Uniunea Europeană Fondul Social European

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie

ANEXĂ

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL “DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE”

Versiunea 2 octombrie 2009

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Cuprins
I. INTRODUCERE ......................................................................................................... 4 II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE ......................... 7 II.1 AXA PRIORITARĂ 1 - ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE............................................. 7 II.1.1. Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.................................................................... 7 II.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice .............................................................................................. 18 II.1.3. Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale ........................................................................................................ 28 II.2 AXA PRIORITARĂ 2 - ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE 38 II.2.1. Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor ................................................................... 38 II.2.2. Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor ................................................................................................. 49 II.3 AXA PRIORITARĂ 3 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ .......................................... 61 II.3.1. Domeniul major de intervenţie 3.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare........................................................................................... 61 II.3.2.Domeniul major de intervenţie 3.2 - Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA .................................................................................. 66 III. PLANUL FINANCIAR.......................................................................................... 71 IV. ASPECTE LEGATE DE IMPLEMENTARE ..................................................... 74 IV.1 CADRUL GENERAL PENTRU IMPLEMENTAREA PO DCA ............................ 74 IV.2 PRINCIPIILE DEPUNERII, SELECŢIEI ŞI EVALUĂRII PROIECTELOR ................ 75 IV.3 PROCEDURA DE MODIFICARE A DOCUMENTULUI CADRU DE IMPLEMENTARE A PO DCA ................................................................................................................. 77

2 / 77

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Listă de acronime

ACIS AM AM PODCA

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Autoritate de Management Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală Agenţia pentru Strategii Guvernamentale Beneficiar Comisia Europeană Cadrul Strategic Naţional de Referinţă Documentul Cadru de Implementare (a PO DCA) Domeniu major de intervenţie Direcţia de Politici Publice Permisul european de conducere a calculatorului Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European Institutul Naţional de Statistică Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Sănătăţii Program Operaţional Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” Secretariatul General al Guvernului Single Management Information System (Sistemul Unic de Management al Informaţiei)

ANAF ASG B CE CSNR DCI DMI DPP ECDL FEDR FSE INS MDRL MFP MAI MS PO PO DCA SGG SMIS

SWOT UCRAP UE UPP

Puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Uniunea Europeană Unitatea de Politici Publice

3 / 77

reglementări şi mecanisme de feed-back). 1 Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice în următoarea perioadă de programare (2007-2013) – DG Ocupare. 4 / 77 . în acele state membre unde performanţa socio-economică şi buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale perioadei de programare 2007-20131. asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.      asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei. Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite. INTRODUCERE Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”. stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR). Afaceri Sociale şi Şanse Egale. inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii. îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică. aspecte legislative). Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislaţii. asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane. în special prin crearea unui model standardizat pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă. Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea. îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare. precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. baze de date.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative I. Instituţiile publice pot contribui la programele de dezvoltare socio-economică prin exercitarea următoarelor funcţii:  îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor. Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor obiective.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. publice II. Capitolul 22 – Reforma Administraţiei Publice. cu accentul pus pe continuarea procesului de descentralizare. Conform Programului de Guvernare. pe baza responsabilităţilor din ce în ce mai mari ale administraţiei publice şi pe baza contribuţiei generale la dezvoltarea socio-economică la nivel naţional (avându-se în vedere alocarea bugetară pentru aceste sectoare. educaţie şi asistenţă socială. precum şi pe baza criteriilor mai sus menţionate. în funcţie de evoluţia condiţiilor socio-economice şi de situaţia existentă în administraţia publică. Guvernul României se va concentra pe trei sectoare principale pentru continuarea procesului de descentralizare şi creşterea calităţii serviciilor publice: sănătate. Acestea sunt legate în mod direct de obiectivele specifice ale PO DCA: I. Este prevăzut faptul că şi alte sectoare pot primi suport pe durata implementării PO DCA. Pentru a identifica sectoarele prioritare pentru PO DCA a avut loc o consultare preliminară la nivel decizional. S-a convenit asupra faptului că eficienţa şi impactul PO DCA pot fi îmbunătăţite prin concentrarea sprijinului asupra anumitor sectoare-cheie. economie şi drept.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  creşterea numărului de funcţionari publici cu calificare profesională în managementul resurselor umane. pe baza stadiului actual de dezvoltare a strategiilor de descentralizare.procent din populaţie care beneficiază de aceste servicii publice). guvernul a identificat următoarele arii prioritare în care intervenţiile PO DCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:  consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în cadrul administraţiei publice româneşti.  îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice. numărul instituţiilor subordonate şi dimensiunea grupului ţintă . PO DCA va fi implementat prin trei axe prioritare. cu accentul Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici pus pe procesul de descentralizare 5 / 77 . Luând în considerare analiza situaţiei curente şi analiza SWOT a administraţiei publice din România. numărul funcţionarilor publici care lucrează în aceste domenii. finanţe.

Documentul subliniază obiectivele la nivelul fiecărui domeniu major de intervenţie şi specifică operaţiunile eligibile care pot fi sprijinite prin PO DCA.1083/2006 stabilind prevederile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională. informaţii legate de aspectele instituţionale. DCI oferă o imagine mai detaliată a scopului PO DCA şi a modului în care acesta va sprijini administraţia din România pentru a deveni mai eficace şi mai eficientă. defalcarea fondurilor alocate pentru fiecare din aceste domenii majore de intervenţie. în special. Documentul de faţă reprezintă Documentul Cadru de Implementare (DCI) a Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA) pentru perioada 2007 – 2013 în România. 6 / 77 . ci prin cadrul metodologic naţional. Scopul DCI este de a prezenta: descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare axă prioritară din PO DCA. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. Astfel. Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică Obiectivul general al PO DCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. criterii de selecţie a proiectelor şi detalii cu privire la alocările financiare. DCI oferă. proceduri. natura asistenţei financiare disponibile (acolo unde este cazul). PO DCA este completat de către documentul cadru de implementare pentru a oferi îndrumare în ceea ce priveşte implementarea practică a asistenţei financiare. Acesta este un document elaborat de Autoritatea de Management pentru PO DCA. beneficiari. câteva aspecte legate de procesul de implementare. precum şi indicatori privind realizările imediate şi rezultatele operaţionale.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative III. Acest tip de document nu este solicitat în mod formal prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. Tabelele financiare oferă o prezentare generală a alocării orientative de fonduri la nivel de axă prioritară şi de domeniu major de intervenţie.

7 / 77 . prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice. Conform CSNR. în special cu Strategia Lisabona. Descriere Nevoia de a moderniza prevederile vizând elaborarea de politici publice a fost recunoscută de administraţia din România prin strategii succesive de reformă a administraţiei publice încă din anul 2001.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. ceea ce afectează implementarea politicilor sectoriale. Operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie caută să răspundă următoarelor probleme: deficienţe semnificative în formularea de politici publice – mai ales pentru consultarea cu factorii interesaţi.1.1.Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ II. Intervenţiile din această prioritate tematică se vor concentra pe rezolvarea blocajelor din sectorul public care împiedică dezvoltarea socio-economică şi pe cele mai importante elemente ale reformei administraţiei publice. contribuind la dezvoltarea socio-economică.1. II. Obiectivul acestei axe prioritare este să contribuie la o îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România.1. obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Consolidarea capacităţii administrative este una dintre principalele priorităţi din CSNR. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE II. care dezvoltă politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă.1 .Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 – 2013 (CSNR) urmăreşte îmbunătăţirea abordării strategice a politicilor regionale şi de coeziune economică şi socială din România şi realizarea unei coordonări cu politicile Comisiei Europene.1 AXA PRIORITARĂ 1 . întârzieri în planificarea şi pregătirea legislaţiei.1. Domeniul major de intervenţie 1.

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice. se recunoaşte contribuţia importantă pe care o mai bună reglementare o poate avea în îmbunătăţirea cadrului de politici şi strategii. capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică. reducerea costurilor administrative şi simplificarea administrativă. se vor urmări şi aspecte legate de planificarea strategică vizând îmbunătăţirea coerenţei politicilor la nivel instituţional şi a reformelor privind managementul cheltuielilor publice prin alocarea fondurilor bugetare pe bază de performanţă (bugetare pe programe).Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative subestimarea eforturilor şi capacităţii necesare pentru a elabora propuneri de reformă bine documentate. precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituţionale. etc. România a colaborat cu Grupul de lucru al UE pentru o mai bună reglementare şi va lansa anumite iniţiative prin acest domeniu major de intervenţie. Acest domeniu major va folosi asistenţa FSE pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor în formularea de politici publice şi planificare strategică drept punct de plecare pentru mai bune alegeri de politici publice sprijinite de o disponibilitate şi analiză îmbunătăţite a informaţiilor. Deoarece majoritatea domeniilor complexe de politici publice necesită răspunsuri inter-instituţionale. Pregătirile pentru formularea de politici publice şi planificarea strategică au fost deja realizate. astfel încât operaţiunile se vor concentra pe instruirea personalului din Unităţile de Politici Publice nou create în ministere şi unităţile echivalente din administraţia locală. În acelaşi timp. slaba coordonare inter-instituţională pentru rezolvarea problemele comune. 8 / 77 . ceea ce ar trebui să ducă la o îmbunătăţire directă în performanţa administrativă. Se va acorda de asemenea sprijin pentru crearea de UPPuri în alte domenii. Astfel. imperfecţiuni ale cadrului legislativ – numărul mare de legi şi nevoia frecventă de modificare a acestora. numărul mare de reglementări pentru cetăţeni şi lipsa unui model standardizat de măsurare a barierelor administrative impuse prin legislaţie. inclusiv evaluarea impactului reglementărilor. acest domeniu major de intervenţie va sprijini de asemenea activitatea consiliilor inter-ministeriale.

1. studii şi instruire pentru elaborarea.1. studii şi instruire pentru elaborarea. Operaţiuni orientative Elaborarea unui set de instrumente. Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de dezvoltare a politicilor publice. revizuirea. o Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora. 9 / 77 . o Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domeniul planificării strategice pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală. proceduri şi a unui cadru instituţional specific unei abordări orientate către politici publice. politicilor publice şi implementării parteneriatelor. consultanţă şi instruire în domeniul planificării strategice pe termen mediu şi lung şi al bugetării pe programe. o Studii/cercetări. metode. care să ducă la o mai bună reglementare. Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală. metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea strategică şi bugetarea pe programe) specific unei abordări orientate către politici publice. organizarea de seminarii. acordarea de premii în domeniul planificării strategice. o Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. care să ducă la o mai bună reglementare (şi la reducerea costurilor administrative) în administraţia publică. implementarea şi/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile. conferinţe. vizite de studiu.1. Activităţi eligibile orientative Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional. Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală. inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale precum şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare formatori. o Consultanţă.3. actualizarea. dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de instrumente. II. o Consultanţă. standarde.1.2. inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale şi un program de formare formatori. testarea.

5.1. activităţi transnaţionale II. 10 / 77 . cursuri de instruire.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.4.1. comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit Cheltuieli aferente garanţiilor bancare Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe. Utilizarea finanţării încrucişate FSE / FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/ FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.1. reuniuni de lucru. Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză Cheltuieli de personal Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale Cheltuieli pentru închirieri şi leasing Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii Taxe Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică Cheltuieli pentru informare. ateliere de lucru. seminarii.1. comunicare şi publicitate pentru proiect Cheltuieli pentru informare.

736 0 TOTAL 41.000.074.147 3.417 0 885.487.427 4.017 35.444 0 1.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.133.666 Contribuţia privată 2007 3.862.459 0 2012 4.334 850.1.434 700.925 3.1.261 26.49 Nu se aplică Nu se aplică 85% 15% 100% 0% 11 / 77 .000.166.1.178 0 729.667 48.560 7.863.000 – 20.euro – An TOTAL Contribuţia UE (FSE) Contribuţia publică naţională* Alte Bugetul Bugetul surse Total de stat local publice 573.413 0 1.966 0 2010 8.999 246. putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari II.283 29.211.911 0 597.461 646.667 0 6.928 0 673.772 800.375 0 2008 5.989 33.562.226 0 2011 5.893 5.364 1.375 0 834.189 5.7.185.078 6.063 0 2009 8.000 Nu se aplică Nu se aplică 98% 2% 85. Dimensiunea finanţării acordate Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat.728.439 0 *Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă.000 Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară din finanţarea acordată Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată Pentru celelalte categorii de beneficiari: Valoarea totală a proiectelor(Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară din finanţarea acordată Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată 240.112 1.105 34.902.075 4. bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: Valoarea totală a proiectelor (Lei) 240.814.235.162.111.985.861 23.000 – 20.000.921 49.944.235.1.387.017.6.919.614 0 2013 4. Alocarea financiară orientativă .51% 14.

cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu. Categorii de beneficiari eligibili.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.  Administraţia centrală şi locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală.  Administraţia centrală şi locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) 2 stabilite conform Legii administraţiei publice locale 215/2001 republicată.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Dezvoltare de proiecte Beneficiari  SGG – DPP  MAI  Ministere  Agenţii  ONG-uri*  Universităţi  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară2  SGG . etc. care să ducă la o mai bună reglementare (şi la reducerea costurilor administrative) în administraţia publică.1. aglomerările urbane.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . grupuri ţintă şi tipuri de cereri de propuneri de proiecte Operaţiuni Grupuri ţintă Tipuri de cerere de propuneri de proiecte .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .DPP  Instituţiile publice din sectoarele prioritare  Ministere  Agenţii  MAI  ONG-uri*  Universităţi  Autorităţi ale administraţiei publice locale** Elaborarea unui set de instrumente.) 12 / 77 .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .1.Dezvoltarea de proiecte . metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea strategică şi bugetarea pe programe) specific unei abordări orientate către politici publice.8. zonele metropolitane.

DPP  Instituţiile publice din sectoarele prioritare  MAI  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  ONG-uri*  Universităţi Grupuri ţintă Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală. republicată.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .1.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .9.8) II.10. Grupuri ţintă Vezi mai sus (II.1.  Administraţia centrală şi locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate.1. cu modificările şi completările ulterioare) Notă: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).Dezvoltare de proiecte Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de dezvoltare a politicilor publice. II.1.1.1.  Serviciile descentralizate din sectoarele prioritare  ONG-uri . inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale şi un program de formare formatori.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Operaţiuni Beneficiari  SGG – DPP  Instituţiile publice din sectoarele prioritare  Ministere  MAI  Agenţii  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  ONG-uri*  Universităţi  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară  SGG . Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 13 / 77 .  Administraţia centrală şi locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  ONG-uri .Dezvoltare de proiecte * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale) ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii 215/2001.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .

B. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate. neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare. 14 / 77 . finanţare din fonduri publice. solicitantului. art.12. inclusiv din fonduri UE. conform Regulamentului Consiliului nr. solicitantului. Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor solicitantului. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă. Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Vezi mai sus (II.1. Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte. Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Criterii de eligibilitate A.1. conform Ghidului Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară. cu exceptia literei d). solicitantului. în ultimii 5 ani.11.8) II.           Eligibilitatea proiectului Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.1.     Eligibilitatea beneficiarilor Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. conform Ghidului solicitantului.1.1. conform Ghidului solicitantului. conform Ghidului Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse. 1605/2002.1. Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice. stabilite în Ghidul solicitantului. 93.

se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative.1. De asemenea. II.000 117. iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător. se implică în proiect. dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului. cu indicatorii aferenţi.  Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate – materiale şi umane.000 1000 5000 18000 40000 70000 99. roluri şi responsabilităţi clar definite).250 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15 / 77 .Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Criterii de evaluare / selecţie  Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA. în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI.  Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor.000 130. a modalităţii în care partenerii. a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Ghiduri şi alte documente metodologice (număr) Zile participant la instruire (număr) Indicatori de rezultat („result”) 3 2007 3 3 3 5 8 11 11 11 11 Valoare de bază An de bază 2007 2008 2009 Ţinte cumulative orientative 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. activităţile să fie reflectate în buget. estimarea lor să fie realistă.  Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).1. modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune. modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei. din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale. a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.13.000 2006 1. dacă este cazul.  Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect.

14. luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. din care: femei/bărbaţi Număr de sesiuni de instruire Studii.1. Prin urmare. ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Documente de politici publice şi proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate iniţiatorilor de către SGG (%) Reducere a costurilor administrative (%) De determinat 2007 0 0 0 4 7 11 15 17 20 44 2006 44 44 44 40 36 31 26 23 20 Indicatori suplimentari:    Număr de participanţi la sesiuni de instruire. analize. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate. Astfel. Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică. operațiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. egalităţii de şanse şi nediscriminare. rapoarte. strategii II. durabile şi inovative. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene.1. conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze 16 / 77 . economică şi socială. diminuarea impactului negativ asupra mediului).

limbă. orientare sexuală.1. apartenenţă la o categorie defavorizată.17.1. vârstă. economic. II.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nicio deosebire. boală cronică necontagioasă. Organisme intermediare Nu se aplică. naţionalitate. dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II.1. regional şi local.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar 17 / 77 . regional şi local Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe.1.1.18. religie. Ajutorul de stat Nu se aplică. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.1. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. restricţie sau preferinţă.16. înlăturarea recunoaşterii. indiferent de: rasă. în domeniul politic. gen. în condiţii de egalitate. II. handicap. etnie. convingeri. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA . folosinţei sau exercitării. excludere. a monitorizării 81 şi evaluării la nivel naţional.1.1. II.15. infectare HIV. categorie socială. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional.

Aceste aspecte sunt prezentate în analiza SWOT a PO DCA. bazată pe evaluarea eficacităţii şi impactului. 18 / 77 . precum şi lipsa recunoscută a capacităţii de evaluare.1.2 . Domeniul major de intervenţie 1.1.2.Creşterea responsabilizării administraţiei publice II.1. Indicatorii de rezultat aleşi anticipează disponibilitatea rapoartelor de activitate şi de evaluare pentru a întări responsabilizarea administraţiei publice şi a furniza o bază mai bine fundamentată care să se reflecte în implementarea alegerilor strategice. precum şi o mai mare responsabilizare faţă de rezultatele obţinute şi faţă de contribuţia la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de politici publice. are ca scop creşterea calităţii analizei rezultatelor intervenţiilor de politici publice. Acest fapt va îmbunătăţi transparenţa prin furnizarea către publicul larg a unor informaţii de mai bună calitate asupra activităţii administraţiei publice.2. precum şi din administraţia locală. Introducerea evaluării de programe şi politici. precum şi instruirea funcţionarilor publici de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate. În acest domeniu major de intervenţie se pune accent pe implementarea şi evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor publice. Obiectivul specific este îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. Aceste intervenţii sunt considerate relevante pentru a fi sprijinite din FSE deoarece există nevoia unor schimbări culturale şi comportamentale la nivelurile de management din administraţia centrală. Raportarea performanţelor vizează îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor (financiare şi non-financiare) prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi în colectarea şi analiza informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte. Cele două domenii orientative sprijinite sunt raportarea performanţelor şi dezvoltarea unei culturi de monitorizare şi evaluare de programe. de folosire a feedback-ului şi a lecţiilor învăţate din experienţele anterioare. monitorizarea şi responsabilizarea. Descriere Acest domeniu major de intervenţie răspunde următoarelor probleme majore existente în administraţia publică din România: lipsa unor informaţii credibile în ceea ce priveşte activitatea pentru a sprijini planificarea.

o Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum si realizarea de materiale didactice) pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni. inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanţă.2. baze de date naţionale în vederea colectării.2. actualizarea şi/sau managementul unei realizarea de materiale didactice) în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare. o Consultanţă. studii şi instruire pentru dezvoltarea. Activităţi eligibile orientative Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional. Training pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni. Training în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare. raportarea. actualizarea.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. Dezvoltarea unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea.1. în monitorizare şi evaluare. testarea şi/sau implementarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional necesar extinderii evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale. o Consultanţă. implementarea şi/sau integrarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de monitorizare si evaluare de programe. analiza şi publicarea datelor statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale. Operaţiuni orientative Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare.1. inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice. studii şi instruire pentru dezvoltarea.2. furnizării. analizei şi publicării de statistici relevante privind performanţele administraţiei publice locale.3. revizuirea. II. o o Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi Consultanţă. luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg (cetăţenilor). 19 / 77 . studii şi instruire pentru elaborarea. Elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale.

bazată pe evaluarea Organizarea de seminarii.2. Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză Cheltuieli de personal Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale Cheltuieli pentru închirieri şi leasing Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii Taxe Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică Cheltuieli pentru informare. cursuri de instruire. Realizarea de studii / analize în vederea evaluării de programe de politici. ateliere de lucru. comunicare şi publicitate pentru proiect Cheltuieli pentru informare. campanii de conştientizare în vederea furnizării de Organizarea de seminarii. precum şi instruirea personalului de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate. responsabilizării administraţiei publice prin schimburi de bune practici şi aplicarea acestora pe scară II. comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit Cheltuieli aferente garanţiilor bancare Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe. conferinţe. conferinţe. reuniuni de lucru.1.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative o Instruirea personalului implicat în procesul de colectare şi analiză a informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte. informaţii către publicul larg în legătură cu activitatea administraţiei publice. activităţi transnaţionale 20 / 77 . seminarii.4. campanii de conştientizare în vederea creşterii eficacităţii şi impactului. o o o largă.

000 – 20.000 Valoarea maximă a finanţării acordate Nu se aplică Valoarea eligibilă a proiectului Nu se aplică Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil 85% Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 15% 100% Contribuţia comunitară din finanţarea acordată 0% Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată Pentru celelalte categorii de beneficiari: Valoarea totală a proiectelor(Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară din finanţarea acordată Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată 240.382.556 0 4.099 0 398.000.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.416 27.289 453.948 2.7.405 23.490.311 0 2009 5.904 0 807.286 3.755.308 418.743 0 2012 2.656.111 Contribuţia privată 2.575.150 40.935.000 Nu se aplică Nu se aplică 98% 2% 85.408 767.543.274 30.152.043 0 2008 5.418 37.792 3.1.831. II.344.666.2.719 4.5. bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: Valoarea totală a proiectelor (Lei) 240.991.euro – An TOTAL Contribuţia UE ( FSE) Contribuţia publică naţionalăª Alte Bugetul Bugetul surse Total de stat local publice 371. Dimensiunea finanţării acordate Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat.156 0 2013 0 TOTAL 27.051 2.88% 14.2.2.554 56.407.973 0 2011 3.556 550.251 0 2007 3.515 518.262 3.140 0 590.518 0 448.239 33. putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari II.708.000 – 20.243 752. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR va fi limitată la 10% din fondurile comunitare alocate unei axe prioritare.504 54.12 21 / 77 .555 279.1.000.296.825 0 556.002 0 823.1.6.766 2.258.242. Alocarea financiară orientativă .111.373 4.069 0 486.294 ª Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă.817 0 2010 3.

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală Dezvoltarea unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea.Dezvoltare de proiecte .Dezvoltare de proiecte Beneficiari Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare. Categorii de beneficiari eligibili. raportarea.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .DPP MAI MFP Ministere ONG-uri* Universităţi  Personalul implicat în raportarea performanţelor.Dezvoltare de proiecte . luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg (cetăţenilor).Dezvoltare performanţelor. monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală Training în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare.       SGG . în monitorizare şi evaluare. monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală Training pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni.2.       SGG . inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanţă.DPP MAI MFP Ministere ONG-uri* Universităţi  Personalul implicat în raportarea performanţelor.       SGG – DPP MAI MFP Ministere ONG-uri* Universităţi  Personalul implicat în raportarea performanţelor. inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice. grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte Operaţiuni Grupuri ţintă Tipuri de cerere de propuneri de proiecte .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .8.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . analiza şi publicarea datelor statistice relevante cu privire la     SGG .DPP MAI MFP MDRL  Personalul implicat în raportarea .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . de proiecte monitorizare şi 22 / 77 .1.

1. neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.2.11.1.2.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Criterii de eligibilitate A.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 II.1. Grupuri ţintă Vezi mai sus (II. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Vezi mai sus (II. administraţiei publice Beneficiari  INS Grupuri ţintă evaluare din administraţia centrală şi locală Elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale.Dezvoltare monitorizare şi de proiecte evaluare din administraţia centrală şi locală * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale) Notă: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).2.1.    Eligibilitatea beneficiarilor Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Operaţiuni performanţele locale.2.8) II.2.8) II. Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor solicitantului.1. .1.2.DPP  MAI  MFP  Personalul implicat în raportarea performanţelor. 23 / 77 .9.  SGG . II.

 Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect. conform Ghidului solicitantului.           Eligibilitatea proiectului Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului. a modalităţii în care partenerii. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă. conform Ghidului solicitantului. finanţare din fonduri publice. se implică în proiect. De asemenea. solicitantului. în ultimii 5 ani. dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului. B.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice. Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte.  Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate – materiale şi umane. Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului. în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI. conform Ghidului Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse. Criterii de evaluare / selecţie  Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA. art. modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune. dacă este cazul. inclusiv din fonduri UE. 1605/2002. solicitantului. conform Regulamentului Consiliului nr. a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante. conform Ghidului Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară. cu indicatorii aferenţi. se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative. modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei. 93. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate. stabilite în Ghidul solicitantului. solicitantului. roluri şi responsabilităţi clar 24 / 77 . cu exceptia literei d). din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale.

25 / 77 . rapoarte. iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător. a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse. activităţile să fie reflectate în buget.000 3 25. strategii Evenimente de comunicare şi promovare 3 Estimare bazată pe studii ale Societăţii Academice din România (2007) Ghid practic: Raportul anual al instituţiilor publice.000 2 7.  Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor.000 0 2007 Valoa Indicatori de rezultat („result”) Instituţii publice care realizează un raport anual de activitate conform Legii nr.1.  Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).3 83 84 86 88 90 93 95 evaluare redactate / solicitate de instituţii publice centrale (număr) 2007 0 0 10 23 40 61 87 117 150 Indicatori suplimentari:     Număr de participanţi la sesiuni de instruire.000 3 15. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Ghiduri şi alte documente metodologice (număr) Module de formare elaborate (număr) Zile participant la instruire (număr) Valoa re de bază 0 An de bază 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ţinte cumulative orientative 0 0 1 3 5 7 8 8 8 0 2007 0 0 0 0 1 3.000 3 37. estimarea lor să fie realistă. 544/2001 (%) Rapoarte de monitorizare şi 0 81.3 81.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative definite).33 re de bază An de bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 81. din care:femei/bărbaţi Număr de sesiuni de instruire Studii.000 3 45.13. II.2. analize.000 3 43.

folosinţei sau exercitării. Prin urmare.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental. în condiţii de egalitate. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere. economică şi socială. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. 26 / 77 . gen. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire. Astfel. apartenenţă la o categorie defavorizată. Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică.1. II. în domeniul politic. categorie socială. diminuarea impactului negativ asupra mediului). restricţie sau preferinţă. luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex.2. înlăturarea recunoaşterii. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene. economic.14. Ajutorul de stat Nu se aplică.2. operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. religie. vârstă. convingeri. excludere. indiferent de: rasă. boală cronică necontagioasă. conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. limbă. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii.1. durabile şi inovative. etnie. ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate.15. egalităţii de şanse şi nediscriminare. infectare HIV. orientare sexuală. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea. handicap. naţionalitate.

1. regional şi local.16. regional şi local Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.1.17.2. 27 / 77 .1. dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA . a monitorizării 81 şi evaluării la nivel naţional.2. II.18.2. Organisme intermediare Nu se aplică.

Se prefigurează ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui domeniu major de intervenţie să fie direcţionate către cele trei sectoare prioritare (sănătate. II.2.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacităţi susţinute de instruire pentru administraţia publică. un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală. etc. O investiţie în capacitatea administrativă la acest nivel este considerată foarte importantă pentru a dezvolta calităţile de leadership şi de management în administraţia publică. stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi. Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică.1. implementarea de instrumente moderne. 28 / 77 . Operaţiuni orientative Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea. Descriere În ultimii zece ani au avut loc schimbări semnificative în structurile administraţiei centrale şi locale mai ales în ceea ce priveşte crearea de noi funcţii şi structuri.3. cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public. O consecinţă a implementării strategiei de descentralizare este nevoia de reorganizare structurală.3 .1. Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică. Obiectivul specific este acela de a sprijini îmbunătăţirile de structură şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţională.. Introducerea unor reforme privind managementul calităţii. Acest domeniu major de intervenţie pune accentul pe sprijinirea activităţilor de reorganizare.1.3. asociaţiile de dezvoltare inter-comunitare. asistenţă socială). Aceste schimbări au necesitat revizuiri structurale pentru a se asigura că structurile organizaţionale ale administraţiei publice sunt adecvate.Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale II. învăţământul pre-universitar.3. Implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane. Domeniul major de intervenţie 1.1. Indicatorii de rezultat caută să ridice standardele generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere. introducerea tehnologiei informaţiei şi a câtorva elemente de reformă a funcţiei publice.

revizuirea. revizuirea. II. testarea şi/sau Consultanţă. testarea şi/sau implementarea reformelor privind managementul calităţii. testarea şi/sau implementarea de metodologii. o o Studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme de măsurare a performanţelor Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora. cum ar fi achiziţiile publice. etc. instrumente si proceduri necesare pentru elaborarea şi implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane. actualizarea. limbi străine. o o Consultanţă. o o Consultanţă. instrumente si proceduri necesare pentru dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică. dezvoltarea de proiecte. revizuirea.1. ECDL. conferinţe pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor din administraţia publică de creştere a eficienţei organizaţionale. testarea şi/sau implementarea de metodologii. licitarea şi managementul proiectelor. dezvoltarea de proiecte.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice. o Stagii de practică pentru dezvoltarea capacităţilor viitorilor angajaţi din administraţia publică în vederea creşterii eficienţei organizaţionale (inclusiv dezvoltarea activităţilor de mentorat). vizite de studiu. studii şi instruire pentru elaborarea. studii şi instruire pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate. limbi străine. actualizarea. Consultanţă. studii şi instruire pentru elaborarea.3. o Consultanţă.3. o Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică. etc. testarea şi/sau implementarea unor programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică. seminarii. 29 / 77 . organizarea de organizaţionale (indicatori de performanţă). ECDL. actualizarea. instrumente si proceduri necesare pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea unor instrumente moderne de management. licitarea şi managementul proiectelor. revizuirea. studii şi instruire pentru elaborarea. actualizarea. Activităţi eligibile orientative Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional. o Consultanţă şi studii pentru elaborarea. studii şi instruire pentru elaborarea. implementarea de metodologii. revizuirea. actualizarea.

643 131.914 9.890 30 / 77 Contribuţia privată 0 0 0 0 .886.853 0 1.514 0 2.1. cursuri de instruire.1. activităţi transnaţionale II.641.6.714 13.667.287 1. seminarii. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.euro – An 2007 2008 2009 2010 TOTAL 6.390.277 11.754 90.107 11.3.043 Contribuţia publică naţională ª Alte Bugetul Bugetul surse Total de stat local publice 931.796 13.018.5.4. Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză Cheltuieli de personal Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale Cheltuieli pentru închirieri şi leasing Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii Taxe Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică Cheltuieli pentru informare.607 1.058. comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit Cheltuieli aferente garanţiilor bancare Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe.270.924.438.456. ateliere de lucru.196 65.091 0 996. II.645. comunicare şi publicitate pentru proiect Cheltuieli pentru informare.299.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. reuniuni de lucru.725.376 134.1.933 Contribuţia UE (FSE) 5.880.3.519 1. Alocarea financiară orientativă .627 7.3.877 0 2.

Cerere de proiecte fără Beneficiari  SGG . Dimensiunea finanţării acordate Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat.357 1.  Ministere.296 671.723 0 2011 8. autorităţi ale 31 / 77 .678 73.874 6. bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: Valoarea totală a proiectelor (Lei) 240.736 9.155 8.84% 14.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .7.121.1.DPP  Ministere Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea.8.981 0 2013 0 TOTAL 68.000.481 0 10.126 6.000 Nu se aplică Nu se aplică 98% 2% 85.893 1. putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari II. Introducerea unor reforme privind managementul calităţii.000 Valoarea maximă a finanţării acordate Nu se aplică Valoarea eligibilă a proiectului Nu se aplică Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil 85% Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 15% 100% Contribuţia comunitară din finanţarea acordată 0% Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată Pentru celelalte categorii de beneficiari: Valoarea totală a proiectelor(Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară din finanţarea acordată Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată 240.105.777 ª Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă.DPP  MAI  Ministere  Agenţii  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Universităţi  ONG-uri*  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară  SGG . cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public. asociaţiile de dezvoltare inter-comunitare. stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .3. grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri proiecte Operaţiuni Grupuri ţintă Tipuri de cerere de propuneri de proiecte . etc.889.277.838.414 0 1.000.309 96.479.475.339 79.432 1.518.240.000 – 20. Categorii de beneficiari eligibili.136.362.Dezvoltare de proiecte ..357.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 9.513 58.3.379.000 – 20.769 0 2012 7.16 II.606.048.430 0 1. un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală. autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii publice şi/sau personalul acestora)  Ministere. implementarea de instrumente moderne.1.215.303 0 1.

Dezvoltare de proiecte .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii publice şi/sau personalul acestora) Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică.     Ministere MAI Universităţi ONG-uri*  Ministere. autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii publice şi/sau personalul acestora)  SGG .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .  Universităţi Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte termen limită de depunere .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Dezvoltarea de proiecte Operaţiuni Beneficiari  Agenţii  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  ONG-uri*  Universităţi  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară Grupuri ţintă administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii publice şi/sau personalul acestora)  Funcţionari publici de conducere  Ministere. autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii publice şi/sau personalul acestora)  Funcţionari publici de conducere  Ministere. autorităţi ale 32 / 77 .Dezvoltare de proiecte .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) . ECDL.Dezvoltarea de proiecte .  ANFP  Universităţi Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică. limbi  Ministere  Agenţii  Ministere.DPP  Ministere  Agenţii  Autorităţi ale Implementarea unui sistem de administraţiei management al performanţelor publice locale** resurselor umane.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .

3. 33 / 77 .1. cu modificările şi completările ulterioare) Notă: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).1.1.11.1.3.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere - Operaţiuni Beneficiari Grupuri ţintă administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii publice şi/sau personalul acestora) străine. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Vezi mai sus (II.  Autorităţi ale licitarea şi managementul proiectelor. II.3.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 II. Grupuri ţintă Vezi mai sus (II.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .   Eligibilitatea beneficiarilor Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului. administraţiei etc.1. cu excepţia operaţiunii „Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică”. Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Criterii de eligibilitate A.3. republicată.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte .8) II.9. dezvoltarea de proiecte. publice locale**  ONG-uri*  Universităţi  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale) ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii 215/2001.3.1.8) II.3.

a modalităţii în care partenerii. conform Ghidului Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară. Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative   Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare. conform Ghidului Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse. 1605/2002. se implică în proiect. în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI. 34 / 77 . inclusiv din fonduri UE. modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenției. De asemenea. modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune. cu exceptia literei d).           Eligibilitatea proiectului Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului. cu indicatorii aferenţi. art. B. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă. finanţare din fonduri publice. stabilite în Ghidul solicitantului. solicitantului. solicitantului. Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice. dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului. se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative. conform Ghidului solicitantului. conform Ghidului solicitantului. 93. Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte. în ultimii 5 ani. din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale. conform Regulamentului Consiliului nr. dacă este cazul. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate. Criterii de evaluare / selecţie  Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA. a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante. solicitantului.  Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect.

iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.585 75.000 22 130. din care: femei/bărbaţi în sectoarele prioritare la nivel central 6 la nivel local 35 / 77 . II.200 0 5 13 24 37 53 71 0 Zile participant la instruire (număr) Module de formare (număr) 0 2007 0 0 0 2 12.000 30 170. estimarea lor să fie realistă.3.000 15 90. a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.500 9.  Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor. roluri şi responsabilităţi clar definite).1.000 0 2007 0 0 2 3 4 6 7 7 7 Indicatori de rezultat („result”) Structuri nou create şi reorganizate operaţionale (număr) Participanţi la instruire certificaţi (număr) Valoare de bază An de bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2007 0 0 15 40 75 117 167 222 287 0 2007 0 0 3.13.500 19.605 47. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Valoare de bază An de bază 2007 2008 2009 Ţinte cumulative orientative 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Revizuiri (număr) structurale 0 2007 0 0 0 2 3 3 3 3 34 905 406 207.095 61.000 Indicatori suplimentari:  4 5 Număr de participanţi la sesiuni de instruire.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate – materiale şi umane.000 5 30. activităţile să fie reflectate în buget.  Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).925 32.000 9 55.

vârstă.3. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. economic. limbă.1. ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. gen. II.15. înlăturarea recunoaşterii. restricţie sau preferinţă. orientare sexuală. Prin urmare.14. apartenenţă la o categorie defavorizată. conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. în condiţii de egalitate. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene. în domeniul politic. 36 / 77 .3. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere.1. diminuarea impactului negativ asupra mediului). economică şi socială. convingeri. boală cronică necontagioasă. rapoarte. religie. durabile şi inovative. infectare HIV. analize. handicap. Astfel. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate. Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică. luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative   Număr de sesiuni de instruire Studii. operațiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. indiferent de: rasă. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea. Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental. categorie socială. egalităţii de şanse şi nediscriminare. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. folosinţei sau exercitării. etnie. strategii II. naţionalitate. excludere. Ajutorul de stat Nu se aplică.

17. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA . regional şi local Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe.3.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.1.1.1. regional şi local. dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II. Organisme intermediare Nu se aplică.18. II.3. a monitorizării 81 şi evaluării la nivel naţional.3. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar 37 / 77 .16.

disfuncţii legislative în ceea ce priveşte distribuirea competenţelor. contribuind la dezvoltarea socio-economică. cu accentul pus pe procesul de descentralizare Obiectivele principale ale CSNR 2007-2013 sunt îmbunătăţirea abordării strategice a politicii de coeziune socială şi economică şi a politicii regionale din România. care împiedică dezvoltarea socio-economică. Conform CSNR.2. 38 / 77 . obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.1.2 AXA PRIORITARĂ 2 .Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. cât şi pe elementele esenţiale ale reformei administraţiei publice. suprapuneri între structurile existente.Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor II. Analiza sectorială pentru PO DCA a identificat sănătatea. rezistenţa structurilor administrative la descentralizare la toate nivelurile. învăţământul (pre-universitar) şi asistenţa socială.1. De asemenea. Dezvoltarea unei capacităţii administrative eficiente este una din principalele priorităţi ale CSNR. care dezvoltă politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă.1. în special cu Strategia Lisabona. II.1 . ca fiind sectoare prioritare. Majoritatea ministerelor se află în diverse stadii de pregătire a strategiilor de descentralizare. Descriere Necesitatea procesului de descentralizare se reflectă prin importanţa deosebită acordată furnizării de servicii publice descentralizate în strategia de reformă a administraţiei publice. Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de către administraţia publică (centrală şi locală). precum şi coordonarea cu politicile Comisiei Europene.2. prezentarea neclară a nivelurilor de luare a deciziilor.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. Domeniul major de intervenţie 2. Intervenţiile acestei priorităţi tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor din sectorul public. analiza sectorială scoate în evidenţă următoarele probleme legate de descentralizare în cele trei sectoare prioritare: centralizare instituţională excesivă.

UCRAP.1. Obiectivul specific este acela de a sprijini schimbările de structură şi proces care decurg din iniţiativele de descentralizare sectorială. şi între autorităţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare. Training pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie). atât la nivelul elaborării de politici publice. cât şi la nivelul furnizării de servicii.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Intervenţiile FSE vor viza impactul semnificativ al descentralizării asupra posturilor atât din administraţia publică centrală. dezvoltarea unor noi competenţe de management şi standardele mai înalte în relaţiile cu clienţii. cât şi instituţiilor locale mai slab dezvoltate. Elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia centrală şi locală. sunt necesare pentru a creşte calitatea serviciilor. Se va acorda atenţie deosebită sprijinirii mecanismelor de coordonare a strategiilor în fiecare sector. trebuie să se acorde atenţie deosebită folosirii fondurilor publice şi responsabilizării în ceea ce priveşte cheltuirea acestora pentru a creşte satisfacţia cetăţenilor faţă de eficienţa serviciilor publice. De asemenea. Se va acorda finanţare pentru instruire şi asistenţă tehnică în sprijinul procesului de descentralizare.2. mai ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor). II. Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală.2. 39 / 77 . Sprijinul FSE este necesar pentru instruire şi schimbări procedurale. o atenţie deosebită se va acorda atât diferenţelor între zonele urbane şi rurale. ministerele de linie). Se estimează ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui DMI să fie absorbite de către cele trei sectoare prioritare. şi din sectorul de sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate. Operaţiuni orientative Training şi asistenţă tehnică pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic inter-ministerial. în alegerea grupurilor ţintă pentru a obţine finanţare. acestea reprezentând o parte integrantă a procesului de descentralizare. care preia noi responsabilităţi operaţionale. Mai mult. În acelaşi timp. cât şi din cea locală.

didactice) pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie). Elaborarea de studii/strategii pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare. o o Instruire şi consultanţă pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de Studii şi consultanţă pentru dezvoltarea.3. Activităţi eligibile orientative Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional. o o o o Studii şi consultanţă pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare şi Studii.4. II. descentralizate/deconcentrate. organizarea de implementarea recomandărilor evaluărilor.2. consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învăţământul preuniversitar şi implementarea recomandărilor evaluărilor. o o o Studii.1. conferinţe şi stagii practice. II.2. Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare. consultanţă şi instruire pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii Studii şi consultanţă pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare şi pentru a îmbunătăţi Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora. Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză Cheltuieli de personal Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat 40 / 77 . seminarii. serviciile descentralizate. Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule si materiale Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule si materiale didactice) pentru funcţionarii publici pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate. cooperare între administraţia centrală şi locală şi între autorităţile locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare.1. implementarea şi/sau integrarea procedurilor de descentralizare. vizite de studiu.

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale Cheltuieli pentru închirieri şi leasing Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii Taxe Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit Cheltuieli aferente garanţiilor bancare Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale. II.2.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare. II.2.1.6. Alocarea financiară orientativă - euro – An TOTAL Contribuţia UE (FSE) Contribuţia publică naţională ª Alte Bugetul Bugetul surse Total de stat local publice 864.208 75.149 0 939.356 1.206.252 104.891 0 1.311.144 1.750.921 152.254 0 1.903.175 1.785.940 155.299 0 1.941.239 1.280.084 111.312 0 1.391.396 1.054.593 91.704 0 1.146.296 973.239 84.629 0 1.057.868 8.915.237 775.238 0 9.690.475 Contribuţia privată

6.262.375 5.323.019 0 2007 8.740.958 7.429.814 0 2008 12.687.836 10.784.661 0 2009 12.941.594 11.000.355 0 2010 9.275.974 7.884.578 0 2011 7.641.976 6.495.680 0 2012 7.052.453 5.994.585 0 2013 0 TOTAL 64.603.167 54.912.692 ª Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie
de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari

41 / 77

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.2.1.7. Dimensiunea finanţării acordate Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: Valoarea totală a proiectelor (Lei) 240.000 – 20.000.000 Valoarea maximă a finanţării acordate Nu se aplică Valoarea eligibilă a proiectului Nu se aplică Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil 85% Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 15% 100% Contribuţia comunitară din finanţarea acordată 0% Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată Pentru celelalte categorii de beneficiari: Valoarea totală a proiectelor(Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară din finanţarea acordată Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată 240.000 – 20.000.000 Nu se aplică Nu se aplică 98% 2% 86,03%
13,97 %

II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte Operaţiuni Grupuri ţintă  Organismele responsabile de planificarea şi coordonarea iniţiativelor de descentralizare  Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare  Administraţia publică locale (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Organismele responsabile de planificarea şi Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Beneficiari

Training şi asistenţă tehnică pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic inter-ministerial, UCRAP, ministerele de linie).

 MAI  Ministere prioritare  Ministere

- Dezvoltarea de proiecte -

Elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia publică centrală şi locală, şi între autorităţile

 MAI  Ministerele prioritare

- Cerere de proiecte cu depunere

42 / 77

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte continuă (fără termen limită de depunere) - Cerere de proiecte cu termen limită de depunere - Dezvoltare de proiecte

Operaţiuni locale şi şcoli / spitale / servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare.

Beneficiari  Ministere  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  ONG-uri*

Grupuri ţintă coordonarea iniţiativelor de descentralizare  Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare descentralizate  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare

Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală, mai ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor), şi din sectorul de sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate.

 Ministerele prioritare  MAI  Autorităţi ale administraţiei publice locale**

Training pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie).

 Ministerul Sănătăţii

 Ministerul Sănătăţii şi membrii comitetelor directoare ale spitalelor

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) - Cerere de proiecte cu termen limită de depunere - Dezvoltare de proiecte - Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) - Cerere de proiecte cu termen limită de depunere - Dezvoltare de proiecte - Dezvoltare de proiecte - Cerere de proiecte cu

Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învăţământul pre-universitar şi implementarea recomandărilor evaluărilor. Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  MAI  Ministerele 43 / 77

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi instituţiile acestuia de la nivel local  Organismele responsabile de

10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 II. Beneficiari prioritare  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Asociaţii de dezvoltare intercomunitară7  Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale Grupuri ţintă planificarea şi coordonarea iniţiativelor de descentralizare  Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate.9.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte depunere continuă (fără termen limită de depunere) .1. Grupuri ţintă Vezi mai sus (II.Dezvoltare de proiecte Operaţiuni /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare.1. zonele metropolitane.Dezvoltare de proiecte * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale) ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii 215/2001. cu modificările şi completările ulterioare) Notă: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului). Tipuri de cerere de propuneri de proiecte 7 stabilite conform Legii administraţiei publice locale 215/2001 republicată. republicată.2.  MAI  Ministere  ONG-uri*  Autorităţile administraţiei publice centrale (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) .2.8) II.11. II. cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .) 44 / 77 .1.2. etc.1.2.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . serviciile descentralizate din sectoarele prioritare Elaborarea de studii / strategii pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare. aglomerările urbane.

Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate. conform Ghidului solicitantului.8) II. 93.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Criterii de eligibilitate A. B. 1605/2002. stabilite în Ghidul solicitantului. cu exceptia literei d). conform Ghidului solicitantului. Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice. finanţare din fonduri publice. solicitantului. Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte. Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor solicitantului. solicitantului. Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului. conform Ghidului Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.1. conform Regulamentului Consiliului nr.1.     Eligibilitatea beneficiarilor Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului. conform Ghidului Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse. neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare. art.2. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Vezi mai sus (II.2. în ultimii 5 ani. Criterii de evaluare / selecţie 45 / 77 .           Eligibilitatea proiectului Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului. inclusiv din fonduri UE. solicitantului.

000 31. activităţile să fie reflectate în buget. din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale. se implică în proiect.13. modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune. dacă este cazul.  Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect. a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA.500 11. iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător. II.500 22. estimarea lor să fie realistă. a modalităţii în care partenerii. se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative.000 16. a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Valoar e de bază An de bază 2007 0 Revizuiri structurale (număr) Ghiduri şi alte 0 2007 0 0 3 6 11 16 21 23 25 0 2007 0 0 2 6 11 18 26 34 2008 0 2009 5 2010 15 2011 30 2012 46 2013 63 2014 81 2015 100 (municip alităţi) 42 (judeţe) Ţinte cumulative orientative documente metodologice (număr) Zile participant la instruire (număr) 0 2007 0 0 3. dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului. De asemenea.  Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte). cu indicatorii aferenţi.500 27.000 6.300 46 / 77 . în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI.  Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor. roluri şi responsabilităţi clar definite). modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.  Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate – materiale şi umane.1.2.

Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental. conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Prin urmare. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere. din care: femei/bărbaţi Număr de sesiuni de instruire Studii.2. Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Indicatori de rezultat („result”) Valoar e de bază An de bază 0 Structuri descentralizate operaţionale (număr) nou 0 2007 0 5 15 30 46 63 81 100 (municip alităţi) 0 0 2 6 11 18 26 34 42 (judeţe ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indicatori suplimentari:    Număr de participanţi la sesiuni de instruire. durabile şi inovative. egalităţii de şanse şi nediscriminare. Astfel. operațiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. diminuarea impactului negativ asupra mediului).14. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene. ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. economică şi socială. luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze 47 / 77 . analize. strategii II. rapoarte.1. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate.

2. orientare sexuală. II. handicap. dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional.1. etnie.1. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea. regional şi local Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe. economic.16.18. regional şi local. în condiţii de egalitate. folosinţei sau exercitării. indiferent de: rasă.2. excludere.1. gen.17. limbă. Ajutorul de stat Nu se aplică. vârstă.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar. II. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA .1. 48 / 77 . apartenenţă la o categorie defavorizată. convingeri. a monitorizării 81 şi evaluării la nivel naţional. în domeniul politic. restricţie sau preferinţă. Organisme intermediare Nu se aplică. religie. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.15.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nicio deosebire. infectare HIV.2. categorie socială. 2. naţionalitate. boală cronică necontagioasă. II. înlăturarea recunoaşterii.

2. Indicatorii de rezultat anticipează introducerea standardelor de cost şi calitate şi a unui mecanism de evaluare a performanţelor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii. egalitate. promptitudinea şi evaluarea serviciilor este considerată un element cheie în îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice. Domeniul major de intervenţie 2. Eficienţa furnizării de servicii va fi monitorizată prin indicatori de eficacitate. Descriere Analiza situaţiei curente a identificat existenţa unei preocupări a cetăţenilor atât în privinţa promptitudinii şi calităţii în furnizarea serviciilor publice. monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor (cu o reducere corespunzătoare a costurilor).2 . Necesitatea acestor intervenţii este prezentată mai jos: abordarea complexităţii proceselor şi reglementărilor din perspectiva cetăţenilor şi a mediului de afaceri. regularitate.2.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. cât şi analize de cost şi creştere a promptitudinii în furnizarea serviciilor publice. promptitudine. Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde şi obiective 49 / 77 . amabilitate. consultare şi „value for money”).Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor II. Consolidarea capacităţii administrative în ceea ce priveşte managementul calităţii. imparţialitate. Obiectivul specific este acela de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice. Acest domeniu major va sprijini atât activităţi de instruire şi asistenţă tehnică pentru iniţiativele locale de simplificare administrativă. libertatea alegerii. Nu există informaţii credibile despre calitatea şi eficienţa serviciilor publice. cât şi în privinţa lipsei orientării către cetăţean a autorităţilor publice. introducerea unui sistem de calitate care să includă obiective măsurabile şi standarde de comparare pentru serviciile destinate cetăţenilor. continuitate. transparenţă.2. Serviciile publice trebuie să fie furnizate conform unui set de principii generale (de exemplu. Din punct de vedere al logicii PO DCA.2. acest domeniu major de intervenţie se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice. iar această problemă trebuie rezolvată pentru a îmbunătăţi considerabil furnizarea de servicii către cetăţeni. în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative.1.

implementarea şi/sau integrarea Studii şi consultanţă pentru elaborarea. proceduri pentru îmbunătăţirea managementului financiar al instituţiilor public.2. de instrumente.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative măsurabile în raport cu performanţa reală. testarea. 8 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar. măsurare şi reducere a barierelor administrative. managementul documentelor. introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificată în mod independent.2. revizuirea şi/sau Consultanţă. Politica îmbunătăţirii serviciilor pentru cetăţeni se aplică tuturor agenţiilor guvernamentale de la nivel central şi local. testarea şi implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice.2. studii şi instruire pentru dezvoltarea. II. pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunătăţesc în mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative. actualizarea. inclusiv EMAS8. planificarea serviciilor destinate cetăţenilor. revizuirea. testarea şi/sau implementarea evaluarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice. Implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice (charters documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizării de servicii către cetăţeni). Activităţi eligibile orientative Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional. implementarea. Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management. instrumente. de mecanisme. studii şi instruire pentru dezvoltarea. Operaţiuni orientative Dezvoltarea.2. inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente.). ghişeul unic pentru cetăţeni şi în formă electronică. Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni. metode de identificare. folosirea regulii aprobării tacite. o o o Consultanţă. revizuirea. etc. portaluri internet şi baze de date.2.3. inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente. Elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor. Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu. II. Folosirea mecanismelor electronice. 50 / 77 . Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal. de exemplu.

comunicare şi publicitate pentru proiect 51 / 77 . implementarea Consultanţă.2. implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor Consultanţă. şi/sau menţinerea în funcţiune a sistemelor de management. organizarea de seminarii. dezvoltarea.4. integrarea şi/sau folosirea Consultanţă. studii şi instruire pentru introducerea. studii şi instruire în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice. cercetarea satisfacţiei cetăţenilor şi benchmarking. mecanismelor electronice. vizite de studiu.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative o o o o o o o o Studii. conferinţe şi stagii practică în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor. studii şi instruire pentru elaborarea. consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea. implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice. de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice. revizuirea. II. inclusiv Studii şi consultanţă pentru analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în Consultanţă. testarea şi/sau Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora. optimizarea structurilor care gestionează serviciile publice. o Revizuirea. certificarea. vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni. studii şi instruire pentru dezvoltarea. implementarea.2. actualizarea. Studii/analize privind performanţele administraţiei publice în furnizarea serviciilor. dezvoltarea. Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză Cheltuieli de personal Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale Cheltuieli pentru închirieri şi leasing Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii Taxe Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică Cheltuieli pentru informare.

827.775 3.780 531.7.857 499.465 59.753 0 2011 3.032 645. putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari II.euro – An TOTAL Contribuţia UE (FSE) Contribuţia publică naţională ª Alte Bugetul Bugetul surse Total de stat local publice 435.102 71.438 882.533 4.073 2.2.466 54.555.962 4.226.2. Alocarea financiară orientativă . bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: Valoarea totală a proiectelor (Lei) 240.849 0 2010 4. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.735 0 2009 6.052 0 590.280.911 607.000. ateliere de lucru.206 0 4.520 48. reuniuni de lucru.918 3.081 3.5.042 0 980.420 28.742.259 0 2012 3.6.159 5.288. seminarii.492.000 Valoarea maximă a finanţării acordate Nu se aplică Valoarea eligibilă a proiectului Nu se aplică Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil 85% Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 15% 100% Contribuţia comunitară din finanţarea acordată 0% Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată 52 / 77 .496 0 544.346.357 ª Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Cheltuieli pentru informare.678 0 716.666.633.029 100.881 5. cursuri de instruire.894 67.516 490.502.480 0 2008 6.424 900.2.2.061.003 0 1.536.000.381 98.936.000 – 20. II.162 0 2007 4.2. Dimensiunea finanţării acordate Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat.088.666.2.544 0 675.778.992.063 Contribuţia privată 3.119 0 2013 0 TOTAL 33. comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit Cheltuieli aferente garanţiilor bancare Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe.391 0 483. activităţi transnaţionale II.

Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită Beneficiari  MAI  Ministere  Agenţii  Structuri asociative ale autorităţilor publice Dezvoltarea.000. comunitară9  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  ONG-uri* Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative. etc.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Pentru celelalte categorii de beneficiari: Valoarea totală a proiectelor(Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectului Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară din finanţarea acordată Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată 240.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) . Categorii de beneficiari eligibili.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice Tipuri de cerere de propuneri de proiecte .      MAI SGG-DPP Ministere ONG-uri* Universităţi Elaborarea de   mecanisme /instrumente/proceduri pentru  îmbunătăţirea sistemului de  colectare a taxelor. aglomerările urbane.000 Nu se aplică Nu se aplică 98% 2% 86.Dezvoltare de proiecte .2.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . inclusiv ale 9 MAI MFP ANAF Structuri asociative autorităţilor stabilite conform Legii administraţiei publice locale 215/2001 republicată.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .Dezvoltarea de proiecte . grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte Operaţiuni Grupuri ţintă  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora). testarea şi administraţiei implementarea unor standarde de locale de cost şi calitate a serviciilor  Asociaţii dezvoltare interpublice.) 53 / 77 .71% II.000 – 20. zonele metropolitane. cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu.2.29% 13.8.

dezvoltare intercomunitară  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  MAI  Ministere  Agenţii  Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale  Asociaţii de dezvoltare intercomunitară  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni.  Ministere  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale  Asociaţii de dezvoltare intercomunitară  Administraţia publică centrală şi locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  MAI  Ministere  Agenţii  Structuri asociative ale autorităţilor publice Training în domeniul administraţiei locale evaluării performanţelor  Asociaţii de serviciilor publice. planificarea serviciilor destinate cetăţenilor.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) . managementul documentelor. Beneficiari pentru administraţiei locale  Autorităţi administraţiei locale** publice ale publice Grupuri ţintă şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu. şi în formă electronică.).Cerere de proiecte cu termen limită de depunere Operaţiuni crearea unei interfeţe bazele de date existente.Dezvoltarea de proiecte . .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte de depunere) .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere 54 / 77 . etc.Dezvoltare de proiecte .Dezvoltarea de proiecte .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) . ghişeul unic pentru cetăţeni.Dezvoltare de proiecte .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) . folosirea regulii aprobării tacite.

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Tipuri de cerere de propuneri de proiecte .Dezvoltarea de proiecte . introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificată în mod independent.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere Operaţiuni Beneficiari  MAI  Ministere  Agenţii  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale  Asociaţii de dezvoltare intercomunitară  MAI  Ministere  Agenţii  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale  Asociaţii de dezvoltare intercomunitară  MAI  Ministere  Agenţii  Autorităţi ale administraţiei publice locale**  Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale  Asociaţii de dezvoltare intercomunitară Grupuri ţintă  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora)  Administraţia publică locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management. Implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice (charters . inclusiv EMAS10.Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) .Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . portaluri internet şi baze de date.Dezvoltare de proiecte .Dezvoltarea de proiecte . pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunătăţesc în mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. 55 / 77 .Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) . cu modificările şi completările ulterioare) 10 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar. republicată.Cerere de proiecte cu termen limită de depunere . Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal.  Administraţia publică centrală şi locală (instituţii publice şi/sau angajaţii acestora) * ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale) ** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii 215/2001.documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizării de servicii către cetăţeni). Folosirea mecanismelor electronice. de exemplu.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte. conform Regulamentului Consiliului nr. stabilite în Ghidul solicitantului.2. 56 / 77 .2.2.2.9.2.       Eligibilitatea proiectului Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului. Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 II.8) II.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Criterii de eligibilitate A. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Vezi mai sus (II.2.2. Solicitantul nu se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice. Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor solicitantului. II. Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate. neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare. solicitantului.2.2.11. conform Ghidului solicitantului. 1605/2002.2.2.     Eligibilitatea beneficiarilor Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului. conform Ghidului solicitantului.8) II. art. Grupuri ţintă Vezi mai sus (II.2. cu exceptia literei d). 93. B.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Notă: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).

în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI. finanţare din fonduri publice. De asemenea. conform Ghidului Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse. conform Ghidului Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.  Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate – materiale şi umane. inclusiv din fonduri UE.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative     Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă. activităţile să fie reflectate în buget. modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune. a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante.  Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor. Criterii de evaluare / selecţie  Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA. în ultimii 5 ani. dacă este cazul. a modalităţii în care partenerii. a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse. dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului. modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei. 57 / 77 .  Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte). estimarea lor să fie realistă. solicitantului. cu indicatorii aferenţi. iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător. se implică în proiect. se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative.  Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect. roluri şi responsabilităţi clar definite). solicitantului. din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale.

200 9.500 Analize de simplificare administrativă (număr) 7 2006 7 7 30 60 95 135 180 220 250 Indicatori de rezultat („result”) Valoar e de bază An de bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sectoare în care s-au introdus standarde de calitate şi cost (număr) 0 2007 3 sectoar 0 0 2 3 3 3 3 3 e priorita re Gradul de colectare a veniturilor proprii ale administraţiei publice locale (%) 84 2006 84 84 85 86 88 90 92 93 95 Indicatori suplimentari:     Număr de participanţi la sesiuni de instruire.13. din care: femei/bărbaţi Număr de sesiuni de instruire Studii. analize.000 10.900 5. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Valoar e de bază An de bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3 sectoar 0 2007 0 0 2 3 3 3 3 3 e priorita re Ţinte cumulative orientative Sectoare în care sunt elaborate standardele de cost şi calitate (număr) Ghiduri de îmbunătăţire a colectării veniturilor (număr) Zile participant la instruire (număr) 0 2007 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 2007 0 0 10200 2.2. strategii Participanţi la schimb de experienţă şi bune practici 58 / 77 .2.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. rapoarte.500 7.300 3.

indiferent de: rasă. economică şi socială. în condiţii de egalitate. orientare sexuală. Astfel.2. Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental. naţionalitate.14. II.2. categorie socială. durabile şi inovative. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. vârstă.2. folosinţei sau exercitării.15. ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate. etnie. economic. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Ajutorul de stat Nu se aplică. restricţie sau preferinţă. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea. infectare HIV. apartenenţă la o categorie defavorizată.2. diminuarea impactului negativ asupra mediului). în domeniul politic. egalităţii de şanse şi nediscriminare. 59 / 77 . excludere. gen. operațiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică. boală cronică necontagioasă.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. religie. limbă. conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere. înlăturarea recunoaşterii. Prin urmare. handicap. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. convingeri. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene.

2. regional şi local.2.2. regional şi local Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA . Organisme intermediare Nu se aplică.17.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar 60 / 77 .18.16. dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II. a monitorizării 81 şi evaluării la nivel naţional. II.2.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.2. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional.2.

Sprijinirea pregătirii viitoarelor intervenţii ale fondurilor structurale. Descriere Acest domeniu major de intervenţie îşi propune să sprijine managementul. asigurarea cursurilor de formare pentru personal. Acesta include activităţi precum asigurarea de expertiză externă.1. pregătirea intervenţiilor viitoarelor fonduri structurale şi evaluarea activităţilor PO DCA. II. În acelaşi timp. Sprijinirea activităţilor de evaluare a PO pentru a asigura implementarea eficace a PO DCA. contractarea unor studii pentru a îmbunătăţi datele referitoare la administraţia publică.3.3 AXA PRIORITARĂ 3 – Asistenţă tehnică II. întâlnirilor Comitetului de 61 / 77 . Principalele obiective sunt asigurarea implementării şi a managementului general al PO DCA. Domeniul major de intervenţie 3. monitorizarea şi controlul eficient al implementării PO DCA şi sprijinirea AM în îndeplinirea sarcinii sale de a pregăti şi coordona regulile procedurale pentru management.3. legale şi financiare existente.2. selecţia şi contractarea proiectelor.3. evaluarea. managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare II.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.1.3.1 – Sprijin pentru implementarea. monitorizare şi control în cadrul sistemelor instituţionale.1.3. Aceasta include activităţi precum asigurarea de expertiză externă. elaborarea de evaluări ale nevoilor pentru viitoarea perioadă de programare etc.1. Activităţi eligibile orientative o o Consultanţă pentru asigurarea unui management şi a unei implementări eficiente a PO DCA. Consultanţă pentru identificarea.1. II. sprijinirea Monitorizare etc. procesul complex de pregătire pentru intervenţiile din perioada următoare de programare a Fondurilor Structurale este de asemenea prevăzut prin acest domeniu major de intervenţie. Operaţiuni orientative Sprijinirea managementului general al PO DCA.

1.658 0 0 298.194.250. o o o o o Instruire pentru personalul AM PO DCA şi pentru personalul direcţiilor din MAI implicate în Achiziţionarea de echipamente de tehnică de calcul (altele decât cele legate de SMIS) şi de Consultanţă.510 0 0 408. echipamente de birotică.888 844. următoarei perioade de programare II.530 1.040 895.320.269 8.067 0 0 227.729 1. Alocarea financiară orientativă An TOTAL Contribuţia UE (FSE) 604.975 738.026 0 0 2.240.125.077 Contribuţia publică naţională* Bugetul Bugetul Alte surse Total de stat local publice 201. pentru îmbunătăţirea datelor statistice din domeniul administraţiei publice şi pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru monitorizarea PO DCA.4. Consultanţă.3.193 908.040 1.067 2.145 681.6. materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru închirieri şi leasing II.629 281.3.1.666.103 . instruire şi achiziţionarea de materiale relevante privind evaluarea PO DCA.297 1.225.680 0 0 416. instruire şi studii pentru activităţile privind funcţionarea Comitetului de Consultanţă.euro Contribuţia privată 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 806.720 1.5.3.048 0 0 246.633 984.634.080.026 62 / 77 .1.510 416.080.432 0 0 281.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative o Studii şi analize pentru furnizarea de date pentru valorile de bază ale indicatorilor.048 227. II. Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli de personal Cheltuieli pentru prestarea de servicii Cheltuieli cu achiziţia de active fixe.517 1. furnituri de birou.658 246. Monitorizare. obiecte de inventar.629 0 0 201. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.680 298.432 408.202 6. instruire şi studii pentru elaborarea documentelor programatice necesare gestionarea PO DCA în domeniile relevante pentru această activitate.

9.1.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative *Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă.8.000. putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari II.7.000 – 20. 63 / 77 .11.3.3. Categorii de beneficiari eligibili AM PODCA II.Comitetul de Monitorizare al PO DCA .1. proiectele trebuie să respecte unele condiţii minime: să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii.1.3.AM PO DCA . Grupuri ţintă .10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 240.3. conform Documentului Cadru de Implementare şi să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.3. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) II.000 Nu se aplică Nu se aplică 75% 25% 100% 0% II.1.1. mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. Dimensiunea finanţării acordate Valoarea totală a proiectelor (Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectelor Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară la finanţarea acordată Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată II. Cu toate acestea.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punct de vedere al beneficiarilor eligibili – Autoritatea de Management.Personalul din alte direcţii ale MAI implicat în gestionarea PO DCA II. De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecţie.3.1.

ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex.14. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere. economică şi socială.1.1. operațiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Zile participant la instruire (număr) Reuniuni ale comitetelor şi grupurilor de lucru relevante (număr) Indicator de rezultat („result”) Respectarea procentajului de contractare stabilit (%) 0 2007 0 0 50 60 70 80 85 90 100 Valoare de bază An de bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2007 0 0 5 7 9 11 13 15 18 Valoare de bază 0 An de bază 2006 2007 2008 2009 Ţinte cumulative orientative 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 250 300 350 400 450 550 700 Indicatori suplimentari:   Număr de participanţi la sesiuni de instruire. Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.13. din care: femei/bărbaţi Număr de sesiuni de instruire II.3. durabile şi inovative. diminuarea impactului negativ asupra mediului). Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică. 64 / 77 . conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate.3. Prin urmare.

18. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire. orientare sexuală.1. boală cronică necontagioasă. religie. etnie. indiferent de: rasă. implementarea. gen. înlăturarea recunoaşterii.1. în condiţii de egalitate.3. categorie socială. restricţie sau preferinţă. excludere. folosinţei sau exercitării. informare şi comunicare Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II. economic.3. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. vârstă. Organisme intermediare Nu se aplică. convingeri.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar. apartenenţă la o categorie defavorizată. monitorizarea şi inspecţia Evaluare şi studii. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.15.3. infectare HIV.17. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Asistenţă tehnică 85 86 Pregătirea. II. 65 / 77 .1. egalităţii de şanse şi nediscriminare.16. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. limbă. naţionalitate.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Astfel. II. handicap. II.1. Ajutorul de stat Nu se aplică. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea.3. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA . în domeniul politic.

Categorii de cheltuieli eligibile Cheltuieli de personal Cheltuieli pentru prestarea de servicii Cheltuieli cu achiziţia de active fixe. furnituri de birou. evenimente şi campanii de informare şi publicitate privind PO DCA II. stabilirea unui sistem de informare publică cu privire la PO DCA.2.Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA II. Actualizarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA Organizarea de seminarii. precum dezvoltarea unui plan de comunicare pentru PO DCA.3. Descriere Acest domeniu major de intervenţie are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea informaţiilor relevante. Instruire pentru beneficiarii PO DCA în domenii specifice legate de PO DCA. având ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbţiei fondurilor. materiale consumabile Cheltuieli generale de administraţie Cheltuieli pentru închirieri şi leasing 66 / 77 . Activităţi eligibile orientative o o o o o o Instruire pentru personalul AM PODCA implicat în activităţile de promovare şi comunicare.3.2. Pentru atingerea acestui scop.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.3.Domeniul major de intervenţie 3. Elaborarea şi diseminarea de materiale promoţionale şi de informare referitoare la PO DCA.2. Această operaţiune include activităţi precum dezvoltarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA.3. stabilirea unui sistem de informare publică referitor la programul operaţional.1.3. Instruire şi consultanţă pentru crearea şi administrarea website-ului AM PODCA. II. vor fi întreprinse anumite acţiuni.2.2.2 Operaţiuni orientative Sprijinirea activităţilor de comunicare şi promovare ale PO DCA. etc. II.2 .3. obiecte de inventar. realizarea de materiale informative şi stabilirea unui sistem de schimb informaţional cu beneficiarii şi cu alte părţi interesate.4.

3.658 0 2011 328.000 Nu se aplică Nu se aplică 75% 25% 100% 0% II.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II.2.3.3.2.016 75.680 408.000. Tipuri de cereri de propunere de proiecte Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere) 67 / 77 . potenţialii beneficiari şi publicul larg II. Dimensiunea finanţării acordate Valoarea totală a proiectelor (Lei) Valoarea maximă a finanţării acordate Valoarea eligibilă a proiectelor Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului Contribuţia comunitară la finanţarea acordată Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată II.689 0 0 75.016 0 0 82.811 136.2.573 416. II.7.773.170 138.170 0 0 136.065 246.893 0 0 138.553 0 0 99.210 93.5.689 693.2.9.432 0 2008 544.2.811 0 0 93.027 *Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă.553 82.3.211 298.3.euro – An TOTAL Contribuţia UE (FSE) Contribuţia publică naţională* Alte Bugetul Bugetul surse Total de stat local publice 67. Alocarea financiară orientativă .068 0 2013 0 TOTAL 2.342 Contribuţia privată 268.2.3.369 2.000 – 6.243 281.630 0 2007 375. Grupuri ţintă AM PODCA.2.342 0 0 693. putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari II.840 201. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.3.11.680 0 2010 398.210 0 0 67.8.049 0 2012 302.6.893 99.080.757 227.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015 4. Categorii de beneficiari eligibili AM PODCA II.510 0 2009 555.

2.3. luând în 68 / 77 . proiectele trebuie să respecte unele condiţii minime: să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii.2.14.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare / selecţie Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punct de vedere al beneficiarilor eligibili – Autoritatea de Management.beneficiari Zile participant la instruire –structuri de gestionare Zile participant la instruire – alte structuri II. Teme orizontale Dezvoltare durabilă Pentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate. durabile şi inovative.2.13.3. Indicatori de monitorizare şi evaluare Indicatori de program: Indicatori de realizare imediată („output”) Evenimente de comunicare şi promovare (număr) Indicator de rezultat („result”) Potenţiali aplicanţi care au participat la de 0 2007 0 0 250 320 380 430 470 500 500 Valoare de bază An de bază 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 13 15 17 19 21 23 30 Valoare de bază An de bază 2007 2008 2009 Ţinte cumulative orientative 2010 2011 2012 2013 2014 2015 evenimentele comunicare (număr) Indicatori suplimentari:     Materiale de informare şi publicitate Zile participant la instruire .Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative II. Prin urmare.3. operațiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare. conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale. mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecţie. Cu toate acestea. conform Documentului Cadru de Implementare şi să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare. II.

2. naţionalitate.3. handicap. categorie socială. precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea.2. economic. etnie. economică şi socială. ocupare a forței de muncă și coeziune socială la nivelul UE. vârstă. religie.3. Astfel. Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică. orientare sexuală. fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere. folosinţei sau exercitării. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire. în condiţii de egalitate. convingeri.15. o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene. solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. infectare HIV. apartenenţă la o categorie defavorizată.16. restricţie sau preferinţă. excludere. Clasificarea intervenţiilor Tema prioritară Cod Tema prioritară Asistenţă tehnică 86 Evaluare şi studii. în domeniul politic. diminuarea impactului negativ asupra mediului). indiferent de: rasă. informare şi comunicare Forma de finanţare Cod 01 Forma de finanţare Asistenţă nerambursabilă 69 / 77 . a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. înlăturarea recunoaşterii. Ajutorul de stat Nu se aplică II. limbă. egalităţii de şanse şi nediscriminare.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. boală cronică necontagioasă. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. II. gen. Egalitate de şanse Egalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental.

3.2.17.3.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Dimensiunea teritorială Cod 00 Tipul teritoriului Nu se aplică II.2. 70 / 77 .18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari AM PODCA . Organisme intermediare Nu se aplică.Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar. II.

779.243.847.037.1 .684.445.011.778.971 0 2.081 20.451.334 2010 5.850.911 0 597.152.461 2012 4.143.283.921 49.111.235.393 495.119.235.226 1.2 – Creşterea responsabilizării administraţiei publice 2. la nivel de axă prioritară în Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 0 0 0 71 / 77 .427 15.555.902.291.465.560 7.551 334.515 3.133.814.211.772 2007 5.316.487.236 40.431. PLANUL FINANCIAR Alocarea financiară pentru fiecare axă prioritară şi domeniu major de intervenţie este indicată in tabelul de mai jos.289.814 235.667 0 6.662 2011 29.759 208.862.704 0 20.143.622 0 0 0 0 0 0 0 0 AXA PRIORITARĂ 1 .593 22.444 0 1.990 41.801.851 239.668.748 0 2.827 11.459 Contribuţ ia privată An TOTAL 23.780 2010 19.985.214 2008 26.961 0 5.074.203.666 DMI 1.433 0 4.078 6.189 2013 TOTAL 41.147 3.476 171.487 0 5.214 130.866 23.667 48.101 0 1.334.549 35.781.715.375 0 834.459 850.282.312 2.553 DMI 1.999 246.000.904 0 807.469 19.375 573.797 485.149.357.864 2.197.619.724.434 2011 4.736 646.828 24.879.162 162.959.323.258.562.014.496.554 3.417 0 885.785 2.656.457.075 4.604.Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ 3.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative III.952 28.447 2011 16.633 2007 33.850 1.413 0 1.185.210.253 1.274 2008 48.481.719 4.213 2.427 4. (Euro) Contribuţia UE (FSE) Contribuţia publică naţională Alte Bugetul de Bugetul Total surse stat local publice TOTAL PO DCA 3.675 269.706.574 2007 18.112 2009 8.992. Tabelele financiare prezentate în DCI au fost elaborate pe baza alocărilor financiare aprobate de Comisia Europeană.101.728.286.640 0 3.ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE 13.086 3.162.863.283 29.760.925 3.318 7.148 0 38.538 2012 14.874 0 4.473 116.982 292.052 0 2.614.989 33.225 0 4.575.861 23.876.113.625 5.262 2012 26.747 12.681 4.102.856.676.708.382.251 371.539.311 752.929 0 4.308 2013 TOTAL 246.876.040 239.039 2009 27.043 518.252 13.387.521 0 7.232 0 7.416 27.017 35.766 2.286 3.178 0 729.714 2.099 0 398.913.944.415 3.834 4.808.166.063 800.002.877.010 29.847 22.038 6.261 26.635 2010 35.614 700.311 16.017.308 2009 49.504 54.162.928 0 673.243 5.860 141.418 37.037.951.919.873 354.893 5.472.678 0 2.979.439 5.541.105 34.865.364 2008 8.966 1.022 116.825 0 556.962 2013 TOTAL 137.117.

941.544 0 675.641.323.941.390.294 1.976 6.430 0 6.893 1.536.830 0 2013 TOTAL 97.891 0 1.309 96.735 882.680 1.785.742.581 0 2008 19.054.936.357.274 30.608.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contribuţia UE (FSE) 4.126 0 1.058.082.755.146 172.736.069 0 486.814 1.817 3.780 3.555.490.239 9.167 54.252 104.838.853 0 11.003 0 1.091 0 7.538 0 DMI 2.042 0 980.534 9.257.362.606.373 3.728 123.201.666.667.725.836 10.052 0 590.043 1.391 0 483.556 550.126 7.594 11.299.376 134.453 5.296 671. CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE 9.002 0 823.924.Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice 3.119 490.424 6.874 68.423.690.940 155.750.270.121.519 2.296 7.941.827.678 0 716.2 .586.223.603.585 973.000.340.242.912.704 1.667.396 7.105.974 7.144 12.886.641.516 3.381 98.061.239 33.914 9.303 250.303 0 58.629 0 1.868 64.973 2.204 2.267 0 2007 13.111.946.287 1.299 0 1.429.813 0 2012 10.903.356 8.048.962 72 / 77 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 .239 84.994.481 0 996.391.769 1.1 .3 .602.444 0 14.518 0 448.714 13.666.495.995 16.678 73.543.456.883.296 0 2.991.479.948 27.513 DMI 1.466 54.687.175 12.480 607.438 6.102 71.280.704 0 1.736 9.755 0 1.911 4.407.159 5.049 13.540 0 1.289 453.692 8.475.685.262 3.162 435.475 16.633.238 0 9.463.149 0 939.057 150.240.065.274.032 4.925.215.000.958 7.150 40.918 3.019 864.599 0 2009 19.740.339 79.643 131.Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor 6.475 DMI 2.921 152.627 931.752 9.052.784.308 418.778.704 139.502.029 100.259 531.432 1.849 900.555 279.796 13.346.296.311.408.578 1.405 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 6.051 2.299.645.057.933 9.533 4.435 0 1.140 0 590.969 255.243.146.302 0 2.254 0 1.496 0 544.206.883.682.488.507 11.073 2.176 0 2011 11.743 2.607 2.514 0 8.277.088.877 0 11.331 1.226.081 3.880.881 5.357 1.986.831.379.186 182.Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 5.181 1.277 1.275.396 2.723 1.107 1.136.894 67.294 Contribuţia publică naţională Alte Bugetul de Bugetul Total surse stat local publice 767.935.111 Contribuţ ia privată 0 0 0 0 0 An 2010 2011 2012 2013 TOTAL TOTAL 5.208 75.196 65.344.633.271 0 2010 14.792 3.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE.438.518.753 645.262.465 59.155 8.889.414 0 6.587 83.084 111.939 1.018.578.108.554 56.094 1.156 23.775 3.884.990 0 2.054.666.685.841.312 0 1.981 10.520 48.593 91.237 775.355 1.814.915.556 0 4.777 0 0 0 0 0 0 0 0 AXA PRIORITARĂ 2 .875 11.661 1.448 8.890 1.754 90.375 5.

288.063 Contribuţ ia privată 0 An TOTAL TOTAL 33.757 227.844 1.312.243 0 0 1.811 0 0 93.067 2013 TOTAL 8.629 0 0 201.259 1.225.634.125.270 302.243 281.573 398.369 2.773.1 Sprijin pentru implementarea.178.553 0 0 99.680 555.077 2.080.975 298.633 398.629 2007 1.420 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 1.210 375.211 328.633 895.080.026 0 0 2.689 2.194.592.857 499.068 75.680 0 0 416.666.658 99.720 1.658 2011 984.342 0 0 693.680 0 0 1.027 693.553 328.510 136.027 11.432 0 0 281.357 Contribuţia publică naţională Alte Bugetul de Bugetul Total surse stat local publice 4.500.206 0 4.080.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Contribuţia UE (FSE) 28.972 2.432 93.729 844.840 201.194.893 0 0 138.729 375.211 298.170 0 0 136.342 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 73 / 77 .048 0 0 246.773.630 67.075.992.634.492.680 2010 1.888 201.240.016 0 0 82.170 555.104 2.269 681.720 555.065 302.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi promovare ale PO DCA 268.680 408.518 268.689 0 0 75.293 1.893 398.040 544.510 0 0 408.243 544.573 0 0 1.658 0 0 298.720 2.026 DMI 3.250. evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare 806.211 0 0 984.666.103 6.757 0 0 8.297 281.472 AXA PRIORITARĂ 3 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ 806.357 1.048 2012 908.222.368 0 0 268.510 2009 1.065 246.517 604.839 375.065 0 0 908. managementul general.040 416.193 738.202 227.773.320.210 0 0 67.211.680 138.573 416.811 544.320.368 0 0 0 0 0 0 0 0 DMI 3.145 246.040 1.067 0 0 227.280.016 302.530 408.093.432 2008 1.194 328.757 2.839 0 0 1.049 82.125.

457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale. 11 În conformitate cu O. a fost constituit prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.2008 se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 74 / 77 .457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale. Autoritatea de Management este responsabilă pentru eficienţa şi acurateţea managementului şi pentru implementarea PO DCA în conformitate cu cerinţele articolului 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.2008 a avut loc prima reuniune a Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”. Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”. de asemenea.G . prin Hotărârea Guvernului nr. Beneficiarii vor juca rolul principal în managementul şi implementarea intervenţiilor aprobate în cadrul PODCA.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative IV.221/23. Mecanismul de finanţare şi implementare a fiecărui proiect din cadrul PODCA va fi reglementat de un Contract de Finanţare semnat de beneficiar cu MAI sau prin ordin de finanţare semnat de ministrul administraţiei şi internelor pentru proiectele la care beneficiar va fi MAI. În data de 07. şi pentru organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi bunurilor. fără personalitate juridică. reuniune în care a fost dezbătut şi aprobat propriul regulament de organizare şi funcţionare.02. structură naţională de tip partenerial.U. 1083/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. cu rol decizional în implementarea Programului Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative”. Aspecte legate de implementare IV. Ei vor fi responsabili.12.1 Cadrul general pentru implementarea PO DCA Guvernul României a desemnat Ministerul Administraţiei şi Internelor11 ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Autoritatea de Audit este independentă din punct de vedere operaţional de Autorităţile de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. dezvoltarea şi implementarea Programelor Operaţionale din cadrul CSNR şi de a asigura coordonarea şi coerenţa dintre programe şi de asemenea cu Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi cu Programul Operaţional pentru Pescuit. fiind responsabil pentru elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor de plată certificate.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Ministerul Finanţelor Publice este desemnat să îndeplinească rolul de Autoritate de Certificare pentru toate programele operaţionale. ACIS îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Organismul desemnat să primească plăţile din FEDR. în conformitate cu prevederile articolului 61 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. Autoritatea de Certificare este un departament în cadrul Autorităţii de Certificare şi Plată. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) este instituţia responsabilă de coordonarea managementului şi implementării instrumentelor structurale în România. 1083/2006. 1083/2006. IV. FSE şi FC de la Comisia Europeană. este Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. selecţiei şi evaluării proiectelor Autoritatea de management a stabilit 2 mecanisme prin care gestionează solicitările de finanţare din PO DCA:   Cerere de idei de proiecte Cerere de proiecte Cerere de idei de proiecte (dezvoltare de proiecte) Autoritatea de Management. Organismul desemnat să efectueze plăţile către beneficiarii PODCA este unitatea de plată din cadrul AM PODCA.2 Principiile depunerii. prin intermediul ghidurilor solicitantului (Reguli pentru cererile de idei de proiecte) stabileşte condiţiile/regulile de desfăşurare a cererilor de idei de proiecte. pentru toate programele operaţionale. în conformitate cu prevederile articolului 59 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Un organism asociat al Curţii de Conturi a României a fost desemnat drept Autoritate de Audit pentru toate programele operaţionale. Prin urmare. 75 / 77 . din MAI. Responsabilităţile sale principale sunt de a coordona programarea.

în cazul încadrării ideii de proiect în cerinţele din Reguli aceasta este supusă deciziei de oportunitate a secretarului de stat coordonator al reformei administraţiei publice. începe procesul de dezvoltare/planificare a proiectului Autoritatea de Management acordând sprijin solicitantului din perspectiva managementului de proiect (planificării). Pe parcursul pregătirii cererilor de finanţare de către solicitant. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii – cererile de finanţare sunt verificate din punct de vedere administrativ pentru a determina dacă au fost furnizate toate informaţiile şi documentele. pe o perioadă de maxim 3 luni. în formatul solicitat şi din punctul de vedere al eligibilităţii solicitantului (şi partenerului) şi a proiectului. anexă la Regulile pentru cererile de idei de proiecte. Autoritatea de Management pune la dispoziţia acestora o linie telefonică şi o adresă de e-mail dedicată tuturor întrebărilor/comentariilor din această etapă. Cerere de proiecte Autoritatea de Management. După această etapă.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Autoritatea de management solicită instituţiilor vizate să depună idei de proiecte sub forma unei Fişe de proiect. 2. prin intermediul Ghidului solicitantului stabileşte termene şi condiţiile de desfăşurare a acestor cereri. Fişa sosită la Autoritatea de Management este analizată din punct de vedere al încadrării ideii de proiect în prevederile PO DCA şi dacă respectă regulile stabilite prin ghidul solicitantului aferent. pe baza recomandărilor din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori. Încheierea contractului de finanţare/ semnarea ordinului de finanţare. solicitantul poate depune cererea de finanţare. 3. Odată primită aprobarea. 4. Evaluarea cererilor de finanţare – cererile de finanţare care sunt eligibile şi conforme din punct de vedere administrativ sunt evaluate pentru a li se determina calitatea. Selecţia cererilor de finanţare – este realizată de conducerea Autorităţii de Management. evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare depuse ca urmare a unei cereri de proiecte sau de idei de proiecte sunt prezentate pe scurt astfel: 1. solicită potenţialilor beneficiari să depună cereri de finanţare. Aceasta este supusă aceleiaşi proceduri de verificare şi evaluare ca şi cele care sosesc la Autoritatea de Management în urma unei cereri de proiecte (vezi mai jos). 76 / 77 . În timpul perioadei de asistenţă sau după încheierea acesteia . pe baza criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare (vezi „Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie”). Autoritatea de management. Astfel. Etapele procesului de verificare.

Modificările propuse vor fi supuse avizării Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Iniţierea procedurii de modificare a Documentului Cadru de Implementare a PO DCA revine Autorităţii de Management pentru PO DCA.Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative IV. după care vor fi aprobate prin Ordin comun de către ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice. 77 / 77 .3 Procedura de modificare a Documentului Cadru de Implementare a PO DCA Documentul Cadru de Implementare a PO DCA se aprobă/modifică prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.