You are on page 1of 21

|ÉlɨÉÉä%vªÉɪÉ&

={ÉÉänÂùPÉÉiÉ&
ºÉƺEÞòiɦÉɹÉÉ, iɺªÉÉ& ´Éèʶɹ]õ¬¨ÉÂ
{É®úº{É®úÉʦÉ|ÉɪÉ|ÉEò]õxɺªÉ ¨ÉÉvªÉ¨É& ¦É´ÉÊiÉ ¦ÉɹÉÉ* ºÉÉ SÉ ¦ÉɹÉÉ ¤É¼´ÉÒ
+κiÉ*

ºÉ¨ªÉEÂò +ɶɪÉÊ´ÉÊxɨɪÉÉlÉǨÉ ={ɪÉÖVªÉ¨ÉÉxÉɺÉÖ ¦ÉɹÉɺÉÖ +ÊuùiÉÒªÉÆ

ºlÉÉxɨɱÉRÂóEÞòiÉÉ ¦ÉɹÉÉ ¦É´ÉÊiÉ ºÉƺEÞòiɨÉÂ*

|ÉÉM´ÉèÊnùEòEòɱÉÉnÂù +tÉÊ{É

=kɨɦÉɹÉɪÉÉ& EòiÉÇ´ªÉÆ ºÉ¨ÉÒSÉÒxÉ®úÒiªÉÉ ºÉÉ ¦ÉɹÉÉ ÊxÉ´ÉǽþÊiÉ* +jÉ EòÉ®úhÉÆ iÉÖ
+ºªÉÉ& ¦ÉɹÉɪÉÉ& ´ªÉÉEò®úhɺªÉ ´Éèʶɹ]õ¬¨ÉÂ*
‘ºÉƺEÞòiÉÆ xÉÉ¨É nèù´ÉÒ´ÉÉEÂò +x´ÉÉJªÉÉiÉÉ ¨É½þ̹ÉʦÉ&’ <ÊiÉ Eò´Éä& nùÎhb÷xÉ&
¤É½Öþ|ÉʺÉrùÉ =ÊHò&*

ºÉ¨É <ÊiÉ ={ɺÉMÉÇ{ÉÚ´ÉÇEòEÞòvÉÉiÉÖiÉ& Hò|ÉiªÉªÉÆ Ê´ÉvÉɪÉ

ºÉƺEÞòiɨÉ <ÊiÉ Êxɹ{ÉÉÊnùiɨÉÂ* ºÉƺEò®úhÉÆ ªÉºªÉ EÞòiÉʨÉiªÉlÉÇ&* B¹ÉÉ ¦ÉɹÉÉ
ºÉƺEòÉ®úºªÉ |ÉiªÉIÉ|ɨÉÉhÉÆ |ÉÊiÉʤɨ¤ÉÆ SÉ ¦É´ÉÊiÉ* ´ÉänùÉxiÉÉÊnùºÉEò±É¶ÉɺjÉÉhÉɨÉvªÉªÉxÉÉªÉ ºÉƺEÞòiɨÉÊxÉ´ÉɪÉǨÉÂ*
ºÉƺEÞòiɨÉÉxɴɺÉƺEòÉ®úºªÉ +ÉÊnù¨ÉÉ ¦ÉɹÉäiªÉº¨ÉÉEÆò {ÉÖ®úÉiÉxÉäÊiɽþɺɺªÉ
ºÉÚI¨ÉÉvªÉªÉxÉäxÉ YÉɪÉiÉä* ¦ÉɹÉɪÉɨɺªÉÉÆ +ÉÊnù¨ÉÉ& OÉxlÉÉ& ´ÉänùÉ& ={ÉÊxɤÉrùÉ&
ºÉÎxiÉ, +iÉ& <ªÉÆ ´Éän¨ÉªÉÒ ´ÉÉEÂò <iªÉÖSªÉiÉä* ºÉäªÉÆ ´ÉèÊnùEòÒ ±ÉÉèÊEòEòÒ <ÊiÉ ÊuùvÉÉ
ʴɦÉVªÉiÉä*
´ÉänùÉ& ¦ÉÉ®úiɺªÉ +ÉÊnù¨ÉOÉxlÉÉ& iÉuùiÉ +º¨ÉÉEÆò ºÉƺEòÉ®úºªÉ, ¶ÉɺjɺªÉ,
ºÉÉʽþiªÉºªÉ, ºÉ´ÉÇÊ´ÉYÉÉxɺªÉ SÉ +Êvɹ`öÉxÉʶɱÉÉ ¦É´ÉÎxiÉ* +lÉÉÇiÉ ´ÉänùÉ& ʽþ
¦ÉÉ®úiÉҪɴÉÉRÂó¨ÉªÉºªÉ ¨ÉÚvÉÇxªÉÉ& OÉxlÉÉ&*
1

B¹ÉɨÉvªÉªÉxÉÆ ÊuùVÉÉiÉÒxÉÉÆ EÞòiÉä

|ÉlɨÉEòiÉÇ´ªÉiɪÉÉ ºÉÉänÂùPÉÉä¹ÉÆ |ÉÊiÉ{ÉÉnùªÉÎxiÉ ¸ÉÖÊiɺ¨ÉÞiªÉÉnùªÉ&*

´ÉänùÉxÉÉÆ

ºÉ¨ªÉMYÉÉxÉÉªÉ ºÉÉRÂóMɺªÉè´É ´ÉänùºªÉÉvªÉªÉxÉÆ Ê´ÉʽþiÉÆ ºÉ´ÉÇjÉ +ÉSÉÉ®¶ÉɺjÉä* ªÉlÉÉ
{ÉiÉ\VÉʱÉ& ¥ÉÚiÉä-‘¥ÉÉÀhÉäxÉ ÊxɹEòÉ®úhÉÉä vɨÉÇ& ¹Éb÷RÂóMÉÉä ´ÉänùÉä%vªÉäªÉÉä YÉäªÉ¶SÉ’
<ÊiÉ*

´ÉänùÉlÉÉǴɤÉÉävÉxÉÉªÉ iÉiº´É®úÉt´ÉMɨÉÉªÉ iÉnÂù Ê´ÉÊxɪÉÉäMÉYÉÉxÉÉªÉ SÉ

¨É½þnùɴɶªÉEÆò ¦É´ÉÊiÉ ´ÉänùÉRÂóMÉÉxÉÉÆ YÉÉxɨÉÂ*

¹ÉÊb÷¨ÉÉÊxÉ ´ÉänùÉRÂóMÉÉÊxÉ Ê¶ÉIÉÉ,

´ªÉÉEò®úhÉÆ, Uôxnù&, ÊxɯûHÆò, VªÉÉäÊiɹÉÆ, Eò±{É& <ÊiÉ* ¹ÉhhÉɨÉ BiÉä¹ÉÉÆ ÊxÉ®úÒIÉè´É
{ÉÉÊhÉxÉÒªÉʶÉIÉɪÉÉÆ |ÉÊiÉ{ÉÉtiÉä ªÉiÉÂUôxnù& {ÉÉnùÉè iÉÖ ´ÉänùºªÉ ½þºiÉÉä Eò±{ÉÉä%lÉ {É`ö¬iÉä*
VªÉÉäÊiɹÉɨɪÉxÉÆ SÉIÉÖÌxɯûHÆò ¸ÉÉäjɨÉÖSªÉiÉä**
ʶÉIÉÉ QÉÉhÉÆ iÉÖ ´ÉänùºªÉ ¨ÉÖJÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ º¨ÉÞiɨÉÂ*
iɺ¨ÉÉiÉ ºÉÉRÂóMɨÉvÉÒiªÉè´É ¥ÉÀ±ÉÉäEäò ¨É½þÒªÉiÉä**1 <ÊiÉ =Häò¹ÉÖ ¹É]ÂõºÉÖ
+RÂóMÉä¹ÉÖ |ÉvÉÉxÉÆ ´ªÉÉEò®úhɨÉÂ*

ªÉlÉÉäHÆò ¨É½þɦÉɹªÉä-|ÉvÉÉxÉÆ SÉ ¹É]Âõº´ÉRÂóMÉä¹ÉÖ

´ªÉÉEò®úhɨÉÂ, |ÉvÉÉxÉä SÉ EÞòiÉÉä ªÉixÉ& ¡ò±É´ÉÉxÉ ¦É´ÉÊiÉ <ÊiÉ*2
´ÉänùÉRÂóMÉä¹ÉÖ ¨ÉvªÉä ´ªÉÉEò®úhÉÆ, ÊxɯûHÆò, ʶÉIÉÉ SÉ {É®úº{É®ú{ÉÚ®úEòi´ÉäxÉ
+xªÉÉäxªÉɸɪÉi´ÉäxÉ SÉ Ê´ÉEòɺÉÉ& |ÉÉ{xÉÖ´ÉÎxiÉ* iÉä jɪÉÉä ´ÉänùºªÉ =SSÉÉ®úhÉɪÉ,
+lÉÇYÉÉxÉÉªÉ SÉ ¦É´ÉÎxiÉ* BiÉä v´ÉÊxÉ-¶É¤n-ù+lÉÉǶSÉ <ÊiÉ jÉÒÊhÉ +RÂóMÉÉÊxÉ
¦ÉɹÉɶÉɺjÉä ¨ÉÖJªÉÉÊxÉ ¦É´ÉÎxiÉ*

iÉä¹ÉɨÉ +vªÉªÉxɨÉ +vªÉÉ{ÉxÉ\SÉ

´ÉänùEòɱÉÉnùÉ®ú¦ªÉ <nùÉxÉÒ¨ÉÊ{É |ÉSɱÊiÉ*

´ªÉÉEò®úhÉä |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉÊ´ÉSÉÉ®ú&,

=nùÉkÉÉÊnùº´É®Ê´ÉSÉÉ®ú&, =nùÉkÉÉÊnùº´É®úºÉ\SÉÉ®úÊxɪɨÉÉ&, ºÉÎxvÉÊxɪɨÉÉ&, ¶É¤nù°ü{É1.
2.

{ÉÉÊhÉxÉÒªÉʶÉIÉÉ 41-42.
¨É½þɦÉɹªÉ¨É 1.1.1.
2

vÉÉiÉÖ°ü{ÉÉÊnùʺÉÊrùÊxɪɨÉÉ&. MÉÉäiÉÉ <iªÉÉÊnù¦ªÉ& +ºÉÉvÉֶɤnäù¦ªÉ& MÉÉè& <iªÉºªÉ YÉÉxÉÆ ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjÉÉvÉÒxÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* iÉSSÉ YÉÉxÉÆ MÉSUôÊiÉ <ÊiÉ MÉÉè&. 1. ¨É. |ÉEÞòiÉä& |ÉiªÉªÉºªÉ SÉ º´É°ü{ÉÉ´ÉvÉÉ®úhÉÆ iÉnùlÉÇÊxÉvÉÉÇ®úhÉÆ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉ& ʴɹɪÉÉ& Ê´ÉÊ´ÉSªÉxiÉä* ´Éänäù¹ÉÖ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉÊ´ÉSÉÉ®úºªÉ º´É®úºªÉ SÉ ¨É½þi´ÉʨÉÊiÉ iÉjÉ ´ªÉÉEò®úhɨÉä´É ºÉɽþɪªÉ¨É +xÉÖÊiɹ`öiÉÒÊiÉ ¹Éb÷RÂóMÉä¹ÉÖ ´ªÉÉEò®úhɨÉä´É |ɨÉÉhɨÉÂ* ¦ÉÉ®úiÉҪɶÉɺjÉ{É®ú¨{É®úÉMÉiɶÉɺjÉʴɦÉÉMÉä¹ÉÖ |ɨÉÖJÉÆ ºlÉÉxɨɽÇþÊiÉ ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjɨÉÂ* ¶ÉÖrù¦ÉɹÉÉ|ɪÉÉäMÉÉªÉ ¶É¤nù¶ÉɺjÉYÉÉxɨÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÈ ¦É´ÉÊiÉ* ‘BEò& ¶É¤nù ºÉ¨ªÉEÂò YÉÉiÉ& ºÉÖ¹`Öö |ɪÉÖHò& º´ÉMÉæ ±ÉÉäEäò SÉ EòɨÉvÉÖEÂò ¦É´ÉÊiÉ’* ‘ªÉlÉäxpù¶ÉjÉÖ& º´É®úiÉÉä%{É®úÉvÉÉiÉÂ’ <ÊiÉ {ÉiÉ\VÉʱÉEÞòiɨɽþɦÉɹªÉä =Hò¨Éä´É* +iÉ& ´ªÉÉEò®úhɺªÉ ´ÉänùÉRÂóMÉä¹ÉÖ +ÊiÉ|ɶɺiÉÆ ºlÉÉxɨÉκiÉ* ´ªÉÉEò®úhɶɤnù¶SÉ Ê´É +ÉRÂó {ÉÚ´ÉÇEòÉiÉ EÞò vÉÉiÉÉä& ±ªÉÖ]Âõ|ÉiªÉªÉä Êxɹ{ÉtiÉä* ´ªÉÉRÂó{ÉÚ´ÉÇEòºªÉ EÞòvÉÉiÉÉä& Ê´É´ÉäSªÉ¤ÉÉävÉxɨÉlÉÇ& |ÉʺÉrù& +κiÉ* iÉlÉÉ SÉ ¶É¤nùÉxÉ ´ªÉÉEò®úÉäÊiÉ +{ɶɤnäù¦ªÉÉä Ê´ÉÊ´ÉSªÉ ºÉÉvÉֶɤnùÉxÉ ¤ÉÉävɪÉÊiÉ <iªÉlÉÇ& ¦É´ÉÊiÉ* ªÉlÉÉ MÉÉ´ÉÒ.1. MɨÉä b÷|ÉiªÉªÉ +ÉèhÉÉÊnùEò& EòiÉÇÊ®ú <iªÉä´ÉÆ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉʴɦÉÉMÉ{ÉÚ´ÉÇEÆò ¦É´ÉÊiÉ* Biɺ¨ÉÉiÉ ºÉÉvÉֶɤnùYÉÉ{ÉEò¶ÉɺjÉi´ÉÆ ¶É¤nùÊxɹ`öºÉÉvÉÖi´ÉYÉÉxÉEò¶ÉɺjÉi´ÉÆ ´ÉÉ ´ªÉÉEò®úhɺªÉ ±ÉIÉhÉʨÉÊiÉ ÊºÉnÂùvªÉÊiÉ* ±ÉIªÉ±ÉIÉhÉÆ ´ªÉÉEò®úhɨÉÂ* ±ÉIªÉÆ SÉ ±ÉIÉhÉÆ SÉèiÉiºÉ¨ÉÖÊnùiÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ ¦É´ÉÊiÉ* ËEò {ÉÖxɱÉÇIªÉ¨ÉÂ. ¦ÉÉ.1. ºÉÚjÉÆ ±ÉIÉhɨÉ <ÊiÉ {ÉiÉ\VÉʱÉ& ¨É½þɦÉɹªÉä +ʦÉ|ÉèÊiÉ*3 Biɺ¨ÉÉiÉ 3. ËEò ±ÉIÉhɨÉÂ? ¶É¤nùÉä ±ÉIªÉ&. 3 . MÉÉähÉÒ.

±ÉIªÉMÉiɺÉÉvÉÖi´É±ÉIÉEò¶ÉɺjÉi´É¨Éä´É ´ªÉÉEò®úhɺªÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉvɨÉÇ <ÊiÉ ÊºÉnÂùvªÉÊiÉ* iÉnÖùHÆò ¦ÉiÉÞǽþÊ®úhÉÉÊ{ɺÉÉvÉÖi´ÉYÉÉxÉʴɹɪÉÉ ºÉè¹ÉÉ ´ªÉÉEò®úhɺ¨ÉÞÊiÉ&* +Ê´ÉSUäônäùxÉ Ê¶É¹]õÉxÉÉʨÉnÆù º¨ÉÞÊiÉÊxɤÉxvÉxɨÉÂ** <ÊiÉ* ºÉƺEÞòiɦÉɹÉɪÉÉÆ ¤É½þ´É& ´ªÉÉEò®úhɺɨ|ÉnùɪÉÉ& +ɺÉxÉÂ* ºÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhÉÆ |ÉÉÊiɶÉÉJªÉ¨ÉÚ±ÉEò¨Éä´É* ´ÉänùÉxÉÉÆ |ÉÉÊiɶÉÉJªÉ¨É +ÉʸÉiªÉ ´ªÉÉEò®úhÉOÉxlÉ& +ɺÉxÉÂ. º¡òÉä]õ¨ÉÒ¨ÉÉƺÉÉ. ¶ÉɺjÉÆ ¶ÉɺÉxÉ°ü{ÉähÉ Ê´ÉʦÉzÉÆ ¶ÉɺÉxɨÉÉvÉkÉä* ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjÉÆ ºÉ´ÉÇ|ÉlɨɨÉx´ÉlÉÈ º´ÉxÉɨÉvÉxªÉÆ ¶É¤nùÉxÉÖ¶ÉɺÉxÉÆ ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]Æõ ʴɱÉIÉhÉÆ ¶É¤nùºÉƺEòÉ®ú¨ÉÉnùvÉÉÊiÉ* ºÉ´ÉÇnùÉä¹É|ɶɨÉxÉÉä{ÉɪÉÉä Ê´ÉʦÉzɶÉɺjÉ´ÉSÉxÉÉxÉÖºÉÉ®Æú iÉkÉSUôɺjÉÉvÉÒxÉ& ºÉiªÉ¨ÉºiÉÒÊiÉ xÉÉjÉ Ê´É´ÉÉnù&. b÷É. @ñHòxjɨÉÂ* +lÉ´ÉÇ´ÉänùºªÉ +lÉ´ÉÇ´ÉänùÒªÉ|ÉÉÊiɶÉÉJªÉ¨ÉÂ* ´ªÉÉEò®úhÉÆ xÉÉ¨É ¶É¤nù¶ÉɺjÉÆ ºÉ´ÉǶÉɺjÉÉ{ÉäIɪÉÉ Ê´É±ÉIÉhÉÆ ´Éè¦É´ÉÆ Ê¤É¦ÉiÉÔÊiÉ ºÉiªÉ¨Éä´É* iÉjÉ ¶ÉɺjÉÆ xÉÉ¨É ¶ÉɺÉxÉÆ. {É®Æú ´ÉÉRÂó¨É±ÉÉä{ɶɨÉxÉÆ iÉÖ Eäò´É±ÉÆ ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjÉÉvÉÒxɨÉä´É* ´ªÉÉEò®úhÉÆ Ê½þ ¶É¤nùÉlÉǪÉÉä¯û¦ÉªÉÉä®úÊ{É {É®¨ÉÉlÉÇiɶ¶ÉɺÉxÉÆ Ê´ÉvÉkÉä ªÉäxÉÉxªÉÉxªÉÊ{É ¶ÉɺjÉÉhªÉÖ{ÉEòɪÉÉÇÊhÉ ¦É´ÉxiªÉä´É* iɺ¨ÉÉnÂù ´ªÉÉEò®úhɺªÉÉä{ÉEòÉ®úEòi´É¨É +ÊiɶɪÉäxÉ SÉEòÉκiÉ*4 4. ʶɴÉEòÉxiÉ ZÉÉ* 4 . iÉä SÉ |ÉÉÊiɶÉÉJªÉÉÊnùOÉxlÉÉ <ÊiÉ |ÉʺÉrùÉ& +ɺÉxÉÂ* ºÉɨ|ÉiÉÆ EäòSÉxÉè´É |ÉÉÊiɶÉÉJªÉOÉxlÉÉ& ={ɱɦªÉxiÉä* iÉä BEèòEÆò ´Éänù¨ÉÉʸÉiªÉ ´ÉiÉÇxiÉä* iÉtlÉÉ@ñM´ÉänùºªÉ ¶ÉÉèxÉEò|ÉhÉÒiɨÉ @ñC|ÉÉÊiɶÉÉJªÉ¨ÉÂ* BiÉnäù´É {ÉɹÉÇnùºÉÚjɨÉ <iªÉʦÉvÉÒªÉiÉä* ºÉɨɴÉänùºªÉ ºÉɨÉ|ÉÉÊiɶÉÉJªÉÆ {ÉÖ¹{ɺÉÚjÉÆ ´ÉÉ.

16. Ibid. ¶±ÉÉä. ´ÉhÉǺɨÉɨxÉɪɨÉÚ±ÉEòi´ÉÉiÉÂ* +iÉ B´ÉänÆù ´ÉSÉxÉÆ ºÉÉvÉÖ ¨ÉxªÉiÉä ¶ÉɺjÉYÉèªÉÇiÉÂ-‘EòÉhÉÉnÆù {ÉÉÊhÉxÉÒªÉ\SÉ ºÉ´ÉǶÉɺjÉÉä{ÉEòÉ®úEò¨ÉÂ’ <ÊiÉ =Ci´ÉÉ <iÉ®ú´ªÉÉEò®úhÉÉ{ÉäIɪÉÉ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɺªÉ ¨É½þi´É¨ÉκiÉ* {ÉÉÊhÉxÉÒªÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ Ê½þ ´ÉèÊnùEò±ÉÉèÊEòEòÊxÉÊJɱɱÉIªÉ¶É¤nù®úÉʶɺÉƺEòÉ®úÉªÉ ÊxÉiªÉ¶É¤nùºÉÉvÉÖi´ÉÉxªÉÉJªÉÉxªÉÉªÉ SÉ º¨ÉªÉÇiÉä Ê´ÉYÉè&* {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɨÉ +¹]õÉvªÉɪÉÒ <ÊiÉ xÉɨxÉÉ |ÉʺÉrù¨ÉÂ* EòɱÉGò¨ÉähÉ {ÉÉÊhÉxÉä& +¹]õÉvªÉɪÉÒ ºÉÚjÉÉÊhÉ +ÉoùiªÉ ´É®ú¯ûÊSÉxÉÉ EòÉiªÉɪÉxÉäxÉ iÉä¹ÉÉÆ ´ÉÉÌiÉEòÉÊxÉ |ÉhÉÒiÉÉÊxÉ* {ɶSÉÉiÉ SÉ ¨É½þÌ¹É {ÉiÉ\VÉʱÉxÉÉ ¶Éä¹ÉÉ´ÉiÉÉ®äúhÉ ºÉÚjÉ´ÉÉÌiÉEòªÉÉä& ¨É½þiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ°ü{ÉÆ ¨É½þɦÉɹªÉÆ |ÉhÉÒiɨÉÂ* BiÉiÉ jɪɨÉ <nùÉxÉÓ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉxÉɨxÉÉ YÉɪÉiÉä* ÊjɨÉÖÊxÉÊ´É®úÊSÉiÉi´ÉÉiÉ {ÉÉÊhÉxÉÒªÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ ÊjɨÉÖÊxÉ´ªÉÉEò®úhÉʨÉÊiÉ |ÉʺÉnÂùvªÉÊiÉ* 5..¦ÉiÉÞǽþÊ®ú& ú´ªÉÉEò®úhÉÆ ¨ÉÉäIÉnùɪÉEò¶ÉɺjɨÉÊ{É ¨ÉxÉÖiÉä* +iÉ B´ÉÉäHÆò iÉäxÉ ´ÉÉCªÉ{ÉnùÒªÉä<nù¨ÉÉtÆ {ÉnùYÉÉxÉÆ ÊºÉÊrùºÉÉä{ÉÉxÉ{É´ÉÇhÉɨÉÂ* <ªÉÆ ºÉÉ ¨ÉÉäIɨÉÉhÉÉxÉɨÉÊVÉÀÉ ®úÉVÉ{ÉrùÊiÉ&**5 VÉMÉÊiÉ EäòSÉxÉ ÊxÉ&¸ÉäªÉºÉʨÉSUôÎxiÉ* iÉk´ÉYÉÉxÉÆ {Énù{ÉnùÉlÉÇYÉÉxÉÉvÉÒxɨÉÂ* ÊxÉ&¸ÉäªÉºÉÉÊvÉMɨɺiÉi´ÉYÉÉxÉÉiÉ ¦É´ÉÊiÉ* +iÉÉä ±ÉÉPÉ´ÉäxÉ ¶É¤nùÉxÉÉÆ ¶É¤nùÉlÉÉÇxÉÉÆ SÉ ¤ÉÉävÉÉªÉ ´ªÉÉEò®úhÉÉvªÉªÉxɨÉɴɶªÉEò¨ÉÂ* BäxpùSÉÉxpù|ɦÉÞÊiɹÉÖ ºÉiº´ÉÊ{É ´ªÉÉEò®úhÉä¹ÉÖ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɺªÉè´É ´ÉänùÉRÂóMÉi´ÉÆ |ÉÊlÉiɨÉÂ. 5 .

ºÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhɨÉ ºÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhÉÆ ´ÉänùÉRÂóMÉiɪÉÉ ´Éänù´Éi|ÉÉSÉÒxÉÆ Ê´ÉtiÉä* ªÉiÉÉä MÉÉä{ÉlÉ¥ÉÉÀhÉä. ´ÉèÊnùEò±ÉÉèÊEòEòÉä¦ÉªÉ¶É¤nùºÉÉvÉÖi´É{É®úi´ÉäxÉ SÉ ºÉ¨ÉºiɺÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhÉÉ{ÉäIɪÉÉ Êxɯû{ɨÉÆ ´Éè±ÉIÉhªÉÆ ºÉ¨ÉxÉÖ¦ÉÚªÉiÉä* +xÉäxÉ ´ªÉÉEò®úhÉVÉxÉEäòxÉ ¨É½þÌ¹É {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ +¹]õÉvªÉɪÉÒ xÉɨÉvÉäªÉÉä ʴɱÉIÉhÉ& +xÉÖ{ɨɶSÉ OÉxlÉÉä ÊxÉ®ú¨ÉÉʪÉ* +¹]õʦɮúvªÉɪÉä¹ÉÖ MÉÖΨ¡òiÉi´ÉÉiÉ +¹]õÉvªÉɪÉÒ xÉɨxÉÉ ´ªÉÉEò®úhÉ-¶ÉɺjɺªÉ +ɸɪɦÉÚiÉÆ OÉxlÉ®úixÉÆ ºÉÉ®úº´ÉiɺÉÉ©ÉÉVªÉä SÉEòÉκiÉ* ªÉtÊ{É ºÉɨ|ÉiÉÆ ´ÉèÊnùEò´ªÉÉEò®hÉ°üúhÉäxÉ ¹É]Âõ |ÉÉÊiɶÉÉJªÉÉÊxÉ ±É¦ÉxiÉä. @ñ¹ÉªÉ& ¥ÉÉÀhÉ䦪É& <ÊiÉ* ªÉtÊ{É +´ÉèÊnùEòEòɱÉÉnùt{ɪÉÇxiÉÆ ªÉÉ´ÉÎxiÉ ´ªÉÉEò®úhÉÉÊxÉ Ê´É®úÊSÉiÉÉÊxÉ iÉä¹ÉÖ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɨÉä´É ´ÉèÊnùEò±ÉÉèÊEòEòÉä¦ÉªÉ¶É¤nùºÉÉvÉÖi´É{É®Æú Ê´ÉtiÉä* iÉnùxªÉÉÊxÉ SÉ ºÉ´ÉÉÇÊhÉ ´ªÉÉEò®úhÉÉÊxÉ Eäò´É±É±ÉÉèÊEòEò¶É¤nùºÉÉvÉÖi´É{É®úÉÊhÉ ºÉxiÉÒÊiÉ {ÉÉÊhÉxÉÒªÉ-´ªÉÉEò®úhɺªÉ ¸ÉÖÊiɨÉÚ±ÉEòiɪÉÉ ±ÉÉPÉ´ÉäxÉ. ¨É½þɦÉÉ®úiÉä SÉ ºÉƺEÞòiɦÉɹÉɪÉÉ& |ÉÉhɦÉÚiɺªÉ ¶É¤nù¶ÉɺjɺªÉ EÞòiÉä ´ªÉÉEò®úhɶɤnùºªÉ |ɪÉÉäMÉÉä nù®úÒoù¶ªÉiÉä* ªÉiÉ& ºÉ´ÉÉǺÉÉÆ Ê´ÉtÉxÉÉÆ |ÉlɨÉÉä ´ÉHòÉ ¥ÉÀè´É Ê´ÉtiÉä* +iÉ& ºÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhɺªÉÉÊ{É +ÉÊnù´ÉHòÉ ¥ÉÀè´É ¨ÉxªÉiÉä* iÉnÖùHò¨ÉÂ-¥ÉÀÉ ¤ÉÞ½þº{ÉiɪÉä |ÉÉä´ÉÉSÉ. iÉlÉÉÊ{É xÉ ´ÉªÉÆ iÉÉÊxÉ |ÉÉÊiɶÉÉJªÉÉÊxÉ ´ªÉÉEò®úhÉä¹ÉÖ MÉhɪÉɨÉ&* ªÉiɺiÉjÉ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉuùÉ®úÉ {ÉnùºÉÉvÉÖi´ÉºªÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉÆ xÉ EÞòiɨÉÂ* 6 . ¦É®úuùÉVÉ& @ñʹɦªÉ&. ®úɨÉɪÉhÉä. ={ÉÊxɹÉÊnù. ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉÊ®úxpùɪÉ. <xpùÉä ¦É®úuùÉVÉɪÉ.

¨ÉÉ. vÉÉiÉÖ{ÉÉ`ö¨ÉÂ. ʱÉRÂóMÉÉxÉÖ¶ÉɺÉxɨÉ SÉ ´ªÉ®úSɪÉiÉÂ* ´ªÉÉEò®úhÉÆ xÉÉ¨É ¶É¤nùÉxÉÖ¶ÉɺÉxɨÉÂ* iÉSSÉ ±ÉÉäEäò ´Éänäù SÉ |ɪÉÖVªÉ¨ÉÉxɶɤnùÉxÉÉÆ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉÉi¨ÉEòÉä{Énäù¶É{É®Æú ¶ÉɺjɨÉÂ* +ºªÉ ¶ÉɺjɺªÉ ¨É½þxÉÒªÉiÉÉ ¨ÉÉvÉ´ÉÒªÉvÉÉiÉÖ´ÉÞkÉÉè nù̶ÉiÉÉ´ªÉÉEò®úhÉÉiÉ {ÉnùʺÉÊrù®úlÉÇÊxÉhÉǪÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* +lÉÇiÉk´ÉYÉÉxÉÆ iÉk´ÉYÉÉxÉÉiÉ {É®Æú ¸ÉäªÉ&**6 ¨É½þɦÉÉ®úiÉä%Ê{É ´ªÉÉEò®úhɨɽþxÉÒªÉiÉÉ MÉÒªÉiÉäºÉ´ÉÉÇlÉÉÇxÉÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÉiÉ ´ÉèªÉÉEò®úhÉ =SªÉiÉä* iÉx¨ÉÚ±ÉiÉÉä ´ªÉÉEò®úhÉÆ ´ªÉÉEò®úÉäiÉÒÊiÉ iÉkÉlÉÉ**7 ¦ÉiÉÞǽþÊ®ú®ú{ªÉÖHòÉlÉǨÉä´É {ÉÉä¹ÉªÉÊiÉ* +iÉ B´ÉÉäHÆò iÉäxÉ ´ÉÉCªÉ{ÉnùÒªÉä+lÉÇ|É´ÉÞÊkÉiÉk´ÉÉxÉÉÆ ¶É¤nùÉ B´É ÊxɤÉxvÉxɨÉÂ* iÉk´ÉɴɤÉÉävÉ& ¶É¤nùÉxÉÉÆ xÉÉκiÉ ´ªÉÉEò®úhÉÉoùiÉä**8 ¨É½þɨÉÖÊxÉ{ÉÉÊhÉxÉä& ºÉÆÊIÉ{iÉ& {ÉÊ®úSɪÉ& {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉOÉxlÉ& ±ÉÉäEäò Ê´Ét¨ÉÉxÉÉxÉÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉOÉxlÉÉxÉÉÆ ¨ÉvªÉä ºÉ´ÉÉÇRÂóMÉ{ÉÚhÉÈ ´ÉèYÉÉÊxÉEò®úÒiªÉÉ ÊxɤÉrÆù SÉ ¦É´ÉÊiÉ* +ºªÉ ®úSÉxÉɶÉè±ÉÓ où¹]Âõ´ÉÉ 6. ¦ÉÉ. ¦ÉÚʨÉEòÉ* ¨É.|ÉÉÊiɶÉÉJªÉ|É´ÉÞÊkÉ̽þ ºÉÆʽþiÉɪÉÉÆ ¨ÉÚ±ÉÆ {ÉÉ`ö¨ÉÉnùÞiªÉ ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ EÞòiÉä ¤É¦ÉÚ´ÉäÊiÉ ªÉɺEòÒªÉ& {ÉxlÉÉ& nù®úÒoù¶ªÉiÉä* Ê´É·É´ÉÎxnùiɺªÉ Êxɯû{ɨɺªÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòºªÉ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɺªÉ jɪÉ& +ÉSÉɪÉÇ& {ÉÉÊhÉÊxÉ-EòÉiªÉɪÉxÉ-{ÉiÉ\VɱɪÉ& ºÉÎxiÉ* +iÉ B´É ÊjɨÉÖÊxÉ ´ªÉÉEò®úhÉʨÉÊiÉ VÉäMÉÒªÉiÉä* iÉjÉ {ÉÉÊhÉÊxÉ& ºÉÚjÉÉÊhÉ MÉhÉ{ÉÉ`ö¨ÉÂ. ´ÉÉ. 43-61. ´ÉÞ. 13. 8. =tÉä. ¶±ÉÉä. 7 . 7. {É. vÉÉ.

iÉnùÉ Ê´É·Éκ¨ÉxÉ EòºªÉÉÎ\SÉnùÊ{É ¦ÉɹÉɪÉɨÉäiÉÉoù¶ÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÆ xÉÉä{ɱɦªÉiÉä. ±ÉÉÎ]Âõ]õxÉ ¦ÉɹÉÉ{ÉäIɪÉÉ +ÊvÉEÆò Ê´É{ÉÖ±ÉÉ =¦ÉªÉÉä®ú{ÉäIɪÉÉ +ÊvÉEÆò ºÉƶÉÖrÆù. ±ÉÉäEò|ÉɨÉÉhªÉ¨ÉÂ. ªÉÉoù¶ÉÆ ºÉƺEÞòiÉ´ÉÉRÂó¨ÉªÉºªÉ MÉÉè®ú´ÉÉvÉɪÉEÆò {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉÆ näù´É´ÉÉhªÉÉÆ Ê´É®úÉVÉiÉä* {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɺªÉ ´Éèʶɹ]õ¬¨É {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɺªÉ ´Éèʶɹ]õ¬Æ ¨ÉÖJªÉ°ü{ÉähÉ {É\SɺÉÖ ¦ÉÉMÉä¹ÉÖ Ê´É¦ÉHÖÆò ¶ÉCªÉiÉä-ºÉÚjÉÉhÉÉÆ ±ÉPÉÚEò®úhɨÉÂ. ¶ÉÉ. ºÉÆ. ±ÉÉÎ]Âõ]õxÉ ¦ÉɹÉÉʦÉ& ºÉ½þ Ê´Ét¨ÉÉxÉÆ ºÉÉoù¶ªÉÆ {ÉɶSÉÉiªÉ{ÉÎhb÷iÉÉxÉ ʴɺ¨ÉªÉɴɽþÉxÉ EòiÉÖÈ {ɪÉÉÇ{iɨÉä´É* OÉÒEÂò ¦ÉɹÉÉ{ÉäIɪÉÉ ºÉƺEÞòiɦÉɹÉɪÉÉ& PÉ]õxÉÉ +ÊvÉEÆò {ÉÚhÉÈ. ´ªÉÉ. iÉɦªÉÉÆ ºÉ½þ oùfø¤ÉrÆù SÉ ¦É´ÉÊiÉ* B¹ÉÉ oùfø¤ÉrùiÉÉ ºÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhÉÆ ¸Éä¹`ö{Énù´ÉÒ¨ÉÉxɪÉÊiÉ* Bäxn-SÉÉxpù-EòɶÉEÞòiºxÉÉÊnù´ªÉÉEò®úhÉä¹ÉÖ ®úixÉɪɨÉÉxÉÆ ºÉƺEÞòiÉ´ªÉÉEò®úhÉÆ {ÉÉÊhÉxÉҪɨÉä´É ºÉ¨ÉÖ{ɱɦªÉiÉä* ºÉÉRÂóMÉÉä{ÉÉRÂóMÉÆ ¨É½äþ·É®ú|ɺÉÉnùɱ±É¤vÉÉÊxÉ +<=hÉ <iªÉÉnùÒÊxÉ SÉiÉÖnÇù¶ÉºÉÚjÉÉhªÉÖ{ÉVÉÒ´ªÉ |ÉiªÉɽþÉ®ú¨ÉÖpùªÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÒ ºÉÚjÉ®úSÉxÉÉ{ÉrùÊiÉ& {ÉÉÊhÉxÉä®úÉSÉɪÉǺªÉ |ÉÊiɦɪÉÉ +±ÉÉèÊEòEò¶ÉËHò |ÉEòɶɪÉÊiÉ* ªÉÊnù ʴɷɦÉɹÉɺÉÖ xÉäjÉä ʴɺ¡òɪÉÇ oùι]õnùÔªÉäiÉ. {ÉÞ. ¶Éä®ú´ÉÉÎiºEò ¨ÉiÉÉxÉÖºÉÉ®Æú {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¨ÉκiɹEòºÉÞι]õ¹ÉÖ ºÉ\VÉÉiÉÉ +iªÉÖiEÞò¹]õ®úSÉxÉÉ ¦É´ÉÊiÉ <ÊiÉ*9 ºÉƺEÞòiɦÉɹÉɪÉÉ&..{ÉɶSÉÉiªÉ{ÉÎhb÷iÉÉ +Ê{É Ê´Éκ¨ÉiÉÉ& VÉÉiÉÉ&* ±ÉäÊxÉxÉ MÉÉbÂ÷nÂù |ÉÉä¡òºÉ®Âú Ê]õ. |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉʴɦÉÉMÉEò±{ÉxÉÆ SÉäÊiÉ* 9. ´ªÉÉEò®úhÉä {ÉnùºÉ¨{ÉkÉÉè SÉ ªÉÚ®úÉä{É näù¶Éä |ÉSÉʱÉiÉÉʦÉ& OÉÒEÂò. 8 . ºÉÚjÉÉhÉÉÆ Ê´Éʶɹ]õÉä ®úSÉxÉÉ|ÉEòÉ®ú&. 61. ¦ÉɹÉÉ´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ.

3. 3.ºÉÚjÉÉhÉÉÆ ±ÉPÉÚEò®úhɨÉ {ÉÉÊhÉxÉä& ºÉ´ÉÉækɨÉÉ EÞòÊiÉ®ú¹]õÉvªÉɪÉÒ* EÞòÊiÉÊ®úªÉÆ ºÉÚjÉ|ÉhÉɱªÉÉÆ ÊxĘ́ÉiÉÉ* +jÉiªÉÉÊxÉ ºÉÚjÉÉÊhÉ ºÉÆÊIÉ{iÉiɨÉÉÊxÉ* ºÉÚjÉÉhÉÉÆ ±ÉPÉÚEò®úhÉä |ÉiªÉɽþÉ®úºÉÚjɨÉÂ. +SÉÂ. Ibid. +xÉÖ¤ÉxvÉÉxÉÉÆ SÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÈ ºlÉÉxÉÆ ´ÉiÉÇiÉä* {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ +¹]õÉvªÉɪªÉÉ +É®ú¨¦Éä SÉiÉÖnÇù¶É ºÉÚjÉÉÊhÉ {ÉÊ`öiÉÉÊxÉ* <¨ÉÉÊxÉ ºÉÚjÉÉÊhÉ |ÉiªÉɽþÉ®úºÉÚjÉÉÊhÉ <ÊiÉ xÉɨxÉÉ JªÉÉiÉÉÊxÉ* +jÉ º´É®úÉ ´ªÉ\VÉxÉÉÊxÉ SÉ ¶ÉɺjÉҪɮúÒiªÉÉ Ê´ÉxªÉºiÉÉÊxÉ* <¨ÉÉÊxÉ |ÉiªÉɽþÉ®úºÉÚjÉÉÊhÉ +hÉÂ.1. ʺÉ. ʴɶÉä¹ÉähÉ SÉÉ{É´ÉÉnù&* ÊxÉ{ÉÉiÉxÉÆ iÉÖ °üfø¬lÉæ ¦É´ÉÊiÉ* Eò¨ÉÇhªÉhÉÂ11. 3. +EÂò. +{É´ÉÉnùÊ´ÉÊvÉ&. +±ÉÂ10 ºÉÚjÉÉhÉÉÆ ±ÉPÉÚEò®úhÉÉªÉ {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ vÉÉiÉ´É& |ÉiªÉªÉ¶SÉ ºÉÉxÉÖ¤ÉxvÉÉ& {ÉÊ`öiÉÉ&* +xÉÖ¤ÉxvÉÉ& <iºÉÆYÉEòÉ& ¦É´ÉÎxiÉ. 12. EòÉè. ÊxÉ{ÉÉiÉÊ´ÉÊvɶSÉ* iÉjÉ ºÉɨÉÉxªÉÉäiºÉMÉÇÊ´ÉÊvɦÉÇ´ÉÊiÉ.2.. MÉhÉ{ÉÉ`öºªÉ. ºÉÚ. <iºÉÆYÉEèò®úxÉÖ¤ÉxvÉè¶SÉÉi¨ÉxÉä{Énù{É®úº¨Éè{Énù-<b÷ÉMɨÉ-MÉÖhÉ-´ÉÞÊrù-ºÉ¨|ɺÉÉ®úhÉÉnùÒÊxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉEòɪÉÉÇÊhÉ VÉɪÉxiÉä* {ÉÉÊhÉÊxÉ®úxÉÖ¤ÉxvÉEòɪÉÇÊ´ÉvÉɪÉEòºÉÚjÉä¹ÉÖ vÉÉiÉÖ|ÉiªÉªÉÉäÊxÉnæù¶ÉÆ Ê´ÉxÉè´É +xÉÖ¤Éxvɺ´É°ü{ɨÉä´É ÊxÉÌnù¶ÉÊiÉ* ªÉäxÉÉxÉÖ¤ÉxvÉ|ɪÉÖHòEòɪÉÇÊ´ÉvÉɪÉEòºÉÚjÉÆ ±ÉPÉÖ VÉɪÉiÉä* ºÉÚjÉÉhÉÉÆ Ê´Éʶɹ]õÉä ®úSÉxÉÉGò¨É& {ÉÉÊhÉxÉä& ¹ÉÎbÂ÷´ÉvɺÉÚjÉä¹ÉÖ Ê´ÉÊvɺÉÚjÉÆ |ÉvÉÉxɨÉÂ* Ê´ÉÊvɺÉÚjÉÆ ÊjÉÊ´ÉvɨÉÂ* =iºÉMÉÇÊ´ÉÊvÉ&. 11. ºÉÆYÉÉ{ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉÊvÉEòÉ®úºÉÚjÉÉhÉɨÉÂ.2. +ÉiÉÉä%xÉÖ{ɺÉMÉæ Eò&12 <iªÉÉnùÒÊxÉ ºÉÚjÉÉhªÉÖHòÉlÉæ |ɨÉÉhɦÉÚiÉÉÊxÉ* +xɪÉÉ ®úÒiªÉÉ ¨É½þiÉÉä%Ê{É ¨É½þÉxÉ ¶É¤nù®úÉʶɮúxÉɪÉɺÉäxÉÉ´ÉMÉxiÉÖÆ ¶ÉCªÉiÉä* 10. 9 . {ÉÉ.

¦ÉɹÉÉ´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉä ªÉÉ ¦ÉɹÉÉ´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ où¶ªÉiÉä iÉjÉ |ÉÉC{ÉÉÊhÉxÉÒªÉOÉxlÉÉxÉÉÆ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÈ ªÉÉäMÉnùÉxɨÉÂ* +iÉ B´ÉÉjÉ iÉtÉäMÉnùÉxÉ{ÉÚ´ÉÇEò¨Éä´É {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɺªÉ ¦ÉɹÉÉ´ÉèYÉÉÊxÉEòiÉÉ |ɺiÉÚªÉiÉä* VÉMÉÊiÉ ¦ÉɹÉÉʴɶ±Éä¹ÉhÉÆ ºÉ´ÉÇ|ÉlɨÉÆ ºÉƺEÞòiɦÉɹÉɪÉɨÉä´É VÉÉiɨÉÂ* +jÉÉxÉäEò´ÉèÊnùEò¨ÉxjÉä¹ÉÖ ¶É¤nù´ªÉÖi{ÉÊkɱÉǦªÉiÉä* +jÉ ¶É¤nùºªÉ |ÉEÞòiÉäºiÉnùlÉǺªÉ SÉ ºÉEòÉ®úhÉÆ ÊxÉnæù¶ÉÉä ±É¦ªÉiÉä* ªÉYÉäxÉ ªÉYɨɪÉVÉxiÉ näù´ÉÉ&. ªÉäxÉ näù´ÉÉ& {ÉÊ´ÉjÉähÉÉi¨ÉÉxÉÆ {ÉÖxÉiÉä ºÉnùÉ.1. ¦ÉÉ. {É´ÉxÉÉlÉÇEò{ÉÚ\É vÉÉiÉÉä& {ÉÊ´ÉjɨÉÂ* iÉ®úhÉÉlÉÇEòºiÉÞvÉÉiÉÉä& iÉÒlÉÈ <ÊiÉ Gò¨ÉähÉ Êxɹ{ÉtiÉä* =nùÉÊxɹÉÖ¨ÉǽþÒÊ®úÊiÉ iɺ¨ÉÉnÖùnùEò¨ÉÖSªÉiÉä <iªÉjÉ |Énù̶ÉiÉÉ =nùEò¶É¤nù´ªÉÖi{ÉÊkÉ-¦ÉÉǹÉÉ´ÉèYÉÉÊxÉEòÒ* ±ÉÉäEò|ÉɨÉÉhªÉ¨É {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉÉxÉÖºÉÉ®äúhÉ ¶É¤nùÉ%lÉǶSÉ ÊxÉiªÉÉè. vÉÉxªÉ¨É漃 ÊvÉxÉÖʽþ näù´ÉÉxÉÂ. iÉ®úhɺÉÉvÉxÉÆ SÉ iÉÒlÉÇʨÉiªÉÖSªÉiÉä* {ÉÚVÉxÉÉlÉÇEò ªÉVÉ vÉÉiÉÉä& ªÉYÉ&.1. ÊvÉ´ÉxÉEò¨ÉÇ vÉÉxªÉ¨ÉÂ. {É´ÉxɺÉÉvÉxÉÆ {ÉÊ´ÉjɨÉÂ. 1. |ÉÒhÉxÉÉlÉÇEòÊvÉÊ´É vÉÉiÉÉä& vÉÉxªÉ¨ÉÂ. iÉÒlÉêºiÉ®úÎxiÉ <ÊiÉ ¨ÉxjÉä¹ÉÖ Gò¨É¶ÉÉä ªÉYÉ-vÉÉxªÉ-{ÉÊ´ÉjÉ-iÉÒlÉÇ <ÊiÉ ¶É¤nùÉxÉÉÆ ´ªÉÖi{ÉkɪÉ& |Énù̶ÉiÉÉ& ºÉÎxiÉ* +ʦɴªÉÖi{ÉÊkÉʦÉÊ®únÆù YÉɪÉiÉä ªÉiÉ ªÉVÉxÉEò¨ÉÇ ªÉYÉ&. +xɪÉÉä¶SÉ YÉÉxÉÆ ±ÉÉäEòÉvÉÒxɨÉÂ* +jÉ |ɨÉÉhÉÆ ÊºÉräù ¶É¤nùÉlÉǺɨ¤ÉxvÉä13 <ÊiÉ EòÉiªÉɪÉxÉÒªÉÆ ´ÉÉÌiÉEò¨ÉÂ* ¦ÉɹªÉEòÉ®úÉä%Ê{É ¶É¤nùÉlÉÉê ÊxÉiªÉÉÊ´ÉÊiÉ ¨Éi´ÉÉ iɪÉÉäYÉÉÇxÉÆ ±ÉÉäEòiÉ B´É nù¶ÉǪÉÊiÉ* 13. +iÉ B´ÉÉäHÆò iÉäxÉ ¦ÉɹªÉä-EòlÉÆ {ÉÖxÉYÉÉǪÉiÉä ʺÉrù& ¶É¤nùÉä%lÉÇ& ¨É. 10 .

31. ºÉÎxiÉ <iªÉÉÊnù ÊiÉRóxiÉ|ɪÉÉäMÉÉhÉÉÆ ºÉÉvÉxÉä {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhɨÉÉÊ{ɶÉʱɴªÉÉEò®úhÉÆ SÉ Ê¦ÉzɺɮúÊhɨÉä´ÉÉxÉֺɮúiÉ&* iÉjÉ {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ +ºÉ vÉÉiÉÉä®äúiÉä |ɪÉÉäMÉÉ& ºÉÉvªÉxiÉä. 11 .ºÉ¨¤ÉxvɶSÉäÊiÉ <iªÉjÉ ±ÉÉäEòiÉ& <ÊiÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxɨÉÂ* ªÉ±±ÉÉäEäò%lÉǨÉlÉǨÉÖ{ÉÉnùÉªÉ ¶É¤nùÉxÉ |ɪÉÖVªÉiÉä* xÉè¹ÉÉÆ ÊxÉ´ÉÞkÉÉè ªÉixÉÆ14 EÖò´ÉÇÎxiÉ <ÊiÉ* EòÉʶÉEòÉ´ÉÞÊkÉ®úÊ{É ¦ÉɹªÉÉäHò¨ÉiÉÆ ºÉ¨ÉlÉǪÉiÉä-+xªÉ <ÊiÉ ¶ÉɺjÉÉ{ÉäIɪÉÉ ±ÉÉäEòÉä ´ªÉ{ÉÊnù¶ªÉiÉä. 1. 16. xªÉÉ. +ÉÊ{ɶɱÉÒªÉɶSÉ ºÉ vÉÉiÉÉä&*16 BEò B´É ®úÉä¨É¶É¤nù& ¹É]Âõ vÉÉiÉÖ¦ªÉÉä Êxɹ{ÉÉnùʪÉiÉÖÆ ¶ÉCªÉiÉ <ÊiÉ Eäò¹ÉÉÎ\SÉiÉ ¨ÉiɨÉÂ* |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉªÉÉä®úªÉÆ º´É°ü{ɦÉänù& C´ÉÊSÉiÉ ´ÉèÊSÉjªÉ¨ÉÊ{É ±É¦ÉiÉä* {ÉÉÊhÉxÉÒªÉèªÉǺªÉ ¶É¤nùºªÉ |ÉEÞòÊiÉ& |ÉÉÊiÉ{ÉÊnùEò°ü{ÉähÉ nù̶ÉiÉÉ |ÉiªÉªÉºªÉ iÉÊrùiÉ°ü{ÉähÉ. ¶É¤nèù®úlÉÉÇʦÉvÉÉxÉÆ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEÆò. ºiÉ&.. ´ÉÞ. EèòζSÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇSÉɪÉêºiɺªÉè´É ¶É¤nùºªÉ |ÉEÞòÊiÉvÉÉiÉÖ°ü{ÉähÉ nù̶ÉiÉÉ |ÉiªÉªÉ¶SÉ EÞòiÉ °ü{ÉähÉ* {ÉÞ. EòÉ. Ibid.2. EòÉä¶Éä* 14. |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉº´É°ü{É& C´ÉÊSÉiÉ ´ªÉÉEò®úhɦÉänùÉiÉ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉªÉÉä& º´É°ü{Éä ¦ÉänùÉä%Ê{É où¶ªÉiÉä* ªÉlÉÉ-+κiÉ. xÉ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉʹÉEò¨É¶ÉCªÉi´ÉÉiÉÂ* ±ÉÉäEòiÉ B´ÉÉlÉÉÇ´ÉMÉiÉä& <ÊiÉ*15 |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉʴɦÉÉMÉEò±{ÉxɨÉ ´ªÉÉEò®úhÉÆ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉÉi¨ÉEÆò |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉÉlÉÉÇi¨ÉEÆò SÉ ¦É´ÉÊiÉ* ´ªÉÉEò®úhɦÉänùÉiÉ C´ÉÊSÉiÉ |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉªÉÉä& |ÉEÞòiªÉlÉÇ|ÉiªÉªÉÉlÉǪÉÉä¶SÉ ¦ÉänùÉä%Ê{É VÉɪÉiÉä* 1.56. 15.

Eò¨ÉÉÇnùªÉ¶SÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÊnùEòÉlÉÇ&* Eäò¹ÉÉÎ\SÉiÉ ´ÉèªÉÉEò®úhÉÉxÉÉÆ ¨ÉiÉäxÉ ºÉÆJªÉÉlÉÇ& Eò¨ÉÉÇtlÉÉǶSÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÊnùEòÉlÉÇ B´É* iÉnÖùHÆò ´ÉÉCªÉ{ÉnùҪɺªÉ ½þÊ®ú]õÒEòɪÉɨÉÂ-Eäò¹ÉÉÎ\SÉiÉ Eò¨ÉÉÇnùªÉ& |ÉÉÊiÉ{ÉÊnùEäòxÉ* +{É®äú¹ÉÉÆ Eò¨ÉÉÇnùªÉ& |ÉiªÉªÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ iÉÖ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùEäòxÉ.2. |ÉEÞòiªÉlÉÇ|ÉiªÉªÉÉlÉǺ´É°ü{É& C´ÉÊSÉiÉ ´ªÉÉEò®úhɦÉänùÉiÉ |ÉEÞòiªÉlÉæ |ÉiªÉªÉÉlÉæ SÉ ¦ÉänùÉä%Ê{É VÉɪÉiÉä* EòºªÉÊSÉx¨ÉiÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÊnùEòÉlÉÉæ ¦É´ÉÊiÉ. nÖùMÉǨɨÉÂ. ®ú½þºªÉiɨÉÆ SÉɺÉÒiÉÂ* +iÉ& iɺªÉ ¤ÉÉävÉMɨªÉ¨ÉiÉÒ´É EòÉÊ`öxªÉÆ nÖù¹Eò®Æú SÉ VÉÉiɨÉÂ* +ºªÉ EòÉÊ`öxªÉºªÉ nÚù®úÒEò®úhÉÉªÉ ´ÉèÊnùEòÊ´ÉvÉÒxÉ ºÉÆÊIÉ{iÉiɪÉÉ ºÉRÂóEäòiɶÉ豪ÉÉ SÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉÉªÉ ºÉÚjɺªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ VÉÉiÉÉ* +iÉ B´É xªÉÚxÉÉÊiÉxªÉÚxɶɤnùuùÉ®úÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò¦ÉɴɺªÉ |ÉEò]õxÉÉªÉ Eò±{ɺÉÚjɺªÉ ÊxɨÉÉÇhÉÆ EÞòiɨÉÂ* ºÉÚjÉÊxɨÉÉÇhÉÉxÉxiÉ®Æú ¦ÉÉ´É-¦ÉɹÉÉ- Ê´ÉSÉÉ®ú¶Éè±ÉÒ®úSÉxÉÉÊnùoù¹]õ¬É%xÉäEòÉÊxÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉÊxÉ oùι]õMÉÉäSÉ®úÉÊhÉ +¦ÉÚ´ÉxÉÂ* 12 . EòÊ`öxɨÉÂ. +{É®äú¹ÉɨÉ֦ɪÉÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÊnùEäòxÉ* ÊGòªÉɺÉÉvÉxÉEòɱÉÉnùªÉÉä%Ê{É EèòζSÉiÉ EòlÉÎ\SÉnùʦÉvÉÒªÉi´ÉäxÉ |ÉʴɦÉHòÉ& <ÊiÉ* º´É¶ÉɺjÉÊxɨÉÉÇhÉä {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ ¤É½þ´É& ={ÉɪÉÉ& º´ÉÒEÞòiÉÉ& ºÉÎxiÉ* {É®úxiÉÖ iÉä¹ÉɨÉ ={ÉɪÉÉxÉÉÆ {ÉÉÊhÉÊxÉ& º´ÉªÉ¨Éä´É ={ÉYÉÉiÉÉ <ÊiÉ EòlÉʪÉiÉÖÆ ´ÉªÉÆ xÉ ¶ÉCxÉÖ¨É&* {ÉÚ´ÉÇEòɱÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉÉxÉɨÉ ={ÉɪÉÉxÉɨÉ ={ɪÉÉäMÉ& {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ EÞòiÉ <iªÉjÉ xÉÉκiÉ ºÉxnäù½þ&* ¶ÉɺjÉÉhÉÉÆ º¨É®úhɺÉÉèEòªÉÉÇlÉÈ |ÉÉSÉÒxÉEòɱÉä B´É ºÉÚjÉ®úÒÊiÉ& +ÉoùiÉÉ +ɺÉÒiÉÂ* ´ÉèÊnùEòºÉÉʽþiªÉÆ Ê´ÉºiÉÞiɨÉÂ. Eò¨ÉÉÇnùªÉ¶SÉ |ÉiªÉªÉÉlÉÉÇ& Eäò¹ÉÉÎ\SÉx¨ÉiÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉªÉÉlÉÉæ ¦É´ÉÊiÉ.

´Éè¶ÉäʹÉEòºÉÚjÉÉÊhÉ <iªÉÉnùÒÊxÉ xÉÉxÉɶÉɺjÉMÉiÉÉÊxÉ |ÉÉSÉÒxÉÉÊxÉ ºÉÚjÉÉÊhÉ ={ɱɦÉɨɽäþ* ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjÉä ºÉÚjÉÊxɨÉÉÇhɺªÉ |ɪÉÉäVÉxÉʴɹɪÉä +vÉÖxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú& |ɺiÉÚªÉiÉä* +ºªÉÉ& ={Énäù¶É& |ÉÊiÉ{Énù{ÉÉ`öuùÉ®úÉ ÊGòªÉiÉä º¨É* B´ÉÆ®úÒiªÉÉ YÉÉxÉä {ÉÊ®ú¸É¨ÉÉÊvÉCªÉÆ EòɱÉIɪɶSÉ VÉɪÉiÉä º¨É* EòÉ®úhÉÆ. Ibid. =hÉÉÊnù{ÉÉ`ö&. ʱÉRÂóMÉÉxÉÖ¶ÉɺÉxɺªÉ SÉ {ÉÉ`ö& ºÉÚjÉ{ÉÉ`öºªÉ ={ɪÉÉäÊMÉxÉ& <iªÉiÉ& ÊJɱÉ{ÉÉ`öÉ& <ÊiÉ =SªÉxiÉä* 17. MÉhÉÉxÉÉÆ. {ÉÞ. =hÉÉnùÒxÉÉÆ. ¦ÉɴɤÉÉäÊvÉxÉÒ´ªÉÉJªÉÉxÉä ={ÉÉänÂùPÉÉiÉ&. 8..¥ÉÀºÉÚjÉÉÊhÉ. 18. 10. ¨ÉÒ¨ÉÉƺÉɺÉÚjÉÉÊhÉ. {ÉÞ. +xÉÖ¤ÉxvÉä ʴɶÉnùÊ´É´É®úhÉÆ ´ÉiÉÇiÉä* 13 . MÉhÉ{ÉÉ`ö&. ¶É¤nùºªÉ |ɪÉÉäMÉʴɹɪÉ& ¨É½þÉxÉɺÉÒiÉÂ* +iªÉxiÉÆ ºÉÆIÉä{ÉähÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxɨÉä´É ºÉÚjɨÉÂ* iÉiÉÂ+±{ÉÉIÉ®ú¨ÉºÉÎxnùMvÉÆ ºÉÉ®ú´ÉÊuù·ÉiÉÉä ¨ÉÖJɨÉÂ* +ºiÉÉä¦É¨ÉxÉ´ÉtÆ SÉ ºÉÚjÉÆ ºÉÚjÉÊ´ÉnùÉä Ê´ÉnÖù&**17 <ÊiÉ* +iÉ& {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ ºÉÚjÉ°ü{ÉähÉ Ê´É®úÊSÉiÉÉä ´ªÉÉEò®úhÉOÉxlÉÉä ¦É´ÉÊiÉ +¹]õvªÉɪÉÒ* {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ ¹ÉÎbÂ÷´ÉvÉÉÊxÉ ºÉÚjÉÉÊhÉ |ɪÉÖHòÉÊxÉ* ºÉÆYÉÉ SÉ {ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉ SÉ Ê´ÉÊvÉÌxÉªÉ¨É B´É SÉ* +ÊiÉnäù¶ÉÉä%ÊvÉEòÉ®ú¶SÉ ¹ÉÎbÂ÷´ÉvÉÆ ºÉÚjɨÉÖSªÉiÉä** <ÊiÉ*18 ºÉÚjÉ{ÉÉ`ö& {É\SÉÉRÂóMÉ´ªÉÉEò®úhÉä |ÉlɨÉÉä ¦É´ÉÊiÉ* +xªÉä vÉÉiÉÖ{ÉÉ`ö&. ʱÉRÂóMÉÉxÉֶɺÉxÉÆ SÉ {É\SÉÉRÂóMÉÉÊxÉ* iÉjÉ ºÉÚjÉ{ÉÉ`ö& B´É |ÉvÉÉxÉ&* ªÉiÉ& ¶É¤nùÉxÉÉÆ ºÉÉvÉÖi´É¤ÉÉävÉxÉÉªÉ ´ªÉÉEò®úhÉEòɪÉÉÇÊhÉ ºÉÚjÉè& B´É |ÉÊiÉ{ÉÉtxiÉä* vÉÉiÉÚxÉÉÆ. ±ÉPÉֶɤnäùxnÖù¶ÉäJÉ®ú&.

+xªÉoù¹]õ¬É <nù¨ÉÊ{É ´ÉHÖÆò ¶ÉCªÉiÉä ¦ÉɹÉɪÉÉ& Panini-As a Linguist: Ideas and Patterns. 16. Yajnavir Dahiya. (Introduction). p. 14 . 15.{ÉÉÊhÉÊxÉ|ÉÉäHòºªÉ ¶É¤nùÉxÉÖ¶ÉɺÉxɺªÉ ºÉÚjÉ{É`ö& +¹]õºÉÖ +vªÉɪÉä¹ÉÖ ÊxɤÉrù& +κiÉ* +iÉ& iɺªÉ +¹]õÉvªÉɪÉÒ <ÊiÉ +¹]õEò¨É <ÊiÉ SÉ xÉɨÉuùªÉÆ ´ÉiÉÇiÉä* {ÉÉÊhÉxÉÒªÉɹ]õEò|ÉÊiÉ{ÉÉtʴɹɪÉÉ& ºÉÆIÉä{ÉähÉ B´ÉÆ ´ÉHÖÆò ¶ÉCªÉxiÉäºÉÚjÉÉhÉÉÆ Gò¨ÉÊ´ÉxªÉɺÉÉä ¯ûÊSÉ®úÉä ¨ÉÖÊxÉxÉÉ EÞòiÉ&* ÊxÉ®úÒIªÉiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÆ {ÉÚhÉÇ\SÉ {ÉÊ®úiÉÖ¹ªÉiÉɨÉÂ** ºÉÆYÉÉxÉÉÆ {ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉhÉÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇvªÉɪÉä |Énù¶ÉÇxɨÉÂ* ºÉ¨ÉɺɶSÉ Ê´É¦ÉCiªÉlÉÉÇ ÊuùiÉÒªÉÉvªÉɪÉMÉÉäSÉ®úÉ&** iÉÞiÉÒªÉä vÉÉiÉÖÊ´ÉʽþiÉÉ& |ÉiªÉªÉÉ& ºÉÖ´ªÉ´ÉκlÉiÉÉ&* iÉÖªÉÇ{É\SɨɪÉÉä¯ûHòÉ +´Éʶɹ]õɶSÉ iÉä Gò¨ÉÉiÉÂ** ¹É¹`äö |ÉEÞòiÉEòɪÉÉÇÊhÉ |ÉɪÉähÉ nù¶ÉǪÉx¨ÉÖÊxÉ&* ºÉ{iɨÉä |ÉiªÉªÉºlÉÉÊxÉ Êuù¹`öÉÊxÉ SÉ ªÉlÉÉGò¨É¨ÉÂ** +¹]õ¨Éä {ÉÚ´ÉÇSÉ®úhÉä {ÉnùEòɪÉǺɨÉɺÉiÉ&* ªÉÉxªÉʺÉrùÉÊxÉ {ÉÚ´ÉÇjÉ ÊjÉ{ÉÉtÉÆ iÉÉxªÉ´Éä¶ÉªÉiÉÂ** EÞòi´ÉÉ {ÉÚhÉǨÉxÉÉäªÉÉäMÉʶɹªÉÊ|ɪÉÊSÉEòÒ¹ÉǪÉÉ* {ÉÉÊhÉxÉÒªÉʨÉnÆù {ÉÉ`ö¬Æ MÉÖ¯ûʦÉ& ´É¯ûhÉÉhÉÇ´Éè&** ¶É¤nùɨ¦ÉÉäÊvÉÊiÉiÉÒ¹ÉÉÆ SÉänÂù ´ªÉÉEÞòiªÉÉÊvÉÊVÉMÉÉƺÉÖxÉÉ* {ÉÉÊhÉxÉÒªÉ|ɪÉixÉäxÉ ºÉ¨É¦ªÉºªÉ iÉnùÌlÉʦÉ&**19 <ÊiÉ +¹]õÉvªÉɪªÉÉÆ ºÉ´ÉÇÊ´ÉvÉ´ªÉÉEò®úhÉʴɹɪÉ|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉi´ÉÉiÉ ´ªÉÉEò®úhÉÆ |ÉEÞòiÉä {ÉÉÊhÉxÉҪɨÉä´É MÉÞÁiÉä* 19.

+κiÉi´É®úIÉEÆò ¶ÉɺjÉÆ ÊxɪɨÉʴɶÉä¹É& ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjɨÉÂ* +xªÉlÉÉ ¦ÉɹÉɪÉÉÆ ´ªÉÉEò®úhÉÉi¨ÉEò¤ÉxvÉxÉɦÉÉ´Éä iɺªÉ +κiÉi´É¨Éä´É ºÉ¨ÉÉ{iÉÆ ºªÉÉiÉÂ* Eò¨ÉÊ{É Ê´É¹ÉªÉ¨ÉiªÉxiɺÉÚI¨ÉäÊIÉEòªÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉʴɹɪÉä {ÉÉÊhÉÊxÉ& ºÉ¨ÉlÉÇ& +ɺÉÒiÉÂ* B´ÉÆ |ÉEòÉ®äúhÉ +±{ÉÉIÉ®èú& ºÉÚjÉè& Ê´É®úÊSÉiÉɹ]õÉvªÉɪªÉÉÆ {ÉÖxɱÉÇPÉÚEò®úhÉÉªÉ ºÉ¨ªÉEÂò +´É¤ÉÉävÉxÉÉªÉ SÉ ¤É½ÖþÊ´ÉvÉ& {ÉrùÊiÉ& +κ¨ÉxÉ ¶ÉɺjÉä ºÉÆPÉÊ]õiÉÉ* iÉä |ÉiªÉɽþÉ®úÉ&. MÉhÉ{ÉÉ`ö&. <iÉÂ. ºÉÆYÉÉ{ÉÊ®ú¦ÉɹÉÉnùªÉ¶SÉ* ´ªÉÉEò®úhɺªÉ ±ÉPÉÚEò®úhÉä ºÉ¨ªÉEÂò YÉÉxÉä SÉ ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉÉ ºÉÆYÉÉ +ÊuùiÉÒªÉÆ ºlÉÉxɨɱÉRÂóEò®úÉäÊiÉ* B¹ÉÉ ºÉÆYÉÉ {ÉÉÊ®ú¦ÉÉʹÉEò¶É¤nù& <iªÉÖSªÉiÉä* ºÉ´Éæ¹ÉÉÆ ¶ÉɺjÉʴɹɪÉÉhÉÉÆ º´ÉEòÒªÉÉ ºÉÆYÉÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ +κiÉ* º´ÉºªÉ ºÉÆYÉÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ* ´ªÉÉEò®úhɺªÉ ¤É¼´ªÉ& ´ªÉÉEò®úhɺªÉÉÊ{É ºÉÉRÂóEäòÊiÉEòºÉÆYÉÉ& ±ÉÉèÊEòEò´ªÉ´É½þÉ®ú¦ÉɹÉɪÉÉÆ pù¹]ÖÆõ ¶ÉCªÉxiÉä* BiÉÉ& ºÉÉRÂóEäòÊiÉEòºÉÆYÉÉ {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ ¤É½þ´É& ´ªÉ´É¾þiÉÉ&* ªÉlÉÉ EòiÉÉÇ Eò®úhÉ +ÉÊnù&* iÉä |ÉEÞòÊiÉ|ÉiªÉªÉPÉÊ]õiÉ°ü{ÉÉ +PÉÊ]õiÉ°ü{É\SÉ ¶É¤nùÉ& ºÉÆYÉÉ <ÊiÉ Eäò´É±ÉÆ ´ÉHÞòSUôÉ <iªÉlÉÇ&* ºÉÆYÉÉ <ÊiÉ {ÉnùºªÉ ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÆ |ÉÉM´ªÉÉúEò®úhÉä |ÉÉÊiɶÉÉJªÉä SÉ Ê¦ÉzÉ®úÒiªÉÉ pù¹]ÖÆõ ¶ÉCªÉiÉä* ºÉÆYÉÉ <ÊiÉ ºÉ¨{ÉÚ´ÉÇEòYÉÉvÉÉiÉÉä& ÎC´ÉÊ{É °ü{ɨÉÂ* ºÉ¨ªÉEÂò YÉÉxÉʨÉiªÉlÉÇ& +lÉ´ÉÉ ºÉ¨ªÉEÂò YÉɪÉiÉä +xɪÉÉ <ÊiÉ ºÉÆYÉÉ* ´ªÉÉEò®úhɶÉɺjÉÒªÉ& ºÉÆYÉɺɨ|ÉnùɪÉ& ªÉlÉÉ´Éi|ÉʺÉrù& iÉuùiÉ <iÉ®ú¶ÉɺjÉÉhÉÉÆ ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉxªÉɪɴÉè¶ÉäʹÉEò¨ÉÒ¨ÉÉƺÉÉÊnùnù¶ÉÇxÉÉxÉÉÆ SÉ ºÉÆYÉɺɨ|ÉnùɪÉ& |ÉʺÉrù& ´ÉiÉÇiÉä* iÉÉoù¶ÉÉxÉÉÆ ºÉÆYÉÉxÉɨÉ +lÉÉÇ& |É´ÉÞkɪɶSÉ iÉkÉSUôɺjÉÒªÉÉ& ¦É´ÉÎxiÉ* ºÉ¨ÉÉxÉÉxÉÉÆ 15 . ºÉ{ÉÉnùºÉ{iÉÉvªÉɪÉÒ-ÊjÉ{ÉÉnùÒÊiÉ Ê´É¦ÉVÉxÉÆ. ºÉÚjÉÉhÉɨÉxÉÖ´ÉÞÊkÉ&.

10. 21. 23.9. Ibid.1. @ñHòxjɨÉ 2. ºÉÆJªÉɶɤnù&. ´ÉÞÊrù¶É¤nù& <iªÉÉÊnù&* BiÉÉoù¶ÉºÉÆYÉɺɨ|ÉnùɪÉ& ´ÉänùEòɱÉÉnùÉ®ú¦ªÉ |ÉSÉʱÉiÉ& ´ÉiÉÇiÉä* ªÉlÉÉ+lÉ´ÉÇ´Éänù|ÉÉÊiɶÉÉJªÉävÉÉiÉÖ& . 24. 22.ºÉÆYÉÉxÉÉÆ iÉkÉSUôɺjÉä iÉÉ´ÉiÉ ʦÉzÉÉ& +lÉÉÇ& ´ÉiÉÇxiÉä* ªÉlÉÉ MÉÖhɶɤnù&.10. ºÉɨÉiÉxjɨÉ 5.‘MÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÉæ ªÉnùÉ vÉÉiÉÖ& C´ÉÊSÉiºªÉÉiÉ iÉÊrùiÉÉänùªÉ&* ºÉ¨ÉºªÉiÉä MÉÊiɺiÉjÉ +ÉMÉʨɹ`öÉ <ÊiÉ ÊxÉnù¶ÉÇxɨÉÂ**’ 20 iÉèÊkÉ®úÒªÉ|ÉÉÊiɶÉÉJªÉäMÉÖ¯û‘ªÉnÂù ´ªÉ\VÉxÉÉxÉÉÆ ªÉnÖù SÉÉÊ{É nùÒPÉÇ ºÉƪÉÉäMÉ{ÉÚ´ÉÇ SÉ iÉlÉÉ%xÉÖxÉÉʺÉEò¨ÉÂ* BiÉÉÊxÉ ºÉ´ÉÉÇÊhÉ MÉÖ°üÊhÉ Ê´ÉtÉiÉ ¶Éä¹ÉÉhªÉiÉÉä%xªÉÉÊxÉ iÉiÉÉä ±ÉPÉÚÊxÉ**’21 @ñHòxjÉäMÉÖ¯û‘MÉÖ¯ûºÉÊhÉ** PɨÉÂ**22 vÉÉiÉÖ&‘={ɺÉMÉǺªÉ vÉÉiÉÉ´ÉäEòÉIÉ®äú xÉɨɦÉÚiÉä**23 ºÉɨÉiÉxjÉäMÉÖ¯û‘MªÉSÉÖ MÉÖ®úÉè*24 20.14. +lÉ´ÉÇ´Éänù|ÉÉÊiɶÉÉJªÉ¨É 1. iÉèÊkÉ®úÒªÉ|ÉÉÊiɶÉÉJªÉ¨É 2.3.2.11.6. 16 .. 5.5.5.

28. Ibid. Ibid.1. iÉEÇòºÉRÂóOɽþ&. 72. {ÉÞ. 1. 85. 78..24. 27. 129. 26. MÉÉä. {ÉÞ.. Ibid. {ÉÞ. ¥ÉÉ. 29. 17 . {ÉÞ..MÉÉä{ÉlÉ¥ÉÉÀhÉäÊxÉ{ÉÉiÉ‘Eò& |ÉiªÉªÉ& Eò& º´É®ú& ={ɺÉMÉÉæ ÊxÉ{ÉÉiÉɶSÉ*25 xªÉɪÉäMÉÖ¯ûi´É¨ÉÂ+Ét{ÉiÉxÉÉ%ºÉ¨É´ÉÉʪÉEòÉ®úhÉÆ MÉÖ¯ûi´É¨ÉÂ* {ÉÞl´ÉÒVɱɴÉÞÊkÉ&*26 ºÉÆJªÉÉBEòi´ÉÉÊnù´ªÉ´É½þÉ®ú½äþiÉÖ& ºÉÆJªÉÉ* ºÉ xÉ´Épù´ªÉ´ÉÞÊkÉ&* BEòi´ÉÉÊnù{É®úÉvÉÇ{ɪÉÇxiÉÉ* BEòi´ÉÆ ÊxÉiªÉ¨ÉÊxÉiªÉ\SÉ* +ÊxÉiªÉMÉiɨÉÊxÉiªÉ¨ÉÂ* Êuùi´ÉÉÊnùEòxiÉÖ ºÉ´ÉÇjÉÉÊxÉiªÉ¨Éä´É*27 +xÉÖ¨ÉÉxɨÉÂ+xÉÖʨÉÊiÉEò®úhɨÉxÉÖ¨ÉÉxɨÉÂ*28 ºÉƪÉÉäMÉ&ºÉƪÉÖHò´ªÉ´É½þÉ®ú½äþiÉÖ& ºÉƪÉÉäMÉ&* ºÉ´ÉÇpù´ªÉ´ÉÞÊkÉ&*29 Ê´ÉÊ´ÉvÉ´ªÉÉEò®úhɺɨ|ÉnùɪÉä où¶ªÉ¨ÉÉxÉÉ& ºÉÆYÉɺÉÚjÉÉÊhÉ Ê´ÉʦÉzÉ®úÒiªÉÉ Ê´ÉxªÉºiÉÉÊxÉ ÊxÉ°üÊ{ÉiÉÉÊxÉ SÉ* ºÉ´Éæ ºÉ´ÉÉÇ& ºÉÆYÉÉ& xÉ º´ÉÒEÞò´ÉÇÎxiÉ* 25.

18 . {ÉÉ. 35. 31. SÉÉ.64. 32. ´ªÉÉ.+¹]õÉvªÉɪªÉɨÉÂMÉÖ¯ûºÉƪÉÉäMÉä MÉÖ¯û&** nùÒPÉǶSÉ**30 Ê]õ+SÉÉä%xiªÉÉÊnù Ê]õ*31 EòÉiÉxjÉ´ªÉÉEò®úhÉäÊ]õ+´ªÉªÉºÉ´ÉÇxÉɨxÉ& º´É®úÉnùxiªÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæ%EÂò Eò&*32 vÉÉiÉÖ&ÊGòªÉɦÉÉ´ÉÉä vÉÉiÉÖ&**33 SÉÉxpù´ªÉÉEò®úhÉäMÉÖ¯û<VÉÉnäùMÉÖǯû¨ÉiÉÉä%xÉÞUô->ðhÉÉä&*34 Ê]õ<¹]äõ ¨ÉªÉ& º´ÉxiªÉÉVÉÉnäù&*35 VÉèxÉäxpù´ªÉÉEò®úhÉäMÉÖ¯ûº¡äò MÉÖ¯û&** nùÒ&**36 30.1. VÉè... Ibid. 86.1.158. Technical Terms and Technique of Sanskrit Grammar. 141. Part I. ºÉÚ.3. 1. 101. 33. EòÉiÉxjÉ´ªÉÉEò®úhɨÉÂ. Ibid. 12. 34.100. ´ªÉÉ. 5.52. p. 1. 36. SÉxpù´ÉÞÊkÉ&. 1.11.4.2. 1. ºÉÆ.

539. ´ªÉÉ. 540. 92. ºÉÚ. 1/2. ºÉÉ. 1/101. Ibid. 1. ºÉÚ.Ê]õ+xiªÉÉtSÉι]õ&*37 vÉÉiÉÖ&¦ÉÚ´ÉÉnùªÉÉä vÉÉiÉÖ&** iÉnùxiÉÉ vÉ´É&**38 ºÉÉ®úº´ÉiÉ´ªÉÉEò®úhÉäMÉÖ¯û&ʴɺÉMÉÉÇxÉÖº´ÉÉ®úºÉƪÉÉäMÉ{É®úÉä nùÒPÉǶSÉ MÉÖ¯û&*39 Ê]õ+xiªÉº´É®úÉÊnùι]õ&*40 vÉiÉÖ&¦´ÉÉÊnù&** ºÉ vÉÉiÉÖ&**41 ¨ÉÖMvɤÉÉävÉ´ªÉÉEò®úhÉäMÉÖ¯ûº´ÉÉvÉÉê PÉÖ¯û** º´É& ºªÉä ¯û&**42 Ê]õ+xiªÉÉVÉÉÊnùι]õ&*43 37.2.29. ¨ÉÖ. ´ªÉÉ. Ibid. 1/18. 2. 41. 1. 43. 42. =. ´ªÉÉ. 1/21. VÉè.1. 38.2. 39. ºÉÉ. 40.1. ºÉÚ... ´ªÉÉ.65.. ¤ÉÉä. 19 . Ibid.

30. ´ªÉÉ. 1. ºÉÚ.. 51. 1. 1.vÉÉiÉÖ¦´ÉÉÊnùvÉÖ&*44 ¶ÉÉEò]õɪÉxÉ´ªÉÉEò®úhÉäMÉÖ¯ûMÉÖ°ü{ÉÉäkɨɪɺªÉÉxÉɹÉæ%{ÉiªÉä%ÊhÉ\É& ¹ªÉRÂó*45 vÉÉiÉÖ&ÊGòªÉÉlÉÉê vÉÉiÉÖ&*46 EòɶÉEÞòiºxÉ´ªÉÉEò®úhÉävÉÉiÉÖ&vÉÉiÉÉè ºÉÉvÉxÉä Ênù榃 {ÉÖ¯û¹Éä SÉäÊiÉ iÉnùÉJªÉÉiɨÉÂ*47 ºÉ®úº´ÉiÉÒEòh`öɦɮúhÉäMÉÖ¯ûºÉƪÉÉäMÉä MÉÖ¯û** nùÒPÉÈ SÉ**48 Ê]õ+xiªÉÉVÉÉÊiÉι]õ&**49 ºÉÖ{ÉnÂù¨É´ªÉÉEò®úhÉäMÉÖ¯ûnùÒPÉÉæ MÉÖ¯û&** ¿º´É¶SÉ ºÉƪÉÉäMÉä**50 Ê]õ+SÉÉä%xiªÉÉÊnù Ê]õ*51 44. ´ªÉÉ. ºÉ®úº´ÉiÉÒEòh`öɦɮúhɨÉ 1.2. 47. ¶ÉÉ. ´ªÉÉ. ºÉ. 45. 20 .1. 50. ¤ÉÉä. Ibid.98.1. Eò. EòÉ.1.86. 11. 49.17. 18. ºÉÖ{ÉnÂù¨É´ªÉÉEò®úhɨÉ 1. 48. 99. Ibid. 46. 1. ºÉÚ.22. 1.. ¨ÉÖ.1.3.

ºÉƺEÞòiɦÉɹÉɪÉÉ& ªÉÉäMªÉʺÉrùÉxiÉYÉÉ{ÉxÉÉªÉ ºÉÖPÉÊ]õiɺɨ|ÉnùɪÉ& ¶É¤nù°ü{ÉähÉ ºlÉɪÉÒ ´ÉiÉÇiÉä* iÉÉnù޶ɶɤnùÉ& {É`öxÉä +ÉMÉSUôÎxiÉ SÉäiÉ ¦ÉɹÉÉ EäòÊiÉ Ê´ÉÊSÉxiÉxÉä iÉuùiÉ ¦ÉɹÉɪÉÉ& ÊxɪɨÉä ºÉƶɪÉÉ& xÉ Eäò¹ÉɨÉÊ{É ºÉƦɴÉäªÉÖ&* ¦ÉɹÉɪÉÉ& +´ÉºlÉÉxÉä ½äþiÉÖ& iÉnùÒªÉÉ ºÉÖ¶ÉHòÉ ´ªÉÉEò®úhÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¦É´ÉÊiÉ* iÉÉoù¶É´ªÉ´ÉºlÉɪÉÉ& ¨ÉÉxÉnùhb÷& {ÉÉÊ®ú¦ÉÉʹÉEò¶É¤nù&* iÉnùҪɺÉÆYÉÉ{ÉrùÊiÉ®äú´É Ê´ÉʶɹªÉ {ÉÉÊhÉxÉҪɴªÉÉEò®úhÉÆ ºÉÚjÉähÉ ±ÉPÉÚEÞòiɨÉÂ* {ÉÉÊ®ú¦ÉÉʹÉEò¶É¤nù& +Ê{É iÉuùiÉ {ÉÉÊhÉxÉÒªÉÊxɪɨÉÉxÉÉÆ ±ÉPÉÚEò®úhÉÉªÉ ºÉɽþɪªÉ¨ÉnùÉSSÉ* iÉjÉ {ÉÉÊhÉÊxÉxÉÉ ÊxĘ́ÉiÉÉxÉÉÆ EÞòÊjɨɶɤnùÉxÉɨÉä´É |ÉÉvÉÉxªÉÆ ¤É½Öþ ´ÉiÉÇiÉä* 21 .