincioasă şi i-a zis: .Despre judecata lui Dumnezeu Multe gânduri ne frământă pe noi. dar contează ca şi omul să conlucreze cu El pentru mântuirea lui. din iubire.Avva. oamenii. gândirii şi a ra iunii. Ne-a creat din iubire şi cu siguran ă iubeşte pe to i oamenii. după cum mărturiseşte şi Sfântul Ioan Evanghelistul (“Dumnezeu este iubire”). omul nu ar fi putea fi judecat. Dumnezeu ne-a creat pe noi. . oamenii. Să ai încredere că Dumnezeu este un Tată bun şi iubitor. Odată. Dumnezeu ne arată că ne respectă ca persoane. nu ne poate mântui fără judecată? Atunci avva Teofil i-a răspuns: . prin libertate. de ce trebuie să ne judece la sfârşitul vie ii. dar. Care vrea fericirea tuturor fiilor Săi. când gândim la judecata lui Dumnezeu.Aici este marea taină a lui Dumnezeu.

în iertarea lui Dumnezeu devine calea spre înviere.44 Pilde creştin-ortodoxe Speran a şi nădejdea noastră. a creştinilor. .

Lacrimile izvorâte dintr-o patimă seacă foarte repede.Adevăratele lacrimi S-au spus multe despre lacrimi. . Sfântul Ioan Gură de Aur îi învă a pe oameni: . pentru greşelile săvârşite. dar atunci când lacrimile se nasc din frica de Dumnezeu. ele nu se usucă niciodată. despre străpungerea inimii.

pentru ca să nu Te mai pierd din sufletul meu şi din inima mea niciodată. răbdarea şi perseveren a lor în lupta duhovnicească. Doamne. de sunt nepăsător. dă-mi răbdarea şi curajul înnaintaşilor mei ca să pot răbda focul ispitelor. faptele minunate de credin ă ale înaintaşilor săi. Se gândea la curajul.O. iartă-mă. De am greşit.46 Pilde creştin-ortodoxe Dorin ă sfântă Deseori avva Ioan citea din Pateric şi alte căr i sfinte. . În sufletul său apăruse o dorin ă pe care o mărturisea mereu lui Dumnezeu: . trezeştemă şi să-mi aduci aminte mereu de chinurile iadului.

. avva? Atunci el a răspuns: .Şi ce va fi atunci.La ziua în care Dumnezeu mă va judeca şi mă va întreba de cele săvârşite de mine în această via ă. vai mie.Despre judecată Se spune în Vie ile Sfin ilor că avva Ioan mereu spunea următoarele cuvinte: . şi ce va fi atunci? S-a oprit odată un ucenic şi i-a zis: .La ce te gândeşti.

cu discernământ. sinceri şi simpli.48 Pilde creştin-ortodoxe Despre monahii din Sfântul Munte Athos Se spune că în pustia Sfântului Munte Athos trăia monahul Antonie. . Nu erau batjocoritori. Supuşi şi tăcu i. bucurie şi fericire chiar şi în somn îl vedeau pe Dumnezeu şi Maica Domnului. la înfă işare. Ei nu vorbeau prea mult. nici nu doreau să fie observa i. iubitori. Aveau un mod de a fi binecuvântat. nici nu râdeau tare. prefăcu i la vorbă. erau plini de rugăciune interioară. la mers. În fiecare din ei se vedea o transparen ă a harului Duhului Sfânt. erau smeri i şi respectuoşi.Ei nu erau ipocri i. El a fost întrebat odată de un ucenic: . smeri i. Nu judecau pe nimeni.Cum erau părin ii din trecut? Atunci monahul Antonie a zis: . echilibrat şi ordonat. tăcu i.

Cel care nu iubeşte cu adevărat rugăciunea.Rolul dragostei duhovniceşti O femeie credincioasă l-a întrebat pe avva Ilarion: .Care este importan a dragostei duhovniceşti. de Maica Preacurată. . chiar dacă îl aşezi în Rai. tăcerea şi smerenia întru Hristos Domnul nu are pace. de sfin i şi de oameni. Atunci avva Ilarion i-a răspuns: .Noi suferim pentru că nu avem dragoste curată şi sinceră fa ă de Hristos Domnul.

50 Pilde creştin-ortodoxe Sfatul Sfântului Siluan Athonitul A zis Sfântul Siluan din Muntele Sfânt Athos: „A te ruga pentru lume este ca şi când i-ai vărsa sângele pentru aproapele tău. . De aceea fratele nostru este via a noastră”.

care sunt şi virtu ile plăcute lui Dumnezeu. . prin care ne putem salva şi îl biruim pe diavol? Atunci avva Arsenie a zis: . b) smerenia. prin care noi recunoaştem că fără Dumnezeu nu putem face şi nu putem dobândi nimic.Avva Arsenie. ce înving pe orice diavol: a) dorin a sinceră şi curată de a ne întoarce de la păcat la Dumnezeu. care sunt virtu ile plăcute lui Dumnezeu.Creştinul adevărat se poate înăl a la cer prin cele două aripi duhovniceşti.Două aripi ale creştinului adevărat A fost întrebat avva Arsenie de un creştin: .

primim harul Duhului Sfânt.52 Pilde creştin-ortodoxe Lupta duhovnicească Se spune despre avva Ioan că era mereu îngândurat şi tăcut.În zile de acum. Medita ore întregi la cele sfinte şi se ruga la Dumnezeu. Cei care îi cereau sfatul despre lupta duhovnicească din această via ă el le spunea: . uşor vom şi pierde. . acelea vor înso i sufletul spre Împără ia Cerurilor şi vor rămâne îbn veşnicie. Ceea ce ob inem uşor. noi încercăm să ob inem sfin irea cu foarte pu in efort. uşor şi risipim. post. ab inere de la păcate). să dăruiască vreme de pocăin ă pentru to i creştinii. smerenie. rugăciune. uitând că pe măsură ce trudim mai mult şi mai greu. dar ceea ce ob inem prin eforturi ascetice îndelungate (priveghere.

.Avva.Dacă faptele tale sunt bune numai pentru tine. atunci eşti mai de plâns decât păgânii (deoarece tu ai legea lui Hristos şi trebuie să lucrezi după ea). atunci nu ai rezolvat nimic. cum trebuie să fie faptele mele? Atunci avva i-a răspuns: .Sfat pentru faptele noastre Un creştin i-a zis lui avva Teofil: . dacă nu po i să ieşi din egoismul tău şi să te dăruieşti prin Dumnezeu celoral i oameni.

de ceas cu ceas. . cei care au ochii şi inima curată. Atunci avva Macarie i-a spus: .Rădăcina gândurilor îşi trage seva din via a noastră de zi cu zi.54 Pilde creştin-ortodoxe Gândurile La avva Macarie a venit o femeie credincioasă şi l-a rugat: . vorbeşte-mi despre gânduri. Gândurile rele stăpânesc pe cei pătimaşi. Aşadar războiul gândurilor este în legătură strânsă cu via a duhovniceacă sau via a păcătoasă a omului. Gândurile bune vin la cei care luptă pe calea duhovnicească.Avva. pe cei cu privirea întunecată de păcate.

idolatri. .Rugăciunea smerită a unui pustnic Despre avva Damaschin se spune că rugăciunile sale erau de-o căldură sufletească rară. Fiul şi Duhul Sfânt –. să devină „o turmă şi-un păstor” şi să Te slăvească pe Tine. El se ruga astfel: . Deseori el ajungea la extaz şi avea descoperiri mari de la Dumnezeu pentru dragostea lui fa ă de to i oamenii.Dumnezeule. să înve e adevărul şi să creadă în Tine. dragoste şi simpatie pentru lumea întreagă. iar dragostea lui ardea ca o lumânare. te rog fă ca to i ateii. Dumnezeul meu”. necredincioşii şi ereticii să se pocăiască. astfel ca niciunul să nu fie lăsat afară din Rai. Adevăratul Dumnezeu Cel în Treime – Tatăl.

iubeşti pe Dumnezeu).56 Pilde creştin-ortodoxe Cele trei gânduri A fost întrebat avva Antonie de un tânăr: . b) gândul iertării (î i aduce aminte că şi tu greşeşti). . te duc la calea mântuirii. cu ce să încep Postul Răstignirii? Atunci avva Antonie i-a spus: . dacă iubeşti pe cel de lângă tine. Gândurile acestea transformate în fapte. c) gândul iubirii (î i aduce aminte că.Postul să-l începi cu cele trei gânduri: a) gândul simplită ii (î i aduce aminte de smerenia Domnului).Avva.

. pentru plăcerile lor materiale şi binele lor personal.Există mul i creştini adevăra i care şi-au asumat crucea răstignirii lor pentru această via ă. dar există şi oameni care răstignesc pe al i oameni. Atunci avva Antonie i-a spus: . lepădându-se de toată întinăciunea sufletească şi trupească.Despre răstignire O femeie temătoare de Dumnezeu l-a rugat pe avva Antonie să-i vorbească despre răstignirea omului.

ci felul de vie uire al omului”. .58 Pilde creştin-ortodoxe Despre mântuire Mul i călugări din Sfântul Munte Athos au spus: „Nu locul te mântuieşte.

Piatra reprezintă păcatele omului. Creştinul a spus: . Avva Teofil i-a răspuns: . marea reprezintă dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu . Creştinul a luat piatra şi a aruncat-o. .Avva. deoarece mă văd plin de tot felul de păcate. mă tem foarte tare de pedeapsa lui Dumnezeu. Atunci avva Teofil i-a spus: .Nu.Unde este piatra? O mai vezi? zise avva Teofil.Despre păcate Un creştin a venit la avva Teofil şi i-a spus: .Ia o piatră şi o aruncă în mare.

Creştinul adevărat trebuie să trăiască în pocăin ă. În momentul în care omul face pocăin ă fa ă de păcatele sale. Dumnezeu îl iartă şi-i acoperă păcatele precum marea a acoperit piatra aruncată de tine. Pocăin a deschide por ile iubirii lui Dumnezeu.60 Pilde creştin-ortodoxe fa ă de noi. .

deoarece nu poate iubi. .Cel mai bogat. iar cel mai bogat este Dumnezeu. avva? a spus fratele. Atunci avva Ioan i-a răspuns: .Avva. cel mai sărac Deseori era văzut avva Ioan că citea din Vie ile Sfin ilor şi apoi cugeta la cele citite cu multă luareaminte. să-mi spui un cuvânt din Vie ile Sfin ilor. Care este un ocean de iubire. oamenii.Mă gândesc la cel mai sărac şi la cel mai bogat.Cel mai sărac este diavolul. ne putem . Odată i-a zis un frate: . Avva i-a zis: . Noi.Cum adică.

depinde.62 Pilde creştin-ortodoxe asemăna sau cu unul sau cu altul. Atunci avva Teofil i-a spus: . ce cale alegem. Te-ai gândit. întristat şi îngândurat din cauza ispitelor şi greută ilor din via ă i-a cerut lui avva Teofil sfat pentru a învinge (prin puterea lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului) ispitele. creştinilor. . că doreşte ca omul (coroana crea iei Sale) să fie cu chipul senin şi blând. măcar o dată în via ă.Nu este bine pentru un creştin să se întristeze din cauza ispitelor vie ii. în libertatea noastră. că Dumnezeu ne zâmbeşte nouă. Sfatul lui avva Teofil Mul i oameni alergau la sfânta mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului. pentru a-l asculta şi a-i cere sfaturi părintelui Teofil. Odată un tânăr.

De aceea. dragul meu. care fac Voia Lui. deoarece El doreşte să-i mântuiască pe to i. gândindu-te să-I zâmbeşti şi tu lui Dumnezeu.Dumnezeu zâmbeşte tuturor celor care Îl caută pe El. adică to i să fim ferici i. În Vie ile Sfin ilor o sfântă pe nume Tereza este numită „Zâmbetul lui Dumnezeu”. . alungă triste ea din inima şi sufletul tău.

64 Pilde creştin-ortodoxe Paza sufletului Mul i oameni îl căutau pe avva Paisie pentru a cere sfat de la el.Pentru a ajunge la o pace a sufletului şi o pază a lui atunci să respec i aceste cinci sfaturi: a) să nu ascul i tot ce i se spune b) să nu dai tot ce ai c) să nu spui tot ce ştii d) să nu faci tot ce po i . un grup de tineri care l-au rugat să le vorbească despre liniştea sufletească şi paza sim urilor şi a inimii. Atunci avva Paisie a zis: . Odată a ajuns la sfânta mănăstire.

Avva Antonie. Atunci avva Antonie a răspuns: .Sunt unii care şi-au topit trupurile lor cu nevoin a şi pentru că nu au avut ei dreapta socotin ă. să ne spui cuvânt de în elepciune. smerenie şi ascultarea de duhovnic. departe de Dumnezeu s-au făcut ei.e) să nu fii nepăsător fa ă de mântuirea ta şi a celor din jur Despre dreapta socotin ă Au venit fra ii duhovniceşti la avva Antonie şi i-au zis: . .

avva Pimen. .ca greşeala sa să o pună asupra lui înaintea Domnului şi să aştepte ispita până la răsuflarea cea mai de pe urmă. pe care o poate face omul în lume? Atunci avva Pimen a zis: .Aceasta este lucrarea cea mai mare a omului . lucrarea cea mai mare.Care este.66 Pilde creştin-ortodoxe Sfatul lui avva Pimen Ucenicul l-a întrebat pe avva Pimen: .

Avva cum pot învinge ispitele vie ii? Atunci avva Antonie i-a răspuns: . .Ispitele din via a omului A fost întrebat avva Antonie de un ucenic. virtutea şi mântuirea. limbii. pântecelui şi a plăcerilor pătimaşe este de cel mai mare ajutor sufletului. Iar stăpânirea mâniei.Ispitele vin asupra omului precum vântul. . Omul care rabdă necazurile cu inimă bună şi cu mul umită va lua cununa nestricăciunii.

Atunci avva Antonie a zis: .Ce crede i. mintea pentru carte sau cartea pentru minte? Atunci filosofii au răspuns: . gândindu-se că-l iau în râs. mintea sau cartea? Şi care dintre ele este pricina celeilalte. deoarece mintea a născocit cartea.68 Pilde creştin-ortodoxe Avva Antonie şi filosofii Au venit la avva Antonie mai mul i filosofi. că nu învă ase carte. ce a fost mai întâi. Avva Antonie a zis către ei: .Întâi este mintea.

- Deci cel cu mintea sănătoasă n-are nevoie de carte.

Urma creştinului în via ă
A întrebat odată ucenicul pe avva Ioan. - Avva, cum ar trebui să fie creştinul în via a aceasta? Atunci avva Ioan i-a zis: - Creştinul trebuie să se predea cu totul lui Dumnezeu, să răstignească în el gândurile, cuvintele şi faptele pătimaşe. Precum melcul după ce a trecut pe o frunză sau pe o piatră lasă o urmă argintie, tot aşa şi creştinul să lase în urma sa:

70

Pilde creştin-ortodoxe

Smerenia, modestia şi bunătatea, care duc la mântuirea sufletului.

Gândul la mântuire
Un ucenic i-a spus lui avva Arsenie: - Avva ce să fac pentru a avea mereu gândul la mântuire? Atunci avva Arsenie i-a răspuns: - Să faci fiecare faptă a ta ca şi cum ar fi făcută în fa a lui Dumnezeu, ca şi cum, după această faptă, te aşteaptă judecata lui Dumnezeu. Gândul pentru paza sufletului şi pentru cură area conştiin ei izvorăşte doar dintr-o

rugăciune smerită şi sinceră, care are puterea să coboare mila lui Dumnezeu peste noi.

Despre blânde e, despre mânie
A zis un ucenic lui avva Pimen: - Avva, care este vitutea de care se teme diavolul cel mai mult? Atunci avva Pimen i-a răspuns: - De nici o virtute nu se teme mai mult diavolul decât de blânde e, dar cu nimic nu po i să-i produci mai mare bucurie decât dacă te vede plin de mânie şi de răutate.

72

Pilde creştin-ortodoxe

Credin a şi păcatele
O femeie i-a spus lui avva Teofil: - Avva, te rog să-mi vorbeşti despre credin ă şi păcate. Atunci avva Teofil i-a zis: - Tot cel ce se naşte este mic dar hrănit creşte. La fel credin a sau păcatele. Ele se nasc în sufletele noastre: cedin a se dezvoltă în sufletul nostru prin smerenie, ascultare şi dragoste curată,

Atunci avva Siloan a răspuns: .Avva. mândrie şi ură fa ă de semeni. aşa şi cu omul până nu se cură ă de .pe când păcatele pun stăpânire pe suflet prin lăcomie.Precum un metal pre ios este acoperit de un strat de rugină şi până nu este cură at nu i se vede strălucirea. te rog vorbeşte-mi despre pocăin ă şi despre înviere. Despre pocăin ă şi înviere A zis odată ucenicul lui avva Siluan: .

ea ne redă apropierea. Dumnezeu devine suflarea noastră.74 Pilde creştin-ortodoxe păcatele vie ii sale şi nu pune început de pocăin ă în sufletul său. În Duhul. ne permite . Dar această mişcare de iubire nu ne absoarbe. nu putem striga din tot sufletul şi din toată inima „Hristos a înviat!”. în Hristos Domnul El se face fratele nostru. Fără starea noastră de jertfă. revelându-ne astfel tandre ea lui paternă. suntem conduşi spre Împără ia Cerurilor.În Duh. prin Fiul către Tatăl. nu poate ajunge să se bucure deplin de înviere. Despre iubirea lui Dumnezeu A zis odată avva Pimen către ucenici: .

a îngâmfării oprire. a păgânătă ii îndreptare. Rugăciunea este virtutea trupurilor. Rugăciunea – paza şi puterea creştinilor A spus avva Efrem Sirul: .Rugăciunea este păstrarea întregii în elegeri. a mâniei pedepsire.să vie uim (într-o oarecare măsură) în dragostea lui Dumnezeu. biruin ă în războaie şi . cârmuirea casei. a pomenirii de rău cură ire. a invidiei surpare.

Aşadar fra ilor: Nu este altă avere mai cinstită decât rugăciunea pentru via a creştinului.76 Pilde creştin-ortodoxe întemeierea păcii. a celor ce priveghează. păzitoare a celor ce dorm. armă a călătorului. ce roade ale pocăin ei să aduc jertfă pentru păcatele mele cele multe şi grele? Atunci avva Isidor i-a răspuns: . iubire celor părăsi i. Sfat în elept O femeie credincioasă a zis lui avva Isidor: . Rugăciunea este mângâierea celor ce plâng. Rugăciunea este pecetea fecioriei.Avva. a lucrătorilor şi celor din necazuri izbăvire. cum pot să îmblânzesc mânia lui Dumnezeu. credin ă a nun ii. bucurie celor întrista i.

Avva. milostenie şi iertare fa ă de to i oamenii. Despre desăvârşire A fost întrebat avva Marcu de un tânăr: . blânde e în cuvinte şi în fapte.De nimic nu se bucură mai mult Dumnezeu decât când vede în sufletul omului o pocăin ă sinceră şi curată. ce reprezuntă desăvârşirea şi cum ajung la ea? Atunci avva Marcu i-a răspuns: . în elepciune în purtare..

Desăvârşirea este o pregustare a bunurilor viitoare.78 Pilde creştin-ortodoxe . Desăvârşirea este ascunsă în crucea răstignirii. Nu se poate niciodată desăvârşire fără crucea Domnului nostrum Iisus Hristos. mereu sunt tulburată şi ispitită de tot felul de gânduri. Mereu mă influen ează gândurile .Desăvârşirea este treapta ce mai înaltă de sfin enie spre care tind creştinii. Să gândim frumos La preotul din sat a venit o femeie şi i-a spus: .Părinte.

spre slava lui Dumnezeu şi a oamenilor. Deci ine minte: Să gândim frumos. dar gândurile senine dăruiesc sufletului tău pace şi linişte.Gândurile rele vin de la ispititorul dar cu îngăduin a lui Dumnezeu. Gândurile rele aduc în tine tulburare. . ci vrea să ne întoarcă în ascultarea fa ă de El. Încearcă în orice moment al vie ii să gândeşti frumos.negative şi produc în sufletul şi-n inima mea atâta nelinişte… Gândurile acestea negative parcă persistă tot mai mult în via a mea şi nu pot scăpa de ele. Transformă gândurile rele în gânduri senine. Te rog să-mi dai un sfat duhovnicesc ca să scap de ele. Dumnezeu nu vrea să ne îndepărteze de dragostea Lui prin ele. Atunci preotul i-a răspuns: .

80

Pilde creştin-ortodoxe

Sfânta Ecaterina de Genua şi învă ătura despre iubire.
Vorbind despre iubirea lui Dumnezeu fa ă de oameni şi despre iubirea noastră fa ă de Creator, Sfânta Ecaterina a spus:

- Iubirea are puterea să schimbe pe cei mai păcătoşi oameni în oameni cu frică de Dumnezeu, pe oameni poate să-i schimbe în îngeri, pe îngeri în dumnezei.

Sfântul Antonie cel Mare
Odată i-a spus un ucenic lui avva Antonie. Avva, dă-mi sfat pentru mântuire. Atunci avva Antonie cel Mare a răspuns:

82

Pilde creştin-ortodoxe

- Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea fa ă de Dumnezeu şi de toată crea ia Sa.

Măsura iubirii
A zis un ucenic către avva Macarie: - Avva, care este măsura iubirii? Atunci avva Macarie i-a răspuns:

aceea de a iubi fără măsură.. Sfântul Nil Ascetul – despre lupta duhovnicească .Există o singură măsură a iubirii .

Gladiatorul trebuie să-şi ungă tot trupul cu ulei ca să alunece când îl prinde duşmanul. al smereniei. . pe care fiecare om o are de dus cu diavolul. La fel.Creştinul în via ă trebuie să fie asemenea unui gladiator în arenă. şi creştinul trebuie să se ungă cu untdelemnul faptelor bune. al dragostei şi al ascultării pentru a scăpa din cursele întinse de diavoli. Mântuirea omului A fost întrebat avva Arsenie de o credincioasă: .84 Pilde creştin-ortodoxe Sfântul Nil Ascetul îi învă a pe creştini despre lupta duhovnicească.

Sfântul Ieronim şi în elepciunea sa .Avva Arsenie.. Atunci avva Arsenie i-a spus: . Mă simt aşa de înspăimântată pentru sufletul meu.Dumnezeu se îngrijeşte mai mult de mântuirea noastră decât diavolul de pierzarea noastră. căci „cu noi este Dumnezeu”. pentru că Dumnezeu cu mult mai tare ne iubeşte decât ne urăşte diavolul. mă tem pentru mântuirea mea când văd câte ispite îmi trimite diavolul.Deci nut e teme.

Te rog să-mi vorbeşti despre judecata lui Dumnezeu.86 Pilde creştin-ortodoxe Se spune despre sfântul Ieronim că era foarte în elept.Sunt două păr i mari după care vom fi judeca i: a) prima parte → Evanghelia sau Sfânta Scriptură b) a doua parte → conştiin a omului. Filosofii şi creştinii . Atunci Sfântul Ieronim i-a răspuns: . Odată un om temător de Dumnezeu i-a spus: .

Un filosof a zis: .Noi. . cu moartea pe moarte călcând şi tuturor celor care cred în El via ă veşnică le-a dăruit. Un creştin a spus: .Într-o discu ie la care luau parte mai mul i oameni. Este ceva care nu se sfârşeşte şi stăpâneşte pe to i oamenii. filosofii. Hristos a înviat. ci de veşnicia ei.Pentru creştini. nu ne temem de moarte. s-a pus întrebarea despre via ă şi despre moarte. moartea a fost învinsă de Înviere.

veselia viitoare. întărirea păcii. pecetea slavei. . hrana sufletului. ruperea războaielor. propăşire tainică. cauza darurilor. pod care trece peste ispite. secere pentru deznădejde. dovada nădejdii. scăpare de întristare. comoara celor ce iubesc tăcerea. mama lacrimilor. lucrarea îngerilor. slăbirea furiei. izvorul virtu ilor.Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu.88 Pilde creştin-ortodoxe Rugăciunea Sfântul Ioan Scărarul a spus: . luminarea min ii.

Avea o mare dragoster fa ă de păsări. La trecerea sfântului la cele veşnice. pe cap. care erau şi hrana lui. pe picioare. în împără ia lui Dumnezeu. Numai după ce Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a fost coborât în mormânt. Păsărelele băteau din aripi deasupra trupului sfântului părinte Ioan Iacob. pe care le hrănea din bucă elele de pâine uscată (pesme i). la slujba prohodului şi a înmormântării. pe piept. nenumărate păsărele au venit la Sfântul ocrotitor al lor. A fost sihastru în pustia Hozeva.Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (Românul) şi păsările Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (Românul) a fost călugăr şi preot în mănăstirea Neam şi în ara Sfântă. pe binefăcătorul lor pe care îl pierduseră. . A fost un mare râvnitor pentru cele sfinte. se aşezau şi pe el. păsările s-au împrăştiat.

90 Pilde creştin-ortodoxe După 20 de ani de la înmormântarea sa. Trupul Sfântului părinte Ioan Iacob Hozevitul şi hainele erau întregi şi nevătămate şi răspândeau o mireasmă cerească de sfin enie. . după ce se arată în vis ucenicului său a fost dezgropat.

încât nu-şi mai aduce aminte de nimeni şi de nimic. îl străbate cu o iubire de nedescris. Discutând despre folosul rugăciunii curate. nici de orice alt lucru străin de rugăciune. .Avva Siluan.Rugăciunea curată este atunci cea făcută în duh de străpungere.Rugăciunea curată Ucenicii lui avva Siluan Athonitul aveau mare evlavie la duhovnicul şi stare ul lor. cum ajungem la rugăciunea curată? Atunci avva Siluan i-a răspuns: . un ucenic îi spune: . Rugăciunea curată îl învăluie pe om. adică atunci când inima şi mintea trăiesc împreună cuvintele rugăciunii şi aceasta nu este întreruptă nici de aten ia îndreptată spre lucrurile exterioare.

au căzut în mari păcate.92 Pilde creştin-ortodoxe Avva Antonie şi ucenicii A fost întrebat avva Antonie de ucenici: . care este cea mai mare dintre vitu i prin care îl învingem pe diavol? Avva Antonie le-a spus: .Avva. deoarece şi Domnul Iisus Hristos a spus: „Ferici i cei milostivi. . că aceia se vor milui”. căci prin acestea scăpăm de lăcomie şi trufie…? Al ii au spus: .Să fie sărăcia şi lepădarea de bunuri.Virtutea milosteniei este cea mai mare.Să fie oare postul unit cu privegherea care îl fac pe monah pregătit de lupta cu ispitele…? Al ii au spus: . Avva Antonie le-a spus: . dar au fost mul i monahi care deoarece nu au avut dreapta socotin ă. care ar fi acea virtute? Ucenicii au spus: .Toate acestea sunt de folos sufletului şi-i ajută în lupta cu ispitele diavolului.Voi ce crede i.

Aşadar cea mai importantă este: Dreapta socotin ă şi discernământul îl fac pe omul credincios să meargă pe o cale de mijloc. care este calea mântuirii. .

. încredere. 3) gândul la Învierea Domnului. pentru a ne mântui? Atunci avva Arsenie le-a spus: . 2) gândul la moartea pe Cruce să ne aducă aminte că şi noi suntem muritori şi că ne aşteaptă judecata lui Dumnezeu. care să aducă în sufletele noastre speran ă. cei pu in credincioşi. vom învia spre o via ă veşnică.94 Pilde creştin-ortodoxe Sfatul lui avva Arsenie L-au întrebat ucenicii pe avva Arsenie: . bucurie că şi noi. avva.Ce să facem.De vre i să ă mântui i să ave i în mintea voastră aceste trei gânduri: 1) gândul la smerenia Domnului Iisus Hristos care să ne conducă la smerenia noastră în orice moment al vie ii noastre.

. Aşadar grija de sine este foarte importantă pentru un creştin. Po i să mântuieşti o lume întreagă.Grija de sine A zis avva Antonie: . dar dacă sufletul tău îl vei pierde nimic nu ai rezolvat. dar grija de sine este o mare virtute.Iubirea de sine este un mare păcat.

oprirea mâniei. În ele stă postul cel bun. să ne vindecăm dar prin pocăin ă. de minciună.Avva Arsenie. te rog să-mi vorbeşti despre post. înfrânarea limbii.96 Pilde creştin-ortodoxe Despre postul sufletesc şi trupesc O femeie credincioasă i-a spus lui avva Arsenie: .Noi oamenii ne-am îmbolnăvit prin păcat. de bârfeli. Atunci avva Arsenie i-a răspuns: . Lipsa acestora este post adevărat. de jurământul strâmb. Iar pocăin a fără post este neputincioasă. îndepărtarea de pofte. . Postul cel adevărat este înstrăinarea de păcat.

adeseori. prin necazurile care încearcă inimile noastre ca pe aur în cuptor. prin bunăstarea materială.Despre ispite A zis avva Antonie despre ispite: . sau. care pentru mul i este o astfel de încercare a tăriei inimilor lor. . prin răbdarea în suferin e. tăria inimilor noastre. 2.Suntem ispiti i în două chipuri: 1. vădind.

fără în elepciune. Odată. chiar şi ceea ce pare bun. cale spre desăvârşire Era recunoscut de mul i avva Moise ca fiind foarte în elept şi cu o via ă de sfin enie. pentru că. dacă se face la timp nepotrivit şi fără măsură.98 Pilde creştin-ortodoxe În elepciunea. un ucenic l-a rugat să-i vorbească despre în elepciune.În elepciunea trebuie să fie în fruntea tuturor faptelor. orice. Atunci avva l-a sfătuit: . . se schimbă în răutate.

Sim im în timpul rugăciunii în inimă o vibra ie.Inima omului credincios în timpul rugăciunii se face ca o poartă deschisă pentru a pătrunde în ea puterea Sfântului Duh.Inima – locaş al sfin eniei sau al plăcerii A zis o femeie credincioasă lui avva Arsenie: . . o înăl are spre cele cereşti. Atunci avva Arsenie i-a spus: . iar inima iubitoare de osteneală este cale de urcuş al sufletului spre Împără ia Cerurilor. despre rolul ei în timpul rugăciunii. te rog să-mi vorbeşti despre inimă.Avva Arsenie. În inima iubitoare de plăceri. în vremea ieşirii i se face sufletului închisoare şi la .

Blânde ea aduce cu sine mila. ce rol are blânde ea în via ă? Atunci părintele i-a răspuns: . căci îl face să nu ispitească îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi să nu se rănească prin neascultare deasă. . iertarea păcatelor ne conduce spre sfin enie şi mântuire.Omului blând îi foloseşte credincioşia. mila aduce iertarea păcatelor.100 Pilde creştin-ortodoxe Bânde ea – cale spre sfin enie Un creştin l-a întrebat odată pe preotul duhovnic: .Părinte.

Judecata lui Dumnezeu A spus Sfântul Marcu Ascetul: .” Aşadar. . Căci zice: Să.5).i dea ie Domnul după inima ta (Psalm XIX.Dumnezeu judecă faptele după inten iile lor. să fim foarte aten i când dorim să săvârşim o faptă a noastră.

de la slava deşartă.102 Pilde creştin-ortodoxe Despre cură ia sufletului A zis lui avva Aminna un ucenic: . ci şi lipsa poftei de a-i avea. . Re inerea de la mânie. de la mândrie. cum să ajung la cură ia sufletului? Atunci avva Aminna i-a răspuns: .Înfrânarea de la iubirea de argin i călăuzeşte sufletul spre cură ie şi aceasta înseamnă nu numai lipsa banilor.Avva. de la a judeca înfăptuieşte cură ia întreagă a sufletului. de la întristare.

.Spre o via ă curată A zis avva Moise unui grup de tineri: . aducătoare de balsam şi pace sufletească e) să ave i întreaga fiin ă ca un altar al jertfei lui Hristos Domnul.Dragii mei. dacă vre i să ave i o via ă curată plăcută lui Dumnezeu. atunci să păzi i din tot sufletul următoarele sfaturi: a) să ave i ochii nepăta i (de păcate) b) să ave i inima înclinată spre iubire sfântă şi curată c) să ave i gânduri senine şi frumoase d) să ave i cuvintele voastre.

aşa şi rugăciunea duhovnicească este hrana min ii. Atunci avva Ioil le-a răspuns: .Avva. să ne dăruieşti un cuvânt de în elepciune şi de mângâiere duhovnicească. buzele şi toată fiin a ta pentru lumea aceasta şi predă-te cu toată sim irea ta lui Dumnezeu. şi anume în elepciunea. Odată i-au spus fra ii (duhovniceşti): . ochii. închide i mintea. .104 Pilde creştin-ortodoxe În elepciunea lui avva Ioil Avva ioil era recunoscut de fra ii din mănăstire şi de mul i creştini ca având un mare dar de la Dumnezeu. În rugăciunea ta.Precum pâinea este hrana trupului şi virtutea hrana sufletului.

Postul este cel care disciplinează şi restabileşte armonia rela iilor noastre cu natura exterioară.Postul aduce omul în starea de a trăi în propria sa fiin ă. .Postul şi finalitatea lui A zis avva Ioan despre post: . să postim pentru a ne putea împărtăşi cu Pâinea Vie ii. Căci Duhul este cel care dă mereu for ă şi finalitate postului şi rugăciunii. El Care le împlineşte cu prisosin ă pe toate. Aşadar. dincolo de orice nevoie şi de orice dorin ă. foamea pe care numai Duhul Sfânt o poate potoli. foamea profundă de întreaga crea ie. Hristos Domnul.

strajă şi ocrotitoare sufletului. să nu-L superi prin păcate.106 Pilde creştin-ortodoxe Frica de Dumnezeu O femeie i-a spus lui avva Arsenie: . • frica de Domnul este cetate tare a sufletului. cum să înaintez spre o via ă plăcută lui Dumnezeu? Atunci avva Arsenie i-a răspuns: . .Să ai frică de Dumnezeu.Avva Arsenie. • frica de Domnul este lumină. deoarece: • frica de Domnul este izvor de via ă.

topeşte răutatea. Cea mai grea boală spirituală A fost întrebat avva Antonie de un creştin: . Frica de Domnul dăruieşte pacea. taie dezmierdarea. micşorează patimile şi sporeşte virtu ile. Dar cea mai grea boală spirituală este ignorarea celor sfinte. Frica de Domnul creşte dragostea. boli care duc la despăr irea omului de harul Divin.Există multe boli generate de păcatele noastre.Avva care este cea mai grea boală spirituală? Atunci avva Antonie i-a zis: .Frica de domnul luminează mintea. usucă toată pofta cea rea. . linişea şi bucuria. Ea poate fi învinsă de perseveren a în rugăciune şi de cumpătare fa ă de tot ceea ce ne înconjoară.

108 Pilde creştin-ortodoxe Despre ispitirea creştinului Au zis ucenicii lui avva Aminna: .Cum ispiteşte diavolul pe om? Atunci avva Aminna le-a răspuns: . necuviincioase b) pofte care să ne îndemne la lăcomia pântecelui .Diavolii care se împotrivesc lucrării noastre duhovniceşti. aduc în mintea omului credincios următoarele ispite: a) tulburarea gândurilor cu imagini necurate.

. împreunate cu dragostea.Mâncarea uscată şi vie uirea aspră.c) aduc în inima omului dorin a iubirii de argin i d) momesc pe om cu slava deşartă.Avva Macarie. duc pe creştin mai repede la limanul nepătimirii. cum putem ajunge la nepătimire? Atunci avva Macarie i-a zis: . Drum spre nepătimire L-a întrebat o femeie credincioasă pe avva Macarie: .

Mânia o domoleşte desăvârşit citirea de psalmi. Pofta aprinsă o stinge foamea. . privegherea şi rugăciunea. osteneala şi singurătatea. Căci cele fără măsură şi fără vreme sunt trecătoare şi mai mult strică decât folosesc.Mintea care hoinăreşte o statorniceşte citirea.110 Pilde creştin-ortodoxe Sfaturi pentru desăvârşire A zis avva Evagrie Ponticul: . îndelunga răbdare şi mila.

să lupte pentru mântuirea sufletească.Mărturisirea unui copil Mai mul i oameni au început să discute despre credin a în Dumnezeu şi despre înstrăinarea omului prin păcate de ajutorul lui Dumnezeu. Unii spuneau că via a alături de Dumnezeu dă sens existen ei. Al i oameni au afirmat că mai bine trăieşti o via ă bucurându-te de plăcerile lumeşti. îl face să trăiască cu un el. . căci o singură via ă ai pe pământ.

Eu fără Dumnezeu nu pot trăi.Rugăciunea este scara omului spre cer. nu pot iubi. Fiul lui Dumnezeu. păcătosul!” şi astfel smerindu-te şi recunoscând atotputernicia lui . nu pot exista.Avva. Rugăciunea mântuitoare A zis un ucenic lui avva Macarie: . Atunci avva Macarie i-a spus: .112 Pilde creştin-ortodoxe Apropiindu-se de ei un copil şi auzind discu ia lor a fost întrebat şi el despre credin a în Dumnezeu. dă-mi sfat de mântuire. Foloseşte mai ales rugăciunea min ii şi a inimii „Doamne Iisuse Hristoase. iar copilul a zis: . miluieşte-mă pe mine. de aceea îmi doresc ca fiecare moment al vie ii mele să-l petrec alături de Bunul Dumnezeu şi de Maica Domnului.

Anii zboară ca şi păsările şi eu mă acopăr cu ticăloşiile mele. În rugăciunea lui spunea: .Dumnezeu. vei face ca dragostea şi mila Creatorului fa ă de om să se reverse şi asupra ta. . Rugăciunea pustnicului Ioan Se vorbeşte în Vie ile Sfin ilor de pustnicul Ioan care mereu era în convorbire cu Dumnezeu.Doamne trec clipele acestei vie i şi pe mine mă văd tot mai păcătos şi mai netrebnic de mila Ta.

Omul credincios trebuie să fie un model de urmat pentru ceilal i oameni. gândul mor ii (al plecării din această via ă). ce să fac pentru mântuirea sufletului? Atunci avva Moise i-a răspuns: . E bine în via ă să zideşti o biserică.Avva. Exemplul tău A întrebat o femeie credincioasă pe avva Moise În eleptul: . ca prin aceste gânduri transformându-le în fapte.Să fii ca o flacără vie în credin a ta. precum şi al vie ii veşnice. în inimă şi-n suflet. să fac cu adevărat fapte de pocăin ă. .114 Pilde creştin-ortodoxe Sădeşte-mi Te rog. pocăin ă care să mă facă vrednic de mila Ta la judecată. în minte.

Va urma o eternitate.Avva Aminna. . Mă simt atât de neliniştită… te rog spune-mi un cuvânt de mângâiere. mă tem de ce va urma după via a aceasta. în care eu mă voi despăr i cu totul de cele materiale. atunci să fii blând şi bun cu Dumnezeu şi cu to i oamenii. sau dacă nu po i face măcar o parte din acestea. să scrii o carte. să înal i rugăciuni pentru cei bolnavi şi necăji i.să faci o casă. Eternitatea O femeie a venit la avva Aminna şi i-a zis: .

Ateul. Pentru creştini eternitatea a fost învinsă de Învierea Domnului Iisus Hristos.Nu te teme. de ce se teme cel mai mult omul fără Dumnezeu. creştinul şi preotul O femeie credincioasă l-a întrebat pe avva Ioan: . ateul? Avva Ioan i-a spus: .116 Pilde creştin-ortodoxe Avva Aminna i-a răspuns: .Avva. El dăruindu-ne şansa de a ajunge în împără ia cerurilor. să respec i poruncile lui Dumnezeu.

Preotul trebuie să se teamă cel mai mult de pierderea sufletelor date spre îngrijire.Avva. are vreo teamă? Atunci avva Ioan i-a zis: . de exemplul negativ dat oamenilor şi de răspunsul greu de la judecata Domnului. deoarece ea îl smulge din plăcerile vie ii..Omul credincios trebuie să se teamă cel mai mult de judecata lui Dumnezeu şi de pedeapsa Lui. iubirea străinilor şi rugăciunea pentru to i oamenii îl vor face pe Dumnezeu să reverse asupra noastră . . slujitorul lui Dumnezeu.Avva. de ce se teme cel mai mult omul credincios? Avva Ioan îi zice: . Omul credincios trebuie să se străduiască să lucreze tot mai mult poruncile divine. dar trebuie să şi nădăjduiască în mila Sa. peste toate acestea. dar preotul. Dar. milostenia.Ateul sau omul fără credin ă în Dumnezeu se teme de moarte. .

te rog să-mi spui un cuvânt de zidire sufletească.118 Pilde creştin-ortodoxe dragostea Sa. dacă ele au fost săvârşite cu sinceritate şi iubire curată.Avva. În elepciunea lui avva Ioan A zis un ucenic lui avva Ioan: . Atunci avva Ioan i-a zis: .

Nu vom fi acuza i la judecata lui Dumnezeu pentru că n-am făcut minuni. . că n-am avut vedenii. nici pentru că n-am fost mari teologi. te rog să ne vorbeşti despre blânde e. dar va trebui să dăm socoteală lui Dumnezeu pentru că nu ne-am plâns păcatele vie ii. sau că nam făcut lucruri mai presus de fire..Avva Arsenie. Blânde ea şi smerenia Ucenicii i-au spus lui avva Arsenie: .

120 Pilde creştin-ortodoxe Atunci avva Arsenie a răspuns: . . aşa blânde ea este înainte-mergătoare a smereniei. Precum lumina zorilor premerge soarele. Despre cugetare A fost întrebat Avva Macarie de o femeie credincioasă despre folosul cugetării omului la cele sfinte.Nu poate fi despăr ită blânde ea de smerenie. Blânde ea este atât de importantă pentru un creştin… Blânde ea este ca o stâncă neclintită în fa a mării înverşunate a mâniei .

Cugetarea la cele sfinte este ca un izvor de apă. care hrăneşte grădina sufletului cu puterea harului Duhului Sfânt. Amintirea de Dumnezeu îndepărtează din sufletele noastre spaimele mor ii.Cugetând la cele sfinte omul se vede în fa a judecă ii lui Dumnezeu şi astfel devine mai smerit şi mai blând.Avva Macarie i-a spus: . Creştinul – vie uirea în Hristos Domnul A spus avva Aminna: .

Iubirea sinceră şi adevărată naşte iertarea. iertarea conduce la smerenie. smerenia este egală cu desăvârşirea. Creştinul este acela care îndrăzneşte să creadă în iubire şi în atotputernicia ei dumnezeiască. Pustnicul Onufrie în eleptul .Creştinul trebuie să fie precum o tor ă vie. Iubirea lui Dumnezeu ne angajează la iubire.122 Pilde creştin-ortodoxe .

în Sfântul Munte Athos. un pustnic smerit şi cu multă credin ă şi frică de Dumnezeu.Postul. Onufrie. Vede i. chilia mea este goală. În orice casă sau gospodărie. cel care face aceste lucruri va reuşi în orice problemă a vie ii.A trăit. Acest pustnic era recunoscut pentru în elepciunea sa. Oamenii ar trebui să trăiască o via ă simplă. . trezvia şi rugăciunea. Prea multe lucruri sunt oprelişte pentru via a duhovnicească. El îi învă a pe oameni zicând: . ar trebui să fie numai lucrurile necesare.

Încrederea în Dumnezeu este ca o rugăciune continuă.124 Pilde creştin-ortodoxe Despre deznădejde O călugări ă cuprinsă de deznădejde repeta mereu în gândul ei: . vom fi mântui i. să nădăjduim în mila lui . Trebuie să recunoaştem că suntem păcătoşi. ne tulbură liniştea şi apoi se duc. Gândurile de hulă sunt ca avioanele: zboară deasupra. Eu trebuie să spun că sunt păcătos. dacă nici monahii nu se pot mântui? Pentru cine a creat Dumnezeu raiul ? Vom fi ierta i de Dumnezeu. să preamărim pe Dumnezeu.Cine ar putea fi salvat. Atunci avva Ioan i-a răspuns cu blânde e: . dar. Mergând la avva Ioan. Aşadar. Trebuie să ne bucurăm. nu atunci când diavolul vrea să gândesc aşa. Nu gândi nimic rău.Mă tem că n-am să mă mântuiesc niciodată. Păcatele înnegresc sufletul meu depărtându-mă de harul lui Dumnezeu. de asemenea. îi spune aceste gânduri.

. ne vom mântui. respectând legile divine.Dumnezeu şi.

126 Pilde creştin-ortodoxe Să ne cură im mintea şi inima A fost întrebat pustnicul Zosima despre cum poate omul să-şi cure e mintea şi inima (de patimi şi păcate).Mintea şi inima omului nu pot fi cură ate atâta timp cât ele sunt îndreptate spre mândrie. slavăd eşartă. desfrânare şi bogă ie. Ruperea acestora din mintea şi inima omului face posibilă prezen a Duhului Sfânt în om. Atunci pustnicul Zosima a răspuns: . .

căutând să fie într-o stare permanentă de medita ie la cele duhovniceşti. Se considerau cei din urmă dintre oameni şi nevrednici de mila cea bogată a lui Dumnezeu.Avva.Despre sfin i A fost întrebat avva Siluan de un ucenic: . Se ascundeau mereu de privirile oamenilor. Care sălăşluia în inimile lor. În încercarea lor de a ascunde virtu ile împrăştiau razele Duhului Sfânt.Sfin ii au trăit în mare smerenie şi profundă rugăciune către Dumnezeu. cum au trăit sfin ii? Atunci avva Siluan i-a zis: . .

Doamne. Doamne. revarsă. voi muri: Doamne. spunând acestea. Mereu spunea: . Şi. te rog să ai milă de mine păcătosul şi nevrednicul. peste ticălosul meu suflet şi pătrunde cu pacea ta în toată fiin a mea”.128 Pilde creştin-ortodoxe Smerenia lui avva Dorotei Se spune despre avva Dorotei că mereu cugeta la moarte şi la judecata lui Dumnezeu.i mila Ta. . avva Dorotei vărsa râuri de lacrimi.

vei avea odihnă în tot locul în care vei locui. te rog dă-mi sfat în legătură cu tăcerea. tulburarea va cuprinde tot sufletul tău.De vei tăcea. iar de vei vorbi deşărtăciuni.Despre tăcere.Avva. . Atunci avva Pimen i-a zis: . despre vorbirea deşartă A zis un ucenic lui avva Pimen: .

. simplitatea şi bunătatea vin de la Dumnezeu Creatorul. pe când toate cele anormale şi care sunt împotriva firii vin de la diavol. despre diavol A zis avva Isidor: . Toată frumuse ea.130 Pilde creştin-ortodoxe Despre Dumnezeu. să ne concentrăm spre cele simple şi smerite şi vom avea pe Dumnezeu în sufletele noastre. Deci.Toate lucrurile normale şi toate cele fireşti sunt născute din Dumnezeu. pe când toată tulburarea. cearta şi desfrânarea vin de la diavol.

Fiecare virtute. fiecare păcat Au zis ucenicii lui avva Macarie: .Avva. pe când orice păcat este un mic iad. . te rog să ne vorbeşti despre virtute şi despre păcat: Atunci avva Macarie a răspuns: .Orice virtute evanghelică este pentru suflet un mic rai.

omul se întâlneşte cu Dumnezeu. cu Maica Domnului şi cu to i sfin ii.Avva Aminna.132 Pilde creştin-ortodoxe Taina lui avva Aminna Avva Aminna era mereu în cugetare la cele duhovniceşti. a spus avva Aminna. Avea o taină ascunsă în sufletul său. În tăcere şi singurătate. taină care îi aduce atâta linişte şi pace. Nimic nu aduce mai multă pace sufletului ca tăcerea. Unul din ucenicii săi a îndrăznit odată să-l întrebe: . . îşi limpezeşte sufletul şi îşi hrăneşte mintea cu cele duhovniceşti.Taina cea mare a sufletului meu este tăcerea. care este această taină a sufletului tău ? .

Sfârşitul lumii doar Dumnezeu Tatăl îl ştie. Dar pe noi oamenii trebuie să ne preocupe via a duhovnicească şi moartea noastră.Despre sfârşitul vie ii Mul i creştini erau îngrijora i de sfârşitul lumii: Se gândeau ce va fi în ceasul şi în clipa aceea. când va veni sfârşitul lumii? Atunci avva Antonie le-a răspuns: . pentru fiecare om sfârşitul vie ii lui pământeşti reprezintă sfârşitul lumii.Avva Antonie. Unii dintre ei au mers la avva Antonie şi i-au spus: . . ine.i minte.

Avva. tot aşa ispitea diavolul şi pe părin ii cei din vechime? Atunci avva Sisoe a răspuns: . .În zilele noastre diavolul ispiteşte şi mai mult deoarece îşi simte sfârşitul aproape şi sunt ultimele lui zvârcoliri.134 Pilde creştin-ortodoxe Avva Sisoe A fost întrebat avva Sisoe: .

.Mântuirea omului se lucrează în fiecare clipă. Precum este o via ă de om: naştere.Mântuirea omului A zis o femeie lui avva Aminna: . amiază şi seară. aşa şi cu fiecare zi a vie ii noastre care este formată din: diminea ă. De aceea. să ne gândim mereu seara înainte de odihna trupului. bătrâne e. că ne aşteaptă sfârşitul vie ii (adică moartea trupului) şi că avem nevoie de pocăin ă pentru faptele noastre. Atunci avva Aminna i-a spus: . te rog să-mi vorbeşti despre mântuire.Avva. tinere e.

136 Pilde creştin-ortodoxe Fapta rea şi pocăin a A zis un tânăr lui avva Ieremia: . Mai bine să nu săvârşim fapte rele. chiar dacă omul săvârşeşte o faptă rea se pocăieşte şi Dumnezeu îl iartă.Nu este chiar aşa de uşor cu pocăin a. Atunci avva Ieremia i-a răspuns: . ine minte: Orice faptă rea lasă în inimă o întipărire de neşters care se va arăta în ziua Judecă ii.Avva. .

Smerenie şi mândrie Multă lume vorbea despre avva Ioan că este pentru oameni de un real folos duhovnicesc. te rog să-mi dai un sfat duhovnicesc pentru mântuire. Un tânăr. Atunci avva Ioan i-a zis: . . i-a zis: .Avva. venind la avva Ioan. Vai de omul acela al cărui nume este mai mare decât fapta.De nu vom păzi cele ce vestim oamenilor spre iad vom merge.

. Ajută-mă Doamne să-mi văd păcatele mele şi să nu osândesc pe nimeni. El niciodată nu judeca pe nimeni şi. iar eu mâine. zicea: .138 Pilde creştin-ortodoxe Nu judeca S-a zis despre avva Siluan că era de o smerenie şi blânde e care impresionau pe mul i oameni. în momentul în care vedea pe un om săvârşind o faptă rea.Acesta astăzi.

Să plângem înaintea bunătă ii lui Dumnezeu cu toată osteneala noastră. . până ce va face cu noi mila Sa.Ce voi face ispitelor acestora care mă tulbură? Atunci avva Pimen i-a zis: .Ispitele Un frate l-a întrebat pe avva Pimen: .

Atunci avva i-a zis: . .Avva.140 Pilde creştin-ortodoxe Sfat pentru trezvia sufletului A zis un frate lui avva Moise: .Adu. dă-mi sfat pentru sufletul meu.i aminte totdeauna de ieşirea ta din această via ă şi nu uita de judecata cea veşnică şi nu va fi greşeală în sufletul tău.

Când suntem apăsa i de multă întristare şi sufletul nostru este în mare triste e trebuie să facem cântarea rugăciunii psalmilor cu glas pu in mai tare. . lovind sufletul cu sunete în nădejdea bucuriei până ce norul acela greu va fi împrăştiat de valurile melodiei.Despre folosul citirii psalmilor A zis avva Arsenie ucenicilor: .

Când transfigurarea va fi desăvârşită. 20).Ca să ajungi să trăieşti ca îngerii din cer trebuie. atunci vei putea zice ca Sfântul Apostol Pavel: „De acum simt că nu mai trăiesc eu. ca. părintele Dometie de la sfânta Mănăstire Râme . îi învă a pe oameni calea spre desăvârşire spunând: . zi de zi. încât să sim i pe fiecare zi ce trece că un nou om a luat fiin ă în tine.i transfigurezi întreaga via ă. prin tot felul de nevoin e şi de renun ări. ci Hristos Domnul este Cel Ce trăieşte în mine”(Galateni 2. să sub iezi acest trup şi să. ceas de ceas şi clipă de clipă să te lup i.142 Pilde creştin-ortodoxe Părintele Dometie de la mănăstirea Râme Într-una din predicile Prea Cuvioşiei sale. De abia atunci se va .

Domnul ne îndeamnă să priveghem şi să ne rugăm. El spunea oamenilor: . rugăciune şi priveghere către Dumnezeu. să nu cădem în ispită. el fiind un exemplu viu de urmat pentru monahi şi monahii şi pentru orice creştin dornic să cunoască cele sfinte. îi învă a pe oameni calea spre îndumnezeire în Hristos Domnul.produce comuniunea ta cu cerul şi unirea mistică cu Mirele Hristos. Sfatul părintelui Dometie de la Râme Prea Cuviosul părinte Dometie prin via a lui de asceză. . iar celui care a alunecat şi a căzut îi este greu să se ridice. căci cine intră în ispită e greu să se salveze.

asupra tuturor celor care l-au ascultat şi i-au urmat exemplu. Aşadar.144 Pilde creştin-ortodoxe Domnul ne vrea să fim întregi la minte şi la trup. fiecare dintre noi să luptăm. într-o via ă nouă de trăire totală cu Domnul Iisus Hristos. prin întreaga lui slujire. dăruind lumină din lumina lui Hristos . pentru transfigurarea întregii noastre vie i. Părintele Dometie – chip de smerenie şi blânde e Părintele Dometie. A fost şi va rămâne ca o tor ă vie pentru Ortodoxie şi mai ales pentru sfânta mănăstire Râme . a fost cu adevărat un „atlet a lui Hristos Domnul”. aducând alinare şi binecuvântare de la Dumnezeu.

Dumnezeu tuturor celor înseta i de adevărui dumnezeiesc. vrea să ne adune pe to i într-o comuniune a dragostei şi a iertării. Atunci părintele Dometie a zis: . te rog să-mi dai un îndemn pentru trezvia sufletului.Părinte Dometie. comuniune în care noi să ne putem împărtăşi de darurile Sfântului Duh. blând şi smerit. Prin chipul Prea Cuvioşiei sale. Cuvântul şi fapta A fost întrebat părintele Dometie de la Mănăstirea Râme de o maică: .

le dădea de mâncare. poate chiar de ordinul miilor.146 Pilde creştin-ortodoxe . Făcând aşa. Pe . El îi spovedea. îi învă a.La uşa părintelui Dometie întotdeauna era mult popor. Dragostea fa ă de oameni a părintelui Dometie Maica Lavrentia spune despre părintele Dometie: . te vei afla cu siguran ă pe calea mântuirii.Să ii minte în via ă: Procedează astfel încât fapta să ie locul cuvântului şi vorbeşte astfel încât cuvântul să ină locul faptei.

am în partea dreaptă: Buzunarul săracului. Atunci avva Onufire a zis: . Păcatele omului A zis un creştin lui avva Onufrie: . pe urmă îi odihnea.săraci îi miluia. Multe daruri primea şi pe toate le împăr ea”.Maică. vorbeşte-mi despre păcatele omului şi despre ispite.Avva. Tot maicii Lavrentia îi spunea părintele Dometie: .

La toată ispita. Iubirea de sine până la dispre ul de Dumnezeu. doar pe tine singur.148 Pilde creştin-ortodoxe . Două iubiri – două cetă i Fericitul Augustin a spus: . .Două iubiri au zidit două cetă i. şi să spui: “Pentru păcatele şi neascultarea mea mi se întâmplă acestea”. Cetatea pământească. nu învinui pe niciun om.

Iubirea de Dumnezeu până la dispre ul de sine, Cetatea cerească.

Sfânta Liturghie
A zis avva Teodor:

150

Pilde creştin-ortodoxe

- Sfânta Liturghie este cea mai înăl ătoare, cea mai frumoasă, cea mai desăvârşită slujbă, în care se revarsă har peste har pentru cei prezen i la ea. Sfânta Liturghie este Simfonia glasului dumnezeirii, prin care noi, oamenii credincioşi, suntem atraşi irezistibil spre slăvile cereşti.

Dragostea lui Dumnezeu fa ă de om
A zis un frate lui avva Teofil:

- Avva, te rog să-mi vorbeşti de dragostea lui Dumnezeu fa ă de noi. Atunci avva Teofil i-a răspuns: - Toate le face Dumnezeu din dragoste fa ă de om, omul toate trebuie să le primească şi să le perceapă pentru marea iubire a lui Dumnezeu şi toate acestea sunt făcute în dragostea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Rugăciunea

Puterea rugăciunii .152 Pilde creştin-ortodoxe A spus Sfântul Macarie cel Mare despre rugăciune: .Rugăciunea este împreunarea min ii cu Dumnezeu prin îndreptarea ei cu negrăită dragoste către Dumnezeu. Ea este şi cheia visteriei darurilor dumnezeieşti şi cununa tuturor virtu ilor.

Roadele iubirii . arătarea lui Dumnezeu. izvorul tăcerii. formarea sfin eniei. descoperirea inimii. mila lui Dumnezeu. logodirea Duhului Sfânt.Sfântul Grigorie Sinaitul a spus despre puterea rugăciunii: . raza soarelui gândurilor. mişcare îngerească. veselia sufletului. iubire realizată. pecetea locaşului îngeresc. bucuria Domnului Iisus Hristos. steaua de diminea ă a inimii. în elepciunea dumnezeiască. arătarea celor nădăjduite. nădejdea mântuirii. puterea celor fără de trupuri. cunoaşterea lui Dumnezeu. semnul sfin eniei.Rugăciunea este lucrarea credin ei. pecetea lui Hristos Dumnezeu. semnul împăcării.

Unde este iubire. atunci vom fi asemenea Celui care ne-a creat. dragostea fiind un urcuş al omului spre cele veşnice.Roadele iubirii sunt dărnicia. îngăduin a şi dreapta judecată. îndelunga răbdare. acolo este Dumnezeu. Judecata omului .154 Pilde creştin-ortodoxe Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre iubire şi roadele ei. . Dacă facem acestea.

dar cu siguran ă vom da răspuns de cele două căr i date de Dumnezeu pentru noi: 1. .Nu ştiu cum va fi la judecata lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos Dumnezeu 2.A zis un ucenic lui avva Teofil: . Conştiin a omului.Cum va fi avva la judecata lui Dumnezeu? Atunci avva Teofil a răspuns: .

părintele zicea: . .156 Pilde creştin-ortodoxe Părintele Dometie – sfat la spovedanie Părintele Dometie de la sfânta Mănăstire Râme era cu adevărat chip al blânde ii. în elepciunii şi al smereniei. căutând să salveze şi să încurajeze pe to i oamenii credincioşi care îi cereau ajutorul. Întrebat Sfiin ia Sa ce canon ar trebui omul să primească la spovedanie. să face i ascultare din dragoste şi să răbda i ispitele vie ii cu gândul la dragostea lui Dumnezeu fa ă de voi.Acesta este canonul care vi-l dau: Să ave i dragoste între voi.

.

158 Pilde creştin-ortodoxe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful