1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

către alte orizonturi. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. dar nu înŃeleg. de alt adevăr.” “dacă am fost. sau suntem vizitaŃi”. care au supralicitat creditele. setea de cunoaştere a multora a crescut. toŃi se uită. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. se va amplifica până la limite greu de prevăzut.zece ani. dar nu văd. Câteodată. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. Întrebări existenŃiale. “de unde venim şi unde mergem”. ca de exemplu: “cine suntem”. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. “există viaŃă inteligentă pe alte planete. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. inclusiv să ne distrugem planeta. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. Dar nimeni nu înŃelege nimic. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. care au făcut programul dinainte. ascultă. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. cei care îşi mai aduc aminte. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe. ci din contră. ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. majoritatea trăind la limita sărăciei.

fiecare pretinzând că spune adevărul. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. căderea comunismului. eliberarea negrilor. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. a conştiinŃei umane. cu minciunile şi 6 . sau a unor mari catastrofe naturale.naturale. tehnică. filozofie. Într-adevăr. Vedem deci o derută totală. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. distorsiuni peste distorsiuni. chiar a sfârşitului planetei. arte. spiritualitate. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. în tot acest iureş de informaŃie. Să amintim numai de emanciparea femeii. debalansată ecologic. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. se pare că nu mai pot trece neobservate. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. ştiinŃă. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. probabilitatea unui război. Explozia informaŃională. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. mass media oficială nemaiputând stăvili. îndeosebi după apariŃia Internetului. implorând ajutorul divin. inundând continentele. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe.

Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. Epoca de Aur. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. o păcăleală. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. aşa cum este şi normal. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. de aceea prima reacŃie. cercetări şi experimente. dacă îl acceptăm sau nu. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. acest proces. de a merge mai departe pe scara evolutiva. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. în sfârşit ne-am maturizat. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. albul va deveni negru. va fi că nu se poate să fie adevărate. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. normală dealtfel. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. de o incredibilă complexitate. iar susul va deveni jos. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. la un nivel superior de experienŃă. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. După mulŃi ani de studii.cenzura.

ci ele reprezintă adevărul obiectiv. pentru a începe o 8 . la lumina cunoaşterii. Nu sunt propriile mele teorii. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. menit a vă schimba total viaŃa. dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. sau concepŃii. neinfluenŃat de nici o dogmă. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. Eu am doar meritul că le-am citit.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. filozofie. sau vreo grupare religioasă. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea.

nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. sunteŃi pe calea cea bună. aceea de redescoperire a adevărului. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. 9 . pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. format din sute de bucăŃele dispersate. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură.viaŃă nouă. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună. în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. opriŃi-vă aici.

10 .

11 .

RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. că reprezintă particularităŃi sau efecte. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. Nimeni. În cele ce urmează vă invit la o călătorie. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. pe cont propriu. mai puŃin obişnuită. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. nu cauza. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. acum câteva sute de ani. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile. se pare că este încă pe placul conservatorilor. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 .1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie.2. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. în sine. univers şi legile lui de funcŃionare. nu şi cauzele reale ale acestora. Hotărât lucru.

o nouă viziune şi o nouă teorie. particular în spaŃiu. l-a inspirat pe Isaac Newton. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. 2. Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. 13 .descoperiri. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. Datorită lor. care a încercat să explice realitatea. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. nici paradoxuri. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. Rene Descartes. vechea viziune. în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. cu Teoria Generală a RelativităŃii. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. pentru care nu mai există nici enigme. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene.

ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. interacŃionând cu obiectele fizice. ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. Conform acestei fizici. 2. forŃe măsurabile. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. sau câmpuri de energie. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. lumea exterioară este strict obiectivă. eliberând subparticule.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. Pe lângă neutroni. în funcŃie 14 . După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. De aceea. cu aceleaşi rezultate. S-au construit acceleratoare de particule imense. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. o cauză materială. cum ar fi cel din ElveŃia. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori. fiind într-o derută totală. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. urmată în 1915. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. pentru a desface atomul în părŃi componente. se sparge în părŃi minuscule.

Plank a descoperit că. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. În 1900. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. sau se accelerează. dintre observator şi obiectul observat. Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. el a studiat liniile spectrale. ci ca unul singur. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . având o frecvenŃă fixă. necesar pentru a se deplasa. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. adică culorile luminoase emise de un corp negru.de observator şi obiectul observat. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. asistată de programe complexe pe calculator. utilizând doi fotoni gemeni. sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. în 1993. Inginerii de la IBM. ci de fenomenul de nonlocalitate. În aprilie 2004. De exemplu. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. nevăzut şi neperceput de noi. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. în anumite condiŃii. este falsă. fie există alte hiperspaŃii. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale.instantaneu. însă în adevăr. altele decât cel fizic. peste fluviul Dunărea. unde are loc o comunicaŃie instantanee. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. pe o distanŃă de 800m. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. au concluzionat că aceasta. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. unde timpul şi spaŃiul nu există. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. una din 20 . trimişi în direcŃii diferite. au lucrat la o “teleportare cuantică”. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. adică unitarism.

conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. este o singură entitate. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. un singur sistem. Deci întreg universul. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. neînŃelegând de ce. va vedea doi peşti separaŃi. interconectat. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. Plasma se comporta ca şi un organism biologic.faŃă şi alta din lateral. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . Spre surprinderea sa. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. de către David Bohm. la un nivel mai profund. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. separaŃia fiind doar o iluzie. În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. un observator neutru.

în ceaŃă. planete.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. în formă de picături. etc. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. neclare. sunt obiecte sferice. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). Şi o ultimă “bomba”. Iată un extras din cartea Dr.Ceea ce vedem. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”.) din univers!!! 2. Ea explică cum se pot 22 . s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. Când au fost studiaŃi electronii. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele. în figura de mai sus.

6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. se manifestă în diferite particule subatomice. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. ci ele operează în anumite marje stabilite. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. Universul nu se supune unor legi fizice exacte. oscilaŃia unui pendul. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. ce le oferă un grad de libertate. din scara diatonică.unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. denumite corzi (stringuri). se comportă haotic şi nu fix. sunt atât de minuscule. 2. neglijând micile deviaŃii de măsurat. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. acestea prin combinare. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. Însă aceste stringuri. Este vorba de Teoria Haosului. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. Universul 23 . alte dimensiuni. Ea spune ca incertitudinea. pe lângă lumea noastră fizică. asemenea celor de vioară. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. sau mişcările planetelor pe orbite. ce caracterizează fenomenele cuantice. mai înalte. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii.

par la prima vedere a fi haotice. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet.nu este în nici un caz deterministic. ce se repetă la diferite scări. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. adică o configuraŃie geometrică. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. Acesta. a fost noŃiunea de fractal. cercul. în timp. în New York. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. chiar şi în preŃurile la bursă. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). până la infinit. iar legile fizice. “obiceiuri fizice”. ele au un grad de ordine ascunsă. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. creând o ordine ascunsă. sau cristalizarea apei în gheaŃă. la un nivel mai profund. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. formaŃi din unităŃi geometrice. decât legi. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. Universul este doar un sistem în evoluŃie. Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. pe când era angajat la IBM. a descoperit că există o ordine ascunsă. torusul şi atractorul “străin”. sau în bronhiile ce formează plămânii. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. sunt şi ele supuse transformării. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. El a studiat preŃul bumbacului. evoluŃiei. Haosul este atras de atractori.

peste tot în univers. apoi dispar. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei. considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. vin în realitatea noastră. Universul nu este niciodată în repaus. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni. în loc de a vedea că nu există energie. Conform vechii teorii Newtoniene. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum). Dr. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. pentru numai câteva miimi de secundă. din acest câmp.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). Concluzia 25 . Însă. Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. energia existând din belşug. iar energia să fie nulă. la punctul de fierbere.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. 2. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. de la Universitatea Princetown. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. John Wheeler şi Richard Feynman. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius).

de care nu suntem conştienŃi. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. ele rămânând doar în faza de laborator. ea a fost în atenŃia multor cercetători. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. Însă din considerente militare. 26 . o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. denumit “generator electric static”. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. Temperatura în centrul acestei bule. de la două difuzoare. ajungând în centrul vasului. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. În urma acestei vibraŃii. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. se formează o mică bulă de aer care. SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. în scopul de a putea fi înŃelese. ci din potriva. atinge valoarea de 30. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. de către Lorentz şi Heavenside. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare.este că materia nu este o substanŃă condensată.

2. care este prezentă peste tot. La începutul secolului al XX lea. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn). care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. deoarece nu există nimic altceva decât unde. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf. etc. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie.în care era evident că se poate lua energie din vacuum. Aşa că. teoria eterului.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. folosind bobine de inducŃie. După aproape o sută de ani. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. asemenea unui ocean de energie vibratorie. experimentul Michelson.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. această energie. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. Printre altele. ale câmpului electromagnetic. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. el a construit o baterie. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. pentru a crea aceste unde. dar cu o tensiune de sute de volŃi. revine în actualitate. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. în 1979.

în energia eterului. aceste mişcări oscilatorii în energie. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. Deci. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. Combinate în configuraŃii sferice. inerŃia creată de vortexuri. Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. Undele sunt de tip sferic. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. bazat pe eter. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. Masa este simplu. sau pierdută de umanitate.că. Modelul descrie materia. la nivel subatomic. precum şi gravitaŃia. aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. ca fiind formată din mici vârtejuri. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. care este prezentă peste tot în univers. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. 28 . Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. tridimensionale. din istoria ştiinŃei.

umplut cu apă. aceştia difuzau uniform. vizibile. folosind un balon de sticlă. 2. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. 29 . lichidul arătând ca fiind tulbure.9 Cymatics Dr. În starea de repaus. în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). particulele din lichid se adunau în forme geometrice. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie.. în formă sferică. aceste forme se modificau. Când însă era supus vibraŃiilor sonore.

care curge prin toate obiectele fizice. El a fost comparat cu o supernovă. capabile de a crea o imagine. numărul 24 (8x3) apare repetat. în Fizica Imploziei. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. Prin lucrările sale. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. a avansat matematica cu 100 de ani. ce dă “formă” energiei eterice. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. Acesta este un exemplu a 30 . pe care l-a descoperit fizica cuantică. cum ar fi funcŃiile modulare. în scopul de a crea iluzia materiei. Daniel Winter.Acesta este cel mai elocvent experiment. În ele. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. asemenea spectrului luminii.

Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. numărul 24 este înlocuit cu 8. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. 31 . Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. bazate pe numărul 8. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. au fost denumite astfel.ceea ce matematica numeşte “numere magice”. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. cubul. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. Deci. Ei nu erau conştienŃi însă. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile). care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună). Când aceste funcŃii sunt generalizate. Miraculos. Aceste geometrii Platonice. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni.

se aruncă două mingi. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. Bruce DePalma. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă.2. să curgă în lateral. din două catapulte. în înŃelesul clasic. care ar putea influenŃa 32 . foarte mare. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. În experimentul făcut de Dr.000 rot/min. în loc să curgă vertical. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă. îndreptat în jos şi l-am înclina. astfel că apa. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. de 27. Singura diferenŃă. acest principiu care sfidează gravitaŃia. ce are la bază apa curgătoare.

rezultatul. Când a rotit acest dispozitiv. conform teoriei clasice a electromagnetismului. legate la un galvanometru. care să taie spirele rotorului. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. că pentru a genera un curent electric. 2. cea rotitoare absorbind mai multă. Pe acest disc.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. Peste hârtie a lipit un disc. asemănător unei monede. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. având ambele capete tăiate perfect plat. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. fără nici un stator! 33 . a pus apoi două perii colectoare. spre surprinderea sa. este nevoie de două componente: stator şi rotor. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. asemănător unei lumânări. adică de un flux magnetic. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. În acest scop. din cupru. a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor.

având un pol în centru. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. Fără această energie eterică. decât cele utilizate în industria noastră. prin rotaŃie. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. iar celălalt pe margine. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. am avea o mişcare perpetuă. chiar există şi se poate extrage energie din el. ceea ce ar 34 .ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial. de către forŃa centrifugă. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. într-un sistem izolat. Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate.

prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. 2.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. A magnetizat un rotor. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. chiar şi când acesta s-a oprit. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. După mai puŃin de un minut. ce compune magnetul. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. Chiar după oprirea sa. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. ele se rotesc în sensuri opuse. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. Spre surprinderea sa însă. ce cântarea 11 kg. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. Având axele de rotaŃie verticale. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. aşa cum am mai spus. prin rotaŃie. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. pe cea orizontală. La fel este şi eterul. care la rândul său se roteşte şi el. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. după care l-a oprit. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie.

2. o situaŃie de echilibru. să leviteze. una în jos. 36 . În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. asemenea vârtejului într-o apă. cei trei magneŃi determină inelul. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia).13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. Deci practic apar două forŃe. În acest dispozitiv. de cădere a corpurilor. a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. care a apărut şi în mass-media. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia). din material superconductor. la temperaturi foarte scăzute). ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. o parte din el curge înapoi.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. încălzind un microcluster de Iridium. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii. datorită curgerii energiei negative. ce curg către nucleu. ce se combină natural în Solidele Platonice. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. în formă de cub. În cadrul lor electronii.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. la 850 grade C. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. ci “nori de energie eterică”. în funcŃie de vibraŃia lor.2. De exemplu. se mişcă liber. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. aşa zişi de valenŃă.

Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. Mişcarea relativă a unei secunde. atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. 2. aşa cum noi îl măsurăm. ia forma unui tetraedru.a eterului.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. ce se schimbă în intervale armonice. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. sau a secundei. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. 2. funcŃie de viteza luminii. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. în 42 . la o anumită densitate. pe ceas. a lui John Nordberg. la nivel microscopic. nu la mişcarea Soarelui. Teoria Marii Unificări. în acest caz armonici ale numărului 144. Molecula de apă. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. conform timpului nostru. Soarele. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. Timpul. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane.

i-a apărut următorul grafic: 43 . A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. de 365. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. cu cea a polilor săi. Având acces la date luate prin satelit. unele cu altele.4545 zile. Acest ciclu l-a denumit bit.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui. când au loc aceste transformări dimensionale.2422 zile. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli. sau petele solare. raportată la perioada unui an pământesc. ce îi afectează structura. Deoarece Soarele este un corp gazos. suferă schimbări energetice. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale.

apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. apoi a grecilor. perioadelor de întuneric. Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. asemenea bătăilor inimii. Încă de pe vremea egiptenilor. apar după un ciclu de periodicitate. de declin economic şi cultural. în număr de cinci. respectiv căderii de civilizaŃii! 2. După cum am mai menŃionat. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile).49 ani de activitate intensă.Ciclurile petelor solare. de 11. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. formate în urma vibraŃiei eterului. foarte aproape de 11. bazat pe 87.1 ani. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. Maurice a trasat un grafic. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară.4545 biŃi.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. cu diferite frecvenŃe. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. activitatea joasă. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. Studiind apoi istoria umanităŃii. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii.499299 ani. aceste poligoane regulate. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare. fiecare 44 .

etc.8. 2. formând un nod fix.89.61803399. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional.13. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. phi=1. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR..3.144. care-i poartă numele şi anume: 1. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc.vârf al poliedrelor atingând o sferă.. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante.21.34. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază. 45 . Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur..55. se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie.5. Atât formarea materiei.

Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale.5. sau în arhitectura grecească. 3/2=1. cum ar fi piramidele din Egipt.60. 5/3=1. sistemul solar. etc. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. ADN. 8/5=1. plante.618. muzică.0. 144/89=1. etc. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale. se obŃine ca sumă a celor două precedente. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri.667. 46 . bursa de valori. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. creşterea populaŃiei.Fiecare număr din acest şir. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii.

sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. De asemenea. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. de-a lungul a 10 ani. de o perfecŃiune tehnologică. atât pe uscat cât şi sub oceane. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. un antivirus. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei. au supravieŃuit în proporŃie de 60%. foarte amănunŃit.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale.2. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. pozele luate de către NASA de pe Marte. comparativ cu grupul de control. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină.

Unul ar fi. lungimea muchiei este egală cu 0. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). sau metal (cupru. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. pentru balansarea energetică a Pământului. Materialul poate fi plastic. Şi pentru această valoare.- una şi cinci zile. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. am să vă dau câteva indicii. evitarea inversiunii 48 . să nu depăşească 72 de grade. sudate sau lipite între ele.9 din lungimea bazei. având mai multe scopuri. apoi odată plantate. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. Important este ca. ŃinuŃi în piramidă. De exemplu. Poate fi construită simplu din opt bare metalice. Deci. menŃinerea lui pe orbită. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. sau argint). singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. lemn. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. aur.

Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie. care a izbucnit din nimic. ci vortexuri în acest eter. aşteptând să fie redescoperit. asemenea “zeilor”. a trecut prin iniŃierea în piramidă.22 Tehnologia Formării Universului Acum. Din cele prezentate anterior.polilor magnetici. din aura trupului lor. care face regulile jocului. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. 49 . monumente. În urma acestor iniŃieri. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. Apoi. iar atomii nu sunt mici sfere materiale. o forŃă creatoare. Însuşi marele mesager Isus Cristos. la nivel cuantic. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. legende şi ştiinŃe esoterice. să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. sau a cataclismelor naturale. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni. asemănător unui fluid. 2. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor). ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. consemnate în vechile texte sfinte.

În interiorul acestora se află micile sfere. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. pe care. am văzut că formaŃiile în care densităŃile. din univers. în timp ce A2 tot spre centru. Axa centrală a acestora. în final totul are forma unei Sfere Universale. însă atunci când geometriile lor devin aliniate. datorită presiunii înconjurătoare. îşi vor creşte dimensiunea. pentru uşurinŃa înŃelegerii. o să le denumim A1 şi A2. reprezintă sfere concentrice. nu se amestecă şi se omogenizează. ci exercită o presiune între ele. Aşadar. în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. ele se vor contopi. galaxiile şi universurile se aşează. BineînŃeles. aşa cum am văzut anterior.într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. printre care şi studiul “materiei negre”. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). iar porŃiunea respectivă. care s-a divizat în cele două forme de eter. De asemenea. din A1 şi A2. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. Această mică sferă este o replică a întregului. stratificate (incluse unele în altele). Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. ci toroizi sferici. dar dinspre sud. Nenumărate observaŃii şi experimente. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. are viteza şi presiunea maximă. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. În 50 . centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. În cea mai mare parte a timpului. cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). Aceste două fluide. cu geometrii cristaline. Deci.

Datorită interferenŃei undelor. prezentat anterior. se vor forma sfere concentrice. Asemenea cercurilor concentrice. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. comportându-se ca un Oscilator Central. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii. în centrul sferei se va forma o sferă. până la infinit. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. care îşi continuă rotaŃia. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului.urma acestei presiuni. unde va lua naştere energie electromagnetică. care formează 7 densităŃi. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. Teoretic. ce se va transmite în cele două straturi. asemenea unui elastic. datorat presiunii exterioare. care sunt diferite pentru fiecare sferă. Aceste mişcări. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. asemenea straturilor unei cepe. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. a sferei centrale. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. Sunt 7 sfere de bază. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. la suprafeŃele de contact. adică lumină şi materie. vor pulsa cu un ritm constant. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. altfel spus cu un Soare Central. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. de implozie – explozie. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. 51 . asemenea unei “respiraŃii” regulate. care scade dinspre centru spre periferie.

după care colapsează. au nişte limite. spre exterior. Şi tot aşa. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. vor forma miliarde de stele. poate fi observat în evoluŃia stelelor. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. înseamnă că toată materia ce se formează. va duce la o expulzare a materiei. ajung la stadiul de “gigant roşu”. toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. Deci în final.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. demonstrând construcŃia fractalică a universului. de-a lungul planului lor eliptic. iar fiecare dintre stele va forma planete. din ce în ce mai mici. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. generând galaxii. forma acesteia fiind de spirală plană. care la rândul lor. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. apoi crescând în mărime. la început ele sunt mici. se va roti de asemenea. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. respectiv maximă. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia. dinspre Soarele Central. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. fiind într-o stare de rotaŃie. denumită “supernovă”. formată din 52 . cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. după aceleaşi principii. în subdiviziuni armonice. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. se va forma lumea cuantică. din fiecare densitate de bază. minimă. În timp. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. Acest proces de expansiune şi contracŃie. Sfera Universală. Astfel se formează o metagalaxie. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur.

fără a–şi slăbi intensitatea. pe care-l produc. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. Searl. aceste sfere luminoase plasmatice.două straturi rotitoare. datorită câmpului electric foarte puternic. permit acestei energii să curgă. Roschin şi Godin. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice.sud. Globurile luminoase. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. în anii cu activitate solară intensă. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. atrăgând obiectele metalice. şi la o scară mai mică. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. 53 - . Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. de diferite dimensiuni. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. până acum. deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. Structura de torus. făcând obiectele fie să leviteze. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. putând fi produse în laborator. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani.

care este de asemenea în formă de torus sferic. fie emană o energie. a găsit prin experienŃe de laborator. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. de-a lungul ecuatorului.este vorba de materie şi antimaterie. planete şi gaz. bineînŃeles tot în formă de torus. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. cunoscută sub numele de “halou galactic”. ci din plasmă. exercitată asupra galaxiei.Dr. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. Unele atmosfere. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. o replică în miniatură a macrocosmosului. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. fie au un inel vizibil. asemenea Oscilatorului Central. s-au observat la planetele gazoase. Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. Benzi de gaze rotitoare. având materia formată la nivelul eliptic. determinându-i rotaŃia. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. Soarele nostru are un câmp magnetic. Acest halou sferic. cunoscut sub denumirea de heliosferă. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie. cum ar fi cea a lui Venus. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. în sensuri opuse. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. se ridică şi coboară. având forma unei spirale în plan. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. 54 .

mai degrabă. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. ci formează o axă universală. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. staŃionar). în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). într-un gaz de Argon rece. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . decât prin cele gravitaŃionale. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii). explică cum câmpurile de torsiune. care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). Aşa cum se vede din figura de mai sus. se ştie că se adună în forme sferice. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. denumite “superclusteri”. Grupurile de galaxii. Borge Nodland şi John Ralston. nu sunt distribuite uniform.

sunt interconectate prin raportul 34560. valabilă în tot universul. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. Soarele este el însuşi un oscilator. la toate nivelele. B. ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide. În 1998. ar trebui să găsim o unificare armonică. J. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . adică ar trebui să existe un singur raport muzical.adevăr cel real. pentru sistemul său planetar. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. Fizicianul Ray Tomes a găsit că.

are aceleaşi caracteristici cu al nostru. orbitând în jurul său. este influenŃat de forŃele din galaxie. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. de sferele invizibile de energie. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. ce au permis planetelor să se formeze. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. că sistemul solar este format din sfere concentrice. A1 şi A2.spre surprinderea sa. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. că toată această creaŃie are un scop. De asemenea. erau zone de presiune joasă. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. Venus şi Pământ. datorită faptului că sistemul solar. formând elipse. care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. din punct de vedere fizic. 57 . foarte. descoperit. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. de rotaŃia celor două straturi. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. în direcŃia de deplasare. Unele din sfere sunt mai turtite. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. foarte pe scurt felul cum. atât faŃă de steaua centrală. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. Dar să nu uităm însă. în mişcarea sa. În mod normal. Putem spune deci.

Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. pe principiul fractalilor.fiecare galaxie. despre adevărata fizică a universului. asemenea celulelor din trupul nostru. planetele se transformă în stele. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. la punctul fierbinte. VedeŃi. căreia i-am dat până acum. cu titlul de “supranatural”. divizat prin el însuşi în părŃi. un singur SISTEM. destulă satisfacŃie. etc. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. fie şi la unu la mie dintre noi. misiunea noastră s-a încheiat. fiecare parte fiind asemenea întregului. sau vom da nume unui fenomen natural. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. 2. stelele în galaxii. supunându-se unor transformări. nu trebuie sfidat. o entitate. la esenŃa lucrurilor. stea şi planetă. În procesul de evoluŃie. crezând că.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. galaxiile în metagalaxii. sau “paranormal”. Totul este O FIINłĂ. toate aceste denumiri. conform ciclurilor armonice. înseamnă de fapt acelaşi lucru. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. dacă vom sfida. al paranormalului şi al supranaturalului. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective.

000 de gauss. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam. ultrasenzitiv. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. să fie asemenea unei “chei fermecate”. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. ADEVĂRUL. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. dacă îl vom vedea sau nu. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. Dr. este TOT CEEA CE ESTE. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice. care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. În acest scop a construit un dispozitiv special. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. echivalent cu 20. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. cu care a măsurat energia subtilă. este cauza acestei iluzii. sub o milionime de watt. conştiinŃa dispare. trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. William Tiller a construit un contor Geiger. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. Qi Gong.5 microni). odată cunoscut. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător.

fiind în contact direct cu mediul înconjurător.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. similar unui SUPERCOMPUTER. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. de lumea medicală. din circuitele integrate. are la rândul ei un program general. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. Deci totul este de fapt. Adică celula. Ea este cea care. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). care alcătuiesc un organ. nu a minŃii raŃionale. Celula 60 . în vindecare. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. sau gena. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. mai bine zis programată. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani. ale calculatoarelor noastre. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. ca fiind capabile de adevărate miracole. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. având superprograme. Astfel o colonie de celule. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. ce are grijă de colonie. ce le asigură funcŃiile necesare.

sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. Prin nenumărate experimente. funcŃionând pe principiul fractalilor. pe care l-a denumi Efectul Hado. culturile de celule îşi continuă viaŃa independent. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. Celulele. digestie. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. sistem nervos. el a demonstrat cum 61 . etc.este un organism în miniatură. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. Izolate de organism. sexual.

sau chiar nu apăreau de loc. nu doar trupul nostru. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. Un alt test a fost făcut cu un vierme. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. După mai multe încercări. planta creşte şi înfloreşte. Experimentele cu iaurt. apa forma cristale. se comporta 62 . au dat rezultate similare. datorită conŃinutului său în bacterii. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. când trimitea gânduri negative. pe plante şi alte forme de viaŃă. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător. sau îi pune muzică. care a fost pus pe o farfurie. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. iar când îi trimite dragoste. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. ceva asemănător detectorului de minciuni. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. cristalele erau imperfecte. cu forme foarte complexe şi simetrice. Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars.

fără a se arde de loc. materializarea şi 63 . care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. cum ar fi.ca şi cum ştia lecŃia. Cartofii fiind murdari. ExplicaŃia? Simplu. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. de pe alte insule. pe care îi aruncau în nisip. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. maimuŃele nu îi mâncau. percepŃia extrasenzorială. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. Într-o zi însă. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. levitaŃia. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. ca prin minune. din insula Koshima. În natură nu există coincidenŃe. Cu timpul. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. Întâmplare? Nicidecum. astfel ferindu-l de pericol. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz.

dematerializarea obiectelor. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. mers pe apă. precum şi între mâinile subiecŃilor. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor). Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. Ermolayev apuca întâi obiectul. de a vindeca. etc. în vecinătatea obiectelor respective. face demonstraŃii de levitaŃie. între anii 1973 şi 1974. în peste 100 de ocazii. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. după care acesta rămânea suspendat în aer. celebrul magician american Chris Angel. apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. În zilele noastre. de peste jumătate de kilogram. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. capacitatea de a vedea aura şi energiile.

ce era înconjurată înspre nord de stânci. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. folosind diverse sunete. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. este LevitaŃia Tibetană.5m lăŃime. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. la aproximativ 250m de stâncă. a lui Bruce Cathie. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. În mijlocul acestei pajişti. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. având pe ea câteva 65 . de 1m lungime şi 1. la o distanŃă de 63 m de piatră. pentru a levita obiecte. se afla un bloc de piatră. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională.. cu unghiul de 90 de grade. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica)..influenŃa un obiect aflat la distanŃă. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. pe o traiectorie parabolică.

Victor Grebennikov. După câteva minute de concentrare. cercetător în domeniul insectelor. ele reveneau la la loc. În curând descoperi că. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. detectoare de ultrasunete. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. efectele dispăreau. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo. la marginea unei ridicături. concentrându-se din nou. Apoi intensificându-şi concentrarea. Dar într-o zi. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. era trupul uman! 66 . auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. un glob de fier. s-a întins ca să se odihnească. simŃi o senzaŃie de căldură. etc. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. să aibă un gust ciudat metalic în gură.butoane. După ce a făcut câteva ajustări la centură. ca o sonerie. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. Punându-şi capul deasupra sa. Începu apoi o serie întreagă de teste. cu termometre. ca şi când. inclusiv o stare de greaŃă. iar în urechi auzea o Ńiuială. Deodată. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. dar când se apropia. obiectul a început a se scufunda în pământ. magnetometre. electrometre. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. astupând-o. toate simptomele se repetară. ce stătea în colŃul laboratorului.

Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. cu care a făcut nenumărate călătorii. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional.Construind aceeaşi arhitectură artificial. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările. hârtie. 67 . care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. din plastic. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. metal. în urma expunerii la acest câmp. Cercetările sale au mers mai departe. a drojdiei. a obŃinut acelaşi efect. denumită LSD. pe care l-a folosit pentru vindecări. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. lemn. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. a fost capabil să leviteze. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. în prezenŃa acestui câmp. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. fiind opus celui de piramidă. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. Stanislav Grof. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. sau schizofrenie. realizând un scaun. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. ci pur şi simplu de geometria corpului. germinaŃiei grâului şi a altor plante. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală.

necunoscute de ea la nivel mental. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. în această stare de transă. AlŃii se puneau în pielea rudelor. ceea ce desigur. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. Cu altă ocazie. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. care nu posedau un trup fizic: îngeri. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. din plane de existenŃă superioare. medicină şi ştiinŃă în general. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. psihiatrie. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. Dar ciudat. ghizi spirituali. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. care ia toate formele de existenŃa fizică. ele confirmându-se ulterior. 68 .” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. etc. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. Nu am nici o îndoială în mintea mea. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare.Unul a relatat experienŃa ca embrion. datele din experimentele cu LSD. că înŃelegerea curentă despre univers. practic fără limite. este superficială şi incorectă.

lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. cât şi din viitor. Dr. atât din încarnarea prezentă. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer.accesând date. totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. la care durata de viaŃă era de 12 luni. atât din trecut. În Planul Astral al conştiinŃei pure. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. care nu se limitează doar la sănătate. despre care nici măcar nu aveau habar. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. arată că 69 . Texas. cancerul era în regresie la 12. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. Tehnica sa era simplă. consideraŃi incurabili. în timp ce cele sănătoase le luau locul. Numeroase studii. nu există nici timp şi nici spaŃiu. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. sau să explorăm alte lumi paralele. Carl Simonton. apoi cum celulele bolnave se micşorau. 14 erau perfect sănătoşi. efectuate în toată lumea. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). medic oncolog în Dallas. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. cât şi din altele. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. cu rezultate deosebite. într-o stare de profundă relaxare. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. De exemplu. sau din “baza de date universale”. 63 erau încă în viaŃă. Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”.

Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. din interiorul nostru. după weekend. doar înscenau operaŃia. altora că vor merge 60km. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. dar de fapt au mers 40 km. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. este doar un truc mental. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. cu o vopsea inofensivă. În loc de a-i trata real. Astfel pacientului i se 70 . de exemplu. un pacient bolnav de cancer.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. altora nu. pe nume Krebiozen. este hipnoza. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. care nu are nici o acŃiune asupra trupului. la diferite culturi. era bine. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. la analize. mergea pe picioarele sale. iar după 10 zile. Cunoscut este cazul lui Wright. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului.

în urma tratamentului. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. cu scopul de a vedea. etc. În final. Prin aceasta. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. braŃul său era perfect normal. asemenea reptilelor. obiecte exotice. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. considerat “sfânt”. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. nu la nivel mental. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. fructe. de la spitalul Regina Victoria.înserează o credinŃă în subconştient. este un indian. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. în care adesea materializa mâncare. denumită boala lui Brocq şi anume. stratul de pe mâna stângă a căzut. toată pielea i-a revenit la normal. iar după 10 zile. De asemenea. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. deoarece era o boală genetică. Atunci când acesta trece prin mulŃime. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. este reprogramată. Mason. Hipnoterapistul A. care s-a născut cu o boală genetică. pielea sa era solzoasă. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. din Londra. Iată exemplul unui tânăr. gata încălzită. După 5 zile. Sigur. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează.

Programul a început sub urmărirea CIA. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. iar aceştia. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. Ingo Swan. auz. gust şi miros. erau întâlnite şi studiate OZN-uri.latentă (adormită). apoi a fost preluat de Armata Americană. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. pipăit. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. conform programării anterioare. în stare de transă. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. care odată ajunse la creier. Oricum. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. care au fost apoi denumite Dosarele X. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. De asemenea. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American. Cercetările efectuate de către Dr. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. despre care noi 72 . Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. în scopul de a crea spioni psi. de-a lungul a 20 de ani. Multe ar fi de spus despre starea de somn. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. în domeniul “vederii la distanŃă”. În multe din aceste cercetări mentale. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. Deci imaginile şi sunetele. acesta le interpretează.

Ambele însă sunt semnale electromagnetice. De asemenea. recepŃionează altele pe o altă cale. nu ar putea imagina. capabil de a lua informaŃii din eter. a făcut diagnostice după 73 . persoane. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ.credem că reprezintă lumea exterioară. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. asemenea unui computer. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. generată de unde electromagnetice. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. din trecutul şi viitorul planetei. conform programărilor anterioare. sau întâmplări noi. care par foarte reale. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. ca urmare a unui software. la nivelul conştiinŃei. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. a sufletului. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. sau oameni paranormali. pe două căi. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. oameni şi întâmplări. Trebuie să existe o bază de date. sau inventa locuri. În timpul somnului. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. dar visăm locuri. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. de unde în timpul somnului. exterioară lui. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. cea directă. una exterioară şi altă interioară. din ultima sută de ani.

cunoscută sub numele de New Age. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare. deşi nu avea nici o pregătire medicală. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. reîncarnarea. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. foarte complex din punct de vedere tehnologic. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). etc. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). De aceea acest vehicul (trup). astrologia. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. dând tratamentele necesare.poza bolnavului. care este etern şi fără limite în timp. 74 . Egiptul antic şi piramidele. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. percepŃia extrasenzorială. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. schimbările ce vor urma pe Pământ. materială. sau în spaŃiu. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). având programe proprii. un instrument. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. legile universale. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. viaŃa neştiută a lui Isus. Trupul fizic. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. Atlantida.

după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. cu care îşi asigurau hrana proprie. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. pentru a-l îndepărta. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. cel posedat nu era “în apele lui”. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . nici separaŃie. mai ales în cazul spiritelor negative. cu acordul gazdei.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. Şi acum este momentul să înŃelegem. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. Indiferent care ar fi cauza. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. fiind legate sentimental de persoana respectivă. alte spirite aparŃineau unor rude decedate. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). prin care o entitate inteligentă superioară. doar în puŃine momente. De multe ori. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite.

pace. “apă vie”. nu numai chimic. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. având diferite frecvenŃe.spirituală. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. Nici nu s-ar putea altfel. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. ură. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. bucurie. egoism. compasiune) sunt adevărate elixire. ca undă purtătoare. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. cea a polarităŃilor. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. căci schimbându-şi energia. ar apărea o interferenŃă distructivă. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice. în toate textele spirituale. Numai oamenii. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN.

doar prin întâmplare. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. organele. de acum 530 de milioane de ani. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. Toate sistemele biologice. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. El a folosit analogia cu un cub Rubik. Reamintirea se face treptat. Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. când ai 3. îi va lua 2 minute.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă. sistemul imunitar. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. din alte prototipuri. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. în tot acest complex de universe. simŃurile. cât şi vertical. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. 2. Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. decât IUBIRE.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. cât timp ar trebui? 77 .

000 de proteine diferite). Nucleotidele formează legături. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă.000 de ani.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN. citozine (C). Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi. nu la toŃi. însă apărând numai la o parte din indivizi. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens. ce a avut loc la omul de Neanderthal. ci înainte. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. guanine (G) şi timine (T). fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. Restul este adormit. căci astfel ar fi murit toate speciile. a fost efectuat într-un efort 78 . perechi de bază între două lanŃuri de ADN. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea. acum 35.1 miliarde de nucleotide. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid.000 şi 90. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A).

ca singura posibilitate de hrană. nu prin 79 .000 care să explice reproducerea şi 30. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. ce respectă anumite cicluri. gradual. fericite. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. mici schimbări. văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. Aceasta în loc de a muri.000 de gene (70. sau răsturnat. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. urmate de salturi uriaşe în evoluŃie.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter). Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. Spune că au loc etape de progres. Teoria CreaŃiei Inteligente.000 de proteine diferite. El a făcut următorul experiment. fondatorul ei fiind Michael Behe.000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100.

ca o undă. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. Moleculele de ADN. Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii.dfdfdf. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN. sunt transformate în energie electromagnetică. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. în glandele din trupul uman.dezvoltare liniară. fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. înainte ca să apară noua specie. în scopul de a crea noi specii. în acelaşi timp. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. de la formele de viaŃă mai simple. Nu 80 . Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. evoluŃie cuantică. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. emoŃiile devenind energie în mişcare. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. ci se acumulează în timp.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul.61803399). ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. pentru că ele nu au existat!. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. la cele mai complexe. nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană.

ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. în urma consumului de hrană. El a dovedit experimental. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. emoŃională şi sănătate. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. de asemenea metabolismul celular. super coerent. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii.numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. ci în toate moleculele. nu numai în moleculele de ADN. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. denumit fotosinteză. 81 . ca şi biofotonii în organisme. cu scopul de a lua fotonii de la soare. ei pot să moară. Lumina soarelui este stocată. folosind clorofila printr-un proces. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. uniform distribuit. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. care iniŃiază replica celulelor.

nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. puterea de vindecare spontană. intuiŃia. la stocarea de date pentru comunicaŃie. În plus. fără a înlocui genele. ci serveşte de asemenea. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. Cercetătorii ruşi însă. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. fiind cu mult superior acestuia.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. Lingviştii au descoperit că. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. cuvinte şi gânduri. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 .

Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. fără a mai utiliza procedeele clasice. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. din vecinătatea găurilor negre. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. folosind radiaŃia laser endogenă”. De exemplu. lăsate de 83 . Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. producând “găuri de vierme”. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. se pot obŃine efecte de clonare. modificându-i informaŃia genetică. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. nu a fost necesară decodarea lor. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă.

DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. De-a lungul mai multor ani. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. chiar şi când este departe. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date).stelele ce au ars. niciuna nemaiştiind ce să facă. etc. prin intermediul conştiinŃei de grup. numind-o Sonata Diavolului. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. vor continua să construiască adăpostul conform planului. Nu contează cât de departe este. furnicile lucrătoare rămase. de care nu 84 . atâta vreme cât este în viaŃă. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. Stressul. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. sau hipnoză). Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. Dacă însă regina este ucisă. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. blochează hipercomunicaŃia. toată colonia îşi încetează lucrul. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. grijile.

Efectele secundare. aparatele funcŃionează din nou normal. care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională.avea habar. După toate aparenŃele. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). sau telepatia. au putut fi explicate ştiinŃific. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni. în Florida. Întrebat cum a descoperit aceste formule. apoi când acest câmp se disipează. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. aceasta fiind uitată. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. ci de un “câmp de unde de torsiune”. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. în vecinătatea persoanei respective. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice. 85 . Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. în secolul al 19 lea. inexplicabile.. Aceasta este o colecŃie bizară de corali. pe măsura dezvoltării lor. nemaifiind science – fiction.

Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. Normal aceste găuri de vierme. care conŃin cantităŃi mari de energie. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. extrem de mici. în meditaŃie. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. În anumite lucrări de vindecare a planetei. În anumite condiŃii însă.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. Acest fenomen are 86 . ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. diferit faŃă de superconductoarele artificiale. În general. care cauzează o senzaŃie plăcută. sau coloane vizibile de lumină. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). sau meditează simultan la pace. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. ar avea puteri asemănătoare zeilor. sunt foarte instabile. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. Când un mare număr de oameni se gândesc. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme.

ar crea semnalele de “on” şi “off”.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. în funcŃie de conştiinŃa observatorului. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. fie ca o undă de energie. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. în urma noilor studii. similare computerelor digitale. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. în final rezultând un “computer cuantic”. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă.

000 de fosile marine. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. sau în explozii. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc. Un organism marin simplu. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1.de ENERGIE UNIVERSALĂ. Această concluzie a tras-o din studiul a 36. ci foarte activă 2. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4.

schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA. furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare.Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. deşi se îndepărtează de Soare 89 . .Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente. însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic. referitoare la sistemul nostru solar: . a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator . pentru o aşa zisă “planetă moartă” . comparativ cu ultimii 11.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate.000 de ani .Saturn în ultimii 20 de ani.Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani .Marte are şi ea o încălzire globală.Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor .Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a . .

oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). determinându-le să devină tot mai strălucitoare.În 6. Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk. din ultimii ani. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. religioasă şi socială.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru.

cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. Nenumărate formaŃiuni geometrice. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. asemănător unei mingi de fotbal. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”. al lui Al Gore.2. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii. arătând că universul are forma unui dodecagon.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând.

92 . ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare.grâu. în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale.

denumită spaŃiu . după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. cu zona întunecată de pe Neptun. nimic deosebit nu s-a întâmplat. având o lăŃime de 1 nanometru. unde 93 . se transformă din solid în energie pură. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. Când a trecut-o prin sticlă. denumită timp-spaŃiu. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. ci de exemplu. este fixă în timp. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. cu o grosime de 100 nanometri. În afara realităŃii noastre există o alta. ajungând la cultura sănătoasă. existând un alt tărâm. dar se poate deplasa în timp. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev. în care spaŃiul şi timpul se inversează. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică.timp. Viruşii. după reflexia de un perete. la una sănătoasă.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. putându-se deplasa doar în spaŃiu. însă când a transferat-o prin cuarŃ. paralelă. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. ea este fixă în spaŃiu. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. O particulă aflată în realitatea noastră. În lumea inversă.

Pe de altă parte. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. al experienŃelor paranormale. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim. I-a povestit 94 .timpul este extins. planul astral. Acesta este tărâmul viselor. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. însă suntem fixaŃi în timp. în cele 3 direcŃii. decât liniar. Chiar şi după moartea sa. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. curgerea sa fiind asemenea unui rău. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. sau un torus. cum încă mai cred unii. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. sau al piramidelor. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman. În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. curbând-o. s-a constatat. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. După moartea lui Watkins. ceea ce nu a fost tocmai uşor. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. Putem face analogia cu un măr. prin intermediul cărora se poate călători în timp. iar în exterior timpspaŃiu. cei doi au menŃinut un contact telepatic. prin citirea jurnalului său. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. a trebuit să găsească un canal. cum ar fi cel de la Stonehenge. în care nu ne putem deplasa. iar pentru a comunica. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica.

este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . unde se petrec toate procesele conştiente. din mitologia Egipteană. ce are forma unui con de brad. picturi şi monumente. care aveau în vârful coifurilor această formă. Osiris. cu centrul în centrul creierului. zeul lumii subterane.despre chakre. Tot ce se întâmplă. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. de con de brad. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. se întâmplă în interiorul acestor sfere. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. în sfere concentrice. Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. căci o întâlnim în nenumărate texte.

în mijlocul frunŃii. având în centru glanda pineală. punctul de întâlnire al tuturor energiilor.se urcă spre glanda pineala. Shiva are părul coafat ca un con. putem avea acces la celălalt tărâm. zeiŃa distrugerii. 96 . În Hinduism. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. Când toate chakrele se mută în jurul capului.

cea mai mare statuie are forma unui con de brad. în zona denumită Curtea Conului. nu ochii). Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Bachus. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. În Matei 6. are în vârful lăncii tot un con. pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. tot trupul tău va fi luminat. Şi asta nu e totul. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. ci ca fiind legat de spirit.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. adică al 3 lea ochi. Dionisus portarul lumii de dincolo. având la baza inscripŃii 97 . Dacă va fi ochiul tău curat.Zeul vinului. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. Lângă ea se află un sarcofag deschis.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

departe de cei mulŃi. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. o substanŃă care calmează sistemul nervos. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. Ńinute în secret. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. sau ayahuasca. yopo. deci în prezenŃa întunericului. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. transă. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. întâlniri cu fiinŃe 99 . călătorii în tărâmuri paranormale. înainte de culcare. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. sau experienŃe mistice. fiind extrasă din plante ca. Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. hipnoză. călătorii în timp. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. Ea emite apoi melatonină.Şi neaşteptat.

glanda pineală este umplută cu apă. situat pe frunte (punctul negru). În interiorul său. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. sau băuturilor carbogazoase. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. când ai vise. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. etc. Simbolismul din Biblie. ci pentru că are nevoie de multă energie. În absenŃa luminii. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. Desigur. fluorului din pasta de dinŃi. adică trăieşti în întuneric. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale. care se transformă în unde. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. pentru a se activa. folosindu-ne ochiul minŃii. furnizând imagini şi sunete. care în timp se calcifiază. Înăuntrul său. doar când călătoreşti în timp. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. fluoritei din apă. permiŃând percepŃia. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ.spirituale. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. De aceea. SubstanŃe ca LSD sau DMT. datorită dietei greşite. considerându-ne fiinŃe divine. din spaŃiu-timp. referitor la semnul fiarei. Ea lucrează asemenea unui televizor. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. alimentate de imaginaŃie. fără a avea acces la cea spirituală. se formează mici molecule de microclusteri. apărând dereglări. însă câteodată. Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. sau ochiul spiritual. pot duce la blocarea ei. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială.

Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie.treaz. ce credeŃi? Glanda pineală. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. de secole. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. are în centrul său. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. Studiul timpanului urechii. după care se poate forma un tetraedru regulat. ce se formează la nivelul creierului. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt. în simbolul de pe spatele 101 . similar cu o hologramă din lumină. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. obŃinându-se un sunet holografic. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice.

în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. Un exemplu este filmul Contact. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. 102 . în care omenirea. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. Desigur. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. care este apoi realizată şi testată. aşa zise ştiinŃifico-fantastice.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. bazat pe principiul ecranului TV. acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv.

prin rotire cu o viteză foarte mare. fiind utilizat printre altele. rezervorul şi inelele care. care fiind originară de pe Pământ. creează scutul electromagnetic. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. El a refăcut genetic sămânŃa originară. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. în 1947. în Aria 51. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie. El a fost denumit looking glass. împreună cu o rasă de extratereştri. Este vorba de 103 . a suferit nişte dereglări genetice. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. venită din viitor. În epava navei prăbuşite la Roswell. ale lui George Bush. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004.Se poate observa cum părŃile componente sunt.

104 . necesară călătoriei în timp. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. foarte clar. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. pentru toată lumea. În decembrie 2006. în vederea salvării acelei rase. însă. liniştită spre Noua Lume. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. au fost dezactivate. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. sau vom face o tranziŃie calmă.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. cu scopul de a lua o mostră de ADN. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. care sunt astăzi la modă. războaie. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. babei Vanga şi multe altele. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. căci el este în continuă transformare. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. greu de descifrat chiar şi pe calculator. De aceea vreau să subliniez. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. toate aceste tehnologii de citire a viitorului.

după 21 decembrie 2012. până la nivelul cosmic. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. persoanei aşezate în acest scaun.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. a fost realizată. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. pe care nu erau capabili să îl treacă. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. după modelul celei rămase de la Atlantida. putând fi orice. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. În filmul Minority Report. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. având puteri paranormale. În filmul XMen. pentru a călători pe Marte. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. în timpul celui de al doilea război mondial. aşezaŃi în scaune plutitoare. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. în care puterea mentală îi este amplificată. Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. fiind respinşi cu brutalitate. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. un baraj energetic. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. A fost denumit scaunul Montauk. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. aruncând asupra ei globuri de foc. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. În Total Recall. ci devine o linie dreaptă. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. oameni. graficul nu mai are forma sinusoidală. o galaxie. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. i se amplificau gândurile. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate. SubiecŃii simŃeau în acel punct.

Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. precum şi a galaxiilor. Practic. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. apoi vor avea loc la intervale de o lună. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. prezentate anterior. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. 2. în creşterea şi dezvoltarea organismelor. la numărul de aur (1. fiind unul în 2009. unde de altfel a fost realizată o bază. câteva în 2010. pentru evacuare. războaie. deşi par a fi noi. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. în cercuri restrânse. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. esoterice. păstrându-se cu mare grijă. ci unul exponenŃial. în secret.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. în caz de cataclisme. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. etc. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. o săptămână.gheaŃa din Antarctica. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. având o nouă vibraŃie. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul.618) care. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. nu sunt deloc.

cum de altfel şi trebuie să fie. se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. arhangheli. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. Creştinismul. Un lucru este însă clar. ceea ce este cel mai important. diavoli.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. cu care s-a confruntat ştiinŃa. Însă. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. etc. Deşi este simplu de înŃeles. secole de-a rândul. este deosebit de elegant. ca principii generale. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . acest model al realităŃii.de distorsiune. explică toate enigmele şi toate blocajele.

diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. însă în trecut. se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . autodisciplină şi privaŃiuni. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. mai marele tuturor. în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală).- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator.

Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 .Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat. în care se pune accent pe experimentarea Divinului.

încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură. mai ales meditaŃia. luminoasă..Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. pot lua legătura cu spiritele. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. unele foarte diferite de altele.

existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. au impus o religie extrem de deformată. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. ca de altfel toate informaŃiile vechi. din păcate. cu scopul de a impune altora anumite idei. Tibet) şi în America (indienii nativi). sau căi religioase. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. aceea a ADEVĂRULUI. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. ce stau în 111 . în care. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. Toate separaŃiile acestea sunt false. Desigur. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. o singură spiritualitate. sau chiar zilnic horoscopul. care era deosebit de avansată. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. De multe ori. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire.rele. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel. Această ştiinŃă. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. în comparaŃie cu a noastră. s-a ajuns pană la crime şi războaie. de-a lungul istoriei.

Să ne amintim că totul este energie interconectată. Totul fiind perfect programat. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. Energia noastră (gândurile. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. cel puŃin între BINE şi RĂU.spatele creaŃiei. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. care desigur are o explicaŃie fizică. Trupul 112 . emoŃiile) este CREATOARE. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. etc. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. părinŃii. înainte de a se încarna. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. putându-se provoca şi controla moartea clinică. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. De aici şi apariŃia horoscopului. într-un singur sistem. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. iar după aceste două etape premergătoare. locul de naştere. se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga.

nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. necesare vieŃii. la două dintre ele. fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). Cristalele sunt materie organică. Vechile scripturi Vedic (India). prin centrii energetici (chackre). Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. pe care o denumeşte prana. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. nu material.fiind pur energetic. De asemenea. O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. este conectat cu energia universală. În viziunea acesteia. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. Clarvăzătorii din vechime. este asemănat cu un ocean de energie. Tot ceea ce există. au două componente. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. au făcut experienŃe în afara trupului. care trebuiesc activaŃi. ele sunt vii. care mai apoi s-au expandat în 7.

iar deasupra tuturor Creatorul. incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică.trunchi şi căŃărându-te în copac. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă. anume plantele. animalele şi omul. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. vei avea experienŃe mistice foarte puternice. 114 .

forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. sau oul cosmic. cu sensul către centru. în jurul căreia se roteşte Pământul. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei. Ochiul Drept a lui Horus.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. situat în partea de sus. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. de dragoste şi compasiune. Egipt şi Atlantizi. Perşii. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. Ea a fost foarte bine păstrată. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. credeau că macrocosmosul. sau lumi. ce arată ca o mişcare de vortex. în cercuri restrânse. a tot ce este în univers. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. cele ale Cavalerilor Templieri. ale masonilor. se credea că această creaŃie. După cum este uşor de observat. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. poate fi descrisă prin forme geometrice. Anticii hinduşi şi scandinavi. radiază 6 linii. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. de forŃă şi logică. au legende ce descriu axa copacului. Cealaltă. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . precum şi două zone conice. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. care studia principiile feminine ale creaŃiei. atât în nord cât şi în sud. sau marele univers este asemenea unui copac divin. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. Grecii. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. Chaldeenii şi Japonezii. etc. a templelor greceşti.

în Floarea VieŃii. alte sfere. Cercurile colorate cu forme rotunde.figurile geometriei sacre. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. deoarece sunt rotunjite. 116 . La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. vom obŃine Fructul VieŃii. cu forme rigide. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie. sunt denumite forme feminine. cu centrul în interiorul celei precedente. partea masculină.

Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. Cercul mic reprezintă Luna. sau într-un cerc. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. Întâmplare? Nicidecum. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. care reprezintă subiectul central în Kabbala. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură. iar cercul mare Soarele. a lui Leonardo da Vinci.

noi astăzi. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. a lui Brahman. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. La muzeul Ashmolean din Oxford. a evreilor. se află 5 solide platonice. ca un 118 . Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. sculptate în piatră. a două tetraedre regulate întrepătrunse. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. Platon explica în cartea sa Timaeus. datate o mie de ani înainte de Platon. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida.!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David.

deosebit de avansate. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. au existat în trecut pe Pământ. în dimensionarea marii piramide. ce veghează deasupra tuturor. Prima literă este o spirală. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea. în mod succesiv. masculin şi feminin. precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. dau numărul phi. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune.indiciu de bază al creaŃiei. apoi o deplasăm pe verticală. lumină şi întuneric). care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. adică phi. literele sale nefiind alese întâmplător. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. toate celelalte litere!!! Vedem deci. ca proiecŃii. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. pe feŃele laterale vor apare. cu toate distorsionările şi manipulările respective.

nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. sub forma unui torus. pe care îl vom denumi ETER. Din acest motiv ele au fost 120 . care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. adică a Numărului de Aur. până la infinit. a involuat. care la rândul lor. Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. este o iluzie. pretutindeni. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. arată ca nişte sfere ce se expandează. În termeni foarte simpli. demonstrată prin nenumărate experimente. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. că tot ceea ce a fost. un singur sistem. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. ce se combină în structuri geometrice. asemenea Solidelor Platonice. pleacă de la premisa. este şi va fi. nu în plan.istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. De aceea ele sunt formate din două unde plane. este o singură “entitate”. în care se experimentează viaŃa. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. asemenea undelor de radio emise de o antenă. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. Materia nu există.

îşi păstrează identitatea. care au diferite nivele de frecvenŃe. stele. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. Diversele entităŃi sunt preprogramate. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. humanoizi). imaginile de pe monitor reprezentând materia. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. din atmosfera Pământului. iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. Deci. galaxii. diferitele densităŃi. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. în toate părŃile sale. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. însă la scară mai mică. sau dacă vreŃi. de a se reuni cu totalul. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. adică întregul se regăseşte în formă identică. Totul este construit pe principiul fractalilor. lumile. energii şi inteligenŃă. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. prin intermediul ADN-ului. plante. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă. acest proces fiind denumit evoluŃie. al hologramei. nu se deranjează unele pe altele. crează iluzia separaŃiei. asemenea posturilor de radio.denumite unde de torsiune. planete. prin creerea de lumi (universe. după cicluri cosmice prestabilite. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. minerale. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. în scopul de a realiza anumite funcŃii. Scopul principal este experimentarea. 121 .

pe măsura evoluŃiei lor.adică “baza personală de date”. teleportare. capabilă de a manipula şi controla energia brută. bazate pe antigravitaŃie. iar oamenii. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA. se pot transforma în “superoameni”. călătorii în timp. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. 122 . dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. Dacă astfel stau treburile în univers. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. porŃi stelare.

123 .

nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. Nimic nu poate lua formă fizică. sub formă de imaginaŃie. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. din fiecare secundă. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. pe tot parcursul istoriei sale. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. în aşa zisa materie. o existenŃă fizică tridimensională. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. ea are în spate o forŃă motoare. de natură energetică.3. o cauză. noŃiunile de timp. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. “după chipul şi asemănarea Sa”. fie ea o operă artistică. invizibilă ochiului. ci este doar atât: o variantă posibilă. o teorie ştiinŃifică. sau cea mai benefică. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. TendinŃa noastră de 124 .1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. un aparat tehnic. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. Nu este nici pe departe cea mai bună. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. asemenea unui teren de joacă. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. unde să ne desfăşurăm viaŃa. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe.

tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. această energie conştientă de ea însăşi. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. Nu a existat. “Marele Zeu”. El a fost denumit “Creatorul Unic”. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. de evoluŃie. sau “Tot Ceea Ce Este”. denumit viaŃă. fiind nemişcată. însă nu sunt popularizate pe larg. 3. sau “Dumnezeu”. din aceleaşi motive. de-a lungul mileniilor. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. este esenŃa Creatorului. Deci. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. să viseze la tot felul de experienŃe. Un lucru este însă sigur. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. “Unicul Zeu”. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. de către cei “aleşi”. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi.mai bine. peste tot şi în toate. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. ele au existat şi există din belşug. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc.

sunt realizate pe acest principiu tehnologic. tânjea după experienŃă. pe malul mării şi ne simŃim bine. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. care de fapt nici nu ar fi posibilă. tridimensionale. Nu este o separaŃie fizică. stelele. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. Deoarece nu există “aici şi acolo”. având diverse forme şi culori. nu sunt materiale şi nici adevărate. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. Deci lumile create. Orice este în universul acesta. sunt impresii. apoi interpretate în interiorului unui computer. nemaifiind nimeni altcineva. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. doar el. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. creând diverse zone distincte.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. fără a auzi nici un sunet. deodată a apărut soluŃia. după tovărăşie. creierul uman. galaxiile. lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. fără a vedea nici măcar un punct. Ele nu sunt solide. s-au creat “realităŃi virtuale”. asemenea câmpului din jurul unui magnet. Stările de agregare solid. prin oscilaŃie. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. ca ochii şi urechile noastre. inclusiv omul. o reŃea infinită de curgeri energetice. relaxaŃi şi fericiŃi. în bătaia brizei şi a soarelui. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . Astfel s-au format lumi.

ne da senzaŃia că sunt reale. a scenei. adică fiinŃele: plantele. în spatele iluziei totul este interconectat. denumit evoluŃie. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. în scop de experimentare. de a se reîntoarce la Sursă. 127 . După realizarea cadrului. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. fiind un singur sistem. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. s-au realizat actorii. încet. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. aşa zisele suflete. sisteme tehnologice foarte complexe. denumite Gardienii CreaŃiei. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. sau spirite. a decorului. funcŃionând pe principii informatice. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. animalele şi oamenii. asemenea computerelor. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi.

ForŃa motoare este “intenŃia”. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. care sunt în număr infinit.atât 128 . Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate. în marele plan al creaŃiei. ea nu poate fi impusă de altcineva. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. ci energetico-vibratorii. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . însă nu este vorba de procese pur mecanice. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. Ce este mai departe. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. prin voinŃă proprie. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe.3.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. ci doar asistată. aşa cum greşit a presupus Darwin. Mineralele sunt pe nivelul întâi. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. iar omul pe cel de-al treilea. există diferite nivele de experienŃe. În principiu sunt şapte nivele de bază. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. cum de altfel a presupus Descartes.

fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. în etape. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. cât şi conştiinŃa mai înaltă. adică electronii. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. El este doar înrudit cu aceasta. cea de grup. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta. trecerea de la un nivel la altul. De altfel. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. Însă aceste particule subatomice. Odată înŃeles acest lucru. nefăcându-se. Acestea se asociază în forme geometrice. În plus. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. fără a avea o formă anumită. cu viteze atât de mari. UnităŃile vibratorii de bază.conştiinŃa proprie. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. călătorind în mai multe realităŃi paralele. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. într-o clipire. orice structură. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. dând 129 . dacă vreŃi o analogie. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. asemenea Solidelor Platonice. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă. Este. sau modificat. acesta este format. sau cu două pâlnii puse cap la cap. care este responsabilă de planeta Pământ. ele apar şi dispar din realitatea noastră.

ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. entităŃile separate din întreg. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. 3. iar pentru densitatea a patra. implicarea devenind totală. de unde vin şi în ce scop sunt aici. de a lua forma ei. De exemplu. Ea este asemenea unui computer. care la rândul lor formează atomul. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. devenind parte din acŃiune.naştere aşa ziselor particule subatomice. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru. care au fost stocate în baza sa de date. care trăieşte 130 . Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. dând naştere la adevărate tragedii. plângând sau râzând. Cu timpul însă. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. dragoste absolută şi bucurie. de-a lungul succesivelor incarnări. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. împreună cu personajele virtuale ale filmului. în care noi suntem acum. uitând cine sunt. doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare. pentru dimensiunea a treia. un cub. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. a fost şi este de curiozitate.

a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. De aceea s-a introdus uitarea. iar viaŃa era un adevărat Paradis. Totul este interpretarea minŃii. de-a lungul timpului. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. nu doar al celui personal. demonice. Însă această experienŃă era unilaterală. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. în interesul grupului. Ele nu fac parte din alt sistem. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. este liber şi este cunoscător al adevărului. a acestei iluzii. Satana fiind o altă faŃetă a Sa. ele sunt unelte de experimentare. este iluzorie şi relativă. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. La fel noŃiunea de suferinŃă. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. care este etern. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. sufletul. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. trăind în pace. fiecare individ are memoria “albă”. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. în sens intrinsec. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. ele sunt date de interpretarea mentală personală. fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. apoi pe 131 . armonie şi dragoste. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. La naştere. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. aşa zise negative.

fără a o mai trece prin gândire. Ne transformă într-un “robot”. dă aceleaşi replici. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. toŃi cei din jurul său. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. prieteni. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. inconştient. automată. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. denumit Iad.măsura trecerii timpului. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. dintr-o gamă de probabilităŃi. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . sau mişcări necontrolate. prin filtrul raŃiunii. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. aceleaşi ticuri. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. părinŃi. Păcatul nu există cu adevărat. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. face aceleaşi glume. experienŃe fizice. ea crează materie. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. şi aşa mai departe. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. educatori. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. fără putinŃa de a o controla. ci care au doar puncte comune. ce are aceleaşi tabieturi.

a ceea ce gândeşte. în sensul autocontrolului personal .“adormire”. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. gândurile. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. care se amplifică şi se învârt în cerc. evoluŃia nu se face de la sine. folosindu-se de noi. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. chiar dacă nu în prezent. Sigur. el va fi utilizat în viitor. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. acestea sunt din spectrul negativ. la început aceasta va părea imposibil. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. sau face. simte. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. dar după un timp lucrurile se vor 133 . Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap. De cele mai multe ori. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. să aibă voinŃa de a lucra cu el. sau de inimă. Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. iau comanda trupului şi a minŃii noastre. făcând analize inutile. alte entităŃi de conştiinŃă. În aceasta constă evoluŃia omului. fără a avea nici un control asupra lui. neavând nici o utilitate. este doar ajutată şi asistată. fără a fi convins. cine suntem. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară.

necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. încet. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. care nu sunt nici necesare. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. Abia după ce am înŃeles aceasta. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative. cât mai mult posibil. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. nici în avantajul nostru.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. De fapt. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Cu timpul. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. mai veseli. efectul fiind o pace mentală. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. Încet. vom descoperi o lume nouă. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. ne vom simŃi mai bine. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. ne va cuprinde fiinŃa. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane.

deşi rezultatul se ştie. În lumea absolutului neexistând timp. totul se întâmplă simultan. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. care reprezintă tot ce este. şi să evolueze spiritual. peste care nimeni nu intervine. Înainte de fiecare întrupare. ştim că este doar un film. sufletele îşi aleg conjunctura. toate scenariile fiind scrise dinainte. căci aceasta a fost alegerea noastră. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. prin realităŃi paralele. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. o vom putea schimba. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. sau dramele. Mai pe înŃelesul tuturor. ExperienŃele. sau mai bine zis. este asigurat. la nivelul său de conştiinŃă. care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. dinainte proiectate. în funcŃie de agenda proprie. într-un permanent “moment prezent”. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film.3. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. prin alegerile proprii. Noi am creat această lume şi numai noi. este vorba de faptul că. iar actorii nu se omoară cu adevărat. aceasta având în final un singur scop. este de a se 135 . aşa zise negative. atunci când vom avea voinŃa necesară. Scopul suprem al fiecărui suflet. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. spectre de realităŃi paralele. nu sunt percepute de El astfel. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. De fapt fiecare conştiinŃă trece.

până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. pe drumul evoluŃiei. total opuse. uniunea cu tot ce este. destinaŃia fiind dinainte asigurată. originea şi locul nostru real nu este aici. 136 . Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. Când vom ajunge să realizăm aceasta. desigur cu efectele dureroase aferente. care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. ca prin farmec. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. perfect calculat. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. ci în lumea absolutului. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. Frica de moarte. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. Adevăratul nostru scop aici pe planetă. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. este cea mai bună variantă pentru noi. este poate cea mai mare frică pe care o avem. în felul său. Totul fiind dinainte programat. Până atunci însă. De fapt este şederea aici pe planetă. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. Deci să nu ne temem. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. experimentează extazul. asemenea părinŃii pe copii. extratereştri. drumul fiecărui suflet este. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului.

mereu. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. căci nu o poate schimba. Vedem deci cât de magistral este acest proces. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. reintră în ciclul natural al Pământului.Deci să ne bucurăm. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. devenind din nou viaŃă. cu precizie matematică. totul se transformă”. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. 137 . pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. Să învăŃăm să acceptăm. Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. Şi dacă nu ne place prezentul. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. hrană pentru plante şi animale. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. atât pentru conştiinŃa proprie. până la sfârşitul vieŃii. mereu. nu avem nici un motiv de frică. totul este perfect proiectat dinainte. Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. Numai astfel în final. vom putea zice că am trăit cu adevărat. cât şi pentru cea de grup. Cât despre noi. cu care trebuie să se împace. este numai împotriva noastră. Atunci se reîntoarce de unde a venit.

filozofiile. noi înşine suntem energie. ViaŃa ca definiŃie. ştiinŃele. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. Dacă această mişcare. tehnologiile. Fluxurile de energii. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. Orice gând. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. stele. toate evenimentele par să fie acolo simultan. privind peste veacuri. având nenumărate frecvenŃe. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat.De deasupra. dacă ne uităm în trecut. operele de artă. nimic nu este separat. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. totul. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. orice senzaŃie. Aceste energii. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. asemenea semnalelor radio. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. această vibraŃie ar înceta. se suprapun în acelaşi spaŃiu. sau lupta pentru existenŃă nu se văd. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. galaxii. fără a se deranja unele pe altele.6 Despre Energie Totul este energie. 3. nu există decât un singur sistem. construcŃiile. cât şi de la mediul înconjurător.

nici de aparate electromagnetice de măsurare. Noi şi El suntem acelaşi. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. este inclus şi Creatorul. deşi însumată poate ajunge la valori imense. orice emoŃie este energie creatoare. căci nefiind separaŃie între noi şi El. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. prin această mare de energie conştientă. cum sunt de exemplu îngerii. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. cum ar fi corpul astral. iar gradul ei de densitate. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. având densităŃi din ce în ce mai mici. care sunt la fel de reale sau virtuale. Fiecare gând creează o realitate. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. Orice gând. însă. facem pentru El. creând o hologramă luminoasă. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. în această hologramă generală mutidimensională. Corpul fizic al omului nu este singurul. la rândul Său. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. La nivel personal. aşa zisele corpuri de lumină. iar nivelul 139 . toŃi suntem acelaşi. în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. cum este cazul omului.limitate la anumite game de frecvenŃe. ca şi cele trăite în starea de veghe. trăind diferite aventuri. mai sunt încă şase învelişuri similare. ceea ce noi facem. de reamintire mai exact. sau cel eteric. aşa cum o demonstrează procesele din univers. altele mai rarefiate.

Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. suntem superenergizaŃi. deoarece ea este infinită în univers. la un mare meci de fotbal. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. şi ne simŃim perfect sănătoşi. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. capabili de a “răsturna munŃii”. de ziua onomastică. fiind hrănite cu “apă vie”. să iubim. Cu răbdare. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. memoria funcŃionează mai bine. nu neapărat numai cel fizic. la un concert. este din cauză că noi o blocăm mental. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. măcar în timpul liber. în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. Crăciun. iubitori. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. Orice contact interuman. Vom vedea că la anumite ocazii. dacă nu în totalitate.de energie din corpul nostru este scăzut. să avem un hobby. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca. Faptul că nu avem din belşug energie. Să creăm. în timp ce la lucru. implică un schimb de energie. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. în ceea 140 . De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. Când suntem veseli. să râdem să ne bucurăm din orice. în timp el va apare cu siguranŃă. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. prin gânduri şi atitudini negative. persoanele respective influenŃându-se reciproc. nu este greu de loc.

Ńinute în secret. 141 . în ei şi în puterea Creatorului. sau ale grecilor antici. ca întreg. decât credinŃa. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. Din punct de vedere fizic. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi). Adevărul este că ei nu au nimic în plus. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. ne-au făcut să le sfidăm. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. de a se teleporta.ce priveşte frecvenŃa. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. vindecători. De-a lungul istoriei omenirii. De fapt miracolele sunt fenomene naturale. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. pe vremea lui Pitagora. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. 3. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. reale. cu care se simt conectaŃi. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. nu a celor mulŃi. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor. Din cele mai vechi timpuri. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. oameni capabili de a levita.

Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. Ce alegere vom face însă pentru viitor. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. în scopul de a Ńine masele în frică. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. căci despre el este vorba. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. de-a lungul evoluŃiei noastre. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. dacă urmăm calea sa. politice corespunzătoare acestor idei. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. Adevărul este că Isus. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. ci un fiu al Luminii.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. au părut exagerări ale unui idealist. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. ba 142 . nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. care le-au Ńinut pentru ei. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. financiare. acestea fiind create pe premise false. cea a dragostei şi a luminii. Problema este ce vrem să facem acum. a luminii şi a iubirii. necunoaştere şi supunere. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui.

textele gnostice arse. nici între noi şi el. Noi toŃi suntem Unul.încă şi mai multe. Oricât am vrea să ne amăgim. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate. atunci când eşti înlănŃuit. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. având o planetă distrusă. Iată cum cel mai mare master. de către fiecare dintre noi! 143 . acum. punându-se în loc nişte teologii false. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. dacă aveŃi credinŃă”. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. în preajma dezastrului planetar global. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. au fost manipulate. sau confiscate.

144 .

145 .

în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. una pozitivă şi alta negativă. după nişte cicluri prestabilite. formată din bine şi rău. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. după principul fractalilor. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. programe. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central). Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. din conştiinŃa totală a Creatorului. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă.4. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. creaŃia universului s-a făcut în etape. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. de-a lungul a multor incarnări. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă.22. inteligente. odată cu deplasarea 146 . Pe măsura maturizării lor. date de respiraŃia divină a soarelui central. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii.1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. La sfârşitul ciclului. la noi subsisteme. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. a întregului. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar.

sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii. ca dealtfel orice altă planetă. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate. fiinŃe inteligente superioare nouă. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. creatorii universului.planetei gazdă prin univers. care cunoscând regulile jocului universal. Ele 147 . ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). în urma exploziei atomice. bine camuflaŃi. Aceste trupuri superluminoase. ca fiind o scenă cosmică. ce fuseseră eliberate. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. are în spatele cortinei regizori. unde oamenii sunt actorii. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. în care sufletele trebuie să înveŃe. fraŃi din spaŃiul cosmic. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. Această scenă. capabile de a se încarna în timpuri diferite. lecŃia iubirii necondiŃionate. o şcoală. au venit pe Pământ. necesare reîncarnării sufletelor. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. 4. sufletele s-au încarnat. humanoizi compleŃi. aflată între Jupiter şi Marte. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul. pentru a evolua mai departe. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. stabilindu-se în centrul planetei.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. în funcŃie de nivelul la care au ajuns.

şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. în interiorul Pământului. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). aflaŃi la suprafaŃă. Din acel moment au existat două feluri de oameni. De aceea. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. Până atunci. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. de-a lungul a mii de încarnări. Au creat Agartha. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie. La început. grădina Edenului. fraŃii din spaŃiu. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. au construit oraşe subterane. Au creat oameni. au căpătat trupuri adecvate. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. cei nemuritori. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. pentru a produce o umanitate universală. încât sufletele din Mellona. au venit voluntari pe Pământ. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. FraŃii Luminii. Totul a mers conform planului. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. pentru această geneză biologică. după chipul şi asemănarea lor. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. în care spiritele se incarnau. având trupuri eterice. pentru a atinge completarea. care prin 148 . până când au devenit fiinŃe umane complete.

cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. 149 . masterau puterea de a vindeca. prin cele cinci simŃuri. Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. mult mai mari decât muritorii de rând. decăzând pe scara evoluŃiei. regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi.încarnări succesive. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. S-au creat civilizaŃii. în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. sufletele lor făcând o alegere voluntară. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. din corpul fizic. ToŃi profeŃii. Gardienii EvoluŃiei. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. IniŃial. pe drumul ei spre maturizare. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. care s-au dezvoltat şi au apus. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului.

făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. Ştiau că aveau puteri adormite. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. iar ei celulele. ÎnŃelegerea lumii interioare. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană.4. trăiau în belşug. nu erau bogaŃi şi săraci. materiale. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. De aceea. nici egocentrism. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. a existat o civilizaŃie. pe un continent în Oceanul Atlantic. Rezultatul a fost iluminarea totală. şi a celei exterioare. se realiza prin iniŃieri în temple. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. Rasa umană din acea vreme. explorau spaŃiul cosmic. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. denumit Atlantida. talentele şi aptitudinile erau încurajate. biologică. Nu existau proprietăŃi. că ea este trupul.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. împărŃind toate bogăŃiile. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. Nu cunoşteau munca. spirituale. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. iar bolile erau în totalitate vindecabile.

nu în texte scrise. utilizând cristale foarte puternice. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. în însăşi construcŃia lor geometrică. în catastrofe naturale. ce va putea fi descifrat de oameni. trecând prin Epoca Întunericului. AlŃii s-au retras în centrul planetei. într-un limbaj universal. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. pentru a controla structura materiei. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. Au studiat gravitaŃia. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. Extratereştrii au părăsit planeta. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. aşezate în punctele energetice ale planetei. ci codate matematic. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. la sfârşitul Epocii Întunericului. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. Masterii ÎnŃelepciunii. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. generând şi întărind ego-ul. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. ştiind ce se va întâmpla. Au cercetat electrogravitaŃia.

Gruparea cea nouă. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. FrăŃia Întunericului. pentru cei mulŃi. naŃiile s-au răspândit. urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi.comunicarea cu lumile superioare.4 Epoca Întunericului După catastrofă. 4. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. spiritul lor a decăzut tot mai mult. cunoştiinŃele. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). care Ńineau cunoştiinŃele în secret. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. ce a stat la originea formării universului. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. un grup de studenŃi. se închinau la ei şi îi serveau. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. care au început o milenară luptă pentru putere. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). au apărut conducătorii şi elita. au fost duse în 152 . Însă. CeilalŃi. una exoterică. O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. fiind neştiutori. separaŃie şi individualism. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii. totul a progresat în polaritate. în căutarea sunetului primordial. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. în multiple încarnări. luptă ce a continuat până în zilele noastre. pentru ei. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme.

cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor. 153 . Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. au introdus un program secret de educaŃie. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. între cele două polarităŃi. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. “când două părŃi se luptă. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. altele în Tibet şi în India. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. S-a jucat jocul. cu misiuni secrete. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. Din timp în timp. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. de la ConfederaŃia Galactică. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. ajutând trecerea la Epoca de Aur. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. printr-o gamă foarte largă de experienŃe.Egipt. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. în frăŃia Dragonului Roşu. Purtătorii luminii. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. în est. necesar evoluŃiei umanităŃii. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”.

Agartha este un oraş eteric. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. sistemele sociale. unii ca masteri încarnaŃi. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. care nu eşuează niciodată. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. religiile. a masculinului. Agartha a reprezentat polul Alfa. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. s-au materializat din când în când. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. Toate regimurile politice. apare în istorie câteva secole de-a rândul. au avut acelaşi obiectiv. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. periodic. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. Nimic. ci doar un observator. pentru a nu se crea un întuneric total. ca o forŃă de balansare. latura spiritului. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. al lumii materiale. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. A fost impusă influenŃa Soarelui. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. erau iniŃiaŃi. IluminaŃii. prin introducerea noii ordini mondiale. s-au retras înainte de dezastru. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. alŃii ca emisari. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu.Contele de Saint Germain. ci doar un plan grandios. ceea ce este de-a dreptul imposibil. de exemplu. subpământean. până când oamenii vor deveni 154 . Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă. Ce s-a întâmplat cu Agartha.

Ultimul avatar. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. dându-le cunoştiinŃe. a manifestat iubirea necondiŃionată. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. temple. Astfel a apărut Kabbala. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. Fiecare eră a avut un rol. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. a omului complex. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. din umbră. Isus. Cum de altfel s-a întâmplat permanent. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 .5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. 4. cu rolul de a răspândi mesajul. Pe vremea Vechiului Testament. El va introduce noua eră a Vărsătorului. denumit avatarul Ascensiunii. aceştia înflorind. pentru a pune fundaŃia omului zeu. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră.capabili de a le lua din interiorul lor. Noul avatar este un grup complex de suflete. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. evreii au înflorit. oraşe şi civilizaŃii. de la Potop la Abraham şi Moise. În final.

Totul este doar o experienŃă. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. Roma şi toate culturile Europene. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. America. la Greci. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. ci de a deprograma structura ego-ului. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. jumătate animal. înŃelegere. nimeni nu este total negativ. sistemele statale. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. lucrând mână în mână cu Creatorul. Australia. practic. sau societatea. până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. Masonii şi IluminaŃii. În timpul misiunii sale. pentru a-l educa pe om. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. Toate forŃele conducătoare. încet. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative. religiile. ci ghizii ei. adusă de Isus. EvoluŃia omului este 156 . de la Atlantida la Egipt. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. prin mijlocirea extratereştrilor. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. au construit temple şi au furnizat bani. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. căci practic erau jumătate om. astăzi.

iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. a cerut să fie spânzurat de picioare. Multe alte frăŃii însă. pentru a simboliza confuzia creată.asemenea aurului. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. Puterea lor ajunsese atât de mare. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. Apostolul Petru. văzând aceasta. au încercat să afle adevărul. încât îi înfruntau chiar 157 . unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin. au căpătat averi. a falsificat scripturile originale. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. cuvintele sale au fost interpretate greşit. care era de partea romanilor. ele erau dinadins distorsionate. construind castele şi introducând sistemul monetar. în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. datorită necunoaşterii. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. De-a lungul timpului. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. iar documentele autentice arse. urmând strict cuvinte moarte. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. sau falsificate. După moartea lui Isus.

un călugăr din Viena. Ca urmare. 4. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. înfiinŃând Noul Ordin Templier. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. despre cum. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 .şi pe regi. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. una dintre ele fiind în oraşul Braunau. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. cu părul blond şi ochi albaştri. în trecut. El a studiat vechile scrieri indiene. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. cum ar fi Bhagavad Gita. descendentă directă a zeilor din Atlantida. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. profeŃită de Isus. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. a părăsit vechiul ordin. pe nume Lanz Von Liebenfels. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele. locul de naştere a lui Adolf Hitler.

în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. fiind alcoolic. în care cele două frăŃii se 159 . de o mie de ani. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. Dietrich Ecart. indiferent că este vorba de regat. Prin folosirea drogurilor. comunism. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. dincolo de munŃi. sau cataclism. datorită faptului că tatăl său. care spuneau că. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler.zei originari din Atalantida. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. până când omenirea se va sătura de războaie. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. o bătea pe mama sa. Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. Hitler a devenit medium. colaborator la revista ocultă Osara. după care Isus va reveni pe Pământ. după cum povesteau textele hinduiste. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. făcea mare propagandă acestor idei. din umbră. IluminaŃii. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane.

acuzau din nou reciproc. Hitler. antigravitaŃională. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. din rândul prizonierilor. De asemenea. Printre altele. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. de practicarea magiei negre. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. 160 . în preajma polului sud şi găsind-o. de fapt. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii.

rasa umană a ajuns în fine.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. la maturitate. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. până în anul 1987. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. împreună cu soŃia sa. el a reuşit să fugă. ci prin modificarea lumii interioare. mai întâi. după culoarea părului. 4. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. după mii şi mii de ani de încarnări. cea exterioară o va urma. la nivelul următor. sau a ochilor.7 Epoca de Aur Şi astfel. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. o rasă nu poate fi superioară alteia. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. pentru alŃii Eliberarea. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. în Argentina. Ciclul cosmic al întunericului. în locul care este cel 161 . Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. după care. unde a trăit ascuns. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. pentru unii va fi Apocalipsa. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu.

m. la ora 11:11 a. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. Pe data de 11 ianuarie 1991. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. Ei s-au adunat în locuri specifice. Au făcut un plan.mai potrivit pentru el. în centrii energetici ai planetei. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. să-şi înceteze activitatea. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ. telepatic şi prin chanelling. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. Foarte mulŃi oameni se trezesc. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. În deplasarea sa prin galaxie. împreună cu arhanghelul Mihai. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. Periodic s-au trimis informaŃii. după somnul de milenii realizând că universul este viu. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. reŃeaua magnetică a Pământului. 162 . activând porŃile către ascensiune. pentru a se încarna pe Pământ. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a.. înŃelegând că toŃi suntem UNUL.

în care cei selectaŃi pentru ascensiune. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. porŃile stelare. toate tainele fizicii universale (energia liberă. teleportarea. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. oamenii intrând în grădina Edenului. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. De aceea orice întâlnire de gradul trei. Practic. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. În final. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. contrazicând părerile oficiale. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. iar negativul va dispare pentru totdeauna. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. pentru antrenamente şi instruire. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. de care aveau nevoie. călătoria în timp. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. a fost pe cât posibil muşamalizată. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. în Aria 51. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. în schimbul materialului genetic. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. dar Ńinute departe de cei mulŃi.misiunea lor fiind îndeplinită. dezvoltarea sa fiind mult încetinită.

Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. ca o expresie desăvârşită a Divinului. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. 164 . nu numai în persoanele alese. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa.adevărurile vieŃii. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. sau va dispare. căci fiecare va deveni propriul său master. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic. Orice structură socială. vremea masterilor se va încheia. se va restructura. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. politică. religioasă. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman.

165 .

Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi.5. capabil de: a trăi nelimitat.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. mişca obiecte fără atingerea fizică. oricum nu vei fi de acord cu el. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. adică un superhumanoid. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. Această evoluŃie. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. Nu înseamnă că 166 . Deci spirit. avea percepŃie extrasenzorială. a levita. deşi este asigurată. Antrenamentul Spiritual. poate avea loc mai repede sau mai încet. a călători în timp şi spaŃiu. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. manipula materia. Omul actual. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. mai pe înŃelesul clasic. crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. ci foarte reale.

O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. poŃi doar să o uiŃi. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. ce a fost creată dinadins. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. în care te zbaŃi acum. pentru a pune bazele Epocii de Aur. Tu ai fost. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. de către Unicul Creator. ci doar interpretări mentale. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ.este rău. la stadiul de adevăraŃi 167 . să învăŃăm şi să evoluăm. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. de forŃe superioare omului. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. vor ascende pe Noul Pământ. conform ciclului cosmic. programat cu precizie matematică. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. Dacă însă. binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. Miza jocului este foarte mare. va trece în Dimensiunea a 4 a. eşti pe calea cea bună.

deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. văz. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. materiale. sau Creator. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . Toate corpurile cereşti. Nimic nu este stabil. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. este nu numai neadevărat. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc. ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier. cum este şi trupul nostru. ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. toate organismele sunt vii. prezentate în această carte. 5. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. este o conştiinŃă. auz. De aceea. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. care crează realităŃi fizice.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. miros şi gust. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu.humanoizi. asemenea curgerii unui fluid. pipăit. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. o inteligenŃă supremă. asemănător cu cele din starea de veghe. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi.

pe care îl vedem. dar nu este aşa. altor entităŃi. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. Aceste trupuri. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. prin intermediul glandei pineale. mai puŃin dense. instinctiv şi sexual. este voinŃa. Trăim. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. din alte tărâmuri de existenŃă. Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. Singura forŃă pe care o avem. în funcŃie de 169 . Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. care este asemenea unei porŃi stelare. la nivelul minŃii logice. de această dată direct. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. reprezintă adevărul absolut. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. după un lung şi greu antrenament. precum şi a aştrilor. emoŃional. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. Ele sunt dispuse în straturi. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual.electromagnetice vin. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. formează aura. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. de mişcare. în general. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. Trupul fizic. Omul este un complex format din minte. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. în cea mai mare parte a timpului. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre).

sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. 5. Deci mai degrabă. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. bazată pe toate programările anterioare. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. memoriile anterioare sunt şterse. ceea ce este bine. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. controlează şi dirijează. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. alcătuită din carne şi oase. decât o maşinărie materială. ceea ce este fals. Zeci de 170 . pe care îl formează. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. fără un trup fizic. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. Singura problemă este că odată cu încarnarea. având diferite densităŃi. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. ConştiinŃele superioare. cu infinitul.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. pur energetice. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. pe de altă parte însă. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ.nivelul spiritual al fiecăruia. din acest ocean de conştiinŃe.

de exemplu. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. ne dau tot felul de impulsuri. sufletul. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. bucurie. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. în a vedea cine suntem cu adevărat. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. aşa cum bate vântul. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. exterioare nouă. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. de a ne calma iureşul gândurilor. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. este de a ne opri din ceea ce facem. pentru a participa la experienŃă. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. se trezeşte din adormirea sa. bazate pe frică şi negativitate. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . de exemplu. Un alt exerciŃiu ar fi ca. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. tot cu ochii pe ceas. sau de mare pericol. Ele sunt asemenea prădătorilor. De aceea primul pas în a realiza aceasta.entităŃi inteligente. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate. Atâta este puterea a de concentrare a omului.

O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. sau o canapea. ContemplaŃi un obiect. o anumită imagine. ce formă şi ce culoare are. 172 . venită din eter. cu ochiul minŃii. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. de exemplu un pix. există şi o alta. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. Uitându-vă fix la el. să zicem o floare. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. interioară. în afara lumii exterioare. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. Apoi luaŃi de exemplu. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. să vă apropiaŃi de ea. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. ca şi când vă uitaŃi la televizor. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. pe care o percepeŃi cu ochii. din ce material este alcătuit. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. care a fost procesul lui de fabricaŃie. văzându-i toate detaliile. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. Aceasta este informaŃia pură. etc.

care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. deşi dă o ameŃeală uşoară. sute de şcoli dau diverse tehnici. Stând în picioare. fie în poziŃia de lotus. Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. merg cel mai bine. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. dacă ameŃiŃi. sau o roată cu spiŃe colorate. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. în sens invers acelor de ceasornic. Metodele sunt foarte variate. nu numai să opriŃi mintea. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. Este bine să fiŃi în faŃa patului. După 2-3 173 . sunteŃi în control. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. să vă aşezaŃi repede. oriunde v-aŃi afla. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. Acest exerciŃiu. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. pentru ca. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. care vi se potriveşte. putând încetini undele creierului în maximum două minute. alŃii numai ascultând muzică. care spun ele. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor.

Starea aceasta este denumită starea alfa. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. Când o doriŃi. pentru a vă adânci în relaxare. bazin. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. umeri. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. încet. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. apoi deschideŃi ochii. şi acestea trebuiesc relaxate. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. ca şi când aŃi dormit câteva ore. cu divinul. lăsaŃi-le să curgă. abdomen. încet. o intensitate greu de imaginat. revenind înapoi în lumea fizică. stând relaxaŃi la soare. Nu omiteŃi organele interne vitale. de la creştetul capului coborând pe gât. picioare. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. gândurile fiind cu mult 174 . spate. încetând să vă mai simŃiŃi corpul. căci sunt multe de făcut în această stare. vă va cuprinde. Încet. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. ficatul şi rinichii. nu vă opuneŃi. cu sufletul. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. piept.respiraŃii adânci. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. inima. cu timpul însă. asemenea celei de înainte de a adormi. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. de visare conştientă. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. mâini. încet. De multe ori vă pot apărea imagini. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. începeŃi relaxarea trupului.

viaŃa vi se va schimbă radical! 5. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. de meditaŃie. odată ce aŃi înŃeles aceasta. Oricum un lucru este sigur. Iar 175 . Deci caută prieteni. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. ci o inteligenŃă superioară. cu mult mai grandios şi mai liber. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. Acest tip de exerciŃiu. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic.încetinite. când are loc o trezire în masă a sufletelor. cu mult mai presus de acestea. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. care sunt şi ei pe acest drum. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. nimeni nu te va crede. de bine ce ai început să scoŃi capul. Frica de moarte va dispare. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. crezând că normalul e să fii ca ei. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. este o eliberare.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. Însă fii pregătit. cu orice preŃ. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. MulŃi vor spune că nu eşti normal.

instinctiv şi sexual. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. ca un mecanism. acŃiunile. mişcările. sau conştiinŃa. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. Însă nu uita. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. Ei sunt acolo pentru noi. oricând dorim. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. Fii deci ca un luptător. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. toŃi avem un Sine Superior. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. societatea. este distorsionat şi fals. este asemenea unei puşcării. filozofiile. Vezi cum vorbele. divinul este în interiorul tău. din alte lumi. Aşa cum am mai spus mintea. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. cultura. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. secându-te de energie. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. emoŃional. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. de mişcare. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . aşa zişii centri şi anume: logic. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri.miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. ştiinŃa oficială. ToŃi avem ghizi spirituali. tot ce spun religiile. de când ai deschis ochii. totul este mecanic.

Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. în zona pieptului. Pe de altă parte. Toate funcŃiile de gândire. circulaŃia sângelui. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. realizarea unei impresii. afirmaŃia. asimilaŃia.mecanism care analizează şi judecă. până la conducerea automobilului. De asemenea. bucurie. 177 . respiraŃia. supărare. ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. îşi au originea aici. Dacă ar fi aşa. funcŃionarea organelor interne. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic. este mai întâi însuşită de centrul logic. digestia. memoria gustului. să zicem învăŃarea scrisului. frică. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. El este situat. care odată programată este transferată la cel de mişcare. Orice mişcare nouă. şamd. de toate reflexele interioare. vorbirea. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. secreŃia glandelor. comparaŃia. uimire. negaŃia. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită. imaginaŃia. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. formarea de reprezentări şi concepte. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. a jocurilor sportive. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. centrul emoŃional se află în zona şalelor. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. cum ar fi. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos.

178 . Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm.memoria mirosului. Din considerente de supravieŃuire. dans. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. sau ticuri. emoŃională şi intelectuală. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. râsul. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată. strănutul. prin memorii. căscatul. Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. simŃ estetic. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. de a descoperi. memoria durerii. pasiuni. sau asociaŃii. meşteşugăreşti. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. un alt centru poate să-i ia locul. animalic. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. una pozitivă şi alta negativă. deşi există aceşti centri specializaŃi. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. sport. dacă apare un dezechilibru. entuziasm intelectual. De exemplu. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării.

preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. de aceea 179 . De fapt. adică să balansăm cei doi centri. După controlul gândurilor. la nivelul centrului intelectual. ConsecinŃa acestui lucru este că. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. fără suflet. în cea mai mare parte. că fie bărbat fie femeie. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. intelectual şi emoŃional. de la caz la caz existând variaŃiuni. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului.De exemplu. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. Problema este însă. capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. ca un trăsnet asupra noastră. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. Desigur aceasta este adevărat în general. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. să devii practic jumătate bărbat. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. EmoŃiile se abat în general.

Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. ieşitul la o plimbare. necontrolat.trebuie să ne luptăm cu ele. duce la pierderea conştiinŃei. persoană. în general. poŃi trece la etapa de control. ascultarea de muzică. eşti prins într-o activitate. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. meditaŃie. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. Observă că atunci când eşti prea surescitat. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. sau activitate. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. gândurile. nimic şi nimeni nu te poate salva. încet vei progresa. duce la un consum de energie. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. eşti pierdut total. Vorbitul. emoŃiile şi mişcările în totalitate. De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. iar vorbitul prea mult. când eşti stăpânit de frică. însă savurează orice victorie şi încet. exerciŃii de respiraŃie. Identificarea este foarte dăunătoare. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . situaŃie. îŃi pierzi conştiinŃa.

Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. calmi. emoŃii. Observă cum mai toŃi oamenii.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. sau violenŃi. debarasarea 181 . veseli. ExperienŃa este cea care dă adevărul. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. că nu ştiu ce fac. de vibraŃie şi energie înaltă. Caută grupuri de oameni pozitivi. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. oricât ar fie ele de avansate. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. pentru că nu ştiu. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său.stare de bine. sau trăiri. negativişti. sunete. între care energia circulă liber şi se amplifică. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. iubitori. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. când acesta face o boroboaŃă. Cuvintele sunt doar simboluri. 5. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. Este de preferat. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. deschişi. Nu uita că trăim într-un univers prădător. care încearcă să definească imagini. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. încearcă doar să îŃi ia energie. deoarece e mai uşor. care îşi apără pielea în permanenŃă.

sau un grup sunt de preferat. ticuri. Observă cum la început oboseşti uşor. de la cele mai noi evenimente. apoi pe măsura antrenamentului. De unul singur îŃi va fi foarte greu. capacitatea de efort creşte. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. toate persoanele şi evenimentele. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. vorbitul prea mult. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. Trupul uman are nevoie de mişcare. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. Începe. sedentarism. apare un aflux de energie.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. preluată din rezervorul general. luată în sens invers. care este de-a dreptul imens. Supraefortul este cel mai important. alimentaŃia deficitară. scoate din memorie. nu numai fizică dar şi mentală. obiceiuri mecanice. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. ExerciŃiile fizice. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. Aceasta nu este uşor desigur. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie.de vicii. O şcoală. apărând o plăcere a mişcării. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. mai ales cele de forŃă.

Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman.făcut. e doar un prag. ele au scopul lor în evoluŃie. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. se întâmplă obligatoriu. nu există decât experienŃa. oricât ar fi ea de dură. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. un nou început. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. Totul este doar în mintea ta. Important nu este ce ai făcut. sau vătămat. Tu şi experienŃa ta. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. Deci nu ai fi putut să eviŃi. Tu eşti singurul tău judecător. Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. o transformare. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. 183 . Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. este din cauză că nu ştiu. nu îŃi vei înceta existenŃa. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase.

Nu te văita la nimeni. Nu poate fi experienŃă a luminii. despre nimic. în bine şi rău. Nu îŃi este de nici un ajutor. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine. ajută-l cu ceea ce are nevoie.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. sau handicapaŃii de pe planetă. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. fii brav. Nu avem nici o importanŃă. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. pe această planetă. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. chiar dacă-Ńi este greu. Abia eşti conştient de al tău. sau în trecut. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. Foloseşte-l la maximum. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. de fapt ai foarte puŃin timp. ToŃi şi toate sunt perfecte. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. iar viaŃa ta este perfectă. Nu ai o eternitate aici. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. suntem un fir de praf într-un univers infinit. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . în lumină şi întuneric. fără cea a întunericului.

Vezi tabloul general al creaŃiei. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere. în veselie. Fiecare clipă este de aur.pentru nimeni şi nimic. Puterea omului este incalculabilă. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. sau situaŃie. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. grandoarea şi măreŃia lui.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. nu te implica prea mult emoŃional. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. Priveşte totul detaşat. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. asemenea unui copil. Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. nu judeca pe nimeni. sau un vis. Alege deci conştient. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. Fă din orice activitate o meditaŃie. nimic nu este serios. în orice eveniment. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. ca pe un film. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. Stai cât mai mult în bucurie.

Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare. Ea conduce energia pământului în sus. după care urcă pe şira spinării. de supravieŃuire. prin picioare. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. prin eliberarea de hormoni. Nevoile ei sunt instinctuale.diferite. hrană şi adăpost. precum şi o glandă endocrină. pentru a balansa sistemul endocrin. Culoarea asociată este roşu. din spectrul luminii.

carnelian. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. voinŃa. rubin. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. ego-ul şi unitatea. Ne permite să iubim intens. pentru a se ridica spre cap. calcită. Cristale utilizate: safir. turmalină galbenă. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. aşteptând să fie trezită. aquamarină. Cristale utilizate: peridot. emerald. să simŃim compasiune. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. opal. să avem un simŃământ de pace. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. dorinŃe. safir albastru.energia evoluŃiei conştiinŃei. Culoarea asociată este verde. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. spontaneitate şi puterea de a accepta. Ne dă energie. nu domina. senzaŃii şi mişcare. reprezentând limbajul. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. Cristale utilizate: jasper roşu. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. garnet roşu. citrină. Culoarea asociată este galben. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . Culoarea asociată este albastru. Chakra Gâtului este situată la gât. Ea ne dă puterea personală. carnelian. cuarŃ roz. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. rodonită. topaz roz. Cristale utilizate: topaz. cum ar fi cea a sunetului. care stă adormită.

• Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Aceşti centri energetici. Cristale utilizate: moldavită. în evoluŃia noastră actuală. conexie spirituală şi extaz. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. rotindu-se cu o viteză foarte 188 . înŃelepciune. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. turcoaz. Ne aduce informaŃie.ceilalŃi şi să fim buni oratori. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Cristale utilizate: topaz albastru. holografică şi situată în afara timpului. lapis iazuli. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. cea care le controlează pe toate celelalte. Dă conştiinŃa pură. Cristale utilizate: celestită. Cristale utilizate: diamant. sugilită. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. Este legată de actul vederii spirituale. safir albastru. ametist. este multidimensională. selenită. Culoarea asociată este indigo. înŃelegere. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. Culoarea asociată este violet. situată deasupra cm. Ne conectează cu cosmosul. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului.

prin fiecare chakră. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. La cea de a treia. sentiment. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. Un exerciŃiu foarte uşor. ele încep să se cristalizeze. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. de Unicul Creator. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. sau acŃiune. sau cap. sau suntem egoişti. până ajunge la 189 . respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. În meditaŃie. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. ne simŃim victime. pe rând. spate. Când sunt nebalansate.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. în gândirea şi comportamentul nostru. fugim de realitatea fizică. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. Perfectul echilibru dintre minte. Simptomele fizice includ dureri de picioare. sunt de o mare sensibilitate. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. precum şi dezvoltarea voinŃei. La cea de a cincea înŃelepciunea. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. începând cu cea a rădăcinii.

combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. cafelei. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. VAM. RAM. prin masarea acestora. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. cu care se masează locurile de pe corp. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. 190 .7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. YAM. 5.cea a coroanei. alcoolului. foloseşte punctele din palme şi tălpi. OM Concentrarea asupra yantrelor. nu au puterea. HAM. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. corespunzătoare chakrelor. etc Reflexologia. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul. deşi sunt foarte importante. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). de activare şi balansare a chakrelor.

totul este energie. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. de meditaŃie. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. Iată câteva recomandări. ce respectă principiile geometriei sacre. Orice cristal este uşor de simŃit. în mijlocul naturii. pe malul mării. ce efect are asupra ta. iniŃierea spirituală era făcută în temple. În trecut. turcoazul şi lapis iazuli. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. în oraşele mari. Ca o regulă generală. Observă pe fiecare. cum te simŃi. Caută locuri liniştite. sau surescitată. asistată de către masteri. situate în centrii energetici ai planetei. după o perioadă relativ scurtă. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. diferite de cea a aurei proprii. la început. având o gamă largă de frecvenŃe. Lucrând cu ele. aşa zisele vortexe. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. aglomerate. moldavita. de a ne deschide spiritual. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. Printre cele mai puternice cristale sunt. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. Acestea sunt construcŃii megalitice. sau în locuri sacre. dacă este relaxată. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. Aici energia este deosebit de puternică. a aerului şi a apei. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. cum îŃi este mintea. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. calcita. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . Practic.singure.

Piramida este structura geometrică cea mai puternică. sau aluminiul.capabile de a face să curgă energia. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. Nu este greu. Kanite. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. Jasper. nivelul de amplificare diferă. la alŃii cât şi la diferite obiecte. din Egipt. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. Ca material se poate utiliza lemnul. minte. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. plasticul. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. capabilă de a amplifica energia. Lepidolită Concentrare: Fluorite. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . Aur. cuprul. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. Labradorite Balans. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Într-o încăpere cu lumină difuză.

încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. întrun scop prestabilit. un instructor. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. cu acordul tău bineînŃeles. Pentru că. Acesta poate fi contactat.alb. el poate comunica prin tine. După terminarea şedinŃei. sau albastru. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. ca şi când dormi. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. de exemplu. sau chiar un prieten mai iniŃiat. mult mai profundă decât meditaŃia. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. pentru a o asista. cum ar fi. De asemenea. însă eşti conştient. te poate hipnotiza. în care mintea îŃi este total oprită. a unui obiect roşu. În această stare. cu alte entităŃi inteligente. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor. Anumite substanŃe psihedelice. iar 193 . inducându-Ńi o stare de relaxare. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. Fiecare persoană are un Sine Superior. obŃinute din plante. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber.

anumite ciuperci. la petreceri. ci doar la început. sute de astfel de plante. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. Aşa zisele droguri sintetice. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. cum fac mulŃi. cum se deplasează pe un grafic. DMT-ul. marihuana. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. Ele trebuiesc folosite. Plantele practic. doar de câteva ori în viaŃă. morfină. în scop de amuzament. asemenea unui robot. deoarece. pe planetă au fost însămânŃate. de către Creator. tranchilizantele. nu sunt recomandabile. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. cocaină. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. Închizând ochii. a matricei. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. percepŃia ta se limitează. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. Sigur. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. etc. pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. nu le folosi. vei începe să visezi conştient. printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. mai înalte. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. nefiind naturale. la dependenŃă. nu tot timpul. care te Ńine prizonier. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. 194 .

În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. care pot fi de o intensitate foarte mare. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. notează-le dacă este necesar. Cu timpul meditaŃia. chiar dacă nu o vezi. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. sau pe şira spinării. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. ca de transă. łine palmele faŃă în faŃă. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . de a stabili contacte cu Sinele Superior. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. Aceşti fiori. a urechilor. de a vedea imagini. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric. apropie-le. în lateral. depărtează-le. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. simte această energie. toată experienŃa este doar imaginaŃie. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. În această stare. după o vreme te vei simŃi. sunt deosebit de benefici. fiori prin corp. fără a adormi. a auzi voci. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme.

Şi nu uita. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat.tău. puterea ta este infinită. care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. 196 . Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. eşti o fiinŃă divină. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu. esenŃa Creatorului. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. spiritul are un nivel mai ridicat. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. precum şi a vibraŃiei planetei. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. sau un sentiment de inutilitate. care pot da stări de depresie. cauzate de moartea egou-lui. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. Între etape există perioade de gol. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. prin trezirea spirituală obişnuită. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. în paralel cu schimbările fizice. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. mentale şi emoŃionale. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment.proces se desfăşoară în etape. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. pot apare dureri. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. Datorită scăderii densităŃii celulelor. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. în anul 1988. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale.

pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. înotul. distrugând receptorii de insulină din celule. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită.chiar şi apariŃia diareei. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. ci se arde. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. Clarviziunea practic va lua locul 203 . Aceste mesaje. La începutul nivelului al zecelea. ce intră în el. emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. având ca efect îngrăşarea. care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane. Ele se manifestă ca Ńiuituri. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. ducând la dereglări metabolice. La nivelul al nouălea. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. Este începutul trezirii spirituale. etc). ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. sau bâzâieli în cap. alergarea. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare.

DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. AbilităŃile spirituale continuă să crească. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. reprezintă ascensiunea. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. tu fiind tot aici. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. cu misiunea de a ajuta procesul. extazul. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. care se întâmplă într-o clipă. cum ar fi de exemplu. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. devenind mai luminos. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. Este de fapt un proces foarte simplu. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. În fine nivelul al doisprezecelea. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. uniunea cu Creatorul Universal. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. Ele sunt printre noi. dar un altul. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. 204 . Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei.vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie.

Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. Aceste fiinŃe extraterestre. Deci. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut. prin contacte cu diverse persoane. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. care este nevoită să reacŃioneze. Ei practic. la nivel personal. Acestea de obicei. secete.influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. Răspunsul este foarte simplu. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. ar însemna o impunere. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . taifunuri. lucrează în plan telepatic. mai evoluate. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. dacă există cu adevărat. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. cât şi în vis. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. de către forŃele întunericului. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. etc.). aceasta făcându-se. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. cutremure. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. atât în starea de veghe. nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. în general.

vor ajuta procesul fizic de ascensiune. este vorba de o revoluŃie paşnică. care are loc dinspre interior spre exterior. nu să ne speriem. ieşind de sub capcana iluziei. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. Să credem în proces. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună. Energia crescândă. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 .să ne schimbăm viaŃa! Desigur. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. Deci este timpul să ne bucurăm. iar pe de alta. este acum. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. De aceea. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. în puterea Creatorului. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. spirituală. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. astăzi în viaŃa fiecăruia. care va intra în trupurile noastre. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat.

odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. sau vom sări într-a 4 a. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. putând fi modelat după plac. aşa cum spunea Isus. adevăratul Paradis. în dragoste şi pace. este să dorim să ne schimbăm. Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”.. indiferent unde se află. în care vom trăi ca o familie. sau unde vor ajunge. în armonie cu noua planetă. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră. veseliei şi ajutorului reciproc. Tot ce avem de făcut. capacitatea de a transforma şi crea materie. sau unii. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. căci într-un fel sau altul. în care moartea va dispare. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. compasiunii. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei. etc.. Nu sună frumos? Aceasta va fi. nu separată că acum. Suntem o generaŃie norocoasă. 207 . fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a.ajutorul minŃii). puterea de vindecare spontană. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. călătoria în timp. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”. telepatia. chiar direct într-a 5 a. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. pe care de atâta timp am uitat-o. ca în filmul Stargate.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. 212 .Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc.

H. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 .Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. Brenilly. Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E. J.

Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll. Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2. Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 .

Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars.Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt. NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .

com soulsofdistortion.com goldmanmethod.shtml goldennumber.com/munck.com 216 .uk depalma.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com digg.com/freenrg/tors cseti. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com servtech.com silvaultramindsystems.com singtech.net 21stcenturysciencetech.com universeofpower.ca enterprisemission.org newciv.com geometrycode.co.com learningmeditation.com trufax.com hemi-sync.com amasci.org keelynet.com cycle-trader.org centerpointe.com gyro-scope.html greatdreams.nl crystalinks.org philosophy.com/sg/index.com lauralee.com orbit.pair.

com ourhollowearth.net divinecosmos.htm hado.lightworker.com athenapolis.com cropcircleconnector.com deoxy.com newton.org projectcamelot.com/Grebennikov/index.com nealedonaldwalsch.net projectavalon.org/mckenna.com superstringtheory.com livingcosmos.com 217 .net hypnosis.html primarypeception.tripod.com antigravitypower.ac.com lightworkers.uk tmgnow.ex.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful