P. 1
Włodzimierz Monomach rycerz pisarz i władca na przełomie XI i XII wieku

Włodzimierz Monomach rycerz pisarz i władca na przełomie XI i XII wieku

|Views: 285|Likes:
Published by nimphaea
Praca licencjacka napisana i obroniona w roku 2008 / Bachelor had written in 2008.
Bachelor's title: "Vladimir Monomakh: knight, writer and ruler in Russia turn off the century 11. and 12."
"Włodzimierz Monomach: rycerz, pisarz i władca na Rusi na przełomie XI i XII wieku."
Praca licencjacka napisana i obroniona w roku 2008 / Bachelor had written in 2008.
Bachelor's title: "Vladimir Monomakh: knight, writer and ruler in Russia turn off the century 11. and 12."
"Włodzimierz Monomach: rycerz, pisarz i władca na Rusi na przełomie XI i XII wieku."

More info:

Categories:Types, Research
Published by: nimphaea on Feb 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/17/2014

Sections

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Historii

Krzysztof Olszak

Włodzimierz Monomach: rycerz, pisarz i władca Rusi na przełomie XI i XII wieku

Praca licencjacka przygotowana pod kierunkiem dr Jarosława Dudka

Zielona Góra 2008

2

Pamięć nigdy nie oddaje rzeczywistości. Pamięć ją rekonstruuje. Każda rekonstrukcja zmienia oryginał, stając się zewnętrznym układem odniesienia, który nieuchronnie okazuje się za ciasny.
(F. Herbert, Heretycy Diuny)

3

1. Spis treści
1. Spis treści 2. Wstęp 3. Życie na Rusi 3.1. Społeczeństwo feudalne w ogólnym zarysie i na Rusi 3.2. Życie codzienne 3.2. a. W mieście 3.2. b. W rodzinie 4. Rys biograficzny Włodzimierza Monomacha 4.1. Życie i działalność 4.2. Rodzina 4.3. Podróże i wyprawy 5. Literatura 5.1. Człowiek w pismach średniowiecznych 5.2. Monomach a Gwibert z Nogent 5.3. Monomach a Abelard 5.4. Pouczenie 5.5. List do Olega 5.6. Modlitwa 6. Legendy 6.1. Czapka Monomacha 7. Zakończenie 8. Bibliografia 9. Aneksy Mapa nr 1 Rysunek nr 1 Załącznik nr 1 3 4 8 8 10 11 14 17 17 27 29 31 32 34 37 40 48 49 51 52 56 57 30 53 61

Skróty SSS – Słownik Starożytności Słowiańskich, encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, oprac. w Zakładzie Słowianoznawstwa PAN. PML – Powieść minionych lat.

4

2. Wstęp
W pracy swojej spróbowałem przyjrzeć się postaci Włodzimierza Monomacha, jego życiu i działalności politycznej. Skupiłem się w większej mierze na poszukiwaniu jego cech indywidualizmu, aby lepiej go zrozumieć. W tym celu chciałem wyrysować literacki wizerunek Monomacha. Dzisiaj dysponujemy obrazami, które nam przekazano. Historię da się zrekonstruować, ale już nie odtwarzać. Tymczasem każda rekonstrukcja zniekształca rzeczywistość. Mowa w tej pracy jest o księciu, który w XI i XII wieku rządził z synami nad ziemiami ruskimi i był wyjątkową postacią. W dobie powszechnego analfabetyzmu umiał czytać i pisać i te umiejętności wykorzystywać w swojej polityce. W studiach nad Włodzimierzem Monomachem, podjąłem się próby analizy trzech książęcych dzieł literackich: Pouczenia, Listu do Olega i Modlitwy. Wynika więc, że przypisałem im autorstwo Włodzimierza. Jestem świadomy, że nie jest się w stanie jednoznacznie dzisiaj stwierdzić czyjego autorstwa są te dzieła. W Powieści minionych lat przypisuje się autorstwo tych dzieł właśnie jemu. Niewykluczone, że sama idea tych utworów mogła wyjść z inicjatywy księcia. W badaniach nad osobą Włodzimierza Monomacha kierowałem się myślą Henryka Paszkiewicza: …nie na drodze (…) zniekształcania źródeł, ale jedynie poprzez dokładniejszą analizę zachowanych tekstów można osiągnąć zbliżenie się do prawdy1 . Zgadzam się również z stanowiskiem Henryka Paszkiewicza, że: Podstawą studiów muszą być źródła pisane. Materiał archeologiczny i lingwistyczny, z charakteru swego dość hipotetyczny, posiada znaczenie ważne, ale raczej pomocnicze.2 Nie należy także odrzucać tych wyników badań archeologicznych i lingwistycznych, które nie mają potwierdzenia w źródłach pisanych, ponieważ mogą stanowić uzupełnienie dla źródeł pisanych. Nie mniej, źródła pisane pełnią, moim zdaniem, ważniejszą rolę od archeologicznych i lingwistycznych. Aron Guriewicz przywołał tutaj stwierdzenie: język, za którego pośrednictwem jednostka wyraża siebie, stanowi jej istotę. Za daremne należy uznać poszukiwania czegoś poza tekstem, za nim nic się już nie ukrywa3. Autentyczna osobowość ukryta jest za całym systemem umownych zwrotów i szablonów, występujących w różnych tekstach4. Stwierdza dalej, że każdy człowiek myśli w kategoriach własnej kultury i podając przykład Abelarda wyjaśnia, że Abelard za schematami skruchy i pokory ukrywał swoją pychę, co mogłoby świadczyć o jego wysokiej świadomości
1 2

H. Paszkiewicz, Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998, s. 12. Ibidem, s. 13. 3 A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Warszawa 2002, s. 244. 4 Ibidem, s. 244.

5 indywidualnej, przekształcającej spowiedź w apologię. Znalezienie indywidualności jednostki jest możliwe w okresie istnienia chrześcijaństwa obok starej, rodzimej religii, a także w wypadku tych osób, którzy stanowili w sferze psychiki wyjątki od ogólnej normy ludzi. Na pewno w wiekach XII i XIII wzrastała samoświadomość ludzi średniowiecza, chociaż odkrycie jednostki nie jest do końca możliwe. Chciałem znaleźć człowieka, jako jednostkę indywidualną, w pismach Włodzimierza Monomacha, porównując do innych dzieł literackich tej epoki5. Najwięcej informacji o losach Włodzimierza Monomacha znalazłem w Powieści minionych lat do roku 1117, natomiast kontynuacja znajduje się w Latopisie Kijowskim. Powieść minionych lat redagowano trzykrotnie. Pierwszą redakcję przeprowadził Nestor, porównując dzieje Rusi do historii świata. Skonfrontował dodatkowo swoją redakcję z kronikami bizantyjskimi. Nestor pisał ją w klasztorze kijowsko – pieczerskim. Około 1113 roku autor kroniki popadł w niełaskę u nowego księcia Włodzimierza Monomacha, ponieważ był przychylny Światopełkowi. Drugą redakcję napisał w 1116 Sylwester w klasztorze widubickim, który był rodowym klasztorem księcia Monomacha. Światopełka usunięto w cień, a wyróżniono osobę Włodzimierza Wsiewołodowicza. Franciszek Sielicki przypuszcza jednak, że poczynione w latopisie Nestora zmiany były niewielkie. Redakcja Sylwestra zachowała się najpełniej w Latopisie ławrentjewskim z 1377. W końcu trzecia redakcja powstała z inicjatywy Mścisława Monomachowicza w 1118, gdzie wyróżniono jego czyny. Doprowadza ona wydarzenia do 1117. Zachowała się w kodeksach południowo – ruskich, najpełniej w Latopisie hipackim z pocz. XV w. Powieść minionych lat jest rejestrem wydarzeń na Rusi od IX wieku do pocz. XII, którym towarzyszą opisy walk i wypraw, różne podania historyczne i na wpół legendarne, elementy historii powszechnej na podstawie Biblii czy nekrologii i wizerunki książąt6. Latopis Kijowski w przekładzie Edwarda Goranina dotyczy okresu 1118 – 1158 i jest pierwszą częścią, która została zachowana w kodeksie Hipackim z XV wieku7. Skupiłem się do roku śmierci Włodzimierza Monomacha w 1125, jednak w dalszych latach opowiada o losach Monomachowiczów. Legendę włodzimierską tworzyło społeczeństwo staroruskie oraz propaganda książęca. Mieszanina ta stworzyła barwny obraz Włodzimierza Monomacha. Włodzimierz Monomach wpisał się w cykl włodzimierski, łącząc się z legendami i bylinami dotyczącymi Włodzimierza I, poprzez wyeksponowanie siebie jako walczącego rycerza, księcia – opiekuna

5 6

Ibidem, s. 247, 249, 255. F. Sielicki, Wstęp [w:] Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 13-20. 7 E. Goranin, Wstęp [w:] Latopis Kijowski, przekł. E. Goranin, Wrocław 1995.

6 swoich poddanych przed najeźdźcami połowieckimi. Cykl legend włodzimierskich stał się ostoją w walce o wolność dla Rusinów przeciwko Złotej Ordzie, która ich ziemie podbiła. Niezwykle pomocne prace naukowe Borysa Rybakowa i Arona Guriewicza bardzo mi pomogły w moich studiach nad osobowością księcia kijowskiego. Aby lepiej zrozumieć Włodzimierza zakreśliłem życie codzienne i warunki na Rusi Kijowskiej. W tym celu skorzystałem z pomocy monografii Społeczeństwo feudalne Marca Blocha. Zestawiłem feudalny charakter społeczeństwa francuskiego do tego, które zamieszkiwało obszar Rusi. W porównywaniu tych dwóch odległych obszarów, kierowałem się myślą Artura Kijasa: Jeśli były jakieś różnice, to wynikały one raczej z geograficznego położenia, zróżnicowanego sąsiedztwa, na które składały się nie tylko ludy pogańskie na północy i na wschodzie, lecz przede wszystkim niezwykle aktywne ludy pochodzenia tureckiego, a także i pewne osobliwości historycznego rozwoju Rusi.8 Marc Bloch szczegółowo przedstawił spectrum społeczeństwa feudalnego na przykładzie społeczeństwa starofrancuskiego. Pomimo niewielkich różnic między społeczeństwami starofrancuskimi, a staroruskimi, cechą wspólną obu był feudalizm. W związku z tematem pracy okres czasu został ograniczony do XI i XII wieku. Zarysowanie sytuacji politycznej w XI wieku daje ogólny rezonans w działalności i motywacji podejmowanych działań Włodzimierza Monomacha. Stulecie kolejne było zdeterminowane sukcesami politycznymi i wojskowymi Włodzimierza Wsiewołodowicza, chociaż samo jego panowanie ograniczyło się do zaledwie dziesięciu lat. W wyniku wykorzystania jego przydomka w bylinach ludowych i latopisach często był przywoływany przez władców moskiewskich w formie insygnium koronacyjnego czapki Monomacha. Terytorialnie Włodzimierz bardzo często podróżował między grodami i miastami w granicach państwa jego dziadka. Dotarł nad Wołgę, stepy kaukaskie, do Czech czy na ziemie naddunajskie. Takim też obszarem zainteresowałem się w tej pracy. Pierwszy rozdział stanowi zarys społeczeństwa feudalnego i spojrzenie na stosunki feudalne na Rusi w mieście i rodzinie. Drugi rozdział to krótki biogram Włodzimierza Monomacha, w którym zarysowałem życie i działalność, rodzinę i podróże. W trzecim rozdziale poszukuję literackiego wizerunku Włodzimierza Monomacha. W tym celu najpierw ogólnie przyjrzałem się literaturze średniowiecznej, staroruskiej, a także bizantyjskiej oraz nad pojęciem miejsca człowieka w pismach literackich. Następnie dokonałem analizy trzech utworów literackich, przypisywanych Monomachowi oraz porównałem jego twórczość
8

A. Kijas, Obraz księcia – rycerza w świetle „Pouczenia” Włodzimierza Monomacha, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, pod red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997, s. 63.

7 pisarską do Gwiberta i Abelarda. W ostatnim rozdziale próbowałem doszukać się wizerunku Włodzimierza Wsiewołodowicza w bylinach ludowych oraz przyjrzałem się legendzie o czapce Monomacha.

8

3. Życie na Rusi
W XI i XII wieku Ruś Kijowska była niejednolita pod względem etnicznym, a zbyt rozległa, by ją utrzymać, jako państwo, zaczęła się dzielić na mniejsze księstwa9. Był to okres największego rozkwitu sztuki ruskiej, a także apogeum rozwoju feudalizmu i podziałów politycznych10. Językiem literackim był starocerkiewno-słowiański, który ulegał wpływom języka mówionego. Powstały dwa najważniejsze zabytki literatury staroruskiej, Powieść minionych lat oraz, jako utwór literacki człowieka świeckiego, Pouczenie Włodzimierza Monomacha, które zajmują znaczący poziom świadomości politycznej. W nich wyrażono po raz pierwszy wyraźnie ideę jedności Rusi11. Jednocześnie następowała powolna migracja ludności bardziej na północ, która przybrała na sile w XIII wieku12. W celu zrozumienia życia Włodzimierza Monomacha, spróbuję zarysować życie codzienne oraz stosunki feudalne panujące na Rusi.

3.1. Społeczeństwo feudalne w ogólnym zarysie i na Rusi

W średniowiecznej Europie grupy były związane węzami krwi, które odczuwano jako silne i składały się na rody i krewnych, których często określano przyjaciółmi rodzonymi, aby, jak zauważa Marc Bloch, podkreślić, że przyjaźń istnieje wśród spokrewnionych między sobą13. W stosunku do władcy istniały dwie relacje: więź ściśle feudalna, albo pokrewieństwa. Ród stawał się dla swoich członków wsparciem i zarazem sędzią, a swoje związki krwi przejawiał w prawie tzw. Wendety. Polegała ona na tym, że cała grupa rodzinna powstawała, aby pomścić śmierć lub krzywdę krewnego14. Interesujące jest to, że odszkodowanie finansowe nie wystarczyło, ale potrzebny był jeszcze akt pokory wobec ofiary, oparty na priorytetach honorowych. Kwestia sprzedaży dóbr przez członka rodu, zależała w głównej mierze od decyzji rodu15. Jednakże związki społeczne zdawały się być silne, ale w bardzo dużym stopniu zależały od ludzkich uczuć. Bloch zwraca uwagę, że odrzucając konflikty, których źródłem

9

T. Manteuffel, Średniowiecze, Warszawa 2005, s. 252. St. Kwiatkowski Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2007, . 377. 11 Ibidem, s. 377. 12 N. Davies, Medium, [w:] Europa, przekł. E. Tabakowska, Kraków 2005, s. 369. 13 M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, s. 224. 14 Ibidem, s. 224-227. 15 Ibidem, s. 233, 238.
10

9 była chciwość, to okazuje się, że w rodach istniało silne poczucie solidarności. Natomiast małżeństwa traktowane były w sferze interesów między rodami i w celu wzbogacenia się. Marc Bloch zwraca uwagę również, że w wyniku zwiększania się członków rodów, od XII wieku pojawił się zwyczaj dodawania do imienia przezwiska, a czasem drugiego imienia, a decydujące znaczenie zyskało, gdy stało się dziedziczne16. Na Rusi Kijowskiej tymczasem przyjął się zwyczaj posiadania nazwiska od imienia ojca. Dodatkowo Włodzimierz Wsiewołodowicz przyjął przydomek Monomach, jak sam informuje, od matki z bizantyńskiego rodu Monomachów. Jego przydomek przekształcił się wkrótce w formę imienia rodowego, używanego przez męskich potomków. Cechami wspólnymi społeczeństwa feudalnego było to, że więzy pokrewieństwa rodu występowały w parze z więzami drużyny. Marc Bloch wnioskuje, że feudalizm europejski był skutkiem gwałtownego rozpadu starszych społeczeństw. Feudalizm cechował się tym, że klasą rządzących była klasa wojowników, którzy tworzyli armię bądź drużynę. W systemie feudalnym również największą wartość stanowiła ziemia, dzięki której można było zapewnić sobie poddanych. Interesujące jest to, że w społeczeństwach zachodnioeuropejskich początkowo umowy między wasalami, a seniorami opierały się na dobrowolności17, które miały miejsce również na Rusi18. Książęta słowiańscy nadawali swoim rycerzom i służbie dobra ziemskie. Różnice między społeczeństwem starofrancuskim, a staroruskim pojawiają się również dlatego, że Rusini nie budowali swojej kultury, mentalności i państwa na gruzach cesarstwa rzymskiego, ale pod wpływem jego wschodniej części ze stolicą w Bizancjum. Henryk Łowmiański przedstawiając w zarysie studia nad ustrojem feudalnym na Rusi, stwierdził, że porównywać feudalizm ruski do zachodnioeuropejskiego można porównać, ale nie w sensie systemu lennego. Właśnie jako ten system lenny różnił się zasadniczo od tego we Francji. Na Rusi feudalizm był związany z systemem beneficjów i elementami militarnymi19. Przedstawił m.in. tutaj koncepcję Pawłowa-Silwańskiego, która dowodziła o wytworzeniu się na Rusi wszystkich elementów feudalizmu. Na Rusi istniało zjawisko tworzenia się wielkiej własności ziemskiej w formie seniorii. Łowmiański przywołuje tu opowieść o tym, jak Ruryk rozdawał swoim rycerzom wielkie ziemie. Może to wynikać z tego, że naczelnicy plemienia posługiwali się przy uprawie ziemi niewolnikami. Odejście od rolnictwa wypaleniskowego przekształciła formę niewolnictwa ok. VII wieku n.e. w nową – feudalną. Przy ekspansji
Ibidem, s. 240, 247. Ibidem, s. 642-644. 18 W. Peltz, Wierność rycerska na Rusi, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, s. 56. 19 H. Łowmiański, Feudalizm u Słowian i na Rusi, [w:] Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, s. 595.
17 16

10 terytorialnej scalano ziemie poprzez ściąganie trybutów z ośrodków politycznych i miejskich.. W okresie przedmongolskim jednak najważniejszą podstawą gospodarczą stanowiła wieś, tzw. mir. Tamtejsza grupa panująca ściągała podatki od mieszkańców, za które płacono członkom drużyny. Łowmiański określa to kolektywną formą eksploatacji i dodaje, że wyprzedzić ona miała formę indywidualną. Wnioskuje dalej, że Ruś można traktować jako wielką seniorię książąt ruskich, a daniny na rzecz księcia – jako rentę feudalną20. Wyróżnia zatem seniorię niższego rzędu, czyli kościelną i bojarską, oraz wyższego rzędu, czyli książęcą. Z tym, że ta niższego rzędu miała rozwinąć się z eksploatacji niewolnictwa w rolnictwie. Włość bojarska rozwijała się w odróżnieniu od książęcej spontanicznie i

rozróżniała się ją na bojarów, duchownych, mieszczan i wolnych chłopów. Prawa księcia nawet jeśli dawały zwierzchność bojarom i duchownym, to były ograniczone poprzez zależności feudalne. Wyróżnia trzy kategorie panów feudalnych: książąt, bojarów i duchownych, zaś w drużynie książęcej swoje miejsce znalazł stan niższy rycerstwa. Zaznacza, że książęta Rurykowicze stanowili jedną organizację, niby korporację, aż do śmierci Mścisława Monomachowicza w 1132 roku. Analogiczne jest beneficjum na zasadach wasalnych w państwach zachodnioeuropejskich i na Rusi. W stosunkach bojarów do księcia zabrakło jednak zachodniego elementu feudalnego w postaci stałego beneficjum. Na Rusi bojarskie dary dla księcia miały charakter dorywczy. Oczywiście książęta zmuszali przysięgą wasalną bojarów do wierności. Łowmiański podaje tu jako przykład ściągnięcie do Kijowa w 1118 roku przez Włodzimierza Monomacha i jego syna Mścisława bojarów nowogrodzkich, by tam przysięgli mu wierność. W odróżnieniu od zachodnich drużyn książęcych, na Rusi tymczasem stanowiły odrębny stan w hierarchii feudalnej21.

