P. 1
Projektni Zadatak EE

Projektni Zadatak EE

|Views: 4|Likes:
Published by dozscha

More info:

Published by: dozscha on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2015

pdf

text

original

Пројектни задатак за израду елабората енергетске ефикасности зграда

Комисија за полагање стручног испита за област енергетске ефикасностиПројектни задатак за израду писаног рада за посебан део стручног испита из
области енергетске ефикасности зграда


Кандидат: ___________________________________За потребе одређивања енергетског разреда нове или постојеће зграде, или дела
зграде који је пројектован и намењен за засебно коришћење (чини функционалну или
техничко-технолошку целину), израдити елаборат енергетске ефикасности и енергетски
пасош.
Елаборат енергетске ефикасности израдити у складу са члановима 22. и 23.
Правилника о енергетској ефикасности зграда, у форми која је дата у примеру у саставу
овог пројектног задатка.

Елаборат енергетске ефикасности израђује се на основу следећих података:
1) климатских карактеристика локације
▪ спољних пројектних температура градова у Републици Србији садржаних у
Табели 3.3.4.1 прилога 3 Правилника о енергетској ефикасности зграда –
Спољне пројектне температуре, θ
H'e
, [°C], за места у Републици Србији;
▪ броја степен дана и средње температуре грејног периода за градове у
Републици Србији датих у Прилогу 6 Правилника о енергетској ефикасности
зграда – Табела 6.3 – Број степен дана за грејање HDD и средња
темпратура грејног периода 
H,mn
за места у Републици Србији;
▪ средњих месечних сума зрачења и средње месечне температуре садржаних
у Прилогу 6 Правилника о енергетској ефикасности зграда – Табела 6.9 –
Средње суме Сунчевог зрачења и средња месечна температура спољног
ваздуха Прилога 6;

2) података о локацији – ситуациони план зграде са положајем објеката у
непосредном окружењу и приказом врста обрада површина;
3) података о грађевинским материјалима, елементима и системима потребним за
прорачуне садржаним у Прилогу 3.
4) података о машинској и електро опреми, уређајима и инсталацијама.

Елаборат енергетске ефикасности обавезно садржи:
1) податке наведене у члану 22. Правилника о енергетској ефикасности зграда;
2) технички опис примењених техничких мера и решења у пројекту усклађених са
овим правилником и то:
▪ функционалних и геометријских карактеристика зграде;
▪ примењених материјала;
▪ уграђених система;
▪ врста извора енергије за грејање, хлађење и вентилацију;
▪ термотехничких инсталација;
Пројектни задатак за израду елабората енергетске ефикасности зградаКомисија за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности


▪ система расвете;
▪ употребе и учешћа обновљивих извора енергије.

3) прорачуне садржане у Прилогу 3 и Прилогу 6, којима се потврђује да пројектовани
грађевински елементи и зграда, или део зграде као целина, са припадајућим
техничким системима, испуњавају захтеве овог правилника;
4) потребну годишњу потрошњу енергије за рад техничких система у згради
(финална енергија) садржану у Табели 6.1.а – Методологија за одређивање укупне
годишње потребне енергије Прилога 6.
5) годишњу вредност коришћења укупне примарне енергије садржане у Табели 6.12 –
Фактори претварања за прорачунавање годишње примарне енергије за поједине
врсте извора топлоте Прилога 6;
6) вредности емисије CO
2
, прорачунате преко фактора датих у Табели 6.13 –
Специфичне емисије CO
2
за поједине врсте енергената Прилога 6;
7) анализу квалитета унутрашњег простора (топлотни, ваздушни, звучни и светлосни)
према критеријумима датим у Прилогу 5.
8) графичку документацију за зграду.


На основу података из Елабората израдити Енергетски пасош зграде или дела
зграде, у складу са члановима 6 до 8 Правилника о условима, садржини и начину
издавања сертификата о енергетским својствима зграда, у форми која је дата Обрасцима
1 или 2 у зависности од категорије зграде, који су дати у Прилогу Правилника.Председник Комисије из области
енергетске ефикасности зграда

Проф. др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж.

звучни и светлосни) према критеријумима датим у Прилогу 5. који су дати у Прилогу Правилника.а – Методологија за одређивање укупне годишње потребне енергије Прилога 6. 3) прорачуне садржане у Прилогу 3 и Прилогу 6.12 – Фактори претварања за прорачунавање годишње примарне енергије за поједине врсте извора топлоте Прилога 6. којима се потврђује да пројектовани грађевински елементи и зграда. На основу података из Елабората израдити Енергетски пасош зграде или дела зграде. 6) вредности емисије CO2.13 – Специфичне емисије CO2 за поједине врсте енергената Прилога 6. дипл. ваздушни.Пројектни задатак за израду елабората енергетске ефикасности зграда ▪ ▪ система расвете. 4) потребну годишњу потрошњу енергије за рад техничких система у згради (финална енергија) садржану у Табели 6. у форми која је дата Обрасцима 1 или 2 у зависности од категорије зграде. употребе и учешћа обновљивих извора енергије. 5) годишњу вредност коришћења укупне примарне енергије садржане у Табели 6. 8) графичку документацију за зграду.1. садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда. испуњавају захтеве овог правилника.инж. или део зграде као целина.грађ. у складу са члановима 6 до 8 Правилника о условима. 7) анализу квалитета унутрашњег простора (топлотни. др Драгослав Шумарац. Комисија за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности . Председник Комисије из области енергетске ефикасности зграда Проф. са припадајућим техничким системима. прорачунате преко фактора датих у Табели 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->