You are on page 1of 10

- PITANJA IZ STVARNOG PRAVA

-

1.PREMA POZ PROPISIMA U FBIH STVARNA PRAVA SU: a)pravo vlasništva b)pravo zaloga(založno pravo) c)pravo stvarnih služnosti d)pravo zakupa e)posjed f)građenja na tuđem zemljištu g)zemljišni dug h)imisije i)zastara k)susjedska prava - pravo stvarnog tereta 2.PRETPOSTAVKE ZA STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA OD NEVLASNIKA SU: a)naplatan pravni posao b)savjestan stjecala c)pokretna stvar d)zakonit posjed e)savjestan otuđivalac f)afekciona vrijednost stvari 3.DA LI SE POSJED OBRAĐUJE U OKVIRU ZOVO ? 4.DA LI JE POSJED STVARNO PRAVO ? DA NE DA NE

5.SUVLASNIK SE MOŽE ZAUVIJEK ODREĆI PRAVA NA DIOBU STVARI ? DA NE 6.VLASNIŠTVO STIČE ONAJ KOME JE STVAR PRVO PREDANA A NE ONAJ KOME JE STVAR PRVO PRODANA ? DA NE 7.STVARNA SLUŽNOST JE NEDJELJIVA ? DA NE

8.OKUPACIJOM FIZIČKA OSOBA MOŽE STEĆI PRAVO VL. NA POKRETNIM I NEPOKRETNIM STVARIMA ? DA NE (samo na pokretnim) 9.U POSJEDOVNOM SPORU SE RASPRAVLJA O SAVJESNOSTI POSJEDNIKA? DA NE – SAVJESNOST SE PRESUMIRA 9a.POSJED MOGU STICATI I ONE FIZIČKE OSOBE KOJE IMAJU OGRANIČENU POSLOVNU SPOSOBNOST ILI UOPĆE NEMAJU POSLOVNE SPOSOBNOSTI. DA NE 10.FORMALNI IZVORI STVARNOG PRAVA SU? -zakon o vlasničko pravnim odnosima -zakon o zemljišnim knjigama -zakon o notarima -ustav BiH,entiteta,kantona -međunarodni ugovori -podzakonski akti 1

11.ALIKVOTNI DIO JE idealno određeni dio stvari svakog suvlasnika 12.Za sticaje prava vlasništva dosjelošću na pokretnoj stvari,potrebno je vršiti faktičku vlast na toj stvari u vremenskom periodu koji iznosi: 3 godine kod savjesnog i zakonitog posjeda a 6 godina kod savjesnog posjeda. 13.Načelo numerus clausus stvarnih prava znači da stranke nekom pravu nemogu odreći stvarnopravni karakter,ukoliko je to pravo propisom određeno kao stvarno pravo.S druge strane,stranke nemogu svojim sporazumom stvoriti neko novo stvarno pravo ako ono propisima nije predviđeno. 14.Titulus za sticanje prava vlasništva derivativnim putem na pokretnim stvarima je pravni posao u kome je do izražaja došla volja stranaka da se prenese vlasništvo. 15.Vlasnik(neposjednik) podiže reivindikaciju kada traži od posjednika nevlasnika povrat individualno određene stvari. 16.Simbolička tradicija je vrsta tradicije kod koje se prenos obavlja pomoću oruđa,znakova,isprava,izdavanjem stvari i sl. dolazi u obzir kod stvari koje su prostorno udaljene (kako od prenositelja tako i od stjecatelja). 17.Subjektivni rok za samopomoć iznosi 30 dana nakon saznanja za smetanje i njegovog počinitelja. 18.Nabrojati okolnosti koje dovode do prekida toka roka dosjelosti? -gubitak posjeda -saznanje nesavjesnosti tj.cijelo vrijeme mora biti savjestan -priznanje tuđeg vlasništva na stvari -podizanje vlasničke tužbe(ali po predpostavkom da je parnica provedena te da je uzukapijent izgubio) 19.Ako je vlasnik zaključio sa više osoba posebne pravne poslove radi prenosa prava vlasništva na istoj pokretnoj stvari koja je individualno određena,tada vlasništvo stiče osoba kojoj je stvar prvo predata,ako je savjesna.Ako postoji više savjesnih stjecala,pravo da zahtjeva predaju stvari u posjed ima stjecatelj koji je prvi stekao pravni temelj za prenos prava vlasništva. 20.Odluka suda u parnici zbog smetanja posjeda se zove RIJEŠENJE( privremena naredba ). 21.Osnovni tužbeni zahtjev kod reivindikacije glasi na POVRAT STVARI a sporedni na plodove tj. nadoknadu vrijednosti u pogledu troškova. 22.Prema ZOVO posjed je zakonit ako se zasniva na valjanoj pravnoj osnovi koja je potrebna za sticanje prava vl. i ako nije pribavljen silom,prevarom ili zloupotrebom povjerenja. 23.ŠTA JE STVARNO PRAVO U SUBJEKTIVNOM SMISLU? -To su različita ovlaštenja koja subjektima u stvarnopravnim odnosima u pogledu stvari priznaju norme objektivnog prava. 2

24.NAVEDI KARAKTERISTIKE STVARNOG PRAVA I OBJASNI STVARNOPRAVNOST? Karekteristike: -Apsolutnost -Broj stvarnih prava određen je propisom(numrus clausus) -Stvarnopravnost-objekt stvarnopravnog odnosa daje osnovnu karakteristiku tom odnosu.Po toj se karakteristici stvarnopravni odnos razlikuje od ostalih.Objekt stavarnopravog odnosa je stvar. 25.KAKO SE DIJELE STVARNA PRAVA? Dijele se na : -Stvarna prava na vlastitoj stavri (pravo vlasništva). -Stvarna prava na tuđoj stvari (pravo građenja,služnosti,stvarnih tereta i založno pravo). 26.KOJE POSTOJE GRUPE ODNOSA IZMEĐU ČOVJEKA I STVARI ? -mehanički -detencija -posjed 27.KOJE SU 2 KONSTRUKCIJE POSJEDA I KOJA JE KOD NAS PRIHVAĆENA ? -rimska (subjektivistička) -germanska (objektivistička) * kod nas je prihvaćena GERMANSKA 28.KAKO JE POSJED DEFINIRAN U NAŠEM PRAVU ? -Posjed je faktičko stanje zaštićeno pravom. 29.PO ČEMU SE POSJED RAZLIKUJE OD OSTALIH FAKTIČKIH STANJA -Posjed se od njih razlikuje po tome što pravo štiti upravo faktičko stanje koje se zove posjed.Posjed se iako ima zaštitu koju mu daje pravni poredak time ne pretvara u pravo. 30.ZAŠTO POSLOVNO NESPOSOBNE OSOBE MOGU STJECATI POSJED? -Zato što je za stjecanje posjeda dovoljan samo objektivni element. 31.NALAZE LI SE VLASNIK STVARI I OSOBA KOJA MU JE TU STVAR UKRALA U ODNOSU NEPOSREDNOG I POSREDNOG POSJEDNIKA? OBJASNI ! -nema pravnog posla između njih i zbog toga se ne nalaze u odnosu. *32.NAVEDI IZUZETKE OD PRAVILA DA POSJED STVARI IMA OSOBA KOJA VRŠI FAKTIČKU VLAST NA STVARI? Postoje 2 izuzetka (po ZOVO): a)posjed se ne priznaje osobama koje po osnovu radnog odnosa vrše faktičku vlast na stvari za drugu osobu,a dužne su postupati po uputama druge osobe npr.vozač,konobar itd b)Nasljednik postaje nasljednikom u trenutki smrti ostavitelja,bez obzira na to kad je stekao faktičku vlast na stvari.U trenutku smrti ostavitelja stiče pravo na posjedovnu zaštitu. 33.KAKAV JE TABULARNI POSJED? -Posjed koji ima osoba koja je upisana u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine a na njoj nema faktičke vlasti. 34.KAKO SE DIJELI POSJED S OBZIROM NA KVALITET,A KAKO S OBZIROM NA OBJEKT POSJEDA ? *S obzirom na kvalitet: -zakonit i nezakonit -istinit i neistinit 3

-savjestan(pošten) i nesavjestan(nepošten) *S obzirom na objekt posjeda: posjed stvari i posjed prava. 35.KAKAV JE PREKARISTIČKI POSJED? -Prekarij je ugovor po kome je jedna strana prepustila drugoj strani određenu stvar na besplatnu upotrebu do svakodobnog opoziva. -To je neistinit posjed.Zloupotrebom povjerenja odnosno na izmoljen način stiče posjed,u ovom slučaju kad neko samovoljno nastoji pretvoriti u trajno stanje ono što mu je dato na uslugu. 36.ZA KOJI POSJED KAŽEMO DA JE KVALIFICIRAN ? -Posjed koji je istovremeno : zakonit,savjestan i istinit. *37.ŠTA JE APREHENZIJA? -Aprehenzija je jednostran fizički akt kojim se dolazi do vlasti na stvari. 38.KAKO SE STIČE POSJED NEKRETNINA NA ORIGINARAN NAČIN? -U pravilu tako da stupi na zemljište nekada je potrebo da se zemljište ogradi,omeđi. 39.KOJE 2 PRETPOSTAVKE MORAJU BITI ISPUNJENE KOD ODUZIMANJA POSJEDA? -akt oduzimanja mora stjecatelju omogućiti faktičko raspolaganje -dosadašnji posjedniku mora aktom oduzimanja biti onemogućeno faktičko raspolaganje stvari 40.ŠTA JE TRADICIJA I KOJE VRSTE TRADICIJE POSTOJE? -Tradicija je prenos posjeda od dosadašnjeg na novog posjednika.Postoji : tradicija iz ruke u ruku, tr.očitovanja, predaja znacima,transportom. 41.ŠTA JE SIMBOLIČKA TRADICIJA I KADA DOLAZI U OBZIR? -To je vrsta tradicije kod koje se prenos obavlja pomoću,oruđa,znakova,isprava, izdvajanjem stvari.Dolazi u obzir kod stvari koje su prostorno udaljene i od prenositelja i od sticatelja,pa sama ta prostorna udaljenost spriječava da se izvrši predaja iz ruke u ruku. -Ta sama tradicija isprave znaka,izdvojene stvari i sl.zamjenjuje fizičku predaju stvari npr. predaja ključa od stana . 42.KADA SE SMATRA IZVRŠENOM TRADICIJA TRANSPORTOM ? -Smatra se izvršenom uručenjem stvari prevozniku ili osobi koja organizira otpremu.Ova odredba je dispozitivnog karaktera pa stranke mogu ugovorom drugačije odrediti. 43.KOJI SU STVARNOPRAVNI UČINCI POSJEDA? - učinci kod kojih se posjed javlja kao pretpostavka stjecanja stvarnih prava: kao modus(način) stjecanja prava vlasništva i založnog prava na pokretnim stvarima,pri sticanju prava vlasništva od posjednika koji nije vlasnik,te kao pretpostavka stjecanja prava vlasništva i prava stvarne služnosti dosjelošću, - učinci kod kojih se posjed javlja kao objekat pravne zaštite. -učinci kod kojih se posjed javlja kao presumpcija o postojanju stvarnih prava, npr.prezumira se da je zakonit,istinit i savjestan posjednik određene stvari,istovremeno i vlasnik te stvari i naziva se prezumiranim vlasnim stvari.presumpcija je u vezi sa publicijanskom tužbom.

4

44.KOJI SU OBLICI ZAŠTITE POSJEDA? -Prema ZOVO postoje 2 oblika zaštite: samopomoć i sudska zaštita. 45.POD KOJIM PRETPOSTAVKAMA SE MOŽE KORISTITI SAMOPOMOĆ? -da je opasnost neposredna -da je samopomoć nužna jer bi sudska zaštita kasno stigla -da način vršenja samopomoći odgovara prilikama u kojima postoji opasnost,što podrazumijeva da preduzete mjere po vrsti i intenzitetu ne smije preći granicu koju nalaže svrha njihovog poduzimanja 46.U SLUČAJU SUDSKE ZAŠTITE POSJEDA ŠTA MORA DOKAZATI TUŽITELJ? -Dokaz težine leži na strani tužitelja koji mora dokazati činjenicu da je bio posljedni mirni posjednik i mora dokazati čin smetanja. 47.KOD POSJEDOVNE TUŽBE NA ŠTA GLASI TUŽBENI ZAHTJEV? -da se utvrdi da je tuženi počinio smetanje tužiteljevog posjeda -da se uspostavi prijašnje posjedovno stanje -da se zabrani ponovno takvo ili slično stanje 48.ŠTA JE PRIVREMENA NAREDBA? -To je sudsko riješenje koje se donosi prije okončanja parnice zbog smetanja posjeda. 49.PREMA ZOVO KOJA PRAVA IMA VLASNIK? -posjedovanje -korištenje -raspolaganje -upotreba 50.KOJI SU OBLICI OGRANIČENJA PRAVA VLASNIŠTVA? -zabrana zloupotrebe prava vlasništva -zabrana štetnih imisija -mogućnost izvlaštenja (eksproprijacija) 51.NAVEDI KARAKTERISTIKE PRAVA VLASNIŠTVA I OBJASNI MAKISMALNU DISPOZITIVNOST ! - jedinstvenost prava vlasništva – skup vl. ovlaštenja vezan uvijek uz jednog subjekta, ako ih ima
više onda se radi o skupnom vlasništvu ili suvlasništvu ;

- maksimalna dispozitivnost –obuhvata cjelokupna ovlaštenja koja se odnose na ekonomsko iskorištavanje stvari ; - isključivost – vlasnik može onemogućiti bilo kakav uticaj na objekt svog vlasništva ; - rekadentnost – pravo vlasništva se automatski vraća u svoj prvobitni obim čim otpadnu ograničenja ; - jednovrsnost – postoji samo jedna vrsta prava vlasništva jer se ne može dijeliti po ovlaštenjima između raznih subjekata. 52.KAKVO RASPOLAGANJE MOŽE BITI? -Faktičko – se sastoji u tome da se povodom stvari ne zasniva neki pravni odnos -Pravno – sastoji se u disponiranju subjektivnim pravom koje postoji u pogledu stvari

5

53.KAKVA JE INSTITUCIONALNA A KAKVA INDIVIDUALNA ZLOUPOTREBA PRAVA VLASNIŠTVA? Institucijalna-je vršenje prava protivno zakonski propisanom cilju(kad se prelaze instituti prava vlasništva). Individualna-je povreda nekog moralnog pravila unutar okvira samog instituta prava vlasništva (načela savjesnosti i poštenja). *54.ŠTA SU IMISIJE I KOJI JE KRITERIJ PODJELE? -Imisije su uticaji koji na korištenje nekretnine imaju gasovite,krute ili tečne stvari koje dolaze sa susjedne nekretnine.Mogu biti direktne i indirektne. -Direktne imisije su one kod kojih je radnja upravljena direktno na to da supstance dospiju na susjedno zemljište(neko kroz prozor baca smeće na susjedno zemljište/dvorište).One su zabranjene. -Indirektne imisije su one kod kojih je susjedno zemljište slučajno ili djelovanjem prirodne sile ili zbog prirode imisijonog izvora izložene smetnjama koje potiču od radnje sa susjednom zemljištu (zbog zračnog pritiska dim iz susjednog dimnjaka se zadržava nad dvorištem drugog susjeda).Indirektne se dijele na uobičajne i neuobičajne.(s obzirom na vrstu,namjenu i lokalne prilike) 55.ŠTA JE SUVLASNIŠTVO I KAKO SE DIJELI? Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodjeljenoj stvari po dijelovima koji su alikvotno određeni. 56.KAKO SUVLASNIŠTVO MOŽE NASTATI? -pravnim poslom,odlukom državng tijela vlasti i temeljem zakona. 57.ŠTA JE POTREBNO ZA PREDUZIMANJE POSLOVA REDOVNOG UPRAVLJANJA ZAJEDNIČKOM STVARJU? -Za poduzimanje poslova redovnog upravljanja stvarju potrebna je saglasnot suvlasnika čiji dijelovi zajedno čine više od ½ svih dijelova. 58.ŠTA SE SMATRA POSLOVIMA REDOVNOG,A ŠTA POSLOVIMA VANREDNOG UPRAVLJANJA? Poslovima redovnog upravljanja smatra se: ubiranje plodova(voćnjaka,oranica...),redovno održavanje sa manjim popravkama itd. 58.KOJE SU OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZAJEDNIČKOG VLASNIŠTVA? -dijelovi pojednih subjekata nisu unaprijed određeni -vlasništvo nije podjeljeno ni po obimu ni po sadržaju -udjeli nisu određeni ali su odredivi -stvarju rasplažu svi učesnici zajedno i sporazumno svaki učesnik ima pravo na vlasništvo i posjedovne tužbe prema trećim licima -svaki učesnik ima pravo tražiti diobu zajedničkog vlasništva 59.ŠTA JE NASLJEDNIČKA ZAJEDNICA? -To je skup osoba na koje su kao nasljednike određenog ostavitelja prešla imovinska prava i obaveze koje sačinjavaju ostavinu tog konkretnog ostavitelja sve do diobe ostavine. 60.NAVEDITE ORIGINARNE NAČINE STJECANJA VLASNIŠTVA? -dosjelost -stjecanje prava vlasništva od nevlasnika -stvaranje nove stvari,spajanje i miješanje 6

-građenje na tuđem zemljištu -odvajanje plodova -okupacija 61.KAKAV POSJED MORA BITI DA BI IMAO POTREBNU KVALITETU ZA STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU? -Mora biti kvalificiran ili bar savjestan(pošten), efektivan tj. da se stvarno izvršava,mora trajati neprekidno kroz cijelo vrijeme dosjelosti. -Onaj ko se poziva na dosjelost mora biti u stanju dokazati da je bio u posjedu u času kad je dosjelost započela i u času kad je dovršena. 62.KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU REDOVNE I VANREDNE DOSJELOSTI? -Redovna dosjelost je stjecanje prava vlasništva na osnovu kvalificiranog posjeda vršenog kroz zakonom određeno vrijeme.Pretpostavke su sposobnost osobe,sposobnost stvari,kvalificirani posjed i zakonsko vrijeme.Rok dosjelosti je za pokretne stvari je 3 godine,a za nekretnine 10 godina.u ovaj rok računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao kvalificirani posjednici. -Vanredna dosjelost je stjecanje prava vlasništva na osnovu savjesnog posjeda kroz zakonom doređeno vrijeme.Rok dosjelosti za pokretne stvari je 10 godina,a za nekretnine 20 godina.Vanredna dosjelost koristi se u slučaju kada savjesni posjednik ne može dokazati pravnu osnovu stjecanja.U rok dosjelosti računa se i vrijeme za koje su prethodnici sadašnjeg posjednika posjedovali stvar kao savjesni posjednici ili kao kvalificirani posjednici. 63.NAVEDI OKOLNOSTI KOJE DOVODE DO ZASTOJA DOSJELOSTI I ONE KOJE DOVODE DO PREKIDA DOSJELOSTI? -Zastoj dosjelosti:bračna veza,odnos roditelja i djece dok traje rod.staranje,službena odsutnost osoba protiv kojih teče dosjelost,prestanak rada u sudu itd. -Prekid dosjelosti:gubitak posjeda,saznanje nesavjesnosti,priznanje tuđeg vlasništva na stvari,poduzimanje tužbe-vlasništva. 64.DA BI SE STEKLO PRAVO VLASNIŠTVA OD NEVLASNIKA KOJE SE PRETPOSTAVKE MORAJU ISPUNITI? -stjecatelj mora biti savjestan(u dobroj vjeri) -stvar mora biti pokretna -pravni posao mora biti naplatan 65.U KOJA TRI SLUČAJA ONAJ KO IZRADI NOVU STVAR STJEČE PRAVO VLASNIŠTVA? -ako je novu stvar izradio od svog materijala svojim radom, -ako je od njegovog materijala novu stvar izradila druga osoba na osnovu nekog pravnog posla s njom npr.ugovor o djelu, -ako je od tuđeg materijala izradi novu stvar ali samo uz pretpostavku da je bio savjestan (da nije znao ili morao znati da je materijal tuđi) i da je vrijednostrada veća od vrijednosti materijala.Ako su vrijednost rada i vrijednost materijala jednake nastaje suvlasništvo. 66.ŠTA JE OKUPACIJA I NA KOJIM STVARIMA SE MOŽE STEĆI PRAVO VLASNIŠTVA OKUPACIJOM ? - To je uzimanje napuštene pokretne stvari u posjed s namjerom da se prisvoji. - Može se steći samo na napuštenim pokretnim stvarima.

7

67.KOJE SU PRETPOSTAVKE ZA DERIVATIVNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA? -vlasništvo predhodnika / prednika -titulus (naslov stjecanja) -modus (način stjecanja) 68.KAKAV PRAVNI POSAO MOŽE BITI DA BI POSLUŽIO KAO PRETPOSTAVKA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA? -jednostran i dvostran pravni posao -valjan i kauzalan pravni posao 69.KOJI JE NAČIN STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA A KOJI NA POKRETNIM STAVRIMA? -Na temelju pravnog posla pravo vlasništva na nekretninama stječe se upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovarajući način određen zakonom. -Na temelju pravnog posla pravo vlasništva na pokretnu stavar stječe se predajom te stvari u posjed stjecatelja. Npr-tradicija 70.KOJE SU OPĆE A KOJE POSEBNE PRETPOSTAVKE VALJANOSTI ISPRAVE? - Opće su : -javna ili javno ovjerena -tačno označena pravna osnova -nesmije imati vidljivih mana koje bi slabile njezinu vjerodostojnost -na njoj se nesmije ništa brisati,nesmije biti pisano olovkom -tačno datirana (mjesto,mjesec,dan,godina) i potpisana -osobe koje sudjeluju u pravnom poslu moraju biti tačno označene - Posebne su : -tačna oznaka zemljišta tj. prava u pogledu kojeg se treba izvršiti upis, -klauzula intabulandi. 71.NAČELO POVJERENJA I JAVNOSTI U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA? -Načelo javnosti - ima formalnu i materijalnu stranu. Formalna strana znači da je uvid u zemljišnu knjigu svakom dozvoljen. Materijalna strana se sastoji u tome što se zemljišne knjige uzimaju kao vjerodostojne u pogledu istinitosti i potpunosti svog sadržaja. -Načelo povjerenja-je nužna posljedica materijalne strane načela javnosti.Na povjerenje u zemljišne knjige može se pozvati samo onaj ko nije znao a nije ni morao znati da se vanknjižno stanje ne slaže sa knjižnim.Stjecatelj mora poznavati stanje u zemljišnim knjigama i poznavati faktičko posjedovno stanje.Tek tada se može pozvati na povjerenje u zemljišne knjige. 72.POJAM I KARAKTERISTIKE STVARNIH SLUŽNOSTI? -Stvarna služnost je pravo vlasnika jedne nekretnine da za potrebe te nekretnine obavlja određene radnje na nekretnini drugog vlasnika ili da zahtjeva od vlasnika služno dobro da se suzdržava od obavljanja određenih radnji i koje bi inače imao obavljati na svojoj nekretnini. -Stvarne služnosti su stvarna prava,svrha im je bolje ekonomsko iskorištavanje -Stvarne služnosti su nedjeljiva prava -Objektom stvarnih služnosti mogu biti isključivo nekretnine 73.PRIMJERI KUĆNIH SLUŽNOSTI ? * Pozitivne kućne služnosti su : -pravo nasloniti terete svoje zgrade na tuđu zgradu -pravo umetnuti gredu svoje zgrade u tuđi zid -pravo otvoriti prozor u tuđem zidu zbog svijetla,zraka ili vidika 8

-pravo postaviti dijelove zgrade u tuđem zračnom prostoru,balkone,nastrešnice isl. -pravo provoditi dim kroz susjedov dimnjak * Negativne kućne služnosti su : - zabraniti komšiji/susjedu podizanje njegove zgrade/objekta naviše, - pravo zabraniti susjedu gradnju kojom bi se ovlašteniku oduzelo svjetlo ili vidik. 74.POJAM I FUNKCIJE ZALOŽNOG PRAVA? -Založno pravo je stvarno pravo na tuđem objektu kojim vjerovnik u pravnom odnosu dobiva ovlaštenje da se namiri iz vrijednosti založenog objekta ako mu dužnik ne ispuni obavezu -Svrha založnog prava je eliminiranje dvostruke nesigurnosti vjerovnika u pogledu namirenja potraživanja. Nesigurnost je u pogledu moguće promjene obima dužnikove imovine i u vezi ranijeg namirenja drugih vjerovnika. -Pomoću založnog prava se iz čitave dužnikove imovine izdvajaju određeni objekti iz čije vrijednosti se vjerovnik može namiriti. 75.ŠTA SE UPISUJE U TERETNI LIST ILI TERETOVNICU? - stvarna i druga prava kojima je opterećeno zemljišnoknjižno tijelo. Upisuju se : 1.pravo zaloga(hipoteka), 2.pravo stvarnih služnosti i ličnih služnosti, 3.pravo preče kupovine, 4.pravo otkupa, 5.koncesije, 6.stvarni tereti, 7.pravo građenja. 76.NAČELO OFICIJELNOSTI I IZUZETCI OD OVOG NAČELA! -Po načelu oficijelnosti založno se pravo ostvaruje isključivo putem suda.Svoje pravo namirenja iz vrijednosti založene stvari,založni vjerovnik ne može,osim iznimno,ostvariti neposrednom prodajom založene stvari.Ako mu potraživanja o dospjelosti ne bude podmirena,mora se obratiti sudu i zahtjevati odluku da se stvar proda na javnoj prodaji. -Izuzetci su: *Kod ugovora u privredi vjerovnik se nije dužan obraćati sudu,već je ovlašten sam prodati stvar pošto je istekao rok od 8dana od kada je o tome upozorio dužnika odnosno zalogodavca; *Ako bi troškovi javne prodaje bili nesrazmjeno veliki naspram vrijednosti založene stvari,sud može odlučiti da vjerovnik sam proda stvar po cijeni koju utvrde stručnjaci ili da je po istoj cijeni zadrži za sebe; *Kad je cijena stvari propisana,vjerovnik i dužnik se mogu sporazumijeti da vjerovnik po toj cijeni proda stvar ili je po cijeni zadrži za sebe; 77.DALI SE U POSJEDOVNOJ PARNICI VLASNIK MOŽE POZVATI NA PRAVO VLASNIŠTVA NA STVAR? MOŽE !!! NAZIVA SE PETITORNI PRIGOVOR. -Petitorni prigovor je pozivanje na pravo vlasništva koje se načelno ne uvažava, jer se u posjedovnoj parnici raspravljaju isključivo o posljednjem stanju posjeda i činu smetanja. - Izuzetno petitorni prigovor je dozvoljen u slučaju kad je u toku postupka zbog smetanja posjeda pravosnažno okončan postupak kojim je tuženom priznato pravo vlasništva na stvari. - Ovdje važi načelo PETITORUM ABSORBET POSSESSORUM tj. petitorni postupak absorbira posjedovni postupak.

9

78.ŠTA ĆE BITI U SLUČAJU DVOSTRUKE PRODAJE NEKRETNINA ? - Vlasnikom zemljišta postat će onaj koji je prvi zatražio uknjiženje. - Kasniji kupac može steći vlasništvo samo onda ako nije znao niti je mogao znati da je zemljište prodato i predato u posjed prvom kupcu 79.NAVEDI TRI NAČINA RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE! - dobrovoljna dioba, - sudska dioba, - razvrgnuće isplatom. 80.OBAVEZE I DUŽNOSTI KOD ZALOŽENE POKRETNE STVARI? - Dužnik ili neko treći (zalogodavac) obavezuje se prema vjerovniku (zalogoprimac) predati mu neku stvar na kojoj postoji pravo vlasništva da bi se prije ostalih vjerovnika mogao namiriti iz njezine vrijednosti ako mu potraživanje ne bude isplaćeno po dospjelosti. Zalogodavac mora biti vlasnik. - Vjerovnik se obavezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka svog potraživanja vratiti neoštećenu zalogodavcu. 81.TRADICIO BREVI MANU? - Pravo odnošenja ali pod uvjetom da se ono što je dodato radi zadovoljenja ili uljepšanja stvari može odvojiti bez uništenja ili oštećenja stvari. 82.NAČELA ZALOŽNOG PRAVA? ( mogu biti pojedninačno kao pitanje ) * Načela založnog prava su : - načelo akcesornosti, - načelo specijalnosti, - načelo oficijelnosti, - načelo nedjeljivosti. 83.POJAM I KARAKTERISTIKE SLUŽNOSTI?

10