PRO FORMA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (Sejarah Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pensejarahan Malaysia (Malaysian Historiography) SJH3102 3(3+0) 120 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua

Kod Kursus Kredit Jam Pembelajaran Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

1. Menghuraikan karya pensejarahan Malaysia dalam Bahasa Melayu
abad ke 14 sehingga abad ke-18. (1.2), (6.1)

2. Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk membuat
perbandingan hasil karya kolonial.(6.1) 3. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber berasaskan sentrikMalaysia dan sentrik-Eropah. (6.3) 4. Mengenal pasti nilai-nilai murni melalui pembacaan karya yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3, 3.5) 5. Memberikan pendapat secara profesional dan beretika. (4.4)

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan pengenalan pensejarahan Malaysia, pensejarahan Malaysia abad ke-14 hingga abad ke-18 masihi; kajian ke atas beberapa karya agung/utama, wacana karya-karya agung utama, pensejarahan berbentuk undang-undang, pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial, dan persoalan ‘sentrik-Malaysia’ dan ‘sentrik-Eropah’ dalam pensejarahan Malaysia. This course focuses on the introduction of Malaysian historiography, historiography Malaysia the 14th century to the 18th century AD; study of some great work / main discourse major masterpieces, the legal form of historiography, historiography Malaysia from the perspective of colonial writing, and question of Malaysian-centric and European-centric in Malaysian historiography.

Berkuat kuasa mulai Januari 2013

Tuhfat Al-Nafis ) • • • • Pembinaan jati diri bangsa Pembentukan masyarakat Kritikan sosial Pendidikan Pemikiran Peranan wanita • • Berkuat kuasa mulai Januari 2013 .2 Pendekatan kajian 1. Wacana karyakarya agung/utama 9 3.5 Anakronisme Konsep masa 2.1 Sinopsis karya-karya agung • Hikayat Raja-Raja Pasai Sulalatus-Salatin/ Sejarah Melayu Bustanul Salatin Misa Melayu Hikayat Abdullah Tuhfat Al-Nafis 9 • • • • • 3.1 Keunikan Karya-karya agung terpilih. Hikayat Abdullah. • • Konsep Penulisan Bahan Sejarah Penekanan tema penulisan 1. ( Sejarah Melayu.1 Pengertian Pensejarahan Malaysia Jam 6 1.3 Satu disiplin pengkajian • Motif penulisan 1. Pensejarahan Malaysia abad ke14 hingga abad ke-18: Kajian ke atas beberapa Karya agung/utama 2. Tajuk Pengenalan Pensejarahan Malaysia Kandungan 1.4 Permasalahan Filolog • • Perbandingan sumber Alam Melayu 1.Bil.

Pensejarahan berbentuk undang-undang 4. Winstedt R. Tajuk Kandungan Jam 4. Wilkinson J.3 Corak penulisan Pensejarahan Kolonial 5.2 Isu-isu utama Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . Persoalan ‘sentrik-Malaysia’ dan ‘sentrikEropah’ dalam Pensejarahan Malaysia 6.Bil. Pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial 5.3 4.1 4.M.5 Tokoh penulis Barat di Malaysia • • • • Stamford Raffles R.1 Konsep sentrik-Malaysia dan sentrik Eropah • • • • • • • Era selepas merdeka penulisan berorientasikan Malaysia Hasil karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas Hasil karya Muhammad Yusuf Hashim Hasil karya Khoo Kay Kim Hasil karya Nik Anuar Nik Mahmud Konsep sejarah nasional Persoalan Bias/Memihak JUMLAH 45 6.O.1 Konsep Pensejarahan Barat • Kepentingan fakta Perbandingan konsep pensejarahan Barat dan Alam Melayu 9 • 5.2 Tujuan penulisan kolonial 5.4 Kebolehpercayaan penulisan Kolonial 5.4 Hukum Kanun Melaka Undang-undang laut Melaka Undang-undang 99 Perak Undang-undang Kedah 6 5.2 4.J. Gullick 6 6.

Muhd. Yusof Ibrahim. Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan. (1988). Sejarah Melayu:Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Berkuat kuasa mulai Januari 2013 . Muhammad Yusuf Hashim. B. Belia dan Sukan. Yusof Ibrahim.(1996).(1982). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.W & L. (1975). Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah. A History of Malaysia. Haron Daud. London: The Macmillan Press.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50% 50% 45 jam 75 jam Jam Pembelajaran Pembelajaran Bersemuka Pembelajaran Bukan Bersemuka Rujukan Asas Andaya.(1988 ). Bhd. Muhd. Kuala Lumpu : Dewan Bahasa dan Pustaka.Y. Syarahan Tun Seri Lanang. (1987). (1989). Pensejarahan Melayu 1800-1960. Pensejarahan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khoo Kay Kim. Persejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. Rujukan Tambahan Ali Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.