P. 1
חוככים ומחוככים זרים בעברית

חוככים ומחוככים זרים בעברית

|Views: 1|Likes:
Published by Sagie Maoz
ניתוח אקוסטי של שני עיצורים דומים ושונים בעברית
ניתוח אקוסטי של שני עיצורים דומים ושונים בעברית

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sagie Maoz on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

תירבעב םירז םיככוחמו םיככוח

תרגסמב רמג תדובע תיטסוקא הקיטנופ ) 0627.2011 (
זועמ איגש
חורה יעדמל הטלוקפה ,תונשלבל גוחה
ביבא-לת תטיסרבינוא
sagiemao@mail.tau.ac.il
21 ,ראורבפב 201
1 . אובמ
תירבעה לש וזמ קלח ויה אלש !ירו"יע רפסמ !יעיפומ תינרדומה תילארשיה תירבעה לש תיטנופה הלבטב
תירוטסיהה ) Blau 2010, 69 ( תורחא תופשמ תולואש תורו"ו !ילימ לש #ומיאמ קלח$ הפשל וסנ$נ הארנה ל$$ו
) Schwarzwald 1998 ( .
!ירו"יע ינש $ ילוקה י$יחה %$וחה !ה ולא / ʒ / ילוקה י$יחה %$וחמהו / d͡ʒ / קיתעתב בורל , &ז -ו &ג המאתהב
תירבעה 'ושלל הימדקא) 2007 ( רורב יטנופ רשק ולא !יינשל .( ינשה רו"יעה / d͡ʒ / רו"יעל ר"ק !תוס לש תפסות אוה
'ושארה / ʒ / תרי"יל .%$וחמ
הוושנ !א ,אמגודל .תומיוסמ תולואש !ילימ לש 'תריקחמ הלועש )סונ רשקב 'יחבנ ,ל*נה יטנופה רשקל רבעמ
,תילגנאב !ילימ יתש jeep -ו garage !ע תילגנאב תוגהנ 'היתשש , / d͡ʒ / ( !ע תירבעל ה"מוא הנושארה דועבש הארנ
+ ,%$וחמ d͡ʒip ,, ל*נה רו"יעה הינשה הלימב + ,%$וח לש הרו" אקווד לביק ga.ˈʁaʒ , ) Cohe 2009 .(
דועב י$ 'יחבנ jeep תילגנאב הרוקמ , -ל garage יתפר" רוקמ ) !arper 2010 תופסונ תואמגוד לש הריקס .(
%$וחמה לאשנ תילגנאמ י$ ליל$הל ורשפאי תו"ובקה יתשמ !ילימל / d͡ʒ / ו וליא מ %$וחה אקווד לאשנ תיתפר" / ʒ / .
הדובעב 'יב !ייטסוקאה !ילדבהה תא 'חבא %א ,וז הלל$ה לע ביחרא אל !יליל" !נמא !ה !אהו !ירו"יעה ינש
.!ילימה תו"ובק יתש תליאש לש !ידרפנ !י$ילהתל תיטנופ תודע הווהיש המ ,תינרדומ תירבעב !יניחבמ
דומע 1 %ותמ -
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
2 . יטסוקא רואית
הדובע !הב !ירו"יעה ינש 'יב דיחיה יטנופה לדבהה ,רומא$
/%ותיחה 'פוא אוה תקסוע וז / ʒ / דועב %$וח אוה / d͡ʒ / אוה
%ותיחה !וקמב 'ה !יהז !הינש .%$וחמ תוילוקבו (!יי$יח)
.(!יילוק !הינש)
!ינוש וללה %ותיחה ינפוא ינש י$ הארנ ,תיטסוקא הניחבמ
קהבומ 'פואב יפל , "ohso 2012 /
מ !יב$רומ !י$$וח !ירו"יע דבלב דחא יטסוקא בלש ,
לש הא"ות אוה הז שער .הגהה %רואל )י"ר שערב 'ייפואמה
תוילוברעמ ) tur#ulece לש דואמ ר" רבעמ רבועש ריוואה (
,!יילוק !י$$וחב .(%יחהו 'ושלה )וג ,הז הרקמב) יוגיהה ירביא
.תוילוקה לש תוירוזחמ לג תועונת לע ב$רומ ל*נה שערה
לע !תוס ליל"מ !יב$רומ !י$$וחמ !ירו"יע ,!תמועל לכ
ולש ךותיחה יבלש רורחשה רשא$ ( (רורחשו המיסח ,הריגס)
ךוכיחב הוולמ .!יליגר !י$$וחל תיסחי דואמ רהמ ר"ונה ,ליעל ראותמ$
3 . יוסינה
3.1 . יוסינה יפוא
,תחא תקדבנ לע %רענ יוסינה תב 26 לארשי תדילי , תירבע לש תידילי תרבודו לוקב אורקל השקבתה תרבודה . 1
ל$ לע .הקיטנופל ילל$ רשקל רבעמ ,יוסינה תרטמ לע !ידקמ עדימ תרבודל 'תינ אל .%סמ לע !ינרקומה !יטפשמ
רוזחל תרבודה השקבתה טפשמ שולש תישפוח הפש$ דבלב תישילשה הייגהה לש חותינ רשפאל יד$ ,תופו"ר !ימעפ
.(הבת$ה לש לוק תינבתמ רשפאה ל$$ תררחושמ היהת תישילשה האירקהש החנה %ותמ) הריהמו
3.2 . םיטפשמה
%ותמ 1 ,וטלקוהש !יטפשמה העבש ב .יוסינה תורטממ החסה$ יארקאב וב"וה השישו חותינל !ייטנוולר תעבש
ינשל תויגו"יי !ילימ תועיפומ !ייטנוולרה !יטפשמה 0 !ירו"יעה ʒ 0-ו 0 d͡ʒ 0 עבמ )וסו ע"מא ,תליחתב !ירו"יעה גוז)
ל$ב רו"יע ל$ל !ילימ עבמב !וקימ !ישרתב !ירו"יעה ימוקימו !יטפשמה תא תוארל 'תינ .( ) 2 .'להל (
דומע 2 %ותמ -
) 1 !י$$וחו !י$$וחמ 'יב %ו$יחה 'מזב לדבהה (
%ותמ) "ohso 2012 (
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
1 . .!נ !הרבא רמ טר"נוקב
2 . ג .י&גנמו&ג תוקחשמ לגנו&גב תופרי&
. ו&ז !עפ 'ז דוו יל השע הרטסלח ו 'ג .י
1 . 'ג ב שבול אל יתימא 'מלטנ 'ז .
. . .וידרב הז תא הרמא טנוק&ז לאיזר הדרו
6 . .%$ ל$ יתוא לבלב הז
7 . 'ז רמל וליפא ,ישפיט ת"ק הז קורי טק
ח &ג 'ג .
- . 'ג אמוה !עפ הזל השע 'יד סמיי 'ז .
2 . .'ג תמרמ סד"רמ יתינק
10 . פ יתינק 'ז רמ ישיא אוביב ו 'ג .'טסא
11 . .ו&זו&זל יתחלס אל 'יידע
12 . דאפ הברה %$ ל$ ונל$א 'ג .
1 . 'ז לאנרו לודג .הז תא )שח הנפוא יניינעל
רו"יע !וקימ סמ & הלימ טפשמ
/ʒ/
עבמ תליחת . 'ז טק ) 7 (
12 'ז לאנרו ) 1 (
עבמ ע"מא 1 ו&ז 'ז ו ) (
2 פ 'ז ו ) 10 (
עבמ )וס - אמוה 'ז ) - (
1 ב 'ז ) 1 (
/d͡ʒ/
עבמ תליחת ג ' 'מלטנ ) 1 (
7 'ג סמיי ) - (
עבמ ע"מא 2 דוו 'ג י ) (
10 ר 'ג 'טסא ) 10 (
עבמ )וס 6 &גח 'ג ) 7 (
11 דאפ 'ג ) 12 (
) 2 !ייופימו וטלקוהש !יטפשמה (
3.3 . יוסינה יבגל הרעה
הלימ תא יבקע 'פואב תאטבמ תרבודהש תעדל יתח$ונ הטלקהה תעב קר ) . ( ז טק& רו"יעה !ע / d͡ʒ / רמול$ ,
+ d͡ʒaket רו"יעה השעמל '$ל .תרבודה רובע וז הלימל תיטרדנטסה הייגהה יהוזש הלעה יוסינה רחאל ר"ק רוקחת .,
/ ʒ / הלימ רובע קר ה$לה$ 'חבנ עבמ תליחתב ) 12 ( ז לאנרו& הלימה דועב , ז טק& רובע תואמגודל הפסונ / d͡ʒ / .
דומע %ותמ -
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
4 . יוסינה חותינ
i . תומגמו םינותנ
תנ$ותב הטלקהה יבג-לע ומחתנ !תוא תופיקמה תועונתהו ונחבנש !ירו"יעה $raat יליל" לש הקולח התשענו ,
פ*ע !יטנמגסל !ירו"יעה "ohso 2012 הלבטב . ) ינותנ !יז$ורמ ( .!ע"וממו ונחבנש !ירו"יעה
רו"יע !וקימ &סמ הלימ %רוא (תוינש) תוילוק &סמ !יטנמגס
/ ʒ /
עבמ תליחת 12 ז ' לאנרו 0.0-.061 ילוק 1
עצוממ .!"#4 ילוק 1
עבמ ע"מא 1 ז ו& 'ז ו 0.062621 ילוק-יתלב 2
2 פ ז ' ו 0.06-27- יתלב ילוק- 2
עצוממ .#$31 יתלב ילוק% 2
עבמ )וס - אמוה ז ' 0.12677- ילוק 2
1 ב ז ' 0.11.-62 יתלב ילוק- 1
עצוממ .1&1323" ברועמ 1."
/ d͡ʒ /
עבמ תליחת 'ג 'מלטנ 0.127--6 יתלב ילוק-
7 ג ' סמיי 0.1.177. ברועמ 2
. 'ז טק
1
0.06176. ילוק 2
עצוממ .114!! ברועמ 2.33
עבמ ע"מא 2 דוו ג ' י 0.11717- יתלב ילוק-
10 רב ג ' 'טס 0.101. תלב ילוק-י 1
עצוממ .12"&#"" יתלב ילוק% 3."
עבמ )וס 6 גח & 'ג 0.17-212 יתלב ילוק- 1
11 דאפ ג ' 0.262-27 ברועמ
עצוממ .224#$" ברועמ 3."
) וטלקוהש !ילימה רובע חותינה ינותנ (
הלבטב 'יחבהל 'תינ ) ירה ,!יילוק$ תיטנופ !ירדגומ !הינשש )א לע /!ירו"יעה ינש לש תוילוקב הי"נרטלאב (
.עבמב תונושה תודמעב !יילוק-יתלב$ 'הו !יילוק$ 'ה וגהנ !הינשש
1 )יעס האר . הלימ תטלקהו &יוסינה יבגל הרעה& ) . ( .טק&ז
דומע 1 %ותמ -
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
הלבטמ הלועה רתוי הטוב המגמ ) רשק אלל ,!ינושה !יליל"ה תא !יבי$רמה !יטנמגסה רפסמב היילע איה (
דועב /עבמב !מוקימל / ʒ / רתויה ל$ל !יינש וא דחא טנמגסמ ב$רומ
2
ליל"ה ( / d͡ʒ / מ דימת ב$רומ !יטנמגס ינש
.!יטנמגס העבראל קלוחמ !יתעל )או ,תוחפל
1.2 . תוג"יימ תואמגוד
i . הלימ 1 / / ʒ / עבמ )וסב
!ושירב ) 1 ז$ורמ שער לש )"רמ ב$רומ אוה /הרדגהה יפל קוידב %$וח$ קפומ רו"יעה י$ )רגב תוארל 'תינ (
העונתב תוהזל 'תינ .אל ותו יארקאו / e / ) רבעמ ול תמדוקש trasitio לא העונתה לש !יירוזחמהו !ייקנה !ילגהמ (
.תוילוברעמהמ עבונש היגרנא זו$יר לע דיעמש המ ,!יקזח !יהובגה !יטנמרופה .%$וחה לש תיארקאה הרו"ה
טנמרופ ,!תמועל %1 רו"יע לש איה הז הרקמב הקפהה י$ יתקסה '$ל ,רו"יעה ילגב תוירוזחמ 'יאו דואמ שלח
.ילוק-יתלב
2 )יעסב הארנש יפ$ ,'ושארה טנמגסה 1.2 השעמל אוה , ) רבעמ trasitio ( .רו"יעל תמדוקה העונתהמ
דומע . %ותמ -
) 1 הלימ רובע חותינו )רג ( 1
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
ii . הלימ 1 / / ʒ / עבמ ע"מאב
טנמגסב תוהזל לק וז אמגודב !ג ) 1# ( !יהובגה !יטנמרופב היגרנאה זו$ירו יארקאה שערה תא ( וינייפאמ
.%$וחה לש !יהזמה ) טנמגס 1a ללגב רו"יעהמ קלח$ חתונ הז רבעמ !עפה %א ,%$וחה רבעל העונתה לש רבעמ ג"יימ (
!ילגה תוירוזחמ לש רתוי ריהמ דוביא ומ$ ,הז הרקמב .!יהובגה !יטנמרופב היגרנאה קוזיחו (העונתה תוילוק)
הלימב 1 .ילוק-יתלב 'פואב קפוה רו"יעה ,ליעל תחתונמה
iii . הלימ - / d͡ʒ / עבמ תליחתב
!ושירב ) 6 )יעסב הרדגוהש הקולחה תא רורב 'פואב תוארל 'תינ ( 2 טנמגס /!י$$וחמ רובע ) &a תא ג"יימ (
ה קלח לש המיסחה טנמגס ,(עבמה תליחתב רו"יעה י$ הריגס לש בלש 'יא) %$וחמה לש !תוס ) &# תא הארמ (
דומע 6 %ותמ -
) . הלימ רובע חותינו )רג ( 1
) 6 הלימ רובע חותינו )רג (
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
תומדוקה תואמגודב ומ$ !ינייפאמ !תוא לעב %ו$יחב !ג 'ייפואמש !תוסה לש רורחשה היגרנאו יארקא שער)
) טנמגס זאו ,(!ינוילעה !יטנמרופב תז$ורמ &c תוילוקהו %עוד %ו$יחה טקפאש$ ,העונתל רו"יעהמ רבעמה אוה (
.תר"ונ
iv . הלימ 10 ( / d͡ʒ / עבמ ע"מאב
הלימ 10 ) טנמגס /%$וחמ לש תקיודמ הקפהל אמגוד איה !ג 10a !תוסה קלח לש הריגסה בלש תא הווהמ (
) טנמגס ,(דואמ !ישלחנ לוקה ילגו תלטבתמ תוילוקה ,תוריהמב ת$עוד העונתה) 10# ר"ק 'מז ,המיסחה בלש אוה (
טנמגס ,!ישלח !לו$ !יטנמרופהו טקש שממ שי וב דואמ ) 10c יארקא שער ( %ו$יחב הוולמה רורחשה אוה (
) טנמגסו ( !יקזח !יהובג !יטנמרופו 10d .תרבגתמ תוילוקהו הגרדהב %עוד %ו$יחה ,האבה העונתל רבעמה אוה (
" . תונקסמ חותינהמ
)יעסב תואבומה תוא"ותהמ 1 !ירו"יעה ינש 'יב !ייתוהמ !ייטסוקא !ילדבה תוהזל 'תינ ,ליעל / ʒ / ו - / d͡ʒ / לש
חותינה 'מ !ילועה !ינותנב רוריבב אטבתמ !הינש לש %ותיחה 'פואו תרבודה /
• %$וחה לש תוקפהה ל$ / ʒ / )יעסב הנייו"ש !י$$וח לש תיטסוקאה הרדגהה יפל קוידב תוגהנתמ 2 טנמגס /
קזחו )ופ" שער לש דיחי )ורי"ב !יתעל) trasitio העונתה ת$יעד יד$ %ות %ו$יח רמול$ ,העונתהמ
.(רו"יעל תמדוקה
• %$וחמה לש 'תוקפה / d͡ʒ / )יעסב !י$$וחמ לש הרדגהל תומיאתמ 'ה !ג 2 !יטנמגס המ$מ תוב$רומו ,
%ות רורחשו המיסח ,הריגס !יג"יימה תואמגודב !נמא .%ו$יח יד$- ) . )-ו ( 7 ( אלו !יטנמגס ינש קר !יחתונמ
לש זרוזמ תויהל לולע הז$$ו עבמ תליחתב אוה חתונש רו"יעה 'היתשבש %$ב תאז ריבסהל 'תינ %א ,השו
.ליגרהמ
דומע 7 %ותמ -
) 7 הלימ רובע חותינו )רג ( 10
תיטסוקא הקיטנופ
רמג תדובע
זועמ איגש
ז*ת 021.2602.
)יעסב רומא$ 1 !יתעלו !יילוק$ !יתעל וקפוה !הינשו ,!ירו"יעה לש תוילוקה %רעב הי"נרטלא תמייק ,
.הדיחי תרבוד לע יוסינבו ,ישפוחו ריהמ רובידב רבודמו רחאמ תובישח וז העפותל יתסחיי אל .!יילוק-יתלב$
!ירו"יעה ינש '$א י$ !$סל 'תינ ,'$ !א / ʒ / ו - / d͡ʒ / דואמ !ילדבנו !ינוש !ירו"יע ינש$ תירבעב !יגהנתמ
ב הנעטה תא קזחמ רבדה .תיטסוקא הניחבמ )יעס 1 .!ינוש תורוקממ !ילאשומ !ירו"יע !הינשש
הלימ תייגהב תרבודה הע"יבש הי"נרטלאה י$ 'יי"או )יסוא ) . ( טק&ז )יעס &ר) . הינופולא יבגל הלאש הלעמ (
!ע !גו %$וח !ע תואסרג 'רובע ולבקי !ירבודש !ילימ לש הקלחמ תמייק י$ !שור השוע .!ירו"יעה 'יב תירשפא
) %$וחמ אמגודל / טק&ז , ו&זפ , לאנרו&ז , וטק&גורפ ר וז היגוס .ולא !ירו"יע תולי$מה !ילימה ל$ תקלחמ הניא וז %א (
.וז הדובע לש המוחתמ תגרוח
היפרגוילביב
,תירבעה 'ושלל הימדקא !ישדח !ילל$ ( תירבעל תיזעולמ קיתעתה !סרופ .תירבעה 'ושלל הימדקאה . 2007 .
רזחוא 1- ,ראורבפב 201 . http'((he#rew)academ*.huji.ac.il(hahlatot(+he+rascriptio(,ocumets(-.+)
!/B.pd0 .
Blau, "oshua. Phonology and morphology of Biblical Hebrew. 1ioa -a2e, 3diaa'
/ise#raus, 2010.
Cohe, /4a)5ar*. The role of similarity in phonology: Evidence from loanword adaptation in
Hebrew. $h, diss., +el .4i4 6i4ersit*, 2009.
!arper, ,ouglas. ,ictioar*.com. 7lie /t*molog* ,ictioar*, jeep. -ast modi0ied 2010.
.ccessed %e#ruar* 18, 201&. http'((dictioar*.re0erece.com(#rowse(jeep.
!arper, ,ouglas. ,ictioar*.com. 7lie /t*molog* ,ictioar*, garage. -ast modi0ied 2010.
.ccessed %e#ruar* 18, 201&. http'((dictioar*.re0erece.com(#rowse(garage.
"ohso, 8eith. Acoustic and Auditory Phonetics. &rd ed. 1est Susse9' 1ile*)Blac2well, 2012.
Schwarzwald, 7ra :odrigue. Word foreignness in odern Hebrew. !e#rew Studies. &9. ;1998<'
11=)1>2.
דומע - %ותמ -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->