You are on page 1of 1

LAPORAN KRISIS KESIHATAN LAPORAN PENUH - (MS WORD) DAN PEMBENTANGAN - (POWER POINT)

Bil. 1 2

Perkara Pendahuluan (tajuk, set induksi / mukadimah) Isi Kandungan 2.1 Pengenalan krisis (Kenyataan masalah & rasional tajuk) 2.2 Objektif penulisan 2.3 Literature Review (Definisi, Sejarah krisis yang relevan) 2.4 Metodologi (cara pengumpulan maklumat) 2.5 Hasil penemuan (berdasarkan objektif krisis) 2.6 Perbincangan (kaedah menangani krisis) 2.7 Kesimpulan (rumusan, cadangan dan penutup)

3 4 5 6 7 8 9

Rujukan Lampiran (kesesuaian lampiran) Grafik (background & warna) dan susunan slaid Tatabahasa, ejaan dan kesesuaian font Gaya persembahan (suara,intonasi,keyakinan) Ketepatan masa Soal jawab