3.2. Życie codzienne

Zarysowując ogólnie życie codzienne na Rusi ograniczyłem się do miast-grodów, które były siedzibami książąt i pełniły różnorakie funkcje. Starałem się przedstawić te zwyczaje dnia codziennego, które miały miejsce w czasach średniowiecza i przetrwały przez cały okres nowożytności aż po wiek XIX. Stosunki feudalne, w rodzinie, małżeństwie i między rodzicami a dziećmi, zdają się być podobne tak na Rusi, jak w społeczeństwach zachodnioeuropejskich.

20 21

Ibidem, s. 596-601. Ibidem, s. 602-605.

11 3.2.a. W mieście

Miasta ruskie powstawały wokół grodów, które były siedzibami książąt. Gród na Rusi zajmował poważne miejsce w życiu codziennym. Był ośrodkiem, skupiającym panujących, siedzibą seniora i jego drużyny, a nawet centrum religijnym. Ponadto pełnił, oprócz funkcji komunikacyjnych i handlowych, także obronne22. Zarządcą dóbr książęcych był tzw. ciwun23. Książę w swojej sali audiencyjnej zwoływał dumę, czyli członków starszej drużyny, których Michał Rabinowicz zestawia z przedstawicielami mieszczańskimi. Książę często spotykał się na ucztach w sieniach, które były nie tylko rozrywką, ale aktem politycznym, zresztą bardzo często książęta omawiali sprawę z drużyną młodszą i starszą. Również w sieniach książę nocował z drużyną. Na dworze książęcym spotykała się zaledwie prawdopodobnie elita miasta, a z pewnością drużyna z księciem24. Na przykładzie Nowogrodu Wielkiego Andrzej Poppe zarysował schemat miasta ruskiego. Centralnym punktem był dziedziniec, który dzielił ośrodek na część sofijską i torgowojską, czyli kościelną i świecką, oddzieloną barierą geograficzną, najczęściej rzeką. Tymczasem w grodzie w wyniku rozwoju miasta w centralnej części na dziedzińcu wyrósł kreml, siedziba książęca, a wokół niej dzielnice miejskie, które były związane z podziałem gospodarczym i rozwarstwieniem społecznym, jak na przykład w Nowogrodzie dzielnice Zagrodzka, Nerewska, Płotnicza, Słowieńska i Ludin25. Jednak innym bardzo ważnym miejscem spotkań wszystkich mieszczan obok dworu książęcego była świątynia, a Rabinowicz przypuszcza nawet, że miejsce kultu przedchrześcijańskiego również znajdowało się w grodzie. Cerkwie miejskie ze względu na swoje rozmiary nie mogły pomieścić wszystkich mieszkańców grodu, stąd przypuszcza, że codziennie ludzie nie zaglądali do cerkwi i nie tak masowo. Dodatkowo w cerkwiach książęcych znajdowała się osobna loża dla księcia i jego rodziny, aby nie musiał stykać się z tłumem wiernych w świątyni. Większe cerkwie były soborami i w nich odbywały się zazwyczaj koronacje książęce, śluby, a nawet w jednej cerkwi tylko odbywały się pogrzeby zmarłych książąt i członków z ich rodzin. Sobór miejski pełnił często jeszcze jedną bardzo ważną funkcję skarbca miejskiego. Po chrystianizacji Rusi w grodach obok książąt pojawili się metropolici i biskupi i arcybiskupi. W XII wieku to duchowni stali się faktycznymi

22 23

M. Rabinowicz, Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, Warszawa 1985, s. 83. Ibidem, s. 83. 24 Ibidem, s. 83-84. 25 A. Poppe, Nowogród Wielki, [w:] SSS, s. 422.

12 gospodarzami miast i grodów, kiedy książęta coraz częściej walczyli w wyprawach wojennych26. Miasta – grody na Rusi pełniły dodatkowo ważną funkcję społeczną. Książęta sądzili oskarżonych i wymierzali im kary na swoich dworach, które znajdowały się w grodach, gdzie także miały swoje miejsce więzienia. Michał Rabinowicz wspomina, że już w XI wieku w Kijowie istniał loch – Porubie, w którym do roku 1068 więziony był Wsiesław połocki27. Miastami zajmowali się ich zarządcy, tzw. posadnicy, od posadu czyli miasta pod siedzibą księcia – zamkiem28. Oprócz dworów książęcych w grodzie swoje siedziby mieli wojewodowie, sądy oraz hierarchowie Cerkwi. Na biesiadach książęcych rozrywkę zapewniali feudałom wędrowni artyści, zwani skomorochami. Rabinowicz pisze, że śpiewali pieśni, które mogły przetrwać w folklorze rosyjskim, przy wykorzystywaniu gudków [M. R. wyjaśnia je jako skrzypce bez bocznych wycięć, wyglądem przypominające bałałajki, przyp. aut.], gęśli, różnych piszczałek czy miniaturowych organów. Skomorochowie zajmowali się popisami akrobatycznymi, a nawet cyrkowymi, poprzez poskramianie dzikich zwierząt29. Niewątpliwie Włodzimierz Monomach również korzystał z tej rozrywki oprócz swoich sławnych łowów. Miasta ruskie miały charakter dzielnic samorządowych, które dzieliły się na sotnie, a te z kolei na ulice. Każda z miejskich części była zarządzana przez oddzielnych urzędników, którzy tworzyli rady początkowo w cerkwiach. Rabinowicz przypuszcza to na przykładzie nazewnictwa dzielnic od cerkwi lub klasztorów patronalnych, jak w Nowogrodzie Wielkim30. Wiązało się to z strukturą społeczną miast, ponieważ mieszkańcy jednej ulicy stanowili jedną parafię danej cerkwi. Natomiast święto patrona cerkwi stawał się świętem wszystkich jej parafian, co powodowało, że często święta patronackie stawały się zawodowymi. Jako przykład Rabinowicz podaje tu przykład święta Kosmy i Damiana, patronów kowali, pod których wyzwaniem cerkwie powstawały w rejonach miasta, zdominowanych przez kowali, w sąsiedztwie natomiast powstawały cerkwie pod wezwaniem patronów koni i hodowli koni. Było to odzwierciedleniem lokalizacji kuźni, które znajdowały się obok targów końskich i stajni. W życiu mieszczan poważną rolę odgrywały tzw. „bratczyny”, czyli zbiorowe uczty, które pochodziły ze świąt wspólnotowych rolników po żniwach, ale w miastach nabrały innego znaczenia. Skupiały one korporacje miejskie, a czasami nawet całą gminę miejską,
26 27

M. Rabinowicz, op. cit., s. 84-87. Ibidem, s. 103. 28 Ibidem, s. 142. 29 Ibidem, s. 131-132. 30 Ibidem, s. 142-143.

13 gdzie decydowano o ważnych problemach w stosunkach z feudałem31. Na czele wspólnoty – bratczyny stał starosta, który był równocześnie gospodarzem biesiady. Obok świeckich biesiad świętowano również święta parafialne, które polegały na nabożeństwach, zabawach ludowych, a czasami nawet ucztach32. Mieszczanie rozwiązywali niewielkie spory codzienne na placu przed cerkwią, których pogodzenie spisywano i składało ludową przysięgę poprzez aklamację „hejże, hej, hej”. Samo bicie dzwonów na nabożeństwa i święta tworzył rytm harmonogramu pracy na dzień mieszczan. Regularne odwiedzanie cerkwi przez mieszanina wpisało się w jego obyczajowość, właśnie tam spotykano się i gawędzono. Jednakże obok świąt chrześcijańskich w miastach zachowały się starsze obrzędy rolnicze, które czasem Kościół łączył z swoimi uroczystościami. Takim rozpowszechnionym świętem był dzień Jaryły, 4 czerwca, kiedy mieszczanie i okoliczni chłopi spotykali się na rynku i obierali z swojego grona Jaryłę, nakładając mu na głowę kołpak, dając dzwoneczki i wyznaczając świtę. Tak przystrojony Jaryła tańczył po mieście, a święto charakteryzowało się tańcami, zabawami, walkami na pięści, obżarstwem i pijaństwem. Wszyscy ubierali się w swoje najlepsze szaty, a kobiety i dziewczęta nakładały specjalnie na „jaryłki” wyszyte kokoszniki i chustki zawiązywana pod brodę. Przez trzy dni trwały korowody, a ostatniego dnia odbywało się wzajemne oblewanie się wodą. Święta ludowe dzieliły się generalnie na dwa cykle: zimowy i letni33. Zabawy w miastach były przeróżne, z których najpopularniejsze to była jazda konna, zapasy, walka na pięści i zdobywanie śnieżnej warowni. Rabinowicz przywołuje nawet notkę z XIII wieku metropolity Cyryla, jak krytycznie wyrażał się o hulankach i zapasach mieszczan. Walki na pięści stanowiły gry zespołowe w odróżnieniu do zapasów, jako typowo indywidualnych34. Chociaż Rabinowicz dość obszernie przedstawił gry i zabawy na Rusi w czasach późnośredniowiecznych i nowożytnych, to niewątpliwie większość z nich była praktykowana przez mieszczan jeszcze wcześniej. Można jedynie przypuszczać, że Włodzimierz Monomach był świadkiem niezwykłej ruchliwości społecznej mieszkańców miast.

31 32

Ibidem, s. 146-147. Ibidem, s. 150. 33 Ibidem, s. 151-156. 34 Ibidem, s. 174-175.

14 3.2.b. W rodzinie

Rodzina o charakterze patriarchalnym stanowiła wspólnotę wielopokoleniową krewnych, tzw. wierw, a nawet domowników nie spokrewnionych, tzw. czad’. Jej cechą była nie wspólna siedziba, ale wspólne prowadzenia gospodarstwa, majątku. W najdawniejszym zapisanym zbiorze prawa ruskiego, tzw. Prawdzie Ruskiej krąg krewnych miał prawo do zemsty rodowej. Jedna rodzina zazwyczaj zajmowała się jednym zawodem, ale wzmianki w latopisach i prawie ruskim odnoszą się jedynie do małej rodziny, a nie wielkiej. Sam Włodzimierz Monomach wspomina tylko o żonie i dzieciach, którzy to stanowili małą rodzinę. W takim razie wielka rodzina, czyli ród, to byli wszyscy spokrewnieni, kuzyni i wujowie. Natomiast małą rodzinę stanowili tylko żona z dziećmi, być może także dziadkowie. Ród nie był jednak jednostką gospodarczą, ponieważ jego własność była rozdrabniana przez spadkobierców testamentami na synów, a także córki35. Przykładem wybitnym może tu być tzw. testament Jarosława Mądrego, dzielącego jego własność na poszczególne, odrębne części dla kolejnych synów. Najważniejszym decydentem w rodzinie był ojciec, który decydował o wszystkich ważnych sprawach w obrębie rodziny, jej majątku oraz małżeństw jego dzieci, nawet wbrew ich woli. Ojciec kierował całym gospodarstwem i jego mieszkańcami, ale obok niego wielką rolę miała również kobieta – gospodyni, która sprawowała nadzór nad spiżarnią, zapasami i organizacją służby. Rzemiosłem i handlem zajmowali się tylko mężczyźni, gdy gospodarstwem domowym – kobiety, ale już ogrodnictwem – na przemian. Całą władzę w rodzinie sprawowali gospodarz i gospodyni, natomiast reszta rodziny miała wykonywać ich polecenia. Jeśli istniała taka możliwość, to chłopiec w wieku siedmiu lat mógł zacząć uczyć się czytać i pisać, choć czasami naukę zaczynano w wieku pięciu lat36. Można przypuszczać więc, że Włodzimierz Monomach w zgodzie z tym kanonem obyczajowym, zaczął uczyć się czytać i pisać w wieku siedmiu lat. Michał Rabinowicz pisze: W bogatych i możnych rodzinach matka sama nie karmiła nawet dzieci. Do ukończenia pierwszego roku życia oddawano je w ręce mamki, do piątego – pod opiekę nianiek37. Dodatkowo syn mamki, kormiliczicz, i mamka, wymieniani jako słudzy, byli bardzo bliscy gospodarzom. Czy zatem Włodzimierz Monomach mógł mieć swojego kormiliczicza, pomimo, że nigdzie o nim nie wspomniano? Michał Rabinowicz pisze, że kormiliczicz był bardzo bliskim człowiekiem

35 36

Ibidem, ss. 190-204. Ibidem, ss. 206-207. 37 M. Rabinowicz, op. cit., s. 208.

15 syna feudała. Włodzimierz Monomach mógł tutaj także mieć przyjaciela z okresu swojego dzieciństwa. Częstym wychowawcą i opiekunem chłopców był ich wuj, który przygotowywał ich do przyszłej służby38. W rozkładzie dnia w XII wieku były trzy obowiązkowe biesiady: śniadanie, obiad i wieczerza, podczas których młodsi jedli zawsze po starszych, a żony po mężach. Jednak plan dnia był związany z wschodem i zachodem słońca. W mieście przeciętny mieszczanin swój dzień zaczynał od krótkiej modlitwy, następnie ubierał się, mył, jadł, modlił się po raz drugi w cerkwi lub w domu, a dalej zajmował się swoimi zajęciami, a wraz z nastaniem ciemności zasypiał39. Rusini zawierali tradycyjnie często znajomości przy zbiornikach wody, studniach, rzekach, stawach, dokąd dość chętnie udawały się dziewczęta, z czego korzystali też młodzieńcy. Najważniejszym miejscem jednak była cerkiew, w której mężczyźni stali w prawej nawie naprzeciwko kobiet. Małżeństwo zawierano jako inwestycję rodziców w przyszłość ich rodu i dzieci, nawet wbrew woli samych dzieci. Wiek małżeński był głównie związany z dojrzałością płciową. Cerkiew wprawdzie apelowała by synów żenić w wieku piętnastu lat, a córki – w wieku dwunastu, ale były zawsze odstępstwa od tych reguł. Wczesne małżeństwo miało zabezpieczyć przede wszystkim stan posiadania rodziny. Cerkiew dopuszczała do XII wieku zwykle do drugiego małżeństwa, a ewentualnie, gdy mężczyzna nie ma potomków, do trzeciego, choć mieszkańców Rusi nie krępowały zakazy Kościoła. Rozwody były dozwolone w wyjątkowych sytuacjach, gdzie prawa małżonków nie były równe. Mąż mógł się rozwieść z żoną, jeśli ta go zdradziła, jeśli zaś on zdradził, mógł odbyć jedynie pokutę publiczną. Jeśli mąż zarzucił niesłusznie zdradę żonie i mu to udowodniono, to żona mogła go porzucić, gdyby tego by chciała. Mąż w małżeństwie miał jednak z szacunkiem i miłością traktować żonę40. Nawet Włodzimierz Monomach poucza, by kochać swoją żonę, jak on czynił. Obrzędy weselne składały się zazwyczaj z dwóch elementów, ludowego i kościelnego. Narzeczony brał narzeczoną z domu jej rodziców do swojego lub przyprowadzano ją wieczorem, a nazajutrz rodzina narzeczonego płaciła za żonę. Strój weselny narzeczonej miał się wyróżniać całą gamą ozdób, który był charakterystyczny dla jej rodu. Ludowe zwyczaje weselne zostały uzupełnione ślubem kościelnym, który był jeszcze mniejszej rangi niż uczty i wesele, które stanowiły nader ważny element ślubu. Noc poślubną, obsypany wcześniej

38 39

Ibidem, s. 208. Ibidem, s. 210-213. 40 Ibidem, s. 227-231.

16 chmielem, pan młody spędzał na pościeli, przywiezionej z domu panny młodej, z dwudziestu siedmiu snopów, a pannie młodej rozplątywano warkocz i obojgu czesano włosy. Nowożeńców karmiono zwykle z ręki tysiącznika pana młodego oraz z ręki świekra – pannę młodą. Na drugi dzień wesela po nocy poślubnej odbywała się ceremonia mycia, pana młodego w łaźni, a pannę młodą w pokojach, przy czym ich twarze zakrywano, w trosce przed urokiem. Następnie nowożeńcy przyjmowali w swoim ślubnym łożu podziękowania i życzenia od gości weselnych i krewnych i rozpoczynała się biesiada. Trzeciego dnia wszyscy weselnicy na czele z nowożeńcami, tysiącznikiem i świekrą udawali się na biesiadę do domu ojca panny młodej. Cerkiew walcząc z ludowymi obyczajami, dążyła do obecności na nich, księży i popów. Zalecano zatem udział duchownego podczas ślubu i wesela. Obyczaj swatki nie był znany w średniowieczu w czasach Włodzimierza Monomacha, ponieważ Rabinowicz zauważa, że on mógł się pojawić najwcześniej w XIX wieku41. Po ślubie i zawarciu małżeństwa kolejnym ważnym wydarzeniem w rodzinie były narodziny dziecka, z którymi związana była cała gama obrzędów. Poród odbywał się w izolowanym pomieszczeniu, a nowonarodzone dziecko wypadało ochrzcić ósmego dnia po urodzeniu. Często nadawano dziecku imię świętego, którego święto przypadało w dniu jego chrzcin, czyli w osiem dni od narodzin. Włodzimierz Monomach napisał w swoim Pouczeniu: nazwany na chrzcie Wasylem, a ruskim imieniem Włodzimierz42, dzięki czemu można spróbować określić datę dzienną urodzin Włodzimierza. W rok po urodzinach dziecka odbywały się pierwsze postrzyżyny, polegające na uroczystym strzyżeniu włosów dziecka. W XII wieku natomiast strzyżono trzy- lub czteroletnich synów kniazia i tego samego dnia sadzono na konia43. Spróbowałem zarysować ogólne pojęcie dotyczące życia codziennego w grodzie na Rusi czasów Włodzimierza Monomacha, a także rodziny, małżeństwa, stosunków rodzinnych i obyczajów z nimi związanych. Niewątpliwie daje to jakieś tło do ogólnej sylwetki Włodzimierza Monomacha, jako Rusina.

41 42

Ibidem, s. 236-251. Pouczenie, [w:] Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 179. 43 M. Rabinowicz, op. cit., s. 268.

17

4. Rys biograficzny Włodzimierza Monomacha
4.1. Życie i działalność Przyjmuje się, że Włodzimierz Monomach urodził się w 1053 roku w Kijowie44, stąd ślub jego ojca z bizantyjską księżniczką mógł się odbyć co najmniej rok wcześniej. Wsiewołod był drugim z kolei synem Jarosława Mądrego, a córką – bizantyjska cesarzówna. Latopisarz napisał:

Po trzech zaś latach, gdy zawarto pokój (…) wydał Jarosław siostrę swoją za Kazimierza, i dał Kazimierz za wiano ludzi ośmiuset, których był zabrał do niewoli Bolesław45,

czyli w 1046, zawarto pokój z Bizancjum po niefortunnym ataku Rusinów na Konstantynopol oraz Jarosław zawarł także ugodę z Kazimierzem Odnowicielem, któremu oddał za żonę swoją siostrę w zamian za uwolnienie osiemset wojowników, których pojmał jeszcze Bolesław Chrobry46. Znamienne jest to, że Jarosław nie wybrał do przypieczętowania sojuszu z Bizancjum pierworodnego, ale właśnie Wsiewołoda. Pod rokiem 1053 w Powieści minionych lat czytamy:
Wsiewołodowi urodził się syn od cesarzówny Greczynki, i nadał mu imię Włodzimierz47.

Pojawia się tutaj informacja o matce Włodzimierza, którą była cesarzówna bizantyjska. Znamienne jednak jest to, że kronikarz nie wspomniał o związkach rodzinnych z Monomachami, a tylko zaznaczył, że matką Włodzimierza była cesarzówna Greczynka. Natomiast rok wcześniej dowiadujemy się o śmierci syna Jarosława, Włodzimierza w Nowogrodzie48. Możliwe, że Wsiewołod nadał imię swojemu synowi po zmarłym starszym bracie. Pod rokiem 1054 czytamy:

Wsiewołod zaś obrządziwszy ciało ojca swojego, złożył na sanie i przewiózł je do Kijowa (…) I płakał po nim Wsiewołod i ludzie wszyscy (…)49

44 45

B. Rybakow, Pierwsze wieki historii Rusi, przekł. A. Olejarczuk, s. 89. Rok 6551 [1043], op. cit. Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki. 46 A. Poppe, Izjasław, [w:] SSS, t. II F-K, ss. 301-302. 47 Rok 6561 [1053], PML. 48 Rok 6560 [1052], PML. 49 Rok 6562 [1054], PML.

18 Zastanawiające jest to, że nie zajął się tymi czynnościami Izjasław, a właśnie jego brat – Wsiewołod. Może to być świadomy zabieg kronikarski w celu umniejszenia postaci Izjasława, prawowitego seniora, ale także świadectwo wyjątkowej pozycji Wsiewołoda na dworze Jarosława. Zdaje się, że ta wyjątkowość Wsiewołoda tłumaczy fakt, że to on został wybrany na oblubieńca bizantyjskiej księżniczki przez jego ojca. Znamienne jest jednak, że w Powieści minionych lat również tam Wsiewołod odgrywa główną rolę w pogrzebie ojca50. W dwa lata przed śmiercią Jarosława prawdopodobnie odbył się ślub między Wsiewołodem a bizantyjską księżniczką, aby w rok później mógł się urodzić Włodzimierz Monomach. Włodzimierz Monomach napisał w swojej autobiografii, że Wsiewołod znał pięć języków, a Borys Rybakow przypuszcza, że były to języki: grecki, połowiecki, łacina i staroangielski51. Historyk wnioskuje stąd, że Włodzimierz Monomach miał otrzymać wykształcenie, które dało mu jako broń nie tylko miecz, ale i pióro52. Przyjmuje się, że matką Włodzimierza Monomacha była córka cesarza Konstantyna IX Monomacha, prawdopodobnie o imieniu Maria albo Irena53. Konstantyn stał się autokratorem w 1042, poślubiając cesarzową Zoe, która była już w podeszłym wieku 62 lat i nie wcześniej nie miała dzieci54. Dymitr Obolensky zauważa, że sam Monomach był żonaty wcześniej dwukrotnie, a matką Włodzimierza była córka z jego drugiego małżeństwa. Po nieudanym ataku Jarosława, który poprowadził Włodzimierz, zawarto pokój z Bizancjum. Traktat potwierdzono ślubem Wsiewołoda Jarosławicza z córką cesarza55. Córki Konstantyna były po 1042 córkami cesarza, ale nie zrodzonymi w purpurze. Tymczasem latopisarz Powieści dorocznej wspomniał tylko, że matką Włodzimierza Wsiewołodowicza była cesarzówna grecka56. W 1054 Jarosław, kiedy umierał, podzielił swoje ziemie pomiędzy swoich synów. Izjasław został seniorem i wielkim księciem kijowskim, Światosławowi dał Czernihów, a Wsiewołodowi – Perejasław57. Borys Rybakow przypuszcza, że Włodzimierz Monomach urodził się w Kijowie w otoczeniu umierającego Jarosława58, ale dzieciństwo spędził w Perejasławiu, który był grodem jego ojca59. Zwyczajem było by synowie umierającego

50 51

Rok 6562 [1054], PML. B. Rybakow, op. cit., s. 89. 52 Ibidem, s. 89. 53 B. Rybakow, op. cit., s. 89. 54 D. Obolensky, Vladimir Monomach, s. 85. 55 Ibidem, s. 85. 56 Rok 6561 [1053], PML. 57 Rok 6562 [1054], PML. 58 B. Rybakow, op. cit. , s. 89. 59 D. Obolensky, op. cit., s. 88.

19 księcia zjeżdżali do jego siedziby, by mu towarzyszyć. Sam Włodzimierz Monomach zwołał swojego syna Mścisława, kiedy on znalazł się na łożu śmierci. Bardzo prawdopodobne jest, że rozwiązanie żony Wsiewołoda dokonało się w Kijowie. Dzieciństwo do trzynastego roku życia spędził w Perejasławiu. Borys Rybakow przybliża sytuację Perejasławia w tamtych czasach, kiedy zmieniała się na tamtych stepach koncentracja koczowniczych ludów. Kiedy Pieczyngowie zostali zepchnięci w stronę Dunaju, pojawili się na ich miejsce Torkowie, a ze wschodu nadciągnęły plemiona Połowców60. Dymitr Obolensky przypuszcza, że Włodzimierz Monomach był obecny podczas pierwszej inwazji Połowców na Perejasław i historyk stwierdza, że trzynastoletni książę musiał widzieć kometę Halley’a61. PML łączy jej pojawienie się na niebie z nieszczęściami, które spadły na ziemie ruskie w następnych latach:
w tychże czasach było znamię na zachodzie, gwiazda ogromna, promienie mająca jakby krwawe, wschodziła z wieczoru po zachodzie słońca, i była przez siedem dni62.

W tym czasie Włodzimierz Monomach nauczył się, jak walczyć z połowieckimi łucznikami. W swojej autobiografii pisze, kiedy miał trzynaście lat, udał się do dalekiego Rostowa, tymczasem Dymitr Obolensky przypuszcza, że do Rostowa udał się w roku 1068, a więc w wieku piętnastu lat63. Musiał przejść przez kraje Wiatyczów, które były porośnięte gęstą puszczą, a następnie dotarł do rzeki Oki, a dalej wzdłuż niej na północ do Rostowa, miasta położonego niemalże nad Wołgą64. Jeśli wyruszył mając trzynaście lat do Rostowa i dotarł tam, to nie mógł pomóc ojcu i wujom w walce z księciem połockim Wsiesławem. W 1067 roku rozpoczął wojnę z synami Jarosława i zajął Nowogród65. Skoro Włodzimierz przedzierał się do Rostowa wzdłuż Oki, to nie mógł być świadkiem owych zdarzeń. Rostów był częścią domeny Wsiewołoda, odległą prowincją, odciętą od wpływów chrześcijańskich. Borys Rybakow podał przykład byliny ludowej o warunkach w kraju Wiatyczów i lasach bryńskich, gdzie żył Sołowiej Rozbójnik, płonęły ognie stosów pogrzebowych czy poganie zabijali kijowskich misjonarzy66. Włodzimierz ufundował w mieście kościół, a potem ojciec przeniósł go w roku 1070 do Smoleńska.

60 61

B. Rybakow, op. cit., s. 90. D. Obolensky, op. cit., s. 88. 62 Rok 6574 [1066], PML. 63 D. Obolensky, op. cit., s. 88. 64 Ibidem, s. 88. 65 Rok 6575 [1067], PML. 66 B. Rybakow, op. cit., s. 91.

20 W 1068 Wsiewołod, Światosław i Izjasław przegrali bitwę z Połowcami67 nad rzeką Altą. Dymitr Obolensky wiąże przeniesienie w 1070 Włodzimierza Monomacha z Rostowa do Smoleńska z tym zdarzeniem. Smoleńsk był jednym z najstarszych miast ruskich i znaczącym centrum z Skandynawii do Bizancjum przez Bałtyk, Dniepr, Morze Czarne i dolną Wołgę. Miasto odgrywało znaczącą rolę w kontaktach z zachodnią i środkową Europą oraz z Bizancjum. Włodzimierz sprawował swoje rządy tutaj osiem lat i ufundował kościół w 110168. Borys Rybakow zauważa, że Włodzimierz nie mógłby doznać goryczy ucieczki i klęski jego stryjów i ojca, ale skutki tej porażki, jak powstanie w Kijowie i ucieczka Izjasława, musiały pozostawić ślad w świadomości Włodzimierza69. W 1070 roku urodził się brat Włodzimierza, Rościsław, o którym zdarzeniu wspomina kronikarz Powieści minionych lat: Urodził się Wsiewołodowi syn i nazwali go imieniem Rościsław.70 W okresie pobytu w Smoleńsku przed 1076 Włodzimierz poślubił Gythę, córkę króla Harolda Godwinsona. Po bitwie pod Hastings Gytha wraz z resztą członków jej rodziny znalazła schronienie w Exeterze, a w 1068 zanim miasto zdobył Wilhelm Zdobywca, uciekła do Flandrii i stamtąd do Danii. Jej kuzyn król duński Swen Estridsen porozumiał się z Wsiewołodem i zaaranżował małżeństwo Gythy z Włodzimierzem. W 1076 urodziła syna Mścisława, który drugie imię, Harald odziedziczył po swoim dziadku, poległym pod Hastings. Gytha zmarła w 1107. W roku narodzin Mścisława Światosław wysłał Włodzimierza na kampanię na zachód, aby wspomóc militarnie sojusznika Rusi, polskiego króla Bolesława II, który był w obozie Grzegorza VII, a wrogiem Wratysława II – księcia czeskiego, sojusznika cesarza Henryka IV. Dymitr Obolensky znalazł tylko dwie wzmianki o tej ruskiej wyprawie w kronice ruskiej oraz autobiografii Włodzimierza71. Pod rokiem 1076 kronikarz odnotował, że Włodzimierz wraz z Olegiem poszli pomóc zbrojnie króla polskiego przeciwko czeskiemu oraz to, że w tym samym roku zmarł książę kijowski Światosław, a Wsiewołod zasiadł na stolcu kijowskim72. Jarosław Dudek wskazuje tymczasem, że drużyny książąt Włodzimierza i Olega zgrupowały się w okolicy Głogowa w 1075, aby wyprawić się przeciwko Wratysławowi w celu pomocy zbrojnej Bolesławowi Szczodremu73. Tadeusz Wojciechowski twierdzi, że Bolesław porozumiał się z Światosławem, aby zabezpieczyć sobie granicę wschodnią w czasie
67 68

Rok 6584 [1076], PML, s. 109. D. Obolensky, op. cit., s. 89. 69 B. Rybakow, op. cit., s. 90. 70 Rok 6578 [1070], PML. 71 D. Obolensky, op. cit., s. 89-90. 72 Rok 6584 [1076], PML. 73 J. Dudek, Bizantyńska niewola księcia Olega – Michała Światosławowicza. Ze studiów nad pontyjską polityką Cesarstwa Bizantyńskiego w drugiej połowie XI w., [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, s. 163.

21 wyprawy przeciwko cesarzowi. Król polski sądził, że Światosław, ożeniony z hrabianką de Stade, zechce go zaatakować. Izjasław prowadził politykę, aby odzyskać władzę w Kijowie, czego obawiał się Światosław, który wysłał drużynę pod dowództwem Włodzimierza i Olega jako wsparcie dla Bolesława. Król polski pokazał książętom ruskim trasę podróży Izjasława, który uciekł z Polski do Moguncji, a następnie do Rzymu74. Światosław nie czuł się pewnie na tronie kijowskim i chciał rozprawić się ostatecznie z Izjasławem. Celem wyprawy książąt ruskich był książę czeski Wratysław, który był sojusznikiem cesarza. Wyprawa ta miała odeprzeć wsparcie czeskie dla Rzeszy i wspomóc Bolesława. Jednak po śmierci Światosława Izjasław powrócił przy pomocy wojsk polskich na tron kijowski. Izjasław oddał Ruś pod władzę Rzymowi i papież zmusił króla polskiego do pomocy zbrojnej na Ruś. Bolesław Śmiały był lennikiem papieża i musiał pomóc Izjasławowi75. W swojej autobiografii Monomach pisze, że dotarł pod Głogów aż do Czeskiego Lasu około czterech miesięcy76. Dymitr Obolensky zauważa, że wyprawa ruska znalazła się na Śląsku przez około pięć miesięcy i jest o tyle interesująca, że była pod dowództwem Włodzimierza i Olega. Obaj kuzyni współpracowali razem, aby w późniejszym czasie skłócić się w rywalizacji dynastycznej i konfliktach ambicji77. Po bitwie na Nieżatinej Niwie w październiku 1078 wielkim księciem kijowskim został Wsiewołod, który umocnił swoją władzę nad Kijowem, Czernihowem. A w tym ostatnim grodzie posadził swojego syna Włodzimierza78. W Czernihowie Monomach rządził szesnaście lat, gdzie przeniósł się tam z żoną i dwuletnim synem. Borys Rybakow przypuszcza, że w tym okresie czernihowska siedziba książęca została przebudowana w kamieniu, a także zbudowano gród w Lubeczu nad Dnieprem. Właśnie tam Włodzimierz Monomach oddał się książęcym łowom. Rybakow łączy znalezisko z 1821 w lasach czernihowskich złotego medalionu z wyobrażeniem splecionych wężów, tzw. zmiejewik, z przedmiotem, który należał właśnie do Włodzimierza Monomacha. Przypuszcza dalej, że książę mógł zgubić podczas jednego ze swoich polowań. Ponadto lubił także jeździć na nartach na szlaku z Czernihowa do Lubecza i dalej do Kijowa, którą to drogą Włodzimierz często jeździł do ojca. W tym okresie Włodzimierz pomagał ojcu w walkach zarówno z zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi wrogami i w walkach jego kuzynów prowadził przebiegłą grę polityczną z krewnymi Olegiem Światosławiczem, Światopełkiem, Jaropełkiem
74 75

T. Wojciechowski, Szkice historyczne XI w., Kraków 1951, s. 169. Ibidem, s. 169. 76 Pouczenie, s. 187. 77 D. Obolensky, op. cit., s. 90. 78 B. Rybakow, op. cit., s. 91.

22 Izjasławowiczczem czy Rościsławowiczami. Wszystkie zdarzenia od sprowadzenia na dwór kijowski wdowy po Izjasławie po zagarnięcie posiadłości Jaropełka na Rusi działo się z udziałem Włodzimierza Monomacha. Borys Rybakow zaznacza, że o tej polityce dowiadujemy się z Powieści Nestora i stwierdza, że Włodzimierz chcąc uzupełnić ten tendencyjny rejestr swoich czynów, napisał własną autobiografię79. Przypuszcza dalej, że władza Wsiewołoda w ostatnich dziewięciu latach jego panowania opierała się na wpływach i sile jego najstarszego syna, który był niejako współrządcą trzech stolic: Kijowa, Czernihowa i Perejasławia. Wydawało się, że tron przejmie właśnie Włodzimierz, ale w roku 1093, kiedy zmarł Wsiewołod, władzę przejął Świętopełk, który przybył z Turowa. Rybakow wątpi w tłumaczenia Włodzimierza o jego pobożności i chęci zakończenia waśni rodzinnych i dowodzi, że wraz z swoim bratem Rościsławem Włodzimierz dowodził drużynami całego lewobrzeża, a Światopełk zarządzał tylko ośmioma sotniami. Wykazuje, że decydującą siłą ograniczającą częste zmiany na tronie kijowskim, była tzw. starsza drużyna i wybór Włodzimierza był zdeterminowany reakcjami bojarów, których rola od końca XI wieku wciąż wzrastała. Współrządy z Wsiewołodem wywołały spore niezadowolenie możnych z powodu samowoli książęcych sądów i poborców. Ostatnie lata rządów Wsiewołoda zaostrzyły tylko konflikty społeczne, a bojarzy kijowscy przychylali się coraz bardziej do kandydatury Światopełka Izjasławowicza. Rządy Światopełka nie były najszczęśliwsze dla Monomacha, ponieważ doprowadziły do klęski z Połowcami pod Stugną, a Oleg Światosławowicz wygnał go z Czernihowa i Włodzimierz przedarł się przez wojska Połowców, uciekając z Czernihowa, do Perejasławia, gdzie rządził jego młodszy brat. Włodzimierz wspomina, że bił się z bratem nad Stugną i pod Chalepem i zawarł pokój z Tugorkanem i innymi książętami połowieckimi, wykupując swoją drużynę80, gdzie czytamy: i potem pokój zawarliśmy z Tugorkanem i (…) odebraliśmy drużynę swoją wszystką.81 Następnie zaatakował go w Czernihowie Oleg i walczył osiem dni, ale podkreślił, że zrezygnował z dalszej walki, rzekomo z powodu swojej pobożności i powrócił do swojej ojcowizny, Perejasławia. Sam Monomach pisze: (…) jechaliśmy przez pułki połowieckie z drużyną około stu ludzi, z dziećmi i niewiastami82. Jednak bezpiecznie dotarł do Perejasławia, gdzie panował osiemnaście lat od 1095 do 1113, chociaż sam wspomina o trzech latach. Rybakow wskazuje, że Monomach prowadził walki z Połowcami przez trzy ciężkie lata, które sam książę kwituje słowami: i

79 80

B. Rybakow, op. cit., s. 91-93. Pouczenie, s. 189. 81 Pouczenie, op. cit., s. 189. 82 Pouczenie, op. cit., s. 189.

23 wiele biedy zaznałem z powodu wojny i głodu83. Walki te okazały się przełomowe dla stosunków rusko – połowieckich84. Według Monomacha85 wyruszył za Rymów, gdzie pojmał i stracił połowieckiego posła Itlara, następnie skierował się za Gołtaw i do Starodubu, gdzie walczył z Olegiem, będącym w sojuszu z Połowcami, a dalej nad Boh wraz z Światopełkiem na Boniaka, za Roś86. Potem poszedł z drużyną do Smoleńska, gdzie pogodził się z Dawidem, kiedy napadli na niego z Perejasławia Torkowie i połowieccy Czytejewicze, z którymi walczył aż nad Sułę. Następnie wyruszył ze Smoleńska do Rostowa i z Światopełkiem gonił Boniaka za Roś, ale nie dogonił go i wrócił do Smoleńska aby przeczekać zimę. W czasie tych wypraw na Połowców zmarła jego druga żona, matka Jerzego Dołgorukiego, najmłodszego syna. Stoczył zwycięską bitwę wraz z kuzynami pod Ksniatyniem przeciwko Połowcom. Po Bożym Narodzeniu w tym samym roku zawarł pokój z Ajepą i poszedł do Smoleńska, a następnie do Rostowa87. Córkę Ajepy poślubił syn Włodzimierza Jerzy Dołgoruki88. Odnosił kolejne zwycięstwa przeciwko Połowcom ze Światopełkiem kolejno pod Urosobą, Łubnem i Woin. Nad Donem z Dawidem, a z Światopełkiem, Dawidem i Olegiem oraz z synami pod Wyrem, gdzie pokonali Ajepa i Boniaka. Pod Mińskiem rozprawili się z Glebem połowieckim89. Borys Rybakow opisuje, że wojska ruskie w czasie tych kampanii dochodziły do Morza Azowskiego i przepędziły Połowców aż na stepy kaukaskie i południowy Ural, jak również zaznacza, że nadawano tym wyprawom ruskim charakter krucjat, gdzie przed wojskiem szli duchowni90. Przywołuje również zapis kronikarski w sto lat później, jak Włodzimierz Monomach zapędził chana Otraka Szaruchanowicza za „Żelazne Wrota” na Kaukazie. Z podobnym zapałem, ale mniejszym szczęściem Monomach prowadził politykę wewnętrzną, gdzie jego rywalami stali się Światopełk kijowski, Dawid i Oleg Światosławowicze. Na przecięciu dróg między Czernihowem, a Kijowem, Monomach wzniósł twierdzę Wostrskij Gorodiec w celu utrudnienia kontaktów tych książąt91. Posiadłości Włodzimierza składały się na: Smoleńsk, Rostów, Perejasław, a księstwo czernihowskie stało się obcą enklawą wewnątrz jego domeny, ale już w 1096 roku wypędził Olega z Czernihowa i próbował zorganizować zjazd w celu osądzenia Olega za sojusz z
83 84

Pouczenie, op. cit., s. 189. B. Rybakow, op. cit., s. 96. 85 Pouczenie, s. 189-190. 86 Pouczenie, op. cit., s. 190. 87 Ibidem, s. 190. 88 Ibidem, s. 194. 89 Ibidem, ss. 190-191. 90 B. Rybakow, op. cit., s. 96. 91 Ibidem, s. 96-97.

24 Połowcami, który udało się zorganizować w 1097 i nie w Kijowie, jak chciał Monomach, ale w Lubeczu. Borys Rybakow sądzi92, że właśnie w tym czasie powstał list do Olega, który miał przekonać wpływowych bojarów na jego korzyść, oraz część latopisu pióra księcia, rysując siebie jako: niestrudzonego bojownika w walkach z Połowcami, bezecnie skrzywdzony przez Olega93. Swoją sprawę na zjeździe przegrał, gdyż umocniono zasady testamentu Jarosława Mądrego, ale zawarł przymierze z niedawnym wrogiem, Olegiem, zwrócone przeciwko Świętopełkowi94. Pretekstem do zbrojnego wystąpienia zbrojnego przeciwko księciu kijowskiemu było pojmanie i oślepienie księcia Wasyla z Tremblowii przez Światopełka. Rybakow stwierdza, że genezą do tego pretekstu były pogłoski w kręgach dworskich o rzekomym spisku Wasylka Rościsławowicza i Włodzimierza przeciwko Światopełkowi95. Włodzimierz wraz z Olegiem i Dawidem Światosławiczami zamknęli pierścień oblężenia wokół Kijowa, a Borys Rybakow zauważa, że Monomach w roku 1097 był już blisko w zdobyciu tronu kijowskiego, ale także tym razem bojarzy kijowscy nie poparli Monomacha, wysyłając poselstwo w postaci metropolity kijowskiego i macochy Monomacha. Trzej książęta próbowali dokonać zamachu stanu, ponieważ złamali zasadę starszeństwa96, chociaż z reguły zamach stanu prowadzony był przy udziale elit politycznych, a w tym przypadku elity poparły władcę kijowskiego. Jeśli przyjąć, że książęta w sposób zamierzony chcieli przejąć władzę wbrew ustalonemu porządkowi prawnemu97, to wtedy można nazwać ten czyn zamachem stanu. Włodzimierz zastosował wtedy fortel w celu pogłębienia Światopełka. Borys Rybakow pisze o roli popa Wasyla, który był człowiekiem Monomacha w otoczeniu Światopełka98. Wasyl opisał, jako świadek naoczny, aresztowanie i oślepienie Wasylka, a także przedstawił rządy Światopełka, podkreślając jego błędy99. A w 1099 roku Włodzimierz pisze główną część swojego Pouczenia, gdzie piętnuje bezprawie, nieudolność i wiarołomstwo i tym samym siebie wychwala, podając swoje czyny za wzorowe. Rybakow zauważa, jakby tutaj Monomach odcinał się od zarzutów, które stawiano jego ojcu, zaś stwierdza, że samo Pouczenie nie było napisane do jego synów, ale szerszego kręgu słuchaczy. Bardzo prawdopodobne, że literackie pisma Monomacha były przygotowywane na
Ibidem, s. 97. B. Rybakow, op. cit., s. 97. 94 Ibidem, s. 98. 95 Ibidem, s. 98. 96 W. Peltz, Zagadnienie zamachu stanu w dawnej Rusi, [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo, s. 17. 97 Ibidem, s. 17. 98 B. Rybakow, op. cit., s. 98. 99 Wasilij był urzędnikiem na dworze Światopełka, ibidem, s. 99.
93 92

25 zjazd książąt w 1110 w Uwieticzach, gdzie Monomach wystąpił w roli oskarżyciela Dawida Igorowicza, a pośrednio także Światopełka. Na zjeździe Monomach nie zrealizował swoich celów, chociaż osiągnął tyle, że Światopełka przedstawiono negatywnie, a jego – pozytywnie. Po tym zjeździe Monomach stracił ochotę na kontynuowanie walki literackiej. Historyk zauważa również, że Monomach rozbił w 1107 Boniaka i Saruchana Starego oraz zorganizował krucjatę na gród Szarukań w 1111 wspólnie z Światopełkiem, ale inicjatywa należała do Monomacha. Po śmierci Światopełka w 1113 roku wybuchło powstanie kijowskie, które przeraziło bojarów kijowskich i zmusiło do przyjęcia na tron kijowski kandydaturę popularnego wśród społeczeństwa Włodzimierza Monomacha100. Według starszeństwa władza powinna przejść na syna Światopełka, ale elity polityczne złamały zasadę starszeństwa, prosząc Monomacha o przybycie na stolec wielkoksiążęcy i ten nie odrzucił zaproszenia. Można uznać, że przewrót roku 1113 nosił znamiona zamachu stanu101. W Latopisie Kijowskim, który jest kontynuacją Powieści minionych lat dowiadujemy się, że w 1119 roku Włodzimierz zagarnął Mińsk kosztem Gleba Wsiesławicza102. Edward Goranin zauważa jednak, że jest dubletem z wzmianki z Powieści minionych pod rokiem 1117103. W PML pod tym samym rokiem Monomach walczył z krewnym Jarosławem o gród Włodzimierz, z którym zawarł pokój i pouczył nakazując mu do siebie przychodzić gdy cię wezwę104. W tym samym roku zawarł pokój z Ajepą połowieckim, przypieczętują małżeństwem jego syna Andrzeja z wnuczką Tugorkana105. Monomach nadał domeny swoim synom: Mścisławowi – Nowogród, Jaropełkowi – Perejasław, Wiaczesławowi – Smoleńsk, Jerzemu – księstwo rostowsko – suzdalskie i Andrzejowi – Włodzimierz Wołyński, a ponadto podporządkował sobie księstwo czernihowskie i władców pogranicza polsko – ruskiego106. W swojej polityce realizował program, który zakreślił w swoim Pouczeniu, czyli: skodyfikował prawo, polepszył sytuację dłużników i uwzględnił potrzeby kupców cudzoziemskich, którzy otrzymali pierwszeństwo przy likwidacji towarów niewypłacalnego dłużnika czy dostawali ulgi podatkowe w razie jakiegoś wypadku. Ze Smoleńska wyprawiał się do Drucka i Mińska na Gleba Wsiesławowego, na wschodzie jego syn, Jerzy, walczył z Bułgarią Kamską, na zachodzi zajął Włodzimierz i wypędził Jarosława Światopełkowicza, który bezskutecznie szukał pomocy u
100 101

Ibidem, s. 99-100. W. Peltz, op. cit., s. 17. 102 Rok 6627 [1119], Latopis Kijowski. 103 Rok 6625 [1117], PML. 104 Ibidem. 105 Ibidem. 106 Wł. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001, s. 33.

26 Polaków, Węgrów i Czechów. Pozostali książęta innych linii bocznych byli typowymi lennikami, jak Dawid czernihowski i jego bratanek Wsiewołod Olegowicz. Borys Rybakow zaznacza tylko, że czasami książęta Rościsławowicze byli luźno związani z Monomachem, ale ocenia, że względnie Ruś Kijowska stanowiła jednolite państwo. Po śmierci Monomacha w 1125 jego politykę kontynuował Mścisław, któremu udało się szybko wcielić do swojego państwa księstwo połockie i utrzymywał jedność przez siedem lat, a z jego śmiercią powróciły waśnie i Ruś podzieliła się ponownie na księstwa107. Włodzimierz Monomach poświęcił się i wykorzystał wszystkie swoje zdolności dla zjednoczenia Rusi Kijowskiej i zorganizowania obrony przed Połowcami, ale był także żywym człowiekiem, o czym świadczyć mają jego objazdy na linii Smoleńsk-PerejasławRostów czy to, jak spędzał dzień108. Świadczyć może także o tym, że jeszcze trzy lata przed swoją śmiercią, poprowadził zwycięskie wyprawy przeciwko Berendejom, Torkom i Pieczyngom oraz wojska polskie z Jaropełkiem Światopełkowiczem109. Monomach na kilka lat przed swoją śmiercią sprowadził swojego syna Mścisława w pobliże Kijowa do Biełgorodu, aby nie uprzedzili go żadni krewni110. Prawdopodobnie właśnie pod Kijowem zmarł 19 maja 1125 roku111. Włodzimierz Monomach już jako książę kijowski skodyfikował również prawo w Ruskiej Prawdzie, która w stosunku do Ustawy Włodzimierza I i Jarosława dotyczyła prawa cywilnego oraz sądowego112. Ruska Prawda szerzej obejmowała przepisami prawnymi dziedziny życia codziennego, a w prawie zwyczajowym rodów bojarskich zastępowała zemstę rodową karami finansowymi113. Rozróżniono prawo karne od cywilnego, ale Ruska Prawda nie dawała obrazu postępowania sądów. Również zjazdy w Lubeczu udzielnych książąt, m. in. również z inspiracji Włodzimierza Monomacha, również były deklaracjami prawnymi, ale bez pokrycia w rzeczywistości kiedy stosowano nadal podział rodowo – terytorialny. Ruska Prawda stanowiła podstawę prawną na Rusi, obowiązującą do czasów Piotra I114. Wzmianka w Latopisie Kijowskim o jego śmierci informuje nas, że już wtedy był wielkim władcą:

B. Rybakow, op. cit., s. 100-102. Ibidem, s. 100-106. 109 Rok 6629 [1122], Latopis Kijowski. 110 Wł. Serczyk, op. cit., s. 33. 111 Rok 6634 [1125], Latopis Kijowski. 112 H. Kowalska, Ruś Kijowska. Bizantyjska geneza prawa na Rusi, [w:] Kultura staroruska XI – XVI wiek. Tradycja i zmiana., Kraków 1998, s. 139. 113 Ibidem, s. 139. 114 H. Kowalska, Specyfika kultury etyczno – prawnej Rusi Dzielnicowej i okresu mongolskiego, [w:] Kultura staroruska XI – XVI wiek. Tradycja i zmiana., s. 145.
108

107

27
Zmarł prawowierny i czcigodny kniaź, miłujący Chrystusa, wielki kniaź wszystkiej Rusi Włodzimierz Monomach, który oświetlił ziemię ruską niby słońce promienie wypuszczające. O nim to słuch rozszedł się po wszystkich krainach, najbardziej zaś groźny był dla pogan, miłował braci i ubogich, i troskał się usilnie o ziemię ruską. (…) Hierarchowie zaś, przepełnieni żałością, płakali po świętym i dobrym kniaziu, wszystek naród i wszyscy ludzie po nim płakali jak po ojcu lub matce.115

Goranin dodał jednak, że Monomacha nie kanonizowano, a użycie przez latopisarza słowa święty rozumiano jako pobożny116.

4.2. Rodzina

Sporo o rodzinie zostało już przedstawione w poprzednich rozdziałach, dlatego tutaj poruszone zostały zagadnienia, które wcześniej nie były wspomniane. Dziadkiem ze strony matki Włodzimierza, którego imię rodowe wnuk przyjął sobie jako przydomek był Konstantyn IX Monomach, który był wielkim mecenasem kultury i nauki. Jego panowanie było związane z schizmą w 1054 roku117. Konstantyn Monomach był trzecim mężem Zoe i pochodził z arystokratycznej rodziny. Kazimierz Zakrzewski kojarzy jego panowanie z francuskim roi-soleil118. Pisze o nim jako człowieku, który był ponadto miłośnikiem kobiet i zabaw, trwoniąc przy tym skarbiec cesarski. Jednocześnie prowadził walkę zbrojną z Maniakesem, wspieranego przez Normanów. Do wojny z Rusią doszło z powodu incydentu śmierci kupca nowogrodzkiego w Konstantynopolu. Odwet w wyprawie, wcześniej przez mnie przedstawionej, wziął książę nowogrodzki Włodzimierz Jarosławicza. Konstantyn Monomach zmarł w 1055, a władza wróciła do Teodory, bo jej siostra Zoe zmarła już wcześniej ok. 1050 roku119. Włodzimierz Monomach był trzykrotnie żonaty120. Pierwsze małżeństwo miał z Gythą, córką Haralda II, króla Anglii, drugie – nieznane bliżej, a trzecie z córką chana połowieckiego, której imienia nie znamy. Po bitwie pod Hastings, gdzie zginął król Harald II, jego córka przez Flandrię zdołała zbiec na dwór swojego kuzyna, króla duńskiego, który musiał mieć kontakty z księciem ruskim Wsiewołodem lub Izjasławem, albo orientować w sytuacji na Rusi. Ślub z Gythą odbył się w okresie pierwszych samodzielnych rządów

115 116

Rok 6634 [1125], Latopis Kijowski. Ibidem. 117 A. Krawczuk, Poczet cesarzy bizantyjskich, s. 280. 118 K. Zakrzewski, Historia Bizancjum, s. 241. 119 Ibidem, s. 241. 120 Załącznik drzewa genealogicznego Monomachów, [w:] SSS t. I.

28 Monomacha w Rostowie. Drugie małżeństwo miał po 1107, kiedy jeszcze Gytha żyła. Monomach prawdopodobnie oddalił ją do siedziby swojego syna Mścisława w Nowogrodzie. Trzecie małżeństwo miało przypieczętować pokój z Połowcami, po zwycięskiej kampanii ruskiej. Z każdego małżeństwa miał synów i córki. Syn Mścisław Harald z pierwszego rządził po ojcu w Kijowie, a żonaty był dwukrotnie, najpierw z córką króla Szwecji Krystyną, a następnie – z córką Dymitra Zawadicza z Nowogrodu. Jerzy Dołgoruki, syn z drugiego małżeństwa, również miał dwie żony, pierwszą była córka chana Połowców po roku 1107, a druga jest nieznana. Jaropełk natomiast był żonaty z Heleną Osetyńską. Inny syn Monomacha Andrzej Dobry poślubił wnuczkę Tugorkana121. Włodzimierz Monomach miał także dwie córki: Eufemię, oddaną na żonę królowi Węgier Kolomanowi, i Marinę – synowi pretendenta do bizantyjskiego tronu, Leonowi Diogenesowi. Jarosław Dudek zauważa, że Marina mogła być córką albo siostrą Włodzimierza Monomacha122. Nie wydaje się, aby oddalał wcześniejsze małżonki dla kolejnych123. Warto wspomnieć o żonie Henryka IV124, która była siostrą Monomacha, a która zasłynęła w walce cesarza z papieżem Grzegorzem VII, na korzyść tego drugiego. W każdym bądź razie Monomach miał świetne konotacje z skandynawskimi, węgierskimi, bizantyjskimi dworami, również z lokalnymi na Rusi. Drzewo genealogiczne zostało opracowane na podstawie aneksów Borysa Rybakowa, Edwarda Goranina, Franciszka Sielickiego oraz SSS i przedstawione w załączniku nr 1.

121 122

J. Dudek, Diogenowicze na ziemi ruskiej i połowieckiej w XI i XII wieku, maszynopis. Ibidem, s. 10. 123 A. Kijas, Włodzimierz Monomach, [w:] SSS, t. VI, ss. 354 - 355. 124 G. Podskalsky, op. cit., s. 438.

29 4.3. Podróże i wyprawy

Włodzimierz Monomach urodził się prawdopodobnie pod Kijowem w Wyszogrodzie, skąd rodzice mogli zabrać go do Kijowa, a następnie do domeny ojca, Perejasława. Stamtąd w wieku trzynastu lat udał się w daleką, dwuletnią podróż do Rostowa. W parę lat później przeprowadził się do Smoleńska, skąd prawdopodobnie wyruszył na wyprawę za Głogów do Czeskiego Lasku. Jeśli wierzyć słowom Włodzimierza Monomacha to dotarł za ziemie położone na zachód od Głogowa, a stamtąd ruszył wraz z innymi wojami ruskimi do Czech, jako dowódca wraz z swoim kuzynem Olegiem, gdzie na Śląsku i w Czechach walczył cztery, pięć miesięcy. Kiedy Wsiewołod zasiadł na stolcu wielkoksiążęcym w Kijowie, Włodzimierz przeniósł się z rodziną do Czernihowa, gdzie w Lubeczu oddawał się rozrywce na łowach oraz współrządził z ojcem w Czernihowie, Kijowie i Perejasławie. Po śmierci ojca poniósł klęskę w walce z Połowcami pod Stugną, utracił na rzecz Olega Czernihów i musiał uciekać wraz z rodziną i drużyną do Perejasławia, gdzie pozostał do 1113 roku. Początkowo walczył jeszcze z Olegiem o Czernihów, ale wycofał się do Perejasławia, gdzie prowadził wyprawy na Połowców pod Stugną i Chalepem. W walce z Połowcami, sprzymierzonymi z Olegiem, wyprawił się za Rymów, Gołtaw, aż do Starodubu, by dotrzeć za rzeki Boh i Roś. Po zawarciu pokoju z Ajepą pojechał do Smoleńska, a następnie – Rostowa. Potem wraz z kuzynami walczył z Połowcami pod Ksniatyniem i pognał ich do Suły, za Roś. Pokonał Połowców kolejno pod Urosobą, Łubnem i Woin, i przepędził nad Don, pod Wyr, Mińsk, wybrzeża Morza Azowskiego, aż w końcu na stepy kaukaskie i południowy Ural. Władał wtedy Smoleńskiem, Rostowem i Perejasławiem, do których zaglądał osobiście. W walce o tron kijowski doprowadził do zjazdów w Lubeczu oraz w Uwietyczach. W 1111 zorganizował krucjatę na gród Szarukań, gdzie inicjatywa należała już tylko do niego. Po powstaniu w Kijowie został księciem kijowskim i w swojej domenie posiadał Nowogród, Perejasław, Smoleńsk, Rostów i Suzdal, Włodzimierz Wołyński, Czernihów i grody czerwieńskie. Wyprawiał się jeszcze ze Smoleńska na Druck i Mińsk. Objeżdżał swoje ziemie wciąż na linii Smoleńsk, Perejasław i Rostów. Zmarł w Biełgorodzie pod Kijowem125.

125

B. Rybakow, op. cit., s. 91-106.

30

31

5. Literatura
Spróbowałem porównać literaturę staroruską do łacińskiej na zachodzie Europy, ale posiadała własną specyfiką. Ważną częścią składową literatury staroruskiej stanowił okres kijowski, kiedy jeszcze społeczeństwo ruskie nie było zintegrowane narodowo. Przekształciła się w ogólnoruską od wieku XV, kiedy wzrastała pozycja i ranga państwa moskiewskiego. Na nią odcisnęły swoje piętno kultura bizantyjsko – chrześcijańska oraz rodzima twórczość ustna. Kanony literackie weszły w kompilację z tradycją ustną i pisarstwem w języku starosłowiańskim. Cechuje ją średniowieczna faktograficzność z domieszką idealizacji i schematyzmu literackiego126. Społeczeństwo ruskie czerpało garściami z kultury bizantyjskiej, kiedy w IX wieku przyjęło chrzest i weszło w orbitę wpływów chrześcijaństwa wschodniego. Wiadomym faktem jest, że również literatura staroruska opierała się bizantyjskiej. Literatura bizantyjska jako dziedziczka starożytnej literatury greckiej, kontynuowała pisarstwo wszystkich gatunków literackich z starożytności. Zanikła tutaj twórczość, która wyrażała treści pogańskiej, a zastąpiła tę lukę zupełnie nowa, która służyła ideologii Kościoła powszechnego, zapoczątkowanej przez Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Grzegorza z Nazjanzu. Kierunek rozwoju literatury wyznaczył Jan Chryzostom, a antyczny rodzaj biografii filozofów przekształcił się w zupełnie nowy rodzaj – hagiografii. Bardzo ważną cechą literatury bizantyńskiej było naśladownictwo utworów pisarzy i poetów starogreckich, tzn. zmieniano samo ujęcie wzoru klasycznego, zgodnego z gustem społeczeństw miejskich, natomiast świadomie nie tworzono oryginalnych i nowych elementów literackich. Literatura bizantyńska była jednak podporządkowana, jak wszystko inne, basileusowi127. W Pouczeniu, a więc jednym z sztandarowych przykładów literatury staroruskiej, mamy do czynienia z naśladownictwem starszych utworów i zmienianie jedynie ujęcia wzorów do warunków w swojej ojczyźnie. Włodzimierz Monomach przepisuje niemalże fragmenty utworów czy kazań Bazylego Wielkiego w ściśle określonym celu, aby wzmocnić cel swojego Pouczenia.

126 127

W. Jakubowski, R. Łużny, Literatura staroruska, s. 13-15. O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984, s. 24-26.

32 5.1. Człowiek w pismach średniowiecznych

Ludziom średniowiecza w ich codziennym życiu nieustannie towarzyszyła myśl o śmierci i Bożym sądzie. Powszechne było pragnienie godnej i dostojnej śmierci, po której pozostawała dobra pamięć o zmarłym. Po śmierci duchownego czy świeckiego monarchy zwykle wygłaszano kazanie, w którym akcentowano na pozytywne cechy zmarłego, które mogły stanowić wzór do naśladowania. W świadomości ludzi średniowiecza rysuje się podział świata na materialny, doczesny oraz ten drugi. Istnieje w kulturze średniowiecznej idea przenikania się obu tych światów128. Aron Guriewicz pisze: Wyobrażenia o życiu na tamtym świecie były odzwierciedleniem zasadniczych poglądów na życie, na naturę człowieka, na jego osobowość129. To jest ważna wskazówka. W dziełach pisarzy średniowiecznych, także Włodzimierza Monomacha, można więc spróbować doszukać się osobistych poglądów autora na życie czy odczytać jego osobowość. Inną ważną ideą istniejącą w świadomości ludzi średniowiecza, była idea Sądu Ostatecznego w wielkiej i małej eschatologii, czyli zbiorowego Sądu Bożego i jednostkowego, indywidualnego, który zyska na popularności pod koniec średniowiecza. Sąd Ostateczny w małej eschatologii istniał jednak już we wczesnym średniowieczu130. Guriewicz postawił kolejne pytanie czy nie istnieje sprzeczność w myśleniu ludzi średniowiecza wobec tych dwóch idei i wyraził pogląd: sprzeczność istnieje raczej w naszej świadomości niż w świadomości średniowiecznych chrześcijan131. Stawia więc kolejne pytanie: kiedy z ich punktu widzenia odbywa się sąd: w chwili obecnej czy w nieokreślonej rzeczywistości?132. Odpowiedzią ma być na nie jedno trzynastowieczne exemplum, które opowiada o śmierci adwokata. Zbierają się wokół niego koledzy, którzy słyszą jego ostatnie słowa. Wszyscy oni są pewni, że umierający jest na Sądzie Ostatecznym i to, że apeluje, aby opóźnić lub unieważnić proces, ale wszyscy są przerażeni, apelacja nie udała się i grzesznik umiera. Sąd więc odbywa się w chwili śmierci, ponieważ jego świadkowie zwlekali z apelacją i umierający został potępiony. W jeszcze innym exemplum, traktującym o śmierci duchownego, po pewnym czasie umarły odwiedza swojego przyjaciela i informuje go, że kiedy umarł to tego samego dnia odbył się Sąd. Przyjaciel protestuje, wskazując, że on był wielkim uczonym, a ten odpowiada, że nic mu to nie pomogło, a więc osobiste doświadczenie pozagrobowe świadczyć miałoby o czymś
128 129

A. Guriewicz, op. cit., s. 105-108. Ibidem, s. 108. 130 Ibidem, ss. 110-111. 131 Ibidem, s. 112. 132 Ibidem, s. 112.

33 odwrotnym do nauki Kościoła o Sądzie Ostatecznym po końcu świata. Biografia człowieka więc nie kończy się w dniu Sądu Ostatecznego, nie można zatem definitywnie ocenić człowieka. Jednocześnie Aron Guriewicz zauważa sprzeczność, ponieważ w chwili śmierci i wyroku na umierającego, jego biografia kończy się133. Podkreśla jednocześnie, że biografia człowieka przeplata się z procesem dziejowym, przeżywanym symbolicznie jako historia zbawienia134. Wnioskuje dalej, że każdy człowiek ma swoje miejsce w historii135, a w takim razie komintacja „małej” i „wielkiej” eschatologii, która równocześnie podkreśla rolę jednostki i włącza ją w bieg historii, jest możliwa czy wręcz nieuchronna na przecięciu linii życia jednostki z historią.136. W pierwszej kolejności przyrównam twórczość Monomacha do Abelarda i Gwiberta z Nogent, a następnie dokonam analizy utworów literackich Włodzimierza Wsiewołodowicza. Guriewicz zauważa, że również rycerze i mieszczanie mieli skłonność do indywidualizacji, głównie poprzez poetykę trubadurów. Należy jednak pamiętać, że rycerz, który przyswoił sobie etykę rycerską, to nie stosował się do niej. Guriewicz przypomina o tym, aby ustrzec się idealizacji w poezjach i pismach, traktujących o tych rycerzach. Równocześnie błędem byłoby wpisywać całość literatury rycerskiej w fantazję literacką, która pełniła pewną rolę społeczną137. Poezja rycerska mogła odzwierciedlać dążenia i potrzeby rycerzy. Była poszukiwaniem własnej osobowości. Guriewicz wymienia kilka ważnych cech rycerza, jak wyrażanie swoich emocji od negatywnych po pozytywne. W tym wszystkim jednak rycerz nie umiał odróżnić swojego „ja” od schematu literackiego „my”, gdzie wszystkie ich sfery życia zostały poddane skrajnej rytualizacji. Tymczasem Kościół próbował ideologizować swoimi naukami wojowników, aby okiełznać ich porywczość. W XII wieku rycerze zaczęli uświadamiać sobie, że są jednostkami138. Taką poezją u Monomacha może być jego modlitwa. Nauczycielem był Nicefor, patriarcha Cerkwi kijowskiej, a na Rusi wędrowali ruscy trubadurzy w postaci skoromochowów.

133 134

Ibidem, s. 112-113. Ibidem, s. 113. 135 Ibidem, s. 113. 136 Ibidem, s. 113. 137 Ibidem, s. 181-182. 138 Ibidem, s. 183-185.

34 5.2. Monomach a Gwibert z Nogent

Gwibert z Nogent pozostawił po sobie wiele dzieł, a wśród nich również De vita sua, sive monodiae, które wielu badaczy zalicza do gatunku autobiograficznego. Składa się z trzech ksiąg, z których pierwsza opowiada o swoim życiu, do momentu objęcia godności opata w Nogent, Stwórcy w formie spowiedzi. Aron Guriewicz zauważa, że spowiedź Gwibert zakłada autorefleksję. Wyznanie grzechów i skrucha stanowią najważniejszą część opowieści a, jak zwraca uwagę Aron Guriewicz, w jeszcze innym miejscu podkreśla, że nie kieruje się pychą, ale pragnieniem okazania skruchy za swoje grzechy, chciałby być pożytecznym dla innych. Równocześnie zauważa, że widzenia senne, które Gwibert sporo przytacza, miały odgrywać poważną rolę w psychicznym życiu ówczesnych ludzi i były zazwyczaj nieodłączną częścią ich biografii. Był to tradycyjny sposób przedstawiania wewnętrznego świata jednostki i przejaw w poszukiwań tożsamości. Widzenia poprzedzone były często przed ważniejszymi wydarzeniami w życiu jednostki, z jej punktu widzenia. Gwibert był oszczędny w pozytywnym opisie postaci, które przedstawiał. Świat był dla niego atrakcyjny i zarazem niebezpieczny. Aron Guriewicz przyrównuje to odczucie do działania magnesów poprzez przyciąganie się i odpychanie. Charakteryzuje dynamiczne poczucie czasu Gwiberta. Życie się cały czas zmienia. W drugiej księdze autobiografii nie ma żadnych elementów biograficznych. Aron Guriewicz zauważa pewien schemat: na początku jego [opowieści] własna postać jest dość wyraźnie widoczna, ale w miarę zbliżania się opowieści do czasu jej spisywania staje się coraz bardziej mglista i wreszcie prawie znikła139. Natomiast w trzeciej księdze opisuje wydarzenia w mieście Laon. Osoby, które on opisuje, scharakteryzowane są w negatywnym świetle, co Aron Guriewicz podkreśla, ale jednocześnie zaznacza, że Gwibert był świetnym obserwatorem. Odnosi wrażenie, że to, jak autor coraz bardziej „zapomina” o sobie140, dzieje się nie dlatego, że Gwibert ma w sobie nadmierną pokorę, ale z faktu, że nie dostrzega w sobie i swoich czynach jakiegoś ważnego i niezależnego wątku. Jego autobiografia jest spowiedzią o własnym zewnętrznym i wewnętrznym życiu141. Tymczasem Pouczenie Włodzimierza Monomacha również można podzielić na części, wśród których pokaźne miejsce zajmuje autobiografia książęca, która jest też swoistą

139 140

Ibidem, s. 127. Ibidem, s. 130. 141 Ibidem, s. 126-130.

35 spowiedzią i wyznaniem, ale tutaj w przeciwieństwie do Gwiberta odbiorcami są dzieci księcia:

pomyślałem w duszy swojej i pochwaliłem Boga, który mnie do tych dni, grzesznego zachował. Owóż dzieci moje lub inny ktokolwiek, słuchając tego pisma (…) niech je weźmie do serca swego142

W części autobiograficznej wymienia kolejno swoje wyprawy w formie spowiedzi, które mają charakter uargumentowania pouczeń znajdujących się w wcześniej części. Dopiero w okresie walki z Olegiem i Połowcami, kiedy musiał uciekać z Czernihowa, dał odczuć swoim uczuciom: i rzekłem: „Niech się nie chwalą poganie!” (…) I oblizywali się na nas jak wilcy143 W czasie swojego pobytu w Perejasławiu wspomniał tylko o trzech latach, kiedy panował tam osiemnaście lat. Można wnioskować, że właśnie przez te pierwsze lata, doznał największych klęsk z powodu wojny i głodu. Przy każdym swoim zwycięstwie z Połowcami dodaje często frazes: I Bóg nam pomógł144. Następnie wyliczył, że ok. sto razy jeździł do ojca, a tymczasem na początku swojego dzieła, zaznaczył, że kochał swoich rodziców, a potem wymieniał przykłady swojej dobroci i szczodrości oraz zamiłowania do pokoju. Spisał również swoje myśliwskie osiągnięcia145. Dopiero na samym końcu Pouczenia przestrzega by nie odczytywać jego autobiografii jako pochwały dla niego, ale pochwały dla Boga, że wszystko osiągnął dzięki Stwórcy. Pouczenie miało w zamyśle autora zmotywować jego odbiorców do czynienia dobra i oddawaniu się Bogu i że wszystko zależy od Stwórcy: To pismo przeczytawszy, zagrzewajcie się do wszelkich uczynków dobrych, sławiąc Boga ze świętymi Jego. Śmierci zaś, dzieci, nie bójcie się, ni na wojnie, ni od zwierza, jeno męskie dzieło czyńcie, które wam Bóg poda.146 Podsumowuje na sam koniec: Boża ochrona lepsza jest od człowieczej147. Włodzimierz Monomach chciał być pożytecznym dla swoich dzieci, stąd spisał swoje życie, z jego punktu widzenia. Jednocześnie spowiada się z swoich uczynków i podkreśla, że za wszystkie dobre – odpowiada Bóg. Również spowiedź Monomacha zakłada autorefleksję, ale w Pouczeniu, jak w innych dziełach nie dostrzega się widzeń sennych. Z pewnością jest opowieścią o zewnętrznym i wewnętrznym życiu Monomacha. Zewnętrzne życie zajmuje najwięcej miejsca w biografii, ale jest również miejsce w paru słowach o wewnętrznym, jak
142 143

Pouczenie, op. cit., s. 180. Ibidem, s. 189. 144 Ibidem, s. 190. 145 Ibidem, s. 180 i s. 191. 146 Ibidem, s. 192. 147 Ibidem, s. 192.

36 na przykład w miejscach, gdzie dał odczuć o swoich uczuciach do swoich rodziców czy wrogów, dziękowaniu Bogu za zwycięstwa. Jednakże List do Olega i Modlitwa więcej miejsca poświęcają na wewnętrzne życie Monomacha. Zwykle tam, gdzie Monomach widział możliwość moralizatorstwa wobec swoich odbiorców, odnoszę wrażenie, że właśnie tam umieszczał fragmentaryczne opisy swojego wewnętrznego życia. Zdecydowanie różni go od Gwiberta to, że nie opisuje świata i ludzi w negatywnym świetle, z wyjątkiem oczywiście wątku, kiedy opuszczał Czernihów po ataku Połowców i Olega. W liście do Olega już na początku Włodzimierz Monomach wyraża swój smutek i przerażenie przed Sądem: O wielcem umęczony i smutny! Długo walczysz, duszo, z sercem zwyciężasz serce moje, gdyż śmiertelnym będąc, zamyślam się, jako stanąć przed strasznym Sędzią148. W innym miejscu pisze: Patrz, bracie, na ojców naszych: co wzięli i na co im odzież? Jeno to jest ich, co uczynili dla duszy swojej.149 W tym cytowanym fragmencie jest pokazane, że również na Rusi, występowała w świadomości idea „małej” i „wielkiej” eschatologii. Tylko to, co zrobili dla swojej duszy ma jakąś wartość. Wygląda na to, że świadomość mieszkańców Rusi nie różniła się od tej we Francji. W innym miejscu pisze jako uzasadnienie propozycji ugody z Olegiem:

jeno dusza mi swoja droższa jest od wszystkiego świata tego. Na Sądzie Ostatecznym bez oskarżycieli sam się oskarżę, i tak dalej150

Próbuje udowodnić, że walczy o swoją duszę i lęka się Sądu Ostatecznego. W liście do Olega Monomach pokazuje, że jest w nim obecny strach przed śmiercią – Sądem Ostatecznym i próbuje przekonać, uratować duszę, Olega, nawołując do zgody, o czym świadczy ten frazes: troszcząc się o ciebie151. W modlitwie przypisywanej Monomachowi, jeśli przyjmiemy, że przynajmniej w części jest rzeczywistym jej autorem, to można dostrzec uległość jednostki ludzkiej wobec potęgi Boga. Monomach modli się o mądrość, dar słowa, ochronę jego poddanych oraz Kijowa.

148 149

List Włodzimierza Monomacha do Olega Światosławicza, [w:] PML, s. 192. Ibidem, s. 194. 150 Ibidem, s. 195. 151 Ibidem, s. 195.

37 5.3. Monomach a Abelard

Abelard żył w II poł. XII wieku i propagował myśli nowoczesne dla swojej epoki, czyli próbował pogodzić idee wiary z rozumem. Wg Abelarda postępowanie człowieka miała być określana poprzez własną intencję tej jednostki, a nie poprzez czyny czy skutki152. W liście do Olega natomiast zaraz na początku czytelnik ma do czynienia z własną intencją autora: O wielcem umęczony i smutny! Długo walczysz, duszo, z sercem i zwyciężasz serce moje153. Guriewicz dodaje, że Abelard pojmował pojęcie grzechu, jako akceptację na to, co jest niedozwolone. Oznacza to, że Abelard zwracał szczególną uwagę na wyrażenie woli przez jednostkę. W dalszej analizie historyka wnioskuje się, że spowiedź i pokuta miały charakter szczerego duchowego żalu, który miał wynikać z świadomości popełnionego przezeń grzechu. Grzesznik zdaje sobie sprawę, że czeka go Sąd Ostateczny, która myśl musi wywierać presję na jego świadomość154. W liście do Olega tymczasem czytelnik tę etykę Abelarda dostrzega w tym fragmencie: gdyż, śmiertelnym będąc, zamyślam się, jako stanąć przed strasznym Sędzią, nie pokajawszy się i nie pojednawszy się z innymi155. Guriewicz stwierdza, że Abelard analizuje pojęcia uniwersalne w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ale nie odkrywa samego klucza indywidualności. Dopiero własne doświadczenia, osobiste obserwacje i rozmyślania tworzą podstawy nowej wiedzy156. Swoją autobiografię Historia moich niedoli Abelard napisał w formie listu adresowanego do anonimowego przyjaciela, która jest tutaj pretekstem literackim do opisania własnego życia157. Aron Guriewicz przypuszcza więc, że Abelard napisał ją z potrzeby otwarcia duszy, potrzeby opowiedzenia o swoim bólu158. Zwraca uwagę również, że dzieło Abelarda jest bardziej spowiedzią, aby wyjaśnić sobie własne życie i wybraną przez siebie drogę. Abelard stawia się w roli odbiorcy tego listu, który jest jednocześnie aktem159 spowiedzi, samousprawiedliwienia, samoanalizy i samopotwierdzenia160. Najpierw opowiada o swoim grzesznym trybie życia, następnie zwrot w myśleniu i pokuta i zmiana trybu życia, który jest tradycyjnym toposem pisarstwa hagiograficznego161. Tymczasem Włodzimierz

152 153

A. Guriewicz, op. cit., s. 131. List Włodzimierza Monomacha do Olega Światosławicza, op. cit., s. 192. 154 A. Guriewicz, op. cit., s. 132. 155 List Włodzimierza Monomacha do Olega Światosławicza, op. cit., s. 192. 156 A. Guriewicz, op. cit., s. 133. 157 Ibidem, s. 134. 158 Ibidem, s. 134. 159 Ibidem, s. 134-136. 160 Ibidem, s. 136. 161 Ibidem, s. 136.

38 Monomach opisując swoje życie, czyni to w konkretnym celu argumentacji dla nauk, które zaprezentował wcześniej w pouczeniu właściwym, staje się swojego rodzaju spowiedzią własnych czynów, samopotwierdzeniem jego przekonań, samoanalizą dokonań militarnych oraz poniekąd samousprawiedliwieniem, które można odczuć w fragmencie: Co miał czynić pachołek mój, jam to czynił, na wojnie i na łowach, noc i dzień, w skwarze i na zimnie, nie dając sobie odpoczynku (…)162. Czy nie jest to samousprawiedliwienie się wcześniejszego rejestru swoich dokonań? Aron Guriewicz podkreśla, że błędem byłoby dopatrywać się u Abelarda całkowitej pokory i skruchy163. Zauważa, że Abelard, wyrażając żal za swoje grzechy pychy i ulegania rozkoszom cielesnym, traktuje instrumentalnie, a nawet nie szczędzi słów, aby nakazowi temu oddać należną daninę164. Gdzie nakazem jest w pisarstwie utrzymanie kanonu literackiego, by być pokornym, skromnym, żałować za grzechy, a nawet nadstawiać drugi policzek165. W porównaniu do pism Włodzimierza Monomacha, ten kanon literacki również się przejawia, zwłaszcza w Pouczeniu i Liście do Olega. Nie wydaje się więc w kontekście tego porównania, że autor Pouczenia wyraził szczerość co do swojej skromności i pokory. Podobnie jak Abelard166 pokazuje swoją pokorę z powodu pychy: I ja widząc pokorę syna swojego, rozrzewniłem się i, Boga uląkłszy się167 i dla porównania cytat z dzieła Abelarda, gdzie ukazana jest pokora i żal za pychę: Kiedy już uległem złudzeniu, że jestem jedynym mędrcem na świecie168. Abelard napisał, że im większa była jego sława, tym większa pojawiała się nienawiść wśród wrogów169. W liście do Olega Włodzimierz tymczasem określa się jako najgrzeczniejszy:

On [syn Włodzimierza, Mścisław, przyp. aut.] w młodości swojej i w niedoświadczeniu tak się upokarza i na Boga zdaje; ja zaś jestem człowiekiem najgrzeczniejszym ze wszystkich ludzi.170

Również Włodzimierz uniża siebie, wskazując, że jego syn postąpił słusznie, a on nie. Wyraża również pokorę i żal za pychę. Należy jednak pamiętać, że Abelard został odrzucony przez hierarchów kościelnych i zamknięty w klasztorze jako przestępca, gdy tymczasem

162 163

Pouczenie, op. cit., s. 192. A. Guriewicz, op. cit., s. 137. 164 Ibidem, s. 138. 165 Ibidem, s. 138. 166 Ibidem, s. 138. 167 List…, op. cit., s. 193. 168 Abelard, Historia moich niedoli, [w:] A. Guriewicz, op. cit., s. 138. 169 Ibidem, s. 138. 170 List…, op. cit., s. 193.

39 Włodzimierz był poważanym, jeśli nie najważniejszym, księciem w okresie napisania listu do Olega. Głównym grzechem pisarza jest pycha. Guriewicz stwierdza, że stosuje kryterium charakterystyczne dla ludzi XII wieku, a więc także tyczące się Włodzimierza. Samosąd Abelarda nad sobą nie poprawił mniemania o sobie171. Również w przedostatnim akapicie Pouczenia Włodzimierz próbuje podsumować swoje życie, podkreślając o jego

samodzielności: Co miał czynić pachołek mój, jam to czynił, na wojnie i na łowach, noc i dzień, w skwarze i na zimnie, nie dając sobie odpoczynku.172 Oraz w zestawieniu cytowany fragment przez Arona Guriewicza: I mocniej boli mnie dzisiaj uszczerbek dobrego imienia, niż kiedyś okaleczenie mego ciała173. Jednakże zauważa, że Abelard stale zestawia swój talent z obecnie przyjętym zwyczajem pokory. Podobnie jak Włodzimierz, choć z innych powodów, Abelard nigdzie się nie zadomowił, wędrując między klasztorami174. Przyglądając się wędrówkom i wyprawom Włodzimierza, można wnioskować, że książę również nie zadomowił się nigdzie, pomimo wspominania w swojej autobiografii, że spędzał sporo czasu na łowach w jednym miejscu. W odróżnieniu do Włodzimierza u Abelarda czytelnik wyczuwa samotność autora wobec świata i Boga oraz opierającego się na wiedzy niż na wierze. Abelard jest przeciwstawną jednostką w stosunku do Włodzimierza w kwestii wiary. Samotność Abelarda wyrażała się poprzez jego tragiczne życie, a zwłaszcza kastrację, którą doświadczył. Guriewicz z nutą zawiedzenia konkluduje, że dzieło Abelarda nie może nazwać autobiografią, ani nawet spowiedzią, ponieważ jest zbyt nieszczera i przesiąknięta pychą autora. Śmielej określa dzieło Abelarda apologią, w której ukrywał się pod wieloma maskami. Włodzimierz tymczasem raczej swoje przeżycia i dokonania pisał szczerze i, pomimo ewentualnej pychy księcia, podkreślał, że nie napisał w celu wywyższeniu siebie. Z pewnością Włodzimierza różni od Abelarda bardzo wiele, a pomijając już stan świecki u jednej i duchowny u drugiej osoby, to Monomach nie został odtrącony od społeczeństwa, a nawet wywalczył wysoką pozycję w hierarchii społecznej175. W autobiografiach, które są w pewnym stopniu wyrazem sztuki, ich autorzy pragnęli uwiecznić siebie, własne imię, walczyć z zapomnieniem. Do nich włącza się również Włodzimierz, ale jako osoba świecka, a nie duchowna, co tworzy na tle innych dzieł
171 172

Ibidem, s. 142. Pouczenie, op. cit., s. 192. 173 Abelard, Historia moich niedoli, [w:] A. Guriewicz, op. cit., s. 142. 174 A. Guriewicz, op. cit., s. 142-143. 175 Ibidem, s. 144-147.

40 literackich zasadnicze różnice w celach pisarstwa. Włodzimierz przede wszystkim pisał z pobudek politycznych, jako książę kijowski. Guriewicz stwierdza, że XII wiek był charakterystyczny dla wzrostu autorskiej świadomości. Rodził się konflikt między kanonem literackim pokory i anonimowości, a ambitnymi dążeniami rosnącej liczby pisarzy, chcącymi zachować w pamięci przyszłych pokoleń siebie. Ekspresja siebie, własnej indywidualności, w XII wieku była mocno ograniczona toposami, kanonami literackimi i tradycją176. Prawdziwe ja tych wszystkich pisarzy nieodmiennie i nieuchronnie umyka z naszego pola widzenia177.

5.4. Pouczenie

Wiktor Jakubowski zauważa, że forma testamentu na Rusi była popularna w przekładzie greckim: Pouczenie dla synów Ksenofonta w Izborniku Światosława z 1076178, jednakże Pouczenie Monomacha świadczy o szerokim oczytaniu samego autora dzieł bizantyjskich179. Wiktor Jakubowski zauważa, że jest to próba pokazania na przykładzie własnego życia ideału dobrego władcy, która miała świadczyć o wysokiej kulturze i humanitaryzmie autora180. Część religijna Pouczenia opiera się na psalmach i kazaniach Bazylego Wielkiego, kapadockiego Ojca Kościoła, który żył w IV wieku n.e.. Bazyli Wielki chciał zaszczepić w społeczeństwie, które dopiero co przesiąkło ideami nowej wiary i normami postępowania, które dlań były zupełnie niezrozumiałe. Ojciec Kościoła krytykuje wady i przyzwyczajenia chrześcijan do zwyczajów pogańskich. Nauczał przede wszystkim by wyrażać żal i ból po śmierci osoby bliskiej, ale również w swoich kazaniach zastrzegał o umiarkowanie w wyrażaniu bólu. Ból, cierpienie i smutek należało akceptować i wyrażać go, ale nie mu się nie poddawać181. Krytykuje również zasięganie rad u wróżbitów oraz odgadywanie znaczeń snów, i poleca, że lepiej jest odwiedzić lekarza i pójść do kościoła pomodlić się. Zaleca pracować uczciwie i ciężko182. Krytycznie wypowiadał się na temat astrologii. Uważał, że wpływ ruchów ciał niebieskich ma wpływ na zmianę pogody, ale nie na ludzkie życie. Szczególnie potępiał astrologię natalną czyli tworzenie horoskopu dla nowonarodzonego dziecka. Zwalczanie astrologii jednak miało związek z walką z innymi religiami. Ludzie
Ibidem, s. 157-160. Ibidem, s. 160. 178 W. Jakubowski, R. Łużny, Literatura staroruska, op. cit., s. 34. 179 Ibidem, s. 34. 180 W. Jakubowski, R. Łużny, Literatura staroruska, op. cit., s. 34-35. 181 I. Milewski, Obyczaje życia codziennego chrześcijan drugiej połowy IV wieku w świetle pism Bazylego Wielkiego, Vox Patrum XVII, 1998, 32-33, s. 101-102. 182 Ibidem, ss. 104-105.
177 176

41 oprócz wiary w Boga, wierzyli także wróżbitom i astrologom, wykorzystywali powszechnie przy tym także amulety183. Jako kolejne wady wymienia paranie się magią przez kobiety, tj. tworzenie przez nie różnych afrodyzjaków, składanie przysiąg w pogańskich rytuałach czy ubolewa w końcu w swoich pismach nad powszechniejszym pijaństwem wśród chrześcijan184. Potępiał także chodzenie do teatrów i hazard, ale z tej racji, że w teatrze była duża dawka seksualności, gdzie pojawiały się również kobiety lekkich obyczajów185. Krytycznie wypowiadał się na sprawy nadmiernego strojenia się kobiet i zdobienia domów, poprzez palenie aromatycznych korzeni przez kobiety, aby wg Bazylego, znaleźć przyjemność w zmysłowych rozkoszach. Strojenie się kobiet uważał za gwałt ich naturalności i pobudzaniu zmysłowości, co uznawał za grzeszne. Ireneusz Milewski wnioskuje, że nowa religia nie cierpi konkurenta, którego próbuje zwalczyć, ale jest bezsilna wobec obyczajowości, którą musi zaadoptować i zmodyfikować pod siebie, aby przetrwać. Stwierdza dalej, że społeczeństwo chrześcijańskie w czasach Bazylego nie odczuwało silnej więzi z Kościołem. Jeśli Włodzimierz Monomach wpisał nauki Bazylego do swojego Pouczenia, to widział w nich idealne jego zdaniem rady dla jego dzieci i całego kraju, a więc także podobne wady społeczeństwa ruskiego, które Bazyli dostrzegał w swoim społeczeństwie w IV wieku n.e.186. W Pouczeniu Włodzimierza Monomacha mamy do czynienia z autobiografią pisarza świeckiego. Aron Guriewicz zwraca uwagę, że w poszukiwaniu osobowości jednostki pouczenia stanowią cenne źródło informacji. Autorzy autobiografii przedstawiają swoje życie, aby wykorzystać niektóre z niego epizody i opisać swoje stany emocjonalne. Twórca autobiografii chciał osiągnąć określone cele i dlatego Guriewicz sugeruje zwrócenie na charakter dzieła, w którym poważną rolę odgrywały motywy wyznania skruchy. Autobiografia jest cennym źródłem osobowości, pomimo swojej ułomności klasycznej biografii i jest powszechna w literaturze XII i XIII wieku. Tutaj rozpatruje te dzieła na przykładach duchownych na zachodzie Europy, tymczasem Włodzimierz Monomach był człowiekiem świeckim, który napisał swoją autobiografię. Niewątpliwie miał skłonność do autorefleksji, co wynikało z oddziaływania sił społecznych i intelektualnych, a przecież jego ojciec znał pięć języków. Sama umiejętność pisania i czytania była przywilejem dla duchownych, ale samo piśmiennictwo zaczęło wywierać wpływ na myślenie ludzi niepiśmiennych i pojawiały się szkoły także dla świeckich. W autobiografii pomiędzy autorem a jego dziełem znajduje się ekran retoryki, który ma ujawniać myśli i uczucia autora,
183 184

Ibidem, s. 107-108. H. Nogieć, Bogatyri, http://www.krak.krakow.pl/boatyri.html, s. 12, 15 maja 2008 13:50. 185 Ibidem, s. 14. 186 I. Milewski, op. cit., s. 117-119.

42 ale paradoksalnie zakłada maskę, kiedy stosuje różne utarte zwroty i formuły pokory i żalu, przez co ciężko doszukać się głębi osobowości autora. Zazwyczaj, aby wyrazić własne przeżycia i uczucia, autor upodabnia się do mitologicznej, biblijnej bądź historycznej postaci, wnikając w nią, a nawet czasami utożsamiając się z nią187. Próbując zrekonstruować własną osobę z „kawałków i odłamków autorytetów”, podmiot „rozpoznaje samego siebie z innym”188. Autorytetem dla Monomacha mógłby być kijowski metropolita Nicefor I, który doradzał mu, jak powinien się zachowywać189. Wiek XII charakteryzował się wzrostem autorskiej świadomości, ale tradycja, toposy i literackie kanony ograniczały możliwość wyrażania swojej indywidualności. Aron Guriewicz zauważa, że pojawił się konflikt między obowiązującym kryterium pokory i anonimowości190, a artystami, którzy chcieli pozostawić po sobie ślad na wieki191. Wyjątkowość i odmienność jednostki była postrzegana jako grzeszna i nienormalna, pomimo że autora mogła napawać duma, nawet jeśli ukryta, z powodu jego indywidualizmu192. Monomach wielokrotnie przeprasza i poniża się w swoim dziele, ale jednocześnie daje siebie na wzór do naśladowania w swojej autobiografii, możliwe więc, że był dumny z swojego indywidualizmu, ale czuł się z tego powodu grzeszny i dręczyły go różne rozterki. Ludziom średniowiecza stale towarzyszyła myśl o śmierci, która wyciskała piętno na ich życiu codziennym193 i zdaje się, że Monomach nie różnił się w tej materii od nich. Zresztą na początku Pouczenia zaraz po przedstawieniu się książę informuje, że napisał kilka swoich rad, jak to określił, kiedy był blisko śmierci. W poszukiwaniu autorytetów Monomacha w jego dziele o charakterze politycznym zwracają uwagę cytaty z kazań duchownych czy pouczeń władców, jak Bazylego Wielkiego, czy z ksiąg biblijnych. Artur Kijas spostrzega podobieństwo w fragmencie Pouczenia do kazań Bazylego194. Monomach troszczył się przede wszystkim o jedność i bezpieczeństwo kraju, a większość swojego życia poświęcił na walkach z Połowcami, którzy nękali Ruś. Pouczenie szczegółowo przeanalizował pod względem głównie teologicznym. Gerard Podskalsky195. Pierwsza część została napisana dla dzieci autora i innych odbiorców.

187 188

A. Guriewicz, op. cit., s. 115-119. Ibidem, s. 119. 189 G. Podskalsky, Literatura teologiczna Rusi Kijowskiej 1988 - 1237, przekł. J. Zychowicz, Kraków 2000, s. 210. 190 A. Guriewicz, op. cit., s. 159. 191 Ibidem, s. 159-160. 192 Ibidem, s. 160. 193 Ibidem, s. 105. 194 A. Kijas, Obraz księcia – rycerza w świetle „Pouczenia”.., op. cit., s. 56. 195 G. Podskalsky, op. cit., s. 304 - 308.

43 Włodzimierz Monomach umieszcza fragmenty z Psałterza (Ps. 42, 6), z pouczenia z żywota Bazylego Wielkiego autorstwa Pseudo-Amfilocha z Ikonium, z liturgii i Pisma Świętego oraz wyciąga z nich rady i pouczenia, aby panować nad sobą i żywić cierpliwą miłość (…), wspierania sierot i wdów oraz stałego praktykowania pokuty, łez i jałmużny196. Autorowi Pouczenia chodzi jedynie o skromne uczynki, a nie ascezę i życie pustelnika197. Następnie czytamy pochwałę stworzenia, a historyk zastanawia się czy nie pobrzmiewają tutaj echa Szestodniewu Jana Egzarchy, aby wkrótce stwierdzić, że sam autor uświadamiał sobie brak powiązania myślowego, skoro (…) prosi czytelników o wyrozumiałość.198 W drugiej części Włodzimierz Monomach pisze bardziej osobiście już jako ojciec do swoich dzieci i wzywa do modlitwy skróconą modlitwą Jezusową. Następnie kreśli książęce obowiązki, które przypominają o wzorze postępowania wedle wskazówek, jakie nakreślił Nicefor dla Monomacha199. Metropolita w jednym z swoich kazań do duchowieństwa i wiernych pouczał, że grzechy można zmazać ofiarą i postem, a modlitwa i miłosierdzie są ze sobą ściśle powiązane, a w duchowym przesłaniu dla księcia, ostrzega Monomacha przed pijaństwem200. Nicefor uznawał władzę świecką przed kościelną, a władcę porównywał do duszy ludzkiej, która ma kierować wszystkim. Nieustannie przypominał Monomachowi, że powinien być pasterzem dla swoich poddanych. W jeszcze innym pouczeniu mówi do niego, że powinien bronić kraju przed schizmatyckim Kościołem łacińskim201. Książę wg Nicefora musiał być gorliwym i sprawiedliwym monarchą. Nicefor tłumaczył Monomachowi, że ludzie patrzą tylko na jego osobę, a Bóg zagląda w serce202. Bardziej znane są jego listy do Monomacha. W jednym z nich odpowiada na pytanie władcy, dlaczego chrześcijanie obrządku łacińskiego nagle stali się heretykami. Nicefor napisał ten utwór w formie traktatu na osobiste życzenie księcia, formułując przeszło dwadzieścia zarzutów przeciwko łacinnikom203. List ten był częścią polityki Monomacha, ale jednocześnie wpływu Nicefora, który pewnie był nauczycielem księcia. Andrzej Poppe tymczasem rysuje teologię na przykładzie listów Nicefora do Monomacha. W jednym liście naucza o źródłach dobra i zła, właściwościach duszy i ciała oraz kreśli wzór postępowania idealnego władcy204. Nicefor w oczach Poppego uznaje wyższość władzy świeckiej nad kościelną, a echa jego nauki
196 197

Ibidem, s. 306. Ibidem, s. 306. 198 Ibidem, s. 307. 199 Ibidem, s. 306-307. 200 Ibidem, s. 137. 201 Ibidem, s. 64. 202 Ibidem, s. 212-213. 203 Ibidem, s. 250-252. 204 A. Poppe, Nicefor, [w:] SSS, s. 369.

44 doszukuje się właśnie w Pouczeniu Monomacha. W jednym z listów pasterskich podkreśla prostotę języka i wnioskuje, że to była cecha działalności duszpasterskiej Nicefora. Zwraca uwagę, przywołując jedną z pieczęci Nicefora przedstawiającą Bogarodzicę, że Nicefor krzewił również kult maryjny205. Wydaje się, że w Pouczeniu również występuje prostota języka i nauki Nicefora. W modlitwie Monomacha tymczasem pojawia się również zwrot do Matki Bożej. Ów wzór postępowania Monomach rysuje w swojej autobiografii, dając siebie za przykład, a co szczegółowo analizuje Artur Kijas206. Obraz księcia-rycerza zestawić można z zwierciadłem panującego. Gerard Podskalsky stwierdza, że wydarzenia z życia Monomacha mają być niejako argumentami dla jego pouczenia. Zwraca również uwagę na fragment zdania Monomacha, gdzie opiekował się ubogimi, wdowami, sierotami i Kościołem oraz stwierdza dalej, że miał na cel wskazanie drogi postępowania dla jego synów nie lękając się śmierci, z męską odwagą i ufnością w Bogu207. W jeszcze innym zdaniu Monomach pisze czy też przepisuje:
Przecz bolejesz duszo? Przecz niepokoisz mię? Ufaj Bogu, albowiem wierzę w niego208,

które mogą świadczyć o przekonaniu, że ciało uwierzyło w wiarę chrześcijańską, więc niech dusza zaufa ciału, co może świadczyć o rozterkach wiary Monomacha, pomimo, że na zewnątrz starał się być pobożnym i bogobojnym. Aleksander Gieysztor stwierdza, że trudności dwojakiego rodzaju wymagały perswazji, aby doprowadzić wiernych do chrztu, a potem zachęcić ich umysły, ukształtować ich postawy do uwierzenia w prawdę chrześcijan209. Chrześcijaństwo na Rusi umacniało się po chrzcie w 988 roku. Nowa religia na Rusi sakralizowała moralność mogą świadczyć dziękczynienia Bogu przez Monomacha w jego utworze. Aleksander Gieysztor zaznaczył, że istniało zjawisko dwojewierje, tj. wiary podwójnej, której wyznawca wychwalał zalety tak jednej, jak i drugiej wiary. Jednak w czasach Monomacha to zjawisko prawdopodobnie zanikło. Zdolność książąt do prowadzenia krucjat przeciwko połowieckim innowiercom może świadczyć o sukcesie chrześcijaństwa w tamtym czasie na Rusi. W najwyższej warstwie kultury umysłowej chrześcijaństwo wywołały

205 206

Ibidem, s. 370. A. Kijas, Obraz księcia-rycerza…, s. 55. 207 G. Podskalsky, op. cit., s. 307. 208 Pouczenie, op. cit., s. 179. 209 A. Gieysztor, Słowiańskie wierzenia tradycyjne i chrystianizacja Rusi, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, op. cit. s. 80.

45 pogłębioną refleksję historiograficzną, teologiczną i moralną210. Myślę, że Pouczenie jest tego dobrym przykładem. W Pouczeniu Włodzimierz Monomach przedstawia się najpierw w sposób uniżony: ja, nędzny211, co może świadczyć o jego pokorze, ale także o archetypie stylu pisania. Następnie przedstawia się, podając imiona i pochodzenie. Znamienne jest, jak pisze o swoich rodzicach: przez ojca ukochanego i matkę swoją z Monomachów”212. Podkreśla swoje powinowactwo z bizantyjską rodziną Monomachów. Może to również świadczyć o miłości i szacunku księcia do jego rodziców lub znajomości dobrych obyczajów. Wyrażenie: Siedząc na saniach213, Franciszek Sielicki tłumaczy jako metonimię będąc u schyłku życia, oczekując śmierci214, z tego wynika, że pisać mógł u schyłku swojego życia, ale Borys Rybakow zauważa, że Pouczenie ma charakter polityczny i było napisane w czasie próby zamachu stanu przez Monomacha i Światosławowiczów215. Monomach podsumowuje część właściwą dla pouczenia następująco: (…) a oto od lichego i małego rozumu mojego nauka. Jeśli nie wszystką przyjmiecie, to choć połowę216. Nakazuje dalej, aby nie wywyższali się, nie lenili i oddawali się modlitwie: Jako nad wszetecznicą i rozbójnikiem, i celnikiem zmiłowałeś się, tak i nad nami grzesznymi zmiłuj się!217. Monomach wciąż powtarza, aby opiekować się słabszymi, biedniejszymi i hierarchami Kościoła oraz zachowywać się sprawiedliwie218, ale kieruje się wskazówkami Nicefora I219. Aby przysporzyć argumentów swoim radom dla dzieci Monomach opisuje swoje wspomnienia. Włodzimierz był świadkiem trudnej sytuacji politycznej na Rusi i walk domowych, które wymagało od niego siły i odporności. Kiedy jego ojciec szukał schronienia w Kursku, swojego syna wysłał na północ do Rostowa, a więc Włodzimierz musiał przebyć kraj Wiatyczów. Miała to być pierwsza samodzielna podróż szesnastoletniego księcia220. Włodzimierz podkreślał również powinność obrony Kościoła, wdów i sierot, z obowiązku tego wywiązywał się niemal wzorowo221. Zafundował cerkiew p.w. Borysa i Gleba nad rzeką

210 211

Ibidem, s. 81-84. Pouczenie, op. cit., s. 179. 212 Ibidem, s. 180. 213 Ibidem, s. 180. 214 Ibidem, s. 180. 215 B. Rybakow, op. cit., s. 89. 216 Pouczenie, op. cit., s. 184. 217 Ibidem, s. 184. 218 Ibidem, s. 185. 219 G. Podskalsky, op. cit., s. 307. 220 A. Kijas, op. cit., s. 58. 221 Ibidem, s. 60.

46 Altą. Propagował kult tych świętych, a raczej postawę wobec praw i zwyczajów, zwłaszcza w sprawie prawa starszeństwa, a ponadto potępiał tego władcę, który nie przestrzegał praw i był tyranem i okrutnikiem222. Dotyczyło to zwłaszcza wizerunku Światopełka w propagandzie Monomacha. Łowy były znakomitą okazją do zaprezentowania siły, zręczności, odwagi223. Stawały się nie tylko świetną rozrywką i spotkaniami towarzyskimi, ale także elementem dyplomatyki. W kalendarzu Monomacha miały zajmować ważną część życia, autor nawet stwierdza, że Monomach pozostawił w Pouczeniu coś w rodzaju specjalnej myśliwskiej autobiografii. Sławę przyniosły mu jednak wyprawy wojenne, zwłaszcza za rządów w Perejasławiu224.Artur Kijas zauważył, że Monomach również stał się wiernym towarzyszem swojego konia225, co zresztą sam autor Pouczenia stwierdza w frazie, kiedy przebywał w Czernihowie: zarząd samem dzierżył, i wśród koniuchów226, a dalej: Co miał czynić pachołek mój, jam to czynił, na wojnie i na łowach, noc i dzień, w skwarze i na zimnie, nie dając sobie odpoczynku227. Wierność była cechą etosu rycerskiego także na Rusi. Rycerz był w świetle latopisów staroruskich herosem. Nie występował wątek miłości dwornej, który kolidował z surową dewocją Słowian wschodnich228. Determinowała ona lub tylko postulowała, postawy i zachowania całego społeczeństwa feudalnego. Była cechą i cnotą postawioną najwyżej. Wspomniany już kult świętych Borysa i Gleba propagowany przez Włodzimierza Monomacha już o tym świadczy. Wojciech Peltz zauważa, że wierność była normą i etyczną i obyczajową społeczeństwa, która głównie skupiała się w środowisku żołnierskim. Drużyną byli nie tylko wojownicy, ale także domownicy, czeladź i dwór książęcy, gdzie dwór odnosił się do drużyny starszej. Peltz zauważa, że w Pouczeniu wszystkie cnoty rycerskie pochodziły z jego doświadczeń młodzieńczych, kiedy dopiero kształtowała się osobowość rycerska. Stąd zwraca uwagę w poszukiwaniu genezy etosu rycerskiego na krąg drużyny młodszej. Stosunki między drużyną, a księciem były na zasadzie partnerstwa, można byłoby stwierdzić niejako na zasadzie Okrągłego Stołu króla Artura w realiach ruskich. Drużyna strzegła przede wszystkim bezpieczeństwa księcia, który oczekuje i doświadcza tej wierności. Tworzy się poczucie szczególnej bliskości, niemalże więź rodzinna. Peltz przypuszcza, że określone
Ibidem, s. 61. Ibidem, s. 58. 224 Ibidem, s. 58-59. 225 Ibidem, s. 62. 226 Pouczenie, op. cit., s. 192. 227 Ibidem, s. 192. 228 W. Peltz, Wierność rycerska na Rusi, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, Zielona Góra 1997, s. 45.
223 222

47 wzorce zachowań kształtowały się poprzez mechanizmy będące w grupie rówieśniczej, wspólnocie pokoleniowej, w której istotną rolę odgrywa poczucie lojalności, wzajemna pomoc czy uznanie przywództwa obok rywalizacji. Te mechanizmy są realizowane poprzez naśladownictwo i empatię, dzięki którym książę staje naturalnym przywódcą, który jednocześnie bywał często także rówieśnikiem swoich drużynników229. Nie tylko dowodzi drużyną, ale jest jej członkiem, dzieli wszystkie jej losy, jest towarzyszem broni230. Stąd też wierność nie stała się instytucją, ale zbudowana na emocjach była cechą naturalną. Autor stwierdził, że wierność między drużyną a księciem była dwubiegunowa. Drużynnicy stawali się często doradcami, a ośmielę się stwierdzić, że mogli nawet być przyjaciółmi księcia, chociaż wchodzili w kompetencje doradzania członkom drużyny starszej. Wierność na Rusi była więc cechą naturalną, zbudowaną na sferze emocjonalnej i z pewnością Włodzimierz Monomach tę cechę posiadał. Ważnym składnikiem wzorca księcia – rycerza była także jego hojność. W przypadku Włodzimierza Wsiewołodowicza była to hojność z konieczności, jak i naturalna231. Monomach rysuje się jako książę, zatroskany bezpieczeństwem i pomyślnością swojego kraju. Nie był pyszny, leniwy czy podły. Był dobroczyńcą Kościoła i bezwzględny dla wrogów, chociaż zabijał tylko w walce. Wysławił się w wyprawach na Połowców. Artur Kijas zauważa, że wzorzec księcia – rycerza zawarty w Pouczeniu ma wiele cech etosu rycerskiego. Monomach uważał, że najważniejszym obowiązkiem panującego była troska o pomyślny rozwój kraju. Natomiast księcia – rycerza miała cechować wzajemna ustępliwość, pracowitość, zrozumienie, ostrożność, posłuszeństwo i podporządkowanie starszym, męstwo, odwaga, wierność przysiędze, szlachetność czy hojność. Kijas zwraca uwagę na to, że etos rycerski został wzbogacony o te cechy, które były właściwe dla społecznej pozycji Monomacha i o realia ruskie. Jeśli wynikały w tym etosie różnice na zachodzie i wschodzie Europy, to raczej z geograficznego położenia i zróżnicowanego sąsiedztwa232.

229 230

Ibidem, s. 46-51. Ibidem, s. 51. 231 A. Kijas, Obraz księcia-rycerza, op. cit., s. 60. 232 Ibidem, s. 61-62.

48 5.5. List do Olega

Monomach napisał także list do Olega oraz swoją modlitwę, ponadto wygłaszał przemówienia, ale tych już nie zapisał. List został napisany po śmierci syna Izjasława w wyprawie na Suzdal w 1096233. W tym liście książę wyznaje swoją skruchę i grzeszność przed nadawcą, cytując pisma o charakterze religijnym. W przedmowie listu okazuje chęć pogodzenia się za namową syna Mścisława, którego nadawca jest ojcem chrzestnym, ale także wskazuje tutaj, że nie jest pysznym władcą, wiedzącym wszystko, kiedy pisze, jak jego syn, młodszy od niego, upokarza się i oddaje się Bogu, podczas gdy on trwa w grzechu. Dalej oczekuje podobnej postawy od Olega, jaką on prezentuje w liście, czyli prosi wroga o odpuszczenie mu grzechów i ukorzenia się przed Bogiem. Następnie oskarżając Olega o śmierć jego syna Izjasława, nadawca powinien pierwszy posłać do Monomacha234, ale autor listu wykazuje się pokorą, którą podkreśla swoim stylem. Utrzymując, że większość słów w liście może nie oddawać prawdziwych intencji Monomacha, to można odnaleźć tutaj rozpacz ojca i obarczanie się winą po stracie syna:

Biada mi cóż uczyniłem? Wykorzystawszy jego głupotę, dla nieprawości świata tego marnego, znalazłem grzech sobie, ojcu i matce łzy235

a następnie przyrównuje ów rozpacz i winę po stracie syna do króla żydowskiego Dawida, jednocześnie wyrzuca Olegowi, że mógł zaproponować chrześniakowi porozumienie się z jego ojcem, a nie wszczynanie konfliktu, dlatego tłumaczy tym fakt, że to Oleg powinien pierwszy przełamać impas w konflikcie i wyjść z propozycją pojednania236. Zapewnia dalej, że nie chce przelewać jego krwi, ale ostrzega groźnie:
nie daj mi Bóg widzieć krwi od ręki twojej237.

Monomach zapewnia Olega, że chce troszczyć się o swoich krewnych i ziemię ruską i wypomina, kiedy chciał zdobywać ziemię siłą, to on z Światopełkiem wspólnie szukali pojednania. Znamienne jest, że Monomach zapewnia, że sam siebie oskarży się na Sądzie

233 234

PML, Rok 6604 [1096]. List do Olega.., op. cit., s. 193-194. 235 Ibidem, s. 194. 236 Ibidem, s. 194. 237 Ibidem, s. 195.

49 Ostatecznym, ponieważ twierdzi, że sprawy duchowe są dla niego najważniejsze238. To ma być argument o szczerości i życzliwości listu do Olega. Opisuje Olegowi wyrzucając mu, że kiedy jest mu źle, to znajduje się u niego syn chrzestny z bratem w gościnie, ale jeśli dobrze, to, zastanawiając się logicznie239, synów Monomacha nie ma u niego w gościnie240. Z jednej strony nawołuje w liście do Olega zgody i pierwszy wyciągając dłoń do pojednania, uważa, że poniża się, ponieważ w jego mniemaniu to Oleg był winny i to on powinien pierwszy uczynić gest pojednania. Z drugiej strony udowadnia czy próbuje stworzyć wizerunek człowieka zatroskanego o pokój w rodzinie, gdzie w hierarchii zajmowałby najwyższą pozycję. Mścisław ostatecznie rozprawił się z Olegiem, zagarniając zdobycze jego młodszego brata. List Monomacha miał znaczenie propagandowe i ze swoim pokojowym przesłaniem nie osiągnął skutku.

5.6. Modlitwa

W modlitwie przypisywanej Monomachowi dostrzega się naśladowanie kanonów modlitewnych św. Andrzeja z Krety, który pochodził z przełomu VII i VIII wieku241. Można przyjąć, że ów modlitwa jest autorstwa Monomacha z wstawkami z innych źródeł, co było dość powszechne w pisarstwie XII wieku242, to wykazuje się świadomością swoich win, grzechów i szuka litości i przebaczenia u Boga, a jednocześnie składa prośby do Niego, jako władca państwa ruskiego. Można dostrzec w modlitwie problemy społeczne, które Monomach dostrzegał, jak na przykład prosząc o sprawiedliwość dla wszystkich bez różnicy majątku czy wyznając o niesprawiedliwości możniejszych wobec ubogich243. Gdzie indziej składa opiekę nad Kijowem na ręce Matki Boskiej, co sugeruje o istnieniu w tym czasie lub propagowaniu na Rusi kultu maryjnego. Prywatnie prosi również o mądrość i inne cechy potrzebne do dobrego rządzenia. Można również przyjąć, że modlitwa ta została tylko przypisana Monomachowi w procesie tworzenia legendy wokół niego. Mogła mieć charakter polityczny, jak i zarazem religijny. Postawiono w niej prymat Kijowa, który można utożsamiać z całą Rusią, a skoro tak to powstał na zamówienie kijowskiej elity politycznej,
238 239

Ibidem, s. 195. Franciszek Sielicki pisze w przypisie 221, że brakuje wyrazu na początku zdania Jeśli ci dobrze, to […], ibidem, s. 195. 240 Ibidem, s. 195. 241 Modlitwa Włodzimierza Monomacha, [w:] PML, przekł. F. Sielicki, F., przypis 222, s. 196. 242 A. Guriewicz, op. cit., s. 115. 243 Modlitwa.., op. cit., s. 197.

50 albo duchownego związanego z Kijowem, albo jeszcze na zamówienie księcia kijowskiego Monomacha. Może być również manifestem książęcym, traktującym o przykładzie wiary, jaką miał reprezentować książę244. Można wyróżnić w tej modlitwie trzech odbiorców. Na początku modlący składa prośby i dziękczynienia do Boga – Stwórcy, następnie do Matki Boskiej, aby później do świętych, w tym przypadku do św. Andrzeja z Krety. W pierwszej części składa indywidualne prośby, a następnie modli się za swoich poddanych i mienie. Modlitwa kończy się adresem wychwalającym do Matki Boskiej. Na końcu prosi Ją o wstawiennictwo na Sądzie Ostatecznym245.

244 245

Ibidem, s. 196-197. Ibidem, s. 196-197.

51

6. Legendy
Byliny ludowe łączą legendę Włodzimierza Monomacha z jego pradziadkiem. Trudno jest wydzielić, które historyjki przypisać któremu Włodzimierzowi. W bylinach Honorata Nogieć dostrzegła wyjaskrawianie, wbrew
246

często

rzeczywistości,

pozytywnych

i

negatywnych cech księcia Włodzimierza

. Negatywny wizerunek przypisuje różnemu

postrzeganiu, ocenie i interpretacji działalności Włodzimierza przez różne warstwy społeczne w różnych zakątkach kraju247. Ciekawym elementem w bylinach jest utożsamianie Tugorkana z Tugarynem był niejako bohaterem-smokiem, z którym walczyli ruscy rycerze248. W postrzeganiu obcych na Rusi związane jest z pojmowaniem samego pojęcia Ruś w sensie wspólnoty religijnej, ziemi ruskiej, państwa polityczno – administracyjnego, wielkiej rodziny słowiańskiej oraz wspólnoty chrześcijańskiej.249 Chrześcijaństwo postrzegano przyjaźnie w stosunku do Bizancjum, Niemiec, Moraw, Polski i Bułgarii, Judaizmu w Chazarii nie rozumiano, a za muzułmanami nie przepadano. Społeczeństwo ruskie wyemancypowało się z społeczności plemion słowiańskich, co odróżnia ich świadomość i sposób bycia. W wizerunku obcych na pierwszym planie znaczenie miały działania militarne, a do negatywnej oceny obcych dużą rolę odgrywała religia w latopisach. Opinie kronikarzy zmieniały się wraz z zleceniodawcami. Adam Suchenek wymienia trzy takie redakcje: w 1113 za Światopełka, w 1116 za Włodzimierza Monomacha i ostatnią w 1117 za Mścisława. Pierwsza wychwalała czyny Światopełka, druga eksponowała zwycięstwa nad Połowcami, a trzecia informowała o północnych rubieżach państwa ruskiego za czasów Mścisława. Światopełkowym pisarzem był Nestor, a Monomachowym ihumen Sylwester, Mścisławowi pozostał nieznany. Adam Suchenek zwraca również uwagę na wyjątkową pozycję Czudów na Rusi i wnioskuje, że mogli stanowić poważną siłę podczas wypraw ruskich w książęcych drużynach, jak także Ugrofinów, którzy robili kariery w aparacie władzy250. Na Rusi w bylinach ludowych a także w folklorze rosyjskim pojawiał się bardzo często motyw antycznego herosa, którymi byli ruscy bogatyri251. Bogatyri był potężnym, prawie niepokonanym i walecznym bohaterem - rycerzem. Samo słowo jest pochodzenia tureckiego z VII – X wieku i zastąpiło wcześniejsze chrabr. Najsłynniejszymi bogatyriami
H. Nogieć, Bogatyri, http://www.krak.krakow.pl/boatyri.html, s. 7, 15 maja 2008, 13:50. Ibidem, s. 8. 248 Ibidem, s. 7. 249 A. Suchenek, Wizerunek obcych w „Powieści minionych lat”, [w:] Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo – Wschodniej, p. red. J. Tyszkiewicz J, Warszawa 2007, s. 84. 250 Ibidem, s. 86-97. 251 H. Nogieć, op. cit., s. 1.
247 246

52 byli Ilja Muromiec, Alosza Popowicz i Dobrynia Nikitycz, w których żywotach ludowych przejawiają się wątki z udziałem księcia Włodzimierza, zazwyczaj pradziadka Monomacha. Najwięcej miejsca w bylinach zajmuje jednak Ilja, który ma utożsamiać ducha narodu ruskiego i rosyjskiego, a przede wszystkim wśród chłopów. Naczelnym zadaniem Ilji była wierna służba ojczystej ziemi oraz jej prawowitemu władcy, który stał na czele piramidy społecznej. Zapis z końca XVI wieku o nim pochodzi od wspomnień posła Ericha Lassota z jego odwiedzin w Kijowie, gdzie miał widzieć obok grobowców Olgi i Jarosława Mądrego, grób Ilji, chociaż w tym czasie był pusty. Ciało Ilji zostało bowiem przeniesione do Ławry Kijowsko – Pieczewskiej i pochowane obok grobu Nestora i innych. Co jest ważne, Ilja w jednej z bylin był członkiem drużyny książęcej. Oczywiście nie sposób dojść prawdy o nim, gdyż historie w mitach ulegały metamorfozie. Fakt jednak jest taki, że wierność Ilji do księcia, ziemi i służba w drużynie, miały niewspółmierne znaczenie dla cyklu włodzimierskiego252. Przeciwnikiem Ilji był Słowik Rozbójnik, który może być odpowiednikiem rzeczywistego zbójnika Moguta za czasów włodzimierskich. Ilja był rycerzem książęcym Włodzimierza. Jego przygody opierają się na trzech płaszczyznach: spotkaniu z rozbójnikami, z królewną oraz poszukiwania skarbu. Istnieje jedna bylina traktująca o kłótni Ilji z księciem, z którym kłócił się nieustannie253. Być może ma jest to przykład partnerskich relacji między księciem ruskim, a jego drużyną, o czym była mowa wcześniej. Okazuje się, że historia Bogatyri rysuje w świadomości społeczeństwa stosunki rycerzy z księciem oraz toposy postępowania i wierności wobec feudała.

6.1. Czapka Monomacha

Życie Włodzimierza Monomacha stało się przedmiotem tworzenia legend i ludowych bylin oraz wspominaniem czasów przed mongolską inwazją i to z nim powiązano dzieje rosyjskich klejnotów koronnych carów, które podobno miał podarować cesarz bizantyjski, wśród których znajdowała się tzw. czapka Monomacha, korona, którą koronowano wszystkich carów i symbol ich samodzierżawia254. Czapka nie była tylko nakryciem głowy,

252 253

Ibidem, s. 1-2 Ibidem, s. 3-4. 254 Wł. Serczyk, op. cit., s. 32.

53 ale również stanowiła tradycyjny wyróżnik wyjątkowości i przynależności do określonej grupy, a ponadto była symbolem władzy świeckiej, duchownej czy wojskowej255.

Rysunek nr 1. Tzw. Czapka Monomacha. Insygnium koronacyjne moskiewskich i rosyjskich carów.

Była zdobiona kamieniami szlachetnymi i krzyżem i otoczona futrem z soboli, a zwężała się ku górze, stała się przede wszystkim symbolem władzy. W bajkach rosyjskich takie czapki nosili carewicze, a przed wybuchem rewolucji bolszewickiej ów czapka widniała nawet w herbach Tweru, Kijowa, Nowogrodu, Smoleńska i Włodzimierza256. Koronowano ją wszystkich carów, aż do czasów chodyńskiej tragedii, kiedy 18 maja 1896 roku na przedmieściach Moskwy odbywał się festyn ludowy z okazji uroczystości koronacji Mikołaja II, kiedy zawaliły się stropy drewniane i zginęło przeszło dwa tysięcy ludzi, a kilkadziesiąt zostało rannych257. Czapka Monomacha jest przechowywana do dzisiaj na moskiewskim Kremlu258. Legenda o czapce Monomacha sięga korzeniami wieku XVI, wg której była prezentem od Konstantyna IX Monomacha dla jego wnuka Włodzimierza. W rzeczywistości dar mógł otrzymać w XIV wieku książę Iwan Kalita lub Jerzy Daniłowicz od chana Uzbeka, ale jako insygnium koronacyjnym posłużył się nią dopiero Iwan III Srogi w 1498, kiedy

255 256

A. Mosiewicz, Z konia skikający, czapki chylący.., s. 15 maja 2008, 14:50. Ibidem, s. 2. 257 B. Rybakow, op. cit., s. 181. 258 Wł. Serczyk, op. cit., s. 32.

54 uroczyście przekazał ją swojemu synowi, Dymitrowi, a od czasów Iwana IV Groźnego stała się stałym elementem koronacji wszystkich carów do 1682, kiedy stworzono skromniejszą jej kopię, wykorzystaną do koronacji Piotra I. Kiedy ten ogłosił się imperatorem zastąpił regalia carów cesarską koroną Rosji. Czapka Monomacha ma wiele wspólnego z wywodzącą się z tradycji rodzin tatarskich Mniejadą, herbem szlacheckim wśród bojarów na Ukrainie i Rusi Czerwonej, który pojawił się po raz pierwszy w testamencie wielkiego księcia Iwana I Kality z I połowy XIV wieku. Zamiennie stosowano na czapkę Monomacha, nazwę Złota Czapka. Borys Rybakow przywołuje bylinę ludową:
Bogate jemu słał dary,/ By Carogrodu mu nie odjął Włodzimierz książę259

z której wynikałoby, że basileus Aleksy I Komnen obawiał się Monomacha. Borys Rybakow podaje, że ludność ruska po najeździe mongolskim szukała pocieszenia w przeszłości, zwracając się ku czasom rządów Monomacha. Zwłaszcza „Słowo o zagładzie ruskiej ziemi” idealizowało Ruś i sławiło rządy tego księcia, którego tworzenie legendy odnawiało cykl włodzimierski i go kontynuowało od Włodzimierza I, po Włodzimierza II Monomacha260. Zarówno w piśmiennictwie feudalnym jak i w ludowych bylinach spotyka się jedność oceny tego władcy261. Czapka Monomacha miała być częścią darów Aleksa I Komnena, które to miały być rezultatem konfliktu rusko – bizantyjskiego nad dolnym Dunajem262. Włodzimierz Monomach prowadził po zdobyciu stolca kijowskiego aktywną politykę w kierunku posiadłości naddunajskich, gdzie wysłał tam Leona Diogenowicza na wyprawę przeciwko państwu bizantyjskiemu263. W relacjach bizantyjsko – ruskich Rurykowicze pragnęli przynajmniej poszerzyć swoje wpływy w tym rejonie lub zająć Konstantynopol, ale bez rezultatu kiedy władza Komnenów wzmocniła się, a Aleksy I zawarł sojusz z królem węgierskim. W efekcie tego konfliktu, który w latopisach stał się bardzo ważnym elementem w polityce południowej księcia ruskiego, Aleksy I wysłał Włodzimierzowi II wiele darów, a wśród nich cesarską koronę Konstantyna IX Monomacha, która to miała stać się ważnym elementem koronacyjnym carów moskiewskich. Jednakże Jarosław Dudek zauważa, że źródła bizantyjskie nie wspominają o najeździe wodzów Monomacha na ziemie bizantyjskie w 1116,

259 260

B. Rybakow, op. cit., s. 89. Ibidem, s. 89. 261 Ibidem, s. 89. 262 J. Dudek, Diogenowicze na ziemi ruskiej i połowieckiej w XI i XII wieku, s. 16. 263 Ibidem, s. 16.

55 ale do tego roku drużyny ruskie wyprawiały się wiele razy przeciwko Połowcom, którzy uciekali aż nad Kaukaz i na ziemie bizantyjskie, gdzie za zgodą basileusa niektórzy uciekinierzy osiedlali się nad Dolnym Dunajem, zyskując sobie nowych poddanych. Chociaż stwierdza, że wyprawa Leona nad dolny Dunaj nie była wymierzona w cesarza bizantyjskiego, który przeciwko ruskim książętom nic nie miał. Sprzeciw basileus wyraził tylko dlatego, że wyprawę ruską prowadził krewny dawnego pretendenta do tronu. Sam Włodzimierz Monomach prowadził aktywną politykę głównie przeciwko Połowcom i nie był zainteresowany konfliktem z Bizancjum, znając już doświadczenia z poprzednich wypraw jego dziadka264.

264

Ibidem, s. 17-20.

56

7. Zakończenie
W swojej pracy chciałem zarysować w pierwszej części życie i działalność Włodzimierza Monomacha w jego relacji z rodziną, krewnymi, drużyną, poddanymi, państwem, Cerkwią, a także z nim samym. Opierając się na myśli Henryka Paszkiewicza, w studiach orientowałem się w znacznej mierze na źródłach pisanych i w nich, a zwłaszcza w tych autorstwa Włodzimierza Monomacha, próbowałem doszukać się jego świadomości i indywidualności poprzez próbę zestawienia z wybranymi intelektualistami z Europy Zachodniej. Próbowałem nawet zrozumieć tego księcia poprzez wyrysowanie życia codziennego społeczeństwa, w którym urodził się, wychował i żył. Włodzimierz Monomach był wyjątkowym władcą świeckim. Nie tylko posiadł umiejętność czytania i pisania, co nie było dość częste dla osób świeckich, ale także był oczytany w literaturze, którą skutecznie wykorzystywał w uprawianej przez siebie propagandzie i polityce. Walczył nie tylko mieczem, ale także piórem i kałamarzem. Stał się z powodu własnej działalności i przyszłych wydarzeń bohaterem ruskim, którego połączono w podaniach ludowych z jego pradziadem. Ten książę kijowski umocnił swój prymat i znaczenie Kijowa nad całą Rusią, pobił Połowców, ale także fundował klasztory i cerkwie. Rozwijał też gospodarkę. Jego i syna, Mścisława, rządy na Rusi przyniosły na krótki czas społeczeństwu ruskiemu chwilę wytchnienia i spokoju przed smutnymi czasami niewoli mongolskiej.

57

8. Bibliografia
Źródła

1. Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki, Wrocław 1999. 2. Pouczenie, [w:] Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 179 – 192. 3. List Włodzimierza Monomacha do Olega Światosławicza, [w:] Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki, Wrocław 1999, ss. 192 – 195. 4. Modlitwa Włodzimierza Monomacha, [w:] Powieść minionych lat, przekł. F. Sielicki, Wrocław 1999, s. 196 – 197. 5. Kroniki staroruskie, przekł. E. Goranin, F. Sielicki, H. Suszko, Warszawa 1987, s. 15 – 197. 6. Latopis Kijowski 1118-1158, przekł. E. Goranin, Wrocław 1995.

Opracowania

1. Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1975. 2. Bloch M., Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1981. 3. Davies N., Medium, [w:] Europa, przekł. E. Tabakowska, Kraków 2003, s. 325 – 417. 4. Dudek J., Bizantyńska niewola księcia Olega Światosławowicza. Ze studiów nad pontyjską polityką Cesarstwa Bizantyńskiego w drugiej połowie XI w., [w:] Europa Środkowo - Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra 2005, s. 163 – 185. 5. Dudek J., Diogenowicze na ziemi połowieckiej i ruskiej w XI - XII w., maszynopis. 6. Duffy J. P., Ricci V. L., Carowie, przekł. R. Śmietana, Kraków 1999. 7. Fiedotow G., Święci Rusi, przekł. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002. 8. Gieysztor A., Słowiańskie wierzenia tradycyjne i chrystianizacja Rusi, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, pod red. J. Kłoczowski, Kraków 1997, s. 77 – 84. 9. Griekow B., Włodzimierz Monomach, [w:] Ruś kijowska, przekł. p. red. H. Łochocka, Warszawa 1955. 10. Guriewicz A., Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Warszawa 2002.

58 11. Jakubowski W., Luźny R., Literatura staroruska, Warszawa 1971. 12. Juriewicz O., Historia literatury bizantyjskiej, Wrocław 1984. 13. Kijas A., Włodzimierz Monomach, [w:] SSS, t. VI T-W. pod red. G. Labuda, Z. Stiebier, Wyd. Państwowa Akademia Nauk 1977. 14. Kijas A., Wsiewołod, [w:] SSS, t. VI T-W, P. red. G. Labuda, Stieber, Państwowa Akademia Nauk 1977, s. 622 – 623. 15. Kijas A., Wiesław, [w:] SSS, t. VI T-W, P. red. G. Labuda, Z. Stieber, Państwowa Akademia Nauk 1977, s. 621 – 622. 16. Kijas A., Światosław, [w:] SSS, t. VI S-Ś, P. red. G. Labuda, Z. Stieber, Państwowa Akademia Nauk 1975, s. 575. 17. Kijas A., Obraz księcia – rycerza w świetle „Pouczenia” Włodzimierza Monomacha, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, pod red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997, s. 45 – 53. 18. Kłoczowski J., Cywilizacja bizantyjsko – słowiańska, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, pod red. J. Kłoczowski, Kraków 1997, s. 85 – 105. 19. Kowalska H., Kultura staroruska XI - XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998. 20. Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2007, s. 377-378. 21. Krawczuk A., Poczet cesarzy bizantyjskich, Warszawa 2006. 22. Łowmiański H., Feudalizm u Słowian i na Rusi, [w:] Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986, s. 595 – 597. 23. Manteuffel T., Historia powszechna - średniowiecze, Warszawa 2005. 24. Milewski I., Obyczaje życia codziennego chrześcijan drugiej połowy IV wieku w świetle pism Bazylego Wielkiego, [w:] Vox Patrum Antyk chrześcijański, 32-33, 1997, s. 102-120. 25. Grodecki T., Autor i data powstania o rozróżnieniu między istotą a hipostazą (tzw. Listu 38 św. Bazylego Wielkiego), Vox Patrum XVII, 1997 32-33, s. 121-131. 26. Obolensky D., Vladimir Monomach, [w:] The Five Bizantines Portraits, Oxford 1988. 27. Obolensky D., Dziedzictwo Cyryla i Metodego, [w:] Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, pod red. J. Kłoczowski, Kraków 1997, s. 55 – 76. 28. Ochmański J., Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa 1986. 29. Paszkiewicz H., Początki Rusi, z rps. przygot. K. Stopka [przedm. J. Wyrozumski], Kraków 1996. 30. Paszkiewicz H., Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998.

59 31. Peltz W., Zagadnienie zamachu stanu w dawnej Rusi, [w:] Europa Środkowo Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra 2005, s. 13 – 19. 32. Peltz W., Wierność rycerska na Rusi, [w:] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku, pod red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997, s. 55 – 63. 33. Podskalsky G., Literatura teologiczna Rusi Kijowskiej 1988 Zychowicz, Kraków 2000. 34. Poppe A., Izjasław, [w:] SSS, p. red. Wł. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, t. II F-K, Wyd. Państwowa Akademia Nauk 1964, s. 301 - 302. 35. Poppe A., Nicefor, [w:] SSS, p. red. Wł. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, t. III L-O, Wyd. Państwowa Akademia Nauk 1964, s. 369-370. 36. Poppe A., Mole W., Nowogród Wielki, [w:] SSS, p. red. Wł. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, t. III L-O, Wyd. Państwowa Akademia Nauk 1964, s. 421-430. 37. Rybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, przekł. A. Olejarczuk, Warszawa 1983. 38. Rabinowicz M., Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przekł. W. Dłuski, Warszawa 1985. 39. Serczyk Wł. A., Historia Ukrainy, Wrocław 2001. 40. Suchenek A., Wizerunek obcych w 'Powieści minionych lat' a samoidentyfikacja narodowa mieszkańców Rusi Kijowskiej, [w:] Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo - Wschodniej cz. II, pod red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007, s. 83 – 98. 41. Tyszkiewicz J., Średniowieczne granice wytyczone wzdłuż rzek w Europie Środkowej, Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo - Wschodniej cz. II, pod red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007, s. 145 – 152. 42. Wojciechowski T., Szkice historyczne XI w., Kraków 1951. 43. Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007. 1237, przekł. J.

60 Internet

1. http://niniwa2.cba.pl/swieta_rus_i_trzeci_rzym.htm, Szostakiewicz S., Święta Ruś i Trzeci Rzym, 15 maja 2008, 13:50. 2. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4330, Mosiewicz A., Z konia skikający, czapki chylący.., 15 maja 2008, 14:50. 3. http://www.zoch.pl/Petersburg.htm, rysunek nr 1, Czapka Monomacha, 15 maja 2008, 14:00. 4. http://www.krak.krakow.pl/boatyri.html, Nogieć H., Bogatyri, 15 maja 2008 13:50.

Załącznik nr 1.
Jarosław Mądry zm. 1054 1. N.N. 2. Ingegerda, c. Olafa II Szwedzkiego

Włodzimierz Światosław zm. 1076 1. N.N., c. Ethelera, hr. Dithmarschen 2. N.N. 1. Maria, c. Konstantyna IX zm. 13 IV 1093 zm. 1060

Izjasław

Wsiewołod Andrzej

Igor

Wiaczesław zm. 1057

zm. 1052

zm. 10798

1. Oda, c. Lippolda, hr. Stade

1. Gertruda, c. Mieszka II

Marina (?) póź. Eudoksja Henryk de Stade zm. 19 V 1125

Prakseda-Adelajda

WŁODZIMIERZ WASYL MONOMACH

Janka (Anna) zm. 3 XI 1112 zakonnica kl. św. Andrzeja

zm. 20 I 1146

Leon Diogenes

1. Gytha, c. Haralda Godwinsona po 1070 2. N.N. zm. 7 V 1107 3. N.N. zm. 11 VII 1126

Agafia zm. 15 V 1157 1. N.N. wnuczka Oseni 2. N.N. ks. osetyńska Helena, zm. 18 II 1139 zm. 1154/1155

Eufemia

Mścisław Harald Teodor

Jerzy Dołgoruki

Jaropełk

Wiaczesław

Roman zm. 6 I 1119 N.N., c. Wołodara, ks. przemyskiego

Marina (?) zm. 20 I 1146 Leon Diogenes

Andrzej Dobry zm. 22 I 1142 N.N., wnuczka Tugorkana

Światosław zm. 16 III 1114

Izjasław zm. 1096

zm. 1116

zm. 4 IV 1138

zm. 15 IV 1132

Wsiewołodko

Koloman, kr. węg.

1. Krystyna,

Dawidowicz

c. Inge I, kr. szwedz.

2. N.N., c. Dymitra

Zawidowicza

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->