‫هزدی بزای توام فصْل‬

‫هختصز ّ هفیذ ًْػتي دربارٍ کظی کَ اًمالبی در صٌعت کاهپیْتزُای ػخصی بَ ّجْد‬
‫آّردٍ کار طادٍ ای ًیظت‪ .‬در حمیمت دربارٍ بیل گیتض ًْػتي کار طادٍ ای ًیظت! هزدی‬
‫کَ دًیای کاهپیْتزُای ػخصی را هتحْل کزد ّ با تحمك بخؼیذى بَ رّیای جْاًیاع‬
‫رّی هیش خیلی اس ها کاهپیْتز لزار داد‪ ،‬هزدی کَ در اّج هْفمیتغ‪ ،‬بَ طالهت جِاًی‬
‫اًذیؼیذ ّ بَ فکز اًزژی آیٌذگاى افتاد‪ ،‬کظی کَ چَ اّ را دّطت داػتَ باػین ّ چَ ًذاػتَ‬
‫باػین ‪ ،‬اًمالبی در صٌعت ًزم افشار بَ ّجْد آّرد‪ًْ .‬ػتي اس بشرگاى کار طادٍای ًیظت‪ ،‬اها‬
‫‪ 82‬اکتبز را هیتْاى بَ هٌاطبت تْلذع جؼي گزفت ّ اس تالعُایغ‪ ،‬چَ در صٌعت‬
‫ًزم افشار ّ چَ در راٍ اعتالی بِذاػت جِاًی کَ بَ ُوزاٍ ُوظزع اًجام هیدُذ لذرداًی‬
‫کزد‪.‬‬
‫رُبزی ّ ًْآّریُای بیل گیتض در هایکزّطافت فزصتی ایجاد کزد کَ ػایذ ‪ 53‬طال پیغ‬
‫کظی رّیای آى را در طز ًذاػت‪ .‬اّ افکار هزدم دربارٍ ًزم افشار ّ کاهپیْتز را تغییز داد‪.‬‬
‫ػایذ ایي هِنتزیي کاری اطت کَ اّ اًجام دادٍ اطت‪ .‬طادٍ ّ طِل کزدى آى چیشی کَ در‬
‫رّیا ًیش ًویگٌجیذ ارسع ّاالیی دارد‪ .‬تٌِا کافی اطت بَ چیشُای سیادی کَ در صٌعت‬
‫کاهپیْتز اتفاق افتادٍ اطت فکز کٌیذ‪ .‬صٌعت ًزم افشار اصالا ّجْد ًذاػت‪ ،‬اها حاال ًَ تٌِا‬
‫ایي صٌعت ّجْد دارد‪ ،‬بلکَ بخغ هِوی اس التصاد کؼْرُا را بَ خْد اختصاؽ دادٍ‬
‫اطت‪ُ .‬یچ کاهپیْتز ػخصی ّجْد ًذاػت‪ ،‬اها ًمغ اّ در تْلذ کاهپیْتزُای ػخصی اًکار‬
‫ًاپذیز اطت‪.‬‬
‫اها گیتض تٌِا هزد دًیای فٌاّری ًیظت‪ .‬اّ اس طال ‪ 4991‬در پی درگذػت هادرع در اثز‬
‫ابتال بَ طزطاى بَ اًجام خذهات خیزیَ در راطتای بِذاػت جِاًی رّی آّرد ّ پض اس‬
‫خزّج اس هایکزّطافت بَ صْرت توام ّلت در بٌیاد خیزیَاع هؼغْل ػذ‪ .‬اّ در طال‬
‫‪ ،۰۲۲۲‬اتحادیَ جِاًی ّاکظي ّ ایويطاسی را بزپا کزد کَ تٌِا در یکی اس اجالصُایغ‬
‫رلن ‪ ۳٫۷‬هیلیارد دالر جوعآّری کزد‪ .‬هبلغی کَ بزای ًجات چِار هیلیْى کْدک در عزض‬
‫چِار طال کافی بْد!‬
‫اّ تٌِا یک پزچندار در دًیای فٌاّری ًیظت‪ .‬اّ بخؼی اس تاریخی اطت کَ ًادیذٍ گزفتٌی‬
‫ًیظت‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful