P. 1
FISH I-5 Източници на правото на ЕО и ЕС

FISH I-5 Източници на правото на ЕО и ЕС

Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Gratsiela Lubomirova on Feb 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2015

B jbfjfgreki

ФИШ I.5
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС
Правото на ЕО и ЕС съставлява уникален автономен провопорядък състоя! се от
"ерар#и$но ор%ани&ирани правни норми които са непосредствено прило'ими във всяка
дър'ава($ленка)
*&то$ни+ите на самостоятелния правов ред на ЕО и ЕС се ра&делят на"(о,!о на две
%рупи според на$ина на съ&даването им - първи$но .ори%инерно/ право и втори$но
.прои&водно/ право)


012340*5 ПО 66С 7889
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
ПЪРВИЧНО ПРАВО ВТОРИЧНО ПРАВО
:$редителните
до%овори на ЕС
и ЕО
РЕГЛАМЕНТИ ДИРЕКТИВИ
РЕШЕНИЯ
6о%оворите &а
присъединяван
е на нови
дър'ави(
$ленки
Протоколите и
анексите към
до%оворите
ПРЕПОРЪКИ И
МНЕНИЯ
B jbfjfgreki

ФИШ I.5
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС
От момента на присъединяването на една дър'ава към ЕС вси$ки те&и и&то$ни+и в
своята съвкупност стават прило'ими в нея и вси$ки съдър'а!и се в тя# правни норми стават
де"ства!о право на +ялата и територия)
По своето естество първи$ното право е сравнено с конститу+ионното право на
на+ионално ниво) С не%о се уре'дат ;ундаменталните прин+ипи и съ!ностни
#арактеристики на Европе"ските о,!ности и Европе"ския съ<& &аконодателните про+едури
институ+иите на ЕС и тя#ната компетентност)
0ормите на първи$ното право са с =на"(висок ран%> в правната система на ЕО и ЕС и
имат предимство пред останалото &аконодателство на ЕС както и пред на+ионалното право
на дър'авите($ленки вкл<$ително пред на+ионалните конститу+ионни норми)
Един от основните и&то$ни+и на първи$ното право са у$редителните до%овори а
именно -
( Пари'кият до%овор &а съ&даване на Европе"ската о,!ност &а въ%ли!а и стомана
( 2имските до%овори &а съ&даване на Европе"ската икономи$еска о,!ност и
Европе"ската о,!ност &а атомна енер%ия
Съдът на ЕО определя = :$редителните до%овори &а =конститу+ионна #арта> на
О,!ността>)
Прои&водното &аконодателство се приема на основата на първи$ните правни
и&то$ни+и и о,#ва!а ра&ли$ни видове актове на институ+иите и ор%аните на ЕС приемани
при упра'няването на тя#ната компетентност)
5ласи;ика+ията на основните правни актове на ЕО се съдър'а в $л)7?@ от 6ЕО
.6о%овора &а ЕО/ според ко"то = &а да осъ!ествяват своите ;унк+ии и в съответствие с
ра&поред,ите на то&и до%овор Европе"ския парламент съвместно със Съвета Съвета и

012340*5 ПО 66С 7889
ПЪРВИЧНО ПРАВО
ВТОРИЧНО ПРАВО
B jbfjfgreki

ФИШ I.5
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС
5омисията приемат ре%ламенти директиви реAения препоръки и мнения>) Bа&и ле%ална
де;ини+ия се основава на два критерия C адресата на правната норма и &адъл'ителната сила
на акта)
• РЕГЛАМЕНТ
Основната ;унк+ия на ре%ламента е съ&даване на едноо,ра&но право в +елия ЕС)
5омпетентните ор%ани да приемат ре%ламенти са- Съветът Съветът съвместно с
Европе"ския парламент 5омисията и Европе"ската +ентрална ,анка)
Осн!н" #$%$&'(%"с'"&" н$ %()*$+(н'$,
D) 2е%ламентът е нормативен акт ко"то съ&дава правни норми от о,! а,страктен
#арактер)
Според Съда на ЕО =ре%ламентът установява нормативни прин+ипи определя
а,страктно прило'ението им и ;ормулира прои&ти$а!ите правни последи+и>)
7) 2е%ламентът е &адъл'ителен в +елостта си) Eадъл'ителен във вси$ките си
елементи ре%ламентът се ра&ли$ава от директивата която е &адъл'ителна само = по
отноAение на ре&ултата>)
F) 2е%ламентът няма конкретен адресат)
?) 6иректно прило'им във вси$ки дър'ави($ленки) Bова е единственият нормативен
акт на О,!ността по отноAение на ко"то ле%ално е &акрапена та&и ва'на правна
#арактеристика)
G) 2е%ламентът е акт с директен е;ект C пора'да направо права и &адъл'ения &а вси$ки
су,екти на правото на О,!ността)
Hсяко ;и&и$еско или <риди$еско ли+е мо'е да се по&ове на директния е;ект на
ре%ламента &а да полу$и съде,на &а!ита на придо,ити по силата на акта индивидуални права
пред на+ионалния си съд)
В"-!( %()*$+(н'"
H &ависимост от естеството си ре%ламентите ,иват два вида-
( =,а&ови> ре%ламенти C $ието приемане се основава пряко на норма от
първи$ното право и които +елят да оси%урят не"ното и&пълнениеI

012340*5 ПО 66С 7889
B jbfjfgreki

ФИШ I.5
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС
( =и&пълнителни> ре%ламенти C които се опират на ,а&овите ре%ламенти и се
приемат &а да оси%урят тя#ното и&пълнение)
• ДИРЕКТИВА
6ирективата е спе+и;и$ен акт $ието основно предна&на$ение е да дава &адъл'ителни
ука&ания &а дър'авите $ленки) 4ре& директивата ЕО и&пълнява своите +ели и &ада$и в
о,ластите в които не са овластени да предприемат сами нео,#одимите мерки C вместо това те
ука&ват на дър'авите($ленки нео,#одимия ре&ултат и %и &адъл'ават да %о пости%нат)
5омпетентните ор%ани да приемат директиви са - Съветът Съветът съвместно с
Европе"ския парламент и 5омисията)
Осн!н" #$%$&'(%"с'"&" н$ -"%(&'"!$'$,
D) 6ирективата няма о,!оо,вър&ва!о де"ствие т)е тя ре%ламентира ре&ултата а остава
на+ионалния &аконодател да уреди средствата &а пости%ането му)
7) 6ирективата вина%и има конкретен адресат C една няколко или вси$ки дър'ави
$ленки)
F) 6ирективата не е директно прило'има)
0е"ният нормативен е;ект на територията на дър'авите $ленки е опосредстван от
де"ствията на компетентните на+ионални власти $ре& приемане на съответните вътреAно
правни актове .или $ре& отмяна на де"ства!и актове поради несъвместимостта им с
директивата/)
?) 6ирективата не съ&дава индивидуални права и &адъл'ения &а су,ектите на
европе"ското право
• РЕШЕНИЕ
Ор%аните които мо%ат да и&дават реAения са- Съветът Съветът съвместно с
Европе"ския парламент 5омисията и Европе"ската +ентрална ,анка
Осн!н" #$%$&'(%"с'"&" н$ %(.(н"(' ,
D) 2еAението има #арактер на индивидуален административен акт)
7) 2еAението вина%и има конкретен адресат C дър'ава $ленка ;и&и$еско или
<риди$еско ли+е)

012340*5 ПО 66С 7889
B jbfjfgreki

ФИШ I.5
ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС
F) 2еAението е &адъл'ително в своята +ялост &а оне&и до които е адресирано)
?) 5о%ато адресат на реAението е ;и&и$еско или <риди$еско ли+е от дър'ава $ленка
то%ава актът има директен е;ект а ко%ато адресат е дър'ава $ленка директният е;ект е
опосредстван от вътреAноправен акт по имплемента+ия)
• ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ
Eа ра&лика от останалите и&то$ни+и на прои&водното о,!ностно право та&и кате%ория
актове нямат правноо,вър&ва!а сила) Препоръки мо%ат да и&дават вси$ки институ+ии на
О,!ността) Bе#ен адресат са дър'авите $ленки които посредством то&и акт се поканват да
въ&приемат определено поведение)
Jненията се дават от Европе"ската комисия и се адресират до дър'ави $ленки или до
те#ни <риди$ески ли+а)
Съде,ната практика е уникален и&то$ник на право на ЕС) СЕО има и&кл<$ителното
право да тълкува о,!ностните норми по &адъл'ителен на$ин с о%лед еднаквато и правилното
им прила%ане от дър'авите $ленки) Bълкувателните реAения на СЕО имат ран%а и силата на
тълкувателна норма т)е ко%ато се отнасят до =първи$на норма> те !е стоят над вси$ки
останали и&то$ни+и)

012340*5 ПО 66С 7889
ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕО

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->