.. Ganesha Gita ..

; gZ 
f gFtA ;

‡mA\k
ayAy nAm
1
sA\HysArAT yog
2
km yog
3
Ev+AnþEtpAdn
4
{vDs\yAsyog
5
yogAvEþf\sn
6
bEˆyog
21
7 upAsnAyog
8
Ev˜!pdf n
9
" 
/+At+ 
yEvv 
kyog
10 upd 
fyog
11 E/EvDv-tEvv 
kEn!pZ

n yogo Evqy
{yo go n mA/AEdEB-tdA ;7 ;
yogo y, EptmA/Ad 
n s yogo nrAEDp .
yo yogo bDp/Ad 
y –A£BEtEB, sh ;8 ;
n s yogE-/yA yogo jgd‰t!pyA .
rA>yyog– no yogo n yogo gjvAEjEB, ;9 ;
yogo n 
dýpd-yAEp yogo yogAET n, Eþy, .
yogo y, s(ylok-y n s yogo mto mm ;10 ;
f
{v-y yogo no yogo {v Zv-y pd-y y, .
n yogo Bp sy (v\ dý(v\ n kbrtA ;11 ;
nAEnl(v\ nAnl(v\ nAmr(v\ n kAltA .
n vAzy\ n n
{ (y\ yogo n sAv BOmtA ;12 ;
yog\ nAnAEvD\ Bp yjEt +AEnn-ttm^ .
BvEt EvtqA lok 
EjtAhArA Evr 
ts, ;13 ;
pAvy(yEKlAlokAvfFktjg(/yA, .
kzZApZ ãdyA boDy(yEp kA\–n ;14 ;
jFvm?tA ãd 
m`nA, prmAnd!EpEZ .
EnmFSyA"FEZ p[yt, pr\ b}œ ãEd E-Ttm^ ;15 ; 
yAyt, prm\ b}œ E  
yogvfFktm^ .
BtAEn -vA(mnA tSy\ svA EZ gZyEt t 
;16 ;
y 
n knE dAEQCàA y 
n knE dAhtA, .
y 
n knE dAk£A y 
n knE dAE€tA, ;17 ;
kzZApZ ãdyA B}mEt DrZFtl 
.
ang}hAy lokAnA\ Ejt‡oDA Ejt 
EdýyA, ;18 ; 
dhmA/Bto Bp smlo£A[mkA nA, .
etAdfA mhABA`yA, -y–"go rA, Eþy ;19 ;
tEmdAnFmh\ v#y 
fZ yogmnmm^ .
€(vA y\ mQyt 
jt, pAp 
<yo BvsAgrAt^ ;20 ;
Efv 
Ev ZO f?tO sy 
mEy nrAEDp .
yA_B 
dbEˆyo g, s sMy`yogo mto mm ;21 ;
ahm 
v jg-mA(sjAEm pAlyAEm .
k(vA nAnAEvD\ vq\ s\hrAEm -vlFlyA ;22 ;
ahm 
v mhAEv Zrhm 
v sdAEfv, .
ahm 
v mhAfE?trhm 
vAy mA Eþy ;23 ;
ahm 
ko nZA\ nATo jAt, p EvD, prA .
a+AnAmA n jAnEt jg(kArZkArZm^ ;24 ;
mo_E`nrApo DrZF m aAkAfmAztO .
b}œA Ev Z– zdý– lokpAlA Edfo df ;25 ;
vsvo mnvo gAvo mnv, pfvo_Ep .

[loks\HyA 414
69
43
50
37
27

41

25
26
23
52

; : nm, €FgZ 
fAy ;
; aT €Fm‹Z 
fgFtA þAr<yt 
;

1
; þTmo_yAy, ;
; sA²^ysArAT yog, ;
k uvA evm 
v prA p£, fOnk 
n mhA(mnA .
s st, kTyAmAs gFtA\ &yAsmKAQC~tAm^ ;1 ;
st uvA a£AdfprAZo?tmmt\ þAEft\ (vyA .
tto_Etrsv(pAtEmQCAMymtmmm^ ;2 ;
y 
nAmtmyo B(vA pmAb}œAmt\ yt, .
yogAmt\ mhABAg tm 
kzZyA vd ;3 ;
&yAs uvA aT gFtA\ þv#yAEm yogmAg þkAEfnFm^ .
Eny?tA pQCt 
st rA+ 
gjmK 
n yA ;4 ;
vr 
y uvA Ev℄n 
˜r mhAbAho sv EvAEvfArd .
sv fA-/AT t‚v+ yog\ m 
v?tmh Es ;5 ;
€FgjAnn uvA sMy`&yvEstA rAjmEt-t 
_ng}hAmm .
fZ gFtA\ þv#yAEm yogAmtmyF\ np ;6 ;
n yog\ yogEm(yAhyo go yogo n E€y, .

1

E-Ttm^ .26 .63 . sv BtAnA\ t-yA\ EndýAEt n {v s. En(y\ +Anrto B(vA +AnAmE?t\ s yA-yEt .48 . aAyAEt y\ tTA kAmA n s fAEt\ ?vE SlB t^ . . yogmy\ þv#yAEm fZ Bp tmmm^ . mTEy(v EdýyAy-y hrEt blto mn. s=t vnAEn . sKm^ .46 . E€yo_yog yog lABAlAB mtAvEp . . at-tAnFh s\zy sv t. EvnA þsAd\ n mEtEv nA m(yA n BAvnA .45 .49 . . ev\ b}œEDy\ Bp yo EvjAnAEt {dvt. tT {kEv\fEt. . aQC \ f-/s¿At {rdAmnl n . tto_-y km bFjAnAmEQCàA. E-TrbEˆ-tdoQyt . EsEˆ\ n EvdEt . s yog. E-TrbEˆ-tdoQyt . . E/EvD-yAEp d.30 .60 . . s yogo Bp m mt. -ym hA¬rA. rogA=tO {v BogA=tO jy vA Evjy _Ep .47 .38 . . ahm v pr\ b}œA&yyAndA(mk\ np .54 . km y v s y>yt .43 . . t-mA(kmA EZ kvF t bEˆy?to nrAEDp . ymn-tmEt\ hyAd=s nAv\ mzTA . n -vptFh t y/ sA rAE/-t-y BEmp . EvpE–tt Bp E-TEtmA-TAy yoEgn. þDAvEt bEˆr-y E-TrA tdA . y-y yE’Eht\ km t(kt &y\ mdp Zm^ . sv / smtAbEˆ. sv dA qEX^vkAr q tAEny\ yojy t^ Bfm^ . -mt .36 .50 . ‡Em yEt .29 . Ev+An n Eh Ev+At\ pr\ b}œ mnF˜r { . ato yogAy yjFt yogo {vD q kOflm^ . mohy(yEKlAmAyA € ¤Amm nrAnmn^ . Evt Z.31 . KAEn mAnv. 2 .55 .68 . &yAvt t _-y EvqyA-(y?tAhAr-y vE m Z.27 . Ev ZO sv d vq tTA y"org q .58 . sv km EB. /yFvAdrtA mYA-tto_ymvt _Ep n . sv sOHy q noE’`no d. s\toq\ s smQCEt . bEhd ÔA smyA ã(-TyAloky (pmAn^ .42 .37 . mn yA. sErtA\ pEtmAyAEt vnAEn sv to yTA .62 .33 .59 . DmA Dm Pl (y?(vA mnFqF EvEjt Edýy. . ah\ sA"F jgQ "rEl=t. smo mA\ v-tjAt q p[yàtb Eh. /yFEvþEtpà-y -TAZ(v\ yA-yt ydA . . DmA DrmO jhAtFh tyA y?t uBAvEp .67 . þ+yA s\E-Tt–Ay\ þsàãdyo Bv t^ . E fEˆ– mhtF Ev+AnsAEDkA Bv t^ . B}\fA(-mt m t v \s-td^v\sA(so_Ep n[yEt .51 . avy\ vymAn _Ep frFr _E-màrAEDp . -vA(mEn -v n st£. s\prAã(y -vAT <y iEdýyAEZ Evv kt.40 . . -vDmA s?tE -y togo yog uQyt . ‡oDAd+Ans\BEtEv B}m-t tt. pfO p/ tTA Em/ f/O bDO sã>jn . . mAnsAnEKlAkAmAydA DFmA\-(yj E(þy . .61 .34 . pv tA. E tyAn-y EvqyAs\g-t qpjAyt .K-y s\toq Evlyo Bv t^ . gDv q mn y q tTA Ety `Bv q . s\ytAnFEdýyAZFh y-yAsO ktDFm t. Evr>y EvdEt b}œ Evqy q sboDt. gtsAvszX~Ag. n (vkmA Bv (ko_Ep -vDm (yAgvA\-tTA . fn {. prA(my lA bEˆ-tdAsO yogmA=nyAt^ . . kAm. aA(mAnA(mEvv kn yA bEˆd { vyogt. sAyA.41 .sErt. s\jAyt t-mAt. iEdýyA˜AEv rto EvqyAnn vt t .56 .57 . -vgA nAgA. sK d. sy som jl v¡O Efv f?tO tTAEnl .44 . stt\ mA\ Eh y. jmbDEvEnm ?t. aEvkAro_þm yo_hm&y?to Ev˜go_&yy. Evqy <y-tTA KAEn s\kp ogt(pr. EvnA ’q\ rAg\ go rAy-t K {–r t^ . s\sAr ‡\ yjEt jXA.52 . jhAEt yEd kmA EZ tt. sMpAdyEt t Bp -vA(mnA EnjbDnm^ .35 . . EvnA rAg\ rAgo_Ep d£^vA b}œ Evn[yEt . aAdO +An nAEDkAr. -vg { ˜y rtA v-t tnA Bogbˆy. km prA nrA. -vADFnãdyo v[y {. EsˆA r"ogZA-tTA . y?t-tAEn vf k(vA sv dA m(pro Bv t^ . ‡oDo_EBvt t . a?l \ Bp Bvn {rfo y\ mAzt n .53 . yAEmmA\ pE ptA\ vA \ þf\sEt €tFErtAm^ . pE"gZA aEp . .28 . -TAn\ s\yA(ynAmym^ .K tTA_mq hq BFtO smo Bv t^ . sAgrA y"A v"A. kv Et stt\ km jmm(yPlþdm^ . . . EvnA tA\ n fmo Bp EvnA t n kt. yTA_y\ kmWo_½AEn s\ko yEt sv t. E’j ãEd mhAnA\ tFT " /_GnAEfEn .32 . km ZA fˆãdyo_B dbEˆm{p yEt . p[y (so_y\ yogEvdQyt . ydA +AnkAl y\ jtob Eˆ. -v-vAT <y. yA rAE/.39 .Ks½m . . mmtAh\ktF (y?(vA svA kAmA\– y-(yj t^ . . . tdAsO yAEt {vrA`y\ vdvA?yAEdq ‡mAt^ . Eh(vAjApVl\ jtrn {kj mEB.65 . smAHyAto_mt(vAy kSpt .66 .64 . .

vr y uvA pmAy(kzt pAp\ s Eh kn Eny>yt .36 . Enj tE-mmEt. € yAy(kzt km t(kro(yEKlo jn. v m Z. E-TEtr=y-yAkm Zo n {v s (-yEt . i£A dvA. . Ev£p m n sAyo_E-t kE–dTo nrAEDp . akm Z. . (y?(vAh\mmtAbEˆ\ prA\ gEtmvA=nyAt^ .1 .24 . krZ\ Evqy vEmEt m(vA n s>jt . 2 . . n EsEˆ\ yAEt s\(yAgA(k vlA(km Zo np . lBv\ prm\ -TAnmyoyþFZnAE(-Trm^ . y-t v‚yA(mn-t‚v\ EvBAgA‹Zkm Zo. KAnAmT q jAyt . . anEt¤Et y sv m?tA-t _EKlkm EB. y+ n ytAm q kAmd.17 kAyA kAy ktFnA\ s n {vA=noEt fBAfB .7 .6 . . þdA-yEt BogAEn£AstEp tA. mdT yAEn kmA EZ tAEn bðEt n ?vE t^ . lokAnA\ s\g}hAy {tE’’An^ kyA ds?tDF. . td^g}Am\ s\EnyMyAdO mnsA km ArB t^ . . sA\gAdy-y Dm t. asm=y Enbyt km t n jnA mEy . . . ato y+ Ev˜E-mn^ E-Tt\ mA\ EvEˆ BEmp . . €FgjAnn uvA kAm‡oDO mhApApO gZ’ysm‰vO . . km yog\ yo Evt Z.28 . .€ yskr\ n Ekm^ .10 . .34 . -y. 3 . anAlND– lND&y.21 . .27 . kv km tTA=yhm^ . kSpv"vt^ . sv pAtk {. vr y uvA +AnEn¤A km En¤A ’y\ þo?t\ (vyA EvBo . iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd sA\HysArAT yogo nAm þTmo_yAy.14 . prmA\ EsEˆmApàA. þFt aA(mArAmo_EKlEþy. . svAsnEmd\ km bðAEt dEhn\ blAt^ . Ujo BvEt BtAEn dvAdà-y s\Bv.32 . anArMB Z {vDAnA\ EnE ‡y. t‹o rAmdE o EDgA Ar.BAgA‹Zkm yogy?t. km kArFEdýyg}Am\ EnyMyA-t -mrpmAn^ . .16 . b}œZo {vDm(pà\ mo b}œsm‰v.12 . s BA yt . {tyov [ytA\ yAyAdMyEvv\skO yt. s pro np . . . akAR^"àEp hrMb þErt. . gjAnn uvA aE-m\–rA r E-T(yO pro?t ’ myA Eþy . s?to_gEtmvA=noEt mAmvA=noEt tAdf. s\stFnA\ mhA ‡\ ‡AEmt&y\ Ev "Z {. vZA s£^vAvd\ Ah\ sy+A\-tAprA Eþy . ah\kArAE‰àbEˆrh\kt Et yo_b}vFt^ . . a-vt/. pr. kvF t stt\ kmA nAfo_s½o mdp Zm^ . srA\–Aà n þFZv\ srA-t þFZyt v. km yog. atrA(mEn y.31 . ato_s?ttyA Bp kt &y\ km jtEB. km kAy t . þblAEdv .tyA mv-TA\ þA=yAEp jFvmE?t\ þyA-yEt . -yA-yATo n {v Evt . . En(y\ n {EmEk\ t-mAmEy kmA p y “D. y {v nAnEt¤Et (vfBA ht ts.4 . þkEtj {g Z {.5 . {d A\-tAàr-t t <yo_d(vA B¬^t s t-kr. htAvEf£Bo?tAro m?tA. . kv Et sPl\ km gZ {E-/EBEv moEhtA.15 . sv kmA yp y mEy km kt^ . kAm– {v tTA ‡oD. . aEv˜-t. aA(mt=to nro y.2 . s mdA þFZt BpEdýy‡FXo_Dmo jn. € yo_pr/ Byd. y+AQ dvs\BEt-td(pE– {vDt.20 . . Ek\E d-y n sAy\ -yA(sv jtq sv dA . ko_Ep "Z\ n {vAvEt¤t .23 . . avDAy vd { k\ m En. . tSy\ þk(yA kzt km y>+AnvAnEp . mnt y(þmAZ\ s td vAnsr(ysO . anF y to BE?tmto y myo?tEmd\ fBm^ .69 . n f-to_gZo Enjo Dm .22 .13 . kdAE dE‡y. . EvEBà(vmEt\ jAd+AnA\ km AErZAm^ .11 . kAEmno Eh sdA kAm {r+AnA(km kAErZ. prA rAjq yo E’jA. p Et y .8 . I y mAZAmhAmYAà£A\-tAEvEˆ m Erpn^ . .35 . h\tA -yAm-y lok-y EvDAtA s\kr-y .33 . iEdýy {. ad(y no mhApApA aA(mh to. . . sA\HyAnA\ bEˆyog n {vDyog n kEm ZAm^ . kEr yEt mm yAn\ sv vZA mhAmt . .29 .18 . aEvAgZsAE &yA(kv kmA ytEdýt. BEv yEt tto lokA uEQCàA. anyAEt tAm vAg}h-t/ mDA mt.19 .3 .25 . -vA(mdýho Ev˜Evà {v l\Gy t^ .26 . € ¤tm\ kmA nFhAkt\ t yt^ . n kv _h\ ydA km -vt/o_lsBAEvt. E’tFyo_yAy.9 . s\g}hAy Eh lokAnA\ tAdf\ km ArB t^ . pzqo Bv t^ . . s\þdAEyn.30 .

.40 . b}œAE`nr v y+o {v iEt k n m Enr .14 .30 . s\-mr tAEn svA EZ n -mEt-tv vt t . kmA EZ bˆ^y {v\ pv \ pv \ mm"v. gZ f uvA an kAEn t jmAytFtAEn mmAEp . .23 .20 .43 . tto_Ep Eh prA bEˆrA(mA bˆ. Ev+AnþEtpAdn . b}œA=t&y\ t nAT b}œy v yto rt. EnmA y {nmvd\ Ev Zv yogmmm^ . EnrFhA EnEB yoroqA m(prA m•pA€yA. . . . km ZA\ Plm^ .6 . .16 . ahm v jg(sv \ -TAvr\ j½m\ yt^ . tT {v &yvhAr\ t -v q Ay q kv t . yTAþA=(y h s\t£.s‚vtmo\_ft.31 .15 . . . kv Et dvtAþFEt\ kAR^"t. t(km vFy \ mm !p\ smAst. srA. . hEm d£A\– {d(yA\– nAnAlFlAkro mdA . EnrFho EnghFtA(mA pEr(y?tpErg}h. kAl n bhnA Ay\ n£.5 . iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd km yogo nAm E’tFyo_yAy. ev\ prAtn\ yog\ €tvAnEs mmKAt^ . .21 . þA=nb\tFh t lok fFG}\ EsEˆ\ Eh km jAm^ . anAEdmF˜r\ En(ymEl=t\ km j {g Z {. . (vAro Eh myA vZA rj. 3 . ahm v pro b}œ mhAzdýo_hm v . þyQCAMy&yy.19 . . sADs\rE"t\ d£A\-tAEXt\ s\BvAMyhm^ .1 . vZA €mAmnFsADpAly bh!pDk^ . h(vA f/\ kAm!p\ pr\ pdmvA=nyAt^ .4 . kvl\ {v gh\ kmA ràAyAEt pAtkm^ .9 . ajo_&yyo_h\ BtA(mA_nAEdrF˜r ev . fAEtkr\ pAp\ mnoBvm^ . ‡. (y?tAh\mmtAbEˆ\ n pnB .39 . ay MZ so_b}vF(so_Ep mnv Enjsnv .24 . kv km n byt . aDmo p yo DmA p yo Eh ydA Bv t^ . E/EvDAnFh kmA EZ sEnMn {qA\ gEt. -yErtr rAjmm mAgA nyAEyn. y/ mOn\ gtA mohAdqyo bEˆfAEln.8 . . yt-tAEn prAyAh-t <y– prm\ mn. t‚vdf nEnd `DE‡ymAhb DA bDm^ .17 . {rvAQCAEdtþ+o +AEnn\ mohy(ysO .18 . y n y n Eh BAv n s\s vt nromA. . kmA yArB àr.26 . vr y uvA sA\þt\ AvtFZo _Es gB t-(v\ gjAnn . ahmE`nh Evho tA ht\ ymEy AEp tm^ . aAE€(y bEˆmnsF iEdýyAEZ s Et¤Et . . sm– y.22 . a+AnbDnA>jtb ˆ^vAy\ mQyt _EKlAt^ . 4 . kmA \krEvyog n y. ev\ yo vE s\BEtm m Ed&yA yg yg . tTA tTA Pl\ t <y. bd^v {vmA(mnA(mAn\ s\-t<yA(mAnmA(mnA . y-y -yA(s Eh m(y _E-mSlok m?to_EKlAT kt^ . s\ymA`nO pr Bp iEdýyAypjŸEt .42 . pro mt.38 . m ev mhAbAho jAtA Ev vAdy. t‚v\ mm"ZA + y\ kmA km Evkm ZAm^ . tdkm kmA Ep kTyAMyDnA tv . iQCA(mk n trsA d po y Z fE mZA .11 . . t t-mAEàyMy tAyAdO smnA\Es nro jy t^ . u?to_Ep E‡yA\ kt \ Ek\E à {v kroEt s. kE dpr Ed£\ y+\ vdEt .41 .7 . aEKl {Ev qy {m ?to +AnEv+AnvAnEp . ttFyo_yAy. . y+AT \ t-y skl\ kt\ km EvlFyt . gA‹tr\ vdrh-y\ prm\ fBm^ . aA-TAy E/gZA\ mAyA\ BvAEm bhyoEnq . Ev+AntpsA fˆA an k mAmpAgtA.25 . my v ly\ yAEt þly q yg yg . ktA rmEp t qA\ mAmktA r\ Evdb DA.12 . . E‡yAyAmE‡yA+AnmE‡yAyA\ E‡yAmEt. -PVm^ .37 . . tt. a€ˆ yo Ev˜A-yo EvgFt&y– BEmp .27 . þEtpEmto +An\ CAEdt\ stt\ E’qA .nytO v[ytA\ lokAn^ Evˆ^y tO ’EqZO vrO . . vqA m Go yTA BAn\ t’(kAmo_EKlA\– zV^ . s jAyt . . Eþy . +AnEv+Anyo. yoEgn.28 . jnA. .13 . €FgjAnn uvA prA sgA Edsmy / {gy\ E/tnzhm^ .29 . -yAQ rm yg . uEQCADm En y\ Dm \ s\-TApyAEm . þo?tvAkTm t\ (v\ Ev Zv yogmmm^ .2 . a’’o_m(sro B(vA Esˆ^yEsˆ^yo.3 . aAvZoEt yTA mAyA jg“A po jl\ yTA .10 . Plt ZA\ EvhAy -yA(sdA t=to EvsADn. . . EnrFh\ yo_EBjAnAEt km bðAEt n {v tm^ . vAsnAsEhtAdAA(s\sArkArZAŒYAt^ . kmA \ft– s\s£A m(ylok myAnG . prMprAyAt\ Evdrn\ mhq y.

€FgjAnn uvA E‡yAyogo Evyog–A=yBO mo"-y sADn .36 . 4 . . . ’’d. yd v þA=yt (yAgAd v yogt. .KAE`n vy tE’qyA\[CNdAdFnpjŸEt .32 . . -vgo jg qA\ jFvm?tA.45 . t‚vEvogy?tA(mA kromFEt n myt . . vr y uvA Ek\ sK\ E/q lok q dvgDv yoEnq . .5 . +AnmYA Evmt moh nAvtbˆy. . . smbˆy.41 . stAm^ . n E‡yAbFjs\pk . +AnK³þhAr Z s\BtAm+tA\ blAt^ . EC(vAt.43 .13 . Evv knA(mno_+An\ y qA\ nAEftmA(mnA .35 .50 . þEsˆo_E`ny TA sv \ B-mtA\ nyEt "ZAt^ .9 . tyom y E‡yAyog-(yAgA-y EvEf yt .14 . n kv kAryvAEp nd˜B } spn . t>+ y\ pzq&yAG} þ[n n nEtt.6 . . qA\ EvkAfmAyAEt +AnmAEd(yv(prm^ .33 . E’EvDAyEp kmA EZ +AnAE`nd hEt "ZAt^ . iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd Ev+AnþEtpAdno nAm ttFyo_yAy. .16 . . aEKl\ lFyt km +An mo"-y sADn . v[y.48 . {vDs\yAsyog. aA(my vAvgQCEt yogA(kAl n yoEgn. Enm lo ytE A(mA EjtKo yogt(pr. vdEt EBàPlkO km Z-(yAgs\g}hO . n E‡yA n kt (v\ k-y E (s>yt myA . s tto d. f€qyA vEd yEt s\t-t‚vEvfArdA. aA(mAn\ sv Bt-T\ p[ykv à El=yt . t mEà¤A mEˆyo_(yt\ mEQ A mEy t(prA. BE?thFno_€ŒDAn. Ej(vA þAZAþAZgtFzpjŸEt t q . n El=yt pypAp {BA nj lgto yTA .3 . vr y uvA s\yE-t– {v yog– km ZA\ vy t (vyA .49 . uByoEn E–t\ (v k\ € yo y’d m þBo . sm "ZA.12 .1 . byt km bFj {. . tt. Plm^ . -vEht\ þA=yt sv { Erh lok pr/ . En(y\ b}œ þyA(y t y+Ef£AmtAEfn. aEtpAprto j\t-tt-t-mA(þmQyt . 5 . ˜p fEn . ay+kAErZo loko nAymy. . zˆ^vA gtF–oBy-t þAZAyAmprAyZA.11 . yoghFno nr.s\fy\ t-mAogy?to Bv àr. . k-yE (pypApAEn n -pfAEm EvBn p . km Pl hyA kro(ylm^ .Ksho_’ £A yo n kAR^"Et Ek\ n . yogA-tAEKlkmA Z\ bðEt Bp tAEn n . kv à {k\ sADsmAgmm^ .8 .46 . nAnAs\gAjn.44 . mnsA skl\ km (y?(vA yogF sK\ vs t^ . kAEykAEdE/DABtAy+Av d þEtE¤tAn^ .37 . s(s\gA‹Zs\BEtrApdA\ ly ev .42 . apnB vmAyAEt Ev+AnAàAEft {ns.47 . b}œAE€tA as\mYA b}œ+A. . þAZAnAEmEdýyAZA\ pr kmA EZ k(-nf.40 . . s\g}h\ km Zo yog\ yo EvdEt s EvdEt .19 . +AnEv+Ans\y?t E’j gEv gjAEdq . kv àEnQCyA km yogF b}œ {v jAyt . dý&y Z tpsA vAEp -vAyAy nAEp k n .38 . ev\ nAnAy+rtA y+v\EstpAtkA. sm "ZA mhA(mAn. aA(m+Anrt\ +AnnAEftAEKls\fym^ . mYASp+A-tyor k\ s\yjFt Ev "Z. n +AnsmtAm Et pEv/Emtràp . y>+A(vA pnv Dm Et + y\ tt-tt. yto_doq\ b}œ sm\ t-mA {Ev qyFktm^ . . þAZ _pAn\ tTA þAZmpAn þE"pEt y . t-y f\ nAEp Ev+AnEmh loko_T vA pr. pro mt. tFv}v}t n yEtno +An nAEp yjEt mAm^ . kto Bv t^ . kroEt t n s\sAr bDn\ sm{pEt s.4 . +A(vA tAnEKlABp mo#ys _EKlbDnAt^ .10 .34 .7 . . ekAdfAnFEdýyAEZ kv Et km s\HyyA . itr(slB\ rAjs(s\go_tFv dl B. . svA EZ BtAEn -vA(my vAEBp[yEt . BE?tmAEnEdýyjyF t(pro +AnmA=nyAt^ .39 .18 .K\ sm[nt . . . .15 . sv / s\fyF t y. sv qA\ Bp y+AnA\ +Any+. EþyAEþy þA=y hq ’ qO y þA=nvEt n . kvl\ km ZA\ yAs\ s\yAs\ n Evdb DA. EnjA(mrEt!p _`nO +AndF=t þjŸEt . lNvA t(prm\ mo"\ -vSpkAl n yA(ysO . tTo _yAy. pEXtA. t(sv mp y d^b}œyEp km kroEt y. . mQyt bDnA(so En(y\ s\yAsvAsKm^ .17 . . kAEyk\ vAE k\ bOˆm {Edýy\ mAns\ tTA .2 . . f?(yA tE(‡yt _EKlm^ . (y?(vAfA\ km kv Et yog+AE–fˆy . .

26 .KAnA\ tAEn htv. . prk\ kMBk\ {v r k\ tto_<ys t^ . p mo_yAy.13 . s\-t<y BkVFmA-t þAZAyAmprAyZ.7 .29 . nAEtjAg}E(sEˆm Et Bp yog\ sdA<ysn^ . Ev˜E-mEàjmA(mAn\ Ev˜\ -vA(mnF"t . atFtAnAgt+AnF tt.31 .14 .19 .8 . . mAn _pmAn d. yogAvEþf\sn. . -yA>jgtFtl .3 .35 .11 . j tAr. tEv \f(y"ro yo mym. t=t. anAyAs n t-y -yA’[y\ lok/y\ np . pEr(yA>yA yogA<ysnfAElnA . -mEtlop– mk(v\ bAEDy \ mdtA >vr. ev\ yog– s\yAs. . Em/ _Em/ _=ydAsFn ’ y lo¤ kA n .6 . . kqdt/ y/AngQCEt . nA<ys ogEvog\ yogyAnprAyZ. smo EjtA(mA Ev+AnF +AnFEdýyjyAvh. mA\ +A(vA mE?tmA=noEt / {lo?y-y ˜r\ EvBm^ . kArZ sEt kAm-y ‡oD-y sht y. et doqA.þkAfo_t. as\Ed`Do_"y\ b}œ sv BtEhtAT kt^ .1 . .33 . 5 . aA(mn {vA(mEn A(mA nA(mA BvEt k–n .krZ\ d£\ l\ dg} h\ EvBo . dfEB’^y EDk { v Z { . þAZAyAmo lG. s yogFdý. €Ato &yAklo vA "EDto &yg}E k. . .28 . €FgjAnn uvA aAndm[nt _s?t. þAZAyAm {’A dfEBzm {DA rZA mtA . {(y svESmk df EpfA AEdsmAvt .-TAn sA`nO jlAEtk . þmAZ\ B dto EvEˆ lGmymmmm^ . iEdýyATA \– s\kS=y kv -v-y ErpB v t^ . smAnPldAEynO . jFvm?t. u(pEnAfy?tAEn t/As?to n t‚vEvt^ . EsEˆyog-y s\Esˆ^y { ht fmdmO mtO .30 . kpkl [mfAn nA\ EBO mm r . s\þkSpy t^ . nAEtBjsdA yogF nABjàAEtEnEdýt. t aAsn q smAsFn-(y?(v mAEvqyAbEh. .22 . -vA(mArAmo EnjA(mEn . . ev\ y.BgvkpyA tm vd EvAEvfArd .2 . pFXyEt mgA-t n lokAv[y\ gtA np . km { v m mtm^ . qEV^/\fSlGvZo y um. b}œ!p\ jg(sv \ p[yEt -vAtrA(mEn . sã(v Erp(v uˆAr {v bDn . . kzt rAj\E-/kAl+.12 . fn {. þAZAyAm\ t s\roD\ þAZApAnsm‰vm^ . .23 .9 .4 . .5 .K sK _sãEd sADq . . vdEt mny-t\ E/DABt\ EvpE–t. -yA>jg/y . . s\kSpjA\-(yj (kAmAEàytAhArjAgr.17 . . Evqyo(TAEn sOHyAEn d. qA\ smtto b}œ -vA(m+AnA\ EvBA(yho . D(yA(mvfg\ kyA EQ \ lmAdt. aEvnAEf sK\ tEˆ n sK\ EvqyAEdq . . kE–(sopAnAvElmA‡m t^ .15 . dh(y n-tTA vAy. qEX~pZA\ y fEmno dEmn-tTA . s\-tNDo n tnm^ . ev\ kv sdA yogF prA\ Env EtmQCEt . Es\h\ fAd lk\ vAEp m B\ mdtA\ yTA .10 .sKo_tArEtl B t^ .20 . . svnAvEtjFZ go. iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd {vDs\yAsyogo nAm tTo _yAy.16 .18 . kAl _EtfFt _(y Z vAEnlA`yMbsmAkl . €FgjAnn uvA €Ot-mAtA En kmA EZ Pl\ n QCsmA r t^ . b}œAdFnA\ dvAnA\ s v. nyEt þAEZn-t’(þAZApAnO ssADy t^ . sK sK tr ’q "ED toq sm-tEq . tTA tTA vfFkyA (þAZApAnO Eh yogEvt^ . mo yAEm n m AEm tmh\ mA\ s n (yj t^ .24 . tt-tt. s yogF rAj dý aE‡yAogmAE€tAt^ . aA(msAMy n BtAEn sv g\ mA\ vE y. . yTA yTA nr. kvl\ mEy s\gt. -mt. etAnEnQCy.34 .25 . . . . so_EBDFyt . yog n yo mAm{pEt tm{pMyhmAdrAt^ . tO j t\ v m EvrhA(s sK\ E rm[nt . jXtA jAyt so doqA+AnAEˆ yoEgn. yogþA=(y { mhAbAho ht. anAdr Eh {tqA\ -mEtlopAdyo D}vm^ . . yog-t DArZ ’ -yAogFf-t sdA<ys t^ . s udAãt. EnyMy KgZ\ bˆ^yA Evrm t fn {. atEn ¤o_t. yto_t. .36 . vr y uvA E’EvDo_Ep Eh yogo_yms\BA&yo Eh m mt. a<ys (stt\ yog\ ydA y?ttmo Eh s.37 . kv EsEˆ\ yogF s Esˆ^yEt . f-t.32 . €FgjAnn uvA yo Eng}h\ dg} h-y mns.21 . 6 . s jAyt .27 . jtnA\ EhtktA r\ km ZA\ PldAEynm^ .

s\sEt\ þA=nv(y t y t mA\ gZyEt n .23 . kArZ\ gtF . úotsAmZ vo yTA .7 . 7 . s yA(ypnrAvE\ þsAdAmm BBj . nAh\ þkAftA\ yAEm a+AnA\ pApkm ZAm^ .10 . vr y uvA kA f?lA gEtzEŒ£A kA k ZA gjAnn . ‡k {rt(s\s£\ ‡k\ dYm^ . y>+A(vA mAmsEd`D\ vE(s mo#yEs sv gm^ . kA m v?tmh -yng}hAt^ . +AnEn¤ApoEn¤A(km En¤AàrAEDp . €FgjAnn uvA aE`n>yo Etrh. € ¤o yogF € ¤tmo BE?tmAmEy t q y. yog" mO t-yAh\ sv dA þEtpAdy .20 . ay nAnAEvDAd vABjt tAv}jEt t . DFtpobElnA\ Ah\ DF-tpoblm v . iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd bEˆyogo nAm q¤o_yAy.22 .21 . anyfrZo yo mA\ B?(yA BjEt BEmp .9 . + yA m(þkEt. aA<yAm(pAt sv \ rA rmy\ jgt^ .2 . Ek\ b}œ s\sEt. t(sAlo?ymAyAEt t‰?(yA nrAEDp .3 . E/EvD q EvkAr q md(pà vh\ E-Tt.4 . pt t^ . y\ y\ dv\ -mrB?(yA (yjEt -v\ kl vrm^ . s=tmo_yAy. .11 .1 . ss\vtm^ . pErkFEt tA . 6 . n mA\ EvdEt pApFyAmAyAmoEht tn. €FgjAnn uvA Idf\ EvEˆ m t‚v\ m‹t nAtrA(mnA .24 . rvFd yAgkQ {kAdfDA þkEtm m .8 .4 . . .27 .3 . . . B?(vA yoEgkl jm lB QCEˆmtA\ kl . ekyA prm\ b}œ pryA yAEt s\sEtm^ . aE-t + y\ yto nAym?t – sADn\ np . . mo_yà "t Ek\E mEy sv \ vF"t . t _h\ fZ v#yAEm lokAnA\ EhtkAMyyA . k\ E \ DFsmFrZO .2 .16 . vr y uvA yogB}£-y ko lok. ayA\ m(þkEt\ vˆA mny. q¤o_yAy. yo m t‚v\ EvjAnAEt moh\ (yjEt so_EKlm^ . aEtd. s(s½ upAyA-t>jy amF . gzþsAd. tTA tTA-y t\ BAv\ pryAMyhm v tm^ . jn[C \ n f?noEt km kFl. f?lA kmA h myn\ gEt. vr y dl Bo yogo EvnA-y mnso jyAt^ . Adý\ >yoEt-tTA Dmo rAE/– dE"ZAynm^ . -vBo gmmm^ . k Z {t b}œs\s(yorvA=t . s\gAE’˜-y s\BEt.13 .K\ {vrA`y\ BogA’ { t ym v . n Eh pyktA\ kE–àrk\ þEtpt . s\sEt ‡kAt^ . . a<yAsA’A vfFkyA mno yog-y Esˆy .20 . þBA!p Z p yNj rs!p Z A=s . tto Ev+AnsMpEm Ey +At nZA\ Bv t^ . . ?vnlO Kmh¬Ar. an {kj mEB– {v\ +A(vA mA\ mQyt tt. yo mAm{p(ys\Ed`D. bEˆyog. tTA E/Ev£p\ &yA=t\ jFv(v\ gtyAnyA . pnyo gF Bv(y q s\-kArA(pv km jAt^ . ptn\ t-y n ?vE t^ . y.17 .12 .14 . . . kAmmoEhtA. . pEr/AZ\ lyo_=yhm^ . t‚vm tEàboˆ\ m vZA €mvtA\ p\sA\ prA FZ n km ZA . . sA"A(kroEt mA\ kE–(nv(-vEp t q . €FgjAnn uvA Ed&yd hDro yogAd^B}£. -m(vA (yjEt þAZmt mA\ €ˆyAEvt. 7 .26 .5 . . E"tO sgD!p Z t jo!p Z AE`nq .15 . iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd yogAvEþf\sno nAm p mo_yAy. "r\ p A(mk\ EvEˆ tdtr"r\ -mtm^ .19 . . d[yAd[yEmd\ sv \ b}œ {v (yvDAry .21 . . Evqy {. E/EvkArA mohyEt þkEtm jg(/ym^ . at–AhEn f\ Bp -mt &yo_n k!pvAn^ . EvBo sv + m ECED s\fy\ bEˆ ‡Bt^ . E’EvDA gEtzEŒ£A f?lA k ZA nZA\ np . yTA yTA mEt\ k(vA Bjt mA\ jno_EKl. a&y?t\ &yE?tmApà\ n Evd.6 . ah\ sv \ EvjAnAEm mA\ n kE–E’byt . sv qAm=yh\ gMy.GVFy/smAd-mAm?t. b}œEv ZEfv dýAASlokAþA=y pn. ytt kE–d v Eh .5 . . . Ek\ Pl\ Bv t^ . uBA<yA\ ydEt‡At\ fˆ\ EvEˆ snAtnm^ . upAsnA yog. s\sEt. an kjms\BEt.1 . -yA\ +Ango r. kA gEt. s\EgrEt . pv \ tt.25 .18 .

mdA€yA EvmQyt Ek\ m‰?(yA E’jAdy. vszdýAEd(ygZ {. . Enj\ !pEmdAnF\ m &yApk\ Az df y .7 . .y mA\ sMygpAst pr\ b}œ þyAEt t .11 . . {v n {. k(vAtmA tkAyAs\ bEh–AT qX½km^ . . aAk y tso vE\ tto yAs\ up‡m t^ . ~ iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd upAsnAyogo nAm s=tmo_yAy.16 . .22 . yAEt kSpshú\ s EnryAd. nAnA–yA EZ Ed&yAEn prA_d£AEn knE t^ . €FgjAnn uvA ekE-mmEy p[y (v\ Ev˜m tQ rA rm^ . . . +An "rh\ t _ sjAEm -vþBAvt.11 . nAnAd\ V~AkrAl\ nAnAEvAEvfArdm^ . :kAr.15 . a£mo_yAy.17 . b}œ ArF gh-To vA vAnþ-To yEt– y.12 . u(pE. Bvo_tEr"-vgA \– mn yorgrA"sAn^ .KBAk^ sdA . . .17 . aTvA mAnsF\ pjA\ kvF t E-Tr tsA . PltA\bl {d E"ZAEB– yo_ y t^ . as\Hynyn\ koEVsy rE[mDtAyDm^ . sAy {m dA yt {. .3 .19 . d£^{v˜r\ pr\ !p\ þZMy s npo_b}vFt^ . yoEqto_T drA ArA. Ev˜!pdf n . so_Ep mAm v yjt pr\ (vEvEDto np .1 . . BtfEˆ\ EvDAyAdO þAZAnA\ -TApn\ tt. . . srEvADr { y " {. . sA=ymA mtA pjAEnQCyA yA ktA mm . u?tvA\-tA ah\ vd n svA .-pfm^ . -vgA Bv\ &yA=yA_EKl\ E-Ttm^ . as\Hyv?/\ lEltms\HyA\EG}kr\ mht^ . yAn\ y y\ -tEt\ -to/\ nEtB E?tzpAsnA . ekA\ pjA\ þkvA Zo_=yyo vA EsEˆmQCEt .6 . y upAsnyA hFno EDµro &yT jmBAk^ .20 . sdmtmA(mA b}œAhm v . k uvA tto rAjA vr y. yAnA {zp Ar { mA \ tTA p AmtAEdEB.6 . pAtAlAnA\ smdýAZA\ ’FpAnA\ {v BBtAm^ . pApA-/ {vEZ kA-tTA .12 .4 . /yF+ y\ pEv/\ EptAmhEptAmh. nAnAEvBEtEBrh\ &yA=y Ev˜\ þEtE¤t. IEft. þBv\ m EvBEt– n dvA qyo Evd.14 . -vAyAy ev .10 .15 . . s Ed&y "rv {"t .14 . aTvA Plp/A {. so_Ep vE tA. pAtAlAEn Edf. KlA-(vddr fyA.16 . anEl=t\ sgD n Ed&yBqAMbrújm^ . 8 . . ev\ þEtEdn\ B?(yA m‰?to mA\ sm y t^ . 8 . svA vE(s tA E’rdAnn . .18 . . vArm"r\ v\ Dm go=tArmF˜rm^ . y+o_hmOqD\ mn}o_E`nrA>y\ hEvh tm^ .9 . -nAnv-/Al\kArsgDDpdFpk {. vr y uvA BgvàArdo m\ tv nAnA EvBty.8 .25 . asm(y. (vm v t‚vt. .10 . b}œAEv Zmh f dýAd vAjtnn kDA . . Esˆ { . sA"F þBEm /\ gEtl y.2 . d£^vA gZ f t !pmh\ B}At ivABvm^ . t’ m EZ /yo lokA d£A-t n pTE`vDA. etAdf\ vF" (vA\ EvfAlv"s\ þBm^ . yQC ¤tm\ lok s EvBEtEn boD m . EkrFVkXlDr\ dEn rF#y\ mdAvhm^ .8 . yAs\ mlm/-y tto yA(vA jp mnm^ .13 .21 . . s\kl\ EvBo . B?(y {k tsA {v t-y £\ pryAMyhm^ . BFtA lokA-tTA Ahm v\ (vA\ vF#y !EpZm^ .9 .7 . n Evn[yEt m‰?to +A(v mA mE’Bty. . . ev\ mA\ y upAsFt s lB mo"m&yym^ . mdyd v\ yo B?(yA E’qmAmyd vtAm^ . s &ymAn\ mhAB?(yA vF#ymAZ\ sEvE-mt {. prm\ !p\ gjA-y-y mhA‰tm^ . n(yE‰r=sroEB– gDv { gA nt(pr { . poqko bFj\ frZ\ vAs ev . vr y uvA vF" _h\ tv dh_E-md vAnEqgZAEptÆn^ . mhqF ZA\ s=tk\ nAnAT { . þdF=tAnls\kAfmþm y\ prAtnm^ . dvA mn ynAgAA. y(kroEt t(sv \ s m mEy Env dy t^ .23 . p pmljlAEdEB. m ". kT\ p[y mA\ EvB\ jm&yym^ .5 . pAvn. E-TrE o jp m/\ yTA gzmKAgtm^ .13 . jp\ Env  dvAy -t(vA -to/ {rn kDA . E/EvDA-vEp pjAs € ysF mAnsF mtA . yo yd vtA\ mA\ E’qàyA\ sm y t^ . anAnt\ lokAEdmntBjfFq km^ .24 . pjy mA\ þy(n n tEd£\ Pl\ lB t^ . þlyAnldF=tA-y\ jEVl\ nB. Ekàr { m EnmAn{q. dAn\ hom-tpo BE?tj p.

9 . s\sArsAgrAd-mAdˆrAEm tm=yhm^ .23 .Mg\ tms. .3 . B?(yA yj-v mA\ rAj\-tto mAm v yA-yEs . u’ gBF.6 .9 .nAnAyoEnBj–At (vy v þEvfEt . &y?t-yopAsnA(sAy\ td vA&y?tBE?tt. ydnAdFEdýy {hF n\ gZB`gZvEj tm^ ." /+At+ yEvv kyog. €FgjAnn uvA d\ !p\ mhAbAho mm p[y(yyoEgn. aAj v\ gzf€qA EvrE?t– EdýyAT t. . þy(nt. sv Bt q smo mAm Et BBj . . kopm‰FrEhto y. ko vd lFlA-t Bmn^ E‡ymAZA Enj QCyA . gk f-tT fAn. nvmo_yAy.2 . . p km EdýyAEZ . t/AEp (vmf?t– (kz km mdp Zm^ . . fkAA. a&y?topAsnAŒ. aEs (v\ sv Ev(sA"F BtBAvn I˜r.5 . som. 23 . at-(vA\ pErpQCAEm vd m kpyA EvBo . prm^ . nmAEm (vAmt. tto_EKlpEr(yAg-tt. aND z(pmAnA-t yTAjFmtEbdv. p +An EdýyAEZ . ay\ smho_h\ AEp y>+AnEvqyO np .24 . . .25 . yo_"r\ prm&y?t\ tyo. BjB?(yA EvhFno y. y ym"rm&y?t\ sv g\ kVg\ E-Trm^ . tv dAT t‚v+A. a<yAs n yog n tto gt\ yt-v mAm^ . bAA<ytrt. tnAsEht–Ay\ smh.KmEDk\ t n l<yt .14 . KgZ\ -vvf\ k(vAEKlBtEhtAT kt^ . snkAA– prA m?tA Eh BE?tt. €FgjAnn uvA yo mA\ mEt Dr\ B?(yA m‰?t. . ErpO Em/ _T ghA yA\ -ttO fok sm. iQCA&y?t\ DEt’ qO sKd.K mAnAmAn sm Eþy.19 . ang}hAmyA d£m {˜r\ !pmFdfm^ .21 .22 . iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd Ev˜!pdf no nAmA£mo_yAy. " /t>+O yo vE sm Eþytmo Bv t^ . .25 .16 . .10 . vr y uvA Ek\ " /\ k– t’ E Ek\ t>+An\ gjAnn .8 . s\fFlyEt y– {nmpd f\ myA ktm^ . Enrh\mmtAbEˆr’ q. m‰?to m(pr. fO \ "AEtrdMB– jmAEddoqvF"Zm^ . so_Ep mAm (yEnd [y\ m(pro y upAst .18 . ato B?(yA mEy mno EvD Eh bEˆm v . s v. f?yo_h\ vFE"t\ +At\ þv £\ BE?tBAvt. .13 . sdA . y\ vF#y n By\ yAEt jn-t-mAà -vym^ .7 . k-t mto_EDk.24 .20 . vr y uvA anyBAv-(vA\ sMyÁEt mtmpAst . y+dAntpoEn¤A n m !p\ EvdEt t . pErs vt . (vEmdýo_E`ny m– {v En Etv zZo mzt^ . " /mQyt . (yj BFEt\ moh\ p[y mA\ sOMy!EpZm^ . asmTo _Ep t\ -vAt\ ev\ mEy nrAEDp .19 . syo _EKl\ jgt^ . mAmng}ht– {v\ prA\ Env Etm yEs . t>+AnEvqy\ rAjb}vFEm (v\ fZ v m . BE?t– {vAdr–A/ kArZ\ prm\ mtm^ . a&y?t\ sdsE‰àEmEdýyATA vBAskm^ .17 . . smdE£d YA BE?tr kAEt(v\ fmo dm. y>+A(v {Et EnvA Z\ m?(vA s\sEtsAgrm^ . . En ‡oD. Ev˜BQ AEKl&yAEp (v k\ nAn v BAst .26 .28 . aT {td=yn¤At\ n f?to_Es tdA kz . s m Eþy. +An "y to d\ þsà n (vyA mm . . s m Eþy.18 . B?(y {v mAmnþA=tA nArdAAE–rAyq.4 . 27 . € ysF bEˆrAv -tto yAn\ pr\ mtm^ . smt^ . AXAlo_Ep BjB?(yA b}AœZ <yo_EDko mt. etdA #v m\ (v\ pQCt kzZAMbD .21 . .12 . p[yEt mdng}hAt^ . sv fA-/EvfArdA. lABAlAB sK d. .22 . €FgjAnn uvA p BtAEn tmA/A. t>+\ (v\ EvEˆ mA\ Bp svA tyA EmZ\ EvBm^ . et {y Q yt\ +An\ t>+An\ EvEˆ bAhj . . mOnF En–lDFBE?trs\g.15 . df y-v Enj\ !p\ sOMy\ y(pv mFE"tm^ . -vAEmþsAd\ kz m _DnA . . pZ ms.K tT {v . s AXAlo_EBDFyt . sm. . fAEtg rFysF .11 . 9 . . ah\kAro mno bEˆ.26 . frZ. sv lok q m?tA(mA m Eþy.20 . n snkAA nArdAA. sv qA\ EvdqA\ € ¤o Ek\E >+o_Ep BE?tmAn^ . sv s\ghFno mdT kt^ . aEn£A=tO n ’£F£þA=tO n t yEt . sm mAyo_nyBE?tEn y>y ãdy\ mEy .1 . Pl(yAg\ E/EvDAnA\ Eh km ZAm^ .

. i(yAA bhv–Ay rA"-yA. stA\ vA?y _fE (v\ km hFntA . yŒ vABjt B?(yA sAE‚vkF sA mtA fBA . sdl BA .40 .22 . . . . sK\ +An\ km s\g\ rjo_EDk. dfmo_yAy. aAA s\sADy mE?t\ ’ pr bDn\ np . skAmAnA\ mEy BE?t. ’qo Eh\sA_dyA ‡oD aOˆ(y\ dEv nFttA . -phArMB. . upd fyog. s‚vAEDk. fA-tA ah\ vA ah\ sKF .20 . . km ZA\ rjso gZ. s\gEtm ElnAmnAm^ . mEn€oE/yEvþAZA\ tTA -mEtprAZyo. . þkt g ZA. y"A\– {v r"A\Es yjt sv BAvt. Bjt þtBtAdFkm kv Et kAmkm^ . slBA-tA. aEv˜As. -v n km ZA . . .7 . ah\ htA ah\ ktA ah\ Bo?t Et vAEdn.17 . pAKXvA?y Ev˜As. þkt . rAjsF sA t Ev+ yA BE?tj mmEtþdA . lBt -vg Et\ y+ {ry {D m – BEmp .41 . jo_BymEh\sA "mA fO mmAEntA . a`nO sy tTA som yQ tArAs s\E-Ttm^ . vdnAEvEht\ ‡r\ sAh\kAr\ sdMBkm^ . tAsA\ PlAEn E hAEn s\" pA _DnA b}v . t-mAd t(sm(s>y {dvF\ þkEtmA€y . ahm vAEKl\ Ev˜\ sjAEm EvsjAEm . gZ {E-/EBEry\ dh bðAEt pzq\ dYm^ .9 . jA(yDA. .19 . . Endk(v\ vdAnA\ B?tAnAmsrE’qAm^ . tAm-y tAdfF BE?tn ZA\ sA EnryþdA . u(ptEt Eh m‰?tA yA\ kA\E oEnmAE€tA. iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd " /+At+ yEvv kyogo nAm nvmo_yAy.8 . aOqDF-t jsA svA Ev˜\ A=yAyyAMyhm^ . pApsmA ArA myB?tA. etd v pr\ b}œ + ymA(mA pro_&yy.38 . etAdfF mEtnÆ ZAmD. loBo_fm.-T\ mA\ dYAg}hA. tmo_EDk– lBt EndýAl-y\ sK trt^ .34 . .10 . pn. EvdEq b}AœZ t jo EvEˆ tmAmk\ np .6 . tt– sv BAv n Bj (v\ mA\ nr ˜r .14 . ap {fy\ dyA_‡oD–ApSy\ DEtrAj vm^ . foqyto Enj\ dhmt.36 . iEt " /\ tTA +AtA +An\ + y\ my Ertm^ . y n y n Eh !p Z jno mA\ py pAst . BE?t\ kz mdFyA\ (vmEnf\ dY tsA .4 .5 . . . .21 . sdMBkm kt (v\ -phA prv-tq . ahm v˜r. . aEnvA Qy\ t d. ekAdfo_yAy. E h\ b}vFEm AAyA-tm Engdt.11 .31 . moho_þvE–A+An\ þmAd-tmso gZ. pET&yA\ -vg lok pErv(y vsEt t . . + ym tAdf\ EvEˆ +AngMy\ prAtnm^ .35 . ptEt t . sv EdýyAyED¤Ay jAWr\ Dn\jym^ . aAEB AErkkt (v\ ‡rkm rEt-tTA . gZAþkEtjAB¬^t pzq.1 . aAsyA evmAAEn E hAEn þkt n p . . aEKl\ Bpt sMygppàAy pQCt . 10 .16 . m‰E?trEhtA lokA rA"sF\ þkEt\ E€tA. EvmYA mohjAl n bˆA. aEtvAdo_EBmAn– dpo +An\ skoptA . pr.33 . an kkAmnAv‚v\ sv dA_ntBAqZm^ . ydA þkAf. iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd upd fyogo nAm dfmo_yAy.23 .32 . 10 . . . {dvAEà.29 . €FgjAnn uvA {d&yAsrF rA"sF þkEtE-/EvDA nZAm^ .K\ Bjt t/ s\E-TtA. pro(kqA sEh Z(v\ prk(yprAhEt. . . . fZ sA\þtm^ .12 . .30 . t i(yAEd E hmAAyA aAsyA . pAtytFh tAn^ .39 .s(y nrkA>jAyt BEv kNjkA.37 . 11 .2 . fZ . tAmsF\ y E€tA rAjyAEt t rOrv\ D}vm^ . .18 . tTA tTA df yAEm t-m { !p\ sBE?tt.d+ y\ AEts#m(vAŒF=tAnAmEp BAskm^ . þyAEt mAnvA rAj\-t-mA(s‚vyto Bv .15 .3 . p½vo dFnA hFnjAEtq t np . mhA’ArAEZ vF FnA\ t-mAd tA\-t vj y t^ . . kAmo loB-tTA ‡oDo dMB–(vAr i(ymF . ah\ Ev Z– zdý– b}œA gOrF gZ ˜r.13 . eq E/q þvˆq mE?ts\sEtdg tF. En¤r(v\ mdo moho_h\kAro gv ev . sAEp BE?tE-/DA rAjsAE‚vkF rAjsFtrA . fAEt– vˆ s‚v\ tdAEDkm^ . idýAA lokpAlA– mm {vA\fsm‰vA. BnE>m AEKlABogApypApEvvEj t. B?(yA A&yEB AEryA sv / {v s\E-Ttm^ .

þBtA mn aOn(y\ snFEtlo kpAlnm^ .26 . nAnAtpA\Es fO \ E’EvD\ +AnmA(mn. €FgjAnn uvA tpo_Ep E/EvD\ rAjkAEykAEdþB dt. .9 . dAä \ fOy \ dA#y\ yˆ p¤Aþdf nm^ . E/DA kmA EDkAEr(v\ {v[ykm smFErtm^ . E/lok q E/DA BtmEKl\ Bp vt t .14 . a+AnAE(‡ymAZ\ y(km tAmsmFErtm^ . €ˆyA yp. proQC dpr. nAfv(s En(y\ mA\ t>+An\ sAE(vk\ np .31 . þsAdA(-v-y bˆy (sAE‚vk\ sKmFErtm^ . vdfA-/prAZAnA\ -mtFnA\ +Anm v . . i ymAn\ tTA__v‚yA ydt _mtv‰v t^ .8 . €ˆyA dFymAn\ yŒAn\ t(sAE‚vk\ mtm^ . +An\ E/EvD\ rAjn^ fZ v E-Tr tsA . y“h?l ft. E‡ymAZ\ nEBd MBA(km rAjsmQyt . sAE‚vk\ tt^ .15 . asdSpAT Evqy\ tAms\ +AnmQyt . . sEv-tAro_nAEdEsˆo myA Eþy . . .13 . . upkAr\ Pl\ vAEp kAR^"E‰dF yt nr {. m(þsAdAE(-Tr\ -TAn\ yAEt t prm\ np . kv hq \ fok\ Eh\sA\ Pl-phA\ y. fW.2 . at. .29 . 34. aDFEtv dfA-/AZA\ vAE k\ tp Idfm^ .20 . fZ . gZ f-y vr y. nAnAv-t‡yo Bm . kq Z\ r"Z\ gvAm^ .36 .32 .22 . k(vA pjA\ gZ f-y þ(yh\ pWt t y. Evqv‰Ast pv \ d. frypAln\ dAn\ DEt-t j. -vBAvAE‰àkEm Z. &yAs uvA iEt t-y v . y im\ €Avy og\ k(vA -vAT \ sbEˆmAn^ . EsEˆ\ prA\ yA-y-ynmAm^ . 11 . sAE‚vk\ rAjs\ {v tAms\ myoQyt . sv dA mohk\ -v-y sK\ tAmsmFdfm^ .4 . .38 . yTA yogF tTA so_Ep pr\ EnvA ZmQCEt . -vBAvjm^ .7 . akAld fto_pA/ _v+yA dFyt t yt^ . y¬^ v yog\ myAHyAt\ nAHyAt\ k-yE àp . E/DA km ktA r\ b}vFEm t þs\gt.16 . .25 . b}œ"E/yEvV^fdýA. .12 . . afE l NDko y– rAjso_sO Engt .28 . . tEdýþmAds\BtmAl-yþBv\ yt^ . etAdf\ nr&yAG} km fOdýmdFErtm^ . rAjb}œAEp E/EvDmo\t(sEdEt B dt. ah\kArEvm?to y.39 . nAnAEvD q Bt q mAm k\ vF"t t y. as(kArAQ yŒ\ tŒAn\ tAms\ -mtm^ . s kAr yToEdtm^ . y { s(kArpjAT \ sdMB\ rAjs\ tp. an¤An\ tdTA nA\ km b}AœmdAãtm^ . sA\gopA\g.. . hthFnms(y\ dhA(mEvqy\ yt^ .K\ ‡mt. þmAdA+AnsEht.1 . pW t^ . p kmA EDkAEr(v\ "A/\ km smFErtm^ . hAlAhlEmvAt ydýAjs\ sKmFErtm^ .18 . (y?(vA rA>y\ kVMb\ kAtAr\ þyyO ryAt^ . jtAj vfO AEn b}œ y mEh\snm^ .5 . kAmnA’ qdMB {y dýEht\ En(ykm yt^ . . Enm lAfytA En(y\ mAns\ tp Idfm^ . ekkAl\ E’kAl\ vA E/kAl\ vAEp y. q vE pT`Bt\ EvEvD\ BAvmAE€t. -v-vkm rtA et my=yA EKlkAErZ.21 . atbA  EdýyAZA\ v[y(vmAj v\ "mA .37 . EvqyAZA\ t yo Bogo BAst _mtv(prA .11 . s ktA sAE‚vko np . €(vA þsà-y mhA(mn. dAn\ E’jAnA\ f€qA sv dA Efvs vnm^ . . E/EvDv-tEvv kEn!pZm^ . .23 .27 . 35 .10 . als-tk vAy-t ktA sO tAmso mt. yo gFtA\ sMyg<y-y +A(vA AT \ grom KAt^ . gopy {n\ tt. . kt\ EvnA Pl QCA\ y(km sAE‚vkmQyt .40 . gzEv+E’jAtFnA\ pjn\ AsrE’qAm^ . .19 .30 . ?l fto dFymAn\ vA B?(yA rAjsmQyt . ktA r\ E/EvD\ EvEˆ kLymAn\ myA np . tdE-Tr\ jmmtF þyQCEt n s\fy. . B dtE-/EvD\ km EvEˆ rAjmy Ertm^ . anp #y -vfE?t\ ydT "ykr\ yt^ . . . t mAm&yy\ t>+An\ rAjs\ pErkFEt tm^ .17 . . so_Ep {kvSymA=noEt yTA yogF tT {v s. sK\ E/EvD\ rAjd. n tdE-t yd {ty m?t\ -yAE(/EvD {g Z {. im\ go=ytm\ yog\ fZoEt €ˆyA t y.3 . mmA -p? Eþy\ vA?ymn’g\ Eht\ tm^ . upEd£\ yTA yogmA-TAy mE?tmA=nvAn^ .þsAd.41 . fAt(v\ mOnEmEdýyEng}h.6 . km kt\ yQ Pl QCyA . D {yo (sAhF smo_EsˆO EsˆO AEvE‡y-t y. akAmt.24 .K-yAtkr\ yt^ .33 . iEt t kETto rAjþsAdAogOm. prA(mpFXk\ yQ tp-tAmsmQyt . EvEDvA?yþmAZAT \ s(pA/ dfkAlt. -vDm pAln\ En(y\ kAEyk\ tp Idfm^ . tAEn t qA\ t kmA EZ s\" pA _DnA vd . .

.b}œFBt-y t-yAEp df nAmQyt nr. .49 . prAZ€vZ {n { v n fA-/ {. n v{d. . sk‹FtA\ pWB?(yA b}œByAy kSpt . pW ‰?(yA so_Ep mo"Ay kSpt . sv t þEtmQyt gFtAm tA\ pWEt t^ . 2008 12 by Sunder Hattan- . BAd ý mAs Est p" tLyA \ BE?tmAàr.44 . . tLyA \ y. kAmAnyASlB (kAmF mE?tmt þyAEt t . En oded and proofread gadi sunderhhotmail. pW (þyto En(y\ s gZ fo n s\fy. svAhnA\ sAyDA\ sm<yQy yTAEvED .48 . om Last updated July 4. sMyg<y-t {.43 . om Please send orre tions to sanskrit heerful. y. t(" /\ smAsA -nA(vA<yQy gjAnnm^ . . b}œ℄no mp. tZA \ y-t s\sgF mhApAtkkAErZAm^ . . .42 .52 .50 . . y. iEt €Fm‹Z fgFtAspEnqdT gBA s yogAmtAT fA-/ €FgZ fprAZ urKX gjAnnvr ys\vAd E/EvDv-tEvv kEn!pZ\ nAm ekAdfo_yAy.46 . . iEt gZ f gFtA smA=tA . ddAEt t-y st£o gZ fo Bogmmm^ . þA=yt b}œ prmmnyA þA=yt nr { . . .51 . pW (s=tk(v-t gFtAm tA\ þy(nt. -t yF gztSpgmo_Ep y. . -/FEh\sAgovDAdFnA\ ktA ro y pAEpn. sADE Ett {.47 . p/ApO/ADn\ DAy\ pfr(nAEds\pd. k(vA mhFmyF\ mEt \ gZ f-y tB jAm^ .45 . EvAET no Bv E’A sKATF sKmA=nyAt^ . shA½k { . . n y+ {n v}t {dA n {nA E`nho/ {m hADn {.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful