SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN SA BAWAT LINGGO (10 LINGGO) NG BAWAT MARKAHAN Unang Taon: (Tema: Ang Tao

Bilang Nilalang)
Unang Markahan I. Ang Kalikasan ng Tao 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Mga Paniniwala sa Paglikha sa tao Ang Material at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao Ang Kaibahan ng Tao sa Ibang Nilalang Ang Intellect at Will Ang Konsiyensya: Kahulugan, Kalikasan at Uri Paggamit ng Konsiyensiya sa Makatwirang Pagkilos Ang Tao Bilang Nilikhang may Dignidad. Ang Layunin ng Tao sa Buhay a. Pagpapaunlad ng Sarili b. Pag-iingat ng Kapaligiran c. Paglilingkod sa Kapwa at Diyos 1.9 Mga Kilos at Gawi ng Taong may Dangal 1.10 Mga Gawaing Nagtataguyod ng Kaganapan ng Pagkatao Ikalawang Markahan II. Pagkilala sa Sariling Pagkatao II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 Katangian ng Kabataan Pagkilala ng Mga Kakayahan at Hilig Ang Self-image, Reputasyon, Actual Self, at Real o True Self Pagbuo ng Sariling Self-image Pagkilala ng Actual Self Pagkilala ng mga Kahinaan Bilang kabataan Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Sarili Wastong Pamamahala ng Emosyon Pagpapaunlad ng Itinakdang Kasarian Pananaw sa Real o True Self

Ikatlong Markahan III. Ang Mga Pagpapahalaga at Mga Birtud III.1 III.2 III.3 III.4 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga Mga Katibayan ng Pagkakaroon ng Pagpapahalaga Ang Kalikasan ng Pagpapahalaga Ang Pagkakaiba ng Pagpapahalaga sa Birtud

8 III.III.1 Ang Kalikasan at Layunin ng Pamilya 2.2 Ang Impluwensiya ng Pamilya sa Paglinang ng Pakikipagkapwa .7 Pananampalataya sa Diyos: Mahalagang salik sa Pagkamit ng Mithiin IV.7 III.4 1. Ang Pagpapasya at Ang Pagtatakda ng Mithiin IV.6 III. Ang Makabuluhang Pakikipagkapwa 1.9 Ang Disiplina at Sariling Pag-unlad Ikalawang Taon: (Tema: Ang Tao Bilang Panlipunang Nilalang) Unang Markahan I.5 III.9 Ang Pagpapahalaga. Paniniwala (Belief).5 1.4 Matalinong Pagpapasya: Likas sa Tao Mga Pamantayan sa Paggawa ng Matalinong Pasya Ang Kahalagahan ng Positibong Pananaw sa Pagpapasya Ang kahalagahan ng Kaalaman sa Real o True Self sa Pagkamit ng Mithiin IV. Ideals.9 Kapwa: Kahulugan at Lawak Mga Antas ng Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Pakikipagkapwa Ang Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa Ang Mga Uri ng Komunikasyon sa Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Mabisang Komunikasyon Mga Bunga ng Di-Wastong Pamamahala ng Emosyon Wastong Pamamahala ng Emosyon Batayan ng Pakikipag-ugnayan sa Katapat na Kasarian Ikalawang Markahan II.2 IV.5 Pagtatakda ng Makatotohanang Mithiing Pansarili IV.6 1.7 1.8 Ang Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga sa Pagpapaunlad sa Sarili IV.1 1.3 IV.3 1.6 Pagbuo ng Hakbangin sa Pagkamit ng Mithiin IV. Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa 2. Saloobin (Attitude) Ang mga Pangunahing Birtud Ang Proseso ng Pagpapahalaga Ang Sistema ng Pagpapahalaga Ang Impluwensiya ng Pagpapahalaga sa Pagpapaunlad ng Sarili Ikaapat na Markahan IV.8 1.2 1.1 IV.

8 Sama-samang Pagsisikap Tungo sa Katatagan ng Pamilya 2.2 4. Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.3 4.5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3. Barkadahan 4.4 Pagpapatawad sa Nagkasala 3.10 Pagpapatatag ng Pakikipagkapwa Ikaapat na Markahan IV.7 Pagpapakita ng Awa (Compassion) sa Kapwa 3.4 Mga Isyu at Suliranin Tungkol sa Pamilyang Pilipino Ang Pagsasama ng Di-Kasal Mga Dahilan ng Paghihiwalay ng Ama at Ina Mga Limitasyon sa Pakikisama sa Kapwa a. Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa 4.2 Katapatan: Mahalagang Salik sa Pakikipagkapwa 3.1 4. Fraternity d.7 4. atbp.9 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Pakikipagkapwa 3. Gang.1 Kahulugan ng mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3. Mga Bunga ng Walang Batayang Usap-usapan Diskriminasyon sa Pakikipagkapwa Ang Epekto ng Pangigipit (Harassment) sa Kapwa Paggalang sa Awtoridad Mga hakbangin sa Paglutas sa mga Isyu Tungkol sa Pakikipagkapwa .6 Pagmamalasakit sa Kapwa 3. Peer Pressure c.4 Paggalang sa Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya 2.3 Ang Gampanin ng Kasapi ng Pamilya 2.6 4.5 4.5 Mapanagutang Pagpili at Paggamit ng Media at Information Technology: Tungkulin ng Pamilya 2.8 4.9 b.6 Kahalagahan ng Dayalogo sa Pamilya 2.3 Pang-unawa sa Kapwa 3.2.7 Mga Paraan sa Pagpapatibay sa Katatagan ng Pamilya 2.8 Paglilingkod sa Kapwa 3.9 Pananampalataya sa Diyos: Sandigan ng Pamilyang Pilipino Matatag na Pamilya: Sandigan ng Matatag na Lipunan Ikatlong Markahan III.

1 1.Ikatlong Taon: (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.2 2. Mga Birtud at Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa 3.4 1.7 1.9 Mapanagutang Paggamit ng Pinagkukunang-yaman Ikatlong Markahan III.Katuturan .3 Pagmasigasig: Salik sa pag-unlad 3.2 Positibong Pananaw sa Paggawa 3.8 1.6 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Bigyan ng Panibagong Direksiyon 3.6 Paggawa: Kahulugan at Moral na Batayan Layunin ng paggawa Dignidad sa Paggawa Prinsipyo ng “Solidarity” at “Subsidiarity” Paggawa bilang paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Likas-kayang pag-unlad .1 Mga Birtud at Pagpapahalagang may Kaugnayan sa Paggawa 3. Ang Tao Bilang Manggagawa 2.4 2. Para sa Tao 1.3 2.2 1.3 1.Kahalagahan 2.8 Ang Wastong Paggamit ng Likas na Yaman 2. Ang Lipunan.1 2.6 1.5 1.4 Bunga ng Katapatan sa Paggawa 3.7 Mga Pamamaraan Tungo sa Likas-kayang Pag-unlad 2.7 Wastong Paggamit ng Oras .5 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Panatilihin 3.5 2.9 Lipunan: Katuturan at Kahalagahan Kahalagahan ng Mga Karapatan ng Mamamayan May Pananagutang Kaakibat ang mga Karapatan Gawaing Nagtataguyod sa Karapatang Pantao Ang Moral at Legal na Kilos Ang Batas: Batayan ng Kaayusan ng Lipunan Kahalagahan Pagsunod sa mga Alituntunin at Batas Lipunan : Para sa kabutihang Panlahat Mga Hakbangin para sa Pagpapaunlad ng Lipunan Ikalawang Markahan II.

4 I. Ang Moral na Kilos II.10 Mapanagutang Paggawa: Handog sa Diyos Ikaapat na Markahan III.7 Mga Gawaing Magbibigay daan sa Pagkakamit ng Mabuting Hinaharap Ikaapat na Taon: (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.9 Katatagan sa Paggawa 3.1 Mga Salik sa Pagpili ng Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo 4.2 Imbentaryo ng sariling interes at potensiyal 4.5 Kahalagahan ng Kahusayan (Excellence) sa Paggawa 4.1 II. Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao I.7 I.5 I. Kailan Mali .6 I.3.4 Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Talino at Kakayahan 4.3 I.8 Pagkamalikhain sa Gawain 3.8 I.3 Mga kasanayang kinakailangan sa Iba’t-ibang kurso sa kolehiyo o Hanapbuhay 4.10 Ang Kapangyarihan ng Diyos Buhay: Kaloob ng Diyos Tao: Moral at Ispiritwal na Nilalang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Intellect at Will Ang Natural Law at Divine Moral Law: Batayan ng Pagpapakatao Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos Pagsasabalikat ng Alituntunin at Aral ng Iba’t Ibang Relihiyon Ang Pananampalataya Bilang Susi ng Kahulugan ng Buhay Pagsasabuhay ng Pananampalataya Ang Tao Bilang Katiwala ng Kapwa at Kapaligiran Ikalawang Markahan II. Ang Paggawa at Pagpapasya 4.2 I.4 Ang Anim na Pangunahing Pagpapahalaga Pamantayan ng Moral na Kilos Prinsipyo ng Pakikibahagi sa Paggawa ng Masama Kilos: Kailan Tama.3 II.9 I.6 Mga Taong Nagtagumpay Bunga ng Mabuting Paggawa 4.1 I.2 II.

5 Matalinong Paghusga (Prudence) III.1 Ang Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.10 Pandaigdigang Pagkakaisa (Global Solidarity) Ikaapat na Markahan IV. Pre-marital Sex Live-in Homosexual union Prostitusyon Child Abuse . d.3 Katotohanan III.II.8 Simpleng Pamumuhay (Simple Living) III.6 II.2 Ang Pinagmulan ng Birtud: Mga Mabubuting gawi III.4 Katatagan ng Kalooban (Fortitude) III. b. Mga Isyung Moral sa Kasalukuyang Panahon IV. e.7 Kaayusang Pansarili III.6 Pagtitimpi (Temperance) III.5 II. d.9 Pagsunod sa Batas at Kaayusan (Obedience to Law and Order) III. b. Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.3 Mga Isyung May Kaugnayan sa Sekswalidad a. Aborsyon Euthanasia Genetic Engineering Terorismo IV.8 Ang Panloob na Salik ng Kilos: Konsiyensiya Kapanatagan ng Loob sa Gitna ng Pagsubok Pananagutan sa Kilos at Pasya Mga Pamantayang Moral sa Pakikipagkapwa Ikatlong Markahan III.7 II.2 Mga Isyung May Kinalaman sa Kasagraduhan ng Buhay a. c.1 Mga Isyung Kinakaharap sa Kasalukuyang Panahon IV. c.

4 Mga Isyung May Kinalaman sa Paggamit ng Kapangyarihan a. Graft at Corruption Nepotism IV.5 Mga Isyung May Kinalaman sa Kapaligiran a. Intellectual Piracy IV. Child Labor Slavery .6 Isyu sa Pagmamay-aring Intelektuwal a.7 Mga Isyu Ukol sa Karapatan at Dignidad ng Tao a. b.IV. b. Ecological Balance Illegal Logging IV. b.

4 2.2 2.6 Napatutunayan na ang tao ay nilikhang may dignidad 1.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng intellect sa will 1.7 Naipakikita ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang 1. 2. 1. 2.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng self-image.10 Naitatalaga ang sarili sa mga gawaing nagtataguyod sa kaganapan ng kanyang pagkatao Ikalawang Markahan II.1 2.5 2.9 Naipamamalas sa kilos at gawa ang pagkakaroon ng dangal 1.1 Naipaliliwanag ang mga paniniwala sa paglikha ng tao 1.2 Nakikilala na ang tao ay pinag-isang nilalang na may materyal at ispiritwal na dimensiyon 1.MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON (Tema: Ang tao bilang nilalang) Sa pagtatapos ng bawat markahan.5 Naiuugnay ang paggamit ng konsensiya sa makatwirang pagkilos 1.8 Naipahahayag nang maliwanag ang mithiin ng tao sa kanyang buhay 1. reputasyon. buhay 1.7 2.6 2. actual self at real o true self Nakapagmumuni-muni tungkol sa kanyang self-image Nailalahad nang may paninidigan ang kanyang actual self Nakikilala ang kanyang mga kahinaan bilang isang kabataan Nakababalangkas ng pamantayan sa pagpapaunlad ng sarili Nakatutugon sa mga hamon at suliraning pansarili sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon ANG KALIKASAN NG TAO Naiuugnay ang kaalaman sa kalikasan ng tao sa kanyang mithiin sa .8 PAGKILALA SA SARILING PAGKATAO Natutuklasan ang sariling pagkatao Nasusuri ang katangian ng isang kabataan Nakikilala ang kanyang mga kakayahan at hilig 2. inaasahang malilinang sa bawat mag-aaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: Unang Markahan I.4 Naipahahayag ang kalikasan at uri ng konsensiya 1.

7 4.8 ANG PAGPAPASYA AT ANG PAGTATAKDA NG MITHIIN Nakagagawa ng makatotohanang pasya tungkol sa sariling mithiin sa buhay Napatutunayan na ang matalinong pagpapasya ay likas sa tao Natutukoy ang pamantayan sa paggawa ng matalinong pasya Nahihinuha na ang positibong pananaw ay nakatutulong sa pagpapasya Nakikilala ang kahalagahan ng kaalaman sa real o true self sa pagkamit ng mithiin Nakapagtatakda ng makatotohanang mithiing pansarili sa pamamagitan ng pagggamit ng matalinong pagpapasya Nakabubuo ng mga tiyak na hakbangin tungo sa pagkamit ng mga itinakdang mithiin Nahihinuha na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalagang salik sa pagkamit ng mithiin Napahahalagahan ang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad sa sarili .3 4.6 3.6 4. saloobin (attitude) Naibibigay ang pagkakaiba ng mga pangunahing birtud Nailalarawan ang proseso ng pagpapahalaga (valuing process) Naipaliliwanag ang sistema ng pagpapahalaga (value system) Napatutunayan ang impluwensiya ng pagpapahalaga sa pagpapaunlad ng sarili Ikaapat na Markahan IV.4 4.4 3.3 3. 4.9 ANG MGA PAGPAPAHALAGA AT MGA BIRTUD Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at mga birtud sa pagpapaunlad sa sarili Naipahahayag kung paano nalilinang ang pagpapahalaga Nakapagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng pagpapahalaga Nailalarawan ang kalikasan ng pagpapahalaga Nahihinuha ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa birtud Nakikilala ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa paniniwala (belief). 3.1 4.1 3.10 Nakabubuo ng pananaw sa kanyang real o true self Ikatlong Markahan III.2.2 4. 3.5 4.9 Napahahalagahan ang sekswalidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng itinakdang kasarian 2.7 3. adhikain (ideal).8 3.2 3.5 3. 4.

ANG MAKABUKUHANG PAKIKIPAGKAPWA 1.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology .3 Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II.8 Nailalahad ang mga bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon I.9 Nakapagpapakita ng disiplina na makatutulong sa sariling pagunlad IKALAWANG TAON (Tema: Ang tao bilang panlipunang nilalang) Unang Markahan I. Nakikibahagi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa I. ANG PAMILYA BILANG UGAT NG PAKIKIPAGKAPWA 2.4 Naigagalang ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya II.9 Natutukou ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarain Ikalawang Markahan II. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao I.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba’t ibang antas ng pakikipagkapwa I.3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa I.1 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya II.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon I.6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa I.5 Natutukoy ang iba’t ibang uri ng komunikasyon kaugnay sa Pakikipagkapwa I.2 Nakikilala ang impluwensiya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao II.4.4 Nailalahad ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa I.

2 Napatutunayan na ang katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa III.4 Nakikita ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala 3.6 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya II.5 Napahahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao 3. utang na loob) 3.6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa 3.8 Nabibigyang-halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pagunlad ng pamilya II.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang pil sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon (Hal.8 Napatutunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos 3. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGKAPWA 3.3 Naipamamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa iba’t iabng pagkakataon 3.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga nangangailangan 3.10 Nakikilala na ang katatagan ng pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunan Ikatlong Markahan III.II.7 Nakababalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya II.9 Napatutunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng Pamilyang Pilipino II. Nakikilala ang pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon III.10 Napatutunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at pagpapahalaga .1 Nakapagbibigay-kahulugan sa mga birtud at pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa III.

3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina 4.2 Nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga karapatan bilang mamamayan 1.5 Naipahahayag ang kaibahan ng moral at legal na kilos 1. Natatanggap ang katotohanang ang lipunan ay nilikha para sa tao 1.10 Napauunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwa IKATLONG TAON (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.1 Nahihinuha na sa pamamagitan ng lipunan ang tao ay nagkakaroon ng kaganapan 1.7 Napatutunayan na nag pagsunod sa mga alituntunin ng lipunan ay pagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit 1.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment) 4.4 Nakababahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng karapatang pantao 1.3 Nakikilala na ang bawat karapatan ay may kaakibat na pananagutan 1.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa 4.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usapUsapan 4. ANG LIPUNAN: PARA SA TAO 1.2 Naipaliliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama nang di-kasal 4.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon 4.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinahaharap ng Pamilyang Pilipino 4.6 Nasusuri ang batas bilang batayan ng kaayusan sa lipunan 1.6 Napatutunayan na ang diskreminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa 4. MGA ISYU AT SULIRANING KAUGNAY NG PAKIKIPAGKAPWA 4. Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa IV.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa 4.Ikaapat na Markahan IV.8 Naipapaliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay para sa kabutihang panlahat .

1 2.5 2.8 2.9 Nagbubunsod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan Ikalawang Markahan II.2 2.4 Napangangatwiranan na ang katapatan sa paggawa ay magbibigay-daan sa isang mapayapang pamumuhay 3. ANG TAO BILANG MANGGAGAWA 2. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG PAGGAWA 3. Napatutunayan na ang kaganapan ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng makabuluhang paggawa 2.3 2.4 2.7 2.3 Napatutunayan na ang pagkamasigasig na may kalakip na adhikain ay salik sa pag-unlad 3.6 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino na kailangang bigyan ng panibagong direksyon bilang salik sa pagkakaisa at kaunlaran ng bansa 3.1.2 Napahahalagahan ang positibong pananaw sa paggawa tungo sa katuparan ng magandang kinabukasan 3.5 Nasusuri ang mga pagpapahalagang Pilipinong dapat panatilihin sa kabila ng modernisasyon 3.6 2.7 Napahahalagahan ang wastong paggamit ng oras . Napauunlad ang mga birtud at mga pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.9 Nasusuri ang kahulugan at moral na batayan ng paggawa Naipapahayag ang layunin ng paggawa Napatutunayan na mayroong dignidad sa paggawa Napahahalagahan ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity bilang pagkilala sa dignidad ng tao Napatutunayan na ang paggawa ay paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Naipaliliwanag ang katuturan ng likas-kayang pag-uunlad (sustainable development) Nasusuri ang mga pamamaraan tungo sa likas-kayang pag-unlad Napahahalagahan ang mapanagutang paggawa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng likas na yaman Nagagamit nang mapanagutan sa kanyang gawain ang mga pinagkukunang-yaman Ikatlong Markahan III.1 Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.

6 Naipamamalas ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa 4. Napahahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos 1.2 Natutukoy ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiya 4.2 1.4 Nakababalangkas ng mga paraan ng pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa 4.10 Natatanggap na ang mapanagutang paggawa ay isang handog sa Diyos Ikaapat na Markahan IV. ANG PAGGAWA AT PAGPAPASYA 4.4 1.3 Nakikilala ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay 4. ANG MORAL AT ISPIRITWAL NA DIMENSIYON NG TAO 1.5 Napahahalagahan ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng gawa 4.9 Naipakikita ang katatagan sa kabila ng mga balakid sa paggawa 3.3 1.1 Naisasaalang-alang ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo 4.7 Napahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkakamit ng mabuting hinaharap IKAAPAT NA TAON (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.1 1.5 1.8 Napauunlad ang pagiging malikhain sa iba’t ibang gawain 3.6 Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang Nasusuri ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa Tao (intellect at will) Napatutunayan na ang ‘Natural Law” at “Divine Moral Law” ay pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos . Naipamamalas ang tamang pagpapasya kaugnay sa paggawa 4.3.

4 Nakapagpapamalas ng mapanuring pag-iisip sa mga ikinikilos ng mga tao sa kanyang paligid batay sa pamantayang moral II.5 Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon.8 Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa mga pamantayang moral na nakapagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa Ikatlong Markahan III.8 1.7 1.3 Naisasaalang-alang ang prinsipyo ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa moral na pagkilos at pagpapasya II.6 Nakikilala ang kahalagahan ng kapanatagan ng loob (inner peace) sa gitna ng suliranin. ANG MORAL NA KILOS 2. Naipamamalas na ang kilos at pasya ng tao ay mapauunlad ng kanyang kaalaman ng moral na pundasyon nito II.1 Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3. at pasya ayon sa panloob na salik nito (conscience) II. Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3.2 Nakikilala ang pamantayan ng moral na kilos II. pagsubok at alalahanin II. MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD NA MAKAPAG-AANGAT SA ANTAS NG MORALIDAD 3.7 Nakapagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) II.2 Nakapagtataguyod sa kalinisan ng puri (Chastity) bilang paggalang sa dangal ng tao II .1. kilos.10 Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiran Ikalawang Markahan II.1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values) II.9 Naisasabalikat ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad 1.

Slavery . atbp. 4.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa 3.3.8 Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay 3.5 Nakababahagi ng konkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran 4.5 Nakikilala na ang matalinong paghusga (Prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo 3. Live-in. atbp.4 Nakapagmumungkahi ng solusyon sa mga isyung may kinalaman sa paggamit ng kapangyarihan (graft and Corruption) 4.4 Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban (Fortitude) ay nasusubok sa pagharap sa hamon ng buhay 3.7 Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili (personal ecology) sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran 3. 4.10 Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa (Global Solidarity) sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa Ikaapat na Markahan IV. MGA ISYUNG MORAL SA MAKABAGONG PANAHON 4. Homosexual union.9 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan (Obedience to law and order) 3. genetic engineering. Pre-marital sex. Prostitusyon) 4.3 Naigagalang ang seswalidad (human sexuality) bilang banal na instrumento ng Diyos sa pakikiisa ng tao sa paglalang (Procreation. Consumerism) 4.6 Naisasaayos ang mga material na biyayang handog sa tao (Hedonism.1 Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.6 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon (Temperance) 3.2 Naisasa-alang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsiyon.8 Nakabubunsod ng mga proyektong magbibigay-solusyon sa mga isyu sa pagmamay-aring intelektuwal III .7 Naigagalang ang karapatan at dignidad ng tao sa mga isyung tulad ng Child labor. Nakagagawa ng matalino at tamang pagpapasya sa mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful