You are on page 1of 27

SULIT

SCTENCE

018

JULAI2Ol2 I r/n jam MAJLIS GURU BESAR NEGERI KEDAH


PEPERIKSAAN PERCI]BAAN UPSR TAHI]N 2012
SCIENCE YEAR 6 jam limabelas minit Satu

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEIIINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Bahagian Adan Bahagiau B. 2" Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untukmemberi maklumatyang berguna

3. 4. 5-

bagi menjawab soalan.Rajah tidaksemestinya dilukis mengikut sknla, kecuali diny at akan s eb a li lcny a Bahagian A ada 30 soalan.Jawab semaa soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan padaKertas Jawapan Bahagian A. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan.

Antaraberikut yang manakah benda hidup

A B C D

Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapanyang betul bagi contoh soalan ialah Ayam dan hurttfnya ialah C . Lileat contoh pada Kertas Jawapan Bahagian A,yang diberi.Ruangan bagi huruf C telah dihitamknn. 6. Bctgi satu soalan hitamkan satt ruangan sahaja. 7. Jilrn kamu hendak menukar jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat hingga habis.Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 8. Bahagian B ada 4 soalanJawab semua soalan. 9. Jawab dengan mmulis jawapan ksmu dalamruangan yang disediakan .
Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak di Bahagian dan 8 halaman bercetak di Bahagian B. I Lihat sebelahl
L

SULIT
Section A Bahagian A [30 Marks]
Answer all the questions. Jawab semua so*lan

018

Evety question isfollowed byfour options A, B, C andD. Choose the correct answen The suggested timefor this section is 45 minutes. Ifyou are unable to answer the question, proceed to the next question. Tiap-tiap soalan diilerti aleh empat pilihan jawapan iaitu A, B C danD. Pilihiawapan yang betul. Masa yang dicadangknn untwk bahagian ini ialah 45 "ainit. Sekiranya karuu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, terusknn menjawab soalan berikutnya.

1.

The diagrarn shows the stages in the life cycle of a frog. Rajah menunjukkan peringkat kitaran hidup seekor kntak.

-m"
r ^*l L:__l
A B (D
S,P,Q,R S,R,P,Q

r_.;--l

l*l
r)

r-l"i

Which of,the following is the correct sequence of the stages in the life cycle of a frog? Antara berikut yang manakah urutan yang betul peringkat kitaran hidup katak?

sp P
v,r,^4,\<

S.R,Q,P

What is the meaning of natural materials? Apalrah yang dimalcsudkan dengan bahan semula jadi? A Materials that are made by humans Bahanyang diperbuat oleh manusia B Materials that are made from plants, animals and soil. Buhan yang diperbuai riaripada tumbuhan, haiwan dan tanah. C Materials that are made from chemical process Bahan yarig diperbuat daripada proses kimia D Materials that can be recycled Bahan yang boleh dikitar semulq

SULIT

GA8

3.

The diagram shows an investigation. Rai ah menunjukkafi satu p enyiasatan.

The table below shows the result of the investigation. Jaduai di bawah rnenunj ukkan keputusan penyias atan itu. Before blowing
Sebelum ditiup

Lime water clear

Air kapur jernih

After blowing Selepas ditiup Lime water chalky Air kapur kerulr

What is to be proved from the investigation? Apaknh yang hendak dibuktikan daripada penyiasatan? A Exhale air contains more carbon dioxide {ldsra hembusan mengandungi lebih banyak karbon diosida. B Exhale air contains more oxygen Udara hembusan mengandungi lebih banyak olxigen. C lnhale air contains more carbon dioxide Udara yang disedut mengandungi lebih banyak karbon diosida. D lnhale air contains more oxygen Udara yang disedut mengandungi lebih banyak oksigen.

sulrr
4"
Which of the following characteristic hetrps to protect a coconut tree from strong winds? Antaraciri yang berikut yang manakah membantu melindungi pokok kelapa daripada angin kencang? A Fibrous roots Akar serabut

018

B C D

Divided leaves Daun berbelah-belah Waxy leaves Daun berlilin Buttres root Akar banir

5,

The diagram shows a f'ood web. Rajah menunjukkan satu siratan maknnan. Maize plant Pokok iagung Mouse

/\
Sparow Burungpipit

Tilcus

Eagle Burung helang


Snake

Ular
What will happen when the number of snake decreases? Apakah yang akan berlala,r apabila bilangan ular berlatrang? A The number of maize plant increases Bilangan pokak jagrng bertambah

B C D

The number of eagle increases Bilangan burung helang bertambah The nurnber of mouse decreases Bilangan tilox berlatrang The number of sparrow increases Bilangan burung pipit bertambah

SULIT

018

6.

The diagram shows a glass container containing mosquito larvae. Rajah menunjuklan sebuah balang yang mengandungi ientik'jentilc
Glass container

Balang kaca

Water

Air
Water weed Rumpai air

Mosquito larva Jentik-jentik

Which of the following is the best way to eliminate the mosquito larvae? Antara berilatt, cara manakah yang paling baik untuk memusnahkan ientil*ientik itu?

A B
C D

Spray insect rePellent. Sembwr racun serqngga.

Put guppies into the glass container Mncrtkknn iknn onni. kc dnlom. holans kaco -- -' - ---- -'o'-----Cover the glass container with a net. Tutup permulwan balang kaca denganiaring Burn mosquito coil near the glass container Balrar lingkaran ubat nyamuk di tepi balang knca"

1.

The diagram shows an interaction iunong living things. Rajah menunjukkan interalui antara hidupan"

Sea anemone

Buran laut Hermit crab Umang-umang What is the form of interaction between the above living things? Apakah bentukinteralsi antara hidupan di atas?

A B

Communication
tDonhtrhrrmonm vr ra@u4rr6qr.

Cooperation
. \e.

Yovinsnwn *nv,..v
J

Protection Perlindungan

Competition Persaingan

STJLIT

018

8.

Which of the following shows the correct sequence how landslides occur? Antara berikut, wrutan manakah yang betul bagi kejadian tanah runtuh? P Top soil layer carried away by heavy rain Lapisan tanah dibawa oleh hujan lebat

a R A B C D
9.
P,Q,R Q,R,P Q,P,R R,Q, P

Cutiing down irees


P eneb angan p oko k s ecar a ber I eluas a.

Soil on steep slopes are washed away Tanah di cerun curam akan terhakis

What will happen to the Earth if open burning is not conffolled? Apakah yang akan terjadi kepada Burni sekiranya pembakaran terbuka tidqk dikawalT

I ll lll
lV

The Earth becomes warmer Bumi menjadi panas. More carbon dioxide in the atmosphere. Karbon diolcsida dalam *tmosfera bertombah lcebergs in the North Pole freeze Bongkah ais di Kutub Utara membelat Amount of oxygen in the atrnosphere increase Jumlqh oksigen dalarn atmosfera bertambalt

A IandII B I and III C II and IiI D IIIandIV


10. Which of the following is the advantage of food preservation?
Aniara berikut, ),-arig ftxal?akah kebaik"aTr pengatyetan bahan makanan? A Prevents food wastage. Mengelak pembaziran maknnan B Slow down the action of bacteria Melambatkan tindakan bacteria. C \rariety and nutrition to our diet all year round. Pelbagai dan berkhasiat sepanjang tahun D A process of slowing down food from becoming bad. Satu proses yang melambatkan makanan menjadi rossk.

SULIT

018

11.

Diagram shows a beaker and a measuring cylinder which contain water. Rajah menunjukkan satu bikar dan satu silinder penyukat yang berisi air.

Beaker

Biknr

Measuring cylinder Silinder penyukat

The water from the beaker is poured into the measuring cylinder. What is the final total volume of water in the measuring cylinder? Air dari bikar itu dituangkan ke dalam silinder penyulmt. Apakah jumlah akhir isi padu air dalam silinder penyukat?

A B

40ml 70ml

C D

80ml 90ml

12. Amir wants to see the condition of the busy road infront of his house. But Amir
cannot see it because the wall of his house is too tall. Which of the following devices is the most suitable to use by Amir to see the road? Amir ingin melihat keadaan jalan raya yang sibak di hadapan rumahnya. Tetapi Amir tidak dapat melihatnya kerana tembok rumahnya terlalu tinggi. Aniara yang berilart, yang manakah alat yang paling sesuai digunakan oleh Amir untuk melihat jalan tersebut?

A B

Kaleidoscope

C D

Microscope
Mil<roskop Periscope

Kaleidoslap
Stethoscope Stethoskop

Periskop

SULIT

018

13,

Diagrams shows the reading of the masses of four types of fruit X, Y and Z frorn a kitchen scale. Rajah menunjufrl<an bacaan jisim bagi empat jenis buah, X, Y dan Z daripaCa satu neraca fnampatan

Which of the following bar graphs correctly describes the readings from the above diagram? Ant*ra yang berikat, graf palang manakak yang rxewakili bacaan-bacaan dari rajah diatas dengan betul?

A
Mass(g)

Mass(g) Jisim(g) 300 25A

300

250
200
150 100

200
150
100

50

50

x
Mass(g) Jisim(s) 300

Fruits Buah

Mass(g) 300

250
200
150

2sa
200
150 100

100

50 Fruits

50

Buah

Fruits Buah

sulrr
14. The diagram
shows the classification of materials into groups J and K. Rcjah menunjukkan pengelasan bahan-b*han kepada kumputan J dan
J

018

-& z7'

w
J

^"*-,G

which of the following have been correctly classified into groups J and K? Antara berikut, ynng manakah telah dikelaskan dalam kurnpulan J dan K dengan betul?

K
Pencil Pensil
Eraser Pemadant Paper

Wooden ruler Pembqris kavu

kon ruler
C Pembaris besi Plastic bag Bes plastik Plastic bottle Batol plastik

Kertas Glass bottle Botol kaca

15'

The table shows the result of an investigation on temperattire of water when ice cubes are put into a beaker containing 200 ml of water. The ice cubes used are of the sarne
size.

Jadual menunjuklvtn keputusan penyiasatan ke atas -quhu air apabila kiub ais dimasukkan ke dalam bikaryang berisi 200mt air. Kiub-kiub ais yang digunafuin
aejsiqh sama saiz.

Number of ice cubes Bilansan kiub ais Temperafure of waterfC Suhu airf C

0 82

2 74

66

Predict the temperature of the water in the beaker if 6 ice cubes are put into the beaker. Ramalkan suhu air dalam biksr itu jika 6 kiub ais dimasukkan ke dalam bikar tersebut.

A 60 oc

c
D

szoc
46OC

B 58OC

sur,IT
16.
The diagram shows an investigation being carried out by a pupil to study the effect heat on matter. Rajah menunjukJmn satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh searang murid untukmengkaii kesan haba ke atas bahan"

018

of

Balloon
Be.lon

Hot water Air panas

Before investigation Sebelum penyiesatan

During investigation Sernasa penyiasatan

What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A The balloon inflated when heated B elon rnengembang apabila dipanasknn

B C D
11.

The temperature in the balloon increases when heated. Suhu dalam belon bertambah apabila dipanaskan.

The air in the bottle expands when heated. Udara dalam botol mengembang apabila dipanaskan The volume of air in the balloon increases when heated. Isi padu udarq dalam belon bertambah apabila dipanaskan

Pak Hassan wants to build a szrmpan. Which of the following properties is the most suitable?

Pak Hassan hendak membina sebuah sampan. Antara stfat-stfat bahan berikut, yang mnnnkth r"""o cocuni? nnlins

B C D

Waterproof and floats on water Kalis air dan terapung Light and cheaper
Ringan dan lebih murah Can support more load and waterproof Dapat menarnpang lebih banyakbeban dan kalis air Can be stretched and absorb water Boleh diregang d,an menyerap air

SULIT

018

18.

The table shows the time taken by a toy car to move at a distance of t00cm on different type of surfaces. Jadual menunjuklmn masa yang diambil oleh kereta mainan untuk bergerak dalam jarak 100 cm di atas permukaan yang berbeza"
Surface Perrnukaqn Glass

Time taken for toy car to reach the finishing line(s) Masa yang diambil oleh kereta mainan sampai ke garisan penamat{s}
18

Kaca
Cement Simen Sandpaper

24
30

Kertas pasir What is the conclusion of the investigation? Apalrah lresimpulan penyiasatan itu?

A B C D
19.

The rougher the surface the surface the longer the time taken" Semalcin bertqmbah knsar permukaan sernakin lama masa yang diambil.

The time taken on the glass surface is the shortest Masa yang diambil di atas permulcaan kaca adalah paling singkat.
The time taken on the sandpaper surface is the longest Masa ltang diambil di atas permuknan kertas pasir adalah paling lama" The rougher the surface the surface the shorter the time taken. Semakin benambah kasar permuknan semakin singknt masa yang diambil.

The diagram shows an activity that involve force. Rajah menunjukkan safit ahiviti yang rnelibatkan daya"

Which of the following involve the same force as shown above? Antara berilan, yang manakah melibatkan penggunaan daya yang samo seperti di atas.
A

1L

SUI-IT
20. The diagram shows the result of an activity. Rajah menunjwkkan keputusan satu aktiviti"

018

Thennometer Termameter

Sand

Pasir
What can be prove from this observation? Apaknh yang dibuktikan dari pemerhatian ini?

.& E C D

The Sun gives us heat. Ma t {}hari mem b eka I ksn hab a. The Sun gives us light. M a tah ar i ntemb eka I kan c tth ay c. The sunlight heats the sand during daytime. Cahayu matahari memansskan pasir pada walttu siang. The heat from the Sun heats the sand during daytirne. Haba daripada h{atahari mewan{rskan pasir pada waktu siang"

21" The diagrams show the occrurence phenomenon of the phases of the moon. Ruj ah menwnj ukkan kej adian fenomena fasa-fos a bulan.

nn
\t
\--./ a

\\-""-/ J

Choose the correct sequence to show the occurrence of the phases of the moon.

Pilih urutan yang betul

wntuk menunjukkan kejadianfasa-fasa bulan.

A B

P,Q,R,S S,Q,R,P

C D

S,P,R-,Q

P,R,Q,S

12

SULIT

018

22. Marbles P and Q are released &om the same height into two containers containing water and oil. The time taken for the marbles to reach the bottom of each container is taken. Dua biii guli P dan Q dilepaskan dari ketinggian yang sama ke dalam dua bekas yang mengandungi air da.n minyak. Masayang diambil oleh kedua-dua biji guli untuk sampai ke dosar bekas diambil.

Water

Air

[0 cm

l0 cm

oil
Minyak

Marble Guli
P

Time taken to reach fhe bottom of the measuring cylinder (second) Masa yang diqmbil untuk sampai ke dasar silinder penvulmt (saat)
2
5

What is the different speedbetween marble P and marble Q?

Speed: Distance

ffi

Berapakah beza kelajuan antaro guli P dan guti Q?

Kelajuan

Jarak
Masa

A B C D

5 cmls 4 cmls 3 cm/s 2 cm/s

13

SULIT

018

23.

Suzi wants to kansfer the water from beaker X to beaker Y by using a mirror.

Which of the following apparatus arrangement is suitable for Suzi to carry out her
investigation.
Suzi hendak memindahkan air dari bikar X ke bikar Y dengan menggunakan selceping cermin. Antara susunan radas berikut, yang manakoh sesuai digunaknn aleh Suzi untuk menj a I a nkan p eny i a s a t a nny a "

Mirror

Mirror
Cermin

Cermin

t\(lf f't
F=::-{ h----J
\-H - -

/t t/t

\r

\r

tt

Dipanaskan

Itr ill

- -J

r--_J

tit
Dipanaskan

Heating

Heating

Mirror
Cermin

Mirror
Cermin

Dipanaskan

tit

i*_J

t- F----J - - -F{ \---__,

ffir
! t t

t
I I

Dipanaskan

Heating

Heating

ilt -

14

SULIT
24. The diagram shows an investigation carried out by a group of pupils. Container R, S and T are placed under the sunlight.
Raiah menuniuklain satu penyiasatan yang tetah dijalankan oleh sekumpulan murid. Bekas R, S dan T telah diletaklmn di bawah cahaya matahari.

018

\/,
4fr*..\:, j_:,.rj)
!-:-::.:z -'- --..1
(\--lj

{\--4

T
The table shows the result of the investigation after two hours. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan selepas dua jam. Container Bekas R
S

Initial volume of water (ml) Isipadu awal air (ml)


50 50 50

Volume of water after Z hours (ml) Isipadu oir selepas 2 iam fuil 30
35 40

what can be concluded from the result of this investigation? Apakah kesinapulan yang boleh dibuat daripada keputusan penyiasatan ini? A The bigger the surface area of the container, the faster the water evaporates.
semakin iuas permukuan bel*ts, seruarcin cepai ait meityejat.

B c D

when the water temperature increases, the water evaporates faster Apabila suhu air meningknt, semakin cepat air menyejat.

rhe size of the container affects the volume of water left.


Saiz bekos mempengaruhi isipadu air yang tinggal. The volume of water left depends on the height of the container.

Isipadu air yang tinggal bergantung kepada-ketinggian bekas.

15

SULIT
25. The following information shows the method of making pineapple in synrp.
Maklumat berilwt menunjukkan kaedah menyediakan nanqs dalam sirap.

018

P
R S T

Boil the pineapple cube for 5 minutes in synrp. Didihkan Kiub nanas di dalam sirap selama 5 minit"
Pour in the hot syrup to cover the pineapple kiub. Tuang sirap panas ke atas kiub nanas.
Seal the

jar firmly with the lid.

Pateri

l<emas balang dengan penutup.

Heat the sealed jar in boiling water for 25 minutes. Balang yang telah dipateri dipanasknn dalam air mendidih selama 25 minit.

Which of the fbllowing represent step Q? Antara berilcttt, yang manakah langkah Q?

B C n
26.

Prepare concentrated sugar solution. Sediakan larutan pekat gula. Scoop out the hot pineapple into jar" MasuHran kiub nanas yayeg para&s ke dalarn bal*ng. Wipe clean the top surface of the jar.

Lap wulut balang sehinga bersih. Prepare syrup by boiling three cups of sugar to faur cups of water. Sediaknn sirap dengan mendidihkan tiga cawa?, gula dengan ernpat cawan air.

The diagram shows four type of air transportation. Raj ah menunj ukkan emp at j enis p engangkutan udara

"

r-,-t

Ll]
p

r_--l

Lel
u d. a r a.

T;l l"l

Pilih urutan yang betul unfiik menunjukkan perkembangan teknologi dalam

choose the correct sequence to show the development of air fransportation?


":n

gen gku t o. n

A B C D

P,Q,R,S P,S,R,Q P,S,Q,R P"Q,S,R


L5

SULIT

018

27.

The diagram shows an activity to study the properties of gas. When the cardboard is removed the smoke frorn container Y fills up the space in both containers. Rajah menunjukkan satu ahiviti untuk menyiasat sifut gas. Apabila kadbod ditarik asap daripada bekos Y mengisi ruang kedua-dua bekas.

Container X
Bekas

Cardboard

Ksdbod
Container Y Bekns Y
Smoke

Asap

What can be prove from this activit/ Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini?

A B C D

Gas occupies space. Gas memenuhi ruang. Gas has no

fix volume.

Gas tidak mempunyai isipadu yang tetap.


Gas can be compressed.

Gas boleh dimampatkan.


Gas has mass. Gas m.empunyai

jisim.

L7

SULIT
28.
The following inforrnation shows the characteristics of planet P, Q and R. Maklumat berikut menuniukkan ciri-ciri planet P, Q dan R

018

P a R

A great amount of the heat from the Sun is trapped in its atrnosphere. Atmosferanya memerangkap juntlah haba yang banyak daripada Matahari.
The biggest of all the planeis in the Solar System. Planet yang paling besar dal{rm Sistem Suriu. Has three rvide rings that can be seen with a ielescope

Mer;punyai tiga gelang lebar yang dapat dilihat melalui teleskop" Which of the following correctly represents planet P, Q aad R? Antara yang berikut, yang nxanakah mewakili planet P, Q dan R dengen betul?
P

o
Earth Bumi Jupitor It{usvtari Jupiter Musvtari Mars

Jupiter

Mu*ttari
Earth Bumi

R Nepfime Neotun
Uranus

(-

Venus Zulerah

Earth Bumi

Marikh

Uranus Safurn Zuhal Uranus Ur*nus

29"

The diagram shows stools S, T and U that have sanne base area. Rqiah m.enuniukkan bangku S, T dan U ycng ruempunyai luas tapak yang sanna.

IJ LI \\

ffi
#Ll
T I

\ m
U

What will happen if S, T and U have the same height ? Apakah yang akan berlaku jika bangku S,T dan U mempunyai ketinggian ))ang sama. A U is more stable than S and T U lebih stqbil daripada S dan T

B C D

S lebih stabil dari

S is more stable than T and U T dan U stabil

T is more stable than S and U T lebih stabil daripada S dn U


S,T and U have the same stability S,T dan [.1mempunyai kestabilan yang scrna.
18

SULIT

018

30.

The diagram shows the apparatus set-up used to investigate the occurrence of day and night. Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk menyiasat kejadian siang dan malamWooden stick Batang kayu
Black paper Kertas Hitam

gs
Box

Kotak

\r.

o-Y
DI

Polystyrene ball Bola polisterina

Hole for observation Lubang untuk memerhati

-:="'-"i. Which holes on the box allow torch to shine correctly on the polystyrene ball?
Lubang manakah pada kotak membenarkan lampu satluh mentancarkan sinar pada bola polisterina itu dengan betul?

A B C D

PandS

QandP
R andS
P andR

END OF SECTION A

19

SULIT
NAMA: TAHUN

018

-':"^illi
T E N T U KA

N BA H AWA'* I?iI'*:l+"f fu n,,o* DA N MEM E N U H I KESELI,IRUHAN RUANG JAWAPAN. PADAI,IKAN TTIT.ICEN HNEIS MANA. MANA TAI{DA JAWAPAN YANG ANDA HENDAK UBAH.
CONTOH:

N.

@ I@

(D

<u>

z@ 3@
4@

(B (B
G>

@
!La,

@
(tr)

16@

<D

@@

(D
@ @ @
<D

(D
OD

(D
<B

s(D
6@ 7@ E@ 9@

(E
@

(B
(D
@
<E>

(D

{s
@
G}
@ @

@
<D (E)

r7@ r8@ ls@ 2&# 2t@ 22, @ e!@

(D
<D

} <DD @(D
@@

(B @
>
<@ (E>

@(D
@@

(D
@(D @g1 @@ @@ @(D @(D @@ @{E

(D'

u(D
25@ 26@ TX G> 2t G> 29 G) 3SG

@
(E>

r0@ n@ t2@
13@ 14@
lEa r r) \A-,

(D
) @ @
<D
\E/

(E
@

(D @ @ @

(D (D
@ @

Section

Marks
Question I
Question 2 Question 3 Question 4 Question 5

A
B

TOTAL MARKS
This question paper contains 8 printed pages

ILihat sebelahl
1

SULIT
NAMA:
Section B Bahagian B (20 marks)

018

ANGKA GILIRAN......."...."...:.. ....

Answen all questions. Write yo* uir*"rs in the spaces provided. The suggested time for this section is 30 minutes. If you are unable to answer any question, proceed to the next questions

1.

The diagram shows two types of plants. The plzurts are placed under the Sun and not watered for seven days. Rctjah iiieiiuiijukkaii ,Cua jenis pokok. Pakok-pokok tersebut ,iiletakknii di bawah Matahari dan tidak disiram selama tuiuh hari.

The table shows the observation on the plants after seven days. Jadual menunjukkan pemerhatian terhadap tumbuhqn tersebut selepas tuiuh hari.

Flant
Tumbuhan

Condition of plant Keadaan tumbuhan

x
Y

Wilted Layu Still fresh


Masih seear

(a) State one reason (inference) about the different in the condition of the
plants after seve,n daysNyatalran sqtu sebab (inferens) tentang perbezaan keadaan tumbuhan tersebut selepas tujuh hari.

ll

mark/I marknhl

SULIT

018

ft)

Write one observation to support yow answer n (a). Tulis satw pemerhatian untuk menyokongicnnapan kamu di (a)

[1 mark// rnarkahl

(c) Plant Y has needle shape leaves. Give a reason for the special characteristic of this plant. Tlsnbuhey Y m-ew-punita! daun btrbentuk jantm' N3:*ttik'en satu sebab teniang sifai istirtiewa pukok ini.

[1 mark/l markahf

(d) What is changed in this investigation? Apaknh yang diubah (pemboleh ubah yang dimanipulasikan) dalam penyiasatan ini?

[1 marlr/l markah)

018
2.

The diagrams show Adam pulling a l0 kg box. He repeats the activitybypulling a 50 kg box. The difficulty to pull the boxes is recorded as shown below. Rajah di bawah menunjukkan Adam menarik lcotak seberat I0 kg" Dia mengalangi aldiviti dengan menarik kotakseberat s0 kgputa. Tahap kesukaran untuk menarik kotak-kotak tersebut dicatatkan seperti di
L^.,,^L IJt*WUra"

Box

-I

KotakJ

Result : Easy to pull Keputusan : Senang untuk dilarik

Result : Difficult to pull Keputusan : Susah untuk ditarik

(a) state one reason (inference) based on the above observation. Nyatalran satu sebab (infrens) berdasarkan pemerhatian di atas.

[1 mark/l markahj

(b) write one observation to support the reason (inference) in 2(a). Tulislran satu pemerhatian untuk menyolang inferens di 2(O.

[1 markl/ markahf
4

ST]LIT

018

(c)

State one relationship (hypothesis) between ths variable that is changed

(manipulated) and the variable that is observed (responding) that involved in this investigation. Nyatalran satu hubungan (hipotesis) di antara pembolehubah yang dimaniputasikan dengan pembolehubah bergerakbalas yang terlibat

dalampenyiasatan ini.

[i markll markahf
The amount of friction depends on the roughness of a surface. Jumlah daya geseran bergantung kepada kekasaran sesuatu

(d) State one relationship (hypothesis) between two information gathered in


the above statement"

Nyatakan satu hubungan antara dua maklumatyang dilatmpul dalam penyataan di atqs.

[1 mar*ll markah]

SULIT
J"

018

A group of pupils investigated about food preservation.


The bar chart shows the period for the fish to last longer when different quantrty of salt is used to preserve the fish. Selcumpulan murid menj alankan p enyiasatan tentang pengawetan makanan Carta palang menunjukkan tempoh ketahqnan iknn apabila lamntiti garam yang berbeza digunakan untukmengawet ikan. Period for the fish to last longer (rnonth) Tempoh ketahsnan ikan @ulan)

I
6

30 50 90 t2A
(a) Predict the period for the fish to last longer
preserve the fish. Ramalkan tempoh ketahanan mengawet ifuin tersebut.

Quantity of salt (g ) Kuantiti garam (g)

if

105 grams of sait is userl to

ikaniika

105 gram garaTn digunakan untuk

f1

marlvl mark*h]

(b) State the relationship between the qua-ntlty of sait and the period for the fish to last longer. Nyatakan hubungan diuntqra kuantiti g{iram dan ternpoh ketahanan ikon.

[1 mark/1 markahf

(c) State two infomration gathered in this investigation. Nyatakan dua maklumqt yang dikumpul dalaw penyiasatan ini.
I

'.r."..r_.

17

marUl markah]

(d) State the trend in the change of the period for the fish to last longer.

tl

Ny ataknn

orak p erubah an temp oh ketahanan iknn

"

[1 marlC/ markah]

SULIT

018.

4.

The diagram shows the location and the temperature of rowns

and

on

Earth. Rajah menunjukkan kedudukon dan suhu Bandar

dqn y di Bumi.

12 noon

Sunlight Cahaya Matahari

12 tengah hari

12

mid night

l2

tengah malam

_.-> ----+ ---+

x
30"c

Y
25"C

(a)

state one reason (inference) fbr;" difference of the temperature at Town X and Y. Nyatakan satu sebab (inferens) bagi perbezaan suhu di Bandar x dan y.

(b)

What is the aim fuurpose) of this investigation? Apalrah tujuan penyiasatan ini?

[1 marVl markah)

(c)

Predict the temperature of Town X 12 hours later. Ratnalkan suhu Bandar X 12 jam kemudian.

[i

marivi maricahj

[l
(d)

mark/l markah]

What conclusion can be made from this investigation? Apalrnh lresimpulan yang dapat.dibuat daripada penyiasatan ini?

[1 mark/1 markahf

r
tr

$ULIT

018

A terrible flood has hit a village and caused damage to the houses that are made from different types of materials. The tabie shows the number of damaged houses Banjir besar telah melanda sebuah kampung dan menyebabkan kerosaknn sebilangan rumah y*ng diperbuat daripada jenis bahan yang berbeza. Jadual menunj ukknn bil angan rumah lane. ros ak.
Types of materials Jenis bahan Clay Tanah list Wooden Kavu Concrete Number of damaged house Jumlah rumalt yang rosak 200

ls0
100

Konkrit
Steel

Keluli

50

(a) What is kept the same (constant variable) in this investigation? Apakah yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan
tnt

[1 mark/1 markah] (b) What is measured (responding variable) in this investigation? Apa yang diukur (pembolehubah bergerctk balas) dalam penyiasatan ini?

[1 mark/1 markahf

(c) What is the aim (Bqpose) of this investigation? Apakah tu1'uan peruyiasatan ini?

[1 mark/1 markahf

(d) State the kend of change in the number of damaged house? Nyatakan corak perubahan jumlah rumah yang rosak?

[1 markll markah]

END OF QUESTION PAPER