REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Nacrt

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, veljača 2013.

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/2010 – pročišćeni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA

1. Ocjena stanja Zastupanje u području prava industrijskog vlasništva uređeno je Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva („Narodne novine“, broj 54/2005 i 49/11), koji se primjenjuje od 1. kolovoza 2005. godine, te Pravilnikom o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva („Narodne novine“, broj 24/2006), koji je stupio na snagu 14. veljače 2006. godine. Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, uz određivanje osnovnih pojmova, uređen je i postupak upisa u Registar ovlaštenih zastupnika koji vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo, te drugi postupci u vezi sa upisima u taj Registar. U okviru pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom u poglavlju 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, slijedom obveza iz Implementacijskog plana za Direktivu 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu (u daljnjem tekstu: Implementacijski plan) koji je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 22. listopada 2009. godine, provodi se analitički pregled i ocjena usklađenosti nacionalnog zakonodavstva u odnosu na odredbe Direktive o uslugama, sukladno rokovima iz Implementacijskog plana usvojenog 2009. godine. Predmet analize su odredbe zakonskih i ostalih propisa koji se odnose na uslužne djelatnosti iz domene Direktive o uslugama. Odredbe koje nisu sukladne odredbama Direktive o uslugama trebaju se ukloniti ili izmijeniti. Radi usklađivanja propisa Republike Hrvatske s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu potrebno je izmijeniti i odredbe Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. („Narodne novine“, broj 88/2011) predviđa promicanje uporabe rodno osjetljivog jezika u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i u javnom govoru i medijima, te ju je potrebno implementirati. 2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom Predloženi Zakon mijenja se kako bi se hrvatsko zakonodavstvo kojim se regulira pružanje usluge zastupanja u području prava industrijskog vlasništva uskladilo sa pravnom stečevinom Europske unije. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva potrebno je uskladiti sa Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu osobito njezinim člankom 14. stavkom 1. Naime prema dosadašnjem zakonskom rješenju jedan od uvjeta za upis u Registar ovlaštenih zastupnika bio je i da fizička osoba ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske odnosno da pravna osoba ima sjedište u Republici Hrvatskoj, što je suprotno navedenoj odredbi Direktive. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku unije potrebno je osigurati slobodu pružanja usluga zastupništva za pružatelje usluga iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora.

2

Predmetnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, nositelj izrade ovog propisa je sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o instrumentima usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU od 14. srpnja 2011. godine („Narodne novine“, broj 93/2011), u prvom dijelu prijedloga Zakona, naveo naziv pravnog akta s kojima se taj prijedlog usklađuje, a to je Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Nadalje, temeljem točke 1.1.6. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.2015, propisano je kako će se promicati uporaba rodno osjetljivog jezika u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i u javnom govoru i medijima. U skladu s time, u Zakon je potrebno unijeti odredbu koja će regulirati rodnu neutralnost izraza.

3. Posljedice koje će proisteći donošenjem Zakona Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva postiže se potrebna usklađenost nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske zajednice te implementacija Nacionalne politike RH za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011-2015. Ovim će se izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva otvoriti mogućnost da se djelatnošću zastupanja u području prava industrijskog vlasništva pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u RH bave i strani državljani iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora i tvrtke sa sjedištem u nekoj od država ugovornica Europskog gospodarskog prostora.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Odredbama članka 161. Poslovnika Hrvatskog Sabora („Narodne novine“, broj 6/2002 – pročišćeni tekst, 41/2002, 91/2003, 58/2004, 69/07 – Odluka USRH, 39/2008, 86/2008, 81/2012 i 113/2012) predviđena je mogućnost da zakon bude donesen i po hitnom postupku kada se usklađuje sa propisima Europske unije. Posebno imajući u vidu prihvaćene obveze iz poglavlja 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, odnosno obvezu donošenja Zakona sukladno Implementacijskom planu za Direktivu o uslugama na unutarnjem tržištu u I. kvartalu 2013. godine, predlaže se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva po hitnom postupku radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije.

V. TEKST KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM Tekst konačnog prijedloga Zakona daje se u obliku Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva s obrazloženjem.

3

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Članak 1.

U Zakonu o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva („Narodne novine”, broj 54/2005 i 49/2011), iza članka 1. dodaju se novi naslovi i članci 1.a i 1. b koji glase: ”Primjena pravne stečevine EU Članak 1.a Odredbe ovoga Zakona u skladu su s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Rodna neutralnost izraza Članak 1.b Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. ”

Članak 2. Članak 5. mijenja se i glasi: ”(1) Patentni zastupnik može biti: 1. fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (dalje kratko: EGP) i ima prebivalište u Republici Hrvatske ili u državi ugovornici EGP-a, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika, 2. fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države ugovornice EGP-a i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici EGP-a, koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika, 3. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa, 4. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici EGP-a koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ili 2. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost. (2) Zastupnik za žigove može biti: 1. fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili je državljanin države ugovornice EGP-a i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici EGP-a, završen diplomski sveučilišni studij i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za zastupnika za žigove, 2. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za zastupnika za žigove ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa,

4

3. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici EGP-a koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost. ”

Članak 3. U članku 13. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se glase: „3. ako izgubi hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo države ugovornice EGP-a, 4. ako više nema prebivalište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi ugovornici EGP-a,“

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osim odredbi članka 2. i članka 3. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

5

OBRAZLOŽENJE Uz članak 1. U prvoj odredbi se navodi naziv pravnog akta Europske unije s kojim se usklađuje prijedlog ovoga Zakona, a to je Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Nadalje, uvodi se i odredba o rodnoj neutralnosti izraza kako bi se sukladno točki 1.1.6. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. promicala uporaba rodno osjetljivog jezika. Uz članak 2. Izmjena se predviđa radi usklađenja sa Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, a njome se osigurava sloboda pružanja usluga zastupništva za pružatelje usluga iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora. Uz članak 3. Izmjena se predviđa radi usklađenja sa Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, a njome se osigurava sloboda pružanja usluga zastupništva za pružatelje usluga iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora. Uz članak 4. Određuje vrijeme stupanje Zakona na snagu.

6

VI. TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

Uvjeti za upis u Registar ovlaštenih zastupnika koji vodi Zavod Članak 5. (1) Patentni zastupnik može biti: 1. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika, 2. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika, 3. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa, 4. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ili 2. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost. (2) Zastupnik za žigove može biti: 1. fizička osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, završen diplomski sveučilišni studij i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za zastupnika za žigove, 2. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za zastupnika za žigove ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa, 3. pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ovoga stavka ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

Brisanje iz Registra Članak 13. (1) Ovlašteni zastupnik briše se iz Registra u sljedećim slučajevima: 1. na vlastiti zahtjev, 2. ako nastupi smrt ili poslovna nesposobnost, 3. ako izgubi hrvatsko državljanstvo, 4. ako više nema prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske, 5. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, 6. ako pravna osoba više ne zapošljava niti jednu fizičku osobu iz članka 5. stavka 1. točke 1. ili točke 2., odnosno stavka 2. točke 1. ovoga Zakona, niti s njome surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa te ako odvjetničko društvo više ne zapošljava odvjetnika iz članka 5. stavka 1. točke 3., odnosno stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, niti s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa, 7. ako pravna osoba više ne obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost. (2) Komora zastupnika u području prava industrijskog vlasništva iz članka 17. ovoga Zakona obvezna je Zavodu dostaviti obavijest o činjenicama iz stavka 1. točke 2.-7. ovoga članka. (3) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o brisanju iz Registra. Protiv rješenja Zavoda nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful