TEST 1 1. Koje robe imaju ulogu monopola? 2. Kompleksna inflacija? 3. Uzroci demonetizacije Brettonwoodskog sistema? 4. Na koji nacin se povecava uloga novca? 5. Kotacija? 6. U autonomne transakcije ulaze? 7. Fleksibilni devizni tecaj- karakteristike? 8. Port folio teorije? 9. Sta su promptne a sta terminske devize? 10. Objasni zlatne klauzule koje nisu prave zastitne? 11. Sta je revalvacija kako nastaje kao posljedica cega? 12. Objasni zamrzavanje cijena i koji je to tip inflacije? 13. Monetaristi smatraju da je uzrok inflacije? 14. Inflancioni jaz – objasni? 15. Tehnika stvaranja i upotrebe spv-a zemalja clanica mmf-a? 16. Raspad Brettonwoodskog sistema? 17. Alternativni sistem vazenja – dvojnost valute? 18. Svjetski novac? 19. Paritet valute? 20. Kako je nastala mjenica? 21. Fabriciranje novca? 22. Zadaci centralne banke? TEST 2 1. 1.Osnova monetarnog sistema je? 2. Slucajni i prosireni oblik vrijednosti? 3. Dopuni niz _________ pravi kovani novac,________ ziralni novac? 4. Novcanica ili banknota je? 5. Depozitni novac je? 6. Novac u funkciji mjere vrijednosti? 7. Objasni funkciju kada novac nije u procesu cirkulacije? 8. Koje vrste novcanih sistema razlikujemo? 9. Svaka zemlja clanica ulazi u mmf sa odredjenom kvotom sredstava a visina kvote zavisi od? 10. SPV i rezervno-kljucne valute? 11. Posljedica inflacije traznje je_______ a inflacije troskova ________? 12. Sektorska inflacija? 13. Stagflacija?Posljedica cega? 14. Valoristicka teorijska koncepcija? 15. Klauzula garancije tecaja? 16. Formiranje deviznog tecaja u uvjetima zlatnog standarda? 17. Ako bi cevizni tecaj bio ispod razine onda bi domaca valuta bila _______ a posljedica je _________? 18. Greshamov zakon? 19. Slabosti klasicnog zlatnog vazenja? TEST 3 1. Papirni novac ima ___ a metalni ______? 2. Indeksno vazenje? 3. Kreditni komercijalni novac je? 4. Objasni „mjerilo cijena“ ? 5. Raspadom Brettonwoodskog zlatnog dolarnog sistema nastupa ________ a karakteristika je ____? 6. Keynesovo shvatanje inflatornog jaza?

7. Psiholoska teorija inflacije? 8. Inflacija po Miltonu Fridmanu? 9. Zasto se monetaristi zalaztu za konsultantnu stopu novcanog sistema? 10. Umjerena inflacija? 11. Galopirajuca inflacija? 12. Uzroci stagflacije troskova? 13. Prednosti robnih u odnosu na valutne klauzule? 14. Pojam i vrste deviza? 15. Realni devizni tecaj? 16. Kada je valuta zemlje koja je stampa veca u inozemstvu nego u zemlji onda je valuta ______ a posljedica je _________? 17. Ekspanzivna monetetarna politika? 18. Politika otvorenog trzista? TEST 4 1. Nabrojati genezu novca? 2. Sta je valuta vrednovanja? 3. Novac kao kreditno i platezno sredstvo? 4. Novac u funkciji medjunarodnog prometa – svjetski novac? 5. Sta je novcani sistem? 6. Objasni klasicno zlatno vazenje? 7. Keynesova i Whiteova koncepcija MMF? 8. Uzroci krize dolara? 9. Kriza novcanih funkcija zlata? 10. SPV – pojam? 11. Objasni paradoks stedljivosti? 12. Posljedica stagflacije materijalnih troskova? 13. Posljedica inflacije? 14. Sta je devalvacija? 15. Klauzula izbora vise valuta? 16. Klauzula o kombinaciji valuta? 17. Deficit tj.suficit platne bilance? 18. Instrumenti monetarne politike? TEST 5 1. Vrste komercijalnog novca? 2. Sta je novac po metalistickoj koncepciji? 3. Novac kao sredstvo za zgrtanje blaga? 4. Kada se provodi politika jeftinog novca? 1. Koje robe imaju ulogu monopola? 2. Kompleksna inflacija? 4. Na koji nacin se povecava uloga novca? 19. Paritet valute? 5. Kotacija? 17. Alternativni sistem vazenja – dvojnost valute? 22. Zadaci centralne banke 1. 1.Osnova monetarnog sistema je? 2. Slucajni i prosireni oblik vrijednosti? 3. Dopuni niz _________ pravi kovani novac,________ ziralni novac? 11. Posljedica inflacije traznje je_______ a inflacije troskova ________? 12. Sektorska inflacija 1. Papirni novac ima ___ a metalni ______? 4. Objasni „mjerilo cijena“ ? 1. Nabrojati genezu novca 11. Objasni paradoks stedljivosti? Kada se provodi politika jeftinog novca? 1. Vrste komercijalnog novca?

Jos pitanja:

1.

objasniti klirinsku valutu 2.fleksibilni devizni tecaj 3.sta je kotacija 4.sta je novac 5.nominalisticka teorija novcane mase 6.kako se kreira spv 7.deflacija 8.nacini kreiranja novca prema bankokratskom modelu 9.u cemu je sustina banknote 10.uvozna inflacija 11.deprecirani tecaj je... 12.devalvacija je... 13.brzina opticaja novca po marxu... 14.valutni tecaj 15.inflacija troskova u uvjetima definiranja monopolistickim cijenama 16.vrste neutralnih bankarskih poslova 17.ugovor o kreditu kao adhezioni ugovor 18.klauzula kombinacije valuta 19.selektivna politika i kvalitativna kontrola kredita 20.kako inflacija utice na povjerioce novcanih trazbina 21.smanjenje volumena novca usljed deviznih transakcija sa inozemstvom 22.monetarni volumen 23. 3 modela nastanka novca 24.funkcije novca su... 25.ugovor o tekucem racunu 26.monetarno kreditna multiplikacija 27.currency board 28.optimalna kolicina novca u opticaju 29.akceptni nalog 30.devizni tecaj 31.banknote znacaj 32.inflacija troskova 33.bankarske garancije 34.bretton wood 35.slobodne (papirne) valute prednosti i nedostaci 36.deficit (suficit) platne bilance 37.eskontni posao 38uzroci inflacije 39.teorija inflacije miltona fridmana 40.sta je vazenje 41.stagflacija 42.klauzule vezane za strani novac 43.promijenjeni oblik vrijednosti 44.zadaci mmf-a 45.zlatno sterlinski sistem 46.stand by aranzman

1. šta su monetarne finansije 2. društvenopravna koncepcija novca i predstavnik 3. funkcije novca 4. faze zlatnog standarda

5. doktrina konvertabilnosti u sistemu papirnog važenja 6. pojam valute 7. kliriniške valute 8. realan devizni tečaj 9. devizno tržište 10. ugovor o lombardnom kreditu 11. inflacija nadnica 12. psihološka teorija inflacije 13. posljedice inflacije na ekonomičnost i produktivnost rada 14. devalvacija 15. koncepcije kupovne moći novca ( metalistička, valoristička i nominalistička) 16. vrste valutnih klauzula 17. klauzule kluzne skale 18. mjere antiinflacione politike 19. kanali monetarne politike 20. politika obveznih rezervi
novac kao posredno sredstvo prednosti uvodjenja bretton-woodskog sistema savremeni kreditni novac (vrste) komercijalni oblik kreditnog novca sta je tolerancija? slicnost zlatno-deviznog i zlatno-sterlinskog sistema 2 definicije zlatne klauzule kamatno devizne arbitraze drzavno-pravna koncepcija kreiranja novca oscilacije kod klasicno-zlatnog vazenja (mjenjanje kupovne moci zlatne monete) vrste pasivnih bankarskih poslova uslovi da bi valuta bila konvertibilna kvazi novac uticaj inflacije na povjerioce teorija inflacije po monetaristima obuzdana inflacija (karakteristike) nedostaci teorije o kvantitativnoj novcanoj masi pravna priroda nacela nominalizma klauzula kombinovane valute selektivna politika

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful