Стручни коментар

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА ПО ОСНОВУ
ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД - БОЛОВАЊА
• Са примерима утврђивања основице за обрачун
накнаде зараде •
Законом о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 109/2005 - испр. даље: Закон), чланом 74, утврђено је да накнада зараде за време привремене спречености
за рад (боловање) припада осигураницима из члана 73. Закона, ако је здравствено стање
осигураника, односно члана његове уже породице такво да је осигураник спречен за рад из
разлога прописаних Законом, без обзира на исплатиоца накнаде зараде. По својој природи
право на накнаду зараде представља материјално обезбеђење осигураника у случају
губитка зараде, тако да право на накнаду остварују само активни осигураници, односно лица
која својом радном активношћу остварују зараду или доходак.

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗБОГ
БОЛЕСТИ
Право на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог осигурања имају
осигураници:
• запослени из члана 17. став 1. тач. 1) до 7) Закона, и то:
- лица у радном односу, односно запослена у привредном друштву, другом правном лицу,
државном органу, органу јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине, као и код
физичких лица (даље: запослени);
- цивилна лица на служби у Војсци и војним јединицама и војним установама;
- изабрана, именована или постављена лица, ако за обављање функције остварују зараду,
односно плату или накнаду зараде;
- лица која обављају послове ван просторија послодавца;
- лица која, у складу са законом којим се уређује рад, обављају послове кућног помоћног
особља;
- држављани Републике који су на територији Републике запослени код страних или
међународних организација и установа, страних конзуларних или дипломатских
представништава или су запослени код страних правних или физичких лица, ако
међународним уговором није друкчије одређено;
- лица у радном односу, односно запослени упућени на рад у иностранство, односно
запослени у привредном друштву или другом правном лицу које обавља делатност или
услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурани по прописима те земље, или ако
међународним уговором није друкчије одређено;

• предузетници који су регистровани за обављање законом дозвољене делатности у виду
занимања ради самосталног обављања делатности, обављања делатности слободне
професије, као и самостални уметници, у складу са законом;
• свештеници и верски службеници који те послове обављају као самосталну делатност.
Оснивачи привредног друштва који нису засновали радни однос са привредним
друштвом чији су оснивачи, али обављају одређене послове (представљају и заступају то
друштво), а који се иначе сматрају обавезно осигураним лицима, у складу са одредбама
члана 17. став 1. тачка 17) Закона, немају право на накнаду зараде за време привремене
спречености за рад.
У складу са одредбама члана 85. став 3. Закона, накнада зараде не припада:
- лицима на издржавању казне затвора и
- лицима према којима се спроводи мера безбедности обавезног психијатријског
лечења и чувања у здравственој установи и обавезног лечења алкохоличара и
наркомана у здравственој установи.
Према члану 86. Закона, предузетници који су регистровани за обављање законом
дозвољене делатности у виду занимања ради самосталног обављања делатности,
обављања делатности слободне професије, као и самостални уметници, ако за време
привремене спречености за рад нису привремено одјавили обављање делатности,
немају право на накнаду зараде из средстава обавезног социјалног осигурања, без
обзира ко је исплатилац накнаде.
У случају када није одјавио обављање делатности, осигуранику предузетнику који
запошљава једног или више радника припада 50% од накнаде зараде која би му припадала
да је одјавио радњу.
Уколико се после започињања коришћења права на накнаду зараде, односно после
остваривања права на накнаду зараде, утврди да осигураник нема право на накнаду зараде,
исплата накнаде се обуставља, односно исплатилац накнаде има право на повраћај
исплаћених средстава.
Чланом 74. Закона утврђени су случајеви за које се обезбеђује накнада зараде
(боловање) осигураницима, без обзира на исплатиоца накнаде зараде.

ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗБОГ НЕГЕ ЧЛАНА УЖЕ
ПОРОДИЦЕ
Чланом 79. Закона прописано је право на накнаду зараде због неге члана уже породице, и
то:
• млађег од седам година живота или старијег члана уже породице који је тешко телесно или
душевно ометен у развоју, у сваком појединачном случају болести најдуже до 15 дана, а ако
је оболели, односно повређени члан уже породице старији од седам година живота, најдуже
до седам дана;
• изузетно, када постоје оправдани разлози који се односе на здравствено стање члана уже
породице, првостепена лекарска комисија може продужити трајање привремене
спречености за рад због неге члана уже породице, најдуже до 30 дана за негу детета млађег
од седам година живота или старијег члана уже породице који је тешко телесно или душевно

Накнада зараде због неге детета припада осигуранику: . утврђена су права из обавезног здравственог осигурања. • осигураници морају имати стаж осигурања у обавезном здравственом осигурању. односно до 14 дана за негу члана уже породице који је старији од седам година живота. припада право на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог осигурања у висини минималне зараде за месец за који се накнада зараде исплаћује. малигне болести. или . УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ Одредбама члана 30. или другог тешког погоршања здравственог стања детета. Право на накнаду зараде се остварује под следећим условима: • да је доспели допринос за здравствено осигурање плаћен. Закона. продужити право на накнаду зараде због неге члана уже породице до четири месеца. ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД Законом је утврђено повезивање дана привремене спречености за рад (боловања) у погледу основа.ометен у развоју. пре почетка коришћења права из обавезног здравственог осигурања (даље: претходно осигурање). али је из здравствених разлога неспособан да негује оболело дете. У претходно осигурање рачуна се време од дана када је осигураник стекао својство осигураника за које је уплаћен допринос. на предлог здравствене установе која обавља здравствену делатност на терцијерном нивоу у којој се дете лечи. Ова врста накнаде не представља изузетак већ има третман боловања које се исплаћује за првих 30 дана на терет послодавца. односно не обавља делатност као предузетник. Осигуранику. ако је спреченост за рад настала из истих или . односно ако оба родитеља обављају делатност као предузетник на основу које су осигурани.ако су оба родитеља запослена. који у моменту наступања привремене спречености за рад нема претходно осигурање. висине и исплатиоца накнаде. у трајању од најмање три месеца непрекидно или шест месеци са прекидима у последњих 18 месеци. као и упута изабраног лекара. у својству осигураника у складу са овим законом. поред осталог и право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад.ако дете има само једног родитеља или ако један од родитеља није запослен. а потом на терет Завода. као и остваривања зараде која представља основ за обрачун накнаде зараде. Даном стицања услова у погледу претходног осигурања. • у случају тешког оштећења здравственог стања детета до навршених 18 година живота због тешког оштећења можданих структура. осигуранику припада накнада зараде која се обрачунава и исплаћује под условима прописаним Законом. другостепена лекарска комисија може.

године. до 30. април и мај 2008. Немогућност повезивања дана боловања због прекида дужег од шест дана Уколико је осигураник привремено спречен за рад због исте или две различите болести. а затим без прекида (наредни дан) буде спречен за рад из другог разлога привремене спречености за рад (нпр. године. године.7.3.6. па је затим без прекида (наредног дана) била спречена за рад услед одржавања трудноће од 1. То значи да: • за период од 10. Пример када није могуће повезивање претходног и наредног боловања због различитог узрока: У периоду од 10. • за боловање које је из другог разлога (одржавање трудноће) трајало од 1. када је запослена због болести била на боловању.7. мај и јун 2008. до 31. висине и исплатиоца накнаде зараде. био спречен од 11. накнаду зараде исплаћује послодавац на терет својих средстава у висини од 65% просечне зараде запослене остварене за претходна три месеца . а после је отворио боловање ради неге болесног члана уже породице). Закона.3.2008.6. осигураник је прво био на боловању јер је био болестан. године. године (30 дана). висине и исплатиоца накнаде зараде.март. Дани привремене спречености за рад запослене не повезују се у погледу основа. тачка 1) Закона.7. • наставак боловања по основу одржавања трудноће од 1. са прекидом између спречености за рад који је дужи од шест дана од последњег дана претходне спречености за рад. године. године.различитих узрока. до 31.8.2008. .7. Немогућност повезивања боловања због узрока болести Уколико је осигураник привремено спречен за рад из једног од разлога из члана 74. односно немогућност повезивања дана боловања.2008.6. до 27. мај и јун 2008. Пример када се не повезују дани спречености за рад због прекида дужег од шест дана између два боловања: Запослени је због болести . до 30. висине и исплатиоца накнаде зараде. став 1. зависно од временског размака између два боловања. дани спречености за рад не повезују се у погледу основа. односно у месецима који претходе месецу започињања боловања због одржавања трудноће.грипа. па надаље док за то постоји потреба. односно повреде. односно узрока за боловање.април. године (спреченост за рад у трајању од 17 дана). јер се ово боловање не повезује са претходним због тога што је други разлог одсуствовања са рада.2008.2008. став 1.6. дани привремене спречености за рад осигураника не повезују се у смислу основа. накнаду зараде исплаћује послодавац на терет својих средстава у висини од 65% просечне зараде запослене остварене за претходна три месеца која претходе месецу у којем је започето коришћење боловања . запослена је привремено била спречена за рад услед болести по основу из члана 74. представља боловање преко 30 дана за које се накнада исплаћује на терет Завода у висини од 65% просечне зараде остварене за април.

Закона.4.4. За утврђивање основа за накнаду зараде у случају када запослени за неки месец од претходна три која служе за утврђивање основа.2008. због прекида између спречености за рад који је дужи од шест дана од последњег дана претходне спречености за рад. године). .После прекида од 7 дана (од 28.2008.4.4.2008. Како се у наведеном случају. по основу болести . а ниједно појединачно није дуже од 30 дана.4. до 13. Изабрани лекар дужан је да. висине и исплатиоца накнаде зараде. У конкретном случају. по основу болести . Пример утврђивања основа за накнаду зараде: . године.бронхитиса (спреченост за рад у трајању од 10 дана).4 до 20. ако би запослени уместо да ради по 7 дана између два боловања користио за то време годишњи одмор. Значи. године. године. Сматраће се да је дошло до прекида боловања у времену дужем од 7 дана. односно најдуже у року од шест дана од последњег дана . пошто је долазило до прекида боловања у трајању дужем од 6 дана. године). изабрани лекар осигуранику отвара боловање почев од 4.2008. фебруар и март 2008. године. фебруар и март 2008. а наредног дана (без прекида).2008. узима се уговорена основна зарада увећана за минули рад.2008. Случајеви када се могу повезати дани боловања Уколико је осигураник привремено спречен за рад због једне болести или повреде.3. После прекида од 7 дана (од 14. сходно члану 76. ако би прекиди између два боловања трајали краће од 6 дана тада би се за свако боловање које би трајало дуже од 30 дана накнада исплаћивала на терет Завода. до 3. изабрани лекар осигуранику отвара боловање почев од 21.2008.за друго боловање (од 4. до 29. није радио већ је примао накнаду.4.2008.за прво боловање (од 11. до 27. када је изабрани лекар дужан да овог осигураника упути на првостепену лекарску комисију. У оваквим случајевима за свако ново боловање после прекида дужег од 6 дана накнада зараде ће се исплаћивати на терет послодавца. Износ накнаде је у сва три случаја 65% од основа. дан од дана прве спречености за рад (у односу на 11. године.4.3. године) основ је просечна зарада запосленог за децембар 2007. 45. Међутим.2008.3. године. .4. године) је такође просечна зарада запосленог за јануар. затим настави боловање па пре истека 30 дана боловања опет прекине и користи 7 дана годишњег одмора. до 29. с обзиром на то да је до тог рока осигураник био спречен за рад 30 дана. то подразумева да се за сваку спреченост за рад утврђује зарада у сва три случаја боловања овог запосленог и исплаћује на терет послодавца без обзира што укупно боловање прелази 30 дана (17+10+9). године. јануар и фебруар 2008. став 5.4.3. до 13.4.за треће боловање (од 21.4. године) је 26. и у случају када запослени отвори боловање па то боловање пре истека 30 дана прекине и користи 7 дана годишњег одмора. године) је просечна зарада запосленог за јануар.ангина (спреченост за рад у трајању од 9 дана). осигураника упути на првостепену лекарску комисију ако је осигураник био спречен за рад у укупном трајању од 30 дана у периоду од 45 дана од дана прве спречености за рад. не повезује спреченост за рад у погледу основа. неће се повезивати дани спречености за рад за ова боловања без обзира на узрок боловања.

6. осигураника упути на првостепену лекарску комисију по истеку 30. висине и исплатиоца накнаде зараде. . На такав начин. На наведен начин се регулише контрола привремене спречености за рад.7. став 2. односно основ чини просечно остварена зарада у три месеца која претходе 2. Пример када је могуће повезивање претходног и наредног боловања под условом да је прекид до шест дана: Привремена спреченост за рад започета је 2. дана укупне спречености за рад (рачунајући од првог дана спречености за рад).7. а тиме и исплату накнаде зараде на терет Завода).7. до 8.2008.2008. до 8. дана спречености за рад исплаћује Завод.6. са паузом или без паузе у односу на задњи дан привремене спречености за рад.2008.2008. године. изабрани лекар осигуранику отвара боловање почев од 20. као и од 20. Након тога. Закона јављаће . Повезивање основа и висине накнаде у наведеном случају подразумева да се: . осигураника упућује на лекарску комисију. године. дана и надаље. буде спречен за рад због исте или друге болести или повреде. април и мај 2008. Изабрани лекар дужан је да.2008. године. дани спречености за рад повезују се у смислу основа. После прекида од пет дана.6.претходне спречености за рад. године (с тим да је претходно првостепена лекарска комисија оценила оправданост даљег наставка привремене спречености за рад осигураника. дана укупне спречености за рад. изабрани лекар дужан је да осигураника упути на првостепену лекарску комисију по истеку 30. накнаду исплаћује послодавац.висина накнаде одређује у оба случаја у износу од 65% од основа.6. осигураник је поново спречен за рад у трајању од 7 дана. осигураник који је на дужем боловању под условима из члана 76.6. Накнаду зараде од 31. у складу са чланом 76.6. године. сходно члану 76. без обзира да ли је у питању привремена спреченост за рад у континуитету или са прекидима). године. због прехладе (спреченост за рад у трајању од 13 дана).2008. што представља основ и у случају боловања због друге инфекције осигураника које је започето 20.2008.7.6.2008. тако и привремене спречености за рад која је утврђена у континуитету. дана укупне спречености за рад. ст. 1. Закона. односно од 2. по основу болести осигураника нпр. године (први дан спречености за рад) и траје до 14. Закона. с обзиром на то да је за наставак даље спречености за рад (од 31.7. како у случају привремене спречености за рад са прекидима.2008. изабрани лекар дужан је да осигураника упути на лекарску комисију по истеку 30. Повезивање исплатиоца накнаде зараде у наведеном случају подразумева да за првих 30 дана укупне спречености за рад.2008. до 14. по основу неке друге инфекције (спреченост за рад у трајању од 19 дана). године.основ за накнаду зараде утврђује у односу на први дан спречености за рад по основу прве болести (по основу прехладе). а то је у конкретном случају 2.6. до 3. изабрани лекар дужан да осигураника упути на првостепену лекарску комисију. Када се врши повезивање дана спречености за рад. до 1. Изабрани лекар после сваких 30 дана спречености за рад. а то значи за март. Пример: Осигураник је био привремено спречен за рад по једном основу 25 дана. односно за период од 2. став 4. после сваких 30 дана спречености за рад. године. године.2008.

Надлежна организација за обавезно пензијско и инвалидско осигурање дужна је да матичној филијали. осигураник. а најкасније у року од 15 дана од дана доношења решења. осигуранику који је упућен на инвалидску комисију. односно Заводу одмах достави решење којим је утврђен потпуни губитак радне способности осигураника. У случају дужег трајања спречености за рад проузроковане болешћу или повредом. када је осигураник у току привремене спречености за рад упућен на инвалидску комисију. изабрани лекар. има право на накнаду зараде из средстава обавезног здравственог осигурања најдуже 60 дана од дана подношења захтева за покретање поступка пред надлежном организацијом за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. накнада зараде до дана утврђивања потпуног губитка радне способности пада на терет средстава обавезног здравственог осигурања.се на првостепену лекарску комисију. Закона. Према члану 82. у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. на сваких 30 дана укупне спречености за рад. До дана достављања правноснажног решења осигураник има право на накнаду зараде. односно решење да не постоји потпуни губитак радне способности. у року од 60 дана од дана подношења захтева за покретање поступка. . у складу са овим законом. односно лекарска комисија. За време трајања привремене спречености за рад. привремену спреченост за рад на сваких 30 дана спречености за рад цени лекарска комисија. по предлогу изабраног лекара. дужан да осигураника без одлагања упути надлежном органу за оцену радне способности. уколико се потпуни губитак радне способности утврди пре истека рока од 60 дана од дана подношења захтева. За осигуранике који су упућени на утврђивање губитка радне способности. Изузетно. а најкасније по истеку шест месеци непрекидне спречености за рад. по упуту изабраног лекара. без обзира на исплатиоца накнаде зараде. ОБАВЕЗНО УПУЋИВАЊЕ ОСИГУРАНИКА НА ОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности утврђено је одредбом члана 81. Закона. а после тог дана на терет средстава надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање. Закона. односно ако је осигураник у последњих 18 месеци био спречен за рад 12 месеци са прекидима. сагласно одредбама члана 83. односно да се не очекује побољшање здравственог стања осигураника које би му омогућило враћање радне способности. без обзира на дужину трајања и узрок привремене спречености за рад осигураника. односно инвалидности по прописима о пензијском и инвалидском осигурању (даље: инвалидска комисија) ако оцени да здравствено стање осигураника указује на губитак радне способности. организација надлежна за обавезно пензијско и инвалидско осигурање дужна је да утврди да ли постоји потпуни губитак радне способности. почев од 61 дана има право на накнаду зараде коју обезбеђује надлежна организација за обавезно пензијско и инвалидско осигурање из својих средстава. Ако организација надлежна за обавезно пензијско и инвалидско осигурање не донесе решење о потпуном губитку радне способности. према којој је изабрани лекар. односно лекарска комисија дужна је да осигураника са потребном медицинском документацијом упути на инвалидску комисију ради утврђивања губитка радне способности.

уколико је спреченост за рад запосленог наступила због повреде на раду или професионалне болести. Такође. Изузетно. накнаду зараде за случајеве привремене спречености за рад за првих 30 дана спречености за рад обезбеђује и исплаћује послодавац из својих средстава. за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана запослени има право на накнаду зараде. Закона о раду ("Сл. с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом. односно Завод од 31. а такође и запослени који је одсуствовао због боловања. добија накнаду зараде у висини минималне зараде. дана спречености за рад и за све време трајања привремене спречености за рад осигураника због повреде на раду или професионалне болести. ако законом није друкчије одређено. остављена је могућност послодавцима да општим актом утврде и већи износ накнаде зараде у случајевима када је привремена спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада. за све време трајања спречености за рад запосленог који је у радном односу код тог послодавца. од дана престанка радног односа осигураника.ВИСИНА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И НАЧИН ОБРАЧУНА Накнада зараде која се обезбеђује из средстава послодавца Према члану 102. ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу. накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести обезбеђује матична филијала. због одржавања трудноће. ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада. Код послодаваца који су утврдили исплату минималне зараде. За осигуранике . гласник РС". Закона. свештенике и верске службенике. став 1. Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. у складу са својим могућностима. и то: • најмање у висини 65% просечне зараде у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. бр. С обзиром на то да је одредбама Закона о раду утврђен најмањи износ накнаде зараде. У случају да запосленом престане радни однос у току коришћења права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести. Утврђивање висине накнаде Према члану 115. 24/2005 и 61/2005).предузетнике. с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом. . • у висини 100% просечне зараде у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. и то од првог дана спречености за рад. односно Републички завод за здравствено осигурање (даље: Завод). послодавац врши исплату накнаде зараде из својих средстава за време трајања радног односа запосленог. запослени ће за време проведено на раду добити минималну зараду. исплату накнаде зараде обезбеђује матична филијала. накнада зараде за првих 30 дана спречености за рад се обезбеђује и исплаћује на терет послодавца (има третман боловања).

а може се исплатити одједном пре коришћења годишњег одмора или у дванаест једнаких месечних рата ће утицати на утврђивање основице за накнаду зараде уколико се исплата врши одједном (нпр. рада у сменама. од 21. То ће имати за последицу да запослени који не ради. прековремени. запослени је отишао на боловање. додатак за одвојен живот и друга давања запосленима која имају карактер зараде). и то: . исплаћени регрес улази у основицу. Имајући у виду да се за утврђивање основице узимају само ефективни сати рада у претходна три месеца и просечна зарада исплаћена за та три месеца. прековременог рада. Приликом утврђивања основице за обрачун накнаде зараде узима се збир примања која имају карактер зараде и која су исплаћена у претходна три месеца. Основица за обрачун боловања на терет послодавца Основица за обрачун накнаде зараде за боловање које се исплаћује на терет послодавца је просечна зарада запосленог остварена у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. 120-01-00145/2005-02. приликом утврђивања основице за накнаду зараде. као ни сати одсуствовања за које је исплаћена накнада зараде. у пракси се приликом обрачуна накнаде зараде могу јавити следеће ситуације: • запослени је у претходна три месеца радио (исплаћена му је зарада) и ниједан дан није одсуствовао са рада . . односно који је на боловању. у складу са могућностима. а која су у претходна три месеца исплаћена (топли оброк. регрес. У основицу за обрачун накнаде зараде не улазе исплаћене накнаде зараде у претходна три месеца (за време боловања. пожељнија је исплата регреса у дванаест једнаких месечних рата. "минулог рада" и других увећања прописаних општим актом послодавца. став 3. . што мора бити утврђено општим актом правног лица. односно утврђена у висини од 65% од основа за накнаду боловања.4. плаћеног одсуства и др. Закона о раду чине зараду. треба да прими накнаду зараде у истом или већем износу од зараде запосленог који је тај месец радио. део зараде по основу радног учинка (стимулација и дестимулација).исплаћена зарада по сату за ефективне сате рада у претходна три месеца. Исплата регреса за коришћење годишњег одмора који чини зараду запосленог. као и укупно остварени ефективни сати рада у том периоду (редовни. а у претходна три месеца му је исплаћен регрес за коришћење годишњег одмора). .друга примања која имају карактер зараде.2005. ноћног рада. ноћни. бр. послодавац може утврдити општим актом и већи износ накнаде зараде. У вези с тим. теренски додатак.). године у зараду која служи као основ за обрачун боловања на терет послодавца улазе сва примања која у смислу члана 105.основица се утврђује на основу исплаћених зарада по свим основима за претходна три месеца.увећане зараде исплаћене у претходна три месеца по основу рада на дан празника. јер је исплаћен за ефективно време проведено на раду и самим тим утврђује се већи износ основице за накнаду зараде за боловање. рад на дан празника).Пошто је Законом накнада за боловање због одржавања трудноће изједначена са боловањем. годишњег одмора. Према Мишљењу Министарства рада и социјалне политике.

Закона о раду). увећана за "минули рад". која не може бити нижа од најниже месечне основице доприноса.) за обрачун накнаде зараде узимају се само ефективни сати рада и исплаћена зарада за те сате (часови одсуствовања са рада и исплаћена накнада зараде за те сате не узимају се у обрачун).11%.12%. .допринос за ПИО . јер чини део зараде коју је запослени примио или остварио у претходна три месеца. Основицу на коју се обрачунавају доприноси чини исплаћена накнада зараде. те се не обрачунава на накнаду зараде.15%.допринос за здравствено осигурање .6.) основицу за обрачун накнаде зараде чини уговорена основна зарада по сату.75%.0.допринос за осигурање од незапослености . прекид рада без кривице запосленог и др. 84/2004. .даље: Закон о доприносима).у основицу за обрачун накнаде зараде узима се обрачуната зарада по свим основима коју је запослени остварио (послодавац је у обавези да запосленом достави обрачун и за месец за који није извршио исплату зараде. став 2. С обзиром на то да је најчешће питање од стране послодаваца да ли се на накнаду за боловање обрачунава "минули рад". • запослени је у претходна три месеца делимично радио. • на терет послодавца . увећана за "минули рад". и то: • на терет запосленог . бр.6. али му није исплаћивана зарада или је делимично исплаћена . указује се да је "минули рад" садржан у основици за обрачун накнаде зараде. а делимично био одсутан (боловање. породиљско одсуство и др. • запослени у претходна три месеца није радио и исплаћивана му је накнада зараде (вишемесечно боловање. . . сагласно одредбама члана 121.допринос за ПИО .порез на зараде .0. нити виша од највише месечне основице доприноса из члана 42. . основицу за обрачун накнаде зараде чини уговорена основна зарада по сату.• запослени је у претходна три месеца радио.допринос за осигурање од незапослености . коју исплаћује послодавац из својих средстава обрачунавају се и плаћају исте обавезе као и приликом исплате зараде запосленог. утврђене одредбама члана 37. Закона о доприносима.75%.допринос за здравствено осигурање . односно накнаде зараде. гласник РС". годишњи одмор.11%. 61/2005 и 62/2006 . • запослени у претходна три месеца није радио код послодавца и није остварио ни зараду нити накнаду зараде (новозапослени). Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. . Обавезе које се плаћају на накнаду зараде на терет послодавца На накнаду зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана.15%.

560 динара).818.00 5. бр. Основна зарада по радном часу (р.00 10. 11 : р. ОПИС Часови . 8 + р. бр. односно остварена зарада за време проведено на раду (ефективни сати рада за претходна три месеца и исплаћена зарада за те сате). а основицу за боловање коришћено у оба месеца (у јулу и августу) представља просечна зарада остварена за април. године (месеци који претходе започињању боловања). Увећање зараде по основу "минулог рада" 9. 4 : р. 6 + р. Боловање 72 Обрачун зараде Износ 4.7.2008. бр.2008. Запослени је на боловању у периоду од 18. Ако се запосленом исплаћује накнада зараде код послодавца за цео месец. бр. 7 + р.524. бр. ако се у истом месецу исплаћује боловање код послодавца и на терет Завода.00 17.560 динара без обзира у ком се проценту од основице исплаћује накнада зараде. године Ред. 5 x р. Радни учинак 8.342. 2) 113. године.00 11.75 Зарада за мај 2008. Регрес за годишњи одмор 2.64 11. код сваког од исплатилаца се умањује сразмерни неопорезиви износ који се утврђује према времену проведеном на боловању код послодавца и Завода у односу на могуће часове рада у том месецу. код обрачуна пореза умањује се цео неопорезиви износ од 5. Основна зарада 20. Укупна зарада за време проведено на раду (р. Основна зарада за време проведено на раду (р. Могући број часова рада 176 2. бр. бр. а то је просечна зарада запосленог остварена за последња три месеца која претходе месецу у коме је започето боловање. Зарада за април 2008.00 500. бр. до 14. бр.50 1. 10) 12. 9 + р. 2) 7.500.Основицу за обрачун пореза на зараде чини бруто накнада зараде умањена за неопорезиви износ (тренутно 5.8. Основ за накнаду зараде (р. мај и јун 2008.000. Часови проведени на раду 104 3.000. бр. 1) 6. ОПИС Часови 1. године Ред. Пример утврђивања основице за боловање и начин обрачуна У примеру је дат начин утврђивања основице за обрачун накнаде зараде за боловање које исплаћује послодавац. бр.56 166. Пошто се ради о боловању које исплаћује послодавац у просечну зараду улазе и друга примања која су запосленом исплаћена у та три месеци а чине зараду. Изузетно. бр. Топли оброк 1. бр. Под просечном зарадом се подразумева исплаћена.

57 Зарада за јун 2008. Основна зарада за време проведено на раду (р.095. 10 : р. Основна зарада 20. Регрес за годишњи одмор 2.00 12.00 9.095.000. Основна зарада 20. Прековремени рад 3а Одсуство на дан празника 4. 5 : р.64 19. бр. 24. Основ за накнаду зараде (р. године Ред. бр. Укупна зарада за време проведено на раду (р. бр. Часови проведени на раду 160 3. 4 : р. ОПИС Часови .60 158. бр. бр. бр. бр. Регрес за годишњи одмор 2. бр. бр. 10 + р. 3) 8 16 Обрачун зараде 168 Износ 5. 11 + р. 4) 8. Годишњи одмор 16 Обрачун зараде Износ 4. бр. 2) 119. Топли оброк 3.327. године Ред. 9 + р.000. 1) 6. бр. 2) 7. Увећање зараде по основу прековременог рада (р. ОПИС Часови 1. бр. бр. бр.000.60 8 + р.000. бр.05 18. 2 + р. 3 x р. 4) 113. бр. 9) 11.000. 5 x р.00 10. бр. 13 : р. бр.091.000.00 6. бр. Основна зарада по радном часу (р. Увећање зараде по основу "минулог рада" 1.000.00 11. бр. Топли оброк 3. бр. бр. Основна зарада по радном часу (р. бр.89 14. бр. 1) 7. 6 x р. Увећање зараде по основу "минулог рада" 1. 7 + р.52 174. 7 + р.00 9. Укупна зарада за време проведено на раду (р. 6 x 26%) 236. бр.52 Утврђивање основице за обрачун накнаде зараде за јул и август 2008. Часови проведени на раду 152 3.00 8. Основ за накнаду зараде (р. бр. Радни учинак 4. Могући број часова рада 176 2. Основна зарада за време проведено на раду (р. 8 + р.000.37 13. 12) 29. 6 + р. бр. Могући број часова рада 168 2.00 10.1. бр.000. Укупан број часова рада (р.00 5.

5 x р. године (р. бр. 6 + р. године 104 6. бр. бр. бр. године 152 8.90 динара је основица за утврђивање накнаде зараде за време одсуствовања са рада у јулу и августу 2008.7. Топли оброк 1.304. мај и јун 2008. Регрес за годишњи одмор 11. бр.60 4.1. Укупан број ефективних часова рада за април. 7 + р.2008. бр. бр. године Ред.00 2. 4 : р. године (р. Основна зарада по радном часу (р.56 године 2. бр. Ефективни часови проведени на раду за мај 2008. године 29. Могући фонд часова рада 184 2. 10) 108.80 400. Основна зарада 20. Остварена зарада за ефективно време проведено на раду за мај 2008.80 Обрачун накнаде зараде 12.00 5.804.90 .800. 4 : р.300. које је трајало од 18. Радни учинак 1. бр. Ефективни часови проведени на раду за јун 2008. бр. 5 + р. 1 + р. до 14. 2 + р. Укупна зарада за време проведено на раду (р. године 24. 6 + р. Увећање зараде по основу "минулог рада" 10. Обрачун зараде и накнаде зараде за јул 2008. 7) 424 9.90 Утврђена просечна зарада за ефективно време проведено на раду по радном часу на основу зараде остварене за април.05 5. године. 3) 70.70 11. бр.89 3. Часови проведени на раду 104 3. Остварена зарада за ефективно време проведено на раду за април 2008. мај и јун 2008. Ефективни часови проведени на раду за април 2008. године. Просечна зарада у претходна три месеца по часу 166. 8 + р. 2) 7. 17. бр.327. мај и јун 2008. у износу од 166.342.766. Боловање 80 Обрачун зараде Износ 4. ОПИС Часови 1. 9 + р. године.000.00 8. Остварена зарада за ефективно време проведено на раду за јун 2008. бр. бр. Основна зарада за време проведено на раду (р.8. Просечна зарада за ефективно време проведено на раду по радном часу за април.00 9.095. бр. бр. Укупна зарада за време проведено на раду за април. године (р. 1) 6. мај и јун 2008. године 168 7.000.00 16. 8) 166. бр. бр.

6 + р.9%) 4. 16 x 12%) 2. бр. ОПИС Часови 1. Накнада зараде за боловање (р. Регрес за годишњи одмор 11. 15 .05 10.807. бр.60 17. Увећање зараде по основу "минулог рада" 10. бр.000.43 18. 14) 26. 8 + р. бр. 15 x 17. бр. бр. 12 x 65%) 108.483. 5 x р. бр.69 . 12 x 65%) 14.р. 18) 19. Порез на зараде (р.5.90 13.00 8.00 5.855. Укупна зарада и накнада зараде (р. Накнада зараде за боловање по часу (р. 10) 119. бр. 18) 18.390.збирна стопа (р. 15 .00 9.000. 9 + р.923.492. 17 . Доприноси из зараде . 15 x 17. бр. 17 . бр. Укупна зарада за време проведено на раду (р. бр. године Ред. 7 + р. бр.295. Накнада зараде за боловање по часу (р. Просечна зарада у претходна три месеца по часу 166.48 14. Доприноси из зараде . Боловање 80 Обрачун зараде Износ 4.08 19.р.80 Зарада и накнада зараде 15. Укупна зарада и накнада зараде (р. Часови проведени на раду 88 3. 16 x 12%) 2.555. бр. бр. 1) 6. 14) 25.00 2. бр. бр.60 16. бр.476.20 17. Нето зарада за исплату (р.40 700. Накнада зараде за боловање (р.531. бр. бр. Могући фонд часова рада 168 2.р.5. бр. Основна зарада по радном часу (р. Основна зарада 20. бр. бр.176. бр.13.80 Зарада и накнада зараде 15.20 16. 15 . 2) 7. бр.9%) 4.р. 4 : р. Радни учинак 3. бр.57 19. 13 x р.000.40 Обрачун накнаде зараде 12.678. бр. бр. Основна зарада за време проведено на раду (р.000. 11 + р. бр.збирна стопа (р.678. Порез на зараде (р. бр.20 Обрачун зараде и накнаде зараде за август 2008. бр. 3) 108. бр. 11 + р.83 18. Основица за порез на зараде (р.560) 19. бр. Основица за порез на зараде (р.561. Топли оброк 2.560) 21. 3) 8.48 8. 15 .00 18. Нето зарада за исплату (р. 13 x р.

неге болесног детета млађег од три године . Закона. односно Завода. Средства на име накнаде зараде запосленом која матична филијала пренесе на посебан рачун послодавца. дана спречености за рад. као и свештеницима и верским службеницима. Послодавац исплаћује накнаду зараде запосленима која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања тако што врши обрачун накнаде зараде и доставља га матичној филијали. Накнада зараде из средстава Завода Од 31. од 31. Матична филијала утврђује право на накнаду зараде и висину накнаде и најкасније у року од 30 дана од дана пријема обрачуна преноси одговарајући износ средстава на посебан рачун послодавца. Послодавац може из својих средстава да исплати накнаду зараде запосленима и када се та накнада обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања. такође се обезбеђује и исплаћује из средстава Завода. Изузетно. ако послодавац не исплати осигуранику у року од 30 дана од дана њиховог пријема послодавац је дужан да врати матичној филијали са каматом за коју су средства увећана док су се налазила на посебном рачуну послодавца. Основ за обрачун накнаде зараде на терет Завода . накнада зараде запосленом обезбеђује се и исплаћује из средстава матичне филијале.Обрасци који се подносе приликом исплате накнаде зараде на терет послодавца Приликом исплате накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана.Образац ПП ОД. Накнада зараде због одржавања трудноће. с тим да је матична филијала дужна да исплаћене износе накнади послодавцу у року од 30 дана од дана предаје захтева матичној филијали. .мајци. сагласно одредбама члана 102. од првог дана спречености за рад накнада зараде се обезбеђује и исплаћује из средстава Завода у случајевима када је спреченост за рад наступила због: . послодавац је дужан да надлежној организационој јединици Пореске управе. став 1.Образац ПП ОПЈ и Спецификацију. оцу. усвојитељу или другом осигуранику који се стара о детету. достави пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде и обрачунатим и плаћеним доприносима на истим обрасцима које доставља приликом исплате зарада. Накнаду зараде предузетницима и запосленима код предузетника. обрачунава и исплаћује матична филијала. . и то: .добровољног давања ткива и органа. под условом да предузетници немају посебан рачун. дана спречености за рад. која се обезбеђује из средстава матичне филијале.

а коју је запослени остварио за ефективне сате. а коју је осигураник остварио у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду. 2) и 3) Закона о раду. до 89. Елементи за утврђивање основа за накнаду зараде су: • просечна зарада .увећана зарада по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу . сматра се уговорена зарада на основу услова утврђених актом о систематизацији послодавца. • друга примања из чл. у складу са чланом 107. Поред тога. и времена проведеног на раду.представља уговорену основну зараду запосленог која је утврђена уговором о раду који је закључен између запосленог и послодавца. Закона о раду. 1).основна зарада запосленог. не улази: • увећана зарада запосленог из члана 108. 119.представљају три месеца која претходе месецу у коме је наступио први дан спречености за . чини просечна зарада коју је осигураник остварио у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад. односно актима послодавца. Основ за обрачун накнаде зараде која се исплаћује из средстава обавезног здравственог осигурања. с обзиром на то да не улази у основну зараду запосленог. У зараду. 87. Закона о раду. Закона.Основ за обрачун накнаде зараде за запослене. и то: . Под основном зарадом. утврђује се право на накнаду зараде и исплаћује из средстава Завода у висини минималне зараде утврђене за месец за који се накнада зараде исплаћује. у складу са Законом о раду). . За осигуранике који не испуњавају услов у погледу претходног осигурања у моменту почетка коришћења права на накнаду зараде на терет Завода. став 1. а што је прописано чланом 108. Закона о раду. тач. за осигуранике запослене који испуњавају услове у погледу претходног осигурања. која служи као основ за накнаду зараде на терет Завода. • основна зарада . • претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад .представља просечну основну зараду запосленог која је увећана по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу ("минули рад"). утврђена у складу са прописима о раду."минули рад". и 120. односно од момента када испуне услове у погледу претходног осигурања. прописан је одредбама чл. • накнада зараде по прописима о пензијском и инвалидском осигурању (накнада зараде због рада са скраћеним радним временом. Под зарадом се подразумева зарада за обављени рад и време проведено на раду. тачка 4) Закона о раду. • накнада трошкова из члана 118. зараду чини и део увећане зараде по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу ("минули рад").

196. бр.190. . 5 : 3) 222.220.00 200.00 3 4 5 Укупно: 666. Пример утврђивања највишег основа за обрачун накнаде зараде: Утврђивање највишег основа за обрачун накнаде зараде. у складу са Законом о доприносима. .365. и у случају када је послодавац исплатилац накнаде зараде за првих 30 дана спречености за рад.365.000. 214. а основна зарада запосленог.365.април 2008.00 200.март 2008. сагласно одредбама члана 89.200.00 214. Ред.000. године.мај 2008. Април 2008. Наиме. Опис Највиша месечна Основна зарада увећана Највиши основ за обрачун основица доприноса за "минули рад" накнаде зараде 1 2 1.655. . 216.090.00 3.000.00 190. . Закона (из средстава обавезног здравственог осигурања). не може бити виши од највише месечне основице на коју је плаћен допринос за месец који улази у просечан износ зараде.00 динара.00 190.000. Мај 2008. Највиши основ за обрачун накнаде зараде чини збир највиших месечних основица на које се плаћа допринос за сваки од три месеца која улазе у просечан износ зараде.00 динара.000.00 динара.00 Највиши основ за обрачун накнаде зараде (кол. Највиши основ за обрачун накнаде зараде Основ за обрачун накнаде зараде за сваки појединачни месец који улази у износ просечне зараде.000. увећана за "минули рад" износила је: . . без обзира на чињеницу ко је исплатилац накнаде зараде за првих 30 дана спречености за рад.121.000. Закона. Март 2008. за утврђивање основа за накнаду зараде у складу са чланом 88.рад осигураника (запосленог). претходна три месеца су три календарска месеца пре месеца у коме је наступила привремена спреченост за рад.000.00 2. ако је боловање започето у јулу 2008.00 220.00 Основ за обрачун ако осигураник није остварио зараду у три календарска месеца .

Закона. Основ за обрачун осигуранику коме није исплаћивана зарада за три календарска месеца У складу са одредбама члана 98. за време привремене спречености за рад преко 30 дана. сходно одредбама члана 92. Закона.). Основ за обрачун за инвалиде ИИ и ИИИ категорије Основ за накнаду зараде за инвалиде ИИ и ИИИ категорије. Усклађивање основа за накнаду зараде У случајевима када осигураник . а обрачунава и уплаћује допринос. за време док послодавац не врши исплату зарада запосленима. сагласно одредбама члана 91. основ за накнаду зараде се утврђује према укупном збиру основа за накнаду зараде утврђеног за запосленог и за предузетника. Основ за обрачун ако осигураник није остварио зараду ни у једном у претходна три месеца Ако осигураник. али не дуже од три месеца.запослени прима накнаду зараде из средстава Завода дуже од два календарска месеца. прописана је могућност усклађивања основа за накнаду зараде. који испуњава услов у погледу претходног осигурања. утврђује се на исти начин као и за запослене. сагласно одредбама члана 89. под условима прописаним Законом. осигураник има право на накнаду зараде из средстава Завода у висини минималне зараде утврђене за месец у којем се врши исплата накнаде зараде. . за време за које осигураник није остварио зараду. у складу са прописима о раду. који испуњава услов у погледу претходног осигурања. радио код два или више послодаваца или ако је као предузетник обављао делатност и радио код послодавца. улази само зарада за време проведено на раду. односно накнада зараде која се исплаћује инвалиду ИИИ категорије због рада на другом одговарајућем послу. односно у периоду из којег се утврђује основ за накнаду зараде. У основ за накнаду зараде не укључује се накнада зараде која се исплаћује инвалиду ИИ категорије због рада са скраћеним радним временом. у току једног месеца је био на годишњем одмору или на боловању и сл. Закона. није остварио зараду ни у једном од три месеца која претходе месецу пре наступања привремене спречености за рад (нпр. Ако послодавац накнадно исплати зараду запосленима.Уколико осигураник. а који не може бити већи од највишег основа за накнаду зараде. став 3. Основ за обрачун осигуранику који је радио код два или више послодаваца или је као предузетник обављао делатност и радио код послодавца Осигуранику који је пре наступања привремене спречености за рад. основ за накнаду зараде чини просечан износ основне зараде. осигураник има право на прерачун накнаде зараде из средстава Завода. У основ за накнаду зараде за инвалиде ИИ и ИИИ категорије. увећане за "минули рад". коју би осигураник остварио у месецу за који се исплаћује накнада зараде. увећана за "минули рад". није остварио зараду у три календарска месеца која претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад (нпр. да није наступила привремена спреченост за рад. основ за накнаду зараде чини основна зарада. уз ограничење највишег основа. Закона. сва три месеца запослени је био на неплаћеном одсуству или плаћеном одсуству и др.).

подели збиром могућег фонда сати за период за који се утврђује просек. у периоду за који се утврђује просек зараде. односно протеком јула и августа исплате накнаде зараде из средстава обавезног здравственог осигурања.2. 54-77/07-01 од 22. . Пример: Први дан спречености за рад је 15. бр. за месец који претходи месецу од којег осигуранику припада право на прво усклађивање накнаде зараде. која је остварена код послодавца у месецу који претходи месецу од којег осигуранику припада право на усклађивање основа за накнаду зараде према просечној заради по запосленом на бази часова рада.Усклађивање основа за накнаду зараде врши се од првог дана наредног календарског месеца по истеку другог календарског месеца исплате накнаде на терет Завода. Број запослених на бази часова рада. Усклађени износ основа за накнаду зараде не може бити већи од највишег основа за накнаду зараде.с тим да за првих 30 дана спречености за рад накнаду зараде исплаћује послодавац из својих средстава. према Инструкцији Републичког завода за здравствено осигурање. Прво усклађивање основа за накнаду зараде врши се после протека два календарска месеца за које накнаду зараде исплаћује Завод. Основ за накнаду зараде усклађује се са кретањем зарада код послодавца у месецу који претходи месецу од којег осигуранику припада право на усклађивање основа за накнаду зараде (прво усклађивање основа за накнаду зараде). Обрачун просечне зараде код послодавца по запосленом за три месеца која претходе наступању привремене спречености за рад . врши се тако што се укупно остварена зарада за ефективне сате рада за све запослене сабере и подели бројем запослених на бази часова рада. према утврђеном просеку код послодавца за три месеца која претходе наступању привремене спречености за рад. године и Измени Инструкције бр. Ово практично значи. оствареној у три календарска месеца која претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад осигураника .2007. рачунајући од последњег дана у месецу у коме је наступила привремена спреченост за рад. од 9. године: Прво усклађивање основа за накнаду зараде врши се према кретању просечне зараде по запосленом на бази часова рада. 54-77/07-01. Пример усклађивања накнаде за боловање које се исплаћује на терет Завода. утврђује се тако што се збир укупно остварених ефективних сати рада свих запослених код послодавца.запосленог.9. добија се стављањем у однос утврђене просечне зараде по запосленом на бази часова рада код послодавца. Свако наредно усклађивање основа за накнаду зараде врши се месечно према кретању зарада код послодавца.1. Коефицијент за усклађивање основа за накнаду зараде. Обрачун просечне зараде по запосленом на бази часова рада код послодавца. односно прво усклађивање основа за накнаду зараде извршиће се од 1. да ће се прво усклађивање основа за накнаду зараде извршити после три календарска месеца непрекидне спречености за рад осигураника.5.2007.

године 1 2 1.80 480 Просечна зарада по запосленом на бази часова рада = 105.00 2.000 144 160 2.500.500.000 144 160 3.94 x 3 = 2.09 У случају утврђивања основа за накнаду зараде осигураницима који нису остварили зараду у три календарска месеца која претходе месецу у којем је наступила привремена спреченост за рад и осигураницима који нису остварили зараду ни у једном од та три месеца (члан 89.000 66 1. С. Н.93 x 3 = 2. године.584 Просечна зарада по запосленом на бази часова рада = 69.000 3 488 184 23 552 2. Запослени Остварена зарада Ефективни сати рада Могући фонд часова рада 1.5326 24.Боловање је започето у новембру 2007.М 32. септембра и октобра 2007.468.00 = 1.80 Коефицијент за усклађивање основа за накнаду зараде Просечна зарада по запосленом на бази часова рада за месец који претходи месецу од којег осигуранику припада право на прво усклађивање Ко = Просечна зарада код послодавца по запосленом на бази часова рада за три месеца која претходе наступању привремене спречености за рад Ко = 37.Н. Месеци 2007.488 Број запослених на бази часова рада = 1. године Р.000 3 528 176 22 528 Укупно: 69.000 = 37.000 = 24. године.584 1. М. 45. бр. 28.82 Обрачун просечне зараде код послодавца за фебруар 2008. . Р. бр. Остварена Број Ефективни зарада запослених сати рада 5 Могући фонд часова рада Број дана Укупни могући фонд часова 6 7 8 3 4 Август 20.468.488 x 3 = 0.82 1.000 160 160 105.09 2. просечна зарада се утврђује на основу августа.000 448 480 Укупно: Број запослених на бази часова рада = 448 x 3 = 0. Октобар 26.С. Септембар 23.000 3 472 168 21 504 3.

у погледу усклађивања основа за накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести коју исплаћује послодавац. коју исплаћује послодавац из својих средстава. 64/2004 .запослене. тачка 2) Закона о раду. такође постоји обавеза да се по истеку два месеца исплате накнаде зараде од стране Завода. има право на накнаду зараде коју обезбеђује матична филијала. У тим случајевима не може се извршити усклађивање основа за накнаду зараде у складу са Законом. 3. 101/2005 . не обрачунава се допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање (већ само допринос за обавезно здравствено осигурање и допринос за случај незапослености). и 4. Чланом 87. 85/2005.др. закон. бр. став 4. Обавеза послодавца да поступа на овај начин престаје уколико запосленом престане радни однос код послодавца.одлука УСРС) не постоји правни основ за стицање пензијског стажа после престанка радног односа запосленог. Закона прописано је да се основ за накнаду зараде за осигуранике .одлука УСРС. филијала према месту послодавца преузима обавезу и наставља да исплаћује износ накнаде зараде који је обрачунао послодавац из месеца пре дана престанка радног односа. примењује се члан 102. на наведен начин. с обзиром на то да не постоје услови прописани овим законом.др. утврђује у складу са прописима о раду. Закона. обезбеђује (исплаћује) послодавац из својих средстава. Законом о раду нису прописани услови. да после престанка радног односа запосленог. Међутим.запосленог због повреде на раду или професионалне болести. али најдуже за време трајања радног односа осигураника. став 3. Закона). може се закључити да постоји правни основ за примену чл. за све време трајања привремене спречености за рад. Закона. 92. 34/2003. од првог дана спречености за рад. Може се закључити да је послодавац у обавези да примењује одредбе о усклађивању основа за накнаду зараде. а пре свега на Закон). односно Завод. не постоји законски основ за усклађивање основа за накнаду зараде у случају повреде на раду или професионалне болести коју исплаћује матична филијала. с обзиром на то да сходно Закону о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. како је чланом 115. На износ те накнаде зараде. гласник РС". немогуће је извршити усклађивање основа за накнаду зараде. Уколико је осигураник једини запослени код послодавца. прописано право запосленог на накнаду зараде под условом да се та одредба примењује "ако законом није друкчије одређено" (мисли се на друге законе који уређују то питање. закон и 63/2006 . с обзиром на то да нема података о кретању зарада код послодавца. којим је прописано да осигураник коме је престао радни однос у току коришћења права на накнаду зараде због повреде на раду или професионалне болести. Усклађивање накнаде зараде у случају привремене спречености за рад код повреде на раду или професионалне болести Чланом 102. као ни начин и поступак усклађивања основа за накнаду зараде у случају привремене спречености за рад. од дана престанка радног односа осигураника. до 94. али још увек трају услови за исплату накнаде зараде због повреде на раду или професионалне болести. 84/2004 . Како је запосленом престао радни однос. прописано је да накнаду зараде у случају привремене спречености за рад осигураника . После престанка радног односа запосленог. .ст. Закона. коју исплаћује филијала. То практично значи. изврши усклађивање основа за накнаду зараде.

до 98. накнада зараде исплаћује се у висини једне четвртине утврђене накнаде зараде. Накнада у случају удаљења са рада . Закона. Послодавац код кога је запослени у радном односу дужан је да запосленом обезбеди рад са скраћеним радним временом. висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава Завода.привремена спреченост за рад услед добровољног давања органа и ткива. Закона. 95. у случају одређивања притвора. Закона. Висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава Завода не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец за који се врши обрачун накнаде зараде. 2) и 6) Закона. као и из средстава послодавца.привремена спреченост за рад услед професионалне болести или повреде на раду. износи 100% од основа за накнаду зараде у следећим случајевима: . може одредити да запослени одређено време ради са скраћеним радним временом код послодавца. када стручно-медицински орган матичне филијале. када је исплатилац накнаде филијала.према одредбама члана 101. сагласно одредбама члана 100. став 1. Осигуранику који за време привремене спречености за рад ради са скраћеним радним временом. Закона. Накнада зараде у посебним случајевима Накнада у случају рада са скраћеним радним временом . У свим осталим случајевима привремене спречености за рад из члана 74. ако је за осигураника за време коришћења права на накнаду зараде донета одлука о удаљењу са рада. а ако осигураник издржава чланове уже породице. као и у другим случајевима утврђеним законом. која износи 65% од основа за накнаду.у складу са одредбама члана 99. . Рад са скраћеним радним временом може трајати најдуже три месеца непрекидно или са прекидима у току дванаест месеци од дана почетка рада са скраћеним радним временом.У наведеним случајевима. утврди да је његово здравствено стање побољшано и да би рад за осигураника био користан за брже успостављање пуне радне способности. тач. изузев добровољног давања крви из члана 74. накнада зараде припада сразмерно времену проведеном на раду према пуном радном времену. Ако поступак против осигураника буде обустављен. за време одржавања трудноће. односно Завода у току лечења осигураника који прима накнаду зараде. као и из средстава послодавца. Висина накнаде зараде која се обезбеђује из средстава Завода. . у висини једне трећине те накнаде зараде. надлежна филијала доноси месечно решење о исплати накнаде зараде за случај повреде на раду или професионалне болести осигураника. а најмање четири часа дневно. Под осталим случајевима привремене спречености за рад подразумева се и висина накнаде зараде која се исплаћује на терет Завода. односно 100% највишег основа за накнаду зараде. Закона. Висина накнаде зараде на терет Завода Висина накнаде зараде за време привремене спречености за рад утврђује се према одредбама чл. нити виша од 65%. износи 65% од основа за накнаду зараде. у вези са покренутим кривичним поступком.

• на терет послодавца: . Прво усклађивање се врши од 1. Обрачун накнаде зараде за јануар 2008. бр. У складу са одредбама члана 5.Допринос за ПИО . умањење зараде код послодавца. исплатиће му се део накнаде зараде до пуног износа утврђеног у складу са Законом.12. сагласно одредбама члана 36.15%. Пример утврђивања накнаде зараде на терет Завода Запослени је на боловању од 15.75%. гласник РС".Допринос за ПИО . . Значи. Месец Просечна зарада . и то: • на терет запосленог: . Правилника о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице ("Сл.0. бр. уколико је запослени за одговарајући месец поред зараде (зарада и накнада зараде на терет послодавца) остварио и накнаду зараде на терет других исплатилаца (боловање преко 30 дана и породиљско одсуство).Допринос за здравствено осигурање . .11%. плаћају се све обавезе као и приликом исплате зарада.11%.Допринос за осигурање од незапослености .75%. врши се сразмерно односу броја радних часова за које остварује зараду код послодавца.6.6. доприноси се обрачунавају и плаћају на бруто накнаду која припада запосленом.2007. године. . године (приликом исплате накнаде зараде за април 2008.Допринос за здравствено осигурање . Обавезе које се плаћају на накнаду зараде на терет Завода На накнаду зараде за време привремене спречености за рад преко 30 дана. 116/2006 и 37/2007).Допринос за осигурање од незапослености . а од 15. . . Закона о доприносима.0.560 динара.15%. Основицу на коју се обрачунавају и плаћају наведене обавезе чини бруто накнада зараде. односно накнаду зараде код другог исплатиоца. у односу на пун фонд часова рада за тај месец.2008.Порез на зараде . са просечном зарадом код послодавца исплаћеном у марту 2008.1. У овом случају. односно накнаде зараде код другог исплатиоца. ако осигуранику не буде изречена мера у вези са повредом радне обавезе или кршењем радне дисциплине.4. године накнаду зараде исплаћује Завод из својих средстава. која се обезбеђује из средстава Завода.2008. Основицу за обрачун пореза на зараде чини бруто накнада умањена за неопорезиви износ од (тренутно) 5.односно ако осигураник буде ослобођен оптужбе. године. став 3.12%. године Ред. приликом обрачунавања и плаћања доприноса не примењује се најнижа месечна основица доприноса. године).

377.935.956.065. Просечан број дана (66 дана : 3 месеца) 3. Нето накнада по дану 5.91 8.560 x 56. 8 + р. 8 . бр.24 13.51 10. Основица за порез на зараде (р. Просечна зарада за септембар. бр.667. 7 . 5 x р.701] 22. бр. Основица за порез на зараде (р.73 5. октобар и новембар 2007.00 17.80 8.109. бр. бр. Период за који се исплаћује накнада зараде април 2008. Број дана за који се исплаћује накнада 3.91 664. 12) 10. 5 x р.396. Допринос за социјално осигурање на терет исплатиоца накнаде (р. Коефицијент раста зарада код послодавца 7.461.701) 764. 4) 6. бр. Бруто накнада увећана за доприносе на терет исплатиоца (р.537.00 2. бр. бр.1.090. 8 x 17.93 22 1. 9) 11. Бруто накнада [(р. 8 x 17. бр. Износ усклађене нето накнаде (р.560. 8 .осигураника 1 2 3 1.9%) 4.5 1. бр. бр. 4 x 65%) 497.07 6. Нето накнада по дану (р. 9) 5. 2) 4. бр. 6) 6. Висина накнаде зараде 4. 1 : р. бр.10) : 0. Период за који се исплаћује накнада зараде (15-31.52%) 3.р. Порез на зараде (р. 2 x р.60 12. ОПИС Износ 1. 10 x 12%) 2.р. Просечна зарада по дану (р.087.18 9. Бруто накнада увећана за доприносе на терет исплатиоца (р. 7 . бр. Порез на зараде 12. Умањење основице за порез 10.20) : 0. бр.701] 8.680. године 24.759. Износ нето накнаде (р. 6) 16. Просечна нето зарада по дану (р. бр. бр.233. бр.2008) 13 дана 7.63 9. Умањење основице за порез (5.87 . Бруто накнада [(р. Доприноси за социјално осигурање на терет исплатиоца накнаде (р.75 13. бр.52 Усклађивање нето накнаде од 1. 2.553.5326 5. бр. 8 + р. године Ред. бр. бр. Нето накнада (р.142.07 10. 3 x 0.9%) 1.000.67 11.63 27. бр. априла 2008. бр. 12) 22 65% 497.

С обзиром на то да се за април 2008. • доказа за другог родитеља у случају неге детета.Образац ОЗ-10/1. Усклађивање основа за накнаду зараде врши се на основу образаца: • Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за прво усклађивање основа за накнаду зараде . • Потврде о оствареној заради за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде . године са просечном зарадом за септембар. Обрасци који се подносе при исплати накнаде зараде на терет Завода Према члану 77.испр.изјава послодавца да је доспели допринос плаћен. односно инвалидности по прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Образац ОЗ-8 (даље: дознака) и оцене лекарске комисије.Образац ОЗ-10.20) : 0. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ("Сл. • Потврде о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за наредна усклађивања основа за накнаду зараде запосленог .изјава послодавца да је доспели допринос плаћен. У пракси је могуће смањење раста просечне зараде код послодавца. 47/2008 и 54/2008 .испр. октобар и новембар 2007.667. 116/2006. у ком случају се врши усклађивање накнаде зараде на ниже.Образац ОЗ-9. умањење пореске основице врши се у пуном износу од 5. у складу са чланом 80. Обрачун накнаде зараде врши се на основу Обрасца .уверење Пореске управе да је доспели допринос плаћен. за предузетнике .701.5326) добија се тако што се у однос стави просечна зарада по запосленом за март 2008. 97/2007. исплата накнаде зараде за боловање преко 30 дана врши се на основу: • Извештаја о привременој спречености за рад. • доказа да је предата документација за утврђивање радне способности. 16/2007 . 45/2007 .560.Коефицијент раста зарада код послодавца (1. 127/2007.. • Потврде о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за прво усклађивање основа за накнаду зараде запосленог . • Списка обрачунатих-исплаћених накнада зарада .Потврда о оствареној заради за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде . године (начин израчунавања коефицијента је приказан у примеру код усклађивања основа за зараде). године запосленом исплаћује накнада зараде за цео месец. • доказа да је доспели допринос плаћен за запослене . за верске службенике .уверење Пореске управе да је доспели допринос плаћен.Образац ОЗ-9..даље: Правилник). 38/2007.Образац ОЗ-10. • доказа о претходном стажу осигурања. гласник РС". . а формула за прерачун је: Бн = (Нн . бр.00 динара.Образац ОЗ-11. за свештенике . Закона.

3. из Плана рачуна 1. Плана рачуна) рачуна) да 1. Плана рачуна) пребивалиште 1 запосленог Обавезно Приходи по уношење припадности (кол.Образац ПП ОПЈ. Доприноси за Република 840-781351843-39 осигурање од (шифра 601) незапослености да 4/о 4 . У року од пет дана од истека месеца у којем је исплаћена накнада зараде. . 4 На терет примаоца накнаде и на терет исплатиоца 490. Доприноси за здравствено осигурање 840-781316843-85 пребивалиште 4 запосленог да 4/о 495. Послодавац је дужан да матичној филијали достави Списак обрачунатих-исплаћених накнада зарада у два примерка са документацијом из члана 77. Доприноси за ПИО 840-781322843-30 1 седиште послодавца 1 да 4/о 487. ПИБ (кол. Врста обавезе Порез на зараде Уплатни рачун 840-711111843-52 Усмеравање Ниво уплате (кол. 2. 7. Правилника. односно утврди право на накнаду и висину накнаде и најкасније у року од 30 дана од дана пријема обрачуна од послодавца изврши пренос одговарајућег износа средстава на посебан рачун послодавца. Други примерак наведеног списка оверава се потписом овлашћеног лица и печатом филијале и враћа се послодавцу.Спецификацију уз пореску пријаву. Уплатни рачуни Ред.Образац ОЗ-10/1. Плана 8. . Потврде за усклађивање основа за накнаду зараде попуњава послодавац и доставља матичној филијали осигураника. послодавац је дужан да надлежној организационој јединици Пореске управе достави: . бр. ради претходне контроле. Матична филијала задржава у својој евиденцији један примерак Списка обрачунатих исплаћених накнада зарада са доказима на основу којих је извршен обрачун накнаде зараде. 9. односно истог дана када је извршена исплата. Евиденција исплаћених накнада зарада води се на обрасцу Списак обрачунатих-исплаћених накнада зарада . Матична филијала је дужна да изврши контролу документације и обрачуна.Образац ПП ОД-1. а најкасније у року од два дана од дана исплате накнаде зараде.• Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за наредна усклађивања основа за накнаду зараде .Образац ОЗ-11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful