KATALOGU I PROVIMIT

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI
PROVIMI I MATURËS NË GJIMNAZ
VITI SHKOLLOR 2010/2011

Katalogun e provimit e përgatiten: Hava Pereziqi, SHMP „V.Bashkimi” Ulqin Mr. Rrok Gjolaj, Gjimnazi „25 Maji” Tuz Mr. Haxhi Shabani, Gjimnazi „Drita” Ulqin Sehad Lulanaj, Gjimnazi „25 Maji” Tuz Luigj Berisha, Qendra e Provimeve, Podgoricë Recensent: Mr. Anton Gojçaj, Enti për Shkollim

PËRMBAJTJA

1. Hyrje......................................................................................................................................4 2. Rregullat ..............................................................................................................................5 3. Qëllimet e përgjithshme ....................................................................................................6 4. Struktura dhe vlerësimi i provimit ......................................................................................7 4.1. Skema e provimit ...............................................................................................7 4.2. Llojet e detyrave/pyetjeve ................................................................................7 5. Programi i provimit .............................................................................................................9 5.1. Të lexuarit dhe të kuptuarit e tekstit funksional .................................................9 5.2. Gjuhë ...................................................................................................................9 5.3. Letërsi ..................................................................................................................9 5.4. Të shprehurit me shkrim ...................................................................................11 5.5. Veprat letrare të obliguara ............................................................................11 6. Shembulli i testit ...............................................................................................................12 7. Fleta për përgjigje ...........................................................................................................25 8. Zgjidhja e testit me skemë për vlerësim ........................................................................27 9. Literatura ...........................................................................................................................35

08. 2007 dhe 45/10 e 04.  . Në katalogun e provimit janë cekur qëllimet e përgjithshme të provimit. aftësitë dhe shkathtësitë të cilat bazohen në pjesët kryesore të Programit të lëndës. nr. kurse me formën e qëllimeve të provimit saktësisht është thënë përmbajtja e lëndës që i nënshtrohet provimit. HYRJE Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi fillon të futet në vitin shkollor 2010/2011 dhe paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të arritjeve shkollore të nxënësve në fund të arsimimit katërvjeçar në gjimnaz. Katalogu i provimit u kushtohet nxënësve dhe mësimdhënësve. 49/07 e 10. 11. Kontrollohen njohuritë.1. që duhet t’i dinë nxënësit në fund të vitit të katërt të gjimnazit. 2002. Në bazë të Ligjit për gjimnazin. (“Fleta zyrtare e RMZ”. kurse për përgatitje të materialit të provimit dhe zbatimin e procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar Qendra e Provimeve. 64/02 e 28. 2010). Provimi i Maturës Shtetërore jepet në mënyrë eksterne (neni 38). Në të ndodhet edhe shembulli i testit me skemë për vlerësim. 08. është përshkruar struktura e provimit.

të cilat do të hapen para nxënësve menjëherë para fillimit të provimit. Punimi i nxënësit duhet të jetë i shkruar me laps kimik/stilolaps. testet do të paketohen dhe do të kthehen në Qendrën e Provimeve. → përshkrimi nga nxënësi tjetër → shfrytëzimi i mjeteve të palejuara dhe telefonit celular. Në provim nuk lejohet: → prezantimi i rrejshëm.goma dhe lapsi kimik/stilolapsi. → mosrespektimi i sinjalit për përfundimin e provimit. → pengimi i nxënësve të tjerë. Pas provimit. 5 . → shikimi i detyrave të provimit para kohës së lejuar. RREGULLAT Provimi nga Gjuha shqipe dhe letërsia do të mbahet në kushte të njëjta dhe në mënyrë të njëjtë për të gjithë nxënësit e vitit të katërt të gjimnazit. ku do të organizohet vlerësimi i tyre.2. Materiali i provimit do të paketohet në qese të veçanta dhe të sigurta. → dëmtimi i shifrës në librezën e testimit. Mjetet e lejuara: lapsi i thjeshtë.

3. QËLLIMET E PËRGJITHSHME Pas përfundimit të vitit të katërt të gjimnazit. t’i shpjegojë dhe t’i argumentojë pohimet e veta → të dijë ta shkruajë esenë (në mënyrë analitike .interpretuese ) 6 . nxënësi duhet: → ta njohë normën gjuhësore dhe normën drejtshkrimore dhe t’i zbatojë ato me përpikëri → ta kuptojë: përmbajtjen dhe rëndësinë e tekstit letrar dhe përmbajtjen dhe qëllimin e tekstit joletrar → ta vlerësojë i pavarur tekstin.

P. Llojet e detyrave/pyetjeve  detyrat/pyetjet e tipit të mbyllur → detyrat/pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë (janë ofruar tri apo katër përgjigje prej të cilave një është e saktë. sh. nëse nxënësi me zgjidhjen e detyrave të pjesës së parë të provimit fiton 17 nga 32 pikë të mundshme ose 12 nga 25 pikë të mundshme në hartimin e esesë. Rezultati i nxënësit/ e nxënëses në test do të caktohet si në vijim: numri i pikëve të fituara nga zgjidhja e pjesës së parë të provimit.1. Skema e provimit (provimi zgjat 180 minuta dhe punohet pa pushim) Pjesa e parë e provimit 60 minuta detyrat/pyetjet nga gjuha dhe letërsia Pjesa e dytë e provimit 120 minuta shkrimi i esesë (250 deri në 300 fjalë) Përmes detyrave/pyetjeve në pjesën e parë të provimit nxënësi duhet të tregojë se → e kupton përmbajtjen dhe qëllimin e tekstit letrar/përmbajtjen dhe rëndësinë e tekstit jo letrar → i njeh dhe i shfrytëzon shprehjet historiko-letrare dhe shprehjet teorike-letrare → di ta analizojë tekstin (pjesën apo fjalinë) → di t’i zbatojë drejt rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore Me shkrimin e esesë nxënësi duhet të tregojë se → e kupton temën → di që në bazë të udhëzimeve hartimin ta shkruajë qartë dhe rrjedhshëm → di t’i shpjegojë përjetimet e veta → di t’i argumentojë pohimet e veta → di t’i përdorë shprehjet përkatëse → di t’i zbatojë drejt rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore Pjesa e parë e provimit merr pjesë në vlerësim deri në 60% Pjesa e dytë e provimit (shkrimi i esesë) merr pjesë në vlerësim deri në 40%.m.07% 10 0 3 2 100 2 5 4. Suksesi i arritur do të shprehet me përqindje.5107 . 51.2. rezultati i tij përfundimtar llogaritet si në vazhdim: 60 1 7  0 12 ⋅ + ⋅ = 0. d.4. janë ofruar pesë ose gjashtë përgjigje prej të cilave dy ose tri janë të sakta) → detyrat/pyetjet e zgjedhjes alternative (pyetjet PO-JO apo E SAKTË-E PASAKTË) → detyrat/pyetjet që bashkohen (fjalët janë të grupuara në dy kolona dhe duhet të bashkohen drejt) 7 .th. kurse pikët e fituara nga shkrimi i esesë marrin pjesë me 40%. STRUKTURA DHE VLERËSIMI I PROVIMIT 4. merr pjesë me 60%. i rrumbullakuar në dy dhjetëshe.192 = 0.3187 + 0. në rezultatin e përgjithshëm.

shkrimi i tekstit funksional) Llojet e detyrave Detyrat e tipit të mbyllur Detyrat e tipit të hapur Gjithsej Gjuhë  – 10  – 10 8 – 20 Letërsi 3–7 6 – 11 9 – 18 Të shprehurit me shkrim – 1–2 1–2 Gjithsej 7 – 17 11 – 23 18 – 40 8 . sintagmën. detyrat/pyetjet e tipit të hapur → detyrat/pyetjet e përgjigjes së shkurtër (duhet shkruar fjalën. fjalinë apo shpjeguar diçka në dy-tri fjali) → detyrat/pyetjet e përgjigjes së gjatë (hartimi i esesë.

reklama. temën. eseja. lajmi/raporti. reportazhi. letra publike. prozodinë 8. parafjalën. zgjedhimet → t’i përdorë drejt pjesët e pandryshueshme të ligjëratës. intervista. mënyrat. të sqarojë domethënien e fjalëve të cituara nga teksti. theksin e fjalës → leksikologjinë e gjuhës shqipe. 5. rrokjen 5. GJUHË Nxënësi duhet të dijë → të bëjë klasifikimin gjenetik të gjuhëve dhe gjuhës shqipe në kuadër të familjes së gjuhëve indoevropiane → zhvillimin historik të gjuhës shqipe në periudha të ndryshme → historinë e zhvillimit të gjuhës standarde dhe alfabetet e saj → dialektet e gjuhës shqipe. të gjejë dhe të shpjegojë të dhënat dhe lidhshmërinë e tyre → që të njohë dhe të formulojë temën dhe motivet e tekstit. përdorimin dhe kuptimin e tyre) → ndikimin e gjuhëve të huaja mbi gjuhën shqipe → fonetikën e gjuhës shqipe. veçoritë dhe karakteristikat → morfologjinë e gjuhës shqipe.2. jetëshkrimi. pjesëzën → ta njohë drejtshkrimin e gjuhës shqipe → përdorimin e shkronjës së madhe në shkrim → t’i shkruajë shkurtesat → t’i ndajë drejt fjalët në shkrim → t’i njohë dhe t’i zbatojë rregullat e shenjave të pikësimit . krijimi popullor. portreti. zgjedhimin) → ta përdorë drejt sistemin e rasave në të folur dhe në të shkruar → foljen: kohët. ankesa. veçoritë dhe karakteristikat → llojet e fjalëve dhe veçoritë gramatikore të sintaksës → ndryshimin e fjalëve (lakimin.falënderimi. kërkesa. TË LEXUARIT DHE TË KUPTUARIT E TEKSTIT FUNKSIONAL Nxënësi duhet të dijë  që në shembullin e tekstit të dhënë të caktojë: autorin.1. kujt i është kushtuar teksti. drejtshqiptimin 7. drejtshkrimin 6. 9 . veçoritë dhe karakteristikat e tyre nga gjuha standarde → të njohë shtresat e gjuhës (zhargonet dhe sociolektet. veçoritë dhe karakteristikat 1. lidhëzën. komenti. 5. PROGRAMI I PROVIMIT A Pjesa e parë e provimit Nxënësi duhet të tregojë që di t’i zbatojë drejt rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore si dhe që e kupton tekstin funksional dhe tekstin letrar duke u përgjigjur në pyetjet lidhur me tekstin e lexuar siç është: ftesa zyrtare. teksti dhe fragmenti letrar. artikulli shkencor. ndarjen e tingujve 4.5. fletë. ndryshimet fonetike 2. fonologjinë 3. vetat. teksti shkencor.

përfundimin.. rimën. → që t’i njohë periudhat letrare nga antika deri te letërsia bashkëkohore (përfaqësuesit kryesorë dhe veçoritë stilistike). heksametrin) → ta njohë natyrën e poezisë (sipas motiveve: atdhetar. asindetin.. Nxënësi të respektojë: udhëzimet për shkrim të tekstit. subjekti lirik. përpunimin. tekstin didaskalik. ta kuptojë nocionin e motivimit në ndërtimin e personazhit letrar. të bëjë dallimin e veçorive stilistike të periudhave letrare. njësinë e veprimit të dramës dhe etapat e zhvillimit të ngjarjes. shpalljen. → t’i njohë elementet e vargëzimit (trokeun. emrin dhe mbiemrin e të adresuarit. polisindetin. ta shpjegojë rëndësinë e fjalëve të cituara nga teksti → t’i vërejë vetitë e hapësirës poetike (fiktive) dhe kohës e mënyrës në të cilën paraqiten ato. → normën drejtshkrimore dhe gramatikore  10 . alegorinë. jambin.. shoqëror. dialogun. epikën. sistemin e personazheve (personazhin kryesor. personazhin episodik) → t’i dallojë termet personazhi dhe personaliteti. ta përshkruaj personazhin nga vepra (portretin e jashtëm dhe të brendshëm. letrën jozyrtare. dramatikën) dhe llojet e letërsisë. romani) → ta njohë natyrën e tekstit dramatik. ironinë) dhe ta shpjegojë përdorimin e tyre. elegjia. metoniminë. → ta njohë antidramën dhe gjuhën e saj skenike B Pjesa e dytë e provimit-kultura e gjuhës në praktikë Nxënësi duhet të dijë të shkruajë: fletëfalënderimin. motivimin social dhe psikologjik.. përshkrues dhe sipas llojit: vargu i lire. lidhshmërinë dhe formësimin e tekstit. urimin. anaforën. shkrimin e emërtimeve të vendeve. datave.) → ta ketë parasysh kuptueshmërinë. margjinat.5. gjinitë letrare (lirikën. refrenin. narratori. formën e tekstit dhe parimet e formulimit (hyrjen. ankesën. digresioni. → t’i njohë dhe t’i kuptojë karakteristikat e këngës epike dhe të epit (dhjetërrokëshin. metaforën. soneti. tregimi. pasuset. kërkesën. syzheu. filozofik. eufemizmin.3. hiperbolën. erotik. fabula. → t’i dallojë nocionet: autori. epiforën. simbolin. → t’i njohë dhe t’i formulojë temën dhe motivet e tekstit. adresave. episodi dramatik. si t’u drejtohet personave. LETËRSI Nxënësi duhet të dijë → në një tekst të dhënë t’i dallojë llojet. ta kuptojë nocionin → t’i veçojë figurat stilistike në tekst (krahasimin. monologun. esenë. novela. letrën zyrtare. epitetin. himni) → ta njohë natyrën e prozës (llojet: skica. lajmin. daktilin) cezurën.) → t’i njohë dhe t’i dallojë nocionet: përmbajtja. personazhin dytësor.

VEPRAT LETRARE TË OBLIGUARA I Epi i Gilgameshit (fragment) Sofokliu: „Antigona” Dante: „Ferri” (fragment) Servantesi: „Don Kishoti” (fragment) M. Flober: „Zonja Bovari” (fragment) Lasgush Poradeci: „Vdekja e Nositit” Faik Konica: „Doktor gjilpëra” N. 5. Barleti: „Historia e Skënderbeut” (fragment) A.  të zbatojë normën drejtshkrimore dhe gramatikore të gjuhës shqipe. urimit. P. Markes: „Kolonelit s’ ka kush t’i shkruajë” (fragment) U.Pashku: „Sinkopa” II III IV 11 . Fishta: „Lahuta e Malcisë” I. S.  duke shfrytëzuar njohuritë nga teoria e letërsisë të japë mendimin për tekstet e lexuara letrare. pasuset) dhe mendimet e veta t’i argumentojë me argumente të vlefshme. të mbajë shënime dhe të diskutojë për veprën e lexuar. letrës zyrtare e jozyrtare. përfundimin.INTERPRETUESE)) Nxënësi duhet që  të shkruajë vetë esenë (ndërtimin e tekstit hyrjen.Mjeda: „Liria” Ali Podrimja: „Drejtpeshimi” A. de Rada: „Këngët e Milosaos” (fragment) N. konkursit. Kamy: „I huaji” (fragment) G. Shekspiri: „Hamleti” Gj. Kadare: „Gjenerali i ushtrisë së vdekur” F.  të zbatojë normën drejtshkrimore dhe gramatikore të gjuhës shqipe. TË SHKRUARIT E ESESË (NË MËNYRË ANALITIKE . shpalljes. TË SHPREHURIT ME SHKRIM TË SHKRUARIT E TEKSTIT FUNKSIONAL Nxënësi duhet që  të shkruajë rezymenë. Frashëri: „Bagëti e Bujqësia” P. kërkesës. Kongoli: „Ëndrra e Damokleut” (fragment) A.4. Njegosh: „Kurora e maleve” (fragment) Sharl Bodleri: „Albatrosi” Gëte: „Vuajtjet e djaloshit Verter” G. D. ankesës.5. Balzak: „Xha Gorio” Heminguej: „Plaku dhe deti” J.  të dallojë dhe të zbatojë stilet e ndryshme funksionale në shkrimin e lajmit. përmbajtjen.5. Pushkini: „Eugjen Onjegini” (fragment) O.

Hyrje në punën rinore në bashkësi dhe zhvillimi personal 2.jedinstvo 4: 81000 Podgorica: 020/602-710 Afati i fundit për dërgimin/paraqitjen e fletëparaqitjes është 20 shtatori.smolovic’forum-mne. Fletëparaqitjet e dërguara me vonesë nuk do të merren parasysh. Periudha e jetës së adoleshencës 3.forum-mne. Avancimi i shkathtësive komunikuese në kontekst të punës me individë 6. Puna në konflikte dhe pranimi i dallimeve 7. Menaxhmenti projektues në punën rinore në bashkësi. Të gjithë kandidatët/et do të lajmërohen për rezultatet e përzgjedhjes. politika rinore 8. Universiteti i Malit të Zi. Ju ftojnë që të paraqiteni në kursin universitar: “LIDERIZMI DHE PUNA RINORE NË BASHKËSI” Programi përbëhet nga 7 blloqe të ligjëratave (21 ECTS) dhe punës praktike (9 ECTS). deri në orën 17. Puna me grupe 5. 2. Puna praktike (hulumtimi nevojë e të rinjve në bashkësi dhe 10 punëtori të zhvillimit me të rinj) Të gjitha informatat e nevojshme për kursin dhe formularët për paraqitje mund t’i fitoni.ulqin@cg.com përmes E-mail/it: sandra.com në adresë: Bratstvo . 3. 4 dhe 5. Hulumtimi në punën rinore në bashkësi 4.6.yu 12 . kurse të plotësuarit dorëzoni në: web site/n e Forumit MNE: www. Nikshiq. SHEMBULLI I TESTIT Lexo tekstin dhe pastaj zhvillo detyrat 1. Forumi MNE dhe Fakulteti Filozofik. 1. Programi zbatohet me mbështetjen e: mailto:edu.

..... Fjalët me prejardhje të huaj në tekstin që ke lexuar më sipër shkruaji në pajtim me fonetikën e gjuhës shqipe....... të Fakultetit Filozofik në Nikshiq dhe Universitetin e Malit të Zi...... (1 pikë) 4.... konteksti .............yu C...................................................... ........ Që të informojë opinionin për projektin e rifilluar „Liderizmi dhe puna rinore në bashkësi“.................................... (1 pikë) 3.... (Transkriptoji ato)........................... Që të ftojë të interesuarit që të paraqiten në kursin e universitetit „Liderizmi dhe puna rinore në bashkësi“...................................... liderizmi ................ D.............................................. Udhëzim për opinionin për punën e Forumit MNE.................... Rrethoje shkronjën para pohimit të saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje...........ulqin@cg....................... C................ (1 pikë) 5.. Çka përfshin puna praktike në kuadër të „Liderizmit dhe punës rinore në bashkësi“? . Për fjalët e prejardhjes së huaj shkruaj nga një domethënie në gjuhën shqipe.................. Programi përfshin pjesën teorike dhe punën praktike.................. Kandidatët që do të pranohen do të lajmërohen për rezultatet e përzgjedhjes......... Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje....................................................................... (1 pikë) 2............. Formularët e paraqitjes mund t’i fitoni.... Cili është qëllimi i këtij teksti? A............................... A........................... (2 pikë) 13 .................... kurse të plotësuarit mund t’i dorëzoni në e-mail: mailto: edu........... B....1... Instruksion për të punësuarit në Universitetin e Malit të Zi për shtatë blloqet e reja të ligjëratave dhe punën praktike....................... B...........................

titulli (shkencor) i atij mësimdhënësi. sipas legere lexoj). (lat.co. 3. Svetllana Joviçiq lektore Sonja Shoq korrektore Ollga Kurjak-Paviqeviq Lubica Narançiq disenjator i librit Dragan Atanasoviq zgjidhja grafike e ballinave Svetllana Voliq redaktor teknik Darko Staniçiq botues Grafolik Beograd info@clio. Rou Zbuloni potencialet tuaja të reja dhe të tjerëve CLIO Gospodar Jovanova 44 Beograd për botuesin Zoran Hamoviq recensente Mr. 7 dhe 8.co. në kishën e krishterë grada e ultë e klerikëve. Alan Xh. religj.yu www.Lexo tekstin 1 dhe tekstin 2 e pastaj zhvillo detyrat 6. tekst.yu Inteligjenca kreative 1 . 2. Teksti 1 Lektor. 1.clio. Teksti 2 ~ i m. në fazën e përgatitjes për botim dhe përmirëson gabimet gjuhësore dhe stilistike. njeri profesional i cili lexon një dorëshkrim. mësimdhënës në universitet apo ndonjë institucion të ngjashëm i cili mban ushtrime zakonisht për një gjuhë të huaj. Lector-lexues.

............................. Krujë o qytet i bekuar prite.... B....... ..................................................... C.......6.............................................. Teksti 1 është përcaktues nga: A.......... Në katër vargjet e veçuara të “Historisë së Skënderbeut” Naimi në dy prej tyre përdor figurën stilistike të: A................................. anaforës C............. impresumi i librit “Inteligjenca kreative” përcaktuesi i katalogut të librit “Inteligjenca kreative” ballina e librit ”Inteligjenca kreative” përmbajtja e librit ”Inteligjenca kreative” Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje....................................................................................... Teksti 2 është: A.. (1 pikë) 10............ ........................................................................ ................................. Impresumi (lat................................................................................... të dhënat e detyrueshme me ligj për botuesin dhe bashkëpunëtorët që marrin pjesë në hartimin e një libri......................... epitetit Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje..................... (1 pikë) 9.......................... Nga teksti 1 përshkruaj domethënien që i përgjigjet kuptimit të fjalës lektor nga teksti 2....................... B..................................................... ................. D................................. për shtëpinë botuese........................................................................ po vjen si pëllumb i shkruar të shpëtojë mëmëdhenë........... D........................................................................................................... ...... fjalori i sinonimeve fjalori frazeologjik fjalori i fjalëve të huaja fjalori i zhargoneve (1 pikë) Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje............................................... C..................................................................................................... (1 pikë) 8...................................... simbolit B..................................... (1 pikë) 15 ..................................... ....... Impressum – shtypur)...................................................... KUR LËKURA FUTET NËN LËKURË Shpjego kuptimin e frazeologjisë nga titulli i dhënë gazetaresk. prite Skënderbenë...................................................................................... 7..........

................... do t’u dëgjoja zënë........ pashpirtësisë së tij Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. edhe vajzat! Oh! Ku janë paratë e mia? Sikur të kisha thesare për të lënë...... sa që s’mbetej vend për dashurinë e tyre ndaj meje. Fatzezat! Po e kurorëzojnë denjësisht sjelljen që kanë treguar ndaj meje këto dhjetë vjetët e fundit... do t’i kisha parë! Për besë kushedi? Ato të dyja kanë zemër prej guri...................... kur e duan fatzinë............... Ah............. qetësisë së tij B... 13 dhe 14... desha desha të isha i pasur..... Ne këtë fragment përmes personazhit të Xha Gorios.. Do t’i kisha të gjitha..................... (1 pikë) 16 .. duhet të jetë gjithmonë i pasur....... do t’i shikoja.................. personazhi Xha Gorio i shfaq përmes: .......Honore de Balzak) 11..... Në këtë fragment.. zjarr për t’u ngrohur dhe ato do të ishin këtu.. tema kryesore është: A..... djali im i vetëm... ngjarjet historike në Francë C... Në fragmentin e mësipërm disa herë janë përdorur fjalët oh dhe ah... ato do të ishin këtu..... (1 pikë) 12..... Ah... Kurse unë rrija në gjunjë përpara tyre.. autori shfaq ndjenjën e: A....... po të isha i pasur. Kaq e madhe ishte dashuria ime për to.. (1 pikë) 13........ me lot nëpër faqe. më mirë që mbeta i braktisur dhe në mjerim! Të paktën... si kuajt e hasdisur. shkatërrimi i familjes B.......... duhet t’i mbajë prej freri fëmijët e tij.............. s’do të dinin ç’të më bënin më parë.....Lexo tekstin në vijim dhe përgjigju pyetjeve 11.... Mendimet e tij në këtë fragment. ato do të më rrinin te koka. po ta kisha ruajtur pasurinë time e të mos ua kisha dhënë........ tjetërsimi i njeriut Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. dëshprimit të tij C.... Kurse tani s’kam asgjë! Paraja të jep gjithçka..... shërbëtorë.. me gjithë burrat dhe fëmijët e tyre.. Jo............. Çfarë fjalësh janë ato sipas kategorisë leksiko-gramatikore? . ai është i sigurt që e duan me gjithë shpirt........ Vdekja e Gorios (Fragment nga romani Xha Gorio ......... do të kisha dhoma të bukura...... (1 pikë) 14..... 12...... biri im i dashur..... do të më lanin faqet me të puthura! Do të banoja në një pallat. Një atë.....

............ 2..................... Dok (1 pikë) 16............................... 17 . Nën pjesët e veçuara shkruaj titullin e veprës nga e cila është shkëputur ajo dhe autorin e saj...... 3......15.................. do flas për sende tjera që kam pa........................... 2..... 1....................................................................................................................... Prej kah fill xen rriba e Verit e m’ Vezuv t’ veshun n’ gjineshtra Kur Kankazit e n’ Shkamb të Doverit Ku rri Albona e pjek gënjeshtra...... fis ma t’ vjetër kund nuk ka se asht ky fis n’ za i Shqiptarit në mes t’ cilit punët e mëdha për Europë xunë t’ enden sparit...................... m’ këto male e karpa tona spari Zeusi njerztë i rysi e me augure te Dodona egërsinë ai ua përmbysi: Këtu edhe sparit Orë e Zana nisën valle me vallëzua e n për vërrije e fusha t’ gjana Xu pegasi me lodrue............ i ashpër pyll hata sa ta mejtoj më kall frikë përsëri! Veçse më e idhtë në qoftë vdekja paksa! Po me tregue ç`të mirë kam gjetë n`atë anë.. se kishe humb unë rrugën e vërtetë Si ish ta them sa kam vështirësi ai i egri pyll..... Po.. 1... Vuk Mandushiq Më të bukur se zana e ka mbushur s’i ka të tetëmbëdhjetat zemrën gjallë ma ka rrëmbyer Princ Jankoja Për ç’ gjë zemrën ty ta ka rrëmbyer? .. Rretho shkronjën para shkurtesës së shkruar drejt nga fjala doktor dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje........................... 3.............................................. Dr Dr......................................... ...... Në mes të shtegëtisë së kësaj jete u gjeta në një pyll krejt errësi....

............... Pranë teje patën qeshur... (1 pikë) 18 ................ 4....................................................................................... që me aq tmer në zemër m`kish trazue Vështrova lart e pash se si në shpinë po vishej krejt nga rrezet e planetit............................................. .......... te ti vdiq ajo pastaj Ti ke parë gjysh –stërgjyshërit e mi...... që në gjithë shtigjet njerëzve u prin.................. Ti Shqipëri............................ . Ty për ditë të pat parë ime nënë Dheu në fund atë e pati ngrënë Numëruar t’i pat syri yt Te ti lindi...................... Begatoje....................................... ata kurrë s’ qenë ndarë............... Nga çka rrotull më i shtrenjti ti më je.................................................Po kur te rranza e kodrës qeshë afrue................... më je motër...................................... më je vëlla. vajto..................................................... Naim Frashëri 17..... merr malin...... ti këtë vend! Epu njerëzve të tij ti mbroth e shend! Hi u bëfshin gjithmon’ armiqtë e tij! I begatë i lulëzuar qoftë ai........ Nëno moj............ Një të ardhme pastë plot lumturi................. 5.......... shpirt – o.............................. Edhe eshtrat tretur ua ke parë ti Nga ti.............................. o imzot............ më ep emërin Shqipëtar” Zemërën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr........ më ep nderë............... (1 pikë) Lexoje poezinë dhe përgjigju pyetjeve... Shqipëri! O mëma ime! Ndonëse jam i mërguar.. atje ku merrte frund ajo luginë........ zemëra s’e ka harruar............................... Dashurinë tënde kurrë........................... patën qarë.......... .......................... Larot t’a përmbysnë djalin Që me Ismail Qemalin Ngriti flamur trimëror.. Atdheu O Atdhe! Më je i dashur sa më s’ ka Më je nënë................... Je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe...... Poezia e mësipërme trajton motivin ............

............... (1 pikë) 20.......... lidhore C................................ atdheun B................ ndjenjën ndaj natyrës Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje.....18. o imzot........................... urdhërore B............ mbiemri më i miri.......................... (1 pikë) 19.. pohore B....................................... sipërore Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje......... Në këtë poezi............................ dëshirore Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje......... ti këtë vend! Epu njerëzve të tij ti mbroth e shend! A........................................... (1 pikë) 21.......................... ............ Në cilën mënyrë gramatikore janë foljet e fjalive të shënuara më poshtë? Begatoje.......... Përcakto epokën letrare (formacionin stilistik) që i takojnë këta shkrimtarë: Marin Barleti Jeronim de Rada Mitrush Kuteli ... dashurinë C.............. ... krahasore C........... (1 pikë) 22.......... Në vargun e katërt të poezisë “ Atdheu”........................ poeti flet për: A................. (1 pikë) 19 ................. Çfarë rime ka përdorur poeti në këtë poezi? ............ është në shkallën: A..

.......... pastaj batalionet dhe tani po plotësohen divizionet dhe regjimentet.............. (1 pikë) 25... tekniku i dritave C..... Vetëm se ata tani.......... mendoni... Unë kam tani një ushtri të tërë të vdekurish..................... Në ç’ shkallë është mbiemri i përdorur në fjalinë: “Ai u zhvillua brenda një kohe tepër të shkurtër......................... kanë secili nga një thes najloni........ te Dukagjinët dhe Kastriotët në veri............ Në ç’ rasë është emri incidentesh në fjalinë: “Në bazën e Vlorës....... (1 pikë) 24.. palatalizim C.. Gjeneralit i ra pija në kokë............................................. (1 pikë) Me kujdes lexo fragmentin nga vepra e Kadaresë “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” dhe përgjigju në pyetjet 27.. (Pjesë nga vepra e I. në vend të uniformës... (1 pikë) 26................ Cilit lloj letrar i takon vepra”Gjenerali i ushtrisë së vdekur”? ........ në principatën e Topiajve................... Thasë të kaltër me dy vija të bardha dhe një shirit të zi....” ...... Një ushtri e tërë e mbështjellë me najlon.... Kush është përgjegjës për hartimin e maketës dhe rregullimin e sheshit (skenës) për pamjen teatrale? A..................... apofoni B...... 28 dhe 29. Kur zanorja a ndërron në e kemi: A............... skenografi B..................................23................ metafoni Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje........................ (1 pikë) 20 ....................... prodhim special “Olympias”........................................... Pastaj u krijuan kompanitë..... rekuiziteri Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. kudo turqit kanë shpërthyer një valë incidentesh” .................. Në fillim ishin ca skuadra..................................... Kadaresë) 27.

.....................................................28........................................................................ Këshilla për shkrimin e esesë: 1........................ Hartoje atë si tërësi që duhet të ketë hyrjen.. Respekto kërkesën për numrin e fjalëve +/................ 3......................... (1 pikë) 30......... ... Pjesa kryesore → Sqaro se çka kritikon poeti në „Poemën e mjerimit”? → Cila është thirrja e poemës dhe me cilat vargje përshkruhet mjerimi dhe revolta kundër gjendjes sociale (konkretizo me shembuj)? → Shpjego arsyet e dominimit të temës së mjerimit................. Lexo me kujdes fragmentin nga vepra „Poema e mjerimit” të Migjenit dhe sqarimet për të shkruar esenë letrare me titullin „Si realizohet portreti i mjerimit në këtë poemë”................. ..................... Janë dhënë dy tema për hartimin e esesë.............................................................. kurse në fjalën e 330–të NDËRPRITET leximi).............. Kij kujdes që në aspektin gjuhësor fjalia të jetë e qartë.. bëje përshkrimin e mjerimit dhe jep si ilustrim vargje nga poema.10% (vlerësohet punimi që ka 225 deri në 330 fjalë.......................................................... nëse eseja ka më pak se 225 fjalë ajo NUK LEXOHET FARE........ Retho numrin para temës të cilën e ke zgjedhur dhe shkruaje esenë që duhet të ketë 250-300 fjalë.... Përfundimi → Përmbylle esenë letrare me shprehjen e mendimeve për platformën letrare të Migjenit dhe prirjet sociale tek autorët e tjerë shqiptarë................... e kuptueshme dhe të mos ketë gabime gjuhësore....................... Me një fjali shkruaj për çka bëhet fjalë në fragmentin e mësipërm të veprës së shkrimtarit tonë të njohur... Kush janë personazhet kryesore të kësaj vepre të Kadaresë? .............. 21 ..................... revoltës............................................ Pjesa hyrëse Përcakto → Cilit drejtim i takon krijimtaria e Migjenit? → Cilës formë letrare i takon „Poema e mjerimit”? → Pse Migjeni me vetëdije përmend vetëm gjendjen e mjeruar? 2........... zhvillimin dhe përfundimin......................................................... ...................... (1 pikë) 29.............................. fatit të njeriut........................... → Analizo gjuhën të cilën poeti përdor në „Poemën e mjerimit”... 1................................................................................................................................................................................................

ku hije njerzish dridhen ndër mure plot danga. ku nuk mrrin zani i lypsis. Foshnj’ e saj nuk qesh. Mjerimi në dritzën e synit te kërthini dridhet posi flaka e mekun qirini nën tavan të tymuem dhe plot merimanga. Mjerimi tërbohet në dashuni epshore. por vetëm lëngon. e keqe. Mjerimi s’ka fat. kapërthehen ndjenjat me fuqi shtazore. or vlla. flamujt e një shprese të shkymë dhe të coptuem me të dalun bese. zhele fund e maje. Mjerimi ka vulën e vet të shëmtueme. kur mbytet vetvetja. mallkon zot e dreq. e kjo prap shtazanë. atij grusht që në gjumë e shtërngon për fytit kur fillojnë kllapitë e etheve prej unit dhe fetyrën e fëmis e mblon hij’e vdekjes. kafshojnë. asht e neveritshme. E mbi ta n’ajri. të lagta lakuriqen mishnat. shërbtorët dhe lypsat që nesër do linden me na i mbushë rrugat. mij. nga Migjeni POEMA E MJERIMIT Kafshatë që s’kapërdihet asht. përpijnë. E mjerimi mirfilli ndien tradhti. gjithmon i pangishëm. profetënt dhe shejtënt në fushqeta të shumngjyrta shkëlqejnë. syt që e shprehin. Por ka vetëm zhele. Dhe aty zajnë fillin të marrët. thithen. si në qesendi. të mbetunat e flliqta rreth e përqark tryezës mbi të cilën hangri darkën një qen e pamshirshëm me bark shekulluer. mbi pecat e mykta. Nëpër skaje t’errta. të ndyta. e turpshme. mallkon barrn e randë. mjerimi. si zhangë. mallkon frytn e vet.Fragmenti i „Poemës së mjerimit”. bashkë me qej. por vetëm mallkon. dhe fashitet etja n’epshin kapërthyes. ku foshnja e smueme qan si shpirt’ i keq tu’ ndukë gjitë e shterruna të së zezës amë. Mjerimi pjek fëmin para se të burrnohet. të verdhë e pisa. të qelbta. mica. don ta msojë t’i iki grushtit q’i kërcnohet. Vall sa i trishtueshëm asht djepi i skamit ku foshnjën përkundin lott edhe të fshamit! Mjerimi rrit fënnin në hijen e shtëpive të nalta. therin qiellën kryqat e minaret e ngurta. kafshatë që të mbetë në fyt edhe të ze trishtimi kur she ftyra të zbeta edhe sy të jeshilta që të shikojnë si hije dhe shtrijnë duert e mpita edhe ashtu të shtrime mbrapa teje mbesin të tanë jetën e vet derisa të vdesin. puthen buzët e ndragta edhe shuhet uja. ku nuk mund t’u prishet qetsia zotnive kur bashkë me zoja flejnë në shtretënt e lumnis. e ama s’e don. buzët që më kot mundohen ta mshefin janë fëmitë e padijes e flitë e përbuzjes. 22 . balli që e ka.

atëherë është normale që të kërkoni një mjet të tillë“. vetëm gjatë këtij viti është shitur në 4000 kopje. „Të jemi të sinqertë. të cilët konstatojnë se programi i tyre është udhëheqës në tregun britanik të prodhimeve të softuerit të shkrimeve. pohojnë krijuesit e programit NewNovelist. e deri te “pjekuria” apo “tregimi i dashurisë”.. Është paraqitur industria globale e shkrimeve në mënyrë që t’ua plotësojë atë dëshirë: në vitin 1970 romansierët Malkolm Bredberi dhe Agnus Vilson kanë themeluar kursin e pas diplomimit të ashtuquajtur kurs i shkrimit kreativ në Universitetin e Anglisë Lindore. koha është para. Përshkruaj çdo qëndrim tëndin për nxitjen kompjuterike të kreativitetit në letërsinë e bukur 2. deri më sot janë shitur më se 100 000 ekzemplarë. Sot më tepër se 80 universitete britanike ofrojnë kurse të tilla. Diapazoni është mjaft i gjerë dhe lëviz nga “aventura e aksionit“. nëntë mundësi për „aspektin epik“ dhe dy për vepra në të cilat vendi kryesor do t’u takonte personazheve letrare. Për 29. Programi i softuerit NewNovelist në të cilin theksi është në strukturën narrative ka dhjetë linja të mundshme të rrëfimit në kategorinë e vet të „fabulës“. e keni kohën. 3. (25 pikë) Lexo me vëmendje fragmentin “Rozi Blo” nga artikulli i shpallur në Financial Times i cili flet për programet e softuerëve të cilët(nuk)nxisin shkrimin kreativ.një stoli e kobshme në vend të buzqeshjes.(. pastaj përvetësimit të të gjitha sekreteve të gjuhës frënge për një javë. “hakmarrja“.) Shoqëria bashkëkohore është e mbushur me produkte që ofrojnë rrugë të shkurtër për gjithçka. Smit. A pajtohesh me qëndrimin e Megi Bodenit? Argumento. Komento qëndrimin e Di Gordonit dhe Xhorxh Grinit dhe krahasoj qëndrimet e tyre. i autores Luiz Dauti. 2. përmes tregimeve “mbinatyrore”.. Prandaj rruga e shkurtër deri te shkrimi i letërsisë së bukur është hap logjik.) Di Gordon në vitin 2004 ka botuar botimin autorial të romanit të parë të saj 23 . Ata ju ofrojnë modelin se si ta lironi kreativitetin tuaj dhe Brenda një afati të shkurtër të shkruani një roman. në një anketë të zhvilluar për shtëpinë britanike të librarisë V.99 sterlina ai program ju premton se do ta ”lirojë kreativitetin e mbyllur i cili ekziston te çdonjëri prej nesh”... siç ka ndodhur. Përkundër rritjes së valës së romaneve që pothuaj nuk vlejnë asgjë. prej mirëkuptimit të teorisë së relativitetit. mund të themi lirisht se jetojmë në botën e shkrimtarëve fillestar ambicioz. Shkruani një vepër. Kështu në vitin 2001. H. (. Këshilla për shkrimin e esesë: 1.. LETËRSIA KOMPJUTERIKE SHKURT DERI TE ROMANI Shkencëtarët kanë zhvilluar shumë programe të softuerit që ju mësojnë se si të shkruani.. si dhe udhëzimin për shkrimin e esesë “Shkurt deri te romani me ndihmë të kompjuterit”. është vërtetuar se 50% e banorëve të Britanisë së Madhe dëshiron të shkruajnë një vepër. dje. deri te arritja e trupit të përkryer. një nga doracakët më të njohur që u kushtohet shkrimtarëve potencial. prej vitit 2001 kur programi është lëshuar në qarkullim. kurse libri “Një roman për një vit”. Një fryt kurse piqet dihet se ku shkon qashtu edhe fëmia në bark të dheut mbaron.

..................................................................................................... Xhorxh Grin ligjëron shkrim kreativ në Universitetin e Lankesterit........................................................... .............................................“Tregu i mishit”.............................................. vërtetë a mundet kompjuteri ta nxisë kreativitetin? Nuk mundet........ .. e pastaj esenë përshkruaje qartë............................................................................. „Kjo nuk do t’ju transformojë në Xheki Kolins............. Ai thotë se 30 vjet ka punuar në romanin e parë të tij “Qeni gjurmues”........................................ Për romanin e dytë........................................................................................................................................................................... të cilin në vitin 2003 e ka botuar shtëpia botuese Bantam.............................................................................. ............. e lëre më në Marsel Prustin“............... programi kompjuterik „askurrë nuk mund t’i simulojë të gjitha ato gjykime dhe shqyrtime që i dallon puna e çdo shkrimtari......................... shton profesoresha Boden............................................................................... një ide e shkëlqyer....................................................................................................................................................................................... (25 pikë) .................................................................... Financial Times) Në fletët e parapara për shkrimin e esesë mund të shkruash planin/konceptin e esesë........... ............. ................. ..................................................................... e kam kuptuar se me atë softuer vetëm po humbisja kohë.......................................................................................... ..............................................................................) (Rozi Blo............................................................................................................................ të paktën qoftë ai edhe mediokritet i konsiderueshëm“...................... Pastaj e ka blerë programin NewNovelist në mënyrë që të fillonte punën në romanin e dytë: „Mendova se kjo është një ide e jashtëzakonshme............................................................ ......................... në të cilin ka përshkruar dy ditë të jetës së një agjencie për punësim.......................................................................................... ..................................................... ............................................................................................................. ...................................................................... kur jam thelluar në shkrim........“ Sidoqoftë.................................................................................................. .................. .................... Sipas fjalëve të saj............................................................................................. .................................................................................................................. “Fajkoi” Grinit i janë nevojitur gjithsej 18 muaj – këtë shpejtësi Grini ia vesh faktit se e ka shfrytëzuar NewNovelistin.............. Megjithatë..... .................................................................................................................. (..................................................................... disa autorë të tjerë ky program i ka nxitur të shkruajnë................................................... ............................................ E pastaj................ profesoreshë e psikologjisë kognitive në Universitetin Saseks................................................. konsideron Megi Boden...................................................... 2 ...........

Është e nevojshme që në vendin e duhur ME KUJDES t’i përshkruajnë përgjigjet e tyre. FLETA PËR PËRGJIGJE Nxënësit bashkë me testin do të fitojnë edhe Fletën për shënimin e përgjigjeve në detyrat me zgjidhje të shumëfishtë.7. 25 .

Shembulli i fletës me shënimin e saktë të përgjigjeve të nxënësve X X X X X X X X X X X X X 26 .

e-mail/Web site. Numri i pjesshëm i pikëve: 1 Tregon kuptim të gabuar OSE jep përgjigje të pamjaftueshme APO përgjigje të pacaktuar. 1 pikë 13. 0 pikë 6. Kur lëkura për ndokënd bëhet pasion. Hulumtimi nevojë e të rinjve në bashkësi dhe 10 punëtori të zhvillimit me të rinj. 1 pikë 10./Kur bërja e gjërave nga lëkura për ndokënd bëhet pasion./Shpjegimi nën numrin 1. njeri profesional i cili lexon një dorëshkrim. në faze e përgatitjes për botim dhe përmirëson gabimet gjuhësore dhe stilistike. E-mail (i-mejll/mejll) 1 pikë 4. E-mail/Web site. B. web site. ZGJIDHJA E TESTIT ME SKEMË PËR VLERËSIM 1. A. A. www. 1. tekst. 1 pikë 14. e-mail. 1 pikë 5. C. 1 pikë 7. Mjedisi/Lidhshmëria/Përcaktimi i kuptimit të fjalëve në bazë të fjalisë ku ndodhet ajo fjalë apo në bazë të një pjese të shkëputur. B. 1 pikë 3. A./ Hulumtimi nevojë e të rinjve në bashkësi. 1 pikë 11. Udhëheqje. Pasthirrma 1 pikë 15. B. 1 pikë 9.8. 1 pikë 27 . Përmes monologut 1 pikë 12. (dhe përgjigje të ngjashme) Numri maksimal i pikëve: 2 Nxënësi e ka shpjeguar domethënien e vetëm një fjale të kërkuar. 1 pikë 2. 1 pikë 8. E-mail/web site./Kur qepja e rrobave nga lëkura për ndokënd bëhet punë e dashur (dhe përgjigje të ngjashme). C. com/web site (veb sajt).

1 pikë 27. C. Bëhet fjalë për ushtrinë e cila erdhi okupatore dhe u kthye e vdekur në najlon.Kuteli-Realizmi 1 pikë 23. Në shkallën sipërore(absolute) 1 pikë 26. Roman (prozë) 1 pikë 28. F. plaka Nicë. A.d.P. “Bagëti e Bujqësia” 5. 1.Barleti-Humanizmi J. 1 pikë. A. N. 1 pikë 24. P.16.Frashëri. “Syrgjyn vdekur” 1 pikë 17. Rimë të puthitur 1 pikë 21. “Ferri” 4. M. 1 pikë 22. prifti. Kemi të bëjmë me trimërinë shqiptare. C. Rasa rrjedhore 1 pikë 25.Njegosh. Noli.Rada-Rilindja M. A. “Lahuta e Malcisë” 2. 1 pikë 28 . 29. 1 pikë 20. Dante. Gjenerali. 1 pikë 19. “Kurora e maleve” 3. Patriotik (atdhetar) 1 pikë 18. Gjergj Fishta.

mbi absurdin e tragjikomedinë e jetës (1 pikë) → tregon se cila është thirrja e poemës (citon vargun gjegjës) dhe jep shembuj vargjesh ku Migjeni tregon mjerimin e shqiptarit të rëndomtë (1 pikë) → tregon për jetën njerëzore dhe atë shqiptare të cilat ndërthuren duke i dhënë krijimtarisë së Migjenit nota të dukshme universaliteti (1 pikë) → perifrazon apo citon nga poema shqetësimin e poetit për mjerimin i cili ka kapluar shqiptarin e asaj kohe (1 pikë) gjithsej 5 pikë Nxënësi kërkesa e tretë → tregon arsyet e dominimit të temës së mjerimit në poemën e jetës reale (1 pikë) → rrëfen për përshkrimin që i bën skamjes dhe protagonistëve të saj Migjeni (1 pikë) → tregon për heronjtë e “Poemës së mjerimit” (1 pikë) gjithsej 3 pikë Nxënësi → → → kërkesa e katërt gjithsej 3 pikë nxënësi tregon edhe për dukuri të tjera me karakter shoqëror në “Poemën e mjerimit”.30. posaçërisht duke u ndalur në përdorimin e dialektit (1 pikë) jep dëshmi bindëse për pikëpamjet letrare të Migjenit vepra e të cilit shënoi kalimin nga letërsia me nota të dukshme romantike në një krijimtari që bën protagonist realitetin me problemet e shumta të tij (1 pikë) 29 . citon vargje me motive në fjalë (1 pikë) tregon për gjuhën e Migjenit në “Poemën e mjerimit”. Skema për vlerësimin e esesë 25 pikë Përmbajtja-14 pikë Nxënësi tregon për: → kërkesa e parë letërsinë shqiptare ndërmjet dy luftërave botërore së cilës i takon krijimtaria e Migjenit(1 pikë) → vendin e “Poemës së mjerimit” në letërsinë e viteve 30 por edhe në letërsinë shqipe në përgjithësi (1 pikë) → poemën si pasqyrë e realitetit të hidhur shqiptar të asaj kohe (1 pikë) gjithsej 3 pikë Nxënësi → → kërkesa e dytë tregon se çka përshkruan poeti në “Poemën e mjerimit” (1 pikë) tregon për burimin e mllefit mbi fatin njerëzor.

harmonia e radhës së fjalëve) me gabime minimale.11 pikë Leksiku  Origjinaliteti Drejtshkrimi  respektimi Lidhshmëria  lidhja e mirë Struktura ndërtimore e tekstit  përshtatja e (interpreton me fjalë të veta . zbatimi i dijes për ndryshimet fonetike.pjesën Kryesore përmbajtësore dhe. 2 pikë → respektimi i normës së drejtshkrimit (shkrimi i drejtë i shkronjës së madhe. përfundimi i mendimeve në fjali. renditja e drejtë e pjesëve të fjalisë. structures së tij logjike (qartë ndan hyrjen.Struktura gjuhësore dhe ndërtimore e tekstit . me gabime minimale 3 pikë i normës gramatikore (përdorimi i drejtë i rasave. brenda pjesës kryesore ndan pasuset) 2 pikë 30 .hartimi nuk bazohet vetëm në tregimin me fjalë të veta dhe përsëritjen e formulimeve të dhëna por jep edhe shembuj konkret). zbatimi i përpiktë i të folmeve dialektore dhe gjuhës së standardizuar) 2 pikë gjithsej 4 pikë dhe në nivel e pasuseve të tekstit 2 pikë organizimit të Përgjithshëm dhe strukturës ndërtimore të tekstit. pasuria e gjuhës. foljes pavetore duhet. përfundimin. figuracioni shprehja e qartë dhe e saktë. përdorimi i drejtë i shenjave të pikësimit.

) 1 pikë gjithsej 2 pikë Lidhshmëria - lidhja e mirë në nivel të tekstit me palidhshmëri të përkohshme në shkallë të paragrafëve 1 pikë Struktura ndërtimore e tekstit - bën ndarjen e qartë të hyrjes.. dykuptimësia. ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. përdorimi i shenjave të pikësimit dhe drejtshkrimit... shtjellimit dhe përfundimit.) 1 pikë .. të konstruksionit lidhur me. përdorimi i kufizuar i fjalëve me gabime të shpeshta 1 pikë 31 . si për të .Leksiku - përdorimi gjegjës i fjalëve. numri i vogël i gabimeve 2 pikë Drejtshkrimi - respektimi i normës gramatikore me gabime të vogla (p. shprehjet dhe frazat standarde.respektimi i normës drejtshkrimore me gabime të vogla (p.sh.sh. por nuk ndan paragrafët brenda shtjellimit. shkrimi i gabuar i fjalëve të huaja. përdorimi i parafjalës për dhe sepse. 1 pikë - përsëritja e fjalëve dhe shprehjeve. riprodhimi.

gjithsej 3 pikë kërkesa e parë kërkesa e dytë kërkesa e tretë 32 . (1 pikë) Nxënësi krahason qëndrimin e zonjës Di Gordon dhe zotëri Xhorxh Grinit: → Di Gordon dhe Xhorxh Grin janë dy njerëz të cilët i hetojnë për-parësitë dhe mundësitë e kompjuterit. 2 mundës të ndërtimit të personazheve. (1 pikë) → Xhorxh Grin kupton përparësitë e shfrytëzimit të programit të softuerit dhe e zbaton në shkrim të romanit të dytë (1 pikë). 9 mundësi të zhvillimit të veprimit epik. 10 mundësi të rrëfimit. Xhorxh Grini ka kaluar shumë më pak kohë duke shkruar romanin e dytë. dhe përshkruan programin e softuerit NewNovelist (1 pikë + 1 pikë për shpjegim të plotë – p.Skema për vlerësimin e esesë 2. gjithsej 8 pikë Nxënësi: → paraqet pajtimin ose mospajtimin e tij me profesoreshën Megi Boden(1 pikë) dhe me argumente e shpjegon qëndrimin e tij (1 pikë + 1 pikë për sqarim më të plotë). kurse shpejtësinë e krijimit të tij ia vesh programit të softuerit. por është e zhgënjyer sepse e kupton se humb kohë.sh. të temës së mundshme) gjithsej 3 pikë Nxënësi komenton qëndrimin e zonjës Di Gordon dhe zotëri Xhorxh Grinit: → Di Gordon ka tentuar të zbatojë përparësitë e kompjuterit në shkrimin kreativ dhe vendos të shfrytëzojë programin e softuerit (1 pikë). për shkrimin e të cilit ka shfrytëzuar NewwNovelist dhe mendon se ky program i ka ndihmuar në zhvillimin e kreativitetit (1 pikë). 25 pikë Përmbajtja – 14 pikë Nxënësi: → në hyrje flet për shkrimin kreativ/letërsinë e bukur/teknologjinë Bashkëkohore (1 pikë). por ndodhi e kundërta nga ajo që priste (1 pikë). teknologjisë dhe programeve të softuerit (1 pikë) dhe vendosin t’i zbatojnë (1 pikë). → Di Gordon konsideronte se ajo është një ide e shkëlqyer dhe që kompjuteri do t’i bënte të gjitha gjërat në vend të saj.

duke pasur për bazë zhvillimin logjik të tyre.sh. por duke qartësuar edhe ndarjen midis pjesëve: hyrjes.. figuracioni. përdorimi i parafjalës për dhe sepse. 2 pikë gjithsej 4 pikë - përdorimi gjegjës i fjalëve. riprodhimi.sh.. 1 pikë 33 . por nuk ndan paragrafët brenda shtjellimit. shkrimi i gabuar i fjalëve të huaja.. pasuria e gjuhës. përdorimi i shenjave të pikësimit dhe drejtshkrimit.) 1 pikë . përmbajtjes dhe përfundimit.Struktura gjuhësore dhe ndërtimore e tekstit . shprehja e qartë dhe e saktë. 2 pikë i normës drejtshkrimore (shkrimi i drejtë i shkronjës së madhe. përfundimi i drejtë i mendimeve në fjali. ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. të konstruksionit lidhur me. shtjellimit dhe përfundimit. me gabime minimale 2 pikë  respektimi paragraf-ëve të esesë 2 pikë pjesëve të esesë.respektimi i normës drejtshkrimore me gabime të vogla (p. si për të .11 pikë Leksiku  Vlerësohet origjinaliteti i shprehjes gjatë hartimit të esesë. me gabime minimale. numri i vogël i gabimeve 2 pikë - respektimi i normës gramatikore me gabime të vogla (p. radhitja e saktë e fjalëve në fjali. shprehjet dhe frazat standarde.) 1 pikë gjithsej 2 pikë - lidhja e mirë në nivel të tekstit me palidhshmëri të përkohshme në shkallë të paragrafëve 1 pikë - bën ndarjen e qartë të hyrjes.. 3 pikë Drejtshkrimi  Vlerësohet Lidhshmëria  lidhja logjike e Struktura ndërtimore e tekstit  lidhja midis respektimi i normave gramatikore. Përdorimi me vend i shenjave të pikësimit.

NUK LEXOHET FARE. kurse në 330 fjalë ndërpritet leximi). dykuptimësia. Pjesa I e provimit-numri i pikëve: 30 (60 %) Pjesa II e provimit-shkrimi i esesë-numri i pikëve: 25 (40 %) Numri i përgjithshëm i pikëve në test: 55 (100 %) 34 .  Për dorëshkrimin që lexohet vështirë merret 1 pikë. përdorimi i kufizuar i fjalëve me gabime të shpeshta 1 pikë VËREJTJE: Drejtshkrimi Lidhshmëria Struktura ndërtimore e tekstit  Me 0 (zero) pikë vlerësohet punimi i parregullt.  Duhet respektuar kërkesën për numrin e fjalëve ±10% (vlerësohet hartimi i cili ka prej 225 deri në 330 fjalë: nëse eseja ka më pak se 225 fjalë.Leksiku - përsëritja e fjalëve dhe shprehjeve. i palexueshëm dhe ai që nuk ka shembuj të kërkuar leksikorë qoftë në përmbajtje apo në gjuhë.

Gjergj Zheji. Gjuha shqipe për klasën e parë të gjimnazit të përgjithshëm. 2001 Bahri Beci “Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë”. Gjergj Zheji. Agim Vinca “Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980)”. Prishtinë.Voren “Teoria e letërsisë”. për klasën e parë të gjimnazit të përgjithshëm. “Bukuria e gjuhës”. 1989 Prof. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. 1991 Ibrahim Rugova “Strategjia e kuptimit”. 2003 Grup autorësh “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit”. 1990 Rexhep Qosja “Histori e letërsisë shqipe”(Romantizmi I. dr. As. 1986 Milivoje Sollar “Teoria e letërsisë”. Podgoricë 2008 Prof. “Bukuria e gjuhës”. Dr. Dr. 2003 35 . Rilindja. Natasha Xhafka “Komenti letrar” (në ndihmë të mësuesve). 1982 Stefan Çapaliku “Letërsia e interpretuar”. Prof. Gjuha shqipe për klasën e dytë të gjimnazit të përgjithshëm. Prishtinë 1997 Grup autorësh “Studio gjithçka. Natasha Xhafka “Fjalor enciklopedik letrar”. Rilindja. 1998 Prof. Podgoricë 2009 Historia e letërsisë shqipe. Tiranë. Prishtinë. 1978 R. 1988 Rexhep Ismajli “Gjuhë dhe etni”. As. Podgoricë 2007 Prof. II. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. Tiranë. dr. Prishtinë. Gjuha shqipe për klasën e tretë të gjimnazit të përgjithshëm. dr. 1998 Isuf Zeneli. dr. Prishtinë.9. “Bukuria e gjuhës”. Tiranë. Rami Memushaj. 1989 Dr. Prof. 1998 Sabri Hamiti “Vetëdija letrare”. Podgoricë 2007 Prof. 1998 Bardhyl Musai “Metodologji e mësimdhënies”. Bazat e standardizimit dhe vlerësimit në arsim. Rilindja. Rami Memushaj. Prishtinë. Rami Memushaj. III). shkolla dhe shoqëria”. Tiranë. LITERATURA Prof. Rilindja. Tiranë. Rilindja . Prishtinë. arsyes vendin e parë”. Prishtinë. Tiranë. Prishtinë. Ardian Marashi. Prishtinë. Rilindja. Rilindja. Prishtinë 1980 Anton Berisha “Shumësia kuptimore”. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. 2004 Grup autorësh “Mësuesi. 1984. Velek/ O. “Letërsia 1”. Tiranë. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. Prishtinë. 1985 Bajram Krasniqi “Kode të ligjërimit letrar” Rilindja.

