16

CZ
PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY
1. ûdbIokování praöky
Prací agregát praèky je po dobu pøepravy pevnì spojen se skøíní praèky. Pøed zapnutím je potøebné praèku úplnì
rozbalit, sundat ji z polystyrénového podstavce obalu a demontovat z její zadní stìny pøepravní blokovací lištu (viz
kapitola „Odblokování praèky“)
V p|ípadä tapnuIí naodbIokovaná praöky hrotí, ía sa praöka váínä poskodí.
Z. Frvní prarí rykIus
Pøed prvním použitím praèky nechte probìhnout jeden prací cyklus bez prádla, aby se vyèistil vnitøní prostor
praèky od pøípadného prachu a jiných neèistot.
1. Zvolte program na barevné prádlo 60° C.
Z. Do násypky II nasypte 2 polévkové lžíce pracího prostøedku.
8. Praèku uveïte do provozu zapnutím knoflíku „ZapnuIolVypnuIo“.
F|ad insIaIari praöky si dùkIadnä p|aöIäIa IanIo návod k obsIuta
17
OBSAH
FûFI8 Fßk6kY sIr. 1B
ûVIkßk6Í FkhEI sIr. 1B
VY8kIEhÍ Fßk6kY sIr. 19
ßkßY k üFûZûßhÉhÍ sIr. Z0
VkIkßkhÍ FßkßIk ßû Fßk6kY sIr. Z0
ßkVkûVkhÍ Fßk6Í6h ßETEßûEhTü
k Fßû8TßEßkü Fßû üFßkVü FßkßIk sIr. Z1
hk8TkVEhÍ ZVûIEhÉhû FßûûßkMü sIr. ZZ
ßüIEZITÉ IhIûßMk6E û Iühk6I Fßk6kY sIr. Z8
FßEßü8EhÍ FßûûßkMü sIr. Z8
VûI8k FßûûßkMü FßkhÍ sIr. Z4
6I8TÉhÍ k üßßZ8k Fßk6kY sIr. Z6lZ6
ßIkûhû8TIkk Fûßü6h sIr. Z7
8EßVI8hÍ ûFßkVY sIr. Z7
1kk ûß8IûkûVkT Fßk6kü sIr. ZB
Ih8TkIk6E Fßk6kY sIr. ZB
FßIFû1EhÍ hk VûßûVûßhÍ 8ÍT sIr. ZB
hkFû1EhÍ hk kkhkIIZk6I sIr. Z9
FßIFû1EhÍ hk EIEkTßI6kûü 8ÍT sIr. Z9
1B
1
2
4
3
6
7
5
2 3 4
1
POPIS PRAÈKY
1. Dvíøka praèky
Z. Dvíøka nádrže
8. Násypka pracích prostøedkù
4. Dvíøka bubnu
6. Výtokové èerpadlo
6. Páka podvozku
7. Sokl
OVLÁDACÍ PANEL
1. knoIIík programáIoru
Slouží k nastavení zvoleného programu praní -
natoèením knoflíku na pøedepsaný symbol na panelu.
Knoflíkem otáèejte výhradnì ve smìru hodinových
ruèièek - v opaèném pøípadì hrozí poškození knoflíku.
Bìhem pracího programu se knoflík otáèí. Pøi žádném
programu však neudìlá celou obrátku.
Z. TIaöíIko poIoviöní nápInä
Stlaèením tohoto tlaèítka se sníží množství vody
napouštìné do praèky, èímž se sníží nejen spotøeba
vody, ale též spotøeba elektrické energie a pracích
prostøedkù. Používá se pøi praní malého množství
prádla - cca polovièky z doporuèené náplnì pro daný
druh prádla.
üpotornäní: Pøi praní s polovièní náplní snižte
dávkování pracích prostøedkù.
8. knoIIík voIby IapIoIy
Tímto knoflíkem mùžete nastavit teplotu praní od
studeného až po 90° C.
Pro praní slabì zašpineného prádla si mùžete nastavit
nižší teplotu praní (namísto 90°C nastavte 90°a , resp.
60°- 60°a), pøièemž doba praní se nemìní. Volbou
teplot „a“ docílíte znaènou úsporu el.energie pøi
zachování kvality praní.
4. knoIIík spínaöa ZapnuIolVypnuIo a voIby
odsI|adování
Tento spínaè má tøi polohy :
û · praèka je vypnuta
1Z0 · B00 - praèka je zapnuta a do programu je
zaøazené odstøeïování
- praèka je zapnuta program praní je
ukonèen v posledním máchaní bez
vyèerpání vody (prádlo zùstane plavat ve
vodì, aby se nepomaèkalo). Používá se
pro praní jemného prádla. Vodu z praèky
vyèerpáte nastavením knoflíku
programátora na znaèku .
Fotor ! hapouíívaI p|i praní vIny.
19
VYBALENÍ PRAÈKY
1. Fraöku vybaIIa podIa nákrasu na karIónovám víku
obaIu. F|i odsIra0ování poIysIyránováho podsIavra
tpod praöky dávajIa potor, aby v baIonovám távaíí
praöky natùsIaI öarný díI t pIasIu, kIarý byI souöásIí
poIysIyránováho podsIavra.
Jednotlivé èásti obalu (fólie, polystyrénové èásti,
atd...) je potøebné z praèky odebrat a držet je mimo
dosah dìtí, protože mohou být nebezpeèné pro jejich
zdraví.
Z. Všechny materiály obalu jsou recyklovatelné a jsou
oznaèeny symbolem recyklovatelnosti se znaèkou
použitého materiálu .
8. Spotøebiè je vyroben z recyklovatelného materiálu.
Pokud se rozhodnete ho již nepoužívat, vyøaïte ho z
èinnosti odøíznutím pøívodového kabelu a nabídnìtete
ho sbìrnì druhotných surovin.
4. Po vybalení praèky se pøesvìète, jestli praèka není
poškozena a jestli se dvíøka dají dobøe zavøít.
6. Praèka mùže být použita výhradnì na praní prádla v
domácnosti. Pøi použití na jiné úèely, se na ní
nevztahují podmínky záruky uvedené v záruèním listu.
6. Instalace praèky musí být provedena podle tohoto
návodu k obsluze.
Elektrická bezpeènost práèky je zaruèená jedinì tehdy,
když je správnì spojená s úèinným uzemnìním, ve
smyslu státních bezpeènostních norem.
V p|ípadä porhybnosIí si dajIa p|akonIroIovaI
aIakIroinsIaIari kvaIiIikovaným Iarhnikam.
F|aprava praöky :
1. Zavøete vodovodní ventil a odpojte od nìj pøívodovou
hadici praèky
Z. Odpojte spotøebiè od elektrické sítì
8. Vypustìte zbylou vodu z praèky - otevøením filtru
èerpadla.
4. Fraöku p|apravujIa výhradnä va svisIá poIota.
1
Z
8
Z0
RADY A UPOZORNENÍ
1. EIakIrirká batpaönosI
Pøed provedením jakéhokoliv zásahu odpojte spotøebiè od
zdroje elektrického proudu. Nesprávná manipulace by mohla
zpùsobit zkrat, pøípadnì zpùsobit úraz elektrickým
proudem.
Z. 8poIrabiö nap|aIäíujIa - neperte v nìm velké kusy silnì
nasákavých vìcí - koberce, potahy v dlouhým vlasem a pod.
8. F|ad vIoíaním prádIa do bubnu sa p|asvädöIa, jasIIi :
- jsou prázdné kapsy,
- zipy jsou zavøeny,
- pásky, pøesky a pod. jsou zapnuty,
- lemy kalhot z vnitøní strany jsou vyèistìny,
- pøípadná natržená místa jsou zašita,
- skvrny byly pøedbìžnì vyèistìny.
4. FouíívajIa výIuönä prásková nabo IakuIá daIarganIy
uröaná pro praöky · mají snííanou pänivosI. Dodržujte
dávkování uvedené na jejich obalu.
Fotnámka: Pøedávkování pracích prostøedkù má škodlivé
úèinky nejen na životní prostøedí, ale i na Vaši praèku (jestliže
prádlo plave v pìnì, snižuje se úèinek praní, hrozí nedostateèné
vymáchaní a riziko pøepìnìní) .
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO PRAÈKY
1. Otevøte dvíøka praèky (tahem smìrem nahoru).
Z. Otevøte dvíøka nádrže (zatáhnutím za rukoje)
8. Otevøte dvíøka bubnu zatlaèením na menší dvíøka a
pøidržením vìtších dvíøek
4. Naplòte buben roztøídìným prádlem
6. Zavøete dvíøka bubnu a pøesvìdète se, jestli jsou
dobøe zavøena.
Maximální náplò praèky v závislosti na druhu praného
prádla:
- bavIna · max. 6 kg (nechte trochu volného prostoru
pro zavøení dvíøek)
- synIaIika · max. Z kg · aby se pøedešlo pokrèení
prádla
- jamná prádIo a vIna · max. 1 kg · aby se pøedešlo
pokrèení a splstnatìní (buben je naplnìn do jedné
ètvrtiny).
F|i pInäní bubnu vkIádajIa sI|ídavä vaIká a maIá
kusy.
Z1
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH A AVIVÁŽNÍCH PROSTØEDKÙ
Vaše praèka je vybavená tøikomorovou násypkou,
umístnìnou ve dvíøkách nádrže. Mùžete do ní
nadávkovat práškové, resp. tekuté prostøedky pro
- pøedpírka I
- praní II
- aviváž, apretáž
Prostøedky potøebné pro zvolený prací program je
potøebné vložit do jednotlivých komor násypky
pøed zapnutím praèky.
Tekuté prostøedky nalévejte pomalu, na vícekrát.
Nikdy nepøekroète rysku MkX vyznaèenou na
okénkách dvíøek - protože pak by tyto prostøedky
vytekly do nádrže praèky okamžitì po zavøení
dvíøek. U super koncentrovaných produktù
nepøekraèujte první rysku. Dvíøka násypky zavírejte
pomalu.
Jestliže se avivážní prostøedky dostanou do nádrže
praèky v dobì praní a smíchají se s pracími
prostøedky, vznikne mnoho pìny. Proto dodržujte
pokyny uvedené v pøedešlém odstavci.
kviváíní prosI|adky
Avivážní prostøedky zmìkèují vyprané prádlo,
ulehèují jeho žehlení a jejich antistatické složky
zpøíjemòují jeho nošení.
8äIaní, barvaní, odbarvování
Tyto úpravy prádla jsou v zásadì možné i v
automatických praèkách, ale nedoporuèujeme je z
následujících dùvodù :
· pøi bìlení a odbarvování, zejména s prostøedky
obsahujícími chlór, riskujete korozi kovových
èástí (buben)
· pøi odbarvování hrozí zabarvení plastových a
gumových dílcù praèky.
Pøi pøípadném použití bìlicích a odbarvovacích
prostøedkù dodržujte dávkování pøedepsané
výrobcem a po jejich nadávkování okamžitì
odstartujte prací cyklus. Pøípadné kapky tìchto
prostøedkù na vzhledových dílech praèky okamžitì
utøete.
Tvrdá a mäkká voda
V oblastech s tvrdou vodou doporuèujeme použít
spolu s pracím práškem prostøedek na zmìkèování
vody, který zamezí tvoøení vodního kamene na
vyhøívacím tìlese.
Máte-li velmi mìkkou vodu , bude mít praèka tendenci
k nadmìrnému pìnìní. V tomto pøípadì použijte
antipìnový prostøedek.
Tyto prostøedky se dávkují spolu s pracím práškem -
do komory II.
FroIipänová orhrana
Praèka je vybavena ochranou proti vzniku nadmìrné
pìny v dobì odstøeïování (pìnìní z dùvodu
pøedávkování pracích prostøedkù). V pøípadì zjištìní
pìny pøi nábìhu do odstøeïování tato ochrana vypne
motor odstøeïování a prádlo zùstane neodstøedìno.
ZZ
2
5
4
3
NASTAVENÍ ZVOLENÉHO PROGRAMU PRANÍ
1. Otevøte vodovodní ventil pøívodu vody do
praèky.
Z. Natoète knoflík programátoru ve smìru
chodu hodinových ruèièek na zaèátek
zvoleného programu.
8. Pøi praní s polovièní náplní stlaète
tlaèítko 1lZ.
4. Knoflík volby teploty nastavte na
požadovanou teplotu praní.
6. ZapnuIolVypnuIo do polohy :
1Z0 · B00 · jestliže chcete aby do programu
bylo zaøazeno odstøeïování
- když chcete aby prádlo po
skonèení praní zùstalo plavat ve
vodì.
Z8
DÙLEŽITÉ INFORMACE O FUNKCI PRAÈKY
Prací progam praèky je pøíliš složitý na to, aby se dal
popsat v návodu na obsluhu. Pøi jeho sestavování sa
vycházelo z nejnovìjších poznatkù o praní, o
vlastnostech pracích prostøedkù a o ošetøování textilií.
Proto jsou použity rùzné délky jednotlivých krokù
programátoru, rùzné režimy otáèení se bubnu , atd..
Abychom se vyhli Vašim obavám, že Vaše praèka
nefuguje správnì, chceme Vás upozornit na nìkteré
zvláštnosti :
1. Praèka se po zapnutí neuvede ihned do chodu - ale
zaène napouštìt vodu až po 15 - 20 sekundách, což
je doba potøebná na elektrické uzamknutí dvíøek.
Buben se zaène otáèet až po napuštìní urèitého
množství vody.
Z. Pøi praní bavlny a odolné syntetiky po ukonèení
závìreèného odstøeïování program nekonèí a
buben ještì cca 3 minuty reverzuje (støídavì se otáèí
v jednom a v druhém smìru), což slouží k uvolnìní
prádla po odstøeïování.
8. Odstøeïování má pøerušovaný nábìh - buben se
nìkolikrát rozbìhne a zùstane stát - je to tzv.
intervalové odstøeïování vyznaèujíci se zvýšenou
úèinností odstøedìní prádla.
4. Jestliže nastavíte knoflík volby otáèek odstøedìní na
symbol ,praèka se zastaví pøed závìreèným
odstøeïováním a prádlo zùstane plavat ve vodì.
6. Pøední èást horní desky a skøíò praèky se po dobu
chodu praèky ohøívají od elektrického zámku dvíøek,
což není na závadu.
PØERUŠENÍ PROGRAMU
kdyí rhraIa tmäniI nasIavaný program
1. Vypnìte praèku nastavením knoflíku ZapnuIol
VypnuIo do polohy ,û"
Z. Knoflíkem programátoru zvolte nový program.
8. Knoflíkem volby teploty nastavte požadovanou
teplotu praní
4. Zapnìte praèku otoèením knoflíku ZapnuIolVypnuIo
na žádané obrátky odstøeïování.
1asIIiía rhraIa p|idaI kus prádIa
Prací cyklus mùžete pøerušit v kterékoliv jeho èásti :
1. Vypnìte praèku knoflíkem ZapnuIolVypnuIo
Z. Protože po dobu celého pracího cyklu jsou dvíøka
praèky elektricky uzamèena, musíte po vypnutí
praèky poèkat pøibližnì 1 minutu (jestliže jste
vypnuli praèku v dobì kdy byla v praèce horká
voda, mùže se doba na odemèení dvíøek prodloužit
až na 15 minut - v závislosti na teplotì vody)
8. Otevøte dvíøka nádrže a bubnu a pøidejte do bubnu
prádlo.
4. Zavøete znovu všechna dvíøka.
6. Zapnìte praèku knoflíkem ZapnuIolVypnuIo a praèka
bude pokraèovat v nastaveném pracím cyklu
ha konri programu
Prací cyklus je ukonèen, jestliže se knoflík
programátoru zastaví na konci odstøeïování.
Praèku vypnìte nastavením knoflíku ZapnuIolVypnuIo
do polohy ,û".
Zatvøete vodovodní ventil pro pøívod vody a odpojte
praèku od elektrické sítì.
hatapoma0Ia, ía dví|ka praöky mùíaIa oIav|íI aí rra
1 minuIu po skonöaní prarího programu.
1. Otevøte dvíøka praèky, dvíøka nádrže a dvíøka bubnu.
Z. Vyjmìte z bubnu prádlo, pøièemž dejte pozor, aby
Vám drobné kusy nespadly mezi nádrž a skøíò
praèky.
Z·6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
Z kg
·
ano
·
·
·
·
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
·
· 90
o
6
· 90
o
6
· 60
o
6
· 40
o
6
1Z0 · B00
B00
B00
B00
· 600 66 min.
B0 min.
1Z0 min.
180 min.
ZZ min.
1Z0 · B00 ·
· · · · 1Z min. Z·6 kg
·
l
l
l
l
l
8avIna bíIá s p|adpírkou (max. 90
o
C)
8avIna bíIá (max. 90
o
C)
8avIna baravná(max. 60
o
C)
ûdoIná synIaIika(max. 40
o
C)
Márhání s odsI|adováním
ûdsI|adování
Knoflík
program.
Plnìní
max.
I II
Teplota
o
C
Násypka
Délka
programu
Knoflík
zap./vyp.
TIaöíIko
1lZ
Druh prádla
Z kg
1 kg
1·Z kg
1·Z kg
1·6 kg
·
·
·
·
·
ano
ano
·
·
·
ano
ano
ano
·
·
·
·
·
· 40
o
6
· 40
o
6
1Z0 · B00
1Z0 · B00
·
400
16 min.
66 min.
46 min.
B min.
8 min.
·
·
·
·
·
l
1amná synIaIika(max. 40
o
C)
VIna(max. 40
o
C)
Márhání s odsI|adováním
ûdsI|adování
VypoôsIäní vody
l - tlaèítko zapnout pouze pøi praní s 1/2 náplní prádla
ßûZTßÍßÉhÍ FßkßIk
a) podIa aIikaI na prádIa
Roztøiïte prádlo podle teplotní odolnosti , , , .
b) FodIa maIariáIù, t kIarýrh ja vyrobano
Bavlna bíla
Bavlna barevná
Syntetika, smìsové tkaniny
Jemná syntetika, záclony
Vlna
Fotnámky:
Jestliže si nejste jisti stálobarevností prádla, perte jej samostatnì.
Skvrny je nutno vyèistit chemicky pøed samotným praním.
Silnì zašpinìné límce a manžety košil je nutno pøedeprat ruènì pomocí mìkkého kartáèe.
Voda vytékající z vypouštìcí hadice má nižší teplotu než byla nastavena - v dùsledku pøipouštìní
studené vody na konci hlavního praní.
Tk8üIkk FßûûßkMü FßkhÍ
Z
4
· 400
Z6
2
3
ÈISTÌNÍ A ÚDRŽBA PRAÈKY
Vaše praèka si vyžaduje minimální údržbu. Skøíò a
plastové dílce je potøebné umýt hadøíkem anebo
kouskem mycí houby namoèené v roztoku saponátu
a vlažné vody. Po umytí je utøete do sucha. Nikdy
nepoužívejte chemické prostøedky s abrazívním
úèinkem.
6isIaní násypky
1. Otevøte dvíøka nádrže, ve kterých se nachází
násypka.
Z. Stlaète souèasnì oba dva odpružené výstupky na
bocích dvíøek nádrže, èímž se spodek dvíøek
uvolní a mùžete jej sklopit smìrem dolù
8. Každou komoru násypky potom vyèistìte
nasledujícim zpùsobem:
· naplòte èistìnou komoru horkou vodou,
potom rychle zavøete dvíøka nádrže a poèkejte
cca 1 minutu. Horká voda vyteèe z èistìné
komory pøes otvory k
· stejným zpùsobem vyèistìte i ostatní komory
násypky
4. Po vyèistìní násypky zavøete všechna dvíøka a
nechte probìhnout program “Máchání s
odstøeïováním”
Z6
ÈISTÌNÍ A ÚDRŽBA PRAÈKY
6isIäní výIokováho öarpadIa
Praèka má tzv. samoèistící filtr èerpadla, ve kterém sa
zachytávájí jen vìtší pøedmìty (sponky, mince,
knoflíky), které by mohly zablokovat vrtulku èerpadla.
Proto je potøebné obèas se podívat do filtru èerpadla,
jestli jej není potøebné vyèistit. Pøi èistìní filtru
èerpadla postupujte následujícím zpùsobem:
1. Sklopte konec výtokové hadice co nejníže k podlaze
a nechte do pøipravené mìlkénádoby vytéct z praèky
zbytkovou vodu
Z. Vyklopte páku na vysouvání podvozku do polohy
kolmo na pøední stìnu praèky
8. Obìma rukama uchopte plastový sokl praèky a
vyklopte ho smìrem dopøedu, èímž se uvolní
pøístup k èerpadlu
4. Odšroubujte kryt èerpadla (proti smìru chodu
hodinových ruèièek), pøedem pod filtr
podložte dobøe nasákavý hadr pro zachycení
zbytkové vody z filtru
6. Vyèistìte filtr a vnitøní prostor èerpadla a
našroubujte zpìt filtr èerpadla
6. Namontujte zpìt sokl a páku podvozku dejte do
pùvodní polohy.
1ak vyjmouI p|admäIy spadIá mati nádrí a buban
Abyste mohli vyjmout drobné pøedmìty, které Vám
nedopatøením spadli mimo buben do nádrže praèky, je
buben vybavený vyjmutelným žebrem zakrývajícím
otvory v plášti bubnu, skrz které je možné tyto
pøedmìty vyjmout. Vyjmutelné žebro je umístìné
naproti dvíøkùm bubnu.
1. Vyjmìte z bubnu prádlo a zavøete dvíøka bubnu.
Otoète buben o polovinu obrátky, èímž se Vám
objeví dva oválné otvory v plášti bubnu, z vnitøní
strany pøekryté žebrem
Z. Pomocí šroubováku zatlaète na válcový výstupek
žebra a souèasnì posuòte žebro doprava, èímž
žebro spadne do bubnu
8. Otoète buben dvíøky nahoru, dvíøka otevøete a skrz
oválné otvory vyjmìte z nádrže spadlé pøedmìty
4. Žebro namontujte zpìt tak, že výstupky žebra vložíte
do rozšíøené èásti otvorù v plášti bubnu a
posunete ho smìrem doleva
6. Zavøete dvíøka bubnu, buben otoète o polovinu
obrátky a pøesvìdète se, zda všech 6 výstupkù
žebra je zasunutých do pláštì bubnu a jestli
zajišovací kolík zapadl do otvoru v bubnu.
Z7
DIAGNOSTIKA ZÁVAD
Fraöka naIunguja:
- Zavøeli jste správnì dvíøka praèky?
- Otevøeli jste vodovodní ventil pro pøívod vody?
- Je vidlice pøívodového kabelu zasunutá do zásuvky, je
v zásuvce proud (vypnutý jistiè)?
- Není knoflík ZapnuIolVypnuIo v poloze ,û"?
- Je knoflík programátoru správnì nastavený na zaèátek
programu?
FrádIo naní odsI|adäná:
· Byly nastaveny správnì žádané obrátky odstøeïování?
- Nepoužili jste pøíliš mnoho pracího prostøedku, èímž
vzniklo mnoho pìny a ochrana motoru vypnula
odstøeïování ?
Fraöka sa tasIaviIa v prùbähu programu:
- Není pøerušená dodávka elektrického proudu, vypnutý
jistiè a pod. ?
- Není pøerušená dodávka vody?
- Nevypnul nìkdo omylem praèku?
Voda do praöky naIáká p|íIis dIouho:
- Je kohoutek pøívodu vody otevøen naplno?
- Není zalomená pøívodová hadice?
Fraöka Iaöa:
- Je správnì zavøený filtr èerpadla?
- Je správnì pøipojená pøívodová a výtoková hadice?
ßví|ka praöky sa nadají oIav|íI :
- Poèkali jste na konci pracího cyklu pøibližnì jednu
minutu - èas potøebný na odemknutí elektrického
zámku dvíøek?
Fraöka nasIarIuja okamíiIä po tapnuIí:
- Je to v poøádku, protože voda se zaène do praèky
napouštìt až po elektrickém zamknutí dvíøek (cca po
15 sekundách) a buben sa zaène otáèet až po
napuštìní urèitého množství vody.
V násypra tùsIávají tbyIky daIarganIù:
- Není pøíliš slabý tlak vody vo vodovodním potrubí?
- Je naplno otevøen vodovodní ventil?
F|íIis mnoho päny:
- Nedali jste pøíliš mnoho pracího prostøedku?
- Použili jste detergent vhodný pro automatickou
praèku?
Fráöka sIáIa napousIí vodu a Ia vyIáká ihnad
výIokovou hadirí van t praöky:
- Vypouštìcí hadice není dostateène vysoko.
- Vypouštìcí hadice je hermeticky spojená s kanalizací.
FrádIo po vyprání naní öisIá:
- Nedali jste do bubnu pøiliš mnoho prádla?
- Nadávkovali jste dostateèné množství detergentù?
- Nastavili jste správný program praní, zvolili jste
správnou teplotu?
FrádIo ja sraíaná nabo obarvaná:
- Zvolili jste správný program?
- Zvolili jste správnou teplotu?
SERVISNÍ OPRAVY
F|ad Iím naí tavoIáIa opravá|a
1. Než zavoláte servis, pøesvìdète se, èi chyba nebyla zpùsobená nesprávnou
instalací anebo obsluhou praèky.
Z. Nechte ješte jednou probìhnout program, ve kterém se chyba vyskytla, abyste
se pøesvìdèili jestli praèka skuteènì nefunguje správnì.
Jestliže jste presvedèen (á), že praèka má poruchu, pøi nahlašování poruchy
nadiktujte servisní opravnì typ výrobku (12-ti místné èíslo) a výrobní èíslo Vaší
praèky. Obì tato èísla najdete na štítku s oznaèením 8EßVI6E umístìném na
zadní stìnì praèky. Stejný štítek najdete i pod soklem praèky.
TE6hhI6kÉ üßk1E
Rozmìry (V x Š x H): 85 x 40 x 60 cm
Pøívod vody : studená voda s tlakem od 5 do 100 N/cm
2
(0,5 - 10 atm)
Èistá hmotnost: pøibližnì 62kg
Elektrické napájení : 230 V - 50 Hz - 10 A.
Pøíkon topného tìlesa : 1850 W
Maximální náplò: 5 kg suchého prádla
Odstøeïovací otáèky : 120-800 min
-1
ZB
ODBLOKOVÁNÍ PRAÈKY
1. Vybalte praèku podle nákresu na kartonovém víku
obalu
Z. Naklopte praèku dozadu a vyndejte zpod ní
polystyrénový podstavec. Zkontrolujte, jestli
v praèce nezùstal èerný díl z plastu, který je
souèástí polystyrénového podstavce obalu. TanIo
díI nasmí tùsIaI v praöra.
8. Odmontujte kovovou lištu od zadní stìny praèky,
která fixovala nádrž ke skøíni praèky
· šroubovákem, nebo klíèem è.8 odšroubujte 2
šroubky k
º stejným nástrojem odšroubujte 4 šroubky 8 a
odeberte blokovací lištu
4. Z držáku hadic na zadní stìnì praèky vyjmìte 2
šedé obdélníkové krytky 6 a vložte je do otvorù v
skøíni praèky, které zùstaly po pøepravní blokovací
lištì.
INSTALACE PRAÈKY
Když potøebujete praèku pøesunout na jiné místo, vyklopte páku výsuvného podvozku (nachází se na levé stranì
soklu) pøibližnì kolmo k soklu praèky, èímž se vysune podvozek. Fáku podvotku IahajIa rovnobäínä s podIahou
· nanadtvadávajIa ji.
üpotornäní :
1) V dobä provotu praöky musí býI podvotak tasunuIý · páka podvotku ja v pùvodní poIota · vIavo.
Z) Fraöka po dobu provotu nasmí sIáI na kobarri, ani na jiná podIahová kryIinä.
V pøípadì, že praèka je umístìná v místnosti, kde mùže teplota poklesnout pod 0`6, je nutné v zimních mìsících
po každém praní vypustit z praèky všechnu vodu - otevøením filtru èerpadla a odpojit pøívodovou hadici od
vodovodního ventilu.
Pøívodovou hadici praèky pøipojte na
vodovodní ventil se studenou vodou s vnìjším
závitem G 3/4". Matici dotáhnìte pevnì rukou,
bez použití hasáku.
Fo dobu provotu praöky musí býI vodovodní
vanIiI oIav|an napIno.
Tlak ve vodovodním potrubí by mìl být v
rozmezí 0,05 - 1,00 Mpa (0,5 - 10 atm).
Jestliže tomu tak není, poraïte se s instalatérem
(odborníkem).
NAPOJENÍ K VODOVODNÍ SÍTI
Z9
PØÍPOJ NA KANALIZACI
V zásadì jsou možné nasledující tøi zpùsoby pøipojení
výtokové hadice praèky na kanalizaci :
a) p|ímo do odtokového potrubí
Volný konec výtokové hadice vyztužené v ohybu
plastovým držákem zavìste do odtokové trubky s
vnitøním prùmìrem min. 8 rm. Konec výtokové hadice
musí být min. va výsra 66 rm nad podIahou.
b) vypousIäní do kurh.d|atu anabo do umyvadIa
Volný konec hadice vyztužený plastovým držákem
zavìste pøes okraj døezu anebo umyvadla a držák
upevnìte tak, aby hadice nemohla spadnout - úèinkem
proudu vytékající vody, pøi náhodném posunutí hadice
dìtmi a pod. Umyvadlo (kuchyòský døez) musí mít
dostateènì rychlý odtok, aby se z nìj voda nevylila.
r) vypouštìní do sifonu umyvadla
Jestliže je sifon umyvadla (døezu) vybavený pøípojkou
pro pøipojení hadice, mùžete na nìj pøipojit výtokovou
hadici praèky, pøièemž výška pøipojení musí být
minimáInä va výsra 66 rm nad podIahou.
PØÍPOJ NA ELEKTRICKOU S͍
Tento výrobek je urèen pro pøipojení na elektrickou
sí ZZ0 · Z80 V l 60 ht jištìnou 10 k pojistkou ,
vybavenou tásuvkou sa tamnírím konIakIam. Praèka
odpovídá požadavkùm Evropského hospodáøského
spoleèenství 87/308/CEE a všem mezinárodním
normám a pøedpisùm.
Elektrická instalace, ke které chcete praèku pøipojit
musí být provedena podle platných norem. Jestliže je
praèka umístnìna ve vlhkém prostøedí (prádelna,
koupelna) musí být chránìna efektivním uzemnìním -
všechny kovové èásti v dané místnosti, kterých se je
možné dotknout, musí být vzájemnì propojeny a
spojeny s ochranným kontaktem zásuvky.
Praèka se nesmí pøipojovat do zásuvky pomocí
rùzných rozdvojek a adaptérù, nedoporuèuje se ani
pøipojení na dvojzásuvku. V pøípadì pochybností
konzultujte pøipojení praèky s odborníkem -
elektroinstalatérem.
V praèce je použitý speciální napájecí kabel.
V pøípadì nutnosti jeho výmìny, mùže být vymìnen
pouze znaèkovým servisem, který má k dispozici
originální kabel - objednávací èíslo náhradního dílu
4B19 8Z1 1BZ9Z.
Opravy a jakékoliv zásahy do praèky mohou vykonávat
jen k tomu vyškolení a oprávnìní servisní mechanici.
Pøed každým zásahem do praèky musí být tato
odpojena od el.sítì vytažením vidlice pøívodového
kabelu ze zásuvky.
Výrobra naní todpovädný ta skody a újmy na tdraví
tpùsobanýrh nadodríaním IärhIo p|adpisù.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful