You are on page 1of 171

Elias Petropoulos

MANUAL OF THE GOOD THIEF.


f
COPYRIGHT 1979 BY DIGAMMA
ATHENS / GREECE.
. Η λ ί α Πετρόπουλου
σεσημασμένου διαρήκτη
καθηγητού τοϋ Β.Ι.ΤΤ.Δ. τής Antique
αντιπροέδρου τής Άδελφότητος Απομάχων Διαρηκτών τής Adina

έγχειρίδιον
του Καλού Κλέφτη
μέ σχέδια τοϋ Kerleroux

ΝΕΦΕΛΗ
Α θ ή ν α 1979
τ ο υ ιδίου
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ (1958).
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ (1959).
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΗΣ (1959)
ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ (1959).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1865 (1959).
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ / Π. ΤΕΤΣΗΣ (1960).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΠΑΠΑΣ (1965).
ΕΛΥΤΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ (1966, 1974).
ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1968. 1972, 1974. 1979).
ΣΩΜΑ (1969. 1972, 1973, 1976).
ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ (1971, 1974).
ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΧΤΙΤΣΗ (1972, δύο εκδόσεις
μέ τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο).
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (1973, 1976).
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (1975).
ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1975).
ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (1975).
LE KIOSQUE GREC (1976).
LA VOITURE GRECQUE (1976).
CAGES A OISEAUX EN GRECE (1976)
ALBUM TURC (1976).
ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (1978).
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚΑΦΕ Σ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1979).
FIST-PHALLUS (1979).
THE GRAVES OF GREECE (1979).

έτοιμα για δημοσίευση:


ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΜΝΗΣΤΗΝ
(μέ τον Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλο).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / 1949-1979.
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ.
ΨΕΙΡΟΛΟΠΑ.
έ ν α βιβλίο πρέπει ν ά ε ί ν α ι τ ό τ σ ε κ ο ύ ρ ι
πού σπάει τ ή ν παγωμένη θάλασσα μέσα μας
Kafka

Αυτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο διά τους σπουδαστής


τοϋ Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Τ έ χ ν η ς καί Τ ε χ ν ι κ ή ς των Δια-
ρηκτών τής Antique
Καθώς όλοι ξεύρετε. ή Antiqua βρίσκεται στην ΝΑ Ευρώ­
πη, κοντά στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δικαίως ή Anti­
que θεωρείται αλλόκοτη χώρα. "Ανοιξη καί Καλοκαίρι είναι
άποικιακόν Βασίλειον, ένώ Φθινόπωρο καί Χειμώνα μετα­
βάλλεται εις άποικιακήν Δημοκρατίαν. Όμως τά τελευ­
ταία έκατόν-πεντήκοντα έτη, συνεχώς, κυβερνάται από
κάποιον Δικτάτορα. Γιατί, βέβαια. Δικτάτορες ήσανε καί ό
πρώτος βασιλεύς τής χώρας, ή ηλίθιος Toto καί ό
ψευτο-δημοκράτης πρωθυπουργός BeniZelo. Ή Adina εί­
ναι ή πρωτεύουσα τής Antiqua. Πρόκειται γιά τήν ασχημό­
τερη πόλη τού κόσμου. Ασφαλώς είναι πρός τιμήν του
Ανθρώπου τό φαινόμενον τής Τρέλας καί τό φαινόμενον
τής Αυτοκτονίας. Στην Adina λίγοι άνθρωποι παλαβώνουν
κι ακόμη λιγότεροι αυτοκτονούν. Δίχως νάναι βουδισταί,
οι κάτοικοι τής Adina δέχονται, άπαθώς, όλων των ειδών
τά ραπίσματα. Ή Adina - μιά πόλη μέ τρία εκατομμύρια
ψυχές - διαθέτε» 1274 δέντρα, 87 ανδριάντες καί 782.459
ταβέρνες. Τό έθνικόν ρόφημα τών κατοίκων τής Antiqua
είναι ό τούρκικος καφές - άν καί έκεϊ τόν αποκαλούν βυ­
ζαντινό κ α φ έ . Τό έθνικόν φαγητόν τών κατοίκων τής Anti­
qua είναι τό imam-bayildi. Υποψιάζομαι ότι πρόκειται γιά
τούρκικο φαγητό. Στην Antiqua όσοι πούστηδες δέν είναι
παπάδες θεωρούνται έγκληματίαι.

Αυτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο γιά νά τό διαβάζουν


μόνον οί σπουδασταί τού Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Τ έ χ ν η ς
καί Τ ε χ ν ι κ ή ς των Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua. Τυπώθηκε γιά
νά χρησιμοποιείται ώς επαγγελματικός οδηγός. Οί κάτοι­
κοι τής Antiqua, έξ ιδιοσυγκρασίας, είναι ονειροπόλοι.
Συνήθως ονειρεύονται τήν δεσποινίδαν Έλευθερίαν. Οί
κάτοικοι τής Antiqua δέν έχουν φυλετικός προκαταλή­
ψεις, γιαυτό αγαπούν τούς Νέγρους. Ποτέ μου δέν έκα-
τάλαβα διατί απεχθάνονται κα"ι κοροϊδεύουν τούς Γύφ­
τους. Οί κάτοικοι τής Antiqua αισθάνονται πολύ περήφα­
νοι διά τήν θρησκευτικήν των όμοιογένειαν. Λένε ότι τό
96 % τών κατοίκων τής Antiqua είναι Ορθόδοξοι Χριστια­
νοί. Ήκουσα, όμως. νά φημολογείται ότι οί Ορθόδοξοι
Χριστιανοί πού πιστεύουν στό Παλαιόν Ήμερολόγιον (κά­
που 25 % τού συνολικού πληθυσμού) κυριολεκτικώς στε-

• 9 •
νάζουν. Τό Κράτος τής Antiqua βοηθό δραστηρίως τήν
Άνεξιθρησκειαν ό κάθε Χιλιοστής αρπάζει είκοσι χρόνια
φυλακή, ενώ οι "Αθεοι τελούν ε'ις πλήρην παρανομίαν.
Τό Κράτος της Antiqua είναι πανίσχυρον. Τό Κράτος της
Antiqua μοιάζει σφηκοφωλιά. Αυτό τό Κράτος εκβιάζει.
Αυτό τό Κράτος ψεύδεται. Αυτό τό Κράτος κλέβει. Αυτό
τό Κράτος δέρνει. Αυτό τό Κράτος τρομοκρατεί. Αυτό τό
Κράτος σκοτώνει.
Στήν Antiqua άν είσαι Κομουνιστής θά αναγκαστείς νά
ψοφήσεις άπό τήν πείνα. Στήν Antiqua ζουν 982 Τροτσκι-
σται καί 7 Αναρχικοί. Βρίσκω αυτούς τούς αριθμούς αρ­
κετά παρήγορους.

Άπ' αυτό τό μικρό βιβλίο οι Μελλοντικοί Κλέφτες της


Antiqua θά μάθουν τά Επαγγελματικά Μυστικά.
Ή α γ ν ό τ η τ α ε ί ν α ι π ο λ υ τ έ λ ε ι α , ειπε ό Σαρτρ. 01 κάτοικοι
της Antiqua δέν μπορούν νά είναι αγνοί. Οι Κλέφτες δέν
θέλουν νά είναι αγνοί. 01 κάτοικοι της Antiqua δέν
αντιδρούν πιά. Οι "Αβουλοι χειρότεροι άπ' τούς Κακούς.
Θεωρώ τήν Κλοπή ε'ιρωνία τών Αδικημένων. O.Engels
έπρεπε νά είχε γράψει τήν Καταγωγή τ η ς Κλοπής, κι όχι
τήν Καταγωγή τ η ς Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς , τ η ς Ιδιοκτησίας καί τ ο ύ
Κράτους. Ό Κλέφτης προϋπήρξε της Ιδιοκτησίας. Οι
Κλέφτες ίσως σώσουν τήν Οικουμένη, άλλα δέν θά είμαι
έγώ αυτός πού θά φωνάξει: Κ λ έ φ τ ε ς ό λ ο υ τ ο ϋ Κόσμου
ενωθείτε!
Λυτό τό μικρό βιβλίο περιλαβαινει τεσσαράκοντα-έν μα­
θήματα πού γίνονται κάθε χρόνο ατούς Τελειοφοίτους
τού Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua.
Ό συγγραφεύς του δέν διαθέτει λογοτεχνικά χαρίσματα,
πού, άλλωστε, είναι άχρηστα στά επιστημονικά βιβλία. Ο
Επιστήμων πού υποδύεται τόν Καλλιτέχνη πάσχει άπό
κρίσιν προσωπικότητος. Αυτό τό μικρό βιβλίο εκδίδεται μέ
έπιχορήγησιν τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.
Δέν είναι αυτός ό λόγος ένεκα τού όποιου ό συγγραφεύς
απέχει τής Πολιτικής. "Αν αυτό τό βιβλίο απογοητεύσει
τόν Αναγνώστη, τότε, τό μικρό αυτό βιβλίο επέτυχε τόν
στόχο του. Ή μόνη τροφή πού δέον νά τρώμε είναι ή
άπογοήτευσις. Ο συγγραφεύς πιστεύει ότι δέν θά έπρεπε
νά υπάρχουν σχολαί Διαρηκτικής. Τό σωστό θάτανε νά
διδασκόμεθα τήν κλεψιά, παιδιόθεν, στά σχολεία - όπως
ακριβώς γινότανε στήν Σπάρτη. Στήν γειτονική Ελλάδα
επικρατεί Δημοκρατία. ΟΊ κάτοικοι τής Antiqua έπροτίμη-
σαν εσχάτως τό σύστημα τού Φασισμού μετά Βουλής. Ό
συγγραφεύς δέν θά επιθυμούσε νά συγκρίνει τά καθε­
στώτα τής Ελλάδος καί τής Antiqua- ή Αιωνία Ελλάς εί­
ναι μία ελευθέρα χώρα- ή Antiqua παραμένει μία αμερι­
κανική αποικία. Τό νά συγκρίνεις ό,τι δέν συγκρίνεται εί­
ναι πολιτικός δαλτονισμός.

Εις τόν πρόλογον τού μικρού αυτού βιβλίου δέν θά γίνει


λόγος περί τών Κλεπτών. Είναι ευρέως γνωστός ό τρόπος
μέ τόν όποιον αντιμετωπίζονται ο'ι Κλέφτες άνά τόν Κό-

• 10 •
αμον. Στήν Δυτικήν Γερμανίαν άνηγέρθη μεγαλοπρεπές
Μνημεϊον τού Αγνώστου Κλέπτου. Ή A.M. ή Βασίλισσα
τής πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας απονέμει, μετά φει-
δούς, τό Παράσημον τής Έξεχούσης Κλοπής. Στήν Γαλίαν
ορισμένοι Κλέφτες μετεμορφώθησαν, έν μια νυκτί, ε/ς
διάσημους Πεζογράφους. Στήν Ε.Σ.Σ.Δ. ό κάθε σοβιετικός
άρχικλέφτης ελπίζει νά ανακηρυχθεί 'Ήρως τής Λαϊκής
Κλοπής. Έξ αντιθέτου- ό Bokassa No 1, Αυτοκράτωρ πα­
σών τών Κεντρικών Άφρικών, κόβει τό δεξί χέρι τών υπη­
κόων Του πού θά τολμήσουν νά κλέψουν ένα ψωμί, ένώ
στήν Βραζιλία οι εκτελεστές τής Ταξιαρχίας τού Θανάτου
στραγγαλίζουν όποιον Κλέφτη πέσει στά νύχια τους.
Ή Antiqua δέν είναι βάρβαρη χώρα. Ή Antiqua δέν είναι
αρκούντως πολιτισμένη χώρα. Στήν Antiqua ό Κλέφτης
αντιμετωπίζεται μέ σχετικήν μετριοπάθειαν. Ό συγγρα­
φεύς αυτού τού βιβλίου διαισθάνεται ότι οι κάτοικοι τής
Antiqua αντιπαθούν τούς Κλέφτες. "Ισως γιαυτό τό Κρά­
τος τής Antiqua χαρίζει στους Κλέφτες τό Μέγα Δώρον
τής Φυλακίσεως. Ό Κλέφτης αξιοποιεί καί τό Αδύνατον.
Οί Παπαγάλοι τού Μαρξισμού δέν έχουν καταλάβει (άν
καί ό Reich πέθανε στήν ψειρού) πώς οι Μνήμες δέν εί­
ναι παρά τά Κουφάρια τών Πόθων. Ό Λένιν ε ί χ ε μούσι.
"Ομως ό κακός Λένιν είχε κι ένα στιλέτο στήν τσέπη. Φαί­
νεται ότι κανείς Συγγραφεύς δέν ορίζει τήν Τροχιά του.
Βέβαια, δέν υπαινίσσομαι τούς κεχαριτωμένους συγγρα­
φείς. Ό Συγγραφεύς-Τίγρης ακονίζει τό χιούμορ του
πάνω ατούς Θεσμούς. Ο Συγγραφεύς-Τίγρης πάντοτε
τρέμει τό επόμενο βιβλίο του.

Τό μικρό αυτό βιβλίο αποτελεί περισσότερον γέννημα


πείρας καί όλιγότερον θεωρητικόν αρχιτεκτόνημα. Όπως
τό δείχνει καί ή διάταξις τής ύλης του είναι έγχειρίδιον
πρακτικής σημασίας, πού δέν ξεφεύγει άπό τά αυστηρά
πλαίσια μιας σειράς μαθημάτων. Ό Ποιητής πού θά γρά­
ψει τήν Ί λ ι ά δ α τ ο ύ Κλέφτη δέν έγεννήθηκε ακόμη.
Στό βιβλίο αυτό δέν εξετάζονται υψηλότερα φιλοσοφικά
συγγενή προβλήματα (όπως, ή Κλοπή ώς κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή
έ κ φ ρ α σ ι ς , ή παίγνιογ), ο ύ τ ε ειδικά παράλληλα θέματα
(όπως, Ή Κλοπή καί ό Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ό ς τ ή ς Εργασίας).
Ό συγγραφεύς αυτού τού μικρού βιβλίου έχει τήν τιμήν
νά διδάσκει ε/ς τό Βασιλικόν Ί ν σ τ ι τ ο ϋ τ ο ν Τ έ χ ν η ς καί Τε­
χ ν ι κ ή ς τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua, πού ιδρύθηκε πρό
δώδεκα ετών. Ό συγγραφεύς είναι ένας συντηρητικός
καθηγητής-, άνατεθραμμένος μέ τάς Ιδέας τής Κλασικής
Παιδείας.
Όθεν,
ό συγγραφεύς, πιστεύει ότι ή Αστυνομία εκφράζει
τήν Νομιμότητα τής Βίας - αυτό έξαλλου, απεδεί­
χθη άπό τό σχετικό φιλμ τού Fred Wiseman,
ό συγγραφεύς φρονεί ότι ή Κλεπτομανία πρέπει νά
απαγορευτεί - όπως κάθε είδους ερασιτεχνισμός,
ό συγγραφεύς ελπίζει ότι προσφέρει μιά νέα εκ­
δοχή γιά τήν κοινωνική θέση τού Κλέφτη, »

Π 11 Π
ό συγγραφεύς έχει τήν γνώμην ότι ή Ακρόπολις
τών Αθηνών έχει τά ωραιότερα οικοδομήματα πού
έκανε ποτέ ό Άνθρωπος - (βεβαίως ό Ναός της
Άπτέρου Νίκης μοιάζει σαν βεσπασιανή- βεβαίως τό
άνάλατον Έρέχθειον έχρησιμοποιήθη καλύτερα
τότε πού ήτο τουρκικόν χαρέμιον).

Αυτό τό μικρό βιβλίο δέν πρέπει νά βγαίνει έξω άπ' τόν


περίβολο τής Σχολής μας. Άλλά, άν καί είναι γραμένο
μόνον διά τούς σπουδαστάς τού Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ
Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua, αυτό τό μικρό βιβλίο μπορεί νά
πέσει στά χέρια κανενοϋ Δικαστή, ή Αστυνομικού. Θά
ήτο κάτι τό άπρόβλεπτον.
Διά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Πρύτανις τού Βασιλικού Ιν­
σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Δ ι α ρ η κ τ ώ ν έχει ετοιμάσει καί θά δόσει πρός
δημοσίευσιν τήν έξης σύντομον δήλωσιν τού συγγρα­
φέως:
Θεωρώ τ ό ν Δ ι κ α σ τ ή ν Ύ π ε ρ β α τ ι κ ό ν "Ον, παραγεμι­
σ τ ό μέ Θ ε ί α ν Ο ύ σ ί α ν , καί πιστεύω ό τ ι ουδείς Δικα­
σ τ ή ς υ π ό κ ε ι τ α ι εις Κοινός Σ ω μ α τ ι κ ό ς Ανάγκας -
όσο διά τ ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς (ναί) τ ο ύ ς λ α τ ρ ε ύ ω .

Κ ο π ε γ χ ά γ η , 28-1-1977. Η.Π.

• 12 Π
σμένον στάδιον τοϋ κοινωνικού προτσές. Ταυτοχρόνως
όμως πιστεύω ό τ ι ή Κλοπή προϋπήρξε τ ή ς Ιδιοκτησίας -
δ η λ α δ ή , ώς πρός α υ τ ό τ ό σ η μ ε ΐ ο ν , ε ί μ α ι α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ ο ς
οπαδός τ ο ύ κ λ α σ ι κ ο ύ Δόγματος τοϋ Πιθήκου, σύμφωνα
μέ τ ό όποιον ό πίθηκος κ λ έ β ε ι μπανάνες ε π ε ι δ ή γ α ρ γ α ­
λ ι έ τ α ι σ τ ή ν παλάμη.

Ή Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ή ρ θ ε . Ή Ι δ ι ο κ τ η σ ί α α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν πρωτογε-
νήν κλοπήν εις β ά ρ ο ς τ ή ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς . Ή Κλοπή ε ί ν α ι ή
ά ν α ί ρ ε σ ι ς τ ή ς Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς . Ή Ι δ ι ο κ τ η σ ί α υπήρξε κ ό ρ η
τ ή ς Κ ο ι ν ο χ τ η μ ο σ ύ ν η ς - ή Ιδιοκτησία θ ά υπάρξει ώς μάνα
τ ή ς Μ ε λ λ ο ύ σ η ς Κ ο ι ν ο χ τ η μ ο σ ύ ν η ς . Ή α λ γ ε β ρ ι κ ή αναγωγή
τ ο ϋ Ι δ ι ο κ τ ή τ η μας π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η ν . Ό "Ανθρω­
πος άρχισε ν ά κ λ έ β ε ι α φ ό τ ο υ α π ό χ τ η σ ε δ ε ξ ί χ έ ρ ι .
Μ ή ν α π ο σ τ η θ ί ζ ε ι ς τ ο ύ ς δ ύ σ κ ο λ ο υ ς ορισμούς τών νομο­
μαθών.
Μάθε: Ιδιοκτησία θέση.
Μ ά θ ε : Σ υ ν ε χ ή ς Επανάσταση ξερίζωμα Κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς .
Μ ά θ ε : Κλοπή = ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή ά ρ ν η σ η Ιδιοκτησίας.
Μ ά θ ε : ό λ ε ς οί Κλοπές ε ί ν α ι ν ό μ ι μ ε ς .

Μάθημα 3ον
Καί Συντελεστής Παραγωγής.

Ή κ λ α σ ι κ ή ά γ κ λ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή σχολή δ έ χ ε τ α ι ώς
σ υ ν τ ε λ ε σ τ ά ς παραγωγής τ ό Κ ε φ ά λ α ι ο ν , τ ή ν Έ γ γ ε ι ο ν
Ί δ ι ο κ τ η σ ί α ν καί τ ή ν Έ ρ γ α σ ί α ν . Α ρ γ ό τ ε ρ α ή Έ γ γ ε ι ο ς
Ι δ ι ο κ τ η σ ί α υ π ο β ι β ά σ τ η κ ε σέ φ τ ω χ ή α δ ε ρ φ ή τ ο ύ Κεφα­
λ α ί ο υ . Ή Κλοπή δ έ ν α ν α κ η ρ ύ χ τ η κ ε ακόμη σέ μορφήν
Εργασίας. Ό δ α ι μ ό ν ι ο ς Marx σιωπά. Ωστόσο απεχθανό­
τ α ν τ ό L u m p e n Proletariat. Τώρα, α κ ό μ η , οί Κομουνισταί
ά μ ι λ λ ώ ν τ α ι εις ή θ ι κ ό τ η τ α ν τ ι ς μ ι σ ο π α ρ θ έ ν ε ς τών καλών
αστικών ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν .
Πέρσι ό α μ ε ρ ι κ α ν ό ς J o h n A p p e l , κ α θ η γ η τ ή ς σ τ ό πανεπι­
σ τ ή μ ι ο A g o u r i τ ή ς Arizona, έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε μιά μ ε λ έ τ η όπου
α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ό τ ι ή Κλοπή ε ί ν α ι μ ο ρ φ ή Εργασίας καί τ ό
Κλοπιμαΐον ο ι ο ν ε ί Ή μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο ν . Π ε ρ α ι τ έ ρ ω , ό αμερικα­
νός κ α θ η γ η τ ή ς α ν α π τ ύ σ σ ε ι μιά περίπλοκη θ ε ω ρ ί α , σύμ­
φωνα μέ τ ή ν οποίαν τ ό Κλοπιμαΐον, ώς σ υ σ σ ω ρ ε υ μ έ ν η
α μ ο ι β ή ε ρ γ α σ ί α ς , υ π ό κ ε ι τ α ι σ τ ό ν ΛΙόμο τ ή ς Υπεραξίας,
ά φ ο ϋ ή Κλοπή = 3Ψ ν 7 α . Ω . Τολμώ νά έχω τ ή ν ταπεινή
γνώμη ό τ ι στό τ ε λ ε υ τ α ί ο α υ τ ό σ η μ ε ΐ ο ν ό J o h n Appel δ έ ν
ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ π ε ι σ τ ι κ ό ς . "Αλλωστε, ό δ ι ά σ η μ ο ς Galbraith,
σέ α π α ν τ η τ ι κ ό ά ρ θ ρ ο , πού έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε ε σ χ ά τ ω ς στό
π ε ρ ι ο δ ι κ ό The Economist Play-Boy, α ν α τ ρ έ π ο ν τ α ς τίς κά­
πως π α ρ ά δ ο ξ ε ς θ έ σ ε ι ς τ ο ϋ Appel, δ έ χ ε τ α ι ό τ ι :
1. άν δ έ ν υπήρχαν οί Δ ι α ρ ή κ τ α ι τ ά ε μ π ο ρ ε ύ σ ι μ α αντικεί­
μ ε ν α θ ά χ α ν ε μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ν ά ξ ι α , καί,
2. ή έ ξ α φ ά ν ι σ ι ς τών ασφαλειών κ α τ ά τ ή ς Κλοπής θά ε ί χ ε ν
άπροβλέπτως δ υ σ μ ε ν ε ί ς επιπτώσεις σ τ ά ε π ι τ ό κ ι α τών βρα­
χυπροθέσμων δανείων.

Π 15
Κάθε φ ρ ά σ η τ υ π ω μ έ ν η σ τ ό χ α ρ τ ί υπάρχει γ ι ά νά α μ φ ι ­
σ β η τ ε ί τ α ι . Μ έ τ ή σ ε ι ρ ά μ ο υ κ ι έγώ θά α μ φ ι σ β η τ ή σ ω τ ο ύ ς
δυό αμερικανούς οικονομολόγους.
Προτιμώ νά α π ο δ ε χ τ ώ τ ή ν μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή άποψη πού δ ι δ ά ­
σκει:
Ό ε ρ γ ά σ ι μ ο ς χ ρ ό ν ο ς ε ί ν α ι ή π ο σ ο τ ι κ ή έ κ φ ρ α σ η τ ή ς Ερ­
γ α σ ί α ς , έ ξ ο ύ σ υ ν ά γ ε τ α ι ό τ ι ή Κλοπή α π ο τ ε λ ε ί πύκνωμα
ε ρ γ α σ ί μ ο υ χ ρ ό ν ο υ . Ή φύσις έ χ θ ρ ε ύ ε τ α ι τ ή ν Έργασίαν^ Ή
Φύσις έ χ θ ρ ε ύ ε τ α ι , τ ά μ ά λ α , τ ή ν Ή θ ι κ ή ν . Ό Α λ η θ ή ς "Αν­
θρωπος γ ε ν ν ι έ τ α ι κάθε πρωί. Έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η ς ε ί ν α ι ή
ά γ ν ό τ η ς ύπό τ ό μ η δ έ ν . Τό Κακόν, έ ν α ν τ ι θ έ σ ε ι πρός τ ό
Κ α λ ό ν , ε ί ν α ι ά τ ρ ω τ ο ν . Ή άλαζονία τ ο ύ Κακού π α ρ έ χ ε ι
τ ή ν Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α . Ή πρωταρχική μ ο ρ φ ή τ ο ύ Π λ ο ύ ­
τ ο υ ε ί ν α ι τ ό πλεόνασμα· ό Κ λ έ φ τ η ς σ κ ο τ ώ ν ε ι τ ό π λ ε ό ν α ­
σμα. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ξ ί σ ο υ ν ό μ ι μ ο ς μέ τ ό ν μπακάλη μ ο υ .
Ή Π λ ε ι ο ψ η φ ί α τών Ηλιθίων ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί νά α γ ν ο ε ί πώς
καί ό "Ανθρωπος μπορεί νά γ ί ν ε ι Εμπόρευμα. Τά όρια τ ή ς
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς αενάως δ ι α σ τ έ λ ο ν τ α ι . Καί ή Φρίκη ε ί ν α ι φα­
σισμός. Ή πρωτόγονη Εργασία μ ο ι ά ζ ε ι , τ ε χ ν ι κ ώ ς , μέ τ ή ν
π ρ ω τ ό γ ο ν η Κλοπή - α μ φ ό τ ε ρ ο ι ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι ά ν ε υ Ερ­
γαλείων. Τό Σ υ ν α ί σ θ η μ α σ τ ή ν Κλοπή ε ί ν α ι βυζαντινισμός-
καί ο'ι Τ ύ ψ ε ι ς . Ά ό φ α λ ώ ς , ή Σωτηρία δ έ ν κ ρ ύ β ε τ α ι πίσω
άπ' τ ό ν Υπόκοσμο ό Υπόκοσμος δ ε ί χ ν ε ι τ ό ν Τ υ φ λ ό
Δρόμο. Ό λ α τά Καθεστώτα είναι σατανικά. Τελικώς, ή
πολιτική έ π α ν α σ τ α τ ι κ ό τ η ς έπαψε ν ά π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σάν
έσχατη έπαναστατικότης. Ο ί " Α ν θ ρ ω π ο ι φ ύ σ ε ι ά­
νισοι.

Μάθημα 4ον
Τάξη, ή, Κάστα;

Ιδού. Ή π ρ ο η γ μ έ ν η σ ύ γ χ ρ ο ν η ο ι κ ο ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή σκέψη δέ­


χ ε τ α ι ό τ ι ό Κ λ έ φ τ η ς ε π ι τ α χ ύ ν ε ι τ ή ν δ ι α κ ί ν η σ η τών Αγα­
θών, σ υ γ κ ρ α τ ε ί τ ι ς Τ ι μ έ ς , μ ε ι ώ ν ε ι τ ό ποσοστόν Α ν ε ρ γ ί α ς ,
δ ι α τ η ρ ε ί σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ό ν θ ε σ μ ό τ ή ς α σ φ α λ ί σ ε ω ς κ α τ ά
τών κλοπών, καί, ε π ε ν ε ρ γ ε ί ε υ ν ο ϊ κ ά σ τ ά ε π ι τ ό κ ι α τών
βραχυπροθέσμων (ίσως καί μεσοπρόθεσμων) Δανείων.
Ώ σ τ ε , έμμεσα, αυτοί οι οικονομολόγοι θεωρούν τόν
Κ λ έ φ τ η σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή παραγωγής ( τ ο υ τ έ σ τ ι ν Εργάτη). Οί
αστοί ο ι κ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ι - ή δ η άπό τ ή ν εποχή τ ο ύ Smith καί
τ ο ύ Ricardo - α ρ έ σ κ ο ν τ α ι σ τ ο υ ς Ροβινσώνας Κρούσους.
Δ έ ν υ φ ί σ τ α ν τ α ι ξ ε κ ο μ έ ν ο ι κοινωνικοί τ ύ π ο ι . Ό ε ρ γ ά τ η ς Ψ
α ν ή κ ε ι σ τ ή ν ε ρ γ α τ ι κ ή τ ά ξ η τ ή ς X κ ο ι ν ω ν ί α ς , τ ή ς Ω επο­
χής. Ό Κ λ έ φ τ η ς - Ε ρ γ ά τ η ς α ν ή κ ε ι σ τ ή ν τ ά ξ η τών Κ λ ε φ ­
τών, π ο ύ , σέ τ ε λ ι κ ή α ν ά λ υ σ η , υ π ά γ ε τ α ι σ τ ό ν Υπόκοσμο.
Εκεί υ π ά γ ο ν τ α ι κ α ί οί Α λ ή τ ε ς οί Χασισέμποροι, οί Που­
τ ά ν ε ς , οί Ν τ α β α τ ζ ή δ ε ς , οί Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο ι , ο ι Λ η σ τ α ί . καί
ά λ λ ο ι ε ξ ί σ ο υ έ ν τ ι μ ο ι έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι . Ό Υπόκοσμος, λ ο ι ­
πόν, μπορεί νά π α ρ α σ τ α θ ε ί μέ τ ό ν τύπο
Α τ Β Γ+Δ^ Ε+ Ζ + Θ^Ι+Κ
Ω •

16 •
όπου Υ = Υπόκοσμος, ΑΒΓΔΕΖΘΙΚ = οί ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς ο μ ά δ ε ς
τ ο ϋ Υ π ο κ ό σ μ ο υ , καί, Ω = ή σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η κοινών κ ι ν δ ύ ­
νων καί σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν .
Ή Κλοπή έ χ ε ι τ ή ν θ έ σ η καί τ ή ν αξιοπρέπεια τ η ς . Ό
Κ λ έ φ τ η ς άσκεϊ έ ν α δ ο ξ α σ μ έ ν ο λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α . Ό Κλέφ­
της άσκεΐ τό Ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν Επάγγελμα τοϋ
Κ ό σ μ ο υ . Ή Πορνεία έπεται.

Ό λ ε ς ο ι χώρες τ ο ύ κ ό σ μ ο υ δ ι α θ έ τ ο υ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν ύπό-
γειον. Στήν Ελλάδα τ ό λ έ ν ε Υπόκοσμο, σ τ ί ς Η.Π.Α.
U n d e r w o r l d , στήν Γ ε ρ μ α ν ί α Unterwelt, σ τ ή ν Ιταλία Malavi-
ta, στήν Τ ο υ ρ κ ί α Kabadayi. Ή γ α λ ι κ ή γλώσσα δ έ ν δ ι α θ έ ­
τ ε ι μιά λ έ ξ η - κ λ ε ι δ ί πού ν ά κ λ ε ί ν ε ι μέσα τ η ς ό λ ε ς τ ί ς φ ά ­
ρ ε ς τ ο ϋ Υ π ο κ ό σ μ ο υ . Βέβαια υπάρχουν οί λ έ ξ ε ι ς m i l i e u ,
pegre, bas-fond κ.ά. Σ τ ό μ ά θ η μ α μας θά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε
τ ή ν ε λ λ η ν ι κ ή λ έ ξ η Υπόκοσμος, σ ύ ν θ ε τ η άπό τίς λ έ ξ ε ι ς
ύπό καί κόσμος. Ή λ έ ξ η Υπόκοσμος, α υ τ ή κ α θ ε α υ τ ή , εί­
ναι α κ ρ ι β ό λ ο γ η καί ε ύ λ η π τ η . "Ομως, σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α , χ ρ η ­
σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μέ κάποιαν υποτίμηση. Α ξ ί ζ ε ι νά σ η μ ε ι ω θ ε ί
ό τ ι οί παραπάνω λ έ ξ ε ι ς ε ί ν α ι ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ έ ς φ ό ρ μ ε ς τ ή ς
Επίσημης Κοινωνίας ε ι ς β ά ρ ο ς τ ο ϋ Υποκόσμου - ο ι ί δ ι ο ι
οι άνθρωποι τ ο ϋ Υποκόσμου δ ι ό λ ο υ δ έ ν σ υ μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ι
α υ τ ή ν τ ή ν ονομασία τ ή ς τ ά ξ ε ω ς τ ο υ ς , γ ι ά τ ή ν όποια φ υ ­
λάνε πολλά σημαδιακά συνώνυμα.
Δ έ ν ε π ε κ τ ε ί ν ο μ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α θ ά μ ά θ ε τ ε άπό τ ό ν κ.
σ υ ν ά δ ε λ φ ο σ τ ό μ ά θ η μ α τ ή ς Γλωσσολογίας.

Στήν Γαλία ό Fouceaut μ ε λ ε τ ά τ ό θ έ μ α τ ή ς Τ ρ έ λ α ς . Ό


Υπόκοσμος δ έ ν ε ί χ ε α υ τ ή τ ή ν τ ύ χ η . Τά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α
οι γ ά λ ο ι κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν μιά θεωρία περί Αν­
θρώπων τ ο ϋ Π ε ρ ι θ ω ρ ί ο υ . Είμαι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς νά α ρ ν η ­
θώ, ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά , τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν α υ τ ή ς τ ή ς α σ α φ ο ύ ς
θεωρίας. Ό Υπόκοσμος δ ι α χ ω ρ ί ζ ε τ α ι ο ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς άπ'
τίς λ ο ι π έ ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς τ ά ξ ε ι ς . Ή κοινωνική διάρθρωση βα­
σ ί ζ ε τ α ι σέ ο ρ ι ζ ό ν τ ι α σ τ ρ ώ μ α τ α . Εδώ δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν οί
γ ν ω σ τ έ ς δ ι α τ α ξ ί κ έ ς ο μ ά δ ε ς τ η ς κοινωνίας. Ή διαχωρι­
σ τ ι κ ή γ ρ α μ μ ή μ ε τ α ξ ύ Ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ώ ν καί Ε κ μ ε τ α λ λ ε υ ο ­
μένων δ έ ν ε ί ν α ι ακριβώς έ ν α ό ρ ι ο ν , ο ύ τ ε , π ο λ ύ περισσό­
τ ε ρ ο , ένα χαράκωμα. Ό Υπόκοσμος ζεϊ κάτω άπό τ ό
πέλμα ό λ ο υ τ ο ύ Κόσμου. Μιά μ α ύ ρ η άβυσσος χωρίζει
τ ό ν Κόσμο άπό τ ό ν Υπόκοσμο. Τ ό Π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο ν κι ό
Υπόκοσμος μ ό ν ο ν σ υ μ β α τ ι κ ά ε ί ν α ι ( δ η λ α δ ή δ έ ν είναι)
σ ύ μ μ α χ ο ι . "Ομως ό περιθωριακός άνθρωπος ε ί ν α ι μιά έν­
νοια διαταξική. Ό μ ω ς ό π ε ρ ι θ ω ρ ι α κ ό ς άνθρωπος ε ί ν α ι μιά
φιλανθρωπική ε φ ε ύ ρ ε σ η . Ό μ ω ς ό π ε ρ ι θ ω ρ ι α κ ό ς άνθρω­
πος λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α θ έ τ ω ς .
Είδικότερον, γιά τήν δομή τής σύγχρονης προηγμένης
κοινωνίας δ έ χ ο μ α ι τ ό έ ξ η ς δ ι ά γ ρ α μ μ α :

>

• 17 •
ΚΑΤίΤΑΛίεΤΑΙ

ΜΕ*0-ΑΣ.Τ0|

NWK.PO-AITOI

ΙΤΓΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΝ

AOYAflTENIKOI

Τό δ ι ά γ ρ α μ μ α , μ έ ά ρ κ ε τ ή ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ό τ η τ α , φ α ν ε ρ ώ ν ε ι
τ ό ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν ό γ κ ο πού κ α τ α π λ α κ ώ ν ε ι τ ό ν Υ π ό κ ο σ μ ο .
Ή δράση-πίεση όλων τών κοινωνικών τ ά ξ ε ω ν (Κόσμος)
έ ξ ι σ ο ρ ο π ε ΐ τ α ι άπό τ ή ν α ν τ ί δ ρ α σ η τών Ανθρώπων τ ή ς
Φάρας ( Ύ π ό κ ο σ μ ο ς - Ά ν τ ί κ ο σ μ ο ς ) .
Επιμένω· ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς ε ί ν α ι κοινωνική τ ά ξ η , μέ όλα τ ά
γ ν ω ρ ί σ μ α τ α καί τ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μιάς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς τ ά ξ ε ω ς · ό
Υπόκοσμος α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι ή π λ έ ο ν α ν θ ε κ τ ι κ ή κοι­
νωνική τ ά ξ η .
Δ ι κ α ι ο ύ σ θ ε νά γ ε λ ά τ ε ά λ λ ά δ έ ν κ α τ α λ α β α ί ν ω γ ι α τ ί δ έ ν
κλαίτε.

Μάθημα 5ον
Τά Πράγματα.

Ό Κ λ έ φ τ η ς ο ι κ ε ι ο π ο ι ε ί τ α ι Π ρ ά γ μ α τ α . Τά Πράγματα διαι­
ρ ο ύ ν τ α ι ε ι ς ποικίλος κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Οί ρ ο μ έ ο ι ν ο μ ο θ έ τ α ι , μέ
σχολαστικότητα φαρμακοποιού, έκατασκεύασαν γιά τ ά
Π ρ ά γ μ α τ α μίαν πολυσχιδήν τ α ξ ι ν ό μ η σ η - β ε ν τ ά γ ι α , πού
πολύ ταλαιπωρεί τ ο ύ ς σ η μ ε ρ ι ν ο ύ ς φ ο ι τ η τ ά ς τών Νομικών
Σχολών. Δ έ ν θά σάς κουράσω μέ ρ ο μ α ϊ κ ά ς α κ ρ ι β ο λ ο γ ί α ς .
Πάντως, οί Δ ι κ α σ τ α ί τής Antiqua εφαρμόζουν τό
Γ ε ρ μ α ν ο - ρ ο μ α ϊ κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν . Συνεπώς τ ό ε ί δ ο ς . τ ο ύ Πράγμα­
τ ο ς έ χ ε ι μ ε γ ά λ η σημασία γ ι α υ τ ο ύ ς ( π χ . γ ι ά τ ή ν επιμέ­
τ ρ η σ η τ η ς ποινής).

Γιά τ ό ν Υπόκοσμο, όπου τ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α ε ί ν α ι μάλλον πρα­


κ τ ι κ ά παρά θ ε ω ρ η τ ι κ ά , ή βασική δ ι α ί ρ ε σ ι ς τών Πραγμά­
των ε ί ν α ι : Π ρ ά γ μ α τ α Μ ε γ ά λ η ς Α ξ ί α ς , καί, Π ρ ά γ μ α τ α Μι­
κρής Αξίας. Υπάρχουν, όμως, κι ά λ λ ε ς τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς βά­
σ ε ι άλλων κριτηρίων.
"Ετσι τ ά Π ρ ά γ μ α τ α δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι σέ "Εμψυχα καί "Αψυχα.
"Εμψυχον Πράγμα ε ί ν α ι μιά ωραία γ υ ν α ί κ α κ α τ ά λ λ η λ η γ ι ά
π ο ύ λ η μ α σέ μ π ο ρ ν τ έ λ ο . "Εμψυχον Πράγμα ε ί ν α ι μιά κ ό τ α

• 18 •
πού θά κ λ έ ψ ε ι ς , λ ί γ ο πρίν τ ή ν σ τ ρ α γ γ α λ ί σ ε ι ς . "Αψυχα
Π ρ ά γ μ α τ α ε ί ν α ι τ ά χ ρ υ σ ά β ρ α χ ι ό λ ι α , τ ά ρ ο λ ό γ ι α , τ ά χαρ­
τ ο ν ο μ ί σ μ α τ α κτλ.
Μ ε γ ά λ η διχογνωμία ε π ι κ ρ α τ ε ί μ ε τ α ξ ύ τών κ.κ. Κ α θ η γ η τ ώ ν
τών Δ ι α ρ η κ τ ι κ ώ ν Σχολών γ ι ά τ ό άν τ ά ά β γ ά υπάγονται
σ τ ά Έ μ ψ υ χ α , ή, σ τ ά "Αψυχα Π ρ ά γ μ α τ α . Ασφαλώς ή απα­
γωγή ε ν ό ς παιδιού ε ί ν α ι Κλοπή Έ μ ψ υ χ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς , μέ,
άπώτερον σκοπόν όχι τ ό σώμα τ ο ύ παιδιού ά λ λ ά τ ά Λύ­
τ ρ α . Ό μ ω ς ή απαγωγή (;) ε ν ό ς π τ ώ μ α τ ο ς ε ί ν α ι Κλοπή
Ά ψ υ χ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς ( τ έ τ ι ε ς απαγωγές, πού γ ί ν ο ν τ α ι στήν
Ιταλία, δ έ ν σ υ ν η θ ί ζ ο ν τ α ι στήν κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν η Antiqua).
Θ ά τ α ν ε μ ε γ ά λ η ε υ τ υ χ ί α ν ά μπορεί κ α ν ε ί ς ν ά κ λ έ ψ ε ι καί
νά π ο υ λ ή σ ε ι τ ό Σώμα τ ο υ ( = Υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή Κλοπή Εμψύ­
χ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς + Αύτοπώληση). Α υ τ ό ν τ ό ν ά θ λ ο μόνον
ο ι Π ο υ τ ά ν ε ς τ ό ν μπορούν - κ ι α υ τ ό όσην ώρα β α σ τ ά ε ι τ ό
πληρωμένο γαμίσι.

Ή πασίγνωστη διάκριση σέ Κ ι ν η τ ά καί Α κ ί ν η τ α Π ρ ά γ μ α τ α


έ χ ε ι λ ί γ η σημασία γ ι ά τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Ή Κλοπή, άπό τ ή ν ίδια
τήν φ ύ σ η τ η ς , έ χ ε ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς ,
α ν α γ κ α σ τ ι κ ά , δ ι α π ρ ά τ τ ε ι κλοπές Μ ι κ ρ ή ς , ή σχετικά
Μεγάλης Αποδόσεως. Ό σ ο καί ν ά προσπαθήσουν οί
Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν θά κ α τ α φ έ ρ ο υ ν ν ά ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν σέ λωποδυ-
τ ι κ ή δ ε ι ν ό τ η τ α τ ο ύ ς έ λ λ η ν α ς έ φ ο π λ ι σ τ ά ς . "Ετσι ένας
Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ν ά καταπιεί έ ν α σπίτι, ή μιά τ ρ ά ­
πεζα. Τό πολύ-πολύ νά κ λ έ ψ ε ι άπό κάνα γιαπί σ ί δ ε ρ α , ή
ξ υ λ ε ί α . Τό 'Αστικόν Δ ί κ α ι ο ν τ ή ς Antiqua δ έ χ ε τ α ι ό τ ι
υπάρχουν καί Κ ι ν η τ ά Π ρ ά γ μ α τ α ε ξ ο μ ο ι ο ύ μ ε ν α πρός Ακί­
ν η τ α - ή κ ο υ β έ ν τ α ε ί ν α ι γ ι ά τ ά βαπόρια καί γ ι ά τ ά α υ τ ο ­
κ ί ν η τ α , πού μ ε τ α β ι β ά ζ ο ν τ α ι μόνον μέ σ υ μ β ό λ α ι ο ν (λόγω
τ ή ς ι δ ι α ι τ έ ρ α ς αξίας των). Οί Κ λ έ φ τ ε ς αντιμετωπίζουν τ ή ν
ε ι δ ι κ ή α υ τ ή διάκριση μέ μ ε γ ά λ η ψ υ χ ρ α ι μ ί α : δ έ ν μπορούν
νά κ λ έ ψ ο υ ν πλοία ( ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι οί β ά ρ κ ε ς πού δ έ ν ε ί ν α ι
γ ρ α μ έ ν ε ς σ τ ά Νηολόγια) - κ λ έ β ο υ ν όμως α υ τ ο κ ί ν η τ α (τά
δ υ α λ ύ ο υ ν καί π ο υ λ ά ν ε τ ό σ ύ ν ο λ ο κ ο μ ά η - κ ο μ ά τ ι ) . Ή α δ υ ­
ναμία τ ο ύ Κ λ έ φ τ η νά κ λ έ ψ ε ι Α κ ί ν η τ α τ ό ν γ λ ι τ ώ ν ε ι άπό
πολλά βάσανα ( σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ α φ ι κ ά έ ξ ο δ α , φ ό ρ ο μ ε τ α β ι ­
βάσεως κτλ.).
ΟΊ υπόλοιπες ν ο μ ι κ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Πραγμάτων δ έ ν ε ν δ ι α ­
φέρουν.
Ό Κ λ έ φ τ η ς κ λ έ β ε ι κ α ί Ι ε ρ ά Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α , κ α ί "Εργα Τέ­
χ ν η ς , κ α ί Σ τ ο λ ί δ ι α Νεκρών.

Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς πρέπει ν ά κ λ έ β ε ι :
1. Κ ι ν η τ ά ά λ λ ω ν ανθρώπων,
2. Κ ι ν η τ ά (οπωσδήποτε),
3. Κ ι ν η τ ά π υ κ ν ή ς α ξ ί α ς ,
4. Κ ι ν η τ ά μ ι κ ρ ο ύ ό γ κ ο υ καί β ά ρ ο υ ς ,
5. Κινητά ε ϋ μ ε τ α κ ό μ ι σ τ α ,
6. Κ ι ν η τ ά δίχως ταυτότητα.

Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς α γ ν ο ε ί τί σ η μ α ί ν ε ι ή έ κ φ ρ α σ η Δικά
Σου Πράγματα -ή- Δικά Του Πράγματα.

• 19 •
Γιά τ ό ν Καλό Κ λ έ φ τ η τ ά Π ρ ά γ μ α τ α α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ή ν τρο­
χιά:
Ξ έ ν ο Π ρ ά γ μ α . > Κλοπή (= Τό Πράγμα σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ
Κ λ έ φ τ η ) > Πώληση (= Τό Πράγμα σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο ύ Κλεπτα­
π ο δ ό χ ο υ , ή. "Αγοραστή) > Ά ν τ ί τ ι μ ο ν ( = τ ό π α ρ α δ ά κ ι σ τ ά
χέρια τού Κλέφτη).
Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν έ χ ε ι κ α ν έ ν α ν ε ν δ ο ι α σ μ ό .

Δ έ ν θ έ λ ω ν ά α π ο σ τ η θ ί ζ ε τ ε τ ά λ ό γ ι α α υ τ ο ύ τ ο ύ μαθήμα­
τος- απλώς δ ι α β ά ζ ε τ ε μέ προσοχή. Γιά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς λ ε ­
π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς κ ο ι τ ά ξ τ ε τ ό Κ ε φ ά λ α ι ο Β. Τά υπόλοιπα θά σάς
τ ά δ ι δ ά ξ ε ι ή Π ρ α κ τ ι κ ή Έ ξ ά σ κ η σ ι ς καί ή Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή
Πείρα.

Μάθημα 6ον
Τό Κύκλωμα Χρήμα — Νόμισμα - Χρυσός.

Ή κλοπή Χ ρ ή μ α τ ο ς , ή Χ ρ υ σ ο ύ , θ ε ω ρ ε ί τ α ι ώς ή Ιδανική
Κλοπή. " Α λ λ ω σ τ ε , όπως ε ί δ α μ ε στό 5ον μ ά θ η μ α , σ τ ά χ έ ­
ρια τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ό λ α τ ά Κλοπιμαία μ ε τ α τ ρ έ π ο ν τ α ι σέ Χρή­
μα. Σ υ χ ν ά , όμως, ό Κ λ έ φ τ η ς ξ ε π έ φ τ ε ι σέ Κλοπές άλλων
Πραγμάτων. Τ ό Πράγμα ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ε φ ό σ ο ν ε ί ν α ι μ ε τ α ­
τ ρ έ ψ ι μ ο σέ Ε μ π ό ρ ε υ μ α , άρα σέ Χρήμα. Μιά σ υ λ λ ο γ ή άπό
σ π ι ρ τ ό κ ο υ τ α ποιόν Δ ι α ρ ή κ τ η θά π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ι ;

Ό κύκλος Έμπόρευμα-Χρήμα-Χρυσός-Νόμισμα διακρίνε­


τ α ι γ ι ά τ ι ς ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά μ π λ ε γ μ έ ν ε ς σ χ έ σ ε ι ς τ ο υ . "Αν καί ό
Marx δ έ ν ε ί ν α ι μ ο ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ι ο ν ε'ίμεθα α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ,
ά λ λ η μιά φ ο ρ ά , ν ά π ρ ο σ φ ύ γ ο υ μ ε σ τ ή ν Σ ο φ ί α Τ ο υ . Δ έ ν θά
σάς κουράσω μέ τ ό Κεφάλαιον.
Ο σ η μ ε ρ ι ν ό ς Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι τ ό ά ρ ν η τ ι κ ό ν ομοίωμα τ ο ύ
Α σ τ ο ύ . Ό Α σ τ ό ς κ λ έ β ε ι άπό πάνω (J,). Ό Κ λ έ φ τ η ς κ λ έ β ε ι
άπό κάτω ( f ) . Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ο ν ν ά λ α μ β ά ν ε τ α ι ύπ' ό ψ ε ι
σ τ ό ν Κ α τ α μ ε ρ ι σ μ ό ν Εργασίας. Τό ξ α ν α λ έ ω : ό Κ λ έ φ τ η ς
ε ί ν α ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς , καί, μ ε τ έ χ ε ι σ τ ό κύκλωμα τ ή ς
Παραγωγής καί Καταναλώσεως Αγαθών. Σ ή μ ε ρ α πιά ή ρ θ ε
ή ώρα τ ή ς θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς α ν α λ ύ σ ε ω ς τ ή ς έ ν ν ο ι α ς τ ή ς Κλο­
πής. Ό Marx ε ΐ π ε ν ή Ανθρωπότητα ποτέ δέν βάζει
μποοστά της παρά μόνο τά προβλήματα εκείνα πού μπο­
ρεί νά λύσει. Καί κάπου ά λ λ ο υ ε ΐ π ε ν τό Είναι τών Δια­
ρηκτών δέν καθορίζεται άπό τή Συνείδηση τους, άλλά,
αντίστροφα, τό κοινωνικό τους Είναι καθορίζει τή Συνεί­
δηση τους.
Ό Α σ τ ό ς , σάν ε ί δ ο ς τ ο ύ Ζ ω ι κ ο ύ Β α σ ι λ ε ί ο υ , ο δ ε ύ ε ι πρός
τ ό θ ά ν α τ ο τ ο υ . Ό Κ λ έ φ τ η ς θά επιβιώσει, όπως επιβίωσε
στήν Κ λ ε ι σ τ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α , στήν Ε μ π ο ρ ο κ ρ α τ ι κ ή κοινωνία,
στόν Ιμπεριαλισμό, στό Μονοπωλιακόν Κ ρ ά τ ο ς , στό Σο-
β ι ε τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α , σ τ ά Κοινόβια τών Hippies. Μάλιστα- ό
Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι μ ι ά Αξία τ ο ύ Σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ .

Ό π ω ς ό λ ο ι μ α ς , ό Κ λ έ φ τ η ς διά τ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ προσ-

• 20 Π
πάθει νά αποσπάσει Α γ α θ ά πού α ν ή κ ο υ ν σ τ ό ν "Αλλον.
Α ν ά μ ε σ α στόν Κ λ έ φ τ η καί στόν άλλον κ α ρ α δ ο κ ε ί ή δ υ ­
ν α μ ι κ ή Βούληση τ ο ύ Κ λ έ φ τ η Β α σ ι κ ά , σ α υ τ ό δ ι α φ έ ρ ε ι ό
Κ λ έ φ τ η ς άπ τ ό ν Ζ η τ ι ά ν ο . Στήν σχέση Ζ η τ ι ά ν ο υ - Ά λ λ ο υ
ό τι έ χ ε ι σημασία ε ί ν α ι ή δ υ ν α μ ι κ ή Β ο ύ λ η σ η τ ο ύ " Α λ λ ο υ .
Α υ τ ή ή διαπίστωση μάς δ ί ν ε ι τ ά σ χ ή μ α τ α :

. ^ Α Γ Α Θ Ο Ν )

6ΚΛΕ4ΤΗΣ
(ΒΟΥΛΗΣ! Σ »
ΑΛΛΟΙ

/δόΫΛΗΣΪΐ
ΑΛΛΟΣ ΖΗΤΙΑΝΟΙ
& ΑΓΑΘΟΝ

Ε ξ ά λ λ ο υ , δ έ ν πρέπει νά σ υ γ χ έ ε τ α ι ή έ ν ν ο ι α τ ο ύ Ά π α -
τ ε ώ ν ο ς μέ τ ή ν έ ν ν ο ι α τ ο ύ Κ λ έ φ τ η . Ό Ά π α τ ε ώ ν ε ί ν α ι ό
αριστοκράτης αδερφός τού Κλέφτη. Ό Άπατεών δέν
παραγνωρίζει τ ή ν Β ο ύ λ η σ η τ ο ύ Ά λ λ ο υ . Ό μ ω ς ό Ά π α τ ε ώ ν
δ ι α θ έ τ ε ι α ν ω τ ά τ η τ ε χ ν ι κ ή - ε ί ν α ι ό δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ς τ ο ύ εί­
δ ο υ ς - δ έ ν ε π ι θ υ μ ε ί νά α ν ή κ ε ι σ τ ό ν Υπόκοσμο, ο ύ τ ε ό
Υπόκοσμος τ ό ν α γ κ α λ ι ά ζ ε ι . Ό μ ά γ ο ς Απατεών κ λ έ β ε ι τ ό
Ναι τ ο ϋ Ά λ λ ο υ . Α π έ ν α ν τ ι τ ο υ ό Κ λ έ φ τ η ς π α ρ α μ έ ν ε ι
απλός χειρώναξ.
Τό Κ ρ ά τ ο ς δ έ ν δ έ χ ε τ α ι ο ύ τ ε τ ό ν Κ λ έ φ τ η , ο ϋ τ ε τ ό ν Απα­
τ ε ώ ν α . Τόν Ζ η τ ι ά ν ο , όπως καί τ ή ν Π ο υ τ ά ν α κ ά ν ε ι πώς
δ έ ν τ ο ύ ς β λ έ π ε ι . Β έ β α ι α , τ ό Κ ρ ά τ ο ς προσπαθεί διά τ ό
Καλόν μας. Α υ τ ό μάς τ ό δ ι δ ά ξ α ν ε στό Σ χ ο λ ε ί ο καί μάς
α ρ έ σ ε ι π ρ έ π ε ι νά μάς α ρ έ σ ε ι . "Ετσι, τ ό Κ ρ ά τ ο ς δ έ ν
χορηγεί "Αδειες Επαγγέλματος στους Κ λ έ φ τ ε ς , ούτε Δι­
πλώματα καί Σ υ ν τ ά ξ ε ι ς σ τ ο υ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . Τό Κράτος δ έ ν
φ ο ρ ο λ ο γ ε ί τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Κι όμως ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι φ ο ­
ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ς , χ ά ρ ι ς στό π ο ν η ρ ό σ ύ σ τ η μ α τών Εμμέσων
Φόρων. Τό Κ ρ ά τ ο ς δ έ ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ό Σ υ ν δ ι κ ά τ ο ν τών
Διαρηκτών κ ι έ τ σ ι οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δ έ ν δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι νά απερ­
γήσουν. Κι όμως τ ό Δικαίωμα τ ή ς Απεργίας τ ό έ χ ο υ ν
ακόμη καί ο ι Μπασκίνες. Τό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι ό τ ι τ ό Κο­
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό Κόμα α ρ ν ε ί τ α ι τ ή ν ε ί σ ο δ ο όλων τών Σωμα­
τείων τ ο ϋ Υποκόσμου στήν Γ ε ν ι κ ή Συνομοσπονδία Ερ­
γατών.

Τό Χρήμα ε ί ν α ι Δ ύ ν α μ η . Γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι Δ υ ν α τ ό τ η ς
Τό Εμπόρευμα έ γ έ ν ν η σ ε τ ό Χρήμα. Τό Ε μ π ό ρ ε υ μ α ε ί ν α ι
ή κοινωνική όψη τ ο ύ Π ρ ά γ μ α τ ο ς . Δ έ χ ο ν τ α ι ό τ ι τ ά Α γ α θ ά
έ χ ο υ ν Ά ξ ι α Χρήσεως ( δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή γ ι ά κ ά θ ε άνθρωπο) καί
Α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή Αξία (πού π ε ρ ί π ο υ ι σ ο ύ τ α ι μέ τ ό ν Χρό-
νον Εργασίας πού α π α ι τ ή θ η κ ε γ ι ά τ ή ν κ α τ α σ κ ε υ ή τ ο ύ
Αγαθού). Τ ι μ ή ε ί ν α ι τ ό ό ν ο μ α τ ο ϋ Ε μ π ο ρ ε ύ μ α τ ο ς σ τ ή ν
Α γ ο ρ ά . Γιά τ ό ν Marx Τιμή είναι ή Ανταλλακτική Αξία τών
Εμπορευμάτων εκφρασμένη σέ ένα ειδικό εμπόρευμα
(π.χ. χρυσάφι) Τό Εμπόρευμα τών Εμπορευμάτων ε ί ν α ι
τ ό Χρήμα. Τό Χρήμα ε ί ν α ι τ ό Κλειδί όλων τών Α γ α θ ώ ν

r 21 •
Εΐπεν ό Marx: τό Χρήμα είναι μιά αποκρυστάλλωση τής
Ανταλλακτικής Άξιας τών Εμπορευμάτων.
Εΐπεν ό Marx: Τό Χρήμα δέν είναι συμβολον.
Εΐπεν ό Marx: τό Χρήμα δέν είναι απλώς ένα αντικείμενο
πλουτισμού, είναι τό αντικείμενο τού πλουτισμού.
Εΐπεν ό Κ λ έ φ τ η ς : αδιαφορώ γιά τήν οικονομολογική υπό­
σταση τού Χρήματος- ψάχνω γιά τό ϊδιο τό Χρήμα.·

Ό Marx μίλησε καί γ ι ά τ ό ν Χρυσό, καί γ ι ά τ ό ν Θ η σ α υ ρ ό ,


καί γ ι ά τ ή ν Φιλαργυρία. "Επρεπε ν ά π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ό ν Freud.
Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν συμπαθεί τ ό ψ υ χ α ν α λ υ τ ι κ ό ν τ ι β ά ν ι . Εξ­
ά λ λ ο υ , ε ί ν α ι έ ν α ς τ ύ π ο ς μέ λαμπρή ψ υ χ ο σ ω μ α τ ι κ ή υ γ ε ί α .
Κ λ έ φ τ η ς φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ς ε ί ν α ι έ ν α όν τόσο σπάνιον όσο μιά
ωραία καί ( τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ) πιστή γ υ ν α ί κ α .
Υπάρχουν οί απλοί τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς ( μ α ζ ε ύ ο υ ν χ ρ ή μ α , ιδίως
χρυσάφι) καί οί κ α λ υ μ έ ν ο ι τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς ( δ ή θ ε ν σ υ λ λ έ -
κ τ α ι έργων τ έ χ ν η ς κτλ.). Γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η τ ό Κλοπιμαΐον
Πράγμα δ έ ν έ χ ε ι κ α μ ι ά Αξία Χρήσεως. Τό Κλοπιμαΐον
ε ί ν α ι έ ν α ς ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς μέ π α ρ ο ν ο μ α σ τ ή τ ή ν
Σ ύ λ λ η ψ η . Τό Κλοπιμαΐον Πράγμα ε ί ν α ι σπέρμα Χ ρ ή μ α τ ο ς .
Ό Κ λ έ φ τ η ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ό Α γ α θ ό ν πρωτόγονα. Τό
Α γ α θ ό ν γ ι ά τ ό ν Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι καρπός. Τό Α γ α θ ό ν περι­
κ λ ε ί ε ι Έ ρ γ α σ ί α ν . Γιά τ ό Κοινωνικόν Σ ύ ν ο λ ο ν δ έ ν έ χ ε ι κα­
μιά σημασία ή κ ο ύ φ ι α ε ρ γ α σ ί α τ ο ύ hobby. Ό Εργάσιμος
Χ ρ ό ν ο ς έ χ ε ι σημασία μόνον ό τ α ν ε ί ν α ι α ι τ ί α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς
Αξίας Χρήσεως - άπ' α υ τ ή ν τ ή ν άποψη ή Μ α λ α κ ί α ε ί ν α ι
Εργασία.
Ό Κ λ έ φ τ η ς δ ο υ λ ε ύ ε ι λίγο ( λ έ ν ε ) . Αυτό ε ί ν α ι φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ό -
σ τ ή ν ώ ρ α τών Χ Κλοπών π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι τ ά Ψ β έ β α ι α
χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή ς πού θ ά μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν ο ι Ω Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . Ιδού
ό γνωστός σχετικός τύπος:

„. . . Χ Κλοπές + Ψ Ποινές
Κλοπιμαία Α = ήκτες Ω Δ ι α ρ

Καί γ ι ά τ ό ν Κλεπταποδόχο (ώς γ ν ή σ ι ο Μ ε σ ί τ η Εμπορευ­


μάτων) τ ά Κλοπιμαία Π ρ ά γ μ α τ α δ έ ν έ χ ο υ ν Αξία Χρήσεως.
ΟΊ κ ί ν δ υ ν ο ι τ ο ύ Κ λ έ φ τ η κ α τ α δ ι ώ κ ο υ ν τ ό ν Κλεπταποδόχο
καί ο ι κ ί ν δ υ ν ο ι τ ο ύ Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο υ ξ α ν α γ υ ρ ί ζ ο υ ν σ τ ό ν
Κ λ έ φ τ η . Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν ε ί ν α ι α φ ε λ ή ς - κυρίως κ υ ν η γ ά τ ό
Νόμισμα καί τ ό Χρυσάφι- ξ έ ρ ε ι , πρίν άπ' τ ό ν Marx, ό τ ι
ένώ τό Χρυσάφι κυκλοφορεί γιατί έχει Άξια, τό Χαρτονό­
μισμα έχει Άξια γιατί κυκλοφορεί χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ό Νόμι­
σμα σάν σ υ μ β α τ ι κ ό πύκνώμα Ηδονών, κ α ί , θ ε ω ρ ε ί τ ό χ ρ υ ­
σ ά φ ι σάν Χρήμα πού κ ο ι μ ά τ α ι .
Τ ό Χ ρ υ σ ά φ ι ε ί ν α ι παγωμένη Ε ρ γ α σ ί α - όποιος έ χ ε ι Χρυ­
σάφι δ έ ν δουλεύει.

• 22 •
Μάθημα 7ον
Μεταβίβασις Κυριότητος.
Ή Κ υ ρ ι ό τ η ς είναι ή κ ι λ ό τ α τ ή ς Ιδιοκτησίας.
Μέ κ ι λ ό τ α , ή δίχως κ ι λ ό τ α , ή Ιδιοκτησία υπάρχει ε ξ ί σ ο υ
ξ ε δ ι ά ν τ ρ ο π α . Ή Κ υ ρ ι ό τ η ς φ ρ ο ν ε ί ό τ ι σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι εις επι­
σ τ η μ ο ν ι κ ό ς θεωρίας- τ ά πιστόλια τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν πεί­
θουν κ α λ ύ τ ε ρ α .
Ό άνθρωπος ε ί ν α ι τ ό Ζώον πού Χ α μ ο γ ε λ ά . Μά χ α μ ο γ ε λ ά
μόνον τ ή ν σ τ ι γ μ ή πού π λ η ρ ώ ν ε τ α ι . Ή άπλή Ίδιο-ποίηση
α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν πρωταρχική πράξη τ ο ύ Φασισμού.
Μήν α κ ο ύ τ ε τ ά Ψ έ μ α τ α : ό Π λ ο ύ τ ο ς κ α ί φ έ ρ ν ε ι τ ή ν Ευ­
τυχία κ α ί διώχνει τήν Δυστυχία.
Τό σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο κοινωνικό γνώρισμα τ ο ύ Πλούσιου εί­
ναι ό τ ι π α ί ρ ν ε ι δίχως νά ε ρ γ ά ζ ε τ α ι . Ώ σ τ ε , ορθώς ή Φτώ­
χια ι σ ο ύ τ α ι πρός τήν Ατίμωση.

Είναι πρωί κι ό ή λ ι ο ς λάμπει- νά α ν ο ί ξ ε ι ς τ ή ν πόρτα


τ ο ϋ γ ρ α φ ε ί ο υ σου καί νά φ ω ν ά ξ ε ι ς : κλέβουνε τά
Λεφτά Μου:
- καί οί Δ ο ύ λ ο ι μέ τ ή ν Σ τ ο λ ή θά σπεύσουν.
Είναι άπόγεμα κι ό ή λ ι ο ς λάμπει- νά α ν ο ί ξ ε ι ς τ ό
παράθυρο τ ο ϋ σπιτιού σου καί ν ά φ ω ν ά ξ ε ι ς : γα­
μούνε τή Γυναίκα Μου!
- καί, π ά λ ι , ο ι Δ ο ύ λ ο ι μέ τ ή ν Σ τ ο λ ή θά σέ σώσουν.
Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν έ χ ε ι Γ υ ν α ί κ α καί Σπίτι α φ ό τ ο υ ό
φ τ ε ρ ο π ό δ α ρ ο ς 'Ερμής άπό Θ ε ό ς τών Κ λ ε φ τ ώ ν
προήχθη εις Θ ε ό ν τών Εμπόρων.

Οί σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς σχέσεις μ ε τ α ξ ύ Κυρίου καί Ιδιοκτησίας


χρωματίζουν τ ό πρόσωπο μας. Ό βασιλιάς Μ ί δ α ς έ φ α γ ε
έ φ α γ ε έ φ α γ ε Χ ρ υ σ ά φ ι ώσπου έπαθε δυσπεψία. Μ έ ς στήν
Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τών Αγαθών ό Χρυσός θ ε ω ρ ε ί τ α ι π ρ ο η γ μ έ ν η
μορφή Χ ρ ή μ α τ ο ς . Τό Χρυσάφι είναι ή υλική υπόσταση τοϋ
αφηρημένου Πλούτου - Τό Χρυσάφι είναι ό σωματικός
αντιπρόσωπος τοϋ υλικού Πλούτου - Τό Χρυσάφι 'εΐναι ό
καθολικός Πλούτος εξατομικευμένος- επιβεβαιώνει ό
Marx.
Ό Κ ρ ο κ ό δ ι λ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι πιό α δ η φ ά γ ο ς άπ' τ ό ν Α σ τ ό . Τό
-
Χρυσάφι ε ί ν α ι τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ε ι σ ι τ ή ρ ι ο γ ι ά τ ό ν Π α ρ ά δ ε ι σ ο
άν Π α ρ ά δ ε ι σ ο ς ε ί ν α ι ο ι Ω ρ α ί ε ς Γ υ ν α ί κ ε ς , τ ά Λ ο υ λ ο ύ δ ι α ,
τ ά Τ α ξ ί δ ι α , τ ό Χασίσι, ή Μ ο υ σ ι κ ή .
Ονομάζουν Π ο λ υ τ έ λ ε ι α τ ό ν μ ε τ α ξ ω τ ό ί σ κ ι ο τ ο ϋ Π λ ο ύ τ ο υ .
Αποκαλούν Π ο λ υ τ έ λ ε ι α τ ή ν π ο ρ δ ή τ η ς Α ν ά γ κ η ς . Ό Φτω­
χός μ ι κ ρ α ί ν ε ι τ ή Ζωή τ ο υ μέ τ ό ν Ύ π ν ο , ά λ λ α κ α ί μέ τ ή ν
Δουλιά. Υ π ο τ ί θ ε τ α ι ό τ ι σέ μ ε ρ ι κ έ ς χ ώ ρ ε ς οί Φτωχοί κα­
τέλαβαν τήν Εξουσία. Δ έ ν βλέπω π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ι μ η ,
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ τ ό κ ο ν τ ι ν ό μ έ λ λ ο ν , μιά Κ υ β έ ρ ν η σ η Δια-
ρηκτών.

Ή Ιδιοκτησία μ ο ι ά ζ ε ι πιό δ ο ξ α σ μ έ ν η καί μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς


άπ' τ ό Ο υ ρ ά ν ι ο Τ ό ξ ο , χ ύ ν ε τ α ι σάν Χ ο λ έ ρ α καί σάν Πα-

• 23 •
ν ο ύ κ λ α πάνω σ τ ά κ ε φ ά λ ι α τών Ανθρώπων, ά ν ο ι ξ ε κι
απλώθηκε σάν χ ρ υ σ ο σ τ ό λ ι σ τ ο Σ ά β α ν ο , ό Τραπεζίτης χαϊ­
δ ε ύ ε ι τ ό ν κώλο τ ή ς Κ ο κ ό τ α ς , έ λ α Μ ι κ ρ ο α σ τ έ νά φάς κι
έ σ ύ σ κ α τ ά , Κύριε έ λ έ η σ ο ν , σ τ ό "Αργός κάποια γ υ ν α ι -
κ ο ύ λ α κ α θ ά ρ ι σ ε τ ό ν Βασιλιά Πύρρο μέ μιά κ ε ρ α μ ί δ α , ή
Ιδιοκτησία σ τ ή ν ε ι π ρ ο τ ο μ έ ς ποιητών, φ ί λ ε μήν προσπα­
θ ε ί ς νά γ α μ ή σ ε ι ς μέ σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ή , ε ί μ α ι μασόνος
π ρ ο ο δ ε ύ ω γ ι α τ ί μασόνος ε ί μ α ι , δ έ ν χ α ρ ί ζ ο υ ν Νομίσματα
στόν Ταρζάν. Ή Ιδιοκτησία γ λ ι σ τ ρ ά ε ι χ έ ρ ι σέ χ έ ρ ι . Ή
Ιδιοκτησία ε ί ν α ι άπιστη. ΟΊ απιστίες τ ή ς Ιδιοκτησίας απο­
τελούν τ ό κ ύ ρ ι ο ν άντικείμενον τού Αστικού Δικαίου.
Στήν Μ ε τ α β ί β α σ η τ ή ς Ιδιοκτησίας μ ε τ έ χ ο υ ν , μέ λ ο γ ι κ ά
μ ε ρ ί δ ι α , τ ό σ ο ν ό Ιησούς όσο κ ι ό Δ ι ά β ο λ ο ς - ό πουτσα­
ράς Δ ι ά β ο λ ο ς . Τό Π ο ι ν ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν δ α ν ε ί ζ ε ι τ ό ν θώρακα
του, καίγεται άφθονο λιβάνι, ό Συμβολαιογράφος ακονίζει
τ ή ν πένα τ ο υ . Σ τ ό ν πανάρχαιο θ ε σ μ ό τ ή ς Μ ε τ α β ι β ά σ ε ω ς
τ ή ς Κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς α υ τ ό ς ό ά τ ι μ ο ς ό Κ λ έ φ τ η ς έ ρ χ ε τ α ι καί
δ ί ν ε ι έ ν α χτύπημα μέ σ τ ι λ έ τ ο .
Ο Κλέφτης θά ξεψυχήσει στήν Κρεμάλα.
Έ τ σ ι πρέπει.

Μάθημα 8ον
Τό Σώμα σέ ποιόν ανήκει;

Πάντως οί Κ λ έ φ τ ε ς έ χ ο υ ν ε Κορμί.
Κ α τ α κ τ ώ τ ό Σώμα μ ο υ σ η μ α ί ν ε ι χτίζω τ ή ν Π ρ ο ο ω π ι κ ό τ η τ ά
μ ο υ . Τό Σώμα ε ί ν α ι δ ο τ ό ν ο ί κ η μ α - δ ο τ ό ν , όχι άπό
ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε Θ ε ό , ά λ λ ά , άπ' τ ό ν έ π ι κ υ ρ ί α ρ χ ο Αστό.
Καί τ ά Ό ν ε ι ρ α ε ί ν α ι ε ν σ ώ μ α τ α . Καί στά Ό ν ε ι ρ α υ φ ί σ τ α τ α ι
Λ ο γ ο κ ρ ι σ ί α . Ό Π ο ι η τ ή ς δ ι α θ έ τ ε ι τ ό χάρισμα ν ά κ α τ α γ ρ ά ­
φ ε ι τ ά Ό ν ε ι ρ α όλων μας.
Ό Κ λ έ φ τ η ς α ρ ν ε ί τ α ι τ ό ν Τρόπο Δ ι α ν ο μ ή ς . Ό Τ ε μ π έ λ η ς ,
α ρ ν ε ί τ α ι τ ό ν Τρόπο Παραγωγής. Υ π ο φ έ ρ ε ι ό Τ ε μ π έ λ η ς ,
μά τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι τ ό Σώμα τ ο υ κ α τ ά β ο ύ λ η -
σιν.

Δ ι έ θ ε τ α ν μ ε γ ά λ η φ α ν τ α σ ί α ο ι έ φ ε υ ρ έ τ α ι τ ή ς Υποθήκης.
ΟΊ α ρ χ α ί ο ι έ λ λ η ν ε ς , μέ α υ τ α ρ έ σ κ ε ι α , υ π ο θ ή κ ε υ α ν τό ίδιο
τ ο υ ς τ ό Κορμί - ή μή πληρωμή τ ο ύ Χ ρ έ ο υ ς καί τών Τό­
κων τ ο ύ ς υποβίβαζε σ τ ή ν Τάξη τών Δούλων.
Σ τ ό 5ον μ ά θ η μ α κ ά τ ι είπαμε γ ι ά τ ό ν τρόπο πού δ ι α θ έ ­
τ ο υ ν τ ό Σώμα τ ο υ ς αί Π ό ρ ν α ι . Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α πρό­
κειται γιά παροδική ενοικίαση Πράγματος.
Έχω τ ή ν α υ τ α π ά τ η ό τ ι τ ό Σώμα μ ο υ ε ί ν α ι δ ι κ ό μου. Ο
Marx, σάν ε β ρ α ί ο ς πού ή τ α ν ε , δ έ ν ε ί χ ε ψ ε υ δ α ι σ θ ή σ ε ι ς
"Ηξερε ό τ ι ή Εργασία δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ή ν Α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή Αξία
κι ό τ ι οί Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν α υ τ ή ν τ ή ν Έ ρ ν α σ ί α ν .
Ε ΐ π ε ν όταν ό Εργάτης χρησιμοποιείται ώς Μέσον Παρα­
γωγής αποχτά ιδιαίτερη μορφή, γίνεται ζωντανών Εργα-
λεΊον.
Η σωματική ε λ ε υ θ ε ρ ί α ε ί ν α ι π ε π ε ρ α σ μ έ ν η e w o i a
Ό Εργάτης δικαιούται νά φ ο ρ ά ε ι στραβά τό καπέλο τ ο υ ,
ή, νά δ ι α λ έ γ ε ι τ ό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο όπου θά κ ά ν ε ι τ ό ν περίπατο
τ ο υ . Ό Α σ τ ό ς δ ι α λ έ γ ε ι τ ή ν μ ά ρ κ α τών τσιγάρων πού θ ά
καπνίσει ό Ε ρ γ ά τ η ς . Ή Α ν ε ρ γ ί α ( τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ τ ά χα­
μηλά ποσοστά) θ ε ω ρ ε ί τ α ι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό ν φ α ι ν ό μ ε ν ο ν τ ή ς
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ζωής. Ή Α ε ρ γ ί α τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ Θ ά ν α τ ο έ κ
Πείνης. Ό Κ λ έ φ τ η ς ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σ κ λ η ρ ά . Οί Κ ο μ ο υ ν ι σ τ α ί
φ α ί ν ο ν τ α ι ν ά δ ι α σ κ ε δ ά ζ ο υ ν , κάπως α μ ή χ α ν α , ό τ α ν ά ν τ ι -
κρύζουν Hippies. Έ μ ε ϊ ς όμως, οί Κ λ έ φ τ ε ς , θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε
α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ α τ ό Μ ε γ ά λ ο Κίνημα τών Hippies, ά δ ι ά φ ο ρ ο ν
άν α υ τ ο ί α ν ή κ ο υ ν στήν ομάδα Νέος Ρουσώ (σπέρνω κα­
λαμπόκι στά βουνά), ή, στήν α ί ρ ε σ η Ιησούς Αρχηγός
{πάρε κι έσύ, αδερφέ, ένα λουλούδι), ή, σ τ ά sex-κοινόβια
(γιατί νά φοβηθώ τήν αιμομιξία;), ή, πιστεύουν στήν
Αρχή τής Αδιαφορίας (τό κωλο-Σύστημα σαπίζει άπό
μόνο του).

• 25 Π
01 ΚΛΕΦΤΕΣ

ό κ α θ ε ί ς καί τ ά οπλα τ ο υ
[Οδυσσέας 'ΕλύτηςΙ
Μάθημα 9ον
Ό Κήπος τών Κλεπτών.
0 Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι τ ό Υποκείμενον τ ή ς Κλοπής.
Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι ή πιό κ α λ λ ι γ ρ α φ η μ έ ν η μ ο ρ φ ή Κ λ έ φ τ η .
Καθώς ή έ ν ν ο ι α τ ο ϋ Ε ρ γ ά τ η έ τ σ ι καί ή έ ν ν ο ι α τ ο ύ
Κλέφτη είναι γενικευμένη έννοια. Ό , τ ι αγγίζει ό Κλέφτης
τό π α ί ρ ν ε ι ό ά ν ε μ ο ς .
Είπαμε Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι π ά ς ό σ τ ι ς , δ ι ά π ρ ο σ ω ­
πικής ε ρ γ α σ ί α ς , α φ α ι ρ ε ί α λ λ ό τ ρ ι α αντικεί­
μενα πρός βιοπορισμόν.
Ο Κλέφτης απεχθάνεται τήν ι δ ι ο π ο ί η σ η αντικειμένων.
Τό ε ί δ ο ς καί ό τ ρ ό π ο ς α φ α ι ρ έ σ ε ω ς ξένων α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν
προσδιορίζει τ ή ν ε ι δ ι κ ό τ η τ α τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .
Στήν A n t i q u a οί Κ λ έ φ τ ε ς τ α ξ ι ν ο μ ο ύ ν τ α ι στίς έ ξ η ς ε ι δ ι κ ό ­
τητες:
1. Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς
2. Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς
3. Κ λ έ φ τ η ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν
4. Κ λ έ φ τ η ς Σκυλιών
5. Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
6. Γριλάκιας
7. Μ π ο υ γ α δ ο κ λ έ φ τ η ς
8. Κ λ ε φ τ ο κ ο τ ά ς
9. Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή ς
10. Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς
11. Α υ τ ό ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ε ι Ρούχα
12. Α υ τ ο ί πού κ ά ν ο υ ν Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή
13. Αυτός πού Σπάει Β ι τ ρ ί ν ε ς
14. Κ λ έ φ τ η ς τ ή ς Απασχολήσεως
15. Κ λ έ φ τ η ς Εκκλησιών
16. Π ο ν τ ι κ ό ς Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν
17. Κασαδόρος
18. Κλείδας
19. Δ ι α ρ ή κ τ η ς

Μέσα σ τ ή ν πιάτσα τ ο ϋ Υποκόσμου ό λ ε ς οί κ α τ η γ ο ρ ί ε ς


τών Κ λ ε φ τ ώ ν δ έ ν θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ι σ ο β ά θ μ ι ε ς . Ό κ ά θ ε Κ λ έ φ ­
τ η ς , α ν ά λ ο γ α μέ τ ή ν ε ι δ ι κ ό τ η τ α τ ο υ , έ χ ε ι μιάν ο ρ ι σ μ έ ν η
θέση σ τ ή ν κοινωνία τ ο ύ Υποκόσμου. Κι ό κ ά θ ε ε ι δ ι κ ε υ ­
μένος Κ λ έ φ τ η ς , α ν ά λ ο γ α μ έ τ ό τ α λ έ ν τ ο τ ο υ καί τ ί ς επαγ­
γ ε λ μ α τ ι κ έ ς τ ο υ ε π ι τ υ χ ί ε ς , έ χ ε ι μιάν ο ρ ι σ μ έ ν η θ έ σ η στήν
εσωτερική ιεραρχία τ ή ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ο ς τ ο υ .
Ετσι:
Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι φ ί ν ο ς άνθρωπος.
Ο Κλεφτοτσαντάς θεωρείται τσογλάνι.
Ό Μπουγαδοκλέφτης θεωρείται φτωχομπινές.
Ό Κασαδόρος θ ε ω ρ ε ί τ α ι ά ν τ ρ α ς μέ μπρούτζινα αρχίδια.
Καί τ ά λοιπά.

Σ τ ά ε π ό μ ε ν α μ α θ ή μ α τ α θά ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε χωριστά τ ί ς διά­
φ ο ρ ε ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς τών Κ λ ε φ τ ώ ν . Θά ε π ι μ ε ί ν ο υ μ ε όμως

Π 28 •
στήν περίπτωση τ ο ύ Δ ι α ρ ή κ τ η , γ ι α τ ί ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι ό
κατ' εξοχήν Κλέφτης.
Α λ λ ά , πριν τ ε λ ε ι ώ σ ω , θά μ ο ϋ ε π ι τ ρ έ ψ ε τ ε νά τονίσω τ ή ν
ριζικήν διαφωνία μ ο υ μέ τ ό ν κ. σ υ ν ά δ ε λ φ ο πού σάς διδά­
σκει τό μάθημα τής Ψυχολογίας τ ο ϋ Κλέφτη.
Εχω τ ή ν γ ν ώ μ η ν ό τ ι ό π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ί ς κ. σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι σ τ α τ ι κ ά τ ή ν προσωπικότητα τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .
Καί.· τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν , χρησιμοποιεί σ τ ή ν δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η τ ή ς
προσωπικότητος τ ο ύ Κ λ έ φ τ η η θ ι κ ο λ ο γ ι κ ά κριτήρια
καί ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α .
Ί σ ω ς θά πλησιάσουμε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ ή ν ά λ ή θ ι α άν απο­
δ ε χ θ ο ύ μ ε α υ τ ό τ ό σχήμα τών τριών ά λ λ η λ ο τ ε μ ν ο μ έ ν ω ν
κύκλων

πού, ευθέως, καταδεικνύει τήν δ ι α λ ε κ τ ι κ ή σχέση


μ ε τ α ξ ύ Μ ε γ α λ ο φ υ ί α ς (G), Τ ρ έ λ α ς (F) καί Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η ­
τας (C).
ΟΊ σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ι Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι καί Ψ υ χ α ν α λ υ τ α ί
π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ο υ ν μέ π α λ ι ν δ ρ ο μ ή σ ε ι ς τ ή ν σ υ γ γ έ ν π α , ά φ ' εν­
ός, Τ ρ έ λ α ς - Μεγαλοφυίας, καί, άφ' έ τ ε ρ ο υ , Τ ρ έ λ α ς -
Εγκληματικότητος.
Ή δ η ή γ γ ι κ ε ν ή ώρα τ ή ς τ α υ τ ο χ ρ ό ν ο υ δ ι ε ρ ε υ ν ή σ ε ω ς
τοϋ τ ρ ι π λ ο ύ φαινομένου Μεγαλοφυίας - Τρέλας - ' Ε γ -
κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς . Τό ε π ι β ά λ λ ε ι , άν μή τ ί ά λ λ ο , ό αυξάνων
ρ ό λ ο ς τ ο ϋ Υποκόσμου σ τ ή ν σ υ ν τ ρ ι β ή τών πάσης φύσεως
tabous.
Πολύ φ ο β ά μ α ι ό τ ι θά α ν α γ κ α σ τ ε ί τ ε ν ά δ ι α β ά σ ε τ ε , επιμε­
λώς, τ ά βιβλία τ ο ϋ Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι , τ ο ϋ μ α ρ κ η σ ί ο υ Ν τ έ
Σάντ καί τ ο ϋ Μ π ο ν τ λ έ ρ . Ή ανάγνωση τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδι­
κός δ έ ν θά σάς β ο η θ ή σ ε ι πολύ στήν γνώση τ ή ς Ανθρώ­
πινης ψ υ χ ή ς . Ό Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι έ τ ρ έ φ ε τ ο μέ τ ά ψίχουλα
τ ο ύ Ο μ ή ρ ο υ . Ό Freud κ α τ ε β ρ ό χ θ η σ ε τ ό ν Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι .

Μάθημα 10ο ν
Κλοπές στόν δρόμο.

Κλοπές στόν δ ρ ό μ ο κ ά ν ο υ ν ο ι Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς , οι Κ λ ε φ -
τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς , οί Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν (ή. π ο δ η λ ά τ ω ν , ή.
μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ώ ν ) , καί. οί Κ λ έ φ τ ε ς Σκύλων.
"Ας τ ο ύ ς π ά ρ ο υ μ ε μέ τ ή σ ε ι ρ ά :

Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς δ ο υ λ ε ύ ο υ ν πάντα σέ συνωστισμό.

Π 29 Π
Στήν είσοδο ε ν ό ς γ η π έ δ ο υ , στό λ ε ω φ ο ρ ε ί ο , στό μ ε τ ρ ό ,
στήν ο υ ρ ά ενός σ ι ν ε μ ά , σέ δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς , σέ π α ρ ε λ ά σ ε ι ς .
Τό π ο ρ τ ο φ ό λ ι στήν argot τ ό λ έ ν ε λάχανο, ή, πράσο, ή,
παντόφλα. Γ ι α υ τ ό τ ό ν Π ο ρ τ ο φ ο λ ά τ ό ν λ έ ν ε καί Λαχανά,
ή, Πρασά.

Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς , συνήθως, δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε δ υ ό - δ υ ό . Ό
ένας Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς απασχολεί τ ό θ ύ μ α , ένώ ό ά λ λ ο ς β ο υ ­
τ ά ε ι τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι μέ τ' ά κ ρ ο δ ά χ τ υ λ ά τ ο υ Α υ τ ό ς πού
απασχολεί τ ό θ ύ μ α λ έ μ ε ό τ ι κρατάει σία, δ η λ α δ ή κ α θ η ­
λώνει τ ό κ ο ρ ό ι δ ο καί δ έ ν τ ό α φ ή ν ε ι νά προχωρήσει - ή.
τ ό σ κ ο υ ν τ ά ε ι πολύ δ υ ν α τ ά . Καί οί δ υ ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς
π ο τ έ δ έ ν δίνουν πρόσωπο στό θύμα. Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς
πάντα δείχνουν πλάτη ατό θύμα. Έ τ σ ι όταν τ ό θύμα πάει
στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α γ ι ά νά δ ε ι φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ω ν
δ έ ν π ε τ υ χ α ί ν ε ι τ ί π ο τ α . Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς , μόλις β ο υ τ ή ­
ξουν τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι τ ο ύ θ ύ μ α τ ο ς , α ν τ α λ λ ά σ σ ο υ ν μιά μα­
τ ι ά , ή, κάνουν κάποιο σινιάλο, καί αμέσως απομακρύνον­
τ α ι άπ' τ ό ν χώρο δράσεως. "Αν ε ί ν α ι σέ όχημα κ α τ ε β α ί ­
νουν στήν ίδια σ τ ά σ η σάν δ υ ό ά γ ν ω σ τ ο ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς . Καί
β α δ ί ζ ο ν τ α ς π α ρ ά λ λ η λ α στόν ίδιο δ ρ ό μ ο , άλλά σέ α ν τ ί ­
κ ρ υ ν ά π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α , κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι στήν προσυμφωνη­
μένη καβάντζα. Ε κ ε ί μοιράζουν τ ά λ ε φ τ ά . Τό π ο ρ τ ο φ ό λ ι ,
άν δ έ ν έ χ ε ι μέσα τίποτα ά λ λ ο , τ ό π ε τ ά ν ε σέ κάποιο
φ ρ ε ά τ ι ο . "Αν όμως π ε ρ ι έ χ ε ι χ ρ ή σ ι μ α έ γ γ ρ α φ α π ά ν τ α τ ό
α φ ή ν ο υ ν σέ κάποιο ε μ φ α ν έ ς σ η μ ε ί ο ν . "Οταν τ ό πορτο­
φ ό λ ι έ χ ε ι λίγα λ ε φ τ ά οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς μπορεί νά συνεχί­
σουν τ ή δράση τ ο υ ς . "Αν τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι έ χ ε ι άσυνήθως
πολλά χ ρ ή μ α τ α τ ό τ ε ο ι Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς χωρίζουν καί
σπεύδουν σέ κάποιο πολυσύχναστο μ έ ρ ο ς , ώστε νά εξ­
ασφαλίσουν άλλοθι.

Ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς μ ο ι ά ζ ε ι τ α χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό ς . Κυρίως πρω-
τ ο μ α θ α ί ν ε ι , ή, τ ε λ ε ι ο π ο ι ε ί τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή τ ο υ μ έ ς στίς φ υ ­
λ α κ έ ς , μέ δ ά σ κ α λ ο υ ς γ έ ρ ο υ ς έ μ π ε ι ρ ο υ ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς .
Ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς , κ α τ ' α ρ χ ή ν , ψ α ύ ε ι τ ό θύμα γ ι ά νά ε ν τ ο ­
πίσει τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι . Οί β λ ά κ ε ς βάζουν τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι σ τ ή ν
κωλότσεπα. ΟΊ α σ τ ο ί τ ό χώνουν στήν α ρ ι σ τ ε ρ ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή
τσέπη τ ο ύ σ α κ α κ ι ο ύ - πάνω στήν κ α ρ δ ι ά ! Ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς
τσιμπάει τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι μέ τ ά δ υ ό δ ά χ τ υ λ α ( δ ε ί κ τ η καί
μέσο) καί μέ μιά γ ρ ή γ ο ρ η καί τ α υ τ ό χ ρ ο ν α απαλή κίνηση
τό τ ρ α β ά ε ι έξω. Ή μ έ θ ο δ ο ς α υ τ ή λ έ γ ε τ α ι ψαλίδι. Ό τ α ν τ ό
σακάκι τ ο ϋ θ ύ μ α τ ο ς ε ί ν α ι κ α λ ο κ ο υ μ π ω μ έ ν ο ό Π ο ρ τ ο φ ο ­
λάς, μέ έ ν α ξ υ ρ α φ ά κ ι , σχίζει τ ό σ α κ ά κ ι , οπότε τ ό πορτο­
φ ό λ ι π ε τ ι έ τ α ι μόνο τ ο υ σάν ψωλή. "Οταν τ ό σ α κ ά κ ι τ ο ϋ
θύματος είναι ξεκούμπωτο τ ό τ ε ό βοηθός τοϋ Πορτοφο­
λ ά , π ε ρ ν ώ ν τ α ς πλάι, π α ρ α σ ύ ρ ε ι μέ τ ό ν ώμο τ ο υ ( δ ή θ ε ν
αφελώς) τ ό σ α κ ά κ ι καί τ ό α ν ο ί γ ε ι . Πάνω στό σμπρωξίδι.
καί ένώ τ ό θύμα ά γ ρ ι ο κ ο ι τ ά ζ ε ι τ ό ν β ο η θ ό , ό κυρίως Πορ­
τ ο φ ο λ ά ς β ο υ τ ά ε ι τ ό λάχανο.

Πρέπει νά ξ έ ρ ε τ ε ό τ ι υπάρχει ε ι δ ι κ ή κ α τ η γ ο ρ ί α Π ο ρ τ ο φ ο ­
λάδων πού αρπάζουν λ ε φ τ ά άπό γ υ ν α ι κ ε ί ε ς τ σ ά ν τ ε ς . Συ-

• 30 •
χνά μιά γ υ ν α ί κ α μ έ ν ε ι μέ τ ά λ ο υ ρ ι ά τ ή ς τ σ ά ν τ α ς τ η ς πε­
ρ α σ μ έ ν α στό μπράτσο, ένώ ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς μέ μαγικό
τρόπο τ ή ς έ χ ε ι β ο υ τ ή ξ ε ι ο λ ό κ λ η ρ η τ ή ν τ σ ά ν τ α . Β έ β α ι α ,
στήν κ α τ η γ ο ρ ί α τών Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ω ν υπάγονται κι όσοι
Κ λ έ φ τ ε ς κ λ έ β ο υ ν ρ ο λ ό γ ι α τ ή ς τσέπης (κόβουν τ ή ν α λ υ ­
σίδα), ή ρ ο λ ό γ ι α τ ο ϋ χ ε ρ ι ο ύ ( μ ά λ ι σ τ α ! τ ο ϋ χ ε ρ ι ο ύ ) , δίχως
νά τ ό νιώσει ό κ ά τ ο χ ο ς τ ο υ ς . Επίσης, κ ι όσοι Κ λ έ φ τ ε ς
β ο υ τ ά ν ε άπ' τίς γ υ ν α ί κ ε ς βραχιόλια καί κ ο λ ι έ ή, παντα-
τίφ.
Ό τ α ν ή κλοπή π ο ρ τ ο φ ο λ ι ο ϋ δ έ ν γ ί ν ε τ α ι σέ ό χ η μ α , άλλά
σέ α ν ο ι χ τ ό χώρο ( α γ ο ρ ά , γ ή π ε δ ο , π α ρ έ λ α σ η , φ ε σ τ ι β ά λ ) , ό
Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς συνήθως δ ρ ά μ ό ν ο ς τ ο υ .
Είναι ε υ κ α ι ρ ί α ν ά πούμε ό τ ι μερικοί άπό τ ο ύ ς ι κ α ν ό τ ε ­
ρ ο υ ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς α ν ή κ ο υ ν σ τ ό Ω ρ α ί ο ν Φύλον.

Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς πάντα ε ί ν α ι ν ε α ρ ό ς . Πρέπει νά
ε ί ν α ι ν ε α ρ ό ς . Π ρ έ π ε ι νά ε ί ν α ι ε υ κ ί ν η τ ο ς καί δ υ ν α τ ό ς σ τ ά
πόδια.
Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς π α ρ α μ ο ν ε ύ ε ι > αρπάζει > τ ρ έ χ ε ι .
Συνήθως ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς δ ι α θ έ τ ε ι μ ο τ ο σ α κ ό , πού τ ό
π α ρ κ ά ρ ε ι μέσα σ τ ή ν περιοχή όπου θά δ ρ ά σ ε ι . Καμιά
φ ο ρ ά αρπάζει τήν τ σ ά ν τ α μιας γ υ ν α ί κ α ς ένώ ε ί ν α ι καβάλα
στό μ η χ α ν ά κ ι . Ά λ λ ο τ ε οί Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς δ ο υ λ ε ύ ο υ ν
δυό μαζί. Ό ένας π ε ρ ι μ έ ν ε ι στό μ ο τ ο σ α κ ό (ή μ η χ α ν ή λ ε ι ­
τ ο υ ρ γ ε ί ) , ένώ ό ά λ λ ο ς β α δ ί ζ ο ν τ α ς κ ό ν τ ρ α στό θύμα
αρπάζει τ ή ν τ σ ά ν τ α , τ ή ν πασάρει σ τ ό ν ο δ η γ ό τ ο ύ μοτο­
σακό καί ό ίδιος τ ό σ κ ά ε ι τ ρ έ χ ο ν τ α ς . Ά φ ο ϋ τ ρ έ ξ ε ι έ ν α
τ ε τ ρ ά γ ω ν ο , σ τ ρ ί β ε ι καί α ρ χ ί ζ ε ι νά β α δ ί ζ ε ι κ α ν ο ν ι κ ά . Ό
ά λ λ ο ς μέ τ ό μ ο τ ο σ α κ ό (καί τ ή ν τσάντα) έ χ ε ι ε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί .
Ό τρόπος α υ τ ό ς ε ί ν α ι καλά ψ υ χ ο λ ο γ η μ έ ν ο ς - τ ό θ ύ μ α
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί μέ τ ά μάτια τ ή ν τ σ ά ν τ α . "Ετσι ξ ε φ ε ύ γ ο υ ν
καί οί δ υ ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς .

Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς κυρίως αρπάζει τ σ ά ν τ ε ς γυναικών. Κά­


ποτε όμως αρπάζει καί τ σ ά ν τ ε ς πού κ ρ α τ ο ύ ν η λ ι κ ι ω μ έ ν ο ι
άντρες.
Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς δ ρ ά σέ α σ τ ι κ έ ς , ή, α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι κ έ ς
σ υ ν ο ι κ ί ε ς , όπου οί γ υ ν α ί κ ε ς δ ι α θ έ τ ο υ ν π α ρ α δ ά κ ι καί
όπου ο ι δ ρ ό μ ο ι παρουσιάζουν ε λ ά χ ι σ τ η κίνηση - όπως
ξ έ ρ ε τ ε στις σικ σ υ ν ο ι κ ί ε ς δ έ ν υπάρχουν μαγαζιά. Ά λ λ ω ­
στε οί μ ε γ α λ ο α σ τ έ ς κ υ ρ ί ε ς δ έ ν ξ ε φ ω ν ί ζ ο υ ν , έ σ τ ω κι άν ό
Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς ξεριζώσει τ ά γ ι ο ρ ν τ ά ν ι α άπ' τ ό λαιμό
τους.

Ό μ ω ς , καμιά φ ο ρ ά , ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς έ χ ε ι τ ή ν α τ υ χ ί α νά
αρπάξει τ ή ν τ σ ά ν τ α κάποιας υ σ τ ε ρ ι κ ή ς κυρίας πού κι
α υ τ ή μέ τ ή σ ε ι ρ ά τ η ς αρπάζει άπ' τ ό γ ι α κ ά τ ό ν Κ λ ε φ τ ο -
τ σ α ν τ ά , ένώ τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς τ σ ι ρ ί ζ ε ι . Σέ τ έ τ ι ε ς , μάλλον
σπάνιες, περιπτώσεις, τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο πού έ χ ε ι νά κ ά ν ε ι ό
Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς ε ί ν α ι να ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι , α ύ θ ω ρ ε ί , τ ό
σ α κ ά κ ι τ ο υ σ τ ά χ έ ρ ι α τ ή ς π ε ι σ μ α τ ά ρ α ς κυρίας καί νά φ ύ ­
γ ε ι όσο πιό γ ρ ή γ ο ρ α γ ί ν ε τ α ι . Δ υ σ τ υ χ ώ ς , πολλοί ν ε α ρ ο ί
Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς αρχίζουν νά γ ρ ο ν θ ο κ ο π ο ύ ν τ α ι μέ τ ό

• 31 •
r

θ ύ μ α . όποτε ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν μ ε ρ ι κ έ ς γ ρ α τ σ ο υ ν ι έ ς σ τ ή
μ ο ύ ρ η . Έ τ σ ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α θ ά τ ο ύ ς ε ν τ ο π ί σ ε ι οπωσδήπο­
τ ε Καί άν τ ό θ ύ μ α ε ί ν α ι βαριά τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο άπ' τ ί ς
μπουνιές τ ο ϋ Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά τ ό τ ε ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς προσπορί-
ζ ε τ α ι . επιπροσθέτως, μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή ς .
Υπάρχουν, β έ β α ι α , καί κάποιες ά λ λ ε ς τ ρ ε λ ο γ υ ν α ί κ ε ς πού
κ ρ α τ ά ν ε τ ό σ ο γ ε ρ ά τ ή ν τ σ ά ν τ α τ ο υ ς ώστε ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν ­
τάς τ ρ α β ώ ν τ α ς τ ή ν τ σ ά ν τ α σ ο ύ ρ ν ε ι στό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο καί
τό θύμα.

Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς μ ε τ ά τ ή ν αρπαγή τ ή ς τ σ ά ν τ α ς π ά ε ι ίσα
σ τ ή ν καβάντζα τ ο υ , όπου α δ ε ι ά ζ ε ι τ ή ν τ σ ά ν τ α καί, ά φ ο ΰ
σ κ ο υ π ί σ ε ι επιμελώς τ ά αποτυπώματα τ ο υ , τ ή ν π ε τ ά ε ι .

Σ τ ό μ ά θ η μ α μας δ έ ν κ ά ν ο υ μ ε η θ ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς α π ο τ ι μ ή σ ε ι ς .
Π ά ν τ ω ς , μ ε τ ά θ λ ί ψ ε ω ς , ε ί μ α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ς ν ά πώ ό τ ι οί
Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι άπό τ ο ύ ς ανθρώπους τ ο ϋ
Υποκόσμου άνυπόληπτα πρόσωπα καί έ ρ α σ ι τ έ χ ν α ι χειρί­
σ τ η ς π ο ι ό τ η τ ο ς . Οί άνθρωποι τ ο ϋ Υ π ο κ ό σ μ ο υ δ ι α θ έ τ ο υ ν
ά ρ κ ε τ ό ν ίπποτισμό ώ σ τ ε ν ά μή π λ ή τ τ ο υ ν βάναυσα ά λ λ ο υ ς
α δ ύ ν α μ ο υ ς ανθρώπους. ΟΊ Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι
άπ' τ ό ν Υπόκοσμο κωλόπαιδα, π ο ύ , θ έ λ ο ν τ α ς ν ά άβγατί-
σουν τ ό χ α ρ τ ζ ι λ ί κ ι τ ο υ ς , α ν α σ τ α τ ώ ν ο υ ν τ ή ν πιάτσα τών
Κ λ ε φ τ ώ ν . Προσωπικώς βρίσκω α π ό λ υ τ η α υ τ ή ν τ ή ν έ κ δ ο -
χήν. ΟΊ Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς απλώς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ά δ ι δ ά ­
γ μ α τ α τ ή ς υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή ς Κοινωνίας μας.

Οί Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν έ π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν τ ά τ ε ­
λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α , ά φ ο ϋ ή A n t i q u a πρίν τ ό ν ΙΙον Π α γ κ ό σ μ ι ο
Π ό λ ε μ ο δ ι έ θ ε τ ε ε λ ά χ ι σ τ α α υ τ ο κ ί ν η τ α . Πρίν νά υπάρξουν
οί Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν υπήρχαν οί Κ λ έ φ τ ε ς Π ο δ η λ ά τ ω ν .
Μ ά λ ι σ τ α , όπως ασφαλώς θά ξ ε ύ ρ ε τ ε , ό μ έ γ α ς σ ο β ι ε τ ι κ ό ς
σ κ η ν ο θ έ τ η ς Eisenstein, τ ό 1950, έ γ ύ ρ ι σ ε έ ν α θαυμάσιο
φ ι λ μ μέ τ ό ν τ ί τ λ ο Ό Κλέφτης Ποδηλάτων (όσοι δ έ ν τ ό
ε ί δ α τ ε ν ά φ ρ ο ν τ ί σ ε τ ε ν ά τ ό δ ε ί τ ε - ε ί ν α ι πολύ δ ι δ α κ τ ι κ ό ) .
Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι άπό τ ο ύ ς Κλέφτες Ποδηλάτων ειδι­
κ ε ύ ο ν τ α ι στήν Κλοπή Μ ο τ ο σ α κ ό , ή Μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ώ ν , γ ι α τ ί ή
τ ε χ ν ι κ ή τών Κλοπών αυτών ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ά π λ ή : καβα­
λάς καί φ ε ύ γ ε ι ς κ α β ά λ α σ τ ό Κλοπιμαΐον. Ή ά δ ε ι α ο δ η γ ή ­
σεως ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α προϋπόθεσις τ ώ ν κλοπών δικύκλων.
Καί ε ί ν α ι α υ τ ο ν ό η τ ο ν ό τ ι , ό τ α ν τ ρ έ χ ε ι ς καβάλα σέ κ λ ε -
μ έ ν ο δ ί τ ρ ο χ ο , πρέπει ν ά α π ο φ ε ύ γ ε ι ς τ ί ς τ ρ ο χ α ί ε ς παρα­
βάσεις.

ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ε ί ν α ι τ ρ ι ώ λ ο γ ι ώ :
α υ τ ο ί πού γ δ ύ ν ο υ ν τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο , α υ τ ο ί π ο ύ κ λ έ β ο υ ν
α τ ό φ ι ο τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο , καί, α υ τ ο ί πού απλώς μ ε τ α ­
χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο [ ή , χ ά ρ ι ν α ν α ψ υ χ ή ς , ή, γ ι ά
ν ά τ ό χρησιμοποιήσουν σέ κάποια δ ι ά ρ η ξ η (= Κλοπή
Χρήσεως) |.
Σ τ ή ν πρώτη περίπτωση ό Κ λ έ φ τ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι γ ι ά τ ά
π ρ ά γ μ α τ α πού ε ί δ ε μέσα σ τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο · έ ν α μ α γ ν η τ ό ­
φ ω ν ο , μιά τ σ ά ν τ α , έ ν α α κ ρ ι β ό π έ τ σ ι ν ο σ α κ ά κ ι , μιά γ ο ύ ν α .

• 32 •
Στή δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση- ή, π ο υ λ ι έ τ α ι ο λ ό κ λ η ρ ο τ ό α υ τ ο ­
κ ί ν η τ ο (μέ κ α τ ά λ λ η λ η α λ λ α γ ή α ρ ι θ μ ο ύ κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς , δια­
φ ο ρ ε τ ι κ ό β ά ψ ι μ ο , α φ α ί ρ ε σ η α ξ ε σ ο υ ά ρ κτλ.), ή , γ ί ν ε τ α ι
φ ύ λ λ ο - φ τ ε ρ ό καί π ο υ λ ι έ τ α ι κ ο μ α τ ι α σ τ ά .
Ή τ ρ ί τ η περίπτωση δ έ ν παρουσιάζει α ρ κ ε τ ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν
ώστε νά τ ύ χ ε ι ι δ ι α ι τ έ ρ α ς α ν α λ ύ σ ε ω ς . Α κ ό μ η καί οι Δικα-
σταί δ έ ν θ ε ω ρ ο ύ ν τ ή ν Κλοπή Χρήσεως θ έ ρ ι τ ά μ π λ κλοπή.

Στήν Antiqua οί ο δ η γ ο ί , ό τ α ν π α ρ κ ά ρ ο υ ν σέ α ν ο ι χ τ ό χώ­


ρο, συνηθίζουν π ά ν τ α νά κλειδώνουν τίς πόρτες τοϋ
α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ . Έ τ σ ι , ο ι Κ λ έ φ τ ε ς ε ί ν α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι νά
διαρήξουν τίς κλειδωμένες πόρτες. 'Αντ' αυτού κάνουν
κ ά τ ι πιό ε ύ κ ο λ ο : μέ μ α ε σ τ ρ ί α παραβιάζουν τ ό τ ρ ι γ ω ν ι κ ό
π α ρ α θ υ ρ ά κ ι τ ο ϋ ο δ η γ ο ύ . Καί α κ ο λ ο ύ θ ω ς , π ε ρ ν ώ ν τ α ς τ ό
χ έ ρ ι τ ο υ ς μ έ ς στό α υ τ ο κ ί ν η τ ο , α ν ο ί γ ο υ ν τ ή ν πόρτα πα­
τ ώ ν τ α ς τ ή ν π ε τ ο ύ γ ι α . "Αν πάλι ε ί ν α ι ε ρ η μ ι ά , ή , ή γ ε ι τ ο ν ι ά
έ χ ε ι θ ο ρ ύ β ο υ ς , σπάνε μέ μιά κ ο τ ρ ό ν α κάποιο τ ζ ά μ ι τ ο ϋ
α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ κι έ τ σ ι ά ν ο ί γ ο υ ν ε τ ή ν πόρτα. Σ τ ά converti­
bles α υ τ ο κ ί ν η τ α σκίζουν τ ό καραβόπανο μέ ξ υ ρ ά φ ι ε υ χ ε ­
ρέστερα.

Δ έ ν μπορείς νά α π ο φ ύ γ ε ι ς τ ό χ α μ ό γ ε λ ο ό τ α ν α ν α φ έ ρ ε ι ς
τούς Κ λ έ φ τ ε ς Σ κ υ λ ι ώ ν . Ή ε ι δ ι κ ό τ η τ α α υ τ ή , άπό
μόνη τ η ς , μπορεί ν ά σοϋ δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ω μ ι κ ο τ ρ α γ ι κ έ ς
ι σ τ ο ρ ί ε ς . Κ ά τ ι ή ξ ε ρ ε έπ' α ύ τ ο ϋ ό δ α ι μ ό ν ι ο ς Hasek ό τ α ν
έ γ ρ α φ ε τ ό ν Καλό στρατιώτη Σβέικ. Αυτό τ ό λέω χωρίς ν ά
υποτιμώ τ ί ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς τών α π α ν τ α χ ο ύ Μυστικών Αστυ­
νομικών. Ό Κ λ έ φ τ η ς Σκυλιών αγαπά τ ά σκυλιά. Καί τ ά
σ κ υ λ ι ά δ έ ν τ ό ν φ ο β ο ύ ν τ α ι καί τ ό ν α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν πειθήνια,
γιατί, απλούστατα, ό Σκυλοκλέφτης μυρίζει σκυλίλας.
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α θά μ ά θ ε τ ε άν δ ι α β ά σ ε τ ε τ ό τ ε ρ π ν ό ν μ υ θ ι ­
σ τ ό ρ η μ α τ ο ϋ Hasek, πού ι σ χ ύ ε ι γ ι ά τ ή ν A n t i q u a όσο καί
γιά τή συχωρεμένη 'Αθστρο-οϋγκαρία.
Πάντως, οί Κ λ έ φ τ ε ς Σκύλων ε ί ν α ι ε λ ά χ ι σ τ ο ι . Καί, οπωσ­
δ ή π ο τ ε , άπό τ ή ν δράση τ ο υ ς δ έ ν κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι τ ό Καθε­
στώς.

Μάθημα l l o v
Κλοπές τής Ευκαιρίας.

Οί ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι Κ λ έ φ τ ε ς πού δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε στις περιπτώ­


σεις τών Κλοπών Ευκαιρίας ε ί ν α ι :

1. ό Μπουκαδόρος,
2. ό Γριλάκιας,
3. ό Μπουγαδοκλέφτης,
4. ό Κλεφτοκοτάς.
5. ό Ψιλικατζής,
6. ό Καλντεριμιτζής,
7. α υ τ ό ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ε ι Ρ ο ύ χ α ,
8. α υ τ ο ί πού κ ά ν ο υ ν Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή , »

• 33 •
9. α υ τ ό ς πού Σπάει Β ι τ ρ ί ν ε ς ,
10. ή Ό μ ά ς Απασχολήσεως,
11. ό Κ λ έ φ τ η ς Εκκλησιών, καί,
12. ό Π ο ν τ ι κ ό ς Ξενοδοχείων.

Π ρ ό κ ε ι τ α ι γιά Κ λ έ φ τ ε ς δ ε ύ τ ε ρ η ς καί τ ρ ί τ η ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς .
Οί 'ίδιοι σ υ ν α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι τ ή ν θέση τους- ό Κ λ ε φ τ ο κ ο τ ά ς
βλέπει τ ό ν Δ ι α ρ ή κ τ η σάν Θ ε ό . Ό Π ο ν τ ι κ ό ς Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν
α π ο τ ε λ ε ί ιδίαν περίπτωσιν.

Οί Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ι υ π ο δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι σέ Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο υ ς τ ή ς
Ημέρας καί σέ Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο υ ς τ ή ς Νύχτας. Ο παράτολ­
μος Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ημέρας θ ε ω ρ ε ί τ α ι ό κατ' ε ξ ο χ ή ν
Μπουκαδόρος.
Ό Μπουκαδόρος τής Η μ έ ρ α ς δουλεύει μ ό ν ο ς
τ ο υ Είναι τ έ τ ι α ή δ ο υ λ ι ά πού δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς .
Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ημέρας δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ό πρωί ( μ ε τ α ξ ύ
9 . 3 0 - 11.00') γ ι α τ ί τ ό τ ε συνήθως τ ά σπίτια ε ί ν α ι άδεια- ό
άντρας στή δ ο υ λ ι ά , ή γ υ ν α ί κ α σ τ ά ψώνια, τ ά παιδιά στό
σχολείο.
Ό Μπουκαδόρος τ ή ς Ημέρας π ε ρ ι δ ι α β α ί ν ε ι σέ γ ε ι τ ο ν ι έ ς
μέ μ ο ν ο κ α τ ο ι κ ί ε ς καί πηδάει άπό α ν ο ι χ τ ά παράθυρα, ή,
α ν ο ί γ ε ι π ό ρ τ ε ς πού ξ ε χ ά σ α ν ε νά κλειδώσουν. Π ρ ο η γ ο υ ­
μένως β ε β α ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι λείπουν οί έ ν ο ι κ ο ι τ ο ϋ σπιτιού. Ό
Μπουκαδόρος τ ή ς Η μ έ ρ α ς γ ι ά νά ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ι τ ή ν απου­
σία τών κατοίκων τ ο ύ σπιτιού χ τ υ π ά ε ι επιμόνως τ ό κ ο υ ­
δ ο ύ ν ι τ ή ς πόρτας. "Αν β γ ε ι κάποιος ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς ρω­
τ ά ε ι : «συγνώμην, έδώ μένει ό κύριος Άλφα;». Φυσικά,
π α ί ρ ν ε ι α ρ ν η τ ι κ ή απάντηση καί προχωράει στό ε π ό μ ε ν ο
σπίτι. Συχνά ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Η μ έ ρ α ς , γιά νά θολώ­
σ ε ι τ ά ν ε ρ ά , β α σ τ ά ε ι στά χ έ ρ ι α τ ο υ μιάν α ν θ ο δ έ σ μ η .

Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Η μ έ ρ α ς , μόλις π η δ ή σ ε ι μέσα στό


σπίτι, π α ί ρ ν ε ι μιά μ α ξ ι λ α ρ ο θ ή κ η (οί θ ρ α σ ύ τ ε ρ ο ι απλώνουν
έ ν α σ ε ν τ ό ν ι ) , όπου β ά ν ε ι τ ά πιό ακριβά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α πού
β λ έ π ε ι γ ύ ρ ο τ ο υ . Τίποτα δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί . Α ρ π ά ζ ε ι α ν ά ­
κ α τ α πουκάμισα, κ η ρ ο π ή γ ι α , ασημικά, κ ο σ μ ή μ α τ α , κον­
σ έ ρ β ε ς κτλ. Κατόπιν π α ί ρ ν ε ι τόν μπόγο καί μέ μ ε γ ά λ η
ψυχραιμία β γ α ί ν ε ι σ τ ό δ ρ ό μ ο , κ ρ α τ ώ ν τ α ς καί τ ή ν α ν θ ο ­
δ έ σ μ η . Ή Κλοπή, δ ι α ρ κ ε ί ελάχιστα λ ε π τ ά . Φυσικά ό
Μπουκαδόρος φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν ά μήν α φ ή σ ε ι δ α κ τ υ λ ι κ ά αποτυ­
πώματα. Ο ύ τ ε ανακατεύει τά πράματα τοϋ
σ π ι τ ι ο ύ . Σ υ χ ν ά τ ά θ ύ μ α τ α α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι τ ή ν Κλοπή
ύ σ τ ε ρ α άπό μ ή ν ε ς .

Ό Μπουκαδόρος τής Ν ύ χ τ α ς επίσης δ ο υ λ ε ύ ε ι


μ ό ν ο ς τ ο υ . Δ ρ ά κυρίως τ ό κ α λ ο κ α ί ρ ι , γ ι α τ ί ή Antiqua εί­
ναι ζ ε σ τ ή χώρα καί οί κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν νά α φ ή ­
ν ο υ ν α ν ο ι χ τ ά τ ά παράθυρα τ ο ύ ς θ ε ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ς .
Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς π η δ ά ε ι άπ' τ ά α ν ο ι χ τ ά
παράθυρα κι αρπάζει όσα βρεί μπροστά τ ο υ . Α ρ κ ε ί νά-
χ ο υ ν α ξ ί α καί νά μήν ε ί ν α ι ο γ κ ώ δ η . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
τ ή ς Ν ύ χ τ α ς γ ο η τ ε ύ ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς άπό χ ρ ή μ α τ α καί κο-

• 34 •
σ μ ή μ α τ α . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς χ ώ ν ε ι τ ά κλοπι­
μαία στις τ σ έ π ε ς τ ο υ .
Μ ε τ ά τ ή ν Κλοπή ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς β γ α ί ν ε ι άπ'
τ ό ξ έ ν ο σπίτι καί τ ό σ τ ρ ί β ε ι μέ μ ο τ ο σ α κ ό , ή, μέ τ ό δικό
τ ο υ α υ τ ο κ ί ν η τ ο , πού τ ό χ ε ι π α ρ κ α ρ ι σ μ έ ν ο πολύ κ ο ν τ ά .
Συχνά ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς δ ι α φ ε ύ γ ε ι μέ ταξί.
Στήν περίπτωση α υ τ ή ν α υ λ ώ ν ε ι α λ λ ε π ά λ λ η λ α τ α ξ ί , ακο­
λουθώντας αντιφατικές κατευθύνσεις.

Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Νύχτας α δ ι α φ ο ρ ε ί άν μ έ ς σ τ ό σπίτι
υπάρχουν άνθρωποι. Δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ε λ ε ί ω ς α θ ό ρ υ β α , γ λ ι ­
στρώντας άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο. Γιά ν ά μήν α φ ή σ ε ι
αποτυπώματα φ ο ρ ά ε ι σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ μ α ύ ρ ε ς α ν τ ρ ι κ έ ς
μπαμπακερές κ ά λ τ σ ε ς . Π ο τ έ λ α σ τ ι χ έ ν ι α γάντια!
Καί φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά μήν έ χ ε ι στις τ σ έ π ε ς τ ο υ κ α ν έ ν α χαρα­
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο , ώστε άν τ ό χ ά σ ε ι στό ξ έ ν ο σπίτι
νά μή τ ό β ρ ε ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α .

Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς σ υ ν α ν τ ά π ο λ λ ά απρόοπτα·
έ ν α μωρό πού ξ υ π ν ά ε ι καί α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν ά τ ο ύ χ ώ σ ε ι σ τ ό
σ τ ό μ α τ ή ν πιπιλά, μιά ο λ ό γ υ μ ν η γ υ ν α ί κ α πού κ ο ι μ ά τ α ι ,
έ ν α ψ υ γ ε ί ο μέ ο ρ ε κ τ ι κ ο ύ ς μ ε ζ έ δ ε ς .
Έ γ ν ώ ρ ι σ α έ ν α ν Μπουκαδόρο τ ή ς Νύχτας πού πήδηξε σέ
ένα ι σ ό γ ε ι ο δωμάτιο καί, ό τ α ν τ ά μ ά τ ι α τ ο υ σ υ ν ή θ ι σ α ν
στό σ κ ο τ ά δ ι , ε ί δ ε ό τ ι β ρ ι σ κ ό τ α ν σέ κοιτώνα Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ
Τ μ ή μ α τ ο ς . Ξέρω έ ν α ν Μπουκαδόρο τ ή ς Νύχτας πού ό τ α ν
έπλησίασε έ ν α κ ρ ε β ά τ ι μέ κάποιο κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ζ ε υ γ ά ρ ι
αναγνώρισε έ ν α φ ί λ ο τ ο υ τ ή ς Φάρας. "Ενας Μπουκαδό­
ρος τ ή ς Ν ύ χ τ α ς π ι ά σ τ η κ ε γ ι α τ ί , έν ώρα ε ρ γ α σ ί α ς , μαλα-
κ ί σ τ η κ ε πάνω άπό μιά ωραία κ ο ι μ ι σ μ έ ν η κοπέλα καί τ ή
ρ ά ν τ ι σ ε μέ ψ ω λ ο χ ύ μ α τ α , οπότε α υ τ ή ξύπνησε κ ι άρχισε
τίς τ σ ι ρ ί δ ε ς .
"Ενας ά λ λ ο ς Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς θ ε ώ ρ η σ ε καλό ν ά
ξαπλώσει καί νά κ ο ι μ η θ ε ί σέ κάποιο ξ έ ν ο ν τ ι β ά ν ι (κι αυ­
τ ό ς , επίσης, σ υ ν ε λ ή φ θ η ) .
Πολλοί Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ι τ ή ς Ν ύ χ τ α ς κ ά θ ο ν τ α ι στήν κουζίνα
τ ο ύ σπιτιού όπου κ λ έ β ο υ ν καί ν τ ε ρ λ ι κ ώ ν ο υ ν μ έ χ ρ ι σκα­
σ μ ο ύ , ένώ ά λ λ ο ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ά ξ έ ν α αποχωρητήρια.

Μήν ξεχνάτε ποτέ:


Ό Μπουκαδόρος δ έ ν είναι Διαρήκτης
Ό Μπουκαδόρος δ έ ν κάνει Διάρηξη.
Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς μπαίνει άπό α ν ο ι χ τ ά π α ρ ά θ υ ρ α ,
ή, ξ ε κ λ ε ί δ ω τ ε ς π ό ρ τ ε ς .
Ό Μπουκαδόρος λ έ γ ε τ α ι έτσι γιατί μπουκάρει
μ έ ς στο» σπίτια.
Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ημέρας π α ί ρ ν ε ι π ρ ά γ μ α τ α .
Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς κυρίως λ ε φ τ ά καί
κοσμήματα.

Ό Γ ρ ι λ ά κ ι α ς είναι αδερφός τού Μπουκαδόρου.


Ό Γριλάκιας παραβιάζει γ ρ ί λ ι ε ς καί μ ε τ ά , σπάζοντας τ ό
« τζάμι α ν ο ί γ ε ι τ ό παράθυρο (άν ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ό ) . Ό Γριλά-

Π 35 •
κιας γιά νά α ν ο ί ξ ε ι τ ά παντζούρια σπάει μιά-δυό γ ρ ί λ ι ε ς ,
κ ο ν τ ά σ τ ή ν π ε τ ο ύ γ ι α . Γιά νά τ ό κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι α υ τ ό χ ρ η σ ι ­
μοποιεί ή πριονάκι, ή, κατσαβίδι, ή, καρακούτσο. Ό Γρι­
λάκιας δ ο υ λ ε ύ ε ι μ ό ν ο ς . Κ α ί π ά ν τ α τ ή ν ύ χ τ α . Ό
Γριλάκιας δ ι α θ έ τ ε ι μ ο τ ο σ α κ ό , ή α υ τ ο κ ί ν η τ ο (δικό τ ο υ , ή,
ν ο ι κ ι α σ μ έ ν ο ) , πού τ ό π α ρ κ ά ρ ε ι κ ο ν τ ά στό σπίτι πού θά
χτυπήσει. Μ ό ν ο ν ένας π ρ ω τ ά ρ η ς Γριλάκιας πάει σ τ ή
δ ο υ λ ι ά μέ τ ά πόδια.
Ό Γ ρ ι λ ά κ ι α ς , πρίν αρχίσει τ ή δ ο υ λ ι ά . διαπιστώνει πώς
μές στό σπίτι δ έ ν υπάρχει κ α ν ε ί ς . Κι α υ τ ό δ ι ό τ ι ή δ ι ά ρ η ξ η
τ ο ϋ παράθυρου απαιτεί κάποιους α ν α γ κ α ί ο υ ς κ ρ ό τ ο υ ς .
Ό Γριλάκιας κ λ έ β ε ι μέ μ ε γ ά λ η τ α χ ύ τ η τ α , ό,τι β ρ ε ι μπρο­
στά τ ο υ . Κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς σ α ρ ώ ν ε ι.-Τά κλοπιμαία τ ά
χώνει μέσα στό σάκ-βουαγιάζ π ο ύ χ ε ι μαζί τ ο υ . Π ο τ έ δ έ ν
παίρνει π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α άπ' όσα χ ω ρ ά ε ι τ ό σάκ-βουαγιάζ.
Μ ε τ ά τ ή ν κλοπή αποχωρεί μέ αξιοπρέπεια, σάν γ ι α τ ρ ό ς
πού φ ε ύ γ ε ι άπό μιά βίζιτα.

Ό Μ π ο υ γ α δ ο κ λ έ φ τ η ς π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι στήν Πιάτσα
τών Κλεφτών.
Τό ίδιο π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι κ ι ό Κ λ ε φ τ ο κ ο τ ά ς .
Σ ή μ ε ρ α στήν Antiqua καί οί δ υ ό α υ τ έ ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς Κ λ ε φ ­
τών τ ε ί ν ο υ ν νά ε ξ α φ α ν ι σ τ ο ύ ν . Ω σ τ ό σ ο , π α λ ι ό τ ε ρ α , ή σ α ν ε
πολλοί α υ τ ο ί πού ρημάζανε τ ί ς α υ λ έ ς τών σπιτιών, κ λ έ ­
β ο ν τ α ς τίς απλωμένες μ π ο υ γ ά δ ε ς , ή, τίς κ ο υ τ έ ς κ ό τ ε ς .

Εδώ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ η μιά μικρή παρέκβαση.


Ό Ζ ω ο κ λ έ φ τ η ς (συνήθως έ κ λ ε β ε κατσίκια γ ι ά άμεση
κατανάλωση), όπως κι ό Ά λ ο γ ο σ ο ύ ρ τ η ς (άρπαζε
ά λ ο γ α , τ ά έ β α φ ε , καί, τ ά π ο ύ λ α γ ε σέ μ α κ ρ ι ν ά άλογοπά-
ζαρα), έδρασε ώς τ ό 1930.
Ο Ζ ω ο κ λ έ φ τ η ς κι ό Ά λ ο γ ο σ ο ύ ρ τ η ς δ έ ν ήσανε ε ν τ ε τ α ­
γ μ έ ν ο ι στόν Υπόκοσμο. Στόν Υπόκοσμο δ έ ν ά ν η κ α ν μ ή τ ε
οί Λ η σ τ έ ς (οι τ ε λ ε υ τ α ί ο ι έ ξ α υ τ ώ ν , τ ο υ φ ε κ ί σ τ η κ α ν πρίν
π ε ν ή ν τ α χ ρ ό ν ι α ) , μ ή τ ε οί Κ ο ν τ ρ α μ π α τ ζ ή δ ε ς τών
Σ υ ν ό ρ ω ν (αυτοί καί σ ή μ ε ρ α ακμάζουν). Ό Ζ ω ο κ λ έ φ τ η ς ,
ό Α λ ο γ ο σ ο ύ ρ τ η ς , ό Ληστής κ ι ό Κοντραμπατζής ε ί ν α ι
χωριάτες. Οί άνθρωποι τ ο ϋ Υποκόσμου π ο τ έ δ έ ν ε ί ν α ι
χωριάτες. Αν θ έ λ ε τ ε νά μ ά θ ε τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α γιά τ ο ύ ς
Ληστές νά δ ι α β ά σ ε τ ε τ ό θ ε λ κ τ ι κ ό βιβλίο τ ο ϋ E d m o n d
About Οί Βασιλείς τών Ορέων. Στήν Ελλάδα ό καπετά­
νιος Ά ρ η ς Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι Ληστής.

Τ ε λ ε ι ώ σ α μ ε μέ τ ο ύ ς μ ι κ ρ ο κ λ έ φ τ ε ς τών σπιτιών.
Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε μέ τ ο ύ ς μ ι κ ρ ο κ λ έ φ τ ε ς τών μαγαζιών καί
γραφείων.

Σ υ χ ν ά δ ι α β ά ζ ο υ μ ε στίς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς ό τ ι σ τ ό δωμάτιο τ ο ϋ
τ ά δ ε Δ ι α ρ ή κ τ η β ρ έ θ η κ α ν 8 μ α γ ν η τ ό φ ω ν α . 43 ρ ο λ ό γ ι α . 17
τ σ ά ν τ ε ς . 76 δ ί σ κ ο ι μουσικής κτλ. κ τ λ . Τ ό τ ε ν ά σ τ ε β έ β α ι ο ι
πώς π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή . Καί μάλιστα πρωτό­
β γ α λ τ ο Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή , πού α κ ό μ α δέ β ρ ή κ ε Κλεπταποδόχο
γ ι ά νά δ ι ο χ ε τ ε ύ σ ε ι τ ά Κλοπιμαία. Οί τ ρ α ν ο ί Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν

• 36 •
έ χ ο υ ν σ έ υπόληψη τ ο ύ ς Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή δ ε ς .
Ό Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή ς κ ά ν ε ι δ ι α ρ ή ξ ε ι ς σέ π ε ρ ί π τ ε ρ α , σέ χασάπικα,
σέ μικρομπακάλικα. σέ μανάβικα. Ό Ψιλικατζής δ ο υ λ ε ύ ε ι
μ ό ν ο ν ύ χ τ α , κ α ι , σ υ ν ή θ ω ς , χ ω ρ ί ς ε ρ γ α λ ε ί α . Ωστό­
σο, μπορεί ν ά χ ε ι μαζί τ ο υ κ α ρ α κ ο ύ τ σ ο , ή. κ α ν έ ν α χ ο ν τ ρ ό
κατσαβίδι. Ό Ψιλικατζής αρπάζει ό , τ ι β ρ ε ι : Χ ρ ή μ α τ α , ή
πράματα. Ό Ψιλικατζής πάει σ τ ή δ ο υ λ ι ά μέ π ο δ ή λ α τ α , ή.
μέ μ ο τ ο σ α κ ό , ή, μέ α υ τ ο κ ί ν η τ ο , ή, μέ τ ά πόδια ( έ χ ο ν τ α ς
μαζί τ ο υ έ ν α διπλωμένο τσουβάλι!).

Ό Καλντεριμιτζής ε ί ν α ι πάντα ό μ ο ρ φ ό π α ι δ ο . μέ
σ υ μ π α θ η τ ι κ ό φ έ ρ σ ι μ ο . Αυτό τ ό φ υ σ ι κ ό τ ο υ π ρ ο τ έ ρ η μ α τ ό
τ ο ν ώ ν ε ι μέ κ α τ ά λ λ η λ η π ε ρ ι β ο λ ή - κ α λ ο σ ι δ ε ρ ω μ έ ν ο κου­
σ τ ο ύ μ ι , π ε ν τ α κ ά θ α ρ ο πουκάμισο κ τ λ . Πάντως φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι
νά μήν έ χ ε ι πάνω τ ο υ κ ά τ ι τ ί τ ό ε ν τ ό ν ω ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό
(π.χ. μιά κ α τ α κ ό κ ι ν η γ ρ α β ά τ α , ή , κ ί τ ρ ι ν α παπούτσια, ή
π ε ρ ί ε ρ γ ο μουστάκι). Ή ε μ φ ά ν ι σ η τ ο ϋ Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή πρέ­
πει νά ε μ π ν έ ε ι ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η , άλλά ν ά μήν έ ξ ά π τ ε ι
τήν π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α τών περαστικών.

Ο Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς π ε ρ π α τ ά ε ι ό λ η μ έ ρ α στήν τ ύ χ η : μπαί­
ν ε ι σέ τ ρ ά π ε ζ ε ς , α ν ε β α ί ν ε ι σέ κτίρια γ ρ α φ ε ί ω ν , π ε ρ ι μ έ ν ε ι
σέ π ρ ο θ α λ ά μ ο υ ς ο δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ώ ν κοκ. Ό Κ α λ τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς
ξ έ ρ ε ι ν ά π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α . Καί μόλις φ α ν ε ί ή
ευκαιρία αρπάζει ό , τ ι ε ί ν α ι ά φ ύ λ α χ τ ο - ά λ λ ο τ ε έ ν α ν ανα­
πτήρα, ά λ λ ο τ ε μιά τ σ ά ν τ α πού ακούμπησε μιά κυρία πλάι
στήν θ υ ρ ί δ α κάποιου τ α μ ε ί ο υ , ά λ λ ο τ ε έ ν α μπιμπελό, ϊ λ -
λοτε μ ι ά τ η λ ε φ ω ν ι κ ή σ υ σ κ ε υ ή , ή , έ ν α π α κ έ τ ο , ή , έ ν α λα-
γενο, τ\, μνάνι ετιντ.α\|Τ\, τ\, έ\ια τ ρ α ^ σ τ ο ρ .
Σ υ χ ν ά 6 Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς ε ί ν α ι οπλισμένος μέ έ ν α χ α ρ τ ο ­
φ ύ λ α κ α καί μέ ϋ φ ο ς π ο λ υ ά σ χ ο λ ο υ α σ τ ο ύ .

Οί Κ λ έ φ τ ε ς π ο ύ Ψ ε ι ρ ί ζ ο υ ν Ρ ο ύ χ α θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι
ό τ ι α ν ή κ ο υ ν στήν ε ι δ ι κ ό τ η τ α τών Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή δ ω ν . Τ ό
ίδιο καί ο ί Κ λ έ φ τ ε ς πού κ ά ν ο υ ν Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή .

Στήν πρώτη περίπτωση π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι οί Κ λ έ φ τ ε ς πού


σ υ χ ν ά ζ ο υ ν ε στις πλάζ κι έ κ ε ϊ αρπάζουν δ ι ά φ ο ρ α τ ι μ α λ φ ή ,
πού α φ ή ν ο υ ν πάνω στήν άμμο οί α φ ε λ ε ί ς κ ο λ υ μ β η τ α ί . .
Οί Κ λ έ φ τ ε ς α υ τ ο ί κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι σέ κάποιο α φ η μ έ ν ο λα­
στιχένιο στρώμα κι αρχίζουν ν ά ψάχνουν τ ί ς τ σ ά ν τ ε ς , ή ,
τ ά ρ ο ύ χ α , ενός πού τ ή ν ίδια σ τ ι γ μ ή χ α ί ρ ε τ α ι τ ή ν θάλασ­
σα. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι έ χ ε ι π ρ ο η γ η θ ε ί π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ο ϋ
θ ύ μ α τ ο ς . Σ υ χ ν ά ό Κ λ έ φ τ η ς φ ο ρ ά ε ι μαγιό π α ρ ι σ τ ά ν ο ν τ α ς
τόν κ ο λ υ μ β η τ ή . "Αλλοι Κ λ έ φ τ ε ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ο υ ν Ρούχα συ­
χνάζουν σ έ αποδυτήρια γ υ μ ν α σ τ η ρ ί ω ν , ή, κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν
καί χ ώ ν ο ν τ α ι ύ π ο υ λ α μέσα σέ β ε σ τ ι ά ρ ι α θ ε ά τ ρ ω ν , ερ­
γοστασίων, αιθουσών χορού, εστιατορίων. Κάποτε-
κ ά π ο τ ε , ο ι Κ λ έ φ τ ε ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ο υ ν Ρούχα πάνε μέ μ ο τ ο ­
σακό σέ ξ ε μ ο ν α χ ι α σ μ έ ν ε ς α κ ρ ο γ ι α λ ι έ ς (ή A n t i q u a έ χ ε ι χ ι ­
λ ι ά δ ε ς τ έ τ ι ε ς α κ ρ ο γ ι α λ ι έ ς ) , όπου κολυμπά έ ν α μόνο ζ ε υ ­
γ ά ρ ι , κ α ί , ε ν τ ε λ ώ ς φ α ν ε ρ ά , παίρνουν όλα τ ά ρ ο ύ χ α κ α ί .
α τ ά ρ α χ ο ι , φ ε ύ γ ο υ ν . Τό ζ ε υ γ ά ρ ι β λ έ π ε ι τ ή ν Κλοπή. Φυσι-

• 37 •
κά. τ ό ζ ε υ γ ά ρ ι α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν ά γ υ ρ ί σ ε ι σπίτι τ ο υ γ υ μ ν ό
καί ξ υ π ό λ η τ ο .
Τό 1972. στήν Adina. ένας τ έ τ ι ο ς Κ λ έ φ τ η ς άρπαξε τ ή
σ τ ο λ ή καί τ ό πιστόλι ενός Πόλισμαν πού έ κ α ν ε μπάνιο
δ έ κ α μ έ τ ρ α παραπέρα.
Στήν δ ε ύ τ ε ρ η κ α τ η γ ο ρ ί α π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ολόκληρη επιχεί­
ρηση πού απαιτεί μιάν Ό μ ά δ α Κ λ ε φ τ ώ ν κι έ ν α καμιόνι.
Οί Κ λ έ φ τ ε ς φ ο ρ ά ν ε φ ό ρ μ ε ς μέ σήμα κάποιας α ν ύ π α ρ κ τ η ς
ε τ α ι ρ ί α ς μ ε τ α φ ο ρ ώ ν . Τό ίδιο σήμα ε ί ν α ι ζ ω γ ρ α φ ι σ μ έ ν ο καί
στά π λ ε υ ρ ά τ ο ϋ κ α μ ι ο ν ι ο ϋ . Ή Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή
γίνεται μέρα-μεσημέρι καί εντελώς άφοβα. Ή
Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή π ρ ο ύ π ο θ έ τ ε ι απουσία τών ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν ,
ή. ε ν ο ι κ ι α σ τ ώ ν , τ ο ϋ σπιτιού. Οί Κ λ έ φ τ ε ς ε ί ν α ι καλά πλη­
ρ ο φ ο ρ η μ έ ν ο ι πού καί γ ι ά πόσον καιρό λ ε ί π ο υ ν τ ά θύμα­
τα. Επίσης, έ χ ο υ ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί α ν τ ι κ λ ε ί δ ι α τ ο ύ σ π ι τ ι ο ύ ,
ή. δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς . Σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς κ ρ α τ ά ν ε λ ί γ α πλαστά
χ α ρ τ ι ά γ ι ά νά κοιμίσουν κ α ν έ ν α τ υ χ ό ν π ε ρ ί ε ρ γ ο θυρωρό,
ή. γ ε ί τ ο ν α .
Οταν ή όμάδα τών Κ λ ε φ τ ώ ν μπεί μ έ ς σ τ ό σπίτι τ ό
α δ ε ι ά ζ ε ι ό λ ο . Δέν αφήνει ούτε καρφίτσα πεταμένη
στό πάτωμα.
Ή αποχώρηση γ ί ν ε τ α ι ε ν τ ε λ ώ ς ψύχραιμα.
Στήν Adina ή τ ε λ ε υ τ α ί α τ έ τ ι α Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή έ γ ι ν ε
πρίν λίγα χρόνια μέ στόχο τ ό σπίτι ενός γ ε λ ο ί ο υ α κ α δ η ­
μαϊκού.

Μάθημα 12ον
Οί υπόλοιπες Κλοπές της Ευκαιρίας.

Μ έ τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα θά ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ο υ μ ε τ ή ν κ α τ η γ ο ­
ρία τών Κλοπών Ευκαιρίας. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , θ ά σάς ομι­
λήσω γ ι ά τίς Λ ε η λ α σ ί ε ς Βιτρινών, γ ι ά τ ί ς Κλοπές Απα­
σχολήσεως, γιά τούς ίεpόσyλouς Κλέφτες Εκκλησιών,
καί. γ ι ά τ ο ύ ς Π ο ν τ ι κ ο ύ ς Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν .
Μ ε τ ά τ ό μάθημα θ ά ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι δ ι ε ξ ο δ ι κ ή συζήτησις
έ φ ' όλων τών Κλοπών Ευκαιρίας.
Αλλά άς α ρ χ ί σ ο υ μ ε .

Α υ τ ο ί π ο ύ Σ π ά ν ε Β ι τ ρ ί ν ε ς κοσμηματοπωλείων ε ρ γ ά ­
ζ ο ν τ α ι μ έ τ α χ ύ τ η τ α αστραπής. Δ έ ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν κάθε
μιά β ι τ ρ ί ν α νά φ υ λ ά γ ε τ α ι άπό έ ν α ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό . Στήν
Antiqua οί β ι τ ρ ί ν ε ς ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά ά φ ύ λ α χ τ ε ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς
π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ή ν κ α τ ά λ λ η λ η σ τ ι γ μ ή , πλησιάζει, καί μέ μιά
π έ τ ρ α , τ υ λ ι γ μ έ ν η σέ πανί, σπάει τ ή ν β ι τ ρ ί ν α . Τ ό τ ε χώνει
τήν χ ε ρ ο ύ κ λ α τ ο υ μ έ ς στή βιτρίνα κι αρπάζει τ ά ακριβό­
τ ε ρ α κ ο σ μ ή μ α τ α . Μ ε τ ά φ ε ύ γ ε ι , τ ρ έ χ ο ν τ α ς . Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι άπ'
α υ τ ο ύ ς πού σπάνε β ι τ ρ ί ν ε ς χρησιμοποιούν διαμάντι μέ τ ό
οποίον χ α ρ ά ζ ο υ ν έ ν α ν κ ύ κ λ ο σ τ ή β ι τ ρ ί ν α .
Σύμφωνα μέ τ ό ν Α ό ρ α τ ο Κώδικα τ ή ς Φάρας: όσοι άπ' α υ ­
τ ο ύ ς πού σπάνε β ι τ ρ ί ν ε ς δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε ν ύ χ τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν
μιάν ε ι δ ι κ ό τ η τ α Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή δ ω ν . κι όσοι δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε

38
μ έ ρ α μάλλον σ υ γ γ ε ν ε ύ ο υ ν μέ τ ο ύ ς Λ η σ τ έ ς Τραπεζών.

Ό π ω ς ή Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή έ τ σ ι καί ή Κ λ ο π ή Απα­
σ χ ο λ ή σ ε ω ς β α σ ί ζ ε τ α ι στήν ο μ α δ ι κ ή εργασία. Ή Ό μ ά δ α
τής Απασχολήσεως δ ο υ λ ε ύ ε ι σχεδόν σάν ομάδα Κ α λ ν τ ε -
ριμιτζήδων. Στήν Ό μ ά δ α τ ή ς Απασχολήσεως σ υ ν ε ρ γ ά ­
ζονται συνήθως δ ϋ ό - τ ρ ε ί ς . Δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε τ ή μ έ ρ α . καί. μά­
λιστα, σέ ώρα αιχμής. Χτυπάνε κ ε ν τ ρ ι κ ά μαγαζιά· κυρίως
χρυσοχοεία.
Ή Ό μ ά δ α τής Απασχολήσεως χρησιμοποιεί σχετικώς
άπλας μ ε θ ό δ ο υ ς . ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς μπαίνουν στό μαγαζί καί.
ε υ γ ε ν ι κ ά , ζ η τ ά ν ε κάτι κ α τ ά λ λ η λ ο γ ι ά δώρο. Έ ν ώ ε ί ν α ι
μπροστά τους οί κ α σ ε τ ί ν ε ς μέ τ ά κοσμήματα ένας Κλέφ­
της τρώει έ ν α δ α χ τ υ λ ί δ ι , ή. ένα χ ρ υ σ ό ρ ο λ ο γ ά κ ι . Ενίοτε
αγοράζουν και κάτι. Ό μ α γ α ζ ά τ ο ρ α ς α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι τ ή ν
Κλοπή μ ε τ ά άπό ώρα (ή, και μ έ ρ ε ς ) . Μιά άλλη μ έ θ ο δ ο ς
είναι ή έ ξ η ς : ό Α Κ λ έ φ τ η ς μπαίνει στό μαγαζί καί αγορά­
ζ ε ι κάτι τ ό φ τ η ν ό - ό Β κ λ έ φ τ η ς τ ά β λ έ π ε ι όλα άπ' τή
βιτρίνα όπου δ ή θ ε ν χ α ζ ε ύ ε ι - τ ή ν ίδια σ τ ι γ μ ή πού ό Α
Κ λ έ φ τ η ς π λ η ρ ώ ν ε ι , μπαίνει στό μαγαζί ό Β Κ λ έ φ τ η ς καί
βιαστικά ζ η τ ά ε ι νά τ η λ ε φ ω ν ή σ ε ι - τ ό τ ε ό Α Κ λ έ φ τ η ς μέ
δ ε ξ ι ο τ ε χ ν ί α κ λ έ β ε ι λ ε φ τ ά άπ' τ ό τ α μ ε ί ο δίχως νά τό νιώ­
σει ό μ α γ α ζ ά τ ο ρ α ς
Εννοείται -ότι οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Απασχολήσεως ε ί ν α ι
κομψά ν τ υ μ έ ν ο ι καί μέ έ κ φ ρ α σ η πολύ καθωσπρέπει. Κά­
ποια ψ ε υ τ ο μ ε τ α μ ψ ί ε σ η δ ι ό λ ο υ δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι (π χ.
ένα ψ ε ύ τ ι κ ο μ ο υ σ τ ά κ ι , ή, γ ι α λ ι ά μυωπίας). Ό π ω ς θά
κ α τ α λ ά β α τ ε ή Κλοπή τ ή ς Απασχολήσεως λ έ γ ε τ α ι έ τ σ ι
γιατί οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Ομάδος φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν ώστε τό υπο­
ψήφιο θύμα ν ά ν α ι απασχολημένο μέ κ ά τ ι τ ή ν στιγμή τ ή ς
Κλοπής.
Πάντως στήν Antiqua ή μ έ θ ο δ ο ς τ ή ς Απασχολήσεως δ έ ν
δ ι α θ έ τ ε ι π ρ ο η γ μ έ ν η τ ε χ ν ι κ ή . Α ν τ ί θ ε τ α , στις μ ε γ ά λ ε ς
πρωτεύουσες τ ή ς Ευρώπης, μέ τ ή ν μ έ θ ο δ ο α υ τ ή γ ί ν ο ν τ α ι
τ ρ α ν τ α χ τ ά κόλπα. Εσχάτως, μιά ά ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ ι σ σ α . μέ τ ό
μωρό τ η ς στό κ α ρ ο τ σ ά κ ι , μπήκε σέ μ ε γ ά λ ο κ ο σ μ η μ α τ ο ­
πωλείο τ ή ς Ρόμης καί ζ ή τ η σ ε νά ιδεί πανάκριβα δ α κ τ υ λ ί ­
δια. Ό κ α τ α σ τ η μ α τ ά ρ χ η ς τ ή ν σ υ μ β ο ύ λ ε ψ ε νά α γ ο ρ ά σ ε ι
κάποιο δ α χ τ υ λ ί δ ι μέ ένα δ ι α μ ά ν τ ι 'ίσαμε έ ν α φ ο υ ν τ ο ύ κ ι .
Έ ν τ ω μ α τ α ξ ύ . τ ό μωρό τ ή ς κυρίας έ κ λ α ι γ ε στό κ α ρ ο τ σ ά κ ι .
Η κυρία ζ ή τ η σ ε νά ιδεί τ ό δ α χ τ υ λ ί δ ι μέ τ ό π ε ρ ί φ η μ ο δια­
μάντι στό φώς τ ο ϋ ήλιου - β γ ή κ ε έξω στό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο καί
δέν ξαναγύρισε. Απεδείχθη ό τ ι τ ό μωρό ή τ α ν ε κ ο ύ κ λ α .
Αλλωστε, έ ν α κ ρ υ μ έ ν ο μικρό μ α γ ν η τ ό φ ω ν ο ε ξ έ π ε μ π ε τ ό
κλάμα.

Ο Κ λ έ φ τ η ς ' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν μπορεί ν ά ζ η τ ά ε ι λίγα. άλλά


μπορεί νά ζ η τ ά ε ι καί πολλά.
Ζ η τ ά ε ι λίγα όταν μπαίνει σέ μιάν ε κ κ λ η σ ί α καί κ λ έ β ε ι τ ά
κ έ ρ μ α τ α πού α φ ή ν ο υ ν στήν ε κ κ λ η σ ί α οι πιστοί. Εύκολη
δ ο υ λ ι ά . Αποδίδει έ ν α καλό η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο . Ά λ λ ω σ τ ε , οί πι­
στοί α φ ή ν ο υ ν τ ά λ ε φ τ ά , υπέρ τών πτωχών.
Ο Κ λ έ φ τ η ς ζ η τ ά ε ι πολλά όταν κ λ έ β ε ι άπό τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α

• 39 Π
ε ι κ ό ν ε ς μ ε γ ά λ η ς α ξ ί α ς , ή άλλα τ ι μ α λ φ ή . Αυτά τ ά έ ρ γ α
τ έ χ ν η ς ό Κ λ έ φ τ η ς τ ά π ο υ λ ά ε ι σέ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς Κλεπτα­
π ο δ ό χ ο υ ς , πού τ ά πασάρουν στίς γ κ α λ ε ρ ί . Δ ι ό λ ο υ δ έ ν
α π ο κ λ ε ί ε τ α ι ό Κ λ έ φ τ η ς ν ά ν α ι φ ι λ ό τ ε χ ν ο ς . Έχω προσωπι-
κήν πείραν τ ο ύ π ρ ά γ μ α τ ο ς .
Τά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α τ ι μ ω ρ ο ύ ν πολύ σ κ λ η ρ ά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς Εκ­
κλησιών. Ή Κλοπή α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν λ α τ ρ ε ί α ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι άπό
τ ό ν Ποινικόν Κώδικα δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν η κλοπή. Ό Ποινι­
κός Κώδιξ ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι άπό τ ή ν τ ρ έ χ ο υ σ α Ηθική πού α ν τ ι ­
μετωπίζει τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς Εκκλησιών σάν ά τ ι μ ο υ ς . Οί
ίδιοι οί Κ λ έ φ τ ε ς π ι σ τ ε ύ ο υ ν στήν άποψη ό τ ι οί Τύψεις δ έ ν
ε ί ν α ι παρά ή υποχρεωτική φ ό δ ρ α τ ή ς μικροαστικής ψυ­
χής

Ό Π ο ν τ ι κ ό ς τ ώ ν Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν επιδιώκει, καί έ χ ε ι .
κάποιο κοσμοπολίτικο σ τ ύ λ . Ό Π ο ν τ ι κ ό ς τών Ξενοδο­
χείων σνομπάρει τ ό ν Υπόκοσμο. Μ έ τ ή σ ε ι ρ ά τ ο υ ό
Υπόκοσμος τ ό ν α γ ν ο ε ί , όπως α γ ν ο ε ί τ ό ν Απατεώνα.
Ή Σχολή μας δ έ ν δ έ χ ε τ α ι υποψηφίους γιά τ ή ν ε ι δ ι κ ό τ η τ α
α υ τ ή . Ελπίζω κ α ν ε ί ς άπό σάς ν ά μήν κ α τ α ν τ ή σ ε ι Ποντι­
κός Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν .

Θεωρώ κ α τ ά λ λ η λ η τ ή ν σ τ ι γ μ ή γ ι ά νά κάνω τ ή ν παρακάτω


διευκρίνηση:
Ως γνωστόν ο ρ ι σ μ έ ν ο ι "Ανθρωποι τ ο ύ Υποκόσμου ασχο­
λ ο ύ ν τ α ι μέ τήν Κλοπή Βαλιτσών άπό λ ι μ ά ν ι α , σ τ α θ μ ο ύ ς
τ ρ έ ν ω ν (ή. λεωφορείων) καί α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α . Π ο λ λ ο ί ε γ κ λ η μ α ­
τ ο λ ό γ ο ι θ ε ω ρ ο ύ ν α υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς σάν ι δ ι α ί τ ε ρ η
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή κ α τ η γ ο ρ ί α . Φρονώ ό τ ι οί Κ λ έ φ τ ε ς Β α ­
λ ι τ σ ώ ν υπάγονται στους Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή δ ε ς . Στήν A n t i ­
qua υπάρχουν λ ί γ ο ι Κ λ έ φ τ ε ς Βαλιτσών. Δ έ ν ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο
νά κ λ έ ψ ε ι ς τήν β α λ ί τ σ α ε ν ό ς κ α τ ο ί κ ο υ τ ή ς Antiqua.

Μάθημα 13ον
Ό Κασαδόρος καί ό Κλείδας.

Ό Κασαδόρος κι ό Κλείδας έ χ ο υ ν μ ε γ ά λ ο κύρος στήν


Πιάτσα τών Κ λ ε φ τ ώ ν . Ό Κασαδόρος β α σ ί ζ ε τ α ι στό σώμα
τ ο υ καί στήν γ ε ν ν α ι ό τ η τ α τ ο υ . Ό Κλείδας σ υ ν δ υ ά ζ ε ι δε­
ξ ι ο τ ε χ ν ί α μέ λ ε π τ ό τ η τ α .

Ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς συνήθως ε ί ν α ι πρώην ο ξ υ γ ο ν ο κ ο λ λ η ­
τ ή ς , ή. σ ι δ ε ρ ά ς . Είναι γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς ά ν τ ρ α ς . Είναι θαρα-
λ έ ο ς ά ν τ ρ α ς . Σ τ ή ν Antiqua οί Κασαδόροι σπανίζουν.
Ο Κασαδόρος δ ο υ λ ε ύ ε ι ν ύ χ τ α καί κυρίως Σ α β α τ ό β ρ α δ α ,
ή. παραμονή μεγάλων γιορτών. Ό Κασαδόρος δ έ ν δ ο υ ­
λ ε ύ ε ι μ ό ν ο ς τ ο υ · χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς , α υ τ ο κ ί ν η τ ο , καί,
εργαλεία.
Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς τ ο ϋ Κασαδόρου ε ί ν α ι τ ά χ ρ η ­
μ α τ ο κ ι β ώ τ ι α . Γ ι α υ ι ό ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς , μέ τήν παρέα τ ο υ ,
χ τ υ π ά ε ι μ ε γ ά λ α μαγαζιά, ε ρ γ ο σ τ ά σ ι α , α π ο θ ή κ ε ς , γ ρ α φ ε ί α

: 40
επιχειρήσεων. Στήν Antiqua οί Κασαδόροι π ο τ έ δ έ ν
χτυπήσανε Τράπεζα Ή δ ι ά ρ η ξ η χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν Τραπέ­
ζης απαιτεί τ ή ν ύπαρξη Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ Υποκόσμου. Επί­
σης ή Λ η σ τ ε ί α Τ ρ α π ε ζ ώ ν , μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ώ ς . δ έ ν υπά­
γ ε τ α ι στις Κλοπές. Ή Λ η σ τ ε ί α ε ί ν α ι Ί δ ι ώ ν υ μ ο ν Έ γ κ λ η μ α .
Πάντως στήν Antiqua γ ί ν ο ν τ α ι Λ η σ τ ε ί ε ς Τραπεζών. Σή­
μερα κ ο ρ υ φ α ί ο ς Ληστής Τραπεζών τ ή ς Adina θ ε ω ρ ε ί τ α ι
πώς ε ί ν α ι ό Bernardo (ήδη ε κ τ ί ε ι π ο λ υ ε τ ή φ υ λ ά κ ι σ η ) .

Η Ομάδα τ ο ϋ Κ α σ α δ ό ρ ο υ αρχίζει τ ή δ ο υ λ ι ά επισημαί­


ν ο ν τ α ς τ ό ν σ τ ό χ ο . Μ ε τ ά ε ξ ε τ ά ζ ε ι άν υπάρχουν λ ε φ τ ά σ τ ό
χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο , ποιά μ έ ρ α υπάρχουν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α λ ε φ ­
τ ά , πώς φ υ λ ά γ ο ν τ α ι τ ά λ ε φ τ ά , ποιό δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο πρέπει
νά α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι ή Ό μ ά δ α , πόσος χ ρ ό ν ο ς α π α ι τ ε ί τ α ι γ ι ά
τήν Κλοπή, ποιά μ έ ρ α καί ώρα πρέπει ν ά γ ί ν ε ι ή Κλοπή.
Ή επιχείρηση ε κ τ ε λ ε ί τ α ι μ έ προσοχή. Οί κ α τ ά λ λ η λ ο ι Τσι-
λ ι α δ ό ρ ο ι παίρνουν τ ά κ α τ ά λ λ η λ α πόστα. Τ ά σινιάλα κιν­
δ ύ ν ο υ έ χ ο υ ν ο ρ ι σ τ ε ί : έ ν α σινιάλο σ η μ α ί ν ε ι ΠΡΟΣΟΧΗ!,
ένα δ ε ύ τ ε ρ ο σινιάλο σ η μ α ί ν ε ι ΦΥΓΕΤΕ! Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ή ς
Ομάδος προχωράει πρώτος, παραβιάζοντας τ ί ς κλειδω­
μ έ ν ε ς π ό ρ τ ε ς . Ό Ο δ η γ ό ς τ ή ς Ο μ ά δ ο ς π α ρ κ ά ρ ε ι τ ό κα­
μιόνι κ ο ν τ ά στήν πόρτα άπ' όπου θ ά β γ ο υ ν οί σ ύ ν τ ρ ο ­
φ ο ι . Ό β ο η θ ό ς τ ο ϋ Κασαδόρου α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ό ν Δ ι α ρ ή κ τ η
καί τ ό ν Κασαδόρο, κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ή ν φιάλη τ ο ύ ο ξ υ γ ό ν ο υ .
Ό ίδιος ό Κασαδόρος κ ο υ β α λ ά ε ι τ ή ν σ υ σ κ ε υ ή ό ξ υ γ ο ν ο -
κ ο λ λ ή σ ε ω ς . Ό τ α ν φ τ ά σ ο υ ν σ τ ό χώρο όπου β ρ ί σ κ ε τ α ι τ ό
χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο ό Κασαδόρος αρχίζει τ ή δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ : μέ
τήν φ λ ό γ α τ ο ϋ ο ξ υ γ ό ν ο υ α ν ο ί γ ε ι μ ι ά τρύπα σ τ ό π ί σ ω
μ έ ρ ο ς τοϋ χρηματοκιβωτίου. Άποκεί κλέβουν τά λεφτά,
α φ ή ν ο ν τ α ς κατά μ έ ρ ο ς γ ρ α μ μ ά τ ι α , ο μ ο λ ο γ ί ε ς , σ υ μ β ό λ α ι α
καί μ ε τ ο χ έ ς .
Τό τ ρ ύ π η μ α τ ο ύ χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ μ έ τ ό μπέκ τ ο ϋ οξυγό­
νου α ρ χ ί ζ ε ι ά φ ο ύ κ λ ε ί σ ο υ ν ε καλά ό λ ε ς τ ί ς κ ο υ ρ τ ί ν ε ς τ ο ύ
δωματίου. Πολλοί Κ α σ α δ ό ρ ο ι β ρ ί σ κ ο ν τ α ι στήν φ υ λ α κ ή εξ­
αιτίας τ ή ς αναλαμπής πού κ ά ν ε ι ή φ λ ό γ α τ ο ϋ ο ξ υ γ ό ν ο υ .
Ό τ α ν ή Ό μ ά δ α π ά ρ ε ι τ ά λ ε φ τ ά ξ ε κ ι ν ά ε ι γ ι ά τ ή ν Ε,εμπού-
κα. Ή θ ρ ι α μ β ε υ τ ι κ ή υποχώρηση α π α ι τ ε ί τ ή ν ίδια προσοχή
πού χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ τ ή ν π ρ ο έ λ α σ η . Ή Ό μ ά δ α πρίν φ ύ γ ε ι
παίρνει μαζί τ η ς ό λ α τ ά εργαλεία πού έχρησιμοποίησε ό
Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ά δικά τ ο υ , ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς τ ά δικά τ ο υ . ό βοη­
θός τ ά δικά τ ο υ . Μ ι ά τ ε λ ε υ τ α ί α μ α τ ι ά πάντα ε ί ν α ι απα­
ρ α ί τ η τ η . "Αν κ α τ ά τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς οί Κ λ έ φ τ ε ς
χ ρ ε ι α σ τ ε ί ν ά δ ό σ ο υ ν κάνα χ τ ύ π η μ α τ ό τ ε π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν τ ή ν
κ α τ ά λ λ η λ η ε υ κ α ι ρ ί α - τ ή ν σ τ ι γ μ ή πού π ε ρ ν ά ε ι άπόξω έ ν α
βαρύ φ ο ρ τ η γ ό , ή , σ φ υ ρ ί ζ ε ι κάποιο τ ρ έ ν ο .
Κατά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς Δ ι α ρ ή ξ ε ω ς οί Κ λ έ φ τ ε ς ε λ ά χ ι σ τ ε ς
λέξεις άνταλλάσουν κι αυτές ψιθυριστά.

Αυτά συμβαίνουν όταν τό χρηματοκιβώτιο είναι εντοιχι­


σ μ έ ν ο , ή , ασήκωτο. Ό τ α ν , όμως, τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο ε ί ν α ι
μικρό τ ό τ ε . α π λ ο ύ σ τ α τ α , ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς τ ό σ η κ ώ ν ε ι στήν
πλάτη τ ο υ καί τ ό πάει ώς τ ό κ α μ ι ό ν ι πού π ε ρ ι μ έ ν ε ι έξω
στό δ ρ ό μ ο . "Αν τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο ε ί ν α ι πολύ βαρύ (καί

• 41 Π
δ έ ν γ ί ν ε τ α ι νά τ ό σηκώσουν) τ ό τ ε τ ό τ σ ο υ λ ά ν ε μέ ξύλι­
ν ε ς ρόουλες ώς τ ό . κ α μ ι ό ν ι . Τό σηκώνουν ό λ ο ι μαζί, ρί­
χ ν ο υ ν σ τ ό κ α μ ι ό ν ι καί τ ά ε ρ γ α λ ε ί α τ ο υ ς , καί ξ ε κ ι ν ά ν ε γ ι ά
καμιά ε ρ η μ ι ά . Σ υ ν ή θ ω ς οί Κ λ έ φ τ ε ς δ ι α λ έ γ ο υ ν μίαν βρα-
χώδην ά κ τ ή ν . Εκεί κ α τ ε β ά ζ ο υ ν τ ό β α ρ ύ χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο
καί τ ό σπάνε μέ βαριές. Ή β ο υ ή τών κυμάτων κ α λ ύ π τ ε ι
τ ά χ τ υ π ή μ α τ α . Ό τ α ν πάρουν τ ά λ ε φ τ ά φ ο υ ν τ ά ρ ο υ ν τ ό
χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο στήν θάλασσα. Ά λ λ ο τ ε τ ό θάβουν. Αυτή
ε ί ν α ι ή τ ύ χ η τών μεγάλων χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν πού δ έ ν μπο­
ρούν ν ά δ ι α ρ ή ξ ο υ ν επιτόπου οί Κασαδόροι.
Τό Χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο σ τ ή ν γλώσσα τ ο ύ Υ π ο κ ό σ μ ο υ λ έ γ ε τ α ι
τάφος, ή , κάσα ( έ ξ ο ϋ τ ό Κασαδόρος).

Τό α ν τ ι κ λ ε ί δ ι ε ί ν α ι τ ό εργαλείο τ ο ϋ Κ λ ε ι δ ά . Γιά τ ή ν
α κ ρ ί β ε ι α ό Κ λ ε ί δ α ς σ έ ρ ν ε ι μαζί τ ο υ (όχι έ ν α α ν τ ι κ λ ε ί δ ι ,
άλλά) μιάν ά ρ μ α θ ι ά κ λ ε ι δ ι ά . Γ ι α υ τ ό τ ό ν λ έ ν ε Κλειδά.
Ό Κ λ ε ί δ α ς δ ο υ λ ε ύ ε ι πάντα μόνος. Ό Κλείδας δ ο υ λ ε ύ ε ι
συνήθως τ ή ν ύ χ τ α . Ό Κ λ ε ί δ α ς δ ο υ λ ε ύ ε ι σάν τ ό ν Δια-
ρήκτη. Ό μ ω ς π ο τ έ δ έ ν π α ρ α β ι Υ ά ζ ε ι π ό ρ τ α , ή .
κ λ ε ι δ α ρ ι ά , ή, λ ο υ κ έ τ ο .
Ό Κ λ ε ί δ α ς ε ί ν α ι έ ν α ς expert τ ή ς κ λ ε ι δ α ρ ι ά ς . Μέ μιά μα­
τ ι ά κ α τ α λ α β α ί ν ε ι τ ό ν τύπο τ ή ς κ λ ε ι δ α ρ ι ά ς καί τ ό ε ί δ ο ς
τ ο ϋ κ λ ε ι δ ι ο ύ πού χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι . Τ ό τ ε αμέσως τ ρ α β ά ε ι τ ή ν
ά ρ μ α θ ι ά μέ τ ά κ λ ε ι δ ι ά (τήν έ χ ε ι χ ω μ έ ν η σ τ ή μέση τ ο υ )
καί δ ι α λ έ γ ε ι τ ό κ α τ ά λ λ η λ ο κλειδί. "Αν δ έ ν κ ά ν ε ι τ ό πρώτο
κ λ ε ι δ ί θά κ ά ν ε ι τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο , τ ό τ ρ ί τ ο , τ ό τ έ τ α ρ τ ο . Σέ λίγα
δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ α ό Κλείδας ε ί ν α ι μ έ ς στό σπίτι ( ή , γ ρ α φ ε ί ο ,
ή. μαγαζί) πού θ ά κ λ έ ψ ε ι . Ό τ α ν μπεί μέσα αρπάζει
αστραπιαία μ ε ρ ι κ ά πολύτιμα πράματα ( π ρ ο τ ι μ ά τ α ι , β έ β α ι α ,
τ ό παραδάκι), τ ά χ ώ ν ε ι στίς τ σ έ π ε ς τ ο υ καί ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι .
Ό Κ λ ε ί δ α ς δ έ ν π ε ι ρ ά ζ ε ι τ ί π ο τ α ά λ λ ο . Φεύγει
α φ ή ν ο ν τ α ς πίσω τ ο υ όλα τ ά πράματα όπως ή σ α ν ε . Ό
Κλείδας μέ τ ή ν μέθοδο Του σ π έ ρ ν ε ι α μ φ ι β ο λ ί ε ς . Ή
Α σ τ υ ν ο μ ί α υ π ο π τ ε ύ ε τ α ι κάποιο μ έ λ ο ς τ ή ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς , ή,
τ ό ν γ κ ό μ ε ν ο τ ή ς υπηρέτριας. Ή καταδίωξη ξ ε σ τ ρ α τ ί ζ ε ι .
Κι α υ τ ό γ ι α τ ί ό Κλείδας δ ο υ λ ε ύ ε ι πολύ κ α θ α ρ ά , σχεδόν
μέ λ ε π τ ό τ η τ α .
Ή σχέση τ ο ύ Κ λ ε ι δ ά μέ τ ή ν κ λ ε ι δ α ρ ι ά ε ί ν α ι σαφώς ερω­
τ ι κ ή . Κάθε κ λ ε ι δ α ρ ι ά , όπως τ ά β ι ο λ ι ά , έ χ ε ι τ ή ν ψυχή τ η ς .
Ή ψυχή ε ί ν α ι έ ν α ς πίρος- κάθε κ λ ε ι δ α ρ ι ά έ χ ε ι τ ή ν ψυχή
τ η ς σέ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό σ η μ ε ί ο ν . Ό Κλείδας ξ έ ρ ε ι νά μιλάει
στήν ψυχή τ ή ς κάθε κ λ ε ι δ α ρ ι ά ς . Είδα Κ λ ε ι δ ά νά α ν ο ί γ ε ι
λ ο υ κ έ τ ο μέ άπλήν έπίκρουση τ ο ϋ δ ε ί κ τ η τ ο υ .

Ό Κ λ ε ί δ α ς ε ί ν α ι εϋπρεπώς ν τ υ μ έ ν ο ς . Τά παπούτσια τ ο υ
κ α λ ο γ ι α λ ι σ μ έ ν α . Ή χωρίστρα στήν τρίχα. Σοβαρός. Ά ρ ι -
σ τ ο τ έ χ ν η ς . Σ υ ν ή θ ω ς , κ ρ α τ ά ε ι υπό μάλης έ ν α ντοσιέ μέ
έ γ γ ρ α φ α . Αυτό τ ό κ ά ν ε ι γιά ξεκάρφωμα (δηλαδή γ ι ά νά
μήν τ ό ν υποψιάζονται).

Ό Κ λ ε ί δ α ς στήν Φάρα τών Κλεφτών θ ε ω ρ ε ί τ α ι υψηλό


πρόσωπο, μ ε γ ά λ ο ς τ ε χ ν ί τ η ς , α ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς .

Ώ 42
Μάθημα 14ον
Ό Διαρήκτης.
Ό Διαρήκτης είναι ό Κλέφτης πού παρα­
βιάζει.
Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς παραβιάζει π ό ρ τ ε ς , π α ρ ά θ υ ρ α , κ λ ε ι δ α ρ ι έ ς ,
συρτάρια, ντουλάπια, κασετίνες. Ό Διαρήκτης δουλεύει
ν ύ χ τ α . Συνήθως μόνος. Σ τ ά μ ε γ ά λ α κόλπα σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι
δ υ ό - τ ρ ε ΐ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . Τό κυρίως ε ρ γ α λ ε ί ο τ ο ύ Δ ι α ρ ή κ τ η
είναι ό καρακούτσος - έ ν α ς μικρός λ ο σ τ ό ς .

Ό Διαρήκτης διακρίνεται γιά τήν μεθοδική τεχνική του.


Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν α φ ή ν ε ι τίποτα σ τ ή ν τ ύ χ η . Ε ρ γ ά ζ ε τ α ι
λ ε π τ ά , δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά , τ α χ ύ τ α τ α , υ π ε ύ θ υ ν α . "Εχει πλήρη συν­
είδηση ό τ ι τ ό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ ε ί ν α ι ε π ι κ ί ν δ υ ν ο καί σ χ ε δ ό ν
καλλιτεχνικό.

Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι γ ά τ α . Πρώτα-πρώτα δ ι α λ έ γ ε ι τ ό ν
στόχο τ ο υ . Υπάρχουν πολλοί τ ρ ό π ο ι νά τ ό κ ά ν ε ι α υ τ ό .
Ίσως δ ε ί μιάν έπαυλη πού θά κ ι ν ή σ ε ι τ ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο υ ,
οπότε α ρ χ ί ζ ε ι τ ή ν σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η . Επίσης,
μπορεί νά ε π ι λ έ ξ ε ι τ ό σπίτι ε ν ό ς πλούσιου α σ τ ο ύ μ ε λ ε ­
τώντας τ ό ν τ η λ ε φ ω ν ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο . Έ ξ α λ λ ο υ , οί ε φ η μ ε ρ ί ­
δες δ ί ν ο υ ν πολλές π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι ά τ ή ν Ιδιωτική ζωή ση­
μαινόντων προσώπων. Ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μιάς α ν ό η τ η ς διά­
σημης β ε ν τ έ τ α ς α π ο κ α λ ύ π τ ε ι όλα τ ά μ υ σ τ ι κ ά τ ο ύ σπιτιού
της. Κάποια σπουδαία Κλοπή, πού έ γ ι ν ε στήν Antiqua τ ά
τ ε λ ε υ τ α ί α έ τ η , ε ί χ ε σάν βασική πηγή πληροφοριών ένα
αρχιτεκτονικό περιοδικό.

Μ ε τ ά τ ή ν επιλογή τ ο ύ σ τ ό χ ο υ αρχίζει ή π α ρ α κ ο λ ο ύ ­
θ η σ η : ποιες ώρες μ έ ν ε ι ά δ ε ι ο τ ό σπίτι, πότε κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι ,
άν ύπόοχουν υ π η ρ έ τ ε ς , πότε α π ο σ ύ ρ ε τ α ι ό θ υ ρ ω ρ ό ς , άν
στόν κήπο έ χ ε ι σ κ ύ λ ο , πού ε ί ν α ι ή πόρτα υπηρεσίας, πού
β ρ ί σ κ ε τ α ι τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο ϋ ο ι κ ο δ ε σ π ό τ η , άν στό σπίτι ζουν
γ έ ρ ο ι κτλ. κ τ λ . κ τ λ .

Ή επιλογή καί π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η μπορεί νά ά φ ο ρ α ξ ε μ ο ν α -


χιασμένο σπίτι, δ ι α μ έ ρ ι σ μ α σέ π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α , μαγαζί, γ ρ α ­
φ ε ί ο (π.χ. δ ι κ η γ ό ρ ο υ , ή, ε τ α ι ρ ί α ς ) .

Η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι καί α υ τ ο ψ ί α . Ό Δια-
ρ ή κ τ η ς . μέ κάποια π ρ ό φ α σ η , πάει στό σπίτι πού π ρ ό κ ε ι τ α ι
νά δ ι α ρ ή ξ ε ι καί αστραπιαία αποτυπώνει στό μ υ α λ ό τ ο υ
πρόσωπα καί ε σ ω τ ε ρ ι κ ή δ ι α ρ ύ θ μ ι σ η . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς στήν
α υ τ ο ψ ί α ά λ λ ο τ ε π α ρ ι σ τ ά ν ε ι τ ό ν υπάλληλο α ν θ ο π ω λ ε ί ο υ ,
άλλοτε τόν ελεγκτή τοϋ ηλεκτρικού. Ή αυτοψία γίνεται
λίγες μ έ ρ ε ς πρίν τ ή ν κλοπή. Καμιά φ ο ρ ά α π α ι τ ο ύ ν τ α ι δ υ ό
αυτοψίες.

Ή Δ ι ά ρ η ξ ι ς γ ί ν ε τ α ι ν ύ χ τ α - ό τ α ν κοπάζει ή κίνηση στό


δ ρ ό μ ο , ή. μόλις κ λ ε ί σ ο υ ν τ ά μαγαζιά, ή, ό τ α ν τ ά ύποψή-

• 43 •
φια θ ύ μ α τ α ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν τ ό σπίτι γ ι ά νά πάνε π.χ. σ τ ό
σινεμά. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς αρχικά β ε β α ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι τ ό σπίτι, ή,
μαγαζί ε ί ν α ι ά δ ε ι ο . Πρέπει όλα τ ά παράθυρα ν ά ν α ι σκο­
τ ε ι ν ά καί νά μήν φ τ ά ν ε ι κ α ν έ ν α ς θ ό ρ υ β ο ς άπ' τό σπίτι
Γιά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η α σ φ ά λ ε ι α ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ ά ν ε ι έ ν α τ η λ ε ­
φώνημα στό σπίτι-στόχο (άπό έ ν α κ ο ν τ ι ν ό σημεΐον. άς
πούμε άπό κάποιο μπαρ), α φ ή ν ο ν τ α ς τ ό τ η λ έ φ ω ν ο νά
χτυπά επίμονα γιά 4-5 λ ε π τ ά .
Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . πρίν μπει στό σπίτι πού θά δ ι α ρ ή ξ ε ι , κά­
ν ε ι μιά β ό λ τ α σ τ ό δ ρ ό μ ο καί π α ρ α τ η ρ ε ί τ ά γ ε ι τ ο ν ι κ ά σπί­
τια. Προχωρεί δ ή θ ε ν α δ ι ά φ ο ρ ο ς καί μέ κάπως βιαστικό
βήμα Δ έ ν σ η κ ώ ν ε ι , ο ύ τ ε γ υ ρ ί ζ ε ι , τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ . Β λ έ π ε ι
π α ν τ ο ύ , κ ο υ ν ώ ν τ α ς μόνο τ ά μ ά τ ι α . Ό τ α ν πιά β ε β α ι ω θ ε ί
ό τ ι δ έ ν κ ο ι τ ά ζ ε ι κ α ν έ ν α ς π ε ρ ί ε ρ γ ο ς , χτυπάει τό στόχο
του ά π ό τ ό π ι ό α δ ύ ν α τ ο ν σ η μ ε ΐ ο ν . Χώνεται στό
η μ ι υ π ό γ ε ι ο άπό ένα π α ρ α θ υ ρ ά κ ι , ή. παραβιάζει τήν πίσω
πόρτα τ ή ς κ ο υ ζ ί ν α ς .

Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς , ε ί ν α ι κ α θ α ρ ά ν τ υ μ έ ­
ν ο ς , π ά ν τ α μέ κ ο υ σ τ ο ύ μ ι . Μαζί τ ο υ έ χ ε ι μιά σ υ ν η θ ι ­
σ μ έ ν η τ σ ά ν τ α , ή. έ ν α μικρό σάκ-βουαγιάζ. Μέσα έκεΐ έ χ ε ι
τά ε ρ γ α λ ε ί α τ ο υ : κ ό φ τ η , κ α ρ α κ ο ύ τ σ ο , σ κ ύ λ α , κ α τ σ α β ί δ ι ,
κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο , γ ά ν τ ι α . Ο κ ό φ τ η ς ε ί ν α ι έ ν α ε ί δ ο ς ψα-
λ ι δ ι ο ϋ - μ' α υ τ ό ν κ ό β ε ι λ ο υ κ έ τ α κι α λ υ σ ί δ ε ς . Ό κ α ρ α ­
κ ο ύ τ σ ο ς ε ί ν α ι μιά κ ο ν τ ή καί γ ε ρ ή σ ι δ ε ρ ό β ε ρ γ α πού
κ α τ α λ ή γ ε ι σέ άκρη π ε π λ α τ υ μ έ ν η , ε λ α φ ρ ώ ς κ υ ρ τ ή καί δι-
χαλωτή - χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι γιά τήν παραβίαση θυρών. Ή
σ κ ύ λ α ε ί ν α ι έ ν α δ ι α ρ η κ τ ι κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο πού μοιάζει μέ
περισπωμένη- έ χ ε ι δ υ ό ά κ ρ ε ς α ν τ ι θ έ τ ω ς κυρτές- ή μία
άκρη ε ί ν α ι δ ι χ α λ ω τ ή . Τό κ α τ σ α β ί δ ι ε ί ν α ι μ ε γ ά λ ο κι άπό
μ έ τ α λ λ ο ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ς α ν τ ο χ ή ς - χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι στήν διά-
ρ η ξ η συρταριών. Τό κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο ε ί ν α ι απαραίτη­
το όμως ό φ α κ ό ς τ ο υ κ α λ ύ π τ ε τ α ι μέ λ ε υ κ ο π λ ά σ τ η , έ κ τ ο ς
άπό μιά μικρή τ ρ υ π ο ύ λ α άπ' όπου β γ α ί ν ε ι μιά σ τ ε ν ή δ έ ­
σμη φ ω τ ό ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς Κλοπής ποτέ
δ έ ν α ν ά β ε ι φώς ( π ο τ έ ! ) . Καί τ ό κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο τ ό
μεταχειρίζεται σ π ά ν ι α καί μόνο γιά ένα δευ­
τερόλεπτο.

ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟ Σ

Είπαμε: ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι γάτα- β λ έ π ε ι στό σκοτάδι- νιώ­


θ ε ι , έ ξ έ ν σ τ ι κ τ ο υ , τήν ύπαρξη άνθρωπου μέσα στό φ α ι ­
ν ο μ ε ν ι κ ά ν ε κ ρ ό σπίτι- ποτέ δ έ ν σ κ ο ν τ ά φ τ ε ι σέ έπιπλα.

Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . μόλις μπει στό ξ ε ν ο σπίτι, α μ έ σ ω ς φρον­


τ ί ζ ε ι γ ι ά τήν ξεμπούκα. Ξεμπούκα αποκαλούν οί Κ λ έ φ τ ε ς
τήν δίοδο άπό όπου θά ξ ε φ ύ γ ο υ ν , άν τ υ χ ό ν παρουσιαστεί
κ ί ν δ υ ν ο ς . Ή α ν ε ύ ρ ε σ η ξεμπούκας ε ί ν α ι τ ό πρώτο μ έ λ η μ α
τ ο ύ Καλού Δ ι α ρ ή κ τ η . πρίν αρχίσει τ ή ν κυρίως εργασία

44
τ ο υ . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς μπορεί νά δ ι α λ έ ξ ε ι γιά ξεμπούκα τήν
πόρτα τ ή ς κ ο υ ζ ί ν α ς , ένα παράθυρο πού δ ί ν ε ι στόν κήπο.
μιά μ π α λ κ ο ν ό π ο ρ τ α , μιά σκάλα πυρκαγιάς. Ή ξεμπούκα
πρέπει νά β λ έ π ε ι στό π ί σ ω μ έ ρ ο ς τ ο ύ σπιτιού. Ή ξεμ­
πούκα χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μόνον ό τ α ν ε π ί κ ε ι τ α ι ή σ ύ λ λ η ψ η
τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η . 'Αποκεί θά φ ύ γ ε ι δ ί χ ω ς κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η
άλλά όχι σπασμωδικά. Κίνδυνος συλλήψεως υ φ ί σ τ α τ α ι
όταν. ξ α φ ν ι κ ά , α κ ο ύ σ ε ι ς κάποιον νά ξ ε κ λ ε ι δ ώ ν ε ι τ ή ν
εξώπορτα τ ο ύ σπιτιού. Είτε ό τ α ν . ξ α φ ν ι κ ά , α ν ά ψ ε ι τ ό φώς
τοϋ δωματίου ένας γ έ ρ ο ς , πού ο ύ τ ε υποψιαζόσουνα τ ή ν
παρουσία τ ο υ μέσα στό σπίτι. Είτε όταν α κ ο ύ σ ε ι ς νά
φ ρ ε ν ά ρ ε ι μπρος στό σπίτι ένα α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ ή ς Αμέσου
Δράσεως. Ε'ίτε ό τ α ν ένας ν υ χ τ ο φ ύ λ α κ α ς α ρ χ ί ζ ε ι νά σφυ­
ρίζει. Δ έ ν υπάρχει κ ί ν δ υ ν ο ς συλλήψεως όταν στό πλαϊνό
δωμάτιο κάποιος ρ ο χ α λ ί ζ ε ι . Δ έ ν υπάρχει κ ί ν δ υ ν ο ς συλ­
λήψεως ό τ α ν στή σ ο φ ί τ α τ ο ύ σπιτιού ακούς α γ κ ο μ α χ η τ ά
γαμισιοϋ. Δ έ ν υπάρχει κ ί ν δ υ ν ο ς ό τ α ν κάποιο μωρό κλά­
ψει. Μ ή ν φ ο β ά σ α ι ό τ α ν κάποιος π ά ε ι στό WC γ ι ά χέσιμο.
Επίσης, μ ή ν τ ρ ο μ ά ξ ε ι ς άν μές σ τ ό σπίτι σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς
κάποιον σ υ ν ά δ ε λ φ ό ν σου - τ ό τ ε , απλώς, θά δ ο υ λ έ ψ ε τ ε
συνεταιρικά.
Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πλάι σ τ ή ν ξεμπούκα α φ ή ν ε ι τ ή ν τ σ ά ν τ α μέ
τ ά ε ρ γ α λ ε ί α παίρνει μαζί τ ο υ τό χ ο ν τ ρ ό κ α τ σ α β ί δ ι καί τ ό
κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο . Φυσικά, σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ήδη φ ο ρ ά ε ι τ ά
γάντια. Τά γ ά ν τ ι α τ ο ύ Δ ι α ρ ή κ τ η ε ί ν α ι μαύρα γ ι ά νά μή
φ α ί ν ο ν τ α ι στό σ κ ο τ ά δ ι . Τά γ ά ν τ ι α ε ί ν α ι γ υ ν α ι κ ε ί α μεταξω­
τά ή, λ ε π τ ά μπαμπακερά. Οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς έ χ ο υ ν ε μικρά καί
λεπτά χ έ ρ ι α . Δ έ ν χρησιμοποιούν π ο τ έ γ ά ν τ ι α λαστιχέ­
νια, ή, ν ά ι λ ο ν , ή, π έ τ σ ι ν α , γ ι α τ ί μπορεί νά σ κ ι σ τ ο ύ ν δίχως
νά τό νιώσουν κι έ τ σ ι νά α φ ή σ ο υ ν π α ν τ ο ύ δ α κ τ υ λ ι κ ά
αποτυπώματα. Πολλοί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι , ά ν τ ί γ ι ά
γ ά ν τ ι α , α ν τ ρ ι κ έ ς μπαμπακερές κ ά λ τ σ ε ς σέ σ κ ο ύ ρ ο χρώ­
μα Μ ε ρ ι κ ο ί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δ έ φ ο ρ ά ν ε γ ά ν τ ι α μέ έ ν α μ α ν τ ί λ ι
σκουπίζουν καλά ό,τι πιάσουν μέ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς . Ό τ α ν
φανεί κ ί ν δ υ ν ο ς ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π α ί ρ ν ε ι τ ή ν τ σ ά ν τ α μέ ό λ α
τά ε ρ γ α λ ε ί α καί ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι .

Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς . τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς , φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι μή τ ρ α κ ά ­
ρει πάνω σέ κάνα έπιπλο, ή, μήν α ν α π ο δ ο γ υ ρ ί σ ε ι κάνα
βάζο. Οί σ ό λ ε ς τών παπουτσιών τ ο υ πρέπει ν ά ν α ι πεντα­
κάθαρες - σκουπίζει τ ά παπούτσια τ ο υ πριν μπεί στό
ξένο σπίτι. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν φ ο ρ ά κ α π έ λ ο , γ ι α τ ί άν τ υ ­
χόν φ ύ γ ε ι τ ρ έ χ ο ν τ α ς υπάρχει φ ό β ο ς νά τ ό χ ά σ ε ι (θανά­
σιμος κίνδυνος).
Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν σ έ ρ ν ε ι μαζί τ ο υ χαρακτηριστικά αντι­
κείμενα ( δ ι α β α τ ή ρ ι ο , ρ ο λ ό ι , επώνυμες α π ο δ ε ί ξ ε ι ς κτλ.).
Κ α ν έ ν α ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν φ ο ρ ά ε ι μ ά σ κ α . Ή ιδέα
ί ο υ μ α σ κ ο φ ό ρ ο υ Δ ι α ρ ή κ τ η α ν ή κ ε ι σ τ ο υ ς η λ ι θ ί ο υ ς αστυ­
νομικούς ρ ε π ό ρ τ ε ρ . Σ τ ο υ ς ιδίους η λ ι θ ί ο υ ς α ν ή κ ε ι καί ή
ιδέα τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η πού σ έ ρ ν ε ι πάνω τ ο υ ά ρ μ α θ ι έ ς μέ
κ λ ε ι δ ι ά , καί. κ α σ ε τ ί ν ε ς μέ ν τ ο υ ζ ί ν ε ς λ ε π τ ά ε ρ γ α λ ε ί α σάν
χειρούργος.
Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς , ά φ ο ϋ ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι τήν οπισθοχώρηση τ ο υ ,
αρχίζει τό μ ε θ ο δ ι κ ό ψ α χ τ ί ρ ι . Ό Χρόνος είναι ά
γ ν ώ μ ω ν τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η . Ή Διάρηξις εκτελείται γρή­
γ ο ρ α , π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά α θ ό ρ υ β α . Μιά καλή Διάρηξις κ ρ α τ ά ε ι
μ ό ν ο ν 15' τ ή ς ώρας. Κ α μ ι ά Δ ι ά ρ η ξ ι ς δ έ ν τρα­
β ά ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ά π ό μ ι σ ή ν ώ ρ α . Ό Διαρήκτης
ψ ά χ ν ε ι όλα τ ά έπιπλα. "Αν μπορεί (κι άν υπάρχουν) τ ρ α ­
β ά ε ι τίς κ ο υ ρ τ ί ν ε ς . Σ υ ρ τ ά ρ ι α , ν τ ο υ λ ά π ι α , κ ο σ μ η μ α τ ο θ ή -
κ ε ς . τ ά παραβιάζει μέ τ ό αλύγιστο κατσαβίδι. "Αν προ­
β λ έ π ε ι πώς θά κ ά ν ε ι κ ρ ό τ ο π ε ρ ι μ έ ν ε ι νά περάσει άπόξω
κάνα α υ τ ο κ ί ν η τ ο (προτιμώνται αί μ ο τ ο σ ι κ λ έ τ α ι ) . Ό Διαρ-
1|κτης, πρώτα-πρώτα, έ ρ ε υ ν α τ ό γ ρ α φ ε ΐ ο ν - άν υπάρχει.
Έ π ε ι τ α ψ ά χ ν ε ι σ τ ή ν κ ρ ε β α τ ο κ ά μ α ρ η τ ά πάνω ράφια τ ή ς
ν τ ο υ λ ά π α ς καί τ ί ς μ π ι ζ ο υ τ ι έ ρ ε ς τ ή ς κυρίας. "Αν σ υ ν α ν τ ή ­
σει χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο θ ά α δ ι α φ ο ρ ή σ ε ι . Είναι υπεράνω
τών δ υ ν ά μ ε ω ν τ ο υ . Ή έ ρ ε υ ν α σ τ ά άλλα δωμάτια επακο­
λ ο υ θ ε ί . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί ο ϋ τ ε τήν κουζίνα,
ο ϋ τ ε τ ό WC. Σ υ χ ν ά οι σ τ ρ ι μ έ ν ε ς κ ω λ ό γ ρ ι ε ς κ ρ ύ β ο υ ν ε
χ ρ ή μ α τ α μέσα σέ κ α τ σ α ρ ό λ ε ς , ή, πίσω άπ' τό καζανάκι
τ ο ϋ καμπινέ.
Ό Διαρήκτης κλέβει μόνο χρήματα καί τ ι ­
μαλφή.
"Οταν βρει χ ρ ή μ α τ α , ή, κ ο σ μ ή μ α τ α , τ ά χ ώ ν ε ι στίς τ σ έ π ε ς
τ ο υ (χωρίς νά τ ί ς παραφουσκώσει) καί παίρνει δρόμο. "Αν
δ έ βρει τίποτα δ έ ν α π ο γ ο η τ ε ύ ε τ α ι .
Φ ε ύ γ ε ι πάντα άπ' τ ή ν πίσω μ ε ρ ι ά τ ο ϋ σπιτιού μέ μ ε γ ά λ η
π ρ ο φ ύ λ α ξ η . Εν α ν ά γ κ η β γ α ί ν ε ι , μέ ύ φ ο ς , άπό τήν κυρίαν
είσοδος.

Ό Διαρήκτης είναι ένας ευσυνείδητος επαγγελματίας.


Π η γ α ί ν ο ν τ α ς στή δ ο υ λ ι ά , φ υ σ ι κ ά , κάπως ανησυχεί. Ό μ ω ς
τ ή ν ώρα τ ή ς κλοπής δ έ ν ε π ι τ ρ έ π ε ι στόν ε α υ τ ό τ ο υ τ ή ν
π ο λ υ τ έ λ ε ι α τ ο ϋ φ ό β ο υ . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ ο υ λ ε ύ ε ι ψύχραιμα
καί ά φ ο β α . Οί αισθήσεις τ ο υ τ ε λ ο ύ ν σέ σ υ ν α γ ε ρ μ ό .
Ε λ έ γ χ ε ι απολύτως τ ό σώμα τ ο υ . Σπάει μέ τ ό κατσαβίδι
ένα σ υ ρ τ ά ρ ι καί μ ε τ ά , ε ν τ ε λ ώ ς α κ ί ν η τ ο ς , α φ ο υ γ κ ρ ά ζ ε τ α ι .
Κατόπιν προχωρεί σέ ν έ α κίνηση. "Αν τ υ χ ό ν α κ ο ύ σ ε ι κά­
ποιον ύποπτο θ ό ρ υ β ο κ ο κ α λ ι ά ζ ε ι γ ι ά 1 5 " κι έ π ε ι τ α , τ ε ­
λ ε ί ω ς α θ ό ρ υ β α , γ λ ι σ τ ρ ά ε ι πρός τ ή μεριά τ ο ϋ ήχου
γιά νά διαπιστώσει περί τ ί ν ο ς π ρ ό κ ε ι τ α ι . Κάποτε ε ί ν α ι μιά
γ ά τ α πού έπήδηξε άπό μιά πολιθρόνα. Κάποτε είναι κ ά τ ι
χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο : κάποιος μπαίνει μές σ τ ό δωμάτιο. Ό Καλός
Δ ι α ρ ή κ τ η ς , σ α σ τ ί ζ ο ν τ α ς λ ι γ ό τ ε ρ ο άπ' τ ό ν απρόσκλητο
επισκέπτη, τ ρ έ χ ε ι τ α χ ύ τ α τ α πρός τ ή μ ε ρ ι ά τής ξεμπούκας
(δέν θά ξ ε χ ά σ ε ι βέβαια τ ή ν τ σ ά ν τ α του). "Αν ό επισκέ­
πτης τ ο ύ φ ρ ά ξ ε ι τ ό δρόμο υπάρχουν δυό π ι θ α ν ό τ η τ ε ς :
1ον.-ό επισκέπτης ε ί ν α ι α δ ύ ν α μ ο ς , καί, 2ον, ό επισκέπτης
ε ί ν α ι κ α ρ δ α μ ω μ έ ν ο ς . Στήν πρώτη περίπτωση (γυναίκα,
γ έ ρ ο ς , παιδί, κακαντράκι) ορμάς πρός τήν πόρτα. Ό αδύ­
ναμος επισκέπτης τ ρ ο μ α γ μ έ ν ο ς . ( μ ή ν ξ ε χ ν ά τ ε ό τ ι ό Δια-
ρ ή κ τ η ς β α σ τ ά ε ι στό χ έ ρ ι κατσαβίδι) θά παραμερίσει.
Ποτέ-ποτέ-ποτέ ό Διαρήκτης δέν χρησιμο­
π ο ι ε ί π ι σ τ ό λ ι , ή . μ α χ α ί ρ ι . Ο ϋ τ ε χ τ υ π ά ε ι μέ τ ό κα-
τ σ α β ί δ ι . Στήν Antiqua μόνον έ ν α ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς (τόν λ έ ν ε
Stelo Rano κι έ χ ε ι χ ρ υ σ ή καρδιά) ψ ε υ τ ο α π ε ι λ ε ΐ μέ τ ό κα­
τ σ α β ί δ ι σέ περίπτωση πού τόν κ ά ν ο υ ν τσακαπό. Ό Δι-
α ρ ή κ τ η ς , έξ ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί α ς , σ ι χ α ί ν ε τ α ι τίς
βιαιότητες - πολύ περισσότερο τά αίματα.
"Αλλωστε, άν μ ε τ ά τίς α π ε ι λ έ ς σ υ λ λ η φ τ ε ϊ ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς
παραπέμπεται στό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , όχι γ ι ά Κλοπή ( = Πλημμέ­
λημα), ά λ λ ά γιά Λ η σ τ ε ί α , ή, Απόπειρα Φόνου (== Κακούρ­
γημα). Στήν δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση (όταν δ η λ α δ ή ό αντίπα­
λος επισκέπτης ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ς άντρας) ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πε­
τ ά ε ι χάμω τ ό κ α τ σ α β ί δ ι καί ή ρ ε μ α σ η κ ώ ν ε ι τ ά χ έ ρ ι α ψη­
λ ά , ή, κ ά θ ε τ α ι σέ μιά κ α ρ έ κ λ α . Μ ά λ ι σ τ α , ό Καλός Δια-
ρήκτης κάνει κάτι καλύτερο. Μέ μειλίχιο ύφος λ έ ε ι στόν
α π ε ι λ η τ ι κ ό ε π ι σ κ έ π τ η : «είμαι φτωχός Κλέφτης- κλέβω γιά
νά ζήσω- ζητώ συγνώμη- κάνε με ότι θές- φώναξε τήν
Αστυνομία νάρθει νά μέ πιάσει». Υπάρχουν βάσιμαι έλ-
πίδαι ό επισκέπτης νά α ρ χ ί σ ε ι τ ί ς ν ο υ θ ε σ ί ε ς (ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς
α κ ο ύ ε ι μέ σ κ υ φ τ ό κ ε φ ά λ ι ) , ή, ν ά π ε ι : «χάσου άπό μπρο­
στά μου, κάθαρμα!» (ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν π ε ρ ι μ έ ν ε ι δ ε ύ τ ε ρ η
φράση). "Αν, ω σ τ ό σ ο , ό α ν ε π ι θ ύ μ η τ ο ς καί χ ε ρ ο δ ύ ν α μ ο ς
επισκέπτης ε ί ν α ι επιπλέον καί ξ ε ρ ο κ έ φ α λ ο ς , κ α τ ε υ θ ύ ν ε ­
τ α ι στό τ η λ έ φ ω ν ο γιά νά ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ι τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α . Αύ-
τάς τ ά ς τ ρ α γ ι κ ό ς σ τ ι γ μ ά ς ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π α ί ρ ν ε ι έ ν α μισο-
κ α κ ό μ ο ι ρ ο ύφος (έν α ν ά γ κ η κ λ α ί ε ι γ ο ε ρ ά ) , ένώ τ α υ ­
τ ο χ ρ ό ν ω ς κ α ρ α δ ο κ ε ί τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α γ ι ά νά σ α λ τ ά ρ ε ι έξω
άπ' τ ό σπίτι. Αλλιώς ε ί ν α ι χαμένος- σύλληψη - βασανι­
στήρια - δίκη - φ υ λ α κ ή .
Α υ τ ή ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή μ ο ι ά ζ ε ι κ α κ ό ό ν ε ι ρ ο . Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό ­
τ η τ α ό τ α ν γ υ ρ ί σ ε ι στό σπίτι ό ν ο ι κ ο κ ύ ρ η ς , σχεδόν
π ά ν τ α , κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι στό VVC γ ι ά κ α τ ο ύ ρ η μ α . Ό Δ ι α ρ ή -
κτης κ ρ υ φ α κ ο ύ ε ι τ ί ς κ ι ν ή σ ε ι ς τ ο ύ ν ο ι κ ο κ ύ ρ η καί αποχω­
ρεί στίς μ ύ τ ε ς τών ποδιών.

Υπενθυμίζω ό τ ι ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς , λίγο πρίν μπει σέ κάποιο


σπίτι γ ι ά Κλοπή, κ ά ν ε ι έ ν α τ ε λ ε υ τ α ί ο τ η λ ε φ ώ ν η μ α γ ι ά ν ά
διαπιστώσει άν β ρ ί σ κ ε τ α ι κ α ν ε ί ς μέσα. Επίσης, χ τ υ π ά ε ι
π α ρ α τ ε τ α μ έ ν α τ ό κ ο υ δ ο ύ ν ι τ ή ς εξώπορτας. "Ορισμένοι
Δ ι α ρ ή κ τ ε ς σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν ν ά π ε ρ ν ο ύ ν , μιάν ώρα πρίν τ ή ν
Κλοπή, άπ' τ ό π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ο σπίτι καί νά κ ο λ λ ο ύ ν στήν
πόρτα μιά μ α σ η μ έ ν η τ σ ί κ λ α . Ό τ α ν ξαναπάνε γ ι ά νά δια-
ρ ή ξ ο υ ν τ ή ν πόρτα κ ο ι τ ά ζ ο υ ν άν ή τ σ ί κ λ α π α ρ α μ έ ν ε ι στή
θέση τ η ς . "Αν ό χ ι , σ η μ α ί ν ε ι πώς κάποιος μπήκε στό σπίτι.
Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ ά ν ε ι μ ε τ α β ο λ ή . Θά ξ α ν α γ υ ρ ί σ ε ι α ύ ρ ι ο
θράδι.

Θά σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε στό ε π ό μ ε ν ο μ ά θ η μ α .
Μάθημα 15ον
Συμπληρωματικώς περί Διαρηκτών.

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε γιά τ ο ύ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς .

Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς , όπως ε ί π α μ ε , παραβιάζει π ό ρ τ ε ς καί μέ τα­


χ ύ τ η τ α ψ ά χ ν ε ι γ ι ά νά κ λ έ ψ ε ι χ ρ ή μ α τ α , ή, κ ο σ μ ή μ α τ α .
Επομένως, ε γ κ α τ α λ ε ί π ε ι τ ό σπίτι σέ μ ε γ ά λ η αταξία. Ό
Δ ι α ρ ή κ τ η ς ( α ν τ ί θ ε τ α άπ' τ ό ν Κ λ ε ι δ ά ) αδια­
φ ο ρ ε ί γιά τήν κ α τ ά σ τ α σ η πού α φ ή ν ε ι πίσω
του.
Α υ τ ή ή α δ ι α φ ο ρ ί α ε ν ί ο τ ε φ τ ά ν ε ι στό ϋψος τ ή ς ά δ ι α κ ρ ι -
σίας. Έ τ σ ι μιά μ ε ρ ί δ α Δ ι α ρ η κ τ ώ ν σ υ ν η θ ί ζ ε ι νά α ν ο ί γ ε ι τ ά
ξ έ ν α ψ υ γ ε ί α καί νά ν τ ε ρ λ ι κ ώ ν ε ι . Ά λ λ ο ι πίνουν δ ι ά φ ο ρ α
α κ ρ ι β ά πιοτά πού βρίσκουν. Ά λ λ ο ι κ ρ υ φ ο κ ο ι τ ά ζ ο υ ν τ ή ν
κ ο ι μ ι σ μ έ ν η ανύποπτη κόρη τ ο ύ σπιτιού καί μαλακίζονται.
Α λ λ ο ι ξαπλαρώνουν σ τ ά α φ ρ ά τ α ξ έ ν α κ ρ ε β ά τ ι α καί κοι­
μ ο ύ ν τ α ι . Ά λ λ ο ι φ τ ύ ν ο υ ν ρ ο χ ά λ ε ς πάνω σέ ξ έ ν α περσικά
χαλιά. Ά λ λ ο ι κ α τ α σ τ ρ έ φ ο υ ν ξ έ ν α π ο λ ύ τ ι μ α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α
πού α δ υ ν α τ ο ύ ν νά κ λ έ ψ ο υ ν .
Τό m a x i m u m όμως τ ή ς άδιακρισίας α π ο τ ε λ ε ί ή έξις πολ­
λών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν νά χ έ ζ ο υ ν μές σ τ ό σπίτι πού δ ι έ ρ η ξ α ν .
Κι ό τ α ν λέω χ έ ζ ο υ ν μ έ ς στό σπίτι δ έ ν εννοώ στό άποχω-
ρ η τ ή ρ ι ο ν . ΟΊ α χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ τ ο ι α υ τ ο ί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς χ έ ζ ο υ ν ε
πάνω σέ μ ε τ α ξ ω τ ά μ α ξ ι λ ά ρ ι α , ή, χ έ ζ ο υ ν , καταμεσίς στό
σ α λ ό ν ι , ή, α ν ε β α ί ν ο υ ν καί χ έ ζ ο υ ν πάνω στό τραπέζι τ ή ς
τραπεζαρίας!
Ή Σ χ ο λ ή μ α ς , τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α τ ρ ι ε τ ί α , μέ τ ή ν συμπαρά­
σταση τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί τ ή ς Υπηρεσίας Φυλακών,
υπέβαλε σέ ανώνυμο τ έ σ τ 1287 Δ ι α ρ ή κ τ ε ς τής Adina.
Ό π ω ς α π ε δ ε ί χ θ η οί 496 (άπό τ ο ύ ς 1287) Δ ι α ρ ή κ τ ε ς ,
έ χ ο υ ν τ ή ν σ υ ν ή θ ι α νά χ έ ζ ο υ ν σ τ ά ξ έ ν α σπίτια τήν ώρα
τ ή ς Κλοπής. Ά π ' α υ τ ο ύ ς τ ό 7 2 % χ έ ζ ε ι λόγω ύ π ε ρ σ υ γ -
κ ι ν ή σ ε ω ς (ή καί μή ό μ ο λ ο γ η θ έ ν τ ο ς φ ό β ο υ ) , ένώ τ ό
ύπόλοιπον 2 8 % χ έ ζ ε ι άπό καθαρώς τ α ξ ι κ ό ν μίσος.
Είναι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν τ ό ό τ ι άπό τ ο ύ ς χέστηδες λόγω
ταξικού μίσους οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α ν ε β α ί ν ο υ ν καί χ έ ζ ο υ ν
πάνω σέ τραπέζια. Ο ί ' ί δ ι ο ι αυτοί Διαρήκτες
σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν νά χ έ ζ ο υ ν σ χ ε δ ό ν σέ ό λ ε ς τίς
δ ι α ρ ή ξ ε ι ς π ο ύ κ ά ν ο υ ν - καί π ά ν τ α πάνω σέ
τ ρ α π έ ζ ι α . Τό θ έ μ α ίσως χ ρ ή ζ ε ι ψ υ χ α ν α λ υ τ ι κ ή ς δ ι ε ρ ε υ ­
νήσεως. Πάντως ο υ δ ε ί ς ε υ σ υ ν ε ί δ η τ ο ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς μ ε τ έ ρ ­
χ ε τ α ι τ ο ι α ύ τ α ποταπά μέσα έ κ δ ι κ η τ ι κ ό τ η τ ο ς .

Αφήνω τ ή ν θεωρία περί α υ τ ο σ χ ε δ ί ω ν WC τών Διαρηκτών


καί περνάω σέ έ ν α άλλο θ έ μ α :
Πολλοί Μαρξισταί Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι νομίζουν ό τ ι οι Δια-
ρ ή κ τ ε ς δ έ ν π λ ή τ τ ο υ ν φτωχόσπιτα έκ λόγων ταξικής
α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς . Οί Επιστήμονες α υ τ ο ί πλανώνται. Ό
Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ υ ν η γ ά ε ι τ ά μ ε γ ά λ α κόλπα ( β ί λ ε ς , διαμερί­
σματα πλουσίων, χ ρ υ σ ο χ ο ε ί α ) γ ι α τ ί έ κ ε ΐ υπάρχει ψαχνό.
Στήν Adina οί ε υ ν ο ο ύ μ ε ν ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν ε ί ν α ι

Ζ 48 :
τά μπουρζουάδικα προάστεια Sykiko. Phallothea, Kitissia,
Boula. Glyfatta. Ekala. Καί ή chic συνοικία Kolo-Naka.

Μέ τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α πρέπει νά τονίσω ό τ ι ή Δ ι ά ρ η ξ η ε π α ύ ­
λ ε ω ν παρουσιάζει δύο ε ι δ ι κ ο ύ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς : φύλακα
κ α ί σ κ ύ λ ο . Ό φύλακας είναι ό μικρότερος κίνδυνος.
Ο φύλακας εκτελεί τά καθήκοντα του εντελώς ρουτινιέ-
ρικα. Κάποιαν ώρα α π ο σ ύ ρ ε τ α ι στό σπιτάκι τ ο υ . Τ ό τ ε ό
Δ ι α ρ ή κ τ η ς π η δ ά ε ι άπ' τ ή ν α ν τ ί θ ε τ η π λ ε υ ρ ά τ ο ύ φ ρ ά χ τ η .
Α λ λ ω σ τ ε , καί ό πιό άγριος σ κ ύ λ ο ς ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ώ ν ε τ α ι μέ
δ η λ η τ ή ρ ι ο ν . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ξ έ ρ ε ι , έκ τών π ρ ο τ έ ρ ω ν ,
ό τ ι ένας κακός σ κ ύ λ ο ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ ή βίλα. Λ α μ β ά ν ε ι ,
λοιπόν, ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ε μ ά χ ι ο ν κ ρ έ α τ ο ς (ή, κόκαλα) καί τ ό
κ α τ α β ρ έ χ ε ι μέ κ υ α ν ο ύ χ ο ν . Α υ τ ή τ ή ν φ ό λ α τ ή ν π ε τ ά ε ι
στήν α υ λ ή τ ή ς βίλας λίγο πρίν τ ή ν Δ ι ά ρ η ξ ι ν . Ό κακός
σ κ ύ λ ο ς τ ρ ώ ε ι τ ή ν φ ό λ α καί ψ ο φ ά ε ι μέσα σέ π έ ν τ ε λ ε φ τ ά .
Ό κακός σ κ ύ λ ο ς , ψ ο φ ώ ν τ α ς , δ έ ν γαβγίζει- απλώς κου-
λ ο υ ρ ι ά ζ ε τ α ι καί κάπως σά νά σ ι γ ο κ λ α ί ε ι . Τό κ υ α ν ο ύ χ ο ν
π ο υ λ ι έ τ α ι φ τ η ν ά σέ όλα τ ά φ α ρ μ α κ ε ί α - π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι σέ
άσπρους σβώλους, σάν τ ή ς ν α φ θ α λ ί ν η ς , πού ε ί ν α ι άοσμοι
καί δ ι α λ ύ ο ν τ α ι ε ύ κ ο λ α στό ν ε ρ ό . Τό κ υ α ν ο ύ χ ο ν δ έ ν
α σ τ ε ι ε ύ ε τ α ι . Σ κ ο τ ώ ν ε ι γ ρ ή γ ο ρ α καί σιωπηλά.
Β έ β α ι α , π α ρ α μ έ ν ε ι ε κ κ ρ ε μ έ ς τ ό θ έ μ α τών α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ν
τής Εταιρίας Προστασίας Ζώων. Ό Διαρήκτης
α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι κ ά π ο τ ε νά μήν ε ί ν α ι Φ ι λ ό ζ ω ο ς ,
εφόσον ό Μπουρζουάς πάντοτε δέν είναι
Φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς . "Αλλωστε, οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Adina δ έ ν
ξ ε χ ν ο ύ ν τ ό πάθημα ε ν ό ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ των τ ό ν α κ ι ν η τ ο ­
ποίησε δυό ώρες έ ν α ς μολοσσός- στό τ έ λ ο ς , ό ά τ υ χ η ς
Διαρήκτης συνελήφθη.

Ή Δ ι ά ρ η ξ ι ς σέ δ ι α μ έ ρ ι σ μ α π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς παρουσιά­
ζ ε ι , επίσης, ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς ε ι δ ι κ ο ύ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς : τ ό ν θ υ ­
ρ ω ρ ό καί τίς δ υ σ κ ο λ ί ε ς ε ι σ ό δ ο υ κ α ί δ ι α φ υ γ ή ς .
Οί κ ί ν δ υ ν ο ι α υ τ ο ί α ν α γ κ ά ζ ο υ ν σ υ χ ν ά τ ο ύ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς νά
κ λ έ β ο υ ν σ τ ά δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α τάς π ρ ω ι ν ά ς ώ ρ α ς . Πάν­
τως, ό θυρωρός α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ε υ θ έ ω ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς
πλησιάζει τ ό θ υ ρ ω ρ ε ί ο καί ζ η τ ά ε ι νά πάει στόν 4 ο , ή 6ο
ό ρ ο φ ο , ένώ σ χ ε δ ι ά ζ ε ι νά κ ά ν ε ι Δ ι ά ρ η ξ η σέ δ ι α μ έ ρ ι σ μ α
τ ο ύ 5ου πατώματος. Φυσικά ζ η τ ά ε ι κάποιο υπαρκτό
πρόσωπο (έδιάβασε τ ό ό ν ο μ α τ ο υ σ τ ά κουμπιά τών κου­
δουνιών). Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν ά χ ε ι κάποιαν ε υ λ ο γ ο ­
φ α ν ή δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α (είναι τ ά χ α υπάλληλος τ ή ς Δ Ε Η . ή.
φ έ ρ ν ε ι τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α , ή , κ ρ α τ ά ε ι ένα ό μ ο ρ φ ο τ υ λ ι γ μ έ ν ο
κουτί). Επίσης, ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά μή δ ί ν ε ;
πρόσωπο στόν θ υ ρ ω ρ ό . Ί υ χ ν ά άΧΚάΙ,εν χ τ ε \ η σ \ ά . η . φ ο ­
ρ ά ε ι ψ ε ύ τ ι κ ο μ ο υ σ τ ά κ ι . Α λ λ ά κι ό τ α ν ό θυρωρός - μ ε τ ά
τήν αποκάλυψη τ ή ς Δ ι α ρ ή ξ ε ω ς - κ λ η θ ε ί στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α
α π ο κ λ ε ί ε τ α ι νά γ ν ω ρ ί σ ε ι τ ή ν φ ω τ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η
οί φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς τ ο ϋ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ Α ρ χ ε ί ο υ ε ί ν α ι παμπά­
λαιες.

Ό τ α ν ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π ε ρ ά σ ε ι τ ό πρώτο ε μ π ό δ ι ο , κ α τ ε υ θ ύ -

• 49 •
ν ε τ α ι στόν ό ρ ο φ ο πού είπε στόν θ υ ρ ω ρ ό , γ ι α τ ί , πιθανό­
τ α τ α , ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ά φ ω τ ε ι ν ά κουμπιά
τ ο ϋ ασανσέρ. Στήν Antiqua οϊ θυρωροί ε ί ν α ι άμισθοι χα­
φ ι έ δ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , τ ή ς Εφορίας καί τ ο ϋ Συνδέσμου
Κ ε ρ α τ ά δ ω ν Συζύγων - γ ι α υ τ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ π ε ρ ί ε ρ γ ο ι . Ό
Δ ί ο ο ή κ τ η ς μόλις 6γεΐ άπ' τ ό α σ α ν σ έ ρ , α ν ε β α ί ν ε ι (ή, κα­
τ ε β α ί ν ε ι ) μέ τ ά πόδια στόν ό ρ ο φ ο πού θ έ λ ε ι . Είναι βέ­
βαιος, άπό τ η λ ε φ ώ ν η μ α πού έ κ α ν ε πρό ο λ ί γ ο υ , ό τ ι τ ό
δ ι α μ έ ρ ι σ μ α ε ί ν α ι ά δ ε ι ο . Πλησιάζει στήν πόρτα τ ο ϋ διαμε­
ρίσματος καί. αστραπιαία, τ ή ν παραβιάζει. Δ έ ν υ π ά ρ ­
χ ε ι π ό ρ τ α π ο ύ ν ά μ ή ν π α ρ α β ι ά ζ ε τ α ι . Οί μι­
κ ρ ο α σ τ ο ί ά δ ι κ α κ λ ε ι δ ώ ν ο υ ν τ ά σπίτια τ ο υ ς . Ό Διαρ-
ή κ τ η ς . μόλις α ν ο ί ξ ε ι τήν πόρτα τ ο ϋ δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς , μπαί­
ν ε ι μέσα καί ξ α ν α κ λ ε ί ν ε ι τ ή ν πόρτα. Μιά κ α ρ έ κ λ α , λοξά
•βαλμένη πίσω άπ' τήν π ό ρ τ α , δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί στόν Δ ι α ρ ή κ τ η
ένα συναίσθημα π ρ ο σ θ έ τ ο υ α σ φ α λ ε ί α ς . Μιά κ α λ ο κ λ ε ι -
σμένη εξώπορτα ε υ ν ο ε ί τόν Δ ι α ρ ή κ τ η , γιατί α κ ο ύ ε ι τόν
τ υ χ ό ν ε ρ χ ο μ ό τ ο ϋ ν ο ι κ ο κ ύ ρ η καί π ρ ο λ α β α ί ν ε ι νά φ ύ γ ε ι .
Μιά ά λ λ η μ έ θ ο δ ο ς γιά νά μπει ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς στό δ ι α μ έ ρ ι ­
σμα ε ί ν α ι : α ν ο ί γ ε ι ένα παράθυρο τ ο ύ κλιμακοστασίου
- α π έ ν α ν τ ι τ ο υ ε ί ν α ι τό π α ρ α θ υ ρ ά κ ι τ ο ϋ λ ο υ τ ρ ο ύ τ ο ϋ δια­
μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς πού τ ό ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι - σπάει τ ό τζάμι κι α ν ο ί γ ε ι
τό παραθυράκι - σ α λ τ ά ρ ε ι μέσα στό λ ο υ τ ρ ό , πηδώντας
πάνω άπό τ ό κ ε ν ό τ ο ϋ φ ω τ α γ ω γ ο ύ . Τό σπασμένο τζάμι
δέν π έ φ τ ε ι στόν φ ω τ α γ ω γ ό , γιατί ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κόλλησε
πάνω τ ο υ δ υ ό - τ ρ ε ί ς λωρίδες λ ε υ κ ο π λ ά σ τ η .

Οταν ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τή δ ο υ λ ι ά τ ο υ ( ξ ε μ π ε ρ δ ε ύ ε ι
σέ λίγα λ ε φ τ ά γιατί ό θυρωρός κ α ι ρ ο φ υ λ α κ τ ε ί ) φ ε ύ γ ε ι
κ α ν ο ν ι κ ά άποκεί πού ή ρ θ ε α σ α ν σ έ ρ , κ ε ν τ ρ ι κ ή είσοδος.
Συχνά ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . γιά ν ά ν α ι πιό π ε ι σ τ ι κ ό ς , α φ ή ν ε ι ένα
δέμα στό θυρωρείο πού φ ε ύ γ ο ν τ α ς τ ό ξαναπαίρνει λέ­
γ ο ν τ α ς : «ευχαριστώ πολύ".
Εις περίπτωσιν κ ι ν δ ύ ν ο υ ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ρ έ χ ε ι στήν πόρτα
τής κουζίνας καί φ ε ύ γ ε ι άπ τή σκάλα υπηρεσίας καί τήν
κάτω έ ξ ο δ ο ς υπηρεσίας (άπό οπου β γ ά ζ ο υ ν ε τούς σκου-
π ι δ ο ν τ ε ν ε κ έ δ ε ς ) . Φ ε ύ γ ε ι τ ε λ ε ί ω ς α θ ό ρ υ β α . "Αν τόν ιδεί ό
θυρωρός τ ο ϋ π ε τ ά ε ι μιά δικαιολογία καί μέ ψυχραιμία τό
σκάει.
Πάντως, πρέπει νά μ ά θ ε τ ε , πώς ή δ ι α φ υ γ ή άπό πολυκα­
τοικία ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ η . Η π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α μπλοκάρε­
τ α ι π ο λ ύ ε ύ κ ο λ α . Μ ε ρ ι κ ο ί Δ ι α ρ ή κ τ α ι , μέ α κ ρ ο β α τ ι κ ό ς
ι κ α ν ό τ η τ α ς , α ν ε β α ί ν ο υ ν στήν τ α ρ ά τ σ α , πηδούν στήν δι­
πλανή τ α ρ ά τ σ α , καί. κ α τ ε β α ί ν ο υ ν στό δρόμο άπ' τή"
σκάλα τ ή ς διπλανής π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς . Γ ι α υ τ ό ακριβώς είναι
ε ύ κ ο λ η ή Διάρηξη σέ π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α πού πλάι τ η ς υπάρχει
γιαπί

Τελειώνω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα μέ τό θέμα τής Σ υ μ ­


πράξεως Διαρηκτών.
Οπως ήδη είπα καμιά φ ο ρ ά στήν Διάρηξη λ α μ β ά ν ο υ ν
μέρος δ υ ό - τ ρ ε ϊ ς Δ ι α ρ ή κ τ α ι . Α υ τ ό γ ί ν ε τ α ι σέ Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς
μεγάλων επαύλεων, ή. καταστημάτων.

50
Συχνά τ ά δωμάτια μιάς βίλας ε ί ν α ι τ ό σ α πολλά πού οί
Δ ι α ρ ή κ τ α ι μ ο ι ρ ά ζ ο ν τ α ι τ ή δ ο υ λ ι ά (ό κ α θ έ ν α ς έ ν α ν όρο­
φο), όπως καί τ ά κ έ ρ δ η (σέ ίσια μ ε ρ τ ι κ ά ) . Ά λ λ ο τ ε , ό έ ν α ς
Δ ι α ρ ή κ τ η ς π ε ρ ι μ έ ν ε ι μές στό α υ τ ο κ ί ν η τ ο σέ κάποια κον­
τ ι ν ή πάροδο. Καί ά λ λ ο τ ε , ό ένας Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ ρ α τ ά ε ι τσί­
λ ι ε ς , ένώ ό άλλος μέσα στό σπίτι ψ ά χ ν ε ι .
Στις Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς συχνά
μπαίνουν μές στό μαγαζί ε'ίτε άπ' τ ή ν πίσω μ ε ρ ι ά ( α υ λ ή .
στοά), ε ί τ ε άπ τ ό τ α β ά ν ι ( κ α τ ε β α ί ν ο υ ν άπό κάποιο γ ρ α ­
φ ε ί ο , ή. διαμέρισμα). Φυσικά, γιά νά τ ό κ α τ ο ρ θ ώ σ ο υ ν
α υ τ ό α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι νά τ ρ υ π ή σ ο υ ν τ ό ν σ χ ε τ ι κ ό τ ο ί χ ο . ή.
τό τ α β ά ν ι . Είναι α υ τ ο ν ό η τ ο ν πώς μιά τ έ τ ι α δ ο υ λ ι ά απαιτεί
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α άπό δυό μπράτσα. Τό άνοιγμα τρύπας σέ
μ ε σ ο τ ο ι χ ί α ε ί ν α ι α ρ κ ο ύ ν τ ω ς ε ύ κ ο λ η δ ο υ λ ι ά (μόλις β γ ε ι τ ό
πρώτο τ ο ύ β λ ο ό τ ο ί χ ο ς ξ η λ ώ ν ε τ α ι σάν κάλτσα).
Το ά ν ο ι γ μ α τρύπας σέ μπετόν ε ί ν α ι α φ ά ν τ α σ τ α πιό δύσ­
κολη δ ο υ λ ι ά . Γιά νά έ χ ε τ ε μιά πλήρην ε ι κ ό ν α αυτών τών
δυσκολιών θά σάς προβάλω α ύ ρ ι ο , στό α μ φ ι θ έ α τ ρ ο , τ ό
φ ί λ μ τ ο ύ Jules Dassin Rififi. Σ' α υ τ ό τ ό φίλ'μ θά δ ε ί τ ε
πόσο κοπιαστική δ ο υ λ ι ά , μέ σκαρπέλα καί σ φ υ ρ ι ά (τυλι­
γ μ έ ν α μέ λ ι ν ά τ σ ε ς γιά τ ό πνίξιμο τ ο ύ κ ρ ό τ ο υ ) , χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι
γιά νά α ν ο ί ξ ε ι μιά τρύπα σέ μπετόν
Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γιά Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν οί π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς
τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι στά χ ρ υ σ ο χ ο ε ΐ α - κ ο σ μ η μ α τ ο -
πωλεΐα. Σ υ χ ν ά α υ τ ά τ ά μαγαζιά ε ί ν α ι κ α λ ο φ ω τ ι σ μ έ ν α όλη
νύχτα. Αυτό διόλου δέν φοβίζει τούς Διαρήκτας. πού.
σ ε ρ ν ό μ ε ν ο ι πίσω άπό τίς ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς π ρ ο θ ή ­
κ ε ς , ξ α φ ρ ί ζ ο υ ν τ ά α κ ρ ι β ό τ ε ρ α μπιζού. Στήν Antiqua δ έ ν
συνηθίζονται τά Συστήματα Συναγερμού (φωτοκύταρα,
η λ ε κ τ ρ ι κ ή σ ύ ν δ ε σ η μέ τ ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό Τμήμα τ ή ς Περι­
οχής κτλ.). "Αλλωστε, οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς πάντα φ ε ύ γ ο υ ν πρίν
φτάσει ή Αστυνομία.

Ή π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η Σύμπραξις Δ ι α ρ η κ τ ώ ν ε ι ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ς
περιπτώσεις μάς ο δ η γ ε ί κ α τ ε υ θ ε ί α ν στήν Ο ρ γ α ν ω μ έ ν η
Διάρηξη. στήν Μεγάλη Διάρηξη.
Τ έ τ ι ε ς δ ι α ρ ή ξ ε ι ς δέ γ ί ν α ν ε ποτέ στήν A n t i ­
qua.
Απαιτούν σ τ ε γ α ν ό Υπόκοσμο μέ πολλές ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς ,
καί. προπάντων, μέ Ε γ κ έ φ α λ ο υ ς . Σ τ ή ν A n t i q u a ό
Υ π ό κ ο σ μ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι σ τ ε γ α ν ό ς . Στήν Antiqua
δ έ ν υπάρχουν ε ι δ ι κ ο ί έπαγ·, ε λ μ α τ ί α ι πού α ν ο ί γ ο υ ν όπάς.
ο ύ τ ε ε ι δ ι κ ο ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι - φ ρ ο υ ρ ο ί Δ ι α ρ η κ τ ώ ν . ο ύ τ ε Εγ­
κ έ φ α λ ο ι , ο ύ τ ε Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ α ι Μεγάλων Δ ι α ρ ή ξ ε ω ν .

Μικρή σ τ α τ ι σ τ ι κ ή :
Σύμφωνα μέ τά σ τ ο ι χ ε ί α πού έ χ ε ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ή Νομική
Σχολή τ ή ς Antiqua οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι τ ό
θράδι. μεταξύ 19.00-23.00'. Μ ε τ ά τ ά μεσάνυχτα
μ ό ν ο ν ένας β λ ά κ α ς θά πάει γιά Δ ι ά ρ η ξ η .
ΟΊ μ έ ρ ε ς πού π ρ ο τ ι μ ο ύ ν οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς ε ί ν α ι τ ό Σ ά β α τ ο καί
ή Κ υ ρ ι α κ ή . Επίσης, οί παραμονές εορτών καί ε κ λ ο γ ώ ν , ή.
δ η μ ο ψ η φ ι σ μ ά τ ω ν . ΟΊ λ ι γ ό τ ε ρ ε ς Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι τίς

51
Τ ρ ί τ ε ς (στήν A n t i q u a ή Τρίτη θ ε ω ρ ε ί τ α ι γ ρ ο υ σ ο ύ ζ ι κ η μέ­
ρα).
Ά π ό τ ο ύ ς μήνας οί πιό τ ι μ η μ έ ν ο ι ε ί ν α ι ό Μάιος καί ό
Α β γ ο υ σ τ ο ς . Α ν τ ί θ ε τ α ό Γ ε ν ά ρ η ς παρουσιάζει τίς λ ι γ ό τ ε ­
ρ ε ς Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς . Ό Μάιος στήν Adina ε ί ν α ι γ λ υ κ ύ τ α τ ο ς -
όλος ό κόσμος ξ ε χ ύ ν ε τ α ι στά υπαίθρια ζαχαροπλαστεία
καί στίς τ α β έ ρ ν ε ς . Ό Ά β γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι ό μήνας τών δια­
κοπών. Ό Γ ε ν ά ρ η ς ε ί ν α ι ό πιό ψ υ χ ρ ό ς μήνας. Ό Δια-
ρήκτης προτιμά τούς θερινούς μήνες.
Επίσης, οι Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς πυκνώνουν σέ π ε ρ ι ό δ ο υ ς κοινωνι­
κών αναστατώσεων, πραξικοπημάτων, πολιτικών δ ο λ ο φ ο ­
νιών κτλ. Ά π ό π λ ε υ ρ ά ς φ ύ λ ο υ : στό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο ύ Δια­
ρήκτη βασιλεύει ή ανδροκρατία λίγες γυναίκες-Διαρήκτες
υπάρχουν στήν Antiqua.

Ά ν καί ή κάθε ε ι δ ι κ ό τ η τ α Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ή , δ ι ό λ ο υ
δ έ ν α π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι οί μεταπηδήσεις.
Δ υ ό άπ' τ ο ύ ς κ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς τ ή ς Adina. ό Tarzan
( ψ ε υ δ ό ν υ μ ο τ ο ύ Dimitri Kodax) κι ό Giorgio Vavouri πα­
λ ι ό τ ε ρ α ήσανε ό μέν πρώτος Κ α σ α δ ό ρ ο ς , ό δέ δ ε ύ τ ε ρ ο ς
Μπουκαδόρος.

Μάθημα 16ον
Μετά τήν Κλοπή.

Οί Κ λ έ φ τ ε ς , μ ε τ ά άπό κάθε Κλοπή, φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν γιά τ ά


Κ λ ο π ι μ α ί α , γιά τ ά ε ρ γ α λ ε ί α τ ο υ ς , καί, γιά τ ή ν
ο μ ο ι ό μ ο ρ φ η συνέχιση τ ή ς ζωής τ ο υ ς .

Ο Κ α λ ό ς Κ λ έ φ τ η ς κ ρ ύ β ε ι τά Κ λ ο π ι μ α ί α έπί
έ ν α μ ε γ ά λ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α . Α υ τ ή ή πρόνοια
λ α μ β ά ν ε τ α ι ε ί τ ε τ ά Κλοπιμαία είναι τ ι μ α λ φ ή , ε ί τ ε είναι
χρήματα.
Τά Κλοπιμαία τ ά κ ρ ύ β ο υ ν σέ απίθανα σημεία. Ά λ λ ο ι
Κ λ έ φ τ ε ς έχουν έ τ ο ι μ ο κρυψώνα μές στό σπίτι τ ο υ ς . "Αλ­
λοι τ ά βάνουν μέσα σέ κ ο υ τ ί καί τ ά θάβουν στόν κήπο. ή
σέ μιά γ λ ά σ τ ρ α . "Αλλοι τ ά κ λ ε ί ν ο υ ν σέ μιά βαλίτσα καί τ ά
παραδίνουν πρός φ ύ λ α ξ ι ν στίς θ υ ρ ί δ ε ς ενός πολυσύχνα­
στου σιδηροδρομικού σταθμού
Τό μ υ σ τ ι κ ό τ ο ύ κ ρ υ ψ ώ ν α ό Κ α λ ό ς Κλέφτης
δέν τό εμπιστεύεται σέ κ α ν έ ν α Ό Καλός
Κ λ έ φ τ η ς , ακόμα κι όταν πιαστεί και ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι τήν Κλο­
πή, δ έ ν φ α ν ε ρ ώ ν ε ι τόν κρυψώνα. Ό κρυψώνας πάντα
π ε ρ ι μ έ ν ε ι τήν αποφυλάκιση τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .
"Αν ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν σ υ λ λ η φ τ ε ΐ . ύστερα άπό ένα λ ο γ ι κ ό
χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α , ή ρ χ ί ζ ε ι νά χρησιμοποιεί π ρ ώ τ α τά
κ λ ε μ έ ν α χ ρ ή μ α τ α . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς τ ρ ώ ε ι τ ά κ λ ε μ έ ν α
λεφτά σιγά-σιγά. σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς μιά φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή ζωή.
Δ υ σ τ υ χ ώ ς πολλοί Κ λ έ φ τ ε ς , αμέσως μ ε τ ά μιά π ε τ υ χ η μ έ ν η
Κλοπή, αρχίζουν τίς παραλυσίες: μπαρμπούτι. π ο υ τ ά ν ε ς ,
γ λ έ ν τ ι α ακριβά δώρα στίς γ κ ό μ ε ν ε ς καί τ έ τ ι α . ΟΊ έ ξ υ π ν ο ι

52
Κ λ έ φ τ ε ς λ ο υ φ ά ζ ο υ ν , ή. πάνε κάποιο τ α ξ ί δ ι γ ι ά δ ή θ ε ν
δ ο υ λ ι ά Καί μ ε ρ ι κ ο ί Κ λ έ φ τ ε ς ( μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ή ς νοοτροπίας)
α γ ο ρ ά ζ ο υ ν ο ι κ ό π ε δ ο - σέ ξ έ ν ο ό ν ο μ α , φ υ σ ι κ ά .

Τά παλιά χρόνια οί Κ λ έ φ τ ε ς κ α τ έ σ τ ρ ε φ α ν τ ά κ ο σ μ ή μ α τ α .
Μέ έ ν α σουγιά έβγαζαν τ ά πετράδια έ ν α - έ ν α . Τά ξ ε γ υ ­
μνωμένα άπ' τ ά πετράδια κ ο σ μ ή μ α τ α τ ά στούμπαγαν μέ
σφυρί κι έ π ε ι τ α τ ά λιώνανε - χώρια τ ά χ ρ υ σ ά , χώρια τ ά
ασημένια.
Σ ή μ ε ρ α οί Κ λ έ φ τ ε ς δ ί ν ο υ ν τ ά κ ο σ μ ή μ α τ α α τ ό φ ι α στόν
Κλεπταποδόχο. Οί Κ λ έ φ τ ε ς , στή γλώσσα τ ο υ ς , α π ο κ α λ ο ύ ν
τόν Κλεπταποδόχο Ν τ α β α τ ζ ή . Ό Ν τ α β α τ ζ ή ς α γ ο ρ ά ζ ε ι
τ ά Κλοπιμαία σέ ξ ε φ τ ε λ ι σ τ ι κ ή τ ι μ ή . Ό Νταβατζής
α π ο μ υ ζ ά ό λ α τ ά κ έ ρ δ η τ ή ς Κ λ ο π ή ς . Ό Νταβα­
τζής α γ ο ρ ά ζ ε ι κάθε λ ο γ ή ς Κλοπιμαΐον. Όπως λ έ ν ε οί
Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Antiqua. «ό Νταβατζής τά παίρνει όλα -
ακόμα καί φασόλια!».
Ό Κ α λ ό ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς . όπως κι ό κ ά θ ε ι κ α ν ό ς
Κ λ έ φ τ η ς , α π ο φ ε ύ γ ε ι , κατά τό δυνατόν, τούς
Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο υ ς . Π ρ ο τ ι μ ά νά π ο υ λ ά ε ι , σέ καλή τ ι ­
μ ή , τ ά κ λ ε ψ ι μ έ ι κ α σέ σ υ γ γ ε ν ε ί ς καί φ ί λ ο υ ς . Β έ β α ι α , οί
σ υ γ γ ε ν ε ί ς καί φ ί λ ο ι κ α μ ώ ν ο ν τ α ι ό τ ι τ ά χ α δ έ ν ξ έ ρ ο υ ν τ ή ν
π ρ ο έ λ ε υ σ η τών τιμαλφών. Ό σ ο όμως κι άν προσπαθεί ό
Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο νά α π ο φ ύ γ ε ι τ ό ν Κλεπταποδόχο.
Ό Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο ς , μ ο ι ρ α ί α , ε ί ν α ι ό κρίκος μεταξύ
Κ λ έ φ τ η κι Αγοράς. Ό Κλεπταποδόχος ε ί ν α ι ό θ α υ μ α τ ο ­
ποιός πού ξ α ν α β ά ζ ε ι τ ά κ λ ε μ έ ν α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α ,στίς βιτρί­
νες ή δ ο υ λ ι ά α υ τ ή α κ ρ ι β ο π λ η ρ ώ ν ε τ α ι . Οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι
Κλεπταποδόχοι δ έ ν ε ί ν α ι ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι . Ω σ τ ό σ ο , υπάρ­
χουν καί ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο ι , πού σ υ χ ν ά έ χ ο υ ν
ανάλογο κατάστημα. Έτσι ένας Νταβατζής, ειδικευμένος
στά κ ο σ μ ή μ α τ α , ε ί ν α ι ι δ ι ο κ τ ή τ η ς χ ρ υ σ ο χ ο ε ί ο υ κοκ.

Ό τ α ν σ υ λ λ η φ θ ε ί ό Κ λ έ φ τ η ς καί α ν α γ κ α σ τ ε ί νά ο μ ο λ ο γ ή ­
σει τ ή ν Κλοπή π ο τ έ δ έ ν μ α ρ τ υ ρ ά ε ι τόν Ν τ α β α τ ζ ή . Κι ό
Ν τ α β α τ ζ ή ς , μέ τ ή σ ε ι ρ ά τ ο υ , φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Στέλ­
ν ε ι (μέ ψ ε υ δ ό ν υ ν ο ) καμιά μικρο-επιταγή στόν φ υ λ α κ ι ­
σ μ έ ν ο Κ λ έ φ τ η . Ό Καλός Ν τ α β α τ ζ ή ς πληρώνω Δ ι κ η γ ό ρ ο
γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η κτλ.
Ό Καλός Κλέφτης ποτέ δέν δωρίζει κλεμένα
κοομήματα.
Μ ε τ ά τ ή ν κάθε Κλοπή ό Κ λ έ φ τ η ς πού χρησιμοποιεί στή
δ ο υ λ ι ά τ ο υ ε ρ γ α λ ε ί α φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά τ ά ε ξ α φ α ν ί σ ε ι . Ό
Κ λ έ φ τ η ς δ ι α θ έ τ ε ι ι δ ι α ί τ ε ρ η καβάντζα γιά τά εργαλεία.
Αλλος τ ά βάζει κάτω άπ' τ ά κ ε ρ α μ ί δ ι α , ά λ λ ο ς στό κ ο τ έ -
τσι (καί έν αγνοία) τ ο ύ γ ε ί τ ο ν α , ά λ λ ο ς τ' α φ ή ν ε ι σέ φ ι ­
λικό μαγαζί ( π ο δ η λ α τ ά δ ι κ ο . γκαράζ). 'Αποκεΐ ό Κ λ έ φ τ η ς
θά ξ α ν α π ά ρ ε ι τ ά ε ρ γ α λ ε ί α λίγο πρίν ξ ε κ ι ν ή σ ε ι γιά ν έ α
Κλοπή.
Μάθημα 17ον
Ό Ιδιωτικός Βίος τών Κλεπτών.

0 Κλέφτης ξέρει ότι είναι επαγγελματίας.


Καί ξ έ ρ ε ι ακόμη ό τ ι τ ό επάγγελμα τ ο υ ε ί ν α ι έπικίνδυνον
καί παράνομον. Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Κ λ έ φ τ ε ς έ χ ο υ ν έ ν α δ ε ύ τ ε ρ ο
ε π ί σ η μ ο ν ε π ά γ γ ε λ μ α , π ο ύ , σάν ομίχλη, κ α λ ύ π τ ε ι τ ή ν
παράνομη δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ο υ ς . Δ έ ν ε ί ν α ι παράξενο έ ν α ς
Κ α σ α δ ό ρ ο ς , ν ά δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ή μ έ ρ α σάν ο ξ υ γ ο ν ο κ ο λ λ η τ ή ς ,
ή. ένας Δ ι α ρ ή κ τ η ς ν ά χ ε ι μπαράκι. Ό Tarzan, ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ς
σ ή μ ε ρ α Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ή ς Adina, π ο υ λ ά ε ι φ ρ ο ύ τ α , στή γ ύ ρ α ,
μέ τ ό κ α ρ ο τ σ ά κ ι . Κι ό A n t o n i o Mauro, ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ς
Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Adina, έ χ ε ι β ο υ λ κ α ν ι ζ α τ έ ρ στήν συνοι­
κία Karo-Kopo.

Ο Κ λ έ φ τ η ς , β έ β α ι α , έ χ ε ι καί ιδιωτική ζωή.


Οί Κ λ έ φ τ ε ς , ό τ α ν ε ί ν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι , α π ο φ ε ύ γ ο υ ν τ ά μ ό ­
ν ι μ α σ τ έ κ ι α . Δ έ ν συχνάζουν σέ ο ρ ι σ μ έ ν α κ α φ ε ν ε ί α , ή ,
μπάρ. Κ α ί π ρ ο π ά ν τ ω ν α π ο φ ε ύ γ ο υ ν τ ο ύ ς σ υ ν ­
αδέλφους.

Οί Κ λ έ φ τ ε ς , άπό πλευράς σωματικής διαπλάσεως, δ ι α φ έ ­


ρουν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς . Ό Κασαδόρος ε ί ν α ι γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς . Ό
Κλείδας α ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς . Καί ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς λ ι γ ε ρ ό ς .
Γ ε ν ι κ ά , ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι λ ε π τ ό ς , μ ι κ ρ ο κ α μ ω μ έ ν ο ς , σβέλ­
τ ο ς , ε υ κ ί ν η τ ο ς , γ υ μ ν α σ μ έ ν ο ς , 'ίδιος μ α ϊ μ ο ύ . Καί ε υ γ ε ν ι ­
κός, γ λ υ κ ο μ ί λ η τ ο ς , ε υ φ υ ή ς , γ ε ν ν α ι ό ψ υ χ ο ς , ε ύ σ τ ρ ο φ ο ς ,
χουβαρντάς, πονετικός.
ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς ν τ ύ ν ο ν τ α ι καλά. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πάντα περι­
π ο ι η μ έ ν ο ς . Ό Κ λ ε ί δ α ς σ χ ε δ ό ν κομψός. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
στή δ ο υ λ ι ά φ ο ρ ά ε ι σ κ ο τ ε ι ν ά καί γ ε ρ ά ρούχα καί λ α σ τ ι χ έ ­
νια παπούτσια, ( ή , μέ κρέπ σιόλες). Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
αγαπάει τ ά πουλόβερ- τ ό π ο υ λ ό β ε ρ έ χ ε ι τ ό π λ ε ο ν έ κ τ η μ α
νά μή σ κ α λ ώ ν ε ι π ο υ θ ε ν ά , καί, τ ό μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α ν ά ' μ ή ν
έχει τσέπες.
Οί Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν καβγαδίζουν. Ο ύ τ ε κ ά ν ο υ ν τ ό ν μάγκα.
Ο ύ τ ε πίνου>ν. Ό μ ω ς τ ο ύ ς α ρ έ σ ο υ ν τ ά τ υ χ ε ρ ά παιγνίδια.
Καί αγαπούν τ ί ς ωραίες γ υ ν α ί κ ε ς ( - γ ι α τ ί όχι;).
Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς κ α τ α β ά λ ε ι μ ε γ ά λ η προσπάθεια γ ι ά νά
δ ι α τ η ρ ή σ ε ι κ α λ ό ό ν ο μ α μ έ ς στόν Υ π ό κ ο σ μ ο . Ή επαγ­
γ ε λ μ α τ ι κ ή φήμη παίζει τ ε ρ ά σ τ ι ο ρόλο στόν Υπόκοσμο.
Ά π ό τ ο ύ ς παλιούς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς ό δ ι α σ η μ ό τ ε ρ ο ς , κατά κοι-
νήν π α ρ α δ ο χ ή ν , υπήρξε ό Giovanni Balomeno, γ έ ρ ο ς
τώρα πιά, απόμαχος σ τ ό σπίτι τ ο υ σ τ ό Peri-Teri.
Α ν ά μ ε σ α στους ν έ ο υ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ώς α ν α τ έ λ ­
λων α σ τ ή ρ ό Giovanni Saraki άπό τ ή ν Drapi-Ciona.
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

όσοι δ ι α β α ί ν ε τ ε α φ ή σ τ ε κ ά θ ε ελπίδα
Μάθημα 18ο ν
Ποια Αστυνομία;
Μέ τό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα ε ί σ ε ρ χ ό μ ε θ α σέ έ ν α δύσκολο
κ ε φ ά λ α ι ο ν. όπου θά π ε ρ ι γ ρ α φ ε ί ό ρόλος καί τ ό έ ρ γ ο ν
της Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , τ ά είδη τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , καί. ο ι σχέσεις
της Αστυνομίας μέ τ ο ύ ς Π ο λ ί τ ε ς , τ η ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η καί τ ό ν
Υπόκοσμο

Τό μάθημα θά έ χ ε ι τήν μ ο ρ φ ή ν έρωταποκρίσεων. Λοιπόν,


αρχίζουμε

Πρώτον ε ρ ώ τ η μ α : Τί ε ί ν α ι Α σ τ υ ν ο μ ί α ;
Αν τ ό Κράτος ε ί ν α ι ένας οργανισμός έ λ ε γ χ ο υ τ ό τ ε ή
Αστυνομία ε ί ν α ι ή κ α θ ε α υ τ ο ύ πρέσα α υ τ ο ύ τ ο ύ οργανι­
σμού. "Αν τ ό Κράτος μ ο ι ά ζ ε ι μέ έ ν α ξ ί φ ο ς τ ό τ ε ή Α σ τ υ ­
νομία ε ί ν α ι ή αιχμή α υ τ ο ύ τ ο ύ ξ ί φ ο υ ς . Μ έ α υ τ ά τ ά πρό­
χειρα καί απλοϊκά παραδείγματα επιθυμώ νά τονίσω δύο
τινά τόν ε ν σ ώ μ α τ ο ν χ α ρ α κ τ ή ρ α τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , καί.
τήν φ υ σ ι κ ή ο ξ ύ τ η τ α α υ τ ο ύ ακριβώς τ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς .
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε π ι τ ε λ ε ί έ ν σ ώ μ α τ ο ν καί α ι χ μ η ρ ό ν
έργον. Καί δ ι ' α υ τ ό , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ι α θ έ τ ε ι ε ν σ ώ μ α τ α
καί α ι χ μ η ρ ά μέσα.
Τ ο υ τ έ σ τ ι ν όπως ό Σ τ ρ α τ ό ς ε ί ν α ι ή ενσώματος καί οξυ­
τ ά τ η συνέχισις τ η ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς , έ τ σ ι καί ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι
ή ενσώματη καί ο ξ ύ τ α τ η συνέχιση τ ο ύ Ισχύοντος Δ ι ­
καίου. Καί στις δ υ ό περιπτώσεις π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ε φ α ρ μ ο γ ή
κάποιας Β ο υ λ ή σ ε ω ς μέ πρακτικά μέσα. Ό Ποινικός Νό­
μος ε ί ν α ι τ ά μακριά χ έ ρ ι α τ ο ύ Α σ τ ι κ ο ύ Κώδικα. Ή Α σ τ υ ­
νομία, τυπικώς, ε ν ε ρ γ ε ί σάν τσιμπίδα τ ο ύ Π ο ι ν ι κ ο ύ Νό­
μ ο υ , καί ε μ μ έ σ ω ς , τ ο ύ Α σ τ ι κ ο ύ Κωδικός.
Μιλάμε γ ι ά Κ λ έ φ τ ε ς · ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , λοιπόν, υπάρχει γιά
νά ψ α ρ ε ύ ε ι τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Β έ β α ι α , οί Κ λ έ φ τ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι
ό μ ο ν α δ ι κ ό ς σ τ ό χ ο ς τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Τό γ ε ν ν α ΐ ο ν Σώμα
των Αστυνομικών χ τ υ π ά ε ι καί πρός άλλας κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς :
παρακολουθεί τ ή ν Α ρ ι σ τ ε ρ ά , δ ι α λ ύ ε ι Δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς , τσακί­
ζει Α π ε ρ γ ί ε ς , σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι Ε π α ν α σ τ ά τ ε ς . Καί σ' α υ τ έ ς
τις περιπτώσεις τ ό κοπιαστικόν έ ρ γ ο ν τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι μέ έ ν σ ώ μ α τ ο ν καί όξύν τρόπον. Τά ε ρ γ α ­
λ ε ί α τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι άπλά. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α κ ρ α τ ά ε ι
κιτάπια μέ σ τ ο ι χ ε ί α γ ι ά κάθε λ ο γ ή ς α λ λ ό κ ο τ ο υ ς ανθρώ­
πους. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ι α θ έ τ ε ι π ι σ τ ό λ ι α , δ α κ ρ υ γ ό ν α , κά-
σ κ ε ς , ασπίδες, γ κ λ ό μ π ς , κ λ ο ύ β ε ς , α ν τ λ ί ε ς , μικρά τ ε θ ω ­
ρακισμένα καί άλλα τ έ τ ι α α μ υ ν τ ι κ ά μέσα. Ή Αστυνο­
μία δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς Κακούς Αν­
θρώπους μέ ό ρ γ α ν α δικά τ η ς . ή, καί μέ Χ α φ ι έ δ ε ς . Τ έ ­
λ ο ς . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α (ή κάθε Αστυνομία) δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά βα­
σανίζει τ ο ύ ς Κακούς Ανθρώπους μόνο σέ ειδικώς
δ ι α ρ υ θ μ ι σ μ έ ν ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς , καί, μόνον ε φ ό σ ο ν υ φ ί σ τ α τ α ι
άποχρών λ ό γ ο ς . Α υ τ ά ε ί ν α ι όλα κι όλα τ ά μέσα τ η ς
Αστυνομίας.
Ή Αστυνομία επιχορηγείται γενναιόδωρα άπό τό

• 56 Π
Κ ρ ά τ ο ς , παρά τις α ν ό η τ ε ς (άλλά όχι ε ν ο χ λ η τ ι κ έ ς ) ε ρ ω τ ή ­
σεις στήν Β ο υ λ ή .

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ε ρ ώ τ η μ α : Είναι ενιαία ή Α σ τ υ ν ο μ ί α :
"Οχι. ο χ ι ! Τό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν ε ί ν α ι παγκόσμιον. Ή Antiqua
πάντα α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε τ ή ν μόδα. "Ετσι στήν χώρα μας
υπάρχει ή έ ξ η ς σ ε ι ρ ά " Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν

1. Αστυνομία τής Πρωτεύουσας.


2. Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Επαρχίας.
3. Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Χωραφιών,
4. Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Δασών.
5. Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Λιμανιών.
6. Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Ξένων.
7. Αστυνομία Ποινικού Μητρώου.
8 Α σ τ υ ν ο μ ί α κ α τ ά τών Λαθρεμπόρων.
9. Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών,
10. Δεύτερον Γραφεΐον,
11. Αστυνομία τού Στρατού,
12. Αστυνομία τού Στόλου.
13. Αστυνομία τής Αεροπορίας.
14. Αστυνομία Τουρισμού,
15. Ιδιωτική Α σ τ υ ν ο μ ί α ,
16. Α σ τ υ ν ο μ ί α κ α τ ά τών Πορνών,
17. Λογοκρισία,
18. Παρα-Άστυνομικές Οργανώσεις,
19. Παρα-Στρατιωτικές Οργανώσεις,
20. Αστυνομία τής Αστυνομίας.

Οι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ά π α υ τ έ ς τίς Αστυνομίες είναι τε­


λ ε ί ω ς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς . "Αλλες ε ί ν α ι φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά ε ξ α ρ ­
τ η μ έ ν ε ς άπό κάποιαν ά λ λ η ν Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Αρχήν. Κι άλ­
λ ε ς , ένώ τυπικά α π ο τ ε λ ο ύ ν άπλά τ μ ή μ α τ α μιάς Α σ τ υ ν ο ­
μίας, ε ν ε ρ γ ο ύ ν α υ τ ο β ο ύ λ ω ς καί, σ υ χ ν ά , κ ό ν τ ρ α στήν
Ά σ τ υ νομία-'Αφεντικό.
Ή κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α έ χ ε ι τ ί ς α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ η ς . Υπάρχουν
α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς πού α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στήν ύ λ η καί αρμοδιό­
τ η τ ε ς πού α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στόν χ ώ ρ ο . "Ετσι ή Χ Α σ τ υ ν ο ­
μία α σ χ ο λ ε ί τ α ι μέ τ ά Ψ ν α ρ κ ω τ ι κ ά (·= ύλη) πού κ υ κ λ ο φ ο ­
ρ ο ύ ν στήν Ω περιοχή ( = χώρος). Οί α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς προ­
κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι μέ Νόμο. ΟΊ Ν ό μ ο ι υ φ ί σ τ α ν τ α ι διά νά κ α τ α -
πατώνται. Αι ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ι α π ο τ ε λ ο ύ ν τήν έπίφασιν τ ή ς
Εξουσίας τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ή Εξουσία έ χ ε ι τήν κακήν
συνήθιαν νά ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι . Ή Εξουσία θ ρ έ φ ε τ α ι μ ό ν ο ν
μέ Εξουσία! Από τ ή ν φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή ροπή τής κάθε Αστυ­
νομίας νά ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι εις βάρος τ ή ς όποιας γ ε ι τ ο ν ι κ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς πηγάζει ή τ ρ ο μ ε ρ ή πάλη μ ε τ α ξ ύ τών Αστυ­
νομιών κάθε χώρας. Επομένως καί τ ή ς Antiqua. όπου η
Κ υ β έ ρ ν η σ η π ι σ τ ε ύ ε ι ( ή . ελπίζει) πώς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι
επαρκώς τ ή ν δ ι η ν ε κ ή διαμάχη τών Αστυνομιών τ η ς Στήν
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι πιό μακρόβια καί
πιό έξυπνη άπ' τήν Κ υ β έ ρ ν η σ η . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α πλέον απο­
τελεί τήν π ε μ π τ ο υ σ ί α ν τού Συγχρόνου Κράτους

57
Αντιμετωπίζω ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά α υ τ ή τήν κ α τ ά κ τ η σ η τ ή ς Αστυ­
νομίας.

Τ ρ ί τ ο ν ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σ χ έ σ ε ι ς μ ε τ α ξ ύ Αστυνομιών;
Υ π ο τ ί θ ε τ α ι πώς οί σχέσεις ανάμεσα στις "Αστυνομίες τ ή ς
Antiqua ά ν α π τ ύ σ σ ο . ' ΐ α ι π α ρ ά λ λ η λ α . Δ η λ α δ ή , α υ τ έ ς οί
ε ι δ υ λ λ ι α κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς , ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς από τόν κυρίως κορμό
τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς , καί κ α τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν ε ς πρός μιάν ο ν ε ι ρ ι κ ή
σφαίρα Δ ι κ α ί ο υ , θά έ δ ι ν α ν τ ό έ ξ η ς θ ε ω ρ η τ ι κ ό δ ι ά γ ρ α μ μ α :

Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α όμως οί "Αστυνομίες τ ή ς Antiqua


ξ ε σ κ ί ζ ε ι ή μιά τ ή ν ά λ λ η . Β έ β α ι α , α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς μιά
γ ε ν ι κ ή ροπή ωμής επιβολής τών κρατικών άρχων καί επι­
ταγών. Ό μ ω ς ό γνώμων τ ή ς χωριστής πορείας τ ή ς κάθε
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι τ ό σ υ μ φ έ ρ ο ν τ η ς . Ή κάθε Αστυνο­
μία σ υ μ β α δ ί ζ ε ι , ή. υποστηρίζει τ ή ν άλλην Αστυνομία
ε φ ό σ ο ν τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι τ ά ά μ ε σ α , ή, μακρινά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α
τ ο υ ς . Ή κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α δ α γ κ ώ ν ε ι τ ή ν αντίπαλη Αστυ­
νομία πού απλώνει χ έ ρ ι πάνω στά α π ο κ τ η μ έ ν α , ή. προσ­
δ ο κ ώ μ ε ν α κ έ ρ δ η . Ή μάχη ε ί ν α ι δ ε ι ν ή . Καί τ ό παρακάτω
δ ι ά γ ρ α μ μ α δ ί ν ε ι μιάν ά τ ο ν η ε ι κ ό ν α τ ή ς α λ λ η λ ο σ υ γ κ ρ ο υ ό ­
μ ε ν η ς συμπορεύσεως τών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua:

Ειπα' ή μάχη ε ί ν α ι δ ε ι ν ή .
Προσθέτω· ή μάχη δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι κ ρ υ φ ά .
Σπάνια οί λ υ σ σ α σ μ έ ν ε ς α ν τ ι θ έ σ ε ι ς τών αντιπάλων Αστυ­
νομιών φ τ ά ν ο υ ν στό ϋψος τ ο ύ α ρ μ ο δ ί ο υ Υ π ο υ ρ γ ο ύ , πού
προσπαθεί νά σ υ μ β ι β ά σ ε ι τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η . Καί σπανιότατα
α υ τ έ ς οί λ υ σ σ α σ μ έ ν ε ς α ν τ ι θ έ σ ε ι ς έ ρ χ ο ν τ α ι στήν δημο­
σ ι ό τ η τ α . Π α λ ι ό τ ε ρ α , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ά ν η κ ε στό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν
"Εσωτερικών, μά τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α μόνη τ η ς απαρτίζει
τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Α σ φ α λ ε ί α ς . Ή μ ε τ α β ο λ ή δ έ ν ε ί ν α ι πιά
μόνον ο ν ο μ α σ τ ι κ ή . Ή α λ λ α γ ή Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ τ ο ν ί ζ ε ι τ ό δ υ ­
νάμωμα τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς έ ν α ν τ ι τ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς , καί
προσέτι, τήν στρατικοποίηση τής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Πολύ
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν πού συνήθως Υπουργός Α σ φ α λ ε ί α ς μπαί­
ν ε ι κάποιος τ έ ω ς σ τ ρ α τ η γ ό ς ( δ η λ α δ ή , ρ α μ ο λ ι μ έ ν τ ο ) -
έ τ σ ι πού α λ η θ ι ν ό ς "Υπουργός Α σ φ α λ ε ί α ς ε ί ν α ι ό Γ ε ν ι κ ό ς
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ( δ η λ α δ ή , ένας "Αξιωματικός έν ε ν ε ρ γ ε ί α ) τ ο ύ
Υπουργείου.

Τ έ τ α ρ τ ο ν ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σχέσεις Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί Πο­


λιτών: »
ΟΊ σχέσεις τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς μέ τ ό ν Λαό ε ί ν α ι ά ρ ι σ τ ε ς . Ό
ν
π ό κ ο σ μ ο ς ο υ σ ι α σ τ ι κ ά α π ο τ ε λ ε ί τ ό ν ' Α ν τ ί κ ο σ μ ο . Σήμερα
ί , ν α γ κ ά ζ ο μ α ι νά μιλήσω γ ι ά τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α πού ό λ ο ι
μας ξ ε ύ ρ ω μ ε ν ό τ ι σ τ η ρ ί ζ ε ι τ ή ν Κοινωνία. Σ έ β ο μ α ι τ ά θ ε ­
μ έ λ ι α καί τ ό Εποικοδόμημα τ ή ς Κοινωνίας. Από παιδί
έ μ α θ α σάν ποίημα τ ά θαυμάσια καί αιώνια σ λ ό γ κ α ν : Πα­
τ ρ ί ς . Θ ρ η σ κ ε ί α , Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α , τ ό Ι ε ρ ό ν Σύμβολον τ ή ς Ση­
μαίας, Εθνικός Σ τ ρ α τ ό ς , Δ υ τ ι κ ό ς Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς , Δ η μ ο κ ρ α ­
τ ί α , Ί σ ό τ η ς , Α δ ε λ φ ό τ η ς . Κράτος Δ ι κ α ί ο υ , Παράδοσις,
Η θ ι κ ή , ή Π λ ε ι ο ψ η φ ί α κ υ β ε ρ ν ά καί ή Μ ε ι ο ψ η φ ί α ε λ έ γ χ ε ι
κτλ. κτλ.
Τώρα α ν α γ κ ά ζ ο μ α ι νά δόσω λίγα - κ α θ α ρ ώ ς ε γ κ υ κ λ ο ­
π α ι δ ι κ ά - σ τ ο ι χ ε ί α πάνω στά δ ι α δ ι κ α σ τ ι κ ά σημεία τ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Τά δίνω μόνον γ ι ά τ ο ύ ς υποψήφιους Κλέ­
φ τ ε ς . Ό κάθε μ ε λ λ ο ν τ ι κ ό ς Κ λ έ φ τ η ς πρέπει νά τ ά ξ έ ρ ε ι ,
ά φ ο ύ μ έ ς στά γ ρ α φ ε ί α , ή, κ ρ α τ η τ ή ρ ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
θά π ε ρ ά σ ε ι , κ ά π ο τ ε , μ ε ρ ι κ έ ς κ ά π ω ς δ ύ σ κ ο λ ε ς μέρες.
Δ έ ν έχω α ν ο ι χ τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς μέ τ ά μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ α .
Σ κ έ φ τ ο μ α ι , όμως, πώς κάθε γ ν ή σ ι ο ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς τ ή ς
Antiqua ο φ ε ί λ ε ι νά ε ί ν α ι (καί είναι) έ ν α μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ ο .
Κοινωνικόν μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ ο ν , εννοώ. Ή προστασία τ ή ς Κοι­
νωνίας α π ο τ ε λ ε ί τ ό μ ο ν α δ ι κ ό ν μ έ λ η μ α τών Αστυνομικών.
Καθώς β λ έ π ε τ ε , ό Σ κ ο π ό ς ε ί ν α ι Ι ε ρ ό ς .

Πέμπτον ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σχέσεις Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί Δ ι ­


καιοσύνης;
Τό ε ρ ώ τ η μ α ε ί ν α ι σπουδαΐον. Θά τ ό ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε , λίαν
προσεχώς, σέ ι δ ι α ί τ ε ρ ο μάθημα (βλέπε 28ον Μάθημα).

"Εκτον ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σχέσεις Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί Υπο­


κόσμου;
Τό θ έ μ α θά μάς απασχολήσει στό 20ον Μάθημα.

"Εβδομον ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σ χ έ σ ε ι ς τών Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν


μ ε τ α ξ ύ των;
Κ ο ι τ ά ξ τ ε στόν μαυροπίνακα α υ τ ό τ ό δ ι ά γ ρ α μ μ α . Κ ο ι τ ά ξ τ ε
μέ προσοχή.

Θ Α Λ Α Σ Ι Α 6ΑΛΑΣΧΑ
Ας αρχίσω, λοιπόν, μέ α ρ ι θ μ η τ ι κ ο ύ ς σ υ σ χ ε τ ι σ μ ο ύ ς :
Antiqua 6.000.000 κ ά τ ο ι κ ο ι .
Adma. = 3.000.000 κ ά τ ο ι κ ο ι .
Ω σ τ ε . ή σχέση Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς - Ε π α ρ χ ί α ς ε ί ν α ι 1:2.
Αί ' Α σ τ υ ν ο μ ί α ι τ ή ς Antiqua έ χ ο υ ν τάς παρακάτω δ υ ν ά ­
μεις:

1. Αστυνομία Πρωτεύουσας 36.000 ά ν δ ρ ε ς 9.000


2 Α σ τ υ ν ο μ ί α Επαρχίας 67.000
3. Α σ τ υ ν ο μ ί α Χωραφιών 10.000
4. Α σ τ υ ν ο μ ί α Δασών 5.000
5. Α σ τ υ ν ο μ ί α Λιμανιών 10.000
6. Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων 1.000
7. Α σ τ υ ν ο μ ί α Π ο ι ν ι κ ο ύ μητρώου 500
8. Αστυνομία Λαθρεμπορίου 1.000
9. Μ υ σ τ ι κ ή Υπηρεσία Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 5.000
10. Δεύτερον Γραφείον 1.000
11. Αστυνομία Στρατού 5.000
12. Αστυνομία Στόλου 1.000
13. Α σ τ υ ν ο μ ί α Αεροπορίας 1.000
14. Αστυνομία Τουρισμού 1.000
15. Ιδιωτική Α σ τ υ ν ο μ ί α 10.000
16. Αστυνομία Πορνείας 1.000
17. Λογοκρισία 1.000
18. Παρα-Άστυνομία 500.000
19. Παρα-Στρατός 80.000
20. Αστυνομία τής Αστυνομίας 500

Σύνολον 731.000

Σημείωσις: εις τ ή ν δ ε υ τ έ ρ α ν (δεξιάν) σ τ ή λ η ν α ν α γ ρ ά φ ε ­


τ α ι ή εις Ά ν δ ρ α ς δ ύ ν α μ ι ς τών α υ τ ο ν ό μ ω ν Αστυνομιών -
ό πρώτος α ρ ι θ μ ό ς (9.000) δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ή ν ό ρ γ α ν ι κ ή ν δ ύ -
ναμιν τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς , ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν τών
πάσης φ ύ σ ε ω ς καί π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς Χαφιέδων.

Α ν τ ι γ ρ ά ψ τ ε μέ προσοχή α υ τ ό ν τ ό ν κ α τ ά λ ο γ ο μέ τίς ε'ί-


κοσιν Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς τ ή ς Antiqua.
Σ τ ό επόμενο μ ά θ η μ α θά σάς αναπτύξω, δ ι ε ξ ο δ ι κ ώ ς , τ ό
ποιόν καί τίς σ χ έ σ ε ι ς αυτών τών ε ϊ κ ο σ ι ν Αστυνομιών.

Μάθημα 19ον
Λί Εϊκοσιν 'Αστυνομίαι.

Σ ή μ ε ρ ο ν θά σάς ομιλήσω γ ι ά τ ί ς ε ί κ ο σ ι ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς περι­


πτώσεις τών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua. Τό θ έ μ α παρουσιά­
ζ ε ι (νομίζω) ά ρ κ ε τ ό ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν .

Περίπτωσις 1. Λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν ύπ' ό ψ ε ι τών αναλογιών


π λ η θ υ σ μ ο ύ καί ποσοστού έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς ή δ ύ ν α μ η
τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ε ί ν α ι μ ι κ ρ ό τ ε ρ η άπ'
όσο πρέπει.

60
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Επαρχίας ε π ο π τ ε ύ ε ι πάνω σέ 3.000.000
φ ι λ ή σ υ χ ο υ ς επαρχιώτες καί σέ 1.000.000 κ α τ ο ί κ ο υ ς τών
ε ρ γ α τ ι κ ώ ν προαστίων τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς .
Εδώ πρέπει νά τονίσω τ ό πρόβλημα τών ορίων τοπικής
α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ο ς μ ε τ α ξ ύ τών Αστυνομιών τ ή ς Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς
καί τ ή ς Επαρχίας, σ τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή τ ή ς λ ε γ ο μ έ ν η ς Μείζονος
Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς . Τό πρόβλημα α υ τ ό π α ρ α μ έ ν ε ι ά λ υ τ ο ν κα­
ν έ ν α ς Πρωθυπουργός τ ή ς Antiqua δ έ ν τ ο λ μ ά ε ι νά αγ­
γ ί σ ε ι τ ά θ έ μ α τ α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Καί τ ό πρόβλημα περι­
π λ έ κ ε τ α ι , έ τ ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν , άπό τ ή ν ύπαρξη τ ή ς Αστυ­
νομίας Λιμανιών ( ε λ έ γ χ ε ι τ ή ν περιοχή τ ο ύ Κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ Λι-
μ έ ν ο ς τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ) , τ ή ς · "Αστυνομίας Ξένων ( ε λ έ γ ­
χ ε ι τ ό Δ ι ε θ ν έ ς "Αεροδρόμιον τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ) , τ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ (μασάει καλά άπ' όλα τ ά ξ ε ν ο δ ο ­
χ ε ί α , ρ ε σ τ ο ρ ά ν καί μπαρ) κτλ. κτλ.
Σ η μ ε ί ω σ η : όπως ε ϊ δ α τ ε στήν σ χ ε τ ι κ ή λίστα ή εις ά ν δ ρ α ς
δ ύ ν α μ ι ς τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς φ τ ά ν ε ι τ ο ύ ς 9.000
Αστυνομικούς. Ή Ασφάλεια Πρωτευούσης είναι π α ν ί ­
σ χ υ ρ η . Ό μ ω ς περνάω α υ τ ή τ ή δ ύ ν α μ η τών 9.000 αν­
δρών στήν δ ε ξ ι ά στήλη τ ή ς λ ί σ τ α ς γ ι α τ ί ή Α σ φ ά λ ε ι α
Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς υ π ά γ ε τ α ι , τυπικώς, στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α Πρω­
τ ε υ ο ύ σ η ς . Πάντως ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς ε ί ν α ι
ί σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν πρόσωπον άπό τ ό ν Α ρ χ η γ ό τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Πρωτευούσης- π ο τ έ ν ά μ ή τ ό ξ ε χ ν ά τ ε α υ τ ό .

Περίπτωοις 2. Δ υ σ τ υ χ ώ ς τ ό έπίπεδον τ ή ς Επαρχιακής


Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι α ρ κ ο ύ ν τ ω ς χ α μ η λ ό τ ε ρ ο ν άπό τ ό έπίπε­
δον τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς . ΟΊ Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς σνομπάρουν τ ο ύ ς απλοϊκούς
Σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς τ ή ς Επαρχιακής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .

Περιπτώσεις 3 & 4. ΟΊ Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Χωρα­


φιών, όπως καί τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Δασών, είναι γ ο υ ρ ο ύ ­
νια.
Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν γ ύ ρ ο στά χωριά μέ τ ό τ ο υ φ έ κ ι στόν ώμο.
Δ έ ν υπάρχουν παρά γιά νά κ α τ α σ κ ο π ε ύ ο υ ν καί τρομο­
κ ρ α τ ο ύ ν τ ο ύ ς Ά γ ρ ό τ α ς . Οί Ά γ ρ ό τ α ι ζήσανε αιώνες -
αιώνων δίχως Α σ τ υ ν ο μ ί α Χωραφιών καί Δασών. Τ ε λ ε υ τ α ί α
παρεχωρήθη σ' α υ τ έ ς τ ί ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς καί τό δικαίωμα
δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς ανακρίσεων (σέ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς , τουλάχιστον,
περιπτώσεις). Ή Α ρ ι σ τ ε ρ ά δ έ ν δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η στήν Βου­
λή. "Ετσι δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε ένας ι δ ι α ί τ ε ρ ο ς μικρός σ τ ρ α τ ό ς
(10.000 γ ο υ ρ ο ύ ν ι α 4 5.000 γ ο υ ρ ο ύ ν ι α ) , πού βοηθά δρα­
στήρια τ ή ν Έ π α ρ χ ι α κ ή ν Ά σ τ υ ν ο μ ί α ν .

Περίπτωσις 5. Ή Antiqua ε ί ν α ι παραθαλάσσια χώρα.


Ω σ τ ό σ ο , οί 10.000 Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών μ ο ύ
φ α ί ν ε τ α ι υπερβολικός α ρ ι θ μ ό ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Λιμανιών
κάπως μοιάζει μέ τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν . Ή Αστυ­
νομία Λιμανιών κυρίως α σ χ ο λ ε ί τ α ι μέ τήν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τών
κάθε λ ο γ ή ς πλοίων. Τά βράδια οί "Ανδρες τ ή ς Αστυνο­
μίας Λιμανιών α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι μέ έ ρ ω τ ο δ ο υ λ ι έ ς . Οί "Ανδρες
τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών φ ο ρ ά ν ε τ ή ν ίδια σ τ ο λ ή μέ τ ο ύ ς

~ 61
Α ν δ ρ ε ς τ ο ϋ Π ο λ ε μ ι κ ο ύ Σ τ ό λ ο υ . Γιά ν ά ξεχωρίζουν οί
Α ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών έ χ ο υ ν ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν ε ς
άπό τ ό καπέλο τ ο υ ς - πίσω στό σ β έ ρ κ ο - δ ύ ο μ α ύ ρ ε ς
κ ο ρ δ έ λ ε ς . Οί αδερφές σιχαίνονται τούς Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών. Π ρ ο τ ι μ ο ύ ν τ ο ύ ς "Ανδρας τ ο ύ Πο­
λ ε μ ι κ ο ύ Σ τ ό λ ο υ πού τ ο ύ ς βρίσκουν πιό άρενωπούς.

Περιπτώσεις 6 & 14. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων καί ή Α σ τ υ ν ο ­


μία Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ βαδίζουν κ ο λ λ η τ ά . Υπάγονται σ τ ά Α ρ χ η ­
γ ε ί α Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς καί Επαρχιακής Α σ τ υ ν ο ­
μίας Γιατί καί ο ι δ υ ό α υ τ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς δ ι α θ έ τ ο υ ν χ ω ­
ρ ι σ τ ο ύ ς κ λ ά δ ο υ ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Ξένων καί Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς - δ η λ α δ ή , υπάρχει Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων Επαρ­
χίας καί Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς , όπως υπάρχει
Α σ τ υ ν ο μ ί α Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Επαρχίας καί Α σ τ υ ν ο μ ί α Τ ο υ ρ ι ­
σμού Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς !
Ο φ ε ί λ ε τ ε νά π ρ ο σ έ ξ ε τ ε τ ό θ έ μ α τ ή ς ε ι δ ι κ ή ς διαρθρώ­
σεως τών δ ύ ο αυτών παραλλήλων Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν γ ι α τ ί σ υ ­
χνά οί Κ λ έ φ τ ε ς χ τ υ π ά ν ε σπίτια αλλοδαπών (κυρίως αμε­
ρικανών).
Κοιτάξτε αυτό τό διάγραμμα:

Β έ β α ι α , τ ό δ ι ά γ ρ α μ μ α μ ο ι ά ζ ε ι μέ λ α β ύ ρ ι ν θ ο ν . Ό μ ω ς μήν
τ ρ ο μ ά ζ ε τ ε . Καί μήν ξ ε χ ν ά τ ε ποτέ ό τ ι ή μιά Α σ τ υ ν ο μ ί α
κ ά ν ε ι απαγωγές ( ά - π α - γ ω - γ έ ς ) Ανθρώπων τ ο ϋ Υπο­
κόσμου άπό τ ό έ δ α φ ο ς μιάς ά λ λ η ς , σαφώς ε χ θ ρ ι κ ή ς .
Αστυνομίας.

Περίπτωσις 7. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α πού κ ρ α τ ά ε ι τ ό Ποινικόν Μ η -


τρώον υ π ο δ ύ ε τ α ι τ ό ν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν κλάδον τ ή ς Μπασκι-
ναρίας, γενικώς.
Ό επίσημος τ ί τ λ ο ς τ η ς ε ί ν α ι Έγκληματολογικόν Γρα-
φεϊον.
Δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι παρά γ ι ά μιά καθαρώς γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή
υπηρεσία. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί , πού δ ο υ λ ε ύ ο υ ν έ κ ε ϊ . ό λ η
μ έ ρ α ξ ύ ν ο υ ν τ ' αρχίδια τ ο υ ς . Ή θανάσιμη πλήξη πού
τ ο ύ ς π ν ί γ ε ι χ ε ι ρ ο τ ε ρ ε ύ ε ι άπ' τ ό γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α
Ποινικού Μ η τ ρ ώ ο υ δ έ ν έ χ ε ι σπουδαία τ υ χ ε ρ ά , γ ι α υ τ ό καί
δικαίως π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι . Ι δ ί ω ς άπό τ ο ύ ς "Ανδρες τ ή ς
Ασφαλείας.

Περίπτωσις 8. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Λ α θ ρ ε μ π ο ρ ί ο υ ε ί ν α ι μιά αδύ­


ναμη υπηρεσία πού τ ή ν τ σ α κ ί ζ ο υ ν οί α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς ύπηρε-

• 62 •
σίες τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς , καί. καμιά φ ο ρ ά , τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
Λιμανιών.
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Λαθρεμπορίου δ έ ν παρουσιάζει κ α ν έ ν α εν­
διαφέρον γιά τόν Κλέφτη.

Περιπτώσεις 9 & 10. Ή Μ υ σ τ ι κ ή Υπηρεσία Πληροφοριών


(ΜΥΠ) ε ί ν α ι τ ό ύ π ο κ α τ ά σ τ α τ ο ν τ ή ς CIA στήν Antiqua.
Ε λ έ γ χ ε τ α ι άπό τ ή ν CIA, ά λ λ ά τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς τ η ς
τ ο ύ ς π λ η ρ ώ ν ε ι ή Κ υ β έ ρ ν η σ η τ ή ς Antigua. Τά βασικά Στε­
λ έ χ η τ ή ς Μ υ σ τ ι κ ή ς Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΥΠ) ε ί ν α ι
Αξιωματικοί τ ο ύ Σ τ ρ α τ ο ύ . Ό Σ τ ρ α τ ό ς Ξηράς ε λ έ γ χ ε ι τ ό
Γ ε ν ι κ ό ν 'Επιτελεΐον - ά λ λ ο τ ε κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ ν οί Αξιωματικοί
τ ο ϋ Π ε ζ ι κ ο ύ κι ά λ λ ο τ ε οί Αξιωματικοί τ ο ϋ Π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ .
Ή Μ υ σ τ ι κ ή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΥΠ) χ ρ ε ι ά σ τ η κ ε ν ά
δ ό σ ε ι μάχη γιά ν ά σ υ ν τ ρ ί ψ ε ι τ ή ν φ θ ο ν ε ρ ά ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν
δλων τών "Αστυνομιών.
Σ ή μ ε ρ α ή Μ υ σ τ ι κ ή Υ π η ρ ε σ ί α Πληροφοριών (ΜΥΠ) ε ί ν α ι
τό ' Α φ ε ν τ ι κ ό ν τών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua, άν καί συχνά
αί "Αστυνομίαι τ ή ς κ ά ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς π ο υ σ τ ι έ ς .
Τό Δ ε ύ τ ε ρ ο ν Γ ρ α φ ε ί ο ν (Β 2) ε ί ν α ι αμιγώς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή
υπηρεσία. "Υποτίθεται ό τ ι σ υ ν ε σ τ ή θ η μέ προορισμόν τ ή ν
Ά ν τ ι κ α τ α σ κ ο π ί α ν . Ό α λ η θ ή ς στόχος τ ο ϋ Δ ε υ τ έ ρ ο υ Γρα­
φ ε ί ο υ (Β 2) ε ί ν α ι ή Α ρ ι σ τ ε ρ ά . Ή κ ά θ ε σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή μο­
νάδα έ χ ε ι τ ό ίδικόν τ η ς Δ ε ύ τ ε ρ ο ν Γ ρ α φ ε ί ο ν (Β 2), πού
σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σ τ ε ν ά μέ τ ά ς τοπικός "Αστυνομικός "Αρχάς.
Α ρ κ ε τ ά είπα.
Είσαστε Κ λ έ φ τ ε ς · δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι νά μ ά θ ε τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α .

Περιπτώσεις 11, 12 & 13. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Σ τ ρ α τ ο ύ ίδρύθη


διά νά επιβλέπει τ ή ν Φανταρίαν. όπως ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ο ύ
Σ τ ό λ ο υ ίδρύθη διά νά επιβλέπει τ ά Ν α υ τ ά κ ι α , καί όπως ή
Α σ τ υ ν ο μ ί α Αεροπορίας ί δ ρ ύ θ η διά νά επιβλέπει τ ο ύ ς
Σμηνίτας.
Οί τ ρ ε ι ς α υ τ έ ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς έ χ ο υ ν ε σάν
σ τ ε λ έ χ η Αξιωματικούς καριέρας καί σάν υλικό Στρατιώ­
τ ε ς πού κ ά ν ο υ ν τ ή ν θ η τ ε ί α τ ο υ ς .
Ό μ ω ς : οί Σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς α υ τ ο ί δ ι α λ έ γ ο ν τ α ι επιμελώς -
πρέπει νά ε ί ν α ι κ ρ ε μ α ν τ α λ ά δ ε ς ( μ ε τ ρ ί α ς δ ι α ν ο η τ ι κ ό τ η τ ο ς )
καί έ θ ν ι κ ι σ τ α ί .
Ο μ ω ς : οί Σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς α υ τ ο ί ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τ α ι σέ πολύ
σ κ λ η ρ ή σ χ ο λ ή , όπου μ α θ α ί ν ο υ ν νά λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ ό ν Διοι­
κητή τ ο υ ς καί νά μισούν θανάσιμα τ ο ύ ς κ α ν ο ν ι κ ο ύ ς
Στρατιώτες.
Ομως: όσοι υ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν σέ κάποια στρατιωτική
Α σ τ υ ν ο μ ί α έ χ ο υ ν ε ε ξ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο μ έ λ λ ο ν - βρίσκουν
καλή δ ο υ λ ε ι ά , έ χ ο υ ν τ ή ν π α ν τ ο τ ι ν ή υποστήριξη τ ή ς
Αστυνομίας.
Τό μ ο ν τ έ λ ο ν τών Στρατιωτικών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua
ε ί ν α ι αί Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί Α σ τ υ ν ο μ ί α ι τ ή ς (κάποτε Μ ε γ ά λ η ς )
Β ρ ε τ α ν ί α ς καί τών Η.Π.Α.
Αί Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί Α σ τ υ ν ο μ ί α ι τ ή ς Antiqua π ρ ω τ ο φ ά ν η κ α ν
πρίν τ ρ ι ά ν τ α χ ρ ό ν ι α . Τ ό τ ε , γιά πρώτη φ ο ρ ά , έ ν α μ έ ρ ο ς
τών Στρατιωτών τ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς μας ε κ π α ι δ ε ύ τ η κ ε έ τ σ ι
ωστε νά ε π ι τ ί θ ε τ α ι ε ν ά ν τ ι α στήν π λ ε ι ο ν ό τ η τ α τών άλλων
Στρατιωτών. Μά ή δ η ό σ υ ν δ ι κ α λ ι σ μ ό ς τών Στρατιωτών
χ τ υ π ά ε ι τ ή ν πόρτα τ ή ς A n t i q u a .
Δέν θά ε π έ μ ε ν α τόσο πολύ στις περιπτώσεις 11 - 12 - 13
αλλά τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α χρόνια αί τ ρ ε ι ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί Α σ τ υ ν ο ­
μίαι άπλωσαν τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς καί πάνω σ τ ο υ ς Π ο λ ί τ ε ς . Δ έ ν
κ α τ ά φ ε ρ α νά μάθω τ ί ακριβώς σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ ά Κ ρ α τ η τ ή ρ ι α
τών Στρατιωτικών μας Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν , μά άποκεϊ φ α ί ν ε τ α ι
πώς δ ι α ρ έ ο υ ν ο ρ ι σ μ έ ν ο ι ά ν η σ υ χ α σ τ ι κ α ί ε ι δ ή σ ε ι ς .
Δέν ε π ε ί γ ο μ α ι νά βγάλω συμπεράσματα. Ά λ λ ω σ τ ε , οί
Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς δ έ ν μ ο ι ά ζ ε ι νά ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι
ιδιαιτέρως γιά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Θά τ η ρ ή σ ω , λοιπόν, στάσιν
ο ύ δ ε τ ε ρ ό τ η τ ο ς , κ α θ ό τ ι ο υ δ ό λ ω ς επιθυμώ νά αναμιχθώ
εις τήν Π ο λ ι τ ι κ ή ν .

Περίπτωσις 15. Πολλοί σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο ι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ξανα­


φ ο ρ ο ύ ν τ ή ν τ ι μ η μ έ ν η ν σ τ ο λ ή ν . Α υ τ ή τ ή φ ο ρ ά έ χ ο υ ν σάν
άμεσο α φ ε ν τ ι κ ό ε ί τ ε κάποιο "Ιδρυμα, ε ί τ ε κάποιον Εργο­
στασιάρχη (κτλ.). Τ έ τ ι ο υ ς Ιδιωτικούς Αστυνομικούς
έ χ ο υ ν ε πολλές Τ ρ ά π ε ζ ε ς , ή , Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς , ή καί Σ χ ο λ έ ς .
ΟΊ Ιδιωτικοί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε ί ν α ι κ ά τ ι μ ε τ α ξ ύ κ λ η τ ή ρ α καί
φ ύ λ α κ α . Γ ι α υ τ ό οί Ιδιωτικοί "Αστυνομικοί αποχτούν καί
ύφος κ λ η τ ή ρ α , ή φ ύ λ α κ α . Β έ β α ι α , άν α ν τ ι λ η φ θ ο ύ ν , ή,
π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ο ύ ν κ ά τ ι τ ό σημαντικόν τ ρ έ χ ο υ ν αμέσως
στήν Α σ φ ά λ ε ι α . Ή Α σ φ ά λ ε ι α ε ί ν α ι τ ό έ μ μ ε σ ο καί ορι­
σ τ ι κ ό Α φ ε ν τ ι κ ό . Ή "Ασφάλεια π ρ ο τ ε ί ν ε * τ ό ν κάθε Ιδιω­
τικό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό στόν ενδιαφερόμενο.
Ο Κ λ έ φ τ η ς σπάνια θά τ ύ χ ε ι ν ά σ υ γ κ ρ ο υ σ τ ε ί μέ Ί δ ι ω τ ι κ ό ν
Άστυνομικόν.
Μιά ά λ λ η κ α τ η γ ο ρ ί α Ιδιωτικών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ε ί ν α ι οί Ντέ-
τ ε κ τ ι β ς πού δ ι α τ η ρ ο ύ ν Ιδιωτικά Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Γ ρ α φ ε ί α καί
δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε μέ α μ ο ι β ή . Α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κυρίως μέ μ ο ι χ ε ί ε ς
(οί κ ε ρ α τ ά δ ε ς καλοπληρώνουν). Πολλοί Ιδιωτικοί Ν τ έ τ ε -
κτιβς δ ι α θ έ τ ο υ ν θαυμάσια μ η χ α ν ή μ α τ α . Π α ρ έ χ ο υ ν α φ ε ι ­
δώς τ ί ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς τ ο υ ς στήν Α σ φ ά λ ε ι α . Σ χ ε δ ό ν ό λ ο ι
οί Ιδιωτικοί Ν τ έ τ ε κ τ ι β ς ε ί ν α ι πρώην Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί . Παρά
τ ή ν σ ο β α ρ ο φ ά ν ε ι α τ ο υ ς μήν τ ο ύ ς ε μ π ι σ τ ε ύ ε σ τ ε .

Περίπτωσις 16. Πίσω άπό τ ό ν Ιερόν Π ό λ ε μ ο ν Α σ τ υ ν ο μ ί α ς


- Πόρνων κ ρ ύ β ε τ α ι ά φ θ ο ν ο παραδάκι. Τό Κ ρ ά τ ο ς αποδέ­
χ ε τ α ι τ ί ς Π ο υ τ ά ν ε ς . Μάλιστα σ τ ή Γαλλία τ ά Π ο λ ι τ ι κ ά Κό-
ματα θ ε ω ρ ο ύ ν τ ί ς Π ο υ τ ά ν ε ς συμπαγή ε κ λ ο γ ι κ ή δ ύ ν α μ η .
Ή ειδική Άντι-Πορνό Αστυνομία αποτελεί κλάδον τής
Α σ φ α λ ε ί α ς . Ό κ λ ά δ ο ς α υ τ ό ς ι δ ρ ύ θ η κ ε δ ή θ ε ν γιά τ ή ν
προστασία τών Η θ ώ ν . Ή Α σ φ ά λ ε ι α ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι μόνο
γιά Κ έ ρ δ η . ΟΊ Π ο υ τ ά ν ε ς α π ο τ ε λ ο ύ ν μ ε γ ά λ η πηγή πληρο­
φοριών ( δ η λ α δ ή , Κερδών). Δ έ ν λ έ ω πώς οί Π ο υ τ ά ν ε ς χα-
φ ι ε δ ί ζ ο υ ν . Α ν τ ι θ έ τ ω ς , σ υ χ ν ά δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν μέ ήρωι-
σμόν.

Περίπτωσις 17. Ή Λογοκρισία λ έ ν ε πώς ε ί ν α ι πολιτική


υπηρεσία. Ψ έ μ α τ α . Είναι υπηρεσία τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Καί
λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί π ά ν τ ο τ ε . Ο ύ τ ε μιά μέρα δ έ ν έ π έ ρ α σ ε πού

• 64 •
νά μήν τ ή ν έζησε ή A n t i q u a κάτω άπ' τ ό πέλμα τ ή ς Λογο­
κρισίας.
Τό τ υ π ι κ ό ν πλαίσιον τ ή ς Λογοκρισίας ε ί ν α ι ό Νόμος περί
Τύπου. Ό σ η μ ε ρ ι ν ό ς Νόμος περί Τύπου τ ή ς A n t i g u a ε ί ν α ι
φασιστικός.

Περίπτωοις 18. Ώ σ τ ε 500.000 ν ο μ ά τ ο ι δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε γ ι ά


τήν Παρα-'Αστυνομία; Καί τ ί ε ί ν α ι α υ τ ή ή Παρα-
Άστυνομία;
Α κ ο ύ σ τ ε μέ π ρ ο σ ο χ ή !
Τό έ ρ γ ο ν τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς κοπιώδης.
Καί μόνη τ η ς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ έ ν μπορεί ν ά τ ό ολοκληρώ­
σει. Α ν α γ κ α σ τ ι κ ώ ς κ α τ α φ ε ύ γ ε ι σ τ ή ν β ο ή θ ε ι α διαφό­
ρων Καλών Ανθρώπων. Ό Μ έ γ α ς Fouche ά ν ο ι ξ ε τ ό ν
δρόμο τ ή ς Π α ρ α - Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς . ΟΊ Μ α θ η τ α ί τ ο υ τ ό ν έ τ ε -
λειοποίησαν.
Στήν Antiqua ή Παρα-'Αστυνομία ά ν θ ι σ ε σάν έ ν α υπέροχο
πανύψηλο μόβ γ α ϊ δ ο υ ρ ά γ κ α θ ο ν . Θαυμάζω τ ά γ α ϊ δ ο υ ρ ά γ ­
καθα Δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ό μάθημα μας τ ό Πώς καί τ ό Δ ι α τ ί
α ν ε π τ ύ χ θ η ή Π α ρ α - ' Α σ τ υ ν ο μ ί α . Ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι , όμως, ή ορ­
γάνωση τ ή ς Π α ρ α - Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς .
Φρονώ πώς σ ή μ ε ρ α στήν Π α ρ α - Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua
α ν ή κ ο υ ν οί έ ξ η ς δ υ ν ά μ ε ι ς :

Χ α φ ι έ δ ε ς Α Τάξεως (μισθωτοί) 5.000


Χ α φ ι έ δ ε ς Β Τάξεως (μέ τ ό κομάτι) 10.000
Χ α φ ι έ δ ε ς Γ Τάξεως (έμμεσα α ν τ α λ λ ά γ μ α τ α ) .... 120.000
Χ α φ ι έ δ ε ς Δ Τάξεως (ψυχανώμαλοι) 500
Ταξιτζήδες 30.000
Θυρωροί πολυκατοικιών 40.000
Περιπτεριούχοι 35.000
Νυχτοφύλακες 5.500
Μικρομαγαζάτορες 20.000
Ί δ ι ο κ τ ή τ α ι μπαρ 5.000
Συνταξιούχοι Αστυνομικοί 70.000
Μ έ λ η Οργανώσεως 24ης Ά β γ ο ύ σ τ ό υ 6.000
Μπράβοι Σ υ ν δ ι κ ά τ ω ν τ ή ς Δ ε ξ ι ά ς 7.000
Ί δ ι ο κ τ ή τ α ι Χαρτοπαικτικών Λεσχών 2.000
Μικροπωληταί χασισιοϋ 500
Ρεσεψιον'ιστες (κάθε κ α τ η γ ο ρ ί α ς ) 30.000
Μ έ λ η Οργανώσεως XXX 3.000
Πρώην Ά ν δ ρ ε ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς 60.000
Δημοσιογράφοι 500
Δημοσιογραφίσκοι 1.500
Βουλευταί και τέως βουλευταί ' 500
Αποτυχημένοι Πολιτικάντηδες 9.000
"Ετεροι άλλοι (αχαρακτήριστοι) 32.500

Ή τ ο ι , έν συνόλω 500.000

Ό κ α τ ά λ ο γ ο ς π α ρ α μ έ ν ε ι ά ν ο ι χ τ ό ς , άν καί τ ό άθροισμα
τ ο υ θ ά υ π ε ρ β α ί ν ε ι τ ο ύ ς 500.000 Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Παρα-
Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς , πού α ν α φ έ ρ α μ ε σ τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο μάθημα.

• 65 Π
Θά συμπληρώσω α υ τ ό ν τ ό κ α τ ά λ ο γ ο μέ τ ά πορίσματα
μιάς προσφάτου μ ε λ έ τ η ς τ ο ϋ κ α θ η γ η τ ο ύ κ. Zeko, όστις
ύπήρξεν καί Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .

Περίπτωσις 19. Ή ύπαρξη τ ο ϋ Π α ρ α - Σ τ ρ α τ ο ϋ δ έ ν ε ν δ ι α ­


φ έ ρ ε ι τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Ή κυρία δύναμις τ ο ϋ Π α ρ α - Σ τ ρ α τ ο ύ
α π ο τ ε λ ε ί τ α ι άπό τ ο ύ ς Ό π λ ί τ α ς τ ή ς Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά ς . Κάθε
χωριό τ ή ς Antiqua έ χ ε ι μιά διμοιρία Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά ς . Οί
Ό π λ ί τ α ι τ ή ς Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά ς ό π λ ο φ ο ρ ο ϋ ν , καί τ ί ς ν ύ χ τ ε ς
β γ α ί ν ο υ ν παγάνα. Ή Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι μόνο δ ι ά
λ ό γ ο υ ς Εθνικής "Αμύνης.

Περίπτωοις 20. Οί Επίλεκτοι τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ή ς Α σ τ υ ­


ν ο μ ί α ς , τυπικώς, α ν ή κ ο υ ν σ έ κάποιαν Α σ τ υ ν ο μ ί α . Τό
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ο υ ς ε ί ν α ι ή α σ τ υ ν ό μ ε υ σ η τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν .
Ποσώς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι γ ι ά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Δ έ ν θέλω ν ά
ε π ε κ τ α θ ώ (άν καί γνωρίζω π ο λ λ ά ) δ ι ά ν ά μή θίξω θ έ μ α τ α
Εθνικής Α μ ύ ν η ς κτλ. κ τ λ . κ τ λ .

Μάθημα 20ον
Αστυνομία καί Υπόκοσμος.

Στό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο μάθημα α π έ δ ε ι ξ α πώς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί


τ ή ς Antigua ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν τ ί ς 700.000 Ά ν τ ρ ε ς .
Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ε ί ν α ι πολύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι .
Υπολογίζω ό τ ι , σ τ ή ν Antigua, ό έ ν α ς στους τ ρ ε ί ς θά επι­
θυμούσε νά φοράει τ ή ν τιμημένη στολή τ ο ϋ Αστυνομι­
κού.
ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ ί ς δυό-τρεΤς χ ι λ ι ά δ ε ς .
Ώ σ τ ε , ή σχέση ε ί ν α ι 1:300 ( τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ) . Α λ λ ά άν σκε­
φ τ ο ύ μ ε ό τ ι σ χ ε δ ό ν ό λ ο ς ό πληθυσμός τ ή ς χώρας συγκα­
τ α λ έ γ ε τ α ι σ τ ο υ ς εχθρούς τών Κ λ ε φ τ ώ ν τ δ τ ε έ χ ο υ μ ε τ ή ν
σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ή α ν α λ ο γ ί α 1:3000 (περίπου).
Οπωσδήποτε ή μάχη ε ί ν α ι άνιση. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν
α π ο φ ε ύ γ ε ι α υ τ ή τ ή μάχη.

Ή μάχη Α σ τ υ ν ο μ ί α ς - Κ λ ε φ τ ώ ν α π ο τ ε λ ε ί μιά λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α
τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Μ ά χ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς - "Υποκόσμου. Τ ό ά ν τ ι -
κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Μάχης έ χ ε ι δ υ ό ό ψ ε ι ς : ό Υπόκο­
σμος μ ά χ ε τ α ι δ ι ά ν ά υ π ά ρ ξ ε ι , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α α γ ω ν ί ζ ε τ α ι
διά νά α ρ π ά ξ ε ι . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε π ι τ ί θ ε τ α ι . Ό "Υπόκο­
σμος α μ ύ ν ε τ α ι . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε π ι τ ί θ ε τ α ι μέ ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ά
Κέρδη. Ό "Υπόκοσμος μ ε τ α τ ο π ί ζ ε τ α ι - α φ ή ν ε ι σ τ ά χ έ ρ ι α
τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ο ρ ι σ μ έ ν α πόστα καί α ν α π τ ύ σ σ ε ι ά λ λ α
παλιά πόστα, ή , β ρ ί σ κ ε ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α πόστα. Α υ τ ο ύ ο φ ε ί λ ε ­
τ α ι ή α ύ ξ η σ η τ ο ύ α ρ ι θ μ ο ύ τών Κλοπών, καί, ε σ χ ά τ ω ς , τ ό
λανσάρισμα τ ή ς Λ η σ τ ε ί α ς Τραπεζών.
Θά εξηγηθώ πιό άπτά:
Στήν Antigua τ ό εμπόριο τ ο ύ χασισιού ά ν η κ ε , όπως ε ί ν α ι
φ υ σ ι κ ό ν , στόν Υπόκοσμο. Μ έ δ ι α δ ο χ ι κ ο ύ ς ν ό μ ο υ ς :
Ι . ά π η γ ο ρ ε ύ θ η τ ό εμπόριο χ α σ ι σ ι ο ύ , |

• 66 •
2. ά π η γ ο ρ ε ύ θ η ή χασισοποσία. καί,
3. ό Χασισοπάτης έ θ ε ω ρ ή θ η α σ θ ε ν ή ς καί οί ποινές διά
τ ο ύ ς Χασισεμπόρους πενταπλασιάσθησαν.

Ή κλιμάκωση α υ τ ή ς τ ή ς ν ο μ ι κ ή ς αντιμετωπίσεως τών Χα­


σικλήδων δ ε ί χ ν ε ι μιάν ανθρωπιά. Ό μ ω ς ή α ν τ ί σ τ ο ι χ η
άλήθια είναι α υ τ ή :
Τον στάδιον. Τό εμπόριο καί ή χρήση τ ο ϋ χασισιού ε ί ν α ι
ε ν τ ε λ ώ ς ε λ ε ύ θ ε ρ α . Τό χασίσι ε ί ν α ι π ά μ φ θ η ν ο . Οί Χασι­
κ λ ή δ ε ς κ α ν έ ν α ν δ έ ν ε ν ο χ λ ο ύ ν . Τό χασίσι κ α ν έ ν α δ έ ν
καταστρέφει.
2ον στάδιον. Τό εμπόριο χασισιού α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι . Οί Χασι-
σ έ μ π ο ρ ο ι αρχίζουν ν ά αντιμετωπίζουν δ υ σ κ ο λ ί ε ς . Οί Χα­
σ ι κ λ ή δ ε ς πίνουν πιά χασίσι σ τ ο υ ς τ ε κ έ δ ε ς . ΟΊ τ ε κ έ δ ε ς
γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν δ ό ξ ε ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α πιέζει τ ο ύ ς Χασικλήδες-
θ έ λ ε ι ο ν ό μ α τ α Χασισεμπόρων καί ά ν τ ρ έ σ ε ς τ ε κ έ δ ω ν . Ή
τ ι μ ή τ ο ύ χασισιού π α ρ α μ έ ν ε ι σέ επίπεδα προσιτά σέ κάθε
φτωχό καί β α σ α ν ι σ μ έ ν ο άνθρωπο.
3ον στάδιον. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι πώς τ ό χασίσι
•μπορεί ν ά αποβεί σ π ά ν ι ο ν ε μ π ό ρ ε υ μ α . Π ι έ ζ ε ι τ ό ν ηλί­
θιο Ύ π ο υ ρ γ ό ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Ό η λ ί θ ι ο ς Υ π ο υ ρ γ ό ς Δικαιο­
σ ύ ν η ς , ξ α φ ν ι κ ά , α ν α κ α λ ύ π τ ε ι ό τ ι ε ί ν α ι Μ ε γ ά λ ο ς Ουμανι­
στής. Ε τ ο ι μ ά ζ ε ι εν Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο ν : ό καημένος ό Χασικλής
είναι άρωστος καί πρέπει νά ύποβάλεται σέ θεραπεία - τό
φίδι ό Χασισέμπορος πρέπει νά μπαίνει φυλακή γιά είκοσι
χρόνια.
Ή Β ο υ λ ή ψ η φ ί ζ ε ι τ ό φιλάνθρωπον Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο ν .
Ακόμη μιά φ ο ρ ά ή Antiqua σώθηκε.
4ον στάδιον. Ή τ ι μ ή τ ο ύ χασισιού έ κ α τ ο ν τ α π λ α σ ι ά -
ζ ε τ α ι . Ή Αστυνομία έχει στά χέρια της τ ό μ ο ν ο π ώ ­
λ ι ο ν τ ο ύ χασισιού. Ό σ ο ι θ έ λ ο υ ν ε χασίσι θ ά τ ό προμη­
θ ε υ τ ο ύ ν μόνον άπό Χασισεμπόρους - Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς τ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό λ ο ι οί α τ ί θ α σ ο ι Χασισέμποροι. στήν φ υ λ α ­
κή. Ό η λ ί θ ι ο ς Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς καμαρώνει. ΟΊ Ε γ ­
κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι πολύ Ίκανοποιηθέντες.

Α λ λ ε ς τ ε χ ν ι κ έ ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς διά τ ό χασισεμπόριον:
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua γ ι ά νά α π ο χ τ ή σ ε ι τ ό μονοπώ-
λιον τ ο ϋ χασισιού χ ρ ε ι ά σ τ η κ ε νά π ο λ ε μ ή σ ε ι σ κ λ η ρ ά εί­
κοσι ο λ ό κ λ η ρ α χρόνια - ό Τρωικός Π ό λ ε μ ο ς έ κ ρ ά τ η σ ε
μόνο δ έ κ α χ ρ ό ν ι α . Ό π ό λ ε μ ο ς τ ο ύ χασισιού ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί .
Ή τ α κ τ ι κ ή τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι άπλή. Ό τ α ν ε ν τ ο π ί ζ ε ι
έναν Χασισέμπορο σ τ έ λ ν ε ι , ξ α φ ν ι κ ά , μιά ομάδα Α σ τ υ ν ο ­
μικών γ ι ά ν ά ψ ά ξ ο υ ν ε τ ό σπίτι τ ο υ . Ό Α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς τ ή ς
ομάδος π ο τ έ δ έ ν έ χ ε ι μαζί τ ο υ ε'ισαγγελικόν έ ν τ α λ μ α
έ ρ ε ύ ν η ς . Φυσικά, π ο τ έ έ ν α ς εκπρόσωπος τ ο ϋ Εισαγγε­
λέως δ έ ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ή ν έ ρ ε υ ν α . Δ η λ α δ ή , οί λ ύ κ ο ι
φ υ λ ά ν ε τ ά πρόβατα. "Ετσι οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ό τ α ν β ρ ο ύ ν ε
χρήματα τά μοιράζονται αμέσως (οί Χασισέμποροι
π ά ν τ α έ χ ο υ ν στό σπίτι π ο λ λ ά λ ε φ τ ά ) . Φ ε ύ γ ο ν τ α ς οί
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί παίρνουν μαζί τ ό ν Χασισέμπορο, μέ χ ε ι ρ ο ­
π έ δ ε ς , καί όσο χασίσι β ρ ή κ α ν ε στήν έ ρ ε υ ν α . Μ ε ρ ι κ ο ί ξε-
λ ι γ ω μ έ ν ο ι "Αστυνομικοί αρπάζουν άπ' τ ό σπίτι καί κάνα

• 67 •
ξ υ π ν η τ ή ρ ι , ή κάνα μ α γ ν η τ ό φ ω ν ο (αυτό όμως ε ί ν α ι εξαί­
ρεση).
Εν σ υ ν ε χ ε ί α , ό ε π ι κ ε φ α λ ή ς Αξιωματικός σ υ ν τ ά σ σ ε ι μιάν
έκθεσιν κατασχέσως, ό π ο υ , μέ ό μ ο ρ φ ε ς φ ι ο ρ ι τ ο ύ ρ ε ς ,
π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ό πλιάτσικο πού έ γ ι ν ε σ τ ό σπίτι τ ο ύ Χασι-
σ ε μ π ό ρ ο υ . Στήν έ κ θ ε σ η δ έ ν γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς γ ι ά τ ά λ ε φ τ ά
πού άρπαξαν. Ό σ ο γ ι ά τ ό κ α τ α σ χ ε θ έ ν χασίσι φ α ν ε ρ ώ ν ε ­
τ α ι μ ό ν ο ν έ ν α μ έ ρ ο ς άπαυτό πού β ρ ή κ α ν ε - συνήθως τ ό
10%. Ε τ σ ι . όταν ή έκθεσις κατασχέσεως μ ι λ ά ε ι γ ι ά 1847
γ ρ α μ ά ρ ι α χασισιού πρέπει ν ά φ α ν τ ά ζ ε σ α ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 20
κιλά χασίσι. Στίς εκθέσεις κατασχέσεως χρησιμοποιούνται
πολύ πειστικά ν ο ύ μ ε ρ α (π.χ. 391 γ ρ α μ ά ρ ι α , ή , 2753 γ ρ α ­
μάρια) - π ο τ έ σ τ ρ ο γ γ υ λ ο π ο ι η μ έ ν ο ι αριθμοί.
Πρίν π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α μιά π ρ ο δ ο μ έ ν η Dakota τ ή ς Maffia
α ν α γ κ ά σ τ η κ ε ν ά π ρ ο σ γ ε ι ω θ ε ί σ τ ό Kri-Kri. Τό Kri-Kri ε ί ν α ι
ένα μ ε γ ά λ ο νησί τ ή ς Antiqua. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ά ν ε κ ο ί ν ω σ ε
ό τ ι μ έ ς σ τ ό α ε ρ ο π λ ά ν ο β ρ ή κ ε 667.950 γ ρ α μ μ ά ρ ι α χασίσι.
Τό π ε ν τ α μ ε λ έ ς πλήρωμα τ ή ς Dakota κατεδικάσθη σέ
π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή . Σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α τ ό χασίσι έ φ ­
τ α ν ε τ ο ύ ς τ ρ ε ι ς τ ό ν ο υ ς . ΟΊ π έ ν τ ε α μ ε ρ ι κ ά ν ο ι έ κ ά θ η σ α ν
στήν φ υ λ α κ ή κ ά τ ι λ ί γ ο υ ς μ ή ν ε ς . Τό χασίσι τ ό β ο ύ τ η ξ ε ό
Σ τ ρ α τ η γ ό ς πού δ ι ο ι κ ο ύ σ ε τ ό νησί Kri-Kri.

Ξαναγυρίζω σ τ ό νόμιμα αρπαγμένο χασίσι:


Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί όσο χασίσι κ α τ α κ ρ α τ ή σ ο υ ν άπό τ ή ν
έρευνα (δηλαδή τ ό 90% τ ή ς ολικής ποσότητος) τ ό διοχε­
τ ε ύ ο υ ν σ τ ό εμπόριο. ΟΊ Χασισέμποροι - Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς τ ή ς
Α σ φ α λ ε ί α ς τ ό α γ ο ρ ά ζ ο υ ν άπό τ ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς στήν
σ υ φ ε ρ τ ι κ ή τ ι μ ή τών 500 $ τ ό κιλό καί τ ό μ ε τ α π ο υ λ ο ύ ν
περίπου 1.500 S τ ό κιλό. Επιπλέον, έ χ ο υ ν τ ό προνόμιον
νά μή τ ο ύ ς κ α τ α δ ι ώ κ ε ι ή Α σ φ ά λ ε ι α όσο καιρό δ ο υ λ ε ύ ο υ ν
μέ τ ό κ λ ε μ έ ν ο χασίσι. Α υ τ ό γ ί ν ε τ α ι ύπό μίαν προύπόθε-
σ ι ν ό Χασισέμπορος - Π ρ ά κ τ ο ρ α ς πρέπει ν ά κ α τ α δ ό σ ε ι
στήν Α σ φ ά λ ε ι α καί τ ρ ε ΐ ς - τ έ σ σ ε ρ ε ι ς τ ι π ο τ έ ν ι ο υ ς Χασικλή­
δ ε ς , ώστε νά φ α ν ε ί πώς ή α δ ι ά φ θ ο ρ ο ς Α σ τ υ ν ο μ ί α πάντα
επαγρυπνεί.

Τώρα θ ά σάς πώ τ ί γ ί ν ε τ α ι τ ό κ α τ α σ χ ε μ έ ν ο χασίσι - αυτό


πού ε ί ν α ι δ η λ ω μ έ ν ο στίς εκθέσεις κατασχέσεως.
Ό π ω ς θ ά έ τ υ χ ε ν ά δ ι α β ά σ ε τ ε στίς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς , ή Α σ τ υ ­
νομία - μιά φ ο ρ ά τ ό χ ρ ό ν ο - κ α ί ε ι σέ ε ι δ ι κ ό κλίβανο τ ό
κ α τ α σ χ ε θ έ ν χασίσιον. Τό κάψιμο αυτό π α ί ρ ν ε ι τ ή μ ο ρ φ ή
μιάς σ ε μ ν ή ς τ ε λ ε τ ή ς , όπου τ ό τ ι μ ώ μ ε ν ο ν πρόσωπον ε ί ν α ι
ο π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο ς εκπρόσωπος τ ο ϋ Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς - δ η λ α δ ή .-
κάποιος μαλάκας γ ρ α μ α τ ι κ ό ς τ ή ς α ρ μ ό δ ι α ς Εισαγγελίας.
Β έ β α ι α , δ έ ν πιστεύω ν ά ν ο μ ί ζ ε τ ε πώς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α κ α ί ε ι
τ ό α λ η θ ι ν ό χασίσι. Αυτό τ ό ν ο μ ί ζ ε ι μόνον ό μ α λ ά κ α ς γρα­
μ α τ ι κ ό ς τ ή ς Εισαγγελίας. Τ ό κ α τ α σ χ ε μ έ ν ο χασίσι κ α ί γ ε τ α ι
εις μ ο ρ φ ή ν κ ό ν ε ω ς . ή . ε ι ς μ ο ρ φ ή ν πλακιδίων. Καί στίς
δυό περιπτώσεις ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ί ν ε ι γ ι ά κάψιμο π ί ­
τ ο υ ρ α (μάλιστα, πί-του-ρα!).
Ό τ α ν τ ό χασίσι έ χ ε ι τ ή ν μ ο ρ φ ή ν κ ό ν ε ω ς π α ρ α δ ί δ ε τ α ι
πρός καύσιν μ έ σ α σέ σ α κ ο υ λ ά κ ι α . Ό τ α ν όμως τ ό χασίσι

• 68 C
έ χ ε ι τ ή ν μ ο ρ φ ή ν πλακιδίων τ ό τ ε τ ά πράματα γ ί ν ο ν τ α ι πιό
δ ύ σ κ ο λ α : ή Α σ τ υ ν ο μ ί α α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι νά π α ρ α γ γ ε ί λ ε ι σέ
κάποιον Χασισέμπορο - Π ρ ά κ τ ο ρ α τ ή ν τ ά δ ε π ο σ ό τ η τ α
ψεύτικου χασισιού. Α υ τ ό ς ανακατεύει πίτουρα μέ
ό δ ο ν τ ο ι α τ ρ ι κ ή π ά σ τ α (καί μπογιά), καί τ ά ψ ή ν ε ι
μέσα σέ κ α τ ά λ λ η λ ε ς φ ό ρ μ ε ς . Τό ψ ε ύ τ ι κ ο χασίσι ε ί ν α ι
έτοιμο.

Μ έ α ν ά λ ο γ ο τρόπο ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ε ί ν ε ι ν ά α π ο χ τ ή σ ε ι κ α ι
τ ό μονοπώλιον τ ή ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς τ ή ς Π ο ρ ν ε ί α ς . Στήν
Antiqua, εδώ καί ε ί κ ο σ ι χ ρ ό ν ι α , κ α τ η ρ γ ή θ η σ α ν τ ά μπορ­
ν τ έ λ α . Οί Π ο υ τ ά ν ε ς ά ν α γ κ α σ τ ή κ α ν ε ν ά ε ν ο ι κ ι ά σ ο υ ν μικρά
απομονωμένα δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α , π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς σέ πανάγα­
θ ο υ ς ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς ε ν ο ί κ ι ο δ έ κ α φ ο ρ έ ς ψ η λ ό τ ε ρ ο άπ' τ ό κα­
ν ο ν ι κ ό . Ή κάθε Π ο υ τ ά ν α γ ι ά ν ά βρει δ ι α μ έ ρ ι σ μ α α ν α γ κ ά ­
ζ ε τ α ι νά ζ η τ ή σ ε ι τ ή ν β ο ή θ ι α κάποιου Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ . Ό
Αστυνομικός παίρνει τά ανταλλάγματα τ ο υ , άλλά θ έ λ ε ι
ολο καί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α . Ό Ν τ α β α τ ζ ή ς , λοιπόν, πρέπει ν ά
π α ρ α μ ε ρ ι σ τ ε ί . Γιά νά μπει ό Ν τ α β α τ ζ ή ς στήν Φ υ λ α κ ή ή
Π ο υ τ ά ν α (φίλη τ ο υ ) ο φ ε ί λ ε ι ν ά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι μιά μ ή ν υ σ η . Ό
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς κ α λ ε ί τ ή ν Π ο υ τ ά ν α σ τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ . Εκεί
τής ζ η τ ά ε ι νά κ α τ α γ γ ε ί λ ε ι τ ό ν Ν τ α β α τ ζ ή . Συχνά ή
Π ο υ τ ά ν α γ λ ι τ ώ ν ε ι δ ί ν ο ν τ α ς έ ν α σ τ ρ ο γ γ υ λ ό ποσόν καί
υποσχόμενη νά κ α τ α β ά λ λ ε ι κ ά θ ε μ ή ν α τ ό ίδιο ποσόν. "Αν
όμως ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς ε ί ν α ι α χ ό ρ τ α γ ο ς π ι έ ζ ε ι τ ή ν Π ο υ τ ά ν α
γιά νά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν μήνυση ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Ν τ α β α τ ζ ή . Τά
πιό π ρ ό χ ε ι ρ α μέσα πιέσεως μιάς Π ο υ τ ά ν α ς ε ί ν α ι : χ ο υ φ -
τώνεις τ ό βυζί τ η ς καί τ ό σ τ ρ ί β ε ι ς , ή, τ ή ν αρπάζεις άπ' τ ά
μαλλιά καί τ ή ς κοπανάς τ ό κ ε φ ά λ ι σ τ ό ν τ ο ί χ ο , ή . τ ή ς καις
μέ τ σ ι γ ά ρ ο τ ί ς ρ ό γ ε ς τών βυζιών. Στό τ έ λ ο < \ καί ή πιό
πεισματάρα Πουτάνα υπογράφει.
Μπορούσα νά συνεχίσω π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ς τ ό πώς ή Α σ τ υ ­
νομία ε λ έ γ χ ε ι (μέ γ ε ρ ό μερίδιο) τ ί ς χ α ρ τ ο π α ι χ τ ι κ έ ς λ έ ­
σχες τ ή ς Antiqua Φ ο β ά μ α ι , όμως, ό τ ι ή δ η ε ί μ α ι έ κ τ ο ς
θ έ μ α τ ο ς . "Αλλωστε, α υ τ έ ς οί α φ η γ ή σ ε ι ς π ρ ο κ α λ ο ύ ν βαθιά
πλήξη. Χώρια πού γ ί ν ο ν τ α ι α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν π ο λ ι τ ι κ ή ς ε κ μ ε ­
ταλλεύσεως.
"Εχω τ ή ν γνώμην πώς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α καί ό Υπόκοσμος- θά
ή δ ύ ν α ν τ ο νά σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι . Υπάρχει ψωμί δ ι ά ό λ ο υ ς . Ή
Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua δ έ ν θ έ λ ε ι νά μ ο ι ρ α σ τ ε ί τ ή
δ ο υ λ ι ά καί τ ά κ έ ρ δ η μέ τ ό ν Υπόκοσμο. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς
επίσημοι εκπρόσωποι τ ο ϋ Υποκόσμου υ π έ δ ε ι ξ α ν (μέ με-
γ ά λ η ν λ ε π τ ό τ η τ α ) σέ α ν ώ τ α τ α Σ τ ε λ έ χ η τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
τό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ή ς α ρ μ ο ν ι κ ό τ α τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ α ξ ύ
τ ή ς Maffia κ α ι τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τών Η.Π.Α.
Οί έν λόγω Αξιωματικοί τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς μας ή ρ ν ή θ η σ α ν
νά σ υ ζ η τ ή σ ο υ ν τ ό θ έ μ α . Ίσως πρόκειται περί
Αξιωματικών μέ σαφώς άντιαμερικανικόν
π ν ε ύ μ α . Ίσως οί α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ί κοινωνικοί ό ρ ο ι τ ή ς
Antiqua νά μήν ε ί ν α ι ακόμη α ρ κ ε τ ά ώριμοι γ ι ά μιά τ έ τ ι α
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α . Πάντως ο ι ελπίδες δ έ ν λείπουν. Τό μ έ λ λ ο ν
π ε ί θ ε ι τ ό ύ ς χ ο ν τ ρ ο κ έ φ α λ ο υ ς . Καί τ ό μ έ λ λ ο ν έ ρ χ ε τ α ι α ϋ -
ριον.

Π 69 Π
Μάθημα 21ον
Ό θεός άνεκάλυψε τά Βασανιστήρια.

Θά η ύ χ ό μ η ν νά μή γ ι ν ό τ α ν ε τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα.
Στόν Ποινικόν Κώδικα τ ή ς Antigua δ έ ν υπάρχει άρθρο
περί Βασανιστών καί Βασανιστηρίων. Ή παράλειψις ( ά ν ,
ό ν τ ω ς , ε ί ν α ι π α ρ ά λ ε ι ψ ι ς ) έ φ τ α σ ε πέρσι στή Β ο υ ­
λή. Ό Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ. Stepa Naki, μέ κ α τ η γ ο -
ρηματικόν τρόπον, διεβεβαίωσεν τούς Βουλευτάς ότι
Νόμος ά ν ε υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ δ έ ν δ ύ ν α τ α ι νά υ φ ί σ τ α τ α ι
- συνεπώς δ έ ν μπορεί νά π ρ ο τ ε ί ν ε ι Νόμον περί Βασανι­
στηρίων όταν δ έ ν υ φ ί σ τ α ν τ α ι Βασανιστήρια. Ό 'ίδιος Κύ­
ριος Υπουργός έχρησιμοποίησε κι άλλα α τ ρ ά ν τ α χ τ α
επιχειρήματα γ ι ά νά α π ο δ ε ί ξ ε ι μπρος στή Β ο υ λ ή ό τ ι δ έ ν
γ ί ν ο ν τ α ι Βασανιστήρια άπό τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua.
Μ ε τ α ξ ύ άλλων, ό κ. Υπουργός έ τ ό ν ι σ ε πώς ε ί ν α ι α δ ύ ν α ­
τ ο ν νά β α σ α ν ί ζ ο ν τ α ι Π ο λ ί τ ε ς τ ή ν σ τ ι γ μ ή , πού τ ά Βασανι­
σ τ ή ρ ι α , σάν μ έ θ ο δ ο ς α ν α κ ρ ί σ ε ω ς , δ έ ν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στόν
Κανονισμό Αστυνομίας- ά λ λ ω σ τ ε , δ έ ν υπάρχει Σχολή Βα­
σανιστών, ο ϋ τ ε χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι ε ι δ ι κ ά επιδόματα εις τ υ χ ό ν
Βασανιστάς.
Θεωρητικώς, αϊ έπίσημαι δηλώσεις τ ο ύ Κυρίου Υπουργού
μέ έπεισαν.
Αλλά -
όλο καί σ υ χ ν ό τ ε ρ α , πολλοί "Ανθρωποι τ ο ύ Υποκόσμου
α φ η γ ο ύ ν τ α ι κάποιες τ ε ρ α τ ώ δ ε ι ς ι σ τ ο ρ ί ε ς γιά Β α σ α ν ι σ τ έ ς
καί Βασανιστήρια.
ΟΊ ι σ τ ο ρ ί ε ς α υ τ έ ς ( φ α ν τ α σ τ ι κ έ ς , ίσως) υπέπεσαν στήν
α ν τ ί λ η ψ η καί άλλων κ.κ. σ υ ν α δ έ λ φ ω ν .
Τό παρελθόν σχολικόν έ τ ο ς ή Σ ύ γ κ λ η τ ο ς τ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ ­
τ ο υ μας απεφάσισε νά ι δ ρ ύ σ ε ι έ ν α Serninarium γ ι ά τ ά
Βασανιστήρια. "Εχω τ ή ν τ ι μ ή ν νά δ ι ε υ θ ύ ν ω τ ό Serninari­
u m . Ό σ α θά σάς πώ, στό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α , ά π ο ρ έ ο υ ν
άπό τ ά ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ α πού σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε τ ό Serninarium
ε ν τ ό ς οκτώ μηνών.
Τά Βασανιστήρια πού ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι άπό τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α
τ ή ς Antiqua δ έ ν ε ί ν α ι ιδιαιτέρως πρωτότυπα καί σκληρά.
"Ενας πρόχειρος κ α τ ά λ ο γ ο ς Βασανιστηρίων, χρησιμο­
ποιουμένων στήν Πατρίδα μ α ς , ε ί ν α ι α υ τ ό ς πού τώρα θά
σάς γράψω στόν μαυροπίνακα. Ι δ ο ύ , λοιπόν:
1. Φάλαγγα.
2. Παλάγκο.
3. Γκλόμπ στόν κώλο.
4. Χτύπημα μέ χ ά ρ α κ α .
5. Χειραψία μέ μολύβια.
6. Πάτημα κοιλιάς.
7. Κάψιμο μέ τ σ ι γ ά ρ ο .
8. Γαμίσι.
9. Στρίψιμο αρχιδιών (ή, βυζιών).
10. Β ο ί δ ό π ο υ τ σ α , ή, σ υ ρ μ α τ ό σ κ ο ι ν ο .
11. Π ε ν ι κ ι λ ί ν η .
12. Κ ο ύ κ λ α , ή, σ ά ν τ ο υ ι τ ς . •

• 70 •
13. Κρέμασμα άπ' τ ά τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α .
14. Ά τ α κ τ ο ξ ύ λ ο .
15. Η λ ε κ τ ρ ι κ ό κ ρ ε β ά τ ι ( η λ ε κ τ ρ ο σ ό κ ) .
16. Πάγος.
17. Βραστά ά β γ ά στίς μασχάλες.
18. Κάλτσα μ έ άμμο.
19. Διπλό χ α σ τ ο ύ κ ι .
20. Βγάλσιμο χεριών.
21. Ποδόσφαιρο.
22. Χτύπημα τ ο ϋ κ ε φ α λ ι ο ύ σ τ ό ν τ ο ί χ ο .
23. Κρέμασμα άπ' τ ή ν τ α ρ ά τ σ α .
24. Στό τ σ ο υ β ά λ ι μέ μιά γ ά τ α .
25. Τό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ή ς δίψας.
26. Σ κ ο ύ ν τ η μ α μέ α υ τ ο κ ί ν η τ ο .
27. Θάψιμο.
28. Χτυπήματα στό σ τ έ ρ ν ο .
29. Σ α π ο υ ν ό ν ε ρ ο .
30. Καρύδωμα.
31. Διάφορα ξεριζώματα.
32. Σ ι δ ε ρ έ ν ι α γ ρ ο θ ι ά .
33. Ξεγύμνωμα.
34. Εικονική ε κ τ έ λ ε σ η .
35. Σκατά στή μ ο ύ ρ η .
36. Ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο .
Ασφαλώς α υ τ ό ς ό κ α τ ά λ ο γ ο ς Βασανιστηρίων ε ί ν α ι ε λ ­
λ ι π ή ς . Ή σχετική έρευνα συνεχίζεται.
Στό π ρ ο σ ε χ έ ς μ ά θ η μ α θά σάς μιλήσω, μέ α ρ κ ε τ έ ς λ ε π τ ο ­
μ έ ρ ε ι ε ς , γιά τ ό κ ά θ ε Βασανιστήριον.
Σ ή μ ε ρ α θά σάς πω ολίγας γ ε ν ι κ ό τ η τ α ς .
Κατ' α ρ χ ή ν , επαναλαμβάνω, τ ά Βασανιστήρια πού ε φ α ρ ­
μ ό ζ ε ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antigua ε ί ν α ι σ χ ε δ ό ν απλοϊκά,
σ χ ε δ ό ν πρωτόγονα.
Κάθε Λαός καί κάθε Εποχή έ χ ε ι τ ά Βασανιστήρια τ ο υ .
Υπάρχουν α ρ κ ε τ έ ς Ιστορίες Βασανιστηρίων ώστε περιτ­
τ ε ύ ε ι κάθε ανάπτυξη τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς .
Ό Κώδιξ τ ο ϋ H a m m o u r a b i κ ό β ε ι χ έ ρ ι α .
Οί Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς κ ό β α ν ε μ ύ τ ε ς .
Οί Σ ο υ λ τ ά ν ο ι κ ό β α ν ε κ ε φ ά λ ι α .
Ή Ι ε ρ ά ' Ε ξ έ τ α σ ι ς έ κ α ι γ ε ανθρώπους.
Ό Χ ί τ λ ε ρ έ κ α ι γ ε βιβλία καί ανθρώπους.
Οί Π έ ρ σ ε ς δ έ ν α ν ε έ ν α πτώμα μ' έ ν α ν μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο καί
τ ο ύ ς α φ ή ν α ν ε νά σαπίσουν μαζί.
Οί Τ ά τ α ρ ο ι έ χ υ ν α ν λιωμένο μ ο λ ύ β ι στό στόμα ορισμένων
εχθρών τ ο υ ς .
Ο Γ έ ρ ο ς τ ο ύ Β ο υ ν ο ύ α ν α γ κ ά σ τ η κ ε , πριν π ε θ ά ν ε ι , νά
φ ά ε ι ψ η τ ά κοψίδια κ ο μ έ ν α άπ' τ ό δικό τ ο υ κορμί.
Οί Ρ ο μ α ί ο ι , κάποτε - κ ά π ο τ ε , έ σ τ η ν α ν καί δ έ κ α χιλιάδες
σταυρούς.
Πολλοί π ρ ο ν ά ρ θ η κ ε ς ορθοδόξων εκκλησιών έ χ ο υ ν τ ο ι χ ο ­
γ ρ α φ ί ε ς μέ σπάνιες σ κ η ν έ ς μαρτυρίων.
Ό Πούσκιν π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι πώς έσκότωσαν τ ό ν Π ο υ γ κ α τ σ ι ό φ .
Ή Κόλαση τ ο ύ Dante μοϋ φ α ί ν ε τ α ι σάν έ ν α εξόχως να-
τ ο υ ρ α λ ι σ τ ι κ ό ν ποίημα.

Π 71 • •
Ώ σ τ ε δ έ ν εκπλήσσομαι άπό τ ά Βασανιστήρια τ ή ς Α σ τ υ ­
νομίας μας. Κάποιος κ α θ ί κ η ς βασιλιάς τ ή ς Γαλίας είπε:
«L' Etat c'est moil". Α υ τ ό δ έ ν ε ί ν α ι τίποτα. Ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς
Μπασκίνας τ ή ς Antigua λ έ ε ι : «Χέζω τό Κράτος!» ( - κι
ϋ σ τ ε ρ α σέ δ έ ρ ν ε ι ) .
Τό δ υ σ τ ύ χ η μ α δ έ ν ε ί ν α ι πού δ έ ρ ν ο υ ν οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς
Antiqua.
Τό δ υ σ τ ύ χ η μ α ε ί ν α ι πού ο υ δ ε ί ς δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι γ ι α υ τ ό .
Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Antiqua — όπως ό λ ο ι οί Α σ τ υ ν ο μ ι ­
κοί ό λ ω ν τών Κρατών - θά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α .
Οί απαισιόδοξοι ζ ο ύ ν ε κ ο ν τ ά στήν ' Α λ ή θ ι α .

Ή έ ν δ ο ξ ο ς Ισπανική Α σ τ υ ν ο μ ί α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί , μέ ικανο­
ποιητικά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α , τ ό έ θ ν ι κ ό ν τ η ς Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν -
τ ό λ έ ν ε garrote. Ή επίσης έ ν δ ο ξ ο ς Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Anti­
qua δ έ ν κ α τ ό ρ θ ω σ ε νά α π ο κ τ ή σ ε ι έ θ ν ι κ ό ν Βασανιστήριον.
Ο ύ τ ε ε δ έ χ θ η νά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι τ ά Βασανιστήρια πού τ ή ς
έ δ ί δ α ξ α ν οί Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς τ ή ς CIA. Τά β ρ ί σ κ ε ι πολύπλοκα
καί ψυχρά.
Επίσης, ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua α π ε χ θ ά ν ε τ α ι τ ά λ ε γ ό ­
μενα αφανή μ α ρ τ ύ ρ ι α . Α ν έ κ α θ ε ν π ρ ο ε τ ί μ α τ ά σωματικά
Βασανιστήρια. Αί άπειλαί τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν τ ή ς Antiqua
μάλλον δ έ ν είναι ψυχολογικά Βασανιστήρια. Ά λ λ ω σ τ ε ,
οι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς A n t i q u a πάντα πραγματοποιούν τίς
απειλές πού ε κ τ ο ξ ε ύ ο υ ν .

Όπως έ χ ά θ η κ ε τ ό γ δ ά ρ σ ι μ ο , σάν μ ο ρ φ ή μ α ρ τ υ ρ ι κ ή ς εκ­


τ ε λ έ σ ε ω ς , έ τ σ ι ε ξ α φ α ν ί σ τ η κ ε καί ή μ ο ρ φ ή τ ο ύ Δ η μ ί ο υ .
Τόν παλιό καιρό τ ό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο ϋ Δ η μ ί ο υ ή τ α ν ε κληρο­
νομικό κι όχι λ ί γ ο ι Δ ή μ ι ο ι ά φ η σ α ν καλό δ ν ο μ α χάρις στήν
επιδεξιότητα τους.
Οί Βασανισταί τ ή ς Antiqua δ έ ν α ν ή κ ο υ ν σέ σ υ ν δ ι κ ά τ ο ,
ο ύ τ ε κ α τ έ χ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α δικαιώματα. Οί Βασανισταί τ ή ς
Antigua δ έ ν μπορούν ν ά κ λ η ρ ο δ ο τ ή σ ο υ ν τ ό έπάγγε,λμά
τ ο υ ς σ τ ά παιδιά τ ο υ ς . ΟΊ Βασανισταί τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ή ς
Antiqua δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε ανεπίσημα. Ή δ ο υ λ ι ά τ ο ϋ Β α ­
σ α ν ι σ τ ή ε ί ν α ι ε π ί π ο ν η κ α ί π λ η κ τ ι κ ή . Συνήθως
ό Β α σ α ν ι σ τ ή ς ε ί ν α ι έ ν α ς σ υ μ π α θ έ σ τ α τ ο ς άνθρωπος, πού
ή μόνη τ ο υ φ ρ ο ν τ ί δ α ε ί ν α ι νά τ ε λ ε ι ώ σ ε ι μιάν ώρα άρχή-
τ ε ρ α τ ό κ α θ ή κ ο ν τ ο υ γ ι ά ν ά γ υ ρ ί σ ε ι σπίτι. Μιλάω πολύ -
πολύ σοβαρά.
Γιά τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α α π ο τ ε λ ο ύ ν μέσον
έ κ μ α ι ε ύ σ ε ω ς πληροφοριών - ποτέ α ύ τ ο σ κ ο π ό ν . Οί Α σ τ υ ­
ν ο μ ι κ ο ί δ έ ν ε ί ν α ι σαδισταί. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι
γιά τ ά τ υ χ ε ρ ά , καί. δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς , γ ι ά τ ό ν μισθό. ΟΊ
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί καί οί Κ λ έ φ τ ε ς έ χ ο υ ν ε παλιά καί (θά έ λ ε γ ε
κανείς) ε γ κ ά ρ δ ι α γνωριμία. Ή σχέση τ ο υ ς ε ί ν α ι α ν τ α ­
γ ω ν ι σ τ ι κ ή . Καί α υ τ ό ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς τ ό αντιμετωπί­
ζ ε ι μέ ρ ε α λ ι σ μ ό ν . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ποτέ δ έ ν γ κ ρ ι ν ι ά ζ ε ι
γιά τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α πού υπέστη. Κάποτε - κ ά π ο τ ε , ό Κα­
λός Κ λ έ φ τ η ς α φ η γ ε ί τ α ι τ ό πώς έ β α σ α ν ί σ τ η κ ε · α υ τ ό τ ό
κ ά ν ε ι γ ι ά νά δ ι α φ ω τ ί σ ε ι τ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ πάνω σέ
ο ρ ι σ μ έ ν α τ ε χ ν ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α . Γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η τ ά Βασανι-

• 72 •
στήρια καί ή Φ υ λ α κ ή ε ί ν α ι ή λ ο γ ι κ ή συνέπεια τ ή ς έπικί-
δ υ ν η ς εργασίας τ ο υ . Ό Κ ο μ ο υ ν ι σ τ ή ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ά
Βασανιστήρια σάν κ ά τ ι τ ό ά π ρ ό θ λ ε π τ ο ν .
Συχνά ένας Κ λ έ φ τ η ς , ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς , σ υ ν α ν τ ά ε ι στόν δ ρ ό μ ο
κάποιον Β α σ α ν ι σ τ ή τ ο υ . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς β λ έ π ε ι α υ τ ή
τή σ υ ν ά ν τ η σ η μέ ή ρ ε μ η καρδιά. Ίσως θά μπορούσε νά
μαχαιρώσει τόν ξ ε μ ο ν α χ ι α σ μ έ ν ο Μπασκίνα α υ τ ό θ ά τ α ν ε
καθαρός οπορτουνισμός.

Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ϋ Υποκόσμου ο ν ο μ ά ζ ο υ ν χειρουργείο
τ ή ν Αίθουσα Βασανιστηρίων τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς . Ή λ έ ξ η αί­
θουσα ε ί ν α ι πομπώδης. Ή ά λ ή θ ι α ε ί ν α ι πώς δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι
γιά α ί θ ο υ σ α , άλλά γιά έ ν α άπλό δωμάτιο. Στή μέση τ ο ύ
δ ω μ α τ ί ο υ σ τ έ κ ε ι έ ν α ς πάγκος' έ κ ε ΐ πάνω δ έ ν ο υ ν τ ό ν
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο πού θά υποστεί τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ή ς φ ά λ α γ γ α ς .
Σέ μιά γωνία υπάρχουν τ ά ε ρ γ α λ ε ί α γ ι ά τ ή ν φ ά λ α γ γ α
(βέργες, σιδερόβεργες, καδρόνια, σανίδες). Στήν άλλη
γωνία έ ν α ς κ ο υ β ά ς μέ ν ε ρ ό . Σ τ ά τ α β ά ν ι ένας χ α λ κ ά ς . Ά π '
α υ τ ό ν κ ρ ε μ ά ν ε ό σ ο υ ς υ φ ί σ τ α ν τ α ι τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ο ύ πα-
λ ά γ κ ο υ . Τό δωμάτιον δ ι α θ έ τ ε ι μιά κ α ρ έ κ λ α . Τό δωμάτιον
δ έ ν δ ι α θ έ τ ε ι πίνακες ζωγραφικής.
Πριν αρχίσουν τ ά Βασανιστήρια ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ανακρί­
ν ε τ α ι σέ κάποιο γ ρ α φ ε ί ο . Ή ανάκριση π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι
μ ό ν ο μιάν ε ρ ώ τ η σ η : -«ρέ, πούστη, θά ομολογήσεις;».
Ά ν ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς α ρ ν η θ ε ί νά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι τ ό τ ε αρχίζουν
τά γυμνάσια. Μ έ ς στήν Α σ φ ά λ ε ι α τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο τ ό ν
πάνε. άπό γ ρ α φ ε ί ο σέ γ ρ α φ ε ί ο , τ ρ ε ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί · οί
δ υ ό τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε άπ' τ ά μ α ν ι κ έ τ ι α - ό έ ν α ς δ ε ξ ι ά , ό άλ­
λος α ρ ι σ τ ε ρ ά - κι ό τ ρ ί τ ο ς τ ό ν β α σ τ ά ε ι άπό πίσω - χ ώ ν ε ι
τό χ έ ρ ι τ ο υ μές στό π α ν τ α λ ό ν ι τ ο ϋ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ καί τ ό
χ ο υ φ τ ώ ν ε ι γ ε ρ ά . Καί οί τ ρ ε ι ς τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε γ ε ρ ά . Οί
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί δ έ ν φ ο β ο ύ ν τ α ι μή τ ο ύ ς φ ύ γ ε ι . Φ ο β ο ύ ν τ α ι
μήπως ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά ν ε ι ψαράκι. Σ τ ή ν argot τ ή ς A n t i ­
qua ψαράκι παναπεί κάνω ο ρ μ η τ ι κ ή β ο υ τ ι ά στόν τ ο ί χ ο καί
σπάω τ ό κ ε φ ά λ ι μ ο υ . Π ρ ό κ ε ι τ α ι γιά μιά μ ι σ ο - α ύ τ ο κ τ ο ν ί α .
Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά ν ε ι ψαράκι γ ι ά ν ά γ λ ι τ ώ σ ε ι τ ά μ α ρ τ ύ ­
ρια. Τό ψαράκι δ έ ν γ ί ν ε τ α ι μ έ ς σ τ ό κ ε λ ί τ ή ς Απομόνωσης
(διαστάσεις 80 Χ 120 c m ) , γ ι α τ ί θ έ λ ε ι κάποιαν α π ό σ τ α σ η ,
ώστε νά πάρεις φ ό ρ α . Σ τ ό κ ε λ ί τ ή ς Απομόνωσης ό Κρα­
τ ο ύ μ ε ν ο ς γ ι ά νά σωθεί άπ' τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α , μπορεί νά
κοπανίσει τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ στόν τ ο ί χ ο , ή, νά κ ό ψ ε ι τίς φ λ έ ­
β ε ς τ ο υ , ή, νά κ ά ν ε ι χαρακίρι.
Τό κοπάνημα τ ο ύ κ ε φ α λ ι ο ύ σ τ ό ν τ ο ί χ ο δ έ ν απαιτεί καμιάν
ι δ ι α ί τ ε ρ η ι κ α ν ό τ η τ α . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς μπορεί ν ά κ ό ψ ε ι τ ί ς
φ λ έ β ε ς τ ο υ μέ έ ν α τ ζ α μ ά κ ι ή , μέ κάνα μικρό κ ο μ ά τ ι άπό
ξ υ ρ α φ ά κ ι . Έ γ ν ώ ρ ι σ α έ ν α ν Κ λ έ φ τ η πού έ κ ο ψ ε τίς φ λ έ β ε ς
τ ο υ μέ τ ά νύχια. Έ γ ν ώ ρ ι σ α έ ν α ν Χασικλή πού έ κ ο ψ ε τίς
φ λ έ β ε ς τ ο υ μέ καρφί. Τό χαρακίρι γ ί ν ε τ α ι μέ μικρό κομα-
τ ά κ ι λάμας. Πάντα οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ύ Υποκόσμου έ χ ο υ ν
κ ρ υ μ έ ν α πάνω τ ο υ ς πολλά μικρά κ ο μ α τ ά κ ι α λ ά μ α ς . Οί
Π ρ ε ζ ά κ η δ ε ς τ ά χώνουν στό σ τ ό μ α τ ο υ ς , όπως ακριβώς οι
α ρ χ α ί ο ι έ λ λ η ν ε ς κ ρ ύ β α ν ε σ τ ό σ τ ό μ α τ ο υ ς μικρά κ έ ρ μ α τ α
- σ υ ν ή θ ι α πού δ ι ό λ ο υ δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ σ α ν οί μ ο υ ζ ί κ ο ι τ ή ς

• 73 Γ'
Ροσίας. Ό τ α ν ό τ ά δ ε ς Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς μέ έ ν α ξ υ ρ α φ ά κ ι
τ ρ α β ή ξ ε ι χ α ρ α κ ι έ ς στά μπράτσα τ ο υ , ή, στήν κοιλιά τ ο υ ,
τ ό τ ε λ έ ν ε πώς ό τ ά δ ε ς Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς έ κ α ν ε χαρακίρι. Ή
α κ α τ ά σ χ ε τ η α'ιμοραγία τόν σώζει άπό τ ά Βασανιστήρια. Ό
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς πού τ ρ έ μ ε ι τ ά μ α ρ τ ύ ρ ι α έ χ ε ι μιάν άλλη δυ­
ν α τ ό τ η τ α γιά νά τ ά ξ ε φ ύ γ ε ι : π η δ ά ε ι στό δ ρ ό μ ο άπό κά­
ποιο παράθυρο τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς καί σ κ ο τ ώ ν ε τ α ι . ΟΊ Α σ τ υ ­
νομικοί γ ί ν ο ν τ α ι έ ξ ω φ ρ ε ν ώ ν άπό κ ά τ ι τ έ τ ι ε ς πρωτο­
β ο υ λ ί ε ς . Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί κ ρ α τ ά ν ε γ ι ά τ ό ν ε α υ τ ό τ ο υ ς τ ό
προνόμιον τ ή ς έκπαραθυρώσεως τών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν .

Τ έ λ ο ς ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς , πού α ρ ν ε ί τ α ι νά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι , οδη­
γ ε ί τ α ι στήν Αίθουσα Βασανιστηρίων. Ή έ κ φ ρ α σ η χέστηκε
άπ' τό ξύλο δ έ ν ε ί ν α ι μόνον σχήμα λ ό γ ο υ . Στήν Ασφά­
λ ε ι α τ ό π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ξ ύ λ ο τ ό τ ρ ώ ν ε οί Χ α σ ι κ λ ή δ ε ς καί οί
Κ λ έ φ τ ε ς . Σ υ χ ν ά άπ' τό πολύ ξ ύ λ ο κ α τ ο υ ρ ι ό ν τ α ι , ή, χέζον­
τ α ι πάνω τ ο υ ς . Οπωσδήποτε χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ε ν ν α ι ό τ η τ α γ ι ά
νά χτυπάς μ ε θ ο δ ι κ ά έναν δ ε μ έ ν ο ν άνθρωπο.
Ο Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς πού χ έ ζ ε τ α ι πάνω τ ο υ α δ ι κ ε ί τ ή ν ε ύ α ι -
σΒησία τ ο ύ Βασανιστή τ ο υ . Ά \ λ ω σ τ ε , ό χ ε σ μ έ ν ο ς Κρα­
τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι νά φ ά ε ι τ ά σ κ α τ ά τ ο υ . Γιατί ό Βα­
σανιστής (άπό α γ α ν ά κ τ η σ η ) ό τ α ν ιδεί κάποιον Βασανιζό-
μ ε ν ο νά χ έ ζ ε τ α ι (ή, νά ξ ε ρ ν ά ε ι ) τ ο ϋ χ ώ ν ε ι τ ή μούρη μές
σ τ ά σκατά (ή, σ τ ά ξ ε ρ α τ ά τ ο υ ) . Έ π ε ι τ α υπάρχει καί τ ό
θέμα τής καθαριότητος.
Ή Α σ φ ά λ ε ι α τ ή ς Adina έ χ ε ι μιά καθαρίστρια γιά τ ά Κρα­
τ η τ ή ρ ι α - τήν πασίγνωστη Kyra Maro. Είναι α γ α θ ή γ υ ν α ι -
κ ο ύ λ α καί δ έ ν πρέπει νά τ ή ς φ ο ρ τ ώ ν ε ι κ α ν ε ί ς π ρ ό σ θ ε τ ο ν
έργασίαν.
Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς π η γ α ί ν ο ν τ α ς στήν Αίθουσα Βασανιστη­
ρίων μπορεί νά περπατήσει. Ό τ α ν γ υ ρ ί ζ ε ι άπ' τ ή ν Αί­
θουσα Βασανιστηρίων δ έ ν μπορεί νά π ε ρ π α τ ή σ ε ι . Υπάρ­
χουν τ ρ ε ί ς τ ρ ό π ο ι γ ι ά νά ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι στό κ ε λ ί τ ο υ : τ ό ν
κ ρ α τ ά ν ε άγκαζέ δ υ ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί (τά ποδάρια τ ο ϋ Κρα­
τ ο ύ μ ε ν ο υ σ ο ύ ρ ν ο ν τ α ι χάμω), ή, τ ό ν σ β α ρ ν ά ε ι ένας
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς τ ρ α β ώ ν τ α ς τ ο ν άπ' τ ά μαλλιά (ό τρόπος αυ­
τ ό ς δ ύ σ κ ο λ α ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σέ φ α λ α κ ρ ο ύ ς ) , ή, τ ό ν κουβα­
λάνε τ έ σ σ ε ρ ε ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί πάνω σέ μιά κ α τ α μ α τ ω μ έ ν η
κ ο υ β έ ρ τ α ( τ ό τ ε , οπωσδήποτε, ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ε ί ν α ι αναί­
σθητος).
Είναι τ ό σ ο μικρά τ ά κ ε λ ι ά τ ή ς Απομόνωσης πού δ έ ν
μπορείς νά κ ο ι μ η θ ε ί ς παρά κ ο υ λ ο υ ρ ι α σ μ έ ν ο ς , ή, μέ τ ά
πόδια ψηλά ακουμπισμένα στήν π ό ρ τ α . Τό κ ε λ ί τ ή ς "Απο­
μόνωσης δ έ ν έ χ ε ι φώς. Έ χ ε ι όμως στό δάπεδο χ υ μ έ ν α
ν ε ρ ά . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς β γ α ί ν ε ι , άπ' τ ό κελί - ά ν μ π ο ρ ε ί
ν ά β γ ε ι - μόνο γ ι ά τρία λ ε π τ ά τ ή μ έ ρ α . Β γ α ί ν ε ι γ ι ά τίς
σωματικές τ ο υ α ν ά γ κ ε ς . Φυσικά, α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι νά κ α τ ο υ ­
ρ ά ε ι μές στό κελί. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς δ έ ν χ έ ζ ε ι σ υ χ ν ά , γ ι α τ ί
μ έ ν ε ι ν η σ τ ι κ ό ς , όσο κ ρ α τ ά ν ε τ ά μ α ρ τ ύ ρ ι α - δ έ ν έ χ ε ι ό ρ ε ­
ξ η , δ έ ν ν ι ώ θ ε ι πείνα. Στό κ ε λ ί δ έ ν υπάρχει θ έ ρ μ α ν σ η .
Δ έ ν γνωρίζω ο ϋ τ ε έ ν α ν Άνθρωπο τ ο ϋ "Υποκόσμου πού νά
έ κ ρ υ ο λ ό γ η σ ε στήν Απομόνωση. Τ ο ύ ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι ή Θεία
Χάρις.

• 74 •
Στά κελιά τ ή ς Απομόνωσης απαγορεύονται: ή ομιλία, τ ά
τ ρ α γ ο ύ δ ι α , τ ά ο υ ρ λ ι α χ τ ά καί οί βρισιές. Τά β ο γ γ η τ ά επι­
τρέπονται.
Ό τ α ν κ ά ν ε ι πολύ κρύο ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς σ υ χ ν ο κ α τ ο υ ρ ι έ τ α ι .
Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς π ρ ο μ η θ ε ύ ε τ α ι σ α κ ο ύ λ ε ς νάιλον, ή,
π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ ά , όπου κ α τ ο υ ρ ά ε ι . Πάντως στήν Απομό­
νωση ε ί ν α ι τόσο δ υ ν α τ ή ή σπιρτάδα τ ή ς αμμωνίας άπ' τ ά
σάπια κ α τ ο υ ρ ά ώστε συνεχώς δ α κ ρ ύ ζ ε ι ς (ή μ ύ τ η βέβαια
σ υ ν η θ ί ζ ε ι , γ ι α τ ί ή ό σ φ ρ η σ η ε ί ν α ι ελαστική α'ίσθηση). Στήν
Απομόνωση κ ά ν ο υ ν περίπατο πολλοί κοριοί καί κ ο υ ν ο ύ ­
πια. Εκεί τ ά ποντίκια π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι ελεύθερα. Οί Κρα­
τούμενοι τά παρακολουθούν αδιάφοροι.
Καμιά φ ο ρ ά κάποιος Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ε ρ ω τ ε ύ ε τ α ι τ ό ν πον­
τ ι κ ό τ ο ϋ κ ε λ ι ο ύ . Ό μ ω ς ποτέ έ ν α π ο ν τ ι κ ό ς δ έ ν ε ρ ω τ ε ύ ­
τ η κ ε κάποιον Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο .
Ό απομονωμένος Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς δ έ ν έ χ ε ι : κ ο ρ δ ό ν ι α , χαρ­
τ ί , μ ο λ ύ β ι , ζώνη, σ ο υ γ ι ά , ψ α λ ί δ ι , κ έ ρ μ α τ α , βιβλία, εφημε­
ρ ί δ ε ς . Ό λ α τ ο ϋ τ ά π α ί ρ ν ο υ ν , γ ι α τ ί α υ τ ό ε π ι β ά λ λ ε τ α ι άπό
τ ό ν Κανονισμό τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Δ έ ν τ ο ύ δ ί ν ο υ ν κουβέρ­
τ ε ς . Οί πιτζάμες α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι . Τ ό ν Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ο υ θά
τόν ιδεί μ ε τ ά πού θά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν ο μ ο λ ο γ ί α . Τά Δ ι ­
καιώματα τ ο ύ Πολίτη μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι σ έ μιάν ο ν ε ι ρ ι κ ή έν­
νοια. Κάτω άπ' α υ τ έ ς τ ί ς α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς καί ψ υ χ ο λ ο γ ι κ έ ς
σ υ ν θ ή κ ε ς καί ή πιό α ν ή μ ε ρ η ψυχή κ ο υ ρ ε λ ι ά ζ ε τ α ι .
Ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Α ν α τ ο λ ι κ ή Εκκλησία, φρονώ ό τ ι , έπρεπε
νά α ν α κ η ρ ύ ξ ε ι Ά γ ι ο υ ς μ ε ρ ι κ ο ύ ς άπ' τ ο ύ ς Ανθρώπους
τ ή ς Φάρας πού έ β α σ α ν ί σ τ η κ α ν στήν Α σ φ ά λ ε ι α .

Μάθημα 22ον
Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια.

Ό σ α είπα σ τ ό τ ε λ ε υ τ α ί ο μ ά θ η μ α , κι όσα θά πώ σέ λ ί γ ο ,
ισχύουν μόνο γ ι ά τήν Antiqua. Ι σ χ ύ ο υ ν καί θά
ισχύουν.
Σ ή μ ε ρ α δ έ ν θά σάς κουράσω μέ γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς . Α π λ ώ ς θά
σάς αναπτύξω, μέ λίγα λ ό γ ι α , τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή πού εφαρμό­
ζουν οί Βασανισταί.
Τά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α , πού ε ν τ ό π ι σ ε ως τώρα τ ό ε ι δ ι κ ό Serni­
narium ε ί ν α ι 36. Θ ά τ ά π ά ρ ο υ μ ε μέ τ ή σ ε ι ρ ά :

1. Ό φ ά λ α γ γ α ς ε ί ν α ι τ ό κλασικόν Βασανιστήριον τ ή ς
Τ ο υ ρ κ ί α ς , όπως καί τ ή ς Antiqua. Π ε ρ ι έ ρ γ ω ς πώς ό φ ά ­
λ α γ γ α ς δ έ ν ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι στήν Ελλάδα.
Πάντως, στήν Antiqua, τ ά παλιά χ ρ ό ν ι α δ έ ν α ν ε τ ά γ υ μ ν ά
πόδια τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ σ' έ ν α σ τ υ λ ι ά ρ ι . Δ υ ό ά ν τ ρ ε ς
κ ρ α τ ά γ α ν ε τ ό σ τ υ λ ι ά ρ ι σ τ ο υ ς ώμους των. Ό Βασανιζόμε-
νος κ ρ ε μ ό τ α ν ε μέ τ ό κ ε φ ά λ ι πρός τ ά κάτω. Ένας τ ρ ί τ ο ς
ά ν τ ρ α ς χ τ ύ π α γ ε μέ έ ν α ξ ύ λ ο τ ί ς γ υ μ ν έ ς πατούσες τ ο ϋ
Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Α κ ό μ α καί σήμερα ή Ε π α ρ χ ι α κ ή Α σ τ υ ­
νομία τ ή ς Antiqua δ έ ν ε ι τ ά πόδια τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ σ'
ένα τ ο υ φ έ κ ι . Ή Α σ φ ά λ ε ι α χρησιμοποιεί τ ή ν π ο λ υ τ έ λ ε ι α

• 75 •
τ ο ϋ πάγκου. Ό φ ά λ α γ γ α ς ε ί ν α ι προεισαγωγικόν
μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν . Ω σ τ ό σ ο , τ ό 9 0 % τών Βασανιζομένων μέ φ ά ­
λαγγα ο μ ο λ ο γ ο ύ ν . Στόν φ ά λ α γ γ α τ ά χ τ υ π ή μ α τ α δ ί ν ο ν τ α ι
μέ β έ ρ γ ε ς , μέ σ α ν ί δ ε ς , μ έ σ ι δ ε ρ έ ν ι ο υ ς σ ω λ ή ν ε ς , ή , καί
μέ κ α δ ρ ό ν ι α . Ό Β α σ α ν ι σ τ ή ς κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε ύ κ ο λ α - γ ι α υ τ ό
α λ λ ά ζ ε ι βάρδια μά κ α ν α δ υ ό ά λ λ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ . Ό
Β α σ α ν ί ζ α μ ε ν ο ς . σ τ ή ν ά ρ χ ή , ξ α φ ν ι ά ζ ε τ α ι . Μ ε τ ά τ ά πρώτα
1 0 - 2 0 χ τ υ π ή μ α τ α οί π α τ ο ύ σ ε ς αρχίζουν ν ά π ρ ή ζ ο ν τ α ι .
Ο πόνος γ ί ν ε τ α ι α ν υ π ό φ ο ρ ο ς . Δ έ ν θ ά παρασυρθώ σέ
υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς τών πόνων πού προκαλεΊ ό
φ ά λ λ α γ α ς . Ά λ λ ω σ τ ε , α υ τ ό ς ό πόνος π ο ι κ ί λ ε ι α ν ά λ ο γ α μέ
τήν ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α τ ο ύ Β α σ α ν ι σ τ ή καί τ ή ν α ν τ ο χ ή τ ο ϋ Βα­
σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Πριν διακόσια χ ρ ό ν ι α , στήν A n t i q u a , οί δά­
σ κ α λ ο ι τ ι μ ω ρ ο ύ σ α ν τ ά μ α θ η τ ο ύ δ ι α μ έ φ ά λ α γ γ α . Σώζονται
καί π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς καί α π ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς . Τά μ α θ η τ ο ύ δ ι α ά ν τ ε χ α ν
στήν φ ά λ α γ γ α . Ό μ ω ς , ή ά λ ή θ ι α ε ί ν α ι πώς τ ά δ έ ρ ν α ν ε μ έ
λιανές β έ ρ γ ε ς , μέ βίτσες.
Στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο ϋ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ τ ο ύ φ ά λ α γ γ α ό Βασανιζό-
μ ε ν ο ς σ υ χ ν ά λιποθυμά. Αυτές οί λ ι π ο θ υ μ ί ε ς ε ί ν α ι σωτή­
ριες. Α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ά δ ι α λ ε ί μ α τ α τ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ . Ό
Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι δ τ α ν τ ο ύ ρίξουν έ ν α ν κ ο υ β ά
ν ε ρ ό . Ή παράσταση ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι . Ά λ λ α δ ι α λ ε ί μ α τ α γ ί ν ο ν τ α ι
ό τ α ν οί Βασανισταί λ ύ ν ο υ ν τ ό ν Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο καί τ ό ν εξ­
α ν α γ κ ά ζ ο υ ν ν ά τ ρ έ ξ ε ι γ ύ ρ ο - γ ύ ρ ο στόν πάγκο. Ό Βασα­
ν ι ζ ό μ ε ν ο ς , μέ π ρ η σ μ έ ν ε ς π α τ ο ύ σ ε ς , κ α τ ο ρ θ ώ ν ε ι ν ά επι­
τ ε λ έ σ ε ι α υ τ ό ν τ ό ν άθλο μόνο χάρη στους Β α σ α ν ι σ τ έ ς
πού τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε άπ' τ ί ς μ α σ χ ά λ ε ς . Ή τ ρ υ φ ε ρ ό τ η ς τ ώ ν
Βασανιστών ο φ ε ί λ ε τ α ι στόν φ ό β ο πού έ χ ο υ ν μή τ υ χ ό ν
γ α γ γ ρ α ι ν ι ά σ ο υ ν τ ά πόδια τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Ό περίπα­
τος ευνοεί τήν κυκλοφορία τ ο ϋ αίματος.
Πολλοί Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ό τ ι ό πόνος τ ή ς φ ά λ α γ ­
γας λ ι γ ο σ τ ε ύ ε ι άν δ έ ν β γ ά λ ο υ ν τ ά παπούτσια τ ο υ ς . Λά­
θος. Χώρια πού κ α τ α σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι καί τ ά παπούτσια.
Τά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ή ς φ ά λ α γ γ α ς έ χ ο υ ν ε μ ά κ ρ ο ς - γ ι ά μ ή ­
νες ό Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς π α ρ α π α τ ά ε ι - γ ι ά μ ή ν ε ς ο ι π α τ ο ύ ­
σες τ ο υ α π ο φ λ ο ι ώ ν ο ν τ α ι . Κάποτε μ έ ν ε ι ανάπηρος γ ι ά ό λ η
τ ο υ τ ή ζ ω ή . Τ ό ν Ιούλιο τ ο ύ '73 έγνώρισα έ ν α ν τ έ τ ι ο ν
ανάπηρο σ τ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν τ ή ς Adina. Οί
γιατροί τόν νοσηλεύανε γιά ρευματισμούς.

2. Τό π α λ ά γ κ ο ε ί ν α ι ψυχρό καί ά ν ο σ τ ο μ α ρ τ ύ ρ ι ο .
Μ έ έ ν α σκοινί δ έ ν ο υ ν τ ο ύ ς καρπούς τών χεριών πίσω άπ'
τ ή ν πλάτη τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Τό σκοινί τ ό ν π ε ρ ν ά ν ε σέ
έ ν α ν χ α λ κ ά , σ τ ε ρ ε ω μ έ ν ο σ τ ό τ α β ά ν ι , καί τ ό τ ρ α β ά ν ε
ώστε ν ά γ υ ρ ί σ ο υ ν τ ά χ έ ρ ι α τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ πάνω άπ'
τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ . Τ ά πόδια τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ μ ό λ ι ς αγγί­
ζουν τ ό δάπεδο. Έ τ σ ι κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο ς ό Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς μέ­
ν ε ι σ τ ό παλάγκο γ ι ά ώ ρ ε ς , ή , γ ι ά μ έ ρ ε ς , α ν ά λ ο γ α μέ τ ό
κουράγιο τ ο υ .
Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς Kris Hollandais έ μ ε ι ν ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο ς σ τ ό
παλάγκο 39 ο λ ό κ λ η ρ ε ς μ έ ρ ε ς , δ η λ α δ ή κάπου χ ί λ ι ε ς ώρες.
Έπρεπε ν ά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ό τ ι έ σ φ α ξ ε κάποιον α μ ε ρ ι κ ά ν ο
πού ζούσε στήν A d i n a . Σ τ ό τ έ λ ο ς , β έ β α ι α , υπόγραψε τ ή ν

• 76 •
ο μ ο λ ο γ ί α . Ό μ ω ς ό τ α ν έ γ ι ν ε ή αναπαράσταση τ ή ς δολο­
φ ο ν ί α ς ό Hollaridais έ δ ή λ ω σ ε στόν π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο Εισαγγε­
λ έ α πώς δ έ ν έ κ α ν ε α υ τ ό ς τ ό έ γ κ λ η μ α . Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς .
μέ τ ό πιό ύπηρεσιακόν ϋφος πού δ ι έ θ ε τ ε , τ ο ϋ π α ρ ε τ ή -
ρησε ψ υ χ ρ ά ό τ ι έ χ ε ι σ τ ό χ α ρ τ ο φ υ λ ά κ ι ό ν τ ο υ μιάν ύ π ο -
γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ν ό μ ο λ ο γ ί α ν . Καί. τ ό τ ε , ό Hoilandais τ ο ϋ
αποκάλυψε πώς κάτω άπ' τ ή ν ο μ ο λ ο γ ί α δ έ ν υπήρχε ή
υπογραφή τ ο υ . ά λ λ ά ή φ ρ ά σ η όλα ψέματα, σ τ ο λ ι σ μ έ ν η μέ
μιάν υπέροχη σ τ ρ ι φ ο γ υ ρ ι σ τ ή ο υ ρ ά . Ό Κύριος Είσαγγε-
λ ε ύ ς άπεσβολώθη. Ή άναπαράστασις διεκόπη. Σέ λ ί γ ε ς
μέρες ή Αστυνομία, εντελώς τυχαία, συνέλαβε τούς
αληθινούς δολοφόνους. Έ κ τ ο τ ε , ή Αστυνομία προσέχει
πολύ τ ί ς υ π ο γ ρ α φ έ ς τών α υ θ ο ρ μ ή τ ω ν ομολογιών. Ό Κ ύ ­
ριος Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς ο υ δ έ ν έ δ ι δ ά χ θ η .
Αναγκαία δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ ι ς :
Ό Kris Hoilandais ε ί ν α ι έ ν α θαυμάσιο παιδί. Ό τ α ν ξανα­
πιάστηκε γ ι ά Δ ι ά ρ η ξ η ή Α σ φ ά λ ε ι α έ φ ρ ό ν τ ι σ ε ώστε ν ά
κ α τ α δ ι κ α σ τ ε ί σέ έ ν ι ά χ ρ ό ν ι α φ υ λ ά κ ι σ η . Ή τ α ν ε ή αμοιβή
γιά τ ή ν κ α κ ο γ ρ α μ μ έ ν η υπογραφή. Τώρα ό Hoilandais
ασκείται εντατικά στήν καλλιγραφία.

3. Έ ν α γ κ λ ό μ π σ τ ό ν κ ώ λ ο μ ό ν ο ν ώς ποινή ε ξ ε υ τ ε λ ι ­
σμού μπορεί ν ά ν ο η θ ε ί . Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς πού χώνει έ ν α
γκλόμπ στόν κώλο κάποιου Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ έ χ ε ι χ ά σ ε ι τ ό ν
αυτοέλεγχο τ ο υ . Σ τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο α υ τ ό - ε ί ν α ι β ε β α ι ω μ έ ν ο
πώς - δ έ ν χρησιμοποιούν β α ζ ε λ ί ν η .
Τό 69, στήν φ υ λ α κ ή Saverov τ ή ς Adina, έγνώρισα έ ν α ν
Κατάδικο πού τ ο ύ χώσανε γκλόπ στόν κώλο καί μ ε τ ά τ ό
τ ρ α β ή ξ α ν ε έξω μέ δ ύ ν α μ η - τ ό κ ω λ ά ν τ ε ρ ό τ ο υ κ ρ ε μ ό ­
τ α ν ε σάν π ο τ ή ρ ι . Ό γ ι α τ ρ ό ς τ ή ς φ υ λ α κ ή ς Saverov (ένα
κάθαρμα) τ ό ν έ ν ο σ ή λ ε υ ε γ ι ά έ λ κ ο ς σ τ ο μ ά χ ο υ .
Πάντως, ο φ ε ί λ ε ι ς ν ά ξ έ ρ ε ι ς , πώς ό τ α ν σού χώνουν τ ό
γκλόμπ στόν κώλο πρέπει νά παίρνεις βαθιάν ανάσα
β ο η θ ά π ο λ ύ . Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί προσπαθούν νά χώ­
σουν στόν κώλο τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ δ ι ά φ ο ρ α άλλα α ν τ ι ­
κ ε ί μ ε ν α (σωλήνες, ή παλούκια). Π ο τ έ μήν ε π ι τ ρ έ ψ ε ι ς ν ά
σού χώσουν κάνα παλούκι. Ά ν οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε π ι μ έ ν ο υ ν ,
νά τ ο ύ ς α π ε ι λ ή σ ε ι ς μέ π ρ ο σ φ υ γ ή στήν Έπιτροπήν Αν­
θρωπίνων Δικαιωμάτων, ή , στήν Δ ι ε θ ν ή ν Ά μ ν η σ ί α ν . Ή
απειλή α υ τ ή έ χ ε ι επιτυχία 0,003% περίπου.
Βέβαια υπάρχουν καί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί πού α δ ι α φ ο ρ ο ύ ν γ ι ά
τήν κ α ρ ι έ ρ α τ ο υ ς . Ό τ α ν τ ό βασανιζόμενο πρόσωπο ε ί ν α ι
γ υ ν α ί κ α ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς δ έ ν διστάζει· χώνει τ ά αιχμηρά
ε ρ γ α λ ε ί α σ τ ά γ ε ν ν η τ ι κ ά τ η ς όργανα.

4 & 5 Τό χ τ ύ π η μ α μ έ χ ά ρ α κ α καθώς καί ή χ ε ι ­


ρ α ψ ί α μ έ μ ο λ ύ β ι α , δ έ ν ε ί ν α ι κ α θ ε α υ τ ο ύ Βασανιστή­
ρια.
Συνήθως γ ί ν ο ν τ α ι στό Γ ρ α φ ε ί ο ν τ ο ύ Π ρ ο α ν α κ ρ ι τ ή -
Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ . Καί τ ά δ υ ό α υ τ ά α ν α κ ρ ι τ ι κ ά μέσα ε ί ν α ι
απλοϊκά καί ε λ α φ ρ ά . Στήν πρώτη περίπτωση πρέπει ν ά
θ υ μ ά σ α ι ό τ ι ο χάρακας ε ί ν α ι σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ς . Σ τ ή ν δ ε ύ τ ε ρ η
περίπτωση ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ή ε ξ ή ς τ ε χ ν ι κ ή : σ ο ύ βάνουν κα-
ν α δ υ ό μολύβια α ν ά μ ε σ α σ τ ά δ ά χ τ υ λ α καί σ ο ύ σ φ ί γ γ ο υ ν
τό χ έ ρ ι . σέ θ ε ρ μ ή χ ε ι ρ α ψ ί α . Έ δ ώ θά α ν α φ έ ρ ω , παρεμπι­
πτόντως, κ α ί τ ά χ τ υ π ή μ α τ α μ έ χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . Μάλ­
λον ε ί ν α ι επώδυνα. Ό Κ λ έ φ τ η ς Matza Vino έ χ ε ι τ ρ ο μ ε ρ ά
καρούμπαλα σ τ ό κρανίο άπό χ τ υ π ή μ α τ α μέ χ ε ι ρ ο π έ δ α .
Δ έ ν ε ί ν α ι ό μ ο ν α δ ι κ ό ς . Ό Matza V i n o έ χ ε ι σπασμένο καί
τόν ά ρ ι σ τ ε ρ ό ν ώμο άπό χτύπημα μέ ρόπαλο.

6. Τό π ά τ η μ α τ ή ς κ ο ι λ ι ά ς γ ί ν ε τ α ι μέ πρωτόγονο
τρόπο.
Σέ ρίχνουν στό πάτωμα, α ν ε β α ί ν ο υ ν πάνω σου καί χ ο ρ ο ­
πηδούν - τ ό σ κ α τ ό σου β γ α ί ν ε ι πρεσαριστό. Β έ β α ι α , α υ τ ό
τό χ ο ν τ ρ ό α σ τ ε ί ο μπορεί ν ά ν α ι δ ι α ν θ ι σ μ έ ν ο μέ π ο λ λ έ ς
κλωτσές σ τ ά π λ ε υ ρ ά .
Υπάρχουν κ ι άλλα π α τ ή μ α τ α πιό ρ α φ ι ν ά τ α (θά τ ά αναφέ­
ρ ο υ μ ε παρακάτω).

7. Τό κ ά ψ ι μ ο μ έ τ σ ι γ ά ρ ο , ώς Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν , δ έ ν
πρέπει ν ά ν α ι ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν άπό τ ό ϊ δ ι ο τ ό τ σ ι γ ά ρ ο . Βέ­
βαια, π α λ ι ό τ ε ρ α , κ α ί γ α ν ε τ ο ύ ς Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ ς μέ πυρω­
μένα σ ί δ ε ρ α , ά λ λ ά α υ τ ά α ν ή κ ο υ ν πιά ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ ό πα­
ρελθόν.
Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί πού καίνε μέ τ σ ι γ ά ρ ο , χωρίς ν ά ν α ι γ ι α ­
τ ρ ο ί , ξ έ ρ ο υ ν ν ά ε π ι λ έ γ ο υ ν τ ά ε υ α ί σ θ η τ α σ η μ ε ί α τ ο ϋ σώ­
μ α τ ο ς : τ ο ύ ς ά ν τ ρ ε ς τ ο ύ ς κ α ί ν ε σ τ ' αρχίδια - τ ί ς γ υ ν α ί κ ε ς
τίς καίνε σ τ ά μ ο υ ν ό χ ε ι λ α καί στίς ρ ό γ ε ς τ ώ ν βυζιών. ΟΊ
Κ λ έ φ τ ε ς β ρ ί σ κ ο υ ν πιό τ ρ ο μ ε ρ ό τ ό κάψιμο τ ώ ν ν υ χ ι ώ ν
μέ τ σ ι γ ά ρ ο .
Είναι α υ τ ο ν ό η τ ο ν πώς γ ι α υ τ ό τ ό Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν ό Α σ τ υ ­
ν ο μ ι κ ό ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τσιγάρα κ α λ ή ς π ο ι ό τ η τ ο ς .

8. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ό γ α μ ί σ ι
σάν ποινή ε ξ ε υ τ ε λ ι σ μ ο ύ , α δ ι α κ ρ ί τ ω ς , ε ν α ν τ ί ο ν ανδρών
καί γ υ ν α ι κ ώ ν , ε ν α ν τ ί ο ν Πολιτικών καί Ποινικών Κ ρ α τ ο υ ­
μένων.
Ή Ανθρωπολογία δ ι δ ά σ κ ε ι ο τ ι οί κ ά τ ο ι κ ο ι τ ή ς Μαδαγα­
σ κ ά ρ η ς έ χ ο υ ν ε τ ί ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ψωλές. ΟΊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί
τ ή ς Antiqua δ έ ν φ η μ ί ζ ο ν τ α ι ώς ψ ω λ α ρ ά δ ε ς .
Πάντως, α υ τ έ ς τ ί ς μ έ ρ ε ς τ ό ε ι δ ι κ ό Serninarium γ ι ά τ ά
Βασανιστήρια δ ι ε ξ ά γ ε ι μιάν έ ρ ε υ ν α μέ τ ά έ ξ η ς ε ρ ω τ ή ­
ματα σ χ ε τ ι κ ά μέ τ ό ν βιασμό Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν :
Α. ΟΊ "Αστυνομικοί πώς κ α τ ο ρ θ ώ ν ο υ ν ν ά έ χ ο υ ν
στύση;
Β. ΟΊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε κ σ π ε ρ μ α τ ώ ν ο υ ν ;
Γ. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν π α ρ τ ο ύ ζ ε ς μέ Κρα­
τουμένους;

9. Τό σ τ ρ ί ψ ι μ ο τ ώ ν α ρ χ ι δ ι ώ ν - ή - τ ώ ν β υ ζ ι ώ ν
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί α ν υ π ό φ ο ρ ο πόνο ( - μιά δ ο κ ι μ ή μπορεί ν ά σάς
πείσει). Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι ώς Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν περιστασιακώς
σ τ ο υ ς ά ν τ ρ ε ς , πολύ σ υ χ ν ά στίς γ υ ν α ί κ ε ς . Ό Πρεζάκιας
Keke ε ί ν α ι πασίγνωστος στόν Υ π ό κ ο σ μ ο , τ ή ς Adina. Κά­
ποτε τ ό ν σ υ ν έ λ α β ε ή "Ασφάλεια. Τόν έ ψ α ξ ε . Τ ο ύ β ρ ή κ α ν ε

• 78 •
πρέζα κ ρ υ μ έ ν η μ έ ς στήν κωλοτρυπίδα τ ο υ . Ό Keke, θρα-
σ ύ τ α τ α , τ ο ύ ς ε ί π ε : «εσείς τή χώσατε έκεϊ.'».
Οϊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί , πάνω στήν τ α ρ α χ ή τ ο υ ς . τ ο ύ σ τ ρ ί ψ α ν ε
καί τ ο ύ ξεριζώσανε τ ό έ ν α αρχίδι. Ό μ ο ν ά ρ χ ι δ ο ς Keke
διατηρεί τή λεβεντιά του.

10. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ξ ε γ υ μ ν ώ ν ο υ ν έ ν α ν
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο καί τ ό ν μαστιγώνουν μέ β ο ϊ δ ό π ο υ τ σ α , ή
μέ σ υ ρ μ α τ ό σ κ ο ι ν ο .
Ή β ο ϊ δ ό π ο υ τ σ α ε ί ν α ι μιά α λ η θ ι ν ή βοϊδόπουτσα. Τ ή ν
παίρνουν άπό τά σ φ α γ ε ί α καί τ ή ν ξ ε ρ α ί ν ο υ ν στόν ή λ ι ο -
μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι σέ φ υ σ ι κ ό μαστίγιον. Ή μαστίγωση ε ί ν α ι
πανάρχαια ποινή. Ξέρω έ ν α ν ό σ τ ι μ ο παραμύθι τ ο ύ Να-
σ τ ρ α ν τ ί ν Χότζα πάνω σ τ ό θ έ μ α τ ή ς μαστίγωσης.
Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων πού πέθαναν άπό μα­
στίγωση .
Αλλά, άν σ κ ε φ τ ο ύ μ ε τ ο ύ ς Αυτομαστιγούμενους, καταλή­
γ ο υ μ ε σ τ ό συμπέρασμα ό τ ι ή μαστίγωση δ έ ν σ τ ε ρ ε ί τ α ι
ποιας τ ι ν ό ς ή δ ο ν ι κ ό τ η τ ο ς .

11 & 12. Ή π ε ν ι κ ι λ ί ν η ε ί ν α ι τ ό ε π ι μ ε λ η μ έ ν ο δέσιμο


ενός Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ μ έ καλώδιο. Τ ό ν δ έ ν ο υ ν π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά
σάν μ α σ ο ύ ρ ι , τ ό ν ξαπλώνουν σ τ ό δ ά π ε δ ο , καί, μ ε τ ά αρχί­
ζουν ν ά χ ο ρ ο π η δ ο ύ ν πάνω τ ο υ . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς , δ ε μ έ ν ο ς
σάν ζαμπόν, υ π ο φ έ ρ ε ι . ΟΊ σάρκες ξ ε χ ε ι λ ί ζ ο υ ν . Τ ό καλώ­
διο κ ά ν ε ι έ γ κ ο π έ ς σ τ ό κορμί.
Η κ ο ύ κ λ α ( ή , σ ά ν τ ο υ ϊ τ ς ) μ ο ι ά ζ ε ι πολύ μέ τ ή ν πε­
ν ι κ ι λ ί ν η : δ έ ν ο υ ν τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο α ν ά μ ε σ α σέ δ υ ό στρώ­
ματα καί τ ό ν ποδοπατούν. Ή κ ο ύ κ λ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι πιό
πολύ άπό τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς τών Φυλακών.

13. Κ ρ έ μ α σ μ α ά π ' τ ά τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α : δ υ ό Αστυνο­


μικοί σ' αρπάζουν άπ' τ ά τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α , πού ε ί ν α ι σ τ ο υ ς
κ ρ ο τ ά φ ο υ ς , καί. σέ α ν α σ η κ ώ ν ο υ ν σ τ ό ν αέρα. Αυτό ε ί ν α ι
όλο.

14 Ά τ α κ τ ο ξ ύ λ ο θ ά πει νά σέ β ο υ τ ή ξ ε ι μιά ομάδα


θυμωμένων Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν καί ν ά α ρ χ ί σ ε ι ν ά σού δ ί ν ε ι ,
σ τ ά τ υ φ λ ά , μ π ο υ ν ι έ ς σ τ ή φάτσα καί σ τ ό σ τ ο μ ά χ ι , κ λ ο -
τσές σ τ ά π λ ε υ ρ ά καί σ τ ' α ρ χ ί δ ι α , ξ υ λ ι έ ς μέ γκλόμπ σ τ ό
κ ε φ ά λ ι κτλ. κ τ λ . κ τ λ .
Εχω τ ή γνώμη πώς τ ό ά τ α κ τ ο ξύλο παρουσιάζει πολλούς
κινδύνους γιά τό κύρος τ ή ς Αστυνομίας.

' 5 Τά η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά Βασανιστήρια ξ ε κ ι ν ο ύ ν άπό τ ή ν


α ν α τ ο λ ι κ ή ν ά κ τ ή ν κάποιας ηπείρου καί σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι , σα-
^ώς. ε ν α ν τ ί ο ν τών Πολιτικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν
~ Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua σπανίως τ ά χρησιμοποιεί κ α τ ά
τJjv Ποινικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν .
~ά η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά Βασανιστήρια έ χ ο υ ν τ ό μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α ν ά
τ τ α μ α τ ο ύ ν όταν κ ό β ε τ α ι τ ό ρ ε ύ μ α .

"6 Ο π ά γ ο ς είναι δραστικότατον μαρτύριον. >

• 79 •
Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ε ί ν α ι φ τ η ν ό , ε ύ κ ο λ ο , τ α χ ύ καί κ α θ α ρ ό μέ­
σον Επιπλέον, δ έ ν α φ ή ν ε ι σημάδια σ τ ό κορμί.

17 Τά β ρ α σ τ ά ά θ γ ά α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ό ν αντίποδα τ ο ϋ πά­
γου.
Ο Βασανιστής β ρ ά ζ ε ι καλά δ υ ό άβγά. Ό π ω ς ε ί ν α ι κ α φ τ ά
τά χώνει στίς μασχάλες τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . ό οποίος
σφαδάζει.
Μετά τό μαρτύριον ό Βασανιστής ξεφλουδίζει τά άβγά
καί τ ά τ ρ ώ ε ι .

18 Τά χ τ υ π ή μ α τ α μ έ μ ι ά κ ά λ τ σ α , μ ι σ ο γ ε μ ά τ η μέ
άμμο πονάνε πολύ καί δ έ ν α φ ή ν ο υ ν σημάδια. "Αν ό Κρα­
τ ο ύ μ ε ν ο ς π ε θ ά ν ε ι άπ' τ ά χ τ υ π ή μ α τ α ό Ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ή ς δ έ ν
μπορεί ν ά π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ε ι τ ή ν αιτία τ ο ύ θ α ν ά τ ο υ . Σ υ ν ή θ ω ς ,
αυτά τ ά χ τ υ π ή μ α τ α δ ί ν ο ν τ α ι σ τ ά π λ ε υ ρ ά , ή, στ' α ρ χ ί δ ι α ,
ή. στό κ ε φ ά λ ι .
Έ γ ν ώ ρ ι σ α έναν Κ α τ ά δ ι κ ο πού άπ' τ ά πολλά χ τ υ π ή μ α τ α
στό κ ε φ ά λ ι (= α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς δ ι α σ ε ί σ ε ι ς εγκεφάλου)
ή τ α ν ε σά χαζός- ή β ρ α δ ύ ν ο ι ά τ ο υ έ θ ύ μ ι ζ ε τ ή γ ν ω σ τ ή
β ρ α δ ύ ν ο ι α τών β ε τ ε ρ ά ν ω ν μποξαδόρων.
Εγνώρισα έναν Κ α τ ά δ ι κ ο - Χασισέμπορο πού άπό τ ά
χτυπήματα είχε σχεδόν τυφλωθεί.

Αλλά α ρ κ ε τ ά σάς έ κ ο ύ ρ α σ α σ ή μ ε ρ α .
Στό ε π ό μ ε ν ο μ ά θ η μ α θά σάς περιγράψω τ ά υπόλοιπα
Δ έ κ α - ό κ τ ώ Βασανιστήρια πού ε φ α ρ μ ό ζ ε ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α
τ ή ς Antiqua.

Μάθημα 23ον
"Αλλα Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια.
Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε , καί τ ε λ ε ι ώ ν ο υ μ ε , σ ή μ ε ρ α , τ ό περί Βασανι­
στηρίων κ ε φ ά λ α ι ο ν . "Αν θ ά ε ί μ α ι κάπως ωμός ζητώ σ υ ­
γνώμη ν, π ρ ο κ α τ α β ο λ ι κ ώ ς .

19. Τ ό δ ι π λ ό χ α σ τ ο ύ κ ι τ ό δ ί ν ε ι ένας Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς
καί μέ τ ί ς δ υ ό π α λ ά μ ε ς , τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς · μ έ α π ό λ υ τ ο ν
συγχρονισμόν. Τό διπλό χαστούκι καταφέρεται
ύ π ο υ λ α καί ε ν τ ε λ ώ ς ξ α φ ν ι κ ά . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς νο­
μίζει ό τ ι τ ό ν έ χ τ ύ π η σ ε α σ τ ρ ο π ε λ έ κ ι . Μ ε τ ά άπό έ ν α διπλό
χαστούκι ό Κρατούμενος, συνήθως, μένει κουφός - τό
τ ύ μ π α ν ο τ ο ύ ενός τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α φ τ ι ο ύ τ ο υ σπάει.

20. Τ ό β γ ά λ σ ι μ ο τ ώ ν χ ε ρ ι ώ ν α π ο τ ε λ ε ί προνόμιο τών


Κασαδόρων ( δ η λ α δ ή , μόνον ε ν α ν τ ί ο ν των ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ) .
Ή Διάρηξη^ ε ν ό ς Χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ π α ί ρ ν ε ι σ η μ α ν τ ι κ έ ς
δ ι α σ τ ά σ ε ι ς στόν Τύπο. μέ α ν ά λ ο γ ε ς εντυπώσεις εις βά­
ρος τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Αρχών.
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua θ ά ή θ ε λ ε ν ε κ ρ ο ύ ς ό λ ο υ ς

• 80 •
τ ο ύ ς Κ α σ α δ ό ρ ο υ ς . Α ν τ ί , λοιπόν, ν ά τ ο ύ ς σ κ ο τ ώ ν ε ι κ ά ν ε ι
κ ά τ ι τ ό λ ι γ ό τ ε ρ ο θ ε α μ α τ ι κ ό : στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς Προανα-
κρίσεως τ ο ύ ς β γ ά ζ ε ι τ ά χ έ ρ ι α - έ τ σ ι , μέ ξ ε κ λ ε ι δ ω μ έ ν ε ς
α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς , τ ο ύ ς α φ ή ν ε ι κάπου δ έ κ α μ έ ρ ε ς καί μ ε τ ά τ ο ύ ς
σ τ έ λ ν ε ι στό ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο .
Μιά τ ό σ ο ε υ σ υ ν ε ί δ η τ η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ανάπη­
ρους Κ α σ α δ ό ρ ο υ ς .

21. Τό π ο δ ό σ φ α ι ρ ο τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς παίζεται άπό μιάν


ομάδα Αστυνομικών πού έ χ ο υ ν ε στή μέση κάποιον Κρα­
τ ο ύ μ ε ν ο . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς π α ρ ι σ τ ά ν ε ι τ ή ν μπάλα. Α υ τ ή ή
πρωτότυπη μπάλα τ ρ ώ ε ι μ π ο υ ν ι έ ς , κ λ ο τ σ έ ς , γ ο ν α τ ι έ ς ,
ά γ κ ω ν ι έ ς , σμπρωξίδια κτλ.
Μή σ υ γ χ έ ε τ ε τ ό ποδόσφαιρο μέ τ ό ά τ α κ τ ο ξ ύ λ ο (βλέπε
Βασανιστήριον Ν° 14).

22. Τό χ τ ύ π η μ α τ ο ύ κ ε φ α λ ι ο ύ σ τ ό ν τ ο ί χ ο απο­
τ ε λ ε ί μιά κακιά έ ξ η ορισμένων ε υ έ ξ α π τ ω ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ,
πού, α π ε ρ ί σ κ ε π τ α , κοπανούν τ ά κ ε φ ά λ ι α τών Κ ρ α τ ο υ μ έ ­
νων σέ δ ι ά φ ο ρ ε ς σ κ λ η ρ έ ς κ ά θ ε τ ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς .

23. Ό λ ε ς ο ι Α σ φ ά λ ε ι ε ς τ ή ς Antiqua έ χ ο υ ν ε τ α ρ ά τ σ α .
Τίς ν ύ χ τ ε ς σ' α υ τ έ ς τ ί ς τ α ρ ά τ σ ε ς λ α μ β ά ν ο υ ν χώραν διά­
φοροι τελεταί. Ή ιερότερη τέτια τ ε λ ε τ ή περιλαμβάνει τό
κ ρ έ μ α σ μ α κάποιου Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ . Τό κ ρ έ μ α σ μ α γ ί ν ε τ α ι
έ τ σ ι : δ υ ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί αρπάζουν άπ' τ ο ύ ς α σ τ ρ ά γ α λ ο υ ς
έναν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο καί τ ό ν κ ρ ε μ ά ν ε σ τ ό κ ε ν ό , άπό ϋψος
30 μέτρων. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ε ί ν α ι β έ β α ι ο ς πώς θά τ ό ν ε
γ κ ρ ε μ ί σ ο υ ν στό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο . Π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , οί Α σ τ υ ν ο ­
μικοί τ ο ϋ έδήλωσαν ό τ ι αρκετά τους έκούρασε, ότι έφ­
τασε ή τελευταία του ώρα, ό τ ι θά πουν στους δημοσιο­
γράφους πώς αυτοκτόνησε άπό τύψεις κ τ λ .

24. Σ τ ό τ σ ο υ β ά λ ι μ έ μ ι ά γ ά τ α . Α υ τ ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο
τ ε ί ν ε ι νά ε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί . Α ι τ ί α : σ τ ό τ έ λ ο ς δ έ ν ξ έ ρ α ν ε τί ν ά
κ ά ν ο υ ν μέ τήν ε ξ α γ ρ ι ω μ έ ν η γ ά τ α .
Ά κ ο υ σ α νά λ έ ν ε ό τ ι α υ τ ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ό χρησιμο­
ποιούσε στήν Ελλάδα ό Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ή ς Μ α κ ρ ο ν ή σ ο υ .
Ίσως π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά δ ι α δ ό σ ε ι ς τών Κομουνιστών.

25. Τό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ή ς δ ί ψ α ς έ χ ε ι πέραση στά θ ε ρ μ ά


κ λ ί μ α τ α . Ή Antiqua ε ί ν α ι μιά χώρα τ ή ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ . Ό
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς δ ι ψ ά ε ι . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς θ έ λ ε ι νά ξ ε δ ι ψ ά σ ε ι .
Δ έ ν τ ο ϋ δ ί ν ο υ ν ν ε ρ ό . Καί γ ι ά νά ε π ι τ ε ί ν ο υ ν τ ή δίψα τ ο υ
τ ό ν τ α ί ζ ο υ ν μέ π α σ τ έ ς σ α ρ δ έ λ ε ς .

26. Σ κ ο ύ ν τ η μ α μ έ α υ τ ο κ ί ν η τ ο . Α υ τ ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο
τ ό π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι ό K o r o Vessi σ τ ό βιβλίο τ ο υ Δεσμοφύλα­
κες. Δ έ ν πιστεύω σ τ ά όσα γ ρ ά φ ο υ ν φ α ν α τ ι σ μ έ ν ο ι Π ο λ ι τ ι ­
κοί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι . Π ά ν τ ω ς , μ ε ρ ι κ ο ί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας
π α ρ α π ο ν ο ύ ν τ α ι πώς στήν Α σ φ ά λ ε ι α τ ο ύ ς απείλησαν, εμ­
πράκτως, ό τ ι θά τ ο ύ ς π α τ ή σ ο υ ν μέ κ α μ ι ό ν ι καί ύ σ τ ε ρ α θά
τ ο ύ ς ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν σέ κάποιον α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο . Τ έ τ ι ε ς

• 81 •
σκηνές διεδραματίσθησαν στό υπόγειο γκαράζ τής
Α σ φ α λ ε ί α ς τ ή ς Adina, ή, καί άλλου. Έ τ σ ι , τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ,
λένε.

27. Ό έ λ λ η ν β ο υ λ ε υ τ ή ς Κύριος "Αγγελος Π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς


ισχυρίζεται ό τ ι , πριν π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α , οί π ο λ ι τ ι κ ο ί τ ο υ αντί­
παλοι τ ό ν έ θ α ψ α ν ζ ω ν τ α ν ό , α φ ή ν ο ν τ α ς έξω άπ' τ ό
χώμα μόνο τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ . Α υ τ ά ί σ ω ς σ υ μ β α ί ν ο υ ν στήν
Ελλάδα. Όμως γ ι ά τήν A n t i q u a ε ί ν α ι α δ ι α ν ό η τ α .
Τό μόνο πού μπορώ νά αποδεχθώ γιά τ ή ν Antiqua ε ί ν α ι
πώς μ ε ρ ι κ έ ς φ ο ρ έ ς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς πη­
γαίνουν ν υ χ τ ε ρ ι ν έ ς ε κ δ ρ ο μ έ ς μέ α υ τ ο κ ί ν η τ ο . Μαζί τ ο υ ς
παίρνουν κάνα δύστροπο Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο , ε φ ο δ ι α σ μ έ ν ο μέ
κασμά καί φ τ ι ά ρ ι . Μ ό λ ι ς φ τ ά σ ο υ ν σέ κάποιο κ ο ν τ ι ν ό δα­
σάκι κ α τ ε β α ί ν ο υ ν άπ' τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο καί π α ρ α κ α λ ο ύ ν
τόν δύστροπο Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο νά σ κ ά ψ ε ι τ ό ν τ ά φ ο τ ο υ .
Δ έ ν υπάρχει τ ί π ο τ α τ ό τ ρ ο μ ε ρ ό σ' α υ τ ή τήν ιστορία.
Τό ε ι κ ο ν ι κ ό θάψιμο ε ί ν α ι μιά φ ό ρ μ α τ α κ τ ι κ ή ς . Ό Καλός
Κ λ έ φ τ η ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι , ε γ κ α ί ρ ω ς , τ ά μέσα τ α κ τ ι κ ή ς άπ' τ ο ύ ς
στόχους τής στρατηγικής.

28. Τά χ τ υ π ή μ α τ α σ τ ό σ τ έ ρ ν ο μπορούν νά προκα­


λ έ σ ο υ ν καί α ι μ ό π τ υ σ η .

29. Τό σ α π ο υ ν ό ν ε ρ ο σ τ ό σ τ ό μ α , στά ρ ο υ θ ο ύ ν ι α , σ τ ά
μάτια καί στά γ υ ν α ι κ ε ί α γ ε ν ν η τ ι κ ά ό ρ γ α ν α τ σ ο ύ ζ ε ι . Είναι
κι α υ τ ό έ ν α Βασανιστήριον.
Κάποτε-κάποτε, άντί γιά σαπουνόνερο, χρησιμοποιείται
μαυροπίπερο, ή, κ α φ τ ε ρ ή κόκκινη πιπεριά. Ή ποικιλία δ έ ν
βλάπτει.

30. Ένας Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς κ α ρ υ δ ώ ν ε ι μέ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ
κάποιον Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο - σ τ α μ α τ ά ε ι τ ό σ τ ρ α γ γ α λ ι σ μ ό μόνον
όταν μ ε λ α ν ι ά σ ε ι τ ό θύμα. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς α φ ή ν ε ι τ ό ν
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ν ά πάρει λ ί γ ε ς α ν ά σ ε ς καί ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι . "Αλ­
λ ο τ ε ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς β ο υ λ ώ ν ε ι τ ό στόμα καί τ ή μύτη τ ο ϋ
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ μέ μιά β ρ ε μ έ ν η πατσαβούρα. " Η , χ ώ ν ε ι τ ό
κ ε φ ά λ ι τ ο ύ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ μέσα σ' ένα μπουγέλο γ ε μ ά τ ο
νερό.
Τά καμώματα α υ τ ά μπορούν ν ά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν γ ι ά ώρες.

3 1 . Ώ ς πρός τ ά δ ι ά φ ο ρ α ξ ε ρ ι ζ ώ μ α τ α ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς
έ χ ε ι νά δ ι α λ έ ξ ε ι α ν ά μ ε σ α στίς τ ρ ί χ ε ς , σ τ ά δ ό ν τ ι α καί σ τ ά
νύχια.
Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς πού βασανίζει έναν ά ν τ ρ α τ ο ύ ξ ε ρ ι ζ ώ ν ε ι
(μιά-μιά τρίχα) τ ό μ ο υ σ τ ά κ ι .
Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς πού βασανίζει μιά γ υ ν α ί κ α τ ή ς ξ ε ρ ι ζ ώ ν ε ι
τίς τ ρ ί χ ε ς τών γ ε ν ν η τ ι κ ώ ν οργάνων.
ΟΊ τ ρ ί χ ε ς ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι μέ τσιμπιδάκι.
Τά δ ό ν τ ι α ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι μέ κ ο ι ν ή τ α ν ά λ ι α .
Τά ν ύ χ ι α , επίσης, ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι μέ τ α ν ά λ ι α .
Κάποτε ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς χ ώ ν ε ι κάτω άπ' τ ά ν ύ χ ι α τ ο ύ Βα­
σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ κ α ρ φ ί τ σ ε ς , ή, ά γ κ ί θ ε ς .

• 82 •
32. Ή σ ι δ ε ρ έ ν ι α γ ρ ο θ ι ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι στους ξ υ ­
λ ο δ α ρ μ ο ύ ς γ ι ά ν ά μήν κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ό Βασανιστής καί γ ι ά
νά μή χ α λ ά σ ε ι τ ή ν ε π ι δ ε ρ μ ί δ α τών χεριών τ ο υ .

33. Τό ξ ε γ ύ μ ν ω μ α ε ί ν α ι κ ι αυτό μ α ρ τ ύ ρ ι ο , γ ι α τ ί , σχε­


δόν π ά ν τ α , σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό άλλα κ α κ ά : κ ρ ύ ο , α π ε ι λ έ ς ,
φ ό β ο , ν τ ρ ο π ή , πιθανολόγηση β ι α σ μ ο ύ , ή , ε υ ν ο υ χ ι σ μ ο ύ ,
κτλ. κ τ λ .

34. Ή ε ι κ ο ν ι κ ή ε κ τ έ λ ε σ η γ ί ν ε τ α ι σ τ ά υπόγεια τ ή ς
Α σ φ ά λ ε ι α ς , ή, σέ κάποια κ α τ ά λ λ η λ η τ ο π ο θ ε σ ί α κ ο ν τ ά
στήν πόλη.
Ή ε ι κ ο ν ι κ ή ε κ τ έ λ ε σ η γ ί ν ε τ α ι π ι σ τ ε υ τ ή άπό τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ -
μ ε ν ο - θ ύ μ α , γ ι α τ ί ή Α σ φ ά λ ε ι α , πολύ μ ε θ ο δ ι κ ά , κάθε έ ν α :

δ ύ ο χ ρ ό ν ι α , σ κ ο τ ώ ν ε ι κάποιον Ά ν θ ρ ω π ο τ ή ς Φάρας -
συνήθως σ κ ο τ ώ ν ε ι έναν δ υ ν α μ ι κ ό ν ά ν τ ρ α πού συχνά δ η ­
μ ι ο υ ρ γ ε ί π ρ ο β λ ή μ α τ α . Τίς ε κ τ ε λ έ σ ε ι ς α υ τ έ ς , ή Α σ φ ά λ ε ι α
τίς κ ρ α τ ά ε ι κ ρ υ φ έ ς άπ' τ ό ν Τύπο, όμως μέ ύπερηφάνια
τίς α π ο κ α λ ύ π τ ε ι σ τ ο υ ς Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ ς , απειλώντας τ ο υ ς
πώς αν δέν βάλουν μυαλό θά πάθουν κι αυτοί τά ίδια.

35. Σ τ ό προπερασμένο μ ά θ η μ α κ ά τ ι είπα γ ι ά τ ο ύ ς Κρα­


τ ο ύ μ ε ν ο υ ς πού χ έ ζ ο ν τ α ι πάνω τ ο υ ς .
Ό κ ά θ ε Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς τ ή ς Antiqua μπορεί ν ά τ α ΐ σ ε ι
σ κ α τ ά στόν κάθε Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο . Ή , ν ά χ ώ σ ε ι τ ή μούρη
τού Κρατούμενου μές στά σκατά.

36. Τό ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο ε ί ν α ι παρωχημένον Βασανιστή­


ριον.
Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας λ έ ν ε ό τ ι α υ τ ό τ ό Βασανιστήριο
δ έ ν ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι στίς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δ ε κ α ε τ ί ε ς . ΟΊ Ά ν θ ρ ω π ο ι
τ ή ς Φάρας θ υ μ ο ύ ν τ α ι καλά τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή τ ο υ : ό Αστυνομι­
κός έ β α ζ ε έ ν α χωνί σ τ ό σ τ ό μ α τ ο ύ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ καί μ έ ς
στό χωνί έ χ υ ν ε , σιγά - σιγά, ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο .
Φ α ί ν ε τ α ι πώς υπήρξε κάποια εποχή πού ή Α σ φ ά λ ε ι α τ ή ς
Adina ξ ό δ ε υ ε 200 κιλά ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο μηνιαίως.
Οί Ι σ τ ο ρ ι κ ο ί τ ή ς Antiqua πρέπει ν ά ψάξουν σ τ ά Α ρ χ ε ί α
τού Ανωτάτου Κρατικού Λογιστηρίου γιά νά βρούνε βά­
σ ε ι ποιών πιστώσεων α γ ό ρ α ζ ε ή Α σ φ ά λ ε ι α α υ τ ό τ ό ρετσι­
νόλαδο.

Μάθημα 24ον
Ανάμεσα σέ δυό φυλακίσεις.

Α ν α μ φ ι β ό λ ω ς ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς ανα­
πνέει· όμως α ν α π ν έ ε ι σάν τ ό ν λ ύ κ ο πού έπιάστηκε στό
δ ό κ α ν ο . Υ φ ί σ τ α τ α ι μιά ι δ ι ά ζ ο υ σ α ψ υ χ ο λ ο γ ί α τ ο ύ Αν­
θρώπου πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . "Ηδη ετοιμάζω μιά ψ υ ­
χ ο γ ρ α φ ι κ ή μ ε λ έ τ η όπου, σέ ι δ ι α ί τ ε ρ α κ ε φ ά λ α ι α , θ ά
ε ξ ε τ α σ τ ο ύ ν οί κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς :
»
• 83 •
ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς ,
ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού ε ί ν α ι δ ε μ έ ν ο ς πισθάγκωνα.
ό Ανθρωπος πού ε ί ν α ι δ ε μ έ ν ο ς χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α ,
ό δεμένος γυμνός Άνθρωπος,
ό Ά ν θ ρ ω π ο ς που σ έ ρ ν ε ι μ π ρ ά γ κ α ,
ό Ά ν θ ρ ω π ο ς ό δ ε μ έ ν ο ς υ.έ α λ υ σ ί δ α στόν το'νχο,
δ υ ό Ά ν θ ρ ω π ο ι δ ε μ έ ν ο ι μέ χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς ,
έ ν α ς Ά ν θ ρ ω π ο ς κι έ ν α ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς δ ε μ έ ν ο ι μέ
χειροπέδες,
ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού β α σ α ν ί ζ ε τ α ι ,
ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς σ τ ό απόλυτο σ κ ο τ ά δ ι ,
ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού π ε ι ν ά ε ι ,
ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού τ ό ν γ α μ ο ύ ν ,
ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού τ ό ν π ε ρ ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι .

Ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι πολ­
λ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς (θά έ λ ε γ α , τ ε χ ν ι κ ή ς φ ύ σ ε ω ς ) , πού τ ο ϋ κά­
ν ο υ ν τ ή ζωή μ α ύ ρ η . Ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χειροπέ­
δ ε ς δ έ ν τ ά κ α τ α φ έ ρ ν ε ι νά κ α τ ο υ ρ ή σ ε ι . Επίσης, φ ο υ μ ά ρ ε ι
μ ε τ ' εμποδίων. Κι ό τ α ν τ ό ν δ έ ρ ν ο υ ν δ έ ν μπορεί νά αμυν­
θεί.
Υπάρχουν, όπως θ ά ξ ε ύ ρ ε τ ε , πολλών ειδών χ ε ι ρ ο π έ δ α ι .
Ή πλέον α σ φ α λ ή ς χ ε ι ρ ο π έ δ η ε ί ν α ι μιά ε ι δ ι κ ή αλυσίδα
πού τ ή ν τ υ λ ί γ ο υ ν γ ύ ρ ο σ τ ά χ έ ρ ι α καί τ ή ν κ λ ε ι δ ώ ν ο υ ν μ'
έ ν α μικρό λ ο υ κ έ τ ο .

Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν π ε ρ ν ά ε ι τ ή ζωή τ ο υ στήν Φ υ λ α κ ή .
Τ ό ό ν ε ι ρ ο τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι νά πιάσει τήν καλή. Σ τ ά γ λ υ ­
κ ύ τ ε ρ α ό ν ε ι ρ α π α ρ ε μ β ά λ λ ο ν τ α ι ε φ ι ά λ τ ε ς . Καί ή πλέον
έ ν δ ο ξ ο ς σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ε ν ό ς Δ ι α ρ ή κ τ η δ ι α κ ό π τ ε τ α ι άπό τ ί ς
χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . ΟΊ φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δέν ε ί ν α ι ο ι μό­
ν ο ι Δ ι ά ρ ή κ τ ε ς . ΟΊ Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δ έ ν ε ί ν α ι οί μ ό ν ο ι , ο ύ τ ε ο ι
χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι , Κ λ έ φ τ ε ς . Κατά μέσον ό ρ ο ν , ό Κ λ έ φ τ η ς θά
σ τ α υ ρ ω θ ε ί τ ρ ε ί ς φ ο ρ έ ς περίπου στή δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς ζωής
τ ο υ . Ό Ποινικός Κώδιξ π ρ ο β λ έ π ε ι ε ξ ό χ ω ς βαριές ποι­
ν έ ς γιά τ ό α δ ί κ η μ α τ ή ς Κλοπής. Ή έ ν τ ο ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς
τ ο ύ Κ λ έ φ τ η , τ ή ν οποίαν ά ν α π τ ύ σ ε ι μ ε τ α ξ ύ δ ύ ο φυλακί­
σεων, δ ί ν ε ι φ τ ε ρ ά στόν ν ό μ ο .
Εξ όσων γνωρίζω, σ υ ν ά γ ε τ α ι ό τ ι δ έ ν υ φ ί σ τ α τ α ι "Αστυνο­
μία Λουλουδιών. Εάν, όμως, υπήρχε Α σ τ υ ν ο μ ί α Λ ο υ λ ο υ ­
διών καί α υ τ ή θ ά έ σ τ ρ έ φ ε τ ο κ α τ ά τών Κ λ ε φ τ ώ ν καί τών
πάσης φ ύ σ ε ω ς Αναρχικών. Ά γ ν ο ο ϋ μ ε ν τ ί ς ακριβώς
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ε ι ς τ ή ν Κοινωνίαν ό Κ λ έ φ τ η ς . Ή μ ο ρ φ ή τ ο ϋ
Τ ο κ ο γ λ ύ φ ο υ ε ί ν α ι συμπαθής. Ή μ ο ρ φ ή τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι
σ υ μ π α θ έ σ τ ε ρ η . Τό κλουβί π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι γ ι ά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς .
Ή μοναξιά δέν δαμάζει.

Ή θ ε ά Τύχη ε ί ν α ι φ τ ε ρ ω τ ή , όσο καί τ υ φ λ ή .


Ή "Αστυνομία π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί όλα τ ά φ τ ε ρ ο υ γ ί σ μ α τ α . Ό
Κ λ έ φ τ η ς σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι έκ τ ύ χ η ς . Ή Τ ύ χ η καί ή Ά ν α γ -
κ α ι ό τ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο ύ ς δ υ ό π ό λ ο υ ς τ ή ς ίδιας συν­
ά φ ε ι α ς , δ ι δ ά σ κ ε ι (κάπως αορίστως) ό Μ α ρ ξ ι σ μ ό ς . Ό Ποι­
νικός Κώδιξ α π ε ρ γ ά ζ ε τ α ι τ ή ν τ ύ χ η τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Ό Κ λ έ φ -

• 84 •
τ η ς ξ έ ρ ε ι τ ή ν τ ύ χ η τ ο υ . Πίσω άπ' τ ή ν Κλοπή μ α ν τ ε ύ ε τ α ι ή
Φυλακή.
Λοιπόν, μ ε τ α ξ ύ δύο φ υ λ α κ ί σ ε ω ν ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι , καί μέ­
ν ε ι , ό Ά ν θ ρ ω π ο ς μέ τ ό Σ τ ί γ μ α .
Όλα είναι εναντίον τού Κλέφτη, διότι
ό Κλέφτης είναι τέως Κατάδικος.
ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι μέλλων κ α τ ά δ ι κ ο ς ,
ό Κ λ έ φ τ η ς έ χ ε ι Ποινικόν Μ η τ ρ ώ ο ν ,
ό Κ λ έ φ τ η ς υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι νά δ ί δ ε ι παρών στήν
Αστυνομία,
ό Κ λ έ φ τ η ς π ι έ ζ ε τ α ι νά γ ί ν ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ό τ η ς ,
ό Κλέφτης απειλείται παντοιοτρόπως,
ό Κ λ έ φ τ η ς τ α λ α ι π ω ρ ε ί τ α ι μέ τ ή ν μ έ θ ο δ ο τ ή ς
εξακριβώσεως,
ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι ύποπτος Π ο λ ί τ η ς ,
ό Κ λ έ φ τ η ς ε ξ ω θ ε ί τ α ι νά σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ ό Επάγγελμα
του.

Μ ε τ α ξ ύ δύο φ υ λ α κ ί σ ε ω ν ή ζωή τ ο ύ Κ λ έ φ τ η π α ρ α μ έ ν ε ι
π α γ ι δ ε υ μ έ ν η . Μιά δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση μπορεί νά υπο­
χ ρ ε ώ ν ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η , μ ε τ ά τ ή ν α π ο φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ , νά πα­
ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α , μιά φ ο ρ ά τ ή ν ε β δ ο μ ά δ α , ή,
μιά φ ο ρ ά τ ό μ ή ν α , καί νά δ ί ν ε ι παρών.
Επίσης, ό Κ λ έ φ τ η ς μπορεί ν ά πάρει α ν α σ τ ο λ ή τ ή ς ποι­
ν ή ς , οπότε πάλι δ ί ν ε ι παρών σ τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α . Στίς περι­
πτώσεις α υ τ έ ς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α π α ί ρ ν ε ι καί τ ό δ ι α β α τ ή ρ ι ο
τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Ή υποχρέωση τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η νά π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι
στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ύ κ ο λ α μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι στό φ ί ν ο παιχνίδι
τής Γ ά τ α ς καί τ ο ϋ Π ο ν τ ι κ ο ύ . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , μέ γ ε ν ν α ι ο ­
δωρία, παραχωρεί στόν Κ λ έ φ τ η τ ό ν ρόλο τ ο ϋ Π ο ν τ ι κ ο ύ .
Κ α τ α λ α β α ί ν ε τ ε β έ β α ι α ό τ ι ή τ α κ τ ι κ ή τ ρ ι β ή τ ο ύ Κ λ έ φ τ η μέ
τήν Α σ τ υ ν ο μ ί α α π ο β α ί ν ε ι εις βάρος τ ο υ . Ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς
δέν ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς πού μπαινοβγαίνουν σέ
Μεγάλες Πόρτες.

Κάποτε - κάποτε έ ν α ς Κακός Κ λ έ φ τ η ς αποφασίζει νά γί-


,Ζί Καλός Ά ν θ ρ ω π ο ς . Ζ η τ ά ε ι δ ο υ λ ι ά . Β ρ ί σ κ ε ι δ ο υ λ ι ά . Ή
Αστυνομία δ έ ν π ι σ τ ε ύ ε ι σ τ ά θ α ύ μ α τ α . Α π ο φ α σ ί ζ ε ι νά
5οσει ένα καλό μάθημα στόν αισιόδοξο Κ λ έ φ τ η . Ά ν ό
Ο , έ φ τ η ς ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σέ ιδιωτική επιχείρηση ή Α σ τ υ ν ο μ ί α
. π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι σ τ ό Α φ ε ν τ ι κ ό τ ό ά μ α ρ τ ω λ ό ν παρελθόν
τοϋ ν έ ο υ υ π α λ λ ή λ ο υ . Τό Α φ ε ν τ ι κ ό , π ε ι θ ή ν ι α , α π ο λ ύ ε ι
- 3 . Κ λ έ φ τ η . Ω σ τ ό σ ο , υπάρχει ή π ι θ α ν ό τ η ς τ ό Α φ ε ν τ ι κ ό
.ζ δ ι α π ν έ ε τ α ι άπό ανθρωπιστικός ιδέας, ή, νά ε ί ν α ι συγ-
• ενής τ ο ύ Κ λ έ φ τ η - οπότε δ έ ν υ π α κ ο ύ ε ι στίς ν τ ρ ο π α -
• £ ς σ υ σ τ ά σ ε ι ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α βάζει
_~οός τ ά μ ε γ ά λ α μ έ σ α : σ κ α ρ ώ ν ε ι μιά ωραία μήνυση (οί
- ο ο φ ά σ ε ι ς δ έ ν λείπουν) κ α τ ά τ ο ύ Α φ ε ν τ ι κ ο ύ , καί,
" ο α λ λ ή λ ω ς , μ π ο υ κ ά ρ ε ι σ τ ή ν επιχείρηση καί σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι
- : . ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο Κ λ έ φ τ η ( μ ε τ ά άπό δ υ ό ώ ρ ε ς τόν α φ ή ν ε ι
• • ε ύ θ ε ρ ο . ζ η τ ώ ν τ α ς συγνώμην). Σ υ ν ή θ ω ς , τ ό διπλό χ τ ύ -
— ~α δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν ά έπαναληφεΐ.
- . ο Κ λ έ φ τ η ς ά ν ο ι ξ ε δικιά τ ο υ δ ο υ λ ι ά (π.χ. μπακάλικο), ή

• 85 Π
Α σ τ υ ν ο μ ί α , μιά - δυό φ ο ρ έ ς τήν ε β δ ο μ ά δ α , τ ό ν ε ι δ ο π ο ι ε ί
νά παρουσιαστεί, μιά σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η μέρα καί ώρα, σ τ ό
τ ά δ ε γ ρ α φ ε ί ο τ η ς . Εκεί, ό Κ λ έ φ τ η ς σ τ έ κ ε ι σ τ ό ν προθά­
λαμο, περιμένοντας τόν Α σ τ υ ν ό μ ο νά τ ό ν κ α λ έ σ ε ι .
"Επειτα άπό μ ε ρ ι κ έ ς ώ ρ ε ς , ε π ι τ έ λ ο υ ς , ό Α σ τ υ ν ό μ ο ς φω­
νάζει τ ό ν Κ λ έ φ τ η καί τ ο ϋ ε ξ η γ ε ί ό τ ι τ ό ν έ κ α λ έ σ α ν ε κ α τ ά
λάθος κι ό τ ι ε ί ν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς νά ξ α ν α γ υ ρ ί σ ε ι σ τ ό μαγαζί
τ ο υ . Τό παιχνίδι α υ τ ό ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς , γ ι α τ ί
(δήθεν) ή Α σ τ υ ν ο μ ί α έ ρ ε υ ν α γ ι ά νά ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ι τ ο ύ ς
(δήθεν) δ ρ ά σ τ ε ς κάποιας φ α ν τ α σ τ ι κ ή ς (δήθεν) Κλοπής. Ό
Κ λ έ φ τ η ς φ ε ύ γ ε ι φ α ρ μ α κ ω μ έ ν ο ς άπ' τήν Α σ τ υ ν ο μ ί α , ά φ ο ύ
ξ έ ρ ε ι πώς άν δ έ ν γ ί ν ε ι Χ α φ ι έ ς θά υποχρεωθεί ν ά κ λ ε ί σ ε ι
τ ό μαγαζί τ ο υ .
"Ετσι, χάρις στήν πίεση τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , ό Κακός Κλέ­
φ τ η ς ξ α ν α γ ί ν ε τ α ι Καλός Κ λ έ φ τ η ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ν ι ώ θ ε ι
βαθιά α ν α κ ο ύ φ ι σ η ό τ α ν ό Κ λ έ φ τ η ς ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι σ τ ο υ ς
κόλπους τ ο ϋ Υποκόσμου.

"Αν ό Κ λ έ φ τ η ς , μ ε τ α ξ ύ δ ύ ο φ υ λ α κ ί σ ε ω ν , π α ρ α μ ε ί ν ε ι
ά ν ε ρ γ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α σάν Κ λ έ φ τ η ς έ ν
δράσει.
Αί σ υ ν έ π ε ι α ι μιας τ ό σ ο ν θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς αντιμετωπίσεως ε ί ν α ι
αποκλειστικώς πρακτικοί. Κάθε φ ο ρ ά πού γ ί ν ε τ α ι κάποια
κάπως ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α Κλοπή ή Α σ τ υ ν ο μ ί α π ι ά ν ε ι , δ ι α δ ο ­
χικώς, πολλούς Κ λ έ φ τ ε ς καί τ ο ύ ς σαπίζει σ τ ό ξ ύ λ ο . Φαί­
ν ε τ α ι πώς α υ τ ή ή πρωτότυπη μ έ θ ο δ ο ς α π ο δ ί δ ε ι καρπούς.
Αλλιώς δ έ ν ε ξ η γ ε ί τ α ι ή ε π ι μ ο ν ή μέ τ ή ν οποία τ ή ν εφαρ­
μόζει ή Αστυνομία.
Εν πάση περιπτώσει, ό Κ λ έ φ τ η ς μ ά λ λ ο ν υ π ο φ έ ρ ε ι .
"Αν ό Κ λ έ φ τ η ς ζ η τ ή σ ε ι β ο ή θ ι α άπό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α , ή Δ ι κ η ­
γ ό ρ ο , ή κ α τ ά σ τ α σ η χ ε ι ρ ο τ ε ρ ε ύ ε ι . Ά λ λ ω σ τ ε , όπως γ ρ ά φ ω
στόν Π ρ ό λ ο γ ο , σ τ ή ν Antiqua ε π ι κ ρ α τ ε ί μ ο ν ί μ ω ς Δ ι κ τ α ­
τ ο ρ ί α , καί, συνεπώς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι κ α ί πανίσχυρη
κ α ί ανεξέλεγκτη.

Ανάμεσα σέ δ ύ ο φ υ λ α κ ί σ ε ι ς ό Κ λ έ φ τ η ς χ α ί ρ ε τ α ι τ ή ν με-
σοβασιλεία. Ή ν έ α φ υ λ ά κ ι σ η ε π ί κ ε ι τ α ι . Καμιά φ υ λ ά κ ι σ η
δ έ ν θά υπάρξει πρίν τ ή ν σ ύ λ λ η ψ η . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ν ε ρ γ ε ί
τ ή ν σ ύ λ λ η ψ η . Ε π α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ά Βασανιστηρ,ια καί ή
Ο μ ο λ ο γ ί α . Λίγο πρίν τ ή ν Π ρ ο φ υ λ ά κ ι σ η ή Α σ τ υ ν ο μ ί α γ ε ­
λ ο ι ο π ο ι ε ί τά θύματα της. ·
Θά σάς μιλήσω γ ι α υ τ ό στό π ρ ο σ ε χ έ ς μάθημα.

Μάθημα 25ον
Αί Δημόσιαι Σχέσεις της Αστυνομίας.

Βρισιά άπό Μ ε γ ά λ ο Στόμα ε ί ν α ι τ ί τ λ ο ς τ ι μ ή ς .


Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ έ ν βρίζει τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Α υ τ ή τ ή δ ο υ λ ι ά τ ή ν
α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί Σ υ ν τ ά κ τ α ι . Κάθε Α σ τ υ ν ο ­
μικός Σ υ ν τ ά κ τ η ς ε ί ν α ι κι έ ν α ς μικρός μ α λ ά κ α ς . Κανείς
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς δ έ ν αγαπάει τ ο ύ ς Α ν θ ρ ώ π ο υ ς

• 86 •
τ ο ύ Υποκόσμου. Θαυμάζω τ ή ν ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή τ ε λ ε ι ό τ η τ α
τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ έ ν υ σ τ ε ρ ε ί καί στόν τ ο ­
μ έ α τών Δημοσίων Σχέσεων. Χωρίς νά δ ι α θ έ τ ε ι γ ρ α φ ε ί α
καί κ ο ν δ ύ λ ι α Δημοσίων Σ χ έ σ ε ω ν , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , άσκεΐ τ ε ­
ράστια προβολή πάνω στό Κοινόν, χ ά ρ ι ς στήν δουλοπρέ­
πεια τ ώ ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Σ υ ν τ α κ τ ώ ν , χ ά ρ ι ς στήν δουλοπρέ­
πεια ό λ ω ν τών Ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν τ ή ς A n t i q u a .

Αυτό τ ό ζώον πού α π ο κ α λ ε ί τ α ι Κοινόν δ έ ν σ κ έ φ τ ε τ α ι


ποτέ.
Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ β α θ ύ τ α τ α τ ό Κοινόν. Τ ό Κοινόν έ χ ε ι μ ε γ ά λ η
κοιλιά, ά φ ο ϋ σάν Κύκλωπας κ α τ α β ρ ο χ θ ί ζ ε ι ό λ ο υ ς τ ο ύ ς
Φ ο υ κ α ρ ά δ ε ς . Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς ε ί ν α ι ό ρουφιά-
νος α ϋ τ ο ϋ τ ο ϋ αποτρόπαιου δ ε ί π ν ο υ . Ό Αστυνομικός
Συντάκτης χέζει πολύ.

Δ έ ν παρουσιάζω τ ό ν Κ λ έ φ τ η σάν Ί ν δ α λ μ α .
Απλώς φρονώ ό τ ι ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς θ ε μ ε λ ι ώ ν ε ι κάθε μ ο ρ φ ή
Κοινωνίας. Μιά Επανάσταση ποτέ δ έ ν ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ή . Οί
α ρ χ α ί ο ι έ λ λ η ν ε ς ξ έ ρ α ν ε πώς ό Καλός Π ο λ ί τ η ς α π ο τ ε λ ε ί
πρόβλημα γ ι ά τ ή ν Εξουσία. Διακρίνω τ ή ν φ υ σ ι κ ή δ ε ι λ ί α
άπό τ ή ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ε ι λ ί α . Πολλοί Κ λ έ φ τ ε ς δ ε ι λ ι ά ζ ο υ ν ε
τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς . Ζ ε ί ς γ ε ν ν α ί α ό τ α ν δ έ ν φ ο ρ τ ώ ν ε ι ς
τ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α σου σέ ά λ λ ο υ ς . Ή Κλοπή ε ί ν α ι μιά απελ­
πισμένη πράξις ενός ά σ υ ν ε ι δ ή τ ω ς Α ν α ρ χ ι κ ο ύ . Μιά
σωστή Κλοπή ε ί ν α ι μιά γ ε ν ν α ί α π ρ ά ξ η , ε ί ν α ι μιά ό μ ο ρ φ η
πράξη, σ υ χ ν ά ε ί ν α ι έ ν α "Εργον Τ έ χ ν η ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς διαι­
σθάνεται τήν κοινωνική γενναιότητα τ ο υ . Ό Κλέφτης έχει
τ ή ν μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α τ ο υ . Βλέπω τ ή ν Κλοπή σάν πράξη
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . 'Εζήσαμε τ ό ν θ ά ν α τ ο τ ή ς Α ι σ θ η τ ι κ ή ς τ ή ς
Αναγεννήσεως- τώρα ζ ο ύ μ ε τ ό ν θ ά ν α τ ο τ ή ς Ηθικής τ ή ς
Αναγεννήσεως. Δύνασαι νά χλευάζεις έναν Μικροαστό,
μά ποτέ έ ν α ν Δ ο λ ο φ ό ν ο . Ή αυτοπροστασία τ ο ϋ Εγκλη­
μ α τ ί α έ γ κ ε ι τ α ι στήν ε π ι θ ε τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ . Τ ό '69, στίς φ υ ­
λ α κ έ ς Saverov έπαιζα ν τ ό μ ι ν ο μ έ τ ό ν ξ α κ ο υ σ τ ό φ ο ν ι ά
Liakos. "Ητανε ή σ υ χ ο ς σάν α ρ ν ά κ ι πού βόσκει. Τ ό τ ε
έγνώρισα καί τ ό ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α φ ο ν ι ά Panayt Roukitsa,
έ ν α ν σεβάσμιο ασπρομάλλη γ έ ρ ο 74 χρονώ. Πρίν λ ί γ ο
ε ί χ ε σ κ ο τ ώ σ ε ι κάποιον ν ε α ρ ό μάγκα μ έ μιά πιστολιά. Ό
ν ε α ρ ό ς ε ί χ ε χ α σ τ ο υ κ ί ο ε ι τ ό ν γ έ ρ ο μέσα σέ μιά χαρτοπαι-
χτική λέσχη. Μέ ένα χαστούκι θέλησε νά κερδίσει τήν
φ ή μ η . Έ κ έ ρ δ ι σ ε έ ν α φ έ ρ ε τ ρ ο ν . Ό γ έ ρ ο ς , σεμνός καί
ή ρ ε μ ο ς , άρχισε ν ά ε κ τ ί ε ι τ ή ν δ ε ύ τ ε ρ η τ ο υ ισόβια. Μ ο ύ
είπε: «αποδώ μέσα δέν θά ξαναβγώ θά μέ βγάλουν!».
Α υ τ ό μ ο ύ είπε.

Προτιμώ έ ν α ν γ ν ή σ ι ο Δ ο λ ο φ ό ν ο άπό έ ν α ν ε π ι τ υ χ η μ έ ν ο
γ ι α τ ρ ό . Τό ό τ ι έ ν α ς Δ ο λ ο φ ό ν ο ς μπορεί, τ α υ τ ό χ ρ ο ν α , νά­
ν α ι έ ν α ς γ λ υ κ ύ τ α τ ο ς άνθρωπος ε ί ν α ι γνωστόν τ ο υ λ ά χ ι ­
στον άπό τ ή ν εποχή πού ό Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε
τ ό Έγκλημα καί Τιμωρία. Ή Α σ τ ι κ ή Κοινωνία α ύ τ ο θ α υ μ ά -
ζεται. Ό Δολοφόνος, ό Πούστης, ό Κλέφτης, ή Πουτάνα,
σπάνε τ ό ν κ α θ ρ έ φ τ η .

• 87 •
Κλέβω όσο μπορώ.
Κλέβω άπό' π α ν τ ο ύ .
Κλέβω μέ τ ά χ έ ρ ι α .
Κλέβω μέ τ ά μάτια.
Κλέβω τ ή μάνα μ ο υ .
Κλέβω άπ' τήν τσέπη μ ο υ .

Τό Έ γ κ λ η μ α απαιτεί φ ω τ ο σ τ έ φ α ν ο .
Εσύ σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε σ α ι στό Κοπάδι.
Στό πείσμα τ ο ϋ Marx, ή Επανάσταση θά γ ί ν ε ι άπό τ ο ύ ς
Κ λ έ φ τ ε ς καί τ ο ύ ς Π ο ύ σ τ η δ ε ς καί τίς Π ο υ τ ά ν ε ς . Ή Νέα
Επανάσταση θά τ ρ α γ ο υ δ ι έ τ α ι . Ό L o m b r o s o ψ ά χ ν ε ι γ ι ά
στίγματα κι ό Kretschmer ψ ά χ ν ε ι γ ι ά ά γ ν ω σ τ ο υ ς ε ν δ ο κ ρ ι ­
νείς α δ έ ν ε ς . Κ έ ν τ η μ α μέ μαύρη κι άσπρη κλωστή. Φαίνε­
τ α ι πώς ό λ ο ι οί Ά ν θ ρ ω π ο ι έ χ ο υ ν δ ί κ ι ο . Δίχως νά υπεισέρ­
χ ο μ α ι σέ δ ο γ μ α τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α , φρονώ ό τ ι οί Κ λ έ φ τ ε ς
πάνε κ α τ ε υ θ ε ί α ν στήν Κόλαση. Ά λ λ ά ό κ ο σ μ ο γ υ ρ ι ­
σ μ έ ν ο ς έ λ λ η ν α ς ποιητής Νίκος Καββαδίας έ γ ρ α ψ ε τ ο υ λ ά ­
χιστον στήν Κόλαση υπάρχουν μπορντέλα.
Μ ά λ λ ο ν υπάρχουν καί στόν Παράδεισο.

Μιά Μ ε γ ά λ η Δ ι ά ρ η ξ η μ ο ι ά ζ ε ι μέ λ ε π τ ή ε γ χ ε ί ρ η σ η - τ ό
α π έ δ ε ι ξ ε ό Dassin μέ τ ό Rififi. Ό γ ε λ ο ί ο ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς
Σ υ ν τ ά κ τ η ς θ έ λ ε ι νά γ ε λ ο ι ο π ο ι ή σ ε ι μιά τ έ τ ι α πράξη. Ό
Κ λ έ φ τ η ς έ δ ι ά λ ε ξ ε τ ό έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν Επάγγελμα. Ό Κ λ έ φ ­
τ η ς πρέπει νά α μ ε ί β ε τ α ι μέ ε π ί δ ο μ α επικινδύνου εργα­
σίας. Ό γ ε λ ο ί ο ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς θ έ λ ε ι νά ξ ε φ τ ε -
λ ί σ ε ι α υ τ ό τ ό Ιερόν Επάγγελμα. Τό Κοινόν δ ι α β ά ζ ε ι μέ
προσοχή τ ο ύ ς περί Δ ι α ρ η κ τ ώ ν μ ύ θ ο υ ς . Ό Μ έ σ ο ς Ά ν θ ρ ω ­
πος, σ υ ν ή θ ω ς , δ ι α β ά ζ ε ι τ ή ν ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ ή ν ώρα πού
χ έ ζ ε ι . Ό Κ λ έ φ τ η ς σ υ ν ε χ ώ ς πρέπει νά α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι πώς
ε ί ν α ι Αθώος. Ό τ α ν καυλώνει ή Επανάσταση
τ σ α κ ί ζ ε ι τ ή ν κ ε φ α λ ή τ η ς . Ό γελοίος Αστυνομικός
Συντάκτης χαίρεται όταν γελοιοποιεί τόν συλληφθέντα
Κ λ έ φ τ η . Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς , διά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν τ ή ς
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , προσπαθεί νά γ ε λ ο ι ο π ο ι ή σ ε ι τ ό α δ ύ ν α τ ο ν .
Ό γ ε λ ο ι ο π ο ι ο ύ μ ε ν ο ς Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι στό Κ ρ α τ η τ ή ρ ι ο ν ,
άρα στόν πάτο τ ο ϋ Π η γ α δ ι ο ύ . Ό Κ λ έ φ τ η ς πάντα εκπλήσ­
σ ε τ α ι άπό τ ή ν κακία τών ανθρώπων.
Είναι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς μ ο ν ό τ ο ν η ή τ ε χ ν ι κ ή τ ή ς γ ε λ ο ι π ο ι ή σ ε ω ς
τών Κ λ ε φ τ ώ ν . Μ ε τ ά τήν Σ ύ λ λ η ψ η , μ ε τ ά τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α ,
μ ε τ ά τ ή ν Ο μ ο λ ο γ ί α , ό Κ λ έ φ τ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι άπό τ ί ς
Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς σάν ένα θ η ρ ί ο ν , πού έ π ι ά σ τ η κ ε χάρις
στήν άγρυπνη π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Τό σχε­
τ ι κ ό ρ ε π ο ρ τ ά ζ σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό μιά φ ω τ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ
Κ λ έ φ τ η , όπου π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι α ξ ύ ρ ι σ τ ο ς , α χ τ έ ν ι σ τ ο ς , τσα­
λ α κ ω μ έ ν ο ς , τ σ α κ ι σ μ έ ν ο ς , α ν έ κ φ ρ α σ τ ο ς , καί, κάποτε-
κ ά π ο τ ε , μέ μ α υ ρ ι σ μ έ ν ο τ ό έ ν α μ ά τ ι ( β έ β α ι α , άπό μπουνιά
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ) . Δ έ ν ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι π ο τ έ κάποιος αναγνώ­
σ τ η ς νά έ γ ρ α ψ ε επιστολή σ τ ή ν ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο υ , ρωτώντας
γ ι α τ ί ταλαιπωρούν καί δ ι α σ ύ ρ ο υ ν έ τ σ ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η , καί,
π ο ι ο ς τοϋ έμαύρισε τό μάτι. Ό Μέσος Άνθρωπος είναι
ά τ ι μ ο ς καί δ ε ι λ ό ς .

• 88 •
Ό Κ λ έ φ τ η ς έ χ ε ι μάνα καί π α τ έ ρ α , φ ί λ ο υ ς , ε ρ ω μ έ ν η ή σ ύ ­
ζυγο, θείους, ανεψιούς, νοικοκύρη, έχει συναδέλφους,
γ ν ω σ τ ο ύ ς , μπακάλη, μ α ν ά β η , έ χ ε ι κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς , ρ ά φ τ η ,
τ σ α γ κ ά ρ η , φ ο ύ ρ ν α ρ η , έ χ ε ι ίσως παιδιά. Ή γ ε λ ο ι ο π ο ί η σ η
τ ο ύ Κ λ έ φ τ η Ικανοποιεί τ ό ν σ α ρ κ α σ μ ό τών άγνωστων, κ α ί ,
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς , θ α ν α τ ώ ν ε ι τ ο ύ ς ο ι κ ε ί ο υ ς πού - έ τ σ ι ή αλλιώς
- τ ό ν αγαπούν.
Ό γελοίος Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς ο υ δ έ π ο τ ε στοχά­
σ τ η κ ε γ ι α τ ί ή Α σ τ υ ν ο μ ί α π ρ ο β α ί ν ε ι στήν γ ε λ ο ι ο π ο ί η σ η
τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η καί π ο ι ά ώ φ έ λ η έ χ ε ι άπό τ ή ν ε υ ρ ε ί α δημο­
σ ι ό τ η τ α α υ τ ή ς τ ή ς γ ε λ ο ι ο π ο ι ή σ ε ω ς . Τά ε γ κ λ ή μ α τ α τών
Εντίμων Ανθρώπων (σκατά καί σκατά) ε ί ν α ι α ό ρ α τ α . Ή
πίκρα π α ρ α μ έ ν ε ι ή μόνη οδός ε ξ α γ ν ι σ μ ο ύ . Ή πίκρα τ ώ ν
Βασανιστηρίων, καί ή πίκρα τ ή ς Φυλακίσεως, καί ή πίκρα
τού Προπηλακισμοϋ. Ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι α γ ν ό τ ε ρ ο ς
άπ' τ ό ν Ιησού.
Ή Εξουσία ξ έ ρ ε ι ν ά β γ ά ζ ε ι κ έ ρ δ ο ς κ ι άπ' τ ί ς χ α σ ο ύ ρ ε ς .
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι ή πιό σ υ ν ε ι δ η τ ή μ ο ρ φ ή Εξουσίας.

Ο Κ λ έ φ τ η ς καλόν θ ά ή τ ο ν ά μή ν υ μ φ ε ύ ε τ α ι . Οί περισσό­
τ ε ρ ο ι γ ά μ ο ι Κ λ ε φ τ ώ ν ο δ η γ ο ύ ν τ α ι σ τ ό διαζύγιον. Ό εργά­
σιμος χρόνος εϊναι ή ζωντανή υπόσταση τής εργασίας,
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ό Marx.
Ή εργασία τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι λίγη καί ε κ λ ε κ τ ή , καθώς τών
Δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν . Κανείς δ έ ν έ κ α τ η γ ό ρ η σ ε τ ό ν Picasso γ ι ά
Κλέφτη. Δέν γνωρίζουμε τήν έσωτερικήν ϋφή τ ο ύ α δ έ ­
σ π ο τ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς . Ό π ο ι ο ς ι δ ι ο π ο ι ε ί τ α ι α δ έ σ π ο τ α Πρά­
γ μ α τ α δ έ ν θ ε ω ρ ε ί τ α ι Κ λ έ φ τ η ς . Δ έ ν τ ά σ σ ο μ α ι υπέρ τ ο ϋ
Οργανωμένου Εγκλήματος, άφού κ ρ υ φ ά ξαναστήνει
τήν τ α ξ ι κ ή πυραμίδα.
Τό π λ ε ό ν α σ μ α σ κ ο τ ώ ν ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Κ λ έ φ τ η ς μέ άποτα-
μίευμα 'ίσον τ α ξ ι κ ό ς π ρ ο δ ό τ η ς . Θά α π ο τ ι μ ο ύ σ α μ ε ορθώς
τόν Κ λ έ φ τ η , σάν π α ρ ά γ ο ν τ α τ ο ϋ ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ β ί ο υ , άν ή
σ τ α τ ι σ τ ι κ ή μάς έ δ ε ι χ ν ε τ ή ν ε τ ή σ ι α ο λ ι κ ή ά ξ ι α τ ώ ν
Κ λ ο π ι μ α ί ω ν . Καί δ έ ν ξ ε χ ν ά μ ε ό τ ι σ τ ό ν έ ν γ έ ν ε ι τζίρο
τών Κλοπών δ έ ν έ χ ο υ ν ε πέραση οί φ ό ρ μ ε ς τ ο ύ Γραμμα­
τ ί ο υ , τ ή ς Π ρ ο ε ξ ο φ λ ή σ ε ω ς , τών Ε π ι τ α γ ώ ν , τ ή ς Υποθήκης
καί τ ο ϋ Δ α ν ε ί ο υ . Ό Κ λ έ φ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ ό Δ ά ν ε ι ο ν ώς
ι δ ε α τ ό ν χρήμα. Ό Κλέφτης αποδέχεται τούς θεσμούς
τής Πωλήσεως (χέρι - χέρι) καί τ ο ύ Ε ν ε χ ύ ρ ο υ (δό μου ν ά
σού δόσω). Ό Κ λ έ φ τ η ς σπαταλά τ ά π λ ε ο ν ά σ μ α τ α τ ο υ σ τ ά
μπαρ καί σ τ ά μ π ο υ ρ δ έ λ α . Ό τ α ν ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι παν­
τρεμένος ή γυναίκα τ ο υ αγνοεί, συνήθως, τ ό αληθινό
ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ (όταν τ ό μ ά θ ε ι τ ό ν τ α ρ ά ζ ε ι σ τ ή ν γκρίνια).
Τά παιδιά τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν ε ί ν α ι πολύ ε υ γ ε ν ι κ ά καί σ π ά ­
ν ι α α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ό πατρικό ε π ά γ γ ε λ μ α . Ή μάνα παραμέ­
ν ε ι τ ό πιστό άποκούμπι τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .

Ο Κ λ έ φ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ ό Χρήμα σ υ μ β α τ ι κ ή συμπύκνωση
Εργασίας καί τ ό ν Χρυσό μ α γ ι κ ή συμπύκνωση Εργα­
σίας. Ό Κ λ έ φ τ η ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ά π ρ ο τ ε ρ ή μ α τ α τ ο ϋ Χ ρ ή μ α τ ο ς
- ε ί ν α ι όπλο γ ε ν ι κ ή ς χ ρ ή σ ε ω ς , γ ί ν ε τ α ι α π ο δ ε κ τ ό π α ν τ ο ύ
καί π ά ν τ α , έ χ ε ι ο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α , δ ι α τ η ρ ε ί σ τ α θ ε ρ ά τ ό έπί-
π ε δ ό τ ο υ , διαιρείται, κρύβεται ε ύ κ ο λ α , έχει μικρόν όγκο,
καί δ ί ν ε ι κ ύ ρ ο ς σ τ ό ν κ ά τ ο χ ο τ ο υ . Σ τ ή ν A n t i q u a ελάχιστοι
ά ν θ ρ ω π ο ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τσέκια- ό λ ο ι σ έ ρ ν ο υ ν π ά ν ω τους
αρκετά χρήματα. Ό Κλέφτης έχει τόλμη. Συχνά γίνονται
Διαρήξεις πλάι σ έ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Τμήματα. Ό Κλέφτης δια­
θέτει χιούμορ. Εσχάτως, στήν Adina διέρηξαν τό σπίτι
τοϋ Υπουργού Ασφαλείας (μπρος στήν είσοδο φυλάγανε
δύο Αστυνομικοί). Ό Κλέφτης είναι επίμονος. Ό Πορ­
τοφολάς Giorgio Skourti κ λ έ β ε ι ά π ό τ ό 1 9 0 0 . Σ ή μ ε ρ α εί­
ναι 90 ετών. Ό Διευθυντής τής Αστυνομίας δ έ ν έσκέφ-
τηκε νά προτείνει τήν παρασημοφορία τ ο ύ Skourti. Ή
ελειψη φαντασίας χαρακτηρίζει τούς Αστυνομικούς
Διευθυντάς.

Αυτή, π ε ρ ί π ο υ , ε ί ν α ι ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς .
Α π έ ν α ν τ ι τ η ς αί Δ η μ ό σ ι ο ι Σχέσεις τής Αστυνομίας άνα-
πετάσουν μιά π α ρ α μ ο ρ φ ω μ έ ν η εικόνα: ό Κλέφτης είναι
θρασύδειλον ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν π ο ύ κ λ έ β ε ι τ ό ν ι δ ρ ώ τ α τ ώ ν Τι­
μίων Α ν θ ρ ώ π ω ν , ά λ λ ά , ε υ τ υ χ ώ ς ή " Α σ τ υ ν ο μ ί α α γ ρ υ π ν ε ί κι
έ τ σ ι οί Τίμιοι "Ανθρωποι ά ς κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι ήσυχοι.

Αυτή τ ή ν ε ι κ ό ν α τήν ζωγραφίζει ό Αστυνομικός Συντά­


κ τ η ς . Μ ι ά ε λ λ η ν ι κ ή π α ρ ο ι μ ί α λ έ ε ι : ό Διάολος δουλιά δέν
ε ί χ ε · γαμούσε τά παιδιά του.

• 90 •
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

οναν Φαρισαΐοι!
[κάποιο Ε υ α γ γ έ λ ι ο ]
Μάθημα 26ον
Ποίος δείχνει τό "Εγκλημα;
Δ έ ν νομίζω ό τ ι ή έ ν ν ο ι α τ ο ϋ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς υ φ ί σ τ α τ α ι σ τ ά
Ο ρ υ κ τ ά , σ τ ά Φ υ τ ά , σ τ ά Ζώα. Κατά τ ο ύ ς Σ ο φ ο ύ ς Ν ο μ ο θ έ -
τ α ς . Ε γ κ λ ή μ α τ α μόνον ο ι "Ανθρωποι δ ι α π ρ ά τ τ ο υ σ ι ν . Ή ^
δ ι δ α σ κ ό μ ε ν η πανεπιστημιακή φ ό ρ μ ο υ λ α τ ο ύ Εγκλήμα­
τος τό ε ξ ι σ ώ ν ε ι μέ τ ή ν π ρ ά ξ η ( ή , π α ρ ά λ ε ι ­
ψη) πού ε ί ν α ι ά δ ι κ η , πού κ α τ α λ ο γ ί ζ ε τ α ι σ τ ό ν
Δ ρ ά σ τ η , κ α ί . πού τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ό ν Ν ό μ ο .
Ή ψυχρά σ χ η μ α τ ι κ ό τ η ς α ύ τ ο ϋ τ ο ύ ο ρ ι σ μ ο ύ ε π ι β ά λ λ ε ι τ ά
ερωτήματα:
ποίος δ ι α τ υ π ώ ν ε ι τ ή ν φ ό ρ μ α τ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ;
ποίον εκπροσωπεί ό Ν ο μ ο θ έ τ η ς ;
ποίον π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι ό Ποινικός Κώδιξ;
τί έ σ τ ί ανθρωπινή πράξις;
τί έ σ τ ί Α δ ι κ ί α ;
ποίος ε ί ν α ι ό Δ ρ ά σ τ η ς καί διατί δ ρ ά ;
διατί τιμωρείται ό Δράστης;
ποίος τ ι μ ω ρ ε ί τόν Δ ρ ά σ τ η ν;
τί σ η μ α ί ν ε ι Τιμωρία; ,
πόσο τ σ ο ύ ζ ε ι ή Τιμωρία;
διατί γ ι ά κ ά θ ε "Εγκλημα υπάρχει καί μιά Π ο ι ν ή ;
διατί τ α υ τ ί ζ ε τ α ι ό Δ ρ ά σ τ η ς μέ τ ή ν Π ο ι ν ή ;
ό Δράστης γεννιέται Δράστης;
δ ι α τ ί ό Δ ι κ α σ τ ή ς μισεί τ ό ν Δ ρ ά σ τ η ν;
ό Δράστης κυβερνά τόν εαυτό τ ο υ ;

"Ετσι ψ η λ α φ ώ ν τ α ς , πλησιάζουμε τ ό τ ρ ί π τ υ χ ο σ ύ σ τ η μ α τ ή ς
Εξουσίας. Ή Γ α λ ι κ ή Έπανάστασις τ ό π α ρ έ δ ο σ ε σέ τ ρ ί α
χωριστά καλάθια - Εκτελεστική εξουσία, Νομοθετική
Εξουσία, Δ ι κ α σ τ ι κ ή Εξουσία. Ό λ α τ ά Σ υ ν τ ά γ μ α τ α α ν τ έ ­
γραψαν τ ό σ ύ σ τ η μ α , α φ ή ν ο ν τ α ς ν ά ε ν ν ο ε ί τ α ι πώς ή Ε κ ­
τ ε λ ε σ τ ι κ ή Εξουσία υ π η ρ ε τ ε ί τ ή ν Νομοθεσία καί τ ή ν Δ ι ­
καιοσύνη. Όπως γ ί ν ε τ α ι σ υ ν ή θ ω ς , σ υ μ β α ί ν ε ι τ ό ακριβώς
άντίθετον. Σήμερα κανείς δέ γ ε λ ι έ τ α ι : ή Βουλή, ή Γερου­
σία, τ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α καί ή όποια Εισαγγελία δ έ ν ε ί ν α ι παρά
υπηρεσίες τ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . Ή λ ε γ ό μ ε ν η Διάκρισις Εξ­
ουσιών σ υ ρ ρ ι κ ν ώ θ η κ ε . Ή υ π ο θ ε τ ι κ ή ϋ π η ρ έ τ ρ ι α - Ά σ τ υ ν ο -
μία δ ι α σ τ α υ ρ ώ ν ε ι τ ί ς β λ έ ψ ε ι ς τ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς καί τ ή ς
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς , υ π ε ρ α κ ο ν τ ί ζ ε ι τ ή ν Κ υ β έ ρ ν η σ η καί τ ή ν Δι­
καιοσύνη.
Ό Άνθρωπος δ έ ν θά χ τ ί σ ε ι τ ή ν Τ έ λ ε ι α Κοινωνία.

Ό Τ ά κ ι τ ο ς λ έ ε ι ό τ ι οί γ ε ρ μ α ν ο ί τιμωρούσαν μέ θ α ν α τ ι κ ή
ποινή τ ο ύ ς π ρ ο δ ό τ ε ς , τ ο ύ ς δ ε ι λ ο ύ ς καί όσους γ α μ ο ύ σ α ν
κώλο. Ά ν καί περάσανε χ ι λ ι ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α ό κώδιξ τ ο ϋ
Hammourabi παραμένει ένα ενδιαφέρον νομικόν κείμε-
νον. Τό Β υ ζ α ν τ ι ν ό ν Δίκαιον ε ί χ ε μιά π ε ρ ί ε ρ γ η α δ υ ν α μ ί α
στό κόψιμο τ ή ς μ ύ τ η ς , ή τ ή ς ψωλής, τ ο ϋ Δ ρ ά σ τ ο υ . Ή δι­
άρθρωση ενός σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ Υπουργείου Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δ ί δ ε ι
α ν ά γ λ υ φ α τ ό ν τρόπον αντιμετωπίσεως τ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς

• 92 •
καί τ ο ύ Δ ρ ά σ τ η . Ό Ποινικός Κώδιξ κ υ ρ ι α ρ χ ε ί τ α ι άπό
τ ρ ε ί ς έ ν ν ο ι ε ς : Έ γ κ λ η μ α - Δ ρ ά σ τ η ς - Π ο ι ν ή . Ή Ποινή
μοιάζει μέ ά ρ ν η τ ι κ ό ν τ ί μ η μ α . Ή α ξ ι ο λ ό γ η σ η τών "Εγκλη­
μάτων άπό τ ό ν Ποινικόν Κώδικα ε ν θ υ μ ί ζ ε ι τ ι μ ο κ α τ ά λ ο γ ο ν
ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν . Τά Ε γ κ λ ή μ α τ α τ α ξ ι ν ο μ ο ύ ν τ α ι ωσάν φ ρ ο ύ ­
τα· Ε γ κ λ ή μ α τ α κ α τ ά τ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς , κ α τ ά τ ή ς Θ ρ η σ κ ε ί α ς ,
κ α τ ά τ ή ς Δ η μ ο σ ί α ς τ ά ξ ε ω ς , κ α τ ά τ ή ς Ζωής. κ α τ ά τ ο ϋ Νο­
μ ί σ μ α τ ο ς , κ α τ ά τ ή ς Ηθικής, κ α τ ά τ ο ϋ Γ ά μ ο υ , κατά τ ή ς
Τιμής κ τ λ . κ τ λ . κ τ λ . Ή Α σ τ ι κ ή Τ ά ξ η ε ί ν α ι φ ι λ ά ρ ε σ κ η .
Γ ι α υ τ ό θεσπίζει καί κάποια ί δ ι ό ρ υ θ μ α Ε γ κ λ ή μ α τ α , όπως
τό Έ γ κ λ η μ α τ ή ς Επαιτείας καί τ ό Έ γ κ λ η μ α τ ή ς Αλη­
τείας.
Ή Κλοπή είναι τό κυρίως "Εγκλημα κατά τής
Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα μέ τ ό ά ρ θ ρ ο ν 732 τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδικός


/. Ό έκ τής κατοχής έτερου σφαιρών ξένον (έν
όλω, ή έν μέρει) κινητών Πράγμα, επί σκοπώ
παρανόμου ιδιοποιήσεως αυτού, τιμωρείται διά
φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, έάν δέ τό
άντικείμενον τής Κλοπής είναι ιδιαιτέρως μεγά­
λης άξιας διά φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών.
II. Ως κινητόν Πράγμα θεωρείται, κατά τόν παρόντα
Κώδικα, καί ή ενέργεια (ηλεκτρική, άτμοϋ, καί
πάσα άλλη ενέργεια).
Αυτό - καί μόνον αυτό - τ ό ά ρ θ ρ ο ν τ ο ϋ Ποινικού Κωδι­
κός τ ή ς Antiqua δ ί ν ε ι τ ό ν ορισμό τ ή ς Κλοπής καί τ ή ν
κλίμακα τ ή ς τιμωρίας τ η ς .
Τ
ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ή ς Κλοπής ε ί ν α ι :
Κάτοχος Πράγματος.
Ξένον κινητόν Πράγμα.
Διενέργεια καί Δράστης Κλοπής.
Παράνομη ιδιοποίηση Πράγματος.
Ύ
ο 732 ά ρ θ ρ ο ν τίποτα δ έ ν α ν α φ έ ρ ε ι γ ι ά τ ή ν κοινωνική
θέση τ ο ύ Κ α τ ό χ ο υ καί τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η , καί, φ α ί ν ε τ α ι νά
αδιαφορεί παντάπασι γ ι ά τ ά α ί τ ι α τ ή ς Κλοπής.
3 ε β α ι α . μές στόν Ποινικόν Κώδικαν υπάρχουν κάποιες
I α τ ά ξ ε ι ς γιά τ ή ν υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή δ ι ά θ ε σ η τ ο ύ Κ α τ η γ ο ρ ο υ -
_ε^ου γιά τόν δόλο. γιά τήν αμέλεια, γιά τ ά ελαφρυντικά
*τλ Αλλά κ α ν ε ί ς Δικαστής δ έ ν τ ά θ υ μ ά τ α ι α υ τ ά τ ή ν
_ c a πού δικάζει. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς θ υ μ ά τ α ι μόνον τ ά άρθρα
- ο υ ε π ι β α ρ ύ ν ο υ ν τ ή ν θέση τ ο ύ Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ .
~ζ άρθρον 733 τ ο ύ Ποινικού Κωδικός κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ ί ς έ ξ ι
-εο'.πτώσεις τών Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν Κλοπών πού ε ί ν α ι
I. Κλοπή α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν άπό Εκκλησία.
II Κλοπή α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ταξιδιωτών ( ή , πού γ ί ν ε τ α ι
μέσα σέ ο χ ή μ α τ α συγκοινωνίας).
III Κλοπή Έργων Τ έ χ ν η ς άπό δημόσια συλλογή ( ή ,
α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ιστορικής σημασίας).
IV Κλοπή πού γ ί ν ε τ α ι άπό ο μ ά δ α Κλεφτών.
V. Κλοπή πού γ ί ν ε τ α ι άπό ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α Κλέφ­
τη.
ΥΙ Κλοπή πού γ ί ν ε τ α ι άπό ε π ι κ ί ν δ υ ν ο Κ λ έ φ τ η .
Οί Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς Κλοπές τ ι μ ω ρ ο ύ ν τ α ι μέ φ υ λ ά κ ι σ η 5 - 1 0
ετών. Κατά π ε ρ ί ε ρ γ ο ν τρόπον τ ό ά ρ θ ρ ο ν 734 τ ο ύ Ποινι­
κού Κωδικός θ ε ω ρ ε ί ά π λ ή Κλοπή τ ή ν τ υ μ β ω ρ υ χ ί α καί
νεκροσυλία.
Α ν τ ι θ έ τ ω ς , ή θέσπισις τ ώ ν κ α λ ο υ μ έ ν ω ν Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν
Κλοπών αποσκοπεί, ά φ ' ενός, εις τ ή ν προστασία τ ο ϋ
π λ ο ύ τ ο υ τών Εκκλησιών, καί τών Μ ο υ σ ε ί ω ν , καί, ά φ ,
έ τ ε ρ ο υ , εις τ ό τσάκισμα τών ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν Κ λ ε φ τ ώ ν -
λ έ ς καί υπάρχουν μ ή ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς Κ λ έ φ τ ε ς !

Ό ά ν τ ί π ο υ ς τ ή ς Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς Κλοπής ε ί ν α ι ή Κλοπή
ε υ τ ε λ ο ύ ς α ξ ί α ς , πού α ν α φ έ ρ ε ι τ ό ά ρ θ ρ ο ν 735 τ ο ύ
Ποινικού Κωδικός. Κλοπή ε υ τ ε λ ο ύ ς αξίας έ χ ο υ μ ε ό τ α ν ό
Κ λ έ φ τ η ς κ λ έ ψ ε ι κάποιο α σ ή μ α ν τ ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο (π.χ. έ ν α
ψωμί, ή, έ ν α σαπούνι). Ή Κλοπή ε υ τ ε λ ο ύ ς αξίας τιμωρεί­
τ α ι μέ πρόστιμο, ή , φ υ λ ά κ ι σ η μ έ χ ρ ι ς έ ξ ι μηνών. "Ολοι οί
Ζ η τ ι ά ν ο ι καί οί Κ ο υ ρ ε λ ή δ ε ς τ ή ς A n t i q u a ε κ τ ι μ ο ύ ν τ ό άρ­
θρον 735, γ ι α τ ί β ά σ ε ι α ύ τ ο ϋ τ ο ύ ά ρ θ ρ ο υ τ ο ύ ς μπαγλαρώ-
νουν στήν φ υ λ α κ ή τ ό φθινόπωρο γ ι ά ν ά ξ ε χ ε ι μ ω ν ι ά σ ο υ ν .
Γιά ν ά τ ό π ε τ ύ χ ο υ ν α υ τ ό ο ί Ζ η τ ι ά ν ο ι κ λ έ β ο υ ν άπό έ ν α
σπίτι μιά γ λ ά σ τ ρ α ( ή , κ ά τ ι α ν ά λ ο γ ο ) , φ ρ ο ν τ ί ζ ο ν τ α ς ν ά
τ ο ύ ς β λ έ π ε ι ε κ ε ί ν η τ ή σ τ ι γ μ ή κάποιος Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς . Στήν
δίκη πού α κ ο λ ο υ θ ε ί σ υ χ ν ά ό Ζ η τ ι ά ν ο ς ο μ ο λ ο γ ε ί ό τ ι
έ κ λ ε ψ ε ε π ί τ η δ ε ς γ ι ά ν ά τ ό ν χ ώ σ ο υ ν ε στήν ψ ε ι ρ ο ύ . Ό
Δ ι κ α σ τ ή ς , χωρίς δ ι σ τ α γ μ ό , χ α ρ ί ζ ε ι σ τ ό ν Ζ η τ ι ά ν ο μιά τ ε ­
τ ρ ά μ η ν η φ υ λ ά κ ι σ η . "Ετσι ό Ζ η τ ι ά ν ο ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι σ τ έ γ η
καί φαΐ γ ι ά έ ν α χ ε ι μ ώ ν α . Εδώ πρέπει ν ά σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι ό
Δ ι κ α σ τ ή ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά μή τ ι μ ω ρ ή σ ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η πού έκ­
λ ε ψ ε έ ν α τ ι π ο τ έ ν ι ο πράμα, ε φ ό σ ο ν τ ό ν έ κ λ ε ψ ε ε ί τ ε γ ι ά
νά τ ό φ ά ε ι , ε ϊ τ ε γ ι ά ν ά τ ό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι .

Λίγα λόγια γ ι ά τ ή Λ η σ τ ε ί α .
Τό ά ρ θ ρ ο ν 736 τ ο ύ Ποινικού Κωδικός ο ρ ί ζ ε ι ό τ ι
Ληστεία είναι ή διά σωματικής βίας, ή, δι' απειλών
κατά τής ζωής, άφαίρεσις παρ' έτερου ξένου κινη­
τού Πράγματος μέ σκοπόν τήν παράνομον Ίδιοποίη-
σιν.
Ώ σ τ ε , ή Λ η σ τ ε ί α δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά Κλοπή π ο ύ , επιπρο­
σ θ έ τ ω ς , β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ ό σ τ ο ι χ ε ί ο τ ή ς βίας καί τ ή ς απειλής.
Μ ε τ α ξ ύ Κλοπής καί Λ η σ τ ε ί α ς υπάρχει λ ί γ ο ς χώρος γ ι ά
τ ή ν Λ η σ τ ρ ι κ ή Κλοπή. Τό ά ρ θ ρ ο ν 737 τ ο ϋ Ποινικού Κωδι­
κός ο ρ ί ζ ε ι ό τ ι
Ληστρική Κλοπή υφίσταται όταν πρόσωπον, έν
κλοπή έπ' αυτοφώρω καταληφθέν, μεταχειρίζεται
βίαν, ή, άπειλάς κατά τής ζωής έτερου προσώπου,
μέ σκοπόν τήν διατήρησιν τών Κλοπιμαίων.
Ό π ω ς σάς είπα σέ π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο μ ά θ η μ α , στήν Antiqua
δ έ ν υπάρχουν Κ λ έ φ τ ε ς πού ν ά μ ε τ έ ρ χ ο ν τ α ι τ ή μ έ θ ο δ ο
τ ή ς Λ η σ τ ρ ι κ ή ς Κλοπής. Τ ό ά ρ θ ρ ο ν 737 π έ θ α ν ε
πρίν γ ε ν ν η θ ε ί .
Ή Λ η σ τ ε ί α τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ φ υ λ ά κ ι σ η μ έ χ ρ ι 15 ετών. Ά ν ,
όμως, ό Ληστής έ σ κ ό τ ω σ ε τ ό θ ύ μ α , ή, άν τ ό έβασάνισε
μέ ίδιαιτέραν σ κ λ η ρ ό τ η τ α ν . τ ό τ ε έ π ι β ά λ ε τ α ι (μέ

• 94 •
ι δ ι α ι τ έ ρ α ν σ κ λ η ρ ό τ η τ α ν ) ή ποινή τ ο ύ θ α ν ά τ ο υ , ή, τών
ισοβίων δεσμών.
Αί α ύ τ α ι ποιναί π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι δ ι ά τ ή ν Λ η σ τ ρ ι κ ή ν Κλοπήν.

Μάθημα 27ον
Τό ιερόν πρόσωπον τοϋ Δικαστοϋ.

Ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Εκκλησία κοπιάρει τ ό Θ έ α τ ρ ο ν .
"Ετσι ακριβώς, κ α ί ή Δ ί κ η μ ο ι ά ζ ε ι μέ θ ε α τ ρ ι κ ή παράστα­
σ η , κ α ί τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν μ ο ι ά ζ ε ι μέ α'ίθουσα θ ε ά τ ρ ο υ . "Απ'
α υ τ ή τ ή ν α'ίθουσα δ έ λ ε ί π ε ι ο ύ τ ε ή σ κ η ν ή , ο ύ τ ε τ ά παρα­
σ κ ή ν ι α , ο ύ τ ε ή κλασική ο ρ χ ή σ τ ρ α , ο ύ τ ε ή π λ α τ ε ί α , ο ύ τ ε
ή γ α λ α ρ ί α , ο ύ τ ε τ ό φ ο υ α γ ι έ . Τά σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α πρόσωπα
τ ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς παραστάσεως ε ί ν α ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς , ό Είσαγ-
γ ε λ ε ύ ς , ό Κατηγορούμενος, ό Δικηγόρος, ό Μάρτυς. Τό
Ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί , σ υ ν ή θ ω ς , παθητικά. Ό Δ ι ­
καστής ε ί ν α ι δημόσιος υπάλληλος. Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς
δ έ ν ε ί ν α ι δημόσιος υπάλληλος. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς κ ά θ ε τ α ι σ έ
θρόνο· ψ η λ ά , πάνω σέ β ά θ ρ ο . Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά θ ε ­
τ α ι σ τ ό γνωστό σκαμνί, α ν τ ί κ ρ υ στόν Δ ι κ α σ τ ή . Δ ι κ α σ τ ή ς
καί Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς μ ι σ ο ύ ν τ α ι θανασίμως. Ή πρωτοβου­
λία α ν ή κ ε ι στόν Δ ι κ α σ τ ή . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς μισεί καί δ α γ κ ώ ν ε ι .
Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς μισεί βουβά. Σ τ ή ν Δύση ό Δ ι κ α σ τ ή ς
ε π ι δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ό μ ε γ α λ ε ΐ ο ν του· φ έ ρ ε ι τ ή β ε ν ν ο ν καί φ ε ν ά -
κην. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua δ έ φ ο ρ ά ε ι ο ύ τ ε τ ή β ε ν ν ο ν ,
ο ύ τ ε π ε ρ ο ύ κ α . Γιατί ή Antiqua α ν ή κ ε ι σ τ ά Balkan καί τ ά
Balkan δ έ ν α ν ή κ ο υ ν στήν Ευρώπη. Ό π ο ι ο ς πτυχιούχος
Νομικής τ ό θ ε λ ή σ ε ι γ ί ν ε τ α ι Δ ι κ α σ τ ή ς , άρκεΐ νά πάρει τ ό
πτυχίον τ ο υ μέ κ α κ ό βαθμό. Στήν Antiqua γ ί ν ο ν τ α ι Δ ι -
κασταί ο ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι φ ο ι τ η τ α ί . Στήν Antiqua γ ί ν ο ν τ α ι Δ ι -
κασταί οί δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ι φ ο ι τ η τ α ί τ ή ς Νομικής. Εις γ ε ν ι ­
κός γ ρ α μ μ ά ς , ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι έ ν α φ ο β ι ­
σ μ έ ν ο άνθρωπάριον, πού τ ρ έ μ ε ι τ ί ς μ ε τ α θ έ σ ε ι ς καί τ ί ς
δ υ σ μ ε ν ε ί ς υπηρεσιακές ε κ θ έ σ ε ι ς , πού τ ρ έ μ ε ι τ ί ς υπουρ­
γ ι κ έ ς ε γ κ ύ κ λ ι ε ς καί τ ί ς κ α τ σ ά δ ε ς τών Ανωτάτων Δικα­
στών, π ο ύ , κυρίως, τ ρ έ μ ε ι τ ή γ υ ν α ί κ α τ ο υ .
Ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώ ς α μ ό ρ φ ω τ ο ς , ε ί ν α ι
κ α κ ό ψ υ χ ο ς καί ε κ δ ι κ η τ ι κ ό ς , ε ί ν α ι η λ ί θ ι ο ς καί κομπλεξι­
κός. Ό λ ο ι σ χ ε δ ό ν ο ι Δ ι κ α σ τ α ί τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι φ α σ ί ­
στες.

Υ π ο τ ί θ ε τ α ι ό τ ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς απλώς δ ι ε υ θ ύ ν ε ι τ ή ν συζή­
τηση πού α π ο κ α λ ε ί τ α ι Δ ί κ η . Αυτό ι σ χ ύ ε ι περισσότερο σ τ ά
Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α "Ενόρκων. Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ό Δ ι κ α σ τ ή ς
α π ο β α ί ν ε ι ένας σατράπης πού

α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι σέ ό λ ο υ ς στόν ε ν ι κ ό ,
φ έ ρ ε τ α ι υ β ρ ι σ τ ι κ ά στόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ,
κατακεραυνώνει τόν Δικηγόρο,
σ α λ ι α ρ ί ζ ε ι μέ τ ί ς γ ό η σ ε ς - Μ ά ρ τ υ ρ ε ς ,
γ λ ε ί φ ε ι τ ό ν κώλο τών πλουσίων Μ α ρ τ ύ ρ ω ν , |

• 95 •
δ ι α κ ό π τ ε ι τ ή Δίκη όποτε τ ο ϋ γ ο υ σ τ ά ρ ε ι ,
τρομοκρατεί τό Άκροατήριον,
θεωρεί τ ά λόγια του θέσφατα.

Στήν Antiqua οί Α σ τ ι κ έ ς καί οί Π ο ι ν ι κ έ ς Δ ί κ ε ς δ ι ε ξ ά γ ο ν ­


τ α ι ύπό τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς Δ ι κ α σ τ ά ς . Ή απόφαση τ ή ς Α σ τ ι κ ή ς
Δίκης δ έ ν β γ α ί ν ε ι αμέσως· συνήθως αργεί 10-30 ήμερες.
Στό τ έ λ ο ς τ ή ς Π ο ι ν ι κ ή ς Δ ί κ η ς πάντα ά ν α κ ο ι ν ο ΰ τ α ι , δημο­
σία, ή απόφαση. Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς α κ ο ύ ε ι , τ ρ έ μ ο ν τ α ς ,
τόν Δ ι κ α σ τ ή ν ά ά π α γ γ έ λ ε ι τ ή ν απόφαση - τώρα ε ί ν α ι ή
υψίστη σ τ ι γ μ ή τ ή ς Δίκης. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς , σ υ ν ή θ ω ς , δ ή θ ε ν
δ ι α β ά ζ ε ι τ ή ν απόφαση μέ ψ ι θ υ ρ ι σ τ ή φωνή. Τό κ ά ν ε ι
άπό σαδισμό. Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς α ι τ ι ά τ α ι τ ή ν Ο λ ό τ η τ α
γ ι ά τ ή ν Π ο ι ν ή . Ή 'Ανθρωπότης δ έ ν έ χ ε ι τ ύ ψ ε ι ς .
Ο Δ ι κ α σ τ ή ς ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ό τ ι δ ι κ ά ζ ε ι β ά σ ε ι ενός Ε υ α γ γ ε ­
λ ί ο υ , πού τ ό λ έ ν ε Ποινική Δ ι κ ο ν ο μ ί α , κ ι ό τ ι αποφασίζει
β ά σ ε ι ενός άλλου Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ , πού τ ό λ έ ν ε Ποινικόν Κώ-
δικαν. Β έ β α ι α , ή ουσία τ ή ς Δ ί κ η ς ε ί ν α ι ή τ ύ χ η τ ο ύ Κατη­
γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ . Γιά τ ό ν Δ ι κ α σ τ ή ή ουσία τ ή ς Δ ί κ η ς ε ί ν α ι ή
τυπική τ ή ρ η σ η τών δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ή ς Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς καί τ ο ύ
Κωδικός. Ό μ ω ς ο ύ τ ε οί τ υ π ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ρ ο ύ ν τ α ι . Ό
Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς A n t i q u a α ρ χ ί ζ ε ι τ ή Δίκη μέ τ ή ν α κ ρ ά ­
δ α ν τ η π ε π ο ί θ η σ η ότι ό Κατηγορούμενος είναι ένοχος.
Ό Δικαστής τής Antiqua μεταχειρίζεται τόν Κατηγορού-
μ ε ν ο ν σάν αιχμάλωτο π ο λ έ μ ο υ .

Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ό ν Ποινικό Κώδικα, τ ό "Εγκλημα κ ρ ί ν ε τ α ι


κ α τ ά 5 0 % έξ αντικειμένου καί κ α τ ά 50% έ ξ · υποκειμένου -
τ ο υ τ έ σ τ ι ν , κ ρ ί ν ο ν τ α ι α'ι σ υ ν έ π ε ι α ι , καί, τ ά α ί τ ι α τ ή ς εγ­
κ λ η μ α τ ι κ ή ς πράξεως. Αυτό, όχι μόνον δ έ ν ε υ ν ο ε ί τ ό ν Ε­
παγγελματία Κ λ έ φ τ η , άλλά, αντιθέτως, τόν καταβαραθρώ-
ν ε ι . Στόν Ποινικόν Κώδικαν υπάρχουν κάποιοι ε π ι β α ρ υ ν τ ι ­
κοί χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ί (υπότροπος ε γ κ λ η μ α τ ί α ς , καθ' έξιν εγ­
κ λ η μ α τ ί α ς κ τ λ ) , πού δ ί ν ο υ ν στόν Δ ι κ α σ τ ή τ ό δικαίωμα ν ά
πολλαπλασιάζει τ ή ν Ποινή.
Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ό ν Ποινικόν Κώδικαν, ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς
μπορεί ν ά ε ί ν α ι α θ ώ ο ς , ή έ ν ο χ ο ς . "Αν ε ί ν α ι αθώος
φ ε ύ γ ε ι άπό τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο λευκός. "Αν κ ρ ι θ ε ί έ ν ο χ ο ς τ ό τ ε
κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι (σέ πρόστιμο, ή , φ υ λ ά κ ι σ η ) , ε ί τ ε απαλλάσ­
σ ε τ α ι (λόγω αμελείας, λόγω πλάνης κτλ.). Ή α ν ε ύ ρ ε σ η
τ ή ς άλήθιας γ ί ν ε τ α ι μέ μιά σ τ α θ ε ρ ή διαδικασία πού
περιλαμβάνει τ ά στάδια

I. ανάγνωση κ α τ η γ ο ρ η τ η ρ ί ο υ ,
II. αρχική α ν τ ί δ ρ α σ η Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ (προφορι­
κώς, ή. μέ έ ν σ τ α σ η τ ο ύ Σ υ ν η γ ό ρ ο υ ) ,
III. Μ ά ρ τ υ ρ ε ς Κ α τ η γ ο ρ ί α ς ,
IV. Μ ά ρ τ υ ρ ε ς Υπερασπίσεως,
V. απολογία Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ ,
VI. α γ ό ρ ε υ σ η Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς ,
VII. α γ ό ρ ε υ σ η Δ ι κ η γ ό ρ ο υ ,
VIII. σ ύ σ κ ε ψ η Δικαστών ( ή , Ενόρκων),
IX. απαγγελία Αποφάσεως.

• 96 C
Ή διαδικασία ε ί ν α ι αρχαϊκή. Ο Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua κα­
τ έ χ ε ι τ ό κ έ ν τ ρ ο ν τ ή ς έ δ ρ α ς . Δ ε ξ ι ά κ ά θ ε τ α ι ό Εισαγγε­
λέας. Ό Εισαγγελεύς είναι ό Ναπολέων τής
Κ α ρ έ κ λ α ς - έξω άπ' τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν π έ φ τ ε ι στήν ανυ­
παρξία. Κ α θ ι σ μ έ ν ο ς στήν κ α ρ έ κ λ α τ ο υ ό Εισαγγελέας
χειρονομεί, τραυλίζει, κάνει άνάλατα σχήματα λόγου,
βρίζει χ υ δ α ι ό τ α τ α τ ό ν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο , απειλεί τόν Δ ι κ η ­
γ ό ρ ο , π ε τ ά ε ι φ τ η ν ά ε υ φ υ ο λ ο γ ή μ α τ α , ή. κ ο ι μ ά τ α ι . Ορθιος
πάνω στήν έ δ ρ α ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς α γ ο ρ ε ύ ε ι σάν ί ε ρ ο κ ή ρ υ ξ .
π α τ ά σ σ ε ι τ ή ν ά ν η θ ι κ ό τ η τ α ν , α φ ρ ί ζ ε ι , υποστηρίζει τ ο ύ ς
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς πού κ α τ α θ έ τ ο υ ν ώς Μ ά ρ τ υ ρ ε ς (πάντα) Κα­
τ η γ ο ρ ί α ς , μέ ο ρ μ η τ ι κ έ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς κ ο υ κ ο υ λ ώ ν ε ι τ ί ς
ρωγμές πού αποκαλύπτουν τ ή ν α υ θ α ι ρ ε σ ί α τ ή ς Εξουσίας.
Ό πλέον λ α λ ί σ τ α τ ο ς Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς β ο υ β α ί ν ε τ α ι ό τ α ν ό Δι­
κ η γ ό ρ ο ς θ ί ξ ε ι τ ό θ έ μ α τών Βασανιστηρίων στήν Ασφά­
λ ε ι α . Ά π ' τ ή ν α μ η χ α ν ί α τ ή ς μ ο υ γ κ α μ ά ρ α ς τόν σώζει ό Δι­
καστής μέ τήν σ τ ε ρ ε ό τ υ π η φράση πρός τ ό ν Δ ι κ η γ ό ρ ο :
Είσθε έκτος θέματος! "Αν όντως έβασανίσθη ό Κατηγο­
ρούμενος δύναται νά υποβάλει μήνυσιν!». Ό τ α ν όμως ό
διάσημος Κ λ έ φ τ η ς Aristide Bikio, σέ κάποια δ ί κ η . κατήγ-
γ ε ι λ ε ν ό τ ι ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Κ.Ρ. τούσπασε μέ τίς γ ρ ο θ ι έ ς
δ ε κ α τ ρ ί α (13) δ ό ν τ ι α ό ΕΊσαγγελεύς Patakian τόν ε ρ ώ τ η ­
σε: «μά τί ή θ ε λ ε ς , νά σέ ταΐζουν λουκούμια;».

Η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή δ ι α σ τ ρ ο φ ή δ έ ν ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι μόνον
στους γιατρούς, στους δασκάλους, στους αξιωματικούς,
στους ε φ ο ρ ι α κ ο ύ ς , στίς ν ο σ ο κ ό μ ε ς , σ τ ο υ ς ν ε κ ρ ο θ ά φ τ ε ς .
Γνωρίζω Δ ι κ α σ τ ά ς καί Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς τ ό σ ο ν δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο υ ς
πού α μ φ ι β ά λ λ ω άν θά τ ο ύ ς έσωζε μιά ψυχοθεραπεία. Συ­
χνά ή δ ι α σ τ ρ ο φ ή ο φ ε ί λ ε τ α ι σέ σωματικά, ή, ψυχικά αίτια.
Στή Σχολή Ευελπίδων τ ή ς Antiqua δ έ ν ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι υπο­
ψ ή φ ι ο ι αξιωματικοί ακόμα κι όταν έ χ ο υ ν έ ν α ασήμαντο
σωματικό κ ο υ σ ο ύ ρ ι - έστω ε λ α φ ρ ά μυωπία, έστω κ ο ν τ ό
α ν ά σ τ η μ α . Α λ λ ά , στήν Antiqua, δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι Δικασταί καί
Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς ύποπτα άτομα πού δ έ ν δ ι α θ έ τ ο υ ν ιατρικόν
πιστοποιητικόν υ γ ε ί α ς (σωματικής, ή, ψυχικής). Δ υ ό φο­
ρές έ τ υ χ ε νά ιδώ σ π α ν ο ύ ς Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς νά α γ ο ρ ε ύ ο υ ν
σέ υποθέσεις μοιχείας- ή μ ύ τ η τ ο υ ς έ σ τ α ζ ε φ α ρ μ ά κ ι . Εί­
ναι φ υ σ ι κ ό . Μιά άλλη φ ο ρ ά άκουσα έ ν α ν καμπούρη
Ε ι σ α γ γ ε λ έ α νά π ρ ο τ ε ί ν ε ι ε ί κ ο σ ι χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή γιά κά­
ποιον Κ λ έ φ τ η ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α : ό Κ λ έ φ τ η ς ή τ α ν ε νέος καί
ωραίος). Κάποτε ά λ λ ο τ ε , ένας άλλίθωρος Δικαστής
αθώωσε έ ν α ν κ α τ α φ α ν ώ ς έ ν ο χ ο Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο , πού.
1
επίσης ή τ α ν ε άλλίθωρος ( τ ρ υ φ ε ρ ή α λ λ η λ ε γ γ ύ η ; Συχνά
ο Δ ι κ α σ τ ή ς πάσχει από κ ρ υ φ ή πληγή- ε ί ν α ι σεξουαλικώς
ανίκανος ή είναι κ ε ρ α τ ά ς . Τ ό τ ε α λ ί μ ο ν ο ο ί ο υ ς μοιχούς
πού θά πέσουνε ατά νύχια τ ο υ ! Β έ β α ι α , δ έ ν λείπουν καί
οί α ν τ ί θ ε τ ε ς περιπτώσεις. Τόν π ε ρ α σ μ έ ν ο ν αιώνα υ καχε­
κ τ ι κ ό ς Δ ι κ α σ τ ή ς Tetseti αθώωσε τ ό ν σ τ ρ α τ η γ ό K o l o t r o n i
παραβαίνοντας τίς ε ν τ ο λ έ ς τ ο ύ η λ ί θ ι ο υ βασιλιά Toto Ο
Tetseti α π ε δ ε ί χ θ η κ α χ ε κ τ ι κ ό λ ι ο ν τ ά ρ ι . .

Όλες οί Δίκες δέν είναι όμοιες. Υπάρχει ή Δίκη-

97
Κωμωδιο υπάρχει η Δίκη-Τραγωδία υπυρχει η Δ ί κ η -
Φάρσα. Η Δίκΐ"|-Μπαλέτο ε ί ν α ι σπανία Στις Δ ί κ ε ς παίζουν
ρ ο λ ό καί α δ ι ό ρ α τ ο ι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς Συχνά ο Κ α τ η γ ο ρ ο ύ ­
μ ε ν ο ς κ α τ α δ ί κ α ζ ε ι α ι άπλως γιατί ε χ ε ι α λ λ ό κ ο τ η ψ ά τ ο α .
Το ψ α ι ν ό μ ε ν ο ν ε ί ν α ι π α σ ί γ ν ω σ τ ο ν στήν Φάρα τών
Κλεφτών. Γιά τον Κ λ έ φ τ η πού κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι , λόγω φ υ -
οιογνωμιας οέ υπερβολική Ποινή οί ά λ λ ο ι Κ λ έ φ τ ε ς λ έ ν ε :
ιραβυει η μυιιο του . Ο ίδιος ό Κ λ έ φ τ η ς πού κ α τ ε δ ι κ ά -
σθη λογω φυσιογνωμίας σέ πολλά χρόνια φ υ λ ά κ ι σ η λ έ ε ι :
άρπαξα του Χριστού τά χρόνια!". Ώ ς γ ν ω σ τ ό ν , ό Κύριος
Ήμων Ι η σ ο ύ ς Χριστός έ κ ο ι μ ή θ η 33 ετών. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς
δέν ϋ ε λ ε ι νά β λ έ π ε ι τόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο κ α κ ο ν τ υ μ έ ν ο καί
αζυριστον. Ο Δ ι κ α σ τ ή ς έ χ ε ι νοοτροπία λ ο χ α γ ο ύ . Οί
Κ λ έ φ τ ε ς είνϋΐ ά ρ ι σ τ ο ι ψ υ χ ο λ ό γ ο ι . Π η γ α ί ν ο υ ν στό Δικα-
οτήριον πάντοτε καλοντυμένοι, καλοχτενισμένοι, φρε-
οκοξυρισμένοι.
Σ ι ην Φ υ λ α κ ή , πολλές φ ο ρ έ ς , σ υ ν α ν τ ά ς α θ ώ ο υ ς αν­
θ ρ ώ π ο υ ς πού κ α τ ε δ ι κ ά ο θ η κ α ν ε ν τ ε λ ώ ς άδι­
κ ο Σ α υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς αθώους ανθρώπους οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι φ έ ­
ρ ο ν τ α ι μέ μιάν ε λ α φ ρ ώ ς ειρωνική τ ρ υ φ ε ρ ό τ η τ α .

Πρίν τελειώσω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α , θά ή θ ε λ α νά σάς


διαβεβαιώσω ο τ ι στήν Antiqua πολλές Δ ί κ ε ς δ έ ν φ τ ά ν ο υ ν
π ο τ έ στό Ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν Τ α κ τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι μέσα σέ κ λ ε ι σ τ ά
γ ρ α φ ε ί α μέ α μ ο ι β α ί ε ς υποχωρήσεις καί α ν τ α λ λ ά γ μ α τ α : Ό
γιαπονέζος ε φ ο π λ ι σ τ ή ς Staro Niako έ χ ε ι τήν έ δ ρ α τών
επιχειρήσεων τ ο υ στήν Adina. Ο ίδιος κ α τ ο ι κ ε ί σέ έ ν α
ι δ ι ό κ τ η τ ο νησί τ ή ς Antiqua Εκεί τό 71 έ σ κ ό τ ω σ ε μ ε θ υ ­
σ μ έ ν ο ς τ ή γ υ ν α ί κ α του Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς τ ή ς Adina τόν
σ υ ν έ λ α β ε καί. κ α τ ό π ι ν α ν α κ ρ ί σ ε ω ν έ ζ ή τ η σ ε τήν
παραπομπή τ ο υ στό Κ α κ ο υ ρ γ ο δ ι κ ε ί ο ν Τό Δ ι κ α σ τ ι κ ό ν
Σ υ μ β υ ύ λ ι υ ν α π ε φ ύ υ ι σ ε ό τ ι ό Staro Niako δ έ ν ε ί ν α ι έν­
οχος φ ό ν ο υ καί δ ι ε ι α ξ ε τήν απόλυση τ ο υ . Ό Είσαγγε-
λ ε ύ ς τ ή ς Adina μπορούσε νά κ ά ν ε ι έ φ ε σ η Ο Είσαγγε-
λ ε υ ς τ η ς Adina προτίμησε νά σιωπήσει. Καί οί β ρ ο μ ε ρ έ ς
Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς τής Antiqua προτίμησαν νά σιωπήσουν.

Μάθημα 28ον
Ή Δικαιοσύνη δοΐ'λάρα τής "Αστυνομίας.
Ό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς α ο κ ε ί έν ιπποτικόν λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α .
Eivui ο Υποστηρικτής τ ο ύ Ν ό μ ο υ .
Στήν περίπτωση τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς ε ί ν α ι ό Υ π ο ­
σ τ η ρ ι κ τ ή ς τ ο ύ τ έ ω ς Ι δ ι ο κ τ ή τ η τών Κλοπιμαίων. Ό Νό­
μος τ ά σ σ ε τ α ι μέ τό μ έ ρ ο ς τ ή ς Ιδιοκτησίας. Ό Ποινικός
Κώδιξ ε ί ν α ι ή πανοπλία τ ο ύ Α σ τ ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ . Ό Εισαγγε-
λ ε υ ς π ρ ο τ ε ί ν ε ι στόν Δ ι κ α σ τ ή , ή. δ ρ ά στίς ε π ε ί γ ο υ ­
σες περιπτώσεις. Τ ε λ ι κ ώ ς , ό Δ ι κ α σ τ ή ς αποφασίζει. Οί
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί είναι τ ά Ό ρ γ α ν α Ε φ α ρ μ ο γ ή ς . Ο Είσαγγε-
λ ε ύ ς μ ε σ ο λ α β ε ί μ ε τ α ξ ύ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς καί Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό
Μ έ σ ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς μού ε ί π ε : -Φυλακή είναι τό κλουβί

~ 98
όπου οι Καλοί κλείνουν τούς Κακούς. Α υ τ ό ς ό απλοϊκός
ορισμός δ έ ν φ α ί ν ε τ α ι ν ά π ρ ο β λ έ π ε ι τ ί ς κ λ ι μ α κ ω τ έ ς
ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς - έ ρ ω τ ή σ ε ι ς πού γ ε ν ν ά . Τ ό Έ γ κ λ η μ α χρησιμο­
ποιεί βία. Ή Βία είναι ή μαμή του Εγκλήματος, διακη­
ρ ύ σ σ ε ι ό Marx. Στίς μ έ ρ ε ς μας ή Εξουσία, ό χ ι μ ό ν ο ν
ολοκλήρωσε τ ή ν διαφοροποίηση της έναντι τ ο ϋ Κράτους,
άλλά απομυζά τ ό Κράτος· απειλεί ν ά καταπιεί τ ό Κ ρ ά τ ο ς .

Ό Νόμος π α ρ έ χ ε ι στόν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ έ ς αρμο­


δ ι ό τ η τ ε ς , πού μ ό ν ο ν μέσω Α σ τ υ ν ο μ ί α ς δ ύ ν α ν τ α ι ν ά
υλοποιηθούν. Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς επικοινωνεί μέ τ ή ν Α σ τ υ ­
νομία π ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ς , ή , εγγράφως. Β έ β α ι α , ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς
δ ι α τ ά σ σ ε ι , άλλά ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε φ α ρ μ ό ζ ε ι τ ί ς δ ι α τ α γ έ ς τ ο υ
ό τ α ν θ έ λ ε ι , όπου θ έ λ ε ι , όπως θ έ λ ε ι - ά ν τ ί ς ε φ α ρ ­
μ ό σ ε ι . Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς δ ι α τ ά ζ ε ι τ ή ν σ ύ λ λ η ψ η κάποιου
Χασισεμπόρου. "Αν ό Χασισέμπορος τ υ γ χ ά ν ε ι πράκτωρ
τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α άπαντα στόν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α
ό τ ι αδυνατεί ν ά βρει τ ό ν Χασισέμπορο. Ό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς
ζ η τ ά ε ι σ τ ο ι χ ε ί α γ ι ά κάποιο πρόσωπο. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α χ ο ρ η ­
γ ε ί ε λ ά χ ι σ τ α σ τ ο ι χ ε ί α . Ό Εισαγγελέας π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί τ α ι ό τ ι
κάποιος β α σ α ν ί ζ ε τ α ι στήν Α σ φ ά λ ε ι α . Δ ε ι λ ι ά ζ ε ι ν ά κ ά ν ε ι
έφοδο. Ζητά τηλεφωνικώς εξηγήσεις. Ή Ασφάλεια έχει
όλο τ ό ν καιρό ν ά ε ξ α φ α ν ί σ ε ι τ ά π ε ι σ τ ή ρ ι α .

Ο Δ ι κ α σ τ ή ς πάσχει άπό δ ι ά φ ο ρ ε ς ψ ε υ δ α ι σ θ ή σ ε ι ς · ή ση­


μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η ε ί ν α ι τ ό ό τ ι ν ο μ ί ζ ε ι πώς α π ο ν έ μ ε ι Δ ι κ α ι ο σ ύ -
νην. Ώ ς π ρ ό ς τ ο ύ ς Ανθρώπους τοϋ Υποκό­
σμου αί δ ι κ α σ τ ι κ ο ί α π ο φ ά σ ε ι ς σκαρώνονται
σ τ ά γ ρ α φ ε ί α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ενώπιον τοϋ Δι­
καστηρίου ό Άστυνομικός-Μάρτυς Κατηγορίας ελαφρύ­
νει, ή, επιβαρύνει τήν θέση τ ο ύ Κατηγορουμένου Κλέφτη
α ν ά λ ο γ α μέ τ ί ς ε ν τ ο λ έ ς πού έ χ ε ι λ ά β ε ι . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς υπα­
κ ο ύ ε ι τ υ φ λ ά . "Ετσι ό Κ λ έ φ τ η ς πού έβοήθησε τ ή ν Προα­
νάκριση α π α λ λ ά σ σ ε τ α ι , ή , τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ μικρή Π ο ι ν ή , ένώ
ό αδιάλλακτος Κλέφτης πατάσσεται.
Σ χ ε δ ό ν πάντα ό Κ λ έ φ τ η ς παραπέμπεται σ τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν
γιά π ο λ λ έ ς Κλοπές. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , όταν θ ε λ ή σ ε ι νά ε κ ­
δικηθεί τόν Κλέφτη, χ ω ρ ί ζ ε ι τ ί ς ύ π ο θ έ σ ε ι ς . Δηλα­
δ ή : κ ά ν ε ι χωριστή δ ι κ ο γ ρ α φ ί α γ ι ά κάθε μιά Κλοπή· έ τ σ ι ό
Κ λ έ φ τ η ς δ ι κ ά ζ ε τ α ι σ έ πολλές Π ο ι ν έ ς , μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α άπό
τή μιά μ ε ρ ι ά ν ά τ α λ α ι π ω ρ ε ί τ α ι μέ σ υ ν ε χ ε ί ς μ ε τ α γ ω γ έ ς
(κτλ. κτλ.) κι άπό τ ή ν άλλη μ ριά ή τ ε λ ι κ ή άθροιση τών
Ποινών τ ο υ νάναι πολύ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η άπ' τ ό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο .
Α κ ό μ η , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , ό τ α ν θ έ λ ε ι ν ά ε κ δ ι κ η θ ε ί έ ν α ν άτί-
θασσο Κ λ έ φ τ η , τ ο ϋ φ ο ρ τ ώ ν ε ι στήν πλάτη τ ο υ καί ορισμέ­
νες Κλοπές π ο ύ δ έ ν έ χ ε ι διαπράξει αυτός.
Έ τ σ ι , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α απαλλάσσεται άπό τ ο ύ ς εκκρεμείς
φ α κ έ λ ο υ ς , καί, συνάμα τ ι μ ω ρ ε ί τ ο ύ ς ξεροκέφαλους
Κ λ έ φ τ ε ς . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς , π α ρ ι σ τ ά ν ο ν τ α ς τ ό ν κ ο υ τ ό , καταπί­
ν ε ι α υ τ ά (καί άλλα) τ ε ρ τ ί π ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .
Ολο τ ό κακό ξ ε κ ι ν ά ε ι άπό τ ό ν θ ε σ μ ό τ ή ς Προανακρί-
σεως.

• 99 •
Ή Προανάκρισις δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι απ τήν Α σ τ υ ν ο μ ί α . Τίς
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς φ ο ρ έ ς δέν ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α κ τ ι κ ή Ά ν ά κ ρ ι σ ι ς .
Ό Α ν α κ ρ ι τ ή ς ε ί ν α ι ένας ν ε α ρ ό ς Δ ι κ α σ τ ή ς πού έ χ ε ι
α κ ο ύ σ ε ι πολλές ι σ τ ο ρ ί ε ς καί δ έ ν επιθυμεί ν' α κ ο ύ σ ε ι άλ­
λες ίσ,τορίες. Ο Α ν α κ ρ ι τ ή ς μισεί τ ό επάγγελμα τ ο υ καί
ευχαρίστως τό ξ ε φ ο ρ τ ώ ν ε τ α ι στίς π λ ά τ ε ς τών Α σ τ υ ν ο μ ι ­
κών Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς λ α τ ρ ε ύ ε ι τ ή δ ο υ λ ι ά τ ο ύ Α ν α κ ρ ι τ ή ,
άλλά τ ο ϋ τήν α π α γ ο ρ ε ύ ε ι ο Νόμος. Έπρεπε ν ά ε φ ε υ ρ ε θ ε ί
ό θεσμός τ ή ς Π ρ ο α ν α κ ρ ί ο ε ω ς καί έ φ ε υ ρ έ θ η .

Μ ε τ α ξ ύ άλλων ή Ά ο τ υ ν ο μ ί α υπάρχει γ ι ά νά π ρ ο λ α μ ­
β ά ν ε ι τ ό Έ γ κ λ η μ α Α υ τ ό απαιτεί κόπο, π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ,
ξ ε ν ύ χ τ ι , δ ο υ λ ι ά κάτω από τ ή β ρ ο χ ή , ε ξ υ π ν ά δ α , υ π ο μ ο ν ή ,
φ ι λ ό τ ι μ ο . Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς ε ί ν α ι ρ ά θ υ μ ο ν ζώον. Α φ ή ν ε ι τ ό
Έ γ κ λ η μ α νά ε κ δ η λ ω θ ε ί καί, ύ σ τ ε ρ α , αρπάζει έ ν α ν - έ ν α ν
τ ο ύ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας καί τ ο ύ ς σ α κ α τ ε ύ ε ι στό
ξύλο - στό τ έ λ ο ς , κάποιος λ υ γ ί ζ ε ι , κάποιος ο μ ο λ ο γ ε ί , ή.
προδίδει Α υ τ ό τό κ υ ν ή γ ι στή ζούγκλα πρέπει νά περι­
β λ η θ ε ί μιάν επίσημη φ ό ρ μ α γ ι ά νά α π ο κ τ ή σ ε ι τ υ π ι κ ό ν κ ύ ­
ρος. Ή φόρμα τ ή ς Προανακρίσεως σώζει τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η .
"Αν ό παρανόμως σ υ λ λ η φ θ ε ί ς Κ λ έ φ τ η ς α π ο δ ε ι χ θ ε ί άσχε­
τ ο ς μέ τ ό Έ γ κ λ η μ α , πού προσπαθεί νά δ ι α λ ε υ κ ά ν ε ι ή
Α σ φ ά λ ε ι α α φ ή ν ε τ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς σ π ε ύ δ ε ι νά
χ α θ ε ί στο σ κ ο τ ά δ ι . Ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ι ά τ ή ν ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι -
κήν ε ν έ ρ γ ε ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ι ά τ ό ξ ύ λ ο
πού έ φ α γ ε , ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ι ά αποζημίωση λόγω προσβολής
προσωπικότητος. Ή κατάχρησις εξουσίας καί ή υπέρβασις
καθήκοντος ε ί ν α ι άρώστιες σ ύ μ φ υ τ ε ς μέ τ ή ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο ϋ
Αστυνομικού. " Ό λ α α υ τ ά τ ά γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α ί ό Δ ι ­
κ α σ τ ή ς κ α ί ό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς . Ά ν ό - παρανόμως, ή
τυχαίως - σ υ λ λ η φ θ ε ί ς Κ λ έ φ τ η ς διέπραξε τ ό Έ γ κ λ η μ α ,
διά τ ό όποιον κ α τ η γ ο ρ ε ί τ α ι , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ι δ ο π ο ι ε ί , έ κ
τ ω ν υ σ τ έ ρ ω ν , τ ό ν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α καί σ υ ν τ ά σ σ ε ι μιάν έκ­
θεση Προανακρίσεως μέ ψ ε ύ τ ι κ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α σ υ λ λ ή ­
ψεως κτλ. Ό ΕΊσαγγελεύς ά π α ν τ α , μέ μιάν ε ν τ ο λ ή Προ-
φυλακίσεως τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Ό δ ρ ό μ ο ς γ ι ά τ ή Δίκη ά ν ο ι ξ ε .

Στήν Δίκη δλα ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι άπό τ ή ν ( ε υ μ ε ν ή , ή, δ υ σ μ ε ν ή )


κ α τ ά θ ε σ η τ ο ϋ Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ϋ - Μ ά ρ τ υ ρ ο ς Κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Τό
Δικαστήριον α π ο δ έ χ ε τ α ι τ ί ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ,
ένώ ώ φ ε ι λ ε νά θ ε ω ρ ε ί ώς ά κ ρ ω ς ύ π ο π τ α τ ά συμπε­
ράσματα τ ή ς Προανακρίσεως. Ό θ ε σ μ ό ς τ ή ς Π ρ ο α ­
ν α κ ρ ί σ ε ω ς ε ί ν α ι δ ι α β λ η τ ό ς ά φ ' ε α υ τ ο ύ . Ό Δι­
καστής τ ή ς A n t i q u a δ ι κ ά ζ ε ι καί κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι μ ή β λ έ ­
π ο ν τ α ς καί μ ή άκ ο ύ γ ο ν τ α ς .

Ο Κατηγορούμενος, στή διάρκεια τής Δίκης, κάθεται στό


έδώλιον σάν Παναγία. Α κ ί ν η τ ο ς , άπαντα μέ λίγα λ ό γ ι α ,
φ έ ρ ε τ α ι σ ε μ ν ά , δ ί ν ε ι δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς μέ δ ο υ λ ο π ρ έ π ε ι α , πα­
ρ ι σ τ ά ν ε ι τ ό ν πικρά μ ε τ α ν ι ω μ έ ν ο , κ ο ι τ ά ε ι σ τ ά μάτια τ ό ν
Δικαστή, ευχαριστεί τόν Εισαγγελέα ακόμα κι οταν αυτός
τ ό ν β ρ ί ζ ε ι , δ έ ν χρησιμοποιεί argot, α μ φ ι σ β η τ ε ί μέ λ ε π τ ό ­
τ η τ α τ ά λ ό γ ι α τών Μ α ρ τ ύ ρ ω ν Κ α τ η γ ο ρ ί α ς , γ ί ν ε τ α ι οπαδός
τ ή ς στωικής φ ι λ ο σ ο φ ί α ς , δ έ ν β ή χ ε ι , δ έ ν έ ξ ά π τ ε τ α ι , δ έ ν
χαμογελά, σχεδόν δέν ανασαίνει. Ό Κατηγορούμε­
νος φ έ ρ ε τ α ι ιησουίτικα, γιατί έτσι απαιτεί ό
Δ ι κ α σ τ ή ς . Ή ξ ε σ κ ι σ μ έ ν η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς Antiqua απα­
γ ο ρ ε ύ ε ι κάθε κρίση ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς . Τά επίσημα πρακτικά
τής Δίκης τά κρατάει ό Γραμματεύς τού Δικαστηρίου! Τό
Κοινόν π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί τ α ι τ ά τ ή ς Δ ί κ η ς μέσω τών περιγρα­
φών τών Εφημερίδων. Ή γ α μ η μ έ ν η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς Anti­
qua α π α γ ο ρ ε ύ ε ι κάθε κρίση ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς α κ ό μ η καί στόν
Τύπο. Ό Δ ι κ α σ τ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς κ ά ν ε ι μιάν άπλή περι­
γ ρ α φ ή τών πιό γ α ρ γ α λ ι σ τ ι κ ώ ν (κατά τ ή γνώμη τ ο ύ Κοι­
νού) σημείων τ ή ς Δ ί κ η ς . "Αν κάποια Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο λ μ ή σ ε ι
νά κ ρ ί ν ε ι μιά δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς τ ή ν μ η ­
ν ύ ε ι . Β έ β α ι α , τ ό Σ υ ν δ ι κ ά τ ο ν Εκδοτών Εφημερίδων τ ή ς
Antiqua θ ά μπορούσε θαυμάσια ν ά τ σ α κ ί σ ε ι τ ο ύ ς θρα­
σ ύ δ ε ι λ ο υ ς Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς . Μ ά ποτέ δ έ ν τ ό επεδίωξε Ό Είσ-
α γ γ ε λ ε ύ ς α π α γ ο ρ ε ύ ε ι κάθε κρίση εις β ά ρ ο ς .τής Δικαιο­
σύνης άλλά ό ί δ ι ο ς μόνον ύβρεις ξ ε σ τ ο μ ί ζ ε ι . Ή δικαιο­
λογία γ ι ά τ ή ν απαγόρευση κρίσεων εις βάρος δικαστικών
αποφάσεων ε ί ν α ι ό τ ι ή Δικαιοσύνη πρέπει νά επιτελεί τό
έργον της εντελώς ανεπηρέαστη. Ή δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α α υ τ ή εί­
ναι ψ ε ύ τ ι κ η . Ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι άπό τ ό ελαφρό­
τερο φύσημα άνεμου. Η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς A n t i q u a
είναι έξ ολοκλήρου κ α τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν η . Εύκολα
φ α ν τ ά ζ ε σ θ ε τί σ υ μ β α ί ν ε ι ό τ α ν ένας θρασύς Δ ι κ η γ ό ρ ο ς
α π ο τ ο λ μ ή σ ε ι κάποιους υπαινιγμούς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Δ ι κ α ­
σ τ ο ύ , σ τ ή δ ι ά ρ κ ε ι α μιάς Δ ί κ η ς . Σέ τ έ τ ι α περίπτωση, αμέ­
σως, ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς ζ η τ ά ε ι διακοπή τ η ς Δ ί κ η ς , αμέσως,
άπαγγέλει κατά τ ο ύ Δικηγόρου κατηγορίαν προσβολής
της Δικαιοσύνης. καί. αμέσως, ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί κ α τ α δ ί κ η τ ο ύ
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ μ ε τ ά άπό σ υ ν ο π τ ι κ ή διαδικασία (μέ δ ή θ ε ν
άλλη σ ύ ν θ ε σ η Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ ) . Καί σ α υ τ ή τ ή ν περίπτωση
τό Σ υ ν δ ι κ ά τ ο ν τών Δικηγόρων θά ή δ ύ ν α τ ο ν ά τ σ α κ ί σ ε ι
τούς λ υ σ σ α σ μ έ ν ο υ ς Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς Καί. μ ά λ ι σ τ α , νά επιτύ­
χ ε ι αναμόρφωση τ ή ς Ποινικής Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς μέ ν έ ο ν ε ι δ ι κ ό
Νόμο Οί μισοί Β ο υ λ ε υ τ α ί τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι Δ ι κ η γ ό ρ ο ι .

Ε ν ί ο τ ε , κάποιος Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς ε π α ν α σ τ α τ ε ί καί αρχί­


ζει νά ψ έ λ ν ε ι μιά ψαλμωδία ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς κ α κ ε ν τ ρ ε χ ή γ ι ά
τόν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ή γιά τ ό ν Δ ι κ α σ τ ή , ή, γ ι ά τ ή ν Κοινωνία,
η καί γιά τ ο ύ ς τ ρ ε ι ς μαζί. Τ ό τ ε , ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς επανα­
λ α μ β ά ν ε ι τ ό ν ε α υ τ ό τ ο υ : ά π α γ γ έ λ ε ι ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Κατη­
γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο υ τ ή ν π ρ ό σ θ ε τ η κ α τ η γ ο ρ ί α τ ή ς προσβολής Δι­
καιοσύνης κι ό ν ε υ ρ ι κ ό ς Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι
σέ π ρ ό σ θ ε τ η ποινή. Τό '71 ό φ ί λ ο ς μ ο υ Giorgio D e n d n n o
δ ι κ α ζ ό τ α ν ε γιά μιά σειρά Κλοπών Εθεώρηοε καλόν νά
σηκωθεί καί νά π ε ι : "Κύριε Δικαστά. είμαι Επαγγελματίας
Διαρήκτης - δέν έγνώρισα πατέρα - δέν ξέρω άλλο
επάγγελμα - άλλωστε, στήν Κοινωνία όπου ζούμε ό ένας
κλέβει τόν άλλονε - πρίν δικάσεις εμένα πρέπει νά δικά­
σεις τ ό ν εαυτό σου'-. Έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ ε π ρ ό σ θ ε τ η κ α τ α δ ί κ η
τοϋ Dendrino σέ π έ ν τ ε χρόνια φ υ λ ά κ ι σ η . Σάς εγγυώμαι
οτι ό Dendrino ε ί ν α ι ένας πανέξυπνος καί ε υ γ ε ν ι κ ό ς άν-

101
θτωπρς Ο πατέρας τ ο υ ή τ α ν ε π ε ζ ο γ ρ ά φ ο ς , πού γ ι ά ν ά
ζ η Γ π ε δ ο υ λ ε υ ε σάν χ α μ ά λ η ς στήν λ α χ α ν α γ ο ρ ά τ ή ς A d i ­
na Ο πατέρας τ ο υ πέθανε φ υ μ α τ ι κ ό ς , τ ό 33. σέ ηλικία
2S χ ρ τ ν ω . Ητανε Κ ο μ ο υ ν ι σ τ ή ς .

νν
> η ρ ξ α ν ά λ λ ο ι Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι - Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας
οφπντάστως πιό ε υ έ ξ α π τ ο ι άπ τ ό ν Dendrino. Πρίν π έ ν τ ε
x r o v i a έ ν α ς λ ε β έ ν τ η ς Χασικλής άρπαξε τ ό έ δ ώ λ ι ο ν καί
τ
<? κοπάνησε σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ϋ Δ ι κ α σ τ ή . Σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ϋ
Εισαγγελέως α ρ κ έ σ τ η κ ε ν ά κοπανήσει τ ό Ε ϋ α γ γ έ λ ι ο ν τ ο ύ
Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ . Οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς χ ε σ τ ή κ α ν ε πάνω τ ο υ ς . Ή
ωραία α υ τ ή σ κ η ν ή π ε ρ ι γ ρ ά φ η κ ε ε κ τ ε ν ώ ς άπό τ ί ς Ε φ η μ ε ­
ρίδες τ ή ς ε π ο μ έ ν η ς . Ή Antiqua έ μ ε ι ν ε κ α τ ά π λ η κ τ η άπ' τά
καμώματα α υ τ ο ύ τ ο ύ Α λ ή τ η .
Η ηλίθια Antiqua...

Μάθημα 29ον
"Αχ, αυτοί οί Δικηγόροι!
Ώ σ τ ε ό Νόμος δ ο λ ο φ ο ν ε ί .
Ό Νόμος δ έ ν υπολογίζει τ ό ν ιδρώτα τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η , ο ύ τ ε
τ ή ν Α ρ ε τ ή τ ή ς Τεμπελιάς. Σέ πρώτο επίπεδο, ή μ ε λ έ τ η
τ ο ϋ Υποκόσμου ψ α ύ ε ι τ ά κράσπεδα τ ή ς λ α ο γ ρ α φ ί α ς τών
πόλεων. Ή "Αστική Τάξη ε ί ν α ι ζηλότυπη φ ρ ο ν ε ί πώς μό­
νον τ ό Χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο ν , ή Τράπεζα καί ή Φάμπρικα ε ί ν α ι
οί ε σ τ ί ε ς τ ή ς Κοινωνίας. Α π ο φ ε ύ γ ω , σ υ σ τ η μ α τ ι κ ώ ς . τ ή ν
ψ υ χ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Τό μάθημα μας ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι
γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η άπό τήν σ τ ι γ μ ή πού ε ί ν α ι Κ λ έ φ τ η ς .
Πλησιάζοντας τ ό ν Κ λ έ φ τ η γνωρίζεις τ ή ν υπόγεια κοινωνι­
κότητα τ ο ύ λιμανιού, τού μπορντέλου, τής λαχαναγοράς,
τών σ φ α γ ε ί ω ν , τ ο ϋ ν υ χ τ ε ρ ι ν ο ύ π ά ρ κ ο υ , τ ο ϋ πορνο-
ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ , τ ο ϋ μπαρ καί τ ο ύ λ ι α ν ι κ ο ύ εμπορίου ναρκω­
τικών. Ή Αστική Τάξη ε π ι τ ρ έ π ε ι ό . τ ι δ έ ν σ τ ρ έ φ ε τ α ι εναν­
τίον τ η ς . Ή Α σ τ ι κ ή Τάξη ό λ α τ ά ε π ι τ ρ έ π ε ι ε φ ό σ ο ν δ έ ν
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν σκάνδαλον. Ή φράση τ ο ύ κ ο υ τ ο π ό ν η ρ ο υ
χωριάτη "Ησίοδου έργον ουδέν όνειδος, άεργίη δέ τ'
όνειδος α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι πόσο νωρίς ή Τ ε μ π ε λ ι ά έπαψε νά
θ ε ω ρ ε ί τ α ι προσωπική υπόθεση. Ή Αστική Τάξη φ υ λ α κ ί ζ ε ι
τίς ύποπτες λ έ ξ ε ι ς σέ εισαγωγικά καί φ υ λ α κ ί ζ ε ι τ ο ύ ς
α μ φ ί β ο λ ο υ ς ανθρώπους ο έ κελιά. Ό Κ λ έ φ τ η ς φ α ν ε ρ ώ ν ε ι
τίς τ ρ ύ π ε ς τ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς άστικής-ποινικής προστασίας
τ ή ς Κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς . Ή ν ο μ ι κ ή καί ή η θ ι κ ή σχέσεις τ ο ϋ Ιδιο­
κ τ ή τ η μέ τ ό Α γ α θ ό ν δ έ ν ε ί ν α ι παρά ε π ι κ α λ ύ ψ ε ι ς . Ό
Κ λ έ φ τ η ς α ρ κ ε ί τ α ι στήν de facto κ α τ ο χ ή τ ο ύ Κλοπιμαίου-
ό Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς άς φ υ λ ά ξ ε ι τ ό Αγαθόν τ ο υ . Ά ν δ έ ν υπήρχε
ό ΕΊσαγγελεύς οπωσδήποτε ό Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς δ έ ν θά κοιμό-
1
τ α ν ε καλά. Ό Κ λ έ φ τ η ς φ τ ε ρ ο υ γ ί ζ ε ι σάν "Αγγελος α υ τ ό
δ ε ί χ ν ε ι ή ε τ υ μ ο λ ο γ ί α τ ή ς λ έ ξ ε ω ς , άν καί ή ινδο­
ευρωπαϊκή ρίζα Mop (κλέπτης) μάλλον σ η μ α ί ν ε ι κρύβω. Ό
τύπος δ έ ν βλέπω τόν Τύραννο δ έ ν ισούται μέ τ ό ν τύπο
δέν υπάρχει Τύραννος. Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς τ ή ς Antiqua ύπη-
ρ ε τ ε ί τ ό ν Τ ύ ρ α ν ν ο , γιατί δ έ ν έδιάβασε τόν Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η
πού έ λ ε γ ε αί τιμαί μεγάλαι άν άποκτείνη τις ού Κλέπτην
άλλά Τυραννον. Ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς δ έ ν ειμπορεί νά σώσει τ ό ν
Κ λ έ φ τ η άπό τ ή μανία τ ο ύ Τ υ ρ ά ν ν ο υ .

Η Δίκη τ ο ύ Κ λ έ φ τ η έ χ ε ι μαύρη προοπτική


Αυτό πού ε ν ώ ν ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η μέ τόν Δ ι κ η γ ό ρ ο είναι ή
α μ ο ι β ή πού θά λ ά β ε ι ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς απ τ ο ν πρώτο. Κι ό
ε ν τ ι μ ό τ ε ρ ο ς Δ ι κ η γ ό ρ ο ς εξαπατά τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Κι ό εξ­
υ π ν ό τ ε ρ ο ς Κ λ έ φ τ η ς α φ ή ν ε ι ν ά έ ξ α π α τ ά τ α ι απ τόν Δι­
κηγόρο. Ή ε λ α χ ί σ τ η έλπίς ήδη ε ί ν α ι μιά έλπίς. Ο Φυλα­
κ ι σ μ έ ν ο ς πρώτα τ ρ ώ ε ι ελπίδα καί μ ε τ ά τ ρ ώ ε ι ψωμί. Ό Δ ι ­
κ η γ ό ρ ο ς , λοιπόν, π ο υ λ ά ε ι ελπίδες. Ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς δ έ ν
άσκεϊ ίπποτικόν λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α .
Μιλάμε γιά τόν Δ ι κ η γ ό ρ ο πού α ν α λ α μ β ά ν ε ι ποινικές υπο­
θέσεις- ιδίως γ ι ά τ ό ν Δ ι κ η γ ό ρ ο πού υπερασπίζεται Κ λ έ φ ­
τ ε ς Στήν Antiqua υπάρχουν 68.000 Δ ι κ η γ ό ρ ο ι . Οί περισ­
σ ό τ ε ρ ο ι ε ί ν α ι π ο ι ν ι κ ο λ ό γ ο ι . Οί σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ι έ ξ α υ τ ώ ν
α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι μέ υποθέσεις φόνων έκ περιστάσεως. Οί Δι­
κ η γ ό ρ ο ι πού α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν υποθέσεις Κλοπών δ έ ν έ χ ο υ ν
ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή φήμη (άν ζούσε ό Κικέρων θά τ ο ύ ς π ε ρ ι φ ρ ο ­
νούσε). Τά κύρια π ρ ο τ ε ρ ή μ α τ α ε ν ό ς π ο ι ν ι κ ο λ ό γ ο υ ε ί ν α ι ή
ε ύ σ τ ρ ο φ η υποβολή ερωτήσεων καί ή ρ η τ ο ρ ι κ ή δ ε ι ν ό τ η ς .
Οι Δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Antiqua αποκαλούν ρητορικήν δεινότη-
ταν τ η ν ι κ α ν ό τ η τ α νά σ ε ρ β ί ρ ε ι ς μιάν άρμαθιά άνοήτων
ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν , στολισμένων μέ γ λ υ κ ε ρ ά σχήματα λ ό γ ο υ ,
σέ μιάν ε π ι τ η δ ε υ μ έ ν η ψ ε ύ τ ι κ η ψ υ χ ρ ή γλώσσα, γ ε μ ά τ η
σολοικισμούς. Πάς αξιοπρεπής Δ ι κ η γ ό ρ ο ς τ ή ς Antiqua
δέν ε π ι τ ρ έ π ε ι στόν ε α υ τ ό τ ο υ νά α γ ο ρ ε ύ ε ι , στό τ έ λ ο ς
τής Δ ί κ η ς , λ ι γ ό τ ε ρ ο άπό δ υ ό ώρες. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς επιφυ­
λάσσει λαμπράν ύποδοχήν στήν α γ ό ρ ε υ σ η τ ο ύ Δ ι κ η γ ό ­
ρου τ ή ν ε κ δ η λ ώ ν ε ι μέ α λ λ ε π ά λ λ η λ α χ α σ μ ο υ ρ η τ ά καί μέ
επαναλήψεις τ ή ς λ ο γ ι κ ή ς προτροπής: «συντομεύετε,
παρακαλώ!».

Ο Κ λ έ φ τ η ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι Δ ι κ η γ ό ρ ο στίς φ ά σ ε ι ς
τής Προανακρίσεως.
τής αρχικής Δίκης,
τής Εφέσεως.
καί. ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς , κατά τ ή ν έπίλυσιν ορισμένων διαδικα­
στικών θ ε μ ά τ ω ν (συγχώνευση Ποινών, α ν α β ο λ ή δικασί-
u o u . α ν α σ τ ο λ ή Ποινής κτλ). Κ α ν έ ν α ς Δικηγόρος
τής Antiqua δέν έτόλμησε νά σπάσει τό
φ ρ ά γ μ α τ ή ς Π ρ ο α ν α κ ρ ί σ ε ω ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς θά δ ε ι
τόν Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ο υ . γ ι ά πρώτη φ ο ρ ά στήν Φυλακή μ ε τ ά
τήν Π ρ ο φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ . Καθώς ό Δ ι κ α σ τ ή ς , παρομοίως καί
ο Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ξ έ ρ ε ι πολύ καλά τί σ υ μ β α ί ν ε ι στά υπόγεια
τής Α σ φ ά λ ε ι α ς . Ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς σ υ μ μ ε ρ ί ζ ε τ α ι τίς απηρ­
χ α ι ω μ έ ν ε ς α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς τ ο ύ Δ ι κ α σ τ ο ύ περί Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .
Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς καί Σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ο ύ . Εν τ ε λ ι κ ή α ν α λ ύ σ ε ι , ό Δι­
κηγόρος σ ε γ ο ν τ ά ρ ε ι τόν Δ ι κ α σ τ ή . Ά λ λ ω σ τ ε , τ ά περιθώρια
κ ά π ο ι α ς ε π ι τ υ χ ί α ς , πού α φ ή ν ε ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς στόν Δικη­
γ ό ρ ο , δ έ ν νομίζω ό τ ι υπερβαίνουν τ ό θ λ ι θ ε ρ ό ν ποσοστόν

103
τών 5 " · . Ό Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η , συνήθως ε ί ν α ι έ ν α ς
φτωχομπινές καί σ ε λ έ μ η ς . Είναι ά μ φ ί β ο λ ο ν άν δ ι α θ έ τ ε ι
γραφείον. Ολημερίς περιφέρεται στους διαδρόμους τ ο ύ
Δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ Μ ε γ ά ρ ο υ , κ υ ν η γ ώ ν τ α ς π ε λ ά τ η . Τ ό επάγγελμα^
τ ι κ ό ν τ ο υ ε ρ γ α λ ε ί ο ν ε ί ν α ι μ ι ά μαύρη τσάντα- ε ί ν α ι τ ό φ έ -
ρ ε τ ρ ο ν τ ή ς αύτοπεποιθήσεώς τ ο υ .

Ο Κ λ έ φ τ η ς , ε π ι τ έ λ ο υ ς , π ρ ο φ υ λ α κ ί ζ ε τ α ι . Ειδοποιεί τ ό ν
Δικηγόρον. Ο Δικηγόρος έρχεται Ό Κλέφτης αφηγείται
στόν Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ή ν υπόθεση τ ο υ . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν
φ λ υ α ρ ε ί . Λ έ ε ι στόν δ ι κ η γ ό ρ ο όσα π ρ έ π ε ι ν ά πει. Γ ι α τ ί ,
άν φ α ν ε ρ ώ σ ε ι ό τ ι κάπου έ χ ε ι κ ρ υ μ έ ν α τ ά κ λ ε μ έ ν α . ό Δ ι ­
κηγόρος οπωσδήποτε θά ζ η τ ή σ ε ι μ ε γ ά λ η ν α μ ο ι β ή . Γιατί,
άν ε μ π ι σ τ ε υ θ ε ί στόν Δ ι κ η γ ό ρ ο κάποιο κόλπο, πού δ έ ν
υποψιάστηκε α κ ό μ η ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , ίσως ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς
αποδειχθεί Χ α φ ι έ ς .

Η τ ε χ ν ι κ ή τ ο ύ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ ε ί ν α ι άπλή:
I. Στήν άρχή τ α ί ζ ε ι τ ό ν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο μέ ά φ θ ο ν ε ς
ελπίδες.
II. Τήν παραμονή τ ή ς Δ ί κ η ς λ έ ε ι στόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο :
•Δέν βλέπω καλά τά πράματα!".
III. Κατά τ ή ν έ ν α ρ ξ ι ν τ ή ς Δ ί κ η ς , μόλις α ν έ β ο υ ν στήν
έδρα ό Δ ι κ α σ τ ή ς κι ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς . γ υ ρ ί ζ ε ι καί λ έ ε ι
(ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ) στόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο : <αυτός ό Δι­
καστής είναι κέρατο - άν φας πέντε χρόνια φυλακή
θάσαι τυχερός!».
IV. Ευθύς μ ε τ ά τ ή Δ ί κ η . άν ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ α τ α δ ι ­
καστεί σέ Ποινή μ ι κ ρ ό τ ε ρ η άπό π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α (ό Δ ι ­
κ η γ ό ρ ο ς ) τ ο ύ λ έ ε ι : «Κουράστηκα βέβαια - άλλά τά
κατάφερα!» - ά ν , όμως (ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς ) αρπά­
ξ ε ι Ποινή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η άπό π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α (ό Δ ι κ η γ ό ­
ρος) τ ο ύ λ έ ε ι : «δέν σου τάπα πώς αυτός ό Δικαστής
είναι καθίκι;».
V Τήν ε π ο μ έ ν η τ ή ς Δ ί κ η ς (ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ) πάει στήν
Φυλακή καί λ έ ε ι στόν δ υ σ τ υ χ ή τέως Κ α τ η γ ο ρ ο ύ ­
μ ε ν ο (καί ν ύ ν Κ α τ ά δ ι κ ο ) , μ έ θ λ ί ψ η : «Κουράγιο! -
αύριο καταθέτω Έφεση - θά κερδίσουμε στόν δεύ­
τερο γύρο».
VI. Παραλλήλως, γ δ έ ρ ν ε ι (ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ) καί τ ό ν Κατη­
γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο καί τ ο ύ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς ( τ ο ϋ Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ­
ν ο υ , βεβαίως).

Ή τ ε χ ν ι κ ή τ ο ϋ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ π ρ ο β λ έ π ε ι καί τ ό ποιες σ τ ι γ μ έ ς
είναι ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ώ ς π ρ ό σ φ ο ρ ε ς γ ι ά ν ά ζ η τ ή σ ε ι (καί λάβει)
τήν αμοιβή τ ο υ άπ' τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Λόγω αμοιβαίας καχυπο­
ψίας, ή αμοιβή κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι εις δ ό σ ε ι ς . Δ έ ν νομίζω ό τ ι
υπάρχει ψυχική σχέσις μ ε τ α ξ ύ Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ καί Δ ι κ η ­
γ ό ρ ο υ . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ξ έ ρ ε ι ό τ ι . διαδοχικώς θά γ ί ν ε ι
θύμα τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , τ ο ύ Δ ι κ α σ τ ο ύ , τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ
τής Φυλακής, καί. τ ο ύ Δικηγόρου.
Κατά τ ή ν ε κ δ ί κ α σ η τ ή ς Εφέσεως ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς αναγκάζε­
τ α ι νά ε π α ν α λ ά β ε ι , μέ ελαφρές π α ρ α λ λ α γ έ ς , τ ή ν παντο-

~Ί 104 Π
μίμα πού ε ί χ ε π α ί ξ ε ι στήν αρχική Δ ί κ η . Φυσικά, απαιτεί
νέαν αμοιβή γ ι ά τ ί ς κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς ε λ π ί δ ε ς πού δ ί ν ε ι στόν
Κατηγορούμενο.
Μ ε ρ ι κ ο ί Δ ι κ η γ ό ρ ο ι π ο υ λ ά ν ε τίς ελπίδες στήν Μ α ύ ρ η
Αγορά. Οί π ε λ ά τ ε ς δ έ ν λείπουν.

Μάθημα 30ον
Ή κουζίνα τής Δικαιοσύνης.

Λ έ ν ε ό τ ι ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η μ ο ι ά ζ ε ι μέ παγόβουνο. Λ έ ν ε ό τ ι
αυτό πού σ υ μ β α ί ν ε ι στήν α'ίθουσα τ ο ύ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ δ έ ν
ε ί ν α ι παρά ή κ ο ρ υ φ ή τ ο ύ π α γ ό β ο υ ν ο υ . Βρίσκω τ ή ν παρο­
μοίωση κάπως τ ρ α β η γ μ έ ν η .

Ή γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς α π ο τ ε λ ε ί μιά σκάλα
πού ξ ε κ ι ν ά ε ι άπό τ ό ν δ ι κ α σ τ ι κ ό κ λ η τ ή ρ α κ ι α ν ε β α ί ν ε ι ώς
τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάριτος. Τά φ ι λ ο δ ω ρ ή μ α τ α ικα­
νοποιούν τ ή ν τ α π ε ι ν ο σ ύ ν η τ ο ύ δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ κ λ η τ ή ρ ο ς . Τό
Κογκλάβιον τής Θείας Χάριτος είναι ένα συμβούλιον έ ν έ α
κ α θ α ρ μ ά τ ω ν - σ υ ν ο λ ι κ ή ς ηλικίας εξακοσίων ετών - πού
δ ή θ ε ν α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ τ ό ν μ ε τ ρ ι α σ μ ό τ ώ ν Ποινών. Ό λ α τ ά
μ έ λ η τ ο ύ Κ ο γ κ λ α β ί ο υ ε ί ν α ι Α ν ώ τ α τ ο ι Δικασταί. Στήν
Antiqua τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ή
πιό σάπια κ ρ α τ ι κ ή υπηρεσία. Θ ά προσπαθήσω ν ά περι­
γράψω τ ό ν μ η χ α ν ι σ μ ό τ ο υ . Α ξ ί ζ ε ι τ ό ν κόπο.

Στήν Antiqua, ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς ν ο μ ί σ ε ι ό τ ι έτιμω-


ρήθη μέ υπερβολική Ποινή κ ά ν ε ι μιάν αίτηση στήν αρμό­
δια υπηρεσία καί ζ η τ ά ε ι ν ά τ ο ύ μ ε τ ρ ι ά σ ο υ ν τ ή ν φ υ λ ά κ ι σ η .
Ή α ί τ η σ ι ς πρέπει ν ά ν α ι διατυπωμένη σέ γ λ ο ι ώ δ ε ς
ύ φ ο ς καί σ τ ο λ ι σ μ έ ν η μ έ ά φ θ ο ν α παρακάλια. Ή αίτησις
σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό δ ύ ο έ γ γ ρ α φ α , ή τ ο ι :
1. Έ κ θ ε σ η τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ τ ή ς Φυλακής, όπου
π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι ή διαγωγή τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Κανείς
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Φυλακής δ έ ν γ ρ ά φ ε ι καλά λόγια γ ι ά
τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο , έ κ τ ο ς άν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι Χα­
φ ι έ ς τ ο ϋ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ . Ή έ κ θ ε σ η δ έ ν γνωστο­
π ο ι ε ί τ α ι σ τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο . Ή αιτία αυτής τ ή ς μ υ -
στικότητος είναι ακατανόητη, άφοΰ ό Συνήγορος
τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ μπορεί νά πάει σ τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς καί ν ά δ ι α β ά σ ε ι τ ή ν έ κ θ ε σ η τ ο ύ
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ Φυλακής.
2. Π ρ ό τ α σ η τ ο ύ Εισαγγελέως πού κ α τ ε ί χ ε τ ή ν
έ δ ρ α τ ή ν ήμερα πού κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η ό Κατάδικος.
Σ υ χ ν ό τ α τ α ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς έ χ ε ι πάρει μ ε τ ά θ ε σ η
άπό τ ή ν π ό λ η , όπου ή τ α ν ε τ ή ν εποχή τ ή ς συγ­
κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς Δίκης. Σ' α υ τ ή τ ή ν περίπτωση ή αί­
τηση τ ο ϋ Κ α τ α δ ί κ ο υ ξ ε κ ι ν ά ε ι άπ' τ ή ν Φυλακή γ ι ά
έ ν α τ α ξ ί δ ι πού δ έ ν κ ο α τ ά ε ι λ ι γ ό τ ε ρ ο άπό έ ξ ι μ ή ­
ν ε ς . Ή α ί τ η σ η , σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι , β έ β α ι α , άπό τ ή ν
έ κ θ ε σ η τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ τ ή ς Φυλακής καί άπό

Π 105 •
τόν προσωπικό φ ά κ ε λ ο τ ο ϋ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Ό πιό
σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο ς φ ά κ ε λ ο ς Κ α τ α δ ί κ ο υ ζυγίζει τ ο υ λ ά ­
χιστον μισό κιλό. Κ α ν έ ν α ς αξιοπρεπής Κατάδικος
δ έ ν κ α τ α δ έ χ ε τ α ι νά έ χ ε ι προσωπικό φ ά κ ε λ ο μι­
κ ρ ό τ ε ρ ο άπό π έ ν τ ε κιλά. Συνήθως ό Είσαγγε-
λ ε ύ ς γ ρ ά φ ε ι ε υ ν ο ϊ κ ή πρόταση. Ή φιλανθρωπία
κ ο σ τ ί ζ ε ι φ τ η ν ά . Ά λ λ ω σ τ ε , τ ό μ έ ν ο ς τ ο ϋ Κυρίου
Εισαγγελέως έ χ ε ι ξ ε θ υ μ ά ν ε ι .

Μ ε τ ά τ ό ν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ό φ ά κ ε λ ο ς τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ (+ έ κ θ ε -
σις πρότασις) κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι πρός τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δι­
καιοσύνης Εκεί ε δ ρ ε ύ ε ι τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάρι­
τος. Η αίτησις τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ λ α μ β ά ν ε ι αριθμόν προτε-
ρ α ι ό τ η τ ο ς καί ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν πού θά σ υ ζ η τ η θ ε ί . Ή σ ε ι ρ ά
π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ο ς ποτέ δ έ ν τ η ρ ε ί τ α ι . Ό σ ο γιά τ ή ν συζή­
τηση β α σ τ ά ε ι κάπου δυό λ ε π τ ά ' ό Εισηγητής λ έ ε ι μιά αι­
θ υ λ ι κ ή φράση καί οί κ ω λ ό γ ε ρ ο ι τ ο ύ Κ ο γ κ λ α β ί ο υ απαν­
τούν: απορρίπτεται!-. Ά ν ένα μ έ λ ο ς τ ο ύ Κ ο γ κ λ α β ί ο υ
δ ε ί ξ ε ι κ ά π ο ι ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γιά μιάν α ί τ η σ η , α υ τ ό στήν
σ υ ν θ η μ α τ ι κ ή γλώσσα τών Δικαστών τ ή ς Antiqua σ η μ α ί ν ε ι
πώς ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ρ έ π ε ι νά τ ύ χ ε ι χ ά ρ ι τ ο ς . Ά ν ό Κατά­
δικος πάρη χάρη ο φ ε ί λ ε ι νά π ε ρ ι μ έ ν ε ι :
νά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν χάρη ό Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .
νά ε γ κ ρ ί ν ε ι τ ή ν χάρη ό Α ν ώ τ α τ ο ς Ά ρ χ ω ν
νά δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι τήν χάρη ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο ϋ Κ ρ ά τ ο υ ς .

Αυτή ή τ ε ρ π ν ή διαδικασία κ ρ α τ ά ε ι περίπου έ ν α χ ρ ό ν ο .


"Οταν ό κ α τ ά δ ι κ ο ς έ χ ε ι μικρή Ποινή ή χάρη φ τ ά ν ε ι στήν
Φυλακή μ ε τ ά τ ή ν αποφυλάκιση τ ο υ . Ό τ α ν ή Ποινή ε ί ν α ι
μ ε γ ά λ η ή χάρη ε ί ν α ι τόσο μικρή ώστε ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς τ ή δέ­
χ ε τ α ι α δ ι ά φ ο ρ α . Ά ν στή δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς διαδικασίας α λ λ ά ξ ε ι
ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς (ή, ό Α ν ώ τ α τ ο ς Άρχων) τ ό τ ε ό
φ ο υ κ α ρ ά ς ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πρέπει νά ξ α ν α κ ά ν ε ι αίτηση καί ή
διαδικασία ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι άπό ξαρχής. Ό Α ν ώ τ α τ ο ς Ά ρ χ ω ν ,
α π έ ν α ν τ ι στήν απόφαση τ ο ύ Κογκλαβίου Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς ,
έ χ ε ι τ ό δικαίωμα τ ή ς α ρ ν η σ ι κ υ ρ ί α ς (veto). Ά ν ή αίτηση
τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ άποριφτεϊ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς μόνο μ ε τ ά άπό 222
μ έ ρ ε ς μπορεί νά κ ά ν ε ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α α ί τ η σ η .

Τό έ ν δ ι κ ο ν μέσον τ ή ς χ ά ρ η ς ε ί ν α ι τ ό ϋ σ τ α τ ο ν όπλον
τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς Ποινής (καί όχι ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς
δ ι κ α σ τ ι κ ή ς αποφάσεως). Τό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάρι­
τ ο ς υ φ ί σ τ α τ α ι διά νά ξ ε μ π λ έ κ ε ι τίς δ ύ σ κ ο λ ε ς περιπτώσεις
τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Καμιά φ ο ρ ά ένα Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν καταδικά­
ζει, έ κ π α ρ α δ ρ ο μ ή ς , ή. γ ι ά νά σ ω θ ο ύ ν τά
π ρ ο σ χ ή μ α τ α , κάποιο Σπουδαίο Πρόσωπο. Μ ε τ ά τ ή ν
Δίκη οί Σ υ ν ή γ ο ρ ο ι τ ο ϋ Σπουδαίου Προσώπου φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν
γιά νά τ ο ύ δ ο θ ε ί χ ά ρ η . Επίσης τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας
Χάριτος υ φ ί σ τ α τ α ι διά νά ξ ε μ π λ έ κ ε ι τίς περιπτώσεις δ ι ­
κ α σ τ ι κ ή ς π λ ά ν η ς . Ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η , όπως καί ό Πάπας,
α π ο ν έ μ ε ι στόν ε α υ τ ό τ η ς τ ή ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο ύ α λ ά θ η τ ο υ . Γιά
τ ή ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ή δ ι κ α σ τ ι κ ή πλάνη ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ η . Γιά
τ ή ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ό Δ ι κ α σ τ ή ς ε ί ν α ι ένας μικρός Θεός. Ό

106 :
τ ε λ ε υ τ α ί ο ς 6λάξ β λ έ π ε ι τ ά ο λ ι σ θ ή μ α τ α τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ,
αλλά ή ίδια ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η α ρ ν ε ί τ α ι νά τ ά ιδεί. Ή Δικαιο­
σύνη π ε ρ ι π ο ι ε ί τ α ι τ ό ν ά ν ύ π α ρ κ τ ο ν κ ύ ρ ο ς τ η ς . Τό '72 ό
Pota Miano. ένας άπό τ ο ύ ς χ υ δ α ι ό τ ε ρ ο υ ς Δ ι κ α σ τ ά ς τ ή ς
Antiqua. κ α τ ε δ ί κ α σ ε ισόβια δ ε σ μ ά τ ό ν α θ ώ ο Mou Dis. μέ
τήν κ α τ η γ ο ρ ί α ό τ ι τ ά χ α έ δ ο λ ο φ ό ν η σ ε μιάν α μ ε ρ ι κ α ν ί δ α
δημοσιογράφο. Ό μ ω ς ή δημοσιογράφος έδολοφονήθη
από κάποια Μ υ σ τ ι κ ή ν Υ π η ρ ε σ ί α . Ό Mou Dis β ρ ί σ κ ε τ α ι
πάντα στήν Φυλακή. Ό Pota Miano κ ο ι μ ά τ α ι μέ ή σ υ χ η
σ υ ν ε ί δ η σ η . Τό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς δ έ ν έ δ ε ι ξ ε
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γιά τ ή ν περίπτωση Mou Dis.

Η άπατη πού ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς


α σ χ ο λ ε ί τ α ι μέ τ ή ν Υψηλή Μ α γ ε ι ρ ι κ ή . Ό μ ω ς όλη ή γρα­
φ ε ι ο κ ρ α τ ί α τής Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ρ ώ ε ι καλά. Κάθε εξυπηρέ­
τηση τ ή ς γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α ς έ χ ε ι τ ή ν τ α ρ ί φ α τ η ς . στήν
όποια σ υ μ μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι πλήρως ό λ ο ι οί Δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς
Antiqua. Υ φ ί σ τ α τ α ι ένα ά γ ρ α φ ο τιμολόγιο- π ρ ο β λ έ π ε ι
όλες τ ί ς περιπτώσεις εξυπηρετήσεως. Σάς παρακαλώ νά
α ν τ ι γ ρ ά ψ ε τ ε τ ό ν σ χ ε τ ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο πού β λ έ π ε τ ε γ ρ α μ ­
μένο στόν μαυροπίνακα - 'ίσως σάς χ ρ ε ι α σ τ ε ί .

Είδος εξυπηρετήσεως 'Υποχρεωτικόν φιλοδώρημα

Φωτο-αντίγραφον ε γ γ ρ ά φ ο υ 2 $
Ταχύς προσδιορισμός Δ ί κ η ς 30 $
Αργοπορία Δ ί κ η ς 50 S
Σ υ ν τ ό μ ε υ σ ι ς προθεσμιών 75 S
Ταχεία κ α θ α ρ ο γ ρ α φ ή πρακτικών Δίκης 100 S
Πλαστόν Ποινικόν Μητρώον 500 S
Εξαφάνισις έ γ γ ρ α φ ο υ τ ι ν ό ς 800 S
'κτλ. κτλ. κτλ. κτλ.)

Η Σχολή μας. κυρίως, θά σάς μ ο ρ φ ώ σ ε ι πάνω σέ πρα­


κτικά θ έ μ α τ α . Δ έ ν θέλω νά σάς πνίξω μέσα σέ θεωρητι­
κούς λ α β υ ρ ί ν θ ο υ ς . Εύχομαι πολύ σ ύ ν τ ο μ α νά σάς κατα­
δικάσουν. Ή πρώτη Ποινή θ ά ν α ι μικρή. Στην Φυλακή θά
κ α τ α ν ο ή σ ε τ ε πλήρως τ ά μ α θ ή μ α τ α πού α κ ο ύ σ α τ ε στήν
Σχολή μας. Στήν Φυλακή θά μ ά θ ε τ ε πώς νά α ν τ ι δ ρ ά τ ε
ατήν γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Μ ό ν ο ν στήν
3 υ λ α κ ή θά τ ε λ ε ι ο π ο ι η θ ε ί τ ε .

~1 ρίν τελειώσω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν μάθημα θά ή θ ε λ α νά σάς


δόσω τ ό ν έ ξ η ς Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο ν έπί διαδικαστικών θεμάτων:
1. Μ έ φ ι λ ο δ ω ρ ή μ α τ α θά λύσεις πολλά προβλήμα­
τα.
2. Ποτέ μήν ξεχνάς ό τ ι ό γ ρ α φ ε ι ο κ ρ ά τ η ς τ ή ς Δι­
κ α ι ο σ ύ ν η ς , σέ τ ε λ ι κ ή α ν ά λ υ σ η , ε ί ν α ι σύμμαχος
τοϋ Δικαστού.
3. Μήν ε μ π ι σ τ ε ύ ε σ α ι τ ό ν Σ υ ν ή γ ο ρ ο σου.
4. Π ό τ ε - π ό τ ε νά απειλείς τόν Σ υ ν ή γ ο ρ ο σου.
5. Μή διστάζεις νά χρησιμοποιείς Ψ ε υ δ ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς .
6. Μή ξ ε χ ν ά ς ό τ ι οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς Κ α τ η γ ο ρ ί α ς (εκτός

107
άν ε ί ν α ι Αστυνομικοί) β α ρ ι ο ύ ν τ α ι νά έ ρ χ ο ν τ α ι
σέ Δ ί κ ε ς ε ν α ν τ ί ο ν Κλεφτών. Αυτοί οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς
ε ί ν α ι ρ ε α λ ι σ τ α ί ' ξ έ ρ ο υ ν πολύ καλά ό τ ι ή Δίκη
δ έ ν θά τ ο ύ ς ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι τ ά Κλοπιμαία.
7. Νά σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε σ α ι τ ο ύ ς β ε τ ε ρ ά ν ο υ ς Κ α τ ά δ ι ­
κ ο υ ς , γ ι α τ ί ξ έ ρ ο υ ν ε πολλά δ ι κ ο ν ο μ ι κ ά κόλπα.
8. Πάντα νά θ υ μ ά σ α ι ό τ ι οί γ ρ α φ ε ι ο κ ρ ά τ ε ς τ ή ς Δ ι ­
κ α ι ο σ ύ ν η ς δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά σ τ ρ α τ ι ά πεινα­
σμένων τρωκτικών.
9. Μήν φ ο β ά σ α ι τ ά έ γ γ ρ α φ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο άπ' όσο
πρέπει.
10. Μή π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί ς τ ο ύ ς Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο υ ς · Ίσως
σού φ α ν ο ύ ν χ ρ ή σ ι μ ο ι ( έ ν α ν τ ι λ ο γ ι κ ή ς αμοιβής).
11. Ό τ α ν ε π ι τ ύ χ ε ι ς κ ά τ ι μέ δ ω ρ ο δ ο κ ί α κ ρ ά τ α τ ό
στόμα σου β ο υ λ ω μ έ ν ο .
12. Ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς A n t i q u a ε ί ν α ι μιά κ ο υ ρ α δ ο -
θημωνιά' α υ τ ό πρέπει ν ά σού γ ί ν ε ι πεποίθηση.

Μ έ τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν μάθημα ο λ ο κ λ η ρ ώ σ α μ ε τ ό κ ε φ ά λ α ι ο ν
περί Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Τό έ π ό μ ε ν ο ν μ ά θ η μ α δ έ ν θά γ ί ν ε ι , κα­
θ ό τ ι μ ε σ ο λ α β ο ύ ν αί διακοπαί τ ο ϋ Πάσχα. Μ ε τ ά τ ά ς Άγιας
Έ ο ρ τ ά ς θά α ρ χ ί σ ο υ μ ε τ ή ν σειράν τών μ α θ η μ ά τ ω ν πού
α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι εις τ ά ζ η τ ή μ α τ α τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς .

Λοιπόν... Καλό Πάσχα!

• 108 •
ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ

έ ν φ υ λ α κ ή ήμην καί ούκ ή λ θ α τ ε


[κάποιο ά λ λ ο Ε ύ α γ γ έ λ ι ο Ι
Μάθημα 31ον
Φυλακαί καί Φυλακισμένοι.
Φυλακή καλείται ό τόπος όπου. αναγκαστι-
κ ω ς . δ ι α β ι ο ύ ν ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Αυτός είναι ό
πλέον α ό ρ ι σ τ ο ς ορισμός πού κ α τ α φ έ ρ ν ω νά συντάξω.
Πλείστοι όσοι άνθρωποι φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ι ό τ ι δ έ ν υπήρχε φ υ ­
λακή στήν Αθήνα τ ο ύ Χρυσού Αιώνος. 'Ας ξ α ν α δ ι α β ά ­
σουν μέ προσοχή τόν Κρίτων τ ο ύ Πλάτωνος. Ό Fouceault
φ ρ ο ν ε ί ό τ ι ή Φυλακή έρίζωσε πρίν τ ρ α κ ό σ ι α χ ρ ό ν ι α . Δ έ ν
εκπλήσσομαι ό κάθε γ ά λ ο ς μές στόν α φ α λ ό τ ο υ β λ έ π ε ι
όλο τόν κόσμο Ό Fouceault πρέπει νά ξ α ν α δ ι α β ά σ ε ι
τούς Μ ύ θ ο υ ς τών Λαών τ ή ς Α ν α τ ο λ ή ς . Τό κτίριον δ έ ν
α π υ τ έ λ ε ι τό ιδιάζον γνώρισμα τ ή ς Φυλακής. Ή Φυλακή
είναι ένα σακάκι μέ πολλές φ ό δ ρ ε ς . Αναποδογυρίζω τ ό
οακάκι Φυλακισμένος καλείται ό άνθρωπος
πού, άναγκαστικώς . διαβιοί στήν Φυλακή.
Α γ ν ο ο ύ μ ε που έ γ κ ε ι τ α ι ή σχέση Φυλακισμένου_>καί Φυλα­
κής Φυλακή είναι ή κλοπή τής προσωπικότητος. διεκή-
ρυξε ό Regil Debre τ ό 1970 στήν Oriana Fallosi. Λάθος-
σ υ χ ν ό τ α τ α μιά φ υ λ ά κ ι σ η ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε ι τ ή ν προσωπικότη­
τα

Χωρίς νά δ υ ν ά μ ε θ α νά κ α θ ο ρ ί σ ο υ μ ε τ ά όρια τ ή ς Ε λ ε υ ­
θ ε ρ ί α ς , κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε τήν Φυλάκιση σάν κ α τ ά σ τ α σ η σ τ ε ­
ρήσεως τ ή ς Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Αποδώ πηγάζει ό ορισμός: Φυ­
λακή είναι τό κτίριον όπου διαβιούν οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι , ύπό
άναγκαστικόν χωρο-χρονικόν πρόγραμμα. Ή πειθαρχία
δέν αποτελεί τ ό ιδιάζον γνώρισμα τ ή ς Φυλακής. Τό ώρά-
ριον δ έ ν ε ί ν α ι ό σ τ ό χ ο ς , άλλά μιά σ υ ν έ π ε ι α τ ή ς Φυλακής.
Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο ν ή Εξουσία ο ύ τ ε π α ρ ά λ ο γ η , ο ύ τ ε α ν α ι τ ι ο λ ό ­
γ η τ η είναι. Κατά τ ό ν Engels ή Ρόμη δέν εξέφραζε καμιάν
εθνικότητα, μά μονάχα τήν έλλειψη εθνικότητος. Καί,
αναλογικώς, ή Φ υ λ α κ ή - ίσως - δ έ ν ε κ φ ρ ά ζ ε ι κ α ν έ ν α αι­
τ ι α τ ό μά μονάχα τ ή ν έ λ λ ε ι ψ η α ι τ ι α τ ο ύ . Πιό άπλά: ίσως ή
Φυλακή παίζει τ ό ρ ό λ ο τ ο ύ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ψυγείου.
Εάν ή Ποινή ε ί ν α ι τ ό ύστερον τ ή ς Δ ί κ η ς , τ ό τ ε δ έ ν δια­
κρίνω καμιά σ τ ρ α τ η γ ι κ ή στόν τ ο μ έ α τ ή ς Ά ν τ ι μ ε τ ω π ί -
σεως-Διώξεως τ ο ύ Εγκλήματος. Εγκληματίας είναι ό
Ανθρωπος πού Δ α γ κ ώ ν ε ι . Ώ σ π ο υ νά ε φ ε υ ρ ε θ ε ί τ ό κοι-
νωνικόν φ ί μ ω τ ρ ο ν θ έ τ ο υ μ ε τ ό ν Ε γ κ λ η μ α τ ί α στό κοινωνι-
κόν ψυγεΐον. Ό Φυλακισμένος δέν είναι παρά
έ ν α ς Ά ν θ ρ ω π ο ς έν π α ρ ε ν θ έ σ ε ι .

Ιδού μία πρόκλησις:


Θ ε ω ρ ώ τόν Κ λ έ φ τ η πιό ε π α ν α σ τ α τ η μ έ ν ο άπ'
τόν Κομουνιστή.
Ό π ε ρ σημαίνει- θεωρώ τήν Κλοπή ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή πράξη-
καί. π ρ ο σ έ τ ι , θεωρώ τόν Κ λ έ φ τ η σ υ ν ε π έ σ τ ε ρ ο ν άπ' τ ό ν
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή , ά φ ο ϋ α π ο δ έ χ ε τ α ι έκ τών προτέρων τ ή ν
Ποινή.
Ή έπαναστατικότης τού Κλέφτη είναι κλειστή.

• 110 •
Η Φ υ λ α κ ή ο ι κ ο δ ο μ ε ί τ α ι α ε ν ά ω ς , κάτω άπό τ ά φώτα πολ­
λών επιστημών, μά καί ψ ε υ τ ο - έ π ι σ τ η μ ώ ν . Η Π ο λ ε ο δ ο μ ί α
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ό ο ί κ ό π ε δ ο ν όπως τό Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ϊ ο ν τ ο ι ο υ ­
τοτρόπως καί ή Φυλακή ε ί ν α ι μιά μικρή Πόλη μέσα σέ μιά
μ ε γ ά λ η Πόλη. Ή Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή χ α ρ ί ζ ε ι , μέ τ ό ζόρι. τάς
ο υ μ β ο υ λ ά ς της. Τά ίδια δώρα χαρίζει καί ή Εγκληματο­
λ ο γ ί α , α υ τ ή ή ν ε ό τ ε ρ η αδελφή τ ή ς Σωφρονιστικής. Ή
Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ε π ι μ έ ν ε ι νά γ ι α τ ρ έ ψ ε ι τόν Φυλακισμένο ή
Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ε ί ν α ι ή πιό ιμπεριαλιστική επιστήμη άλλά τ ά
πόδια τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ σηκώνουν τ ή ν ψυχή τ ο υ . Ή Αρχι­
τ ε κ τ ο ν ι κ ή μ ε γ α λ ώ ν ε ι τ ά παράθυρα τών κ ε λ ι ώ ν ή Φυλακή
π α ρ α μ έ ν ε ι ένα φ ρ ο ύ ρ ι ο , μέ τ ά τ ο υ φ έ κ ι α τών φρουρών
γ υ ρ ι σ μ έ ν α πρός τ ά μέσα.
Π ι σ τ ε ύ σ α τ έ με' ή Φυλακή ε ί ν α ι ένας οργανισμός ά φ α ν τ ά -
στως πιό πολύπλοκος άπό τ ή ν Τράπεζα. Θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς ,
κάθε κ α τ η γ ο ρ ί α Φυλακισμένων δ έ ο ν νά φ υ λ α κ ί ζ ε τ α ι σέ
π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν η Φυλακή. Εις τ ά ς Νομικός Σχολάς τ ή ς
Antiqua δ ι δ ά σ κ ο υ ν πώς οί Έ γ κ λ η μ α τ ί α ι χωρίζονται σέ δ υ ο
βασικούς κ λ ά δ ο υ ς : στους έκ περιστάσεως Εγκληματίας
καί σ τ ο υ ς καθ έ'ξιν Ε γ κ λ η μ α τ ί α ς . Π ε ρ α ι τ έ ρ ω ξεχωρίζουν
τ ο ύ ς Ε γ κ λ η μ α τ ί α ς σέ κ α τ η γ ο ρ ί ε ς αναλόγως μέ τ ό Έγ­
κλημα πού διέπραξαν (όπως π ρ ο β λ έ π ε ι ή σ χ ε τ ι κ ή τ α ξ ι ν ό -
μησις τ ο ύ Ποινικού Κώδικυς). καί. αναλόγως μέ τήν Ποινή
πού φ ά γ α ν ε . Ε τ σ ι . οί Κύριοι Κ α θ η γ η τ α ί τής Σωφρονιστι­
κής δ ι δ ά σ κ ο υ ν καί π ρ ο τ ε ί ν ο υ ν , άπό κ α θ έ δ ρ α ς , τ ή ν Ίδρυ-
σιν μιάς Φυλακής Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ώ ν , μιάς Φυλακής Κλεπτών,
μιάς Φυλακής Α ί μ ο μ ι κ τ ώ ν , μιάς Φυλακής Θανατοποινιτών,
κτλ. κτλ. κτλ. κτλ.
Τά ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α Σωφρονιστικής είναι άνάλατα βιβλία.
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν θά π λ η σ ι ά σ ε τ ε τήν ά λ η θ ι α άν δ ι α β ά σ ε τ ε τ ά
Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α τ ο ϋ Cazanova.
Στήν Antiqua - κ α τ έ ν α ν τ ι στήν θ ε ω ρ η τ ι κ ή Σωφρονιστική -
υπάρχει η έξης π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς :
1. Οί φ υ λ α κ έ ς ε ί ν α ι χ ω ρ ι σ μ έ ν ε ς μέ χ ο ν τ ρ ο ε ι δ ή τρόπο.
Αυτή ή ταξινόμησις περιλαβαίνει
τίς Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς .
τίς Ε γ κ λ η μ α τ ι κ έ ς Φυλακές,
τίς Π ε ι θ α ρ χ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς ,
τίς Η θ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς ,
τίς Ε φ η β ι κ έ ς Φυλακές,
τίς Γ υ ν α ι κ ε ί ε ς Φ υ λ α κ έ ς .
τίς Ά γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς ,
τό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν τών Φυλακισμένων.
τό Τ ρ ε λ ο κ ο μ ε ΐ ο ν τών Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι .
τήν Φυλακή τών Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ώ ν ,
τό Αναμορφωτήριον Αρρένων.
τό Αναμορφωτήριον Θ η λ έ ω ν .

2. Παρά τήν ύπαρξιν α υ τ ή ς τής ψ ε υ τ ο τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ω ς συν­


ήθως οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι σ τ ο ι β ά ζ ο ν τ α ι στίς δ ή θ ε ν ε ι δ ι κ ε υ μ έ ­
νες Φυλακές μέ έναν τρόπο ε λ ά χ ι σ τ α π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ο .
3. Ή ζωή τών Φυλακισμένων - σέ α ρ κ ε τ ά μ ε γ ά λ ο ποσο­
στό - ρ υ θ μ ί ζ ε τ α ι άπό τ ό ώράριον τ ή ς Φυλακής. Οί φ ά σ ε ι ς

111
τ ο ϋ κ α θ η μ ε ρ ι ν ο ύ ωραρίου κ ο ι ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι μέ χ τ υ π ή μ α τ α
μιάς καμπάνας Ο λ ε ς οί Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι εφο­
δ ι α σ μ έ ν ε ς μέ μιά μικρή καμπάνα.
4. Τό Κράτος τ ή ς Antiqua δ έ ν π α ρ α δ έ χ ε τ α ι τ ή ν ϋπαρξιν
Πολιτικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . Τούς θ ε ω ρ ε ί Κ ο ι ν ο ύ ς Κ α τ ά δ ι ­
κους. Ά λ λ ά στήν Antiqua πάντα υπάρχουν Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κρα­
τ ο ύ μ ε ν ο ι . Συνήθως τ ο ύ ς φ υ λ α κ ί ζ ο υ ν σέ χ ω ρ ι σ τ έ ς π τ έ ρ υ ­
γ ε ς τών Φυλακών, διά νά μή μ ι α ν θ ο ύ ν οι έ τ ε ρ ο ι Κ α τ ά δ ι ­
κοι. Στήν ο υ σ ί α , οί Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι ε ί ν α ι ο ί τ ο υ ­
ρ ί σ τ ε ς τ ώ ν Φ υ λ α κ ώ ν . ΟΊ Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κρατού­
μενοι είναι φιλοξενούμενοι τών Ποινικών
Κ α τ α δ ί κ ω ν . Α υ τ ό τ ό μ ι κ ρ ό μ υ σ τ ι κ ό π ο τ έ δ έ ν τ ό κατά­
λαβαν οί Πολιτικοί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι . Ό π ω ς ποτέ δ έ ν κ α τ ά λ α ­
βαν τ ό ά λ η θ ι ν ό ν ν ό η μ α τ ή ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς ζωής τ ή ς Φυλα­
κής. Όπως ποτέ δ έ ν ένιωσαν τ ό ό τ ι ο ι Ποινικοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
δέν τούς λατρεύουν.
5. Μ έ ς στίς Φ υ λ α κ έ ς υ φ ί σ τ α ν τ α ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ε σ τ ί ε ς . Ή
ε σ τ ί α μπορεί νά ε ί ν α ι χώρος ή πρόσωπο. Κάθε Φυλακή
έ χ ε ι τ ί ς ε σ τ ί ε ς τ η ς . Σ χ ε δ ό ν όλαι αί Φυλακαί έ χ ο υ ν τ ά ς
ιδίας σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς καί ο μ ο ι ο μ ό ρ φ ο υ ς ε σ τ ί α ς . Σάν κυ­
ριότερες εστίες τής Φυλακής θεωρούνται ή Γραμματεία,
τό Άρχιφυλακεϊον, ή Άπομόνωσις, τά λουτρά, ή αυλή, τό
κ ο υ ρ ε ί ο ν , τ ό μ α γ ε ι ρ ε ΐ ο ν , ή α π ο θ ή κ η , τ ό Ίατρείον, τ ό κα-
φενείον, τό έπισκεπτήριον, ό γαλατάς, ό μανάβης, ό
μπακάλης, ό κ ρ ά χ τ η ς , τ ό καπνοπωλείον, ό τ ρ ο φ ο δ ό τ η ς .
Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ο φ ε ί λ ε ι νά γ ν ω ρ ί ζ ε ι άριστα ό λ ε ς τ ί ς
φ α ν ε ρ έ ς καί κ ρ υ φ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τών εστιών τ ή ς Φυλα­
κής.
6. Στήν Φυλακή π ά ν τ ο τ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν δ υ ό κ ώ δ ι κ ε ς : ό
φ α ν ε ρ ό ς - ν ό μ ι μ ο ς κώδιξ πού ε π ι β ά λ λ ε ι ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς .
κ α ί ό κ ρ υ φ ό ς - π α ρ ά ν ο μ ο ς κώδιξ πού ι σ χ ύ ε ι μ ε τ α ξ ύ
τών Καταδίκων πού α ν ή κ ο υ ν στήν Φάρα.
Τό Έ θ ι μ ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν τ ο ύ Υποκόσμου α π ο τ ε λ ε ί βίωμα τ ο ύ
Καλού Κ λ έ φ τ η . Ή γνώσις καί ή χρήσις τ ή ς argot α π ο τ ε λ ε ί
προϋπόθεσιν διά τ ή ν ε'ισδοχήν εις τ ό ν Ύπόκοσμον.
Ό σ τ ι ς επιθυμεί ε γ γ ρ ά φ ε τ α ι εις τ ά ς τ ά ξ ε ι ς τ ο ύ "Υποκό­
σ μ ο υ , δίχως νά υ π ο β ά λ ε ι σ χ ε τ ι κ ή ν α ϊ τ η σ ι ν .
7. Οί η λ ί θ ι ο ι Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι τ ή ς A n t i q u a δ ι α β λ έ π ο υ ν
στό Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α έ ν έ π ί π ε δ ο ν σχήμα. Ή
Φυλακή ( ή , τ ό σ ύ ν ο λ ο ν τών Φυλακών) α υ τ ή ς τ ή ς χώρας
αποτελεί έναν ά ν ε σ τ ρ α μ έ ν ο κ ώ ν ο μ έ αλλεπάλληλες
π α ρ ά λ λ η λ ε ς ζ ώ ν ε ς , κ α τ ά τ ό υπόδειγμα τ ή ς Κόλασης τού
Dante. Μιά Φ υ λ α κ ή ό τ α ν α δ ε ι ά σ ε ι άπό Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς σηκώ­
ν ε ι Λ ε υ κ ή Σημαία - α υ τ ό ε ί ν α ι φ α ν ε ρ ό . Μιά Μ α ύ ρ η Κη­
λίδα α π ο τ ε λ ε ί τ ό ν π υ θ μ έ ν α έ κ α σ τ η ς Φ υ λ α κ ή ς - α υ τ ό εί­
ναι κ ρ υ φ ό . Εδώ. π λ έ ο ν , δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά τ ή ν συνωμοσία
τ ή ς οιωπής. ά λ λ ά γ ι ά τ ή ν σιωπή τ ή ς συνωμοσίας. Ομιλώ
ά λ λ η γ ο ρ ι κ ώ ς γ ι ά τ ί ς Π ε ι θ α ρ χ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς καί γ ι ά τ ή ν
Απομόνωση.

Ά λ λ ά ή ώρα πέρασε. Θά συνεχίσω στό π ρ ο σ ε χ έ ς μάθημα.

• 112. •
Μάθημα 32ον
Κελιά καί ανλές.

Ε κ ε ί ν ο ς ό γ ρ α φ ι κ ό ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς μέ τ ό κ ο υ ρ ε μ έ ν ο κ ε φ ά λ ι ,
τ ή ν ρ ι γ ω τ ή σ τ ο λ ή , τ ί ς α λ υ σ ί δ ε ς καί τ ή ν κ τ η ν ώ δ η φ ά τ σ α ,
μόνον στήν φ α ν τ α σ ί α τών φιλήσυχων μικροαστών υφίστα­
ται.
Δ έ ν δ ύ ν α μ α ι νά συνεχίσω τ ή ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ή ς α ν τ ι φ α τ ι κ ή ς
ζωής τών Φυλακισμένων όπως τ ή ν άρχισα στό τ ε λ ε υ τ α ί ο
μάθημα. Τό "Εγκλημα ε ί ν α ι τ ό α γ κ ά θ ι τ ή ς Κοινωνικής
Αδικίας. Δ έ χ ο μ α ι τ ή ν κλσρική φράση τ ο ϋ Κροπότκιν:
ό , τ ( δ έ ν ανήκει στήν νομιμότητα είναι καλό
γιά μάς. Δ έ χ ο μ α ι τ ή ν ε ν τ ο λ ή τ ο ϋ Σ τ ί ρ ν ε ρ : έχεις τό
δικαίωμα νά είσαι ό,τι έχεις τήν δύναμη νά
είσαι.
Είμαι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ς νά περιγράψω τ ή ν ζωή τών Φυλακι­
σμένων μέ έναν τρόπο επιμεριστικό.

Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ζ ε ι μιά κ ο λ ο β ή ζωή, κατ' α ρ χ ή ν , ε ξ α ι τ ί α ς


τ ο ϋ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο υ χώρου τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Ή Κοινωνία δ έ ν
χωράει σ τ ά όρια τ ή ς Φυλακής. Ή Φ υ λ α κ ή ε μ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι
στήν Κοινωνία. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε ι μιά Κοινω­
νία πού ε μ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι στή Φυλακή. Οί σχέσεις τών Φυλα­
κισμένων μέ τ ή ν Κοινωνία π ε ρ ν ο ύ ν μέσα άπό σ τ ε ν ο ύ ς
σωλήνες. Οί π ό ρ τ ε ς τών θ ε ά τ ρ ω ν καί τών σχολείων
α ν ο ί γ ο υ ν πρός τ ά έξω α ν τ ι θ έ τ ω ς , οί π ό ρ τ ε ς τών Φυλακών
α ν ο ί γ ο υ ν πρός τ ά μέσα. Ή πύλη τ ή ς Φυλακής α ν ο ί γ ε ι ε ύ κ ο ­
λα γ ι ά ν ά μπεις καί δ ύ σ κ ο λ α γ ι ά ν ά βγεις. Οί "Ανθρωποι τ ο ύ
Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ε ί ν α ι άσυγκρίτως π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι άπ' τ ο ύ ς Αν­
θρώπους τ ο ύ Π ν ε ύ μ α τ ο ς . Τά πιό πολλά βιβλία πού μιλάνε γ ι ά
τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς πάνε νά α π ο δ ε ί ξ ο υ ν ό τ ι ή Φυλακή κά­
ν ε ι τ ό ν άνθρωπο μοχθηρό καί ε κ δ ι κ η τ ι κ ό . Α κ ό μ η καί στήν
Φυλακή δ έ ν π ε ρ ι σ σ ε ύ ε ι τ ό μ ί σ ο ς , μά ή αγάπη. Ό λ ο ι ε ί ν α ι
καλοί καί οί κ α λ ύ τ ε ρ ο ι στήν Φυλακή. Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α άπ'
τ ή ν Φυλακή β γ α ί ν ε ι ς σ ο φ ό τ ε ρ ο ς . Ακόμα κι άν είσαι ό
Μ ε γ α λ έ ξ α ν τ ρ ο ς ό τ α ν μπεις στήν Φυλακή ό λ ο ι θά σέ λ η ­
σ μ ο ν ή σ ο υ ν , ά φ ο ϋ τ έ τ ι α ε ί ν α ι ή ψυχή τών ανθρώπων.
Τίποτα τ ό ηρωικό δ έ ν υπάρχει στήν Φυλάκιση. Ή ζωή τ ή ς
Φυλακής ε ί ν α ι σ κ λ η ρ ή καί χ υ δ α ί α . Ή προσωπική
ε λ ε υ θ ε ρ ί α μοιάζει σάν τήν υγεία· μόνον άν τ ή ν χάσεις θά
νιώσεις πόσο μ ε γ ά λ ο α γ α θ ό ε ί ν α ι . Τήν καρδιά τ ο ύ Φυλα­
κ ι σ μ έ ν ο υ τ ή ν κ α τ έ χ ε ι ή λ ύ π η , άλλά ή Φ υ λ α κ ή δέν ε ί ν α ι
τόπος γ ι ά νά π λ ή ξ ε ι κ α ν ε ί ς . Στήν Φ υ λ α κ ή ή αρχή καί τ ό
τ έ λ ο ς ε ί ν α ι δύσκολα. Οί σ τ ε ν α γ μ ο ί χ τ ί ζ ο υ ν τ ή ν παρηγο­
ριά. Ή Φ υ λ α κ ή γ ε ν ν ά υποχρεώσεις. Ό Φυλακισμένος
υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι νά σ υ ν η θ ί σ ε ι τ ή ν Φ υ λ ά κ ι σ η

Όπως τ ά ψάρια σπαρταρούν στήν απόχη έ τ σ ι καί οί Φυ­


λ α κ ι σ μ έ ν ο ι σπαρταρούν τίς πρώτες μ έ ρ ε ς τ ή ς Φυλακί­
σεως. Α υ τ ό δ έ ν ε ί ν α ι μόνον μία ο μ η ρ ι κ ή παρομοίωσις. Ό
άπειρος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς γ ρ ή γ ο ρ α θά κ α τ α λ ά β ε ι τήν δια­
φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ Κ ρ α τ η τ η ρ ί ο υ καί Φυλακής. Ή Φυλακή ε ί ν α ι

113
ζών ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς . Οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι όταν θ έ λ ο υ ν ν ά
χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ο υ ν , π ε ρ ι φ ρ ο ν η τ ι κ ώ ς . έ ν α ν π ρ ω τ ό β γ α λ τ ο Φυ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο λ έ ν ε α υ τ ό ς μυρίζει κοινωνία. Ό Καλός Κ λ έ φ ­
της πρέπει νά ξ έ ρ ε ι , όσο γ ί ν ε τ α ι κ α λ ύ τ ε ρ α , τ ί ς π υ κ ν έ ς
καί μ π ε ρ δ ε μ έ ν ε ς σχέσεις πού υ φ ί σ τ α ν τ α ι α ν ά μ ε σ α σ τ ά
κ τ ί ρ ι α , στους Φ ύ λ α κ ε ς καί σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς μιάς
Φυλακής. Α υ τ ή ή γνώση θ ά φ υ λ ά ξ ε ι τ ό ν Καλό Κ λ έ φ τ η
άπό π ο λ λ έ ς κ α κ ο τ ο π ι έ ς καί θά τ ο ϋ χ α ρ ί σ ε ι τ ό m a x i m u m
τών απολαύσεων τ ή ς Φυλακής.
Στήν argot τών Φυλακισμένων ή έ κ τ ι ο μ έ ν η ποινή απο­
κ α λ ε ί τ α ι κανάλι. Τό κανάλι οδηγεί σέ έ ν α κ ω λ ό χ α ρ τ ο : σ τ ό
ά π ο φ υ λ α κ ι σ τ ή ρ ι ο ν . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , ε π ε ι δ ή δ έ ν π ι σ τ ε ύ ο υ ν
στήν Αθανασία τ ή ς Ψ υ χ ή ς , ο ρ κ ί ζ ο ν τ α ι πολύ ε ύ κ ο λ α . Ό
Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν π ι σ τ ε ύ ε ι σ τ ο υ ς ό ρ κ ο υ ς τών Φυλακι­
σμένων. Όμως ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πού λ έ ε ι «ορκίζομαι στό
άποφυλακιστήριό μου-> πρέπει νά γ ί ν ε τ α ι π ι σ τ ε υ τ ό ς . Α υ ­
τός ε ί ν α ι ό ύψιστος ό ρ κ ο ς τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς
κ ε ρ δ ί ζ ε ι τ ό ά π ο φ υ λ α κ ι σ τ ή ρ ι ό τ ο υ δ ι ά τ ή ς Φυλακίσεως. Ή
Φυλάκιση σ υ ν τ ε λ ε ί τ α ι μόνον στήν Φυλακή.

Στήν Antiqua υπάρχουν δ υ ό Δ ι κ α σ τ ι κ ο ί Φυλακαί πού εί­


ναι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι στίς δ ύ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς πόλεις τ ή ς
χώρας. Ή μία Δ ι κ α σ τ ι κ ή Φυλακή λ έ γ ε τ α ι Souvarov καί ή
άλλη λ έ γ ε τ α ι απλώς Νέα Φ υ λ α κ ή . Ή Φυλακή Souvarov εί­
ναι χ τ ι σ μ έ ν η μέ π έ τ ρ α καί έ χ ε ι τρία πατώματα. Τό σχήμα
τ η ς ε ί ν α ι τ ε τ ρ ά γ ω ν ο - ή μ ι ά π λ ε υ ρ ά κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι άπό
τ ά γ ρ α φ ε ί α , στίς υπόλοιπες τ ρ ε ι ς π λ ε υ ρ έ ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι τ ά
κ ε λ ι ά . Σ τ ή ν μ έ σ η ε ί ν α ι ή αυλή μέ έ ν α ε κ κ λ η σ ά κ ι καί τ ή ν
π ρ ο τ ο μ ή τ ο ύ Souvarov. Τ ό ν π ε ρ α σ μ έ ν ο ν αιώνα ό Souva­
rov, ά φ ο ϋ ρ ο ύ φ η ξ ε τ ό αίμα τ ο ύ λ α ο ύ τ ή ς Antiqua. θ έ λ η σ ε
νά κ ά ν ε ι έ ν α δώρο στό Κ ρ ά τ ο ς : έ χ τ ι σ ε τ ή ν ό μ ό ν υ μ η Φυ­
λ α κ ή . Πρίν ε κ α τ ό χρόνια ή Φυλακή Souvarov ή τ α ν ε έξω
άπό τ ή ν Adina. Σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ τ ο ι χ ί ζ ε τ α ι άπό ψ η λ έ ς πολυ­
κ α τ ο ι κ ί ε ς . Α υ τ ό τ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι καί στήν
Δ υ τ ι κ ή Ευρώπη.
Ή Ν έ α Φυλακή εΐνα έ ν α παλιό τ ο ύ ρ κ ι κ ο χάνι. Β ρ ί σ κ ε τ α ι
στήν πόλη Lonika. Ό π ω ς ό λ α τ ά τ ο ύ ρ κ ι κ α χάνια έ χ ε ι δ υ ό
πατώματα καί σχήμα ε λ λ η ν ι κ ο ύ Π. Ή Ν έ α Φυλακή ε ί ν α ι ή
π α λ ι ό τ ε ρ η φ υ λ α κ ή τ ή ς Antiqua, όπως ακριβώς ή Pont
Neuf ε ί ν α ι ή π α λ ι ό τ ε ρ η γ έ φ υ ρ α τών Παρισίων. Στήν Ν έ α
Φυλακή ό λ α ε ί ν α ι σάπια.

ΑΊ Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ί Φυλακαί τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι στήν επαρχία.


Οί Π ε ι θ α ρ χ ι κ ο ί Φυλακαί ε ί ν α ι σέ ακραία σ η μ ε ί α τ ή ς χώ­
ρας. Συχνά μιά Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Φ υ λ α κ ή α π ο τ ε λ ε ί τ μ ή μ α μιάς
σ κ λ η ρ ή ς Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς Φυλακής - έ τ σ ι σ υ μ β α ί ν ε ι στήν
Φυλακή τών Επτά Πύργων καί στήν Φυλακή Kor-Kor.
Υ π ά ρ χ ο υ ν δ υ ό Ή θ ι κ α ί Φυλακαί. Στήν μιά σ τ έ λ ν ο υ ν όσους
κ α τ α δ ι κ ά σ τ η κ α ν γ ι ά Ε γ κ λ ή μ α τ α κ α τ ά τών Ηθών δ η λ α δ ή
α ί μ ο μ ί κ τ α ς . π α ι δ ε ρ α σ τ ά ς , β ι α σ τ ά ς . μ ο ι χ ο ύ ς , επιδειξίας
κτλ. Στήν άλλη Ηθική Φυλακή σ τ έ λ ν ο υ ν μόνον τ ο ύ ς κι-
ν α ί δ ο υ ς . ασχέτως πρός τ ό διαπραχθέν έ γ κ λ η μ α . Ή πρώτη
Ηθική Φ υ λ α κ ή β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ό νησί Lekata. 'Εκεΐ σ υ μ φ ύ -

• 114 •
ρ ο ν τ σ ι άνθρωποι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς κοινωνικής π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς
απλώς καί μόνον δ ι ό τ ι διέπραξαν σ υ γ γ ε ν ή (κατά τ ή ν σο-
φίαν τ ο ύ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδικός) ε γ κ λ ή μ α τ α .
Στήν αυλή τ ή ς Ηθικής Φυλακής τ ή ς Lekata θά δ ε ι ς
πλάι-πλάι. έ ν α γ ι α τ ρ ό κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο έπί μ ο ι χ ε ί α , μαζί μέ
έ ν α ν μισοηλίθιο τσομπάνο πού έθίασε έ ν α κοριτσάκι.
Υπάρχει μόνον μιά Εφηβική Φ υ λ α κ ή στήν Antiqua.
Ω σ τ ό σ ο , όλα τ ά Α ν α μ ο ρ φ ω τ ή ρ ι α Α ρ ρ έ ν ω ν , ή Θηλέων,
τ ή ς A n t i q u a ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ς ε ί ν α ι Έ φ η β ι κ α ί Φυλακαί.
Αί Γ υ ν α ι κ ε ί ο ι Φυλακαί ε ί ν α ι δ ύ ο . Ή μία β ρ ί σ κ ε τ α ι δίπλα
στήν Φυλακή Souvarov καί ή άλλη σ τ ό νησί Κο-Κο.
Αί Α γ ρ ο τ ι κ ο ί Φυλακαί ε ί ν α ι τ ρ ε ι ς : Η Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή
τ ο ύ Β ο ρ ά . ή Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή τ ο ύ Ν ό τ ο υ . καί. ή Αγρο­
τ ι κ ή Φυλακή Εφήβων.
Τ έ λ ο ς , ή Antiqua δ ι α θ έ τ ε ι δ υ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί α Φυλακισμέ­
νων, έ ν Τ ρ ε λ ο κ ο μ ε ΐ ο ν , μιά Φυλακή Τοξικομανών καί με­
ρικά Α ν α μ ο ρ φ ω τ ή ρ ι α Α ρ ρ έ ν ω ν , ή Θηλέων.

Ή A n t i q u a παράγει 365 τ α ι ν ί α ς ε τ η σ ί ω ς . Οί τ α ι ν ί ε ς τ ή ς
Antiqua ξ ε χ ε ι λ ί ζ ο υ ν άπό πάθος. "Ενα τ υ π ι κ ό σενάριο μιάς
τ α ι ν ί α ς τ ή ς Antiqua πρέπει απαραιτήτως ν ά π ε ρ ι λ α β α ί ν ε ι
μ ε ρ ι κ ο ύ ς φ ό ν ο υ ς , μιά ρ ο μ α ν τ ι κ ή μ ο ι χ ε ί α καί τ ή ν παρο­
δική φ υ λ ά κ ι σ η τ ο ύ ήρωος. Έ τ σ ι σέ π ο λ λ έ ς τ α ι ν ί ε ς τ ή ς
Antiqua βλέπουμε σκηνές γυρισμένες σέ κάποιαν
ι δ ε ώ δ η Φυλακή πού μ ο ι ά ζ ε ι μέ κ λ ι ν ι κ ή . Ή άλήθια ε ί ν α ι
άπλή. Αυτή ή ιδεώδης Φ υ λ α κ ή όντως υπάρχει. Β ρ ί σ κ ε τ α ι
στήν Adina καί λ έ γ ε τ α ι Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ . "Αποτελεί­
τ α ι άπό έ ν α γκρουπ τ ρ ι ο ρ ό φ ω ν κτιρίων σ έ σοβαρή διάτα­
ξη. Τά κ ε λ ι ά τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ ε ί ν α ι ε υ ρ ύ χ ω ρ α
καί ε υ ά ε ρ α καί ε υ ή λ ι α , καί, επιπλέον, δ ι α θ έ τ ο υ ν νιπτήρα
καί άποχωρητήριον. Ό μ ω ς α υ τ ά τ ά κ ε λ ι ά δ έ ν προορίζον­
τ α ι γ ι ά τ ο ύ ς ανθρώπους τ ο ύ Υποκόσμου. Στήν Φυλακή
τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ κ λ ε ί ν ο υ ν μόνον τ ο ύ ς καθωσπρέπει
Κ α τ α δ ί κ α υ ς . Εσχάτως, δ ύ ο κτίρια τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Πε­
τεινού χρησιμοποιούνται γιά τούς Πολιτικούς Κρατουμέ­
νους.

Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ο φ ε ί λ ε ι νά ξ έ ρ ε ι άριστα τ ή ν α ρ χ ι τ ε ­
κ τ ο ν ι κ ή καί τ ή ν μικρο-πολεοδομ'ια όλων τών Φυλακών τ ή ς
Antiqua. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξεχωρίζουν τ ί ς κ λ ε ι σ τ έ ς άπό τ ί ς
α ν ο ι χ τ έ ς Φυλακές. Ανοιχτές Φυλακές ε ί ν α ι oi Α γ ρ ο τ ι ­
κές. Ε π ί σ η ς , ανοιχτή Φυλακή ε ί ν α ι μιά μικρή πειραματική
φ υ λ α κ ή κ ο ν τ ά στήν Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή τ ο ύ Ν ό τ ο υ . Ό λ ε ς
οι ά λ λ ε ς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι κλειστές. Οί κλειστές
Φ υ λ α κ έ ς λ έ γ ο ν τ α ι έ τ σ ι δ ι ό τ ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ο υ δ έ π ο τ ε βγαί­
νουν έξω άπό τ ό ν περίβολο τ ή ς Φυλακής Αντιθέτως,
στίς α ν ο ι χ τ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι - ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ώρες -
3γαίνουν στήν ύπαιθρο γ ι ά τ ί ς α γ ρ ο τ ι κ έ ς ε ρ γ α σ ί ε ς
3 ί κλειστές Φυλακές έ χ ο υ ν κάποια κοινά γνωρίσματα
Τά κτίρια δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν έ ν α κ λ ε ι σ τ ό ( τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ή στρογ­
γυλό) σχήμα. Στήν μέση είνα ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή . Ή
ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή ε ί ν α ι ενιαία ή χωρισμένη σέ τ μ ή μ α τ α
α π ο μ ε μ ο ν ω μ έ ν α . Ό τ α ν ή Φυλακή έ χ ε ι α κ τ ι ν ω τ ό σχήμα οι

115
εσωτερικές αυλές βρίσκονται μεταξύ τών κτιρίων-
άκτίνων. Ή φ υ λ α κ ή Kor-Kor έ χ ε ι δ έ κ α α κ τ ί ν ε ς , α ρ ι θ μ η μ έ ­
νες μέ γ ρ ά μ α τ α (τό Ά π ο μ ο ν ω τ ή ρ ι ο ν ε ί ν α ι στήν φ ο β ε ρ ή
α κ τ ί ν α Κ). Ή κάθε Φυλακή έ χ ε ι καί ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή .
Π η γ α ί ν ε ι ς άπό .τήν ε σ ω τ ε ρ ι κ ή στήν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή περ­
νώντας άπό μ ι ά πόρτα καλά φ υ λ α γ μ έ ν η . Ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή
αυλή ε ί ν α ι γ ε μ ά τ η ρ ο χ ά λ ε ς . Ή ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή αυλή έ χ ε ι συν­
ήθως έ ν α ν μικρόν ά ν θ ό κ η π ο . ^ Ά π ό τ ή ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή αυλή
μπορείς νά β γ ε ι ς έ ξ ω , σ τ ή ν κοινωνία, άπό μιάν ά λ λ η
πόρτα - επίσης καλά φ υ λ α γ μ έ ν η . Τ ε λ ι κ ώ ς , ό λ ε ς οί
Φ υ λ α κ έ ς έ χ ο υ ν ε μ ό ν ο μ ι ά π ύ λ η . Γύρω σ τ ή Φυ­
λ α κ ή υπάρχει μιά ψ η λ ή μ ά ν τ ρ α . Πάνω στήν μ ά ν τ ρ α ε ί ν α ι
οί σκοπιές τών Φρουρών. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Επαρχίας
έ χ ε ι τ ό προνόμιον ν ά φ υ λ ά ε ι τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua. Οί
μ ά ν τ ρ ε ς τών Φυλακών έ χ ο υ ν ϋψος 5-6 μ έ τ ρ α . Αυτό ε ί ν α ι
σ ύ ν η θ ε ς . Ά λ λ ά ή Φυλακή τών Επτά Πύργων ε ί ν α ι τ ρ ι γ υ ­
ρισμένη άπό τ ε ί χ η ύψους τ ρ ι ά ν τ α μέτρων. Ή Φυλακή τών
Επτά Πύργων μ ο ι ά ζ ε ι σάν πηγάδι. Στήν Φυλακή τών Επτά
Πύργων μόνο τόν Θεό βλέπεις ( έ τ σ ι λ έ ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
πού έζησαν έκεΐ). Ό ή λ ι ο ς δ έ ν φ τ ά ν ε ι π ο τ έ στήν αυλή
αυτής τής Φυλακής.
Τό ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τών Φυλακών ε ί ν α ι χωρισμένο σέ κ ε λ ι ά , ή
θ α λ ά μ ο υ ς . Αυτό τ ό κ α θ ο ρ ί ζ ε ι ό αρχικός σκοπός τ ο ύ κτι­
ρ ί ο υ . Γιατί υπάρχουν Φ υ λ α κ έ ς πού χ τ ι σ τ ή κ α ν ε γ ι ά νά εί­
ναι Φ υ λ α κ έ ς , κ α ί , γ ι α τ ί , υπάρχουν Φ υ λ α κ έ ς πού προη­
γ ο υ μ έ ν ω ς ήσανε σ χ ο λ ε ί α , ή σ τ ρ α τ ώ ν ε ς , ή α π ο θ ή κ ε ς .
Τά κ ε λ ι ά συνήθως ε ί ν α ι α τ ο μ ι κ ά . Τά κ ε λ ι ά έ χ ο υ ν ε διαστά­
σεις περίπου 2.00 Χ 3.50 μ έ τ ρ α . "Ετσι σ υ χ ν ά σ τ ά κ ε λ ι ά
ζούν δ υ ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Καμιά φ ο ρ ά όμως ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς
τ ή ς Φυλακής χ ώ ν ε ι τ έ σ σ ε ρ ε ι ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς σ' έ ν α
κελί. Μ ε ρ ι κ ά κ ε λ ι ά ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς μικρά. Σ τ ή ν Ν έ α Φυ­
λακή υπάρχουν μ ε ρ ι κ ά μ α κ ρ ό σ τ ε ν α κ ε λ ι ά διαστάσεων
1.00 Χ 3.00 μ έ τ ρ α . Γ ι α υ τ ά τ ά κ ε λ ι ά λ έ ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ ι
τούς στενεύουν στίς μασχάλες.
ΟΊ θ ά λ α μ ο ι ε ί ν α ι διαφόρων μ ε γ ε θ ώ ν καί σχημάτων.
Υπάρχουν θ ά λ α μ ο ι πού χ ω ρ ά ν ε 4-5 κ ρ ε β ά τ ι α κ ι ά λ λ ο ι
πού χωράνε τ ρ ι ά ν τ α κ ρ ε β ά τ ι α .

Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ύ "Υποκόσμου όταν θ έ λ ο υ ν ν ά πούνε ό τ ι


φ υ λ α κ ί σ τ η κ α ν λ έ ν ε έπεσα στήν φυλακή. Πόλις άνδρα δι­
δάσκει, είπεν ό Σιμωνίδης. Γιά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο πόλις ε ί ν α ι ή
Φυλακή. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς πρέπει ν ά ν ι ώ θ ε ι στήν Φυ­
λ α κ ή όπως στό σπίτι τ ο υ .

Ο ί κ τ ε ί ρ ω τ ο ύ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς πού δ έ ν πέσανε στήν Φυλακή.


Μάθημα 33ον
Περί Κανονισμών κτλ.

Τό κ ε λ ί π ν ί γ ε ι τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο .
Έξω, σ τ ή ν αυλή τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , π λ α ν ι έ τ α ι ή ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η
τ ή ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Μ ά α υ τ ή ή ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η σ β ή ν ε ι σέ μιάν
ώρα. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ξ α ν α μ π α ί ν ε ι στό κελί.
Ή ομοιομορφία πνίγει τόν Φυλακισμένο.
Τό ώράριον π ν ί γ ε ι τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο .
Ή κ α θ η μ ε ρ ι ν ή τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α π ν ί γ ε ι τ ό ν Φυλακισμένο.
Ή ν ο ο τ ρ ο π ί α τών Φυλάκων π ν ί γ ε ι τ ό ν Φυλακισμένο.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς , άνά πάσαν σ τ ι γ μ ή ν , κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι νά
άπωλέσει τήν ψυχραιμίαν τ ο υ . Οί Λ α θ ρ έ μ π ο ρ ο ι θεωρούν­
τ α ι σάν οί πιό ψ ύ χ ρ α ι μ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Οί Λαθρέμποροι υπο­
μ έ ν ο υ ν τ ή ν Φυλάκιση α δ ι ά φ ο ρ α . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς πρέ­
πει νά ξ ε π ε ρ ν ά ε ι τ ό ν Λαθρέμπορο σέ ψυχραιμία. Ό Κα­
λός Κ λ έ φ τ η ς ο φ ε ί λ ε ι νά ξ έ ρ ε ι τ ό ν Κανονισμό τ ή ς Φυλα­
κής. Ό Κανονισμός ε ί ν α ι κ ο ρ ν ι ζ α ρ ι σ μ έ ν ο ς στίς π ό ρ τ ε ς
τών κτιρίων τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , σέ σ η μ ε ί ο πού ν ά τόν ε λ έ γ χ ε ι
μέ τ ό β λ έ μ α τ ο υ ό Φύλαξ τ ή ς βάρδιας. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς
μισεί τ ό ν Κανονισμό. Καί γ ι α υ τ ό - μόλις β ρ ε ι ε υ κ α ι ρ ί α -
αρπάζει τ ό κάδρο μέ τ ό ν Κανονισμό καί τ ό σπάει χάμω.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά δ ι α β ά ζ ε ι τ ό ν Κανονισμό.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι νά α ν τ ι γ ρ ά ψ ε ι τόν Κανο­
νισμό. Φ α ί ν ε τ α ι ο τ ι ό Κανονισμός τ ή ς Φυλακής είναι Κρα-
τικόν Μυστικόν.
Ιδού α υ τ ό τ ό Κ ρ α τ ι κ ό ν Μ υ σ τ ι κ ό ν :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

I. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1) ΟΊ κρατούμενοι οφείλουν νά υπακούουν ε/ς τάς δια-
ταγάς τών υπαλλήλων καί νά εκτελούν ταύτας προθύμως.
2) Νά εκτελούν προθύμως τήν άνατιθεμένην εις αυτούς
έργασίαν.
3) Νά τηρούν τά ενδύματα των, τό διαμέρισμα των καί τό
σώμα των καθαρά, ξυρίζωνται δέ τρις τής εβδομάδος καί
κόπτωσι τά μαλλιά των δις τού μηνός.
4) Νά φέρωνται ευγενώς πρός τό προσωπικόν, τούς έπι-
ακέπτας καί τούς συγκροτούμενους των.
5) Απαγορεύεται νά τραγουδούν ή νά διαταράσσουν διά
φωνών ή άλλων θορύβων τήν τάξιν καί ήσυχίαν του κατα­
στήματος.
6) Απαγορεύονται ai όμιλίαι εις τήν έκκλησίαν, τό σχο-
λείον καί τά εργαστήρια. Εις τά εργαστήρια επιτρέπονται
όμιλίαι μόνον σχετικοί πρός τήν έργασίαν.
7) Απαγορεύεται ή κατοχή αιχμηρών ή κοπτερών οργά­
νων ήτοι ξυραφιών, μαχαιριδίων κλπ.
8) Απαγορεύεται ή κατοχή χρημάτων ή τιμαλφών. Ταύτα
παραδίδονται άμα τής ε'ισόδω εις τόν διαχειριστήν τού
καταστήματος. ι

• 117 •
9/ Απαγορεύεται νά ομιλώσιν έξ όνόμαιυς άλλων
Εκαστος κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ομιλεί μ ό ν ο ν διά τόν ε α υ τ ό ν του
10) Απαγορεύετυι νά ρυπαίνουν τούς τοίχους ή καρφώ­
νουν καρφιά καί νά φθείρουν τά είδη τά παρεχόμενα ύπό
ιης υπηρεσίας
11) Απαγορεύεται νά άνέρχωνται εις τά παράθυρα ή νά
σβυνόυν τό ψώς.
12) Απαγορεύεται ν' αφαιρούν πράγματα τής υπηρεσίας ή
τών συγκροτουμένων των.
13) Απαγορεύονται at μεταξύ των ή μετά τού προσωπικού
συναλλαγαί.
Η μή τήρηοις τών ανωτέρω συνεπάγεται τήν
έπιβολήν πειθαρχικής ποινής.
Πειθαρχικοί ποιναί είναι:
Α Έπίπληξις.
Β Απαγόρευσις τού περιπάτου άπό 1-10 ήμερων.
Γ Απαγόρευσις επισκέψεων μέχρι 2 μηνών.
Δ Άπαγόρευσις αλληλογραφίας μέχρι 2 μηνών.
Ε Άπαγόρευσις βελτιώσεως τής τροφής δι' αγοράς
τροφίμων έξωθεν μέχρι 2 μηνών.
ΣΤ Απαγόρευσις καπνίσματος 2 - 20 ήμερων.
Ζ Κράτησις εις πειθαρχικόν κελλίον 1 - 20 ήμερων.
Κατά ταύτην απαγορεύονται βελτίωσις τροφής, επι­
σκέψεις, αλληλογραφία καί κάπνισμα.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1) Οί κρατούμενοι δύνανται ν' άναφέρωνται εις τήν διεύ­
θυναν τού καταστήματος, προσφεύγωσι δ' ελευθέρως καί
άκωλύτως εις τό Ύπουργείον Δικαιοσύνης, τήν Ίεραρχι-
κώς ύπερκειμένην σωφρονιστικήν αρχήν καί τάς δικαστι­
κός αρχάς.
2) Δύνανται νά έχωσιν οι κρατούμενοι εις τά κελλ'ια των ή
τούς θαλάμους των θρησκευτικός εικόνας, ώς καί φωτο­
γραφίας μελών τής οικογενείας των.
3) ΟΊ κρατούμενοι δύνανται νά δέχωνται επισκέψεις συγ­
γενών των μέχρι τετάρτου βαθμού κατά τάς ημέρας τού
επισκεπτηρίου ώς εξής:
οι καταδικασθέντες εις Ίσόβιον κάθειρξιν 4 επισκέ­
ψεις τόν μήνα
οι εις πρόσκαιρον κάθειρξιν 6
οί εις φυλάκισιν 8
οι υπόδικοι ήμέραν παρ' ήμέραν. καί,
οί διά χρέη καθ' έκάστην έργάσιμον ήμέραν.
4) ΟΊ κρατούμενοι δύνανται νά αλληλογραφούν μετά τών
συγγενών των μέχρι καί τού τετάρτου βαθμού, άποστέλ-
λοντες καί λαμβάνοντες
οι μέ καταδίκην εις ίσόβιον κάθειρξιν 3 έπιστολάς
κατά μήνα
οί εις πρόσκαιρον κάθειρξιν 4
οι εις φυλάκισιν 5
οί υπόδικοι 12, και,
οί διά χρέη κρατούμενοι απεριορίστως.
Ή αποστολή επιστολής κρυφίως, μέσω τρίτου προσώπου.

• 118 •
αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, ώς καί ή λαθραία εισ­
αγωγή ε ι ς τό κατάστημα επιστολής ή σημειώματος. ΟΊ αλ­
λοδαποί κρατούμενοι δύνανται ν' άπευθύνωσιν έπιστολάς
πρός τούς διπλωματικούς αντιπροσώπους τής χώρας τής
όποιας είναι υπήκοοι.

Έπ α ϋ τ ο ϋ τ ο ϋ επισήμου Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής θ ά
ή θ ε λ α ν ά προσθέσω τ ά παρακάτω σχόλια. Βεβαίως,
επειδή π ρ ό κ ε ι τ α ι δ ι ά Κρατικόν Μ υ σ τ ι κ ό ν , θ ά προσπαθήσω
νά ε ί μ α ι σ υ ν ε τ ό ς . Α κ ο ύ σ τ ε , λοιπόν, μέ π ρ ο σ ο χ ή :

Γενικώς.
Ό Κανονισμός τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι έ ν α υποκριτικό κ ε ί μ ε ν ο
α ν τ ά ξ ι ο τ ή ς υποκρισίας τών μανδαρίνων τ ο ϋ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ
Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Ή πομπώδης γλώσσα τ ο ϋ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ - μιά
κ ο ύ φ ι α γλώσσα γ ε μ ά τ η σ ο λ ο ι κ ι σ μ ο ύ ς - ε ί ν α ι α ν τ ά ξ ι α τ ή ς
ά γ ρ α μ α τ ο σ ύ ν η ς τών άγραμάτων μανδαρίνων τ ο ϋ Υπουρ­
γείου Δικαιοσύνης.
Μέσα στόν Κανονισμό ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ν ά δ ι α κ ρ ί ν ε ι ς κά­
ποιο σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ό πρόγραμμα. Ό Κανονισμός χωρίζει
τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς σέ χ ρ ε ο φ ε ι λ έ τ ε ς , υπόδικους, έ λ α -
φ ρ ο π ο ι ν ί τ ε ς . β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς καί ι σ ο β ί τ ε ς . ΟΊ 'ίδιοι οί Φυλα­
κ ι σ μ έ ν ο ι ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν μιάν ά λ λ η τ α ξ ι ν ό μ η σ η .
Γ ι α υ τ ο ύ ς δ υ ό α ν τ ί π α λ ε ς ομάδες Φυλακισμένων υπάρ­
χ ο υ ν : οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς (καί Ισοβίτες) καί ο ι Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς
Φάρας (αυτοί α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ποινής). Α ν ά μ ε σ α τ ο υ ς παρα­
παίει μιά ο υ δ έ τ ε ρ η μάζα Φυλακισμένων, μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ή ς
π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς καί ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς (είναι οί κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ι γ ι ά
κ α τ ά χ ρ η σ η , μ ο ι χ ε ί α , χ ρ έ η , τ ρ ο χ α ί ε ς παραβάσεις κτλ.),
πού σ τ έ κ ο υ ν α δ ι ά φ ο ρ ο ι μπρος στήν π ά λ η τ ή ς Φάρας
ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς τ ή ς Φυλακής καί ε ν α ν τ ί ο ν τών
Βαρυποινιτών - Ισοβιτών.
Στήν κ α τ η γ ο ρ ί α τ ώ ν Βαρυποινιτών - Ισοβιτών α ν ή κ ο υ ν οί
κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ι δ ι ' έκ περιστάσεως εγκλήματα (τουτέστιν
διά φ ό ν ο ν ) . Οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς - Ισοβίτες ε ί ν α ι σ κ έ τ η μασο­
νία. Οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς καί ο ι Ι σ ο β ί τ ε ς μ έ ν ο υ ν στήν Φυλακή
κάπου ε ί κ ο σ ι χ ρ ό ν ι α .
Τό α π ο τ έ λ ε σ μ α :
Έ χ ο υ ν ε τ ο υ π έ καί κ ά ν ο υ ν τ ό ν ν τ α ή μόνον όταν εί­
ναι πολλοί μαζί, άλλά στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ε ί ν α ι δειλοί.
Είναι κ ο υ τ σ ο μ π ό λ η δ ε ς σάν γ υ ν α ι κ ο ύ λ ε ς .
Τό ρίχνουν σ τ ά λ ε φ τ ά . Ό λ η μέρα δ ο υ λ ε ύ ο υ ν σ τ ά
ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α τ ή ς Φυλακής γ ι ά νά κ ε ρ δ ί σ ο υ ν λ ε φ τ ά . Τό πά­
θος τους γιά τ ά λ ε φ τ ά τούς κάνει νά τρέμουν τήν μετα­
γωγή σέ Φ υ λ α κ ή ά ν ε υ ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν .
Τό ίδιο τ ρ έ μ ο υ ν καί τ ή ν κηλίδωση τ ή ς διαγωγής
τ ο υ ς . Γ ι α υ τ ό ό λ ο ι γ ί ν ο ν τ α ι Χ α φ ι έ δ ε ς τών Δ ι ε υ θ υ ν τ ώ ν .
Επίσης, τ ρ έ μ ο υ ν τ ο ύ ς Α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ή ς Φάρας. Σ υ ­
χ ν ά οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας τ ο ύ ς βρίζουν σ κ α ι ό τ α τ α .
ά λ λ ά ο ι Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς - Ισοβίτες σιωπούν. Ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η
βρισιά ε ν α ν τ ί ο ν των ε ί ν α ι τ ό γαμώ τήν ισόβια σου (κι αυ­
τ ή ν τ ή ν βρισιά τ ή ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν πολύ οί Ά ν θ ρ ω π ο · τ ή ς
Φάρας).

119
Καμιά φ ο ρ ά μαχαιρώνουν, ε ν τ ε λ ώ ς μπαμπέ-
σ ι κ α . τ ο ύ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας, μέ τ ή ν β ε β α ι ό τ η τ α
ό τ ι ό τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο ς μάγκας δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι νά προδόσει
τ ό ν δράστη τ ο ϋ μαχαιρώματος.
Δ έ ν μιλάνε τ ή ν argot τ ή ς Φάρας, όπως δ έ ν τ ή ν μ ι ­
λ ά ν ε ο ι κ ο λ ο μ π α ρ ά δ ε ς , οί π ο ύ σ τ η δ ε ς , οί α π α τ ε ώ ν ε ς , οί
β ι α σ τ έ ς , οί δ ι α φ θ ο ρ ε ϊ ς παιδιών καί οί παπάδες (ή καλό­
γεροι). Οί Άνθρωποι τ ή ς Φάρας δ έ ν δ έ χ ο ν τ α ι στήν οικο­
γ έ ν ε ι α τ ο υ ς α υ τ έ ς τ ί ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Φυλακισμένων.
Δ έ ν έ χ ο υ ν καμιά σχέση μέ τ ο ύ ς Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς - Ί σ ο -
β ί τ ε ς , πού α ν ή κ ο υ ν στήν Φάρα καί πού κ α τ α δ ι κ ά σ τ η κ α ν
γιά φ ό ν ο πού έ κ α ν α ν μ έ σ α σ τ ή Φάρα. Οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς -
Ισοβίτες τ ή ς Φάρας δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι γ ι α τ ή ν σ ο β α ρ ό τ η τ α
τ ο υ ς : ε ί ν α ι μ ε τ ρ η μ έ ν ο ι , μιλάνε λ α κ ω ν ι κ ά , α π ο ν έ μ ο υ ν δ ι ­
κ α ι ο σ ύ ν η , συμφιλιώνουν ε χ θ ρ ο ύ ς , Ι π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν αδυνά­
τ ο υ ς , β ο η θ ο ύ ν ξ ε π ε σ μ έ ν ο υ ς - ά λ λ ά , παραλλήλως, προ­
καλούν τ ό δ έ ο ς , ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ο ν τ α ι τ ό βιδάνιο τ ή ς Φυλα­
κ ή ς , απαιτούν τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο κ ε λ ί όπου μ έ ν ο υ ν μ ό ν ο ι , δια­
τ ά ζ ο υ ν , κ α ί , γ α μ ο ύ ν τ ό ν πιό μπάνικο ν ε α ρ ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο .
Ά ς μήν ξ ε χ ν ά μ ε ό τ ι οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι
άπό μ ε γ ά λ ε ι ς πόλεις. Α ν τ ι θ έ τ ω ς , οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς - Ι σ ο β ί ­
τ ε ς κυρίως π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι άπό τ ή ν επαρχία. Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι
τ ή ς Φάρας αντιπαθούν τ ο ύ ς επαρχιώτες. Ό χωριάτης εί­
ναι σάν τόν πούτσο' όσο τόν χαϊδεύεις τόσο σηκώνεται
(έτσι λ έ ν ε ) .
Είναι κ ρ υ ψ ί ν ο ε ς . Φ έ ρ ο ν τ α ι μέ μιάν ιδιάζουσα απά­
θ ε ι α . ΟΊ Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας αποκαλούν τ ό αδίκημα
τ ο υ ς μέ τ ό ό ν ο μ α τ ο υ (κλοπή, χασισεμπόριο κτλ.). Οί Φο­
ν ι ά δ ε ς χρησιμοποιούν γ ι ά τ ό ν φ ό ν ο πού διέπραξαν τ ό ν
ισχνό καί α ό ρ ι σ τ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό αδίκημα. ΟΊ φ ο ν ι ά δ ε ς μι­
λάνε σπανίως γ ι ά τ ό αδίκημα τ ο υ ς . Κι ό τ α ν μ ι λ ά ν ε γ ι α υ τ ό
έχουνε ένα δ ή θ ε ν ανέμελο ύφος.
Γ ί ν ο ν τ α ι υποχόνδριοι. Σ έ ρ ν ο υ ν μαζί τ ο υ ς ο λ ό κ λ η ρ ο
ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό : μπαούλα μέ ρ ο υ χ ι σ μ ό , β α λ ί τ σ ε ς , κιβώτια μέ
χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α , σέζ-λόγκ κ τ λ . κ τ λ . "Ενας Ισοβίτης (είχε
δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι τ ό ν πατέρα τ ο υ ) κ ο υ β ά λ α γ ε μαζί τ ο υ έ ν α
α μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο , πού θ ά χρησιμοποιούσε ό τ α ν θά
ά π ε φ υ λ α κ ί ζ ε τ ο ! "Ενας ά λ λ ο ς Ι σ ο β ί τ η ς (είχε σ φ ά ξ ε ι τ ό ν
α δ ε ρ φ ό τ ο υ ) έ σ ε ρ ν ε στίς μ ε τ α γ ω γ έ ς μιά κ α τ σ ί κ α ! Πολλοί
Βαρυποινίτες ξ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ό κ ε φ ά λ ι · τ ό κ ά ν ο υ ν άπό κ ο κ ε τ α -
ρία (νομίζουν ό τ ι έ τ σ ι δ υ ν α μ ώ ν ο υ ν τ ά μαλλιά). Ό κάθε
Ισοβίτης έ χ ε ι τ ή ν π ε τ ρ ι ά τ ο υ .

Καθήκοντα.
Άρθρον 1. Οί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι δ έ ν μπορούν ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν
γιατί πρέπει ν ά υπακούουν στίς δ ι α τ α γ έ ς τών Φυλάκων,
πού στήν π λ ε ι ο ν ό τ η τ α τ ο υ ς ε ί ν α ι κ ο υ τ ο ί .
Άρθρον 2. Αυτό τ ό ά ρ θ ρ ο ν ε ί ν α ι π ε ρ ι τ τ ό ν . Οί Φυλακισμέ­
νοι οπωσδήποτε θ ά β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ή σέ κλειστή, ή σ έ Αγρο­
τική Φυλακή. ΟΊ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι σέ κοινή κλειστή Φυλακή,
ο ρ θ ό τ α τ α , α ρ ν ο ύ ν τ α ι ν ά ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν οποιαδήποτε ερ­
γασία, ή άγγαρία. Οί δ ο υ λ ι έ ς τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι ή καθα­
ριστής τών δ ι α δ ρ ό μ ω ν , τ ώ ν αυλών, τών γ ρ α φ ε ί ω ν καί τών

• 120 •
αποχωρητηρίων.
Επίσης, τ ό μ α γ ε ί ρ ε μ α τ ο ϋ σ υ σ σ ι τ ί ο υ . Ά λ λ ά κ α ν ε ί ς Κατά­
δικος δ έ ν κ ά ν ε ι α υ τ έ ς τίς δ ο υ λ ι έ ς άν δ έ ν έ χ ε ι κάποιαν
αντιπαροχή. Ή Διεύθυνσις τής Φυλακής α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι
νά δ ό σ ε ι σ τ ο υ ς κ α θ α ρ ι σ τ ά ς (ή μ α γ ε ί ρ ο υ ς ) Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς
έ ν α τεταρτάκι η μ ε ρ η σ ί ω ς . Σ τ ή ν argot τ ή ς Φυλακής τεταρ-
τάκι παναπεΐ 1/4 η μ έ ρ α ς φ υ λ α κ ί σ ε ω ς ε π ι π λ έ ο ν δ η λ α δ ή , ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι μιά παραπανίσια β δ ο μ ά δ α Φυλακίσεως
κ ά θ ε μήνα. Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς ή εργασία ε ί ν α ι
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή - άν δ έ ν δ ο υ λ έ ψ ε ι ς σέ ξ α ν α γ υ ρ ί ζ ο υ ν σέ
κλειστή Φυλακή (θά μιλήσω ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς γ ι ά τίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς
Φυλακές).
Σ υ χ ν ά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ι ν ά ξ ε φ λ ο υ δ ί σ ο υ ν τ ί ς
π α τ ά τ ε ς τ ο ϋ σ υ σ σ ι τ ί ο υ . ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς μ ο ι ρ ά ζ ο υ ν ε γ ι α υ τ ή τ ή
δ ο υ λ ι ά σ ο υ γ ι ά δ ε ς μέ σπασμένη μ ύ τ η ( ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι μ ε τ ά
τ ο ύ ς ξ α ν α μ α ζ ε ύ ο υ ν ) . ΟΊ Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας α ρ ν ο ύ ν τ α ι
νά καθαρίσουν π α τ ά τ ε ς . Ό σ ο ι Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι έ χ ο υ ν λ ε φ τ ά
σ τ έ λ ν ο υ ν στό καθάρισμα τ ή ς π α τ ά τ α ς κάποιον ά λ λ ο ν
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο πού τ ο ύ ς α ν τ ι κ α θ ι σ τ ά . Ή σ χ ε τ ι κ ή αμοιβή εί­
ν α ι έ ν α π α κ έ τ ο τ σ ι γ ά ρ α . Οί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι πού καθαρίζουν
π α τ ά τ ε ς , έ ξ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς , λ έ γ ο ν τ α ι πατατάδες.
Καμιά φ ο ρ ά έ ν α ς αφελής Φύλαξ π ά ε ι στήν πρεσβεία καί
φ ω ν ά ζ ε ι τ ο ύ ς Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ο υ ς γιά κάποιαν άγγαρία. ΟΊ
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι τ ή ς πρεσβείας τ ο ύ α π α ν τ ο ύ ν : «νά πά νά γα­
μηθείς!». ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι αποκαλούν πρεσβεία τόν θάλαμο
τ ή ς Φυλακής όπου β ρ ί σ κ ο ν τ α ι μ α ζ ε μ έ ν ο ι οί σ κ λ η ρ ό τ ε ρ ο ι
σκύλοι τ ή ς Φάρας. Συνήθως κ α ν ε ί ς Φ ύ λ α ξ δέν τ ο λ μ ά νά
π α τ ή σ ε ι μέσα στήν πρεσβεία.
"Αρθρον 3. Καί α υ τ ό τ ό ά ρ θ ρ ο ν ε ί ν α ι π ε ρ ι τ τ ό ν . Στίς
Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς - όπου ε π ι κ ρ α τ ε ί πάντα Λ ε υ κ ή Τρο­
μ ο κ ρ α τ ί α - οι Κ α τ ά δ ι κ ο ι υπακούουν τ υ φ λ ά εις τάς έ ν τ ο -
λάς τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς . Στίς κλειστές Φυλακές ό κ ά θ ε
Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά ν ε ι τ ο ύ κ ε φ α λ ι ο ύ τ ο υ . Π λ έ ν ε ι τ ά ρούχα
τ ο υ καί τ ό σώμα τ ο υ ό τ α ν θ ε λ ή σ ε ι , ή ό τ α ν μπορέσει.
Δ έ ν έ χ ο υ ν ε λ ο υ τ ρ ό ό λ ε ς οί Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua. Ό σ ε ς
Φ υ λ α κ έ ς έ χ ο υ ν ε λ ο υ τ ρ ό τ ό α ν ά β ο υ ν μιά - δ υ ό φ ο ρ έ ς τ ή
β δ ο μ ά δ α . Μέσα στό λ ο υ τ ρ ό γ ί ν ε τ α ι μ ύ λ ο ς : π ε ι ρ ά γ μ α τ α ,
τ ρ α γ ο ύ δ ι α , π ο ρ δ έ ς , γ έ λ ι α , κ ρ α υ γ έ ς . Στό λ ο υ τ ρ ό τ ή ς Φυ­
λ α κ ή ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι καί οί σ κ ά φ ε ς γ ι ά τ ό πλύσιμο τών ρού­
χων. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι πρέπει νά π λ έ ν ο υ ν τ ά ρούχα μ ό ν ο ι
τ ο υ ς . ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι β ά ζ ο υ ν ε τ ά ρ ο ύ χ α σέ χλιαρό ν ε ρ ό ,
α π ο β ρ α δ ί ς , γιά νά μουλιάσουν. Πολλοί φ τ ω χ ο ί Κατάδικοι
γιά νά επιζήσουν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σάν π λ ύ σ τ ρ ε ς . Παίρνουν έ ν α
π α κ έ τ ο φ τ η ν ά τ σ ι γ ά ρ α γ ι ά κάθε π έ ν τ ε κ ο μ ά τ ι α ρ ο υ χ ι ­
σμού. Τά πλυμένα ρούχα τ ά απλώνουν γ ι ά στέγνωμα σέ
έ ν α σ ύ ρ μ α στήν γωνία τ ή ς α υ λ ή ς . Τό κύκλωμα μ π ο υ γ ά δ α -
άπλωμα - σιδέρωμα ε ί ν α ι κ ο υ ρ α σ τ ι κ ό γιά τ ό ν Κατάδικο.
Ό σ ο ι Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι μπορούν δ ί ν ο υ ν τ ά άπλυτα στήν οι­
κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ ς . Μ έ σ α στήν Φυλακή κ α τ α φ έ ρ ν ε ι ς νά σίδε-
ρώσεις τ ά ρούχα σ ο υ , έπί α μ ο ι β ή , μόνον στό ραφεΐο (ό
ρ ά φ τ η ς ε ί ν α ι κι α υ τ ό ς Κατάδικος). Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τής Φυ­
λ α κ ή ς χ ο ρ η γ ε ί σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς σαπούνι αισχρής
π ο ι ό τ η τ ο ς , καμωμένο στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Φυλα-
κ ι σ μ έ ν ο ι το π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ ν α γ ο ρ ά ζ ο υ ν σαπούνι τ ο ύ εμπο­
ρίου
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ό πρωί ν ί β ο ν τ α ι σ τ ο υ ς ν ι π τ ή ρ ε ς τών
αποχωρητηρίων. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι , πρίν πλύνουν τό
πρόσωπο τ ο υ ς . δέ λ έ ν ε π ο τ έ καλημέρα. Στίς Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς
Φ υ λ α κ έ ς άν ξ ε χ ά σ ε ι ς κ ά τ ι στόν νιπτήρα ( ρ ο λ ό ι , ό δ ο ν τ ό -
παστα. δ α χ τ υ λ ί δ ι α κτλ.) θά σού τ ό κ λ έ ψ ο υ ν α υ τ ο σ τ ι ­
γ μ ε ί . Μήν ψ ά χ ν ε ι ς νά τ ό βρεις- μ α τ α ι ο π ο ν ε ί ς . Ό Καλός
Κ λ έ φ τ η ς άν χ ά σ ε ι κ ά τ ι μ£ς στήν Φυλακή ποτέ δ έ ν κατα­
φ ε ύ γ ε ι στόν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α γ ι ά νά τ ό βρεί. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς
πού σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι μέ τ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τ ή ς Φυλακής θ ε ω ρ ε ί τ α ι
άνυπόληπτος. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ρ ω τ ά ε ι ε υ γ ε ν ι κ ά μ ή ­
π ω ς κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ή ρ ε , κ α τ ά λ ά θ ο ς , τ ά πρά­
ματα τ ο υ άπ' τ ό ν νιπτήρα. "Αν ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς θεωρεί­
τ α ι αξιοπρεπής σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς θά β ρ ε ί τ ά π ρ ά μ α τ α τ ο υ -
α φ η μ έ ν α άπό κάποιο α ό ρ α τ ο χ έ ρ ι - πάνω σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι
τ ο υ . Ό μ ω ς πολλάκις δ έ ν ξ α ν α β ρ ί σ κ ε ι τ ά χ α μ έ ν α ( δ η λ α δ ή ,
κ λ ε μ έ ν α ) πράματα. Τ ό τ ε ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά
φ ω ν ά ξ ε ι στόν θ ά λ α μ ο τ ο υ : όποιος πούστης μού έκλεψε
τά πράματα νά βγάλει κακό σπυρί στόν κώλο!
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι π λ έ ν ο υ ν τ ή ν κ α ρ α β ά ν α , ή τ ά πιάτα, στόν
νιπτήρα τ ο ύ α π ο χ ω ρ η τ η ρ ί ο υ . Ό πιό ε ύ κ ο λ ο ς καί ανώδυ­
νος τ ρ ό π ο ς κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ τ ή ς κ α ρ α β ά ν α ς ε ί ν α ι α υ τ ό ς πού
γ ί ν ε τ α ι μέ ψ ί χ α ψωμιού.
Τά ρούχα τών Φυλακισμένων φ θ ε ί ρ ο ν τ α ι γ ρ ή γ ο ρ α . Τά πα­
πούτσια τών Φυλακισμένων δ έ ν φ θ ε ί ρ ο ν τ α ι , γ ι α τ ί τ ά φο­
ράνε σπανίως. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν φ ο ρ ώ ν τ α ς
συνεχώς π α ν τ ό φ λ ε ς . Ακόμα καί στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς
οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι φ ο ρ ά ν ε π α ν τ ό φ λ ε ς .
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς φ υ λ ά ε ι - καλά σ ι δ ε ρ ω μ έ ν ο - τ ό κο­
σ τ ο ύ μ ι τ ο υ . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς φ ο ρ ά ε ι μόνον άποφόρια. Ό
Φυλακισμένος ποτέ δέν φοράει γραβάτα· διαφορετικά
κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι νά φ ά ε ι άγρια πρόγκα. Στίς Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς Φυλα­
κές δ έ ν βλέπεις σ ε ν τ ό ν ι α . Εκεί οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι - επειδή
ε ί ν α ι π ε ρ α σ τ ι κ ο ί - χρησιμοποιούν μόνο κ ο υ β έ ρ τ ε ς . Οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι τών άλλων Φυλακών ε ί ν α ι πιό ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι ·
έ χ ο υ ν ε δ ι κ ά τ ο υ ς σ ε ν τ ό ν ι α . Οί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς όλων τών
Φυλακών τ ή ς Antiqua δ ι α θ έ τ ο υ ν , βεβαίως, σ ε ν τ ό ν ι α .
Π ο τ έ οι Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών δ έ ν χ ο ρ η γ ο ύ ν σ ε ν τ ό ­
νια σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς , παρά τ ά ς α ν τ ι θ έ τ ο υ ς ο δ η γ ί α ς
τ ο ϋ σ ε β α σ τ ο ύ Υπουργείου Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Οί κ ο υ ρ ά δ ε ς τ ο ϋ
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς , πού π α ρ ι σ τ ά ν ο υ ν τ ο ύ ς 'Επι-
θ ε ω ρ η τ ά ς Φυλακών, ποτέ δ έ ν κάνουν τ ό ν κόπο νά ρωτή­
σουν τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς : «νιατι' δ έ ν έ χ ε τ ε σεντόνια,».
Στις Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua - έ ν ε κ ε ν μυστηριωδών λόγων -
α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή χ ρ ή σ ι ς μαξιλαριών. Μ ό ν ο ν οί Φυλακισμέ­
ν ο ι τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ έ χ ο υ ν ε τ ό δικαίωμα ν ά
χρησιμοποιούν μαξιλάρια.
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι , ό τ α ν ζουν όμαδικώς σέ θ ά λ α μ ο , αλλά­
ζουν εσώρουχα καθιστοί σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι κάτω άπ' τίς κ ο υ ­
β έ ρ τ ε ς . Α υ τ ή ή σ ε μ ν ο τ υ φ ί α ε π ι τ ά σ σ ε τ α ι άπό μιά παλιά
παράδοση τ ή ς Φυλακής. Τά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α - ύπό τ ή ν
έπίδρασιν τών Πολιτικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν - ο ι Ποινικοί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ε ί ν ο υ ν νά ξ ε χ ά σ ο υ ν τ ή ν παλιά παράδοση τ ή ς
απαγορεύσεως τ ή ς γ ύ μ ν ι α ς . Βεβαίως ή σ ε μ ν ο τ υ φ ί α τών
Καταδίκων ο φ ε ί λ ε τ α ι σέ σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς α ί τ ι ε ς .
Οί κ ο υ ρ ε ί ς τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι κ ι α υ τ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Οί
κ ο υ ρ ε ί ς τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι άλμπάνηδες. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι
ε ί ν α Γ α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ν ά κ α τ α φ ε ύ γ ο υ ν στίς φ ρ ο ν τ ί δ ε ς τών
α υ τ ο σ χ ε δ ί ω ν κουρέων γ ι α τ ί , α π λ ο ύ σ τ α τ α , α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή
κ α τ ο χ ή ξυραφιών, ή λεπίδων ξ υ ρ ί σ μ α τ ο ς . Θεωρητικώς ό
κ ο υ ρ ε ύ ς κ ο υ ρ ε ύ ε ι (ή ξυρίζει) τ ο ύ ς Φυλακισμένους δω­
ρεάν. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ξ έ ρ ε ι ν ά δ ί ν ε ι έ ν α μπουρμπουάρ
σ τ ό ν σ υ ν ά δ ε λ φ ο κ ο υ ρ έ α . Καί τ ό τ ε ό σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς κου­
ρ έ α ς θ υ μ ά τ α ι ό τ ι μ έ ς σ τ ό σ υ ρ τ ά ρ ι τ ο υ υπάρχει έ ν α ολο­
κ α ί ν ο υ ρ γ ο ξ υ ρ ά φ ι . Οί τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι υφί­
σ τ α ν τ α ι έ ν α ξύρισμα πού ε λ ά χ ι σ τ α δ ι α φ έ ρ ε ι άπό γδάρσι-
μο. Σ τ ό κ ο υ ρ ε ί ο τ ή ς Φυλακής σ τ έ κ ε ι μονίμως ένας γ ε ρ ο -
Φύλαξ γ ι ά ν ά α π ο τ ρ έ ψ ε ι τ υ χ ό ν αρπαγή κ α ν ε ν ό ς ξ υ ρ α ­
φιού.
Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς (λόγω τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς ) οί Κατάδι­
κοι κ ό β ο υ ν ε κ ο ν τ ά τ ά μαλλιά καί ξ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι μέρα παρά
μ έ ρ α , συμφώνως τώ άρθρω 3 τ ο ύ Κανονισμού. Στίς ά λ λ ε ς
Φ υ λ α κ έ ς κανείς Φύλαξ δ έ ν τ ο λ μ ά ν ά απαιτήσει έ φ α ρ μ ο -
γήν τ ο ύ γ ε λ ο ί ο υ α υ τ ο ύ ά ρ θ ρ ο υ .
"Αρθρον 4. Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Κατάδικοι ε ί ν α ι
υποχρεωτικώς ε υ γ ε ν ε ί ς πρός πάντας. Στίς άλλες Φυλακές
σ υ ν α ν τ ά ς μιά ποικιλία σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς τών Κρατουμένων.
Ο Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πρέπει νά α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι στους Φύλακες
μέ τ ή ν προσφώνηση: «Κύριε Υπάλληλε!". Στήν πραγματι­
κ ό τ η τ α ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς , όταν έ χ ε ι κάποιαν α ν ά γ κ η , φω­
ν ά ζ ε ι άπ' τ ή ν θ υ ρ ί δ α τ ή ς π ό ρ τ α ς τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ τ ο υ :
1
Φύλακα-α-α-α -. "Αν ό Φύλαξ α ρ γ ο π ο ρ ή σ ε ι νά απαντήσει
6 Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ξ α ν α φ ω ν ά ζ ε ι : «Ρέ σκατόπουστα, δέν
ακούς;;!!-.
Γ ε ν ι κ ώ ς , οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας βρίζουν καί δ έ ρ ν ο υ ν
ι ο ύ ς Φύλακες μέ τ ή ν παραμικρή α φ ο ρ μ ή . Επίσης, τ ο ύ ς
γ ε λ ο ι ο π ο ι ο ύ ν μέ δ ι α φ ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς (π.χ. ένώ γ ί ν ε τ α ι
έ φ ο δ ο ς τών Φυλάκων κάποιος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ρίχνει πάνω
τ ο υ ς . άπ' τ ό ν τ ρ ί τ ο ν ό ρ ο φ ο , μιά σ α κ ο ύ λ α μέ σκατά)
Α ν ά λ ο γ η ε ί ν α ι ή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τών Φυλακισμένων πρός
τ ο ύ ς έπισκέπτας των Ένα π α ρ ά δ ε ι γ μ α : άν ή Πουτάνα στέλ­
ν ε ι μ ι κ ρ έ ς ε π ι τ α γ έ ς στόν κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο Νταβατζή τ η ς τ ό τ ε
α υ τ ό ς στό επισκεπτήριο, δ έ ν παραλείπει νά τ ή ν βρίσει, ή
α π ε ι λ ή σ ε ι , μέ ε κ φ ρ ά σ ε ι ς ελάχιστα λ ε π τ έ ς (μωρή, ξεκω-
1
λιάρα, μόλις βγω αποδώ θά σέ σκίσω ).
Οί Ανθρωποι τ ή ς Φάρας, μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς χρησιμοποιούν
τήν προσφώνηση μόρτη μου. Είναι τό ά ν τ ί σ τ ο ι χ ο ν τ ο ϋ
Κύριε. Στήν Φυλακή ό ένας μάγκας αποκαλεί τ ό ν άλλον
μάγκα αδερφό. Τήν προσφώνηση αδερφέ ούτε τή λένε
ο υ τ ε τήν α κ ο ύ ν ε οι Χ α φ ι έ δ ε ς τ ή ς Φυλακής.
Οι μ ά γ κ ε ς ό τ α ν σ υ ν α ν τ ι ο ύ ν τ α ι έπειτα άπό πολύν καιρό,
ή οτον χωρίζουν γ ι ά κ α ι ρ ό , φ ι λ ι ο ϋ ν ι α ι σ τ ό στόμα.
Άρθρον 5. Είναι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α κ α τ α ν ό η τ η α υ τ ή ή άπαγό-
ρ ε υ ο ι ς τ ο ύ τ ρ α γ ο υ δ ε ί ν . Καί α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ η
Σέ πολλές Φ υ λ α κ έ ς όλη μέρα μ ε ι α δ ί δ ο υ ν μουσική διά

123
μεγαφώνων. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι γ ι ά ν ά μειώσουν τ ή ν έ ν τ α σ η
τ ο ϋ γ κ α ρ ί σ μ α τ ο ς τών μεγαφώνων α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι ν ά τ ά
σκεπάσουν μέ β ρ ε μ έ ν ε ς π ε τ σ έ τ ε ς , ή π α τ σ α β ο ύ ρ ε ς .

Είμεθα α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι νά δ ι α κ ό ψ ο υ μ ε τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α .
Θά συνεχίσω τ ά σχόλια έπί τ ο ϋ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής
στό προσεχές μάθημα.

Μάθημα 34ον
Σχολίων σννέχεια.

Θά σ υ ν ε χ ί σ ω μ ε ν καί σ ή μ ε ρ ο ν τ ή ν μ ε τ ά σχολίων άνάλυσιν


τ ο ύ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής. Ά ρ χ ί ζ ο μ ε ν , λοιπόν, άπό τ ό
ύπ' α ρ ι θ μ ό ν 6 ά ρ θ ρ ο ν τ ο ϋ περί Κ α θ η κ ό ν τ ω ν κ ε φ α λ α ί ο υ .

"Αρθρον 6. Ή δ ι ά τ α ξ ι ς τ ο ύ έ ν λ ό γ ω ά ρ θ ρ ο υ α ν α φ έ ρ ε τ α ι
εις τ ά Κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο ϋ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ στήν ε κ κ λ η σ ί α , σ τ ό
σχολεΐον καί σ τ ό έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν τ ή ς Φυλακής.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ έ ν ε ί ν α ι υποχρεωμένος ν ά κ ά μ ν ε ι λ ο υ -
τρόν. Ό μ ω ς ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς ν ά πη­
γ α ί ν ε ι σ τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α τ ά ς Κυριακάς. Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ τ ή ς
Φυλακής ε φ α ρ μ ό ζ ε ι μ ε τ ά σ χ ο λ α σ τ ι κ ό τ η τ ο ς τ ό ά ρ θ ρ ο ν 6
ό τ α ν μ π ο ρ ε ί . Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
δ έ ν τ ο λ μ ο ύ ν ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν . Πάνε ό λ ο ι , μ π ο υ λ ο υ κ η δ ό ν ,
στήν ε κ κ λ η σ ί α . Παρομοίως καί στίς σ κ λ η ρ έ ς Ε γ κ λ η μ α τ ι ­
κές Φ υ λ α κ έ ς . Εκεί όποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς δ έ ν π ά ε ι στήν εκ­
κλησία ο δ η γ ε ί τ α ι σ τ ό Π ε ι θ α ρ χ ε ΐ ο ν . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς
Φυλακής τών 'Επτά Πύργων ( ο ν ό μ α τ ι Adamo) έ τ ι μ ω ρ ο ϋ σ ε
μέ άπομόνωσιν εϊκοσιν ήμερων τ ο ύ ς ά ρ ν η σ ι θ ρ ή σ κ ο υ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Αυτό τ ό ίδιο κάθαρμα υποχρέωνε εις παρα-
κ ο λ ο ύ θ η σ ι ν τ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς καί τ ο ύ ς α λ λ ό θ ρ η σ κ ο υ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς , ε ί τ ε ή σ α ν ε ι τ α λ ο ί ε ί τ ε ήσανε τ ο ύ ρ κ ο ι . Πρέπει
νά τονίσω ό τ ι οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας μισούν θανασίμως
κ α θ ε τ ί τ ό παπαδίστικο. Στήν Antiqua ή ορθόδοξη θ ρ η ­
σκεία π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι μέ ε ι δ ι κ ά ά ρ θ ρ α τ ο ϋ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς .
Ό παπάς κ ά ν ε ι τ ή ν ε μ φ ά ν ι σ η τ ο υ στίς Φυλακ£ς σέ τ ρ ε ι ς
περιπτώσεις: Κ υ ρ ι α κ έ ς , Μεγάλες Γ ι ο ρ τ έ ς (Πά­
σχα, Χ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ) καί ε κ τ ε λ έ σ ε ι ς . Κάθε ε μ φ ά ν ι σ η
τ ο ύ παπά α μ ε ί β ε τ α ι μέ 10 $.
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι αποκαλούν τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α παπαδομάγαζο.
Οί ε κ κ λ η σ ί ε ς τ ώ ν Φυλακών ε ί ν α ι πολύ μ ι κ ρ έ ς . Ό λ ε ς οί
Φ υ λ α κ έ ς δ έ ν έ χ ο υ ν ε κ κ λ η σ ί α . Ο ύ τ ω ς ή ά λ λ ω ς , ο ί περισ­
σότεροι Φυλακισμένοι παρακολουθούν τήν λειτουργία έ ν
ύ π α ί θ ρ ω . Ό παπάς έ χ ε ι γ ι ά β ο η θ ό κάποιον Κ α τ ά δ ι κ ο
πού κάποτε ή τ α ν ε παπάς, ή κ α λ ό γ ε ρ ο ς (πάντα στήν Φυ­
λακή υπάρχουν μ ε ρ ι κ ο ί ξυρισμένοι παπάδες, ή καλόγεροι-
τό σ ύ ν η θ ε ς αδίκημα τ ο υ ς ή ο μ ο φ υ λ ο φ ι λ ί α ) . Ανάμεσα
στόν α λ η θ ι ν ό παπά καί στόν κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο τ έ ω ς παπά
ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν σ χ έ σ ε ι ς μίσους.
Στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ό κ α φ ε ν ε ί ο τ ή ς Φυλακής
ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ό . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι - μέ μ ε γ ά λ ο ν ε κ ν ε υ ρ ι σ μ ό -
κ ά θ ο ν τ α ι κ λ ε ι σ μ έ ν ο ι σ τ ά κ ε λ ι ά . Π ό τ ε - πότε έ ν α ς Κατάδι­
κος ξ ε φ ω ν ί ζ ε ι άπ' τ ό παράθυρο τ ο υ : «άντε. ρέ παπά. τέ­
λειωνε επιτέλους!!». Ό παπάς κ ά ν ε ι τ ό ν κ ο υ φ ό καί συν­
ε χ ί ζ ε ι τίς ψαλμωδίες. Α ν τ ι θ έ τ ω ς , ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ σ τ ρ έ φ ε τ α ι
πρός τ ή ν μεριά τ ο ύ τ α ρ α ξ ί α καί τ ό ν απειλεί - μέ κραυγάς
- ό τ ι θά τ ό ν τ ι μ ω ρ ή σ ε ι μ ε τ ά τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν . Ό τ α ρ α ξ ί α ς
Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι νά α π α ν τ ή σ ε ι : «Θά μου κλάσεις τ'
αρχίδια!».
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ο τ έ δ έ ν α κ ο ύ ν ε τ ά ς ψαλμωδίας. Συνήθως
π ι ά ν ο υ ν ε ψ ι λ ο κ ο υ β έ ν τ α . Εδώ - έκεΐ α κ ο ύ γ ο ν τ α ι γ ε λ ά κ ι α .
Στό μ α ν ο υ ά λ ι καίνε λ ι γ ο σ τ ά κ ε ρ ι ά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν δια­
θ έ τ ο υ ν λ ε φ τ ά γ ι ά κεριά. Μ ε ρ ι κ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι παρακο­
λ ο υ θ ο ύ ν τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α φ ο ρ ώ ν τ α ς πιτζάμες καί παντό­
φ λ ε ς . Τ ό τ ο ι ο ύ τ ο ν θ ε ω ρ ε ί τ α ι πολύ σίκ. Ά λ λ ο ι Φυλακισμέ­
ν ο ι - προφανώς σέ κ α τ ά σ τ α σ η θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ς έξάρσεως -
τσιμπούν τ ό ν κώλο τών σεμνών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν πού
σ τ έ κ ο υ ν στίς π ρ ώ τ ε ς γ ρ α μ μ έ ς .
Από καιρό σέ καιρό κάποιος παπάς αποφασίζει νά κ ά ν ε ι
κ ή ρ υ γ μ α μ ε τ ά τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α . Τήν σ τ ι γ μ ή πού αρχίζει τ ό
κ ή ρ υ γ μ α α κ ο ύ γ ε τ α ι έ ν α ο μ α δ ι κ ό ΩΧ!!! πού μάλλον εκ­
φ ρ ά ζ ε ι άποδοκιμασίαν. Ά λ λ ά ό παπάς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ ή δ ο υ λ ι ά
τ ο υ . Οί παπάδες ε ί ν α ι απτόητα ζώα.
Μ έ τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α θά πώ ό τ ι στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ό βράδι. μ ε τ ά
τήν κ α τ α μ έ τ ρ η σ η τών Φυλακισμένων, γ ί ν ε τ α ι ή προσευχή.
Σέ κάθε θάλαμο έ ν α ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ά π α γ γ έ λ ε ι τήν προσ­
ε υ χ ή , ένώ οί υπόλοιποι σ τ α υ ρ ο κ ο π ι ο ύ ν τ α ι ό ρ θ ι ο ι . Εννοεί­
τ α ι ό τ ι στήν πρεσβεία, μόλις ό Φ ύ λ α ξ π ρ ο τ ε ί ν ε ι σέ κά­
ποιον Φυλακισμένο ν ά πεί τ ή ν π ρ ο σ ε υ χ ή , α υ τ ό ς άπαντα
αμήν!! Αυτό υ π ο τ ί θ ε τ α ι πώς ε ί ν α ι ή β ρ α δ ι ν ή προσευχή.
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι σέ κ ε λ ι ά κάνουν τ ή ν προσευχή τ ο υ ς
κ α τ ά βούλησιν. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ,
ώς δ ώ ρ ο ν , εις έ κ α σ τ ο ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ν έ ν Ιερόν Εύαγγέ-
λιον.
Δ έ ν υπάρχουν σ χ ο λ ε ί α στίς Φυλακές τ ή ς Antiqua.
Σ τ ή ν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ , κάθε Τ ε τ ά ρ τ η άπόγεμα, γ ί ν ε ­
τ α ι έ ν α θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό μάθημα μέσα σέ έ ν α μικρό δωμάτιο.
Τό π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν π ε ν τ έ ξ ι Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι σαφώς ηλίθιοι.
Μ ε ρ ι κ α ί Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ί Φυλακαί τ ή ς Antiqua δ ι α θ έ τ ο υ ν
ένα μικρόν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν . Έ κ α σ τ ο ν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν δ ι α θ έ τ ε ι
ε λ ά χ ι σ τ ε ς θ έ σ ε ι ς , ένώ οί ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι Κατάδικοι ε ί ν α ι
δεκαπλάσιοι. Ή μοιρασιά τών θέσεων μπορούσε νά γ ί ν ε ­
τ α ι διά κ λ ή ρ ο υ . Ω σ τ ό σ ο , οί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών
π ρ ο τ ι μ ο ύ ν νά μοιράζουν τ ί ς θ έ σ ε ι ς σ τ ο υ ς ε υ ν ο ο υ μ έ ­
ν ο υ ς Κατάδικους. Ό θ ε ν . κ ά θ ε Κ α τ ά δ ι κ ο ς εργα­
ζόμενος εις έργαστήριον είναι ύποπτος Οί
β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξ έ ρ ο υ ν ό τ ι ό Κανονισμός ε φ α ρ μ ό ζ ε ­
τ α ι π ά ν τ α γ ι ά τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο καί π ο τ έ γ ι ά τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο .
Συνήθως οί θ έ σ ε ι ς τών ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν π α ρ έ χ ο ν τ α ι στους
Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς - Ι σ ο β ί τ ε ς , μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α μ έ χ ρ ι τ ή ν απο­
φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ ς ν ά α π ο τ α μ ι ε ύ ο υ ν μιά μικρή περ ουσία.
Μ ό λ ι ς έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι θέση σέ έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν
φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά α γ ο ρ ά σ ε ι έναν μικρό τ ό ρ ν ο , γ ι α τ ί στά ε ρ γ α ­
στήρια τών Φυλακών κυρίως δ ο υ λ ε ύ ο υ ν χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α

Ζ 125
απο ξ υ λ ο . Ο τ ε χ ν ί τ η ς - Κ α τ ά δ ι κ ο ς , σ χ ε δ ό ν π ά ν τ ο τ ε , δ έ ν
προλαβαίνει τήν ζήτηση τών χ ε ι ρ ο τ ε χ ν η μ ά τ ω ν άπ' τήν
π ε λ α τ ε ί α Ετσι π ρ ο σ λ α μ β ά ν ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς φ τ ω χ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι ­
κους ώς β ο η θ ο ύ ς Δ έ ν παραλ ίπει νά τ ο ύ ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε ­
ται κτηνωδώς.
Στίς Γ υ ν α ι κ ε ί ε ς Φ υ λ α κ έ ς πολλέ Φυλακισμένες δου­
λ ε ύ ο υ ν σ τ ο υ ς α ρ γ α λ ε ι ο ύ ς , ή ρ ά β ο υ ν ε σ τ ο λ έ ς Καταδίκων.
Συνήθως παίρνουν έ ν π τεταρτάκι ημερησίως.
Άρθρον 7. Τά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α τών Φυλακών ε ί ν α ι γ ε μ ά τ α αιχ­
μηρά καί κ ο φ τ ε ρ ά ε ρ γ α λ ε ί α . Οί Ι σ ο β ί τ ε ς πάντα μαχαι­
ρ ώ ν ο ν τ α ι μέ τά ε ρ γ α λ ε ί α πού χρησιμοποιούν:
Γ ε ν ι κ ώ ς , ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μπορεί νά π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί έ ν α μα­
χαίρι πολύ ε ύ κ ο λ α . Τά μαχαίρια τ ή ς Φυλακής συνήθως
δ έ ν έ χ ο υ ν ε μπράτσο γιά ν ά μήν κ ά ν ο υ ν μπούγιο. "Ενα
μαχαίρι γ ί ν ε τ α ι , ε υ κ ό λ ω ς άπό έ ν α κ ο μ ά τ ι λάμας. Ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς μέ μ ε γ ά λ η ν υπομονή τ ό α κ ο ν ί ζ ε ι κ ρ υ φ ά στίς
πλάκες τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Τό πιό φ ο β ε ρ ό μαχαίρι τ ή ς Φυλα­
κής γ ί ν ε τ α ι άπ' τ ή ν ουρά τ ο ϋ τ η γ α ν ι ο ύ . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς
κ ρ ύ β ε ι τό μαχαίρι τ ο υ σέ απίθανα μ έ ρ η : στά σκαλοπάτια
τής Φυλακής ή, μ έ ς σ τ ο υ ς σωλήνες τ ο ύ κ ρ ε β α τ ι ο ύ , ή
κάτω απόνα τ ρ α π ε ζ ά κ ι (όπου τ ό κ ο λ λ ά ν ε μέ τ σ ι ρ ό τ α ) , ή,
κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο μέ κλωστή έξω άπ' τ ό παράθυρο τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ .
Ο Φυλακισμένος θά π ά ρ ε ι τό μ α χ α ί ρ ι άπ'
τ ή ν καβάτζα μόνον τήν ώρα τής δ ρ ά σ ε ω ς .
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι γιά ψυχραιμία.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ ό μαχαίρι γιά πολλούς λό­
γ ο υ ς : ξ ε κ α θ ά ρ ι σ μ α παλιών λογαριασμών, ε κ δ ί κ η σ η εναν­
τίον ε χ θ ρ ο ύ , δ ι ε κ δ ί κ η σ η τ ή ς θέσεως τ ο ύ Τσιρίμπαση τήο
Φ υ λ α κ ή ς , τιμωρία προδοτών, έπίδειξις ισχύος, έ ρ ω τ ο δ ο υ -
λιές κτλ. κτλ. κτλ.
Τά παλιά χ ρ ό ν ι α ή α τ μ ό σ φ α ι ρ α στίς Φ υ λ α κ έ ς ή τ α ν ε πολύ
άγρια. Στήν Φυλακή Kor-Kor γ ι ν ό τ α ν ε έ ν α ς - δ υ ό φ ό ν ο ι
ετησίως. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οί α φ ο ρ μ έ ς ήσανε α σ ή μ α ν τ ε ς -
κάποτε δ υ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ι μαχαιρώθηκαν γ ι α τ ί ά θ ε λ α τ ο υ ς .
έτσούγκρισαν στήν βόλτα τής αυλής.
Αλλά καί σ ή μ ε ρ α οί κ α β γ ά δ ε ς τής Φυλακής ε ί ν α ι τ ρ ο μ ε ­
ροί σέ έ ν τ α σ η . Αρχίζουν μέ βρισιές καί απειλές γιά νά
κ α τ α λ ή ξ ο υ ν στό αίμα. Οί δ υ ό α ν τ ί π α λ ο ι Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι
ά γ ρ ι ο κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ι λ ο ξ ά . σάν γ ά τ ο ι , καί μέ μάτια πού πε­
τ ά ν ε σπίθες ξ ε ψ α χ ν ί ζ ο υ ν ό έ ν α ς τ ό ν άλλον άπ τ ή ν
κ ο ρ φ ή ώς τ ά νύχια. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ό καβγάς ε κ τ ο ν ώ ν ε τ α ι
μέ τ ό ύ β ρ ε ο λ ό γ ι ο ' οι Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ ι α θ έ τ ο υ ν μιά θαυμάσια
λίστα ύβρεων πού υ ψ ώ ν ο ν τ α ι κ ρ ε σ έ ν τ ο . "Αν ό καβγάς πε­
ράσει άπ' τ ά λ ό γ ι α σ τ ά έ ρ γ α τ ό τ ε οί α ν τ ί π α λ ο ι Φυλακι­
σ μ έ ν ο ι αρπάζουν ό,τι βρουν μπροστά τ ο υ ς καί ε π ι τ ί θ ε ν τ α ι
μέ λύσσα. Κατά τ ή ν σ υ ν ή θ ι α τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , σπάνε τό πλη­
σ ι έ σ τ ε ρ ο παράθυρο καί κ ρ α δ α ί ν ο ν τ α ς μ υ τ ε ρ ά κ ο μ ά τ ι α
τ ζ α μ ι ο ύ προσπαθούν νά μαχαιρωθούν.
Στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τών αιματηρών καβγάδων οί Φύλακες (μέ
τό πρόσχημα πώς τ ά χ α πάνε νά φ έ ρ ο υ ν ενισχύσεις) τ ό
σ τ ρ ί β ο υ ν άλά-γαλικά.
Οταν δ υ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ σ α κ ώ ν ο ν τ α ι μέ μαχαίρια οί υπόλοι­
ποι κοιτάζουν. Έ π ' ο ύ δ ε ν ί λ ό γ ω έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς
δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά α ν α κ α τ ε ύ ε τ α ι σέ ξ έ ν ο υ ς κ α ­
β γ ά δ ε ς . Αυτή ή άρχή π ρ ο ή λ θ ε άπ τ ό γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι . ένώ
ό σ υ μ φ ι λ ι ω τ ή ς προσπαθούσε ν ά κ α τ α π ρ α ύ ν ε ι τά πνεύμα­
τ α , ό έ ν α ς άπ' τ ο ύ ς δ υ ό α ν τ ι π ά λ ο υ ς μαχαίρωνε τ ό ν άλ­
λον ε ν τ ε λ ώ ς ξ α φ ν ι κ ά . Σ ή μ ε ρ α , οσάκις κάποιος κ ο υ τ ό ς
Κ α τ ά δ ι κ ο ς προσπαθήσει ν ά π α ρ α σ τ ή σ ε ι τ ό ν σ υ μ φ ι λ ι ω τ ή .
οί δ υ ό α ν τ ί π α λ ο ι τ ό ν διώχνουν μέ τ ή ν απειλή τών μαχαι­
ριών. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ποτέ δ έ ν κ α β γ α δ ί ζ ε ι στήν Φυλα­
κή. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν κ ά ν ε ι τ ό ν μάγκα. Ό Καλός
Κ λ έ φ τ η ς αγαπά τ ά τ υ χ ε ρ ά παιχνίδια καί τ ί ς ωραίες γυναί­
κ ε ς . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν αγαπά τ ά αίματα. Ο Καλός
Κ λ έ φ τ η ς - δίχως ν ά ν α ι δ ε ι λ ό ς - ό τ α ν γ ί ν ε τ α ι καβγάς μέ­
ν ε ι ξαπλωμένος σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ .
ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι , έ κ τ ο ς τών μαχαιριών, χρησιμοποιούν ώς
όπλα καί δ ι ά φ ο ρ α άλλα α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α , όπως τ ί ς κ ρ ε μ ά σ τ ρ ε ς
πού ξ ε κ α ρ φ ώ ν ο υ ν άπ' τ ο ύ ς τ ο ί χ ο υ ς , σ ι δ ε ρ ό β ε ρ γ ε ς , ξ υ ρ ι ­
στικές λάμες, τούβλα κτλ.
Σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν ά μήν κ ά ν ε ι ς εχθρό σου
έ ν α ν Πρεζάκια. Ό Πρεζάκιας πάντα χ τ υ π ά ε ι ύπουλα. Ό
Πρεζάκιας πάντα έ χ ε ι χωμένα σ τ ό σ τ ό μ α τ ο υ κ α ν α δ υ ό
κ ο μ α τ ά κ ι α λ ά μ α ς καί ξ έ ρ ε ι ν ά τ ά χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι θαυμάσια.
"Αρθρον 8. Στήν Φυλακή δ έ ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί χρήμα. Έ τ σ ι .
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν , ν ο μ ί ζ ε ι ό η λ ί θ ι ο ς σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ο ϋ Κανονι­
σμού τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Ό τ α ν ένας Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μπαίνει
στήν Φυλακή υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι ν ά π α ρ α δ ό σ ε ι όλα τ ά λ ε φ τ ά
τ ο υ . Οί Φ ύ λ α κ ε ς , γ ι ά ν ά ν α ι β έ β α ι ο ι , τ ο ύ κάνουν καί σω­
ματική έ ρ ε υ ν α . Ω σ τ ό σ ο , ο ι μ ά γ κ ε ς κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν νά χώ­
νουν στήν κωλοτρυπίδα τ ο υ ς μ ε ρ ι κ ά χ α ρ τ ο ν ο μ ί σ μ α τ α τών
50 S, τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν α μέσα σέ νάιλον. Τά χ ρ ή μ α τ α στήν
Φυλακή έ χ ο υ ν ε μ ε γ ά λ η σημασία. Ό Κατάδικος μέ τ ό
χρήμα παίζει μπαρμπούτι, ή ε ξ α γ ο ρ ά ζ ε ι τ ο ύ ς Φύλακες.
Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής χ ο ρ η γ ε ί σ τ ο υ ς Φυλακισμέ­
ν ο υ ς ό ρ ι σ μ έ ν ο ν αριθμό μάρκες γ ι ά ν ά πίνουν κ α φ έ , ή ν ά
α γ ο ρ ά ζ ο υ ν πράματα μικρής άξιας. Οί ί δ ι ο ι οί Φυλακισμέ­
ν ο ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ά τσιγάρα ώς νόμισμα. Ό λ α σ τ ή ν
Φ υ λ α κ ή υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι εις π α κ έ τ α τ σ ι γ ά ρ ω ν .
Αρθρον 9. Κάτω άπό α υ τ ό τ ό ύπουλο άρθρον κ ρ ύ β ε τ α ι ή
κατηγορία· τ ή ς στάσεως. Ό π ο ι ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι λ ε β έ ν ­
τ η ς καί υποστηρίζει τ ο ύ ς σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο υ ς τ ο υ ο δ η γ ε ί τ α ι
στό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν ώς υ π ο κ ι ν η τ ή ς σ τ ά σ ε ω ς . Τό Δ ι -
κ α σ τ ή ρ ι ο ν π ρ ο σ θ έ τ ε ι άλλα π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α στήν ποινή τ ο ύ
ηγέτη - Καταδίκου.
Τό ά ρ θ ρ ο ν δ έ ν υποψιάζεται τ ό ν ε π ε ρ χ ό μ ε ν ο Συνδικαλι­
σμό τών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν .
Άρθρον 10. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι γ ρ ά φ ο υ ν ό , τ ι θ έ λ ο υ ν στους
τ ο ί χ ο υ ς . Επίσης, ζωγραφίζουν ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς σ ε ξ ο υ α λ ι ­
κές παραστάσεις. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι καρφώνουν καρφιά
σ τ ο υ ς τ ο ί χ ο υ ς , άν καί ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς δύσκολο
νά β ρ ε ι ς καρφιά μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή .
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι σάν π α λ ι α τ σ α ρ ί ε ς τ ά
ε ί δ η τ ή ς Φυλακής γ ι α τ ί ε ί ν α ι παλιατσαρίες.
Άρθρον 11. Ά λ λ ο έ ν α ύπουλο άρθρον.
Οί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ν ά α ν ε β α ί ν ο υ ν σ τ ά παρά-

127
V.
θ υ ρ α γ ι ά ν ά μή βλέπουν τ ί σ υ μ β α ί ν ε ι στήν α υ λ ή ό τ α ν
τ ο ύ ς έ χ ο υ ν ε κ λ ε ι δ ω μ έ ν ο υ ς σ τ ά κ ε λ ι ά . Κι α υ τ ό πού συμ­
β α ί ν ε ι στήν αυλή ε ί ν α ι άπλό: ο ι Φ ύ λ α κ ε ς δέρνουν
κάποιον Κρατούμενο.
Τό άπόγεμα τ ή ς Κυριακής 24-8-1969 φ έ ρ α ν ε στήν Αγρο­
τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Βορά έ ν α ν δ ρ α π έ τ η . Μ ό λ ι ς έ φ τ α σ ε ή
κ λ ο ύ β α στήν πύλη τ ή ς Φυλακής οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ ά β α ν ε τ ή ν
δ ι α τ α γ ή ν ά μπουν σ τ ύς θ α λ ά μ ο υ ς .
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί α , τ ρ α β ή ξ α ν ε τ ό ν δ ρ α π έ τ η μ έ ς στήν α υ λ ή κ ι
ά ρ χ ι σ α ν νά τ ό ν δέρνουν είκοσι Φύλακες σ υ γ χ ρ ό ν ω ς .
Ο δ υ σ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς δ ρ α π έ τ η ς ο ύ ρ λ ι α ζ ε . ΟΊ κ λ ε ι δ ω μ έ ν ο ι
Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν έ β η κ α ν σ τ ά κ ρ ε β ά τ ι α τ ο υ ς καί φ ω ν ά ζ α ν ε άπ'
τ ά π α ρ ά θ υ ρ α . Αμέσως οί Φ ύ λ α κ ε ς σ ύ ρ α ν ε τ ό ν δ ρ α π έ τ η
στό Π ε ι θ α ρ χ ε ί ο ν ( τ ό π ε ρ ί φ η μ ο No 13), καί, α ν ο ί γ ο ν τ α ς
τ ο ύ ς θ α λ ά μ ο υ ς , έ π ε τ έ θ η κ α ν μέ τ ά γκλόμπς ε ν α ν τ ί ο ν τών
Καταδίκων πού δ ι ε μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ ο - έ τ σ ι σπάσανε τ ά π λ ε υ ρ ά
τ ο υ Dimitri Constantino καί τ ο ύ Pierre Bochnea.
Στήν ίδια Φ υ λ α κ ή , στίς 3-6-1970, άπέδρασε ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς
Tsoutso. Τόν πιάσανε τ ά μ ε σ ά ν υ χ τ α . Μ ε τ ά άπό μιάν ώρα
τόν δ έ ρ ν α ν ε στήν α υ λ ή .
Ό λ ο ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α κ ο ύ γ α ν ε τ ί ς ο ι μ ω γ έ ς , ά λ λ ά κ α ν ε ί ς
δ έ ν έ τ ό λ μ η σ ε ν ά φ ω ν ά ξ ε ι άπ' τ ό παράθυρο. Καί στίς δ υ ό
περιπτώσεις ό τ ό τ ε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς τ ο ϋ Β ο ρ ά
Κύριος Klini ή τ α ν ε κ ρ υ μ έ ν ο ς σ τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ .
Άρθρον 12. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν κ λ έ β ο υ ν τ ά ε ί δ η τ ή ς
Φυλακής γ ι α τ ί ε ί ν α ι α σ ή μ α ν τ η ς αξίας.
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ασφαλώς κ λ έ β ο ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ω ν , ά λ λ ά
δ έ ν κ α τ α λ α β α ί ν ω γ ι α τ ί α υ τ ό πρέπει ν ά ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ό ν
Κανονισμό.
Άρθρον 13. Οί έ ξ υ π ν ο ι Φ ύ λ α κ ε ς , πού ξ έ ρ ο υ ν σέ ποια
πλευρά είναι τ ά συμφέροντα τους, έχουνε δοσοληψίες
μέ τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας. Α υ τ ο ί οί
Φ ύ λ α κ ε ς βάζουν παρανόμως μιά Π ο υ τ ά ν α σ τ ό επισκεπτή­
ριο γ ι ά ν ά δ ε ι τ ό Ν τ α β α τ ζ ή τ η ς , ή , φ έ ρ ν ο υ ν χασίσι καί
οινοπνευματώδη στήν Φυλακή, ή, εκτελούν τίς εντολές
τ ο ϋ Τσιρίμπαση, ή , ά φ α ι ρ ο ϋ ν δ ι κ ό γ ρ α φ α άπό τ ό ν προσω­
πικό φ ά κ ε λ ο ενός Κ α τ α δ ί κ ο υ κ τ λ . κ τ λ . Στήν argot τ ή ς
Φυλακής α υ τ ο ί οί Φ ύ λ α κ ε ς ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι βαποράκια.
Τά βαποράκια ακριβοπληρώνονται.

Πειθαρχικοί ποιναί. Ό απείθαρχος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πού δ έ ν


ε κ τ ε λ ε ί τ ά Κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο υ (βλέπε ά ρ θ ρ α 1-13) κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι
ν ά τ ι μ ω ρ η θ ε ί πειθαρχικώς άπό τ ό ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή τ ή ς Φυλα­
κής.
Θεωρώ α κ α τ α ν ό η τ η τ ή ν τ α ξ ι ν ό μ η σ ι ν καί κλιμάκωσιν τών
πειθαρχικών ποινών. Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν :
Ή πρώτη ποινή (έπίπληξις) α φ ή ν ε ι τ ε λ ε ί ω ς α δ ι ά φ ο ρ ο τ ό ν
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο . Ή δ ε ύ τ ε ρ η ποινή (άπαγόρευσις περιπάτου)
ε ί ν α ι πρακτικώς α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ η .
Ή τ ρ ί τ η και ή τ έ τ α ρ τ η ποινή (άπαγόρευσις επισκέψεων, ή
α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς ) ε ί ν α ι όντως βασανιστική γ ι ά τ ό ν Φυλακι­
σ μ έ ν ο , ά λ λ ά πάντα ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς β ρ ί σ κ ε ι τ ρ ό π ο υ ς επι­
κοινωνίας μέ τ ο ύ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο υ . Ή πέμπτη ποινή (άπα-

• 128 •
γ ό ρ ε υ σ ι ς α γ ο ρ ά ς τροφίμων) ε ί ν α ι α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ η , ά φ ο ϋ -
χάρις στήν αλληλεγγύη τών Καταδίκων - ό τ ι μ ω ρ η μ έ ν ο ς
δ α ν ε ί ζ ε τ α ι τ ρ ό φ ι μ α , ή α γ ο ρ ά ζ ε ι μέ πακέτα τ σ ι γ ά ρ α . Ή
έ κ τ η ποινή (άπαγόρευσις καπνίσματος) ε ί ν α ι α ν ε φ ά ρ μ ο ­
σ τ η , δσο καί η λ ι θ ί α .
Ή τ ε λ ε υ τ α ί α ποινή (απομόνωση σ τ ό πειθαρχείο) ε ί ν α ι ή
μόνη α λ η θ ι ν ή π ο ι ν ή , πολύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο π ο ύ , σ υ ν ή θ ω ς ,
σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό ά λ λ ε ς ποινές μ ή α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν ε ς
στόν Κανονισμό - όπως ξ ε γ ύ μ ν ω μ α , ν η σ τ ε ί α , δέσιμο χ ε ι ­
ρ ο π ό δ α ρ α , β ά ρ β α ρ ο ξύλο καί τ έ τ ι α .

Συνεχίζω τ ά σχόλια επί τών λοιπών άρθρων τ ο ύ Κανονι­


σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής.

Δικαιώματα.
Άρθρον 1. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μπορεί ν ά γ ρ ά ψ ε ι μιάν ανα­
φ ο ρ ά πρός τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς , ή στόν τοπικόν
Εισαγγελέα ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς τ ή ς Φυλακής,
άλλά α υ τ ή ή α ν α φ ο ρ ά δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ο ύ τ ε νά πρωτοκολ­
ληθεί ο ύ τ ε ν ά τ α χ υ δ ρ ο μ η θ ε ί στόν παραλήπτη.
Ά λ λ ά έπ' αυτού θ ά επανέλθω.
Άρθρον 2. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής χ α ρ ί ζ ε ι στους Φυ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς ά φ θ ο ν ε ς ε ι κ ό ν ε ς τ ο ύ Κυρίου Ημών Ιησού
Χριστού.
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ί ς π ε τ ά ν ε σ τ ά σκουπίδια.
Άρθρον 3. ΟΊ ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς ε ί ν α ι πολύ λ ί γ ε ς γ ι ά τ ί ς ψ υ χ ι κ έ ς
α ν ά γ κ ε ς τών Φυλακισμένων. Δ έ ν κατανοώ δ ι ό λ ο υ τ ή ν
δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τών αριθμών τών επισκέψεων αναλόγως
τ ή ς Ποινής.
Οί γ υ ν α ι κ ε ί ε ς κ ι λ ό τ ε ς έ χ ο υ ν μ έ γ ε θ ο ς · τ ά Ε γ κ λ ή μ α τ α δ έ ν
έχουν μέγεθος.
Άρθρον 4. Ισχύουν καί έδώ αί διατυπωθεΐσαι εις τ ό άρ­
θ ρ ο ν 3 απόψεις.

Μάθημα 35ον
Ή ζωή κυλά μέ ϋπνο.

Πρίν ε ί κ ο σ ι χρόνια σ τ ό πανεπιστήμιο τ ή ς Lonika έδίδασκε


Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α κάποιος ά ξ ε σ τ ο ς Κ α θ η γ η τ ή ς . Α υ τ ό τ ό
ό ρ θ ό γ ο υ ρ ο ύ ν ι ε ί χ ε έ ν α χόμπι: κάθε Μάιο έπαιρνε τ ο ύ ς
φ ο ι τ η τ ά ς τ ο υ καί πήγαινε στήν Φυλακή τών Επτά Πύρ­
γων, όπου έ φ ώ ν α ζ ε έ ν α ν Δ ο λ ο φ ό ν ο καί τ ο ύ λ ε γ ε νά διη­
γ η θ ε ί (μπροστά α τ ο ύ ς φ ο ι τ η τ ά ς ) γ ι α τ ί καί πώς έσκότωσε
τ ό θ ύ μ α τ ο υ , κ α ί . μ ε τ ά ό Κύριος Κ α θ η γ η τ ή ς α ν έ λ υ ε τ ή ν
προσωπικότητα τ ο ύ Δ ο λ ο φ ό ν ο υ (πού ά κ ο υ γ ε σιωπηλός),
ένώ οί φ ο ι τ η τ α ί χ α σ κ ο γ ε λ ο ύ σ α ν ήλιθίως.

Τ ό τ ε ή Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α αντιμετώπιζε τ ο ύ ς Εγκληματίας
σάν άγρια θηρία καί τ ή ν Φυλακή σάν ζωολογικό κήπο. Οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν λ ύ ν ο υ ν ε ύ κ ο λ α τ ή ν γλώσσα τ ο υ ς , έ ν ώ
συγχρόνως ε ί ν α ι λίαν ε υ έ ξ α π τ ο ι . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ; δ έ ν άνοί-
γ ο υ ν τ ή ν ψ υ χ ή τ ο υ ς στους Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο υ ς . Ό Εγ­
κληματολόγος υποβάλει προσβλητικές ερωτήσεις - ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς άπαντα χρησιμοποιώντας argot — ό Εγκλημα­
τ ο λ ό γ ο ς , στό τ έ λ ο ς , τίποτα δ έ ν κ α τ α λ α β α ί ν ε ι .
Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν ό τ ι ό Εγκλημα­
τίας ε ί ν α ι α σ θ ε ν ή ς , όπερ ε ν θ υ μ ί ζ ε ι τ ή ν γ ν ω σ τ ή ν ά μ ε ρ ι κ α -
νικήν θ ε ω ρ ί α ν κ α θ ' ήν Κ ο μ ο υ ν ι σ τ ή ς ε ί ν α ι τ ό ά τ ο μ ο ν πού
π ρ ο σ ε β λ ή θ η άπό τ ό μ ι κ ρ ό β ι ο ν τ ο ύ Κ ο μ ο υ ν ι σ μ ο ύ . Τό
ϋπέρτατον ελάττωμα είναι ή έπιπολαιότης- εΐπεν ό Oscar
Wild — καί τ ό είπε ό τ α ν ή τ α ν ε σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή , Ή Φ υ λ α κ ή
δ έ ν γ ί ν ε τ α ι κ α τ α ν ο η τ ή παρά δ ι ά τ ή ς Φυλακής. Ό "Εγκλη­
μ α τ ο λ ό γ ο ς πού δ έ ν ε ί δ ε ποτέ τ ό σ κ ο τ ε ι ν ό β λ έ μ α ενός
σ κ λ η ρ ο ύ μάγκα τ ή ν σ τ ι γ μ ή πού τ ό ν β γ ά ζ ο υ ν άπ' τ ό πει­
θ α ρ χ ε ί ο - μ ε τ ά άπό ε ι κ ο σ α ή μ ε ρ η απομόνωση - δ έ ν δ ι ­
κ α ι ο ύ τ α ι νά ομιλεί γιά' τά προβλήματα τ ή ς Εγκληματο­
λογίας. Ή Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α δ έ ν μ ο ι ά ζ ε ι μέ τ ή ν Μ ο υ σ ι κ ή
Δ ω μ α τ ί ο υ . Ή Κοινωνία προκαλεί καί τ ό "Έγκλημα καί τ ή ν
Ποινή. Πρώτα θ ά π ε θ ά ν ε ι τ ό Έ γ κ λ η μ α καί μ ε τ ά θ ά πεθά­
ν ε ι ή Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α . Ό μαρκήσιος de Sade, ή δ η άπό
τ ό 1795, ε ί χ ε κ α τ α λ ή ξ ε ι σ τ ή ν άποψη ό τ ι ή Κλοπή ε π ι τ ε ί ν ε ι
τήν Ι σ ό τ η τ α καί, τ ό κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο , κ α θ ι σ τ ά δ υ σ κ ο λ ό τ ε ρ η τ ή ν
δ ι α τ ή ρ η σ η τ ή ς Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς - συνεπώς ό τ ι ή Κλοπή έ χ ε ι
σάν α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ν κ α ν ο ν ι κ ό τ ε ρ η Κ α τ α ν ο μ ή τ ο ύ Π λ ο ύ ­
του. Ή Αστική Η θ ι κ ή α δ υ ν α τ ε ί ν ά α π α ν τ ή σ ε ι σ τ ό ερώτη­
μα: ό Κ λ έ φ τ η ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά κ λ έ β ε ι άπό τ ό ν Κ λ έ φ τ η ;

Τήν Φυλάκιση τ ή μ ε τ ρ ά ν ε σέ β ρ α δ ι έ ς , πού παναπεί ό τ ι


σάν φ ά ς ε ί κ ο σ ι μ έ ρ ε ς φ υ λ α κ ή θ ά κ ο ι μ η θ ε ί ς ε κ ε ί ε ί κ ο σ ι
ν ύ χ τ ε ς . Στήν Φ υ λ α κ ή σέ χώνουν μ ό ν ο ν κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α
τ ή ς η μ έ ρ α ς , άπό τ ή ν α ν α τ ο λ ή ώς τ ή δύση τ ο ύ η λ ί ο υ . ΟΊ
α π ο φ υ λ α κ ί σ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι , κ α τ ά κ α ν ό ν α , τ ά χ α ρ ά μ α τ α . Πολ­
λ έ ς φ ο ρ έ ς όμως έ ρ χ ε τ α ι κάποια ξ α φ ν ι κ ή ε ν τ ο λ ή άποφυ-
λακίσεως μιάν ά λ λ η ν οποιαδήποτε ώρα. Α π ο φ υ λ α κ ί σ ε ι ς
τή νύχτα δέν γίνονται.
Στήν Φυλακή ό χ ρ ό ν ο ς δ έ ν κ υ λ ά ε ι . Ό χ ρ ό ν ο ς πού πέ­
ρασε ε ί ν α ι γ ι ά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο μιά ανάσα· ή Ποινή πού απο­
μ έ ν ε ι μ ο ι ά ζ ε ι μ ε γ ά λ η σάν β ο υ ν ό . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ασχολούν­
τ α ι πολύ μέ τ ό πέρασμα τ ο ύ χ ρ ό ν ο υ . Γ ι ά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο τ ά
γ ε γ ο ν ό τ α κ ο ν τ α ί ν ο υ ν , ένώ τ ά ό ν ε ι ρ α μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν . Ά π '
όλες τις εποχές ό Κατάδικος προτιμά τ ό χειμώνα, γιατί
έ χ ε ι μ ι κ ρ έ ς μ έ ρ ε ς . Ή Κυριακή ε ί ν α ι ή πιό μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ή
ή μ ε ρ α τ ή ς ε β δ ο μ ά δ ο ς , γ ι α τ ί δ έ ν έ χ ε ι έπισκεπτήριον. Τά
χ τ υ π ή μ α τ α τ ή ς καμπάνας τ ή ς Φυλακής τ ε μ α χ ί ζ ο υ ν τ ή ν
ήμερα τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Ιδού έ ν α τυπικόν ώράριον μιάς
θερινής ημέρας τής Φυλακής:
5.30' α ν ο ί γ ο υ ν τ ά κ ε λ ι ά ,
7.30' οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α ι ,
8.00' γ ί ν ε τ α ι ή κ α τ α μ έ τ ρ η σ η τών Καταδίκων,
8.10' έ ξ ο δ ο ς στήν αυλή,
8.15' δ ι α ν ο μ ή ρ ο φ ή μ α τ ο ς ,
9.00' α ρ χ ί ζ ε ι τ ό έπισκεπτήριον (άν υπάρχει),
11.00' έπισκεπτήριον καί γ ρ α φ ε ί α κ λ ε ί ν ο υ ν .
11.30' δ ι α ν ο μ ή σ υ σ σ ι τ ί ο υ , >

• 130 •
11.45' χώνουν τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς σ τ ά κ ε λ ι ά .
16.15' λήξις σ ι έ σ τ α ς ,
16.30' ά ν ο ι γ μ α κελιών καί α υ λ ή ς ,
19.00' κλείσιμο αυλής,
19.30' διανομή συσσιτίου,
19.40' κλείσιμο σ τ ά κ ε λ ι ά ,
19.50' β ρ α δ ι ν ή κ α τ α μ έ τ ρ η σ η Καταδίκων,
21.30' σιωπητήριο.

Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς β ρ ί σ κ ε ι τ ή σωτηρία τ ο υ στόν ύπνο. Έ τ σ ι


ν ο μ ί ζ ε ι ό τ ι λ ι γ ο σ τ ε ύ ε ι τ ό ν χ ρ ό ν ο παραμονής στήν Φυλα­
κή. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς τ ό β ρ ά δ ι τ ρ ώ ε ι έ ν α κ ρ ε μ ύ δ ι , γ ι α τ ί τ ό
κ ρ ε μ ύ δ ι φ έ ρ ν ε ι ύπνο. "Ως τώρα αποκαλούσα κ ρ ε β ά τ ι τ ό
έπιπλο όπου κ ο ι μ ά τ α ι ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς · στήν ουσία πρό­
κ ε ι τ α ι γ ι ά σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ρ ά ν τ ζ ο . Στήν α κ τ ί ν α Β τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς
Kor - Kor τ ά κ ρ ε β ά τ ι α ε ί ν α ι τ σ ι μ ε ν τ έ ν ι α . Σέ μ ε ρ ι κ έ ς Φυ­
λ α κ έ ς πλάι στό κ ρ ε β ά τ ι βλέπεις α κ ό μ α τ ό χ α λ κ ά όπου -
π α λ ι ό τ ε ρ α - δ έ ν α ν ε τ ό ν Κατάδικο μ έ α λ υ σ ί δ α . Σ τ ό κελί ό
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς βάζει τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ όπως θ έ λ ε ι . Στήν
περίπτωση κ ρ ε β α τ ι ο ύ μέ δ υ ό πατώματα ό β ε τ ε ρ ά ν ο ς
Κ α τ ά δ ι κ ο ς πάντα προτιμά τ ό κάτω. Π ο λ λ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι
- άν καί έ χ ο υ ν κ ρ ε β ά τ ι - κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι σ τ ά δ ά π ε δ ο πάνω
σ τ ό στρώμα. Στό δάπεδο κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι καί οί επιληπτικοί.
Σ τ ο υ ς θ α λ ά μ ο υ ς τ ά κ ρ ε β ά τ ι α τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι σέ δ υ ό σει­
ρ έ ς . Σ τ ή μέση μ έ ν ε ι ένας δ ι ά δ ρ ο μ ο ς . Συνήθως ή πόρτα
τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ ε ί ν α ι σέ μιά γωνιά. Α π έ ν α ν τ ι τ η ς ε ί ν α ι ή
πόρτα τ ο ύ αποχωρητηρίου τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ . Υ φ ί σ τ α τ α ι μία
α υ σ τ η ρ ή σ ε ι ρ ά π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ο ς στήν κ α τ ο χ ή τών κρε­
βατιών. Ό ν ε ο φ ε ρ μ έ ν ο ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πιάνει τ ό πρώτο
κ ρ ε β ά τ ι πλάι στήν πόρτα. Κάθε φ ο ρ ά πού έ ν α ς Φυλακι­
σ μ έ ν ο ς φ ε ύ γ ε ι άπ' τ ό ν θ ά λ α μ ο όλα τ ά κ ρ ε β ά τ ι α μ ε τ α κ ι ­
ν ο ύ ν τ α ι , κ α τ ά μίαν θέσιν, πρός τ ή μ ε ρ ι ά τ ή ς γωνίας τ ο ύ
θ α λ ά μ ο υ . Τά δ υ ό κ ρ ε β ά τ ι α πού β ρ ί σ κ ο ν τ α ι στίς δυό γω­
ν ί ε ς , σ τ ό βάθος τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ , θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ώς τ ά πλέον
α β α ν τ α δ ό ρ ι κ α . Έ π ό μ ε ν ο ν ε ί ν α ι νά κ α τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ι ά π ό
τ ο ύ ς α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ . Τό κρε­
β ά τ ι πού ε ί ν α ι πλάι στήν πόρτα τ ο ύ θ α λ ά μ ο υ έ χ ε ι πολλά
μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α (ή πόρτα μπάζει κ ρ ύ ο , α κ ο ύ γ ε τ α ι ό θ ό ρ υ ­
βος τ ο ϋ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ δ ι α δ ρ ό μ ο υ , πάνω σ' α υ τ ό τ ό κ ρ ε β ά τ ι
βάζουν τ ά κ α ρ β έ λ ι α τών Φυλακισμένων κτλ.). Α π έ ν α ν τ ι σ'
α υ τ ό τ ό κ ρ ε β ά τ ι ε ί ν α ι έ ν α άλλο κ ρ ε β ά τ ι πλάι σ τ ή ν π ό ρ τ α
τ ο ϋ α π ο χ ω ρ η τ η ρ ί ο υ . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι λ έ ν ε α υ τ ό τ ό μ έ ρ ο ς
σκατογωνιά. Τά Πρεζάκια κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι πάντα στήν σκατο­
γωνιά, γ ι ά ν ά π η γ α ί ν ο υ ν τ ή ν ύ χ τ α ε ύ κ ο λ α σ τ ό α π ο χ ω ρ η ­
τήριο. Οί θ έ σ ε ι ς τών κρεβατιών πωλούνται άπό Φυλακι­
σ μ έ ν ο σέ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο . Ό τ α ν κάποιος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς φ ύ ­
γ ε ι γ ι ά μ ε ρ ι κ έ ς μ έ ρ ε ς άπό τ ό ν θάλαμο (π.χ. γ ι ά νά πάει
σ τ ό ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ) δ έ ν χ ά ν ε ι τ ή ν θέση τ ο υ . Ό θ ά λ α μ ο ς - ή
μάλλον ή Φυλακή - έ χ ε ι δικιά τ ο υ όσμή.

Ό ύπνος είναι ή βασική άπόλαυσις τών


Καταδίκων.
Ο Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ο ι μ ά τ α ι κάπου δ έ κ α Ο ρ ε ς τ η νύχτα μ

131
ακόμα δυό-τρεΊς τ ό απομεσήμερο. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς κατα­
φ έ ρ ν ε ι νά μήν α π ο β λ α κ ώ ν ε τ α ι άπό τ ό ν σ υ ν ε χ ή ν ϋπνον. ΟΊ
γ έ ρ ο ι καί οί επαρχιώτες Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξυπνούν τ ά χ α ρ ά μ α τ α .
Οί μ ά γ κ ε ς Κ α τ ά δ ι κ ο ι κοπροσκυλιάζουν ώς τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι . Οί
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ό τ α ν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι σκεπάζονται καλά. Αλί­
μονο στόν Φυλακισμένο πού θά άρωστήσει. Ό τ α ν κ ά ν ε ι
πολύ κρύο ό Κατάδικος ρ ί χ ν ε ι πάνω τ ο υ μ έ χ ρ ι δώδεκα
κ ο υ β έ ρ τ ε ς . Γιά νά ε ί ν α ι πιό ζ ε σ τ ό ς κ ά ν ε ι μ' α υ τ έ ς τ ί ς
κ ο υ β έ ρ τ ε ς έναν φ ά κ ε λ ο καί κ ο ι μ ά τ α ι φ α σ κ ι ω μ έ ν ο ς . Ο
φ ά κ ε λ ο ς ιών κ ο υ β ε ρ τ ώ ν , γ ι ά ν ά μή σκορπίσει άπό τ ά
σ τ ρ ι φ ο γ υ ρ ί σ μ α τ α τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ , σ τ ε ρ ε ώ ν ε τ α ι μέ π ο λ λ έ ς
μ ε γ ά λ ε ς παραμάνες. Οί γ έ ρ ο ι β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι φο­
ρούν κ ά τ ι σ κ ο υ φ ι ά άπό σ υ ν ή θ ι ο . γ ι α τ ί προπολεμικώς έκ-
ρύωνε τ ό ξ υ ρ ι σ μ έ ν ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ ς . Πολλοί γ έ ρ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι
κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι φορώντας κ α σ κ έ τ ο . Οί μάγκες π έ φ τ ο υ ν γ ι ά
ύπνο φ ο ρ ώ ν τ α ς μόνο φ α ν έ λ α καί σώβρακο. Ά λ λ ά οί
επαρχιώτες Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι μ έ τά χάμουρα (δηλαδή
μέ τ ό κ ο υ σ τ ο ύ μ ι τ ο υ ς ) .
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ ι α τ η ρ ο ύ ν καθαρό τ ό δάπεδο τ ο ύ θαλά­
μου. Δ έ ν πετάνε χάμω γ ό π ε ς , ο ύ τ ε φ τ ύ ν ο υ ν . Μ ό ν ο τ ά
Πρεζάκια φ τ ύ ν ο υ ν σ τ ό πάτωμα. Ά λ λ ω σ τ ε , έ ν α ς Πρεζά­
κιας, ό τ α ν ε ί ν α ι ξαπλωμένος, φ τ ύ ν ε ι τ ί ς ρ ο χ ά λ ε ς τ ο υ
α ν ά μ ε σ α στίς κ ο υ β έ ρ τ ε ς πού τ ό ν σκεπάζουν.
Ο Φυλακισμένος δ έ ν β λ έ π ε ι ποτέ τ ό φ ε γ γ ά ρ ι .
Βλέπει όμως όνειρα. Σ τ ή Φυλακή β λ έ π ε ι κανείς περί­
πλοκα ό ν ε ι ρ α .
Συχνό, σ τ ό κελί, ή σ τ ό ν θ ά λ α μ ο , ακούς έναν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο
πού κ ο ι μ ά τ α ι νά σ τ ε ν ά ζ ε ι . Ά λ λ ο τ ε έ ν α ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο τ ό ν
πιάνει ή μόρα καί β ο γ γ ά ε ι φ ρ ι κ τ ά . Στήν γλώσσα τ ή ς Φυ­
λακής μόρα σ η μ α ί ν ε ι τ ρ ο μ ε ρ ό ς ε φ ι ά λ τ η ς .
Ο Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς σ υ χ ν ά ξ υ π ν ά ε ι τ ή ν ύ χ τ α γ ι ά λ ί γ ο καπνί­
ζ ε ι έ ν α τσιγάρο καί ξ α ν α π έ φ τ ε ι . Μ ε ρ ι κ ο ί Κ α τ ά δ ι κ ο ι υπο­
φ έ ρ ο υ ν άπό αϋπνίες.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ροχαλίζουν άγρίως. Ό Κατάδικος κυρίως
ρ ο χ α λ ί ζ ε ι όταν κ ο ι μ ά τ α ι α ν ά σ κ ε λ α . Υπάρχει ή έ ξ η ς κλί-
μαξ τρόπων γ ι ά ν ά δ ι α κ ό ψ ε ι ς τ ό άσεβες ρ ο χ α λ η τ ό ενός
Καταδίκου:
1. Πλησιάζεις τ ό ν ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ α καί κ ά ν ε ι ς μέ τ ή ν
γλώσσα σου έ ν α ν ειδικό πλαταγισμό (τσ-τσ-τσ-τσ).
2. Ρίχνεις μιά πρέζα ζάχαρη σ τ ό μισάνοιχτο στόμα
τοϋ ροχαλίζοντος.
3. Πιάνεις απαλά τ ή μ ύ τ η τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς καί τ ο ϋ
βουλώνεις τά ρουθούνια.
4. Α γ γ ί ζ ε ι ς ε λ α φ ρ ά τ ό ν ώμο τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς , ό
οποίος αμέσως α λ λ ά ζ ε ι π λ ε υ ρ ό .
5. Ρίχνεις πιπέρι σ τ ό στόμα τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς .
6. Α δ ε ι ά ζ ε ι ς α ρ κ ε τ ή π ο σ ό τ η τ α ό δ ο ν τ ό π α σ τ α ς σ τ ό
στόμα τ ο ϋ ροχαλίζοντος.
7. Χύνεις ν ε ρ ό (μέ χωνάκι) σ τ ό στόμα τ ο ϋ ροχαλί­
ζοντος.

8. Π ε τ ά ς μιάν άρβυλα στήν μάπα τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς .

Μερικοί παράτολμοι Φυλακισμένοι, όταν τούς ενοχλεί


κάποιος μ έ τ ό ρ ο χ α λ η τ ό τ ο υ , τ ο ύ χ ώ ν ο υ ν ε α ν ά μ ε σ α σ τ ά
δ ά χ τ υ λ α τ ο ύ ποδιού έ ν α χ ά ρ τ ι ν ο χωνί. Ύ σ τ ε ρ α β ά ν ο υ ν
φωτιά σ τ ό χωνί καί κ ρ ύ β ο ν τ α ι κάτω άπ' τ ί ς κ ο υ β έ ρ τ ε ς
τών κ ρ ε β α τ ι ώ ν τ ο υ ς . Σέ λ ί γ ο ό κ α ι ό μ ε ν ο ς ροχαλίζων πε­
τ ά γ ε τ α ι α γ ρ ι ε μ έ ν ο ς . Δ έ ν σάς σ υ μ β ο υ λ ε ύ ω α υ τ ό ν τ ό ν
τρόπο διακοπής τ ο ϋ ρ ο χ α λ η τ ο ύ , πού ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι ποδήλα­
το.

Μ έ ς σ τ ό κ ε λ ί (ή θάλαμο) ό λ η ν ύ χ τ α καίνε τ ά φώτα. ΟΊ


λάμπες ε ί ν α ι β ι δ ω μ έ ν ε ς ψ η λ ά σ τ ό τ α β ά ν ι . Δ ι α κ ό π τ ε ς καί
πρίζες δ έ ν υπάρχουν. "Αν καί ο ι λάμπες ε ί ν α ι τών 50 W
τ ό φως δ έ ν α φ ή ν ε ι τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς ν ά κ ο ι μ η θ ο ύ ν . Οί
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι γ ι ά νά α π ο φ ύ γ ο υ ν τ ό φώς α ν ε β α ί ν ο υ ν πάνω
σέ έ ν α κ ρ ε β ά τ ι (πού τ ό σ τ ή ν ο υ ν ολόρθο) καί κ ο λ λ ά ν ε
στήν λάμπα έ ν α χ ω ν ά κ ι άπό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο . Τό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο
δ έ ν κ α ί γ ε τ α ι . Τ ό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο τ ό παίρνουν άπ' τ ά π α κ έ τ α
τών τσιγάρων. Έ ν α ς ά λ λ ο ς τρόπος ε ί ν α ι ό ληστής. ΟΊ
Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ έ ν ε ληστή μιά μαύρη μ ά σ κ α , δίχως τ ρ ύ π ε ς γ ι ά
τ ά μ ά τ ι α , πού φ ο ρ ά ν ε ό τ α ν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι . Ό Καλός Κ λ έ φ ­
τ η ς πρέπει νά π ρ ο σ έ χ ε ι τ ά μάτια τ ο υ γ ι α τ ί στήν Φυλακή
ό λ ε ς οί αποστάσεις ε ί ν α ι κ ο ν τ ι ν έ ς . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς
ό τ α ν β γ α ί ν ε ι στήν αυλή τ ή ς Φυλακής πρέπει ν ά κ ο ι τ ά ε ι
τ ά σ ύ ν ν ε φ α . Α υ τ ό β ο η θ ά τ ά μ ά τ ι α , καθώς καί τ ή ν ψ υ χ ή .
Επιπλέον, οί Φ ύ λ α κ ε ς ίσως νά ν ο μ ί σ ο υ ν ό τ ι ό Καλός
Κ λ έ φ τ η ς μ ο υ ρ λ ά θ η κ ε ' οί μ ο υ ρ λ ο ί δ έ ν περνάνε άσχημα
στήν Φυλακή.

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξ έ ρ ο υ ν πώς σ β ή ν ο υ ν τ ά φ ώ τ α : ένας πάει


σ τ ό αποχωρητήριο, σ κ α ρ φ α λ ώ ν ε ι στόν ν ε ρ ο χ ύ τ η , ξεβιδώ­
ν ε ι τ ή ν λάμπα καί τ ή ν ξ α ν α β ι δ ώ ν ε ι , χώνοντας π ρ ο η γ ο υ ­
μένως σ τ ό ν τ ο υ ί μιά δ ε κ ά ρ α - τ ό τ ε ό λ ε ς οί α σ φ ά λ ε ι ε ς
κ α ί γ ο ν τ α ι - τ ό τ ε ό λ α τ ά φώτα τ ή ς Φυλακής σβήνουν.
Συνήθως α υ τ ό τ ό κ ά ν ο υ ν οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι όταν θ έ λ ο υ ν νά
ε κ δ ι κ η θ ο ύ ν έναν π ρ ο δ ό τ η .
Υπάρχουν πολλών ειδών τιμωρίαι έ χ θ ρ ω ν , ή προδοτών,
στήν Φυλακή. Ιδού ένας κ α τ ά λ ο γ ο ς ποινών πού επιβά­
λουν οί Κατάδικοι:

1. 'Απομόνωσις ( κ α ν ε ί ς δ έ ν μ ι λ ά ε ι σ τ ό ν Χαφιέ)
2. Σψόλια (όταν π ε ρ ν ά ε ι έ ν α ς Χ α φ ι έ ς οί άλλοι λ έ ν ε :
αυτή ή Φυλακή γέμισε πούστηδοι!).
3. Γ κ ρ ε μ ο τ σ ά κ ι σ μ α άπ' τ ή σκάλα.
4. Κλοπές ( κ λ έ β ο υ ν συνεχώς όλα τ ά προσωπικά
πράματα τ ο ϋ Χαφιέ).
5. Μαχαίρωμα ( τ ρ α β ά ν ε δ υ ό - τρεις σ ο υ γ ι α δ ι έ ς στόν
κώλο τ ο ύ Χαφιέ).
6. Έ κ δ ί ω ξ ι ς ( λ έ ν ε στόν Χαφιέ νά φ ύ γ ε ι άπ' τ ό ν θ ά ­
λαμο καί ν ά πάει στόν διάολο).
7. Ξύλο.
8. Μανάρισμα (ένώ κ ο ι μ ά τ α ι ό Χαφιές χ ύ ν ο υ ν πάνω
τ ο υ μιά μποτίλια μανό μαζί μέ ροκανίδια καί ψίχου­
λα).
9. Κουβέρτωμα (σβήνουν τ ά φ ώ τ α , ρίχνουν μιά

133
κ ο υ β έ ρ τ α σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ύ Χαφιέ καί μ ε τ ά τ ό ν σαπί­
ζουν στό ξυλο).
1
- 0 . Γαμίσι (ομαδικός βιασμός τ ο ϋ Χαφιέ).
11. Κατέβασμα μάπας (μέ έ ν α ξ υ ρ α φ ά κ ι χ α ρ ά ζ ο υ ν
άστραπιαίως τ ό α ρ ι σ τ ε ρ ό μ ά γ ο υ λ ο τ ο ϋ Χαφιέ).
12. Στήσιμο (άπ' τ ό ν τ ρ ί τ ο ό ρ ο φ ο ρ ί χ ν ο υ ν πάνω
στόν άνύποπτον Χ α φ ι έ , πού περπατά σ τ ό ι σ ό γ ε ι ο ,
ένα κομοδίνο, ή κρεβάτι).

Ποτέ οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν χ τ υ π ά ν ε ξ α φ ν ι κ ά . Πρώτα προειδο­


ποιούν τ ό ν Χαφιέ. Ή προειδοποίησις γ ί ν ε τ α ι μέ έ μ ε σ ο
τρόπο καί δ ι ά σ ι β υ λ λ ι κ ώ ν ε κ φ ρ ά σ ε ω ν . Μ ε τ ά τ ό ν απει­
λ ο ύ ν α ν ο ι χ τ ά . Οί απειλές έ κ σ τ ο μ ί ζ ο ν τ α ι σέ απόμερο μέ­
ρος: τ ί ς α κ ο ύ ε ι μόνον ό Χ α φ ι έ ς - δ έ ν πρέπει ν ά υπάρ­
χουν ά λ λ ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς . Σ τ ό τ έ λ ο ς , ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί ή τιμωρία.
Ή έ κ τ έ λ ε σ ι ς τ ή ς τιμωρίας α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι άπό μιάν ομάδα
Κ α τ α δ ί κ ω ν , ώστε ν ά κ α τ α ν έ μ ο ν τ α ι αί ε ύ θ ύ ν α ι . Οί άλλοι
Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού βλέπουν τ ή ν τιμωρία (καί τ ο ύ ς δράστας
τ ή ς τιμωρίας) κ ρ α τ ά ν ε τ ό στόμα τ ο υ ς ρ α μ έ ν ο .

Μάθημα 36ον
Η ζωή κυλά μέ γέλιο.

Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ά π ο θ α ρ ύ ν ε τ α ι . Τ ό τ ε αποσύ­
ρ ε τ α ι σ τ ό κ ε λ ί τ ο υ καί κ λ α ί ε ι . Οί ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι α υ τ ό τ ό
νιώθουν - α ν ο ί γ ο υ ν τ ή ν πόρτα τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ καί τ ο ϋ λ έ ν ε :
άγάντα!
Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ λ α ί ε ι σάν τ ό ν Α χ ι λ λ έ α . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ξ έ ρ ε ι
πολύ καλά ε κ ε ί ν η τ ή ν ε / ι δ ι κ ή μ ε λ α γ χ ο λ ί α τ ή ς Φυλακής
πού έ ρ χ ε τ α ι σάν αστραπή καί σέ λ υ γ ί ζ ε ι . Τό κλάμα γ λ υ ­
κ α ί ν ε ι τ ή ν ψυχή. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ο φ ε ί λ ε ι νά ελπίζει.

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , γ ι ά ν ά σκοτώσουν τ ή ν ώρα, παίζουν πολλά


παιχνίδια. "Αλλα παιχνίδια ε ί ν α ι τ ή ς αυλής κι άλλα τ ο ύ
ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ δ ι α δ ρ ό μ ο υ . "Αλλα παιχνίδια ε ί ν α ι τ ο ύ θαλά­
μου κ ι ά λ λ α τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ . Ακόμη κι ένας απομονωμένος
στό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο μπορεί ν ά παίξει μ ό ν ο ς τ ο υ . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
κάνουν πολλές φάρσες μεταξύ τους. Τά βράδια, ή τ ί ς
β ρ ο χ ε ρ έ ς μ έ ρ ε ς , πού οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ έ ν ο υ ν στόν θάλαμο
τ ο υ ς , παίζουν τ ά παιχνίδια:
σηκώνω μέ τ ά δ ό ν τ ι α τ ρ ε ι ς άθρώποι.
μπίζ α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ ο ,
ό φωτογράφος,
δικαστήριο,
'Αλάχ,
αεροπλανάκι.
ΟΊ σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ε ς ν ί λ ε ς πού κ ά ν ο υ ν σέ σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο υ ς
πού κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι ε ί ν α ι :
1. Δ έ ν ο υ ν τ ό ν κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο μέ σπάγκο σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι .
2. Μ έ μιά σακοράφα ράβουν τόν κοιμισμένο μές στίς
κουβέρτες του. •

• 134 •
3. Α λ λ ά ζ ο υ ν θ έ σ η σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο ϋ κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ (γιά νά
τ σ ο υ λ ή σ ο υ ν ε ύ κ ο λ α τ ό κ ρ ε β ά τ ι β ά ζ ο υ ν ε κ ο μ ά τ ι α σαπούνι
κάτω άπ' τ ά πόδια τ ο υ ) .
4. Ράβουν τ ά δ υ ό μπατζάκια τ ο ϋ κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ .
5. Ψ ι θ υ ρ ί ζ ο υ ν , γ λ υ κ ά - γ λ υ κ ά , σ τ ό ά φ τ ί τ ο ϋ κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ :
κατουρά νά φύγουμε!! (έτσι ό κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ς ϋ π ο β ά λ ε τ α ι ν ά
κ α τ ο υ ρ ή σ ε ι πάνω τ ο υ ) .
Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι ό κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ς μόλις ξ υ π ν ή σ ε ι α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι
τ ά χάχανα ό λ ο υ τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ .

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ ά τ υ χ ε ρ ά παιχνίδια. Τό αγαπη­
μένο τ ο υ ς τ υ χ ε ρ ό παιχνίδι ε ί ν α ι τ ό μπαρμπούτι.
Ό τ α ν παίζουν μπαρμπούτι γ ί ν ο ν τ α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς δεισιδαί-
μ ο ν ε ς . Φ τ ύ ν ο υ ν τ ή χ ο ύ φ τ α τ ρ ί β ο υ ν τ ή χ ο ύ φ τ α σ τ ό δά­
πεδο ( δ ή θ ε ν γ ι ά ν ά μή κ ο λ λ ά ν ε τ ά ζάρια)· κ ρ υ φ ο κ ο ι τ ά ­
ζουν μέ έ ν α μ ά τ ι τ ά ζάρια μ έ ς σ τ ή ν κ λ ε ι σ τ ή χ ο ύ φ τ α λ έ ν ε
ξόρκια· τ ρ ί β ο υ ν τ ή χ ο ύ φ τ α πάνω σ τ ά αρχίδια τ ο υ ς · κό­
βουν τ ή ν δικιά τ ο υ ς ζαριά πρίν α κ ι ν η τ ο π ο ι η θ ο ύ ν τ ά ζάρια
(αυτό τ ό δικαίωμα τ ό χ ο υ ν ε μόνο γ ι ά τ ρ ε ϊ ς φ ο ρ έ ς ) · προσ­
παθούν ν ά τσιμπήσουν τ ά ζάρια- διώχνουν όποιον άπ'
τ ο ύ ς π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο υ ς θ ε ω ρ ο ύ ν γ ρ ο υ σ ο ύ ζ η · β γ ά ζ ο υ ν ορι­
σμένα ρούχα πού φ ο ρ ά ν ε γ ι α τ ί τ ά θ ε ω ρ ο ύ ν γ ρ ο υ σ ο ύ ζ ι κ α
(συχνά μ έ ν ο ν ι α ς γυμνοί)· ά γ ρ ι ο κ ο ι τ ά ζ ο υ ν όποιον σιγο­
τ ρ α γ ο υ δ ά , ή λ έ ε ι π ε ρ ί ε ρ γ ε ς κ ο υ β έ ν τ ε ς κτλ. κ τ λ .
Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς τ ά ζάρια ε ί ν α ι κάλπικα. Ά λ λ ο τ ε σ τ ρ ο γ γ υ ­
λ ε ύ ο υ ν ο ρ ι σ μ έ ν ε ς γ ω ν ι έ ς τών ζαριών κι ά λ λ ο τ ε α ν ο ί γ ο υ ν
μιάν α δ ι ό ρ α τ η τ ρ υ π ο ύ λ α όπου χ ύ ν ο υ ν μέσα υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο -
έ τ σ ι φ έ ρ ν ο υ ν πάντα ε ξ ά ρ ε ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν
υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο σπάζοντας έ ν α θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο . Ό τ α ν οί Κατάδι­
κοι παίζουν μπαρμπούτι δ έ ν ισχύουν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς ο ύ τ ε
πιστώσεις ο ύ τ ε γ ρ α μ ά τ ι α . Παίζουν σέ λ ε φ τ ά , ή σέ τιμαλ­
φ ή , ή σ έ π α κ έ τ α τ σ ι γ ά ρ α . Πάνω στόν π υ ρ ε τ ό τ ο ϋ παιχνι­
διού οί παίχτες σ υ χ ν ά πασάρουν ν ο θ ε υ μ έ ν α π α κ έ τ α -
μέσα σ τ ά π α κ έ τ α τών ακριβών τσιγάρων βάζουν φ τ η ν ά
τ σ ι γ ά ρ α , ή σ κ έ τ η ψίχα ψωμιού. Ό τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τ ό παι­
χνίδι καί α π ο κ α λ υ φ τ ε ί ή άπατη κ α ν ε ί ς δ έ ν μπορεί νά
υ π ο δ ε ί ξ ε ι τ ό ν απατεώνα.
Ό τ α ν παίζουν μπαρμπούτι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι συχνά τσακώνον­
τ α ι . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού κ ε ρ δ ί ζ ε ι σ τ ό μπαρμπούτι απαγο­
ρ ε ύ ε τ α ι ν ά αποχωρήσει άπ' τ ό παιχνίδι. Συχνά μιά παρ­
τ ί δ α μπαρμπούτι κ ρ α τ ά ε ι σ α ρ ά ν τ α ώρες. Οί παίχτες τ ο ϋ
μπαρμπουτιοϋ π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ι άπό τ σ ι λ ι α δ ό ρ ο υ ς · μόλις
φ α ν ε ί Φύλακας α κ ο ύ γ ε τ α ι έ ν α σ φ υ ρ ι γ μ α τ ά κ ι - ο ί π α ί χ τ ε ς
μ α ζ ε ύ ο υ ν τ ά σέα κ ι αρχίζουν ν ά μ ι λ ά ν ε τ ά ανάποδα (πού
α κ ο ύ γ ο ν τ α ι σάν αράπικα καί ε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώ ς α κ α τ α λ α β ί σ τ ι ­
κα). Τό μπαρμπούτι τ ό παίζουνε χάμω, πάνω σέ μιάν
απλωμένη κ ο υ β έ ρ τ α . ΟΊ παίχτες συνήθως παίζουν, δίχως
παπούτσια, φ ο ρ ώ ν τ α ς μόνον κ ά λ τ σ ε ς .

Αί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ ά ζάρια καί


τίς τ ρ ά π ο υ λ ε ς . Π ο υ θ ε ν ά άλλου δ έ ν θ ά δεις τ ό σ ε ς τ ρ ά ­
πουλες όσες υπάρχουν σ τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a . Όσοι
Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν δ ι α θ έ τ ο υ ν μιά π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ρ ά π ο υ λ α δ έ ν

• 135 •
α π ο γ ο η τ ε ύ ο ν τ α ι . Κάνουν μιά τ ρ ά π ο υ λ α άπό τ ά χ α ρ τ ό ν ι α
τών τ σ ι γ α ρ ο κ ο υ τ ι ώ ν . Ψ ε ύ τ ι κ α ζάρια γ ί ν ο ν τ α ι άπό σαπούνι,
ή ψίχα ψωμιού. Αί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών δ έ ν απαγο­
ρ ε ύ ο υ ν τ ό ν τ ό μ ι ν ο , τ ό σκάκι καί τ ό ν ιππόδρομο. ΟΊ Κατά­
δ ι κ ο ι τ ή ς A n t i q u a παίζουν τ ό σκάκι καί τ ό ν τ ό μ ι ν ο σάν
πόκα- β ρ ο ν τ ά ν ε τ ά πιόνια σάν τ ρ α π ο υ λ ό χ α ρ τ α . Τά ίδια
παιχνίδια δ έ ν προσιδιάζουν σ' ό λ ο υ ς τ ο ύ ς λ α ο ύ ς . Πρωτα­
θ λ η τ ή ς ζ α τ ρ ι κ ί ο υ όλων τ ώ ν Φυλακών τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι ό
Ισοβίτης Α.Π.

Στήν αυλή οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι παίζουν φ ο ύ τ - μ π ό λ , βόλεϊ καί


μονομαχία. Τό φ ο ύ τ - μ π ό λ β α σ ί ζ ε τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο στίς
ά γ ρ ι ε ς κ λ ο τ σ έ ς , παρά στήν δ ε ξ ι ο τ ε χ ν ί α τών παιχτών. Σ τ ό
β ό λ ε ϊ α κ ο ύ γ ο ν τ α ι έξυπνα π ε ι ρ ά γ μ α τ α καί ώμοι σαρκασμοί
(π.χ. σιγά! θά σπάσουν οί ζαρτιέρες σου...). Ή μονομαχία
ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ ο ά θ λ η μ α - τ ό παίζουν μόνον δ υ ό παίχτες
σ τ ό γ η π ε δ ά κ ι τ ο ύ βόλεϊ. Φυσικά, τ ό υπόβαθρο όλων αυ­
τών τών σπορ ε ί ν α ι τ ά σ τ ο ι χ ή μ α τ α . Γύρο στό γ ή π ε δ ο
σ τ έ κ ο υ ν οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι καί π α ρ ο τ ρ ύ ν ο υ ν τ ή ν ομάδα
τ ο υ ς , ή βρίζουν τ ο ύ ς παίχτες τ ή ς αντίπαλης ομάδος.
Συνήθως ο ί δ υ ό αντίπαλοι ομάδες φ έ ρ ο υ ν τ ά γ ρ α φ ι κ ά
ο ν ό μ α τ α ΚΟΥΡΕΛΙΑΡΑ καί ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ (ή ΧΑΣΙΣΙΑΚΟΣ
καί ΠΡΕΖΑΪΚΟΣ). Ή ΚΟΥΡΕΛΙΑΡΑ συγκεντρώνει τίς
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς συμπάθειες. Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φυλακές απα­
γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τ ό φ ο ύ τ - μπόλ.

Στήν αυλή, επίσης, οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι , συζη­


τ ο ύ ν , ή β ο λ τ ά ρ ο υ ν . Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ά θ ο ν τ α ι , σάν κ υ -
ρ ο ύ λ ε ς , καί π λ έ κ ο υ ν ε ρ γ ό χ ε ι ρ α μέ ψιλή χ ά ν τ ρ α . Ακόμα
κι ό τ α ν ψ ι λ ο β ρ έ χ ε ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σ τ έ κ ο υ ν στήν α υ λ ή καί
μ ο υ σ κ έ β ο υ ν . Τό κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ι ό στήν Φ υ λ α κ ή οργιάζει Ο
έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς προσπαθεί ν ά β γ ά λ ε ι τ ό ν ά λ λ ο ν ε π ο ύ σ τ η ,
ή κ ε ρ α τ ά , ή Χ α φ ι έ (ή καί τ ά τρία μαζί). Α υ τ έ ς ε ί ν α ι οί
μ ε γ ά λ ε ς σ υ κ ο φ α ν τ ί ε ς πού π ρ ο ξ ε ν ο ύ ν τ ο ύ ς μ ε γ ά λ ο υ ς κα­
βγάδες.

Ή σ η μ α σ ί α τ ή ς β ό λ τ α ς ε ί ν α ι τ ε ρ ά σ τ ι α . Παλιό­
τ ε ρ α ή β ό λ τ α σ τ ή ν Φυλακή γ ι ν ό τ α ν ε ύπό τ ή ν έπίβλεψιν
Φυλάκων. Α υ τ ό δ ε ί χ ν ε ι κ ι ό πασίγνωστος πίναξ τ ο ύ Βάν
Γκόγκ. Σ ή μ ε ρ α ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι β ο λ τ ά ρ ο υ ν κ α τ ά β ο ύ λ η σ ι ν . ΟΊ
Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ά ν ο υ ν β ό λ τ ε ς στήν αυλή μέ τ α χ ύ τ η τ α πού
καταπλήσσει. ΟΊ αυλές τών Φυλακών τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι
δ ι α φ ό ρ ω ν μ ε γ ε θ ώ ν . Ά λ λ ά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν ε ξ α ν τ λ ο ύ ν τ ά
όρια τ ή ς αυλής: ο ί β ό λ τ ε ς τ ώ ν Κ α τ α δ ί κ ω ν ε ί ν α ι κ ο ν τ έ ς
καί β ι α σ τ ι κ έ ς - δ έ κ α β ή μ α τ α σ τ ό πάνε κι άλλα δ έ κ α βή­
ματα σ τ ό έ λ α . Ή β ό λ τ α , β ε β α ί ω ς , ε ί ν α ι μιά ακουσία γ υ ­
μ ν α σ τ ι κ ή . Ά λ λ ά υπάρχει μιά ισχυρά δόσις μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α ς
καί στόν τρόπο πού γ ί ν ε τ α ι ή β ό λ τ α . Ό μ ά γ κ α ς π ε ρ π α ­
τ ά ε ι ν ε υ ρ ι κ ά στό πλάτος τ ή ς αυλής, μέ σ κ υ φ τ ό κ ε φ ά λ ι ,
γ ε ρ τ ό τ ό ν δ ε ξ ι ό ώμο καί σ κ ε φ τ ι κ ό β λ έ μ α . Ο β α ρ ύ μ α γ κ α ς
κ ά ν ε ι μοβόρικες β ό λ τ ε ς στήν πιό π ε ρ ι φ ρ ο ν η μ έ ν η γωνιά
τ ή ς α υ λ ή ς , πίσω ά π ' τ ά α π λ ω μ έ ν α ρ ο ύ χ α . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι
Κοινού Ποινικού Δ ι κ α ί ο υ κ ά ν ο υ ν β ό λ τ α ο λ ο μ ό ν α χ ο ι , ή σέ

• 136 •
ομάδες δύο-τριών ατόμων.
Α ν τ ι θ έ τ ω ς , οί Πολιτικοί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι β ο λ τ ά ρ ο υ ν σιγά -
σιγά, σ έ όλο τ ό μ ή κ ο ς τ ή ς αυλής, σ έ μ ε γ ά λ α γ κ ρ ο υ π , συ­
ζ η τ ώ ν τ α ς σοβαρά θ έ μ α τ α .
Τό β ρ ά δ ι , μ ε τ ά τ ό φ α γ η τ ό , ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς επαναλαμβά­
ν ε ι τ ί ς β ό λ τ ε ς μ έ σ α στόν θ ά λ α μ ο , ή στό κελί. Έ τ σ ι ό
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς γ υ μ ν ά ζ ε ι , περπατώντας μ έ ς στήν Φυλακή
ολόκληρα χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α , τ ό α δ ρ α ν έ ς σώμα τ ο υ . Ειδικώς, ή
β ρ α δ ι ν ή β ό λ τ α ε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ ή ν πέψη τ ο ύ φ α γ η τ ο ύ .
Ή β ό λ τ α τ ή ς Κ υ ρ ι α κ ή ς καί. ιδίως, τ ώ ν Μεγάλων Εορτών
ε ί ν α ι πιό φ α ν τ α χ τ ε ρ ή . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ν τ ύ ν ο ν τ α ι κ α λ ύ τ ε ρ α ,
φ ο ρ ά ν ε παπούτσια καί χ α ι ρ ε τ ι ο ύ ν τ α ι μέ τ ή ν παραδοσιακή
φράση τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς : «χρόνια πολλά και καλή κοινωνία!».
Σ υ χ ν ά στήν αυλή τ ή ς Φυλακής λ α μ β ά ν ο υ ν χώραν φ α κ ι ρ ι -
κ έ ς μικροπαραστάσεις. Ά π ' τ ή ν αυλή τ ή ς Φυλακής δ έ ν
λείπει καί ό λ ο ύ σ τ ρ ο ς - είναι έ ν α ς φ τ ω χ ό ς Κατάδικος πού
προσπαθεί νά β γ ά λ ε ι τ ό ψωμί τ ο υ γ ι α λ ί ζ ο ν τ α ς τ ά παπού­
τσια τών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν .

Ε κ τ ό ς άπ' α υ τ ά πού είπαμε, ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι έ χ ο υ ν κ ι άλλα


μέσα χαράς καί π α ρ η γ ο ρ ι ά ς , όπως τ ό τ σ ι γ ά ρ ο , τ ό ν κ α φ έ ,
τ ό τ ρ α γ ο ύ δ ι , τ ά ζώα κτλ.

Γιά νά καπνίσεις α π α ι τ ο ύ ν τ α ι δ ύ ο τινά- τσιγάρο καί φωτιά.


Τό κάπνισμα ε ί ν α ι ελεύθερο σέ ό λ ε ς τ ί ς Φυλακές τ ή ς
Antiqua, έ κ τ ο ς άπό τ ί ς Ε φ η β ι κ έ ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι καπνίζουν
τ σ ι γ ά ρ α αισχρής π ο ι ό τ η τ ο ς . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι αποκαλούν α ύ τ α
τ ά τ σ ι γ ά ρ α στούκας. Τό τ σ ι γ ά ρ ο β ο η θ ά πολύ τ ό ν Κατάδι­
κο. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή πρέπει νά ε ί ν α ι
ε φ ο δ ι α σ μ έ ν ο ς μ έ μιά καλή π α ρ α κ α τ α θ ή κ η τσιγάρων.
Επαναλαμβάνω ό τ ι τ ά τ σ ι γ ά ρ α ε ί ν α ι τ ό ν ό μ ι σ μ α
τής Φυλακής.
Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς καπνίζει πολύ. Μ έ ς σ τ ο υ ς θαλάμους ε ί ν α ι
τ ό σ ο ς ό καπνός πού τ ά μάτια σου τ σ ο ύ ζ ο υ ν . Τά ρούχα
τών Καταδίκων δ ι α π ο τ ί ζ ο ν τ α ι άπό τ ή ν πικρή μυρωδιά τ ο ύ
καπνού καί βρωμάνε απαίσια. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς καπνίζει τ ό
τ σ ι γ ά ρ ο τ ο υ μ έ χ ρ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς ρ α ν ί δ ο ς . Ό τ α ν ό Κατάδι­
κος δ έ ν έ χ ε ι τ σ ι γ ά ρ α (γιατί ε ί ν α ι φ τ ω χ ό ς , ή γ ι α τ ί βρίσκε­
τ α ι σ τ ό πειθαρχείο) καπνίζει καί τ ί ς γόπες. Ά λ λ ά γ ι ά ν ά
μήν κ α ο ύ ν τ ό χ ε ί λ η τ ο υ χρησιμοποιεί στό κάπνισμα τών
γοπών μιάν α υ τ ο σ χ έ δ ι α πίπα, πού ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή λ έ ν ε
κανονάκι. Τ ό κανονάκι δ έ ν ε ί ν α ι παρά έ ν α μικρό χ ά ρ τ ι ν ο
χωνάκι.
Στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή χρήσις πύ­
ρε ίων.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ι ν ά χρησιμοποιούν τσακμάκια
β ε ν ζ ί ν η ς παλαιού τ ύ π ο υ . Ό π ο ι ο ς Κατάδικος θ έ λ ε ι βενζίνη
γ ι ά τ ό τ σ α κ μ ά κ ι πάει σ τ ό ν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α κ α ί τ ο ύ ζ η τ ά ε ι . Ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς πάντα έ χ ε ι κ ρ υ μ έ ν ε ς , στόν πάτο τ ο ύ τσακμα-
κ ι ο ύ , μ ε ρ ι κ έ ς τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ ε ς . Ό τ α ν ό. Κατάδικος χρεια­
σ τ ε ί φ ι τ ί λ ι γ ι ά τ ό τ σ α κ μ ά κ ι ζ η τ ά ε ι άπ' τ ό ν ν ο σ ο κ ό μ ο τ ή ς
Φυλακής λίγο μ π α μ π ά κ ι π ο ύ τ ό σ τ ρ ί β ε ι γ ύ ρ ο ά π ο ν α λεπτό
σ υ ρ μ α τ ά κ ι . Τό σ υ ρ μ α τ ά κ ι αυτό τ ό π α ί ρ ν ε ι άπό έ ν α κ ο μ ά τ ι

• 137 •
η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ κ α λ ω δ ί ο υ . Ό τ α ν κ α ί ε ι ή σόμπα τ ο ύ θ α λ ά μ ο υ
ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς α ν ά β ε ι τ ό τ σ ι γ ά ρ ο κ ο λ λ ώ ν τ α ς το πάνω στήν
κ ο ρ ω μ έ ν η σόμπα, ά φ ο ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς τ ό σαλιώσει.
Ό τ α ν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς β ρ ί σ κ ε τ α ι απομονωμένος α ν ά β ε ι τ ό
τ σ ι γ ά ρ ο ώς έ ξ η ς : κ ά ν ε ι έ ν α χ ω ν ά κ ι άπό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο , βά­
ζ ο ν τ α ς μέσα λίγο μπαμπάκι (τοϋ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς ) , καί τ ό κολ­
λ ά ε ι στή λάμπα τ ο ϋ κελιού- σέ λ ί γ ο τ ό μπαμπάκι π α ί ρ ν ε ι
φόκο.
Στίς Φ υ λ α κ έ ς Εφήβων δ έ ν υπάρχουν τ σ α κ μ ά κ ι α . Οί ν ε α ­
ροί Κ α τ ά δ ι κ ο ι γ ι ά νά α ν ά β ο υ ν τ ά τ σ ι γ ά ρ α κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ ν
ένα α π λ ο ϊ κ ό τ σ α κ μ ά κ ι : κ α ρ φ ώ ν ο υ ν σέ έ ν α ξ υ λ α ρ ά κ ι μιά
τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ α καί μ ε τ ά ( κ ρ α τ ώ ν τ α ς μέ τ ό ν α ν τ ί χ ε ι ρ α
λίγο μπαμπάκι πλάι στήν τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ α ) τ ρ ί β ο υ ν τ ό ξ υ -
λ α ρ ά κ ι - τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ α σέ έ ν α τ ζ ά μ ι . Α υ τ ό τ ό π ε ρ ί ε ρ γ ο
τ σ α κ μ ά κ ι έ χ ε ι τ ό π ε ρ ί ε ρ γ ο όνομα τφιτρόμπα.
Μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α ο υ δ ε ί ς έ ζ ή τ η σ ε δίπλωμα ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ί α ς γιά
τήν τιρπρόμπα.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σ β ή ν ο υ ν μέ προσοχή τ ό τσιγάρο τ ο υ ς , γ ι α τ ί
τ ό στρώμα π α ί ρ ν ε ι ε ύ κ ο λ α φωτιά. Καί ή φωτιά τ ο ύ στρώ­
ματος ε ί ν α ι βουβή ( δ η λ α δ ή δ έ ν φ α ί ν ε τ α ι ) .
Ο Κ α τ ά δ ι κ ο ς ώς τ α σ ά κ ι χρησιμοποιεί ένα κ ο ν σ ε ρ β ο κ ο ύ τ ι
πού έ χ ε ι μέσα λίγο ν ε ρ ό . Ό τ α ν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι πλα­
γ ι α σ μ έ ν ο ς σ β ή ν ε ι τ ό τ σ ι γ ά ρ ο στή φ ο ύ χ τ α τ ο υ , όπου
π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς έ χ ε ι φ τ ύ σ ε ι . Οί β α ρ ύ μ α γ κ ε ς σ β ή ν ο υ ν τ ό
τ σ ι γ ά ρ ο πατώντας τ ο στό α ρ ι σ τ ε ρ ό τ ο υ ς μπράτσο. Στήν
Φ υ λ α κ ή α υ τ ό θ ε ω ρ ε ί τ α ι έπίδειξις ισχύος. Τό α ρ ι σ τ ε ρ ό
μπράτσο ε ν ό ς β α ρ ύ μ α γ κ α ε ί ν α ι γ ε μ ά τ ο μαύρα σημάδια
άπό τ ί ς κ ά φ τ ρ ε ς τών τσιγάρων.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , άπ' τ ό πολύ κάπνισμα, φ τ ύ ν ο υ ν (ιδίως μόλις
ξυπνήσουν) π ο λ λ έ ς ρ ο χ ά λ ε ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι
ώς π τ υ ε λ ο δ ο χ ε ΐ ο ν έ ν α ά δ ε ι ο κ ο υ τ ί τσιγάρων, ή έ ν α κον­
σερβοκούτι.
Οί ρ ο χ ά λ ε ς στήν argot τ ή ς Φυλακής λ έ γ ο ν τ α ι τάλιρα.

Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι πίνουν π ο λ λ ο ύ ς κ α φ έ δ ε ς τ ή ν ήμερα. Μι­


λάμε γιά τ ο ύ ρ κ ι κ ο υ ς κ α φ έ δ ε ς . Οί μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι κ α φ ε π ό τ ε ς
τής Φ υ λ α κ ή ς ε ί ν α ι οί Ισοβίτες καί τ ά Πρεζάκια. Σέ ορι­
σ μ έ ν ε ς Φ υ λ α κ έ ς υπάρχουν κ α φ ε ν ε ί α . Ή τ ι μ ή τ ο ϋ καφέ
π ο ι κ ί λ ε ι άπό Φ υ λ α κ ή σέ Φυλακή.
Η ΧΡήσις τ ο ύ τ ο υ ρ κ ι κ ο ύ κ α φ έ στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a
επετράπη άπό τ ό 1952. Ή χρήσις τ ο ύ ν ε σ κ α φ έ επετράπη
μόλις πρό π έ ν τ ε ετών. Ό τ α ν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς θ έ λ ε ι νά κ ά ν ε ι
κ α φ έ μ ό ν ο ς τ ο υ χρησιμοποιεί έ ν α πρωτόγονο κ α μ ι ν έ τ ο
( γ ί ν ε τ α ι άπό έ ν α χ α ρ τ ο ν ά κ ι πού τ ό κ ά ν ο υ ν ρ ό λ ο κ α ί τ ό
α λ ε ί φ ο υ ν μέ λίγο λ ά δ ι γιά ν ά χ ε ι φ λ ό γ α δ υ ν α τ ό τ ε ρ η καί
διαρκέστερη).
Τά κ α φ ε ν ε ί α τ ή ς Φυλακής συνήθως δ έ ν έ χ ο υ ν αναψυ­
κτικά (πολλές φ ο ρ έ ς μπήκανε στήν Φυλακή μπουκάλια
γ κ α ζ ό ζ α ς πού π ε ρ ι έ χ α ν ε ούζο). Οί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί τών Φυλα­
κών κ α τ α δ ι ώ κ ο υ ν μέ μ έ ν ο ς τ ό α λ κ ο ό λ . Ίσως γ ι α τ ί έδιά-
βασαν τ ό ν π ε ρ ί φ η μ ο στίχο τ ο ϋ Α λ κ α ί ο υ οίνος γάρ άν-
θρώποισι δίοπτρον. Ό λ α ό ς τ ή ς Antiqua δ έ ν αγαπά τ ό
α λ κ ο ό λ . Κάποτε - κάποτε ένας Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς μέ καλή καρ-

• 138 •
διά ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς νά ρ ο υ φ ή ξ ο υ ν μιά μπου­
κάλα μπίρα, τ ό Πάσχα ή τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α . Ό σ ο ι Κατάδι­
κ ο ι δ έ ν πίνουν μπίρα μπορούν νά π ο υ λ ή σ ο υ ν τ ό μπουκάλι
τ ο υ ς ά ν τ ί δύο πακέτων σιγαρέτων.
Βεβαίως οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , πού φ υ σ ά ν ε τ ό παραδάκι. αγορά­
ζουν α λ κ ο ό λ άπ' τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς πού κάνουν τ ό βαποράκι.
Ά λ λ ά α υ τ ό τ ό α λ κ ο ό λ ε ί ν α ι πανάκριβο. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι νά α ν α ζ η τ ή σ ο υ ν ά λ λ ε ς λ ύ σ ε ι ς : πίνουν κο­
λ ό ν ι α , ή. μ ε θ ά ν ε μέ ο ι ν ό π ν ε υ μ α τ ο ύ φ α ρ μ α κ ε ί ο υ , ή. κά­
νουν δικό τ ο υ ς κρασί.
Ή κ ο λ ό ν ι α ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι μόνον στήν Φ υ λ α κ ή τ ο ϋ Π ε τ ε ι ν ο ύ .
Τό Μονοπώλιον Ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς α ν ή κ ε ι στό Κράτος τ ή ς
Antiqua.
Τό Μονοπώλιον. γ ι ά νά γ λ ι τ ώ σ ε ι άπ τ ό λ α θ ρ ε μ π ό ρ ι ο , βά­
φ ε ι τ ό κ ρ α τ ι κ ό ν ο ι ν ό π ν ε υ μ α μέ γ α λ α ζ ό π ε τ ρ α . ΟΊ κ α τ ά δ ι ­
κοι ξ έ ρ ο υ ν τ ό ν τρόπο νά φ ι λ τ ρ ά ρ ο υ ν α υ τ ό τ ό γαλάζιο οι­
νόπνευμα - τ ό σ χ ε τ ι κ ό ν φ ί λ τ ρ ο ν α π ο τ ε λ ε ί τ α ι άπό τρία
α λ λ ε π ά λ λ η λ α μ α ν τ ί λ ι α γ ε μ ά τ α τ ά λ κ . ΟΊ Κατάδικοι πίνουν
τ ό δ ή θ ε ν φ ι λ τ ρ α ρ ι σ μ έ ν ο ο ι ν ό π ν ε υ μ α μέ λίγη ζ ά χ α ρ η ,
γιατί έ χ ε ι απαίσια γ ε ύ σ η . Αυτό τ ό π ο τ ό χ τ υ π ά ε ι κ α τ α κ ο ύ -
τ ε λ α δ ί ν ε ι ένα άσχημο μ ε θ ύ σ ι καί έ ν α ν πιό άσχημο πο­
ν ο κ έ φ α λ ο . Τό γαλάζιο οινόπνευμα τ ο ϋ Μονοπωλίου βρί­
σ κ ε τ α ι σέ μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς στήν Φυλακή, γ ι α τ ί οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ ο υ σ τ ρ ά ρ ο υ ν μέ α υ τ ό δ ι ά φ ο ρ α ξύλινα χ ε ι ρ ο τ ε ­
χ ν ή μ α τ α . Οί Φ ύ λ α κ ε ς ξ έ ρ ο υ ν β έ β α ι α καί τήν άλλη
χρήση τ ο ύ ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς πού κ ά ν ο υ ν οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , άλλά
δ έ ν βρίσκουν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή μ ο ρ φ ή ά ν τ ι - α λ κ ο ο λ ι κ ο ύ αγώ­
νος άπό τ ή ν δ ι α τ α γ ή τ ή ς ά μ ε σ ο υ αναμίξεως τ ο ϋ γαλάζιου
ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς μέ γ ο μ α λ ά κ α . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν όρρωδοϋν
πρός ο ύ δ ε ν ό ς Π ί ν ο υ ν τό ο ι ν ό π ν ε υ μ α μαζί μέ
τ ή ν γ α λ α ζ ό π ε τ ρ α καί μαζί μέ τ ή ν γ ο μ α λ ά κ α .
Μ ε τ ά άπ α υ τ ό οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ α τ ο ρ θ ώ ν ο υ ν καί επιζούν.
Τό κρασί τ ή ς Φυλακής — πού κ ά ν ο υ ν παράνομα οι Κατά­
δικοι - γ ί ν ε τ α ι άπό σ τ α φ ύ λ ι α , ή σ τ α φ ί δ ε ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
α γ ο ρ ά ζ ο υ ν σ τ α φ ύ λ ι α καί τ ά στίβουν. Κρατάνε τ ό ν μούστο
σέ μιά στάμνα περίπου δ ε κ α π έ ν τ ε μ έ ρ ε ς . Ό τ α ν γ ί ν ε ι τ ό
κρασί τ ό πίνουν μονοκοπανιάς. Τήν στάμνα τ ή ν κ ρ ύ β ο υ ν
σέ δ ι ά φ ο ρ α απίθανα σημεία τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , Τό κραοί άπό
σ τ α φ ί δ ε ς τ ό κ ά ν ο υ ν έ τ σ ι : βάζουν δ υ ό - τ ρ ε ϊ ς μ έ ρ ε ς τίς
σ τ α φ ί δ ε ς στό ν ε ρ ό γιά νά φ ο υ σ κ ώ σ ο υ ν μ ε τ ά κοπανάνε
τίς σταφίδες- μ ε τ ά παίρνουν τόν π ο λ τ ό α υ τ ό καί τόν βά­
ζουν σέ μιά στάμνα- στό τ έ λ ο ς ρίχνουν καί λίγο λάδι
στήν στάμνα γιά νά μήν ε ξ α τ μ ί ζ ε τ α ι τ ό κρασί. Ή κόκκινη
σ τ α φ ί δ α δ ί ν ε ι ρ ε τ σ ί ν α , ένώ ή μαύρη σ τ α φ ί δ α βγάζει κόκ­
κινο κρασί. Τίς μ έ ρ ε ς πού βράζει τ ό κρασί (δηλαδή πού
γ ί ν ε τ α ι ή ζύμωσις) α κ ο ύ γ ε τ α ι ένας σ υ ρ ι σ τ ι κ ό ς ήχος άπ' τή
στάμνα. Α υ τ ό ς ό ή χ ο ς . συχνά, π ρ ο δ ί δ ε ι τόν ε ρ α σ ι τ έ χ ν η
οινοπαραγωγό.

Μ ε τ ά τ ό κρασί α κ ο λ ο υ θ ε ί τό τ ρ α γ ο ύ δ ι .
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν μέ μ ε ρ ά κ ι τ ρ α γ ο ύ δ ι α παρα­
πονιάρικα.
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι χ ο ρ ε ύ ο υ ν σπανιότατα. Στήν Φυλακή
α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι τά ιδιωτικά ραδιόφωνα καί τά ό ρ γ α ν α .
Μές στήν Φυλακή υπάρχουν μόνον τ ά μ ε γ ά φ ω ν α τ ή ς
Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς . Εσχάτως, σέ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς Φ υ λ α κ έ ς π ρ ο σ ε τ έ ­
θησαν καί σ υ σ κ ε υ α ί τ η λ ε ο ρ ά σ ε ω ς . Συχνά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν νά μπάσουν μ έ ς στήν Φυλακή έ ν α μικρό
τρανζίστορ.
Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς δ έ ν δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά παίξει κ α ν έ ν α ό ρ γ α ν ο
(ούτε φυσαρμόνικα) Μερικοί Κατάδικοι σέρνουν
κ ο ν τ ά τ ο υ ς μιά κ ι θ ά ρ α , πού όμως ε ί ν α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ν ά
παραδόσουν στήν αποθήκη τ ή ς Φυλακής. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς
Φυλακής κάθε Πάσχα καί Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο υ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ν ά παίζουν τ ό ό ρ γ α ν ο ν τ ο υ ς μέ πάθος.
Τόν παλιό καιρό οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίζανε έ ν α έ γ ­
χ ο ρ δ ο ό ρ γ α ν ο πού έμοιαζε μέ μικρό μ α ν τ ο λ ί ν ο . Αυτό τ ό
όργανο τ ό κ α τ α σ κ ε υ ά ζ α ν ε μ ό ν ο ι τ ο υ ς σ κ ά β ο ν τ α ς έ ν α
κούτσουρο- τ ό σκάψιμο γ ι ν ό τ α ν ε μ έ έ ν α ν κ υ ρ τ ό σουγιά -
ή - κ α ί γ α ν ε . σιγά - σιγά. μέ α ν α μ έ ν α κ ά ρ β ο υ ν α τ ό κού­
τ σ ο υ ρ ο ώσπου ν ά γ ί ν ε ι τ ό α π α ρ α ί τ η τ ο γ ο ύ β ω μ α .

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ ά ζώα. Οί Φύλακες αντιμετωπί­


ζουν α δ ι ά φ ο ρ α τ ή ν αγάπη α υ τ ή . Φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ι πώς ε ί ν α ι
παραξενιά τών Φυλακισμένων.
Στή Φυλακή π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς ποντίκια. Σ τ ά WC
β γ α ί ν ο υ ν μέσα άπ τ ο ύ ς σωλήνες κ ά τ ι ποντικοί μ ε γ ά λ ο ι
σά γ ά τ ε ς . Σ τ ά κ ε λ ι ά κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν α θ ό ρ υ β α καί θρασύ-
τ α τ α τ ά μ ι κ ρ ο ύ λ ι α ποντίκια - οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ά β λ έ π ο υ ν καί
χαμογελούν.
Κοντά σ τ ά μ α γ ε ι ρ ε ί α τ ή ς Φυλακής πάντα βλέπεις γ ά τ ε ς
καί σκυλιά. ΟΊ σ κ ύ λ ο ι τ ρ ί β ο ν τ α ι σ τ ά πόδια τών Καταδίκων
κ ο υ ν ώ ν τ α ς τ ή ν ουρά φ ι λ ι κ ά , άλλά μόλις δούν Φύλακα
φροντίζουν νά φύγουν.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ε ξ η μ ε ρ ώ ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ α πουλιά: σπουργίτια,
κάργες χ α λ κ ο κ ο υ ρ ο ύ ν ε ς , α γ ρ ι ο π ε ρ ί σ τ ε ρ α . Τό 1971 οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή ς Φυλακής τών 'Επτά Πύργων ε ί χ α ν ε πουλά­
κια, γ ά τ ε ς καί τ έ σ σ ε ρ ε ι ς σ κ α τ ζ ό χ ο ι ρ ο υ ς .

Τά εξημερωμένα πουλάκια όλη μέρα φ ε ύ γ ο υ ν σ τ ά κερα­


μίδια τ ή ς Φυλακής γ ι ά ν ά σ υ ν α ν τ ή σ ο υ ν τ ά άλλα άνρια
πουλιά. Μ ό λ ι ς χ τ υ π ή σ ε ι τ ό β ρ α δ ι ν ό καμπάνι γ υ ρ ί ζ ο υ ν καί
π ρ ο σ γ ε ι ώ ν ο ν τ α ι σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ύ ι δ ι ο κ τ ή τ η τ ο υ ς . πού τ ό ν
αναγνωρίζουν ανάμεσα στό πλήθος τών Φυλακισμένων. Οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν α τ ρ έ φ ο υ ν μέ τ ρ υ φ ε ρ ό τ η τ α τ ά πουλάκια. Συ­
χνά τ ά β α φ τ ί ζ ο υ ν . Ό Τζάκ ή τ α ν ε ή δ ι α σ η μ ό τ ε ρ η κ ά ρ γ α
όλων τών Φυλακών τ ή ς Antiqua κ α τ ά τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α δ ε ­
καετία.

Νομίζω ό τ ι πρέπει νά δ ι α β ά σ ε τ ε τ ό βιβλίο Αναμνήσεις


άπό τό σπίτι τών πεθαμένων, όπου ό Ντοστογιέβσκι μι­
λ ά ε ι γ ι ά έ ν α ν αετό πού θ ε ρ α π ε ύ α ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μιάς σι-
β η ρ ι α ν ή ς Φ υ λ α κ ή ς . "Ετσι θά κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α τ ή ν
αγάπη τών Φυλακισμένων γ ι ά τ ά ζώα.

• 140 C
Μάθημα 37ον
Ή λειτουργία τής πέψεως.

Λ έ ν ε πώς ό άνθρωπος ε ί ν α ι ένας σωλήνας.


Κ α τ α λ α β α ί ν ε τ ε θαυμάσια τ ί θ έ λ ο υ ν νά πουν.

Αρχίζω άπό τ ή ν πρώτη τρύπα τ ο ϋ σωλήνα - τ ό στόμα.


Ό λ ο ι οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς έ χ ο υ ν χ α λ α σ μ έ ν α δ ό ν τ ι α . Ή οδον­
τ ι α τ ρ ι κ ή περίθαλψις τών Φυλακισμένων ουσιαστικώς ε ί ν α ι
α ν ύ π α ρ κ τ η . Σέ κ α μ ι ά Φυλακή δ έ ν υπάρχει ο δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ό ς
δ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ς άπό τ ή ν Υπηρεσία. Στίς Φ υ λ α κ έ ς , ε ν ί ο τ ε ,
κάνει τήν εμφάνιση του ένας ελεύθερος οδοντογιατρός
τ ό κύριο μέλημα τ ο υ ε ί ν α ι ή π ρ ο κ α τ α β ο λ ι κ ή ε'ίσπραξις
τ ή ς α μ ο ι β ή ς τ ο υ . Ή δ ο υ λ ι ά τ ο υ ε ί ν α ι άπλή: κυρίως κ ά ν ε ι
εξαγωγές οδόντων,
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι άπό τ ή ν Ύπηρεσίαν τών Φυ­
λακών: τ έ σ σ ε ρ ε ι ς κ ο υ β έ ρ τ ε ς , έ ν α στρώμα, έ ν α κ ρ ε β ά τ ι ,
μιά κ α ρ α β ά ν α , έ ν α κ ο υ τ ά λ ι , φ α γ η τ ό καί ψωμί.
Οί κ ο υ β έ ρ τ ε ς καί τ ό στρώμα ζ έ χ ν ο υ ν άπ' τ ή βρόμα.
Ή Φ υ λ α κ ή π α ρ έ χ ε ι στους Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς φ α γ η τ ό τ ρ ε ί ς
φ ο ρ έ ς τ ή ν ήμερα. Τά τ ρ ό φ ι μ α γ ι ά τ ό κ α θ η μ ε ρ ι ν ό συσσίτιο
α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ι άπό τ ή ν ε λ ε ύ θ ε ρ η αγορά, ή άπό τ ί ς Α γ ρ ο τ ι ­
κές Φ υ λ α κ έ ς . Τ ό η μ ε ρ ή σ ι ο σ ι τ η ρ έ σ ι ο τ ο ύ Φ υ ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο υ δ έ ν υ π ε ρ β α ί ν ε ι σέ άξια τ ό έ ν α
δ ο λ ά ρ ι ο . Μέ α υ τ ό τ ό ποσόν ή Φ υ λ α κ ή δ ί ν ε ι σ τ ο υ ς Φυ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ό πρωί τ σ ά ι , τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι έ ν α φ α γ η τ ό κ ι
ένα συμπλήρωμα, καί, τ ό άπόγεμα έ ν α πιό ελαφρύ φ α γ η ­
τ ό . Οί α σ θ ε ν ε ί ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι π α ί ρ ν ο υ ν , επιπλέον, τ ό
πρωί μισό κιλό γ ά λ α καί τ ό βράδι έ ν α ν κεσέ γ ι α ο ύ ρ τ ι . Οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίρνουν καί μισό κ α ρ β έ λ ι μαύρο ψωμί τ ή ν
ήμερα. "Ως τ ό 1959 οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι παίρνανε 400 γραμ­
μάρια ψωμί ημερησίως. Γιά νά μή τ ό μάθουν οί δημοσιο­
γ ρ ά φ ο ι τ ή ς Antiqua α π α γ ο ρ ε υ ό τ α ν ε στους Φυλακισμέ­
νους νά α γ ο ρ ά ζ ο υ ν ψωμί άπόξω. Μ έ ς στήν Φυλακή ή με­
ρίδα τ ο ύ ψωμιού (400 γραμμάρια) έ φ τ α σ ε τ ό τ ε νά πουλιέ­
τ α ι έ ν α δ ο λ ά ρ ι ο . Οί Ισοβίτες παίρνουν περισσότερο ψωμί
καί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο κρέας άπό τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς (ίσως γ ι α τ ί δι­
κ α ι ο ύ ν τ α ι λ ι γ ό τ ε ρ α επισκεπτήρια κ α ί λ ι γ ό τ ε ρ ε ς έ π ι σ τ ο -
λές!).
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι δ ι α β ο λ ε μ έ ν η ό ρ ε ξ η Πολλοί Ι σ ο β ί ­
τ ε ς έ χ ο υ ν κ ο ι λ ί τ σ α . Στήν παράδοση τ ή ς Φυλακής α ν ή κ ε ι
καί τ ό γνωμικό τρώγε τό φαί σου - νά β γ ά λ ε ι ς τήν ποινή
OOU, Πού Οι Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι τ ό κ ά ν α ν ε κ ά π ω ς δ ι α -
ν ο ο υ μ ε ν ί σ τ ι κ ο (τρώγε τό φαί σου - αγάπα τό κελί σου
διάβαζε πολύ). Βέβαια υπάρχει καί τ ό άγριο γνωμικό φάε
νά μή σέ φάω! πού παρουσιάζει, προσωποποιημένη, τήν
Φυλακή ν ά σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι άπειλητικώς τ ό ν Κατάδικο.

Τά φ α γ η τ ά τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι τόσο άσχημα πού δέν τρώ­


γ ο ν τ α ι . Οί μ ά γ ε ι ρ ο ι , τ ή ς Φυλακής δέν έχουν καμιά σχέση
μέ τ ό επάγγελμα. Ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ρ ώ ν ε συνεχώς τ ά ίδια
φαγητά: μακαρόνια, πατάτες, φασόλια, μακαρόνια, π α τ ά -

141
τ ε ς . φ α σ ό λ ι α . Τό κ ρ έ α ς , ή τ ά ψ ά ρ ι α , πού τ ο ύ ς δ ί ν ο υ ν εί­
ν α ι γιά π έ τ α μ α . Α υ τ ό ε ί ν α ι πολύ φ υ σ ι κ ό ά φ ο ϋ τ ή ν δημο­
πρασία τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α ς μιάς Φ υ λ α κ ή ς τ ή ν κ ε ρ δ ί ζ ε ι όποιος
λαδώσει τ ό ν Κύριον Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ν .
Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς τ ό συσσίτιο β ρ ο μ ά ε ι οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι εξ­
α γ ρ ι ώ ν ο ν τ α ι καί α ν α π ο δ ο γ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ό καζάνι. Τά μακαρό­
νια ε ί ν α ι σάν λάσπη. Ή φ α σ ο λ ά δ α δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά
σούπα μέ λίγα φ α σ ό λ ι α (στήν Φυλακή τ ή ν α π ο κ α λ ο ύ ν φα-
σόλια-μπλούμ). Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι π ρ ο τ ι μ ο ύ ν ν ά ξ ε π λ ύ ν ο υ ν
τ ά φ α σ ό λ ι α μέ ά φ θ ο ν ο ν ε ρ ό · μ ε τ ά , σ τ ά σ κ έ τ α φ α σ ό λ ι α
πού α π ο μ έ ν ο υ ν , π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν α λ ά τ ι , λ ά δ ι , ψ ι λ ο κ ο μ έ ν ο
κ ρ ε μ ύ δ ι καί λ ί γ ε ς ε λ ι έ ς - τ ο υ τ έ σ τ ι ν , τ ά κ ά ν ο υ ν πιάζι.

Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ουδόλως βασίζονται στό


σ υ σ σ ί τ ι ο ν . Α γ ο ρ ά ζ ο υ ν τ ρ ό φ ι μ α άπό τ ό ν μπακάλη τ ή ς
Φυλακής. Ό μπακάλης έ ρ χ ε τ α ι στήν Φυλακή μιά φ ο ρ ά τ ή
βδομάδα. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι α γ ο ρ ά ζ ο υ ν άπό τ ό ν μπακάλη -
σέ τ ι μ έ ς α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ε ς - λ ά δ ι , ξ ί δ ι , ά β γ ά , λ ο υ κ ά ν ι κ α , ζά­
χαρη, φρούτα, τυρί, ελιές, κονσέρβες, σοκολάτες κτλ.
Επειδή οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν ε χ ρ ή μ α τ α δ ί ν ο υ ν στόν
μπακάλη μιάν α π ό δ ε ι ξ η . Ό μπακάλης ε ι σ π ρ ά τ τ ε ι τ ό ν λο-
γιαριασμόν άπ' τ ό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο τ ή ς Φυλακής. Στήν Φυλακή
ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ν ά κ ρ α τ ή σ ε ι ς μ υ σ τ ι κ ά . Ό κ ά θ ε Φυλακι­
σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι τ ό ν λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ ο υ στό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν τ ή ς
Φυλακής. Τό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν έ κ ά σ τ η ν πρωτομηνιά τ ο ι χ ο κ ο λ ­
λ ά ε ι τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η μέ τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς όλων τών Φυ­
λακισμένων. Ό τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ ο υ ν τ ά λ ε φ τ ά έ ν α ς Φυλακισμέ­
νου τ ό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν τ ρ α β ά ε ι μιά κ ό κ κ ι ν η μ ο λ υ β ι ά πάνω
στό ό ν ο μ α τ ο υ . Γ ι α υ τ ό ή έ κ φ ρ α σ ι ς τ ή ς Φυλακής είμαι
κόκκινος σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ό λογαριασμός μου παρουσιάζει
παθητικόν.
ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι , λοιπόν, παράλληλα μέ τ ό συσσίτιον τής
Φ υ λ α κ ή ς , μ α γ ε ι ρ ε ύ ο υ ν καί κ ά τ ι δ ι κ ό τ ο υ ς . Α ν ο ί γ ο υ ν μιά
κ ο ν σ έ ρ β α , ή τ η γ α ν ί ζ ο υ ν άβγά. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν μπο­
ρούν ν ά πάνε σ τ ά μ α γ ε ι ρ ε ί α γ ι ά ν ά ψήσουν κ ά τ ι . Αναγ­
κ ά ζ ο ν τ α ι νά χρησιμοποιήσουν μιά πρωτόγονη φ ο υ φ ο ύ
δ η λ α δ ή σέ έ ν α κ ο ν σ ε ρ β ο κ ο ύ τ ι ά δ ε ι ο καίνε κ ο υ λ ο υ ρ ι α -
σμένα χ α ρ τ ά κ ι α - τ ό κ ο ν σ ε ρ β ο κ ο ύ τ ι έ χ ε ι μιά τρύπα χα­
μηλά γ ι ά νά α ε ρ ί ζ ε τ α ι ή φωτιά Τά ά β γ ά , ή τ ά λ ο υ κ ά ν ι κ α ,
τά τ η γ α ν ί ζ ο υ ν στήν καραβάνα. ΟΊ κ α ρ α β ά ν ε ς τ ή ς Φυλα­
κής ε ί ν α ι άπό α λ ο υ μ ί ν ι ο . "Αν ή καραβάνα τ ρ υ π ή σ ε ι ό Φυ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ έ ν χ ο λ ο σ κ ά ε ι . Τ σ ο υ κ α ν ί ζ ε ι μέ έ ν α σίδερο
τήν τ ρ υ π ο ύ λ α ω σ ό τ ο υ κ λ ε ί σ ε ι . Ό τ α ν ή καραβάνα ε ί ν α ι
Πιασμένη άπό άλλο φαγητό ό Φυλακισμένος βγάζει τό
χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο άπ' τ ό τ σ ι γ α ρ ο κ ο ύ τ ι τ ο υ . κ ά ν ε ι μέ τ ό χρυσό­
χ α ρ τ ο μιά μικρή σ κ α φ ο ύ λ α καί μέσα ε κ ε ί τ η γ α ν ί ζ ε ι τ ό
άθγό τ ο υ . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι μ ό ν ο κ ο υ τ ά λ ι Τά
πηρούνια καί τ ά μαχαίρια α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι . Ό Φυλακισμέ­
νος γιά ν ά κ ό ψ ε ι τ ό ψωμί τ ο υ μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ώς μαχαίρι
έ ν α ν πάτο κ ο ν σ έ ρ β α ς πού τ ό ν διπλώνει μέ τ έ χ ν η . "Ενα
άλλο ε ί δ ο ς μ α χ α ι ρ ι ο ύ γ ί ν ε τ α ι άπ' τ ό κ ο υ τ ά λ ι ό τ α ν λιμά-
ρουν τ ή ν μιά π λ ε υ ρ ά τ ή ς λ α β ή ς τ ο υ . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι
ανοίγουν τίς κονσέρβες μ έ τ ό κουτάλι.

• 142 •
Ό λ ο ι ο ι Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν ε λ ε φ τ ά γιά νά αγορά­
ζουν τ ρ ό φ ι μ α άπ τ ό ν μπακάλη. Στίς Φυλακές υπάρχουν
Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού α λ η θ ι ν ά πεινούν. Σ υ χ ν ά ένώ τρώς έ ν α
γ λ υ κ ό βλέπεις κάποιον νά σέ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί λ ι μ α σ μ έ ν α .
Ό τ α ν ή Φυλακή β ρ ί σ κ ε τ α ι στόν τόπο κ α τ α γ ω γ ή ς , ή δια­
μονής, τού Φυλακισμένου είναι εύκολο στους συγγενείς
νά τ ο ύ φ έ ρ ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ α τ ρ ό φ ι μ α . ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς ε ρ ε υ ν ο ύ ν
μέ μανία α υ τ ά τ ά τ ρ ό φ ι μ α . Μ έ έ ν α μαχαίρι κ ο μ α τ ι ά ζ ο υ ν
τ ά γ λ υ κ ά . Τά φ α γ η τ ά τ ά α ν α κ α τ ε ύ ο υ ν μέ π η ρ ο ύ ν ι , ψά­
χ ν ο ν τ α ς νά β ρ ο υ ν κάνα κ ο μ ά τ ι χασίσι. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι οί
Φ ύ λ α κ ε ς πού ε ρ ε υ ν ο ύ ν χλαπακώνουν τ ά κ α λ ύ τ ε ρ α κομά-
τια άπ' τ ά φ α γ η τ ά τών Φυλακισμένων. Πρίν λίγα χρόνια
ένας τ έ τ ι ο ς λ ι χ ο ύ δ η ς Φύλαξ κ α τ ε β ρ ό χ θ η σ ε κάμποσα γ λ υ ­
κίσματα ε ν ό ς Κ α τ α δ ί κ ο υ μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α νά κ ο ι μ ά τ α ι έπί
δύο ή μ ε ρ ε ς ( ά φ ο ύ τ ά γ λ υ κ ί σ μ α τ α ήσανε πασπαλισμένα μέ
ά φ θ ο ν ο χασίσι).

Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ξ έ ρ ε ι τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή τ ο ύ τ ρ ώ γ ε ι ν : μασάει
ά ρ γ ά , τ ρ ώ ε ι λίγο τ ό β ρ ά δ ι κτλ. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ποτέ δ έ ν
τ ρ ώ ν ε τ ό βράδι φ α σ ό λ ι α καί κ ο υ ν ο υ π ί δ ι .
Σ τ ό κ ε λ ί , ή στόν θ ά λ α μ ο , δ έ ν υ π ά ρ χ ο υ ν άλλα έπιπλα
παρά μόνο κ ρ ε β ά τ ι α . Μ ε ρ ι κ ο ί τ υ χ ε ρ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δια­
θ έ τ ο υ ν κ ο μ ο δ ί ν ο . Σ τ ή ν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ σέ κάθε
κ ε λ ί υπάρχει έ ν α τ ρ α π ε ζ ά κ ι καί μιά κ α ρ έ κ λ α . Οί Φυλακι­
σ μ έ ν ο ι τ ρ ώ ν ε κ α θ ι σ τ ο ί στό κ ρ ε β ά τ ι - ή θέση ε ί ν α ι ά β ο λ η .
Οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι πάντα έ χ ο υ ν έ ν α κ ο υ τ ά κ ι μέ
σόδα σκόνη γ ι ά τίς δ υ σ π ε ψ ί ε ς .
Οί Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι τρώνε σέ γ κ ρ ο ύ π ε ς . Οί Κατάδι­
κοι Κοινού Ποινικού Δ ι κ α ί ο υ τ ρ ώ ν ε , σ υ ν ή θ ω ς , δ ύ ο - δ ύ ο .
Σ χ ε δ ό ν πάντα ό κάθε μ ά γ κ α ς έ χ ε ι τ ό ν τακίμη τ ο υ . Τακί-
μης ε ί ν α ι ό ά δ ε ρ φ ι κ ό ς φ ί λ ο ς τ ο ύ μ ά γ κ α . Οί δυό τακίμη-
δ ε ς α γ ο ρ ά ζ ο υ ν σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ώ ς τ ά τ ρ ό φ ι μ α άπό τόν μπακά­
λ η , φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ό ένας τ ό ν ά λ λ ο ν , υποστηρίζονται σ τ ο υ ς
κ α β γ ά δ ε ς καί μ έ ν ο υ ν σέ πλαγινά κ ρ ε β ά τ ι α . Σ ε ξ ο υ α λ ι κ ο ί
σχέσεις μ ε τ α ξ ύ τακίμηδων α π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι παντάπασιν. ΟΊ
Ισοβίτες τ ρ ώ ν ε ο λ ο μ ό ν α χ ο ι .
Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι πίνουν ν ε ρ ό άπό τ ί ς β ρ ύ σ ε ς τών νερο­
χυτών πού ε ί ν α ι στά αποχωρητήρια. Τά κ ε λ ι ά τ ή ς Φυλακής
τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ έ χ ο υ ν βρύση. Στήν Φ υ λ α κ ή Souvarov κάθε
β ρ ά δ ι , στίς έ ν ι ά , π ε ρ ν ά ε ι ό νερουλάς πού δ ί ν ε ι ν ε ρ ό
σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς . Τό Σάβατο ό κ ά θ ε Φυλακισμένος
χαρίζει έ ν α π α κ έ τ ο τ σ ι γ ά ρ α στόν νερουλά.

Στό φ ά ί , στό γαμίσι καί στό χέσιμο δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι βια­


σύνη καί ν ε υ ρ ι κ ό τ η τ α .
0 Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι εμπόδια στήν άσκηση τών
φυσικών τ ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν . Σ τ ή Νέα Φυλακή τ ά κ ε λ ι ά καί
οί θ ά λ α μ ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν αποχωρητήρια. Εκεί ό Φυλακισμέ­
νος κ α τ ο υ ρ ά ε ι σέ μιά β ο ύ τ α . Ό τ α ν θ έ λ ε ι νά χ έ σ ε ι τ ή νύ­
χτα φ ω ν ά ζ ε ι άπ' τό παράθυρο στόν Φύλακα γιά νά τόν
ξ ε κ λ ε ι δ ώ σ ε ι · ό Φύλαξ α ρ ν ε ί τ α ι - ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς αρχίζει
νά βρίζει· ό Φύλαξ τ ο ύ λ έ ε ι ό τ ι πρέπει νά π ε ρ ι μ έ ν ε ι ώς τ ό
πρωί- στό τ έ λ ο ς ξ ε σ η κ ώ ν ε τ α ι όλη ή Φ υ λ α κ ή , οπότε ό Φύ-
λαξ ( σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ς άπό ά λ λ ο υ ς δυό Φύλακες) ανοίγει
τήν πόρτα.

Στήν Φυλακή Souvarov κ ά θ ε κ ε λ ί ε ί ν α ι ε φ ο δ ι α σ μ έ ν ο μέ


ένα πελώριο β ρ ο μ ε ρ ό κ α θ ί κ ι . Στήν Α γ ρ ο τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή τ ο ύ
Βορά τ ά αποχωρητήρια δ έ ν έ χ ο υ ν π ό ρ τ ε ς . Οί Φυλακισμέ­
νοι α φ ο δ ε ύ ο υ ν ύπό τ ά β λ έ μ α τ α τών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν πού
π λ έ ν ο υ ν τ ά πιάτα τ ο υ ς . Εν πάση περιπτώσει, τ ά αποχω­
ρ η τ ή ρ ι α τών Φυλακών ε ί ν α ι φ ρ ι κ τ ά . Οί τ ο ί χ ο ι γ ε μ ά τ ο ι
σ κ ο τ ω μ έ ν ε ς δ α χ τ υ λ ι έ ς καί ε ρ ω τ ι κ έ ς επικλήσεις. Χάμω
ψωλοχύματα. Τήν ώρα πού χ έ ζ ε ι ς σέ τ ρ ο μ ά ζ ε ι έ ν α ς πον-
τ ί κ α ρ ο ς Ω σ τ ό σ ο , μόνο στό αποχωρητήριο τ ή ς Φυλακής
νιώθεις μόνος. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι α ρ γ ο π ο ρ ο ύ ν στό αποχω­
ρ η τ ή ρ ι ο - δ έ ν φ ε ύ γ ο υ ν άποκεΐ πρίν φ ο υ μ ά ρ ο υ ν δ υ ό τ σ ι ­
γ ά ρ α . Καί σ α υ τ ό δ έ ν φ τ α ί ε ι ή δ υ σ κ ο ι λ ι ό τ η ς . Κ α ν έ ν α
αποχωρητήριο καμιάς Φυλακής δ έ ν έ χ ε ι ευρωπαϊκή λ ε κ ά ­
ν η . Τό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο αποχωρητήριο τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς δ έ ν ε ί ν α ι
παρά μιά τρύπα σ τ ό δάπεδο. Ή στάσις τ ο ϋ χ έ ζ ο ν τ ο ς εις
τ ο ι ο ύ τ ο ν άποχωρητήριον ε ί ν α ι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή , ά λ λ ά καί
κ ο υ ρ α σ τ ι κ ή . Ιδιαιτέρως οί ά σ θ ε ν ε ϊ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ α λ α ι ­
πωρούνται πολύ σ τ ό WC τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς .
Στήν Φ υ λ α κ ή τών Επτά Πύργων ό ά γ ρ α φ ο ς Κώδιξ τών
Καταδίκων (πού έ κ ε ϊ ε ί ν α ι πολύ α υ σ τ η ρ ό ς ) ε π ι β ά λ ε ι τ ό
χύσιμο δ υ ό κουβάδων ν ε ρ ο ύ στό WC μ ε τ ά άπό κ α τ ο ύ ρ η -
μα, καί, τεσσάρων κουβάδων μ ε τ ά άπό χ έ σ ι μ ο . "Επιπλέον,
όποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς πάει τ ή ν ύ χ τ α στό αποχωρητήριο πρέ­
πει νά φ ο ρ ά ε ι τ σ ό κ α ρ α μέ λ ά σ τ ι χ ο άπό κ ά τ ω , γ ι ά ν ά μήν
ξυπνήσουν όσοι κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι .
Ό Π ο λ ι τ ι κ ό ς Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς πού θ έ λ ε ι νά χ έ σ ε ι μ έ ς σ τ ό
κ ε λ ί τ ο υ κ ρ ε μ ά ε ι έξω άπό τ ή ν πόρτα έ ν α χ α ρ τ ά κ ι μέ τ ή ν
λ έ ξ η ΟΧΙ. Α υ τ ό τ ό κ ά ν ε ι γ ι ά ν ά μή μπεϊ κάνας άλλος ξα­
φνικά. Τ έ τ ι ε ς λ ε π τ ό τ η τ ε ς δ έ ν τ ί ς έ χ ο υ ν τ ά παιδιά τ ή ς
Φάρας.
Μετά τήν αφόδευση οι Φυλακισμένοι χρησιμοποιούν
κοινό χαρτί τουαλέτας, ή σελίδες τοϋ Ιερού Ευαγγελίου.

Μάθημα 38ον
ΊΗ καθημερινή τρομοκρατία.

Στις Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ο υ δ ε μ ί α σωφρονιστική πολιτική


α σ κ ε ί τ α ι . Απλώς υπάρχουν καλοί καί κακοί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί
Φυλακών.
θ υ μ ά μ α ι πολύ κ α λ ά τ ό ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Marco Polo. Ή τ α ν ε
άγιος άνθρωπος. Ό τ α ν έ μ ί λ α γ ε μέ τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς σχε­
δόν έ δ ά κ ρ υ ζ ε . Α ν τ ι θ έ τ ω ς , ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Α γ ρ ο τ ι κ ή ς
Φυλακής τ ο ϋ Β ο ρ ά Stepa Nako σ υ ν ή θ ι ζ ε νά σ έ ρ ν ε ι τ ο ύ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς δ ε μ έ ν ο υ ς πίσω άπ τ ό ά τ ι τ ο υ . Τόν Stepa
Nako τ ό ν σ φ ά ξ α ν ε οί Α ν τ ά ρ τ ε ς , ά φ ο ύ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς τ ο ϋ
χώσανε στό στόμα τ ή ν κ ο μ έ ν η ψωλή τ ο υ . Α υ τ ό έ γ ι ν ε τ ό
'44 έξω άπ' τ ή Φ υ λ α κ ή . Ό τ ά φ ο ς τ ο ύ Stepa Nako ακόμα
υπάρχει έκεϊ.

• 144 •
Ή Υπηρεσία μιάς Φυλακής α π ο τ ε λ ε ί τ α ι άπό τ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η ­
τ ι κ ο ύ ς Υπαλλήλους καί άπό τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς . Οί Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ί
Υπάλληλοι καί οί Φ ύ λ α κ ε ς μ ι σ ο ύ ν τ α ι . Επικεφαλής τών
δ ύ ο κλάδων ε ί ν α ι ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς υποδύε­
τ α ι τ ό ν Θ ε ό . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς προσπαθεί νά συμβιβάσει
τ ο ύ ς δύο α ν τ ι μ α χ ό μ ε ν ο υ ς κ λ ά δ ο υ ς τ ή ς Υπηρεσίας. Οί
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ί Υπάλληλοι φ ο ρ ά ν ε πολιτικά.. Οί Φύλακες φο­
ράνε μιά πράσινη σ τ ο λ ή , γ ι α υ τ ό οί μ ά γ κ ε ς τ ο ύ ς αποκα­
λούν Πράσινη Φυλή. Α ρ χ η γ ό ς τών Φυλάκων ε ί ν α ι ό Ά ρ ­
χ ι φ ύ λ α ξ . Ή ιεραρχία τών Φυλάκων π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι μόνο
τ έ σ σ ε ρ ε ι ς β α θ μ ο ύ ς : Φύλαξ, ' Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α ξ , Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ μέ
τρία γ α λ ό ν ι α , Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ μέ τ έ σ σ ε ρ α γ α λ ό ν ι α . Οί 'Υπαρ-
χ ι φ ύ λ α κ ε ς καί ο ι Α ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς ε ί ν α ι πολύ υ π ε ρ ή φ α ν ο ι γιά
τ ά γ α λ ό ν ι α πού έ χ ο υ ν σ τ ά μανίκια τ ο υ ς . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι
ονομάζουν τά γαλόνια σαρδέλες.
Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής δ ι α θ έ τ ε ι προσωπικόν γ ρ α ­
φ ε ί ο ν . ΟΊ Δ ι ε υ θ υ ν τ ά ! τών Φυλακών πάντα είναι ά ν τ ρ ε ς .
Ά λ λ ά σέ κάποιαν Γυναικείαν Φυλακήν ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ε ί ν α ι
γ υ ν α ί κ α ( μ ι ά σ κ ύ λ α ) . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής εί­
ναι ά θ έ α τ ο ν πρόσωπον γιά τόν Κ α τ ά δ ι κ ο . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
δ έ χ ε τ α ι τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς , εις ά κ ρ ό α σ ι ν , μιά φ ο ρ ά τ ή ν
ε β δ ο μ ά δ α . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς γιά νά δει τόν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή
πρέπει νά πεϊ τ ή ν αίτια στόν Φύλακα τ ή ς βάρδιας' α υ τ ό ς
θά τ ό α ν α φ έ ρ ε ι στόν 'Υπαρχιφύλακα τ ή ς βάρδιας τ ε λ ι ­
κώς θά λ ά β ε ι γνώσιν ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ . Ά ν τ ό αίτημα τ ο ϋ Φυ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο υ σ τ ρ έ φ ε τ α ι κ α τ ά τών Φυλάκων ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ
α π α γ ο ρ ε ύ ε ι στόν Φυλακισμένο νά δ ε ι τ ό ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή .
Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ ε π ι τ υ γ χ ά ν ε ι τ ό ν σκοπό τ ο υ μέ τ ό κ α λ ό , ή
μέ τ ό άγριο. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι α υ τ έ ς οί συζητήσεις γ ί ν ο ν τ α ι
στόν Ά ρ χ ι φ υ λ α κ ε ΐ ο ν , δ η λ α δ ή στήν σπηλιά τ ο ϋ δ ρ ά κ ο υ
Ά λ λ ω σ τ ε , πάν,τα ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς δ έ χ ε τ α ι εις άκρόασιν τ ο ύ ς
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς π α ρ ο υ σ ί α τ ο ύ Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ο ς . Α υ τ ό γί­
ν ε τ α ι , άφ' ε ν ό ς , γ ι ά νά τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ε ί τ α ι ό Φυλακισμένος,
καί, άφ' ε τ έ ρ ο υ , γ ι ά νά υπάρχει κάποιος μ ά ρ τ υ ς (ό Ά ρ χ ι ­
φύλαξ) στίς τ υ χ ό ν κ α τ α γ γ ε λ ί ε ς τ ο ϋ Φυλακισμένου. Πάν­
τ ο τ ε οί π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς κ α τ α γ γ ε λ ί ε ς τ ο ύ Φυλακισμένου δια­
σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι . Ά ν ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε π ι μ ε ί ν ε ι στήν αρχική
σημασία τών προφορικών τ ο υ κ α τ α γ γ ε λ ι ώ ν ό Κύριος
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ο ϋ κ ά ν ε ι μήνυσιν έπί ψ ε υ δ ο ρ κ ί α , έ χ ο ν τ α ς
γιά μ ά ρ τ υ ρ α τόν Κύριον Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α .

Ή στάσις τ ή ς Υπηρεσίας έ ν α ν τ ι τών Φυλακισμένων εξ­


ι κ ν ε ί τ α ι άπό τ ή ν α δ ι α φ ο ρ ί α ώς τ ό μίσος. Ό πόλεμος
μ ε τ α ξ ύ Φυλακισμένων καί Φυλάκων ε ί ν α ι α σ τ α μ ά τ η τ ο ς καί
λυσσώδης. Ό καλύτερος άπ' τούς Φύλακες θέλει κρέμα­
σμα άπ' τ' αρχίδια, λ έ ν ε οι Κατάδικοι. Στό πρόσωπο τ ο ύ
Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α σ υ ν α ν τ ά ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ε ς ό λ ε ς τίς κακίες
τών Φυλάκων. Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ κ λ έ β ε ι ό,τι μπορεί: λάμπες,
φ ρ ο ύ τ α , ρ ί γ α ν η , κ ρ ε μ ύ δ ι α . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ τ ρ ώ ε ι ό τ ι προ­
λ ά β ε ι άπ' τά μ α γ ε ι ρ ε ί α τ ή ς Φυλακής. Ό Α ρ χ ι φ ύ λ α ξ αλλά­
ζ ε ι παλιές κ ο υ β έ ρ τ ε ς μέ κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς (καί αμέσως τίς πάει
κ ρ υ φ ά σπίτι τ ο υ ) . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Bourbax έ κ λ ε β ε ώμά
ψάρια άπ' τ ό μ α γ ε ι ρ ε ί ο καί τάχωνε στίς τσέπες τ ή ς χλαί-
νης τ ο υ . Ο Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ κ α τ α π ι έ ζ ε ι τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς
όσο μπορεί. Ο ά ν α ν τ ρ ο ς Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Koutso Bol βρίζει
άπ τ ό πρωί ώς τ ό β ρ ά δ ι . Δικαίως οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ό ν ονομά­
ζουν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α Γάβ-Γάβ. Ο Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Koutso Bol
έ χ ε ι δ ε ί ρ ε ι τ ό σ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ώστε ό προσωπικός τ ο υ
φ ά κ ε λ ο ς ζυγίζει τ ρ ί α κιλά (τό Σ ε β α σ τ ό ν Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δι­
κ α ι ο σ ύ ν η ς , άντί νά τόν α π ο λ ύ σ ε ι , τ ο ϋ δ ί ν ε ι συνεχώς
προαγωγός). Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Tsalix έσπασε τ ό χ έ ρ ι τ ο υ
γ ρ ο ν θ ο κ ο π ώ ν τ α ς έ ν α ν Κατάδικο δ ε μ έ ν ο χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α . Ό
Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Zerba ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς τ ό ν απειλεί ό τ ι
θά κ ά ν ε ι α ν α φ ο ρ ά στόν Υπουργό Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς α υ τ ό ς
άπαντα: ρέ. ένώ είμαι ό Υπουργός Δικαιοσύνης!!

Μ ε τ α ξ ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ καί Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ο ς υπάρχει έ ν α ίσοζύ-


γιον σχέσεων. Κατά βάθος ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς αντιπαθεί τόν
Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς δ ι α τ η ρ ε ί κ α λ ύ τ ε ρ ε ς σχέσεις
μέ τ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ς Υπαλλήλους. Ά λ λ ά , έκ τών πρα­
γμάτων, ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ ε ί ν α ι τ ό δεξί χ έ ρ ι τ ο ϋ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ .
Ό κάθε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς προτιμά νά έ χ ε ι στάς δ ι α τ α γ ά ς τ ο υ
έναν ά γ ρ ο ί κ ο Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α . "Ετσι ό Κύριος Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς
μπορεί νά π α ρ ι σ τ ά ν ε ι μέ άνεση τ ή ν αγαθή ψυχή.

Εκάστη Φυλακή έ χ ε ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ε ί ς Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς
- έναν τ ό πρωί, έ ν α ν τ ό ά π ό γ ε μ α , έναν τ ή ν ύ χ τ α . Μ έ
τ ο ύ ς Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι τ ό γ ν ω σ τ ό παι­
χνίδι τών Ανακριτών. Δ η λ α δ ή , ό έ ν α ς Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α ξ κ ά ν ε ι
τ ό ν καλό κι ό ά λ λ ο ς κ ά ν ε ι τ ό ν κακό. Οί α δ ύ ν α μ ο ι Φυλακι­
σ μ έ ν ο ι π έ φ τ ο υ ν στήν παγίδα καί γ ί ν ο ν τ α ι Χ α φ ι έ δ ε ς .
"Ολο τό σ ύ σ τ η μ α κ α τ α π ι έ σ ε ω ς τών Φυλακι­
σ μ έ ν ω ν σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ό ν χ α φ ι ε δ ι σ μ ό . Οί Φυλα­
κ ι σ μ έ ν ο ι α π ο κ α λ ο ύ ν τ ο ύ ς Χ α φ ι έ δ ε ς ρουφιάνους. Υπάρχει
κι ένα δ ε ύ τ ε ρ ο χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι τών Χαφιέδων.
Τούς λ έ ν ε ποιητές γ ι α τ ί πάνε κ ρ υ φ ά στόν Ά ρ χ ι φ υ λ α κ ε ϊ ο ν
καί λ έ ν ε τό ποίημα. Υπάρχει καί τ ρ ί τ ο π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι τών
Χαφιέδων (καρφιά). Υπάρχουν π ο λ λ ά συνώνυμα τ ή ς λέ­
ξεως χαφιές στήν argot τ ή ς Φυλακής.

ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς ε ί ν α ι α μ ό ρ φ ω τ ο ι , κ α κ ο μ ο ί ρ η δ ε ς , φτωχοί,
περίεργοι, κουτσομπόλήδες, άξεστοι, χαρτοπαίχτες, ξελι-
γ ω μ έ ν ο ι , τ ε μ π έ λ η δ ε ς καί κακοί. Έ γ ν ώ ρ ι σ α Φ ύ λ α κ ε ς πού ό
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς καθάρματα θά α π ο τ ε λ ο ύ σ ε γ ι α υ τ ο ύ ς τί-
τ λ ο ν τ ι μ ή ς . Βεβαίως υπάρχουν λ ί γ ο ι ( ε λ ά χ ι σ τ ο ι , δ υ σ τ υ ­
χώς) Φ ύ λ α κ ε ς πού έ χ ο υ ν μιά γ λ υ κ ι ά ανθρωπιά. Οί Φύλα­
κες ε ί ν α ι ά γ ρ ά μ α τ ο ι . Οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι Φ ύ λ α κ ε ς , τ ή ν εποχή
τ ο ϋ δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ των, δ έ ν ε ί χ α ν νά ε π ι λ έ ξ ο υ ν ε ι μ ή μ ε τ α ξ ύ
τών ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν τ ο ύ Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α , τ ο ύ Α γ ρ ο φ ύ λ α κ α
καί τ ο ϋ Α γ ρ ο τ ι κ ο ύ Τ α χ υ δ ρ ό μ ο υ . Α ρ κ ε τ ο ί Φ ύ λ α κ ε ς ε ί ν α ι
παλιοί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς . Οί Φ ύ λ α κ ε ς - ιδίως τών Α γ ρ ο τ ι κ ώ ν
Φυλακών - όλη μ έ ρ α παίζουν χ α ρ τ ι ά . Γ ι α υ τ ό συχνά ζη­
τ ο ύ ν δ α ν ε ι κ ά λ ε φ τ ά άπό τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς , ή κ λ έ β ο υ ν , ή
κ α τ α κ ρ α τ ο ύ ν μικροποσά άπ' τίς ε π ι τ α γ έ ς τών Φυλακισμέ­
νων. Ό τ α ν ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ί
α υ τ ά τ ά μικρά παραπτώματα δ έ ν κ ά ν ε ι τίποτα άλλο άπό

• 146 C
τ ό ν ά ε π ι β ά λ ε ι έ ν α α σ ή μ α ν τ ο πρόστιμο στόν Φύλακα. Τά
μ ε γ ά λ α παραπτώματα τών Φυλάκων τ ι μ ω ρ ο ύ ν τ α ι μέ μ ε τ ά ­
θ ε σ η . Ό λ ό γ ο ς α υ τ ή ς τ ή ς ε π ι ε ι κ ε ί α ς ε ί ν α ι απλός: τ ό
Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δ έ ν θ έ λ ε ι νά, απολύσει τ ο ύ ς
Φ ύ λ α κ ε ς πού δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν σ κ ά ν δ α λ α , γ ι α τ ί δ έ ν βρίσκει
άλλους αντικαταστάτες. Σ τ ή ν A n t i q u a τό επάγ­
γελμα τού Φύλακα Φυλακών θεωρείται άτι­
μ ο . Οί Φ ύ λ α κ ε ς ν τ ρ έ π ο ν τ α ι γιά τ ή δ ο υ λ ι ά πού κάνουν.
Γ ι α υ τ ό π ο υ θ ε ν ά καί ποτέ δ έ ν θά σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε στήν Anti­
qua έ ν α ν Φύλακα ν ά περπατά φ ο ρ ώ ν τ α ς τ ή ν στολή τ ο υ .
Ε ξ ά λ λ ο υ α υ τ ό θ ά τ α ν ε ε π ι κ ί ν δ υ ν ο . Κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν νά φάνε
ξ ύ λ ο άπό κάποιον Ά ν θ ρ ω π ο τ ή ς Φάρας (τέως Κατάδικο).
Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί ό ρ ο ι διαβιώσεως τών Φυλά­
κων ε ί ν α ι φ ο β ε ρ ο ί . Κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι όμαδικώς σέ θ α λ ά μ ο υ ς ,
χωρίς WC, χωρίς ν τ ο υ ς . Ό τ α ν δ ο υ λ ε ύ ο υ ν π λ ή τ τ ο υ ν λιγό­
τ ε ρ ο . ΟΊ Υ π ά λ λ η λ ο ι τ ο ύ ς π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ ν . Οί Υπάλληλοι
ε π ο ν ο μ ά ζ ο υ ν τ ό Ά ρ χ ι φ υ λ α κ ε ΐ ο ν Άστυνομικόν Τμήμα. ΟΊ
Φ ύ λ α κ ε ς , χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι σέ φ α τ ρ ί ε ς , υ π ο φ έ ρ ο υ ν άπό έλ­
λ ε ι ψ η χ ρ η μ ά τ ω ν καί γ υ ν α ί κ α ς . Μ ε ρ ι κ ο ί Φύλακες έκ συγ­
χ ρ ω τ ι σ μ ο ύ κ ά ν ο υ ν τ ό μάγκα. ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς άπό φτώχια δα­
ν ε ί ζ ο ν τ α ι ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς καί π ε ρ ι ο δ ι κ ά άπό τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς .
Καί ό τ α ν ε ρ ε υ ν ο ύ ν τ ά κ ε λ ι ά τρώνε τ ά γ λ υ κ ί σ μ α τ α τών
Φυλακισμένων.

ΟΊ έ ρ ε υ ν ε ς γ ί ν ο ν τ α ι α ι φ ν ι δ ι α σ τ ι κ ά δυό φ ο ρ έ ς τ ή
βδομάδα.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν α ι φ ν ι δ ι ά ζ ο ν τ α ι άπό τ ί ς έ ρ ε υ ν ε ς . Ά π ό
κάποια α δ ι ό ρ α τ α σημάδια ν ι ώ θ ο υ ν ό τ ι επίκειται έ ρ ε υ ν α
καί λ α μ β ά ν ο υ ν τ ά μ έ τ ρ α των. Σ υ ν ή θ ω ς ή έ ρ ε υ ν α αρχίζει
μόλις ξ ε κ λ ε ι δ ώ σ ο υ ν τήν πόρτα τ ή ς Φυλακής. Τ ό τ ε μιά
ομάδα Φυλάκων ο ρ μ ά ε ι στά κ ε λ ι ά κι ά φ ο ύ κ ά ν ε ι σωματική
έ ρ ε υ ν α σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς , έ ν σ υ ν ε χ ε ί α , τ ο ύ ς βγάζει
έξω καί τ ό τ ε ψ ά χ ν ε ι τ ά κ ρ ε β ά τ ι α . Ή έ ρ ε υ ν α γ ί ν ε τ α ι
πάντα σέ έ ν α τ μ ή μ α τ ή ς Φυλακής. Τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ς
έ ρ ε ύ ν η ς ε ί ν α ι πολλαπλό: λ ε φ τ ά , α λ κ ο ό λ , χασίσι, τράπου­
λ ε ς , ζάρια, μαχαίρια, περιοδικά πορνό, ά σ ε μ ν ε ς φ ω τ ο ­
γ ρ α φ ί ε ς , προσωπικά η μ ε ρ ο λ ό γ ι α , κ ρ υ μ έ ν α σ η μ ε ι ώ μ α τ α ,
τ ρ α ν ζ ί σ τ ο ρ ξ υ ρ α φ ά κ ι α , κ ο λ ό ν ι α , σπίρτα κτλ. κτλ.
Οί Φ ύ λ α κ ε ς σπάνια βρίσκουν κ ά τ ι στίς έ ρ ε υ ν ε ς . Οί Φυλα­
κ ι σ μ έ ν ο ι ξ έ ρ ο υ ν νά κ ρ ύ β ο υ ν . Ά ν οί Φύλακες θ ρ ο ύ ν σέ
κάποιο κ ε λ ί χασίσι, τ ό τ ε , μ α ζ ε ύ ο ν τ α ι π ε ν τ έ ξ ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι
καί, δ ε ί χ ν ο ν τ α ς έναν Φ ύ λ α κ α , λ έ ν ε : «αυτός τόφερε καί
τοϋ δόσαμε μιά χιλιάδα!».
Τό θ έ μ α αποσιωπάται.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν νά κρύψουν κάτι πάνω τ ο υ ς τό
χώνουν ανάμεσα στά σ κ έ λ ι α . Είναι τόσο παράλογη ή
καταπίεση στίς Φυλακές πού ό Φυλακισμένος έ ξ α ν ά γ ­
κ η ς ε ν ε ρ γ ε ί παράνομα. Ό κάθε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς βγάζει δι­
κούς τ ο υ φ ε τ φ ά δ ε ς . Στήν μιά Φυλακή α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τό
περιοδικό Χ καί σ τ ή ν ά λ λ η ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι . "Ενας Αρχιφύ­
λαξ α π α γ ό ρ ε υ ε στους Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς νά χρησιμοποιούν
κόκκινο σ τ υ λ ό , γ ι α τ ί α υ τ ό τ ό χρώμα τ ο ύ θύμιζε τ ο ύ ς Κο-
μ ο υ ν ι σ τ ά ς . Πολλοί Α ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς κάθε πρωί βγάζουν έ ν α

147
λ ο γ ί δ ρ ι ο σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς . Ά λ λ ο ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς αρ­
ν ε ί τ α ι ν ά α ν ά ψ ε ι τ ό λ ο υ τ ρ ό τ ή ς Φυλακής ( κ ά ν ε ι ο ι κ ο ν ο ­
μίες υπέρ τ ο ϋ Δημοσίου) κι ά λ λ ο ς α π α γ ο ρ ε ύ ε ι τ ή ν θέρ­
μανση τών θαλάμων (γιατί τ ό β ρ ί σ κ ε ι α ν θ υ γ ι ε ι ν ό ) .

Στήν A n t i q u a κ ά ν ε ι σ ύ ν τ ο μ ο ν , ά λ λ ά τ σ ο υ χ τ ε ρ ό χειμώνα.
Οί πιό κ ρ ύ ε ς Φ υ λ α κ έ ς ε ί ν α ι ή Φυλακή τών Έ π τ ά Πύργων
καί ή Α γ ρ ο τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Βορά. Σ' α υ τ έ ς τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς
τό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο σ υ χ ν ά π έ φ τ ε ι χ α μ η λ ό τ ε ρ α άπό τ ό - 1 0 .
Μές στίς Φ υ λ α κ έ ς δ έ ν υπάρχουν β α ρ ό μ ε τ ρ α . Ά λ λ ω σ τ ε
δέν χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι . Έ κ α σ τ ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς έ χ ε ι ώς φ ο ρ η τ ό ν
ά λ ά ν θ α σ τ ο ν β α ρ ό μ ε τ ρ ο ν τ ' αρχίδια τ ο υ . Ό τ α ν κ ά ν ε ι ζέ­
στη τ ' αρχίδια μ α κ ρ α ί ν ο υ ν καί κ ρ ε μ ά ν ε . Έ ν ώ στό κρύο
χ ά ν ο ν τ α ι ζαρώνουν σάν σ τ α φ ί δ ε ς .
Στήν Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α λ ο ρ ι φ έ ρ . Τ έ τ ι α
τ ύ χ η δ έ ν τ ή ν έ χ ο υ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή ς Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Φυλακής
τ ο ύ Βορά. Έ κ ε ϊ ο ι ά τ υ χ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι γ ι ά ν ά ζ ε σ τ α θ ο ύ ν
κ ά θ ο ν τ α ι σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι μέ τ ό παλτό σ τ ό κ ε φ ά λ ι σάν κα-
τ σ ο ύ λ α . "Η βάζουν ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς στήν πλάτη. "Η δ έ ν ο υ ν
γ ύ ρ ο σ τ ό λ α ι μ ό τ ό προσόψι τ ο υ ς άντί γ ι ά κασκόλ.
Σέ μ ε ρ ι κ έ ς ά λ λ ε ς Φ υ λ α κ έ ς ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ι οί σόμπες. Ό μ ω ς
ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς χ ο ρ η γ ε ί μόνο δ έ κ α κιλά ξύλα η μ ε ρ η σ ί ω ς ,
κατά σόμπαν. Ό τ α ν έξω χ ι ο ν ί ζ ε ι α υ τ ά τ ά ξύλα δ έ ν φ τ ά ­
νουν ο ύ τ ε γ ι ά μιάν ώρα. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι γ ι ά ν ά ζ ε σ τ α θ ο ύ ν
α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι ν ά α γ ο ρ ά σ ο υ ν ξ ύ λ α . Επίσης, α γ ο ρ ά ζ ο υ ν
πριονίδι άπό τ ο ύ ς Ισοβίτες. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξ έ ρ ο υ ν νά καίνε
τό πριονίδι. Μ έ ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς κ ά ν ο υ ν μ ε γ ά λ α χωνιά καί τ ά
γ ε μ ί ζ ο υ ν πριονίδι- α υ τ ά τ ά χωνιά μέ πριονίδι τ ά λ έ ν ε
μπόμπες.
Ό τ α ν οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν ξ ύ λ α , ο ύ τ ε μπόμπες, καίνε
ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς , ε υ α γ γ έ λ ι α , ψωμί καί σαπούνι. Τό ψωμί κ α ί ε ι
ολόιδια σάν κόκ. Τ ό ψωμί δ ί ν ε ι γ λ υ κ ι ά φωτιά. Τό σαπούνι
έ χ ε ι μ ε γ ά λ η θ ε ρ μ α ν τ ι κ ή δ ύ ν α μ η (ή σόμπα κοκκινίζει),
άλλά έ χ ε ι καί έ ν α μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α - α φ ή ν ε ι κ α τ α κ ά θ ι πού
όταν παγώσει γ ί ν ε τ α ι σ κ λ η ρ ό σάν πέτρα, Τό πρωί ο ι
Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ α λ α ι π ω ρ ο ύ ν τ α ι , γ ι α τ ί πρέπει νά σπάσουν τ ό
κ α τ α κ ά θ ι γ ι ά ν ά α ν ά ψ ο υ ν ξ α ν ά τ ή σόμπα. Είναι φ υ σ ι κ ό ,
μέ τ έ τ ι α χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η , ν ά καπνίζει ή σόμπα καί τ ά
μπουριά. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι όταν καπνίζουν τ ά μπουριά τ ά δ έ ­
ν ο υ ν , σ τ ά έ ν ώ μ α τ α , μέ κ ο υ ρ έ λ ι α β ο υ τ η γ μ έ ν α σέ αλατό­
νερο ( έ τ σ ι δ έ ν α ν α φ λ έ γ ο ν τ α ι ) .
Τήν ν ύ χ τ α , μέ τ ά πολλά κ ρ ύ α . οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σηκώνονται
συχνά γ ι ά κ α τ ο ύ ρ η μ α .

Δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι μ ε γ ά λ η προσπάθεια γ ι ά νά γ ί ν ε ι έ ν α ς Φυ­
λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε ν ο χ λ η τ ι κ ό ς στήν Υπηρεσία. Κάθε έξυπνος, ή
μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς . Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι μιάς ξαρχής α ν τ ι π α θ η τ ι κ ό ς
στήν Υπηρεσία. Ό σ ' ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ η προσωπικότητα
δ ι α θ έ τ ε ι ς τ ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α π ε ρ ν ά ς στήν Φ υ ­
λ α κ ή . Καλός Κ α τ ά δ ι κ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι μόνον ό δουλοπρεπής
Κ α τ ά δ ι κ ο ς . Ό ιδεώδης Κ α τ ά δ ι κ ο ς θά ή τ α ν έ ν α πρόθατο
Θυμός, μίσος, ζήλια, ο ί κ τ ο ς , κ α λ ο σ ύ ν η , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι
στήν πιό γνήσια μ ο ρ φ ή μέ.ς στήν Φυλακή. Καί ή δ ο υ λ ο -

• 148 •
πρέπεια. Ή δ ο υ λ ο π ρ έ π ε ι α τών Φυλάκων έ ν α ν τ ι τών
πλουσίων Φυλακισμένων. Ή δ ο υ λ ο π ρ έ π ε ι α τών Καταδίκων
έ ν α ν τ ι τών άγροίκων Α ρ χ ι φ υ λ ά κ ω ν . Υ φ ί σ τ α τ α ι μιά μ υ θ ο ­
λογία τ ή ς Φυλακής· ά κ ο ϋ ς γ ι ά λ ε β έ ν τ ε ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού
τ ο ύ ς πνίξανε οί Φύλακες κ τ λ . κ τ λ . Ό λ α ε ί ν α ι , ά λ ή -
θ ι α . Ό π ω ς ε ί ν α ι α λ η θ ι ν ό ς ό φ ό β ο ς πού κ α τ έ χ ε ι τ ο ύ ς
Φ ύ λ α κ ε ς μόλις ά ν τ ι κ ρ ύ σ ο υ ν θ υ μ ω μ έ ν ο υ ς μ ά γ κ ε ς . Ό Φύ­
λαξ Niko Louli α π ε κ ά λ ε σ ε έναν φ ο υ κ α ρ ά κ α τ ά δ ι κ ο άρχί-
δη. Είναι β έ β α ι ο ν πώς ό θ ρ α σ ύ δ ε ι λ ο ς Niko Louli δ έ ν θά
έ τ ό λ μ α νά δωρίσει α υ τ ό ν τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό σ' έ ν α ν μάγ­
κα. Οί Φ ύ λ α κ ε ς τ ρ α γ α ν ί ζ ο υ ν τ ή ν ψυχή τών Καταδίκων,
σιγά - σιγά, σάν ποντίκια. ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς προσπαθούν ν ά
σπάσουν τ ά ν ε ύ ρ α τ ώ ν Φυλακισμένων. "Ενας Φυλακισμέ­
νος μ έ σπασμένα ν ε ύ ρ α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί άγρια επεισόδια -
ιδού ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι ά νά λ υ γ ί σ ο υ ν έ ν α ν σκληρό Κ α τ ά δ ι κ ο ,
καί, ιδού ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι ά ν ά φ ο β ί σ ο υ ν τ ό σύνολον τών
Καταδίκων.

Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού θ ά δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι έ ν α άγριο έπ ισόδιο


ο δ η γ ε ί τ α ι σ τ ό πειθαρχείο. Τ ό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο ε ί ν α ι έ ν α κ ε λ ί
τ ε λ ε ί ω ς α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο . Ή Φ υ λ α κ ή τών 'Επτά Πύρ­
γων έ χ ε ι δ ύ ο υπόγεια π ε ι θ α ρ χ ε ί α : γ ι ά ν ά πάς σ τ ό πρώτο
κ α τ ε β α ί ν ε ι ς 17 σκαλοπάτια, γ ι ά ν ά πάς στό δ ε ύ τ ε ρ ο κα­
τ ε β α ί ν ε ι ς 70 σκαλοπάτια. Στό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς
( δ ε μ έ ν ο ς χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α , ο λ ό γ υ μ ν ο ς , ν η σ τ ι κ ό ς , ταπεινωμέ­
νος) ε ί ν α ι στήν δ ι ά θ ε σ η τών Φυλάκων. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς
οί Φύλακες έχουν σκοτώσει Κατάδικο σέ
π ε ι θ α ρ χ ε ί ο . Στό πειθαρχείο ό Κατάδικος δέρνεται
άγρια. Έ κ ε ϊ θά μ ε ί ν ε ι ωσότου κ ά μ ψ ο υ ν τ ό φ ρ ό ν η μ α τ ο υ .
Στό πειθαρχείο μπαίνεις άνθρωπος καί βγαίνεις θηρίο
(αυτό ε ί ν α ι μιά παροιμία τ ή ς Φυλακής).
Ό μ ω ς ό λ ο ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν ε ί ν α ι Ίδιοι. Οί Φύλακες δ έ ν
μπορούν ν ά πιάσουν τ ο ύ ς σ κ λ η ρ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς , Τ ό τ ε ,
σ υ ν ή θ ω ς , π α ρ ε μ β α ί ν ε ι κάποιος γ ε ρ ο - β ε τ ε ρ ά ν ο ς Κατάδι­
κος πού π ε ί θ ε ι τ ό ν σ κ λ η ρ ό Κατάδικο νά δ ε χ τ ε ί μιά μετα­
γωγή σέ άλλη Φυλακή.

ΟΊ έ σ χ α τ ε ς μ ο ρ φ έ ς αγώνος τών Καταδίκων κατά τ ή ς


καταπιέσεως ε ί ν α ι ή δ ρ α π έ τ ε υ σ ι ς , ή σ τ ά σ ι ς κ α ί ή α ύ τ ο
κτονία.
Η σ τ ά σ ι ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σάν ο μ α δ ι κ ή (ή καθολική)
ανυπακοή.
Δ ρ α π έ τ ε υ σ ι ς ε ί ν α ι ή - α τ ο μ ι κ ή (ή ομαδική) έ γ κ α τ ά λ ε ι -
ψις τ ο ϋ χώρου τ ή ς Φυλακής.
Οί Φύλακες μ ε τ ρ ο ύ ν τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ρ ε ϊ ς φ ο ρ έ ς
τήν ή μ ε ρ α .
Στήν κ α τ α μ έ τ ρ η σ η οί Φύλακες ξεσκεπάζουν τ ο ύ ς κοιμι­
σ μ έ ν ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς , γ ι α τ ί έ χ ο υ ν πάθει πολλά χ ο υ ν έ ρ ι α
Οί Φ ύ λ α κ ε ς ν ο σ τ α λ γ ο ύ ν τ ή ν παλιά καλή εποχή πού οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι ήσανε δ ε μ έ ν ο ι μέ αλυσίδα στόν τ ο ί χ ο τ ο ύ κε
λ ι ο ύ , κ ι ό κάθε Κ α τ ά δ ι κ ο ς στήν βόλτα τ ή ς α υ λ ή ς κ ρ ά τ α γ ε
τ ή ν σ ι δ ε ρ έ ν ι α μπάλα α γ κ α λ ι ά . Οί Φ ύ λ α κ ε ς , κάθε ά π ό γ ε μ α ,
χ τ υ π ά ν ε όλα τ ά σίδερα τών παραθύρων τών κελιών μέ
ένα μακρύ ξύλινο σφυρί. Ά π ό τ ό ν ήχο κ α τ α λ α β α ί ν ο υ ν αν
τ ά σ ί δ ε ρ α ε ί ν α ι π ρ ι ο ν ι σ μ έ ν α , ή όχι. Παρά τ ά μ έ τ ρ α φ ρ ο υ -
ρήσεως οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ α τ ο ρ θ ώ ν ο υ ν νά δ ρ α π ε τ ε ύ ο υ ν μέσα
άπ τ ή Φ υ λ α κ ή , ή κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α μιάς μ ε τ α γ ω γ ή ς .
Ό τ α ν τ ο ύ ς ξαναπιάσουν τ ο ύ ς δ έ ρ ν ο υ ν δ υ ό φ ο ρ έ ς :
μιά φ ο ρ ά οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς καί μιά φ ο ρ ά οί Φ ύ λ α κ ε ς .
Ό τ α ν ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς ξ ε φ ύ γ ε ι άπό τ ή ν φ ρ ο υ ρ ά τ ή ς
μ ε τ α γ ω γ ή ς οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς δ έ ρ ν ο υ ν τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Κατά­
δ ι κ ο υ ς πού δ έ ν δ ρ α π έ τ ε υ σ α ν , έ ν ώ , π α ρ ά λ λ η λ α , ε γ κ α τ α ­
λείπουν κάπου τ ί ς α π ο σ κ ε υ έ ς τ ο ϋ δ ρ α π έ τ η σ τ ή ν τ ύ χ η
τ ο υ ς (ώστε ν ά χ α θ ο ύ ν ) . Οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς κ α ι οί Φ ύ λ α κ ε ς
μέ τ ό ξ ύ λ ο πού δ ί ν ο υ ν σ τ ο υ ς δ ρ α π έ τ ε ς ε κ δ ι κ ο ύ ν τ α ι
γιά τ ί ς ταλαιπωρίες πού υπέστησαν ( κ α τ σ ά δ ε ς , επιφυλα­
κ ή , ξ ε ν ύ χ τ ι α κτλ.). Ό τ α ν κάποιος δ ρ α π ε τ ε ύ σ ε ι άπό
Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή βγαίνουν σ τ ή ν παγάνα ό λ ο ι οί χωριά­
τ ε ς - τών πέριξ. Αυτό γ ί ν ε τ α ι δ ι ό τ ι όποιος χ ω ρ ι ά τ η ς υπο­
δ ε ί ξ ε ι τ ό ν κρυψώνα τ ο ύ δ ρ α π έ τ η λ α μ β ά ν ε ι άπό τ ή ν
Α γ ρ ο τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή , ώς δώρον, ε κ α τ ό κιλά σ ι τ ά ρ ι .
Οί σ τ ά σ ε ι ς τών Φυλακισμένων ε ί ν α ι έ ν α θ έ μ α τόσο γνω­
στό άπό τ ό ν τύπο καί τ ό σ ι ν ε μ ά πού ε λ ά χ ι σ τ α θ ά είχα ν ά
προσθέσω.
Όσο γιά τήν α υ τ ο κ τ ο ν ί α είμαι αναρμόδιος.
Ή δ η σάς έχω μ ι λ ή σ ε ι γ ι ά τ ό χαρακίρι. Στήν Φυλακή γί­
ν ο ν τ α ι μ ε ρ ι κ έ ς α υ τ ο κ τ ο ν ί ε ς καί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς απόπειρες
αυτοκτονίας. Ό τ α ν ό Κατάδικος θέλει νά αυτοκτονήσει
(στά αληθινά) κ ρ ε μ ι έ τ α ι μέ θ η λ ι ά , ή πιάνει τ ά η λ ε κ τ ρ ι κ ά
καλώδια. Π ο λ λ έ ς ψ ε υ τ ο - α ύ τ ο κ τ ο ν ί ε ς γ ί ν ο ν τ α ι μέ αντικεί­
μενα πού κ α τ α π ί ν ε ι ό Κατάδικος (χάπια, σπασμένα γ ι α λ ι ά ,
κ ο υ τ ά λ ι α , θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ α ) . Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο Sikli
πού ε ί χ ε καταπιεί έ φ τ ά θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ α . Ή κατάποσις τών
κοχλιαρίων ε π ι τ ε λ ε ί τ α ι μέ τ έ χ ν η ν - χώνουν τ ό κ ο υ τ ά λ ι
άπό τ ή ν πλατιά μεριά. Τ ή ν πιό θ ε α μ α τ ι κ ή ψευτο-
α ύ τ ο κ τ ο ν ί α , τ ή ν μ ε τ έ ρ χ ο ν τ α ι τ ά Πρεζάκια. Πιάνουν τ ή ν
ε π ι δ ε ρ μ ί δ α τ ο ϋ λ α ι μ ο ύ , τ ή ν τ ε ζ ά ρ ο υ ν , καί μ ε τ ά τ ή ν χαρά­
ζουν π ε ν τ έ ξ ι φ ο ρ έ ς μέ μιά λάμα. Τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ε ί ν α ι
σ υ ν τ α ρ α κ τ ι κ ό ν . Ό λ ο ι νομίζουν ό τ ι ό Πρεζάκιας έ κ ο ψ ε τ ό
λαρύγγι τ ο υ .

Μάθημα 39ον
Καλειδοσκόπιον.

Ή ζωή τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς είναι τόσον πολυσχιδής πού καμιά


πένα δ έ ν μπορεί ν ά τ ή ν π ε ρ ι γ ρ ά ψ ε ι . Προσπάθησα ν ά
α φ η γ η θ ώ , μέ κάποιαν μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α , τ ί ς σχέσεις μ ε τ α ξ ύ
Φυλάκων καί Φυλακισμένων. Προσπάθησα ν ά μήν υπο­
πέσω στόν πειρασμό τ ή ς ε ρ μ η ν ε ί α ς τών γ ε γ ο ν ό τ ω ν .
Οπωσδήποτε στήν Φυλακή έγνώρισα τ ο ύ ς πλέον ε ν δ ι α ­
φ έ ρ ο ν τ ε ς ανθρώπους.
Στό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α θά σάς παρουσιάσω, μέ ξ ε ρ ό τ ρ ό ­
πο μ ε ρ ι κ ά μ ε μ ο ν ω μ έ ν α ε π ε ι σ ό δ ι α , γ ε γ ο ν ό τ α καί σ υ ν ή θ ι ε ς
τής Φυλακής. Σάς διαβεβαιώ πώς ό λ α ε ί ν α ι α λ η θ ι ν ά .

• 150 •
Μέ τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα ίσως κ α τ α ν ο ή σ ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α τ ή ν
ζωή τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς .

Μ ε τ α ξ ύ τών β ε τ ε ρ ά ν ω ν Καταδίκων υπάρχουν μερικοί πού


έ χ ο υ ν τ α λ έ ν τ ο Δ ι κ η γ ό ρ ο υ . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ο ύ ς συμ­
β ο υ λ ε ύ ο ν τ α συχνά. Πολλοί υπόδικοι, τ ή ν παραμονή τ ή ς
Δίκης τ ω ν , π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν τ ή ν υπόθεση τ ο υ ς καί ρωτάνε
τ ό ν ψ ε υ τ ο - δ ι κ η γ ό ρ ο τ ή ς Φυλακής ποιά Ποινή θά αρπά­
ξουν. ΟΊ ψ ε υ τ ο - δ ι κ η γ ό ρ ο ι σ κ έ φ τ ο ν τ α ι καί απαντούν σο­
βαρά. Οί ψ ε υ τ ο - δ ι κ η γ ό ρ ο ι π ο τ έ δ έ ν π έ φ τ ο υ ν έξω. Γιά ν ά
κ α τ α λ ά β ε τ ε τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ ή ς δ ι κ α ν ι κ ή ς των εξυπνάδας θ ά
σάς πώ τ ά έ ξ η ς : τ ό '65 δ ό θ η κ ε α μ ν η σ τ ί α στους Κατάδι­
κους Κοινού Π ο ι ν ι κ ο ύ Δικαίου πού ε ί χ α ν ε Ποινή μ έ χ ρ ι
π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α . Τήν ή μ ε ρ α πού έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η ή α μ ν η σ τ ί α
απολύθηκαν άπό τ ή ν Φ υ λ α κ ή Souvarov διακόσιοι π ε ν ή ν τ α
Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Τήν ίδια μέρα ένας δ ι ά σ η μ ο ς ψ ε υ τ ο - δ ι κ η γ ό ρ ο ς
τ ή ς Φυλακής έ κ ά λ ε σ ε ε π ε ι γ ό ν τ ω ς έ ν α ν α λ η θ ι ν ό Δ ι κ η γ ό ρ ο
τ ή ς Adina καί τ ο ύ είπε ό τ ι ξ έ ρ ε ι έ ν α ν τρόπο γ ι ά νά απο­
λ υ θ ο ύ ν ακόμη διακόσιοι π ε ν ή ν τ α Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Κανείς Δ ι κ η ­
γ ό ρ ο ς τ ή ς Adina δ έ ν ε ί χ ε σ κ ε φ τ ε ί τ ό ν τρόπο τ ο ύ ψ ε υ τ ο -
δ ι κ η γ ό ρ ο υ τ ή ς Φυλακής Souvarov.
Ό τρόπος ή τ α ν ε α π λ ό ς καί μ ε γ α λ ο φ υ ή ς . Α κ ο ύ σ τ ε
τον:
Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας συνήθως κ α τ α δ ι κ ά ζ ο ν τ α ι σέ
πολλές μ ι κ ρ έ ς Π ο ι ν έ ς . Ό μ ω ς , γ ι ά ν ά κ α θ ή σ ο υ ν λ ι γ ό τ ε ρ ο
στήν Φ υ λ α κ ή , ζ η τ ά ν ε νά γ ί ν ε ι δ ι κ α σ τ ι κ ή συγχώνευσις τών
Ποινών. "Ετσι ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς , δ ι κ α σ μ έ ν ο ς ' γ ι ά π έ ν τ ε
υ π ο θ έ σ ε ι ς , μέ άθροισμα Ποινών έ ξ ι χ ρ ό ν ι α καί όχτώ μ ή ­
ν ε ς , ε π ι τ υ γ χ ά ν ε ι νά κ ά τ σ ε ι στήν Φ υ λ α κ ή - χάρις στό σύ­
στημα τ ή ς συγχωνεύσεως τών Ποινών - μόνο πέντε χρό­
νια καί δ υ ό μ ή ν ε ς . Ά λ λ ά ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς μέ τ έ τ ι α Ποινή
δ έ ν ενέπιπτε στάς ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ό ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ή ς αμνηστίας
τ ο ύ 65. Δ ι ά ν ά έμπέση έπρεπε ν ά ζ η τ ή σ ε ι άνατροπήν τ ή ς
δ ι κ α σ τ ι κ ή ς συγχωνεύσεως τών π έ ν τ ε Ποινών τ ο υ , οπότε
έπαιρνε α μ ν η σ τ ί α χ ω ρ ι σ τ ά γ ι ά κ ά θ ε μιά ποινή καί αυ­
τομάτως αποφυλακιζότανε!!!
Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ό τ ι οί ψ ε υ τ ο - δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Φυλακής θυμούν­
τ α ι , άπό σ τ ή θ ο υ ς , ό λ α τ ά άρθρα τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδικός
κ α ί τ ή ς Π ο ι ν ι κ ή ς Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς . Σ τ ή ν Φυλακή απαγο­
ρεύεται στους Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ν ά κ α τ έ χ ο υ ν έ ν α αντίτυπο
τ ο ϋ Ποινικού Κωδικός, ή τ ή ς Π ο ι ν ι κ ή ς Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς . Οί
ψ ε υ τ ο - δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Φυλακής α μ ε ί β ο ν τ α ι ικανοποιητικά
(π.χ. γ ι ά ν ά γ ρ ά ψ ο υ ν μιάν αίτηση χ ά ρ ι τ ο ς παίρνουν ώς
α μ ο ι β ή π ε ν ή ν τ α χ α ρ τ ό σ η μ α , δ η λ α δ ή κ ά π ο υ 20 S)

ΟΊ Ισοβίτες τ ί ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς μ έ ρ ε ς τ ή ς Φυλακίσεως των γί­


ν ο ν τ α ι πολύ π ε ρ ί ε ρ γ ο ι .
Πρίν λίγα χ ρ ό ν ι α έ ν α ς Ισοβίτης, πού θά ά π ε λ ύ ε τ ο μ ε τ ά
άπό τ ρ ε ι ς μ έ ρ ε ς , κ α θ ό τ α ν ε π ο λ ύ σ κ ε φ τ ι κ ό ς σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι
τ ο υ . Έ ν α ς άλλος Κατάδικος τόν έπλησίασε χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό ς
καί τ ο ύ είπε: απόψε κάνεις μπάμ!
Ό Ισοβίτης - χωρίς ν ά α π α ν τ ή σ ε ι - άρπαξε έ ν α ϋπγοίρι
καί τ ό ν έ σ φ α ξ ε .

n 151
Στήν Φυλακή σ υ ν α ν τ ά ς σ α κ ά τ η δ ε ς . κ ω φ ά λ α λ ο υ ς , χ α ζ ο ύ ς ,
τ ρ ε λ ο ύ ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ο υ ν
κάποιον ώς τ ρ ε λ ό λ έ ν ε γ ι α υ τ ό ν : έ χ ε ι ταυτότητα μαϊμούς!
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ρ ν ο υ ν τ ο ύ ς μ ο υ ρ λ ο ύ ς αλύπητα. "Οταν
ένας μ ο υ ρ λ ό ς δ έ ν φ ά ε ι ξ ύ λ ο π ρ ο κ α λ ε ί τ ο ύ ς Κατάδι­
κους γ ι ά νά τ ό ν δ ε ί ρ ο υ ν . Οί μ ο υ ρ λ ο ί (σάν τ ί ς Π ο υ τ ά ν ε ς )
τ α υ τ ί ζ ο υ ν τ ό ξ ύ λ ο μέ τ ή ν αγάπη.
Ό κ ά θ ε μ ο υ ρ λ ό ς τ ή ς Φυλακής δ ί ν ε ι τ ή ν παράσταση τ ο υ :
ό έ ν α ς κ α ρ φ ώ ν ε ι παραμάνες σ τ ή ν κοιλιά τ ο υ , ό ά λ λ ο ς
α λ ε ί φ ε ι μέ λ ά δ ι μιά μ ε λ ι τ ζ ά ν α καί τ ή ν χ ώ ν ε ι στόν κώλο
τ ο υ κτλ.
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν παραλείπουν ν ά γ α μ ο ύ ν τ ο ύ ς τ ρ ε ­
λούς.

Ό τ α ν έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ο ι μ ά τ α ι μέ τ ό χ έ ρ ι κ ρ ε μ α σ τ ό έξω
άπό τ ό κ ρ ε β ά τ ι οί ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ο ύ κ ά ν ο υ ν μιάν
άσχημη πλάκα: ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς , τ ρ α β ώ ν τ α ς μ α λ α κ ί α ,
πλησιάζει καί χύνει μ έ ς τ ή ν χ ο ύ φ τ α α ύ τ ο υ ν ο ύ πού κοιμά­
ται.

Στήν Φ υ λ α κ ή κ ά ν ο υ ν σ κ λ η ρ ά α σ τ ε ί α .
Μιά μ έ ρ α έ ν α ς μ ι σ ό γ υ μ ν ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς σ η κ ώ θ η κ ε νά πάει
σ τ ό WC.
Φόραγε λ ε ρ ό σώβρακο. Τ ό τ ε κάποιος τ ο ύ φ ώ ν α ξ ε : άλλαξε
κάνα σώβρακο, ρέ βρομιάρη!
Καί ένας τ ρ ί τ ο ς συμπλήρωσε: π φταίει, ρέ, ό άνθρωπος
άν ξεβάφουν τ' αρχίδια του;...

Στήν Ν έ α Φ υ λ α κ ή ε ί δ α μιά μέρα έ ν α ν γ έ ρ ο νά μαλακίζε-


ται.
Ή τ α ν ε 84 χρονώ.

Στήν Φ υ λ α κ ή υπάρχουν χ ω ρ ι ά τ ε ς Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού βλέπουν


λ ο υ τ ρ ά γ ι ά πρώτη φ ο ρ ά σ τ ή ζωή τ ο υ ς . Μ ε ρ ι κ ο ί τ έ τ ι ο ι
Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίρνουν ν τ ο υ ς φ ο ρ ώ ν τ α ς π α ν τ α λ ό ν ι .

"Οταν έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς οί ά λ λ ο ι Κατάδι­
κοι τ ο ύ κ ά ν ο υ ν π ε ρ ί ε ρ γ ε ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς .
"Ενας Κ α τ ά δ ι κ ο ς ρ ώ τ η σ ε : μιά νοσοκόμα πού σού παίρνει
αίμα μπορεί νά τό ξαναχύσει στήν φλέβα σου;
"Ενας ά λ λ ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ρ ώ τ η σ ε : ή γυναίκα γκαστρώνεται
άν τή γαμήσεις άπ' τό στόμα;

Τόν χειμώνα άν μπεις σέ θάλαμο τ ή ς Φυλακής δ ί χ ω ς ν ά


κ λ ε ί σ ε ι ς τ ή ν πόρτα, θά α κ ο ύ σ ε ι ς τίς παρακάτω ε ρ ω τ ή σ ε ι ς
(πού λ έ γ ο ν τ α ι μέ ά γ ρ ι ο ν ύ φ ο ς ) :
- Ρέ. σέ σπηλιά γεννήθηκες;
- Ρέ, κουρελού είχες σπίτι σου:
- Ρέ. σέ βάρκα οέ γέννησε ή μάνα σου;

Ένας γ ρ ά φ ε ι . Μ έ γ υ ρ ι σ μ έ ν η πλάτη κ ρ υ φ ο κ λ α ί ε ι . Ό δι­


πλανός τ ο υ τ ό αντιλαμβάνεται. Επακολουθεί ό έ ξ η ς
σουρεαλιστικός διάλογος: *

• 152 •
- Τί κάνεις, ρέ; Κλαις;
- Καί κλαίω καί κλάνω καί γράφω.
- Μουνόψειρες έχεις κολλήσει;
- Ναι. Τσιμπάνε....

- "Ε, γιαυτό σοϋ τό λέω- επειδή τσιμπάνε.

Φυλακή Trik, 30-10-1969.


Ό φ ί λ ο ς μου Πρεζάκιας D i m a k o Eripioti έ κ α τ σ ε στό κρε­
β ά τ ι μ ο υ , μούπιασε τ ό γ ό ν α τ ο - όπως ό Πρίαμος τόν
Α χ ι λ λ έ α - καί μ ο ϋ ε ί π ε : Μ ο υ σ τ ά κ ι α , >τό πιστεύεις; Είμαι
41 χρονώ καί μόνο μές στήν Φυλακή κοιμήθηκα σέ κρε­
βάτι. Στήν κοινωνία πλαγιάζω στους δρόμους...
Λ έ ν ε π ο λ λ έ ς σ α χ λ α μ ά ρ ε ς γ ι ά τ ο ύ ς Ισοβίτες. Δ έ ν νομίζω
ό τ ι υπάρχουν πολλά περιθώρια μ υ σ τ η ρ ί ο υ σέ έ ν α ν Δ ο λ ο ­
φ ό ν ο . Δ έ ν άκουσα ποτέ έ ν α ν φ ο ν ι ά Ι σ ο β ί τ η νά ο ί κ τ ε ί ρ ε ι
τ ό θύμα τ ο υ . Οί έ ξ υ π ν ο ι Ισοβίτες, μ ε τ ά τ ή ν αποφυλάκιση
τ ο υ ς , ε γ κ α θ ί σ τ α ν τ α ι σ τ ή ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α , ή φ ε ύ γ ο υ ν στό
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό γιά πάντα. Ό Ισοβίτης πού θά γ υ ρ ί σ ε ι σ τ ό χω­
ριό τ ο υ , ή αποβαίνει τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ η ς , ή τ ό ν σκοτώνουν οί
συγγενείς τού θύματος.

Ό Κύριος Adamo, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής τών Επτά


Πύργων, συνήθιζε νά κ ά ν ε ι έ ν α πρωτότυπο καψόνι εις
βάρος τών σκληρών Καταδίκων: κ ά θ ε τ ρ ε ϊ ς - τ έ σ σ ε ρ ε ι ς
ώρες δ ι έ τ α ζ ε τόν Κ α τ ά δ ι κ ο νά πάρει τ ά πράματα τ ο υ καί
νά πάει νά μ ε ί ν ε ι σέ ά λ λ ο ν θ ά λ α μ ο .
Ό σ α δ ι σ τ ή ς Κύριος Adamo δ ι α τ η ρ ε ί π ά ν τ ο τ ε τ ή ν θέση
του.

Τό 69 ό κ ο υ φ ό ς Tatar Oglou ( γ έ ρ ο ς 70 χρονώ) μπήκε


στήν Φυλακή δίχως νά ξ έ ρ ε ι τ ό γιατί.
Ή τ α ν ε μ ά ρ τ υ ρ α ς σέ κάποια δ ί κ η . Ό τ α ν φωνάξανε τ ό
ό ν ο μ α τ ο υ ό Tatar Oglou δ έ ν ά κ ο υ σ ε τ ί π ο τ α . Ό Δι­
καστής τ ο ύ έ ρ ι ξ ε τ ρ ε ι ς μ ή ν ε ς Φυλακή. Ό γ έ ρ ο ς έ β γ α λ ε
τ ή ν Φυλάκιση χωρίς νά δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ε ί .
Μιά μέρα είδα έ ν α ν κ ο υ τ σ ό γ ύ φ τ ο νά κ ό β ε ι τ ά νύχια τών
ποδιών τ ο ϋ Tatar Oglou σ τ ή ν αυλή τ ή ς Φυλακής.

Οί Φ ύ λ α κ ε ς κ α τ α τ ρ έ χ ο υ ν τ ο ύ ς α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς Κατάδι­
κους.
Α ι ρ ε τ ι κ ο ί θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι οί Χριστιανοί πού πιστεύουν στό
Παλαιόν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν . καθώς καί οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ Ί ε χ ο -
βά.
Στίς Μ ε γ ά λ ε ς Γ ι ο ρ τ έ ς οί οπαδοί τ ο ϋ Παλαιού Ημερολο­
γίου ξυπνάνε τ ά μ ε σ ά ν υ χ τ α καί κ ά ν ο υ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α στά
α π ο χ ω ρ η τ ή ρ ι α τών θαλάμων Η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α α υ τ ή (δέν
λείπουν τά κ ε ρ ι ά καί τ ό λιβάνι) γ ί ν ε τ α ι μ ο υ ρ μ ο υ ρ ι -
σ τ ά . ώστε νά μήν ξυπνήσουν οί κ ο ι μ ώ μ ε ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι .
Μ έ χ ρ ι τ ό 68 οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ Ιεχοβά έβγαζαν όλη τήν
ποινή τ ο υ ς στά π ε ι θ α ρ χ ε ί α . Οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ Ιεχοβά εί­
ναι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς ή σ υ χ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Α υ τ ό δέν εμπόδισε τόν
ά ν α ν τ ρ ο Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α Koutso Bol νά δ ε ί ρ ε ι , τ ό 63. τόν

Ζ 153
Μάρτυρα τοϋ Ιεχοβά Sardelli παρουσία όλων τών Κατα­
δίκων.

Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ έ ν ο υ ν σ τ ή ν Φυλακή τ ά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α
χρόνια τ ή ς ζωής τ ο υ ς .
Ό Χασισέμπορος Panayt Avesta μπήκε στήν Φ υ λ α κ ή δ ε ­
κάξι χρονώ. Τώρα ε ί ν α ι ε β δ ο μ ή ν τ α χρονώ κι α κ ό μ α ε ί ν α ι
στήν Φ υ λ α κ ή .
Έξω στήν κοινωνία έζησε μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α . Είναι ό α ξ ι ο ­
πρεπέστερος άνθρωπος πού έγνώρισα στή
ζ ω ή μ ο υ . Είναι ό Νέστωρ τών Φυλακών τ ή ς Antiqua.
Ό β ε τ ε ρ ά ν ο ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς Ν.Μ. έ μ ε ι ν ε , σ υ ν ο λ ι κ ώ ς , σα-
ρ ά ν τ α - τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α στήν Φ υ λ α κ ή .
Ό μάγκας Nick Tsarouk β γ ή κ ε άπ' τ ή ν Φ υ λ α κ ή έ π ε ι τ α
άπό ε ί κ ο σ ι έ φ τ ά χ ρ ό ν ι α .
( Ξ έ ρ ε τ ε τί σ η μ α ί ν ε ι ε ϊ κ ο σ ι έ φ τ ά χρόνια;).

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν ν ά α κ ο ύ σ ο υ ν τί λ έ ν ε σ τ ά πλα-
γ ι ν ά κ ε λ ι ά , καθώς ε ί ν α ι ξαπλωμένοι στό κ ρ ε β ά τ ι , αναση­
κώνουν τ ή γωνιά τ ο ϋ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς κι άκουμποϋν τ ό ά φ τ ί
στά σίδερα τοϋ κρεβατιού.
Ό λ α ακούγονται πεντακάθαρα.

ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι μές στήν Φ υ λ α κ ή ζουν π α ρ έ ε ς - π α ρ έ ε ς .


Έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού μπαίνει σέ ξ έ ν ο θάλαμο γ ί ν ε τ α ι δ ε ­
κ τ ό ς μέ δυσπιστία. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι ά ν έ -
τως άπό κτίριο σέ κτίριο ε ί ν α ι οπωσδήποτε Χ α φ ι έ δ ε ς . "Αν
έ ν α ς Χ α φ ι έ ς μπει σέ ξ έ ν ο θάλαμο οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α υ τ ο ύ τ ο ύ
θ α λ ά μ ο υ αρχίζουν τ ά σφόλια. Σφόλιο ε ί ν α ι οι κ ο υ β έ ν τ ε ς
πού λ έ γ ο ν τ α ι δ ή θ ε ν τ υ χ α ί ω ς καί οί βρισιές πού λ έ ­
γ ο ν τ α ι δ ή θ ε ν α ο ρ ί σ τ ω ς . Έ τ σ ι άν ένας Χ α φ ι έ ς φο­
ρ ά ε ι κ ό κ κ ι ν ο σ κ ο ύ φ ο τ ά σ χ ε τ ι κ ά σφόλια ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ θά
ε ί ν α ι περίπου α υ τ ά :
...όσοι φοράνε κόκκινα γαμιούνται...
...κόκκινα μόνον οι γυναίκες φοράνε...
...καλώς τήν κυρία μέ τό κόκκινα...
"Αν έ ν α ς κ α τ ά δ ι κ ο ς , πού δ έ ν ε ί ν α ι Χ α φ ι έ ς , θ έ λ ε ι κάποιον
σέ ξ έ ν ο θ ά λ α μ ο σ τ έ κ ε ι σ τ ή ν πόρτα δ ι σ τ α κ τ ι κ ό ς καί ρω­
τ ά ε ι : ποϋ είναι ό Χ;
ΟΊ π ι θ α ν έ ς απαντήσεις πού θά λ ά β ε ι θά έ χ ο υ ν τ ή ν έ ξ η ς
μορφή:
- Πάει νά φτύσει!
- Φαντάρος πήγε!
- Πά νά γαμήσει!
ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν τ α λ λ ά σ σ ο υ ν ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς . Ό επισκέπτης
πρέπει ν ά ε ί ν α ι σ ε μ ν ό ς - κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι στό κ ρ ε β ά τ ι τ ο ϋ
φ ί λ ο υ τ ο υ όπου καί κ ά θ ε τ α ι . Δ έ ν πρέπει νά κ α θ ή σ ε ι σέ
γ ε ι τ ο ν ι κ ό κ ρ ε β ά τ ι , γ ι α τ ί δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι π ο λ λ έ ς παρεξη­
γ ή σ ε ι ς . Επίσης, δ έ ν ψ ι λ ο ρ ω τ ά ε ι τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς
γ ι ά τ ά προσωπικά τ ο υ ς π ρ ο β λ ή μ α τ α . Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ή ν πα­
γία παράδοση τ ή ς Φυλακής α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ν ά ρ ω ­
τήσεις τούς συγκροτούμενους σου γιατί
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή . Επιτρέπεται όμως νά
ρωτήσεις π ό σ η ποινή έ φ α γ α ν καί π ό σ ο υπόλοιπο ποι­
νής τ ο ύ ς α π ο μ έ ν ε ι .

Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ε ι ν ο ύ ν .
"Εχω δει Κ α τ ά δ ι κ ο ν ά φ υ λ ά ε ι ξ ε ρ ο κ ό μ α τ α κάτω άπό τ ό
κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ . "Εχω δεί Κ α τ ά δ ι κ ο νά τ ρ ώ ε ι τ ί ς φ λ ο ύ δ ε ς τών
μήλων κάποιου ά λ λ ο υ Κ α τ α δ ί κ ο υ .
Έχω δ ε ί Κ α τ ά δ ι κ ο ν ά τ ρ ώ ε ι μιά φ έ τ α ψωμί μέ β ο ύ τ υ ρ ο
πού έπεσε άπό κάποιον ά λ λ ο , χάμω, σ τ ό δάπεδο τών
αποχωρητηρίων.
Έχω δεί έ ν α ν (λιγάκι κουτό) Κ α τ ά δ ι κ ο ν ά κ λ έ 6 ε ι καί ν ά
τ ρ ώ ε ι έ ν α ν ο λ ό κ λ η ρ ο κ ο υ τ ί NIVEA. Ό τ α ν τ ό ν ρώτησα
γ ι α τ ί τ ό φ α γ ε μ ο ύ α π ά ν τ η σ ε : μού αρέσει πολύ ή βανίλια!

Ο κράχτης ε ί ν α ι ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού σ τ έ κ ε ι στήν πόρτα


τ ή ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς αυλής καί φ ω ν ά ξ ε ι δ ι ά φ ο ρ ε ς παραγελ-
λ ί ε ς . Ό κράχτης πρέπει ν ά χ ε ι δ υ ν α τ ή φωνή. Συνήθως
φωνάζει τ ά έ ξ η ς :
- γιά τόν μπακάλη!!!
- γιά τόν τροφοδότη!!!
- γιά τόν μανάβη!!!
- γιά τόν γιατρό!!!
- ό καθένας έκαστος μέ τήν καραβάνα του!!!
- οί ετοιμοθάνατοι γιά φάρμακα!!!
- ό Χ μέ τά ρούχα του κι έξω!!!
Τό τ ε λ ε υ τ α ί ο π α ρ ά γ γ ε λ μ α ε ί ν α ι τ ό πιό χ α ρ μ ό σ υ ν ο .
Α φ ο ρ ά α υ τ ο ύ ς πού α π ο φ υ λ α κ ί ζ ο ν τ α ι .

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν ν ά μ ά θ ο υ ν ποϋθε φ υ σ ά ε ι ό
αέρας κ ο ι τ ά ν ε τ ή σημαία τ ή ς Φυλακής.

Μ έ ς στήν Φυλακή οί "Ανθρωποι τ ή ς Φάρας μ ι λ ά ν ε τ ή ν ar­


got τ ο υ ς . Επίσης, μιλάνε τ ά ανάποδα. Τέλος, μερικές
φ ο ρ έ ς μ ι λ ά ν ε μόνο μέ μ α τ ι έ ς καί λ ε π τ έ ς χ ε ι ρ ο ν ο μ ί ε ς .
Ό τ α ν ο ί Κ α τ ά δ ι κ ο ι θ έ λ ο υ ν ν ά σ υ ν ε ν ν ο η θ ο ύ ν μέ ανθρώ­
πους έ ξ ω . ά π ' τ ή ν Φ υ λ α κ ή χρησιμοποιούν έ ν α ε ί δ ο ς οπτι­
κού τ η λ ε γ ρ ά φ ο υ : γ ρ ά φ ο υ ν σ τ ό ν α έ ρ α μ έ τ ό χ έ ρ ι
τ ο υ ς . Αυτό τ ό γ ρ ά ψ ι μ ο τ ό ξ έ ρ ο υ ν θαυμάσια οί Φυλακι­
σ μ έ ν ε ς . Γιά ν ά ε ί ν α ι πιό ε υ δ ι ά κ ρ ι τ ο τ ό χ έ ρ ι κ ρ α τ ά ν ε ένα
άσπρο μ α ν τ ί λ ι . Τό γ ρ ά ψ ι μ ο γ ί ν ε τ α ι τ α χ ύ τ α τ α . Τά ορ­
θ ο γ ρ α φ ι κ ά λ ά θ η δ έ ν έ χ ο υ ν καμιά σημασία.

Σ τ ι γ μ έ ς - σ τ ι γ μ έ ς ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ένώ σ κ υ μ έ ν ο ς π λ έ κ ε ι έ ν α
ε ρ γ ό χ ε ι ρ ο - καί τ ρ α γ ο υ δ ά - ξ α φ ν ι κ ά σωπαίνει. Καί μ ε τ ά
άπό λ ί γ ο , σ κ ε φ τ ι κ ό ς , α ν α σ τ ε ν ά ζ ε ι λ έ γ ο ν τ α ς : ώχ.' έλα, μα­
νούλα μου, νά δ ε / ς τό γιό σου καί νά τόν καμαρώσεις...

Στήν Antiqua συχνά ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν ά ε ί σ α ι μ έ ς στήν


Φ υ λ α κ ή , παρά έξω. Αυτό δ έ ν ι σ χ ύ ε ι γ ι ά τ ο ύ ς Καταδικα­
σ μ έ ν ο υ ς εις θ ά ν α τ ο ν .
Οί Μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο ι , ό τ α ν άπορριφτεΐ ή α ί τ η σ ι ς χ ά ρ ι τ ο ς ,
μοιράζουν τά π ρ ά μ α τ α τ ο υ ς (ρολόι, δ α χ τ υ λ ί δ ι κτλ.) σ τ ο υ ς
φ ί λ ο υ ς τ ή ς Φυλακής γ ι ά ν ά τ ο ύ ς θ υ μ ο ύ ν τ α ι . Μ ε τ ά τ ή ν

• 155 •
ε κ τ έ λ ε σ η οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α φ ή ν ο υ ν σ τ ή ν κ ρ ε μ ά σ τ ρ α γιά λί­
γες μέρες τά ρούχα τοϋ εκτελεσθέντος.

Ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι ένας άνθρωπος πού ζεΐ κόντρα στήν


Κοινή Γνώμη. Στήν Φυλακή σ υ ν α ν τ ά ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού
ζούν κ ό ν τ ρ α σ τ ή ν Κοινή Γνώμη τ ή ς Φυλακής. Ή Υ π η ρ ε ­
σία ε ν α ν τ ί ο ν α υ τ ώ ν τών τ ί γ ρ ε ω ν δ ι α θ έ τ ε ι μόνο δύο
όπλα: τ ή ν απομόνωση καί τ ή ν ποινή μετά λήξεως. Είναι
δ ύ σ κ ο λ ο ν ά χώσεις στό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο έναν άτίθασσο Κατά­
δικο.
Ά λ λ ω σ τ ε ή απομόνωση δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι νά τ ό ν σ υ ν ε τ ί σ ε ι .
Ά ν ένας ά τ ί θ α σ σ ο ς Κατάδικος δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί συνεχήν ανα­
στάτωση στήν Φυλακή ή Υ π η ρ ε σ ί α τ ο ϋ κ ά ν ε ι μήνυση. Ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν μέ μιά πρόσ­
θ ε τ η π ο ι ν ή , πού θά ε κ τ ί σ ε ι μ ε τ ά τ ή ν ποινή πού ήδη εκ­
τ ί ε ι - α υ τ ή ε ί ν α ι ή π ε ρ ί φ η μ η ποινή μετά λήξεως. Ή Υπη­
ρεσία μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι τ ή ν ποινή μετά λήξεως κυρίως ώς
φ ό β η τ ρ ο ν . Σπανίως κ ά ν ε ι μ η ν ύ σ ε ι ς ε ν α ν τ ί ο ν Καταδίκων,
δ ι ό τ ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μέ ποινή μετά λήξεως ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς
επίφοβοι.

Στήν Φυλακή τ ό παρουσιαστικό ε κ τ ι μ ά τ α ι πολύ.


"Ενας ψ η λ ό ς , γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς , ά ν τ ρ α ς έ χ ε ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κύ­
ρος άπονα κ α κ α ν τ ρ ά κ ι . Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ρ έ φ ο υ ν παχύ
μουστάκι.

Ή τ υ π ι κ ή στάση τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ ε ί ν α ι : ξαπλωμένος στό


κ ρ ε β ά τ ι , τ ά χ έ ρ ι α δ ε μ έ ν α πίσω στό σ β έ ρ κ ο , τσιγάρο στό
σ τ ό μ α , β λ έ μ α σ τ υ λ ω μ έ ν ο στό τ α β ά ν ι . Οί σ τ ά χ τ ε ς τ ο ύ τσι­
γ ά ρ ο υ π έ φ τ ο υ ν στό σ τ ή θ ο ς - τ ο ύ ε ί ν α ι α δ ι ά φ ο ρ ο .

Ή Antiqua γιά π ε ν τ α κ ό σ ι α χρόνια υπήρξε επαρχία τ ή ς


Ό θ ο μ α ν ι κ ή ς Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς . Στήν Antiqua τ ό χασίσι έ χ ε ι
μ ε γ ά λ η παράδοση. Ό Υπόκοσμος δ ι α κ ρ ί ν ε ι , μ έ σ χ ο ­
λ α σ τ ι κ ό τ η τ α , τ ο ύ ς Χασικλήδες άπό τ ο ύ ς Πρεζάκηδες.
Ό Χασικλής π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ ό ν Πρεζάκια. Ό Πρεζάκιας μισεί
τόν Χασικλή. Ό Χασικλής ν ι ώ θ ε ι α υ τ ά ρ κ η ς καί υγιής. Ό
Πρεζάκιας προσπαθεί νά π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ι τ ο ύ ς άλλους στήν
πρέζα. Στήν Φυλακή δ ι α κ ι ν ο ύ ν τ α ι μ ε γ ά λ ε ς ποσότητος
ναρκωτικών Έ ρ χ ε τ α ι στιγμή πού όλη ή Φυλακή μυρίζει
χασίσι - νομίζεις ό τ ι β ρ ί σ κ ε τ α ι σέ ε κ κ λ η σ ί α - τ ό χασίσι
όταν κ α ί γ ε τ α ι μ υ ρ ί ζ ε ι σάν λιβάνι. Τό 7 3 στήν Adina, ξα­
φ ν ι κ ά , παρουσιάστηκε έ λ λ ε ι ψ η χασισιού. ΟΊ χασισέμποροι
α ν α γ κ ά σ τ η κ α ν νά σ τ ρ α φ ο ύ ν στίς Φυλακές. Τ ό τ ε μιά καλή
μπάζα χασισιού. πού β γ ή κ ε άπό τ ή ν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ­
ν ο ύ , έσωσε τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η .
Ο Πρεζάκιας παρουσιάζει ορισμένα τυπικά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι ­
κά. Ό Πρεζάκιας παίρνει σκληρά ναρκωτικά. Πλάι στήν
μ ο ρ φ ή τ ο ϋ Πρεζάκια σ τ έ κ ο υ ν οί μ ο ρ φ έ ς τ ο ύ Χαπάκια,
τ ο ύ Λαβδανάκια καί τ ο ύ Β ε λ ο ν ά κ ι α . Οί Π ρ ε ζ ά κ η δ ε ς ε ί ν α ι
χλωμοί καί κ ά τ ι σ χ ν ο ι σάν χ τ ι κ ι ά ρ η δ ε ς . Οί Χαπάκηδες
α δ υ ν α τ ί ζ ο υ ν . Οί Λ α β δ α ν ά κ η δ ε ς δ έ ν χάνουν τ ό χρώμα
τ ο υ ς . Οί Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς όταν σ τ α μ α τ ή σ ο υ ν τ ά ναρκωτικά

156
καί κ α λ ο φ ά ν ε ε υ θ ύ ς α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν , χωρίς καμιάν άλλη
περιποίηση, ή θεραπεία.
Ό Πρεζάκιας όταν ε ί ν α ι χ α ρ μ ά ν η ς : δ α κ ρ ύ ζ ο υ ν τ ά μάτια
του - στάζει ή μύτη τ ο υ - νιώθει κομάρες - όλο χασμου­
ρ ι έ τ α ι - πονούν οί κλειδώσεις τ ο υ - δ έ ν μπορεί ν ά κοι­
μηθεί - όταν κ ο ι μ ά τ α ι ξ υ π ν ά ε ι κάθε λίγο (αυτός ό άσχη­
μος ύπνος λ έ γ ε τ α ι ϋπνος τής χαρμάνας) - ε ί ν α ι μελαγχο­
λικός - δ έ ν έ χ ε ι ό ρ ε ξ η γ ι ά φ α ί καί α σ τ ε ί α - ε ί ν α ι ε υ ε ρ έ ­
θιστος.
Ο Πρεζάκιας μ ι λ ά ε ι μέ παραπονιάρικο ύ φ ο ς , χρησιμο­
ποιώντας συνεχώς υποκοριστικά - άλλωστε ή ε ι δ ι κ ή argot
τών Πρεζάκηδων ε ί ν α ι γ ε μ ά τ η υποκοριστικά. Ό Πρεζάκιας
ό τ α ν πάρει τ ά σ κ ο ν ά κ ι α τ ο υ ε ί ν α ι φ λ ύ α ρ ο ς · σ υ ν έ χ ε ι α
πουλάει παραμύθι. Ό Πρεζάκιας αγωνιά ν ά σέ πείσει γ ι ά
τό παραμικρό. Συνήθως ό Πρεζάκιας πάσχει άπό σ ε ξ ο υ α ­
λική α ν ι κ α ν ό τ η τ α .
Ο Πρεζάκιας δ έ ν έ χ ε ι μ π έ σ α . Γιαυτό όταν ό
Πρεζέμπορος υποψιάζεται τ ό ν Πρεζάκια τ ο ύ δ ί ν ε ι τ ή ν
πρέζα λ έ γ ο ν τ α ς : «έδώ μπροστά μου νά τήν πιεΊς!». Α υ τ ό
θ ε ω ρ ε ί τ α ι στόν κόσμο τών Τοξικομανών ή υψίστη
προσβολή.
Στήν Φ υ λ α κ ή ή Υπηρεσία, δίχως τ ύ ψ ε ι ς , χ ο ρ η γ ε ί σ τ ο υ ς
Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς τ ε ρ ά σ τ ι ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς ε λ α φ ρ ώ ν ναρκωτικών
(δήθεν ηρεμιστικών) γ ι ά νά ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι τ ή ν ησυχία τών
Φυλάκων. Οί Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς σ τ έ λ ν υν π ο λ λ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς στόν γ ι α τ ρ ό τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , ό όποιος τ ο ύ ς δί­
ν ε ι δ ι ά φ ο ρ α η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά . Οί ψ ε υ τ ο - α σ θ ε ν ε ί ς Κ α τ ά δ ι κ ο ι
παίρνουν τ ά η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά καί τ ά δ ί ν ο υ ν στους Τοξικομα­
ν ε ί ς . Οί Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς μέ όλα α υ τ ά τ ά η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά κάνουν
ένα κ ο κ τ έ ι λ , πού π ρ ο τ ι μ ο ύ ν νά τ ό χ τ υ π ο ύ ν μέ β ε λ ό ν α .
Τήν β ε λ ό ν α τ ή ν κ λ έ β ο υ ν άπό τ ό φ α ρ μ α κ ε ί ο τ ή ς Φυλακής.
Γιά σύριγγα χρησιμοποιούν ένα σ τ α γ ο ν ό μ ε τ ρ ο . Τίς εν­
έσεις τ ί ς χ τ υ π ο ύ ν αρχικώς σ τ ά μπράτσα. Ά λ λ ά , μέ τ ό ν
κ α ι ρ ό , οί φ λ έ β ε ς καίγονται. Τ ό τ ε χ τ υ π ά ν ε ε ν έ σ ε ι ς στά
πόδια, σ τ ό μέτωπο καί σ τ ό π έ ο ς . Μ ό λ ι ς ό Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ή ς
κ ά ν ε ι έ ν ε σ η ν ι ώ θ ε ι τ ή ν μ α σ τ ο ύ ρ α στήν γλώσσα (κολλάει)
καί σ τ ά μάτια (γλαρώνουν). Ή α υ θ υ π ο β ο λ ή παίζει
μ ε γ ά λ ο ρ ό λ ο . Σ υ χ ν ά έ ν α Πρεζάκιας μ α σ τ ο υ ρ ι ά ζ ε ι μέ
ασπιρίνες - μόλις τ ί ς καταπιεί π έ φ τ ο υ ν τ ά βλέφαρα τ ο υ ,
ξ ε ρ α ί ν ε τ α ι ή γλώσσα τ ο υ , σ τ ρ α β ο π α τ ά ε ι κι α ρ χ ί ζ ε ι νά
κ ο υ ν ι έ τ α ι ρ υ θ μ ι κ ά πίσω-μπρός σάν ελατήριο.

"Ενας Χ α σ ι κ λ ή ς , ό τ α ν α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι στήν Φυλακή σωμα­


τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α , κ ρ ύ β ε ι τ ό χασίσι γ ύ ρ ο στήν βάλανο τ ο ύ
πέους. "Εκεί. κάτω άπ' τό π ε τ σ ά κ ι , μπορεί ν ά κ ρ ύ ψ ε ι μέ­
χρι δ έ κ α τσίκες. Αυτό τ ό κόλπο α π ο κ λ ε ί ε τ α ι ν ά τ ό κάνουν
οι ε β ρ α ί ο ι .
ΟΊ φ ί λ ο ι τών Πρεζάκηδων σ τ έ λ ν ο υ ν στήν Φυλακή ηρωίνη
κ ά ν ο ν τ α ς ροσόλι. Δ η λ α δ ή δ ι α λ ύ ο υ ν τ ή ν ηρωίνη σέ ν ε ρ ό
καί μ ο υ σ κ ε ύ ο υ ν έ ν α πουκάμισο. Μ ε τ ά σ ι δ ε ρ ώ ν ο υ ν τ ό
πουκάμισο καί τ ό σ τ έ λ ν ο υ ν στήν Φυλακή. Ό Π ρ ε ζ ά κ ι α ς -
Κ α τ ά δ ι κ ο ς δ έ ν έ χ ε ι παρά ν ά β ρ έ ξ ε ι τ ό πουκάμισο καί
μ ε τ ά , ά φ ο ύ τ ό σ τ ί ψ ε ι . ν ά πιει τ ή ν π ε ρ ί ε ρ γ η α υ τ ή σούπα.

• 157 •
Πρώτο αγαθό ή υγεία, δεύτερο ή ελευθερία- λ έ ν ε οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι πολλές φ ο ρ έ ς , γ ι ά ν ά ξ ε σ κ ά σ ο υ ν ,
πάνε μ έ κάποια α φ ο ρ μ ή σ τ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ϊ ο ν . Ή σ υ ν η θ έ ­
στερη αφορμή είναι ή έγχείρησις σκωληκοειδίτιδος.
ΟΊ ν ο σ ο κ ό μ ε ς τ ο ϋ Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ ε ί ν α ι γ ρ ι έ ς . Ό τ α ν μιά
ν ο σ ο κ ό μ α π ε ρ ν ά ε ι πλάι σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι α οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή ς
πιάνουν τ ό ν κώλο φ ω ν ά ζ ο ν τ α ς : έλα, κάτσε στόν πούτσο
μου! (κτλ.)

Είπαμε γ ι ά τ ή ν π ρ ο τ ο μ ή τ ο ϋ Souvarov πού β ρ ί σ κ ε τ α ι


στήν αυλή τ ή ς ό μ ο ν ύ μ ο υ Φ υ λ α κ ή ς . Είναι μιά προτομή
χωρίς μ ύ τ η καί χωρίς α φ τ ι ά . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , ό τ α ν δ έ ν τ ο ύ ς
α ρ έ σ ε ι τ ό φ α γ η τ ό , α μ ο λ ά ν ε πάνω σ τ ή ν προτομή τ ί ς κα­
ρ α β ά ν ε ς . Ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι ( λ ι γ ό τ ε ρ ο βάρβαροι) β ά φ ο υ ν
μέ β ε ρ ν ί κ ι τ ή ν π ρ ο τ ο μ ή , ή τ ή ς κ ο λ λ ά ν ε έ ν α τ σ ι γ ά ρ ο σ τ ό
σ τ ό μ α . "Η προσπαθούν ν ά τ ή ς δ ό σ ο υ ν ν ά πιει λ ε μ ο ν ά δ α .

Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι καρικώνουν τ ί ς κ ά λ τ σ ε ς έ ν ώ τίς φο­


ρ ά ν ε σ τ ά πόδια τ ο υ ς .

Μάθημα 40ον
Περί πορδολογίας.
Ή λ α τ ι ν ι κ ή γλώσσα ε ϊ χ ε τ ρ ί α γ έ ν η . Στήν γ α λ ι κ ή γλώσσα
( υ π ο τ ί θ ε τ α ι ότι) ά π έ μ ε ι ν ο ν μόνον δ ύ ο γ έ ν η τ ό άρσενικόν
καί τ ό θ η λ υ κ ό ν . Καθ' όδόν - μ ε τ α ξ ύ Ρόμης καί Παρισίων
- άπωλέσθη τ ό ο ύ δ έ τ ε ρ ο ν γ έ ν ο ς .
Ά λ λ ά σ ή μ ε ρ α δ έ ν θά σάς ομιλήσω γιά ο υ δ έ τ ε ρ α πρά­
γματα.

Ή πορδή ε ί ν α ι άκρως προσωπικόν γ ε γ ο ν ό ς , όπως καί ή


μαλακία. "Ορισμένοι άνθρωποι α ρ έ σ κ ο ν τ α ι ν ά διατυμπανί­
ζουν τ ά άκρως προσωπικά σ υ μ β ά ν τ α . Κανονικώς εχόντων
τών πραγμάτων, μιά πορδή ε κ π έ μ π ε τ α ι κ α τ ά μόνας. Ά ν ,
παρ' έλπίδαν, υπάρχει ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν ή πορδή θά προσβά­
λ ε ι ( ε ί ν α ι γνωστόν) τ ά ς αισθήσεις τ ή ς α κ ο ή ς καί τής
οσφρήσεως - κυρίως τ ή ς οσφρήσεως. Π ά ς ό σ τ ι ς κ ο ι -
ν ο π ο ι ώ ν π ο ρ δ ή ν κ α λ ε ί τ α ι κ λ α ν ι ά ρ η ς . Άπό τής
Ε π ο χ ή ς τ ο ϋ Χ α λ κ ο ύ , καί ε ν τ ε ύ θ ε ν , ουδεμία κοινοποιη­
θείσα πορδή έ π έ ρ α σ ε ν α π α ρ α τ ή ρ η τ ο ς .
Προσωπικώς υποστηρίζω τ ή ν άποψιν ό τ ι οί ά ν τ ρ ε ς κλά­
νουν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν άπό τ ί ς γ υ ν α ί κ ε ς . Ή ή γ έ τ ι ς τ ο ϋ Φεμι­
ν ι σ τ ι κ ο ύ Κ ι ν ή μ α τ ο ς δις Margarite Durat έχει τ ή ν άκριθώς
ά ν τ ί θ ε τ ο ν γνώμην. Θά έ π ε θ ύ μ ο υ ν νά προσθέσω ό τ ι μιά
ωραία γ υ ν α ί κ α , πού κ λ ά ν ε ι δ η μ ο σ ί α , χ ά ν ε ι μέγα μέρος
τ ή ς γ ο η τ ε ί α ς τ η ς . ΟΊ Φ α λ λ ο κ ρ ά τ α ι καί αί Φεμινίστριαι (ελ­
πίζω καί ο ι Ο μ ο φ υ λ ό φ ι λ ο ι ) σ υ μ φ ω ν ο ύ ν ά φ ' ενός σ η μ ε ί ο υ :
μιά πορδή ε ί ν α ι , κ α τ ' αρχήν, μουσικόν γ ε ­
γ ο ν ό ς . Ή επιστήμη τ ή ς Φυσιολογίας δ έ ν έ χ ε ι εξετάσει,
έως σ ή μ ε ρ ο ν , τ ά ς δ υ ν α τ ό τ η τ α ς τ ο ϋ πρωκτού ώς μουσι­
κού ο ρ γ ά ν ο υ . Τό διάσημον σαχλόν άγαλμα τ ο ύ Πραξιτέ-

• 158 •
λ ο υ ς , πού β ρ ί σ κ ε τ α ι στήν Ολυμπία, δ έ ν α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι
παρά τ ό ό τ ι ό Ερμής είχε έναν κώλο ε κ τ ά κ τ ο υ ώ ρ α ι ό τ η -
τ ο ς . Δ υ σ τ υ χ ώ ς καί ό ω ρ α ι ό τ ε ρ ο ς κώλος τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ αμο­
λάει πορδές.

Στίς φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a γ ί ν ε τ α ι , έκ μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν Φυλα­
κισμένων, μιά σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ή προσπάθεια δ ι ά τ ή ν ε ν δ ε λ ε χ ή ν
ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ι ν τών πορδών. Στήν εποχή μας κ α ν ε ν ό ς εί­
δους ε ν έ ρ γ ε ι α δ έ ν πρέπει ν ά χ ά ν ε τ α ι . Ή πορδή προ­
κ α λ ε ί γ έ λ ι ο . Τό γ έ λ ι ο ε ί ν α ι απολύτως απαραίτητο γ ι ά τ ή ν
επιβίωση τ ο ϋ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ . Στήν Φ υ λ α κ ή τ ό π έ ρ δ ε σ θ α ι
ε ξ ι κ ν ε ί τ α ι έως τ ό ϋψος τ ή ς Α λ η θ ο ύ ς Τ έ χ ν η ς . Ό μ ω ς , κα­
θώς γ ι ν ό ν τ α ν ε π ά ν τ ο τ ε , συχνάκις τ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν απολή­
γ ε ι εις κ α τ α χ ρ ή σ ε ι ς . Έ τ σ ι , μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή , σ υ ν α ν τ ά
κ α ν ε ί ς β ι ρ τ ο υ ό ζ ο υ ς τ ή ς πορδής, ά λ λ ά καί πορδομανεϊς.
Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τών Φυλακών α δ ι α φ ο ρ ε ί δ ι ά τ ά ς επιδόσεις
τών κλανιάρηδων Καταδίκων.

Ό Romain Rolland α π ε κ ά λ ε σ ε τ ό ν Panayt Istrati Γκόρκι


τών Βαλκανίων. Ό Romain Rolland, έ ν α γνήσιος γ ά λ ο ς
φ α ν φ α ρ ό ν ο ς , ποτέ δ έ ν ένιωσε ό τ ι ό Istrati τ ό ν ξεπερ­
νούσε σάν σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς . Ό Panayt Istrati έχάρισε στήν
ανθρωπότητα πολλές όμορφες περιγραφές, γεμάτες
β ρ ο ν τ ε ρ έ ς π ο ρ δ έ ς καί γ ο υ ρ γ ο υ ρ ι σ τ ά ρ ε ψ ί μ α τ α . Μόνον οί
νεκροί δέν κλάνουν έ γ ρ α ψ ε ό Clement Lepidis. Οί Φυλα­
κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν ε ί ν α ι ν ε κ ρ ο ί . Δίχως ν ά μ α ι Panayt Istrati θά
προσπαθήσω ν ά περιγράψω τ ό άπερίγραπτον.

Ή έ ν τ α σ ι ς τών πορδών, ε ι ς ήχον καί όσμήν, ποικίλει.


Οί ν τ α ή δ ε ς καί οί θρασεΐς κ λ ά ν ο υ ν β ρ ο ν τ ε ρ ά . Αυτές τ ί ς
π ο ρ δ έ ς , πού π έ φ τ ο υ ν σάν κ α ν ο ν ι έ ς , οί Κατάδικοι τ ί ς λ έ ν ε
άντρίκιες. Ό ήχοχρωματισμός τής πορδής σχε­
τίζεται άμεσα μέ τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τού
κ λ α ν ι ά ρ η . Οί π ο ύ σ τ η δ ε ς , οί ύποκριταί καί οί μπαμπέ-
σ η δ ε ς α μ ο λ ά ν ε κούφιες π ο ρ δ έ ς , όπως ακριβώς κ ά ν ο υ ν οί
γ ρ ι έ ς . Στήν Φυλακή ό γνώριμος ήχος τ ή ς πορδής σκορ­
πάει τ ή χαρά. Εκεί α κ ο ύ γ ο ν τ α ι λ ο γ ή ς - λ ο γ ή ς π ο ρ δ έ ς : άλ­
λ ε ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ έ ς σάν β ρ ο ν τ ή , ά λ λ ε ς παραπονιάρικες,
ά λ λ ε ς σ ε μ ν έ ς , καί ά λ λ ε ς δ ε ι λ έ ς . Σ τ ή ν Φυλακή μή βάζεις
ποτέ σ τ ο ι χ ή μ α τ α μέ κ λ α ν ι ά ρ η δ ε ς , έστω κ ι άν σού πούν
ό τ ι μπορούν νά αμολήσουν στήν σ ε ι ρ ά ογδόντα πορδές.
Είναι β έ β α ι ο ν πώς θ ά χ ά σ ε ι ς τ ό σ τ ο ί χ η μ α . Συχνά στή Φυ­
λ α κ ή ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ι δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί πορδής. Συνήθως τ έ -
τ ι ο ι διαγωνισμοί λ α μ β ά ν ο υ ν χώραν τ ί ς μ έ ρ ε ς πού οί
Κ α τ ά δ ι κ ο ι φ ά γ α ν ε φ α σ ο υ λ ά δ α . Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά αληθινά
κ ο ν τ σ έ ρ τ α π ο ρ δ ή ς , όπου, φ υ σ ι κ ά , θ ρ ι α μ β ε ύ ο υ ν οί π ο ρ -
δ ο μ α ν ε ί ς . Ό π ω ς ξ ε ύ ρ ε τ ε , ό πορδομανής νιώθει πολύ
υ π ε ρ ή φ α ν ο ς γ ι ά τ ί ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς τ ο ύ κώλου τ ο υ . Κάποτε
έγνώρισα έναν πορδομανή πού πάθαινε φ ο β ε ρ έ ς κρίσεις
πορδο-ντελίριουμ.

Ή πορδή έ χ ε ι καί τό φ ο κ λ ό ρ τ η ς .
Καμιά φ ο ρ ά ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς ξυπνάει έ ν α ν άλλο Κ α τ ά δ ι κ ο
κλάνοντας στό άφτί τ ο υ . Μερικοί Κατάδικοι κλάνουν τήν
ώρα πού τ ρ ώ ν ε , ο λ ό ι δ ι α μέ τ ά ζώα (αποφεύγω νά χαρα­
κτηρίσω τ ή ν πράξη). Ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ λ ά σ ε ι δ υ ­
ν α τ ά ό λ ο ι οί ά λ λ ο ι φ ω ν ά ζ ο υ ν : «σκίσου!». Τά σ η μ α ν τ ι κ ό ­
τ ε ρ α ε'ίδη πορδών ε ί ν α ι β α φ τ ι σ μ έ ν α · έ τ σ ι στήν Φυλακή
τίς χ ο ν τ ρ έ ς π ο ρ δ έ ς τ ί ς α π ο κ α λ ο ύ ν βραχνιαομένες. Στους
διαγωνισμούς πορδής ό δ ι α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς κ λ ά ν ε ι ό ρ θ ι ο ς ,
α ν α σ η κ ώ ν ο ν τ α ς λίγο τ ό α ρ ι σ τ ε ρ ό τ ο υ ποδάρι. Συχνά οί
Κατάδικοι ανοίγουν τρύπες στους ενδιάμεσους τοίχους
γιά νά επικοινωνούν μέ τ ά διπλανά κ ε λ ι ά ' άπ' α υ τ έ ς τ ί ς
τ ρ ύ π ε ς , κάποτε-κάποτε κ ε ρ ν ά ν ε π ο ρ δ έ ς σ τ ο υ ς γ ε ί τ ο ν ε ς .
Ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ λ ά σ ε ι , σ υ ν ή θ ω ς , λ έ ε ι σ' α υ τ ό ν
πού κ ά θ ε τ α ι κ ο ν τ ά τ ο υ : «έλα, ρούφα!». Θ ε ω ρ ε ί τ α ι θανά­
σιμη προσβολή ν ά κ ά ν ε ι ς α υ τ ό τ ό αθώο α σ τ ε ί ο σέ κά­
ποιον Κ α τ ά δ ι κ ο τ ή σ τ ι γ μ ή πού ρ ο υ φ ά ε ι τ ό ν τ ο ύ ρ κ ι κ ο
κ α φ έ τ ο υ . Στίς β α ρ ι έ ς Ε γ κ λ η μ α τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς Ισχύει ή
σιωπηρά άπαγόρευσις τ ο ύ κλασίματος- έ κ ε ϊ ο ι Βαρυποινί­
τ ε ς κ λ ά ν ο υ ν μόνο μ έ ς σ τ ό WC. Τ ό ν ά κλάσεις άναιδώς
μέσα σέ θάλαμο Βαρυποινιτών ι σ ο δ υ ν α μ ε ί μέ υπογραφή
τ ή ς θ α ν α τ ι κ ή ς σου ποινής.

Ή όσμή τ ή ς πορδής δ έ ν κ ρ ύ β ε ι κ α ν έ ν α μ υ σ τ ή ρ ι ο . Ό χ η ­
μικός τ ύ π ο ς τ ή ς πορδής ε ί ν α ι S O - i H ' + CH + CaiRA. Δ η λ α ­
δ ή , σ τ ά αέρια τ ή ς πορδής κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ ν τ ό ύ δ ρ ό θ ε ι ο ν
( S O 4 h h ) καί τ ό μ ε θ ά ν ι ο ν (CH) μέ τ ί ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ς των
οσμές. Φ α ί ν ε τ α ι ό τ ι τ ό ε ί δ ο ς τ ο ύ φ α Ύ η τ ο ϋ κ α θ ο ­
ρ ί ζ ε ι τ ή ν ό σ μ ή τ ή ς π ο ρ δ ή ς . Αυτό δ έ ν τ ό λέω μέ
β ε β α ι ό τ η τ α , γ ι α τ ί ο ρ ι σ μ έ ν ω ν ανθρώπων ο ι πορδές
β ρ ο μ ά ν ε υπέρ τ ό δ έ ο ν . Πάντως, τ ά φ α σ ό λ ι α , τ ό γ ι α ο ύ ρ τ ι ,
τ ό γ ά λ α , τ ά ρ ε β ύ θ ι α , τ ά κ ο υ κ ι ά , τ ά μ ή λ α καί τ ά κάστανα
προκαλούν πολλά α έ ρ ι α . Οί β ρ ο μ ε ρ ό τ ε ρ ε ς πορδές
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι άπό τ ό κ ο υ ν ο υ π ί δ ι , τ ό λ ά χ α ν ο , τ ό σ κ ό ρ δ ο ,
τό ρεπάνι καί τ ό άβγά. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς αγαπά τ ό σ κ ό ρ δ ο ,
τ ό κ ρ ε μ ύ δ ι καί τ ό γ ά λ α γ ι α τ ί τ ο ύ φ έ ρ ν ο υ ν ύπνο. Συνεπώς
ή β ρ ο μ ε ρ ή πορδή ε ί ν α ι άναγκαΐον κακόν. Ό μ ω ς άπό τ ό
παιχνίδι τ ή ς πορδής δ έ ν απουσιάζει καί ό σαδισμός. Πολ­
λοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι , γ ι ά ν ά επαυξήσουν τ ή βρόμα τών πορδών
τ ο υ ς , πίνουν κ α φ έ α ν α κ α τ ω μ έ ν ο καί β ρ α σ μ έ ν ο μέ λίγη
κ α ρ β ο υ ν ό σ κ ο ν η άπό φ ε λ λ ό . ΟΊ δ υ σ τ υ χ ε ί ς γ ε ί τ ο ν ε ς αυτών
τών κρυπτοσαδιστών Καταδίκων μπορούν ν ά σάς δόσουν
διαβεβαιώσεις γιά τήν αποτελεσματικότητα τής συνταγής.
Τό π ε ρ ί ε γ ο ν ε ί ν α ι ό τ ι οί β ρ ο μ ε ρ ό τ ε ρ ε ς πορδές ε ί ν α ι συν­
άμα καί κούφιες. Α υ τ έ ς τ ί ς πορδές οι Κατάδικοι τ ί ς ονο­
μάζουν φαρμακερές, καί ε ί ν α ι οί α η δ ι α σ τ ι κ ό τ ε ρ ε ς όλων.
Ό ύπουλος κ λ α ν ι ά ρ η ς πού αμολάει φαρμακερές πορδές
τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ ο μ α δ ι κ ό γ ι ο υ χ ά ι σ μ α καί ραγδαίο μαξιλάρω-
μα.

Ό τ α λ α ν τ ο ύ χ ο ς κλανιάρης σ υ ν δ υ ά ζ ε ι τ ό ν ήχο τής πορ­


δής μέ δ ι ά φ ο ρ ε ς κωμικές χ ε ι ρ ο ν ο μ ί ε ς , ή , μέ γ κ ρ ι μ ά τ σ ε ς ,
ή, μέ α κ ρ ο β α τ ι κ έ ς κινήσεις. Υπάρχουν κ λ α ν ι ά ρ η δ ε ς π ο ύ ,
κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς , μ ι λ ά ν ε μ έ τ ό ν κ ώ λ ο . Ά ν κατά τ ύ -
χ η ν , μ έ ς στόν ί δ ι ο θάλαμο ζούν δ υ ό λ α λ ί σ τ α τ ο ι κώλοι

• 160 •
τότε ό δ ι ά λ ο γ ο ς είναι αναπόφευκτος. ΟΊ Κατάδικοι
υποδέχονται μέ αλαλαγμούς ενθουσιασμού τέτιους διά­
λογους πορδής, π ο ύ συχνά τραβάνε ώς τά μεσάνυχτα, ή
εξελίσσονται σέ π ο ρ δ ο - μ ο νομαχία.
Τώρα είναι κατάλληλη ή στιγμή ν ά σ ά ς μιλήσω γιά τήν
Μεγάλη Ατραξιόν τ ο ϋ Κώλου.
Στήν Φυλακή πολλές φορές βλέπεις έναν Κατάδικο νά
πέφτει στό κρεβάτι ανάσκελα νά ανασηκώνει τά πόδια
του στήν τυπική στάση τής ετοιμόγεννης γυναίκας, νά
ανάβει τό τσακμάκι του, νά προσεγγίζει τό χέρι μέ τό
α ν α μ έ ν ο τσακμάκι σ τ ό ν κ ώ λ ο τ ο υ , καί, μ ε τ ά , ν ά αρχινάει
τίς κ λ α ν ι έ ς . Τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α είναι θ ε α μ α τ ι κ ό καί π ρ ο κ α λ ε ί
ακράτητα γέλια, γιατί - απλούστατα - οί π ο ρ δ έ ς
α ν α φ λ έ γ ο ν τ α ι άκαριαίως! Ή φλόγα τής πορδής
έξακοντίζεται μέχρι ένα μέτρο μακριά. Έτσι, εκτός άπό
τους κώλους πού κελαηδούν, έχουμε καί τ ο ύ ς κώλους
π ο ύ ξ ε ρ ν ο ύ ν φ λ ό γ ε ς . Τό παιχνίδι μέ τίς φ λ ο γ ε ρ έ ς πορδές
γίνεται σ υ ν ή θ ω ς άπό νεαρούς Φυλακισμένους. Εννοείται
ότι α υ τ ο ί οί ν ε α ρ ο ί , ό τ α ν π α ί ζ ο υ ν μ έ τ ί ς φ λ ό γ ε ς , δ έ ν κα­
τεβάζουν τά παντελόνια τους. Θάτανε μιά απερισκε­
ψία.

Συμβουλαί πρός ύποψήφιον κλανιάρην:


1. Κ λ ά ν ε μέ λυτό τόν εαυτό σου. Ή πορδή δέν
πρέπει ν ά σού δημιουργεί συμπλέγματα ενοχής.
Σήμερα μιά ψ υ χ α ν ά λ υ σ η κοστίζει ακριβά.
2. Ό Καλός Κλέφτης όταν κλάνει δέν σφίγγεται
υπερβολικά. Συχνά μιά ζ ο ρ ι σ μ έ ν η π ο ρ δ ή τελειώ­
νει σ έ έ ν α μικρό σκατουλάκι.
3. Ό Καλός Κλέφτης είναι μετριοπαθής. Ό Καλός
Κλέφτης αποφεύγει τίς προκλητικές κλανιές.
Μιά α δ έ ξ ι α κλανιά μπορεί ν ά καταλήξει σέ προ­
βοκάτσια.
4. Ά ν ό π λ α γ ι ν ό ς σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς κλάσει ν ά απαντήσεις
μέ α ν ά λ ο γ η πορδή. Άν δέν έχεις πρόχειρη
κλανιά χαμογέλασε του. Ό κλανιάρης, άν δέν
λάβει κ ά π ο ι α ν α π ά ν τ η σ η , Ίσως τ ρ α υ μ α τ ι σ τ ε ί ψ υ ­
χικώς.
5. Ό τ α ν κλάνεις κάτω άπ' τ ή ν κουβέρτα φρόντισε
ν ά βγάζεις τ ό κεφάλι σου άπόξω, εστω κι 6 ν κά­
νει παγωνιά. Τό ύδρόθειον είναι δηλητηριώδες
άέριον.
6. "Αν π ά θ ε ι ς π ο ρ δ ο μ α ν ί α μήν απελπιστείς. Ή πορ-
δ ο μ α ν ί α δ έ ν είναι χ ε ι ρ ό τ ε ρ η άπ' τή σίφυλη. Ά λ ­
λ ω σ τ ε καί ο ί δ υ ό θεραπεύονται.
7. Ό κλανιάρης δικαιούται καί νά ρεύεται. Ή
π ο ρ δ ή συνδυάζεται εύκολα μέ ρέψιμο, ή βήχα.

• 161 •
Μάθημα τελενταϊον
Ο έρως τής κωλοτρυπίδας.

Ά ν καί κ ι ν δ υ ν ε ύ ω ν ά θεωρηθώ ρ ο μ α ν τ ι κ ό ς , θ ά συνεχίσω


καί τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α σύμφωνα μ έ τ ό ν π ρ ο χ θ ε σ ι ν ό τ ό ­
νο.

Ό Σ ο φ ο κ λ ή ς έ γ ρ α ψ ε ε κ ε ί ν ο τ ό α ν υ π έ ρ β λ η τ ο χ ο ρ ι κ ό πού
αρχίζει μ έ τ ί ς τ ρ ε ι ς λ έ ξ ε ι ς έρως άνίκατε μάχαν καί τ ε ­
λ ε ι ώ ν ε ι μ έ τ ί ς τ έ σ σ ε ρ ε ι ς λ έ ξ ε ι ς ό δ ' έ χ ω ν μέμηνεν. Ό
λυσιμελής έρως ό ρ μ η σ ε σάν ά ν ε μ ο ς καί σκόρπισε τ ά
μυαλά τ ή ς Σαπφούς. Ό Α λ κ α ί ο ς μ ε θ ο ύ σ ε άσχημα επειδή
κάτθανε Μύρσιλος. Ό Πλάτων ε ί χ ε τ ή ν ψυχή τ ο υ σ τ ά
χ ε ί λ η ό τ α ν τ ό ν φ ι λ ο ύ σ ε τ ό τ ε κ ν ό . Τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δικαιο­
σύνης τ ή ς Antiqua δ έ ν έ χ ε ι γνώμην έπί τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς , δ ι ό
καί έ κ λ ε ι σ ε έξω άπ' τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τ ό ν Έρωτα. Τό Ύπουρ­
γείον Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ή ς Antiqua αγαπά τ ί ς ο π τ ι κ έ ς άπα­
τ ε ς . Α ν α γ κ ά ζ ο μ α ι ν ά περιγράψω τ ή ν ε ρ ω τ ι κ ή ζωή τ ο ϋ
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ . Θά μιλήσω ψύχραιμα.

Μ ι κ ρ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς παρουσιάζει ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ζωή α ν ά μ ε σ α
στίς Α ν τ ρ ι κ έ ς , Γ υ ν α ι κ ε ί ε ς καί Ε φ η β ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς .
Κατ' αρχήν, ή Φύσις κ α λ ύ π τ ε ι , έ ν μ έ ρ ε ι , τ ί ς ε ρ ω τ ι κ έ ς
ανάγκες- υπαινίσσομαι τ ί ς ό ν ε ι ρ ώ ξ ε ι ς . Δ υ σ τ υ χ ώ ς μία
όνείρωξις ε ί ν α ι πιό λίγο άπ' τ ό λ ί γ ο . Ό πούτσος ε ί ν α ι έ ν α
ά π α ι τ η τ ι κ ό ν έ ρ γ α λ ε ΐ ο ν . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς - ιδίως ό Βαρυποι­
ν ί τ η ς - μισεί τ ό ν πούτσο τ ο υ . Ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή τ υ ρ α ν ν ί α γί­
ν ε τ α ι πιό α ν ε κ τ ή δ ι ά τ ή ς μαλακίας. Γιά τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο
ή μαλακία αποτελεί τήν ευγενέστερη λύση
τοϋ σεξουαλικού α δ ι ε ξ ό δ ο υ . Σ χ ε δ ό ν πάντα ό
Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς τ ρ α β ά ε ι μαλακία μέ τ ή ν χ ο ύ φ τ α , δίχως τ ή ν
μ ε σ ο λ ά β η σ η κάποιου ο ρ γ ά ν ο υ . Ή Φυλακισμένη θ ά ή θ ε λ ε
νά μαλακιστεΐ μέ κάποιο μ α κ ρ ο υ λ ό ό ρ γ α ν ο . Στίς Γυναι­
κείες Φυλακές α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή εισαγωγή σπαρμα-
τ σ έ τ ω ν , λ ο υ κ ά ν ι κ ω ν , α γ γ ο υ ρ ι ώ ν , κ ο λ ο κ υ θ α κ ί ω ν , μελιτζα­
νών καί επιμηκών φιαλιδίων. Β έ β α ι α α υ τ ό δ έ ν τ ό γ ρ ά φ ε ι
κ α ν έ ν α ς κ α ν ο ν ι σ μ ό ς κ α μ ι ά ς Φυλακής.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μ α λ α κ ϊ ζ ε τ α ι οποίαν ώρα τ ο ύ γ ο υ σ τ ά ρ ε ι
στό α π ο χ ω ρ η τ ή ρ ι ο , σ τ ό λ ο υ τ ρ ό , ή , κάτω άπό τ ί ς κ ο υ β έ ρ ­
τ ε ς . Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής θ ε ω ρ ε ί π ε ρ ι τ τ ό ν τ ό πλύ­
σιμο, ή τ ή ν α π ο λ ύ μ α ν σ η , τ ώ ν κ ο υ β ε ρ τ ώ ν - έ τ σ ι οί κου­
β έ ρ τ ε ς τ ώ ν Φυλακισμένων ε ί ν α ι γ ε μ ά τ ε ς λ ε κ έ δ ε ς καί
ξ ε ρ ά ψ ω λ ο χ ύ μ α τ α . Ό μ έ σ ο ς δ ρ ο ς η λ ι κ ί α ς μ'άς τέτιας^
κ ο υ β έ ρ τ α ς ε ί ν α ι τ ρ ι ά κ ο ν τ α ε τ η ( ο ί κ ο υ β έ ρ τ ε ς τών Φ υ λ α ­
κών τ ή ς Antiqua έ χ ο υ ν πάνω τ ο υ ς , γ ρ α μ έ ν η μέ γαζί, τ ή ν
ημερομηνία κατασκευής).
Στήν Φ υ λ α κ ή οί σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς ορμές π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι έπηυ-
ξημένες. Αλίμονο στόν Φυλακισμένο πού δέν
μ α λ α κ ί ζ ε τ α ι . Ή Βασιλική Υπηρεσία Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς τ ή ς
Antiqua ύ π ε λ ό γ ι σ ε ν ό τ ι έ ν α ς Ι σ ο β ί τ η ς , σ τ ά εϊκοσι-δώο
περίπου χ ρ ό ν ι α πού θ ά μ ε ί ν ε ι στίς φ υ λ α κ έ ς , θά τ ρ α β ή ξ ε ι
όχι λ ι γ ό τ ε ρ ε ς άπό 4.444 μ α λ α κ ί ε ς . Ό μαλάκας έ χ ε ι τ ή ν

• 162 •
φ υ σ ι κ ή τ ά σ η ν ά β λ έ π ε ι φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς γυμνών γ υ ν α ι κ ώ ν .
Σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή οί φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς γυμνών γυναικών θεωρούν­
τ α ι σπάνια α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Κάθε Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι μ ε ρ ι κ έ ς
τ έ τ ι ε ς φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κ ο λ λ η μ έ ν ε ς στήν μ έ σ α μ ε ρ ι ά τ ή ς
π ό ρ τ α ς τ ο ϋ κ ο μ ο δ ί ν ο υ τ ο υ - άν θ έ λ ε ι ν ά τ ί ς α π ο λ α ύ σ ε ι
μ ι σ α ν ο ί γ ε ι τ ό π ο ρ τ ά κ ι . Μ ε ρ ι κ ο ί φ ι λ ό τ ε χ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι κα­
λ ύ π τ ο υ ν ό λ ο υ ς τ ο ύ ς τ ο ί χ ο υ ς τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ τ ο υ ς μέ ιερές
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κώλων ή βυζιών. Αυτή ή διακόσμηση δ ί ν ε ι
στό κ ε λ ί τ ή ν όψη π α ρ ε κ κ λ η σ ί ο υ . Ό τ α ν δ έ ν υπάρχουν
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς ό μαλάκας άσκεΐ τ ή ν τ έ χ ν η τ ο υ δ ι ά τ ή ς
φ α ν τ α σ ί α ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς Stelo Rano έ χ ε ι στήν ράχη τ ο υ
έ ν α πελώριο τ α τ ο υ ά ζ πού παρουσιάζει μιά γ υ μ ν ή γ υ ν α ί κ α .
Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι καλώς ό τ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ α λ α κ ι ζ ό τ α ν ε
β λ έ π ο ν τ α ς α υ τ ό τ ό τ α τ ο υ ά ζ . Επίσης, ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι ά λ λ ο υ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού α ν έ β α ι ν α ν σ έ σκαμνί καί έβλεπαν άπ' τ ό
παράθυρο τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ τ ί ς π ε ρ α σ τ ι κ έ ς γυναίκες- σ έ λ ί γ ο
ά ρ χ ί ζ α ν ε ν ά μ α λ α κ ί ζ ο ν τ α ι , α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γιά τ ή ν παρου­
σία τών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν . Καμιά φ ο ρ ά έ ν α Φύλακας κ ά ν ε ι
π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς σέ κάποιον α ύ ν α ν ι ζ ό μ ε ν ο . Στήν περίπτωση
αυτή ό α ύ ν α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς άπαντα ξ ε ρ ά : «άν θ έ ς νά μή μαλα-
κίζομαι κάτσε νά σέ γαμήσω!». Ή α ν ά γ κ η ε ί ν α ι πιό ισχυρή
άπ' τ ό ν κ υ ν ι σ μ ό .
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σ υ ζ η τ ο ύ ν μέ πάθος κ α θ ε τ ί τ ό έρωτικόν. Οί
ε ρ ω τ ι κ έ ς α φ η γ ή σ ε ι ς σ τ ο λ ί ζ ο ν τ α ι μέ πιπεράτα ψ έ μ α τ α ,
ά λ λ ά τ ά ψ έ μ α τ α τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς ε ί ν α ι π ι ό αλη­
θ ι ν ά κ ι ά π ' τ ή ν ά λ ή θ ι α . Τ ό σεξουαλικόν μαρτύριον
τών Καταδίκων έ ξ ά π τ ε ι τ ή ν φ α ν τ α σ ί α τ ο υ ς . Τά χ α ρ ά μ α τ α ,
μόλις ξ υ π ν ή σ ο υ ν , ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ ί ς σ η κ ω μ έ ν ε ς ψωλές
τους. Ό Φυλακισμένος παινεύεται γιά τίς σεξουαλικές
τ ο υ ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Ά λ λ ά οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς τ ρ έ μ ο υ ν σ τ ή ν ιδέα
ό τ ι , ώσπου ν ά β γ ο υ ν άπ' τ ή ν Φ υ λ α κ ή , θ ά χ ο υ ν ε χ ά σ ε ι αυ­
τ έ ς τ ί ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι - θ έ ς άπό τ ή ν α γ α μ ί α ,
θ έ ς άπό τ ή ν άπλυσιά - μυρίζουν τ ρ α γ ί λ ε ς . Οί φ ή μ ε ς κ υ ­
β ε ρ ν ο ύ ν τ ή ν ψυχική δ ι ά θ ε σ η τ ο ύ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ . Ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς , μιλώντας διαρκώς περί έ ρ ω τ ο ς , ε κ τ ο ν ώ ν ε ι τ ή ν
ε ρ ω τ ι κ ή πίεση. Στήν Φυλακή ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ρ ο φ έ ς θεωρούν­
τ α ι κ α υ λ ω τ ι κ έ ς . Στήν Φυλακή αντιμετωπίζουν τ ό λ ά δ ι σάν
έ λ ι ξ ή ρ ι ο ν έ ξ ο ύ ή έ κ φ ρ α σ η φ ά ε λάδι κι έλα βράδι. Ά λ ­
λ ω σ τ ε , ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν ό τ ι ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυ­
λ α κ ή ς ρ ί χ ν ε ι ά ν τ ι - κ α υ λ ω τ ι κ ό σ τ ό συσσίτιο. Πρέπει κ α ν ε ί ς
νά πλησιάζει μέ σεβασμό τ ί ς σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς (δήθεν) δια­
σ τ ρ ο φ έ ς τών Φυλακισμένων.
Στήν Φυλακή δ έ ν θά β ρ ε ι ς π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ ά ε ί ν α ι άχρη­
στα. Εκεί ό λ α σ υ ζ η τ ώ ν τ α ι μέ άνεσιν. Κάποτε άκουσα μιά
ζωηρή κ ο υ β έ ν τ α μ ε τ α ξ ύ κ τ η ν ο β α τ ώ ν - στό τ έ λ ο ς ό λ ο ι
συμφώνησαν ό τ ι ή κ α τ σ ί κ α έ χ ε ι τ ό πιό γ λ υ κ ό γαμίσι. Σ τ ή
Φυλακή έγνώρισα έ ν α ν γ έ ρ ο (72 χρονώ) κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο
Via α ι μ ο μ ι ξ ί α : γ α μ ο ύ σ ε τ ή ν κόρη τ ο υ τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς μέ τ ό ν
γιό τ ο υ . Στήν ϊ δ ι α Φυλακή ή τ α ν ε κ ι ό επίσης καταδικα­
σ μ έ ν ο ς γ ι ό ς - ά ν τ ε ρ α σ τ ή ς . Μιά μ έ ρ α ό γ έ ρ ο ς (72 χρονώ)
παρήγγειλε νά τ ο ύ αγοράσουν μερικές μεταξωτές γυναι­
κ ε ί ε ς κ ι λ ό τ ε ς γιά νά τίς χαϊδεύει ( έ τ σ ι είπε). Έ π η κ ο λ ο ύ -
θ η σ ε ν ά γ ρ ι ο ς καβγάς μ έ τ ό γ ι ό , ό όποιος έ θ ε ώ ρ η σ ε ό τ ι

• 163 •
τόν γελοιοποιεί ή πατρική αδυναμία π ρ ό ς τίς κιλότες.

Γιά ν ά κ α τ α λ ά β ε τ ε κάπως τήν ατμόσφαιρα τ ώ ν σχετι­


κών συζητήσεων τής Φυλακής ακούστε αυτόν τόν σύν­
τομο διάλογο μεταξύ τεσσάρων Καταδίκων, πού μαγνη­
τοφώνησα τό 1969:
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 1 ... β ά λ ε τ ό δάχτυλο στόν κώλο σου....
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 2 Δέν ντρέπεσαι; Τί λόγια είναι αυτά;
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 3 Δέν απαγορεύονται τά κακά λόγια. Απα­
γορεύεται τό δάκτυλο στόν κώλο.
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 4 Εδώ μέσα έχει τόσες ψωλές. Κωλοδά-
χτυλο βρήκες νά βάλεις;
(Σημείωση: ή σκηνή διαδραματίζεται σέ μεγάλο θάλαμο
έ ν ώ οί μισοί Κατάδικοι τ ρ ώ ν ε κι ο ί υ π ό λ ο ι π ο ι καθαρίζουν
πατάτες γιά τό βραδινό συσσίτιο).

Τό ενδιαφέρον τής Διευθύνσεως τής Φυλακής γιά τήν


σεξουαλική ζωή τ ώ ν Καταδίκων συνοψίζεται στήν φόρ­
μουλα: ά φ ο ϋ κανείς δ έ ν γ κ α σ τ ρ ώ ν ε τ α ι άς γα­
μιούνται.
Αυτή ή φόρμουλα αναφέρεται βεβαίως στήν διαβόητη
όμοσεξουαλικότητα τών Φυλακισμένων, π ο ύ είναι καί ή
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η μορφή έρωτος μές στήν Φυλακή. Ή
ύπαρξη έτεροσεξουαλικής ζωής στήν Φυλακή απο­
κλείεται έξ ά ν τ ικ ε ι μ έ ν ο υ . Ξέρω, αναμφισβητήτως,
ότι μερικές φορές κάποιος Κατάδικος, π ο ύ πάει στόν
Ανακριτή, ή σέ μιάν άλλη Ιδιάζουσα δουλιά (π.χ. στήν
τ ρ ά π ε ζ α ) , π ε ί θ ε ι τ ό ν φ ρ ο υ ρ ό τ ο υ ν ά τ ό ν ο δ η γ ή σ ε ι σ' έ ν α
μ π ο ρ ν τ έ λ ο γ ι ά ν ά γ α μ ή σ ε ι , ά λ λ ά α υ τ έ ς οί π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς εί­
ναι τ ό σ ο σ π ά ν ι ε ς π ο ύ , ουσιαστικώς, α π ο τ ε λ ο ύ ν σταγών έ ν
τώ ώκεανώ. "Αλλωστε, μ έ ς στίς Φυλακές δέν υπάρχουν
π ο τ έ ε τ ε ρ ό φ υ λ α ά τ ο μ α . Οί Φ ύ λ α κ ε ς τ ώ ν Α ν τ ρ ι κ ώ ν Φυλα­
κών είναι ά ν τ ρ ε ς καί οί Φ ύ λ α κ ε ς τ ώ ν Γυναικείων Φυλακών
είναι γυναίκες.·

Είδικότερον ή σεξουαλική ζωή στίς διάφορες Φυλακές


παρουσιάζει τήν έξης εικόνα:

Εφηβικές Φυλακές.
Οί α ν ή λ ι κ ο ι Κατάδικοι δ έ ο ν ν ά φυλακίζονται εις κεχωρι-
σμένας Φύλακας διά ν ά μήν έθισθώσιν ε ι ς τ ό "Εγκλημα.
Αυτή ε ί ν α ι ή επίσημος εκδοχή γ ι ά τ ή ν 'ίδρυοη κ α ί λει­
τουργία τών Εφηβικών Φυλακών. Ή άλήθια είναι καλά
κρυμένη. Στήν πραγματικότητα ά ν τά ανήλικα φυλακίζον­
ταν στις συνηθισμένες Φυλακές οι Κατάδικοι θά τά
κ α τ α γ α μ ο ΰ σ α ν . Άλλά, όπου κι ά ν φυλακιστούν τά
ανήλικα δ έ ν θά γλιτώσουν άπ' τήν μοίρα τους.
"Ενα ά π ό τ ά β α σ ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ή ς ε φ η β ε ί α ς ε ί ν α ι ή
ταχίστη σωματική άνάπτυξις. Ό έφηβος τών δεκατεσσά­
ρων ε τ ώ ν μοιάζει σ χ ε δ ό ν παιδί. Ό έφηβος τών δεκαεννέα
ετών μοιάζει σχεδόν άντρας. Είναι έπόμενον καί α υ τ ο ­
νόητον ότι oi έφηβοι πού πλησιάζουν τά είκοσι χρόνια
καταδυναστεύουν τούς νεότερους φυλακισμένους εφη-

• 164 •
βους. Στά πλαίσια αυτής τ ή ς κυριαρχίας τών μεγάλων
ε φ ή β ω ν π ά ν ω σ τ ο υ ς μικρούς έφηβους συμπεριλαβαίνεται
καί ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α . Μ έ ά λ λ α λ ό γ ι α οί μ ε γ ά λ ο ι
έ φ η β ο ι γ α μ ο ύ ν τ ο ύ ς μικρούς έ φ η β ο υ ς . Άπό
τών αρχαιοτάτων χρόνων τ ό γαμίσι υποκρύπτει καί μιάν
αρκετά ισχυρή δόση έξουσιάσεως. Ό δειλός σκύλος γ υ ­
ρίζει τ ά ν ώ τ α τ ο υ σ τ ό ν ε π ι θ ε τ ι κ ό σ κ ύ λ ο . Έ ν π ά σ η περι­
-
πτώσει ό Δικαστής π ο ύ στέλνει στήν Φυλακή έ ν α δεκαε­
ξάχρονο αγόρι πρέπει ν ά ξέρει ότι θ ά τ ό γαμήσουν ά π ό
τήν πρώτη κιόλας βραδιά. Συνήθως τό δεκαεξάχρονο
αγόρι - σ α σ τ ι σ μ έ ν ο καί φ ο β ι σ μ έ ν ο - κάθεται, σ ά ν κ ο τ ο ύ ­
λα, ν ά τ ό γαμήσει ό νταβραντισμένος αρχηγός τ ο ΰ θαλά­
μου. Ά ν τ ό δεκαεξάχρονο αγόρι θελήσει ν ά αντιδράσει, ό
νταβραντισμένος αρχηγός (μαζί μ έ τ ή ψ ω λ ή τ ο υ ) επιδει­
κ ν ύ ε ι κι έ ν α κ ο φ τ ε ρ ό σ τ ι λ έ τ ο . Τ ά σ τ ι λ έ τ α ε ί ν α ι π ο λ ύ απο­
τελεσματικά.
Όλα ό σ α είπα διόλου δ έ ν αποκλείουν τ ά ερωτικά αισθή­
ματα. Αντιθέτως, μάλιστα. Μ έ ς στίς Εφηβικές Φυλακές
άνθεϊ τό Ρόδον τού Έρωτος. ΟΊ ν ε α ρ ο ί Κατάδικοι, π ο ύ
δέν έχουν κανένα συναισθηματικό έρεισμα, παραδίδονται
σ τ ό ν έ ρ ω τ α α μ α χ η τ ί . Στίς Εφηβικές Φυλακές συχνά βλέ­
πεις δ υ ό αγόρια π ο ύ κοιμούνται αγκαλιασμένα τρυφερά.
Κι ό τ α ν ή α π ο φ υ λ ά κ ι σ η , ή ή μ ε τ α γ ω γ ή , χ ω ρ ί σ ε ι έ ν α τ έ τ ι ο
ζευγάρι χύνονται πολλά δάκρια.
Εδώ θ ά αναφέρω καί τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η τών ομοφυλοφίλων
Φυλάκων. ΟΊ ν ε α ρ ο ί Κατάδικοι π ο λ λ ά έχουν νά πουν
σχετικώς. Έ ν α παράδειγμα: Ό Φύλακας-φαρμακοποιός
τής Αγροτικής Εφηβικής Φυλακής ήτανε π ο ύ σ τ η ς καί
εκβίαζε τούς νεαρούς Κατάδικους. Γιά ν ά πάρει κανείς
μιάν ασπιρίνη έπρεπε, προηγουμένως, ν ά γαμήσει τ ό ν
Φύλακα-φαρμακοποιό.

Γυναικείες Φυλακές.
Μές στήΦυλακή, έ ν ώ ό Φυλακισμένος συντηρεί αρκετά καλά
τήν προσωπικότητα τ ο υ ,ή Φυλακισμένη μεταβάλλεται σ έ
μ α ι ν ά δ α . Αυτό π ο ύ λ έ ω ε ί ν α ι κ ο λ α κ ε υ τ ι κ ό γ ι ά τ ή ν Γ υ ν α ί κ α .
Δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν ά α ν α π τ ύ ξ ω δ ι ε ξ ο δ ι κ ώ ς τ ί ς εμπειρίες τ ώ ν
Φυλακισμένων γυναικών άπό τίς όνειρώξεις, τήν μαλακία
καί τίς όμοσεξουαλικές σχέσεις. Απλώς θά επισημάνω
τήν λύσσα μ έ τήν όποια εκδηλώνει ή Φυλακισμένη τ ό ν
ερωτισμό της. Ήτανε τόσο συνηθισμένο τό θέαμα μιάς
ο λ ό γ υ μ ν η ς Φυλακισμένης στό παράθυρο τ ο ύ κελιού
της, ώστε ή Διεύθυνσις τών Φυλακών αναγκάστηκε νά
κλείσει μέ διάτρητες λαμαρίνες όλα τά παράθυρα όλων
τών κελιών π ο ύ β λ έ π ο υ ν σ έ κάποιο δ ρ ό μ ο . Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς , οί
Φυλακισμένες πάντα βρίσκουν τρόπο νά επιδεικνύουν τά
αιδοία τ ο υ ς σ τ ο υ ς διαβάτες. Ό σ ο γιά τίς Γυναικείες Φυ­
λακές π ο ύ γειτονεύουν μέ Ανδρικές Φυλακές ή κατά­
σταση αποβαίνει τραγελαφική: οί Φυλακισμένες δείχνουν
τόν κώλο τους καί οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι μαλακίζονται - ή
περίπου αντιστρόφως. Προσέτι, συχνά οι Φυλακισμένες
πετάνε ραβασάκια σ τ όπροαύλιο τήςγειτονικής Ανδρικής
Φυλακής. Τά ραβασάκια είναι τ υ λ ι γ μ έ ν α γ ύ ρ ο σ έ μιά π έ -

• 165 •
τ ρ α . Τό '68 μιά τ έ τ ι α π έ τ ρ α ή ρ θ ε ν ά σ υ ν α ν τ ή σ ε ι , μέ ορ­
μ ή , τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ϋ σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η Papa Terpo, τ ό τ ε Πο­
λ ι τ ι κ ο ύ Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ο υ , τ ή ν ώρα πού α υ τ ό ς έ κ α ν ε μιάν
α ν υ π ο ψ ί α σ τ η β ό λ τ α στήν αυλή τ ή ς Φυλακής Souvarov.

Ανδρικοί Φυλακαί.
Ό πρωτάρης Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς τ ή ν πρώτη βραδιά τ ή ς φ υ λ α ­
κίσεως τ ο υ τ ή ν ζει σάν κ α κ ό δ ν ε ι ρ ο . Ό λ α τ ο ύ φ α ί ν ο ν τ α ι
π ρ ω τ ο φ α ν ή , α λ λ ό κ ο τ α , χ υ δ α ί α , σ κ λ η ρ ά . Περίπου σ τ ά τ έ λ η
τ ή ς δ ε ύ τ ε ρ η ς β δ ο μ ά δ α ς κ ά μ π τ ε τ α ι ή αρχική έ κ σ τ α σ ι ς τ ή ς
Φυλακής. Τότε ό Φυλακισμένος ξαναθυμάται ό τ ι είναι ό
ν ό μ ι μ ο ς κ ά τ ο χ ο ς μιάς ά τ υ χ η ς ψωλής. Έ ν τ ώ μ ε τ α ξ ύ ή
ά τ υ χ η ψωλή τ ο ύ χ ε ι δ ό σ ε ι κάποια ά ν η σ υ χ α σ τ ι κ ά σ ι ν ι ά λ α :
κ ά θ ε φ ο ρ ά πού ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πάει γ ι ά κ α τ ο ύ ρ η μ α
π α ρ α τ η ρ ε ί ν ά π ε τ ά γ ο ν τ α ι άπ' τ ή ν ο υ ρ ή θ ρ α τ ο υ κ ο μ ά τ ι α
π η χ τ ο ύ σ π έ ρ μ α τ ο ς . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε ί ν α ι πιά β έ β α ι ο ς
ότι κόλλησε τουλάχιστον βλεννόρροια. Ό τ α ν , επιτέλους,
α π ο φ α σ ί σ ε ι ν ά κ α τ α φ ύ γ ε ι σ τ ό Ί α τ ρ ε ί ο ν τ ή ς Φυλακής
β λ έ π ε ι τ ό ν γ ι α τ ρ ό ν ά ξ ε κ α ρ δ ί ζ ε τ α ι σ τ ά γ έ λ ι α καί ν ά τ ο ϋ
ε ξ η γ ε ί ό τ ι τ ό άνθρώπινον σώμα αποβάλλει παν τι περιττόν
καί άχρηστον.
Ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή α π ο χ ή δ έ ν α ν τ έ χ ε τ α ι . Ό βετε­
ράνος Κ α τ ά δ ι κ ο ς , έκών-άκών, θ ά δ ο κ ι μ ά σ ε ι τ ή ν μ α λ α κ ί α ,
ή, τ ό ν ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό ν έ ρ ω τ α , ή καί τ ά δ υ ό . Ό Ά χ ι λ λ ε ύ ς
τ σ α κ ώ θ η κ ε μ έ τ ό ν Α γ α μ έ μ ν ο ν α γ ι ά μιά γ υ ν α ί κ α . Στίς Α ν ­
δ ρ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς δ έ ν θ ά σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς γ υ ν α ί κ ε ς . Από
π λ ε υ ρ ά ς σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ς οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι διακρί­
ν ο ν τ α ι σ έ ά ν τ ρ ε ς , π ο ύ σ τ η δ ε ς καί κ ό τ ε ς .
Στήν A n t i q u a οί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Φυλακών δ έ ν συμπαθούν
τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς . "Ενας πούστης μέσα σ τ ή φ υ λ α κ ή ε ί ν α ι
πιό ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ς άπό μιάν ω ρ ο λ ο γ ι α κ ή βόμβα. Υ π ο π τ ε ύ ο ­
μαι τ ο ύ ς ά ν τ ρ ε ς πού μισοϋν τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς . Ά λ λ ά οί
Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Φυλακών δ έ ν ξ έ ρ ο υ ν τ ί ν ά κ ά ν ο υ ν μ έ τ ο ύ ς
π ο ύ σ τ η δ ε ς . Κάθε Φυλακή τ ή ς Antiqua δ ι α θ έ τ ε ι λ ί γ ο υ ς
παπάδες καί λ ί γ ο υ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς · ε ν ί ο τ ε τ ά α υ τ ά πρόσωπα
φ έ ρ ο υ ν καί τ ά ς δ ύ ο ι δ ι ό τ η τ α ς . ΟΊ π ο ύ σ τ η δ ε ς ε ί ν α ι πολύ
δ ε ι λ ο ί . Γ ι α υ τ ό δ ι α π ρ ά τ τ ο υ ν α σ ή μ α ν τ α , ή μικρά ε γ κ λ ή μ α ­
τα. Συνήθως δέν' τρώνε μεγαλύτερη ποινή άπό τρίμηνη
φ υ λ ά κ ι σ η . ΟΊ Δ ι κ α σ τ α ί τ ή ς Antiqua π ι έ ζ ο ν τ α ι δ ι ' υπηρε­
σιακών ε γ κ υ κ λ ί ω ν κ ι έ τ σ ι - παρά τ ή ν έπιθυμίαν των -
δείχνουν έπιείκειαν.
Ό π ο ύ σ τ η ς μ έ ς σ τ ή Φυλακή φ έ ρ ε τ α ι σάν β ε ν τ έ τ α . Ντύ­
νεται γυναικεία. Β ά φ ε τ α ι σ ά ν κ ο κ ό τ α . Είναι ό λ ο ς αυτοπε­
π ο ί θ η σ η , γ ι α τ ί ξ έ ρ ε ι ό τ ι έ χ ε ι ε ξ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ε ς κάπου πε­
ν ή ν τ α β ί ζ ι τ ε ς ημερησίως (όπερ σ η μ α ί ν ε ι α ν ά λ ο γ ο παρα-
δάκι). Μ ε τ α τ ρ έ π ε ι τ ό κ ε λ ί τ ο υ σέ μ π ο υ ν τ ο υ ά ρ ( τ ό κ ρ ε β ά τ ι
κ α τ α μ ε σ ί ς σάν βωμός).
Ό π ο ύ σ τ η ς στήν Φυλακή δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ε ι εμπόδια. Ά π ό
α ό ρ α τ α κ α ν ά λ ι α π ρ ο μ η θ ε ύ ε τ α ι κ ρ α γ ι ό ν , ρούζ, κ ο λ ό ν ι ε ς ,
φ α ν τ ε ζ ί κ ι λ ό τ ε ς , πασουμάκια μέ ψηλά τ α κ ο ύ ν ι α , κ ο λ ι έ
κτλ. κ τ λ . Ά ν ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής τ ο ύ δ ε σ μ ε ύ σ ε ι τ ά
γ υ ν α ι κ ε ί α ρούχα καί τ ή ν π ε ρ ο ύ κ α ό πούστης α ν α π τ ύ σ σ ε ι
τ ή ν ε φ ε υ ρ ε τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ : α γ ο ρ ά ζ ε ι λ ο υ λ ο υ δ ά τ ε ς μαξιλα-

• 166 •
ρ ο θ ή κ ε ς μέ τ ί ς όποιες κ ά ν ε ι θαυμάσια φ ο υ σ τ ά ν ι α , καί
χ τ ε ν ί ζ ε ι τ ά μαλλιά τ ο υ ε ν τ ε λ ώ ς γ υ ν α ι κ ω τ ά .
Στόν Υ π ό κ ο σ μ ο τ ή ς Antiqua ή έ κ φ ρ α σ η πούστης, γέρος,
φτωχός καί άσκημος σ η μ α ί ν ε ι τ ό άκρον άωτον τ ή ς κατα-
πτώσεως. Στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ό σ ο ι π ο ύ σ τ η δ ε ς ε ί ν α ι
γ έ ρ ο ι καί φτωχοί καί άσχημοι - καί, επιπροσθέτως, Κατά­
δ ι κ ο ι - δ έ ν πάνε χ α μ έ ν ο ι . Α φ ο ύ δ έ ν έ χ ο υ ν ε λ ε φ τ ά κά­
ν ο υ ν ό λ ε ς τ ί ς τ α π ε ι ν έ ς δ ο υ λ ι έ ς · π λ έ ν ο υ ν ρούχα, σφουγ­
γ α ρ ί ζ ο υ ν κ ε λ ι ά , ξ ε σ κ α τ ώ ν ο υ ν αποχωρητήρια. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι
τ ο ύ ς πληρώνουν εις ε ί δ ο ς . Τ ο ύ ς δ ί ν ο υ ν ά λ λ ο τ ε τ σ ι γ ά ρ α
κι ά λ λ ο τ ε κ ο ν σ έ ρ β ε ς . ΟΊ 'ίδιοι α υ τ ο ί π ο ύ σ τ η δ ε ς ( γ έ ρ ο ι ,
σύν φ τ ω χ ο ί , σύν άσχημοι) δ έ ν σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι τών ερωτικών
απολαύσεων. Π ά ν τ α θ ά β ρ ε θ ε ί κάποιος Κατάδικος γ ι ά ν ά
παίξουν μ έ τ ό ν πούτσο τ ο υ κλαρίνο.
Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς κ ά θ ε Φ υ λ α κ ή ς , οσάκις γ ί ν ο ν τ α ι σκανδα­
λώδη έ κ τ ρ ο π α , κ λ ε ί ν ε ι τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς σ τ ά κελιά τ ο υ ς .
"Ετσι οί π ο ύ σ τ η δ ε ς α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι ν ά β γ α ί ν ο υ ν στήν α υ λ ή
τ ί ς ώρες τ ή ς σ ι έ σ τ α ς , οπότε ο ί υπόλοιποι Κατάδικοι ε ί ν α ι
κ λ ε ι σ μ έ ν ο ι σ τ ά κ ε λ ι ά τ ο υ ς . Τό μ έ τ ρ ο α υ τ ό δ έ ν αποδίδει
καρπούς. "Εχω ιδεί, κ α τ ' ε π α ν ά λ η ψ ι ν , ό ρ θ ι ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς
ένώ π ε ρ ν ο ύ σ α ν τ ή ν ψωλή τ ο υ ς άπό τ ή ν θ υ ρ ί δ α τ ή ς κ λ ε ι ­
δ ω μ έ ν η ς π ό ρ τ α ς τ ο ϋ κ ε λ ι ο ύ τ ο υ ς γ ι ά ν ά τ ο ύ ς κ ά ν ε ι μιά
πίπα ό π ο ύ σ τ η ς πού ανυπόμονα π ε ρ ί μ ε ν ε άπόξω.
Τ έ λ ο ς , θ ά σημειώσω ό τ ι ό λ ο ι ο ι π ο ύ σ τ η δ ε ς Κ α τ ά ­
δ ι κ ο ι ε ί ν α ι Χ α φ ι έ δ ε ς . Αυτό τ ό γνωρίζουν θαυμάσια
οί άνθρωποι τ ο ύ Υ π ο κ ό σ μ ο υ καί τ ό ά ν τ ι π α ρ έ ρ χ ο ν τ α ι μέ
α ν ε ξ ι κ α κ ί α . Ά ν δ έ τ ο ύ ς ρωτήσεις σ χ ε τ ι κ ώ ς θ ά σού απαν­
τ ή σ ο υ ν : μ ά π περίμενες άπό έναν πούστη;
Ή κότα δ έ ν ε ί ν α ι πούστης. Κατ' αρχήν, ή κότα ε ί ν α ι άν­
τ ρ α ς . Στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a α π ο κ α λ ο ύ ν κότες τούς
ν ε α ρ ο ύ ς ε κ ε ί ν ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού έ ν α ν τ ι ο ι κ ο ν ο μ ι ­
κ ώ ν π α ρ ο χ ώ ν , α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν ν ά παίξουν τ ό ν ρ ό λ ο
τ ή ς γ υ ν α ί κ α ς . Αγνοώ άν ο ί κ ό τ ε ς α ν ή κ ο υ ν στό Κίνημα
Α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ω ς τών Γυναικών. Π ά ν τ ω ς , μιά κότα ε ί ν α ι
κότα μόνον όσο δ ι ά σ τ η μ α β ρ ί σ κ ε τ α ι ε ν τ ό ς Φυλακής.
"Εξω άπό τ ή ν Φυλακή ή κότα ε π α ν έ ρ χ ε τ α ι ε ι ς τ ά τ ά ξ ε ι ς
τών ανδρών. Μ ε ρ ι κ α ί κόται υπήρξαν α π ο τ υ χ η μ έ ν ο ι Ντα­
βατζήδες.
Ή κ ό τ α μπορεί ν ά ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σάν ά ρ σ ε ν ι κ ι ά πουτάνα, ή,
νά ε ί ν α ι σπιτωμένη άπό κάποιον Κ α τ ά δ ι κ ο .
Στήν πρώτη περίπτωση, ή κότα φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν ά δ ι α μ έ ν ε ι
μόνη τ η ς σέ α τ ο μ ι κ ό κελί. Εκεί δ έ χ ε τ α ι τ ο ύ ς πρόσκαι­
ρους έ ρ α σ τ ά ς . Ή σ υ ν ή θ η ς τ α ρ ί φ α τ ή ς βίζιτας ε ί ν α ι τέσ­
σ ε ρ α π α κ ε τ ά κ ι α τ σ ι γ ά ρ α . Ά ν ή κότα δ έ ν κ α τ α φ έ ρ ν ε ι νά
α π ο χ τ ή σ ε ι α τ ο μ ι κ ό κ ε λ ί τ ό τ ε π α ί ρ ν ε ι τ ί ς βίζιτες τ η ς - στά
γ ρ ή γ ο ρ α καί σ τ ά όρθια - μέσα σ τ ά αποχωρητήρια. Τά
σ χ ε τ ι κ ά διπλαρώματα καί παζάρια γ ί ν ο ν τ α ι στό προαύλιο.
Ό μ ω ς τ η ρ ο ύ ν τ α ι ό λ α τ ά π ρ ο σ χ ή μ α τ α . Ή κότα δ έ ν
ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ θηλυπρεπής. Ή κότα δ έ ν ε κ δ η λ ώ ν ε τ α ι . Ή
αξιοπρεπής κότα δ έ χ ε τ α ι μιά βίζιτα μόνον κατόπιν συ­
στάσεων.
Στήν δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση, ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ά ν ε ι μ ε τ ρ έ σ α
τ ο υ μιά κότα. Τ ό ζ ε υ γ ά ρ ι , άν ε ί ν α ι τ υ χ ε ρ ό , σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι σέ

• 167 •
κάποιο μ ο ν α χ ι κ ό κ ε λ ί . "Αν δ έ ν τ ά κ α τ α φ έ ρ ε ι , τ ό τ ε β ο ­
λ ε ύ ε τ α ι σ έ δ υ ό πλαγινά κ ρ ε β ά τ ι α , μ έ ς τ ό ν ίδιο" θ ά λ α μ ο
μαζί μέ ά λ λ ο υ ς δ έ κ α , ή τ ρ ι ά ν τ α , Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Ε ν ν ο ε ί τ α ι
πώς τ ή ν ύ χ τ α τ ά δ υ ό πλαγινά κ ρ ε β ά τ ι α κ ο λ λ ά ν ε καί γί­
ν ο ν τ α ι ε ν α διπλό κ ρ ε β ά τ ι .
"Ενας Κ α τ ά δ ι κ ο ς , μαζί μέ τ ή ν μ ε τ ρ έ σ α - κ ό τ α , συζούν σάν
ένα κ α ν ο ν ι κ ό α ν τ ρ ό γ υ ν ο . Ό έρως δ έ ν α π ο κ λ ε ί ε τ α ι . Ή
ζωή τ ο ύ ζ ε ύ γ ο υ ς κ υ λ ά φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ά . Ή κότα σ τ ρ ώ ν ε ι τ ά
κ ρ ε β ά τ ι α , π λ έ ν ε ι τ ά π ι ά τ α , α γ ο ρ ά ζ ε ι τ ρ ό φ ι μ α άπό τ ό ν
μπακάλη, ψήνει τούρκικο καφέ. Ό σύζυγος-Κατάδικος
δ ο υ λ ε ύ ε ι καί π λ η ρ ώ ν ε ι τ ο ύ ς κ ο ι ν ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς . ΟΊ
ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι , καθώς καί ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς ,
κ α μ ώ ν ο ν τ α ι πώς δ έ ν βλέπουν τ ί π ο τ α . Ή κ ά θ ε κότα αξιο­
ποιεί τ ή ν κωλοτρυπίδα τ η ς μέ τ ό ν κ α λ ύ τ ε ρ ο δ υ ν α τ ό τ ρ ό ­
πο- α υ τ ό δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ο ύ ς τ ρ ί τ ο υ ς .
Υ π ά ρ χ ο υ ν κ ό τ ε ς έ κ π ά γ λ ο υ κ α λ λ ο ν ή ς . Αυτές οί π α ν έ μ ο ρ ­
φ ε ς κ ό τ ε ς π ρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ α ι μόνο γ ι ά τ ά Μ ε γ ά λ α Μαχαίρια. Ό
Τσιρίμπασης μιάς Φυλακής πάντα έ χ ε ι σ τ ό π λ ε υ ρ ό τ ο υ
μιάν ε υ ν ο ο ύ μ ε ν η κότα. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι αποκαλούν μιά τ έ τ ι α
κότα « Σ ο υ λ τ ά ν α » . Τήν παλιά καλή εποχή μ έ ς στίς Φυλα­
κ έ ς , ώς καί φ ό ν ο ι έ γ ι ν α ν γ ι ά κάποια « Σ ο υ λ τ ά ν α » .
Ά π ό σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ς π λ ε υ ρ ά ς οί ορθόδοξοι ά ν τ ρ ε ς τ ή ς Φυ­
λακής δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι σ έ ' Ε λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ ε ς καί σ έ Βαρυποινί­
τες.
ΟΊ ε ρ ω τ ι κ έ ς α ν α μ ν ή σ ε ι ς τ ο ϋ Έ λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ η α ν ά γ ο ν τ α ι
στό χθες- οί ε ρ ω τ ι κ έ ς τ ο υ β λ έ ψ ε ι ς θ ά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν
αϋριον. Ό σ ο γ ι ά τ ό σ ή μ ε ρ α ό ' Ε λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ η ς β ο λ ε ύ ε τ α ι
έκ τών ε ν ό ν τ ω ν . Α ν τ ι θ έ τ ω ς , τ ό έ ρ ω τ ι κ ό ν π α ρ ε λ θ ό ν καί
τ ό έ ρ ω τ ι κ ό ν μ έ λ λ ο ν τ ο ύ Βαρυποινίτη ε ί ν α ι σ κ ε π α σ μ έ ν ο
μέ μιάν ομίχλη. Καί ό πιό μ ε γ ά λ ο ς έ ρ ω τ α ς ε ξ α ν ε μ ί ζ ε τ α ι
μέσα σέ δ έ κ α χ ρ ό ν ι α . Καμιά ε ρ ω μ έ ν η δ έ ν π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ή ν
αποφυλάκιση τ ο ύ Β α ρ υ π ο ι ν ί τ η . Ό Β α ρ υ π ο ι ν ί τ η ς ε ί ν α ι
κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ς κ α ί σ έ ε ρ ω τ ι κ ή μοναξιά. "Ετσι όλα οδη­
γ ο ύ ν στήν μαλακία καί σ τ ό ν ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό ν έρωτα. Ό
Β α ρ υ π ο ι ν ί τ η ς , βαθμιαίως, υ φ ί σ τ α τ α ι μ ι ά ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή
μ ε τ α σ τ ρ ο φ ή : σιγά-σιγά α ρ χ ί ζ ε ι νά α ν α κ α λ ύ π τ ε ι θ η λ υ κ ά
σ τ ο ι χ ε ί α καί γ ν ω ρ ί σ μ α τ α πάνω σ τ ο υ ς ν ε α ρ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς
πού β λ έ π ε ι στήν Φυλακή. Σ' α υ τ ό β ο η θ ά ή τ ε ρ ά σ τ ι α ό μ ο -
σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή παράδοση τ ή ς Α ν α τ ο λ ή ς .

Πρίν τ ε λ ε ι ώ σ ω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν μ ά θ η μ α τ ο ϋ
α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ έ τ ο υ ς παρέχω δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς τ ι ν ά ς διά τήν
ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ν παράδοσιν τ ή ς Εγγύς "Ανατολής.

Ό π ω ς ξ ε ύ ρ ε τ ε , ή παράδοσις α ϋ τ η τ υ γ χ ά ν ε ι α ρ χ α ι ό τ α τ η .
Τήν σ υ ν α ν τ ά μ ε σ τ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α τ ή ς Σπάρτης, σ τ ά γ υ ­
μνάσια τών Α θ η ν ώ ν , σ τ ό ν Ιερόν Λόχον τών Θηβών, σ τ ή ν
Παλατινή Ανθολογία, στά βυζαντινά μοναστήρια; στά
μπουλούκια τών αλβανών α ν τ α ρ τ ώ ν , σ τ ο υ ς ό θ ο μ α ν ι κ ο ύ ς
τ ε κ έ δ ε ς , σ τ ά παπαδίστικα σ χ ο λ ε ί α , σ τ ά τ ά γ μ α τ α τών γ ε ­
νιτσάρων καί σ τ ά ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά Ίσνάφια. Τό ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν ο
μ υ α λ ό τών ευρωπαίων α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι α υ τ ή ν τ ή ν παρά­
δοση σάν μιά π ε ρ α ι τ έ ρ ω πηγήν η δ ο ν ή ς . Ό μ ω ς ή ά λ ή θ ι α

• 168 •
είναι ουσιαστικότερη. Στήν Εγγύς Ανατολή ή ό μ ο σ ε ­
ξουαλική π α ρ ά δ ο σ η α ρ θ ρ ώ ν ε ι ό λ ο υ ς τ ο ύ ς
θ ε σ μ ο ύ ς σέ ένα ένιαίον σ ύ ν ο λ ο ν ι ε ρ α ρ χ ί α ς ,
ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς καί π ε ι θ α ρ χ ί α ς .
Ό τρόπος είναι σ τ α θ ε ρ ό ς γιά π ο λ λ ο ύ ς αιώνες: έ ν α ς Άν­
τρας αναλαμβάνει νά μυήσει έ ν α ν "Εφηβο στά Μυστικά
τοϋ Επαγγέλματος, ή τής Θρησκείας, ή τής Επιστήμης.
Ό σ α χρόνια διαρκεί ή μύησις ό "Εφηβος τελεί ύπό τήν
έ ξ ο υ σ ί α σι ν τοϋ Άντρα. Ποτέ α υ τ ό ς ό "Εφηβος
δ έ ν μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι σέ π ο ύ σ τ η . Οί λ α ο ί τ ή ς "Εγγύς
Ανατολής περιφρονούν τούς πούστηδες. Όταν ό "Εφη­
β ο ς γίνει Ά ν τ ρ α ς αναλαμβάνει ένα υψηλότερο πόστο. Ό
"Εφηβος πού έγινε Άντρας αναζητεί, μέ τή σειρά του,
ε ν α ν ά λ λ ο ν " Ε φ η β ο γ ι ά ν ά τ ό ν μ υ ή σ ε ι . Αυτή ή κατάσταση
δ ι ό λ ο υ δ έ ν α π ο κ λ ε ί ε ι τ ό ν έ τ ε ρ ό φ υ λ ο ν έ ρ ω τ α . Οί ε τ α ί ρ ε ς ,
οί π ο υ τ ά ν ε ς , οί ο δ α λ ί σ κ ε ς , ο ί μ ε τ ρ έ σ ε ς καί ο ί π α λ λ α κ ί δ ε ς
δέν λείψανε άπό τίς κοινωνίες τής Εγγύς Ανατολής.
Ο ύ τ ε οί ν ό μ ι μ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς . Ό γάμος παρέμενε τό έπίοη-
μον έργοστάσιον παραγωγής τέκνων. Ξέρω ότι οί αμερι­
κάνοι ερεθίζονται ιδιαιτέρως άπό τά βυζιά· πρόχειρη
άπόδειξις οί φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς τών pin-ups girls. Στήν Anti­
qua τό κύριον σεξουαλικόν έπίκεντρον είναι ό κώλος.
Δ έ ν υ π ά ρ χ ο υ ν σχετικές στατιστικές, άλλά σ χ ε δ ό ν ό λ ε ς οί
γ υ ν α ί κ ε ς τής Antiqua έ χ ο υ ν ε γ ε υ θ ε ί τ ό ν Άπηγορευμένον
Καρπόν.
Μόνον εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν καί εις τήν Αίωνίαν
'Ελλάδαν είναι ά γ ν ω σ τ ο ς ό έ ρ ω ς τ ή ς κωλοτρυπίδας.

• 169 •
9
Πρόλογος
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ.
Μάθημα 1ον. Η Σχολή μας 1*
Μάθημα 2ον. Ή Ιδιοκτησία Ερχεται 1*
Μάθημα 3ον Καί Συντελεστής Παραγωγής 15
Μάθημα 4ον Τάξη, ή Κάστα; 16
Μάθημα δον. Τά Πράγματα (Res) 18
Μάθημα 6ον. Τ6 κύκλωμα Χρήμα-Νόμισμα-Χρυσός 20
Μάθημα 7ον. ΜεταβΙβασις Κυριότητος 23
Μάθημα βον. Τό Σώμα σέ ποιόν ανήκει; 24
ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ.
Μάθημα 9ον. Ό Κήπος τών Κλεφτών 28
Μάθημα 10ον. Κλοπές στόν δρόμο 29
Μάθημα 11ον. Κλοπές τής Ευκαιρίας 33
Μάθημα 12ον. 01 υπόλοιπες Κλοπές τής Ευκαιρίας 38
Μάθημα 13ον. Ό Κασαδόρος κι ό Κλείδας 40
Μάθημα 14ον. Ό Διαρήκτης 43
Μάθημα 15ον. Συμπληρωματικώς περί Διαρηκτών .48
Μάθημα 16ον. Μετά τήν Κλοπή 52
Μάθημα 17ον. Ό Ιδιωτικός Βίος τών Κλεφτών 54
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Μάθημα 18ον. Ποιά Αστυνομία; 56
Μάθημα 19ον. ΑΙ Εϊκοσιν "Αστυνομίαι 60
Μάθημα 20ον. Αστυνομία καί Υπόκοσμος 66
Μάθημα 21ον Ό θεός όνεκάλυψε τά Βασανιστήρια 70
Μάθημα 22ον. Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια 75
Μάθημα 23ον. "Αλλα Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια 80
Μάθημα 24ον. Ανάμεσα σέ δυό φυλακίσεις 83
Μάθημα 25ον. ΑΙ Δημόσιοι Σχέσεις τής Αστυνομίας 86
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
Μάθημα 26ον. Ποίος δείχνει τό "Εγκλημα; 92
Μάθημα 27ον. Τό Ιερόν πρόσωπον τοϋ Δικαστού 95
Μάθημα 28ον. Ή Δικαιοσύνη δουλάρα τής Αστυνομίας 98
Μάθημα 29ον. "Αχ, αυτοί οί Δικηγόροι! 102
Μάθημα 30ον. Ή κουζίνα τής Δικαιοσύνης 105
ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ.
Μάθημα 31ον. Φυλακαί καί Φυλακισμένοι 110
Μάθημα 32ον. Κελιά καί αυλές 113
Μάθημα 33ον. Περί Κανονισμών κτλ '17
Μάθημα 34ον. Σχολίων συνέχεια 124
Μάθημα 35ον. Ή ζωή κυλα μέ ϋπνο 129
Μάθημα 36ον. Ή ζωή κυλά μέ γέλιο 134
Μάθημα 37ον. Ή λειτουργία τής πέψεως 141
Μάθημα 38ον. Ή καθημερινή τρομοκρατία 144
Μάθημα 39ον. Καλειδοσκόπιον 150
Μάθημα 40ον. Περί πορδολογίας 158
Μάθημα 41 ον. Ό έρως τής κωλοτρυπίδας 162

• 171 •
Τό λαϊκόν καί μακάβριον ευθυμογράφημα
τοΰ Ηλία Πετροπουλου
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΕΦΤΗ
έξετυπώθην εις 2000 αντίτυπα
γιά λογαριασμό τών εκδόσεων
ΝΕΦΕΛΗ
Σόλωνος 94 - ΑΘΗΝΑ
τηλ. 360.77.44

• 173 •