SZABÓ SINKÓ MAGDA A MAGYAR GÉNIUSZ

1

e-mail cím: szabo.magda22@gmail.com

2

SZABÓ SINKÓ MAGDA

A MAGYAR GÉNIUSZ

3

4 .

Nimród. 3.-i hányattatásai 5 1. 7. 4. 3. Életcsíra Az Életfa A Nap és a Hold A MAGYAR NYELV Az anyanyelv A nyelvromlás veszélyei A MAGYAR ROVÁSÍRÁS A MAGYAR SZENT KORONA A Szent Korona eredete Miért szent? Lecserélhetetlen A Magyar Szent Korona szerkezeti felépítése Kiket ábrázolnak a zománcképek? Kicserélt képek a Szent Koronán A Szentkorona-tan A Szentkorona-tan lényege A jogfolytonosság A Szent Korona gyógyító ereje A Szent Korona 20. Életmag. c. b. sz. 4 5.TARTALOM BEVEZETŐ I. Magyar küldetés A Föld szíve A magyarok történelmi helytállása ATILLA Királysors – magyar sors V. 2. 2. 7 9 9 9 10 14 15 17 19 21 23 24 25 25 26 26 28 30 30 30 31 36 41 42 43 46 47 48 51 52 52 54 54 57 58 61 62 63 64 65 . Fejezet MIT JELENT MAGYARNAK LENNI Mit mond a csillagbölcselet? Mit jelent magyarnak lenni? Idegenek írásai a magyarokról Mitológia és magyar néphagyomány. István halála Mátyás király halála MÁTYÁS KIRÁLY és a magyar sorsfordulat Mátyás király megkoronázása Mátyás után II. 6. 1. a. Fejezet SAJÁTOS MAGYAR KULTURKINCSEK MAGYAR NÉPMŰVÉSZET A népművészet szellemi tartalma Az Élet Virága.

3. Fejezet A MAGYARSÁG ÉGI VÉDELMEZŐI ÉS VEZETŐI SZŰZ MÁRIA – Világ Győzelmes Királynője SZŰZ MÁRIA – Magyarország Királynője SZŰZ MÁRIA megkoronázása – 2000 augusztus 15 Égi üzenetek Szeretetláng A TURUL A Turul Madár. III. Magyar Géniusz Magyar nemzettudat A Magyarok Arkangyala és a Magyar Szent Korona A Szentkorona-másolatok FÜGGELÉK KÖNYVÉSZET 67 67 67 68 69 70 75 77 77 81 82 82 83 85 87 87 88 105 6 . mint magyar jelkép A Turul Angyala A MAGYAROK ARKANGYALA A Néplélekről A Magyarok Vezető Arkangyala. Magyar Néplélek.1. 2.

Új információt talál az olvasó a magyar népművészet egyik gyakori motívumáról. s mint ilyen meg nem szüntethető. A Kárpát-medence és a Tárim-medence között állandó élő kapcsolat. Mario Alinei. valamint az IGAZSÁG szeretete. Ugyancsak külföldi genetikus csoport bizonyította be. A magyar értékeknek tudatában voltak nagyjaink és külföld is. Innen rajzottak el szkíta őseink Ázsiába és hoztak létre birodalmakat és civilizációt. hogy Szűz Mária Magyarország Patrónája – Védelmezője. vagy nem akar tudomást szerezni a tényekről. 7 . Mindezeket alátámasztják a magyarság azon értékei. melyeknek egy része egyedülálló a Földön. valamint a vele rokon népek. tudománynak. ennél fogva Magyarország Királyság. hogy a magyarok őshazája a Kárpát-medence. mozgás volt. Japán genetikusok bebizonyították. át nem alakítható. akik nélkül küldetést teljesíteni lehetetlen lenne. Ezen írás kettős céllal született. hogy az európai ősgént – ami az emberiség ősgénje is – legnagyobb számban a magyar népesség hordozza. Nekik is köszönhetően állt össze ez az írás. Magyarország Regnum Marianum – Mária Országa – Királyság.Bevezető Magyar és külföldi kutatók feljegyzései alapján lassan nyilvánvalóvá válik. Egyrészt röviden összefoglalni a magyar értékeket (legalább az említés szintjén). Hatalmas irodalma van a magyar művészetnek. A magyar tudományos világ egy része mindazok ellenére „nem meri”. olasz régészprofesszor bebizonyította. hanem genetikai kutatások is. hogy Róma alapítói – az etruszkok – a Kárpát-medencéből származnak és magyar rovásírással írtak. valamint a ma is használt rovásírás. mindaddig amíg a Habsburg elnyomás el nem torzította ezt a tudást. Sokan tudják. de azt már kevesebben. csupán kis ráfigyelés szükséges. Az Igazság kutatói egyre inkább megismerik és közzéteszik a valós történelmet és mindezek alapján a magyar küldetést. melyek magyar emberek számára közismertek lehetnek. még akkor is. hogy a magyaroknak genetikailag semmi közük a finnugor népekhez. Létezésük igazolja a magyarság küldetését: a Krisztusi utat járni és másoknak is megmutatni. hogy Ő Magyarország királynője. A bejövetelek valójában visszatérések voltak az őshazába. ha a gyakorolt államforma köztársaság. amit ÉLETCSIRÁNAK neveztem el. Mindezeket nemcsak régészeti leletek bizonyítják. a Szentkorona kutatás is az utóbbi harminc évben óriásit haladt előre. Másrészt – és ez talán a fontosabb – tudatosítani az olvasóban népünk Égi Vezetőit és Segítőit.

aki évezredek óta segíti és irányítja népét. Legyen ez a könyvecske tisztelgés a Magyar Szellem és Égi Forrásai előtt! A szerző 8 . akit sok támadás ért az utóbbi években. hogy a magyarságnak és Magyarországnak van egy Égi Vezetője. Az sem közismert. Nem sokan tudják Róla. sőt. Ő a Magyar Géniusz. a Pilishez. Ő valós Angyali Lény. Ő a MAGYAROK ARKANGYALA. Népként. akinek köze van az ország szent helyéhez. század második felében pedig el akarták feledtetni velünk. szellemi Énünkre ismerünk benne. hogy sokkal több. csupán szűkebb körökben tudnak Róla. a XX.Ősi jelképünk a Turul. mint szimbólum. igazi önmagunkra.

„A bolygók a külső és belső teremtő energiák szimbólumai! Ezeket az erőket mozgatjuk. mint adott lehetőség. Paksi Zoltán Csillagbölcselet című könyvében leírja a Jupiter jellemvonásait. igazságot. Mit mond a csillagbölcselet? Az ősi idők tudósai a csillagokat vizsgálták. „szabadság-vágy”.I. „tudás”. úgy a népekre is érvényesül a csillagok és bolygók sajátos befolyása. „bölcsesség-vágy”. és ezáltal az ember önmagát is megismerheti. hogy az emberi lélek égi tükre ragyog le a csillagos égből. amik elé állít az élet. mert „ami lent van ugyanolyan. a kozmikus törvényeket. amiből kiderül.és szellemi energiákat. tanítást és a megváltás útjának megmutatását. „A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója… képviseli az Isten keresését. ellenkező esetben több nehézséggel kell megküzdenie a célja elérése érdekében. képviselését. mint ami fent van”1. hanem. tisztességet. Tudták. nem kényszerítő erővel. hitet. Egy nép karaktere bizonyos mértékben tükrözi annak a BOLYGÓNAK A JELLEGÉT. használjuk életünkben. A MAGYARSÁG „CSILLAGJELE” a Nyilas (Sagittarius) csillagkép. AMELYIKNEK A BEFOLYÁSA ALATT ÁLL. ha a világgal és az emberrel kapcsolatos kérdéseikre választ kerestek. bonyolultsága és sokfélesége révén különbözőképpen dolgozza fel a ráható fizikai-. „tanító” – hogy csak néhányat említsünk. a kitágulást. uralkodó bolygója a Jupiter – a tanító bolygó. hogy milyen hatások segítenek minket. „fejlett erkölcs”. belső szintünknek megfelelően”. a jogot. „áldozat-készség”. lelki.2 Az összefüggéseket az asztrológia és az asztrozófia (csillagbölcselet) bontja ki és értelmezi. becsületet. „becsület”. Az emberi lélek. és ennek alapján felismerhetők azok a feladatok. magyarokat. Hatásuk nem hagyható figyelmen kívül. az ég felé fordulást. amit ha az illető figyelembe vesz. „igazságérzet”. … A Jupiter részéről a hatások egyértelműek: „Istenkeresés”. másokat felemelő. a nagy összefüggéseket. FEJEZET MIT JELENT MAGYARNAK LENNI 1. a kiterjedést. Ugyan1 2 Toth (Hermész Trismegisztos): Smaragdtáblák Paksi Zoltán 9 . „segítő”. Ahogyan az emberekre. könnyebben alakulhat sorsa.

akinek fáj Trianon. dalok. Mindenki olyan mértékben magyar. negatívan is. hogy mit jelent magyarnak lenni.olyan hatásokra. valaki becsületes. szokások. vagy magyar az. egy nép meghatározásához a következő ismérvek szükségesek: azonos nyelv. aki magyarnak vallja magát. határozott helytállással reagál. művészet. hanem. Ennélfogva a bolygóhatásokat nemcsak építő módon lehet működtetni. A „szeretet tűz-erőket” már régi idők óta sugározza felénk a Jupiter és a magyarság egységesen pozitív választ adott ezekre a kozmoszból érkező kihívásokra. egyéntől függően. mondák. Sok jó. Sokan foglalkoztak azzal a kérdéssel. magyar az. Bizonyára még sok meghatározás született. Karácsony Sándor a magyar minőség mibenlétéről a következőt írja: „… az. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35000 évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek voltak!! 3 Bakay Kornél 10 . Mit jelent magyarnak lenni. nem faj. nem vér. 2. Egyesek szerint magyarnak tekinthető mindenki. valójában igen szomorú képzete jelenik meg. Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tett közzé. nem utolsó sorban. amekkora mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül. amint Paksi Zoltán írja: „Az önösség dominanciájának szintjén átmenetileg a «nálam van az igazság» és az «én ismerem az egyedüli üdvözülés útját» külsőleg kicsit kacagtató. „… egy etnikum. míg másból agressziót vált ki. díszítőművészet) és meghatározó etnikai jelleg”3 Egyesek szerint magyar az. „2000-ben a világ egyik leghitelesebbnek elismert folyóiratában. magyar népesség vonatkozásban az alábbi megállapításokkal: 1. aki genetikailag a magyar népcsoporthoz tartozik. vérrokonságon alapuló összetartozás-tudat. de legtöbbjük nem a genetikai hovatartozást veszi alapul – bár ez sem mellékes – hanem a lelkiszellemi kapcsolódást. s hozta létre így a magyar fajt. tudomány és. aki ismeri és szereti a magyar nyelvet és a magyar kultúrát. egymást kiegészítő válasz született. Ezt igazolja a magas színvonalon megteremtett magyar kultúra – az irodalom. a magyar lélek hatott a vérre s most és minden időben az a magyar faj. amit a magyar lélek áthatott. vagy az. Nem a vér alakította ki a magyar lelket.” A genetikai vizsgálatok azonban a magyarok számára különleges jelentőségű eredményeket mutattak ki. azonos szellemi hagyaték (legendák. hanem lélek dolga. aki hajlandó tenni is valamit a magyarságért. az Amerikában megjelenő Science-ben. hanem ellenkezőleg. történelmi helytállásunk. hogy „magyar”. mesék..

ők magukat valószínűleg magyaroknak nevezték. magyarok. az ukrán. Orbán és VI. de megemlíthetjük még a következőket: a turul madár. Amíg a Habsburgok nem erőltették ránk a finnugor eredetelméletet. hunok. A talált szimbólumok közül különösen a kereszt terjedt el. legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal). spirálok. Az eredmény a „fent”-ről lesugárzó energiák minőségétől függ és kisebb mértékben (de ez is fontos) a „lenn” befogadó (az illető nép) igyekezetétől. V. A Kárpát-medencében talált régészeti leletek nagyon hasonlóak a Tárim medencében találtakhoz. népi viseletben5. – Egy Michelangelo Naddeo előadás margójára című írás nyomán (Honlevél. tehát magyar! Zrínyi a szkíta jogfolytonosság okán még tudta mit beszél) Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben. Megtalálható a Világhálón egy összefoglaló cikk.D. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotipus – őskőkori genetikai marker. (Mit mondott Zrínyi?: Horvát vagyok. életfa. Egyik erre vonatkozó könyvének címe: „Honfoglalás… A magyarok visszatérése európai hazájukba”. szőtteseken.”4 A Michelangelo Naddeo. amit régészeti leletek alapján dolgozott ki.000 éves magyar múltról beszél. A görögök nevezték szkítáknak ezeket a népeket. isteni) világokból származó. nem utolsó sorban a nyelvét. lelki-szellemi energia hat át. 2010 május). továbbá a horvát nép. melyben összegzi azokat a kulturális jegyeket. lelki alkatát. Semino és munkatársai által végzett genetikai kutatások eredményei a cikk teljes terjedelmével olvasható a Függelék-ben.2. olasz régész munkássága a legkevesebb 10. szarvasagancsok. a magyarság körében köztudott volt a szittya származás. A történelem folyamán különböző néven nevezett népek hordozzák a szkítaságot: médek. mely meghatározza az illető nép jellemét. valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata – címmel. Továbbá. az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák voltak. az anyaistennő. kultúráját. az ember fölötti (angyali. pártusok. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai a lengyel. a „hatágú sziromcsillag”. napkorong. amelyek megtalálhatók Közép Európától Közép Ázsiáig. 3. 5 Kovács Lehel István nyomán: „Hétfaluban élő őstörténetünk. a magyarokban. A bronzkori szakrális szimbólumok ma is használatosak épületek díszítésénél. faragásokon. tulipán. Gergely pápa is a magyarokat királyi szkíták utódainak nevezi. Kovácsné Csányi Bernadett Ph. Minden népet sajátos. 11 4 . sőt jelen van a fizikai élettérben is. értekezési tézise: Honfoglaláskori.

az adásra. hogy ha megveszek egy földterületet. hogy milyen a magyar. ami azt jelenti. Jézus se volt népszerű az Őt keresztre feszítők körében. akkor az már az enyém. az anyagi javak mértéktelen szerzése és felhalmozása. Tudod.”6 Babits Mihály arra a kérdésre kereste a választ. akiért áldozatot is tud hozni. „Magyarnak lenni minőség. „A jogrend fegyelmezésre és bűntetésre kiképzett.hu 8 Az ősi magyar kötelességrend az önzetlen segítségre épül. aki egyistenhitű és az érdeknélküli krisztusi szeretetet vallja és cselekszi. Testvérének tekinti a másik embert. Valamikor a régmúltban világszemléletet. akkor viszont keményen küzd. „Magyar az. a szkíta hagyatékot követi. A világban nem túl népszerű ez a viselkedési minta. aki nem szívesen harcol. az uralkodás a másik ember fölött. vele pusztulsz. számonkérő rendszer”9 Miért haragszik a világ tudatalatt a magyarra? Mert aki jogrendben él. Teljes mértékben egybecseng Jézus tanításaival. leggyakrabban tapasztalt formája a szembenállás a másik emberrel. amit vállalni lehet és kell. Ha ez a magyar szellemiség betölti életünket.szokelajos.extra. nemcsak önmagáért. Pap Gábor ezt „káini normatívának” nevezi. Akkor kik voltak valójában az igazi keresztények? 9 Szőke Lajos 10 Szőke Lajos: Előadás 2007 11 Szőke Lajos 12 . azt teszek vele. eszébe jut – ha a magyarra néz – hogy felelős a Földért. másokért is. ki nálad jobb és azonnal irtsd ki”. Az emberi magatartás mai. és van olyan ember is. Ezzel szemben a magyar erkölcs a Hunor és Magyar által felmutatott értékrendet. magas dimenziókból árad le ránk. a harc a hatalomért. aki annak tűnik.11 Magyarnak lenni magatartást jelent. amit akarok. ahol „a siker záloga: idejében tudd meg. 6 7 Paksi Zoltán Égi utak csillagüzenetei Szőke Lajos . A nemzettudatot is az határozza meg.8 Más népek a földön jogrendben élnek. mondhatni vallást jelentett. ami azt jelenti.A magyar népet meghatározó lelki-szellemi energia. lelkivilágunkat és tudatunkat. Mint mondta „meditatív – szemlélődő alaptulajdonságú”. hogy ki mennyire kapcsolódik a magyar szellemiséghez. hogy felelősséget érez a Földért és az életért.”10 A felelősség érzete az emberiség nagy részénél kényelmetlen.”7 A magyar és nem magyar közötti különbségről a következő mondható el: „A magyar ember ősidők óta kötelességrendben él. Ezek alapján nem mindenki magyar. aki képviseli a magyar erkölcsöt „bár az anyanyelve nem magyar és a bőrszíne is más”. hogy ha pusztítod. akkor magyarnak nevezhetjük magunkat.www. csak ha valamilyen cél érdekében feltétlenül kell.

66 ezer tonnás hajót a jéghegy mintegy 90 m hosszan felhasította. amelyik a világon az elsők között indul a helyszínre. egyes befolyásos személyek félreállítása (elpusztítása) céljából. A vészjelzések eljutottak számos hajóra.7 km/h sebességgel rohant a jeges tengeren. 41. mint utas. a hajóról kétségbeesve kérik a segítséget. Amikor kiderül a helyzet súlyossága. noha tudták. a gyors szervezés és munka). A Titanic tragédiája közismert. A kapitány – Arthur Henry Rostron – nem volt magyar nemzetiségű. Az események háttere nem eléggé ismert. hanem románoknak is. De egyszerűen nem hitte. Tudomást szerezve az ütközésről. Így veszítette életét Tóth János. sokan a -2. hogy az elsüllyeszthetetlennek hitt luxushajó bajba juthatott és kikapcsolták a készüléket. minden utast megmenthetett volna. hogy milyen céllal érkezik. A mentőcsónakokban feleannyi hely volt. mindig akad egy magyar segélyszervezet13. A Carpathia nevű utasszállító magyar kivándorlók szállítására épült és 1912 április 12. aki egy teherautónyi segélyt vitt volna Temesvárra – ám Aradon a szekuritáte alakulatok rálőttek. Egyedül a „Californian” nem vesz tudomást az ügyről. a 12 13 A cserkészmozgalmat az angol Baden Powell alapította az I. amikor Magyarországról tömegesen mentek Erdélybe segíteni. 1912 április 14-én éjjel 11 óra 41-kor jéghegynek ütközött.4 km-re volt a Titanic-tól és délre tartott. orvosi és anyagi segítséggel. Nem véletlen az. Így volt ez a 89-es romániai események alkalmával is. vagy egyén. Világháború előtt Leggyakrabban a Baptista Szeretetszolgálat 13 . a magyar vonatkozást azonban kevesen ismerik. A 2o1o-es vörösiszap-katasztrófa okozta károk helyreállítása a magyar nemzet összefogásának szép példája (a bel és külföldi magyarok adományai. aki ha komolyan veszi a segélykérést.-én indul New York-ból Fiume felé. aki pedig mintegy 20 km-re van látótávolságon belül. hogy a cserkészmozgalom a magyarok körében terjedt el a legerőteljesebben (számbelileg és minőségileg egyaránt).20 C-os (a sós víz fagyáspontja a só mennyiségétől függően 00 C alatti) vízbe estek. majd később értetlenül nézték a Titanic vészjelző rakétáit. A 270 m hosszú. A Titanic 1912 április 10-én indult Írországból New York felé 2207 utassal a fedélzetén. sőt a szárazföldre is. Egy másik népszerű példája a segítségnyújtásnak mintegy száz éve történt. gyakran az életét kockáztatva.A magyar lelkiség jellemző vonása a becsületesség és az elesettek megsegítése. nem csak magyaroknak. hogy megnyerje a „Leggyorsabb hajó” címet. mások beleugrottak.12 Ha bárhol a világon történik valamilyen katasztrófa. Bizonyos vélemények (és magyarázatok) szerint merénylet történt. Amikor a Carpatia észrevette a vészjelzéseket 107. de a személyzet egy része magyar volt (az egyik orvos is) és a hajón magyar szellem uralkodott.

és arra gondoltam: az Ő keze tartotta a kormányt egész éjszaka. Ezután a hajót és legénységét mindenhol megkülönböztetett tisztelet fogadta. Nem a történelemkönyvekbe belopott hazugságokról van szó. világháború kitöréséig folytatódtak. Azok az idegenek – írók. aki mindvégig a közelben volt és mindenkit megmenthetett volna. 1918 július 17. Így történhetett meg az. kabinok). előkészületek a Titanic utasainak fogadására (orvosi felkészülés. meleg tea. és támaszkodnak ma is. A Carpathia nagy sebességgel rohant a jéghegyek között. A kapitány Budapesten magas állami kitüntetést kapott. ugyanis a német nyelv ismeretében főleg osztrák „forrásokra” támaszkodtak. a magyar szellemiség kifejezésre juttatása volt. kivert a veríték – mondta később egy barátjának a kapitány – Megborzongtam. 1914 után az Antant hatalmak csapatszállító hajónak használták Boston és Liverpool között. Mégis: harmadnapra feltámad. melynek címe: „A Titanicon nincs pánik – a nyugati civilizáció bukása” Ebből az írásból néhány sor a Carpathia további sorsáról: „A Carpathia fiumei útjai az I. „Amikor megláttam.kapitány azonnal intézkedett: irányváltás és emelt sebességgel sietni a bajbajutott megsegítésére. és az őt keresztre feszítő nyugati civilizáció túlélőinek megmentője lesz. politikusok – akik nem szolgáltak valamilyen érdekeket – tárgyilagosan elismerték a magyarok érdemeit.” 3. takarók. 14 . Ilyen badarságokat lehet még ma is elhitetni Nyugat-Európával. Körülbelül ekkor talán éppen ezen a napon hoztak a nagyhatalmak végleges döntést a monarchia megszüntetéséről és Magyarország feldarabolásáról. kávé. nem az enyém!” Hajnalodott már. A Titanic-ot már rég elnyelték a hullámok. Idegenek írásai a magyarokról. hanem Kárpátia is elsüllyedt. hogy a svájci iskolai történelemkönyvek szerint a magyarok összefogtak a törökökkel és le akarták rohanni Európát.-én egy német tengeralattjáró megtorpedózta és elsüllyesztette. hogy milyen rengeteg jég között haladtam teljes gőzzel. Amikor már minden túlélő a Carpathia fedélzetén volt. papok. amit az európai történetírók terjesztettek magyarokról. Ezen a napon nem csak a Carpathia. amitől az osztrákok védték meg (ezt egy Svájcban élő magyar tette közzé a világhálón). amikor a Carpathia felvette a túlélők első csónakját (705 ember menekült meg). megjelent a Californian is. A Carpathia példátlan segítségnyújtása. Az információk a Titanicról és a Carpathiáról Kolundzsija Gábor írásából származnak.

15 . hogy Európa legrégebbi népe a magyar – szkíta gyökerekkel. hogy a szkíták régebbiek az egyiptomiaknál és a görögöknél). de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Most „vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt. hanem szimbólum is az elmélyülésre. Aki elfoglalta a Föld szívét. A világ szívcsakrája az Önök országában. Mitológia és magyar néphagyomány. amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó írása a 70-es évekből: "Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni. Sok szenvedés vár még rájuk. hogy mindennap imádkoztak a Földért. elképzelni sem tudják. annak el kell foglalnia a Föld szívét. hogy a világ szellemi. Aki birtokba vette Európát.” Pió Atya (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes jegyezte fel a következőket: "Magyarország egy olyan kalitka. Vallásuk egyistenhívő vallás volt. Az idegen kutatók ma már tudják. A politikai hatalmasságok uralkodásvágyát jól jellemzi Brzezinszki. Talleyrand és Albert Camus francia Nobel-díjas író és mások véleménye a magyarokról. következzen néhány idézet: A nepáli papok 2005-ben kijelentették.” A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz: „Önök. mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" A Függelékben olvashatók továbbá Montesqieu. az birtokba vette Európát." 4. Életterük a Kárpát-medencétől Közép-Ázsiáig terjedt. Mi biztosan tudjuk. mint „az erkölcs mintaképei”. náluk az íj és a nyíl nem puszta harci eszköz volt. lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. milyen büszkék lehetnek nemzetükre. mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. magyarok. Az ő kijelentéseikből válogatva. A szkítákat íjfeszítő népekként ismerték. Nimród. Irigylem a magyarokat. az ura az egész világnak. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél.Néhány komoly nemzetközi tekintély felismerte Magyarország kitüntetett földrajzi helyzetét és a magyarság sajátos szerepét az emberiség történetében. Az Isteni Világokkal táltosok tartották fenn a kapcsolatot. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala. magyarságukra. a Pilisben található. A mai emberi kultúrának a legrégebbi népei a szkíták voltak (bebizonyosodott. az Istennel való kapcsolatfelvételre. akikről a történetírók úgy emlékeznek.

feltehetően még Atlantiszról. hogy ő volt a Föld első királya. mint származási helyről: „Én is oda való. mint a magyar nép ősét. tehát valódi szakrális király. Az Istenhez való közeledést jelzi a templomok magasba nyúló tornya (vagy tornyai) is.” 14 15 Gönczi Tamás – forrás a világháló) Gönczi Tamás 16 . az Orion nekünk nem tájolópont. hogy özönvíz előtti időkből származik. Az egyiptomi Ozirisz mítosz is valószínű. Ez az elnevezés a magyar néphagyományban is megtalálható és a három övcsillag a három szent királynak nevét őrzi: Szent István. A Biblia szerint Nimród Noé unokája volt. Az égi egyenlítőn fekszik. Ahol az a három csillag ragyog.A magyar néphagyomány szerint a magyarok ősapja Nimród volt. A falusi templomok is falvak legmagasabb helyein vannak. nagyon valószínű azonban. Őseink valóban mindig magaslatokra jártak imádkozni. hitet adott a népnek”15. Krónikáink közül a Kézai féle Képes Krónika említi. mégpedig „kultúrhéroszként. hogy „nagy vadász az Úr előtt” továbbá. Szent Imre. A Bábel tornyának építése előttről egyetlen írásos emlék említi Nimródot. napisten. hogy „a mi mitológiánkban. hanem otthon”. Egyik magyar népdal is három csillagról szól. eltérően másoktól. hogy Isten ellen támadjon. hogy minél közelebb kerüljön az Égi királysághoz. tudást. hogy a történelmi őskirály az özönvíz előtt élt. Nimród ugyanis Hunor és Magyar apja. és halála után a csillagos ég lett az otthona. Régi csillagtérképeken az Orion neve Kaszás. ezért a Föld minden tájáról látható az északi égbolton. A magyar mesevilág őrzi azt a hagyományt. Gönczi Tamás felhívja a figyelmet arra. A görög mitológia szerint Artemisz megölette őt egy skorpióval. Őt tekintik Bábel tornya építőjének (a Biblia ezt nem erősíti meg). való. azaz a hunok és magyarok őse. A Bibliában zsarnokként említik. Ozirisz felesége Ízisz és gyermekük a sólyomfejű Hórusz. aki gyakran Ménrót néven szerepelt. Scytus (vagyis szkíta). A magyar népnyelv Kaszás csillagnak nevezi. Az Orion csillagkép a legnagyobb és legismertebb a Nagy Göncöl után. hanem azért. vagy Nimród. megbecsült király. Legismertebb róla. mint az Orion csillagkép jelenik meg. aki a Bábel tornyot nem azért építi. Az öv három csillaga a három kaszás. Más népek Három Királynak nevezik. ugyanakkor otthona is Nimródnak és Csaba királyfinak is. aki írást. Szent László. aki a világ első királyságát alapítja”14. Az Ószövetség szerint a Vízözön előtt a kultúra nyelve Nimród nyelve volt. A csillagkép maga Nimród. Ozirisz. „a magyar hagyományban Nimród jó szándékú. hogy Nimród őskirály magyarul beszélt. Ezek alapján a Föld első királya a magyarok első királya is. A magyar népet különleges kapcsolat fűzi az Orionhoz. való vagyok. Az égbolton.

amint azonban egyre nagyobb teret hódítanak a Földön a sötétség erői. Isten ostoraként büntetni jött és fegyverrel harcolt a gonosz ellen.u. Ilyen például megteremteni egy kultúrát. aminek velejárója a másokért való áldozathozatal. ami szintén sok harccal és ugyanakkor sok szenvedéssel járt. amihez hasonlóan minden népnek megvan a Teremtő által rá bízott feladata. Érdekes egybeesés. Atilla. amiket hipnotikus „álomban” kap a főszereplő. Az egyiptomi piramisok elrendezése mintázza a három övcsillagot és még néhányat a csillagképből. hogy a Pilisben éltek – Fehér Barátoknak hívták. akiknek feladata az Isteni Akarat szolgálata.e. vagy jelentősége van annak. Küldetését akkor tölti be a magyarság. A Föld országaiban. A történelmileg belátható legrégebbi időktől kezdve bizonyos embercsoportok arra hivatottak. a feladatok a tényleges harcok irányába tolódnak.A kutatók rájöttek. 5. hogy az emberellenes Római Birodalommal szemben 500 éven át harcoltak a pártusok – önvédelemből. hogy az Orion három csillagának különleges jelentőséget tulajdonítottak az egyiptomiak és más népek is. például Lemúriában és Atlantiszon. vagy védeni a Föld bizonyos szent helyeit. (a Pártus birodalom fennállása Kr. a Rám-hegy és a Magas (Mágus) hegy. amit vagy elvégeznek. hogy a pálosokat is – akikről tudjuk. Andrzey Wojcikiewicz lengyel író A Fáraó felébresztése című könyvében leírja. Magyar küldetés Az emberek bizonyos földi feladatokra születtek. Az információk hitelességét régészeti ásatások igazolják. hogy a Földön messzemenően szolgálják az Isteni Akaratot. hanem a keresztényi vállalás. Árpád bejövetelétől napjainkig már nem a büntetés a magyarok feladata. Kezdetben a magyar népek feladata – a kultúrateremtés mellett . A magyar ember. vagy szellemi vezetők és vannak népek. mindenhol vannak isteni küldöttek. A Római birodalom erejét Atilla vezetésével a hunok ingatták meg. A könyv regény formában ad át olyan információkat. hogy a Pilisben három hegy elhelyezkedése azonos az Orion-öv csillagainak elrendezésével:az Árpádvár. hogy a Keopsz piramist az Orion első övcsillagának bolygójáról jött lények – a Fehér Barátok építették. 300-ig) míg végül a rómaiak megsemmisítették a Pártus birodalmat. Aradi Lajos piliskutató jött rá. a Krisztusi út kódjait hordozza magában. Guatemalában és Magyarországon is. 250-től Kr.a példamutatás és a tanítás volt. Az öv mintázata megtalálható Mexikóban. vagy elmulasztanak. Így volt ez már az ősi kultúrákban is. Megemlíthető. tanítók. ha benne szabadon és maradéktalanul működik a 17 .

és a világrengető viharban Isten kezét elengedi? Akkor a gonosz győzelmével végződik az emberi civilizáció? Vagy az Atya másokra bízza a nagy feladatot? A SZERETET-nek mindenképpen győznie kell a Földön. az Őt keresztre feszítők. Ahogyan Jézussal is tették 2000 évvel ezelőtt. 18 . mint a rovásírás. a Hazát és Európát. azok olykor cserben hagyták. valamint a Magyar Szent Korona. ha kellett felvette a harcot. A magyarság vállalása szenvedéstörténet és egyben üdvtörténet is. osztrák. önbizalmát és hitét. A magyarság – az emberiség zászlóvivőjeként – felvállalta a jézusi sorsot: a becsület és szeretet erejével harcolni a gonosz ellen. Történelmünk bizonyítja. ha nem keresztút? Jézus felvállalta a kereszthalált. hogy a magyarság a kihívásoknak megfelelt. Mi más ez. török. de az ellenség jött német. amit a feltámadás követett. tatár. vagy orosz alakjában és akiket a magyarság védett a török és tatár betörésektől. a magyarság és minden ember külön-külön. történelmi helytállásunkat és olyan kulturális különlegességeink meglétét. ha nem is a szó szerinti keresztre feszítéssel. Az emberiségnek is hasonlót kell átélnie a felemelkedése érdekében.Magyar Szellemiség – akinek köszönhetjük sajátos kultúrkincseinket. máskor hátba támadták és halálra ítélték. mert a küldetés teljesítése feltámadással jár (emlékezzünk Pió Atya szavaira) Mi történik akkor. A magyar nem kereste az ellenségeskedést. ha a magyarság nem teljesíti küldetését? Ha az utolsó percben elveszíti erejét. ez által védve önmagát. Felelős érte az emberiség.

nemcsak azért. azért is. mert testünk anyagát a Föld adja. A Föld Szíve Google Föld felvétel. mert lelki-szellemi vonatkozásban is élőlény. egyre többen nyílnak meg a szellemi ismeretek előtt és „emlékezni” kezdenek a régi tudásra. Itt dobog a Föld szíve. látható a Duna és a Pilis hegység szív alakja A magyar küldetés szoros összefüggésben áll azzal a földrajzi hellyel. hanem. Őseink Földünket Földanyaként tisztelték. ez a Kárpátmedence. különleges hely a Földön. Szerencsére. amely ismeretek alapján a Földnek – mint az embereknek 19 .6. Európa közepe. A mai ember elfelejtette (vagy elfeledtették vele) a lelki-szellemi értékrendet és hajlamos sárgolyónak tekinteni a Földet. ahol a magyarság él.

A Földnek is. a külső földrajzi megjelenés ugyanis követi a szellemi energiák irányvonalát. Bizonyos források háromféle csakrákról beszélnek: fizikai. Korona-csakra – (az isteni erőkkel való kapcsolat megteremtése). befele – a szerveinkkel). de közel állunk ahhoz az időhöz. Földünknek Ausztráliában van ez a pontja. valahová tartozás központja). Szív-csakra – (a szeretet. 1. melyek nem mindig esnek egybe. hogy avatatlan nem léphetett a Pilis területére. akik kifejlesztették magukban a szellemi látás képességét. amiket szanszkrit nyelven csakráknak16 neveznek. Talán a magyar nyelvben is megfelelőbb lenne a csokrok használata. a Pálosok. kisebb eltérésektől eltekintve. hogy a csakrák szó. 1213 szeptemberében. csakrája Magyarország ismert szent helyén. a szív közelében. Ez történt Gertrudisz királynéval. A csakráknak nevezett energiaközpontok által lelki-szellemi kapcsolatban állunk a Mindenséggel és a Földdel. II. a Földnél Boliviában a Titikaka tó vidékén (a tó mélyén több tízezer éves építmények talán az atlantiszi idők maradványai) 3. vagy a jövőbe látás. Tibetben. az embernek is jelenleg 7 működő csakrája van17. Bizonyára nem véletlenül. hogy miből adódnak az eltérések. Sokan tudják – magyarok és nem magyarok –. 17 A Föld csakráinak azonosításában a vélemények nagyrészt megegyeznek. ami erőközpontot jelent. Ha megtette. életével fizetett. Homlok-csakra – (az embernél az intuíció. (kifelé – az Universummal. mennyire hasonlít a magyar csokrok szóhoz. virágcsokor. Nem véletlenül élt itt az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. amikor 12 fog működni és az ember magasabb rendű képességek birtokába jut. a tudatosság helye) – Irán területén (más vélemények szerint a Bermuda háromszög) 7. András első feleségével. aki a király távollétében német lovagjaival be akart hatolni a legszentebb királyi központba. A csakrák csak azok számára láthatók. Meg kell említenünk. múltba. lelki és szellemi csakrákról. a Himalájában a Kailas hegység. Ám a szent 16 Érdekességként megjegyezhető. Olyannyira szentnek tekintették a helyet. 20 . Az ember szívcsakrája.is – vannak energia központjai. Szakrál-csakra az embernél a nemi szervek tájékán. A Kárpát-medence – Pilis hegység – Dobogókő 5. biztosítva a kozmikus energiaáramlást rajtuk keresztül. A hely neve is sokat elárul. Napfonat-csakra – (Az önbecsülés. Az embernél a köldök tájékán. a szeretet központja. vadászni. hogy a Duna szív alakban fogja körül ezt a területet. a harmónia. emiatt fordul elő. 4. a mellkas közepén található. Gyökér-csakra (a túlélés. Torok-csakra – a kommunikáció helye – Egyiptom (a Gizehi piramisnál) 6. az elfogadás helye). Az őslakosok szerint a szentként tisztelt Uluru nevű város és hegy vidéke. Sokak szerint Észak-Amerikában Kaliforniában van a Shasta hegy vidékén (mások szerint Jeruzsálemben) 2. A térképen jól látható. mint például a telepátia. hogy a Föld szereteterőközpontja. hogy egy bizonyos csakrának két helyet jelölnek meg a Földön. a személyiség erejének központja). Központja Dobogókő. a Pilisben található.

a Föld Szívcsakrájának közelében. A sötétség kiszolgálói mindent megtesznek a magyar küldetés teljesítésének megakadályozására.hely védelme oly fontos volt. Az ember szívcsakrája a Földanya szívcsakrájával van rezonanciában (vagy úgy kellene lennie). Ha ez megvalósul. az önzéssel. A harmonikus kapcsolat főképpen azok részéről áll fenn. Ma már létében is fenyegetik a magyarságot. az áldozatvállalás és az Isteni Akarat maradéktalan teljesítése. az emberi gyűlölettel szemben. biztonságot hoz a Kárpát-medencére. Ha a magyar ember meg akar felelni a Teremtő által rászabott feladatnak. hogy ez ne sikerüljön. Ma nem a törökkel. A helyzet nehéz. Ehhez kell a magyar becsületesség. Nem véletlen a ma is tapasztalható sok magyarellenes cselekedet. hogy önmagát javítja meg. ami szétsugárzik egész Európára. de nehéz sorsunkat nem irigylik és küldetésünket se vállalnák. a világot úgy javítani. hogy teljesítjük-e az Isten által ránk bízott feladatot. Az ember csakrái – jó esetben – összhangban vannak a Föld energiaközpontjaival. Mindezek ellenére a magyar embernek helyt kell állnia a krisztusi úton. az erkölcsi tartás. Ebből nem kellene kimaradniuk a Kárpátmedencében élő más népeknek sem. a Kárpátmedencében). A Kárpát-medence földrajzilag is a legjobb hely a Földön. hogy a király nem bűntette meg a királyné halálát. Krisztusi felajánlással kell élnie az életét. a negatív érzelmekkel és gondolatokkal. mert az ellenerők mindent megtesznek. országon belül és a környező országokban. de közösségen belül is. akik hozzájárultak a Szeretet győzelméhez a világban. és mindazok védelmét. vagy tatárral kell megvívni a harcot. Ennek a harmóniának az alapja a SZERETET. Rajtunk múlik. Az elmondottak alapján nyilvánvalóvá válik a magyarság küldetése: VÉDENI A FÖLD SZERETET ENERGIA KÖZPONTJÁT. hogy a Kárpát-medencében élünk. sőt az egész Földre és az emberiségre. Sokan irigylik ezt tőlünk. hanem főképpen egyénileg. nemes fémekben és ami manapság a legfontosabb: vízben. Küldetésünk tisztességgel történő teljesítése a védelmünket hozza el. ásványokban. 21 . Bővelkedik termőföldben. akik a közelében élnek (vagyis. védeni szeretettel. hogy minden nap egy kicsit jobbá válik. Védeni. úgy harcolni a gonosz ellen. Nem véletlen.

de a művészekben. bár a magyarság egy részét sikerült „a modern világnak” elaltatni. I. A X. Az emberiség történelme az utóbbi évezredekben. században a „kalandozó” magyarok sem kedvtelésből dúlták fel a kolostorokat. és nem zsarnoka volt népének. Ez ma sincs másként.7. és mintegy félezer évig a királyokban. 1848. anyagiasságba és hitetlenségbe süllyeszteni és legfőképpen félrevezetni. és ma a globalizáció. később szabadságharcokról szól. 18 Babits Mihály: Tanulmány a magyar jellemről 22 .) Az utóbbi 1100 éves történelme során a magyarság sok nehéz és fájdalmas „Golgota stációt” járt végig: török és tatár inváziók. az igaz magyar emberben. A magyarok történelmi helytállása A magyarság történelmét a szabadságért vívott harcok és az igazságért való becsületes helytállás jellemzi. amit Bécsben őriznek és avar kincsként tartják számon (a 90es évek elején még „Bolgár lelet” volt a nevük. vörös terror – 1956. Világháború. amelyek ma is időszerűek: „Ragyogó dicsőségek ormairól hulltunk a végveszélybe… Muszáj volt harcolni és reménytelen. Jelen írásban néhány különösen fontos mozzanat kerül bemutatásra. vagy kiirtása árán.Akit valaki (Nagy Károly. de nem tette. Habsburg uralom. védelmezője. Európa múzeumai tele vannak elrabolt magyar kincsekkel. vagy másvalaki) elrabolt és Nyugat-európába vitt. A lelki-szellemi energiák ma is ugyanolyan erővel működnek. Birodalmak születtek és álltak fenn más népek leigázása. tudósokban és az egyszerű emberekben is jelen volt. . A csoda mindig az utolsó percben jött”18… Vajon most is csodát megelőző utolsó perceket élünk? A történelem viharaiban a Magyar Szellem Istenhez és emberhez való hűsége mutatkozott meg. II. hanem keresték a számukra oly fontos szent ereklyét. a Magyar Szent Koronát. A Habsburg uralom előtt a magyar király Isten kegyelméből uralkodott. Atilla leigázhatta volna Európát. Néha úgy elfogytunk. Magas szintű lelki-szellemi erő működött Magyarországon. A magyarok történelme viszont szabadságot védő háborúkról. Vajon mi jön még – a Feltámadás előtt? Az elmúlt 100 évet jól jellemzik Babits szavai. később a társadalmi és politikai élet nagyjaiban. magunk se találtuk magunkat. Néha már ott álltunk a végső bukás partján. Példaként említhetjük a Nagyszentmiklósi kincset. háborús bűncselekmények sorozata. Világháború – Trianon.

A magyarok azt is tudták. a rómaiak betörése előtt. valamint Széchenyi István is. „Atyla. „saka-dákok” éltek. médek gótok és dákok királya. aki bizánci követként járt nála. Az idegen történetírások mint hadvezért ismertetik. 28 év múlva. szittyák”20. az 1800-as évekig hunok és magyarok ugyanazt a népet jelentették. rész. mint uralkodót jeleníti meg. A Képes Krónika hét iniciáléban és egy képen mutatja be Atillát. akiről szólnunk kell. a földkerekség félelme és Isten ostora. Isten kegyelméből a hunok. ahogyan ő nevezi. rész. 21 Szántai Lajos: Nagy Lajos király őskeresése a Képes Krónika alapján – I. a Képes Krónika szövegének és miniatúráinak tanulmányozása alapján.”19 Szántai Lajos: Nagy Lajos király őskeresése című művének első részében ismerteti Atilla alakját. A Képes Krónika szerint a hunok (magyarok) bejövetele (hazajövetele. Zrínyi Miklós költő és hadvezér. De szkítának. Ő az egyedüli uralkodó. nevezi Atillát Priszkos Rhetor is. az első.”21 19 Képes Krónika Megj. Nem véletlenül. Így vélekedik Oláh Miklós esztergomi érsek. márpedig a „saka” szkítát jelent. a Képes Krónika elsősorban. ATILLA. turulos pajzzsal krónikák Atillával kezdődnek és a 19. a nagy Magor unokája. Széchenyi minden művében hangsúlyozza. mégpedig királyi szkítának. aki Engadi-ban nevelkedett. Képes Krónika század közepéig a magyarság őt tartotta első királyának. 23 .: Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus című könyvében megemlíti. Atilla világkirály. hogy ők a szkíták leszármazottai. a királyok királya. ATILLA Amikor a magyar történelemről beszélünk. „aki ebben a világban bizonyos rossz hatásokat csak harc által felidézett energiákon keresztül tud átlelkesíteni és átfényesíteni. Atilla korában és utána is. vagy visszajövetele) a Kárpát-medencébe 373-ban történt. Bendekus fia. Márpedig a szkíták utódai a magyarok! 20 Szántai Lajos: Nagy Lajos király őskeresése a Képes Krónika alapján – I. hogy „a magyarok szkíták. A dákok tehát szkíta nép. Ezt követően. akivel ilyen sokat foglalkozik.a. hogy a Kárpát-medencében. 401-ben Atillát királlyá koronázzák. A magyar Atilla.

b. hasonlóan a régi Egyiptom nagy királyaihoz. Az Ő szellemisége kíséri mindvégig az igaz magyar királyokat és a magyarságot.”23. Nem véletlenül gyűltek a magyar király udvarába tömegesen a művészek és tudósok. egyedül Atilla látja. és visszafordul. könnyű szerrel lerombolhatta volna. amilyen csak ritkán jelenik meg földi testben. sem mások a környezetéből nem látják. 22 23 Szántai Lajos: A Képes Krónika magyarázata Szántai Lajos: A Képes Krónika magyarázata 24 . A fentebb említetteket úgy értelmezhetjük. roszszat mégsem tudott róla mondani. hogy Atilla a világtörténelem és a magyarság különleges jelentőségű személyisége. akit Atilla elé visznek. A legyőzhetetlen hadvezér engedelmeskedik Isten akaratának. Nagyságát hangsúlyozza az a tény. Ehhez hasonló esetet nem ismer az emberi történelem. hogy megkegyelmezett Rómának akkor.”22. Az angyalt sem a pápa. A magasban angyal jelenik meg. Azt mondja Atillának: „Te Isten elgondolása vagy” és „Az Úristen a te keménységed szigorával gyógyítja az Urat elhagyni akaró emberiséget. „Oláh Miklós. Hatása nem korlátozódik saját korára. A gall remete nyilvánvalóan nem szerette az ellenfél hadvezérét. aki figyelmezteti.” A remete tökéletesen ráérzett Atilla küldetésére: Isten ostoráAtilla. A Képes Krónika egyik miniatúrája bemutatja Őt Róma kapuja előtt. Királysors – magyar sors A Turul nemzetség. Róma kapuja előtt nak lenni s a keménység Képes Krónika szigorával gyógyítani az Urat elhagyni akaró emberiséget. volt emberi léptékű világ Európában. amikor hatalma tetőfokán. emberfeletti minőséget jelentett.A hunok a gallokkal vívott harcok idején egy remetét találnak. „… ameddig volt magyar király. hogy minden jó magyar királyban Atilla él tovább… Atilla egy eleven királyi magaslaton működő energia. … pontosan tudja. ahol jelen van a pápa és kísérete. hogy kímélje meg a várost. benne olyan szellemi nagyság született le.

„Ezt az utat bátran és nyugodtan nevezhetjük áldozati és üdvtörténeti útnak”24. de megmentette a pusztulástól. István. A király más harci módot választ. bár tudta. de a királyfit megmentette. Szent Margit sírjához és imádkozik. Magyarország számára. Pálos tanácsadói figyelmeztették. Kun Lászlót. Mátyás király szintén életét áldozta Magyarországért. aki Kapronca várába vitte.Az Árpád házi királyok életükkel és uralkodásukkal betöltötték Magyarországnak és a magyarságnak a sorsát. mennie kell. IV. A halál vállalása nem mentette meg Magyarországot az elkövetkező Habsburg uralomtól. Fehérvárra megy (nem a mai Székesfehérvárra) és átkel a Margit szigetre. hogy hosszantartó imával átvállalta a fiát fenyegető veszélyt. gyakran magukra vették az országot fenyegető veszélyeket. Szlavónia bánja volt a tettes. Rövid 2-3 hét alatt a király meghal és még halála napján László kiszabadul. Elzarándokol testvére. A király két napig ostromolja a várat és ekkor hirtelen abbahagyja. hogy az Adriai tenger partján találkozzon Anjou Károly uralkodóval. Út közben eltűnik a fia. V. Mert még ma is itt vagyunk: „megfogyva bár.”25 24 25 Szántai Lajos: A Képes Krónika magyarázata Vörösmarty Mihály: Szózat 25 . Ez az imádkozás már révületben történik. hogy az ellenséges erők már kilőtték ellene mérgezett nyilaikat. Mi történhetett? A gonosz erők. Nem teszi a földdel egyenlővé – bár megtehetné – de ekkor a királyfi életveszélye csak növekedne. de törve nem. de ő úgy érezte. Mátyás király halála Mátyás király szintén vállalta a halált. Ez életébe került. István is így mentette meg fiát. és önfeláldozásukkal megmentették az országot és a népet a teljes pusztulástól. István halála V. hogy 1272 nyarán V. ha elszabadulnak. hogy elrabolták és egy eddig hű embere. Céljuk Magyarország és a magyarság megsemmisítése volt. Béla fia és Kun László apja volt. él nemzet e hazán. Gudkeled Joachim. A királynak csak úgy sikerült. a 10 éves László. Szántai Lajos leírja. A gondolatolvasás és jövőbelátás képessége mellett. V. megállítani igen nehéz. hogy ne menjen Bécsbe. A király hamar rájön. István egész udvartartásával útra kel.

hanem az egész Európa-szerte – az utolsó szakrális király. de akkor még nem koronázták meg a Szent Koronával. 26 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája 26 . mert itt találtak igazi kultúrát és erkölcsös szellemiséget. Isten akaratának rendeli alá. Mátyás tudta. ő volt – nem csak Magyarországon. egész életét. akit nem koronáznak meg a Szent Koronával. Uralkodása alatt nyomon követhető szakrális uralkodói minősége és ezen belül az Isteni Akarat érvényesítése. A magyar népmesékben Mátyás király ellenlábasa a Burkus király. Mátyás király megkoronázása 1458 február 14. Ő az. A Koronát ugyanis 1440-ben Habsburg Albert özvegye ellopatta. csak a maguk hatalmát erősítették. a szakrális király? Kocsis István szerint: „A szakrális fejedelem Híd a földi és égi világ között. Frigyestől a Koronát. ami nagy összegnek számított. MÁTYÁS KIRÁLY és a magyar sorsfordulat Mátyás király uralkodásának jelentősége szinte felbecsülhetetlen. hogy védelem alatt áll. Frigyes német-római császárnál. Amikor Hunyadi Mátyás színre lépett. Atillának. Milyen a beavatott uralkodó. ezért visszavásárolta III. Ám Magyarország kifizette. Ezért égi védelemben részesül.-én a rendek a Budavári Nagyboldogasszony templomban trónra ültették. ha pedig meghalna. Európa többi „keresztény” fejedelmei nem törődtek Istennel. Nem is félti az életét. hogy ekkora összeget lehetetlen lesz kifizetni. Azért gyülekeztek Mátyás udvarában az itáliai tudós férfiak. Frigyes azt remélte.c. Nem hiába nevezték II. aki képes méltóképpen fenntartani a kapcsolatot az Égi Világgal”26 Mátyás király szobra Kolozsvár főterén Uralkodása alatt minden tevékenységét. az is csak Isten akaratából történhet. a világból már rég kihaltak a szakrális királyok. vagyis a Habsburkus király – a gonosz megtestesítője.000 arany forintért. 80. mert tudja. vagy legalábbis Isten engedélyével. hogy nem lehet hiteles magyar király az. minden alattvaló a királyt szolgálta érdekből vagy félelemből. kivitte az országból és elzálogosította III.

aminek már a lehetősége is Isteni Kegyelem megnyilvánulása a magyarok számára. Varga Tibor szerint27 a koronázás Nagycsütörtökön történt. Bármelyik is volt. Pap Gábor és Szántai Lajos Nagypénteket jelölik meg a koronázás napjaként. a Feltámadás csak ezután várható. Az ellentét nem a török és a nyugateurópai országok között állt fenn. El kell fogadni a szenvedést és a halálos ítéletet. ne le27 Varga Tibor: 27 . A Habsburgok.” Következett tehát a keresztút. hogy amikor érdemtelen királyok uralkodnak majd. ugyanis ők képezték a gonosz két arcát. de az áradások miatt az ország távoli részéről a nemesek nem érkezhettek meg. A sötétség erői azonban résen voltak. vagy nagypéntek. Fokozatosan felkészítette a magyar nemzetet a túlélésre. Mátyásnak fel kellett „vállalni a jézusi sorsot és az Ő sorsával össze volt kötve az ország és a nép sorsa. vagyis ha német-római császárrá koronáztatja magát. Már nem lehet Isten ostoraként térdre kényszeríteni a gonoszságot. Ezeket a nagy horderejű elképzeléseket csak egyféleképpen vihette volna véghez: ha megszerzi a világi és egyházi hatalmat a keresztény világ fölött. aki felvállalta a keresztutat. a török végleges kiszorítása a keresztény világból 2. El kellett halasztani. bár visszaadták Mátyásnak a Szent Koronát. ebben a pálosok is segítették és már tudta. 1464. Mátyás céljait nem tudta elérni. felismerte. Európa megtisztítása a bűntől. III. a keresztre feszítés nélkül annak a népnek. Olyan törvényeket hozott – egyedülállóan a világon – amivel következetesen gyengítette a király hatalmát és megvetette alapjait – mai szóhasználattal – a vármegyei önkormányzatoknak. Nem lehetett megtapasztalni a Feltámadást. A Fény és az Árnyék feszült szembe egymással: egyik oldalon Mátyás a magyarok élén. soha nem mondtak le a magyar trón megszerzéséről.A koronázás időpontját 1464 Virágvasárnapjára tűzték ki. hogy Európa menthetetlen és Magyarországra gyászos idők jönnek. Ekkor egy nagy fordulattal minden figyelmét az ország belügyeire fordította: főképpen a törvényhozásra. arra. Miért nem tűzték ki Húsvét vasárnapjára? Mert a koronázás időpontja sem véletlen. nagycsütörtök. Túróczy János krónikájában – ami 1488-ban jelenik meg – valóban az utolsó vacsora napja szerepel a koronázás időpontjaként. Magyarország további sorsa ez utóbbit igazolja. Belelátott a jövőbe. hogy a saját és a magyarság küldetése már nem lehet az atillai. Amikor magyar királyt koronáznak a magyar nép is beavatást nyer és az időpont a további sorsot is előrevetíti. 29-én Székesfehérváron – Szécsi Dénes esztergomi érsek Mátyás királyt érvényesen megkoronázta Mátyás magasztos célokat tűzött ki maga elé: 1. a másik oldalon a török és a középkor bűneiben fetrengő Európa (az elistentelenedett nyugati világ).

Miért volt útjában Európa hatalmasságainak a magyar királyság? A nagy különbség miatt. vagy akár a Szentföld. hogy támadja meg Magyarországot. jogalany. Mátyás után… Néhány évtizeddel Mátyás király halála után a gonosz erőteljes támadásba lendült Magyarország és népe ellen. ugyanakkor a Szent Korona eszme erőteljesebben jut érvényre. később pedig az oroszok. melyről elsőként IV. Ez jutott Európa védőbástyájának. miszerint „nem gondoltuk volna azt. A királynak csak részleges hatalma van. az nem lenne akkora veszteség Európának. nem egyszer irt szemrehányó levelet a pápának. A 28 29 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája Szántai Lajos: Szent őseink nyomában. A törvények alapján „nélkülözhetetlenné válik az országgyűlés és a vármegyei közgyűlés intézménye”28. ami azt jelenti. szabadságharcokkal. A Szent Korona menti meg később az országot a Habsburgok megsemmisítő céljaitól. mintha Magyarország esne el. minden erejével és tudásával országát és népét védelmezi. ami jellemezte a nyugat-európai királyságokat és a magyar királyságot. hogy a nyugati országok a mohácsi vészt megelőzően 7 szekér aranyat fizettek – Szulejmannak. A későbbi századokban is valakik folyton ki akarták irtani a magyar fajt: a németek. mely szerint egyedül a Szent Korona – mint jogi személy. az ország feldarabolásával. vagy Ottokár cseh király. Hunyadi Mátyás. hogy Őszentsége a pogánnyal megegyezik”30. Ezzel szemben a magyar király az Árpádház fennmaradásáig szakrális királyság volt. ezzel elkezdődik a keresztút. vagy a francia király. Kun László király 28 . Bizánc. A török és tatár támadások idején a nyugati országok nemhogy segítették volna. Mátyás király Bécsben meghal – valószínűleg megmérgezték (vele egy időben Budán kimúlnak az oroszlánjai). jogalkotó és minden jog forrása – a hatalom teljes birtokosa. A nép tudatosan. Európa királyai és az inkvizíció félelemben tartották a népet. Következik a magyarság gyászos évszázada – amit Mátyás előre látott. háborúkkal. Kisteleki Géza írja „Az Erdélyi aranylemezek” című könyvében.”29 A mohácsi vész századában (is) erőteljesen tör előre a nyugati országok magyarellenessége. A római pápa sem volt kivétel. Béla így tesz említést: „Eleshet bármelyik nyugat-európai keresztény állam. hogy emberfeletti képességek birtokában ismeri és teljesíti Isten Akaratát. vagy tudat alatt. zsarnokság uralkodott. de érezte a király valódi nagyságát és szerette az uralkodót.gyen teljhatalmuk. Kun László király 30 Szántai Lajos: Szent őseink nyomában. A szakrális király Isten kegyelméből uralkodik. de összefogtak az ellenséggel. titkos iratokra hivatkozva.

Nem csak a jelenlétével. hogy legyünk. Talán még hamarabb. A levert forradalmak. Felvállalták – olykor egy személyben – a magyar küldetést: az Isteni Akarat teljesítésén dolgozni. a Magyarok Arkangyalával és a Magyar Szent Koronával. életvitele és sorsa jelképesnek is tekinthető a magyarság számára. Az ország megmentőjeként. Mert ebben áll a krisztusi megtartó erő. Ettől kezdve a sötét erők elleni harcot – amiben a szent királyok oroszlánrészt vállaltak – a magyar népnek kellett megvívnia. Egyház alapítási joga volt és vétó-joga a pápaválasztásban. A Habsburg uralom beköszöntésével a magyar sors is megváltozott. A sikeres helytállásnak és ezzel együtt a túlélésnek számunkra egy módja van: kapcsolataink megerősítése nagy szellemi segítőinkkel. A Turul nemzetség királyainak uralkodása. hanem teljes jogú uralkodásával ellensúlyozta a Habsburg királyok alkalmatlanságát. 29 . Deák Ferenc. őrizni a Jézusi keresztény értékeket. tisztességből. Legtöbbjüknek az életébe került. Jézus Krisztussal. ilyen volt II. Szűz Máriával (Boldogasszony Anyánkkal). században csúcsosodott ki. Eddig nem adtuk fel. szakrális fejedelmeknek-tekinthetők. ami az utóbbi századokban történt. évszázadokon át jelen volt a Magyar Szent Korona. Évszázadok óta vesztesek vagyunk és mégse győztek le. Ma globalizációnak nevezik. példát mutatni erkölcsi tisztaságból. Az igazi veszteség az lenne. és ha nehezen is. Nem meghátrálni. ha helyettünk másoknak kellene elvégezniük a ránk bízott feladatokat. ha alkalmatlanná válna a magyar az Istentől kapott küldetésre.magyar király Európában is az egyetlen uralkodó volt. Mert a cél maga a harc. akik a harcok élére álltak – noha nem voltak megkoronázott királyok –. mert nem adhattuk fel és soha nem adhatjuk fel! Isten akarata az. amíg egy közeledő nagy kozmikus változás meghozza a végleges felszabadulást. aki egyházi és világi főhatalom birtokosa. és most az utolsó és legnagyobb támadást intézik az emberiség ellen. Kitartani! Nem engedni a kísértéseknek! Vinni Isten zászlóját! Bár szegényen és vérző sebekkel. A sátáni erők egyre nagyobb teret hódítottak a világban. Ez a harc a XX. veszteségek sorozataként könyvelhető el. de képviseljük az isteni rendet. Természetesen mindig voltak nagy vezetők. Hatalmas túlerővel győzték le a magyart. vizsgázni emberségből. harcolni a világban dúló gonoszság erőivel szemben. Rákóczi Ferenc. a háborúk nagy pusztításai és mindaz. Széchenyi István. és még mindig tart. de kitartani a végsőkig az erkölcsi tisztaság és a szeretet mellett. mindaddig.

mondjuk. szomorúságát. A karácsonyi játékokban a kis Jézus megszületésének örömét élik át. szemben a mai műzenével. ami arról árulkodik. amiben „benne van minden hangsor. melyek az adott élethelyzetre születtek. A közönség átéli. Ezt különösen a népzene igazolja.történelmi helytállás . stb. versek. Ilyenek a sirató énekek. egy gyászzenét. hanem a mindennapok tartozéka. a világon egyedülálló alkotást tartalmaz.II. A nép. vagy vidámságát énekli bele egy-egy dalba. MAGYAR NÉPMŰVÉSZET A nemzeti műveltség megőrzése és éltetése egyet jelent az illető nép. maga az élet. művészek nagy száma. A magas művészetben egy lehetséges helyzetre találunk utalást. Minden eseményre megvannak a hagyományos népszokások. ami csak két hangsorra épül. amit közönség előtt játszanak. benne van a teljesség”. A magyar népművészet képszerű.idegenek által is tökéletesnek tartott NYELV . a dúrra és a mollra. a népművészettel együtt nem csak az ünnepnapok díszítő elemei.A MAGYAR SZENT KORONA 1.páratlanul gazdag NÉPMŰVÉSZET . hanem a valóságban élik. vagy fogalmazza meg egy-egy költeményben. mintha benne lenne a valós helyzetben. A művész megír. költők. Bach óta hiányoznak belőle az égi sorok (frig.). 30 . a lakodalmas énekek. Élő minőségét bizonyítja.több ezer év távlatából megőrzött ROVÁSÍRÁS . hogy a magyar ember benne él a természetben. valamint az általuk teremtett értékek minősége .a magyar szentek nagy száma . nem színpadi közönség számára adják elő. hogy a hagyományok nem alkalmi szórakozást képeznek. tudósok.írók. miközben katarzist él át és lelki tisztuláson megy keresztül. karácsonyi játékok és egyebek. vagy nemzet fennmaradásával. Ezek közül a legfontosabbak: . ami néhány. dor. Fejezet SAJÁTOS MAGYAR KULTURKINCSEK A Magyar Szellem működése nyomán született meg a magyar kultúra.

Bp. 1942 Magyar népdal 31 . mint például a következő első világháborús katonadalban: Kimegyek a doberdói harctérre Feltekintek a csillagos nagy égre. ahogyan a természeti népeknél még ma is fellelhető. igazolja az a tény is. szép csendesen csepereg. a rajzok. 31 32 Lükő Gábor: A magyar néplélek formái. Lábán van csizmája. vagy éppen hálaadással hódoltak nekik. lakos szárú kis csizma. A régi korokban a művészet szakrális jellegű volt. állat-. A szimbólumok nyelvén írt üzenetek kozmikus tudást közvetítenek. Az ember lelkisége – a mikrokozmosz – összekapcsolódik a Mindenséggel – a makrokozmosszal. A művészetek mára már elveszítették szakrális szerepüket. a legelkeseredettebb élethelyzetekben is. akiktől segítséget kértek. A cél a kapcsolatfelvétel volt a szellemi világ lényeivel. de a magyar népművészet alapelemeiben ma is felismerhető a szellemi tartalom. a tánc. és mértani ábrázolásokat. Rásütött a Hajnalcsillag sugara. Úgy hallgatja az eső zuhogását.A magyar ember lelki kapcsolatát a természettel. hogy a magyar népdal gyakran természeti képpel kezdődik. Csillagos ég. hol van az én Magyar Hazám? Merre sirat engem az édesanyám? A népművészet szellemi tartalma A népművészeti alkotásokban találunk növény-.32 A csillagos ég a tájékozódás és a biztonságkeresés eszköze lehet. (Püspökladány – Dorogi Márta gyűjtése)31 A csillagok különösen közel állnak a magyarok szívéhez: Megyen már a Hajnalcsillag lefelé. Barna kislány szobájában kesereg Ki-kinyitja a szobája ablakát. amelyek mély jelentést hordoznak. festmények és szobrok a szertartások részét képezték. a zene. ember-. Néhány példa: „Esik eső. Az én kedves galambom most megyen hazafelé.

Még negyedik esztendejét sem tölti be és rajzolja már a csillagnyi tengelyre tükröztethető szimmetriát. mely az őskortól napjainkig a teremtő szellemerő keresztény népünknél. Az ősi szimbólum-elemeket őseink nem csak tanítás útján adták át apáról fiúra. József: „A Nap arca. szarvas. Legelterjedtebb jelképeink: az életfa. napjelkép (vagy a Mindenség jelképe). hanem ezek benne élnek DNS-ünkben. a virágmotívumba rejtett istennő ábrázolás és a „hatlevelű sziromcsillag” – azaz Életcsíra. A népi varrottasok egyik alapeleme az egyenlőszárú kereszt. a menedék. az óvás. A gyermekrajzok üzenete” című könyvében:33 „A kör és kereszt együttes üzenetét magával hozza a gyermek. a kinti világban való eligazodás legfontosabb eszköze. a kört. s benne az egyenlőszárú kereszt formáját. A Teremtő üzenetét tárják elénk a gyermekrajzok. +. minden népnél megtalálható képek. a különböző népeknél sajátos formát öltenek és különbözőképpen hozzák a felszínre az egyetemes bölcsességet.” Életfa ábrázolás kalotaszegi varrottason 33 Örökség könyvműhely 2003 32 . alma. az oszthatatlan egész. mint például a napszimbólum. nap és hold jelkép. liliom. .A használt jelképek egy részének egyetemes jelentése van. tulipán. Az egyetemes. a teljesség. az Ige jele és megidézője. másik része sajátos magyar világképet tár elénk. rózsa. Így ír erről Molnár V. vagy az egyenlőszárú kereszt. Gyakran jönnek felszínre a gyerekrajzokban. Népi elnevezése IGE. anyáról leányra. az anyaöl archaikus és egyben legegyszerűbb jelét. madár.

Kalotaszeg Faragott kapu részlete napjelképekkel. Ezért külön lesz róla szó Az Élet Virága cím alatt. aki a főhős legfontosabb segítője a beavatás útján. A főhős legtöbbször a legkisebb királyfi. királyi férjet kap. A táltos ló jelképezi a belső Isteni Vezetőt. ha királyfi. A népmesékben is mély bölcsesség rejlik. rá kell hangolódni a magasabb dimenziókból igénybe vehető segítségekre. A magyar népmesék fontos szereplője a táltos ló. a megdicsőülést. vagy a népet.Virágmotívumba rejtett istennő ábrázolás . Ma már a szórakozást és szórakoztatást 33 Életfa ábrázolás . meg kell etetni parázzsal stb… Vagyis. míg végül legyőzi a gonoszt és elnyeri a legnagyobb dicsőséget. A táncok valamikor a szertartások részét képezték. aki átsegíti a főhőst a próbákon. magát az embert jelképezi. középen Életcsíra Pávás és fuxiás varrottas Kalotaszeg Van még egy nagyon gyakori virágjelképnek tartott mintázat. amit eddig neki szenteltek. olykor a legkisebb királylány. akkor a királylány kezét és a (fele)királyságot. A táltos lovat is csak próbákkal lehet megszerezni: ki kell választani. ha lány. aki kemény próbákat áll ki. aminek jelentősége messze meghaladja azt a figyelmet.. A főhős valójában elnyeri a beavatást.

Elemeket át lehet ugyan venni másoktól. Jankovics Marcell. test. melynek perceiben a művész vagy népművész magasabbrendű energiákkal lép rezonanciába. A Jelképtár34 írja a táncról: „A tánc ősi. Szemadám György: Jelképtár – Helikon. büszke (de nem merev) testtartás és a majdnem függőleges (nem előrehajló) alkar és kéztartás. a forma pedig állandóan megújul és egyre gazdagabb lesz. a Természet és ember között. fej. József. A tánc ritmusával a Világmindenség ciklikus mozgására rímel. mert a szellemiséget nem lehet lemásolni. Fontos az egyenes.M. 2004 34 . „A legényes a világon a legférfiasabb tánc” mondja Molnár V. az istenséggel azonosulni kívánó lélek szellemi mozgásának térbeli ábrázolása. végül a csárdás. A népművészeti alkotások szépségük és szellemi tartalmuk mellett kozmikus tudást is rejtenek. kar.szolgálják. (Kiemelés tőlem – S. has. mert a szellemisége ma is ugyanaz. ütemes játékával. valamint a játékok tartalmi és formai elemei és a fölöttük látható karácsonyi csillagos ég között. A legényesből tőlünk átvettek elemeket más népek. Ezért élő a magyar népművészet és ezen belül a tánc is. sőt helyenként az egészet lemásolták. Egy tánc (vagy dal) egy idegen népnél általában halottá válik. Minden népnek csak az az élő művészete. s az Ég és Föld közti harmóniát hivatott helyreállítani. száj és szemek) összehangolt. lépő. legényes. egyúttal mágikus cselekvés. ugrós. A régi korok embere tudta és egyesek ma is érzik a művészet egyfajta kapcsolatteremtő jellegét Isten és ember között. ember és ember között. de azt fel kell dolgozni és saját lelkiségére formálni. a másolatok azonban messze elmaradnak az eredeti mögött. botoló. csípő. Nem kell tehát azon szomorkodnunk. s mielőtt mozgássá lett volna. Állatövi jegyekkel kapcsolatot mutatnak a karácsonyi játékok is. Pap Gábor „Mag hó alatt” című könyvében rámutat a népművészeti alkotások – főképpen a népköltészet és ezen belül a balladák és az évkör kapcsolatára. amely saját Szellemisége sugallatára születik. hogy lehetetlen újraépíteni az ősi vagy legalábbis a honfoglalás kori táncainkat (korabeli források hiányában). jel volt … A magyar néphitben leggyakrabban tündérek táncolnak. A misztériumot maga az ihletettség állapota képezi. Az eredeti magyar népi táncban Égi energiák működnek. kör. a „Karácsony a magyar csillagos égen” című fejezete megfeleléseket tár elénk a karácsonyi játékok szereplői. illetve a füzéralakban lejtett táncok s mindegyik a szimbolikus tartalmával…” A magyar népi tánc – ha valóban jól táncolják – még ma is égi energiákkal hoz kapcsolatba. A művészi alkotások születése isteni titkokat rejt magában. szimbóluma. Nagy András . toborzó (verbunk). Ezek közül a legősibb formák lánc. A magyar néptáncok alaptípusai: karikázó.)… Platon szerint a tánc isteni eredetű. 34 Hoppál Mihály. kéz. a testrészek (láb.

vagy Arkangyali Lény. amiket a szerző „hozott le” a mű születésekor (ugyanannak a zeneműnek a hatása enyhén különböző lehet. (A zeneszerző olyan dimenziókkal lép kapcsolatba. mozdulatok. Mindemellett köztudott. vagy elmélyülten szemlélünk. de az ihletett műalkotások a magasabb világokkal való rezonanciából születnek. és a művészetek művelése is – kellő irányítás alatt – lehet gyógyhatású. A szakrális művészet a magasabb világokkal való kapcsolatból születik (ha az emberalatti világok befolyása érvényesül az alkotás nem szakrális. A jelképek szerepe is ugyanaz mint a szertartásoké: kapcsolatot teremteni az Égi Világgal.a Magyar Néplélek Arkangyali Lényétől. bizonyos lélekromboló könnyűzenei számokat. vagy hallgatunk. amilyen a lelke). A magyar népi táncban is erőteljesen van jelen a Magyar Arkangyal szellemisége. hogy kiegyensúlyozza és gazdagítja a lelket. Az alkotóművész természetesen a saját lelkivilágát vetíti bele a műalkotásba. vagy faragást készítünk.melynek eredményeként megszületik a művészi alkotás. eredete és hatása.) A népművészeti alkotásokban elrejtett szimbólumok. vagy Népszellem. amik félőrületbe kergetik a hallgatóságot. A népművészet színvonala és gazdagsága a Néplélek szellemi szintjétől (is) függ. mert a magasabb dimenziókból ered és az Éggel kapcsol össze. ha népi hímzést. a testre és a lélekre is hat. egy Angyali. Vele lépünk kapcsolatba. a művészi alkotás Őt idézi meg. vagy irányzatokat. Arkangyal. Egy szimbólum. ha népdalt énekelünk. hiszem a karmester és az előadóművész saját lelki szűrőjén szűri át a művet). hogy gyógyító ereje is van. vagy festményeknek. A művészetek hatása eléggé ismert: gyógyerőt tulajdonítanak bizonyos fajta zenének. Bátran állíthatjuk. . A népművész magyar nemzeti rezgésekre hangolódik rá. mely rezgések az Égi Világból származnak. A művészi élmény minősége egyéntől függő. A magyar művészet. Egyes szakemberek felismerték a magyar népi tánc jellemformáló erejét. Egy későbbi időpontban. Ő a Néplélek. A népdal és a népi tánc. aki irányítja az illető népet. hogy minden népnek van egy magasabb világbeli vezetője. dallamszerkezetek a magasabb dimenziókra való ráhangolódást segítik elő. magyar szellemiségből táplálkozik. A Néplélekről. hiszen Ő a forrás. (Nem tekintjük művészi alkotásoknak az alvilágban gyökerező. A magyarok Égi vezetője. a hagyományok és minden népi alkotás a Magyar Néplélek sugallata alapján születik. A művészet szakrális jellegét két tényező határozza meg. vagy Népszellemről egyelőre csak annyit. valamint a népi hímzés és faragás. az előadóművész azokat az isteni energiákat idézi meg és hozza a hallgató (néző) elé. az előadás idején. inkább démonikusnak nevezhető). főképpen a magyar népművészet. Tartalmuk és ritmusviláguk egyaránt démonikus. 35 . vagy tárgy azért szakrális. Az iskolában nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a művészeteknek.

A népművészeti alkotásokban elrejtett szimbólumok. a Mindenség és az Élet alapját képező kristály- Az Élet Virága Az Életmag megszerkesztése szerkezetet az egyiptomi beavatottak ismerték és alkalmazták. Az Életvirág rajzolatát Egyiptomban találta meg Drunvalo Melchizedek az abüdoszi legrégebbi Ozirisz templom35 egyik falán. Hermész Trismegistos. Hermészről tudnunk kell. hogy kora 10500 – 13000 évre tehető. ahol egyszerűen csak Írnoként 35 Az Ozirisz feltámadásának szentelt templom régebbi. Az Élet Virága Az egyetemes jelképek mélyen bevésődtek az emberi lélekbe és bár jelentésük régen feledésbe merült. Ezt. az emberiség egyik legrégebbi szimbóluma. 36 . (szakrális mozdulatok. mint azt korábban hitték. Az Élet Virága. dallamok) a magasabb dimenziókra való ráhangolódást segítik elő. Drunvalo Melchizedek és Gregg Braden is azon a véleményen van. elsősorban a misztériumiskolák keretein belül. Smaragdtábla című írásában találjuk. amit néhány éve fedeztek fel újra. a művészeti alkotásokban naponta felbukkannak. A legrégebbi utalásokat az ókori Görögországban élő bölcs. „Az Élet Virágának ősi titka” című könyvében mutatja be a szakrális geometria alapmotívumaként. hogy már az egyiptomi kultúrában jelen van Thoth néven.

minden biológiai életformát. fizikai törvényszerűséget. ami a hullámalakú univerzumokban megtalálható…” Az Élet Virága közelében volt egy hasonló.ám Drunvalo is ír róla -. hogy az Élet Virága az Élet Magjából nő ki s az Élet Magja a Mindenség Kozmikus Lényéből születik. ti. A 7 gömb jelentheti a teremtés 7 napját. Lényegében gömbökről van szó. mi.37 Mit jelképez a mintázat? Drunvalo a következőt írja: „Thoth állítása szerint. in California. Ez 7 körből. Az Élet Virága mintázatát 19 egymást metsző körrel ábrázolják. Tartalmaz minden matematikai formulát. hogy köd takarja és évente csak két hétig látható. (A keresztény Genezis az egyiptomiból ered. la.) Az Élet Magja Gregg Braden szintén tanulmányozta a szakrális geometriát és ezen belül az Életvirágot. majd ismétlődik a do-val tovább) és ábrázolhatja a sejt osztódását is a fogantatás után.36 Mai felfogással nehéz ugyan elhinni . Az ő tanítványai lehettek a „tatosok”. re. „Ébredés 38 című könyvében ír erről. Keresd és tied lesz az Élet ajtaja. fa. 38 Gregg Braden A wakening to zero point 1999 by Hay House.említik. a 7 alaphangot (do. Inc. de végtelen számú kör is lehetne. kivétel nélkül minden tudást… A rajz arányai között az élet minden egyes megjelenési formája megtalálható. aminek alapja az Életvirág. minden dimenziósík és kivétel nélkül minden. 36 Egyes vélemények szerint az ő nevére (illetve a fiáéra) vezethető vissza a „táltos” szavunk. illetve gömbből áll. 37 Életvirág ábrázolást találtak az utóbbi években több országban. USA 37 . Az Élet Magjának megszerkesztéséből kiolvasható a Teremtés első 7 mozdulata. Arra a következtetésre jutott. amit hátrahagytam. amiben az Életvirág rejtőzködik. amiket síkban ábrázolnak. Testünk minden sejtje egy holografikus folyamatot tükröz. Thoth szerint: Az Életmag a megismerés titkainak a „kulcsa” „Kövesd a KULCSOT. Erről Drunvalo számolt be előadásaiban. mindent magába foglal. egészen sajátos testi megjelenésünkig. de kisebb rajzolat. amit az Élet Magjának neveznek (az Ozirisz templom egyik falán). A misztériumiskolákban úgy tudják. valamint az ember energiaközpontjait (csakráit). Thothnak ugyanis volt egy That nevű fia. aki misztériumiskolát alapított. a zéró pontnál” hogy az emberi testben a gének elrendeződése a DNS molekulában az Életvirág mintázata szerint történik. szo. A kolostor érdekessége. és Életmag. Egyik régi ábrázolás Tibet magas hegyeiben egy Fehér Kolostorban található. zenei harmóniát. az élővilág megteremtésének története. hogy Thoth több ezer évet élt a földön ugyanabban a testben. Benne rejlik minden egyes atom.

Az Élet Virága hasonló a benned levő Szellemhez.” Életcsira Ha megnézzük az életmag közepét a magyar népművészet gyakori motívumát ismerjük fel benne. Tábla az Életvirágról így tudósit: „A Föld mélyének rejtekében van a Virág. Az életcsíra ábrázolás a Mag népénél nem lehet meglepő. a mélyben. és úgy terjed szét a Földben. ami mindent formában tart. hogy a Föld is testben él. 39 Thoth: Smaragdtáblák 4. amely falban véget ér. Különösen faragásokon gyakori.Keresd az én piramisomban. Mert tudd. Az Életcsíra felbecsülhetetlen szakrális jelkép. Virágmintaként ismeretes. a Szellem eredete. nevezhető Életcsírának Ez a kis népi motívum a magvát képezi az Életvirág mintázatának. ám jelentősége messze meghaladja az egyszerű virágmintáét. Használd a HÉTNEK KULCSÁT”39 A 13. ahogyan te is saját testedben élsz. ahogyan a te Szellemed tölti be egész testedet. A folyosón. de jelen van rajzolt és varrott alkotásokon is. (Michelangelo Naddeo hatágú sziromcsillagnak nevezi. amit több ezer év távlatából hoztunk magunkkal.) Az Életmag szíve. tábla 38 .

mint életfa. Faragott székely ládáról. (Kétoldalt egy-egy Életmag és a felső részen egy-egy Életcsíra . Szárazajta (volt Háromszék m) – átvéve a Jelképtárból.sziromcsillag) Életcsírák a szék támláján és ülőkéjén Életcsíra a ház oromdíszén 39 .Életcsíra ábrázolás a magyar népművészetben A nő.

Az Életcsíra közepének szirmocskáit 6 mandorla alkotja.Fémkapu részlete Kőröstárkány Bádogkapu 1929-ből. Mandorla Varga Géza az Isten szavunk magyarázatánál felhivja a figyelmet az „Us” (ős) rovásjelre. melynek olvasata eGY USTeN Us (ős) 40 . Vársonkolyos Fekete Kőrös völgye Az Életvirág ábrázolásának fontos eleme a MANDORLA. melynek formája mandula. Ezt a jelet tartalmazza az énlakai (Erdély) unitárius templomban található rovásfelirat. amit két körív metszéspontjai által határolt terület képez. Jézust és Szűz Máriát gyakran ábrázolják mandorlában. A mandorla jól ismert a keresztény ábrázolásokból is.

mely eredetileg „egyetemes Tejút jelkép” mint írja a Jelképtár. …41 Az Életfa ábráját az egyiptomiak 5000 évvel ezelőtt felvésték Karnak és Luxor templomaiban. Az Életfa Életfa kalotaszegi hímzésen Életfa 40 A magyar népművészet fontos jelképe az Életfa. (egyes helyeken 13 is fellelhető) Varga Géza: Isten szavunk eredete 41 Hoppál és társai: Jelképtár: „Ez a világ közepén a világhegyen áll. és összeköti a kozmosz három világát (gyökerek: Alvilág – halak. továbbá. korona: Felső világ – madarak)” 41 . Az egyiptomi ábrázolásokon 12 alkotóelem van. mind a kabalisztikus szimbolikában minden dolgok Istentől való származásának jelképe”. vagy Világfa. három-három oszlopra. férgek. „mind a védikus. „A világfa lecsonkolt oszlopmása a világtengely. ami azt jelenti. törzs: középső világ – négylábúak.Az eGY USTeN ligatura a megszemélyesitett Világoszlopot (a Tejutat) ábrázolja40. csúszómászók. hogy eredetileg 12 elemből állott.

Őseink Nap-imádata azt jelentette. az anyaméhet. de lehet ennek többszöröse is. Ezen az égig érő fán játszódik le a csodaszarvas vadászat. A fa ágain emeletesen helyezkednek el a világ rétegei. a középső rész (a törzs) az emberi (földi) világot és a korona a felső világot (a túlvilágot). hogy míg ő visszatér. csak Csaba maradt életben és a Duna-Tisza vidékéről kelet felé menekítette seregét és azok családjait. 42 . az örök emberi megújulást jelentette. Féme az ezüst. Sok év után egy alkalommal még a túlvilágról is visszatért egy égi sereggel. A maradék hun népnek meghagyta. E fa ágai között gyakran ott van a Nap és a Hold. A Nap. A közigazgatásban ma is használatos a „szék” fogalma. A Hold őseinknél a női minőséget. Atilla halála után a fiai között viszály tört ki. A nyolcágú arany Nap-csillag a nyolc székely széket jelöli – a régi közigazgatás szerint. hanem a Tejúton. azaz a Tejút jelképe. vagy Életfa a magyar népmesékben is gyakran előfordul. Legelterjedtebb a hármas elosztás. hogy a Napban a Teremtő megnyilvánulását látták. A Nap és a Hold A magyarok egyik legfontosabb szimbóluma a Nap volt. Azóta Hadak útjának is nevezik. Az Életfa ágainak és virágainak száma megszabott. vagy Csaba királyfi Csillagösvényének. mint „égig érő fa”. Erdély közép keleti részén telepedtek meg. Nem földi úton jött. Az őseink hittek abban. Varga Géza írástörténész szerint régi magyar motívumunk a tulipán. onnan származik a Hadak útja megnevezés. A Tejút túlvilág jelentése a székelyeknél a Csaba legendában csúcsosodik ki. Az égig érő fa motívuma csak a táltos hitű népeknél ismert. A legenda arról is hírt ad. az égig érő fa. Az alsó (földalatti) rész az alvilágot jelképezi.A Világfa.Hold együttes használata a székelyeknél a leggyakoribb. hogy Csaba útban Szkítia felé többször is hírt kapott arról. mellette ezüst Holdat. A székely zászló kék mezőben nyolc ágú arany Nap-csillagot tartalmaz. hogy a születésre várók lelke a túlvilágon – az életfa ágán – várakozik. Eredetileg nyolc szék volt a Székelyföld területén. A főhősnek ezeken a rétegeken kell feljutni egy magas szintre. Csaba egy kisebb csapattal tovább ment Szkítiába. A hozzátartozó fém az arany. A testvérharcokban Ellák és Aladár meghalt. addig „itt székelj!” Így lett belőlük székely. (Erdélyben több helyen is Hadak útjaként említik a Tejutat). mint Világfa. hiszen a Nap minden élet forrása a Földön. hogy népe bajban van és mindannyiszor visszatért segíteni. onnét száll le a földi világba és halála után oda tér vissza. hogy az ott élő magyaroktól segítséget kérjen népének túléléséhez. főleg a fafaragásokon.

Székely zászló A Nap és a Hold a Szent Koronán is jelen van.

2. A MAGYAR NYELV
A nyelv minden nép legfontosabb kultúrkincse, mely szoros összefüggésben áll a gondolkodással. Az általános emberi jellegzetességek mellett, minden nyelvnek nemzeti sajátosságai is vannak. Magában hordozza az illető nép jellemét, lelki alkatát, intelligenciáját, világszemléletét. A magyar nyelv tökéletességére felhívták a figyelmet külföldi és hazai nyelvészek egyaránt, hangsúlyozva, hogy gazdagságában, logikájában és szerkezetében fölötte áll minden nyelvnek. Példaként említhető Berglund svéd orvos és műfordító megállapítása: „Ma, már, hogy fogalmam van a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, a magyar nyelv a logika csúcsterméke”42 Georg Bernard Shaw drámaíró a következőképpen vélekedik a mai magyar nyelvről: „Bátran kijelentem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”43 Sir John Bowring, aki több nyelvet ismert és magyarul is beszélt, így jellemezte a magyar nyelvet, az 1830-ban megjelent "Poetry of Magyar" című verses kötetének előszavában: "A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke... A magyar nyelv eredetisége még
42 43

Magyar Nemzet 2003/2 Kiss Dénes „Ősnyelv nyelv-ős” – 1993, Cúth János: „A magyarságtudat kézikönyve” – 1999 43

ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét:..."? Giuseppe Mezzofanti bíboros és nyelvzseni szerint: „… a magyarok maguk sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset rejt magában”44 Lassan az is közismert lesz, hogy a magyar a legrégebbi élő nyelv. „A Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ősetimonokból, az alapszavakból, a következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4% etimont, a latin 5%, a héber 5%, a Csendes-óceán-i nyelvek 7%, az indiai mundakhol 9%, a tibeti szanszkrit 12%, az őstörök, türkmén 26%, a mai magyar nyelv 68% ősi etimont tartalmaz.”45 A magyar nyelv ősiségére utal egyebek mellett legfontosabb szavaink egyszótagúsága is, ilyenek a testrészeket és a természeti környezetet jelölő szavaink. Például: fej, szem, fül, száj, orr, kar, kéz, láb, szív, ujj, térd, comb, hát, has, bél, mell, váll, haj, háj, talp, nyak, máj, nyelv, arc, csont, bőr, ér, vagy: fű, fa, ég, út, nap, föld, víz, táj, tó, hó, láp, nád, ló, ól, nyúl, eb, tyúk, lúd, továbbá: baj, bú, ó (régi), új, fáj, jó, ház, fal, nyáj. A magyar nyelv egyik legfontosabb jellemzője, hogy az ősi szavakban mindig kép rejtőzik „Egykoron mindent a látványa alapján neveztek meg” (Varga Csaba). Például: fog = szorít, tart. De a szájban is fog-ak vannak. Azok is szorítanak, fognak, amellett, hogy rágnak is. Tökéletes képet rejt a napraforgó szavunk, mert a Nap irányába fordul (németül napvirág). Számunkra természetes az, hogy a gyermekek lecsúsznak a csúszkán, vagy úszni járnak az uszodába. Más nyelvekben általában külön szó jelöli a csúszkát és a csúszást, vagy az uszodát és az úszást. Mi a mondatot is mondjuk, a szót kiejtjük a szánkból – kiejtés (Varga Csaba példája). Közismert továbbá a véletlen szavunk – nem vélhető, nem vélt, nem sejtett; a szertelen – azaz szer (rendszer) nélküli, a félelem – fél-elem, azaz a teljesség hiánya, a feleségem – a (másik) felem. Csodálatosak hangutánzó szavaink. Szinte halljuk hogyan csorog a víz, vagy csobban valami benne, a szarka hogyan csörög (az ébresztőóra is), a madár csiripel, a tücsök ciripel, a csengő csilingel. A magyar nyelv másik jellegzetessége, hogy „gyökrendszerre” épül. Egy szógyökérből egész bokor hajt ki. A gyök valamikor két betűből állt, ma már a legtöbb három betűs. Például: kör. A belőle származó szóbokor néhány „hajtását” említjük példaként: köret, köröm, körmös, körorvos, körmenet, körül-belül, környék, körülmény, stb.
44 45

A teljes idézet a Függelékben Kiss Dénes „Ősnyelv nyelv-ős” – 1993, Cúth János: „A magyarságtudat kézikönyve” – 1999 44

„… a magyar nyelv szókincse gyökökre épül, a többi európai nyelvben csak töredékes csoportok találhatók ebből.” - írja Varga Csaba. A gyökök igazolják, hogy a belőlük származó szóbokroknak szavai nem lehetnek más nyelvekből kölcsönzött szavak, hanem, mind magyar eredetűek. A gyökrendszernek köszönhetően a magyar nyelvben rendkívüli a tömöríthetőség. Vannak szavaink, amik más nyelvre csak mondatokban fordíthatók le. Például: „mehetnék”. A magyar szavakban a „hangsúly az első szótagon van, mert az tartalmazza a jelentést, a többi része csak pontosítás”46 A magyar mondatban nincs kötelező szórend, ezt a fontosság szabja meg. A magyar nyelv 14 magánhangzót használ: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű míg a nyugati világnyelvek legjobb esetben 7-et. A mai európai nyelvek „ezer évvel ezelőtt még nem is léteztek (ez időben kezdtek összeállni több nyelvből s még ma is alakulnak, forrongnak), a magyar nyelv ezer évvel ezelőtt is már vénséges vén és önmagában álló, semmilyen hatástól csorbulást nem szenvedett, magas műveltségben kiérlelődött nyelv volt”47. Változás a magyar nyelvben is történik (nem a romlásról van szó), de nem oly mértékű, hogy ne értenénk ma is az ezer évvel ezelőtti szövegeket. Példa a kisebb változásra a magánhangzócsere: a szép régiesen szíp, a kép – kíp, a szék – szík volt. Varga Csaba a magyar gondolkodásmód különlegességére mutatott rá „A magyar ész” című cikkében:48 „… gondolkodásmódunkat teljes mértékben megszabja, hogy jobb agyféltekénk irányítja a balt, míg a nyugati gondolkodásban a bal agyfélteke uralja a jobbot. A jobb agyfélteke munkája: képzelőerő, bölcselet, a kép átlátása, lehetőségek felismerése, szárnyaló gondolkodás, tisztánlátás, hit, stb. a bal agyfélteke munkája: részletek felismerése, szabályok megértése, gyakorlatias gondolkodás, rend észlelése, stb. …” „Mi (magyarok), mindig a teljességből indulunk ki … a teljességből való kiindulás fogalmazódik meg a Szent Korona eszmében is, mely a magyar világszemlélet jelképes megtestesülése.” Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a magyar tudományos siker titka – a régi időktől napjainkig – a magyar gondolkodásmódban rejlik, valamint az általa felépített csodálatos nyelvben. Említsünk néhány régebbi felfedezést: „kerék, fazekaskorong, szekér, tejpor, kengyel, visszacsapó íj, nehézeke, vetésforgó, gomb, fehérnemű, központi fűtés, réz, vörösréz, acélrugó, kocsi (hintó), és az újabbak közül néhány „telefonközpont, számítógép, képcső, monitor, floppylemez, go46 47

Varga Csaba: A magyar szókincs titka, FRÍG Kiadó Varga Csaba: A magyar szókincs titka, FRÍG Kiadó 48 Demokrata 41. sz. 45

1 – Molnos Angéla: Vakrémület a nyelvhalál előtt – cikk. hogy a magyar ember a nyelv által is gyakran kapcsolódik a Mindenhatóhoz. … kórházi fertőtlenítés. bakelit. megismeri a fogalmakat is. de anyanyelvét nem ismerő Henrik Stuurman írja a következőket: „Úgy érzem. ahogy a magyar iskolákban a tehetségekkel foglalkoznak”49. képtávíró. mert nem beszélem anyám nyelvét”50 49 50 Magyar mérföldkövek.-i számából. ha nem tud róla. elektromotor. Béres-csepp. Mondhatjuk. Az ember és az anyanyelve között lelki szellemi kölcsönhatás alakul ki. hogy az anyanyelvet az anyatejjel együtt szívja magába és az mélyen bevésődik nemcsak a tudatába. hogy a nyelv befolyásolja a gondolkodást. hanem a lelkébe is. mikrobarázdás lemezlejátszó. vagy író. helikopter. Balogh Béla hívja fel a figyelmet arra. 46 . mintha egy idegen asszony tejét szoptam volna. sztereo-rádióadás.lyóstoll. hangosfilm. amelyben a fiatal magyar tudósok eredményeiről számol be. Az anyanyelv Az anyanyelvet az ember kisgyerekkorban sajátítja el (általában!). Bármely nyelv ismerete és használata esetén létrejön egy kölcsönhatás az egyén és az illető Nyelv Szelleme között – anyanyelv esetében ez a kapcsolat nagyon erős lehet. ami csakis égi jel lehet. akkor is.internetről Új Idők 2003 ok1. milyen nyelven gondolkodik egy tudós. Végezetül idézzünk a Kanadai-amerikai Magyarság 2005 június 22. gyufa. szódavíz. Ha valaki nem ismeri anyanyelvét. stb…”. Azért érzem ezt. hanglemez. a világhírű magyar fizikus határozottan állította. a magyar nyelv ismeretét a logikus gondolkodás fejlesztése érdekében. továbbá annak a szisztematikus gondoskodásnak. miként lehetséges ez? – indítja terjedelmes cikkét a cseh Gazdasági Napilap. dinamó. és a vele dolgozó kutatóktól megkövetelte.(Varga Csaba) Mint kiderült. A cikk szerzője szerint az eredmények a magyar nyelv páratlanul logikus felépítésének köszönhető. Attól lesz valaki igazán tagja egy nemzetnek. részecskegyorsító. űrt érez lelkében. már a magzati időszaktól kezdődően. melynek címe: „Mi a magyar diákok tudományos sikereinek titka?” Tomory Zsuzsa fordításában: „A magyar diákok az egyik tudományos versenyt a másik után nyerik. Jó példa erre a segítség szavunk: segíts ég! Vagy a lelki jelenlét – rajta vagyok a jel-en. lágy kontaktlencse. Teller Ede. és egy másik személy mellett nőttem volna fel. Születése után pedig. villanykörte. bolygókerekes sebességváltó. színes televízió. nem mindegy. a lélek mélységeibe hatol. élesztő. az Éghez. automata sebességváltó. lift. A Dél-Afrikából származó. porlasztó. lökhajtásos repülő. filmfelvevő gép. ha ismeri az anyanyelvét. . holográfia. Az Istenért.

Olyan hirdetőtáblákat is lehet látni Magyarországon. bár az is lehet. mely bemutatja. hogy ők nem magyarok. ahogyan a számítógép szülte zagyvanyelv leváltja a magyart”51 Mindenkinek emberi kötelessége óvni. csak idő kérdése. amikor egy nyelv olyan gyorsan és annyira változik. „ … részleges nyelvhalál már az is. Az anyanyelv ismerete (és gyakorlása) része a nemzettudatnak. Kiüresedett lélekkel. 51 52 Molnos Angéla. Vakrémület a nyelvhalál előtt .52 Ha közismertté válnak a világban a magyar nyelv értékei. A gyarmatosítók az elnyomó hatalom nyelvét tették államnyelvvé. ápolni anyanyelvét és ellenállni a rondító hatásoknak. akkor a családnak kétnyelvűnek kell lennie s a gyermek majd választ. egy zagyvanyelv. nyelvhez vonzódik jobban. mert a szülők idegen nyelvű iskolába küldik gyermekeiket. Ezzel az életükre törnek. gyökértelenül fogja tengetni az életét. különösen a fiatalok körében. De vonzódhat mindkettőhöz.) Vegyes lakosságú vidékeken ezért olvad be annyi magyar. hogy világnyelvvé váljon. Egy másik veszély a modern technika nyelve. A nyelvromlás veszélyei Kezdett elterjedni. Az elnyomó hatalmak ezért próbálják háttérbe szorítani az elnyomott nemzetek anyanyelvét. Aki önként lemond anyanyelvéről. kettős kultúrával. Az ilyen gyermekek érdekfelnőttekké válnak. ahol a kötőszavakon kívül egyetlen magyar szó sem szerepel (talán számítógép-tanfolyamot hirdetnek így). hogy észre sem veszi. Magyar nyelvünk gazdagságát érzékelteti egy érdekes vers. ha valaki lemond az anyanyelvéről. az érdemtelenül kapott ajándéktól fosztja meg magát. sőt egy életen át igyekeznek bizonygatni. az őslakosság nyelve csak századok múlva lett ország nyelv. És ebben nem is hazudnak. a jobb „érvényesülés” reményében. ami felmérhetetlen veszélyt jelent a magyar nyelvre. (Ha a szülők különböző nemzetiségűek.cikk Függelékben 47 . Tehetik ezt büntetlenül? Aligha. Sokan tanulják majd meg a magyar nyelvet és eredetiben fogják olvasni a magyar irodalom remekeit.Az anyanyelvnek fontos szerepe van a személyiség kialakulásában és különösképpen a nemzettudat fenntartásában. akkor a nemzettudata is sérül és a jelleme is csorbát szenved. hogy a jár szavunknak hány változata árnyalja beszédünket. akik nem vállalják magyarságukat. ami a hódítók számára ma sem kötelező. hogy melyik nemzethez.

minden hanghoz (hangzóhoz) tartozik egy betűjel. milliárdnyi evolúciós részfolyamat kezdetének ősalapja” – írja Szőke Lajos „Az emberiség égi eredetű ABC jelrendszere” című könyvében. A kísérleti elv bemutatására így ír a szerző: „Amennyiben bármely magánhangzót. O. B stb. Ezen energiaörvénylés tengelyirányú metszeti képének kontúrvonal-rajzolata pedig az egyetlen ősbetű. Mint tudjuk. ez azonban nem így van. „… energiaképlete (vagyis formája SzS. de egyre többen vannak kifinomult képességű emberek. A letisztult hang ezen létezési formája felülemelkedik az anyagi világ törvényein. egy jelenség – a hang – például A. Íme. A megjelenő lény természetesen nem látható bárki számára.”53 A rovásjelek tehát nem emberi találmány. csak azok látják. átlagember nem látja. Á. vagy mássalhangzót. 53 Szőke Lajos: Az emberiség égi eredetű ABC jelrendszere 48 . akkor az adott hang letisztult létezését kapjuk eredményül. akik érzékelik. amelyeket – mint írásjeleket – nem ember talált ki. A kísérlet háromszáz fős csoport közreműködésével zajlott. ami. akik «érzékfeletti érzékeléssel» rendelkeznek. és ezzel egy időben bebizonyosodott isteni származásuk. vagy a szándékos elhallgatás. akik közül 150-en érzékelték. hanem a lét síkjában élő hangörvények formája. Az emberi beszéd alapeleme az isteni eredetű HANG. Szőke Lajos kutatásai fényt derítettek a betűk és a hangok kapcsolatára. (aki). Megjelenik tehát egy gyorsperdületű energiaörvény. (…) a világ kerekének első mozdítója. amellyel az adott hang mindenkor jellemezhető… Jelen megoldással pedig azokat az ősbetűket kapjuk kézhez. – amely(aki) energiaörvényként formát ölt. valaki lerajzolta és átadta az emberiségnek – a hagyomány szerint Toth illetve Hermész volt. A MAGYAR ROVÁSÍRÁS A beszéd és az írás egymással szorosan összefüggő tevékenységek.) csakis az adott hangra jellemző.M. I. M).3. Ennek oka a racionális elme merev elutasítása a szellemi ismeretekkel szemben. „Maga a Hangzás: szent történés. Az írást emberi találmánynak tekintik. de Magyarországon kevesen figyeltek fel rá. nem anyagi eredetű és jól meghatározott formája van. A hangok mibenlétét és az ABC betűinek eredetét nem sokan kutatták. E tiszta hang a közelében elhelyezett bármely vízközeget automatikusan polarizálni kezdi. S. Ennek eredményeképpen az adott vízfelszín felett megjelenik egy «igen magas rezgésszámú» asztrálfizikai térörvény” (kiemelés tőlem. Világraszóló felfedezését közel egy évtizede közzé tette ugyan. s minden további energia-befektetés nélkül soha meg nem szűnő örökkévaló hangzásba kezd. oly módon sikerül kimondani és továbbítani. hogy leszakadozzék arról a földi erőlködés valamennyi formája.

amik nem mindig azonosak a szót alkotó hangok energia örvényeinek együttesével. hogy hirtelen megfagyasztotta a vizet és lefényképezte. de egy-két kivételtől eltekintve az egész rovás abc-vel egyezett a kapott eredmény. negatív tartalmú szövegek és a dübörgő diszkózene. például Bach. A X c i e f Itt voltak kisebb eltérések. a másikra azt írta. Ez volt tehát az emberiség isteni eredetű abc-je. Képzeljük el. A Á B C D E F A és tovább. 54 Erre vonatkoznak a japán kutatónak Masaro Emoto-nak a kísérletei. mint érzékeny közegre. A szeretetteljes szavak. szennyezett víz esetén is megjelentek. az írás is hatással volt a rizsre és a vízre. A várható hatást úgy tette láthatóvá. 49 . A csúf rajzolatok. A szeretlek feliratú sokáig ép maradt. vagy leírt szónak legtöbbször sajátos formája van. vagy a szimfonikus zene hatására csodálatosan szép.A hangok valamikor a teremtés kezdetén születtek. a hókristályokhoz hasonló formák jelentek meg. Másrészt a „szeretlek” szónak egészen más a hatása. Más kísérlet során két üvegbe főtt rizset tett. a szó jelentésétől függően. Mozart zenéje (az alvilági energiákat idéző diszkózene pedig lelket romboló). az egyik üvegre a „szeretlek” feliratot helyezte. A megjelenő energiaörvény síkra vetített formáját lerajzolva megdöbbentő eredményt kapott. amit a magyarok őriztek meg. A különféle hangoknak megfelelő energiaörvényformák megegyeztek a magyar rovásírás betűivel. Masaro Emoto azt tanulmányozta.54 Vegyük tovább Szőke Lajos kísérleti eredményeit. mondatoknak vagy zenének. A hatás lehet építő vagy romboló. ördögi formákat hoztak létre a gyűlöletes. milyen energiatömeg kavarog egy hangversenyen! Ezért gyógyít bizonyos fajta zene. amiket az évezredek alatti kopás (vagy más) okozott. A hang is. Érdekes eredményre jutott. az így képződött energiaörvény él és hat a környezetére. amelyek bárki által megismételhetők. A kimondott. „Kezdetben volt az Ige…” Szőke Lajos kutatásaiból kiderült. Elriasztó. mint az „utállak” szónak. „utállak”. hogy van-e valamilyen érzékelhető hatása a vízre az elhangzott szavaknak. míg a másik rövid időn belül megpenészedett. hogy minden hang kiejtésekor az adott hangra jellemző energiaörvény ölt testet. Ám a kimondott szavaknak is vannak sajátos formájú energiaörvényei.

ami kb. ezért székelyrovásírásnak.000 éves köveket találtak. ám nevezhetnénk hun-magyar írásnak is. amiknek a feltárása elkezdődött. a Kárpát-medencéből került elő. vagy székely-magyar rovásírásnak is nevezik. Égi A tatárlaki lelet eredetű. Fridrich Klára és Szakács Gábor számol be erről a „Tászok tetőtől a bosnyák piramisokig” című könyvben. de bizonyítja a magyarság szellemvilágbeli Vezetőjének nagyságát. hogy 13. Az emberiség ősi élő abc-je a magyarok ősiségére is utal. megsemmisítés áldozata lett. akinek köszönhetően ezt az írásmódot magunkénak mondhatjuk.feltüntetve a magyar olvasatot – Sumér Intelmek címen. A rovásírás. Talán valamikor kötelező tantárgy lesz az iskolában. A egyik piramisban 35.000 évvel ezelőtt már meg volt a piramis és az írásos emlék. . Az eddig ismert egyik korongocskája legrégebbi lelet. Valószínű így vesztek oda régi krónikáink is. A régészek abban határozottan egyetértenek. tehát szakrális írás. 7500 éves.55 55 A Függelékben az olvasó egy sumér agyagtábláról származó rovásírásos szöveget talál. Meg kell említenünk a Visokói (Bosznia) piramisokat. Tatárlakáról (Erdély) a korong együttes. 50 . amin rovás jelek láthatók.A kutatók szerint a rovásírás gyakorlása fejleszti a gondolkodást és a jellemet. Rovásírásos emlékek főleg a székelyföldön maradtak fenn. mint már bemutattuk. amiken azonosítható rovásjelek vannak. Pogány írásnak minősítve. A rovásírásos emlékekből sajnos kevés maradt fenn.

A MAGYAR SZENT KORONA A Szent Korona él és uralkodni fog. Sőt. század második felében a magyarság méltatlanul elhanyagolta a világon egyedülálló csodálatos ereklyéjét a Magyar Szent Koronát. miután az Egyesült Államokból hazatért. Az utóbbi években azonban sok értékes írás jelent meg. ami az emberben önkéntelenül tiszteletet ébreszt. másrészt érzi. század a magyarságot létében fenyegette. a magyar embert láthatatlan szálak fűzték/fűzik Hozzá. A „hivatalos” hozzáállás az utóbbi húsz évben sem változott. Csomor Lajos. Szántai Lajos. hogy ezáltal elvérezzen és fokozatosan megsemmisüljön. Ha egy magyar ember a Szent Koronára tekint. amelyek pótolni igyekeztek a Szent Koronához fűződő hiányos ismereteinket. Részletes leírásokat talál az olvasó Pap Gábor. Varga Tibor és mások munkáiban. lenyűgöző szépsége miatt. Szerkezeti felépítése. A XX. kiirtani a magyar lélekből a nemzeti érzést. hogy egy szentség közelébe érkezett. képi programja és díszítése magasztos célt szolgál: az Ég üzenetét hozza le számunkra. hogy Szent Ereklyénket a XX. Egy véglegesen elmúlt korszak emlékének tekintették. Amit nem ért el az első világháború – a Szent Korona működésének köszönhetően – azt messzemenően „pótolta” a második. amit érez a megilletődés. történetét és szerepét a magyarság életében.4. Annak ellenére. Molnárfi Tibor. A Magyar Szent Korona több mint kultúrkincs: szellemi minőség. még azután is sokáig. Az elferdített történelem mellett a Szent Korona jelentőségét is mélyen elhallgatták. Az 56-os forradalom után generációk nőttek fel hit és nemzettudat nélkül. az összetartozás érzését és a hitet. Valamit sugároz a Korona. ami alatt felnőtt egy generáció. amit nehéz értelmezni. sokan még ma is így vélekednek Róla. legújabb kutatások eredményeként. század második felében méltatlanul háttérbe szorították. Az ország feldarabolása nyilvánvalóan azzal a céllal történt. Márpedig hit nélkül szétesik a nemzet. Kocsis István. A kommunizmus – vörös terror – igyekezett (sajnos elég hatásosan). a magyar szimbólumokat. az első. mert a viharos XX. Nem vádolható emiatt a magyar ember. szakrális művészi alko51 . vagy múzeumi tárgynak. Egyrészt. ezáltal fokozatosan megismerjük szent ereklyénk valós értékeit.

vagy írtak évszázadokon át. hogy aki megsérteni szándékozik. a nép sorsa elválaszthatatlan a Szent Korona sorsától. Jelentőségét tekintve és a magyarság történelmében és sorsában elfoglalt helye alapján ítélve. A világ más birodalmaiban „Archiregnum”nak. A beavató korona csak egyszer érinti a király fejét: a koronázáskor. ahogyan a házi. valahányszor magyar királyt koronáznak. Ezt tudták a külföldiek is. kaukázusi ötvösműhelyben. A magyar nép beavatása is megtörténik. a magyarok neki szoktak fizetni büntetést és váltságdíjat. az Égi királyság földi megnyilvánulása. „mintakirályságnak” nevezték a magyar királyságot. hivatalos személyek is a legnagyobb tisztelettel beszéltek. hogy a Korona szellemi tartalma szinte kimeríthetetlen. A magyar király a koronázási beavatás által Égi Erők birtokosa lesz – természetesen. A kutatások eredményei arra utalnak. ezzel magyarázható. nem tárgy. Akiről külföldi.tás. hanem a vallás és az istenség ellen is vétkezik”. Nem viselheti a király úgy. ha erre alkalmas – és szakrális uralkodóvá válik. A Koronát mintegy a törvények törvényének tekintik. azaz „őskirályságnak”. dicsőségüket a Szent Koronától kérik. Révay Péter koronaőr a következőképpen ír a Szent Korona misztériumáról: „… Magyarország királyai méltóságuk teljét. A Magyar Szent Korona nem egyszerűen királyi jelkép. A Magyar Szent Korona eredete. A Magyar Szent Korona fényében 52 . vagy az országló koronát szokta. nemcsak felségsértésben bűnös. században készült. hogy kinek készült. a magyarok lettek a Korona tulajdona Radics Géza. „főkirályságnak”. és kapják. az ország pedig szakrális királyság. hanem személy (nem pusztán jogi értelemben). hogy a IV. A készítő. Vita tárgya még. Radics Géza szerint: „a Magyar Szent Korona hun – szabír – magyar birodalmi korona volt”57 Miért szent? A világon az egyetlen magas szintű beavató korona. A koronázási szertartáskor valóban összekapcsolódik az Ég a Földdel. és tervező magas szintű mágusi tudással rendelkezett (akárcsak a keleti bölcsek). élő organizmus. neki tesznek ünnepélyes esküt. … végül is akkora ereje van. Égi energiák adódnak át a királynak és általa az egész magyar népnek. magyaroknak készülhetett. Isten küldte a magyar nemzet számára különleges küldetést bízva ezzel rá! Nem véletlenül lett a magyaroké56. Szentsége elsősorban beavató jellegéből adódik. A magyarság a Szent Korona népe. A szakrális király az Ég akaratát teljesíti a 56 57 Pontosabban. a fölöslegesek eltörlését. neki tulajdonítják az üdvös és hasznos törvények kibocsátását.

A Magyar Szent Korona jótékony hatást fejt ki Magyarországra és az egész világra. Ha a koronázandó király alkalmatlan. ő Isten szolgálatában áll. nem biológiai. Koronánk kijelöli helyünket a teremtésben. mint Isten földi helytartóját.60 Szentsége továbbá abban áll. amikor halála előtt visszaküldte Magyarországra a Koronát. viszont Patróna és Királynő. mint más halandó az ég csillagképei alá. emlékeztetve népét kötelességeire és jogaira. akik kérték Szűz Mária védelmét országukra. József is. Feltehetően ezt érzékelte II. Jelentőségét még jobban felértékelte Szent István felajánlása. „A középkorban a Szent Koronát Élő Jézusnak nevezik”61. jelkép. világháború végén személyként kezelte és politikai menedékjogot adott. Azóta Magyarország Mária országa – Regnum Marianum. Még vannak népek. A Krisztusellenes sötét erők jelenleg. Szűz Máriának adta örökségbe. országát és koronáját a Magyarok Nagyaszszonyának. ami kiderül a Natalia nővér által közzétett Máriaüzenetekből is. amelyiket Szűz Mária valóban saját országának tekint. halála előtt. hanem szellemi értelemben. dolgunkat a világban. Idegen országban a hatás káros lehet. A szent királyok idején a nép őszintén tiszteli és szereti a királyt. mely állandóan égi törvényként ragyog a Kárpát-medence felett. mert a Szent Szűz Koronája. hanem élő minőség. hogy a „Krisztusi Erőrendszer”58 győzedelmeskedjék a világban. a koronázáskor leáradó energiákat nem Színia: Mindig hallgass a szívedre Varga Tibor: A Szent Korona engesztelése 1440-1464 60 Varga Tibor: A Szent Korona engesztelése 1440-1464 61 Szántai Lajos: A két hollós 53 58 59 . de csak ha saját hazájában él és uralkodik. számukra a Szűzanya Patróna. A király 1038-ban.és egyénileg minden ember ellen. ugyanakkor embercsoportok . A Magyar Szent Koronát Angyal hozta és Istentől kapta a magyar nemzet. vagy felkészületlen a feladatra. Ezzel utódai nevében is lemondott a Magyarország fölötti tulajdonjogról és főhatalomról. hihetetlen támadásba lendültek az emberiség ellen. A Magyar Szent Korona tehát azért is szent. Boldogasszony országához tartozva „végtelen tisztaságról és igazságszeretetről kell ősi örökségként tanúságot tennünk”.földön. A szakrális magyar király nem zsarnok. mint a többi európai uralkodó.”59 „Úgy születik a magyar ember a Szent Korona jegyében. „A Szent Korona olyan -Égi eredetű.jegy. mert Ő Magyarország Koronája. Élő minőségét az amerikai vezetés is elismerte. hogy nem tárgy. magyarok számára. Élő. számunkra. amikor a II. Az emberiség érdeke ugyanis az. képviselve a magyarság és egyben az egész emberiség érdekeit. 1790-ben. pecsét. Magyarország az egyetlen. ami a legnagyobb státust jelentette.

Erzsébet királyné. ilyen nem történt még magyar királlyal. A kereszt. azaz egyetemes keresztény. különben érvényüket veszítették volna. miután visszavásárolta III. hogy a koronázandó király keresztény áldásban. A janicsárok a fejét levágták és körbe hordozták. A nemzet nem fogadta el hitelesnek azt a királyt. I. Ulászló tragédiájából kiderül. Mátyás király is tudta ezt és 6 évi uralkodás után koronázták meg. keresztpánt és abroncs. ahol a „nemesség virágjával együtt” elesett a csatatéren. Révay Péter 1613-ban ekként magyarázza a dicstelen halált: „mert nem a Szent Koronával koronázták meg”62 A Magyar Szent Korona szerkezeti felépítése Három fő részt tart számon az irodalom: kereszt.képes feldolgozni. majd Konstantinápolyba vitték és karóba húzták. Az ő esetében ugyanis a koronázási szertartást nem az Angyali Koronával végezték (1440 és 1464 között a Szent korona nem volt az országban). Vagyis. Az addig hozott törvényeket meg kellett erősíteni. (Figyelembe kell venni. (Varga Tibor) Ez azonban nemcsak hogy lehetetlen. László. 54 . de merénylet is egyben. akit néhány hónapos korában koronáztak meg az ellopott Koronával) Lecserélhetetlen. 1440-ben Bécsújhelyre menekült a Szent Koronával. kegyelemben részesül. hogy a koronázási beavatást nem lehet más koronával elvégezni. (Példa V. a mindenkori magyar király katolikus király. az utószülött. ez esetben súlyos következmények várhatók a király személyére és az országra vonatkozóan. ha rabságban van. Ulászló nem kapta meg a Szent Korona beavatását. jelezve. Az igazi Szent Koronát nem lehet megfosztani hatalmától. kell legyen. még akkor sem. akit nem a Magyar Szent Koronával koronáztak. Frigyes német-római császárnál. Frigyes német-római császártól a Habsburg Albert özvegye által ellopatott és elzálogosított Szent Koronát. amint az Intelmekben is szerepel. Albert király özvegye. hogy az Intelmek jóval a 62 A Korona ugyanis 1440 és 1464 között nem volt az országban. miután a „nemes és nemzetes urak megpróbálták átirányítani a Szent Korona hatalmát és erejét erre a koronára”. ahol 2500 aranyforintért elzálogosította III. a Teremtő-Pantokrátor kép közepéhez van rögzítve eredeti terv szerint (téves az az elmélet. majd a várnai csata elvesztése. hogy utólag fúrták ki a zománcképet és rászerelték a keresztet). hanem a Szent István ereklyetartójáról levett koronával. ezzel magyarázható a törökökkel kötött békét követő és pápai biztatásra történt esküszegése. Elrettentő példa a magyar király esküszegésére.

ünnepi szentmisével fogadták.reformáció előtt keletkeztek. Budán az ország főurai a bíboros prímással együtt várták és 3 napra közszemlére állították. s megállapította. Géza magyar király idején hozták Bizáncból Magyarországra. visszaküldte Budára. önmagával meghasonulva. 1790. hiszen ez előtt történhetett a képek cseréje. február 17. hogy a ma ismert Szent Koronának semmi köze Szent Istvánhoz és államalapításához.-án értek vele Esztergomba. Egy beavató korona nem tákolható össze két külön céllal készített darabból (sőt. Majd elolvasta a Dukász Mihály.”63 A Magyar Szent Korona sorsát és vele együtt a magyarság sorsát nem határozhatja meg egy véletlen „elolvasás”. s melynek következményeként a magyar és nemzetközi tudósok többsége 2003-ban is állítja.-én a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket Bécsben az udvari kincstárban átadták a koronaőröknek. Ebből azt a következtetést vonta le. azt utódai elérték a tudósokra hivatkozva. mely tudományos lavinát indított el. Útközben mindenhol nagy ünnepléssel.) A Koronán 19 figurális zománckép van. a Konstantin és Geobicász neveket. még egy országló. A kettős korona elmélete több mint 200 évvel ezelőtt született. Ebből adódóan egyes történészek arra következtettek. hogy a Habsburg hatalom megrendelte Weszprémi István orvostól a korona feliratainak elolvasását és a figyelem felkeltését Dukász Mihályra és a Geobitzas feliratú képre. Az időpont sem véletlen. 1790-1980-ig nem volt olyan magyar kormány. aki kezdeményezte volna e rendkívül súlyos kérdésnek. A következő történetet ismerjük róla: „II. hogy a Szent Korona görög feliratú abroncsát Dukász Mihály és I. s Köpcsényen majd Győrön át február 20. de a benne megfogalmazott előírások ma is érvényesek úgy is. ha a katolikus fogalmat a keresztény fogalommal helyettesítjük. hogy a Korona két külön helyen készült és utólag illesztették egybe. a Szent Korona eredetiségének és történelmi hitelességének. illetékes szakemberekkel történő tisztázását. vagy tudós. A keresztpánt képein (8 + 1 = 9 képen) latin feliratok vannak. s arra a következtetésre jutott. hogy amit II. 1784-ben kiviteti a Szent Koronát az országból. hogy mind újszövetségi képek voltak. az abroncsképeken (10 képen) pedig görögbetűs a felirat. hogy a Szent Korona egy görög és egy latin nyelvterületen készített részből áll. vagy házi korona sem). hogy az abroncs feliratai görög. 63 Magyar Katolikus Lexikon – M – Magyar Szent Korona 55 . Valószínű. halála előtt azonban. Elmondható. Józsefnek nem sikerült erővel elérnie. akadémia. József (a kalapos király). vizsgálatát. E szemle alatt Weszprémi István orvos elolvasta a Szent Korona feliratait. Sokkal inkább arról lehet szó. a keresztpánté latin nyelvűek. Ezzel 1790-ben megszületett az a téves elmélet.

tolldíszszerű mintázattal. Felül a keresztpánton. a felsőben 146 (a Dukász kép felszerelésekor a felső sorból kivettek 10 gyöngyöt) Féldrágakövek: – a keresztpánton 64 vércsepp alakú piros kő . az uralkodónak bölcsességet sugároz. a hátsó oldalon 1-1 sötétzöld. hogy mindkettő liturgikus nyelv. a kisebb háromszögű pártaelemek csúcsán is ceyloni zafírok. Csüngők – két oldalt 4-4 és hátul egy. hogy az Istentől kapott hatalmat a király bölcsességgel kell hasznosítsa népe érdekében. a zománcképek közötti mezőkben egy-egy nagyméretű kő van: elől 1 háromszögletű ceyloni kék zafír. Szent Csillag) 56 . azzal magyarázhatók. a Krisztus-Pantokrátor-kép. (Pap Gábor: Angyali Korona. egységesen tervezett és kivitelezett ötvösmű”64 A görög és latin nyelvű feliratok a Koronán. ami az Isten kegyelméből történő megkoronázást jelképezi. a latin pedig a hatalomé. A párta középső elemén 1 letört csúcsú. mégpedig váltakozva 1-1 kék és zöld. szív alakú ametisztkő. jobb és bal oldalon 1-1 ovális ceyloni zafír. hogy „mérnöki szempontból.az abroncson.65 Tehát különleges egyházi események alkalmával mindkét nyelvet használták. a hátsó kőmezőben 1 nyolcszögletű zafír kő. vagyis áttetsző színes átvilágítható üvegablak. Érdekes gondolatfuttatás: a kereszten leáramló isteni hatalom (latin betűs az Evangéliumban szereplő apostolok nevei) az abroncson már a bölcsesség nyelvén (görög) szólalnak meg. mindenik a Szentháromságra utaló fényKeresztény. melyek a legnehezebb azsúr zománc technológiával készültek. téglalap alakú féldrágakő. jelezve. amikor már nyilvánvalóvá vált sok kutató számára – akik megvizsgálták a Koronát –. tőle jobbra és balra 1-1 sötétvörös. Utánuk jobbra és balra az íves pártaelemeken 1-1 rózsaszínű rózsakvarc. ugyanmagocskákban végződik. Itt az Istentől kapott hatalom érvényesül. akkor ősi magyar jelkép (csüngők) 64 65 Radics Géza: a Magyar Szent Korona fényében Kovács József egyháztörténész 1984-ben hívta fel a figyelmet a görög és latin nyelv együttes használatára a római katolikus egyházban. A Krisztus-kép két oldalán 4 – 4 azsúr van. A görög a bölcsesség nyelve. magasítottan. Gyöngyök – a keresztpántokon 72. a királynak hatalmat adó Teremtő-Pantokrátorkép áll. tőle jobbra és balra a 2 magasabb háromszög csúcsán 1-1 átfúrt ceyloni zafír van. az abroncson elől. az abroncson az alsó sorban 156.A kettős korona feltételezést egyesek még ma is igyekeznek ráerőltetni a köztudatra (vajon milyen idegen érdekek szolgálatában?). téglalap alakú üveg kő.

a jobb lábánál Mihály Arkangyal. Jakab (akik Jézus Krisztust megdicsőült állapotban látták – hárman a Tábor hegyen. mellettük. András. Fülöp. Péter. Továbbá 2 orvos szent: Kozma és Damján. a Teremtő. alattuk. Szent György és Szent Demeter – katonaszentek. valamint Konsztantin és Geobitzas (Géza?). Az abroncson hátul a három kicserélt kép Dukász Mihály. Bertalan. János.Kiket ábrázolnak a zománcképek A Szent Korona felülnézetből (vázlat) Legfelül a Pantokrátor. Pál pedig a damaszkuszi úton). a Szűz Mária helyén. A keresztpánton 8 apostolkép: Közvetlenül a Pantokrátor-kép mellett Pál. Tamás. a párta közepén Pantokrátor Krisztus. Az abroncson elől. a bal lábánál pedig Gabriel Arkangyal. 57 .

Bosznia. Turóc vármegye főispánja. vértanúk szentséges sora. II. leírta. ennek révén pedig arra. az egyes szent ábrák között drágakövek és gyöngyök. a képek cseréjének előre eltervelt szándékával történt. úgyhogy feltűnő is. a jó hírért és névért kell cselekedni. hogy a Korona kivitele. aztán az apostolok. a Magyarországba bekebelezett kilenc ország és tartomány. nem koronáztatta meg magát. „Tehát a Szent Korona színaranyból van. József (a kalapos király). úgymint Dalmácia. Szerbia. oldalsó kerületén egyenlő közökben háromszög alakú virágos csúcsok emelkednek ki körben. Pap Gábor előadásaiból kiderül. Leírása szerint tehát. de a koronaőrnek hivatalból látnia kell. mint látszik.” 66 A Koronát kevesen látják közelről. hogy másodlagos és a Szűz Mária kép helyét bitorolja. Felmerülhet a gyanú. ami egyáltalán nem közönséges szokást és módot követ. hogy 1790 előtt Dukász Mihályról nem esett szó a koronával kapcsolatban. császárok. mely a Korona homlokzati és nyakszirt felőli részén meghatározott közökben nagyobb gyöngyökkel ragyog. Lodoméria. fehéren csillogó ékkövek lógnak a fülre mintegy függelékként. A fül természet szerinti helyéről kétoldalt drágalátos. Bizonyára tudta II. .Kicserélt képek a Koronán. mint emberi mesterségével kör alakba öntve. melyek a szent fő könnyű mozdulatára is kölcsönös összhangban ütődnek egymáshoz. Kunország hatalmát és fényét jelképezi. hogy mit jelent a magyarok számára a Korona és a képi programot 66 Idézet Révay Pétertől 58 . az arany alakokat és a hozzájuk tartozó jelvényeket ábrázoló képek az egészen keresztül a legfelül álló keresztig váltakozva követik egymást. József. így őt nem kötik a magyar törvények. 1790-ben hozzák haza. a hátsó oromzati elemben Szűz Mária látható. hogy mindent Isten nevének dicsőségéért. e kilenc láncocska és kilenc csúcs. a keresztyén királyok. Szlavónia. Mikor történhetett a csere? Csakis akkor. hogy a két fület figyelmeztessék az isteni és emberi igazság meghallgatására. magán a kerületen pedig a homlokzati részen almát tartó Üdvözítőnk képmása. Kétség nem fér ahhoz. a négy szemben fekvő sarokban egymást kölcsönösen metsző bolthajtásokkal.az ötvösségnek inkább égi. A Dukász kép nagysága és rögzítési módja nem illik bele egy ilyen remekműbe. görög betűkkel. Révay Péter koronaőr. az ellenkező oldalon a Szent Szűz Máriáé. melyek egy keresztben futnak össze. Bulgária. Holics. Ez alatt az idő alatt történik a Korona elleni merénylet. hogy 1613-ban mi volt látható a Koronán. Horvátország. 1784-ben kiviteti a Koronát az országból. amikor a Koronát kivitték az országból.

Egyes vélekedések szerint – így Pap Gábor. Sem Konsztantin. amit Izabella királyné letört és „emlékbe” magával vitt. ha a Korona a IV. Ez esetben a négy fő Arkangyal volt jelen a Koronán.akarta megváltoztatni. A Képes Krónika szerint Atillát 401-ben koronázták hun-magyar királlyá. Van még egy jelenség. magyarok ősei éltek. Ilyen horderejű ereklyén. liliom. és láthatóan körbenyírták. tehát ezek is csereképek. mint a Magyar Szent Korona. Csodálkoznánk is. a Géza (Geobitzas) lemezhez hasonlóan. a gyöngyöknek. akkor készülhetett Atillának. amiről kevés szó esik a Szent Korona irodalmában. hogy volt a Koronán a Szűz Mária kép felett egy liliomos kereszt. akiről a magyar mágusok tudhatták. jobban mondva Szellemi Lény. század végén készült. hogy a madár. aki a magyarság számára elsőrendű fontosságú. A Koronán olyan személyiségek lehettek megjelenítve. méreteknek és formáknak. hogy a leendő világkirály. A letört rész is minden bizonnyal jelentős volt. hiszen a turulként ismert sólyom a pártus királyok koronáján is 67 Ez a liliomos kereszt. hogy milyen koronával. vagy madár? Ma már nem tudhatjuk biztosan. Arra a kérdésre. Nem eléggé ismert és csak ritkán hallunk Róla. akiknek valamilyen közük van a magyarokhoz. A Konstantin kép szintén nagyobb a foglalatnál. Más vélemény szerint Rafael és Uriel Arkangyalok voltak a Szűz Mária Kép mellett. Ő a magyarság Égi vezetője. hiszen. hogy a Szűz Mária kép mellett kik voltak. a két kép cseréje még 1613 előtt történhetett. Mindennek meghatározott jelentése és szerepe van: a képeknek. hogy a Dukász Mihály kép helyén eredetileg Szűz Mária képe volt. Létezik azonban egy olyan személy. de nem tudható. Szántai Lajos – Atilla és Buda képe volt a korona hátsó részén. ahol a hunok. hogy fiát János Zsigmondot emlékeztesse királyi származására67. A Magyar Arkangyalnak valamilyen módon jelen kellett lennie a Magyar Szent Koronán. így 1790-ben már Dukász Mihály bizánci császár képe van a Koronán. Mi lehetett a Koronán. utána nyoma veszett. 15811598) még megvolt. a féldrágaköveknek. vagy madár alakzat Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem idején (uralk. a párta szintén magyar jellegzetesség és a keresztpánt alsó négy apostola azokon a vidékeken térített. a Magyar Arkangyal. Egyes szerzők megemlítik. lehetséges. aki nem azonos a 4 fő Arkangyal egyikével sem. 59 . még nincs egyértelmű válasz. ami történelmileg lehetséges. vagy madár. A legrégebbi időktől napjainkig kíséri a magyarság útját. Az most már egyértelmű. a katonaszenteken ugyanis korabeli hun tiszti ruha van. ha a Magyar Szent Koronán nem volna jelen a Szűzanya képe. semmi sem véletlen és semmi nem szolgálja pusztán a díszítést. sem Geobitzas nem illik bele a képi programba.

69 Ma is elmondható. amit III. A magyarság sorsának romlása összefüggésbe hozható a Szűz Mária kép és a másik két kép cseréjével. az eltávolítása súlyos károkat okozott a magyar nemzet életében. Ha valóban így volt.68 Mindez arra enged következtetni. u. lelke”. a Kr.jelen van. Szanaturk pártus király szobrát A Turul c. hiszen a „Magyar Szent Korona az ország szíve. fejezetben Varga Tibor: A Szent Korona engesztelése 1440-1464 70 Szántai Lajos: A két Hollós 60 . András király egy oklevelében leír: „A Korona a nemzet üdvösségének záloga”70 68 69 Lásd. első századokban. hogy a Magyar Szent Koronán jelen lehetett a turul madár is.

Európa királyai számára csak a saját hatalmuk volt a fontos. táltosi minőséggel is rendelkezik. Péter comes-t. a Koronához való hűségéért (ilyenről nem tudunk a világtörténelemben). Imre herceghez intézett Intelmek-ből eredeztethető. ami már az Aranybullával elkezdődött. ezért a világon egyedülállóan olyan törvénye71 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája 61 . MAGYARORSZÁG 1000 éve A Szent Korona országa. kötelességük is ezt megtenni. A szakrális királyságban a Korona és a királyi hatalom egységet képez. Belőle alakult ki fokozatosan a Szent Korona-tan. A szakrális király számára királynak lenni elsősorban nem a hatalmat jelenti az alattvalók fölött. 1222-ben született meg”71. Az alattvalókat már nem a hűség köti a királyhoz. ezért különleges képességű. hogy ez által Istenhez is hűséges. Az Aranybulla. mert tudja. hanem szolgálatot – Isten és az ország. különösen a nehéz időszakokban. a Szent István. A Turul nemzetség kihalása után egyre inkább fennállt a veszélye annak. amennyiben az méltatlanná válik a Szent Koronához. akit a magyar rendek börtönbe zárattak esküszegés vádjával. Honnan származik ez a megtartó erő? Erre a kérdésre maga a Szentkorona-tan válaszol. Szükségessé vált a Korona és a királyi hatalom szétválasztása. hogy halála után nehéz idők jönnek Magyarországra és a magyarságra. Ez a két dolog – a félelem és a személyes érdekérvényesítés a mába is átöröklődött. mely Magyarország és a magyarság számára megtartó erőnek bizonyult. évszázadok alatt kialakult és megerősödött jogrendszer. Magyarországon kívül voltak-e egyáltalán? Ha csak a legendás Arthur király nem volt az). „a magyar közjogfejlődés kezdeti szakaszának legfontosabb oklevele. A nép hűséges a királyhoz és a koronához. hogy a király visszaél hatalmával. Európából ekkor már réges-rég eltűntek a szakrális királyok (Vajon. A szakrális király Isten kegyelméből uralkodik és Isten Akaratát teljesíti az emberi világban. majd a Szentkorona-tanban kifejezésre jut az országgyűlés tagjainak azon joga. valamint népe számára. Már az Aranybullában. ami a későbbi korokban a magyar államiság megőrző ereje lett. Európa népei értetlenül álltak és állnak ma is a szakrális királyság fogalma előtt. Az első évszázadokban – az Árpádházi királyok idején – szakrális királyság volt. mintegy felsőbb sugallatra. Mátyás király tudta. Amikor pedig a király kiszabadul.Szent Korona-tan Kialakulása A Szentkorona-tan. Ez be is következett Luxemburgi Zsigmond esetében. hanem a félelem és a személyes érdek. hogy ellentmondhatnak a királynak sőt. Magyarország utolsó szakrális királya Hunyadi Mátyás. megjutalmazza letartoztatóját.

hiszen lemondva az ellenállás jogáról nemcsak saját jogaikat csorbították. A Szent Korona tagjai: a király és a nép (1848-ig a nemesség.) a hatalom gyakorlásának jogát. József idején ütött vissza. hogy jogi úton rombolja le Mária országa és a Szent Korona eszméjét. Ennek köszönhetően a Habsburg királyok sem tudták teljes mértékben uralmuk alá gyűrni Magyarországot. mint a Szent Korona alaptényezője. akkor elmondhatjuk. hanem személy. Werbőczy Hármaskönyve. 34.. valamint az Aranybulla ellenállási záradékáról történő lemondás értelmében a magyar rendek már nem fognak Szent István szent alaptörvényére. Mindkettőnek felettese a Szent Korona. hogy az 1440-es országgyűlési határozat. tudta. hanem a Szent Korona főhatalmát is. akik azt kiérdemelték. A magyar rendek tehát tevékenyen járultak hozzá ahhoz. A Szent Korona a szakrális király jogutódja. IV. hogy a Szent Korona tagjai lemondtak azon jogukról és kötelességükről. a „magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya. 72 (Ha világ-összeesküvésbe illesztjük bele ezt a gondolatot. átruházza a királyra (. hogy azért kellett megszűnnie a Monarchiának. A Szent Korona tulajdonjogának köszönhetően „Magyarország területén idegen állampolgárnak nem lehetett földbirtoka”. II. azaz a koronázással avatja a királyt a Szent Korona másik főtényezőjévé. A Habsburgok megpróbálták érvényteleníteni a Szent Korona hatalmát és ez részben sikerült is. a rendek hibájából. amelyek megerősítették a Korona hatalmát a királlyal szemben. József királlyá koronázásakor. hogy ne legyen egyetlen sziget sem Európában.”75 Az ország egész területe – a föld és a stratégiai fontosságú iparágak a Szent Korona tulajdonát képezik. állampolgárságot azon külföldiek kaptak. ha a király törvénytelenséget követne el. 5. Sem a királynak. Teljhatalma korlátozza a király és a nemzet hatalmát.-én a Szent Koronát Pozsony várából Bécsbe vitesse. (Magyar Katolikus Lexikon) 73 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája. 1687. 72 I. A francia felvilágosodás eszméin nevelkedett II. XII. old. utána jogkiterjesztéssel a magyar nemzet minden tagja). ugyanis a rendek tehetetlenek voltak az uralkodó törvénytelenségeivel szemben. Ennek a törvénytelenségnek hatása II. „mégpedig élő személyiség. József (a kalapos király).”73 Mint jogi személyt a hatalom teljessége illeti meg. A rendek is durva hibát követtek el a Szent Korona ellen. mert utána fel lehetett darabolni Magyarországot. 74 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája 75 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája 62 . 9.ket hozott. József intézkedéseivel megtette az első lépést arra. hogy a Szent Koronát és Magyarországot a királlyal szemben is megvédelmezzék. az Intelmek-re hivatkozni. a Habsburg ház a rendeket lemondatta az Aranybulla ellenállási záradékának a koronázási hitlevélben való szerepeltetéséről. sem a nemzetnek nincs jogában „idegen érdekeket nemzeti érdekek fölé helyezni” 74 „A nemzet. ami azt jelentette. amihez nem volt joguk. hogy 1784. ahol az Isteni Akarat szolgálata az életcél) A Szentkorona-tan lényege A Magyar Szent Korona nem tárgy.-én.

Ez a tulajdonjog jelenleg súlyosan sérül. az ország minden polgára. hogy az ne tudja kifejteni irányító és összetartó erejét. a kiegyezéskor 1867-ben és az I. és mindent. Idegen országba hiába vinnék. noha az ország feldarabolásával halált szántak neki. amikor visszaadták a Magyar Szent Koronát a Magyar Népnek 1979-ben. világháború után.a II. ha nincs koronázott királya. kötelező erejű közjogi tan. 38. ami az abszolutizmus évei alatt történt a törvényhozás területén érvénytelennek nyilvánítottak. Mindig helyreállt azonban a jogfolytonosság. akik leszármazottai a Szent Korona egykori tagjainak”. Magyarország és a magyarság érdekei ellenében. vagy legalább a 90-es években – juttatta Magyarországot és a magyar népet a jelenlegi.76 A Szent Korona országaiban a Szentkorona-tan nem az alattvalói tudatot erősítette. I. 1920-ban. A magyar népet lelkileg és tudatilag eltávolították a Magyar Szent Koronától. József után 1791-ben. a „mellérendelés és nem az alárendelés elvének az érvényesülését segítette elő”77 A jogfolytonosság A magyar történelemben többször fordult elő.1848 után a Magyar Szent Korona tagja volt. . hanem a felelősségérzetet.) A magyar történelmi alkotmánynak a Szentkorona-tan képezi az alapját. 1920 után a megmaradt kicsiny hazában a Szentkorona-tan virágzást hozott. mert ott ártalmas lehetne (ezt érzékelték az amerikaiak. származásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. A Szentkorona-tan ma is érvényben levő. Ám az áldásos erő csak Magyarországnak szól79. hogy az idegen hatalom a Szentkorona-tant figyelmen kívül hagyva uralkodott az országban. Lipót császár korában. old Kocsis István: Magyarország Szent Koronája 78 Kocsis István 79 A magyar küldetés kapcsán 63 . A jogfolytonosság helyreállítása mentette meg többször is az országot: 1697ben. s a Szentkorona-tanon alapuló alkotmányt sem hatálytalanította teljes egészében soha alkotmányosan összeült magyar nemzetgyűlés. idegen tőkével szemben kiszolgáltatott állapotába.”78 A Szentkorona-tan félreállítása a közjogból és a jogfolytonosság helyre nem állítása. világháború után. Ma tagjai mindazok. „A magyar nemzet törvényes képviselői a Szent Koronát soha sem tagadták meg. II. A jogfolytonosság helyreállítása a történeti alkotmányt helyezné 76 77 Kocsis István: Magyarország Szent Koronája. mert az ország és a nép is örök időkre a Magyar Szent Korona tulajdona. Magyarország akkor is szakrális királyság. A Szent Korona azonban él és Isteni Erőket sugároz az országra és a népre. vagy országgyűlés.

hanem együtt járt a lelki építéssel. vagy rosszhiszeműség. A Szent Korona gyógyító ereje A Szent Korona közel 1000 éven át életben tartotta Magyarországot. ám az ország népe nem mindig van abban az állapotban. az nyilvánvalóan ellensége a magyarságnak – és ezt nem is titkolja – de ellensége Krisztusnak és az emberiségnek is. Az új. ami a társadalom megbetegedéséhez vezet. A Szent Korona és Szűz Mária oltalma nélkül eltűntünk volna a történelem süllyesztőjében. hogy ez megtörténjen. a 24. Ám a Gondviselés másképp döntött. Márpedig Magyarországot csak a Szent Korona és a Szentkorona-tan mentheti meg a pusztulástól. A szereteterők és így a Szent Korona gyógyerejének az érvényesítése elé is lelki akadályok gördülnek: ezek a tudatlanság (ha valakinek fogalma sincs a Szent Korona jelentőségéről). Valahányszor visszaállt Magyarországon a Szentkorona-tan jogfolytonossága. meggyógyítva a háborúk és diktatúrák okozta sebeket. nem féltem Magyarországot” 64 . mint tudjuk. sőt. az 80 Idézzük fel újra Mindszenthy bíboros. Ez nem csak a társadalmi berendezkedésre volt érvényes. amit annyi ember óhajt. Ha kellő számú ember képes lesz kapcsolatba lépni a Szent Korona Szellemével. az ország és a lakosság lelki egyensúlyának helyreállításával. a Szent Korona teljes erővel sugározta szét az országban. . hiszen Magyarország az Ő országa. bekövetkezhet a társadalom fizikai és lelki szintű gyógyulása. ezért ezeket el kell szigetelni a közszerepléstől.Aki. Mint ahogyan az Egyetemes Isteni Szeretetet sem vagyunk képesek bármikor befogadni. Aki a Szent Korona ellen lép fel. a Krisztusi erőket képviseli – Magyarország meggyógyulhat80 és ez a gyógyulás ki fog hatni egész Európára. az érdektelenség. akik szándékosan dolgoznak az ellen.újra érvénybe. A gyógyító erőket a Szent Korona állandóan sugározza. Órában ne adjuk fel önként! A Szent Korona már sokszor helyreállította a magyar társadalomban a felborult egyensúlyt. Ha a páncélként ránk nehezedő elszigeteltséget megszüntetjük és képesek leszünk lelkileg ráhangolódni a Szent Koronára. A rajtuk bekövetkező sors nem irigylésre méltó). ami által újra jogaiba lépne Magyarországon a Szent Korona. Csak most. 2011-es Alaptörvény utalást ugyan tartalmaz a Szent Koronára vonatkozóan – ami már magában is eredmény – ám még messze van a Szentkorona-tan érvényre juttatásától. köszönhető Szűz Mária védelmének is. (Vannak. hercegprímás szavait: „Ha van egy millió imádkozó magyar. hogy azt fel is tudja venni. Hogy ez sikerült. társadalomépítő és gyógyító hatását.

melynek élén Eisenhower tábornok állt. telve van békével és szeretettel. mint „a magyar nép különleges tulajdonát” vette át megőrzés céljából. 1945 március 27. akkor a Föld szíverőközpontja (a Pilisben működő szívcsakra) is megtisztul minden homálytól és meggyógyulnak a sebei. a sötétség hatalma megszűnik. Ez a múltban is így volt és a jövőben is nyilvánvalóvá fog válni. világháború végén a Magyar Szent Korona státusát és létét veszély fenyegette.-én Verőcén „Titkok a Szent Koronáról” címmel. Századi hányattatásai81 A II. Ez pedig az egész Föld és az emberiség gyógyulásához járul hozzá. Ezért a koronaőrség – élén Pajtás ezredessel – úgy döntött.-én a Magyar Szent Korona elhagyta Magyarországot. szeretettel. Pajtás ezredesnek köszönhetően Eisenhower tábornok megismerte és megértette a Szent Korona jelentőségét. márpedig a Szent Korona Krisztusi gyógyító erőket közvetít az országnak és az ország népének. A Szent Korona erejét bármelyik ember egyénileg is megtapasztalhatja (akiben nincs gyűlölet embertársai iránt). Legfőképpen lelki gyógyulásra számíthatunk. Minden bizonnyal más népek fiai is részesülhetnek a Szent Korona gyógyító erejében. hogy felvette „A Szent Korona védelmezője” címet. ami kellő tiszteletet és szeretetet ébreszt az emberben Vele szemben. ha megfelelő könyvet olvasunk Róla. A gyógyerőket azonnal érzékelni fogjuk lelki nyugalom. amennyiben azok is igaz szeretettel fordulnak Feléje. Három hónap múlva kiásták és a független magyar koronaőrség megőrzésre adta át az amerikai katonai vezetésnek.egész Földre. Ha ugyanis a Kárpát-medence emberének szíverőközpontja egészséges. hiszen a Szent Korona kereszténységünk része. Minden magyar embernek naponta ajánlatos rágondolni néhány percig. Az Egyesült Államok a Szent Koronát. valamint az egész világnak. Ez nem jelent elfordulást keresztény hitünktől. Az általános gyógyulás csak Krisztusi Erőkkel lehetséges. Eisenhower tábornok hadihajót küldött érte és a Szent Koronát fémládájával együtt egy faládába helyezték. 65 . Több órán át is foglalkozhatunk Vele. A Szent Korona 20. Képzeljük erőteljesen magunk elé a Szent Koronát. a későbbi elnök. A koronaőrség teherautón szállította el és a németországi Mattsee-ben föld alá rejtették (egy olajos hordóban) a koronázási jelvényekkel együtt. belső béke formájában. nyitott szívvel. a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke tartott előadást 2011 január 9. olyannyira. A népek közül sokan fogják a Szent Korona védelmét keresni. működésében Krisztust és az Isteni Akaratot szolgálja. olyan könyvet. amire „sugárzó tárgy” jel81 A Szent korona menekítéséről és hazatérésének körülményeiről Wolf Imre. hogy kimenekítik az országból.

” Ekkorra azonban a Szent Korona már amerikai őrizetben volt és politikai menedékjogot kapott. Ezután kezdődött el a koronakutatás. Carter elnök komolyan vette és miután kiderült. s ezért az állapotot törvényesítendő. hanem a Szent Korona ellen is. ahol Magyarország 5 főméltósága fogadta”82. hogy az országban van egy kupolaszerű tárgy.-én királynak kijáró tiszteletadással kisérték át a Magyar Nemzeti Múzeumból az Országházba. máig ható támadás. Érdekes az is. hogy a Koronát helyezzék el az ENSZ Múzeumában. A Korona történetében ez volt az ellene intézett legnagyobb. A Szent Korona egy ideig a Magyar Nemzeti Múzeumban volt. valamint „repülő azonosítatlan tárgy” (vagyis német UFO) felirattal látták el.M. azok. 82 Magyar Katolikus Lexikon 66 . Csehszlovákia kormánya követelte a nagyhatalmaktól. elnöki rendelettel visszaküldte Magyarországra (az amerikai vezetés többi tagjai nem akarták visszaadni). melyet vissza kellene küldeni saját hazájába. Nem érdektelen az az ellenséges hozzáállás. közel harminc év kutatásainak eredménye. sőt. törvénytelenül) megszűntnek nyilvánította a királyságot. 1. mint államformát. 10. Texas államnak Fort Knox nevű erődjében őrizték. 33 évi távollét után 1978 január 5.). amit egyes európai országok tanúsítottak nemcsak Magyarország.-én érkezett vissza Budapestre és 6. jóllehet a királysági államforma (a Szűz Mária és Szent István által kötött történelmi alapszerződés értelmében) nem szüntethető meg.zést helyeztek. amit Pap Gábor indított el. hanem a magyar népnek). ahogyan a visszaadásról döntöttek: Carter elnöknek volt egy látnok hölgy tanácsadója. Amit ma a Szent Koronáról tudunk az szinte mind az utóbbi. Johan Dixon. majd „2000 jan. ami nem az Egyesült Államok tulajdona. Így számol be erről a Magyar Katolikus Lexikon: „1946-ban a Szovjetunió megszálló hadseregeinek nyomására a magyar parlament (kényszer hatására.-án adták át a „magyar nép képviselőjének” (az Egyesült Államok nem a Magyarország kommunista vezetésének adta vissza a Koronát. A Koronát meg akarták fosztani jogi személyiségétől és tulajdonosi jogaitól s jogfosztásával Magyarország megalázását is véglegessé akarták tenni. az Egyesült Államok végét is okozhatja. akik hiénaként téptek ki területeket a Szent Korona országából. aki felhívta az elnök figyelmét arra. a Korona területét.-én Csehország megszállta Szlovákiát (a mai Szlovákiát –Sz S. mert erőszakos visszatartása esetén negatív energiát sugározhat. hogy milyen „tárgy”-ról van szó. 1946 IV.

hogy láthattam az Üdvözítőt. Azután láttam. Válláról királyi palást hullott alá. Remélhető viszont. Ennek az elismerésnek ünnepélyesen és nyilvánosan kell megtörténnie». mint Királyt. fején hármas királyi korona ragyogott… Kimondhatatlan szeretettel hajolt felém és így szólt: «Ha a Fiút elismerik. a jó szándékot látva. majd az Úr Jézustól és a Szűzanyától kapott üzenetekkel szolgálta küldetését. hogy azt elérni nem. hogy a Boldogságos Szűznek. mint Világ Királynőjének egyetemes tisztelete Magyarországról in83 „A Világ Győzelmes Királynője”. arca szelíd. Idézet Natália nővér lelki naplójából:83 „… 1939-ben. Megjelenése méltóságteljes volt. Nevezetesen az. hogy az Ő kezébe helyezte „a bűnökbe merült világ megmentésének munkáját”. Ezért akarom. Világ Győzelmes Királynője Szűz Máriához méltó írást adni az olvasó kezébe oly magas mérce. illő. Natália nővér egész életét – ami átfogja a XX. századot – Jézusnak és a SzűzCsíksomlyói Szűz Mária anyának szentelte. királynői hatalommal áldva meg.III. hogy a Fiú anyját is megillesse a Királynői méltóság. hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ Győzelmes Királynőjének ismerje el. hogy a Szűzanya. mint Királyi Vőlegényemet egy látomásban. Kevésbé ismeretes azonban a nagy kegyelem. 67 . segíteni fog. Jézus nyilatkozta ki ezt Natália nővérnek. Krisztus Király ünnepén történt. Jézus édesanyját ismeri és tiszteli az egész keresztény világ. amivel a Teremtő Atya és Jézus megáldotta Őt. vonzó egész lénye szeretetet sugárzó. Fejezet MAGYARORSZÁG ÉGI VÉDELMEZŐI ÉS VEZETŐI 1. SZŰZ MÁRIA. Kiválasztottsága már gyermekkorában nyilvánvalóvá vált: „Az Isten és a Szűzanya jelenlétének állapotában élt”. csak valamennyire megközelíteni lehet.

Ettől a naptól kezdve Magyarország Szűz Mária országa – Regnum Marianum – és a Magyar Szent Korona Szűz Mária koronája. aki eltapossa az emberiség ellenségének. A földi bajok forrása ugyanis a férfi és női princípium közötti egyensúly megbomlása – a női súlyos hátrányára. mind benne való urakkal és szegénnyel–bódoggal egyetemben. Az emberiség lelki megújulása és felemelkedése az Ő segítségével történik. vagy pedig fantázia koronával. mennyeknek Királyné Asszonya Istennek Szent Anyja és a világnak megépítő asszonya. A Jelenések könyve szerint is a „Szűzanya az. dicsőséges Szűz Mária! Te szentséges kezedben és oltalmad alá adom és Szent István felajánlja a ajánlom az anyaszentegyházat.” Ez az elismerés és ünneplés 1954-ben. 84 Érdy-kódex 1526 – nyomán 68 . mert nem volt örököse. nemzetének. hogy Te légy asszonyuk és oltalmuk.”.-én Szent István királyunk egyedülálló és hatalmas jelentőségű tettet hajtott végre Magyarországért. és az én lelkömet. ezért felajánlotta az országot a Koronával együtt Szűz Máriának. A különböző forrásokban a felajánlás szavai kissé eltérnek egymástól. másrészt látta az ország jövőjének bizonytalanságát (mondhatjuk. a kígyónak a fejét. pápai tiarával. A felajánlás egyházi és világi elöljárók jelenlétében történt. Az emberiség súlyos lelki és erkölcsi válságából Jézus és Szűz Mária a kivezető út. Még vannak országok. a Mária-évben megtörtént.” Vele kell visszatérnie az emberi világba a Női princípiumnak. a te szent markodban. aki el is fogadta azt. Szűz Máriát csak háromféle koronával szabad ábrázolni: a Magyar Szent Koronával. mind benne Koronát való fejedelmekkel és lelki népekkel egyeSzűz Máriának tembe. Egyrészt.dul el. Szűz Mária anyai ölelése az egész világnak szól. és az szegény országot. kilátástalanságát).84 A Korona szimbolikusan az egész országot és a népet jelentette. Az egyik változat a következő: „Ó. aki méltóképpen átvehetné az ország vezetését. SZŰZ MÁRIA – Magyarország királynője 1038 augusztus 15. a föld minden népének.

amivel országát és népét átöleli és védelmezi. bár valakik el akarták hallgatni előlünk. Ez nagy kegyelem a magyarság számára – Szent István király óta – Magyarország Mária öröksége. mint a török. a „Szent István-kori állapot szerint”.-én II. Így a Szűzanya megerősítetten Magyarország Királynője. keresztény állam Magyarországot nem támadhatta meg. A felajánlást követően. 1993-ban Jézus-Krisztus Urunk azt üzente Sükösdön Takács Mária által. védelmezője. Fogadjuk ezt nyílt szívvel és próbáljuk kiérdemelni! 69 . hogy ismeri a magyar múltat. János Pál pápa megáldotta és ezeket a szavakat mondta: „Amit ez a korona tanít. Ez viszont nem vonatkozott a nem keresztény államokra. a koronázási szentmisét Kada Lajos érsek mutatta be a pápai nuncius jelenlétében. SZŰZ MÁRIA megkoronázása – 2000 augusztus 15. akik nem tudják. amivel meg fogják koronázni a Szűzanyát. mégsem pusztult el.akiknek a Szűzanya a Patrónája. 2000 augusztus 15.-én délután 6 órakor a Budavári Mátyástemplomban az oltárnál levő Szűz Mária szobrot szimbolikusan megkoronázzák. mert akkor Jézus anyjának országát támadja. vagyis rajta van a Szűzanya képe és a feltételezett két Arkangyal képe. de országa. Még most tíz év után is sokan vannak az országban. Mária országa. 2000-ben elkészült egy rekonstrukciós korona. és 2000 aug. vagy nem tulajdonítanak ennek jelentőséget. illetve a tatár birodalom. Magyarország évszázadokon át vérzett. 15 óta Szűz Mária Magyarország koronázott királynője! Minden magyar embernek tudnia kellene erről. Más kérdés az. hogy a keresztény Európa magyarellenes része milyen egyezségeket és szövetségeket kötött titokban a nem keresztény világgal. hogy hamarosan elkészül egy korona. továbbá. hanem érezni is Szűz Mária mérhetetlen szeretetét. mert a Szűzanya fölöttünk tartotta védelmező karját. A török és tatár támadások részben világösszeesküvések részei voltak. a magyar történelmet és egyben a magyar küldetést is. Nem csak tudni kell róla. ismeri a Magyar Szent Korona vitathatatlan jelentőségét. Csomor Lajos aranyműves készítette.” Ezzel a pápa tanúbizonyságot tett arról. öröksége csak egy van: Magyarország. ami hosszú távú irányt szab meg a magyarság számára. A 2000-ben elkészült koronát 2000 július 5. az világosítson meg benneteket.

hiszen szabad választása van mindenkinek a saját útját illetően. Sokan befogadták és megerősödtek hitben. sőt. hogy az általa kiválasztott. a hitre és az imára. amelyek által Ég és föld között a kapcsolat szorosabbá válik. Isten szeretete végtelen. tanítások arról. vagy Jézusnak és követhet egy emberés Isten-ellenes utat. akik mellőzik az Ő tiszteletét. Életünket és emberi minőségünket elsősorban két tényező határozza meg: 1. akkor az Isten Akarata szerint élünk. de az emberek szeretetteljes közreműködésére is szükség van. megújultak lélekben és igyekeztek jobbá válni. hogyan viszonyuljunk Istenhez és embertársainkhoz. a megbocsátást. A Szűzanya saját gyermekeinek tekint minden embert a Földön. Minden üzenetben biztatás van. hogy hogyan kell a mai körülmények között élnünk. és fokozottan a magyarságnak. azokat is. még azok között is. A Mária-üzenetek. Kapcsolatunk az Égi Világgal 2. valamint az ima fontosságát. Kapcsolatunk embertársainkkal. általa befogadjuk a leáradó Isteni Szeretetet. hogy imádkozzanak értük). A következmények azonban nem maradnak el. Ha ez teljesül. Hátat is fordíthat a Teremtőnek. Nem véletlenül élünk a Föld szeretetközpontjának (szívcsakrájának) közelében. amik hozzánk magyarokhoz – Mária népéhez – szólnak. Az Égi Világhoz fűződő kapcsolatunk imában vagy meditációban juthat kifejezésre. hogy lelkileg minél közelebb kerüljön az Égi Világhoz. akik a 70 . az ateistákat is (gyakran kérte a hívőket. a nagyfokú széthúzás. Az Égiek tökéletesen tiszteletben tartják az emberek szabad akaratát. Minden Mária-jelenés és Jézus-üzenet hangsúlyozza a békességre törekvést. Vannak külön üzenetek. Legfőbb hiba ma – de nevezhetjük bűnnek is.Égi üzenetek Mindig voltak szent életű nők és férfiak. tiszta lelkű emberek – gyakran gyermekek – által küldje el üzeneteit az emberiségnek. hogy az emberi dimenziókban működő gonoszságot ellensúlyozza. Ez az elvárás az egész emberiségnek szól. vagy a gonosz támadásának – a magyarok egymás közötti viszálya. A Szűzanya a világ különböző vidékein jelenik meg. A népünkkel szembeni különleges védelem nagyobb lehetőségeket és nagyobb elvárásokat jelent velünk szemben. a Jézus-üzenetekhez hasonlóan. Az emberekhez fűződő kapcsolatban is a szeretetnek kell uralkodnia. Az emberi létnek végül is az a célja. akik égi üzeneteket tolmácsoltak az embereknek és manapság is egyre több emberben ébrednek fel különleges képességek.

amennyi a Szentírásban van róla. Egy református pap tanár véleménye erről a következő volt: „… annyit foglalkozunk Szűz Máriával. egymás közötti. Merénylet. vitákkal fecsérlik el. Jelen könyvnek nem célja vallási vitákba bonyolódni. irigység. ennek ellenére náluk a Mária tisztelet nagyon elterjedt. mert ezáltal lelkileg megtisztul. figyelmen kívül hagyva. hogy az emberiség sorsát valóban Édesanyaként viseli a vállán. 85 Ez Szűz Mária számára nagy fájdalom. „antennaerdő” működik (már Európában is van) amiben a tudomány és 71 . háború folyik az emberiség ellen. hogy az ember számára jelenleg a legfontosabb: keresni Isten közelségét. pontosabban a hívek számára. A Mária jelenések nagy részét – már amelyek ismertté váltak – elfogadta a katolikus egyház és a Jézus és Mária üzenetek egy részét komolyan is vette. mint amit a szülő érez. Hogy az ember rossz irányba is képes befolyásolni a változásokat. A történelmet ma már nem az utcán „írják”. amennyire képes Istenhez vezetni az embereket. hanem az egész magyar nemzet számára is. pusztulás nélkül.” Vajon elegendő? A Bibliában a katolikusok sem találnak többet. Az emberiség jelenleg a Földdel és a Naprendszerrel együtt nagy változásokat él meg. a görögkeleti vallásban úgyszintén. Alaszkában egy H. valamint ember és ember kapcsolatától. sőt.A. Ez az átalakulás végbemehet békésen.magyarság érdekében munkálkodnak. Minden Mária üzenet arra tanít. aki látja gyermekei nagy képességeit. melynek nyomán az ember – a más élőlényekhez hasonlóan – egy magasabb fejlődési szintre léphet. A protestáns egyházak sajnos ebből kimaradnak. ellensúlyozva a sok földi gonoszságot. azt általában nem vonják kétségbe86. hogy az ember része az Univerzumnak. egyéni gőg. de azt is látja. mint csepp a tengernek és pozitív hozzáállással jó irányba segítheti az eseményeket. amiknek a léte és működése már nem vita tárgya. de történhet sok élet árán is. A sötét erők által táplált indulatoknak csak nagy tudatossággal lehet ellenállni. minden viszályt a MEGBOCSÁTÁS EREJÉVEL. hanem a lélek szintjén (az utcai megnyilvánulások csak tömegmanipulációra adnak lehetőséget). Chemtrail – olvashatunk a világhálón. hogy azok energiájukat haszontalan. hiszen minden vallás annyira jó.között vannak akik. A világ fizikai.mondhatnánk hogy a jelen magyar szellemi arisztokrácia tagjai .P. másrészt az embertársakhoz fűződő kapcsolatokban számoljon fel minden ellenségeskedést. A sok Mária jelenés és üzenet arról tanúskodik. vagy más hasonló okok miatt nap mint nap egymást ócsárolják. 86 Környezet és tudatmódosító rendszerekről – HARP.R. A nemzeti érdekek méltó szolgálata megköveteli tőlünk a tudatosságot és az egyéni sérelmek háttérbe szorítását. Echelon. Sokan tagadják az emberi befolyás lehetőségét a nagy változások menetére. bár életük tevékenysége folyamán egyértelmű bizonyítékát mutatták fel nemzeti elkötelezettségüknek. lelki és tudati megtisztulása zajlik. Ám a mai válságos helyzetben nagyon nagy szüksége lenne mindenkinek Szűz Mária segítségét kérni. Olyan. sok függ az emberek gondolkodásmódjától. 85 A közéleti személyiségek. a lelki hozzáállástól. az Égi Világ és ember. ami nagy veszteség nemcsak számukra.

bár ez utóbbi nem új keletű a pszichotronika területén. A nővér halála után a Békés megyei Sükösdön Takács Máriát technika csúcsteljesítményét használják fel különböző célokra. mert irányt szabnak életünk további alakításának – természetesen. Minden Mária üzenet hangsúlyozza az ima fontosságát. Tudományosan kimutatták. hogy a kegyelem valóban leáradjon az emberre. A hívő ember azonban TUDJA. ha mindenható?! Megmentheti. Ezt a nehéz időszakot ugyanis az emberiségnek valami módon túl kellene élnie. A föld minden táján történt Mária jelenések sok ember hitét erősítették meg. árvizek előidézése) valamint az emberi tudat befolyásolására. ha ez tudatosul bennünk. Ez a magyarázat az ateisták számára is elfogadható. Ezekről nem sokat hallunk a médiában. nem csak kérelem. vagy elektromágneses – hatásokkal szemben. hogy többről van szó. ott vagyok köztetek”. népünkre és az emberiségre. a Szentlélek és Szűz Mária (Boldogasszonyunk) segítségét kérni. hogy az erős hit képes fokozni az agy belső energiatermelését. például az időjárás befolyásolására (lásd 2010 nagy esőzések. hogy valakik uralmuk alá hajtsák az emberiséget. szökőárak. 72 . keresni kell az Égiekkel a kapcsolatot és minél szorosabbra fűzni azt. Nem véletlenül. kinevetik. mely védelmet biztosíthat a tudatmódosító – vegyi. Az embernek tudatosan kell felvállalnia Isten útját. (Az ateisták tiltakozni fognak. de az ember szabad akaratába még Ő sem szól bele. hogy „az Isten és a Szűzanya jelenlétében élt”. A csoportos ima hatásosabb. amit az emberek bőre alá terveznek beültetni. vagy szavak nélküli „csendben maradás”. mert nem akarnak a gonosz erők néma cinkosai lenni. Miért? Az Isten talán nem mentheti meg az embert. Az Égi Világ nem hagyja el az emberiséget. századot úgy. ezt fejezik ki Jézus szavai „ha ketten. földrengések. Az ima valódi kapcsolatfelvétel kell legyen. Hogy mindezek ellenére kiszivárog egy s más az köszönhető azon tudósok lelkiismeretének. Az üzenetek ennél is fontosabbak. vagy hárman összegyűltök az én nevemben. a teljes ellenőrzés és irányíthatóság céljából. ha az emberiség nem fordul el tőle. Beszélhetnénk a chippekről. A keresztény-keresztyén ember számára elengedhetetlen az Atya. azzal a céllal. ha hallgatunk is rájuk. vulkánkitörések. hanem létrejön egy kapcsolat az emberi lélek és az Égi Világ között. Jézus-Krisztus. Hittel telt imában nem pusztán agyunk működése változik meg. mert jelenleg az emberiség teljes félrevezetése zajlik. Megmaradni ugyanis csak Isten tenyerén lehet és ott is vagyunk. akik közzétesznek a világ számára bizonyos tényeket a tájékoztatás céljából. csoportra. Mária országában? Nincsenek?! De hiszen állandóan vannak. viharok. Azt kérdezte valaki. hanem hálaadás is. de lelkük rajta).De hogy jön ez ide? – kérdezhetné az olvasó. Mária-Natália (1901–1992) szerzetes nővér átélte a XX. minél többen és minél többet. sőt. hogy miért nincsenek Mária jelenések éppen Magyarországon. Ehhez egy megoldása van – megerősíteni kapcsolatát az Égi Világgal.

A felsorolást folytatni lehetne.) Jézus azt mondta nekem. hogy a magyar népet tulajdonának tekinti. tisztelje és szeresse Édesanyját úgy. Mégpedig oly módon. 87 88 Éva asszony 2010-ben elhunyt Natália nővér lelki naplója 73 . Kovacsics Mária-Natália nővér lelki naplójából olvashatjuk. már Szilágynagyfaluban (Erdély) Jézus. ahogyan azt a Szentháromság.” A II. tiszteli és szereti földi édesanyját. ha a világ és a pokoli gonoszság minden erejével ellene támad. miként Királynője és Édesanyja. Szűzanyánk többször is kifejezte. A győzelem akkor is az övé lesz. Szűz Mária és a Szentlélek üzeneteit tolmácsolta Bara Madarász Éva asszony87. ahova menni szándékozott bombatámadás érte. Szent István ugyanis ezt a hatalmat Reá ruházta és ezt Ő elfogadta. Édesanyám királynői győzelme úgy valósul meg. Mielőtt véget értek volna a szőkefalvi jelenések (2005). Szőkefalván Márián Rózsika tíz éven át közvetítette Szűz Mária üzeneteit a tömegesen megjelenő magyar és román híveknek. ahogyan a gyermek ismeri. A Szűzanya más. hogy semmiképpen ne hagyja el a Vatikánt. Kéri ezt azért. De megígérte a feltámadást is (lelki értelemben)”. Különösen most. mert ennek a népnek jogilag valóban Szűz Mária a Királynője.M. MUTASD MEG HATALMADAT! „Az Úr Jézus azt kéri tőlünk – írja Natália nővér – hogy ezt a fohászt. hogy mikor lesz a következő találkozás. Pius pápának. Erdélyben. A szent életű pápa elfogadta a figyelmeztetést és ez által maradt életben. Anyámat isteni hatalmam erejével ruháztam fel és a Szentháromság mindegyik Személye megáldotta Őt. hogy minden hónap első péntekén vállalja fel az Ő Golgotán átélt szenvedéseit és üzeneteket tolmácsoljon. Világháború idején Jézus Urunk Natália nővér által üzen XII. Az elmúlt évszázadok azért is voltak annyi vérrel és könnyel teltek.kérte Jézus Urunk. A Szűzanya minden alkalommal előre jelezte. Ezt Takács Mária évek óta becsülettel végzi. mert ez a nép ugyancsak a Golgotát járta. a Világ teremtésének pillanatában elrendelte. hogy a magyar nép különösképpen megismerje. amikor a Szűzanya korszakában élünk…88(kiemelés tőlem Sz S. VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE. Ezzel a hatalommal az örök mennyei Atya AJÁNDÉKOZTA MEG ŐT. kívánja. hogy 1986-ban a következő fohászt kérte tőlünk Jézus Urunk: SZŰZANYÁNK. mint a Világ Győzelmes Királynőjét. gyakran és nagy bizalommal imádkozzuk. Jézus a következőket mondta Natália nővérnek: „Magyarország Szeplőtelen Édesanyám Áldott öröksége és egyedüli tulajdona… Minden látszólagos rombolás ellenére Édesanyám királynői hatalma legyőz minden ellenséget. magyarlakta területeken is üzent. a helyet ugyanis.

” „Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni”. nem káromkodik. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult. Legyünk méltóak és alkalmasak rá! Jelenleg az emberiség nehéz vizsgaidőszakot él át.” A háború előtt Jézus azt mondta: „Anyám országát szeretném megkímélni. sőt. Mindszenthy is hitt a sikerben. hogy a magyar küldetés nem ért véget. azért mondta a sokat idézett kijelentését: „Ha van egymillió imádkozó magyar. a sátán letaszítása. úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése. vagy kis imacsoportokban. a nyelv rettenetes bűnei. majd szétárasztani a világban.” Imádkoztak magyar emberek. ha sikerül véghezvinni a kapott feladatokat: tiszta lélekkel kérni és befogadni a leáradó Égi kegyelmet. Terveim vannak ezzel az országgal… Ha a magyar nép megszűnik vétkezni. mert közel az idő. de bizonyára nem volt egy millió és a következményeket látjuk. a Szűzanya iránti tiszteletet és szeretetet („ha mindenki az Ő képét viselné a szíve fölött”). erkölcsös tiszta életet. amit most óhajtok”. s ezzel együtt a legméltóságosabb Oltáriszentség állandó imádása folyjék. hogy a létesítendő kolostorban szüntelen engesztelés. tisztelettel ejti ki Szeplőtelen anyám nevét. az emberiséget menthette volna meg a háború borzalmaitól. Mindszenthy hercegprímás hozzálátott a feladat elvégzéséhez. A vizsgatételek az emberi kapcsolatokban rejtőznek. A Jézussal szembeni engesztelés jelenthet imádságot. mely így hangzott: „Lányom. Megha74 . Szükséges. az Én győzelmem. bűnbánatot tart és engesztel. zaklatás. Kívánságomat sürgősen közöld vele. Magyarország kiemelt országként szerepelt Jézus terveiben. meg nem értés. Ezt a rendet neki kell megalapítania. eljövök és kegyelmem gazdagon felruházza őt. SZERETETBŐL vizsgázik.A másik nagy kérés Jézus és a Szűzanya részéről magyar vonatkozású és Mindszenthy bíboros hercegprímáshoz szólt. Mindszenthyit hamarosan letartóztatják és a feladat teljesítetlen marad. ha akad elegendő engesztelő lélek. Európát. egy személyben. Hogy állunk ma? Hány erős hittel imádkozó magyar van? Ne feledjük. és „szűnjenek meg a káromkodások. böjtöt. ám komoly akadályokba ütközött: érdektelenség. hogy a lelkek megmentése szempontjából halaszthatatlan egy női engesztelőrend létesítése. A magyar nép elnyeri tetszésemet Édesanyám iránti tiszteletéért és szeretetéért. a lelkek megszentelése. közöld József fiammal. amikor már nem lesz módjában megtenni. nem féltem Magyarországot. mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen.

hogy tudták volna. Szeretetláng Magyarországról indult útjára és vált világméretűvé a Szeretetláng Mozgalom. lelki napló 1961 – 1983.” Mennyire fontos lenne ezt ma bevinni a mindennapjainkba! 1965 és 1970 között a Szeretetláng üzenete rendkívül gyorsan terjedt az országban. … Lányom. majd az üzeneteket lefordították idegen nyelvekre. Ez szívem szeretetlángja. Élő szóval adták tovább (tömegkommunikációs eszközöket a kommunista vezetés nem engedett). illetve géppel írott szamizdat formájában terjedt anélkül. A vizsga kimenetelét egyetlen tényező határozza meg – ami a nehézségek fölé emel ebben a zűrzavaros világban: a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET.”90 A Szeretetláng a Szűzanya szívében az Isten és emberszeretet tüze. A kegyelemmel teljes lángot. és add tovább!. 89 90 Szeretetláng. melyet szívemből adtam nektek. mély hittel tolmácsolják Jézus és Mária szavait. mely tüzet fog és a Sátánt megvakítja. Ez lesz a csoda. … Gyújtsd meg nála a tiedet. vagy kézzel. A „kegyelemnek mély lelki élmények által történő megtapasztalásai” nyomán született üzenetek. Kovács Zoltán: Előszó a Szeretetláng Lelki Napló szövegkritikai változatához 75 . Segíts nekem. mely a gonosz lélek hatalmát megtöri és erősíti a hívők lelki növekedését. Dr. amelyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek. melyet neked nyújtok először. aki az üzeneteket kapta. mely „megvakítja a sátánt és felszabadítja a lelkeket”. „A Szeretetláng Isten egyik kegyelmi adománya. továbbá népünkhöz és más népekhez fűződő érzelmeink és nem utolsó sorban kapcsolatunk az Égiekkel. Ez az összetartó szeretet tüze. szül. A mozgalom terjedni kezdett.tározóak a családdal és általában a környezetünkkel szembeni viszonyulásunk. 2010. Szeretetláng imacsoportok alakultak. Szántó Erzsébet 1961 és 1983 között kapott magán-kinyilatkoztatásait Lelki Naplójában jegyezte le89. szívről szívre járva gyújtsátok meg az egész országban.. Erzsébet asszony a következőképpen jegyzi le Szűz Mária szavait a Szeretetláng kiáradásáról: „Karmelita kislányom! Oly sok bűn van az országban. hogy ki az. Kindelmann Károlyné.. mentsük meg! Én fénycsóvát adok a kezedbe. Budapest. vidd a lángot. először az emigráns magyarság körében. A legfontosabb üzenet és kérés a Szűzanya Szívének Szeretetlángját a világban elterjeszteni. Szent István társulat. ezután a világ minden tájára eljutott.

mint az első Pünkösd. 2001-ben került megrendezésre az I. és áldott a Te méhednek gyümölcse. szakértők hosszas előkészítő munkája után egyházi jóváhagyást kapott végre(!) Magyarországon is a Szeretetláng Lelki Napló szövegkritikai változata. Nemzetközi Szeretetláng Kongresszust Mexikó városban. spanyol. 1999-ben tartották meg az I. Azóta ezt az engesztelő imatalálkozót évente megtartják. 2009-ben a X.”91 A Szűzanya sugallatára szerte a világban gyertyák gyúlnak és meggyúl a Szeretet Áldott Tüze a szívekben. Árasztd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre. 91 Szeretetláng – Kindelmann Károlyné.1977 januárjában megjelent a Lelki napló Svájcban magyarul és németül. szül. a Szeretet erejével a Földet… A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása. 182. Most és halálunk óráján! Ámen. Szántó Erzsébet – Lelki naplója. A szeretetláng mozgalom úgy terjedt el. olasz. cseh. Szűz Mária. Áldott vagy Te az asszonyok között. Országos Szeretetláng találkozó. szlovák. mely elárasztja a Szeretet lelkével. Nagyasszonyunk. portugál. a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. a Föld országaiban. Országos Szeretetláng Találkozón. Égi Édesanyánk így védelmez minket. amit a Szűzanya kérésére az Üdvözlégy-be kellene foglalni. ahogyan Szűz Mária és Jézus előre jelezte Erzsébet asszonynak: „szinte olyan lesz. Jézus. szlovén. így hangzik: Üdvözlégy Mária. litván és ukrán nyelvre. Ezután lefordították francia. kegyelemmel teljes! Az Úr van Te veled. horvát. old 76 . Istennek Szent Anyja Imádkozzál érettünk bűnösökért. A szeretetláng fohász.

hogy a fogantatás (az elragadtatás) pillanatát ábrázolja a híres nagyszentmiklósi kincs 4-es számú korsójának ismert jelenete…” (Emese álma Álmos születéséről) 93 Dr. lelki és morális felemelkedés. melyen sólyom van. a transzcendens iránti vonzalom. A TURUL A Turul Madár. miként magára a napra is” … Kézai szerint a hun Attila címere is koronás turult ábrázolt. vagy sólyomfejjel jelentek meg. … a sas minden pusztai népnek totemállata volt. a transzcendens iránti vonzalom. az isteni szférákhoz tartoznak”. utáni II. században élt pártus király. az égi eredet jelképei…”.2. A madár és általában a szárnyas lények „elsősorban az éghez. mely természetesen a Nappal áll összefüggésben…” Az ókori Egyiptomban… Ré-nek. ezért többnyire az égi LÉLEK szimbólumai és az alvilági csúszómászók ellenségei. A Jelképtárban a sólyomról a következőket olvashatjuk: „… a szellemi. mint magyar jelkép A TURUL a magyarok ősi jelképe. Különösen érvényes ez a sólyomra.”93 92 A madár: A szárnyas lények elsősorban az ÉG-hez. nemzeti összetartozásunk kifejezője.” A sas: „A fény … madara… A sumer hadisten-Ninurta-madara.” A sólyom: „… a szellemi. az erő és a szabadság szimbóluma. Szanaturk szobrán szintén ott a sólyom. egy Kr. egy VII. A Kr. Turul: A magyarság jelképes értelmű mondai madár alakja… Valószínű. … Védikus szövegek szerint. de ott van Szanaturk pártus „egy Noin-Ula-i szkíta szőnyegen. az erő és a szabadság szimbóluma. akik többnyire sólyomalakban. mely a virágzó egyiptomi kultúra idején a Napisten madara. Utalnak „égi és isteni eredetű hatalomra. előtti 1200-ból származó mezopotámiai kődoboz tetején. a leggyorsabb és legnemesebb szabad madár. századi szaszanida ezüsttálon és még sok tárgyon. A ragadozó madarak: „Az uralkodás. az irsziki halomkirály sír egyik halottjának övén. a madarak az emberek iránti isteni szeretet megtestesítői. illetve sóSzkíta napmadár lyommal? Az egyiptomi sólyomábrázolás közismert. Őseinknek nem volt kérdés a kiléte. pontosabban a kerecsensólyom. az isteni szférához tartoznak. Előképe a sólyom. a napistennek és Horusznak – Izis és Ozirisz fiának – a madara. mely természetesen a Nappal áll összefüggésben…”92 Hol találkozunk – az emberiség történelmi emlékeiben – turulábrázolással. írja a Jelképtár. Kínában a régészek hun aranykoronát találtak. … igen gyakran jelenik meg a szkíták motívumkincsében. Kiszely István: A magyarság őstörténete – átvéve a világhálóról 77 . lelki és morális felemelkedés.

kezében a turulos Atilla turulos pajzzsal (Képes Krónika) pajzzsal. őt teherbe ejtette. az avarok szíjvégein (Keceli lelet) a honfoglalás kori rakamazi tarsolylemezen. egészen Géza fejedelem koráig. gyűrűkön. kit Álmosnak neveztek el arról az eseményről. mint közösség kormányozták magukat. Habsburg befolyásra. de nem a saját földjén sokasodott meg. Kiszely István: A magyarság őstörténete – átvéve a világhálóról 78 . mindig magukkal vitték hadaikban. mely az Árpád ház égi eredetéről szól „Emese álma” néven ismeretes. hogy anyjának álomban úgy tűnt. sőt. több is annál: „ott találjuk a hunok érmein. egy madár. A régi magyar monda. Eredetmondánk mitikus madara lesz.” Mint láthatjuk. olyasforma madár volt. címerszerűen ábrázolt szimbóluma is a turul volt”94 A népmesékben sas – vagy griffmadár segíti a főhőst az akadályok leküzdésében. héja formájában jőve. A honfoglaló magyarok a krónikák szerint „Géza fejedelemig turulos zászlók alatt harcoltak” Kézai Simon krónikájában ezt olvashatjuk: „Atilla király címere pedig.-ban választották szét politikai céllal. fején koronával. és a magyar királyok első. vagy a sárkánnyal vívott harcában. Azt a címert. Gyakran „hunok. hogy ágyékából dicső királyok származnak. hajkorongokon. melyet turulnak hívnak. Ezért történt. A Budai Képes Krónika szövegében ez áll: „Eleud (Előd). a hunok.Szintén régészeti leletek bizonyítják. Kálti Márk Képes Krónikájában is látható „Atilla magyarok királya”. melyet saját pajzsán viselni szokott. vagyis magyarok” kifejezés jelenik meg az idegen történetírók megfogalmazásában is. a Képes Krónikában. nincs semmilyen megkülönböztetés hunok és magyarok között. sz. A hun és magyar fogalmat csak a XIX. Mivel pe94 Dr. A honfoglaló magyaroknál új jelentést is kap a turul. és hogy méhéből egy sebes patak indult meg. hogy a korai középkorban a turul a hunok – avarok – magyarok kedvelt díszítőmotívuma volt. hason-lóan a többi magyar krónikához. Ugek (Ügyek) fia Szkítiában Eunodbilia (Enődbeli) leányától egy fiút nemzett. és a csúszómászókkal. amíg.

dig a sompniumot nyelvünkön alm-nak mondják. ezért hívták őt magát Álmosnak. hogy a sólyom nyugati fészkelési határa Pannónia) Egy másik érdekes legenda őrzi a Turul emlékét Kárpátalján. Őseink hiedelemvilágában a Turul többször is megjelenik. A Turulmadár Pannónia földjére vezette a magyarokat. de elképzelhető. melyet örökül hagyott rájuk. Másodszor a honfoglalás legendájában: A magyarok fejedelme még Levédiában azt álmodta. akinek a feje fölött ott keringett tündökölve a turul madár. ki volt Etele… fia. Ekkor a magyarok elhatározták. az álomhoz hasonlóan megjelent egy turul (sólyom) és elzavart (vagy megölt) egy keselyűt. Ekkor megjelent egy turul (illetve sólyom) és megölte az egyik sast. Az álom után nem sokkal dögvész ütött ki az állatok között és keselyük lakmároztak a tetemeken. Ekkor. Ekkor a magyarok felkerekedtek és követték a madarat. Elindultak megkeresni Atilla földjét. hanem Égi Lényt. Karmaival kivájta az ellenfél szemét. Hogy valóban így volt-e. Ezt látva a többiek elmenekültek. Rákóczi kikapta a csőréből a kardot és ezzel tudta csak visszaszorítani támadóit. (megjegyzendő. és hogy maga a születés álom által volt előre bejelentve. a Gesta Hungarorumban. Eddig az álom. Véres csata lehetett. amikor álmában megjelenik a Turul és mintegy szentesíti a fogantatást. hogy kövessék őt. Álmos apjaként Ügyek olvasható (a világhálón így jelenik meg) 79 . Ekkor az égből váratlanul lecsapott Rákóczi turulmadara. A turulmadár szájában volt egy kard. A turul madárnak emléket is állítottak a Tisza jobb partján. ezzel a legenda a Turul Nemzetség Égi Eredetére utal. Ekkor megjelent a turul madár és lekiáltott. ki volt Eleud. Senkinek nem volt őrangyala (?) csak Rákóczi Ferencnek. Ekkor végleg eltűnt a szemük elől. hogy sasok támadták meg állataikat és marcangolni kezdték őket. mint a Nagyságos Fejedelem védelmezője jelenik meg. hogy a Nagy Fejedelem Égi védelem alatt állt a harcok 95 Anonymus Krónikájában. Atilla egykori hazájába. A Rákóczi szabadságharc idején. Egyszer a labancok kiverték a kezéből a kardját. nem egyszerűen totemet – állatőst jelöl. ám az utat nem ismerték.” Tiszaújlaknál a kárpátaljai magyarok minden év júliusában megemlékeznek az eseményről. jelezve az eljövendő dicső szent királyokat.” Amint a Krónikából kiderül a biológiai apa Előd95. a Turul madár. ki volt Ugek. mely folyammá duzzad. hogy máshová költöznek – álmodta tovább a fejedelem. A fejedelem felismerte az álombeli jelenetet. Megjelenik az Emese méhéből fakadó forrás képe is. Nagyon veszélyes helyzetbe került. ki volt Csaba. A Turul madár különleges státusz. Emese ugyanis már várandós. ma már nem tudhatjuk. ki volt Ed. Kerestyén Balázs jegyezte le. de kétszer játszik fő szerepet. mint helyi mondát: „A bökényi határ és Tiszabecs alatt vívta Rákóczi egyik nagy csatáját Pálffyval. mert azon a napon sokan meghaltak.

mintegy tudat alatt vetítették előre a két évtized múlva bekövetkezett tragédiát. Szinte elfelejtette. újra egy világháborúban találta magát. csak elanyagiasodott világképünk miatt tartjuk lehetetlennek. Az ország népe alighogy magához tért valamennyire. A magyar alapítású Pálos szerzetes rendet Boldog Özséb alapította a XIII. megjelenik több nép történetében: a rómaiaknál (Róma alapításánál. Mindenek előtt vegyük figyelembe. Sőt! Most azonban újra úgy érzik az emberek. érdemes kilétéért tovább kutatni. most már új megjelenési formában. jelképként választották. Az országhatárok mentén felállított turulmadaras emlékműveknek őrző-védő szerepük volt. Az I. Miért ne jöhetett volna éppen turulmadár képében? A csodás történéseket. amit kifejez a nemzeti jelkép. Nevüket Remete Szent Pál nevéről kapták. olykor karddal a karmai között. Dzsingisz kán vezérlő állatai a sas és a szürke farkas. mint szellemős. vagy a nemzetség azzal a minőséggel azonosul. A nép. turulmadarak egész sorát állítják fel az országban. akinek testét Nagy Lajos király hozta Magyarországra. Egyiptomban az Égi tudás egyik jelképe volt. 1896-ban. világháború megrengette Európa országait és Magyarországnak halálbüntetést szánt. és Mátyás király címerállata. a pálosok szent madara. A Millénium évében. a holló. A magyarság a Turul minőség követője és hordozója. Eddigi csukott szárnya. mint ősi magyar jelképnek a jelentőségét figyelembe véve. pihenő helyzete helyett. 80 . Utána jött a kommunizmus – a vörös terror -. A farkas. hogy ki is valójában. Történelmünkben egy másik madár is nagy szerepet játszott. hogy a pálosok. században. A hagyomány szerint Remete Szent Pált holló – mint isteni küldött – táplálta. mikor csoda mentette meg támadóitól. nem csoda tehát. Valahogy túléltük. az égi bölcsesség birtokosai. hogy milyen szerepet játszanak a szimbólumok és ezen belül mi lehet a Turulnak a szerepe a magyarság életében. a nemzettudat lerombolásával. Az ország területén állított Turul szobrok. A nemzeti jelképek a különböző népeknél eredetmondájuk alapját is képezhetik. majd az 56-os forradalom és szabadságharc. a munkatáborokkal. hogy szükség van a turulszobrokra. Romuluszt és Rémuszt farkas anya neveli) és a germán népeknél. vagy a csőrében. Ezen már a 89-es fordulat se sokat segített. Újra vérzett és fogyott a nemzet.idején és volt eset. A Turulnak. Az enyhítő szándékok (részleges terület-visszaadás) nem érvényesültek. most széttárt szárnyakkal ábrázolták. A szent fehér barátok címerében ott van a holló.

melyeknek semmi valóságalapjuk nincs. nem pedig abban. Hajlamosak vagyunk a Turult egyszerűen eszmének. angyali világbeli lény. a Kárpát-medence és a Szent Korona népe. akik tudják. hogy mi magyarok miért élünk itt a Kárpát-medencében? Feladatunk – mondhatni. egyben a magyarságra is. Szőke Lajos hozzávetőleg tíz évvel ezelőtt írta figyelmeztető sorait. Mi magyarok. mint valaha. Ezért vagyunk a Turul népe is. Sok múlik az igyekezeten a jóra. vagy legendának tekinteni. vagy lemaradunk. ezen belül a Pilisben működő szívcsakráról.) Hagyjuk lelkünkben megelevenedni a legendákat és jelképeket. akik feladatként kapták az erőközpontok védelmét (jelenleg szinte mindegyik nehéz helyzetben van).A Turul Angyala Ki tehát a Turul? „… a Földanya energiaközpontjainak őrző-védő szellemisége a TURUL!” – írja Szőke Lajos: Anonymus 2000 című könyvében A Föld szíve címszó alatt már volt szó a Föld energiaközpontjairól. melyeknek élő minősége valóságtartalmukban áll. küldetésünk . Egy szebb. (Léteznek halott legendák. A Turul tehát a Föld csakráinak „őrző-védő szellemisége”. „A TURUL őrző-védő népeinek közös törvényei értelmében ugyanis a mi jelenlegi. „… a Turul elszánt. Biztatásképpen: fogadjuk el jelenlegi körülményeinket. Ezt kell a Kárpát-medencében megvalósítanunk! Ez most – amikor az emberiség kozmikus változásokat él át – fontosabb. hogy a Turul valóságos Angyali Lény. s kezdetektől ősi honunkból a magyarság SOHA el nem 96 Szőke Ljos: Anonymus 2000 – Faktor Bt. Mindennek tudatában csak remélhetjük „erkölcsi vizsgánk” sikerét (búzának vagy konkolynak minősülünk). Valóban vannak élő legendák. a Turul szellemi létező. de szomorú angyal: mind a hét népe elfelejtette feladatát”96 Súlyos szavak a Föld csakráit védő népekre vonatkozóan. melynek központja Dobogókő. küldetésként kaptuk a Mindenhatótól a Föld szíverőközpontjának védelmét. kitalált mítoszok. a 7 működő csakráról. jobb emberi világ van kialakulóban. aki a Föld energiaközpontjainak (csakráinak) őrző-védő népeit irányítja. A Turult élő legendának is tekinthetjük. amihez érdemeink szerint felemelkedünk. hogy az emberek ismerik és ragaszkodnak hozzá – bár ez is fontos. kiadás 81 . mert Ők valóban élnek! A régmúlt időkben a magyar beavatottak (a táltosok) valószínűleg tudták.ezer éve ugyanaz: az érdek nélküli szeretet megélése. Túl a legendán. Azóta változott-e jó irányba valami? Ébrednek-e a népek? Ébredezik-e a magyarság? Vagy még mindig kevesen vannak. mert nem a külsőségek a mérvadók. melyből éltető energia árad. Ezt a harcot elsősorban lelki síkon vívjuk meg. Hozzá tartoznak azok a népek. a szeretetre való törekvéseinken.

ritkább esetben Arkangyal. Akkor is.” A magasabb dimenziók lényei az Isteni Akaratot és Rendet szolgálják és szerepet vállalnak az embercsoportok irányításában. gyakran elhangzik. milyen felépítésű. Honnan származik ez az erő? Az emberi világ nincs annyira elszigetelve az angyali és isteni világoktól. nevezik Népléleknek. 3. természetesen legmesszebbmenően tiszteletben tartva szabad akaratunkat. A Föld szeretetenergia központjának védelme az egész emberiség létérdeke. belső indíttatás. Szőke Lajos írja „A 7 pecsét feltörése” című könyvében a következőt: „Tudományos eszközökkel igazolhatatlan.tűnhet.) tartják távol tőlünk (lelki értelemben). Érzékszerveinkkel nem érzékeljük ezeket a lényeket. hatalomvágy. vagy Népszellemnek. amennyire mi emberek ezt feltételezzük. de követik életünket és segítenek fejlődésünkben. léteznek s olykor megnyilatkoznak. A legtöbb nép esetében Angyali Lény az irányító. ha fogalma sincs erről. sugallatok. hogy az Égi Birodalom Hierarchikus Rendje. 97 Szőke Lajos: Anonymus 2000 – Faktor Bt kiadása 82 . Jelen van már a nép születésénél. Minden nép egy-egy Magasabb Értelem irányítása alatt áll. hogy „bizonyára létezik egy magyar néplélek”. önzés. ám ők nem csak. A Turul ábrázolások a Turul Angyalával hoznak összhangba és a Vele való kapcsolatfelvétel hozzájárul küldetésünk tudatosításához. Égi Atyánktól lefelé sugárzódva. irigység. vagy éppen álmok által. Valóban létezik egy lelki-szellemi minőség. … azonban e dimenziók élnek. félelem. hanem az ember a Földdé! A Kárpát-medence nem a magyarság tulajdona. A magasabb dimenziók lényeit. stb. Szeretetét lesugározza a földre és az általa irányított embercsoportra. az emberi világban jelen levő alantas rezgések (gyűlölet. A MAGYAROK ARKANGYALA A Néplélekről Amikor a magyar lelkületről esik szó.”97 A Turul-szobrok újabb megjelenése reménykeltő a nemzeti ébredés szempontjából. hogy nem a Föld az emberé. Ugyanis a magyar beavatottak mindig is tudták azt. hogy tudnak rólunk. amit egy magasabbrendű erő táplál és ami általában jellemzi a magyar emberek többségét. Az Ő lelki-szellemi energiái áradnak ki az országra és a népre. hanem éppen fordítva: A Föld tartományainak felosztásában a magyarság a Kárpát-medence és a Pilis hegység tulajdona és a Föld-anyánk szív-idegközpontjának énekét köteles zengeni.

de lehet lángész. szintén sugallatok által tudatosulnak bizonyos nemzeti jelentőségű feladatok és azok megoldásai is. Az irányítást sugallat formájában kapjuk nemzeti kultúránk megteremtésére. az oszlop tetején levő arkangyal – a Magyar Géniusz – elsőként került felállításra 1901-ben. Az embereknek a Néplélekhez fűződő kapcsolata nagyon különböző. A főoszlop aljában Zala György és szobrásztársai a hét vezér lovasszobrait komponálták meg. az ókori római mitológiában”.majd neveli. jobb kezében a Szent Koronával. akik lelki kapcsolatban élnek a Néplélekkel. a nép lelki egyensúlyát és a közös nehézségek sikeres leküzdését. mely az ország legnagyobb szabású emlékműve. tanítja népét. azaz a magyarságot védő és irányító Égi Lény. A sovinizmus – mint minden gyűlölet – az alvilágból ered. az saját népét sem tudja igazán szeretni. az oszlopsorok közé pedig a magyar történelem nevezetes alakjait tették. vagy lángelme is. Míg azok. a hazaszeretetet. Aki másokat gyűlöl. mint „védő Istenség”. tetején arkangyali alak. azok erős indíttatást éreznek a haza és nép érdekében cselekedni. Más értelemben jelent „szellemi tehetséget. A Magyarok Vezető Arkangyala Magyar Néplélek . A hazaszeretet és saját népünk szeretete nem azonos más népekkel szembeni gyűlölettel. felépül egy nemzeti műveltség. ami az idők során egyre gazdagabb lesz. alkotó képességet”. Ám az sem lenne hiba 83 . A milleniumi emlékmű Géniusza. az idegen szaHősök terén vak szótára szerint „közösség. vagy kapcsolata nagyon gyenge. Magyarország ezer éves fennállásának évfordulójára építették a Hősök terén a Milleniumi emlékművet. Ki a Magyar Géniusz? A Magyar Géniusz a A Géniusz – latin kifejezés. A kapcsolat minősége határozza meg a nemzettudatot. A központi alak. míg lassan kialakulnak a nemzeti sajátosságok. Aki nincs kapcsolatban népének Égi Vezetőjével. nem más. az nem érzékeli a kisugárzó energiákat és képtelen azokat hazájára és népére tükrözni. 1894-től 1929ig készült.Magyar Géniusz. A központban emelkedik egy 36 m magas oszlop. bal kezében a kettős kereszttel. vagy intézmény védő istensége.

az Ő energiáját sugározzák a fák. vagy Horthy Miklóst. akiket a haza szeretete a legnagyobb áldozat meghozatalára is eljuttatott. Széchenyi Istvánt. mert a mi vezetőnk. aki a magasabb tartományokba is bejáratos. Égi Királya. Nélküle aligha született volna ilyen nagy értékű műveltség. hanem a Magyar haza és a Magyar Nép szolgálata. a mező és az ember alkotta építmények is. Vezetője. Égi vezetőnk a legrégebbi idők óta vezeti népünket. Ő nem a nép szülötte. Az Ő irányításával magyarázható helytállásunk a történelem viharaiban.” A Magyarok Arkangyala nem attól magyar. tudhatjuk. Attól kezdve. illetve alkotó képességként is értelmeznénk. az angyali világ felett álló. hanem mi azért vagyunk magyarok. ez melegít egy életen át. hogy népként megszülettünk a Föld nevű bolygón. amikor fellobog a lélekben. Említhetjük az utóbbi évszázadok legjobbjait: II. Jelen van a magyar nyelvben és a Magyar Szent Koronában. magasabb rangbeli Irányító Értelem. Ő állt (áll) minden szakrális magyar király és vezető mögött. mert az Égi Atya Akaratából Ő irányit minket. vagy olyan koronázatlan. de sorolhatnánk más ismert. az Ő ereje sugárzik a magyar tájból. Márpedig a Hazaszeretet az egyik legcsodálatosabb érzés. akiben nem a hatalomvágy a mozgató erő. Az Égi Atya kegyelme által a magyarok lelki-szellemi vezetője ARKANGYAL. Mérhetetlen szeretettel segíti és vezeti a magyarságot. Rákóczi Ferencet. Deák Ferencet. ha szellemi tehetségként. A magyar önazonosságot a „lélek” határozza meg és bátran hozzátehetjük. amivel az isteni Akarat teljesíthető a földi világban. 98 Más elnevezés szerint Magyarország Arkangyala (nem azonos a 4 Főarkangyal egyikével sem) 84 . ám karizmatikus vezető. a segítségével mutattuk meg a világnak az erkölcsi tartást. mert bátran tekinthetjük Őt a magyar alkotó erő ihletőjének. hogy a lelki kapcsolat a nép Égi Vezetőjével. Szőke Lajos az Arkangyalra a következő szómagyarázatot adja: „Az Égi Birodalom lakója. hanem a magyar nép Felsőbbrendű Én-je. Ő a magyar Néplélek (Népszellem) – a Magyarok Vezető Arkangyala. Ő a vezetőnk.98 aki VÉD és ÁRasztja az Égi energiát a magyar népre. a történelem viharait nélküle nem álltuk volna ki. Az Ő szeretete gyújtja meg lelkünkben a lángot. Nélküle nem lennénk ma itt a Földön az emberiség élő történelme. Nem csak Őrangyalunk. hanem a nép Tanítója. hogy népünk Arkangyalával lépünk rezonanciába (lelki kapcsolatba). vagy alig ismert neveket is.részünkről. legyen az a Magyar Szent Korona által beavatott király. Jelenléte betölti a magyar haza minden szegletét szeretete beragyogja az országot és átöleli a népet.

Az emberek nem találják a helyüket. Galaxisunk központjából. mint Csontváry híres festménye. sőt. magyarok. Ahhoz. megerősödve a hitben. hanem egy önmagát elveszíteni készülő emberé. jelenét és reményeink szerint a jövőjét. hogy minden magyar ember tudja. a magyarság állandóan energiát kap az Élettengelynek nevezett Nyilas-Ikrek tengely mentén. távolról sem lehetne 15 millió magyarról beszélni. Úgy legyen! Hogy a magyarság valóban megmaradjon és teljesítse Istentől kapott küldetését. Ehhez szükség van bizonyos fokú anyagi biztonságra. 85 . mert a festményen is – ágai között – „a megváltó arca ragyog a világra” (Pap Gábor: Mag hó alatt). Ez nem a magyar ember igazi arculata.A nemzeti műveltség ismerete és gyakorlása erősíti a magyar emberek kapcsolatát az ARKANGYALLAL. akiben erős a nemzettudat. Sajnos. kinek köszönheti lelki karakterét. Ez azonban ne hangoljon le. Ha valami okból meglazul a kapcsolat a nép és Szellemi Vezetője között. se hite. Pap Gábor asztrológiai megállapítása szerint. Általánossá válik a borúlátás. A talpra állásnak a feltétele a lelki egyensúly megteremtése – egyénileg és nemzeti szinten. kultúráját. Ezt csak egy bolygószintű. A népi tánc és népdal különösen erős kapcsolatfelvételt hoz létre. földi segítségre nem számíthatunk. a Magyarok Vezető Arkangyalával. az ellenségeskedés. A megújulás egyben tudati felemelkedést is jelent. Meg kell szilárdítania kapcsolatát Istennel és az Isteni Világban levő segítőivel: Jézus Krisztussal. hogy a magyarság küldetését teljesítse. valamint a Turul Angyalával. akinek nincs már se önbizalma. az egész emberi társadalom válságos helyzetben van. Szűz Máriával. Ha csak azt tekintenénk magyarnak. Ez tapasztalható az utóbbi évtizedekben a magyar társadalomban. (Nem véletlenül akadályozták minden lehetséges eszközzel a magyar táncház mozgalmakat a környező országokban. múltját.) Illő. Mi. „Magányos cédrusok” vagyunk. Ezért – mint mondja – „a magyarságot nem lehet kiirtani”. illetve a kollektív megtéréssel megerősödő kapcsolatunk az Égi Világgal. kozmikus változás hozhatja helyre. amihez emberi igyekezetre is szükség van. meg kell tanulnia a legfontosabbat adni embertársainak: a Feltétel Nélküli Szeretetet. anyagi és erkölcsi válságba jutnak. akkor beáll egy zavarodottság. Magyar nemzettudat Az utóbbi 60 év súlyos csapást mért a magyar nemzettudatra. A kulcs az Isteni Világokkal való kapcsolat megerősítése. ami azonban önmagában nem elegendő. és elbizonytalanodás. tudatosan helyre kell állítania az egyensúlyt önmagában.

A nemzettudatot és az igazi kultúrát mégsem lehet elpusztítatni. sőt erősítették. amit ma is sokan lelkükben hurcolnak (ilyen. Fáj a japán katasztrófa. aki szereti népét és szereti hazáját. amikor valamilyen csapás éri embertársait. hogy üdvözüljenek. és nem gondol szeretettel a nagyvilágra. az 1945 óta elvetélt 6 millió gyermek (abortusz). fájnak a hibák és bűnök. Ma is vannak igaz magyarok a Kárpát-hazában és a nagyvilágban. Más népek nemzettudatát a kommunizmusban sem igyekeztek gyengíteni. Fájdalmas az. a hit hiánya és az osztálygőg. ez nem csak szégyen. még akkor is. mert minden gyűlölet az alvilágból származik. az Arkangyallal való lelki rezonanciából ered. de bűn is. Hála az Égieknek! Vannak emberek – remélem nem sokan – akiket magyargyűlölete és egyáltalán a gyűlölet akadályoz meg abban. Egyéni hozadéka. Ne feledjük. Csontváry szerint „Aki nem szerelmes hazájába. Igaz magyar ember szereti népét. Fáj a többi magyar ember minden gondja-baja. vagy apróságnak tűnő dolog is. Az igazi hazaszeretet együtt jár az ember és világ-szeretetével. a munkanélküli fizikai és lelki bizonytalansága.” 86 . A nemzettudat lerombolása egy népnek az eltávolodását jelenti Felsőbb Énjétől. ha tévelygő nemzettársakkal is találkozik. Az összefogás szép példáját akkor mutatja a magyar ember. az árvíz sújtotta falvak szenvedése. kitalált „dicsőséges” múlt árán is. hogy a történelem több évszázados zűrzavarában egyáltalán megmaradtunk. azaz Égi Vezetőjétől. ha valaki becsmérli nemzettársait. hogy mennyi csapás érte a magyarokat az utóbbi 1000 évben. megtanít jobban szeretni nemcsak magyar embert. A nemzettudat. hogy mindenkiben Isten gyermekét lássa). ami bizonyos fokig megakadályozza az embert. Teszik ezt gazdasági elszegényítéssel. abból nem lehet küldetéses ember. Mindez nemcsak passzív együttérzést vált ki. mert az Égi Forrásokból táplálkozik. Ne feledjük. de a szimbólumok ellen. a nyelv és általában a kultúra ellen is. fáj a hajléktalan éhezése. Ez az irányvonal a mai napig tartja magát. hanem segítségnyújtásra sarkall. önbizalmának rombolásával és megannyi magyarellenes merénylettel nemcsak a szabadság. ha nem tud róla).De nem ajánlatos számokba bocsátkozni… Valakiknek még mindig céljuk megsemmisíteni a magyar nép önazonosságtudatát. erős lelki kapcsolatban áll a Magyar Arkangyallal (akkor is. hanem sok minden más súlyos. A magyar ember. akiknek nemcsak Trianon fáj. Táplálja az Igazság és a Szépség szellemi hatalma. az öntudatra ébredés hiánya. hogy testileglelkileg kirabolták és csoda. hogy az ember lelkivilágát gazdagabbá teszi. hanem minden embert.

akkor a királlyal a magyar nép is beavatást nyer. melyben döntő szerepe a Magyar Arkangyalnak van.A Magyar Szent Korona Képviseletében Magyarország Arkangyala. illetve személynek a Szent Korona. A Szentkorona másolatok nem veszik – nem vehetik – át az eredetinek helyét. Ha az emberek tiszteletüket fejezik ki egy Szentkorona másolat előtt. a Szent Korona Szellemének. ha nincs koronázott királya. mert két Égi Uralkodója van: . akik őszinte lélekkel közelednek hozzá. hisz nyilvánvalóan jelen kell lennie. a tisztelet az eredeti és egyetlen Szent Koronának szól. A Szentkorona-másolatok A Szent Koronáról több másolat is készült. Kérjük hát imáinkban: LEGYEN ÁLDOTT A MAGYAR SZENT KORONA ÉS LEGYEN ÁLDOTT A MAGYAR NÉP! 87 . Elhozzák az emberek közé az eredeti Szent Korona szellemiségét. Ha a legnagyobb alázattal megkérdeznénk a Magyarok Arkangyalát. Ezért is tekinthető Élő minőségnek. Amikor pedig magyar királyt koronáznak. Ha valamelyik Szentkorona másolat megjelenik valahol. Mert a magyar Szent Korona a Magyar Arkangyal magyarokhoz küldött Fénysugara. mert mögötte magas rangú Szellemi Intelligencia áll. hogy Ő hol van a Magyar Szent Koronában. De Magyarország akkor is Szakrális Királyság. melyek kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak az eredetivel. akkor megszenteli a helyet és azokat az embereket.A Magyarok Arkangyala és a Magyar Szent Korona A Magyar Szent Koronáról szóló fejezetből következtethető nemzeti Szent Ereklyénk legfontosabb minősége: az Isteni Erők transzformátora. valószínűleg ilyesféle választ kapnánk: „Nem látod a fától az erdőt! A Magyar Szent Korona Én Vagyok”! A Magyar Szent Korona a Magyar Arkangyal földi megnyilvánulása. emberi közösségben (az eredeti nyilvánvalóan nem lép ki az Országházból). A király megkoronázásakor az Éggel való kapcsolat valósult meg.Szűz Mária – Magyarország Királynője és . hanem csak képviselik azt.

hogy óvnunk kell minden cseppjét. mint a futball szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom. hanem hazamenne. sehol. csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz. . hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig. ha a mi hangunk túlságosan gyenge. revideálva tévedéseinket. . szemét eltakaró nyugati társadalom. ALBERT CAMUS (1913-1960) Francia Nobel-díjas író 1957. akik azt kívánják. feledve vitáinkat. hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századokban a világ kiemelkedő szellemiségei. s ők azok.még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért. Elég ha csak a tudományban és sportban elért eredményekre utalunk. felvenné házi papucsát. ha soha és sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták. amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel. tudják mindezt. Ahhoz. Nem tartozom azok közé.FÜGGELÉK99 Idegenek véleménye a magyarokról. A legázolt. október 23-án tartott beszédéből részlet "A magyarok vére. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak. Túl sok a halott már a stadionban. szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában.a nyugati világ szeme láttára. Itt olvasható néhány idézet. A magyar munkások és értelmiségiek. akik mindennek mélyebb értelmét velünk megér99 Forrás: a világháló 88 . és soha. De meg kell kísérelnünk. sok magyar vérnek kellett elhullnia s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz. megsokszorozva erőfeszítéseinket. hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon. erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásnak visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. A magára maradt Európában. kívánom. hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő. hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon. bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe. s az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is. avagy amit a világ nagyjai mondtak rólunk Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott. hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek. mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma. amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.

" 89 . a Dunamedence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését. ha szerencsétlenségükben osztoztunk. a jövőt gyűlöletre. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország. de nekem nagyon tetszik. valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül. mint a táborban kerülték. aki politikailag és történelmileg jól ismerte Közép-Európát. harcra és viszályra kárhoztatná.) BERNARDUS I AYGLIER (1216-1282) Francia születésű Monte Cassino-I apát (1263-1282) 1269-ben írja: "A magyar király hatalmas. hogy nem ismerek oly nagy és hatalmas uralkodót. Szabadságkedvelők és pompakedvelők. melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot. és azt teszel velük amit akarsz. hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Ezért." D'ANNUNZIO Olasz költő 1926-ban: "Mindaddig. ellenezve Erdély elszakítását. láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk. melyet otthon úgy." BONFINI (1425-1502): "Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra. 1919. fagyot. az égető meleget. a hideget. amelyet ők nem nyertek el. amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot. .miénk a reményük is. északon.tették. Vedd el e nép múltját. de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!" ARCHIBALD CARY COOLIDGE (1866-1928) Professzor." CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838) Francia államférfi. Nyomorúságuk." (Javaslatát a konferencia nem fogadta el. mint véglegest. a fáradtságot. minden nélkülözést tűrnek. diplomata mondta Napóleonnak: "Felség! Régi szokásuk a magyaroknak. január 19-én Woodrow Wilson amerikai elnöknek jelentve javasolta a Trianoni békeparanccsal kapcsolatban Magyarország gazdasági egységének megtartását. "Egy ezer éves egységes országra erőszakolni. aki oly alázatosan és szerényen viselkednék. elfogadtatni ilyen elrendezést. amikor megindítja seregeit." CARDAILHAC JÁNOS (1342-1382) Alexandriai pátriárka így jellemezte Nagy Lajos magyar királyt." BISMARCK (1815-1898) Német kancellár "Különös nép a magyar. keleten mozdulni senki nem mer." BÖLCS LEO (866-911) Bizánci császár "A magyarok a munkát. és becsülete megsértése nélkül annyira óhajtaná a közbékét és nyugalmat. akit személyesen ismert: "Isten a tanúm.

sem toll máról holnapra föl nem bonthat." GARDEZI Perzsa író. jó kinézésűek. azt válaszolta: "Már itt vannak! Magyaroknak nevezik őket!" G. aki feljegyezte az első keresztes hadak átvonulását.DANTE (1265-1321) Az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra küldött üzenete: "Ó. bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek." 90 . mert a magyar királyság archiregnum." ENEA SILVIO PICCOLOMINI (1405-1464) A későbbi II. őskirályságot jelent) ENRICO FERMI (1901-1954) Olasz atomfizikus Amikor Fermit megkérdezték. amelyeket Magyarország tett a civilizációnak. hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában. fegyverzetük ezüsttel bevont. amit sem fegyver. először." (Archiregnum főkirályságot. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. HERRING Angol . és tekintélyesek. majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához." GARVIN Angol publicista 1925-ben írta: "Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges. Ruházatuk színes selyemszövetből készült. fényt kedvelők. bizonyos. felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors. boldog Magyarország. jóindulatú. hogy hisz-e az űrlakókban." TYRUSI VILMOS Püspök. ne engedd tovább gyötreni magad!" EDUARD SAYOUS (1842-1898): "A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat. körül: "A magyarok bátrak. és belső vonzóerők által összetartva. Pius pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek prímásnak (1440-1465): "Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát. írja krónikájában: "A magyarok keresztények. amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak. évszázadok által összeforrasztva. történelmi és földrajzi egység. békességes. jómódú emberek." ELISÉE RECLUS (1837-1916): "Magyarország rendkívüli előnye." G. hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. 1838-ban kiadott útirajzában írja: "Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa. FERRERO (1871-?) Olasz történetíró "Magyarország ezeréves állam. 1050.

A magyar nacionalizmus azonban más természetű. melyek Európáról sem igen hallottak. mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában. Milosevicsé és . mint Hitleré. s azt állították. kijelentette: "Aki elfoglalja Magyarországot. briliáns tudósok.néhány palesztin számára . csak magyaroknak mondják magukat. kiváló matematikusok. hogy ők adták az emberiségnek az internetet. nem vezet tömegsírokhoz és az ENSZ Büntető Törvényszéke elé kerülő vádakhoz." JEAN LEMAIRE DE BELGES Francia író 1511-ben írja: "Magyarország a kereszténység védőbástyája. hogy a földöntúliak már valóban köztünk élnek. kemény izomzatú emberek." JOACHIM MEISNER (1933. Egyszóval ha igaz a mese . MURAD (1404-1451) Szultán.Sharoné." II. akik még ennél is messzebbre mentek. hisz nem akar más országokat meghódítani.... Én személy szerint nagy rokonszenvvel figyelem ezt a fajta ártatlan nacionalizmust. akik Nobel díjakat nyernek. nemesek. az ura az egész világnak. kancellár 1982-1998-ig "A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki." Voltak.. szemeik tüzesek". ISMAIL GALAAL (1914-1980) Szomál (Afrika) költő 1962-ben arról számol be. a modern repülőket.) 91 . az atomfegyvereket és egyéb találmányokat.. a computernyelvet. jó alkatú. hogy: "Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is. PIUS pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadal után (1456) írja III. A magyarok olyanok. hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok. július 31-én jelent meg a "De Telegraaf"-ban: "A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá. mintegy márványból faragottak." ISAAC ASIMOV Egy óvatlan pillanatban ezt mondta róluk: "Az a szóbeszéd járja Amerikában. HELMUT KOHL Német konzervatív politikus. Csak így eshetett meg. Frigyes császárhoz küldött levelében: "Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője.HANS KUITERT Holland újságíró véleménye a magyarokról 2001.. HANS NORMAN 1883:"Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi magyarok." II. veszélytelen jelenség.az emberiség krémje.

természetüknél fogva hallgatagok... és azok a kezek. hogy azonos szinten áll Európa nagy államaival." LEON TAPIER: "Európa nem ismerte fel idejében a szolidaritás fontosságát Magyarországgal szemben. lázadozó... arra a szenvedésben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. századokban Magyarország bebizonyította. Ő és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Királyságát úgy fogta fel. karddal csak keveseket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása.. augusztus 20-án mondta szentbeszédében: “Európának szüksége van Magyarországra. Természetük dölyfös. a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. mint a beszédre. Szent István királyi házába vette Máriát. mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal." Lengyel krónikás: "Kálmán saját korának valamennyi uralkodóját felülmúlta tudományával. de sok ezreket ölnek meg nyilakkal.. testi erejük mérhetetlen. amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból. A 12-15." 92 . háborúban és szükségben megerősödött népre. készebbek a cselekvésre.Bíboros. ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok. amely most a kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva. hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig. akiket rá. akkor az európai Kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől menekült volna . a nemzetek hősével szemben. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni. amely nem veszett el soha. a jövő háború magvait hintették el. június 27-én a Daily Mailben írja: "Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének. hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött.” JULES MICHELET (1798-1874): "A magyar nemzet a hősiesség. A magyar nemesség a kereszténység lovagja szerepét töltötte be. Budapesten. amely soha nem hagyta magát legyőzni… Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugat európai abszolutizmus kialakulni. 2009. Ő országát Mária oltalmába ajánlotta." LORD ROTHERMERE 1927. melyre a török ellen folytatott háborúk teljes súlya nehezedett." LORD SYDENHAM Az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja: "A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet. mint intézőre bíztak. 1989-től kölni érsek." LOTHARINGIAI REGINO Apát Világkrónikájában (908) írta a magyarokról: "A fáradalmakban és harcokban edzettek. amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták.

barna hajúak és szeműek.... Vendégszeretetének legendás híre van.. nemes és nagylelkű jelleméről.. 1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja: "Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél valamivel nagyobb termetű. hogy mindennap imádkoztak a Földért.." MONTAGU MÁRIA.” PAUL TOPINARD Antropológus." PIERE VIDAL 93 .." PAYOT: "Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység. Wortley angol követ felesége írta 1717-ben: "A magyar hölgyek sokkal szebbek. Magyarországon a leggazdagabb a föld.. korzikai születésű francia 1809-ben írta hozzánk magyarokhoz intézett kiáltványában a győri csata előtt: "Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek. MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) Olasz humanisták mindketten azt írják Magyarországról. politikus.LUIT BRANDT Cremonai püspök 910-ben írja. szabályos arcvonásúak. MIHÁLY (1196) Szíriai pátriárka: "A magyarok "becsületesek. hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét. jól megtermett testalkatúak. anthropológiai szempontból az eddigi adatok a finnekkel való rokonság ellen tanúskodnak. és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül. hősi bátorságáról. francia császár olasz nemesi családból származó. ezért gyűlölet veszi őket körbe. az Elveszett Paradicsom szerzője: "Büszke vagyok arra. MONTESQIEU (1648-1755): "A magyar híres szabadságszeretetéről. s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki". "Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.." Nepáli papok 2005-ben kijelentették. miután a magyarokkal egy éven át állandó érintkezésben volt: "gens hungarorum videlicet christiana. az itt lévő gazdagságot." MILTON (1608-1674).. amelynek egyes részei összhangzatosan egymásra vannak utalva." azaz "*a /Magyar Nemzet nyilvánvalóan keresztény". életfenntartásukban okosak. nem szeretik a sok beszédet. mint az ausztriaiak. bő a hal-áldás. a bor pedig kiváló. hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn. őszinték." NAPOLÉON BONAPARTE /Napoleone di Buonaparte/ (1769-1821) Hadvezér.. barnás vagy fehéres bőrszínűek. nagymennyiségű a kenyérgabona.

Provencei trubadur a XII. században járt Imre királyunk (1196-1204) udvarában és így írt hazánkról: "Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat." PRÁGAI KOZMA Cseh püspök, Könyves Kálmán idején Magyarországon tartózkodott. 1110-ben írja krónikájában: "A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes szembeszállni" R. BACKWILL Angol politikai író írja 1841-ben: "Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája." RENÉ GROUSSET (1885-1952) Francia történész, szakterülete Ázsia és a Kelet "Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád országának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, hogy megállítsa a Kárpátoknál, vagy a Dunánál a mongol hódítókat. S az ő hősies ellenállása kényszerítette megállásra a törököt." ROBERT JOHNSON Angol 1616-ban: "Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve." SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879): "A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni." Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060) EKKEHAR D írja: "Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak..." SAVOYAI JENŐ (Eugene de Savoie-Carignan) herceg (1663-1736) Francia születésű osztrák hadvezér és államférfi, a magyarokról: "Ha győznek, az a mi győzelmünk, Európáé -, ha vesztenek, az az ő szerencsétlenségük." Szent PIO született FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) Olasz kapucinus szerzetes jövendölése: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" TANPAI RINPOCE
94

A nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007) így szólt a magyarokhoz: “Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújulás már megindult Önöknél!” TH. ROOSEVELT (1858-1919), Az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kijelentette: "Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért." TYRUSI VILMOS Püspök, aki feljegyezte az első keresztes hadak átvonulását, írja krónikájában: "A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek." VAUTIER Francia politikus a 20. század elején írja: "Magyarország múltja fényes, de a jövő még dícsőbb sorsot tart fenn számára. E jobb sorsra érdemes nemzetet Ausztria úgyszólván elfalazta Európától, hogy egyrészt annál szabadabban kizsákmányolhassa, másrészt, hogy a külföld a függetlenség után sóvárgó magyarság panaszait meg nem hallhassa." VICTOR HUGO (1802-1885): "Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése." XIV. DALAI LÁMA TENZIN GYATSO született LHAMO DÖNDRUB, az 1980-as évek második felében kinyilatkozta: “a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van.” Dalai Láma üzente a magyaroknak 2006. október 11-én, Prága: “Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.” ZBIGNIEW KAZIMIERZ BRZEZINSZKI Amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta:
95

"Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak."(A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szív csakrája a Kárpát-medencében található. A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben található a Föld szívcsakrája.) ZRÍNYI MIKLÓS (1620-1664): "Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók." PETŐFI SÁNDOR (1823-1849): "Európa színpadán mi is játszottunk, s nem volt a miénk a legkisebb szerep."100101

Idegenek véleménye a magyar nyelvről:
A British Museum könyvtárában a legértékesebb közép-európai ősnyomtatvány szövege így kezdődik: „Az Ephesom helyeknek yrth Zent Pál levelének elsew capitoliuma” keletkezésének időpontja 1533, és magyarul íródott. Magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak elő a világ különböző helyein. A Hawaii-i szigeteken élő Dr. Vámos- Tóth Bátornak és munkatársai gyűjtésének köszönhetően az azonosított magyar szavak gyűjteménye egy új tudományágat képvisel, melyet TAMANA névvel jelölnek. Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és névszerkezet fordul elő szerte az egész világon. Csak egy példa: „Magyar” családnevünk, helységnév Indiában, egy dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán, települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az „Almás”, „Káldi”, „Kocsis” és „Vajas” települések szomszédságában. George Bernard Shaw (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve): "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit." Grover S. Krantz Amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon/.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi." Ove Berglund Svéd orvos és műfordító:
100 101

a szemelvényeket és idézeteket összegyűjtötte: Kerkayné Maczky Emese Forrás: http://www.republik.com/hu 96

) A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja. német. hogy (Ez a Czuczor-Fogarasi értelmező szótár. nem is lesz. A Magyar Tudományos Akadémia 1860-as kiadott szótárából kiderül. melyet majd megcsonkítva. A szótára a megfelelő címszavakban rendre meg is adta. mint merő lelketlen anyaggal. majd megtoldva. Sir John Bowring.." (Magyar Nemzet 2003. hogy az a szó mely nyelvekbe került át az ősi időkben: latin. angol stb. hogy gyökeiket és képzőiket épségben hagynák. század). hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról. magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni. mai európai nyelvek stb. s alapérteményükről öntudatok volna. latin. hogy a magyar nyelv Nincs. néha kisimítva. Arany János: Az orthológusokra "Kisütik." Jakob Grimm Meseíró (XIX. Ami új van benne mind rossz. hogy az anyanyelv szavaival jobbára úgy bánnak. majd öszvevisszahányva saját szerveikhez és ízlésükhöz idomítanak anélkül.) keletkezésének oka: kihalt e népekből a nyelvalkotói érzék. az meg tót. Ezekben a szoros értelemben vett nyelvalkotó érzék és szellem kihalt. Még a romlás okát is megmagyarázza a szótár előszavának írója: "E leánynyelveken azt tapasztaljuk. hogy elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket. vagyis különbözőképpen romlott változatai. 97 ."Ma már. s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működött. Ami régi. s az a magyar. az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." Teller Ede Atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: ". aki kitalálta nekünk a finnugor eredetet. s például az ókori nagy nyelvek (és nyomukban a mai európai nyelvek) is a magyar nyelvnek csupán "leány-nyelvei". hogy a magyar nyelv ősnyelv." Tehát a magyarból lett leány-nyelvek (ógörög.) a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos véleménye akkoriban az volt. ógörög. aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt. Mellesleg ő az egyike. magában. aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt.Új jeles felfedezésem. mondta : "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet". s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működik.. Paul Hunsdorfer arról is nevezetessé vált. miszerint egy nyelv van. melynek előkészítésében Vörösmarty Mihály is részt vett. szanszkrit. nem is volt. emígyen jellemzett az 1830-ban megjelent "Poetry of Magyar" című verses kötetének előszavában: "A magyar nyelv messze magasan áll. Nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. nézetében. nézetlen. néztében. a cselekvés és az idő boszorkányos árnyalatait és mozzanatait jelölhetjük. nézeget. amelyben logika van. A nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek (az olasz például csak 5-t). sőt matézis. nézelődik.Egészen sajátos módon fejlődött.. képalkotó képessége van szavainknak. Ilyen bravúrra a világ egyetlen más nyelve nem képes! Példa a „néz” ige módozataira: néz. Példaként vegyük csak itt: Ember. nézvést. A rengeteg árnyalat. ü-ű. Mire képes a magyar. A magyar nyelv tömörítő hatása szinte egyedülálló. nézőben. angol már csak szótár segítségével képes elolvasni. a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. ö-ő. E nyelv a nemzeti önállóság." Az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig értjük. ahogy tudtam. Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti. „tárgyas ragozásával harminchat mozzanatos. a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával.) Egyik olaszóra sodrán. Mikor mondom. S hogy némelyik mit takar. isteni titkot boncolgat. nézve. nézhetetlen. műveltető. u-ú. állat hogy halad? Elmondtam. o-ó. Nem volt hajlandó belesimulni. e-é. hogy megyek. Elmondtam. addig a magyar nyelv 14 magánhangzót ismer és használ: a-á. annak is az első tételét. hogy sok-sok rag van. Európába hogy került? Elmeséltem. 98 . Hihetetlenül gazdag. i-í. ható igékkel. A miénk. És a szókincsben mi rejlik. főleg pedig igekötőink előre és hátravetítéseivel. hiszen szókincsét. Önmagában. mind a mai napig használjuk. következetesen és szilárdan fejlődött nyelv. hogy mikor járunk. hiszen több ezer éve kiforrott és csak minimális változtatásokra van szüksége. 12. Shakespeare drámáit. mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év során. és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza. erő.. beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba.. negyvenhat gyakorító.. X. a művelt. megtartotta nyelvtanát és szókincsét. sok-sok kezdő. stb. amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett.

Aki fut. mért nem libeg. hol marad? Bandukoló mért nem baktat? És ha motyog. avagy kaptat. vagy kódorog. Avagy milyen őgyelegni? Egy szó . Miért mondom. hogy botorkál Gyalogol. aki kitér. . Vagy pedig. hogy dülöngél nálunk. Minthogy nem csak sánta biceg. ki mezőn átvág. Miért éppen andalog? A vaddisznó.egy kép . Nem ront be az. mért nem 'lófrál'? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog. Aki tipeg. Botladozó. hogy ha rohan. Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék. 99 . S hebegés nem rebegés! Mit tesz a ló. mint halad. . S milyen. mért nem lohol? Mért nem vág. S a sétáló szerelmespár. aki suhan. aki betér .egy zamat! Aki 'slattyog'. Más nyelven. Avagy akár bóklászik. mért nem kószál? S aki kullog. S ez épp úgy nem lebegés.és Bár alakra majdnem olyan Miért más a törtetés? Mondtam volna még azt is hát. A riadt őz elszökell. hogy mondjam el? Jó lett volna szemléltetni. ha csak lépdelek.Részeg. Nem üget. S nem csak a jármű robog. Lábát szedi. ha somfordál. mit kotyog. ha vágtázik? És a kuvasz. de csörtet . ha poroszkál. De tán vágtat valahol. Aki koslat.

S többé már nem zavarog. majd meglapul. itt ténfereg. S nem csak a kocsi kocog. és 73. majd elvándorol. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik.3 %-a négy ősapától ered.A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es . S ha ráförmedsz. Elárulja kósza nesz Itt kóvályog.11 %-a az EU-7. csavarog." (Dr. . Mikor tódul. S tán csak magyarul lehet.őskőkorszakbeli . Ám egy másik itt tekereg. hogy a jelenlegi magyar férfiak 93. mért nem oson. Ráripakodsz.és 8. oldal. Franciául. Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran. . Lézeng. Aki cselleng. elkotródik. . majd elterül. eloldalog. Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint: ". s mégsem ömlik. ki bitangol. ődöng. vagy vonul.3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utódja. . Vagy hömpölyög.A magyar férfiak további 13. erre settenkedik.3 %-a az EU-18.) 100 . genetikai vizsgálatsorozat. hogy van ez? S hogy a tömeg mért özönlik. Lődörög. 3. Sompolyog.Nem csak az áradat rohan. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235. Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik. Ki 'beslisszol' elinal. Mindez azt jelenti. . bekezdés. . nem csatangol.! A magyarok génállománya és az őstörténetek A 2000-ben elvégzett Semino-féle. Sündörög.9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol.ősapa leszármazottja. Nem 'battyog' az. . Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom.

vagy szaknyelven szólva az EU19 haplotipus kulturális epizódjai. ősnép alkotott az említett helyeken civilizációkat. ahol egyébként a marker legnagyobb gyakoriságát éri el. és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. Az Eu19 haplotípussal kapcsolatosan megemlítendő. szaka. hogy az nem csak Európában fordul elő." Az un. illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól. a királyi szkíták. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus . csak és kizárólag örökölni! "A recens minták azt mutatják. csak "európai". Nincs "szláv" sem. Tekintélyes frekvenciákkal találkozhatunk Észak-Indiában. régészetileg is kimutatható a jelenléte." . hamisítani. 101 . sem az ázsiai népektől. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették: 1. az USA-ban megjelenő Science-ben. Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé.További fontos megállapítása volt a Semino-féle vizsgálatnak az. A magyar nép genetikailag európai. a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában. sumer.rokonai a lengyel. valamint ugyanolyan 113. tehát magyar! Zrínyi a szkíta jogfolytonosság okán még tudta mit beszél. Pakisztánban és Közép-Ázsiában is. az ukrán. ami uráli. A magyar nép legközelebbi . "átvenni". sumer. Ezért a magyar nem származik sem a sumertól.és Szent István-kori Magyarország lakossága is szinte kizárólag biológiailag európai eredetűekből állt. hogy az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14) jelű gén a magyarokból teljesen hiányzik! A honfoglalóknál hét mintából kettő esetben tudták kimutatni ezt a bizonyos Tat markert. a magyarokban.olvashatjuk a Magyar Tudomány említett számában. Ezek azok a területek. indiai. Honfoglalók csak hazatértek őseik földjére. (Mit mondott Zrínyi?: Horvát vagyok. kultúra kisugárzott és történetileg.) Genetikailag olyan. vérrokonaik közé. az adott helyi populációkkal közösen. sem az egyiptomitól. birodalmakat. hogy az őstörténet kutatás egyiptomi. szabír. ázsiai elemei egy közel 50. Fontos észrevenni: a székely és a magyar nem különbözik egymástól! Már a honfoglalás. hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól. Őseurópai. legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal). sőt. hogy "indoeurópai" nem létezik.000 éves nép. pártus stb. vagy ha a jelenleg rendelkezésünkre álló archeogenetikai adatokat veszünk figyelembe. és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. Megállapítható. "őseurópai". Belső-Ázsiába az ázsiai hunok irányába mutathat.őskőkori genetikai marker. ahol a szkíta. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak!! 2. (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az!) Géneket nem lehet "kölcsönözni". hanem az EU19 génállományú. "2000-ben. hun. 3.genetikai szinten igazolható . továbbá a horvát nép.

a kerámiát. 102 . az ír kelta a Kárpát-medencei keltától. az indiai szaka az ázsiai huntól. Kréta háromszögben. Az Eu19-es haplotípus génfrekvencia térképe Európában Semino és mtsai közleménye alapján. hanem fordítva. Észrevételeit 1929-ben tette közzé a The Danube in Prehistory c. majd a kereket. és elvitte magával a gabonát. főleg a bronzkorból lehet kimutatni. művében. hanem Európa benépesedésének is. mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. ott az EU19 őseurópai nép tartósan megtelepedett és keveredett a helyi lakossággal. de az EU19 genetikai és kulturális információs tartalma köti őket össze.Ezért van az. A sertés helyi vad őseinek háziasítását a Kárpát medencéből. Az Angol régész. a föníciai a sumertól. az egyedi ízt. Az új kőkorban (neolitikum) a Kárpát medencében 3 nagy műveltségkör virágzott. a pelazgtól. hogy a nagyon szembetűnő azonosságok mellett. a szarvasmarhát. a vallást. Ezért az őstörténet kutatás terén nem a kabátot kell a gombokhoz hozzávarrni." A Kárpát medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt. a hurrita. kabátot és nem utolsó sorban a hitvilágot. A Kárpát medence nemcsak az állatok háziasításának volt az egyik legfontosabb gócpontja. Gordon Childe szerint a kőkorban létezett egy azonos műveltségű nép a Mezopotámia. nyerget. (Ábra: Gáspár R. Kárpát medence. lovat. kocsit. köztulajdonon alapuló szerkezetét. "A Kárpát medence volt a szarvasmarha európai háziasításának gócpontja. zekét. karakterisztikus különbségeket mutatnak fel ezek az ősi kultúrák. pedig a helyi lakosság kultúrája adja. (ezt nevezik ma Szentkorona értékrendnek).) Ahol a lila árnyalat megjelenik. a társadalmi felépítmény mellérendelő. Ettől más az egyiptomi. a káld. a méd és a pártus. a sertést. Az azonosságot az EU19 őseurópai nép alapkultúrája adja. nadrágot. Ettől különbözik az etruszk.

4.a fémbányászat .000) kiterjedt Erdélyre. 5.000).ben már befejeződött.4. valamint a Dunántúl Duna-Dráva szögletére. Tokaj.e. illetve ezen ősnép és más népek közös múltját.000).php?op=full2&q=12849 103 .az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer a gyökrendszerű. akik a Kárpát-medencei 50. fraktál ősnyelvvel . Duna-Tisza közére. 6.e.e..e.éves nép történelmét. a kengyel! Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben.a korong előtti és a korongolt kerámia .A KŐRÖS műveltség (i. Az utóbbi leletanyaga megtalálható a Bécsi és Cseh medencén keresztül egészen a Rajna vidékig.a fémművesség . és Csitár határában. .hu/index.Míg a Dunántúlon a Dunántúli vonaldíszes edények műveltsége (i. az ezen együttműködésből kifejlődő civilizációk „magyar” vonatkozásait feltárták. A Kárpát medencéből származik .a háziasított sertés és szarvasmarha .A Nagyalföldön volt az alföldi vonaldíszes edények műveltsége (i. Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító kőipartelepek feltárásai és azok kormeghatározásai Tarcal. Würm (Würm a göttingeni egyetem neves professzora) kutató igazolta. az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák voltak.000 .. .000.az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja a kerék.a gabona kinemesítése az őscirokból . http://fusz. Ezért köszönet és hála mindazon őstörténet kutatónak. hogy a Kárpát medencében a gabonafélék kinemesítése az Őscirokból az i. H. annak szeletei feltárták.

104 .

1999 California SUA) Helikon. 1998 Budapest 2007 Ed. Bp. Kovács Lehel István Lükó Gábor Molnár V. Jankovics Marcell. 1955 Világháló Világháló Világháló Budapest. Bukarest. 1993 Világháló Püski. József Molnos Angéla Smaragdtáblák Jelképtár Ősnyelv – nyelvős Az erdélyi aranylemezek A magyarság őstörténete Magyarország Szent Koronája A Titanicon nincs pánik – a nyugati civilizáció bukása Tájak. 2006. Szemadám György Kiss Dénes Kisteleki Géza Kiszely István. 2005 Kriterion. 2003 Új Idők. For Zou. a gyrmekrajzok üzenete Vakrémület a nyelvhalál előtt Bp. hagyományok Hétfaluban élő őstörténetünk A magyar néplélek formái A Nap arca. 105 . a pártus herceg Előadás a Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetemen Mennyek Királynője A magyarságtudat kézikönyve Az Élet Virágának ősi titka I kötet A közöttünk élő Turulmadár Tászok tetőtől a bosnyák piramisokig Trezirea la punctul zero Pap Gábor. 1942 Örökség könyvműhely. 2003 okt. 2010 május Bp. 2005 Világháló Mandala Véda Kiadó 1999 Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem jegyzete. Nagy András. 1976 Honlevél. Bp. szül.KÖNYVÉSZET *** *** *** *** *** *** Babits Mihály Badinyi Jós Ferenc Bakay Kornél Bartók István Cúth János Drunvalo Melchizedek Dúcz László Fridrich Klára és Szakács Gábor Gregg Braden Képes Krónika A Világ győzelmes Királynője Mária Natália nővér lelki naplója Szeretetláng Kindelmann Károlyné. (Awakening to zero point. 1998 Helikon. dr.Szántai magyarázatai Képzőművészeti Alapitvány Bp. Szántó Erzsébet lelki naplója Budapest Szobrai Katolikus Krónika Magyar Katolikus Lexikon Tanulmány a magyar jellemről Jézus Király. falvak. dr Kocsis István Kolundzsija Gábor Kós Károly. 2004 Hermesz Triszmegisztos Hoppál Mihály.

1976 Kalotaszegi varrottasok Péntek János: Kalotaszegi népi hímzések – Kriterion. Bp. 2003 Főnix-könyvek.Paksi Zoltán Pap Gábor Pap Gábor Péntek János Radics Géza Szántai Lajos Szántai Lajos Szántai Lajos Szinia Szinia Szőke Lajos Szőke Lajos Szőke Lajos Varga Tibor Vargy Csaba Zajti Ferenc Égi utak csillagüzenetei Mag hó alatt Angyali Korona Szent Csillag Kalotaszegi népi hímzések A Magyar Szent Korona Fényében Nagy Lajos király őskeresése a Képes Krónika alapján Szent őseink nyomában maradva A két hollós Mátyás király és a Pálos rend Szertan Mindig hallgass a szívedre Az emberiség égi eredetű ABC-je A hetedik pecsét feltörése Anonymus 2000 A Szent Korona engesztelése 1440-1464 A magyar szókincs titka Zsidó volt-e Krisztus? Új Forrás könyvek Bp. old 76. 1988 Új Forrás könyvek Bp. Bukarest. 1976 Életmagocskák szék tám. 1979 Életfaábrázolás Tóth István: A magyar díszítés alapformái Életmagocskák ház falán Dr. 1979 Szent István felajánlja a Ligeti Sándor üvegfestménye Pécsett az Irgalmasok Koronát Szűz Máriának templomában (Szűcs Endre felvétele) Szanaturk pártus király Badinyi Jós Ferenc: Jézus király a pártus herceg szobra A Magyar Géniusz Budapest szobrai .Tóth István: A magyar díszítés alapformái láján és ülőkéjén Életmagocskák ház falán Dr. old Péntek János: Kalotaszegi népi hímzések – Kriterion. Kós Károly: Tájak. old Kalotaszegi varrottasok 33. Frig kiadó Gede Testvérek Bt. Faktor Bt. Kós Károly: Tájak. old 39. 2001 Püski-Masszi Kiadó 2009 2005 Faktor Bt. 2003 Kriterion Bukarest. Debrecen. 1976 I rész. hagyományok – Bués fémkapun karest. 2003 Püski-Bp. falvak.Képzőművészeti Alap. old 40. 1955 106 . old 41. 1999 Egyes Képek eredete 32. old 66. falvak. old 39. Faktor Bt. hagyományok – Bués fémkapun karest. Bukarest. old 83.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful