You are on page 1of 1

Tango Dĩ Vãng (Memorable Tango

)
Đàm Vĩnh Hưng

b4 & b b4 b &b b b &b b b &b b b &b b b &b b b &b b b &b b
C‹

%

C‹

F‹

C‹

G7

> > j G7 Î Î ÏÏä Ï Ï Ï î > >>
C‹ C‹ E¨ C‹

F‹

Verse1: Em khóc tơ duyên bẽ bàng,...

C‹

F‹

C‹

G7

C‹

Verse2: Em ngóng quê hương xa mờ,...

j C‹ Î C7 Î Î Î ÏÏä Ï Ï > Ï
G7

F‹

F‹

C‹

F‹

Chorus: Bài Tango hôm nào,...

Ï Î
G

G

C7

F‹

C‹

B¨7

G7

C‹

F‹

Chorus: Bài Tango xa rồi,...

Þ Ï Î > Î Ï
G7

Ï >

Î

C‹

F‹

C‹

G7

C‹

Verse3: Như lá xanh bỗng xa cành,...

j C‹ Î C7 Î Î Î ÏÏä Ï Ï > Ï
G7

F‹

F‹

C‹

F‹

Solo chorus

Ï Î
G

G

C7

Ï >
G7

Î %

F‹

C‹

B¨7

G7

C‹

F‹

Ï Î > Î Ï
C‹ G7 C‹

Coda OUT

Þ & bbb

C‹

F‹

C‹

G7

C‹

Như lá xanh bỗng xa cành,...

Î Î Ï Ï ä Ïj Î Ï Ï > Ï >

F‹