_oZ ñQ>moar

PmoHy$Z Úm, `e Vw_M§M!
-S>m°. A. c. Xoe_wI, Á`oð> {ejUVÁk
{dÚmWu XeoVrc Am{U EHy$UM Am`wî`mV AË`§V
_hÎdmÀ`m Am{U nwT>rc Am`wî`mMr {Xem KS>dUmè`m Xhmdr~mamdrÀ`m narjm AmVm Odi Amë`m AmhoV. ho Cacoco {Xdg
åhUOo narjmnyd© H$mcmdYr Am{U àË`j narjoMm H$mcmdYr
hm AË`§V _hÎdmMm Amho. df©^a Ho$coë`m Aä`mgmnojmhr
CÁdc `emMr dmQ> XmIdÊ`mgmR>r `m H$mimMo Iyn _hÎd
Amho. `mgmR>r Q>r-20 AWdm EH${Xdgr` gm_Ý`mVrc eodQ>À`m
fQ>H$m§Mo CXmhaU KoVm `oB©c. `m fQ>H$m§_Ü`o Á`mà_mUo
A{YH$m{YH$ Ymdm IoMë`m OmVmV, Ë`mMà_mUo narjonyduÀ`m
Cd©[aV H$mhr {Xdgm§_Ü`o nyU© j_VoZo Aä`mgmV PmoHy$Z {Xco
Va `e ZŠH$sM {_iy eH$Vo ho cjmV ¿`mdo. _ZmÀ`m
ícmoH$m§_Ü`o EH$ Amoi Amho, "gm_Ï`© Amho MidirMo' Va
_r åhUoZ "gm_Ï`© Amho H$ï>mMo, Omo Omo H$arc V`mMo'. `m
XmoZhr narjm ~wÕr_ÎmoÀ`m ZgyZ H$ï>mÀ`m AmhoV. H$ï> H$am,
{Z`{_V Aä`mg H$am, JwU AmnmoAmn Vwåhmcm {_iVrc.
{dÚmÏ`mªÀ`m OrdZmMm {dMma Ho$cm Va Xhmdr-~mamdrÀ`m narjm
`m Ë`m§Mo nwT>Mo OrdZ KS>dUmè`m, nwT>À`m Am`wî`mMr {Xem R>adUmè`m
Am{U ^mdr `emMr nm`m^aUr H$aUmè`m AgVmV. `m narjm§_Yrc
`em_wio AmB©-~m~m§Zm, g§nyU© Hw$Qw>§~mcmM AmZ§X àmá hmoV AgVmo. `mVrc
`em_wio _wcmMr g_mOmVrc qH$_V dmT>Vo. BVHo$M Zmhr Va AmnU
{_idcoë`m `emMo ñdV…cm g_mYmZ {_iVo. AmpË_H$ AmZ§X Am{U
AmË_{dídmg `m narjm§_YyZ {_iV AgVmo. åhUyZM `m AË`§V
_hÎdmÀ`m narjm AmhoV. _mÂ`m _Vo, àË`oH$ {dÚmÏ`m©ZoM `m narjoV
CÎm_M `e {_idco nm{hOo. H$maU gÜ`mMr n[apñWVr ~KVm ZwgVoM
nmg hmoD$Z MmcÊ`mgmaIo Zmhr. `m narjoVrc CÎm_ `emgmR>r {dÚmÏ`mªZr
narjmnyd© H$mi Am{U narjoÀ`m H$mimV WmoS>ogo Q>oÝeZ KoUo Amdí`H$M
Amho. _mPo `m~m~VrV nyU© doJio _V Amho. H$maU VmU hm XmoZ
àH$maMm AgVmo. EH$ gH$mamË_H$ åhUOoM nm°{P{Q>ìh Q>oÝeZ Am{U
Xþgao ZH$mamË_H$ åhUOoM {ZJo{Q>ìh Q>oÝeZ. gH$mamË_H$ VmU hm Cn`wŠV
VmU AgVmo. {dÚmÏ`mªZr ZH$mamË_H$ VmU KoD$ Z`o. nU gH$mamË_H$
VmU Adí` ¿`mdm. H$maU Ë`mMm \$m`Xm hmoUmaM Amho. `m VmUm_wio
{dÚmÏ`m©Mr EH$mJ«Vm dmT>Vo. `m eodQ>À`m H$mcmdYrV dmMcoc§ cjmV
amhÊ`mM§ à_mU Iyn OmñV AgVo. ho AZoH$m§Zr AZw^dco Agoc. hr
Jmoï> nm°{P{Q>ìh Q>oÝeZMm n[aUm_ AgVo, ho cjmV ¿`m`cm hd§.
ho Cacoco {Xdg åhUOo narjmnyd© H$mcmdYr Am{U àË`j
narjoMm H$mcmdYr hm AË`§V _hÎdmMm Amho. df©^a Ho$coë`m
Aä`mgmnojmhr CÁdc `emMr dmQ> XmIdÊ`mgmR>r `m H$mimMo Iyn
_hÎd Amho. CXmhaUM Úm`Mo Pmco Va Q>r-20 qH$dm EH${Xdgr`
gm_Ý`mMo XoVm `oB©c. `m_Ü`o 15 Amoìha_Ü`o 80 aZ hmoVmV qH$dm

Am{XË` \$sMg©/a{ddma n°Ho$O…a{ddma 17 \o$~«wdmar 2013©/
g§nH©$…020/25230577/9623454692/9011078482
40 Amoìha 200 aÝg hmoVmV. nU Q>r-20À`m eodQ>À`m nmM Amoìha_Ü`o
A§{V_ aUg§»`m AZoH$Xm 180n`ªV OmVo, Va EH${Xdgr` gm_Ý`mV
Vr 300 n`ªV OmVo. H$maU `m eodQ>À`m nmM-Xhm Amoìha_Ü`o IoimSy>
VwQy>Z nS>cocm AgVmo Am{U g§nyU© j_VoZo àË`oH$ \$Q>H$m _maV AgVmo.
hmM \$m°å`©wcm AmnU narjoÀ`m `m H$mcmdYrgmR>rgwÕm cmdy eH$Vmo. `m
H$mcmdYrV Aä`mgmda VwQy>Z nS>m. gamd narjoV qH$dm àr{c`__Ü`o
H$_r JwU nS>co AgVrc Varhr {Zame hmoÊ`mMr Am{O~mV JaO Zmhr.
nyU© j_VoZo Aä`mgmV PmoHy$Z {Xco Va `e ZŠH$sM {_iy eH$Vo ho
cjmV ¿`mdo.
{dÚmÏ`mªZr JwUm§Mr H$miOr H$Yrhr H$ê$ Z`o qH$dm H$moUm
Xþgè`mMm {dMmahr H$ê$ Z`o. ^mdmcm BVHo$ JwU {_imco qH$dm {_Ìmcm
BVHo$ JwU {_imco Aer VwcZm H$ê$ Z`o. Á`mZo Ë`mZo ñdV…gmR>r cT>mdo.
ñdV…erM ñnYm© H$amdr. gamd narjoV 76 Q>ŠHo$ {_imco AgVrc Va
dm{f©H$_Ü`o 82 Q>ŠHo$ H$go {_iVrc, Agm {dMma H$ê$Z Ë`mÑï>rZo
à`ËZ H$amdoV. _r ñdV…MmM {dMma H$aoZ, gamd narjm§Mr CÎma
n{ÌH$m VnmgyZ ~KoZ Am{U àË`oH$ {df`mV H$moUË`m àíZmV _mPo JwU
H$_r Pmco AmhoV, Hw$R>cr Jmoï> _cm ì`dpñWV O_cocr Zmhr `mMo
{ZarjU H$aoZ, Agm àË`oH$mZo {dMma H$amdm. Q>oñQ> {garOÀ`m CÎman{ÌH$m
Aä`mgmì`mV Am{U Zo_Š`m MwH$m H$_r H$amì`mV. Ago à`ËZ Ho$co Va
CÎm_ JwU ZŠH$sM {_iy eH$VmV. ñdV…MmM ñdV…erM Ho$cocm cT>m
Iyn \$m`ÚmMm R>aVmo. _cm Va dmQ>Vo H$s àË`oH$ {dÚmÏ`m©Zo ñdV…Mr
_mH©${cñQ> ñdV…M V`ma H$amdr. Ü`o` {ZpíMV H$amdo Am{U Ë`mZwgma
àË`oH$ {df`mÀ`m nwT>o Amnco JwU {chmdoV. {ZíM`mMo \$i ZŠH$sM
JmoS> AgVo. BVam§er VwcZm H$ê$Z Xþ…Ir hmoD$ Z`o. _mPr n[apñWVrM
Aer Amho, _mPo AmB©-d{S>c {eH$coco ZmhrV Aem H$maUm§Zm H$mhr AW©
Zmhr. Ë`m_wio ñdV…gmR>r cT>Ê`mMm à`ËZ H$ê$Z, MwH$m XþéñV H$ê$Z
nwT>o Omdo.
Iao Va gÜ`mMr narjmnÕVr Am{U _yë`_mnZ Iyn gmono
~Zco Amho. Xhmdr_Ü`o AgUmè`m {dÚmÏ`mªgmR>r 25 JwU IoimMo AmhoV.
AWm©V Ë`m {dÚmÏ`m©Zo amÁ`ñVar` qH$dm amï´>ñVar` ñnYm© IoiUo JaOoMo
AgVo. {edm`, ho 25 JwU Ë`mcm gmVhr {df`mV dmnaVm `oVmV.
åhUOoM gmVhr {df`mV 3-4 AWdm 4-5 JwUm§gmR>r {dÚmWu AZwÎmrU©
hmoV Agoc Va `m JwUm§Mm Ë`mcm \$m`Xm hmoD$ eH$Vmo. {edm` ^mfm
{df`mV EH${ÌV JwUnÕVr Amho. VrZ ^mfm {_iyZ 105 {_imco Va
{dÚmWu ^mfoV CÎmrU© hmoVmo. B§J«Or `m {df`mgmR>r emioH$S>o 20 JwU
AgVmV. ~hþVoH$Xm emim gdmªZm 17 Vo 18 JwU XoV AgVo. åhUOoM
{dÚmÏ`m©Zo _amR>rV 47-48 JwU {_idco, qhXrV 47-48 JwU {_idco
Am{U B§J«OrVrc emioH$Sy>Z 17-18 JwU {_idco Va amhVm amhVmo
8-10 JwUm§Mm àíZ. _J B§J«OrMr ^rVr AgUmè`m {dÚmÏ`mªZr 80
n¡H$s 7-8 JwU {_idUo \$mago AdKS> R>aV Zmhr. JwUm§Mm hm {dMma
H$ê$Z Á`m {dÚmÏ`mªZm B§J«Or {df`mMr ^rVr dmQ>Vo Ë`m§Zr Vr _ZmVyZ
H$mTy>Z Q>mH$mdr. _yë`_mnZmMm hm {ZH$f {dÚmÏ`mªÀ`m ~mOyZo Am{U
CÎmrU© hmoÊ`mgmR>r nyaH$ Agm Amho. Ë`m_wio CÎmrU© hmoÊ`mMr H$miOr

{dÚmÏ`mªZr H$ê$ Z`o. \$ŠV Amnë`m Aä`mgmda cj H|${ÐV H$amdo.
{dÚmÏ`m©Zo _ZmV H$moUVmhr Ý`yZJ§S> AmUy Z`o. H$_r JwU {_imco
Va H$m` hmoB©c, An`e Amco Va H$m` hmoB©c Agm {dMma Z H$aVm
Amnë`mg_moa AmìhmZ Amho Am{U Ë`mcm Amnë`mcm gm_moao Om`Mo Amho
Agm {dMma H$amdm. Agm {dídmg R>odcm Va VmU `oUmaM Zmhr Am{U
CÁdc `e {_ioc. _ZmÀ`m ícmoH$m§_Ü`o EH$ Amoi Amho, "gm_Ï`©
Amho MidirMo' Va _r åhUoZ "gm_Ï`© Amho H$ï>mMo, Omo Omo H$arc
V`mMo'. `m XmoZhr narjm ~wÕr_ÎmoÀ`m ZgyZ H$ï>mÀ`m AmhoV. Vmo hþema
Amho, _r Zmhr Agm {dMma H$ê$ Z`o. H$ï> H$am, {Z`{_V Aä`mg H$am,
JwU AmnmoAmn Vwåhmcm {_iVrc.
`m narjoÀ`m H$mcmdYrV EH$ A{Ve` _hÎdmMr Jmoï> åhUOo
{dÚmÏ`mªZr Amnco éQ>rZ Am{O~mV gmoSy> Z`o. df©^a Oa Vwåhr gmV Vo
AmR> Vmg Pmon KoV Agmc Va `mhr H$mcmdYrV VodT>rM Pmon ¿`m.
CJmM OmñV Aä`mg H$am`Mm åhUyZ MmaM Vmg Pmonm`Mo Ago H$ê$
Z`o. VgoM nwaogo Oodmdo. H$mhr OU Pmon `oB©c åhUyZ H$_r OodVmV.
nU Vgo H$ê$ Z`o. Ë`m_wio EZOu H$_r hmoVo. WmoS>m doi Q>rìhr ~KV
Agmc Va Vmohr ~Kmdm. nU AJXr H$_r doi. amoO IoiÊ`mMr gd`
Agoc Va AYm©-EH$ Vmg IoiyZ `mdo. {Xdg^a Aä`mgM KoD$Z
~gcmV Va EH$m _`m©XoZ§Va Aä`mgmV cj cmJV Zmhr. Ë`m_wio
Amnë`m {Z`{_V ghOàd¥Îmr Q>miy Z`oV. Ioië`m_wio qMVm, Šcoe,
Xþ…I `m gd© Jmoï>r _wco {dgaVmV. åhUyZM _r gdmªZmM gm§JoZ åhUOo
g_wnXoeH$, nmcH$, {ejH$ gdmªZrM _wcm§Zm Ë`m§Mo X¡Z§{XZ gd`rÀ`m
Jmoï>r H$amì`mV. åhUOo _wco _moH$ù`m _ZmZo narjocm gm_moar OmVrc.
VgoM `m H$mimV [ac°ŠgoeZ EŠgagmB©O Iyn _hÎdmMm AgVmo. XmoZAS>rM Vmgm§Zr CR>mdo, dm°_©AnMo WmoS>ogo ì`m`m_ H$amdoV OoUoH$ê$Z
VmU {ZKyZ OmB©c qH$dm Xa XmoZ AS>rM Vmgm§Zr nmM {_{ZQ>m§gmR>r
edmgZ H$amdo. edmgZ A{Ve` D$Om©dY©H$ AgVo. {XdgmVyZ nmM
doim Oar Vo Ho$co Var g§nyU© _ZmdaMm Am{U earamdaMm VmU {ZKyZ
OmVmo. VmU KmcdÊ`mMr AmUIr EH$ nÕV åhUOo CRy>Z ñd`§nmH$
KamV Omdo. S>~o hþS>H$mdoV, nmcH$m§Zrhr `m H$mimV S>ã`mV e|JXmUo,
cmSy>, {MdS>m Agm ImD$ ^ê$Z R>odmdm. S>~m CKSy>Z WmoS>ogo Imdo Am{U
nwÝhm Aä`mgmcm ~gmdo. AWm©V ho ImUo {Z`§ÌUmV Agmdo. AÝ`Wm
Ë`mMm Ìmg hmoD$ eH$Vmo.
gJù`mV _hÎdmMr AmUIr EH$ Jmoï> åhUOo `m H$mcmdYrV
ZmVodmB©H$m§Zr {dZmH$maU Kar `oD$ Z`o. gamd narjoV {H$Vr JwU nS>co,
EdT>oM nS>co H$m, BVHo$ H$_r H$go nS>co Aer {ZamemOZH$, ZH$mamË_H$
dmŠ`o {dÚmÏ`mªg_moa ~mocy Z`oV. H$moUmH$S>ohr OmD$Z Aem àH$maMm Ìmg
XoD$ Z`o. Kar Amco åhUOo ~mocco OmVo Am{U _wcm§g_moa `m Jmoï>r
~mocë`m Va _wco {dM{cV hmoVmV. ew^oÀN>m XoÊ`mgmR>rgwÕm `mdoir OmD$

Z`o. Om`MoM Agë`mg narjm Pmë`mda Omdo. {dÚmÏ`mªZm Ë`m§Mo H$m_
AmZ§XmZo H$ê$ Úmdo. AmB©d{S>cm§ZrgwÕm Vwcm A_yH$ {df`mV gamd narjoV
H$_r JwU {_imco hmoVo ~a§ H$m, AmVm Ë`mMm OmñV Aä`mg H$a' Aem
Ame`mMr dmŠ`o dma§dma _wcm§Zm EoH$dy Z`oV. AmnU Hw$R>ë`m {df`mV
H$_r AmhmoV `mMr _wcm§Zm nwaonya OmUrd AgVo. Ë`m§À`mda {dídmg
Q>mH$cm åhUOo Vr _wco ~amo~a Ë`m {df`mMm Aä`mg H$aVmV.
{dÚmÏ`mªÀ`m Amamo½`mMm {dMma Ho$cm Va Ë`m§Zr EH$ Jmoï> nyU©nUo
cjmV R>odmdr H$s `m {XdgmV Vicoc§ _wirM ImD$ Z`o. VgoM H$moëS´>tH$
Am{O~mV {nD$ Z`o. H$maU `m XmoZ Jmoï>t_wio Kgm YaVmo Am{U AmOmar
nS>Ê`mMr XmQ> eŠ`Vm AgVo. AmOmar nS>cmV Va df©^amMr g§nyU©
_ohZV ì`W© OmVo. narjm Pmë`mda Vwåhr ho nXmW© {H$Vrhr ImD$
eH$Vm. VgoM `m H$mcmdYrV {dÚmWu Iyn H$_r nmUr {nVmV. Va Ago
Z H$aVm ^anya nmUr ß`mdo. Kar nmcH$m§Zr qc~mMo ga~V V`ma H$ê$Z
R>odmdo. OodT>o nmUr nmoQ>mV OmB©c VodT>m VmOonUm OmUdV amhrc, ho
cjmV ¿`mdo. narjoÀ`m H$mimVrc AmUIr EH$ YmoH$m åhUOo gÜ`m
nwÝhm Am°ñQ´>o{c`m{déÕÀ`m {H«$Ho$Q>Mm h§Jm_ gwê$ hmoUma Amho. `m _°Mog
{dÚmÏ`mªZr ~Ky Z`o Ago Zmhr; nU Vr {H$Vr doi ~Kmdr `mMo ^mZ
ZŠH$sM R>odmdo. \$ma\$ma Va 15-20 {_{ZQ>o hr _°M ~Km`cm haH$V
Zmhr; nU EH$Xm Q>rìhrg_moa ~gë`mZ§Va VrZ-Mma Vmg H$go OmVmV ho
{dÚmÏ`mªZm g_OV Zmhr. Am{U _J _°M g§në`mda Jocoë`m doim~Ôc
Am{U am{hcoë`m Aä`mgm~Ôc Iyn Q>oÝeZ _wcm§À`m _Zmda `oVo. .
Ë`mVM ^maV hmacm Va _wcm§Mm nyU© _yS>M OmVmo Am{U _J ñdV…da,
AmB©d{S>cm§da {MS>{MS> hmoVo. `m gd© Jmoï>r Q>miÊ`mgmR>r _wcm§Zr ñdV…da
{Z`§ÌU R>do mdo. AmB©d{S>cm§Zr `m~m~VrV A{YH$ gVH©$ Agmdo. JaOonaw VrM
15-20 {_{ZQ>o _°M _wcm§Zm ~Ky Úmdr. hr Jmoï> Ë`m§Zr H$m¡eë`mZo
H$amdr. narjoÀ`m H$mimV {H«$Ho$Q> hm _hÎdmMm eÌy Amho. Ë`mnmgyZ
ñdV…Mm ~Mmd H$am. Aem nÕVrZo narjocm gm_moao OmVmZm Aem H$mhr
Jmoï>r {Z`moOZ~Õ nÕVrZo Ho$ë`m Va CÎm_ `e ZŠH$sM {_idVm `oD$
eH$Vo.

(Am{XË` \$sMg© )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful