You are on page 1of 2

Mgr. Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06, Bratislava, drotovan@yahoo.com

Mestská časť Bratislava – Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava

V Bratislave 25.02.2013

Vec: Pripomienky k urbanistickej štúdii zóny „Rača – Rendez“

Na základe verejnej vyhlášky o verejnom prerokovaní urbanistickej štúdie zóny „Rača – Rendez“ zverejnenej 20.02.2013 na webovom sídle www.raca.sk týmto vznášam pripomienky k predmetnej urbanistickej štúdii zóny „Rača – Rendez“, obstarávateľ G-Developement, s.r.o., Horská 11/C, 831 52 Bratislava:

Konkrétne pripomienky:

1. Predložená urbanistická štúdia (UŠ) ponúka dva varianty:

Variant A: 72 bytových jednotiek, 200 obyvateľov , zast. plocha 7090 m2, 2,7716 ha zeleň Variant B: 76 bytových jednotiek, 210 obyvateľov, zast. plocha 6930 m2, 2,8728 ha zeleň Z predložených variantov je vhodnejší Variant B, nakoľko je orientovaný výrazne vhodnejšie vzhľadom na súčasnú zástavbu a súčasné územie. Nepovažujem riešenie Variant A za vhodné, pretože sa izoluje od súčasnej výstavby a neumožňuje prechod medzi zámerom a súčasnou ulicou Na pasekách. To mimo možnej „gettoizácii“ projektu spôsobuje tiež výrazne predĺženie prístupu obyvateľov projektu na zastávku MHD Na pasekách, nakoľko zastávka Lokomotívne depo II je výrazne menej obsluhovaná a pre nemožnosť otočenia nie je predpoklad predĺženia konečnej linky č. 52.

2. Požadujem predložiť inžiniersko-dopravné posúdenie vystupových spojení s ulicou Na pasekách a ulicou Východné a navrhnúť dopravu tak, aby väčšina áut vychádzala na spojnici s ulicou Východné.

3. Navrhujem rozšíriť dotykovú ulicu s ulicou Na pasekách aj o chodník pre chodcov a urobiť chodníky v celej navrhnutej lokalite a nielen podľa návrhu – výkresu 4b – tento návrh považujem za nedostatočný.

4. Navrhujem oddeliť navrhovanú zónu od cesty Východné vzrastlou zeleňou a koordinovať okraj výstavby s majiteľmi pozemkov – uzemie funkčný kód 502 G – trojuholník medzi projektom a ulicami Na pasekách a Východné.

5. Požadujem do projektu priamo zahrnúť aj cyklotrasu – obvodová cesta projektu, v projekte sa uvádza, že má cyklotrasa viesť mimo navrhovaného projektu – požadujem ju do projektu zapracovať aj ako benefit pre budúcich obyvateľov zóny.

6. Dažďovú vodu z územia požadujem ponechať v území (vrátane vody z parkovísk po prečistení ORL) a využiť ju napríklad ako úžitkovú vody na polievanie, WC a pod.; požadujem vykonanie hydrogeologického prieskumu a predložiť rizikovú analýzu ohľadom možného znečistenia podzemnej vody pri výstavbe resp. prevádzke.

Mgr. Michal Drotován poslanec MZ Bratislava - Rača