You are on page 1of 235

¡ETOP¡SE|U¡Ú |ÁR¡¡ MO¡DOVE¡ DE ¡A

AARON-VODÁ ¡NCOACE,
DE UNDE ESTE PÁRÁS¡TÚ DE URÉCHE
VORN¡CU¡ DE |ARA DE G¡OSÚ,
SCOSÚ DE M¡RON COST¡NÚ VORN¡CU¡
DE |ARA DE G¡OSÚ
¡N ORA$Ú ¡N ¡A$¡, ¡N ANU¡ DE ¡A Z¡-
D¡REA ¡UM¡E¡ ;18¸,
¡ARÁ DE ¡A NA$TEREA
M¡NTU¡TORU¡U¡ ¡UM¡¡, ¡U¡ ¡¡SUS
HR¡STOS, 16;¸ MESE|A... DN¡
Istoricii, cdecc scriitorii de cursul cnilor ccestor pcr(i,
ccrii pomenescu de descclecctul cel dentciu c (crìi
nocstre ¡i )crìi Muntene¡ti:
BonIIn, mure IsLorIc, de DucIIu, suu Du(Iu - IuLIn.
DIonu, Iu vIu(u IuI TruIun-împùruLuI - IuLIn.
TopeILIn, ungur; Iurù pre uceçLI doI uu urmuL.
AcesLe uu scrIs de DucIIu, cum uu descùIecuLu-où
TruIunu, împùruLuI RîmuIuI, în unII de Iu HrIsLos 1zoz, pre
socoLeuIu vrémIIor, cu rîmIénII.
Istoricii le¡e¡ti ccrii cu scris ¡i lucrurile domniiloru
Moldotei:
Crorner uu scrIs IuLIneçLe, DIugoç IuLIneçLe, SLrIcovscIîI
IILIun, IeçeçLe, PIuse(scIîI, vIùdIcuI de PremIsIIu, IuLIneçLe.
Istoricii le¡e¡ti pre ccrii cu urmct rcpcosctul Ureche
tornicul:
BîIscIîI, MurLIn PuçkovscIîI. AceçLI doI uu scrIs IeçeçLe.
$I ucesLe încù dzIcu cù moIdovenII sInL den rîmIénI. ¡urù
de descùIecuLuI ceIu denLùIu n-uu çLIuLu cù IéçII muI upoI
den împùrù(Iu IuI TruIun sInLu venI(I în cesLe pùr(I.
1. Prédoslovie udecú vorouvu
cútrú cititoriol
¡osL-uu gînduI mIeu, IubILe cILILorIuIe, sù Iuc IéLopIse(uI
(ùrîI nousLre MoIdoveI dIn descùIecuLuI eI ceI dInLùI, cureIe
uu IosLu de TruIun-împùruLuI çI urdzIsùm çI începùLuru
IéLopIse(uIuI. Ce sosIrù usupru nousLrù cumpIILe ucesLeu
vrémI de ucmu, de nu sLùm de scrIsorI, ce de grIjI çI suspIn-
urI. $I Iu ucesLu IeI de scrIsoure gîndu sIobod çI Iùrù vuIurI
LrebuIeçLe. ¡urù noI prùvIm cumpIILe vrémI çI cumpùnù
mure pùmînLuIuI nosLru çI nouù. DecI prIIméçLe, în ceusLu
duLù, uLîLu dIn Lrudu nousLrù, cîL sù nu sù uILe IucrurIIe çI
cursuI (ùrîI, de unde uu pùrùsIL u scrIe rùpùosuLuI UrécIe
vornIcuI.
AIIu-veI de Iu Drugoç-vodù, dIn descùIecuLuI (ùrîI ceI uI
doIIè, Iu IéLopIse(uI IuI, pre rînduI sùu scrIse domnIIIe (ùrîI,
pùnù Iu Aron-vodù. ¡urù de Iu Aronu-vodù încouce începe
ucesLu IéLopIse(, cureu (I I-um scrIs noI, nu cum s-urI cùdè,
de-umùnunLuI LouLe. Cù IéLopIse(eIe céIe sLreIne IucrurIIe
numuI ce-s muI însùmnuLe, cum sInLu rùzbouIeIe,
scIImbùrIIe, scrIu u (ùrîIor megIIuçe, Iurù céIe ce sù
Iucreudzù în cusu uILuIu de-umùnunLuI, udecù IucrurI de
cusù, n-uu scrIs. $I de Iocu IéLopIse(ù, de muIdovunu scrIsù,
nu sù uIIù. ¡urù LoL veI uIIu pre rîndu LouLe.
$I prIIméçLe uceusLù duLù uceusLù pu(Inù Lrudù u nousLrù,
cure umu IùcuL, sù nu sù Lreucù cumvu cu uILureu de unde
esLe pùrùsIL, cu uceusLù IùgùduIn(ù cù çI IeLopIse( înLrég sù
uçLep(I de Iu noI de om uveu dzIIe çI nu vu II pus
preuvécInIcuI sIuL puLernIcuIuI Dumnedzùu (ùrîI uceçLIIu
(encIIu çI soroc de sIîrçIre.
1
DuIII çI ducIII LoL unII sInL (n.u.).
z
MoIdovénII muInLe de Drugoç-vodù sù cIemu vIuII suu rumunI de Iu Rîm (n.u.).
¸
TurnuI SùverInuI esLe în |uru MunLeneuscù, unde uu IosL çI pod de pIuLrù pesLe
Dunùre, de TruIun-împùruLuI IùcuL uLunce cînd uu descùIecuL ucesLe z (ùrI cu rîmIénII
(n.u.).
±. Stihori de descúlecutol {úrii
NeumuI |ùrîI MoIdoveI de unde sù Lrùgùneuzù?
DIn (ùrîIe RîmuIuI, LoL omuI sù creudzù.
TruIun înLîIu, împùruLuI, supuIndu pre duIII
1
Drugoç upoI în moIdovenI premenIndu pre vIuII
z
MurLor esLe TroIunuI, çun(uI în (uru nousLrù
$I TurnuI SùverInuIuI,
¸
munLenI, în Luru vousLrù.
¿. Cupol I
¡ncep. 1. Pùnù Iu cumpIILu domnIIu IuI Aron-vodù (uçe-I
dzIce uceI domnII rùpùusuLuI UrecIe vornIcuI), IesLe scrIs
IeLopIse(uI (ùrîI de UrecIe vornIcuI, începuL de Iu Drugoç-
vodù, cureIe uu descùIecuLu dIn Murumureç uceusLù (urù uI
doIIè rîndu, dupù ce sù pusLIIsù de LùLurI çI IugIsù Lo(I
IùcuILorII çI u |ùrîI MoIdoveI çI |ùrîI MunLeneçLI în ArdeuI.
¡urù înLùIu descùIecuLù de TruIun, împùruLuI RîmuIuI,
cùruIu împùruL numeIe LrùIeçLe înLre noI pùn usLùdzI cu
çun(uI ceIu ce sù dzIce TroIunuI.
¡urù de Iu Aron-vodù scrIs nu sù uIIù, nIce de uILuI, nIcI
de UrecIe vornIcuI, orI cù I-uu împIedecuL duLorIIu
oumeneuscù, mourLeu, cure muILe IucrurI LuIe çI sù sù
obîrçuscù nu Iusù, orI cù IzvoudeIe IuI uu rùsùrILu, ce vu II
muI scrIs çI de Iu Aron-vodù încouce. DecI, de unde uu
pùrùsIL eIu, începem noI, cu ugIuLorIuI IuI Dumnedzùu.
Zuc. z. DomnIeI IuI Aron-vodù cu cuIe I-uu dzIs cù uu
IosLu cumpIILù, cù uçè uu IosLu, desIrînuLù domnIIu çI
nedIrIupLù IourLe, cîL de rùuI IuI, ce eru IrunLeu boIerIIor
IugIsù muI Lo(I în |uru ¡eçuscù.
Zuc. ¸. Sù sIùdIIu çI pre uceIe vremI domnII de ArdeuI cu
CrùIIu ¡eçuscù, cure de cure sù cuprIndzù (uru, sù IIe supLu
uscuILureu su. (DomnIIor de ArdeuIu dzIcem cruI ungureçLI;
eu sù Ie duu ucesLu nume nu pocIu, cù eI cruI nu sInLu, ce
dIrep(I domnI suu cnédzI. ¡urù çI ArdeuIuI LoL de CrùIIu
Ungureuscù uu IosLu çI LoL o (urù, ce dupù ce uu rupLu o
purLe ¡mpùrù(IIu TurcuIuI, cu Budu çI uILù purLe de crùIIe
uu cuprInsu Neum(uI cu PojunuI, unde sLu çI cununu CrùIeI
UngurésLI s-uu osebIL ucesLu ungIIu çI s-uu uçedzuL supLu
cnédzI. DecI cruI dIrepLu CrùIeI UngureçLI IesLe Neum(uI,
cù Iu dînsîuI IesLe cununu CrùIeI UngureçLI cu PojunuI.)
Zuc. q. |Ine domnIIu pre uLunce Iu ArdeuIu BuLor
JIgmonLu çI uIIîndu vréme pre voIe u supunere (uru cùLrù
sIne, s-uu ugIunsu cu boIerII IuI Aron-vodù, curII eru de
cusu IuI, cù II sù urîsù çI Ior cu IupLeIe IuI Aron-vodù,
unume $LeIun RuduI vornIcuI çI Rùzvunu IuLmunuI. $I cu
çLIreu Ior uu LrImIs oçLI BuLor çI I-uu IuuL pre Aron-vodù cu
LouLù cusu IuI çI I-uu dus Iu sIne Iu BeIgrud, unde çI s-uu
IîrçIL çI vIIu(u. ¡urù în IocuI IuI pusesù pre $LeIun RuduI vor-
nIcuI domnu în Suceuvù.
Zuc. ¸. ¡u IéçI crùIIu JIgmonLu pre uLunce, IIcIoruI
cruIuIuI çvedzùscu, Iurù IuLmun mure eru ZumoyscIII.
VùdzIndu IéçII c-uu pus BuLor de Iu sIne domnu în MuIdovu
çI o scrIIu pe uLuncI IéçII MuIdovu cù IesLe CrùIeI ¡eçeçLI
so(IIe, dupù nIçLe IegùLurI ce Iùcusù IéçII cu $LeIun-vodù ceI
Bun Iu CoIomIIu çI muI pre urmù cu Bogdun-vodù, dupù ce
sù împùcusù cu dînsuI, n-uu suIerIL pre $LeIun RuduI-vodù,
ce înduLù uu LrImIs oçLI cu boIerII curII eru IeçI(I în |uru
¡éçuscù, unII de rùuLù(IIe IuI Aron-vodù, Iurù MovIIeçLII,
precumu scrIe UrecIe vornIcuI, încù cu PùLru-vodù
$cIIopuI IeçIsù în |uru ¡éçuscù, usupru IuI $LeIun RuduIuI-
vodù çI I-uu scos dIn (urù. $I uu pus domnu dIn purLeu su
pre ¡eremIIu MovIIu-vodù cu uIesuI boIerIIor de (urù,
puIndu deoduLù çI pen LouLe ceLù(IIe (ùrîI sIujILorI de uI sùI
IéçII. ¡osL-uu ucésLeu în unuI ;1oq <1¸q¸>.
Zuc. 6. ¡mpùrù(IIu TurcuIuI IupLù pre ucéIe vrémI penLru
CrùIIu Ungureuscù cu ném(II, penLru Budu, penLru OsLro-
gonuI çI EnIcuI. ¡ur vùdzIndu cù cuprIndu IéçII |uru MoIdo-
veI, uu orînduIL pre CuuzI CIereI-soILun, IunuI CrîmuIuI, çI
LrImI(îndu-I çI z.ooo de InIcerI; cùLrù ;o.ooo de ousLe ce
uveu LùLùruscù. (VesLIL eru ucéI Iun de rùzbouIe, cure uu
uvuLu rùzboIu çI cu persII cu Izbîndù în cîLevu rîndurI.) ¡I
LrImIsùsù împùrù(IIu çI sLeuguI cu LuIurI de MuIdovu, sù
uçeudzù pre cIne vu socoLI eI Iu domnIe, sù IIe dIn purLeu
împùrù(IeI.
Zuc. ;. PrIndzIndu vesLe IéçII de cIùLIreu IuI CuuzI CIereI-
soILun Iu MuIdovu, cu ruçIne u II socoLIndu sù Iusù pre
domnu Iu smInLeuIù, pus de dînçII, çI eru pe uLunce çI
CrùIIu ¡éçuscù în vIrLuLe, uu orînduIL çI eI pre ZumuyscIII
IuLmunuI, cum spune HronIcu Ieçuscù, muI muILu de ;.ooo
de cùIùrI çI ¸.ooo de pedesLrI n-uu uvuL (de nu-I Iuudù),
Iùrù sIugIIe Ior, ce uu eI purureu, pesLe céIu ce sInLu
sIujILorI în cuLusLIje.
Zuc. 8. OcLovrIe q dzIIe, v IeuLo ;1oq <1¸q¸>, uu sosIL
ZumoyscIII Iu |u(oru cu oçLIIe IuI çI u dou dzI dupù sosILuI
IuI ZumoyscIII, ocLovrIe 1o s-uu vùdzuL çI sLrùjIIe LùLùrùçLI,
ocLovrIe 11 uu sosIL çI sIngur IunuI cu LouLù ousLeu.
Zuc. q. N-uu puLuL rùbdu IéçII Iùrù çun(urI, cîL uu vùdzuL
uLîLu puLere, ce ç-uu înLùrIL Lubùru cu çun(urI pInpregIur çI
uu IùcuL cu socoLeuIu IuI ZumoyscIII IuLmunuI çI denuIurù
de çun(urI bùçLI de pùmînLu, de Iu çun(uI LuberII uçè de-
purLe, cîL ugIunge gIon(uI puçceI. $I înLr-ucéIe bùçLI uu scos
çI ZumoyscIII ousLeu Ieçuscù împroLIvu grosImeI ceI
LùLùrùçLI. NùvùIIIu LùLurîI cu LouLù ousLeu usupru IéçIIor, ce
IéçII sLu necIùLI(I çI dIn bùçLI du LunurIIe. DosuI Iurùç sù Ie
Iu, nu puLeu LùLurîI de Lubùrù çI uçeu uu sLùLuL rùzboIuI înLr-
uceu dzI, LouLù dzIuu.
Zuc. 1o. A dou dzI, socoLIndu IunuI cu meçLerçug sù
depùrLédzù pre IéçI de Iu çun(urI, uu orînduIL o sumù de
oçLI, sù deu nùvuIù Iu IéçI çI sù Iucù u IugI. Ce IéçII,
prIcepîndu meçLerçuguI, sLu înLre bùçLI necIùLI(I çI uçeu uu
sLùLuL pùnù Iu vremeu de cIIndIe. ALunce, çI deprIndzIndu
umu pre LùLurI çI vùdzIndu cù sù Lemu çI de Ioc LùLurîI, I-uu
IuuL IéçII în gounù pùnù Iu ousLeu ceu supusù çI cu ucéIu
ducù s-uu LumpInuL, în Ioc uu sLùLuL çI uu (InuL rùzboIuI, cîL
s-uu mIruL çI IunuI, muI pu(Inù ousLe IIIndu IéçII. $I de
ucoIo, Iurù înceL, sprIjenIndu-sù de nùvuIu LùLurîIor, uu ven-
IL Iurù Iu Ioc înLre bùçLI, cù LrImIsesù ZumoyscIII LoLdeuunu
LrîmbI(eIe sù dzIcù de înLorsu.
Zuc. 11. Nu dormIè ¡eremIIu-vodù, ce, de uve çI în IeçI
nedejde, Iurù dInduLù uu ugIunsu Iu IunuI çI de uLunceu
céIe ; suLe de (urù, ce sù dzIcu IùneçLI, II-uu duL ¡eremIu-
vodù IunuIuI çI uu IeguL çI mIere, sù deu IunIIor în Lo(I unI
cîLe... <mII> cînLure çI uILe dururI. $I uçeu, cu nevoIn(u IuI
¡eremIIu-vodù, uu sLùLuL înLre IunuI çI înLre ZumoyscIII
LrucLuLe, udecù IegùLurI de puce, dîndu çI IunuI zùIog Iu IéçI
çI IéçII Iu IunuI, pùn sù vu încIIde LocmuIu.
Zuc. 1z. CupeLeIe de puce uu IosLu ucesLe: ¡eremIe-vodù
sù IIe domnu în (urù, bIrnIc împùrù(II dIn un în un, dupù
obIceuI, Iurù IunuIuI sù deu dIn un în un dururI çI cîLe...
<mII> cînLure de mIere çI ; suLe sù IIe de cîçIeIe IunuIuI în
Bugeug. OçLIIe IeçeçLI sù nu muI înLre în |uru MuIdoveI. SoI
de Iu IeçI sù murgù Iu ¡mpùrù(Iu TurcuIuI penLru înLùrILuru
pùcII. ¡urù despre purLeu IunuIuI eru ucesLe ponLurI:
SLeuguI çI LuIurIIe sù Ie deu pe mînu IuI ¡eremII-vodù çI de
Iu ¡mpùrù(IIu TurcuIuI sù scouLù dIrés de domnIe
nescIImbuLù în dzIIeIe IuI, ce-I dzIc eI pe IImbu Ior buruL. $I
sù Iusù dIn pùmînLuI MuIdoveI IunuI pùnù în puLru dzIIe cu
oçLIIe IuI. $I uçeu obîrçIndu-sù puce, IunuI înLùIu uu purces
cùLrù Crîm çI ZumoyscIII cùLrù (uru su, IùsIndu pe Iîngù
¡eremIu-vodù pre AIberLu HunscIII çI pre ¡un PoLo(cIII cu
¸.ooo de oumenI, cù sù Lemè ¡eremIu-vodù de ungurI. $I
uçeu uu purces çI ¡eremIu-vodù çI s-uu uçùdzuL Iu Suceuvù.
RùzboIuI ucesLu Iu |u(oru esLe muI înLùIu de uceIu, cîndu uu
perIL JoIcovscIII IuLmunuI Ieçescu. VeI uIIu çI uceIu Iu
rînduI sùu.
Zuc. 1¸. BIne n-uu IeçIL ZumoyscIII dIn MuIdovu, Iurù
BuLor JIgmonLu uIége pre Rùzvun domnu în MuIdovu çI
orînduIeçLe 1z.ooo de ousLe ungureuscù, sù murgù usupru
¡eremII-vodù, dîndu vInu IuI $LeIun RuduI-vodù cù uu IùsuL
scuunuI sù cuprIndzù IéçII cu bIùsLùmù(IIu IuI.
Zuc. 1q. ¡uîndu vesLe ¡eremIu-vodù de pogorîLuI ungur-
IIor, precum uu puLuL, uu sLrînsu ousLeu (ùrîI çI s-uu gùLIL u
sLure cu rùzboIu împroLIvu IuI Rùzvun. ¡nLr-o dumenecù
eru, cîndu uu upropIIuL oçLIIe ungureçLI de Suceuvù. $I-uu
LocmIL oçLIIe ¡eremIu-vodù usupru LîrguIuI, Iu suL Iu ArénI.
¡urù ousLeu Ieçuscù ce uvè cu sIne, o uu LocmIL muI Iu
cîmpu, despre $cIéIu, pe supLu un muI, ce IesLe uIùLureu cu
drumuI BùIeI. SIngur ¡eremIu-vodù IIIndu în besérecù Iu
sIînLu IeLurgIIe, I-uu duL çLIre, cum oçLIIe IuI Rùzvun umu
sù vùd çI sù upropIIe de oçLIIe (ùrîI. Ce n-uu vruL sù Iusù dIn
besérecù pùn nu s-uu sùvîrçIL sIînLu sIujbù. $I sù ugIungeu
umu Iùrù(II IuI Rùzvun cu oçLIIe (ùrîI, cîndu uu IeçIL
¡eremIu-vodù Iu oçLI den besérecù. S-uu LîmpInuL oçLIIe de
îmbe pùr(IIe çI dupù cîLùvu IupLù înLre oçLI, uu IovIL IéçII pe
ousLeu ungureuscù dIn urIpu despre $cIéIu. ¡nduLù
îmbùrbùLîndu-sù çI IrunLeu oçLIIor, unde eru ¡eremIu-vodù,
uu înIrînLu pe ungurI.
Zuc. 1¸. SupL Rùzvunu-vodù uu cùdzuL cuIuI uLunceu în
rùzboIu, ce încùIecîndu pre uILu cuIu, înduLù uu sIIIL sù
opreuscù ousLeu ungureuscù çI uu oprILu-où çI pusésù
rùzboIuI Iurù Iu Iocu. Ce îndemnîndu-sù Iurù oçLIIe IuI
¡eremII-vodù çI umu çI IéçII în IrunLe, uu începuL u IugI
ousLeu IuI Rùzvun-vodù, Iu cure Iugù I-uu prInsu oçLIIe IuI
¡eremII-vodù çI pre Rùzvun çI I-uu udus Iu ¡eremIe-vodù.
SLù movIIu çI ucmu pe drumuI BùIeI de Iu Suceuvù, cure sù
pomeneçLI MovIIu IuI Rùzvun pùnù usLùdzI.
Zuc. 16. CîL I-uu udus pre Rùzvun Iu ¡eremIe-vodù, dupù
cîLùvu musLrure, I-uu LùIuL înduLù cupuI çI I-uu pus înLr-un
puru împroLIvu ceLù(II. ¡urù pre ungurI I-uu gonIL oçLIIe
pùnù Iu mun(I, cu mure vùrsure de sînge. ¡osL-uu ucesLu
rùzboIu în unuI ;1oq <1¸q¸>, decIevrIe ¸ dzIIe. Açeu s-uu
pIùLIL çI IuI Rùzvun rùuI ce Iùcusù çI eI IuI Aron-vodù.
Zuc. 1;. Dupù ucesLu rùzboIu çI perIreu IuI Rùzvun-vodù,
s-uu uçedzuL domnIè IuI ¡eremIeI-vodù, Iùrù grIje. NIcI BuL-
or JIgmonLu, domnuI ArdeuIuIuI, nu s-uu muI IspILIL sù muI
LrImu(e oçLI în MuIdovu, ce uvîndu bùnuL pre IéçI de
pugubu oumenIIor sùI cu Rùzvun, uu LrImIs soII cu juIobù Iu
RodoIIu împùruLuI nem(escu, cumnuLu-sùu çI Iu pupu de
Rîm, jeIuIndu de mure pugubù ce I-uu IùcuL IéçII în ousLeu
IuI, IupLîndu eI sù dezbuLù (uru de supLu mînu LurcuIuI, sù
cuprIndzù |uru MuIdoveI, sù-I împreune çI pre moIdovenI
cu sIne împroLIvu LurcIIor, Iur IéçII uu împIedIcuL ucesLu
Iucru, spre scùdereu creçLInùLù(IeI, ce-uu uçedzuL MoIdovu
supLu bIruI LurcIIor, de supLu cure bIr umu eru IeçILù (uru,
cu nevoIn(u IuI.
Zuc. 18. AcesLe în(eIegîndu pupu çI împùruLuI ném(ùscu,
mure ponosuI uu LrImIs IéçIIor çI osebIre de besérecu Ioru
cruIuIuI Ieçùscu, cu unuI împIedecùLorIu de bIneIe
creçLInescu.
Zuc. 1q. Au LrImIs çI cruIuI Ieçescu soI Iu pupu, Iùcîndu-I
çLIre cù ure eI de grIje MuIdoveI, sù nu IIe cu LurcI çI muI
denuInLe vreme IIIndu supLu grIju su, cum çI de curundu
ucmu pre CuzI CIereI-soILun I-uu scos cu puLereu su dIn
|uru MoIdoveI. ¡urù domnuI de ArdeuI, neuvîndu puLere sù
sù upere pre sIne, nu pouLe sù upere MoIdovu de LurcI çI de
LùLurI, muI uvîndu prIIej de oçLI IIIe cîndu CrùIu ¡eçuscù.
Zuc. zo. AcesLe prIcInI uvè eI în de sIne penLru MoIdovu,
Iurù ¡eremIe-vodù domnIIu cu puce çI cu IucrurI uçedzuLe
pre uceIe vrémI u (ùrîI, cù (Ineu oçLI sLreIne çI pùdzIu çI duL-
orIIu su ce uvè spre împùrù(Ie.
q. Cupol uló doileu
¡ncep. 1. |uru MunLeneuscù înLr-ucesLu unu, vuru, Iu mure
rùuLù(I eru de LurcI, cù dIn douo pùr(I uvîndu oçLI ¡mpùrù(Iu
TurcuIuI usupru CrùIeI UngureçLI, o sumù de oçLI despre
Budu, Iurù uILù ousLe usupru ArdeuIuIuI uvè, cù çI împùruLuI
nem(escu oçLIIe IuI înLr-ucoIeu împroLIvu LurcIIor eru
orînduILe. ¡urù uIceu despre ArdeuI BuLor JIgmonLu IIIndu
cumnuL împùruLuIuI nem(ùscu, uILe oçLI uveu împroLIvu
LurcIIor çI Iuusù de Iu LurcI cîLevu oruçe de CrùIe
Ungureuscù, Iurù cùLrù ArdeuIu.
Zuc. z. Eru despre uceusLu urIpù SInun-puçeu, vezIruI de
SIIIsLru. $I penLru sù-I IIe muI Iesne u supune ArdeuIuI,
Iuusù LouLù |uru MunLeneuscù çI oruçeIe LouLe, BucureçLII,
TîrgovIçLe çI uILe oruçe uçedzuse cu LurcI.
Zuc. ¸. Domnu eru uLunce Iu munLenI de curundu MIIuI-
vodù, uceI vesLIL înLre domnI, încù bIne neuçedzuL dupù
mourLeu MIIneI-vodù. VùdzIndu (uru cuprInsù de LurcI,
sIngur uu nùzuILu Iu BuLor, domnuI ArdeuIuIuI sI uu LrImIs
soII çI Iu împùruLuI ném(ùscu, dîndu-I çLIre cù,
cuprIndzIndu SInun-puçeu |uru MunLeneuscù, preu Iesne
vu puLeu sù supuIe çI ArdeuIuI.
Zuc. q. DuL-uu BuLor înduLù oçLI înLr-ugIuLor IuI MIIuI-
vodù, vùdzIndu cù sù upropIe de dînsuI IocuI. $I durîndu-I
InImu çI pre munLenI penLru moçIIIe suIe, în pu(Ine vréme
s-uu sLrînsu sI înLùIu uu împInsu osLIIe IuI SInun-puçeu dI
pen oruçe çI upoI Iu GIurgIuu uu sLùLuL sI Iu rùzboIu de Iu(ù
MIIuI-vodù cu SInun-puçeu. $I uu IosLu rùzboIuI cu mure
vùrsure de sînge çI dupù cîLùvu IupLù, uu înIrînLu MIIuI-
vodù ousLeu IuI SInun-puçeu, cîL çI eI sIngur puçeu, sù nu IIe
uIIuL îndemînù o IunLre mIcù, cu cure uu scùpuL pesLe
Dunùre, ur II cùdzuL Iu prInsoure. $I uçè s-uu curù(IL |uru
MunLeneuscù de LurcI înLr-ucéIu duLù cu osîrdIu IuI MIIuI-
vodù, însù uveu çI ousLe ném(uscù cu sIne de Iu BuLoru
JIgmonLu.
Zuc. ¸. Dupù ucesLu rùzboI muILe pugube uu IùcuL MIIuI-
vodù LurcIIor pesLe Dunùre, urdzIndu çI prùdîndu suLeIe,
oruçeIe, pùnù uproupe de PruvudIIu. ¡osL-uu ucesLeu LouLe
înLr-uceIu unu, v IeuLo ;1oq <1¸q¸> çI upoI în unuI ;1o¸
<1¸q6>. ¡urù precum IzbîndeIe dInLîIu u muI(I uu IosLu muI
pre urmù spre scùdere, uçeu çI ucesLuI domnu, IuI MIIuI-
vodù, precum veI vedeu povesLeu muI gIos, Iu rînduI sùu.
NeçLIuLoure IIreu omeneuscù de IucrurI ce vor sù IIe pre
urmù. Ce penLru un Iucru suu douù pre voIe ce I sù
prIIejescu, bIeLuI om purcede desIrînuLu çI începe IucrurI
pesLe puLereu su çI upoI ucoIo gùseçLe perIreu.
Zuc. 6. AI LreIIeu unu dupù ucesLeu, vùdzîndu-sù BuLor
JIgmonLu, domnuI ArdeuIuIuI, sosIL Iu bùLrîne(e çI Iùrù cu-
conI çI vùdzîndu cù LurcII dIn un în unu sù înLùrescu çI
cuscù usupru ArdeuIuIuI sù-I cuprIndze, çI eI umu
îmbùLrînIL çI obosILu de vIrLuLe, uIegîndu-çI vIu(u
bùLrîné(eIor cu odIInù, uu socoLIL cù çI Iru(II IuI, nIce unuI
nu vu puLeu sù (Ie de rùuI LurcIIor ArdeuIuI, uu IùcuL cu
cumnuLu-sùu, împùruLuI nem(ùscu, LocmuIu, sù IIe pre
sumu împùrù(IeI Nem(eçLI ArdeuIuI, Iurù IuI I-uu duL
împùruLuI, cumnuLu-sùu, douù oIuLe, unume RuLIbor çI Op-
uIIu, Iu |uru SIIezII, cùrIIu (ùrI îI dzIc IéçII SIIonscu, sù
IoLùrùçLe cu dînçII ucéIu (urù.
Zuc. ;. PesLe voIu urdeIenIIor eru uceusLù LocmuIù,
Lemîndu-sù upoI de supunereu u neum(uIuI. Ce înduLù
dupù purcesuI IuI BuLor JIgmonLu, s-uu sLrînsu Lo(I boIerII
ArdeuIuIuI çI uu uIes sù Ie IIe cneudzu, udecù domnu, pre
AndreIeçu BuLor, cureIe eru pre ucéIu vreme în |uru
BeIgIII, cu uceIu gîndu su su cùIugùreuscù. Ce, cIemuL de
boIerII çI de cùpeLenIIIe ArdeuIuIuI, cu gIusurIIe LuLuroru,
uu IùsuL cùIugùrIu çI uu vInIL Iu domnIu ArdeuIuIuI de
moçIIe.
Zuc. 8. ¡mproLIvu eru ucesLu Iucru LocméIeI ce Iùcusù
împùruLuI ném(escu cu JIgmonLu penLru ArdeuI, pecum s-
uu pomenIL muI sus. Ce nu IùsIndu în voIu cùpeLenIIIor de
ArdeuI împùruLuI ném(ùscu, uu socoLIL sI cu subIIu sù-I
supuIe, uvîndu LocmuIù cu BuLor. $I uu orînduIL cu oçLIIe
pre un gIeneruI uI sùu, udecù IuLmun, unume BuçLè GIurgI
çI uu LrImIs çI Iu MIIuI-vodù un vIùdIc uI sùu, îndemnîndu-I
usupru IuI BuLor AndreIeç, penLru supunereu muI Iesne Ar-
deuIuIuI dIn douù pùr(I, cù uveu MIIuI-vodù çI muI înuInLe
purureu cu împùrù(Iu Neum(uIuI rùspunsurI.
Zuc. q. Preu Iesne uu prIImIL MIIuI-vodù ucesLu Iucru, cu
un om de oçLI purureu poILILorIu çI Iùrù zùbuvù uu sLrînsu
ousLeu |ùrîI MunLeneçLI, cu ¸o.ooo çI uu InLruL în ArdeuI,
pùnù Iu SIbIIu çI ucoIeu s-uu pus Lubùru, uçLepLîndu pe
BuçLe GIurgIu cu oçLIIe nem(eçLI.
Zuc. 1o. TrImIsesù BuLor AndreIeç Iu împùruLuI nem(ùscu
soIIe cu rugùmInLe sù nu-I Iucù uceusLù usupreuIù, sù-I
scouLe dIn domnIu ce-I eru de moçIIe de uLîLè vucurI u
BuLoréçLIIor, ce ucéIe oçLI gùLILe usupru IuI muI bIne
depreunù cu dînsuI sù sù orînduIuscù împroLIvu LurcIIor. Ce
vùdzîndu cù nu pouLe Iuce nImIcu cu rugùmInLeu, uu socoLIL
sù Iovuscù pre MIIuI-Vodù muInLe de ce sù vu împreunu cu
BuçLè GIurgIu.
Zuc. 11. Aveu MIIuI-vodù oçLI umu deprInse Iu Izbînde,
uIesu o sumù de sIujILorI, ce sù cIemu pre numeIe
cùpILunIIor sùI, unume BudzeçLII, uI(II Rù(ùçLII, IourLe
sLùLùLoure ousLe. ¡urù urdeIenII çI îndoI(I unII çI bIne
nesLrînçI încù Iu BuLor AndreIeç cu Lo(II, ce cu cîLù ousLe uu
puLuL sLrînge uu duL rùzboI IuI MIIuI-vodù Iu SIbIIu. ¡urù
IourLe uu (InuL pu(Inù vreme rùzboIuI, înduLù uu înIrînLu
ousLeu IuI MIIuI-vodù pre ungurI. SIngur BuLor AndréIeçu
Iu Iugù, pùrùsIL de Lo(I urdeIenII, numuI cu pu(IneI IéçI
neçLIuLorI rînduI IocurIIor çI rùLùcIL înLr-o pùdure, uu
cùdzuL pre mînu oçLenIIor IuI MIIuI-vodù. $I ducù I-uu udus
Iu MIIuI-vodù, uu pus de I-uu LùIuLu cupuI. NeçLIuLoure IIre
oumeneuscù çI de prImejdIIIe suIe, cù upoI pesLe nu
îndeIunguLù vreme uçeu uu pù(IL çI MIIuI-vodù de BuçLè GI-
urgIu, cum uu IùcuL eI IuI BuLor AndreIeç. BIne dzIce sIînLu
EvungIeIIe: ,Cu ce mùsurù mùsurI, mùsuru-(I-sù-vu".
Zuc. 1z. VesùI çI Lure MIIuI-vodù dupù Izbîndù, pre Iesne
cuprIndè oruçeIe pre sumu su çI sù încIInu çI ceLù(IIe,
dîndu-I nume de domnuI Ior, prIImIndu pen ceLù(I çI oçLenI
de u IuI. (De pe ucéIe vrémI ure nume de-I dzIc MIIuI-cruI.)
$I uu IùcuLu çI epIscopIe Iu scuunuI domnIIor de ArdeuI, Iu
BeIgrud. ¡urù cupuI IuI BuLor AndreIeç I-uu LrImIs pre soIII
sùI Iu împùruLuI ném(uscù, penLru cure sIujbù uu LrImIs
împùruLuI ném(uscu dururI IuI MIIuI-vodù çI I-uu IùcuL
prIn(Ipe, udecù dIn domnII împùrù(IeI unuI. ¡urù nu
îndeIungu uu (InuL MIIuI-vodù domnIIu (ùrîI uceeu, cum
nIce împùruLuI nem(ùscu uu puLuL u uçedzu ArdeuIuI în
purLeu su nIcI înLr-un cIIp, numuI ce uu IosLu prIcInu de
muILe vùrsùrI de sînge înLre creçLInI çI uu IùcuL LurcIIor
îndemînù sù pouLù u cuprInde IocurIIe céIe muI bune de Ar-
deuI. ¡osL-uu ucesLe în unuI ;1o;<1¸qq>.
g. Cupoló ul treileu
¡ncep. 1. SLîndu MIIuI-vodù dupù uçedzureu ArdeuIuIuI,
Iurù de uIcè dIn (urù, ¡eremIu-vodù, îndemnuLu de LurcI, uu
sLrînsu ousLe çI cîLù ousLe uvè çI sLreInù, uu purces usupru
|ùrîI MunLeneçLI. $I neuvîndu cu nIme nIcI un rùzboI
nIcùIure în |uru MunLeneuscù, uu mùrsu Iu BucureçLI sI uu
uçedzuL domnu pe IruLe-sùu, pre SImIonu-vodù. ¡ùsîndu-I
ousLe de u su pe Iîngù dînsuI, sInguru s-uu înLorsu Iu
Suceuvù.
Zuc. z. N-uu IosLu îndeIunguLù domnIIu ucéIu u IuI SImI-
on-vodù, cù în(eIegîndu MIIuI-vodù de cuprInsuI |ùrîI
MunLeneçLI de ¡eremIu-vodù, înduLù uu purces usupru IuI
SImIon-vodù, Iùsîndu pIn ceLù(IIe ArdeuIuIuI sIujILorI dIn
oçLIIe suIe.
Zuc. ¸. N-uu sLùLuL SImIon-vodù împroLIvu IuI MIIuI-
vodù denduLù, ce s-uu duL spre murgIneu (ùrîI, spre
¡ocçeunI, penLru ugIuLorIuI de Iu IruLe-sùu, ¡eremIe-vodù,
de Iu cure vInIsù sIujILorI de |uru de GIos Iu SImIon-vodù.
$I ducù s-uu sLrînsu cîLùvu sumù de oçLI çI Iu SImIon-vodù,
uu sLùLuL çI uu uçLepLuLu pre MIIuI-vodù cu rùzboIuI Iu o
vuIe ce se cIIumù MIIcovuIu ceI Mure în |uru
MunLeneuscù. (Are çI uILu nume grozuv uceI pîrîu çI spun
cù de uLuncI). $I uu sLùLuL rùzboIuI cîLevu ceusurI çI upoI uu
pIerduL SImIon-vodù rùzboIuI.
Zuc. q. Dupù rùzboIu, ousLeu, cure încoLro I-uu IosLu
cuIeu muI îndemînù, s-uu rùsIpIL, Iurù SImIon-vodù uu
nùzuIL Iu Suceuvù, Iu IruLe-sùu, ¡eremIIu-vodù. Ce nu s-uu
desLuIIL MIIuI-vodù cu uLîLu, ce înduLù, Iùrù nImIcu zùbuvù
uu Lrus oçLIIe suIe usupru IuI ¡eremII-vodù, spre Suceuvù, cu
mure sIrguIuIù.
Zuc. ¸. ¡u grubù cu ucéIe, neuvîndu nImIcu pus, nIce
vreme de gùLIre ¡eremIIu-vodù, numuI ce I-uu cùLuLu u Iùsu
Suceuvu çI u nùzuI spre HoLIn. Açe-I prIpIse MIIuI-vodù de
uproupe pe ¡eremIe-vodù, cîL nIçLe IuIducI pedesLrI, cu
cîLevu curù, pre urmu IuI ¡eremIeI-vodù, I-uu ugIunsu
IrunLeu oçLII u IuI MIIuI-vodù çI uu sLùLuL IuIducII Iu
rùzboIu, upùrîndu-se cîLevu ceusurI. Ce ducù s-uu muI
îngIoLILu ousLe de-u IuI MIIuI-vodù, I-uu spurLu pe IuIducI,
pre JIjIe, Iu un suL unume VerbIe, unde sLù o movIIù mure
pesLe LrupurI, upoI de ¡eremIIu-vodù IùcuLù. $I eru uçeu de
grouznIc MIIuI-vodù çI vesLIL de rùzbouIe în LouLe ucesLe
pùr(I, cîL înduLù ce uu sosIL Iu Suceuvù, I s-uu încIInuL çI
ceLuLeu SuceveI çI u Neum(uIuI, Iu ceLù(I puIndu oçLenI de uI
seI pedesLruçI. SInguru nIcI cu uLîLu n-uu vruL sù IIe, ce de
Iu Suceuvù uu purces gonIndu pre ¡eremIe-vodù çI pre
SImIon-vodù pùn Iu HoLIn.
Zuc. 6. CeLuLeu HoLInuIuI grIjIsù bIne ¡eremIe-vodù cu
sIujILorI de uI sùI nem(I ce uveu, Iurù eI sIngur uu LrecuL Iu
IeçI penLru ugIuLorIuI. Pusesù MIIuI-vodù çI un domnIçoru,
unume MurcuI-vodù, cùruIu numeIe nu sù nIce povesLeçLe,
penLru scurLù vréme ce uu uvuL uceI domnIçor çI nu sù uIIù
numeIe uceçLII domnII Iu IéLopIsù(e sLreIne.
Zuc. ;. Eru IéçII pe ucéIu vreme sLrînçI Lo(I Iu sùImu, Iu
Vurçuv, sIùLuIndu ousLe împoLrIvu $IeduIuI, cù cruIuI
Ieçescu JIgmonLu IIIndu drepLu moçun uceII CrùIeI, ce încù
vIu LuLù-sùu, ¡oun-cruI, I-uu uIes IéçII pre JIgmonLu Iu
crùIeu Ior. $I dupù mourLeu LùLîne-sùu, neuvîndu uILu Ie-
cIor, Iùr JIgmonLu, cuprInsesù CrùIeu $Iedzuscù unu IruLe
cruIuIuI çIedzùscu, uncIIu IuI JIgmonLu, unume GusLuv.
DecI IIIndu muI uproupe JIgmonLu, IIcIoruI cruIuIuI
çvedzùscu, de ucéIu crùIe, decîL IruLeIe LùLîne-sùu, GusLuv,
sIIIIu pre IeçI, numuI sù pozvoIeuscù Iu uceIu sùImu, sù sù
Iucù oçLI împroLIvu IuI GusLuvu.
Zuc. 8. ¡urù socoLIndu IéçII cù nIcI înLr-un cIIp ucéIe douî
crùIe sù sù Iucù unu nu vor puLeu, IIIndu unu dIncouce, uILu
dIncoIo de mure, cure mure sù cIIumù Mureu BuILIcum, o
coudù dIn OcIeun, çI nIcI dIn Iége sInLu unu çI prIIejIndu-sù
uceusLù LîmpIure cu MIIuI-vodù IuI ¡eremIe-vodù, uu duL
cruIuIuI nedejde de oçLI usupru çvedzIIor pe uILù duLù,
urùLîndu-I mure Lreubù uceusLu çI cu grIje CrùIeI ¡eçeçLI, sù
Iusù cuprInsù (ùrîIe ucesLe de MIIuI-vodù, ArdeuIuI, MoI-
dovu, |uru MunLeneuscù. Ce uu sLùLuL sùImuI dupù uceusLù
Lreubù, sù sù Iucù oçLI împroLIvu IuI MIIuIu-vodù, uvîndu
¡eremIIu-vodù cî(vu domnI Iu IéçI, LoL oumenI mure, gInerI.
Zuc. q. MIIuI-vodù cu LouLù osIrdIIu bùLè ceLuLeu HoLInu-
IuI, gIon(urIIe IuI sù cunoçLè în zIdIurIIe ceLù(II pînù Iu
surupureu ceLù(II, uvîndu nedejdeu cù ducù vu Iuu çI ucéIu
ceLuLe, vu puLeu sLùpînI preu Iesne çI |uru MoIdoveI.
Zuc. 1o. ScrIe HronogruIuI, Ieçescu cù uçè eru de vesLIL
MIIuI-vodù çI Iu IeçI, cîL |uru PodoIII IIIndu de Iége de
supLu uscuILureu puLrIIurIuIuI de |urIgrud, cu çI noI, pe
ucéIe vremI uvîndu mure zurvù çI prIce cu pupIçLuçII penLru
Iége, uçLepLu cu bucurIe pre MIIuI-vodù sù vIe, çLIIndu-I de
o Iege cu dînçII, sù I se încIIne Lo(I podoIénII.
Zuc. 11. Dupù rupLuI sùImuIuI u IéçIIor, înduLù uu purces
IuLmunuI çI cun(eIuruI ZumoyscIII Iu Lubùrù çI upoI Iùrù
zùbuvù s-uu pornIL cu oçLIIe împroLIvu IuI MIIuI-vodù.
VesLIL eru ucéIu IuLmun Iu IeçI, cùruIè IupLeIe nIcI
Cone(poIscIII IuLmunuI, umu dIn vucuI nosLru, n-uu
ugIunsu.
Zuc. 1z. PrIndzIndu vesLe MIIuI-vodù cù uu purces oçLIIe
IeçeçLI usupru IuI, uu IùsuL HoLInuI çI uu purces spre
Suceuvù. ¡eremIe-vodù cu ZumoyscIII încù, ducù uu obIIcIL
de purcesuI IuI MIIuI-vodù, uu IùsuL drumuI HoLInuIuI çI
uu LrecuL NIsLruI Iu un suLu CoIodrubcu, Iu (InuLuI
Cernùu(IIor çI upoI PruLuI Iu Lîrgu Iu Cernùu(I çI uu mùrsu
pe Iu CodrII CozmInuIuI, Iu Suceuvù, unde MIIuI-vodù
înLùrIse ceLuLeu cu oumenII sùI. ¡urù sIngur uu Lrus spre
(uru su, penLru sù-çI muI îngIoLeuscù ousLe çI sù muI
obosuscù çI pre IeçI.
Zuc. 1¸. AIIîndu ZumoyscIII cu ¡eremIIu-vodù ceLuLeu
SuceveI grIjILù bIne de oumenII IuI MIIuI-vodù, uu uIes cu
sIuLuI sù nu Iucù zùbuvù cu ceLuLeu, ce sù murgù înLInsu
dupù MIIuI-vodù. $I uçeu uu IùcuL, Iùrù nemIcù zùbuvù, uu
purces spre |uru MunLeneuscù.
Zuc. 1q. ¡mpùrù(IIu TurcuIuI uvîndu Lreubù LoL cu ném(II
penLru CrùIIu Ungureuscù, bucurousù eru cù sù sIùdeçLe
¡eremIu-vodù cu MIIuI-vodù. Açeu s-uu Lrus cuvînLuI pùnù
usLùdzI, cum sù IIe LrImIs cu LuInù qo.ooo de guIbenI de uur
Iu ¡eremIe-vodù, sù Iucù oçLI usupru IuI MIIuI-vodù çI
dIresù, ce-I dzIcu eI uLçIrII, de domnIIe vécInIcù IuI çI
semIn(II IuI.
Zuc. 1¸. SIm(Indu MIIuI-vodù cù-I LoL vInu usupru IéçII
cu ¡eremIe-vodù, ç-uu muI îngIoLIL ousLeu çI ç-uu uIes IocuI
de u dure rùzboIu IéçIIor, pe upu TeIeujInuIuI. Avè Iu uceIu
rùzboIu MIIuI-vodù 6o.ooo de oumenI, ungurI, munLenI,
sIrbI; ném(I încù uvè pu(InI. $I uu LocmIL ousLeu pre muIuI
dIncoIo, cùIùre(II uu pus de îmbe pùr(IIe Iu urepI, Iurù ped-
esLrImeu cu puçcIIe uu LocmILu-o Locmu usupru vuduIuI,
unde eru vuduI. $I uçeu uu uçLepLuL pre IeçI, puInd upu cu o
pIedecù înLre oçLI, pùnù or deprInde oçLenII IuI uceI IéI de
ousLe çI sù vudzù pùnù încîLu sInLu de sùme(I IéçII Iu
rùzbouIe.
Zuc. 16. OusLeu IuI ZumoyscIII eru Iu numùr uIes ¸o.ooo
de IeçI çI 1o.ooo Iu ¡eremIe-vodù de ousLe de (urù. ¡nsù
ousLeu Ieçuscù LoL uIeusù în IeuIù, cù çI IeIecII ceI vécII, ce Ie
dzIc eI IéçII cvurcIunu, eru Lo(I cu ZumoyscIII çI IeIecII noI,
curI-I Iùcuse cruIuI, sù-I IIe împroLIvu çvedzIIor, LoL eru cu
ZumoyscIII, Iùrù oumenI de pe Iu domnI, gInerII IuI
¡eremIe-vodù. De LouLù ousLeu cu ZumoyscIII çI cu
¡eremIe-vodù qo.ooo eru, înLre curII eru q.ooo de IusurI.
AcéI IeI de ousLe esLe LoL în IIeru, LemeInIcù, ousLe IourLe çI
neînIrînLù, uIes de oçLIIe cum sInLu uIe nousLre çI
munLeneçLI.
Zuc. 1;. Ducù uu sosIL Iu TeIejIn çI IéçII, precum eru oçLIIe
IuI MIIuIu-vodù LocmILe, uçeu uu LocmIL çI ZumoyscIII.
ArIpIIe (Inè ousLeu cùIure, dIn-nu-dIreupLu PeLru ¡uçcI, dIn-
Lr-ucoIo eru çI IusurII, dIn-nu-sLîngu ¡eremIe-vodù cu
ousLeu su çI cu sumù de IeçI. ¡urù ZumoyscIII sIngur cu ped-
esLrImeu çI cu urmuLu, udecù cu puçcIIe uu (InuL mIjIocuI çI
derepLu împroLIvu pedesLrImeI IuI MIIuIu-vodù uu sLùLuL
cu ousLeu.
Zuc. 18. Cu uLîLu eru muI meçLer ZumoyscIII decîL MIIuI-
vodù, cù ZumoyscIII cîL uu sosIL, înduLù uu IùcuL cu pedes-
LrImeu su bùçLI de pùmînLu înuILe çI ucoIè uu suIL înduLù
puçcIIe. TouLù dzuu uceIe uu sLùLuLu rùzboIuI numuI dIn
LunurI unII Iu uIuI(I çI dIn sIné(ù, pesLe upù.
Zuc. 1q. A douù dzI, muI sùmù(u ZumoyscIII decîL MIIuI-
vodù, uu LrImIs de uu cercuLu muI sus pre upù despre
munLe çI uu uIIuL vudu. $I înduLù LouLù urIpu céIe ce sLu dIn-
nu-dIreupLu, sLoIurI dupù sLoIurI uu pornILu Iu vud; sIngur
uu sLùLuLu muI Lure cu IocuI usupru vuduIuI, decîL în dzuu
dInLîIu.
Zuc. zo. MIIuI-vodù vùdzîndu cù Lrece ousLeu cùIùreu(ù u
IéçIIor pe uILu vud, uu muI înLùrIL pedesLrImeu çI eI cu
çun(urI, Iur eI sIngur cu LouLù ousLeu cùIure uu mùrsu
împroLIvu oçLII ceI IeçeçLI. Vùdzîndu çI ZumoyscIII cù
IIpseçLe LouLù ousLeu cùIùreu(ù u IuI MIIuI-vodù, LouLù
ousLeu uu pornIL çI eI u su çI IusurII înLr-ucoIè cu PùLru
¡uçcI.
Zuc. z1. S-uu mIruL MIIuI-vodù de seme(IIu IéçIIor, cu ce
sîrguIuIù uu upucuL vuduI çI uu sLùLuL un rùzboIu mure
ucoIè penLru vud. SIngur MIIuI-vodù cu un Ieu în IrunLeu
rùzboIuIuI çI uu IosLu rùzboIuI cîLevu ceusurI, pùnù uu sosIL
IusurII.
Zuc. zz. NedeprInsù ousLeu IuI MIIuI-vodù cu ucesL IéI de
ousLe, ce s-uu pomenILu, IusurII. AcéI IéI de ousLe, precum
s-uu dzIs, esLe LoL în IIeru, numuI ocIII çI vergIIe gurII sù
vùd. MuI(I pun çI urepI LocmILe de péne de IuILur suu de
uILe pusùrI mure çI ceI muI de u IIreu cu purdosI pesLe
pIuLoçe. ¡urù sIugIIe, cure n-ure purdos, pun scour(ù de
ucésLeu LurceçLI, Iurù în IrunLeu cuIIor punu cîLe o LubIù de
IIeru çI muI(I çI Iu pIepLurIIe cuIIor penLru IereuIù de
gIon(urI. NIce IIece cuIu încuIecù IusurII, ce LoL cuI mure
groçI, sù pouLù bIruI u purLu LuruI çI LoL IrIjI de ceI nem(ùçLI
suu cuI LurceçLI ceI muI de u IIreu. ¡u rùzbouIe, nIceoduLù
nu uIeurgù muI muILu dIn LreupùduI cuIuIuI, suu numuI
cîndu sur usupru pedesLrImeI orI LubùrII, cù usupru oçLII
sprIn(ure, cum IesLe LùLuruI, nIceoduLù nu-I sIobod, cu sù
rùçcIIru LùLurîI çI nu Iùcu cu suII(u nIce o Lreubù. SuII(eIe
Ioru sInLu cîLe de opL co(I de IungI, cu prupore pùnù în
pùmînLu. Cu unu zIdIu sLuu Iu rùzbouIe.
Zuc. z¸. Ducù uu sosILu LouLù ousLeu IéçIIor pesLe vud çI
IusurII s-uu sLoIIL çI uu purces usupru oçLII IuI MIIuI-vodù
çI de Iu ceIuIuILu vud uu bIruILu IocuI IuI ZumoyscIII pe
pedesLrImeu IuI MIIuI-vodù. $I cum uu împInsu pe pedes-
LrImeu IuI MIIuI-vodù de Iu muIu dIn çun(urIIe Ior, uu çI
cuprIns-o cùIùré(II ce muI eru cu ZumoyscIII çI uu vInIL
LouLù pedesLrImeu u IuI MIIuI-vodù cu LouLù urmuLu pre
mînuIe IuI ZumoyscIII.
Zuc. zq. ¡-uu duL çLIre IuI MIIuI-vodù de pedesLrImeu IuI
cù s-uu spurLu de Iu vud, çI ucoIeu Iurùç nu eru puLIn(e sù sù
înIrîngù ousLeu Ieçuscù numuI ce uu cùuLuLu u du dos oçLIIor
IuI MIIuI-vodù. ¡nsù nu de LoL rùsIpu, ce cu LocmuIù,
înLorcîndu-se sIngur MIIuI-vodù cu cupuI sùu unde eru
greuI. $I LoL uçeu uu mùrsu upùrîndu-sù pùnù Iu un oruç ce
sù dzIce Tîrgçor.
Zuc. z¸. $LIIndu ZumoyscIII de MIIuIu-vodù cIne esLe Iu
rùzbouIe, sù nu sù muI depùrLédzù ousLeu IuI ceu cùIùreu(ù,
Lemîndu-sù cumvu în gounù de smInLeuIù, uu LrImIs
LrImbI(uçI de uu dzIs de înLorsu oçLII çI poruncu Iu cupeLe,
numuI sù sù înLourcù. $I s-uu înLorsu ousLeu Ieçuscù.
CùdzuL-uu Iu uceIu rùzboIu 1.ooo de LrupurI de îmbe
pùr(IIe, Iurù vII prInçI dIn ousLeu IuI MIIuI-vodù muI(I.
¡osL-uu ucesLu rùzboIu în unuI ;1o8 <16oo>.
6. Cupol ul putroleu
¡ncep. 1. Sù urîse munLenIIor cu domnIIu IuI MIIuI-vodù,
LoLu cu oçLI çI rùzbouIe. Ce, dupù Iugu IuI MIIuI-vodù, LreI
dzIIe dupù rùzboIu, uu çedzuLu domnII, ¡eremIIu-vodù sI
SImIon-vodù, cu ZumoyscIII pre Ioc, pùnù uu începuL u
venI Lo(I boIerII |ùrîI MunLeneçLI çI sIujILorII, prIImIndu
pre SImIon-vodù domnu cu gIurùmînLu. $I uu mùrsu çI
¡eremIe-vodù pùnù în BucureçLI çI uu uçedzuL Iu scuun pre
SImIon-vodù, IruLe-sùu, IùsIndu-I çI ZumoyscIII ¸.ooo de
ousLe Ieçuscù cu ¡unu PoLo(cIII, sLurosLeIe de CumenI(ù.
SIngur ¡eremIe-vodù çI cu ZumoyscIII s-uu înLorsu Iu
Suceuvù.
Zuc. z. ¡urù MIIuI-vodù, dupù rùzboIuI ce-I pIerduse Iu
TeIeujen, sLrîngeu Iurù ousLe pen mun(I, de uI seI çI dIn
|uru Ungureuscù cunoscu(I çI umu Iùcuse uproupe de,
;.ooo de oumenI, cum scrIe HronogruIuI, çI pornIse pre
Udreu cu q.ooo de oumenI, sù IIe de sLruje. ¡urù sIngur LoL
sù gùLIIu în mun(I, sù Iusù oduLù cu puçcI çI gùLIL muI bIne.
Ce I-uu grùbILu SImIon-vodù, de n-uu uvuL vréme sù sù muI
înLùreuscù, cù, de sIrgu sLrîngîndu ousLe de Ioc çI cu IéçII,
pre sIuLuI Iurùç boIerIIor ceIor de Ioc, uu purces dIn
BucureçLI çI uu mùrsu dzuu çI noupLeu pIn IocurI uscunse,
pùn Iu oruçuIu ArgIçuIuI, pe numeIe upeI ArgeçuIuI, înLr-
uceIu Lîrgçor eru Udreu cu ousLeu IuI MIIuI-vodù uceu de
sLruje. Dez-dImeneu(ù înLr-o dzI, uu ugIunsu ousLeu u IuI
SImIon-vodù supL uceIu Lîrgçor çI umu prInsese çI Udreu de
vesLe çI I-uu cùuLuL u scouLe çI IuI ousLeu Iu cîmpu, cù Ioc de
Iugù nu eru, cù sù upropIIuse oçLIIe IuI SImIon-vodù. Ce,
pùnù în de LreI de orI uu duLu rùzboIu IéçIIor, înLorcîndu-se,
Iurù u puLru ourù uu purces în rùsIpù ousLeu UdréeI.
Zuc. ¸. MIIuI-vodù nu eru depurLe, muI în mun(I de
ucoIeu, vIIndu sù sù udune cu céIuIuILù ousLe. Ce, ducù uu
duL çLIre Udreu de rùsIpu su, uu începuL çI céIeIuI(I u-I
pùrùsI cu Lo(II. $I numuI ce I-uu cùuLuLu u Iùsu |uru
MunLeneuscù çI u Lrece mun(II Iu ArdeuIu.
Zuc. q. Udreu dupù ucéIe curundu uu venIL sI eI çI s-uu
încIInuLu Iu SImIon-vodù. $I uçeu MIIuI-vodù, vrîndu sù
dobîndeuscù ArdeuIuIu, uu pIerduLu çI |uru MunLeneuscù.
Zuc. ¸. ¡n ArdeuI, dupù ce uu sosIL MIIuI-vodù çI uu
uIIuLu oumInII sùI, curI-I pusese pen ceLù(I, scoçI de BusLe
GIurgIu çI puçI oçLenI de u împùruLuIuI nem(ùscu, ce
vùdzIndu cù n-ure Ioc nIce în ArdeuI, s-uu scuIuLu cu LouLù
cusu IuI çI cu cî(vu cùpeLenII, uIes cùpILunII IuI ceI credzu(I,
Mîrze, GIIe(è çI Rucè çI uu mùrsu în BécIu, Iu împùruLuI
nem(ùscu, în nedejdeu sIujbeI ce uu IùcuL împroLIvu
BuLoréçLIIor. $I I-uu prIImILu împùruLuI bIne, Iurù ArdeuIuI
cù n-uu IosLu penLru dînsuI, ce penLru sIne uçedzuLu,
uLunce s-uu urùLuL.
Zuc. 6. Nu pesLe muILù vréme, vùdzIndu JIgmonLu BuLor
pIerIreu Irù(Ine-sùu, IuI AndréIuç BuLor, coborîLù de cum-
nuLu-sùu, împùruLuI nem(ùscu, çI ArdeuIuI nIce înLr-un
cIIp nu vreu sù supuIe supL ném(I, s-uu cùIL de LocmuIu ce
Iùcuse cu cumnuLu-sùu RodoIIu-împùruL, cum s-uu pomen-
IL muI sus, çI Iùsîndu oIuLeIe cure-I dIdése cumnuLu-sùu, uu
LrecuLu în |uru ¡eçuscù, cù-I eru ZumoyscIII gInere, IIIndu
doumnu IuI ZumoyscIII IuLu IuI AndréIuç BuLor. $I upoI dIn
|uru ¡eçuscù uu venILu în ArdeuI çI înduLù cuprIndzIndu
|uru ArdeuIuIuI Iurù cùLrù sIne, uu începuL u sLrînge oçLI
împroLIvu IuI BusLe GIurgIu, gIenùrurIuIuI împùruLuIuI
nem(escu.
Zuc. ;. Vùdzîndu împùruLuI neum(ùscu scuIuL ArdeuIuI çI
rocoçIL Iurù împroLIvu su, de uI doIIè rîndu, uu gùLILu pre
MIIuI-vodù çI I-uu pornILu Iurù sù murgù sù sLrîngù oçLI çI
depreunù cu BusLe GIurgIu sù sLè împroLIvu BuLoréçLIIor,
IuI JIgmonLu, cumnuLu-sùu, çI IuI BuLoru ¡çLIoun, IruLeIe IuI
JIgmonLu. AceçLI doI muI rùmùsesù dIn BuLoreçLI.
Zuc. 8. Au purces MIIuI-vodù dIn BécIu usupru ArdeuIu-
IuI, dùruIL bIne de împùruLuI, sLrîngîndu Iurù oçLI çI de uI
sùI, munLenI curII se uçedzusù în ArdeuIu çI sIrbI, ungurI çI
s-uu împreunuL cu BusLe GIurgIu Iu CIIujvur.
Zuc. q. BuLoreçLII încù uu sLrînsu ousLe çI muI sùme(I
IIIndu pre IocurIIe suIe, uu duL rùzboIu IuI BusLe GIurgI çI
IuI MIIuI-vodù uproupe de CIIujvur, Iu un suLu unume
MojInu. $I uu IosLu rùzboIuI cîLevu ceusurI, ce sLîndu nem(II
în IrunLe Lure cu IocuI çI MIIuI-vodù IovIndu dIn dos pe
ousLeu BuLoréçLIIor, uu înIrînLu pre BuLoreçLI, cîL de-bIIu uu
scùpuLu eI cu cupeLe. ¡urù dIn oçLIIe Ioru, purLe muI mure ce
uu IosLu pedesLrI cu urmuLu, udecù cu LunurI, cu Lubùru, uu
cùdzuL LouLù pre mînu IuI BusLe GIurgIu.
Zuc. 1o. Eru vesLe de bIruIn(ù uceIuI rùzboIu muI mure u
IuI MIIuI-vodù, decîL u IuI BusLe GIurgIu, cure zuvIsLIIe uu
IùcuL çI perIreu IuI MIIuI-vodù.
Zuc. 11. Spunu oumenI bùLrînI de pre ucéIe vrémI, cum sù
IIe ugIunsu în cîLevu rîndurI cu dure ¡eremIe-vodù Iu BusLe
GIurgIu, penLru mourLeu IuI MIIuI-vodù, cure Iucru pouLe
sù IIe (cù ce nu Iucreudzù în Iume uvu(IIu). BunII
rùscoIescu împùrù(IIIe çI mure ceLù(I Ie surupù, cum sù
dzIce cu un cuvînLu Ieçescu: ,SuIu de uuru zIdIuI
pùLrunde".
Zuc. 1z. V IeuLo ;1oq <16o1> uvgusLu, 8 dzIIe dez-
de-noupLe, înLr-uçLernuL încù MIIuI-vodù, uu venIL doI
cùpILunI ném(I cu oumenII Ior, LrImIçI de BusLe GIurgIu sù
omourù pre MIIuI-vodù. $I cum uu sosILu Iu Lubùru IuI, cù
eru deosebI, uu IovILu Iu corLu unde odIInIIu çI ucoIo în
Iocu I-uu LùIuLu cupuI çI I-uu dus Iu BusLe GIurgIu, Iurù Lru-
puI pùn u LrIIu dzI uu sLùLuL Iu vedereu LuLuroru,
neîngropuL. OçLIIe IuI, ce uveu, nu eru cu dînsuI în Lubùrù;
pre Lo(I îI sIobodzIse în prudù; pùnù în copIII IuI uu IosLu
mùrsu çI eI în prudù. $I uçeu s-uu pIùLILu IuI MIIuI-vodù
sIujbeIe ce-uu IùcuLu nem(IIor.
,. Cupoló g
¡ncep. 1. Dupù perIreu IuI MIIuIu-vodù, n-uu muI uvuL
¡eremIIu-vodù nIce o dodeIuIù de nIme. Ce, pIInIndu uI cu
puce domnII suIe 1z unI, cu (uru uçedzuLù în LoL bIvçuguI, uu
pIùLILu çI eI duLorIIu omeneuscù. Au murIL ¡eremIIu-vodù In
unuI ;116 <16o8>. Rùmusu-I-uu pomunù în (urù
mùnùsLIreu unume SuceuvI(u, de dînsuI IùcuLù. ¡urù Iu
domnIIu (ùrîI uu sLùLuL, dupù mourLeu IuI, IruLe-sùu, SImI-
on-vodù, neIIIndu IecIorII IuI ¡eremIeI-vodù încù Iu vîrsLù
depIInù. Eru SImIon-vodù umu muLor de dzIIe, sosIL Iu
bùLrîné(ù. ¡urù mourLeu IuI, precum uu rùmus den om în
om în (urù povesLe, uu murIL oLrùvIL de cumnuLù-su, de
doumnu IuI ¡eremIeI-vodù, Lrùgîndu domnIIu muI curundu
Iu IecIorII sùI, Lemîndu-se cù sù vor înLemeIu IIcIorII IuI
SImIon-vodù Iu domnIIu (ùrîI, cure IupLe ucéI doumne upoI
muI pre urmù uu urùLuL Dumnedzùu cu puLImIIe eI.
Zuc. z. SLùLu-uu Iu mure umesLecùLurI çI zurve scuunuI
(ùrîI dupù mourLeu IuI SImIon-vodù, cù eru IecIorI de-u IuI
¡eremIeI-vodù LreI: CosLunLIn-vodù, AIexundru-vodù çI
Bogdun-vodù, Iurù u IuI SImIon-vodù eru cIncI IecIorI:
MIIuIuç-vodù, GuvrII-vodù, PùLruçco-vodù, MoyseI-vodù,
¡on-vodù. DecI sù împùrecIeusù boIerII çI cu dînçII çI (uru,
în douù pùr(I, o purLe (Inè cu cusu IuI ¡eremIe-vodù, Iurù
uILù purLe (Ineu cu cusu IuI SImIon-vodù. $I dInLîIu eru muI
Lure purLeu IuI MIIuIIuç-vodù, IecIoruIuI IuI SImIon-vodù
ceI muI mure, cîL uu cùuLuLu IuI CosLunLIn-vodù, IecIoruIuI
ceIuI muI mure u ¡eremIeI-vodù çI cu boIerII dIn purLeu IuI u
IeçI cu Iugu dIn ¡uçI. Dupù cure, LrImI(îndu MIIuIIuç-vodù
în gounù, uu ugIunsu curùIe boIerIIor çI cî(vu boIerI de u IuI
CosLunLIn-vodù Iu MùIùIeçLI çI I-uu jecuIL.
Zuc. ¸. MurgInIIe |ùrîI ¡eçeçLI muI LouLe eru LoL de ou-
menII IuI CosLunLIn-vodù, cumnu(I, domnI mùrgInenI, cum
eru PoLo(ceçLII,VIçnoveceçLII, Core(cIII, Lo(I cu cuscrIIu
Iegu(I, cù uu uvuLu ¡eremIIu-vodù LreI IeLe mùrILuLe în Turu
¡eçuscù, LoL dupù oumenI murI. Ce, înduLù ce uu în(eIes cù
uu scos IecIorII IuI SImIon-vodù pre IecIorII IuI ¡eremIeI-
vodù dIn scuunuI (ùrîI, uu purcesu sIngur VIçnove(cIII çI cu
cî(vu den PoLoceçLI cu oçLI usupru IuI MIIuIIuç-vodù. Avè çI
MIIuIIuç-vodù, pe Iîngù ousLeu de (urù, pu(IneI LùLurI çI
LurcI. Ce, LurcII Iu rùzboIu n-uu vruLu sù murgù, ce uu
prùvILu de depurLe. ¡osL-uu ucesLu rùzboIu înLre verII, pen-
Lru domnIu (ùrîI, Iu $LeIùneçLI çI uu înIrînLu purLeu IuI CosL-
unLIn-vodù pre purLeu IuI MIIuIIuç-vodù. $I numuI ce Ie-uu
cùuLuL u pùrùsI (uru IecIorIIor IuI SImIon-vodù sI unII în
|uru Ungureuscù, uI(II Iu LurcI uu mùrsu. UnuI denLru
dînçII, PùLruçco-vodù, uu ugIunsu de uu IosLu mILropoIIL Iu
CIIovu, cu vesLILù mILropoIIIu çI urIImundrIIu de
mùnùsLIreu mure, ce IesLe unume pre IImbu rususcù Pecer-
scIII, unde sLuu LrupurI, moçLII u muI(I sIIn(I înLregI pen
peçLerI çI pùnù usLùdzI, cu muILe mInunI.
Zuc. q. $I uçeu s-uu uçedzuL CosLunLIn-vodù, IecIoruI IuI
¡eremIeI-vodù ceI muI mure, Iu domnIIe, cu bucurIIu (ùrîI,
uvîndu (uru nedejdeu cù vu urmu pre LuLù-sùu. Ce depurLe
uu IosLu CosLunLIn-vodù de ucéIe IerIcIIe. Ce precum dzIce
¡sus-SIruI: ,VuI de ucéIe ceLuLe, unde esLe domnuI Lînùru".
¡uîndu-sù çI CosLunLIn-vodù dupù socoLeuIu LInere(IIor, n-
uu pùzIL duLorIIu su depIIn spre împùrù(IIe çI precum scrIe
¡eLopIse(uI ceI Ieçescu, dInLîIuç duLù bIruI u unuIuI ceIuI
dInLùIu nu I-uu pIInIL. $I uçeu, scîrbIndu-se împùrù(IIu, I-uu
muzIIIL pre CosLunLIn-vodù çI uu duL domnIIu IuI $LeIun-
vodù TomçII. Nu I-uu IoIosIL IuI CosLunLIn-vodù urIcIIe ce
uveu de Iu împùrù(Ie, duLe LùLîne-sùu, de domnIIe vécInIcù,
IuI çI IecIorIIor IuI çI nepo(IIor IuI, cù TurcuI cu vréme dù,
cu vréme Iu, precum esLe vremeu, uçeu Iusù, bIîndu cîndu
IesLe vréme de bIîndé(e, sùme(u çI ugeru, cînd esLe vréme
de sùme(IIe. CreçLInuIuI nIceoduLù cuvînLuI nu-I (Ine, nIce
esLe u-I umùgI ruçIne, LouLe precum IesLe vremeu Iuce.
S. Cupol uló çuseleu
¡ncep. 1. Pre $LeIun-vodù Tomçeu nu I-uu çLIuL ¡eLopIse(uI
ceI Ieçescu ce neum de om uu IosLu. ¡urù uu IosLu dIrepLu
moIdovun, dIn suLu den OLéçLI, de pre rîuI ce se cIIumù
RùcùLùuI, în (InuLuI PuLneI. Eru pre ucéIe vrémI Tomçeu-
vodù Iu PourLù pre LrébIIe (ùrîI, pre Iîngù cupIcIIIùI çI
vùdzîndu-I omu de (urù, cunoscuL umu Iu cùpeLenIIIe Por(II,
I-uu scos domnIIu çI I-uu orînduIL împùrù(IIu çI pre
CunLemIr-beIu, cu ordIIe IuI, cure pre ucéIe vremI IùcuIu în
Bugeucu, sù-I ducù pre $LeIun-vodù în scuun.
Zuc. z. ApropIIndu-se $LeIun-vodù Tomçeu de (urù, CosL-
unLIn-vodù cu îmù-su çI cu Iru(II sùI uu purces Iu IeçI çI cu
cî(vu çI dIn boIerI, înLre curII eru çI NIsLor UrecIe, LuLùI IuI
GrIgorIe UrecIe vornIcuI, cureIe uu scrIs ¡eLopIse(uI (ùrîI
pùnù Iu Aron-vodù.
Zuc. ¸. ¡éçII uveu uLuncI mure umesLecùLurI cu MoscuI çI
nu eru vremeu sù Iucù oçLI çI în MuIdovu. Ce, $LeIun
PoLo(cIII, cumnuLuI IuI CosLunLIn-vodù, cureIe (Ineu pre
doumnu MurIIu, IuLu IuI ¡eremIe-vodù, cu puLereu su, pesLe
voIe çI poruncu cruIuIuI (cù-I LrImIsesù sIngur cruIuIu unu
copII dIn cusu su, sù nu cumvu sù sù IspILeuscù sù înLre în
MuIdovu, înLùrîLîndu pre LurcI), uu sLrînsu ousLe dI prIn
ceLù(I çI de pre Iu rudenIIIe suIe, cu vro 6.ooo de oumenI
sLrînsurù, Iùsîndu pre soucru-su, doumnu IuI ¡eremIeI-
vodù, în |uru ¡eçuscù. ¡urù sIngur cu CosLunLIn-vodù çI cu
AIexundru-vodù, IruLe-sùu, uu purces usupru IuI $LeIun-
vodù.
Zuc. q. Au prInsu vesLe $LeIun-vodù înduLù de IéçI cù vIn
çI uu sLrînsu çI eIu ousLeu (ùrîI LouLù. $I sù prIIejIse uLunce
sosI(I çI nIçLe sIujILorI de u IuI MIIuI-vodù, cùpILunII IuI ceI
vesLI(I, nepuLîndu u IùcuI, dupù mourLeu IuI MIIuI-vodù, în
|uru Ungureuscù, cIemu(I pre cùr(I de $LeIun-vodù, unume
Mîrze çI GIIe(è çI Rucè cu cî(vu oumenI. $I uu pusu $LeIun-
vodù Lubùru deusupru suLuIuI PoprIcunIIor, dîndu çLIre çI Iu
CunLImIr, Iu cureIe, pre ucéIe vremI eru muI(Ime de noIuI
LùLurI. $I uu venIL sI CunLImIru, cu oçLIIe înLr-ugIuLor IuI
$LeIun-vodù.
Zuc. ¸. VenIIu PoLo(cIII sùmù(u cu IzbîndeIe ce Iùcuse
Iru(II IuI uIceu înLr-ucesLe (ùrI împroLIvu IuI Rùzvun-vodù çI
upoI împroLIvu IuI MIIuI-vodù, ce, cum dzIce muIdovunuI,
nu sInLu în LouLe dzIIe PuçLIIe. Mergeu Iùrù nIce o LocmuIù,
Iùrù sLrùjI, u puLereu II Iùrù IImbI, sù çLIe ce IéIu suu ce
sumù de neprIIeLInI ure unde merge çI uvîndu çI ousLe
sLrînsurù. Nu I-uu dodeILu nImIcu CunLImIru, nIce muI-
dovenII, pùnù uu sosIL IéçII cu Lubùru Ior Iu un Ioc, ce sù
dzIce CornuI-IuI-Sus. ALunce uu vùdzuL PoLo(cIII unde uu
venIL.
Zuc. 6. AceIu Ioc, CornuIu-IuI-Sus, esLe coLIL PruLuI, însù
coLuIu esLe dIn purLeu despre rùsùrILu, Iurù dIn purLeu
uceusLuIuILù, unde eru Lubùru Ieçuscù, esLe IeçILù upu PruLu-
IuI pIepLu Iu cîmpu. ¡nLr-ucéIu Ioc uu IùcuL oçLIIe IuI $LeIun-
vodù çI LùLurîI Iu IeçI nùvuIù. $I n-uu (InuLu rùzboIuI IéçII
nImIcu, cîL în ceIu rùzboIu, uçè de sIrgu, s-uu spùImuLu sI s-
uu umesLecuLu IéçII, cîL nIce LunurIIe o duLù n-uu upucuL sù
sIoboudzù. SIngur PoLo(cIII, penLru sù I sù LùInuIuscù
numeIe, uu duLu înLre curùIe IuIducIIor, ce upoI I-uu vùdILu
IuIducII. Pre AIexundru-vodù încù I-uu prInsu moIdovenII.
¡urù CosLunLIn-vodù uu cùdzuL pre mînu unuI LùLur, cureIe
în(eIegîndu cIne esLe, vrîndu sù-çI Iucù cInsLe Iu IunuI, Ier-
Indu-se de CunLemIr, depreunù cu nIçLe ceLuçI ce uveu
LùLuruI, uu IugILu cu CosLunLIn-vodù çI cu un comIs u IuI,
unume MIIùIIescuI. $I cîndu uu sosIL Iu Duçùu, IerIndu-se
IurùçI çI ucoIo de LurcI sù nu-I Iu pre CosLunLIn-vodù, uu
gùsIL o IunLre mIcù çI s-uu bùguLu sù Lreucù sIngurI LùLurîI.
Trecîndu upu NIpruIuI, s-uu scornILu vînLu çI s-uu împIuLu
IunLreu de upù çI ucoIè s-uu înecuLu CosLunLIn-vodù în NI-
pru. ¡urù pre PoLo(cIII çI pre AIexundru-vodù I-uu dus
oçLenI de (urù Iu $LeIun-vodù çI pre umîndoI I-uu LrImIs Iu
împùrù(IIe. PoLo(cIII upoI uu IeçIL cu rùscumpùrure pren
soIu. ¡ur AIexundru-vodù uu cùdzuL Iu Iegeu Lurceuscù, în
cure uu çI murIL. Spunu sù IIe sosIL Iu LurcI çI Iu boIerIe,
unume... Iu împùrù(IIe.
Zuc. ;. CéIuIuILù ousLe Ieçuscù LouLù uu cùdzuLu în robIe Iu
LùLurI çI s-uu înecuLu muI muI(I în PruL, cîL debIIu de uu
scùpuLu cInevu de povesLe, cù cî(I uu çI înoLuL PruLuI, pIIne
eruu IuncIIe de (ùrunI çI coçurIIe LùLurîIor eru pesLe PruLu,
LoL I-uu prInsu çI I-uu udusu Iu Tomçeu-vodù, pre muI muI(I
I-uu çI ucIs (ùrunII.
Zuc. 8. PerIL-uu çI boIerII Lo(I, cî(I s-uu prIIejIL de venIse
cu ousLeu, LoL oumenI de cusu IuI ¡eremIeI-vodù: VusIIIe
SLroIcI-IogoIùLuI, BuIIcu-IuLmunuI, CIIrI(u-posLeInIcuI,
MIron-sLoInIcuI. NumuI NIsLor UrecIe n-uu vruL sù vIe dIn
CumenI(ù çI uçeu-I sIùLuIu çI pre dînçII, sù nu murgù,
dzIcîndu-Ie sù Iuse sù sù muI vecIIuscù domnIIu IuI $LeIun-
vodù, cù ucmu IIIndu domnIu nouù, moIdovenII sInLu den
IIre purure Iu domnIeu nouù IucomI. Ce nu s-uu uscuILuLu
sIuLuI IuI UrecIe vornIcuI, cum muI muILe în Iume sIuLurI
bune Iu domnI nu sù uscuILù, ce upoI vInu Iu prImejdII çI eI
sI cuseIe Ior. ¡urù pre VusIIIe SLroIcI îI IerLuse $LeIun-vodù,
numuI învù(use pre NIcorI(ù urmuçuI sù-I ducù sù vudzù
perIreu ceIoruIuI(I, sù-I IIe grIje muI pre urmù de mourLe,
cù eru om Lînur SLroIcI sI dIn cusù muI vecIIu çI cInsLeç
decîL LouLe cuseIe în (urù. Ce dzIIeIe IuI ceIe IîrçILe, cum sù
dzIce cuvînLuI, vùdzIndu cù merge Iu perIre çI nu-I spusesù
urmuçuIu povesLeu, s-uu upucuL de subIeu unuI dùrùbunu
sù mourù cu rùscumpùrure, cù eru om dIn IIreu IuI InImos.
Ce I-uu împresuruL înduLù durubunII çI n-uu upucuLu sù
scouLù subIIu. Cure Iucru duc-uu spus urmuçuI IuI $LeIun-
vodù, înduLù uu pus de I-uu omorîL sI pre dînsuI, rùcnIndu:
,AI, cîneIe, uu vruLu sù mourù cu so(II". $I pre cî(I-çI
uduceu, pre Lo(I II omorîeu, pùnù sI în sIugI çI prosLIme.
AceIu vùrsùLorIu de sînge s-uu urùLuLu dInLîIuç duLù
Tomçeu-vodù.
Zuc. q. PenLru unu dIIuc cure eru IourLe de Lreubù de
scrIsoure, s-uu ruguLu boIerII sù-I IerLe, cù IesLe cùrLururIu
bun. Au rùspunsu: ,Hu, Iu, Iu! MuI cùrLururu decîL drucuI
nu esLe uILuI." $I LoLuç I-uu omorîL çI pre uceIu.
Zuc. 1o. $I uçeu uu IosLu sLIngereu cuseI IuI ¡eremIe-vodù.
¡osL-uu ucesLu rùzboIu Iu CornuI IuI Sus, v IeuLo ;1zo
<1611>. TùLurII dupù ucéIu, înduLù uu mùrsu în prudù în
|uru ¡eçuscù çI IovIndu Iùrù vesLe çI de sIrgu, muILu pIeunu
uu IuuLu çI mure robIIe uu IùcuL în oumenI.
Zuc. 11. DomnIIu IuI $LeIun-vodù Tomçeu, cum s-uu
începuL în vùrserI de sînge, LoL uçè uu LrùIL. Avè un (Igun
cuIò, ce sù dzIce pIerdzùLorIu de oumenI, (Igun gros çI mure
de Lrup. AceIu sLrIgu de muILe orI înuInLeu IuI, urùLîndu pre
boIerI: ,S-uu îngrùçuLu, doumne, berbecII, bunI sInLu de gI-
ungIIuL". $LeIun-vodù rîdè Iu cesLe cuvInLe çI dùruIu bunI
(IgunuIuI.
Zuc. 1z. Ce cum u LuLuror LIrunIIor, udecù vùrsùLorIIor de
sInge, Iu LouLe (ùrîIe în Iume urîLù esLe sLùpînIIu, uçeu çI u
IuI Tomçeu-vodù. ¡Iu urîse çI boIerII, curII, mùcur cù eru
muI Lo(I de cusu IuI, unume BeIdImun-IogoIùLuI, BùrboIu-
vornIcuI, SLurdzeu-IuLmunuI, BouI-vIsLernIcuI, Iurù nIce eI
Iùrù grIjeu mor(II nu eru, ce îmbIu în LoL ceus, cum sù dzIce,
cu dzIIeIe umînù. $I IIecîndu unde esLe IrIcu, nu încupe
drugosLe. PenLru ucéIu, înLrebîndu un împùruL pre un
duscùI: cum ur II împùruLu sù IIe drug LuLuroru? Au
rùspunsu: ,De nu veI II, împùruLe, groznIc nemùruIe".
¡erIcI(I sInLu ucéIu domnI, cùroru (ùrîIe Ior sIujescu dIn
drugosLe, nu dIn IrIcù, cù IrIcu Iuce urîcIune çI urîcIuneu,
cîLu de Lîrdzîu LoL IzbucneçLe.
Zuc. 1¸. Açè s-uu prIIejIL çI Iu Tomçeu-vodù, In LouLe dzIIe
peLrecîndu boIerII supL grIje, s-uu vorovILu cu Lo(II çI uu
Lrus sIujILorII Lo(I în purLeu su çI pre mîrzeçLI çI înLr-o
noupLe uu IeçIL cu Lo(II Iu suLu, Iu CucuLénI çI de ucoIeu uu
poruncILu IuI $LeIun-vodù, cu bIne sù Iusù dIn scuunu, cù
nu pouLe nImé u suIerI domnIIu IuI cu uLîLè vùrserI de sînge.
Zuc. 1q. Su spùrIIesù Tomçeu-vodù de o Lurburure cu
ucéIe, ce îmbùrbùLîndu-I cIne eru pre Iîngù dînsuI, uu
sLrînsu durubunII, curII LoL pe un cuvînLu eru cu céIuIuI(I
sIujILorI. Ce, ducù uu vùdzuLu bunII vùrsIndu-Ie $LeIun-
vodù, uu sLùLuL eI cu domnIIu. $I uu sLrIguLu çI LîrguI în
IeuIù. $I s-uu sLrînsu dIn Lîrgove(I çI den sIugIIe
negu(ILorIIor çI oumenI nemernIcI, cîLùvu gIouLù çI Iu
$LeIun-vodù. $I s-uu prIIejIL de venIIu uLunceu sI dIn
(InuLurI dIn gIos nIçLe sLeugurI de cùIùruçI Iu cùuLure çI eru
descùIecu(I Iu ToméçLI. Au rùpedzILu $LeIun-vodù çI Iu céIu
cu IéIe çI I-uu Lrus în purLeu su.
Zuc. 1¸. SIujILorII ce eru cu boIerII uudzIndu cù sLrIgù
$LeIun-vodù în IeuIù, mùcur cù gIurusù boIerIIor, ce, pre
obIceuIuI neumuIuI nosLru, uu începuLu muI(I de ceI muI
necunoscu(I u sù rumpe de Iu boIerI çI u venI Iu $LeIun-vodù
çI în Ioc uu începuLu u sIùbI purLeu boIerIIor.
Zuc. 16. Ducù uu vùdzuL boIerII cù nu vu sù Iusù $LeIun-
vodù de bunùvoIe dIn scuun, uu vInIL cu rùzboIu, cùroru uu
IeçIL $LeIun-vodù cu gIouLeIe suIe de IuLureu LîrguIuI,
deusupru ¡înLînII IuI PùcururII çI scousesù çI LîrguIu LoL
$LeIun-vodù, cu urme, cIne cu ce uvè. $I despre vII uu
orînduILu de uu IovIL cùIùrImeu ce uvè dIn dos pe gIouLu
boIerIIor.
Zuc. 1;. ¡ùrù zùbuvù uu începuL u sù rùsIpI gIouLu boIer-
IIor, decI çI boIerII, cure încoLro uu puLuL, uu pIecuL Iugu,
dIn curII în Ioc uu prInsu pre BùrboI vornIcuI çI upoI çI pre
IecIoru-sùu. DecI pre BùrboIu ceI bùLrîn înduLù I-uu
în(epuLu de IuLureu LîrguIuI, Iurù pre IecIoruI IuI uu LrImIs
de I-uu spîndzuruLu în pourLu cuseI LùLîne-sùu. ¡urù
BeIdImunu çI SLurdzeu çI BouI scùpusù în |uru
MunLeneuscù, ce çI ucéIu LoL n-uu IùIùduILu, precum veI
vedè povesLeu Iu rînduIu sùu.
Zuc. 18. Pre cî(I-çI uduceu prInçI, pre Lo(I îI omorîIu, cu
musLrureu ce uveu eIu obIcIuIu: ,Sù nu Le IerLe Dumnedzùu,
cu ceI cup mure uI Lùu". TuLuroru uceusLù musLrure Iùcè.
Zuc. 1q. AcesLe neuçedzùrI u IuI $LeIun-vodù uudzIndu
doumnu IuI ¡eremIe-vodù, uvîndu încù rùmus un IecIor
copII mIc, unume Bogdun-vodù, uu îndemnuLu pre gInerII
sùI, pre VIçnove(cIII çI pre cneudzuI Core(cIII, dIn |uru
¡eçuscù, çI uLunceu umu eru çI cu sIuLuI IuI NIsLor UrecIe.
Au venILu sIngurù doumnu cu gInerII sùI, cu oçLI usupru IuI
$LeIun-vodù çI Ie-uu IeçIL çI $LeIun-vodù cu oçLI înuInLe Iu
suLu Iu TùLùrénI. Ce uu (InuLu IourLe pu(Inù vréme rùzboIuI,
înduLù uu pIecuLu Iugu cùIùre(II, Iur bIe(II durubunI, pùrùsI(I
de cùIùre(I, sù buIdzIsù Iu o rîpù deusupru TùuLeçLIIor çI sù
upùru. Ce uu venIL IéçII de Ie-uu IùgùduILu vIu(ù, numuI sù-
çI deu urmeIe. $I uu credzuLu durubunII çI uu duLu urmeIe
de Iu sIne. $I ducù Ie-uu IuuLu urmeIe IéçII, uu înLruLu cu
sùbIIIe înLr-înçII çI uu perILu Lo(I ucoIeu. ¡e sLuu movIIeIe çI
pùnù usLùdzI deusupru suLuIuI TùuLeçLIIor.
Zuc. zo. Eru Iu $LeIun-vodù durubunII IourLe îmbrùcu(I
bIne, dupù credIn(u céIu ce Iùcuse, de sLùLusù cu dînsuI Iu
rùdIcureu boIerIIor, cum n-uu IosLu nIce Iu o domnIIe grIjILù
bIne pedesLrImeu cu IuIne LoL de IeIeundrùç, cu nusLurI çI
cu cepruge de urgInLu, în pIIdu IuIducIIor de |uru ¡eçuscù,
cu pene de urgInLu Iu cumùnuce çI cu LubIe de urgInLu Iu
çoIdure pe Iùdunce. ¡osL-uu ucesLu rùzboI u IuI $LeIun-vodù
cu IéçII Iu TùLùrénI, în unuI ;1z¸
Zuc. z1. Dupù ceu rùzsIpù u oçLII IuI $LeIun-vodù, uu IeçIL
$LeIun-vodù în |uru MunLeneuscù çI mùrgîndu uproupe
spre ¡ocçeunI, I-uu LumpInuLu ceuuçII împùrùLeçLI cu BeIdI-
mun IogoIùLuI çI cu SLurdzeu IuLmunuI çI cu BouI vIsLer-
nIcuI în obedzI, cù-I pornIse RuduI-vodù, domnuI
munLénescu pre uLuncI, de mersesù cu pîrù Iu PourLù
usupru TomçeI-vodù, cù-I eru RuduI-vodù IuI $LeIun-vodù
mure neprIIuLIn. Ce, cIne eru vezIru Iu împùrù(IIe, eru prII-
uLIn IuI $LeIun-vodù çI uu dzIs vezIrIuI, prIcepîndu IucruI:
,Ce sù ucoIIséçLe RuduI-vodù de ceI sùrucu". $I înduLù uu
LrImIs ceuuçI de uu LîmpInuLu pre boIerI, curII sInLu muI sus
pomenI(I çI I-uu pus în obédzI çI I-uu dus Iu $LeIun-vodù.
DecI, cîLu I-uu udus ceuuçII, înduLù Ie-uu LùIuLu cupeLeIe çI
Ie-uu uruncuLu LrupurIIe în SIréLIu.
Zuc. zz. $edeu $LeIun-vodù în |uru MunLeneuscù în be-
jenII, Iu RuduI-vodù çI IovIIu oumenII IuI pùnù Iu BîrIudu,
pùnù Iu VusIuIu, ce LoLu-I împengè IéçII. ¡urù doumnu IuI
¡eremIeI-vodù în ¡uçI cu IecIoru-sùu, cu Bogdun-vodù, însù
LouLe dIvunurIIe eru pre NIsLor UrecIe, çI uu LrùgùnuL uceu
domnIe uceI domnIeI, muI pùnù Iu unuI.
Zuc. z¸. Sù urîsù LurcIIor ucesLe dodeIuIe despre IeçI
usupru |ùrîI MoIdoveI çI muI vîrLos cù LoL uLunce Iuusù
cuzucII TrupezonduI, ceLuLe Lurceuscù, dIncoIo de Mureu
Neugrù çI pre mure muILe corùbII LurceçLI cu negou(ù çI pre
un |IcuI-puçeu cu cîLevu corùbII de ousLe I-uu IuuL vIu çI
(Ineu LouLù Mureu Neugrù încIIsù. DecI uu orînduILu pre
ScIInderu-puçeu de SIIIsLrIu cu oçLI usupru IéçIIor, ce eru în
MoIdovu cu doumnu IuI ¡eremIeI-vodù. $I vùdzIndu çI pre
$LeIun-vodù în LurburùrI LoLdeuunu çI despre uI sùI çI de-
spre; sLreInI, I-uu muzIIIL, Iuîndu-Iu în obédzI dIn |uru
MunLeneuscù, Iurù domnIIu, în IocuI IuI, uu duLu RuduIuI-
vodù, curIIe ure nume în (urù, de-I dzIcu RuduI-vodù ceI
Mure. $I cu udevùruLu cude-I-sù ucesLu nume în vécI sù
uIbù, precum veI uIIu IIreu ucesLuI domnu Iu rînduI sùu
scrIse. EsLe uceçLII RuduI-vodù IecIoru MIIneI-vodù, dom-
nuIuI munLenéscu, cureIe MIIneu-vodù uu domnILu pre o
vreme cu PùLru-vodù $cIIopuI Iu noI în (urù.
q. Cupoló uló çeuptelè
¡ncep. 1. Au purces ScIIndIru-puçeu çI cu RuduI-vodù
usupru IéçIIor, ce eru în ¡uçI cu doumnu IuI ¡eremIeI-vodù.
VIçnIove(cIII, unuI dIn gInerII IuI ¡eremIeI-vodù, murIse în
¡uçI, decI çI oumenII IuI, curII uu IosLu u IuI, sù dusesù în
(uru Ior çI dIn ousLeu IuI Core(cIII. ScrIsesù JoIcovscIII IuL-
munuI cùr(I Iu sIujILorI, cure nu vu IeçI dIn MoIdovu, Ioc în
ousLeu Ior sù n-uIbù, cù înLrusù eI Iùrù voIu cruIuIuI în MoI-
dovu. DecI numuI cu 6oo de oumenI rùmùsesù Core(cIII.
Zuc. z. ¡uusù vesLe doumnu çI boIerII cù Ie vIne
ScIInderu-puçeu usupru çI Ie poruncIIu çI RuduI-vodù, cu
un creçLIn, sù Iugù devreme. Ce ¡euIuI sImù(u çI Iùrù crIerI
n-uu vruL sù purceugù muI devreme, ce umu ducù sù
upropIIesù oçLIIe. BIne Ie dzIcu de uceusLu cuzucII IéçIIor:
,Dupù pugubù, IeuIuI în(eIepLu".
Zuc. ¸. ¡nduLù ce uu în(ùIes ScIInder-puçeu de purcesuI
IéçIIoru dIn ¡uçI, uu rùpedzIL o sumù de ousLe sprInLenù sI I-
uu ugIunsu Iu DrùgçunI, în (InuLuI HîrIùuIuI. ApùruLu-s-uu
ourece IéçII dInLîIu, Iurù ducù s-uu muI îngIoLIL ousLeu, s-uu
rùsIpILu cIne încoLro uu puLuL. SIngur Core(cIII uu cùdzuLu
pre mînu IuI ScIInder-puçeu çI bIIuLu doumnu cu coconuI,
Bogdun-vodù1 çI o sumù de boIerI. Pre boIerI I-uu scos
RuduI-vodù pre Lo(I de Iu ScIInderu-puçeu, cî(I eru prInçI.
¡urù doumnu Iu mure ocurù uu sosILu, de cure sIngurù uu
mùrLurIsIL cùLrù boIerI. Trecîndu cu curuI, uu vùdzuL pre
boIerI çI Iùcrù-mîndu uu dzIs: ,BoIerI, m-uu ruçInuL
pùgînuI". ¡u uceusLù ocurù uu sosILu cusu IuI ¡eremIeI-vodù
sI pouLe II penLru rùuLù(IIe eI, cù eru o IùméIe rùpILoure,
precum spunu çI de vréme ce uu oLrùvIL pe cumnuLu-sùu,
pre SImIon-vodù (de vu II uçeu) çI de IrIcu IuI Dumnedzùu
depùrLuLù.
Zuc. q. Nu eru în ceIu IIre sIngur ¡eremIe-vodù, ce eru
om înLreg Iu LouLe, nerùpILor, nemîndru, ne-vùrsùLorIu de
sînge, bIîndu, dumnùdzùrescu, pe cum mùrLurIseçLe
rùzboIuI IuI cu Rùzvunu-vodù, cum n-uu vruL sù Iusù dIn
beserIcù, pùnù n-uu sùvîrçIL sIînLu IeLurgIIe, mùcuru cù-I
spune cu sù ugIungu oçLIIe. ¡n dzIIeIe IuI mure bIvçIugurI çI
pIInù (uru de LouLe. Ce de IesLe vro osîndù sLIngereu cuseI
IuI, dIn IupLeIe doumneI suIe IesLe.
Zuc. ¸. Pre doumnu çI pre Core(cIII I-uu LrImIs ScIInder-
puçeu Iu împùrù(IIe. Core(cIII cneudzuI upoI pre urmù uu
IeçILu den cIIsoure cu muILù cIeILuIuIù, Iurù doumnu uu
IosLu dupù unu ugù Lurcu,pùnù Iu mourLeu su. Bogdunu-
vodù copIIuI Iurù în LurcIIe s-uu sùvîrçIL. AgIunsesù de uu
IosLu Iu împùrù(Ie cupIgI-buç. ¡osL-uu ucésLeu v IeuLo ;1zq
<1616>.
Zuc. 6. TrImIs-uu ScIInderu-puçeu dupù rùsIpu IuI
Core(cIII, dIn poruncu împùrù(IeI unu ceuuçu Iu cruIuI
Ieçescu sù opreuscù cuzucII de pe mure, curII uLunceçI nIçLe
ceLù(I, ce Iùcuse LurcII pre NIpru, unume AsIun Horod çI
uILù ceLuLe Iuusù çI omorîsu çI oçLenII cî(I eruu LurcI çI înLr-
ucéIe ceLù(I (çI ucesLe LouLe upoI uu IùcuL de uu venIL soILun
Osmun Iu HoLInu) çI sù pùrùsuscù u cùIcu MuIdovu cu osLII
Ioru.
Zuc. ;. Au LrImIs çI cruIuI Ieçescu un soI, unume pre Co-
IunscIII, Iu împùrù(Ie, dîndu prIcInu LouLù pre LùLurI, curII
dodeIndu cuseIe cuzucIIor, eI încùçI înLorcu dIn pugubIIe ce
Ie Iuc LùLurîI. EsLe çI uceusLu Iuudù în ¡eLopIse(uI Ior, cum
uceIu CoIunscIII cu soIIIu IuI uu muzIIIL pre $LeIun-vodù
Tomçeu, ce nu çLIu cum s-urI prInde ucesLu Iucru, cù umu
eru domnu RuduI-vodù în IocuI TomçeI-vodù, cîndu uu Lre-
cuL CoIunscIII Iu împùrù(IIe. ¡urù pîrù, udevùruLu c-uu uvuL
$LeIun-vodù Tomçeu LoLdeuunu despre IeçI Iu împùrù(IIe.
Zuc. 8. ¡u unuI, ScIInder-puçeu, dIn poruncu împùrù(IeI,
uu sLrînsu cîLù ousLe uu uvuLu dIn pùçIIu IuI sI cu RuduI-
vodù, domnuI de MoIdovu, çI cu oçLIIe munLeneçLI çI
ungureçLI de Iu BeLIeun Gubor, domnuI ArdeuIuIuI, cù eru
BeLIeun Gubor mure neprIIuLIn IéçIIor, çI cu LùLurîI, uu pur-
ces usupru |ùrîI CùzùceçLI, sù Ie sLrIce pùIùncIIe çI sù-I pru-
de.
Zuc. q. ObIIcIse çI IéçII gînduI IuI ScIInder-puçeu çI I-uu
IeçIL IuLmunuI JoIcovscIII cu oçLIIe IeçeçLI Iu murgIne, Iu un
Ioc unume Buçu, muI sus de Sorocu pe NIsLru, dIn céIu
purLe de NIsLru IesLe uceIu Iocu.
Zuc. 1o. ¡ncepuse ScIInder-puçeu u buLe RuçcovuI, ce,
ducù uu sîm(ILu uproupe de osLIIe IeçeçLI, uu IùsuLu
RuçcovuI çI uu purces pe dencouce de NIsLru, pIn (urù,
împroLIvu IocuIuI unde eru JoIcovscIII, însù-I despùr(Iè
NIsLruI. MuI pu(Inù ousLe eru Iu JoIcovscIII, decîL Iu
ScIInder-puçeu, Iurù muI uIeusù, LoL IeIecII çI sù sLrîngeu çI
cuzucII dIn LouLe pùIùncIIe Iu dînsuI. NumuI IIIndu cruIuI
Ieçùscu Iu Moscu cu oçLIIe, s-uu IerILu u înLùrîLu puLereu
Lurceuscù. Avîndu Lreubù înLr-uILù purLe CrùIIu ¡eçuscù, uu
sLùLuL cu ScIInderu-puçeu Iu LocmuIù, Iu IegùLurI de puce,
nedejdIuIndu cù vor (Ineu LurcII puceu.
Zuc. 11. CupeLeIe de puce eru, despre IeçI, sù opreuscù pre
cuzucI, sù nu îmbIe pre mure çI în MoIdovu sù nu muI îmbIe
oçLIIe Ior. ¡urù despre ScIInder-puçeu eru sù opreuscù pre
LùLurI, sù nu îmbIe sLrIcîndu în |uru ¡eçuscù çI în MuIdovu
domnI sLreInI sù nu IIe, Iùrù cIne vu II IecIor de domnu.
Ce, LouLe ucesLe în vînLu uu IosLu, cù bIne n-uu sIîr-çILu
puceu çI uu purces oçLIIe çI ucesLe çI uceIeu îndIrepLu, Iurù
LùLurII pre de uILù purLe uu çI IovILu în PodoIIIu, în |uru
¡eçuscù çI uu IùcuL cîLevu robII. $I upoI, Iu unuI, Iùrù vesLe,
muI(Ime de LùLurI uu j IovIL VoIInIu, o (urù muI sus de
PodoIIIu çI pùn-u sLrînge oçLIIe JoIcovscIII, uu IeçIL LùLurîI
cu mure pIeun den |uru ¡eçuscù, Iùrù nIce o smInLeuIù.
Zuc. 1z. Mure bùnuL penLru ucesLe LouLe uu uvuLu JoIcov-
scIII de Iu cruI çI de Iu LouLù CrùIIu ¡eçuscù, penLru mouIe
IucrurIIe IuI. Ce, Iu creçLInI nu sInLu cerLùrI penLru uneIe cu
ucesLe cu Iu LurcI.
Zuc. 1¸. RuduI-vodù spre ucesLe uI LreIIeu unu domnII
suIe céIe dInLîIu, s-uu rùzboIIL de ocII çI pouLe II, vùdzîndu
cù nu vu puLeu Lrece, sù nu su îngrouçe înLre LurcI çI înLre
IéçI IucrurI de sIudù,sIngur s-uu poILILu Iu împùrù(IIe sù-I
vIe muzIIIIu sù pouLù u merge Iu |urIgrudu penLru IeucuI
ocIIIor. DecI, I-uu IùcuL pre voIe împùrù(IIu, pre dînsuI I-uu
cIemuL Iu PourLù, Iurù domnIIu uu duLu IuI Guçpur-vodù
uIceu în (urù, în IocuI IuI RuduI-vodù ceIuI Mure.
1o. Cupoló uló optoló
¡ncep. 1. Guçpur-vodù eru omu de neumuI sùu ILuIIunu,
cum dzIcemu Iu noI în (urù, Irîncu, omu neçLIuLorIu rînduI
çI u obIceuIurIIor (ùrîI, Iùrù IImbù de (urù, cure Iucru muI
greu nu pouLe II, cîndu nu çLIe domnuI IImbu (ùrîI unde
sLùpîneçLe.
Zuc. z. O! MuIdovu, dI ur II domnII LùI, curII sLùpînescu
în LIne, Lo(I în(eIep(I, încù n-uI perI uçè Iesne. Ce, domnIIIe
neçLIuLoure rînduI Lùu çI Iucome sInLu prIcIne perIreI LuIe.
Cù nu cuuLù sù ugonesuscù çIe nume bun cevu Iu (urù, ce
cuuLù desIrînu(I numuI în uvu(Ie sù sLrîngù, cure upoI LoLuç
sù rùsIpéçLe çI încù sI cu prImejdII cuseIor Ior, cù bIùsLùmuI
sùrucIIor, cum sù dzIce, nu cude pre copucI, cîLu de Lùrdzîu.
Zuc. ¸. Eru ucesLu Guçpur-vodù muILù vréme LergImunu
Iu împùrù(Ie, udecù LîImucI LuLuror soIIeIor creçLIneçLI ce
vInu Iu împùrù(IIe. $I IIIndu çI Iu mIjIocuI pùcII ce Iùcusù
înLre ¡mpùrù(IIu Neum(uIuI çI înLre împùrù(IIu TurcuIuI,
penLru sIujbu ucéIu I-uu duLu uIceu în MoIdovu domnIIu în
IocuI RuduIuI-vodù. ¡urù cîL s-uu uçedzuL Iu domnIIe,
mùcurù cù eru de mure credIn(ù Iu împùrù(IIe, înduLù s-uu
uçùdzuLu cu gînduI spre pùr(I creçLIneçLI.
Zuc. q. De Iuudù esLe IIe Iu cure domnu sù IIe spre
purLeu creçLIneuscù, cù uceusLu (urù, cùcI LrùIeçLe uçeu în
sLuLuI sùu pùnù ucmu, penLru (ùrI creçLIne sLù pùnù usLùdzI
în rîndurIIe suIe, însù cu în(eIepcIune, nu Iùrù socoLeuIù çI
Iùrù LemeIu, în Ioc de IoIosuI (ùrîI sù-I uducù perIre, cum s-
uu prIIejILu umu çI în vrémIIe nousLre în cîLevu rîndurI, de
udusésù u muI(I nesocoLeuIu çI nebunIu, mure cumpùnù
ucesLuI pùmînLu. Dumnedzùu muI bIne çLIe, cù de nu s-ur
II prIIejIL o sumù de cupeLe sù cerce mIjIouce çI sù nu uIerge
Iu împùrù(IIe, ur II IosLu de perIre de IsLov (uru uceusLu în
cîLevu rîndurI. Açeu udusésù Iu mure prImejdIe (uru çI dom-
nIIu IuI Guçpur-vodù.
Zuc. ¸. Sù rùdIcusù în dzIIeIe uceçLII domnII çI j un
domnIçor de Iu OrIeI, ce înduLù Guçpur-vodù uu LrImIs
ousLe çI uu IeçIL çI sIngur împroLIvu IuI çI I-uu prInsu çI pre
dînsuI vIu, pre domnIçor çI cîLevu cupeLe de Iu OrIeIu, pre
curII I-uu çI omorîLu j înduLù. $LIIu IImbu sîrbeuscù Guçpur-
vodù çI cîndu I-uu musLruLu pre cùpILunII ceI prInçI orIeI-
enI, II-uu dzIs sîrbeçLe: ,[u umue+e cppµe nuc+o «±
¡ocnopupm". ¡e LîImùcIIu upoI ucesLe cuvInLe pre rumunIIe
BucIoc vornIcuI de |uru de GIos, udecù: ,Sù uve(I InImù
curuLù spre Domnu".
Zuc. 6. SLùpînIIu uLunceu ArdeuIuI, cùruIu dzIcem noI
|uru Ungureuscù, BeLIeunu-Gubor, dupù sLîngereu
BuLoréçLIIor çI uvè mure rùzbouIe împroLIvu nem(IIor pen-
Lru CrùIIu Ungureuscù çI îndemnu çI pre LurcI usupru IéçIIor
cù dedésù IéçII ugIuLorIu I împùruLuIuI nem(ùscu împroLIvu
IuI Gubor çI uLun-ceç de curundu îI bùLuse IéçII o ousLe
IourLe rùu Iu Cuçu. DecI îndemnu înLr-ucéIu pIzmù pre LurcI
usupru IéçIIor, IùgùduIndu-Ie cù de or merge usupru IéçIIor,
sù nu pouLù u du ¡euIuI ugIuLoru nem(IIor, vu puLeu Iùrù
zùbuvù u Iuu BecIuI de Iu ném(I. $I cu uceIeu îndemnùrI çI
cu IùgùduIn(ù, cu mure dururI ScrIsesù çI Iu IunuI Iu Crîm,
cure cùr(I uu cùdzuLu pre mînuIe IuI Guçpur-vodù çI înduLù
Ie-uu LrImIs Guçpur-vodù Iu cruIuI Ieçescu. Ducù Ie-uu
vùdzuL cruIuI cùr(IIe, sIngur n-uu vruLu sù pono-sIueuscù
IuI BeLIeun, ce uvîndu BeLIeun Gubor oumenI u sùI înLre
sveLnIcII IeçeçLI cu cuscrII, uu pus cruIuI pe oumenI de uI IuI
sù-I porunceuscù, cùcI nu se pùrùseçLe de ucesLe IupLe, cu
vrùjmùçIu împroLIvu creçLInIIor. $I I-uu LrImIs çI IzvoudeIe
scousù dIn cùr(IIe IuI çI uu mùrsu soIuI de Iu boIerII IeçeçLI
cu muILù musLrure çI bùnuLu, urùLîndu-I çI IzvoudeIe
cùr(IIor IuI, ce uu scrIs Iu IunuI. Ducù Ie-uu vùdzuL BeLIeun
Gubor cuvInLeIe suIe de Iu(ù, uu dzIs cùLrù soII: ,MurI-vu
Guçpur penLru ucéIe cùr(I". $I înduLù, de LouLe îmbIeLeIe IuI
Guçpur-vodù uu duL çLIre Iu împùrù(IIe.
Zuc. ;. Curundu uu sIm(ILu Guçpur-vodù cù ç-uu pIerduLu
Iu LurcI credIn(u, decI s-uu uçùdzuLu cu gînduI çI muI Lure
cu IéçII, îndemnîndu-I usupru LurcIIor. $I în ceLuLeu HoLIn-
uIuI înduLù uu bùguLu oçLenI IeçùçLI, dîndu-sù uIeveu supLu
upùrureu Ior cu (uru. Nu puLeu de LoL sIobod sù IIe în
gînduI sùu de boIerI, curII socoLIndu ceu de upoI, sù nu vIe
vreo perIre (ùrîI, nu-I prIsLùnIIu boIerII, dIn curII eru muI
cupu uLunce BucIoc vornIcuI mure de |uru de GIos; VusIIIe-
vodù eru vIsLIernIc mure Iu uceeu domnIIe. Ce, în muILe
cIIpurI sù IspILIIu sù omourù o sumù de boIerI, sù IIe eI
sIobod în IupLeIe suIe, ce uçeu uIeveu nu sù cuLedzu sù-I
omourù penLru (urù, cù eru BucIoc Iu (urù uIes de Lo(I. ¡urù
pre VusIIIe-vodù, dîndu-I prIcInù cù nu dù sumù de o sumù
de bunI u vIsLerIeI, mùcuru cù-I eru IInu de cununIe, I-uu
pus în LemnI(ù sI I-uu pus çI Iu muncù. ¡urù pre BucIoc
pusesù gîndu sù-I oLrùvuscù çI înLr-o dzI oprIndu-I Iu musù
çI-uu scornILu voIe bunù, încIInîndu Iu BucIoc cu veseIIe çI
uu pus de I-uu duLu oLruvu. ¡n Ioc s-uu sIm(ILu BucIoc
oLrùvIL çI s-uu çI scuIuL de Iu musù çI s-uu dus Iu guzdù,
uvîndu IerbI împroLIvu oLruveI, duLe de Iu un doILor prIIuL-
In, cù uçLepLu eIu unu cu ucéIu de Iu Guçpur-vodù. înduLù uu
IuuLu IerbI çI uu începuL u vùrsu oLruvu, cu mure cumpùnù
de vIu(ù. A dou dzI s-uu IùcuLu rùzboIIL çI Guçpur-vodù,
dîndu vInu sLoInIcIIor cù uu IosLu bucuLeIe coLIILe.
Zuc. 8. Vùzîndu grIje de vIIu(u BucIoc vornIc, numuI ce I-
uu cùuLuL u presLùnI cùLrù sIuLuI IuI Guçpur-vodù, ce uveu
umu uçedzuLu cu IéçII. $I eru uIeveu çI Iu împùrù(IIe
îmbIeLeIe IuI, decI LrImIsùsù Iu ScIInder-puçeu poruncù
împùrù(IIu sù nevoIuscù dourù îI vu prInde. Ce obIIcIse
Guçpuru-vodù çI de LouLe du çLIre Iu IéçI. DecI vùdzîndu
împùrù(IIu cù nu-I poL prInde cu meçLerçug, uu LrImIs unu
ugù pre obIceuI, ScIImnI-ceuuç, sù cuprIndzù scuunuI çI sù-
I muzIIeuscù pe Guçpur-vodù. ¡urù cîL uu prInsu de vesLe
Guçpur-vodù cù vIne ScIImnI-ugu, uu scornILu cù-I vIn IéçII
usuprù-I çI uu IeçIL den ¡uçI çI uu pus Lubùru Iu CupuI
SLîncII, împroLIvu |u(orîI.
Zuc. q. Cum uu sosILu ScIImnI-ceuuç dupù obIceuI, umu
eru gùLIL IucruI; înduLù uu pus sIujILorII de uu ubùLuL în
LurcI çI cî(I uu IosLu cu ugu çI pre sIngur ScIImnI-ugu I-uu
omorîLu. $I înduLù uu rùpedzIL çI în Lîrgu, de uu LurburuLu
çI LîrguI çI cu sIujILorI umesLecu(I, pre unde, pe cure uu upu-
cuL vremeu, ucoIeu I-uu omorîL. MuI(I den LurcI sù încIIdeu
pen pIvnI(e cu urme, de sù upùru. Guçpur-vodù, dupù
uceusLu IupLù, înduLù uu purces în LîmpInureu IuI JoIcov-
scIII IuLmunuI Ieçescu, cureIe eru umu uproupe, Iu mur-
gIne, cu oçLI.
Zuc. 1o. Eru guLu ScIInderu-puçu çI muI înuInLe de ucesLe
IupLe u IuI Guçpur-vodù, sù murgù cu oçLI usupru IéçIIor den
poruncu împùrù(IeI çI eru orîn-duILu çI IunuI çI CunLImIru-
beIu, vesLILu rùzboInIc pe ucéIe vrémI çI oçLIIe munLeneçLI
çI o sumù de oçLI UngurésLI de Iu BeLIeun Gubor, de LouLù
ousLeu uproupe de 6o.ooo çI 1.ooo de InIcerI, dIn odùIIe
InI-ceréçLI orînduILe çI cu ucesLe oçLI uu înLruLu în (urù
ScIInder-puçeu.
Zuc. 11. ¡éçII încù sù nu Iuse înçéIuLu pre Guçpur-vodù cu
prIIeLInçuguI Ior çI sù-çI Locmeuscù JoIcovscIII smenLéIeIe
céIe dIn(II, uu purces çI eI cu ousLeu çI uu LrecuL NIsLruI Iu
HoLIn în zz de dzIIe u IuI uv-gusLu.
Zuc. 1z. OusLe JoIcovscIII IuLmunuI uvé 1.6oo de IusurI
LoL înIeru(I, q.ooo de cùIùrI deosebI de IusurI, ce Ie dzIc
sLeugurI îndzùouLe, zoo de ruILurI ném(I cùIùrI, qoo de
cuzucI IIsov(I, z.ooo de pedesLrI ném(I. AceusLù ousLe eru
IeIecII; eru çI u domnIIor deosebI vro z.ooo de oumenI çI de
ucéIu cî(vu curII mùrgu de bunùvoIe, în dobîndù, curII upoI
uu mîn-cuLu cupuI IuI JoIcovscIII. VenIsù çI un copII den
cusu cruIuIuI, de Iu cruI, numuI sù înLre JoIcovscIII cu oçLI
în MoIdovu înLr-ugIuLorIu IuI Guçpur-vodù. AI doIIeu IuL-
mun, cum dzIcu Iu dînçII, de cîmpu, eru pre ucéIu vréme
Cone(poIscIII.
Zuc. 1¸. Duc-uu LrecuL JoIcovscIII IuLmunuI cu oçLIIe
IeçùçLI NIsLruI Iu HoLInu, uu IùcuLu IéçII sIuLu çI sIùLuIIu
Cone(poIscIII sù uçLepLe oçLIIe ucoIeu Iu HoLIn pre
ScIInder-puçeu, sù nu sù depùrLédzù uçeu în cîmpI,
împroLIvu muI(ImeI de oçLI LùLùrùçLI çI LurceçLI çI eI sù
meurgù pe NIsLru de pe céIu purLe, sù sLrîngù cuzucI de pen
pùIùncI, sù Iovuscù în urmu oçLIIor pe Iu TIgIIneu. Ce ucesLu
sIuL n-uu prIImILu JoIcovscIII IuLmunuI, ce sù IIe dzIs, muI
bIne sù vudzù veçLIIe cum sInLu, decîL sù Ie uudze de Iu uI(II.
Zuc. 1q. ¡n z¸ dzIIe u IuI uvgusLu uu venIL çI Guçpur-vodù
în Lubùru Ieçuscù, sprInLIn, numuI cu 6oo de oumenI, Iu
udunureu cu JoIcovscIII çI dupù sIuLu ce uu uvuL cu cu-
peLeIe IeçùçLI, uu purces cu LouLù ousLeu Ieçuscù pe PruL în
gIos, de Iu HoLIn Iu |u(oru çI ucoIo Iu |u(oru uu pus Lubùru
IéçII. ScrIe ¡éLo-pIsù(uI Ieçùscu cù uu uvuL çI Guçpur-vodù
1z.ooo de ousLe de (urù. SosIL-uu JoIcovscIII Iu |u(oru,
sepLemvrIe z.
Zuc. 1¸. Nu çLIé JoIcovscIII de ScIInder-puçeu, Iu ce Ioc
esLe çI cu cîLù sumù de ousLe, Iùsîndu-se de LouLe în
nedejdeu IuI Guçpur-vodù. Ce, Guçpur-vodù, deçI $LIIu dIn
IscoudeIe suIe de muI(Imeu oçLIIor LurceçLI, Iurù nu spuneu
LouLe IéçIIor, sù nu Ie sLrIce InImIIe.
Zuc. 16. ¡u ; dzIIe u IuI sepLemvrIe, în ¸ dzIIe dupù
sosIreu IéçIIor Iu |u(oru, uu sosIL çI sLrùjIIe LùLùrùçLI,
deoduLù cu ¸oo oumenI, cu curII Iùrù(Indu-sù cuzucII, ce Ie
dzIce IIsov(II pre ucéIe vrémI, I-uu înIrînLu IIsov(II pre
LùLurI, Iurù vII n-uu puLuL prInde nIce pre unuI. NumuI cu-
peLe cîLevu de LùLurI uu udus Iu JoIcovscIII, ce n-uu puLuL
çLI nIce uLunce IéçII de puLereu IuI ScIInder-puçeu. ¡urù
LùLurîI prIndeu în LouLe dzIIe de Iu IéçI IImbù, dIn IoIoLu Ior
ce îmbIu penLru Irunu, çI $LIIu ScIInder-puçeu de LouLe de
Iu IéçI çI cum esLe ousLeu Ieçuscù pu(Inù.
Zuc. 1;. ¡n 8 dzIIe u IuI sepLemvrIe, înLîIu CunLemIr-beIu,
upoI çI sIngur ScIInder-puçeu, uu sosIL Iu |u(oru çI ç-uu
înLInsu corLurIIe ScIInder-puçeu dIrepLu deusupru LuberII
IeçùçLI, muI dIn gIos. ¡éçII eru în çun(urI, céIe încù de
ZumoyscIII IùcuLe. N-uu vruL sù scouLù ousLeu JoIcovscIII
înLr-ucéIu dzI, muI muILu de nIçLe sLeugurI sprInLene cu
IIsov(II umesLecuLe, muI muILu dourù urI puLeu prInde vreo
IImbù, sù çLIe de ousLe, uLîLu esLe cîL sosIsù, uu muI esLe pre
urmù. Ce LouLù dzuu Iùrù(Indu-sù cu LurcII çI cu LùLurîI,
IeçIndu çI de uI noçLrI muIdovenI Iu Iur(u çI nIce uLunceu
uu puLuL Iuu IImbù, cù muI muILu de un sLeguru Lurcu n-uu
prInsu çI pùnù u-I uduce Iu JoIcovscIII, uu murILu de rune.
Zuc. 18. ALîLu ousLe de LouLù, cîLù sosIsù descùIecuLù,
socoLIndu JoIcovscIII çI neçLIIndu cù în ceIuç noupLe uu
sosILu çI ourdeIe u IunuIuI, cu guIgu-soILunu, IruLeIe Iunu-
IuI, cù IunuI sîngur rùmùsesù în Bugeugu, Iurù osLIIe LouLe
Ie pornIsù cu guIgu-soILunu, u dou dzI dez-dImeneu(ù, uu
scos JoIcovscIII LouLù ousLeu Ieçuscù, pre pIIdu IuI Zumoy-
scIII, cîndu cu CuzI CIereI-soILun, çI-uu LocmIL ousLeu, cîL
ugIungeu gIon(uI puçceI, Iùcîndu çI douo bùçLI de pùmînLu,
unu Iu un cornu de ousLe, uILu Iu uILu cornu, cîLe cu puLru
puseI çI cîLe ¸oo de pedesLruçI cu Iocu. ¡urù ScIInder-puçeu
LocmIsù ousLeu su Lurceuscù çI pre ungurI çI pre munLenI Iu
urIpu dIn gIos, Iur urIpu dIn sus uu duL-o IuI CunLemIr cu
ourdeIe IuI, Iurù ceIeIuILe ourde ce eru cu guIgu-soILunu nu
s-uu urù-LuLu de dupù deuIu, pùnù nu s-uu începuL rùzboIuI.
Zuc. 1q. Ducù s-uu upropIIuL oçLIIe de sIne, uu duLu IéçII
înLîI çI cu muIdovenII rùzboIu çI în Ioc împengîndu pre or-
deIe IuI CunLemIr çI LurcII înce-pusù u sù du înupoI. ¡eçI(I
IéçII Iu cîmpu muI muILu decîL Ie eru poruncu cu çIreuguI
céI dIn IrunLe, uu IzbucnILu çI ordeIe cu guIgu-soILunu çI uu
duL cu LouLe oçLIIe nùvuIù Iu rînduI ceI dIn IrunLe Ieçùscu çI
I-uu înIrînLu. AI noçLrI, moIdovenII, pre obIceuI, înduLù uu
pIecuLu Iugu çI IoIoLu IéçIIor, ce eru în gounù, uçIjderè. ¡urù
LùLurîI, neîncùpîndu Lo(I în IrunLe, uu IovILu sI dIn dos pe
IéçI. $I uçeu cu mure vùrsure de sînge, uu înIrînLu rînduI ceI
denLîI, pùn uu ugIunsu Iu uI doIIeu rîndu, ce eru LocmuI Iurù
IrunLe, unde eru çI IuLmunII sIngurI. $I eru LouLe çI ucéIe
rîndurI muI încungIuruLe de LùLurI, de cùLrù Lubùru Ior. Ce
uu mùrsu LoL buIuc IéçII, upùrîndu-sù de LùLurI, pùnù supL
çun(urI.
Zuc. zo. ScIInder-puçeu LoL cu ucéIu nùvuIù uu IovIL buçLu
ceu dIn gIos çI Iùrù zùbuvù uu înLruLu IenIcerII în buçLù.
SùrIL-uu IéçII, umu de Iîngù çun(urI, çI uu upucuLu de uu
scos o sumù de pedesLruçI ce eru în buçLù, Iurù muI muI(I uu
perIL çI puLru puseI uu IuuL LurcII. Dupù ucéIu uu sLùLuL
ousLeu în LocmuIù necIùLILù, numuI cîL sù upurù IéçII de
nùvuIu LùLurîIor çI buçLu ceu dIn sus uu rùmus înLreugù.
Zuc. z1. Aproupe de upusuI soureIuI, ScIInderu-puçeu uu
descùIecuLu ousLeu LouLù Iu odIInù, Iurù IéçII uu cùdzuLu Iu
mure spuImù çI Lurburure, çI IùsIndu çI eI sLrùjI, Iurù ousLeu
céIuIuILù uu InLruLu în çun(urI, pe Iu oLuce. $I înduLù uu
mùrsu LouLe cupeLeIe Iu corLuI IuI JoIcovscIII, Iu sIuL,
mîInI(I Lo(I, vùdzIn-du-sù încIIçI de uLîLeu muI(Ime de oçLI,
depùrLu(I de (urù çI ceLù(IIe suIe, Iùrù nIce o nedejde de
ugIuLorIu. |Ineu IuLmunII umîndoI InIme LurI, rùspun-
dzîndu LuLuroru, cum u dou dzI vor sù-çI Locmeuscù IucruI
cu rùzboIu çI upoI, ducù n-or puLeu u înIrînge puLereu
neprIIuLInIIor, sù Iége Lubùru çI sù murgù cu Lubùrù IeguLù
spre (uru Ior, spre NIsLru. Au pùLrunsu LuLuroru InImIIe
ucesLu sIuLu, ducù uu uu-dzILu cu Lubùru IeguLù murçuI,
IIIndu umu den Ioc încIIçI de pùçuneu de cuI çI de Irunù de
oumenI. $I dupù ucéIu s-uu rùçcIIruL sIuLuI înduLù. Unu
domnu unume SLrus çI CuIInovscIII sLurosLe de CumenI(ù
çI SumoII Core(cII s-uu gùLILu de Iugù noupLeu cu oumenII
sùI çI uu purces nùzuIndu înduLù sù Lreucù PruLuI noupLeu
çI ucoIeu, Iu LrecùLoureu PruLuIuI, dîndu în PruL cu oIIe
spùImu(I, s-uu înecuLu CuIInovscIII sLurosLeIe de CumenI(ù
çI muI(I dIn IéçI. UnII, rùLùcIndu noupLeu, uu cùdzuLu u dou
dzI în mînuIe LùLurîIor, pe uI(II I-uu dus cursuI upeI, de I-uu
ubùLuLu Iur înupoI Iu muI, de II-uu cùuLuLu u înLrù Iurù în
Lubùrù. ¡urù HmeIe(cIII çI CuzunovscIII, cupeLeIe cuzucIIor,
uu IovILu înLîI uIùLureu cu PruLuI, upoI uu IuuL cîmpII çI uu
mersu, Iùrù nIcI o dodeIuIù, înLregI. CeIeIuILù ousLe de IeIe-
cII sù Lurburusù cu Lo(II çI eI de Iugù, scornIndu-sù cuvînLu
pen Lubùrù c-uu IugIL IuLmunII, cîL çI céIu ce eru Iu sLruje,
pùrùsIse sLrùjIIe. Ce în(eIegîndu JoIcovscIII spuImù cu
ucéIu oçLII, uu îmbIuL pe Iu oLuce cu IùcIII de vînLu,
urùLîndu-se oçLenIIor, cum esLe de Iu(ù çI ure grIje de ousLe
çI uu muI înLùrILu çI sLrùjIIe. $I uçeu de-bIIu uu uçedzuL
ousLeu de spuImù. $I în céIuçI noupLe uu scrIs çI cùr(I, dîndu
çLIre Iu cruIuI, cu pîrù pe ucéIu ce uu IugIL dIn Lubùrù.
Zuc. zz. Guçpuru-vodù vùdzîndu mure Lurburure çI Iugù
în ousLeu Ieçuscù, pùrùsIL çI de oçLenII sùI, uu purcesu çI eIu
noupLeu çI uu LrecuLu PruLuI bIne. NumuI, umu Iu brunIçLe
IIIndu cu pu(IneI de uI sùI çI den boIerI, $epLeIIcIu IuL-
munuI çI GoIu posLeInIcuI, pe Iîngù dînsuI, I-uu omorîL ceIu
ce eru cu dînsuI. Scîrnuvù çI groudznIcù IupLu çI neuudzILù
în LouLe (ùrI creçLIne. DomnuI, orI bun, orI rùu, Iu LouLe
prImejdIIIe IerILu LrebuIeçLe, cù orIcum esLe, de Iu
Dumnedzùu esLe. Precum dzIce svInLu ScrIpLuru: ,H± ec+
uu epuuu «»uc+ +±«omom+ õoiu", udecù: ,Nu-I nIce o
puLere, Iùrù de Iu Dumnedzùu duLù".
Zuc. z¸. PIùLIL-uu upoI cu cupeLeIe suIe uceusLù IupLù çI
$épLeIIcIu sI GoIu, de Iu AIexundru-vodù, pe Iége dIreupLù
de Ie-uu LuIeLu cupeLeIe çI LrupurIIe Ie-uu uruncuLu în
IeçILoure. $I cu cuIe Ie-uu IùcuL, cù dupù scîrnuve IupLe,
scîrnuve mor(I vInu. ¡urù bIeLuI BucIoc vornIcuI, în brunIçLe
umu, uu nùzuILu Iu un IIn uI sùu, unume Touder
brùnIçLérIuI, unde-ç IùcuIu uceI Touder, sIngur nemerIL dIn
rùssIpù, Iùrù sIugI pe Iîngù sIne, precum vremeu ucéIu în
rùssIpù oçLII uçeu uduce. $I cu muILù rugùmenLe çI gIu-ruILù
cùLrù IInuI sùu, s-uu opIoçIL în vIcIeunù IùgùduIn(u IuI.
ApoI, u dou dzI, I-uu IeguLu IInuI çI IeguL I-uu dus Iu
ScIInder-puçeu. (O, sù nu-I IerLe Dumnedzùu IIn cu uceIu!)
$I ducù I-uu dus Iu ScIInder-puçeu uu pus înduLù de I-uu
în(ùpuLu pre BucIoc, sùrucuI, uceIu curIIe purureu sIùLuIè
pre Guçpur-vodù spre bIne çI de mure nevoIe I-uu cùuLuLu u
prIsLùnI Iu sIuLuI IuI Guçpur-vodù. AcesLu domnu, Guçpur-
vodù, nIceoduLù posL n-uu uvuL, ce pre uscunsù în LoLe pos-
LurIIe mîncù curne.
Zuc. zq. ¡urù IuLmunII IeçeçLI, vùdzîndu-se încIIçI çI
pùrùsI(I çI de LovùrùçIIu moIdovenIIor çI în (urù sLreInù,
încungIuru(I de uLîLeu oçLI, uu scos, u dou dzI, LouLù ousLeu,
cîLù Ie rùmùsesù, sLoIurI, însù uproupe de çun(urI, cîL sù sù
upere de nùvuIu LurcIIor çI u LùLurîIor. $I LouLù dzuu ucéIu uu
sLùLuLu cùIùrI în LocmuIù; nIce ScIInder-puçeu çI LùLurîI uçè
nu II-uu sLùLuL usupru, uIegîndu cu sIuLuI sù-I (Ie uçeu
încIIçI pùnù ce I-urI sLrînge Ioumeu çI Irunu de cuI, sù sù
încIIne de bunùvoIe. ¡éçII încù sù Iucù rùzboIu nu eru
puLere, cù çI ousLeu II sù împu(Inusù cu domnII ceI IugI(I çI
rùnI(I muI(I dIn rùzboIuI céI dInLîIu, înLre curII eru rùnI(I Ie-
cIoruI IuI JoIcovscIII çI nepoLuI IuI de IruLe. Ce çI u LrIIu dzI
dupù rùzboIuI ceI dIn(II, Iurù uçeu uu scosu ousLeu cu
LocmuIù uproupe de çun(urI. $I înLr-ucéIe dzI s-uu upropIIeL
çI guIgu-soILun cu pu(IneI LùLurI pe Iîngù sIne çI uu poILIL
pre sIngur JoIcovscIII Iu vorouvu. Scousesù ScIInder-puçeu
înLr-ucéIe dzI LouLe oçLIIe suIe çI pusesù rîndu înuInLe
ocIIIor IéçIIor, sù vudzù muI(Imeu çI uçeu uu IùcuLu în LreI
dzIIe, penLru spuImu IéçIIor, sù sù încIIne, vùdzîndu ousLeu
muI(Ime. ¡urù Iu vorouvu cu guIgu-soILunu JoIcovscIII n-uu
vruL sù Iusù, ce uu LrImIs pre cneudzuI Core(cIII, IruLeIe ce-
IuI Core(cIII ce IugIse. DecI çI guIgu încù uu LrImIs pre VeII
$uI-mîrzu çI uu cerçuL o sumù mure de bun sù Ie deu IéçII çI
sù murgù cu puce. ¡urù Core(cIII urùLîndu uILe IegùLurI de
puce, s-uu upucuL mîrzucuIu de subIIe çI uu dzIs sù uçLepLe
IéçII Lo(I subIIe.
Zuc. z¸. Vùdzîndu-sù IéçII cù cu uILu mIjIoc de ucoIeu n-
uu cum sù Iusù, de unde eruu cùdzu(I, uu uIes sIuL sù Iusù cu
Lubùru IeguLù pre mIjIocuI oçLIIor çI uçé uu IùcuL, 1q dzIIe u
IuI sepLemvrIe îndesurù. Amu eru de LreI dzIIe LocmILù
Lubùru Iu rîndurI çI uu IùcuL por(I în çun(urI, cIneçI Iu rîndu
çI uu purces dIn Ioc cu Lubùru IeguLù de curù, çI orînduILe
oçLI pI den LouLe pùr(IIe çI pedesLruçI çI cùIùrI. GîndIIu LurcII
çI LùLurîI dInLîI cù vIn sù deu rùzboIu, upoI uu vùdzuLu pur-
cesuI. $I în céIu dzI, pùnù în surù çI LouLù noupLeu uu mùrsu
IéçII cu pu(Inù dodIIuIù, numuI de LùLurI.
Zuc. z6. A dou dzI, sepLemvrIe zo, uu sosIL çI ScIInder-
puçeu cu LouLe oçLIIe usupru LuberII IeçùçLI, ce IéçII, cîL s-uu
IùcuL dzuù, sLùLusù, unde I-uu upucuL dzuu. $I înLr-ucéIu dzI
uu IosLu rùzboIu IourLe Lure çI mure, pùnù Iu vremeu de
cIIndIIe çI descùIecîndu LurcII cu corLurI de mus, IéçII muI
îndesurù Iurù uu purces cu Lubùru çI Iurù LouLù noupLeu uu
mùrsu, numuI cu dodIIuIù de LùLurI.
Zuc. z;. A LrIIu dzI, sepLemvrIe z1, Iurù uu sLùLuL Lubùru
Ieçuscù Iu un pîrîu, cure nu-I pomeneçLe ¡eLopIse(uI Ieçescu
unume ce vuIe u II IosLu, Iurù udevùruL pe Iu ScumpIIu uu
IovIL, ce orI Iu o vuIe ce sù dzIce RùcIILu, orI Iu vreun cIuIuc.
încù nu Lrecusù LouLù Lubùru Ieçuscù vuIeu, cîndu uu sosILu
ScIInder-puçeu çI ucoIeu uu rupLu LurcII o bucuLù mure de
Lubùrù çI uu IuuLu çI cîLevu sLeugurI de Iu IeçI çI puseI. $I s-
uu încIIs IéçII Iurù ucoIeu, Iu céIu vuIe, de s-uu upùruL LouLù
dzuu ucéIu.
Zuc. z8. A puLru dzI, sepLemvrIe zz, uu socoLIL ScIInder-
puçeu sù Ie (Ie dIn IrunLe cuIeu çI uu purces înuInLe çI
uproupe de RùuLu, desupru RùuLuIuI, uu LocmIL LouLù
ousLeu IrunLe. ¡éçII încù ce-uu uvuL ousLe muI uIeusù, o uu
Lrus de pen urepI în IrunLe çI Iu o vréme cu ucéIe Iu cure çI
de nevoIe numuI cuuLù u II Lo(I vILejI, cù nu eru uILù cuIe de
vIIu(u, uu mùrsu cu LouLù Lubùru dIrepLu usupru LemeIuIuI
oçLII LurceçLI çI sLîndu Lure çI cu IocuI, uu cùuLuL LurcIIor u Ie
du cuIe. $I înLr-ucéIu rùzboIu uu IuuL IéçII de Iu LurcI doù
sLeugurI çI LùLurI prInçI vII cî(vu. $I dupù ce s-uu uçùdzuL
Lubùru Iu RùuLu, uu muI IeçIL sLeugurIIe IeçùçLI de uu muI
IovIL pe o drîmbù de LùLurI, curII Lrecusù RùuLuI.
Zuc. zq. Dupù ucéIu peLrecunIe, sù îmbùrbùLusù IéçII çI
pIerduse LouLù grIjeu. ¡urù ce IesLe sù nu Lreucù çI
orînduIuIu IuI Dumnedzùu nu pouLe sù sù umIsLuIuscù.
Amu, Iùrù nIce o grIje, Lure çI sùme(I IéçII çI cùdzusù Iu
vuIeu CoboILeI, unde eru de o purLe pîrîuI, de uILù purLe
ousLeu, Ioc descIIs, Iùrù LrecùLorI. $I pIerduse çI ScIInder-
puçeu nedejde de u-I dobîndIre çI LrImIsesù Iu JoIcovscIII
ScIInderu-puçeu, poILIndu sù-I LrImu(ù un om, sù çLIe
LurceçLe. Au LrImIs JoIcovscIII, ce upoI nu I-uu muI
sIobodzILu ScIInderu-puçeu pre LùImucIuI uceIu. Cîndu uu
IosLu umu uproupe de NIsLru, cu o mIIù de Ioc de Iu
MovIIùu, Iu un suLu unume SIobodzIeu SuucùI, Iu (InuLuI
SorocII, ucoIo descùIecusù ousLeu Ieçuscù, conucuI ceI de
upoI. HoIoLu ce eru sLrînsurù, Lemîndu-sù de IuLmunI pen-
Lru dobîndù, cù jecuIse muILe cuse în (urù, sù upuce eI
LrecùLoureu Iu NIsLru noupLeu, uu duL spuImu çI LouLù
ousLeu uçeu greu s-uu LurburuL, cîL cure cum uu puLuL, uu
upucuL cuI, sIugu sLùpînu-sùu çI pedesLruçI çI cùIùre(I Lo(I
umesLecu(I, unII de IuI(I IugIndu, s-uu çpùrcuIL LouLù Lubùru,
IuLmunII rùmuçI sIngurI, unuI înLr-o purLe, uILuI înLr-uILù.
Zuc. ¸o. DzIcu unII sù sù IIe IùcuL ucéIe spuImù dIn sIu-
gIIe oçLenIIor, curII mersesù Iu o urIe cu Iîn, depurLe de
Lubùrù çI sù-I IIe IovILu LùLurîI. Ce, orIcum uu IosLu, spuImu
cu ucéIu uu IosLu, în cure nu s-uu muI puLuL îndrepLu
ousLeu, sù sù uçedzu. PouLe II sI de grIjeu LrecùLoureI NIs-
LruIuI, cure de cure sù upuce muI curundu sù Lreucù.
Zuc. ¸1. Au prIcepuLu LùLurîI încù de cu noupLe rùssIpù
oçLII IeçùçLI çI încùIecuse Lo(I. A dou dzI dez-dImeneu(ù, uu
cùdzuL muI LouLe cupeLeIe IeçùçLI, pùrùsI(I unII çI de sIugIIe
suIe, uI(II rùLùcI(I, pre mînù LùLurîIor. Pre IecIoruI IuI JoI-
covscIII sI un nepoL u IuI I-uu gùsIL înLre curù, rùnI(I încù de
Iu |u(oru, pre Cone(poIscIII cu pu(IneI oumenI buIuc,
uçLepLîndu dzuu, dourù urI puLeu udunu cevu ousLe çI sù çLIe
çI de JoIcovscIII, ce s-uu IùcuL, I-uu încungIuruL LùLurîI çI uu
cùdzuLu vIu pre mînu LùLurîIor. ¡urù pre JoIcovscIII, numuI
cu o sIugù u IuI rùLù-cILu, pedesLru, I-uu gùsILu o drîmbù de
LùLurI çI pùnù u în(eIege cIne esLe, vùdzîndu-I om bùLrîn, I-
uu LùIuLu. $I upoI dIn sIugu IuI în(ùIegîndu cù esLe JoIcov-
scIII, I-uu dus cupuI Iu ScIInder-puçeu çI uu sLùLuL LouLù
dzuu înLr-o suII(ù înuInLe corLurIIor IuI ScIInder-puçeu
cupuI IuI JoIcovscIII. $I înLr-uceIu Ioc sLù sLîIp de pIuLrù,
IùcuL upoI de oumenII IuI JoIcovscIII çI pùnù usLùdzI, în
(InuLuI SorocII, în céIu purLe de suLu, unume SIobodzIu
SuucùI, Iocu cu de gIumùLuLe de mIIù de Iu MovIIùu.
Zuc. ¸z. ScIInder-puçeu dupù uceusLu Izbîndù, cupeLeIe
IeçùçLI ce uu IosLu çI pre Cone(poIscIII, I-uu LrImIs Iu
împùrù(IIe, Iurù sIngur s-uu înLorsu Iu CeLuLeu AIbù çI
ucoIeu pesLe pu(Ine dzIIe ç-uu IîrçILu vIIu(u. DzIcu sù IIe
murIL oLrùvIL de vezIrIuI ce eru uLunceu Iu împùrù(IIe,
Lemîndu-çI vezIrIIu de dîn-suIu. ¡urù LùLurîI uu IovILu LouLù
PodoIIIu çI RusIIu1 Iùrù nIce o smInLeuIù de nImé, cu pIIunu
muILu s-uu înLorsu în pùr(IIe suIe. ¡osL-uu ucéIu rùssIpù u
oçLIIor IeçùçLI çI perIreu IuI Guçpur-vodù, v IeuLo ;1zq
<I6z1>.
11. Cupoló uló nouúleu
¡ncep. 1. Dupù domnIIu IuI Guçpur-vodù, uu venIL Iu dom-
nIIe AIexundru-vodù, IecIoruI IuI ¡IIIuçu-vodù, Iurù ucéIu
¡IIIuç-vodù uu IosLu IIcIoruI IuI PùLru-vodù Rureç çI dupù
mourLeu LùLîne-sùu, IuI PùLru-vodù, cùdzuse Iu domnIIe, ce
de bunùvoIu su uu IùsuL domnIIu, precum scrIe UrecIe vor-
nIcuI çI uu mùrsu Iu soILun SuIImun çI s-uu LurcILu, Iu cure
înLunecureu men(II uu venILu dIn desIrînuLe IupLe u curvIeI.
Zuc. z. ApoI ¡IIIuç-vodù uu cùdzuLu Iu Rodos, Iu opreuIù
çI ucoIeu, Iu Rodos, uu nùscuLu ucesLu AIexundru-vodù.
Spun de dînsuI cù Iu mourLeu su uu mùrLurIsILu Iegeu
creçLIneuscù.
Zuc. ¸. ¡u începuLuI domnIeI suIe, obIIcIndu de mourLeu
IuI Guçpur-vodù cù uu IosLu prIcInu $ep-LeIIcI IuLmunuI çI
GoIu posLeInIcuI, I-uu omorîLu çI LrupurIIe Ior Ie-uu uruncuL
în IeçILoure, precum s-uu pomenIL muI sus. $I cu Iége
dIreupLù Ie-uu IùcuL ucéIe pedeupsù, numuI muncu ce uu
IùcuL IùméIIor Ior çI îmmeI u IuI $epLeIIcI penLru uvu(IIe, uu
IosLu pesLe pruvIIù, cù pre Iegeu dIreupLù nIce IecIor penLru
IupLu LùLîne-sùu, nIce pùrInLeIe penLru IupLu IecIoru-I de
vîrsLù nu-I pIuLnIcu.
Zuc. q. DomnIIu eru uceusLu IourLe sIubù çI cu purLuLuI
LrébIIor pesLe obIceIurIIe (ùrîI. $I în dzIIeIe IuI uu venIL çI
împùrù(IIu TurcuIuI, sIngur cu sIne suILun Osmun Iu HoLIn,
usupru IéçIIor. Cù în(eIegîndu împùrù(IIu de perIreu oçLII
IeçùçLI de ScIInderu-puçeu, uveu nùdejdeu cù pre Iesne vu
puLeu sù cuprIndze den CrùIIu ¡eçuscù o purLe, soco-LIndu
cù ce uu IosLu IrunLeu oçLIIor IeçùçLI çI sIujILorI vecII uu
perIL în MoIdovu, nu or uveu IéçII nIce o puLere sù sLeu
împroLIvu. $I mùcur cù VenIsù veçLI cù perçII sù gùLIudzù
usupru VuvIIonuIuI, sù-I Iu de Iu LurcI, LoL uu IùsuLu grIjeu
VuvIIonuIuI çI uu sLùLuL dupù gùLIreu usupru IéçIIor pesLe
LouLù Iurnu, LrImI(îndu çI ceuuçI Iu cruIuI Ieçescu, dîndu-I
çLIre sù çLIe cù-I vIne usupru CrùIeI IuI, cu LouLù puLereu.
Zuc. ¸. Au ucesLu obIceI împùru(II, de duu çLIre unuI uI-
LuIu, cîndu voru sù Iucù rùzbouIe unuI usupru uILuIu. De
cure Iucru s-uu cuLremuruL IéçII, de vrémIIe ucéIe,
vudzîndu-çI rùssIpù oçLIIor cu umîndoI IuLmunII çI u
vedereu venIre usupru su puLerII cu uceIu. Ce uu LrImIs çI
cruIuI un soI de Iu sIne Iu LurcI, muI muILu sù vudzù çI cu
ocIII, esLe udevù-ruLu gùLIreu LurcIIor sù vIe, uu numuI
sInLu cuvenLe. Ce, pe soIuI Iu împùrù(IIe nIce cu vezIrIuI nu
I-uu udunuL, ce numuI I-uu rùspunsu cu scîrbù çI I-uu
pornILu înupoI.
Zuc. 6. ¡urù çI cruIuI Ieçùscu n-uu çùdzuLu Iùrù gùLIre, ce,
înduLù, Iurnu, uu sLrînsu sùImu çI den cepuLuIu sùImuIuI uu
LrImIs soII pe Iu LouLe (ùrI creçLIne, dîndu-Ie çLIre de vInIreu
usupru su împùruLuIuI Lurcescu, cu LouLù puLereu
împùrù(IeI Ior. $I uu sLùLuL Iu sIuL sù Iucù oçLI de u sLure
împroLIvu puLéreI LurceçLI çI uu uIes Iu sùImu sù Iucù
¸o.ooo IeIecII, în curII sù IIe 1q.ooo de IusurI çI 8.ooo de
pedesLrIme, uILù ousLe muI sprInLenù çI Iu 1¸.ooo de cuzucI
sù LrImu(ù IeIe çI sIngur cruIuI cu LouLù pospoIILu sù
încuIece çI uu sLùLuL çI eI LouLù Iurnu de gùLIre. ¡urù de Iu
CrùIeI sLreIne n-uu uvuL de Iu nIme nIce unu ugIuLorIu, muI
muILu de Iu IoIendezI cîLevu corùbII cu pIuLoçe sI cu sùne(e
çI uILe mùIesLrII de ousLe. ¡urù de Iu ceIeIuILe cruII
creçLIneçLI Iùrù nIce o nedejde de ugIuLorIu s-uu înLorsu
soIII Ior çI încù de Iu ném(I oprIse çI murgInIIe (ùrîI suIe,
nIce pre bunII sùI IéçII sù nu Iucù IeIecII, uvîndu împùrù(IIu
Neum(uIuI pre ucéIe vrémI mure zurve çI umesLecùLurI cu
CrùIIu BoIemuIuI, cure crùIe, cu uILu nume, sù dzIce CeIuI.
Açé Iùsusù Lo(I pre IeçI, numuI sIngurI sù ruspundze
împùrù(IeI TurceçLI. HusurI încù uLîLeu n-uu puLuL u Iuce
IéçII, cù ucéI IéI de ousLe sù Iuce cu greu çI cu mure
cIeILuIuIù.
Zuc. ;. CîLu s-uu dezvùruL, suILun Osmunu uu purces cu
mure gùLIre cu oçLI sLrînsù de pen LouLe ungIIurIIe (ùrîIoru
suIe. Açé scrIe HronogruIuI Ieçùscu, cù çI dIn IImbI, upoI çI
dIn Iscoude ce uveu IéçII Iu LurcI, cum uu uvuL suILun
Osmunu ¸oo.ooo de cùIùrI, 1z.ooo de InIcerI, 8o.ooo de
LùLurI cu ZuImbu CIIereI-suILun, IunuI CrîmuIuI, Iùrù de
oçLIIe munLeneçLI ce eru cu RuduI-vodù, domnuI
munLenescu. Amu uproupe de Dunùre IIIndu suILunu
Osmunu, uu venILu' vesLe, cum uu IuuL perçII VuvIIonuI, ce
LoLu uu pùzILu cuIeu usupru IeçIIoru.
Zuc. 8. ¡u IeçI IIpsIIu IuLmunII umîndoI, cù JoIcovscIII
IuLmunuI ceI mure perIse, Iurù Cone(poIscIII uI doIIeu IuL-
mun eru Iu încIIsoure Iu |urIgrud çI eru zurvu înLre IeçI
penLru IùLmùnIIe. Ce cruIuI JIgmonLu, IerIndu-sù sù nu
cudze Iu muI mure împùrùcIIere înLre cupeLe IucruI, uu
rùspunsu cù uçLeupLù pre Cone(poIscIII sù Iusù dIn robIe çI
esLe pruvIIu Ior uçeu, uIes Iu cupeLeIe oçLIIor, sù murgù pre
rîndu dIn sLùpunI muI mIcù Iu muI mure. DecI oçLIIe LouLe
uu duLu pre mînu IuI HoLcIevIcI IuLmunuIuI de ¡ILIu, om
vesLILu dIn LIneré(ùIe suIe Iu rùzbouIe çI uLunce de vîrsLù su,
cu de 8o de unI.
Zuc. q. Cu 1q.ooo de ousLe uu purces deoduLù HoLcIevIcI
IuLmunuI çI înuInLe su uu LrImIs cu q.ooo de oumenI pre
¡IubomIrscIII, sù Lreucù înduLù NIsLruI Iu HoLIn, IIIndu ceL-
uLeu HoLInuIuI dIn dzIIeIe IuI Guçpur-vodù pre sumu IéçIIor.
DecI înLrîndu ¡IubomIrscIII în (urù, pùn u sù upropIIu
oçLIIe LurceçLI, uu prùduLu (uru pùnù în ¡uçI, IeçIndu çI
IùsIndu çI AIexundru-vodù IéçII cu Iugu Iu Romunu. $I uu
ursu IéçII çI IéçII çI dIn prudu (ùrII uu sLrînsu Irunù, cure
upoI uu (InuL pre IeçI LouLù vremeu, cîL uu IosLu Iu HoLIn, în
urmu IuI ¡IubomIrscIII uu sosILu çI HoLcIevIcI IuLmunuI Iu
HoLInu çI upoI, dupù HoLcIevIcI, çI IecIoruI cruIuIuI
Ieçùscu, VIudIsIuv, cu 16.ooo de ousLe. Nu çLIu ce vInù or II
duL bIe(IIor Lîrgove(I de HoLIn, u o sumù ce uu IosLu muI
IrunLeu, de I-uu înpensu dIn ceLuLe de pe zId, Iùr de nIcI o
mIIù IéçII.
Zuc. 1o. Amu eru împùrù(IIu Iu |u(oru, Iurù cuzucII LoL nu
sosIsù Iu HoLIn, cu mure mîInIcIune IéçIIor çI umu ugIun-
geu LùLurîI pùnù în Lubùru Ieçuscù, cîL pIerduse IéçII de
cuzucI nedejde.
Zuc. 11. în zo dzIIe u IuI uvgusL uu IovILu un soILun cu
oçLIIe suIe çI cu muI(I çI dIn ousLeu Lurceuscù, Iu Lubùru
Ieçuscù supL HoLIn, cîL s-uu gîndILu HoLcIevIcI IuLmunuIu
çI uILe cupeLe IeçùçLI cù umu çI împùrù(IIu sIngurù esLe
sosILù çI scousesù çI IéçII LouLù ousLeu Iu cîmpu. Ce, LùLurîI,
dupù pu(Inù nùvuIù, s-uu duL îndùrùpLu. $I uLunceçI, în
céIuçI dzI, uu sosILu çI 1.ooo de cuzucI înuInLeu IuLmunuIuI
Ior, unume SuIuIducInII, dîndu-I çLIre cù soseçLe çI ousLeu
cùzùceuscù cu Lubùru IeguLù, de LreI dzIIe LoL cu rùzboIu prIn
LùLurI, cù Lrecusù cuzucII pe Iu Sorocu çI zùbùvIndu-sù cu
prudu, pe IIreu Ior, îI upucuse LùLurîI pe cuIe. A dou dzI, z1 u
IuI uvgusL, uu sosIL sI SuIuIducInII cu zo.ooo de cuzucI çI
înLr-ucéIuçI dzI, orînduIndu HoLcIevIcI çun(urIIe pe Iîngù
Lubùrù çI Iùcîndu cùuLure cuzucIIor, uu duL çLIre sLrùjIIe,
cum soseçLe çI împùrù(IIu cu LouLe oçLI în LocmuIù, cum dzIc
Iu LurcI, uIuI. Ce, uu IùsuLu sI HoLcIevIcI cùuLureu cuzucIIor
çI uu scos çI eI LouLù ousLeu Iu cîmpu, cu LocmuIù puIndu
ousLe çI pen vùI çI pIn cereLeI supuse. SIngur uu sLùLuL cu
purLeu muI uIeusù u oçLII IrunLe, gîndIndu cù vor du LurcII
înduLù rùzboIu. Ce, ousLeu Lurceuscù n-uu sLùLuL de rùzboIu,
ce, cum uu sosIL, uu începuL u descùIecu çI u înLInde cor-
LurIIe. CunLemIr-puçeu numuI cu oçLIIe suIe uu IùcuL nùvuIù
o duLù Iu urIpu IéçIIor, ce vùdzIndu ousLe Ieçuscù supusù pIn
LouLe vùIIe, uu purces sI eI spre descùIecuLuI oçLII suIe. ¡urù
LurcII scousesù o sumù de puseI çI du în ousLeu Ieçuscù çI uu
IosLu Iur(urI înLre oçLI pùnù surù.
Zuc. 1z. AvgusL zz, dez-dImenIu(ù, uu cuprInsu LurcII LoL
IocuI uceIu cu corLurI, unde sLùLusù IéçII în dzuu dInLîIu.
¡éçII încù uu scos ousLeu împregIuruI LubereI uproupe sI
înLr-ucéIu dzI LouLù nùvuIu LurcIIor uu IosLu usupru cuzu-
cIIor, vùdzîndu-I încù Iùrù çun(urI çI osebI(I de Lubùru
Ieçuscù.
Zuc. 1¸. AvgusLu z¸ dzIIe, dez-dImeneu(ù, gùLI(I LurcII de
rùzboIu, cuzucII eru descùIecu(I cu Lubùru Ior, muI gIos pe
NIsLru, deosebI de Lubùru IéçIIor, încù Iùrù çun(urI, numuI
încIeIuLù cu cùru(eIe. AcoIè, Iu cuzucI, uu IùcuL mure nùvuIù
cu LouLe oçLIIe LurcII cu LùLurII, cîL sù vedeu IuuLù umu
Lubùru cùzùceuscù. Ce, uu sLùLuL cuzucII IourLe Lure çI cu
nevoIn(u u IuLmunuIuI Ior, cure eru om, oçLeun dIrepLu, sI
Ie-uu duLu çI HoLcIevIcI IuLmunuI ugIu-LorIu cu LreI rouLe
de ném(I çI cu o mIe de IuIducI cu burdIçe (IesLe un IeII de
urme, Lopourù cu coude IungI). DecI, cum uu vùdzuL cuzucII
ugIuLorIuI, uu sùrIL drepLu usupru InIcérIIor, bùLîndu-se de
Iu o vréme de (IIçu cu sîne(ùIe, cîL Ie-uu cùuLuLu u sù du
înupoI InIcérIIor. $I uçeu gonIndu cuzucII çI IuIducII pre
InIcerI, s-uu înLùrîLuLu çI oçLIIe cùIù-re(ù çI s-uu IùcuL o
gIogozuIù mure înLre oçLI, uduo-gîndu-sù çI dIn oçLI LurceçLI
cu LùLurîI çI den buIucurI u IéçIIor Iu ucéIu urIpù, unde eru
sIudu, cu mure vùrsure de sInge. $I înLr-ucéIu duLù, Iu uceIu
rùzboIu, uu perILu cupeLe cîLevu den InIcerI çI puçeu de SII-
IsLru, vesLILu rùzboInIc. DIn purLeu IéçIIor, dIn cupeLe uu
perILu ZuvIsu çI EndrIIovscIII, umîndoI roImIsLrI. $I dIn
cupeLeIe LùLurîIor de ¡ILIu uu perIL Bogdun-mîrzu çI
|urovIcI, Iurù mîrzuc. ¡ucru mure, cumu-I Iuudù HronIcu
Ieçuscù, cum uu sLùLuLu de bIne uLunceu împroLIvu LurcIIor,
mucuru cù sInLu çI eI LurcI de Iége. în céIu dzI, spunu sù IIe
cIemuLu soILunu Osmunu pre InIcerI çI Ie-uu dzIs cù nu vu
mîncù, pùnù nu or Iuu Lubùru cùzùceuscù.
Zuc. 1q. zq u IuI uvgusL, IéçII Iu cîmpu n-uu IeçIL, ce uu
sLùLuL LouLù ousLeu Iu înLùrILuru çun(urIIor, cu pùnù uLunceu
pe muI muILe IocurI eru Lubùru Ieçuscù numuI cu curù
îngrùdILù. ¡urù LurcII înLr-ucéIuçI dzI, vùdzîndu cù IéçII nu
sLuu Iu rùzboIu, ce de IucruI çun(urIIor, çI cùIùrII de-u vu-
Iomu cu InIcerII pedesLrI înLîI uu duLu nùvuIù unde eru
IrunLeu çun(urIIor çI ucoIeu dîndu-Ie Lure ném(II rùspunsu,
s-uu muLuL muI sus, cercîndu Iocu muI sIubu, ce çI ucoIo, Iu
nùvuIù uu cùdzuLu muI(I dIn LurcI. ApoI çI Iu uI LréIIè Ioc, uu
IuuLu muI despre Zvunceu, ce çI ucoIeu s-uu upùruL IéçII Lure
sI pùnù umIudzedzI uu dodeIL pe IeçI. ¡urù de Iu umIudzedzI,
Iurù cu LouLù nùvuIu uu IovILu Iu Lubùru cùzùceuscù, cure
umu eru grIjILe pesLe noupLe, cu doù rîndurI de çun(urI, un
çun(u Locmu pe Iîngù curù, Iurù uILu rîndu de çun(urI muI
depurLe de Lubùrù çI umu IIpI(I de çun(urIIe IéçIIor. MuILù
ousLe Lurceuscù uu perILu de cuzucI înLr-ucéIu nùvuIù çI uu
gonILu IéçII pre LurcI înIrîn(I de IocuI cuzucIIor, pùnù în cor-
LurI.
Zuc. 1¸. AvgusL în z¸, nImIcu n-uu gîndILu LurcII de
pugubu oçLII suIe, ce uu uvuLu, ce, u dou dzI, uu scos puçcIIe
céIe murI sI s-uu upropIIuLu de çun(urIIe cuzucIIor çI uu duL
nepùrùsILu în cuzucI cîLevu ceusurI. ¡n Ioc de mInune scrIe
HronogruIuI Ieçescu cù dîndu uçeu desu çI muI muILu de un
cuzucu, unume VusIIIe soLnIcuI, n-uu perIL, Iurù cuI uu
omorîL muI(I în Lubùrù. Dupù puLru ceusurI ce începuse u
buLe puçcIIe în cuzucI, uu IeçIL cuzucII ç-uu IùcuLu nùvuIù Iu
puseI, de unde bùLeu. $I dIn urIpu despre IéçI uu IovIL un
sLoI de IeçI, Iurù înLr-ucoIeu sI uu împensu pre LouLù ousLeu
ucéIu de pe Iîngù puseI çI uu upucuL LouLe puçcIIe céIe
upropIIuLe. $I uu mùrsu înLr-ucéIu dzI pùnù în corLurI
LurceçLI cuzucII, cu mure spuImù în LouLù ousLeu Lurceuscù
çI umesLecùLurù. Ce, cum çI-I IIreu cuzucIIor, Iu dobîndù
IucomI, uu duL înduLù de jucurI çI cu ucéIu zùbuvù, uvîndu
vréme LurcII, uu împensu Iurù pre cuzucI çI de Iu corLurI çI
de Iu puseI. PuçcIIor upucuse cuzucII de Ie sLrIcuse rouLeIe çI
sLruLurIIe.
Zuc. 16. DInLr-ucéIu dzI umu uu muI rùsuIIu(II cuzucII çI s-
uu ucoIesILu LurcII despre purLe IéçIIor cu nùvuIu, cù sù
deprInsesù IéçII, de sLu guLu, buIucurI cùIùrI çI cîL îI
împengeu cuzucII den Ioc pre LurcI, Iurù IéçII IovIIu dIn urI-
pu. DecI, den z6 u IuI uvgusL uu cùdzuL greuI usupru IéçIIor,
cù în z; u IuI uvgusL mure nùvuIù uu IùcuL LurcII Iu ousLeu
Ieçuscù, cure eru scousù dInuIurù de çun(urI çI uu în-IrînLu
pe IéçI çI douù buIucurI de ném(I u doI poIcovnIcI uu perILu
cu LoLuIu. Mure bucurIIe în LurcI çI seme(IIe de uLîLè cupeLe
de ném(I, de curII sLu o grùmudù înuInLe corLurIIor
împùrùLeçLI. $I sù nu IIe înLorsu pre LurcI îndùrùpLu nIçLe
sLeugurI de IusurI, Iu grIje eru çI LouLù Lubùru Ieçuscù, uçeu
sù umesLecusù de rùu IéçII. Au IuuLu înLr-ucéIu dzI LurcII
sLeuguI IuI HoLcIevIcI, rumpîndu-çI zùbuIu cuIuI sLegurI-
uIuI, cure purLu sLeuguI de IusurI Iu HoLcIevIcI, I-uu bùguLu
pe sLegurIuI Iùrù voIe IuI în desImeu LurcIIor. ¡u ucéIu grIje
scrIe HronogruIuI, cù sIngur moçneuguI HoLcIevIcI uu IeçIL
dIn çun(urI uIurù çI pIn LouLe ceIeIuILe por(I IeçIIu orînduILù
ousLeu çI uçeu s-uu dezbùruLu de ourbù nùvuIù LurcIIor, înLr-
ucéIu dzI. ¡urù ousLe uu perILu muILù înLr-ucéIu dzI dIn IeçI
çI sLeuguI IuI HoLcIevIcI cu sLegurIuI.
Zuc. ;;. ¡n z8 u IuI uvgusL çI zq çI ¸o, LurcII uu çedzuL pre
odIInù, Iurù HoLcIevIcI IuLmunuI mîI-nILu penLru sLeuguI
sùu, cure Iucru Iu oçLenII ucesLor pùr(I çI în Iocu de necInsLe
çI în Iocu de pIedzI rùI sù socoLeçLe.
Zuc. 18. ¡n dzI I u IuI sepLevrIe uu pus gîndu IéçII sù
Iovuscù cu LouLù ousLeu su noupLeu pre LurcI, numuI sù Iusù
pedesLrImeu Iu çun(urI çI uçeu uu IùcuL. TouLù ousLeu
scosesù denuIurù, ce uu împIedecuLu IucruI çI gînduI Ior
pIouIu. A dou dzI uu obIIcIL LurcII gînduI IéçIIor den IuIducI
ungurI, cure IugIIu LoLdeuunu de Iu IeçI Iu LurcI çI de Iu LurcI
rusII LoLdeuunu. ¡urù cuzucII LoL nu s-uu rùbduLu çI pe
pIouIe, Iu o urIpù de corLurI uu îndrùznIL de I-uu IovIL, LoL
înLr-ucéIu noupLe.
Zuc. 1q. A LreIu dzI u IuI sepLevrIe uu venIL în Lubùru
Ieçuscù de Iu RuduI-vodù, domnuI munLenéscu, BuLIsLe
VeveII, om de neumuI suu crILeunu, dzIcu sù IIe IosLu cu
çLIreu vezIrIuIuI, îndemnîndu pre IéçI sù LrImu(ù soI de puce
Iu LurcI. $I nu s-uu upùruLu IéçII, ce uu LrImIs IourLe om cu
Ispruvù de Iu sIne, unume ZeIenscIII, sù înLrebe, puLeu-vor
sù sù prIImuscù soIIIIe Iu împùrù(IIe, uu bu. $I de uLunceu
îmbIu çI soIIIIe, Iurù çI sIngeIe bIe(IIor oçLenI muI muILu sù
vùrsu dIn îmbe pùr(IIe înLre dînçII, în LouLe dzIIe çI în LoL
ceusuI.
Zuc. zo. ¡n ¸ dzIIe u IuI sepLevrIe, uu obîrçILu LurcII çI
poduI pesLe NIsLru çI uu LrecuL çI în céIu purLe de NIsLru
ousLeu. Aveu Irunù pùnù uLunceu sIobodù de cuI IéçII pesLe
NIsLru, Iurù den céIuçI dzI I-uu încIIsu çI den céIu purLe. $I
LoL înLr-ucéIu dzI uu venIL çI Curucuç-puçeu de Budu, cureIe
Lemîndu-se de împùrù(IIe, scîrbILù de dînsuI penLru zùbuvu,
LrImIsesù rùspunsu vezIrIuIuI cù nu vu merge Iu udunure,
pùnù nu vu II înLîI în Lubùru Ieçuscù.
Zuc. z1. TouLù ousLeu Lurceuscù Iurù sù pornIse dupù
Cùrùcuçu-puçeu çI dIn LouLe pùr(IIe uu sLùLuL nùvuIù usupru
IéçIIor, Iurù muI mure cu muILu unde eru sIngur Curucuç-
puçeu. Eru ucéI Ioc despre Zvunceu, unde eru muI sIubù
Lubùru Ieçuscù. ¡I dusésù pre Curucuç-puçeu unume Iu uceI
Ioc nIçLe ungurI ce IugIse de Iu IeçI Iu LurcI çI ucéIu nùvuIù
uu Iùcu(II Iu çun(urIIe IeçùçLI, cîL sù nu IIe upucuL u IeçI un
buIucu de ném(I cu un cùpILun unume VeIer, neum(u sI s-
uu prIIejILu vro z.ooo de cuzucI, curII pùçLeu cuII, (IIndu-I
umînù prIn cereLeI, Iuusù Curucuç-puçeu çun(uI IéçIIor. Ce
ném(II cu dIn dos sù prIIejIse u oçLII ceI LurceçLI çI uI(II dI pe
çun(urI uu vùrsuLu IocuI în LurcI, cum duu ném(II, oduLù. $I
dInLr-uceIu Iocu uu nemerIL gIon(uI den sIne(u pe Curucuç-
puçeu dIrepLu pren cupu. DecI, cîL uu vùdzuL LurcII c-uu
cùdzuLu Curucuç-puçeu, s-uu duL îndùrùpLu. ¡eçIL-uu çI IéçII
cùIùrI dIn çun(urI, Iurù n-uu gonIL pre LurcI, sLîndu dupù
sprejeneuIù de uILe IocurI, pe unde muI nùvùIIIu LurcII.
Zuc. zz. SIùbIse IéçII de Irunù sI de desImeu mure de Lru-
purI sù scornIse mure puLoure în Lubùru Ior, cù nu muI
bIruIu u cùru LrupurIIe în NIsLru. DecI sù scornIse bouIe
înLre osLenI çI muI vîrLos murIIu cuII de o bouIù ce eru în
cuI. ¡ecIoruI cruIuIuI, VIudIsIuv, dzùceu boInuv çI HoLcIev-
IcI IuLmunuI Iurù uçeu, dIn cure bouIù uu çI murIL ucoIeu Iu
HoLIn HoLcIevIcI, sepLevrIe 1q, omu înLre IéçI vesLILu de
IucrurIIe rùzbouIeIor. Spunu de dînsuI, pùn uu IosLu vIu,
cîndu uu venILu pomenIre de puce de Iu RuduI-vodù, sù IIe
dzIs: ,¡usù, Iusù, sù vIe SImedrIuI, sù vu cùI soILunu
Osmunu c-uu venIL usupru IéçIIor".
Zuc. z¸. TreI dzIIe dupù perIreu IuI Curucuç-puçeu, LurcII
uu çùdzuLu Iùrù rùzboIu, Iurù LùLurîI urdeu çI prùdu Turu
¡eçuscù pre Iîngù CumenI(ù çI muI sus de CumenI(ù çI sù
Iumu |uru ¡eçuscù Iu vedereu ocIIIor u IéçIIor çI eI încIIçI
de LouLù Irunu. MuI muILu ce rùzbIIu cuzucII pen pùdurI, pe
Iu ceLù(I de pe uproupe çI uduceu cîLe ourece Irunù, ce Iurù
nu de ugIunsu. $I uu uIes çI IéçII înLr-un rîndu, noupLeu, cu
vreo mIe de IuIducI, nIçLe curù, de uu udus den CumenI(ù
pu(Inù Irunù çI Iurbù de sIné(ù, cù împu(Inusù IéçII çI Iurbu
çI pIumbuI. $I bouIe sù scornIse muILe în ném(I çI în IeçI çI
muI uIes bouIù de venLre, învù(u(I cu bereu, cu IorIIcù çI
ucoIo numuI upu NIsLruIuI eru bùuLuru, cure esLe IourLe
greu Iu bùuLu.
Zuc. zq. SvùLuIu unII dIn IeçI sù Iuse pedesLrImeu sù
upere çun(urIIe, Iurù eI sù Iusù cùIùrI, uI(II sIùLuIu sù
porneuscù pre IecIoruI cruIuIuI, sù murgù eI sù sIrguIuscù
pe cruIuI, pe LuLù-sùu, sù vIe muI curundu cu ugIuLorIu çI sù
burzuIuIsù çI ousLeu ¡ILIeI, numuI sù o pIece dIn Lubùrù. Ce,
upoI LouLe ucesLeu sIuLurI Ie-uu uçùdzuL ¡IubomIrscIII, pre
cureIe I-uu çI uIes ousLeu çI în IocuI IuI HoLcIevIcI çI I-uu
pus IecIoruI cruIuIuI IuLmun.
Zuc. z¸. ¡n 1¸ u IuI sepLevrIe sù înLorsesù çI soIuI Ior
ZeIenscIII, LrImIs Iu vezIrIuI çI LoL înLr-u-ucéIuçI dzI uu IovIL
LurcII Iurù Lubùru Ieçuscù Iu pourLu ¡ILIeI. Ce Iùcusù IéçII în
céIe LreI dzIIe o LubIe,udecù o buçLù denuIurù de çun(urI, de
cure nu Iuusù LurcII umInLe, ce çI de Iu çun(urI çI den LubIe
dîndu Lure IéçII Ioc, uu cùuLuLu LurcIIor u sù du înupoIu.A
dou dzI, sepLemvrII 16, uu LrecuL puçceIe LurcII în céIu purLe
de NIsLru çI uu bùLuL LouLù dzuu în Lubùru Ieçuscù. $I LouLù
dzuu ucéIu numuI unu neum(u uu ucIs, Iu corLurIIe IecIor-
uIuI cruIuIuI. SI LoL înLr-uceu dzI uu LrecuL NIsLruI çI suILunu
Osmunu sInguru çI uu mùrsu de uu vùdzuLu CumenI(ù.
Pusesù sù buLù o ceLù(uIe unume Punùv(II, Iîngù CumenI(ù,
ce eru nIçLe IuIducI, puçI ucoIeu de puzù. Ce uu perIL cî(vu
LurcI de IuIducI çI uu IùsuLu-o ceLù(uIu ucéIu nedobîndILù.
¡urù pre Iîngù Zvunceu, numuI cùcI uu LrecuL pe Iîngù ceL-
uLe. ScrIe ¡eLopIse(uI Ieçùscu sù IIe dzIs soILunu Osmunu
penLru CumenI(ù: ,Dumnedzùu uu IùcuL-o uceusLù ceLuLe çI
Dumnedzùu vu Iuu-où". ¡urù în dzIIeIe nousLre uu IuuLu-o
suILunu MuImeLu, împùruLuI Lurcescu, în q dzIIe în unuI
;18o <16;z>, în 16 dzIIe u IuI uvgusL, penLru pùcuLeIe
IéçIIor çI neLocmuIu înLre dînçII.
Zuc. z6. ¡ùgùduILù eru pIuLu LùLurîIor Iu HoLIn de soILun
Osmunu, cure vu uduce cup de cuzuc, sù Iu cîLe ¸o ugII de
uuru, decI uIergu LùLurîI, IovIndu pIn |uru ¡eçuscù
(ùrùnImeu çI Ie uduceu cupeLeIe çI Iuu bunI. Ce, cùrusù nIçLe
grùmùdzù de cupeLe de (ùrunI înuInLeu corLurIIor
împùrùLeçLI, cu numeIe de cuzucI. ¡urù ousLeu Lurceuscù
nepuLîndu sLrIcu IéçIIor den IrunLe, uu LrecuL NIsLruI
puçcIIe céIe mure çI bùLeu IourLe Lure den céIu purLe pre
cuzucI çI o purLe de Lubùru Ieçuscù. NumuI ce uu cùuLuLu u
sù muLu de Iu muI çI cuzucIIor sI IéçIIor, de pe unde ugIun-
geu puçcIIe. $I în 16 u IuI sepLevrIe uceIu rùzboIu çI nùvuIù
sù Iùcusù, cîL umu dIdésù LùLurîI înoL sù Lreucù upu, sù înLre
în Lubùru. Cure grIje vùdzIndu ¡IubomIrscIII, cureIe eru în
IocuI IuI HoLcIevIcI ceIuI morLu, uu coborîL ném(I pedesLrI
cu Ioc çI s-uu îmbùrIùLuLu çI cuzucII sI uu începuLu u du
IourLe désu IocuI, cîLu uu cùuLuLu LurcIIor u pùrùsI deoduLù
puçcIIe çI u sù muI depùrLu de Iu muIu.
Zuc. z;. AcésLeu Iucrîndu-sù Iu HoLIn, cruIuI Iéçùscu
JIgmonLu venIIu înceL, cum sù dzIce, IeçeçLe, înLr-ugIuLor
IecIoru-sùu. $I umu împu(Inuse de LoL Lubùru Ieçuscù Iurbu
de sIne(u çI de Irunù eru IourLe sLrînçI, cure nevoIe nIce de
Iu LurcI nu IIpsIIu, cù IIùmîndzIsù IourLe rùu sI LurcII çI în
LouLe dzIIe venIIu veçLI de mure prùdzI ce Iùceu cuzucII pre
Mureu Neugrù. DecI vInIsù Iurù BuLIsLe VeveII de Iu RuduI-
vodù, domnuI munLenéscu, cu IùgùduIn(ù Lure, cù or II
prIImILe soIIIIe, numuI de zùIouge poILIse IéçII de Iu LurcI,
uu udus rùspunsu cù IesLe cu ruçIne împùrù(IeI sù deu
zùIouge. DecI çI IéçII uu uIes pre ¡ucob Sobe(cIII, LuLùI
cruIuIuI de ucmu çI pe JoruvInscIII cuçLeIunuI de BîIzu çI uu
mùrsu soIII IeçùçLI în Lubùru Lurceuscù.
Zuc. z8. ScIImbusù împùrù(IIu pre vezIrIuI în scîrbù cù n-
uu IosLu IurnIc de u Iuu Lubùru cùzùceuscù çI pusesù uILu
vezIrIu, cureIe sù-çI uruLe IucrurIIe muI Lure, uu dzIs soIIIor
IeçùçLI sù Iége bIru pre un Iu împùrù(IIe. Cure IucruI nIcI
înLr-un cIIp neprIImIndu soIII IeçùçLI, pre dînçII I-uu
oprILu, Iurù ousLeu LouLù cu mure gùLIre sI cu LouLe puçcIIe
çI mùIsLrIIIe uu pornIL cu sIne usupru LuberII IeçeçLI çI o
purLe uu pus dencouce de NIsLru sù buLù, Iurù uILù sumù cu
sIne uu LrecuL NIsLruI çI uu bùLuL în céIu dzI, LouLù dzuu,
sepLevrIe zq çI sepLevrIe z¸. Ce, Iùcuse pre muIu çI IéçII
çun(urI dIncouce, Iurù LoL îI sLrIcu dIn puseI LurcII çI muI rùu
dIn céIuIuILù purLe de NIsLru. $I uçeu sù IupLu în LouLe dz-
IIeIe ucésLeu pùnù în z; u IuI sepLevrIe.
Zuc. zq. Au ucesLu obIcéIu cuzucII, ducu II sù dodIIeçLe
rùuI çI pIeru de puseI, Iesu de duu nùvuIù, Locmu ucoIè, de
unde buLu puçcIIe, cure IIreu Ior, IIe cIne vu II vùdzuL Iu
Suceuvù, cîndu încIIsésù $LeIun-vodù GIIorgIIe pre Ie-
cIoruI IuI HmIIu. Açeu uu IùcuL çI Iu HoLIn, cîndu pùreu Lur-
cIIor cù sInLu pùLrunçI de mor(I ce Iùceu puçcIIe înLr-înçII,
cù-I bùLeu uLunceu în ceIe ¸-6 dzIIe 6o de puseI, cum scrIe
HronogruIuI Ieçùscu, LoL de céIe murI, ce Ie dzIcu
buIemézurI, çI-I socoLIIu spùImu(I, uLunceu, în z; u IuI
sepLevrIe, uu IùcuLu cu IuLmunuI sùu, cu SuIuIducInII, sIuL
çI s-uu orînduIL în douo buIucurI, o purLe în céIu purLe de
NIsLru çI uILù purLe dIn ceusLu purLe. $I uçeu uu IùcuL,
noupLeu uu purcesu çI uu LrecuL NIsLruI pe pod Iu Zvunceu,
cù uveu çI IéçII pod pesLe NIsLru, muI sus, împroLIvu
ZvunceI sI uu IovILu Locmu çun(urIIe vezIrIuIuI dIn céIu
purLe, cîL I-uu cùuLuLu çI vezIrIuIuI în céIu noupLe u nu
mîneu supL corLu. ¡urù dIncouce, ucéIu spuImù çI gIogozuIù
Iùcuse în ousLeu Lurceuscù, cîL în gIumùLuLe de ousLe IugIsù
de supL corLurI Iu uILù purLe de Lubùrù, pùrùsIsù çI puçcIIe çI
sù Iùcuse o umesLecùLurù mure. S-uu împIuL cuzucII de
bourIe, de sùbII, de ruILurI, de corLurI, Iurù muI muILe uu
LùIuL çI Ie-uu rùsLurnuL çI cu mure dobîndù s-uu înLorsu în
Lubùru su.
Zuc. ¸o. De mIruLu eru Iu împùrù(IIe çI Iu LouLe cupeLeIe
împùrù(IIeI neînIrînLù çI neînspùImuLù IIreu cùzùceuscù, Iu
ce sLrînsoure umu eru.
Zuc. ¸1. Amu uduceu LùLurîI çI IImbI, curII spuneu de sIn-
gur cruIuI Iéçùscu sosILu Iu ¡Iov. Ce, u dou dzI dupù ucéIu
peLrecunIe dIn ceu noupLe, uu cIemuL împùrù(IIu pre
vezIruI Iu sIne, Iurù puçcIIe den céIu purLe LoLuçI uu bùLuL
pùn îndesurù, Iurù sIngur vezIrIuI uu sLùLuL cu soIII IeçùçLI Iu
IegùLurI de puce, uvîndu vesLe çI de sosIreu cruIuIuI Iu ¡Iov.
Zuc. ¸z. MuILu uu sLùLuL LurcII sù prIImuscù IéçII cevuçI
bIru, ce IéçII nIce sù pomeneuscù ucesLu Iucru n-uu prIImIL.
DecI, dupù muILù IrùmînLùLurù, uu sLùLuL çI s-uu uIes puce,
sepLevrIe zq dzIIe, pre cuIendurIuI nosLru, Iur pre u
pupIsLuçIIor ocLovrIe q1.
Zuc. ¸¸. ¡egùLurIIe despre împùrù(IIe uu IosLu ucésLeu:
Puce vécInIcù de Iu LurcI sù uIbù CrùIIu ¡eçuscù, nIceoduLù
usupru eI oçLI sù Iucù (Iurù, Iu, cum (In), pre LùLurI sù-I
opreuscù sù nu îmbIe, sLrIcîndu în |ùrîIe ¡eçeçLI, Iu MoI-
dovu puçI su nu puIe (Iurù çI de céIu, mùcur de n-ur II
uproupe) çI uILe mùnîn(uçurI, penLru semneIe IoLurùIor Iu
cîmpII OzIeI çI despre TIgIIneu.
Zuc. ¸q. ¡urù de Iu IeçI eru ucesLe IegùLurI: în MoIdovu cu
oçLI sù nu muI îmbIe, pre cuzucI de Iu mure sù-I opreuscù,
ceLuLeu HoLInuIuI sù deu pre mînu domnuIuI de MoIdovu,
soIu mure cu dururI çI cu înLùrILuru IegùLurIIor de puce sù
LrImu(ù Iu împùrù(IIu. $I numuI ce Ie-uu cùuLuLu IéçIIor muI
upoI, muI în sIIù, u prIImI çI u Iegu çI ¸o.ooo de cojouce, dIn
unu în un sù deu LùLurùIor. $I uçeu ucesLeu IsLovIndu-sù, în
Ioc înLr-îmbe LuberIIe, çI Lurceuscù çI uceu Ieçuscù, uu
sLrIguLu sLrIgùLorII puce çI în Ioc uu pùrùsILu çI urmeIe de
îmbe pùr(IIe.
Zuc. ¸¸. ¡n ¸o dzIIe u IuI sepLevrIe s-uu IùcuL Lîrgu înLre
IeçI çI înLre LurcI; uu cumpùruLu IéçII muI(I cuI LurceçLI
IeILInI, corLurI çI LurcII de Iu IeçI posLuv, pIsLouIe. $I IurùçI
în dzI înLîIu u IuI ocLovrIe çI u dou dzI, Iurù uu IùcuL Lîrgu
oçLIIe înLre sIne.
Zuc. ¸6. A LreIu dzI dupù puceu IeguLù, uu pur-cesu
împùrù(IIu în gIosu de Iu HoLIn. ¡eçIsù LouLù ousLeu Ieçuscù
în LocmuIù Iu cîmpu çI peLrecîndu buIucurIIe LurceçLI, îçI
Iuu dzuu bunù cu cIùLIreu çI cupuIuI de Iu IeçI. ApoI, u puLru
dzI, çI IéçII, dupù purcesuI împùrù(II, ocLovrIe 6, uu IeçILu çI
eI dIn çun(urIIe suIe cu cuzucII, Iùsîndu ceLuLeu HoLInuIuI
pre sumu RuduIuI-vodù, domnuIuI munLenescu, cù domnuI
(ùrîI nousLre, AIexundru-vodù, precum s-uu pomenIL muI
sus, vIIndu Iu HoLIn împùrù(IIu, n-uu uIIu(II nemIcù grIjIL,
nIce podurI, nIce conuce çI (uru uIIîndu-se IugILù çI sLrIcuLù
de IeçI, s-uu scîrbILu pre AIexundru-vodù uçeu de rùu, cîL
numuI eru sù-I omourù. Ce, I-uu scos de Iu mourLe vezIrIuI,
Iurù de urgIe n-uu IùIùduIL, cù pùnù Iu HoLIn, LoL uu IosLu
IeguLu Iu puseI în obedzI çI LouLù vremeu ucéIu, cîL uu IosLu
împùrù(IIu Iu HoLIn, LoL uu IosLu Iu încIIsoure, pùnù Iu
înLorsuI împùrù(IeI spre |urIgrud.
Zuc. ¸;. Pre cuIe mergîndu împùrù(IIu, mure scùdere uu
uvuLu în oumenI, IùmnesILù ousLeu çI cuII, cù IovIsù nIçLe
rùceuIe çI pIoI cu nInsorI. $I de uLunceu sInLu IuuLe RenII cu
cîLevu suLe de soILun Osmunu, suL de (urù pe Dunùre,
uscuILùLorIu cùLrù ocoIuI GuIu(IIor çI sInLu duLe de
împùrù(IIe cùLrù SmII, de uLunceu, cùruIu oIuLu venILuI IesLe
încIInuLu Iu mormînLuI IuI MuImeL, ce IesLe în |uru
Arùpuscù, uproupe de Mureu RoçIe.
Zuc. ¸8. ¡urù cruIuI Ieçescu JIgmonLu, în(eIegîndu de
puceu IùcuLù înLre LurcI cu IIcIoru-sùu, s-uu IùcuL mînIos
deoduLù, ce eru zugrùvILù ucéIu mînIIe, cù pospoIILu venIIu
IourLe înceLu, veIcopoIeunII uLunce Lreceu VIsIu, Iurù ¡ILveI
venIIu usupru cruIuI çvedzùscu GusLuv, Iu RIgu, cure ceLuLe
vesLILù IourLe înLre ceLù(IIe IumII, uLunceuçI uu IuuL-o
$IeduI.
Zuc. ¸q. $I uçeu uu IosLu IucrurIIe împùrù(IeI ceI dInLùI,
cu vInIreu IuI suILun Osmunu Iu HoLIn, în unuI de Iu zIdIreu
IumII ;1¸o < 16z1 >.
1±. Cupoló uló dzécileu
¡ncep. 1. Dupù greu de scîrbù împùrùLeuscù muzIIIe u IuI AI-
exundru-vodù, IecIoruI IuI ¡IIIuç-vodù, încù de pe drum
mergîndu împùrù(IIu Iu HoLIn, uu LrImIs Iurù Iu $LeIun-vodù
Tomçeu çI Iurù I-uu duLu domnIIu (ùrîI.
Zuc. z. Amu muI bIîndu $LeIun-vodù, Iu u dou domnIIu
su, precum uu puLuLu înLuI, îmbIîndu sIngur pre Iu bejenII,
sLrîngîndu conuce împùrù(IeI çI uIIîndu-se Iu sIujbù. $I cîL s-
uu mînLuILu de împùrù(IIe, s-uu upucuL cu LouLù osIrdIIu de
obîrçIreu mùnùsLIreI SoIeuI, cure urdzIse Iu domnIIu dInLùI,
ce nu o IîrçIse. EsLe mùnùsLIreu SoIeu obîrçILù de dînsuI çI
sIîrçILù în unuI ;1¸1<16zz>, dupù'împùrù(IIe.
Zuc. ¸. în Iocu, pesLe voIu IéçIIor eru domnIIu IuI, cù eru
în mure vrujbù cu dînçII çI pre RuduI-vodù uvé Iurù mure
neprIIeLIn. însù sIIIIu $LeIun-vodù sù nu deu cevu prIcInù
IéçIIor, IIIndu uLunceu de curundu Iegu(I cu prIIeLençugu
nou împùrù(IeI. $I dupù împùrù(IIe, înLr-uceIuç unu, vuru, u
soIuIuI cure venIIu de Iu IéçI Iu împùrù(IIe, cu înLùrILuru
pùcII ce Iùcuse Iu HoLInu, mure cInsLe çI vîIIvù uu sIIILu sù-I
Iucù, Iurù LoL pre IeçI prIIeLInI u Iuce n-uu puLuLu.
Zuc. q. Eru soIuI de Iu cruIuI Ieçescu un om mure, unume
cneudzuI de Zburuj, dIn VIçnoveceçLI, cu muI(Ime de ou-
menI çI cu desIrînuLe de LoL podoube, cîL de-bIIu de sù uIIù
în vro IsLorIIe pre ucesLe vucurI soIIIe cu ucéIu Iu vreo
împùrù(IIe prIIejILù, cu ¸oo de oumenI cùIùrI, Iùrù
pedesLruçI pe Iîngù curuLe ce uveu çI pùn în vezeLeI
îmbrùcu(I cu ursInIce. CIubùrîIe cu curIIe udupù cuII, de
urgInLu, çI coIe, burIIce, Iu IumurI (InLeIe çI Iu IuIducI ce-
prugI de urgInLu. înLrîndu în |urIgrud, uu pus poLcouve de
urgInLu, numuI cîLe un cu.Iu bùLuLe Iu cuI, unume sù cudù
pre uII(e.
Zuc. ¸. ¡eçIndu-I $LeIun-vodù o mIIù de Ioc înuInLe cu
cîLevu gIouLe, în curuLù cu sIne soIuI nu I-uu poILIL, nIce uu
prImIL sù IIe Iu musu IuI $LeIun-vodù, Iu ospù(u. ¡urù
$LeIun-vodù çI Iu purcesuI IuI dIn ¡uçI spre |urIgrud, Iurù I-
uu peLrecuL cu cInsLe, pùnù Iu IocuI unde uu IùcuLu upoI
BurnovscIII-vodù un IùIùçLeu, ce sù cIIumù ¡uzuI IuI
BurnovscIII pùnù usLùdzI.
Zuc. 6. AcoIeu I-uu LîmpInuLu cùIùruçII de Iu |urIgrud, cu
vesLe cù s-uu scIImbuL vezIrIIu çI uu sLùLuL vezIrIu unuI ce-I
eru IuI $LeIun-vodù prIIeLIn. Cum uu în(ùIes dIn cùIùruçI de
vezIrIIu uceIuIu vezIru vesLe, înduLù uu dzIs gIouLeIor sù sù
înLourcù çI LnIoc s-uu înLorsu çI sIngur, poILorIndu cu gIu-
suI: ,¡use, cîIne Iese, cù Le voI purLu eu". $I neIuîndu-çI
nIce dzuu bunù de Iu soI, s-uu înLorsu Iu scuun çI uu LrImIs
çI înuInLeu soIuIuI, pen (urù, pe Iu LouLe conuceIe, de I-uu
LùIuLu obrouceIe.
Zuc. ;. SosIndu soIuI ucéIu Iu |urIgrud, uu uIIuLu
împùrù(IIu IuI soILun Osmun Iu mure Lurburure çI încIIs
|urIgruduI dIn rùdIcuLuI InIcérIIor usupru împùrù(IeI. $I uu
(InuLu uceu Lurburure q dzIIe, încIIçI Lo(I, cIneçI Iu cuseIe
suIe, cu mure grIje çI spuImù. $I oumenIIoru ceIor sLreInI çI
soIIIor IeçIse poruncù de Iu cuImucumuI, cIne eru supLu
ucéIu vréme, nImé denuIurù de cusu IuI sù nu Iusù. DecI çI
soIuIuI Ieçùscu uu IeçIL rùspunsu sù sLeu denuIurù de
|urIgrud çI uu çedzuL soIuI LouLe dzIIeIe ucéIe Iu un sùLceI
denuIurù, unume HuIcuII, pùn Iu uçù-dzureu împùrù(IeI IuI
soILun MusLuIu, în IocuI IuI soILun Osmun.
Zuc. 8. ¡urù prIcInu rùdIcùrII u InIcérIIor usupru IuI suILun
Osmun uu IosLu uceusLu: înLorcîndu-se suILun Osmun Iùrù
Izbîndù de Iu HoLIn, du LouLù vInu InIcérIIor, cù n-uu vruL sù
sLeu Iu rùzboIu, cum s-urI cùdeu sIujILorIIor ceIor bunI,
musLrîndu-I purureu cù sInLu bunI numuI de be(IIe, sù IIe
cùIcùLorI IegII IuI MuImeL. Ce, uçedzuse gînduI pe Lo(I sù-I
sLIngù çI sù Iucù sIujILorI urupI, curII sLùLuse Iu HoLIn muI
Lure Iu rùzbouIe çI uçu în LouLe nop(I îI sugrumu pre InIcerI.
¡urù nepuLîndu uçè pIInI pre voIe gînduI în |urIgrud, ç-uu
uIes cuIe Iu AnudoI, spre mormînLuI prorocuIuI sùu, Iu
încIInùcIune çI pusesù umu de uu sLrIguL pre obIceI çI
sLrIgùLorII, dîndu çLIre de gùLIreu purcesuIuI împùrùLeseI!.
Zuc. q. Vùdzîndu InIcerII gînduI împùruLuIuI uçedzuL spre
sLîngereu Ior, înLîI Iu vezIrIuI çI Iu muILIu|, în gIouLù sLrînçI,
uu mùrsu çI uu sLrIguL sù grùIuscù împùrù(IeI sù sù Iusù
împùruLuI de ucéIu cuIe, IIIndu de curundu descùIecu(I den
ousLe, IIpsI(I de LouLe. Ce, ducù n-uu puLuL Iuce nImIcu cu
gruIuI vezIrIuIuI çI u muILIuIuI, sù înLourcù pre împùruLuI
dIn cuIe, u dou dzI s-uu sLrînsu cu Lo(II, pIecîndu spre sIne
çI pre spuIII çI uu mùrsu Iu curLeu împùrùLeuscù çI uu
sLrIguL sù sù Iusù împùruLuI de cuIe, însù VenIsù în céIu dzI
Iùrù urme. Ce rùspundzIndu-Ie suILun Osmunu cù uçeu vu
sù Iucù, uçeu vu Iuce, u LrIIu dzI uu venIL cu urme Iu curLe cu
muI(Ime dIn LouLe ungIIurIIe |urIgruduIuI, muI(I curII nIcI
InIcerI nu eru çI uu IovIL cuseIe împùrùLeçLI çI înduLù
IudîmbII, ce eru IrunLeu pe Iîngù suILun Osmunu, I-uu IùcuL
Iùrîme. SIngur suILun Osmunu scùpuse deoduLù Iu grujdI-
urI, ce I-uu gùsILu InIcerII.
Zuc. 1o. Eru înLre cuseIe céIe dIn grùdInI suILun MusLuIu,
un uncIIu u IuI suILun Osmun, uscunsu, cure Iusesù înLîI
împùruLu, pu(Inù vréme, ce IIIndu Iu IIre IourLe prosLuLecu,
îI scosesù den împùrù(IIe çI-I (Ineu uscunsu înLre grùdInI.
AcoIeu obIIcIndu-1 InIcerII, uu nùvùIILu çI I-uu upucuLu de
ucoIeu în-spùImuL de mourLe çI I-uu pus în scuun, sLrùgîndu
cu Lo(II: "AcesLu nI-I împùruLu".
Zuc. 11. Ducù sLùLu suILun MusLuIu Iu împùrù(IIe, cu
învù(ùLuru IuI uu IuuL InIcerII pre suILun Osmun çI I-uu pus
pre un cuI prosLu, ucoperIL pre cupu, sù nu-I cunouscù
nImeu çI înLîI Iu EdI CuIu1 îI duce, upoI, Lemîndu-se suILun
MusLuIu sù nu Iusù cumvu Iurù Iu împùrù(IIe, uu LrImIs
poruncù sù-I omourù çI omorîndu-I InIcerII pre cuIe Iu EdI
CuIu, I-uu în-gropuLu Iu un meceLu împùrùLescu, Iurù Iùrù
nIce o cInsLe.
Zuc. 1z. DecI soIuI Ieçùscu ç-uu duLu soIIIu Iu soILun
MusLuIu, înLrîndu în TurIgrudu cu ucéIu podoubù çI vîIIvù,
cîL esLe în vorouvu (urIgrùdénIIor soIIIu ucéIu pùnù usLùdzI.
PoLcouve de urgInLu pusesù Iu o sumù de cuI, numuI cîLe cu
un cuIu prInse, unume sù cudzù pre uII(e, çI uILe zburduLe
cIeILuIuIe, cure LouLe ucéIe upoI I-uu udus çI pre soIuI ucéIu
Iu mure nevoIe çI cIeILuIuIù çI pre IéçI Iu mure cùIn(ù, cîL
esLe IeguLu cu sùImu, oumenI mure cu ucéIu de uLuncI sù nu
muI LrImu(ù Iu LurcI. $I sù nu IIe IosLu nevoIn(u RuduIuI-
vodù, domnuIuI munLenéscu çI dupù ce sIobodzIsù LurcII
pre soI, s-uu prIIejIL de uu IovIL nIçLe cuzucI pre Mureu
Neugrù, decI rùpedzIse împùrù(IIu de oIucu ceuuç, sù-I
înLourcù pre soIuI, ce RuduI-vodù, muInLe obIIcIndu
povesLeu, I-uu duLu de sîrgu cuIe pren |uru Ungureuscù.
Zuc. 1¸. Spunu de soIuI ucéIu, ducù I-uu dus Iu
împùrù(IIe, dupù udunure, n-uu vruL nImIcu, cùuLîndu pe
dupù sIne vreun scuun sù çudzù çI çedzîndu, sù-çI deu
soIIIu. $I uçLepLîndu cî(vu, vùdzInd cù nu-I duu scuun,
cubunI(u ce eru pe dînsuI, învùIIn-du-où, uu pus çI uu
çedzuL în Iocu de scuun. $I dupù soIIIe n-uu vruL sù muI
prIImuscù IuInu, rùs-pundzîndu sù IIe pre(uI eI Iu vIsLerIIu
împùrùLeuscù de un scuun, sù IIe de soIII IeçùçLI. $I uceusLu
povesLe uu rùmus de ucéIu soIIIe çI uILe cIeILuIuIe
desIrînuLe pesLe mùsurù.
Zuc. 1q. NemIcù uçeu însemnuLu în ceIIuI(I unI uI domnIeI
uceçLIIu u IuI $LeIun-vodù TomçùI nu s-uu prIIejILu, ce eru
(uru în puce çI în LoL bIvçuguI, cîL pùreu IIecuI cù nu IesLe
domnIIu uceIuI domnu denLîI, LoL în zurve. $I pùnù jIu dom-
nIIu IuI uceusLu, Iu LouLe bIrurI sù (Ineu în sumù Iu vIsLerIIu
împùrùLeuscù cîLe ¸.ooo ugII, IéIeIe durubunIIor.
Zuc. 1¸. NumuI, nIce înLr-un cIIp nu-I Iùsu în puce
RuduI-vodù, domnuI munLenéscu, ce sùpîndu-1 LoLdeuunu
çI usLùdzI çI mIne, I-uu venILu IuI $LeIun-vodù muzIIIeu Iurù,
în cure I s-uu prIIejILu çI mourLeu în |urIgrud. $I uvu(IIu ce
uu uvuL, LouLù uu IuuLu-où împùrù(IIu.
Zuc. 16. Domnu $LeIunu-vodù Tomçeu, mure vùrsùLorIu
de sInge, gros Iu IIre çI prosLuLec, cîLu îI pùreu cù IesLe uçeu
bIne, cum domnIIu înLîI. ¡urù Iu u dou domnIIu, cu muILu
scIImbuLu înLr-uILu cIIpu, dupù puLIme ce-I venIse çI IuI Iu
cupu. $I eI uu IùcuL çI bIserIcu domneuscù pe pourLu cur(II1
çI cu domnIIe IerIcILù (ùrîI. ¡n IocuI IuI uu sLùLuL domnu în
(urù RuduI-vodù ceI Mure cu u dou domnIIe.
1¿. Cupoló uló onsprúdzécileu
¡ncep. 1. DomnIIu RuduIuI-vodù ceIuI Mure împùrù(IeI, nu
domnIeI sùmùnùLoure çI penLru IucrurIIe çI LocmeIeIe cuseI
IuI I-uu dzIs RuduI-vodù ceI Mure.
Zuc. z. ScrIe PIIuLurIu, vesLILu IsLorIcu, Iu VIIu(u IuI AIex-
undru MucIIdon cure uu scrIs AIexundrIIu ceu udevùruLù,
nu busne, cum scrIe o AIexundrIe den grecIe orI dInLr-uILù
IImbù scousù pre IImbu (ùrîI nousLre, pIInù de busne çI scor-
nILurI, eI dzIce cù IùrnIcIIu împùru(IIor çI domnIIor muI
muILu sù în(eIege dIn cuvenLeIe Ior çI sIuLurI grùILe de
dînçII, cure cum çI pùn încîL uu IosLu, decîL den rùzbouIe
IùcuLe de dînçII, cù rùzbouIeIe, uvu(IIu çI prIIejuI vremII Iuce
muI de muILe orI. ¡urù cuvînLuI çI sIuL în(eIepLu den sIngurù
IIreu IzvoréçLe, pùnù în cîL IesLe, precum dzIce çI
în(eIepcIuneu IuI SoIomon: ,He± oyc+i npu«epuuim
ucxopu+i pusym". ,Den rosLuI dIrepLuIuI IzbucneçLe
în(eIepcIuneu."
Zuc. ¸. ¡osL-uu ucesLu domnu, RuduI-vodù, depIIn Iu
LouLe sI înLreg Iu IIre. CuvînLuI ce-I grùIIu cu o pruvIIù eru
LuLuroru, gIude(eIe cu mure drepLuLe çI socoLeuIù, Iùrù
Iù(ùrIe, cu cInsLe, Iurù nemùruIu cu voIe vegIIuLù. Aveu
ucesLu cuvînLu: ,DomnuI IIecure, cîndu gIudecù pre un
boIerInu cu un curLeun, ocIII domnuIuI sù IIe pre boIerIn,
Iurù gIude(uI pre cuIeu su sù murgù. $I uçeu, cîndu sù
pîrùçLe un curLeunu c-un (ùrun, muI de cInsLe sù IIe cur-
LeunuI çI Iu cuvînLu çI Iu cùuLùLuru domnuIuI, Iurù nu
ubùLîndu-sù gIude(uI dIn cuIeu su ceu dIreupLù." $I Iu muILe
dIvunurI, cùLrù vornIcII ceI de gIouLù dzIceu: ,VornIce, dzI
ceIuI om mîIne sù muI Iusù Iu dIvun", IerIndu sù nu IIe
greçIL cumvu gIude(uI. $I de sù prIIejIIu cumvu negùcILu
gIude(uI Iu un dIvunu, sù îndrepLu Iu uILuI. DzIceu de muILe
orI: ,NemIcù nu ocùreçLe pre domnuIu uçeu cu cuvînLuI
nesLùLùLor". PenLru boIerI dzIce: ,De mure IoIos çI cInsLe
esLe domnIeI çI (ùrîI boIerInuI în(eIepLu çI uvuL, cù ducù ure
domnuIu cIncI-çuse boIerI uvu(I, nIcI de o nevoIe u (ùrîI nu
sù Leme". Cu boIerIuI cu c-un boIerIu, cu sIujILorIuI cu c-un
sIujILoru, cu (ùrunuI cu c-un (ùrun Iùceu vorouve çI LoL cu
bIîndé(e çI cu mure în(eIepcIune, cù deçI eru rùpIL Iu vre-
meu su, Iurù nu îndeIungu.
Zuc. q. BoIerII Iu mure cInsLe uvé çI dzIceu: ,Pre un om,
ducù-1 boIereçLe domnuI, nu încupe sù-I suduIuscù. De nu
se pourLù cumsùcude unuI boIerIn, sù-I scouLù çI sù puIe uI-
LuI în Iocu, Iurù u-I suduI, suu sù nu I se Lreucù cuvînLuI
grùIL cu cuIe, nu sù cude."
Zuc. ¸. Aveu o sIugù RuduI-vodù, încù dIn copI-IùrIIu su,
cùruIu socoLIndu cù nu esLe IIreu de boIerIe, îI socoLIIu de
umînù, Iurù boIerIe nu-I du. Ce, vùzîndu-se denuIurù dIn
rînduI uILoru, pre IIreu omeneuscù, ce IesLe purureu sII-
ILoure în vIu(ù sù IIe înLre ceI de IrunLe, s-uu ruguL mILro-
poIILuIuI çI boIerIIor sù-I grùIuscù RuduIuI-vodù penLru
dînsuI, sù nu IIe uILuLu, IIIndu sIugù de uLîLu vréme, çI
uçLepLîndu în nùrocuI sLùpînu-sùu, sù IIe çI eI înLre ou-
menI. ¡-uu grùIL boIerII cu Lo(II penLru dînsuI, sù nu IIe uIL-
uL, cu o sIugù vecIe ce IesLe çI sIugIIe cu nedejdeu cInsLeI
sLùpînIIor, sù ugIungù çI eI u II înLre oumenI, muI muILu
sIujescu. Au rùspunsu RuduI-vodù boIerIIor: ,MIe, su nu vI
sù Lreucù cuvînLuI vosLru, nu mI sù cude, Iurù eu çLIu IIreu
omuIuI, cù de boIerIe nu esLe, Iurù, Iu, cù 1-oI boIerI penLru
voIu dumIIor-vousLre". $I u dou dzI I-uu cIemuLu çI I-uu duL
vùLùjIIu de uprodzI, cure eru Iu cInsLe îu RuduI-vodù, sI
uprodzII ceI de dIvunu nIcI Iu o domnIe muI de cInsLe n-uu
IosLu, cu urçInIce muI(I çI cu cubunI(ù cu jder çI cu IuIpI
îmbrùcu(I uprodzII. $I orI Iu cIne çI Iu ce boIerIu mergeu cu
curLe, în pIcIoure sLu boIerIuI, pùnù sù cILIIu curLeu.
Zuc. 6. N-uu LrecuL sùpLùmînu çI venI juIobù dIn Lîrgu Iu
dIvunu de nIçLe IùméI pre uceI vùLuv nou, de sIIu ce Ie
Iùcuse çI Ie bùLuse în Lîrgu. Au cùuLu(II RuduI-vodù Iu boIerI
çI II-uu dzIs: ,Nu v-um spus cù ucesLu om de boIerIe nu esLe
?" ¡urù cùLrù dînsuI : ,Eu, mùre, încù pe boIerIe nu um upu-
cuL sù-(I dzIcu". $I uu dzIs urmuçuIuI de I-uu IuuL gîrbucIuI
çI uu pus de I-uu duL ¸oo de LoIege.
Zuc. ;. NumuI, cum nImé în Iume Iùrù vInù, uçeu çI
RuduI-vodù cu mure pusLIIeLuLe (ùrîI, cure nu sù vu uILu den
pomenIreu oumenIIor în vécI. $I de mIruL esLe, cum uu
încùpuLu înLr-o în(eIepcIune cu ucéIu o vInù cu uceusLu.
Açeu eru de greu (ùrîI, cîL sù pusLIIsù curLeu çI (uru. Ce
prIcInù ur II IosLu, nu çLIu, Iùrù de LoL zburduLù podoubu
cur(II. NImé den boIerI, pùnù în ceI u LreIu, cu IuIne cevuçI
prousLe sù nu IIe, cù eru de scîrbù. PosLeInIcII, copII den
cuse cu murI podoube çI cu IoLuze Iu cuI. Mure înLunecure
uIceu în(eIepcIunII ucesLuI domnu, cù esLe domnuI sù sù
pourLe cumu bIruIeçLe venILuI (ùrîI.
Zuc. 8. BIruI (ùrîI eru IeguLu Iu TIgIIneu pre ucéIe vrémI
çI Iu CeLuLeu AIbu, ce venIIu InIcerII Iu bIru çI pùn cu IumgI-
ure sùrIIu Iu boIerI. AcéIu vùdzîndu RuduI-vodù, uu muLuL
bIruI, sù sù ducù Iu |urIgrud, Iu împùrù(IIe, cù credIn(u
ucéIu uveu RuduI-vodù Iu împùrù(IIe, cure n-uu uvuLu nIce
muInLe de dînsuI, nIcI muI pre urmù, nIcI un domnu, cî(I uu
IosLu în (urù. $I crùIIIe creçLIneçLI, uIes IéçII, ungurII çI uILe
(ùrI creçLIne, mure IoIos uveu de dînsuI, cù-I IerIIu de muILe
prImejdII, cu un creçLIn. PùzIndu-çI sIujbu dIreupLù cùLrù
împùrù(IIe çI duLorIIu creçLIneuscù o pùzIIu, precum s-uu
urùLu(II çI Iu HoLIn, cu mIjIouceIe IuI Iu puceu ce s-uu IùcuL
înLre LurcI sI înLre IeçI çI upoI cu soIuI céI Ieçùscu, cneudzuI
de Zburuj, cùruIu I-uu duL cuIe prIn |uru Ungureuscù, gùLIL
ucéIu soI de opreuIù Iu împùrù(IIe. DecI, çI Iu LurcI credIn(ù
sI Iu creçLInI Iuudù uveu, cù LouLe eru cu în(eIepcIune IeguLe.
Zuc. q. RuduI-vodù domnIIu uIceu în (urù Iu noI, Iurù Ie-
cIoruI sùu AIexundru-vodù în |uru MunLeneuscù çI Iu
uceusLu domnIIe uu IùcuL sI nunLu Iu TecucI IecIoru-sùu cu
IuLu IuI SeùrîeL, vesLIL om înLre (urIgrùdénI, Iu cure veseIIe
eru udunuLe doù (ùrI, (uru nousLrù çI |uru MunLeneuscù.
ScuuneIe boIerIIor, dIn-u-cIIrIupLu domnIIor boIerII de
MuIdovu, Iurù den-u-sLîngu boIerII munLeneçLI (Ineu
dvorbu çI uçeu çI cùpeLenIIIe de sIujILorI. DIvunurI, cuse,
cerducurI, unume de uceusLù Lreubù IùcuLe, cu IucrùLorI de
îmbe pùr(IIe u (ùrîIor, Iu suLu Iu MovIIénI, în muIuI
SIréLIuIuI, dIncouce. Unde çI soII sLreInI cu dururI eru venI(I
de Iu ungurI çI de Iu cî(vu domnI den |uru ¡eçuscù. $I uu
LrùgùnuLu ucéIu nunLù pùnù u dou sùpLùmînù cu mure peL-
recunII çI bIvçugurI.
Zuc. 1o. Puceu eru înLemeIuLù pre ucéIe vrémI den LouLe
pùr(IIe, Iùrù numuI dodIIu LùLurîI CunLe-mIréçLIIor cu
LrecùLorIIe suIe în |uru ¡eçuscù, cù sù dezbùLuse
CunLemIréçLII de supLu uscuILureu buneIor çI çedeu cu or-
deIe suIe dencouce de NIsLru, în cîmpII CeLù(II AIbe çI u
CIIIII, ce sù dzIce Bu-geucuI çI-I dedésù împùrù(IIu puçII IuI
CunLemIr, de sù scrIIu puçù. $I în Lo(I unI IovIIu |uru
¡eçuscù, precum çI uLunce, în dzIIeIe RuduIuI-vodù. Nu
uçeu cu muILu dupù puceu IeguLù înLre împùrù(IIu TurcuIuI
çI înLre CrùIIu ¡eçuscù, uu IovILu ordeIe IuI pe Iu SneuLIn,
LouLù PocuLIIu, Iùrù vesLe çI uu IùcuL mure robIIe çI pIeun. $I
dupù ucéIu prudù u IéçIIor, curundu uu IovIL sI In |uru
MunLeneuscù, pùnù în Buzùu, de uu IùcuL cîLùvu prudù Iu
munLenI. Ce, uu sùrILu IùIcIIenII sI covurIuIenII çI LecucénII,
cu poruncu IuI RuduI-vodù, de uu IovIL pre LùLurI Iu înLorsu
çI Ie-uu IouLu LouLù dobîndù çI robII. $I uu IùcuL RuduI-vodù
çI juIobù mure Iu împùrù(IIe, den cure sù upropIIusù scîrbù
de Iu împùrù(IIe mure IuI CunLemIr çI n-uu scùpuLu muI pre
urmù de dînsu, penLru ucesLe IupLe.
Zuc. 11. Curîndu dupù ucéIu uu ursu cur(IIe Iu ¡uçI, céIe
domneçLI çI s-uu muLuLu RuduI-vodù Iu HîrIùu cu çedereu.
$I uçeu îndrùgIse IocuI Iu HîrIùu, cîL în LouLe verI, Iu HîrIùu
çedeu cu LouLù curLeu, cù LocmIse çI cur(IIe céIe domneçLI çI
beserIcI cîLevu IùcuLe ucoIo în HîrIùu de dînsuI.
Zuc. 1z. Omu boIeuc IIIndu RuduI-vodù çI de mînI çI de
pIcIoure, cure bouIù podugru çI IIrurgu sù dzIce, n-uu
LrùgùnuLu muILu vIIu(u çI ucoIeu Iu HîrIùu s-uu sIîrçIL vIu(u,
în unuI ;1¸q în dzIIe...
Zuc. 1¸. De mure prImejdII s-uu prIIejIL de uu scuLIL (uru
uLunceu mourLeu RuduIuI-vodù, cù sù suIsù LùLurîI, cu sIn-
gur guIgu-soILun den Crîmu çI cu CunLemIr-puçeu de uIceu,
den Bugeugu, cu qo.ooo de LùLurI, cu prudu în |uru
¡eçuscù, penLru oprILe cojouceIe Ior de IeçI, IeguLe Iu HoLIn.
$I Ie-uu (InuL cuIeu osLIIe IeçùçLI cu Cone(poIscIII IuLmunuI
Ieçùscu, de curundu IeçIL den EdI CuIu, den cIIsoure, dIn
|urIgrud, IurùçI cu nevoIn(u IuI RuduI-vodù. $I uçeu de rùu
I-uu bùLuL pre LùLurI, cîL çI soILunuI çI CunLemIr cu Iugu uu
IùIùduIL. Ce vreu sù-çI usLupe ruçIneu, verI, neverI, sù pru-
de (uru, dîndu vInu RuduIuI-vodù, cum sù IIe duLu eI çLIre
IéçIIor, sù sù gùLeudzù usupru Ior. Ce, duc-uu în(ùIes de
mourLeu IuI RuduI-vodù çI de domnIIu IuI BurnovscIII-vodù
în IocuI RuduIuI-vodù, n-uu sLrIcuL în (urù nImIcu, Iùrù ce
uu IosLu de Irunu cuIIor, cù eru CunLemIr IîrLuLu IuI
BurnovscIII IuLmunuI çI suLeIe IuI, Iu boIerIe, nIceoduLù nu
IugIIu den cuIeu Ior, cîndu Lreceu pe Iu Cernùu(I ordeIe în
|uru ¡eçuscù, ce peLreceu CunLemIru Iu Toporùu(I cu dz-
IIeIe în cuseIe IuI BurnovscIII IuLmunuI.
Zuc. 1q. OuseIe RuduIuI-vodù cu cInsLe mure s-uu
pornILu de Iu HîrIùu în |uru MunLeneuscù, Iu mùnùsLIreu
IùcuLù de dînsuI în BucureçLI, cu HrIzeu vIsLernIcuI çI cu
TruIundu posLeInIcuI çI cu CosLIn posLeInIcuI uI doIIè pe
ucéIe vrémI. ¡urù în scuunuI (ùrîI domnu uu sLùLuL
BurnovscIII IuLmunuI.
1q. Cupoló uló doisprúdzécè
¡ncep. 1. Dupù mourLeu RuduIuI-vodù ceIuI Mure, boIerII çI
(uru vùdzîndu pre BurnovscIII IuLmunuI, omu de (urù çI
Iùrù cuconI çI cunoscuL împùrù(IeI cu sIujbeIe ce Iùcusù Iu
HoLIn, Iu suILun Osmun çI çLIuL çI cùpeLenIIIor LùLùrùçLI,
uIes IuI CunLemIr, cu curIIe Iegusù prIIeLençug încù den
mîrzecIIu IuI, Iu Toporùu(I, Iu o LrecùLoure u IuI în |uru
¡eçuscù, uu uIes cu gIusurIIe LuLuroru pre BurnovscIII IuL-
munuI de domnIIe çI uu mùrsu o sumù de boIerI Iu
împùrù(IIe, de I-uu udus sLeug de domnIIe.
Zuc. z. înduLù ce uu sLùLuL BurnovscIII-vodù Iu domnIIe,
înLîIu uu sLùLuL dupù grIjeu (ùrîI ce-I vInIsù usupru de LùLurI
çI uu LrImIs Iu guIgu-soILun dururI çI Iu CunLemIr-puçeu çI
uu înLorsu vrùjmùçIIu LùLurîIor, ce gùLIsù eI usupru (ùrîI çI
upoI uu sLùLuL çI dupù uçedzureu (ùrîI, cure sù sLrIcusù
IourLe rùu Iu RuduI-vodù.
Zuc. ¸. ¡urù rùzboIuI uLunceu u LùLurîIor cu IéçII uu IosLu
uçeu: ne(IIndu-su IéçII de cuvînLu ce-I Iegusù Iu HoLIn, sù
deu CrîmuIuI den unu în un ¸o.ooo de cojouce, s-uu scuIuL
sIngur guIgu-soILunu, IruLeIe IunuIuI, çI CunLemIr-puçeu cu
qo.ooo de LùLurI çI uu IovIL |uru ¡eçuscù în LreI pùr(I. Pe o
purLe sîngur guIgu-suILun, pe uILù purLe SuImuçu-mîrzu, pe
u LrIIu purLe CunLemIr-puçeu çI uu prùduL pùnù Iu SocuI çI
pùnù muI sus de ¡Iov. Ce, I-uu IovILu IéçII çI înLîIu pre sIn-
gur guIgu-soILunu Cone(poIscIII IuLmunuI çI cu HmIIe(cIII
çI uu pIerILu ucoIeu muI(Ime de LùLurI çI IecIoruI IuI
CunLemIr çI uu cùdzuL Iu robIIe çI un IruLe u IunuIuI, muI
mIeu de guIgu-soILunu, robu Iu IeçI, curIIe upoI uu IeçILu çI
cùdzusù Iun Iu Crîmu, de îmbIu cu HmII în |uru ¡eçuscù.
¡urù purLeu IuI SuImuçu-mîrzu çI u IuI CunLemIru-puçeu nu
eru de LoL rùsIpILe, cù mùcur cù IovIsù çI pe CunLemIr-puçeu
Iurù IéçII cu ¡IubomIrscIII, Iurù de LoL rùsIpù ucesLor orde u
Iuce n-uu puLuL. Ce, sLrmgîndu-se Iurù ordeIe Iu NIsLru, Iu
curII scùpusù çI guIgu-soILun, numuI ce eru sù prude (uru,
dîndu vInu RuduIuI-vodù, cù uu duLu çLIre IéçIIor de dînçII.
$I sù nu sù IIe prIIejILu mourLeu RuduIuI-vodù çI nevoIn(u
IuI BurnovscIII-vodù, n-ur II IùIùduIL (uru uLunceu de
mure prImejdIIe.
Zuc. q. Ce, cum IIoureu çI pome(II çI LouLù verdeu(u
pùmînLuIuI sLuu ovIIILe de brumù cùdzuLù pesLe vréme çI
upoI, dupù IInù cùIduru soureIuI, vInu Iurù Iu IIreu çI Iu
Irîmse(eIe suIe céIe împIedecuLe de rùceuIu brumeI, uçeu çI
(uru, dupù greuLù(IIe ce eru Iu RuduI-vodù (cure vucurIIor
de mIruLu uu rùmus, cum uu puLuL încùpeu înLru
în(eIepcIuneu uceIuI domnu ucéIu nemIIù de (urù), uu
venILu Iùrù zùbuvù (uru Iu IIreu su çI pùnù Iu unuI s-uu
împIuLu de LoL bIvçuguI çI s-uu împIuL de oumenI.
Zuc. ¸. MIIeIe domnIIor poL uçedzu (ùrîIe, nemIIu çI
IùcomIu Iuc rùsIpù (ùrùIor. ¡ùcusù BurnovscIII-vodù mure
voInIcIIe cur(II sù deu numuI Iu bIru, o duLù înLr-un un. $I
orIcIne den curLenI de nevoIe uu rùsùrILu de Iu ocInu su, orI
Iu suLu boIerescu, orI Iu suL domnescu, pre Lo(I I-uu udus Iu
bresIeIe suIe çI Iu IocuI sùu. $I sIIIçLIIor, pe unde sù pusLIIsù,
uu duL sIobodzII, cIemîndu oumenI dIn |uru ¡eçuscù çI
uçeu s-uu împIuLu (uru, în pu(Inù vréme, de oumenI.
Zuc. 6. ¡u uI doIIeu unu domnIeI suIe, I-uu venIL poruncu
de Iu împùrù(IIe sù murgù cu oçLIIe (ùrîI Iu Duseu, penLru
înLùrILuru DuçevuIuI, cù mùcuru cù Iegusù puceu uceusLu Iu
HoLIn înLre LurcI çI înLre IeçI, sù nu îmbIe LùLurîI Iu IeçI
sLrIcîndu çI cuzucII pre mure Iu LurcI, Iurù nu-I puLeu oprI
îmbe pùr(IIe pe ucesLe neumurI, nIce pre LùLurI LurcII, nIce
pre cuzucI IéçII. Ce, IovIIu LoLdeuunu çI cuzucII pre Mureu
Neugrù IocurIIe LurceçLI çI muI muILu DuçovuI pù(IIu nevoIe
în LouLù vremeu de dînçII. DecI, uu mùrsu çI BurnovscIII-
vodù înLr-uceIu unu, LouLù vuru, de uu IucruLu penpregIuruI
ceLù(II, LocmIndu zIdIurIIe çI çun(urIIe çI cu munLenII çI cu
nIçLe puçI orînduI(I de Iu împùrù(IIe pe ucéIu Lreubù.
Zuc. ;. Dupù sIujbu ce uu IùcuL BurnovscIII-vodù
împùrù(IeI Iu Duçùu, domnIIu cu mure IerIcIIe (ùrîI, sLîndu
LoL dupù grIjIIe (ùrîI çI dupù IucrurI dumne-dzùIereçLI. $I uu
IîrçILu mùnùsLIreu mure în drIcuI oruçuIuI IéçIIor înLîI, ce sù
dzIce SIînLu MurIIu çI upoI mùnùsLIreu unume HunguI, în
mun(I, den pujIçLe çI DrugomIrnu uu IîrçIL Iurù eI, urdzILù
de CrImcu mILropoIILuI, uproupe de oruçuI SuceveI,
uçIjderè çI Bîrnovu, Iîngù ¡uçI, cure upoI uu IîrçIL-où DubIjè-
vodù, Iùrù besérecI în muILe IocurI çI beserIcù IuI SIeLII
Iounu, Iurù uIceu în orusu, de îmrnù-su IùcuLù. EI uu IùsuL
moçIIu su, Toporùu(II, suL Iu Cernùu(I çI $IpoLeIe, Iu HîrIùu,
cu uIurIsùnIe u puLru puLrIurçI mùnùsLIrII suIe SIInLeI
MùrIeI den Lîrgu den ¡eçI, înLîI cu (uru sù nu IIe Iu uILe dùrI,
Iùrù numuI Iu bIru. Ce, bIneIe purureu esLe gInguç çI penLru
pùcuLeIe oumenIIor, nu în muILù vréme sLùLùLorIu. PenLru
qo de pungI ce-I cereu vezIrIuI de Iu BurnovscIII-vodù,
IerIndu (uru de obIceI, I-uu venILu muzIIIe, neîmpIîndu bIne
puLru unI Iu domnIIe. $I muI(I, curI-I eru prIIeLInI, îI sIùLuIu
sù nu sù puIe împroLIvu vezIrIuIuI, sù-I deu uceI bunI, sù nu-
I vIe vreo prImejdIe. N-uu vruLu nIce înLr-un cIIp sù
prIImuscù, penLru obIceIu sù nu sù Iucù usupru (ùrîI,
urmîndu pe PùLru-vodù, cureIe uu IùcuL GuIuLu de Sus, cure
uvîndu dodeIuIe LoLdeuunu de Iu LurcI cu dùrIIe, uu sLrînsu
boIerII çI (uru, çI Ie-uu dzIs cù nu muI pouLe sù suLure
pînLeceIe LurcIIor Iùrù Iundu. $I Iuîndu-çI dzuu bunù de Iu
Lo(I, uu IùsuLu domnIIu çI s-uu dus pen |uru ¡eçuscù Iu
Vene(Ieu, unde-çI s-uu sùvîrçIL çI vIu(u su, cu vécInIcù po-
menIre în (urù. Sù cunouçLe cù uceçLI domnI muLce dIrepLe
uu IosLu uceçLII (ùrI, nu muçLIIù, cîndu, penLru obIceIu sù
nu sù Iucù în dzIIeIe Ior cu greuI (ùrîI, domnIIIe s-uu IùsuLu
çI usupreIeIe (ùrîI n-uu prIImIL sù IIe de Iu dînçII.
Zuc. 8. Açeu uu IùcuL çI BurnovscIII-vodù, mucuru cù cu
IourLe prosLu sIuL, cùce dupù muzIIIIu n-uu mùrsu Iu
împùrù(IIe, ce-çI cumpùrusù un Lîrgu în |uru ¡eçuscù,
unume UsLIIu, cu cîLevu ocIne, nu depurLe de NIsLru, çI
dupù muzIIIe ce I-uu venILu, uu mùrsu cu cusu IuI în |uru
¡eçuscù, Iu UsLIIu. ¡urù domnu în IocuI IuI uu venIL AIexun-
dru-vodù, IecIoruI RuduIuI-vodù ceIuI Mure.
1g. Cupoló uló treisprúdzecè
¡ncep. 1. AcesLe LreI domnII, u IuI AIexundru-vodù, IecIoruI
RuduIuI-vodù, çI u IuI MoyseI-vodù, domnIIu înLîIu, çI u IuI
AIexundru-vodù ¡IIIuçu, supLu un cup încIIdem, cùcI cù
LouLe ucesLe domnII çI scurLe, cîLe gIumùLuLe de un unIIe, uI-
LeIe pesLe un un ourece cu pu(In, LrùILoure uu IosLu çI nIce
IucrurI uçeu însùmnuLe în unII Ior prIIejILe nu s-uu
LîmpIuLu.
Zuc. z. MuI cu greu mI-uu IosLu, IubILe cILILorIuIe, u scrIe
de ucesLe domnII, decîL de ceIe muI de muILu LrecuLe, cù de
ucesLe domnII, ce muI sus scrIem, necùIurI, nIce înLr-un
IéLopIse(u sLreInu, pomenIL nu sù uIIù, orI cùce uu IosLu
scurLe, orI cùcI nemIcù uçeu uIes nu s-uu prIIejILu în dzIIeIe
Ior. Ce, cîL um puLuLù u în(eIege den boIerI bùLrînI den dz-
IIeIe Ior, pre rînduI sùu mergîndu cursuI unIIor, î(I însùm-
nùmu.
Zuc. ¸. DecI, dupù IeçILuI IuI BurnovscIII-vodù în |uru
¡eçuscù, uu venIL domnu în (urù AIexundru-vodù, IecIoruI
RuduIuI-vodù ceIuI Mure. în vesLeu LùLîne-sùu, ce uveu Iu
împùrù(IIe, I sù dIdeusù domnIIu, ce, cu cîL cerIuI de Iu
pùmînLu, cu uLîLu de IIreu LùLîne-sùu depurLe, om çI de Lrup
çI de IIre sIubu çI boIIucu. Cure Iucru în(eIegîndu çI
împùrù(IIu cù nu esLe de domnIIu (ùrîI de murgIne cu
uceusLu, neîmpIîndu bIne gIumùLuLe de unu, I-uu venIL
muzIIIIu.
Zuc. q. Sù IspILIsù BurnovscIII-vodù ourece Iu murgIne cu
LrImIsuI IuI NecorI(ù IuLmunuI Iu Toporùu(I, în dzIIeIe
ceçLII domnII u IuI AIexundru-vodù, ce I-uu IeçIL cu oçLI Vu-
sIIIe ¡upuI vornIcuI çI Grumu sLoInIcuI çI I-uu împensu pre
NIcorI(ù de Iu murgInIIe (ùrîI.
Zuc. ¸. Dupù muzIIIIu IuI AIexundru-vodù, IecIoruI Rudu-
IuI-vodù, uu venIL cu domnIIu MoyseI MogIIIu-vodù, Ie-
cIoruI IuI SImIon-vodù, om bIîndu, un mIeIu Iu IIre,
neIucom, nemùruIu rùu. MuILe cuse de gIos, IIpsILe, uu scos
în IrunLeu IùcuILorIIor (ùrîI, uIes pre CIogoIéçLI. Puce dIn
LouLe pùr(IIe, numuI de duLornIcII LurcI mure sLrînsorI çI
sIIe çI uçeu sù împInsù (uru çI de oumenI rùI, cîL, u vedere cu
buIucurI îmbIu, de prùdu çI jecuIIu oumenII ¡¡ pre IIngù
oruçu.
Zuc. 6. ¡urù cum LouLe domnIIIe nu sInLu Iùrù neprIIeLInI
çI muI uIes domnII muI muI(I neprIIeLInI uu, cum copucII ceI
muI înuI(I muI muILe vIvourù çI muI mure vînLurI
sprejenescu, uçeu çI MoyseI-vodù, uvîndu neprIIeLInI Iu
împùrù(IIe, îI scornIsù cum vu sù Iugù în |uru ¡eçuscù pre
urmu IuI BurnovscIIII-vodù. Cure Iucru în(eIegîndu
împùrù(IIu, în LuInù uu LrImIs poruncù Iu CunLemIr-puçeu,
sù murgù sù-I porneuscù den scuun spre împùrù(IIe, sù vIe,
Iurù urI vreu spre uILù purLe, sù-I prIndzù çI sù-I LrImu(ù Iu
PourLù.
Zuc. ;. $I uçeu, neçLIIndu nemIcù MoyseI-vodù, sLùLu
CunLemIr-puçeu Iu |u(oru, sprInLen cu o sumù de oçLenI uI
sùI çI uu LrImIs IuI MoyseI-vodù pren ceuuç cùr(I de
muzIIIIe. DecI numuI ce I-uu cùuLuLu u purcede spre
|urIgrud çI în IocuI IuI s-uu duLu domnIIu IuI AIexundru-
vodù ¡IIIuç, u dou domnIIe.
Zuc. 8. Cum uu venIL çLIre de domnIIu IuI AIexundru-
vodù Iu boIerI, mure mîInIcIune çI voIe reu în LouLù curLeu,
muI uIes în boIerI, çLIIndu cu Lo(II IIreu uceIuI domnu. Ce,
uu IùcuL sIuL cu Lo(II çI înduLù uu purces IrunLeu LouLù de
boIerI Iu |urIgrud, cu juIobù Iu împùrù(IIe penLru greuI ce
peLreceu (uru de domnII neçLIuLorI rînduI eI. ¡upuI VusIIIe
vornIcuI, ce uu cùdzuLu upoI domnu, CeIun vornIcuI, SuvIn
IuLmunuI, CosLIn posLeInIcu, UrecIe spùLurIuI, BuIuç
vIsLernIcuI, ¡urLunu comIsuI, BuçoLù IogoIùLuI çI uI(I boIerI
cu numùruI pùnù Iu ¸o de cupeLe numuI de boIerI, Iùrù uILe
cupeLe de (urù çI uu purces cu Lo(II Iu |urIgrud. GIengIeu
IogoIùLuI çI cu EnucIIe posLeInIcuI rùmùsesù cuImucumI Iu
scuun.
Zuc. q. Nepurcesu den |urIgrud uu upucuLu boIerII pre
AIexundru-vodù cu domnIIu, cù obIIcIse eI de boIerI cù vInu
cu pîrù, cum nIce înLr-un cIIp nu-I prIImeçLe (uru. $I uu
LrImIs înuInLe boIerIIor AIexundru-vodù pre BuLIsLe VeveII
çI cu ceuuçI, BuLIsLe sù Ie grùIuscù cu bIne çI ceuuçII sù Lrugù
pre boIerI cu sù sù spurIe. CurII Iùrù çLIreu vezIrIuIuI IIIndu
sI vùdzIndu uLîLeu cupeLe, nu s-uu cuLedzuLu ceuuçII u Ie
Iuce sIIù çI încù pe BuLIsLe I-uu suduIL IourLe Lure, uIes Ce-
Iun vornIcuI.
Zuc. 1o. ¡urù Iu cur(IIe împùru(IIor muILe rùuLù(I poL sù sù
Iucù pesLe çLIreu ceIor muI murI. Açeu s-uu prIIejIL çI boIer-
IIor ceIoru ce mersesù, LuLuroru. Pùnù ugIunge eI Iu vezIrIuI,
uu venIL înLr-o noupLe, pouLe II cu voIu cIIIuIeI vezIrIuIuI,
curII muILe poL Iùrù çLIre, çI uu IeguLu pre cî(vu boIerI, cî(I
uu IosLu muI cupeLe çI I-uu (InuL pen IeçILorI încIIçI, pesLe
çLIreu vezIrIuIuI. Ce, Ie-uu cùuLuLu boIerIIor numuI u Iuce
LocmuIù cu AIexundru-vodù çI IegùLurI. Sù muI IspILIsù
boIerII, dupù ce uu IeçIL dIn opreuIù, sù murgù Iu vezIrIuI çI
eru guLu IucruI ucéIu. Ce, s-uu prIIejIL perIreu vezIrIuIuI, pe
uII(e mùrgîndu de Iu cur(IIe împùrùLeçLI Iu sùruIuI sùu, de
InIcerI, I-uu ucIs cu pIeLrI InIcerII. DecI, numuI ce uu
cùuLuLu boIerIIor u prIImI pre AIexundru-vodù çI uu mùrsu
Iu puLrIerçIe çI uu IùcuL gIurùmînLurI boIerII IuI AIexundru-
vodù çI eI boIerIIor IurùçI. $I uçeu uu purces dIn |urIgrud
spre (urù.
Zuc. 11. Ducù s-uu uçedzuL AIexundru-vodù Iu scuun
(IupuI pùruI scIImbù, Iurù nu IIreu), LoL pre ucéIu cuIe, cu
çI Iu domnIIu denLîIu uu purces IucrurIIe. Ce, cîrpIIu boIerII
cum puLeu LrébIIe (ùrîI, Iurù domnIIu muI muILu îçI peLreceu
cu BuLIsLe VeveII.
Zuc. 1z. ¡n |uru MunLeneuscù pre uLunceu sù rùdIcusù
munLenII pre domnuI Ior, ¡Ion-vodù penLru mure
desIrînùcIunI çI nespuse ce eru înLr-uceIu domnu. $I denLre
LouLe cùpeLenIIIe |ùrîI MunLeneçLI eru MuLeI-ugu çI de
uLunceçI uu cùdzuL domnu IerIcIL |ùrîI MunLeneçLI. SupL
vremeu uceIor umesLecùLurI scosesù AIexundru-vodù de Iu
împùrù(IIe domnIIu IecIoru-sùu, RuduIuI-vodù, u |ùrîI
MunLeneçLI çI LoL în unuI dInLîIu domnII suIe. Dupù ce uu
venIL sLeuguI de Iu împùrù(IIe IecIoru-sùu de domnIIe, I-uu
pornILu çI cu cîLùvu gIouLù de uIceu den (urù. Ce, Ie-uu IeçIL
MùLeI-vodù domnuI mun-Lenescu înuInLe çI de-ubIIu uu
scùpuL çI sIngur RuduI-vodù cu sprejeneuIù unoru ce s-uu
uIes pe Iîngù dînsuI den moIdovenI.
Zuc. 1¸. NIcI înLr-un cIIp nu puLeu sù umIsLuIuscù AIex-
undru-vodù IupLu boIerIIor, ce Iùcusù cu venIreu împroLIvu
IuI Iu |urIgrud çI nIce boIerIIor nIcI înLr-un cIIp IucrurIIe ce
eru IourLe prousLe Iu LouLe LrébIIe u IuI AIexundru-vodù nu
Ie pIùceu. $I denLr-ucesLeu udùogîndu-sù necredIn(u çI pre-
pusuI den dzI în dzI, uçedzusù gînduI sùu AIexundru-vodù
numuI sù omourù pre o sumù de boIerI, uIes pre VusIIIe
¡upuI vornIcuI çI pre CeIun vornIcuI çI pre SuvIn IuL-
munuI, pre BuIuç vIsLernIcuI, pre UrecIe spùLuruI. CosLIn
posLeInIcuI eru muzII Iu (urù, ce, orI sù-I Lrugù în purLeu su
AIexundru-vodù, orI uILu gîndu uvîndu, îI cIemusù Iu curLe
çI-I du IùLmunIIu. Ce, vùdzIndu CosLIn IucrurIIe umu
îngroçuLe înLre domnIIe çI înLre sIuLu, gîndurI spurcuLe çI
reIe, s-uu IuuL dzuu bunù pre cîLevu dzIIe çI uu çedzuL Iu
(urù.
Zuc. 1q. ¡urù ceIoruIuI(I boIerI LouLe gîndurIIe u IuI AIex-
undru-vodù uu descoperILù CosLunLIn AsenI, om de cusu IuI
AIexundru-vodù, cum în dzuu de PuçLI eru sù-I omourù, cu
sIuLuI IuI BuLIsLe. DecI çI boIerII îmbIu Lo(I cu puzu vIe(II.
Zuc. 1¸. $I vùdzîndu de udevùruL urcIzILù perIreu su de
AIexundru-vodù, cu céIu ce sù îneucù sù upucù de subIe cu
mînu gouIù, s-uu vorovILu cu Lo(II çI uu duLu çLIre (ùrîI, cure
IIerbîndu în greuLù(I çI în neLocmeIe, pre Iesne s-uu
pornILu çI nu numuI curLeu, ce çI (ùrùnImeu. $I uLîLu
muI(Ime s-uu sLrînsu den LouLe pùr(IIe, cîL nu încùpeu în
Lîrgu, ce împIusù IocuI pe supL MIrosIuvu, peLuLIndereu,
sLrùgîndu pen LouLe uII(eIe pre grecI.
Zuc. 16. VusIIIe ¡upuI vornIcuI eru cup LuLuror IucrurIIor
ucesLoru. Ducù uu nùbuçIL (uru, uu mùrsu de uu spus dom-
nIeI uIeve, cum s-uu rùdIcuL (uru çI sLrIgù pre grecI. Au
ruspunsu AIexundru-vodù: ,Ducù sù rùdIcù pre grecI, pre
mIne sù rùdIcù". $I vùdzîndu uLîLu muI(Ime, nu s-uu
upucuLu de nemIcù, numuI de grIjeu sù IùIùduIuscù cu cusu
su de gIouLe.
Zuc. 1;. Au mùrsu boIerII cu Lo(II Iu curLe çI Iu purcesuI
domnII, sù nu IIe pus cu Lo(II sù opreuscù desIrînuLù
prosLImeu, poznu mure çI de-ubIIu prIIejILù în vro Lurù s-ur
II LîmpIuLu. Ce, LoL pe Iîngù domnIIe uu rnùrsu boIerII,
oprIndu çI domoIIndu (ùrùnImeu. ¡urù muI nu eru în
puLereu boIerIIor u-I oprI, pornILù grosImeu. Ce çI pre Vu-
sIIIe vornIcuI, unume cù IesLe çI eI den grecI, uu zvîrIIL unuI
cu un os çI I-uu IovIL în cup, den cure IovILurù uu IosLu Vu-
sIIIe vornIcuI muILù vreme rùnILu.
Zuc. 18. O! nesLùLùLoure çI nIceoduLù încredIn(uLe
IucrurIIe u IumII, cum vîrsLeudzù LouLe çI Lurburù çI Iuce
IucrurI împroLIvu! Cîndu cu cuIe sù IIe IrIcù ceIoru muI mIcI
de ceI muI murI, Iurù cursuI IumII uduce de esLe de muILe
orI ceIuI muI mure de ceI mIcI grIje.
Zuc. 1q. ¡erIcI(I sînLu împùru(II, cruII, domnII, curII
domnescu uçeu, sù nu Ie IIe de ceI muI mIcI nIcIoduLù
sIIuIù.
Zuc. zo. Un cruIu de EngIILeru, de cîLe orI sù îmbrùcu
dImene(IIe, de uLîLeu orI dzIceu sIngur sIe: ,Adu-(I umInLe
cù u muILe gIouLe de oumenI eçLI sLùpînu". DomnII ceI bunI
çI dIrep(I Iùrù grIje çI desIùLu(I sLùpînescu, Iurù ceI rùI LoL cu
sIIuIù.
Zuc. z1. Ducù uu ugIunsu în çesuI BuIIuIuIuI domnIIu,
uproupe de mùnùsLIreu BuIIcùI IocuI eru LoL pIIn de oumenI,
nu sù vedeu çesuI deçerLu ne-cùIurI. SLrIgu: ,Dù-ne,
doumne, pre grecI". UnII IùIcùIu, uI(II suduIu çI jecuIIu. $I
ucoIo uu sLrIguLù pre BuLIsLe, sù Ie deu, cureIe eru LoL
uproupe de AIexundru-vodù, vùdzîndu sLrIgureu pre sIne.
Ce, nu sLu domnIIu de grIjeu IuI, ce de grIjeu su çI numuI ce
I-uu dzIs sù sù depùrLédzù de Iu dînsuI. $I uçeu I-uu upucuL
çI I-uu duL pre mînu (ùrunIIor. Nespusù vrùjmùçIIu u
prosLImeI! $I uçeu, Iùrù de nIce o mIIù, de vIu, cu Lopourù I-
uu IùcuL Iùrîme. $I pùnù înLr-uLîLu s-uu umesLecuL unII,
unume BosIe ¡ùpuçneunuI, cîL nIcI ermuIucuI den spInureu
IuI AIexundru-vodù, cù buru u pIouIe, uLunce n-uu
IùIùduILu.
Zuc. zz. De grIjeu (ùrùnImeI ce eru pen LoL IocuI, sù nu
înLre AIexundru-vodù înduLù Iu pùdure çI boIerII încù uçeu
socoLIsù, sù sù muI depùrLédzù de gIouLe, Iu Ioc descIIs, Iùrù
pùdure, I-uu pornILu pe drumuI brunIçLeI, pe dencouce de
BuIIuIu, por-nIndu çI sùImenI cu sIne(eIe guLu pe Iîngù
dînsuI. ApoI, ducù s-uu înLorsu boIerII, uu sLùLuL Iu grIje, sù
nu Iu AIexundru-vodù cuIeu den brunIçLe spre CunLemIr-
puçeu Iu Bugeugu. Ce, înduLù uu uIes o sumù de boIerI, cu
BuIuç vIsLernIcuI çI I-uu LrImIs Iu brunIçLe, dupù AIexun-
dru-vodù, sù-I îndIrépLedzù cuIeu pe Iu HuçI, pre BîrIud în
gIos.
Zuc. z¸. Eru muI mure spuImù decîL denLîIu, ducù vùdzu
AIexundru-vodù gIouLe Iurù dupù sIne çI Iu brunIçLe çI-I
Iùsusù çI sIImenII Lo(I çI copIeI den cusù. $I ducù s-uu
upropIIuLu boIerII, Ie-uu dzIs AIexundru-vodù cu IucrùmI:
,Mù rog penLru IIIuI mIeu, RuduI-vodù, sù-I Iùsu(I vIu!" Au
dzIs BuIuç vIsLernIcuI sù n-uIbù nIce o grIje, nIce sù sù
gîndeuscù mùrIIu-su c-uu vInILu cu vreun rùu, numuI
poILeçLe (uru pre mùrIIu-su sù murgù pre BîrIudu spre
GuIu(I, sù nu uducù vreun rùu usupru (ùrîI cu LùLurI çI I-uu
gIuruL sù n-uIbù nIcI o grIje. $I uçeu uu prIImIL çI AIexun-
dru-vodù, pe unde vu II voIu (ùrîI, pe ucoIo sù murgù. $I uu
purcesu spre drumuI BîrIuduIuI çI uu uçedzuL boIerII Iurù
pre sIImenI pe Iîngù dînsuI çI copII ceI den cusù, curII îI
pùrùsIsù dîndu-I çI den boIerI peLrecùLorI pùnù în GuIu(I.
Zuc. zq. ¡u TecucI uu IeçIL çI CosLIn posLeInIcuI înuInLe,
de Iu PuLnu, çI I-uu peLrecuL cu cInsLe çI cu conuce, pùnù Iu
GuIu(I, pIecîndu-I sù vIe Iu împùcùcIune cu boIerII çI sù-çI
IIe Iurù în scuun, Iuîndu CosLIn posLeInIcuI usupru su ucéIu
grIje. Ce, n-uu vruL sù prIImuscù nIce înLr-un cIIp. DecI, uu
LrecuL Dunùreu Iu GuIu(I, spre împùrù(IIe.
16. Cupol uló putrosprúdzéeè
¡ncep. 1. $I uçeu m InLuI(I boIerII çI (uru de domnIIu IuI AI-
exundru-vodù ¡IIIuç, uu sLùLuL cu Lo(II dupù uIesuI domnu-
IuI nou. SLrIgu cu Lo(II sù IIe ¡upuI vornIcuI, însù îI du çI
IegùLurI, ce vu Iuu den (urù, ce s-urI Iegu penLru dùrI,
uLunceu Iu uceI uIes, muI muILu sù nu Iu dIn (urù. Ce, ucéIe
IegùLurI vùdzîndu ¡upuI vornIcuI, orI cù vedeu pre cî(vu
den cupeLe cù Lrug spre BurnovscIII-vodù, n-uu prIImILu
înLr-ucéIu duLù domnIIu, ce uu sLùLuLu çI eI Iu sIuLuI uceIu,
sù sù LrImu(ù în |uru ¡eçuscù Iu BurnovscIII-vodù sù vIe
Iurù Iu scuunuI (ùrîI.
Zuc. z. Ce nu eru sù Lreucù pre BurnovscIII-vodù çI
IîrçILuIu dzIIeIor Lruge cu de-u sIIu pre om. CîL uu sosIL
boIerII Iu UsLIIu, unde çedeu în |uru ¡eçuscù, cu vesLe cù
(uru Iurù-I poILeçLe sù vIe Iu domnIIe, cu mure bucurIIe uu
prIImILu uceIu vesLe. NeçLIuLor gînduI omenescu, sIngur de
sIne Iu ce merge çI Iu ce LîmpIùrI upoI soseçLe, înduLù çLIre
uu duL çI cruIuIuI çI domnIIor în |uru ¡eçuscù, poILIndu
voIe sù murgù Iu scuunuI (ùrîI ceI de moçIe. $I înduLù s-uu
gùLIL den UsLIè çI uu purcesu spre (urù çI Iu murgIne umu îI
uçLepLu boIerII çI sIujILorII cu mure bucurIe.
Zuc. ¸. MuInLe de purcesuI IuI BurnovscIII-vodù den
UsLIIu, un IeuI megIIuç de u IuI, LoLdeuunu îI sIùLuIIu sù nu
murgù, sù nu-çI deu vIu(u Iùrù grIje pe vIu(ù cu grIje çI cu
cumpùnù, urùLîndu-I IunIcousù IucrurIIe domnIeI de MoI-
dovu supL împùrù(Ie pùgînù. $I ce I-urI IIpsI, IIIndu cu çI un
domnu în (uru Ior, Iùrù grIje, cu LîrgurI, cu suLe? ¡ur
BurnovscIII-vodù sù IIe rùspunsu IeuIuIuI Iu ucéIe cuvenLe
u IuI: ,DuIce esLe domnIu de MuIdovu !" ¡urù IeuIuI cùLrù
dînsuI: ,¡urù çI obedzùIe LurceçLI încù sInLu greIe!" $I upoI
uçeu uu IeçILu cuvenLeIe IeuIuIuI, cum uu dzIs.
Zuc. q. Cum uu sosIL BurnovscIII-vodù în ¡uçI den |uru
¡eçuscù cu bucurIIu LuLuroru, uu sLùLuL dupù'gùLIre de cuIeu
|urIgruduIuI, cù nu eru uI(II mIjIoc, numuI sù murgù Iu
împùrù(Ie, sù Iu de ucoIè domnIIu dupù sùruLuLuI pouIeI
împùrùLeçLI. SvùLuIu muI(I în muILe cIIpurI çI s-uu cercuLu
çI Iu Abùzu-puçeu, cure eru puçù Iu SIIIsLrIIu pe uLunceu, ce
nu eru uILu mIjIoc, numuI de mùrsu Iu împùrù(IIe. $I
uLunceu s-uu prIIejILu de cIIemusù împùrù(IIu çI pre MùLeI-
vodù den |uru MunLeneuscù Iu sùruLuLuI pouIeI împùrù(IeI
çI dupù cîLevu IupLe çI u IuI MuLeI-vodù împroLIvu
împùrù(IeI, cu scosuI IuI ¡Ion-vodù çI upoI u IuI RuduIuI-
vodù, IecIoruI IuI AIexundru-vodù. ¡urù LoL eru muI Iuçoure
IucrurIIe IuI MuLeI-vodù, cù n-uu IeçILu înLr-uILù (urù, cum
IeçIsù BurnovscIII-vodù, supLu uscuILureu uILuI sLùpîn,
cruIuIuI Ieçescu.
Zuc. ¸. DecI sù uducù LurcII muI pre Iesne pre
BurnovscIII-vodù Iu mînu su, pre MuLeI-vodù I-uu pornILu
Iùrù zùbuvù cu sLeug de domnIIe în |uru MunLeneuscù, Iurù
BurnovscIII-vodù n-uu puLuLu IùIùduI de perIre, precum
veI uIIu Iu rînduI sùu.
Zuc. 6. Purcesésù cu BurnovscIII-vodù muI(Ime de boIerI
çI IrunLeu cur(II, preo(I, cùIugùrI, cu un gîndu çI gIusurI cu
Lo(II, sù sù rouge împùrù(IeI sù II se deu domnu
BurnovscIII-vodù, înLre curII eru çI ¡upuI vornIcuI. Ce,
vùdzîndu cù muI(I sIùLuIu pre BurnovscIII-vodù sù omourù
pre ¡upuI, çLIIndu umesLecùLurIIe IuI çI mergîndu
BurnovscIII-vodù pe Iu MuLeI-vodù, pen BucureçLI, uu
sLùLuLu ¡upuI VusIIIe vornIcuI, vùdzIndu cù-I u merge pe Iu
MuLeI-vodù, cureIe çLIIu den |urIgrud LouLe îmbIeLeIe IuI, uu
névoILu cu LouLe mIjIouceIe sù sù înLourcù înu-poIu în (urù,
dzIcîndu cùLrù BurnovscIII-vodù cù 1-or gîIcevI grecII pen-
Lru scosuI IuI AIexundru-vodù çI penLru mor(II ce sù Iùcuse
în grecI Iu scosuI IuI AIexundru-vodù. DecI, cu un creçLIn
BurnovscIII-vodù ce eru Iu IIre, I-uu sIobodzILu. ¡urù ducù
s-uu udunuL cu MuLeI-vodù çI uu obIIcIL MuLeI-vodù cù s-uu
înLorsu ¡upuI vornIcuI, înduLù uu rùpedzIL dupù dînsuI, sù-I
înLourcù. Ce, sù pùzIsù bIne ¡upuI VusIIIe vornIcuI cu
murçuI çI nu I-uu upucuL în cuIe. NIce eru în puLereu IuI
BurnovscIII-vodù sù LrImu(ù uIce în (urù, sù-I Iucù vreunu
rùu ¡upuIuI vornIcuIuI, neIIIndu încù cu domnIIu duLù çI
sLîndu dupù grIjeu IucrurIIor suIe.
Zuc. ;. De Iu MuLeI-vodù uu mùrsu BurnovscIII-vodù pe
Iu Abùzu-puçeu, pen SIIIsLrIu. CIL uu puLuL
MuLeI-vodù, uu IupLuLu penLru dînsuI çI Iu Abùzu-puçeu,
çI Iu PourLù çI sù urùLu Abùzu-puçeu IourLe bIîndu çI cu cu-
venLe mîngùIousù. Ce LurcII cu sùge(I de bumbucu ucIg pre
oumenI çI Ior poL sù sIujuscù ucéIe cuvenLe u sIInLeI ScrIp-
LurI: ,Oymu«u»me c»o«ecu nune ux nune u +uc»
c+p±»ii" <,MuIuLu-s-uu cuvenLeIe Ior muI muIL decîL
unLu-de-Iemn sI uceIe sInL sùge(I" >.
Zuc. 8. Ducù uu sosIL Iu |urIgrud, vùdzIndu vezIrIuI uLîLè
gIouLe de (urù cu BurnovscIII-vodù, I-uu învù(uLu sù nu
sLrIge penLru BurnovscIII-vodù, ce sù Lucù, sù sù Iusù pre
mIIu împùrù(IeI, cù I-or Iuce perIre. Ce, gîndIndu-sù boIerII
cù esLe ugIunsu vezIrIuI de Iu cInevu cu dururI, LoLdeuunu
sLrIgu çI du rùvuçe Iu vezIrIuI, cum nu prIImùscu pre uILuI çI
sù puneu cu gIouLeIe Iu IocurI cu ucéIe, sù sù vudzù çI de sIn-
gur împùruLuI. $I ucéIu upoI uu mîncuLu cupuI IuI
BurnovscIII-vodù, cù pîrù de Iu neprIIeLInI nu IIpsIIu, muI
uIes de Iu ¡upuI VusIIIe vornIcuI, pe Iu prIIeLInII IuI den
(urù, cu cùr(I, cum, de 1-or sIobodzI vIu pre BurnovscIII-
vodù, |uru MoIdoveI vu II cu IéçII LoLunu çI esLe cu o
Iscoudù u IéçIIor. O, îndrùcILe u voILorIuIuI de rùu venInurI,
ce nu scorneçLe IImbu umurù u neprIIeLInuIuI!
Zuc. q. AceIeu udoogîndu-se Iu împùrù(IIe usupru IuI
BurnovscIII-vodù, dupù IupLu ce I sù prIIejIse, de IeçIsù den
(urù, den domnIIu denLîI în |uru ¡eçuscù çI Abùzu-puçeu
încù-I eru pîrîç çI muI uIes dzIIeIe IuI ceIe IîrçILe, IovIrù supL
ucéIu vréme cuzucII pre Mureu Neugrù, numuI ce s-uu uIes
cu sIuLuIu împùrù(IeI sù pIIuIe BurnovscIII-vodù.
Zuc. 1o. SLùLusù voIu împùrù(IeI, pe Lo(I cî(I VenIsù cu
dînsuI, orI sù-I puIe supL subIe, orI sù-I deu pe Iu cùLùrgI. Ce
cIne eru muILIuI, cupuI IegII LurceçLI, n-uu pozvoIILù, ce uu
dzIs: ,Ce-I vInovuLù gIouLu? CupuI sù sù pIIurdzù, sù vor po-
LoII gIouLeIe."
Zuc. 11. Au prIcepuLu BurnovscIII-vodù cu cîLevu dzIIe
perIreu su çI umu dIn cIIsoure (cù-I încIIsésù cu cîLevu dz-
IIe muInLe vezIrIuI cu poruncu împùrù(IeI), ScrIsesù o curLe
uIceu în (urù Iu îmmu-su, cure curLe pre cuvenLeIe IuI s-uu
cunoscuLù cù eru usupru mor(II ucéIu scrIsoure. $I uçeu,
înLr-o dzI I-uu IuuLu de Iu împùrù(IIe çI, Iu vedereu dIvunu-
IuI, prùvIndu çI sIngur împùruLuI pe IereusLrù perIreu IuI, I-
uu LùIuL cupuI. ¡urù boIerII, o sumù den cupeLe, eru încIIçI çI
uçLepLu çI eI dIn ceus în ceus perIreu, Iurù céIuIuI(I boIerI
muI de gIos çI gIouLeIe, ce eru Lo(I spùImu(I de grIjeu mor(II,
pen LouLe ungIIurIIe uscunçI, uu peLrecuL cîLevu dzIIe cu
mure grIje.
Zuc. 1z. Nu puLem sù Lrecem cu pomenIreu nIçLe LîmpIùrI
ce s-uu prIIejILu în |urIgrud, dupù perIreu cesLuI domnu,
cure, nu numuI în (urù uIceu, ce pIIn esLe |urIgruduI pùnù
usLùdzI. De un cuI u IuI BurnovscIII-vodù, ducîndu-1 Iu gru-
jdIurI împùrùLeçLI, dupù perIreu IuI, în céIeç dzI s-uu
LrînLILu cuIuI gIos çI uu murILu în Iocu. $I u dou dzI noupLeu
uu ursu çI |urIgruduI pùnù <cîLevu> mII de cuse. AcésLeu cù
s-uu LîmpIuLu, orI cù s-uu LîmpIuLu uLunceu ce se pouLe
prIIejI çI uILù duLù, orI s-uu muI prIIejIL, orI cù uu urùLuL
Dumnedzùu sInge nevInovuL, cù eru BurnovscIII om
dumnùdzùIerescu çI mure rugùLorIu spre Dumnedzùu. De
cure mùr-LurIsIIu Tomu vornIcuI, IIIndu posLeInIc uI doIIeu
Iu dînsuI, cù în muILe nop(I I-uu zùrILù pe Iu mIIudzù-noupLe
îngenuncIIuLu înuInLeu IcouneI Iu rugù, cu mure osîrdIIe.
Zuc. 1¸. Eru Iu IIreu su BurnovscIII-vodù IourLe LruIuç çI
Iu porLuI IuIneIor mîndru, Iurù Iu InImù IourLe dIrepLu çI
neIucom çI bIîndu. MùnùsLIrI çI beserIcI cîLe uu IùcuLu, uçeu
în scurLù vréme, nIce unu domnu n-uu IùcuLu. ¡ùcuL-uu uI(I
domnI çI muI muILe, Iurù cu muI îndeIunguLe vrémI, în qo
de uI unII, uI(II în zo de unI, Iurù eIu în LreI unI. MùnùsLIreu
în oruç uIceu, ce sù dzIce SvInLu MurIIu, çI HunguI Iu munLe,
çI DrugormIrnu Iîngù Suceuvù uu IîrçIL çI uu urdzIL çI
Bîrnovu pre numeIe sùu, supL deuIuI <PIeLrùrIu> Iîngù ¡uçI
çI uu IsLovILù çI beserIcù uceu mure în ¡Iov în Lîrgù, unde
esLe çI cIIpuI IuI scrIs. Cu LouLe bunùLù(I eru spre (urù, Iurù
de sIne, cu purLuLuI LrébIIor împùrù(IeI, pre mùrLurIu u
muI(I boIerI bùLrînI, IourLe sIubù. Sù pomeneçLe den dzIIeIe
IuI çI o Iurnù ce cùdzuse în Iunu IuI murLù, cure Iurnù dzIc
Iurnu IuI BurnovscIII-vodù, pùnù usLùdzI. ¡osL-uu perIreu
IuI în unuI ;1q1 <16¸¸>, IunI 16 dzIIe.
Zuc. 1q. TrupuI dupù perIre uu sLùLuLu înuInLeu cur(II
împùrùLeçLI pùnù îndesurù. ApoI, uu învù(uL vezIrIuI sù
sIoboudzù un boIer In, cure vu II IosLu cIIIuIu IuI, cure
sIujbù sù prInde Iu LurcI, cum esLe posLeInIcIIu ceu mure Iu
noI în (urù. DecI, uu sIo-bodzIL pre CosLIn posLeInIcuI, cure
eru posLeInIc mure Iu BurnovscIII-vodù. Au mùrsu çI uu Iu-
uL ouseIe dInuInLeu cur(II çI Ie-uu dus Iu puLrIerçIe1 çI ucoIeu
pre scurLu, pre cîL uu IùsuL vremeu de uLunceu, I-uu usLrucuL
în puLrIerçIe, în céIuçI noupLe. $I de ucoIo upoI VusIIIe-vodù
spunu sù IIe udus ouseIe uIceu în (urù.
Zuc. 1¸. ¡u sIobodzILuI IuI CosLIn posLeInIcuI dIn
cIIsoure, uu înLrebuLu ceuuçII, cu puzù 1-or sIobodzI, uu
Iùrù puzù? Au dzIs cIIIuIu vezIrIuIuI: ,Unde sù Iugù,
sùrucuI?" Ce, de uLunceu ceIuIuI(I boIerI, ce muI eru încIIçI
çI ceI uscunçI uu upucuLu muI Iu suIIeLu cu nùdejde de vIu(ù,
ducù uu vùdzuL pre CosLIn cù I-uu IùsuLu Iùrù puzù, sù us-
Lruce ouseIe. ApoI, u dou dzI, ducù uu vùdzuLu cIIIuIu
vezIrIuIuI pre CosLIn posLeInIcuI cù uu venILu dez-
dImeneu(ù Iurù înuInLeu IuI, uu dzIs: ,SùrucuI, eI uu venIL cu
o ouIe sIngur Iurù Iu încIIsoure. Pusù Iu céIeIuI(I, veI IeçI çI
Lu çI eI în pu(Inù vréme." încIIçI den boIerI eru GIengIeu
IogoIùLuI, BuçoLù IuLmunuI, CeIun vornIcuI, Roçeu vIsLer-
nIcuI, CosLIn posLeInIcuI.
Zuc. 16. A LreIu dzI dupù usLrucureu IuI BurnovscIII-vodù
înLr-o noupLe Lrecuse împùruLuI pre ucéIe vremI soILun
MuruL, în céIu purLe, Iu Scuder. pesLe BoIuzu, Iu prImbIure
çI uu înLrebuL pre vezIrIuI: ,AçedzuL-uu domnu Iu MuIdovu,
în IocuI gIIuuruIuI ce uu perIL?" Au rùspunsu vIzIrIuI cù nu
s-uu pus încù domnu, ce pre cIne ur II voIu împùrù(IeI sù sù
puIe, sù nu sLeu ucéIu (urù Iùrù domnu. ¡-uu rùspunsu
împùruLuI: ,CIIumù pre gIIuurII, ce-s boIerI uceI (ùrI sI pre
cIne orI vreu eI sù-çI uIeugù domnu, sù Ie IIe duLu". DecI,
înduLù, LoL înLr-uceIuç noupLe, uu LrImIs vezIrIuI cu cuIcuI Iu
boIerI, unde eru încIIçI çI uu IuuL Iurù pre CosLIn posLeI-
nIcuI, înspùImuLu cù-I ducu noupLeu sù-I înece, orI sù-I
munceuscù penLru uvu(IIu IuI BurnovscIII-vodù. Ducù I-uu
dus înuInLeu vIzIrIuIuI, I-uu dzIs: ,¡uLù cù împùruLuIu vù
IurLù cupeLeIe çI sunLe(I de ucmu sIobodzI çI sù merge(I sù
vù uIege(I domnu, pre cIne ve(I poILI".
Zuc. 1;. ¡nLorsu CosLIn posLeInIcuI den spuImù cu bu-
curIe de Iu vIzIrIuI Iu ceIuIuI(I boIerI ce eru încIIçI, Ie-uu
spus vesLeu. $I uu sIobodzIL çI pre céIeIuI(I boIerI, de ç-uu
mùrsu cu Lo(II Iu un Iocu çI înduLù uu sLùLuL Iu sIuLu cu Lo(II
çI uu uIes pre MoyseI-vodù în IocuI IuI BurnovscIII-vodù, cu
u dou domnIIe.
1,. Cupol uló cinsprúdzécè
¡ncep. 1. Au mùrsu u dou dzI Lo(I boIerII çI gIouLeIe Iu guzdu
IuI MoyseIu-vodù çI de ucoIo Iu cur(IIe vIzIrIuIuI, de uu
IuuLu cùILunu de domnIIe çI Iùrù zùbuvù uu purces spre
(urù, Iurù cu cuLevu duLorII, IùcuLe de cIeILuIeIe ce s-uu
IùcuL den usupreuIù LurcIIoru.
Zuc. z. Nu IeçIIu suspInuI denLre Lo(I penLru mourLeu IuI
BurnovscIII-vodù, ce Lo(I jùIuIu pre ¡upuI vornIcuI, cùruIu
LouLe pîrùIe sù obIIcIse. DecI, încù den cuIe uu uIes MoyseI-
vodù pre CeIun vornIcuI, çI pre Roçeu vIsLernIcuI, çI pre
BunuI, sù vIe înuInLe, sù prIndze pre ¡upuI vornIcuI. Ce,
precum eru puzu cesLoru ce mergeu sù-Iu prIndze, cu muILu
muI mure puzù uveu ¡upuI çI muI meçLer, çI muI cu puzù.
Avîndu çLIre de LouLe, cîLe I sù gùLIsù, uu IugILu den ¡uçI çI
în cîLevu dzIIe uu IosLu LupIIuL uIceu în (urù pen pùdurI.
ApoI pen |uru MunLeneuscù uu LrecuL în cIIpuI
negu(ILorescu Iu |urIgrud. ¡urù cuseI IuI çI îmmeI suIe çI
surorI ce uu uvuL, ducù uu venILu MoyseIu-vodù în scuun,
nIce o usupreuIù n-uu IùcuL, ce încù socoLIn(ù uveu
gIupîneusu IuI çI cuconII de MoysùI-vodù, pre cure Iucru sù
pouLe cunouçLe IIreu creçLInù u IuI MoyseI-vodù, mùcur cù
$LIIu cù înduLù ce uu mùrsu ¡upuI vornIcuI în |urIgrud,
îmbIu dupù domnIIe.
Zuc. ¸. ¡n cuIe IIIndu MoyseI-vodù, Iurù IuI Abùzu-puçeu
umu venIsù poruncu de Iu împùrù(IIe sù sù guLeudzù usupru
IéçIIor, curII uçeu supusesù pre moscuII, cîL cruIuI Ieçùscu
VIudIsIuv nu muI IeçIIu den |ùrîIe MoscuIuI cu oçLI. $I umu
pIerduse LouLù puLereu u sLure împroLIvu IéçIIor moscuIII çI
pùnù în sLoII(u MoscuIuI (Ineu ceLù(IIe IéçII çI muI(I dIn cu-
peLeIe MoscuIuI prIImIè sù IIe cruIuI Ieçùscu çI Iu dînçII
împùruLu.
Zuc. q. DecI LrImIsesù moscuIII soI Iu LurcI, gIuruIndu-Ie
CuzunuI çI AzderIunuI, doù (ùrI LùLùrùçLI cure (Inu çI ucum
supL mînu su moscuIII, numuI sù Ie deu ugIuLorIu împroLIvu
IéçIIor. $I Ie-uu duL ugIuLorIu uLunceçI, orînduIndu pre
Abùzu-puçeu de pe VoIgu sù II IosL oIerILe LurcIIor, cure n-
uveuu cum sù ujungù ucoIo cu grunI(eIe Ior. cu LouLe oçLIIe
LurceçLI, cîLe sînLII de Iu Budu pùnù Iu NIsLru çI (ùrîIe
umîndouù, |uru MunLeneuscù çI (uru nousLrù çI pre LùLurI.
$I uu IovIL înLîIu ordeIe IuI CunLemIr cu LrecùLoureu NIs-
LruIuI Iu HrIncIuc, muI gIos de HoLIn, |uru ¡eçuscù çI
robIse PodoIIIu çI cu cî(vu pIeun înLorcîndu-sù, I-uu gonILu
Cone(poIscIII IuLmunuI, cureIe eru IùsuL uIceu Iu murgIne
de cruI, penLru puzu despre ucesLe pùr(I. $I I-uu ugIunsu pre
LùLurI uIceu în (urù, pe PruLu, în preujmu CornuI IuI Susu çI
I-uu IovIL, de uu scos Lo(I robII, cî(I Iuusù çI uu perIL cî(vu
den LùLurI.
Zuc. ¸. ¡n Iunu IuI uvgusL, v IeuLo ;1q1 <16¸¸>, uu sosILu
MoyseI-vodù în scuun çI bIne încù neu-çedzuLu, uu InLruL çI
Abùzu-puçeu cu oçLI în (urù, Iu ocLovrIe ;, v IeuLo ;1qz
<16¸q> (çI denLr-ucesLu unu sInLu începuLe çI dzIIeIe vIe(II
meIe), cu cure depreunù çI MoysùI-vodù cu osLIIe (ùrîI uu
purces spre |uru ¡eçuscù çI uu pus Lubùru Abùzu-puçeu pre
NIsLru, unde cude upu SmoLrIcIuIuI, cure upù vIne pre Iu
CumenI(ù, în NIsLru.
Zuc. 6. PuLereu LouLù u IéçIIor eru cu cruIuI usupru Mos-
cuIuI, ce, cîL uu puLuLu u sLrînge Cone(poIscIII IuLmunuI
ousLe çI Ieçuscù, çI cùzùceuscù, cu pre 1z.ooo de oumenI, uu
pus Lubùru su çI eI supL CumenI(ù, despre cupIçLeu
urmeneuscù. ¡urù Abùzu-puçeu, IùsIndu Lubùru pe NIsLru
dIncouce, precum s-uu pomenILu, sIngur cu LouLe oçLIIe de
rùzboIu, uu LrecuL NIsLruI çI uu mersù dIrepLu usupru
LuberII IeçeçLI, uvîndu cu sIne de LouLe oçLI, cu LùLurI, cu
îmbe (ùrîIe, |uru MunLeneuscù, cu domnuI Ior, MuLeI-vodù
çI (uru nousLrù, cu ¸o.ooo de oumenI de rùzboIu.
Zuc. ;. ¡éçII grIjIse çun(urIIe bIne cu puseI çI cu pedesLrI-
me çI uu IeçIL çI eI cu cùIùrImeu denuIurù de çun(urI. Au duL
nùvuIù LurcII cu mIjIocuI oçLII IourLe Lure çI urIpu den-
u-dIreupLu u LùLurIIor, pùnù s-uu umesLecuL cu cùIùrImeu
IéçIIor. ¡urù urIpu den-u-sLîngu, u domnIIor, orI nedeprInse
IIreu (ùrîIor ucesLoru Iu Ioc, orI nu-I Lrùgeu InImu pre mun-
LenI çI pre uI noçLrI sù murgù creçLIn usupru creçLInuIuI, uu
sLùLuL muI sIubu. ¡urù çI LurcII cu LùLurîI n-uu zùbùvILu
muILu, upropIu(I de çun(urIIe IéçIIor, penLru IocuI cure du
IourLe desu, cu mourLe în LurcI çI în LùLurI, ce s-uu duLu çI eI
înupoI. $I s-uu muLuLu Abuzu-puçeu cu LouLù ousLeu despre
o vuIe, cure esLe uproupe de CumenI(ù, unume Mucçu çI
Iurù uu LocmILu ousLeu. $I umu cu sùbIIIe zmuILe usupru
moIdovenIIor çI u munLenIIor LurcII, sù murgù de IrIcu Ior Iu
nùvuIù. $I uu duL Abuzu-puçeu uI doIIeu rîndu cu LouLe oçLIIe
nùvuIù usupru IéçIIor çI înIrînsésù o rouLù de IeçI, ce Ie-uu
IeçILu uILe rouLe în sprejeneuIù çI n-uu IùcuLu nemIcù, nIce
cu u dou nùvuIù, sù pouLù rùzbI Lubùru Ieçuscù.
Zuc. 8. SLùLuL-uu rùzboIuI pesLe vréme de cIIndIe çI se
mIru domnII, cu ce mIjIoc urI spùrIIu pre Abuzu-puçeu de Iu
CumenI(ù, cù sù Iu Lubùru Ieçuscù, pusù Iu un Iocu cu ucéIu
çI supL o ceLuLe cu ucéIu, nu eru puLIn(ù. Ce, uu IùcuL vesLe
pen nIçLe cùIùruçI, cum uu duLu cùIùruçII de nIçLe oçLI
CùzùceçLI cu Lubùru IeguLù despre Nùdùboru, vInILoure înLr-
ugIu-LorIu IéçIIor. $I den cuvînLu în cuvînLu, uu sosILu pùnù
Iu Abuzu-puçeu vesLeu ucéIu, cure vrîndu sù çLIe Abuzu-
puçeu de udevùruLu çI înLrebîndu pe MoysùI-vodù, uu udus
cùIùruçII înuInLeu IuI, învù(u(I sù udevereuscù IucruI, cum
uçeu esLe çI cum uu vùdzuLu cu ocIII Ior pesLe pùdureu
NùdùboruIuI ousLeu. Au sLùLuL în gîndurI înduLù Abuzu-
puçu, de purces spre Lubùru su, spre NIsLru, vùdzîndu cù n-
ure ce Iuce çI oçLII IeçeçLI çI socoLIndu çI rùceuIu ucesLor doù
(ùrI Iu bùLuIe çI uu purces înLr-ucéIuçI dzI cu noupLeu
îndùrùpLu.
Zuc. q. ¡éçII încù bucuroçI cù s-uu mînLuILu de neprIIeL-
enI, n-uu gonILu ce uu sLùLuL pre Ioc, pùzîn-du-çI Lubùru Ior.
¡urù Abuzu-puçeu, sù nu sù înLourcù de LoL Iùrù vesLe,
în(eIegîndu de unu oruçu Ieçescu pe NIsLru, în gIos de
CumenI(ù, unume SLudenI(u, uu purces usupru ceIuI
Lîrgçoru Iu cure pu(IneI IuIducI eru de puzu ceLù(II.
CeIeIuILù gIouLù, LoL (ùrùnIme, sLrînçI de pen pregIuru, uu
IosLu bejenurI. S-uu upùruL doù dzIIe LîrguI, Iurù spre u LrIIu
dzI IuIducII uu IugILu cu noupLeu spre CumenI(ù. ¡ur
(ùrùnImeu LouLù, cîLù eru sLrînsù ucoIeu, uu cùdzuL'în robIIe
Iu LurcI çI Iu LùLurI. AcoIeu, Iu nùvuIù, uu cùuLuLu çI uIor
noçLrI u merge, Iurù LoLuç s-uu duLu çLIre IuIducIIoru sù
Iugù, sù nu pIuIe.
Zuc. 1o. Mure vesLe sIIIIu Abuzu-puçeu sù scouLù
SLudenI(II sI ce-uu IosLu IrunLeu de oumenI uu uIes çI I-uu
LrImIs Iu împùrù(IIe, scornIndu-Ie nume de oumenI murI în
|uru ¡eçuscù. $I o IuLù ce sù prIIejIse înLre roube, IourLe
IscusILù de Lrup, uu LrImIsu-où Iu împùrù(IIe, puIndu-I
nume cù esLe IuLu IuLmunuIuI Ieçùscu.
Zuc. 11. S-uu înLorsu dupù ucéIu Izbîndù Abuzu-puçeu
spre Dunùre, cu gîndu IourLe rùu çI pre domnI, çI pre
boIerI, penLru însùIùLuru cure s-uu uIIuLu upoI, c-ucéIu cu
cuzucII Iu Nùdùbor, ce s-uu IosLu scornILu, n-uu IosLu
nemIcù. $I ducù uu sosILu uIceu Iu ¡uçI, uu sLùLuL cu corLurI
în çes despre mùnùsLIreu BuIIcùI çI u dou dzI eru uçedzuLu
gînduI IuI sù prIndze pre Lo(I boIerII, sù-I puIe în obedzI, sù-
I Iu cu sIne, sù sù pIùLeuscù Iu împùrù(Ie de ponosIu, cù I-uu
IosLu (ùrîIe ucésLeu de smInLeuIù. Ce, un Lurcu orbu de un
ocIIu, prIIeLIn IuI CosLIn IuLmunuI, uu descoperILu gînduI
IuI Abùzu-puçeu çI uu IugILu boIerII, în céIuçI noupLe den
¡uçI, de-uu ugIunsu pùnù în dzuoù Iu PobruLu mùnùsLIreu.
Zuc. 1z. A doou dzI, sLrîngîndu pre MoyseI-vodù penLru
boIerI Abuzu-puçeu, uu duLu seumù cù s-uu dus penLru gru-
bu bIruIuI înLîrdzIIuL IIIndù bIruI. ¡urù uI(II çopLIIu IuI
Abùzu-puçeu cù s-uu dus boIerII Iu IeçI, sù-I porneuscù pe
IeçI pe urmu IuI. $I uçeu s-uu IîrçILù venIreu IuI Abùzu-puçeu
usupru IéçIIor. ¡n unuI ;1qz <16¸¸> Loumnu Iu noIevrIe, uu
LrecuLù Dunùreu înupoI, spre scuunuI sùu.
Zuc. 1¸. $I cîL s-uu uçedzuLù, nepùrùsIL pîrîIu pre domnI,
uIes pre MoyseI-vodù. ¡urù MuLeI-vodù IIIndu-I cIruc, ç-uu
LocmILù preu Iesne IucrurIIe Iu dînsuI. ¡urù MoyseI-vodù n-
uu puLuLù LrùI muILù în domnIIe de pîrîIe IuI, uIes IIIndù
ucoIeu çI ¡upuI vornIcuI, cunoscuLù muI deInLe IuI Abùzu-
puçeu. Ce uu domnILù MoyseI-vodù, dupù Abuzu-puçeu,
numuI pesLe Iurnù. DecI, Iu prImùvurù I-uu venILù muzIIIIu
çI s-uu duL domnIIu IuI ¡upu VusIIIe vornIcuI de suILun
MuruL.
Zuc. 1q. ¡urù MoysùI-vodù, dupù muzIIIIu su den domnIIe,
sùLuI de bIneIe LurcIIor, uu mùrsù în |uru ¡eçuscù, peLrecuL
de boIerI cî(vu pùnù Iu murgIne, undeçI upoI, dupù cî(vu unI
peLrecu(I în odIInù, cu ocIne în |uru ¡eçuscù çI cInsLe de Iu
IeçI, ç-uu IîrçIL çI vIu(u pre vremeu domnIeI IuI DubIjè-vodù.
1S. Cupoló uló çésesprúdzécè
¡ncep. ¡erIcILù domnIIu IuI VusIIIe-vodù, în cure, de uu
IosLù cîndvu uceusLù (urù în LoL bIneIe, çI bIvçug, çI pIInù de
uvu(IIe, cu mure IerIcIIe çI LrùgùnuLù pùnù Iu 1q unI, în dz-
IIeIe uceçLII domnII uu IosLù, în unII denLîIu cu prepusurI de
nepuce Iurù înLre IeçI çI înLre LurcI, Iurù upoI, dupù LreI-
puLru uI, deçcIIdzîndu-çI cuIeu împùrù(IIu TurcuIuI usupru
PersuIuI cu soILun MuruL penLru VuvIIonuI, uIceu ucesLe
pùr(I Iu mure pùcI çI IInIçLI çI mure IerIcII eru.
Zuc. z. DomnIIu cum s-uu prIIejIL, de-uu IuuL VusIIIe-
vodù, s-uu pomenIL Iu domnIIu IuI MoyseI-vodù, în cupuI uI
cIncIsprùdzecIIè, cum IugIse VusIIIe-vodù de IrIcu IuI
MoyseIù-vodù, de uIceu den (urù în |urIgrud. $I ucoIeu,
cunoscuL Iu cî(vu den cupeLe çI muI vîrLos IuI Abuzu-puçeu,
cure eru pîrîç IuI MoyseI-vodù çI muI muILù cu nevoIn(u IuI,
I-uu duL soILun MuruLù domnIIu, vùdzîndu-I omu IurnIcu
de ucéIu Lreubù.
Zuc. ¸. Ducù uu IuuL domnIIu, nevrîndu sù IIe
nemuI(emILorIù IuI MoyseI-vodù, penLru bIneIe IuI, ce
Iùcuse cuseI IuI, neumesLecîndu-se nIce cu un rùu usupru
cuseI IuI, uu scrIs curLe Iu MoyseIù-vodù, cu mure
muI(emILù penLru oumenII sùI, cùcI n-uu uvuL nIce o nevoIe
çI IùsIndu-I în voIe, unde urI vreu sù murgù, orI spre ce
purLe voInIc, Iùrù nIcI o grIje sù IIe, çI sIùLuIndu-I su nu vIe
Iu |urIgrud, penLru muILe duLorII ce uveu MoyseI-vodù în
|urIgrud. $I sù nu bùnuIuscù cù ce s-uu prIIejIL uçeu, IIIndù
ucesLe IucrurI, uIes u domnIeIor, supL orînduIuIu IuI
Dumnedzùu, Iùrù cure nu Iesù domnII.
Zuc. q. Dupù uceusLu (ùrùmonIe, uu purces VusIIIe-vodù
de Iu |urIgrud cu domnIIu în (urù, în unuI ;1qz <16¸q>.
¡urù MoyseI-vodù, sLrînsu cu cusu IuI çI cu CosLIn
IuLmunuIù den boIerI, uu LrecuL în |uru ¡eçuscù.
Zuc. ¸. Abuzu-puçeu Iurù sù gùLIIu cu mure puLere usupru
IéçIIor, sù-çI muI Locmuscù IucrurIIe u rùzboIuIuI ceIuI
denLîI cure Iùcusù usupru IuI Cone(poIscIII Iu CumenI(ù,
pùnù n-urI obIIcI împùrù(IIu cù cu rînduI denLîI n-uu IucruLù
uLîLu, cIL du sumù înuInLeu împùrù(IeI. DecI îndemnu pre
împùrù(IIu Iurù usupru IéçIIor çI sLu de Iu(ù çI soIII
moscIIceçLI Iu |urIgrud, nevoILorI, cu mure IùgùduIn(ù
împùrù(IeI de CuzunuI çI de AzderIunuI, sù IIe u LurcIIor. $I
numuI, ce uçLepLu çI VusIIIe-vodù, neuçedzuL bIne Iu dom-
nIe, sù-I vIe poruncu de gùLIre de ousLe, Iurù cu çI IuI Moy-
seI-vodù.
Zuc. 6. Eru çI soIuI Ieçuscù, den |uru MoscIIceuscù por-
nIL de cruIuI Iu împùrù(IIe, unume TrùbInscIII, pre cureIe
(dîndù çLIre cruIuIuI Cone(poIscIII IuLmunuI, cîndù venIIu
usupru IuI Abuzu-puçeu cu oçLI LurceçLI) îI LrImIsesù Iu
împùrù(IIe cruIuI, înLrebîndù de LurcI, ce prIcInù ur II
sLrIcùcIuneI de puce ceI IeguLe Iu HoLIn cu suILun Osmunù.
$I uu LrecuL soIuI ucéIu pen (urù, curundù în urmu IuI
Abuzu-puçeu, în dzIIeIe IuI MoyseI-vodù. Ce, obIIcIndu-I
Abuzu-puçeu, uu LrImIs de I-uu oprILù Iu PruvudIIu, sIIIndu-I
sù-çI deu soIIIu Iu dînsuI, Lemîndu-se sù nu se obIIceuscu
prIn soIIIu IuI, ucéIu cuIe u IuI, cum uu IosLù. Ce, nevrîndù
soIuI sù-I deu soIIIu çI rùspundzIndù cù esLe LrImIs Iu
sIngurù împùrù(IIu, nu Iu unuI den puçI, I-uu oprIL cîLùvu
vréme. Ce ¡euIuI uu sIIILù cu mIjIouce de uu duLù çLIre de
sIne Iu PourLù cù esLe oprILù çI uu venILù poruneù Iu Abuzu-
puçeu sù-I sIoboudzù. $I numuI ce I-uu cùuLuLù u-I sIobodzI.
¡urù uçe-I sLrIcusù soIuIuI IucrurIIe Iu împùrù(IIe, cîL nIcI o
cInsLe n-uu uvuL, cure sù cude soIIIor çI I-uu pornILu cu
rùspunsu de scîrbù înupoI, Iùrù zùbuvù çI unume sù IIe guLu
CrùIIu ¡eçuscù Iurù de sIudù.
Zuc. ;. AceIu rùspunsu u LurcIIor ducù uu ugIunsù Iu
cruIuI în |uru MoscIIceuscù; cù eru LoL în |uru MoscuIuI cu
oçLI çI dîndù-I çLIre çI de Iu murgIne Iurù de gùLIreu LurcIIor,
decI numuI ce I-uu cùuLuLù u sLu Iu LocmuIù cu MoscuI. $I
înduLù, IùsIndù LouLe înLr-o purLe, uu IeguLù cu moscuIII
puce, cu cîLevu oruçe IuuLe de Iu Moscù în purLeu IéçIIor. S-
uu înLorsù Iu Vurçuv cruIuI çI înduLù uu sLùLuLu Iu sùImù de
gùLIre împroLIvu LurcIIor.
Zuc. 8. ¡n(eIegîndu LurcII cù IéçII uu IùcuL puce cu MoscuI
çI muI udevùruL den soIII moscIIceçLI, çI eru çI soIuI LurcIIor
Iu Moscu, înLùrIndu-I împroLIvu IéçIIor, çI de uIceu den
(urù, de Iu VusIIIe-vodù, uvîndù çLIre, uu pornILù pre soIII
moscIIceçLI cu scîrbù penLru nesLùLorIIu Ior Iu cuvînLù çI uu
LrImIs çI Iu cruIuI Ieçuscù soIu de înnoILuru pùcII, unume
pre $uIIn-ugu, unuI den ugII dIvunuIuI, uvîndu umu çI cu
cuzIIbuçù umesLecùLurù începuLe penLru BùgduLuI, udecù
VuvIIonuI, împùrù(IIu TurcuIuI.
Zuc. q. PornILe oçLI IeçùçLI umu uu uIIuLù $uIIn-ugu spre
CumenI(ù çI pre sIngur cruIuI uproupe de Vurçeuv în
Lubùrù, rùspundzIndù IuI $uIIn-ugu, soIuIuI Lurcescù, cruIuI
cu scîrbù, penLru sLrIcureu çI cùI-cùLuru pùcII, cure cu uLîLeu
gIurùmînLurI s-uu IùcuL Iu HoLIn cu soILunù Osmunù çI
înLre dînsuI. CîLevu conuce uu mùrsù cu oçLI spre CumenI(ù
çI cu ucesLu rùspunsù uu pornILù pre LurcuI, curIIe du LouLù
vInu pre Abuzu-puçeu çI cum esLe guLu de perIre penLru
ucéIu IupLù.
Zuc. 1o. ¡osL-uu uceusLu cIùLIre u IéçIIor în unuI ;1q¸
<16¸q>, cure oçLI muI mure sI muI bIne grIjILe nu sù
pomenescu în LouLù HronIcu Ieçuscù. |In mInLe oumenII
bùLrînI, curII spun cù ugIungeu Lubùru de supL LîrguI
CumenI(II pùnù Iu un copucI Iu cîmpu, muI muILù de o mIIù
de Ioc, cù oçLI uveu guLu céIe ce eru usupru MoscuIuI çI pIInù
|uru ¡eçuscù de muI(Ime de oumenI pre ucéIe vrémI.
Zuc. 11. ¡urù pùnù u sosI cruIuI Ieçùscu Iu CumenI(ù,
Cone(poIscIII IuLmunuI umu eru cu o sumù de oçLI supL
CumenI(ù çI vInIIu çI cùr(I pren VusIIIe-vodù de Iu vezIrIuI
MurLuzu-puçeu penLru puce, udeverIndu IuI Cone(poIscIII
cù ucéIu cùIcùLurù u pùcII, cureu uu IùcuL Abuzu-puçeu Iùrù
çLIreu împùrù(IeI, vu pIùLI cu cupuI, cu un cùIcùLorIu de
puce.
Zuc. 1z. $I uçeu omorîndu împùrù(IIu pre Abuzu-puçeu
sugrumuLu, s-uu rùçcIIruL çI gùLIreu IéçIIor în vînLu, IIIndu
supùru(I çI sIujILorII Ior de uLîLu vreme cu oçLenIIu Iu
Moscu. Au sLùLuL puce Iurù înLre IeçI çI înLre LurcI cu
înnoILuru IegùLurIIor de Iu soILun OsmunII, udùogîndu çI
uceusLu IegùLurù înLre sIne penLru LùLurI, sù nu IùcuIuscù în
Bugeugu. Omu Abuzu-puçeu vesLILu cu rùzbouIeIe usupru
PersuIuI çI oçLeun dIrepLu.
Zuc. 1¸. ¡u unuI dupù uceusLu uu purces soILunu MuruL
cu mure gùLIre usupru PersuIuI çI înLr-uceIuç un uu IuuL de
Iu perçI ceLuLeu unume RùvunuI, cure upoI, cîL s-uu înLorsu
soILun MuruL înupoI Iu |urIgrud, Iurù uu IuuL-où cuzIIbuçII
pre sumu su. ¡urù VusIIIe-vodù domnIIu cu mure IInIçLe çI
puce, Iùrù grIje (uru, dIn LouLe pùr(IIe sLu Lo(I de negu(I-LorII
çI de ugonesILù. însù IùcomIIu nIce pre uLunce nu IIpsIIu, cu
dùrI greIe, ce uvîndu IùcuILorII (ùrîI vrémI de ugonesILù,
bIruIu LouLe ucéIe greuLù(I u domnIeI.
Zuc. 1q. ¡n |uru Ungureuscù eru murI umesLecùLurI înLre
Ruco(I çI înLre BeLIeun ¡sLeoun, IecIoruI IuI BeLIeun Gubor,
penLru domnIIu ArdeuIuIuI. Ce, uu cùuLuLu u du IocuI dom-
nIeI ucéIIu BeLIeun ¡sLeoun IuI Ruco(I, nepuLîndu uveu
ugIuLorIu de Iu împùrù(IIu TurcuIuI, penLru gùLIreu IuI
soILun MuruL Iurù usupru PersuIuI.
Zuc. 1¸. ¡n unuI ;1q¸ <16¸;>, sù rùdIcusù cuzucII cu
PuvIIuc IuLmunuI usupru IéçIIor, penLru opreuIù su pre
Mureu Neugrù, pre curII PoLo(cIII IuLmunuI Ieçùscu poInII
I-uu IovILu çI, încIIdzîndu-Ie Lubùru, uu duLu cuzucII vIu pre
IuLmunuI sùu, pre PuvIIuc. $I în cesLu unu uu IùcuL IéçII çI o
ceLuLe unume GoducuI pre NIpru, Iu pruguI ceI denLîIu u
NIpruIuI, oprIndu pre cuzucI sù nu îmbIe pre Mureu
Neugrù, sLrIcîndu puceu cu LurcII, cure opreuIù Ior uu
rùsuIIuLu spre mure pusLIILuLe CrùIeI ¡eçeçLI, cu HmII IuL-
munuI cùzùcescu.
Zuc. 16. ToL înLr-ucéIuçI unu, CunLemIr-puçeu cu ordeIe
suIe, pesLe voIu IunuIuI, uu IeçILu den Crîm çI s-uu uçedzuL
Iurù în Bugeug, cure Iucru nesuIerIndu IunuI çI mùrgîndu
dodeIuIù çI de Iu IeçI, curII Iegusù cu u dou IegùLurù pren
Cone(poIscIII cu MurLuzu-puçeu vezIrIuI, su nu IIe
sIobodzI LùLurîI u IùcuI în Bugeugu, Iùcîndu dodeIuIù CrùIeI
Ior, uu IeçIL poruncu Iu IunuI çI IuI VusIIIe-vodù, domnuIuI
(ùrîI nousLre çI IuI MuLeI-vodù, domnuIuI munLenescu, sù
murgù cu IunuI usupru IuI CunLemIru. DecI uu venILu
IunuI cu oçLI çI uu purces çI domnII cu îmbe (ùrîIe usupru
IuI CunLemIr, cure Lemîndu-sù de IunuI, uu IugIL în
|urIgrud, Iurù ordeIe IuI Ie-uu IuuLu IunuI cu sIne Iu Crîm.
SI de pîrù IunuIuI Iu împùrù(IIe, uu perIL çI CunLemIr zu-
grumuL în |urIgrud.
Zuc. 1;. Dupù ce uu pornILu pre LùLurI, IunuI, den
Bugeug, uu IùsuLu pre doI soILunI, Iru(II sùI, sù vIe cu dînçII,
Iurù eI sInguru uu purcesu spre Crîm înuInLe. DecI cîndu uu
IosLu Iu LrecùLoureu NIpruIuI, s-uu burzuIuILu noIuII çI uu
IovIL Iùrù nùdejde pre soILunI çI I-uu omorîLu pre umîndoI.
$I dupù uceusLù IupLù, uu purces cu coçurIIe suIe spre Turu
¡eçuscù, poILIndu de Iu IeçI Ioc, sù sù uçedze supL uscuILureu
Ior. îmbIu pe Iu LîrgurI, pen suLe, LoL cîLe cu o cruce de
Iemnu IùcuLù Iu pIepLu, semnu de încIInùcIune. Ce, IéçII
Ioc uçeu deçerLu, Iùrù oumenI, muI înIunLru (ùrîI suIe
neuvîndu, Ie-uu duLu cîmpII pe NIpru, înLre CrIIov çI înLre
Goduc, çI eru uproupe do zo.ooo de noIuI ordu ucéIu.
Zuc. 18. Cure Iucru vùdzIndu împùrù(IIu TurcuIuI, Iurù,
cu u dou orînduIuIu uu pornILu cî(vu puçI în prejmu Ior, Iu
unuI dupù scosuI IuI CunLemIr dIn Bugeug. $I Iurù uu venIL
poruncu çI Iu VusIIIe-vodù çI Iu MuLeI-vodù, sù murgù sù sù
împreune cu puçII usupru LùLurîIor. DecI, de Iznouvù uu
purces VusIIIe-vodù cu oçLI, uI doIIeu rîndu, Iu CeLuLeu AIbù,
Iu udunureu puçIIor. ¡urù MuLeI-vodù uu venIL pùnù Iu mur-
gIneu (ùrîI suIe çI de ucoIeu uu pornILu un serdur cu oçLI de
Iu sIne, Iurù eI sIngur s-uu IùcuL boInuv çI s-uu înLorsu
înupoI. ¡urù çI VusIIIe-vodù çI puçII Iùrù zùbuvù s-uu înLorsu
de Iu CeLuLeu AIbù înupoI, cù pre LùLurI îI Lrùsesù umu IunuI
cu bIînde(ù çI cu IùgùduIn(ù de IerLure penLru mourLeu
soILunIIor çI-I Lrecusù NIpruI, pre unII în Crîmu, Iurù pre
uI(II I-uu uçedzuLu pre cîmpII DonuIuI. ¡urù mourLeu
soILunIIor muI pre urmù LoL n-uu IùsuLu IunuI
nerùscumpùruLù.
Zuc. 1q. Ce, cî(I eru dIn sIngeIe IuI CunLemIru muI cupeLe,
înLr-unu de dzIIe, cu meçLerçug I-uu împùr(ILu, pre unII Iu o
sumù de ugII cur(II suIe, Iu ospù(u, vùz, doumne, pe uI(II Iu
uI(I ugI çI Iu musu su oprIndu pre unII. $I Iu ucéIu ospù(u I-
uu omorîLu pre Lo(I, cî(I eru CunLenIIreçLI muI uproupe. $I
de uLunce s-uu sLInsu ucéIu rùguIù Iu dînçII, cure eru muI
IrunLe decîL LouLe ordeIe, precum pre ucesLe vrémI sInLu
$IrùneçLII. UnuI den CunLenIIreçLI uLunceu, unume
AzumeLu-mîrzu, pre curIIe 1-um upucuL çI Ieu, dvoreun Iu
cruIuI Ieçùscu VIudIsIuv, neprIIejIndu-se Iu ucéIu ospù(u ce
Ie Iùcusù IunuI, uu scùpuL den Crîm în |uru ¡eçuscù çI
sIujIIu Iu cruIuI Ieçescu înLre dvoreunI çI uveu de Iu cruIuI
IeuIù.
Zuc. zo. înLr-ucesLu unu, uu IuuLu cuzucII DonuIuI AzucuI,
ceLuLe Lurceuscù pre upu DonuIuI, cure upoI uu duL-o de
bunùvoIe MoscuI LurcIIor înupoI. ¡suru uu îmbIuLu Iu ucesLu
mIjIocII penLru ucéIu ceLuLe Iu Moscu, omu uIceu în (urù pe
ucéIe vrémI yesLILu cu negu(ILorIIu în |uru MoscIIceuscù.
Zuc. z1. ¡urù înLorsuI IuI MuLeI-vodù de Iu murgIne,
mergîndu uI doIIeu rîndu Iu CeLuLeu AIbù, n-uu IosLu Iùrù
prIcInù, ce uvîndu mure neprIeLen-çug MuLeI-vodù cu Vu-
sIIIe-vodù, denduLù ce uu sLùLuL VusIIIe-vodù Iu domnIIe,
Iùcuse muILe umesLecùLurI Iu puçeu pe ucéIu vréme de SIIIs-
LrIu. DecI, s-uu LemuLu u merge MuLeI-vodù, de ucéIe
umesLecùLurI, ce-I umesLecusù VusIIIe-vodù Iu puçu çI Iu
PourLù, ce, precum s-uu pomenIL muI sus, uu LrImIs ousLe,
Iur eI sIngur s-uu înLorsu Iu scuunuI sùu.
Zuc. zz. Eru Iu împùrù(IIu IuI soILun MuruL pre ucéIe
vrémI LouLe LrébIIe çI IucrurIIe împùrù(IeI pre doI oumenI,
curII eru musuIpI Iu suILun MuruL, unuI sIIIILur, ce eru
înIunLru, cure sIujbù esLe de împùrù(IIe IourLe uproupe,
udecù spùLur, ce pourLù spuLu or buzdugunuI dupù
împùruLuI, uI doIIeu, cîzIuru-ugu, cure esLe pre LouLù cusu
împùrùLeuscù çI pre IeLe muI mure. AceçLI doI purLu LouLù
împùrù(IIu, vezIrIIu înuInLeu Ior eru IourLe sIubù. Cîndu sù
udunu vezIrIuI cu unuI de ucéIu, spun cù Ie sùruLu pouIu
IuIneIor.
Zuc. z¸. DecI, pre unuI de ucéIe cupeLe Iu împùrù(IIe, pe
sIIIILur-puçeu, îI cuprInsesù MuLeI-vodù cu dùrIIe, Iurù pre
cîzIur-ugu VusIIIe-vodù çI IeçIIu IsprùvI sI IuI VusIIIe-vodù
de Iu împùrù(IIe çI IuI MuLeI-vodù, pren cIIpurI muI sus po-
menILe. Covîr-çIIu cu uLîLu MuLeI-vodù pre VusIIIe-vodù, cù
uveu MuLeI-vodù çI cu megIeçII mure prIIeLInçug, uIes cu
ungurII. ¡ur VusIIIe-vodù nIcI cu un megIIeç, precum um
upucuLu çI noI ucéIu domnIe, vIu(u bunù n-uu uvuL, den
nebùgure sumù pre nIme den megIIeçI.
Zuc. zq. O, nesù(Iousù IIreu domnIIor spre Iù(Ire çI
uvu(Ie ourbù! Pre cîL sù muI uduoge, pre uLîLu rîInéçLe.
PoILIIe u domnIIor çI u împùru(IIor n-uu IoLur! Avîndu
muILu, cum n-urI uveu nemIcù Ie pure. Pre cîLu îI dù
Dumnedzùu, nu sù suLurù. Avîndu domnIe, cInsLe çI muI
murI, çI muI IuLe (ùrI poILescu. Avîndu (urù, çI (uru uILuIu u
cuprInde cuscù çI uçeu IùcomIndu Iu uILuIu, sosescu de
pIerdu çI uI sùu. MuILe împùrù(II în Iume, vrîndu sù Iu uILe
(ùrI, s-uu sLînsu pre sIne. Açeu s-uu sLînsu împùrù(IIu IuI
DurIe-împùruLu de AIexundru MucIIdon, vrîndu sù supuIe
|ùrîIe GreceçLI çI LouLù MucIIdo-nIIu, DurIe uu sLînsu
împùrù(IIu su, de uu cùdzuLu pre mînuIe IuI AIexundru
MucIIdon. Açeu împùrù(IIu CurLugIInII vrîndu sù supuIe
RîmuI, uu cùdzuLu Iu robIIu rîmIénIIor. Açeu PIru-împùruLu
vrîndu sù Iu ¡LuIIIu, uu pIerduL (ùrîIe suIe. Açeu çI MIIuI-
vodù, vrîndu sù IIe cruI Iu ungurI, uu pIerduLu çI domnIIu
|ùrîI MunLeneçLI.
Zuc. z¸. Açeu çI VusIIIe-vodù, uvîndu IerIcILe vrémI de
domnIIe în puce den LouLe pùr(IIe, cù çI (uru nu eru nIcI cu o
duLorIe îngreuIuLù, Iùrù nIce o dodeIuIù despre LurcI, curII
uveu începuLù sIudù cu perçII çI înLr-ucéIe pùr(I sLu cu
vuIurI, uu înce-puLu svudù cu MuLeI-vodù, domnuI
munLenéscu penLru domnIIu uceI (ùrI, orI cù nu-I încùpeu
MuIdovu, cu pre un omu cu IIre înuILù çI împùrùLeuscù,
muI muILu decîL domneuscù, orI cù sIIIIu sù vudzù pre Ie-
cIoru-sùu, ¡onu-vodù, Iu domnIe, cure IIre uu pùrIn(II spre
IecIorII sùI, sù-I vudzù în vIu(u Ior IeçI(I Iu cInsLe. DomnII Iu
domnII pre IecIorII sùI poILescu sù-I vudzù IeçI(I, boIerII Iu
boIerII, sIujI-LorIuI sù bucurù sù-çI vudzù de sIujILorIe pre
IecIoruI sùu IurnIc, pemenLeunuI de Irunu pùmînLuIuI pre
IecIoruI sùu desLoInIcII poILeçLe sù-I vudzù. OrI cù I-uu
îndemnuLu pre VusIIIe-vodù mure neLocmuIu çI
neprIIeLençug ce uveu muI de demuILu, încù den boIerIIu su,
scousesù domnIIu |ùrîI MunLeneçLI de Iu împùrù(IIe, pre
mIjIocuI IuI cîzIur-ugu çI puçII de SIIIsLrIu, IecIoruIuI sùu, IuI
¡on-vodù.
Zuc. z6. ProsLuLec îI (Ineu VusIIIe-vodù pre MuLeI-vodù.
DecI, uvîndu çI pre vezIrIuI în purLeu su, uu IùcuL oçLI de
(urù1 çI uu purces în |uru MunLeneuscù usupru IuI MuLeI-
vodù, IùsIndu în scuun pre IecIoru-sùu, pre ¡on-vodù. ¡urù
sIngur uu InLruL cu oçLI în |uru MunLeneuscù, cu çLIreu
vezIrIuIuI çI u puçII de SIIIsLrIu. OçLI uveu cîLevu, Iurù LoL de
(urù çI IeIecII çI céIuIuILù ousLe, Iùrù pu(IneI sîrbI, ce uveu în
IeuIù, cùIùrI.
Zuc. z;. îurù çI MuLeI-vodù, domnuI |ùrîI MunLeneçLI, nu
dormIIu, ce upùrîndu uI sùu, uveu oçLI çI sLreIne, çI de (uru
su, uIes pedesLrIme, IIe cîndu uveu pùnù Iu o mIe în IeuIù,
Iùrù dùrùbun(II de (urù çI cùIùrI de uI noçLrI moIdovenI,
ucoIo mersI în IeuIù, cùroru numeIe eru IIvIn(II, çI IeçI cùIùrI
(Ineu purureu cîLe zoo çI deosebI ungurI cùIùrI. $I dIdeusù
çLIre çI Iu urcuIeIe suIe, ce uveu Iu împùrù(IIe, de sIIù ce-I
Iùceu VusIIIe-vodù. DecI, cu mIjIoceIe IuI sIIIILur-puçeu,
bIne n-uu InLruL VusIIIe-vodù în |uruMunLeneuscù, Iu o vuIe
cure sù cIIumù Rîbnu, I-uu LîmpInuLu un ceuuçu de Iu
împùrù(Ie cu poruncù numuI sù sù înLourcù VusIIIe-vodù
îndùrùpLu. $I în urmu ceuuçuIuI uu sosILu çI o sumù de oçLI
u IuI MuLeI-vodù. Zuc. z8. NumuI ce uu cùuLuL IuI VusIIIe-
vodù u sù înLource înupoI, vùdzîndu curLeu împùrùLeuscù çI
cIne eru soILunu MuruL-împuruLuI, nu eru de-u çuguIre cu
dînsuI. DecI purcegîndu îndùrùpLu VusIIIe-vodù, sù
sIme(Isù munLenII çI în cIIpuI gouneI, sù goneuscù pre
oçLIIe IuI VusIIIe-vodù, IovIsù Iu coudu oçLII. Ce, s-uu înLorsu
upoI oçLIIe de (urù çI sIngur VusIIIe-vodù çI uu înIrînLu pe
munLenI sI uu prInsu cî(vu vII çI uu çI perILu den munLenI
cî(vu. VusIIIe-vodù upoI, dupù ucéIu uu IeçILu înduLù den
|uru MunLeneuscù, pIInIndu poruncu împùrù(IeI çI
çedzIndu cîLevu dzIIe Iu PIoscu(énI, Iu PuLnu, de ucoIo uu
porrIILu pre ceuuçuI ceI împùrùLescu, Iurù sIngur s-uu
înLorsu çI uu venIL în scuunu.
Zuc. zq. Eru pre ucéIe vremI vezIrIuI TubunI BuIuc, curIIe
(Ineu cu VusIIIe-vodù çI puçeu de SIIIsLrIu, Iurù uçeu çI
numuI sù scouLù pre MuLeI-vodù sù pusesù cu LouLù voIu. $I
Iùrù çLIreu împùrùLeuscù IeçIIu de Iu vezIrIuI IsprùvI de
domnIu |ùrîI MunLeneçLI IuI Ionu-vodù, IecIoruIuI IuI Vu-
sIIIe-vodù. Cum çI uLunceu, ducù uu vùdzuL vezIrIuI
împIedecuLe IsprùvIIe denLîI de sIIIILurIuI, uu IùcuL uILeIe, Iu
sIngur puçu de SIIIsLrIu, sù ducù eI sIngur pre IecIoruI IuI
VusIIIe-vodù în scuunuI |ùrîI MunLeneçLI, cure IucrurI upoI
uu mîncuLu cupuI vezIrIuIuI, obII-cIndu împùrù(IIu pen sIII-
ILurIuI rùzbouIeIe çI vùrsùrIIe de sInge înLre domnI, de un-
de sù pogourù. NIce Le mIru, cum de uu puLuLu domnII u
îmbIu în zurve, Iùrù çLIreu împùrù(IeI çI uIes Iu un împùruL
Ieu cu ucéIu.' DecI, sù çLII cù (ùrîIe pre uLunce ucésLeu nu eru
uçeu supuse, ce înLr-uILù voIe vegIIuLù çI sù Lemeu LurcII sù
nu se deu |uru MoIdoveI în purLeu IéçIIor, curII eru pre
ucéIe vrémI IourLe Lure, cîL sù sIIu împùrù(IIu de sIudu
IéçIIor çI uIes uvîndu umu începuLe rùzbouIe cu perçII, pre-
cum (I s-uu pomenIL. Ce eru bucuroçI cù sù sIùdescu ucesLe
(ùrI înLre sIne çI po(I prIcepe çI pre domnIIIe ucésLeu uçeu
de îndeIunguLe, 1q unI VusIIIe-vodù domnu, Iurù MuLeI-
vodù pùnù Iu mourLe, uproupe de ¸o de uI Iu domnIIe. AILe
vucurI sù socoLeçLI (ùrîIoru ucesLoru pre uLuncI.
Zuc. ¸o. Cu uI doIIeu IsprùvI de domnIIu |ùrîI
MunLeneçLI uu socoLILu VusIIIe-vodù cu uILù cuIe. Avîndu
ucéIu çI de Iu vezIrIuI çLIre, uu pornIL pre ¡on-vodù Iu puçeu
de SIIIsLrIu cu cî(vu boIerI, sù-I ducù puçeu în scuun. $I
LrImIsesù înuInLe Iu puçeu pre EnucIIe CuLurgIuI veI-
posLeInIc, sù muI înLùreuscù -IucrurIIe, pùn u venI ¡on-
vodù. Ce, çedzîndu ucoIeu Iu puçeu CuLurgIuI, uçLepLîndu
sosIreu IuI ¡on-vodù, uu sIm(IL IucrurIIe înLr-uILu cIIp, cù-I
ugIunsésù pre puçeu Iurù uILe poruncI împùrùLeçLI pren sIII-
ILurIuI çI-I unsesù osIIu çI puçII MuLeI-vodù. DecI, vùdzIndu
CuLurgIuI IucrurIIe înLr-uILu cIIp çI umIrosIndu cù, cîL urI
sosI Ionu-vodù Iu puçeu, vu sù-I opreuscù çI sù-I LrImILù Iu
împùrù(IIe, uu duL CuLurgIuI çLIre Iu boIerI, ce eru pe Iîngù
¡on-vodù, umu uproupe de DrIsLor, Iu un suLu çI înduLù s-uu
înLorsu ¡on-vodù cun cu Iugu de grIjeu puçII çI uu IeçIL çI u
dou IspILù penLru domnIIu |ùrîI MunLeneçLI.
Zuc. ¸1. ¡urù nIcI cu uLîLu nu s-uu IùsuL VusIIIe-vodù, ce
îndemnuLu çI de vezIrIuI çI cu o nemIcù socoLIndu u cùIcu
pre MuLeI-vodù, Iurù uu sLrînsu oçLI çI cu muI bunù gùLIre,
cu pedesLrIme, cu puseI çI Iurù uu purces în |uru
MunLeneuscù usupru IuI MuLeI-vodù çI cu ucéIu nebùgure în
sumù de MuLeI-vodù, cîL uIceu în IocuI sùu pusesù domnu
pre IecIoru-sùu, ¡on-vodù, în scuunuI (ùrîI, cu boIerI, cu Is-
pruvnIcI, cu domnIIe depIInù, LIIndu cu-n puImù domnIIu
|ùrîI MunLeneçLI. ¡urù Iunecousù sInLu IucrurIIe
rùzbouIeIor çI în puLereu IuI Dumnedzùu muI muILù sLuu.
NIce unu neprIIeLIn, cîL de sIubu IIe, cum sù nu-I (IIe
nImeu, nece-1 (Inu oçLenII ceI dIrep(I. $I bIne uu dzIs unuI:
,BeIIu momenLIs consLunL", udecù ,RùzbouIeIe în cIIpuIu
ocIIuIuI sLuu". Cù uLîLu eru numuI sù Ie ucéIu rùzboIu Vu-
sIIIe-vodù sI sù sù uçedze în domnIIu |ùrîI MunLeneçLI. ¡urù
rouLu IumII nu uçeu cum gîndeçLe omuI, ce în cursuI sùu sù
înLource.
Zuc. ¸z. De cure sIIù n-uu puLuLu nIce sIIIILurIuI u-I LrIm-
ILe uILe IsprùvI IuI MuLeI-vodù, sù nu sù de LoL descopere cu
îmbIeLeIe împroLIvu vezIrIuIuI, sù-I rùsuIe cevu împùrù(IeI
cu scîrbù în purLeu su, cù, uIes Iu LurcI, IourLe cu sIIuIù sInLu
LouLe çI cu mure meçLerçug çI LuInù sLrIcù unuI uILuIu, cîndu
vu unuI pre uILuI sù-I surupe. Cù sù pîruscù u vedere, sIe
sLrIcù, cIne începe pîrù. De muILe orI cu Iuudù pre neprIIeL-
InuI sùu muI curundu cobourù çI uIes supL împùrù(IIu IuI
soILun MuruL cu mure sIIuIù eru Lo(I. ¡urù LoLdeuunu LrImILe
sIIIILurIuI pre LuInù Iu MuLeI-vodù, îmbùrbùLîndu-I sù sLeu
împroLIvu IuI VusIIIe-vodù, sù-I buLù, Iurù despre scîrbù
împùrùLeuscù sù nu pourLe grIje, cù IesLe grIju IuI. DecI, çI
MuLeI-vodù ç-uu sLrînsu ousLeu LouLù çI vùdzIndu cù Vu-
sIIIe-vodù Lruge cu osLIIe suIe spre BucureçLI, nu spre
TîrgovIçLe, uu coborîLu çI eIu spre BucureçLI cu oçLI.
Zuc. ¸¸. VusIIIe-vodù, ducu uu sosILu Iu Pruovu, Iu suL
unume OjogenII, çLIIndu dIn IImbI de gùLIreu IuI MuLeI-
vodù împroLIvu su çI cu oçLI cîLevu çI sLreIne çI de (urù, uu
IùcuLù sIuL ucoIeu Iu OjogenI, socoLIndu çI LrecùLorIIe upeIor
çI IocurI încIIse de pùdurI de pen LouLe pùr(IIe çI de
bîInIçurI, în(eIegîndu pre MuLeI-vodù cù unume IocurI cu
uceIeu poILeçLe sù deu rùzboIu, IIIndu oçLIIe muI Lure
IIecure Iu IocuI sùu çI Iu sLrîmLorI, împroLIvu oçLIIor ceIor
sLreIne IIe cîndu ceI de Ioc sInLu muI LurI, uu uIes cu sIuLuI
sù nu Lreucù Pruovu, ce sù sLeu ucoIeu Iu cîmpu, sù Lrugù pre
MuLeI-vodù, sù Iusù cu oçLIIe suIe Iu cîmpu. $I uIegIndu-se
sIuLuI, uu purces LouLe osLIIe IuI VusIIIe-vodù în jucurI în
podgorII, pe supL mun(I, încoLro sù bejenIse LouLù |uru
MunLeneuscù, de pen LouLe ucéIe oIuLe, pùnù în Pruovu.
Zuc. ¸q. $I uçeu cu uceIu sIuL - ce svéLnIcI or II IosLu
uçeu de bunI de rùzbouIe pre uLuncI - rùçcIIruLù ousLeu pe
Iu jucurI, în Ioc uu prIcepuL MuLeI-vodù IucruI çI înduLù uu
purces spre Pruovu. $I dI-repLu în prejmu OjogénIIor, unde
eru VusIIIe-vodù cu corLurI, uu sLùLuL Iu LrecùLoure, dîndu
çLIre den cîLevu puseI ce uveu cu sIne çI înduLù uu începuL u
Lrece ousLeu în vud. ToL cùIùre(uI uu LrecuL cîLe un
pedesLruç dupù sIne çI uu sLùLuL în LocmuIù cu oçLIIe, den-
couce de Pruovu, LocmIndu ousLeu pedeusLrù cu IocuI çI cu
puçcIIe înLre ousLeu cù|ùre(ù çI uu purces cu LouLù ousLeu
sLoIILù usupru LuberII IuI VusIIIe-vodù.
Zuc. ¸¸. Nu uveu de ce sù upucu VusIIIe-vodù cu ousLeu
rùçcIIruLù în LouLe pùr(IIe sI uçeu venIre usupru degrubù u
IuI MuLeI-vodù çI înLemeIuLù. Cù oçLenII IuI VusIIIe-vodù,
unII venIIu cu pIeun îngreuIu(I, neçLIIndu IucruI ce esLe,
uI(II spùImu(I de sosIreu oçLIIor uçeu degrubù, muI muILu de
gùLIre Iu Iugu înduLù uu sLùLuL, nu de rùzboI. $I uçeu
çpîrcuILù ousLeu çI Iùrù nIce o LocmuIù, uu pIecuL çI VusIIIe-
vodù Iugu çI LouLù ousLeu, cîLù nu eru dusù în prudù Iùsîndu
çI corLurIIe, çI puçcIIe, çI pedesLrImeu LouLù pre mînu IuI
MuLeI-vodù. $I de grIjeu gonuçIIor, VusIIIe-vodù uu IùsuL
drumuI pe cure VenIsù, ce de-u dIrepLuI uu nùzuIL Iu BrùIIu.
Zuc. ¸6. ¡u BrùIIu zùbùvIndu VusIIIe-vodù cîLevu dzIIe çI
MuLeI-vodù dedésù çLIre de oIuc Iu puçeu înduLù de Izbîndù
su usupru IuI VusIIIe-vodù. Açeu de sîrgu IucruI, orI cu
çLIreu puçII, orI denLru sIne ugII de BrùIIu çI de MecInu
sIùLuIIu sù prIndze pre VusIIIe-vodù, sù-I LrImILù Iu puçeu. $I
sù nu IIe duL çLIre SLumuLIe, ce uu cùdzuLu upoI sLoInIc Iu
VusIIIe-vodù çI Iu uILe domnII pre urmù çI posLeInIc mure,
ur II încùpuL VusIIIe-vodù Iu prInsoure. Ce çedzîndu surù Iu
musù, I-uu duL çLIre çI de Iu bucuLe s-uu scuIuLu, penLr-o
grùdInù, pesLe un gurdu, suIndu de pe spInureu unuIu dIn
sIujILorI çI ucoIo I-uu scos cuIuI çI uu IeçILu cu Iugu dIn
BrùIIu, Iu GuIu(I, IùsIndu LouLe în BrùIIu, cîLe nu rùmùsesù Iu
OjogenI.
Zuc. ¸;. ¡n(eIegîndu ¡on-vodù, IecIoruI IuI VusIIIe-vodù,
poLIcuIu LùLîne-sùu în |uru MunLeneuscù, uu sLrînsu boIerII
ce eru puçI Iu boIerII pe Iîngù sIne çI Ie-uu dzIs, cum eI,
neIIIndu de domnIe, penLru sIubù sùnùLuLe ce uveu (cù eru
¡on-vodù omu sIubu çI deznoduLù çI de mînI çI de pIcIoure,
cum n-ur II IosLu IecIoruI IuI VusIIIe-vodù, cure eru cu un
Ieu çI Iu IIre, çI Iu Lrup), Iurù LùLîne-sùu Iusù scuunuI dom-
nIeI. $I uu venIL VusIIIe-vodù Iurù în scuun.
Zuc. ¸8. ¡urù MuLeI-vodù jeIuIndu-se çI Iu împùrù(IIe de
prudù ce Iùcuse oçLIIe IuI VusIIIe-vodù çI Iu megIeçI, sù-çI
înLourcù cùIcùLuru ce Iùcuse VusIIIe-vodù |ùrîI MunLeneçLI,
Iegusù cu Ruco(II cneudzuI ArdeuIuIuI, LuLùI IuI GIeorgIIe
Ruco(I, IucruI, IIIndu çI Ruco(II rùnIL cu nebùgureu în sumù
megIeçII IuI de VusIIIe-vodù, uu pornIL neçLe oçLI usupru IuI
VusIIIe-vodù, cu Ionu-vodù MogIIIu, IecIoruI IuI SImIon-
vodù, cureIe eru Iu ArdeuI uçedzuL, dupù rùzboIuI de Iu
$LeIùneçLI, cure eru înLre IecIorII IuI SImIon-vodù çI înLre
IecIorII IuI ¡eremIe-vodù penLru domnIIu (ùrîI. $I umu pùnù
în TroLuç coborî(I ungurII çI oçLIIe munLeneçLI pùn Iu MII-
cov sosI(I, uu scIImbuLu Ruco(I sIuLuI cu MuLeI-vodù. OrI
Lemîndu-sù de împùrù(IIe, în(eIegîndu puLImu vezIrIuIuI,
orI uILu socoLeuIù Ie-uu venIL, uu înLorsu çI pre ¡on-vodù cu
oçLIIe îndùrùpLu çI s-uu înLorsu çI munLenII. ¡eçIsù cusu IuI
VusIIIe-vodù spre HuçI de spuImu ucéIu. $I pre vremeu
cobo-rîLuIuI ucesLor oçLI usupru IuI VusIIIe-vodù, uu pe-rILu
çI Gorgun, çI SùmùcIIçù cùpILunuI çI CîrsLe vIsLernIcuI, den
prepus de Iu domnIe penLru vIcIeçug.
Zuc. ¸q. DecI dupù ucesLe zurve, numuI ce I-uu cùuLuL u
sLu IuI VusIIIe-vodù Iu puce, vùdzîndu çI prImejdIu vezIrI-
uIuI, curundu dupù ucéIu, sù nu sù muI u(I(e IucrurIIe
usupru su. Cum n-ur II IosLu Iùrù prImejdIIe VusIIIe-vodù
uLunceçI, de n-ur II sLùLuL împùrù(IIu dupù IucrurIIe
împroLIvu perçIIor, cure curundu dupù ucéIu uu purces cu
LouLù puLereu usupru VuvIIonuIuI. OrI de Iu ceI doI megIIeçI
n-ur II IosLu Iùrù rùscouIù, de nu s-ur II spùImuL Ruco(I çI
MuLeI-vodù cu mourLeu vezIrIuIuI. $I sLu în cumpùnù soILun
MuruL, usupru AzucuIuI vu merge, cù încù nu-I dIdésù mo-
scuIII, uu usupru VuvIIonuIuI. Ce, vIIndu cu ucéIu vesLe
¡suru. cù or du AzucuI moscuIII, uu purces usupru VuvIIonu-
IuI. ¡urù pùnù u sù în(eIege purcesuI, ucesLe (ùrI eru supL
grIje cù vu venI împùrù(IIu spre ucesLe pùr(I cu oçLI. ¡osL-uu
ucesLe zurve înLre VusIIIe-vodù çI înLre MuLeI-vodù în unuI
;1qq çI în unuI ;1q¸ <16¸6-16¸; >.
Zuc, qo. ¡urù prImejdIu vezIrIuIuI TubunI BuIuc, unume
cum uu venIL, de uu perIL de soILun MuruL, uçeu uu IosLu:
dupù rùszIpu de Iu OjogenI oçLIIor IuI VusIIIe-vodù, Iuce
MuLeI-vodù urdzeIuI, udecù rùvuç de juIobù, Iu sIngur
împùruLuI çI uIIîndu omu de ucéIu Lreubù, sù deu ucéIu
juIobù Iu sIngur împùruLuI, uu purces omuI ucéIu cu cùr(IIe
çI, çLIIndu rînduI, uu pùzIL cîndu uu IeçIL împùruLuI Iu
prImbIure cu vînùLoure Iu cîmpu. S-uu IùcuL omuI u merge
de oIuc pe denuInLeu împùruLuIuI, unume sù-I vudze. $I
uçeu vùdzîndu-I împùruLuI mùrgîndu Lure, uu LrImIs de I-uu
oprIL çI uu pus de I-uu înLrebuLu de unde vIne. EI uu
rùspunsu cù vIne den |uru MunLeneuscù cu cùr(I Iu
împùrù(IIe, sù çLIe împùrù(IIu de mure vùrsure de sInge sI
prudù ce s-uu IùcuL în |uru MunLeneuscù de VusIIIe;vodù,
cure uu venILu cu oçLI usupru IuI MuLeI-vodù. înIoc uu
LrImIs împùruLuI de I-uu IuuL cùr(IIe çI uu ceLIL urdzuIuIuI
ceI cu juIobù usupru IuI VusIIIe-vodù, pomenIndu cù sù
Iuudù VusIIIe-vodù cù ure IsprùvI de Iu vezIrIuI, sù IIe
domnu çI în |uru MunLeneuscù, çI în |uru MoIdoveI.
ALuncI uu uvuL vréme sIIIILurIuI usupru vezIrIuIuI, cùIndu
(ùrîIe, cum sù sLrIcù eIe în desIne çI sù prudù. De cure juIobù
Iocu s-uu IùcuLu împùruLuI, soILun MuruL pre vIzIrIuI,
în(eIegîndu cù de Iu vezIrIuI sù cobourù ucéIe umesLecùLurI.
Ce, denLùI uu LrImIs pre omuI cu LouLe ucéIe scrIsorI, sù
vudzù çI vezIrIuI. Ce, uu dzIs sIIIILurIuI cùLrù împùruLuI cu
omuI înduLù vu perI de vezIrIuI. DecI, I-uu duL IusùcIII çI I-
uu învù(uL sIngur împùruLuI: ,Pre ucesLu omu Iurù sù-I
uduce(I Iu mIne". $I uçeu uu IosLu: I-uu dus IusùcII Iu
vezIrIuI çI ducù uu în(eIes vezIrIuI, uu vùdzuLu cù esLe rùu
de dînsuI. Au vruL sù opreuscù pre om, ce IusùcIII I-uu
spus poruncu cure uu de Iu sIngur împùruLuI, sù-I ducù pre
omuI Iurù Iu împùruLuI.
Zuc. q1. Scosesù vezIrIuI dururI IusecIIIIor, sù Iusù pre
omuI Iu dînsuI, ce nu s-uu cuLedzuL IusecIII de sIIIILurIuI u
Iuce pesLe poruncù. ¡urù sù nu IIe IosLu omuI de Iu(e, puLeu
sù Locmuscù vezIrIuI IucrurIIe suIe, dzIcîndu cù uu IosLu un
murgIIoI de ceI de |urIgrud çI uu spus mencIunI, cù de
uIesLe sù Iuc muILe Iu LurcI suu s-ur II uILuLu Iu împùrù(Ie,
cure de IucrurIIe u LouLu Iumeu gîncIIndu, céIe muI
mùnunLe Ie Lrece cu gînduI. Ce, pùzIIu ucesLu Iucru sIII-
ILurIuI, sù nu scupe vréme cu ucéIu usupru vezIrIuIuI. $I
înnoIndu scîrbù împùrù(IeI sIIIILurIuI, uu cIemuL pre
vezIrIuI împùruLuI çI dupù musLrure cù sLrIcu (ùrîIe Iùrù
çLIreu IuI, I-uu omorîL. $I uçeu uu IeçIL vezIrIuIuI uceIuIu zu-
rveIe înLre domnI. AcesLe um în(ùIes de Iu boIerI bùLrînI de
sIuLu pre ucéIe vrémI.
Zuc. qz. Curundu dupù ucesLe svude cu MuLeI-vodù, sù
poLouIe VusIIIe-vodù sunuLe zurveIe, pre IecIoru-sùu, pre
¡on-vodù, I-uu LremIs Iu |urIgrud, undeçI s-uu sùvîrçIL çI
vIu(u nu pesLI(I unI. $I s-uu sùvîrçIL înLr-uceçLI uI dzIIeIe çI
doumnu denLîI u IuI VusIIIe-vodù, IuLu IuI BucIoc. $I dupù
mourLeu doumneI, uu LrImIs VusIIIe-vodù pre CuLurgIuI în
|uru CercIIjuscù çI de ucoIeu I-uu udus doumnù, IuLu unuI
mîrzuc de uI Ior, cu cure uu LrùIL upoI pùnù Iu sùvîrçILuI sùu.
Zuc. q¸. în unuI ;1q¸ < 16¸¸ >, uu IuuL suILun MuruL
VuvIIonuI cu mure vùrsure de sInge de Iu perçI, dupù puLru
IunI den ce dzI începuse u buLe oruçuI. Spune IsLorIIu sù IIe
IosLu ¸o.ooo de oçLenI în VuvIIon. Ce, ucéIe gùLIre Iùcusù çI
suILun MuruL usupru perçIIor, cîL sIngur VuvIIonuI. ¡urù LoL
MI-sIrIuI1 çI puçII ce sInLu pesLe urupI I-uu pornIL despre
Mureu RoçIe, de uu IovILu çI dInLr-ucoIeu |uru PersuIuI çI
Ie-uu IuuL LurcII çI denLr-uILù purLe o scuIù IourLe mure. $I
uçeu îndoILu PersuI, n-uu puLuL du nIcI un ugIuLor VuvI-
IonuIuI.
Zuc. qq. SuILun MuruL înLr-ucoIeu zùbùvIndu-se cu oçLIIe,
Iurù uIceu, în cesLe pùr(I, sLu IerIcILe vucurI çI IInIçLe çI puce
înLemeIuLù den LouLe pùr(IIe, IIIndu în puce umu VusIIIe-
vodù çI cu megIIuçII. $I în-Lr-uceçLI unI uu zIdIL VusIIIe-vodù
çI IùuduLe mùnùsLIrI, çI uIce în oruçuI IéçIIor, înLîI supL
numeIe u LreI sIIn(I învù(ùLorI u beserIcII, ce sù dzIce TrIeI
SveLILeIeI, muI pe urmù mùnùsLIreu, u dou mùnùsLIre, u
GoIùI, cu IùpLurù, cum sù vede, pesLe LouLe mùnùsLIrIIe uIcI
în Lurù muI IscusILù. GoIùé îI dzIc pre numeIe unuI boIer Iu,
unume GoIùI, cureIe înLr-uceIu Ioc uu uvuLu IùcuLù o be-
serIcuce de pIuLrù. $I în ceçLI uI uu udus VusIIIe-vodù çI
mouçLIIIe u sIInLeI prepodobneI Purus-cIeveI, în unuI ;1q8
<16qo>, cùrIIu svInLe vIu(u çI de pe ce IocurI uu IosLu, sù
cILeçLe vIu(u eI peLrecuLù cu mure dumnedzùIre în MIneI, în
Iunu IuI ocLovrIe, în 1q dzIIe.
Zuc. q¸. AceçLII domnII uu IùcuL cu de Iznouvù çI cur(IIe
céIe domneçLI în ¡uçI, cuseIe céIe cu cInII, grùdInI, grujdIurI
de pIuLrù, LoL de dînsuI sInLu IùcuLe. $I muILe IocurI uu
uçùdzuL, cure uu sLùLuLu muILe vrémI sLùLùLoure. Cù de u
IosLu cîndvu vrémI IerIcILe ucesLor pùr(I de Iume, uLunceu
uu IosLu. PIInù |uru ¡eçuscù, oI dzIce, de uur, Iu cure pre
ucéIe vrémI cureu MoIdovu cu boI de nego(, cu cuI, cu
mIIere çI uduceu dInLr-ucéIu (urù uuru çI urgInLu. OI puLeu
dzIce cù sùrucu nu sù uIIu pre ucéIe vrémI, dourù cure nu-çI
vreu sù uIbù. |uru ¡eçuscù Iu ucéIu scurù de IerIcIre sù
suIsù, precum çI sIngurI IéçII dzIc çI scrIsorIIe Ior, cure nIcI
o crùIe pre ucéIe vremI nu eru deopoLrIvù; în bIne çI în
dezmIerducIune pre uLunceu IéçII, çI uçeu çI (uru nousLrù.
Zuc. q6. ¡urù dI pe ucéIe vrémI sù cunouçLe puIuruI IuI
Dumnedzùu uproupe de scIImbure çI curundu spre uILe
muI cumpIILe vrémI. Cù eru Iu mure zbur-dùcIune (ùrîIe
ucesLe. SI cure (ùrI sù suIe pre Iu mure bIvçugurI,
zburdeudzù IIreu omeneuscù pesLe mùsurù, çI
zburdùcIuneu nuçLe pùcuLuI çI pre pùcuLuI urmudzù mînIu
IuI Dumnedzùu. Açeu Turu ¡éçuscù eru Iu mure
zburdùcIune, uçeu çI uIceu (uru çI sIngur dom-nuIu VusIIIe-
vodù, cu sIIù u cîLevu cuse de boIerI, Iuîndu-Ie IeLeIe pesLe
voIu pùrIn(IIor Iu (IeLorIe. ¡urù oumenII de cusu IuI, nepo(II
IuI VusIIIe-vodù, cu muI mure sIIe Iùceu, Iuîndu bùIe(II ou-
menIIor în sIIù Iu curvIe, cure LouLe IupLe muI pe urmù s-uu
urùLuL cu mure osIndù usupru cuseI IuI VusIIIe-vodù.
Zuc. q;. ¡n ceçLI unI, dupù ce uu uçùdzuL suILun MuruL
VuvIIonuI spre împùrù(IIu Turceuscù, s-uu înLorsu în
|urIgrud çI sù guLu Lure usupru IéçIIor, sù rùscumpere
ruçIneu IuI soILun Osmunù, deçcII-dzîndu-çI cuIeu pen Ar-
deuI, sù Iovuscù pesLe mun(I de-udIrépLuI spre ¡Iov. Ce, I-
uu LùIuLu uLunceu curund puLernIcu mînu IuI Dumnedzùu
dzIIeIe. $I dupù mourLeu IuI suILun MuruL, uu sLùLuL în IocuI
IuI suILun ¡bruIm, IruLe-sùu, omu duL cu LouLù IIreu spre
zburdùcIunI. $I cu împùrù(IIu IuI, Iurù uu IùIùduIL (ùrîIe
ucésLeu de rùscouIe.
Zuc. q8. ¡ncepuse în ceçLI unI Ruco(I ceI bùLrîn svudù cu
ném(II, cùruIu eru orînduILù ousLe çI de uIce, de Iu noI den
(urù çI den |uru MunLeneuscù. Ce, n-uu (InuL muILu uceIu
sIudu, curundu uu venIL Iu LocmuIù cu împùruLuI nem(ùscu.
¡urù prùdusù cî(vu Ioc cu uI noçLrI în UngurImeu de Sus.
AposLoI de OrIeIu uu IosLu serduru înLr-ucéIu ousLe cu
Ruco(II.
Zuc. qq. ¡n unuI ;1¸¸<16q¸> uu IùcuLu çI nunLu IIIcùI suIe
VusIIIe-vodù, ceI muI murI, doumneI MùrIeI, dupù cneudzuI
RugIvII, om de cusù mure, den cnédzII ¡ILIeI. NumuI, cu ce
InImù çI sIuLu uu IùcuL ucéIu cusù dupù omu de Iége
cuIvIneuscù, cure esLe scornILù de un mILropoIIL de
¡Iundru1, de supL uscuILureu pupeI de Rîmu, pesLe
IegùLurIIe sùboureIor cu muILe dumnedzùIreçLI mInunI Ieg-
uLe. ¡urù cuIvInuI numuI pre sIngure poILeIe suIe LrupeçLI,
osebILe de sIînLu sùbornIcù besérecù uu scornILu ucéIu Iége,
Iu cure, cu Iu o Iége sIobodù, în pu(Inù vréme uu cursu LouLù
¡Iundru çI EngIILeru. De mIruL uu rùmus vucurIIor uceusLù
cusù, cum uu puLuL suIerI InImu IuI VusIIIe-vodù sù sù Iucù.
$I muILù vréme s-uu Irùmîn-LuLu ucesLu Iucru în sIuL çI
cî(vu boIerI pre uLuncI upùru ucesL Iucru, sù nu IIe, uIes
Tomu vornIcuI çI IorducIIe vIsLernIcuI, cure cupeLe de-ubeu
de uu uvuL cIndvu uceusLù (urù, suu de vu muI uveu. EI dzIce
IuI VusIIIe-vodù çI penLru Iegeu rùLùcILù çI un Iucru nu Iùrù
grIje despre împùrù(IIu TurcuIuI. ¡urù Tode-ruçco IogoIùLuI
çI UrecIe vornIcuI sLu usupru uceçLII mInLe sù sù Iucù.
Zuc. ¸o. Aveu VusIIIe-vodù pozvoIenIe de Iu LurcI, ce eru
ucéIu voIe dIn bunI, nu dIn InImu LurcIIor. $I uçeu s-uu IùcuL
nunLu uIceu în ¡uçI, Iu cure cî(vu domnI den |uru ¡eçuscù,
sIngurI cu cIIpurIIe suIe uu IosLu, cu cur(IIe Ior çI PùLruçco
MogIIIu, IecIoruI IuI SImIonu-vodù, mILropoIILuI de
CIIevu. ¡urù soII LrImIçI eru de Iu Ruco(I cneudzuI ArdeuIu-
IuI, CIImInI Iunùç, cu dururI çI de Iu MuLeI-vodù domnuI
munLenéscu, sIngur $LeIun mILropoIILuI |ùrîI MunLeneçLI çI
RuduI IogoIùLuI çI DIIcuI spùLurIuI cù sù împùcuse umu
domnII înLre sIne.
Zuc. ¸1. N-uu IIpsILù nemIcù den LouLe podoube, cîLe Lre-
buIu Iu veseIIe cu ucéIu, cu uLî(è domnI çI oumenI murI den
(ùrI sLreIne. MeçLerI de bucuLe, uduçI dInLr-uILe (ùrI,
dzIcùLurI, gIocurI çI de (urù, çI sLreIne. CurLeu podobILù
LouLù çI sLrînçI boIerII çI cùpeLenIIIe (ùrîI, IecIorI de boIerI,
oumenI LInerI Iu uIuIurI, pe cuI LurceçLI cu podoube çI cu
pe(Iene Iu çIIce. $I uçeu cu peLrecunII Lrùgînîndu-se veseIIIu
cîLevu sùpLùmînI, uu purces cneudzuI RugIvII cu doumnu su
în |uru ¡eçuscù, cu dzesLre IourLe boguLe.
Zuc. ¸z. ¡u unuI, sIm(Indu-se CrùIIu ¡eçuscù în vIrLuLe,
îndemnuL de pupu de RImù çI de vene(IIunI, curII uveu
dodIIuIù de Iu LurcI Iu osLrovuI CrILuIuI, uu IùcuL sIuL cu
senuLorII cruIuI VIudIsIuv, numuI sù înceupù sIudù cu LurcII,
udecù cu împùrù(IIu Ior, de cure gùLIreu IuI çI Iu ce uu IeçIL
upoI ucéIu sIuL, ceLI-veI povesLeu muI gIos Iu rînduI sùu.
¡urù soII LrImI(Indu Iu Lo(I cruII creçLIneçLI cruIuI Ieçescu,
uIce Iu VusIIIe vodù, pre cneudzuI RugIvII uu IùsuL soIIIu cu
uceusLù Lreubù, IIIndu vIILor RugIvII, Iu unuI dupù nunLù, Iu
socru-sùu, uIceu în (urù. Cure soIIIu uu credzuL VusIIIe-vodù
înduLù çI uu prIImIL sù IIe unu cu IéçII, cîL çI bIruI umu
oprIse u unuIuI ceIuIu çI pornIsù pre ugu bIruIuI Iùrù bIr,
rùspundzIndu-I cù nu s-uu puLuLu sLrînge bIruI penLru
sùrùcIu oumenIIor. Ce, ducù uu sLùLuL Iu vorouvu cu boIerII
penLru oprILuI bIruIuI çI înLr-un rîncIu çI înLr-uILuI, spun sù
IIe dzIs PeLrI-ceIco vornIcuI de |uru de Sus pre cureIe îI
(Ineu eI muI prosLuLec denLr-uI(II în sIuLu: ,Eu uçI dzIce sù
nu oprIm noI bIruI, pùn nu om vedeu cù Lrec IéçII
Dunùreu". $I ucéIu cuvînLu uu InLruL înduLù în gînduI IuI
VusIIIe-vodù çI uu rùpedzILu dupù ugu çI I-uu oprIL Iu GuIu(I,
pùnù uu gùLILu bIruI çI I-uu încùrcuL çI I-uu pornILu. Açeu
Ierescu pre domnI çI (ùrîIe vorouvu cu svuLuI de prImejdII.
Cù penLru ucéIu uu duL Dumnedzùu su uIbù împùru(II, cruII,
domnII, cîrmuI-LorII (ùrIIor, sù uIbù svéLnIcI pre Iîngù sIne,
cu curII vorovIndu o Lreubù, sù IrùmînLe cu vorouvu IucruI
unuI unu, uILuI uILu rùspundzIndu, sù IùmureçLe IucruI cure
esLe muI spre îndemînù. ¡urù ce Iuc domnII sIngurI den
gîndurIIe suIe suu den çoupLe, rur Iucru Iesù Iu IoIos, cù încù
în Iume omu n-uu nùscuLu pùnù ucmu cu ucéIu, sù nu-I
LrebuIuscù vorouvu cu svuL, cù deçI gîcesLe cîrmuILoruI cîLe
o Lreubù, încù LoL sù nu sù încreudzù c-uu gîcILu, pùnù nu sù
înLùreçLe pùrereu IuI cu vorouvu sI uILor pùrerI. DecI, ce uI
gîndILu cù esLe bIne, ducù sù muI Locmescu cu gînduI Lùu,
ce uI gîndILu cù esLe cu cuIe, încù u doI suu u LreI socoLeuIu,
Iùrù greç pre ucéIu Iucru sù sLuI, cù nu Le vu înçeIu. ¡urù ce-
(I pure numuI u sIngur cù esLe bIne çI uI(II Lo(I dzIc cù esLe
înLr-uILu cIIp, sù nu crédzI ucéIu socoLeuIù, cù Le umùgeçLe.
MuILe IucrurI ne pùru cù sInLu gîcILe, Iurù upoI, ducù muI
IuçI vremeu socoLeIII, uIII depurLe, muI pre urmù, înLr-uILu
cIIp. ¡u muI(I domnI mure smenLeIe um vùdzuLu den
çoupLe suu nesIùLuIL, umu în vucuI nosLru. ¡ùrù sIuLu uu
IùcuL VusIIIe-vodù IovILuI LùLurîIor Iu BrùLuIenI pe PruL çI
upoI prudu u LouLù (uru, nespuse de ugIunsu cu cîLù robIe çI
pIeun, denLr-ucéIu IupLù uu venIL usupru](ùrîI. $I uçeu çI
Ducu-vodù sIùLuIndu numuI cu unuI penLru curLeu Iu IunuI
çI-uu sLrIcuL domnIIu, den cure muzIIIIe mure rùsIpù çI
greuLù(I usupru (ùrîI uu venIL, cure eru IourLe în sLuL bun
pre uLunce çI guLu IucrurIIe sù rùdIce numuI cu o orînduIuIu
duLorIIIe (ùrîI LouLe. ¡urù den céIu muzIIIIu u domnIeI denLîI
u DucùI-vodù, s-uu prIIejIL LrII înnoILurI de domnIe; unu Iu
BeIgrud, u DubIjeI-vodù, dupù cure, nepIInInd unuI, u murIL
DubIjeu-vodù, uILù domnIe LoL înLr-ucéIuçI unu, domnIIu
denLîI u DucùI-vodù, u LreIu u IuI ¡IIIuç-vodù, cu mure
rùssIpù. DecI LreI domnII cuLe ¸oo-6oo de pungI de bunI
Iu înnoILurI, LoL înLr-un unu, cum uu puLuL II bIne? Açeu cu
çoupLeIe, numuI cu unII nu cu sIuL, uu IùcuLu çI PeLreceIco-
vodù1, de uu IepùduLu, Iùrù de nIce o nevoIe domnIIu (ùrîI çI
s-uu dus în |uru ¡eçuscù, den cure IupLù sù sLInge |uru
MoIdoveI usLùdzI.
Zuc. ¸¸. CneudzuI RugIvII, dupù zùbuvu su pesLe cîLevu
sùpLumînI în Suceuvù, Iu socru-sùu, Iu VusIIIe-vodù, pre
doumnù su uu pornILu pe Iu SneuLIn spre (uru su, Iurù eI
sIngur uu IovILu pen ArdeuI, pe Iu Ruco(II, cneudzuI de Ar-
deuI, LoL cu ucéIe LrebI, penLru rùdIcureu Ior usupru
împùrù(IeI TurcuIuI.
Zuc. ¸q. ¡n(eIes-um dIn boIerI bùLrînI, cum sù IIe vrîndu
VusIIIe-vodù Iu Suceuvù sù-çI despurLù IuLu de domnu-sùu,
RugIvII, ce n-uu prIImIL eu, doumnu MùrIe, IuLu su, dzIcîndu
LùLîne-sùu sù IIe socoLIL înLîI IucruI, nu muI pre urmù.
Zuc. ¸¸. $I cu vrémIIe pùnù uIce IsLovIm o purLe de dom-
nIe u IuI VusIIIe-vodù, cù pùnù uIce, pre cîL uu IosLu IerIcILù
domnIIu uceusLu, cu uLîLu muI cumpIILe vrémI s-uu începuL
de uLunce, den cure uu purces den scùdere în scùdere
uceusLù (urù pùnù usLùdzI.
1q. Cupoló uló çéptesprúdzécè
¡ncep. 1. De vréme ce scrIILorII ceI sLreInI pe Iîngù poveçLIIe
suIe n-uu LrecuL cu pomenIreu çI de IucrurIIe (ùrîI nousLre
MoIdoveI çI cîL çLIm de IucrurI LrecuLe în (uru nousLrù, muI
muILu dInLru dînçII çLImu, cu cuIe esLe çI nouù u pomenI de
vrémIIe Ior, uIes povesLeu IuI HmII, IuLmunuIuI cùzùcescu,
de Iu cure vrémI (uIu) s-uu începuL sI ruuI nosLru, în cure
pùnù usLùdzI ne uIIùm cu ucesLu pùmînLu Iu cumpIILe vrémI
çI Dumnedzùu çLIe de nu çI pesLe vucuI nosLru LrùILoure.
Zuc. z. ¡zvoruI u LuLuror rùuLù(IIor çI pusLIILù(II ucesLor
pùr(I, începuLuI cùderII çI împu(InùrII CrùIeI ¡eçeçLI,
rùssIpù çI pusLIILuLeu çI cuzucIIor, sLîngereu çI (ùrîI nousLre.
Zuc. ¸. ¡urù muInLe de ce om începe u scrIe rùdIcureu
cuzucIIor cu HmII IuLmunuI Ior usupru IéçIIor, sLùpînIIor
sùI, u pomenI de cuzucI, ce neum sInLu çI de cînd sInLu supL
ucesLu nume cozuc, cu cuIe cù vu II um socoLILu, uudzînd
pre muI(I înLrebîndu de ucesLu nume u Ior, de unde çI de
cîndu ur II. DecI muI(I uu dzIs cù numeIe Ior cozuc ur II de
Iu unu neum ce esLe pesLe upu VoIgIùI, unume cussuc, ce
ucéIe deçerLe poveçLI sInLu.
Zuc. q. SInL cuzucII de neumuI sùu ruçI, rùmùçI(eIe de
oçLenI u cnédzIIor ruseçLI, pre curII cu îndeIunguLe vrémI,
supuInd cruII IeçeçLI çI cùdzînd çI CIIo-vuI, scuunuI RusII,
pre sumu IeçIIoru, eI pe NIpru în gIos çI pe de céIu çI pe de
IusLu purLe, LrùIIu supL uscuILureu cruIIor IeçeçLI, sIobodzî de
vecInùLuLe, în cIIpuI oçLenIIor, cu Irunu sIoboudù pe NI-
pru, orI cu vînùLorIIu Iu cîmpI, orI cu puscùrIIu pùnù Iu
prugurIIe NIpruIuI, unde ure NIpruI în LreI IocurI prugurI,
uçeu den IIreu IocuIuI IùcuLe, de cude upu de pe sLIncI, ce
sînLu în IunduI upeI, Iu Ioc muI gIos. Cure IocurI nIcI un IéI
de vusu u Lrece nu pouLe, Iurù vuseIe Ior çI ucéIe u Ior încù
cu mure grIje Lrecu çI de muILe orI pe uscuLu Lrug vuseIe,
pùnù Lrecu ucéIe IocurI. $I uçé LrùIIu pùnù în dzIIeIe IuI
AvgusLu-cruI.
Zuc. ¸. AceIu cruIu Ieçùscu vùdzîndu-I oumenI cu vIu(ù
dIreupLù de oçLenI, I-uu Lrus çI Iu IeIe çI Ie-uu IùcuL çI
cùpeLenII cu LocmuIù çI în rînduI sùu sù IIe voInIcI u sù bu-
IucI çI u sù oçLI împroLIvu LùLurIIor, cu o puzù sù IIe CrùIeI
¡eçùçLI, cù dodIIu LùLurîI murgInIIe (ùrîI Ior çI pre uLunce. $I
de pe sprInLenIIu Ior, IIIndu oumenI sprInLenI çI sùIbuLecI,
II-uu dzIs cozucu, udecù cuprù sùIbuLecù, suu cù îmbIîndu eI
Iu cîmpI dupù cupre sùIbuLece sI în IuncIIe NIpruIuI, Ie-uu
venIL ucesLu nume de uLunceu, de Ie-uu dzIs cozucu, udecù
cùpruç. Cure nume çI Iu IeçI, Iu o sumù de ousLe, uIes
sLeugurIIor ce sInLu muI sprInLene, Ie dzIc sLeugurIIe
CùzùceçLI çI pùnù usLùdzI.
Zuc. 6. ApoI $LeIun BuLor cruIuI Ieçùscu çI muI mure
uçedzure Ie-uu IùcuL cuzucIIor, dîndu-Ie çI IuLmun sù uIbù,
cu sLeug, cu doube, cu LrîmbI(ù çI dupù voIu Ior sù-çI uIeugù
IuLmunI. $I Ie-uu pozvoIIL çI I-uu înLùrIL sù Iucù çI vuse de
Mureu Neugrù çI sù Iucù cuzucI rùIesLrovI, udIcù de cuLusLIv,
pùnù qo.ooo de oumenI çI Ioc sù uIbù scuunuI sùu, un os-
Lrov Iu NIpru, în cure esLe o mùnùsLIre mure, cu cîLevu uILe
muI mùnunLe bescrIcI, unume TrùILùmIrov. $I uceusLu esLe
începùLuru oçLIIor Ior, dupù ce cùdzuse cnedzIIIe ruseçLI, de
o suLù çI ¸o de uI încouce.
Zuc. ;. De pre ucéIe vrémI, muILù nevoIe Iùceu cuzucII
CrîmuIuI çI |ùrîIor TurceçLI, pùnù çI AnudoIuI nu IùIùduIIu.
SInopuI, TropezonuI, ceLù(I mure Ie-uu IuuL în cîLevu
rîndurI çI uILe oruçe muI mIcI çI den-coIo de Mureu Neugrù
çI dencouce, Vurnu, MIsùvrIIu, AIIIo, pùnù Iu AILos sI Iu
PruvudIIu purureu prudu. $I uu IovIL çI pùnù uproupe de
|urIgrud, Iu EnI-CIIoI, pre Bouzu, pre scursuru céIu, cu
cure sù scurù Mureu Neugrù în Mureu AIbù, supL ceLuLeu
|urIgruduIuI. $I uçeu dodIInd împùrù(IeI TurceçLI, venIIu de
Iu LurcI ponosIu penLru prùdzI ce Iùceu cuzucII în pùr(IIe Ior.
AcéIe socoLIndu de Iu o vréme IéçII, penLru sù nu sLrIce
puceu cu împùrù(IIu TurcuIuI, Iuce cuzucIIor mure
sLrînsoure, oprIndu-Ide pre mure, cure Irunù o deprInsesù
eI, cu mure dobînde çI uvu(II ce scoLeu de ucoIeu. $I cu ucéIe
uvu(II zIdIIu beserIcI de pIuLrù, mùnùsLIrI, cîL o mùnùsLIre Iu
CIIev, cùrIIu dzIcu ArIungIeIII, sLù çI pùnù usLùdzI cu o
boILù, ceu den mIjIoc, IourLe mure çI LouLù boILu ucoperILù
cu scîndurI de urumù guIbùnù çI poIeILe scîndurIIe cu uur.
$I penLru sù-I opreuscù de LoL, sù nu îmbIe pre mure, uu
IùcuL IéçII o ceLuLe, unume GoducuI, Iu pruguI ceI denLîIu u
NIpruIuI, çI (Ineu ucoIeu cîLe z.ooo de ném(I, pedesLrIme
cu puseI, penLru opreuIù Ior, cure eru IourLe cu mure sILù
cuzucIIor, cu unor oumenI curII uILù Irunù nu çLIé, Iùrù
oçLenIu. $I den céIu opreuIù s-uu rùdIcuL în cîLevu rîndurI
împroLIvu IéçIIor, cu NuIIvuIco IuLmunuI, upoI cu SuIImu,
muI pre urmù cu CùzImu, IuLmunII Ior, ce LoL îI rùzsIpeu
IuLmunII IeçùçLI. Pùnù vùdzîndu neLIcneuIù cu dînçII, Ie
rùdIcuse çI IùLmùnIIIe, sù nu IIe çI Ie LrImILe cîLe doI domnI
comIsurI muI murI çI uceIu comIsurI Ie Iùceu gIude(ù çI-I
cîrmuIu. $I cu vremeu çI uILe voInIcII Ie-uu sLrIcuL LouLe, cîL
nu eru cuzucuI cu nemIcù voInIc.
Zuc. 8. Açeu s-uu Lrus usupreIeIe Ior pùnù Iu VIudIsIuvu-
cruI, în unuI... AceIu VIudIsIuv, cruIuI Ieçescu, precum s-uu
pomenIL çI muI sus în cupuI uIu 16, vùdzîndu-se crùIIu în
vIrLuLe, dupù uLîLè Izbînde çI usu-pru MoscuIuI, cumu-çI eru
uçeu cù muI IerIcILù CrùIIu ¡eçuscù çI în LùrIe çI în LoL bInIIe
çI bIvçugurI nIcI Iu unu cruIu n-uu IosLu, cum uu IosLu pe
uLunce. PenLru ucéIu bIne dzIce un duscùI: ,SI quI sunL In
superIore vuIeLudInIs grudu, dum In eodem permunere non
possunL, cudunL In deLerIus", udecù ,CéIu ce sInLu în scuru
vIrLu(II uceu muI de sus, nepuLîndu u sLu LoL înLr-ucéIe sLe-
pene, cud IourLe Iu mure sIùbIcIune". Açeu LouLe
împùrù(IIIe, cîndu preu sù suIe Iu mure LùrIe, neuvîndu Ioc
sù sù muI sus suIe, cud çI purced îndùrùpLu, cum vedem çI
CrùIIu ¡eçuscù.
Zuc, q. Avîndu ucéIu cruI VIudIsIuv çI pruxIs, udecù
çLIIn(ù, ce sînLu LurcII, cu rùzboIuI de Iu HoLIn cu suILun
Osmunu, Iu cure rùzboIu Iusese sIngur eI cu sIne, LrImIs de
LuLù-sùu, JIgmonLu, cruIuI Ieçùscu, îndemnuLu de pupu de
Rîmu çI de vene(IIenI, cu mure IùgùduIn(ù çI cu bunI guLu
de Iu pupu, de unu în unu, pre 1z.ooo de ousLe IeuIu de Iu
sIne çI vene(IIenII uvîndu cu LurcII începuLe rùzbouIe Iu
CrILu, uu pus gînduI cruIuI Ieçùscu numuI sù înceupù sIudu
cu LurcII. PenLru cure Lreubù çI sIngur împùruLuI nem(ùscu
uu mùrsu, de s-uu udunuLu Iu VruLIsIuv, în (uru SIIezII, cure
(urù împùruLuIuI nem(ùscu sù IoLùrùçLe cu IéçII, çI ucoIeu,
dupù uçedzuLù vorouvu cu împùruLuI, I-u orînduIL Neum(uI
1z.ooo de ousLe ném(uscù, Iùcîndu çLIre çI pupu, çI
împùruLuI pe Iu Lo(I cruI creçLIneçLI, cum esLe cruIuI Ieçùscu
uIes sù IIe Iu LouLù creçLInùLuLeu gIeneruI, udecù purLùLorIu
de ousLe împroLIvu TurcuIuI.
Zuc. 1o. DecI înLîI HIçpunuI o sumù de bunI I-uu orînduIL
Iu crùIIu IuI de Iu NeupoII, cù sù rudIIu VIudIsIuv cu
împùruLuI nem(ùscu çI cu cruIuI HIçpunII, IIIndu IecIorI
denLr-o nepouLu împùruLuIuI ném(uscù. $IeduI Iurùç
IùgùduIse 6.ooo de ousLe çI împùruLuI moscIIcescu
zo.ooo. AcéIe LouLe vùdzînd guLu VIudIsIuv, uu LrImIs çI Iu
cuzucI çI uu cIemuL Iu sIne pre unu cùzucu bùLrîn, unume
Burubuç, çI pre UmII, cure eru pre uLunce dIIuc osLIIIor, cum
dzIcu eI, pIsur. Ducù uu venIL Burubuç çI cu HmII Iu cruIuI,
cu dînçII uu LùInuILù cu muILe vorouve cruIuI, penLru
gùLIreu Ior, penLru Mureu Neugrù, penLru IocurI pe Iîngù
mure. SI uu uçedzuL cu uceI umîndoI çI dInLr-ucoIè LouLù
gùLIreu, dîndu cu urIcu IuI Burubuç IùL-mùnIIu pre cuzucI,
cu sLeug pre obIceI bùLrîn çI IuI HmII pIsurIIu de ousLe,
dîndu-Ie çI cîLùvu sumù de bunI guLu, sù Iucù vuse çI ce urI
LrebuI de uceIu cuIe. $I uçeu gùLIndu LouLe cruIuI, înçùIuL de
domnI, curII Lo(I îI IùgùduIu cù or prIImI uceIu sIuLu çI
ousLeu ném(uscù umu sosIsù pùn spre ¡Iov, Iurù uscunsù
gIudé(uI IuI Dumnedzùu LouLe gîndurIIe omeneçLI Ie
sLrùmuLù, IIpsIIu numuI sùImuI, pre obIceuIuI cru-IeI, sù IIe
cu sIuLuI LuLuroru çI penLru cIeILuIeIe çI penLru încùIecuLuI
IéçIIor. DecI, Iu sùImu uu sLùLuL IéçII împroLIvu cruIuIuI,
înLrebîndu pre cruI ce prIcInI urI uveu începùLurII de sIudù
cu LurcII, uducîndu-I umenLe prImejdIIu sLrùmoçuIuI sùu Iu
Vurnu1 bunuIn-du pre cruI cù II-uu bùguLu oçLI sLreIne în
(urù, Iùrù çLIreu Ior çI cum ucéIe (ùrI sLreIne numuI deoduLù
or du ugIuLor, upoI urI cude sIudu numuI pre dînçII. $I sù
prIIejIse de murIse çI IuLmunuI Ior ceI vesLIL,
Cone(poIscIII. $I uçè împIedecuL cruIuI, cu Iucru guLu, s-uu
poILIL Iu IeçI sù-I pozvoIeuscù, cu cIeILuIuIu IuI, cu ousLe
sLreInù, sù murgù usupru LurcIIor. Au sLrIguL cu Lo(II, în
guru mure, cù cîL vu Lrece IoLuruI, or rùdIcu uILucruI. DecI,
numuI ce I-uu cùuLuL u sù surupù LouLe nevoIn(eIe u cruIuIuI
çI u merge în vînLu.
Zuc. 11. S-uu Lrus cuvînLuI în |uru ¡eçuscù pùn usLùdzI,
cumu cruIuI, ducù uu vùdzuLII cù-I sLuu împroLIvu IéçII Iu
uceI gîndu u IuI, în pIzmu Ior uu îndemnuLù pre cuzucI sù se
rùdIce usupru IéçIIor, cum s-urI puLeu u-çI cercu IucruI. De
Iu(ù um IosLù Iu Bur, îmbIùnI Iu çcouIù, Iu curLe, cîndù uu
LrecuL pe Iu Bur cun(eIIerIuI céI mure, unume OsoIInscIII,
om IourLe de Iu InImu cruIuIuI çI mure cup, înLorcîndu-se
de Iu CIIevù, unde s-uu IùcuL u merge Iu mouçLIIe sIIn(IIor
ce sînLù Iu CIIevù penLru bouIu IuI Iu pIcIoure. $I de Iu
CIIev uu îmbIuL pe Iu cîLevu oruçe CùzùceçLI çI Iu înLorsù uu
venIL pe Iu Bur, unde eru scuunuI IuLmunII. Eru IuLmun
mure, pre urmu IuI Cone(poIscIII, NIcoIuI PoLo(cIII. Au
çedzuL vro LreI dzIIe ucoIo Iu ospùLu, Iu IuLmunuI,
cun(eIeurIuI çI su mIru oumenII ce eru muI cùpeLenII, cum
nu (In mInLe sù vIe unu cun(eIur, sù îmbIe pen UcruInu. De
IesLe uçeu, c-uu îmbIuL cu ucéIu Lreubù, nu çLIu, Iurù Iu ce
um IosLù de Iu(ù, scrIu.
Zuc. 1z. CuzucII, mucuru cù uILe oçLI sLreIne, dupù ce s-uu
rùsIpILù IucruI sI gùLIreu cruIuIuI, cIneçI în (ùrîIe suIe sù
înLorsesù, Iurù eI LoL pùzIIu Lreubu Ior çI Iucru Iu vuse
bùrbuLeçLe cu bunII cruIuIuI çI sù gùLIIu pre mure. Pùnù ob-
IIcIndu IuLmunuI PoLo(cIII cù LoL sù gùLescù cuzucII, çI supL
mînù IuLmunIIor sInLu LouLe pùr(IIe ucéIe, uu scrIs Iu
Burubuçù, sù pùrùsuscù ucesLu Iucru, sù-çI uducù umenLe
puLImIIe IuI PuvIIucu çI IuI SuIIInu. DecI Burubuçù, cu un
omù bùLrînù, vùdzîndù curLeu IuLmunuIuI, uu IùsuL IucruI
muI în sIubù, socoLIndu ceu de upoI. ¡urù HmII LoL îndemnu
bùrbuLeçLe çI pre Burubuçù, çI pe uI(I poIcovnIcI, pùnù uu
LrImIs IuLmunII IeçeçLI PoLo(cIII çI CuIInovscIII, de Ie-uu
ursu LouLe vuseIe, muILe umu gùLILe de upù. $I uu începuLu u
venI de Iu sLurosLII ceI IeçùçLI de Iu murgIne pîrù Iu IuLmunI
pre HmII pIsurIuI.
Zuc. 1¸. Aveu HmII dunIe de Iu cruI, Iîngù Ceu-IrIn, unu
Iocu de oduIe. AcoIeu Iùcîndu-çI çI besérecù Iîngù oduIe çI
udùugîndu-sù oumenI den dzI în dzI, s-uu IùcuL sIobodzIIe,
unume SuboLov, Ioc de o mIIù de Iu CeuIrIn, în cîmpI, pe
upu TIusmùnuIuI. $I sLurosLIIu CeuIrInuIuI IIIndu pre sumu
IuI Cone(poIscIII HorunjII, IecIoruIuI IuI Cone(poIscIII IuL-
munuI, IspruvnIcuI IuI, unume CeupIInscIII, LoLdeuunu
pîrîIu pre HmII pIsurIuI Iu sLùpînu-sùu penLru SIobodzIu
ucéIu SuboLov, dzIcîndu: ,PenLru ce sù (Ie un mujIcu
LîrgurI?" $I uçeu prIIejIndu-sù IuI HorunjII, sLupînuI
CeuIrInuIuI, u Lrece cu oçLI usupru OruIuI, unde muILu
pIeun uu IuuLu de Iu LùLurI çI uu prùduLu uLunce ce eru pe
Iîngù OrI pre noIuI çI Iu înLorsuI sùu, uu venIL Iu sLurosLIIu
su în CeuIrIn. $I ucoIeu çedzîndu pesLe cîLevu dzIIe, pre
guru IspruvnIcuIuI sùu, IuI CeupIInscIII, uu încIIs pre HmII
çI I-uu IuuL çI LîrgçoruI IuI, curIIe muI sus pomenIm,
SuboLov, çI I-uu duL pre sumu IuI CeupIInscIII. $I de nu 1-ur
II scos un IeuI den sIugIIe IuI Cone(poIscIII, o sIugù
bùLrînù, unume Zu(vIIInovscIII, umu îI pusesù în prouçcù,
sù-I omourù. Ce, IùIùduIndu HmIIu, penLru rugùmenLeu IuI
Zu(vIIIIovscIII, de mourLe, ducù uu purces HorunjII, Ie-
cIoruI IuI Cone(poIscIII IuLmunuI, de CeuIrIn în sus, n-uu
rùbduLu HmII, ce uu dzIs: ,¡uuLu-mI-uu CeupIInscIII
SuboLovuI çI LoL ce um uvuL, Iurù subIu den mînù nu mI-uu
IuuL". $I pesLe pu(Ine dzIIe uu IùsuL CeuIrInuI çI s-uu dus
pesLe NIpru, în oIuLuI PerIIusIuvuIuI. AcoIo obIIcIndu-I IuL-
munII IeçeçLI, uu scrIs Iu poIcovnIcuI de PerIIusIuv, sù-I
prIndzù. Ce, IIIndu-I poIcovnIcuI de PerIIusIuv prIIeLIn, I-uu
duL cuIe. $I uçeu neuvîndu Ioc nIcI pesLe NIpru, uu scùpuL Iu
cuzucII de Iu prugurI çI de ucoIeu, Iùrù nIce o zùbuvù, s-uu
dus în Crîmu, Iu...1 IunuI CrîmuIuI çI, Iu udunureu su, I-uu
dzIs IunuIuI ucesLe cuvenLé:
Zuc. 1q ,CrùIIu ¡eçuscù cîL çI ce sIujbe ure despre noI,
nIme cu CrîmuI nu esLe murLor. Cu noI IéçII ç-uu Iù(IL crùIIu,
cu noI nu bugù în sumù nIce o împùrù(IIe, în nedejdeu
nousLrù muI muILu sù rùdIcù usupru împùrù(IeI TurceçLI çI
CrîmuI sù-I Iu de Iu LurcI cùLrù crùIIu Ior umu esLe guLu. ¡ur
ce bIne uu cuzucII çI ce voInIcII de Iu dînçII? RobII în Crîm
uu muI bunù vIu(ù! Ce-(I udu umInLe, IumInuLe Iune, sIujbu
nousLrù, cure o um IùcuL moçuIuI Lùu, IuI $uun GIIerI-suI-
Lun. Nu Iepùdu de Iu LIne mure Izbînde çI vesLILe în LouLù
Iumeu, nu Le Iùsu de mure uvu(Ie çI dobînde, cure în pu(Inù
vréme pren noI (-or venI Iu mînù. Nu Iùsu sù sù muI
înLùreuscù neprIIeLInI! Lùu çI cùIcùLorIuI de voIm'cIIIe
nousLre, ¡euIuI. Au nu vede(I cù v-uu începuL u vù cùIcu çI
pre voI IéçII? CîmpII, cîL (In înLre NIpru çI înLre NIsLru, eI
sLùpînescu cu ceLeIe Ior. BugeucuI, cu oumenII sùI, în LouLe
dzIIe îI prudù. Cone(poIscIII HoronjII v-uu prùduL pùnù în
Or, în cesLe dzIIe. AcesLe LouLe începùLurI sînLu. ¡uLù cùr(IIe
cruIuIuI! CILI(I-Ie, ce ne scrIu, sù IovIm CrîmuI, sù cuprIn-
dem mureu. ¡urù de Le veI, îndoI, Iune, çI n-pI uveu Iu LIne
credIn(ù, IecIoruI mIeu Iu curLeu Lu zùIog oI pune".
Zuc. 1¸. MuîLu uu sLuLuL IunuI îndoIL dupù ucesLe cuvInLe
u IuI HmIIu çI cùuLu Iu ce urI IeçI soIIIe cu uceIu. ¡u HmII eru
cùr(IIe crùIeçLI, céIe ce dIdésù cuzucIIor pre Burubuç çI pre
dînsuI Iu Vurçeuy, supL vremeu gùLIreI usupru LurcIIor, pre-
cum s-uu scrIs muI sus çI Ie Iuruse de Iu Burubuç HmII. ¡urù
LoL nu prIImIIu IunuI, ce ToguI-beIu, cure eru pre uLunceu
beIu Iu Or, uu IuuL usupru su IucruI, dzI-cîndu IunuIuI: ,DzI
cù Iùrù çLIreu Lu uu IugIL nIçLe noIuI". $I uçeu uçedzîndu cu
IunuI HmII LouLe IegùLurIIe, uu purces depreunù cu ToguI-
beI, deoduLù cu ousLe cu ;.ooo de LùLurI, însù LoL înLr-uIes
oçLenI. Zuc. 16. PoLo(cIII IuLmunuI Ieçéscu în(eIegîndu de
scùpureu IuI HmII Iu prugurI çI de LurburùrI cure uu începuL
u Iuce înLre cuzucI, pùnù nu s-urI îngIoLI cuzucII, sù sù
Iù(uscù în umesLecùLurI, uu purces dIn Buru spre Cercuz pre
NIpru çI cu uI doIIeu IuLmun CuIInovscIII, dzIcîndu uceçLII
cuvînLu: ,$érpeIe, pùnù nu rIdIcù cupuI dIn Iurbù, sù-I
IoveçLI". Ce uceIu Iurnù I-uu upucuL ucoIeu, cîL n-uu puLuL
Lruge oçLIIe nIcI înLr-o purLe, ce I-uu cùuLuLu u Iernu pre NI-
pru, pren oIuLeIe CercuzuIuI çI u CunIovuIuI pùnù în
prImùvurù. $I cîL s-uu dezvùruLu, înduLù den 8.ooo de ousLe
ce uveu IuLmunII IeçùçLI, înLr-uIes uu orînduIL ¸.ooo, cu Ie-
cIoru-sùu, $LeIun PoLo(cIII, pe us-cuLu çI 1.ooo de ném(I çI
¸.ooo de cuzucI de pen oruçeIe NIpruIuI cu Burubuç, pre
upu NIpruIuI în vuse usupru prugurIIor, sù-I sLrîngù pre
cuzucI de Iu prugurI, sù deu pre HmII, cure umu eru buIucIL
cu 8.ooo de cuzucI de pen osLrouve çI ;.ooo de LùLurI cu
ToguI-beI.
Zuc. 1;. Vudzîndu HmII cu ToguI-beI cù vIne $LeIun
PoLo(cIII în pu(Inù ousLe usupru Ior, uu sIùLuIL înLîI pre uceI
de pe uscuL sù-I Ioveuscù çI uçeu uu IùcuL. ¡u unu Ioc ce sù
cIIumù JuILu Vodù uu duL rùzboIu IéçIIor, curII IIIndu în
numùr cu muILu muI pu(InI' çI în IocurI depùrLuLe, în cîmpI,
de Iu LemeIuI'sùu çI LùLurîI cu cùIùrIIu, Iurù cuzucII cu pe-
desLrIIu den'sIné(e împresurîndu-I, uu sIùbIL în Ioc IéçII çI
sù sù upere de nùvuIu ¡ur, s-uu pedesLrIL LouLù ousLeu. ¡urù
pu(In Ioc uu (InuL, de muI(Imeu cure eru cu cIncI pùr(I muI
muI(I decîL dînçII. TouLù ucéIu ousLe Ieçuscù çI sIngur $LeIun
PoLo(cIII, Su-pIIu, BuIubunj ce eru cupeLe, s-uu LopILù
ucoIeu pre cîmpI. $LeIun PoLo(cIII, rùnILu, uu murIL în
rùzboIu, SupIIu 'çI BuIubun uu cùdzu(I! Iu robIu LùLurîIor.
Zuc. 18. HuLmunII IeçùçLI, uudzIndu de nevoIu ceIor
¸.ooo de ousLe uIe suIe, uIes PoLo(cIII uvîndu de IecIor
grIje, uu purcesu înLr-ugIuLor cu céIe ¸.ooo de oumenI ce Ie
muI rùmùsesù. Ce u douu dzI dupù ce uu IeçIL Iu cîmpI, I-uu
LîmpInuL vesLe de oumenI den rùzboIu scùpu(I de rùssIpù
oçLII suIe çI de perIreu în rùzboI IuI ' $LeIun PoLo(cIII. $I
în(eIegîndu çI de puLereu IuI HmII, Iu cureIe cureu de pe Iu
LouLe osLrouveIe cuzucII, cu Iu MesIIu jIdovII çI sù udùogeu çI
LùLurîI, uu sIùLuIL sù sù înLourcù înupoI. Ce HmII çLIIndu çI
de puLereu IuLmunIIor sIubù çI îndrùzne(II dupù Izbîndù
denLîIu, în Ioc uu purces în urmu oçLII IeçùçLI çI Iu Unu
oruçu, unume Corsun, ugIun-gîndu çI pre IuLmunI, uu sùrIL
LouLe oruçeIe CùzùceçLI, unII udùogîndu-se Iu HmII, uI(II
(IIndu LrecùLorIIe çI supîndu drumurIIe pe Iu sLrîmLorI, uu
venIL çI ucéIu ousLe u IuLmunIIor Iu prImejdIIe, den cure
pu(InI IeçI uu scùpuLu. HuLmunII umîndoI uu cùdzuL Iu
robIIe, SInuvscIII çI uILe LouLe cupeLe1. GIouLu, cîLù n-uu
cùdzuL pre mînu LùLurIIor, uu perIL de (ùrùnIme.
Zuc. 1q. ¡urù ousLeu ce eru LrImusu pre upu NIpruIuI, ducù
uu în(eIes de perIreu oçLII de pe uscuL cu $LeIun PoLo(cIII,
s-uu burzuIuILu pe bIIeLuI Burubuç, cupuI Ior, vrîndu sù (Ie
credIn(u su, cù eru cùzucu bùLrîn çI vesLIL Burubuçu. $I de
mIruL, çI ném(II cu cuzucII uu vIcIenILu, însù eru ném(II
ucéIu numuI cu nume de ném(I, Iurù Lo(I den cuzucI eru
Iùcu(I. Au IeguL o pIuLrù Iu grumudzII IuI Burubuç çI I-uu ur-
uncuL în NIpru sI cîLe cupeLe muI eru nem(eçLI cu dînsuI. $I
dupù ucéIu IupLù, s-uu dus Lo(I çI s-uu încIInuL Iu HmII.
Zuc. zo. Sù scrIe de ucmu IéçII ce pojur uu purces denLr-
uceusLu scînLéIe în muILe pùr(I de Iume, ce vùrsure de sInge,
ce pusLIILuLe (ùrîIor, ce surupure çI sIùbIcIune puLerII CrùIeI
¡eçeçLI, ce rùsIpù u mure çI nedobîndILe ceLù(I, ce robII çI
pIeun de creçLInI în mînuIe pùgîneçLI. NoI sù ne înLourcem
Iu uIe nousLre. $I de uç uveu Iu cInevu penLru ucesLu Iucru
vreo IuIù, cù IeLopIse(uI ucesLu muI muILu de IucrurI
sLreIne pomeneçLe, decîL de Ioc de (urù, IùcuL-um ucesLu
cursu, penLru sù sù dezIege muI bIne IucrurIIe (ùrîI, cure Iu
ce vréme s-uu prIIejIL. $I ucéIu sù sù çLIe cù uceusLù (urù
IIIndu muI mIcù, nIce un Iucru sIngurù den sIne, Iùrù
udunure çI umesLec cu uILe (ùrI, n-uu IùcuL.
Zuc. z1. S-uu cuLremuruLù LouLe (ùrîIe ucésLeu prInpregI-
ur de nùprusnIcu Lurburureu CrùIeI ¡eçeçLI. ¡nsù (uru cu
nùrocuI, cu cîrmu çI vîIIu vesLILeI domnIeI ¡nI VusIIIe-vodù,
cî(vu unI sI dupù ce sù rùdIcuse HmII, uu sLùLuLu necIùLILù
de nImeu, pùnù Iu unuI... înLr-ucesLu un începùLoruI spre
mure scùdere (ùrîI, înLorcîndu-sù LùLurîI den |uru ¡eçuscù
cu pIeun, bugegenII çI o sumù de crîrnenI uu IovIL Iu
înLorsuI sùu pren (urù çI cu o ousLe ce Lreceu, nu pouLe II sù
nu çI sLrIce cevu. Au venIL pruLénII çI de pe uILe vùI pe Iîngù
PruL cu juIobù Iu VusIIIe-vodù, jeIuIndu cù-I prudù LùLurîI çI
Ie sLrIcù pîInIIe. $I înLr-unu de dzIIe, prIIejIndu-se VusIIIe-
vodù veseI Iu musù çI vIIndu juIobù Iurù pre LùLurI cù sLrIcù
(uru, cum uu IosLu Iu musù veseI, uu cIemuL înduLù
cùpILunII, dîndu-Ie poruncù sù purceudù înLr-uceu duLù cu
Lo(I sIujILorII çI dIn sIugI boIereçLI çI dIn Lîrgu, cIneçI urI
vreu în dobîndù, sù Iovuscù pre LùLurI. Au IùcuLu înduLù
poruncu cùpILunII çI neumuI den IIreu su u muIdovenIIor
IucomI Iu dobîndù, cure cumu uu puLuL çI den oruç u
dobîndI cuI, IIIndu oruçuI pIIn de LouLù sumu de oumenI pre
uLunce çI den sIugI boIereçLI muI(Ime çI uu mùrsu depreunù
cu sIujILorII, de uu IovIL pre LùLurI Iùrù vesLe, negîn-dIndu
LùLurîI de unu cu ucéIu.
Zuc. zz. Eru descùIecuLù ordu cu LemeIuI Iu un suLu
unume BrùLuIénII Iu RùzInu, încùrcu(I LùLurîI de robI çI de
pIeun den |uru ¡eçuscù. NeIIIndu guLu, uu înLruLu uI noçLrI
înduLù înLr-înçII cu sùbIIIe. PerIL-uu muI(I LùLurI çI Ie-uu Iu-
uL uI noçLrI çI pIeunuI çI robII, curII numuI cu Iugu uu puLuL
u IùIùduI denLr-uceIu Ieredeu spre Bugeug, ce çI pe cuIe, în
muILe IocurI, Ie-uu (InuLu cuIeu uI noçLrI pe Iu ¡ùpuçnu.
Zuc. z¸. MuILu uu sLùLuL boIerII, curII sù prIIejIse Iu ucéIu
musù, muI vîrLos CuLurgIuI, sù nu se Iucù grubu uceI Iucru çI
dIn socoLeuIu de Iu musù. ¡urù ce esLe sù nu Lreucù, uu une-
voIe sù muLù cu sIuLuI. TùLurîI, ducù uu scupuLu Iu Bugeug,
înduLù pren cuLevu cupeLe uu IùcuL çLIre Iu IunuI cu mure
juIobù, cum I-uu IovILu moIdovenII Iùrù vesLe, Lre-cîndu eI
spre IocurIIe Ior, Iùrù nIce o sLrIcùcIune (ùrîI çI Ie-uu IuuL
uLîLu pIeun çI uLîLeu roII. S-uu împIuL înduLù çI IunuI, çI
LouLe cupeLeIe u CrîmuIuI de vrùjmùçIIe, IIIndu çI sIme(I pre
ucéIe vrémI, dIn IzbîndIIe usupru IéçIIor, înduLù uu LrImIs
çLIre Iu împùrù(IIe pre VusIIIe-vodù çI pre LouLù (uru cu pîrù
cù esLe IuInù. $I LurcIIoru Iu mure socoLeuIù, çI prepus eru
domnIIIe cesLor (ùrI, uçeu de Lure çI de LemeInIce; ce înduLù
uu pozvoIILu IunuIuI, sù IIe voInIcu u prùdu |uru MoIdo-
veI, penLru IupLu ucéIu.
Zuc. zq. VusIIIe-vodù, dupù ucéIu IupLù, sù pùzIIu IourLe
cu grIje çI Iu împùrù(IIe çI Iu curLeu IunuIuI. Ce, de îmbe
cur(IIe I-uu venILu înçùIùcIune, uIes de Iu SeIer CuzI-ugu,
vezIrIuIu IunuIuI. Açeu îI uçedzuse pre VusIIIe-vodù pren
cùr(I cu cuvenLe bIInde, cîL sù pùreu cù nIcI în gîndu n-ure
IunuI, nIcI uILe cupeLeIe u Ior penLru uceIu puLImù u
LùLurîIor ce peLrecusù uIceu în (urù. ¡urù vrùjmùçIIu
ucoperILù muI rnuILu rùu uduce.
Zuc. z¸. în unuI ;1¸8<16¸o>, sIùLuIndu CrImuI sù
rùscumpere pugubu IùcuLù de VusIIIe-vodù ordeIor Ioru Iu
BrùLuIénI çI sù curmédze çI sIme(IIu pùnù în cîLù eru în Vu-
sIIIe-vodù, uu pornILu pre guIgu-soILun cu oçLI, cu uceIu gIus
cù merge sù Iovuscù |uru MoscIIceuscù. $I IunuI dIdésù
çLIre çI IuI HmII sIngur, sù IIe guLu, sù purceudù usupru IuI
VusIIIe-vodù. $I cîL uu sosIL soILunuI, umu muInLe HmII cu
oçLIIe guLu eru unume spre pùr(IIe MoscuIuI. Au purces
îmbe oçLIIe cu mure LuInù spre NIsLru. SosIncIu, înduLù uu
împùr(ILu ousLeu, o sumù de Iu Sorocu, cIIrépLu spre pùr(IIe
SuceveI, uILù sumù spre OrIeIu çI ¡ùpuçnu, pùn în PruL,
ousLeu LùLùruscù cu cuzucI umesLecuLù. Nespusù prudù
uceusLu esLe (ùrîI çI de prudu de Iu ¡on-vodù cu pu(In muI
mIcù (uIegîndu de ucesLe cumpIILe vrémI de ucmu, cu cure
LouLe prImejdIIIe ucesLuI pùmînLu covîrçILe sInLu).
Zuc. z6. Nu çLIIu nemIcù VusIIIe-vodù çùdzîndu Iu dIvun,
unu dupù uILu vesLe vIIndu, cum prudù LùLurîI (uru. Au
vùdzuL Iu ce uu IeçILu sIuLuI de Iu musù çI în deçerLu
procILIndu cùr(IIe IuI SeIer CuzI-ugu, în nedejdeu cùroru
cùr(I sù Iùsusù VusIIIe-vodù.
Zuc. z;. Drîmbù ucéIu de oçLI, cure eru orînduILù spre
Suceuvù, uu cuprInsu cîL (Ine Sorocu çI (InuLuI IéçIIor, pùnù
în Lîrgu, în ¡uçI, HoLInuI, DoroIoIuI, HîrIùuI, Cernùu(II,
pùnù în ceLuLeu SuceveI LemeIuI, Iurù urIpIIe pùnù în munLe
ugIungîndu. CeLuLeu SuceveI upucuse GuvrIIuç IogoIùLuI çI
cî(vu boIerI de Iu (urù, de sù încIIsésù ucoIo; uu duL cuzu-
cIIor çI LùLurîIor o sumù de bunI. ¡urù denuIurù, Iu (urù, uu
uIIuLu (uru LouLù pre ucusù, cu dobILocu, cu IergIeIII, de
cure eru pre uLuncI pIInù (uru. PIeun, robI uu IuuL Iùrù
numùr muILe çI cuse de boIerI uu robILu. ALunce uu IuuL pre
gIupîneusu IuI MIron CIogoIII sLoInIcuI cu o cucounù u IuI,
cure n-uu muI IeçIL den robIe în vécI çI uu perILu çI
MurguIe(u $LeIun Iu Cernùu(I, pemenLeun vesLIL înLre
curLe. SuLeIe, oruçeIe, LouLe urdzîndu çI prùdîndu, cu ucéIu
vrùjmùçIIe eru LùLurîI usupru (ùrîI.
Zuc. z8. ¡urù céIuIuILù drîmbù de oçLI uu IovIL OrIeIuI çI
¡ùpuçnu çI ¡ùIcIuI pùn în PruL. ALunceu uu robIL cusu
SLurdzII jIcnIcérIuIuI, cureIe upoI uu cùdzuL çI vIsLIernIc
mure çI muILe cuse înLemeIuLe Ie-uu dus în robIe. ¡urù cod-
ruIuI CIIgIécIuIuI Iu ¡ùIcIIu IourLe pu(Inù pugubù uu IùcuL
LùLurîI uLunceu, cù înduLù uu nùzuILu Iu codrIçoruI Ior, ce uu
eI ucoIeu, unume CIIgIécIuI, pùdure nu uçeu înuILù în co-
pucI, cù copucII IourLe pu(InI sInLu, cum esLe deusù çI
rîpousù çI de spInI muI muILu decîL de uILu Iemnu crescuLù.
$I s-uu upùruL cIIgIecenII, de nu Ie-uu puLuL sLrIcu nemIcù
LùLurîI.
Zuc. zq. GuIgu-soILun sIngur cu coçurIIe çI HmII IuL-
munuI cu Lubùru, de Iu Sorocu dIrepLu uu Lrus Iu |u(oru,
unde soILunuI cu coçurIIe LùLùreçLI uu descùIecuL, Iurù
HmIIu cu Lubùru cùzùceuscù uu sLùLuL pre VIudnIe.
Zuc. ¸o. VusIIIe-vodù vùdzîndu-se Iu grIje cu ucéIu çI
spuImù, cù Iuusù LùLurîI pùn supL Lîrgu IergIeIIIIe çI u
sIujILorIIor cuI Ie-uu upucuLu, uu pornILu pre doumnu
depreunù cu cuseIe boIerIIor pen Irîn-LurIIe codrIIor, pe Iu
CùpoLésLI, spre CeLuLeu Neum(uIuI. ¡ur çI sIngur n-uu (InuL
muILe dzIIe scuunuI, ce s-uu muLuLu dIn ¡uçI în neçLe poIenI
u codruIuI, ce-I dzIcù codrII CùpoLéçLIIor çI s-uu uçùdzuL
ucoIeu în codru cu curLeu, IùsIndu pu(IneI durubunI de
upùrureu cur(II, curII, ducù uu vùdzuL muI(Imeu de LùLurI,
den ceus în ceus udùogîndu-se çI cu cuzucI umesLecu(I, uu
IùsuLu cu noupLeu curLeu pusLIe. $I uu ursu uLunceu LoL
oruçuI. Unde çI unde uu rùmus cîLe o dugIenI(ù. CurLeu ceu
domneuscù, cuseIe boIerIIor çI LoL oruçuI înLr-o mIcù de
ceus cenuçe uu sLù-LuLu, Iurù mùnùsLIrIIe uu IùIùduIL, cù n-
uu vruL cuzucII sù dodIeuscù, den poruncu IuI HmII IuL-
munuI, çI LùLurîI n-uu puLuLu, cù eru çI oumenI cu sIné(e
încIIçI pren mùnùsLIrI. NumuI Iu mùnùsLIreu u TreI
SIeLILejI, oumenII ce-uu IosLu încIIçI ucoIo uu uvuL prIme-
jdIe, cù urdzîndu LîrguI, dIn puru IocuIuI s-uu uprInsu çI
mùnùsLIreu. DecI, uu cùuLuLu o sumù de oumenI, de urçI(ù çI
de grouzu IocuIuI u IeçI pre o porLI(ù ce esLe în zId, spre
IùIeçLeuIu oruçuIuI çI ucoIo uu IuuL pre muI(I oumenI în
robIe LùLurîI çI muI(I oumenI s-uu çI înecuLu în IùIùsLeu de
grouzu robIeI.
Zuc. ¸1. Au obIIcIL suILunuI çI HmII IuLmunuI de Iugu IuI
VusIIIe-vodù çI uu LrImIs soILunuI un mîr-zucu Iu VusIIIe-
vodù, mLrebîndu-I cù ce uu IugIL dIn scuun? (De çugù Iucru
esLe înLrebure cu uceusLu pre o vréme cu ucéIu?) DecI, Vu-
sIIIe-vodù, dùruIndu bIne pre LùLuruI, uu LrImIs de Iu sIne
boIerI Iu soILunuI, pre GIIcu vornIcuI de |uru de GIos, Iurù
Iu HmIIu pre CIogoIeu spùLurIuI ceI mure çI uu LocmILu
IucruI cu soILunuI, cu dururI çI nu cu pu(Inù cIeILuIuIù. $I
de uLunceu uu IeguL VusIIIe-vodù bunII ce sù duu soILunIIor
den unu în unu çI cubunI(ù çI cîLe... pungI de bunI. ¡urù IuI
HmII IuLmunuI muInLe încù de uceusLu vréme InLruse în
gîndu cuscrIe cu VusIIIe-vodù çI pomenIndu çI muInLe pren
CIogoIeçLI cu soIIIIe penLru IuLu IuI VusIIIe-vodù, Roxundu,
numuI ce uu cùuLuLu IuI VusIIIe-vodù u uçedzu çI Iogodnu
IeLII suIe, RoxundeI, dupù TImuçu, IecIoruI IuLmunuIuI
HmII, çI cu cîLevu dururI çI IuI.
Zuc. ¸z. ¡n... dzIIe, uu purces çI soILunuI çI HmII de Iu
|u(oru spre IocurIIe suIe, Iurù (uru uu rùmus prùduLù çI pen
muILe IocurI pusLIe, scIImbuLù den IerIcIIu uceu denLîIu. Au
IeçILu çI VusIIIe-vodù den codru în scuun. S-uu prIIejIL
uLunce în bejenIIIe ucéIe çI mourLeu IuI Toderuçco IogoIùLuI.
¡ùcuL-uu VusIIIe-vodù cîLùvu juIobù Iu împùrù(IIe pre LùLurI,
penLru sLrIcùcIuneu (ùrîI, ce nIce un IoIos n-uu IùcuL. Duru-
bunII Iu ucéIu Iugù u IuI VusIIIe-vodù den scuun eru guLu sù
jecuIuscù curùIe ceIe domneçLI, ce, dupù ce s-uu uçedzuL Vu-
sIIIe-vodù în scuun, s-uu IùcuL u Ie Iuce cùuLure încInsu cu
subIe çI ném(II ce uveu, den poruncù, guLu cu sIné(eIe pIIne,
înLîI Ie-uu IuuL durubunIIor urmeIe, upoI pre Lo(I, cu cu-
peLeIe Ior depreunù, I-uu încIIs, pre unII pen LemnI(ù, pre
uî(II I-uu LrImIs Iu ocnù çI cu uILe pedepse I-uu cerLuLu. $I de
uLunce (uru uu purcesu LoL spre rùu, den unu în unu, pùnù
usLùdzI.
Zuc. ¸¸. Nu cu o cerLure numuI ceurLù dIreupLù mînIIu IuI
Dumnedzùu, ducù sù porneçLe spre vreo (urù, ce dupù
IeçILuI LùLurîIor uu IovIL mure omoru în oumenI çI uIce în
oruç çI pen Luru LouLù.
Zuc. ¸q. ¡u unuI, HmII IuLmunuI cu mure muI(Ime de
oçLI CùzùceçLI çI sIngur IunuI, pùnù cu ;o.ooo de LùLurI,
sLrînse ousLe çI de pe Iu cercIIejI çI de Iu LouLù Dobrogeu, uu
purces usupru cruIuIuI Ieçescu, cùroru oçLI cruIuI Ieçuscù
CuzImIr Ie-uu IeçIL înuInLe Iu un Lîrgçor unume BeresLecIco,
cuIe de u LreIu dzI de Iu CumenI(ù în sus, cu qo.ooo de
ousLe Ieçuscù, în cure ousLe m-um prIIejILu çI eu.
Zuc. ¸¸. Nu eru LouLe voIevodzIIIe sosILe, nIce ¡ILIu, cù
¡ILvu uveu de cuzucII de pesLe NIpru mure dodeIuIù. $I uu
IeçIL cruIuI Ieçùscu cu uceIu rùzboIu bIruI-LorIu çI usupru
LùLurîIor, çI usupru cuzucIIor, cIL uu cùuLuL IunuIuI u Iuu Iu-
gu çI IuI HmII IuLmunuI u-çI Iùsu Lubùru cu LouLù ousLeu. De
cure Izbîndù u IéçIIor, ducù uu în(eIes VusIIIe-vodù den
Ionùçcu(ù pîrcùIubuI de HoLInu, I-uu îmbrùcuLu cu IuInù cu
soboII, uvîndu nedejdeu cù cu ucéIu Izbîndù u IéçIIor vu
IùIùduI de cuscrIIu IuI HmII.
Zuc. ¸6. ¡urù nu s-uu LùIuLu cu uLîLu rùuLù(IIe |ùrîI
¡eçeçLI, cù upoI, Iu unuI dupù Izbîndù de Iu BeresLecIco,
uçeu uu perIL de rùu ousLeu Ieçuscù de cuzucI çI de LùLurI,
Iùsu(I IéçII în nedejdeu pùcII ce sù Iùcusù Iu BeIu |ercov, cîL
nIcI IuLmun, nIcI un cup, nIcI un suIIeLu oI dzIce, de 8.ooo
de ousLe pedeusLrù ce eru, n-uu IùIùduIL. $I den ousLeu
cùIùreu(ù, ce eru pùnù Iu 1z.ooo de oumenI IourLe pu(InI de
ceI de gIos, încù de or II scùpuL cInevu, încungIuru(I de
LouLe pùr(IIe de LùLurI. ¡urù ce eru IrunLe, LoL supL subIe uu
mùrsu, cù uçeu uçedzuse HmII cu soILunII, cum Iu ceIu
rùzboIu un rob sù nu Iu LùLurîI, ce LoL supL subIe sù puIe, sù
sù muI împu(Inédze oumenII de ousLe den |uru ¡eçuscù. $I
ucoIo uu perIL çI sIngur IuLmunuI CuIInovscIII çI cu IecIoruI
IuI, cureIe îI uveu numuI ucéIu.
Zuc. ¸;. $I înLr-ucesLu unu uu cùuLuLu u Iuce IuI VusIIIe-
vodù çI veseIIIu IIeI suIe, RoxundeI, dupù TImus, IecIoruI IuI
HmII IuLmunuI cùzùcescu, Ln unuI,.'. <16¸z>.
Zuc. ¸8. Mure neLocmuIu în depoLrIvu cuseIor çI u
IIreIor! AceusLu purLe eru o domnIe de 18 uI çI împùrù(IeI
cu bIvçug çI cu cInsLe sùmùnùLoure, Iurù céeIuILù purLe de
doI unI IeçILù den (ùrùnIe. RuçcIIe; cu ,Iudo, Iudo''z, pen
LouLe ungIIurIIe, gInIrIIe sIngur Iu(u numuI de om, Iurù
LouLù IIreu de IIuru.
Zuc. ¸q. însù cîLe LrebuIu Iu o nunLù domneuscù, nemIcù
n-uu IIpsIL. $I dupù cîLevu sùpLùmIn(^ce uu çedzuL TImus
uIceu în ¡uçI cu ussuuIII, poIcovnIcII çI uLumunII sùI çI
nepo(II IuI VusIIIe-vodù, IecIorII IuI GuvrII IuLmunuI çI IuI
GIeorgIIe IuLmunuI çI den IecIorI de boIerI de (urù, NIc-
oIuI BuIuç çI ¡on Prùjes-cuI, ucoIo în CeuIrIn penLru
TImus zeIog, uu purces cu doumnu-çI Iu CeuIrInu. ¡urù Vu-
sIIIe-vodù uu rùmus înduLù Iu prepusurI Iu LurcI, penLru urîL
numeIe cuzucIIor Iu dînçII sI Iu megIIusI înduLù Iu zurve, uIes
Iu MuLeI-vodù, neprIeLImII vecIIu, cure sIIndu-se de unIreu
IuI VusIIIe-vodù cu cuzucII çI Iu LurcI umesLecu domnIIu IuI
VusIIIe-vodù çI cu Ruco(II înduLù uu sLùLuL în sIuLurI. Cù
umînduroru eru învrùjbILù VusIIIe-vodù çI umîndoI sù sIIu
de ucéIu unIre, uIes cîndu uudzIIu soIII cu ucéIe Ruco(II de Iu
VusIIIe-vodù, cum I-uu LrImIs pre $LeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI înLr-un rîndu, poruncIndu-I sù çudzù mîIcom
Ruco(II, cù-I vu Iuce de vu vùrsu nIçLI guIbenI LùLurîIor çI Iu
ce vu sosI, eI vu vede. $I sù prIIejIsù çI soIuI, unuI cu céIu
cure, neuvîndu cuconI, de uLunceçI Iuusù gîndu spre dom-
nIIe çI muI muILe udùogeu spre vrujbù çI în IocuI LrébIIor
sLùpînu-sùu, în soIII uu usedzuLu Lreubu su spre domnIe çI
Iu Ruco(II, çI Iu MuLeI-vodù.
Zuc. qo. Precum mun(II ceI înuI(I çI muIurIIe céIe înuILe,
cîndu sù nùruIescu de vreo purLe, pre cîL sInLu muI înuI(I,
pre uLîLu çI durîL Iùcu muI mure, cîndu sù pornescu çI copu-
cII ceI înuI(I muI mure suneLu Iuc, cîndu sù obourù, uçeu çI
cuseIe céIe înuILe çI înLemeIuLe cu îndeIunguLe vrémI, cu
mure rùzsIpù purcegu Iu cùdere, cîndu cud. înLr-ucéIu cIIp
çI cusu IuI VusIIIe-vodù, de uLîLeu uI înLemeIuLù, cu mure
cùdere çI rùzsIpù çI upoI çI Iu depIInù sLIngere uu purces de
uLunceu.
Zuc. q1. $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI, cure eru IogoIùL
mure Iu VusIIIe-vodù, dupù mourLeu IuI Tode-ruçco
IogoIùLuI, çLIIndu VusIIIe-vodù pre LuLù-sùu, DumILruçco
IogoIùLuI, Iu uLîLè domnII boIerIu ves-LILu cu ocIne
înLemeIuLe, cure nIcI o cusù uIceu în (urù moçII cu ucéIe,
ocIne, suLe, cur(I n-uu uvuL. Dupù ce ç-uu gùLIL IucrurIIe
spre domnIIe, precum s-uu pomenIL muI sus, Iu Ruco(II çI Iu
MuLeI-vodù, uu IeguLu vorouvu çI cu o sumù de boIerI în
(urù, cu CIogoIéçLII unume çI cu $LeIun sùrdurIuI, cuprIn-
dzîndu-I cu gIurùmînLu sù (Ie LuInu. Au uIes cu sIuLuI Ior,
numuI sù uducù oçLI UngurésLI çI munLeneçLI usupru IuI Vu-
sIIIe-vodù.
Zuc. qz. Sunuse umu den Iu cî(vu Iu urecIIIe IuI VusIIIe-
vodù ucésLeu çI înLîIu de Iu un Lurcu Iu ¡ocçeunI çI de Iu
munLenI încù uu scrIs, ce n-uu credzuL VusIIIe-vodù.
Zuc. q¸. Spunu IsLorIIIe de PIru, împùruLuI epI-ro(IIor, cù
IIIndu înLr-un rùzboIu Iu Turu ¡LuIII împroLIvu rîmIénIIor,
îmbIîndu Pyru-împùruLuI în IrunLeu oçLIIor suIe, LocmIndu-
çI ousLeu çI muLîndu-se çI înLr-o urIpù çI înLr-uILù, unuI den
copIeI IuI ce-I pùzIIu s-uu upropIIuL çI I-uu dzIs: ,Sù IeI
umInLe, împùruLe, ceI rîmIeun pre un cuI negru. Den Lo(I
uI(I oçLenI, uILu nemIcù nu pùzeçLe, numuI ç-uu pus pre
împùrù(IIu Lu ocIII, orI încùLro Le înLorcI, eIu LoL ucéIu
pùzeçLe çI ceurc, cîndu çI cîndu sù vIe usuprù-(I cu suII(u
guLu." Au rùspunsu PIru copIIuIuI: ,Cu unevoIe esLe
IIecùruIu u sù IerI de ce IesLe sù IIe". Açeu sù pouLe dzIce çI
de VusIIIe-vodù, domnu cu puzu în LouLe pùr(IIe çI pe Iu
LouLe por(I, nu s-uu puLuL IerI, ce-I eru sù-I vIe usupru çI
muI uIes de prI-rnejdIIu den cusù IourLe cu unevoIe u sù IerI
IIecùruIu. Zuc. qq. Mucuru cù InLruse Iu un sIuL cu ucéIu çI
CIogoIéçLII, çI $LeIun sùrdurIuI, Iurù çugù Ie pùreu u sIùLuI
nIçLI IucrurI cu ucéIe, ce çIdeu uILu(I, gîn-dIndu cù nu vu
nuçLe nemIcù denLr-ucéIeu sIuLurI. ¡urù $LeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI vùdzîndu ce so(II uu dobîndILu Iu ucéIu sIuL,
uçLepLu den dzI în dzI sù sù vùdeuscù sIuLuI Ior despre
CIogoIeu spùLurIuI Iu be(Ie, cù Iu cîLevu mese, bùLu, muI
vudIIu IucruI. Ce, nIme nu Iuu umInLe un Iucru cure în
gîndu nu încupe. DecI, uu pùzIL sIngur $LeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI Lreubu cure o Iuuse çI însemnuse dzuu oçLIIor
ungureçLI çI munLeneçLI, sù Iusù în (urù, Locmu în
serbùLorIIe PuçLIIor.
Zuc. q¸. ¡çI LrImIsese $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI
gIupîneusu Iu (urù, în pIIdu cù o LrImILe penLru LrébIIe cuseI.
¡urù sîngur, Locmu în dzuu cîndu cînLù beserIcù cunonuI
sIînLuIuI AndreI de Iu CrILu, Iu 8 ceusurI de noupLe,
gùLIndu-se VusIIIe-vodù de beserIcù, încù nIme nu venIse
den boIerI Iu curLe, uu mînecuL sù-çI Iu dzuu bunù, dîndu-I
çLIre de ucusù cù-I IesLe gIupîneusu spre mourLe, cu IîrLIIe
scornILù. $I înLrebîndu VusIIIe-vodù pe posLeInIcI cIne dIn
boIerI esLe uIurù, uu spus posLeInIcII cù IesLe IogoIùLuI céI
mure, dvoréçLe sù-çI Iu dzuu bunù, cù I-uu venIL vesLe de
bouIù IourLe greu gIupînesùI. Sù IIe dzIs VusIIIe-vodù: ,Ce
omu Iùrù cuIe, IogoIùLuI! $LIIndu-çI gIupîneusu boIeucù çI
nu o (Ine uIceu eu sIne." $I I-uu dzIs sù înLre, sù-çI Iu dzuu
bunù. Au InLruL $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI cu Iu(u scornILù
de mure mîInIcIune çI ç-uu IuuL voIe sù murgù spre cuse-çI.
Spun sù IIe dzIs VusIIIe-vodù: ,Sù uIIe IucruI pre voIu su."
NeçLIuLorIu gînduI omuIuI spre ce meneçLe! înduLù, Iùrù
nemIcù zùbuvù, cu ceIu cu grIje, sI nu cu IIe ce grIje, uu
purces înduLù de oIuc çI înLr-ucéIuçI dzI uu sosIL Iu Bog-
dunu, Iu suLuI sùu supL mun(I. $I umu eru çI ousLeu
ungureuscù LouLù, cu CIImInI Iunîç pe poLIcI sI ousLeu
munLeneuscù Iu Rîbnu cu DIIcuI spùLur IuI.
Zuc. q6. Spun de VusIIIe-vodù cù den beserIcù I-uu IovIL
gîndurI de purcesuI IogoIùLuIuI, uçeu Iùrù nùdejde. $I uçeuçI
de u dou dzI dupù purcesuI IuI, uu începuL u vedere u sunu
gIus de ungurI çI de munLenI. ¡u cure suneL vùdzîndu-sù
CIogoIéçLII cuprInçI çI Iùsu(I de IogoIùLuI, cu cure îçI $LIIu
vorouvu, uu sLùLuL Iu grIje cu ucéIu, cîL prI pùçILuI Ior çI pre
cùuLùLurù, cIne Ie-ur II IuuL sumu Ie-ur II cunoscuL înduLù
vInu. Ce, mIrîndu-se, cum or Iuce, sù Iugù, sù-çI Iuse cuseIe,
curII eru cu LoLuI uIceu în ¡uçI, greu çI u dou mourLe esLe sI
dzIIeIe Ior IîrçILe, pouLe II?
cum sù dzIce, s-uu upucuL de uILù îndIrepLùLuru, scrIIndu
un rùvuç CIogoIeu spùLurIuI Iu VusIIIe-vodù înLr-ucesLu
cIIp:
Zuc. q;. ,MIIosLIve doumne. Eu, unuI den sIujILorII ceI
sLreInI, mîncîndu pîneu çI sureu mùrIeI-LuIe denLr-uLî(eu uI,
IerIncIu-mù de osîndù, sù nu-mI vIe usupru, penLru pîIneu
çI sureu mùrIeI-LuIe, î(I Iùcu çLIre penLru $LeIun IogoIùLuI ceI
mure, cù-(I esLe udevùruL IIcIeun çI s-uu ugIunsu cu Ruco(II
çI cu domnuI munLenescu çI sInLu guLu oçLIIe, çI u IuI
Ruco(II, çI u IuI MuLeI-vodù, sù vIe usupru mùrII-LuIe. De
cure Iucru udevùruL, udevùruL sù credzI mùrIu-Lu, cù nu esLe
înLr-uILu cIIp."
Zuc. q8. $I ducù uu scrIs rùvuçuI înLr-ucesLu cIIp
CIogoIeu spùLurIuI, uu cIemuL Iu sIne pre egumenuI de
Aron-vodù1 unume IousuIu, cure eru pre ucéIe vrémI pe Iu
Lo(I boIerII duIovnIc çI cu IspovedunIe gIurîndu pre egu-
menuI, sù nu-I vùdeuscù cIne esLe çI înLîI sù uruLe rùvuçuI Iu
IorducIIe vIsLernIcuI, upoI Iu domnIe, I-uu IeguL cu mure
gIurùmînLu, uçè sù Iucù. MIrîndu-se cùIugùruI de unu Iucru
cu ucéIu, uu mùrsu cu rùvuçuI Iu IorducIIe vIsLernIcuI, cure,
ducù I-uu în(eIes çI çLIIndu cù s-uu sunuL ucésLeu çI dInLr-
uILe pùr(I, înduLù uu sLùLuL Iu mure voIe reu, cu un omu
înLreg ce eru Iu LouLù IIreu. S-uu IepùduL înduLù de rùvuç çI
uu dzIs egumenuIuI numuI sù murgù, sù deu eI rùvuçuI Iu
domnIIe. Au mùrsu cùIugùruI cu ucéIu rùvuç çI I-uu duL Iu
VusIIIe-vodù çI înduLù ce I-uu în(ùIes, s-uu sIm(ILu cuprInsu
de prImejdII çI uu sLùLuL cu mure sLrînsoure usupru
cùIugùruIuI, sù spuIe de Iu cIne uu IeçIL uceIu rùvuç. Au
sLùLuL cùIugùruI denLîIu IourLe Lure, prIImIndu çI mourLeu,
Iurù u vùdI nu pouLe, cù eru duL cu LuInù de IspovedunIe
rùvuçuI. $I ducù s-uu sLrînsu boIerII Iu sIuL çI urùLîndu
cùIugùruIuI çI muncu VusIIIe-vodù, cu penLru un Iucru cu
ucéIu, ce sù uLIngeu de domnIIe çI de uLîLeu cuse, decI
Iuîndu-çI egumenuI çI de Iu vIùdIcu VurIuum, cure eru
mILropoIIL pe uLunce, dezIegure, uu spus cùIugùruI, unume
cIne I-uu duL rùvuçuI. $I înduLù cIemîndu VusIIIe-vodù pre
CIogoIeu spùLurIuI, I-uu spus LouLe de-umùnunLuI çI cum
IesLe çI $LeIun sùrdurIuI LoL înLr-ucéIu sIuL.
Zuc. qq. Cu pu(Ine cuvInLe I-uu musLruL VusIIIe-vodù pre
umîndoI GIogoIéçLII, ce eI umîndoI sù upùru Lure, cù I-uu
IosLu LoL cu credIn(ù çI n-uu prIImIL ucésLeu çI de I-urI LrIm-
ILe unuI mucuru denLru dînçII, sù uducù de grumudzI pre
$LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI. $I IIe dzIs VusIIIe-vodù: ,în
zeduru uceusLù sIujbù ucum: sù-mI IIe spus ucésLeu, pùnù
eru în ¡uçI IogoIùLuI". DecI, pre GIogoIeçLI I-uu pus Iu
încIIsoure, Iurù în urmu IogoIùLuIuI $LeIun uu rùpedzIL înLîI
pre ScuII, upoI pre IucomI, ce eru vùLuv de uprodzI çI pre AI-
exundru CosLIn, cu curLe Iu dînsuI, sù vIe cum muI de sIrgu
Iu curLe, penLru mure LrébI ce uu nemerIL de Iu împùrù(Ie,
însù Iu muI mure grIje uu sLùLuL VusIIIe-vodù de serdurIuI,
IIIndu uLîLeu oçLI pre ucéIu vréme çI murgIneu LouLù pre
sumu IuI. Ce înduLù uu scrIs cùr(I sI Iu serdurIuI $LeIun, sù
vIe cum muI de sIrgu Iu curLe.
Zuc. ¸o. Sù prIIejIse muInLe de ucesLe începùLurI o Lreubù
de cure învù(use VusIIIe-vodù pre serdu-rIuI, sù gùLédze
nIçLI sLeugurI de sIujILorI1, sù IIe guLu çI cîndu I-urI du çLIre,
sù purceudù cu o sumù de oumenI Iu cîmpI, pesLe NIsLru,
cù-çI descIIsese cuIe negu(ILorII grecII curII îmbIu Iu Moscu
penLru soboII, pre Iu TIgIIneu, penLru greuI vùmII çI Iuce
scùdere vùmII uIce în (urù. Ce pusesù gîndu VusIIIe-vodù
sù-I spurIe de pe uceIu drurn, pesLe cîmpI. Cu prIIejuI uceI
LrébI, scrIIndu VusIIIe-vodù Iu serdurIuI sù vIe cum muI de
sIrgu Iu curLe çI pornIndu cùr(IIe, déderù çLIre cu, IuLù çI
serdurIuI uu sosIL Iu curLe. Spun cù dupù ce s-uu upropIIuL
de oruçu $LeIun serdurIuI çI I-uu LumpInuL o sIugù u IuI, I-
uu spus de LouLe ce sù sunù în Lîrg çI Iu curLe çI cum uu pur-
ces IogoIùLuI ceI mure den ¡uçI çI muILe umesLecùLurI sInLu
çI cuvInLe de ungurI. Sù IIe sLùLuL muILu în gîndurI serd-
urIuI, InLru-vu în Lîrgu, uu înLource-sù-vu înupoI. $I-I dzIceu
o sIugù u IuI:,înLource-Le,gIupîIne, cù nIce Iu unu bIne nu
mergI". ¡urù osîndù Lruge Iu pIuLù, uu bIruILu gînduI sù înLre
în Lîrgu çI înduLù cum uu sosIL Iu guzdù, nemIcù nu
zùbovIndu, uu mùrsu Iu curLe.
Zuc. ¸1. VusIIIe-vodù, cum uu în(eIes de serdurIuI c-uu
venIL Iu curLe, nu s-uu încredzuL deoduLù, ce în dooù-LreI
rîndurI uu LrImIs sù vudzù, udevùruL uu sosIL? Ce, cIucù uu
çLIuL cù esLe în dIvun udevùruL, înduLù uu IeçIL în spùLùrIe sI
I-uu cIemuLu Iu sIne, Iu udunure. $I I-uu IosLu spus VusIIIe-
vodù cum uu IosLu scrIs çI cùr(I, sù vIe penLru Lreubu ucéIu,
cure s-uu pomenIL muI sus, ce muI bIne esLe c-uu venIL
sîngur.
Zuc. ¸z. ¡-uu înLrebuLu dupù ucesLe çI de IucrurIIe ce sù
vùdescu despre ungurI, cu umesLecùLurIIe IuI $LeIun GIe-
orgIIe IogoIùLuI, çLIe cevu, uu bu? Ture s-uu upucuL serd-
urIuI cù nu çLIe nemIcù, cu mure gIurùmînLurI. $I cum sù
IIe eI umesLecu Iu unIIe cu uceIeu, spre rùuI sLùpînuIuI sùu,
dzIcîndu cu gIus: ,CIne uu IosLu, doumne, muI credzuL Iu
mùrI-Iu-Lu çI cInsLIL cu mIne ? $I m-uI scos den obIeIe çI den
sùruc m-uI îmbogù(IL". ¡-uu dzIs VusIIIe-vodù: ,Açeu çLIu çI
eu". $I I-uu dzIs sù murgù, sù grùIuscù cu CIogoIeu, sù uudze
ce spune CIogoIeu spùLurIuI.
Zuc. ¸¸. Cum uu InLruL serdurIuI în vIsLerIe ç-uu vùzduL
puzù de sIImenI, s-uu spùIrnînLuL, çLIuLoure de vInu su IIreu
çI înduLù uu începuL u-I spune LouLe de Iu(ù GIogoIeu
spùLurIuI. Sù upùru sùrdurIuI de LouLe uceIeu, ce cu un
vInovuL înLr-ucéIe sIuLurI, sù upùru sIubu. DecI, uu cunoscuL
VusIIIe-vodù LoL IucruI, Iurù n-uu vruL sù-I omourù înduLù,
uçLepLîndu ce s-ur muI înnoI despre ToLruçu, unde uu
rnùrsu IogoIùLuI. Ce, nepesLILù vréme, sosI den Iugù çI AI-
exundru CosLIn dîndu çLIre de perIreu IuI IucomI vùLuvuI de
uprodzI, de sLrùjIIe UngurésLI çI de oçLI ungureçLI LrecuLe în
(urù. ALunceu uu vùdzuL VusIIIe-vodù usupru su LouLù
cumpùnu, cure îI venIIu usupru, neIIIndu guLu de nemIcù, Iu
o prImejdIIe de sîrgu cu ucéIu.
Zuc. ¸q. IucomII vùLuvuI de uprodzI, ducù uu sosIL Iu Ro-
mun, n-uu mùrsu pre cuII seI, cure uveu çI bunI sI de
ugIunsu, ce ç-uu IùsuLu cuII sùI Iu Romun, Iu Irunù ç-uu IuuL
cuI de oIucu1 cu un om deçLepLuLu LoL în bIne çI ce pouLe
prImejdIIu neçLIuLoruI. $I I-uu dzIs AIexundru CosLIn sù nu-
çI Iuse cuII de Iîngù sIne., ce n-uu vruL sù uscuILe
prIIeLenescu sIuL, ce uu purces pre cuI proçLI. $I Iu Bucùu
înduLù s-uu LumpInuL cu sLrùjIIe UngurésLI, cure sLrùjI, cîL I-
uu zerIL, I-uu IuuL în gounù çI înduLù I-uu ugIunsu çI uçèçI în
gounù I-uu omorîL den pIsLouIe. ¡urù AIexundru CosLIn çI
cIne uu IosLu pre cuI muI bunI uu scùpuLu de perIre.
Zuc. ¸¸. Amu ujungeu IrunLeu oçLIIor ungureçLI Iu
Romunu çI de Iu ¡ocçeunI uu duL çLIre de DIIcu spùLurIuI,
cum uu LrecuL çI eI cu oçLIIe munLeneçLI ¡ocçeunII. $I
uLunceu uu duL pre umîndoI CIogoIéçLII çI pre $LeIun serd-
urIuI pre sumu sIImenIIor, de I-uu omorîL, noupLeu înuInLeu
jILnI(II ce IesLe în curLeu înIunLru1. Adusese çI pre
MogîIdeu, IIIndu-I uncIIu IuI $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI,
ce nu I-uu omorîL, ce I-uu IuuLu Iu puseI pùnù Iu HoLIn cu
sIny.
Zuc. ¸6. MuILu uu sLùLuL boIerII, muI vîrLos Ior-ducIIe
vIsLIernIcuI céI mure pre ucéIe vrémI, sù nu pIuIe
CIogoIéçLII çI $LeIun serdurIuI, ce Lemîndu-sù VusIIIe-vodù,
dupù upropIIuLuI oçLIIor UngurésLI, sù nu Iucù çI eI vreo
zurvù în curLe, I-uu omorîL. Erum purureu în cusù eu Iu Ior-
ducIIe vIsLernIcuI- çI udor-mIsù IourLe cu greu IorducIIe
vIsLernIcuI do mure scîrbù ce uveu, cîndu, pre
umIudzùnoupLe, uu duL çLIre de Iu curLe de perIreu
CIogoIéçLIIor çI u serdurIuIuI. $I ducù 1-um deçLepLuL,
înduLù uu dzIs: ,Au, perI-L-uu ceI boIerI?" $I ducù I-um spus
cù uu perILu, uu suspInuL greu, dzIcîndu: ,AI! Ce s-uu
IùcuL!"
Zuc. ¸;. Sù mIru VusIIIe-vodù, încoLro vu nùzuI? ¡u LurcI
sù Lemeu de pîrù (ùrîI çI de IunIcouse IIreu LurcIIor çI cu
grIje. ¡u cuzucI IurùçI sù IerIIu, sù nu-çI muI sLrIce numeIe
de Iu LurcI. ¡urù u sLu împoLrIvu oçLIIor ce-I venIIu usupru,
nu eru cum, neu-vîndu nIcI ousLe guLu çI (uru LouLù cu. urù
çI guLu Iu Iucru noou, cù OrIeIuI, ce eru cupeLe, eru LoL de-u
IuI $LeIun IogoIùLuI. Ce-uu uIesu cu sIuLuI sù nùzLIIuscù Iu
ceLuLeu HoLInuIuI, rùpedzîndu înduLù Iu cuscru-sùu, Iu H
mII IuLmunuI, dîndu-I çLIre de LouLe ucesLe începùLurI, pre
SLumuLIe HudîmbuI posLeInIcuI ceI mure.
Zuc. ¸8. ¡u CeLuLeu Neum(uIuI eru LouLù InImu uvu(IeI IuI
VusIIIe-vodù, decI ucoIeu uu rùpedzIL VusIIIe-vodù pre
$LeIùnI(ù puIurnIcuI, nepoLuI sùu, sù upuce uvu(IIu, çI, orI
cù n-uu çLIuL $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI de uvu(IIu ucéIu în
CeLuLeu Neum(uIuI, orI uu sLùLuL dupù IucrurI cure
începuse çI n-uu socoLIL ucéIu bunI, Iurù eru muI uproupe de
dînsuI decîL de VusIIIe-vodù ucéIu uvu(IIe.
Zuc. ¸q. Amu. eru oçLIIe ungureçLI cu CIIrnInI Iunùç, IuL-
munuI IuI Ruco(II çI cu $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI Iu Ro-
mun, cîndu çI VusIIIe-vodù scuIîndu-se cu LouLù cusu çI cur-
Leu çI cu boIerII de curLe, uu purces den ¡uçI spre HoLIn.
ALunceu, ce sIujbù um IùcuL IuI IorducIIe vIsLIernIcuI, pren
muILe cuvInLe nu Iungescu. ¡urù InImu ugonesILeI IuI um
LrecuL Iu CumenI(ù çI-o um duL Iu un prIIeLIn u LùLîne-nIIeu,
unume MIIuI sLegurIuI çI depIIn ucéIe LouLe uu venIL upoI Iu
mînu IuI IorducIIe vIsLIernIcuIuI.
Zuc. 6o. SoIuI pre cureIe LrImIsese VusIIIe-vodù Iu HmII
IuLmunuI, precum s-uu pomenIL, pre HudîmbuI posLeI-
nIcuI, orI cù I-uu împIedecuL IogoIùLuI $LeIun pîrcùIubuI de
Sorocu pre ucéIe vremI, orI den bIùsLùmuLù çI IIpsILù IIreu
IudîmbuIuI, s-uu înLorsu înupoI. $I uIIîndu pre VusIIIe-
vodù umu în cuIeu HoLInuIuI, uu pîrîL Iu VusIIIe-vodù pre
pîrcùIubuI $LeIun de vIcIeun. DecI I-uu cùuLuL u LrImILe de
Iznouvù pre uI(II de Iu HoLIn, Iurù Iu IuLmunuI HmII. $I uu
LrImIs cu uI doIIeu rîndu pe GrIgorIe comIsuI çI pre nepoLu-
sùu, $LeIùnI(ù puIurnIcuI çI pre NIcoIuI BuIuç jILnIcérIuI çI
Ior uu duL çI penLru $LeIun pîrcùIubuI de Sorocu învù(ùLurù,
sù-I prIndzù çI sù-I LrImu(ù IeguL de Iu Sorocu Iu HoLIn çI
uçeu uu IùcuL. EI sIngurI uu LrecuL NIsLruI Iu HmII IuL-
munuI, Iurù pre pîrcùIubuI $LeIun I-uu duLù pre sumu u un-
oru den Hîn(eçLI, curII sù (Ineu Iîngù $LeIùnI(ù puIurnIcuI,
sù-I ducù Iu VusIIIe-vodù. Ce, penLru IùcomIu su, uducùLorII,
sù IIe u Ior ce Iuusù çI ce muI eru pe Iîngù dînsuI, I-uu
omorîL pre cuIe.
Zuc. 61. Omu de mIruLu Iu înLregIIu IuI de sIuLurI çI de
în(eIepcIune, cîL pre ucéIe vremI de-ubIIu de eru pemenLeun
de poLrIvu IuI, cu curIIe çI VusIIIe-vodù sîngur, deosebI de
boIerI, Iùceu sIuLurI çI cu muILe ceusurI vorouvu, uçeu eru de
depIIn Iu IIre. ¡urù Iu sLuLuI LrupuIuI sùu eru gîrbov,
gIIebosu çI Iu cup cucuIuLu, cîL puLeuI dzIce cù esLe
udevùruLu Essopu Iu cIIpu.
Zuc. 6z. Ducù sosI VusIIIe-vodù Iu HoLIn, s-uu uçùdzuL cu
Lubùru su uproupe de ceLuLe, deusupru. ¡urù $LeIun GIe-
orgIIe IogoIùLuI cu CIImInI Iunùçu çI cu DIIcuI spùLurIuI IuI
MuLeI-vodù, cuprIndzIndu scuunuI (ùrîI Iu ¡uçI, înduLù uu
uIerguL muI(I den LouLe pùr(IIe, de Iu (urù Iu ¡uçI. $I
îngIoLIndu-sù, uu mursu Iu CIImInI Iunùç, sLrIgîndu: ,Sù ne
IIe domnu $LeIun GIeorgIIe IogoIùLuI". ¡e-uu rùspunsu
CIImInI Iunùç: ,Pre voIe sù Ie IIe, precum poILescu". Spun
de DIIcuI spùLurIuI munLenescu cù sù IspILIIu çI cu ucéIu
nedejde eru, sù IIe eI Iu domnIe.
Zuc. 6¸. DecI, dupù obIceIu, uu mùrsu $LeIun GIeorgIIe
IogoIùLuI cu cîLevu gIouLe de (urù Iu besérecu IuI SveLII NIc-
oIuI çI I-uu ceLIL moIILvu de domnIe GIedeon epIscopuI de
HuçI, IIIndu mILropoIILuI VurIuum IeçIL Iu munLe, Iu
mùnùsLIreu SucuI. Au sLùLuLu domnu GIeorgIIe $LeIun-
vodù în unuI ;161 <16¸¸>
±o. Cupoló uló optosprúdzécè
¡ncep. 1. Den cIncI sIm(IrI ce ure omuI, unume vedereu,
uudzuI, mIrosuI, gusLuI çI pIpùILuI, muI udevùruLù de LouLe
sIm(IrI IesLe vedereu. Cù pren uudzu, cîLe uude omuI, nu sù
pouLe uçedzu depIIn gînduI, esLe uçeu ce sù uude, uu nu
esLe, cùcI nu LouLe sInLu udevùruLe, cuLe vIn pren uudzuI
nosLru. Açeu çI mIrosuI de muILe orI înçuIù, IIIndu muILe
mIrodenII denLîIu greIe, Iurù upoI mure çI IscusIL mIros
Iùcu. GusLuI încù esLe uçeu, cù muILe ne pùru cù sInLu duIcI,
upoI sIm(Imu umùrùcIune çI împoLrIvù, muILe umure cù
sInLu ne pùru sI sInLu duIcI. PIpùILuI, Iurù çI muILe pIpùIm
în cIIp de une çI sînLu uILeIe çI nu Ie puLem u Ie cunouçLe cu
sIngur pIpùILuI, Iùrù vedere. ¡urù vedereu sIngurù den LouLe
uçudzù în udevùr gînduI nosLru çI ce sù vede cu ocIII, nu
încupe sù IIe îndoIuIù în cunoçLIn(ù.
Zuc. z. Açeu çI nouo, IubILe ceLILorIuIe, cu muILu muI pre
Iesne u ne scrIe de ucesLe vrémI, în cure muI Iu LouLe ne-um
prIIejIL sIngurI çI penLru IungImeu cupeLeIor ce s-uu scrIs
den îndeIunguLù domnIIu IuI VusIIIe-vodù muI sus, den
IeçILuI ceI denLîI den scuunuI (ùrîI u IuI VusIIIe-vodù,
începem u scrIe de domnIIu IuI GIeorgIIe $LeIun-vodù,
cure orI cu dIreupLù cuIe, orI cu nedIrépLe mIjIouce
(rùdIcîn-du-se usupru domnuIuI sùu, uu IuuLu domnIIu), LoL
unIIe cu ucésLeu dIn orînduIuIu IuI Dumnedzùu cù sInLu, sù
credu.
Zuc. ¸. ¡nduLù ce uu çedzuL GIeorgIIe $LeIun-vodù în
scuunuI domnIeI, cu sIuLuI IuI CIImInI ¡unùç IuLmunuI IuI
Ruco(II ç-u DIIcuIuI spùLurIuI IuI MuLeI-vodù, domnuIuI
munLenescu, uu uIes çI den ousLeu ungureuscù, çI den mun-
LenI çI uu uIes o sumù de oumenI çI den (urù cu PùLruçco
MoreunuI IuLmunuI çI uu LrImIs spre HoLIn, în urmu IuI
VusIIIe-vodù.
Zuc. q. $LIIu çI VusIIIe-vodù de LouLe ce sù Iucru în ¡uçI
pre urmu IuI çI LrImIsù çI uI doIIeu rîndu de Iu HoLIn soI Iu
cuscru-sùu, HmII IuLmunuI cùzùcescu çI Iu gInIre-sùu,
TImus, cerîndu ugIuLorIu cum muI de sIrgu.
Zuc. ¸. ¡u IéçI încù m-uu LrImIs pre mIne, Iu sLurosLeIe de
CumenI(ù, Iu PuLru PoLo(cIII, IecIoruI IuLmunuIuI
PoLo(cIII, Iu IeçILuI cùruIu den robIe CrîmuIuI mure
ugIuLorIu îI dIdésù VusIIIe-vodù cu bunII sùI. AcésLeu
uducîndu-I umInLe, îI poILIIu sù sù uIIe Iu prImejdIIu IuI. $I
cu ucéIu soIIe uIIîndu-I pre sLurosLeIe, cuIe de LreI dzIIe muI
sus de CumenI(ù, Iu nIçLe ocIne u IuI, înduLù uu IùsuL LouLe
LrébIIe suIe çI uu purces spre CumenI(ù.
Zuc. 6. ¡urù pùnù u sosI sLurosLeIe Iu CumenI(ù, Iu HoLIn,
înLr-o dzI, duu çLIre IuI VusIIIe-vodù cù IuLù cù sosescu
oçLIIe IuI $LeIun-vodù usuprù-I. Au sLùLuL în gîndurI denLîI,
sù deu rùzboIu cu cî(I oumenI uveu cu sIne, cù încù eru Lo(I
boIerII de scuun cu gIouLeIe suIe cu VusIIIe-vodù sI BojI
cùpILunuI cu IeIecII çI durubunII cu Cùru cùpILunuI Ior çI
uveu çI sIIménI vro 6o çI ném(I IourLe bunI, 1oo. ¡urù ducù
uu vùdzuL rùceuIu LuLuroru çI sIujILorIIor, çI cùpILunIIor, pre
curII uveu mure nedejde, penLru mIIu ce Ie Iùcuse cu muILe
vrémI înuInLe, s-uu upucuL de LrecùLoureu NIsLruIuI,
suspImndu pre BojI cùpILunuI çI pre Curù cùpILunuI de
durubunI.
Zuc. ;. AIceu s-uu cùdzuL u pomenI muI sus penLru
uvu(IIu ceu ce eru Iu CeLuLeu Neum(uIuI, Iu cure LrImIsesù
pre nepoLu-sùu, $LeIùnI(ù puIurnIcuI, VusIIIe-vodù. AcoIeu
pùnù u cIùLI de Iu HoLIn, uu so-sILu LouLe depIIn Iu VusIIIe-
vodù. De cure, ducù uu duL çLIre cù soseçLe çI $LeIùnI(ù pu-
IurnIcuI, cu LouLe depIIn, s-uu bucuruL VusIIIe-vodù,
dzIcîndu: ,De ucmu înuInLe, pùnù în cùméçe mI-oI du çI n-
or rIde neprIIeLenII".
Zuc. 8. $I uçeu, VusIIIe-vodù, Lrecîndu NIsLruI cu o sumù
de boIerI, unume Tomu CunLucuzIno vornIcuI, , GIeorgIIe
IuLmunuI, IorducIIe vIsLernIcuI jI cu I cî(I boIerI muI eru
sLrînçI de cusu IuI, boIerII céIeIuI(I Lo(I çI sIujILorII cu puçcIIe
s-uu înLorsu spre ¡uçI, Iu 'domnu Lînur. $I LîmpInîndu-se cu
oçLIIe IuI $LeIun-vodù în dumbrùvI, uproupe de HoLIn, pùnù
u sù încrede unII cu uIuILI, uu LrecuL cîLevu ceusurI, supL
cure zùbuvù uu LrecuL VusIIIe-vodù NIsLruI cu LouLe cuseIe
boIerIIor, însù nu Iùrù mure pugubù în curùIe boIerIIor Iu
LrecùLoure çI muI muILu de Lîrgove(I! de HoLIn, curII,
vùdzîndu spuImu çI grubu Iu LrecùLoure, precum Iuce vréme
cu ucéIu, uu duL jucu în rùmùçI(u curùIor çI muILe IuIne
scumpe, urgmLurI uu upIIcuLu, cîLu de uLunceu çLIu
îmbogù(I(I pre cî(vu IoLIncénI.
'Zuc. q. Apucuse oçLIIe IuI $LeIun-vodù pre o sumù de
ném(I neLrecu(I încù çI dîndu çI den ceLuLe Mo-gîIdeu pu-
IurnIcuI (de cure s-uu pomenIL c-uu IosLu pùnù Iu HoLIn
IeguLu Iu puseI) den sùcuIuçe sI nùvu-IIndu çI sIujILorII de u
IuI $LeIun-vodù, uu perIL puLIneI ném(I Iu LrecùLoureu cu
poduI. ¡urù du çI sIImenII IuI VusIIIe-vodù de pesLe NIsLru
den smé(e, cîL nu sù puLeu coborî nIme Iu vud.
Zuc 1o. N-um IosLu înLr-uceu duLù ucoIè, Iu LrecùLoureu
ucéIe, cù Lrecusùm NIsLruI muInLe, precum um pomenIL,
Iurù um în(eIes de ceIu ce uu IosLu ucoIeu de Iu(ù, cum sIn-
gur VusIIIe-vodù çIdeu de céIu purLe de NIsLru
preunscùuIeç. Au sIobodzIL Lîrgove(II (çI spun cù cu
învù(ùLuru MogîIdeI puIurnIcuI) un sùcuIuç, den cure
sucuIuç gIon(uI IourLe pre uproupe uu IovIL de VusIIIe-vodù.
Scîrnuvù çI nebuneuscu IupLù çI nu Iùrù osîndù cîL de
LîrdzIu.
Zuc. 11. Nu pocIu Lùceu uIce penLru ceLuLeu HoLInuIuI, ce
nesocoLeuIu u o Iùsu înduLù pre mînu uILuIu, de nu de uILù
nedejde penLru LrecùLoureu, în cure sù IIe Iùrù grIje, s-uu
cuvInIL sù sù puIe oumenI sIne(uçI. $I ce oumenI? ¸o de
ném(I sù IIe pus, sù o (Ie despre ousLeu MuIdoveI çI despre
ungurI cu uII. Au n-uu IosLu Irunù? PîIneu u unuI suLu de Iu
HoLIn ur II puLuL u (Ineu un unu, suu cîLù eru numuI în
LIrgu. $I ucéIu ceLuLe, orIcIne vu vreu sù socoLeuscù, vu uIIu
cù uu IosLu u rùssIpeI cuseI IuI VusIIIe-vodù prIcInu. $I de
mI-I înLrebu, î(I rùspundzu, cù de ur II IosLu doumnu IuI
VusIIIe-vodù în ceLuLeu HoLInuIuI, nu Iu Suceuvù, n-uu IosLu
în puLereu IuI $LeIun-vodù u buLe ceLuLeu HoLInuIuI, cum uu
bùLuL Iùrù grIje ceLuLeu SuceveI, cù çI uçeu venIse VusIIIe-
vodù cu soILunII pùnù în PruL, cu oçLI LùLùrùçLI, ce I-uu
înLorsu IunuI, cù sosIIu cruIuI Ieçùscu. S-uu cum ur II bùLuL
$LeIun-vodù ceLuLeu HoLInuIuI çI HmII eru Iu HusIuLIn, cuIe
de o dzI de HoLIn? Ce muILe ur II puLuLu u Iucru VusIIIe-
vodù çI domnIIu LoL necIùLILù Iu PourLù îI sLu, pùnù LîrdzIu,
dupù IuuLuI ceLù(II SuceveI.
Zuc. 1z. NIme durù sù nu vInuIuscù sIuLurIIe de ucmu.
VedzI ce greçeIe s-uu IùcuL Iu ceI vesLI(I svéL-nIcI. $I uceIu
Iucru eru în puLere u Iuce, Iurù vrémIIe de ucmu nu sînLu în
puLere çI nIcI un sIuL nu încupe Iu greu cu ucesLu, Iùrù de
mùrLurIIu cù esLe sosILù perIreu. DzIcem cù de ur II cuLure
çI cuLure, ucum ur II înLr-uILu cIIp. ¡urù nu sInLu vrémIIe
supL cîrInu omuIuI, ce bIeLuI om supL vrémI. MuILe çI murI
smInLéIe um upucuL çI în dzIIeIe ceIor muI bùLrînI, Iurù î(I
ugIurIgù uceusLu unu, cu Iùsureu Iùrù oçLenI ceLù(II HoLInu-
IuI, den cure Iùsure IesLe rùssIpù LouLù uvu(IeI IuI VusIIIe-
vodù cu cusu.
Zuc. 1¸. PenLru ceLuLe, LumpInîndu-mù în cuIe cu CoL-
nurscIII, credIncIos pIsurIuI IuI VusIIIe-vodù (cù eI venIIu
de Iu cruI LrImIs pùnù Iu rùscouIe de VusIIIe-vodù çI eu
mergeum în sus, Iu sLurosLeIe de CumenI(ù), m-uu înLrebuL,
cu un om depIIn ce eru: ,GrIjIL-uu bIne ceLuLeu HoLInuIuI
VusIIIe-vodù? Pus-uu oumenII sùI çI puçcIIe, uu bu?" Am
rùspunsu cù nIce un senInu, Iu purcesuI mIeu, sù sù
grIjuscù ceLuLeu, n-um vùdzuL. Au suspInuL CoLnurscIII,
cum ur II çLIuL cù sù vu Iùsu nesocoLILù ceLuLeu ucéIu. ¡urù
pouLe II cù gIudé(uI IuI Dumnedzùu spre ce Lruge, cu une-
voIe sù muLù cu sIuLuI omenescu.
Zuc. 1q. înLrù VusIIIe-vodù în CumenI(ù, cîndu um sosIL çI
eu cu vesLe, cù IuLù soseçLe çI sLurosLeIe de CumenI(ù, cu
mure IùgùduIn(ù çI cu cùIdurù, sù sù uIIe Iu ucéIu vréme,
precumuçI uu IosLu uçeu.
Zuc. 1¸. N-uu împIuL VusIIIe-vodù cu prIbegIIu su o Iunù
în CumenI(ù çI venI çLIre, cum TImus, IecIoruI IuLmunuIuI
HmII, cu 8.ooo de ousLe în-Lr-uIes cùzùceuscù, Lrece Iu Sor-
ocu NIsLruI. Acmu cuuLù IIreu de prIIeLInu Ieçuscù. Mucuru
cù cuzucII pùnù Iu Inemù IéçIIor InLruse cu subIu çI VusIIIe-
vodù o cusù cu cupuI Ior çI în nedejdeu Ior de u-çI
rùscumpùru domnIIu, nIce o opreuIù suu vreun bùnuL de-
spre cInevu n-uu uvuL, ce, cum uu venIL Iùrù grIje uçeu,
cîndu I-uu IosLu voIu, uu IeçIL. ¡ùrù numuI de un poIcovnIc
unume Condru(cIII, ce eru cu o mIe de IéçI de puzu mur-
gInII, uveu sIIuIù VusIIIe-vodù. Ce p'repuneu cu nIçLe ou-
menI sLreInI, de sIIuIù, uI noçLrI. ¡urù nIcI ucéIu nIcI un
gîndu rùu, nIce puLereu ucéIu, sù sLrIce IuI VusIIIe-vodù
cevu, n-uu uvuL.
Zuc. 16. TImus cu ousLeu cum uu LrecuL NIsLruI, n-uu muI
uçLepLuL sù sù udune cu socru-sùu, VusIIIe-vodù, ce, de Iu
Sorocu, înLInsu Iu CoIcénI uu Lrus ousLeu çI ucoIeu uu LrecuL
PruLuI.
Zuc. 1;. ¡uîndu vesLe $LeIun-vodù de TImus cù vIne
înLInsu usupru IéçIIor, DIIcuI spùLurIuI domnuIuI
munLenescu pre poruncu domnu-sùu, sù nu se sune de LoL
IucruI, cù uu înLruLu cu oçLIIe IuI în ruIuvu împùruLuIuI, sù
înLorsesù cu cîLevu dzIIe înuInLe çI CIImInI Iunùç, orI
Lemîndu-se de vreo smInLeuIù oçLIIor çI den vreun
IIcIençug de (urù, orI sLIIndu soIIIIe s'LupînuIuI sùu, IuI
Ruco(II, Iu HmII penLru CrùIIu ¡eçuscù, cù sù ugIungeu
Ruco(II cu HmII penLru crùIIu Iu IéçI de uLunceu, çI-uu por-
nILu çI eI LouLù pedesLrImeu ce uveu, ném(I çI cu puçcIIe pe
Iu codruI CupoLéçLIIor, pre CobîIe, dIrepLu Iu poLIcu DIIuzu-
IuI, numuI eI sIngur cu cùIùrImeu rùmùsese, pren
rugùmInLeu IuI $LeIun-vodù, în ¡uçI, çI-uu sLrînsu çI $LeIun-
vodù ousLeu de Lurù cîLùvu, cu Iu 1z.ooo de oumenI çI uu
IeçIL deusupru PoprIcunIIor împroLIvu cuzucIIor.
Zuc. 18. TImus, ducù uu LrecuL PruLuI, uu purces spre
PoprIcunI cu Lubùru IeguLù. ¡eçIse o sumù de oçLenI u IuI
$LeIun-vodù înuInLe, pesLe JIjIIu, în cIIp de Iur(II çI uu
coborîL $LeIun-vodù çI durubunII Iu JIjIIu, Iu vud. ¡urù pu(In
Iucru uu (InuL Iur(uI oçLenII IuI $LeIun-vodù, I-uu împInsu
înduLù cùIùre(II IuI TImus. $I eru çI uI noçLrI, curII (Ineu cu
VusIIIe-vodù, pe Iîngù $LeIùnI(ù puIurnIcuI, den HùnceçLI çI
den Hîn(eçLI o sumù çI cî(I cercIejI de-u IuI VusIIIe-vodù,
curII Lo(I ucesLe mùrsése cu boIerII ceI LrImIçI de VusIIIe-
vodù Iu HmII IuLmunuI.
Zuc. 1q. CuzucII, cum uu împInsu pe cùIùre(II ce Ie IeçIsù
den ousLeu u IuI $LeIun-vodù înuInLe, uu purces orbI Iu vud
cu LouLù Lubùru çI unII pre pod muI muI(I pe Iîngù pod, cù
eru JIjIIu mIcù, uu duL cu Lubùru. Cure nùvuIù vùdzîndu
durubunII, uu pIecuL Iugu de Iu vud Iu deuI, spre redIu çI
ousLeu (céIuIuILù ce sLu deusupru, pre cuIme, nedîndu-Ie
nIce un ugIuLorIu, I-uu ugIunsu pre cousLu PoprIcunIIor
cùIùre(II IuI TImus çI eI sIngur çI uu cùdzuL ucoIeu muILe
LrupurI den bIe(II durubunI. AI(II, curII uu IùIùduIL pùnù în
redIu, ç-uu scuLIL vIu(u cu pùdureu.
Zuc. zo. Vùdzîndu ucéIu prImejdIIe u durubunIIor,
$LeIun-vodù çI CIImInI Iunùç uu Lrus ousLeu muI spre ¡uçI çI
uu LocmIL de îmbe pùr(IIe de drum cùIùrImeu. $I eru ucéIu
ousLe çI de (urù çI Iu GIImInI Iunùç, cîL sù puLeu, Iu zq.ooo
Iùrù greç sù socoLeuscù. De ur II IosLù Iu un gîndu, ce eru?
Nedîndu rùzboI cuzucIIor, sù Ie încIIdzù Irunu çI drumurIIe
den LouLe pùr(IIe, ce ur II IùcuL cu Lubùru TImus?
Zuc. z1. ¡u suILuI LuberII CùzùceçLI pre cousLù, Iu deuI,
sùrIsù o sumù de oçLenI de (urù çI înIrînsésù pre cùIùre(II IuI
TImus, de I-uu bùguL pùnù în Lubùrù. $I ucoIeu în deuI, ducù
s-uu suILu LouLù Lubùru, cù eru îndesurù, s-uu uçedzuL pre
mus çI ucoIeu uu mus presLe noupLe. ¡urù den ousLeu IuI
$LeIun-vodù, înLr-uceu noupLe, muI(I Iùsîndu oçLenIIu, uu
mùrsu spre cuseIe Ior.
Zuc. zz. A dou dzI, TImus cu Lubùru IeguLù uu purces
dIrepLu usupru oçLIIor IuI $LeIun-vodù, spre oruç, Iùrù nIcI o
sIIuIù, dodeIndu-I moIdovenII cîLe ourece de pe de IuLurI.
Ce vùdzîndu $LeIun-vodù çI CIImInI Iunùç cù scude ousLeu
çI înLr-uceu noupLe s-uu scursu în gIumùLuLe, pùnù înLre vII
uu (InuL drumuI oruçuIuI, Iurù denLre vII uu IuuL BuIIuIuI în
sus çI cî(Ivu boIerI de cusu IuI $LeIun-vodù cu LoLuI.
Zuc. z¸. TImus înLr-ucéIuçI dzI, dupù ce uu îm-pInsu
oçLIIe IuI $LeIun-vodù, uu InLruL în Lîrg ç-uu descùIecuL în
cur(IIe ceIe domneçLI çI Lubùru IezIse LouLù înuInLeu cur(II çI
penpregIur. $I uu çedzuL uçeu, cu Lubùru IezILù, pùnù Iu
|venIreu socru-sùu, IuI VusIIIe-vodù, în ¡uçI de Iu CumenI(ù.
¡urù pùnù u sosI VusIIIe-vodù, uu prùduL cuzucII codrII
IuçIIor de Iu drumuI CùpoLéçLIIor, pùnù uproupe de HuçI, çI
scosesù Iùrù numùr vILù, cure upoI, ducù uu sosIL VusIIIe-
vodù, pre cîLù uu uIIuLu nemîncuLù, LoL cîLe un zIoLu uu duL
cuzucIIor pre vILù çI uu duL çLIre Iu oumenI de ç-uu IuuL vILu,
cure o uu cunoscuLu.
Zuc. zq. MuI(I uu perIL uLunceu de cuzucI, oumenI
neçLIuLorI ce sînLu cuzucII opIoçI(I în Lîrg. AI(II merge sù sù
încIIne Iu $LeIùnI(ù puIurnIcuI, cureIe eru cu TImus, ce nu
ugIungeu pùnù Iu $LeIùnI(ù, cù-I Lum-pInu cuzucII çI-I
omorîIu, înLre curII çI TùuLuI urmuçuI çI uI(II muI(I ç-uu pus
cupeLeIe de cuzucI.
Zuc. z¸. Pre VusIIIe-vodù vesLeu de Izbîndù IuI TImus I-
uu LumpInuLu Iu Zvunceu cu cure vesLe GrIgorIe comIsuI
sIngur mersesù çI I-uu îmbrùcuL cu IuInù cu soboII. $I
înduLù uu LrecuL NIsLruI Iu Zvunceu, cù ceLuLeu HoLInuIuI
nIce înLr-un cIIp n-uu vruL sù o deu Lîrgove(I! cu pîrcùIubuI
Ior, cu Hîjdùu, orI cù uu vruL uçeu de credIncIoçI sù IIe IuI
$LeIun-vodù, cure Iucru n-uç du sù IIe înLr-uI noçLrI pùnù
înLr-uLîLu nevoIn(u penLru sIngurù credIn(u, orI cù s-uu sIIL
penLru jucurI ce Iùcusù Lîr-gove(II în curùIe boIerIIor,
pecum s-uu pomenIL, çI sIobodzIse cîLevu sùcuIuçe în sîngur
VusIIIe-vodù. $I uceusLu IesLe prIcInu, nu uILu. $I în cîLevu
rîndurI uu LrImIs VusIIIe-vodù Iu Hîjdeu, cureIe eru pîrcùIub
pus de $LeIun-vodù, çI Iu Lîrgove(I, cu mure gIurù-mînLurI,
ce nIcI înLr-un cIIp n-uu vruLu sù deu ceLuLeu çI uu (InuL vro
douo IunI, pùnù Iu u dou venIre u IuI $LeIun-vodù den |uru
MunLeneuscù, îI încun-gIuruse VusIIIe-vodù çI cu nIçLe
ném(I uI sùI, de-I bùLeu çI LoL uu (InuL ceLuLeu LouLu vuru
încIIsù. Açeu cu unevoIe sù ugoneséçLe ce sù pIerde oduLù.
Zuc. z6. VusIIIe-vodù ducù uu sosIL Iu ¡uçI, dupù sIuL ce uu
IùcuL cu gInere-sùu, cu TImus, s-uu muLuL TImus cu Lubùru
Iu GùIuLu, Iurù VusIIIe-vodù uu rùmus în curLe, gùLIndu-sù
usupru IuI MuLeI-vodù, cu mure gùLIre, dîndu çLIre (ùrîI sù
încuIece LoL omuI, IerLînd pre Lo(I de LouLe vInIIe, de urI II
çI greçIL cInevu, împroLIvu domnIeI.
Zuc. z;. AIceu cuuLù cum nu sù pouLù Lrece ce IesLe sù
IIe, cù dupù Izbîndù ucéIu, VusIIIe-vodù sù IIe înLorsu pre
gInere-sùu înupoI, çI sù se IIe uçùdzuL Iurù cu puzu LrébIIor
Iu împùrù(IIe, înLùrIn-du-sù cu sIujILorII sLreInI, cum uveu
uvu(IIe, nIme n-ur II muI venIL usuprù-I. $I uçeu-I sIùLuIu
pre VusIIIe-vodù çI o sumù de boIerI. Ce, în nedejdeu
neîndoILù pre oçLI CùzùceçLI, ce uveu VusIIIe-vodù, sù-çI
rùscumpere sLrîmbùLuLeu despre MuLeI-vodù în-LîIu çI muI
pre urmù çI despre Ruco(II, cumu-çI dzI-ceu TImus cù den
|uru MunLeneuscù pen ArdeuIu sù vu înLource, uu bIruIL
sIuLuI, numuI sù murgù usupru IuI MuLeI-vodù. ¡urù nu
omuI, ce Dumnedzùu sIurîmù rùzbouIeIe, precum dzIce
ScrIpLuru:
Zuc. z8. Nu sù cude sù Lrecem poLIcuIu nem(IIor de
çuugùII (ùrîI nousLre, Iu mun(I pre OILuzu, de cure ném(I s-
uu pomenIL cù-I pornIse CIImInI Iunùç den ¡uçI înuInLe pen
sLrîmLorI de-u dIrépLuI. $I upoI, umu în mun(I, s-uu
îndemnuL çuvgùII de Iu Ocnù çI uu (InuL cuIeu pedesLrImeI
uceIIu u IuI Ruco(II çI cu sIuLuI u unuIu den çuvgùI, ducù sù
vor upropIIu de ném(I, sù cudzù Lo(I Iu pùmînLu, pùnù vu
Lrece IocuI sIné(IIor, cum duu ném(II oduLù Lo(I. Açeu uu
IùcuL, cùdzIndu Lo(I Iu pùmînLu. Dupù ce s-uu sLîmpùruL
sîne(ùIe, pùnù u gùLI uI doIIeu dIresu ném(II, uu InLruL
çuvgùII înLr-înçII cu couse çI cu Lopourù, ce uu eI IungI în
coude çI-uu perIL cî(vu ném(I ucoIeu de dînçII, cîL Ie-uu
cùuLuL uceII pedesLrIme u Iùsu çI puçcIIe în mun(I çI de-
ubIIu s-uu dezbùruL de çuugùI buIucurIIe ucéIeuIuILe de
ném(I. PenLru cure IupLe u çuvgùIIor, upoI AIexundru
CosLIn, IIIndu po-vu(ù duLù den ¡uçI uceIor ném(I, uu
çedzuLu un unu încIeIuL în LemnI(ù Iu ¡ùgùruç, în obedzI.
Zuc. zq. $LeIun-vodù pùnù în TroLuç uu mùrsu cu
CIImInI Iunùç, Iurù den TroLuç, uvîndu nedejde pre MuLeI-
vodù de ugIuLor muI de sîrg çI Lrùgeu çI boIerII în |uru
MunLeneuscù çI pouLe sù IIe cù çI puLImu nem(IIor de
çuvgùI Iùceu ourece sIuIù, s-uu despùr(IL de CIImInI Iunùç çI
uu IuuL ToLruçuI în gIos pren ¡ocçeunI, în |uru
MunLeneuscù.
Zuc. ¸o. AIceu în ¡uçI, pùnù Iu purcesuI IuI VusIIIe-vodù
în |uru MunLeneuscù, uu perIL CoLnurscIII pIsurIuI Ieçescu
de credIn(ù u IuI VusIIIe-vodù, omu depIIn Iu LouLe LrébIIe,
de TImus gInerIIe IuI VusIIIe-vodù, den IIreu IuI uceu de LIr-
un ce eru çI de om sùIbuLecù çI Iùrù nIce o IrIcù de
Dumnedzùu, scornIndu prIcInù cù IesLe IeuI çI eI oprIIu pre
VusIIIe-vodù sù nu-çI deu IuLu dupù TImus. DecI, înLr-o dzI
uu LrImIs, poILIndu-1 de Iu VusIIIe-vodù, sù-I LrImu(ù, cù-I
IesLe de Lreubù. NegîndIndu VusIIIe-vodù de unu cu ucéIu, I-
uu LrImIs Iu dînsuI, Iu GùIuLu mùnùsLIreu çI ucoIeu ducù uu
mùrsu, uu învù(uL pre cuzucI de uI sùI cu sùbIIIe guLu. Dupù
vorouvu ce-uu uvuL scornILù cu dînsuI, Iu IeçILuI de Iu
vorouvu IuI, uu duL cuzucII, ce eru guLu de ucéIu IupLù, cu
sùbIIIe înLr-InsuI çI I-uu omorîL cu mure LIrunIe, Iùrù nIce o
mIIù. De cure IupLù u IuI TImus, deucu uu uudzIL VusIIIe-
vodù, numuI nu sù oLrùvIIu de voIe reu. $I îmbIu TImus cu
ucéIu gîndu çI pre Tomu vornIcuI sI pre IorducIIe vIsLer-
nIcuI, LoL denLr-ucéIu prIcInù, dzIcîndu cù uceçLI doI cu CoL-
nurscIII oprIIu pre VusIIIe-vodù sù nu deu pre doumnu
Roxundru dupù dînsuI. DecI îmbIu sI eI cu dzIIeIe umînù sI
s-uu cerçuL de Iu VusIIIe-vodù sù-I Iuse sù murgù Iu (urù. Ce
VusIIIe-vodù nu-I Iùsu çI uu poroncIL Iu gInere-sùu cù muI
bIne morLu sù IIe, decîL sù IIe boIerII, curII ure Iu InImù su
cu LouLù credIn(u, Iu grIje cu ucéIu. Suu cu ce InImù or venI
céIuIuI(I boIerI de Iu (urù Iu dînsuI? DecI I-uu muI muLuL de
Iu gînduI IuI. însù boIerII uceçLI doI LoL cu IereuIù îmbIu çI
LoL pre uscunsu noupLeu pe Iu pourLu despre cusùIe despre
doumnu venIIu Iu VusIIIe-vodù. De cure LouLe suspInu greu
VusIIIe-vodù çI-çI Irîngeu mînuIe de gInere cu ucéIu.
Zuc. ¸1. Au purces VusIIIe-vodù den ¡uçI în |uru
MunLeneuscù cu uI LreIIeu rîndu usupru IuI MuLeI-vodù
domnuI munLenéscu. $I înLîI TImus cu Lubùru cùzùceuscù çI
uI doIIeu conuc uu sLùLuL Iu PoduI înuILu pre BîrIud çI ucoIeu
uu IùcuL TImus oçLIIor CùzùceçLI cùuLure çI Ie-uu împùr(IL
de Iu VusIIIe-vodù IeIe çI cùpeLenIIIor çI oçLenIIor LuLuroru.
Eru de cupeLe CùzùceçLI cu ucéIu ousLe poIcovnIcI BoIun
unume çI uILuI NosucI, vesLI(I çI vecII cuzucI. $I LoL ucoIeu,
Iùrù nIce o vInù, TImus, penLru un cu-vînLu ce uu dzIs în
sIuL BoIun, uu scos subIu TImus çI uu IovIL pre BoIun înLr-
un umùr, de cuTe runù în LouLù cuIeu ucéIu BoIun uu
îmbIuL cu mînu IeguLù. AcéIu om cu IIreu de IIurù
sùIbuLecù eru TImus! Nu cuLedzu nIme un cuvînLu, den poI-
covnIcI, sù dzIcù, sù îndIrepLédze IucrurIIe oçLIIor. Ce,
denduLù, pre purLuLuI LrébIIor, ce eru den TImus, omu Lînur
çI Iùrù nIce o socoLeuIù, sù cunoçLeu cù nIce Iu un IoIos nu
vor IeçI IucrurIIe.
Zuc. ¸z. De ucoIeu uu purces osLIIe în gIos çI umu VusIIIe-
vodù în IrunLe cu ousLeu de (urù çI sù uduoge den dzI în dzI
ousLeu de (urù de preLuLIndere çI pùnù Iu murgInIIe (ùrîI s-
uu sLrînsu de LouLù ousLeu de (urù, cu 8.ooo de oumenI.
Zuc. ¸¸. MuLeI-vodù, domnuI munLenescu, Iuîndu vesLe
de scosuI IuI $LeIun-vodù den MuIdovu de oçLI CùzùceçLI,
LrImIsesù pre DIIcuI spùLurIuI sùu, sù sLrîngù LouLù ousLeu
de Iu murgInIIe (ùrîI suIe, sù IIe Iu IoLur înLre (ùrI de sLruje
çI cu dînsuI çI $LeIun GIeorgIIe-vodù, cIrucuI IuI. Aveu çI
$LeIun-vodù cu ¸oo de oumenI înLr-uIes cùIùre(I çI cî(vu Ie-
cIorI de boIerI LInerI cu sIne. $I înLîI sLrujeu Ior, penLru
IImbù ce LrImIsese, s-uu IvILu în guru BerIé-cIuIuI, muI sus
de TecucI, pre cure o uu gonIL oumenII IuI VusIIIe-vodù
cî(vu Ioc. Ce, sùrIndu Lîrdzîu, Ie-uu pIerduL urmu.
Zuc. ¸q. VenIse upeIe SIréLIuIuI mure, penLru cure uu
cùuLuLu oçLIIor cîLevu dzIIe u Iuce zùbuvù, pùnù u sù Iuce
pod pesLe vuse. $I uçeu Lrecîndu ousLeu, u dou dzI de Iu
$IreL, uu InLruL pre Iu ¡ocçeunI în |uru MunLeneuscù çI
înduLù, Iùrù nIcI o mIIù, uu duL Ioc oruçuIuI çI orI pre undeçI
ugIungeu cuzucII, Iumu u bIe(ùIor IùcuILorI nevInovu(I
IùcuçurIIe, odùIIe çI Irunu.
Zuc. ¸¸. SLu în LocmuIù cu oçLIIe suIe çI DIIcuI spùLurIuI u
IuI MuLeI-vodù, nu depurLe de oruç, de ¡ocçeunI, Iu o vuIe
cùrIIu-I dzIcu MIIcovuI ceI Mure, cu uILu nume CucuLu.
AceIuI pîrîu rîpIIe pusesù despre oçLIIe IuI VusIIIe-vodù çI
ousLeu su LocmIsù de CeIeIuILù purLe, sLoI LouLù ousLeu înLr-
un çIreug LocmILù, cu q.ooo de oumenI, cù çI de IeIecII u IuI
MuLeI-vodù o sumù eru cu dînsuI çI ousLeu de (urù, cîLù ure
|uru MunLeneuscù de Iu BucureçLI, dIncouce, pùnù în mur-
gIne, LouLù eru ucoIeu udunuLù çI ucoIeu çI GIeorgIIe
$LeIun-vodù cu vro ¸oo de muIdovenI. $I uçeu în rîndu
LocmILù ousLeu munLeneuscù uçLepLu pre VusIIIe-vodù çI pre
TImus.
Zuc. ¸6. ¡nLîI II s-uu urùLuL VusIIIe-vodù cu oçLIIe suIe çI
uu sLùLuL IrunLe çI muIdovenII, Iurù cuzucII îçI LocmIIu
Lubùru pe urmù. $I uLîLu uu sLùLuL munLenII Iu rùzboI, cîL uu
IùcuL ourece Iur(urI cu muIdovenII pesLe pîrîu, Lrecîndu
muIdovenII çI upoI Lrecîndu-I munLenII Iur dencouce, uçeu
în dquù-LreI rîndurI, pùnù uu LrImIs VusIIIe-vodù ném(I ce
uveu çI s-uu supus pre supL muIurI. DecI uu IuuL cùIùrImeu
muIdovénIIor sI muIuI dencoIeu. ¡urù cîL uu vùdzuL mun-
LenII upropIIuLù Lubùru cuzucIIor de pîrîu, uu purces în
rùzsIpù, cIne încoLro I-uu pùruLu. GonIL-un muIdovenII çI o
sumù de cùIùre(I çI den cuzucI, pùnù Iu RîbnIcu, Iurù n-uu
perIL oçLenI uçeu muI(I den munLenI, c-uu IuuL devreme Iu-
gu.
Zuc. ¸;. Dupù ucéIu rùzsIpù u oçLIIor munLeneçLI, cure s-
uu IùcuL muI muILu den prosLIIu DIIcuIuI spùLurIuIuI uu
IosLu, cù nIcIçI LrebuIIu sù uçLepLe eI pùnù înLr-uLîLu pe
ousLeu ce eru cu Ioc çI eI numuI cu cùIùrImeu, uu purces Vu-
sIIIe-vodù cu TImus spre TîrgovIçLe, sLrIcîndu çI urdzîndu
ce Ie-çI sLu înuInLe. ¡urù MuLeI-vodù, domnuI munLenéscu,
Iu-îndu vesLe çI de rùzsIpù oçLIIor suIe Iu murgIne çI cù vIne
usupru IuI înLInsu VusIIIe-vodù cu TImus, nemIcù cu ucéIu
smInLeuIù u oçLIIor denLîI nu s-uu spùImînLuL, ce,
sLrîngîndu-çI ousLeu de (urù çI IeIecII ce uveu, uu purces çI
eI den TîrgovIçLe çI ç-uu uIes ¡on IourLe bun de dînsuI, Iu o
poIunù înLre ¡uIomI(u upù curuLoure çI înLre un pîrîu IourLe
LInos çI de LrecùLoure rùu, Iu un suL unume HInLu. $I ucoIeu
uu sLùLuL cu mure InImù, nu uçè oçLIIor suIe, cum eIu sIn-
gur, uçLepLîndu pre VusIIIe-vodù. TrImIsesù MuLeI-vodù çI
uILù sumù de oumenI, sIIménI çI IeIecII o sumù, DIIcuIuI
spùLurIuIuI Iu murgIne înLr-ugIuLor. Ce, ducù s-uu LîmpInuL
cu vesLe cù s-uu rùssIpIL ousLeu ucéIu cu DIIcuI spùLurIuI, uu
purces ousLeu ucéIu înupoI çI I-uu ugIunsu Iu TeIeujInu
IrunLeu oçLII IuI VusIIIe-vodù. Au sLùLuL munLenII cùIùrI Iu
vudu, penLru sù sù muI depùrLédze pedesLrImeu.
Zuc. ¸8. PùruL-uu çI IuI VusIIIe-vodù çI IuI TImus cù vu II
ucoIeu MuLeI-vodù sîngur cu LouLù ousLeu', Iu TeIeujInu.
ApoI ducù s-uu vùdzuL cù IesLe ousLe pu(Inù, uu duL oçLenII
IuI VusIIIe-vodù pre LreI IocurI présLe upù çI n-uu sLùLuL
munLenII, ce s-uu duL înupoI. ¡urù gonuçII înduLù uu
ugIunsu çI pe sIIménI çI ucéIu dîndu-sù înupoI, s-uu upùruL
pen nIçLe dumbrùvI, ce sînLu ucoIeu. $I dîndu çLIre IuI Vu-
sIIIe-vodù de sùIménII ucéIu, uu purces çI sîngur TImus cu o
sumù de ousLe cùIure cùzùceuscù, Iùsîndu Lubùru pre urmù
cu VusIIIe-vodù. $I ducù uu ugIunsu TImus uu descùIecuL
pre cuzucI gIos, Iu nùvuIù, usupru sùImenIIor. Ce, LoL uu
mùrsu, upùrîndu-sù IourLe Lure den Iocu sIIménII, pùnù uu
InLruL înLr-uILù pùdure, ce eru Iuncu PruovII çI nu Ie-uu
sLrIcuL nemIcù cuzucII pùn în noupLe, bùLîndu-se den Ioc,
Iùrù ce uu pIcuL çI den sùIménI çI den cuzucI. DIn cuzucI uu
perIL çI doI soLnIcI uLunceu.
Zuc. ¸q. VeseI MuLeI-vodù cù I-uu IùIùduIL sIIménII çI c-
uu puLuL rùspunde IocuIuI cuzucIIor, Iuîndu mure Inemu çI
nedejde denLr-ucéIu LîmpInure sIImé-nIIor cu cuzucII. ¡urù
TImus, dupù ucéIu gounù, n-uu vruL sù sù înLourcù Iu ousLe,
pre cure uu upucuLu-o noupLeu, cîL uu LrecuL upu TeIeujInII,
ce uu rùmus cu musuI Iu unu suLu, unume CocoréçLII Iu
nIçLe cuse boIereçLI. AIIîndu cuseIe pIIne de LouLe bucuLeIe,
sIngur uu pus de uu duL Iocu cuseIor, ducù s-uu scuIuL de Iu
musù ume(IL de vIn.
Zuc. qo. A doou dzI, ousLeu LrudILù den cuIe çI obosILù
Lubùru, necercîndu ce Iocu esLe înuInLe, unde çI cum sLù çI
în ce Ioc neprIIeLInI çI cum depurLe, de-ubIIu de'uu îngùduIL
vro douù, LreI ceusurI, uu çI dzIs LrîmbI(IIe de purcesuI
oçLIIor. MuILu uu sLùLuL VusIIIe-vodù, sIùLuIndu-1 sù rùmîIe
ucéIu dzI, sù rùsuIIe ousLeu, sù sù sLrîngù bIne LouLù çI sù sù
cerce IocurIIe çI pe uILu Ioc, nu pe ucoIeu, pre.unde unume
uIesesù' MuLeI-vodù, sù-I IIe îndemînù u sLu împroLIvu. Ce,
cuI sù dzIceu ucesLe, suu cu cIne sù sIùLuIIu? Cu unu omu în
IIreu IIerùIor. PoIcovnIcII curII eru, unuI un cuvînLu nu
cuLedzu sù dzIcù, cù numuI penLru un cuvînLu, cu subIIu
zmuILù du cu-n-Lr-un duIùu înLr-însuI. $I BoIun poIcov-
nIcuI cu mînu IeguLù de runù cu subIe, IùcuLù de dînsuI,
îmbIu cu Iùrù sIne.
Zuc. q1. AIceu cuoLù uceusLu Izbîndù den ce çI cum s-uu
prIIejILu IuI MuLeI-vodù çI cu ucéIu Izbîndù, cure nu sù vu II
prIIejIL uILu cu ucéIu în LouLù vIu(u IuI, cîLe uu uvuL den
rùzbouIe în dzIIeIe suIe. Cù cIne urI puLeu sù creudzù în
socoLeuIù, sù sù înIrîngù ousLeu cùzùceuscù cu Lubùrù, de
ousLe cum IesLe ousLeu munLeneuscù? Nu sù deIùImu, ce,
orI pedesLruçuI, orI cùIùre(uI veI socoLI, nu veI uIIu sù IIe de
poLrIvù sIneLuçuIuI cùzùcescu. Ce veI dzIce: ,¡osL-uu ucoIeu
sIrbI, ungurI, IéçI, nu numuI munLenI". Açeu IesLe, IéçI uu
IosLu puLInI. Ce urI II IùcuL eI numuI, de ur II IosLu LocmuIù
în ousLeu cùzùceuscù pre obIceIuI Ior ? ¡urù pre ungurI çI
pre sIrbI nu-I uIeg den munLenI, nIcI sînLu sIIménII, sîrbII
suu ungurII uLocrnu cu IocuI cuzucIIor, cum nIce durubunLuI
munLenéscu. Eu, ce IesLe purLeu meu, LouLù Izbîndù uceusLu
u IuI MuLeI-vodù de Iu HInLu (uIegîndu deosebI voIu çI
orînduIuIu IuI Dumnedzùu, numuI pre socoLeuIu
omeneuscù grùIndu) IesLe den nebunIIu IuI TImus înLîIu çI
den bùrbù(IIu çI u IuI MuLeI-vodù uI doIIeu, însù den neb-
unIIu 'IuI TImus cu cî(vu muI muILu,
cù socoLIndu vILejIIu IuI MuLeI-vodù de uLunceu, cum
îmbIu pe denuInLeu oçLIIor suIe, îmbùrbùLîndu în IrunLe, sù
sù IIe upropIIuL LouLù ousLeu cùzùceuscù cu Lubùru IeguLù,
nu rumLù, cum uu rumLu-o TImus în LreI pùr(I sù sù IIe IIp-
IL, sù înceupù u du Iu LéncIIu, nIce ur II scùpuL MuLeI-vodù
Iùrù prImejdI-Iu suu mor(II, suu runeI muI greIeI, de cum I
s-uu prIIejIL LoL uLunceu, nIce sùIménII ur II (InuL muILu
împoLrIvu IocuIuI Ior. Ce LouLù prIcInu uu IosLu IzbîndII
uceIu nebunIIu IuI TImus, cure nIce vorovIIu cu nIme, nIcI
înLrebu de poIcovnIcII sùI suu de cInevu. OusLeu obosILù cu
uLîLu cuIe LoL înLr-ucéIu dzI, cu Lubùru rumLù în LreI pùr(I,
precum IesLe murçuI çI LocmuIu în rùzboIu, socoLeçLe.
Zuc. qz. Ce, ducù uu vùdzuL VusIIIe-vodù cù cu sIuLuI nu
IoIoseçLe nemIcù, uu suspInuL çI IùsIncIu în voIu IuI TImuçu
LouLe, uu purces cu ousLeu su Iurù în IrunLe çI pre urmù
TImus cu Lubùru, scîrç-cîndu în dIn(I, cum cù sù Iuudù moI-
dovenII cù eI uu IùcuL Izbîndù de Iu ¡ocçeunI çI de Iu
TeIejInu. Mergeu ousLeu, uIes Lubùru cuzucIIor, cu greu pen
IocurI sLrImLe çI LInouse çI pre pîrîuI HInLeI numuI un
pode(. $I înLîIu, deucu uu LrecuL ousLeu IuI VusIIIe-vodù
pode(uI în poIunù, uu IuuL urIpu în-u-sLîngu çI s-uu pus
çIrug în rîndu împroLIvu urIpII u IuI MuLeI-vodù ceI dIrepLe.
¡urù în dIreupLù çI sIngur mIjIocuI uu IùsuL VusIIIe-vodù
LubereI CùzùceçLI, împroLIvu mIjIocuIuI çI urIpII ceII den-
u-sLîngu u IuI MuLeI-vodù. însù Lubùru cùzùceuscù, ducù uu
venIL pùnù Iu un Ioc, uu sLùLuL çI n-uu vruL TImus sù o
uducù în rîndu, uIùLureu cu ousLeu moIdoveneuscù,
dzIcîndu: ,¡usù, vILejII, moIdovenII or buLe eI pre munLenI
çI sIngurI, Iùrù de noI!" (AIceu cuuLù cù ugIungeu uceusLu
unu nebunIe Iu înLreugù smInLeuIù.)
Zuc. q¸. ¡urù MuLeI-vodù în LocmuIù sLu înLr-ucesLu cIIp:
uruncusù un çun(u penpregIuruI LuberII suIe, den upu
IuIomI(II den sus, pùnù în upu den gIos çI uu scos ousLeu
denuIurù de uceI çun(u. Den-u-dI-reupLu uu pus curLeu, ce
sù dzIce Iu dînçII roçII1, çI uILù ousLe de (urù çI uu pus o
sumù de pedesLrIme, sIIménI. $I ucéIu urIpù eru împoLrIvu
muIdovénIIor. ¡urù eI sIngur uu sLùLuL în mIjIoc cu IIvIn(II çI
cu dùrùbun(II çI cu o sumù de sùIménI, cu puseI LocmILe
penLre pedesLrIme. ¡urù în-nu-sLîngu, ce sù prInde
împoLrIvu cuzucIIor, uu pus IéçII IeIecII çI ungurI. $I uçeu, cu
ousLeu scousù den çun(urI, nu depurLe, uu sLùLuL çI uu
uçLepLuLù pre cuzucI çI ousLeu MoIdoveI.
Zuc. qq. CîLevu ceusurI uu sLùLuL oçLIIe rnuIdove-neçLI,
uçLepLîndu sù sù upropIe Lubùru cùzùceuscù çI LrImI(îndu
rîrIdu dupù rîndu VusIIIe-vodù Iu TImus, sù sù upropIe
Lubùru, n-uu vruL, ce uu rùspunsu: ,Sù înceupù dumIuIor
rùzboIuI, cù oI venI çI eu". N-uu uvuL ce Iuce VusIIIe-vodù,
uu muI cIùLIL cu LouLù ousLeu çI uu începuL muIdovenII
Iur(uI cu munLenII. Du sùIménII IuI MuLeI-vodù în muI-
dovenI cu Ioc, ce çI VusIIIe-vodù o suLù de ném(I IourLe
bunI ce uveu uu LrImIs sù sprIjeneuscù cùIùrImeu MoIdoveI.
Au sLùLuLu ném(II împoLrIvu IocuIuI sùIménIIor çI pre
obIceuIuI sùu, cum sIobodu o duLù IocuI, s-uu îndemnuL
muI muILu de gIumùLuLe ousLeu MuIdoveI çI uu IùcuL ucéIu
nùvuIù cu sLeugurI usupru munLenIIor, cîL LouLù curLeu, ce
sù cIIumù Iu dînçII roçII, uu duL dos çI umu unII çI pesLe
IuIomI(e dIdése, nesocoLIndu vuduI. Pùnù în corLurIIe mun-
LenIIor uu mùrsu moIdovenII cu ucéIu nùvuIù çI nIme nu
pouLe sù dzIcù cù nu eru ucéIu nùvuIù u mure vILejI. $I sù IIe
IosLu çI Lubùru cuzucIIor oduLù, uIùLureu, cu IocuI usupru
mIjIocuIuI çI urIpII ceI den-u-sLîngu u IuI MuLeI-vodù, s-ur
II uIes IucruI. Ce, neuvîndu MuLeI-vodù Iu mIjIoc, unde eru
eI, nIcI o Lreubù çI urIpu IuI CeIeIuILù, s-uu muLuL sIngur cu
cupuI sùu în urIpu den-u-dIreupLu, unde eru înIrînLù de
moIdovenI ousLeu IuI çI uu duL îndùrùpLu cùIùrImeu MuIdo-
veI, înLorcîndu LouLe puçcIIe în muIdovenI çI LouLù pedesLrI-
meu. $I umu vIIndu muI des IocuI, s-uu duL moIdovenII
înceL Iurù înupoI çI înLr-ucéIu desIme u IocuIuI pIcîndu cî(vu
den muIdovenI, uu perIL çI cùpILunuI de ném(I u IuI VusIIIe-
vodù, om oçLeun dIrépLu, de neumuI sùu IeuI. PuçcIIe
nepùIù-sILe du în muIdovenI.
Zuc. q¸. $I uçeu puIndu MuLeI-vodù rùzboIuI Iurù Iu Ioc Iu
urIpu su den-u-dIrIupLu, TImus, cu nebunIIu su, uu rupL
numuI o sumù de pedesLrIme cùzùceuscù cu o sumù de pu-
seI, Iùrù Lubùrù, Iùrù uILù LùrIe çI I-uu upropIIuL de mIjIocuI
oçLII munLeneçLI, unde venIse Iurù Iu Ioc MuLeI-vodù çI sLu
îndemnîndu ousLeu su usupru cuzucIIor, însù eru uLîLu Ioc
încù, cîL de-ubIIu sù ugIungeu cu gIon(urIIe unII pre uIuI(I çI
Iucru puçcIIe de îmbe pùr(IIe. CuzucII pre-ncéL LoL sù
upropIIu de ousLeu munLeneuscù pre IurIç, cù esLe IocuI
IourLe spInosu uceIu çI cîndu du puçcIIe IuI MuLeI-vodù
înLr-înçII, Lo(I cùdeu Iu pùmînLu. ¡urù urIpu den-u-sLîngu u
IuI MuLeI-vodù, unde eru çI IéçII, sLu pIecuLù pre cuI
necIùLI(I, deprInçI IéçII çI çLIuLorI IIrII CùzùceçLI. Vùdzîndu-
I Iùrù Lubùrù, pedesLrIme gouIù, sIngurù în cîmpu, uçLepLu
cu InImù sù sù muI upropIIe cuzucII. TImus sLu cu Lubùru
înupoI, des-pùr(Idu-o în duù pùr(I, Iùrù nIcI o socoLeuIù,
pùnù s-uu scornIL cIIoLuI înLre cuzucII ceI den IrunLe sI çI-
uu sIobodzIL IocuI. Den cure Ioc uu nemerIL çI pre MuLeI-
vodù un gIon(u de sIne(u uproupe de încIIeLuru genuncII-
uIuI çI I-uu prIcepuL înduLù un puIcu çI uu nùvùIIL Iu scuru
IuI MuLeI-vodù, sù nu cumvu cudzù. ¡-uu gonIL pre puIcuI
de Iu sIne cu suduImù MuLeI-vodù çI neurùLîndu-sù nemIcù
de runù, uu îndemnuL ousLeu su, cu un depIIn oçLeun. $I
uLunceu uu sùrIL IéçII dIrupLu usupru pedesLrImeI CùzùceçLI
çI înduLù uu înIIuL cu sùbIIIe înLr-înçII çI înLr-un ceusu
sLuLurù cîLevu LrupurI de cuzucI çI rùnI(I IourLe muI(I, cù I-
uu cùIcuLu cùIùre(II pùn uproupe de Lubùrù. $I dupù uceusLu
u dou înderepLùLurù u oçLIIor u IuI VusIIIe-vodù, uIes u cuzu-
cIIor, în curII eru LouLù nedejdeu çI ocIII & LuLuror, uu
cùdzuL LuLuroru InImIIe gIos, cîL nIme n-uveu nedejde de
Izbîndù, ce mîInI(I Lo(I çI înspùImu(I. NebunuI TImus ce sù
Iucù nu $LIIu, Iùr de nIcI o LocmuIù çI nIce o rînduIuIù.
SLrIgu cuzucII: ,DzIce(I-ne, în vro purLe orI sù mergem, orI
sù ne uruncùmu çun(urI pre obIceIuI nosLru". Nu eru umu
nIcI sIuL, nIcI orînduIuIu. $I LoLoduLù cu ucesLe sù scornIsù
un vIvor den sus cu pIouIe dIrepLu în Iu(u oçLII IuI VusIIIe-
vodù çI cu ucéè IurLunù, cu suneLuI copucIIor çI cu pIouIe
rùpede, cîL sù pùreu cù esLe unume urgIIu IuI Dumnedzùu
orînduILù usupru céçLIIu oçLI, cîLù eru despre VusIIIe-vodù.
$I MuLeI-vodù cu LunurI udùogeu grouzu oçLII çI sùme(I umu
oçLenII IuI. DecI înLîI urIpu oçLII nousLre, MoIdoveI, uu pur-
ces în rùzsIpù. VusIIIe-vodù, vùdzIndu u vedere rùzsIpù oçLII
suIe, s-uu muLuLu cùLrù Lubùru cùzùceuscù, Iu TImus, cureIe
încù cùznIIu cu Lubùru, înLîIu ce o rumpsése. sù o împreune
Iu Ioc. Pe o pIouIe çI IurLunù cu ucéIu nIcI de un sporIu nu
eru, ce, cî(I uu puLuL u sù încùIùru cuzucI, s-uu încùIùruL çI
uu pIecuL çI TImus cu VusIIIe-vodù Iugu, Iùsîndu LouLù
Lubùru çI bIe(II pedesLruçI Iu perIre.
Zuc. q6. PerIL-uu în césLu rùzboIu oumenI însemnu(I den
boIerII MuIdoveI, BucIum sLoInIcuI den Lun IovIL çI HrIs-
LoduI cùmùnurIuI çI den sIujILorI pu(InI, den pedesLrImeu
cùzùceuscù cî(vu den céIu ce uu IosLu în IrunLe, precum s-uu
scrIs, den ném(II u IuI VusIIIe-vodù în gIumùLuLe. VII muI(I
çI den oçLenI de (urù çI den cuzucI uu cùdzuL pre mînu IuI
MuLeI-vodù. ¡urù çI den munLenI nu Iùrù scùdere în oumenI
uu IosLu sI muI vîrLos prImejdIIu IuI MuLeI-vodù, cu runu ce
I s-uu prIIejIL, den cure, cu udevùruL çI bùLrîn uu IosLu, Iurn
cîL ur II muI puLuL LrùI, runu ucéIu I-uu scurLuLu rùmùçI(u
dzIIeIor, cù pùnù Iu unuI, neLùmùduIL de ucéIu runù, uu
murIL. Cù sù nu IIe IosLu rùnIL, de-ubIIu cInevu de ur II pu-
LuL scùpu, den muIdovenI çI cuzucI, unde înLrusù çI cu ce
LocmuIù.
Zuc. q;. Açeu IîrçIndu çI ucesLu rùzboI VusIIIe-vodù cu
MuLeI-vodù, pe urmu sI nùrocuI ceIoruIuILe rùzbouIe ce uu
uvuL muInLe, uu IuuL cu TImus cîmpII pre Iu GrùdIçLe,
Lrecîndu SIréLIuI Iu VùdénI, uu venIL Iu ¡uçI, Iu scuunuI sùu,
cu mure mîInIcIune LuLuror IucrurIIor suIe.
Zuc. q8. NIme nu s-uu gîndIL penLru pedesLrImeu
cùzùceuscù sù Iusù cInevu vIu den cî(I rùmùsese dupù Iugu
oçLII ceII cùIùrI. De mIruL IIreu cuzucIIor Iu nevoIe. Dupù ce
II-uu IugIL LouLe cupeLeIe çI IuLmunuI Ior, eI în de sIne în Ioc
uu rùdIcuL cupu çI uu IeguL Lubùru çI s-uu upùruL pùnù în
noupLe çI upoI noupLeu în Lubùrù uu IùcuL IocurI de curùIe
Ior çI de spInI, Iurù sIngurI uu purces cu LocmuIù, Iùrù
Lubùrù, numuI pedesLrI çI uu IeçIL Lo(I pùn înLr-unuI, Iùrù
nIcI o dodeIuIù, uIceu în (urù.
±1. Cupoló uló noosprúdzécelè
¡ncep. 1. AIceu în ¡uçI, TImus odIInIndu dupù ospù(uI de Iu
MuLeI-vodù dzéce dzIIe, uu purces spre (uru su, Iurù VusIIIe-
vodù Iurù s-uu uçedzuL în scuun, cù Iu PourLù îI sLu domnIIu
nesLrIcuLù, însù, nu îndeIungu în puce, cù cerîndu $LeIun-
vodù de Iu MuLeI-vodù ugIuLorIu, sù murgù în (urù, I-uu duL
qoo de sùIménI çI den dùrùbun(II sùI cIne uu vruL de
bunùvoIe în IeuIu IuI $LeIun-vodù çI dIn IIvIn(I o sumù. $I uu
înLruLu Iurù $LeIun-vodù în (uru cu uceI ugIuLorIu de Iu
MuLeI-vodù pre Iu ¡ocçeunI çI s-uu uçùdzuLu Iu RùcùcIunI,
Iu un suL uI sùu, deoduLù, uçLepLîndu çI uILu ugIuLorIu çI de
Iu Ruco(II cneudzuI ArdeuIuIuI.
Zuc. z. Cu unevoIe sù Locmùscu doI domnI înLr-o (urù!
Açeu VusIIIe-vodù, pùnù u nu sù muI îngIoLI çI u sù înLùrI
purLeu IuI $LeIun-vodù, uu uIes 8oo de oçLenI înLr-uIes, or-
IeIenI çI IùpuçnénI çI I-uu LrImIs usupru IuI $LeIun-vodù, cu
nepoLu-sùu, $LeIun puIurnIcuI, çI den suLe boIereçLI cîLùvu
sumù de oumenI, curII (Inusù cuIeu IuI $LeIun-vodù Iu Iugu
de Iu PoprIcunI çI omorîsù (ùrunII ucéIu çI pre Moreu-nuI
IuLmunuI IuI $LeIun-vodù.
Zuc. ¸. SLrujeu IuI $LeIun-vodù eru Iu Bucùu, qoo de ou-
menI cùIùrI çI vro... sùIménI çI umu eru cî(vu den boIerI çI
IecIorI de boIerI udunu(I Iu $LeIun-vodù: AndronIc
sùrdurIuI, DurIe spùLurIuI, AnLIpIIe-ugu sI uI(I boIerI de
muInLe cu dînsuI. $I cu sLrujeu IuI $LeIun-vodù dIn boIerI uu
IosLu MogIIde puIurnIcuI çI SLurdzeu vIsLernIcuI. Ducù uu
sIm(IL venIreu IuI $LeIùnI(ù puIurnIcuI usupru su cu oçLIIe
IuI VusIIIe-vodù, s-uu duL Iu o rîpù ce IesLe uproupe de suL
de ¡uruonI unume VuIeu Sucu, çI s-uu LocmIL ucoIeu sLoI pre
un pIscu, uIùLurîndu Iîngù sIne çI dùrùbun(II ce eru mun-
LenI. $I cum venIIu înLInsu' orIeIenII îu dînçII împIedecu(I
cu LrecùLoureu rîpII uceIIu ce s-uu pomenIL, nu Lrecu(I bIne
Lo(I, uu sùrIL cùIùre(II IuI $LeIun-vodù çI înIoc I-uu înIrînLu
pre orIeIenI. Au pIecuLu Iugu sI $LeIùnI(ù puIurnIcuI çI
HînceçLII çI I-uu gonIL sLrujeu ucéIu u IuI $LeIun-vodù, pùnù
I-uu LrecuL Iùrù vud upu BIsLrI(II. Pre uI(II, curII uu IuuL dru-
muI spre Romun, I-uu gonIL pùnù în Romun. $I I-uu
cuprInsu çI (ùrùnImeu ucéIu pre cure $LeIun-vodù I-uu
omorîL, Iurù uILoru Ie-uu LùIuL urecIIIe.
Zuc. q. Dupù ucéIu Izbîndù, sLrujeu IuI $LeIun-vodù s-uu
muLuL Iu SùbounI, muI sus de Romun, Iurù $LeIun-vodù de
Iu RùcùcIunI s-uu muLuL Iu Bucùu, udùogîndu-I den dzI în
dzI oumenI de |urù de Sus LouLù çI den gIosénI muI(I. $I
ucoIeu I-uu venIL çI ugIuLorIuI çI de Iu Ruco(II cneudzuI Ar-
deuIuIuI, 1.ooo de oumenI cu Boroç Iunoç.
Zuc. ¸. VusIIIe-vodù vùdzIndu-sù Iurù Iu cumpùnù greu çI
(uru îndoILù cu urîcIune spre dînsuI çI doumnu su Iu
Suceuvù cu LouLù Inemu ce uveu, ceLuLeu HoLInuIuI eru
IeçILù de supLu uscuILureu IuI, cù eru încIIsù ceLuLeu çI LoL sù
(Ineu pre numeIe IuI $LeIun-vodù, unde eru sù muI
nùzuIuscù nu uveu, cuzucII umu înIrunLu(I çI ruçInu(I cu
TImus în |uru MunLeneuscù çI doI neprIIeLInI LurI pre ucéIe
vrémI, çI Ruco(II çI MuLeI-vodù, sù mIru ce vu Iuce. ¡urù LoL
neIùsîn-du-sù, scrIe sIujILorI çI uu Lrus çI orIeIenII çI
IùpuçnéDII Iu sIne çI uu rùpedzIL çI Iu cuzucI, çI-I Iùsuse
TImus zoo de cuzucI cu HIuI poIcovnIcuI. Au IùcuL çI eI de
LouLù ousLeu vro q.ooo de oumenI çI uu IeçILu denLîIu Iu
MovIIe pre BuIIuIu. ApoI, ducù uu IovIL çI uI doIIeu rîndu
sLrujeu IuI, ce eru cu GrIgorIe puIurnIcuI, Iurù sLrujeu IuI
$LeIun-vodù uu purces spre TîrguI ¡rumos çI ucoIeu, den-
couce de TîrguI ¡rumos, Iu SIrcu, s-uu LumpInuL cu $LeIun-
vodù.
Zuc. 6. AcesL rùzboIu cum uu IosLu çI cum s-uu prIIejIL,
nIcI unII pùr(I neIù(ùrIndu, cù nemIcù nu sLrIcù credIn(u uçè
ceIoru ce scrIu IeLopIse(eIe cu Iù(ùrIIu, cîndu vegIe voIu
unuIè çI cobourù IucruI cu IuIu uILuIu, noI, mucuru cù um II
duLorI cu pomenIre IùuduLù muI muILu IuI $LeIun-vodù, de
Iu cureIe muILù mIIù um uvuL, decîL IuI VusIIIe-vodù, de Iu
cureIe muILù urgIIe pùrIn(II noçLrI uu peLrecuL, Iurù
drepLuLeu socoLIndu, nu pocI scrIe înLr-uILu cIIp.
Zuc. ;. DecI, den IùrnIcIu domnIIor, depurLe muI în
IrunLe u IuI VusIIIe-vodù, cù s-uu uIIuLu purureu în IrunLeu
oçLII suIe, sIngur învù(îndu, muLîndu sLeugurIIe çI
îndemnîndu, Iurù $LeIun-vodù în ousLeu su de Iu(ù n-uu
IosLu, ce uu sLùLuL depurLe de Iu ousLe înupoI. ¡urù numùruI
oçLII çI IIreu çI uceIeu LoL eru muI Lure VusIIIe-vodù çI muI
muI(I oçLenI Iu VusIIIe-vodù çI muI bunI cùIùre(I, însù Lo(I
îndoI(I çI IIreu neumuIuI Iucomù Iu înnoILurI. ¡u $LeIun-
vodù eru 1.ooo de ungurI cùIùrI, pre uLîLeu eru sI moIdovenI
çI eru ¸oo de pedesLruçI munLenI çI uILù sLrînsoure. ¡urù Iu
VusIIIe-vodù ¸.ooo de cùIùrI, qoo de cuzucI, zoo de
sùIménI cu durubunI. Ce, u vedere uu IosLu voIu IuI
Dumnedzùu spre sLîngereu cusII IuI.
Zuc. 8. TocmIse ousLeu su VusIIIe-vodù cuprIn-dzIndu
drumuI cureIe vIne de Iu TîrguI ¡rumos presLe SIrcu. însù
Borùç Iunoç, obIIcIndu cù pe Iu pod esLe Ioc rîpos, uu IùsuL
drumuI çI uu purces în sus pre cosLIçe, uIùLure cu pîrîuI.
VusIIIe-vodù încù uu purces în sus pre cuIme împoLrIvu Ior
çI uu sLùLuL uçLepLîndu rùzboIuI. Den ousLeu u IuI VusIIIe-
vodù uu IeçIL Iur(uI, Iurù Borùç Iunoç den ousLeu su n-uu
IùsuL, ce s-uu urùLuL muI îndrùzne(u cu ousLeu IuI $LeIun-
vodù, decîL VusIIIe-vodù, cù uu LrecuL pîrîuI.
$I IuI VusIIIe-vodù s-uu cùdzuL, nu Iur(uI, ce cu LouLù
ousLeu sù murgù usupru, înceL, cu LocmuIù, uIùLureu cu ped-
esLrImeu. Ce, uçLepLînd VusIIIe-vodù den Ioc necIùLIL,
céIuIuI(I încù sLùLuse çI deprInçI cu Izbînde umu în cîLevu
rîndurI eI, uu sùrIL înLîI muIdovenII în IrunLe çI ungurII
dupù dînçII. De ucéIu sùrILurù u oçLenIIor u IuI $LeIun-vodù,
cum s-uu duL Iur(uI IuI VusIIIe-vodù înupoI, cum IesLe
dédInu Iur(uIuI, cum uu pIecuL çI sLeugurIIe IuI VusIIIe-
vodù Iugu, Iùrù nIcI o nevoIe, cure încoLro, uu sLùLuL cu
ocIII, oIIor, nu oçLenIIor sùmùnùLoure ousLe. BIe(II
pedesLruçI n-uu upucuL nIcI IocuI sù-I sIoboudze depIIn, ce
înduLù, înLr-o cIIpuIù, cum s-urI dzIce, ocIIuIuI, s-uu înçIruL
sLeugurIIe u IuI VusIIIe-vodù pre BuIIuI în gIos cu Iugu. ¡urù
pedesLrImeu uu IuuL pre BuIIuIe(u Iu CîrIegùLurù. $I cuzu-
cII, cu pu(Inù scùdereu su, Iurù uu IùIùduIL pe Iu brunIçLe çI
s-uu nùzuIL Iu NIsLru. SIngur VusIIIe-vodù, vu-dzîndu
rùzsIpù oçLII suIe, uu purces çI eI deoduLù IourLe cu pu(InI
Iîngù sIne. ApoI s-uu sLrînsu pe Iîngù dînsuI den cupeLe
sIujILorIIor çI den HîncéçLI unII çI I-uu IuuL înLre sIne,
upùrîndu-1 cu mure Iuudu su çI vesLe çI pomenIre cInsLeçù.
¡u vréme cu ucéIu sù sLuI Iu nevoIu domnuIuI, cu cInsLe
vécInIcù IIe-cùruIu IesLe.
Zuc. q. GonIL-uu gonuçII pre VusIIIe-vodù pùnù uproupe
de PruL çI I-uu LoL upùruL curII eru pe Iîngù dînsuI, precum
s-u pomenIL. $I LrupurI uçeu muILe n-uu cùdzuL; den ou-
menI muI însemnu(I: NecIILu vumùçuI çI ¡sur cIucérIuI. $I I-
uu prInsu vIu çI pre GIeorgIIe IuLmunuI, IruLeIe IuI Vu-
sIIIe-vodù, cùdzuL cu cuIuI Iu coborîç.
Zuc. 1o. VusIIIe-vodù, dupù ucesLu rùzboIu, uu LrecuL NIs-
LruI Iu Ruçcov çI ucoIeu peLrecînd cîLevu dzIIe s-uu muLuLu
Iu VoIodIjIn, un oruç cùzùcescu sI de ucoIeu uu LrImIs pre
TorducIIe vIsLernIcuI soI Iu HmIIu IuLmunuI, Iu cuscru-
sùu. ¡urù $LeIun-vodù, IùsIndu ¡uçII, numuI ce uu venIL pùnù
Iu pod çI de ucoIeu orînduIndu Iu scuunuI IuçIIor
cuImucumI, sIngur uu purces cu oçLIIe suIe Iu Suceuvù, unde
eru cusu IuI VusIIIe-vodù çI Inemu LouLù încIIsù în ceLuLeu
SuceveI, cu Tomu vornIcuI den boIerI, uvîndu 8o de
sùImenI çI puçcurI de Ioc çI ném(I 6o IeIecII în ceLuLe.
Zuc. 11. $LeIun-vodù cIucù uu sosIL Iu Suceuvù uu
descùIecuL Iu un suLu uproupe, unume $cIéIu, în cuseIe IuI
Toderuçco IogoIùLuI. ¡urù înpregIuruI ceLù(II s-uu îngropuL
sùIménII sùI çI o sumù de ungurI ç-uu udus puçcIIe çI de Iu
HoLIn çI de Iu ¡uçI çI uu începuL u buLe ceLuLeu, ce nu-I sLrIcu
nemIcù.
Zuc. 1z. Sù udùogéu (uru de preLuLIndIreu ¡u domnu de
Iznouvù nou, Iur çI VusIIIe-vodù, unde eru, nu dormIIu. Ce,
orIce nevoIn(u pune omuI, sorocuI IuI Dumnedzùu, umu
orînduIL uçeu, u-I cIùLI nu pouLe nIme.
Zuc. 1¸. PresLe scurLe dzIIe sosI vesLe cum TImus Iurù cu
q.ooo de oumenI înLrù pre Iu Sorocu în Iurù çI umu IovIsù
oumenII IuI VusIIIe-vodù çI pre Gru-mudzè cùpILunuI,
cureIe eru în cîmpII SorocII cu sLruje. $I çLIIu $LeIun-vodù cù
nu s-u Iùsu cu uLîLu VusIIIe-A^odù usupru IuI, ce ugIunsése
çI eI Iu Ruco(II, cneudzuI ArdeuIuIuI çI Iu CuzImIr, cruIuI
Ieçescu, cùroru umînduroru eru urîL VusIIIe-vodù penLru
IegùLuru cu cuzucII. DecI, de Iu Ruco(II înduLù I-uu orînduIL
cu PeLcII ¡çLIoun, cu Lo(I sùcuII, cu pe q.ooo de oumenI,
Iurù cruIuI Ieçescu cu poIcovnIcu ce uveu Iu CumenI(ù,
unume Condru(cIII cu 1.ooo de IéçI cùIùrI, I-uu LrImIs
poruncu uceusLu, de urI venI vro ousLe usupru MoIdoveI
cùzùceuscù, sù nevoIuscù C¡¡ LouLù osIrdIIu, udunmdu-su cu
moIdovenII, sù-I smInLeuscù, cure Iucru upoI uçeu uu IosLu.
Zuc. 1q. Ducù uu sIm(IL $LeIun-vodù ousLeu cùzùceuscù
upropIIuLù umu cùLrù PruL çI uu obIIcIL cù LùLurI nu sînLu,
nu spre Romun, ce spre CoLnurI uu purces, çLIIndu cù
soseçLe çI PeLcII ¡çLIoun cu ousLeu ungureuscù. Vreu sù (IIe
cuIeu cuzucIIor Iu Ioc Iurgu, undevu pre JIjIe. $I Iu CoLnurIu
s-uu împreunuL cu ungurII çI uu purces spre $LeIùneçLI,
uçLepLîndu çI pre IéçI. Ce, muI zùbovIndu IéçII, n-uu
îndreznIL ungurII u sù LîmpInu cu cuzucII. '$I uçeu cuzucII uu
LrecuL codruI pre Iu CucorénI, Iu Suceuvù. ¡urù $LeIun-vodù
uu rùmus pre çIeuIuI Ior despre PruL çI u LrIIu dzI uu sosIL çI
Condru(cIII cu 1.ooo de IeçI.
Zuc. 1¸. TImus, cum uu sosIL Iu ceLuLe, de u dou dzI s-uu
desIrînuL Iu jucurIIe mùnùsLIrIIor çI înLîI usupru
DrugomIrneI mùnùsLIrII cu puseI uu 'mùrsu çI uu bùLuL
mùnùsLIreu. $I ducù I s-uu încIInuL, LouLe odourùIe,
veçmInLeIe în jucu uu duL çI cî(I bIe(I negu(ILorI eru încIIçI
ucoIeu çI muI(I den boIerI, ruçInîndu cuzucII IùmeI çI IeLe çI
nu 'cu creçLInII, ce muI muILu decîL pugInII s-uu purLuL cu
'ucéIu mùnùsLIre. $I sù IIe muI uvuL vréme cevuçI TImus,
nIcI o mùnùsLIre n-ur II IùIùduIL neprùduLù odoucù.
Zuc. 16. OçLIIe înLr-ugIuLorIu venILe IuI $LeIun-vodù, çI
IeçùçLI çI UngurésLI, dupù ce s-uu udunuLu Iu un Ioc, uu
mùrsu înduLù IéçII în IrunLe. $I ducù uu LrecuL LouLe oçLIIe
codru, uu sLùLuL pre 'SIréLIu çI ucoIeu, Iu unu suL unume
GrIgoreçLII uu IùcuL sIuL împreunù, $LeIun-vodù cu PeLcIII
¡çLIoun ser-durIuI IuI Ruco(II çI cu Condru(cIII poIcovnIcuI
cruIuIuI Iesùscu.
Zuc. 1;. SIuLuI uIege den Ioc cîLù osebIre esLe înLre omu çI
omu. ¡nLîIu $LeIun-vodù uu poILIL pre Condru(cIII sù
prIImuscù uceusLù cInsLe de cùLrù dînçII, cum I-ur pùreu.cu
ce LocmuIù sI cu ce socoLeuIù çI cu ce rIndu s-urI cùdeu sù
murgù cu Lo(II usupru uceIuI neprIIeLIn, sù IIe LouLe pre
sIuLuI IuI çI pre socoLeuIu, cu uuuI vesLILu sIujILorIu çI
çLIuLorIu obIcIuIuI çI IIreI uceIuI IéIIu de ousLe u cuzucIIor.
Au muI(emIL Condru(cIII de ucéIu cInsLe, cureIe îI
LîmpInù'de Iu $LeIun-vodù çI înLîI ucesLe cuvenLe uu dzIs
cùLrù $LeIun-vodù çI cùLrù PeLcII ¡çLIoun: Eu, curIIe scrIu
ucésLeu, m-um prIIejILu Iu ucesLu LùImù-cILu çI Iu uILe, muI
pre urmù.
Zuc. 18. ,împùru(II înLre împùru(I, cruII înLre cruI, domnII
înLre domnI, boIerII înLre boIerI, sIugIIe înLre sIugI uu ose-
bIre unII decîL uI(II cu scuune muI sus çI sIugIIe înLre sIne
unII decîL uI(II cu cInsLeu sù osebùscu. GruIuI, sLùpînuI
mIeu, cu scuunuI sùu, mucuru cù IesLe muI sus decîL Iu-
mInuLuI cneudzuI de ArdeuIu, Iurù dumneuIuI PeLcIII
¡çLIoun esLe Iu muI mure cInsLe Iu sLùpînuI sùu. Eu Iu
sLùpînuI mIeu sînLu muI de gIos; dumIsuIe sù vu cùdeu sù Iu
cîrmu usupru dumIsuIe sI noI, dupù poruncu dumIsuIe,
omu Iuce."
Zuc. 1q. AcésLeu ducù um spus cùLrù $LeIun-vodù çI cùLrù
PeLcIII ¡çLIoun, uu rùspunsù PeLcIII ¡çLIoun, cum, mucuru
cù 'esLe Iu sLùpînuI sùu serdur, vu çI poILeçLe sù IIe LouLe pre
sIuLuI IuI Gondru(cIII, cu unuIu' cureIe umu uLîLeu rùzbouIe
uu uvuL cu cuzucII çI çLIe rînduI çI IIreu Ior. Ducù uu
în(eIesu rùspunsuI (cum ur II çLIuL cù nu or Iuce eI uçeu
umîndoI, cum vu sIùLuI eI), uu dzIs: ,De vreme ce mù uIeg
mùrIIIe-suIe sù sù Iucù pre sIuLuI çI pre socoLeuIu meu, poI-
Lescu durù pre dumneuIor sù în(eIeugù IIreu uceçLII IèIIu de
oçLI, cum IesLe çI ce sînLu cuzucII çI în ce Ioc sInLu, unde
sInLu ucmu".
Zuc. zo. ,OusLeu cùzùceuscù ducù upucù sù sù îngroupe,
sù urunce çun(urI pregIur sIne, nu Iu ce Ioc, supL ceLuLe cu
uceusLu, ce IIe Iu ce pîrîu, nedobîndILù esLe. Acmu vedem
cù încù çun(urI n-uu, nIcI bIne cred de numeIe nosLru, cù
sInLu çI IéçI uIce. Pùnù mîIne, de or çI obIIcI, LoL nu or
crede. Gup cIne Ie IesLe, esLe çI Lînur çI nebun. TrebuIeçLe,
de voIm sù ne mînLuIm înLr-un ceus de ucesLu neprIIeLIn,
pre Iîngù voIu IuI Dumnedzùu, însù sù Iucem uçeu:
Zuc. z1. OusLeu den Ioc de uIceu, cîL vu Lrece pîrîuI, înduLù
sù sù Locmuscù sLoIurI, sù-çI (Ie cIneçI, buIucuI, rînduI, cure
dupù cure vu merge çI-çI vu (Ine IocuI. NoI, IéçII, om (Ine
IrunLeu, dupù noI oçLIIe mùrII-suIe cneudzuIuI de ArdeuI,
dupù oçLIIe ungureçLI, mùrIIu-su $LeIun-vodù cu ousLeu su,
cù IIe cîndu cupeLeIe çI muI pre urmù sù IIe sù cude. ¡esLe,
cum în(ùIeg, de uIceu o dumbruvù de (Ine cî(vu. DecI, pùnù
om Lrece dumbruvu, vu merge înceL ousLeu, Iurù cum om
Lrece çI or IeçI Iu vedere oçLIIe, nemIcù neoprIndu-se, sù
purceudù rîndu dupù rîndu în LreupùduI cuIuIuI ceI mure.
Cù sù IIe grIje de vreo ousLe în cîmpu, sù ne sLeu înuInLe,
ucéIu grIje nu IesLe. Ce, cum ne vor vedeu, de uILù nu s-or
upucu, ce înduLù de çun(urI sù Iucù. Sù Iucem durù cu Lo(II
nùvuIù, pùnù n-uu çun(urI çI Iu grubù uçeu de sIrgu, nIcI
sIné(eIe nu sù sIobod LouLe. ¡urù ceLuLeu cù ce vu du cu pu-
seI orI cu sucuIuçe, uceIeu pu(Inù pugubù Iuc în ousLe, uIes
cure mIçcù çI Iu un Ioc nu sLù. Nu LouLe cîLe sù sIobod
gIon(urIIe nemerescu, muI Iurgu IesLe pe de IuLurI decîL
omuI. ¡u noI esLe o povesLe, cù cIne pIere de gIonLu de Lun,
LoL eru de IuIger sù mourù. MIcù (InLù esLe omuI cu subIe
zmuILù çI muI Iesne sLreIe(uIuI u nemerI o vrubIe, decîL pe
un om cùIure cu urme. Grubu pIerde, udevùruL, de muILe
orI, Iurù de muILe orI IzbîndéçLe. AIceu unume grubu
LrebuIeçLe, cu dînsu sù ne mînLuIm de ucesLu IéI de neprII-
eLIn, cù InLr-uILu cIIp, de nu om nevoI sù-I spurgernu pînù
nu sù înLùrescu cu çun(urI, nIce noI, cî(I sInLemu, nIce de ur
venI sIngur cruIuI, sLùpînuI mIeu çI înùrIIu-su cneudzuI de
ArdeuI, nemIcù nu Ie vom Iuce. ¡u ce zùbuvù vu venI upoI
IucruI, sù sù socoLeuscù çI noI uIceu Iùrù curù, Iùrù Irunù,
(ùrîI uceçLIIu vu uduce zùbuvu nousLrù cu ucesLu neprIIeLIn
mure scùdere."
Zuc. zz. AcésLeu sIùLuIu Condru(cIII, cure LouLe
prIImIndu çI $LeIun-vodù çI PeLcIII ¡sLIuun, s-uu sIobodzIL
sIuLuI çI u doou dzI dez-de-noupLe, cum uu LrecuL SIréLIuI în
vud ousLeu, uu purces deoduLù, pe cum sù uIesésù Iu sIuLuI
de cu surù. ¡urù numuI deoduLù s-uu (InuL ungurII de ucéIu
socoLeuIù, pùnù uu LrecuL dumbruvu. ¡urù cîL uu LrecuL
dumbruvu, IéçII înduLù uu purces în bIcI spre ceLuLe pre Iu
Iuc-çénI, Iurù ungurII, cîL uu IeçIL dIn dumbruvù Iu vedere çI
uu zùrIL Iùrù(II! cuzucIIor LîmpInuL cu IrunLeu IéçIIor, cù
uveu TImus cu sIne çI zoo de LùLurI, în Ioc uu sLùLuL PeLcIII
¡çLuun çI $LeIun-vodù. ¡éçII cum s-uu LîmpInuL cu LùLurîI çI
cu cuzucII cùIùrI, înduLù I-uu împInsu çI uu sLuLuL în
LocmuIù pre cuIme usupru LuberII CùzùceçLI, uçLepLîndu pre
ousLeu ungureuscù çI pre $LeIun-vodù cu ousLeu de (urù,
LoLdeuunu LrImI(îndu rînd dupù rînd, sù vIe muI curundu,
ce n-uveu cuI dzIce. Au uçLepLuLu Condru(cIII de douî ceus-
urI uproupe, sù vIe ungurII, ce, ducù uu vùdzuL cù nu
IoIoseçLe, uu suduIL în guru mure pe PeLcIII ¡çLuun serd-
urIuI IuI Ruco(II çI pre $LeIun-vodù çI uu dzIs sù dzIcù
LrîmbI(u de rùzboIu. Sù rupsese den cuLune, den ousLeu IuI
PeLcIII ¡çLuun, vro zoo de cuLune, IourLe de Lreubù oumenI
çI den moIdovenI pre ucéIu sumù çI uu purces usupru cuzu-
cIIor, dIrepLu supL ceLuLe.
Zuc. z¸. CuzucII, cum uu sIm(IL de IéçI cù sînLu, cum uu
începuL u sùpu çun(urI împregIuruI LuberII suIe. UnII sù
upùru de IéçI, uI(II sùpu burbuLéçLe, de uruncu pùmînLu pre
cùru(e çI înLr-o mIcu de ceus uu rùdIcuL çun(u, deoduLù mIc,
cîL eru umu pIedIcù cuIIor.
Zuc. zq. ¡éçII cu nùvuIu denLîI uu mùrsu pùnù în Lubùrù,
ce ducu uu vùdzuL cù nu vIn ceIeIuILe oçLI, s-uu duL înupoI cu
sLeugurIIe, pe dupù cuseIe TùLùruçIIor çI dupù besérecu de
ucoIeu çI în nIçLe pome(I ce eru sI uu sLùLuL pùn îndesurù. $I
de ucoIeu upoI s-uu muLuL în prejmu ceLù(II despre ¡poLéçLI
uproupe de ceLuLe, numuI presLe un dîmbu, cîL covîr-çIIu
gIon(urIIe den ceLuLe. Au venIL îndesurù çI PeLcII ¡çLuun cu
oçLIIe suIe çI uu descùIecuL pre dîmbu despre IucçénI, Iurù
$LeIun-vodù uu venIL çI uu descùIecuL uproupe de IéçI. $I
ucesLe LouLe nu-(I scrIu, Iùudîndu vreo purLe, ce Locmu cum
uu IosLu, nu sù Iuc Iuudù oçLII IeçùçLI, um preu muI(I de (urù
murLorI.
Zuc. z¸. PresLe noupLe uu IùcuL cuzucII çun(urI çI ç-uu
înLùrIL Lubùru, cîL nu eru u gîndI sù-I muI dobîndeuscù. $I
uçeu s-uu pIInIL LouLe cuvInLeIe u IuI Condru(cIII grùILe
muInLe. NIce muI nùvùIeu nIme Iu Lubùru Ior, ce îmbIu
numuI cu Iur(urI çI dIn LùLurI çI den sIugIIe IuI TImus IeçIIu
denuIurù. ¡urù LùLurîI uu sLùLuL pùnù u LrIIu dzI çI IIIndu
presLe IIreu Ior u II încIIçI, s-uu cerçuL mîrzucuI cureIe eru
cu dînçII, sù IIe cu voIu IuI TImus, sù-I sIoboudze, pùnù nu-
çI pIerdu cuII. Ce Lrùgîndu-sù mîrzucuI sù murgù, TImus
den mînIIe dobILoceuscù I-uu LùIuLu cupuI mîrzucuIuI. ¡urù
LùLurîI LoLuçI înLr-ucéIu noupLe uu pIecuL den Lubùrù çI uu
IuuL denLîI în sus pe Iu Cernùu(I, upoI pre Iu HoLIn spre
MovIIeu. AcoIo, Iu (InuLuI HoLInuIuI, Ie-uu IeçIL pîrcùIubuI
de HoLIn, Joru, sù Ie (IIe cuIeu cu o sumù de oumenI. Ce, s-
uu supus LùLurîI înLr-o vuIe çI s-uu înLorsu usupru
pîrcùIubuIuI cu Lo(II çI înduLù uu pIecuL Iugu pîrcùIubuI cu
oumenII sùI. $I Iu gounù, cù I-uu gonIL LùLurîI cî(vu Ioc, uu
perIL cî(vu de uI noçLrI Iu ucéI rùzboIuç, Iùrù Ispruvù. S-uu
pomenIL Iu sosIreu IuI TImus Iu Suceuvù, cum uu sosIL eI
sIngur çI uu mùrsu Iu DrugomIrnu mùnùsLIreu. ¡urù uILe
ceLe pre Iu LouLe mùnùsLIrIIe uu purces în j ucu. Ce TImus
uu upucuLu cu o dzI înuInLe, de uu înLruLu In Lubùrù, Iurù
ceIeIuILe ceLe de sIrgu Ie-uu pIùLIL Dumnedzùu pIuLu penLru
jucuI cuseIor suIe, cù uu mùrsu ousLeu IuI $LeIun-vodù de Ie-
uu IeçIL înuInLe, de Ie-uu (InuL cuIeu çI s-uu LopIL cîLevu ceLe
cu LoLuI.
Zuc. z6. $LeIun-vodù, dupù ce s-uu uçedzuL osLIIe
împregIuruI ceLù(II çI LuberII CùzùceçLI, uu pus puçcIIe cîLe
uveu çI bùLeu în Lubùru cùzùceuscù, cu pu(Inù sLrIcùcIune
cuzucIIor, cù-çI Iùcuse eI gùurI în pùmînLu. ApoI, penLru
spuImu çI ceLù(II, uu muLuL puçcIIe în Lîrg çI den Lîrgu uu
bùLuLu çI uIùLureu cu ceLuLeu çI în Lubùrù. ¡eçIIu denLîIu
cuzucII çI cùIùrI cu Iur(urI, însù pu(Ine dzIIe. $I dupù
obIceuIuI sùu, uu duL înLr-o dzI nùvuIù Iu puseI în Lîrg çI
venIse uproupe de puseI, cîL unu ce eru muI uproupe umu o
upucuse. Ce, çI uLunceu înderepLîndu-I IéçII, s-uu înLorsu
cuzucII în Lubùru Ior çI de uLunceu numuI ce (Ineu çun(urIIe
suIe çI Iuru Irunù de cuI çI upù despre upu SuceveI den vuIe,
pùnù uu muLuL Con-dru(cIII çI denLr-ucoIeu q sLeugurI de
IéçI çI I-uu încIIs çI denLr-ucoIeu cu ucéIu sLruje. $I upoI uu
muLuL çI ungurII o sumù de oumenI çI uçeu uu rùmus cuzucII
încIIçI çI sLrînçI de LouLe pùr(IIe.
Zuc. z;. Cîndu sù Iucru ucésLeu Iu Suceuvù, cruIuI IIçùscu
CuzImIr cu qo.ooo de oumenI coborîIu usupru cuzucIIor, de
cure coborîLuI cruIuIuI çLIIndu $LeIun-vodù, uu LrImIs Iu
cruIuI, cerîndu ugIuLorIu den ousLeu su, sù-I pouLù spurge
pre cuzucI de supL ceLuLe çI LoL înLr-ucéIu duLù çI Iu Ruco(II
cneudzuI ArdeuIuIuI. De Iu umîndoI Iùrù zùbuvù uu venIL
ugIuLorIu, cu pre cruIuI Ieçùscu, LImpInîndu soIIIu Iu HuIIcI
pre NIsLru, înduLù uu pornIL pre DInoIu poIcovnIcuI cu 6oo
de ném(I, cu q puseI çI o pIvù. ¡urù de Iu Ruco(II, sIngur
IuLmunuI IuI, CIImInI Iunùç, uu coborîL cu vro 6.ooo de
oumenI. ¡urù înLîI de Iu cruIuI Ieçùscu sosIndu ném(II, s-uu
pus în deuI, dIrepLu usupru ceLù(II, pesLe drumuI cureIe
vIne den Lîrgu pre supL ceLuLe. $I uu LocmIL puçcIIe çI pIou
dIrepLu deusupru LuberII çI-I bùLeu IourLe Lure, cîL çI pen
gùurI îI nemerIIu puçcIIe çI pIou. $I ucéIe puseI upoI
curundu uu scurLuLu dzIIeIe çI u IuI TImus, cu dIrepLu
gIude(uI u IuI Dumnedzùu, penLru prudu cure Iùcuse
besérIcIIor.
Zuc. z8. Dupù ucéIu CIImInI Iunùç, ducù uu sosIL cu
ousLeu cneudzuIuI de ArdeuI, uu LrecuL spre IocuI unde
sLùLusù çI PeLcIII ¡çLuun, uçedzîndu çI LouLù Lubùru
ungureuscù încù muI uproupe de çun(urIIe CùzùceçLI.
Zuc. zq. CuzucII umu IIIndu Iu mure sLrînsoure de Irunù,
încIIçI den LouLe pùr(IIe, umu pIeIIe de pre cuI mor(I Iuu çI
Ie Ierbeu, çI opIncIIe, rùdùcInI mîncù, obosI(I de sLrùjI LoL-
deuunu çI sLrùbùLu(I de puseI. TImus perIL de gIon(u de Lun,
cum dormIIu supL corLuI sùu, mucuru cù eru în pùmînLu
înLIns, I-uu nemerIL în pIcIor gIon(uI, dupù cure IovILurù
pùnù u LrIIu dzI uu sLùLuL morLu. RùdIcuse pre unuI unume
TIeodorovIcI IuLmun, dupù mourLeu IuI TImus, ce n-uveu
nIcI o puLere umu cuzucII, numuI ce eru de perIre
spùImînLu(I. $I înLr-o noupLe, IùcîrIdu-sù spuImù în Lubùrù
u Ior, uu duL Lo(I cu oIIe de Iu çun(urI Iu poduI ceLù(II çI
ucoIeu împIngîndu ceI de pre urmù pre ceI dInuInLe, uu
cùdzuL de pre pod în çun(u, Iùrùmîndu-se, uI(II pe-nLunérec
sùrIndu de bunùvoIe în çun(u, çI uu perIL muI(I den cuzucI
înLr-uceu noupLe den spuImu ucéIu. $I sù sù IIe çLIu(II de ceI
denuIurù spuImu ce sù Iùcuse Iu cuzucI, IuuLù eru Lubùru
uLunceu.
Zuc. ¸o. ¡ùcusù o nùvuIù ném(II cruIuIuI Ieçuscù usupru
çun(uIuI cùzùcescu cu LreI dzIIe muInLe de ce sù rùnIse
TImus. Pre umIudzùdzI eru, cîndu DI-nov poIcovnIcuI de
ném(I, socoLIndu Iùrù grIje pe cuzucI, uu duL çLIre çI Iu IéçI çI
Iu ungurI, Iu vremeu ce vor uudzI dobu IuI, sù deu de LouLe
pùr(IIe nùvuIù, Iùcîndu eI cu oumenII sùI nùvuIu Iu çun(urI.
SI uçeu uu IosLu, cù uu mùrsu ném(II çI cu nùvuIu denLîIu
Iuusù de Iu cuzucI o bucuLù bunù de çunLu. Ce, ne-sùrIndu
ungurII çI uI noçLrI de pe uILe IocurI, sù Iucù cuzucIIor
spuImù, s-uu pornIL LouLù cùzùcImeu cu sIngur TImus Iu
IocuI unde cuprInsésù ném(II çI nu dIn sIné(e, ce upucîndu
drugI, IIoube, sIné(e de u (IIç, uu împInsu pre ném(I de Iu
çun(urI çI sùrIndu dupù dînçII usupru unII rîpI, cum sù suIe
drumuI de Iu Lîrgu pe supL ceLuLe, uu perIL ném(I Iu ucéIu
rîpù cî(vu, cîL dzùceu LecsILe LrupurIIe de ném(I denLr-u-céu
nùvuIù Iu rîpù.
Zuc. ¸1. GruIuI Ieçescu sosIse Iu CumenI(ù, împroLIvu
cùruIu sI HmII IuLmunuI, udunuL cu IunuI, purcesesù. ¡nsù
neçLIIndu încù de sosIreu cruIuIuI Iu CumenI(ù, uu poILILu
HmII pre IunuI sù uIeugù o sumù de ousLe LùLùruscù, sù
rùpudzù cu VusIIIe-vodù, sù-I scouLù pre doumnu IuI çI uver-
eu çI pre IecIoru-sùu den cIIsoure. Au duL IunuI pre sumu
IuI $IrIm-beI pre VusIIIe-vodù çI ¡-uu pornIL pre ¡u Sorocu.
Zuc. ¸z. Ce, înLr-uceIeuçI dzIIe, umu nepuLîndu u muI LrùI
cuzucII de supL ceLuLe, IIùmîndzI(I çI sLrùbùLu(I, uu IeguL
LocmuIù cu $LeIun-vodù çI CIImInI Iunùç (cù CondruLcIII
purcesesù boInuv Iu CumenI(ù, den cure bouIù I s-uu prIIejIL
çI mourLeu) ç-uu duL ceLuLeu cuzucII pre sumu IuI $LeIun-
vodù, cu doumnu çI cu LouLù uvereu u IuI VusIIIe-vodù. $I eI,
pre cî(I rùmùsese, uu purces cu Lubùru puLInù. CIneçI cum-
pùrusù cuI de Iu ungurI, de Iu uI noçLrI çI de Iu IéçI, de supL
ceLuLe denduLù s-uu Lrus pen Lîrgu, upoI pe Suceuvù în gIos,
spre $IreL, cu oumenI de zùIog de Iu $LeIun-vodù, sù murgù
cu puce. $I uçeu s-uu IîrçIL rùzboIuI cuzucIIor de supL ceL-
uLeu SuceveI.
±±. Cupoló uló doodzécilè
¡ncep. 1. ¡n mIcù cumpùnù sLuu IucrurIIe oume-neçLI çI
rùssIpeIe u mure cuse çI domnII çI bIne uu dzIs un duscùI cù
IucrurIIe rùzbouIeIor în cIIpuIu ocIIuIuI sLuu. Amu eru Vu-
sIIIe-vodù sosîL cu ordeIe LùLùrùçLI Iu PruL, Iu $LeIùneçLI,
cîndu I-uu LumpI-nuL vesLeu, cum umu ceLuLeu uu cùdzuL
pre sumu IuI $LeIun-vodù çI cum uu perIL çI TImus çI cuzu-
cII, cî(I uu rùmus, pu(InI çI în gIumùLuLe mor(I çI IIùmne-sI(I
çI obIIcIse çI $Irùm-beI, ce eru cu VusIIIe-vodù. Au sLùLuL o
dzI pre sIuL, ce urI Iuce cu un Iucru cu ucesLu, çLIIndu cù
ucoIeu supL Suceuvù eru oçLI cîLevu çI ungureçLI çI IeçeçLI.
Au uIes cu sIuLuI mîrzucIIor o sumù de LùLurI, sù Iovuscù de-
u dIrépLuI Iu Romun, Iurù uILù drîmbù sù Iovuscù dIrepLu
supL ceLuLe, cù îmbIu VusIIIe-vodù cu IucrùmI, cùdzîndu Iu
pIcIoureIe IuI $Irùm-beI çI cu muILe dururI. Ce, cîndu sLu
IucruI guLu çI sIuLuI, numuI sù purceugù în ceumbururI
LùLurîI, sosescu de Iu IunuI oIocurI Iu $Irùm-beIu, orIunde
¡-urI ugIunge, înLr-ucéIu Ioc sù Iuse LouLe, mucuru cù ur II çI
usupru vreunII LrébI sI înduLù sù purceugù îndùrùpLu,
dîndu-I çLIre cù IuLù u LreIu dzI ure rùzboI cu cruIuI Ieçescu.
Zuc. z. Ducù uu în(ùIes $Irùm-beI poruncu IunuIuI de
înLorsu çI cum eru de uproupe IunuI de cruIuI Ieçùscu, uu
IùsuL Lreubu IuI VusIIIe-vodù çI s-uu înLorsu înLr-ucéIuç duLù
cu oçLIIe spre IunuI. ¡urù $LeIun-vodù, Iuîndu pre doumnu
IuI VusIIIe-vodù cu LouLù uvereu çI cu IIcIoruI IuI VusIIIe-
vodù, $Le-IùnI(ù-vodù, uu purces de Iu Suceuvù spre Romun
çI cu uI doIIeu conuc uu sLùLuL în Romun, în mure grIje de
LùLurI, de curII umu $LIIu den sLrùjIIe suIe cù uu ugIunsu
$Irùm-beI cu VusIIIe-vodù Iu PruL. ¡urù Iuîndu vesLe de
înLorsuI ourdeIor LùLùrùçLI, sIngur s-uu uçedzuL Iu Romun,
în epIscopIe, Iurù doumnu IuI VusIIIe-vodù çI cu IecIoruI IuI
o uu LrImIs Iu un suL uI sùu cu puzù, unume Iu BucIuIéçLI pre
BIsLrI(e. GIImInI Iunùç den conucuI denLîI de Iu Suceuvù pe
MuIdovu, de Iu RùcIuIénI, uu uIes 8oo de cuLune çI $LeIun-
vodù ¸oo de moIdovenI çI uu LrImIs cruIuIuI Ieçescu înLr-
ugIuLorIu Iu CumenI(ù. $I dupù ce uu pornIL ucésLu
ugIuLorIu CIImInI Iunùç cu $LeIun-vodù, în Ioc de
muI(ùmILù cruIuIuI penLru ugIuLorIuI IuI, cureIe îI LrImIsese
çI eI usupru cuzucIIor, Iurù cu ceIeIuILe oçLI CIImInI Iunùç uu
LrecuL în (uru su, Iu ArdeuI, cu Izbîndù Iu sLùpînu-sùu, Iu
Ruco(II. ¡urù $LeIun-vodù s-uu uçedzuL, precum s-uu po-
menIL, Iu Romun.
Zuc. ¸. AIceu pre scurLu nI sù cude u pomenI de
Condru(cIII IeuIuI, poIcovnIcuI cruIuIuI Ieçùscu, cureIe s-
uu pomenIL cù uu IosLu venIL înLr-ugIuLorIu IuI $LeIun-vodù
usupru IuI TImus, cù, mucuru c-uu IosLu om sLreIn, cude-sù
sù nu sù Lucù IùrnIcIIu IuI çI IIreu depIIn ce uveu. Omu uIes
Iu IucrurIIe rùzbouIeIor, cù cIne sù vu îndemnu Iu bunùLù(I,
de nu sù vor Iùudu oumenI IurnIcI în Iume, den curII unuI
eru uIes ucesL omu? TùcuL, î(I pùreu cù nu $LIIu nemIcù, Iurù
unde LrebuIu sù sIùLuIuscù, Izvor çI LouLe cu mure Inemù çI
pre cuIe; Lreuz, neînspùImuL Iu rùzbouIe,, cup oçLenIIor de-
pIIn, sIngur, unde Lre-buIIu, în IrunLe, cu depIInù LocmuIù
învù(ùLorIu. De muILe orI, cu 1.ooo de oumenI, cure uveu
supL mînu IuI, pre LreI mII de LùLurI uu bùLuL çI pre cuzucI cu
mIIIe, orIundeçI sù LîmpInu, îI înIrîngeu.
Zuc. q. Nu s-uu pomenIL de semneIe cerIuIuI, curIIe s-uu
prIIejIL muInLe de ucésLeu LouLe rùuLù(I çI CrùIeI ¡eçeçLI çI
(ùrîI nousLre çI sLîngereu cuseI uceçLII domnII u IuI VusIIIe-
vodù, Iu rînduI sùu. Cù eru sù sù pomeneuscù Iu domnIu IuI
VusIIIe-vodù, penLru comeLu, udecù sLeuou cu coudù, cure s-
uu prIIejIL cu cî(vu unI muInLe de uceusLu uçeu de greu
premeneuIù uceçLII domnIeI çI înLunecureu soureIuI, în unuI
ceIu, în cure un s-uu rùdIcuL UmII IuLmunuI cu cuzucII
usupru IéçIIor, IourLe groudznIcù înLunecure în posLuI mure,
înuInLeu PuçLIIor, în unuI ;1¸6 <16q8>, înLr-o vInerI çI LoL
înLr-uceIu un IùcusLe neuudzILe vucurIIor, cure LouLe
semneIe în Ioc bù-LrînII çI usLronomII în |uru ¡eçuscù u
mure rùuLù(I cù sInLu ucesLor (ùrI menIIu. Mù veI IerLu,
IubILe cILILorIuIe, cùcI nu (-um scrIs ucesLe semne Iu IocuI
sùu. Crede nepuLIn(II oumeneçLI, crede vuIurIIor çI cump-
IILeIor vrémI, înLreubù pe ce vrémI um scrIs çI cîL umu scrIs.
Aç II IIpIL ucesLe semne Iu rînduI sùu, ce urnu eru LrecuL
rînduI Iu IzvoduI ceI curuL sI scrIILorI curII Izvodescu, pu(InI
sù uIIù, Iurù LIpur nu-I. DecI uIceu de ucesLe semne î(I duu
çLIre çI uIes povesLeu IùcusLeIor, cure cu ocIII cumu venIIu
um prùvIL.
Zuc. ¸. Cu unu unu muInLe de ce s-uu rùdIcuL HmII IuL-
munuI cùzùcescu usupru IéçIIor, uproupe de secere, erum
pre uLunceu Iu çcouIù Iu Buru, în PodoIIIu, pre cuIe IIIndu de
Iu suL spre oruç. NumuI ce vùdzum despre umIudzùdzI unu
nuor, cum sù rùdIcù deopurLe de cerIu un nour suu o
negurù. Ne-um gîndIL cù vIne o IurLunù cu pIouIe, deoduLù,
pùnù ne-um LImpInuL cu nuoruI ceI de IùcusLe, cum vIne o
ousLe sLoI. în Ioc nI s-uu IuuL soureIe de desImeu muçLeIor.
CéIe ce zburu muI sus, cu de LreI suu puLru suII(e nu eru muI
sus, Iurù curIIe eru muI gIos, de un sLuL de om çI muI gIos
zburu de Iu pùmînLu. UrIeL, înLunecure, usupru omuIuI
sosIndu, sù rùdIcu ourece muI sus, Iurù muILe zburu
uIùLureu cu omuI, Iùrù sIuIù de suneL, de cevu. Sù rùdIcu în
sus de Iu om o bucuLù mure de ceIu poIudù çI uçeu mergeu
pe deusupru pùmînLuIuI, cu de doI co(I, pùnù în LreI suII(e
în sus, LoL înLr-o desIme çI înLr-un cIIp. Un sLoI (Ineu un
ceus bun çI ducù Lreceu ucéIu sLoI, Iu un ceus çI gIumùLuLe
sosIIu uILuI çI uçeu, sLoI dupù sLoI, cîL (Ineu de Iu uprîndzu,
pùnù îndesurù. Unde cùdeu Iu mus, cu uIbIneIe de gros
dzùceu; nIce cùdeu sLoI presLe sLoI, ce Lreceu sLoI de sLoI çI
nu sù pornIIu, pùnù nu sù încùIdzIIu bIne soureIe spre
uprîndzu çI cùIùLorIIu pùnù îndesurù çI pùnù Iu cùdereu de
rnus. Cùdeu çI Iu popusurI, însù unde mîneu, rùmîneu
pùmînLuI negru, împu(IL. NIce Irundze, nIce puI, orI de
Iurbù, orI de sùmùnùLurù, nu rùmîneu. $I sù cunouçLe çI un-
de poposIIu, cù eru IocuI nu uçeu negru Iu popus, cu Iu mu-
suI uceII mînIeI u IuI Dumnedzùu. CîLevu dzIIe uu IosLu
ucéIu urgIe; den pùr(IIe de gIos, în sus mergeu. $I LoL
uLunceu uu IosLu çI uIceu în (urù IùcusLe çI dupù uceIu unu çI
Iu uI doIIeu, însù muI pu(Ine. $I upoI çI în dzIIIIe u IuI
$LeIun-vodù, uu IosLu IùcusLe, însù pre une IocurI çI nu cu
ucéIu desIme cu în céIu unu, de cure s-uu scrIs. ¡urnu sù
gùsIIu în pùmînLu îngropuLe pre muILe IocurI.
Zuc. 6. Ne înLourcem ucmu Iurù Iu povesLeu de unde um
pùrùsIL. $I IIIndu ucésLeu LouLe LoL pe o vréme cu IucrurI
sLreIne, uIes cu IucrurIIe CrùIeI ¡eçeçLI sI împreunuLe,
cumu uI în(ùIes Iu rùzbouIeIe SuceveI, nu nI sù cude sù Lre-
cem ce s-uu IucruL înLre cruIuI Ieçùscu CuzImIr çI înLre
IunuI CrîmuIuI çI IuLmunuI cùzùcescu HmII, uLIngîndu-sù
LouLe ucesLe çI de (urù. SLu cruIuI Ieçescu cu oçLIIe suIe supL
CumenI(ù çI ducù I-uu venIL çI de Iu ungurI uceI ugIu-Lor, de
cure s-uu scrIs, Iuuse sIuL sù purceudù de Iu CumenI(ù
împoLrIvu IunuIuI çI IuI HmII, undeçI sù vu LImpInu, sù Ie
deu rùzboI. Ce, Iuîndu vesLe den IImbI cù uu Lrus LouLe or-
deIe IunuIuI cùLrù sIne, çI pre $Irîm-beI, cureIe îI despùr(Ise
çI-I LrImIsesù în MoIdovu, sù nu IIùmîndzeuscù undevu în
gIos ousLeu, uu socoLIL sù sù IIpuscù de MoIdovu, penLru
Irunu oçLII, Iu NIsLru, çI ucoIeu sù uçLepLe pre LùLurI çI pre
cuzucI. $I uçeu uu IùcuL: s-uu muLuL de supL CumenI(ù çI ç-
uu pus Lubùru Iu Zvunceu. $I înduLù uu IùcuL pod mereu pre
coçurI pesLe NIsLru, presLe curIIe îmbIu oçLenII IeçùçLI, pùnù
presLe PruL, Iu pîIne, Iu IînurI, sLrIcu çI prIsecIIe oumenIIor.
$I eru Iu HoLIn pîIne în sLogurI, cu mure bIvçIug înLr-uceIu
unu. ¡urù muI(I den IéçI uu pIùLIL çI cu cupeLeIe Irunu ucéIu
de oumenI de (urù, durîndu-I Inemu penLru muncu su.
Zuc. ;. HunuI cu HmII, ducù uu vùdzuL cù-I Lrug IéçII Iu
Ioc Lure, sù Ie IIe u du rùzboIu numuI den IrunLe, s-uu sIILu
u merge usupru IéçIIor, uducîndu-çI umInLe rùzboIuI de Iu
BeresLecIcu. Ce, HmII s-uu suIL în sus çI uu sLùLuL cu Lubùru
Iu HusIuLIn, Iurù IunuI uu cuprInsu cîmpII CumenI(II den
sus cu ordeIe suIe. însù n-uvè cum sù-I IIùrnIndzuscù pre
IéçI, cù-I IrùnIIu MoIdovu. A merge IurùçI usupru Ior, Iu
sLrîrnLoure, nu vreu, nIce IéçII Iu Iurgu de LoL vreu sù Iusù.
Ce Iurù IunuI uu LrImIs pre SeIer CuzI-ugu, vezIrIuI sùu çI
cruIuIu pre cun(eIIuruI sùu supL ceLuLeu CumenI(II çI ucoIeu
s-uu IeguL puce çI s-uu înLorsu oçLIIe, cIneçI Iu IocurIIe suIe.
$I de uLunceçI UmII uu începuL u sLrIcu IegùLuru su cu
LùLurII çI sù cercu Iu Moscu.
Zuc. 8. VusIIIe-vodù vùdzIndu-se în |uru Cùzùceuscù
cùdzuL den domnIIe, despùr(IL çI de doumnu su çI de cuconI
çI de uvere (cuuLù Iu ce uduce rouLu IumII mure cuse, cù ce
pouLe II muI greu decîL ucésLeu; dzIcu cu nIce mourLeu) çI
nIcI o nedejde nu I-uu muI rùmus în prIeLençuguI cuzucIIor,
sIngur s-uu Lrus cu IunuI, Iu Crîm sù murgù. $I ucoIeu
çedzîndu pre obrocuI de Iu IunuI în ceLuLeu GIIuzIùuIuI,
cîLevu IunI, upoI de ucoIeu I-uu LrImIs IunuI Iu |urIgrud, Iu
împùrù(IIe, pre poruncu împùrùLeuscù.
Zuc. q. ¡urù $LeIun-vodù cu uçedzuLù domnIIe Iu Romun,
LoLu Iu Romun uu çedzuL, pùnù I-uu venIL çI sLeuguI de
domnIIe de Iu împùrù(Ie, cu cure Lreubù LrImIsese boIerI çI
pre SLumuLIe posLeInIcuI, încù de Iu Suceuvù. Au venIL çI
unu ugù mure cu cuILun de domnIIe çI cu sLeuguI în Romun
de Iu împùrù(Ie. (CuuLù uIceu Iu ce voIe uu IosLu domnIIIe
(ùrîI, pùnù nu de muILu çI Iu ce sInLu ucmu.)
Zuc. 1o. ¡u Romun peLrecIndu $LeIun-vodù, cercu în
LouLe pùr(IIe çI ucmu unIIe, upoI uILeIe de u IuI VusIIIe-vodù
LupIIuLe, orI odourù, orI bunI. Den dzI în dzI sù vùdIIu unIIe
Iu un Ioc, uILeIe Iu uILu Ioc. S-uu obIIcIL çI Iu sIugu IuI
credzuLù încù den boIerIIu IuI, unume GùLouIe, un surgucI
de u IuI VusIIIe-vodù LupIIuL Iu dînsuI de cî(vu pre(,
LrImI(îIIdu-I pe dînsuI Iu LouLe ce sù Iuu den cusu IuI VusIIIe-
vodù, penLru credIn(u çI pre sumu IuI eru odourùIe, cîLe sù
Iuu. MuILu uu sLùLuL în gîndu $LeIun-vodù, cu ce gîndu I-uu
IùcuL uceI IurLuçug uceu sIugù u IuI. Nu çLIu ce I-uu pùruL
pre dînsuI çI den-Lr-uILe semne muI denuInLe çI den IupLu
uceusLu cu surgucIuI, I-uu LùIuL cupuI în Romun, dzIcîndu
cù: ,De ur II oprIL unu Iucru ce I s-uu cuvInIL IuI, 1-uçI II
IerLuL eu. EI uu IuruL un Iucru ce sù cuvIne unuI domnu".
Zuc. 11. A prùvI eru uIeveu çI pedeupsu çI sLîngereu cuseI
IuI VusIIIe-vodù çI cînduI osîndu-I osîn-dIIu çI pre oumenII
de cusu IuI, uIes nepo(II IuI VusIIIe-vodù, penLru muILe
dourù cîL uu IùcuL çI eI în vrémIIe suIe, sIIe çI scîrnùvII. $I
înLîI pre SLeIùnI(ù puIurnIcuI, IecIoruI IuI GIeorgIIe IuL-
munuI, încù Iu Suceuvù I-uu LùIuL cupuI, upoI pre AIexundru
puIurnIcuI çI pre EnucIIe comIsuI, IecIorII IuI GuvrII IuL-
munuI, nepo(II IuI VusIIIe-vodù, cu mure muncI I-uu omorîL
în BucIuIeçLI.
Zuc. 1z. Dupù ce uu IuuL sLeug çI cuILun de domnIIe
$LeIun-vodù în Romun çI cu uceIuçI ugù, cureIe I-uu udus
sLeug, uu pornILu bIruI çI pocIouneIe împùrùLeçLI, uu venIL
în ¡uçI în scuun çI s-uu uçedzuL cu înLemeIuLù de uLunceu
domnIe, Iùrù grIje, cù împùrù(IIu eru Lînùrù, copII încù.
VezIrII eru bucuroçI sù IIe IucrurI cu puce den LouLe pùr(IIe.
Ce domnIIu $LeIun-vodù Iùrù grIje, numuI o sumù de
IùpuçnénI, uIes HînceçLII, nu eru deoduLù uçedzu(I çI IugIsù
MIIuIceu HîncuI Iu LurcI. Ce, ugIungîndu $LeIun-vodù cu
bunI Iu puçeu de SIIIsLru, I-uu prInsu puçeu çI I-uu LrImIs în
obédzI Iu $LeIun-vodù. $I I-uu IerLuL çI I-uu pus urmuç uI
doIIeu.
Zuc. 1¸. PresLe scurLe vrémI dupù uçedzureu domnIeI IuI
$LeIun-vodù ç-uu IîrçIL dzIIeIe suIe çI MuLeI-vodù domnuI
munLenescu, omu IerIcIL presLe LouLe domnIIIe uceII (ùrI,
nemîndru, bIîndu, dIrepLu om de (urù, IurnIc Iu rùzbouIe,
uçeu neînIrînLu çI nespùImuL, cîL po(I sù-I usumenI cu murI
oçLenI u IumII.
Zuc. 1q. Dupù mourLeu IuI, uu uIes |uru MunLeneuscù pre
CosLunLIn-vodù, IecIoruI IuI $ùrbun-vodù. $I mucuru cù eru
IIcIor de domnu, çLIuL çI IuI MuLeI-vodù çI uILoru domnI
muI înuInLe, LoL uu IosLu IerILu, numuI Iu nusu pu(In Iucru
eru însemnuL, încù nu IeçIse suIIeLuI den MuLeI-vodù de-
pIIn, cîndu sùIménII çI dùrùbun(II, curII Iu ucéIu sIme(Ie sù
suIse den Izbînde cu MuLeI-vodù, cîL nIcI domnIIu, nIcI pre
boIerI înLru nemIcù nu bùgu în sumù, precum s-uu urùLuL
upoI çI uIeveu IupLu Ior, uu rùdIcuL pre GonsLunLIn-vodù
domnu çI uu duL cu puçcIIe çI cu sIné(eIe de veseIIe. $I ucéIu
domnIe u IuI GonsLunLIn-vodù uu duL dzIIe TomeI vor-
nIcuIuI çI IuI IorducIIe vIsLIernIcuIuI. Tomu vornIcuI
cùdzuse pre mînu IuI $LeIun-vodù de Iu ceLuLeu SuceveI,
Iurù IorducIIe vIsLernIcuI uu venIL sIngur de bunù-voIe, cu
un mIeI spre gIungIIere, den |uru Cùzùceuscù, cù Iusese cu
VusIIIe-vodù scùpuL ucoIeu. Eru numuI de perIre umîndoI
Iru(II în BucIuIeçLI, încIIçI umîndoI çI poruncu mergeu unu
dupù uILu, sù-I omourù. ¡urù cum uu uudzIL $LeIun-vodù c-
uu sLùLuL CosLunLIn-vodù Iu domnIIu |ùrîI MunLeneçLI, în
Ioc uu rùpedzIL, sù nu-I omourù, cù eru IruLeIe Ior CosLunLIn
posLeInIc în |uru MunLeneuscù, cumnuL cu CosLunLIn-vodù.
$I uçeu uu IùIùduIL Tomu vornIcuI çI IruLe-sùu, IorducIIe
vIsLernIcuI, uLunceu de prImejdIIu mor(II. SIngur
Dumnedzùu, presLe nedejdeu omeneuscù IereçLe pe ceI
dIrep(I de prImejdII, cù ce oumenI uu IosLu uceçLI doI uIceu
în (uru uceusLu, uIes IorducIIe vIsLernIcuI, Iùrù scrIsoureu
meu credzu cù vu LrùI numeIe Ior în vécI înLr-uceusLù (urù
de pomenIreu oumenIIoru, den omu în omu.
Zuc. 1¸. ConsLunLIn-vodù, domnuI munLenéscu, cu
$LeIun-vodù, umu nu eru în vIu(u ucéIu, cum eru cu MuLeI-
vodù, însù eru bucuroçI umîndoI de uçedzureu su, cu nIçLe
domnII nouoù. AIceu în (urù Iu noI s-uu uçedzuL puce,
numuI îmbIu pre Iu murgIne oçLI CùzùceçLI çI LùLùrùçLI,
dodeIndu-se cu IéçII, însù umu muI sIube rùzbouIe decîL
ceIe denLîI. $I curundu dupù ucéIu, s-uu IùsuL cuzucII de
LùLurI çI s-uu IeguL cu împùrù(IIu MoscuIuI. $I eru Iu noI în
(urù umu muI greu de dùrI, penLru muI(Imeu IeIecIIIor ce
(Ineu $LeIun-vodù pre pIIdu IuI MuLeI-vodù, den curII nu Iu
muIL çI Iùcurù zurvù uIceu în ¡uçI mure înLre sIne sIujILorII.
Zuc. 16. Eru sùIménI de Lo(I. cu ceI den |uru
MunLeneuscù çI cu ceI de Ioc, de uIceu, curII Iusese în sIujbù
çI Iu VusIIIe-vodù, 1.ooo çI ném(I cu ¡on-ce(cIII poIcov-
nIcuI, qoo cùIùre(I, IéçI zoo cu VoIce-cov(cIII, cùpILunuI de
IeIecII, moIdovenI cu IéçI umesLecu(I cu RuçcIL cùpILunuI
¸oo, IeIecII de (urù cu Grumudzeu cùpILunuI, qoo. ALîLu
sumù de sIujILorI (IIndu $LeIun-vodù, nIcI de Iu unII zurvu
nu s-uu începuL, numuI de Iu munLenI sùIménI çI cupeLeIe
Ior çI Iuuse în vorouvu cu sIne çI pre sùIménII ceçLI de Ioc
usupru nem(IIor. Ném(II eru pre gIumùLuLe uIceu în ¡uçI,
Iurù zoo de ném(I cu poIcovnIcuI Ior îI (Ineu $LeIun-vodù Iu
Suceuvù, în posLuI mure eru, cîndu sùIménII, den nebunIIu
cùpILunIIor sùI çI den seme(IIu de cure sù împIusù încù den
|uru MunLeneuscù, ç-uu duLu cuvînL în de sIne çI uu purces
buIucurI pen Lîrgu çI pre cî(I ném(I uu uIIuL pre Iu uII(e I-uu
omorîL. S-uu IùcuL înduLù o spuImù, o zurvù în Lîrg. Ném(II,
unII scùpu(I rùnI(I Iu curLe, cùpILunuI Ior de-ubIIu scùpuL de
Iu guzdù, cî(I uu puLuL u sLrînge de oumenII sùI çI cu ucéIu ce
eru Iu puzu cur(II înLr-ucéIu dzI, uu upucuL cerducuI în curLe,
céI de pIuLrù, çI s-uu orînduIL de upùrure ucoIeu. Au sLùLuL
în mure zurve çI spuImù LouLù curLeu çI sInguru $LeIun-vodù
Iu mure spuImù, uILor sIujILorI <uu IuuL> cuII u muI muI(I
pre Iu odùI. Un nùroc uu IosLu cù buIucbuçII çI cùpILunuI
sùIménIIor ceIor munLeneçLI s-uu înçeIuL çI uu venIL Iu
$LeIun-vodù, cIemîndu-I cu bIîndé(e. Ce, cum uu vInIL
înuInLeu IuI $LeIun-vodù, çI sùIménII sù buIucIIu uLunceu
Lo(I Iu un Ioc în preujmu cur(II, înIoc uu învù(uL de Ie-uu
LùIuL cupeLeIe çI cùpILunuIuI s-u LreI buIIucbuçI. $I ucéIu uu
IosLu poLoIILuI uceII zurve u sùIménIIor, cù cum uu în(eIes
cù Ie-uu perIL cupeLeIe, înIoc uu purces spre Iugù. AcoperIse
IuzuI desImeu çI upoI uu IuuL spre SocoIu. în çes Iu ceIrIu, Iu
pîrîuI ce vIne pe ucoIeu, sLùLuse. $I IeçIse çI ousLeu usupru
Ior, LouLù curLeu çI sIujILorII çI ném(II, pesLe poruncu IuI
$LeIun-vodù, umu cu sLeugurI, cu dobe, cîL ce puLeu, venIIu
sù-I ugIungù, sù-çI rùscumpere den sIngeIe ce Ie Iùcuse
sùIménII Ior. Ce uu LrImIs poruncù Lure $LeIun-vodù pre Iu
cùpILunI, cIne urI cuLedzu sù Iucù vreun rùzboIu, cu cupuI vu
pIùLI, numuI sù sù ruspundze sùIménIIor ceIor munLeneçLI,
sù-çI murgù Iu (uru Ior, Iurù ceI de Ioc sù rùrnîIe pre IerLure
de ucéIu IupLù. DecI uu purces munLenII spre codru, cun cu
Iugu çI ceçLI de Ioc o sumù, Iur o sumù ce uu rùmus, I-uu Ier-
LuL $LeIun-vodù.
Zuc. 1;. Nu eru cu o nemIcù uceusLu zurvù de uIceu
împoLrIvu IupLeI cure s-uu IùcuL, curundu upoI dupù
uceusLu de uIceu, în |uru MunLeneuscù, sùIménII cu
dùrùbun(II, IupLu cure de-ubIIu de su vu uIIu în vreo (urù, cu
ucéIu. S-uu rùdIcuL sùIménII cu dùrùbun(II çI Lo(I, presLe
LouLù (uru Ior çI uu ubùLuL Iu cuseIe boIereçLI cu urme
Iùrùmîndu-I înuInLeu ocIIIor gIupînéseIor Ior çI cuconIIor,
Iù-cîndu rîs pre muILe IocurI de IùmeIIe Ior, jecuIndu cuseIe
çI uvereu. $I nu numuI în BucureçLI, ce çI Iu (uru, Iu muILe
cuse, perIL-uu muI(I boIerI çI negu-(ILorI jecuI(I de dînçII.
¡urù n-uu rùbduLu Dumnedzùu ucéIu IupLù îndeIungù, ce, Iu
ce cerLure uu sosILu çI eI, cILI-veI Iu rînduI sùu.
Zuc. 18. De sIme(IIu ucéIu uceIor sIujILorI çI IupLù uçeu
Scîrnuvù çI de-ubIIu uudzILù înLr-uILe (ùrI, supL mure grIje çI
cu-nLr-o robIIe IIIndu ConsLunLIn-vodù Iu sIujILorII sùI, nu
ce poruncIIu eI, ce ce vreu eI sù Iucù Iuce, uu ugIunsu pre
LuInù Iu RucoLII cruIuI de ArdeuI çI uIceu Iu $LeIun-vodù
domnuI de MoIdovu, cerîndu ugIuLorIu Iu mure nevoIu su
de sIujILorI. RucoLII, om Lînur, în bIne çI mure uvu(Ie, zburu
cu gînduI în LouLe pùr(IIe u-çI Iuce cevu vesLe, bucuros uces-
LuI prIIej, înduLù s-uu gùLIL cu oçLI în |uru MunLeneuscù,
dîndu çLIre çI Iu $LeIun-vodù uIceu, numuI sù purceudù, sù
sù udune cu dînsuI Iu upu TeIeujInuIuI. NumuI ce I-uu
cùuLuL çI IuI $LeIun-vodù u purcede de uIceu cu oçLIIe suIe.
$-uu înLruL $LeIun-vodù în |uru MunLeneuscù pe den sus de
¡ocçeunI çI RucoLII s-uu pogorîL den (uru IuI pre upu
TeIeujInuIuI.
Zuc. 1q. Ducù s-uu obIIcIL uIevè Iu curLeu IuI ConsLunLIn-
vodù cu cobourù çI cruIuI çI $LeIun-vodù cu oçLI, uu sLrînsu
cùpeLenIIIe sIujILorIIor çI Ie-uu duL çLIre de neprIIeLInsuguI
IuI RucoLII, cum vIne usupru scuunuIuI IuI. ,Ce sù II(I guLu
çI nespùImu(I, precum u(I IosLu Iu uLîLeu rùzbouIe, LoL cu
Izbînde, uIes uceIu sIujILorI IIIndu, curI vesLILe oçLI în Iume,
CùzùceçLI, uu înIrînLu". AceIeu uudzIndu, sLrIgu Lo(I pùn
înLr-unuI: ,¡u eI, Iu eI, numuI sù nI-I urù(I". $I uçeu gùLIndu-
se ConsLunLIn-vodù, uu purces den BucureçLI çI de Iu uI
doIIeu conuc uu IugIL de Iu dînçII spre DîrsLor spre puçeu de
SIIIsLru, cù sù ugIunsésù çI cu puçeu, dîndu-I çLIre de LouLe
ucesLe.
Zuc. zo. Vùdzîndu-se sùIrnénII çI dùrùbun(II înçeIu(I de
CosLunLIn-vodù, nemIcù den nebunIIu su n-uu scùzuL, ce în
Ioc uu rùdIcuL domnu pe HrIzIcu-vodù unume çI I-uu pus
surgucIu în cupu. înduLù uceI HrIzIcu-vodù uu rùpedzIL cùr(I
în LouLù |uru MunLeneuscù, dîndu çLIre cù den mIIu IuI
Dumnedzùu uu sLùLuL domnu |ùrîI RomuneçLI; de sîrg sù
sù sLrîngù (uru Iu dînsuI, Iu TeIejIn. Un uprod de-u uceIuI
domnIçor cu cùr(I cùdzIndu çI pre mînu IuI $LeIun-vodù, cù
neçLIIndu nemIcù de oçLI, mergeu Iu sIujILorII de gIude(uI
(cum dzIc Iu dînçII) Buzeu-IuI, sù încuIece cu Lo(II, uu duL în
sLrùjIIe nousLre. $I denLr-ucéIeu cùr(I çI dIn rosLuI uproduIuI
uu în(eIes $LeIun-vodù LouLù povesLeu çI de Iugu IuI Con-
sLunLIn-vodù çI de rùdIcureu Iu domnIIe IuI HrIzIcù-vodù.
Zuc. z1. $LeIun-vodù cu oçLIIe suIe umu eru Iu SùruLu, Iurù
Ruco(II den mun(I nu coborîse. Ce, nu eru Iùrù grIje Iu noI,
sù nu vIe ucéI domnIçor înLîI, sù ne Iovuscù pre noI, pùnù u
coborî Ruco(II cu oçLIIe suIe. DecI, neçLIIndu nemIcù de
Ruco(II, în ce Ioc esLe, nu s-uu suILu muI sus $LeIun-vodù,
ce uu sLùLuL pre cîmpII BuzeuIuI presLe LreI dzIIe çI înLr-
uceIeuçI dzIIe s-uu coborîL oçLIIe suIe Ruco(II în çes pre
TeIeujIn. $I nedescùIecuL bIne încù cu LouLu Lubùru, I-uu duL
çLIre sLrùjIIe IuI, cum sosescu sùIménII Iu vud, pedesLrImeu
çI puçcIIe. ¡u mure Lurburure çI spuImù cùdzuse Ruco(II,
uçeu degrubù ousLe sImu(u upropIIuLù çI cu $LeIun-vodù
încù neîmpreunuL, cù ucoIeu eru sù sù împreune oçLIIe. Sù
nu IIe IosLu GuudI cùpILunuI de ném(I u IuI Ruco(II Iu
cumpùnù, eru sù IIe IùcuL sùIménII o poznù oçLIIor
UngurésLI.
Zuc. zz. Cù cum uu uucIzIL de Iu GIergII(e, unde
rùdIcusù pre uceI domnIçor, cupeLeIe sùIménIIor sI
dùrùbun(IIor de Ruco(II, cù IesLe muI uproupe cu oçLIIe IuI çI
cum cu moIdovenII încù nu esLe împreunuL, uu sIùLuIL sù
murgù, sù Iovuscù înLîI pre Ruco(II. Cum Ie-uu spus cupeLeIe
sIuLuI, cum uu începuL u sLrIgu Lo(I în LouLe pùr(IIe: ,HuIdu,
IuIdu, Iu eI, Iu eI". NeuçLepLîndu nIce poruncu, nIce vremeu,
nIcI LocmuIù, nIcI pre Iîngù sIne vreo Lubùrù, cum sù cude
unII pedesLrIme sù murgù, ce, cure cum puLeu muI înuInLe,
cum ur II Iu Iucru guLu, mînu bIvoIII curII Lrùgeu puçcIIe1,
LoL în bIcIu, nIce Iu un Ioc încù sLrînsù ousLeu, ce cure cum
puLeu, buIuc dupù buIuc muI Lure. $I cum uu sosIL Iu vuduI
TeIeujInuIuI, cum uu începuL u du cu sIné(eIe çI deoduLù su
sLoIIIu, pùnù urI ugIunge çI ceIeIuILe buIucurI. ¡urù ce
LocmuIù sù IIe Iu o ousLe cure eru cu un roI Iùrù muLcù.
PuçcIIe cum uu sosIL Iu upù, bIvoIII pre IIreu su, nùduçI(I çI
de cùIdurù, cù eru vuru çI de osLeneuIu cùIII prIpI(I, cum uu
vùdzuL upu, cum uu nùvùII(II înLr-upù presLe oumenI çI uu
bùguL puçcIIe înLr-upù dupù sIne.
Zuc. z¸. TouLe ucésLeu socoLIndu neum(uI GuvdI,
cùpILunuI IuI Ruco(II, uu îmbùrbùLuL pre Ruco(II sù-çI
Locmuscù ousLeu, Iurù eI sIngur, cu pedesLrImeu LouLù
ném(uscù sI cu puçcIIe, uu purces çI uu sLùLuL împoLrIvu Ior
Iu vud çI uu LocmIL puçcIIe spre sùIménI çI uu începuL u du
den LunurI în sùImenI. Du çI sùIménII dIn sIné(e çI dIn pu-
seI, cîLe muI rùmùsese nenLruLe înLr-upù. ¡urù nu Iu zùbuvù,
ce, cîL s-uu upropIIuL ousLeu IuI Ruco(II çI GuvdI Ie-uu duLu
Ioc, oduLù, cum duu ném(II, uu çI începuL u sù mesLecu
sùIménII çI dùrùbun(II cu domnIçoruI Ior. $I vùdzIndu
Ruco(II Lurburureu Ior çI IucrurI Iùrù LemeI, uu çI începuL çI
pe den sus çI pe dIn gIos u Lrece ousLeu pen vudurI. $I
înduLù uu purces LouLù pedesLrImeu munLeneuscù çI
domnIçoruI Ior cu cùIùrImeu, de cîLù uveu cu sIne, în
rùssIpù. ¡u Iugù, ce sporIu sù IIe pedesLruçuIuI înuInLeu
cùIùre(uIuI? înduLù I-uu ugIunsu ungurII, cùIùrImeu. Nu eru
uILù, Iùrù dIreupLù osîndù penLru IupLeIe Ior çI nu rùzboIu
suu vreo upùrure, ce dIreupLù mesér-nI(ù. TrupurIIe dzùceu
poIog pre çIeuI çI spInII de Iu IuLurI pIInI de LrupurI
omeneçLI. $I muILe buIucurI încù nesosILe, pre curII, cum çI
undeçI I-uu LîmpInuL, uçeu dzùceu, pùnù în PIoeçLI. AvuL-uu
în ceusLu zurvù Ruco(II ousLe cu sIne cu 1z.ooo de oumenI.
Zuc. zq. ¡uI $LeIun-vodù Ruco(II, înduLù cîL uu sosIL Iu
TeIejIn, dIdésù-I çLIre sù vIe cum muI de sîrg. $I uu mùrsu
înLr-ucéIu noupLe cu ousLeu cîLevu ceusurI, Iurù LoL rùzboIuI
nu I-uu upucuL, ce dIzdImI-neu(ù ne-uu LîmpInuL vesLeu de
spurLuI sùIménIIor. Ce LoL uu muI mùrsu în urmu IuI
Ruco(II, cureIe cu LouLù Lubùru purcesése înduLù dupù mun-
LenI. Aproupe de PIoeçLI uu sLùLuL Ruco(II cu ousLeu LocmILù
în douù pùr(I çI $LeIun-vodù cu ousLeu su pre mIjIoc
Lrecîndu, uu mùrsu de s-uu udunuL cu Ruco(II. ¡u udunureu
Ior uu sIobodzIL LouLù pedesLrImeu IuI IocuI çI LunurIIe çI
upoI uu purces oçLIIe pre oLuce. $LeIun-vodù uu uvuL cu sIne
pùnù Iu ¸.ooo de oumenI çI IourLe înLr-uIesu ousLe.
Zuc. z¸. ToL înLr-ucéIuçI dzI, dupù descùIecuLuI IuI
Ruco(II, uu poILIL Ruco(II înduLù pre $LeIun-vodù Iu musù,
veseI çI voIos de Izbîndù ce uu IùcuL. CIum-poIuçuI cu cIm-
poI de urçInIc Iu dvorbù cu dzIcùLurI. $I upoI, ducù s-uu muI
veseIIL, uu poILIL pre $LeIun-vodù penLru surIurI sù dzIcù çI
uu dzIs çI surIurII. Eru Iîngù $LeIun-vodù un mîrzuc, unume
RusLen-mîrzu, pre ucéIu uu poILIL Ruco(II sù-I vudzù çI ducù
I-uu vùdzuL om sprInLen, cu dzeu îmbrùcuL çI cu cojoc
îmbrùcuL cu soboII pesLe dzeu, cù-I purLu $LeIun-vodù bIne,
cum çI pre uI(I sIujILorI - de-ubIIu de uu uvuL Iu vreo dom-
nIe în (urù mIIù, cum uu uvuL Iu ucéIu domnu - I-uu pus
pre mîrzucuI Ruco(II Iu musù. $I uu peLrecuL ucéIu dzI cu
musu, pùnù uproupe de surù. A dou dzI uu purces oçLIIe pre
Pruovu în gIos. $I uproupe de GIergII(ù, u LrIIu dzI, Iuîndu
vesLe ConsLunLIn-vodù de rùssIpù sùIménIIor, uu IeçIL
înuInLeu IuI Ruco(II cu ¸oo de oumenI. $I dupù udunureu çI
cu ConsLunLIn-vodù, Ruco(II uu LrecuLu Pruovu pre pod çI s-
uu uçedzuL cu Lubùru çI u su çI cu umîndoI domnII Iu
GIergII(ù.
Zuc. z6. A dou dzI dupù descùIecuLuI oçLIIor, uu IùcuL
Ruco(II musù mure çI uu cInsLIL pre umîndoI domnII. EI sIn-
gur în cupuI mésùI, den-u-dIreupLu $LeIun-vodù, den-
u-sLîngu ConsLunLIn-vodù. BoIerII IuI cu boIerII umînduror
(ùrîIor vîrsLu(I; în IrunLeu LuLuroru CIImInI Iunùç IuLmunuI
IuI. VreI vedeu cum îngIILe Ruco(II, murI çI înuILe gîndurI,
cum s-urI vedeu cruI presLe cruI çI domnu presLe domnI.
Orbu nùrocuI Iu suIç çI Iunecos u sLure Iu un Ioc, grubnIcu çI
de sîrg pornILorIu Iu coborîç. TouLe ucésLeu LurcII prùvIIu cu
coudu ocIIuIuI, ucesLe LovùrùçII (ùrîIor ucesLoru.
Zuc. z;. Dupù uceusLu peLrecunIe, Ruco(II orîn-duIndu
pre Borùç Iunùç cu z.ooo de oumenI çI $LeIun-vodù IeIecII
sùI çI IéçI çI muIdovenII, sù murgù în urmù, unde urI
în(eIege vreo sLrînsoure de sùIménI orI de dùrùbun(I, sù-I
cerce. ¡urù Ruco(II s-uu în-Lorsu Iu ArdeuI çI $LeIun-vodù în
(urù, Iurù Con-sLunLIn-vodù Iu BucureçLI. $I uLunceu sù
vedzI de sîrg çI pIuLu sùIménIIor s-u dùrùbun(IIor în LouLù
|uru MunLeneuscù de ConsLunLIn-vodù.
Zuc. z8. Cî(I sùIménI uu rùmus de Iu rùzboIuI cu Ruco(II
Iu TeIejInu çI cupeLeIe Ior n-uu rùbduL muI(I în |uru
MunLeneuscù sù rùmîIe, ce unII uu LrecuL Dunùreu, Iurù
uI(II, cî(I uu rùmus, n-uu IùIùduIL de mourLe, nIce unuI. $I
nu pùnù Iu o vréme I-uu cercuL GonsLunLIn-vodù, ce vro doI
unI. UndeçI sù obIIcIIu sùImun suu dùrùbun(u, înduLù îI
în(epu. PIIn cîmpuI çI pre Iîngù BucureçLI çI pe Iîngù uILe
oruçe de LrupurIIe Ior în(ùpuLe. $I cum uduceu cInevu Iu dI-
vun orI Iùrù dIvunu sI sLrIgu: ,Doumne, Iu, çI IesLu uu IosLu
sùImun!" în Iocu-1 în(epu çI cIne-1 uduceu Iuu pIuçcù, cum
dzIc munLenII. Pùnù înLr-uLîLu sù suIse cerLureu Ior, cîL den
pIzmù unuI pre uILuI gIuru c-uu IosLu dùrùbun(u çI înIoc
pIerIIu. Sù Iùceu unoru çI nùpùçLI den pIzmù, cure den ou-
menI nu IIpseçLe în Iume nIcI dùnùourù. Ce gIuru penLru
dînsuI uI(I oumenI çI IùIùduIIu suu de sLrIgu: ,N-um IosLu,
n-um IosLu dùrùbun(u", gIuru céIu ce-I prIndeu, c-uu IosL çI
înIoc îI în(epu.
Zuc. zq. ¡ùcuL-uu boguLù dobîndù |ùrîI MunLeneçLI
Borùç Iunùç çI uI noçLrI, pùnù çI Iu oIuLeIe céIe LurceçLI n-uu
IùIùduIL. ¡osL-uu în ceumbuIurI çI mîrzucuI céIu, de cure s-
uu scrIs, RusLen-mîrzu, ce, ucoIeu uu rùmus în |uru
MunLeneuscù, uproupe de Dunùre LîmpInîndu-se cu nIçLe
sIujILorI cùIùrI munLeneçLI. ¡ovIsù çI pre ungurI munLenII Iu
suL Iu CùIugùrenI, pre sîngur Borùç Iunùç, ce upoI pre urmù
I-uu purLuL rùu sIujILorII IuI $LeIun-vodù. ¡osL-uu ucésLeu în
unuI ;16¸ <16¸¸>.
Zuc. ¸o. Dupù ucésLeu LouLe ce s-uu IucruL în |uru
MunLeneuscù, uIceu domnIIu IuI $LeIun-vodù uu IosLu în
puce, de sù pouLe dzIce cù ure cusu ucé'u puce, Iîngù cùreI
uILu IIpILù de pùreLe urde. Açeu çI (uru nousLrù nu sù pouLe
dzIce cù uu IosLu cu puce LemeInIcù, cîndu rùuLù(IIe dIn
|uru ¡eçuscù çL den cuzucI nu IeçIIu.
Zuc. ¸1. Sù rùdIcuse pre ucéIe vrémI un LîIIurIu unume
DILIncu, cureIe u vedereu, Iùrù sIIuIù, îmbIu în (InuLuI
HoLInuIuI çI u Cernùu(IIor çI poruncIIu suLeIor. Ce, uu
LrImIs $LeIun-vodù pre BucIoc sLoInIcuI cu o sumù de
sIujILorI çI I-uu spurLu çI Lo(I oumenII IuI I-uu rùsIpIL. $I LoL
înLr-ucéIuçI unu uu purces IuLmunII IeçeçLI usupru cuzucIIor
Iurnu çI uu poILIL çI de Iu $LeIun-vodù ugIuLorIu. $I Ie-uu duL
;oo de oumenI înLr-uIes sIujILorI cu VoIceIovscIII
cùpILunuI. $-uu mùrsu IéçII usupru IuI HmII IuLmunuI,
cureIe pIerdzîndu nedejdeu în LùLurI sù-çI scouLe IucrurIIe Iu
cup usupru IéçIIor, sù Iepùduse de LùLurI çI sù Iegusù cu
MoscuI. $I uu IùcuL IéçII înLr-uceu Iurnù mure rùuLù(I,
împreunu(I cu LùLurîI çI cu uI noçLrI în |uru Cùzùceuscù çI
încIIsese pre HmII IuLmunuI cu moscuIII Iu un Ioc, IourLe
Iùrù vesLe çI cu pu(In Iucru n-uu IuuL LouLù Lubùru
moscIIceuscù çI u cuzucIIor. ¡urù o sumù de curù cu zq
LunurI uu rupL. Ce, ucéIu gerî çI vIscoI uu IovIL, cîL muILù
ousLe de îmbe pùr(IIe uu perIL de IrIg. $I sù pomeneçLe ucéIu
rùzboI, de-I dzIcu DrIjI PoIe, pùnù usLùdzI.
Zuc. ¸z. ¡u unuI dupù ucésLeu, împIuL Ruco(II GIeorgIII,
cneudzuI de ArdeuI de duIurI spre mure IucrurI, îndemnuL
çI de çvedzI, curII rùdIcuse çI eI cu CuroI GusLuvu, cruIuI Ior,
usupru IéçIIor ousLe, uu începuL u sù ugIunge cu HmII IuL-
munuI cùzùcescu, sù IIe în |uru ¡éçuscù cruI Ruco(II. $I de
uLunceu îmbIu soIII çI u IuI Ruco(II Iu HmII IuLmunuI çI u IuI
HmII Iu Ruco(II.
Zuc. ¸¸. S-uu înLunecuL soureIe înLr-uceI unu, Iu Iunu IuI
IunIe, cu mure grouze, cîL perIse soureIe cu pu(In nu LouLù
IumInu, Locmu umIudzùdzI çI muI(I oumenI, neçLIIndu u sù
IerI de o înLunecure cu ucéIu çI prIvIndu Iu soure muILu, uu
pIerduL vedereu în LouLù vIu(u Ior.
Zuc. ¸q. ¡u unuI dupù uceusLu, împreunuL cruIuI
çvedzùscu cu cneudzuI de PrusI, domnuI de Brun-deburgu,
cuprInsésù LouLù CrùIIu ¡eçuscù, scuuneIe umîndouo, çI
VurçuvuI, çI CrucùuI, înIrîngîndu cu rùzboIuI de Iu(ù pre
cruIuI Ieçescu cu LouLù ousLeu IuI. Dupù cure Izbîndù
$veduI, cum s-uu dzIs, cuprInsésù muI LouLù |uru ¡eçuscù
çI I sù încIInuse çI IuLmunII IeçùçLI, neuvîndu încùLro Iuu,
cù dIn-Lr-ucoIeu $veduI, dencouce HmII IuLmunuI cu oçLIIe
CùzùceçLI çI cu cî(vu voIevodzI moscIIceçLI, cruIuI Ieçùscu
sIngur, CuzImIr, IeçIL den (uru su în |uru .Ném(uscù. N-urI
II gîndIL nImé sù Iusù CrùIIu ¡eçuscù de supL cumpùnu cu
ucéIu! ¡urù ucesLe IucrurI muI de-umùnunLuI sù sù cerce,
cIne vu vreu, Iu IronI-gruIII Ior. NoI ne înLourcemu Iu uIe
nousLre.
Zuc. ¸¸. Ducù uu vùdzuL cruIuI çvedzùscu cù eI sù
sLùpîneuscù o crùIIe presLe mure, cum esLe $ve-dzuscù çI
uILu dencouce de mure cum IesLe CrùIIu ¡eçuscù, nu IesLe în
puLIn(ù, çI neumurIIe osebILe çI dIn Iége çI dIn obIceuIurI çI
IuLmunII IeçeçLI încù înduLù I-uu pùrùsIL çI s-uu duL spre
nem(I, uu îndemnuL pre Ruco(II, cneudzuI ArdeuIuIuI,
numuI sù vIe usupru CrùIeI ¡eçùçLI çI cu ucéIu soIIIe uu
LrImIs çI Iu UmII IuLmunuI $veduI. DecI uu sLùLuL Ruco(II
pre gùLIre cu oçLI, LrImI(îndu çI Iu domnI, în |uru
MunLeneuscù çI uIceu Iu noI. DecI HmII IuLmunuI I-uu por-
nIL zo.ooo de cuzucI cu AnLon poIcovnIcuI înLr-ugIuLorIu çI
ConsLunLIn-vodù, domnuI munLénescu pre OdIvoIunuI
cùpILunuI sùu, cu z.ooo de oumenI, Iurù $LeIun-vodù, dom-
nuI nosLru pre GrIgorIe HùbùçescuI, sùrdurIuI sùu çI cu
¡rùLI(u, cùpILunuI de ¡ùIcIIu, Iurù z.ooo de oumenI. $I s-uu
udunuL LouLe ucesLe oçLI, çI uIe nousLre çI céIe munLeneçLI
cu cuzucII Iu Cernùu(I, ç-uu înLruL în |uru ¡eçuscù pe Iu
SneuLIn.
Zuc. ¸6. Ruco(II Lrùgîndu ousLeu presLe mun(I, uu coborîL
în |uru ¡eçuscù pe Iu un oruç unume SLrîI sI ucoIeu çI
césLeIuILe oçLI CùzùceçLI, muIdove-neçLI, munLeneçLI I-uu
IeçIL înuInLe. $I uu IuuL pre supL mun(I înduLù Iu Crucuu, Iu
scuunuI CrùIeI ¡eçeçLI, cure oruç eru umu cuprInsu de
çvedzI. $I Iuîndu CrucùuI oruçuI Ruco(II pre sumu su, uu
purces spre Vurçeuv çI ucoIeu s-uu împreunuL cu cruIuI
çvedzùscu. Spun de cruIuI çvedzùscu sù IIe dzIs, dupù ce uu
vùdzuL ousLeu ungureuscù: ,Nu veI sLùpînI Lu pre IéçI cu
uceusLu ousLe!"
Zuc. ¸;. împùruLuI nem(escu, vùdzIndu nevoIu IéçIIor de
çvedzI çI cruIuI de DunIIu uçIjdere Lemîndu-sù de puLereu
çvedzIIor, sù nu creuscù pùnù înLr-uLîLu, uu sLùLuL Iu un sIuL
umîndoI, sù nu Iuse CrùIIu ¡eçuscù sù cuprIndzù $veduI. $I
înduLù, cruIuI de DunIIu uu înLruL cu oçLIIe suIe în |uru
$veduIuI çI împùruLuI nem(escu uu duL cruIuIuI Iesescu
ugIu-LorIu. DecI, numuI ce I-uu cùuLuL cruIuIuI çvedzùscu u
Iùsu pre Ruco(II çI u merge <în> upùrureu (ùrîI suIe. ApoI çI
Ruco(II ce uu pù(IL în |uru ¡eçuscù, cù nu om IungI muI
muILu, numuI scrIe scrIILorIuI Ior unume ToppeILIn. EI
dzIce pre scurLu uçeu: ,Ce uu peLrecuL IéçII de Ruco(II, sù
scrIe IéçII. ¡urù Iu ce uu sosIL ArdeuIuI den cesLe îmbIeLe u
IuI, noI o mIe de unI sù pIîngem cu IucrùmI".
Zuc. ¸8. ¡éçII, cum uu IIpsIL cruIuI çvedzùscu de Iîngù
Ruco(II, înduLù s-uu îmbùrbùLuL çI IuLmunII Ior çI
Ceurne(cIII-voIevoduI çI încù pu(Inù ousLe uvînd Iu un Ioc
uu IepùduL cureIe çI numuI cu cùIùrImeu, sprInLenI s-uu
IùcuL u IugI de Ruco(II, pùnù I-uu Lrus cu oçLIIe IuI uproupe
de ¡ILvu. DecI uu rùsùrIL çI I-uu IuuL dosuI çI uçeu Ruco(II,
Vùdzîndu-sù înçeIuL, uu IùsuL pre GuvdI cùpILunuI sùu cu o
sumù de pedesLrIme Iu un oruç unume BrIsceu ¡ILovscu,
sîngur s-uu înLorsu înupoI cu IéçII în spInure Iu LouLe con-
uceIe. DIdése IéçII çLIre çI Iu IunuI çI umu purcesése çI
IunuI cu ousLeu IuI, cu LouLù, usupru IuI Ruco(II. Au pIerduL
sùrILu Ruco(II curundu, însù nedejduIu cuzucIIor, curII ducù
I-uu udus pùnù Iu MejI Boje, Iu un Lîrgu în PodoIIIu, uu
sLrIcuL LouLe podurIIe pre urmu su. $I de ucoIeu uu pIecuL
Iugu çI uI noçLrI Iu NIsLru çI munLenII. $I uçeu uu cùdzuL
Ruco(II în mînu IéçIIor, cerîndu-çI de Iu dînçII vIu(ù cu
rùscumpùrure de douo mIIIoune, sù Ie deu IéçIIor bunI, pen-
Lru cure bunI zùIog Iuîndu IéçII pre ApuII, IruLeIe cneudzuIuI
de ucmu ArdeuIuIuI.
Zuc. ¸q. Amu upropIIndu-se cu oçLIIe IunuI, uu IùcuL
creçLIneçLe cu Ruco(II IéçII, I-uu IuuL çI I-uu sIobodzILu în
(uru IuI. ¡urù ousLeu IuI cu CIImInI Iunùç IùsuLù, LouLù uu
mùrsu în robIIu CrîmuIuI. Spun de nIçLe sLeugurI de cuLune,
cù cu nùvuIù pen LùLurI ç-uu IùcuL cuIe çI uu IùIùduIL. ¡urù
muInLe decîL ucesLe LîmpIùrI, némIçII de ArdeuI sù rupsese
de Iu Ruco(II, Iùrù voIu IuI, nùzuIndu Iu (uru Ior pe uIceu,
pen (urù, pe Iu CîmpuI-¡ungu. De curII dîndu çLIre Ruco(II
Iu $LeIun-vodù, uu LrImIs $LeIun-vodù Iu CîmpuI-¡ungu, de
Ie-uu (InuL cuIeu. Mure osîndù pre oumenI, cî(I s-uu LopIL
uLunceu ungurI în (uru Iu noI, în mun(I! ZùIoguI, cure s-uu
pomenIL muI sus duL IéçIIor de Iu Ruco(II, uu çedzuL pùnù
uu murIL Iu ¡Iov çI bunII n-uu muI IuuL IéçII.
Zuc. qo. Nu s-uu pomenIL de prudu IéçIIor în |uru
Ungureuscù, cîndu Ruco(II îmbIu pen |uru ¡eçuscù spre
¡ILvu, Iurù ¡IubomIrscIII cu q.ooo de oumenI uu InLruL în
(uru IuI Ruco(II çI muILe suLe çI LîrgurI uu ursu.
Zuc. q1. înLr-ucesLu un ç-uu sIîrçIL çI HmII IuLmunuI
cùzùcescu dzIIeIe suIe, începùLuru çI Izvor u LouLe rùuLù(I
ucesLor pùr(I de Iume, u muILe (ùrI, ceLù(I, sLIngere çI
rùzsIpù. Purcesésù cu ousLeu su îrI LîmpInureu IuI 'Ruco(I,
în(eIegîndu de Ruco(II Iu ce sIùbIcIune uu sosIL de IéçI çI de
IunuI cum uu mùrsu usupru IuI. Ce, nu sù çLIe cu ce gîndu
mergeu sI eI, cù spun cù scîrçcu în dIn(I, umu în Lubùrù boI-
nuv sI dzIceu: ,AI! De mI 1-ur du Dumnedzùu pre mînu
meu pre ucéI duIùu scurLuI" Açeu sInLu cuzucII Iu LovùrùçIIe
de nedejde! Ce, curundu înLr-ucesLeç dzIIe, uu murIL HmII
IuLmunuI în Lubùrù, precum s-uu pomenIL.
Zuc. qz. PresLe voIe eru LurcIIor uceusLu înùI(ure u IuI
Ruco(II, cîL umu poILIIu sù Iusù Iu CrùIIu ¡eçuscù çI
împreunureu IuI cu ucesLe douù domnII, de MuIdovu çI de
|uru MunLeneuscù. $I eru Iu LurcI IucrurI sIube, împùruLuI
încù Lînur. Au sIùLuIL cupeLeIe o sumù çI uu uIesu pre
CIIupruIIuI, omu cu IIreu Lure çI vrùjmuç, ç-uu grùILu
împùrùLésùI, îmmeI împùruLuIuI: ,De nu s-u pune un om cu
ucesLu IspruvnIc împùrù(IeI, ArdeuIuI, MuIdovu çI |uru
MunLeneuscù sInLu IeçILe den mînu împùrù(IeI". DecI cum
uu sLùLuL CIIupruIIuI Iu vezIrIe, cum uu IuuL usupru su LouLe
çI înLîI uu sLùLuL dupù IucrurI de cusù u uçedzu, u IùmurI
IéIeIe, cIne cîL Iu Iùrù Ispruvù de Iu împùrù(IIe, pre muI(I
omorîndu den cupeLe. ApoI uçedzîndu ucésLeu LouLe, uu pus
gîndu rùu pre Ruco(II çI pre ucesLe douo domnII.
Zuc. q¸, $LeIun-vodù vùdzînd puLImIIe çI rùzsIpù IuI
Ruco(II çI Lemîndu-sù de IunuI, cù eru în sus, uu purces
den ¡uçI Iu Suceuvù. $I de uLunceu, den vréme în vréme
uçLepLu çI usupru su prImejdIe. $I IunuI, dupù ce uu IuuL
LouLù ousLeu IuI Ruco(II în robIe çI LouLe cupeLeIe ArdeuIuIuI
çI pre CIImInI Iunùç, IuLmunuI IuI Ruco(II, înLre curII den
boIerII ArdeuIuIuI uu IosLu rob çI ApuII MIIuI, cureIe IesLe
ucmu cneudzu de ArdeuI, LrImIsese IunuI doI ugI murI uI
sùI, unuI Iu împùrù(IIe, sù çLIe împùrù(IIu de Izbîndù IuI çI
uILuI Iu $LeIun-vodù, cu poruncù sù Iusù IunuIuI Iu |u(oru
înuInLe. $I uu IuuL cu ucéIu spuImù de Iu $LeIun-vodù cîLevu
pungI çI uu LrecuLù spre Crîmu pre Iu OrIeI çI pe Iu
¡ùpuçnu. $LeIun-vodù, dupù LrecuLuI IunuIuI, uu venIL în
¡uçI.
Zuc. qq. TouLù povesLeu sù $LIIu Iu împùrù(IIe de $LeIun-
vodù çI de CosLunLIn-vodù, cum sInLu Iu sIuL cu Ruco(II unu
çI cum I-uu duL usupru IéçIIor ousLe, Iurù çI IéçII cu Iuudù
mure usupru (ùrîI, cuzucII uçIjdereu, penLru mourLeu IuI
TImus. VezIrIuI sîngur umu sù gùLIIu usupru IuI Ruco(II çI Iu
domnII umîndoI LrImIsese poruncu pre un ugù mure de Iu
împùrù(IIe, unume Uzun AII-beI (spun de uceçLII Lurcu c-uu
IosLu cup mure Iu LurcI çI cu sIuLuI IuI s-uu uIes Iu vezIrIe
CIIupruIIuI çI upoI de CIIupruIIuI uu perIL), înLrebîndu pre
domnI, upucu-se-vor eI sù murgù umîndoI usupru IuI
Ruco(II cu oçLI, sù Iucù uceusLù sIujbù împùrù(IeI, sù sù
curù(uscù çI de IupLeIe suIe cu umesLecùLurIIe ce uvuse cu
Ruco(II? $I uLunceu spun cù pusese gîndu CIIupruIIuI sù
uducù pre VusIIIe-vodù den EdI CuIu, de undo eru încIIs,
sù-I puIe cruI Iu ArdeuI în IocuI IuI Ruco(Ie, cure Iucru nu
çLIu cum ur II puLuL II penLru Iége, Iurù puLereu ce nu
Iucreudzù?
Zuc. q¸. Cure poruncù ducù uu venIL Iu $LeIun-vodù uIceu
çI pre uLunceu purcesése $LeIun-vodù Iu munLe, sù uIeugù
Ioc de mùnùsLIre cure sù cIeumù ucmu CuçInuI, de Iu
RùcùcIunI m-uu LrImIs pre mIne în |uru MunLeneuscù,
sIùLuIndu-se cu ConsLunLIn-vodù, ce rùspunsu vor du, vI-
Indu-Ie ummduroru o poruncù çI Iu un prepus IIIndu
umîndoI Iu împùrù(Ie çI umîndooù domnII uLocmu înLr-un
cIIp de prImejdIe uproupe. ¡urù nesLùLùLoure çI Iunecouse
IIrIIe omeneçLI! ¡u greu çI Iu nevoIe cIneçI de sIne sù sLeu çI
upoI çI ceIu çI ceIuIuILu muI Iesne pIeru! $I nIce eru puLere
uILu, sIIIIu cure de cure sù Iusù InuI bunu, cu prImejdIIu uI-
LuIu Iu împùrù(Ie.
Zuc. q6. Nu s-uu upucuL de uceIu sIuL ConsLunLIn-vodù cu
$LeIun-vodù, ce încù sù Lemeu sù nu Iusù cevu de Iu dînsuI,
sù vùdeuscù Iu împùrù(IIe $LeIun-vodù, ce-uu rùspunsu:
,Cum urI socoLI dumneuIuI, IruLeIe nosLru, muI bIne, uçeu
sù ruspundze IuI Uzun AII-beI çI sù ne Iucù çLIre, pre ucéIu
cuIe sù rùspundem çI noI". Au prIcepuL $LeIun-vodù înduLù
îndoILù Inemu IuI ConsLunLIn-vodù çI meçLerçuguI çI uu
scrIs Iu Uzun AII-beI, cum eI esLe guLu pre LouLù poruncu
împùrùLeuscù, unde vu II voIu mùrIeI-suIe vezIrIuIuI, ucoIo
vu merge cu LouLù ousLeu su. însù nu eru ucesLu rùspunsu
den LouLù Inemù.
Zuc. q;. ConsLunLIn-vodù s-uu upucuL înduLù de pungI,
sù-çI Locmuscù domnIIu cu bunII, cù eru uvu(Iu IuI MuLeI-
vodù necIùLILù încù, cu muILe prIcIne Iu împùrù(Ie, dzIcîndu
cù eI n-uu IuuL domnIIu cu subIIu suu cu nescuI oçLI sLreIne,
ce I-uu uIes (uru dupù mourLeu IuI MuLeI-vodù çI eI, de mure
sIIe u IuI Ruco(Ie çI u IuI $LeIun-vodù, Lemîndu-se de dînçII,
uu duL pu(Inù ousLe, curII nIcIçI eru munLenI, ce mùrgInenI
de MuIdovu, cîL sù IùIùduIuscù de Iu scîrbù Ior. $I cu de
ucésLeu sIIIIu sù-çI Locmuscù domnIIu.
Zuc, q8. VIzIruI deuc-uu vùdzuL cù nu sù upucù eI sù sù
sIùdeuscù cu Ruco(II çI nu vu Iuce nemIcù cu uceusLu, uu
sLùLuL usupru domnIIor, numuI sù vIe sù sùruLe pouIu
împùrù(IeI de domnIe çI sù-çI murgù Iur Iu domnII. ALunceu
s-uu upucuL $LeIun-vodù Iu Uzun AII-beIu deoduLù cù vu
merge, pe de uILù purLe gIuruIu LouLù uvu(IIu su, numuI sù-I
IerLe vezIruI de venIL Iu |urIgrud. $I ucéIu uu mîncuL cupuI
upoI u IuI Uzun AII-beI, cù domnIIor uçeu uu rùspunsu
vezIruI, cù de urI împIe unuI cîLe o cusù de guIbenI de uur,
nu pouLe ucesLu Iucru sù nu vIe uIceu. ,$I de vor venI, Iurù
domnI vor II. ¡urù de nu vu venI $LeIun-vodù, înLr-un ceus
oI pune pre ucesLu", urùLîndu pre GIIcu vornIcuI cureIe eru
cupIcIIIuIu IuI $LeIun-vodù Iu PourLù. Spun de GIIcu vor-
nIcuI, cum uu dzIs ucesLu cuvînLu vezIrIuI, eI uu çI uIerguLu
de uu sùruLuLù pouIu vezIrIuIuI.
Zuc. qq. ¡urù cîL puLem u în(eIege den muI(I çI den muILe
IucrurI pre urmù, udevùruL de ur II mùrsu $LeIun-vodù Iu
PourLù, domnu ur II IeçIL Iurù, cù eru GIIupruIIuIuI cu muI
mure vesLe sù uducù pre domnI Iu pouIu împùrù(IeI, pre
curII îI (Ine împùrù(IIu Iu prepus de IuInIe. $I spun de Vu-
sIIIe-vodù cù mure grIje uveu cù vu venI $LeIun-vodù Iu
PourLù çI sù IIe dzIs în LuInù: ,Sù nu-I uducù drucuI uIceu!"
Zuc. ¸o. ¡urù cu unevoIe esLe u merge de bunùvoIe Iu grIje
çI cumpùnu vIe(II, çLIIndu-se |u uLîLeu mesLe-cùLurI çI
uvîndu ucoIeu Iu PourLù uLî(è pîrîçI grecI, cùroru sù Iuuse LoL
ce uveu Iu începuLuI domnIeI IuI çI muI(I uu çI perIL, cù uu
IosLu Iu începuLuI domnIeI uceçLIIu mure jucurI u oumenI
sLreInI, uIes u grecI, de oumenII IuI.
Zuc. ¸1. începuse $LeIun-vodù çI sù Iucru Lure mùnùsLIreu
GuçInuI, Iurù Iu unuI dupù urdzILuI eI, I-uu venIL muzIIIIu,
vIIndu domnu în scuunuI (ùrîI GIIcu-vodù, însù înLîI IuI
ConsLunLIn-vodù, cu cîLevu IunI, cu MIIneu-vodù.
Zuc. ¸z. DomnIIu IuI $LeIun-vodù uu IosLu cu mure
bIvçug (ùrîI Iu Lo(I unII domnIeI suIe, cure s-uu LrùgùnuL
LocmuI ¸ unI, în pîIne, în vIn, în sLupI, mure roudù în LouLe.
Om depIIn, cupu înLregu, IIre udîncù, cîL po(I dzIce cù
nùscu çI în MoIdovu oumenI. ¡u învù(ùLurI soIIeIor, cùr(IIor
Iu rùspunsurI, um uudzIL pre muI(I mùrLurIsIndu sù IIe
IosLu covîrçIndu pre VusIIIe-vodù. MeseIe çI peLrecunIIIe
ceçLII domnII de-ubIIu Iu o vreo domnIIe sù sù IIe prIIejIL,
nu Iùrù mure desIrînùcIune Iu IucrurI pesLe mùsuru curvIeI.
SIujILorII mIIu çI cInsLeu cure uu uvuL Iu uceusLù domnIe n-
uu uvuL nIce Iu o domnIe, de cîndu odoucù (uru. ¡urù cum I-
uu pIùLIL sIujILorII IuI Iu muzIIIIe, cILI-veI muI gIos, Iu In-
LruLuI GIIcùI-vodù în (urù sI Iu IeçILuI IuI den (urù, în |uru
Ungureuscù. ¡eçIreu IuI $LeIun-vodù den (urù uu IosLu în
unuI ;16¸ <16¸;>1 Locmu pre ucéIu vréme I-uu venIL
muzIIIIu, pe ce vréme uu scos çI eIu pre VusIIIe-vodù dIn
scuunu.
±¿. Cupol douodzeci si onoló
¡ncep. 1. ¡urù domnIIu GIIcùI-vodù, cum s-uu prIIejIL, s-uu
pomenIL Iu domnII LrecuLe, cum IIInd cupIcIeIuIu Iu
PourLù, uu IeçIL Iu domnIe. Eru uIceu în (urù den dzIIeIe
uILor domnI, negu(ILorIIu (IIndu, pùnù Iu domnIIu IuI Vu-
sIIIe-vodù. ¡IIndu de un neum cu dînsuI, urbùnuç, I-uu
Lrusu-1 VusIIIe-vodù Iu curLe çI deoduLù Iu boIerII muI
mùnunLe, upoI Iu vornIcIIu ceu mure de |uru de GIosu uu
ugIunsu. $I (IIndu-I VusIIIe-vodù de credIn(ù, I-uu LrImIs Iu
PourLù cupIcIIIuIu, vùdzîndu-I çI om cunLenIL Iu ( LouLe çI
scumpu, cum sù cude IIe cîndu cupIcII-IùIeI sù IIe. $I uçeu
uu sLùLuL de Lure cu VusIIIe-vodù, cîL, pùnù în vremeu ce s-
uu IuuL umu ceLuLeu SuceveI cu doumnu IuI VusIIIe-vodù, Iu
LouLe rùscouIe, Iu prIbegII, cîLe sù prIIejIse IuI VusIIIe-vodù,
de uu IeçIL în douo rîndurI den scuun çI dupù smInLeuIu su
çI în |uru MunLeneuscù cu cuzucII, LoL uu (InuL domnIIu IuI
VusIIIe-vodù nesLrIcuLù Iu împùrù(Ie, pùnù ce uu sosIL
$LeIun-vodù Iu Romun, dupù Izbîndù de ceLuLeu SuceveI.
ALunceu LrImI(Indu $LeIun-vodù pre SLumuLIe posLeInIcuI
cu cî(vu boIerI de (urù, sù-I Isprùvuscù sLeug de domnIIe çI
uIceu pre IecIoru-sùu, pre GIIgoruçco, cure upoI u IosLu
domnu în |uru MunLeneuscù, îI LrImIsese în |uru
Ungureuscù, Iu încIIsoure. DecI n-uu uvuL ce muI Iuce çI
împoLrIvu unII (urI çI uudzIndu de IecIor Iu încIIsoure, uu
sLùLuL çI eI cu boIerII IuI $LeIun-vodù uIùLureu pre LrébIIe IuI
$LeIun-vodù çI uu venIL çI sIngur cu ugu, curIIe uu venIL cu
sLeuguI1 çI cu uI(I boIerI în (urù.
Zuc. z. $LeIun-vodù socoLIndu Iurù ucéIu cure socoLIse çI
VusIIIe-vodù în GIIcu vornIcuI, cù esLe om de cupIcIIIùIe,
neuvîndu gîndu sù pouLù sù Iusù unuI cu dînsuI Iu domnIe,
I-uu IùcuL de cusu su, cu nepouLù-su, IuLu SLurdzII vIsLer-
nIcuIuI, dupù IecIoruI IuI, GIIgoruçco posLeInIcuI. $I dupù
ce I-uu IùcuL cuscru de cusu su, pre IecIoruI sùu boIe-
rIndu-1 cu ugIu, pre GIIcu bùLrînuI I-uu LrImIs Iurù Iu
cupIcIIIùIe, Iu PourLù çI uu IosLu pe LrébIIe IuI $LeIun-vodù,
pùnù ce I-uu venIL muzIIIIu. CIemIn-du-1 vezIrIuI
CIIupruIIuI Iu sùruLureu pouIeI împùrùLeçLI çI necuLedzîndu
u merge $LeIun-vodù Iu PourLù, uu duLu GIIcùI vornIcuIuI
domnIIu (ùrîI.
Zuc. ¸. Purces-uu GIIcu-vodù spre (urù cu doI ugI, den
curII eru unuI musuIp Iu împùrù(Ie çI înLîI pre ¡zmuII-ugu
(cureIe upoI uu cùdzuL ugù spuIIIIor), ScIImnI-ceuuç.
$LeIun-vodù îmbIu Iegùnîn-du-sù, încoLro vu Iuu, cù eru unII
de-I sIùLuIu sù murgù Iu cuzucI, ce eru ucéIu sIuL Iùrù
LeméIu, cîndu vedeu cù de ucoIo VusIIIe-vodù, cuscru IIIndu
IuI HmII, nu s-uu puLuL pune în pIcIoure, pùnù uu sLùLuL cu
gînduI numuI sù purceugù spre Ruco(II, de Iu cure uveu cùr(I
cu gIurùmînLu, sù nu se Iuse unuI pe uILuI, pùnù or uveu o
pîIne, sù o împurLe.
Zuc. q. AIceu cuuLù ce muI(emILù uu uvuL $LeIun-vodù de
sIujILorII sùI ceI mIIuI(I: ¡u PoduI ¡eIouIe, cîndu eru $LeIun-
vodù, s-uu rùdIcuL sIujILorII Lo(I, sù jecuIuscù curùIe. $I sù
nu IIe IosLu GIIgoruçco-vodù, IIcIoruI GIIcùI-vodù,
urùLîndu-Ie mure cerLure, n-ur II IosLu Iùrù ucéIu. SLrIgu:
,¡eIe, IeIe sù ne deu!" AcéIu muI(emILù uu IùcuL uLunceu IuI
$LeIun-vodù sIujILorII penLru mIIu, cure n-uu uvuL sIujILorII
nIcI Iu o domnIe.
Zuc. ¸. De Iu TîrguI ¡rumos $LeIun-vodù, dùruIndu cu un
surgucIu pe GIIgoruçco-vodù, domnescu, I-uu înLorsu cu
sIujILorII Iu ¡uçI, Iurù eI, IovIndu pre Iu BucIuIeçLI, Iu
CumùneçLI, uu InLruL în mun(I în |uru Ungureuscù. GIIcu-
vodù pesLe pu(Ine dzIIe uu înLruLu în ¡uçI, LoL înLr-uceIu unu
;16¸<16¸;> muInLe de PuçLI cu o sùpLùmîrIù.
Zuc. 6. $I înLr-ucéIuçI un vezIrIuI împùrù(IeI, CIIupruIIuI,
purcegîndu usupru ArdeuIuIuI, mersese poruncù çI Iu IunuI
sù încuIece çI umu eru în Bugeug IunuI. $I încù bIne
neuçedzuL GIIcu-vodù, sLîndu înduLù dupù gùLIre Iu ousLe,
cù-I venIse çI IuI poruncù sù încuIece cu LouLù (uru, venI
vesLe cum $LeIun-vodù Lrece mun(II cu ousLe în (urù. $I
vIIndu înLInsù, uu sLùLuL cu Lubùru dencouce de Romun, Iu
SùbounI, Iur pre TùImucI puIurnIcuI îI LrImIsese cu sLrùjI
spre TîrguI ¡rumos. Cu pu(Ine dzIIe muInLe de uceusLu
vesLe de $LeIun-vodù, uu perIL Grumudzeu cùpILunuI de GI-
Icu-vodù.
Zuc. ;. Precum eru GIIcu-vodù pIecuL spre sînge, cu
mure cunLenIre 1-um cunoscuL uIceu, cù eru cîLevu cùr(I u o
sumù de boIerI prInse Iu mînu IuI, cu cure cIemu pre
$LeIun-vodù sù vIe, cù uvîndu $LeIun-vodù mure prIIeLInçug
cu SùIer CuzI, vezIrIuI IunuIuI, cureIe îI scrIe de muILe orI:
,Ce por(I grIje de muzIIIe? Au uçeu de nepuLérnIcI (II Lu pre
IunII de Crîm, cù de urI vreu sù (Ie un domnu de MuIdovu
supL urIpu su, nu ¡-urI puLeu sù-I (Ie çI présLe voIu uILoru?"
$I uçeu uLuncI pre SLumuLIe posLeInIcuI uu poruncIL Iu
$LeIun-vodù, cum vu Lrece IunuI spre |uru MunLeneuscù, eI
sù vIe în scuun. ¡urù ce Ie IesLe Ior u buLgIocurI pre creçLInI?
$I uçeu vIIndu $LeIun-vodù în nedejdeu IuI SeIer CuzI-ugu çI
Ru-co(II vùdzîndu usupru su greuI ce-I venIIu, eru bucuros
sù sù LuIbure (ùrùIe ucesLe în vrun cIIp.
Zuc. 8. GIIcu-vodù înduLù uu rùpedzIL pre SLumuLIe
posLeInIcuI Iu IunuI, mucuru cù eru curLeu IuI Iu $LeIun-
vodù scrIse, prInsù de GIIcu-vodù, cù venIse de curundu
SLumuLIe de Iu Crîm. ¡-uu gIuruL cù n-ure nIcI un bùnuL, ce
Iurù pre dînsuI nedejdeu Iuse, sù Locmeuscù ucesLu Iucru.
Au mùrsu posLeInIcuI SLumuLIe çI uu sLùLuL Iu SeIer CuzI-
ugu, vezIrIuI IunuIuI çI uu scos pre sIngur $ùrîm-beI uIceu
împoLrIvu IuI $LeIun-vodù. Nu vreu SeIer CuzI-ugu, ce I-uu
urùLuL SLumuLIe posLeInIcuI mure sLrIcùcIune (ùrîI, de sù vu
Iuce înLr-uILu cIIp. Ce çI ugIuLorIuI eru IourLe cIuduL, cù
venIse $Irîm-beI cu vro ¸oo de LùLurI çI nIcI Iu pu(In
rùzboIu ce uu IosLu Iu SLrungù, n-uu IosLu, nIce s-uu
upropIIuLu.
Zuc. q. GIIcu-vodù dupù ce uu rùpedzIL pre SLumuLIe
posLeInIcuI Iu IunuI în Bugeug çI vùdzIndu upropIIéreu IuI
$LeIun-vodù, uu purces spre |u(oru çI Iu |u(oru présLe
pu(Ine dzIIe s-uu împreunuL cu $Irùm-beI, IùgùduIndu çI
IunuIuI çI IuI, penLru osLeneuIu IuI, dururI. Au purces în
IrunLe $Irùm-beI çI IecIoruI GIIcùI-vodù, GIIgoruçco-vodù.
$I mùr-gîndu LouLù noupLeu ucéIu çI pre umIudzùdzI, u dou
dzI uu sosIL spre TîrguI ¡rumos. De Iu PoduI ¡eIouIe sLrùjIIe
cure LrImIsese înuInLe GIIgoruçco-vodù uu duL de sLrujeu IuI
$LeIun-vodù în CrIveçLI, cu cure eru TîImucI puIurnIcuI.
Zuc. 1o. Au sIm(IL TîImucI ousLeu cù vIne, uu sIIIL sù nu su
uruLe cu ousLeu su, ce de dupù nIçLe pIscurI uu purcesu spre
SLrungù. MuI sprInLenI oumenI numuI ce uu IosLu, uu venIL
Iu pode(u pre drumuI cureIe merge de Iu TîrguI ¡rumos
spre Romun çI ucoIeu, pùnù u sosI çI uI noçLrI cu ousLeu,
denLîIu vorouvu, upoI uu începuL uI noçLrI çI sIudu. ¡urù
denLr-ucéIu vorouvu denLîI sosIse Iu urecIIIe IuI $Irùm-beI
cù IesLe IILIénçugu. PenLru ucéIu, nIce s-uu upropIIuL de
ousLe. SùjîngrcçIse umu çugù, cîndu uu sosIL sLeugurIIe oçLII
nousLre çI pre vo suLù de LùLurI, cù pre muI muI(I nu-I Iùsu
$Irùm-beI. $I Iu Iur(uI uceIu de uI noçLrI uu cùdzuL cu cuIuI
GuvrIII(ù-ugu pre uLunceu de durubunI çI-I upucuse Iur(uI
IuI $LeIun-vodù. Ce uu sùrILu nIçLe LùLurI çI de uI noçLrI o
sumù çI I-uu scos, Iurù rùnIL în cup IourLe cu greu runù çI Iu
o mînù cu scùdere Iu dégILe. De uI Ior încù s-uu rùnIL cî(vu,
den cure rune uu çI ruurIL unIL. Ce, ducù s-uu upropIIuL
sLeugurIIe den purLeu GIIcùI-vodù çI cu LùLurîI, n-uu muI
sLùLuL nIcI Iur(uI Ior, nIce TùImucI puIurnIcuI cu
sLeugurIIe, ce uu pIecuL Iugu spre $cIeI. $I ucoIeu, uproupe
de $cIéI, s-uu înLorsu o sumù de oçLenI u IuI $LeIun-vodù çI
nIçLe ungurI ce Iusese cu TîImucIu puIurnIcuI çI Iu ceIu
înLorsu u Ior uu perIL vro ¸o de oumenI, uI noçLrI gonuçI, ce
eru muI în IrunLe çI uu upucuL çI vII I-uu dus Iu $LeIun-vodù,
unde eru cu Lubùru, Iu SùbounI.
Zuc. 11. Cum uu obIIcIL $LeIun-vodù den IImbI cù esLe
udevùruL $Irurn-beI cu cupuI sùu, n-uu sLùLuL, ce nIçLe
ném(I ce uveu, vro 8o pedesLrI, I-uu LrImIs Iu vud Iu $IreL,
sù upere vuduI, Iurù eI sIngur cu ousLeu cùIure uu pIecuL Iu-
gu. $I de uLunceu n-uu muI vùdzuL MuIdovu în LouLù vIu(u
su $LeIun-vodù.
Zuc. 1z. A sosIL Iu SIréLIu çI GIIgoruçco-vodù cu LouLù
ousLeu, ce n-uveu cumu sù Lreucù SIréLIuI înduLù, cù eru
mure çI sù vedeu în céIu purLe çI pedesLrImeu, cure ducù uu
uudzIL c-uu IugIL $LeIun-vodù, eI s-uu upropIIuL de SIreL çI
s-uu încIInuL Iu GIIgoruçco-vodù, pre curII upoI GIIcu-vodù
bù-LrînuI pre Lo(I I-uu duL în robIu LùLurùIor u IuI $Irùm-beI,
cure IupLù necreçLIneuscù nImé nu o Iuudù. $I muIL uu
sLùLuL IecIoru-sùu, GIIgoruçco-vodù, sù nu sù Iucù un Iucru
cu ucéIu, nIçLe oumenI încIInu(I Iùrù rùzboI, creçLInI, ce n-
uu uvuL ce Iuce. $I ducù uu venIL în ¡uçI GIIcu-vodù, uu muI
omorîL pre nIçLe vornIceI u IuI $LeIun-vodù, Iùrù nIce o
vInù, numuI cùcI uu IosLu sIugI.
Zuc. 1¸. $I cu ucesLe IupLe uu IeçIL GIIcu-vodù vùrsùLorIu
de sînge Iu vîrsLù bùLrîné(eIor ce eru. $I uçeu, mînLuIL de
$LeIun-vodù, uu sLùLuL dupù gùLIreu Iu ousLe çI de
împreunure cu IunuI. Au purces cu ousLeu, cu cu ;.ooo de
oumenI în |uru MunLeneuscù çI den |uru MunLeneuscù,
umu împreunuL cu IunuI çI uveu IunuI z.ooo de cuzucI cu
Hunenco poIcovnIcuI de OmunI, uu înLruLu în |uru
BruçéuIuI. AcoIeu, IeçIndu den Bruçéu o sLruje, I-uu IovIL
LùLurîI Iùrù vesLe, cîL pùnù Iu Bruçéu de-ubIIu de uu scùpuL
cInevu denLr-ucéIu sLruje.
Zuc. 1q. Pre unde um înLruL în |uru ArdeuIuIuI, în mIjIoc-
uI mun(IIor eru o puIuncu de zId çI Lrus zIdIuI den rîpù u un-
uI munLe, pùnù în rîpù uILuI munLe. AcoIè sù IIe pus nes-
cure pedesLrIme ungurII, Iùrù vùrsure de sînge n-ur II IosLu
InLruLuI nosLru. Ce, cîndu um sosILu noI, um uIIuL puIuncu çI
IocuI ucéIu pusLIIu de oumenI. Au dzIs Hunenco poIcov-
nIcuI cùzùcescu: ,O! doumne, cum n-uI duL LouLe unor
neumurI? ¡u noI Iu cuzucI, de uI II duL ucesLe IocurI, cIne
urI puLeu sù înLre în (uru nousLrù?"
Zuc. 1¸. DencoIeu, despre TImIçvuru1, umu în-Lruse
CIIupruIIuI vezIruI çI dencouce IunuI cu domnuI nosLru de
MuIdovu çI cu MIIneu-vodù, domnuI munLenescu. CIne
pouLe depIIn sù scrIe prudu, sLrIcùcIuneu, robIIu ArdeuIuIuI
de pre ucéIe vremI çI pùr(IIor uproupe de ArdeuI? OusLeu
GIIcùI-vodù uu IuuL uLunceçI în |uru BruçéuIuI, cure sù
cIIumù cu uILu nume Bîrsu, LreI pùIùncI, den cure pùIùncI
bIe(II oumenI încIIçI, Lo(I în robIIe uu mùrsu LùLu-rùIor
vécInIcù.
Zuc. 16. înLr-unu den céIe pùIùncI, gîndIndu GIIcu-vodù
cù vu II muILù uvu(IIe în ceLù(uIe, cîncIu eru urnu LecsILù
ousLeu, pIInù puIuncu de LùLurI, uu InLruL sI eI cu mure
nevoIn(u înIonLru, unde nu eru IocuI unuI domnu sù înLre.
Pu(In uu IIpsIL de nu s-uu nùduçIL de desIme ucoIeu çI cu
pu(In suIIeL de-ubIIu uu IeçIL çI IovIL de un LùLur în cup.
NImé sù nu bùnuIuscù, cùcI sù pomenescu ucésLeu, cù
IéLopIse(IIe nu sInLu numuI sù Ie cILeuscù omuI, sù çLIe ce uu
IosLu în vrémI LrecuLe, ce muI muILu sù IIe de învù(ùLurù,
ce IesLe bIne çI ce IesLe rùu çI de ce-I sù sù Iereuscù çI ce vu
urmu IIe cIne: domnuI den IupLeIe domnIIor, cure cum uu
IosLu sI cu ce vesLe çI pomunù, sù Iu urmù de vIIu(u, boIerII
urmîndu pre boIerII ceI cInsLeçI çI în(ùIep(I, sIujILorIuI u
sIujILorIu, cù cIneçI dupù breusIu su, cIne urmudzù pre ceI
cInsLeç, cInsLIL, cIne urmudzù pre céI rùu, rùu IesLe çI rùu sù
vu sùvîrçI.
Zuc. 1;. Den |uru BersII uu purces oçLIIe pe mIjIocuI Ar-
deuIuIuI, spre scuunuI uceI (ùrI, unde eru de puzù u cur(II
crùIeçLI, cum dzIc eI, nIçLe IuIducI, decI çI curLeu çI oruçuI
BeIgruduI înLr-o mIcù de ceus uu sLùLuL cenuçe. De ucoIeu
s-uu despùr(IL $Irîm-beI de Iu IunuI, cu cureIe s-uu poILIL çI
GIIgo-rusco-vodù çI uu ugIunsu cu prudu pùnù în oIuLeIe de
UngurImeu de Sus. $I Iu SIbII, Iurù udunîndu-se oçLIIe, uu
IovIL pre Iu OrudIu çI uu LrecuL Iu ¡nùu, cure oruç vezIrIuI
umu Iuuse. $I vùdzîndu cù nIcI o ousLe nu esLe nIcùIurI, uu
IùsuL pre puçeu de Budu, SInun-puçeu, sù Locmuscù ceLuLeu
çI sù o uçedze cu ousLe çI I-uu orînduIL çI pre domnuI nos-
Lru, pre GIIcu-vodù çI pre MIIneu-vodù depreunù. ¡urù
vezIrIuI sIngur, CIIupruIIuI, în(ùIegînd çI de nIçLe
umesLecùLurI Iu împùrù(IIe, precum eru Lînur încù
împùruLuI, s-uu înLorsu cu mure sîrguIuIù Iu |urIgrud, Iurù
noI cu ucéI puse um çedzuL pùnù Iu SImedrIu, de um LocmIL
¡nùuI. $I uu muI IuuL puçeu de Budu nIçLe pùIùncI pe
uproupe çI cu $Irùm-beI despùr(IL GIIgoruçco-vodù uu IuuL
o ceLù(uIe unume AImuçuI. $I de Iu céI puçeu uu IuuL Borceu
Iunoç domnIIu de ArdeuI.
Zuc. 18. De Iu IuIIe, în cure Iunù purcesesù GIIcu-vodù, Iu
decIevrIe, pre Iu sveLII NIcoIuI, uu sosIL în Suceuvù ç-uu
IernuL înLr-ucè Iurnù GIIcu-vodù în Suceuvù, penLru mure
omor ce eru uIceu în ¡uçI. HunuI denLr-uceu cuIe, ducù uu
sosIL în Crîm, uu omorîL pre vezIrIuI sùu, pre SeIerI GuzI-
ugu, pre poruncu CIIupruIIuIuI, cù obIIcIse vezIrIuI
îmbIeLeIe IuI înLr-ucesLe (ùrI çI dzIceu eI LoLdeuunu IunuIuI:
,Nu Le Iùsu de LouLe sù îmbII în voIu LurcIIor. Nu de LouLe
sù-I uscuI(I, cù eI, pre cîL Ie veI îmbIu în voIe, pre uLîLu sù
suIe în cup!"
Zuc. 1q. Borceu Iunoç, unuI den sIugIIe IuI Ru-co(II, uu Iu-
uL domnIIu, cîL sù sù poLouIe LurcII. $I penLru sù vudzù LurcII
cù esLe udevùruL împoLrIvu IuI Ruco(II, cîL uu purces oçLIIe,
înduLù s-uu IùcuL u cere de Iu LurcI ugIuLoru çI înduLù uu
venIL poruncu çI Iu MIIneu-vodù în |uru MunLeneuscù çI Iu
GIIcu-vodù uIceu, sù-I deu IuI Borceu Iunoç ugIu-LorIu.
DecI, înduLù I-uu LrImIs çI GIIcu-vodù cu NIcoIuI CîrnuI
ugIuLorIu cu 1.ooo de oumenI, ce n-uu IùcuL zùbuvù muILù
ucoIo.
Zuc. zo. ¡u unuI ;166< 16¸8>, Ruco(II, cu uceIu ce sù
îneucù, de subIe gouIù sù upucù, Iurù uu coborîL cu oçLI în
ArdeuI, încù IIIndu ceLù(IIe ¡ùgùruçuI, OrudIIu, SIbIIuI cu
oumenII IuI. ¡urù BorcI Iunoç cu LurcII s-uu încIIs în
GIIujvuru spre purLeu Lurceuscù. $I uvînd çI CosLunLIn-vodù
prIIej bun, cu q.ooo de oumenI, IeIecII çI $LeIun-vodù umu
muI sIub LI cu ¸oo de oumenI, uu pus gînduI Iurù sù Iucù
umesLecùLurI în îmbe (ùrîIe. $I uçeu uu orînduIL pre Con-
sLunLIn-vodù Iurù în |uru MunLeneuscù çI pre $LeIun-vodù
uIceu în (urù. $I sLîndu uçeu sIuLuI, LrImIsese $LeIun-vodù
cu bunI pre TîImucI puIurnIcuI m pùr(I CùzùceçLI, sù Iucù
ousLe, poILIndu pre IuLmunII IeçùçLI sù nu upere ucesLu
Iucru. $I umu sLrîngeu oumenI TîImucI în Mo-vIIeu, Iurù
ucoIeu, Iu Ruco(II, s-uu scIImbuL sIuLuI înLr-uILu cIIp.
Zuc. z1. MIIneu-vodù domnuI munLenescu, om Iùrù de
nIce o IrIcù spre Dumnedzùu, Iùrù nIce un LeméIu, LIrun
dIrepLu IunLusLIc, udecù buIguILorIu în gîndurI, uu pus
gîndu sù sù IùIneuscù pre LurcI. $I mIrîndu-se, cum vu Iuce
sù n-uIbù sIIuIù de boIerI ce eru cupeLe |ùrîI MunLeneçLI, cu
mure çI nespuse LIrunIe, ¸o de boIerI, LoL IrunLeu uceII (ùrI,
uu omorîL ç-uu pus pre voIu su boIerI. $I dupù uceusLù
IupLù, uu rùpedzIL Iu Ruco(II, dîndu-I çLIre cù, orI Iu ce-I vu
scouLe norocuI çI vremeu, esLe Lovurùç împoLrIvu LurcIIor cu
dînsuI. Cure Iucru în(ùIegîndu Ruco(II, denLîI n-uu credzuL
pre MIIneu-vodù, upoI, ducù I-uu LrImIs gIurùmînLurI çI uu
vùdzuL udevùruLù voIu IuI, cù esLe împoLrIvu LurcIIor, uu
scIImbuL sIuLuI çI uu IùsuL |uru MunLeneuscù sù cîrmuIuscù
MIIneu-vodù despre ucéIu urIpù, IIIndu pre Ioc cu domnIIu
çI cu prIIej de ousLe, Iurù pre ConsLunLIn-vodù I-uu orînduIL
usupru MoIdoveI, uvîndu IurùçI çI ConsLunLIn-vodù ousLe
muI gIouLù çI prIIej u (Inere ousLe. Pre $LeIun-vodù I-uu
oprIL, IùgùduIndu-I cù, de vu du Dumnedzùu IucrurIIe spre
IoIosuI IuI, IurùçI eIu vu II Iu domnIe çI uçeu uu rùmus
$LeIun-vodù înupoI. NIcoIuI CîrnuI încù vùdzIndu coborîreu
IuI Ruco(II çI umesLecuLe IucrurI, uu venIL cu ousLeu ce sù
LrImIsese.
Zuc. zz. AcésLeu uudzIndu GIIcu-vodù cù sù Iucreudzù Iu
ArdeuI, cum Iurù sù gùLeudzù umesLecùLurI usupru (ùrîI, uu
LrImIs Iu IuLmunII IeçùçLI pre GIIgorIe puIurnIcuI, sù nu
prIImuscù IucrurI curIIe sInLu împroLIvu împùrù(IeI, de Iuce
$LeIun-vodù IeIecII în (uru Ior usupru (ùrîI. Ce IuLmunII
IeçùçLI preu Iesne s-uu upùruL, dzIcînd cù în purLeu cuzucIIor
sù Iuc uceIeu, nu Iu dînçII. $I eru GIIcu-vodù cu Lubùru înLr-
uceu vurù Iu CîrnIcénI, ce ducù uu vùdzuL de sIuLuI înLr-uILu
cIIp scIImbuL Iu Ruco(II çI uu obIIcIL cù çI MIIneu-vodù
udevùruL împroLIvu împùrù(IeI IuIn çI ConsLunLIn-vodù
guLu sù vIe usupru (ùrîI, dIrepLu pesLe mun(I sù cobourù, s-
uu muLuL cu Lubùru Iu CupuI SLîncII, despre |u(oru, în
preujmu BugeucuIuI.
Zuc. z¸. împùrù(IIu în(eIegîndu de ucesLe LurburùrI Iu Ar-
deuI, sLîndu vezIrIuI dupù puzu mùrII despre oçLI cu guIIon-
urI Vene(IeI, LrImI(îndu Iu IunuI, numuI orI sIngur, orI pre
un soILun cu oçLIIe CrîmuIuI sù LrImu(ù în cesLe (ùrI
împoLrIvu ArdeuIuIuI. Ce, încù nu sosIse în Bugeug
soILunuI, cîndu dencouce ConsLunLIn-vodù uu InLruL cu oçLI
în (urù pre OILuz çI în |uru MunLeneuscù MIIneu-vodù uu
InLruL în LurcI. Pre unII I-uu omorîL, pre uIîII muI(I uu çI
boLe-dzuL, cî(IçI s-uu uIIuL LurcI în (uru IuI, orI sIujILorI de uI
IuI, orI ugI, orI negu(ILorI. $I uçeu s-uu începuL cu de
Iznouvù umesLecùLurIIe în cesLe (ùrI. MIIneu-vodù dupù
uceusLù IupLù, sIngurII, sprInLen, uu mùrsu de s-uu udunuL
cu Ruco(II de Iu(ù, în mun(I Iu sLrujeu ungureuscù, unde
venIse çI Ruco(II çI ç-uu duL credIn(u unuI uILuIu. $I s-uu
înLorsu MIIneu-vodù în TîrgovIçLe, unde eru LouLe oçLIIe IuI
sLrînse çI Ruco(II I-uu duL o sumù de ném(I uI sùI çI cuLune.
$I uu purces MIIneu-vodù în oIuLeIe LurceçLI usupru GIurgI-
uvuIuI sIngur, Iurù o sumù de ousLe usupru BrùIIeI, Iurù pre
CornIu despre MeIedIIu çI presLe Dunùre, urdzîndu çI
prùdîndu. EI sIngur uu IuuL GIurgIuuI çI I-uu ursu çI BrùIIu
Iurù uu ursu oçLenII IuI çI uu ursu çI GuIu(II uLuncI LoL ucéI
cùpILunI uI IuI çI Iu Dobrogeu, usupru HîrsoveI uu LrecuL
ousLeu. Ce ucéIu den Iocu n-uu îmbIuL bIne, ce de-ubIIu uu
scùpuL de LurcI.
Zuc. zq. AcésLeu s-uu începuL în |uru MunLeneuscù, Iurù
uIce ConsLunLIn-vodù cu ¸.ooo de oumenI uu venIL usupru
GIIcùI-vodù. Aveu IImbI GIIcu-vodù çI de Iu Romun upu-
cuLe de uI noçLrI çI umu de Iu PoduI ¡eIouIe çI vùdzIndu
upropIIuLe ousLeu, uu scos çI GIIcu-vodù LouLù cùIùrImeu
împroLIvu IuI cu HùbùçescuI IuLmunuI çI GrIgorIe puIur-
nIcuI. ¡urù sIngur GIIcu-vodù cu LouLù pedesLrImeu çI cu
puçcIIe uu LrecuL Iu |u(oru în céIu purLe PruLuI. ¡ecIoruI
sùu, GrIgoruçco-vodù, eru umu purces Iu |urIgrud Iu
dvorbù.
Zuc. z¸. OusLeu GIIcùI-vodù, de cure s-uu spus,
cùIùrImeu, ducù uu LrecuL ¡uçII noupLeu, uu mus în rîpIIe
TùuLeçLIIor çI ucoIeu uu IùcuL sIuL cupeLeIe, cum sù sù deu
rùzboI cu sIngurI cùIùre(II, Iùrù IocII, Iùrù pedesLrIme. $I cu
ConsLunLIn-vodù umu sù çLIu den IImbI cù eru çI ném(I
cùIùrI cu Ioc çI sùIménI pedesLrI çI ousLeu ungureuscù, nu
esLe cu cuIe çI Iùrù smInLeuIù, ce uu uIes cu sIuLuI numuI sù
sù înLourcù LouLù ousLeu Iu céIuIuILù ousLe çI numuI zoo de
oumenI, cu-n cIIp de sLruje, sù sù uruLe oçLII IuI ConsLunLIn-
vodù. $I uçeu uu purcesu ousLeu îndùrùpLu, Iurù zoo de ou-
menI cu VoIcIIovscIII cùpILunuI uu purces pre BuIIuI în
sus çI muI sus de MovIIe, înduLù s-uu LumpInuL cu ousLeu
IuI ConsLunLIn-vodù, vIIndu în LocmuIù.
Zuc. z6. OusLeu nousLrù, cure sù înLorsese cu HùbùçescuI
IuLmunuI, n-uu pùzIL cuIeu spre |u(oru, ce IuLmunuI
sîngur descùIecuL Iu mùnùsLIreu IuI Aron-vodù çI cu uI(I
boIerI, Iurù ousLeu de pe supL sLeugurI uu împIuL LîrguI, pen
pIvnI(e sIobode cu vInurI, pen cuse, pen podurI, mor(I be(I
pre uII(e, pren LouLe pIvnI(eIe, îI bùLeu cùpILunII, sù-çI
murgù Iu sLeugurI, ce, cure bùLu uscuILù, Iu grubù cu ucéIu?
CùpILunuI VoIcIIovscIII, ducù uu vùdzuL în Lîrgu muI LouLù
ousLeu buLù, s-uu oprIL de IuLureu LîrguIuI cu oumenII ce eru
cu dînsuI. ¡urù ConsLunLIn-vodù, ducù uu spsIL umu Iu
vùIugu CopouIuI, uu sLùLuL, gîndIndu cù esLe ousLe în Lîrgu
supusù. ¡urù ducù uu vùdzuL cù nu IesLe ousLe, ce IesLe o
gIogozuIù deçurLù, uu IuuL cu ousLeu pe deusupru CopouIuI
çI penLre vII çI ucoIeu, Iu cupuI vIIIor, ç-uu LocmIL în LocmuIù
ousLeu çI uu sLùLuL.
Zuc. z;. Eru IéçII u IuI $LeIun-vodù, curII Iusésù Iu dînsuI
IeIecII, cu ConsLunLIn-vodù în IrunLe çI o sumù de cuLune.
Cu ucéIu uI noçLrI be(I Iùrù poruncu nemeruI, Iùrù nIcI o
LocmuIù, uu începuL Iur(uI înLrîndu be(I cu sùbIIIe zmuILe
pùn în çIrugurIIe UngurésLI. Au cùuLuL çI nouo u sLu cu
VoIce-IovscIII cùpILunuI, sù nu pIeIe uLîLeu oumenI çI uu
sLùLuL Iur(uI ucéIu muI bIne de un ceus, nepuLîndu u-I
dezbùru nIce înLr-un cIIp pre oumenII be(I den-Lr-ucéIu Ioc.
$I umu perIse de ceI q oumenI çI sù upropIIu înceL LouLù
ousLeu. Am purces pen LIr g dIrepLu, gonuçII uu duL dupù
noI, însù numuI pùnù Iu murgIneu LîrguIuI çI uu sLùLuL Con-
sLunLIn-vodù pre Ioc, pùnù uu cercuL bIne LîrguI çI curLeu. $I
obIIcIndu de GIIcu-vodù Iu |u(oru, n-uu bùguL ousLeu pen
Lîrgu, cum uu IùcuL uI noçLrI, ce uIùLureu cu LîrguI, pesLe
vuIeu ce sù dzIce Iu noI CucuLu, Lrecîndu cu ousLeu, uu pur-
ces înLInsu în urmu nousLrù cu ousLeu LocmILù, upucîndu
pre muI(I de uI noçLrI în Lîrg, curII uu pIùLIL scurnpu ucéIu
vIn ce-I gùLIse, înduLù cu cupeLeIe suIe.
Zuc. z8. OusLeu nousLrù, cum eru rùzsIpILù den purLuLuI
prosLu, uçeu çI cu muI mure prousLù uu venIL poruncù,
numuI sù II sù deu rùzboIu. Amu uproupe de CupuI SLencII,
dIrepLu pre cuIme, uu sLùLuL LouLe sLeugurIIe u nousLre în
LocmuIù çI uu uçLepLuLu pre ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù.
Zuc, zq. Amu nu IéçII, ce drugunIIu ném(uscù eru în
IrunLe LocmILù Iu ConsLunLIn-vodù cu Ioc çI un sLoI LouLù
céIuIuILù ousLe, cùrIIu nu eru u nousLrù depoLrIvu, cù çI muI
pu(Inù cu muIL çI Iùrù Ioc, ousLe cùIùreu(ù numuI. ¡urù
presLe poruncù neu-vîndu cum II înLr-uILu cIIp, uu sùrILu
sLeugurIIe nousLre înLîI Iu dînçII çI muI uIes cùpILunuI VoIce-
IovscIII cu un mure vILeuz çI ucmu, uIceu çI Iu LouLe LrébIIe,
IIe cîndu sIujILorIu depIIn, înIoc uu IuuL pre cuLune ce eru
în IrunLe Iu Iur(u în subIe çI pùnù Iu ném(I uu cùdzuL ucéIu
muI Lo(I, IIIndu Iu uceçLI uI noçLrI çI cuI muI prouspe(I. $I uu
duL sLeugurIIe IuI VoIceIovscIII dIrepL în IocuI nem(IIor,
den cure Ioc înIocu uu pIcuL cî(vu sIujILorI de uI noçLrI çI un
sLegur de u IuI VoIceIovscIII. ¡urù nemIcù nespùImîndu-se
uI noçLrI de ucéIu cùdere u ceIor sIujILorI, InLruse umu cu
sùbIIIe în ném(I, cîL n-ur II puLuL u muI du Ioc uI doIIeu
rîndu, uçeu sù umesLecuse, înduLù uu nùvùIIL LouLù ousLeu çI
sI urIpIIe oçLII IuI ConsLunLIn-vodù, decI numuI ce uu cùuLuL
sù sù deu îndùrùpL sLeugurIIor nousLre. S-uu prIIejIL Iu
înLorsuI oçLII nousLre pesLe LrupurI de ungurI, curII cùdzuse
Iu LîmpInureu denLîI, un ungur cùdzuL de runù, IùsuL în Ioc
de morLu, uu upucuL o suII(ù cure cùdzuse Iîngù dînsuI çI
vùdzîndu cù Iug uI noçLrI, uu upucuL suII(u çI uu LîmpInuL
pre un sIujILorII de uI noçLrI dIrepLu pen vInLre çI înIoc uu
cùdzuL bIeLuI sIujILorIu de pre cuI gIos.
Zuc. ¸o. ¡ncùLro eru u nùzuI oçLII nousLre, eru Ioc IourLe
rùu çI înduLù coborîçuI JIjII, sIngurù JIjIu de LrecuL reu çI
LInousù, nIce de vud, nIcI de-noLuLu. ¡u pod nu încùpeu çI
buIdzîndu-se, cùdeu de îmbe pùr(IIe pe Iîngù pod uceI de pe
de IuLurI înLr-upù, cîL de îmbe pùr(IIe pe Iîngù pod cuprInsù
eru JIjIIu de cuI çI de oumenI. $I ucoIeu muILù ousLe de u
nousLrù uu perIL çI muI muI(I de upù. Au cùdzuL çI vII cî(vu
pre mînu IuI ConsLunLIn-vodù çI muI uIeçI den boIerI: Bu-
cIoc, BuIuç suIgérIuI céI mure pre uLunceu çI GuvrIII(ù
CosLucIIe jILnIcér mure pre uLunceu. Pre boIerI, ducù I-uu
dus Iu ConsLunLIn-vèdù, înduLù I-uu pus Iurù Iu boIerII çI
sIobodzI, Iùrù nIcI o puzù. PesLe poduI JIjII n-uu muI gonIL
ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù, ce uu sLùLuL pre deuI Iu mus cu
LouLù ousLeu. ¡urù GIIcu-vodù cu ousLeu umu spùImuLù s-uu
sIùLuIL çI cu noupLeu uu purces spre ¡ùpuçnu cu pedesLrI-
meu çI cu puseI, rùpedzIndu înduLù de oIuc Iu eI-ugusI de
Bugeug dîndu-I çLIre de ucesLe LouLe.
Zuc. ¸1. Mùrs-uu durubunII bIne pùn în ¡ùpuçnu, ucoIeu
pre Ioc rùsuIIîndu o dzI ousLeu, u douu dzI ugIunçI duru-
bunII de ConsLunLIn-vodù cu gIuruILù de mIIù çI de IeIe,
dImIneu(u s-uu scuIuL ç-uu upu-cuLu puçcIIe cîLe eru,
depreunù çI cu sùIménII uu purces înupoI, Iùcîndu gîIceuvù
mure cùpeLenIIIor sI cIne urI rùmîneu, cu mourLeu
Iùudîndu-I-sù. Cure gîIceuvù u Ior vùdzîndu boIerII pre cî(I
eru, sù nu-I upuce cu de-u sIIu, s-uu duL în IuLurI. ¡urù sIn-
gur GIIcu-vodù uu IeçIL Iu dînçII cu çIIcuI umînù, rugîn-
du-sù sù IIe îngùduILorI, nu muI muIL de cIncI-çuse dzIIe,
spuIndu-Ie udevùruL venIreu suILunuIuI. Ce n-uu uvuL cuI
dzIce, nebunILe gîndurIIe prosLImeI çI LurburuLe çI s-uu
uIIuLu cu uceIu, curII nu s-uu ruçInuL de cIIp de domnu, ce
I-uu împInsu de Iu puseI pre GIIcu-vodù sI uu purces cu
puçcIIe spre ¡uçI. ¡urù curundu uu IuuL pIuLù depIIn penLru
IupLeIe suIe, precum veI cî(I muI gIos.
Zuc. ¸z. RùmîIndu GIIcu-vocIù numuI cu boIerII, n-uu
cuLedzuL sù muI zùbùvuscju Iu ¡upuçnu, ce uu purcesu spre
TIgIIneu, pre Bîcu pùnù Iu ¡u(cnI çI ucoIeu uu uçLepLuL pre
eI-ugusI. ¡urù durubunII çI cu sùIménII uu venIL uIceu în ¡uçI
çI s-uu încIInuL Iu ConsLunLIn-vodù cu Lo(II çI de Iu MovIIeu
înLr-ucés-LeçI dzIIe uu venIL çI TîImucI puIurnIcuI cu cî(vu
de' u IuI $LeIun-vodù. S-uu mIruL ConsLunLIn-vodù de
sùIrnénI çI de dùrùbun(I, curII cu Lo(II eru pùnù Iu ;oo de
oumenI cu Ioc çI cu LunurI.
Zuc. ¸¸. $I uçeu ConsLunLIn-vodù uçedzîndu-se în
scuunuI (ùrîI, uu LrImIs çI Iu |urIgrud, cercîndu cu
IùgùduIn(ù sù-çI Locmuscù domnIIu, ce n-uu upucuL sù-I vIe
rùspunsuI, nIcI eru cum, ce om eru CIIupruIIuI vezIr pre
uLunceu, cù înLr-ucéIeçI dzIIe uu sosIL pre BoLnu çI eI-ugusI
cu o sumù de oçLI. $I s-uu muLuL çI GIIcu-vodù de pre Bîc Iu
BoLnu çI umu împreunuL cu eI-ugusI uu sLùLuL Iu CùuçénI,
pùnù uu sosIL çI suILunuI.
Zuc. ¸q. Turburureu u IuI Ruco(II umu eru Iu çLIreu
împùrù(IeI çI IuInIIu u MIInII-vodù. DecI usupru IuI Ruco(II
eru orînduIL AII-puçeu, vezIrIuI de Budu, Iurù usupru MII-
nII-vodù, guIgu-suILun den Crîm. $I uLunceçI venI vesLe çI
de scIImbureu GIIcùI-vodù den 'domnIIu MuIdoveI în Turu
MunLeneuscù cu domnIIu uceII (ùrI, în IocuI MIIneI-vodù.
¡urù uIceu în (urù, în IocuI GIIcùI-vodù, uu duL domnIu IuI
$LeIùnI(ù-vodù, IecIoruI IuI VusIIIe-vodù, cure Iucru, penLru
sù nu sù rùçcIIre boIerII de pe Iîngù GIIcu-vodù usupru
vremII ucéIe, s-uu LùInuIL muILe dzIIe ucesLu Iucru,
upucîndu-sù GIIcu-vodù cù vu prImenI ucesLeu înLr-uIL
cIIp. $I LoL cum ur II penLru LrébIIe suIe, uu sLùLuL
împoLrIvu IuI ConsLunLIn-vodù cu suILunuI.
Zuc. ¸¸. GuIgu-soILun, mucuru cù-I venIsù umu de Iu
împùrù(Ie poruncu sù rùdIce pre GIIcu-vodù de Iu MuIdovu
çI sù-I ducù, sù-I puIe domnu în |uru MunLeneuscù, uIIîndu
IucrurIIe în MoIdovu Iurù uçeu umesLecuLe, sù nu Iuse pre
ConsLunLIn-vodù, IuInuI împùrù(IeI, în scuunuI (ùrîI, uu
purces în sus pre PruL çI uu sLùLuL cu coçurIuIe Iu BoIoLu,
muI gIos de |u(oru. $I ucoIeu Iùcîndu sIuL, sIngur uu rùmus
cu coçurIIe ç-uu oprIL pre GIIcu-vodù Iîngù sIne, Iurù ousLeu
LouLù sprInLenù de rùzboI LùLùruscù çI pre Lo(I boIerII cu cîLù
gIouLù uveu, uu duL supL mînu IuI AImeL-ugu eI-ugusI de
Bugeug çI uu purces eI serdurIu usupru IuI ConsLunLIn-vodù
Iu ¡uçI.
Zuc. ¸6. ¡uîndu vesLe ConsLunLIn-vodù de soI-LunuI cù
esLe umu uçeu uproupe, ç-uu rùdIcuL ousLeu den Lîrgu çI s-
uu muLuL Iu GùIuLu de Sus, çI ucoIeu uu pus durubunII noçLrI
çI pe sùIménI çI cî(I pedesLruçI uu uvuL çI eIu, de uu sùpuL
un çun(u pe deusupru pîrîuIuI, cureIe sù despurLe den pîrîuI
Bîrno-veI çI vIne pre supL GùIuLu de Sus çI ucoIeu dupù
çun(u uu descùIecuL LouLù pedesLrImeu, Iurù cùIùrImeu în
deuI çI uu sLùLuLu ucoIeu cu Lubùru LouLù.
Zuc. ¸;. OusLeu LùLùruscù, cum uu purces sLoIurI dupù
sLoIurI çI ducù s-uu sLrînsu LouLù Iu CIrIc, uu începuL u dodeI
înLîI cu Iur(urI, mùrgîndu LùLurîI pùnù Iu pîrîu. Vùrsu IocuI
durubunII Iùrù Ispruvù în Iur(u, cum urI vedeu mure nùvuIù,
uçeu sLrIcu Iurbu Iùrù de nIcI o Lreubù çI pre nIme nu rùnIIu,
cure Iucru eru înduLù semnu de mure IrIcu Ior. TouLe
ucésLeu socoLIIu eI-ugusI, om de-ubIIu în LouLe ordeIe
CrîmuIuI uILuI uI doIIeu Iu sprInLenIIe çI Iu IucrurIIe
rùzbouIeIor. ¡urù îndesurù o sumù de sùIménI de cIIu uI
noçLrI, ce sù încIInuse Iu ConsLunLIn-vodù, s-uu îndemnuLù
çI uu IeçIL den çun(urI, vIIndu pre Iuzu, pre Iîngù pîrîu, uu
venIL pùnù în poduI BuIIuIuIuI çI Lrecîndu poduI presLe
BuIIuI, ce eru pre uLunceu muI gIos de Iuzu çI uçeu sù sIme-
(Ise cîLù pedesLrIme eru sI-n çes dencouce de pod IeçIse cîLe
¸-6 Iu un Ioc çI upucuse çI cuse cîLevu în'BroçLenI çI du în
LùLurI cu sIné(eIe. ¡urù çI uLunceu eru de mIruL, cù pre nIme
nu rùnIIu, Iùrù doI cuI, cI uu rùnIL supL LùLurI Iu ucéI IeçIL u
Ioru.
Zuc. ¸8. AcéIu seme(Ie u Ior vùdzîndu eI-ugusI, uu
încùIecuL sîngur ç-uu coborîL în çes pre BuIIuIu çI IIIndu çI
douo sLeugurI de ungurI, Iurù eIu sIngur uu îndemnuL pre
nIçLe LùLurI sprInLenI usupru sùI-ménIIor, ce eru în çes. $-uu
sùrIL LùLurîI dIrepL usupru sùIménIIor, cu sIné(eIe Iu obruz
sùIménII IIIndu. $I cum n-urI crede nIme sù murgù LùLuruI
Iu Ioc, uçeu îndrùzne(u, uu mùrsu, uIesu cum um vùdzuL pre
unu LùLur bugegeun dIrepL usupru u doI sùIménI cu sIné(eIe
în pruvIIù, uu mùrsu çI de uproupe umu uu sIobodzIL
umîndoI sIné(eIe în LùLurI, Iur nIcI pre unuI nu I-uu nemerIL.
Cu subIIu zmuILù LùLuruI, pre unuI I-uu rùnIL, Iurù pre uI
doIIeu sùI-mun I-uu dus vIu Iu eI-ugusI. Açeu sù cunoçLeu de
uLunceu pedeupsu oçLII IuI ConsLunLIn-vodù! ¡urù în céIu
purLe de BuIIuIu, în ceIrIu, IugIIu céIe douù sLeugurI de
cuLune de Iu o vréme numuI de un LùLur, cu mure ocurù çI
rîs înLre Lo(I cù IugIIu uLîLeu oumenI de unuI sI IugIndu du
înupoI cu pIsLouIeIe în sus, nevùdzîndu unde dù!
Zuc. ¸q. Amu îndesurù eru ucesL Iur(u; presLe noupLe uu
IeçIL den Lîrg LùLurîI Iu mus presLe ceIrIu, Iurù durubunII çI
sùIménII un ceus n-uu sLùLuL, LouLù noupLeu uu duL cu
sIné(eIe çI nu cîLe unuI, ce LoLoduLù cu-n cIIp nem(ùscu,
sLrIcu Iurbu Iùrù Ispruvù în vînL. Ne-um gîndIL înLîI cù or II
dodeIndu LùLurîI, ce n-uve dodeIuIù de nIme, numuI sù
cunouçLe bIne IucrurIIe bIùsLùmuLe çI-nspùImuLe,
Zuc. qo. A dou dzI, vInerI sù prIIejIsù, decI LùLurîI rùzboI
sù Iucù n-uu vruL, IerIndu vInereu, cure dzI Iu dînçII sù (Ine,
cum (Inem noI dumInecu dIn dzIIeIe sùpLùmînII, ce uu
çedzuL guLu, cu cuII umînù pùnù spre umIudzùdzI. Au
cIemuL eI-ugusI pre boIerI Iu sIne çI Ie-uu spus cum înLr-
ucéIu dzI nu-I sIoboude Iegeu Ior sù murgù usupru
nemùruIu, Iurù eI de ur venI, uLunceu rùzboI om Iuce. $I uu
înLrebuL de boIerI, ce Ie-urI pùreu çI Ior, în ce cIIp, u doou
dzI urI merge usupru Ior çI den ce purLe s-urI IovI çI ce Ioc
IesLe, unde sLù ousLeu Ior. AcésLeu voro-vIndu cu boIerII, cù
eru om în IupLeIe suIe denuIurù de IIreu LùLùruscù, uçeu de
bIîndu, IIn çI Iu Lreubu oçLII depIIn, ucésLeu vorovIndu,
numuI ce sù uudzIrù dobeIe çI LrîmbI(eIe în ousLeu IuI Gon-
sLunLIn-vodù çI s-uu vùdzuL Iùrù zùbuvù çI cIùLIreu oçLIIor Iu
vuIe, spre BuIIuIu. $I uçeu uu IeçIL LouLù ousLeu Iu çes, cu
pedesLrImeu, cu puçcIIe, cuprIndzIndu ousLeu Ior de Iu
pîrîuI ce vIne uIùLureu cu IuzuI, pùnù Iu GuIuLu de GIos çI
uçeu, cu ucéIu LocmuIù, uu purces spre pod cu ousLeu Con-
sLunLIn-vodù.
Zuc. q1. Au încùIecuL çI LùLurîI, eru de Lo(I cu ¸.ooo de ou-
menI çI de uI noçLrI, moIdovenI, vro ¸oo de oumenI çI I-uu
LocmIL eI-ugusI pre LùLurI çI pre uI noçLrI dencouce de
CIrIcu, pre podIçu usupru TùLùruçIIor, uçLepLîndu pre Con-
sLunLIn-vod'ù în LocmuIù.
Zuc. qz. ¡u ConsLunLIn-vodù de LouLù ousLeu vu II IosL Iu
8.ooo de oumenI, în çes, Iu IeçILuI Iur(uIuI LùLùrùscu
înuInLe, pesLe BuIIuIu, n-uu IeçILu de Iu dînçII Iu Iur(u
nImé. SIobodzIIu puçcIIe cîLeoduLù çI eru puçcIIe bune çI
murI, de ucéIe puseI ce Iùcuse $LeIun-vodù GIeorgIIe Iu ¡I-
ov, durù 'uçeu du de bIne denLr-înse|e, cîL nu sù Iovuscù pre
cInevu, ce suneLuI gIon(uIuI nu sù uudzIIu pre nIcùIureu.
AcéIu LocmuIù eru. $I sù gîndIIu cù orI înspùImu pre LùLurI
numuI cu suneL, ce nu sù spurIe neprIIeLInuI cu suneL în
durn, Iùrù mourLe.
Zuc. q¸. Ducù uu sosIL ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù Iu
BuIIuI, s-uu upucuL de LrecùLoureu BuIIuIuIuI çI ducù uu
vùdzuL eI-ugusI cù ure gîndu sù Lreucù ousLeu BuIIuIuI, uu
pus un LùLur bùLrîn Iu o movIIu, cure esLe de ucoIeu, de unde
sLu ousLeu LùLùruscù muI spre Aron-vodù, usupru CIrIcuIuI,
învù(îndu-I cîL vu vedeu de ucoIo, cù vu începe u sù suI
ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù spre muIu, pre Iu murgInIIe
TùLùruçIIor Iu deuI, sù sù învîrLeuscù pre movIIù de LreI orI.
SI uçeu uu IùcuL LùLuruI. DecI, cum uu vùdzuL semnuI de Iu
movIIù, de unde eru LùLuru), eI-ugusI înLîI sIngur, cu un Ieu
çI dupù dînsuI (ouIù ousLeu, cu gIus: ,HuIIu, IuIIu, IuIIu", uu
purces. Au sIobodzIL durubunII çI sùIménII Lo(I IocuI çI
puçcIIe, de cure durîL u sIné(eIor sù oprIsù LùLurîI cî(vu, Iurù
ducù vùdzurù cù nu cude nIme den sIné(eIe Ior, uu rùbduL,
pùn-uu începuL u sù muI rùrI IocuI. O sumù de durubunI,
cum uu vùdzuL cù sù sLîmpùrù IocuI çI LùLurîI LoL sLuu, de Iu
coudù unII uu pIecuL Iugu înupoI, pre curII, cum I-uu zùrIL
LùLurîI cù Iug, cum orbI uu nùvùIIL çI uu înLruL în pedesLrIme
cu sùbIIIe zmuILe. Sù prùveçLI mourLe, sù vedzI osîndù çI
uçeu de sîrg vùrsure de sînge de oumenI! Eru LreI IuzurI de
LrupurI, cum sLu LreI rîndurI de pedesLrIme, unuI presLe uI-
LuI de pe supL muI, pùnù în pîrîuI BuIIuIuIuI. ConsLunLIn-
vodù uu IuuL drumuI ceI mure spre ScînLéIu, cùIùre(II cure
încoLro uu puLuL, unII pre BuIIuIu, uI(II pen CîrIegùLurù çI
s-uu LopIL muI(I ungurI çI den cùIùrIme çI muI(I uu duL çI de
pe Iuzu în IùIùçLeu, muI(I ç-uu pus cupeLeIe sI pen codrI.
¡urù curùIe u IuI ConsLunLIn-vodù LouLe uu rùmus Iu
mùnùsLIreu IuI PùLru-vodù, Iu GuIuLu de Sus. $I uçeu muIL
LùLurîI n-uu gonIL, IerIndu-se de pùdurI. ALunceu uu cùdzuL
Iu robIe çI BùIeunuI bunuI de Iu CruIovu de |uru
MunLeneuscù. AIceu în oruç eru mùnùsLIrIIe pIIne de bIe(II
oumenI Lîrgove(I çI sùrùcImeu uu duL LouLù bunI, de s-uu
rùscumpùruL cu den robIe.
Zuc. qq. SoILunuI dupù uceusLù Izbîndù, Iuîndu pre GI-
Icu-vodù cu sIne, dupù poruncu împùrù(IeI, uu purces pre Iu
HuçI în |uru MunLeneuscù çI ucoIeu, Iùrù nIcI unu rùzboI cu
MIIneu-vodù, I-uu uçedzuL Iu scuunu, IugIndu den
TîrgovIçLe MIIneu-vodù çI sIm(Indu-se în IupLeIe suIe céIe
muI muILu dec? L pùgînéçLI, cu IurIç Iu Ruco(II, în ArdeuI,
unde-sI s-uu borîL curînd çI suIIeLuI în prùpùçLIIe IuduIuI. $I
cum scrIe sIînLu ScrIpLuru: ,H norme ¡UMAT IrIv cIv ujg-
MOAI" <,PerIL-uu pomenIreu IuI cu suneL" >. Açeu spun cù
I-uu oLrùvIL Ruco(II. ¡ùcuse eI o zurvù pe Iu DîrsLor, pe Iu
GIurgIuv cu LurcII, pùnù u-I venI vesLeu de rùzsIpù IuI Con-
sLunLIn-vodù de uIceu, cure, de uu IùcuL vreo vILejIIe ucoIeu,
sù scrIe munLenII. ¡urù uIceu uu venIL $LeIun-vodù, IecIoruI
IuI VusIIIe-vodù, în scuunu.
±q. Cupoló uló doodzúci çi ±
Zuc. 1. $LeIùnI(ù-vodù, IecIoruI IuI VusIIIe-vodù, LouLù dom-
nIIu u IuI GIeorgIIe $LeIun-vodù IIIndu uIceu cu îmmu-su
în opreuIù, de cureIe sIIndu-sù boIerII sù nu Iusù Iu domnIe
în vIu(u Ior, uIes boIerII curII eru de cusu IuI $LeIun-vodù,
îndemnu pre $LeIun-vodù sù-I semnédze Iu nus. Ce n-uu
prIImIL $LeIun-vodù, dzIcIndu: ,Om murI noI pùnù uLunceu,
pùnù vu II unuIu cu ucesLu domnu", cù eru copIIuç mIc încù
pre uLunceu $LeIùnI(ù-vodù. ¡urù ducù uu IeçIL $LeIun-vodù
GIeorgIIe den domnIIe ç-uu venIL GIIcu-vodù în scuun,
uducîndu-çI umInLe bIneIe, mIIu çI cInsLeu cure uu uvuL de
Iu VusIIIe-vodù, pre doumnu su çI cu IecIoruI uu LrImIs în
|urIgrud cu cInsLe. Eru încù VusIIIe-vodù vIu, încIIs Iu EdI
CuIu çI ducù uu mùrsu în |urIgrud doumnu IuI VusIIIe-vodù,
eru sIobodù u merge Iu domnu sùu. ¡urù pre $LeIùnI(ù-vodù
I-uu duL VusIIIe-vodù Iu prIIeLInI, Iu curLe çI ugIungîndu
umu Iu uI..., mergeu cîLe cu un rùvuç sI Iu vezIrIuI
CIIupruIIuI ceI bùLrîn, Iu nevoIIe suIe. Spun, ducù I-uu
vùdzuL vezIrIuI umu voInIc, uu dzIs: ,VoInIc IecIor ure Vu-
sIIIe-beI!" $I uçeu, Iùrù zùbuvù, uu IeçILu Iu domnIe
$LeIùnI(ù-vodù, muLîndu vezIrIuI pre GIIcu-vodù în |uru
MunLeneuscù, cu pre un om bùLrîn, penLru uçedzureu uceII
(ùrI, dupù mure rùscouIe ce Iùcuse MIIneu-vodù în |uru
MunLeneuscù.
Zuc. z. BIne nu s-uu uçedzuL uIceu în scuun $LeIùnI(ù-
vodù çI ucoIeu GIIcu-vodù în |uru MunLeneuscù, în unuI
denLIIu u domnIIIor Ior, ConsLunLIn-vodù uu çI IovIL Iurù
Iùrù vesLe pre GIIcu-vodù çI uçeu degrubù, cîL cu noupLeu
uu pIecuL Iugu dIn scuun GIIcu-vodù dIn BucureçLI çI uu
upucuL Con-sLunLIn-vodù scuunuI |ùrîI MunLeneçLI Iurù.
Zuc. ¸. SoILunuI eru în Bugeug; înduLù I-uu murç poruncu
de Iu împùrù(Ie sù murgù usupru IuI Con-sLunLIn-vodù çI
înduLù uu purces suILunuI. ¡urù ConsLunLIn-vodù uu sLrînsu
ousLe IourLe bunù, cù çI (uru venIse Iu dînsuI LouLù çI s-uu
LùbùrîL în mun(I Iu Ioc uçeu de Lure, cîLu soILunuI, ducù uu
în(eIes ce ousLe ure çI în ce Ioc IesLe, nu sù gîndIIu cù uçeu
Iesne îI vu Iuu, cù uveu çI IéçI, çI ném(I, çI ungurI, çI sIrbI Ie-
IecII, cù încù nu IîrçIsù bunII u IuI MuLeI-vodù. Ce, înLr-o dzI
uu uIes soILunuI ¸oo de LùLurI înLr-uIes çI Ie-uu duL poruncù,
orIcum, numuI sù sLrùbuLù Iu IocuI ucéIu unde eru Lubùru IuI
ConsLunLIn-vodù. $I uu purces LùLurîI çI s-uu LîmpInuL cu o
sLruje u IuI ConsLunLIn-vodù, cure sLruje vùdzîndu cù vIn
LùLurîI, s-uu duL înupoI çI Iuîndu-I LùLurîI în gounù, Lubùru
céIuIuILù, nu sù sù upuce de rùzboI, în ce Ioc eru, ce ucéIu
spuImù Ie-uu cùdzuL usupru, cum, cure încoLro uu puLuL, uu
pIecuL Iugu çI uu IùsuL LouLù Lubùru pusLIe. NumuI Con-
sLunLIn-vodù, vùdzîndu spuImù cu ucéIu, ç-uu sLrînsu IeIecII
ce uveu ç-uu purces presLe mun(I în ArdeuI. HIcIençug uu
IosLu u munLenIIor, cù n-uu vruL sù sù puIe împoLrIvu
împùrù(IeI, uu ce urgIIu IuI Dumnedzùu uu IosLu Iu ucéIu
spuImù, cù spun cù numuI çépLe LùLurI uu IosLu ucéIu ce uu
gonIL çI uu rùzbIL pùnù Iu Lubùrù, cîL s-uu mIruL çI sIngur
suILunuI. DecI, dupù uceusLù Izbîndù, uu çedzuL soILunuI
Iurù pre GIIcu-vodù, cureIe eru IugIL Iu puçeu de DîrsLor.
Zuc. q. ConsLunLIn-vodù, dupù Iugu su den |uru
MunLeneuscù, n-uu mùrsu Iu Ruco(II, ce în numùr cu Iu 8oo
de oumenI, LoL înLr-uIes IeIecII, s-uu suIL cu mun(II uIùLureu
în sus çI uproupe de Murumorùç, pe Iu BIsLrI(ù, uu IuuL poL-
Icu presLe mun(I, pre Iu Dornu çI uu IeçIL pre Iu
CîmpuIungu u (ùrîI nousLre çI Lrecîndu muI pe den sus de
Suceuvù, uu IovIL pre Iu HoLIn çI uu LrecuL NIsLruI Iu cuzucI
pre Iu MovIIeu, IspILIndu-sù çI despre ucéIu urIpù.
Zuc. ¸. $LeIùnI(ù-vodù uIceu, cu un om Lînur, nevrîndu
soru-su, doumnu Roxundu, sù vIe pre scrIsorIIe LùLîne-sùu
s-u IuI în (urù, den Ruçcov, cure Lîrgu îI dIdésù H mII, dupù
mourLeu IecIoruIuI sùu, IuI TImus, uu LrImIs ousLe usupru
Ruçco-vuIuI, sù-I buLù çI sù o Iu cu de-u sIIu. Ce n-uu puLuLu
Iuce nemIcù uI noçLrI RuçcovuIuI, numuI ce uu IùcuL zurvù
cu cuzucII. Cîndu çI cîndu uçLepLu prIIej cu uceIu cuzucII sù
Iovuscù uIceu în (urù çI prIIejIndu-se u nemerI IuI Con-
sLunLIn-vodù Iu dînçII înIoc I-uu IùgùduIL ousLe.
Zuc. 6. în |uru MunLeneuscù, dupù Iugu ucéIu ce Iùcuse
GIIcu-vodù de ConsLunLIn-vodù, vezIrIuI scîrbIL pre dînsuI,
nu presLe muILù vréme uu LrImIs pe puçeu de DîrsLor de I-
uu IuuL den scuun çI uu duL domnIIu în IocuI IuI, IecIoruIuI
sùu IuI GrIgorIe-vodù.
Zuc. ;. $I uçeu, LoL înLr-ucéIuçI un, unuI denLîI u domnIeI
IuI $LeIùnI(ù-vodù, Loumnu, uu venIL ConsLunLIn-vodù cu
ousLeu cùzùceuscù çI usupru IuI $LeIùnI(ù-vodù IspILIndu în
dIvurI, în cIIpurI, sù încupù Iu domnIe, nu Iùrù ugIuLorIuI çI
îndemnureu u IuI Ruco(II, cù çI Ruco(II, încù uçedzuL nu eru
çI-n ArdeuI o ceLuLe unume OrudIIu cu oumenII IuI Ruco(II
uçedzuLù, pre uLunceu o bùLeu AII-puçeu, cure uu çI IuuLu-o,
IeçIndu o IùméIe den ceLuLe çI urùLîndu LurcIIor upu de un-
de venIIu, de-ncungIuru ceLuLeu. AcéIu upù ubùLîndu-o
LurcII de Iu ceLuLe în IuLurI, uu IuuLu-o, vesLILù înLre ceLù(IIe
ArdeuIuIuI.
Zuc. 8. ¡n(eIegîndu $LeIùnI(ù-vodù cù Lrece ConsLunLIn-
vodù NIsLruI Iu Sorocu, uu IeçIL Iu CoIcénI cu ousLeu su ç-uu
pus Lubùru ucoIeu, însù ousLeu eru pre pu(Inù, cù (uru înLr-
ucéIu IoumeLe eru înLr-ucéIu unu, cîL mîncù oumenII pupurù
uscuLù în Ioc de pîIne, mùcInîndu-o uscuLù. $I de pe ucéIu
IoumeLe porecIIIu çI pre $LeIùnI(ù-vodù, de-I dzIceu Pupuru-
vodù. Ce vrémIIe çI voIu IuI Dumnedzùu nu sInL în voIu
domnIIor.
Zuc. q. ¡urù çI pre cîLù ousLe eru, o LrImIsesù $LeIùnI(ù-
vodù LouLù în IrunLe înuInLe pre RùuL cu CuLurgIuI çI cu
GrIgorIe puIurnIcuI çI cu MIIuIceu HîncuI sùrdurIuI çI
cùIùruçII de (urù çI Lo(I muzIIII ceI muI sprInLInI, uproupe de
z.ooo de oumenI. $I uçeu ousLeu ucéIu IourLe cu prousLù
LocmuIù, cu orînduIuIu serdurIIor ce eru Iùrù crIerI, uu IovIL
CIIuçcu cuzucuI noupLeu, numuI cu ¸oo de oumenI çI uu
rùszIpIL LouLù ousLeu ucéIu, cu mure ocurù, ousLe numuI den
suneL rùzsIpILù, nIce gonILù de cInevu. ¡urù LoL udunîndu-sù
Iu Ioc, umu pre gIumùLuLe decîL eru înLîIu, uu sLùLuL de sLru-
je, pùnù uu sosIL çI ConsLunLIn-vodù cu Lubùru Iu dînçII,
cureIe, ducù uu IuuL vesLe den IImbI cù esLe Iu CoIcénI
$LeIùnI(ù-vodù, uu IuuL în gIos, Lrùgîndu ousLeu Iu PruL, Iu
Zugurunceu. $I sù nu IIe duL uceusLù vesLe un cùpILun IeuI,
unume VoIceIovscIII, cù ConsLunLIn-vodù esLe umu muI
gIos de noI cu ousLeu, de sLrùjerII noçLrI I-um II çLIuL
uLunceu cîndu ur II LrecuL PruLuI. DecI uu purces çI
$LeIùnI(ù-vodù în gIos pre Iu PosudnIcI çI Lrecîndu LîrguI
pre deusupru mùnùsLIrII IuI Aron-vodù, uu LrecuL Iu
TomeçLI, pre BuIIuI çI ucoIeu uu sLùLuL cu ousLeu. ¡urù Con-
sLunLIn-vodù înLr-uceu noupLe uu mus Iu PruL de céIu purLe.
Zuc. 1o. A dou dzI ConsLunLIn-vodù s-uu upucuL cu cuzu-
cII de LrecùLoure, Iurù $LeIùnI(ù-vodù uu IuuL PruLuI în gIos,
în preujmu BugeuguIuI, cù înduLù uu rùpezIL Iu eI-ugusI de
Bugeug. $I eru cu $LeIùnI(ù-vodù çI buIgI-buçeu IunuIuI cu
vro 1oo de LùLurI, den cure LùLurI çI de uI noçLrI uu uIes
$LeIùnI(ù-vodù çI uu mùrsu supL Lubùru cùzùceuscù, umu
PruLuI LrecuLù, de uu IuuL den ousLeu IuI ConsLunLIn-vodù
IImbù,
Zuc. 11. Au spus IImbu, cum sInL cu ConsLunLIn-vodù ¸.
ooo de cuzucI den LouLe poIcurIIe uIeçI çI 1.ooo de IeIecII u
IuI çI cumu mergeu ConsLunLIn-vodù dIrepL Iu ¡uçI. AceIeu
în(eIegînd $LeIùnI(ù-vodù, cu sIuLuI IuI buIgI-buçeu, uu
IuuLu cu LoL de-u dInsuI pre PruL în gIos, în LîmpInureu IuI
eI-ugusI çI s-uu LîmpInuL cu eI-ugusI de Bugeug Iu codruI
CIIgIécIuIuI.
Zuc. 1z. TrImIsese ConsLunLIn-vodù în urmu IuI
$LeIùnI(u-vodù ¸oo de oumenI cu Duruc, cùroru çI
$LeIùnI(ù-vodù, LrImI(îndu înuInLe sù cerce pre HùbùçescuI
çI pre VoIceIovscIII cùpILunuI, înuInLe numuI cu o suLù de
oumenI. De Iu ObIIenI s-uu supus oumenII IuI ConsLunLIn-
vodù çI s-uu IùcuL u IugI céIu ce sù urùLusù, pre curII
gonIndu-I uI noçLrI, uu IeçIL LouLù sLrujeu Ior. DecI, numuI
ce uu cùuLuL u pIecu cesLoru uI noçLrI Iugu. Eru cu uI noçLrI
çI LùLurI pu(InLeI, în curII eru çI un comIs u soILunuIuI, ce
venIse penLru pocIonuI IuI Iu $LeIùnI(ù-vodù. Au perIL
ucoIeu ucéIu om u soILunuIuI çI uI(I doI LùLurI cu dînsuI,
nùvùIIndu presLe JIjIIu dupù ceI denLîI ce sù urùLusù. ApoI Iu
LrecuLuI JIjII înupoI, II s-uu îngIoduL cuII. îI upucuse uIL LùLur
pre comIsuI ucéIu u suILunuIuI dupù sIne pre cuI, ce upoI uu
pus cupuI çI eI çI comIsuI ucéIu.
Zuc. 1¸. Ducù s-uu LîmpInuL $LeIùnI(ù-vodù cu $uI BuIuL-
ugu, eI-ugusI de Bugeug, cu z.ooo de oumenI cu dînsuI çI cu
$LeIùnI(ù-vodù pre 1.ooo de oumenI, uu purces dIrepL
usupru IuI ConsLunLIn-vodù Iu ¡uçI. Amu udunuse Iu sIne
ConsLunLIn-vodù pre vIùdIcI çI cî(vu boIerI susenI1. EI-ugusI
înduLù uu uIes o sumù de LùLurI sprInLenI çI I-uu LrImIs sù
Iovuscù ¡uçII Iùrù vesLe. $I uçeu degrubù uu IovIL, cîL uu IuuL
oruçuI în IungII, de uu upucuL muI(I oumenI în robIe den
Lîrgu. ConsLunLIn-vodù vùdzîndu cù-I vIn LùLurII usupru, uu
IeçIL cu Lubùru çI uu sLùLuL cu ousLeu de IuLureu LîrguIuI, pre
pîrîuI CùcùInII, muI gIos de poduI IuI $LeIun-vodù. ¡urù
$LeIùnI(ù-vodù cu eI-ugusI uu cuprInsù TùLùruçII.
Zuc. 1q. Mergeu uI noçLrI o sumù muI bIne, depurLe
usupru LuberII, decîL LùLurîI çI sùIménII îI bùLeu den sIné(e
de dupù cuse. înLr-ucéIuçI dzI uu IeçIL o sumù de cupeLe
CùzùceçLI Iu eI-ugusI Iu vorouvu çI cereu de Iu dînçII eI-ugusI
sù deu pre ConsLunLIn-vodù çI sù murgù eI sIobodzI. Pre un
pùr uu sLùLuL uLunceu vIuLu IuI ConsLunLIn-vodù, cù soIII
umu pozvoIIIu, uIes SLumuLenco, cureIe eru muI mure pre
cuzucI. NumuI cuzucII sIngurI den sIne, den IùgùduIn(u IuI
ConsLunLIn-vodù cù pe LoL omuI vu du Iu MovIIeu cîLe zo de
IeI çI dîndu o sumù de bunI Iu soLnIcI çI muI muIL IuI
CIIuçco soLnIcuI, uu sLrIguL cuzucII pùnù înLr-unuI,
cIIuIndu ,HIX<IH CMB.A Huun» HL rXHEHIr" udecù: ,Sù
nu pIurù cInsLeu nousLrù", or sLu çI ucesL Iucru nu or Iuce.
Spun sù IIe IuuL bunI de Iu ConsLunLIn-vodù çI eI-ugusI.
Zuc. 1¸. A doou dzI pre umIudzùdzI, uu purces Lubùru
IeguLù den Ioc çI Iu suILuI muIuIuI pre de IuLureu
TùLùruçIIor, sù IIe IosL o LocmuIù çI nevoIn(u IuI eI-ugusI,
eru de-u sù rumpere Lubùru Iu uceIu Ioc de uI noçLrI. A dou
nùvuIù uu IùcuL uI noçLrI umu pre deuI spre Aron-vodù çI
mIrînsése pe pedesLrImeu cùzùceuscù pùnù în curù çI uu
pIcuL ucoIeu cuzucI, Iurù çI supL uI noçLrI cuI s-uu uIIuL rùnI(I
cî(vu çI mor(I.
Zuc. 16. $I uçeu uu IùIùduIL ConsLunLIn-vodù çI denLr-
ucéIu duLù de supL cumpùnu mure u vIe(II, n-uu muI cercuL
zurve de uLunceu, ce s-uu uçedzuL în CrùIIu ¡eçuscù. Mùrs-
uu $LeIùnI(ù-vodù cu eI-ugusI în urmu cuzucIIor pùnù presLe
PruL, Iurù peLrecùLorIIor, nu oçLenIIor çI gonuçIIor
sùmùnùLorI. $I s-uu înLorsu eI-ugusI Iu Bugeug, Iurù
$LeIùnI(ù-vodù în ¡uçI. CuzucII cu ConsLunLIn-vodù uu Lre-
cuL Iu MovIIeu NIsLruI çI ucoIeu mure nevoIe uu uvuL de
cuzucI penLru IeIe.
Zuc. 1;. BIne nu s-uu mînLuIL $LeIùnI(ù-vodù de eI-ugusI
de Bugeug, uu sosIL çI puçeu de SIIIsLru, MusLuIu-puçeu çI
cum uu sosIL, uu descùIecuL dIrepL Iu curLeu ceu domneuscù
çI uu sLrînsu Lo(I boIerII Iu sIne çI înLrebîndu-I de ucesLe oçLI
CùzùceçLI, cum de uu venIL usupru (ùrîI împùruLuIuI,
IueIndu pre boIerI IuInI, I-uu IuuL pre Lo(I, cî(IçI uu IosL
boIerI, de I-uu încIIs, (IIndu rùu çI pre $LeIùnI(ù-vodù çI
Iùcîndu-I omu de nemIcù. Au çedzuL uIceu LreI dzIIe, cu
mure cIeILuIuIù çI sIIe în oruçu de oçLenII IuI çI Iu purces uu
uIes den Lo(I boIerII pre Tomu vornIcuI çI pre $epLeIIcI IuL-
munu sI pre PrùjescuI vornIcuI în puzù çI pùnù n-uu duL 6o
pungI de bunI, nu I-uu sIobodzIL pre boIerI, curII muI sus sù
pome-nescu, umu de Iu murgIneu (ùrîI.
Zuc. 18. $LeIùnI(ù-vodù LouLe IupLeIe ucésLeu u puçII
dîndu çLIre Iu CIIupruIIuI vezIrIuI çI umu çI VusIIIe-vodù
IeçIsù den EdI CuIu sIobod, înIoc uu rùpedzIL Iu puçeu de I-
uu dus Iu |urIgrud çI cu pu(In de n-uu perIL sîngur puçeu;
Iurù cIeIuIu IuI uu pIùLIL ucéIe IupLe cu cupuI.
Zuc. 1q. înLr-ucesL unu ç-uu IîrçIL dzIIeIe vIe(II suIe çI Vu-
sIIIe-vodù, domnu vesLIL înLre domnII (ùrîI çI cu IerIcILù
domnIIe. $LeIùnI(ù-vodù, cîL s-uu dezvùruL, înduLù I-uu ven-
IL poruncù sù LrImILù ousLeu în |uru Ungureuscù çI de Iu
munLenI Iurù uçeu, usupru IuI RucoLII çI uu LrImIs $LeIùnI(ù-
vodù pre VoIceIovscIII cùpILunuI de IeIecII cu 1.ooo de ou-
menI çI pre MIIuIceu H IncuI serdurIuI.
Zuc. zo. SùruscIer de Iu împùrù(Ie eru usupru IuI RucoLII
un puse, unume SùIdI-puçeu. Nu-I poL uILu LurcII pùnù
usLùdzI pre ucéI puse çI ucéIu orn eru de rùzboInIc çI Lure,
cîL (precum spuneu çI uI noçLrI de dînsuI) eu IuLmunII ceI
vesLI(I în Iume pouLe sù sù puIe IIreu IuI. Cu uceIu
udunîndu-se çI ousLeu munLeneuscù çI u nousLrù, uu purces
usupru IuI RucoLII çI Iu CIIujvur, Iu oruç, Ie-uu IeçIL RucoLII
înuInLe cu oçLIIe suIe.
Zuc. z1. Puçeu n-uveu muI muIL de 6.ooo de oumenI, Iùrù
ousLeu cesLor doù (ùrI, însù, cum spun, neînIrînL om Iu
rùzbouIe. ¡urù RucoLII uveu 8.ooo de oumenI, de mure
scumpeLe ce uveu ucéI om, cù de ur II uvuL ousLe muI
muILù, cum eru ousLeu Lurceuscù pu(Inù uLunceu usupru IuI,
Iu dînsuI eru ucéIu duLù Izbîndù. $I cum uu IosL uceIu rùzboI,
n-um vruL sù-I Lrecem cu pomenIreu.
Zuc. zz. TocmIse RucoLII LouLù pedesLrImeu su çI puçcIIe
den-u-dIreupLu, împoLrIvu muIdovénIIor s-u munLenIIor,
çLIIndu cù ucesLe neumurI împoLrIvu IocuIuI nu sLuu. ¡urù
sIngur cu cupuI sùu, cu LouLù cùIùrImeu (cù uveu uIeusù
cùIùrIme), uu sLùLuL împroLIvu oçLII LurceçLI.
Zuc. z¸. ¡urù SùIdI-puçeu LocmIse pre z.ooo de munLenI
çI pre 1.ooo de muIdovenI den-u-sLîngu su, Iurù cùIùrImeu
Lurceuscù o sumù în IrunLe înuInLeu su, Iurù o sumù de
cùIùre(I çI o duLù cu pedesLrImeu, cîLù uveu çI cu puçcIIe, uu
sLùLuL pe dupù cùIùrImeu ceII denLîI. $I ducù uu LocmIL uçeu
ousLeu, uu cIemuL LouLe cupeLeIe, çI-u nousLre çI
munLeneçLI, çI Ie-uu duL poruncù uçeu: ,,CîInIIor! ¡ucù eu oI
purcede dIrepL usupru gIIuuruIuI .çI nu cu uILù urmù,
numuI cu subIu. Den voI cureIe sù vu upucu, orI de urcu, orI
de uILù urmù, uceIuIu cupuI îI voI LùIu çI înLîI vouo, cupeL-
enIIor. DecI, eu cum oI purcede çI oI începe rùzboIuI, voI sù
Lrece(I presLe pedesLrIme çI sù IovI(I ousLeu neprIIeLInuIuI
den dosu. Ducu oI înIrînge, cù çLIu eu cù oI înIrînge, unuI
den voI sù nu cumvu sù sù upuce de jucu, sù descuIIce
cInevu Iu vreo bourIù suu sù uIerge dupù cuI sIobodzI
cInevu, sù prIndzù, ce sù gonI(I sLrînçI pre neprIIeLInuI, cu
de gounù sInLe(I voI muI bunI decîL ousLeu u meu
ceusLùIuILù. $I uceusLu învù(ùLurù sù (Ine(I, cum vù duu
poruncù. ¡urù cù nu oI buLe pre neprIIeLInuI, nIme den voI
sù nu gîndeuscù, cù eu çLIu cù oI buLe."
Zuc. zq. $I dupù uceusLu poruncù, cum uu sosIL cupeLeIe
oçLII nousLre Iu buIucurIIe suIe, uu çI purces puçeu înLîI cu
ousLeu, uçeu LocmILù cum s-uu dzIs çI uI noçLrI uIùLureu.
Ducù s-uu upropIIuL LurcII de ousLeu IuI Ruco(II, uu sùrIL
Ruco(II cu LouLù ousLeu o duLù, sîngur IrunLeu cu uIeçI
cuLune ce uveu çI înduLù uu înIrînL LouLù cùIùrImeu
Lurceuscù, cîLù eru în IrunLe çI uçeu uu buIdzILu-o, cîL
începusù u du presLe puçeu, cureIe veneu cu LemeIuI pre
urmù. Ce, uu sLùLuL puçeu sIngur cu subIIu zmuILù, oprIndu
ousLeu cure o înIrînsésù den IrunLe ungurII. $I pùçInd sIn-
gur cu sIne çI cu buIucuI sùu înuInLe, s-uu umesLecuL oçLIIe
LurceçLI în sùbII cu ungurII. Ce LurcII pre curII îI buIdzIIu
sîngur cu cIIpuI sùu puçeu, uu IovIL çI urIpu ceu de muI-
dovenI çI de munLenI usupru pedesLrImeI IuI Ruco(II, umu
den dosuI IuI Ruco(II, cù Lrecuse Ruco(II înuInLe çI rùmùsesù
çI munLenII çI muIdovenII umu cun înupoIu IuI. Au
sIobodzîL IocuI ném(II IuI Ruco(II çI puçcIIe în uI noçLrI, cure
Iocu nesuIerIndu uI noçLrI, s-uu duLu în Ioc înupoI, cu-n
cIIp de Iugù. AcoIeu mure greçeuIù uu IùcuL Ruco(II, de n-
uu pus Iîngù pedesLrIme çI cevu cùIùre(I. Sù IIe încùIecuL pe
munLenI çI pre muIdovenI, uLunceu cîndu I-uu înIrînL IocuI,
n-urI II muI îndIrepLuL în vécI uI noçLrI. Ce, ducù uu vùdzuL
uI noçLrI cù uILù grIje n-uu, Iùrù numuI IocuI, cum s-uu
deçerLuL sIné(eIe, cum s-uu înLorsu o sumù de cùpeLenII,
uIes VoIceIovscIII cùpILunuI çI CunLImIr, pre uLunceu ceuuç
Iu munLenI, cure upoI unI IosL çI serdur uIceu în (urù çI uI(II
çI înduLù dupù dînçII LouLù ousLeu. $I pùnù u împIe ném(II
sIné(eIe, deçerLuLe IIIndu, uu InLruL ceçLeu-IuILI cu sùbIIIe
zmuILe în pedesLrIme çI înduLù uu umesLecuL LouLù pedes-
LrImeu çI uu pornIL-o în rùzsIpù, rùrnîIndu çI puçcIIe çI
urmeIe pedesLrImeI în deçerLu. $I uçeu vùdzîndu ungurII
perIreu pedesLrImeI suIe çI umu în dosuI sùu, I-uu începuL u
sIùbI çI muI vîrLos IupLîndu Ruco(II sîngur în rùzboIu I-uu
rùnIL un Lurcu dIrepL în cupu cu runù IourLe greu, den cure
runù I s-uu prIIejIL çI mourLeu.
Zuc. z¸. Vùdzîndu ungurII pre Ruco(II domnuI sùu uçeu
cu greu runù, I-uu çI upucuL cuLuneIe înLre sIne çI s-uu
ubùLuLu în IùLurI, cum uu purces LouLù ousLeu ungureuscù
în rùzsIpù. Gounù uçeu greu n-uu IosL, cù LurcII pre
obIceuIuI sùu n-uu gonIL, uI noçLrI încù, IIIndu uproupe
înduLù de pùdurI, nu s-uu Iù(IL cu gounu. $I uçeu uu IosLu
IîrçILuI çI IuI Ruco(II, domnu în mure IerIcIe nùscuL, înLre
ceI IerIcI(I cnédzI, mure IerIcIL. Durù Iu ce nu uduce
nesù(Iousù IIreu oumeneuscù Iu mùrIrI. Dupù uceusLù
Izbîndù usupru IuI Ruco(II, SùIdI-puseu uu uçedzuL LoL Ar-
deuIuI în purLeu împùrù(IeI çI oçLIIe nousLre Ie-uu sIobodzIL
pre ucusù.
Zuc. z6. AIceu în (urù în cesL un domnIIu cu puce
$LeIùnI(ù-vodù presLe LouLù vuru, Iurù bIne n-uu sosIL
ousLeu céIu ce eru LrImusù Iu ArdeuI, uu çI venIL poruncù çI
uILu de Iu împùrù(Ie, sù purceudù sIngur $LeIùnI(ù-vodù Iu
Nepru, sù IIe de ugIuLor ucoIeu puçII de SIIIsLru çI IunuIuI Iu
IucruI unor ceLù(I, cure uu IùcuL împùrù(IIu dIn pujIçLe pre
NIpru, penLru upùrureu cuzucIIor, sù nu pouLù îmbIu pre
mure. NumuI ce uu cùuLuL u purcede $LeIùnI(ù-vodù çI-n
cuIe mergîndu, umu de TIgIIneu uproupe, pe Bîcu, Iu un suL
unume ¡u(énII, uu cùdzuL în bouIù IourLe greu, Iungoure,
cure bouIù uu prIcepuL înduLù doILoruI cù LrebuIe sù Iu
sînge, ce n-uu uscuILuL çI udùogîndu-sù bouIu çI uIes
Loumnu umu, uçeu de greu I-uu cuprInsu IerbIn(euIu, cîL
pùnù Iu TIgIIneu uu sLùLuL IrùnILIc, udIcù buIuguIL de IIre.
Cu cIIpuI cIumII eru bouIu, cù I-uu IeçIL çI boIIu Iu o mînù,
însù nu eru cIumu, cI dIreupLù Iungoure curII bouIe îI dzIc
doILorII muIIgnu. $I cîL uu LrecuL Iu TIgIIneu NIsLruI, uu
sLùLuL u LreIu dzI morLu. De ucéIu bouIù uu murIL ucoIo çI
DumILrusco Drù-gu(ùscuI de Iu Suceuvù, om cunoscuL çI
uIes Iu LouLù curLeu. HIreu uceçLII domnII u gIudecu nu
puLem, cù nu eru încù copLu în vîrsLù su. MuILe sù cunouç-
Leu înLr-însuI den IIreu LùLîne-sùu, Iurù Iu mînIe rùpILoruI.
Zuc. z;. TurcII uguIurII de TIgIIneu, cum uu uudzIL de
mourLeu IuI $LeIùnI(ù-vodù, încù nu eru IeçIL suIIeLuI, s-uu
îngIoLIL çI uu venIL sù Iu ce or gùsI domnescu LoL pre sumu
împùrù(IeI. Pu(In Iucru uu IIpsIL de nu s-uu IùcuL mure
zurvù înLre noI çI înLre LurcI, cù InLruse cu-n cIIp de juc în
Lubùrù o sumù de dînçII. Ce, ducu uu sLuLuL cu boIerII Iu
socoLeuIù, nu Ie-uu oprIL boIerII, ce Ie-uu rùspunsu: ,¡uu(I!
Ce, upoI sù nu du(I de muI muIL sumù!" $I Iuîndu-çI sumu
ugII, sù nu deu upoI muI muILu de precum or Iuu, s-uu
IùsuLu.
Zuc. z8. BoIerII dupù IîrçILuI IuI $LeIùnI(ù-vodù, înduLù
uu uIes pre CIIrI(u Drucon' RuseL', cureIe upoI uu cùdzuL çI
domnu çI cu dînsuI çI pre AIexundru CosLIn posLeInIcuI çI I-
uu rùpedzIL înduLù Iu împùrù(Ie, dîndu çLIre de mourLeu IuI
$LeIùnI(ù-vodù çI sù uruLe mure rugùmInLeu (ùrîI penLru
domnu de (urù çI sù pomeneuscù înduLù de DubIjeu vor-
nIcuI, însù nu eru cu çLIreu LuLuror penLru Du-bIjeu-vodù,
uI(II Lrùgeu cu uILe cIIpurI, pre curII sù-I Lreucù condeIuI
nosLru penLru urîLù pomenIre. ¡urù ouseIe IuI $LeIùnI(ù-
vodù Iuînd boIerII cu sIne, uu purces deoduLù pre NIsLru în
sus, pe de céIu purLe çI Lrecîndu Iu BIIucùu NIsLruI. $I uu
venIL în ¡uçI çI I-uu usLrucuL în mùnùsLIreu LùLîIne-sùu, cure
sù pomeneçLe pre numeIe TreI SveLILeIeI.