You are on page 1of 89

BO GIAO DUC VA AO TAO

TRNG AI HOC KINH TE TP. HO CH MINH

HOANG ANH DUNG

LAP KE HOACH KHI S CHO CAC DOANH NGHIEP VA VA NHO VIET NAM

LUAN VAN THAC S KINH TE

TP. HO CH MINH - NAM 2008

BO GIAO DUC VA AO TAO

TRNG AI HOC KINH TE TP. HO CH MINH

HOANG ANH DUNG

LAP KE HOACH KHI S CHO CAC DOANH NGHIEP VA VA NHO VIET NAM
CHUYEN NGANH: QUAN TR KINH DOANH MA SO: 60.34.05

LUAN VAN THAC S KINH TE

GV HNG DAN KHOA HOC TS. PHAN TH MINH CHAU

TP. HO CH MINH - NAM 2008

MUC LUC Phan m au Chng I: C S LY THUYET VE KHI S DOANH NGHIEP VA VA NHO 1.1 Tong quan ve doanh nghiep va va nho 1.1.1 Khai niem ve doanh nghiep va va nho 1.1.2 Tieu ch phan loai DNVVN 1.2 Nhng van e c ban ve khi nghiep 1.2.1 Ngi khi nghiep 1.2.2 ac trng cua khi nghiep 1.3 C s ly luan cua khi nghiep 1.3.1 Lap ban ke hoach kinh doanh 1.3.1.1 Ke hoach marketing 1.3.1.2 Qua trnh phat trien san pham 1.3.1.3 Ten doanh nghiep va thng hieu hang hoa, dch vu 1.3.1.4 Ke hoach nh v doanh nghiep 1.3.1.5 Ke hoach nhan s 1.3.1.6 Chon loai hnh doanh nghiep 1.3.1.7 C cau to chc doanh nghiep 1.3.1.8 Ke hoach tai chnh va ke toan 1.3.1.9 Ke hoach ban hang 1.3.2 ang ky kinh doanh 1.3.2.1 C s phap ly va thu tuc KKD 1.3.2.2 Trnh t thu tuc KKD 1.3.3 Kinh nghiem ve khi nghiep mot so nc
VA VA NHO VIET NAM TRONG GIAI OAN HIEN NAY

Trang
04

04 04 04 05 05 05 06 06 08 11 11 12 13 15 16 17 18 20 20 20 21
26

Chng II: THC TRANG VE DOANH NGHIEP VA THANH LAP DOANH NGHIEP 2.1 Vai tro cua DNVVN trong nen kinh te quoc dan 2.1.1 Vai tro kinh te 2.1.2 Vai tro xa hoi Nam giai oan hien nay 2.2.1 Thong tin chung ve DNVVN 2.2.1.1 So lng DNVVN Viet Nam 2.2.1.2 Quy mo cua cac DNVVN Viet Nam hien nay 2.2.1.3 S phan bo cua cac DNVVN Viet Nam hien nay 26 26 28 28 28 28 28 30

2.2 Thc trang ve cac DNVVN va hoat ong khi nghiep cac DNVVN Viet

2.2.1.4 Hieu qua kinh doanh cua cac DNVVN 2.2.1.5 Cac DNVVN Viet Nam cha chu trong vao chat lng 2.2.2 Thc trang khi nghiep 2.2.2.1 Thc trang trong viec lap ke hoach kinh doanh 2.2.2.2 Thc trang quan ly, hoat ong cua DN sau khi hoat ong 2.2.2.3 ang ky kinh doanh, thu tuc va chnh sach ho tr
KKD VA CHNH SACH HO TR DNVVN VIET NAM TRONG THI GIAN TI

31 31 32 32 34 38
43

Chng III: E XUAT MO HNH KHI NGHIEP VA CAC KIEN NGH VE THU TUC 3.1 Mo hnh ke hoach kinh doanh e khi nghiep DNVVN Viet Nam trong giai oan hien nay 3.1.1 Quan iem phat trien DNVVN 3.1.2 Lap ban ke hoach khi s doanh nghiep 3.1.2.1 Phan tch th trng 3.1.2.2 Xay dng cac san pham, dch vu 3.1.2.3 Phan tch tai chnh 3.1.2.4 Ke hoach nhan s va to chc doanh nghiep 3.1.2.5 Cac chien lc thc hien 3.1.2.6 Lap bang tom tat khi s doanh nghiep 3.2 Lam thu tuc thanh lap doanh nghiep 3.3 Mot so kien ngh nham tao ieu kien phat trien cac DNVVN 3.3.1 Kien ngh ve phap luat 3.3.2 Chnh sach ve tai chnh, tn dung 3.3.3 Chnh sach th trng Phan ket luan Tai lieu tham khao Phu luc 43 43 44 45 48 50 55 59 63 63 63 63 64 66 68

S O, BANG BIEU, CONG THC Trang S O S o 1.1: Moi trng marketing S o 3.1: Phan khuc, la chon th trng muc tieu S o 3.2: Qua trnh phat trien san pham mi S o 3.3: Tien trnh nh gia ban san pham S o 3.4: Hoach nh nguon nhan lc S o 3.5: C cau to chc doanh nghiep ma tran S o 3.6: C cau to chc doanh nghiep trc tuyen S o 3.7: C che van hanh cua he thong ho tr tn dung O TH o th 1.1: Moi quan he gia suat sinh li va rui ro o th 2.1: So lng DN ang hoat ong en 31/12 hang nam o th 2.2: C cau von cua DN ngoai quoc doanh BANG BIEU Bang 2.1: ong gop KVKT NQD en gia tr SX cong nghiep nam 2006 (%) nam Bang 2.4: Mc lai, lo cua cac DN TP HCM nam 2006 Bang 3.1: Chi ph QC va ban hang d tnh cong ty Minh Hieu CONG THC Cong thc 1: Cong thc quy trnh Marketing 09 27 30 30 31 60 Bang 2.2: C cau von SX bnh quan hang nam cua KVTN so vi loai hnh khac Bang 2.3: So c s KD phi nong nghiep phan theo vung tai thi iem 32/12 hang 19 29 36 10 47 49 51 56 58 58 65

T VIET TAT ASEAN- To chc cac nc ong Nam A BCKT Bang can oi ke toan BCKQHKD Bao cao ket qua hoat ong kinh doanh CMNN Chng minh nhan dan CT Cong thc DN Doanh nghiep DNNN Doanh nghiep nha nc DNVVN Doanh nghiep va va nho DNTN Doanh nghiep t nhan KKD ang ky kinh doanh TNN au t nc ngoai FDI Von au t trc tiep nc ngoai GDP Tong san pham quoc noi G7 To chc cac nc cong nghiep phat trien KT Kinh te KV - Khu vc KVKT Khu vc kinh te NQD Ngoai quoc doanh QBLTD Quy bao lanh tn dung SP- San pham SX San xuat SXKD San xuat kinh doanh TLDN Thanh lap doanh nghiep VAT- Thue gia tr gia tang VCCI Phong cong nghiep va thng mai Viet Nam WTO To chc thng mai quoc te

LI M AU
1. Ly do chon e tai. Trong chien lc phat trien kinh te xa hoi giai oan (2001-2010) Viet Nam a at ra muc tieu ay tham vong cho tang trng kinh te, tao cong an viec lam va xoa oi giam ngheo. Cac doanh nghiep t nhan va va nho se ong mot vai tro quan trong trong viec at c nhng muc tieu nay. No se cung cap mot phan quan trong cac khoan au t mi, gop phan vao tang trng nhanh xuat khau va c mong i se tao ra phan ln viec lam mi, co nang suat lao ong va thu nhap cao, ke ca vung nong thon. Cac doanh nghiep va va nho v vay c coi la van e song con neu Viet Nam muon gi toc o tang trng kinh te cao nh hien nay. Thi gian qua, khu vc doanh nghiep ngoai quoc doanh a at c mot bc tien quan trong ca ve so lng va chat lng, nhng van con nhieu han che can c khac phuc e phat trien manh va ben vng. Ngoai nhng han che von co nh thieu von, cong nghe lac hau, quan ly yeu kem th con ton tai mat han che la khau khi s doanh nghiep. Khau nay la khau quan trong khong c au t ky dan en doanh nghiep khong phat trien nh mong muon va co the dan en pha san. Viet Nam ang trong thi ky bung no kinh te, ac biet la kinh te t nhan. Rat nhieu ban tre muon lap nghiep vi cac c s kinh doanh rieng nhng lai kho khan trong viec thanh lap, to chc doanh nghiep theo cach khoa hoc, cac bc tien hanh khao sat, xay dng ke hoach kinh doanh e han che thap nhat rui ro. Nhieu doanh nghiep a hnh thanh nhng hoat ong t phat, khong co hoach nh mot chien lc phat trien. Xuat phat t thc te tren nen toi chon e tai LAP KE HOACH KHI S CHO CAC DOANH NGHIEP VA VA NHO VIET NAM 2. Muc tieu cua e tai: - Lam ro mot so van e ly luan c ban ve khi nghiep nh khai niem doanh nghiep va va nho, cac ly thuyet kinh te lien quan en khi nghiep. - Phan tch, anh gia thc trang cua cong tac khi nghiep cac DNVVN Viet Nam thi gian qua va thc trang ve chnh sach cua nha nc oi vi khu vc DNVVN - Xay dng mot quy trnh cho qua trnh khi nghiep e cho ngi khi nghiep co c s ly thuyet, nam c cac bc cu the trong qua trnh khi nghiep. - e xuat nhng giai phap oi vi chnh sach phap luat cua nha nc, s ho tr cua Chnh phu oi vi nhng doanh nghiep va va nho, nhat la trong cong tac khi nghiep.

Page 1

3. oi tng, pham vi nghien cu. - oi tng nghien cu cua e tai la cac DNVVN Viet Nam trong cong tac khi nghiep. Nhat la viec nghien cu th trng, chon lnh vc kinh doanh, lap ke hoach kinh doanh, nh hng san pham, nh hng th trng... - Pham vi nghien cu tap trung vao cac DNVVN, cac c s kinh doanh nho Viet Nam. 4. Phng phap ngien cu: Luan van ket hp cac phng phap thong ke- khao sat, phan tch- tong hp- so sanh oi chng va coi trong phng phap uc ket thc tien va nhng bai hoc kinh nghiem ve lap nghiep phu hp vi Viet Nam. Do e tai tap trung vao viec thanh lap doanh nghiep nen yeu to Marketing c chu trong phan tch, e cap. Tren nhng so lieu, bao cao phan tch a ra nhng nhan nh ve xu hng phat trien. 5. Tong quan ve cac nghien cu co lien quan. Mot so nhng nghien cu ve DNVVN Viet Nam nh: - Doanh nghiep va va nho, Hien trang va nhng kien ngh giai phap, Le Viet Thai 5/2000. - e tai nghien cu kha canh phap ly cung nh cac chnh sach tac ong en doanh nghiep va va nho, oi mi c che va chnh sach ho tr phat trien DNVVN Viet Nam en nam 2005. Nguyen Cuc 2001, e tai tap trung phan tch ve phan loai DNVVN. - e tai khi nghiep cua tac gia Vo Minh Sang 2005 chu yeu tap trung phan tch thc trang quan ly DNVVN. Nhng cha e cap nhieu en trnh t cung nh phng phap khi dng mot doanh nghiep theo cach khoa hoc nhat. Chnh v vay e tai nay ra i giup i sau vao xay dng mot quy trnh khi nghiep nhng DNVVN, nhng c s kinh doanh nho. 6. Ket cau cua luan van. e tai c trnh bay thanh 3 chng, tr phan m au va phan ket luan.
CHNG I. C s ly thuyet ve khi s doanh nghiep va va nho CHNG II. Thc trang ve DNVVN va khi s DNVVN Viet Nam trong giai

oan hien nay.


CHUNG III. Mo hnh ke hoach khi nghiep va mot so kien ngh ve thu tuc

KKD va chnh sach ho tr DNVVN Viet Nam

Page 2

LI CAM N Trong qua trnh thc hien e tai, vi t cach la giao vien hng dan, TS. Phan Th Minh Chau a tan tnh hng dan va a co nhieu y kien ong gop e e tai i ung hng va giai quyet c nhng van e thiet thc. Qua ay, toi xin tran trong gi li cam n en TS. Phan Th Minh Chau, ngi a tan tnh hng dan giup toi hoan thanh e tai luan van tot nghiep cao hoc nay. Trong qua trnh thc hien e tai, toi cung nhan c s giup ve nhng thong tin bo ch cua cac ca nhan, doanh nghiep, a tham van va tra li bang hoi ieu tra cho qua trnh nghien cu. Qua ay, toi xin chan thanh cam n en cac Doanh nghiep a tham gia tra li bang ieu tra, cac ca nhan a tham van, ong gop y kien, quy oc gia. e tai nghien cu tren oi tng la cac doanh nghiep va va nho, vi s phan tan, a dang va phc tap cua oi tng nghien cu cung vi quy mo rat nho cua cuoc ieu tra, do o, s anh gia cung ch at c mc o han hep. Hn na, so lieu tong quan phuc vu cho e tai cung co phan cha thc s mi nhat. Do vay, e tai co the co nhng nhan nh, anh gia cha phu hp nen mong s ong gop cua quy Thay co, Hoi ong phan bien va quy oc gia, nhat la cac doanh nghiep e e tai hoan thien hn va tiep tuc c phat trien ve sau. Toi xin cam oan luan van nay la do toi nghien cu va thc hien. Cac so lieu trong e tai trung thc. Tran trong Hoang Anh Dung.

Page 3

CHNG I. C S LY THUYET VE KHI S DOANH NGHIEP VA VA NHO. 1.1 TONG QUAN VE VE DOANH NGHIEP VA VA NHO. 1.1.1 Khai niem ve doanh nghiep va va nho. Doanh nghiep la to chc kinh te co ten rieng, co tai san, co tru s giao dch on nh c ang ky kinh doanh theo quy nh cua phap luat nham muc ch thc hien cac hoat ong kinh doanh.1 Theo ngh nh 90/2001/N- CP, doanh nghiep va va nho la doanh nghiep co c s san xuat kinh doanh oc lap, ang ky kinh doanh theo phap luat hien hanh, co von ang ky kinh doanh khong qua 10 ty ong va co so lao ong thng xuyen trung bnh hang nam khong qua 300 lao ong. Trong cuon cach thc to chc va van hanh cac doanh nghiep nho Clifford M. Baumback a ra nh ngha Doanh nghiep nho la mot doanh nghiep c quan ly mot cach chu ong bi cac chu nhan cua no, mang ac trng ca nhan cao, pham vi hoat ong cua no chu yeu tai a phng, va chu yeu phu thuoc vao nguon von a phng e trang trai tai chnh cho s tang trng cua no. ay la nhng ac trng c ban lam nay sinh phan ln nhng kho khan va nhng nhu cau ac biet cua DNVVN. 1.1.2 Tieu ch phan loai DNVVN. moi nc, do muc tieu phat trien va ieu kien khac nhau nen tieu ch phan loai cung khac nhau. Thong thng co hai nhom tieu ch pho bien dung e phan loai DNVVN: Tieu ch nh tnh va tieu ch nh lng. 1.1.2.1 Nhom tieu ch nh tnh. Da tren ac tnh c ban cua DNVVN nh: Chuyen mon hoa thap, t au moi quan ly, mc o phc tap cua quan ly thap. 1.1.2.2 Nhom tieu ch nh lng. Nhom nay s dung cac tieu ch nh so von, so lao ong, gia tr tai san, doanh thu, li nhuan 1.1.2.3 Tieu ch ve so lao ong Tieu ch ve so lao ong c a so cac nc ap dung e phan loai DNVVN. Tuy nhien, so lng lao ong e phan loai doanh nghiep moi nc co mot tieu ch khac nhau tuy vao s phat trien quy mo kinh te cua tng nc. V du nh c, mc quy nh co the dao ong t 200 en 500 lao ong tuy theo tng bang, tng nganh nghe khac nhau, Viet Nam la di 300 lao ong.

ieu 4, Luat doanh nghiep nc CHXHCNVN

Page 4

1.1.2.4 Tieu ch ve von mot so nc tieu ch ve von c a vao nh la tieu ch th 2 e xac nh quy mo cua doanh nghiep. Tuy theo moi nc co nhng quy nh khac nhau. Tuy nhien muc tieu chung van la nham ho tr nhng doanh nghiep ma vi so von o khong co kha nang trang trai cac chi ph au t c ban va chi ph duy tr hoat ong bnh thng, v vay doanh nghiep c ho tr khac phuc nhng kho khan. 1.1.2.5 Tieu ch ve doanh thu Tieu ch nay khong c s dung pho bien v viec xac nh no phc tap va pham vi cua doanh nghiep trong tng nganh cung rat khac nhau. V vay phan loai theo tieu ch nay phc tap ma oi khi khong mang lai hieu qua. Bang tong hp tieu ch phan loai cua mot so nc. Xem phu luc 1.1 1.2 NHNG VAN E C BAN VE KHI NGHIEP. 1.2.1 Ngi khi nghiep Ngi khi nghiep c hieu la ngi co can am chap nhan thach thc, chap nhan rui ro, bo von hay hun von e kinh doanh tren c s dam canh tranh va tao ra gia tr gia tang cho xa hoi. Bang hanh ong o, ngi khi nghiep hy vong lam giau hoac ch t cung t chu ve kinh te. Tuy vay, cung bang hanh ong dam chu rui ro, ngi khi nghiep co the chu ket cuc pha san, kinh doanh eo uot vi li nhuan thap hn lai suat tn dung vay khi nghiep co xac suat thanh cong va that bai. Viec cong nhan ton tai kha nang that bai ma van dam lam la tinh than chu ao cua khi nghiep. Tinh than ay the hien van hoa cua doanh nghiep va la ac trng cua moi doanh nghiep sau nay khi thanh cong. 1.2.2 ac trng cua khi nghiep Cac cuoc khao sat cho thay nhng ngi lap nghiep tm kiem nhng thi c e tao van menh cho chnh mnh, Ho luon cam thay hanh phuc mac du lam viec nhieu hn, trach nhiem nhieu hn. Khi khi nghiep ho co c hoi e thc hien nhng ieu ma khi i lam thue ho kho co c, o la: - Lam chu trong cong viec, co c hoi thc hien nhng s trng trong kinh doanh. - C hoi thu c nhng khoan li nhuan ln, au t vao nhng lnh vc yeu thch. - c hng tron ven thanh qua lao ong ma mnh tao ra Ben canh o, co rat nhieu tr ngai cho cac nha doanh nghiep, nhat la nhng ngi khi nghiep, v khong ch lam tron trach nhiem cua mnh ma con lien i ti nhieu ngi, chu nhieu trach nhiem trc phap luat, trc ngi lao ong, lien i vi xa hoiva phai lng trc cac rui ro co the xay en

Page 5

1.3 C S LY LUAN VE KHI NGHIEP KINH DOANH Khi nghiep mot doanh nghiep khong ch n thuan la mang ho s en c quan ang ky kinh doanh ma con la mot qua trnh phc tap oi hoi cong sc va thi gian. o la viec tm hieu moi trng ma ni o doanh nghiep cua mnh se kinh doanh, khi i vao hoat ong th sc canh tranh cua doanh nghiep mnh en au. e co the xac nh c ieu tren, ngoai kinh nghiem cua ngi khi nghiep nhat thiet phai co c s ly thuyet dan ng e khi nghiep thanh cong. Co rat nhieu ly thuyet lien quan en khi dng va to chc quan tr mot doanh nghiep nh ly thuyet ve marketing, ly thuyet ve to chc doanh nghiep, ly thuyet ve quan tr tai chnh, nhan s... Chi tiet hn co tai lieu hng dan khi s doanh nghiep cua VCCI va to chc hp tac ky thuat c GTZ, chng trnh ao tao khi dng doanh nghiep cua to chc Businessedge va toi nhan thay ly thuyet khi nghiep cua Businessedge la ay u va phu hp vi thc tien nen toi chon no lam c s ly thuyet cho e tai. Ben canh o, ng vi moi bc cua ly thuyet tren, toi ket hp vi ly thuyet c ban ve marketing, quan ly d an, quan tr tai chnh, quan tr nhan s... ma trong o khong e cap e lam ro hn nhng yeu cau can lam khi thanh lap doanh nghiep. Ly thuyet tren gom hai phan: Phan 1. Lap ban ke hoach kinh doanh. Trong phan nay gom co cac bc la: - Nghien cu th trng e xac nh nhu cau th trng, moi trng kinh doanh - nh v san pham va phat trien san pham - at ten doanh nghiep va thng hieu hang hoa - Xac nh yeu cau ve a iem kinh doanh - Lap ke hoach tuyen dung nhan s - Chon loai hnh doanh nghiep va xac nh c cau to chc doanh nghiep - Xac nh nhu cau tai chnh va nguon tai chnh - Lap ke hoach ban hang va kenh phan phoi. Phan 2. ang ky kinh doanh. Trong phan nay trnh bay ho s va thu tuc KKD hien hanh, nhng tuy thuoc tng thi ky co s khac nhau cua thu tuc ang ky kinh doanh. 1.3.1 Lap ban ke hoach kinh doanh a. nh ngha ban ke hoach kinh doanh Ban ke hoach kinh doanh la mot ban thao nhng bc i trong qua trnh thanh lap va quan ly doanh nghiep. No nh mot bc tranh trong o anh gia tat ca hoat ong va s ln manh kinh te cua doanh nghiep, bao gom viec mo ta va phan tch nhng vien canh trong tng lai.

Page 6

Lap ke hoach kinh doanh la mot bc quan trong oi vi ngi khi nghiep. Nha doanh nghiep nao cung can tien hanh cho du doanh nghiep chuan b thanh lap la loai hnh nao, quy mo ln hay nho. Ban ke hoach kinh doanh giong nh chiec ban o oi vi ngi i du lch. Neu khong co mot ban ke hoach kinh doanh tot, th y tng co v ai en may cung rat kho thanh cong, tham ch con la that bai nang ne. Mot ke hoach kinh doanh tot khong ch giup bien y tng kinh doanh cua ban thanh hien thc ma con giup ban duy tr s tap trung sau moi lan thanh cong. Bc nay rat hay b bo qua v ngi khi nghiep thng hay nong voi vi y tng cua mnh. Theo Salomon, v vua thong minh va giau co nhat the gian th Ke hoach cua ngi can man chac chan se a en d dat, nhng moi ke hap tap se gap phai s thieu thon (Cham ngon 21 :5) b. Chc nang cua ban ke hoach kinh doanh + Ban ke hoach kinh doanh trc het xac nh muc tieu cua ngi khi nghiep bang cach s dung nhng thong tin, so lieu phan tch cua qua trnh nghien cu th trng. + No cung la mot cong cu hu hieu khi am phan thanh lap, vay von, keu goi hp tac kinh doanh + Ban ke hoach kinh doanh giup ngi khi nghiep tm c nhng iem yeu, tham ch la nhng ieu b bo sot trong qua trnh thc hien. + Ban ke hoach kinh doanh cung la mot phng tien e thu thap nhng y kien chuyen gia, nhng li khuyen bo ch e bo sung cho qua trnh thanh lap doanh nghiep. + Cho phep thiet lap cac muc tieu oc lap. Quyet nh c hnh thanh da tren nhng s kien xung quanh. Cac s kien c ban hanh khong ch nham muc ch phan ng lai tnh hnh, ma no con hng ti viec kch thch mot yeu to nao o trong khi cong ty hoat ong. Quan ly cha chay c thay the bang mot chuoi cac la chon co nh hng va co y thc. Cac nha quan ly bay gi co the chu ong ieu hanh cong viec thay v b xo ay bi cac yeu to ben ngoai. oi luc viec len ke hoach va khong len ke hoach c mieu ta nh Tien phong thc hien (nam quyen kiem soat tnh hnh) vi B ong phan ng (oi pho vi tnh hnh a xay ra). + Cung cap mot tieu chuan anh gia. Ban ke hoach se em lai cho ta mot cong cu nao o e anh gia , nh o ta co the biet rang ta co ang thc thi ung quyet nh va hng ti nhng muc tieu a e ra hay khong. + Chuyen gia tr thanh hanh ong.

Page 7

Khi phai oi mat vi mot quyet nh, ban co the tham khao vi ke hoach trc o va xac nh xem quyet nh nao se giup ban thc thi ke hoach mot cach tot nhat. Cac quyet nh da tren mot ke hoach cu the se gan ket vi nhau v s thang tien chung cua cong ty hay mot muc tieu kinh doanh nao o. Viec len ke hoach cung rat hu ch trong cac tnh huong khan cap. Khi mot kho khan nay sinh, nhng suy ngh ve ke hoach tong the se giup ban xac inh quyet nh nao c ban hanh. Qua o khong ch giup ban giai quyet tnh huong ma con giup ban ay nhanh tien trnh thc thi ke hoach tong the sao cho hieu qua. Khong co ke hoach, cac quyet nh tr nen kho khan va co the mau thuan nhau. + Khien cho cac nguon lc chuan b c gan ket hn theo mot trat t on nh. Ngan quy, thi gian, cong sc, nguon nhan lc trong cong ty eu co gii han, ban ch co the phat huy toi a sc manh cua cac nguon lc nay mot khi co trong tay ban ke hoach s dung chung. 1.3.1.1 Ke hoach Marketing. Marketing la mot cong cu au tien va quan trong e xac nh nhu cau th trng ve mot san pham nao o, t o nh hnh to chc cho doanh nghiep va s phat trien doanh nghiep trong tng lai. Kien thc Marketing giup ta nghien cu th trng t o hnh thanh ban ke hoach kinh doanh. a. Khai niem ve marketing. Marketing la mot quy trnh hoach nh va thc hien quan iem, gia ca, chieu th va phan phoi cua y tng, hang hoa, dch vu nham tao ra nhng trao oi thoa man cho muc tieu cua ca nhan, cua to chc va cua xa hoi. 2 nh ngha marketing vi mo: Marketing vi mo la toan bo nhng hoat ong nao o cua doanh nghiep hng vao viec hoan thanh nhng muc tieu cua to chc thong qua viec d oan nhu cau cua khach hang va ieu khien luong san pham, dch vu en khach hang nham thoa man toi a nhu cau cua ho. 3 Marketing v mo la mot quy trnh nham vao viec ieu khien va ieu chnh luong san pham, dch vu t nha san xuat en khach hang, bang cach nao o tiep can c cung va cau cua th trng va phu hp vi cac muc tieu kinh te, van hoa, chnh tr, phap luat, cong nghe va moi trng sinh thai cua xa hoi.

2 3

Quan tr marketing, GS Ho c Hung, H KT TPHCM Nh tren

Page 8

Quy trnh quan tr marketing can ban c the hien bang cong thc:
R+STP+MM+I+C

* CT1. Cong thc quy trnh marketing.

Trong o: R la nghien cu moi trng marketing va nghien cu th trng nham nhan dang ay u c hoi marketing. STP la phan khuc th trng, la chon th trng muc tieu, nh v san pham. MM la hoat ong marketing hon hp bao gom nh v san pham, gia ca, phan phoi, chieu th. I la to chc thc hien C la kiem tra cac hoat ong marketing. Quy trnh quan tr marketing co the bieu dien bang mo hnh 9P, bao gom 9 noi dung c ban cua marketing nh sau: - Nghien cu, phan tch va tien oan c hoi th trng (P1) - Phan khuc th trng (P2) -La chon th trng muc tieu (P3) - nh v thng hieu (P4) - Xay dng thng hieu (P5) - nh gia thng hieu (P6) - Phan phoi thng hieu (P7) - Chieu th thng hieu (P8) - Cac hoat ong hau mai (P9) Cac bien so co the kiem soat c ma mot cong ty phoi hp chung nham thoa man cho mot nhom khach hang muc tieu la San pham, Gia ca, Phan phoi, Chieu th. Bon yeu to nay can c pha tron vao nhau nham at cho c mot marketing hon hp ung. San pham ay la xac nh nhng hang hoa, dch vu cho phu hp, Xac nh gia ca phu hp vi th trng muc tieu, a ung san pham ti th trng muc tieu va phai co phng tien truyen thong ti khach hang mot cach tot nhat. b. Moi trng va c hoi marketing. Moi trng marketing la tap hp cac nhan to anh hng en kha nang thoa man nhu cau khach hang, Moi trng marketing c phan chia e nhan dang nhng ap lc anh hng len no. - Moi trng trc tiep (Moi trng vi mo) bao gom ban than cong ty, khach hang, oi thu canh tranh, nha cung cap, nha trung gian va cong ong.

Page 9

- Moi trng ben ngoai (Moi trng v mo) thng bao gom nhng nhan to thuoc ve: cong nghe, kinh te v mo nh lai suat, kinh te toan cau moi trng phap luat, moi trng van hoa, xa hoi S o 1.1 Moi trng Marketing
oi thu Khach hang Nha cung cap Khach hang THOA MAN Nha trung gian

Doanh nghiep Cong ong

Qua nghien cu th trng, ngi khi nghiep tap hp d lieu, dung ma tran SWOT. Ma tran SWOT la mot ma tran gom cac yeu to phan thanh bon nhom, trong o co hai nhom yeu to ben trong la iem manh (S), iem yeu (W) va hai yeu to ben ngoai la c hoi (O) va thach thc (T). T ma tran tren ta xac nh c 4 v tr cua doanh nghiep o la: + (SO): Doanh nghiep co nhieu iem manh tan dung nhng c hoi cua th trng. + (ST): Doanh nghiep co nhieu iem manh va th trng co nguy c e doa, doanh nghiep can phai lay nhng iem manh cua mnh e che ng nhng e doa. + (WO): Doanh nghiep v the yeu nhng co c hoi cung can nam lay e phat trien. + (WT): Doanh nghiep v the yeu ma lai gap nhng e doa th ap dung chien lc phong thu. Phan tch SWOT (iem manh, iem yeu, c hoi va e doa) e xac nh cac c hoi marketing doanh nghiep can quan tam thch ang. Nhng c hoi khac nhau co the liet ke thanh 4 c hoi c ban. + C hoi xam nhap th trng la c hoi a san pham ra th trng. + C hoi Phat trien th trng gia tang c doanh so bang cach ban san pham hien co vao th trng mi. + C hoi Phat trien san pham la phat trien san pham mi cho th trng hien co. + C hoi a dang hoa dch chuyen cong ty vao lnh vc hoat ong khac. Khi anh gia c hoi, cong ty thng anh gia c hoi xam nhap th trng trc tien.

Page 10

ay cung la van e c ban nhat phai lam trc tien oi vi nhng ngi khi nghiep. C hoi xam nhap th trng la ieu ma ngi khi nghiep phai nhan ra trc ngi khac, nh vay mi mang lai thanh cong cho doanh nghiep. Da tren nguyen tac cua ly thuyet marketing e ta nghien cu th trng, t d lieu thu thap c ta lap ban ke hoach kinh doanh trc khi khi s doanh nghiep. 1.3.1.2 Qua trnh phat trien san pham, dch vu. San pham nao cung co chu ky song rieng cua no va chu ky nay co anh hng en s song con cua ca mot doanh nghiep, v vay khi phat trien san pham can chu y en chu ky song cua san pham. Chu ky song cua san pham co the chia thanh 4 giai oan sau: - Giai oan tung san pham ra th trng: Trong giai oan nay khach hang t, san lng thap, t lai hoac lo va t oi thu canh tranh. - Giai oan phat trien san pham: Giai oan nay san lng ban tang nhanh, canh tranh gia tang va li nhuan ln. - Giai oan chn muoi: Giai oan nay xuat hien nhieu sp tng t, doanh so on nh nhng lai co the thap. - Giai oan suy thoai: Giai oan nay san lng ban giam, ton tai mot so khach hang trung thanh va lai mc thap. Viec tung san pham mi vao th trng ung thi iem se mang lai cho doanh nghiep lai cao nhat ma doanh nghiep mong muon. Khuynh hng cua tieu dung phu thuoc vao mc song, s thay oi loi song, phong tuc tap quan Trong boi canh nhu cau tieu dung san pham co nhieu thay oi, doanh nghiep phai tm cach thch ng e thoa man tot nhat oi hoi cua khach hang. Viec phat trien san pham la mot cach thc lam doanh nghiep thch ng vi th trng. 1.3.1.3 Ten doanh nghiep va thng hieu hang hoa, dch vu a. Ten doanh nghiep. Ten doanh nghiep la ten goi cua doanh nghiep trong ang ky kinh doanh, trong giao dch vi khach hang cung nh c quan nha nc. Ten doanh nghiep cung kha quan trong v no tao ra an tng ban au oi vi khach hang, no co the lam tang long tin oi vi ngi tieu dung vi mot ten an tng va phu hp vi phan khuc th trng ma ta la chon. Ten doanh nghiep nen ngan gon, de phat am va nen e khach hang de lien tng en san pham ma doanh nghiep o san xuat, kinh doanh.

Page 11

b. Thng hieu. Theo Ambler. T va C. Styles th Thng hieu la Mot tap hp thuoc tnh cung cap cho khach hang muc tieu cac gia tr ma ho oi hoi 4 . Thng hieu theo quan iem nay cho rang, san pham ch la mot thanh phan cua thng hieu, chu yeu cung cap li ch, chc nang cho khach hang. Nh vay cac thanh phan marketing hon hp (san pham, gia ca, phan phoi, chieu th) cung ch la cac thanh phan cua mot thng hieu. Li ch cua viec xay dng va s dung thng hieu co the xem xet hai kha canh: Kha canh khach hang va kha canh doanh nghiep- ngi lam marketing Mot thng hieu tot thuc ay viec mua sam nhanh oi vi khach hang va giam bt c thi gian va no lc ban hang cua doanh nghiep. Co 7 ieu kien e s dung thng hieu thanh cong: + San pham c nhan dang ro rang thong qua thng hieu hoac nhan hieu. + Chat lng san pham the hien gia tr tot nhat cho viec xac nh gia va gi vng gia. +Tnh chat phu hp, pho bien va ang tin cay. Khi khach hang khi au s dung nhan hieu, ho mong muon tiep tuc s dung no. + Lng cau cao cho loai san pham chung. + Lng cau cua san pham u manh e cho gia th trng u cao nham tao ieu kien cho no lc xay dng thng hieu sinh li. + Co c hoi e at Quy mo kinh te neu thng hieu thanh cong, chi ph se giam va li nhuan se tang. + Co ieu kien ve v tr thuan li tren quay ban hoac ni trng bay san pham tot. Mot nhan hieu tot co 5 yeu to - Gi m mot cai g o ve ac tnh cua san pham. - De phat am, anh van va de nh. - De phan biet vi cac nhan hang khac. -Thch nghi vi san pham mi e co the them vao dong san pham san co cua doanh nghiep. - Phu hp vi luat le e co the ang ky c quan co tham quyen.5 1.3.1.4 Ke hoach a iem at doanh nghiep. nh v doanh nghiep rat quan trong v no lien quan en nhieu yeu to nh tieu dung, van chuyen, nhat la nhng cong ty thng mai, dch vu hay ca hang kinh doanh. oi vi cac doanh nghiep san xuat ma can phai van chuyen nguyen vat lieu, hang hoa vi khoi lng ln th cang can phai chu y en cong tac nh v doanh
4 5

Hiep hoi Marketing Hoa Ky Fundamentals of Marketing - McGraw-Hills

Page 12

nghiep v viec yeu kem cua giao thong tai Viet Nam ang la mot nhan to tang chi ph au vao ang ke lam tang gia thanh va giam sc canh tranh. Cac nhan to lien quan en nh v doanh nghiep. + Cac ieu kien t nhien nh: a hnh, a chat, kh hau + Cac ieu kien xa hoi nh: dan so, trnh o, van hoa, phong tuc, ton giao + Cac nhan to kinh te nh: Gan th trng tieu thu, cac doanh nghiep dch vu, phu tr, nguon nguyen lieu, nguon nhan cong, ieu kien van chuyen Co nhieu phng phap nh v doanh nghiep nhng ta xet hai phng phap n gian sau: a. Phng phap cho iem co trong so. Cac bc tien hanh + Liet ke cac yeu to quan trong can xem xet, cho trong so theo mc o quan trong + Xay dng thang iem cho tng yeu to. + Cho iem cac v tr d kien, nhan vi trong so. + Tnh tong iem va chon v tr co tong so iem cao nhat b. Phng phap iem hoa von. Cac bc tien hanh + Xac nh nh ph va bien ph cua tng v tr nh la chon + Tren cung mot o th, ve ng tong chi ph cho tng v tr + Tm san lng hoa von, oi chieu san lng d kien san xuat tren o th, chon a iem tng ng co chi ph thap nhat. 1.3.1.5 Ke hoach nhan s. a. Nhng van e c ban ve nguon nhan lc va quan tr nguon nhan lc. Lao ong tham gia vao moi qua trnh san xuat va phan phoi hang hoa, v vay nguon nhan lc la yeu to trong tam trong doanh nghiep. Lam the nao e quan ly hieu qua nguon nhan lc la ieu rat kho khan v moi con ngi la s tong hoa cua cac moi quan he xa hoi, moi ngi co nhng tnh cach va li ch khac, nhat la khau tuyen chon, to chc ban au oi vi cac doanh nghiep tre. Trong van e quan tr nhan s can phai xem xet hai van e la nang lc va ong c lam viec cua nhan vien. - Nhng nhan to thuoc ve nang lc : La nhng yeu to can co e ngi lao ong co the hoan thanh cong viec. Van e nang lc lien quan trc tiep en viec tuyen chon, bo tr ngi cho phu hp cong viec, anh gia hieu qua, huan luyen, ao tao. - Tuyen dung nhan vien: La thc hien cong viec thu hut nhan lc cho doanh nghiep. No c xay dng tren c s hoach nh nguon nhan lc va phan tch cong viec trong bc au cho thanh lap cong ty. Ke hoach tuyen dung phai phu hp va thng c nh hnh bi nhng cau hoi sau:

Page 13

+ Chung ta can bao nhieu ngi? + Chung ta can ngi nh the nao? + Khi nao th can en ho? - ao tao nhan vien: ao tao la mot phng tien e nang cao kha nang lam viec va chat lng con ngi. Huan luyen ao tao nham giup nhan vien hieu mot cach chnh thc cac van e lien quan en san xuat kinh doanh va thay c muc tieu cua doanh nghiep, nhat la oi vi qua trnh thanh lap doanh nghiep, cong viec cha c nh hnh ro th khau ao tao e nhan vien biet c ng hng cong viec la ieu het sc quan trong. Viec ao tao tot phai tra li nhng cau hoi nh: + Chung ta can nhng ky nang va kien thc nao? + Hien tai, ngi nhan vien ta can tuyen can phai co ky nang g e tien hanh cong viec? + Cac nhu cau ve ky nang trong tng lai cua doanh nghiep la g? + Tien hanh ao tao the nao se mang lai ket qua tot nhat? ao tao co the chia thanh: + ao tao c ban: La cung cap cho nhan vien nhng kien thc, ky nang can thiet. + ao tao tu nghiep: Cap nhat va nang cap nhng kien thc ma ho a co cho phu hp vi tnh hnh thc tai cua doanh nghiep mnh. + ao tao boi dng: Nang cao kien thc va nang lc cho phu hp vi s phat trien. b. Hoach nh nguon nhan lc. Hoach nh nguon nhan lc la mot qua trnh quan tr bao gom viec phan tch cac nhu cau nhan s cua mot to chc di nhng ieu kien thay oi sau o trien khai cac chnh sach, bien phap thc hien e ap ng nhu cau o. Hoach nh nguon nhan lc la mot phan cua chien lc nhan s va chien lc kinh doanh cua cong ty. No bien oi nhng muc tieu cua doanh nghiep thanh nhng d kien ve nhan lc nham ap ng s hoan thanh ay. Hoach nh nguon nhan lc c thc hien qua cac bc sau: - Phan tch moi trng kinh doanh, xac nh muc tieu va chien lc kinh doanh cua doanh nghiep gom: + Phan tch moi trng la c s cho viec xac nh muc tieu, chien lc cho doanh nghiep noi chung va hoach nh nguon nhan lc noi rieng. + Muc tieu la tieu ch ma doanh nghiep phan au e at en, la nh hng cho viec soan thao cac chien lc. T muc tieu, chien lc chung cua toan doanh nghiep se co cac muc tieu chien lc chc nang trong o co chien lc nhan s. S hoach nh nguon nhan lc da tren nhu cau d bao ve: + Khoi lng cong viec se thc hien.

Page 14

+ S thay oi ve ky thuat, cong nghe. + S thay oi ve c cau to chc, nganh nghe. + Ty le ngh viec - Phan tch cong viec la mot cong cu c ban cho cac nha quan tr nguon nhan lc, la mot tien trnh xac nh co he thong cac ieu kien tien hanh, nhiem vu, trach nhiem, quyen han khi thc hien cong viec va cac pham chat, ky nang can thiet ma nhan vien phai co e thc hien tot cong viec. Nh no nha quan tr tao ra c s phoi hp ong bo gia cac bo phan trong doanh nghiep, anh gia ung yeu cau cua cong viec e tuyen dung ung ngi, ung viec, anh gia ung nang lc thc hien cong viec, e tra lng chnh xac, kp thi. 1.3.1.6 Chon loai hnh doanh nghiep Moi nha lap nghiep eu phai quyet nh 2 van e khi thanh lap doanh nghiep o la: Th nhat la t mnh ng ra lap doanh nghiep hay lam vi mot oi tac. ieu nay phai xem xet nhng cai c va cac mat khi ng ra lap nghiep mot mnh hay vi mot oi tac, nhng cai c ay nh: + Co the de dang thc hien hn va an toan hn trong kinh doanh v hai cai au bao gi cung hn mot cai au trong viec kinh doanh va trach nhiem ganh vac. Viec quan tr the hien tren nguyen tac tap the, lam viec nhom se em lai s sang tao cao trong san xuat va kinh doanh. + Ban khong phai thng trc cong ty trong toan bo thi gian. Se co them ngi e trong coi cong viec, chia se viec cong s, chia se nhng ky nang bo sung. + Co mot ong nghiep vi ong lc lam viec va tinh than cao, khong n thuan nh ngi hng cong an lng. + Co ngi gop von va chia se rui ro, tan dung c moi quan he cua ngi o nham tao ieu kien thuan li trong kinh doanh. Ngoai nhng thuan li khi lap nghiep vi oi tac th cung co nhieu bat li nh: + Khong c oc lap t chu toan bo trong cac quyet nh. + Co nguy c xung ot ve li ch khi gop von, rut von, chia se li nhuan, cac quyet nh quan ly Th hai la chon loai hnh doanh nghiep nao? Tuy theo nganh nghe, quy mo ma ta chon loai hnh doanh nghiep sau: + Doanh nghiep t nhan: La cong ty do duy nhat mot ngi lam chu s hu. Ngi nay chu trach nhiem vo han vi so n cua cong ty, li nhuan hay khoan lo cua cong ty se c the hien trong ban ke khai thue thu nhap ca nhan. Loai hnh nay thanh lap n gian va tranh c nhng chi ph ln nh cong ty hp danh hay cong ty co phan.

Page 15

+ Cong ty TNHH: La cong ty co mot hay nhieu thanh vien tham gia nhng khong qua 50 thanh vien, ac iem la moi thanh vien ch chu trach nhiem n va ngha vu tai san khac trong phan von cam ket ong gop cua mnh. ieu o khong co ngha la chu doanh nghiep khong chu trach nhiem ve khoan n vt qua mc von cua cong ty, v neu ky ket cac hp ong kinh te vt qua mc von cong ty th ngi ai dien phap luat phai chu trach nhiem ve sai pham o. + Cong ty co phan: La cong ty gom 3 thanh vien tr len va moi thanh vien ch chu trach nhiem mc hu han. Tr nhng ieu liet ke di ay, khong co co ong nao trong cong ty chu trach nhiem oi vi cac khoan n cua cong ty. Cac chu n ch co the s dung tai san cua cong ty co phan e thanh toan cac khoan n. Cong ty t khai bao thue va tra cac khoan thue t thu nhap cua doanh nghiep. Neu cong ty co phan dung mot phan thu nhap e tra co tc th cong ty se khong khau tr phan co tc o ra khoi ban ke khai thue ma nhng ngi nhan co tc phai tra thue cho phan nhan c. + Cong ty hp danh: Trong cong ty hp danh, moi thanh vien chu trach nhiem vo han oi vi cac khoan n cua cong ty. Thu nhap va chi ph c the hien trong mot ban ke khai thue rieng nhng moi thanh vien oi tac ch bao cao phan li nhuan hoac lo cua doanh nghiep tng ng vi phan von gop cua ho vao cong ty trong ban ke khai thue thu nhap ca nhan cua mnh. Xem tnh chat cua tng loai hnh doanh nghiep trong phu luc 1.2 1.3.1.7 C cau to chc doanh nghiep. C cau loai hnh to chc doanh nghiep la hnh thc ton tai cua mot to chc, bieu th trat t sap xep theo mot trat t nao o gia cac bo phan cua to chc cung cac moi quan he gia chung. Trong o co c cau quan tr la e phan cong lao ong trong lnh vc quan tr, co tac ong en qua trnh hoat ong cua he thong quan tr. C cau to chc, mot mat phan anh c cau san xuat, no co tac ong tch cc tr lai viec phat trien san xuat. Viec xac nh nganh nghe, hnh thc kinh doanh cung nh loai hnh doanh nghiep, tiem lc, quy mo cua doanh nghiep e xay dng mo hnh c cau to chc cho doanh nghiep. o la viec thiet lap chc nang, nhiem vu, quyen han cho tng ca nhan, tng bo phan, cung vi no la nhng chi tiet va cu the hoa cong viec cua cac bo phan. Cac doanh nghiep mi thanh lap rat kho khan trong viec sap xep c cau to chc, nhat la doanh nghiep san xuat nhng loai hang hoa phc tap. Viec xay dng hoan thien c cau to chc phai bao am nhng yeu cau sau:

Page 16

- Tnh toi u: Phoi hp nhp nhang gia cac cap, gia cac khau (gia cac cap la c cau theo chieu doc, gia cac khau la c cau theo chieu ngang). Lam sao cho tnh nang ong cao, luon i sat phuc vu quan ly san xuat kinh doanh. - Tnh linh hoat: C cau to chc sao cho co tnh linh hoat cao va co the thch nghi vi moi trng ben ngoai. Mo hnh to chc quan ly theo d an rat c chu trong hien nay va rat phu hp vi cac doanh nghiep nho, thieu nguon lc. - Tnh tin cay: C cau to chc phai bao am tnh chnh xac cua tat ca thong tin s dung trong doanh nghiep, nh o bao am s phoi hp vi cac hoat ong va nhiem vu cua tat ca cac bo phan trong doanh nghiep. - Tnh kinh te: C cau quan tr phai s dung chi ph quan ly at hieu qua cao nhat. Tieu chuan xem xet yeu cau nay la moi tng quan gia chi ph bo ra va d nh khoan thu ve. 1.3.1.8 Ke hoach tai chnh. Ke hoach tai chnh la ke hoach trong viec huy ong, s dung nguon tai chnh trong viec thc hien muc tieu chung la lam tang gia tr cua doanh nghiep tren th trng. Ky nang hoach nh tai chnh ong vai tro quan trong oi vi nhng nha au t, quan ly, cho vay nhng oi vi ngi mi khi nghiep th lai cang phai hoach nh va tnh toan ky lng dong tien. V du ve dong tien xem phu luc 1.3 Nguon tai chnh oi vi doanh nghiep cung quan trong nh dong mau chay trong c the con ngi, viec quan ly tai chnh tot la lam cho dong tien lu thong mot cach suon se, neu ach tac th doanh nghiep se yeu uoi va dan en pha san. Trong ke hoach tai chnh can anh gia nhng kha canh sau: b. Cac tieu ch e anh gia d an au t. Tham nh tai chnh cua bat ky c hoi au t nao eu lien quan ti ba bc c xac nh cu the nh sau: + c tnh cac dong tien co lien quan + Tnh toan cac tieu ch anh gia d an au t + So sanh cac tieu ch anh gia cua d an vi tieu chuan a c chap nhan. Tieu chuan anh gia la nhng con so cho biet gia tr ve kinh te cua mot d an au t va tieu ch anh gia d an thong dung nhat la suat sinh li. oi vi cac d an ta phai c tnh c thi gian thu hoi von, t o ta mi d toan c lng tien can bo sung hay tai au t. c. Phan tch ru ro trong cac quyet nh au t. Tat ca cac quyet nh au t eu lien quan en viec anh gia suat sinh li va rui ro. Ban chat cua d an au t la viec biet trc chac chan chi ph bo ra vao hom nay e nhan c s khong chac chan ve li ch trong tng lai. Do o, ky thuat chiet khau dong tien la hu ch vi cac quyet nh au t, nhng ta phai bao gom cac tac ong

Page 17

rui ro vao quyet nh au t. T o hnh thanh nen mo hnh ve moi quan he gia rui ro va suat sinh li, c bieu dien o th 1 o th 1.1 : Moi quan he gia suat sinh li va rui ro

Suat sinh li ky vong A B Lai suat ngan hang o rui ro au t ng th trng

Viec anh oi gia suat sinh li va rui ro la nen tang c ban cua lnh vc au t. Trong hn hai thap ky qua, cac nha nghien cu chng minh rang di cac ieu kien ly tng va rui ro c d tru th mo hnh anh oi gia rui ro va li nhuan co dang ng thang nh o th. ng thang tren la s ket hp gia rui ro va suat sinh li ky vong ma mot ngi co the d kien c tuy theo tng lnh vc kinh doanh. Von thng la van e kho khan nhat khong ch oi vi nhng ngi khi nghiep ma ca vi hau het cac doanh nghiep va va nho Viet Nam, v vay khong ch chu trong en viec huy ong von ma con phai chu y quan ly dong tien, vong quay von cang nhanh th lng von cang can t, giam c rui ro, tang li nhuan. 1.3.1.9 Ke hoach ban hang. Quan tr marketing la mot qua trnh xuyen suot t khi hnh thanh y tng cho ti sau ban hang, no ac biet quan trong oi vi giai oan khi nghiep v no khong ch la yeu to nh hnh nen s hoat ong cua doanh nghiep khi ma ngi khi nghiep mi ch tng tng ra vien canh doanh nghiep ma no con la yeu to am bao thanh cong cho doanh nghiep sau nay. Nhng yeu to c ban e hnh thanh nen mot chien lc marketing hon hp la san pham, gia ca, phan phoi, chieu th ma moi nha doanh nghiep phai nh hnh ro. Vi nhng doanh nghiep non tre khi lam chien lc phai chu y nhng ac iem cua mnh nh:

Page 18

+ Tiem lc han che, kha nang canh tranh yeu, nhat la nhng san pham trong phan khuc th trng truyen thong. Do o kha nang phan khuc th trng nho, cac ke h cua th trng, nhng ngach th trng + Cha co kinh nghiem th trng truyen thong nhng lai linh hoat, nhay ben trong viec thay oi chien lc kinh doanh, san phan kinh doanh theo yeu cau cua khach hang. a. Phan phoi Phan phoi la khau quan trong trong chu trnh thanh cong cua mot san pham. No tac ong trc tiep en mc o tieu thu cua san pham, tac ong en chi ph ban hang va cuoi cung la li nhuan va s thanh cong cua doanh nghiep. Trong nhp o san xuat hien nay, viec cung ng kp thi cac n hang la ieu het sc can thiet, nhat la vi cac doanh nghiep cung cap cac san pham phu tr cho cac nganh san xuat khac. oi vi nganh hang tieu dung, viec phan phoi en tay ngi tieu dung mot cach thuan tien se gop phan gii thieu san pham en khach hang va lam cho li ch cua khach hang c am bao tot nhat. Thiet lap kenh phan phoi da vao nhng yeu to nh: - ac iem cua san pham. Tuy theo loai hnh san pham vi nhng tnh nang ky thuat va ieu kien bao quan e phat trien kenh phan phoi hp ly. - Quy mo va kha nang cua doanh nghiep (So kenh phan phoi, o sau, o rong cua kenh phan phoi). - Th trng tieu thu (ac iem, cach thc mua hang, thoi quen mua hang cua ngi tieu dung). - ieu kien kinh te, a ly ieu kien giao hang la mot trong nhng li the canh tranh cua cac doanh nghiep hien nay. Nhieu ngi tieu dung nhan nh la cac doanh nghiep nho nhanh chong hn trong viec giao hang va cung tan tam, nhanh chong hn trong viec bao hanh san pham. Vi cac doanh nghiep va va nho can phat huy tnh linh hoat cua mnh trong viec phan phoi san pham. Khong nhat thiet phai a dang kenh phan phoi ma nen phat trien dan theo s phat trien cua doanh nghiep va nhu cau cua th trng. Phai luon nghien cu e m rong phat trien mang li phan phoi. Kenh phan phoi la mot ieu ma ngi khi nghiep phai tien lieu trc khi a san pham ra th trng. V ngay ca khi khach hang co nhu cau nhng khi san pham cua mnh tung ra th trng lai khong en tay ngi tieu dung v cac kenh phan phoi b phong toa dan en that bai. b. Quang cao va chieu th. Do doanh nghiep mi thanh lap, hnh anh ve san pham, mc o tin tng ve san pham cua doanh nghiep oi vi ngi tieu dung cha co, hn na ngan sach han

Page 19

hep khong phu hp cho viec khuyen mai ram ro, khuyech trng vi quy mo ln. Do o, e co s tiep can khach hang va gii thieu san pham mot cach hieu qua va phu hp vi kha nang cua doanh nghiep la ieu can len ke hoach cu the va c tnh toan ky. - Quang cao phai a ra mot thong iep ung en ung oi tng thong qua phng tien truyen thong ung. Co nhieu phng tien e quang cao va mot so phng tien thong dung la: + Dang in tren giay + ai truyen hnh, phat thanh + Gi thu trc tiep + Internet +Trien lam thng mai 1.3.2 ang ky kinh doanh.
1.3.2.1 C s phap ly va thu tuc ang ky thanh lap doanh nghiep.

Khi khi nghiep la chu doanh nghiep phai chu trach nhiem phap ly trc nhieu van e nh : tai san n, ngha vu vi nha nc, vi ngi lao ong, vi moi trng, vi xa hoi... Do o, t nhieu, ngi khi nghiep cung phai co hieu biet phap luat. Mac du cac cong ty t van au t, van phong luat xuat hien ngay mot nhieu nhng chu doanh nghiep van can biet nhng ieu c ban cua doanh nghiep mnh ve kha canh phap ly. Sau khi nghien cu ve cac ac iem nguon lc, ngi khi nghiep xac nh loai hnh doanh nghiep va xac nh thu tuc phap ly cho d an kinh doanh theo phap luat hien hanh.
1.3.2.2 Trnh t thu tuc ang ky kinh doanh.

Sau khi chuan b ho s, ngi khi nghiep tien hanh nop ho s len s Ke Hoach va au T va ong le ph ang ky kinh doanh. Sau 15 ngay oi vi viec thanh lap doanh nghiep, 12 ngay oi vi thanh lap chi nhanh, van phong ai dien S Ke Hoach va au T bat au tra ho s gom: - Giay chng nhan ang ky kinh doanh, giay chng nhan hoat ong chi nhanh, van phong ai dien - Giay chng nhan ang ky thue - Giay phep khac dau Tren ay la quy nh hien hanh ve ho s va thu tuc ang ky kinh doanh, moi thi iem khac nhau se co nhng quy nh khac nhau nen phai cap nhat van ban phap luat tai tng thi iem.

Page 20

1.3.3 Kinh nghiem ve khi nghiep, to chc quan ly doanh nghiep va chnh sach ho tr DNVVN mot so nc. a. Nhat Ban. Trong tong so hn 5 trieu DN hien nay cua Nhat Ban th hn 80% la cac DNVVN, so ngi lam viec trong cac DNVVN Nhat Ban chiem 70% tong so lao ong trong ca nc, mac du chnh phu Nhat Ban a e ra nhng chnh sach nham nang nhng doanh nghiep nay nhng ieu o la cha u, cac doanh nghiep phai t than van ong, tm moi cach e ng vng va khang nh mnh tren th trng. Trc het cac DNVVN Nhat Ban hau nh khong theo xu hng Phai co tat ca moi mat ma ch thien ve mat nao o co s trng nhat, con lai phai da vao cac cong ty ln e ton tai. Ve quan ly, cac DNVVN Nhat Ban phan cong trc tiep t tren xuong hoac phan cong theo trnh o, chuyen i sau san xuat mot loai mat hang nao o e san xuat at trnh o tinh xao. V vay b quyet ton tai va phat trien cua cac DNVVN Nhat Ban khong ngoai 4 ch Tinh vi, chuyen, sau. + Tinh vi ngha la dung ky thuat cao, tinh vi e chiem lnh iem cao nh cong ty ien t Araka ap dung. Cong ty ch co 150 cong nhan nhng do cong nghe san xuat tinh xao, chuyen biet nen san pham ien tr cho cac may ien t chiem 95% th trng noi a va 35% th trng the gii, nam 1994 NASA a s dung ien tr nay tren ve tinh tham do sao tho. Cong ty chu trong au t nghien cu, luc au cong ty phai mat 3 nam sau nhieu lan that bai mi co c san pham nay. e san pham ngay mot tot hn na, cong ty a au t trung tam nghien cu rong 3300 m2 nham chiem lnh v tr dan au the gii ve lnh vc nay. + Chuyen tc la chuyen ve mot nganh nao o. Tai thanh pho Nayoya co mot cong ty chuyen san xuat may ra xe cho cac tram bm xang dau, san lng hang nam at 5000 chiec, chiem 70% th trng Nhat Ban, khach hang co the nhn thay cac san pham nay hau het cac tram tiep xang dau Nhat Ban. Hn na, cong ty luon nghien cu nhu cau cua khach hang e san xuat cac loai may i mi. Luc au la cac may ky thuat phun lan tren be mat xe, nhng mot thi gian s dung khach hang thay co the anh hng en lp sn cua xe. Sau o x nghiep cai tien va cho ra i loai ra xe giong nh choi quet vi nhng ong cc nho bang si cha nc va dung dch ra. Sau o x nghiep tiep tuc cho ra i loai mi the he th hai co the chong t, chong g, chong tia t ngoai, co the ra luc tri ma, tuyet... + Sau la i sau vao mot lnh vc nao o hoac mot san pham nao o. Tai Tokyo co x nghiep A&D chuyen san xuat can ien t, hien nay Nhat Ban co rat nhieu cong ty san xuat loai nay bi vay chen chan vao th trng a la ieu kho, lam the nao e chiem th trng cua ngi khac con kho hn. Bi vay A&D a phai nghien

Page 21

cu sau ve ky thuat ng dung trong lnh vc nay. Cong ty a dung ky thuat so e mo phong van hanh cua may bien the va dong ien, t o bien nhng so lieu nay thanh ky thuat so, ky thuat nay a lam cho o chnh xac trong viec can o gap hang tram lan so vi ky thuat trc ay. Ch mi 4 nam a san pham ra th trng, cong ty a chiem mot th phan rat ln trong nc va the gii nhng x nghiep lai rat gon nhe. Bi vay bon ch Tinh vi, chuyen, sau co the noi la phng cham va bien phap ton tai, phat trien cua cac DNVVN Nhat Ban. b. My Ngay t khi khi nghiep, toan bo qua trnh kinh doanh cua chung toi- t khau thiet ke, san xuat en khau ban hang eu c nh hng quanh viec lang nghe y kien cua khach hang, tra li khach hang va cung cap nhng g ho muon o la kinh nghiem cua Michel Dell. Va theo ong, cha khoa e thanh cong chnh la khach hang. Noi theo cach cua marketing hien ai la ban nhng g khach hang can ch khong phai ban nhng g mnh co + Nhng y tng mi. My la quoc gia hang au co nhng ngi khi nghiep vi nhng y tng mi la va o la mot ieu can co nhng ngi khi nghiep. + Tao moi trng lam viec tot. Cuoi thang 6/2006 Vien nghien cu nhng ni tot nhat e lam viec (GPWI) My a phoi hp vi to chc Quan tr nguon nhan lc thc hien mot cuoc khao sat va cong bo bang xep hang Nhng cong ty va va nho tot nhat e lam viec Mot so iem chung cua cac cong ty lot vao danh sach ang e chung ta hoc tap. Theo GPWI nhng iem chung cua 25 cong ty ng au danh sach co ty le nhan vien ngh viec rat thap. Co chng trnh ao tao e phat trien nhan vien kha bai ban, chuyen nghiep, ap dung lam viec theo gi giac linh hoat. Trong 50 cong ty, 25 cong ty nho t 50-250 nhan vien va 25 cong ty va t 251-999 nhan vien co ty le ngh viec la 11% va thi gian ao tao trung bnh moi nam la 41 gi. Cac cong ty nay cung cho phep nhan vien co tham nien c ngh phep co hng lng trung bnh 28 ngay/nam. cong ty nho tot nhat, Badger mining, 174 nhan vien va ty le nhan vien ngh viec la 4%. Tom Raiflo- Tong giam oc ieu hanh cua Northeast Delta Dentai, cong ty xep hang 5 danh sach noi tren cho rang co nhng nhan vien lam viec co ong c, san sang chap nhan th thach va luon cam thay t mnh ang tao ra s khac biet giup cho doanh nghiep em en cho khach hang mot dch vu tuyet vi, ben canh o, khi doanh nghiep tr nen co tieng la ni lam viec ly tng th nhan vien t ong se tm en.

Page 22

Ngoai ra, qua cac cuoc phong van tm hieu moi trng lam viec vi mot so cong ty, tap ch Business week cung rut ra mot so iem chung sau: Th nhat, giao tiep noi bo ong vai tro quan trong mac du lng va phuc li cung quan trong nhng khong phai la yeu to duy nhat khien cac nhan vien gan bo vi doanh nghiep. Cac cong ty thng cap nhat cho nhan vien ve tnh hnh tai chnh, v the cua doanh nghiep. Th hai, ben canh viec ap dung gi lam viec linh hoat cho nhan vien, cong ty con quan tam en viec nh hng cho cac nhan vien mi ngay sau khi ho va nhan c th mi lam viec e ho co the quen vi cong viec ngay t ngay au tien. Th ba, cac cong ty khong bao gi ngu quen tren chien thang. Ngay ca khi rat thanh cong ve mat tai chnh, ho van tiep tuc xay dng mot moi trng lam viec tot e gi chan cac nhan vien. Toi ngh rang mot doanh nghiep ch co the phat trien va van tao ra moi trng lam viec ly tng cho nhan vien neu lien tuc duy tr c nhng ieu tot ep vi nhan vien- Terry Terhark, chu tch kiem sang lap vien cua The Rightthing, (mot cong ty chia 50% li nhuan cho nhan vien va ang tang trng vi toc o 250-300% moi nam) cho biet. 6 c. ai Loan. Cac DNVVN chiem tren 95% cac doanh nghiep ai Loan, vi s linh hoat va nhanh nhen ac biet, ho la nhng cong cu e tao nen s than ky cua ai Loan nhng giai oan ban au va ho tiep tuc la nhng ong lc kinh te chu chot cua ban ao nay. Cac DNVVN ai Loan ong gop 40% GDP, 60% Kim ngach xuat khau, tao cong an viec lam cho 68% lao ong. + Chu trong phat trien cong nghe Cung nh cac doanh nghiep Nhat Ban, cac DNVVN ai Loan rat chu trong phat trien cong nghe. Ve bang sang che, ai Loan c xep th 4 the gii, ch xep sau My, Nhat va c vi 6.550 bang sang che nam 2001, cua Han Quoc la 3.760. oi mi cua ai Loan chu yeu la san xuat cong nghe vien thong va linh kien ien t vi nganh tang trng cao nhat la ban dan. Mac du cong nghe cua My la nguon e hoc hoi nhng cac doanh nghiep ai Loan a tiep thu chuyen giao cong nghe, noi a hoa cong nghe va bien no thanh cong nghe ban a. ai Loan khong ch co th hang cao ve so bang sang che c cap ma con gi v tr cao trong luong chuyen giao tri thc quoc te. Cac doanh nghiep a no lc e nang cao trnh o to chc hoc hoi nham nang cao nang lc san xuat hang loat. Do o ai Loan a theo sat cac nc hang au ve lnh vc cong nghe va trnh o san xuat. Nh vay, thi gian t khi
6

Theo tap ch ien t Chungta.net

Page 23

bat au san xuat en khi chiem lnh v tr trong yeu tren th trng giam nhanh (ch mat 8 nam e gianh c 49% th phan the gii ve may tnh xach tay, 4 nam trong lnh vc au oc a va 2 nam cho man hnh tinh the long. + Tang cng nang lc quan ly. Anh hng cua FDI khong phai la cai anh hng chu yeu en ai Loan ma la nang lc quan ly cua cac cong ty ai Loan. Ho tao ra nhieu he thong quan ly san pham. Do hau het la cac DNVVN nen luong di chuyen nhan lc dien ra de dang va co ieu kien hoc hoi lan nhau e hoan thien he thong quan ly. d. Han Quoc Nhng ieu ln lao c hp thanh t nhng ieu nho nhat o la quan niem cua nen kinh te Han Quoc cung nh cac doanh nghiep. Hien nay Han Quoc co gan ba trieu doanh nghiep va va nho, chiem gan 99,8% so cong ty trong toan quoc va hn 86% lng lao ong trong xa hoi. Moi nam cung cap 270 000 viec lam mi. Theo thong ke cua bo DNVVN Han Quoc, moi nam co gan 50 000 DN c tao lap, trong o khoan 80% doanh nghiep ngng hoat ong, ty le song cua doanh nghiep sau 10 nam la 13%. Mot trieu cac cong ty nho va cong ty t hon o a tao ra 50% tong san pham quoc noi va 43% lng hang xuat khau cua Han Quoc. 7 - Ve pha doanh nghiep. + C cau to chc hieu qua: Viec quan ly ieu hanh cac cong ty Han Quoc chu yeu da tren he thong th bac, ang cap. Khong t nhng y tng cai to bat nguon chnh t phan chop bu cua cac cong ty. + Hng ngoai: c s ho tr va co vu cua Chnh Phu, cac doanh nghiep Han Quoc tm cac tang cng a hang hoa ra nc ngoai bang moi gia. Theo cuoc khao sat 4000 doanh nghiep cua HSBC cho thay, 37% DNVVN Han Quoc tham gia thng mai quoc te, cac DNVVN Singapore la 71%. 8 + Con ngi la yeu to thanh cong: Sau nhieu cuoc chien tranh, Han Quoc bat tay vao kien tao t con so khong, at nc nay khong co tai nguyen thien nhien nao ac biet, nhng ho co con ngi, con ngi ac biet. Cac khuon phep cua Khong T ve ang cap xa hoi va th bac trong gia nh co coi re t Trung Quoc, nhng co le nhng quy nh nghiem ngat nhat cua trat t Quan-S-Phu o lai c thiet lap x s Kim Chi. Trong nhng nam 60, khi at nc con xep sau Ghana ve oi ngheo, hay nhng nam 90 khi cuoc khung hoang tai chnh la Chau A ieu ng, Chnh phu Han quoc
7 8

Theo Viettin bank Theo HSBC

Page 24

van kien tr keu goi, tuyen truyen va khuyen khch ngi dan hay lam moi cach e phat trien kinh te, dan dan y thc o a an sau va dng nh ngam vao mau cua moi ngi dan Han Quoc. Do o, y thc dan toc trong van hoa kinh doanh va tieu dung a giup cac doanh nghiep phat trien. Cac doanh nghiep chu trong ao tao nguon nhan lc, au t nghien cu, phat trien. + Xay dng thng hieu. Cac doanh nghiep Han Quoc chu trong en phong cach thi trang mi, luon nghien cu, thay oi mau ma mi ma t co ni nao khac sanh kp, cong vi o la cac chien dch quang ba san pham an tng nen cac san pham cua Han Quoc mang mot sac thai ac trng. + Chat lng va cong nghe tien tien luon c chu trong. c s ho tr cua Chnh Phu cac DNVVN Han Quoc chu trong vao cong nghe cao, coi cong nghe la mot the manh canh tranh ch khong ch la gia ca. TOM TAT CHNG I. Do e tai tap trung nghien cu kha canh khi s mot doanh nghiep nen cac hoat ong lien quan en khi nghiep, hnh thanh chien lc kinh doanh cho doanh nghiep c xem xet ky. Trong viec neu len va phan tch c s ly luan cho cong tac khi nghiep, kha canh Marketing c chu trong e cap v no la nong cot e cho viec khi s doanh nghiep thanh cong. Ben canh o, tai chnh va rui ro tai chnh, ke hoach nh v doanh nghiep, ke hoach san pham, ban hang, lap kenh phan phoi la nhng bc quan trong trong ly thuyet lap nghiep. Trong chng nay, ngi viet cung neu len mot so kinh nghiep khi nghiep va quan ly DNVVN mot so nc cung nh chnh sach ho tr cua chnh phu e co the rut ra bai hoc kinh nghiem cho Viet Nam. Tren nhng c s ly thuyet o, ngi nghien cu va ngi khi nghiep mi co can c khoa hoc e thc hien mot ke hoach kinh doanh hoan hao, giup cho doanh nghiep c hnh thanh mot cach khoa hoc va phat trien vng chac hn.

Page 25

CHNG II. THC TRANG VE DOANH NGHIEP VA THANH LAP DOANH NGHIEP VA VA NHO VIET NAM GIAI OAN HIEN NAY. 2.1 VAI TRO CUA DOANH NGHIEP VA VA NHO TRONG NEN KINH TE QUOC DAN. 2.1.1 Vai tro kinh te. Vi tat ca cac nen kinh te tren the gii, t cac nen kinh te cong nghiep phat trien en cac nc ang phat trien va kem phat trien, cac DNVVN ong vai tro het sc quan trong trong nen kinh te va xa hoi, no chiem ty le rat ln trong tong so cac doanh nghiep hau het cac nen kinh te tren the gii. Vi lc lng ong ao cac DNVVN, vai tro cua khu vc nay the hien nhng mat sau: 2.1.1.1 Gop phan lam tang GDP, tang thu nhap cho ngi lao ong va gia tr xuat khau cua nen kinh te. S phat trien ngay cang manh cua cac DNVVN a lam tang ty trong cua khu vc nay trong GDP cua cac quoc gia khong ch cac nc ang phat trien ma ca cac nc G7. Viet Nam co ti 95% doanh nghiep thuoc loai DNVVN, ong gop 42% GDP. 9 Cac DNVVN thu hut nhieu viec lam, nang cao tnh canh tranh tren th trng, thu hut ngi lao ong nhan roi, nhat la nong thon. Cac DNVVN cung ong gop ln vao gia tr xuat khau. Nhieu mat hang xuat khau quan trong do cac DNVVN san xuat a tao c uy tn tren trng quoc te va co ac trng truyen thong nh hat ieu, ca phe, gom s, o thu cong my nghe, thuy san... Hien nay so lng doanh nghiep xuat khau hoac phuc vu xuat khau la khoang 30.000 doanh nghiep, chiem ti 60% kim ngach xuat khau. 10 2.1.1.2 Gop phan lam chuyen dch c cau kinh te. Cac DNVVN, nhat la vung nong thon, vung nui, vung sau, vung xa se lam giam ty trong nong nghiep nhng vung nay va tang ty trong cong nghiep, dch vu. Cac DNVVN se ong gop ang ke trong c cau GDP cua vung doanh nghiep o ong tru s, ac biet la nhng vung nong thon vi ty trong nong nghiep cao. Viec phat trien dch vu nhng vung nay rat quan trong cho i song kinh te cua nhan dan, cu the: - ong gop trong gia tr cong nghiep theo thanh phan kinh te, cu the nam 2005 cho thay ty le ong gop cua khu vc DNVVN cho gia tr san xuat cong nghiep khoang 31%. ac biet la ong gop cua khu vc doanh nghiep nay cho viec phat trien c kh
9 10

Chng trnh hp tac ieu tra doanh nghiep giaTong cuc thong ke va IMF

Nt a dan

Page 26

nong nghiep nong thon, chiem khoang 25% gia tr san xuat cong nghiep trong toan nganh c kh, nhng ch chiem khoang 18% tong von au t va chiem ti 40% lao ong trong nganh. Ho co tiem nang to ln va co vai tro het sc quan trong trong viec phat trien cac nganh phu tr cho nganh cong nghiep o to, ong tau, may nong nghiep...11 xem phu luc 2.1 Bang 2.1: ong gop cua khu vc ngoai quoc doanh vao gia tr san xuat cong nghiep thang 3 va 3 thang nam 2006. Thc hien (Ty ong) T 3-2006 Thang 2 S bo T 3 Cong don so vi T3-2005 nam nam 2006 QI 2006 2006 Tong so 77 277 40 914 118 191 112.8 Phan theo khu vc va thanh phan kinh te Khu vc DNNN 21 649 12 722 34 371 104.5 Trung ng 15 460 9 182 24 642 105.8 a phng 6 189 3 540 9 729 101.3 Khu vc NQD 25 948 13 711 39 659 120.8 KV co von TNN 29 680 14 481 44 161 113.6 Dau mo va kh ot 4 996 2 734 7 730 99 Cac nganh khac 24 684 11 747 36 431 117.6 Nguon : Nien giam thong ke nam 2006- Tong cuc thong ke. 2.1.1.3 Tang hieu qua kinh te QI2006 so vi QI2005 114.7 106.9 109.9 99.8 120.4 116.3 97.8 121.2

Viec phat trien cac DNVVN lam tang tnh canh tranh trong nen kinh te cung nh s phan bo sau rong hn cac hoat ong kinh te va nganh nghe kinh doanh. Gop phan lam cho th trng hang hoa phat trien a dang va tang tnh canh tranh, phat huy c tnh sang tao..., giup cac doanh nghiep nhng vung sau, vung xa khai thac li the ve tai nguyen, lao ong nhan roi giup tang cao hieu qua kinh te cho xa hoi va co li cho ngi tieu dung. Cac doanh nghiep va va nho tao nen nganh cong nghiep va dch vu phu tr quan trong cho nganh cong nghiep va cho cac doanh nghiep ln. 2.1.1.4 Tang toc o ap dung cong nghe mi trong san xuat Tuy co han che ve von va cong nghe nhng nhng DNVVN thng la nhng ngi i tien phong trong viec tm toi nhng phng thc san xuat mi. Nhng sang kien thng xuat hien t nhng DNVVN, oi khi nhng sang kien khong i c vao thc tien v thieu kinh ph phat trien, oi luc cac doanh nghiep ln mua lai. Khong
11

Hiep hoi c kh Viet Nam (vami.com.vn)

Page 27

co li the ve quy mo buoc cac DNVVN phai tien phong cai tien san pham e tang tnh canh tranh. 2.1.1.5 La nen tang cho viec hnh thanh nhng doanh nghiep ln va nhng doanh nhan gioi sau nay. Cac doanh nghiep, cac tap oan ln tren the gii hau het phat trien t cac doanh nghiep va va nho, cac c s kinh doanh gia nh. Chnh nhng tham vong cua ngi lap nghiep la nhan to giup nhan loai hnh thanh nhng tap oan ln nh ngay nay. Tuy vay, trong qua trnh phat trien, rat nhieu kho khan cho cac doanh nghiep, trc het o la van e tai chnh e a nhng y tng vao thc te. Van e kinh nghiem quan ly cung la mot tr ngai v hau het nhng DNVVN do nhng ngi mi thanh lap nen nen cha co kinh nghiem quan ly. e co nhng doanh nghiep, nhng tap oan ln can nuoi dng nhng doanh nghiep nho, tran trong nhng ngi khi nghiep va co chnh sach giup ho phat trien. Linh hoat trong viec chuyen oi san xuat, ap dung khoa hoc ky thuat, la moi trng e hnh thanh nhng tap oan ln, nhng doanh nhan thanh at ong gop cho xa hoi. 2.1.2 Vai tro xa hoi. Cac DNVVN thng la cac tru cot tai cac a phng, do o co vai tro kha quan trong tai cac a phng, tao cong an viec lam, giam ty le that nghiep, kch thch tang trng kinh te, gia tang chat lng cuoc song. Ben canh o cac doanh nghiep thng i au trong cac cong tac xa hoi cua a phng o. thanh pho th lc lng doanh nghiep nay gop phan rat ln thu hut lc lng lao ong, lam giam sc ep that nghiep va v the giam te nan xa hoi. Thanh phan kinh te ngoai nha nc tao ra viec lam cho hn 39,5 trieu lao ong, chiem hn 90% trong tong so ngi lao ong nam 2006. Bnh quan moi nam cac doanh ngiep va va nho tao ra them 546.000 lao ong. Ben canh o, mc lng bnh quan cua ngi lao ong mot so DNVVN tang nhanh va cao hn nhieu so vi thanh phan kinh te khac. 12
2.2 THC TRANG VE CAC DNVVN VA KHI NGHIEP CAC DNVVN VIET NAM GIAI OAN HIEN NAY.

2.2.1 Thong tin chung ve doanh nghiep va va nho Viet Nam. 2.2.1.1 So lng cac DNVVN Viet Nam hien nay. Trong thi ky hoi nhap va phat trien bung no Viet Nam hien nay, cac doanh nghiep mi ra i ngay mot nhieu. Theo so lieu cua Bo ke hoach au t va Tong cuc thong ke, ch tnh rieng 6 thang au nam 2007 so lng doanh nghiep ang ky
12

Chng trnh hp tac ieu tra doanh nghiep gia Tong cuc thong ke va IMF

Page 28

mi (chu yeu la cac doanh nghiep va va nho) a la 27.902 doanh nghiep, bang phan na so doanh nghiep trc nam 2000, nang tong so DN tnh en thang 10 nam 2007 toan quoc co khoang 280 000 doanh nghiep. 13 (trong o 8 500 d an FDI, tren 2 000 DN nha nc, con lai la khu vc kinh te t nhan) 2,6 trieu ho kinh doanh ca the, va hn 18.000 hp tac xa. o th 2.1. So lng doanh nghiep ang hoat ong (en 31/12 hang nam)
100000 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 DNTN T p th Lo i khc 100% v n n c ngoi Lin doanh

Nguon: Bo Ke hoach va au t. 2.2.1.2 Quy mo cua cac DNVVN Viet Nam hien nay Tuy tang nhanh ve so lng nhng quy mo ve von cua cac DNVVN gan ay lai rat thap, mi mc trung bnh khoang 2 ty ong / 1 doanh nghiep. Theo ket qua khao sat ieu tra hn 63.000 DN 30 tnh thanh pha bac do Cuc phat trien doanh nghiep (Bo ke hoach au t) cong bo cho thay 50% trong so o co so von dui 1 ty ong, 70% co so von di 2 ty ong va 90% co so von di 5 ty ong. Xet theo tieu ch von, khu vc DN ngoai quoc doanh th co ti 99,19% doanh nghiep t nhan la DNVVN, 95,79% hp tac xa, 89,93% cong ty TNHH va trong so o cong ty CP la 74,54%. Neu xet tieu ch ve lao ong, cac so lieu thong ke cho thay trong tong so 265.124 DNVVN nam 2007 co 9 014 234 lao ong, bnh quan la 34 lao ong 1 doanh nghiep. Do o quy mo cua cac DNVVN Viet Nam qua nho so vi cac doanh nghiep thong thng cua cac nc phat trien va cac nc co nen kinh te mi noi, ac iem nay bat li khi Viet Nam la thanh vien WTO. 14

13 14

Tap ch cong san so 13, nam 2008 nt

Page 29

Bang 2.2 C cau von san xuat bnh quan hang nam cua khu vc t nhan so vi cac loai hnh khac (n v tnh %) Ch tieu Tong so DNNN TW DNNN a phng Doanh nghiep tap the T nhan Khu vc khong chnh thc DN 100% von nc ngoai DN Lien doanh 2001 100 57.3 8.6 0.7 1.8 9.5 9 13.1 2004 100 49.3 8.1 0.6 2.2 18.7 11.1 10 2005 100 47.8 7.1 0.6 2.6 21.8 11.4 8.7 2006 100 46.2 6.1 0.6 2.7 24.7 11.8 7.9

Nguon: Nien giam thong ke 2007- Tong cuc thong ke. Ta thay xu the ve c cau von cua khu vc nha nc giam, c cau von cua khu vc t nhan tang len. ieu o phan anh ung xu the phat trien nhng ty le cha tng xng. Ty le von cua DNTN tang cham, trong khi o khu vc khong chnh thc tang nhanh, ieu nay lam cho nen kinh te kho kiem soat va hieu qua kinh te khong cao. Can no lc hn na e a khu vc khong chnh thc tr thanh cac loai hnh doanh nghiep. 2.2.1.3 S phan bo cua cac DNVVN Viet Nam. - DNVVN phat trien mat can oi va phan bo khong eu so vi mat o dan so. Cac DNVVN tap trung ong Nam Bo 35,8%, ong bang Song Hong la 24,3%, ong bang Song Cu Long la 16,6%. 15 Chnh v s mat can oi ve viec phan bo cac DNVVN dan en s mat can oi ve lao ong, viec lam, xa hoi dan en nan di c va qua tai thanh th. Bang 2.3 So c s kinh doanh phi nong nghiep phan theo vung (tai thi iem 31/12 hang nam) Nam Tong so ong bang song hong ong bac bo Tay bac bo Bac trung bo Duyen Hai Nam trung bo Tay nguyen ong nam bo ong bang song cu long Nguon: Tong cuc thong ke
15

2003 2712,2 739,8 241.9 40,4 352,8 226,7 118,7 462 529,9

n v tnh: 100 2004 2005 2913,9 3053 748,9 769,8 249,2 262,8 44,3 47,3 366,7 378,5 245,1 263,8 117,4 124 545,8 563,8 596,5 643

2006 3299,7 820,6 278,4 49,3 413,9 283,8 136,6 626,3 690,8

2007 3536,3 890 282,2 50,1 426,4 296 142,3 687,3 762

Nt a dan

Page 30

2.2.1.4 Hieu qua kinh doanh cua cac DNVVN Do quy mo nho nh vay keo theo hieu qua kinh doanh khong cao. Nam 2006 so cac DN cua TP Ho Ch Minh co lai la 17 348 doanh nghiep vi mc lai bnh quan 1 doanh nghiep la 1,35 ty ong, trong khi o co 13 129 DN lo vi mc lo bnh quan cua cac doanh nghiep la 507 trieu ong. Bang 2.4 Lai, lo cua cac doanh nghiep TP HCM nam 2004 - 2006 Nam 2004 2005 2006 So DN co lai 11 082 13 426 17 348 Lai bnh quan 1 DN (Trieu ong) 1 568 1 615 1 356 So DN lo 7 500 10 244 13 129 Mc lo bnh quan 1 DN 530 412 507 Ty le DN co lai so vi tong so DN (%) 59,6 56,7 56,9 Ty le DN lo so vi tong so DN (%) 40,4 43,3 43,1 Nguon : Cuc thong ke TP HCM Ro rang rang, vi trong trach la khu vc nang ong nhat cua nen kinh te ma quy mo va hieu qua kinh doanh nh vay la cha am bao phat trien ben vng, cha xng vi tiem nang trong mot nen kinh te phat trien nang ong nh Viet Nam hien nay. Ty le lai tren von, lai tren doanh thu cua khu vc ngoai quoc doanh thap hn ca doanh nghiep nha nc, loai hnh von c cho la kinh doanh kem hieu qua. Ben canh o cac DNVVN chu yeu tap trung vao cac nganh thng mai, sa cha ong c xe (40,6% doanh nghiep ca nc), tiep en la cac nganh che bien(21%), xay dng 13,2%, cac nganh con lai nh t van, khach san, kinh doanh tai san...(25,2%). 16 Cac nganh tren khong mang lai gia tr gia tang ln, cac gia tr gia tang cua cac doanh nghiep chu yeu la do tang au vao cua qua trnh san xuat nh at ai, lao ong, von, tai nguyen... do o cac doanh nghiep phu thuoc rat nhieu vao ket cau ha tang, tai nguyen. Ty le san pham cong nghe che tac sau, co ham lng tr tue va sang tao con rat t. 2.2.1.5 Cac DNVVN Viet Nam cha chu trong vao chat lng. Co the noi chat lng hang hoa cua cac DNVVN Viet Nam cha c at len hang au, noi cach khac, ao c kinh doanh cua nhieu chu DNVVN Viet Nam cha cao, mi tnh en li ch cua doanh nghiep ch cha chu y ti li ch cong ong. Nhat la nganh thc pham, o gia dung. Gan ay nhat la hang loat sai pham cua cac c s san xuat nc tng, nc mam, nc uong tinh khiet va o gia dung nh o nha, tro chi bang nha co cha kim loai oc co hai cho ngi tieu dung va tre em. ac
16

Thi bao kinh te viet nam thang 12-2006

Page 31

biet mot so mat hang xuat khau co d lng khang sinh, thuoc tr sau, nhieu mat hang thc pham trong nc s dung hoa chat cam trong che bien va bao quan. T thc trang cua cac DNVVN neu tren, chung ta thay can phai thuc ay hn na viec thanh lap cac DNVVN, quan ly chat che hoat ong cua cac DNVVN. T yeu cau tren cong vi chu trng cua Chnh Phu en nam 2010 ca nc ta co 500 000 DNVVN, ta i xet thc trang khi nghiep cac DNVVN, tm hieu nhng kho khan can tr ca ve mat ky thuat va chnh sach phap luat nham a ra nhng mo hnh giup khi s doanh nghiep thanh cong. Ben canh o cung kien ngh nhng chnh sach ho tr doanh nghiep khi dung c thuan li va phat trien ben vng. 2.2.2 Thc trang khi nghiep. e phuc vu nghien cu e tai, tac gia su tam d lieu ve DNVVN tai nguon Tong cuc thong ke, tren cac tap ch, mot so hoi thao chuyen ve DNVVN va internet. Ben canh o tac gia cung phat phieu ieu tra 100 DNVVN va thu c theo mau ieu tra tai phu luc 2.2, ket qua c tong hp trong phu luc 2.3. T ket qua o i en nhan xet c trnh bay trong phan thc trang khi nghiep nay. 2.2.2.1 Thc trang trong viec lap ke hoach kinh doanh. Trong thi ky phat trien kinh te Viet Nam hien nay, so lng ngi khi nghiep va co nhu cau, y nh khi nghiep la rat ln. Hau het trong so ay khi nghiep vi khat vong the hien mnh, lam chu chnh mnh ma cha ngh chn chan ve nganh nghe kinh doanh, nh hng phat trien cua nganh nghe trong tng lai dan en cac doanh nghiep thanh lap va phat trien cha co chien lc, phng hng ro rang, hoat ong t phat. Hn na, cac doanh nghiep khong c hng dan khi nghiep va sau khi nghiep cha co c s ho tr cham soc t pha cac c quan hu quan nen sau khi ang ky thanh lap, cac doanh nghiep ch con lai 75% va sau 5 nam la 60%. 17 Qua ket qua ieu tra cho ta thay nhng yeu kem cua cac DNVVN chu yeu la khong chuan b ky trong qua trnh thanh lap va co mot ban ke hoach kinh doanh chi tiet. Ngi khi nghiep luon ky vong va c co vu bi vien canh thanh cong va nhng thach thc khi ho ng ra lap nghiep. o la thi gian ly thu va co rat nhieu niem vui, cam giac hng thu, chnh v the thi gian nay ngi lap nghiep hay mac sai lam nhat. e tranh c nhng sai lam trong thi ky khi s la tm hieu t cac chu doanh nghiep khac ve kinh nghiem ma ho rut ra c khi khi dng doanh nghiep, nghien cu ky th trng. Qua ieu tra co the thay mot so sai lam hay mac phai trong qua trnh khi nghiep nh:
17

Chng trnh hp tac VCCI va to chc nang cao nang lc quan tr c (InWent gGmbH)

Page 32

a. Thanh lap cong ty qua nhanh. Hau het moi ngi bat au viec khi s mot doanh nghiep bang cach chon loai san pham, dch vu e kinh doanh va nop ho s len c quan chc nang. ay la viec lam can thiet nhng se tot hn neu ta biet ch en khi y tng kinh doanh cua mnh c nh hnh ro net roi mi hanh ong v trc khi hoat ong, nghien cu th trng, khai niem kinh doanh co the cha chn muoi, tham ch ten doanh nghiep co the thay oi sau vai thang hoat ong au tien. Mac du nhan thay c hoi nhng ngi khi nghiep cha anh gia ung tiem lc cua mnh, nhan dang khong ay u nhng e doa tiem an th khong the co phan ng kp thi nen thng hay that bai hoac gap nhieu kho khan khi doanh nghiep hoat ong. Ngi khi nghiep ch mi nhan ra c hoi ch cha anh gia moi trng ben trong va moi trng ben ngoai ma DN se hoat ong. b. Khong nghien cu th trng. Viec xac nh th trng muc tieu va tm hieu xem ai se la ngi mua hang hoa hay dch vu. Cach tot nhat e tra li cau hoi nay la hoi chnh khach hang tiem nang cua mnh. Hay tm cach noi chuyen vi nhieu khach hang tiem nang cang tot. Viec khong nghien cu th trng dan en that bai trong nh v san pham, khong thiet lap c kenh phan phoi. Mac du co ti 53% so ngi tra li trong bang ieu tra rang nghien cu th trng la bc quan trong nhat nhng hau het eu chon hang hoa, dch vu e kinh doanh trc khi nghien cu th trng (85%), ieu nay mot phan c giai thch vi nhng ngi chon mat hang kinh doanh trc do trc o ho a lam cho cac cong ty kinh doanh mat hang nay va ho a co kinh nghiem ve hang hoa o (44%). (Ch co 12% ngi c ieu tra tra li la thc hien nghien cu th trng trc tien), nh vay 41% so ngi cha co kinh nghiem ve san pham ma xac nh kinh doanh mat hang o trc khi nghien cu th trng. ieu nay i ngc lai ly thuyet ve Marketing hien ai la Ban nhng g th trng can ch khong phai ban nhng g mnh co, khong thc hien ung cac bc trong qua trnh phat trien san pham. T thc te tren dan en viec nhieu cac DNVVN kinh doanh nhng san pham khac phat sinh trong qua trnh hoat ong cua doanh nghiep va tr thanh mat hang kinh doanh chnh cua doanh nghiep, co 47% so doanh nghiep thuoc dang nay. Co le cung v y ch chu quan cua mnh va chon hang hoa trc khi nghien cu th trng nen dan en mot van nan ngi khi nghiep hay gap phai la: Mot so doanh nghiep gap kho khan khi san pham khong thanh cong trong th trng ho d tnh nhng lai co the thanh cong trong mot th trng khac nhng ho lai khong nhan ra va e mat c hoi dan en that bai. Hau het ngi khi nghiep tin rang ho kiem soat c moi viec, en khi co nhng c hoi en bat ng ho lai t choi v no khong nam

Page 33

trong d tnh, do ho qua at niem tin vao mot y tng va ho luon hng moi th vao y tng ban au. ieu nay the hien khi phong van mot so chu doanh nghiep, cung thong qua phieu tham do mot phan cho thay rat t doanh nghiep chuyen oi mat hang kinh doanh, mot so t doanh nghiep kinh doanh them san pham mi trong qua trnh hoat ong. c. Chi qua nhieu cho mat bang va trang tr van phong. Mot tam ly vi mot van phong hoanh trang e cam thay hanh dien khi khi nghiep, nhng o co the khien nha khi nghiep pha san trc khi kp phat trien v chi ph qua cao khi doanh thu khong nh d kien. Trong ieu tra, 35% c ieu tra tra li chi ph van phong chiem ty le ln, 42% mc trung bnh. ieu nay dan en nhng kho khan ve tai chnh trong giai oan au doanh nghiep hoat ong. Viec nh v doanh nghiep cung khong c nhieu doanh nghiep chu y, khong tnh toan ay u cac kha canh cua v tr doanh nghiep tac ong en san xuat kinh doanh nen cac doanh nghiep thng gap kho khan trong van chuyen hang hoa, thue nhan cong, x ly moi trng... d. Khong u kha nang cung ng nhng n hang. Vi 60% doanh nghiep tng khong ap ng u n hang mac du hau het eu lap ke hoach hoat ong cho doanh nghiep t 1-5 nam. ay cung la van e cua viec lap ke hoach kinh doanh khong chu ao, khong d tru c nhu cau th trng cung nh moi lien he vi cac nha cung cap va ca s lien ket trong kinh doanh gia cac doanh nghiep cung nganh. Tom lai, hau het cac doanh nghiep khong co ban ke hoach kinh doanh chi tiet, cha thc hien ung cac trnh t thanh lap mot doanh nghiep co c s khoa hoc. Ngi khi nghiep bat au chon mat hang kinh doanh theo s thch va y ch chu quan cua mnh, at cho doanh nghiep mot cai ten va nop ho s e ang ky kinh doanh, mot so t nghien cu th trng trc khi chon san pham. Hn na, rat t ngi khi nghiep khao sat kenh phan phoi va cach thc a c hang hoa en tay ngi tieu dung dan en tnh trang nhu cau th trng van co ma hang hoa khong ban c. 2.2.2.2 Thc trang quan ly, hoat ong cua cac doanh nghiep sau khi i vao hoat ong. Mot so van e con ton tai trong cac DNVVN a. Thc trang quan ly trong cac DNVVN Van e th nhat la nhieu ngi cho rang rang li nhuan la ieu quan trong nhat oi vi cong ty, nhng li nhuan ch la th yeu vi mot doanh nghiep mi i vao hoat ong. Th phan va dong lu chuyen tien mi la ieu quan trong nhat nhng t ngi khi nghiep nhan ra ieu nay. Nh c the ang ln can nhieu dinh dng, mot cong

Page 34

ty phat trien nhanh can rat nhieu tien mat e cho cac lan au t mi. Khong co nhieu ngi khi nghiep co kien thc ve tai chnh nen ho ch tnh toan li nhuan va khai niem dong tien la tng oi kho khan vi ho. Bang chng la hau het DN chon li nhuan la quan trong nhat, khong ai anh gia cao vai tro cua kha nang thanh toan. Co ti 53% ngi tra li li nhuan la quan trong nhat, nhng ch co 42% tra li th phan la quan trong va ch 1% ngi chon kha nang thanh toan cua doanh nghiep la quan trong nhat. Van e th hai la kha nang quan ly khong theo kp toc o phat trien cua cong ty. Ho nhn vao doanh so, nhn vao d bao li nhuan. Nhng th o khien ho ngh rang ho se phat tai vao nam ti, ho se kiem c nhieu tien nhng ho khong biet rang ho khong con kha nang quan ly cong ty na. Luc au, ngi sang lap t mnh lam tat ca, roi bong moi viec tr nen toi te, chat lng thoai hoa, khach hang thanh toan khong ung han, DN khong giao c hang ung han na, co ti 60% tra li tng khong ap ng c n hang. b. Thc trang tai chnh cua cac DNVVN Von la kho khan ln nhat cho nhng ngi khi nghiep, hau het cac DNVVN co lng von rat nho. Thu tuc vay von cha thong thoang, chi ph s dung von ln, sc ep n nan cao. Vi ban ieu tra th khong kho e nhan ra von la ieu kho khan nhat khi khi nghiep vi 60% DN cho biet kho khan ln nhat cua ho khi khi nghiep la von. He thong tai chnh yeu kem, tai chnh khong ro rang, minh bach, mc o am hieu ve tai chnh cua chu doanh nghiep mc thap. Kha nang huy ong von kem. So lieu so sach cua cong ty phan anh khong chnh xac tnh hnh san xuat kinh doanh va tai chnh cua mnh. Viec tuan thu cac nguyen tac tai chnh, ke toan khong ch giup doanh nghiep kiem soat c hoat ong ma con thuan li hn trong viec vay von, tm kiem tai tr... Nhieu doanh nghiep gap kho khan ve tai chnh cung mot phan do khong anh gia ay u cac tac ong trong qua trnh thc hien d an, khong tnh toan thi gian thu hoi von, khong tnh toan c dong tien, ac biet la khong phan tch ung mc o rui ro. ai dien ca pha chu DNVVN va ngan hang eu ong thuan rang, viec thieu von co nguyen nhan ngay t pha cac doanh nghiep. Khong t doanh nghiep mat tch khoi a ch ang ky thanh lap, mot so doanh nghiep hoat ong trai chc nang c phep, co y lam trai phap luat, buon lau, tron thue, s dung giay t gia mao, la ao c quan chc nang e thanh lap doanh nghiep, gop von lien doanh, la ao vay von ngan hang, hoan thue VAT...

Page 35

ieu nay a lam cho cac DNVVN kho tiep can von vay cua cac to chc tai chnh. Hien nay, cac khoan vay cua cac DNVVN Viet Nam chiem ti 80% la cua cac to chc phi tai chnh va ngi than, ch co khoang 20% t cac ngan hang. Theo cuc phat trien doanh nghiep thuoc Bo Ke hoach va au t th ch co 32,38% doanh nghiep co the tiep can vi nguon von cua cac ngan hang nha nc, 35,24 kho tiep can va 32,38% khong the tiep can c nguon von nay. Trong khi o, viec tiep can nguon von khac cung gap kho khan. Ch co 48,65% so doanh nghiep co kha nang tiep can; 30,43% so doanh nghiep kho tiep can va 20,92% khong tiep can c. 18 Mac du cac ngan hang ang no lc cho cac doanh nghiep vay von song vi tai san the chap khong co hoac thap cua cac DNVVN th cung rat kho, nhat la thi gian qua khung hoang tai chnh cung co nguyen nhan t nhng khoan vay di chuan. o th 2.2 C cau von cua doanh nghiep ngoai quoc doanh nam 2007

80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 1st Qtr

Ngu n t Ngu n t

c(72,05%) ngn sch(0,083%)

Ngu n v n vay(22,32%) Ngu n khc(5,54%)

Nguon : Tong cuc thong ke c.Thc trang cong nghe cua cac DNVVN Ben canh tai chnh th yeu to cong nghe cung la mat rat han che cua cac DNVVN Viet Nam. Vi 68% cac doanh nghiep dung thiet b san xuat cu ky san xuat trc nam 80, may moc, thiet b, cong nghe lac hau, khoang 15-20 nam so vi the gii trong nganh ien t, 20 nam trong nghanh c kh, 70% cong nghe trong nganh det may s dung c 20 nam. Ty le oi mi trang thiet b trung bnh hang nam cua DN Viet Nam la 5-7% so vi 20% cua the gii. Thc trang nay dan en chi ph cao hn khoang 30% so vi cac nc ASEAN. Ben canh o, ch tieu ve s dung cong nghe thong tin cung cho thay, tuy so lng co s dung may tnh cao nhng ch co 11,55% so doanh nghiep co mang noi bo (LAN), so doanh nghiep co webside ch chiem 2,16%. ay la ket qua rat ang lo
18

Hoang Van Dung, chng trnh VCCI trong hoi ngh lanh ao thao g vng mac, thuc ay manh cac doanh nghiep va va nho, HN 13.10.2007.

Page 36

ngai v viec trien khai hoat ong thng mai ien t con rat han che, hien ch co 33,1% DNVVN tiep can thng mai ien t. 19 Theo kinh nghiem cua mot so nc a xet th cong nghe c chu trong hang au e doanh nghiep canh tranh va phat trien. d.Thc trang nhan s cua cac DNVVN Cac doanh nghiep yeu kem trong viec tiep can thong tin va cac dch vu ho tr kinh doanh, mot phan la do chat lng nguon nhan lc thap, han che ve trnh o chuyen mon, mot phan la au t cho he thong thong tin thap, cha co ngi chuyen theo doi dien bien th trng nen cha theo kp th trng. Th trng lao ong Viet Nam kha doi dao, nhat la lc lng lao ong tre, song thc te, cac doanh nghiep luon thieu lao ong co tay nghe chuyen mon gioi, tnh chuyen nghiep khong cao. Hn na, trong cac DNVVN co nhieu han che ve moi trng lam viec chuyen mon, che o ai ngo, che o chnh sach rat nhieu cac DN nho khong lam hp ong vi ngi lao ong va ho khong c ong bao hiem xa hoi, bao hiem y te. Cac doanh nghiep nho Viet Nam chu yeu la tan dung lao ong nhan roi, gia re ma khong at ra cho cong viec mot tieu ch ve chat lng lao ong, khong chu trong ao tao e phat trien cho tng lai. V nhng ly do tren, ket hp vi phong cach quan ly nen kho thu hut c lc lng lam viec lau dai t o dan en bien ong nhan s thng xuyen, anh hng en viec san xuat kinh doanh. Cac doanh nghiep nho ch nh la ni thc tap cua ngi lao ong, khi co kinh nghiem ho se tm en cac DN ln hn. cap quan ly, so chu doanh nghiep co trnh o tien sy ch chiem 0.66% ; thac sy la 2.33% ; tot nghiep ai hoc 37.82% ; cao ang chiem 3.56% ; trung cap chiem 12.33% con lai co trnh o thap hn. 20 Vi ban ieu tra th ty le chu doanh nghiep co trnh o ai hoc la cao nhat (54%), nhng do cac doanh nghiep c khao sat eu la doanh nghiep mi thanh lap gan ay nen ty le nay c cai thien. Mac du trnh o ve quan ly, phap ly cua hau het cac chu doanh nghiep con han che nhng rat t ngi s dung cac dch vu t van khi thanh lap doanh nghiep (32%) trong khi hien nay co rat nhieu nhng cong ty t van, nhng trung tam va to chc t van u ai hoac mien ph. ieu nay noi len s chuan b khong chu ao cua cac doanh nghiep trong qua trnh thanh lap hoac chu quan, xem nhe nhng kinh nghiem t nhng chuyen gia.

19 20

Thi bao kinh te Viet Nam Nt a dan

Page 37

Tren ay la nhng ieu cha hp ly trong qua trnh thanh lap doanh nghiep va nhng yeu kem trong cac DNVVN, trong o co nhieu van e hoan toan co the khac phuc c. 2.2.2.3 ang ky kinh doanh, thu tuc va cac chnh sach ho tr. a. Thc trang cua thu tuc hanh chnh Viet Nam Trong thi ky oi mi va hoi nhap kinh te nh hien nay, Viet Nam a co tien bo vt bac trong viec cai cach luat le kinh doanh va hanh chnh. T khi co nhng cai cach manh me ve thanh lap doanh nghiep cua luat doanh nghiep nam 1999, so lng doanh nghiep ang ky nc ta tang rat nhanh, nhng cung con nhieu ho kinh doanh ca the (c tnh khoang 2,7 trieu) cha gia nhap khu vc chnh thc. Theo bao cao toan cau ve moi trng kinh doanh nam 2006 cho thay mot nha au t phai mat 50 ngay e hoan tat thu tuc ang ky kinh doanh, trai qua 11 thu tuc vi chi ph hn 50% thu nhap bnh quan au ngi 1 nam, trong o thu tuc ang ky kinh doanh la 15 ngay, khac dau 14 ngay, ang ky ma so thue 15 ngay, trong khi o Canada la 3 ngay qua 2 thu tuc va chi ph 0,9% , Australia la 2 ngay qua 2 thu tuc vi chi ph 1.9%. Kinh nghiem quoc te cho thay s phoi hp ong bo gia cac c quan quan ly nha nc c coi la nhan to chu yeu e thc hien c nhng cai cach ot pha trong lnh vc ang ky thanh lap doanh nghiep. 21 cap tnh, cac c quan chu trach nhiem chnh oi vi 3 lnh vc nay la S ke hoach va au t, S cong an va Cuc thue. Do qua 3 c quan nen doanh nghiep phai lam rat nhieu ho s vi cac thong tin ke khai nhieu lan mot noi dung. Gan ay, Thanh pho Ho Ch Minh a thc hien c che mot ca, theo o doanh nghiep ch phai en lam ho s 1 lan cho viec KKD, ang ky dau va ma so thue nen c d luan anh gia cao va can nhan rong ra ca nc. Tuy nhien, s cai cach van cha c thc hien triet e va nhanh chong, nhng noi dung cai cach con han che khi i vao cuoc song bi cac cap thc hien. Thu tuc hanh chnh con rm ra, thieu ong nhat, con nhieu tnh trang quan lieu, nhung nhieu gay kho khan cho cong tac hoat ong san xuat kinh doanh. Tuy thu tuc th rm ra nhng kha nang kiem soat, quan ly lai buong long, thieu hau kiem nen cac doanh nghiep thanh lap va lam sai chc nang ang ky con nhieu. Cac c quan hanh chnh cha coi cac doanh nghiep nh la oi tac phuc vu, ho van the hien tnh quan lieu, ca quyen, ieu nay c the hien trong bang ieu tra vi viec cho iem rat thap ve van e nay.

21

Thi bao kinh te Viet Nam

Page 38

Ke hoach 5 nam phat trien DNVVN t 2006 en 2010 a the hien cam ket manh me cua Chnh phu tiep tuc n gian hoa thu tuc kinh doanh e khuyen khch nhieu doanh nghiep mi ra i. Bc cai cach au tien trong lnh vc nay la thong t lien tch so 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngay 27 thang 2 nam 2007 gia 3 bo (Ke hoach va au t, Bo Cong an va Bo Tai chnh) thiet lap c che phoi hp hieu qua gia 3 nganh nay nham giam thi gian va so lan phai i lai gia cac c quan nha nc e hoan thanh 3 thu tuc la ang ky kinh doanh, Lam con dau va Ma so thue. Kha nang thc thi cua thong t nay co y ngha rat ln oi vi s thanh cong cua cac cai cach tiep theo nh xay dng he thong ang ky kinh doanh trc tuyen va c s d lieu thong tin doanh nghiep toan quoc nam 2009. Tuy nhien, doanh nghiep van tng oi bc xuc ve hai van e ln. Th nhat thong t hien ch quy nh thi han toi a phai tra ho s la 15 ngay lam viec ke t khi nhan u ho s hp le, oi vi viec thanh lap chi nhanh, van phong ai dien la 12 ngay. Nhng c moi loi sai trong bo ho s la them mot lan doanh nghiep phai i lai c quan nha nc. Quan trong hn, trach nhiem cua c quan tiep nhan ho s trong viec t van va ho tr doanh nghiep hoan tat ho s ay u hp le van cha quy nh trong d thao. Th hai la sau khi nhan c ket qua cua 3 thu tuc thuoc ieu chnh cua thong t nay, chu doanh nghiep van cha c coi la hoan thanh thu tuc thanh lap doanh nghiep v doanh nghiep cha co con dau chnh thc ma moi giay t cua doanh nghiep ch c coi la hp phap khi c ong dau chnh thc cua doanh nghiep. Hien nay, Viet Nam la mot trong rat t quoc gia con quy nh bat buoc phai s dung con dau. hau het cac nc, khac dau la mot thu tuc t nguyen cua doanh nghiep, ho khong can xin phep chnh quyen va tat nhien khong can giay phep khac dau. Han Quoc, Chnh phu cho phep ang ky kinh doanh qua mang e khuyen khch ngi dan kinh doanh. Trong thong t cung con m ho ve trach nhiem cua cac c quan lien quan. D thao quy nh phong ang ky kinh doanh se la c quan au moi chu trach nhiem chuyen thong tin au vao cua doanh nghiep en c quan cong an va c quan thue va tra ket qua cuoi cung cho doanh nghiep. Hien trong thong t cha quy nh cu the viec cung cap thong tin qua lai cung nh trach nhiem cua tng c quan oi vi viec phan hoi lai doanh nghiep, ac biet trong trng hp ch phat hien sai sot khi a chuyen sang c quan cong an hay c quan thue. C quan nao se chu trach nhiem cuoi cung trc doanh nghiep va giai ap thac mac cua doanh nghiep trong qua trnh thu ly ho s. Qua khao sat cung cho thay co ti 95% anh gia s thuan li trong thu tuc ang ky kinh doanh mc trung bnh, oi vi thu tuc hanh chnh cung mc tng t (94%)

Page 39

b. S ho tr cua Chnh phu Thi gian gan ay, chnh phu ac biet quan tam en cac doanh nghiep va va nho nhng cha co viec lam cu the. Bang chng la Hiep hoi cac doanh nghiep va va nho sau hai nam thanh lap van trong tnh trang thieu thon u be, khong tru s, khong c cap kinh ph. Trong khi rat can co mot ngan hang rieng ho tr cac doanh nghiep nhng khi hiep hoi lam e an gi i hai nam ma khong thay ngan hang nha nc tra li. - Thu tng Chnh Phu a ban hanh Quyet nh so 115/Q-TTg ngay 25/6/2004 sa oi, bo sung quyet nh 193, Bo Tai Chnh ban hanh thong t so 93/2004-TT-BTC ve viec khuyen khch cac a phng thanh lap quy bao lanh tn dung (QBLTD) DNVVN. Tuy nhien, en gia nam 2007 mi co 3 a phng la Tay Ninh, Tra Vinh va Yen Bai thanh lap QBLTD va a vao hoat ong, cac a phng nh Ha Noi, TP HCM, ong Thap, a Nang... ang xuc tien nhng tien o rat cham. - Chnh phu mi ch dng lai viec u ai ve tai chnh (giam lai suat, mien, giam cac chi ph ve ao tao) nhng ay khong phai la tr ngai ln cua cac DNVVN ma kho khan can giup la vt qua c quy mo nho. Doanh nghiep khong vay c von khong phai do lai suat cao, cac doanh nghiep tham ch con i vay nang lai. - Ve chnh sach ho tr xuat khau va xet thng xuat khau cung cha thc s cong bang. Theo quy nh, nhng doanh nghiep co kim ngach xuat khau tren 1 trieu USD mi c hng, va nh vay nhng doanh nghiep nho vi quy mo nho kho co the at c. Ben canh o, viec tham gia cac chng trnh xuc tien thng mai cua nha nc cung gap kho khan. Ch co 5,2% so doanh nghiep a c tham gia, 23,12% kho tham gia va 71,67% doanh nghiep khong tham gia.22 - Ve mat ho tr ao tao cung co nhieu s ho tr tch cc t pha Chnh phu. Tai ngh quyet so 143/2004/Q-TTg ngay 10.08.2004 phe duyet chng trnh ao tao cho cac DNVVN trong giai oan 2004-2008. Muc tieu cua chng trnh la cung cap nhng kien thc can thiet ve thanh lap doanh nghiep cho doanh nhan va ngi lap nghiep, khac phuc nhng kien thc con thieu, tr giup doanh nghiep xay dng chien lc kinh doanh, m rong th trng xuat khau... Tuy nhien viec trien khai cha ong eu cac a phng nen nhieu doanh nghiep cha c tiep can hoac cha co hieu qua ro ret. Theo ieu tra cua Cuc Phat Trien Doanh Nghiep- Bo Ke hoach va au t th cac doanh nghiep co rat nhieu nhu cau ao tao, trong o 33,64% so doanh nghiep co nhu cau ao tao ve tai chnh, ke toan; 31,62 so doanh nghiep co
22

Thi bao kinh te Viet Nam

Page 40

nhu cau ao tao ve quan tr doanh nghiep; 24,14% co nhu cau ao tao ve phat trien th trng; 20,17% co nhu cau ao tao ve lap chien lc kinh doanh...23 Nhng doanh nghiep co nhu cau ve ao tao tren cha c ap ng. Mot tr ngai na la chu trng chnh sach cua Chnh phu thao g vng mac cho cac doanh nghiep la kha ci m nhng xuong cap di thc hien la b ach tac. Trong cuoc ieu tra co 57% DN khong c tr giup t chnh phu hay cac to chc nao, trong khi o hau het cac DNVVN eu can en s tr giup khong mat nay th mat khac. Theo nghien cu cua Giao s Ari Kokko, 24 khong thay vai tro ho tr cua Chnh phu vi cac DNVVN. Ba li giai thch c a ra trong nghien cu la: Th nhat la hanh vi cua doanh nghiep. Neu cac cong ty thay rang Chnh phu cung cap tai chnh th thong thng ho khong thu ong ngoi ch Chnh phu ti cong ty mnh e xac nhan xem ho co kha nang nhan c ho tr hay khong ma ho tch cc van ong Chnh phu ho tr cho ho. Do o co the thay co cuoc trao oi ay, doanh nghiep nao co s chu ong th c ho tr va ngc lai. Th hai la co hai loai doanh nghiep van ong rat manh nham nhan c ho tr cua Chnh phu. Loai hnh th nhat la cac doanh nghiep yeu, gan pha san can ho tr e ton tai. Neu nh ho khong nhan c s ho tr t Chnh phu th se phai cham dt hoat ong nhng khi nhan c ho tr, y ngha cua khoan ho tr la khong nhieu, ho ch va u e ton tai nen van hoat ong yeu kem, van khong phai la cong ty hoat ong hieu qua. Loai hnh doanh nghiep th hai kha manh nhng ang phai oi mat vi kieu nut that co chai lam han che tiem nang tang trng cua ho trong qua trnh phat trien va a en viec ho tm kiem s ho tr cua Chnh phu. Cau hoi at ra la Chnh phu chon cac cong ty e ho tr nh the nao va ket qua mong i cua ho tr la g. Th ba la viec ho tr cho cac doanh nghiep thng khong da tren nhng can nhac ky lng ve viec ai nen c nhan ho tr, gan nh cac DNVVN Viet Nam eu c nhan ho tr khong thi iem nay th thi iem khac, nhng nhng khoan ho tr nay khong mang lai nhieu khac biet e doanh nghiep bt pha. TOM TAT CHNG II Hau het ngi khi nghiep cha co c ban ke hoach kinh doanh chi tiet, thc hien khong ay u va ung trnh t cac bc can thiet trong qua trnh thanh lap doanh nghiep, ac biet la thieu nghien cu th trng. Cac doanh nghiep hnh thanh
23 24

Nt a dan Nhom nghien cu cua trng ai hoc kinh te Stcokholm cong bo ngay 28-2-2006 tai Ha Noi

Page 41

nhieu nhng hoat ong cha ung chc nang, cha hieu qua. ac biet la nang lc tai chnh, nang lc khoa hoc ky thuat va quan ly con thap kem, khong u sc manh canh tranh ngay tren th trng noi a, ch cha noi en th trng xuat khau, ngoai tr mot so mat hang ang co li the canh tranh nh nong san, hang thu cong my nghe... Cac doanh nghiep hoat ong trong nhng lnh vc nganh nghe co gia tr gia tang thap, khong co nhng ong gop tng xng nh khu vc nay cac nc phat trien. Ve pha nha nc cung a co nhieu quan tam ho tr cho cac doanh nghiep phat trien nh cai cach thu tuc hanh chnh, luat kinh doanh nhng nhng ho tr cha mang tnh thiet thc, cap bach. Cac hiep hoi hnh thanh nhng cha the hien c vai tro giup cua mnh, cha i sau giai quyet cac vng mac cu the cho cac doanh nghiep. Chnh cac doanh nghiep cung cha tan dung het quyen li cua mnh trong cac chng trnh ho tr cua chnh phu cung nh cac hiep hoi. Ben canh o, c s ha tang ky thuat cua Viet Nam con nhieu han che, nhat la giao thong van tai, at ai san xuat kinh doanh. T nhng thc te con ton tai ket hp vi kinh nghiem khi nghiep cua mot so nc, nhng ly thuyet a neu, tac gia tien hanh xay dng nhng e xuat e ngi khi nghiep co c c s khoa hoc cho viec khi s doanh nghiep cua mnh, ben canh o cung co nhng e xuat chnh sach vi nha nc e thao g nhng ton tai phan tch trong chng II nay.

Page 42

CHNG III. E XUAT MO HNH LAP KE HOACH KHI S VA MOT SO KIEN NGH VE THU TUC KKD VA CHNH SACH HO TR DNVVN VIET NAM TRONG THI GIAN TI. 3.1 MO HNH LAP KE HOACH KINH DOANH E KHI NGHIEP DNVVN VIET NAM TRONG GIAI OAN HIEN NAY. 3.1.1 Quan iem phat trien DNVVN. Doanh nghiep ngoai quoc doanh, ma chu yeu la doanh nghiep va va nho la mot lc lng tat yeu va khong the thieu c cua nen kinh te th trng. Vai tro, v tr cua oi tng nay oi vi s phat trien kinh te, xa hoi a c khang nh cac nen kinh te phat trien tren the gii va Viet Nam trong thi ky oi mi. Trong thi gian ti, nh hng phat trien oi tng nay c tiep tuc khang nh phat trien manh khong ch ve so lng ma phai i oi vi phat trien chat lng va s ben vng. e khu vc nay nang cao c kha nang canh tranh tren th trng theo c che th trng co s quan ly, ieu tiet v mo cua Nha nc theo nh hng Xa Hoi Chu Ngha va phu hp vi xu hng phat trien va hoi nhap kinh te quoc te. Chnh v vay viec khi s DNVVN c xem xet tren nhng quan iem sau: Mot la, viec khi nghiep va phat trien DNVVN da tren quan iem cua ang va Nha nc ve xay dng kinh te nhieu thanh phan co s ieu tiet cua Nha nc, trong o u tien phat trien khu vc kinh te t nhan, ac biet la cac DNVVN e en nam 2010 ca nc co 500 000 doanh nghiep. Viec phat trien DNVVN la chu trng nhat quan trong ng loi chnh sach cua ang va Nha nc. Ve boi canh quoc te, nc ta a gia nhap to chc thng mai quoc te WTO va nhieu to chc a phng va cac thoa thuan song phng khac. ieu o tao ra nhieu c hoi va thach thc cho nen kinh te Viet Nam, trong o co cac DNVVN. Do o cac DNVVN phai phat trien va canh tranh c vi cac doanh nghiep nc ngoai, tc la cac doanh nghiep khong co nhieu s bao ho thong qua hang rao thue quan ma phai t vn len e ton tai. Hai la, Doanh nghiep va va nho phat trien cung tao ieu kien thuc ay nen kinh te phat trien, ket hp vi cac doanh nghiep ln giai phong sc san xuat, tao ra s can oi trong san xuat, khai thac tiem nang cua at nc. Do o DNVVN phai khong ngng ln manh e u sc canh tranh th trng trong nc va th trng xuat khau. Ba la, s phat trien cua DNVVN phai phu hp vi s chuyen dch c cau kinh te, thuc ay cong nghiep hoa, hien ai hoa at nc, chnh v vay, s phat trien cua

Page 43

khu vc nay khong the tach ri s quan ly cua Nha nc, ngc lai, Nha nc cung phai tang cng ho tr e cac DNVVN phat trien. Ben canh o, cac DNVVN phai phat trien va thch nghi vi kinh te th trng, canh tranh bnh ang va t quyet nh toan bo hoat ong cua mnh trc phap luat. Do do cac DNVVN phai xac nh tiem lc cua mnh, hieu biet th trng va oi thu canh tranh e ieu phoi hoat ong cua mnh cho hieu qua. e doanh nghiep i vao hoat ong tot sau khi thanh lap, tranh nhng rui ro khong lng trc dan en doanh nghiep thua lo, khong phat trien c va co the pha san, ngi khi nghiep can suy ngh ky ve y tng kinh doanh cua mnh va thc hien nhng ke hoach chu yeu trong phan di ay: 3.1.2 Lap ban ke hoach khi s doanh nghiep Ban ke hoach khi s doanh nghiep la cong cu can thiet e thiet ke chng trnh hanh ong cho qua trnh thanh lap doanh nghiep. ay la bc i chnh cho qua trnh thanh lap doanh nghiep ma moi ngi khi nghiep phai lam e am bao cho d an kinh doanh thanh cong. Trong phan nay, ng vi cac bc cua mo hnh ban ke hoach kinh doanh, tac gia a nhng tnh huong cu the cua Cong ty dch vu giao khau phan an van phong chat lng cao Minh Hieu. a. Cac bc lap mot ban ke hoach kinh doanh. Bc 1. Viet ra y tng kinh doanh c ban. Bc 2. Thu thap cac so lieu co the co va phan loai e kiem nh tnh kha thi giup cho y tng kinh doanh. e am bao cho mot ke hoach kinh doanh thanh cong, can phai nghien cu va phan tch th trng e nhan dien nhu cau th trng hien tai va trong tng lai, nhng oi thu nao ang hoat ong va thanh cong, that bai cua ho the nao...? Cong viec nghien cu th trng khong the lam qua nhanh nhng cung khong can qua can trong lam c hoi troi qua. Mot chu y trong viec tm hieu th trng la oi vi nhng san pham, dch vu mi oc ao cha co oi thu kinh doanh tren th trng. Viec nay tiem an hai van e can xem xet. Mot la, co the san pham, dch vu o khong ton tai nhu cau trong thc te Hai la, neu san pham o co the co nhu cau tiem an, khi nghien cu ieu tra th trng co the dan en lam mat y tng kinh doanh vao tay oi thu. Bc 3. Phan tch, sang loc y tng cua mnh tren c s cac so lieu a tong hp c. Bc 4. at ra nhng tnh huong gia nh, nhng cau hoi va tm cau tra li cho cac van e ban quan tam. Ban phai at ra muc tieu kinh doanh va nhng thanh qua can

Page 44

at c. Ban se phai tra li nhng cau hoi nh: Mnh se at c cai g t cong viec kinh doanh ve mat thi gian, tien bac, kinh nghiem? Lam the nao e o lng mc o thanh cong cua cong viec kinh doanh (nh doanh thu, li nhuan, so nhan cong, th phan...). Viec at ra muc tieu va thanh qua c goi gon trong ch (SMART) trong o S la Specific (Cu the), M la Measurable (Co the o lng c), A la Achievable ( Co the at c), R la Realistic (Thc te), va T la Timely (Thi han) b. Cac yeu to cua mot ban ke hoach kinh doanh. - Mot y tng kinh doanh tot. D bao mot c hoi khong phai la nghe thuat cao, nghe thuat la cho ngi au tien nhan ra no. Quan iem nay cua Benjamin Frankman ac biet phu hp vi ngi bat au khi nghiep. Ngay nay hn bao gi het, DNVVN la loai hnh ang chu ap lc manh me ve yeu cau oi mi. Y tng kinh doanh tot khong ch can phai mi la, oc ao ma con phai phu hp vi moi ngi khi nghiep, phai nung nau trong au mot y tng kinh doanh va phai suy ngh ky ve y tng o. Kinh nghiem ve nganh nghe mnh d nh kinh doanh la rat can thiet v thc te va y tng thng co mot khoang cach ln. Lam viec cho mot doanh nghiep cung nganh la mot bien phap thu thap kinh nghiem tot nhat. - Am hieu ve th trng mnh nh kinh doanh. - Co kha nang quan ly Trc het viec quan ly nhan s la can thiet, ngi khi nghiep phai tm va quan ly c nhng ngi gioi va thong minh e bu ap nhng kien thc mnh con thieu. - Kien nh va co s tap trung cao o vao ke hoach kinh doanh. e lap ban ke hoach kinh doanh can lap ke hoach chi tiet cho 6 phan di ay: 3.1.2.1 Phan tch th trng ay la bc au tien can lam cua ke hoach kinh doanh sau khi viet ra y tng kinh doanh. Sau khi mo ta san pham, ta tien hanh nghien cu th trng ve san pham o. Trong phan nay, yeu cau ta phai xac nh c nhng van e sau: - Nhu cau cua khach hang ve san pham, dch vu ta d nh kinh doanh - Mong muon cua khach hang co phu hp vi tom tat san pham, dch vu cua mnh hay khong, neu khong ta se ieu chnh lai - Biet c s canh tranh va cac oi thu canh tranh - Xac nh c cach a san pham, dch vu en tay ngi tieu dung. e co c nhng thong tin tren ta phai xac nh nhng viec can lam sau: - Phan oan th trng Ta xac nh khu vc cu the nao, v du noi thanh Ha Noi hay TP Ho Ch Minh

Page 45

- Phan tch nganh e co cai nhn toan canh ve nganh ta co the lay cac so lieu tieu dung t cac c quan thong ke, viec con lai la xac nh c nhng ch tieu cu the sau: + Cac thanh vien tham gia nganh Xac nh khach hang muc tieu ro rang nh tang lp gia hay tre, tr thc hay lao ong pho thong + Cac kieu canh tranh va mua hang + Cac oi thu canh tranh chnh. Mo ta cac oi thu canh tranh trc tiep hien co mat tren th trng, iem yeu, iem manh, tam anh hng cua ho oi vi doanh nghiep cua ban. e nghien cu oi thu canh tranh tot nhat ta nghien cu khach hang cua ho. - Tm nguon nguyen lieu Xac nh cac nguon khac nhau ve nguyen lieu tho va nhan cong, kha nang san co trong nam nham am bao cho viec san xuat lien tuc. D tnh nhng van e co the xay ra va nguon nguyen lieu d tr, thay the. e co c nhng ch tieu tren ta tien hanh nhng cong viec qua cac bc sau ay: Bc 1. Xac nh van e can nghien cu, bao gom + Thong tin can lay. La thong tin e xac nh xem co bao nhieu ngi can en san pham, dch vu mnh d nh kinh doanh, tai sao ho can en no, kha nang chi tra cua ho the nao, nhng san pham, dch vu san co tren th trng ang mc o nao (so lng tieu thu, gia ca, chat lng) + Tap trung vao th trng nao? Trc het ngi khi nghiep chon th trng theo vung a ly, sau o chon th trng theo oi tng tieu dung trong vung o. Bc 2 la phan tch tnh hnh. Ta s dung thong tin th cap co c e nam bat tnh hnh chung, sau o mi xac nh nhng g can nghien cu chi tiet e tien hanh ieu tra. Bc 3 la thu thap d lieu s cap. ay la bc kho khan va mat nhieu cong sc nhat trong qua trnh nghien cu th trng. Bc nay yeu cau phai lam chu ao, chnh xac mi han che c rui ro sau nay. e nghien cu th th trng tm ra nhu cau ta co the s dung nhng cach sau: + Phat phieu tham do en nhng oi tng khach hang mnh hng ti. + Phong van qua ien thoai. + ang thong tin, cong dung ve san pham, dch vu tren trang web, bao, ai hay dien an nao o e nhan phan hoi cua khach hang tiem nang (oi vi san pham, dch vu cha co tren th trng)

Page 46

+ Lam cong tac vien cho mot hang kinh doanh san pham, dch vu tng t. + Thao luan vi nhng nha chuyen mon e tm s phan bien. Va con nhieu phng phap khac tuy theo tng mat hang va oi tng khach hang e ta tien hanh khao sat. Tham ch la kiem thung rac e xac nh nhng nhan hieu, mc o tieu dung cua khach hang. Bc 4 la dien giai d lieu, khi d lieu a c thu thap ta i phan tch no va a ra ket qua, e phan tch d lieu ta dung cac phng phap thong ke, phan mem thong ke e ho tr a ra ket qua. Bc 5 la giai quyet van e. T viec thu thap va phan tch tren ta co c cac phng an va tm ra phng an tot nhat cho quyet nh khi s DN cua mnh. Qua o ta co the xac nh san pham, loai hnh doanh nghiep, ten doanh nghiep S o 3.1 Phan khuc, la chon th trng muc tieu
Phan tch TT thanh cac nhom khach hang co cung nhu cau Phan khuc co tiem nang pt tot

Xac nh phan khuc co nhu cau c ap ng.

Phan khuc cha c quan tam

Phan khuc co the o lng va tiep can c.

PK phu hp vi kha nang cua DN

CHON LA PHAN KHUC CHO DOANH NGHIEP

Trong phan nay ta lay v du cong ty Minh Hieu, t y tng kinh doanh en nghien cu th trng. Nam 2005, bat au t viec cac cong ty thc an cong nghiep cung cap cac khau phan an cho cong nhan trong cac khu cong nghiep, cac khau phan an rat bnh dan va co phan khong ngon va khong ve sinh. Qua bao, ai Minh Hieu nhan thay co hang chuc ngan nhan vien van phong cac toa nha van phong Ha Noi phai an tra ngoai, anh a tien hanh khao sat th trng va xac nh cac van e sau: - Xac nh th trng kinh doanh la tai Thanh pho Ha Noi, cu the la cac toa nha van phong, khach hang tiem nang la cac nhan vien van phong. - Mat hang kinh doanh la khau phan an vi thc n a dang co chat lng cao. - Phng thc giao hang la co cac nhan vien giao hang en tan ni. - Qua quan sat thay oi thu canh tranh con rat t, ch co mot so tiem cm van phong co nh tai trung tam, cha co dch vu giao hang tan ni theo yeu cau.

Page 47

T o Minh Hieu i ieu tra bang cach phat phieu ieu tra tai cac toa nha van phong, tap hp lai c ket qua rat kha quan, rat nhieu nhan vien ngai ra ngoai an tra v nhieu ly do nh nang, ma, mat thi gian, khong co nhieu thc n e la chonVi cach lam tren, Minh Hieu a xac nh c mat hang e kinh doanh va phng thc ban hang. 3.1.2.2 Ke hoach san pham va dch vu ay la bc tiep theo cua bc nghien cu th trng. Sau khi mo ta san pham va i ieu tra, t nhng yeu cau cua khach hang tiem nang, ta chon san pham va thiet ke chung theo nhng bc sau: Bc 1: Tom tat san pham, dch vu c chao ban, cung cap Trong o, xac nh nhng ac iem cua san pham, mo ta van tat ve san pham nh kch c, mau sac, hnh dang hoac ac iem dch vu c cung cap. Gii thieu nhng cong dung, li chdu o la mot san pham, dch vu mi hoac a co tren th trng. T y tng kinh doanh, ta a hnh thanh trong au ve san pham, dch vu se kinh doanh, vi viec mo ta chi tiet san pham noi tren, ket hp vi nghien cu ieu tra th trng, ta tap hp lai va tiep tuc chnh sa cho ban ke hoach kinh doanh cua mnh. Bc 2: Thiet lap mot chng trnh cu the e phat trien san pham mi. Chng trnh cu the tuy theo tng loai san pham ma ta thiet ke chng trnh phu hp. e tai nay khong the a ra mot chng trnh cu the v yeu cau quy trnh cho moi loai san pham khac se khac nhau, nhng van thiet ke ky thuat luon c chu y au tien. + Thiet ke ky thuat. Y tng ve mot san pham mi se c chuyen hoa thanh mot san pham that. Trong giai oan nay, ngoai nhng ac tnh ky thuat cua san pham, ta phai nghien cu va xac nh bao goi va cac ac tnh phi vat chat cua san pham va phai the hien ong thi 3 chc nang: Bao quan, Thong tin va Tham my. Trong viec thiet ke san pham can mua tat ca nhng san pham cung loai co tren th trng ve e lam th nghiem, phan tch e so sanh va anh gia san pham cua mnh. + San xuat th va th nghiem trong bo phan ky thuat cong ty. Trc khi a san pham ra th trng th viec th nghiem do bo phan ky thuat trong cong ty tien hanh va so sanh vi tieu chuan ky thuat va cac san pham khac la viec lam bat buoc trc khi th nghiem ngoai th trng. Bc 3: Th nghiem trong ieu kien th trng. Trong giai oan nay, th nghiem oi vi th trng, th nghiem s dung san pham va cac th nghiem thng mai khac se c th nghiem trong nhng vung a ly gii han nham tm hieu s phan ng cua khach hang cung nh ban hang. Ket qua

Page 48

cua qua trnh th nghiem san pham trong ieu kien th trng c s dung e hoan thien nhng d bao ve doanh so ban va li nhuan. Ngoai ra, mot cuoc th nghiem th trng tot chac chan se la nguon thong tin ang tin cay nhat ve kha nang thanh cong cua san pham. Bc 4: Quyet nh san xuat hang loat va tung san pham ra th trng. en giai oan nay, doanh nghiep a co mot y tng ung an ve mot san pham mi. Cac cuoc nghien cu cho thay san pham nay co the song c, hn na, doanh nghiep muon anh bai oi thu canh tranh. Van e quan trong ay la lam the nao tung san pham ra th trng nhanh va co hieu qua. e phat trien san pham thanh cong, doanh nghiep can chu trong vao nhng ac iem c ban sau: + S rang buoc ve tien bo khoa hoc ky thuat va tien bo ve mat kinh te. Ngi ta thng gap san pham co s tien bo ang ke ve mat ky thuat nhng lai cha co s tien bo ve mat kinh te, chang han san pham mi co cong dung, tnh nang hoan hien hn san pham hien co nhng thi han nghien cu keo dai, chi ph ln nen gia ban cao hoac nay sinh s phc tap trong s dung se dan en that bai + S rui ro va tnh mao hiem trong phat trien san pham mi. Mac du co nghien cu th trng, khach hang va oi thu canh tranh nhng nhng rui ro trong viec kinh doanh san pham mi luon hien hu. + Nhng rang buoc ve tai chnh cho viec phat trien san pham mi. Phat trien san pham mi bao gi cung oi hoi ve tai chnh. Vi cac doanh nghiep quyet tam thc hien phat trien san pham mi can phai danh mot ngan sach thoa ang cho viec thc hien cac cong viec khac nhau cua qua trnh phat trien san pham. S o 3.2: Qua trnh phat trien san pham mi.

Y tng chung

La chon y tng

Soan thao/ tham nh d an sp mi

Thiet ke ky thuat

a ra th trng

San xuat hang loat

Lam marketing th nghiem

Page 49

Viec chon san pham kinh doanh la bc lam au tien cua hau het cac doanh nghiep. Bc nay cung co the la bc xac nh au tien oi vi nhng ngi a tng lam viec lien quan en san pham, dch vu o nen co chuyen mon sau ve no, van e la i tm hieu th trng e tien hanh kinh doanh cho thuan li. Do o, hai bc chon san pham va nghien cu th trng co the lam trc, lam sau tuy theo s am hieu cua moi ngi va ac thu cua tng nganh nghe, co the ket hp ca hai bc tren xen ke nhieu lan en khi xay dng c mot san pham phu hp e kinh doanh. Trong qua trnh phat trien san pham phai biet c u the cua san pham cua cong ty so vi cua oi thu canh tranh. Cong ty Minh Hieu a che bien san pham cua mnh co chat lng cao so vi cac dch vu ban hang di ong hay cac dch vu ban hang an nhanh khac trong thanh pho. Thong qua mot so bai viet tren tap ch, qua ieu tra cac ca hang an nhanh khu vc, san pham cua cong ty 100% nguyen chat vi khoang 30% cac mon an va khau phan an co ham lng chat beo thap, t hn 4g chat beo moi thc n. Thong tin ve ty le dinh dng cung c cung cap va t van cho khach hang. Minh Hieu luon tao ra thc n khac nhau hang tuan, s thay oi thc n theo mua rat ro ret Ha Noi nh o ham va o uong nong trong mua ong, sup, rau xanh va o uong lanh trong mua he. San pham cua Minh Hieu tat ca eu nguyen chat vi cac bao goi ve sinh, khong dung pham mau, chat phu gia hay chat bao quan. Cac nhan vien giao hang cua Minh Hieu c ao tao cung cach phuc vu va luon y thc ve ve sinh an toan thc pham, ke ca ve hnh thc ben ngoai. Chnh nhng yeu to ke tren a giup cong ty Minh Hieu khi nghiep thanh cong va tang trng kha. 3.1.2.3 Ke hoach tai chnh. a. Xac nh so von can thiet ban au Nguon tai chnh luon la van e kho khan oi vi cac DNVVN, nhat la cac doanh nghiep mi thanh lap Viet Nam. e am bao co u lng tien e khi nghiep va cho hoat ong cua doanh nghiep, ngi khi nghiep phai da vao ke hoach kinh doanh va chuan b lng von can thiet. Khi lap xong ban ke hoach kinh doanh, ngi khi nghiep phai biet mnh can bao nhieu tien, khong thc s can thiet phai huy ong tien ln hn nhieu so vi ke hoach kinh doanh d nh. e xac nh so tien can thiet ban au ta chia ra tng bc nho e xem xet. - Mua hang va hang ton kho. Thi han thanh toan cho viec mua nguyen vat lieu cung co the lam giam lng tien can thiet ban au neu ta can oi c vi thu tien ban hang. - Tien thue va tra lng.

Page 50

Mot so khoan tien thue ta a xac nh c trong qua trnh khao sat. Nhng so tien nay ta hoan toan co the tien lieu. - Mua thiet b va o dung van phong. Hien nay, thue tai chnh la mot cach tiet kiem khoan tien ban au khi khi nghiep. Rat nhieu dch vu cho thue may moc thiet b, nha xng, nhat la cac thiet b van phong, may tnh, phng tien van tai - Mua sam cho viec kinh doanh, hoat ong cua doanh nghiep. Tat ca cac hoat ong ngi khi nghiep nen u tien cho cac khoan bat buoc phai tra tien mat va xem xet lai nhng khoan co the thanh toan bang phng thc khac, neu la cac ai ly phan phoi, cac cong ty thng mai luon co c cac nha cung cap tai tr von bang hnh thc thanh toan goi au. - Quan ly chi ph trong hoat ong kinh doanh, nhat la khau mua hang, can lap ra mot quy trnh quan ly mua hang nghiem nghat. b. Phan tch iem hoa von ay la mc san xuat kinh doanh ma doanh nghiep can len ke hoach e biet c mc li nhuan va co cac ke hoach khac cho doanh nghiep, nhat la ke hoach tai chnh. iem nay co the c tnh toan bang gia tr san lng san xuat hoac doanh thu. D kien iem hoa von da tren phan tch th trng ta a lam e d tru ve san lng tieu thu trong mot ky nhat nh. Xac nh c chi ph va tnh toan gia ban san pham. Quy trnh nh gia ban san pham c mo ta trong s o sau: S o 3.3 Mo ta tien trnh nh gia ban san pham.

Xac nh muc tieu nh gia

Phan tch lng cau th trng

Phan tch chi ph

Phan tch oi thu canh tranh

a ra mc gia cuoi cung. o lng th trng va thay oi gia theo tng tnh huong

La chon chnh sach gia va phng phap nh gia

+ Lo, lai d kien Ban bao cao lo, lai cho biet ket qua cua hoat ong kinh doanh trong mot thi gian nhat nh. + D kien lu chuyen tien mat

Page 51

Bao cao lu chuyen tien mat cho biet cac nguon au vao va viec s dung tien trong kinh doanh trong vong mot nam. Bang cach lap ke hoach ve lu chuyen tien, ban se d tnh c khi nao ban can tien mat bo sung, a ra nhng kha nang co the va hng giai quyet. Neu vay t ngan hang ban se phai co ke hoach lu chuyen tien mat. Cac van e cua ke hoach kinh doanh ma ngi khi nghiep thng thay kho khan hn ca la phan marketing va tai chnh. ay la hai phan phai c lam ky va tnh toan cac gia nh e co c mot ban ke hoach kinh doanh hoan hao. Nhng viec can lam e kiem soat dong tien. - Chuan b cac ban bao cao nh ky, t nhat la hang thang hoac tham ch la hang tuan. - Theo doi ty le phan tram cua cac ch tieu, can biet c cac mc ch tieu chuan cua nganh mnh ang hoat ong va tot hn neu biet c cua oi thu canh tranh, nhat la ty le n tren doanh thu. - So sanh bao cao thu nhap cua ky nay vi ky trc o. - Ngay t ban au, can duy tr tot he thong kiem soat noi bo. Hay hoc cach thc ang c s dung trong lnh vc lien quan e ngan nga s thieu trung thc va that thoat. S that thoat co the do vo tnh hay co y, nhng chi ph kiem soat ban au co the cao so vi nhng ton that nhng viec o la hu ch tranh nhng ton that ln hn va nhng he luy cua no trong tng lai. - Khong uy thac viec ky sec, chi tien hay yeu cau mua hang. - Hay nghi nh rang kha nang thanh toan khong ong ngha vi viec kiem tien, ban co the kinh doanh co lai tren so sach nhng van co the pha san neu thieu tien mat. Hay hoc va thc hien cac bien phap kiem soat dong tien. - Hay nhn ve tng lai va liet ke nhng nhu cau tai chnh cua doanh nghiep ve bat ong san, may moc, thiet b, nhan vien va von lu ong. - Bo tr tot cac nguon lc tai chnh trc khi xuat hien nhu cau ve no. Nhng ieu can chu y khi lap bao cao lu chuyen tien te. - Can c tien hanh bi bo phan ke toan co kinh nghiem va tin cay. - Tnh toan nhng tac ong mua vu lam cho doanh so tang bat thng e d tru mot khoan tien tng ng vi hoat ong kinh doanh gia tang. - Lu y nhng khoan thu nhap va chi ph khac vi nhng con so ln ma cong don lai khong co thong tin thuyet minh ve nhng khoan o. - Nen tach biet nguon tien va s dung tien v ieu nay noi len doanh nghiep lay tien t au va s dung tien nh the nao? Ban ke hoach kinh doanh nh la mot ban khung cac chng trnh hanh ong cho doanh nghiep. No khong phai la bat bien ma phai c ieu chnh, bo sung trong

Page 52

suot qua trnh thanh lap doanh nghiep, v vay, ban ke hoach kinh doanh tot nhat la gan vi nhng muc tieu ngan han va co ieu chnh trong qua trnh thc hien v tren thc te co the phai thay oi rat nhieu trong qua trnh thc hien. Ve ke hoach tai chnh, cong ty Minh Hieu a d tnh chi tiet moi khoan ph va d oan tang trng. Chnh v nghien cu ky th trng va d oan ung xu hng tieu dung nen ban ke hoach ve tai chnh, doanh thu, chi ph cung tng oi sat vi thc te va t gap phai nhng van e ln phat sinh ngoai d kien. Bang ke hoach doanh thu, lai (lo) xem phu luc 3.1 c. Xac nh nguon tien co the huy ong - Tien tiet kiem ca nhan. Ngi khi nghiep can thiet phai co mot khoan von ca nhan ban au, nguon von o hu ch cho viec kinh doanh va la am bao e huy ong them phan von tng ng. - Tien huy ong t ban be, ngi than trong gia nh va oi tac. Vi y tng kinh doanh va ban ke hoach kinh doanh hoan chnh, ket hp vi uy tn, ngi khi nghiep co the huy ong nguon von t ngi than. ay la nguon von rat hu ch v co the khong co chi ph s dung von va khong co nhieu sc ep ve n nan va han thanh toan. - Tien vay t cac to chc. Cac ngan hang thng khong cho cac doanh nghiep vay khi nghiep, nhng cung co mot vai trng hp co the tan dung t cac quy ho tr doanh nghiep hay s bao lanh cua ho, nhng khoan vay nay phai co nhng khoan the chap tng ng. Moi khoan tn dung co nhng mat manh va mat yeu khac nhau, chi ph s dung cung khac nhau, cach tot nhat la nhng khoan vay phai tng ng vi von t co. Cac nguon tien va ieu kien kem theo xem ph l c 3.2 d. Mot so iem can lu y khi vay tien Cong viec au tien la phai biet ngi cho vay muon g, t o e biet cach thuyet phuc ngi cho vay. oi vi khoan vay kinh doanh, nhng th can thiet e lam ho s vay tien thng la: - Cac ban bao cao tai chnh cua doanh nghiep - Ban ke hoach kinh doanh vi phan ngan sach va d bao - Cac ban bao cao tai chnh ca nhan - Bao cao thue va hoan thue oi vi ngi khi s doanh nghiep, cha co cac bao cao tren th mot ban ke hoach kinh doanh chi tiet la can thiet cho ho s vay tien Neu nam chac ke hoach kinh doanh va co ke hoach tra n th se thuyet phuc hn vi cac khoan vay.

Page 53

Cac khoan tien vay la cac khoan luon tao cho ta mot sc ep tra n nhng no cung co nhng hu ch nhat nh. Bang nhng khoan vay o, chung ta c giam sat va canh bao t nhng chuyen gia ve hoat ong cua doanh nghiep va viec co s dung tien ung muc ch hay khong. ieu nay giup doanh nghiep tan dung c s t van co gia tr ma khong ton kem, giup canh bao sm nhng rui ro ma ta co the khong nhan biet c. Theo phan tch chng II, doanh nghiep phai rat chu ong trong viec tm kiem ho tr t c quan chc nang va cac to chc, muon vay, doanh nghiep phai nang tham gia cac hiep hoi, to chc e co the biet thong tin va c tr giup kp thi, nhat la ve tai chnh. e. Quan ly rui ro Bo tien ra kinh doanh luon gan lien vi rui ro, vi moi ke hoach d nh khi i vao thc te luon co nhng sai lech, co the theo hng tot hn ma cung co the xau hn. Xac suat xay ra xau hn luon phai c d tru e co kha nang ng pho khi no xay ra. ay chnh la kha nang lanh ao, to chc doanh nghiep ma ban xay dng. Chung ta kho co the nhan biet va phan ng kp thi vi tat ca cac c hoi va rui ro neu ch da vao cam tnh. Ngoai s linh cam tot ve kinh doanh, ngay nay s bien oi khong ngng cua xa hoi va moi trng con oi hoi ban phai biet tiep can mot cach co he thong, neu khong ve lau dai, doanh nghiep kho co the thanh cong. Vi ke hoach kinh doanh cang chi tiet, da tren nghien cu th trng sau th rui ro cang t va de dang hn trong viec vay von kinh doanh t cac to chc va cac nha cung cap. e quan ly rui ro, nhng van e can lng trc la: - Ke hoach tieu thu khong thc hien c nh d toan. - Xu the cua nganh sut giam, chnh sach v mo thay oi hoac bien ong ve tnh hnh kinh te, chnh tr, xa hoi. - Chi ph san xuat kinh doanh, ban hang, thiet ke, hao hut cao hn so vi nh mc ban au do lam phat, tang gia - Nguon cung ng khong ung nh khao sat ban au hoac nha cung cap, nha trung gian gay ap lc len doanh nghiep. - oi thu canh tranh manh hn tung san pham tot hn va gia ca thap hn e canh tranh. - Nhu cau, s thch cua ngi tieu dung thay oi - Canh tranh ngay cang gay gat e thu hut nhan tai dan en chi ph tien lng qua cao va con nhieu rui ro khac, nhat la oi vi cac doanh nghiep nho, cac c s kinh doanh mi nh mot so le lang va nhng e doa t nhng the lc en - D bao sm.

Page 54

Vi cac doanh nghiep ln, co cac phong ban chuyen trach va thng xuyen co thong tin qua lai nen viec d bao sm la thng xuyen, nhng oi vi cac doanh nghiep nho cha co c ieu nay th chu doanh nghiep phai d bao sm c cac rui ro. Neu d bao muon th no a xay ra va viec ban phai lam la han che thiet hai, neu d bao qua muon th khi o ban ang oi pho vi khung hoang. Doanh nghiep nen co s nhn nhan, anh gia cac rui ro co the va tnh chung nh nhng chi ph gia nh. Moi mot bc cua ke hoach kinh doanh nen co d tnh nhng rui ro i kem va bien phap khac phuc, oi pho. Vi cac doanh nghiep nho, rui ro b bat chc san pham, dch vu va canh tranh lai vi doanh nghiep la rat ln, can khai thac s nang ong sang tao. Nen d tru nhieu phng an kinh doanh va nhieu mat hang on au th trng. V du, chuc nam trc Phu Thanh a i au trong viec kinh doanh dch vu va thiet b anh ky thuat so, en khi th trng canh tranh qua nhieu th Phu Thanh la ngi au tien kinh doanh mai hien di ong. - Bao hiem. Ngay nay, cac dch vu bao hiem rat a dang ma thoa man hau het nhu cau cua con ngi. Noi en rui ro, ngi ta ngh ngay en bao hiem, vi cac doanh nghiep th bao hiem la khong the thieu trong tnh hnh bien ong hien nay, nhat la oi vi nhng lnh vc kinh doanh co nhieu rui ro nhat nh nhng chat de chay no, nhng vung hay co thien tai e han che rui ro va mat mat, doanh nghiep nen chon dch vu bao hiem nh: - Bao hiem tai san - Bao hiem tien vay, au t - Bao hiem tai nan lao ong Ngoai cac khoan bao hiem bat buoc, cac khoan bao hiem can c tnh toan ky e va am bao an toan cho hoat ong cua doanh nghiep, va giam bt chi ph khong can thiet. Nen lap mot danh muc can mua sam va nhu cau tai chnh cho hoat ong nam au tien bang viec neu len nhng gia nh quan trong ve cac ket qua kinh doanh nh doanh thu, chi ph 3.1.2.4 Ke hoach nhan s va to chc doanh nghiep a. Ke hoach nhan s Ke hoach tuyen dung oi vi cac DNVVN, lam sao e co c mot lc lng lao ong on nh, co chat lng va co the em lai li the so sanh la tng oi kho v moi trng cua cac DNVVN noi chung cha thc s hap dan nhng ngi tai, nhat la bc au hnh

Page 55

thanh doanh nghiep phai can nhng ngi ng au cac bo phan co nang lc, kinh nghiem e giup doanh nghiep i ung hng. Tren nhng yeu cau o, quy trnh thiet lap he thong quan tr cong viec c thc hien theo cac bc sau: + Xac nh noi dung cua nhng cong viec can lam va muc tieu can at en. + Thu thap va phan tch thong tin co lien quan en cong viec, a ra mot nh mc cong viec, anh gia nang lc con ngi phu hp vi cong viec. + Thiet ke cong viec thanh nhng phan viec mang noi dung cu the, co cong cu e anh gia mc o hoan thanh + Xay dng cac phng an to chc, thc hien cong viec + La chon phng an tot nhat cho cong ty + To chc thc hien, anh gia va ieu chnh cho phu hp vi tnh hnh thc te. + Rut kinh nghiem e hoan thien dan c cau to chc cong viec Yeu to e hoach nh nguon nhan lc c the hien qua s o sau: S o 3.4 Hoach nh nguon nhan s
Yeu cau ac iem

Chc danh

Thch ng ?

ng vien

ieu kien lam viec

Ket hp nhu cau va ieu kien

Ke hoach ao tao ao tao nguon nhan lc la qua trnh hoc tap lam cho ngi lao ong co the thc hien c chc nang, nhiem vu co hieu qua hn trong cong tac cua ho. Sau khi hoach nh nhan s va tuyen dung, cac doanh nghiep cung phai len ke hoach ao tao cho phu hp vi muc tieu cong viec cua doanh nghiep mnh. Ke hoach ao tao thc hien qua cac bc sau: - Phan loai hnh thc ao tao cho phu hp vi thc tien cong viec cua tng thi ky. - Xay dng va thc hien mot ke hoach phat trien nguon nhan lc cua toan doanh nghiep bang nhng hoat ong phat trien va ao tao co to chc cua nhng nhom

Page 56

khac nhau, thc hien phan tch, anh gia nhu cau ao tao cua ngi lao ong moi trnh o. - Chuan b chuyen gia e quan ly, ieu khien va anh gia chng trnh ao tao. - Xay dng mot phng an nghe nghiep va mot ke hoach phat trien tng thi ky nhat nh, phu hp vi tiem nang cua cong ty, sap xep theo th t nhng nghe nghiep chu yeu. - Nghien cu ve nhan lc, chuan b nhng so lieu ve c cau lao ong va lnh vc co lien quan. Co nhieu hnh thc ao tao nhng vi cac DNVVN mi thanh lap th hnh thc ao tao tren cong viec la phu hp v no hng trc tiep ngi lao ong en cong viec. b. To chc doanh nghiep Co nhieu c cau to chc doanh nghiep nh: C cau trc tuyen, c cau chc nang, c cau trc tuyen- chc nang, c cau to chc chng trnh-muc tieu, c cau ve tinh, c cau ma tran Moi loai hnh doanh nghiep tuy theo quy mo va san pham ma ta co the chon mot c cau to sao cho phu hp. oi vi cac DNVVN th can mot bo may to chc gon nhe, linh hoat, co tnh nang ong cao. - C cau to chc ma tran Neu doanh nghiep d tnh kinh doanh nhieu mat hang hoac nhng mat hang phc tap th co the chon mo hnh c cau ma tran, trong c cau nay, de dang chuyen nhan vien t viec thc hien mot d an nay sang d an khac, s dung nhan vien co hieu qua hn. Mot iem na la c cau nay thng s dung cho muc tieu trung va ngan han nen phu hp vi cac doanh nghiep mi thanh lap, nhan vien kiem nhiem nhieu nhiem vu. Trong c cau nay, ngoai nhng ngi lanh ao theo tuyen va cac bo phan chc nang, con co nhng ngi lanh ao e an hay san pham, phoi hp hoat ong cua cac bo phan thc hien mot d thao nao o. Trong c cau nay, moi nhan vien hoac bo phan cua mot cua bo phan trc tuyen c gan vi viec thc hien mot e an hoac mot san pham nhat nh. ong thi moi nhan vien cua bo phan chc nang cung c gan vi mot e an hoac san pham nhat nh. oi vi doanh nghiep nho, c cau tren van phu hp v hoat ong cua doanh nghiep coi nh mot e an. Nhng ngi thc hien trong cac bo phan san xuat cung la nhng ngi thc hien trong cac bo phan chc nang, nhat la v tr lanh ao.

Page 57

S o 3.5 c cau to chc ma tran

- C cau to chc trc tuyen oi vi hau het cac DNVVN mi thanh lap th san pham, th trng con n gian nen ta co the dung c cau trc tuyen la phu hp nhat. Vi c cau nay, to chc phan theo nhom e lanh ao t tren xuong di. Cong ty Minh Hieu cung ap dung c cau quan ly nay, giam oc trc tiep ieu hanh 3 bo phan chnh la bo phan thu mua, bo phan nghien cu va che bien, bo phan giao hang. Trong o moi bo phan lai chia ra cac bo phan nho hn do nhom trng quan ly. S o 3.6 Mo hnh to chc trc tuyen Cong ty Minh Hieu
GIAM OC

Trng phong mua hang

Trng phong ban hang

Bep trng

KV1

KV2

KV3

Noi tom lai, c cau to chc phai phu hp vi quy mo, trnh o san xuat va quan ly va ca van e s hu ton tai trong doanh nghiep. Xet kha canh khi nghiep cac DNVVN, th mo hnh to chc phai n gian, gon nhe, linh hoat va tranh chong cheo, lang ph.

Page 58

3.1.2.5 Mot so chien lc cho doanh nghiep. Trong qua trnh kinh doanh co rat nhieu chien lc chc nang c thc hien, trong ban ke hoach kinh doanh can xay dng cac chien lc c ban sau: a. Chien lc marketing Xay dng chien lc marketing e xac nh cho cong ty mot hng i bang viec xac nh cac hng i cu the ve nhng van e sau: + Xac nh v the trong phan khuc cua mnh. Chien lc marketing trc het phai hng cong ty en mot v tr nao o trong phan khuc th trng mnh kinh doanh. Nh cong ty Minh Hieu nh hnh cong ty cua mnh nham co c v tr hang au trong lnh vc dch vu thc an lu ong tai nhng trung tam thng mai ln trong thanh pho. + Xac nh th trng muc tieu. Minh Hieu nham vao cac oi tng la nhan vien van phong, can bo cong s tr len, nhng ngi muon co ba sang hay ba tra nhanh, thuan tien va linh hoat. + nh v san pham. Minh Hieu tao s khac biet va nh v khac han so vi cac oi thu canh tranh nh cac ca hang o an nhanh hay cac ca hieu ban o an san mang ve, o la san pham cung cap o dinh dng cao, 100% nguyen chat, khong pham mau, chat phu gia hay chat bao quan, kem theo la thc uong xanh, o an va khau phan an het sc tien li. Cach ong goi va van chuyen ve sinh, dung hop va goi ve sinh, de phan huy e bao ve moi trng. + nh gia san pham San pham cua Minh Hieu co gia bang hoac cao hn mot chut so vi oi thu canh tranh. Do o, cac hoat ong xuc tien ban hang va quang cao nh cho dung th hang mau mien ph, co cac thong tin t van dinh dng cho khach hang e khach hang nhan ra s khac biet va chap nhan gia ban cua cong ty. + Quang cao va xuc tien ban hang. e ho tr m rong ban hang, moi mot cong ty phai s dung nhng loai hnh thc quang cao khac nhau tuy tng oi tng khach hang muc tieu. Hien nay co rat nhieu kenh quang cao va cach lam quang cao nh: Quan he cong chung (PR), truyen hnh, internet, bao, tap chKhi to chc quang cao, xuc tien ban hang can chu y hai van e sau: Th nhat, viec chon loai hnh quang cao phu thuoc vao oi tng khach hang. V du cac san pham danh cho tre s sinh va tre em th quang cao tren cac kenh danh cho phu n, ba me, cac san pham danh cho nam gii th quang cao tren cac chng trnh the thaoNgay nay, thoi quen tieu dung co nhieu thay oi nen cach quang cao cung

Page 59

co the thay oi. V du nh phu n thng hay mua sam cho chong hay ban trai, do o cac san pham danh cho an ong co the quang cao tren cac kenh ma phu n hay xem. Th hai, D tnh chi ph va tac ong cua quang cao len doanh thu cua cong ty. Nh cong ty Minh Hieu xem xet viec s dung cac phng tien quang cao nh ti vi, bao rao vat, bao tiep th e quang cao vi ke hoach danh t nhat 10% li nhuan trong nam au cho quang cao, tiep th. Can c vao quyet nh o, hoat ong quang cao va ho tr ban hang c u tien theo tnh hieu qua thc te vi chi ph nh sau: Bang 3.1: Chi ph quang cao va ho tr ban hang d tnh d tnh Quang cao Ho tr ban hang TV (5 trieu /30 giay QC/ 1 Kenh Hang mien ph (20000x100 phan/ngay) ai FM (khoang 1 trieu /60 giay) Phieu mua hang (2phieux200000d/ngay) Quang cao bao ch (5 trieu /ky) The giam gia mua thng xuyen ( 5%) Quang cao tren xe hang (5 trieu) Thng o uong nhe (do cong ty nc giai khat tai tr. QC tren t bm ( 10 trieu/2000 t) Qua tnh toan neu quang cao thng xuyen tren bao va ai th ngan sach se ton t nhat 10% nen Minh Hieu tien hanh quang cao tren xe giao hang cua cong ty va xe Bus vi chi ph ch 10 trieu 1 nam, con lai la phat t ri en cac van phong va thc hien tang o uong nhe Tom lai, trong chien lc marking doanh nghiep chu y xac nh ro cac muc tieu cua cong ty hng ti, trong o xac nh cho c phan khuc th trng, khach hang muc tieu e nh v ung san pham va gia ban, co cac chng trnh quang cao va xuc tien ban hang phu hp tao li the canh tranh cho doanh nghiep. b. Chien lc ban hang + D bao ban hang. D tnh doanh thu ch tieu trong thang va hang nam, tren c s la nam nam tiep theo. ay la yeu to chnh cua ban ke hoach kinh doanh. c tnh doanh so ban hang c tnh toan da tren c s khach hang, quy mo th trng va th phan d tnh se tham nhap, tham khao doanh so cua oi thu san co, mc o tang trng cua nganh, so lieu cua cac c quan thong ke, c quan quan ly hay cac hiep hoi co lien quan. Khi dien giai so lieu can phan tch moi trng va xu hng phat trien, nhan dang nhng nhan to anh hng en doanh so va nhng giai phap kem theo. Nhng con so tren co y ngha quan trong trong cac ke hoach khac nh ke hoach nguyen vat lieu, ke hoach san xuat, ke hoach tai chnh Doanh nghiep se trien khai hoat ong kinh doanh da vao bang c tnh doanh so, trong o cac ch tieu c cu the hoa thanh cac con so nh ngay thang, ngan sach, nguon lc.

Page 60

- Kenh phan phoi trc tiep la phu hp vi cac DNVVN mi thanh lap. - Phan chia vung th trng, phng tien van chuyen, bao quan, trng bay. - Mot so van e lien quan en ban hang nh giao hang, bao hanh. - Phng thc thanh toan cung phai tnh en nh la mot nhan to quan trong. Vi cac doanh nghiep mi hnh thanh, nguon von la mot kho khan nen kha nang thu hoi cong n luon phai c at ngang hang vi kha nang tieu thu. Ke hoach ban hang tach ri vi hoat ong marketing nhng luon song hanh va i oi vi nhau. Marketing la phat hien nhu cau khach hang, cho khach hang biet en san pham cua mnh, nhng ban hang la hoat ong a hang ti tay khach hang mot cach tot nhat, no phai lam sao cho tng xng vi hoat ong marketing. Co nhng cong ty lam rat tot cong tac quang cao va nhieu khach hang chu y en san pham nhng khi muon mua lai rat kho khan v kenh ban hang cua doanh nghiep khong en c vi khach hang. oi vi cong ty Minh Hieu, nhng hieu an va xe ban o an lu ong co mot li the nhat nh so vi oi thu. Mot so nhng khau phan an sang c goi san, khong can au bep, loai bo chi ph cho nhan vien ch i e phuc vu nen chi ph ban thap. Minh Hieu cung e phong oi thu hien tai va tng lai bang cach tm hieu va ky hp ong thue a iem tai cac tru s c quan va toa nha van phong. Ben canh o, cong ty cung tnh toan xay kho hang bao quan o an e phan phoi hieu qua hn. c. Chien lc nh v doanh nghiep a iem cua doanh nghiep la yeu to can thiet e giam chi ph hoac tang c hoi cua khach hang dng chan tai ni kinh doanh e xem cac sam pham hoac a ra cac yeu cau dch vu cua ban. Cho du doanh nghiep san xuat hay kinh doanh thng mai dch vu th a iem cung la mot yeu to quan trong ong gop vao thanh cong cua doanh nghiep. Viec thanh cong hay that bai cua mot doanh nghiep ban le phu thuoc rat ln vao a iem. Tieu ch ve a iem - Tieu ch ve quy hoach Moi thanh pho, khu pho eu co quy hoach phat trien, trong o co quy hoach phat trien san xuat, nhat la nhng nganh nghe co nguy c e doa en moi trng song, van hoa Neu am hieu ve quy hoach th ban cung on au c c hoi co nhng a iem tot tai thi iem hien tai hay tng lai, ieu nay co y ngha ac biet cho viec phat trien cua doanh nghiep sau nay, nhat la cac doanh nghiep kinh doanh dch vu nh an uong, ban le, sieu th - Tieu ch oi vi doanh nghiep san xuat, kinh doanh kho bai, cong nghiep

Page 61

+ Co the m rong trong tng lai. ieu nay rat quan trong v hien tai khong u tien e mua hay thue at ln nhng phai d tru cho s phat trien cua doanh nghiep trong tng lai. + Thuan tien cho giao thong. Van chuyen luon lam gia tang chi ph au vao va au ra cho cac doanh ghiep. No con anh hng en kha nang giao hang nhanh cua doanh nghiep en nhng th trng trong iem a d tru. + C s ha tang phu hp + Co san nguon lc lao ong - Tieu ch cho cac doanh nghiep ban le Moi doanh nghiep ban le hay thng mai eu co tieu ch chon a iem rieng nhng nhn chung la phai thuan tien. V du cac con ng mot chieu th chieu thuan luon lam gia tang doanh so ang ke, hay mot ca hang ban banh can thuan chieu buoi sang i lam, mat khac, ca hang ban ru th nen ben ng khi i lam ve. + Chon mot trung tam phu hp. Mot so doanh nghiep kinh doanh hieu qua trong cac trung tam ln nhng mot so khac th lai thanh cong nhng trung tam nho hn tuy mat hang. + Thong tin ve nhan chung hoc co the cung cap thong tin ve vung lan can, cung cap ve dan so, gia nh, o tuoi, thu nhap trong vong ban knh th trng doanh nghiep hng en. + Mat o lu thong: Mat o lu thong noi len sc mua va s thu hut cua doanh nghiep kinh doanh nhng mat hang ma ngi tieu dung tien ghe qua. + Khoang cach vi oi thu canh tranh. Phai biet cac doanh nghiep canh tranh ang au, ho ang lam g va ho thc hien nh the nao? + Co thuan tien cho viec o xe. am bao co cho o xe thuan tien, khach hang thng thch nhng ni thuan tien o xe. + Ngi khi nghiep cung co the dung chnh nha mnh e lam a iem kinh doanh, ieu nay giup doanh nghiep giam chi ph bo ra ban au. Nhng ieu can can nhac mua hoac thue a iem. - Vi nhng doanh nghiep mi thanh lap, ieu chu yeu can xem xet la khoan tien chi cho a iem kinh doanh. - Nhu cau cua doanh nghiep co thng xuyen thay oi? Neu vay nen i thue a iem. - Mua a iem kinh doanh cung la mot khoan au t, neu doanh nghiep co ieu kien kinh te.

Page 62

3.1.2.6 Lap bang tom tat khi s doanh nghiep. Phan tom tat d an nen c viet cuoi cung sau khi cac phan khac cua ban kinh doanh a hoan tat. Bi v luc nay, ngi viet biet ro d an cua mnh co nhng iem trong yeu nao va se de tom tat nhng g mnh viet ra hn la nhng g cha c viet ro rang. Phan nay c viet thanh 3 phan nho gom: - Muc tieu: Neu ra nhng muc tieu tai chnh va phi tai chnh ma doanh nghiep nham ti (Doanh thu, ty suat li nhuan, hieu qua san xuat kinh doanh) Muc nay can viet ro rang cac ch tieu neu tren trong khoang thi gian nhat nh, thng la 1 nam, t o anh gia xem viec thc hien ke khoach en au va d bao tiep cho tng lai. - Nhiem vu: Bao gom nhng van e nh nhng hnh anh ma doanh nghiep muon tao ra cho khach hang, nhng gia tr ma san pham, dch vu mang lai cho khach hang, nhng cam ket ma cong ty se thc hien. - Yeu to thanh cong: Nhng khac biet ma cong ty se em lai so vi oi thu canh tranh, nhng yeu to nham am bao thc hien thanh cong nhng muc tieu a at ra. Xem mau cac e muc bang ke hoach kinh doanh trong phu luc 3.3 3.2 Lam thu tuc thanh lap doanh nghiep. Sau khi hoan thanh cac bc chuan b kho khan tren, ta tien hanh i ang ky kinh doanh e doanh nghiep ra i. Vi moi thi ky th thu tuc va trnh t ang ky kinh doanh co thay oi. Hien nay ho s, thu tuc va thi gian ang ky kinh doanh c quy inh trong chng II t ieu 13 en ieu 37 luat doanh nghiep cua Quoc hoi nc Cong Hoa Xa Hoi Chu Ngha Viet Nam ngay 29 thang 11 nam 2006 va thong t lien tch so 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngay 27-2 nam 2007. Noi dung nay c trnh bay trong chng I. 3.3 MOT SO KIEN NGH NHAM TAO IEU KIEN PHAT TRIEN CAC DNVVN VIET NAM. 3.3.1 Kien ngh ve luat phap. Phap luat chnh la yeu to au tien va cung la yeu to co anh hng ln nhat en viec phat trien cua nen kinh te noi chung va cac doanh nghiep noi rieng. Chnh v vay viec tiep thu y kien nhan dan, y kien cua doanh nghiep va cac to chc e thng xuyen ieu chnh cho phu hp la viec lam het sc can thiet cho phat trien kinh te. Tiep tuc hoan thien he thong phap luat cho phu hp hn vi qua trnh chuyen sang kinh te th trng, bao gom xay dng moi trng kinh doanh bnh ang, thong thoang cho tat ca cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te, khong phan biet

Page 63

doanh nghiep nha nc hay ngoai quoc doanh (Tiep can von, at ai, lao ong, cong nghe, th trng va xuat khau) cu the: - Luat kinh doanh. Trc het can ban hanh ngh nh ve c che, chnh sach phat trien DNVVN lam c s phap ly cho viec ho tr, khuyen khch cac DNVVN phat trien. Trong ieu kien cua Viet Nam hien nay, viec a ra mot van ban mc luat rat kho khan va kho thay oi. Trong khi neu a ra mot van ban phap quy thap hn ngh nh th tnh kha thi khong cao. V vay nen ban hanh cac ngh inh, trong ngh nh nay neu ra nhng noi dung c ban trong qua trnh ap dung cac chnh sach ho tr, ac biet la trong cac c quan nha nc, chnh quyen a phng, cu the: + n gian hoa thu tuc hanh chnh va ang ky kinh doanh bang cach tao mot c quan au moi e doanh nghiep co the thc hien thu tuc ang ky kinh doanh, nh ro chc nang va trach nhiem cua moi c quan va cong khai e doanh nghiep khong b nhung nhieu, gay kho khan trong qua trnh thanh lap. Ben canh o, can bo cua bo phan mot ca phai co u trnh o va tham quyen e giai quyet van e th c che o mi phat huy tac dung. + Nen s dung mot bo ho s duy nhat thay v ba bo ho s e doanh nghiep co the cung cap moi thong tin can thiet cho cac c quan chc nang bang mot lan khai, v vi moi c quan th doanh nghiep lai phai ke khai lai cac thong tin trung lap. + Cap mot ma so chung cho moi doanh ngiep ang ky thanh lap, chang han ma so ang ky kinh doanh va ma so thue thong nhat. ay se la ma so nhan dang ra doanh nghiep c tat ca cac c quan quan ly s dung. Hien nay moi nganh s dung mot bo ma khac nhau va kho quan ly va tao them phc tap cho doanh nghiep. Ve mat ky thuat, viec s dung mot ma so duy nhat cho doanh nghiep khong qua phc tap nhng co y ngha rat ln e cac c quan nh thue, hai quan, c quan thong ke, ngan hangtiep can va oi chieu thong tin ve doanh nghiep. 3.3.2 Chnh sach ve tai chnh, tn dung. - Thanh lap von mao hiem do chnh phu tai tr. Nguon von nay se cung cap cho cac DNVVN mi thanh lap vay da tren nhng anh gia kha thi ve cac sang kien mi co tnh mao hiem cua cac sang lap doanh nghiep. ieu nay se tao ieu kien cho cac nha doanh nghiep tre, nang ong, co nhieu sang kien nhng khong u von a y tng cua mnh vao thc. Viec thanh lap von mao hiem se thuc ay qua trnh hnh thanh nhng doanh nghiep mi trong mot so nganh cong nghiep nh tin hoc, cong nghe sinh hoc, hoa hoc, cai tien c hocnhng nganh nghe phu hp vi xu the phat trien nhanh cua the gii va ap ng c nhu cau ve chat lng san pham va cuoc song.

Page 64

- Hnh thanh he thong bo tr tn dung cho khu vc DNVVN. Theo kinh nghiem cua Nhat Ban, he thong bo tr tn dung gom he thong bao lanh tn dung va he thong bao hiem tn dung. He thong bao lanh tn dung gom cac quy bao lanh tn dung cho cac DNVVN vay t cac to chc. e chia se bt nhng rui ro cua quy bao lanh tn dung khi bao lanh cho cac DNVVN, viec hnh thanh he thong bao hiem tn dung rat can thiet. Bao hiem tn dung nhan rui ro lien quan en bao lanh tn dung cua quy bao lanh tn dung. Vi rui ro giam xuong, quy bao lanh tn dung co the tang them hoat ong bao lanh cua mnh rong hn. Theo mo hnh cua Nhat Ban th c che van hanh cua he thong bo tr tn dung co the c mo ta theo s o di ay: S o 3.7 C che van hanh cua he thong ho tr tn dung.
3- Ph bao hiem 5- Chi tra tien bao hiem 2- Ph bao lanh 6- So tien thu hoi lai

Cong ty kinh doanh nho 7- Chi tra tien thu lai Nhat Ban
(JASMEC)

Cong ty bao lanh tn dung (CGCs)

Hp ong ky gi bao lanh 4- Chi tra do chuyen n Hp ong bao lanh

Cac DNVVN

Hp ong baohiem

Cac to chc tai chnh

1 Khoan vay

Hp ong vay

Ghi chu 1-7 ch ra th t cua qua trnh van hanh. Viec bao lanh tn dung cho khu vc DNVVN phai ay nhanh toc o lu thong tien te, tan dung quy luat so ln, tc la tang cng cho vay co bao lanh e giam rui ro va co bien phap d phong rui ro. He thong Bao hiem tn dung se ky mot hp ong bao hiem toan dien oi vi cac khoan bao lanh. Cong ty bao hiem nay do nha nc thanh lap. Nguon von cong ty nay trc mat la do ngan sach, von cua cac quy bao lanh tn dung la von cua cac to chc quoc te tai tr. Cac khoan bao lanh c cong ty bao hiem phai co s ong y cua cong ty vi mot ty le nhat nh co the la (80-20). Khi phat sinh cac khoan tien bao lanh kho thu hoi th cong ty phai tra cho quy bao lanh theo ty le bao hiem. Khi cac quy bao lanh thu hoi c khoan tien o phai hoan tra lai cho cong ty bao hiem. He thong bo tr tn dung can xem xet nhng noi dung nh: + Cac u ai cho cac khu vc chien lc nh nhng doanh nghiep thuoc lnh vc cong nghe cao, doanh nghiep san xuat hang cong nghiep xuat khau, nghien cu

Page 65

nong nghiepViec bao lanh cho cac to chc tai chnh, ac biet khi cac ngan hang ngoai quoc doanh va nhieu loai hnh to chc tai chnh khac tr nen pho bien th viec bao lanh e khuyen khch ho cho vay la rat can thiet. + Ty le lng bao lanh toi a. e quyet nh ty le bao lanh toi a la ieu quan trong nhat va no phan anh s tin cay oi vi mot quy bao lanh tn dung. + Ty le ph bao lanh tn dung. S hnh thanh he thong bao lanh tn dung Viet Nam se tao ra mot lnh vc kinh doanh mi, lnh vc kinh doanh cung cap bao lanh tn dung. Do o, le ph bao lanh tn dung, nguon li nhuan cua quy bao lanh tn dung cung la ieu can xem xet. - Chnh phu can ch ao ngan hang nha nc va cac to chc nhanh chong thanh lap mot ngan hang rieng e ho tr tai chnh can thiet cho cac DNVVN Viet Nam. 3.3.3 Chnh sach th trng. Chnh phu nen m rong th trng trong nc bang cach tao cho cac DNVVN co cac n at hang cung cap cho Chnh Phu cac hang hoa, dch vu ma khu vc nay co the cung cap. Minh bach va cong bang trong cong tac au thau e moi doanh nghiep eu co c hoi tham gia vao chi tieu cua Chnh Phu. Cac c quan nh Bo Thng Mai, cac van phong nh ai s Quan, Lanh s quan va cac to chc khac cua Viet Nam hai ngoai can tr giup thong tin cho khu vc doanh nghiep nay, ho tr to chc cac cuoc hoi thao, hoi ch e cac doanh nghiep tiep can th trng trong va ngoai nc, nen co nhng u tien cac doanh nghiep nc ngoai lien doanh, lien ket vi cac DNVVN va cac doanh nghiep mi thanh lap. Nen ni long quy nh gia nhap th trng chng khoan e cac DNVVN co nhieu phng an tiep can nguon von t ben ngoai, no lc trong kinh doanh va phat trien. Ngoai ra, mot so chnh sach can quan tam giup cac DNVVN la chnh sach ho tr ao tao ve thanh lap doanh nghiep, ho tr ao tao trnh o quan ly, cac chnh sach khuyen khch xuat khau Tom tat chng III Chng III la chng trong tam cua e tai nay. T c s ly luan chng I va thc trang chng II. Trong chng III nay co e xuat nhng bc e nang cao kha nang thanh cong cho ngi khi dng doanh nghiep. Trong o neu len quy trnh khi nghiep ma trong tam la ban ke hoach kinh doanh gom 6 phan chu yeu la: Phan tch th trng; xay dng san pham; phan tch tai chnh; ke hoach nhan s va to chc doanh nghiep; cac chien lc thc hien va cuoi cung la tom tat khi d doanh nghiep. Trong o trong tam cua quy trnh khi nghiep la phan tch th trng la ieu ma ngi khi nghiep nen chu y.

Page 66

T phan phan tch chnh sach phap luat va s ho tr cua Nha nc chng II cung c he thong lai thanh nhng kien ngh trong chng nay. Nhng kien ngh o la chnh sach phap luat nham tao thuan li cho viec ang ky va phat trien kinh te t nhan, chnh sach ho tr ve von, cong nghe, ao tao e cho doanh nghiep thanh lap roi phai ton tai va phat trien c.

Page 67

KET LUAN anh gia ket qua a at c cua luan van. Thc trang cua cac DNVVN Viet Nam thi gian va qua a co chuyen bien vt bac ve so lng, khang nh c v the va vai tro cua mnh oi vi nen kinh te. Nhng ong gop tch cc c nghi nhan la: ong gop ln vao GDP cua ca nc, gop phan giai phong sc san xuat va huy ong von rong ln trong xa hoi, tao vai tro lu thong hang hoa. Nhng co le ong gop ln nhat la lam chuyen dch c cau kinh te, tang xuat khau hang hoa, nhat la hang nong san, thuy hai san, thu cong my nghe giup phat trien nong nghiep va giai quyet viec lam. Ve viec khi s doanh nghiep cung xuat hien nhieu doanh nghiep manh ra i, ty le song cua doanh nghiep sau mot nam khoang 87%. Tuy nhien, trong qua trnh thanh lap va hoat ong, cac DNVVN con co nhieu han che chu quan lan khach quan. Ve mat chu quan co the ke en la tiem lc han che ca ve von, ky thuat va quan ly. - Thanh lap doanh nghiep qua nhanh dan en voi vang, khong chuan b thau ao cac bc can phai thc hien nh nghien cu th trng, lam marketing, ke hoach san xuat, nhan s. Ke hoach kinh doanh cha c lap mot cach chi tiet nen lam chap va, luon thu ong trc dien bien cua th trng. - Kien thc chuyen mon cua chu DNVVN cha cao va khong ong eu. Nhieu chu doanh nghiep khong co kien thc ve tai chnh, ve trien khai chien lc, chu yeu la t kinh nghiem cac cong viec trc ay. - Mot iem co hu na la cac DNVVN Viet Nam cha vt qua c quy mo nho trong suy ngh, cac doanh nghiep khong chu trong phat trien nganh hang mui nhon cua cong ty e tr thanh nhng doanh nghiep ln dan au th trng ma kinh doanh dan trai. Ve pha khach quan co the ke en la s ho tr cua nha nc cha c manh va cha hieu qua, cu the s ho tr en vi cac DNVVN lam an yeu kem, neu nhan c tr giup cung ch tranh nguy c pha san. Chnh sach phap luat con han che, gay tr ngai cho viec au t san xuat kinh doanh, nhat la trong lnh vc bat ong san b cac doanh nghiep keu ca nhieu nhat. Ve thu tuc ang ky kinh doanh cha thong thoang, ngc lai cong tac hau kiem con long leo nen cac doanh nghiep co chut kho khan trong khi thanh lap nhng sau o th t c cham soc, ho tr va kiem tra nen con nhieu doanh nghiep hoat ong sai chc nang. T thc trang c nhan nh tren, e tai i vao xay dng mot quy trnh khi nghiep giup cho ngi khi nghiep co c mot c s khoa hoc hn trong cong tac

Page 68

khi nghiep. Ma trong tam la cach thc va cac yeu to can thiet e co mot ban kinh doanh. Qua o, cac van e ve marketing, ke hoach tai chnh c chu trong e xac nh ro muc tieu hnh thanh doanh nghiep ma doanh nghiep can at en, cho viec khi s doanh nghiep c thanh cong. Nhng luan chng khoa hoc cua luan van Thc trang cua cac doanh nghiep va va nho c anh gia tong the tren bnh dien ca nc va theo nganh nghe vi so lieu t Tong cuc thong ke, mot so to chc quoc te va Viet Nam qua mot so chng trnh nghien cu va hoi thao chuyen e. Ben canh o, cuoc ieu tra nho t 100 doanh nghiep cho ta mot cai nhn chnh xac hn ve thc trang khi s cac DNVVN. Cung vi he thong ly thuyet c trnh bay trong chng I, e tai neu len c nhng mat tch cc va han che cua qua trnh lap nghiep mot cach xac ang. T o co nhng hng giai quyet va giai phap e phat trien khu vc DNVVN ung vi tiem nang va v tr trong nen kinh te th trng, nhat la khau khi s doanh nghiep. T c che chnh sach, cu the la thu tuc thanh lap doanh nghiep va cac chnh sach ho tr ve tai chnh, quan ly, thong tin th trng, so sanh vi kinh nghiem cua mot so nc co the ap dung c cho Viet Nam hien nay. e tai nay luon can thiet trong moi thi ky cua nen kinh te. Mac du nhng nguyen tac c ban cua viec lap nghiep la khong thay oi, nhng moi thi ky khac nhau, moi loai hnh doanh nghiep khac th co nhng bc tiep can khac, nhat la oi vi chnh sach cua nha nc. V the van e khi s doanh nghiep can c tiep tuc nghien cu, hoan thien cho phu hp vi tng thi ky, luon a ra nhng e xuat oi vi cac chnh sach cho phu hp vi tnh hnh luon oi mi nh hien nay. Cu the, hng phat trien cua e tai can c tap trung vao nhng van e sau: - Can nghien cu mot quy trnh khao sat thanh lap doanh nghiep cho tng nganh nghe, tng vung, trong o chi tiet cach tiep can va nghien cu th trng phuc vu cho cong tac khi nghiep. - Phat trien e tai nghien cu mo hnh ap dung cho cac loai hnh doanh nghiep trong cac nganh nghe kinh doanh e ngi khi nghiep co nhng c s khoa hoc to chc cho doanh nghiep c tot hn. Cung vi nhng e tai trc va phat trien sau nay, e tai nay ong gop mot phan nho trong giai oan phat trien ly thuyet ve khi nghiep nham phat trien hn na khu vc kinh te t nhan, giup nhieu ngi hn na lap nghiep thanh cong, lam giau cho ban than va cho at nc./.

Page 69

TAI LIEU THAM KHAO 01. Bo tai chnh (2007) Luat Doanh Nghiep 2006, NXB Tai chnh, Ha Noi 02. Bo Tai Chnh(2007) Thong t so 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA. 03. Bui Dung, Hoc Lam Giau Thi WTO, NXB Tre 2007 04. C Cau Kinh Te Viet Nam, Thi bao kinh te Viet Nam thang 12-2006 05. Clifford M. Baumback, Cach thc to chc va van hanh doanh nghiep nho, 06. Doanh nghiep nho va va, the va lc mi, Tap ch cong san so 13, nam 2008 07. Doanh nghiep va va nho Viet Nam, c hoi va thach thc, Tap ch ly luan chnh tr so 5/2007 08. GS.TS. Ho c Hung,Quan tr marketing, Giao trnh lu hanh noi bo 2004 09. John Milton Fogg, Lam Giau Khong Voi Vang, NXB Tong hp Ha Noi 2004 10. McGraw- Hills, Fundamentals of Marketing, NXB Khoa hoc ky thuat 2002 chnh tr thang 10-2004 11. Ming-Jer Chen, Kham pha b mat kinh doanh cua ngi Trung Quoc, NXB Tre, thang 7-2004 12. Nguyen Trung Toan, Nhng bc i au tien chinh phuc thanh cong, NXB Lao ong 2006 13. Nien giam thong ke 2007, Tong Cuc Thong Ke, NXB Thong Ke 2007 14. Ngo Thanh Loan, Khi nghiep t kinh doanh theo mang, NXB Lao ong 2004 15. PGS.TS Tran Ngoc Th, Tai chnh doanh nghiep hien ai, NXB Thong ke 2007 16. Quy Trinh, e tr thanh nha kinh doanh gioi, NXB Thong ke, Cat Tng dch 17. Robert Kiyosak-Sharon L.Lecter, Day con lam giau, NXB Tre, Thien Kim dch

18. Robert C. Higgings, Phan Tch Quan Tr Tai Chnh, NXB Thong ke thang 72005, Nguyen Tan Bnh chu bien. 19. Steven K. Scott, Ngi giau nhat the gian, Cty Alpha book, 2007 20. Sanjyot P. Dunung, Khi nghiep va phat trien doanh nghiep, NXB Tong hp TP Ho Ch Minh, 2005 21. TS Pham Th Ha, Quan Tr D An, HKT TP Ho Ch Minh 2005 22. TS. Vng Hoang Quan, Van Minh Lam Giau Va Nguon Goc Cua Cai, NXB Chnh tr quoc gia 7/2007 23. VCCI (2007) Van ban hoi thao lanh ao, thao g vng mac, thuc ay cac DNVVN, HN 2007 24. Vincent D. OCennell, Stephen E.Koln, Thoi Quen Cua Mot Nha Quan Ly Thanh Cong, NXB Tre thang 11-2007 25. www.businessedge.com.vn 26. www.vcci.com.vn/ phobien_kienthuc. 27. www.Bplans.com/business-articles 28. www.bizplanit.com 29. www.EntreWorld.org 30. www.Smallbiztechnology.com 31. www.Chungta.net
32. www.vntrades.com 33. www.vami.com.vn

PL 1.1 Tieu ch xac nh doanh nghiep va va nho. NC CHLB C UC, Canada Nhat Ban LOAI DOANH NGHIEP SO L ( NGI) - DNVVN < 500 - DN nho =9 DNVVN < 500 - DNVVN cong nghiep - DNVVN ban buon - DNVVN ban le - DNVVN cong nghiep - DNVVN dch vu TONG VON DOANH SO 1 NAM < 100 trieu DM < 1 trieu DM Rieng Canada <20 trieu CA

Han Quoc

< 300 < 100 < 50 < 100 < 20 < 100 < 50

< 100 trieu yen < 30 trieu yen < 10 trieu yen

Hong Kong - DNVVN cong nghiep - DNVVN dch vu ai Loan Singapore Thai Lan - DNVVN - DNVVN - DNVVN - DN Gia nh - DN nho - DNVVN - DN nho - DN sieu nho - DNVVN - DN sieu nho - Ho thu cong - DN nho - DNVVN - DN nho - DNVVN - DN nho - DNVVN

Indonesia

< 200 < 10 10 - 49 < 200 < 20 < 200 <9 <9 10 - 99 < 200 < 50 < 100 < 10 < 300

< 120 trieu TW$ < 500 trieu SGP$ < 50 trieu bath < 1 trieu bath < 10 trieu bath < 600 trieu rupi < 2 trieu rupi < 60 tr peso < 0.15 tr peso 1.5 15 tr peso < 2,5 tr Mal $ < 0,5 tr Mal $ < 1 trieu USD < 0.2 trieu USD < 10 ty VND < 2 ty rupi < 1 ty rupi < 50 trieu rupi

Philippines

Malaysia Cambodia Viet Nam

Phu luc.1.2 Hnh thc s hu doanh nghiep, u va nhc iem. Hnh thc S Hu Doanh nghiep t nhan (Mot ngi lam chu Cong ty hp danh Li the -De thanh lap, chi ph thanh lap thap -De cham dt -Khong co nhieu rang buoc phap ly -Toan quyen trong cong viec kinh doanh, hng toan bo thanh qua lao ong -De thanh lap -Nguon von huy ong rong hn -Tan dung c sc manh tap the va s chia se trong cong viec. -Hng cac quyen li ve thue TNCN, khong phai nop 2 lan -Trach nhiem hu han cua co ong -Kha nang huy ong von co nhieu thuan li -S chuyen nhng s hu doanh nghiep -La hnh thc pho bien cho la chon loai hnh doanh nghiep -Phu hp vi nhieu quy mo cua doanh nghiep -Trach nhiem hu han -Kha nang thu hut von rong rai -Thu hut von au t t nc ngoai thuan li -Thuan li trong viec thu hut cac nguon lc -Hoat ong c lien tuc -Tap trung c nguon lc va cac ky nang quan ly. Bat li -Chu trach nhiem vo han -Tiem lc han che, khong co von va ky nang bo sung. -Khong co ngi chia se rui ro -Khong co s ho tr trong viec trong coi, ieu hanh -Trach nhiem vo han cua t nhat phan von gop cua mnh -Chia se quyen li va khong oc lap trong viec ieu hanh -Tiem an s mau thuan va xung ot quyen li -S tiep noi gap kho khan -Tuan thu chat che quy nh ve luat phap -Han che kha nang huy ong von rong rai

Cong ty TNHH

Cong ty co phan

-Thu tuc thanh lap phc tap, chi ph thanh lap cao. -Khong c oc lap trong quyet nh, -Li nhuan b chia se. -Tuan thu chat che hn ve mat phap ly. -Tam ly tac ong day chuyen

Phu luc 1.3 Ke hoach tien mat cua cong ty Le Long Viet Nam quy III nam 2008 (n v tnh 1 000 000 VND Thc Te D Bao Ch tieu Thang 5 Thang 6 Thang 7 Thang 8 Thang9 D lieu ban au Doanh thu ban chu 25 000 27 000 29 000 28 000 25 000 Doanh so mua chu 11 000 15 000 15 000 11 000 12 000 Ke hoach tien mat Thu tien Doanh thu ban hang tien mat Thu cac khoan ban chu Thu khac Tong thu tien Chi tien Doanh so mua hang tien mat Tra cac khoan mua chu Chi tra lng Tra lai vay Tra n goc Tra thue Tong chi tien Dong tie ( Thu Chi) Xac nh nhu cau tien mat Tien mat au ky Dong tien rong Tien mat cuoi ky Tien mat can ton quy toi thieu (gia nh) Tha (thieu) tien mat 11 000 25 000 1 000 37 000 10 000 29 000 2 000 41 000 10 000 21 000 1 000 32 000

11 000 16 000 2 000

14 000 17 000 2 000

14 000 20 000 2 000 800 11 000 47 800 (15 800)

2 000 31 000 6 000

33 000 8 000

18 000 6 000 24 000 3 000 21 000

15 000 8 000 23 000 3 000 20 000

12 000 (15 800) (3 800) 2 000 (5 800)

Phu luc 2.1 Gia tr cong nghiep phan theo thanh phan kinh te. Nam 1996 1997 1998
151233,3 102864,8 69462,5 45677,2 23785,3 33402,3 858,8 11716,7 20826,8 48358,5

1999
168749,4 110234,9 73207,9 48395,3 24812,6 37027 1075,6 13968,4 21983 58514,5

2000
198326,1 127041,1 82897 54962,1 27934,9 44144,1 1334 19377,8 23432,3 71285

2001
227342,4 147081,4 93434,4 62118,9 31315,5 53647 1575,1 27115,4 24956,5 80261

2002
261092,4 168593,8 105119,4 69640,1 35479,3 63474,4 1667,6 34098,1 27708,7 92498,6

S bo 2003
302990,1 193773,6 118448,3 78693,8 39754,5 75325,3 1680,6 38438,9 35205,8 109216,5

118096,6 134419,7 Tong so 86534,7 95541,9 KVKT trong nc 58165,6 64473,9 Kinh te nha nc 38411 42215,1 Trung ng 19754,6 22258,8 a phng 28369,1 30168 KT ngoai quoc doanh 684,4 751,2 Tap the 8707,3 10613,1 T nhan 18977,4 19703,7 Ca the 38877,8 Khu vc co von TNN 31561,9 Ch so phat trien (% ; nam trc =100) Tong so 114,2 113,8 KVKT trong nc 111,7 110,4 Kinh te nha nc 111,9 110,8 Trung ng 113,2 109,9 a phng 109,3 112,7 KT ngoai quoc doanh 111,5 109,5 Tap the 105,3 109,8 T nhan 131,7 121,9 Ca the 104,3 103,8 Khu vc co von TNN 121,7 123,2

112,5 107,7 107,7 108,2 106,9 107,5 114,3 110,4 105,7 124,4

111,6 107,2 105,4 106 104,3 110,9 125,2 119,2 105,6 121

117,5 115,2 113,2 113,6 112,6 119,2 124 138,7 106,6 121,8

114,6 115,8 112,7 113 112,1 121,5 118,1 139,9 106,5 112,6

114,8 114,6 112,5 112,1 113,3 118,3 105,9 125,8 111 115,2

116 114,9 112,7 113 112 118,7 100,8 112,7 127,1 118,1

Ph l c 2.2 Mau bang ieu tra qua trnh thanh lap DN B NG H I I U TRA QU TRNH THNH L P DOANH NGHI P. Knh g i qu cng ty. V i m c ch tm hi u v qu trnh thnh l p doanh nghi p, cc b c t t ng kinh doanh cho n khi doanh nghi p i vo ho t ng v nh ng nh h ng c a n t i qu trnh t n t i v pht tri n c a doanh nghi p sau ny. Knh mong qu ng (b) cho bi t ki n thng qua vi c tr l i nh ng cu h i d i y. 1. Xin ng (b) cho bi t cng ty c a ng (b) thu c lo i hnh no?

Cty TNHH Cty CP DNTN Cty H

p danh 2. Nm thnh l p 3. Nghnh ngh ho t ng kinh doanh c a Cng ty c a ng (b) l g? ................................................................................................... ng c a cng ty ng (b) hi n nay trong kho ng 10-49 50-199 chuyn mn c a ng( b)

4. S lao 5-9

200-300

Trung c T T

p Cao ng i h c Trn i h c 6. Xin ng (b) cho bi t vi c ch n hng ha v d ch v m ng (b) ang kinh doanh b t ngu n t : nghin c u nhu c u th tr ng. s tr ng v ni m am m. 7. ng (b) ang kinh doanh nh ng hng ha, d ch v ban

5. Xin ng (b) cho bi t trnh

T cng vi c tr c y. Khc.

Ch n hng ha v DV Vi t k ho ch kinh doanh chi ti t Tm hi u th tr ng tiu th Tm hi u ngu n cung ng NVL N p h s xin thnh l p DN Nghin c u knh phn ph i L p b ng tm t t kh i s DN Tm hi u cng ngh s n xu t B c khc ...

C Khng C hng ha, DV m i 8. Xin ng (b) cho bi t th t cc b c m ng (b) th c hi n khi kh i nghi p ( nh s th t t 1 cho b c u tin, nh s 0 n u khng th c hi n)

u khi kh i nghi p?

9. Theo ng (b) b c no quan tr ng nh t trong nh ng b c trn kh i nghi p thnh cng? 10. Chi ph cho vn phng c a cng ty ng (b) trong th i gian nh th no trong t ng chi ph ? u chi m t l

Nh Trung bnh Ln Vn phng t i nh ring 11. Theo ng (b) tiu ch no quan tr ng nh t cho m t doanh nghi p

n K thu t Qu n l Bn hng ... 13. Cng ty c a ng (b) c g p tnh tr ng n hng v t qu kh nng s n xu t, cung ng khng? C Khng 14. Xin ng (b) cho bi t ng (b) th ng l p k ho ch cho doanh nghi p giai o n bao nhiu nm? . 15. Trong qu trnh thnh l p DN ng (b) c nh n c s tr gip no t cc hi p h i (nh hi p h i cc DNVVN, chnh quy n cc c p) Khng C: S tr gip l.................................................. .. 16. ng (b) c s d ng lu t s, d ch v t v n thnh l p doanh nghi p khng?

i nhu n Th ph n kh nng thanh ton ......... 12. Xin ng (b) cho bi t i u kh khn nh t trong qu trnh kh i nghi p c a ng b l g?

C Khng 17. Xin ng (b) cho bi t m c thu n l i v ng k kinh doanh Vi t Nam giai o n ng (b) thnh l p cng ty. M c t 1t i7 R t khng thu n l i R t thu n l i 1 2 3 4 5 6 7

18. ng (b nh gi th no v th t c hnh chnh trong mi tr ng kinh doanh c a Vi t Nam trong giai o n hi n nay? R t khng thu n l i R t thu n l i 1 2 3 4 5 6 7 19. ng b nh gi th no v h t ng giao thng ni ng (b) kinh doanh? R t khng t t R tt t 1 2 3 4 5 6 7 20. ng (b) c ki n g gip cho ng i kh i s doanh nghi p thnh cng. . Xin chn thnh c m n qu ng (b) v s gip s c kh e, h nh phc v cng ty lun pht tri n. Trn tr ng. qu bu . Chc qu ng (b)

Ph l c 2.3 l p nghi p. Tieu ch 1. Loai hnh doanh nghiep 2. So lao ong

T ng h p i u tra 100 doanh nghi p v a v nh trong qu trnh So cau tra li 54 37 9 12 56 23 9 17 19 54 3 7 42 44 11 3 51 2 47 85 12 2 Ty le 0.54 0.37 0.09 0.12 0.56 0.23 0.09 0.17 0.19 0.54 0.03 0.07 0.42 0.44 0.11 0.03 0.51 0.02 0.47 0.85 0.12 0.02

3. Trnh o chu doanh nghiep 4. Ly do chon hang hoa, DV 5. M rong mat hang 6. Bc au tien khi nghiep/ khong chon bc nay.

7.Bc quan trong nhat trong khi nghiep

Cty TNHH DNTN Cty CP Khac 5-9 10-49 50-199 200-300 Trung cap Cao ang ai hoc Tren ai hoc Khac T nghien cu th trng T cong viec trc ay T S trng va niem am me Khac KD san pham ban au Khong KD san pham ban au Ca SP ban au va SP mi phat sinh Chon hang hoa, dch vu Tm hieu th trng tieu thu Nop n xin thanh lap DN Lap bang tom tat khi s DN Viet ke hoach kinh doanh Tm hieu nguon cung NVL Tm hieu kenh phan phoi Tm hieu cong nghe san xuat Khac Chon hang hoa, dch vu Tm hieu th trng Lap bang tom tat khi s DN Viet ke hoach kinh doanh chi tiet Tm hieu kenh phan phoi

0.01

31 53 1 6 5

0.31 0.53 0.01 0.06 0.05

Tm hieu cong nghe 8. Chi ph Ln cho van Trung bnh phong Nho Van phong tai nha rieng 9. Tieu Li nhuan ch quan Th phan trong nhat Kha nang thanh toan cua DN Khac 10.Kho Von khan Ky thuat trong khi Quan ly nghiep Ban hang Khac (mat bang sx) 11. Khong Tng xay ra u ap Khong xay ra ng n hang 12. Lap Dai han (>5 nam) ke hoach Trung han (2-5 Nam) kinh Ngan han (1 nam) doanh Khong lap ke hoach 13. S tr Co s tr giup khi khi s DN giup Khong co s tr giup 14. Dch Co s dung vu t van Khong s dung 15. ang Thuan li ky kinh Trung bnh doanh Khong thuan li 16. Thu Thuan li tuc hanh Trung bnh chnh Khong thuan li 17. Ha Tot tang giao Trung bnh thong Toi

4 35 42 2 21 53 42 1 4 60 10 2 14 14 60 40

0.04 0.35 0.42 0.02 0.21 0.53 0.42 0.01 0.04 0.60 0.10 0.02 0.14 0.14 0.60 0.40

52 42 6 43 57 32 68 3 95 2 5 94 1 2 90 8

0.52 0.42 0.06 0.43 0.57 0.32 0.68 0.03 0.95 0.02 0.05 0.94 0.01 0.02 0.90 0.08

Phu luc 3.1 Bang d tnh ket qua kinh doanh cua cong ty Minh Hieu trong 5 nam.
n v tnh 100,000 ong. D tnh hoat ong kinh doanh trong 5 nam Nm DOANH THU Chi ph hang ban LAI GOP CHI PH HOAT ONG KD Quang cao/ xuc tien ban hang Nghien cu va phat trien sp Cac mon n/ cac khoan phai tra Cc van chuyen B o hi m Bao hanh Nguyen vat lieu khac Cac chi ph khac Chi ph van phong Dch vu ben ngoai Ke toan/ cac dch vu phap ly Thu mua dung cu Thu mua trang thiet b ien thoai Phuc li nhan vien Cac dch vu cong cong Hoa hong ban hang Tien cong, tien lung Tong chi ph EBDIT* Khau hao EBIT** Lai tien vay Lai trc thue Thue thu nhap Lai rong (lo) 2006 3,000 900 2,100 % 100 30 70,0 2007 6,000 1800 4.200 % 100 30 70,0 2008 9,000 2700 6.300 % 100 30 70,0 2009 15,000 4500 10.500 % 100 30 70,0 2010 22,000 6600 15.400 % 100 30 70,0

300 15 3 12 30 3 150 60 90 30 30 45 45 15 15 15 150 600 1.608 492 120 372 45 327 114 213

10,0 0,5 0,1 0,4 1,0 0,1 5,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,0 20,0 53,6 16,4 4,0 12,4 1,5 10,9 3,8 7,1

600 15 6 24 39 6 300 78 120 60 45 90 90 30 30 30 300 1200 3.063 1,137 180 957 67 890 378 512

10,0 0,3 0,1 0,4 0,7 0,1 5,0 1,3 2,0 1,0 0,8 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,0 20,0 51,1 19,0 3,0 16,0 1,1 14,8 6,3 8,5

900 23 9 36 45 9 450 85 135 90 67 135 135 45 45 45 450 1800 4.504 1,796 240 1,556 90 1.466 573 893

10,0 0,3 0,1 0,4 0,5 0,1 5,0 1,0 1,5 1,0 0,8 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,0 20,0 50,1 20,0 2,7 17,3 1,0 16,3 6,4 9,9

1200 30 12 48 60 12 900 90 150 120 72 180 180 60 60 60 600 2900 5.934 2,466 300 2,166 113 2.053 773 2.580

10,0 0,3 0,1 0,4 0,5 0,1 6,0 0,8 1,3 1,0 0,6 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,0 19,0 49,5 20,6 2,5 18,1 0,9 17,1 6,4 10,7

1500 37 15 60 75 15 1050 105 250 150 75 225 225 75 75 75 750 4000 7.357 3,143 360 2,783 135 2.648 975 5.173

10,0 0,3 0,1 0,4 0,5 0,1 4,7 0,7 1,1 1,0 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 5,0 18,0 49,1 21,0 2,4 18,6 0,9 17,7 6,5 11,1

*Lai trc khau hao, tra lai ngan hang va thue **Lai trc tra lai ngan hang va thue

Ph l c 3.2 cc ngu n ti chnh cho doanh nghi p.


D ng Ti t ki m c nhn B n b v gia nh Chi ph Khng c ph i u ki n thanh ton Khng ng Kch c i m m nh D dng v r i my u R i ro b m t

C m c nh 7-10% R t lu v linh 80-100% + c a c cung c p Ngi nh c a L n u hay l n 10-21% trn ng gi tr c a ngi tn d ng di b n s b nguy hai gi tr kho n nh h n hi m trong vay tr ng h p b n m t kh nng thanh ton Nh cung c p Ch nh thu Mi n ph +/-30 ngy R v khng ph i m b o Ng n h n

Th ng c R t linh li su t t t ho c khng LS

Linh ho t v c C th t o ra gi tr t t nh t xung t

C ng thm Cng v i i u vo ph thu ki n thu

Lin doanh gp 25-40% v n C m c thng 7-9% m i

5-7 nm

C th c c Kh ki m; vi c s l ng ti n s h u b chia s l n 75% gi tr

Dnh ti n m t Kh c th c; cho cc ti s n cc ti s n c m b n khng c th ng ch th mang i t tt im t a c i m; kh c th di d i

Cc n v cho 12-18% vay chuyn bi t (chuyn mn trong ngnh, t, cc nh mi gi i kinh doanh, cng ngh cao, thi t b chuyn d ng, my vi tnh, i n tho i, v.v....) Cc cng ty cho 12-18% thu Hi p h i doanh 7-9%

Thanh ton trong 25 nm; t tc s n h n trong 10 nm 5-7 nm

Ty theo

Ti p c n qua D ch v lin nh cung c p, quan t i n c ng i c ng th cao. l c bn thi t b hay doanh nghi p; cc i u ki n thanh ton l t t hn so v i ngn hng Tng t nh trn Th i gian hon Quy trnh c th

5-7 nm 7-20 nm

Ty theo Ty theo

nghi p nh Cc cng ty ti chnh 14-30% 1-3 nm 50% v n

tr lu nh t cho ph c t p kho n vay . C th l m t T n km; i u s l a ch n n u ki n th ch p nh b n khng kh khn c nhi u. Nhn chung t t n km nh t. i u ki n th ch p

Cc ngn hng

15-21%

1-5 nm

Phu luc 3.3. Mau chi tiet cac hang muc cua ban ke hoach kinh doanh 1. KE HOACH TONG QUAT. 1.1 Muc tieu.. 1.2 Nhiem vu.... 1.3 Yeu to e thanh cong.. 2. TONG QUAT VE CONG TY. 2.1 Hnh thc s hu cong ty.... 2.2 Tong quan ve khi s.. 2.3 a iem va cac ieu kien thuan li 3. SAN PHAM. 3.1 Mo ta san pham 3.2 So sanh canh tranh 3.3 Nguon nguyen lieu 3.4 Xac nh ky thuat.... 3.5 Mo ta san pham trong tng lai.. 4. TONG HP PHAN TCH TH TRNG. 4.1 Phan khuc th trng.. 4.2 Chien lc th trng muc tieu. 4.2.1 Nhu cau th trng. 4.2.2 Xu hng th trng.. 4.2.3 Mc tang trng cua th trng..... 4.3.1 Phan tch nganh..... 4.3.1 Ngi tham gia nganh.. 4.3.2 Hnh thc phan phoi... 4.3.3 Canh tranh va hnh thc mua hang.. 4.3.4 Cac oi thu canh tranh chnh.... 5. TONG HP CHIEN LC VA THC THI CHIEN LC. 5.1 Xac lap gia tr 5.2 Li the canh tranh.. 5.3 Chien lc marketing.. 5.3.1 Xac nh v the cong ty..... 5.3.2 Chien lc gia ca.

5.3.3 Chien lc chieu th... 5.3.4 Chien lc phan phoi........ 5.3.5 Chng trnh marketing.... 5.4 Muc tieu ban hang.. 5.4.1 D bao ban hang... 5.4.2 Chng trnh ban hang. 5.5 Lien ket chien lc...... 5.6 Cac giai oan thc hien quan trong. 6. TOM TAT QUAN LY. 6.1 C cau to chc..... 6.2 Phan chia nhiem vu.... 6.3 S o nhom quan ly.... 6.4 Ke hoach ca nhan. 7. KE HOACH TAI CHNH. 7.1 Nhng gia nh quan trong 7.2 Nhng ch so tai chnh c ban.. 7.3 Phan tch iem hoa von... 7.4 Lo, lai cua d an 7.5 Dong tien cua d an... 7.6 Bang can oi thu chi cua d an.. 7.7 Cac ty so kinh doanh....

HET