MASA E VËRTETË E NJOHURIVE Vako Gjuroviq p.iccg.co.n.me .. www.edu. 81 000 Podgoricë ic@iccg.me.

Haxhi Shabani.Katalogun e provimit e përgatiten: Hava Pereziqi. SHMP „V. Anton Gojçaj.Bashkimi” Ulqin Mr. Gjimnazi „25 Maji” Tuz Mr. Enti për Shkollim . Gjimnazi „Drita” Ulqin Sehad Lulanaj. Qendra e Provimeve. Podgoricë Recensent: Mr. Gjimnazi „25 Maji” Tuz Luigj Berisha. Rrok Gjolaj.

......25 8....................................................... Llojet e detyrave/pyetjeve ...............................................................................................................PËRMBAJTJA 1............2..... Të shprehurit me shkrim ..............................................35 ...........................................................2..............7 5............1........1........................................... Qëllimet e përgjithshme ................................................................................................ Hyrje....................................................................................... Gjuhë ..........................7 4................. Të lexuarit dhe të kuptuarit e tekstit funksional ................................. Programi i provimit .... Literatura ............................ Letërsi ............3........................................................................................................... Rregullat ...........11 5... Zgjidhja e testit me skemë për vlerësim .................. Fleta për përgjigje .........5 3..................................5..........................4 2........................................................................................................................................... Shembulli i testit ..9 5........................................................................................................................................................9 5................7 4.........................................9 5......................................... Veprat letrare të obliguara ....................................................... Struktura dhe vlerësimi i provimit ..12 7........................................................................ Skema e provimit ...................4.....................................6 4................................9 5..................................................................................................11 6........27 9........

kurse me formën e qëllimeve të provimit saktësisht është thënë përmbajtja e lëndës që i nënshtrohet provimit. Kontrollohen njohuritë. 11. 2007 dhe 45/10 e 04. 08. 2010). 64/02 e 28. Në katalogun e provimit janë cekur qëllimet e përgjithshme të provimit. kurse për përgatitje të materialit të provimit dhe zbatimin e procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar Qendra e Provimeve. 08. që duhet t’i dinë nxënësit në fund të vitit të katërt të gjimnazit. Katalogu i provimit u kushtohet nxënësve dhe mësimdhënësve. 49/07 e 10. Në të ndodhet edhe shembulli i testit me skemë për vlerësim.  . HYRJE Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi fillon të futet në vitin shkollor 2010/2011 dhe paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të arritjeve shkollore të nxënësve në fund të arsimimit katërvjeçar në gjimnaz. (“Fleta zyrtare e RMZ”. 2002.1. Provimi i Maturës Shtetërore jepet në mënyrë eksterne (neni 38). Në bazë të Ligjit për gjimnazin. nr. është përshkruar struktura e provimit. aftësitë dhe shkathtësitë të cilat bazohen në pjesët kryesore të Programit të lëndës.

→ shikimi i detyrave të provimit para kohës së lejuar. Materiali i provimit do të paketohet në qese të veçanta dhe të sigurta. ku do të organizohet vlerësimi i tyre. → dëmtimi i shifrës në librezën e testimit.goma dhe lapsi kimik/stilolapsi. 5 . → pengimi i nxënësve të tjerë. Mjetet e lejuara: lapsi i thjeshtë. → mosrespektimi i sinjalit për përfundimin e provimit. Pas provimit. RREGULLAT Provimi nga Gjuha shqipe dhe letërsia do të mbahet në kushte të njëjta dhe në mënyrë të njëjtë për të gjithë nxënësit e vitit të katërt të gjimnazit. testet do të paketohen dhe do të kthehen në Qendrën e Provimeve. → përshkrimi nga nxënësi tjetër → shfrytëzimi i mjeteve të palejuara dhe telefonit celular. të cilat do të hapen para nxënësve menjëherë para fillimit të provimit. Në provim nuk lejohet: → prezantimi i rrejshëm. Punimi i nxënësit duhet të jetë i shkruar me laps kimik/stilolaps.2.

3. QËLLIMET E PËRGJITHSHME Pas përfundimit të vitit të katërt të gjimnazit. t’i shpjegojë dhe t’i argumentojë pohimet e veta → të dijë ta shkruajë esenë (në mënyrë analitike .interpretuese ) 6 . nxënësi duhet: → ta njohë normën gjuhësore dhe normën drejtshkrimore dhe t’i zbatojë ato me përpikëri → ta kuptojë: përmbajtjen dhe rëndësinë e tekstit letrar dhe përmbajtjen dhe qëllimin e tekstit joletrar → ta vlerësojë i pavarur tekstin.

07% 10 0 3 2 100 2 5 4.m.3187 + 0. sh.1. Rezultati i nxënësit/ e nxënëses në test do të caktohet si në vijim: numri i pikëve të fituara nga zgjidhja e pjesës së parë të provimit.th. në rezultatin e përgjithshëm. Llojet e detyrave/pyetjeve  detyrat/pyetjet e tipit të mbyllur → detyrat/pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë (janë ofruar tri apo katër përgjigje prej të cilave një është e saktë. janë ofruar pesë ose gjashtë përgjigje prej të cilave dy ose tri janë të sakta) → detyrat/pyetjet e zgjedhjes alternative (pyetjet PO-JO apo E SAKTË-E PASAKTË) → detyrat/pyetjet që bashkohen (fjalët janë të grupuara në dy kolona dhe duhet të bashkohen drejt) 7 .5107 .192 = 0. merr pjesë me 60%. Suksesi i arritur do të shprehet me përqindje. STRUKTURA DHE VLERËSIMI I PROVIMIT 4. d. 51. rezultati i tij përfundimtar llogaritet si në vazhdim: 60 1 7  0 12 ⋅ + ⋅ = 0.4. i rrumbullakuar në dy dhjetëshe.2. P. Skema e provimit (provimi zgjat 180 minuta dhe punohet pa pushim) Pjesa e parë e provimit 60 minuta detyrat/pyetjet nga gjuha dhe letërsia Pjesa e dytë e provimit 120 minuta shkrimi i esesë (250 deri në 300 fjalë) Përmes detyrave/pyetjeve në pjesën e parë të provimit nxënësi duhet të tregojë se → e kupton përmbajtjen dhe qëllimin e tekstit letrar/përmbajtjen dhe rëndësinë e tekstit jo letrar → i njeh dhe i shfrytëzon shprehjet historiko-letrare dhe shprehjet teorike-letrare → di ta analizojë tekstin (pjesën apo fjalinë) → di t’i zbatojë drejt rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore Me shkrimin e esesë nxënësi duhet të tregojë se → e kupton temën → di që në bazë të udhëzimeve hartimin ta shkruajë qartë dhe rrjedhshëm → di t’i shpjegojë përjetimet e veta → di t’i argumentojë pohimet e veta → di t’i përdorë shprehjet përkatëse → di t’i zbatojë drejt rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore Pjesa e parë e provimit merr pjesë në vlerësim deri në 60% Pjesa e dytë e provimit (shkrimi i esesë) merr pjesë në vlerësim deri në 40%. nëse nxënësi me zgjidhjen e detyrave të pjesës së parë të provimit fiton 17 nga 32 pikë të mundshme ose 12 nga 25 pikë të mundshme në hartimin e esesë. kurse pikët e fituara nga shkrimi i esesë marrin pjesë me 40%.

fjalinë apo shpjeguar diçka në dy-tri fjali) → detyrat/pyetjet e përgjigjes së gjatë (hartimi i esesë. sintagmën. detyrat/pyetjet e tipit të hapur → detyrat/pyetjet e përgjigjes së shkurtër (duhet shkruar fjalën. shkrimi i tekstit funksional) Llojet e detyrave Detyrat e tipit të mbyllur Detyrat e tipit të hapur Gjithsej Gjuhë  – 10  – 10 8 – 20 Letërsi 3–7 6 – 11 9 – 18 Të shprehurit me shkrim – 1–2 1–2 Gjithsej 7 – 17 11 – 23 18 – 40 8 .

fletë. reklama.1. jetëshkrimi. zgjedhimet → t’i përdorë drejt pjesët e pandryshueshme të ligjëratës. reportazhi. veçoritë dhe karakteristikat 1.falënderimi. komenti. letra publike. theksin e fjalës → leksikologjinë e gjuhës shqipe. drejtshqiptimin 7. kërkesa. teksti shkencor. pjesëzën → ta njohë drejtshkrimin e gjuhës shqipe → përdorimin e shkronjës së madhe në shkrim → t’i shkruajë shkurtesat → t’i ndajë drejt fjalët në shkrim → t’i njohë dhe t’i zbatojë rregullat e shenjave të pikësimit . veçoritë dhe karakteristikat e tyre nga gjuha standarde → të njohë shtresat e gjuhës (zhargonet dhe sociolektet. prozodinë 8. fonologjinë 3. PROGRAMI I PROVIMIT A Pjesa e parë e provimit Nxënësi duhet të tregojë që di t’i zbatojë drejt rregullat gramatikore dhe drejtshkrimore si dhe që e kupton tekstin funksional dhe tekstin letrar duke u përgjigjur në pyetjet lidhur me tekstin e lexuar siç është: ftesa zyrtare. 5. lajmi/raporti. përdorimin dhe kuptimin e tyre) → ndikimin e gjuhëve të huaja mbi gjuhën shqipe → fonetikën e gjuhës shqipe. temën. të gjejë dhe të shpjegojë të dhënat dhe lidhshmërinë e tyre → që të njohë dhe të formulojë temën dhe motivet e tekstit. vetat. krijimi popullor. artikulli shkencor. të sqarojë domethënien e fjalëve të cituara nga teksti. rrokjen 5. kujt i është kushtuar teksti. ndryshimet fonetike 2. eseja. ndarjen e tingujve 4.2. GJUHË Nxënësi duhet të dijë → të bëjë klasifikimin gjenetik të gjuhëve dhe gjuhës shqipe në kuadër të familjes së gjuhëve indoevropiane → zhvillimin historik të gjuhës shqipe në periudha të ndryshme → historinë e zhvillimit të gjuhës standarde dhe alfabetet e saj → dialektet e gjuhës shqipe. veçoritë dhe karakteristikat → llojet e fjalëve dhe veçoritë gramatikore të sintaksës → ndryshimin e fjalëve (lakimin. portreti. ankesa. drejtshkrimin 6. teksti dhe fragmenti letrar. intervista. lidhëzën. 5. veçoritë dhe karakteristikat → morfologjinë e gjuhës shqipe.5. TË LEXUARIT DHE TË KUPTUARIT E TEKSTIT FUNKSIONAL Nxënësi duhet të dijë  që në shembullin e tekstit të dhënë të caktojë: autorin. parafjalën. zgjedhimin) → ta përdorë drejt sistemin e rasave në të folur dhe në të shkruar → foljen: kohët. 9 . mënyrat.

) → ta ketë parasysh kuptueshmërinë. letrën jozyrtare. emrin dhe mbiemrin e të adresuarit. subjekti lirik. lidhshmërinë dhe formësimin e tekstit. tekstin didaskalik.. metaforën. sistemin e personazheve (personazhin kryesor.. kërkesën. njësinë e veprimit të dramës dhe etapat e zhvillimit të ngjarjes. epiforën. shkrimin e emërtimeve të vendeve. dialogun. ta përshkruaj personazhin nga vepra (portretin e jashtëm dhe të brendshëm. ta kuptojë nocionin e motivimit në ndërtimin e personazhit letrar.. tregimi. → t’i njohë elementet e vargëzimit (trokeun. epikën. himni) → ta njohë natyrën e prozës (llojet: skica. novela. margjinat. erotik. heksametrin) → ta njohë natyrën e poezisë (sipas motiveve: atdhetar. filozofik. urimin. shpalljen. eufemizmin. gjinitë letrare (lirikën. → t’i dallojë nocionet: autori. epitetin. narratori. esenë. ta shpjegojë rëndësinë e fjalëve të cituara nga teksti → t’i vërejë vetitë e hapësirës poetike (fiktive) dhe kohës e mënyrës në të cilën paraqiten ato. ankesën. simbolin. daktilin) cezurën. episodi dramatik. Nxënësi të respektojë: udhëzimet për shkrim të tekstit. motivimin social dhe psikologjik. jambin. → ta njohë antidramën dhe gjuhën e saj skenike B Pjesa e dytë e provimit-kultura e gjuhës në praktikë Nxënësi duhet të dijë të shkruajë: fletëfalënderimin. → normën drejtshkrimore dhe gramatikore  10 . → t’i njohë dhe t’i formulojë temën dhe motivet e tekstit. pasuset. asindetin. përpunimin. si t’u drejtohet personave. alegorinë. ta kuptojë nocionin → t’i veçojë figurat stilistike në tekst (krahasimin. → që t’i njohë periudhat letrare nga antika deri te letërsia bashkëkohore (përfaqësuesit kryesorë dhe veçoritë stilistike).) → t’i njohë dhe t’i dallojë nocionet: përmbajtja.. soneti. përfundimin. letrën zyrtare. adresave. elegjia. ironinë) dhe ta shpjegojë përdorimin e tyre. personazhin episodik) → t’i dallojë termet personazhi dhe personaliteti. refrenin. datave. fabula. → t’i njohë dhe t’i kuptojë karakteristikat e këngës epike dhe të epit (dhjetërrokëshin. anaforën.3. polisindetin. dramatikën) dhe llojet e letërsisë. formën e tekstit dhe parimet e formulimit (hyrjen. lajmin. romani) → ta njohë natyrën e tekstit dramatik. përshkrues dhe sipas llojit: vargu i lire. shoqëror. syzheu. rimën. LETËRSI Nxënësi duhet të dijë → në një tekst të dhënë t’i dallojë llojet. metoniminë. monologun. të bëjë dallimin e veçorive stilistike të periudhave letrare. personazhin dytësor. hiperbolën.5. digresioni.

TË SHKRUARIT E ESESË (NË MËNYRË ANALITIKE . Shekspiri: „Hamleti” Gj. Flober: „Zonja Bovari” (fragment) Lasgush Poradeci: „Vdekja e Nositit” Faik Konica: „Doktor gjilpëra” N.  të dallojë dhe të zbatojë stilet e ndryshme funksionale në shkrimin e lajmit.  të zbatojë normën drejtshkrimore dhe gramatikore të gjuhës shqipe.  të zbatojë normën drejtshkrimore dhe gramatikore të gjuhës shqipe.4. letrës zyrtare e jozyrtare. pasuset) dhe mendimet e veta t’i argumentojë me argumente të vlefshme.Pashku: „Sinkopa” II III IV 11 . Barleti: „Historia e Skënderbeut” (fragment) A.Mjeda: „Liria” Ali Podrimja: „Drejtpeshimi” A. TË SHPREHURIT ME SHKRIM TË SHKRUARIT E TEKSTIT FUNKSIONAL Nxënësi duhet që  të shkruajë rezymenë. Kongoli: „Ëndrra e Damokleut” (fragment) A. Balzak: „Xha Gorio” Heminguej: „Plaku dhe deti” J. de Rada: „Këngët e Milosaos” (fragment) N. përfundimin. Njegosh: „Kurora e maleve” (fragment) Sharl Bodleri: „Albatrosi” Gëte: „Vuajtjet e djaloshit Verter” G. shpalljes. urimit.  duke shfrytëzuar njohuritë nga teoria e letërsisë të japë mendimin për tekstet e lexuara letrare. Pushkini: „Eugjen Onjegini” (fragment) O. P. Frashëri: „Bagëti e Bujqësia” P. përmbajtjen. D. Fishta: „Lahuta e Malcisë” I. VEPRAT LETRARE TË OBLIGUARA I Epi i Gilgameshit (fragment) Sofokliu: „Antigona” Dante: „Ferri” (fragment) Servantesi: „Don Kishoti” (fragment) M. S.5. Markes: „Kolonelit s’ ka kush t’i shkruajë” (fragment) U. të mbajë shënime dhe të diskutojë për veprën e lexuar.INTERPRETUESE)) Nxënësi duhet që  të shkruajë vetë esenë (ndërtimin e tekstit hyrjen.5. konkursit. ankesës. kërkesës. Kamy: „I huaji” (fragment) G. Kadare: „Gjenerali i ushtrisë së vdekur” F. 5.

Programi zbatohet me mbështetjen e: mailto:edu. Nikshiq.ulqin@cg.com përmes E-mail/it: sandra.com në adresë: Bratstvo . Puna me grupe 5. Puna praktike (hulumtimi nevojë e të rinjve në bashkësi dhe 10 punëtori të zhvillimit me të rinj) Të gjitha informatat e nevojshme për kursin dhe formularët për paraqitje mund t’i fitoni.smolovic’forum-mne. Avancimi i shkathtësive komunikuese në kontekst të punës me individë 6.forum-mne.jedinstvo 4: 81000 Podgorica: 020/602-710 Afati i fundit për dërgimin/paraqitjen e fletëparaqitjes është 20 shtatori. 2. Ju ftojnë që të paraqiteni në kursin universitar: “LIDERIZMI DHE PUNA RINORE NË BASHKËSI” Programi përbëhet nga 7 blloqe të ligjëratave (21 ECTS) dhe punës praktike (9 ECTS). Të gjithë kandidatët/et do të lajmërohen për rezultatet e përzgjedhjes. Universiteti i Malit të Zi. Forumi MNE dhe Fakulteti Filozofik. Hyrje në punën rinore në bashkësi dhe zhvillimi personal 2. Menaxhmenti projektues në punën rinore në bashkësi. Puna në konflikte dhe pranimi i dallimeve 7. deri në orën 17. politika rinore 8. Fletëparaqitjet e dërguara me vonesë nuk do të merren parasysh. kurse të plotësuarit dorëzoni në: web site/n e Forumit MNE: www.yu 12 .6. Hulumtimi në punën rinore në bashkësi 4. SHEMBULLI I TESTIT Lexo tekstin dhe pastaj zhvillo detyrat 1. 3. 1. 4 dhe 5. Periudha e jetës së adoleshencës 3.

............... C.................. D.... Rrethoje shkronjën para pohimit të saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje..... liderizmi ..................................... Që të informojë opinionin për projektin e rifilluar „Liderizmi dhe puna rinore në bashkësi“..................... (1 pikë) 2................. (1 pikë) 5. kurse të plotësuarit mund t’i dorëzoni në e-mail: mailto: edu.... Udhëzim për opinionin për punën e Forumit MNE.... (1 pikë) 3.... Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje............................. të Fakultetit Filozofik në Nikshiq dhe Universitetin e Malit të Zi... Cili është qëllimi i këtij teksti? A.......ulqin@cg................................. (1 pikë) 4........... Për fjalët e prejardhjes së huaj shkruaj nga një domethënie në gjuhën shqipe................... B...................... Instruksion për të punësuarit në Universitetin e Malit të Zi për shtatë blloqet e reja të ligjëratave dhe punën praktike... (Transkriptoji ato).................... Që të ftojë të interesuarit që të paraqiten në kursin e universitetit „Liderizmi dhe puna rinore në bashkësi“............................. .......................................... konteksti ......................................................... B.............. Formularët e paraqitjes mund t’i fitoni.... A.. Kandidatët që do të pranohen do të lajmërohen për rezultatet e përzgjedhjes..................... Çka përfshin puna praktike në kuadër të „Liderizmit dhe punës rinore në bashkësi“? .......... Fjalët me prejardhje të huaj në tekstin që ke lexuar më sipër shkruaji në pajtim me fonetikën e gjuhës shqipe..........................yu C..................................................... (2 pikë) 13 ........................................................ Programi përfshin pjesën teorike dhe punën praktike........................1.

Lexo tekstin 1 dhe tekstin 2 e pastaj zhvillo detyrat 6, 7 dhe 8. Teksti 1

Lektor,

njeri profesional i cili lexon një dorëshkrim, tekst, në fazën e përgatitjes për botim dhe përmirëson gabimet gjuhësore dhe stilistike. 2. mësimdhënës në universitet apo ndonjë institucion të ngjashëm i cili mban ushtrime zakonisht për një gjuhë të huaj; titulli (shkencor) i atij mësimdhënësi. 3. religj. në kishën e krishterë grada e ultë e klerikëve.
Teksti 2

~ i m. (lat. Lector-lexues, sipas legere lexoj), 1.

Alan Xh. Rou

Zbuloni potencialet tuaja të reja dhe të tjerëve
CLIO Gospodar Jovanova 44 Beograd për botuesin Zoran Hamoviq recensente Mr. Svetllana Joviçiq lektore Sonja Shoq korrektore Ollga Kurjak-Paviqeviq Lubica Narançiq disenjator i librit Dragan Atanasoviq zgjidhja grafike e ballinave Svetllana Voliq redaktor teknik Darko Staniçiq botues Grafolik Beograd info@clio.co.yu www.clio.co.yu

Inteligjenca kreative

1

6. Teksti 1 është përcaktues nga: A. B. C. D. fjalori i sinonimeve fjalori frazeologjik fjalori i fjalëve të huaja fjalori i zhargoneve
(1 pikë)

Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje.

7. Teksti 2 është: A. B. C. D. impresumi i librit “Inteligjenca kreative” përcaktuesi i katalogut të librit “Inteligjenca kreative” ballina e librit ”Inteligjenca kreative” përmbajtja e librit ”Inteligjenca kreative”

Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje.

Impresumi (lat. Impressum – shtypur), të dhënat e detyrueshme me ligj për botuesin dhe bashkëpunëtorët që marrin pjesë në hartimin e një libri, për shtëpinë botuese...
(1 pikë)

8. Nga teksti 1 përshkruaj domethënien që i përgjigjet kuptimit të fjalës lektor nga teksti 2.
.................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................

(1 pikë)

9.

KUR LËKURA FUTET NËN LËKURË

Shpjego kuptimin e frazeologjisë nga titulli i dhënë gazetaresk.
.................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................

(1 pikë)

10.

Krujë o qytet i bekuar prite, prite Skënderbenë, po vjen si pëllumb i shkruar të shpëtojë mëmëdhenë.

Në katër vargjet e veçuara të “Historisë së Skënderbeut” Naimi në dy prej tyre përdor figurën stilistike të: A. simbolit B. anaforës C. epitetit
Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. (1 pikë)

15

Lexo tekstin në vijim dhe përgjigju pyetjeve 11, 12, 13 dhe 14. Ah, po të isha i pasur, po ta kisha ruajtur pasurinë time e të mos ua kisha dhënë, ato do të ishin këtu, do të më lanin faqet me të puthura! Do të banoja në një pallat, do të kisha dhoma të bukura, shërbëtorë, zjarr për t’u ngrohur dhe ato do të ishin këtu, me lot nëpër faqe, me gjithë burrat dhe fëmijët e tyre. Do t’i kisha të gjitha. Kurse tani s’kam asgjë! Paraja të jep gjithçka, edhe vajzat! Oh! Ku janë paratë e mia? Sikur të kisha thesare për të lënë, ato do të më rrinin te koka, s’do të dinin ç’të më bënin më parë, do t’u dëgjoja zënë, do t’i shikoja. Ah, biri im i dashur, djali im i vetëm, më mirë që mbeta i braktisur dhe në mjerim! Të paktën, kur e duan fatzinë, ai është i sigurt që e duan me gjithë shpirt. Jo, desha desha të isha i pasur; do t’i kisha parë! Për besë kushedi? Ato të dyja kanë zemër prej guri. Kaq e madhe ishte dashuria ime për to, sa që s’mbetej vend për dashurinë e tyre ndaj meje. Një atë, duhet të jetë gjithmonë i pasur, duhet t’i mbajë prej freri fëmijët e tij, si kuajt e hasdisur. Kurse unë rrija në gjunjë përpara tyre. Fatzezat! Po e kurorëzojnë denjësisht sjelljen që kanë treguar ndaj meje këto dhjetë vjetët e fundit.
Vdekja e Gorios (Fragment nga romani Xha Gorio - Honore de Balzak)

11.

Mendimet e tij në këtë fragment, personazhi Xha Gorio i shfaq përmes:

...........................................................................................................................................

(1 pikë)

12.

Ne këtë fragment përmes personazhit të Xha Gorios, autori shfaq ndjenjën e: A. qetësisë së tij B. dëshprimit të tij C. pashpirtësisë së tij

Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. (1 pikë)

13. Në këtë fragment, tema kryesore është: A. shkatërrimi i familjes B. ngjarjet historike në Francë C. tjetërsimi i njeriut
Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. (1 pikë)

14. Në fragmentin e mësipërm disa herë janë përdorur fjalët oh dhe ah. Çfarë fjalësh janë ato sipas kategorisë leksiko-gramatikore?

...........................................................................................................................................

(1 pikë)

16

........... 17 . Në mes të shtegëtisë së kësaj jete u gjeta në një pyll krejt errësi.................. fis ma t’ vjetër kund nuk ka se asht ky fis n’ za i Shqiptarit në mes t’ cilit punët e mëdha për Europë xunë t’ enden sparit..................................... i ashpër pyll hata sa ta mejtoj më kall frikë përsëri! Veçse më e idhtë në qoftë vdekja paksa! Po me tregue ç`të mirë kam gjetë n`atë anë............................................... 2................................... Po. 1....15..................................... Nën pjesët e veçuara shkruaj titullin e veprës nga e cila është shkëputur ajo dhe autorin e saj............ Dok (1 pikë) 16................... Prej kah fill xen rriba e Verit e m’ Vezuv t’ veshun n’ gjineshtra Kur Kankazit e n’ Shkamb të Doverit Ku rri Albona e pjek gënjeshtra. do flas për sende tjera që kam pa........ Vuk Mandushiq Më të bukur se zana e ka mbushur s’i ka të tetëmbëdhjetat zemrën gjallë ma ka rrëmbyer Princ Jankoja Për ç’ gjë zemrën ty ta ka rrëmbyer? ............ 3............. se kishe humb unë rrugën e vërtetë Si ish ta them sa kam vështirësi ai i egri pyll....................... ... 2................................................................... Rretho shkronjën para shkurtesës së shkruar drejt nga fjala doktor dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje.......... 1............................. m’ këto male e karpa tona spari Zeusi njerztë i rysi e me augure te Dodona egërsinë ai ua përmbysi: Këtu edhe sparit Orë e Zana nisën valle me vallëzua e n për vërrije e fusha t’ gjana Xu pegasi me lodrue... 3............................... Dr Dr..

. merr malin.. te ti vdiq ajo pastaj Ti ke parë gjysh –stërgjyshërit e mi.................. (1 pikë) 18 ....................................... ata kurrë s’ qenë ndarë......................... Poezia e mësipërme trajton motivin ... (1 pikë) Lexoje poezinë dhe përgjigju pyetjeve...................................................... Larot t’a përmbysnë djalin Që me Ismail Qemalin Ngriti flamur trimëror............................................................. shpirt – o.............. zemëra s’e ka harruar.............................................................................................. Edhe eshtrat tretur ua ke parë ti Nga ti.. patën qarë........................................ .............................. Ty për ditë të pat parë ime nënë Dheu në fund atë e pati ngrënë Numëruar t’i pat syri yt Te ti lindi.. 5........... Një të ardhme pastë plot lumturi................. Je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe............ Begatoje..... më je vëlla.......... Naim Frashëri 17................... Dashurinë tënde kurrë..... o imzot........................Po kur te rranza e kodrës qeshë afrue... Pranë teje patën qeshur................................................. Atdheu O Atdhe! Më je i dashur sa më s’ ka Më je nënë........ më je motër..... ti këtë vend! Epu njerëzve të tij ti mbroth e shend! Hi u bëfshin gjithmon’ armiqtë e tij! I begatë i lulëzuar qoftë ai.. atje ku merrte frund ajo luginë.... Ti Shqipëri.................. Shqipëri! O mëma ime! Ndonëse jam i mërguar............................ më ep emërin Shqipëtar” Zemërën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr... Nëno moj......... 4.. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti më je............ ............. vajto...... që në gjithë shtigjet njerëzve u prin......... që me aq tmer në zemër m`kish trazue Vështrova lart e pash se si në shpinë po vishej krejt nga rrezet e planetit............... .......................................... më ep nderë................................................

........... dashurinë C...... Përcakto epokën letrare (formacionin stilistik) që i takojnë këta shkrimtarë: Marin Barleti Jeronim de Rada Mitrush Kuteli ... (1 pikë) 19 ....... (1 pikë) 21... Çfarë rime ka përdorur poeti në këtë poezi? ...... poeti flet për: A........................................... (1 pikë) 22.......... mbiemri më i miri.......................................... Në këtë poezi......... urdhërore B...................... është në shkallën: A......... sipërore Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje.................................................. dëshirore Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje...................18......................... (1 pikë) 20... (1 pikë) 19........ ndjenjën ndaj natyrës Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje. ti këtë vend! Epu njerëzve të tij ti mbroth e shend! A....... ................. Në vargun e katërt të poezisë “ Atdheu”.............. krahasore C............... o imzot.......... Në cilën mënyrë gramatikore janë foljet e fjalive të shënuara më poshtë? Begatoje...................... atdheun B................. lidhore C........... .......................... pohore B...................

......................... metafoni Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje........... pastaj batalionet dhe tani po plotësohen divizionet dhe regjimentet................23........................ Vetëm se ata tani............... mendoni........ prodhim special “Olympias”... Cilit lloj letrar i takon vepra”Gjenerali i ushtrisë së vdekur”? ..... kudo turqit kanë shpërthyer një valë incidentesh” ......................... kanë secili nga një thes najloni.......... (1 pikë) 20 ............................ (Pjesë nga vepra e I............................. Në fillim ishin ca skuadra.. Kur zanorja a ndërron në e kemi: A........ (1 pikë) Me kujdes lexo fragmentin nga vepra e Kadaresë “Gjenerali i ushtrisë së vdekur” dhe përgjigju në pyetjet 27............ Kadaresë) 27. Thasë të kaltër me dy vija të bardha dhe një shirit të zi.................. (1 pikë) 26... rekuiziteri Rrethoje shkronjën para përgjigjes së saktë dhe zgjidhjen kaloje në fletën për përgjigje..... te Dukagjinët dhe Kastriotët në veri........ Gjeneralit i ra pija në kokë......... Unë kam tani një ushtri të tërë të vdekurish.................................” ...... skenografi B. apofoni B. (1 pikë) 25..................................................... Kush është përgjegjës për hartimin e maketës dhe rregullimin e sheshit (skenës) për pamjen teatrale? A............................ tekniku i dritave C.. në principatën e Topiajve....... 28 dhe 29....... (1 pikë) 24.. Në ç’ rasë është emri incidentesh në fjalinë: “Në bazën e Vlorës... Në ç’ shkallë është mbiemri i përdorur në fjalinë: “Ai u zhvillua brenda një kohe tepër të shkurtër..................................... në vend të uniformës.. Pastaj u krijuan kompanitë..... Një ushtri e tërë e mbështjellë me najlon.. palatalizim C.....................

................................................................ 1.... Kush janë personazhet kryesore të kësaj vepre të Kadaresë? ................................ Lexo me kujdes fragmentin nga vepra „Poema e mjerimit” të Migjenit dhe sqarimet për të shkruar esenë letrare me titullin „Si realizohet portreti i mjerimit në këtë poemë”...................................... kurse në fjalën e 330–të NDËRPRITET leximi)............................................. .. Retho numrin para temës të cilën e ke zgjedhur dhe shkruaje esenë që duhet të ketë 250-300 fjalë....................................... nëse eseja ka më pak se 225 fjalë ajo NUK LEXOHET FARE....................... Pjesa kryesore → Sqaro se çka kritikon poeti në „Poemën e mjerimit”? → Cila është thirrja e poemës dhe me cilat vargje përshkruhet mjerimi dhe revolta kundër gjendjes sociale (konkretizo me shembuj)? → Shpjego arsyet e dominimit të temës së mjerimit.................... e kuptueshme dhe të mos ketë gabime gjuhësore........................28........................... ......... Pjesa hyrëse Përcakto → Cilit drejtim i takon krijimtaria e Migjenit? → Cilës formë letrare i takon „Poema e mjerimit”? → Pse Migjeni me vetëdije përmend vetëm gjendjen e mjeruar? 2......................................... revoltës.......... Me një fjali shkruaj për çka bëhet fjalë në fragmentin e mësipërm të veprës së shkrimtarit tonë të njohur.................... (1 pikë) 30........ (1 pikë) 29............... bëje përshkrimin e mjerimit dhe jep si ilustrim vargje nga poema.............. fatit të njeriut.................... Respekto kërkesën për numrin e fjalëve +/................................ Kij kujdes që në aspektin gjuhësor fjalia të jetë e qartë.................................. zhvillimin dhe përfundimin....... Janë dhënë dy tema për hartimin e esesë............ Përfundimi → Përmbylle esenë letrare me shprehjen e mendimeve për platformën letrare të Migjenit dhe prirjet sociale tek autorët e tjerë shqiptarë... Hartoje atë si tërësi që duhet të ketë hyrjen............................................................................... 21 .......................................................10% (vlerësohet punimi që ka 225 deri në 330 fjalë.......................................... → Analizo gjuhën të cilën poeti përdor në „Poemën e mjerimit”.......... Këshilla për shkrimin e esesë: 1.......................................................................... ........................................................ 3...............

zhele fund e maje. e ama s’e don. ku nuk mund t’u prishet qetsia zotnive kur bashkë me zoja flejnë në shtretënt e lumnis. Foshnj’ e saj nuk qesh. mallkon frytn e vet. E mbi ta n’ajri. ku foshnja e smueme qan si shpirt’ i keq tu’ ndukë gjitë e shterruna të së zezës amë. të qelbta. puthen buzët e ndragta edhe shuhet uja. balli që e ka. mij. flamujt e një shprese të shkymë dhe të coptuem me të dalun bese. mallkon zot e dreq. therin qiellën kryqat e minaret e ngurta. thithen. por vetëm lëngon. Mjerimi tërbohet në dashuni epshore. Nëpër skaje t’errta. bashkë me qej. profetënt dhe shejtënt në fushqeta të shumngjyrta shkëlqejnë. të mbetunat e flliqta rreth e përqark tryezës mbi të cilën hangri darkën një qen e pamshirshëm me bark shekulluer. Mjerimi pjek fëmin para se të burrnohet. të lagta lakuriqen mishnat. Mjerimi s’ka fat. ku nuk mrrin zani i lypsis. nga Migjeni POEMA E MJERIMIT Kafshatë që s’kapërdihet asht. E mjerimi mirfilli ndien tradhti. kur mbytet vetvetja. mica. buzët që më kot mundohen ta mshefin janë fëmitë e padijes e flitë e përbuzjes. 22 . mallkon barrn e randë. gjithmon i pangishëm. Dhe aty zajnë fillin të marrët. si në qesendi. mjerimi.Fragmenti i „Poemës së mjerimit”. e turpshme. don ta msojë t’i iki grushtit q’i kërcnohet. Mjerimi në dritzën e synit te kërthini dridhet posi flaka e mekun qirini nën tavan të tymuem dhe plot merimanga. syt që e shprehin. dhe fashitet etja n’epshin kapërthyes. or vlla. asht e neveritshme. të ndyta. mbi pecat e mykta. ku hije njerzish dridhen ndër mure plot danga. e kjo prap shtazanë. kafshojnë. të verdhë e pisa. si zhangë. Mjerimi ka vulën e vet të shëmtueme. atij grusht që në gjumë e shtërngon për fytit kur fillojnë kllapitë e etheve prej unit dhe fetyrën e fëmis e mblon hij’e vdekjes. e keqe. përpijnë. kafshatë që të mbetë në fyt edhe të ze trishtimi kur she ftyra të zbeta edhe sy të jeshilta që të shikojnë si hije dhe shtrijnë duert e mpita edhe ashtu të shtrime mbrapa teje mbesin të tanë jetën e vet derisa të vdesin. Vall sa i trishtueshëm asht djepi i skamit ku foshnjën përkundin lott edhe të fshamit! Mjerimi rrit fënnin në hijen e shtëpive të nalta. Por ka vetëm zhele. shërbtorët dhe lypsat që nesër do linden me na i mbushë rrugat. kapërthehen ndjenjat me fuqi shtazore. por vetëm mallkon.

i autores Luiz Dauti. Programi i softuerit NewNovelist në të cilin theksi është në strukturën narrative ka dhjetë linja të mundshme të rrëfimit në kategorinë e vet të „fabulës“. Ata ju ofrojnë modelin se si ta lironi kreativitetin tuaj dhe Brenda një afati të shkurtër të shkruani një roman. një nga doracakët më të njohur që u kushtohet shkrimtarëve potencial.) Shoqëria bashkëkohore është e mbushur me produkte që ofrojnë rrugë të shkurtër për gjithçka. LETËRSIA KOMPJUTERIKE SHKURT DERI TE ROMANI Shkencëtarët kanë zhvilluar shumë programe të softuerit që ju mësojnë se si të shkruani. pastaj përvetësimit të të gjitha sekreteve të gjuhës frënge për një javë..) Di Gordon në vitin 2004 ka botuar botimin autorial të romanit të parë të saj 23 . vetëm gjatë këtij viti është shitur në 4000 kopje. deri te arritja e trupit të përkryer. mund të themi lirisht se jetojmë në botën e shkrimtarëve fillestar ambicioz. “hakmarrja“. Kështu në vitin 2001. 2..një stoli e kobshme në vend të buzqeshjes.. Komento qëndrimin e Di Gordonit dhe Xhorxh Grinit dhe krahasoj qëndrimet e tyre.(. si dhe udhëzimin për shkrimin e esesë “Shkurt deri te romani me ndihmë të kompjuterit”. e deri te “pjekuria” apo “tregimi i dashurisë”. kurse libri “Një roman për një vit”. (. 3. deri më sot janë shitur më se 100 000 ekzemplarë. pohojnë krijuesit e programit NewNovelist. H. prej mirëkuptimit të teorisë së relativitetit. në një anketë të zhvilluar për shtëpinë britanike të librarisë V. Smit. Prandaj rruga e shkurtër deri te shkrimi i letërsisë së bukur është hap logjik. prej vitit 2001 kur programi është lëshuar në qarkullim. Përkundër rritjes së valës së romaneve që pothuaj nuk vlejnë asgjë. përmes tregimeve “mbinatyrore”.. Për 29. nëntë mundësi për „aspektin epik“ dhe dy për vepra në të cilat vendi kryesor do t’u takonte personazheve letrare. Këshilla për shkrimin e esesë: 1. koha është para.99 sterlina ai program ju premton se do ta ”lirojë kreativitetin e mbyllur i cili ekziston te çdonjëri prej nesh”. A pajtohesh me qëndrimin e Megi Bodenit? Argumento.. „Të jemi të sinqertë. Diapazoni është mjaft i gjerë dhe lëviz nga “aventura e aksionit“. e keni kohën. Shkruani një vepër. (25 pikë) Lexo me vëmendje fragmentin “Rozi Blo” nga artikulli i shpallur në Financial Times i cili flet për programet e softuerëve të cilët(nuk)nxisin shkrimin kreativ.. Sot më tepër se 80 universitete britanike ofrojnë kurse të tilla. është vërtetuar se 50% e banorëve të Britanisë së Madhe dëshiron të shkruajnë një vepër. siç ka ndodhur. dje. Është paraqitur industria globale e shkrimeve në mënyrë që t’ua plotësojë atë dëshirë: në vitin 1970 romansierët Malkolm Bredberi dhe Agnus Vilson kanë themeluar kursin e pas diplomimit të ashtuquajtur kurs i shkrimit kreativ në Universitetin e Anglisë Lindore. të cilët konstatojnë se programi i tyre është udhëheqës në tregun britanik të prodhimeve të softuerit të shkrimeve. atëherë është normale që të kërkoni një mjet të tillë“. Një fryt kurse piqet dihet se ku shkon qashtu edhe fëmia në bark të dheut mbaron. Përshkruaj çdo qëndrim tëndin për nxitjen kompjuterike të kreativitetit në letërsinë e bukur 2.

......................... .. shton profesoresha Boden............................................................ disa autorë të tjerë ky program i ka nxitur të shkruajnë....................... ................................................................................................................................................................ programi kompjuterik „askurrë nuk mund t’i simulojë të gjitha ato gjykime dhe shqyrtime që i dallon puna e çdo shkrimtari............................................................................. .................................................. .................................................................................. Xhorxh Grin ligjëron shkrim kreativ në Universitetin e Lankesterit.......................................................... profesoreshë e psikologjisë kognitive në Universitetin Saseks........................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................. .......................................... (............... ..... Për romanin e dytë........ ............................... të cilin në vitin 2003 e ka botuar shtëpia botuese Bantam................................................................................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................................ vërtetë a mundet kompjuteri ta nxisë kreativitetin? Nuk mundet.................................................................. të paktën qoftë ai edhe mediokritet i konsiderueshëm“............... e pastaj esenë përshkruaje qartë................................ një ide e shkëlqyer............................................. konsideron Megi Boden.............................................“Tregu i mishit”............................... .............................................................................................. e lëre më në Marsel Prustin“................................................................................................................................ Pastaj e ka blerë programin NewNovelist në mënyrë që të fillonte punën në romanin e dytë: „Mendova se kjo është një ide e jashtëzakonshme..................................... Financial Times) Në fletët e parapara për shkrimin e esesë mund të shkruash planin/konceptin e esesë............................................................................................................................. Sipas fjalëve të saj.......... Megjithatë........................................................................................................................ Ai thotë se 30 vjet ka punuar në romanin e parë të tij “Qeni gjurmues”............ në të cilin ka përshkruar dy ditë të jetës së një agjencie për punësim.................................... „Kjo nuk do t’ju transformojë në Xheki Kolins.............“ Sidoqoftë................................. ............................................................... (25 pikë) ........... ................... e kam kuptuar se me atë softuer vetëm po humbisja kohë................................................................................... kur jam thelluar në shkrim................................................................................... ................................................ 2 ................. E pastaj........................................ “Fajkoi” Grinit i janë nevojitur gjithsej 18 muaj – këtë shpejtësi Grini ia vesh faktit se e ka shfrytëzuar NewNovelistin............................................................. ......................................................) (Rozi Blo............

Është e nevojshme që në vendin e duhur ME KUJDES t’i përshkruajnë përgjigjet e tyre. 25 .7. FLETA PËR PËRGJIGJE Nxënësit bashkë me testin do të fitojnë edhe Fletën për shënimin e përgjigjeve në detyrat me zgjidhje të shumëfishtë.

Shembulli i fletës me shënimin e saktë të përgjigjeve të nxënësve X X X X X X X X X X X X X 26 .

E-mail/Web site. B. www. 1 pikë 9. Hulumtimi nevojë e të rinjve në bashkësi dhe 10 punëtori të zhvillimit me të rinj. Numri i pjesshëm i pikëve: 1 Tregon kuptim të gabuar OSE jep përgjigje të pamjaftueshme APO përgjigje të pacaktuar. 1 pikë 8. 1 pikë 3. 1 pikë 27 . 1. Udhëheqje./Shpjegimi nën numrin 1. 1 pikë 10. E-mail (i-mejll/mejll) 1 pikë 4. E-mail/web site. e-mail/Web site. njeri profesional i cili lexon një dorëshkrim./Kur bërja e gjërave nga lëkura për ndokënd bëhet pasion. 1 pikë 14. 1 pikë 2.8. C. 1 pikë 5. Përmes monologut 1 pikë 12. ZGJIDHJA E TESTIT ME SKEMË PËR VLERËSIM 1./ Hulumtimi nevojë e të rinjve në bashkësi. Pasthirrma 1 pikë 15. 1 pikë 7. Mjedisi/Lidhshmëria/Përcaktimi i kuptimit të fjalëve në bazë të fjalisë ku ndodhet ajo fjalë apo në bazë të një pjese të shkëputur./Kur qepja e rrobave nga lëkura për ndokënd bëhet punë e dashur (dhe përgjigje të ngjashme). Kur lëkura për ndokënd bëhet pasion. A. com/web site (veb sajt). (dhe përgjigje të ngjashme) Numri maksimal i pikëve: 2 Nxënësi e ka shpjeguar domethënien e vetëm një fjale të kërkuar. në faze e përgatitjes për botim dhe përmirëson gabimet gjuhësore dhe stilistike. tekst. A. B. 0 pikë 6. web site. 1 pikë 11. 1 pikë 13. C. B. A. e-mail.

1. prifti.P. M. 1 pikë 28 .16. Në shkallën sipërore(absolute) 1 pikë 26. 29. 1 pikë 24.d. C. plaka Nicë. F. 1 pikë 19. “Kurora e maleve” 3. A. A. P. Gjergj Fishta. “Ferri” 4. Noli.Rada-Rilindja M. 1 pikë. Patriotik (atdhetar) 1 pikë 18. 1 pikë 22. Gjenerali. Rimë të puthitur 1 pikë 21. “Lahuta e Malcisë” 2. Dante. C. Roman (prozë) 1 pikë 28.Njegosh.Kuteli-Realizmi 1 pikë 23. N. 1 pikë 20. “Bagëti e Bujqësia” 5.Barleti-Humanizmi J. A. Kemi të bëjmë me trimërinë shqiptare. 1 pikë 27.Frashëri. “Syrgjyn vdekur” 1 pikë 17. Bëhet fjalë për ushtrinë e cila erdhi okupatore dhe u kthye e vdekur në najlon. Rasa rrjedhore 1 pikë 25.

mbi absurdin e tragjikomedinë e jetës (1 pikë) → tregon se cila është thirrja e poemës (citon vargun gjegjës) dhe jep shembuj vargjesh ku Migjeni tregon mjerimin e shqiptarit të rëndomtë (1 pikë) → tregon për jetën njerëzore dhe atë shqiptare të cilat ndërthuren duke i dhënë krijimtarisë së Migjenit nota të dukshme universaliteti (1 pikë) → perifrazon apo citon nga poema shqetësimin e poetit për mjerimin i cili ka kapluar shqiptarin e asaj kohe (1 pikë) gjithsej 5 pikë Nxënësi kërkesa e tretë → tregon arsyet e dominimit të temës së mjerimit në poemën e jetës reale (1 pikë) → rrëfen për përshkrimin që i bën skamjes dhe protagonistëve të saj Migjeni (1 pikë) → tregon për heronjtë e “Poemës së mjerimit” (1 pikë) gjithsej 3 pikë Nxënësi → → → kërkesa e katërt gjithsej 3 pikë nxënësi tregon edhe për dukuri të tjera me karakter shoqëror në “Poemën e mjerimit”. Skema për vlerësimin e esesë 25 pikë Përmbajtja-14 pikë Nxënësi tregon për: → kërkesa e parë letërsinë shqiptare ndërmjet dy luftërave botërore së cilës i takon krijimtaria e Migjenit(1 pikë) → vendin e “Poemës së mjerimit” në letërsinë e viteve 30 por edhe në letërsinë shqipe në përgjithësi (1 pikë) → poemën si pasqyrë e realitetit të hidhur shqiptar të asaj kohe (1 pikë) gjithsej 3 pikë Nxënësi → → kërkesa e dytë tregon se çka përshkruan poeti në “Poemën e mjerimit” (1 pikë) tregon për burimin e mllefit mbi fatin njerëzor. posaçërisht duke u ndalur në përdorimin e dialektit (1 pikë) jep dëshmi bindëse për pikëpamjet letrare të Migjenit vepra e të cilit shënoi kalimin nga letërsia me nota të dukshme romantike në një krijimtari që bën protagonist realitetin me problemet e shumta të tij (1 pikë) 29 .30. citon vargje me motive në fjalë (1 pikë) tregon për gjuhën e Migjenit në “Poemën e mjerimit”.

përfundimi i mendimeve në fjali.Struktura gjuhësore dhe ndërtimore e tekstit . harmonia e radhës së fjalëve) me gabime minimale. figuracioni shprehja e qartë dhe e saktë.pjesën Kryesore përmbajtësore dhe. përdorimi i drejtë i shenjave të pikësimit. përfundimin. zbatimi i përpiktë i të folmeve dialektore dhe gjuhës së standardizuar) 2 pikë gjithsej 4 pikë dhe në nivel e pasuseve të tekstit 2 pikë organizimit të Përgjithshëm dhe strukturës ndërtimore të tekstit. zbatimi i dijes për ndryshimet fonetike.11 pikë Leksiku  Origjinaliteti Drejtshkrimi  respektimi Lidhshmëria  lidhja e mirë Struktura ndërtimore e tekstit  përshtatja e (interpreton me fjalë të veta . renditja e drejtë e pjesëve të fjalisë. pasuria e gjuhës. foljes pavetore duhet. 2 pikë → respektimi i normës së drejtshkrimit (shkrimi i drejtë i shkronjës së madhe. me gabime minimale 3 pikë i normës gramatikore (përdorimi i drejtë i rasave.hartimi nuk bazohet vetëm në tregimin me fjalë të veta dhe përsëritjen e formulimeve të dhëna por jep edhe shembuj konkret). brenda pjesës kryesore ndan pasuset) 2 pikë 30 . structures së tij logjike (qartë ndan hyrjen.

sh. shtjellimit dhe përfundimit.. përdorimi i kufizuar i fjalëve me gabime të shpeshta 1 pikë 31 . përdorimi i shenjave të pikësimit dhe drejtshkrimit. ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. riprodhimi. si për të .) 1 pikë gjithsej 2 pikë Lidhshmëria - lidhja e mirë në nivel të tekstit me palidhshmëri të përkohshme në shkallë të paragrafëve 1 pikë Struktura ndërtimore e tekstit - bën ndarjen e qartë të hyrjes. numri i vogël i gabimeve 2 pikë Drejtshkrimi - respektimi i normës gramatikore me gabime të vogla (p.. shprehjet dhe frazat standarde.) 1 pikë .sh. përdorimi i parafjalës për dhe sepse.. 1 pikë - përsëritja e fjalëve dhe shprehjeve. të konstruksionit lidhur me.Leksiku - përdorimi gjegjës i fjalëve.. por nuk ndan paragrafët brenda shtjellimit. shkrimi i gabuar i fjalëve të huaja.respektimi i normës drejtshkrimore me gabime të vogla (p. dykuptimësia.

por ndodhi e kundërta nga ajo që priste (1 pikë). 10 mundësi të rrëfimit. (1 pikë) Nxënësi krahason qëndrimin e zonjës Di Gordon dhe zotëri Xhorxh Grinit: → Di Gordon dhe Xhorxh Grin janë dy njerëz të cilët i hetojnë për-parësitë dhe mundësitë e kompjuterit. teknologjisë dhe programeve të softuerit (1 pikë) dhe vendosin t’i zbatojnë (1 pikë). (1 pikë) → Xhorxh Grin kupton përparësitë e shfrytëzimit të programit të softuerit dhe e zbaton në shkrim të romanit të dytë (1 pikë). 25 pikë Përmbajtja – 14 pikë Nxënësi: → në hyrje flet për shkrimin kreativ/letërsinë e bukur/teknologjinë Bashkëkohore (1 pikë).Skema për vlerësimin e esesë 2. të temës së mundshme) gjithsej 3 pikë Nxënësi komenton qëndrimin e zonjës Di Gordon dhe zotëri Xhorxh Grinit: → Di Gordon ka tentuar të zbatojë përparësitë e kompjuterit në shkrimin kreativ dhe vendos të shfrytëzojë programin e softuerit (1 pikë). por është e zhgënjyer sepse e kupton se humb kohë. → Di Gordon konsideronte se ajo është një ide e shkëlqyer dhe që kompjuteri do t’i bënte të gjitha gjërat në vend të saj. dhe përshkruan programin e softuerit NewNovelist (1 pikë + 1 pikë për shpjegim të plotë – p. 2 mundës të ndërtimit të personazheve. gjithsej 3 pikë kërkesa e parë kërkesa e dytë kërkesa e tretë 32 .sh. Xhorxh Grini ka kaluar shumë më pak kohë duke shkruar romanin e dytë. gjithsej 8 pikë Nxënësi: → paraqet pajtimin ose mospajtimin e tij me profesoreshën Megi Boden(1 pikë) dhe me argumente e shpjegon qëndrimin e tij (1 pikë + 1 pikë për sqarim më të plotë). për shkrimin e të cilit ka shfrytëzuar NewwNovelist dhe mendon se ky program i ka ndihmuar në zhvillimin e kreativitetit (1 pikë). kurse shpejtësinë e krijimit të tij ia vesh programit të softuerit. 9 mundësi të zhvillimit të veprimit epik.

përmbajtjes dhe përfundimit. 3 pikë Drejtshkrimi  Vlerësohet Lidhshmëria  lidhja logjike e Struktura ndërtimore e tekstit  lidhja midis respektimi i normave gramatikore. përdorimi i shenjave të pikësimit dhe drejtshkrimit. radhitja e saktë e fjalëve në fjali. me gabime minimale.respektimi i normës drejtshkrimore me gabime të vogla (p.Struktura gjuhësore dhe ndërtimore e tekstit . përfundimi i drejtë i mendimeve në fjali.) 1 pikë gjithsej 2 pikë - lidhja e mirë në nivel të tekstit me palidhshmëri të përkohshme në shkallë të paragrafëve 1 pikë - bën ndarjen e qartë të hyrjes. Përdorimi me vend i shenjave të pikësimit. përdorimi i parafjalës për dhe sepse.11 pikë Leksiku  Vlerësohet origjinaliteti i shprehjes gjatë hartimit të esesë. figuracioni.sh.sh.. shprehjet dhe frazat standarde. ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. me gabime minimale 2 pikë  respektimi paragraf-ëve të esesë 2 pikë pjesëve të esesë. 2 pikë gjithsej 4 pikë - përdorimi gjegjës i fjalëve. shtjellimit dhe përfundimit.. pasuria e gjuhës. riprodhimi. shprehja e qartë dhe e saktë. por duke qartësuar edhe ndarjen midis pjesëve: hyrjes.. të konstruksionit lidhur me. shkrimi i gabuar i fjalëve të huaja. duke pasur për bazë zhvillimin logjik të tyre.. 1 pikë 33 . numri i vogël i gabimeve 2 pikë - respektimi i normës gramatikore me gabime të vogla (p. si për të . por nuk ndan paragrafët brenda shtjellimit. 2 pikë i normës drejtshkrimore (shkrimi i drejtë i shkronjës së madhe.) 1 pikë .

Leksiku - përsëritja e fjalëve dhe shprehjeve.  Duhet respektuar kërkesën për numrin e fjalëve ±10% (vlerësohet hartimi i cili ka prej 225 deri në 330 fjalë: nëse eseja ka më pak se 225 fjalë. përdorimi i kufizuar i fjalëve me gabime të shpeshta 1 pikë VËREJTJE: Drejtshkrimi Lidhshmëria Struktura ndërtimore e tekstit  Me 0 (zero) pikë vlerësohet punimi i parregullt. NUK LEXOHET FARE. Pjesa I e provimit-numri i pikëve: 30 (60 %) Pjesa II e provimit-shkrimi i esesë-numri i pikëve: 25 (40 %) Numri i përgjithshëm i pikëve në test: 55 (100 %) 34 . i palexueshëm dhe ai që nuk ka shembuj të kërkuar leksikorë qoftë në përmbajtje apo në gjuhë. dykuptimësia. kurse në 330 fjalë ndërpritet leximi).  Për dorëshkrimin që lexohet vështirë merret 1 pikë.

Tiranë. Prishtinë. Rami Memushaj. 2003 Grup autorësh “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit”. Podgoricë 2007 Prof. Prishtinë. 1998 Prof. Prof. Rilindja. Tiranë. Prishtinë. Prishtinë. Podgoricë 2009 Historia e letërsisë shqipe. 1978 R. Podgoricë 2008 Prof. Natasha Xhafka “Komenti letrar” (në ndihmë të mësuesve). 1982 Stefan Çapaliku “Letërsia e interpretuar”. II. Rilindja. Podgoricë 2007 Prof. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. Bazat e standardizimit dhe vlerësimit në arsim. për klasën e parë të gjimnazit të përgjithshëm.9. Rilindja. Prishtinë. “Bukuria e gjuhës”. Prishtinë. Prishtinë. Gjergj Zheji. As. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. dr. 1985 Bajram Krasniqi “Kode të ligjërimit letrar” Rilindja.Voren “Teoria e letërsisë”. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. “Letërsia 1”. Rami Memushaj. Dr. 2003 35 . Tiranë. 1998 Isuf Zeneli. Gjuha shqipe për klasën e tretë të gjimnazit të përgjithshëm. dr. Prishtinë 1997 Grup autorësh “Studio gjithçka. 1984. Dr. Tiranë. 1988 Rexhep Ismajli “Gjuhë dhe etni”. Natasha Xhafka “Fjalor enciklopedik letrar”. 1990 Rexhep Qosja “Histori e letërsisë shqipe”(Romantizmi I. Velek/ O. “Bukuria e gjuhës”. 1991 Ibrahim Rugova “Strategjia e kuptimit”. Agim Vinca “Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980)”. Tiranë. 1998 Bardhyl Musai “Metodologji e mësimdhënies”. 1986 Milivoje Sollar “Teoria e letërsisë”. Rami Memushaj. Ardian Marashi. Rilindja . shkolla dhe shoqëria”. Rilindja. dr. “Bukuria e gjuhës”. Rilindja. 1989 Prof. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore. III). Prishtinë. Gjuha shqipe për klasën e dytë të gjimnazit të përgjithshëm. arsyes vendin e parë”. Gjergj Zheji. 1989 Dr. Prishtinë. LITERATURA Prof. dr. As. Prishtinë 1980 Anton Berisha “Shumësia kuptimore”. Prof. Prishtinë. Rilindja. 1998 Sabri Hamiti “Vetëdija letrare”. 2001 Bahri Beci “Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë”. Tiranë. 2004 Grup autorësh “Mësuesi. Tiranë. Gjuha shqipe për klasën e parë të gjimnazit të përgjithshëm.

edu.n.MASA E VËRTETË E NJOHURIVE Vako Gjuroviq p. www.me. 81 000 Podgoricë ic@iccg.co.iccg.me ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful