DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL

– PARTEA GENERALĂ – Titularul Cursului: Prof. univ. dr. Dumitru MAZILU

TITLUL I DEFINIłIA ŞI OBIECTUL. PRINCIPIILE ŞI IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL Capitolul I OBIECTUL DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL SecŃiunea I NOłIUNEA DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL §1. NoŃiunea trebuie să includă realitatea comerŃului internaŃional §2. Drept material şi drept procesual §3. Metoda de reglementare §4. DefiniŃie SecŃiunea a II-a OBIECTUL DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL §1. Caracterul patrimonial §2. Caracterul comercial §3. Caracterul internaŃional SecŃiunea a III-a DREPTUL COMERłULUI INTERNAłIONAL ŞI ALTE RAMURI DE DREPT §1. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul comercial intern

1

a. Asemănări b. Deosebiri şi delimitări §2. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul civil a. Elemente comune b. Deosebiri şi delimitări §3. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul procesual civil a. Asemănări. Elemente comune b. Deosebiri şi delimitări §4. Dreptul comertului international şi dreptul international privat a. Asemănări. Unele trăsături comune b. Deoseberi şi delimitări §5. Dreptul comerŃului internaŃional şi dreptul internaŃional public a. Asemănări. Puncte de convergentă b. Deoseberi şi delimitări Capitolul II PRINCIPIILE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL SecŃiunea I NOłIUNEA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL SecŃiunea a II-a PRINCIPIILE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL §1. Principiul libertăŃii comerŃului a. „Nu de restricŃii“, ci „de încurajări şi stimulări“ in comerŃ „avem trebuinŃă“ b. „Privilegiile exclusive trebuie eliminate“ c. Libertatea de a revinde pentru a câştiga d. Politica monopolistă contravine principiului libertăŃii comerŃului

2

e. Necesitatea unui control prin mijloace financiarbancare §2. Principiul concurenŃei loiale a. CompetiŃia pe piaŃă b. Domeniul concurenŃei comerciale internaŃionale c. GaranŃie a dezvoltării comerŃului internaŃional d. Rolul concurenŃei în fixarea unui preŃ just al mărfurilor e. ConcurenŃa neloială §3. Principiul egalităŃii juridice a părŃilor a. VoinŃa părŃilor b. De jure gestionis c. Principiu şi metodă de reglementare §4. Principiul libertăŃii convenŃiilor a. „ConvenŃiile legal făcute au putere de lege“ b. ConcepŃia subiectivă şi concepŃia obiectivă c. Lex voluntatis §5. Principiul bunei-credinŃe a. „ConvenŃiile trebuie executate cu bună-credinŃă“ b. Se poate exercita concurenŃa pentru profit cu bunăcredinŃă? c. Răspunderea pentru reaua-credinŃă SecŃiunea a III-a UNITATEA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL §1. CorelaŃia cu principiille din dreptul intern §2. Complementaritatea principiilor §3. Finalitatea principiilor Capitolul III IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL SecŃiunea I

3

NOłIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL SecŃiunea a II-a IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL ÎN SENS MATERIAL §1. Rerum natura §2. „Dat“-ul realităŃii comerciale §3. Configurarea normelor juridice sub influenŃa cerinŃelor dezvoltării vieŃii comerciale SecŃiunea a III-a IZVOARELE DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL ÎN SENS FORMAL § 1. Izvoarele interne ale dreptului comerŃului internaŃional a. Legea comercială a.1. Coduri comerciale in care sunt stipulate şi norme privind raporturile juridice comerciale internationale a.2. Coduri de comerŃ exterior a.3. Legile speciale b. Legea civilă c. Uzurile sau obiceiul juridic d. Practica judecătorească §2. Izvoarele internaŃionale ale dreptului comerŃului internaŃional a. ConvenŃiile bilaterale a.1. Tratatul comercial a.2. Acordul comercial a.3. Alte forme ale înŃelegerilor bilaterale b. ConvenŃiile multilaterale b.l. ConvenŃii care vizează uniformizarea regulilor de drept internaŃional privat

4

b.2. ConvenŃii care vizează uniformizarea dreptului substanŃial (regulilor de drept material) b.3. România promovează susŃinut normele stipulate în convenŃiile multilaterale b.4. România - participantă activă la convenŃiile multilaterale b.5. România - membră a unor importante organisme financiar-bancare c. România - Ńară asociată la Uniunea Europeană d. Acordurile României cu statele membre ale AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb §3. UzanŃele comerciale 3.1. DefiniŃia uzantelor comerciale 3.2. Clasificarea uzantelor comerciale a. UzanŃele locale, speciale, generale b. UzanŃele normative şi uzanŃele convenŃionale b.1. UzanŃele normative b.2. UzanŃele convenŃionale c. Asemănări şi deosebiri între uzanŃele normative şi convenŃionale d. Conflicte între uzanŃele comerciale 3.3. UzanŃele comerciale în contractele-tip 3.4. UzanŃele comerciale standardizate 3.5. UzanŃele comerciale internaŃionale în dreptul naŃional §4. Principiile fundamentale ale dreptului comerŃului internaŃional §5. Rolul doctrinei

5

urmărind obŃinerea unor beneficii §3. Raportul juridic de comerŃ internaŃional este un raport valoric.TITLUL II RAPORTUL JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL Capitolul I CONCEPT. ExistenŃa unor împrejurări care produc efecte juridice prin realizarea lor SecŃiunea a III-a CARACTERISTICILE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL § 1. PREMISE. Raportul juridic de comerŃ internaŃional este un raport voliŃional §2. CARACTERISTICI SecŃiunea I CONCEPTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea a II-a PREMISELE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL § 1. ParticipanŃii la raporturile comerciale internaŃionale §3. Norma juridică de comerŃ internaŃional §2. Raportul juridic de comerŃ internaŃional conŃine un element de extraneitate Capitolul II CONłINUTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea 1 DEFINIłIE SecŃiunea a II-a DREPTURILE DOBÂNDITE DE PARTICIPANłII LA RAPORTUL JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL 6 .

ComercianŃii .SecŃiunea a III-a OBLIGAłIILE ASUMATE DE PARTICIPANłII LA RAPORTUL JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea a IV-a RECIPROCITATEA DREPTURILOR ŞI OBLIGAłIILOR Capitolul III OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I NOłIUNE SecŃiunea a II-a OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL .UN RAPORT OBLIGAłIONAL SecŃiunea a III-a OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL . „Subiect de drept“ şi „subiect al raportutui juridic“ §3. NoŃiunea de întreprinzător şi de agent economic §2.DE REGULĂ.subiecte ale raportului juridic de comerŃ internaŃional SecŃiunea a II-a COMERCIANłII .PERSOANE FIZICE 7 . O OBLIGAłIE DE REZULTAT Capitolul IV SUBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONCEPTUL DE SUBIECT AL RAPORTULUI JURIDIC DE COMERł INTERNAłIONAL §1.

Titlurile emise de societate c.3. Organizare şi funcŃionare c. Societatea în comandită simplă b. dizolvarea sau lichidarea societăŃii b. Modul de constituire c. Obiectul general al activităŃii .2.1. Personalitatea juridică a societăŃilor comerciale cu participare străină §5.§1. Transformarea.3. Adunarea generală 8 . DefiniŃia societăŃilor comerciale b. Principalele forme de societăŃi comerciale a. Societatea pe acŃiuni c.2. Statutul comercianŃilor străini SecŃiunea a III-a SOCIETĂłILE COMERCIALE §1. Statutul juridic al comerciantului §4. ObligaŃiunile c.1.2. Temei juridic a.1. IncompatibilităŃi.1. Modul de constituire a.3.2.1. Constituirea societăŃilor comerciale §4. decăderi şi interdicŃii §3. Organizare şi funcŃionare a. Capacitatea de a fi comerciant §2.3.2. Firma comercială §5. Organizare şi funcŃionare b.comerŃul internaŃional §3. Temei juridic §2. AcŃiunile c. Modul de constituire b. Dizolvarea societăŃii c. Societatea în nume colectiv a.2. DefiniŃia societăŃilor comerciale.

Regimul juridic al sucursalelor şi filialelor constituite în străinătate de societăŃile comerciale române §7. Modul de constituire d.1.3. Statutul personalului reprezentanŃei societăŃii comerciale §8.3. Modul de constituire e.2. Încetarea societăŃii e.2. Constituire şi funcŃionare c.3.c. Sucursalele şi filialele societăŃilor comerciale a. Organizare şi funcŃionare e.l.2. Societatea în comandită pe acŃiuni d.3. dizolvarea şi lichidarea societăŃii §6. Administrarea societăŃii c. Transformarea. dizolvarea şi lichidarea societăŃii d. NoŃiune.1. NoŃiunea de sucursală şi de filială b.1.2.1. Constituirea şi funcŃionarea filialelor b.4. Constituirea şi funcŃionarea sucursalelor şi filialelor societăŃilor bancare străine în România b.3. Regimul juridic al sucursalelor şi filialelor constituite în România de societăŃile comerciale de naŃionalitate străină b. Transformarea.2. Societatea cu răspundere limitată e. ReprezentanŃele societăŃilor comerciale a. Trăsături caracteristice b.1. Organizare şi funcŃionare d. Constituirea şi funcŃionarea societăŃilor cu participare străină în domeniul asigurărilor c. Fuziunea internaŃională a societăŃilor comerciale 9 . Constituirea şi funcŃionarea sucursalelor b. Cenzorii c.

Regim juridic SecŃiunea a IV-a STATUL . EvoluŃii caracteristice c. NoŃiune. Participarea statului la raporturile de comerŃ internaŃional ca persoană juridică (de jure gestionis) §3. Integrarea societăŃilor comerciale pe plan internaŃional §10. Efectele nepatrimoniale b. Administratorul d.SUBIECT AL RAPORTURILOR JURIDICE DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Procedura falimentului §4. Primele reglementări b.§9. Efectele patrimoniale §5. NoŃiune. Lichidatorul 10 . Trăsături distinctive b. Masa credală c. Elemente definitorii §2. SocietăŃile transnaŃionale a. Elemente definitorii a. Primele reglementări. Judecătorul sindic b. Administrarea falimentului a. NoŃiune. Declararea falimentului §3. Falimentul în dreptul românesc c. Domenii de participare la comerŃul internaŃional SecŃiunea a V-a FALIMENTUL §1. ModalităŃi de constituire. Efectele declarării falimentului a. Participarea statului la raporturile internaŃionale ca putere suverană (de jure imperii) §2.

Realizarea profitului . Elemente definitorii §3.scop mediat §2. Actele şi faptele mixte de comerŃ internaŃional SecŃiunea a III-a ACTELE ŞI FAPTELE DE COOPERARE ECONOMICĂ ŞI TEHNICOŞTIINłIFICĂ INTERNAłIONALĂ §1. SUBIECTIVE ŞI MIXTE DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Criteriul comercialităŃii a.scop direct b. Înlăturarea efectelor falimentului. Concordatul §8. Realizarea profitului . DefiniŃie SecŃiunea a II-a ACTELE ŞI FAPTELE OBIECTIVE. Reabilitarea Capitolul V ACTELE ŞI FAPTELE DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I DEFINIREA ACTELOR ŞI FAPTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Moratoriul §7. OperaŃiunile de cooperare economică şi tehnicoştiinŃifică internaŃională sub forma constituirii unor societăŃi comerciale cu capital comun 11 . OperaŃiunile de cooperare economică şi tehnicoştiinŃifică internaŃională sub formă contractuală §2.§6. Actele şi faptele subiective de comerŃ internaŃional §3. Actele şi faptele obiective de comerŃ internaŃional §2.

Structura Legii Model 12 . Studiul preliminar asupra aspectelor juridice privind încheierea contractelor prin mijloace electronice §4. Principalele orientări în dezvoltarea progresivă a dreptului comerŃului internaŃional §3. Grupul de lucru asupra schimbului reciproc de date prin mijloace electronice SecŃiunea a II-a ROLUL ŞI SEMNIFICAłIA REGULILOR UNIFORME PRIVIND TRANZACłIILE COMERCIALE INTERNAłIONALE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE §1. O sinteză necesară cu privire la stadiul şi perspectivele codificării dreptului comerŃului internaŃional Capitolul I CONTRIBUłII LA PROMOVAREA UNOR REGULI UNIFORME ÎN DOMENIUL COMERłULUI ELECTRONIC SecŃiunea I UN PROCES COMPLEX DE ELABORARE ŞI PROMOVARE A LEGII MODEL ÎN DOMENIUL COMERłULUI ELECTRONIC §1. Recomandarea UNCITRAL din 1985 §3. Schimbul reciproc de date prin mijloace electronice §5. Cauze determinante §2.TITLUL III DEZVOLTAREA PROGRESIVĂ A DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL UN PROCES ÎN PLINĂ DESFĂŞURARE §1. Obiectivele şi scopul regulilor uniforme §2. Aspecte juridice ale procesării automate a datelor §2.

§3. Abordări legislative 13 . Comentarii generale §2. Principiul nediscriminării în folosirea tehnologiilor §7. Fazele de execuŃie §6. care să se bucure de mai multă încredere decât sistemul tradiŃional Capitolul II NEGOCIEREA UNOR REGULI UNIFORME PRIVIND FINANłAREA PRIVATĂ A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ §1. Semnăturile electronice §5. O abordare „funcŃională – echivalentă“ §5. FinanŃarea proiectelor de infrastructură §4. Un sistem funcŃional. Implementarea regulilor uniforme în comerŃul electronic SecŃiunea a III-a PROPUNERI PRIVIND ELABORAREA UNOR REGULI UNIFORME ASUPRA SEMNĂTURILOR ELECTRONICE §1. PărŃile implicate în proiectele de infrastructură §5. SoluŃionarea problemelor de drept privat ale tranzacŃiilor comerciale §4. Sectorul privat şi infrastructura publică §3. Autonomia părŃilor §8. O lege-cadru care urmează să fie completată cu reglementări tehnice §4. Public-key cryptography §3. Recomandări privind probleme de natură constituŃională b. Autoritatea de certificare §6. Obiectivele şi scopurile urmărite §2. Considerente legislative generale a.

Domenii vizate de sistemul B. §3. §2.T. ApariŃia sistemului B. Pregătiri pentru procedura de selecŃie b.T. Finalizarea Ghidului legislative Capitolul III PROMOVAREA UNOR IMPORTANTE PROIECTE ÎN SISTEMUL „BUILDOPERATE-TRANSFER (BOT)“ SecŃiunea I CONCEPłIA SISTEMULUI BUILD-OPERATE-TRANSFER §l. Abolirea barierelor şi a obstacolelor posibile b. Autoritatea legislativă de a acorda concesiuni d. Încheierea acordului §10. Reguli cu privire la preŃ şi profit §8. Avantajele sistemului B. SecŃiunea a II-a ABORDĂRI ÎN CADRUL CONGRESULUI PRIVIND DREPTUL COMERCIAL INTERNAłIONAL SecŃiunea a III-a CONTRIBUłIA COMISIEI NAłIUNILOR UNITE PENTRU DREPT COMERCIAL INTERNAłIONAL 14 . Pre-calificarea e.T. Reglementări privind sectorul autorizat pentru proiectele de infrastructură a. Negocierile directe §9.O.O. Regimul juridic al finanŃării private a proiectelor de infrastructură §7.O.c. Măsuri de restructurare e. Alegerea concesionarului a.

OpŃiuni posibile §3.T. Guidelines pentru Dezvoltarea.T. Negocierea şi Contractarea Proiectelor B.O. §2. Libera iniŃiativă şi concentrarea capitalurilor 15 . CONSIDERAłIUNI CONCLUZIVE §1. Extinderea tranzacŃiilor comerciale internaŃionale o realitate a zilelor noastre §2.§1.O. O evaluare a tranzacŃiilor prin sistemul B.

DefiniŃia contractului de comerŃ internaŃional SecŃiunea a II-a CLASIFICAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Clasificarea contractelor după felul obligaŃiilor §3. ÎNCHEIEREA ŞI CONłINUTUL CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL Capitolul I CONCEPTUL. Locul şi rolul contractelor de comerŃ internaŃional în sistemul relaŃiilor contractuale §2. Clasificarea contractelor după efectele pe care le produc §2. Principaiele trăsături caracteristice ale contractelor de comerŃ internaŃional §5. Criterii juridice şi economice pentru definirea contractului de comerŃ internaŃional §3. Legea aplicabilă contractului §4. NEGOCIEREA. Clasificarea contractelor în funcŃie de natura operaŃiunilor comerciale 16 .DREPTULUI COMERłULUI INTERNAłIONAL – PARTEA SPECIALĂ – TITLUL I CONCEPTUL. CLASIFICAREA ŞI CONDIłIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I DEFINIłIA CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL §1.

Reglementări necesare Capitolul II NEGOCIEREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONCEPTUL NEGOCIERII ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL §1. ConsimŃământul părŃilor §3. Obiectul contractului §4. Informarea preliminară §2.element constitutiv al contractului §5. Negocierea . Cauza . Negocierea .arta compromisului SecŃiunea a II-a PRINCIPIILE NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1.o componentă indispensabilă a raporturilor comerciale §2. ValenŃele complexe ale negocierii şi participarea activă a negociatorilor §3.SecŃiunea a III-a CONDIłIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Principiul legalităŃii §3. Scrisorile de intenŃii 17 . Pregătirea dosarelor pentru iniŃierea dialogului contractual §3. Capacitatea părŃilor §2. Principiul reciprocităŃii §2. Principiul moralităŃii SecŃiunea a III-a ETAPELE NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1.

3.1. Tehnici variate folosite în negocierile comerciale Capitolul III ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I OFERTA DE A CONTRACTA §1. Oferta trebuie să fie precisă şi completă 2.3. DefiniŃia ofertei §2. Promisiunea unilaterală de a contracta §5. Strategii de negociere comercială §3. Definirea tehnicilor negocierii comerciale §2.1. Negocierea comercială propriu-zisă SecŃiunea a IV-a STRATEGII ŞI TACTICI ÎN PROCESUL NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1.§4. Definirea strategiei şi tacticii în negocierile comerciale §2. Revocarea ofertei înainte de a ajunge la destinatar 3. CondiŃiile ofertei 2.2. TendinŃe şi optiuni în diferite sisteme de drept SecŃiunea a II-a ACCEPTAREA OFERTEI §1. Oferta trebuie să fie fermă 2. Tactici de negociere comercială SecŃiunea a V-a TEHNICILE NEGOCIERII CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1.2. Oferta trebuie să fie adresată unor persoane determinate §3. DefiniŃia şi condiŃiile de validitate ale acceptării 18 . Revocarea în cazul în care oferta a ajuns la destinatar 3. Revocarea ofertei 3.

Extinderea mijloacelor electronice în încheierea contractelor de comerŃ internaŃional 19 . Acceptarea expresă şi tacită 1. Formarea şi validitatea contractelor §3. Încheierea contractului între absenŃi 2.2.4. Sistemul informaŃiei §3. DefiniŃia acceptării 1. Preocupări pentru simplificarea şi perfecŃionarea formei contractului §3.3. Sistemul emisiunii sau declaraŃiunii de voinŃă 2. Continutul acceptării §3. Acceptarea tardivă §5. CondiŃiile de validitate ale acceptării §2. Sistemul recepŃiei (‛Theory of reception’) 2. Fornna contractului în dreptul român §2. Încheierea contractului între persoane prezente §2.1. Revocarea acceptării SecŃiunea a III-a MOMENTUL ŞI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI §1.3. ImportanŃa locului încheierii contractului SecŃiunea a IV-a FORMA CONTRACTULUI §1. CoexistenŃa a două sisteme §2.1. Sistemul expedierii sau transmisiei declaraŃiei 2.1. Limba contractului SecŃiunea a V-a ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL PRIN MIJLOACE ELECTRONICE §1.2. Termenele în care trebuie să aibă loc acceptarea §4.

reprezintă concretizarea conŃinutului contractului §3. Clauze referitoare la ambalare şi marcare §7. încărcaredescărcare. Clauze referitoare la condiŃiile de expediŃie. Clauze referitoare la calitate §5. Principalele clauze convenite de părŃi .constituie conŃinutul contractului §2.Capitolul IV CONłINUTUL CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I DEFINIREA CONłINUTULUI CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Clauze referitoare la obligaŃia de preluare a mărfii §10. Clauze referitoare la livrarea mărfii la termenele de livrare §8. Clauze privind identificarea părŃilor şi a reprezentanŃilor lor §2. Ansamblul drepturilor şi obligaŃiilor stipulate . transportul şi asigurarea mărfii în timpul transportului §9. Clauze referitoare la preŃ 20 . Criterii pertinente în precizarea şi definirea clauzelor contractelor de comerŃ internaŃional SecŃiunea a II-a CLAUZELE GENERALE (NECESARE) ALE CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Clauze referitoare la cantitatea mărfii §4. Clauze referitoare la reclamaŃiile privind cantitatea şi calitatea mărfii §6. Clauze referitoare la obiectul contractului §3.

2. Clauze prin care se atenuează sau agravează răspunderea părŃilor contractante §2. Clauze de postcalculare a preŃului SecŃiunea a V-a CLAUZE PRIVIND RAPORTURILE DINTRE CONTRACTANłI ŞI TERłI 21 . efecte §2. ÎN PRIMUL RÂND CELOR PE TERMEN LUNG A. CLAUZELE ASIGURATORII ÎMPOTRIVA RISCURILOR VALUTARE §1. Clauza privind soluŃionarea litigiilor SecŃiunea a IV-a CLAUZE SPECIFICE UNOR CONTRACTE DE COMERł INTERNAłIONAL. Clauze referitoare la dreptul aplicabil §3. Clauza multivalutară sau plurivalutară bazată pe un coş valutar convenit de părŃi 2.1. Clauzele de recalculare sau revizuire a preŃului cu indexare unică sau specială §2. CLAUZELEASIGURATORII ÎMPOTRIVA RISCURILOR NEVALUTARE §1. Clauza de opŃiune a locului de plată §4.3. Clauza aur – clasificare. Clauzele valutare 2. Clauza monovalutară 2.SecŃiunea a III-a CLAUZE SPECIFICE. conŃinut. Clauza multivalutară sau plurivalutară bazată pe un coş valutar instituŃionalizat sau pe o unitate de cont instituŃional §3. Clauze de recalculare sau revizuire a preŃului cu indexare generală §4. COMUNE TUTUROR CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Clauza de opŃiune a monedei liberatorii sau Clauza de monede multiple B. Clauze de recalculare sau revizuire a preŃului cu indexare cumulativă §3.

Definirea interpretării contractelor de comerŃ internaŃional SecŃiunea a II-a 22 . ForŃa juridică a clauzelor prestabilite §3. Natura clauzelor prestabilite §2. Clauza de exclusivitate §3. Clauza clientului mai favorizat §3. Clauza primul refuz §2. Avantajele clauzelor prestabilite TITLUL II INTERPRETAREA ŞI EXECUTAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL Capitolul I INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONCEPTUL INTERPRETĂRII CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1.§1. Scopurile şi funcŃiile interpretării contractelor de comerŃ internaŃional §2. Clauza ofertei concurente SecŃiunea a VI-a CLAUZELE DE CONFIDENłIALITATE. DE EXCLUSIVITATE ŞI DE NECONCURENłĂ §1. Clauza de neconcurenŃă SecŃiunea a VII-a CLAUZELE PRESTABILITE ÎN CONTRACTELE DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Clauza de confidenŃialitate §2.

Interpretarea prin luarea în considerare a lucrărilor pregătitoare şi a comentariilor §2. Principiul loialităŃii §3.PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Interpretarea urmăreşte promovarea uniformităŃii Capitolul II EFECTELE CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL SecŃiunea I FORłA OBLIGATORIE A CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Regulile de interpretare a contractelor de comerŃ internaŃional încheiate pe bază de Clauze prestabilite §2. Regulile de interpretare a contractelor de comerŃ internaŃional pe baza uzanŃelor comerciale §3. Reguli de interpretare a contractelor de comerŃ internaŃional în funcŃie de limba în care sunt redactate Sectiunea a IV-a INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL PE BAZA TEXTELOR LEGALE UNIFORME §1. Obligativitatea contractului în raporturile dintre părŃi §2. Efectele contractului faŃă de terŃi 23 . Principiul colaborării dintre părŃi SecŃiunea a III-a PRINCIPALELE REGULI DE INTERPRETARE A CONTRACTELOR DE COMERł INTERNAłIONAL §1. Principiul bunei-credinŃe §2. Interpretarea pe baza studierii unor soluŃii pronunŃate în cazuri precedente §3.

3. ExcepŃia de neexecutare a contractului §2. ModalităŃi de plată 1. Repararea prejudiciului 3. Executarea silită în natură a contractelor de comerŃ internaŃional §3.1. Principiul adaptării contractului §2.3.1. ImputaŃia plăŃii §2.1. Mecanismul adaptării contractului SecŃiunea a IV-a EXECUTAREA CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL §1.2. Riscurile în contractul de comerŃ internaŃional SecŃiunea a III-a ADAPTAREA CONTRACTULUI DE COMERł INTERNAłIONAL PE PARCURSUL EXECUTĂRII SALE §1. Efectele adaptării contractului §3. RezoluŃiunea contractului de comerŃ internaŃional §3.SecŃiunea a II-a EFECTELE SPECIFICE ALE CONTRACTELOR SINALAGMATICE ÎN RAPORTURILE DE COMERł INTERNAłIONAL §1.4. Data executării obligaŃiei 1. Locul executării obligaŃiei 1. Evaluarea legală 24 . Executarea prin echivalent a obligaŃiilor din contractele de comerŃ internaŃional 3. CondiŃiile răspunderii contractuale în raporturile de comerŃ internaŃional 3. Executarea voluntară a contractelor de comerŃ internaŃional 1. ConvenŃiile privind răspunderea în contractele de comerŃ internaŃional 3.3.2. Rezilierea contractului de comerŃ internaŃional §4.

Efectele compensaŃiei 1.4.4. NovaŃiunea trebuie să fie neîndoielnică §2.3. COMPENSAłIA. NovaŃiunea prin schimbarea de obiect §4.4.2. NovaŃiunea prin schimbarea de debitor §3.5. CompensaŃia convenŃională 1.2.4. ForŃa majoră în contractele de comerŃ internaŃional 3. Clauza penală în contractele de comerŃ internaŃional 3. CompensaŃia în sensul de operaŃiune comercială complexă 25 .1. Evaluarea judiciară 3.3.3.3. Evaluarea convenŃională.3.NOVAłIUNEA.2. CompensaŃia 1.3.4.1. Efectele novaŃiunii asupra privilegiilor şi ipotecilor vechii creanŃe SecŃiunea a II-a STINGEREA OBLIGAłIILOR ALTFEL DECÂT PRIN PLATĂ §1. REMITEREA DE DATORIE SecŃiunea I TRANSFORMAREA OBLIGAłIILOR PRIN NOVAłIUNE §1. CompensaŃia legală 1. Proba forŃei majore în contractul de comerŃ internaŃional Capitolul III TRANSFORMAREA ŞI STINGEREA OBLIGAłIILOR . CondiŃiile fortei majore în raporturile contractuale de comerŃ internaŃional 3. Clauzele de forŃă majoră în contractele de comerŃ internaŃional 3. CompensaŃia judiciară 1.

NoŃiunea contractului de vânzare-cumpărare internaŃională §2. Domeniul de aplicare al ConvenŃiei de la Viena din 1980 SecŃiunea a II-a INTERPRETAREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI §1. Darea în plată §3. Forma contractului §3. Încheierea contractului 26 . DE CONCESIUNE. Oferta §2. DE LICENłĂ. Reguli privind interpretarea §2. DOMENIUL DE APLICARE §1. DE KNOW-HOW ŞI DE CONSULTING-ENGINEERING ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL Capitolul I CONTRACTELE DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI Subcapilolul I VÂNZAREA INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI SecŃiunea I DEFINIłIE. Acceptarea ofertei §3. DE INTERMEDIERE. Caracteristicile contractului de vânzare-cumpărare internaŃională §3. DE TRANSPORT INTERNAłIONAL. Remiterea de datorie TITLUL III CONTRACTELE DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MĂRFURI.§2. Proba contractului SecŃiunea a III-a FORMAREA CONTRACTULUI §1.

Cumpărătorul este îndrituit sa ceară vânzătorului executarea obligaŃiilor sale 2. Nici un termen de graŃie nu poate fi acordat 2.2. ObligaŃia vânzătorului de a preda mărfurile libere de orice drept sau pretenŃie a unui terŃ 1. Determinarea preŃului 3. ObligaŃiile cumpărătorului privind Conformitatea mărfurilor 1.2. Plata preŃului 3.A.1. Mijloacele de care dispune cumpărătorul în caz de contravenŃie la contract de către vânzător 2.3.1.B.SecŃiunea a IV-a EFECTELE CONTRACTULUI §1.1.4. Conformitatea mărfii 1.6. Termenul predării mărfii 1. Momentul efectuării plăŃii 27 .3.1.3. Mijloace speeifice de executare de care dispune cumpărătorul §3.1.7.5. ObligaŃiile cumpărătorului 3.4.2. ObligaŃiile vânzătorului în cazul în care contractul implică transportul mărfii 1. ObligaŃia cumpărătorului de a denunŃa vânzătorului dreptul sau pretenŃia terŃului §2. Remiterea documentelor referitoare la marfă 1. Definirea obligaŃiei 3.1. ObligaŃiile vânzătorului 1. Răspunderea vânzătorului pentru lipsa de conformitate 1.5. Predarea mărfii 1.1.1. Locul plăŃii preŃului 3.5.

1.3.2. Scopul reglementării §2. RezoluŃiunea contractului 1. ExcepŃia de neexecutare a contractului 1. Punctul de plecare a termenului de prescripŃie SecŃiunea a III-a 28 . Riscurile contractului §2. Mijloace de care dispune vânzătorul în caz de contravenŃie la contract din partea cumpărătorului 4. Efectele specifice contractului de vânzare internaŃională de mărfuri 1. Durata termenului de prescripŃie §2. Exonerarea §4. Preluarea mărfii §4.3. Vânzătorul poate să declare contractul rezolvit SecŃiunea a V-a DISPOZIłII COMUNE OBLIGAłIILOR VÂNZĂTORULUI ŞI ALE CUMPĂRĂTORULUI §1. Vânzătorul poate recurge la măsuri intermediare 4.1. Conservarea mărfurilor Subcapitolul II PRESCRIPłIA ÎN MATERIE DE VÂNZARE INTERNAłIONALĂ DE MARFURI SecŃiunea I SCOPUL ŞI SFERA DE APLICARE §1. Vânzătorul este îndrituit să ceară cumpăratorului executarea obligaŃiilor sale 4.3.2.2. Sfera de aplicare SecŃiunea a II-a DURATA ŞI PUNCTUL DE PLECARE ALE TERMENULUI DE PRESCRIPłIE §1. Daunele-interese §3.

Efectul prescripŃiei asupra dreptului subiectiv şi al obligaŃiei corelative SecŃiunea a VI-a CALCULAREA TERMENULUI DE PRESCRIPłIE SecŃiunea a VII-a ARMONIZAREA CONVENłIEl CU REGULILE UNIFORME PRIVIND CONTRACTELE ASUPRA VÂNZĂRII INTERNAłIONALE DE MĂRFURI §1. Îndeplinirea de către creditor a unui act introductiv al oricărei proceduri împotriva debitorului 1. Efectul prescripŃiei §2.1. Modificări privind declaraŃiile şi rezervele Subcapitolul III REGULILE INCOTERMS 1990 ŞI RAFTD 1941 ÎN VÂNZAREA INTERNAłIONALĂ SecŃiunea I 29 . Armonizarea măsurilor de aplicare §3. Recunoaşterea de către debitor a obligaŃiei pe care o are faŃă de creditor SecŃiunea a IV-a MODIFICAREA TERMENULUI DE PRESCRIPłIE SecŃiunea a V-a EFECTELE EXPIRĂRII TERMENULUI DE PRESCRIPłIE §1.2. Modificări privind sfera de aplicare a ConvenŃiei §2. Îndeplinirea de către creditor a oricărui alt act care are efect întreruptiv de prescripŃie conform legii statului unde debitorul îşi are sediul 1. Încetarea curgerii termenului de prescripŃie 1.ÎNCETAREA CURGERII TERMENULUI INIłIAL.3. PRELUNGIREA ACESTUI TERMEN §1.

Natura juridică a regulilor INCOTERMS şi RAFTD §2. INCOTERMS 1990 §2. Reguli privind repartizarea cheltuielilor legate de marfă §9. Reguli privind transferul riscurilor §4. autorizaŃiile şi alte formalităŃi §8. RAFTD 1941 SecŃiunea a II-a PRINCIPALELE REGULI INCOTERMS ŞI RAFTD §1. Reguli privind avizarea §10. Principalele funcŃiuni ale burselor SecŃiunea a II-a CLASIFICAREA BURSELOR. Reguli privind repartizarea cheltuielilor §5. BURSELE DE VALORI MOBILIARE ŞI BURSELE DE MĂRFURI 30 . Reguli privind asigurarea §7. Reguli privind dovada livrării §6. Reguli privind verificarea şi inspectarea mărfii SecŃiunea a III-a NATURA JURIDICĂ ŞI IMPORTANłA REGULILOR INCOTERMS ŞI RAFTD §1. Reguli privind plata preŃului şi preluarea mărfii §3. Elementele conceptuale §2. ImportanŃa regulilor INCOTERMS şi RAFTD Subcapitolul IV VÂNZAREA PRIN BURSE SecŃiunea I CONCEPT. Reguli privind licenŃele. Reguli privind livrarea mărfii §2. PRINCIPALELE FUNCłIUNI §1.ISTORICUL INCOTERMS ŞI RAFTD §1.

Bursele de valorl mobiliare §2. LicitaŃii întemeiate pe preŃuri crescătoare şi licitaŃii întemeiate pe preŃuri descrescătoare §2.§1. Tipuri şi categorii de operaŃiuni la bursă SecŃiunea a IV-a DISPOZIłII STIPULATE ÎN CODUL COMERCIAL ROMÂN ŞI ÎN ALTE REGLEMENTĂRI §1. DispoziŃii privind licitaŃia publică §2. DispoziŃii generale §2. Bursele de mărfuri SecŃiunea a III-a PROCEDEE TEHNICE ÎN OPERAłIUNILE EFECTUATE LA BURSĂ §1. Norme procedurale 31 . Procedura încheierii tranzacŃiilor §3. Definirea şi reglementarea reportului §3. LicitaŃiile deschise (publice) şi licitaŃiile închise SecŃiunea a III-a PROCEDURI PRACTICATE ÎN LICITAłIILE INTERNAłIONALE SecŃiunea a IV-a DISPOZIłII STIPULATE ÎN CODUL COMERCIAL ROMÂN Şl ÎN ALTE ACTE NORMATIVE §1. CotaŃiile la bursă §2. DispoziŃii stipulate în legi şi alte acte normative Subcapitolul V VÂNZAREA PRIN LICITAłII SecŃiunea I CONCEPTUL ŞI FUNCłIILE LICITAłIILOR SecŃiunea a II-a PRINCIPALELE TIPURI DE LICITAłII §1.

Conceptul de transport internaŃional §2. Definirea contractului 32 . Elemente definitorii ale contractului de transport internaŃional 2. Drepturile.3. Drepturile. obligaŃiile şi responsabilitatea destinatarului SecŃiunea a II-a CONTRACTELE DE TRANSPORT INTERNAłIONAL ÎN DOMENIUL RUTIER §1. obligaŃiile şi răspunderea transportatorului §4.§3. Drepturile. Răspunderea transportatorului (căii ferate) §3. obligaŃiile şi responsabilitatea transportatorului (cărăuşului) 2. Definirea contractului de transport feroviar internaŃional §2.1. obligaŃiile şi răspunderea expeditorului 2.4. Definirea contractului de transport rutier internaŃional §2. SoluŃionarea litigiilor SecŃiunea a III-a CONTRACTELE DE TRANSPORT FEROVIAR INTERNAłIONAL §1. ELEMENTELE DEFINITORII ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORT INTERNAłIONAL §1. Drepturile. Scrisoarea de trăsură sau conosamentul 2. obligaŃiile şi răspunderea expeditorului §3.2. Drepturile. DispoziŃii stipulate în alte acte normative Capitolul II CONTRACTELE DE TRANSPORT INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONCEPT. SoluŃionarea litigiilor SecŃiunea a IV-a CONTRACTELE DE TRANSPORT FLUVIAL INTERNAłIONAL §1.

4. Răspunderea transportatorului §3. Răspunderea cărăuşului 3. AcŃiunea în cazul pierderii sau avarierii mărfurilor ori a livrării lor cu întârziere SecŃiunea a VI-a CONTRACTELE DE TRANSPORT AERIAN §1. Reglementări complementare la ConvenŃia de la Varşovia §6. Răspunderea transportatorului (cărăuşului) de fapt §7. SoluŃionarea litigiilor §8. Limitele răspunderii cărăuşului 3. obligaŃiile şi răspunderea expeditorului §3. Care este temeiul răspunderii cărăuşului? 3. Precizări şi dezvoltări aduse prin Protocolul semnat la Haga la 28 septembrie 1955 §5. Răspunderea încărcătorului §3.1. Drepturile.§2.2. SoluŃionarea litigiilor SecŃiunea a V-a CONTRACTELE DE TRANSPORT PE MARE §1. obligaŃiile şi răspunderea transportatorului (cărăuşului) §4. Reglementări stipulate în ConvenŃia privind aviaŃia civilă internaŃională SecŃiunea a VII-a CONTRACTELE DE TRANSPORT MULTIMODAL 33 .3. Definirea contractului §2. Definirea contractului de transport aerian §2. Răspunderea în cazul transportului efectuat de cărăuşul efectiv §4. În ce perioadă răspunde cărăuşul? 3. Drepturile.

§1. Responsabilitatea expeditorului §3. Principalele caracteristici §2. Formele contractului de comision §4. Contractul de consignatie SecŃiunea a III-a CONTRACTUL DE AGENCY §1. Definirea contractului de concesiune exclusivă §2. Responsabilitatea operatorului de transport multimodal Capitolul III CONTRACTELE DE INTERMEDIERE ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL §1. Agentul. Definirea contractului de transport multimodal §2. Rolul broker-ului şi al factorului Capitolul IV CONTRACTELE DE CONCESIUNE ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONTRACTUL DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ §1. Avantajele contractului de concesiune exclusivă 34 . Definirea contractului comercial de comision §2. Definirea mandatului comercial. curtierul §4. Definirea contractului de agency §2. Principalul şi agentul §3. reprezentantul. Revocarea mandatului SecŃiunea a II-a CONTRACTUL COMERCIAL DE COMISION §1. Mandantul şi mandatarul §3. Comitentul şi comisionarul §3.

Reînnoirea contractului SecŃiunea a II-a CONTRACTUL DE FRANCHISING §1. Efectele contractului SecŃiunea a II-a CONTRACTUL DE KNOW-HOW §1. Formele contractului §4. Definirea contractului de consulting-engineering §3. Formele contractului de licenŃă §4. Efectele contractului SecŃiunea a III-a CONTRACTUL DE CONSULTING-ENGINEERING §1. Expirarea termenului şi rezilierea contractului. Efectele contractului §4. Trăsături distinctive §2. Avantajele contractului de franchising §3. Definirea şi caracterizarea contractului de know-how §2. Reînnoirea contractului Capitolul V CONTRACTELE DE LICENTĂ.§3. Efectele contractului §4. DE KNOW-HOW ŞI DE CONSULTINGENGINEERING ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONTRACTUL DE LICENłĂ §1. Definirea şi caracteristicile contractului de licenŃă §2. Clasificarea contractelor de know-how §3. Efectele contractului 35 . ApariŃia contractului de franchising. Rolul operaŃiilor de consulting-engineering §2. Avantajele contractului de licenŃă §3. Expirarea termenului şi rezilierea.

4. Principalele forme ale leasing-ului 4. Leasing-ul experimental şi leasing-ul ordinatoarelor 4. ResponsabilităŃi şi sancŃiuni TITLUL IV CONTRACTELE DE FINANłARE A OPERAłIUNILOR COMERCIALE INTERNAłIONALE. OperaŃiunile de renting 4.2. ApariŃia şi evoluŃia factoring-ului §2.1. Definirea contractului de leasing §3. Natura juridică a leasing-ului §4.§5. TITLURILE DE CREDIT ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL Capitolul I CONTRACTELE DE LEASING ŞI FACTORING SecŃiunea I CONTRACTUL DE LEASING §1.7. Natura juridică a factoring-ului §4. Leasing-ul net şi leasing-ul brut 4.6. Contractul de lease-back §5.3. Financial leasing şi operating leasing 4. Efectele contractului de leasing SecŃiunea a II-a CONTRACTUL DE FACTORING §l. Leasing-ul pe termen scurt şi leasing-ul pe termen lung 4. ApariŃia contractului de leasing §2. Leasing-ul direct sau indirect 4. FuncŃiile factorului 36 .5. Leasing-ul mobiliar sau imobiliar 4. Formele de factoring §3.8.

1. Caracterul complex §2.5.2.2. Titlurile de credit .2. Caracterul literal 1.2. Caracterul constitutiv 1.instrumente de plată 2.3.§5. Caracterul autonom 1.instrumente de credit §3. Clasificarea titlurilor de credit după modul lor de circulaŃie 4. Principalele trăsături caracteristice 1. ConferinŃele de la Haga şi de la Geneva 37 .4.1. Titlurile de credit conŃin declaraŃii cu structuri diferite 3. Clasificarea titlurilor de credit în funcŃie de natura prestaŃiei 4. Natura juridică a titlurilor de credit 3.1. Caracterul negociabil 1.1.3. Clasificarea titlurilor de credit după cauza lor §5. DefiniŃia titlurilor de credit SecŃiunea a II-a REGLEMENTĂRI NAłIONALE ŞI CONVENłIONALE PRIVIND TITLURILE DE CREDIT §1. ELEMENTE DEFINITORII §1. Efectele contractului de factoring Capitolul II TITLURILE DE CREDIT ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL SecŃiunea I CONCEPT. Titlurile de credit . Criterii de clasificare a titlurilor de credit 4. Rolul titlurilor de credit 2. Subiectul activ al raportului încorporat în documente este proprietarul titlului §4.

4. CondiŃiile de valabilitate 8. CondiŃiile acceptării 6.3.3.2. Girul . anormale sau improprii 7.1.1. Avalul . Girurile speciale.2. Efectele acceptării 6. Ce este girul? 7. Scontarea 7.1. Revocarea acceptării §7. DefiniŃia cambiei §3. Girul 7. Acceptarea cambiei 6. Efectele girului 7.1. Girul „în plin“ sau complet.2. Condilii de valabilitate 7. Garantarea cambiei.5.1.2.1. Rescontarea §8. Transmiterea cambiei.5.garanŃie tipic cambială 8.4.mijloc tipic de circulaŃie a cambiei 7.1. ConsecinŃele reglementărilor convenŃionale din 1930 §3. CondiŃiile necesare pentru valabilitatea cambiei §6. Principalele funcŃiuni §5.1.1. Ce este avalul? 8. girul „la purtător“ şi girul „în alb“ 7. Definirea acceptării 6.3.§2. Prezentarea cambiei la acceptare 6. ApariŃia şi evolulia cambiei §2. Efectele avalului 38 . Trăsături specifice §4. Reglementări naŃionale privind titlurile de credit SecŃiunea a III-a CAMBIA §1.3.

1. Contra-cambia 9. Cecul certificat 3.4. Transmiterea.1. Cecul de călătorie §4. PrescripŃia cambială SecŃiunea a IV-a BILETUL LA ORDIN §1. Emiterea cecului. ExcepŃiile cambiale §11. Garantarea cecului §6. DefiniŃie §2. Cecul poştal 3. Protestul 9. CondiŃii de validitate §3.3.3.§9.3.2. Plata cambiei 9.3.2.2.1. Cecul circular 3. Elemente definitorii 9. DefiniŃie §2. Emiterea şi forma biletului la ordin §3. Refuzul de plată 9. Prezentarea cecului la plată 39 . Executarea cambiei 10.3. Formele cecului 3.2.2.1.3. Cecul barat 3.3. garantarea şi plata biletului la ordin SecŃiunea a V-a CECUL §1. ForŃa executorie a cambiei 10.4. IntervenŃia §10.2.2. Transmiterea cecului §5. DeclaraŃia de refuz de acceptare şi plată 9.3.5. Regresul 9.

1. Aurul . Fazele incassoului documentar 3. Utilizarea creditului documentar §3. Fazele creditului documentar 2.§7. Elemente definitorii §2. FuncŃiile de creditare ale băncilor implicate 2.3.3.3. Deschiderea creditului documentar 2. Definirea creditului documentar 2. Creditul documentar 2. Forme ale incassoului documentar SecŃiunea a III-a LEGEA MODEL PRIVIND TRANSFERURILE INTERNAłIONALE DE CREDIT §1.1. Valuta .titluri de credit exprimate într-o anumită valută SecŃiunea a II-a MODALITĂTILE DE PLATĂ ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL §1. Incasso documentar 3.3.2. Plata cecului Capitolul III MIJLOACE ŞI MODALITĂłI DE PLATĂ ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL SecŃiunea I MIJLOACE DE PLATĂ ÎN COMERłUL INTERNAłIONAL §1. Concept. Concept. Elemente definitorii §2.3. Definirea şi trăsăturile distinctive 3. Devizele .2. Elemente definitorii 40 .2. Alegerea creditului documentar 2.3.mijloc universal de plată §3. Concept.1.monedă naŃională folosită în decontările internaŃionale §4.

Încheierea transferului de credit TITLUL V ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAłIONAL Capitolul I ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAłIONAL .2. ObligaŃiile părŃilor §3. Sfera de aplicare a Legii Model §2. Arbitrajul ad-hoc 41 . Caracterul internaŃional SecŃiunea a III-a ARBITRAJUL INSTITUłIONAL ŞI ARBITRAJUL AD-HOC §1. Un concept viabil §2. Adaptarea la cerinŃele practicii comerŃului internaŃional SecŃiunea a II-a CARACTERELE ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAłIONAL §1. Arbitrajul instituŃional §2.1. DefiniŃia transferului de credit 1.INSTITUłIE JURIDICĂ PENTRU SOLUłIONAREA DISPUTELOR DIN RELAłIILE COMERCIALE INTERNAłIONALE §1. Sensuri şi semnificaŃii 1. Caracterul comercial §3. O instituŃie în expansiune §3.PRINCIPALELE TRĂSĂTURI CARACTERISTICE SecŃiunea I ARBITRAJUL COMERCIAL .1. Caracterul arbitral §2.3. Ordinul de plată.

2. Efectele convenŃiei arbitrale §3.§3. EFECTELE ŞI NATURA JURIDICĂ A CONVENłIEI ARBITRALE §1.5.2. Arbitrajul instituŃional şi arbitrajul ad-hoc în sistemul juridic românesc 3. Organizarea şi funcŃionarea CurŃii de Arbitraj Comercial InternaŃional de pe lângă Camera de ComerŃ şi Industrie a României 3. Recuzarea sau retragerea unui arbitru 1. Natura juridică a convenŃiei arbitrale SecŃiunea a II-a COMPOZIłIA ŞI COMPETENłA TRIBUNALULUI ARBITRAL §1. CompoziŃia Tribunalului Arbitral 1. DefiniŃia convenŃiei arbitrale 1.2. CompetenŃa Tribunalului de a statua asupra propriei sale competenŃe 2.2. Desemnarea arbitrilor 1. PROCEDURA ARBITRALĂ SecŃiunea I NOłIUNEA.1. CompetenŃa Tribunalului Arbitral 2. Organizarea şi funcŃionarea arbitrajului ad-hoc Capitolul II CONVENłIA ARBITRALĂ.1. COMPOZIłIA ŞI COMPETENłA TRIBUNALULUI. Compromisul §2.1. Clauza compromisorie 1.3.1. CompetenŃa materială a Tribunalului Arbitral 42 . Desemnarea unui alt arbitru în locul celui care s-a retras sau a fost recuzat §2.5.

Determinarea regulilor de procedură §2.3. ConŃinutul hotărârii arbitrale §3. Sesizarea Tribunalului arbitral 5. Adoptarea hotărârii §2.5. Executarea voluntară a hotărârii arbitrale §3. Măsuri asiguratoare şi măsuri vremelnice 5. Desfăşurarea procedurii arbitrale 5. Legea aplicabilă procedurii arbitrale şi fondului litigiului §5. CompetenŃa Tribunalului Arbitral de a dispune măsuri interimare SecŃiunea a III-a PROCEDURA ARBITRALĂ §1.4. Stipularea caracterului definitiv şi obligatoriu al hotărârii arbitrale SecŃiunea a III-a 43 . Limba în care se desfăşoară dezbaterile §4.3. Locul arbitrajului §3. Dezbaterea litigiului Capitolul III HOTĂRÂREA ARBITRALĂ ŞI EFECTELE SALE SecŃiunea I HOTĂRÂREA ARBITRALĂ §1. Completarea hotărârii arbitrale SecŃiunea a II-a CARACTERUL DEFINITIV ŞI OBLIGATORIU AL HOTĂRÂRILOR ARBITRALE §1. Întâmpinarea 5.2. Trăsăturile caracteristice ale hotărârii arbitrale §2. Cererea reconvenŃională 5.1.2.

EFECTELE HOTĂRÂRILOR ARBITRALE STRĂINE §1. ConvenŃia de la Geneva din 1961 §4. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine în România 44 . Principalele tendinŃe ale reglementărilor internaŃionale privind efectele hotărârilor arbitrale străine §2. ConvenŃia de la Washington din 1965 §5. ConvenŃia de la New York din 1958 §3.

ISĂRESCU. ARNALDEZ. ISĂRESCU.A. Paris. 45 .. 5.. Paris-New York. JADAUD. 7. Mugur. Paris.-J.. Partea specială. ISĂRESCU.A. Partea generală. Droit du commerce international. 2008 Dumitru MAZILU. ICC Publishing S. ICC Publishing S. 1994. S. 2006 Studii de specialitate 1. Dreptul comerŃului internaŃional. Paris-New York. 1991. R. Philippe.. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985. L'illicite dans le commerce international. Philippe.. KAHN. Paris. DERAINS. 6. 16. La notion d'arbitrage. în „DicŃionar Juridic de ComerŃ Exterior“. 8.. B. 1996. 4. Ch. Bucureşti. Bucureşti. S. TendinŃe şi evoluŃii actuale. EdiŃia Lumina Lex. Mecanismul economic. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. C. Travaux du CREDIMI. EdiŃia a VII-a. Y.. în „DicŃionar Juridic de ComerŃ Exterior“. Sirey. EdiŃia Lumina Lex. Recueil des sentences arbitrales ed la CCI 1986-1990.. DERAINS. financiar şi valutar al activităŃii de comerŃ exterior..BIBLIOGRAFIE Cursuri universitare Dumitru MAZILU. Mugur. EdiŃia Lumina Lex. La vente commerciale internationale. Bucureşti. 9. Litec. vol. KESSEDJIAN. 22 iunie 1999. 1986. 2008 Dumitru MAZILU. 1987. KAHN. JARROSSON. PLAISANT. Y. 1986. J. Bucureşti. JARVIN. EdiŃia a II-a. Expunere în faŃa Senatului României în calitate de Guvernator al Băncii NaŃionale... 1961. Dreptul comerŃului internaŃional. 1990. JARVIN. 2. 3. Sistemul monetar-financiar internaŃional. LGDJ. Bucureşti. Dalloz. Dreptul comerŃului internaŃional . Mugur. EdiŃia a VII-a. Universite de Bourgogne-CNRS.

Dumitru. F. nr. 16. The Court of Justice of the European Communities and governance in an economic crisis. Glossary of industrial organisation. 9/1999. DINTILHAC.. în „Revista de Drept Comercial“. C.. 1984. 14.E.a dezvoltării armonioase a relaŃiilor economice între statele AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb şi România... 1987. J. EvoluŃia relaŃiilor comerciale în procesul dezvoltării dreptului comunitar. A. LGDJ. 5e Ed. Dumitru. 6/1999. 11.E. nr. PUF. KOTLER.. H. Les Edition d'Organisation. 19. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. 5/1999. Paris.10. R.. Promovarea . STEENBERGEN. KASSIS. C. LEBEN. 7-8/1999. tome I. 21. A. 1987. vol. H. în „Revista de Drept Comercial“. 46 . Théorie générale des usages du commerce. 12. 1996.. PIPER. 23. Măsuri imperios necesare pentru ieşirea României din criză (Deciziile să se ia în Ńară).T. G. economics. KASSIS. Dumping/Subventions et autres mesures de defense commerciale. nr. 1989.. MAZILU. 1993. 5/1999. MAZILU.E.F.. Le nouveau droit européen des contrats internationaux.prin expansiunea comerŃului reciproc . Paris. nr. 13. nr. România .Ńară asociată la Uniunea Europeană. Paris.. Dumitru. în „Palatul de JustiŃie“. SHAPIRO.. nr. KASSIS. în „Revista de Drept Cornercial“. nr. în „Michigan Law Review“. Paris. H. KÖHLLER. 10/1999.S. J. 1984. în „Revista de Drept Comercial“. 24. SHAPIRA. Paris. 5-6. TendinŃe şi orientări în statuarea regimului juridic al societăŃilor transnaŃionale. Le droit international des affaires.participantă la Acordul Central European de ComerŃ Liber (C. Corrigée. 20. Édition 4e. 15. A. Paris. LESGUILLONS.M.. MERTENS de WILMARS. La concurence totale. Paris. 82. Philippe. MAZILU. 1995. 17. MAZILU. MAZILU.). 2 vol. 25. Problèmes de base de 1'arbitrage en droit comparé et en droit international. 1993.. D. 1991. Dumitru.A.. Dumitru. KHEMANI. München. Dezvoltarea raporturilor comerciale ale României . MAZILU. J. QUE Sais-je ?. 22. LAGNEAU. competition law and policy terms. Dumitru. LGDJ. La sociologie de la publicité.. în „Revista de Drept Comercial“. LGDJ. 18..

Le droit français nouveau de la concurence. 38. L'adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances: la clause de hardship. 1992.M. 47 . Paris. RAYNARD. NITOYET.L. C. Mijloace şi modalităŃi de plată internaŃionale. Elemente de tehnică juridică privind adaptarea contractelor de comerŃ exterior. Paris. 29. NEUMAYER.. 44. 33. Paris. Bruylant Bruxelles et Maklu Uitgevers Antwerpen Apeldoorn.M. R. NIYONZIMA. 1991. Édition 2e. 1991. D. Veronique. Droit du commerce international. 1990. 30. MUNTEANU. MUCCHIELLI. 36. P. 1997. MOUSSERON. MOUSSERON. J. Editura Academiei.. OPPETIT. 1984. 1988. 1974. OSMAN. Droit du commerce international. VÎLSAN. J. 27. Droit de la distribution. FABRE. La nouvelle organisation mondiale du commerce. Secretul bancar (studiu . J.M. M. MUNTEANU. 1995. 1975.. C. Traité de droit international privé. 39..M. Editura Virgil Madgearu. Editura Academiei. C.. J. J. Paris.drept comparat). 1986. MOUSSERON. FinanŃarea schimburilor internaŃionale. Economie comercială. Les Editions d'Organisation. InvestiŃii internaŃionale. Relations économiques internationales. Lausanne.. NEGRUŞ.. MING.S. 35. PIERRE. OPREA. 1997.. K.. Bucureşti. 1990. M.. NEGRUŞ. Paris. LGDJ... Textes et documents. Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.. SELINSKY.. 42. NEYT.. Les principes generaux de la lex mercantoria. 37. 1993. 1988. Bucureşti. La clause de monnaie étrangère dans les contrats internationaux. Éditions juridiques Lefebvre. 34. Editura Oscar Print. J. 41. MESSERLIN. MOUSSERON. Paris. Editura Academiei. Humanitas.. 1995.. OPPETIT.. 28. F. B. Les fusions d'entreprises. Litec.. PUF. Roxana. P..26. Bucureşti. în „Revista de Drept Comercial“. Clunet. J. Mihail Etienne. IFRI/DUNOD. 7-8/1999. PATRICHE. Technique contractuelle. B. 1993. Bucureşti. 45. BURST.P.. J. Paris. nr. Roxana. Bucureşti. J.L. Thémis.J. Contracte de intermediere în comerŃul exterior al României. 43. MUNTEANU.. 40. 32.. M. 1991. 31.

Changement de circonstances et boulversement de l'économie contractuelle. Clauza compromisorie . Editura FundaŃiei „Chemarea“. Petru. Corneliu. 3 din Legea nr. 48 . Editura Recif. 62.. PĂTULEA. Drept comercial. Editura Adevărul. PITULESCU. A.46. 59.. 9/l999.efecte convenŃionale privind numirea arbitrilor. 50.. Cambia şi biletul la ordin. LEPĂDAT. Vasile.. 1993. Alexandru. du bilet à ordre et du chèque. Bursa şi tranzacŃii cu titluri financiare. nr. 58. 55. 63. II. în „Revista de Drept Comercial“. 1994. 1997. Pensée economique et théories contemporaines. 31/1990. ABRAHAM. POPA. Editura Scripta. PHILIPPE. POPA. 2/l999. 1/1999. Lucian. PEDAMON. PERCERON et BUTERON. P. NeconstituŃionalitatea instituŃiei răspunderii materiale. M. La nouvelle legislation internationale de la lettre de change. nr. Bursa. 1993. POPESCU. InvestiŃiile directe în România.. POP. 7-8/1999. în „Revista de Drept Comercial“. Bucureşti. Bucureşti. TranzacŃii internaŃionale. POMMIER.efecte legale şi nereguli de fapt. 1994. 122. Paris. Teoria generală a obligaŃiilor. Crima organizată. 1994. Vasile. 1996. 1937-1951. Bucureşti. Editura NaŃional. 57. Iaşi. I. POPA. nr. PITULESCU. 49.. DicŃionar de termeni juridici uzuali explicativpractic. Curs rezumat de drept al afacerilor. vol. 52.. Alexandru. 51.M. 48. 1989. I. Bruxelles. J. Bucureşti.. Établissements Émile Bruylant. V. Droit commercial. 1992.. 47. în „Revista de Drept Comercial“. 1973. V.. Bucureşti. I. Privatizarea şi piaŃa de capital . L. 61. Bucureşti. în „Revista de Drept Comercial“. Economica.C. în „Revista de Drept Comercial“. nr. Vasile. Editura ALL. Paris.. PIETTRE. Alexandru. 54. D. Édition 6. POPA. Paris. republicată.. Editura NaŃional. PĂTULEA. alin. Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel. 53. II. Al treilea război mondial. TURIANU. 1992. PĂTRĂŞCANU. 1994. Drept civil. cu referire specială asupra regimului juridic aplicabil facilităŃilor de natură fiscală acordate investitorilor străini. nr. 7-8/1999. 60. NeconstituŃionalitatea art. POPA. I. POPA. 56.

POPESCU. Dreptul comerŃului internaŃional. M. Drept internaŃional privat. 3/1982. ROBERT. nr. Le mandat accesoire d'une operation juridique complexe. tome I. POPESCU. 80. Tudor.. 1982. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 83. L'arbitrage. volumul II. Guide des Incoterms 1990. H. ROMANO. LGDJ. 72. R. 1994. 67. R. RIPERT. Dragoş-Alexandru. Paris.64. Schmitthoff’s Export Trade. SCHERMERS. SIMON. ICC Publishing S. J. Editura ACTAMI.A. Bucureşti. 75.. Kluwer Law and Taxation Publishers. 73. D.. 1977. Bucureşti. 1991. droit international privé. Le lock-out et le chômage technique.. 81. R. Tudor. Paris. Techniques financierés internationales. 1968. SITARU. R. Editura ŞtiinŃifică. S. SCHMIDT. 71. ROBERT. Bucureşti. 1983. Paris. Dalloz. 1981. 1972. 65. 1983. Paris. „Clunet“. 77. în „Studii şi Cercetări Juridice“. nr. RAMIN. POPESCU. 1990. J. The Law and Practice of International Trade. 1983. L'ordre juridique. 78. Încheierea contractelor comerciale internationale. 5th Edition. 1975. Dalloz. Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de Justice des Communautes Européennes. Dragoş-Alexandru. D.. ANCA. London. 76. SCHIAVONI. TRATAT. Tudor. B. LGDJ.. SITARU. Paris. Traité de droit commercial. Dreptul comerŃului internaŃional. Paris. Clive. J. G. POPESCU. La clause pénale en droit italien. 69. Judicial protection in the European Communities. G. 49 . 1991. A. 1980. WAELBROECK. Teoria generală a obligaŃiilor. SoluŃionarea litigiilor patrimoniale cu elemente de extraneitate.A. Dalloz.. DPCI.. 2/1992. 74. Tudor.. RAMBERG.. Paris. 70. R. L'arbitrage .. S.. P... Paris.. Bucureşti. DPCI. La négociation du contrat international. Economica.. SILARD. MOREAU. Clauses de maintien du valeur dans les transactions internationales. ROBLOT. 68.G. J. 82. 1992. 1996.. 1993. SCHMITTHOFF... SIMON. RAMBURE. Stevens and Sons. MOREAU. Deventer-Boston. Y. 1991. B...droit interne.. D... 79. în „Journal de drolt international“. Propuneri de lege ferenda. 66.

. vol. Teoria generală a obligaŃiilor.. SITARU. C. TĂNĂSESCU.. în „Răspunderea în contractul de vânzare-cumpărare internaŃională“. Editura Academiei Române.. CONSTANTINESCU. 4/1999. R. nr. SITARU..). 88. Dragoş-Alexandru. Ion. ConsideraŃii privind impozitul pe profit în două situaŃii speciale: camerele de comerŃ şi industrie şi sucursalele societăŃilor bancare străine. BOYER. Bucureşti.84. 50 . 1982. A. Bucureşti. SITARU. Litec. în „Exportul în contrapartidă. 89. Tehnici de comerŃ internaŃional. L. I. L. Contrat.. H. ŞOVA. DUMITRESCU. B. BÎRSAN. 86. STĂTESCU. Editura ALL... 87. A. I.. STARCK. 1992. Dragoş-Alexandru. BÂRSAN. quatrième édition. 85. RUCĂREANU. Obligations. în „Revista de Drept Comercial“. 1987. vol. C. Bucureşti. II. V. Drept civil.. 1992. STOIAN. Dragoş-Alexandru. BROTAC. Dan.. Institutul de Economie Mondială. PENCEA. ROLAND. 1993. C. Biblioteca de Economie Mondială. Victor. Paris. Probleme economice şi juridice“ (autori: BABIUC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times