*

...¡IA1-A2
r
1. Kinek ajánljuk ezt a konyvet?
- COLORES 1 címú kbnyv(Jnket elsósorban a kbzépiskolában
..a·1uró, 14-18 éves korosztálynak írtuk. Gondoltunk azonban
~ o k r a is, akik felsófokú oktatási intézményben, nyelviskolai
.eretek kbzbtt vagy onálló tanulás révén szeretnének meg-
snerkedni a spanyol nyelv rejtelmeivel, ezért az egyes leckék
3talma nem szúkülle a kozépiskolások érdeklódésére számot
:..artó témakórokre és szÓkincsre. A kbnyv biztos lexikai és
'""f€Maní alapokat nyújt anyelwizsgára készülóknek is.
2. A kónyv felépítése
ACOLORES 1 tartalmát a logikusan egymásra épüló téma-
o(ÓI'ok jellemzik. Ezek sorrendjét a gyakorlati élelben jelentkezó
genyek, valamint a témakór és a hozzá illeszthetó nyelvtani
31]'8g egysége szabja meg.
al Akonyv részei:
- 1i! lecke (Lección l-1i!]
- szószedet. (Vocabulario]
; i<.Ony.¡ elején részletes, táblázatos tartalomjegyzék segít
:a¡ékozódni mind alémakorok sorrendjéról, mind ahozzájuk
:artozó beszédszándékokról és nyeMani anyagokról.
b) Az egyes leckék tagolása:
- olvasmány-elükészim régZ IPrI!!parados]
- lexlkal és nyelvnlnl wl"Zsanyag (Listos)
- gyakorló rész (\'a)
- or!izágismel"l!t. (Civilización)
Elülizó
REPARADO
APreparados - az elsó lecke kivételével- egyoldalnyi fela-
datsorból áll, amelynek célja akovetkezó oldalon találhaló o/vas-
mány elákészílése lexikai és/vagy nyelvtani szemponlból. Ennek
a résznek a feldolgozása tórténhel kózosen az órán vagy on-
állóan.
Az. elsó leckében kél oldaIon szerepelnek a Preparados
feladalai. Ennek oka, hogy az elsó oldal a spanyol nyelvre való
ráhangolódásl szolgálja, és csak amásodik oldalon találhatók az
olvasmány szovegét elókészító gyakarlatok.
L1!iTD!i
A Lls'tos olyan leíró jellegCí éslvagy párbeszédes szoveggel
kezdódik, amelyben szerepel a lecke lexíkai és nyelvtani IOrzs-
anyaga. Minden olvasmány szovege meghallgatható ak6nyvhoz
tartozó audio-CO-n. Az. olvasmányl minden eselben szoveg-
értésl ellenórzó gyakortalok k6vetik.
AnyeMani bsszefoglaló (6ramá'tical magyar nyelvú magya-
rázalokkal világíl rá a nehézségekre. Aminél világosabb érthe-
lóség kedvéért megadjuk apéldamondatok magyar megfelelójét
is, szem ei611 tartva a kontrasztMtás elvét.
YA
A Ya - mikénl elnevezése is mutalja - a leckének az a része,
amelyben a nyelvtanuló az olvasmányban megszerzett és az
irányitottabb jellegCí feladatok segítségével begyakorolt isme-
reteil kreatív módon alkalmazza. Itt fókénl a hallás utáni szo-
vegértés. a párbeszédes feladatok, a szókincsfejlesztés, vala-
minI az (adaptélt) autentikus szovegek értése áll elótérben.
Egyakorlatok világossá teszik a diák számára, hogy már képes
bizonyos szituációkban ónállóan kommunikálni, vagy olyan íroll
és hallotl szbvegeket is megért, ameryeknek nem ismeri minden
egyes szavál.
l:IVILlZAl:IÓ
ACivilización kJfejezetten a spanyol nyeMerülel kulturális és
nyelvi érdekességeit vonultalja fel. Feladalok is lartoznak hozzá,
hogy a nyetvtanuló minél jobban elmélyedhessen a témában.
A SE DICE ASI ... EN HISPANOMIIÉRICA részben külón kjemel-
jük a spanyol nyelv országonként elléró vonásaít.
cinco 5
Aleckékellalálós kérdésekkel, kozmondásokkal, viccekkel is
szerelnénk színesebbé tenni. Ezeket, valaminl egyes feladat-
típuSClkat az aIábbí piktogamok és szmbólt.mol<; jelzik:
~ HaIIott szOvegértéS laladat
GJ Párbeszédes !aladat
Modelo = péIda
Proverbio =kózmondás
_...............------
F ~ ! Vogyézat! ]
Chiste:::: ,.j\Cc
Adivinanza = találós kérdés
3. Amunkafüzet
AkOnyvhOz munkafüzel is tartozi<, amety rengeleg lehelóségel
kinál a lananyag alapos begyakorollalására. A munkafüzel
feladalai szókincsükben és nyeMani nehézségükben ílleszked-
nek a konyv olvasmányaihoz. Egyakorlalok célja a bevésés,
ezért ilt kevesebb a krealív fetadal, és nincsenek párbeszédes,
sziluációs gyakor1alok (kivéve a Balance gyakorlalail). A hal·
lás uláni szovegértés is az olvasmány lexikai és grammalikai
anyagának e1mélyítését szolgálja. Agyakor1atSQ( végén minden
leckében fordilás is szerepel, amety mindig az egyik legnehe·
zebb laladal, ám legb4ztosabb módja az anyanyelv es acéInyelv
k6z6fti i<lJ<lOOségek tudal_.
Minden negyedik lecke után egy négyoldaJas ismétló lecke
(Balance) lalálhaló. A Balance feladataínak megoldása
segl a tanullak átismétlésében, felfrissíti az elhalványull isfnere.
tel<ef, letefóségel n y ú ~ a számonkéres el6készitésére. Gyakor.
Iatai változatosak, drill jellegú és nagyobb nyelvi Ooállóságol
igényI6 feladatok is megtalálhatók k6z6tttik.
Amunkafüzet használatát nem kizárólag otthoni, 6nálló mun-
kához javasoljuk, hanem a tan6rán ís ajánljuk, kül6n6s te-
kinteltel a magnos feladatokra.
4. Módszertani megfontolások
Ak6nyv megírása SQ(án az az eIv vezérelt, hogy a nyeManuJók
- koroSZlályuktól es oktalási kereteiktól függetlenül - minél
halékonyabban és a1aposabban sajálítsák el a spanyol nyelv
alapjait. Ennek két 6sszelevOje van: a megfelel6 szintú kom-
munikációs készség (akár szóban, akár írásban), valamint a
nyeManilag is helyes megnyilvánulás e1sajálitása. Ekél oldal
fejlesztéséhez és egyensúlyban tartásához igyekezttink nagy-
számú és változatos gyakortatokal kidolgozni. RendkívUl fon-
tosnak lartjuk, hogy a nyeManítás és -Ianulás sarán tanár és
diák egyaránt lisztában legyen azzal, hogy nem elegendó
folyékonyan beszélni, hanem t6rekedni kell a gondolatok miné!
ponlosabb és árnyahabb kifejezésére. Ehhez azonban szükség
van a nyelvtani szabátyok alapos ismeretére és biztos lelhasz-
nálására is. Abiztos nyeMani tudás magabiztosabb megszó-
lalást eredményez.
Fonlosnak tartjuk a kontrasztivitást is elólérbe helyezni, mivel
csak az anyanyelv és a célnyelv külónbségeinek tudalos és
készségszintú ismerete eredményezhet szép, igényes meg-
nyilvánulásl idegen nyelvefl.
Legalább ilyen lontos azonban a mindennapi sziluációk
(meghívás, telefonbeszélgetés, vásárlás stb.) beszélt nyelvi
fordulatainak elsajátítása ¡s. Ennek a célnak az elérését a
párbeszédes, szituációs feladatok segítik, amelyek be-
gyakorottatják a késóbbi aktív használatot, az élelszerú és
Meles megnyilvánulási formákat. Mindezek révén a tanulók
bálran mernek majd megszólalni, ha az adott élethelyzetbe
kerülnek.
További szempont vall, hogy minél k6zelebb hozzuk a nyelv-
tanul6hoz a célnyelv kultúrájál, és ezállaJ is motlváJjuk 6t a
tarUásban. Eszempont gyakor\atba t6rténó átúlletéséhez tóbb
módol is talállunk. Alegnyilválwal6bb a Civilización fejezet
kiaJakílása van. Emellett arra t6rekedlünk, hogy az egyes lecké-
ken beltil is sok kulturális ismerel birtokába jusson a nyeManuló.
Ily módon az olvasmányok lerró szovegében szerepelnek ínlor-
6 seis
atoo). Ahal-
es grammalikai
végén minden
a: egyik legnehe-
és acélnyefv
smélfO lecke
_ aK megoldása
.anyutt isme<e-
Gyakor-
_ 0'1 ónálJóságot
0náJ1ó mun-
küJonOs le-
(pI. a spanyol és a magyar konyha k6z611i kül6nbsé-
, a kozlekedésr6l, a vásárlási szokásokróQ, iIIetve a pár-
leSZédes részekben a célnyelvi országban él6kel jellemzó
• események, tények fO<dulnak aó (pi. fogyaszlási szoká-
árak).
ooyv egyik újdonsága, hogy színes oldalakon, gazdag
rraci6s anyaggaJ;eleník mego A rajzok és fotók a célnye1vi
ezel hangulalál Iükrózi, módot adva ezálla! arra, hogy a
megísmel1<Bdhessen olyan a spanyd 11'I"iV-
... sien éIók é1éléb6l, amelyekel szóvegszerúen nehéz leirni
egzeles utca, bár, óIl6zkódés, tipikus ételek), a reálják
:e:1lQ becsempésznek a tanterembe egy csipel val6ságot a
-e)SITlElITlí kívánt kultúráb6l.
5. Hanganyag
2 db audjo-CD is része a nyelvk6nyvcsomagnak. A hang-
anyagon szerepel minden egyes lecke olvasmánya, valamínl
hallás utáni szOVegértési feladatok. Piklogram jeI6Ii, hogy mely
feladatok szovegét találhatjuk meg a felvételen. Ahanganyag
szOvegátirala a munkafiizel végén találhalÓ. Ak6nyv CD-jének
tracklleosztását itt kózóljii<.
Budapest, 2005. novembe<
J6 tanulást és sok si«lrt kívánurk
Tracklista
anyeManuJók
: enül - minél
-rack 1: ;rene - Lección 1 Track 34: ;rene - Lección 5 Track 65: ;rene - Lección 10
- spanyol nyelv
"..,. 2'
ll, Preparados ej. 1. Track 35: L5, Preparados e¡. 1. Trac!< 66: L10, Preparados ej. 2.
ó szinlú kom-
"..,. 3'
Ll, ej. 2. Track 36: L5. ej. 3. Track 67: UO, Listos
, valamint a
"..,.
4, U, ej. 4. Track 37: L5, Listos monol6g Track 68: L1D, Ya ej, 8.
- . E két oldal "..,.
5, Ll, ej. 7. Track 38: L5. Listos dialógus
ezlünk nagy-
"..,.
6, L1, listos a-c Track 39: L5, Ya ej. 9.
Track 69: ;rene - Lección 11
:::'endkívül fon-
-"",
"
L1, Listos d-f Track 40: l5, ej. 10, Track 70: l11, Preparados ej. 2,
során tanár és
"..,. 8'
L1, ej. 12. Track 41 l5, ej. 13. Track 71: L11, ej, 3.
-..,.
9'
L1, Gramática 1
Track 72: l11, listos
'€m elegendO
--ad< 10: L1, Gramática 2 Track 42: zene - Lección 6 Track 73: Ll1, Ya ej. 8.
fatoRminél
-"3Ck 11: L1, Ya eJ. 13. Track 43: L6, Preparados ej. 2.
ban Slükség
-<d< 12: L1, ej. 16. Track 44: L6, Lislos monológ Track 74: zene - Lección 12
MOS felhasz- -<d< 13: L1, Civilización ej. 1. Track 45: L6 Listos dialógus Track 75: L12, Preparados ej. 1
b megszó-
--ack 14: L1, Civilizaóón ej, 4. Track 46: L6, Ya ej. 9. Track 76: L12, Listos
Track 47: L6, ej. 11. Track 77: L12, Ya ej. 10.
rack 15: ;rene - Lección 2
Trac!< 78: L12, ej. 13.
-'"ad< 16: L2, Preparados ej. 1.
Track 48: zene - Lección 7
-<d< 17: L2,lislos monoI6g
Trac!< 49: L7, PreparadoS, ej. 3,
Lección
"
-'OC!< 18: L2, lislos dtal6gusok
Trac!< 50: L7, Uslos monoI6g
UacI< 1- 14
-'"ad< 19: L2, Ya 81.10.
Track 51: L7, Lislosdial6gusok Lección
2, oaci< 15 - 21
-
szítuáci6k -<d< 20: L2, ej. 12. 1-3. dialógus
Track 52: L7, Ya Elf. 10.
beszélt nyelvi
-'3Ck 21: L2, ej. 12.4-5. díal6gus
Track 53: L7. Ell. 13.
Lección 3, toock 22 -26
az elérését a
Track 22: zene - Lección 3
Track 54: l7.81. 16.
Lección 4: track 27 -33
ameJyek be-
--ack 23: 13, Listos Lección 5, toock 34 -41
eletszerú és
-'3Ck 24: 13, ej. 8.
Track 55: ;rene - Lección 8
en a lanul6k --ack 25: 13, ej. 9.
Track 56: LB, Lislos monoI6g Lección 6: track 42-47
€ etheJyzelbe
-"3Ck 26: 13, Ya ej. 14.
Track 57: LB, Listos dial6!J¡sok
Lección 7, toock 48-54
Track 58: LB, Ya 81. 7.
Track 27: ;rene - Lección 4 Track 59: LB, ej. 12. Lección 8, tr.lck 55-59
k a nyelv-
-'3iCK 28: L4, Preparados 81. 1.
Lecci6n 9, tr.lck 60-64
¡iváJjuk 61 a
--ack 29: l4, ej. 2. Track 60: zene - Lección 9
'esé/lezt6tlb
-'3iCK 30: l4, L..Jslos ffi()l'1Qóg Track 61: L9,L..Jstosffi()l'1Qóg Lección 10: tr.lck 65-68
ción fejezel --ack 31: L4. Uslosdia!6gus Track 62: L9, Listos diaI6gusok
Lecci6n 11: track 69- 73
egyes lecké- --ad< 32: L4. ej. 8. Track 63: L9, ej. 7.
anyeManul6.
--ack 33: L4. Ya ej. 13, Track 64: L9, Ya 81. 15. Lección 12: tr.lck 74 78
lflfor-
siete 7
IIrtBlom
CIM TEMA NYELVTAN KOMMUNIKÁCIÓS CIVILlZÁCIÓ CIM
SZÁNDEK
l. BEMUTATKOZÁS 1. Aspanyol ábécé - Údvózlés - AspanyoI neve!<:
5.
IHolal 2. AkJejtés - Bemutatkozás
Parll Ile
¿Qué tal? 3. Afónév és melléknév sorreodje
la Ópe
4. Afóneve!< és melléknev€!<
porhvor
neme és száma. AnéveIOk
5. AszeméJyes _ alanyesete
6. A ser ige ragozása
6.
7. Al -ar végü igék ragozása
¿Dónde
8. AlIamatse ige ragozása hacemo
9. EJ6!árószók en, de
10. Aszéxend
hoy?
11. Atargyeset
i!. CSALÁD 1. Al estar ige ragozása - Hogy1éf kifejezése - A spanyoI
t.a @§ mi 2. Servagyestar? - Más személy csaJád 7.
famlUa 3. Az ,"végú bemu1atása. jelJemzése - AIatirHlnlelikai ¿Due d
4. Az -ir végú igék szapparoperák
hoy
5. Reodhagyó ige: tener
6. éite vagy este?
7. R6vidüló meIIéknevek
8. Muy / un poco v. mucho / poco?
9. AhangsúIytaIan bi'lokos_
10. Bóljár6szók: con, para
B.
11.AszámokO-l00
."'"""
-y
3. SZABADID6 1. Ad;ftongálódó igek - Meghívás - Televízió-, mozi-
Jun"",.
¿Qué te 2. Atóhangváltó igék - Meghívás elfogadása és színházmúsor
gusta 3. Aquerer és apoder ige és elutasítása
hacer? használala - Prograrnok ajánlása
9.
4. Agustar és aquerer ige - Telszés, nemtetszés
használata kifejezése, indoklás
5. Rendhagyó igék: hacer, - Telefonbeszélgelés
poner, salir, ir alapkifejezései
6 A személyes névmás
részeshatároz6s esete
7. Id6halározák
8. El6ljárószók: para, a
9. Yvagy e? Ovagy u?
10. Quedar vagy quedarse?
4. LAKÓHELY 1. Aser, estar. hay igék - Helymeghalározás - Jellegzeles
¿Dónde használala tárgyaké) spanyd házak
vives? 2. Rendhagyóige:sabef - LBk6hely bemutatása - Aloftok
3. Asaber és apoder ige használata - Telefonos infoonáció·
4. Helyhatározószók kérés és .a<Jás laI<ással
5. Muchos / pocos v. mucho/ poco? kapcsolatban
6. Ez vagy az? ftt vagy ott? - Elón¡t\k, hálrányok
7. Asorszámnevek 1-10 kifejezése
8. Aszámok 100 -1000
Bocho

CíM TEMA NYELVTAN KOMMUNIKÁCIÓS CIVILlZÁCIÓ
SZÁNDÉK
"" neve!<
5. K6zLEKEDES 1. Az hay que és a tener que - InfOlTTláci6kérés és -adás - Barcelona
llegar
AVÁROSBAN hasznáJata utazással kapcsolatban, és Sevilla
Ópera.
2.NQ ... ni ... útbaigazítás bemutatása
favor?
3. A.felajánl6· kérdés - Szolgáltatasol<
, .
4. Kéf"dós:zók elóljár6sz6val
5.A_'000-100000
6. VÁSÁRLÁS l. AmeIIéknév fokozása - InfOlTTl<'K:iókéré es -adás - Spanyd már1<ák,
¿Dónde 2. Aszemél\eS _sol<tárgyesete vásárlással kapcsotatban árucikkek
hacemoli
3. Az e/órevetett lárgy - Tetszés, nemtetszés
ua... _
4. Aque vonatkozó rlévrnás kifejezése
hoy?
5. Rendhagl'ó igék: 00rJ0CeI; dar
okiraJy;
7. NAPIREND 1. Avisszahaló igék - Találkoz6 megbeszélése, - Spanyol
c.Qué dia 2. A kÓleljÓVÓ: ir a +fónévi igenév idóponl és dátum és magyar
<>perák
e. hoy?
3. A névmások sorrendje kifejezése ünnepek
4. A que k6tószó - Meghívás elfogadása és
5. Az esto névrnás elutasnása
6. Atodo, os használata - Üt1ap kit6nése
7. Az ¡dopent (óra) kifejezése
8. Adátum kifejezése
8.
ÉTKEZÉS 1. Afelszólító mód - Információkérés es - Aspanyol konyha
¿Vamos 11
2. Algo - algún - ningún -adás étkezéssel
ayunar
3. Rendhagyó 1ge: traer kapcsolalban
-, mozi-
juntoli?
- Tetszés, nemtetszés
:azmusor kifejezése
,
g.
IDOJÁRÁS
1, Aszemélytelen igék - Inlormációkérés - Spanyolország
Ouétlempo 2. El6ljárószó: por és -adás idójárassal f61drajza
hace en
3. Aszámok 100 000 -1 000 000 kapcsolatban és idójárása
E5paña?
4. Amilliós számnevek használata - Szabadidós program
e
megbeszélése
ID. AKOZEl- 1. Abefejezelt melléknévi igenév - Múttbeli é1mények - Toledo
¿Qué ha.
MÚLTBAN 2. Ak6ze!mútt (pretérito perfecto) elmesélése
cho hoy?
T6RTENT 3. Acabar de +fónévi igenév - Ok-okozati viszony
,
ESEMENYEK 4. Anada, nadie használata kifejezése
,
5. estar +gerundio
- Levé! ¡rása
:s
HIREK
1. Az. e1beszéló múlt (pretérito - T6rténet. események - Hernán Cortés és
"azak
11.
¿Dué pa!ló?
indefinido) 01 eImesélése amúltban Francisco Pizarra
2. Rendhagy6 igék indefinido·ban élete
3. Az en ekiljárószó
al id6határoz6kban
li!. UTAZÁS 1. Az OQ - levé! írása - KoI.JrrIJusz KIistóf
..... eartBde 2. Pretérito perfecto vagy pretérito éIele
Madrid
indefinido?
3. Ahatározolt néveI6 ónálló
(fóoév nélkúlij használata
nueve 9
¡Hola! ¿QuE! tal?
4.E
PREPARADD!I
~ 1. Seguro que sabes estas palabras españolas. Emparéjalas con las fotos.
Bizonyára ismerOO ezeket a spanyoI szavakat! Párosítsd6ket a fot6l<la3J!
café, castañuelas, guitarra, playa, SCll'Tt>rero, tabaco. lcmate, tOl13fO, tero, zorro
a)' _
b},_-----,==-_
9)'-----
h), _
0----- D----
- ¿La capital de Perú es Lima?
- Sí, es Lima (No, no es.... Es....)
La Habana
San! ¡s, Ir Clu
Bogotá
En casa, busca las capitales de los paises restant
O!thon keresd meg a16bbi ország fOvárosát!
~ 2. Escucha, lee y repite. Busca el intruso.
HaIgasd meg, cWasdelés _,K<resd mega ~
al rumba, guitarra, flamenco, chachachá
b) puma, ¡aguar, fiesta, zorro
el castañuelas, trompeta, tango, piano
d) sombrero, tortilla, chili COll carne, chorizo
e) Ciudad de México, Madrid, La Paz, Caracas
,
,
--------------
. __ . ~ - - ~ ~ - - - - ,
I
HlI('1I0S \ires
101diez
Ciudad de México
PREPARADOS "j
4. Escucha, lee y repite.
HaHgasd meg, oIvasd el és ismételd!
5. Busca las letras que se corresponden con los sonidos siguientes.
Keresd meg az alábbi hangokat je/oló belúket (betúkapcsolatokat)!
b) - Buenas lardes, don GUmenllO. ¿Cómo está?
- Regular, señor Muñoz, Y¿usted?
- Bien, bien.
- Entooces hasta mañana.
- Hasta mañana.
- Hola, Concha. ¿Qué tal?
- Hola, Javier. Bien, gracias. Y¿tú? ¿Cómo estás?
- ;Estupendamente!
- Hasta luego.
- AdK>s.
so.
lEQa kaku1d<tojá
_____[kl úl [ny] _
:I [h] [csl [il _
:...a¡ es la letra que no se pronuncia? / Mefyik betút nem ejtjük ki? _
.:A..al es el sonido que no existe en húngaro? ¿Con Qué letras lo escribimos? / Melyik hang nem /étezik a magyarban?
9'J betúkjeIóIik? _
...ales son los nuevos signos de puntuación? I Me/yek az ¡jj lrásjeiek? _

- Lee en voz alta.
C»«Jsd fel!
7. Escucha, completa y lee en voz alta.
HaJlgasd mego egészitsd ki és oIvasd feI!
.,
Es ...)
Cuenca
MaIIo<ca
AConría
G... púzcoa
c..a t--.aoa"'a
;'-eoU02


Mi

__¡Me,
Nú__ez
Rodri__o t>í__olás
U8Il1a
L""",__o Muri__o Mar__aJita
-
__io __ervante__
Go__a _ evedo Mer__ede__
__eY
Martine__
Mo__á
~ - ¿De dónde son los nuevos chicos del grupo?
- Dos chicos son españoles, y una chica es de Hungría
Habla bien italiano pero sólo un poco de español.
- ¿Cómo se llama la nueva chica?
- Se llama Ana. Es muy guapa.
b) - Buenos días. ¿Es aquí la inscripción?
- Sí. ¿Cómo se llama usted?
- Me llamo Ignacio Gutiérrez Herrero.
- ¿Qué idioma desea estudiar?
-Alemán.
- ¿Qué idiomas habla?
- Sólo español.
- ¿A qué se dedica?
- Soy ingeniero.
- ¿Dónde trabaja?
- Trabajo en una empresa multinacional.
d) - Hola, chicos. ¿Vosotros también sois estudiantes
de la escuela de idiomas?
- Sí, somos nuevos. ¿Qué tal?
- Bien, gracias.
- ¿Quiénes ensenan inglés en la escuela? Es que yo no so.
muy bueno con los idiomas.
~ La señora Jones y el señor Brown. Pero no te preocupes
él es muy simpático y ella también habla español.
LISTO!l
el - Buenos días, señora Jones. Él es el nuevo profesor de español.
Se llama Muro Pérez.
- Hola, buenos días. Me llamo Jones. Soy la profesora de inglés.
- Mucho gusto. Yo tampoco soy español, soy venezolano.
&Jy de Caracas. Yusted ¿de dónde es? ¿Es inglesa?
- No, soy de Florida. Hasta luego, don Arturo.
- Hasta luego.
al - Hola, Me llamo Francisco Menéndez. Ytú, ¿cómo te llamas?
- Hola. Me llamo Eva Palaki.
- Eva ¿qué?¿Puedes deletrear tu apellido?
- P-a-t-a-k-i. Pataki. Es un apellido húngaro. Soy húngara
- ¡Ah! Y¿estudias o trabajas?
- Estudio en la universidad y soy reportera para una revista.
- Yo trabajo en una oficina.
ti! doce
e) - Hola, Manolo.
- HaI,a, Pedro. ¿OJé tallas vacaciones?
- Bien, gracias. ¿Quién es ella? Es muy guapa.
- Es Ana, también es estudiante.
- Hola, Ana, Soy Pedro. Soy español. ¿Tú también eres española?
- No, no soy española sino soy húngara. Hasta luego.
- Hasta luego, Ana.
Arturo Pérez
Eva Pataki
ij ¿Cómo es?
g) ¿Ouiéfl es ArtlXO P
h) ¿De dónde es?
ij ¿Quién es la señora J
D¿De dónde es?
6. 5. 4. 3.
la señora Jooes
los llUEMJS chicos del grupo
2.
Ana es estudiante de la escuela de idiomas.
Ella no es española sino húngara.
Habla bien italiano pero sólo Wl poco de español
1.
..Cómo se llama usted? I Buenos días. I desea I
domas extranjeros I inscripción I trabaja I
c:,Dónde...? I estudia I deletrear I habla
11. Presenta a las personas de los diálogo
Mutasd be a párbeszédek szereplóitf
12. Entonación - Escucha, lee y repite.
Hangsúlyozás - Hallgasd meg, olvasd és Ismételd!
al - Hola, chicos. ¿Qué tal? d) - ¿Cómo te llamas?
- Bien, bien. - Me llamo Anaberta.
b) -¿Cómo está, don Armando? e) - ¿Hablas español?
- Regular. ¿Y usted? - Sólo un poco, pero hablo bien inglés.
el -¿Oué ta' las vacaciones? n-¿De dónde eres?
- Bien, gracias. - Soy de La Habana.
wOlién es Eva?
...,Aqué se dedica Ignacio?
...C\Ié idiomas habla?
.Ué>nde trabaja?
:: ,,0Jién es kla?
9. Ordena el diálogo.
/JJirsd sorrendbe a pátbeszéd mondatait!
a. A partir de los diálogos responde a las
ApárbeszédeI< aIapján váJaszolj a kérdésekre!
- - y tú, ¿cómo te lamas?
: - Cristina ¿qué?
, • "ola. Me Ramo Felipe.
. • Ah. Mi apelido es Ochoa.
: - Me llamo Cristina Erdei.
- &dei. E-r-d-e-i. Es lX'I apellido húngaro.
1 10. Construid un diálogo.
AJkossatok párbeszédet!
profeso< de inglés - los profeseres de inglés. Al i\'en jelz6s ajelzo nem kerúl t6bbes+
J

.. •
.
1. A spanyol ábécé
a/a! d Idel h ¡hache/ I/ele/ ñ leñe! r lere/ v luve! z Izeta
b /be/ e lel 11i/ II/ellel %/ s lesel w luve doble!
e Icel 1/elel j m lemel p /p/ tIte! x ¡equis!
eh Iche! g/gel k /ka! n lene! q Ikul u/u! y Ii griega!
2. A kiejlés
Betü/Betükapcsolat Kiejtés Példa
e + a, 0, u, mshgzó [kJ Cuernavaca, cocodrilo, Octavio
C+€, i [a] Cervantes, vacaciones
eh [es] Nacho, chico
9 + a, o, u, mshgzó [gl Margarita, Hidalgo, Guatemala, gusto, inglés
gu +e, i [gl Miguel. guitarra (az u néma marad)
gü +e, i [gu] pingüino, cigüeña, nicaragüense*
9 +e, i eros [h] Gerona, mágico
h Hernán, ahora
j eros [h] Juan, jardinero, ojo
II
ru
Mallorca, llamo
ñ
mañana
gu +e, i [k] Quevedo, máquina**
s [sz] Sebaslián, soy
y
ru
Gaya, yo
[i] y
v [b[ vida, Venezuela***
z [a] Ruíz, venezolano
* k u betü fólótti két pont al jelzi, hogy al U is ejtend6!
t""'-"
**Aq beWt csak ui és ue betükap.:;solat k6velhetL
***A magyar Y-nek megfelel6 hang nincs a spanyolban.
3. Afonév és melléknév sorrendje
A spanyolban a melléknév rendszerint a fonév után kbvetkezik: el estudiante húngaro, la profesora inglesa.
Egyes melléknevek állhatnak a f6név el6lt is, ezt a 2, leckében tárgyaljuk.
4. A fonevek és melléknevek neme és száma. Anévelok
8
I
• egyes szám:
el idioma
hímnem: nónem:
el programa
un profesor una profesora
el clima J
un ingeniero una ingeniera
el problema
un estudiante una estudiante
el reportero inglés la reportera inglesa
el profesor americano la profesora americana
• tobbes szám:
los profesores americanos las profesoras americanas
mássalhangzó +es
los estudiantes ingleses las estudiantes inglesas
magánhangzó +s
1
14 catorce
személyes névmások alanyesete
6RAMÁTll:A
z Izela!
leI
én nosotros, nosotras m;
te vosotros, vosotras U
... Ó ellos, ellas ók
ón ustedes 6n6k
&. A SER (van, létezik) 1ge ragozésa
·ar végü igék ragozása: DESEAR (Kíván, óhajt)
gusto, inglés
...eseas
..ESea
deseamos
deseáis
desean
yo

él/ella
usted
soy
eres
es
es
nosotros, as somos
vosotros, as sois
ellos,as son
ustedes son
-
(nosotros,as) nos llamamos
(vosotros,as) os llamáis
(ellos, as) se llaman
(yo) me llamo
(tú) te llamas
(él, ella, usted) se llama
-Ijárószók
.ü.AMARSE (hívják, nevezik) visszahat6 ige ragozása
""'O<éppen ragozzuk a DEOICARSE {foglalkozik vmíven igét ís.
e€Iltó mondat
-r:ro¡e általában: alany - állítmány - tárgy.
_"esor enseña español. Atanár spanyolt tanít.
-banlben) ---> Trabajo en el jardín. Akertben dolgozom.
:le -DÓI/ból) -> Soy de Caracas. Caracasból való vagyok.
...ellos szerkezetben) -> escuela de ídíomas nyelviskola
le blrtokviszony kífejezése) ---> secretaria de la escuela az iskola titkámóje
profesor del instituto a gimnázium tanára
Aszórend
:r.:I6mondat
I&'OOszók után fardítctt szórend áll: ¿De dónde es Julio? Hová val6 Julio?
niszók: alany ---> ¿qué? ¿quién? ¿quiénes?
tárgy ---> ¿qué? ¿a quién? ¿a quiénes?
helyhatározó ---> ¿dónde? ¿de dónde?
jelzo, módhatározó ---> ¿cómo?
idohatároz6 ---> ¿cuándo?
• -;gadó mondat
2géldószó általában az ige elótt éll.
StY'/ español. Nem vagyok spanyol.
=tampoco soy español. ~ n sem vagyok spanyol.
ma
f9'"ama
Fa
fx;ema
1. Alárgyesel
• - argy, fogalom: Estudiamos hístoria. Tórfénelmet tanulunk.
• Személy: határozallan -, El médico cura una señora.
határozott -, El médico cura a la señora. El profesor enseña al estudiante.
quince 15
César
Yolanda
Idiomas
Hernández
Valentín
Profesión
Enrique Yo
director d . olenzuel
e eme O
Av 67
Cerocas
es? - Es Ana María González.
'-... ¿Oe dónde es? - Es de Madrid, España.
- ¿Qué es? - Es modelo.
Enrique
lñiQ
Nacionalidad
Gutiérrez
Juárez
Manuel RUbio RUlz
{Q/dgrafo
YA
I Un" #/05
Ait
15. ¿Quién es7 ¿De dónde es7 ¿Qué es7
Ki ez? Honnan j6ft? Mi afogla/kozása?
U 'a'''''
, '$ 1''\.e
sa
1.
D
olo
re
f
osora
p,o
14. Deletrea.
Betúzd!
Nombre
1. Carmen Sánchez
2. Pierre Marin
4. Petra Emcke
3. Mauricio Vatverde
óme3
Guillermo
13. Escucha y completa el cuadro.
Hallgasd meg és taltsd ki a táblázatot!
16 dieciséis
6. Escucha y empareja los paises con las nacionalidades.
Haflgasd meg és párosítsd az országokat anemzetiségekke!!
YA
as
"-r'"S
Bolivia Colombia Cuba Ecuador Nicaragua Perú Uruguay Venezuela
- Buenos días, señora Márquez. ¿Qué tal?
- No muy bien. ¿Y tú, Alfredo?
- Bien, gracias.
- Hasta mañana, Alfredo.
- Hasta mañana, señora Marquez.
- Hola, don Alberto. ¿Qué lal?
- Bien, gracias. ¿Y usted, don Mario?
- Regular. Bueno, hasta luego, don Alberto.
- Hasta luego.
- Hda, ¿cómo te llamas?
- Hola, no muy bien.
- ¿A qué te dedicas?
- Soy jubilada. Trabajo en la uni.
- ¿Estudias aquí?
- No, estoy ecuatoriana.
- Bruno, ¿de dónde eres?
- Soy de Finlandia. ¿Y tú?
- De China. Soy chino. ¿Qué idiomas hablas?
- Hablo húngaro y español. ¿Y tú?
- Yo hablo portugués y francés.
17. Corrige los diálogos.
Javítsd ki a párbeszédeket!
- _Jónde trabajas?
~ - ~ j o en una escuela. Soy secretaria. ¿Y tú?
- i) soy modelo. Trabajo para una revista.
sar
olanda
ez.
aña.
GJ 18. Construid diálogos a partir del ejercicio anterior.
Alkossatok párbeszédeket al e/ozó feladat alapján!
diecisiete 17
Rubio =
Salvador =
Trini,Trinidad = ---------1
Akeresztnevük után az apai és az
anyai vezetéknevüket is felveszik a
gyerekek: Julio Ruíz Campos
Templomos Henrik Pap József
Zészl6s Antal yugodt Vasámap
Kereszt Penelopé
Rodríguez
Sánchez

-!- del Valle =
Rey =
_________ Robles =
__ Sastre =
paz =
Pilar =
Martínez
Mendoza
Núñez
González
Hernández
López
2. Busca nombres geográficos de los países hispanohablantes con las letras del alfabeto.
Keress al ábécé betúive! kezd6d6 spanyol f6/drajzi neveket!
3. Busca el significado. ¿Son nombres de hombre o de mujer?
Keresd ki ajelentését! Férfi vagy n6i keresztnevek?
Consuelo = Paloma = Rosario =
6. ¿Quiénes son estas personas fal'flosas? Traduce.
Kik €le a híres emberek? Fordítsd le!
Esperanza = _
Milagros =
5. Busca el significado de los siguientes apellidos españoles. (Usa el diccionario.)
Keresd ki az alábbi spanyol vezetéknevek magyar jelentését! szótárt!)
Alonso
Fernández
Garcia
Blanco = =
Conde = Lobo =
Cruz = Mesa =
Dagado = Mor€flO =
Gordo = Oreja =
J
CIVILIZACiÓN
1. El alfabeto español y algunos nombres
Aspanyol ábécé és néhány keresztnév
Letra Hombre Mujer Letra Hombre Mujer
A Antonio Ana N Nicolás Nora
B Bernardo Belén Ñ
e Carlos Carmen O Octavio Olivia
eH Chus (Jesús) Charo (Rosario) P Pedro Pilar
D Diego Dolores Q
E Enrique Elena R Ramón Rosa
F Fernando Francisca S Santiago Susana
G Guillermo Gabriela T Tomás Teresa
H Hernán U Urbano Úrsula
I Ignacio Isabel V Vicente Victoria
J Javier Juana W
K X Xiomara
L Lorenzo Luisa Y Yolanda
M Miguel Marisol Z Zacarías
18 dlechiac'ha
4. Algunos apellidos frecuentes
Néhány gyakori vezetéknév
É!ita e!i mi f'amilia ~
PREPARADO.
1. Empareja los diálogos con los dibujos.
Párosítsd a dia/águsokat a rajzokkal!
o o o
too
a - Esta es Antonia, mi compañera de clase.
~ Hola, Antonia. Me llamo Susi. ¿Qué lal?
- Estupendamente.
- ¿Tomamos algo? Tengo sed.
-Vale.
b) - Javier, éstos son mis hermanos,
Rafa y Lola.
- Hola, chicos. ¿Ové lal?
- Mi que tú eres el novio de Belén.
el - Hola, papá. Éste es mi amigo Julio.
- Hola. ¿Qué laJ, Julio?
- Buenas lardes. Mucho gusto.
- Bueno, tengo prisa. Hasta luego.
2.. ¿Cómo se llaman tus familiares?
Completa el árbol genealógico.
Hogy hfvják a csafádtagjaidat? Egészítsd ki a családfát!
G':J 3. Construid diálogos.
AJkossatok páfbeszédeket!
Da el equivalente húngaro de las palabras.
Addmega szavakat magyaruf!
( • tu amigo (Mario) y tu padre (Sr. Ortega)
- Hola, papá Éste es mi amigo, Mario.
- Buenos días, señor Ortega
- Hola, Mario. ¿Qué tal?
• tus amigos y tu hennana (Lola)
- Lola, éstos son mis amigos, Ana yJuan.
- Hola, Lola. ¿Qué tal?
- Bien. Y¿vosotros?
a) tus padres y tu tutor (Sr. Montero)
b) lu amiga (Rosa) ytu macre (Sra. Hoyos)
e) lu amigo (Carlos) y tu abuela (Sra. Morales)
d) lu novia (Margarita} ytu tío (Sr. Velarde)
e) tus amigos y tu profesora de inglés (Sra. Castro)
fj tus compañeros de clase Ytu novio (.A.ntonio)
g) tus hermanos ytu compañern. de trabajo (Maria)
h) tu novio (Pablo) y tu abuelo (Sr. Córdoba)
1) tu padre (Sr. zapatero) y tu amigo (Valentin)
Dtu t ~ (Sra. Garcia) y tus amigas (Ana y Carla)
cJiech.Jeve l.g
:2 LlliTOIi
- Buenos días, señora. Me llamo José Carcía,
soy reportero, trabajo para la Onda Joven. ¿Cómo
es el hombre ideaJ para usted?
- El hombre ideal paCl mí es mi nurido. No es ni
alto ni b3Jo y es un poco gordo. Tlene el pelo
negro y los ojos negros también. Tiene una gran
ll:lriz y tiene bigote pero no lleva barba. Lle.va
también gaf:1.s. Es inteligente y siempre est:l :llegrc.
- Hola, chicos. Soy José Carda de la Onda Joven.
¿Cómo es una chica guapa para vosotros?
- Pues ... es rubia, no muy baja y delgada
Siempre lleva f:1ldas cortas. Sus ojos son verdes y
tiene el pelo largo. No es problema si lleva gaf:1s.
Es simpática, abierta y no es habladora. Nunca
está triste.
- ¡Eh, chicas, por f:1vor!
- Perdona, tenemos prisa.
- Sólo un momento. Soy de la radio Onda Joven.
¿Cómo es un chico atractivo para vosotras?
- Es alto, musculoso, moreno y muy guapo. Lleva
vaqueros y camiseta. Es 1l1teligente porque lee
mucho. También escribe poemas. Es muy serio,
habla poco y cocina bastante bien.
~ Me llamo Felipe Rodríguez Delgado. Soy estudiante en el Instituto Miguel de Cervantes. Tengo 15 aii
Somos seis en la familia: mis padres, mis dos hermanos, mi abuela y yo. Vivimos en las afueras de Madn
Mi padre se llama Ignacio Rodrigucz de la Torre. Tiene 43 ai'íos. Es ingeniero en la SEAT, una
empresa de coches muy moderna.
Mi madre se llama Juana Delgado Conzález. Tiene 41 aíios, y trabaja ca
médica en un gran hospital de Madrid. Este hospital es muy conocidl
moderno.
Somos tres hermanos. Mi hermano mayor, Alberto, es un buen Cllll
Tiene 20 aiios y estudia en la universidad para ser abogado. Alberto y
somos parecidos. MI hermana menor se llama Teresa, es pequeib, tie
sólo 6 ailos y estudia en una buena escuela primaria.
Mi ahuela se llama Isabel. Vive con nosotros. Es de Salamanca, una cin
pequeiia.
Nuestra familia es muy divertida porque somos muchos, hablalllo
comemos mucho y nunca estamos tristes.
Tenemos un perro y un gato también.
i!O veinte
LISTOS
&J familia es muy porque son muchos, ycomen mucho y nunca tristes.
SEIS en la familia: sus padres, dos hermanos. abuela y _
La señora es joven, lleva
falda y una chaqueta negra.
Tiene el pelo muy largo
y negro y lleva gafas.
Habla por teléfono.
Tiene prisa.
veintiuno i!1
Es una pareja joven.
El señor lleva vaqueros,
gafas y tiene bigote.
La señora está alegre
y lleva pantalones
y un bolso blanco.
b)
e)
El señor lleva camisa
y pantalones largos.
Es alto yjoven.
Su pelo es largo y moreno.
No lleva gafas de sol.
Tiene un gato.
Está triste,
5. Completa las frases.
Egészitsd ki a mondatokat!
39 Madrid. tres hermanos. Su también vive con ellos.
____madre se llama Juana Delgado Tiene 41 "Ytrabaja como médk:o en un gran hospital
Rodríguez Delgado es estudiante en el Miguel de Cervantes. 15 años. _
.en en las de Madrid. Su se llama Ignacio Rodríguez de la Torre. Es en la SEAT.
6. Mira las fotos y corrige la descripción.
Nézd meg a fofókat, és javítsd ki a leírást!
=. 3Cñor lleva pantalones cortos.
=s viejo. Tiene el pelo corto.
Es gordo. No lleva gafas.
No tiene prisa.
engo 15 ail0s.
4. Completa las preguntas. Responde.
dt: Madrid,
Egészitsd ki a kérdéseket! Vá/aszolj!
r\ T. Ulla gr;1l1
a ¿ es Felipe Rodríguez Oelgado? D¿
es José García?
trabap como
b ¿ son AJberto y Teresa? g)¿ es un joven atractivo para las chicas?
conocido y
e ¿ son los padres de Felipe? h} ¿ es una chica guapa para los chicos?
buen chico. d)¿ es doña Isabel? ¡}¿ es el hombre ideal para la señora?
:\Ibcrto y yo
e' ¿
vive la familia Delgado? n¿ es Onda Joven?
tener hambre
sed
!no
c ~ l o r I
prisa --.J
vivimos
vivís
viven
un hombre grande = nagy ember (fizikailag)
un gran hombre = nagy (jelentos) ember
vivo
vives
vive
Estoy bien.
¿Estás cansada?
- ¿Cómo está? - Está triste.
estar + átmeneti állapotot
jelz6 melléknév
4. Az -ir végú igék: V1V1R
(él, lakik)
tenemos
tenéis
tienen
estamos
estáis
están
tengo
líenes
líene
un buen libro
un mal estudiante
un gran rey
una gran persona
comemos
coméís
comen
estoy
estás
está
como
comes
come
un libro bueno
un estudiante malo
un rey grande
una persona grande
Soy húngaro.
Eres alta.
- ¿Cómo es? - Es gris.
Somos estudiantes.
ser +nemzetiséget, jellemz6 tulajdonságot.
szlnt, foglalkozást jelz6 melléknév
1. ESTAR
(van)
2. Sér vagy estar?
5. Rendhagyó ige: TENER
(birtokol vmn,van vmije)
Aser ige 3. szeméIyU, jelen idejú alakjan nem fordftjuk magyarra (Javier es español. Javier spanyol.).
Ha az estar ige állapolot fejez ki, akkor e kél személyben sincs a magyar mondalban lélige,
akárcsak az el6z6 esetben (Javier está triste. Javier szomorÚ. Están cansados. Fáradtak.).
A16bbi személynél a magyar mondatban is kitesszük a létigét (Somos estudiantes. Diákok vagyunk.
¿Estás cansado? Fáradt lIagy?).
7. Rovidüló melléknevek; bueno, malo, grande
3. Az -er végú igék: COMER
(eszjk)
A bueno és a malo csak egyes számú, hímnemü f6nevek ~ ó t l rbvidülnek, a grande egyes számú, nónemú tónevek ek5tt E..
6. Éste vagyeste?
• A:z. éste (ésta, éstos, éstas) mutató névmás általában az ige elótt áll.
Papá, ésta es mi amiga, Ana. Apu, (ji a barátnóm, Anna.
• Az este (esta, estos, estas) mutató jelló mindig a fonév elott áll.
Estos chicos viven en esta casa. Ezek a fiúk ebben a házban laknak.
:2 6RAMATI
i!i! veintidós
tiRAMÁTICA ..2
muy/un poco +melléknév
muy/un poco +határozÓSlÓ
nagyonjó
kicsif hosszú
nagyonjól
fun poco vagy mucho/poco?
B""'QS mucho y hablamos poco.
XigOZUnk és keveset beszé/ünk.
ige + mucho/poco
gsúlytalan birlokos névmások
nk.
- oadre
- ..-.adre
-.nnano

lO
..a
mis padres
mis abuelas
tus hermanos
tus hermanas
sus tíos
sustias
nuestro abuelo
nuestra abuela
vuestro primo
vuestra prima
su nielo
su niela
nuestros abuelos
nuestras abuelas
vuestros primos
vuestras primas
sus nietos
sus nielas
_a fónév ekStt á11nak. Magyarra birtokos személyragokXal fOfditjuk óket: mi libro (a kónyvem), tus hermanos (a testvéreid).
EJ61já,ószók
:ara +lónévi igenév magyar megfelelóje áttalában az azért •••, hogy.... de minI a f6nti példarnondatokból is Iátjuk,
'"1iQYaJ' mondalból e1hagyhatjuk az .azére szÓI. vag.¡ másik, ene! azanos jelenlésú szerkezettel is helyettesithetjük.
velünk
veletek
velük
con nosotros, as
con vosotros,as
con ellos, as
vel""
veled
vele
conmigo
contigo
con él/ella
-val/-ven
con mis padres. A szüleimme/ élek.
'2iII'3 ,·nakl·nek, számára, részére)
oTbre ideal es inteligente y cortés para mí.
- fé¡fi számomra intelligens és udvarías.
- (fónIM igenév) célhalározc> mellékmondalban
emano estudia para SE!f abogado. A testvérem Ogyvédnek tanuJ. fA testvéfem azétt tanul. hogy Ogyvéd Jegyen.)
mucho para saber mucho. Sok3t tanulo/<, hogy sokat tudjak.
J
Aszámok 0-100

fizikailag)
""ber
::ero
'-'lO
2005
.",
• ooatro
5 0000
6 ses
..te
a ocho
• rueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veinmrés
24 veinticuatro
25 vanticinco
26 veintisQs
3D treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
39 treinta ynueve
40 cuarenta
41 cuarenta y uno
50 cilaJenta
51 cincuenta y uno
60 sesenta
70 setenta
SO ocheota
90 noventa
100 cien
veintitrés i!3
-..) YA
-
8. ¿Cómo es tu hombre/mujer ideal? Descñbelo/la en 5 frases.
lid le 5 mondatban a szamodt¡¡ ideáis férlit vagy nóV
d) - ¿Cómo estás?
- Estoy muy bien.
el - ¿Cómo está tu abuelo?
- Ahora está mucho mejor.
- ¿Dónde vMs?
- Vrvinos en las afueras de la capital.
n¿Cuántos años tiene su tia? (45)
9) ¿Cuántos años tiene hija de tia? (12)
h) ¿Cuántas hermanas tiene tia? (t)
O¿Cuántas amigas tiene Lola Garcia? (9)
D¿Cuántos años tiene Lola? (23)
son? -Son...
\.... - se llama el/la...? - EUla. .. se lIama. ..
- ¿Cómo es? - Es allolbajo, o •• y lIeva.....:_.__ """'\
- ¿Cuánios años tiene ellla...? -
7. Responde a las preguntas.
VáJaszolj a kércJésekre!
al ¿Cuántos son en la familia k:>s García? (6)
b) ¿Cuántas hijas tiene el Sr. Garcia? (3)
e) ¿Cuántos perros tienen? (t)
d) ¿Cuántos años tiene tia de Pepe? (82)
e) ¿Cuántos años tiene su _?(90)
9. ¿Cómo es esta familia?
MlyetJ el a csaIád?
10. Entonación - Escucha, lee y repite.
Hangsulyozás Hallgasd meg, oIvasd és ismétekJI
al - ¿Cuantos sois en la familia?
- Somos cuatro.
b) - ¿Cuantos anos tienes?
- Tengo 15 años.
el -¿Cómo es para ti el hombre ideal?
- El hombre ideal para mí es inteligente y serio.
i!4 veinticuatro
:62U
.elogid no::> ,861812 nQ:)
,s\o[sd ,oQlsl\O:hOJ oleq eb
,8\oblOQ .s\obsQleb ,8\otI8
,nevo! ,s\oisiv
B\om:nom ,s\oidul
AV
., .
·
·
·
·
·
0., •••••••••••••••••••••••••••• "
tZBno219q 2sJe9 nstes amo:>,; . t t
':*:l19dme Th 'XeSS '5)\UQGffi )\\'>:\S '{QOH
( n03 ollE 91dmod 19 Me9
,Ofl.Gl 1:129 f1eid ill23 -
e/ah!
f·' . .
0('0&'2

Obs¿
f7
S0
l (\ 19('09\
L
e,ó(flP
.01b6U:') 19 stslqmo:l 't 2oQoIsib 201 srl:')u:')23
\101S'ill\dM 6 bI. 021\0\ '2.9 ,lsJlf.lOOSG9Chffi, BQSffi b'l'i>Q\\GH
tsbnoO,;\tnoi:>suti2,¡, tnsldart 29n9iuO,; oeolsiC
•t
-

- -
.C
-

.a
,ori:JO ,eob ,Q::lnb ,8veun le es.) ,sloH -
'l011su:) ,onu ,ev9un ,9Ie¡e ,ciec
n .on ,ie ,on ,on ,le ,on ,le ,le ,12-

.91bsm U2 eb \' 91bsq lié! sb "9
" onu.5.05.:"
:S\9U'J29 s\ B I1Sffi
S
\J
o'iM iM .zslb 2on9U8 -
1\ eb9UQ on t P10Q S19U::JZ9 6' 6
omls'ne sl29 9U . ". AA·-
. "old6r1 ¡,eiup nO;:) yJ : 12 n' o;;. _
. \SQBQ 1m vI
1
\
--' CIVILIZACiÓN

1. Presenta la familia real.
Mutasd be a JáráIyi csaIádOt!
VICtoria
(2000)
Carlos es el padre. ,_ "\
\... se lIanla... Son... Tienen... Sus
I
(2005)
2. ¿Verdadero (V) o falso (F)?
Igaz vagy hamis?
Los Aeyes de España tienen dos hilos Yuna hija:.
Los Reyes son abuelos.
FeHpe tiene dos hermanas menores.
La hermana menor es Cristina.
La primera nieta es Leonor.
los Reyes tienen SE!lS nietos.
8 nieto mayor se llama Felipe.
i!6 veintiséis
v F
3. Responde.
Válaszof!
al ¿Cómo se llaman los primos de W
b) ¿Cómo se llaman los padres de
el ¿Quién es el abuelo de VICtoria?
d) ¿Cuántos hermanos tiene Pablo?
e) ¿Cuántas hijas tienen los Reyes?
Q¿Cómo se llaman los padres de Le
g) ¿Cuántos tíos tiene Victoria?
h) ¿Cuántos años tiene Pablo?
¿Qué te gusta hacer?
· Busca la pareja.
Keresd meg a párját!
PREPARADO.
c..d1ar música rock
jugar al tenis
estudiar francés escribir ej diario (personan usar el ordenador ir de excursión
montar en bicicleta nadar tocar el piano ver una pelicula
rl Jl-----
di
3. ¿Adónde vas oo.?
Hová mész... ?
2. ¿Qué te gusta hacer?
Mit szeretsz csinálni?
- -¿Qué te ?
- Me en bicicleta.
- Me gusta mi diario.
- Ay, amí no. Amí me gusta el piano.
a) para ver una película
b) para escuchar música
cl para conocer animales exóticos
d) para bailar
el para ver el Real Madrid
Qpara comprar ropa nueva
al zoológico
a los grandes almacenes
a la fiesta de un amigo
aun concierto
a un partido de fútbol
al cine
cl Este es muy divertido.
di Esta tarde ,.mas de 1ftl
4. Da la palabra correspondiente al dibujito.
Add meg a rajznak megfelel6 szótl
a) La corrida de muy interesante.
de acción aburrida. b) En el cine Rex ponen una
:;¡-¿Tegusta películas?
primos de Mig
- No. Me gusta de excursión.
padres de Irene
Victoria?
nadar?
ePablo?
ros Reyes?
- No. Me gusta al tenis.
res de
aria?
Pablo? e) - ¿Qué te hacer?
- Me gusta jau.
veIntisiete
LlSTDS
- ¿Dígame?
- Hola, Pepe.
- Hola, Toni. ¿Qué tal?
- Entonces vamos al zoológico para ver
el hipopótamo recién nacido.
- Bueno, pero hace mucho calor para
pasear durante horas.
- No quiero ir porque Marisol no me gusta,
además sale con Jorge. Más bien, me quedo
en casa.
- ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Te digo mil cosas
y no le gusta nada, sólo rechazas mis
invitaciones. Pero ¿por qué, hombre?
i!B veintiocho
- Muy bien. ¿Qué haces esta tarde?
- Nada especial. ¿Por qué?
- Esta tarde estoy un poco aburrido,
Quiero hacer algo divertido.
- Pues ¿vamos a un partido de fútbol
o a una corrida de toros?
- Es que el Real Madrid ahora juega muy
mal, y en las canidas también hace calor.
- Pues por nada especial. No quiero ir
porque estoy en la cama con la pierna
escayolada para un mes. Por eso
estoy tan nervioso e insoportable.
¿Qué tal si vamos al cine?
En el cine Rex ponen una película
americana de acción. ¿Te gusta la klea"
¿Quedamos a las ocho?
- Ay, a mí no me gustan las películas
de acción.
- Entonces ¿te apetece ir a la fiesta
de Marisol?
- ¿Marisol organiza una fiesta?
- Sí, es que va de viaje para mucho
tiempo porque su padre trabaja en
Nueva York.
- Ay. pobrecito. ¿Sabes qué?
Paso por tu casa esta tarde, llevo lJ'"
DVO y lo vemos juntos, ¿vale?
:
LISTOS
'" 5. Escucha de nuevo el texto de USTOS y subraya las palabras que oyes.
HaJJgasd meg újra a USTOS szóvegét és hÚZd alá azokat a szavakat. amelyek eJhangzanak!
programa, especial, abunido, interesante, divertido, ponen, pelicula de horror, zoológico, cocodrilo, mucho calor,
partido de tenis, juega, hace fria, te apetece, teatro, organiza, poco tiempo, no me gusta, rechazas, preguntas,
escayolada, insoportable, bien, CD
6. Completa el cuadro.
Toltsd ki a táblázatot!
(
película
g.;sta la idea?
Toni quiere ...
- ir al cine Rex para ver una película americana de acción
Pepe no quiere ...
- ír porque no le gustan !as películas de acción
7. ¿Qué dicen Tonl y Pepe exactamente? Corrige las frases.
Mil mond pOfltosan Too és Pepe? Javitsd ki amondatokat!
Il) 8. Escucha el texto y man:a qué les gusta a eooe Jóvenes.
Hal!gasd meg a szoveget és ¡rd be, mit szeretnek ezek a t;ata/ok!
No le gusta... I ¿Por qué?
- porque ...
Q ¿Vamos a jugar al tenis?
g} 8 Real Madrid ahora juega estupendamente.
h) Quiero ír a la fiesta de Marisol porque ella me gusta mucho y
ahora no sale con nadie.
~ Te digo mil cosas y todo te gusta.
D Estoy muy bien, no tengo problemas, por eso estoy tranquilo.
-ir a ...
2. Pepe
Le gusta...
1. Maria
4. Luis
3. Ma
a) ¿Qué haces esta noche?
bl Esta noche estoy fenomenal.
cl En el teatro ponen una comedia de Lope de Vega:
El perro del hortelaJ1o.
d} Me gustan las películas de acción.
e} Hace mucho fria para pasear durante horas.
esta?
mucho
trabaja en
a la fiesta
.,
oue.
'de, llevo un
iale?
G 9. Entonación - Escucha, lee y repite.
Hangsúlyozás - Hallgasd meg, oIvasd és isméteki!
a) - ¿Oué haces esta tarde?
- Nada especial. Me quedo en casa.
b) -¿Qué tal si vamos al cine?
- Ay no, prefiero ver la tele.
el - ¿Te gusta la idea?
- Ay sí, me encanta.
d) ~ Pues ¿vamos aun partido de fútbol?
- Ay sí, amí me gusta el fútbol.
el - ¿Adónde vas de vacaciones?
- Voy a Santiago u Oviedo.
l

B.A
1. A diftongálódó igék (e - ie; o/u - ue)
Az. ilyen lípusú igéknél (comenzar, pensar, preferir, dormir, vo!ver, jugar) a tóbbes szám 1, és 2. személye kivételével
jelen ¡daben az e hang ¡e-re, az o hang pedig ue-re változik.
QUERER (lE)
(szeret, akar)
quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren
PODER (UE)
(képes vmire,
tud vmil csinálni)
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden
me
te
le
2. A (e - le)
PEDIR (1) p;do
(kér) pides
pide
3. QUERER *PODER
pedimos
pedís
piden
Az ¡Iyen típusú igéknél (seguir, medir, vestir, elegir)
a t6bbes szám 1. és 2. személye kivételével
jelen idOiben az e hang ¡-re változik.
.=:
a
ati
a él.
QUERER + fónévi igenév =akar vmit lenni:
Quiero ir al cine. Moziba akarok menni.
4. GUSTAR ,¡, QUERER
GUSTAR (ízlik, tetszik, szeret vmit)
1, Me gusta la sopa. Szeretem a levest.
Me gusta esta sopa. ízlik ez a leves.
2. Me gustan estas chicas. Tetszenek ezek a lányok *
3. Me gusta leer. Szeretek olvasnl.
1. szerelem a +f6név (tárgy)
2. tetszik a +f6név (tárgy, személy)
3. szeretek + f6névi igenév
PODER +fónévi igenév =képes vmit tenni:
Puedo ir al cine. El tudok menn; moziba.
QUERER (kér, akar vmit, szeret vkit)
1. Quiero sopa. Levest kérek.
2. Quiero a esta chica. Szeretem ezt a lányt.
3. Quiero leer. OIvasni akarok.
1. kérek, akarok +f6név
2. szeretem, szeretek + f6név (személy)
3. akarok +f6névi igenév
8.

'á.
=s--
•Agustar igét az után. álló fónéwel egyeztetjúk! 1
• a
9. Y
5. Rendhagyóigék
DECIR (mondj HACER (csináQ
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen
10

SALIR (kimegy, elmegy) IR (megy) PONER (tesz)
salgo
sales
sale
3D treInta
salimos
salis
salen
voy
vas
va
vamos
vais
van
pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

& AMÁTleA ::J
6. A személyes névmás részeshatározós esete
• Egyszeru (hangsúlytalan) alakok:
Mindig az ige meUett lalálhatók a mondalban.
1. Ha az ige ragozott: az ige e1ótt, küoorva á1lnak. Me gusta. Tetszik (nekem).
me
te
le
nos
os
les
2. Ha az ge fór<M ig<n\v: az ge után. egybeiva _,..,. 0Jier0
.---
algo. _ neki rnondari_.
• EIOljáró sz6val képzett (hangsúJyos) aJakok
ami
a ti
a él, a ella
a nosotros, as
a vosotros, as
a ellos, as
- A mi me apetece ir al cine. ¿Ya ti?
- A mi también me apetece.
- A María no le apetece. ¿Ya Alfredo?
- A él tampoco, porque a Alfredo no le gustan las películas.
Ki"¡elenI6 mondatban nyomatékosítás céljából az egyszerú, hangsútytalan ala.kokkaJ együtt használjuk óket.
7. Idlíhatározók
ahora - entonces
después - antes
hoy - ayer - mañana
tarde - temprano
esta mañana - esta larde - esta noche
por la mañana - por la larde - por la noche
a mediodia - a medianoche
cada día - cada mes
mucho tiempo - poco tiempo
a principios de - a mediados de - a finales de
en septiembre
el lunes -los lunes - cada lunes
el fin de semana - los fines de semana
8. Eloljá,ószók
• para (idóhalároz6i kifejezésekben)
Marisol va de viaje para mucho tiempo. Marisol hosszu id6re e/utazik.
Estoy en la cama para un mes. Egy hónap;g ágyban maradok.
• a [Irány kifejezésére)
¿Vamos a un partido de fútbol? Bmenjunk egy tocimeccsre?
Voy al cine. Moziba megyek.
9. Y vagy e1 O vagy u1
Estoy nervioso e insoportable. Ideges vagyok és kibírhatatlan.
Tengo siete u ocho libros españoles. Van hét vagy nyolc spanyol k6nyvem.
ir de excursión
compras
vacadores
jugar al fútbol
tenis
baloncesto
os
's
Ez a jelenség a oh
o
betúvel kezdódó szavak esetében is érvényes:
literatura e historia, mujeres u hombres
10. Quedar vagy quedarse?
• ¿En qUé} Miben maradunk?
¿A qué hora quedamos? Hány 6rában maradunk?
¿Dónde HoI találkozunk?
• Me quedo en casa porque estoy cansada. Otthon maradok, mert táradt vagyok.
treinta !:J uno 31
10. Completa las frases con la forma conveniente de gustar o querer.
Egészítsd ki a mondatokat a gustar vagya querer ige megfe/el6 aíakjávafl
a) Me leer e ir al cine. oNo comer sopa porque no me
b) No nos ir a las corridas. 91 (Yo) mucho a los animales.
e) ¿Quiénes comer temprano? h) El tigre me mucho porque es muy fuerte.
d) los padres a sus hijos. i) Ahora no estudiar porque estamos
e) A estos chicos les las chicas rubias, muy cansados.
pero él otros les las morenas. j) Hace mucho calor. ¿ (tú) un Coca-cola?
11. Pregunta a tu compañero.
Tegyél feí kérdéseket a társadnak! - ¿Te gusta la ópera? )".......
- No me gusta la ópera porque

j -¡:i
'vS I \ ,
......... _'

1.
2-
3-
..
bailar / divertido
\1'

I
,
I
jugar al tenis / difícil
correr / aburrido
nadar / fácil
vaqueros / cómodos
ir de excursión / agotador
películas históricas / interesantes
pintura / antigua
1
12. Construid diálogos.
Alkossatok párbeszédeket!
- ¿Qué quieres hacer esta tarde?
- Quiero ir al museo porque me gusta mucho la pintura. ¿Y tú?
- Quiero ir ajugar al tenis. J
esta mañana, esta noche,
los fines de semana,
después de las clases,
a principios de diciembre,
durante las vacaciones
treinta y dos
concierto de
fiesta de... ,
zoológico,
ópera, exposición de <o., cine,
aire libre, partido de ...
la música rock / pop / clásica,
los bailes latinos,
el arte clásico. las películas de amor,
las excursiones, los animales.
los buenos equipos de .,.
11
YA
las pinturas de Gaya
ir a esquiar
tocar la guitarra
.................................
• Usa:
todos los OOs, cada
siempre, nunca,
muchas veces,
a menudo, generalmente,
2 Ó 3 veces a la semana,
• los 1lX"leS, cada 2 Ó3 días,
casi l"K.J1C8, por las mañanas
...................................
la primavera
ir de excursión
ver las noticias
escuchar música
oolar salsa
montar en bici
B Pri1cipe Felpe, el heredero al trono, (S<JIj _
un amanle de la vela Yfue miembro del equipo olímpico de
'lela eo los Juegos Oimpicos de 8arceIona de 1992.
Su rr<.jer, Letizia es eo la T_Española (TVE).
EJena orginalmente es profesora de inglés.
l1t Reina Sofía es de Grecia. Es "'9"lariana y no le (gustar)
___la corrida de loros. Le (gustar) _
mucho las artes y la música clásica
- ¿Te gusta la nueva película de AJmodóvar?
- No, no me gusta. ¿Y a ti'!
- Amí tampoco.
- ¿Te gustan las pinturas de
- Sí, me encanta. ¿Ya ti?
- Amí no.
hablar por teléfooo
,,;a¡a..
usar el ordenador
los edificios de Antonio Gaudí
los Beat1es
ir a la discoleca
ir a la piscina
jugar al baJoncesto
ir al ene
- ¿Te gusta leer?
- Sí, me gusta Leo Wdos los días.)
- No, no me gusta Nunca leo.
gusta este cuadro?
" -Sí, me gusta. ¿A ti te gusta?
- A mí también.
- ¿Te gusta escuchar música?
- No, no me gusta. ¿Y a ti?
-A mí sí.
las peliculas de Antonio Banderas
las canciones de Juanes
la música 'rap'

pintar cuadros
eslooar español
16. Completa el texto con las formas verbales correctas.
Egész:ítsd Ida szóveget a megfeleló igealakokI<aJ!
La familia real (ser) muy popular en España.
porque (vivir) lXla ,;00 rruy roonal.
Los Reyes no residen en el Palado Real en el centro de
Madrid, sino en La Zarzuela, una casa sencila en los
alrededores de Madrid.
AJuan Car10s y a sus hijos les (encantar) los
deportes. Por ejemplo, a elle (gustar) mucho
montar en bidcleta. Oistina ¡Yactica varios de¡:x)rtes:
el squash, el dcisrno, la 'lela. Su marido, liíaI<i, es jugador de
baJonmano Yjuega en el equipo Fe Barcelona.
¿Qué quiere hacer? ¿Cuándo?/¿Oónde?
,-
1
1, Paco
2. Mara
r1
3, Carlos i
4, Oiga
,
?] 13. Pregunta a tu compañero.
- Tegyél fel kérdéseket a társadnak!
15. Haced diálogos según los modelos.
A példák alapján alk0SS8tok párbeszédeket!
cv. 14. Escucha los diálogos y completa el cuadro.
HaHgasd meg apárbeszédeket, és tó/tsd ki a táblázatot!
treinta Y lfES 33
1. ¿Cuál de estos programas le aconsejas a tus padres, hennano, amigo, abuela?
MeIyik programot ajánIod S2Üleidnel<. testvérednek. banltodnak. nagymamádnak?

. . ,

Ami madre le aconsejo... porque le gusta...
e) Los malos son...
d) B final de las telenovelas es...
como la abuela enferma o el vecino simpático, son
guapos, atractivos, inteligentes, generosos y modestos.
En cambio, los maJos, por ejemplo la tía lejana, siempre
son feos, violentos yagresivos.
Es importante que después de muchas enfennedades,
accidentes y aventuras el héroe, que es generalmente
también muy guapo yrico, se casa con la heroína que es
muy bonita pero muy pobre, viven felices y tienen
muchos hijos.
LAS TELENOVELAS LATINOAMERICANAS
Las telenovelas siempre tratan de la historia de Camilias,
de diferentes tipos de personas y la relación entre la
gente. Siempre hay ricos y pobres. Los ricos son muy
ricos, tienen mucho dinero, casa, coches de lujo, etc. Los
pobres son muy pobres yviven en casas muy pequeñas y
sencillas,
Además siempre hay buenos y malos. Los buenos,
a) Las telenovelas son historias de...
b) Los buenos son...
CIVILIZACiÓN
2. Lee el siguiente texto y completa las frases.
Oivasd el a sz6veget. és egészítsd Id a mondatokat!
...
'" .1\ 1'1 Oltos
fl Ho\".\ .
SIDNEY
-=-
ASESINO(S)
..-
.-

OE INTERESES
-..",...
'!i?_. ...."
_......... -
IN V,O. T lH
34) rre;nta y cuatro
PREPARADO.
1. Escucha y completa el plano.
HaJlgasd meg és egészítsd la az alaprajzot!

"
,
la ducha

mesa
el armario la
el rineOn l'
elsalOn
la.
el comedor
el
despacho
la cocina

ttm ....L
..- la cama el e.scrilorio
la estantena
el
dormitorio
t
la puerta
.... ¡
el baJío
2. Escucha y completa los espacios vacíos.
Hallgasd meg és egészítsd ki!
ro, son
estos.
siempre
Nuestro es grande y luminoso. Ala izquierda hay un verde y cómodo. Ellelevisor está
en frente del sofá. Tenemos dos que están aliado del sofá. Mi madre tiene muchas _
edades,
;;Jmente
que es
tienen
Sus plantas están en el " En el centro hay una redoOOa, Sobre mesa hay Y
revistas, Mi papá siempre lee el diario en e1 por eso p.mto al silkX1 hay una lámpara. Delante de la pared hay
una alta y larga. En la estantería está la cadena de música. En el suelo hay lila alfombra roja y oscura. Esiá
delante de la ' 8 saI6n es tuninoso porque tiene dos ventanas muy grandes. En las ventanas también hay
____y una pecera con peces. En la pared tenemos muchos yalgunas fotos de la familia.
treinta y cinco 35
6.
*
Me llamo Andrés Rodríguez. Vivo con mi familia en Madrid, en un barrio
tranquilo, en las afueras de la ciudad. Nuestra calle es ancha pero no
hay mucho tráfico. Hay muchos árboles y flores. En esta zona hay
pocas tiendas. Nuestra casa está en una esquina. Es una casa blanca
de dos pisos. La casa tiene muchas ventanas y una gran terraza.
Al entrar en la casa a la derecha están el comedor y la cocina. La
cocina no es muy grande, es un poco oscura pero agradable. En el
rincón a la derecha está la nevera y aliado de la nevera el lavaplatos y
la cocina de gas. Mi mamá cocina mucho y siempre escucha la radio.
Pasamos mucho tiempo en la cocina porque mientras comemos,
, ; también charlamos. La abuela siempre lee sus revistas en su butaca al
lado de la ventana y nuestro gato también come allí. En el comedor
hay una mesa redonda y muchas sillas alrededor de la mesa.
A la Izquierda la primera puerta es el despacho, la segunda es el
lavabo pequeño y la tercera la habitación de la abuela. En frente
está el salón. Es grande y muy luminoso porque tiene grandes ventanas
que dan al jardín, por eso es muy tranquilo. En el salón hay un sofá
rojo, dos sillones, una mesita, unas lámparas y muchas plantas. La tele
está también allí. En las paredes hay muchos cuadros.
En la segunda planta están los dormitorios. Cuando subes las
escaleras, llegas a un pasillo. Allí está el dormitorio de mis padres
que tiene una gran terraza.
A la derecha hay una habitación pequeña, es de mi hermana, María. Al
otro lado está nuestra habitación. Es muy grande porque vivimos
los dos allí: mi hermano Bernardo y yo. En nuestra habitación hay dos
camas, dos escritorios con dos sillas amarillas, un sofá pequeño, una
estantería con muchos libros y unos juguetes. En el rincón está mi
... raqueta de tenis y la bici de Bernardo. Ynaturalmente está allí mi tarántula
y también LoIita, el hámster de mi hermano. Al fondo hay un baño grande
y un lavabo.
LlliTDIi
¡
j treJnta Id seis
I
- ¡Oye, mamá! ¿No sabes dónde está la tarántula de Andrés?
- ¿Qué? No me digas, María, que no está en su lugar. ..
Ay, ¡qué horror, Dios mío! Mira si está debajo de tu cama.
- No, no está aquí.
--" O tai vez detrás de ia estantería...

-No, tampoco. - Mira, si está en el cuarto de baño. lra/,
- Mamá... ¿Cómo va a estar en el baño?
- Sí, sí. Es que a veces entra en el baño.
- No, es que no está aquí.
- Pues, entonces no tengo ni Idea... , fIr .
.. Ay, iPor fin! Está aquí. ;).' ¿::;;;--
_Qué bien. ¿Dónde? r u.
- En vuestra cama '0.---""-
- - iMadre mía!

I
\
LI liTO.
7. Contesta las preguntas.
Válaszolj a kérdések.re!
a) ¿Dónde vives?
b) ¿Con quiénes...+.Jes?
el ¿Cómo es tu barrio?
d) ¿C6mo es tu calle?
el ¿Vwes en una casa o en un piso?
~ ¿VNeS en el centro o en las afueras?
g) ¿Cómo es tu casa?
hl ¿Cuál es tu rincón preferido? ¿POf qué?
el dormitorio el dormitorio
la
deMana de 105 padres
ietrdld
"-
~
/
J
el

lav;¡bc
j
el dormi1orio
el baño
de los
chicos
F v
la habitación de Andrés: _
6. ¿Verdadero (V) o falso (F)?
Igaz vagy hamis?
Maria busca la tarántula.
la tarántula es de Maria.
la madre sabe dónde está la tarántula.
1---1--1
La madre cree Que está en el baño.
La tarántula siempre está en el baño.
La tarántula está en el dormitorio.
el salón: _
111. habi\'atlón
de la abuela
el comedor: _
el sajen
lacocina: _
3. Pon los muebles en la casa a partir del texto de LISTOS.
Rendezd be a házat a LISTOS sz6vege aJapján!
5. ¿Qué hay en...?
Mi taJáJható az aJábbi helyiségekben?
da es el
n frente
ventanas
un sofá
.Latele
un barrio
... pero no
zona hay
blanca
a.
cina . La
le. En el
aplatos y
la radio.
memos,
butaca al
comedor
~ 8. Entonación - Escucha, lee y repite.
Hangsúlyozás - Hallgasd meg, olvasd es ismételd!
a} - ¿Es vuestro barrio tranquilo?
- Sí, es bastante tranquilo.
b) - ¿Adónde da tu ventana?
- Ala terraza.
e} - ¿Tienes una tele en tu habitación?
- No, la tele esta en el saJón.
d) - Tengo hambre. ¿Hay algo para comer?
- Sí, en la nevera hay queso y tomates.
e) - ¿Son nuevos estos cuadros?
- No, iqué val Son muy antiguos.
~ - iQuiero leer algo. ¿Tienes revistas?
- Sí, están en el suelo, debajo de mi cama.
treinta y siete 37
~ J . 6RAMÁTIL""
1. A ser - estar - hay igék használata
• <
Ese
Eses
6.Ez
·-.:
Este
Esbs
I
HAY
¿Hay leche?
Aquí hay mucha gente.
¿Hay un banco por aquí?
1. valami Iéte
2. határozatlan személyek,
ill. tárgyal< holléte
HatározatlaMak számít:
un, una + fónév
_ nélküü f6n€v
mucho,s / poco,s ... fn.
uooS,as + fónév
számnév + fónév
• Al hay igének rYlcsen t6bbes számú aIakja,
és mindig megel6z1 afónevet.
• Az estar ige (ragozva) a fónév után álL
sabemos
sabéis
saben
Határozottnak számít:
el, la, los, las +fónév
mi, tu, ... +fónév
este, esta, ... + fóoév
tula¡donnevek
1. áJlapot
2. határozott személyek,
ilL tárgyak hoIléte
ESTAR
Estoy alegre.
S libro está aquí.
Están en casa.

sabes
sabe
SER
Soy húngara.
¿Eres estudiante?
Somos diez.
Soy alta.
1. nemzeliség
2. foglalkozás
3.létszám
4. lelegzetes tula¡donság
2. Rendhagyó Ige: SABER
(tud, ~ m e r )
3. SABER" PODER
SABER (!udl
Sé nadar,
POCER (tud, ·hatlhet, képes vmire)
1, Puedes nadar.
2. No puedo nadar.
·-.:
; ....
_ 5"
en frente de
aliado de,
junto a
cerca de
lejos de
1. Úszhatsz. (Szabad úsznod.)
2. Nem tudok úszni. (Nincs nálam fürdóruha.)
encima de
debajo de
Tudok úszni. (Megtanunam.)
4. Helyhatérozóozók
delante de
detrás de
a la izquierda de
a la derecha de
en el centro de
en las afuems de
38 treinta y ocho
&RAMATlCA
5. Muchos, as / pocos, as vagy mucho, a I poco, a?
En la clase hay muchas chicas.
En la estantería hay pocos libros,
Muchos, as I pocos, as + tbbbes számú f6név
(megszámlálhat6 dolgok vagy személyek)
Kérdószók: ¿cuántos? ¿cuántas? =hány?
En nuestra calle hay poco tráfico
por eso no hay mucho ruido.
Hay mucho I poco chalca/ate en casa.
mucho, a I poco, a +egyes számú fónév
(nem megszárnlálható dolgok)
Kérdószók: ¿cuánto? ¿cuánta? = mennyi?
6. Ez vagy az? Itt vagy ott?
~ a k j a ,
all.
Míg amagyarban csak kozelre és távolra vonatkozá szavaink vannak: ez a ház, az a ház, itt vagyunk, ott dolgoznak,
addig a spanyol háromléle távolságot külbnbéiztet mego
• Az. este (esta, estos, estas) a beszél6hóz kózeli lárgyat / személyl jeloló fónév elótt áll:
Este escritorio es grande. Ez az íroosztaf nagy.
Estas personas vrven en el segundo. Ezek az emberek amásodíkon laknak.
• p.¿ ese (esa, esos, esas) olyan tárgyat I személyt jeleló fónév elótt áll, amelyik ahhoz van k6zel, akihez beszélünk:
Ese libro es interesante. Az a kónyv érdekes.
Esos perros están en el jardín. Azok a kutyák a kertben vannak.
Ennek a hánnasságnak lelelnek meg az aquí, ahí, allí (itr, ott, amott) helytlatározók is.
• p.¿ aquellaqueJla, aquellos, aquellas) a mindkeltejüktóltávol asó tárgyat I személyl jeleló fónév e1ótt á11:
Aquella chica es muy bonita. Nagyon szép az a lány.
Me gustan aquellos árboles. Tetszenek azok a fák.
A spanyolban á1talában 1-tó110 -i9
használják a sorszámneveket:
décimo piso fizedik eme/et.
11-tól felfelé a tószámnév használatos:
piso once fizenegyedik emelet.
l
6°, 6
a
sexto, a
70, 7
a
séptimo, a
80, aa octavo, a
9
0
, 9
8
noveno, a
100, 10
a
décimo, a
10, 1
a
primer, 0, a
20, 2
a
segundo, a
30, 3
a
tercer, o, a
4°,4
8
cuarto, a
5°, 58 quinto, a
7. Asorszámnevek 1 - 10
8. A számok 100 - 1000
, .
de
sde
100 cien
101 ciento uno, a
110 ciento diez
200 doscientos, as
201 doscientos, as uno, a
300 trescientos, as
400 cuatrocientos, as
500 quinientos, as
600 sescientos, as
700 setecientos, as
SOO ochocientos, as
900 novecientos, as
1000 mil
treinta Jd nueve 39
YA
~ 13
9. ¿Ser o estar?
Nuestra cale en el centro de la 00dad. una calle bonita porque__---lmuy verde. Aliado de
mi casa la casa de mi abuela que pequeña. En su jardin Toni, su perro. Toni _
marrón y alegre. ..., perro muy simpático, solo triste cuando mi abuela no en casa.
10. ¿Estar o hay?
VIVimos en un barrio donde muchos árboles. Nuestra casa junto a un parque grande donde siempre
____muchos niños. Delante de nuestra casa el coche de mi papá pem en general pocos coches
en la calle: no mucho tráfrco. En el jardín también mi gato y mi perro.
11. ¿Ser, estar ohay?
La calle donde vivo larga y estrecha. unos árboles y dos parques allí. una calle tranquila y
bonita. Cerca de mi casa un supermercado. A la izquierda la panadería y en frente el
quiosco de doña Inés. SIa LI"l8 mujer muy simpática. goroa ysiempre alegre pero a veces
___LI1 ~ seria. La casa en frente de LI1 edificio de muchos pisos y un parque. Al otro lado del parque
____la escuela de Celia. En el parque siempre muchos niños. Por las tardes mi abuela también siempre
___allí.
12. Con la ayuda del dibujo pon las preposíciones que faltan.
A rajz segítségével írd be az e/óljár6sz6kat!
____la entrada está la ventana. la
izquierda la ventana hay un escritorio,
___la derecha hay una estantería. _
del escritorio hay una silla cómoda. La cama está
___la es!anteria Yel armario. En el _
la habitación hay...,. _. la estanteria
hay muchos libros. la mesa hay una
lámpara. el rincón hay muchas plantas.
___las plamas y la puerta hay una butaca. U. jaoo del klro está la mesa redonda. la j a ~ a está
CtW. el klro de la aooeta.
40 cuarenta
-¿
14
r
1
VA
de
~ 13. Escucha el diálogo y completa el texto.
HaDgasd meg és egészítsd Id!
- Buenos días. Le llamo por el ant.IlCio del piso que . Necesito alguna sobre el piso.
- Buenos días. ¿Qué desea saber?
- ¿Dónde está el ?
- En el centro, en la calle Cervantes. Es de habitaciones Yun saI6n.
- ¿Cuántos hay?
- Dos. Uno grande Yotro pequeño.
anqu;la y
f-_
el
- ¿Hay aire acondicionado?
- Sí, naturalmente.
- ¿Adónde dan ~ s ?
- Auna calle tranquila.
~ a veces
- ¿Cómo es e1 ?
~ I parque
siempre
- Es un edificio antiguo de tres pisos. El piso está en el pero hay ascensor.
- ¡Menos mal! Tengo dos coches. ¿Hayl ,
- Sí, pero solamente para un coche.
- Aja.,. Bueno, no importa. ¿Cuánto es el ?
- 500 euros más los de comunidad, electricidad, gas yagua.
piso""
1. lakás
2. emele!
14. Elige uno de estos pisos J casas de Ávila y en unas frases explica tu elección.
Válassz egy ávi/ai lakást / házat, és ¡ro le néhány mondatban, hogy miért tetszjk!
~ I o r i o ,
~ está
e>iarltena
t'.ay una
plantas.
Casa - precio: € 210.000
Vendo casa, 3 habitaciones,
cocina-comedor, 2 baños y patio.
Garaje. Precio negociable.
Casa - precio: E150.000
Casa antigua de piedra, rehabilitada,
3 habitaciones, cocina, comedor, baño.
A 90 km de Madrid.
Cerca de la estación de tren.
Piso - precio: E130.000
Piso 3 habitaciones, 2 baños, saJón,
cocina, 2 terrazas, puertas madera,
estilo rústico, aire acondicionado, calefacción
individual, armarios empotrados, cerca del castillo
Piso - precio: € 75.000
Vendo piso a 40 minutos de Madrid.
3 dormitorios, saJón-comedor con chimenea,
cocina y baño reformados, calefacción eléctrica.
Preciosas vistas. 6QrTf. Precio negociable.
""" está
~ 15. Quieres alquilar el piso Ila casa. Llama por teléfono e infórmate.
Ki ~ béfeIni alakásf / házat. Telefonáj és é«!eId6dj!
....
los alrededores
~ garaje
el número de habitaciooes
la cocina
la terraza
~ precio
el }ardín
las ventGWlaS
cuarenta y uno 41
mOderno
tranquilO
rUidoso
tradicional
claro
oscuro
barato
confortable
alto
CIVILlZAnd
económico
1. Casas tfpicas. ¿Cómo son?
baio caro
2. Lee el siguiente artículo. Empareja las palabras y expresiones subrayadas con su sinónimo.
Ofvasd el al a/ábbi cikketf Párosítsd az afáhúzott szavakat rokonér1elmú megfelelójükke/f
EL ,,10ft": un com:eJttD diferen'te de a) vivienda
Los lons son b) locales comerciales o industriales, por ejemplo almacenes,
fábricas o talleres convertidos en viviendas. Están situados generalmente
en e) zonas no céntricas.
Tienen mucha tradición en Latinoamérica, d) especialmente en Argentina
y están muy de moda en España también, sobre todo entre profesionales y
jóvenes.
Tienen un e) aspecto industrial. Usan colores fríos, metales, muebles de
aluminio. Muchas veces son de dos pisos conectados a través de escaleras
de hierro. Los espacios son f) enormes y g) luminosos gracias a las
ventanas gigantes Que tienen.
Los lofts son populares porque, h) por un lado, permiten un espacio para
trabajar y vivir i) a la vez. Por otro lado, son más j) económicos que las
casas tradicionales. Son, de media, un 30%más baratos.
estilo
O
principalmente
O
de una parte
O
claros
O
grandes
O
lugares
O
las afueras
O
piSO / hogar
O
baratos
O
al mismo tiempo
O
3.
SE DICE Así •••
piso
salón
EN HISPANOAMÉRICA
departamento (Arg" Méx.), apartamento (Cuba, Ven.)
living (Ven.)
4i! cuarenta y dos
¿Para llegar a la Ópera, por f'avori"
PREPARAD
aIx>no / utilizaf los medios
de transporte público durante
una semana o un mes
50'=_""'-
--
horario /tener ilformaci6n sobre la salida
y llegada de los autobuses turísticos
- ¿Qué es esto?
- Esto es un billete de avión.
- ¿Para qué es? ; en avión. """\
- Es necesario para viajar
""'"
,. - En el quiosco de enlrerJte. --¡:¡a)H----;.
2. - No sé. No soy de aquí.
3. - Si. En la esquina. e)
4. - Todo recto. Después ala izqOO'da.
5. - 8 metro no pasa por aqUÍ. e)
-"--'--
billete de metro y de autobús I
Ri?tl 0-'" subir al metro o autobús
Hay una farmacia el bar yel cine.
1. Escucha el texto y pon las preposiciones que faltan.
Ésta es mi calle. Está un barrio anllgoo la ciudad. la casa hay un gran jardín
4. ¿Dónde se puede comprar•..?
mucha gente. nuestra casa hay un bar y un cine. ,dfle está mi escuela.
La casa es dos pisos. la caJle hay muchas tiendas pequeñas. está
la tienda doña Maria Y hay un supermercado moderno. las tiendas siempre hay
al - Perdona. ¿No hay un banco por aqu(?
b) - ¿Para ir al Museo de Bellas Artes. por fam
c) - Oye, ¿déode está la estación del metro?
di - ¿Está cerca la plaza Mayo(?
el - ¿Para comprar el periódico de hoy?
___muchos árboles y flores. o la casa está el garaje y allí está nuestro coche.
2. ¿Qué ves en las fotos? ¿Para qué lolla necesitas?
tarjeta de teléfono /llamar por teléfono
A 3. Escucha los diálogos y busca la pareja.
billete de metro / viajar en metro
nónimo.
o
:e o
o
o
o
o
o
o
o
poO
Quiosco
ESTACiÓN DE METRO
Casolinera
UU(
SUPERl'IERCADO
fARMACIA
agua mineral
medicamento
tarjeta de teléfono
sellos gasolina
billetes
cuarenta !J tres 43
5.
un
8.
a
b ~
e
di:
8,
f
9
iroe
6.
Madrid en
Metro
- La verdad es que no me gusta ir
en metro. ¿Puedo ir apie?
- Sí, claro. Entonces al bajar del
autobús tienes que girar y dar la vuelta
a la plaza. Llegas al Paseo de la
Castellana.
- Aja, sí.
- Vas todo recto hasta la primera
bocacalle, cruzas y doblas a la
derecha. La escuela está allí, entre una
farmacia y una carnicería, Yo
también tengo que ir hacia la misma
dirección. ¿Te acompaño? Podemos ir
juntos.
- Gracias. Muy amable de tu parte.
Si coges el metro, llegas a la escuela
en 10 minutos. Tienes que ir sólo una
estación y bajar en Cuzco.
I
- y ¿dónde compro los billetes?
- ¿No tienes abono?
- No, todavía no tengo.
- Entonces subes al autobús ycompras
el billete, Tienes que ir dos paradas
hasta la terminal del autobús y bajar
para cambiar al metro,
- No. qué va, está aquí mismo, en la
esquina.Como este autobús sale con
bastante frecuencia siempre hay que
esperar poco.
Ésta es la estación de metro Plaza de
Castilla. ¿Me sfgues?
- Claro, claro.
- Hola, Carla,
- Hola, Enrique.
- ¿Oué pasa? ¿Tienes algún problema?
- Sí, ya sabes... , soy nueva aquí y...
no tengo ni idea cómo ir.
- ¿Desde cuándo estás exactamente
en Madrid?
- Pues. hace sólo una semana.
- ¿Te ayudo?
- Sí, pues... ¿Cómo tengo que ir a
mi escuela de idiomas? Es que
siempre voy en coche con mi amiga,
Luisa.
- Oh, es muy fácil. Tienes que ir todo
recto hasta la parada del autobús 27.
- ¿Está lejos la parada?
~ Madrid es la capital de España desde 1562. Está en el centro del país. Es unaciudaogrande.
En Madrid hay muchos coches, por eso hay también grandes atascos.
En las horas punta hay mucho tráfico y es imposible viajar por la ciudad.
En Madrid no hay tranvías ni lrolebuses. Los medios dellransporte público son el metro
y el autobús.
El metro de Madrid es muy antiguo, funciona desde 1919. Tiene más de 10 líneas
y más de 200 estaciones. La red del metro conecta las diferentes partes de la capital.
Viajar en metro es muy cómodo y rápido.
Los autobuses también pasan con bastante frecuencia. Para viajar en autobús hay que
sacar billetes en el autobús y para el metro en las estaciones de metro. Aquí hay
también billetes de 10 viajes. En las terlTlinales de autobús y en las taquillas del metro
venden abonos de una semana y de un mes. Los jóvenes sacan un Abono Joven.
*
Cana es italiana. Ahora está en Madrid para perfeccionar su español pero no conoce la ciudad.
Está delante de su casa y habla con Enrique, su vecino.
44 cuarenta y cuatro
5. I
6. I
7.
$
.
2.
- 3. ----.
4.
6. Pon en orden las frases del diálogo.
un abono. Hay varios tipos de abono: el abooo de una y de un _
a) Oh, es muy táGil. TI80eS que ir una parada en el autobús 36 y después cambiar al metro.
b) AdÓS.
el Hola, Enrique. Sí, es que no sé cómo tengo que ir a la universidad.
d) Entonces vas tmrecto hasta la tercera tx>cacaIle, cruzas y doblas a la derecha.
e) Hola, Carla. ¿Qué pasa? ¿TIeOeS algún problema?
~ Y¿si voy a pie?
g) Muchas glacias. Hasta luego.
El metro conecta las de la ciudad. Los autobuses con Irecuencia por eso es fácii
el metro y 61 .. Pero no hay trolebuses ni .
______en las punta es imJXlsible via}ar. Hay varios públicos:
Madrid es la de España Está en 9 de país. Como en esta ciudad hay muchos
5. Completa las frases.
ir de un barrio al otro. Para viajar en los medios de transJXlrte que sacar billetes o _
¡a escuela
5610 una
7. Pon los verbos correspondientes en su fonna correcta:
bajar coger cruzar entrar llegar girar (2) ir subir tener que vMr )
Tú y tu compañero. Sergio en una ciudad grande. Si quieres, a la casa de Sergio, _
____ir en metro. Primero al autobús número 8, Después el metro y vas tres estaciones.
e gusta ir
Luego del metro y en la calle a la derecha. Vas por la calle todo recto y una plaza,
bajar del
~ vuelta
ea de la
Vas unos 150 metros y después a la izquierda. a otra plaza y en la calle de enfrente.
Su casa es el tercer edificio a la derecha.
8. ¿Qué significan estos símbolos?
(!)---
*----
~
~
Pdicia GasoInera
~
Formada Información
~
EstaciJn de ferrocarril
Estación ele metro Museo
l6J
Parada de autobús Aparcamiento
n Aeropuerto Taxi
~
Correos
cuarenta y cinco 45
&RAMÁTIl:A
¿dónde?
¿de dónde?
¿hasta dónde?
¿por dónde?
¿cuándo?
¿desde cuándo?
¿hasta cuándo?
¿para cuándo?
3. "Felajánló" kérdés
Al hay que + f60évi igenév szerkezettel á1talános, mindenkire érvényes kotelezettséget fe¡ezünk ki,
míg atener que +fooévi igenév szerkezettel rneghatározhatjuk. kinek kall a cselekvést végrehajtania.
2.No ... ni ...
1. Hay que +f6névi igenév vagy tener que +f6névi igenév?
No hay tranvías ni trolebuses. Ninc$ viRamos, sem tro/íbusz.
No me gusta via¡ar en coche ni en transporte urbano, prefiero la bicicleta.
Nem szeretek sem autávaJ, sem tómegkózJekedéssel utazni, jobban kedvelem akerékpárt.
Siempre hay que esperar poco. Mindig keveset k.e" vámi.
Tienes que ir todo recIo. Egyenesen kell menned.
Ha megkérdezzük vaJakit[j, hogy megtegyünk" vaJarm (felajánljuk a
jeIen idejú, kijelentó rnódú igealakol használunk (a magyartól e1tér6en).
4. Kérdilszók elilljárószóval
¿Te ayudo? Segftsek?
¿Abro la ventana? Kíny;ssam az abléJkot?
¿De dónde sale el autobús 7? Honnan indul a 7-es busz?
¿Hasta dónde llega este tranvía? Meddig megy ez a vil/amos?
¿Por dónde pasa el autobús turístico? Merre megya válOsnézó busz?
5. A számok 1000 - 100 000
1000 mil 2007 dos mil siete 15000 quince mil
1001 mil uno 3000 tres mil 20000 veinte mi!
1010 mil diez 4000 cuatro mil 30000 treinta mil
1100 mil cien 5000 cinco mil 40000 cuarenta mil
1200 doscientos 6000 seis mil 50000 cincuenta mil
1500 mil quirienlos 7000 siete mil 60000 sesenta mil
1526 quinientos veintiséis 6000 ocho mil 70000 setenta mil
1900 novecientos 9000 nueve mil 80000 ochenta mil
1919 mil novecientos diecinueve 10000 ÓISl mil 90000 noventa mil
2000 dos mi 11000 once mil 100000 cien mil
¿Desde cuándo vives aquí? Mióta élsz ftt?
¿Hasta cuándo te quedas en Barcelona? Meddig maradsz Barce!onában?
¿Para cuándo tienes que llegar a la escuela? Mikorra kel! megérkezned az iskolába?
46 cuarenta y seis
,.,"",.,"'" '.
:" '.
: Usa: :
· .
· .
· .
· .
: en el fondo :
· .
· .
· .
: cerca de :
· .
· .
· .
: lejos de :
· .
· .
· .
: :
· .
· .
· .
: en el centro de :
· .
· .
· .
: enfrente de :
· .
· .
· .
: dentro de :
· .
· .
· .
: fuera de :
· .
· .
." ,. "
:;

o
el Museo del Prado?
Farmacia
-Ilospilal I
- No lo sé. No soy '
• t.omar I taxi / viajar cómodo I ciudad
Es bueno tomar un taxi para viajar cómodo en la ciudad,
cuarenta !J siete 47
__' ' Sólo hay qo..e cruzar la calle,
• reparar' móvil' funcionar
Tenemos que rcperar el móvil porque no funciona.
d) - ();ga, po< f.,.,., <..1__una cabina cerca ?
e)- Mira. <..,__
.,

1

A 10, Escucha y completa,
al - ¿();ga, po< fa""" ¡jIay un bar<o cerca?
- Si, por esta calle.
b) - ¿Oiga, Prí1cipe de Vergara?
- Tiene que y la primera bocacalle.
-
Contos
¡Gasolinera 1
a) buscar , ql.iosco , comprar
b) salir' autobús' atasco
e) entrar' restaurante' tener hambre
el) buscar I supermercado I tener sed
el pregunta por I hospital I estar mal
nbanco' cambiar I dinero
g) cabina de teléfonos I hacer una llamada urgente
h) encontrar , cajero automático I sacar dinero
ij aparcar I I apan;amiel1to I caro
Dsalir' antes' no' encontrar , aparcarriento
12. Forma oraciones, Usa: para, porque.
11. Mira el plano y escribe dónde están:
.a moto
el semáforo
Correos
el teléfono
.a farmacia
el quiosco
el banco
el cajero automático
coche
{") 9. ¿Dónde está la casa de Manolo?
Escucha el texto '1 búscala en el plano,
- Perdona. ¿Dónde hay un bar para tomar un café?
- Aquí mismo, en esta esquina.
- Gracias. Hasta luego. .."J
- De nada.
o
~ 1 1 4 . Pregunta a tu companero.
a) una cabina de teléfono/IIamar... / ir todo recto...
b) un ql.iosco/ comprar un... / segunda a la...
e) un cajero automático / sacar / cruzar...
di un Correos I enviar I doblar .
e) un banco / cambiar / esta esqLina
Quna farmacia / comprar... / enfrente de...
"
"'1 15. Mirad el mapa de sevilla y preguntad cómo hay que ir a:
~ Tone da Oro La Gatedral Plaza de España a Alcázar
ltl> 13. Escucha y relaciona los diálogos con los planos.
16. Empareja las preguntas con las respuestas de la siguiente entrevista
cuarenta y nuevp 49
3. Funciona bastante bien. Hay una reducción de 20% de
la circulación. En Madrid también puede ser útil, por
ejemplo. en la parte de bulevares, Barrio de Salamanca,
Chamberí. Argüelles ...
4. Hay dos posibilidades. Por un lado hay que promover el uso
de medios alternativos como el transporte público e ir a pie
y, por otro lado, el uso de la bicicleta, Hay que convencer a
la gente del uso de los medios de transporte alternativos.
El problema es que los conductores prefieren el coche a
otro tipo de medios alternativos.
lhllp:l/actualidad.terra.es -16-08-2005. adaptadol
2. Es una medida que no me parece mal. También lo hacen
en Zurich y es bueno para decirle a la gente que hay que ir
en coche sólo cuando es necesario.
1. El transporte público es más barato que el coche.
El transporte público de Madrid no es malo porque Madrid
tiene una red muy extensa. Es un transporte público muy
bueno.
di el bl al
le dice asu padre:
Uega una cruca acasa: ~ una tM.Je08. y otra
__, \ ~ doS no\""s.
- P""". ~ ~ -
mala. .' ·mero.
_Dime la b\.JeOB not': iu'nc\orla de maravilla.
_El alrbag de tu COC
¿OUé le dice el t
- Tan pequeñ role al COche?
oy fumando,
En un país occidental es casi imposible evitar los atascos
el En el centro de Londres hay medidas
para reducir el tráfico. ¿Cómo funciona?
dI ¿Qué le parece la nueva medida de
pagar por el aparcamiento en todas las
zonas de Madrid?
Julio Pozueta, profesor de universidad, habla de las medidas para acabar
con los atascos en Madrid y en las grandes ciudades.
al ¿Qué medidas son buenas para
solucionar el uso excesivo del coche
privado?
bl En opinión de muchos el transporte
público es caro y malo en Madrid. ¿Qué
le parece el precio de l€ del metro y del
autobús?
-. e.
. ·bal Colón
CristO
Las Ramblas
Barcelona está en la costa del mar Mediterráneo.
Es la capital de Cataluña. Es la segunda ciudad
más grande de España. Es importante porque hay
muchas industrias aquí. Es la capital del norte de
España. Es centro económico, industrial y cultural
de la región. La Iglesia de la Sagrada Familia es
el símbolo de esta ciudad. Su arquitecto famoso
es Antonio Gaudí. Barcelona tiene un puerto
importante. Aquí está el monumento a Cristóbal
Colón. El barrio gótico es muy famoso y bonito.
Es una parte antigua de la ciudad. Las Ramblas
es una calle ancha y céntrica con bares,
restaurantes, quioscos y puestos de flores.
La gente pasea allí, toma café en las terrazas o
mira los escaparates. Las calles de Barcelona
siempre están llenas de gente.
a) Barcelona es y está _
b) El símbolo de la ciudad es . Otro monumento importante es _
e) Lugares interesantes de la ciudad: _
J
Plaza de España
EN HISPANOAMÉRICA
guagua (Caribe)
carro (Ioda Hispanoamérica)
manejar (toda Hispanoamérica)
ticket (toda Hispanoamérica)
tomar (toda Hispanoamérica)
El verbo coger es
vulgarismo en Hispanoamérica.
SE DICE Asi ...
autobús
coche
conducir
billete
coger
El Museo de Artes
y Costumbres Populares
a) ¿Qué es y dónde está Sevilla? ¿Cómo es?
b) ¿Cuáles son sus monumentos más importantes?
e) ¿Cuáles son sus fiestas más interesantes? ¿Cómo son?
50 cincuenta
Sevilla es la capital de Andalucía. Es la tercera ciudad
más grande del país. En Andalucía producen - entre
otros - naranjas, vino, aceitunas y aceite de oliva.
En Andalucía hay playas muy bonitas y conocidas.
Sevilla es una ciudad antigua de la época de los
árabes. El Alcázar (palacio árabe), La Giralda (torre de
la Catedral) y la Torre del Oro (hoy museo), a la orilla
del Guadalquivir son los monumentos más
importantes. En Andalucía hay muchas fiestas
populares y religiosas. En abril se celebra la Feria de
Sevilla que dura una semana y la gente bebe, come
y baila por sevillanas hasta la madrugada.
La Semana Santa es una fiesta religiosa muy
importante en toda España pero en Andalucía y en
Sevilla tiene aún mayor importancia que en las otras
partes del país.

I
I
1
1
l
i
¡
·
1
t
,
i
~

¿Dónde hacemo!i la!i compra!!rhoyi'
PARADO
~ de víno tinto y _
el - ¿Conoces el bar de enfrente?
- Son siempre frescos y buenos. ¿Vamos?
- Sí. Las tapas son sabrosísimas,
- ¿Y cómo son los bocadillos?
-Claro.
d) - Gracias.
- Tenga.
- Son dos euros.
- Una barra de pan, por favor.
el
a) - Un de queso
1. Pon en orden las oraciones de los diálogos.
al - y ¿por qué no ala tienda de aliado?
- ¿Dónde hacemos las compras hoy?
- Porque el supermercado tiene un surtido mucho mayor.
- Vamos al supermercado.
b) - ¿Puedo pagar con tarjeta?
- Pase por caja.
- Lo siento, sólo en efectivo,
- Tenga.
~ 2. Escucha y completa con cantidades.
Familia
stóbal
onito.
bias
ares,
ores.
zas o
elona
manchego y_ ~ ~ ~ ~ _ de chorizo.
de leche. ¡Ah, sí! Ytambién naranjas,
- ¿Algo más? - ¿Cuánto le pongo?
- No, gracias. ¿Cuánto es? - Un kilo. ¿Cuánto es?
____ en total.
b) - Una postal y un sello para Hungría, di _____ de sardinas y _ ~ ~ ~ _
de huevos, por favor.
bolígrafos
zapatos
camisetaS
libros
-8on _
pasteles
- Aquí los tiene.
sobres
periódicos
medicamento
(tI 3. Mira el dibujo y di dónde puedes comprar estos objetos.
~ d e se puede comprar vino tinto?)
'-.. - En el supennercado.
lOro
cincuenta y uno 51
;J LIliTU
A Hacer las compras en el extranjero no siempre resulta 6ciL Hay tiendas que son semejantes en Hungría y en
Espalia y que venden los mismos artlculos. Así son, por ejemplo, los supennercados e hipenllcrcados que tienen
grandísimo surtido de alimentos y bebidas, produc[Os químicos y de higiene, utensilios para el hogar y revistas.
Hay también centros comerciales que son tan grandes como en Hungría porque son internacionales en el
mundo entero.
L'l cadena de grandes almacenes más conocida de España es El Corte Inglés. Tiene más de tOO tiendas por todo
el país. AqlÚ podemos encontrarlo todo en los diferentes departamentos: ropa, zapatos, joyas, cosméticos, libros.
juguetes, etc. Pero ¿adónde vas si necesitas una postal y sellos, chicle o helado y regalos? La postal y los sellos
puedes comprarlos en Correos o en un estanco. Aquí además hay chicle, chocolate y revistas. Hay helado en las
heladenas y en las calles en los puestos de helado, y allí también venden refrescos y granizados.
Hay que saber también los lugares donde puedes comer un bocadillo o tapas o tomar un cafe con leche o un
refresco: estos lugares se llaman bares. El bar en Espaila no es sólo para tomar bebidas alcohólicas como en
Hungría. El horario de las tiendas también es diferente: abren más tarde que en Hungría y cierran después de
comer entre las 2 ylas 5, pero por la noche están abiertas hasta las 9. Muchas tiendas en el centro están abiertas
los domingos también.
- Quisiera comprarme una camiseta.
- ¿De qué color la quieres?
- No sé.... Mira, qué bonita es ésa.
- Sí, no esci mal. Pero es un poco cara. ¿Emramos?
(...)
- La roja es mucho más bonita.
- Yo prefiero la azul. Además es más barata que la roja. Y menos corta.
- Si, tienes razón, pero me las pruebo las dos.
- Vale. Te espero aquí.
(...)
- Por favor, ¿dónde está el probador?
- Aquí mismo, a la derecha.
(..)
- Pues, ¿qué tal te queda?
- La azul me queda grande.
- ¡Ay, qué pena! A ver si tienen en tu talla.
(... )
- ¿En qué puedo ayudarles?
- ¿Tienen otras rallas de esta camiseta?
-¿Qué talla busca? ¿Grande o pequeña?
- Pequeña. La 36.
- Un momento, voy a ver.
(...)
- Lo siento mucho pero en azul ya no quedan. ¿Prefiere otro modelo?
- No, gracias. Entonces me quedo con la roja.
- Pase por caja, por favor.
(...)
- ¿Con t a ~ e t a o en efectivo?
- Con talJeta. Aquí la tiene.
- Gracias.
Si! cincuenta!d dos
LISTOS .El
~ con el verde.
- ¡Ay, qué pena!, me cortos!
a) caro g) abrir
b} grande h) comida
e) eneootrar i) nacional
d) diferente j) largo
el feo k) vender
nen efectivo 1) salir
d) - ¿Qué tal te los vaqueros?
e) - ¿Cuál prefieres? ¿El verde o el rosa?
5. Busca en el texto el ant6nlmo de las palabras.
- La talla 38.
e) un estanco:
b) un bar:
-¿--------------_?
- Quisiera un par de sandalias.
ry una heladería:
7. Completa el diálogo.
-lo siento. pero ya no __~ _
- Me quedan bien.
d) Correos:
- Pues, te de maravilla.
a) un súper:
4. ¿Qué puedes comprar en ...?
e) El Cortés Inglés: ~ _
- Blanco.
a) - ¿Cómo me estos zapatos?
- No. prefiero aquellas verdes.
-¿,-------------
-,---------------_?
-¿ 7
- iAy, qué pena!
- Con tarjeta.
-¿ ~ 7
-¿, 7
bl - Por favor, ¿tienen este modelo en otra taHa?
6. ¿Quedar o quedarse?
eche o un
como en
espués de
-n abiertas
gría y en
que Clenen
y revistas.
ajes en el
por todo
os, libros.
. los sellos
lado en las
z.
a.
'Ha férfiakról beszélünk a le/les
alakot használjuk.
¿Dónde está mi libro? No lo veo.
¿Dónde está Pepe? No le veo.
--
más de +számnév; menos de +számnév
Esta cadena tiene más de 50 tiendas aquí.
Az -ísimo,a végzódés magyar megfelel6je
nem "Iegesleg·", hanem nagyon.
Estos zapatos son carísimos (= muy caros).
Ez a cipó nagyon drága.
conocemos
conocéis
conocen
nos minke/
os titeket
les*, las, los 6ket, 6n6ket, azokat
damos
dais
dan
conozco
conoces
conoce
doy
das
da
engem
/éged
61, dn!, azt
DAR
(ad)
me
le
le*,la, lo
2. A személyes névmások tárgyesete
1, A melléknév fokozása
el Rendhagyó kbzépfokú alakok: bueno,a - mejor
malo,a ...., peor
grande"'" mayor
pequeño, a ---+ menor
4. Aque vonatkozó névmás
54 cincuenta y cuatro
3. Az elórevetett tárgy
• Állhatnak: a ragozott ige elótt vagy a fónévi igenév után, vele egybeírva.
Lo compro. Megveszem.
Quiero comprarlo. Szeretném megvenni.
• Atárgyesetú személyes névmásokat nem mindig szükséges magyarra fordítanunk.
Lo veo. Lá/am.
Conozco una chica que habla bien el español. Ismerek egy lányt, aki jól tud spanyolul.
Hay tiendas que están abiertas hasta las 9. Vannak alyan boltok, amelyek kilencig is nyitva tartanak.
Magyar megfelel6i: aki, akik, amely, amelyek, akit, akiket, amelyet, amelyeket.
5. RendhagYóigék
CONOCER
(ismer)
Los sellos los compro en Correos. A bélyeget apastán veszem mego
Ezt a szerkezetet akkor használjuk, amikor atárgyat akarjuk hangsúlyozni.
Ilyenkor a határozott névelós tárgy a mondat elejére, az ige elé kerül, és névmás formájában meg is ismételjük.
al K6zépfok:
• El vino tinto es más caro que la sangría. A vórósbor drágább. mini a SéTlgría.
• La camiseta azul es menos bonita que la roja. A kék pófó nem o/yan szép, mini a piros.
• Estas sandalias son menos caras que aquellos zapatos. Ez a szandál o/csóbb, mini az a cipá.
• El jamón serrano es tan sabroso como el queso manchego. A serrano sonka ugyanolyan !inom, mint a manchego salto
bl Fels6fok:
• El Real Madrid es el club de fútbol más conocido de España. A Reál Madrid Spanyolország leghíresebb futballklubja.
• Estos vaqueros son los más famosos en el mundo. Ez a világon a leghíresebb farmer.
• Esta marca es la menos cara. Ez a márka a legkevésbé drága.
l
I
al
hl
gl
e)
el)
el
bl
ij
il
papelería
farmaeia
quiosco
PASTELERÍA
SUPERMERCADO

'-- que comprar 1kilo :u"%".:ra.
Para que ir a la
CamIcena
¿Cuánto compra?
1. No, gracias. Una docena basta.
2. No. Sólo lenemos españolas.
3. 6 euros te botella de un
4. No, sólo de tres
5. Si. Una bolela de vino linto.
6. Si. ¿Cuánto le pongo?
7. 500 gramos de jamón serrano.
8. Segunda a derecha.
9. Un kilo, por favor.
10. 26,50 euros en lotal.
100 glarnos jamón
2 kieOS nalanja
I eif.\o ecche
S ixJteeeas Vino
5 paquetes papee higiénico
I boesa moa
4 eatas sa.ldinas
1docena huevos
1paquete aspi.lina
fOboeas heeado de chocoeate
1 talta de cUlllpeeaños
levista de hoy
9. Escucha la cinta y completa el cuadro.
¿Qué compra?
a) ¿Qué desea?
bl ¿Algo más?
e) ¿TleI1eOnaranjasgriegas?
di ¿Dónde encuentro klche?
el ¿Cuánto le pongo?
¿Cuánto es?
g) ¿TIElOeO patatas en bolsa de un kik>?
h) ¿Cuánto es la sangría?
ij ¿Toenen queso manchego?
D¿Le pongo más huevos?
y
2.
4.
S.
8. Mira la lista de Sergio. Di qué y dónde tiene que comprar.
l.
3.
10. Empareja las frases.
sait
lelles
aquí.
s).
.ec.
lo veo.
~ 11. Escucha la información sobre cada persona y completa el cuadro.
Nombre
1. Julio
2. Pilar
3. Miguel
Le gusta(n)... No le gusta(n)... ¿Posibles regalos?
&) 12. Es el cumpleaños de unos amigos y queréis comprarles regalos.
-¿A Paco le gusta escuchar música? " .." .. ~
- No. Aél le gustan las películas históricas por eso le comprarnos "El rey A r t u r o ~
I
1 56 cincuenta y seis
,
L
A
I!
?
) 13. Vais de vacaciones a la playa. Necesrtáis muchas cosas
pero sólo tenéis 515 euros. ¿Qué vais a comprar?
- Creo que tenemos que comprar lUl ...
-Tienes razón pero el ... es más barato/caro.
- Si, pero el ... es mucho más/menos importante porque .)
- ¿Y que te parece si compramos ?
- Vate, y también .. J No, porque .
...........................
· .
· .
: Usa: :
· .
: ...,10 - rápido :
: útil - IMiI :
· .
· _ - incómodo :
pesado - ligero •
necesario
p<áctico •
.
· . .........................
sandalas cómodas - 79 €
sombrero de paja - 15 E
2 o 3 camisetas - 14E I camiseta
traje de baño - 56 €
short - 47 €
toalla - 9 E
crema solar - 11 €
gafas de sol - 8 E
mochila - 35 €
maleta -87 E
mapa-9 €
guía turística - 19 €
unas botellas de refresoo - 1.50 € / botella
chocolatinas - 1.75 €
billete de tren - 55 €
billete de avión - 109 €
albergue juvenil - 13 € I noche
hola - 20 I noche €
cámara fotográfica - 187 E
cámara de vídeo - 211E
roBo de película - 10 E
pilas - 13 E
diccionario de bolsillo - 10 E
diccionario grande - 20 E
14. En la librería - Completa el diálogo con las palabras dadas.
Quisiera l a ~ e t a dirección varios ayudarle factura mas bien quedo nombre lenga
- Gracias. (...) Me con éste. ¿Cuánto es?
r) 15. Haced un diálogo según las instrucciones.
-¿ En qué puedo ,
_____un diccionario de sinónimos.
-¿ Grande o de bolsillo?
_____grande.
- Aqui tiene _
- 29.50. ¿Con o en efectivo?
- K6szOnsz.
- B1úzt I inget szeretnél vásárolni.
- Méret: 38.
- Szín: zóld.
- Szeretnéd a fehéret felpróbálni.
- Megmoodod, hogy nagy, és kéfsz egy ~ s e b b e t .
- Ezt szeretnéd megvenni.
- Készpénzzel fizetsz.
- Elbúcsúzol.
- En efectivo. . Ynecesito una _
oficial.
- Ahora mismo se la preparo, ¿A de quién?
- Luis García.
-¿---_?
- Calle Sol, a. Madrid.
- Aquí la tiene.
- Miben segíthetsz?
- Méret?
- Szín?
- esa!< fehér van ebben améretben.
Aka
· ,
fJ'l.
- Várjon, mert megnézed, van-e. Odaadod a másikat. Hogy á11?
- Hogyan tize\?
- Megkószónód avásárlásl, és abúcsúzol.
cincuenta y siete 57
D IVII: ZAl:1
1. Lee el articulo sobre las marcas españolas.

Mareas eon sabor a España
Las marcas españolas ganan terreno en el extral\iero
y muchas de ellas son identificadas como marcas
"marle in Spain".
Las principales empresas identificadas como
completamente españolas son: Telefónica, El Corte
Inglés, Adolfo Domínguez, Iberia, Tío Pepe, Zara,
Mango, Poreelanosa, Chupa CllUps y Seat.
Las marcas menos identificadas como españolas
son: Springfield, [Álewe, Panama .Jacky Campero
Zara: Sin duda es la marca española con mayor
reconocimineto mundial y mejor futuro, producto
100% español. Es la primera multinacional de
origen españoL Existen 665 tiendas Zara en el
mundo.
Chupa Chups: No es sólo una marca, sino
también un producto totalmente innovador en el
mercado.
Iberia: Es una de las marcas más conocidas
internacionalmente, pionera en vuelos inter-
continentales. En todos los países reconocen
Iberia como una compañía española.
Adolfo Domínguez: Una marca de moda de alta
calidad y con un diseño preferido por muchos.
Julio Iglesias: Es difícil definir a una persona
como marca, pero Julio lo es. En todo el mundo
lo conocen.
Real Madrid: Es mucho más que un club de
fútbol. Hoy día es W1a marca que tiene notoriedad
enorme en cinco continentes. Los extranjeros
conocen pocas marcas españolas, pero entre ellas
está Real Madrid.
(httpJlapp2.expansion.com-20-0&-2005, adaptado)

"u¡aCk
M A N (, O
2. Empareja las marcas con los productos: 3. Presenta las siguientes marcas húngaras.
Iberia, Tío Pepe,
Seat,
Adolfo Domínguez,
Camper, Telefónica
automóvil. bebida,
cerámica, moda,
telefonía, zapatos,
compañía aérea
a) Tokaji, _
b)TiszaCipó, _
e) Ikarus: _
,
I
l
Proverbio
Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
--
58 cincuenta y ocho
d)PiCk' _
.)Zsolnay, _
,
,
-j
,
¿Qué día es hoy? y
desayunar 0
comer O
cenar O
"1
It
El chico cena. La niña se viste. La muchacha se peina. El señor se ducha.
acostarse O
ducharse O
levantarse O
peinarse
O
vestirse
O
El joven se levanta. El niño desayuna. La chica se acuesta. La señora come.
2. Clasifica las escenas: día de trabajo mo día festivo (F). ¿Cómo lo sabes?
1. Empareja las fotos con los verbos.
Jub de
tiedad
I\ieros
e ellas
de alta
os.
rsona
mundo
oeidas
inter-
onoeen

'llXl
al bl el di
ID
~
~
el
a) T
b)
e)
d)
el
.ij
91
h)
~ 3. Escucha y completa. 4. Ordena los días.
al Hoyes día ~ _ ' Carlos todavía está
en la cama, más tarde.
sábado
nüércoles
bl El lunes es día de _
(yol temprano, a las 6de la mañana.
cl Los días no trabajamos.
____más tarde y después _
martes
Viernes
lunes
con los amigos.
cincuenta y nueve 59
LI!iTO
J.: - Hola, Paco. ¿Qué tal?
P.: - Bien ¿y tú. Javier?
J.: - Estupendamente. Quisiera invitarte a mi fiesta de cumpleaños.
¿Puedes venir?
P.: - Sí. ¿A qué hora llego?
J.: - Pues puedes venir a partir de las 8.
P.: - Bien, entonces nos vemos el sábado.
if\ Hoy estamos a 13 de diciembre. Es tunes. el primer día
de la semana, es un día de trabajo.
Durante toda la semana llevo una vida bastante
regular: me levanto a las 7:30. me lavo, me afeito,
me visto y me peino. Despues voy a la cocina pero no
desayuno mucho. sólo lomo un yogur Ocereales.
Se que esto no es sano pero no tengo mucho tiempo.
Luego salgo de casa a las 8:30. Uego rápido a la
oficina, el trabajo comienza a las 9. Generalmente
tengo mucho trabajo por la mañana. hasta la una.
Luego salgo para comer yvuetvo a la oficina a las 2:30.
Estoy en el trabajo hasta las 6. Después voy a casa o
me encuentro con un amigo y vamos juntos a un bar
para tomar algo. Tengo que estar en casa a las o
porque la familia cena a las 9:30 de la noche. Durante
(a cena charlamos. ydespués de comer vemos la tele
nos duchamos ytuego nos acostamos.
Pero los fines de semana y los días festivos todo es
diferen!e. Entonces duermo hasta tarde, juego un poco
al tenis o con el ordenador. Esto me encanta. Cuando
quiero descansar escucho música de rack o vaya un
concierto con mis amigos.
Es bueno tener dias de fiesta porque son diferentes.
=--
1,
,
I
J.: - Hola. Susi. Soy Javier.
S.:- Hola. ¿Cómo estás?
J.: - Pues genial. Es que el sábado es mi cumpleaños. Vaya invitar a
mucha gente. Vamos a preparar una cena sabrosísima. ¿Vas a venir?
5.:- Lo siento muchísimo, pero es que ya tengo un compromiso para
ese día. Mi hermana se casa ytengo que estar allí. Pero te felicito.
J.: - Yyo también felicito a tu hermana. Adiós.
5.:- Adiós.
S.: - Hola, Paco. Es que no puedo ir a la fíe sta de Javi. pero de todas
maneras quiero enviarle un regalo. ¿Se lo das?
P.: - Claro que si. ¿Qué le compras? Es que yo no tengo ni idea.
S.: - Pues pienso comprarle un (O Oun DVD. ¿Cuándo le lo entrego?
P.: - Antes de ir a la fiesta puedes dármelo. Hasta el sábado. Susi.
S.: - Hasta el sábado.
7
a
8
a
t
e
d

60 sesenta
l:ISTOS
5. Ordena las frases.
F v
9. 10. 8.
- Creo que le vaya compr, un D
di- -.......
e) - , . - - ' ~
ry ¿A qué hora vas a bañarte por la noche?
g) ¿Qué vas ahacer este fin de semana?
h) ¿Qué regalo de cumpleaños vas adarle atu mejor amigo/a?
i) ¿Cuándo vas aorganizar tu fiesta de cumpleaños?
J) ¿Cuándo vamos atener las próximas vacaciones?
7. 6. 5. 4. 3. 2.
e
1.
a) El lunes es día de trabajo.
b) Siempre se levanta alas 7:30.
e) Todos los días desayuna yogur.
el) Llega al trabajo en media hora.
e) Come en la oficina.
fj Siempre vuelve acasa hasta las 9.
g) le gusta jugar al tenis.
h) la música rack le cansa.
- Apartir de las 8.
a) ¿A qué hora vas alevantarte mañana?
b) ¿Qué vas ahacer después?
e) ¿Cuándo vas asalir de easa?
d) ¿Dónde y cuándo vas acomer?
e) ¿Cuándo vas aacostarte y dormirte?
8. Responde a las preguntas.
- Sí, claro. ¿A qué hora llego?
a) Llego rápido ala oficina, el trabajo comienza a las 9.
b) Después vaya la cocina pero no desayuno mucho, sólo tomo un yogur ocereales.
c) Durante toda la semana llevo una vida bastante regular:
me levanto a las 7:30, me ducho, me afeito, me visto y me peino.
d) Después vaya casa o me encuentro con un amigo y vamos juntos a un bar para tomar algo.
e) Tengo que estar en casa a las 9 porque la familia cena a las 9:30 de la noche.
ry Luego salgo de casa alas 8:30.
g) Generalmente tengo mucho trabajo por la mañana, hasta la una.
h) Durante la cena charlamos, y después de comer vemos la tele y luego nos acostamos.
~ luego salgo para almorzar y vuelvo ala oficina a las 2:30.
JI Estoy en el trabajo hasta las 6.
7. Busca una pregunta a cada respuesta.
a)- _
b)- _
8. Marca al es verdadero (V) o falso (F).
s todo es
go un poco
tao Cuando
o vaya un
das
erentes.
njr?
ra
"too
os a un bar
sa a las 9
e. Durante
os la tele,
<3nos.
sesenta y una
1. Avlsszahaló Igék
5.
3. A névmások sorrendje
Ezze! al igei szerkezettel ahamarosan bek6vetkez6 cselekrnényeket vago¡ esernényeket fejezzük ki.
b) Egyes és tóbbes szám harmadik személyben a le / les (neki, 6nnek, nekik, ónoknek) részes esetCí
személyes névmás a kónnyebb kiejtés miatt "se"- re változik.
Vamos a entregarle los discos.
Vais a cenar tarde.
Van a felicrtar ala novia.
Az ige mellelt visszahat6 névmások áDnak.
Me lavo.
~ M a g a m a t mosom. ~ = Mosakszom.
lAVARSE
nos lavamos
os laváis
se ~
Voy a organizar una fiesta.
¿Vas a invitar a tus amigos?
Va a comprar los regalos.
me lavo
te lavas
se lava
IR A+fónévi igenév
2. Akózeljóvó
a) Ha a mondatban ré$zes (me, te, le, nos, os, les) és tárgyesetO ~ o , la, los, las) személyes névrnás is van,
a részes esetú mindig megelozi a tárgyesetüt.
¿Cuándo me lo das? Mikor adod ide?
Me la compro. Megveszem magamnak.
¿Cuándo nos los enviáis? Mikor külditek el nekünk?
Te las entrego ahora mismo. Azonnal odaadom neked.
Avisszaható igékkel oIyan cselekvést fejezOnk ki, ameIy a cselekvés végrehajtójára irányul.
Vagyis: amikor mosakszom, magamal mosom.
lAVARSE
Lavo el coche.
Az autót mosom.
lAVAR +- fónévi igenév --
¿Se lo das? Odaadod neki(k)?
Se la muestro. Megmutatom neki(k).
4. Aque kólószó
A se sz6cska ilt nem visszaható névmás,
csak aJakilag egyezik meg vele!
Es la
Soo
Son
Son
Sé que le gusta el chocolate. Tudom, hogy szereti a csokit.
Ebben a mondatban a que szót katÓSlóként látjuk viszont.
Magyar jelentése: hogy.
A
ti!! sesenta y dos
todos, as + los 1las + fónév ...... minden
el Todos ven la lele. Mindenkl révét néz.
d) Todas las tardes juego al tenis. Minden délután feniszezem.
sesenta y tres 63
Son las diez de la manana.
Son las ocho de la tarde.
Alas diez de la noche.
- ¿Cuál es la fecha de hoy?
- Hoyes el13 de diciembre de 2007.
¿A qué hora?
Ala una.
Alas dos.
Alas dos y cuarto.
Alas dos y media.
Alas tres menos cuarto.
A las dos y diez.
A las tres menos veinte.
- ¿A qué estamos hoy?
- Hoy estamos a 13 de diciembre.
r-
todo, a +el/la + fónév ...... (az) egész
5. Az esto névmjs
k elsó mondalpárban szerepló mutató névmás egy konkrét f6névre (coche) vonatkozik,
amelynek van neme és száma.
Amásodikban szerepl6 névmás nem egy bizonyos f6névre utal, hanem egy egész mondatra
(A veces participo en un buen partido de fútbol.), ezért egy Ún. semleges alakot kell használnunk.
Ez az esto. Ennek a névmásnak csak el al egy alakja létezik.
al Los días festivos todo es diferente. Az unnepnapokon minden más.
Quiero comprarme un coche. t:ste me encanta. Szeretnék venni magamnak egy kocsit . Ez itt nagyon tetszik.
Aveces participo en un buen partido de fútbol. Esto me encanta. Néha játszom egyjó mérk6zésen.
Nagyon é/vezem (ezt).
todos, as + ige ...... mindenki
6. A todo
l
sJ oSJ as hasZMlata
todo + ige ...... minden
b) Durante toda la semana llevo una vida regular. Egész héten rendszeres életmódot foIytatok.
¿Qué hora es?
8. A dálum kifejezése
Es la una.
Son las dos.
Son las dos y cuarto.
Son las dos y media.
Son las tres menos cuarto.
Son las dos y átez.
Son las tres menos veinte.
7. Az idopanl (6ra) kifejezése
- ¿Qué día es hoy?
- Hoyes lunes, el 13 de diciembre.
YA
9. ¿Cómo es el día de estas personas? Haz comparaciones.
artistas callejeros vendedora policía hombres de negocio profesora
~ 10. Escucha la cinta y completa el cuadro.
¿Adónde van? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuándo? I ¿A qué hora?
1.
12. Contesta a las preguntas.
al domingo por la tarde - cine - cuándo empieza
b) viernes - preparar una buena cena en mi casa - aqué hora llego
el lunes poi' la manana - jugar un partido de tenis - dónde vamos a encootrarnos
d) martes - visitar un amigo enfermo, Mario - a qué hora nos encontramos
el esta ncx::he - tomar un bocadilo en el bar de la esquila - a qué hora
,
) 11. Invita a tu amigo.
~ r la noche - fiesta de cumpleaños - quiénes van
\.... ':--H';: ;;:U:o. ¿Qué t.'ll?
- Hola, Luis. El sábado por la noche es mi fiesta de cumpleaños.
¿Quieres venir?
- Sí, claro. ¿Quiénes van?
- Pues muchos amigos. Alberto, Ana y otros. ~
- Estupendo. Voy air. Hasta el sábado.
- Hasta el sábado.
...........................'.
· .
: Usa: :
· .
· .
· .
: ¿Quieres...? :
· .
· .
: ¿Tienes ganas de...? :
· .
· .
: ¿Te apetece... ? :
· .
· .
: ¿Te gustaría...? :
· . ..........................'
ij ¿Qué días vas al entrenamiento?
g) ¿0Jé días vas al cine o al teatro?
h) ¿Qué dia organizas una fiesta?
ij ¿Qué día te levantas tarde?
j) ¿Oué día te acuestas tarde?
2.
4.
3.
al ¿Aqué estarros hoy?
b) ¿Cuál es la fecha de hoy?
e) ¿Qué da es hoy?
el) ¿Qué días tienes clases de español?
e) ¿Qué das vas ala escuela?
64 sesenL"a y cuatro
13. Escucha y marca qué hace Isabel durante la semana.
actividad lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
escuela
piscina
entrenamiento
inglés
piano
compra
dne
visitas
fiesta
14. Sustituye los sustantivos con pronombres.
a) Nos dan el dinero necesario.
b) Te entrego el libro de inglés.
e) Os regalamos las rosas,
d) Me quito el sombrero.
e} Les regalo el perrito alos niños.
15. Responde a las preguntas.
al ¿Nos compras el disco?
b) ¿Le regalamos este dloooIate?
el ¿Te dan las flores?
d) ¿Me preparáis la tarta?
e) ¿Os pooéis el nuevo vestido?
(i"nvitan a sus amigos. - Les invitan)
QVais a llamar a vuestros padres.
g) Vamos aesperar anuestros amigos.
h) Van apreparar la cena a tiempo.
~ ¿Dónde van aentregarme el regalo?
D¿Quién me va a preparar la tarta de cumpleaños?
- ¿Oye, me dejas este I i b ~ ? . ~
- Sí, te lo dejo.! No, no ~
Q¿Me vas a regalar tu coche?
g) ¿Les vais ahacer este favor?
h) ¿Nos van aenseñar la gramática?
ij ¿Te van adar todo el dnero?
D¿Le vamos a regalar ~ ordenador'?
l") 16. Escucha y responde a las preguntas.
- ¿Me das esta revista? '"
- Sí, te la doy. --------"
sesenta y cinca 65
M ~ D ~
BrBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
CALENDARIO DEL 2005
DÍAS EN QUE LA BlBLlüTECA PERMANECERÁ CERRADA
Año Nuevo
Víspera de Epifanía
Día de los Reyes (Epifanía)
-y CIVIJ:lCACIO
Enero 1
5
6
Marzo 24 Y25
26
Jueves y Viernes Santo
Sábado Santo
Mayo 2
3
Lunes siguiente a la Fiesta del trabajo
Traslado del 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid
Julio 25 Santiago Apóstol
Agosto 15
Septiembre g
Octubre 12
Noviembre 1
g
Asunción de la Virgen
Santa María de la Cabeza
Fiesta Nacional de España, Día de la Hispanidad
Todos los Santos
Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid r
}
Diciembre 6
8
24
31
Día de la Constitución
La Inmaculada Concepción
Nochebuena
NocheVieja
1. Busca el equivalente húngaro de las fiestas.
¿Cuáles son las diferencias entre los días
festivos de España y Hungría?
2. Agrupa las fiestas españolas. Algunas
pueden pertenecer a varias categorías.
El 5 de enero en España es fiesta
pero en Hungría es día de trabajo.
El15 de marlO ...
al Día festivo en todo el país:
b) Día festivo sólo en Madrid:
". taasu
mamá
: .. t?
Un niño le pregun . \ lecha de mi n3Clml8n O,
_Mamá, mamá, ¿cual es a
_El 22 de abril. . día de mi cumpleaño
s
\
_¡Qué interesallte, el mismo
66 sesenta y seis
el Fiesta religiosa:
d) Fiesta internacional:
sesenta y siete 67
helado)
paella
un poco más de pan, por favor?
'-... - se lo traigo.
- ¿Puede Iraemle un pnco más de pan. por favor? )
- Sí, claro. Ya se lo traigo.
tortilla
aceite
vinagre
azúcar
sal
huevos
tomates
"dle
_uras
arroz
harina
pan
mixta es de diferentes verduras como
es de badr!a.. agw, sa! y Jevadura.
contiene vino tinto, zumo de naranja Ydiferentes frutas.
sangría
es un dulce frío de y chocolate o frJJ1aS y. también.
alB
el Ul
e) B
bl Ul
9 _la_ Y9 Q!IllDl. Ta'Tlbién hay que echar'e lÓlil!Dyacejte de oIva.
ij La tiene 2ITQZ, QQ!!Q, verduras. gambas y mefllooes.
d) Para preparar una española necesitas!JlllMll¡, _ y sal.
g} El es azúcar, vainilla
( ensaJada
,¿Vamos a desayunar juntos-i' . r ) 11
-:;:....._._.. ----=:..-........:=--------0,.--===l"
1. Completa las frases con las palabras adecuadas.
al aira botella de agua mineral
b) una servilleta
e) una tortilla española
el) un café con leche
e) otfa porción de jamón
Quna jarra de vino
g) un prx:o de sal
h) dos vasos
ñla cuenta
3. ¿Qu6 necesita. pa.....? Empa"'J. l•• doo columna. y haz trneo.
preparar gazpadlo
eodlAzar el café
preparar tortilla
freir carne
echar en la ensalada
sazonar las comidas
preparar pasla
hacer flan
preparar tarta
hacer ensalada mixta
¿Qué pueden significar las palabras subrayadas?
(:1 2. Haced diálogos pequeños entre tú y el camarero.
la carne con arroz o patatas como en Hungría, y la
ensalada también es diferente porque la comen
de primero, antes del plato fuerte. Contiene lechuga,
tomate, cebolla, aceitunas y a veces pimiento. Siempre
le echan sal, vinagre yaceite de oliva. De postre toman
un pedazo de tarta, alguna fruta (sandía, melón o
melocotón), helado o un yogur.
la merienda también es ligera: un bocadillo.
la última comida del día es la cena entre las nueve
y las once de la noche. La familia se reúne para cenar
ensalada y fiambres o algo ligero. Mucha gente no cena
en casa sino sale con amigos para comer en un
restaurante.
- ¿Qué quieres desayunar?
- Chocolate con churros. Y tú, Antonia, ¿qué tomas?
- Ahora me apetece un café con leche y una tostada.
- ¿Sólo? Toma algo más, estás muy delgada.
- No, no... es Que no tengo mucha hambre. Ypide una botella de
agua mineral también para mí, Carlos.
- ¿Con gas o sin gas?
- Con gas.
- Mira, allí viene Rafael... IHola, Rafa! Ven y siéntate con nosotros.
- ¿Qué os traigo?
- Para mí una horchata, por favor.
- No tenemos ahora. Te aconsejo un granizado de limón.
- Bien.
- y para mí, tr:Jeme un cortado.
- ¿Y algo para comer?
- No, gracias.
- Perdona, \a carta, por favor.
- Un momento. AQuí la tenéis. ¿Qué os traigo?
- Bueno, ¿Qué nos recomiendas?
- Probad la ensalada de gambas, es buenísima.
- Entonces tráenos dos ensaladas.
- y ¿para beber?
- Una celVeza para mí.
- Para mí una copa de vino y también
tráeme la cuenta. ¿Aceptáís t a ~ e t a ?
- Sí, claro.
(el, Los húngaros y los españoles tienen un horario
diferente para las comidas. Los españoles en general
comen m:Js tarde que nosotros los húngaros.
Para el desayuno toman algo ligero: una taza de café
ygalletas o un bollo. los fines de semana generalmente
desayunan tarde, a las 9:30 o m:Js tarde. El chocolate
con churros es un desayuno típico y favorito de los
españoles.
las tapas son pequeñas porciones de alimento que
sirven para llenar el estómago vacío. Como la comida
es a las dos o más tarde, es necesario tomar algo para
matar el hambre hasta la comida.
Para la comida toman algún plato abundante que
puede ser carne o pescado con verduras. No comen
r

ce'1c;
el"l U'"
4. ¿Verdadero M o falso (F)?
al los españoles en general comen más temprnno que los húngaros.
bl los españoles los fines de semana generalmerJte desayunan tarde.
e) B chocolate con churros es una especialidad española.
d) Las tapas las c:ornen como un plato fuerte.
e) Para la comida toman algún plato ligero.
la ensalada siempre la preparan con sal, vinagre y acete de oliva.
g) B primer plato generalmente es una sopa caliente.
h) En general el postre es algún pastel.
O Para la merienda prefieren tomar algo ligero.
DPara la cena no comen ningún plato ligero.
5. Completa los diálogos.
V
Ji
F
al - ¿.¿ ?
- Chocolate con churros.
¿
- Me apetece un café COll leche y un agua mineral.
- ¿----------_?
- Sin gas.
bl - ¿ ?
- Para mí un refresco, por favor.
e) - Perdona, la carta, por favor.
- ¿------------_?
- La tortilla de patatas es muy rica.
(...)
- Camarero, la cuenta, por favor.
- ¿----------_?
- En efectivo.
1
tener - ten
valer - val
venir - ven
-
lavaos
-
moveos
-
dormíos
-
poneos
id +os - idos
]
Ezekkel az igealakokkal csak felszólításl
tudunk kifejezni, tillás! nem.
poner"" pon
salir sal
ser sé
decir -- di
hacer"" haz
ir .... ve
Rrodhagyó aIal<ok,
Toobes számban nincsenek rendhagyó a1akok:
deOO, d, poned, sed stb.
traemos
traéis
traen
traigo
traes
trae
RAIIIATR:
3, TRAER
(hoz)
Tobbes szám
el Tráeme un cortado. HozzáI nekem egy kávét!
La ensalada es b.Jerisima, probadla. A saJáta nagym finom, kóstoQátok mego
Arészeshatároz6s és láIgyesetú névrnás a felszólító módú íge után áll,
vele eg.¡ szóban ¡!Va. Ne feledkezzünk meg al ékezetról sem!
b) Avisslaható igék felsz6líl6 módú aJakjai:
te lavas
-
lávate os laváis
-
lavad +os
te mueves
-
muévete os movéiS
-
moved +os
te duel1nes
-
duérmete os dom'is
-
dormid + os
te pones
-
ponte os ponéis
-
poned + os
2. Algo - algún - ningún
d) No voy a ningún lugar. Nem megyek sehová (semmilyen helyre).
No ponen ninguna buena película. Semmi/yen jó filmel nem játszanak.
ningún, ninguna +fónév - semmifé/e / semmílyen ...
al Creo que eslo es algo típico de aquí. Azt hiszem, ez vafami ittaní jellegzetesség.
Tengo mucha hambre, quiero comer algo. Nagyon ¿hes vagyok, szeretnék enni va/amit.
b) Toman algún plato abundante. Va/ami/yen laktat6 ételt esznek.
¿Ponen alguna buena película? Játszanak va/ami/yen j6 filmet?
algún, alguna + fónév - valamilyen ...
e} Voy a probar algunos platos españoles. Megkóstolok néhány spanyol ¿te/t.
algunos, as + !ónév - néhány ...
d) A felszólílÓ módú ige L1tán a spanyolban esak akkor irunk felkiállÓjelet,
ha rendkívül erOs parancsot vago¡ indulatot fejezünk ki vele. Legt6bbsZDr ponto! használunk.
1. A felszólító mód (egyes és tóbbes szám 2. személy)
a} Képzése,
Egyes szám
Szabályos alal<ok,
hablas ....
traes trae
pides"" pide
pagar .... pagad
comer - comed
salir .... salid
70 setenta
"
'1 6. En la cocina - Construid diálogos.
- ¿Puedes preparanne un plato de fiambres?
- Sí, porque hay de todo: jamón y chorizo. Ahora te 10 preparo.
- No, porque no lengo en casa jamón ni chorizo. ¿Vas a comprar?
plato I bebida: necesitas: tienes en casa:
bocadillo pan, jamón, queso, tomate jamón serrano, queso manchego
ensalada lechuga, tomate, aceitunas, vinagre, lechuga, tomate, aceitunas, aceite,
aceite, cebolla, pimiento, sal cebolla, pimiento
tortilla huevos, cebolla, patatas, aceite, sal huevos, cebolla, sal
paella arroz, mariscos, carne, sal, azafrán arroz, mejillones, gambas, pollo, sal, azafrán
café con leche café, leche, azúcar leche, miel
gazpacho verduras, vinagre, aceite tomate, pepino, cebolla. acene, vinagre
(,j\ 7. Escucha las siguientes recetas. ¿Cuáles son los verbos que no oyes? Subráyalas.
al lavar, cortar, bañarse, meter, echar, mezclar, añadir, calentar
b) calentar, remover, echar, añadir, dejar, heNir, poner, verter
e) echar, pelar, cortar, batir, poner, dejar, freírse, tirar
8. Completa el texto con la forma adecuada del verbo (tú - imperativo).
al (Lavar) las diferentes verduras como lechuga, tomates y pepino. (Cortarlas) y _
(meter) todo en un plato grande. (Echar) sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva y luego (mezclarto)
todo. (Ese plato es: I
bl (Calentar) el aceite en una sartén y (añadir) el pollo, después el tomate. (Removerlo)
con cuchara y (echar) las verduras necesarias. Al final (añadir) el agua y un poco de sal.
____(Dejar) heNir y (poner) el arroz. (Ese plato es: I
el (Echar) en el aceite caliente las patatas con la cebolla peladas y cortadas. En un bol (batir)
los huevos (ponerle) la sal. (Mezc/ar) el huevo balido con las patatas y la cebolla y _
((reir/o). Finalmente (darle) la vuelta a la tortilla con un plato y (poner/a) otra vez en la sartén.
____(Dejarla) freírse unos minutos más. (Ese plato es: I
setenta y una 71
A
10. Construid pequeños diálogos usando las preguntas y respuestas dadas.
. .
..............".
: Usa: :
. .
• cortar •
freír
añadir :
echar •
pelar •
lavar •
mezclar
remover
- Oye, aYÚdame. ¿Dónde hay una sartén?
- Mira en el annario.
- Pues aquí no hay. . .
- Entonces búscala en
- ¿Qué hago primero?
- Lava los tomates.
- ¿Y despu6s?
- CÓrtalos.
G'J 9. ¿Cómo hay que preparar paella, ensalada mixta y tortilla de patatas?
11. En el restaurante - Ordena las respuestas del diálogo.
Respuestas:
-Sí, toma.
- Aquí lo Ila tienes.
- Está en la cocina. Búscalo /Ia.
- Hay en la nevera. Tómalo Ila.
Preguntas:
- Oye, me das un poco de...
- ¿Me puedes dar un / una.. ,?
- ¿Tienes un poco de... ?
- Dame un I una.... por favor.
al
bl
el
di
el
ij
g)
h)
• j)
j)
sal
alguna fruta
sopa
un vaso de agua
1. - Vale, Yo prefiero el gazpacho,
2. - Sí. La carta, por favor.
3. - No sé, no tengo mucha hambre.
4. - Con tarjeta.
5. - Sí. ¿Qué me aconseja de primero?
6. - Sólo un cortado.
7. - Sí, un flan.
8. - Bueno. Una pechuga de pollo empanada.
9. - Una cerveza.
10. - Entonces helado, por favor.
azúcar para el café
un poco de helado
ensalada
un fian
al - ¿Desea comer?
b) - ¿Puedo aconsejar1e algo?
e) - Pues tenemos ensalada de pollo, gazpacho..
d) - Muy bien. Y¿de segundo?
e) - ¿Por qué no come algo ligero?
ij - ¿Algo de beber?
g) - ¿Desea postre?
h) - No tenemos flan. Le aconsejo el arroz con leche,
i) - ¿Qué más desea?
JI - ¿Cómo quiere pagar?
un refresco
algo para comer
un bocadillo
tarta de frutas
t....__ + .'
,
1
BIf€
sf!L",ooJ" L
11<\1(-.. li'=lIrA G:f>J
'i\w.1>-c... "....

nenú del Día
padre de Cristina Cristina
otra cosa
de beber
de segundo
de primero
de postre
(fl, 12. Escucha el diálogo y completa el cuadro.
.....
... Rr.
7i! setenta y dos
11
l••
oo.
?:1 13. Quejas en el restaurante. Haced diálogos pequeños.
a) otro vaso / está roto
e) bocadillo / está seco
b) una servilleta I está sucia
Q otra jarra de vino I es seco
el una tortilla de patatas / está fría
g) otra sopa I está salada
dl botella de agua I está muy caliente
h) un poco de sallla carne está sosa
- ¿Puede traerme otro pan, por favor? Es que éste está seco.
- Ahora se lo traigo.
- ¿Puede cambiar este mantel, por favor? Es que éste está sucio.
- Sí, claro. Ya se lo cambio.
14. Lee la lista de platos de este restaurante.
epescados PRECIO €
Lomos de salmón al vermouth blanco 9,50
~ ' i 1 e t e de merluza a la parrilla 12,00
Lomos de bacalao en salsa de alcaparrones 12,00
Pez espada a la plancha 10,15
PRECIO €
7.25
6,15
8,50
6,15
811o\adas y ellsaQadas
Cóctel de gambas sobre piña natural
Ensalada de endivia, espárragos y salmón
Jamón serrano con melón
Berenjenas a la parilla
[:lopas y(\lemas
Gazpacho andaluz (en temporada)
caldo de pescadores con arroz
Sopa de mariscos
agua mineral, gambas, escalope, sandía, bacalao, a la plancha, merluza, berenjena, cordero, refresco, cerveza, mixto, vino,
lomo, chuleta, pechuga, fruta del tiempo, espárrago, salmón, a la parrilla, patatas frijas, cerdo, piña, melón, uvas, empanado,
al vino, ternera, filete, pollo, sidra, jamón
cA\\oces
Paella mixta
Paella marinera
Vino tinto de la casa
Vino blanco
Sangria (un jarro)
al Agrupa las expresiones relativas al menú.
al Marisco: _
b) Pescados: _
e} Verduras: _
~ Frutas: _
el Carnes: _ gl Modo de preparación: _
d) Partes de animaJes: h) Bebidas: _
b) Tienes 35 euros. Escoge un menú completo con bebida para ti.
~ 1 el Representad un diálogo entre tú y el camarero.
setenta y tres 73
La cocina española
Los platos típicos españoles SOl! diferentes en cada región
de España, sin embargo hay algunos platos que son
conocidos y preferidos en tOdo el país.
Entre las sopas hay que mencionar el gazpacho. Esta sopa
fría y ligera contiene tomate y otras verduras como el pepino
y la cebolla. Generalmente la toman en verano.
La paella procede de Valencia. Es un plato a base de arroz,
mariscos y carne. Es amarilla porque lleva azafrán también.
La tortilla de patatas contiene huevos, cebolla y, naturalmente,
patatas. Este plato es simple pero muy sabroso. Lo prepaIdll
también para las fiestas.
Un postre tíPICO de navidad es el turrón. Hay dos tipos:
el turrón duro y el blando. Los dos contienen almendras
y miel.
la bebida más conocida es la sangría. la preparan a base
de vino tinto y frutas (naranja, piiia y manzana). Es muy
refrescante. Otra bebida refrescante es la horchata. Es de
chufas y de azúcar. (En Hungría no hay chufas.)
Podemos ver que todos los platos espaiio1cs son muy
sabrosos aunque un poco diferentes de los húngaros.
La cocma española es ligera y sana porque usan aceite de
oliva y comen muchas verduras, y llluchos pescados.
1. ¿Qué es? 2. Mira la loto de este bar espaftol y descrlbels.
• Esta bebida la preparan abase de vino tinto y varias frutas.
Es _
taburete
servilletas
• la paella
vitrina, tapas
lista de precios
barra
• el gazpacho
bar le dice al camarero:
Un señor, en un ' cado viene s6\0?
_ Camarero, ¿el pes
_ No, se \0 traigo yo.
tarta
segundo plato
zumo
SE DICE ASI... EN HISPANOAMÉRICA
comida (comer) almuerzo (almorzar)
(toda Hispanoamérica)
negrito (Ven.)
jugo (Arg., Cuba, Méx.)
pastel (Cuba, Méx.)
plato fuerte
(Cuba, Méx., Ven.)
sándwich
(toda Hispanoamérica)
bocadillo
café solo
Ahora explica tú:
• la tortilla de patatas
Es _
• Este postre puede ser de dos tipos blando y duro,:
es de almendras y miel.
74 setenta y cuatro
PREPARADD.
¿Qué tiempo hal:e?
hl g) el d)
7. hace calor
5. está nublado
8. hace frío
6. hace sol
1. Empareja los sustantivos con los verbos correspondientes.
al la lluvia
~
1. hace viento e) el frío
~ .
pos:
"Jm
*
b) la nieve 2. relampaguea nla nube
bJ.se
mu\'
el el relámpago
?
3. nieva g) el sol
Es de
1
di el viento
~
4. llueve h) el calor
~
~
uy
a) ¿Qué tiempo hace en primavera I verano / otoño I invierno? a) bl el
de
b) ¿Qué tiempo hace ahora en tu ciudad?
íbel••
2. Ubica las ciudades en el mapa. Habla sobre España.
Burgos
Valencia
Sevilla
< ~
<
Bilbao
Palma
de Mallorca
Q
.,
~
~
,.
,
~
'<
o
~
..
'.
"
o
Barcelona
España se encuentra en.... Su capital es... que se halla en.... , ~
Las ciudades más importantes.... Sus ríos.... En el norte l i n ~ ~
Santiago
de Compostela
Madrid
setenta y cinca 7S
~ El Reino de España se encuentra en la Península
Ibérica y su forma de gobierno es la monarquía consti-
tucional. El Estado se compone de , 9 comunidades
autónomas que tíenen en total 40 míllones de
habitantes aproximadamente. Su moneda, como en
otros p<líses de la Unión Europea, es el euro. La
caprtal de España es Madrid que se halla en el centro
del país. Olras grandes ciudades son Barcelona,
Valencia, Sevilla y Zaragoza.
España linda con Portugal en el oeste, con Francia y
Andorra en el norte. Tíene fronteras con mares tam-
bién. A Espana también pertenecen las Islas Baleares
en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico.
El idioma oficial es el español, pero también hablan
el catalán en Cataluna, Valencia y en las Islas
Baleares, el vasco en el País Vasco y el gallego en
Gallela.
* -¿Qué tiempo hace fuera?
- Es agradable. Hace un tiempo de primavera,
hay unos 22 grados.
-¿Sólo 22? Tengo mucho calor.
- ¿Dónde queréis pasar las vacaciones de invierno?
- Pues no sabemos. Creo que vamos a Suiza para esquiar.
- Vais a lener frío. El invierno es bastante duro allí.
- No creo. Vamos a pasar las vacaciones activamente.
Los grandes ríos de norte a sur son: el Ebro, e
Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.
El clima en Espana es variado. En el norte los ver
nos son menos calurosos y los inviernos fríos. L1ue
mucho, así que esta región se llama España Verdl
por sus bosques. En el centro los veranos son calu-
rosos, largos y muy secos. Los inviernos son frí
pero con poca lluvia y sin nieve. El sur es conoci!i:
por su clima cálido. Los inviernos son cortos
suaves, con mucho sol y cielo despejado. Los vera-
nos son largos y muy calurosos.
En España todo el mundo puede encontrar el clima
conveniente para sus vacaciones: sol, calor y pla)a
para los amantes del verano, o nieve y frío para I ~
esquiadores. Incluso uno puede esquiar en la Sierra
Nevada por la mañana y bañarse en el mar por la
tarde.
- ¿Vamos a pasear?
- Buena idea. Pero ¿no hace demasiado calor?
- Sí, pero no importa. Llevamos una botella de agua.
-¿Te gusta este tiempo?
- Ay no, hace tanto frío. Prefiero el sol.
- Mira, hijo, está lloviendo a cántaros. Llévate el paraguas.
- Ay, mamá, estás exagerando, sólo está goteando.
4. Contesta si es verdadero M o falso (F).
En España viven alrededor de 39 millones de habitantes.
En España hablan cuatro idiomas.
A España pertenecen tres archipiélagos: Baleares, Canarias y Madeira.
El clima en general es muy caluroso en toda España.
Andalucía se caracteríza por su temperatura muy alta.
Hay que ir a esquiar a la Sierra Nevada por la mañana.
5. Busca en el texto el sinónimo de:
v F
estar:
cálido:
76 setenta y seis
tener frontera con:
monarquía parlamentaria: _
formar parte de:
forma de estado:
e importante. Tiene 4 millones de . El idioma de España es el españolo castellano. En
niebla nublado sol
viento calor frío
cambiar
demasiado
d) ¿Qué significa 'un invierno duro"?
e) ¿Qué haces para no tener frío?
¿Cómo son vacaciones activas?
hace hay es
está tener
hace llueve viento bastante
terrible nieva desagradable
En verano la temperatur.:)
es alta y hace sol.
6. Responde a las preguntas.
9. Completa con las palabras dadas.
- Sí. Dicen que 85 magnífico. Hace sol y hay 25 grados.
- Pues, hace un tiempo agradable.
a) - Hola, hijo. ¿Qué tiempo fuera?
tiempo
bajo
- Sí. Hace un tiempo' . También hace un muy
- Sí. Ahora no y tampoco hace tanto frío, 5 grados -1
es esquiar con tanto frío.
LISTOS
8. Fonna expresiones relativas al tiempo con las palabras dadas y construye
- ¿De dónde sacas estas ideas? Estamos a 10 bajo cero:
- No sé, pero Paco dice que va a _
también un idioma autonómico, se llama gallego. EI del País Vasco es el vasco o euskera\
España en la Península Ibérica. La de España es Madrid. Es una grande
al ¿Qué tiempo hace fuera ahora?
bl ¿Cuántos grados hay ahOfa?
el ¿Dónde se puede esquiar en invierno?
d) - ¿Vienes conmigo a patinar?
cl - ¿Dónde está el paraguas? Es que mucho.
Cataluña, en el , el idioma autonómico es el ' En Galicia, en el _
b) - ¿Qué dicen en la tele? ¿Podemos ir esta tarde a la playa?
e} - ¿Qué dice la radio del tiempo para el fin de semana?
n- ¿Qué tal si vamos a esquiar a los Pirineos?
7. Escucha y completa.

- Sí, tienes razón. Hace frío para eso.
setenta y sietfi 77
Ezek mellett egyes kifejezésekbefl az hace, esta, es és az hay igeaIakol is használjuk:
1. A személytelen igék
Az. id6jáfással kapcsoIatos igéket csak egyes szám 3. személyben használjuk:
relampaguear - relampaguea
tronar - truena
llover -. llueve
nevat -. nieva
¿Qué tiempo hace?
¿Cómo es el tiempo?
MiJyen kJ6 van?
Milyen az id6?
hace calor
hace sol
hace frío
hace viento
hace un tiempo..
hace tormenta
melegvan
süt anap
hideg van
túj a szé/
... idó van
vihar van
hay niebla
hay ... grados
la temperatura es
el tiempo es...
kódvan
... fokvan
.. ... a h6mérsék/et ..
az id6járás...
está nublado
está despejado
fe/hós az ég
derü/t az ég
2. Apor elóljárószó
El norte del país se llama España Verde por sus bosques y abundante vegetación.
Az ország északj részét erdóségei és dús nóvényzete miatt ZóId SpanyoIországna nevezik.
3. A számok 100 000 -10 000 000
100 000 den mil
200 000 doscientos mil
300 000 trescientos mil
400 000 cuatrocientos mil
500 000 quinientos mil
600 000 seiscientos mil
700000
800000
900000
1 000000
2000000
10000000
setecientos mil
ochocierJtos mi
novecientos mil
un milkXl
dos millones
diez millones
4. A milliós számnevek használata
Amilliót jeloló számnevek után a de el6ljárószót használjuk.
Espafia tiene 40 millones de habitantes.
Spanyolországnak 40 mi/lió /akosa van.
5. estar + gerundio (határozói igenév)
Ez a szabály csak a kereken
millióra végz6dó számokra érvényes:
10000000 de habitantes.
Viszont: 10 000 100 habitantes!
-
Agerundio képzése:
hablar - hablando
llover -- Ioviendo
escribir -- escribiendo
Rendhagy6 aJakok
leer, oír -. leyendo, oyendo
ir - yendo
donnir, rTKlri'" -. durrT'liencX>, muriendo
sentir -- sintiendo
servir. elegir, decir, sirviendo, eligiendo, diciendo,
pedir, venir -. pidiendo, viniendo
¿De qué estás hablando?
Está lloviendo a cántaros.
Estoy escribiendo una carta.
Mir6I beszélsz?
Om/ik, mintha dézsáb6/ ÓI1tenék
Éppen levelet írok.
Az. estar + gerundio szerkezettel oIyan cselekvésróI vagy tórténésr61 beszOOnk, ameIy éppen abeszéd pilanatában zajlik.
78 setenta!d ocho
10. Elige una respuesta y completa la frase.
a) - Hace muc:ho calor. ¿Qué vamos a hacer'?
- Vamos ala playa porque ...
- Vamos de excursión porque ..
- Vamos al museo .
YA
d) - Por fin, hace l:xJen tiem¡:x:l. ¿Vamos a ...?
- ...rernar'? - Si, p<J<Que.••
. tomar el sol? - No, ...
- ...jugar al bádminton? - ..
. -
b) - Hace mucho frío. ¿Qué hacemos?
- Nos sentamos en una terraza ...
- Paseamos en / por ...
- Nos quedamos en casa ...
e) - Uueve bastante, hace un tiempo horrible. ¿Qué quieres hacer?
- Quiero ir al cine ...
- Pretíero quedanne en casa ...
- Me apetece dooni" ...
e) - Oye, mira está nevando. ¿Oué te apetece hacer?
- Prefiero patinar .
- Quiero esquiar .
- Pienso ir al cine .
,
·1 11. Haced preguntas Yreoponded.
• tiempo / México / viento
- ¿Qué tiempo hace en México?
- En México hace mucho viento.
• grados /Ilover /12/lnglaterra
- ¿Cómo es el tiempo en Inglaterra?
- Llueve y hace 12 grados.
---
n-Mira, está nublado. ¿Te apetece salir?
- Si, porque..
- No, porque...
- Bueno, entonces prefiero...
r..
1
12. Elige un país de América Latina.
Tu compañero debe adivinar de qué
país estás hablando•
- Es un país que linda en el oeste
con Colombia, en el norte con el
Caribe, en el sur con aras:::'>'l y en el
este con el océano Atlántico.
- ¿Es Venezuela?


--
",


-
""
"'.
"
" .
1.....110. ~
\
-
-

"
"


..-
al grados / Rnlandia I -15
c
C
b) invierno I Canadá 1trio
el jUio / Chle / mucha llMa
d) diciembre / HlXlgria / fria
el agosto / Sevilla /4S"C
ntodo el año 1las Canarias I agradable
g) otoño 1Londres / lluvioso
h) verano I Madrid / seco
Qlos Andes / todo el año / nieva
Dprimavera y otoño I el Caribe I tormenta
setenta y nueve 79
~ YA
13. Completa las frases.
a) Cuando , necesitamos paraguas.
b) En las altas montañas siempre mucho.
el En Inglaterra hay mucha _
d) En otoño hace un fuerte y llueve mucho.
e) Cuando hace mucho o me gusta ir a la playa,
14. Reacciona ante las situaciones.
~ Hace mucho , así que la temperatura es baja.
g) Hay , no se puede ver nada.
h) El termómetro es para saber la _
i) EI de la Península Ibérica es muy variado.
j) Cuando el cielo está , no se puede ver el sol.
a) Vas de viaje a Escocia. Es octubre. ¿Qué vas a leer en el pronóstico delliempo? ¿Cómo le vistes?
b) El fin de semana quieres ir con tus amigos a las montañas. Queréis esquiar. ¿Cómo imaginas elliempo ideal?
el Vas a Cuba. ¿Cómo es elliempo? ¿Qué programas te imaginas?
t!; 15. Cuatro amigos cuentan qué tiempo, estación del año o lugar prefieren y qué
les gusta hacer entonces.
tiempo
1. Marisa
2. Andrés
3. Verónica
4. Bruno
lugar actividad estado de ánimo
18. Mira es1e pron6sttco de un periódico espeftol. ¿Qué tiempo hace en Espefta?
• Tooloose
-
-
"'"
.....
Despejado
_ Variable
""..
Q; Q'Wascos
~ lJJvia
.,..-
== tllebl8
~ Voento
"'- • Nieve
_.
-
..
0&& Mar gn;ese
...:t.. Fuerte martjada
_ Marejada
.:.= Mareja<ila
A Antbclón
B " ~
= Frente/lÍo
VA
17. Construye frases y léelas en voz alta.
18. Empareja las expresiones siguientes con su equivalente húngaro.
al I

--=L!-

Usa:
está situada
se encuentra
se halla
se sitúa
se ubica
••• 0.000.00.00. "0
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.00.00.000.00000.
0

1. Farkasordító hideg van.
2. Csepereg az esó.
3. Micsada fullaSZló hóség van!
4. Esik, mintha dézsábólóntenék.
Sevilla, Andalucía, 683.000 ....
Sevilla, que está en Andalucía, tiene
683.000 habitantes.
al Barcelona, Cataluña, 1.644.000
b) Madrid, el centro del país, 3.000,(0)
el zaragoza, Aragón, 594.000
d) Málaga, Andalucía, 522.000
el Bilbao, el País Vasco, 370,000
OPalma de Mallorca, las Islas Baleares, 298.000
g) Alicante, Valencia, 265.000
h) Vigo, Galicia, 276.000
i) Toledo, Castilla-La Mancha, 59.600
a) Uueve acántaros.
b) Hace un frío que pela.
e) Está goteando.
el) iQué calor sofocante!
es baja.
'mo
19. Completa los diálogos. También puedes usar las expresiones anteriores.
a) -¿, ?
- No sé. No encuentro el pronóstico.
b) -i ,
Q -¿-----------,
- No creo. No hace frío pero tampoco hace sol,
g} - ¿Vamos a la playa?
- Ay, sí. La temperatura es de más de 40 oC.
c) - ¿Va a llover hoy?
d) - Uy, tengo mucho frío,
e} - ¿Uevo paraguas?
haY calor.
• Donde haY humo,
• El $0\ brilla para todoS.
.
h) ¿Hace buen tiem[Xl para esquiar"
i) - ¿, -=----': _
¡) -
~ CIVILIZACiÓN
LAS REGIONES DE ESPAÑA
*
al
dI
e)
e)
b)
1. Las canarias
2. Meseta central
3. Gantab<ia
4. Valencia
5. Andalucía
6. Cataluña
• La zona canttibrica:
Los paisajes son verdes por las
lluvias. En las reservas naturares
se puede encontrar especies
raras de flora y fauna. A lo largo
de la costa hay pueblos pesqueros
y puertos por eso la industria
pesquera es muy importante. La
región también es rica en minas.
La famosa bebida típicamente
asturiana es la sidra.
• Otras reglones importantes
de España son: las Islas Baleares
y las Canarias Que son dos
archipiélagos en el Mediterráneo
y en el Océano Atlántico. res-
pectivamente. A las Baleares
pertenecen cuatro islas, la más
grande es Mallorca y a las
Canarias siete. Su clima es
cálido durante todo el año ya
que se encuentra al borde del
trópico. En Tenerife está el
volcán llamado Teide que es el
punto más elevado de toda
España. (3718 m)
EN HISPANOAMÉRICA
lindo (toda HOpanoamérica)
eh"" (toda Hispanoamérica)
bárbaro (Arg.) padri'mo (Méx.) ehévere (Ven.)
bochorno (Arg.)
aguacero (Arg.)
• La Meseta central: Es la z o ~
na más característica del país.
Las montañas la separan en dos
partes: Castilla y León en el n o r ~
te y Extremadura y Castilla La
Mancha en el sur. Los productos
más importantes son los cerea-
les, las legumbres y el vino. La
ciudad rrás importante es la
capital, Madrid. El clima es frío
en invierno y muy caluroso y se-
co en verano.
• La reglón de Valencia:
Ofrece el mayor número de días
con sol al año. Gracias a ésto y a
sus playas preciosas es uno de
los principales destinos tuñsticos.
También es famosa por sus
huertos y naranjales: exportan
frutas y verduras para todo el
rnLndo.
Sus fiestas romo Las FaHas atraen
a los españoles y a muchos
turistas. Su gastronomía también
es famosa: la paella valenciana es
conocida en el mundo entero.
a otros países europeos y a los
Estados Unidos.
SEDICEASi ".
bonito
pequeño
estupendo
cakJr
chubasco
• Cataluña: Está en el noreste.
Es una región industrial y rica.
Barcelona, la principal ciudad de
cataluña, es una ciudad grande
con una importante vida cultural.
Es también el centro industrial,
comercial y administrativo de
Cataluña. Es una ciudad atrac-
tiva, con un clima agradable y
muchos turistas.
Une la descripción con la región correspondiente.
Está en el sur de
la Península. Es un importante
centro turístico por su clima, su
sol, sus playas y naturalmente
su arte. Sevilla es la ciudad más
grande y la capital de la región.
Es una de las ciudades más
grandes de España. Otras ciu-
dades conocidas son Granada y
Córdoba.
Muchos de los habitantes de
esta región trabajan en la agri-
cultura y en la industria.
Producen vino y aceitunas. Hay
fábricas de aceite de oliva, que
es el ingrediente más típico de la
cocina española.
El aceite y los vinos los exportan
a) Es una de sus regiones más importantes por su industria, comercio y vida cultural.
bl Su clima es tropical.
el Producen verduras y es famosa por su naranja muy rica.
d) Su gente vive de la pesca Yes una región verde porque llueve mucho.
e) Es una zona montañosa con importante producción de vinos.
ij Su agricultura es importante, se produce aqLi mucho aceite de oliva.
Sus playas atraen a muchos turistas.
Bi! ochenta y das
____
1. o) Lee el diario de M6nIca. lIuIIca Youbr8ya Iao n........ __.... PREPARADD!I
e) Contesta si es verdadero (V) o falso (F) y explica el porqué.
Esta semana hemos ido aValencia para la fiesta que se llama Las Fallas,
Es una fiesta en honor a San José, patrón de kJs carpinteros, El motivo
de esta fiesta es saludar la primavera yquemar las malas cosas de la
vida. Las maJas cosas de la vida las simboflZaI1 grandísimos muñecos de
cartón que son las fallas okJs ninots,
Hoy es lO día de San José, lO 19 de marzo y ya han quernaOO todos kJs
ninots. Nunca he visto algo tan interesante. El tiempo ha sido muy
bueno, no ha llovido y hemos pasado todo lO tiempo muy t>en.
Actualmente, esta festividad se ha convertido en una atracción turística
muy importante, Desde lO 15 hasta lO 1g de marzo kJs días Ynoches en
Valencia son una fiesta continua.
F v
ellos nosotros ét yo
b) Completa el cuadro con las nuevas formas verbales.
a) La fiesta y las figuras también se llaman fallas.
b) san José es el patrón de la ciudad.
el En la fiesta dicen adiós ala primavera.
el) Los muñecos simbollzan la vida.
e) Es la primera vez que Mónica ha visitado Las Fallas.
Q La flaSta ha parecido aburrida para ella.
g) Ha llovido un poco.
h) Estas fiestas siempre han sido una atracción turistica.
ij las fiestas duran un par de dias.
2. Escucha los diálogos y completa con los verbos en pretérito perfecto.
al - Oye, ¿qué te pasa? Estás páfodo,
- Es que no dorn"r.
di - 1-.1 aigl>1a "'" en Madnd?
- Si, varias veces,
b) - Oye, ¿por qué legas tan laIde?
- Perdona, es que el tren,
el - yeso, ¿qué ?
- Es que ytengo la p;ema escayolada.
el - 1-.1 k> QL<lPO que está Paoo l<>fI
- Si, está guapIsimo,
ij -¿Qué ? TIElOElS la camisa sucia.
- Es que un helado.
ochenta y tres B3
LlliTUIi
El diario de Susi
12 de marzo
he tenido un día hOllMe. vUe he lecantado
temp.,ano. u\demás, esta semana ha Ilo'ido
(a"biéa. 2s(0 me ha puesto de mal huma.' así que no
(,.go ga"as de sal" de casa.
uIIo he hecho nada. epew.o aeaba de Ilam",me y me
ha i"'itado al eiM pelta "0 le ho aoompOliado. u\J\0 ho
qucdndo en casa paM aYl.ld(li( a mi momá. vUoliana
es el! cumploOlios de Ca"los. vUamá ha p,,!,,,,ado la
""la do cumpleaños, yo he ido de can'!'.Ios Julia le
ha a()jden'" las habitaCiones. ul/atu.\almente
epoca no ha hecho nada. ul/unea ha", nada. ¿Cómo
puede sel alguien tan peleoaso? ul/unca he 'isto a
nadie ca..o ;Q. Cilueno, ahllAa tengo que (Aaba]",.
13 de marzo
gon casi las 12 de ea noehe. ..Acaban de .se eos
incitados. godos estamos cansados. toda ea
habitación está deso.d,.ada sucia. godo ha Sido
¡a"tástieo. Slcmos bailado, - yo can vUa'io, un Chica
guapísimo que acabo de conoce.I, - u\llilO.lO ha tlaído
l.l1lOf:: d¡seos de fango y nos ha cllsmiado a
Slemos jugado tambié" cMa'io ha ga"ado dos
c/lfltados aun COI1Cie.\to de guUm:1l1l yI1H$ Ita a
mí. uIIo me eo puedo ele". q¡ yo ee he dado IMi
númelO de telé¡a"o. ¿vtle 'a a 110m'" p.\onto?
2spelo que sí. Sla Sida un día agotado\ pelO
m"'a<ieeOSa. 2stoy cansada, me 'ay ado."'"-
3. Completa las oraciones (con una ovarias palabras).
al Susi un día terrible.
b) El tiempo horrible esta semana.
el Pedro la al cine pero Susi no ganas de ir con él.
di en casa para ayudar a su mamá.
el Julio le también, pero Paco no nada.
4. Ordena cronológicamente los acontecimientos del día 13 de marzo.
a) Susi ha conocido a Mario hace poco. O d) Auro<a ha traklo algunos CDs de lango. O
bl Todos han balado en la fiesta. O el Han llegado k:>s mitadk:lS. O
el Los irlllitadk:lS se han ido. O Mario ha ganado enlIadas de concierto. O
5. Las oraciones siguientes son falsas. Corrígelas.
al Los invitados se han ido temprano.
bl Solamente Susi esta cansada.
el Ha sido una fiesta aburrida.
d) Mario es un chico antipático y feo.
84 ochenta y cuatro
el Mario ha comprado entradas al circo y ha invitado a Aurora.
Susi ha dado su número a Pedro.
g) Susi está triste y por eso va a dormir.
h) Susi espera la llamada de su amiga. Aurora.
r.
hay - ha habido
,

predecir, deshacer, describir,
proponer, devolver, descubrir e::J
Visszaható igék: me he lavado
se ha levantado
nos hemos vestido
ezen ahéten
ebben a hónapban
idén
idén nyáron
h a b l ~ d o J
cormdo
vivido
esta semana
este mes
este afio
este verano
hace unos minutos pár pereceJ ezelótt
+
hemos
habéOs
han
el Rendhagyó paItidpio pasado aJakolc
decir
-
dicho pon...
-
puesto
hacer
-
hecho romper
-
roto
abrir
-
abierto ver
-
visto
escribir
-
escrito volver
-
vuelto
morir
-
muerto cubrir
-
cubierto
2. A kozelmúlt (el pretérito perfecto)
a) Képzése: haber segédige jelen idejú aJakjai + az ige participio pasado a1akja
¡ ¡
b) Használata: Az egész kóze/i múttban vagy még nem lezárult
idószakban lezajlott cselekvéseket és eseményekel fejezi ki,
1. A befejezett melléknévi igenév (el participio pasado)
al Képzése: a f6névi igenév (infinitivo) -ar/-er/-ir végzódése helyére az -ada/-ido végzódés kerül.
invitar .... invitado llover .... llovido vivir .... vivido
ochenta !:J cinca 85
6RAMÁTICA JIJ
Apretérito perfecto használatát bizonyos idéíhatározók is jelzik.
• Egész k6zeli múltat jeleznek:
hace poco nemrég
• Még nem lezárult id6szakot je/eznek:
hoy ma
esta mañana ma reggeI
esta larde ma délután
esta noche ma este
b) Használata: jelzókénl használjuk a fónév vagy a létige mellett. lIyenkCY a hozzálartoz6 f6néwel,
illetve alannyaJ nemben és számban egyeztetjük.
la habitación desordenada a rendetJen szoba
las tiendas están cerradas. Al üzletek zárva vannak.
4. A nada, nadie használata
Nada ha pasado. Semmi sem tórtént.
Nadie ha venido. Senki sem jótt e/.
Ha az á11ftmány után áDnak, a mondat e1ejére ki kelllenni a .no· tagadó szót:
No ha pasado nada.
No ha venido nadie.
• Afenlieken kívül ezt a mún idót használjuk a k6vetkezó id6halározók mellelt:
ya már alguna vez va/aha, valamikor is
todavia még nunca soha
3. Az acabar de + fonévi igenév
Acaban de irse los invitados. Nemrég mentek el a vendégek.
Jelenlése: nemrég, az imánt, az eléibb, most, ápp most + múlt idejO ige.
levantarse temprano (11)
- ¿Te has levantado temprano hoy?
- No, me he levantado tarde. A las 11.
despertarse 7 (8)
levantarse 8:30 (9)
vestirse rápido ~ e n t a m e n t e )
desayunar algo (nada)
salir de casa 7:15 (7:45)
ir a pie (en metro)
llegar tarde (en punlo)
estudiar mucho (nada)
comer en casa (en la escuela)
jugar al baloncesto (al tenis)
encontrarse con el/la noviola (los amigos)
volver a casa temprano (larde)
cenar en casa (fuera)
bañarse (ducharse)
ver la lele ~ e e r un libro)
acostarse 10:30 (11)
7. Cuenta qué has hecho hoy.
~ 8. Escucha y marca lo que ha hecho Ana.
¿Ya
¿
¿H
¿Te 1
- ¿Ha ido Ana esta semana al teatro?
- No, esta semana no ha ido al teatro.
Pregunta a tu compafiero según el modelo.
actividad hoy esta semana
¡--4ste mes
teatro
cine
I
doctor
I
farmacia
I
concierto
I
banco
I
lavandería
I
mercado
I
Sevilla
I
museo
I
entrenamiento
I
"""-' -

cenar
ver
hacer
encontrarse kel"
ir de compras comprar
comer
desayunar levantarse
bañarse
,
despertarsr
lavarse dueharse
tener vestirse
preparar estudiar
ir volver
escribir hablar
visitar
86 ochenta y seis
~ 9. Haced dlál0908 aeglln el modelo.
a) salir con los amigos (estudiar)
b) ir de excursión (quedarse en casa)
el ir alas montañas (ir a la playa)
d) esquiar (hacer mal tiempo)
el ver la tele (ir al cine)
donnir bien (hay ruido)
- ¿Has dormido bien? ~
- No. Ha habido m u c h o ~
oleer el artículo (escribir los deberes)
g) abrir las ventanas (cerrar las puertas)
h) poner la mesa (hacer las compras)
ij encontrar mi carta (no volver a casa)
J) escuchar el disco ~ r al concierto)
YA
I!.
G) 10. ¿Qué has hecho hoy, esta semana, este mes? Escribe una lista. Después pregunta
a tu compañero.
hoy
esta semana
este mes
~ l 11. Lee la conversación. Haz preguntas y resume qué ha hecho Marta.
12. ¿Qué te pueden preguntar estas personas? ¿Cómo reaccionas?
- ¿Ha ido Marta a la fiesta de CarlOS?)
- No, no ha ido porque...
- ¿Ya has comprado el regalo a Juan?
- No, todavía no se lo he comprado. / Sí, ya se lo he comprado.
- Oye, Marta, ¿por qué no has ido a la fiesta de Carlos?
- Es que estoy mal.
- ¿Qué te pasa?
- Ya toda esta semana me he sentido mal. He perdido las llaves
de casa y me he resfriado en la calle. Hoy por la mañana
me he levantado de mal humor.
- ¿Y has ido a ver al doctor?
- No. No he tenido ganas de levantarme.
- ¿Has tomado algún medicamento?
- Sí. Mi hermano me ha traído unas aspirinas, Ya estoy mejor.
Creo que vaya curarme pronto. Ytú, ¿has ido ala fiesta? ¿Qué habéis hecho?
- Nada especial. Lo de siempre: hemos bailado y ha sido fenomenal.
- ¿Ay, sí? ¡Qué bien!
madre profesor compañero
¿Ya has hecho la cama?
¿Has visitado a los abuelos?
¿Has hecho las compras?
¿Te has preparado la cena?
¿Ya has terminado el examen?
¿Has ido al director?
¿Has encontrado la respuesta?
¿Habéis entregado el concurso?
¿Has visto la peli de Tom Hanks?
¿Te has quedado con él! ella?
¿Te has ido ala fiesta?
¿Habéis ganado el partido?
ochenta y sIete 87
JLJ VA
~ 1 '
f] 13. A partir de los dibujos cuenta qué les ha pasado a Elena y Pablo.
COf1OC"'se leste aí'IO
ir al n"... ·do
,.,as iI de ftith_.
. UIJI/es/a t"'....._
Ir al teatro / <c1J Ul:I
esta flOche
el
mar (este "arano
- ~ . - I < > ' f en .
,- I nD'i todal/l
3
no_
er
no traba¡
ar / estos ú!ti
mas meses
~
b
e
di
e
O '
9
~
ij
¡

15
8).
bl
e) u-
d)
el
aYudar I este ~ '
In de semana (""" / esta semana
casa ='
.4e\ árbOl I esta semana
caerse u
alquilar leste
verano
no tener e h
oc e/ en Su Vida
I
todo el oia
reparar
14. Responde a las preguntas según el modelo.
... - "
Usa:
todavía no
ya •
• una vez
varias '8C8S
muchas '8C8S
. .
...................."
g) ¿Has viajado alguna vez en avión?
h) ¿Has ido alguna vez al Sahara?
Q¿Has nadado ya en el océano?
D¿Has escrito alguna vez una novela?
k) ¿Has conocido a alguien famoso?
Q ¿Has __aJg..na vez algo?
- ¿Has visto alguna vez la Guernica de Picasso?
- No, todavía no la he visto.! Sí, ya la he visto.
al ¿Has ido aIgula vez a Sudamérica?
b) ¿Has visto alguna película de Saura?
el ¿Has probado alguna vez la paella?
d) ¿Has visitado ya el P_?
el ¿Has estado alguna vez en Madrid?
ij ¿Has saltado aIgLIla vez con un pérc1Cak:Ias?
HH ochenta y ocho
15. ¿Q"'I. he pasedo • Inés?
YA 11
,'.
estar triste - su novio dejarla (suspenderla en matemáticas)
- ¿Qué le ha pasado a Inés? ¿Está triste porque su novio la ha dejado?
- No, qué va La han suspendido en matemáticas.
a) estar alegre - casarne (nace< su tija)
b) tener trio - estar fue<a en la nieve (dejar su jersey en casa)
e) tener calor - pasar tres horas en el sol (ponerse un abrigo de ¡.-no)
di sentirse maJ - echarle del uabajo (coger t.<l resfriado)
e) estar pálida - dotmir poco (comer demasiado)
Qtener _ - no comer nada (toda la semana hacer dieta)
g) tener sed - hacer demasiado calor aquí (no beber nada)
h) parecer agotada - trabajar mucho hoy (volver de una excursiOO)
O estar bien - acabar de votver de las vacaciones (cambiar de traoo;o)
j) estar rTlJy contenta - recibir más dinero (encontrar al hombre de sus sueños)
15. Un .mlgo te PnllIun1e sobre diferentes coaea. Reec:clon••
visitar /Ia exposición
- ¿ Has visitado la exposición?
- Sí. Ha sido interesantísima
al ver / el accidente
b) comer I algo malo
el trabajar / mucho
d) ganar / el concurso
el escribir I el examen de 4 horas
Qcaerse / la bicicleta
g} participar I una reunión muy larga
h) bailar Iloda la noche
i) hacer I El camino
j) ver I esas ratas
." .
Usa:
un asco
aburrl::lísimo
estupendo
un desastre
agotadex
honible
fenomenal
fatal
maravilloso
terrible
interesante
................
Oos amigos se
- Esta mañana encuentran en la caJte
- ¿A ,. me he '---t . YUno d¡""·
IdS 3? ¿yCómo oevc1f1 ado a las 3 "'C.
- Pues he ho-.. /o has hecho? .
, """-110 uno dos .
• . __
..-vantacto.
J lJ CIVILIZACiÓN
d e)e
.g••gÍJllll. "toy " •. gi .e .",.,,/0 bien. lú IOO.d. ftO 'as "t.d•.
'Pues. le cu"lo. 8s1á siluad•• las o"llas d.1 'da!o• • unos 70
hiló.eb" de uU.dlld. 8s uno de las etud.des mcio (l)I!tguas de 8spañ•.
C)j ¿sabes que l. Pl¡.... "",¡tal de 8spañ. 00 " "lI.d"d s1>o 'doledo?
Sle IJiSta Ca","ae que " inoJ'''iOMnle. 'd..biéa '" ,¡,¡!tli/o &uleoo,....
Sle "bado " l. Casa de 81 g"co, que .e •• gusl.do "uC'o.
ftO 'e ",sro rod.da m"as!ellOS.
8s d¡!iete della qué es lo que .e •• guslado .cio pelO eos "lO ••"
¡.scinodo. Sle pose.do 'Olas 9 ' ...as 9 ,""ca es "'¡¡el"te. 19b. cosa:
¡¡enes que 'Isil... 1" t.le"es de "el.1. ...lesoai. del ,,,1.1 dc 'doledo es "U9 ¡.""a: las esp.das,
...".d",os, c'j[l.s 9 ..os loledanos S" únicas. C)jo 'e ca.plado uno espada pequeño. 'd."b¡én 'e p,lObado
&queso llIanchego he conlido wl1efndru: de l1lo3npán. j8,g Atqutslmo!
vlIe 'as diC'O q"e .10 'iell'" • vlI.dlid en juliO. 'P"" 110 debes de 'isit", ulde"cio, " ""9 0
et
l:
coda 20 "¡,,ulos salen Llen" de vlIadiid. Sla ,¡do b",.lo 9el ,[aje h. ""uNado có"odo 9',,,os leegodo lápido.
8speto '''le p."ro. q¡" ah"" "U9 lo"l"
-
j
,
-,
2. A base del texto sobre Toledo escribe una postal
desde sevilla. Aqul te damos alguna información.
• en el sur de España, la capital de Andalucía
• alas orillas del Guadalquivir
• a 538 kilómetros de Madrid
• la Catedral yla Giralda
• la Torre del Oro - museo Marítimo
• el Alcázar - palacio árabe
• la antigua fábrica de tabaco - universidad
• la Plaza de Toros de la Maestranza - corridas
• el Parque de María Luisa - plantas, "ores, árboles exóticos
• el barrio Triana - talleres de azulejos
• los tablaos - flamenco, platos típicos, sangría
• la Feria de Abril - casetas, baile, música
gO noventa
noventa y una 91
el
bl
el
dI
al 1, Nací el5 de mayo de 2004.
2. Luis me invnó a cenar, asi que fuimos al centro.
3. No. Me quedé en casa pero dicen que fue fantástica.
4. La descubrió el 12 de octubre de 1492.
5. B sábado fuimos a la playa y el domingo
visitamos a nuestros amigos.
2. Escucha y marca las actividades que han hecho Susi y Jorge. ¡Ojol Aveces hay pocas diferencias.
1. Busca la respuesta adecuada a cada pregunta.
PREPARADO.
a) ¿Qué hicisteis el fin de semana pasado?
b} ¿Cuándo naciste, Peclnto?
el Te Hamé anoche. ¿Dórde estuviste tan larde?
d) ¿Fuiste ala fiesta de Eduardo el viernes?
el ¿Sabes cuándo descubrió Colón América?
3. Escucha y completa el diálogo.
- El año pasado en Buenos Alfes, ¿verdad?
- Claro que lo '
- ¿ Qué talle ? ¿ español?
- Sí, allí unos meses.
- ¿ 8 la escuela?
de una familia argentina. Con ellos hablar mucho.
- No. No tiempo, en casa
LISTOS
~ Noticias de la televisión
Muy buenas noches señoras y señores. Son las 10 de la noche y les presentamos
las noticias más importantes de este martes, 10 de abril. Aquí están los titulares:
El presidente de Francia llegó ayer a nuestro país y dio una conferencia en la universidad.
Anoche eligieron al nuevo presidente de Italia.
El domingo la Familia Real volvió de su viaje oficial aChina.
La semana pasada un grupo de terroristas todavía no identificado puso una bomba
en el metro de Londres. Resultaron heridas 4personas pero por suerte nadie murió.
La policía encontró yarrestó anoche al asesino de Francis Aragón, locutor de televisión.
Hasta ayer miles de personas fueron evacuadas en Bulgaria yRumanía debido a la inundación
del Danubio, el segundo río más largo de Europa, que sufrió la mayor crecida en 100 años.
A1modóvar voMó de Cannes ypresentó anoche su nueva película, que tuvo un gran éxito.
La exposición de pintura de arte moderno abrió sus puertas ayer por la tarde
en la Galería de Bellas Artes. En la inauguración aparecieron personajes ilustres de la sociedad.
La semana pasada Katie Holmes yTom Cruise fueron padres de una niña
Anoche en los juegos de preelección de fútbol el Bar<;a venció al Coruña con un r e s u ~ a d o de 2:0,
Ronaldinho metió dos goles impresionantes.
El sábado Fernando Alonso fue segundo en el GP de San Marino.
Este resultado le permite seguir en cabeza del Campeonato del Mundo.
Más detalles en un minuto después de la publicidad.
4. Responde si es verdadero (V) o falso (F)
v F
Las noticias son de las doce de la noche.
Todo ocurrió el1 Ode abril.
El presidente viajó a Francia.
Hubo elecciones en Italia.
La Familia Real estuvo de vacaciones en China.
Los terroristas son desconocidos,
En el ataque terrorista murieron 4 personas.
El Danubio inundó Rumanía.
Almodóvar hizo su película en Cannes.
Tom Cruise tuvo una niña.
La Coruña ganó en la preelección.
Fernando Alonso está entre los primeros.
B
El
gi! noventa y dos
LI!iTD!i
Mueren 16 personas e
en la carretera d
n
un ~ c c i d e n t e
eLeon
ntra 'v\lláfl
El Real 'v\adnd gana co
¿Con quién ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cuando ocurrió?
protagonista(s) acontecimiento 10 de abril 9 de abril otro día (¿cuando?)
presidente de Francia
elecciones
l
el domingo
I
bomba
I
anoche
I
inundación
I
.A1modóvar
~
exposición
~
Tom Cruise
I
preelección de fútbol
I
el sábado
j
6. Lee los titulares del periódico de ayer. Cuenta lo que pasó.
~ 5. Escucha otra vez el texto y completa el cuadro sobre los acontecimientos.
noventa y tres 931
Suben las temperaturas
B . Nueva exposición abr
8Ja el dólar un 2% esus puertas en el Prado
GOBIERNO HABLA SO,BRE
EL PRESlDEN'fE DEL CONÓMICOS DEL PAIS
LOS PROBLEMAS E
11 Rey de Is .
pana "'ala a rúnez
I
YA
- Q(¡ al cine ron mis padres.
b)- Anteayer (ver-)'O) a Julia.
- ¿Dónde ia (ver) ?
- Vr - nosotros) al tine y la (ver) _
e) - Ayer (ver - )'O) una _ en el teatro. r - : : c - ~ - _ 1
- ¿0Jé (ver - tú) ?
dj- 8 aro pasado (Yia¡ar-)'O) a Mé><k:o.
- ¿Con quién ~ ?
- Q1) ron unos amigos.
g)- La semana pasada no qr- yo) a la escuela.
- ¿Por qué? ¿Qué (pasar) ?
- No (pasar) nada. (Viajar - yo) al campo y(visitar) 8mis abuelos.
7. Completa los diálogos.
a)- ¿Qué /flaCer- tú) ayer por la noche?
- ¿Cuánto t""'PO(<pJdarse- I'OSOIIOS) _
- (Pasat') tres samanas ydespués (jr) _
el- ¿A dónde 'ir - tú) el domingo pasado?
- (Ouedarse - nosotros) en casa el sábado Ydomingo también.
n-Anoche (estar- yo) muy cansada y no (hacer') nada.
-y tú, ¿qué (hacer) ?
- (Comer) con unos amigos en un bar.
~ 8. Unos amigos cuentan lo que hicieron el fin de semana. Escucha el texto y completa el cuadro.
1. Rosa
2. Jesé
3. Juana
4. RaJa
96 noventa!J seis
sábado domingo
I
9. Cuenta los viajes de Belén e Isabel en indefinido. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?
I
1-
paseo po< ciudad

comida en t.I1 bar (vinos andaluces)
visita del AJcázar
taBares: compra de azulejos típicos
paseo por el parque de Maria Luisa
Museo de B<J1as Artes
cena en el hotel
baile en un tablao (bar de flamenco)
paseo en barco por el GuadalquMr
compras en la ciudad
vuelta a Madrid
llegada a Sevilla, visita de la Catedral
cooida en a restaurante B ffamenco (gazpacho. !Tilu.. de pescado)
noche en ahota
Vl€l'nes, da 2:
Belén:
jueves. dia t:
visita guiada por Salamanca
visita de la Universidad, de la Casa de las Conchas
comida con unos amigos Qamón y quesos de la región)
café en la Plaza Mayor
Museo Art Déco
viaje aToro (bodegas, degustación de vinos)
viaje aleón
paseo po< dudad
entrada en Catedral
C8'\B. en un bar
llegada a Burgos
entrada en la Catedral.
comida en a centro (tapas de la 10900)
llegada a San Sebastlán
noche en la ciudad
visita de Aquérium (museo manl;mo)
de front6n (pelota ,.sea¡
comida en una terraza en la playa (lllVI.<lIto de gambas Yajos)
FestNaJ da Cine (w< una p<j1c\Jaj
Isabel:
dro.
noventa y sIete 97
-La
gente cada vez lee
- ¿YCÓmo /o 0"__ tllenos.
-lo ~ ?
esct.oehé POr ~ roo'
<J.
Derrotó a los indígenas, conquistó grandes
territorios y en 1521 definitivamente se
apoderó de Nueva España (México). Carlos I le
nombró capitán general de Nueva España.
Francisco Pizarro nació en 1475 y murió en
Lima en 154 l. Le mataron. Fue un capitán es-
pañol muy famoso y Fue el conquistador del
Perú. No recibió ningún tipo de educación.
Aprendió a leer y escribir durante sus viajes a
América. Acompañó a Núñez de Balboa en el
descubrimiento del mar del Sur y desde allí
conquistaron el Imperio incaico. En 1528
Carlos V le dio el titulo de caballero y le
nombró capitán general y gobernador de un
territorio en el Perú. Volvió al Perú, luchó con
los indios y continuó la conquista hacia el sur,
hasta Cuzco.
__o,nrlo en ti. no comí
_No <Jes3VUflé "'" ~ 'C-__no,nrlo en ti Yno
sando en ti, no cené Vl"' ........._-
:m\ porque tenia nambre.
CIVILlZ¡it;C1ÓN
Ciudad de los Raye.s
(Lima) 1535
tiernán Cortés nació en 1485, en España.
Fue un conquistador célebre de México, una
gran figura de la historia española del siglo XVI.
En 1504 llegó a la Española que hoyes la isla
de Santo Domingo. En 15 J I conquistó Cuba y
le nombraron general de la Armada organizada
para la conquista de México. La conquista
empezó en 1519. Cortés fundó la ciudad de
Veracruz. Quemó las naves para impedir a los
marineros volver a Cuba.
90 noventa y ocho
Una cart:a de Madrid
es
se
le
1. Escucha y completa con un adverbio de tiempo.
a} - ¡Hola! ¿Qué tal te fue en Barcelona la semana pasada?
en
n,
a
el
alli
28
le
un
n
r,
- Bien. Salimos el y estuvimos allí cinco días.
b) - ¿Has visitado Toledo?
No, no he ido, aunque pasamos 5 días en Madrid _
e) - ¿ has hecho tus deberes?
- Sí. Los de matemáticas los terminé , s610 he tenido que trabajar con los de física. Pero ya están.
d) - ¿Has visto el nuevo vestido de Julia?
- ¿Cuál? ¿El que compró 7
2. a) Lee la tarjeta postal de Carmela y sustituye la palabra "bueno" o ¡¡bien" por otras.
,

, .".
--,
,
: .'
agradable
bonito
caluroso
elegante
interesante
,
sabroso
simpático
, ,
, ,
.................
.................".
,
Usa:
,
,
,
'-
-F-'f--
- ,
'"'-- .....:! -.•.•••
-=.-t--
;d'Qo,let deQ vil"" 29 de j,º[Q de 2006
\3JoQo, 'l10,""0: " t
, . b" "a " b"M, da oº "'a.. c,s °
;;iQegue Slll . .;1. 'Q
_ , b Nado mOJt está bien y ¡lace buel1 Hell
1
po, so o
llIal1ono me ne all .
t
'q e es bueno 11 unoS
QQO\liÓ. heslalL\O/lle lile gos a po u ;l . .
" t buellos JJos han anunciado nQgunos pfioghalllos y
os muy . M b' eOIl
a gwpo es buello. me len
buellos. Citeo que a
todO',
te dejO po>q" '01>'" • ,.Q. de cop",
'8esoo: C",,,,eQn
a) Este fin de semana 1, fui al cine. a)
b) Ayer 2. me he quedado en casa. b)
el El año pasado 3. viajamos aHolanda. e)
d) Ya 4. vieron una película. d)
e) En 1992 5. han organizado la fiesta de cumpleaños. e)
nHace cinco años 6. nos conocimos. f)
g) Nunca 7. nos hemos bañado en el mar. g)
h) Esta mañana 8. se ha vestido. h)'
ij Hoy por la tarde 9. habéis invitado a vuestros amigos. -T.;)4--::, "c ,-
,: - ,
,
. ".- .
.. -: ;. .:T .... .'
.- :'" ..
"... .. "
.... . :
L.;Il:.i;;,..:;:olI!:¡"::a..:._;,;"....,,.. .. A"
3. Empareja las dos columnas.
-
t",:
4.
?
a} he
b) v i s n ~
el visitasr
8. TüW '
eo2oo
a) esb.Ne
b) he es:
e) estuve
9.
a) Voiló
b)Ha
el VISité
llega; efectivo billetes
Elena
a"'in
5. Completa el diálogo con las palabras dadas.
- Buenas. OJiero ir a León esta tarde. ¿Cuándo _
el próximo treo?
- Mai'\ana alas 8.
- Sí. Hay un autobús alas 4 de la larde Yhay un _
alas 6:25. ¿Cuál prefiere?
- ¿Cuándo e1 autobús?
- A las 10,45 de la noche. Cuesta 25 euros.
- No me va bien. Es muy tarde. ¿Hay otra _
- Muy bien. Entonces dos P'" lavo<.
- ¿CrxI tarjeta o eo ?
- Con tarjeta.
( posóbilidad sale
4. Enumera los programas de Elena.
ciudades:
quiere ir.
programas:
Querida Amalía:
¡Hola! ¿Qué tal? Hace tiempo que no he sabido nada de ti. Desde marzo
no tengo noticias tuyas. Ahora estoy en Madrid. He venido para hacer un
curso de español. Llegué hace unas semanas pero ya han pasado muchas
cosas. Mis amigos me esperaron en el aeropuerto y luego me llevaron a
un hotel. Los primeros días pasaron muy rápido porque tuve muchos
programas, casi no dormí. Fui a museos, visité a mis amigos, paseé por
la ciudad y esperé varias horas el tren para Toledo y después fui a
Salamanca también. En Toledo pasé un día pero en Salamanca me quedé
tres. El domingo pasado mis amigos españoles (los de Hadr id 1 me
invitaron a cenar a un restaurante típico. Hubo un gran surtido de
platos. Probé la paella y otro plato de mariscos pero no recuerdo su
nombre. Bebimos sangría con la comida. Fue estupendo. Todavía no he
probado el cocido madrileño que es típico de aquí. Además quiero ir al
Centro de Arte de Reina Sofía (ya sabes, el que tiene exposiciones de
arte moderno también) porque me han dicho que hay buenas exposiciones
allí. Quiero ir también a Barcelona porque tengo muchos amigos en esa
ciudad y hace tiempo que no les he visitado. Vaya viajar al sur estos
días porque todavía no he estado en Granada ni en Sevilla aunque ya
conozco Córdoba porque estuve allí unos días el año pasado. Te mando
aparte un folleto que he recibido sobre la vida de El Greco. Sabes, la
casa de este pintor famoso está en Toledo y la visité la primera semana
que estuve allí.
Bueno, te dejo. Cuídate, muchos recuerdos y besos:
IDO cien
6. Elige la respuesta correcta.
1. Hace tiempo que no nada de ti.
al algo
bl he oído
e} oí
2. hace unas semanas a Madrid pero ya muchas cosas.
-
a} llegué / han pasado
b) He llegado / pasaron
e)lJegué / pasó
3. Los primeros dias muy ráPdo porque muchos programas, casi ro _
a) han pasado / he tenK:lo / durm'l
bl pasaron / 'uve /doori
el han pasado I tuvieron I duermen
, arruseos, arrisanigos, poraclJdady V<>íasholaseltren.
a) Fui / visité / paseé / esperé
DI Fueron / lisitaron / pasé / esperé
el Fui / visité / pasé /esperé
5. Todavía no e1 cocido madrileño que es tipico de aquí por eso quiero probarlo.
a) probé
b) he probado
el han probado
6. Me que buenas exposiciones en el Centro de Arte e
al dicen I hubo
b) han dicho I hay
el dijeron I ha habido
7. Hace tiempo que no 8 mis amigos en Barcelona.
a) he visitado
bl visitaron
e) visitaste
8. Todavía no en Granada ni en SeviDa aunque ya _
en 2001.
al estuve / he podK:lo
bl he estado / pude
e) eslw8 / pude
9, la casa de El Greco la primera semana que aquí.
al Visitó I estuviste
b) Ha visitado / estuvo
el Visité / estuve
7, Bu
1. Az elbeszéléi múlt (el pretérito indefinido) (11)
a) Változások a hetyesírásban (10:
LLEGAR
-GAR - -gué
Az igelO magánhaflgzOra
így aszemélyragok i-jére ékezetet teszClnk,
a 3. y-I iunl<.
ldetartozik még: creer, caer, construi; destruir, huir.
explicamos
explicasteis Idetartozik még:
explicaron buscar, sacar, practicar
expliqué
expliCaSte
explicó
EXPUCAR
-CAA - -qué
LEER leí leímos
'ste leísteis

llegamos
legasteis ldetartozik még:
llegaron pagar. jugar, roIgar
llegué
100000e
legó
oí olmos
oiste Disteis
oyó oyeron
OíR
- Te
k:Jetartozik még:
conducir, introducir,
PODER pude pudimos VENIR
pud"rste pudisteis
pudo pOOeron
TRADUCIR traduje tradujimos
tradujiste tradujisteis
tradujo tradujeron
lIV1e
viniste
WlO
viMlOs
vinisteis
vinieron
ucir
-Es
b) - i
-La-
-¿De
DECIR dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron
TRAER traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron
PRETÉRITO INDEFINIDO:
- behatárolt idószakban
- már lezárult idószakban
2. Pretérito perlecto vagy pretérito indefinido?
PRETÉRITO PERFECTO:
- egészen k6zeli múltban
- még nem lezárult idószakban
végbemenl vag.¡ eseményekel ¡<Ji>.
Akét múlt idó k6zti kül6nbséget az idóhatározók is mutatják:
- esta mañana - ayer por la mañana
- hoy - ayer
- ya, todavía no - hace dos días
3. A határozott névelo onáll6 (fonév nélküli) használata
Az aJábbi szerkezetekkel aszóismétlést tudjuk e1keñllni.
al el de / la de / los de I las de los de Madrid =los amigos de Madrid
- ¿Vinieron tus amigos? Bjóttek a barátaid?
- ¿Los de Madrid? A madridiak?
bl el que / la que / los que / las que el que tiene = el museo que tiene
- ¿Has visltado el Centro de Arte de Reina Sofia? VoltáJ aReina Sofia MUzeumban?
- ¿El que tiene exposiciones de arte moderno? AmeIyiknek mcxJem múvészeb JrjáJfftásai vannak?
-{Sal
{Se1
-No
-{Se"
1Di! ciento dos
el - ¿Dónde (estar - tú) el sábado por la noche?
-

el
d)
1. Fui a casa de mis padres.
2. Lamentablemente s6Io estuvimos dos dias.
3. Si. Fuimos íJoff!K. Fue fantástico.
4. aaro. Ya he tenninado todo. Podemos ir.
5. Todavía no he estado en España.
6. ¿lll que nevaba ay<!/?
- (Salir) con unos amigos. (Ver) una película ameriea
(S&) bastante aburrida. Ytú, ¿qué (hace(¡ ?
y li1 a Varadero. ¿(CIir- tú) aJgo de Varadero?
dos semanas en y luego Ifomalj un autobús
- ¿A Cuba? ¿Y cómo lviaiatl ?
- La semana pasada vr - nosotros] aAndalucía.
- (OJOOarsel en casa y (v&) tele.
mucho trabajo en la oficina.
al - ¿Qué l/lilCer - tú) esta semana?
- (Traba¡aJj mucho. ¿Po< qué?
- Te (/1ama1 varias veces e/lunes, luego anteayer y anoche también.
- Es que (legar) a casa tarde. B jefe me (dar) _
- No, todavía no (Ir) ¿Córno (sOf) viaje?
- (Saj fantástico. Plimero (Ir) a Miami
y después (l'OIar) a III Habana. (Pasatl _
- Claro que si. ¿Cuánto tiempo en Varadero?
-Lamentablemente sólo unos dias.
8. Completa los diálogos siguientes con pretérito perlecto o Indefinido.
- (Ir) natuainenteen avOO. ¿(Estar - tú) _
(viajar} a Córdoba y Granada.
b) - ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Dónde (meterse) ?
- Primero (volar) a Sevilla. Allí (005arl _
al ¿Qué talle fue en Barcelona?
b) ¿Has estado alguna vez en Salamanca?
el ¿Ya has hecho las tareas?
d) ¿Habéis visto la nueva chaqueta de José?
el ¿Han visto ustedes la nueva exposición de muebles?
¿D6r<le pasaste las Nalidades?
- ¿De verdad? ¿Y qué ciudades (visitarl ?
7. Busca las respuestas a las preguntas.
d) - Sabes, el año pasado (ir - nosotros) 8 Cuba.
~
13.
El S-
Oue''''
El",
El
El
14.
a)-
b)-
e) - _
dI-
el-
~ -
91 -
hl -
ij-
j -
15.
llegada
.................................".
salida
• leer la guía
• ir al méáKXl antes
• hacer planes para ellliaje
• ir a la agenda de viajes
• buscar un diccionario bueno
• hacer las maJelas
• averiguar sobre las tradiciones
• llamar un taxi para negar al aeropuerto atiempo
( - Qui"",," a Barrelona en avión.
-¿Que día' :::)
- Hoy por la tarde. ¿Cuánlo es?
-143 euros.
¿Cuándo? ¿Adónde? medio de transporte
9. Haz diálogos con tu compañero según el modelo.
al tren I el domingo por la tarde I Valencia I 54 euros
b) autobús I por la tarde I Bilbao /67 euros
el avión 1S e - , ; I ~ 129 de ¡U<> 1120 euros
el) tren-autobús / Sevilla, HueJva / mañana temprano /98 euros
el avión 15aJamanca 12 de mayo 1111 euros
ij alQuilar un coche I 3 días /90 euros
g) coche I mañana I Madrid I el autopista de peaje: 9 euros
11. Cuenta el último viaje de Mario a la casa de su abuela.
Usa:
• sacar un billete
esperar
• hacer mal tiempo
cambiar el hofario de los trenes
ir a casa
• volver a la estación
• llegar tarde
perder el tren
decidir ir en autobús
: viajar
llegar alas tantas
· .
..................................'
12. A partir de estas palabras habla sobre tus preparativos y organización de tu viaje a Argentina.
Usa el indefinido.
• comprar LIla guía sobre el país
• hablar con gente argentina
• comprar medicamentos
• reservar el billete de avión
• comprar los billetes
• pedir información sobre la vida en Buenos ,Ajres
• estuáar paJabras y expresiones importantes
• comprar cosas necesarias
(gafas de sol, traje de baño, zapatos cómodos etc.)
1. -1
-
2.
-
3.
r
~ 10. Vas a escuchar la conversación de diferentes personas que quieren viajar.
104 cIento cuatro
-
al
bl
el
dI
el
ij
1--
-91
hl
1)
j)
OOMntGO •
PORTUO DE lAS lATUECA5
LAlIIlRU·CIUDAD RODRIGO
XidclIO:OO In. ...,.11\0In.
ciento cinco tOS
NOVIEMBRE 2005 Excursiones de día
...... ,
lAS MOOUCAIIUlADllUl.CI6
BURGOS
Wdll;30 In. .bftio 11:0) In.
MAITU 1.........
l'CfIlXi.Al.: l&VClA IX) 00l.I0
lIYE:GIOOeI POI W AIIIIU
!lWtUllIn.·..,.IUllIn.
,. -A 9 de la mañana.
2. - Muy bien. Dos para el próximo viernes.
3. - Dos horas.
4. - Ofrecemos media pensión: desayuno y cena.
5. - Visjla guiada por toda la ciudad.
6. - De tres estrellas. Habitación doble con ducha.
7. - Naturalmente. Ida y vuelta en autocar.
8. - Tenemos 1Jla buena oferta por 100 e.
g. - La vuefia es a las 10 de la noche.
10. - ¿Cuántos dias?
DOMINGO •
I'ORTUO DE IJJ Wl..K4S
LA ALBlICA·CIUDAD RODRIGO
XiOo \0:00 In. . ,.,...19«1...
-,
l'OI1lJ".AI; MaAJCIll, DO0Cd0
NAVEGACIÓN rol W WlIIS
SaWttrolrn. ·...ltlDln.
MlI.COW 12. 5oUo E-""
lA IUTA DE lOS WJllOS
YAlIADOUD·PENAFlEL
llIW: l»lrd..... 1f:«l1n.
.........
lA. RIJTA DE SANTA TERESA
ÁVILA.ALBA DI TORMES
Sc'Oo 1:30 ln.·lIftlo \I:001n.
...... ,
lAS 1lIl.GA5. LlCM!'JiI, IIl&W1B
BURGOS

Excursiones de dío orruBRE 2005
...... "
DOMlIfOO 1.
...... "
DOMIItOO 1;1
CUWl MIIIIQrIOlilAlIIlAIDII ac.wNOel" SAN1lAGO EN QlW)IlWHJ 11 L&1bWIWl

rOLlDO LEÓN.ASTOIGA rOLlDO TOIO·lAMOU
Wdo 1:OO1n.·1apo 11:00 In. SaW=7:X1k1. ·.,...Ilmln. IMlli1lln.· "'llOlln. SaW= 9«1 kI. .lIpo 11mIn.
SAlADO 22- DOMINGO U "'....DO 19 OOMlltOO 20
CIUWMIIIO«l DI L& RUTA DEl ROMÁNICo a(.l,W(J DE 5ANlIlGOEN lEÓN lA. i\1TA DE SAN1A TERfSA
SlGOVIA·LA GUNJA LlÓN-ASTORGA ÁVILl.lLIA DI fOlMU
SliIr li'Oln. .•lltlln. w.!ot.lXlln.· .... luoln.
w.!tl:JOIn.· ....11;Oi)1n. SaiIIlI:»In.· ...
YA
V F
a) - Queremos pasar unos dias en Barcelona.
b) - De viernes a domingo. Dos rlOChes.
el - ¿El viaje está incluido?
d) - ¿Cómo es el hotel?
el - ¿Y qué tallas comidas?
Q- ¿Qué hay en el programa?
g) - ¿Cuánto dura el viaje?
h) - Bueno. Entonces quiero reservar
dos plazas p¡<a el 20 de mayo.
- ¿Aqué hora es la saflda?
V- ¿Aqué hora vol'iemos a zaragoza?
El Sr. Ballesteros VJeOe de Cádiz.
Ouiere viajar mañana.
Puede viajar en tren o en avión.
El avión saje a las diez.
El viaje en total dura casi tres horas.
El billete de avión cuesta 110 euros.
15. Consulta el folleto
l
pide información y reserva viajes. Escribe todas las preguntas posibles.
14. Pon en orden el diálogo siguiente.
heUlSiones de día
A 13. Escucha el siguiente diálogo y marca si es verdadero (V) o falso (F).
J:2 I:IVILlZ"I:IÓftl
El mundo es de los audaces,
El mundo es un pañuelo.
Un IJama '
- Senorita . a una ofiCina de
el v I ¿puede informa ,aerolíneas:
_S,ue oBuenos Aires _ M nne Cuanto tarda
1, un minuto adnd?
- MUChas
....... .. ' ... ""·.... "'u ....,·...... ·,,........,·· 'o"
.: Q!-...•..'fu tj,·/..¡,.,t.
le........., u' ./b,u..."",,, ."0/"1.,.".." l." "",
I .1("'''':''''''''' <JO''F''¡'''''''' 'r'" _wlú ,"'.. ,
(1''''Ul.y.'¡''''·Ui (,..J,,' f"''''''''' c.,t."'''' '-'''' l'
Cristóbal Colón nació en Génova, Italia en 1436
y murió en mayo de 1506. En los primeros años de su
vida trabajó en el taller de su padre. Se fue a Lisboa
para estudiar cosmOQrafía. Allí conoció a felipa Muñiz
con quien se casó más tarde.
Hizo varias expediciones a África. Su colosal
proyecto fue ir a las Indias por el occidente. Presentó
su idea a los reyes de pero ellos la
rechazaron. Después fue a España ypidió ayuda a los
Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Ellos le
ayudaron. Hizo su primer viaje en 1492. Salió de
Puerto de Palos el 3 de 8IJOSto con tres carabelas:
la Niña, la Pinta y la Santa María. UelIaron a la Isla de
Guaraní el 12 de octubre y le dieron el nombre de
San Salvador. Descubrió también Haití y Cuba.
En su seQundo viaje encontró otras islas de las
Antillas.
Hizo su tercer viaje en 1498 y viajó por todo el
continente y la costa del sur desde el Orinoco hasta
Caracas.
En su último y cuarto viaje. en 1502 sufrió hambre y
enfermedades. Re\:lresó a España en 1505.
El rey Fernando no le ayudó y le dejó morir en
soledad y pobreza.
Vocabulario
m. '" hímnem f. '" n6nem
prep. '" eloljárószó
Am. = al amerikai spanyolban használl szó/kifejezés
pi. '" tobbes szám
(-1) I (.....Ie) I (-ue) '" al ige tOhangváltó va;¡.¡ ¡jftongálódó jellegére utaI
ª
=
A

abanico (m.)
abierto, a
abono (m.)
abrazo (m.)
abreviación (f.)
abril (m.)
abrir
abuelo, a
abuelos pi. (m.)
abundante
aburrido, a
acabar
~ de + Uinévl igenév
~ con
acción (f.)
aceite (m.)
~ de oliva
aceituna (f.)
acompañar
aconsejar
acontecimiento (m.)
acordar (.....ue)
-se
acostar (-ue)
-se
activamente
actividad (f.)
actualmente
acuerdo (m.)
De -.
adecuado, a
además
Adiós.
adivinanza (f.)
administrativo, a
adivinar
aéreo, a
aerollnea (f.) (Am.)
afeitar
-se
afueras pI. (f.)
agencia (f.)
~ de viajes
agosto (m.)
agotado, a
agotador, a
agradable
agresivo, a
agricultura (f.)
ahora
_ mismo
airbag (m.1
aire (m.)
aire acondicionado
ajo (m.1
ala (f.)
albergue (m.)
1. -ba, be; ora, -re; -hoz,
-hez, -h6z
2. ·nak, ·nek, részére
legyezó
nyitott, nyílt
bérlet
(¡Ielás
r5vidités
április
kinyit, nyilik
nagyapa, nagyanya
nagys.zülók
bóséges
unalrnas
belejez
épp most csinált vmit
véget vel vminek
1 cselekvés, cselekedet 2. halás
olaj
olívaolaj
olajbogyó
elkisér
tanácsol, ajánl, javasol
esemény, léír1énés
emlékeztet
emlékszik
lefeklet
lefek.szik
aklivan
1.tevékooység 2. aktivitás
jelenleg
egyetértés
Rendben.
odailló
ráadásul
Isten áldjon
l
találós kérdés
1. k6zigazgatási
2. adminisztratív
kitalál, rájón
légi
légilársaság
borotvál
borotválkozik
külsó kerDlclek
ügyrKikség
utazási iroda
augusztus
kimerült
kimerílO
kellemes
erószakos, agressziv
mez6gazdaság
mosl
most rCiglbn
légzsák
levegO
légkondicionálás
fokhagyma
szárny
szállás
alcachofa (f.)
alcohólico, a
alemán, ana
Alemania (r.)
alfombra (r.)
algo
algún, alguna
-os, as
alimento (m.)
alll
almendra (r.)
almorzar (.....ue) (Am.)
almuerzo (m.) (Am.)
alquilar
alrededor de
los _es de
alternativo, a
alto, a
aluminio (m.)
amable
amante (mlf}
americano, a
amigo, a
amor (m.)
mi ~
añadir
ancho, a
Andalucia (r.)
andaluz, a
Andes pi. (m.)
animal (m.)
animar
_se
¡Anlmate!
ánimo (m.)
año (m.)
A ~ Nuevo
anterior
antes
~ de + rónévi igenév
antiguo, a
Antillas pi {r.}
antipático, a
anunciar
aparcamiento (m.)
apartamento (m.) (Am.)
apellldo (m.)
apetecer
apoderarse
apóstol (m.)
apretar (-le)
aproximadamente
aqui
por -
árabe
árbol (m.)
- genealógico
arbolado, a
archipiélago (m.1
armada (r.)
armadura (f.)
armarlo (m.)
- empotrado
arrestar
arroz (m.)
- con leche
arte (m.) pi.: artes (r.)
artesanla (r.)
artista (mIl)
articsóka
szeszes, alkoholos
""met
Némelország
szOnyeg
vmi
1. vmetyik 2. vmitycn
néhány, néhányan
é1e1miszer
o"
mandula
ebéd.
e"'"
1. bérbe ad 2. kibérel
vmi k6rül
vmi k(¡rnyéke
allernalív
magas
alumínium
k " " ' ~
szaretó, kedve\ó
amerikai
barát. -no
$lerelel, szerelem
drágaságorn
hozzátesz,hozzáad
~ é " ,
Andalúzia
andalúziai
Andok
állat
Ielkesrt, bátorít, bizlal
megelev€lledik, felélénkül
Rajla!
lélek
IN
újév
elozo
el6bb
mielott
régi
Anlíllák
ellooszooves, anlipalikus
1. bejelent 2. hirdet
parkolóhely
l.",
vezeléknév
kíván. kedve van
hatalmába kerit
aposto!
szorít
megkozelítóleg
ilt
erre. errefelé
arab
t.
családfa
fásítotl
szigelcsopOrt
hajóhad
páncél
szekrény
beépítell szekrény
lelart6ztat
"" tejberizs
müvészet
kézmuipar, kézmúvesség
múvész
cIento sIete 107
articulo (m.)
ascensor (m.)
asco (m.)
¡Qué asco!
..,
- que
asignatura (f.)
aspecto (m.1
asqueroso, a
asturiano, a
Asunción (f.) de la Virgen
ataque (m.)
atasco (m.)
atracción (f.)
_ turiStiC8
atractivo, a
atraer
atrás
de-
atrevido, a
audaz
aún
aunque
automóvil (m.)
autobíls (m.)
autocar (m.)
auton6mlco, a
autopista (f.)
- de peaje
avenida (f.)
aventura (l.)
averiguar
avi6n (m.)
azafrán (m.)
azteca
azulejo (m.)
azúcar (m.)
B
bacalao (m.)
bádminton (m.)
bailar
bailo (m.)
bajar
bajo (prep.l
bajo, a
balonmano (m.)
banco (m.)
bai'iar
-.e
bar (m.)
barba (f.)
barco (m.)
balTa (l.)
_ de pan
barrio (m.)
base (r.)
a -de
bastante
batidora (l.)
batir
bebida (l.)
belleza (l.)
producto (m.) de -
berenjena (l.)
besugo (m.)
biblioteca 11.1
loa ciento ocho
l. cikk (áru. újság)
2._
felvooó,
undorilÓ doIog.
gusztustalanság
Fúj. de undorító!
'"
szóval, nos, lehát
-"" an::ulat, küaIak,
megjeIenési Iorma
undorító. vissZataszító,
"""""*'
As\T.liasból vaIó, asztúriai

(Szílz Mária meonybevétele,
aug.15.)
-""""'"""" "-9ó
vonzbs, vonzeró, allrakciO.

idegenlorgami IáIvá'1yosság
""""
"""
hátU, hátra
há''''
-
-.- még
nona, (&-n)bá'
"""
'"'''''''''
-"""
,.,,,."""
""''''''''''
fizetós au16pá/ya
"-'Qá<út
""""'" kK:Ieñt:. utánajtlf
...,0--
..-
""'"
""",pe
,,,,,,,,
'6koha1
tonaslaooa
"ero
1. tánc 2. bál
"."'"
alall
alacsony
kézi¡abda
1. pad 2. bank
lürdet
megfürdik
""
"""'"
"'"
"""""
veIq"i (konyér)
-.-
"'"

_1
"""""
felYer (habOt. Iojást)
,.
.,.....
-
"""""'"
tergeri dl.rtln::s ¡hanéle)
""""''''
blcl(cletal (f.l
bien
más _
¡Qué bienl
bigote (m.)
billete (m.l
biologla (f.)
blanco, a
blando, a
bocacalle (f.)
bocadillo (m.)
boda (f.)
bol (m.)
bolto (m.)
bolsa (f.)
bolsillo (m.)
de -
bomba (l.)
borde (m.)
al - de
bosque (m.)
botella (f.)
brillar
bueno,a
-s dlas
-as tardes
bulevar (m.)
buscar
butaca (f.)
e
caballero (m.)
caballo (m.)
cabeza (l.)
en -
cada
- dia
cadena (r.)
_ de música
caer
-..
café (m.)
- con leche
caja (f.)
cajero, a
_ automátIco
cajita (f.)
calamar (m.)
calcetines pi. (m.l
caldo (m.)
calefacción (l.)
_ central
- Individual
- por suelo
calendario (m.l
calidad (f.)
cálido, a
caliente
calla (l.)
callejero, a
calor (m.)
hacer -
caluroso, a
cama (f.)
cámara (l.)
- fotográfica
_ de video
cambiar
cambio (m.)
.,-
camino (m.)
EIC-
bicikli

inkább
Dejó!
"'i=
í'9Y
bioIógia
,-
puha, Iágy
k""""""
,,""""'"
""""'" _talka
""""
zacsk6. zsák
"""
--
"""'" ha,'"
vmi határán, szélén
.....
lNeg. paIack
cdog, ragyog. süt la napl
j6
Jó napot kivánok (dételótt)
jó napot kivánok
-

fotal
.....

t.;
éIen
minden egyas
"'"""" "'"
Onc
hifHorony
.-
....
ká'"
tejeskávé
1. doboz 2. pénztár
péllzláros
barlkaulomata
kis doboz, dobozka
tintahal
zokni
hú$leves
lUtés
kOzponli fOlés
egyedi lútés
padlófútés
""""
minóSég

utca. út
utcai
hó. meleg, rnelegség

agy
kame<a
férryképez6gép
""""""'"
1. vátt, CSO"ét, változtat,
változk 2. átszál járTTúe
-.."...
ezzel szemben, eIenben
út
a santiago de Corrfxlstelába
vezetOzarándokút
..
..
..
..
..
..
..
..
..
camiseta (f.)
campeonato {m.1
canario (m.)
cansar
cantábrico, a
cantaro (m.)
Llueve a -s.
cantidad (l.)
capacidad (f.)
capital (f.)
capitán (m.)
carabela (f.)
carácter (m.)
característica (l.)
caramelo (m.)
cargo (m.)
hacerse de
carne (f,)
picada
carnicería (f.)
caro, a
carpintero (m.)
casa (f.)
en _
casar
-..
casero, a
caseta If.)
castañuelas pi, (f,)
castillo 1m.)
catalán, ana
Cataluña (f.)
catedral (l.)
católico, a
Reyes
cazo (m.)
CO (m.) pr.: COs
cebolla (f.)
celebrar
cena (t.)
cenar
centígrado
céntrico, a
centro (m.)

- comercial
cerámica (f.)
cerca
_ de
cerdo (m.)
cereales pi. (m.)
,eto
cerrar (-ie)
ciclismo (m.)
cielo (m.)
cien
ciencia (f.)
-s naturales pI.
científico (m.)
científico, a
cine (m.)
cinta (f.)
circo (m.)
circulación (f.)
ciudad (f.)
civilización (l.)
claro, a
C- que sI.
clase (f.)
clásico, a
clasificar
""'"
-
"""'"
""""
'""""""
""""
Esik, rTWllha dézsába
Ófltenék.
.......".,..
-
fMro.
kapitány
karavella
t8fT11észet, jellem
jelleg.
jellemvonás
eukorka
1. leher 2. beosztás
gondoskodik vrnir6l,
magára vállal
hú.
dafáIt hús
hUsboIt. herltesbolt
d"'9a
""'-
"",-
ol1hon
házasit, féft1e,z ad
-"'" vásári sátOf
_na
vár, kastély
ka""'"
Katal6ria
katedrális
katolikus
katolikus kirá/yok
(Aragóniai Ferdilánd és
Kasztiiai Izabella)
nyeIes lábas
CD
vbrbshagyma
ünnepel
vaesora
vacsorázik
Id. grado
kózponti
kOzpon1:, kbzéppont
",; kó>epén
bevásári6 kOzpont
""""'"
"""
VI'lihez kózel
diszn6, sa1:és
""'"
.....
""""
kerékpársport. biciklizés
égboIt, """"
"'"
-
1""",,,_
1_
1'-,

szalag (rnagnóba)
cirkusz
kOzlekedés
,>ro,
cMlizáció
világos
Hát persze.
o"''''
""""'''' osztályoz. csoporlosil
clima (m.)
club (m.)
cocción (f.)
coche (m.)
cocina (f.)
- de gas
cocinar
c6ctel (m.)
coger
un resfriado
Colón
colosal
columna (f,)
comedia (f.)
comedor (m.)
comer
comercial
comida (f.)
como
¿cómo?
¿C- va a estar ...1
compañero, a
- de clase
- de piso
de trabajo
compañia (f.)
- aérea
comparación (f.)
completar
completo, a
complicado, a
componer
_.e
compra (1.)
hacer las -s
comprar
compromiso (m.)
tener un -
comunidad (l.)
- autónoma
C- de Madrid
00"
concha (f.)
concurso (m,)
conductor (m.)
conectar
conejillo (m.) de Indias
confortable
conocer
-.e
conocido, a
conquistador (m.)
conquistar
conseguir (-'1
consejo (m.)
constitución (f.)
constitucional
construir
consultar
contar (-ot.le)
contener (-;e)
continuo, a
contra
contradecir
conveniente
convento (m,)
convertir (-le)
-.e
cordero (m.)
Correos pi. (m,)
correspondiente
corrida de toros (l.)
kIima, érp:IjIat
kU>
16zés, sOtés
kocsi, aut6
konyha
-
"',
koktO
1. fog, meglog 2. jármOre száM
meghül
i<o<umb=
hatall'fl<)S, kolossZális
='op
vlgjáték
étkezó
eszik,
kereskedelmi
élel. étkezés. ebéd
mnl, -kénl, ahogy
l. hogyan? 2. miIyen?
Már hogy Ienne ... ?
""
""""""
Okólá<s
'""""'táffi
-
-
(Ossze)hasonlítáS
""""'"
1_
-,-
-,-
él """'"
""""'"
-.o<
-.""""'
"""""""'''

kózósség
SpanyolorsZágot alkotO
k6.zigazgatási egység
Madrid és a kOmyezó
települések által alkotott
kózigazgatási egység
-val, -ve!
kagytó
_t
autÓ\l9Zetó, sofOr
hozzákapcsol, 6sszekól
tengermalac
-"'"
ismer, megismer
llsszeismerkedik vaIakivoI
""""
1. hOdlO 2. I<Or1kWSztátor
--
1. megszerez 2. aor
""""" aJ<otm>ny
--
"'"
meg""
1. elmond, eImaséI
2. """'"
1"""""
folyamatos
-
ellentmond

zárda
alakit
alakul
"'''''Y
"",la
megfele16
bikaviadal
ciento nueVE! 109
camiseta (l.)
campeonato (m.)
canario {m.}
cansar
cantábrico, a
cántaro (m.)
Llueve a -a.
cantidad ('.)
capacidad (l.)
capital (l.)
capitán (m.)
carabela 11.)
carácter (m.)
caracterlstica (l.)
caramelo (m.)
cargo (m.)
hacerse de
carne (l.)
- picada
camicerla (l.)
caro, a
carpintero (m.)
casa (l.)
""-
casar
-,.
casero, a
caseta fl.)
castañuelaa pi. (l.)
castillo (m.)
catalán, ana
Cataluña (l.)
catedral (r.)
cat61ico,II
Reyes
cazo (m.)
CO (m.) pi.: COs
cebolla (l.)
celebrar
cena (l.)
cenar
centlgrado
céntrico, a
centro (m.)

comercial
cerámica (l.)
cerca
- d.
cerdo (m.)
cereales pi. (m.)
oern
cerTar (-fe)
ciclismo (m.)
cielo (m.)
cien
ciencia (l.)
naturales pi.
cientffico (m.)
científico, a
cine 1m.)
cinta (f.)
cireo (m.)
circulación (f.)
ciudad (f.)
civilización (f.)
claro, a
C- que sI.
clase (f.)
clásico, a
clasificar
"""
-
-
fáraszt
kantábriai
,O<>Ó
E$ik., mintha dózsáb61
OfltenCk.
-
-
""""
-"'"
,.".-
lermészet jeIIem
jeIeg, jelegzelesség,
""'"'""'"
""""'"
1. lehor 2. booszIás
gondoskodik vrnr61,
-- "'" darált hús
húsOOlt. hentesbotl
drága
asztalos
ház,lakás
ollhon
házasil, léljheZ ad
megMzasodik
"..
vásári sálor
--
véI, kaslély
ka_
KatalOna
kal......
ka'oiJw>
kalClikuS kiráIyok
(Arag6niai FerOOánd és
Kasztiliai lzabella)
nyeles labas
CD
v6rOshagyma
ÜI'lnepel
'oc",",
""""""'
"."""'"
kózpooti
kózpont, kOzéppont
vmi kOZepén
"""""'k&pool
ken>na
""'"
_""'.
ciSZnó, sertés
.-
""" """',
kerékpársport, biciklIzÓS
égbolt, mermy
,,"
tudomány
természettudoményO!<
t<Ki6s
'-
-
szaIag (magnóba)
""""
""""""'"
""""
cMizáci6
"""'"
Hál persze.
""""
Ido=,",
osztátyoz, csoportosíl
clima (m.)
club (m.)
cocción 1'-)
coche 1m.)
cocina (l.)
de gas
cocinar
cóctel (m.)
coger
un reafriado
Colón
coJosaJ
columna 11.)
comedia (f.'
comedor (m.)
comer
comercial
comida (l.)
como
¿cómo?
va a estar ...?
compañaro, a
- de clase
de piso
- de trabalo
compañia (f.l
- aérea
comparación (f.)
completar
completo, a
complicado, a
componer
-,.
compra (l.)
hacer las -s
comprar
compromiso (m.'
tener un -
comunidad (l.)
autónoma
C- de Madrid
o.n
concha (l.)
concurso (m.)
conductor (m.)
conectar
conejillo (m.) de Indias
confortable
conocer
-se
conockto, a
conquistador (m.)
conquistar
conseguir (-1)
conselo (m.)
constitución (f.)
constitucional
construir
consultar
contar (-ue)
contener (-Iel
continuo, a
contra
contradecir
conveniente
convento (m.)
convertir (-le)
-..
cordero (m.)
Correos pI. (m.)
correspondiente
corrida de toros (f.)
ki"ma, éghajIat
"""
fózés, sütés
kocsi, aut6
'ony!;a
""ilmeIy
1&
koklél
1. (ag. meglag száI
meghOI
""""""'"
mIalmas- kolossZáIis
..-
vig)áték
"""'"
-."""""
"'"""""'"
étel, étkezés. ebéd
rrint. -ként. ahogy
l. hogyan? 2. miIyen?
Már hogy Ieme ... ?
...,
osztálytárs
Iak61árs
munkalárs
lársaság
légilársaság
(Ossze)hasonlitáS
"""""" '....
""""",,.-
"'"",-
.. """"'"
"""'"
""""'""
"". """'"
-'"
--
'-
SpanyoIorsZágol al<ot6
kOzigazgalási egység
Madoo és a Karnyez6
Ielepijlések által alkOlott
kOZigazgatási egység
-"al. -\!el
kagyIó
""''','' aut6vezet6. solOr
hozzákapcsol. OsszekOt

"""""'"
i$mef, megismer
Osszeismefkedk vaIa.ldvel
"""'"
l. h6dító 2. konkvisztálor
--
1. megszerez 2. eIér
..-.ac.
alkotmány
alkotmányos
"',

1. e!mond, e1mesél
2.számd
",rt""'"
fot)'amalos
-
_tmond
meglelel6
.....
-
.....
""""
posa
--
tikaviadal
ciento nueve) 109
cortado (m.) fe/o\ete kávé kevés tejjel décimo, a tizedik
"...
cortar (elIIeIOssz.e)vág decir mond
,.
corte (m.) szabás, szabászal declarar kinyilvánít ,da
cortina (f.) függ6ny dedicar vminek szán, szentel
,..
cosa (f.) doIog -.. vrninek szenteli magát,
,
cosmético (m.) Kozmetikum vmivel foglalkozik
,.
cosmograffa (f.) kozmográrlil, a világegyetem ¿A qué se dedica? Mi a fogla'kozása?
,.
""""
dedo (m.) uii
costa (f.)
"'"
definir meghatároz
,.
crecida (f.)
-
definitivamente "..-..,
"
. ~ ,
""
degustación (l.)
-""
"da
crema ('.) Ioém dejar 1. hagy (\'hol) 2. enged
~ solar .-ém delante
""'. ""'"
,,'
Cristóbal KrisI6t -,. vmi eIOtt
"
crozar keresztez, keresztí*negy deletrear belUz
" cuadro (m.) l. kép 2. lábIázat delgado, a
""""'"
',no
¿cuál?
~
demasiado, a ILA SOlo; DVO
cuando ....... departamento (m.)
=t>Jy (""""'1
¿cuando?
"""""
deporte (m.)
-
¿desde -? rrióta? deportista (mlf.)
-""
¿hasta ~ ?
""""""
derecho, a
-
¿para ~ ? mi<ooa1 a la-a ¡OOl>a oc
cuano (m.)
""""
derretir (-i) '*""'J oc
- de baño
-
derTOtar
--
E...
cuano, a
-
desastre (m.) katasztrófa. szerencsétlenség oc
cucharada ('.)
"""""-
desayunar
.-
...
cucharadtta (l.)
t__
desayuno (m.)
......
..
cuenta ('.)
-
descansar piOOn ..
cuidar
"""
describir Iei", jeIemez
-00 vigyáz magáfa desde -161, -t61 (idOben és lértlen), óta .1
cuttural
W l ~ ' "
desear 6ha¡t. kiYán
cumpleaños (m.)
"""""""
deseo (m,) _."""i
cuñado,a SógOr, -nO despacho (m.)
-
curioso, a
""'"""
despejado
CUI'$O (m.) lanlotyam. klxzus cielo - derüI égboll
escolar
"'"""
despenar (-le)
(,_
despertarse (-le)
"'I''''''''
desplegar (-le) SZétnyil, kilajt (pI.Iegy9zól)
después utána, azulán
~ de + fonévllgenév
"'"""
chachachá (l.) csacsacsa (kuba eredE!tu tMc) desventaja (l.)
"'-
chalé (m.) vilta, nyara16 destino (m.) 1. végzel, sors 2. úticéI
chaqueta (1,)
""O
detalle 1m.) ,.",.,
charlar
"""éIgo'
detrás hátul, m6gé
chicle (m.) rágógumi - ,. vmi mógOIt
chico, a fiú,lény dia(m.) nap (ld6egység) .....
chino, a
"""
- de trabajo munkanap .....
chlll (m.) paprikaféle
_ festivo
ünnepnap .....
chimenea (f.) 1. kémény 2, kandalló diálogo (m.) párbeszéd, dialógus .....
chIpirón (m.) kis tintahal diana 1m.) MpO .a I
chiste (m.)
"',
dIario, a napi, mindennapi ...
chocolate (m.) csokoládé. kakaó dibujito (m.) Kis rajz ...
~ con churros (m.) s(irü kakaó olajban sült, dibujo (m.) rajz
palk6 a1akú, édes lészléval diccionario 1m.) szOlér

chocolatina (f.) kis szelel csokoládé diciembre (m.)
"""'"be<
chorizo (m.) kolbász dieta 1'.) diéta
chubasco (m.)
.-e'"
hacer _
diélázik
chufa (f.) n$lunk ismeretlen gyQmOk:s, diferente külOllbOZ6
az horchata alapanyaga dificil
""""
chuleta ('.)
ka"i
Digame. 1. HaHóI 2. Mond¡a csakl
No me digas que ... Csak nem az1 akarod
mondani, hogy ..
dinero (m.)
-
dirección 11.) 1. irány 2. Iakcim
dama (f.) hIllgy director, a igazgat6(nO)
Danubio (m,) Duna - de cine filmrendeZO
dal
"'.
diseño (m.) formatervezés. design
-a vrnerre néz (abIak) distribución (f.)
"""'''
- la vuelta a megkeñil vmt, meglordil divertido, a
"_O
,.
1. -ból. -bOl; -101. -tOl; -ró!, -fóI divorciado, a
""""
2. -nak a. -neil; a doctor, a dokt<>i"'l
debajo ....... doblar 1. be1ordul2. megkettÓZ
-d. vrni a1atl doble dupla, kettOs
d_,
'"
docena (l.)
,<.<a,
debido a ".;- domingo (m.)
-
deber (m.) .... donde .....
110 ciento diez
¿dónde?
¿a
¿de -?
¿hasta
¿por
dorado, a
dormir
(-ue)
dormitorio (m.)
ducharse
duda (f.J
sin
dulces pi. (m.)
durante
durar
duro, a
OVO (m.) pI.: OVOs
E
echar
econ6mlco, a
Ecuador
ecuatoriano, a
editar
editorial (l.)
educación (f.)
_ física
efectivo
." -
ejemplo (m.)
por -
ejercicio (m.)
hacer
el (m.)
él (m.)
elección (t)
eléctrico, a
elegante
elevado, a
elitista
ella (f.)
embargo
sin -
empanado, a
emparejar
empezar (-ie)
empresa (f.)
'"
encantar
encima
-.,
encontrar (-ue)
-..
endivia (f.)
enduizar
enero (m.)
enfermedad (f.)
enorme
ensalada (f.)
enseñar
entonaci6n (f.)
entonces
entrada (f.)
entrar
entre
entregar
entrenamiento (m.)
entrevista (f.)
entusiasmado, a
enviar
Epifanía
época (f.)
equipo (m.)
equivalente
hol?
hová?
honnan?
meddig?
merre?
aranyszínü
alszik
eIaIszik
hálószoba
zuhanyozik
kélség, kélely
kélségkívül
éd,""<¡
aJatt (ldóba1)
tart vmeddig
kemény
OVO
1 onl, $lór 2. e1dob, kidob
gazdasági
1. Egyoolíló 2. Ecuadex
ecuadori
(kiadó)
kiadó
nevelés, neveltség
lestnevelés
k"'_
készpénzzel
"'d,
például
gyakot1al, leslgyakor1al
lexnászik
a."
,
választás
e1ektromos
elegans
kiemelked6, magas
elókeló, e1it
,
azonban
panirozott, ránlott
párosil
kezdódik
vallalal
1. -ban, ben 2. -an, -en, -on
e1büvQl, !enyíigoz
fOlül. f6lülre
vmi fOlé, tetejére
talá!
1.lalálkozik 2. lalálhaló
endMa
édesil
január
betegség
halalmas
salála
laníl
inlonáció, hangsúlyozás
akkoc
bajaral
belé¡), bemegy
kózoll, k6zé
atad, odaad
edzés
inlerjú
lelkes
(eI)küld
VlZkereszl Can. 6.)
korszak
=O't
1. egyenértéku 2. megleleló
Es que ...
escalera (f.)
escalope (m.)
escaparate (m.)
escayolado, a
escena (f.)
Escocia (f.)
escoger
escribir
escritorio (m.)
escuchar
escuela (f.)
primaria
secundaria
...
por -
espacio (m.)
espada (f.)
espárrago (m.)
espátula (f.)
especial
nada
especialidad (f.)
especialmente
especie (f.)
esperar
esponjoso, a
esquiador, a
esquiar
esquina (f.)
estaci6n (f.)
estado (m.)
de ánimo
E-s Unidos de América
estallar
estanco (m.)
estanterla (f.)
estar
este (m.)
éste, a
estilo (m.)
esto
est6mago (m.)
estrella (f.)
estudiar
estupendamente
estupendo, a
euro (m.)
europeo, a
evacuar
evitar
exactamente
exagerar
examen (m.)
excesivo, a
excursión (f.)
hacer una -
existir
exótico, a
expedici6n (f.)
Expo (1.)
exportar
exposlci6n (f.)
Universal
expresión (f.)
extenso, a
exterior
en el
extranjero, a
Az a hetyzet, hogy ... ; Arról
van szó, hogy .
"",,'"
ránloll szelel
kirakal
begip$lell
je!enel
Sk6cia
kNá"'"
11
íróaszlal
hallgal
iSkola
állalános iskola
kózépískola
"
"ért
lér, Or, he/y
<atd
spárga (zOldség)
kever6lapát
külónleges
semmi külónOs(el)
külOntegesség. speciaJitás
kül6nósen
faj, fajla
vár, remé!
szivacsos, habas
"""
"'"
sarok (utcáé)
1. á1lomás 2. évszak
1. á1lapol 2. á1iam
lelkiállapol
Arnerikai Egyesült ÁUamok
1 roIJban 2. robbant
traflk
poe
van (vnol)
kolet
"stllus
"gyomOf
csillag, sztár
lanul
remekül
nagyszeru, remek
ocIÓ
európai
kilelepil, kiünl, evakuál
e1kerül, kikerul
ponlosan
túloz
viZsga, vizsgálat
lúlzoll
kirándJlás
kirándul
lélezik
egzotikus
expedicí6
Id. Exposición Universal
exportái
kiállílás
világkiállilás (1 992-ben
Sevillában volt)
kifejezés
kiterjedt, terjadelmes
külsó

külfóldi
cIento once 111
funcionar mQk&lik
F
fundación (t.)
fundar ataplt
fabada asturiana bab, szaIoMa és koI:lász
futbolista (m.) Mbalista
felhasUlálésávaJ készíjt,
futuro (m.) jM
tipikus 8SZ1úriai egytáIétel
futuro, a jM.jMOOi
haY
fébrlca (f.1
.,.,
G facil kIlmyú
factura (f.)
"""'"
- oficial
""'-
gafas pi. (f.) "..,.."."
Fallas, Las - f.r'nep Valar1e:iáb;wl.
de sol
-
.--,
GaUcia (f.)
falso, a
....,.,
észak·nyugati része)
familia {f.1
"""'"
gallego, a
.-
familiar (m.)
-
galleta (f.) keks>
fantastlco, a
""-
gallina (f.)
"""
farmacia (f.)
--
gallo {m.1 kak&
fascinar
""""""
gamba (f.)
""
fatal 1. végzetes, fatélis, 2. rémes
ganar ",.... <JYÓ'
fauna (f.) álatvilág, fauna
gasolina (f.1 ".",.,
favorito, a k_
gasolinera (f.)
""""""'
febrero (m,) '-.Ar
gastronomla (f.) kanyhamüvészet,
fecha (f.) dálum
gasztron6mia
felicitar {fel)kOszOnt, gratulál
gato, a mac'ka
fenomenal nagyszerO
gazpacho (m.) hideg z()ldségleves
feria (f.)
,'''''
genealógico, a származási
Fernando Ferdinánd, Nándor
érbol - családfa
ferrocarril (m.) vasút
general (m,) tábornok
de cercanras Hev
general általános
festividad (t.)
On_
en - általában
fiambre (m.) hidegtáJ, fetvégott
generalmente általában
fiesta If.} 0MepsCg, blAi
género (m.) múfaj
figura If.)
"'"
goneroso, a nagylelkü
figurar
""""'" 1""""'''''")
gente (r.1
"'"""""
fila If.)
""
geografia (f.)
-."
filete (m.) filé
gigante óriás, 6riési
fin (m.)
-"""""
gimnasio (m.) tomaterem
- de semana
........ girar (be)fon:U, kanyarodik
por _
""'.,""" gobierno (m.1 _.""'""""'"
final (m.)
forma de -
a de -.mi végén (dOben)
gotear 1. csOpOg 2. csepereg
finalmente
'"""
gracias pi. If.) 1. kOSZOr'et 2. k6sz0n0m
fillés, esa
...,
-e VIlW1ek kOszOn'letóen
Finlandia (f.) Fmor=\g
grado (m.) 1. Iok, fokozat 2. osztáIy,
fisica (f.)
"""
"'Ofyam
flamenco (m.) andaIúziai ének és tánc
_ centlgrado Gelsius-fQk
flan (m.) tojásból és lejb61 készült
gramética (f.) nyeMan
pudJlg karamella entene!
gramo (m.)
9"'"'"
flor (f.)
"""
grandes almacenes pI. (m.)
'"'''"'
h
flora (f.) nOvényvilág, lI6ra
granizado (m.) jégkása (stlake)
h
floristerla If.} viragüZlet
Grecia (f.) GClrOgország
h
folleto (m.) prospektus
griego, a 90r<>g
h
fondo (m.) vrni alja. fellQke
grupo (m.) csoport
do
en el vrni végén (térben)
guardarla (l.) ó_

forma (f.) alak, forma
guarnición (f.) kbret

formar alakít
gula (mIl) idegerwezetO

- parte de vmi része, vrnihez tartozik
_ turlstica
útil<Onyv
h...
fotógrafo (m.)
'''-
gustar 1. tetszic 2. szeret
h
francés, esa
'"'"'"
gusto (m.)
"""
hUB
frase (f.) mondat
Mucho -. N""","_
hU.
frecuencia If.)
-
H
con
-
H tTente a
--"""" en - de
-""""
frlo 1m.)
--
haber segécIge 0náI6 jelentés
frlo, a
--
""'" (kt hayj
¡del
fritura If.)
_""
habitación (f.) (lokó_
fTontera (f.) hatá< - doble
-""""
,....
fTontón (m.)
"""'''''''''''
individual
-""""
'd
fnrta If.)
--
habitante (mil)
"'""
kI'
_ del tiempo
idény szemti gvUmOICS hablador, a
--
,,.,
-s del mar hablar
_.
,
fruteria (f.)
--
hacer
1m
fuera kínt, kIvüI hacia
''''' 'm< fuerte
"'"
hallar talál
'm< fumar dohányzik -.e elhelyezkedik, található
.... cIento doce
hambre (f.)
""'"
Importante
_00
hillmster (m.)
-
Imposible
....te"'"
hasta impresionante
"""""""
-luego viszorrtlátásra Incaico, a
"'" mañana a l1chlpi iszontIátásra incluir """""'" _. boleI!rl
el sábado a szombati visZontlátásfa Incómodo, a
_Ion
h., Iétezik. van vhoI Incorporar beletesz, beIeiIeszt
que + fonévi igen'v kel India (f.) India
de todo
""'--
Indias pI. (f.) Amerika régies ne'o'8
heladería (f.)
f.g,""''''
indigena ndián Oslakos
helado (m.) f_ Indio incMn
helar (-le)
f""
Indiscreto, a ndiszkrét
heredero, a l>""O>
industria (f.)
""
herir (-ie) megsebesit Industrial ipan
-,e megsebesül Infante, a infáns, infánSflO
hermano, a lestvér Infinitivo (m.) fOnévi
- mayor bály, nOvér Información (f.) adal
menor I:iccs, húg Informática (f.) számítástechnika
héroe, heroína h6s, hósnO Informático, a számíláslecllnikai
hervir (-le) forral, forr Inglaterra (f.)
Ang"
hielo (m.) jég ¡nglés, esa
'"""
hierro (m.)
""
ingredk!nte (m.)
"""""'6
higiene (f.) higiénia Inmaculada Concepción SzepIOtelEn Fogantat¡\s (dee. 8.)
hijo, a
,,,_
Inmueble (m.)
-
hipermereado (m.) t;perrneri<el innovador, a (ftó
hipopótamo (m.)
-
Inscripción {f.}
""-
hispanidad (f.) spanyoI nyeIvú kU:tIXák Insoportable eMsEhatetlen, kiblrtlatatlafi
""'-
instituto (m.) 1. intézet 2. gifmázUn
Hispanoamérica (f.)
_.- Instrucción (f.) uf.....
hispanohablante
-
intención (f.)
--
historia (1.) 1. tOrtérte'em 2. tOrténet Intelectual (m/f) értekriségi
histórico, a tonéneltTi ¡ntereontinental fOIdrészek kOzOtti
l10gar (m.) otthon._ interés (m,)
--
hoja (1.) 1. faleYél2. papíI1ap Interesante
-
hola ... Internacional """",""",
Holanda (1.)

Internacionalmente nemzetkOzieg
hombre (m.) ember, férli Internet (m.) Intemel
- de negocio üz\etem/:ll:T intriga (1.) ármány, cselszóvés,
l1onor (m.) 1. becsület 2. meglisztelteléS rondartat
en de >Mi vagy vmi liszle!elére introducir
""""'"
hora (f.) 6m intruso (m.) 1. belCllakodó 2. kakuKklojás
¿A Hány Ófakor? Inundación (l.) áradás
¿Qué - es? Hány óra van? Inundar 815111
punta inútil fbl6sleges, szükségtelen
(pi.: las horas punta) csúcsfOfgaiom invierno (m.)
,.
horario (m.) 1, menelrend, Ófarend invitar megtw
2. nyitvalartás
"
megy, jár
horel1ata (f.) chufából' készOIt tideg a pie
""'09 mogy
üdíl6ilal ('Iásd: chufa) de viaje
.""'"
liorna (m.)
""6
de paseo sélálni megy
horrible rettenetes ¡Qué va! DehOgy(rs)!
hospital (m.l
"""'"
Isabel
_E=>bet
ho, me isla (1.)
-,
de - meo I-s Baleares BaleárH>Zigetek
huerto (m.) gvCrni'lIcsOs. veternérlye$kElr1 I-s Canarias Kanári-szigetek
huevo (m.)
'ojOo
Italia (1.)
""""-
humanidad (f.)
"""""'"
italiano, a
""" humanidades pi. (l.)
""""1"-
Izquierdo, a be!
humedo, a nedves, nyiI1ws a la -a
-
humo (m.) füol
húngaro, a
""""'"
J
Hungria (1.)
- jabón (m.l
""""'" jaguar (m.)
jeg""
jamón (m.) "",ka
Idea (l.) Ollet, elképzelés serrano 1üs16lt sonka fóIe
No tengo ni Fogalmam sincs. Jarra {1.1
_ro
ideal ideális, eszményi jazz {m.l dzsessz
identificar azonosíl jele (m.) f6cók
Idioma (m.) nyelv jersey (m.) pulóvor
Imaginar, elképzel José József
Impedir (-i) megakadátyoz joya (l.)
-'"
Imperativo (m.) felszólíló mód jubilado, a nyugdi}<is
imperio (m.) bO<odefom jueves (m.) csülOrtOk
importancia (1.) jelenlOség jugador, a játékos
ciento trece 113
jugar (-ue) játszik
LL
juguete (m.) játék(szer)
jugueterfa (l.) játékbolt
Julio (m.) júlíus llamar hiv
junio (m.) júnlus -.e vhogy hivják
Junto a vmi rnejlett llave (l.) kulcs
-os. as együtt llegar érkezik
juvenil itjúsági llenar meglOlt
-ee megtelik
K
llevar 1 visz, cipel2. visel (ruhát)
- una vida regular rendszeres é1etet él
-ee magával visz, elvisz
kllo(gramo} (m.) kilogramm bien/mal con j6VrosszlJ j6n ki valakivei
kilómetro (m.) kiIomét8f llover (-ue) ,",
lluvia (l.)
"6
M
la (l.)
a,"
lado (m.) oIdal madera (J.) la(anyag)
al de vrni rnejlell madre (l.) anya
por un •••• por otro ••• egyfcl6l ... , másfel61 . mlal SzüzaJJyám!
La Habana Havanna madrugada (l.)
"'cal
lamentablemente sajl10S ma(g)dalena (l.) leasütemény
lamentar sajnál p4sk6tatésztából
lámpara (l.) lámpa magnifico, a kiváJ6, killin6
largo, a hosszú maleta (J.) bór6nd
alo-de vrni mentén hacer las -s becsomagol
lata (l.) konzeNdoboz manera (t.) mód
¡Qué fatal De fárasztólunalmas! de todas -s mindenképp
latino, a !atin mansión (l.) elOke16 ház
bailes déI-amenkai mantel (m.) terítO, abrosz
és spanyol táncok manzana (l.)
al""
Latinoamérica (l.) latinamerika mapa (m.) térkép
lavabo (m.) mosdó,WC mar (m.) loo,,",
lavanderla (l.) moeoda Cantábrico Kantábfiai-tenger
lavaplatos (m.) mosogatógép - Mediterráneo FOIdkózi-tenger
lavar mas, mosdat maravilla (f.)
'roda
-ee mosakszik, megmosdik de - csodátatosan
lechuga (l.) fejessaláta maravilloso, a csodálatos
lectura (l.) olvasás, olvasmány marca (r.)
m''''''
leer W.. marcar 1. jeiOl 2. telefonan számot
legumbre (l.) hüve/yes zOldség beüt, tárcsáz
lejano, a távolí margarina (r.) margann
lejos
mee"e
marido (m.) l"i
- de vmit61 messze marinero (m.) tengerész
letra (l.) betú mariscos 1'1. (m.) ehetO tengen áltatok
levadura (l.) éloszt6 maritlmo, a tengerészeti
levantar marroqui
-ee f61kel Marruecos (m.) Marokk6
libre
""ba.
martes (m.l
k"".
ligero, a koonyU marzo (m.) március
limitar haláros vrnivel mO. 1. tóbb 2. plusz
limón (m.) citrom que -bb, mint
lindar határos vmivel mascota (1.1 kedvenc háziáltat
Lisboa (l.) Usszabon matar
""""
lista (l.) lista el hambre csillapitja az éhségét
literatura (J.) irodalom matemáticas 1'1. (l.) matematika
litro (m.) iiter maya maja
local (m.) ",,"eég mayo (m.) május
localización (l.) elhelye.zkedés. fekvés mazapán (m.) ma;tipán
(Iakásé, épületé) media (r.) átlag
locutor, a bemond6 (n6)
de _
állagos, átlagosan
lomo (m.) bélszín, vesepecsenye mediano, a kózepes
Londres (m.) London medicamento (m.) gyógyszer
loro (m.) papagáj medida (l.) 1 mérték, mértékegység
luchar
ha='
2. inté.zk.edés
luego
"'''"
medio (m.) eszkbz
lugar (m.)
"eIy
de transporte kbZlekedésl eszk6z
lujo (m.) luxus medio, a
,.
de - luxus- medlodla (m.)
."
nacer
luminoso. a fényes, világos e - ••ben nacl
lunes (m.) hétió mellizos, as ikrek naci
melocotón (m.) ószibarack nada
melón (m.) sárgadinnye nara
mencionar megemiít nara
114 cIento catorce
oriental pelo (m.) haj PortU91
origen (m.) erada\, származás pelota (r.) .bda portugl
originalmente credetileg peluqueria (r.) fodrászat poslb
orilla (f.) pM pena (f.) bánat. szomorúság posibl
oro (m.)
"""Y
¡Qué -1 Milyen kár! postall
oscuro, a sótét penlnsula (r.l félsziget postre
otoño (m.)
""
p- Ibérica lbériai-félsziget d. -
otro, a
""""
pensar (-le) gondol, goodolkodik pracUc
-s misok. tObbiek - + ronévl Igenév száncléksz:ik vrrn tenri
pensión (r.) 1. eUátás 2. nyugdij práct'
p
media· f_ precio
completa teljes eUátás lista
pepino (m.)
"""""
preclOl
padre (m.)
"""
perder (-ie)
-.""""
preel
padres pi. (m.) ,,,",. - el autobús lekési a buszt prere
paella (r.) ZOldséges, hJsos, halas perdonar meg- prere
riZSétel perfeccionar tOkeletesit pre,
pagar ',,>1 perfume (m.) latszer pre,
paJs(m.)
..-
perfumena (r.)
""""""'"
prem
p- Vasco ..",..., periódico (m.)
_.-
p-
paisaje (m.) 1á¡.0tl<ép pennanecer 1. tart6zkocik vtloI 2. marad
paja (r.)
""""
pennitir
""""""'"
-s.
pájaro (m.)
""""
.. do
N,.
palacio (m.)
_.
perro, a
""'"
prep.
pálido, a
"""'"
persona ('.) gzemély, ember pre...
pan (m.)
"""'"
personal
"""""'"
p-
panaderia (r.)
-
pertenecer tartozik vnVlez pre...
papeleria (r.)
--
pesado, a .....,.,..- -se
paquete (m.)
""""'"
pescado (m.) hal(étel)
P"''''
pern -oak, ""f"lElk. részére, számárn. pescador (m.)
""'"
P"'seo
• + r5névj Igenév azért. hogy ... pesquero, a
"""'.
prirnM
pamcaidas (m.) ojtóom>ó pez (m.) hef primeo
parada (r.I
-
- espada
"""""
d. _
paraguas (m.)
-
piano (m.)
'''''''''''
d. -
parcela (r.) t_ pie (m.) léb(fej) primo.
parcialmente
.- .- gyefog prlncil
pardo, a beme piedra (r.) k6 princil
parecido, a
-
piel (r.) 1. b6r 2. gyGmi'iIcshéj pnncij
pared (l.)
"'
pierna (l.)
Iéb("'"
privad
pareja 11.)
"".-
pila (l.) ..."
parque (m.)
"""
pimiento (m.) paprika proba
parrilla (l.) 'OOléfy pintura 1. feslmény 2. festészet
a la- roston sül1 piña (l.)


parte (l.) ,." pionero, a útt&O prodUl
de una _
egyfelOl, egyrész1 Pirineos pi. (m.) Pireneusok
participar részl vesz piscina (l.) 1. iTllldeflce 2. -..
partida (l.) jálszma pIso (m.) emeIet prodUl
partido (m.) rnéf'kOzés, meces piacer (m.) élvezat proret
partir plan (m.) tON

a _ de
1. .roaIa¡::;á12. vrritól bJva, kezcMl plancha (l.)
,="
proh
pasar 1. megy. haiad 2. idót tQlt a la· vasiapoo süll prn...
- PO'
jár. megy vmerre plano 1m.) alaprajz prnno
pasear
"".
planta (l.) 1. niNény 2. szint pron
paseo (l.) "","y plato (m.) 1. tányéf 2. tal, étel pron
pasillo (m.) fo1;'O&\ - fuerte prn
pasta (l.) tészta playa (f.) teogerpar1 prn
pastel (m.) sütemény plaza (l.) fé<
prn,
pastelería (1,)
_b'"
pobre
"egóny

patata (l.) burgonya pobreza (f.)

publ
patinar korcsolyázik poco, a
,_
patio (m.)
beIOO ""'"
un· de egy kicsit públ
patrimonio (m.)
"'''''''''
po<ler(m.) 1. hatalom 2. képesség
P"
- de la humanIdad
__0_
poder (-ue) .ha.1, ·het, képes, tud pu.
patrono, a ,""""ent poema (m.) pu.
paz (l.)
"""
pollcla (l.)
-0<sé9
pul
peaje (m.) Id. autopista de peaje - (m/t)
""""'
pu'
pecera (l.)
""""""'
pollo (m.)
csJ"'"
pu.
pechuga (l.) szátnyas mela IlUsa poner lesz, rek. helyez pu...,
pedazo (m.) darab vrnibOl la mes. meg1eri1
pu,
pedir {-il kér vkitOl -se felvesz (ruhéQ
peinar
fl."
-se a +16névligenév elkezd vmit csináhi

-s.
-
popular 1. népi 2. népszeru
pelar ..,."
PO'
l. -ért, 2. keresztüI
película (t.) Iim 3. á1tal
de acción
"""'"'"
¿- qué? miéf1?
porque me<t
.ni ciento dieciséis
l
Portugal (m.)
portugués, -8
posibilidad (1.)
posible
postal (f.)
postre (m.)
de -
practicar
práctico, a
precio (m.)
lista de -s
precioso, a
preelección (f.)
preferido, a
preferir (-ie)
pregunta (f.)
preguntar
premio (m.)
p- Nobel
preocupar
-.e
No te preocupes.
preparación (f.)
preparado, a
P-s, listos, ¡ya!
preparar
-.e
preposición (f.)
presentar
primavera (f.)
primer, o, a
de _ año
de
primo, a
principal
principalmente
prlncipe, princesa
privado, a
probador (m.)
probar (.....ue)
proceder
producir
producto (m.)
- de belleza
productor (m.)
profesión (f.)
profundo, a
prohibir
promover (.....ue)
pronombre (m.)
pronóstico (m.)
pronunciar
proponer
protagonista (mIl)
proverbio (m.)
proyecto (m.)
publicidad (f.)
publico, a
pueblo (m.)
puerta (t)
puerto (m.)
pulsera (f.)
pues
puesto (m.)
puma (m.)
punto (m.)
_ cardinal
en -
Portugália
portugál
lehetóség
lehetséges
képeslap
desszert
desszertként
1 gyakorol
2. vmilyen sportot Oz
praktikus
"
árjegyzék
csodálatos
selejtezó
kedvelt. kectvenc
jobban SZ8ret
kérdés
kérdez
dij

aggaszt
aggódik
Na aggódj! Na iZgulj!
elk.észrtés
kész, elkészült
Elkészülni, vigyázz, rajt
l
készít, el6készít
felkészül, e1ókészül
el61járószó
bemutat
tavasz
als6
elsós, elsó éves
e1só logásként
unokatestvér
16,Iegfóbb
fóleg, f6ként
herceg, hercegnó
magán
próbafülke
1. (meg!fellki)próbál
2. kóstol
származik
termel, terrneszl
terrnék
piperecikk
termeló
toglalkozás
méIy
megtilt
el6mozdít
névmás
idójárásjelentés
kiejt (hangot)
javasol. ajánl
fószerepló
kózmondás
teN, elképzelés
1. nyilvánosság
2. hirdetés, reklám
kbz-, nyilvános
1, nép, lakosság 2. falu
ajtó
kik5t6
karkótO
nos, hál
stand, árus
pu=
pool
égtáj
pontosan, ponlban
Q
¿qué?
¡Q_ va!
quedar
Esto me queda bien.
_ con alguien en algo
con alguien a las 7
quedarse en casa
- con
queja (f.)
quemar

quena (f.)
querer (..... ie)
queso (m.)
_ manchego
¿quién?
quimica (l.)
quimico, a
quinto, a
quiosco (m.)
quisiera
quitar
-.e
R
radio (f.)
rallar
rápido
rápido, a
raqueta (f.)
de tenis
raro, a
rata (f.)
reaccionar
",,'
realización (f.)
receta (f.)
rechazar
recibir
recién nacido, a
recipiente (m.)
recoger
reconocer
reconocimiento (m.)
reconquista (f.)
recopilación (f.)
recorrer
recto, a
todo -
red (f.)
redondo, a
reducción (f.)
reducir
reformado, a
refrescante
refresco (m.)
región (f.)
regresar
regular
rehabilitado, a
reina (f.)
reino (m.)
relación (f.)
relámpago (m.)
relampaguear
relativo, a
-a
amety, aki, amefyet. akil, arnefyek,
akik, amelyeket, akiket
mi?
Dehogy(is)!
marad, van még vmiból
Ez jó rárn.
vkivel vrnil,
vkivel marad vrniben
7 órában marad vkivel
otthon morad
vrnit választ. vrni mellett marad
panasz
eléget
megég, elég
pánsíp
1 akar 2. szoret
&>jI
La Manchában készül6
sajlféle
ki?
kémia
vegyi
ótódik
kioszk, pavilon
szeretnék
e1vesz
Ievesz (ruhadarabol)
rádió
reszel
gyorsan
gyors
ütó
teniszütó
ritka, furcsa
patkány
reagál
1. valós, reális 2. királyi
megvalósílás
rocepl
elutasít
kap, fogad
újszül5tt
edény
5sszeszed
elismer, beismer
elisrnerés, elisrnertség
visszahóditás
gyOjteméfly
fólfedez
egyenes
egyenesen
1. háló, hálózat 2. Internet
kerok
cSOkkenés, csókkentés
cs6kkent
felújílott. átépített
üdítÓ. frissító
üdítóital
lájegység, vidék, régió
visszatér
szabályos
úDáépítell, renovált
királynó, kirá/yné
királyság
kapcsolat
villám
villámlik
viszonylagos, rel;¡tív
vmire vonatkozó
ciento diecisiete 117
relato (m.) elbeszélés Semana nagyhét
suerte (f
religioso, a vallásos Todos los mindenszentek
por
remover (.....ue) (meglfel)keVer sartén (f.) oo<pecyó
suflcien
repetir (.....1) (el)lsmétel sazonar Izesít
sufrir
representar bemutat, e1"¡álszik seco, a
,,'''''
_ ham
res (f.)
""""
secretario, a lrtkár, tilkárnO
superar
reserva (f.) sed (f.) szomjUság
superlic
- natural természetvédelmi terület seguir (.....I) kOvet
superm
residencia (f.)
""""'"
¿Me sigues? KOveted, amit mondok?
suplem
residir
"'" """
según szerint, a1apján
sur (m.)
respectivamente
"<ve
segundo, a
""""'.
surefto,
responder Yálaszol, fele! sello (m.)
""""
sureste (
respuesta (f.)
"'""'..-
semáforo (m.) kOzIekedési Iámpa
suroeste
restante a tObbi. a mamdék semana (f.) hétr_1
surtido
restaurante (m.) "",n,m
semejante
"""""
lIuspen
resultado (m.)
"""'""""
sencillo, a ..,.,.."
resultar 1. bizQr"l)'lA sentir (-te) 1. éfez 2. sa¡náI
sustituIr
2. adódio; 3. sikerüI señora (f.) hOIgy. asszony
reunión (f.) OsslejOvetel, gyUIés. Nuestra 5- ¡s,c" t.lário)
"'......
separar eIváIaszI, szétváIaszt, eIkUIOnl
reunir
""'''''''''
se(p)tiembre (m.1
""p","re

-
séptimo, a "",_ tabaco
revista (f.) képesUjság, foIyóirat
van. Iétczio; tablao 1 ,
revuelto (m.) rmtotta serie (f.)
""""'.
rey (m.)
...., serio, a
-
taburet
los R-es pi. akrilyi páf servflleta (f.) "....,
talla (1.)
rinc6n (m.) sarok (szobaé) sernr(-t)
(f<lIIo_
taller (
rollo (m.)
"""""
- para ... f6névl 1gené\'
""'" "'"
tambié
romano, a
""""
seno, a "'I<xli, ..mpoco
ropa (f.)
"""' """".
short (m.)
""""""""
tango (
roto, a tOrOt!, rossz (nem .1 1. ha. hogyt\a 2. hogy_ -e
"n.
rubio, a -.. .1 ;gen tan ._'
ruido (m.) ,,¡ sidra (f.)
-
a las
Rumania (f.)
""""""
siempre
"""'"
..pa.
rumba (f.) rl.I'OOa (kubai eredetú tánc) siesta (f.) ,.".",..
taquilla
Rusia (f.) <>=='9
siete hét taqul1l
ruso,a
""'"
significar joIenl
"nln
rústico, a
--
signo (m.)
i"
.....
- de puntuación
-
.....
S
siguiente k<1v'etkezO esta
sillón (m.) fotal tarea {f
simbolizar jeIképez, szimbolizál tarjeta
$ábado (m.)
,,""""'.
simbolo (m.) jelkép, szjlTlb6kJm
-pool
ybe, .OO simpático, a rokanszenves, szimpati:us _ tel
sabio, a bOles. tudós .ln
tarta (f"
Alfonso el S- BOles A1fonz sino
"'"""'
taxi (m.,
sabroso, a IzIetes, finom situacIón (f.) helyZet. szituádó taza (f
sacar
""""
situar
._,
teatro 11
un billete jegyet vált -00 9helyezkedik, taláJhat6 vhd tele (1.
dinero pénzt vesz ki sobre (m.) boriték telefo
una nota osztályZatot kap sobre (prep.) rajta, -an, -en, -Ól1 telenO'll'
sagrado, a megszenteH, szent - todo fOIeg. fOként tempar:
Familia $lent Család sobrino, a unokaóccs. unokahúg
Sahara (m.) Szahara sofá (m.) kanapé tener (
sal (f.) ro sofocante fullasztó
-.
sala (f.) terem sol (m.) nap (égitest) -00
de estar nappali solamente
"','
_.n
salado, a
""
soledad (f.) magány, egyedüllét
_In
salir 1. kimegy. e1megy 2. inclul (járat) 0610
o'"
_ h
cada hora óránként indul solo, a egyedOI
;ár valakivel solucionar
-
-p
- de casa 9meg'y otlhonr61 sombrero (m.)
".p -.
salmón (m.)
-
sonido (m.) hang
-.",
salón (m.)
""pp'Ji
sopa (f.)
-
¡Tenga!
salsa (1.1 1. SZÓSl, mártás soso, a ro",,"
teorla
2. salsa (kan"bi tn) squash (m.) squash, ralabda
tercer"
saltar
""",
suave
"""'"

saludar
"""'"
suavemente "",,"._.
Salvador (m.) 1. Megvált6 2. &waíb" (orszagj ÓVatosan termin
sandia (f.)

subir 1. lom&gy 2. fólsZáft (jármúre) termOll
sangrla (f.) bóIé vOrOsbOrból és subrayar ....." l.m
-
sucio, a
""'""'
l ......
Santiago Szent Jakab suegro, a _. """"
to....
san, santo, a
"en'
suficiente
""'.-
.'
Viernes
-""
suelo (m.)
""". iaIai
tem
Sábado
""",,,,,mb,"
sueño (m.1
-
tomto
118 ciento dlecocho
suerte (f.) terror (m.) t._
pa' •
,,-
2. terror, rémuraJom
suficiente ,"",,00gend6 terrorista (m/f) terrorista
sufrir
"""''''
texto (m.)
,,-
• hambre éI1ezik tiempo (m.) idO
superar meghalad, túllép al mismo· ugyanakkor
superficie (f.) terület, felület ¿Qué. hace? Milyen id6 van?
supermercado (m.) szupermarket tienda (f.) üz!et, bolt
suplemento (m.) rnelléklet tinto
sur (m.) dé! vino·
""00Ix<
sureño, 1I déi tro,a
-,- sureste (m.)
-
tipico, a jelegzetes, tipikus
suroeste (m.)
-,
tipo (m.) 1. tí¡:u>. 2. fK:k6, pasi
surtido (m.)
"'"""'él<
tJ"" 9dob. kidob
suspender
-
titular (m.) szaIagQm
sustantivo (m.)
"'"'"
titulo (m.) dm, tit1AJs
sustituir
"""""""'
toalla (1.) tOrükOzó
tocar 1. értlI
T
2. vmíIyerl hangszeren jálszioo
todo, a OSSZes. egész
·5, as mine!, rrW1denkI, minchyájan
tabaco (m.) 1. dohány 2. szivar
toledano, a
"""''''
tablao (m.) andalúziai sz6rakOZ:6heIy,
tomar 1. eszik, iszik
ahol flamencót táncolnak
2. vrnilyún járrnúre száU
taburete (m.) bárszék
tomate (m.) paradicsom
talla (1.) ,"",el
tonelada (1.)

taller (m.) m'¡",tv
torero (m.) torreádor
también is, szintén
toro (m.)
'ka
tamp<J<:O
'"""
torre (f.I lorony
tango (m.) tangO
tortilla (1.) ránlotta
tan, tanto, a amyi, amvra
• de patatas burgooyás rántotta
tan ••• como ugyanotyan ..., minI
""""" ..O)
a las tantlls kétt<ln
tortuga (1.)
,"""'"
tapas pI. (l.) vegyes ízeitO laIatok
tostada (l.)
pirit'"
taquilla (1.)
--
totalmente
,...,..,
taquillero, • 1. jegypénztáros 2. kasszasiker
trabajar
-
tarántula (f.1 taranteftap6k
tradición (f.)
-
tanle kétt<ln
tradicional

tarde (1.)
"""..
traducir
-,
esta.
ma""""
traductor, a fordíló
tarea (1.1 lecke, házi faladal
traer h",
tarjeta (f.) karty,
tráfico (m.) forgalom
- postal képeslap
mucho· nagy forgalom
- telefónica telefonkártya
traje (m.) 1. 61t6zék 2. Olt6ny
tarta (f.)
"""
- da baf'io fürdóruha
t:aJ:i (m.)
''''
tranquilo, a
-
taza (f.)
""".
transporte (m.) kOzlekedés
teatro (m.)
-
medio (m.) de·
""""""'" """'" tele (f.), televisor (m.) ,,,",
- público
'-
telefonia (f.) lávbeszélOtedri<a
tranvia (m.)
""""'" telenovela (l.) lelenlgény, szappanopera
trasladar átlesz, álhetyez. olkOIlOZlet
temperatura (f.)
""""""""
ekO/lOzi<
temporada (1.) "eza¡
traslado (m.) álkMOZletés, áthelyezés
tener (-le) van neki, birloka
tratar de szóI 'omir61
- qua + f6n6Yi Igenév keI
través
• calor

a· de vril keresztüI
• en cuenta ligyeIembe Y8SZ
tren (m.)
"""'"
• mo IáOk
treo három
- hambre
"""
tribunal (m.) bír6ság
• miedo f.
triste szomorú
• prisa sial
trolebús (m.) trolibusz
• .ed szomjas
tronar (.....ue) dOróg
- suef'io .moo
trono (m.)
,,'"
¡Tengal Tessék! 111 van.
trópIco (m.) 1 trélpus 2. térM
teoría (f.)
0_'
trueno (m.)
men_
tercer, o, a ......-

,.
(r.)
,..,-
Túnez(m.) r..-
terminal (f.)
-
turístico, a idegerlforgah'i, llXisztikai
terminar beJejez, belejez6cik
turrón (m.) édesség
termómetro (m.)
"""""

temera (r.)
-
U
telT8Z8 (f.)
'''''''' terreno (m.) lerep, Ierüe\
ganar.
,.... """
ubicar
-
terrible
"""""
-.e IaIáIlató vhOI
territorio (m.) leñdet
último, a ",d'"
cIento dIecinueve 119
un,o,a
'9'
vez (f.) alkalom. -szor. -szer. -szar
-o az ember (alt. a1any) a la egyszerre, ugyanakkor
-os, as néhányan tal - talán
único, a egyetlen, egyedi a veces néha, oIykor
unidad (f.) '9Y,ég viajar ulazik
uni6n (f.) egyesülés viaje (m.) úl, utazás
Europea Európai Unió vida (f.) élet
universidad (f.) egyetem en mi- soha életemben
urbanización (l.) nagyvaros kórüli lak6negyed vídeo (m.) video
urgente sürgós viento (m.) szél
usar használ viernes (m.) péntek
uso (m.) használat vinagre (m.) ecet (borb6l)
usted bc vino (m.) bo,
utensilio (m.) eszkÓz blanco I_bo<
útil ha=os tinto vórósbor
utilizar használ, hasznosít - rosado rosé
uva (f.) sz6l6szem .1 - borrar kÉlSzüll fogAs
pI. (f.)
"""
violento, a kegyellen
visigodo, a vizigól, nyugati gót
V
visita (f,) Iátogatás
- guiada kJegerwezetó által
vacaciones pi. (l.) szünidó, vakáció
vezetelllAlogalás
visitar meglátogal
vacio, a üres
vlspera (f.) vmely ünnep/esemény e1óestéje
vainilla (f.) vanma
vista (f.) kilálás, látvany
Vale. Rendben.
vitrina (f.) vitrin, kirakal
valenciano, a Valencia vároSából való,
vivienda (f.) lakás
valenciai
vivir él,lakik
vaquero, a farmer (anyag)
vocabulario (m.) szószedel
pi. farmernadrág
volar (.....ue) repi.il
variado, a változatos
volcán (m.) túzhányó. vulkán
varios, as kül6nbiiz6, sokféle
volumen (m.) 1. hangeró 2. tértogat
vasco, a ",,,,k
volver (.....ue) visszamegy
vecino, a szomszéd
- a casa
""'"núQY
vegetaci6n (f.) nQvé!1yzel
vosotros, as 1;
vegetal 1. nOvényi 2. zóldség
voz (f.) h'"9
vegetariano, a vegetáriAnus
en - alta hangO&m
vela (l.) 1 gyertya 2. fatyol, vitorla
en - baja h<'kBn
3. vitorlázás
vuelo (m.) repJl6járal, repülóúl
vencer Iegyóz
Vuelta a Espafta kerékpáros karverseny
vendedor, a áruS(flÓ)
Spanyolországban
vender e1ad, árusít
y
Venecia (f.) Velence
venir iOn, eljón
ventaja (f.) e1óny yo
'o
ventana (f.) ablak yogur (m.) joghurt
ye, lél
a si hátha
Z
-..
lalálkozik
verano (m.) nyár
verbal 1. igei 2, szóbeli zapatería (l.) cipóboll
verbo (m.) ige zapatos pI. (m.) cipó
verdadero, a igazi, valós, valódi zona (f.) óveze!, negyed
verde ,>d zool6glco (m.),
vestíbulo (m.) elószoba parque zoológico allatkert
vestido (m.) 'CM
zorro (m.)
"ka
vestir (..... i) bltÓztet zumo (m.) gyijmiilcslé
-.. bltozk6dik Zurich (m.) Zürich
Fotójegyzék: lO. oid.. Stewart Pa-1d,Troy Newel, Aison SCott, Joana Franca, Chistq:tJe Lbert, Marc Amos, NeIy Freitas, PhiIip CoIier; 13. oId. Nagy Erika; 17. 00:
Gál GyIXgy, NIJJY Eri\a; 18.,20., 21. oId.. Na;¡y Eri\a; 26. oId.. eCorbis, e e Díaz; 29. oId.. Nagy Eri\a; 36. oId.. L.JrgJr Barbara;
41.00: Ung<Y 6<rbara; 42. 00.. sebastro Hcrvaltl, Nagy Er'M, IJ1gorBarbara; 50. OO.: lJ1gor Barbara Ca10s la.oa;¡oza, GonzaIez,Javier Rérnos; 52., 53. oId..
Nagy Erika; 55 oId.. 1J1gor Barbara; 56. OO.: Nagy Eri<a; 59 00.. GáI Gy&fN, 61. oo.: Nagy Erika; 64. OO.: Slezák rkJna, lJ1gor 8a'bara, Nagy Erika: 68.,69.,7U2.,74
OO.: Nagy Erika; 75. old.. Siezák lona, Lklgor FererlC, Nagy Er'M, Jaine Gornez; 76.,77.,80.,81. old.. U-.gor Fereo:::; 84. OO.: Nagy Eri<a; 86. oId.: lJ1gor Ferenc; 87. oId..
Siezák b1a; 89 oo.: U-.gor Fereoc; OO. oo.: Bátki Pi"QSka, Lklgor Fererc; 91. oId.: 96. oo.: U"'gcf Ferenc, Nagy Eri<a; 97. oId.. Lh;¡or fererc, Nagy
Erika; 99. oId.: Ungor Ferenc:; lOO. OO.: O.Ylid Dio.z; 10U03.. 106. old.. UngorFererc
li!D cIento vemte

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful