You are on page 1of 1

ANALIZA PESME „DOLAP“ MILANA RAKIĆA Pročitajte pesmu. Kako zamišljate dolap?

Koje reči iz uvodnog opisa imaju najjače ekspresivno značenje? Kakve emocije pobuđuje u vama uvodna slika? Od druge strofe pa do kraja pesma govori o vrancu koji pokreće dolap:opišite položaj vranca u tom primitivnom mehanizmu. Pronađite mesto gde pesnik najdirektnije određuje simboliku vranca i dolapa, a zatim izdvojte i povežite sve pesničke slike koje grade tu simboliku. Kako Rakić vidi život, ljude, sebe? Šta se u životu ne menja? Nekad je vranac sanjao o „sreći, nagradi i nezi“: o čemu sanja nakon dugih godina provedenih u dolapu – životu? Analizirajte završnu strofu: kakvu nagradu „nebo“ sprema vrancu? Kakav odnos pesnički subjekat ima prema sebi i životu u ovim stihovima? Odredite korene Rakićevog pesimizma. Ispitajte značenje i umetničku sugestivnost najvažnijih stilskih sredstava u pesmi-posebnu pažnju obratite na „lanac“ simbola koji sklapaju alegorijsku sliku postojanja.