‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪5:38 ............................................‬‬

‫‪35°- 25°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪6:50 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪41°- 36°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫■ דאנערשטאג פר' תצוה • י"א אדר תשע"ג לפ"ק • ‪■ February 21, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫•‬

‫■‬

‫‪Inch $50‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫■‬

‫‪Small Box $25‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫‪Classified $10‬‬

‫וקול שמחה‬

‫•‬

‫צד הכלה‬

‫הרב שמואל פאזען שליט"א (הורוויץ)‬
‫החתן כמר חיים שלמה ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב מנשה כ"ץ שליט"א (דייטש)‬
‫הכלה מרת דבורה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב ברוך מרדכי כ"ץ שליט"א (סאקס)‬
‫החתן כמר יחיאל אלתר ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב חיים משולם פייש לעווי שליט"א (קאהן)‬
‫הכלה מרת ליבא גיטל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב דוד הורוויץ שליט"א (טייטלבוים)‬
‫החתן כמר ליפא ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב אלימלך ראזענבערגער שליט"א (פריינד)‬
‫הכלה מרת ריינא תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫ר' הערשל אינדיג הי"ו (גרינפעלד)‬
‫החתן כמר ישראל אברהם אלתר ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' גבריאל ווייס ע"ה (ראזענוואסער)‬
‫הכלה מרת נחמה תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' יודא ברילל הי"ו (אייזנבאך)‬
‫החתן כמר נחום ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה כיבודי הי"ו (אזולאי)‬
‫הכלה מרת שרה רבקה תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' ישראל צבי ארי' קרויס הי"ו (גרינוואלד)‬
‫החתן כמר לוי יצחק ני"ו ‪ -‬טאהש‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יעקב קעלנער הי"ו (שטערן)‬
‫הכלה מרת יוכבד תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫מיר קויפן אפ ‪Adar Travel 347-389-2555 -Credit Card Points & Airline Mileage‬‬

‫מיר וועלן זיין‬

‫מיר וועלן זיין‬

‫אפען היינט דאנערשטאג‬

‫אפען פרייטאג ערב שבת‬

‫תענית אסתר ביז ‪ 9:00‬ביינאכט‬

‫ביז ‪1:00‬‬

‫מוצאי שבת‬
‫זענען מיר נישט אפען‬

‫מיר וועלן זיין‬

‫אפען זונטאג פורים‬
‫ביז ‪1:00‬‬

‫מיר ווילן דערמאנען יעדער וואס ליידט אויף צוקער אדער אן אנדערע‬
‫מעדיקעל פראבלעם אין נעמט מעדעצין זיך אכטונג געבן אויף אייערע‬
‫געזונט אין נישט טרינקען וויין מער ווי די מאס‬
‫ווי עס ווינטשט א שמחת פורים‬

‫‪432 Bedford Ave.‬‬
‫‪718.387.2408‬‬

‫‪Quality Health Center‬‬

‫‪845-782-3774‬‬

‫י‬

‫י‬

‫‪Basket Plus‬‬
‫טויש אין פלאץ‬

‫מיר זענען יעצט אין זאל פון‬

‫ששון ושמחה ‪ 213 -‬ליע עוו‪.‬‬
‫אפן טעגליך ‪11am - 11pm‬‬

‫מיר האבן א ספעשל סעיל אויף אלע‬
‫אונזערע משלוח מנות ‪arrangments‬‬

‫‪15% - 25% OFF‬‬

‫בהשגחת‬

‫טארטיקוב‬

‫‪Shop All Your Candy‬‬

‫‪And‬‬
‫‪Chocolate By Color‬‬
‫משלוח מנות ‪For Your‬‬

‫‪Free Shipping For‬‬
‫‪ in williamsburg‬משלוח מנות ‪All‬‬
‫‪175 Division Ave.‬‬
‫‪Open Ttill 11pm‬‬

‫‪NEW LOCATION:‬‬

‫‪525 Flushing Ave.‬‬

718-302-3300 ‫געשיקט מעסענזשער מיר האבן פארגרעסערט אונזער שטאב אייך צו קענען בעסער באדינען מיט משלוח מנות דעליווערי‬
718-302-3300
347-779-7021 ‫ רופט‬,‫ ביליגע פרייזן‬,‫ טאג אדער נאכט‬,‫עקספיריענסד בעביסיטער איז עוועילעבל קעגן איבער פרדס פיגא זאל‬
Selling all size BOWS, FLOWERS, HEADBANDS & more at below wholesale prices. Call BOWS 4 LESS at 347-871-BOWS (2697)

.‫ קאפל פארגעצויגן‬,‫ אויך מעגליך וועכנטליך‬,‫ ביז נאך פסח‬Mar. 4 ‫ בעדרום דירה צו פארדינגען פון‬2 ‫ פריוואטע‬- ‫נארט מיאמי‬
718-782-2085 .‫ טעג‬30 ‫ ספעשל פרייז פאר‬,‫ צוגענגליכע פרייז‬,‫ פול‬,‫מקוה שיינע גראונד'ס‬/‫נאנט צו שוהל‬
HANDYMAN
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774

!‫ צופרידנהייט גאראנטירט‬718-913-4683 ‫פארלירט איר האר אדער פיאות? רופט שוין‬

Package Express daily messenger all kind of delivery's to Williamsburg - Bp- Flatbush - Manhattan 718-483-0622
‫ מאה שערים פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬- ‫ בעלז‬- ‫ גאולה‬- ‫זוכט איר א דירה אין א"י? ירושלים‬
011-972-52-715-6761 ‫ מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגענטער‬,‫ שמחה אדער וואקאציע‬,‫אויף פסח‬
ELECTRIC

Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896

HANDYMAN

845-239-7378 ‫ שעה‬24 ‫ רופט‬- ‫ היימיש פארלעסליך‬- ‫ לאקאל לאנג דיסטענס‬- ‫כל טוב קאר סערוויס‬
Plumbing

347-403-9933 ‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט‬

Plumbing

Licensed Professional Electrolysis By Shaindy
for virtually painless, safe & permanent removal of unwanted hair
Call For Apt.

Lee/Hooper area (347) 388-9535

Whole Boneless Baby Salmon Fish ‫בוד פורים‬
‫לכ‬
with our famous BBQ flavor - Ready to Bake!

Rosenfeld Fish Market • 726 Myrtle Ave. • 718-522-1818

$1595 ‫תנאים ספעשל‬
with coupon additional $300 OFF!

For reservation call:

718-782-7272

‫נייטרא האל‬
535 Bedford

‫האט איר אן‬
‫איר קענט עס‬
Equity
!‫ יעצט אפווישן‬Home
chase bank of america ‫פון‬

‫ סענט אויפן דאללער‬0 ‫פאר‬
‫אדער סענטס אויפן דאללער‬

• Manicure
• Pedicure
• Facial
• Waxing
• Tinting

or city bank

718-306-9314 ‫רופט‬
Professional Makeup
Artist on premises

Exclusive Full Line
of Long Lasting
Careline Makeup

Winterbash acne facial for teens $69.99 Special Attention given

Professional Acne Treatment Yoga classes at Lavender by R. R. Braun call 347-946-5189 to Kallahs and Girls

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com