ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ενότητα 4

Παράρτημα: Χρηματοδοτούμενες δράσεις από το
ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

709

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρηματοδοτούμενες δράσεις από το ΕΣΠΑ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιούνται δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα
τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις οποίες δεν βαρύνουν τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Ειδικότερα:
ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη (κωδ. ΕΠ 1)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ “Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη” εκτελούνται έργα που
χωροθετούνται

στην

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

συνολικού

προϋπολογισμού

446.622.987,33 €. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα ταξινομημένα
ανά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

710

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

1

1

1

1

1

1

1

1

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

365196

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε (ΥΠΕ/5/02209/Ε)

3901

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Αιολική
ενέργεια

10.828.200,00

10.828.200,00

10.828.200,00

5.414.100,00

365198

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.»
(ΥΠΕ/5/01917/Ε)

3901

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Αιολική
ενέργεια

10.612.265,25

10.612.265,25

10.612.265,25

5.306.132,63

380075

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ Δ.Τ. "ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε"
(ΥΠΕ/5/00702/Ε)

3901

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Αιολική
ενέργεια

6.288.000,00

6.288.000,00

6.288.000,00

3.144.000,00

365201

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/02591/Ε)

3901

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Αιολική
ενέργεια

16.342.500,00

16.342.500,00

16.342.500,00

8.171.250,00

44.818,40

44.818,40

44.818,40

44.818,40

218.135,00

218.135,00

218.135,00

218.135,00

296637
296645

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με
δτ "AKTINA ENERGY" (ΥΠΕ/5/00266/Ε)
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ

4001
4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια
Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

711

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

1

1

1

1

1

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
Αλλαγής-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
με δτ "ENVIRELECTRIC" (ΥΠΕ/5/00341/Ε)

296701

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ με δτ "ADVANCED
PHOTON DYNAMICS AE" (ΥΠΕ/5/00540/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

4.578.000,00

4.578.000,00

4.578.000,00

4.578.000,00

352364

Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων (Αστικών
Λεωφορείων) του Δήμου Λεβαδέων, με
χρήση Α.Π.Ε.

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

138.990,00

138.990,00

0

0

380077

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ""ADVANCED
PHOTON DYNAMICS A.E.""
(ΥΠΕ/5/02444/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

2.300.000,00

380084

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIGO ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/03176/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

600.000,00

380111

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΔΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/02773/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

178.586,80

178.586,80

178.586,80

89.293,40

712

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

1

Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Προστασία
Ατμοσφαιρικού
ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση
Κλιματικής
ΑλλαγήςΑνανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

1

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

380117

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Ε. ΝΑΚΟΥ
Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/03367/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

144.063,00

144.063,00

144.063,00

72.031,50

380125

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00573/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

43.741,00

43.741,00

43.741,00

0

296699

ΠΑΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δτ
"ΠΑΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ"
(ΥΠΕ/5/00160/Ε)

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

165.578,00

165.578,00

165.578,00

165.578,00

4001

Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Ηλιακή
ενέργεια

2.442.700,80

2.442.700,80

2.442.700,80

1.221.350,40

5.301.470,29

4.342.675,03

1.015.548,99

0

265.867,70

265.867,70

0

0

346745

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ""ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
Α.Ε"" (ΥΠΕ/5/04100/Ε)
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΤΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

352499

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΑΣ

380079

4505

4505

Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)

713

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

355148

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ /
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.
ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ - ΑΤΤΑΛΗΣ Δ.Ε.
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

355151

ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

4505

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

365468

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΛΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ

4505

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

365471

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

4505

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

376811

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

4505

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

365469

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

1

2

1

2

1

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

376889

292727

340151

340186

346624

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΚΑΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ 2η
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΥΜΗΣ

4505

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)

4505

Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)
Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων και
πόσιμου νερού (συγκέντρωση,
επεξεργασία, διανομή)

4508

Eργα μείωσης διαρροών σε
προβληματικά δίκτυα ύδρευσης
αστικών κέντρων

4505

4601

4601

4601

Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων

714

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

721.574,92

586.646,28

0

0

3.560.025,65

3.532.257,45

0

0

7.003.413,49

5.703.113,03

2.987.146,40

2.708.235,92

185.000,00

185.000,00

179.450,00

179.450,00

345.940,00

345.940,00

339.879,73

339.879,73

11.961.750,00

9.725.000,00

0

0

136.382,91

136.382,91

136.382,91

130.414,13

1.536.700,00

1.270.000,00

0

0

15.290.742,13

12.420.316,38

0

0

2.459.541,53

1.999.627,26

0

0

2.166.900,00

1.757.126,88

0

0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

296209

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

277232

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ.
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

340060

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

341246

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

4604

1

1

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

340357

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

4601

340102

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ,
ΥΠΑΤΗΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΦΡΑΝΤΖΗ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΜΟΡΝΟΥ

346649

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ

4601

346650

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ

4601

346648

346675

346790

4601

4601

4601

4601

4602

4604

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή
νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
λυμάτων
Έργα γέφυρες Γ΄ προγραμματικής
περιόδου: Ολοκλήρωση
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
και αποχετευτικών δικτύων, η
υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με
πόρους της περιόδου 2000-2006 ή και
προηγούμενων προγραμματικών
περιόδων
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271

715

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

6.367.201,68

6.314.353,91

0

0

6.345.000,00

6.265.053,00

0

0

11.521.015,81

9.364.765,74

0

0

9.569.400,00

7.704.534,00

0

0

17.096.700,10

17.083.022,74

809.704,01

306.300,67

5.166.000,00

4.190.340,00

0

0

3.198.000,00

2.596.880,00

0

0

3.027.230,51

3.027.230,51

2.440.862,07

462.698,41

10.637.806,50

10.094.437,20

9.925.372,20

6.601.994,58

25.959.683,41

25.925.935,82

993.277,68

502.665,19

3.973.313,55

3.948.679,01

233.992,94

0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

341250

Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς
Μαυρομματίου και Λεονταρίου Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ)

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

341251

Δίκτυο ακαθάρτων Αλιάρτου

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

348547

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(ΕΕΛ) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

348699

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ , ΑΓΩΓΟΙ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ).

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

349390

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΗΒΑΣ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

277234

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ»

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

277511

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

305668

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

340055

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ"

4604

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4604

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία

716

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

12.134.320,00

12.111.264,79

36.584,36

0

9.526.350,00

9.503.486,76

36.443,33

0

5.034.774,55

5.028.229,34

0

0

7.661.326,07

7.646.003,42

0

0

4.869.750,77

3.923.257,94

0

0

4.422.000,00

4.372.031,40

0

0

2.714.000,00

2.237.795,63

972.430,13

567.420,82

1.787.190,00

1.449.367,50

0

0

8.505.466,63

6.861.126,44

0

0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

17.510.362,97

14.264.116,24

0

0

6.487.802,00

5.247.735,14

0

0

29.186.960,99

23.591.199,38

0

0

4.293.954,89

3.509.930,92

0

0

2.577.201,72

2.095.285,95

0

0

4.574.217,98

3.714.041,87

0

0

14.837.127,77

12.105.973,23

3.162.778,62

1.475.125,04

1.751.249,40

1.413.244,03

1.413.244,03

1.340.571,42

2.180.715,98

2.163.488,32

1.992.665,05

672.304,16

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

91/271

1

1

1

1

1

1

1

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

349371

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

349436

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

376987

Έργα συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ.
Νικολάου & Ν. Λαμψάκου Δήμου
Χαλκιδέων

4604

1

2

1

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

340058

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ»

4604

340165

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΣΤΥΡΩΝ, ΣΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

4604

340166

Έργα συλλογής – μεταφοράς –
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
οικισμών Παραλίας Αυλίδας, Βαθέως και
Δροσιάς, Δήμου Χαλκιδέων

4604

340199

Έργα Προσαγωγής Λυμάτων και
Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού
Μαρμαρίου

4604

4604

270897

277403

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
οικισμού Δομοκού – Σύνδεση
αποχετευτικού αγωγού με ΒΙΟ.ΚΑ.»

4604

4604

Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄

717

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

333406

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

340056

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ».

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

340057

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

340061

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ"

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

340062

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

349388

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

4604

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

349398

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ

4604

1

2

1

2

Προστασία και
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων
Προστασία και
Διαχείριση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

340059
340368

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΙΤΕΑΣ"
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

4604
4604

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων
αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271
Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων

718

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

960.841,77

960.841,77

0

0

7.590.356,45

7.537.982,99

0

0

1.660.000,00

1.658.008,00

0

0

7.503.624,00

7.499.121,83

0

0

7.298.900,00

7.268.974,51

0

0

13.355.000,00

13.355.000,00

0

0

7.736.700,00

6.274.904,00

0

0

2.849.800,00

2.845.240,32

0

0

1.191.536,55

957.201,03

0

0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Υδατικών Πόρων

1

3

1

3

1

1

1

1

4

4

4

4

1

4

1

4

Πρόληψη &
Αντιμετώπιση
Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Πρόληψη &
Αντιμετώπιση
Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
Συστημάτων-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄
προτεραιότητας κατά την Οδηγία
91/271

352517

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ

5302

Αντιπλημμυρικά έργα

1.798.123,62

1.798.123,62

0

0

327051

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

5302

Αντιπλημμυρικά έργα

136.406,26

136.406,26

0

0

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

2.002.686,00

2.002.686,00

2.002.686,00

2.002.686,00

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

3.201.018,00

2.602.453,00

0

0

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

2.254.966,59

1.832.022,86

0

0

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

541.200,00

541.200,00

0

0

1.549.873,61

1.549.718,62

0

0

562.208,77

562.208,77

0

0

270888

341277

373994

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1Ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΥΤΑ) ΘΗΒΑΣ

270889

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

364928

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

4401

370719

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

719

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

4

4

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
Διαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

1.039.444,70

1.039.444,70

0

0

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

344.400,00

344.400,00

0

0

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

885.000,00

885.000,00

0

0

2.102.559,65

2.102.349,40

24.056,17

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

365795

277091

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
KAI ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ

340399

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

365788

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

4401

Κατασκευή και αναβάθμιση
εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών

349338

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

811.524,02

811.524,02

0

0

355488

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ
ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ & ΤΑΝΑΓΡΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

2.965.283,93

2.965.283,93

0

0

360128

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

1.468.866,00

1.468.866,00

35.916,00

35.916,00

720

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Αποβλήτων

1

4

Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων

1

4

Προστασία

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

360202

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΜΑΖΙ”, “ΘΕΣΠΙΕΣ” ΚΑΙ
“ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ»

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

1.143.654,00

1.143.654,00

36.654,00

36.654,00

365236

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
Δ.Δ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

163.065,65

163.065,65

0

0

365381

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

537.155,96

537.155,96

537.155,96

537.155,96

365415

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

125.927,73

125.927,73

125.927,73

125.927,73

365442

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

186.784,17

186.784,17

186.189,86

186.189,86

365449

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” ΚΑΙ
“ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

786.900,00

786.900,00

0

0

327388

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

240.000,00

240.000,00

0

0

341276

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΕΛΥΜΝΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

271.500,00

271.500,00

0

0

721

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

1

1

1

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

4

4

4

4

4

1

4

1

4

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
Συστημάτων-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

346660

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ
'ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ' Δ.Δ. ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΡΕΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

55.000,00

55.000,00

0

0

346662

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ' Δ.Δ. ΣΤΥΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΥΡΕΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

50.000,00

50.000,00

0

0

352466

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΖΑΡΑΚΩΝ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

148.055,43

148.055,43

0

0

352467

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΚΡΙΕΖΩΝ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

212.828,50

212.828,50

0

0

352468

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τ.Δ.
ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

243.215,86

243.215,86

0

0

352469

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΒΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

227.940,77

227.940,77

0

0

356900

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

283.000,00

283.000,00

0

0

722

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
Διαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

2.062.885,39

2.062.679,10

0

0

365177

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΑΔΑ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

2.320.000,00

2.320.000,00

0

0

365382

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ. ΓΙΑΛΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

167.091,72

167.091,72

167.089,98

167.089,98

365386

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

449.190,02

449.190,02

449.190,00

444.501,63

365393

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

257.147,00

257.147,00

257.147,00

253.440,34

365402

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΕΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

259.766,01

259.766,01

259.766,01

257.064,54

365432

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
ΚΟΥΒΟΛΙ Δ.Δ. ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

22.497,46

22.497,46

22.333,49

19.178,73

723

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Αποβλήτων

1

4

Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων

1

4

Προστασία

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

365439

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

285.094,24

285.094,24

280.799,95

277.891,38

365441

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΧΑΔΑ)
ΔΗΜΟΥ ΩΡΕΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

274.025,00

274.025,00

274.025,00

261.736,00

365447

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

638.326,94

638.326,94

638.326,94

631.684,20

365448

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

251.306,66

251.306,66

251.306,66

246.805,79

379373

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΧΑΔΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

542.000,00

542.000,00

0

0

379376

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α AΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

65.000,00

65.000,00

0

0

356903

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: Α) ΧΑΔΑ ΦΟΥΡΝΑΣ, Β)
ΧΑΔΑ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ Γ) ΧΑΔΑ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

282.774,45

282.774,45

0

0

365373

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

134.875,96

134.875,96

134.875,96

134.875,96

724

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων

1

4

Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων

1

4

Προστασία

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

1)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
Δ.Δ.ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 2)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΑΔΑ Δ.Δ.ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΧΡΥΣΩΣ ΣΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΡΔΕΣΗ
3)ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ.
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΑΜΝΙΑ , ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΑΓΚΟ

365411

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

224.588,14

224.588,14

224.588,14

224.588,14

365444

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 1.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ
Δ.Δ.ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
2.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ.ΒΑΛΑΩΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

94.350,44

94.350,44

94.350,44

94.350,44

365792

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

234.000,00

234.000,00

0

0

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

1.439.555,30

1.439.555,30

0

0

360286

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ "ΑΓΙΑΝΝΟΡΕΜΑ"
και "ΛΑΜΨΑΚΟΥ" του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

503.000,00

503.000,00

0

0

364848

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Δ.
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

416.081,44

416.081,44

25.581,44

25.581,44

365380

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

167.860,33

167.860,33

167.860,33

146.947,73

725

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
Συστημάτων-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ

365384

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

65.649,95

65.649,95

63.515,00

62.989,04

365385

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

289.119,56

289.119,56

286.577,15

282.243,41

365387

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

393.835,68

393.835,68

393.835,68

359.421,76

365406

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

177.349,00

177.349,00

177.349,00

148.512,00

365431

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

271.000,00

271.000,00

257.669,50

0

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

1.057.758,48

1.057.652,70

12.102,21

0

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

1.033.200,00

1.033.200,00

36.778,23

0

365791

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

726

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

1

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ
Διαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

375242

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

890.000,00

890.000,00

0

0

377125

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ "ΒΟΥΚΟΛΙΑ"
ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

261.000,00

261.000,00

0

0

296672

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
ΑΝΕΜΟΣ Δ.Δ. ΔΕΛΦΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

186.240,00

186.240,00

0

0

349679

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

264.000,00

264.000,00

0

0

365375

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΟΣ
ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΗΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

15.709,90

15.709,90

15.709,90

15.709,90

365395

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΑΣ
ΡΕΜΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

11.845,01

11.845,01

11.845,01

11.845,01

365396

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

272.980,38

272.980,38

272.680,38

267.810,63

727

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Αποβλήτων

1

4

1

4

1

4

Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων
Προστασία
Εδαφικών
ΣυστημάτωνΔιαχείριση
Στερεών
Αποβλήτων

1

5

Τεχνική Βοήθεια
έργων Τ.Σ.

296769

1

5

Τεχνική Βοήθεια
έργων Τ.Σ.

296769

1

4

1

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

365413

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

244.864,54

244.864,54

244.864,54

239.350,15

365414

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

4408

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

125.261,96

125.261,96

125.261,96

125.261,96

352793

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
50Κ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ.

4410

Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης
στερεών αποβλήτων

570.000,00

570.000,00

0

0

4410

Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης
στερεών αποβλήτων

405.948,23

405.948,23

0

0

4410

Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης
στερεών αποβλήτων

633.450,00

633.450,00

0

0

8608

Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

152.000,00

152.000,00

0

0

8608

Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

48.000,00

48.000,00

0

0

357408

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ,
ΚΟΖΑΝΗΣ,ΑΧΑΙΑΣ,ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

728

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

0

0

0

0

446.622.987,33

409.982.648,22

92.456.366,32

54.235.159,11

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ,
ΚΟΖΑΝΗΣ,ΑΧΑΙΑΣ,ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1

7

Προστασία &
Διαχείριση
Υδατικών Πόρων

296517001

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταμών των
Υδατικών Διαμερισμάτων Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του
ΠΔ 51/2007

4509

Εκπόνηση μελετών και διαχειριστικών
εργαλείων για την αποτελεσματική
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60
(προγράμματα - μέτρα
παρακολούθησης ποιότητας, σχέδια
διαχείρισης, μηχανισμοί και μέσα
παρακολούθησης της εφαρμογής των
προγραμμάτων και των διαχειριστικών
σχεδίων)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

729

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (κωδ. ΕΠ 2)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” εκτελούνται έργα που
χωροθετούνται

στην

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

συνολικού

προϋπολογισμού

1.279.139.483,59 €. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα
ταξινομημένα ανά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

730

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

2

ΚΩ
Δ.
ΑΞ
ΟΝ
Α

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΣΤ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
ΕΤΠΑ

2

7

2

7

2

7

Ζ.. Οδικές
ΜεταφορέςΔιευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο
Ζ.. Οδικές
ΜεταφορέςΔιευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο
Ζ.. Οδικές
ΜεταφορέςΔιευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο

7

Ζ.. Οδικές
ΜεταφορέςΔιευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο

2

2

2

7

7

2

8

2

12

Ζ.. Οδικές
ΜεταφορέςΔιευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο
Ζ.. Οδικές
ΜεταφορέςΔιευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο
Η. Σιδηροδρομικό
Δικτύο ΠΑΘΕ/Π &
Πολυτροπικές
Μεταφορές
ΙΒ. Κυκλοφοριακή
και Περιβαλλοντική
Διαχείρηση Δικτύων
Μεταφορών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

352926

341193

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ1 ΤΟΥ
Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ.
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ "ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ
ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΧΑΛΚΙΔΑ"

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

178.350,00

178.350,00

0

0

2102

Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση/συμπ
λήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ

25.465.835,85

11.774.087,31

11.412.193,
15

2.119.968,21

2102

Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση/συμπ
λήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ

98.188.453,27

43.965.425,40

42.163.501,
69

6.188.454,83

2102

Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση/συμπ
λήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ

206.470.562,18

168.585.938,64

166.935.562
,67

45.131.679,0
6

2102

Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση/συμπ
λήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ

11.937.110,56

5.519.103,43

5.349.465,5
4

993.735,10

2102

Κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση/συμπ
λήρωση οδικών αξόνων ΤΕΝ-Τ

1.040.667,02

729.625,53

699.614,55

575.345,10

30.600.000,00

30.600.000,00

0

0

371534

Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ τμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγίας
Μαρίνας - Α.Κ. Ραχών
«ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(E65)»
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ "ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ
ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΧΑΛΚΙΔΑ"
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

355716

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

2201

Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρ
ωση οδών εθνικού οδικού δικτύου

276454

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ - ΔΟΜΟΚΟΥ

1701

Κατασκευή/αναβάθμιση υπεραστικού
σιδηροδρομικού δικτύου ΤΕΝ-Τ

899.924.185,85

474.099.000,00

298.854.561
,38

266.361.463,
69

277741

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΩΝ

1101

Διαχείριση και Έλεγχος της Θαλάσσιας
Κυκλοφορίας

350.100,00

350.100,00

0

0

291887

296564

341193

731

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩ
Δ.
ΑΞ
ΟΝ
Α

2

12

2

12

2

12

2

12

2

13

2

13

2

13

2

13

2

13

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΙΒ. Κυκλοφοριακή
και Περιβαλλοντική
Διαχείρηση Δικτύων
Μεταφορών
ΙΒ. Κυκλοφοριακή
και Περιβαλλοντική
Διαχείρηση Δικτύων
Μεταφορών
ΙΒ. Κυκλοφοριακή
και Περιβαλλοντική
Διαχείρηση Δικτύων
Μεταφορών
ΙΒ. Κυκλοφοριακή
και Περιβαλλοντική
Διαχείρηση Δικτύων
Μεταφορών
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

379386

Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε
επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου :
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των
ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας
Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε
επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου :
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των
ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας
Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε
επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου :
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των
ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας

355603

Προσομοιωτές εκπαίδευσης και ειδικός
εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ατυχημάτων
μεταφορών.

5314

Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας

90.000,00

90.000,00

0

0

277191

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΧΗΣ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

29.583,43

29.583,43

22.354,83

5.516,89

277195

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

29.298,13

29.298,13

16.769,43

11.755,50

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

108.996,06

108.996,06

66.193,27

39.335,15

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

4.920,00

4.920,00

4.920,00

4.920,00

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

348.655,92

269.962,00

0

0

379386

379386

277196

312109

346599

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κ.α.) ΤΗΣ ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ – ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ OMC/TENTEC ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΕΔ-Μ),
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕΒΟΑ)ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5312

Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της
Κυκλοφορίας

230.319,88

230.319,88

223.991,81

0

5312

Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της
Κυκλοφορίας

981.890,03

981.890,03

954.912,46

0

5312

Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της
Κυκλοφορίας

545.494,46

545.494,46

530.506,92

0

732

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩ
Δ.
ΑΞ
ΟΝ
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2

2

2

2

13

13

13

13

2

13

2

13

2
2

13
13

ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής

ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

346970

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εγνατίας
Οδός Α.Ε.

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

8.985,77

7.305,50

3.306,70

1.802,54

352325

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΕΠ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

80.000,00

80.000,00

0

0

358500

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕ
Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ για την κάλυψη Ειδικών
Διαχειριστικών Απαιτήσεων των έργων του ΕΠ-ΕΠ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

80.000,00

80.000,00

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

222.998,47

222.998,47

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση

5.000,00

5.000,00

0

0

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

72.664,04

72.664,04

44.128,84

26.223,43

8600
8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία
Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και

76.900,00
600.000,00

76.900,00
600.000,00

48.428,54
0

3.923,75
0

365702

372778

277197
277198

Σύνταξη Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) και αντίστοιχων Άρθρων
Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Δημόσιων
Έργων
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
υποβοήθησης της ΕΔΑΜ στον έλεγχο του προς
δημοπράτηση έργου «Υπολειπόμενες εργασίες
υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων,
επιδομής, η/μ εγκαταστάσεων, σηματοδότησης,
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης της ΝΔΣΓ
Τιθορέα – Δομοκός» (Α.Δ. 635) και στην επιτόπια
Επαλήθευση του υποέργου 1 της Πράξης
"Αποπεράτωση προαστιακού σιδ/κού σταθμού
Αττικής, τμήμα ΣΚΑ - 3 ΓΕΦΥΡΕΣ".

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ON-GOING ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

733

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

ΚΩ
Δ.
ΑΞ
ΟΝ
Α

2

13

2

13

2

2

2

2

13

13

13

13

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής

ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής

ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής
ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

296006

300250

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΠΑΘΕ

Επικαιροποίηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους για
το έργο: «Σύμβαση Παραχώρησης , Μελέτη –
Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του
αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο
μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ
Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι –
Χαλκίδα»

300250

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
(ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ –
ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)»
Επικαιροποίηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους για
το έργο: «Σύμβαση Παραχώρησης , Μελέτη –
Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –
Συντήρηση και Εκμετάλλευση του
αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο
μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ
Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και
Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι –
Χαλκίδα»

376905

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ
«ΣΚΑΡΦΕΙΑ - ΛΑΜΙΑ - ΡΑΧΕΣ»

296042

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

επικοινωνία

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

708.556,94

708.556,94

708.556,94

320.424,29

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

645.799,08

500.038,00

0

0

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

1.918,80

1.918,80

1.074,53

1.074,53

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

3.813,00

3.813,00

0

0

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

977,85

977,85

547,6

547,6

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

35.000,00

35.000,00

0

0

734

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔ
ΕΠ

2

ΚΩ
Δ.
ΑΞ
ΟΝ
Α

13

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΙΓ. Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής Αξόνων
Προτεραιότητας
Ταμείου Συνοχής

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS

296042

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
(ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ –
ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)»

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

8600

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

735

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

72.447,00

1.279.139.483,59

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

72.447,00

0

0

528.040.590

321.786.169,

,85

67

740.559.713,90

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. ΕΠ 5)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” εκτελούνται έργα που
χωροθετούνται

στην

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

συνολικού

προϋπολογισμού

34.876.624,04 €. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα ταξινομημένα
ανά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

736

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

327341003

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

328389003

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΣΕΠΕ

6517

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

328395003

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

6517

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

328415003

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
"ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΕ'"

6517

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

328419003

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

6517

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

368588003

Έρευνα του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας

6517

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

368589003

5

3

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

296335003

Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης σε άλλους φορείς

6515

296492003

Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης
Εργασίας

6515

6516

368591003
364894003

Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου και συστημάτων
ελέγχου
Μελέτη κατανομής ρόλων, αρμοδιοτήτων και καθορισμού ροών εργασίας στις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
"Καταγραφή νέας επιδότησης τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτηση εργαζομένων και
επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

737

6517

6517
6519

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Ανάπτυξη και λειτουργία
"Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης
Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας
Ανάπτυξη και λειτουργία
"Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης
Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας
Αναβάθμιση του δικτύου των ΔΥΑ
σε ενιαίο σύστημα κέντρων
παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών - "one-stop shops"
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Αναβάθμιση των μηχανισμών
επιτήρησης της αγοράς εργασίας
για τη μείωση της αδήλωτης
εργασίας
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού,
διοικητικού, δημοσιονομικού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

2.186,33

2.186,33

1.858,38

743,35

6.073,13

6.073,13

3.068,14

0

1.943,40

1.943,40

0

0

4.858,50

4.858,50

3.397,00

0

9.875,00

9.875,00

0

0

2.370,00

2.370,00

2.356,37

0

15.800,00

15.800,00

0

0

2.370,00

2.370,00

0

0

2.370,00

2.370,00

0

0

971,7

971,7

0

0

355,5

355,5

355,5

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

364896003

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6519

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

364897003

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΩΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

6519

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

364898003

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

6519

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

364899003

Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του θεσμού της
κοινωνικής οικονομίας/κοινωνικών επιχειρήσεων

6519

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

328072003

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ/ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

8118

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

292471003

Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των
αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ

71111

5

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

375205

Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
& Άτυπης Μάθησης- ΑΠ3

73121

3

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

327099003

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΔΒΜ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

73121

5

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

738

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

πλαισίου με στόχο την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού,
διοικητικού, δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού,
διοικητικού, δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού,
διοικητικού, δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις
Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού,
διοικητικού, δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις
Στήριξη του υπό σύσταση
οργανισμού για την
αποτελεσματική παρακολούθηση
και εφαρμογή των πολιτικών
κοινωνικής ενσωμάτωσης και
κοινωνικής προστασίας
Αναδιάρθρωση και επέκταση του
ρόλου και των αρμοδιοτήτων του
Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ
Ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ
Ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

728,78

728,78

704,48

462,15

474

474

0

0

2.370,00

2.370,00

1.572,99

0

9.875,00

9.875,00

0

0

26.070,00

26.070,00

25.698,94

6.723,69

7.900,00

7.900,00

7.512,77

7.317,35

12.802,23

12.802,23

0

0

13.825,00

13.825,00

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

5

5

5

5
5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

6

6

6

6

6

6

6
6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Συστημικές Παρεμβάσεις στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

327955003

337955

374163

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.Β.Μ.

Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου

Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

374635

Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

375772

2-Π. "Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου"

303160

303160

303160
303160

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
(ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
(ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
(ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

739

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

73121

Ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ

213.537,00

213.537,00

0

0

62221

Κατάρτιση εργαζομένων και
προώθηση σύγχρονων τεχνικών
δια βίου μάθησης στις
Επιχειρήσεις

255.150,00

255.150,00

0

0

62221

Κατάρτιση εργαζομένων και
προώθηση σύγχρονων τεχνικών
δια βίου μάθησης στις
Επιχειρήσεις

107.790,04

107.790,04

107.790,04

0

62221

Κατάρτιση εργαζομένων και
προώθηση σύγχρονων τεχνικών
δια βίου μάθησης στις
Επιχειρήσεις

78.000,00

78.000,00

0

0

62221

Κατάρτιση εργαζομένων και
προώθηση σύγχρονων τεχνικών
δια βίου μάθησης στις
Επιχειρήσεις

178.219,80

178.219,80

0

0

62223

Εξατομικευμένες δράσεις για τη
δια βίου μάθηση των
αυτοαπασχολουμένων και
αγροτών

110.040,00

110.040,00

110.040,00

7.353,99

62223

Εξατομικευμένες δράσεις για τη
δια βίου μάθηση των
αυτοαπασχολουμένων και
αγροτών

90.000,00

90.000,00

90.000,00

6.014,71

62223
62223

Εξατομικευμένες δράσεις για τη
δια βίου μάθηση των
αυτοαπασχολουμένων και
αγροτών
Εξατομικευμένες δράσεις για τη

19.980,00
199.980,00

19.980,00
199.980,00

19.980,00
199.980,00

1.335,27
13.364,6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5
5

6
6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

(ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

303160

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

δια βίου μάθηση των
αυτοαπασχολουμένων και
αγροτών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
(ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ
9

62223

Εξατομικευμένες δράσεις για τη
δια βίου μάθηση των
αυτοαπασχολουμένων και
αγροτών

19.980,00

19.980,00

19.980,00

1.335,27

63232

Προώθηση της ποιότητας της
εργασίας (υγιεινή και ασφάλεια)
και αναβάθμιση εργασιακού
περιβάλλοντος

32.669,70

32.669,70

30.561,91

3.386,05

56.400,00

56.400,00

26.248,28

0

349585003

Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εκπόνηση εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου

339881003

Ανάπτυξη εξειδικευμένων καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών διοίκησης
επιχειρήσεων, ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και υποστήριξης των
κοινωνικών εταίρων με στόχο τις καινοτόμες προτάσεις πολιτικής για το ζήτημα της
διαχείρισης της ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα

67233

Ενθάρρυνση της ενεργού
συμμετοχής του εργατικού
δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας
(Ενεργός γήρανση )

292558003

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

33.893,58

33.893,58

30.006,94

9.796,72

292572003

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

60.348,00

60.348,00

25.455,91

13.717,8
7

292636003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

210.795,00

210.795,00

189.321,25

71.113,7
7

292637003
296162003

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΒ
Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης

81241
81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων
Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας

12.972,00
26.546,46

12.972,00
26.546,46

11.484,33
26.546,46

1.942,22
21.569,5

740

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5
5

6
6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

των κοινωνικών εταίρων

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ
1

296250003

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

39.480,00

39.480,00

31.005,90

5.388,66

296251003

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

33.840,00

33.840,00

33.546,16

7.846,15

296252003

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

2.820,00

2.820,00

2.481,61

620,4

296253003

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

29.610,00

29.610,00

22.560,00

2.154,20

296254003

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

50.760,00

50.760,00

50.337,00

6.368,88

296255003

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

67.680,00

67.680,00

66.678,05

19.344,2
3

296256003
296257003

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

81241
81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων
Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας

11.590,20
14.100,00

11.590,20
14.100,00

9.475,20
0

532,16
0

741

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

9

5

9

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Ενίσχυσης της
Προσαρμοστικότητας του
Ανθρώπινου Δυναμικού και των
Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

των κοινωνικών εταίρων

296403003

Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

95.034,00

95.034,00

90.091,58

26.628,6
4

296487003

Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

48.250,20

48.250,20

39.754,25

5.540,36

296539003

Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

174.620,17

174.620,17

162.767,99

34.013,2
3

301026003

Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

5.288,96

5.288,96

5.288,96

3.173,37

346528003

Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ
στο ΕΠΑΝΑΔ

81241

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων

11.280,00

11.280,00

0

0

18.330,00

18.330,00

2.256,00

251,67

1.439.953,20

1.439.953,2
0

0

0

384.000,00

384.000,00

0

0

352717003

373400
374742

Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας
στις μικρές επιχειρήσεις
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και
Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα
πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ Β΄ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

742

81241

66316
66316

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας
των κοινωνικών εταίρων
Συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων βάσει
στοχευμένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων βάσει

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

5

5

5

5

5

5

5

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

292750003

Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης

66316

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

349256003

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

66316

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

372925003

Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού "voucher"

66316

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

373940003

Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης (2012)

66316

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374427

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374466

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

376157

«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.»

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

9

5

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

374399

374449
374472

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

743

66317

66317

66317

66317

66317
66317

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

στοχευμένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων βάσει
στοχευμένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων βάσει
στοχευμένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων βάσει
στοχευμένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων βάσει
στοχευμένης ηλικιακής και
κλαδικής προσέγγισης
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

292.800,00

292.800,00

260.364,29

251.132,
61

146.400,00

146.400,00

146.400,00

108.352,
21

5.307,00

5.307,00

0

0

146.400,00

146.400,00

146.400,00

0

1.633.250,00

1.633.250,0
0

0

0

137.418,75

137.418,75

0

0

163.593,75

163.593,75

0

0

98.156,25

98.156,25

0

0

98.156,25

98.156,25

0

0

163.593,75

163.593,75

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

5

5

5

5

5

5

5

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

374491

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ - Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφεριακή Ενότητα (Δήμος) Κύμης - Αλιβερίου

66317

374577

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε
Τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

66317

376159

«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.»

66317

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374400

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374473

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374395

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

66317

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374517

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

66317

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

374576

ΒΙΟΖΩ. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα
(Νομός) Φθιώτιδας

66317

5

9

5

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

374618
376156

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φθιώτιδας
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

744

66317

66317

66317
66317

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

19.631,25

19.631,25

0

0

65.437,50

65.437,50

0

0

1.014.853,13

1.014.853,1
3

0

0

488.009,38

488.009,38

0

0

163.593,75

163.593,75

0

0

681.728,13

681.728,13

0

0

471.837,50

471.837,50

0

0

147.234,38

147.234,38

0

0

130.875,00

130.875,00

0

0

196.312,50

196.312,50

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.»

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

9

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

9

5

9

5

9

5

9

5

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

περιφέρειες σταδιακής εισόδου

5

5

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

12

12

5

12

5

12

Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

374396

374453

374468

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ

328217

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (2010-2011)
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον
υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και
αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (2011)

346809

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου (2011-2012)

292553

339754

270982

355446

377269003

Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων, στις 2 περιφέρειες
σταδιακής εισόδου.
Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης, για άνεργους μετανάστες - παλιννοστούντες πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί
ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

66317

ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας
Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας

69321

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής

1.681.300,00

1.681.300,0
0

1.395.144,
35

1.359.75
4,36

69321

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής

2.196.100,80

2.196.100,8
0

2.194.970,
45

1.664.09
0,00

69321

Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής

2.482.670,40

2.482.670,4
0

1.914.882,
90

1.014.64
5,47

69431

Ενέργειες στήριξης ατόμων που
χρήζουν βοήθειας(ΚΗΦΗ)

1.376.550,00

1.376.550,0
0

834.375,60

250.312,
68

71411

Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών
ομάδων

1.454.962,74

1.454.962,7
4

1.396.647,
60

1.155.74
0,86

1.336.000,00

1.336.000,0
0

0

0

8.935,20

8.935,20

0

0

66317

66317

Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

71411

Δημιουργία και λειτουργία "Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης"

71411

745

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών
ομάδων
Παρεμβάσεις για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών
ομάδων

536.525,00

536.525,00

0

0

179.953,13

179.953,13

0

0

98.156,25

98.156,25

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

5

12

5

12

5

12

5

12

5

5

15

15

5

15

5

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Πλήρης ενσωμάτωση του
Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια
κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

365368

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

71412

Πρόληψη του ιδρυματισμού και
του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση
και λειτουργία Στεγών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ

376029

Ανοιχτοί δρόμοι στην κοινωνική οικονομία

71414

Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες

250.000,00

250.000,00

0

0

375868

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην ΕΥΒΟΙΑ

71414

Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες

300.000,00

300.000,00

0

0

376030

ΤΟΠΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

71414

Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες

250.000,00

250.000,00

0

0

71511

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Πρόληψη της χρονιοποίησης των
νέων περιστατικών Αποκατάσταση ατόμων με
προβλήματα ψυχικής υγείας

1.548.000,00

1.548.000,0
0

0

0

71511

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Πρόληψη της χρονιοποίησης των
νέων περιστατικών Αποκατάσταση ατόμων με
προβλήματα ψυχικής υγείας

297.650,00

285.000,00

263.100,00

0

33.840,00

33.840,00

30.456,00

0

126.730,80

126.730,80

124.192,80

0

373826

Δημιουργία 48 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

375575

«ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομ. Ψυχ. Υγ. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας»
- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ: «Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο με
παροχή Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού»

296454003

Ongoing αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από
το 2011 μέχρι και το 2015

71512

349600003

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

71512

746

Εξασφάλιση του συνεχούς της
φροντίδας - Μετασχηματισμός
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ολοκλήρωση της κάλυψης των
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές
δομές
Εξασφάλιση του συνεχούς της
φροντίδας - Μετασχηματισμός

900.000,00

900.000,00

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ολοκλήρωση της κάλυψης των
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές
δομές

328156

328186

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΟΥΝΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

376612

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με
ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα Νομού Φωκίδας

340181

«ΑΡΙΑΔΝΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΕΘΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15

337862003

KATAΡΤΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

747

71512

Εξασφάλιση του συνεχούς της
φροντίδας - Μετασχηματισμός
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ολοκλήρωση της κάλυψης των
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές
δομές

330.000,00

330.000,00

0

0

71512

Εξασφάλιση του συνεχούς της
φροντίδας - Μετασχηματισμός
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ολοκλήρωση της κάλυψης των
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές
δομές

1.300.000,00

1.300.000,0
0

0

0

71512

Εξασφάλιση του συνεχούς της
φροντίδας - Μετασχηματισμός
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων Ολοκλήρωση της κάλυψης των
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές
δομές

200.000,00

200.000,00

0

0

71513

Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής
υγείας και στελεχών άλλων τομέων
κοινωνικής φροντίδας

65.540,80

65.540,80

65.532,75

5.997,01

71513

Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής
υγείας και στελεχών άλλων τομέων
κοινωνικής φροντίδας

98.136,00

98.136,00

12.408,00

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

15

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

374184

Ολοκληρωμένη Κοινοτική Φροντίδα από Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις περιφέρεις
σταδιακής εισόδου

374752

ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ

295389003

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

296005003

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

296345003

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

300311003

Δικτύωση και Συνεργασία Κινητών Μονάδων και διασύνδεσης τους με φορείς της
Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πανελλαδικό
επίπεδο

748

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

2.250.000,00

2.250.000,0
0

0

0

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

556.800,00

556.800,00

0

0

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

13.293,48

13.293,48

13.246,62

13.246,6
2

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

3.948,00

3.948,00

3.948,00

3.926,73

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

338.400,00

338.400,00

203.686,68

18.466,2
6

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

4.551,48

4.551,48

4.551,48

3.889,57

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

5

15

5

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

312120003

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

339499003

KAMΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ. ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

351876003

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

374588003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΕΙΚΤΩΝ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

374589003

372049

"ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ" Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και θεραπευτικών
πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων ψυχικών διαταραχών
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντιδα Υγείας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ
ΘΗΡΑΣ)

749

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

44.242,98

44.242,98

36.733,88

10.812,9
6

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

193.452,00

193.452,00

7.896,00

0

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

11.167,20

11.167,20

11.167,20

67,52

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

31.020,00

31.020,00

0

0

17.151,24

17.151,24

0

0

22.320,00

22.320,00

0

0

71514

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.
Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

5
5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

15
15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

372049

277329003

355215

376067

339465003
346761003

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ
ΘΗΡΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιολόγηση συστήματος ποιότητας στις δομές εξωτερικών
ασθενών 3 νοσοκομείων στις δύο περιφέρειες σταδιακής εισόδου

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας –
Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγνωστικών Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου

Υποστήριξη και Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του
Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά (7) ΥΠΕ της Χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις
Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της
χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ

750

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

71514

Ανάπτυξη και υλοποίηση
οριζόντιων και διατομεακών
προγραμμάτων πρόληψης.

40.920,00

40.920,00

0

0

71521

Μηχανισμός Υποστήριξης και
Δράσεις για την υποστήριξη της
υλοποίησης των δράσεων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

19.040,16

19.040,16

19.040,16

19.040,1
6

71522

Διασφάλιση ποιότητας με
ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπίστευσης και πιστοποίησης
Δημόσιων φορέων παροχής ΠΦΥΑνάπτυξη Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων

48.750,00

48.750,00

0

0

71522

Διασφάλιση ποιότητας με
ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπίστευσης και πιστοποίησης
Δημόσιων φορέων παροχής ΠΦΥΑνάπτυξη Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων

24.850,00

24.850,00

0

0

71522
71522

Διασφάλιση ποιότητας με
ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπίστευσης και πιστοποίησης
Δημόσιων φορέων παροχής ΠΦΥΑνάπτυξη Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων
Διασφάλιση ποιότητας με

55.272,00
14.100,00

55.272,00
14.100,00

10.998,00
0

7.242,55
0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

5

15

5

15

5

5

15

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

352692003

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπίστευσης και πιστοποίησης
Δημόσιων φορέων παροχής ΠΦΥΑνάπτυξη Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων

71522

Διασφάλιση ποιότητας με
ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπίστευσης και πιστοποίησης
Δημόσιων φορέων παροχής ΠΦΥΑνάπτυξη Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων

55.844,46

55.844,46

0

0

16.356,00

16.356,00

0

0

357535003

Μηχανισμός Υποστήριξης για την εφαρμογή της Οδηγίας περί των δικαιωμάτων των
ασθενών στη Διασυνοριακή υγιειονομική περίθαλψη

71522

Διασφάλιση ποιότητας με
ανάπτυξη προγραμμάτων
διαπίστευσης και πιστοποίησης
Δημόσιων φορέων παροχής ΠΦΥΑνάπτυξη Θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων

370545003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

71523

Δικτύωση Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

56.384,21

56.384,21

0

0

71524

Εκπαίδευση & Κατάρτιση του
Προσωπικού όλων των βαθμίδων
και υπηρεσιών Υγείας

33.732,25

33.732,25

33.358,57

11.198,1
7

71524

Εκπαίδευση & Κατάρτιση του
Προσωπικού όλων των βαθμίδων
και υπηρεσιών Υγείας

30.732,36

30.732,36

0

0

352713

370473003

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου της ΠΦΥ

751

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

5

15

5

15

5

15

5

5

15

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

376893003

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

71524

Εκπαίδευση & Κατάρτιση του
Προσωπικού όλων των βαθμίδων
και υπηρεσιών Υγείας

37.979,76

37.979,76

0

0

56.090,26

56.090,26

2.973,98

991,33

348100003

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΥΚΑ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ

71531

Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης
της διοικητικής ικανότητας
Φορέων και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας

277242003

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

71532

Ανάπτυξη συστήματος
παρακολούθησης δεικτών Υγείας

169.200,00

169.200,00

123.878,57

86.724,9
0

277303003

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

71532

Ανάπτυξη συστήματος
παρακολούθησης δεικτών Υγείας

169.200,00

169.200,00

100.487,88

66.493,6
5

483.201,31

483.201,31

337.461,81

162.426,
64

157.357,84

157.357,84

124.354,58

26.393,0
9

277304003

Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη των
νοσημάτων

71533

301205003

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

71533

752

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού
Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

5

15

5

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

328773003

337822003

339448003

339456003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας και προβολής για την εφαρμογή
Εθνικού Αντικαπνιστικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας

Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας

ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ ΣΕ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και 150 ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

48.736,37

48.736,37

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

7.122,49

7.122,49

1.243,64

516,02

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

21.714,00

21.714,00

3.948,00

511,74

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

71.393,04

71.393,04

62.577,71

8.597,05

83.997,93

83.997,93

83.997,93

0

31.285,08

31.285,08

0

0

346816003

ΥΔΡΙΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΗΣΜΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

71533

346817003

ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

71533

753

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού
Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

346818003

372491003

372887003

372969003

372973003

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ - ΕΥ ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα "ΠΑΝΔΩΡΑ" - Δράσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Επιτήρηση και τον
Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και την Ορθολογική Χρήση των
Αντιβιοτικών στα Δημόσια Νοσοκομεία

754

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

39.575,77

35.943,05

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

27.363,95

27.363,95

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

83.537,25

83.537,25

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

34.427,35

34.427,35

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

139.489,06

139.489,06

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

5

5

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

15

15

15

5

15

5

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας
του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Εδραίωση της μεταρρύθμισης
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας ,
Ανάπτυξη της Α΄θμιας
Φροντίδας Υγείας και
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

374076003

374077003

374143003

374440003

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

"ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΑΣΚΗΣΗ" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΣ
ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

23.688,00

23.688,00

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

29.683,32

29.683,32

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

165.902,94

165.902,94

0

0

71533

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού

17.068,98

17.068,98

0

0

30.134,46

30.134,46

0

0

47.907,96

47.907,96

0

0

376613003

Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με
έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών

71533

372071003

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση
Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

71534

755

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

Θεματικά προγράμματα και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την
πρόληψη και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού
και ειδικών κατηγοριών
πληθυσμού
Δικτύωση και διασύνδεση
υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ.
Ειδικές δράσεις ανάπτυξης και
ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου
δυναμικού φορέων και υπηρεσιών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

του πληθυσμού στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

18
18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

5

5

5
5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΔΥ.

341286003

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

415,8

415,8

310,65

0

346864003

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

616

616

612,96

0

346934003

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

6.160,00

6.160,00

6.160,00

883,44

352404003

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

2.587,20

2.587,20

1.193,35

0

352476003

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Κ.Λ.Π.

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

5.728,80

5.728,80

0

0

355401003

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

2.464,00

2.464,00

1.537,23

0

365058003

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

12.320,00

12.320,00

12.320,00

710,05

365438003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔ/ΕΦΑ/ΕΦΔ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

8500

9.240,00

9.240,00

0

0

279376

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου)

8501

11.793,68

11.793,68

5.523,31

5.483,22

287373

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε (2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου)

8501

8.892,00

8.892,00

7.024,38

6.342,45

287394
287403

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” Γ’
ΚΠΣ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ WEB

8501
8501

8.964,18
5.995,95

8.964,18
5.995,95

8.964,18
5.995,95

8.964,18
5.995,95

756

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

SITE ΕΥΔΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

287416

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Ε (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)

8501

295405003

ΑΓΟΡΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

295406003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (BACK-END) ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (FRONT-END) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΔ
“AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

295419003

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 -2010

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

295420003

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. ΤΟΥ Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 – 2010

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

295421003

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ FORA ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

296243003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

296295003

Αγορά Η/Υ & Περιφερειακών για την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

8501

18
18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

296296003
296370003

Προμήθεια ειδικού λογισμικού για την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της υποδομής Primavera για

8501
8501

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

757

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

8.255,58

8.255,58

8.255,58

8.255,58

369,6

369,6

369,6

369,6

12.320,00

12.320,00

5.211,36

4.216,38

9.240,00

9.240,00

704,64

704,19

12.320,00

12.320,00

123,2

123,2

1.848,00

1.848,00

0

0

7.077,84

7.077,84

6.960,80

6.960,80

369,6

369,6

369,6

369,6

6.160,00
1.108,80

6.160,00
1.108,80

948,54
1.098,64

860,95
1.098,64

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

το χρονικό προγραμματισμό και τη παρακολούθηση των πράξεων που εντάσσονται
στους Θεματικούς άξονες προτεραιότητας 4, 5 & 6 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» του ΕΣΠΑ

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

300927003

Παροχή υπηρεσιών, υποστήριξης και συντήρησης προσαρμοσμένου λογισμικού,
βάσεων δεδομένων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

302891003

Διοργάνωση εκδηλωσεων/σεμιναρίων

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

310110003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

312134003

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ»

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

327390003

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 20072013

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

346641003

Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

346775003

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

346928003

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

8501

18
18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

346929003
346931003

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΣΕΚΤ

8501
8501

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

758

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

8.048,66

8.048,66

7.501,03

3.217,98

24.640,00

24.640,00

3.080,00

972,75

3.333,79

3.333,79

2.833,72

2.833,72

1.540,00

1.540,00

1.306,29

0

12.320,00

12.320,00

0

0

12.320,00

12.320,00

12.320,00

2.702,90

55.440,00

55.440,00

55.440,00

0

12.320,00

12.320,00

0

0

13.552,00
12.320,00

13.552,00
12.320,00

0
12.320,00

0
1.287,14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

5

5

5

5

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

7.706,40

7.706,40

7.706,40

7.706,40

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

8.845,26

8.845,26

8.845,26

8.845,26

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

11.793,68

11.793,68

11.444,59

11.444,5
9

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

7.759,44

7.759,44

7.759,44

7.759,44

27.720,00

27.720,00

16.570,46

1.657,05

8.334,48

8.334,48

8.334,48

8.334,48

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

346933003

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

349457003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

8501

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

355155003

Λογιστική Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών (ΕΥΕ)

8501

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

376848003

287391

287420

287423

277788003

292555003
295408003

Πιστοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» κατά ISO
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΕΡΑ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΔΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΕΚΑ (2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)
Εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
“ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από το 2000 μέχρι και το 2009
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ Ε.Π.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

759

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

8601

346932003

18

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

8501

18

5

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης ,παρακολούθησης και
ελέγχου του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

8601
8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση
Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

6.160,00

6.160,00

0

0

1.232,00

1.232,00

0

0

3.080,00

3.080,00

612,96

0

3.080,00

3.080,00

1.108,80

221,76

616

616

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

296298003

18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

296299003

18
18

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

296300003
296301003

5

5

5
5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

295409003

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

186.830,74

186.830,74

137.550,74

68.775,3
7

295410003

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

61.600,00

61.600,00

0

0

295412003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΕΠ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

43.120,00

43.120,00

0

0

295415003

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ ΤΟΥ
ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

9.689,68

9.689,68

9.689,68

9.689,68

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

9.689,68

9.689,68

9.689,68

9.689,68

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

4.318,78

4.318,78

4.318,78

4.318,78

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

2.356,20

2.356,20

2.356,20

2.356,20

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

6.674,65

6.674,65

6.674,65

6.647,10

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

2.932,16

2.932,16

2.481,40

2.481,40

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

9.163,00

9.163,00

7.330,40

7.330,40

8601
8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση
Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,

9.163,00
6.597,36

9.163,00
6.597,36

7.788,58
4.924,92

4.673,15
4.924,92

295416003

296024003

296051003

296168003

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ
Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία διαδικασιών απλούστευσης στην ένταξη και
παρακολούθηση πράξεων που θα εντάσσονται στους άξονες 4 και 5 του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΣΥΔ)»
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ Η / ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΕ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΧΛΟ ΤΗΝ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ
ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΑ ΚΕΠ

760

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

5

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

Αξιολόγηση

296336003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΥΤΩΝ

302884003

"Ανάπτυξη, επικαιροποίηση, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ΕΥΣΕΚΤ"

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

3.696,00

3.696,00

3.696,00

3.696,00

303129003

Θεματικές μελέτες αξιολόγησης

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

15.400,00

15.400,00

3.409,56

3.409,56

304114003

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών/μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΣΕΚΤ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

6.160,00

6.160,00

6.160,00

2.121,50

304297003

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

55.440,00

55.440,00

0

0

322719003

Σύμβουλος Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης & Υποβοήθησης της Υλοποίησης Δράσεων
του Ε.Π. «Ειδικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

616

616

378,84

378,84

327386003

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

739,2

739,2

739,2

0

340000003

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

7.392,00

7.392,00

0

0

340002003

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

924

924

924

924

346854003

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

2.772,00

2.772,00

2.772,00

0

346888003

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

308

308

298,76

0

296304003

761

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

3.298,68

3.298,68

2.968,81

2.968,81

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

8.796,48

8.796,48

7.301,00

7.301,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

348091003

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΑΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

6.160,00

6.160,00

0

0

357060003

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

120.120,00

120.120,00

0

0

360283003

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

7.576,80

7.576,80

0

0

363190003

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

1.136,52

1.136,52

1.136,52

1.136,52

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

1.136,52

1.136,52

1.136,52

1.136,52

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

1.136,52

1.136,52

0

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

924

924

0

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

1.136,52

1.136,52

1.136,52

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

3.696,00

3.696,00

3.409,56

0

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

17.784,00

17.784,00

3.235,13

3.235,13

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

8.892,00

8.892,00

8.892,00

8.892,00

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

246.400,00

246.400,00

229.214,11

97.359,2
7

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

6.160,00

6.160,00

6.160,00

3.389,77

370711003

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

372062003

Αμοιβές Συμβούλων Αξιολόγησης

365389003

374592003

376190003

Μελέτη για την καταγραφή και αποτύπωση των μορφών και των χαρακτηριστικών
της ανεργίας στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία
Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη του νέου πλαισίου της εναρμόνισης της
οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών
φροντίδας

295417003

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ)

296394003

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

287376

287379

762

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

5

18

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

296446003

Υλοποίηση Επικοινωνιακού Προγράμματος στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

96.773,60

96.773,60

22.114,40

3.114,79

296620003

Δράσεις προβολής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

15.400,00

15.400,00

5.252,26

2.849,63

312127003

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΕΚΑΕ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

4.004,00

4.004,00

0

0

346927003

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

12.320,00

12.320,00

0

0

346935003

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

1.232,00

1.232,00

0

0

349455003

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

6.160,00

6.160,00

0

0

349456003

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

7.392,00

7.392,00

325,8

0

352402003

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

2.464,00

2.464,00

242,46

0

352474003

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

6.160,00

6.160,00

588,72

0

352475003

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

2.464,00

2.464,00

0

0

352843003

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

24.640,00

24.640,00

1.083,08

0

364967003

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

9.240,00

9.240,00

0

0

369417003

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΩΣ ΕΦΔ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

1.848,00

1.848,00

1.848,00

1.412,97

763

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
MIS

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑΣ
ΠΡΑΞ
ΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

764

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕ
ΙΣ ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

ΠΛΗΡΩ
ΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ

34.876.624,0

34.860.341,

12.158.683

6.901.14

4

32

,50

3,41

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (κωδ. ΕΠ 6)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ “ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” εκτελούνται έργα που
χωροθετούνται

στην

Περιφέρεια

Στερεάς

Ελλάδας

συνολικού

προϋπολογισμού

42.749.249,30 €. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα ταξινομημένα
ανά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

765

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

6

6

6

6

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

3

3

3

3

3

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

72101

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

2.388.990,76

2.388.990,76

2.387.586,76

1.697.390,04

72101

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

3.753.652,04

3.753.652,04

3.743.571,32

1.375.290,54

72101

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

130.027,26

130.027,26

117.569,76

0

72101

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

603.618,76

603.618,76

198.623,98

5.587,94

72102

Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ'
βάθμιας Εκπαίδευσης

541.200,00

541.200,00

539.360,25

0

72103

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναμόρφωση περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης

16.838,70

16.838,70

16.685,10

13.187,65

72103

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναμόρφωση περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης

33.666,30

33.666,30

33.359,21

26.366,61

21.833,70

21.833,70

21.634,54

17.099,61

160.931,55

160.931,55

136.673,55

14.961,91

955.704,42

955.704,42

786.540,42

725.984,24

296723

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η
Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα
Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 3»

355438

Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Α.Π. 3

295379
003

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική
Εφαρμογή"

295450
003

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο
πρόγραμμα σπουδών

374878
003

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα
και Βοηθήματα

328288

«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την
αειφορία – δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 3»

328288

«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την
αειφορία – δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 3»

328288

«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την
αειφορία – δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 3»

72103

299514

Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο
Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη
Παιδική Ηλικία - ΑΠ3

72104

303330

Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση - ΑΠ3

72104

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναμόρφωση περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
'Εφαρμογή ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
'Εφαρμογή ξενόγλωσσων
προγραμμάτων σπουδών στην
Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

766

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

346785

352488

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης φιλαναγνωσίας
των μαθητών - ΑΠ3

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

72105

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

48.734,92

48.734,92

41.500,37

4.568,68

72105

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

56.271,60

56.271,60

0

0

72105

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

8.882,50

8.882,50

8.882,50

4.968,52

302561
003

Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ 3
"Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική
ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Εργο
τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων
σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ" Οριζόντια Πράξη

339815
003

Επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού
εκπ/κου υλικού για την ενίσχυση της εκπ/κης
διαδικασίας

72105

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

27.643,00

27.643,00

21.318,00

452,17

339816
003

Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της
γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο

72105

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

28.542,25

28.542,25

17.129,75

149,07

339817
003

Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών
εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του
Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα.

72105

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην
Εκπαίδευση

35.043,25

35.043,25

15.243,25

155,54

133.363,45

133.363,45

106.741,25

17.228,85

381.438,75

381.438,75

317.641,57

36.851,02

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0

246.460,50

246.460,50

227.623,00

77.208,02

295381
003

296175
003

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης,
διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη

364882
003
296441
003

Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού
και υποστηρικτικού μηχανισμού για την
διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής
Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής

72111

72113

72113
72115

Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος
αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκμηρίωσης των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος
αξιολόγησης, διασφάλισης της
ποιότητας και τεκμηρίωσης των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων -

767

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

6

3

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

6

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

355294
003

βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και
Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού,
Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και
Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού
Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής
Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου
εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα,
Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για
τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και
Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού
για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας
Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός
των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης
Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας
Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,
Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης
Εκπαιδευτικού Υλικού και Ανάπτυξης των
Υποδομών για τη Ψηφιακή Βάση Γνώσεων
«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης
σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο
για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

356941
003

Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας
Σχολικής Μονάδας

72115

374554
003

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την
εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών
και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

72115

296442
003

298759
003

300421
003

303141
003
370398
003

Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά
«Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, στους Άξονες
Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

27.500,00

27.500,00

27.473,88

11.890,36

72115

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

819.637,50

819.637,50

706.729,29

316.436,30

72115

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

54.605,46

54.605,46

54.605,46

0

653.159,89

653.159,89

491.464,81

12.718,19

12.375,00

12.375,00

12.375,00

1.058,86

18.201,85

18.201,85

0

0

123.750,00

123.750,00

83.407,72

20.142,44

55.000,00

55.000,00

0

0

72115

72115

72116

72117

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία
Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης - Προγράμματα
Ομογένειας
Πιστοποίηση μαθητών σε ICT &
εφαρμογές για την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας

768

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

298349

300120

357429

299906

356905

299906

356905

299906

356905

299906

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ, στον Άξονα
Προτεραιότητας 3»
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η
Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων
ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία"
- ΑΠ3
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων
Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες
(Project)-AΠ3
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π.

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012 στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π.

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012 στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π.

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012 στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π.

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

72118

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

4.262.407,00

4.262.407,00

1.050.404,39

21,02

72118

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

90.945,00

90.945,00

89.844,42

11.016,13

72118

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

40.277,50

40.277,50

35.277,50

0

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

49.562,00

49.562,00

49.461,45

15.929,47

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

48.636,00

48.636,00

42.630,00

0

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

49.562,00

49.562,00

49.461,45

15.929,47

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

48.636,00

48.636,00

42.630,00

0

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

49.562,00

49.562,00

49.461,45

15.929,47

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

48.636,00

48.636,00

42.630,00

0

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

49.562,00

49.562,00

49.461,45

15.929,47

769

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

3

6

3

6

3

6

6

3

3

6

3

6

3

6

3

6
6

3
3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

349633


Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012 στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
«Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π.

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και
προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012 στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής
κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με
αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην
τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - Διακρατικές
συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της
εκπαιδευσης - ΑΠ3

376836

Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την
αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και
του εκφοβισμού - ΑΠ3

72122

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

31.412,50

31.412,50

0

0

277425
003

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

72122

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

19.910,74

19.910,74

19.322,24

12.246,34

302349

MOΔΙΠ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72123

Μονάδα Διασφάλισης Ποιοότητας των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

155.000,00

155.000,00

155.000,00

41.202,80

328080

ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λαμιας

72123

Μονάδα Διασφάλισης Ποιοότητας των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

268.000,00

268.000,00

218.000,00

0

339794
298773

ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

72123
72127

Μονάδα Διασφάλισης Ποιοότητας των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης

280.000,00
41.250,00

280.000,00
41.250,00

280.000,00
41.250,00

687,6
5.993,71

356905

299906

356905

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

48.636,00

48.636,00

42.630,00

0

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

49.562,00

49.562,00

49.461,45

15.929,47

72120

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών /
Εισαγωγική Επιμόρφωση

48.636,00

48.636,00

42.630,00

0

72122

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

30.071,65

30.071,65

30.071,50

0

770

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

003

299908
003

341267
003

296579
003

299701
003

300263

300296

300359

300360

300380

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΓ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ»

Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές
Εξετάσεις Γλωσσομάθειας
Διαδικτυακό Σύστημα Γλωσσικής Αξιολόγησης:
τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας για
παιδιά και εφήβους
Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας
εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και
δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα
μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια
και Β’/βάθμια εκπαίδευση
Ανάπτυξη βάσης και δημιουργία πρωτότυπης
μεθοδολογίας σχεδίασης ανάπτυξης και
αξιολόγησης, εκπαιδευτικών σεναρίων για την
Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δροσιάς Ευβοίας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου- Λυκείου
Αταλάντης (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 9η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Λαμίας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Γουβών Εύβοιας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δήμου Καρύστου
(ΑΠ3)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

72127

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

167.420,00

167.420,00

160.820,00

51.837,05

72127

Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης
και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

3.575,00

3.575,00

3.575,00

0

72128

Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά
προγράμματα

54.615,00

54.615,00

54.544,88

17.007,73

288.750,00

288.750,00

65.406,00

0

6.000,00

6.000,00

3.357,90

3.357,90

10.800,00

10.800,00

6.396,00

6.396,00

8.600,00

8.600,00

4.653,09

4.653,09

6.000,00

6.000,00

4.061,46

4.061,46

13.800,00

13.800,00

7.779,75

7.779,75

72128

72130

72130

72130

72130

72130

Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά
προγράμματα
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

771

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

300415

300423

300457

300579

300589

300676

300823

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου
Βοιωτίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 7η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Θήβας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασιου Μοσχοχωριου
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μακρακώμης (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δόμβραινας
Βοιωτίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Προκοπίου Εύβοιας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 2η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου και 2ου
Λυκείου Δήμου Λαμιέων(ΑΠ3)

300963

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Θεσπιών (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου
Χαλκίδας (ΑΠ3)

301024

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αυλωναρίου (ΑΠ3)

300890

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

772

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

3.400,00

3.400,00

3.387,65

3.387,65

8.300,00

8.300,00

4.896,63

4.896,63

3.400,00

3.400,00

1.605,15

1.605,15

6.000,00

6.000,00

3.062,70

3.062,70

3.400,00

3.400,00

1.728,15

0

3.400,00

3.400,00

1.722,00

1.722,00

13.800,00

13.800,00

7.779,75

7.779,75

5.400,00

5.400,00

3.474,75

3.474,75

8.300,00

8.300,00

4.999,95

0

6.000,00

6.000,00

3.658,97

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

301038

301078

301120

301145

301274

301279

301291

302025

302029

302068

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λίμνης (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 4η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Λαμίας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 13η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου
Θηβών(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ερέτριας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου -Λυκείου
Λιβανάτων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 16η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Θήβας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 1η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Θήβας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 23η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Λαμίας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 37η Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Λαμίας
(Ροδίτσα) (ΑΠ3)

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

773

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

11.200,00

11.200,00

6.236,10

6.236,10

6.000,00

6.000,00

3.407,10

0

8.600,00

8.600,00

4.624,80

4.624,80

8.600,00

8.600,00

4.600,20

4.600,20

8.300,00

8.300,00

0

0

4.800,00

4.800,00

0

0

8.600,00

8.600,00

4.932,30

0

10.900,00

10.900,00

6.801,90

6.801,50

10.800,00

10.800,00

8.480,85

8.480,85

4.800,00

4.800,00

3.185,70

3.185,70

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

302079

302081

302086

302095

302155

302360

302422

302507

302530

302531

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κριεζών (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου- Λυκείου
Μώλου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
(ΑΠ1)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λ.Τ.
Ραπτοπούλου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 1η Σχολική Επιτροπή Δήμου Λαμιαίων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δημοτικού
Νηπιαγωγείου Ακραιφνίου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου
Ιστιαίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Δ.Δ.
Πελασγίας Δήμου Πελασγίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου Γρανίτσας Ν.

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

774

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

16.400,00

16.400,00

12.026,45

0

5.800,00

5.800,00

3.212,76

3.212,76

6.800,00

6.800,00

5.067,60

0

6.000,00

6.000,00

3.628,50

3.628,50

11.200,00

11.200,00

6.125,40

6.125,40

2.900,00

2.900,00

1.782,27

0

6.000,00

6.000,00

3.062,70

3.062,70

8.600,00

8.600,00

5.055,30

0

2.900,00

2.900,00

0

0

3.400,00

3.400,00

1.605,15

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

302673

Ευρυτανίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λιανοκλαδίου
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Εφορία Εκκλησιαστικού Γυμνασίου
Λαμίας (ΑΠ3)

302703

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Στυλίδας(ΑΠ3)

302672

302734

302840

302955

303004

303031

303091

303100

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-ΙΕΚ Αλιβερίου(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 14η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δήμου
Θηβαίων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου
Βαγίων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου
Λιβαδειάς (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Βαθέος Αυλίδας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 14η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου και 6ου

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια

775

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

3.400,00

3.400,00

1.899,12

0

2.900,00

2.900,00

2.460,00

2.460,00

8.800,00

8.800,00

6.169,68

6.169,68

13.800,00

13.800,00

8.450,10

0

6.800,00

6.800,00

5.073,75

5.073,75

11.200,00

11.200,00

6.125,40

6.122,50

6.000,00

6.000,00

3.357,90

0

3.400,00

3.400,00

1.592,70

0

7.600,00

7.600,00

4.907,70

0

19.800,00

19.800,00

11.692,38

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

303103

Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νέας Λαμψάκου
(ΑΠ3)

72130

303144

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ομβριακής (ΑΠ3)

72130

303259

303296

303313

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Γραβιάς (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 28η Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου
Λαμίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- 6η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Λαμίας
(ΑΠ3)

304074

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σκύρου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κερασοχωρίου
(ΑΠ3)

301112

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
– Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινοφύτων (ΑΠ3)

303532

302660

302792

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
–Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αλιάρτου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
–Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια

776

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8.600,00

8.600,00

5.043,00

0

3.400,00

3.400,00

0

0

3.300,00

3.300,00

0

0

6.800,00

6.800,00

5.055,30

5.055,30

13.300,00

13.300,00

8.548,50

8.548,50

3.300,00

3.300,00

2.088,00

0

3.400,00

3.400,00

0

0

8.600,00

8.600,00

4.619,88

0

6.800,00

6.800,00

5.153,70

5.153,70

14.100,00

14.100,00

8.351,70

7.876,40

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

303041

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ορχομενού (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
– Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς
(ΑΠ3)

300396

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
– Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λ.Τ. Ασωπίας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
– Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νέας Αρτάκης
(ΑΠ3)

301071

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
–Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μαντουδίου (ΑΠ3)

303508

301272

302508

302549

302678

300343

302490

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
–Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κανήθου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
–Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου & Λ.Τ. Αγίας Άννας
(ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
–1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου
Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
– Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου
Αμφίκλειας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών
συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη
- Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κάτω Τιθορέας

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

72130

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
διαδραστικών συστημάτων και
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια

777

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

11.200,00

11.200,00

6.174,60

6.174,60

3.400,00

3.400,00

1.845,00

0

11.200,00

11.200,00

7.027,96

7.027,96

8.600,00

8.600,00

4.661,70

4.661,70

10.800,00

10.800,00

8.425,50

0

3.400,00

3.400,00

1.892,97

0

8.300,00

8.300,00

5.153,70

0

13.600,00

13.600,00

8.450,10

0

3.400,00

3.400,00

1.605,15

1.605,15

3.400,00

3.400,00

1.678,95

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

6

6

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

(ΑΠ3)

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

299740

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

299986

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300340

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - 17η Σχολική Επιτροπή 7ου
Δημοτικού Σχολείου Δήμου Λαμιέων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - 7η Σχολική Επιτροπή 11ου
Δημοτικού Σχολείου ,16ου Νηπιαγωγείου Δήμου
Λαμιέων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 7ου
Δημοτικού Σχολείου, 7ου και 10ου Νηπιαγωγείου
Δήμου Λιβαδειάς (ΑΠ3)

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300593

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300667

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ.
Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Α/Θμια Σχολική Επιτροπή 1ου
Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ιστιαίας
(ΑΠ3)

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300692

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 5ου
Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)

6

3

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

300705

300726

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 6ου
Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου
Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας (ΑΠ3)

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

72131

72131

72131

72131

72131

72131

72131

72131

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά

778

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

7.200,00

7.200,00

5.756,40

0

7.200,00

7.200,00

5.873,25

5.873,25

7.200,00

7.200,00

5.756,40

5.756,40

7.200,00

7.200,00

5.383,71

5.383,71

7.200,00

7.200,00

5.466,12

0

7.200,00

7.200,00

4.960,59

4.960,59

7.200,00

7.200,00

6.455,04

6.455,04

7.200,00

7.200,00

5.106,96

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

6

6

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300740

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300748

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - 10η Σχολική Επιτροπή 6ου
Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου
Λαμιέων (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - 21η Σχολική Επιτροπή 16ου
Δημοτικού Σχολείου & 30ου Νηπιαγωγείου Δήμου
Λαμιέων (ΑΠ3)

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300774

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 18ου
Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)

72131

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300786

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - 8η Σχολική Επιτροπή 12ου
Δημ. Σχολείου Λαμίας (ΑΠ3)

72131

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

300980

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

301039

6

3

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

301050

302390

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Νέας Λάμψακου (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου
Δημοτικού Σχολείου, Ειδικού Σχολείου και 1ου
Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 19ου Δημ.
Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου
Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας (ΑΠ3)

72131

72131

72131

72131

72131

72131

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά

779

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

7.200,00

7.200,00

5.276,70

5.276,70

7.200,00

7.200,00

5.257,02

5.257,02

7.200,00

7.200,00

5.383,71

5.383,71

7.200,00

7.200,00

4.947,06

4.947,06

7.200,00

7.200,00

4.955,67

4.955,67

7.200,00

7.200,00

5.212,74

5.212,72

7.200,00

7.200,00

5.383,71

5.383,71

7.200,00

7.200,00

4.867,11

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

6

6

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

6

3

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

302577

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - 8η Σχολική Επιτροπή 5ου
Δημοτικού Σχολείου Δήμου θηβαίων (ΑΠ3)

72131

302690

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 2ου
Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου(ΑΠ3)

72131

302917

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε
δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 3ου
Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)

72131

365052

Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς
εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία-ΑΠ3

72131

298820

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - 2η
Σχολική Επιτροπή Δ. Θηβαίων του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Θήβας (ΑΠ3)

72131

300869

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –5η
Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας
(ΑΠ3)

72131

303802

299695

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου
Λιβαδειάς (ΑΠ3)
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης 1ου
Δημ. Σχολείου Καρύστου - Κοτσίκειο, Δήμου

72131

72131

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά

780

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

7.200,00

7.200,00

4.819,14

4.819,14

7.200,00

7.200,00

0

0

7.200,00

7.200,00

0

0

203.743,36

203.743,36

0

0

7.200,00

7.200,00

5.257,02

0

7.200,00

7.200,00

5.039,31

5.039,31

7.200,00

7.200,00

5.257,02

5.257,02

7.200,00

7.200,00

5.159,85

5.159,85

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Καρύστου (ΑΠ3)

6

6

6

6

6

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

6

3

6

3

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

299879

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλκίδας (ΑΠ3)

72131

300711

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή 21ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλκίδας (ΑΠ3)

72131

300849

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ερέτριας( ΑΠ3)

72131

301058

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλκίδας (ΑΠ3)

72131

303578

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς
Χαλκίδας(ΑΠ3)

72131

303607

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλκίδας (ΑΠ3)

72131

299637

Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –
Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου
& 2ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου (ΑΠ3)

72131

υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία
Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής
περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού
στην τάξη για μια ψηφιακά
υποστηριζόμενη διδασκαλία

296437
003

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών
Εξετάσεων

72132

Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

781

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

7.200,00

7.200,00

6.781,97

6.781,97

7.200,00

7.200,00

5.212,74

0

7.200,00

7.200,00

5.383,71

5.383,71

7.200,00

7.200,00

4.955,67

4.955,67

7.200,00

7.200,00

4.955,67

0

7.200,00

7.200,00

4.753,95

0

7.200,00

7.200,00

5.039,31

4.929,84

60.498,90

60.498,90

56.203,40

40.948,00

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

303334
003

Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης
μετεγγραφών

72134

Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση / e-course

8.250,00

8.250,00

8.250,00

8.245,05

341280
003

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
εκπαιδευση

72134

Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση / e-course

72.217,75

72.217,75

69.082,75

3.703,26

341282
003

Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση

72134

Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση / e-course

20.625,00

20.625,00

10.065,00

0

375214
003

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

72134

Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση / e-course

57.568,50

57.568,50

0

0

299743
003

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου
εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές
με αναπηρίες - Οριζόντια Πράξη

73101

Αναλυτικά προγράμματα ειδικών
σχολείων

78.742,68

78.742,68

19.170,25

0

312182

«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.3»

73107

Ολοήμερα Σχολεία

4.725.000,00

4.725.000,00

4.725.000,00

4.447.013,51

300608

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων
μαθητών – Α.Π. 3

73109

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

495.600,00

495.600,00

493.787,95

62.642,34

303333

Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β'
βάθμια εκπαιδευση με ενίσχυση των διακρατικών
συνεργασιών - ΑΠ3

73109

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

80.943,96

80.943,96

80.297,76

8.770,10

304272

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου - ΑΠ
3

73109

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

687.500,00

687.500,00

591.875,00

206.362,86

296427

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας
Προτεραιότητας 3

73110

Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ΖΕΠ

420.000,00

420.000,00

48.394,72

33,35

782

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

346805
003

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου
δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25
ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική
διαδικασία - Οριζόντια Πράξη
Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης - Διαμόρφωση ηλεκτρονικής
εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και
αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

296510

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ3

299660
003

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

73111

Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής Μητρώο ΑμεΑ

16.429,96

16.429,96

6.952,77

26,73

73111

Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής Μητρώο ΑμεΑ

23.265,00

23.265,00

21.890,00

1.754,83

73112

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

2.185.363,20

2.185.363,20

1.350.845,88

1.072.792,82

97.486,13

97.486,13

0

0

373491
003

"Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης" - Οριζόντια Πράξη

72401

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΙΕΚ και
λοιπών φορέων αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης - Ανάπτυξη συστήματος
πιστωτικών μονάδων

374455
003

Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων
που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού
(«voucher») για την παροχή υπηρεσιών

72405

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

10.385,38

10.385,38

0

0

363948

Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης-ΑΠ6

72405

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

253.809,09

253.809,09

0

0

272.396,12

272.396,12

0

0

148.055,30

148.055,30

0

0

363948
363948

Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης-ΑΠ6
Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης-ΑΠ6

72405
72405

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

783

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

363948

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης-ΑΠ6

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

72405

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

263.102,60

263.102,60

0

0

72405

Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

166.642,33

166.642,33

0

0

72408

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ

9.436,63

9.436,63

9.436,63

7.156,02

71.500,00

71.500,00

0

0

3.300,00

3.300,00

3.300,00

0

980.405,00

980.405,00

980.405,00

104.644,45

301172
003

Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης-ΑΠ6
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα
ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση
εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των
εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων -Οριζόντια Πράξη.

373019
003

Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών
Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.)
με σύστημα πιστωτικών μονάδων – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΠΡΑΞΗ

72408

Αναμόρφωση προγραμμάτων ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ

375315
003

"Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής
πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων
γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του
μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.
- Οριζόντια Πράξη"

72409

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ΕΠΑΛ,
ΕΠΑΣ

299972

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ

72411

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

363948

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

784

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

299965

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

72411

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

226.194,23

226.194,23

226.194,23

66.724,24

299973

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ

72411

Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

1.153.870,88

1.153.870,88

1.153.870,88

214.434,78

304300

Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί
πλοίου ετών 2008-10 ΑΠ-6

72412

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

550.000,00

550.000,00

550.000,00

346.184,80

296390

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ ΑΠ 6

72413

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

1.008.000,00

1.008.000,00

1.008.000,00

875.171,52

296195
003

Προπαρασκευαστική μελέτη έρευνα για την
τήρηση Κριτηρίων ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της
εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης

72414

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

2.200,00

2.200,00

2.015,75

78,33

296212
003

Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
εφήβους στους ΑΠ 4,5,6 - Οριζόντια Πράξη

72414

ΣΕΠ α΄βάθμιας και β΄βάθμιας
εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

35.750,00

35.750,00

19.926,50

10.903,09

299939

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72416

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

68.785,12

68.785,12

68.785,12

49.636,53

785

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

352472

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

72416

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

175.605,00

175.605,00

175.605,00

0

337133

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ

72416

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

24.450,00

24.450,00

24.450,00

838,11

299939

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72416

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

68.785,12

68.785,12

68.785,12

49.636,53

337133

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ

72416

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

114.100,00

114.100,00

114.100,00

3.911,19

337133

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ

72416

Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

24.450,00

24.450,00

24.450,00

838,11

348173

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΠ 6
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

72418

11.809,50

11.809,50

9.109,50

0

189.690,51

189.690,51

189.690,51

27.092,37

304326

72419

Γραφεία Διασύνδεσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

786

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

304301

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72419

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

187.697,15

187.697,15

187.697,15

39.846,32

304327

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

72419

Επιχειρηματικότητα Νέων γ΄βάθμιας
εκπαίδευσης

140.084,51

140.084,51

140.084,51

4.301,64

217170

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ6

72422

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας

162.899,18

162.899,18

159.078,81

158.717,74

217170

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ6

72422

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας

81.449,59

81.449,59

79.539,41

79.358,87

217170

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ6

72422

Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την
ενθάρρυνση της νεανικής
επιχειρηματικότητας

81.449,59

81.449,59

79.539,41

79.358,87

375206
003

Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής
Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

12.402,50

12.402,50

0

0

787

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

9
9

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Αναβάθμιση των συστημάτων
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και
σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

327472

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
(ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

33.628,39

33.628,39

33.628,39

17.159,28

339882

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
(ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

193.252,00

193.252,00

193.252,00

9.711,85

292580

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
(ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

7.901,25

7.901,25

7.901,25

1.526,53

292580

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
(ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

142.222,50

142.222,50

142.222,50

27.477,52

327472

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
(ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

100.885,16

100.885,16

100.885,16

51.477,85

72423

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση

7.901,25

7.901,25

7.901,25

1.526,53

78.147,00
128.250,00

78.147,00
128.250,00

78.147,00
128.250,00

71.065,51
116.628,30

292580

277391
277391

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
(ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

73703
73703

788

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου

9

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου

6

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

277391

277391

277391

277504
279365
003

277392

277392

277744

277701

277706

277709
277712

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9
Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό
πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΑΠ9
Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και
ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας εκμάθησης
της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από
Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ9
ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από
Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ9
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και
στελεχών δια βίου μάθησης - ΑΠ9
ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Α.Π. 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΠ 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΑΠ 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ9

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

12.369,00

12.369,00

12.369,00

11.248,15

107.730,00

107.730,00

107.730,00

97.967,77

24.282,00

24.282,00

24.282,00

22.081,62

406.020,00

406.020,00

406.020,00

372.563,36

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

73703

βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση
βασικών δεξιοτήτων στις νέες
τεχνολογίες

73704

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική
γλώσσα

73709

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.250,00

85.250,00

73.602,38

10.485,25

73709

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

120.820,60

120.820,60

120.820,59

88.103,59

73709

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

120.820,60

120.820,60

120.820,59

88.103,59

73709

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

112.919,36

112.919,36

112.919,36

107.644,52

73710

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

50.292,00

50.292,00

26.688,77

6.385,34

73710

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

58.708,00

58.708,00

41.486,00

4.048,29

73710

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

12.372,50

12.372,50

12.223,83

538,26

73710

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

143.320,79

143.320,79

91.911,00

8.345,92

73703

73703

789

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

6

12

6

12

6
6

12
12

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης
ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

277718

374617
003

329026

372780

329026

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ –
Α.Π. 9
Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των
πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης
"ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΠ.9"
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
"ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΠ.9"

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

73710

Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

120.544,79

120.544,79

107.492,83

61.183,43

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

4.045,11

4.045,11

0

0

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

16.166,70

16.166,70

15.970,74

9.843,17

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

118.000,10

118.000,10

114.450,41

0

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

32.333,40

32.333,40

31.941,48

19.686,35

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

132.999,70

132.999,70

128.998,79

0

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

17.166,60

17.166,60

16.958,52

10.451,97

118.000,10

118.000,10

114.450,41

0

1.094.500,00

1.094.500,00

899.335,37

1.725,59

500.000,00

500.000,00

0

0

1.665.757,50
98.000,00

1.665.757,50
98.000,00

14.932,50
98.000,00

0
27.991,19

329026

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
"ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΠ.9"

372780

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9

73711

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

328457
003

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

74001

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/τριών

380360

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

74002

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

372620
003
341231

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού

74003
74004

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

372780

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

790

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

12

6

12

6

12

6

12

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
Ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου για την προαγωγή της
έρευνας και της καινοτομίας στις 2
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

6

15

6

15

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

379346

δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΑΣ»

74005

ΘΑΛΗΣ

596.700,00

596.700,00

0

0

311542
003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ

74007

Υποτροφίες

453.750,00

453.750,00

453.750,00

416.440,98

365150
003

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με
διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης

74007

Υποτροφίες

824.670,00

824.670,00

824.670,00

57.458,67

74008

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΓΓΕΤ - Υποστήριξη
στνεργασίας ερευνητών με
παραγωγικούς φορείς

413.600,00

413.600,00

183.306,20

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

4.173,60

4.173,60

2.215,05

2.215,05

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

16.920,00

16.920,00

6.937,20

2.185,22

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

9.277,80

9.277,80

7.332,00

4.064,50

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

3.666,00

3.666,00

3.610,84

2.964,97

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

3.807,00

3.807,00

3.343,36

2.653,18

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

501,96

501,96

493,5

493,5

374071
003

277222
003
277562
003
277590
003
277774
003
277775
003

277776
003

Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν
θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant
Schemes
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"(ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ)
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά την διάρκεια
υλοποίησης του ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση”

Σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
Διοργάνωση Διήμερης Τεχνικής Συνάντησης
αναφορικά με τις Διαδικασίες Διαχείρισης και
Παρακολούθησης Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ
Μετακινήσεις – Διαμονές στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Δανία
Σύμβουλος υποστήριξης για την εκπόνηση
Ποιοτικών Κριτηρίων Ένταξης Πράξεων ανά Άξονα
Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση

791

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

277777
003

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

19.740,00

19.740,00

19.740,00

15.120,88

292445
003

Έρευνα / έρευνες για τα ζητήματα Παιδείας

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

14.100,00

14.100,00

484,53

484,53

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

2.820,00

2.820,00

1.410,00

139,73

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

2.820,00

2.820,00

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

1.974,00

1.974,00

1.664,93

1.664,93

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

2.256,00

2.256,00

1.396,69

1.396,69

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

1.387,10

1.387,10

323,45

0

2.538,00

2.538,00

2.538,00

1.702,74

14.100,00

14.100,00

4.230,00

1.257,52

15

6

15

6

15

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

292606
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

292608
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

292765
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

327932
003

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής

339858
003
346781
003

6

15

6

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ
μέσω Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων

6

6

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

292402
003

15

6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

277779
003

6

6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

Διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στη
Δανία
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
του ΥΠΕΠΘ ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του
ΕΠΕΔΒΜ

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

292603
003

Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ
ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση στελεχών των Τελικών
Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση’
Τεχνικός Σύμβουλος για την Υποστήριξη της
συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου
Παιδείας ενόψει των επιταγών του Προγράμματος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με σκοπό την
αρτιότερη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελούν
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της
Ειδικής Υπηρεσίας κατά την αξιολόγηση και
ένταξη έργων τύπου ΕΤΠΑ που αφορούν
προμήθειες εξοπλισμού από Σχολικές Επιτροπές
Ειδικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στην
ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ,
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της
διοικητικής επαλήθευσης έργων προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού από σχολικές
Επιτροπές.
Παροχή Βραχυχρόνιας Υπηρεσίας Εξειδικευμένης
Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των φορέων

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

2.820,00

2.820,00

2.814,87

2.680,03

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

33.840,00

33.840,00

32.062,35

30.290,85

8500
8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση
Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

792

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

Εισόδου

6

6

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

350472
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

357555
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

364892
003

6

15

6

15

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

365265
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

365271
003

6

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη υλοποίηση
του προγράμματος.

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

365249
003
365251
003

365383
003
372917
003
372919
003

Διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης της ΕΥΔ
ΕΠΕκΔιΒιΜ 2011-2015.
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη των
διαδικασιών που υλοποιεί η Μονάδα Β3 της ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ για την Παρακολούθηση και τη
Διαχείριση Δράσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση
και στην Έρευνα
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του
Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(ΙΔΕΚΕ) ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ
ΕΔΒΜ.
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της
συγχώνευσης του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας,
του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και του Ινστιτούτου Νεολαίας.
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της
συγχώνευσης του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ., του Ε.Ο.Π.Π. και του
Ε.Κ.Ε.Π.
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ στην ένταξη Πράξεων των Ερευνητικών
Προγραμμάτων «Αρχιμήδης» και «Θαλής» για τις
θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις (που
υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην αγγλική
γλώσσα στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα).
Τεχνικός Σύμβουλος για την συνεχή (on-going)
αξιολόγηση των έργων της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
του ΕΠΕΔΒΜ.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΩΣ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΔΒΜ.
Παροχή Έκτακτης Υποστήριξης στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ως
Δικαιούχου Υλοποίησης Έργων του ΕΠΕΔΒΜ.
Παροχή Έκτακτης Υποστήριξης στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως Δικαιούχου

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

7.907,40

7.907,40

528,74

528,74

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

3.121,74

3.121,74

3.121,74

2.557,58

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

4.162,32

4.162,32

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

1.387,44

1.387,44

1.074,43

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

1.387,44

1.387,44

1.253,90

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

1.387,44

1.387,44

1.387,44

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

4.162,32

4.162,32

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

5.549,76

5.549,76

0

0

4.162,32

4.162,32

4.162,32

0

4.162,32

4.162,32

0

0

8500
8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση
Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

793

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

6

6

6

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

15

Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

374060
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

375458
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

376151
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

376345
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

377355
003

6

15

6

15

6

15

6

15

6
6

15
15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Υλοποίησης Έργων του ΕΠΕΔΒΜ.

277241
003
277487
003
277495
003

Τεχνικός Σύμβουλος για την Υποστήριξη Βασικών
Φορέων Υλοποίησης των Έργων του ΕΠΕΔΒΜ.
Τεχνική Υποστήριξη για την προσαρμογή των
οικονομικών και κοστολογικών στοιχείων των
έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
σύμφωνα με τα τρέχοντα θεσμικά και οικονομικά
δεδομένα.
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του
ΕΠ ΕΔΒΜ.
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ ΕΔΒΜ.
Σύμβουλος της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την υποστήριξη
των εντάξεων, εγκρίσεων, νομικών δεσμεύσεων
και έναρξης χρηματοδότησης των πολυάριθμων
Πράξεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων
«Αρχιμήδης» και «Θαλής».
Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων και
πληρότητας φακέλων στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των προτάσεων του έργου
Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα
ΤΕΙ
Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των
διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ

277501
003

Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων,
συσκέψεων
Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων στο
πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων του
έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

277537
003
277592

Αποτύπωση και εκτίμηση αναγκών της σχολικής
υγείας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

62.434,80

62.434,80

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

693,72

693,72

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

4.162,32

4.162,32

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

4.162,32

4.162,32

0

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

1.387,44

1.387,44

0

0

503,37

503,37

486,59

486,59

1.692,00

1.692,00

1.610,78

1.610,78

18.330,00

18.330,00

6.508,54

2.707,46

1.510,11

1.510,11

1.416,99

0

4.230,00
14.100,00

4.230,00
14.100,00

3.807,00
3.606,89

3.807,00
2.812,72

8501

8501

8501

8501

8501
8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης

794

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

003

277651
003

277654
003
277666
003

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

277689
003

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής

277810
003
292404
003

6

6

15

6

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

277683
003
277684
003
277687
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων
πληροφοριακών συστημάτων/ εργαλείων για την
υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης
και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.
Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων και
πληρότητας φακέλων στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των προτάσεων του έργου “Ενίσχυση
της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας
και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό
μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας αριστείας
Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων,
που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων
προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο
ΕΠΕΔΒΜ.
Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου – εργαλείου για τη
μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων
Πανεπιστημίων της Ελλάδας
Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Δράσης του
Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη του
θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο
πεδίο της εκπαίδευσης
Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση
προτάσεων στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
Αξιολόγηση/ Βαθμολόγηση των Προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
Τεχνική Υποστήριξη αξιολόγησης προτάσεων στο
πλαίσιο των πράξεων Πρακτικής Άσκησης και
Μονάδων Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητας
στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας
Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση :
Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων
υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και
διαδικασιών
Κατάρτιση προτύπων τευχών δημοπράτησης,
σχεδίων συμβάσεων και σχετικών νομικών

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

503,37

503,37

486,59

486,59

16.920,00

16.920,00

16.920,00

9.081,74

4.230,00

4.230,00

3.807,00

2.664,90

4.230,00

4.230,00

4.211,53

2.948,07

7.332,00

7.332,00

7.332,00

7.222,66

4.653,00

4.653,00

4.653,00

4.531,17

7.050,00

7.050,00

6.969,07

5.219,12

4.230,00

4.230,00

2.006,63

2.006,63

479,4

479,4

416,23

416,23

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

8501

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

8501

8501
8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του

795

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

Εισόδου

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

292407
003
292409
003

292658
003

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

292734
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

292739
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

295428
003

6

6

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

292665
003
292667
003
292732
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

εγγράφων προς χρήση από τους δικαιούχους και
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με στόχο την
επιτάχυνση υλοποίησης του Προγράμματος
Εντοπισμός των Κομβικής Σημασίας Θεσμικών
Αντιφάσεων, Ασαφειών ή/και Κενών Δικαίου στο
Θεσμικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης
Τεχνική υποστήριξη της αξιολόγησης προτάσεων,
από τρίτους κριτές, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή / και
καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων
κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας της
διαφορετικότητας καθώς και για την
καταπολέμηση της βίας στα σχολεία
Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της
διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των
τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο
χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης
Εκπόνηση μελέτης για ένα ενιαίο πλαίσιο
ποιοτικής αναβάθμισης αρχικής-συνεχιζόμενης
κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων
Αποτίμηση της μέχρι σήμερα ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό και μελλοντική
προοπτική
Καταγραφή και κωδικοποίηση κοστολογικών
στοιχείων και στοιχείων οργάνωσης και
λειτουργίας των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προς
αξιοποίηση για το σχεδιασμό και αξιολόγηση των
έργων του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ
Σχεδιασμός και έργο τεκμηρίωσης για το βέλτιστο
τρόπο έκδοσης προσκλήσεων συγχρ πράξεων από
ΠΕΠ (Κωδ 75) και το βέλτιστο τρόπο προκήρυξης
των σχετικών δημ συμβ προμηθειών για την
χρηματοδότηση απαραίτητου εκπαιδευτικού
εξοπλισμού ΑμεΑ, στο πλαίσιο του συντονιστικού
ρόλου της ΕΥΔ σύμφωνα με ΕΣΥ ΠΕΠ
Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του
συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό
της αποτελεσματικής υλοποίησης του
σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

Επιχειρησιακού Ποργράμματος

493,5

493,5

493,5

493,5

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

1.410,00

1.410,00

1.395,90

437,1

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

3.384,00

3.384,00

2.450,58

651,42

1.974,00

1.974,00

1.770,96

1.770,96

1.974,00

1.974,00

1.699,61

1.699,61

520,29

520,29

520,29

520,29

8501

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

1.692,00

1.692,00

1.353,60

1.353,60

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

1.974,00

1.974,00

1.300,73

1.300,73

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

2.538,00

2.538,00

2.227,80

2.227,80

8501

8501

796

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

6

6

15

6

15

6

15

6

15

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

295431
003

296169
003
296182
003
296739
003

302991
003

305650
003
339867
003
339912
003

339966
003
346628
003
355470
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Σχέδιο Δράσης για τον εξορθολογισμό του
συστήματος φοιτητικής πρόνοιας
Καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων
σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων
που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων
για την αξιοποίηση τους στη διαδικασία
αντιστοίχησης γνώσεων – δεξιοτήτων –
ικανοτήτων στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την
αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης έργων
Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Εθνικού
Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης από τις
Περιφέρειες και τους Δήμους
Eκτυπώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και
μεταφράσεις στο πλαίσιο της πληροφόρησης για
τις δράσεις του Ε. Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση
Μελέτη για τις δυνατότητες μετεξέλιξης της
κάρτας νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
ως κάρτας-κουπόνι για την παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάρτιση

Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού.
Αξιολόγηση του Ελληνικού Συστήματος Έρευνας
ενόψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την
Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ελλάδα.
Μελέτη σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας του δημόσιου
εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της βελτίωσης
της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων και
μέσω της υιοθέτησης καλών διεθνών πρακτικών.
Μελέτη για τις δυνατότητες βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής
Άσκησης στην εκπαίδευση.
Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Λοιπού
Εξοπλισμού της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

8501

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8501

8501

8501

8501

8501

8501

8501
8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του

797

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

4.089,00

4.089,00

1.395,90

0

1.692,00

1.692,00

1.184,39

1.184,39

520,29

520,29

518,88

248,87

1.692,00

1.692,00

0

0

5.640,00

5.640,00

2.171,40

1.468,58

516,82

516,82

516,82

516,82

18.330,00

18.330,00

18.330,00

1.830,74

3.468,60

3.468,60

2.538,00

2.538,00

4.512,00

4.512,00

3.599,81

3.599,81

1.387,44

1.387,44

1.318,07

1.318,07

2.820,00

2.820,00

0

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

6

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

15

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

Μάθηση.
355472
003

6

15

6

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου
Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

277588
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

291521
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

275781
003

15

Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή
του ΕΠ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου

277772
003

6

6

6

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

376326
003
376337
003

Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Μελέτη για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία
Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ενόψει της μεταφοράς της
αρμοδιότητας λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ στις
Περιφέρειες.
Μελέτη Βιωσιμότητας προτύπου Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
Σύμβουλος Επικοινωνιακής Στρατηγικής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Δια
βίου μάθηση’, για την επικοινωνιακή υποστήριξη
των δράσεων του Προγράμματος
Σύμβουλοι δημοσιότητας για την εφαρμογή της
Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά
Βίου Μάθηση’
Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και
πληροφόρησης στο πλαίσιο της 74ης ΔΕΘ –
επικαιροποίηση ενημερωτικού εντύπου για το ΕΠ
ΕΔΒΜ
Δημοσιοποίηση προσκλήσεων πράξεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» στην Εφημερίδα
Απογευματινή

8501

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

1.410,00

1.410,00

1.410,00

65,67

1.387,44

1.387,44

0

0

1.387,44

1.387,44

0

0

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8501

Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου του
Επιχειρησιακού Ποργράμματος

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

12.690,00

12.690,00

11.263,98

6.187,98

8600

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

148.269,96

148.269,96

0

0

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

20.243,37

20.243,37

18.299,30

17.894,94

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

503,37

503,37

500,01

500,01

8501

798

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 (κωδ. ΕΠ 7)
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ “ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013” εκτελούνται έργα που
χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 20.270.938,91
€. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα ταξινομημένα ανά άξονα
προτεραιότητας και κατηγορία πράξης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

799

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

3

3

3

3

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

372890
003

295395
003

296777
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Καλές Πρακτικές Δημοσίων Υπηρεσιών και
Δημοσίων Υπαλλήλων

Υποστήριξη της προετοιμασίας, διαβούλευσης και
θεσμοθέτησης της Επιχειρησιακής Λειτουργίας
των διαδικασιών της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (CALL CENTER),
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

302957
003

Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των
διαδιακασιών της "Ανοιχτής Διακυβέρνησης"

310294
003

"Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Αντιγράφων
Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του
Υπουργειου Πολιτισμού-Διάθεση Περιεχομένου
μέσω Διαδικτύου"

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1301

Ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών Δημόσιας
Διοίκησης για τον πολίτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

9.230,77

9.230,77

0

0

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

65.379,23

65.379,23

39.529,83

13.355,43

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

40.576,38

40.576,38

28.811,21

28.734,74

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

245.219,72

245.219,72

14.320,80

0

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

56.503,98

56.503,98

0

0

115.525,38

115.525,38

0

0

290.751,70

290.751,70

194.867,09

40.335,49

310295
003

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)

1402

331929
003

Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής
Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.
Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

800

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

3

3

3

3

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

339434
003

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ –
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

340393
003

Εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών για την
εκπόνηση, τη διαχείριση και τη διάθεση ψηφιακής
γεω-χωρικής πολεοδομικής πληροφορίας(ΠΜ,
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και ρυθμιστικά σχεδια),
σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλασιο (Ν3882/2010)

349601
003

Ηλεκτρονικοποίηση και απλούστευση
διαδικασιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

11.634,62

11.634,62

0

0

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

11.353,85

11.353,85

0

0

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

89.114,10

89.114,10

0

0

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

153.559,15

153.559,15

0

0

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

4.470,58

3.634,62

0

0

275.791,54

224.220,77

0

0

27.426,92

27.426,92

0

0

349629
003

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

355367
003

Διαδικασίες μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων
Υγείας των ΦΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας σύμφωνα με το Ν.3918/2011 (άρ.17-30)

355369
003

Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και
Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και
Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη
Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού
Συστήματος

1402

364942
003

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1402

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.
Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.

801

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

7

3

7

3

περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

303807
003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6302

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

328346
003

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ)

6302

332750
003
337424
003

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ
Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας με τις μονάδες υγείας με την

7

7

7

3

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

365022
003

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΤΗΛΕΔ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ε.ΣΥ.Π.) ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1402

370540
003

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Πληροφοριακό
Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ)

1402

271024

Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα Διοικητικά βάρη
τεσσάρων (4) τομέων πολιτικής

6301

6302
6302

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.
Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων πληροφορικής σε
δημόσιες υπηρεσίες, για την
εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων.
Δράσεις απλούστευσης των
διοικητικών διαδικασιών που
οδηγούν σε μείωση των
διοικητικών επιβαρύνσεων και
του διοικητικού κόστους για
τις επιχειρήσεις
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού

802

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8.420,77

8.420,77

0

0

116.095,92

116.095,92

0

0

206.701,00

206.701,00

0

0

1.432.166,77

1.432.166,77

0

0

9.230,77

9.230,77

0

0

9.230,77

9.230,77

0

0

43.570,38

43.570,38

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

7

7

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας - διαδικασιών

337858
003

Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων από
την εφαρμογή του εισπρακτικού μηχανισμού σε
μονάδες της ΠΦΥ του ΕΣΥ και διαμόρφωση
βελτιωτικών προτάσεων

6302

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

337966
003

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2011

6302

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

339234
003

Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΚΑΒ.
Επιλεγμένες Δράσεις Αναδιοργάνωσης (ΣΕΠΙΕΚΑΒ)

6302

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

339486
003

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Διοικητικών Μηχανισμών και
Οικονομικής Διαχείρισης Υγείας του Ε.Κ.Ε.Ψ. Υ.Ε.

6302

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

349242
003
328140

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 7
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

6302
6302

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.
Δράσεις οργανωτικού και
επιχειρησιακού

803

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

9.230,77

9.230,77

0

0

9.230,77

9.230,77

0

0

35.669,17

35.669,17

0

0

9.230,77

9.230,77

0

0

9.230,77

9.230,77

0

0

45.000,00

45.000,00

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

327068
003

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» στους Άξονες
Προτεραιότητας 01, 02 και 03
"ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΥΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1, 2 ΚΑΙ 3
Αναμόρφωση Δημοσιονομικής πληροφόρησης και
ανάπτυξη συστήματος ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών αναφορών Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαικό
Σύστημα Λογαριασμών "ESA 95" και το Εγχειρίδιο
Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής
"GSFM2001"

337859
003

Μελέτη Εφαρμογής Εθνικών Λογαριασμών Υγείας
ΟΟΣΑ 2010-1 και πρόταση Σχεδίου νομοθετικής
ρύθμισης υιοθέτησης και εφαρμογής

3

3

3

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

304251
003

304252
003

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΓΔΠ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ανασχεδιασμού (συστ/τα
στοχοθεσίας, αποδοτ/τητας)
φορέων της κεντρ/ης και
περιφ/κής διοίκησης
τοπ.αυτοδιοικησ.

6303

Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης

476.650,00

476.650,00

407.704,32

0

6303

Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης

93.474,04

93.474,04

84.273,08

31.177,55

6303

Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης

447.276,92

447.276,92

436.439,29

106.448,61

6303

Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης

9.230,77

9.230,77

9.230,77

0

9.231,60

9.231,60

0

0

11.353,85

11.353,85

0

0

6303

348544
003

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

6303

Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης
Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης

804

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

3

3

3

3

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

349244
003

224670
003

224671
003

300986
003

370759
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ DRG'S ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδιο Δράσης Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Διοικητική Μεταρρύθμιση"

Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική
Μεταρρύθμιση"

Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό
κράτος

«Μελέτη Αναδιάρθρωσης–Αναδιοργάνωσης των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας»

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

6303

Δράσεις εκσυγχρονισμού του
συστήματος προϋπολογισμού
και δημοσιονομικής
διαχείρισης

46.153,85

46.153,85

0

0

6305

Δράσεις για τον
εξορθολογισμό και την
οργανωτική και επιχειρησιακή
ανασυγκρότηση / βελτίωση
Υπηρεσιών και Μονάδων

11.900,00

11.900,00

8.799,23

8.799,23

6305

Δράσεις για τον
εξορθολογισμό και την
οργανωτική και επιχειρησιακή
ανασυγκρότηση / βελτίωση
Υπηρεσιών και Μονάδων

11.900,00

11.900,00

9.355,57

9.315,40

6305

Δράσεις για τον
εξορθολογισμό και την
οργανωτική και επιχειρησιακή
ανασυγκρότηση / βελτίωση
Υπηρεσιών και Μονάδων

2.307.692,31

2.307.692,31

39.524,88

9.627,02

6305

Δράσεις για τον
εξορθολογισμό και την
οργανωτική και επιχειρησιακή
ανασυγκρότηση / βελτίωση
Υπηρεσιών και Μονάδων

37.684,62

37.684,62

0

0

153.461,54

153.461,54

44.554,23

12.631,15

36.153,85

36.153,85

24.631,30

0

258633
003

Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της
ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις

6306

258634
003

Μελέτη συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας
με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιωμάτα των
ατόμων με αναπηρία

6306

Ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των οργανώσεων
των κοινωνικών εταίρων και
των ΜΚΟ, μέσω και
διακρατικών συνεργασιών
Ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των οργανώσεων
των κοινωνικών εταίρων και
των ΜΚΟ, μέσω και

805

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

3

δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

3

3

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

διακρατικών συνεργασιών

277434
003

277435
003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

6306

Ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των οργανώσεων
των κοινωνικών εταίρων και
των ΜΚΟ, μέσω και
διακρατικών συνεργασιών

34.369,61

34.369,61

34.369,61

9.723,56

6306

Ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των οργανώσεων
των κοινωνικών εταίρων και
των ΜΚΟ, μέσω και
διακρατικών συνεργασιών

67.521,03

67.521,03

66.431,56

32.250,90

6306

Ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των οργανώσεων
των κοινωνικών εταίρων και
των ΜΚΟ, μέσω και
διακρατικών συνεργασιών

30.769,23

30.769,23

24.538,46

3.769,23

696.153,85

696.153,85

695.901,09

71.471,55

167.274,00

167.274,00

151.496,64

66.160,35

1.713,80

1.713,80

0

0

11.033,85

11.033,85

10.991,18

2.680,78

300249
003

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

350366
003

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33
ΤΟΥ Ν.3910/11

6307

298310

Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή
του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

6308

346616
298319
003

Παραμετροποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών
συστημάτων 27 μη συγχωνευόμενων Δήμων για
την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη
λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους -

6308
6308

Δράσεις αναβάθμισης της
διοικητικής ικανότητας των
δικαστηρίων.
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών

806

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

7

7

7

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Λειτουργική Περιοχή Πολεοδομίας

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

298326
003

Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη
λειτουργία του στιε Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

299588
003
299589
003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ
Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής
Αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής

7

3

7

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

298320
003

Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη
λειτουργία του στιε Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου & Ανωνύμων
Εταιρειών

6308

298324
003

Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη
λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας & Ορυκτού
Πλούτου

6308

298325
003

Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη
λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Αγροτικής Ανάπτυξης &
Εγγείων Βελτιώσεων

6308

6308

6308
6308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών

807

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

11.680,00

11.680,00

11.679,84

11.568,23

9.649,23

9.649,23

7.474,44

7.402,31

11.680,00

11.680,00

11.672,51

11.552,06

11.680,00

11.680,00

11.679,84

11.567,60

16.930,77

16.930,77

0

0

19.846,15

19.846,15

0

0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

7

7

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

303161
003

Υποστηρικτικές δράσεις σε ΟΤΑ μη ενταγμένους
στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή του ΟΠΣ
Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του
Προγράμματος 'Καλλικράτης"

6308

299541

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

6308

299619

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

299783

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

300285
300504

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

6308
6308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών

808

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

73.153,85

73.153,85

9.205,96

0

72.178,00

72.178,00

72.078,00

71.235,47

43.689,00

43.689,00

43.689,00

43.380,99

69.260,00

69.260,00

68.880,00

68.880,00

45.156,00

45.156,00

42.299,69

8.459,94

82.680,00

82.680,00

82.576,31

34.097,76

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

7

7

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

300533

Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και
εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Ορχομενού για
την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης

6308

299502

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

6308

299590

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

299594

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

299595
299886

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

6308
6308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών

809

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

37.578,00

37.578,00

37.515,00

37.515,00

66.067,00

66.067,00

64.555,99

63.824,25

112.680,00

112.680,00

110.603,45

55.301,71

43.689,00

43.689,00

43.641,33

43.641,33

85.680,00

85.680,00

72.827,97

72.143,92

57.933,00

57.933,00

57.350,55

56.701,66

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

7

7

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

300506

Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και
εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων για την εφαρμογή του Προγράμματος
Καλλικράτης

6308

302768

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

299610

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

299892

Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και
εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ
για την εφαρμογή του Προγράμματος
«Καλλικράτης».

6308

299510
299525

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ

6308
6308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών

810

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

43.689,00

43.689,00

43.591,00

0

85.680,00

85.680,00

85.332,20

17.066,44

93.100,00

93.100,00

92.882,11

92.882,10

73.644,00

73.644,00

54.432,00

54.431,99

72.178,00

72.178,00

72.178,00

71.411,50

45.156,00

45.156,00

45.116,74

44.590,89

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
"

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

299628

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

300488

Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και
εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Λαμιέων
για την εφαρμογή του Προγράμματος
Καλλικράτης

6308

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

300505

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

300516

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

301183
299781

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

6308
6308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών

811

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

51.822,00

51.822,00

51.703,91

12.610,71

94.680,00

94.680,00

93.427,55

93.427,53

51.822,00

51.822,00

51.049,19

50.499,78

66.067,00

66.067,00

56.248,56

56.248,56

51.267,00

51.267,00

50.968,58

50.968,56

125.940,00

125.940,00

125.614,73

125.614,73

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

300503

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

6308

292738
003

Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του
νέου υπαλληλικού κώδικα (ΥΚ)

8101

296519
003

296520
003

296526
003

296527
003

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Ο.Τ.Α. &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΗΜΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ )
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3852/10 " ΝΕΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

8101

8101

8101

8101

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και εφαρμογή των
απαρ/των οργανωτικών
αλλαγών σε δημόσ. υπηρεσίες
όπου έχουν εγκατασταθεί
συστ/τα ΤΠΕ για την
εξυπ/τηση
πολιτ.,επιχειρήσεων
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο

812

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

59.400,00

59.400,00

54.981,00

24.155,12

76.923,08

76.923,08

0

0

90.467,01

90.467,01

80.774,68

44.748,23

59.009,16

59.009,16

46.568,13

17.835,16

125.538,46

125.538,46

2.461,54

2.461,54

27.207,69

27.207,69

24.824,57

24.824,18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

296528
003

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

8101

301035
003

Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην
εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 3852/2010 για
τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. αυτών

8101

302055
003

Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους
νέους ΟΤΑ α΄και β ΄βαθμού (Δήμοι και
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις)

8101

302057
003

Καταγραφή και αξιοποίηση των κτιριακών
υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας
των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και των Περιφερειών

8101

302059
003

Καταγραφή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' Βαθμού
και δημιουργία Μητρώου Νομικών Προσώπων

8101

Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
Ενίσχυση του σχεδιασμού ,της
παρακολούθησης, του
συντονισμού και της
αξιολόγησης της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο

311533
003

Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού και
ρυθμιστικού πλαισίου του υπαιθρίου εμπορίου
κάθε είδους και μορφής.

364218
003

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

99.353,38

99.353,38

93.684,15

24.069,46

9.336,54

9.336,54

0

0

59.633,73

59.633,73

55.563,63

14.444,60

95.199,31

95.199,31

88.507,00

22.577,53

7.621,69

7.621,69

7.075,62

5.743,07

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

1.153,85

1.153,85

699,21

0

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

41.962,54

41.962,54

0

0

813

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

3

3

3

3

3

3

3

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

364325
003

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΓΕΙΑ

364429
003

Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.

364929
003

Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής
ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και την εφαρμογή
αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των
πολιτών

365360
003

Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και
Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα Κοινωνικής
Ασφάλισης

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

47.692,31

47.692,31

0

0

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

209.793,92

209.793,92

0

0

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

34.960,38

34.960,38

0

0

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

177.607,69

144.396,50

0

0

8104

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης

118.846,15

118.846,15

0

0

60.000,00

60.000,00

0

0

384.280,38

384.280,38

0

0

374375
003

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

376311
003

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

8104

303639
003

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

8110

Διοικητικές κωδικοποιήσεις
του ρυθμιστικού πλαισίου της
δημόσιας δράσης
Ενδυνάμωση / Αναβάθμιση
των μεθοδολογιών και
διαδικασιών παραγωγής και
εφαρμογής της πολιτικής σε

814

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

3

δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Αναβάθμιση της ποιότητας των
δημόσιων πολιτικών με τη
βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου και τον ανασχεδιασμό
δομών και διαδικασιών στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

3

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

323369
003

"ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ"

8110

355563
003

Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό
της Διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και
Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια

8110

237079
003

Μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία
περιγραμμάτων θέσεων

6309

296381
003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών απο τους Δημοσίους Υπαλλήλους με
την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού
κινήματος

292491

215746
003

215749
003
215838
003

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Τ.Α.)
ΤΟΥ Α.Π. 4 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της
δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης κατάρτισης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ

6309

7201

7201

7201
7201

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
Ενδυνάμωση / Αναβάθμιση
των μεθοδολογιών και
διαδικασιών παραγωγής και
εφαρμογής της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
Ενδυνάμωση / Αναβάθμιση
των μεθοδολογιών και
διαδικασιών παραγωγής και
εφαρμογής της πολιτικής σε
κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
Δράσεις υποστήριξης και
εφαρμογής θεσμικών
αλλαγών για ένα
αποτελε/τικό, αποδοτικό και
αξιοκρατικό σύστημα
ανάπτυξης ανθρώπινων
πόρων της δημόσ διοιηκ
Δράσεις υποστήριξης και
εφαρμογής θεσμικών
αλλαγών για ένα
αποτελε/τικό, αποδοτικό και
αξιοκρατικό σύστημα
ανάπτυξης ανθρώπινων
πόρων της δημόσ διοιηκ
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων

815

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

307.692,31

307.692,31

118.984,38

16.748,68

341.703,81

341.703,81

0

0

2.746,10

2.746,10

2.746,10

2.746,10

97.718,77

97.718,77

0

0

3.655,35

3.655,35

3.655,35

3.628,65

6.688,03

6.688,03

806,2

410,19

42.496,00

42.496,00

41.418,46

12.650,69

21.248,00

21.248,00

21.248,00

7.474,10

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

6

7

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

6

7

6

7

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

6

7

6

7

6

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)

277161
003

296094
003

Αναβάθμιση του συστήματος και αναμόρφωση
του προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου
Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας (ΣΕΣΑ-ΕΣΔΥ) "Καθορισμός
αναγκαίων θεσμικών και λειτουργικών
παρεμβάσεων σε μέσο και μαροπρόθεσμο
ορίζοντα"
Εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδίου ΕΚΔΔΑ - Συστήματος
διαρκούς αξιολόγησης των δράσεων και
υποστήριξη εφαρμογής τους
Δράσεις κατάρτισης για την προσαρμογή και
ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις
διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές του
Υπουργείου Οικονομικών

305678
003

Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της Σχολής
Σωφρονιστικών Υπαλλήλων

7201

327511
003

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

7201

357057
003

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011-2015
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

296026
003

292281

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή

215851
003

292498
003

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

7201

7201

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή

7201

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή
Νέο σχολείο (σχολείο 21ου
αιώνα) -Αναμόρφωση νέων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και πιλοτική εφαρμογή

7202

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

7201

7201

7201

816

16.621,69

16.621,69

1.564,28

991,3

4.980,00

4.980,00

4.980,00

298,43

19.908,23

19.908,23

0

0

12.616,00

12.616,00

2.912,29

2.912,29

55.490,84

55.490,84

52.884,36

5.799,12

20.339,81

20.339,81

0

0

1.826,00

1.826,00

664

0

60.933,89

60.933,89

60.933,89

5.340,08

551.633,25

551.633,25

551.633,25

551.458,25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

7202

303107

215856
003

Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις
Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ )

215883
003

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΕ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

215890
003

Επιμόρφωση των Διευθυντικών Στελεχών
Υπουργείων, Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

216954
003

7202

7202

7202

7202

270901
003

"Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης
Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΣΤΑ "
" Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΔΔ στον Άξονα
Προτεραιότητας 4,5 και 6 για τις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου".
Υποστήριξη Συστήματος και ανάπτυξη υλικού για
την Πιστοποίηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. του Άξονα
Προτεραιότητας 4 (8 περιφέρειες σύγκλισης)

277158
003

Υλοποίηση Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης των Αξόνων Προτεραιότητας
4,5,6.

7202

291569
003

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

7202

237080
003

7202

7202

7202

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

817

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

69.451,59

69.451,59

69.451,58

68.944,43

132.139,19

132.139,19

127.550,06

120.330,81

98.604,00

98.604,00

83.000,00

21.872,63

697.200,00

697.200,00

697.200,00

371.068,70

74.368,00

74.368,00

74.368,00

7.927,83

47.011,20

47.011,20

47.011,20

39.381,31

74.042,64

74.042,64

74.042,64

62.605,92

57.436,00

57.436,00

56.440,00

5.982,05

256.237,60

256.237,60

256.237,60

148.886,73

92.010,77

92.010,77

18.430,38

16.643,53

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

7

6

7

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

6

7

6

7

6

7

7

7

6

7

6

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

296353
003

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΔ ΚΑΙ ΙΕ ΚΑΙ ΙΣΤ ΣΕΙΡΩΝ
ΤΗΣ Ε.Σ.Δι.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ & ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

296391
003

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΞ
2010-2011

291572
003

296518
003

296529
003

296540
003

300651
003

328146
003

357056
003

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Περιφερειακών και
Δημοτικών Συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα
διοικητική διάρθρωση της χώρας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ " ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
"ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΝΟΣΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ KAI
DRGs/ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ
(ΚΕΝ)
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 2011-2015

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

7202

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

7202

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

10.242,20

10.242,20

1.748,31

625,52

7202

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

78.402,63

78.402,63

60.537,68

12.954,07

87.618,12

87.618,12

0

0

166.000,00

166.000,00

166.000,00

129,54

7202

7202

7202

7202

7202

7202

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

818

162.135,86

162.135,86

54.868,64

49.266,87

63.718,64

63.718,64

0

0

20.750,00

20.750,00

20.550,80

4.059,31

81.462,84

81.462,84

69.080,09

40.687,32

10.572,54

10.572,54

9.580,82

8.218,91

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

6

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

7

9

7

9

9

Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

7

7

7

7

6

9

9

9

9

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

7202

352242
003

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
2010 - 2015

365220
003

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 100
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του
Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και
προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις
δημόσιες πολιτικές.

277237
003

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

358534
003

302573
003

305575
003

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη
συμμετοχή τους στην εμπορική
επιχειρηματικότητα και στον εμπορικό
συνδικαλισμό

305609
003

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

296490
003

73102

6906

6907

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δράσεις ενδυνάμωσης και
προσαρμογής των δεξιοτήτων
του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Αξιολόγηση των επιπτώσεων
δημόσιων πολιτικών στην
ισότητα των φύλων.
Προαγωγή της ενσωμάτωσης
(gender mainstreaming) της
ισότητας των φύλων στις
δημόσιες πολιτικές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

1.080.150,11

1.080.150,11

1.080.150,11

94.661,50

410.259,44

410.259,44

410.259,44

0

24.615,38

24.615,38

0

0

461.538,46

461.538,46

16.461,54

0

27.060,00

27.060,00

0

0

6908

Προαγωγή της ενσωμάτωσης
(gender mainstreaming) της
ισότητας των φύλων στις
δημόσιες πολιτικές.
Ενίσχυση της διοικ/κής
ικανότητας του πυρήνα
παραγωγής των πολιτικών
ισότητας για την ενσω/ση,
παρακ. και αξιολ.
των,συμβ/κων συντο/κων
ελεγκτι

269.230,77

269.230,77

39.872,54

7.711,89

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

30.769,23

30.769,23

3.318,39

3.318,39

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

23.076,92

23.076,92

23.076,92

381,84

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

46.153,85

46.153,85

20.080,77

2.489,85

6907

819

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

9

9

9

9

9

9

9

7

9

7

9

7
7

9
9

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

305611
003

312111
003

312113
003

322611
003

322706
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
Ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των
γυναικών στις συνδικαλιστικές αγροτικές
οργανώσεις και σε άλλους φορείς συλλογικής
εκπροσώπησης της υπαίθρου.
Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων
Ενδυνάμωση και βελτίωση δεξιοτήτων των
γυναικών δημόσιων υπαλλήλων στην Κεντρική
Διοίκηση, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α. Α’ & Β’
βαθμού με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες
θέσεις.
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

23.076,92

23.076,92

19.317,31

428,94

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

23.076,92

23.076,92

23.076,92

0

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

92.307,69

92.307,69

92.307,69

1.602,57

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

37.284,62

37.284,62

37.284,62

2.946,32

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

115.384,62

115.384,62

110.665,65

39.263,04

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων

23.076,92

23.076,92

23.076,92

7.295,99

84.615,38

84.615,38

51.835,23

0

327.921,00

327.921,00

288.486,00

9.821,95

126.076,92

126.076,92

125.176,95

42.065,39

4.692,31
307.407,50

4.692,31
307.407,50

4.692,31
274.657,50

2.693,61
0

375407
003

Η ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών σε
Θέσεις Ευθύνης στις Επιχειρήσεις και στους
Φορείς Εκπροσώπησης των Επιχειρήσεων
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και
εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
πολιτικής»

298303

Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών στον άξονα προτεραιότητας 09

6910

277791
003

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

6910

296793
003
376271

Επιμόρφωση δημοσίων λειτουργών σε θέματα
πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Της ΤΟΠΙΚΗΣ

6910
6910

355428
003

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

6909

Ενίσχυση της συμμετοχής των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων
Ενίσχυση των δράσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας
Ενίσχυση των δράσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας
Ενίσχυση των δράσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας
Ενίσχυση των δράσεων της

820

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου

7

9

7

9

7

9

7

9

7

12

7

12

7

12

7

12

7

12

7

12

Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της
δημόσιας δράσης στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

372766

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Της ΒΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 09
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Της ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Της ΒΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 09
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09

355361
003

Επιστημονικός Σύμβουλος των γυναικείων
οργανώσεων και ΜΚΟ για το σχεδιασμό,την
υποβολή και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης

376271

356906
003

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ειδικών
Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008
ΣΤΗΝ ΕΥΕ ΓΓΙΦ/ΕΦΔ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π.
"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π.
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

357487
003

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΕ
ΓΓΙΦ/Ε.Φ.Δ./ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

357492
003
357493
003

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΕ ΓΓΙΦ/ΕΦΔ στους

365168
003
355519
003

356835
003

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας

6910

6910

Ενίσχυση των δράσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας
Ενίσχυση των δράσεων της
τοπικής αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας

307.407,50

307.407,50

274.657,50

0

714.285,50

714.285,50

603.874,50

0

11.538,46

11.538,46

0

0

59.788,46

59.788,46

0

0

7301

Υποστήριξη των ΜΚΟ
(γυναικείων οργανώσεων).
Δράσεις ευαισθητοποίησης
και κατάρτισης του συνόλου
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
θέματα ισότητας των φύλων

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

309,03

309,03

85,52

0

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

618,06

618,06

226,16

226,16

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

463,55

463,55

434,75

434,72

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

309,03

309,03

0

0

618,06

618,06

570,16

0

1.854,19

1.854,19

1.854,19

0

6911

8500
8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση
Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

821

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

εισόδου

7

12

7

12

7

12

7

12

7

12

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

365253
003

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

7

7

12

7

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

άξονες προτεραιότητας 10, 11 και 12 (Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
αντίστοιχα)

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

357640
003

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 του ΕΦΔ της
ΕΥΣΣΕΠ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

309,03

309,03

0

0

364546
003

Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, Συντήρηση
εξοπλισμού και λογισμικού

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

834,38

834,38

0

0

364547
003

Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

463,55

463,55

0

0

364569
003

Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού
προσωπικού ΕΥΣΣΕΠ

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

309,03

309,03

309,03

0

364570
003

8500

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

123,61

123,61

0

0

3.090,31

3.090,31

618,06

0

236629
003

Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του
προσωπικού της ΕΥΣΣΕΠ
Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της
εφαρμογής, της παρακολούθησης και των
επιθεωρήσεων του Ε.Π. "Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013"
Μελέτη και ανάπτυξη πληροφοριακού
συστήματος υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας
του ΥΠΕΣ στη λειτουργία της ως δικαιούχου του
Ε.Π. και συντονισμού των δράσεων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

4.774,53

4.774,53

0

0

236630
003

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών

8501

4.017,40

4.017,40

0

0

237035
003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

8501

10.816,08

10.816,08

0

0

237036
003

Υπηρεσίες Συμβούλων - Εμπειρογνωμόνων

8501

1.297,93

1.297,93

874,25

0

8500

8501

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου
του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου
του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου
του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου

822

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

7

7

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

618,06

618,06

0

0

357322
003

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

1.390,64

1.390,64

1.390,64

0

357411
003

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

123,61

123,61

75,4

0

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

618,06

618,06

0

0

365151
003

Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

2.873,99

2.873,99

2.691,32

0

368608
003

Μελέτη ωρίμανσης: Διαμόρφωση Πλαισίου
Δημόσιας Διαβούλευσης

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

927,09

927,09

0

0

368609
003

Μελέτη ωρίμανσης: Διαμόρφωση Πλαισίου
Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

2.626,76

2.626,76

0

0

8501

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

300258
003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
1 ΚΑΙ 2

8502

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

303654
003

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

356850
003

12

7

12

7

12

7

12

7

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8600

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

7

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8502

286150
003

12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ στους
άξονες προτεραιότητας 10, 11 και 12 (Τεχνική
Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
αντίστοιχα)

12

7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Υποστήριξη συστήματος
διαχείρησης
,παρακολούθησης και ελέγχου
του Επιχειρησιακού
Ποργράμματος
Δράσεις δημιουργίας και
υποστήριξης της λειτουργίας
μηχανισμών υποστήριξης της
διοικητικής αλλαγής
Δράσεις δημιουργίας και
υποστήριξης της λειτουργίας
μηχανισμών υποστήριξης της
διοικητικής αλλαγής

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

364552
003

823

30.903,09

30.903,09

30.903,09

30.903,09

4.561,30

4.561,30

3.649,04

0

154.515,45

154.515,45

154.515,45

154.515,45

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

7

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

12

7

12

7

12

7

12

7

12

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

12

7

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

7

12

7

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

12

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

371142
003

216945
237042
003
237047
003
237051
003

237053
003
237054
003

277203
003

296323
003
296542
003

296550
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη χαρτογράφησης διαδικασιών σε 8 τομείς
πολιτικής
Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη
διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των
πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας
και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και
επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των
πολιτών
Σύμβουλος on going αξιολόγησης του ΕΠ
"Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"
Συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου
Εσωτερικών για την εφαρμογή της Οδηγίας
123/2006
Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εκτέλεση του
έργου σημαία " Επανασχεδιασμός της πολιτικής
δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο
Εκπόνηση μελετςη με τίτλο "Οδηγός εφαρμογής
των πολιτικών ισότητας των φύλων στην
εξειδίκευση και υλοποίηση των δράσεων του
συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ καθώς και στην
αξιολόγηση αυτών"
Μελέτη ρυθμιστικού πλαισίου για τη βελτίωση
της ρυθμιστικής διακυβέρνησης
Μελέτη για την ανάπτυξη ενός προτύπου
ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων της τοπικής
αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την
καταπολέμηση της βίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΕ ΟΤΙ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ
(GENDER MAINSTREAMING ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)"
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της
Καρτας Πολίτη
Μελέτη για την αναβάθμιση των Οικονομικών
Υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις ανάγκες εφαρμογής του νέου
συστήματος του προυπολογισμού προγραμμάτων

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8600

Αξιολόγηση και μελέτες·
ενημέρωση και επικοινωνία

2.781,28

2.781,28

0

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

6.706,70

6.706,70

6.581,72

6.581,72

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

12.361,24

12.361,24

10.221,39

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

4.759,08

4.759,08

4.743,75

4.743,75

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

958,26

958,26

958,26

958,26

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

3.708,37

3.708,37

0

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

1.390,64

1.390,64

1.390,64

0

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

1.081,61

1.081,61

1.081,33

1.081,33

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

3.141,39

3.141,39

2.827,09

2.827,09

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

448,09

448,09

446,63

446,63

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

4.480,95

4.480,95

3.585,18

1.075,55

824

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ
Ω
Δ
Ε
Π

Κ
Ω
Δ.
ΑΞ
Ο
Ν
Α

7

12

7

12

7

12

7

12

7

12

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου
Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής
στις 2 περιφέρειες σταδιακής
εισόδου

ΚΩΔΙΚΟ
Σ MIS

298322
003
298327
003
298328
003
237057
003
237067
003

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

- νέες διαχειριστικές απαιτήσεις
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : «Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ»
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : «ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ :
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ»
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : «Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων
Διάχυση αποτελεσμάτων και ενεργειών του
Ευρωπαικού Δικτύου Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

554,96

554,96

554,96

277,48

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

558,76

558,76

558,76

279,38

8601

Μελέτες Τεχνικοί Σύμβουλοι ,
Αξιολόγηση

558,76

558,76

558,76

186,25

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

3.090,31

3.090,31

0

0

8602

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα

3.708,37

3.708,37

2.974,35

0

20.270.938,91

20.185.320,99

10.858.721,17

3.903.626,40

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ

825

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρηματοδοτούμενες δράσεις από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιούνται δράσεις που χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τις οποίες δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 εκτελούνται έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού 106.205.789,00 € και Δημόσιας Δαπάνης. Στον ακόλουθο πίνακα
παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα ταξινομημένα ανά άξονα προτεραιότητας και μέτρο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

826

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

ΜΕΤΡ
Ο

1

112

1

114

1

121

1

123

1

123

1

123

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

Νέοι Γεωργοί
Γεωργικοί
Σύμβουλοι
Σχέδια
Βελτίωσης
Α' Μεταποίηση
Γεωργικών
Προϊόντων
Α' Μεταποίηση
Γεωργικών
Προϊόντων

ΝΟΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΔ
112
ΣΥΝΟΛΟ ΤΔ
114
ΣΥΝΟΛΟ ΤΔ
121

ΟΠΣΑΑ

539
146
125

ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

172576

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

173591

ΣΥΝΟΛΟ ΤΔ
123

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕ ΨΥΓΕΙΟ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ

2

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

122325

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

73664

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

109485

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

109508

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ

110969

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ

122984

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ

125047

1

125

Εγγειοβελτιωτι
κά Έργα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

109632

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ
ΥΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΕΡΕΚΑΜΠΟΥ Ν.ΣΚΥΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ
ΜΠΟΥΓΑΖΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΜΟΡΝΟΥ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.370.100,00

6.370.100,00

0,00

6.355.100,00

0,00

4.703.600,00

4.703.600,00

136.500,00

136.500,00

0,00

136.500,00

0,00

136.500,00

136.500,00

6.185.455,48

6.185.455,48

5.896.970,49

6.172.118,00

405.106,63

6.138.498,61

5.957.910,37

177.000,00

177.000,00

265.500,00

177.000,00

265.500,00

111.768,66

111.239,76

1.440.000,00

1.440.000,00

2.160.000,00

1.440.000,00

2.160.000,00

470.226,19

470.226,19

1.617.000,00

1.617.000,00

2.425.500,00

1.617.000,00

2.425.500,00

581.994,85

581.465,95

1.200.000,00

1.200.000,00

802.948,00

760.474,40

618.271,86

5.979.259,43

9.224.997,63

5.161.808,00

4.093.171,62

3.542.911,88

2.410.796,11

2.938.033,63

2.410.794,00

2.601.269,00

2.135.347,65

3.053.516,37

3.053.516,37

2.578.234,00

642.430,77

538.020,80

3.883.390,70

4.570.940,66

3.517.536,00

3.513.651,36

3.003.221,93

8.392.540,17

10.322.824,41

1.075.467,00

57.194,49

46.499,59

17.588.980,87

21.404.446,47

16.548.330,00

2.727.176,38

2.371.936,73

4.400.000,00

4.400.000,00

2.439.906,00

1.559.608,60

1.270.581,95

827

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

ΜΕΤΡ
Ο

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ

ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1

125

1

144

Πρωην
Καπνοπαραγω
γοί

ΣΥΝΟΛΟ ΤΔ
125

8

ΣΥΝΟΛΟ
144

2211

2

214

Γενετικοί Πόροι

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

109228

2

214

Γενετικοί Πόροι

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

109186

2

214

Γενετικοί Πόροι

109187

2

214

Γενετικοί Πόροι

109188

2

214

Γενετικοί Πόροι

109263

2

214

Γενετικοί Πόροι

109264

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ-ΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
"ΣΥΛΛΟΓΗ-ΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΧΙΟΥ ""ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"""
"ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΧΙΟΥ ""ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"""
"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΧΙΟΥ ""ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"""
ΣΥΛΛΟΓΗ-ΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΜΙΚΡΟΣΩΜΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΛΟΓΩΝ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

46.908.483,65

57.114.759,17

0,00

34.535.023,00

0,00

15.954.976,62

13.526.792,39

15.222.561,61

15.222.561,61

0,00

15.222.003,00

0,00

12.477.133,08

12.477.133,08

72.334,00

72.334,00

72.334,00

42.292,29

42.292,29

1.262.603,00

1.262.603,00

1.262.603,00

662.300,49

662.300,49

191.919,00

191.919,00

191.919,00

93.895,97

93.895,97

65.000,00

65.000,00

65.000,00

21.341,82

21.341,82

133.585,41

133.585,41

133.585,00

59.252,47

59.252,47

21.653,00

21.653,00

21.653,00

5.802,28

5.802,28

828

82.251,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

ΜΕΤΡ
Ο

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ

ΟΠΣΑΑ

2

214

Γενετικοί Πόροι

124985

2

214

Γενετικοί Πόροι

89018

2

214

Γενετικοί Πόροι

89019

2

214

Γενετικοί Πόροι

89021

2

214

Γενετικοί Πόροι

ΣΥΝΟΛΟ 214

ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΗΣ
ΦΥΛΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΣΚΥΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ- ΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

10

2

226

Αποκατάσταση
Δασοκομικού
Δυναμικού

ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

175281

2

226

Αποκατάσταση
Δασοκομικού
Δυναμικού

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

175292

2

226

Αποκατάσταση
Δασοκομικού
Δυναμικού

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

175273

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Αναδασώσεις καμένων
εκτάσεων στην Δ.Θ. Αγιος
Φανούριος - Τζιμέικα-Πέρα
Χωριό Δήμου Λιβαδειάς
"Αναδάσωση τμήματος
Δημοσίου δάσους Γέροντα
Ερέτριας στις δασικές
θέσεις ""Σάρα"" και
""Σκαρλέικα"" περιφέρειας
Δασαρχείου Χαλκίδας"
Αναδάσωση Δημόσιας
δασικής έκτασης στη θέση
«Μοναχού» περιοχής Δ.Κ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

12.000,00

12.000,00

12.000,00

7.000,00

7.000,00

1.648.600,00

1.648.600,00

1.648.600,00

919.335,50

919.335,50

744.730,00

744.730,00

744.730,00

413.573,63

413.573,63

20.000,00

20.000,00

20.000,00

11.349,15

11.349,15

4.172.424,41

4.172.424,41

2.236.143,60

2.236.143,60

764.227,64

940.000,00

406.504,07

500.000,00

182.113,82

224.000,00

829

319.170,00

401.421,00

4.172.424,00

0,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

2

2

3

3

ΜΕΤΡ
Ο

226

226

311

312

3

312

3

313

3

321

3

321

3

321

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ

Αποκατάσταση
Δασοκομικού
Δυναμικού
Αποκατάσταση
Δασοκομικού
Δυναμικού
Διαφοροποίησ
η
απασχόλησης
Γεωργών
Ενθάρρυνση
βιοτεχνικών
δραστηριοτήτω
ν
Ενθάρρυνση
βιοτεχνικών
δραστηριοτήτω
ν
Ενθάρρυνση
τουριστικών
δραστηριοτήτω
ν
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
226

ΣΥΝΟΛΟ
311

ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΠΣΑΑ

175275

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Μαρτίνου Δήμου Λοκρών
Αναδάσωση Δημοσίων
δασικών εκτάσεων στις
θέσεις «Πύλλα» & «Άγιος
Νικόλαος» περιοχής Τ.Κ.
Λάρυμνας- Δήμου Λοκρών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

150.813,01

185.500,00

1.503.658,54

1.849.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854.873,16

854.873,16

854.873,17

854.871,00

854.873,17

0,00

0,00

29.999,50

29.999,50

29.999,50

29.999,00

29.999,50

758.309,90

758.309,90

758.309,86

758.306,00

758.309,86

0,00

0,00

4.619.231,45

4.619.231,45

4.619.231,38

4.619.218,00

4.619.231,38

0,00

0,00

4

4

173753

ΣΥΝΟΛΟ
312

8

ΣΥΝΟΛΟ
313

27

Ίδρυση παραδοσιακού
παρασκευαστήριου
ζυμαρικών, ιδιοκτησίας
Καρβούνης Κωνσταντίνας
στη θέση «Οικισμός
Ελικώνα ? Ζερίκι Δήμου
Λεβαδέων»

109764

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

576.470,59

686.000,00

347.358,00

412.700,00

345.503,18

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

111420

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΝΟΤΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΥΜΗΣ

485.434,07

577.666,54

485.433,00

258.390,00

212.543,35

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

111461

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΥΜΗΣ

504.201,68

600.000,00

475.782,00

559.032,92

466.499,13

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

830

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

ΜΕΤΡ
Ο

3

321

3

321

3

321

3

321

3

321

3

321

3

321

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΝΟΜΟΣ

ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

64902

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

412.072,02

412.072,02

346.279,00

104.000,00

87.394,96

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

64938

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Δ.Δ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

369.949,20

451.104,74

369.949,00

451.101,00

369.946,16

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

64939

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

186.715,37

227.482,28

186.715,00

227.482,00

186.715,05

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

64945

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

381.194,37

465.843,86

381.194,00

453.621,28

381.194,35

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

64944

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

387.579,04

473.663,39

461.219,00

91.000,00

76.470,59

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

64947

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ.
ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ

372.381,73

447.522,10

372.434,00

296.000,00

248.739,49

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

64952

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

193.529,41

231.545,72

230.300,00

201.555,92

169.147,46

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

831

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

3

3

3

3

3

3

ΜΕΤΡ
Ο

321

321

321

321

321

321

3

321

3

321

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΝΟΜΟΣ

ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

109546

Αντιπλημμυρική προστασία
στο Μέγα Ρέμα
Σπερχειάδας της Έδρας του
Δήμου

375.512,55

375.512,55

369.732,00

375.512,55

310.068,87

109813

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ

134.453,78

160.000,00

79.146,00

89.431,16

73.316,81

109934

ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΞΥΝΙΑΔΑΣ

134.453,78

160.000,00

117.000,00

130.000,01

106.248,11

119308

ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ

232.773,11

277.000,00

129.950,00

147.650,62

120.041,15

119523

ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΠΑΝΑΓΙΑΣ

193.277,31

230.000,00

94.518,00

115.387,03

93.810,60

121987

ΒΕΛΤΙΩΣΗ &
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

289.915,97

345.000,00

141.995,00

165.980,32

134.943,35

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64930

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ.
ΘΑΥΜΑΚΟΥ ΕΩΣ Δ.Δ.
ΣΟΦΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ

249.868,71

249.868,71

249.868,00

218.282,02

183.430,27

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64936

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΦΤΕΡΗΣ

207.938,54

207.938,54

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

832

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

3

ΜΕΤΡ
Ο

321

3

321

3

321

3

321

3

321

3

322

3

322

3

322

3

322

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Βασικές
υπηρεσίες για
την οικονομία
και τον
αγροτικό
πληθυσμό
Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
χωριών
Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
χωριών
Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
χωριών
Ανακαίνιση και

ΝΟΜΟΣ

ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

(ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

64956

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

167.590,99

167.590,99

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64961

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
Δ.Δ.ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ Β'
ΦΑΣΗ

304.857,56

304.857,56

ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ

64940

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

246.576,56

ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ

64941

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΡΕΝΤΖΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
321

165.533,04

139.103,40

294.104,13

246.576,00

294.103,84

246.576,33

260.617,36

314.004,73

26.061.736,00

314.004,73

260.617,36

6.667.363,70

7.658.777,86

5.070.768,44

4.212.309,97

408.500,00

408.500,00

343.277,00

408.500,00

343.277,31

353.438,22

426.649,84

353.438,00

369.936,78

307.330,04

140.000,00

170.131,46

140.000,00

155.916,99

128.443,52

260.707,51

314.670,24

260.707,00

314.670,24

260.707,50

0,00

31.314.774,00

0,00

22

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

64913

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

64905

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

64927

ΝΟΜΟΣ

64948

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

167.590,00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Δ.Δ.ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ
Δ.ΔΙΡΦΥΩΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ.
ΒΟΥΛΠΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ.Δ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ

833

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

ΜΕΤΡ
Ο

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
ανάπτυξη
χωριών

3

322

3

322

3

322

3

323

3

323

3

323

3

323

3

323

4
4

411
413

Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
χωριών
Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
χωριών
Ανακαίνιση και
ανάπτυξη
χωριών

Διατήρηση και
αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς

Διατήρηση και
αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς
Διατήρηση και
αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς
Διατήρηση και
αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς
Διατήρηση και
αναβάθμιση
της αγροτικής
κληρονομιάς
LEADER - Α'
Μεταποίηση
γεωργικών
προϊόντων
LEADER -

ΝΟΜΟΣ

ΟΠΣΑΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64942

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64950

ΣΥΝΟΛΟ
322

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝΔ.Δ.ΑΓΡΑΦΩΝ,ΕΠΙΝΙ
ΑΝΩΝ,ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΤΟ Δ.Δ. ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΝΙΑΔΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

396.163,17

396.163,17

396.163,00

396.163,17

332.910,23

220.390,16

220.390,16

220.390,00

212.524,94

176.733,00

1.779.199,06

1.936.504,87

1.857.712,12

1.549.401,60

179.942,30

179.942,30

179.942,00

214.131,34

179.942,30

0,00

1.713.975,00

0,00

6

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

64901

ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΛΛΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΧΩΡΟΥΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ
Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

64954

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ.
ΛΗΜΕΡΙΟΥ

229.939,96

280.006,07

229.936,00

266.744,69

219.155,35

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64958

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΜΟΝΟΤΟΞΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΚΗ

167.973,79

200.040,70

167.973,00

200.035,89

167.969,88

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

64960

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΑΣ ΣΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ Δ.Δ.
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

47.180,98

47.180,98

47.180,00

45.055,56

37.598,89

625.037,03

707.170,05

0,00

625.031,00

0,00

725.967,48

604.666,42

516.267,91

516.267,91

774.401,89

0,00

0,00

0,00

0,00

4.231.823,10

4.503.494,28

2.116.804,27

38.800,00

58.200,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
323

4

ΣΥΝΟΛΟ
411
ΣΥΝΟΛΟ

3
29

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

834

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012-2014
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞ
Ο
ΝΑ
Σ

ΜΕΤΡ
Ο

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΡΟΥ
Ενθάρρυνση
βιοτεχνικών και
τουριστικών
δραστηριοτήτω
ν

4

431

4

431

4

431

4

431

4

431

Λειτουργικά /
Απόκτηση
δεξιοτήτων &
εμψύχωση
Λειτουργικά /
Απόκτηση
δεξιοτήτων &
εμψύχωση
Λειτουργικά /
Απόκτηση
δεξιοτήτων &
εμψύχωση
Λειτουργικά /
Απόκτηση
δεξιοτήτων &
εμψύχωση
Λειτουργικά /
Απόκτηση
δεξιοτήτων &
εμψύχωση

ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΔ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΤΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ ΤΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΠΡΟΥΠ .
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ
ΗΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΣΑΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

109827

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ,
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ-ΕΛΙΚΩΝΑΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

1.070.000,00

1.070.000,00

0,00

1.070.000,00

426.791,08

426.791,08

ΝΟΜΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

166525

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΜΨΥΧΩΣΗ

962.000,00

962.000,00

0,00

962.000,00

180.000,00

180.000,00

ΝΟΜΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

122965

Δαπάνες λειτουργίας,
απόκτηση δεξιοτήτων

1.105.500,00

1.105.500,00

0,00

1.105.500,00

398.919,27

398.919,27

ΝΟΜΟΣ
ΦΩΚΙΔΟΣ

109816

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ,
ΕΜΨΥΧΩΣΗ

900.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

535.371,67

535.371,67

4.037.500,00

4.037.500,00

0,00

4.037.500,00

0,00

1.541.082,02

1.541.082,02

106.205.789,00

118.260.430,15

17.847.512,06

112.172.643,00

9.121.221,04

51.424.376,82

47.527.005,40

413

ΣΥΝΟΛΟ
431
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4
3.152

835