‫ּ ֶפ ֶרק ‪1‬‬

‫ֵל ַדת ֶּבן ַה ֶּמ ֶל ְך וְ ֶה ָענִ י‬
‫־עשְׂ ֵרה‪ֵּ ,‬בן‬
‫ָּב ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה לוֹ נְ דוֹ ן‪ ,‬נוֹ ַלד ְּביוֹ ם ְס ָתוִ י ֶא ָחד ַּב ֵּמ ָאה ַה ּׁ ֵש ׁש ֶ‬
‫ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ֶקנְ ִטי‪ִ ,‬מ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲענִ ָ ּיה ׁ ֶש ּלֹא ָר ְצ ָתה ּבוֹ ‪.‬‬
‫ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ְּב ִד ּיוּ ק‪ ,‬נוֹ ַלד יֶ ֶלד ַא ֵחר ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַא ֶח ֶרת ׁ ֶשדַּ וְ ָקא ָר ְצ ָתה‬
‫ּבוֹ ְמאוֹ ד‪ְ .‬ל ַמ ֲעשֶׂ ה‪ַ ,‬אנְ ְ ּג ִל ָ ּיה ֻּכ ָּל ּה יִ ֲח ָלה ְלבוֹ אוֹ ‪ ,‬וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר סוֹ ף־סוֹ ף ָּבא‬
‫ַה ֶ ּי ֶלד ַה ֶ ּזה ָלעוֹ ָלם‪ֲ ,‬אנָ ׁ ִשים ִּכ ְמ ַעט יָ ְצאוּ ִמדַּ ְע ָּתם ֵמרֹב שִׂ ְמ ָחה וְ ִה ְת ַח ְּבקוּ‬
‫זֶ ה ִעם זֶ ה ָּב ְרחוֹ בוֹ ת ָוּבכוּ ‪ ,‬וְ יוֹ ם ַחג ֻה ְכ ַרז ַּב ְּמ ִדינָ ה‪ֲ .‬ע ׁ ִש ִירים וַ ֲענִ ִ ּיים‪,‬‬
‫ילים וּ ְפ ׁשוּ ֵטי ַעם ְּכ ֶא ָחד‪ָ ,‬ח ְגגוּ וְ ָר ְקדוּ וְ ׁ ָשרוּ ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך יָ ִמים וְ ֵלילוֹ ת‪.‬‬
‫ֲא ִצ ִ‬
‫לוֹ נְ דוֹ ן נִ ְר ֲא ָתה ַמ ְר ִה ָיבה ִּב ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ ם‪ִ ,‬עם ַהדִּ ְגלוֹ נִ ים ׁ ֶש ִה ְתנוֹ ְססוּ ַעל‬
‫ָּכל ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת ִוּב ְמבוֹ אוֹ ת ַה ָּב ִּתים וְ ִעם ַה ַּת ֲהלוּ כוֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ֲעדוּ ָּב ְרחוֹ בוֹ ת‪ּ ַ .‬גם‬
‫ימה‪ ,‬וְ ִהיא זָ ֲה ָרה ְלאוֹ ר ַה ְּמדוּ רוֹ ת‬
‫ַּב ַּליְ ָלה ָהיְ ָתה לוֹ נְ דוֹ ן ַמ ֲחזֶ ה עוֹ ֵצר נְ ׁ ִש ָ‬
‫ׁ ֶש ְּס ִב ָיבן ָר ְקדוּ ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ָה ַעיִ ר ַה ּצוֹ ֲה ִלים‪.‬‬
‫ַאנְ ְ ּג ִל ָ ּיה ֻּכ ָּל ּה ִה ְּל ָלה ֶאת ַה ִּתינוֹ ק ֶה ָח ָד ׁש ַה ֶ ּזה – ֶאדוּ ַא ְרד ְטיוּ דוֹ ר‪ ,‬יוֹ ֵר ׁש‬
‫ָה ֶע ֶצר‪ַ ,‬ה ָּנ ִס ְ‬
‫יפה‪ְ ,‬מ ֻח ָּתל ְּב ִח ּתוּ ֵלי‬
‫יכת ְק ִט ָ‬
‫יילס‪ֶ ׁ ,‬ש ָּנח לוֹ ָעטוּ ף ִּבשְׂ ִמ ַ‬
‫יך ִמוֵ ְ‬
‫‪- 11 -‬‬

‫ארק ְטוֵ וין‬
‫‪ | 12‬מ ְ‬
‫ַ‬

‫ֶמ ׁ ִשי‪ ,‬וְ לֹא ָהיָ ה מוּ ָדע ְּכ ָלל ַל ֲה ֻמ ָּלה ִמ ְּס ִביבוֹ ‪ַ .‬ה ִּתינוֹ ק ֶה ָח ָד ׁש ָהיָ ה ָא ִד ׁיש‬
‫ַל ֲחלוּ ִטין ְל ָכל אוֹ ָתם ְ ּג ִבירוֹ ת וַ ֲאדוֹ נִ ים ָר ֵמי ַמ ֲע ָלה ׁ ֶש ִּכ ְר ְּכרוּ ְס ִביבוֹ‬
‫וְ ִה ׁ ְש ִ ּגיחוּ ָע ָליו ְּכ ִא ּלוּ ָהיָ ה ָהאוֹ ָצר ַה ָ ּי ָקר ָּבעוֹ ָלם‪.‬‬
‫וְ ִא ּלוּ טוֹ ם ֶקנְ ִטי‪ַ ,‬ה ִּתינוֹ ק ָה ַא ֵחר‪ָ ׁ ,‬ש ַכב לוֹ ְמ ֻח ָּתל ִּב ְס ַמ ְרטוּ ִטים ְּבלוּ יִ ים‪,‬‬
‫ילם ּבוֹ אוֹ‬
‫וְ ִא ׁיש לֹא שָׂ ם ֵלב ֵא ָליו‪ִ ,‬מ ְּל ַבד ְּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַה ַ ּק ְּב ָצנִ ים‪ֶ ׁ ,‬ש ִּב ׁ ְש ִב ָ‬
‫ָלעוֹ ָלם ָהיָ ה ָצ ָרה ְצרוּ ָרה‪.‬‬

‫ּ ֶפ ֶרק ‪2‬‬

‫ַח ָ ּייו ַה ֻּמ ְקדָּ ִמים ׁ ֶשל טוֹ ם‬
‫ימה‪.‬‬
‫נְ ַד ֵּלג ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ָק ִד ָ‬
‫לוֹ נְ דוֹ ן ׁ ֶשל אוֹ ָתם ַה ָ ּי ִמים ָהיְ ָתה ְּכ ַר ְך ָ ּגדוֹ ל ֶּבן ֶא ֶלף וְ ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת‬
‫ׁ ָשנִ ים‪ָ .‬חיוּ ּבוֹ ְמאוֹ ת ַא ְל ֵפי ּתוֹ ׁ ָש ִבים‪ ,‬וְ יֵ ׁש ַה ּטוֹ ֲענִ ים ׁ ֶש ַאף ָּכפוּ ל ִמ ָּכ ְך‪.‬‬
‫יה ָהיוּ ָצרוֹ ת‪ְ ,‬מ ֻפ ָּתלוֹ ת וּ ְמז ָֹהמוֹ ת‪ִּ ,‬ב ְמיֻ ָחד ַּב ּׁ ְשכוּ נָ ה ׁ ֶש ָּב ּה ַחי‬
‫ִס ְמ ְטאוֹ ֶת ָ‬
‫טוֹ ם ֶקנְ ִטי‪ ,‬לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ֶ ּג ׁ ֶשר לוֹ נְ דוֹ ן ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם‪ִּ .‬ב ְקתוֹ ת ָה ֵעץ ָה ְרעוּ עוֹ ת‬
‫יה ֵמ ַעל ָה ַא ֶח ֶרת‪ֵ .‬הן‬
‫נִ ְד ֲחסוּ זוֹ ָלזוֹ ‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ּקוֹ ָמה ַא ַחת דּ וֹ ֶח ֶפת ֶאת ַמ ְר ּ ְפ ֶק ָ‬
‫נִ ְדמוּ ִל ׁ ְש ָל ִדים ֲעשׂ וּ יִ ים קוֹ רוֹ ת ֵעץ ׁ ֶש ֻח ְּברוּ ְּב ִטיט דָּ ִביק וְ נִ ְצ ְּבעוּ ְּב ָאדוֹ ם‪,‬‬
‫ָּכחוֹ ל וְ ׁ ָשחוֹ ר‪ַ ,‬על ּ ִפי ַט ֲע ָמם ׁ ֶשל ַהדַּ ָ ּי ִרים‪ ,‬דָּ ָבר ׁ ֶש ּׁ ִש ָ ּוה ַל ּׁ ְשכוּ נָ ה ֻּכ ָּל ּה‬
‫ַמ ְר ֶאה ִצ ּיוּ ִרי‪ַ .‬ה ַח ּלוֹ נוֹ ת ַה ָ ּצ ִרים‪ֶ ׁ ,‬ש ּצוּ ָר ָתם יַ ֲהלוֹ ם‪ ,‬נִ ְפ ְּתחוּ ְּכ ַל ּ ֵפי חוּ ץ‪,‬‬
‫ְּכמוֹ דְּ ָלתוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת‪.‬‬
‫ַה ִּמ ְת ָחם ׁ ֶש ּבוֹ ִה ְתגּ וֹ ְר ָרה ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ֶקנְ ִטי ֻּכ ָּנה ֲ'ח ַצר ַה ּ ְפס ֶֹלת'‪ָ .‬היָ ה זֶ ה‬
‫ִמ ְק ַּבץ ְּב ָקתוֹ ת ָמט ִלנְ ּפֹל‪ְ ,‬מ ֻא ְכ ָלס ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת דַּ ּלוֹ ת וְ ֻא ְמ ָללוֹ ת‪ .‬טוֹ ם‬
‫ישית‪ָ .‬א ִביו וְ ִא ּמוֹ יָ ׁ ְשנוּ‬
‫וּ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ִה ְתגּ וֹ ְררוּ ַּב ֶח ֶדר ׁ ֶש ַּב ּקוֹ ָמה ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬
‫‪- 13 -‬‬

‫ארק ְטוֵ וין‬
‫‪ | 14‬מ ְ‬
‫ַ‬

‫ַעל ֵח ֶפץ דְּ מוּ י ִמ ָּטה ִּב ְק ֵצה ַה ֶח ֶדר‪ ,‬וְ ִא ּלוּ טוֹ ם‪ָ ,‬ס ָבתוֹ וּ ׁ ְש ֵּתי ַא ְחיוֹ ָתיו‬
‫לֹא ֻה ְג ְּבלוּ – ִל ְר ׁשוּ ָתם ָע ְמ ָדה ָה ִר ְצ ּ ָפה ֻּכ ָּל ּה וְ ֵהם ָהיוּ ַר ּׁ ָש ִאים ִל ׁישוֹ ן‬
‫יכן ׁ ֶש ָח ְפצוּ ‪ִ .‬מדֵּ י ַליְ ָלה ֵהם ִה ְת ּ ָפ ְרשׂ וּ ָל ֶהם ַעל ּ ְפנֵ י ָה ִר ְצ ּ ָפה‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ִ ּק ְר ֵעי‬
‫ֵה ָ‬
‫שְׂ ִמיכוֹ ת וְ ַכ ָּמה ִמזְ ְרנֵ י ַק ׁש יְ ׁ ָשנִ ים וּ ַמ ְצ ִחינִ ים ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשים ָל ֶהם ְל ׁ ֵשנָ ה‪.‬‬
‫ַּב ּב ֶֹקר ָהיוּ ֵא ֶּלה נִ ְצ ָר ִרים ַל ֲע ֵר ָמה‪ַ ,‬וּב ֵּלילוֹ ת נִ ְפ ָרשִׂ ים ׁשוּב‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד‬
‫חוֹ ֵטף ְל ַע ְצמוֹ ִמ ָּכל ַה ָּבא ַל ָ ּיד‪.‬‬
‫־עשְׂ ֵרה ְּב ׁ ֵשם ֶּבט וְ נַ אן‪,‬‬
‫ַא ְחיוֹ ָתיו ׁ ֶשל טוֹ ם ָהיוּ ְּתאוֹ מוֹ ת ְּבנוֹ ת ֲח ֵמ ׁש ֶ‬
‫נַ ֲערוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֵלב‪ְ ,‬מ ֻל ְכ ָלכוֹ ת‪ְ ,‬לבוּ ׁשוֹ ת ִּב ְס ָחבוֹ ת וְ ַח ְסרוֹ ת ַהשְׂ ָּכ ָלה‪.‬‬
‫ִא ָּמן ָהיְ ָתה דּ וֹ ָמה ָל ֶהן‪ַ .‬א ְך ְל ֻע ָּמ ָתן‪ָ ,‬א ִביו ׁ ֶשל טוֹ ם וְ ָס ָבתוֹ ָהיוּ ִט ּיפוּ ִסים‬
‫יהם ׁ ִש ּכוֹ ִרים‪ֶ :‬צ ֶמד‬
‫ְמ ֻפ ְק ּ ָפ ִקים ִּב ְמיֻ ָחד – הוּ א ַ ּג ָּנב וְ ִהיא ַק ְּב ָצנִ ית וּ ׁ ְשנֵ ֶ‬
‫ֶח ֶמד ׁ ֶש ָּנ ַהג ְל ַק ֵּלל וּ ְל ַגדֵּ ף ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ּלֹא ָהיוּ ׁ ְשתוּ יִ ים‪ ,‬וְ ֵהם ִה ְתקוֹ ְטטוּ לֹא ַרק‬
‫יהם ִל ְדחוֹ ף ֶאת‬
‫זֶ ה ִעם זוֹ ‪ֶ ,‬א ָּלא ִעם ָּכל ָא ָדם ׁ ֶש ִּנ ְק ָרה ְּב ַד ְר ָּכם‪ .‬נִ ְסיוֹ נוֹ ֵת ֶ‬
‫יַ ְל ֵדי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ַל ֲע ַב ְריָ נוּ ת נִ ְכ ׁ ְשלוּ ‪ ,‬וְ ֵהם נֶ ֶא ְלצוּ ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְּב ָכ ְך ׁ ֶש ַה ְ ּי ָל ִדים‬
‫ָהיוּ ְלפוֹ ׁ ְש ֵטי יָ ד ִּב ְל ַבד‪.‬‬
‫דַּ ָ ּיר נוֹ ָסף ַּב ֲח ַצר ַה ּ ְפס ֶֹלת – עוֹ ד ָח ִריג ְּב ֶק ֶרב ָה ֲא ַס ְפסוּ ף‪ָ ,‬היָ ה ַה ּכ ֶֹמר‬
‫ֶאנְ ְדרוּ ‪ ,‬זָ ֵקן ַּב ַעל ֵלב זָ ָהב ׁ ֶשגּ ַֹר ׁש ַעל לֹא ָעוֶ ל ְּב ַכ ּפוֹ ֵמ ֲח ַצר ַה ֶּמ ֶל ְך‪ .‬הוּ א‬
‫נָ ַהג ֶל ֱאסוֹ ף ֶאת יַ ְל ֵדי ַה ּׁ ְשכוּ נָ ה ַוּב ֵּס ֶתר ִל ֵּמד אוֹ ָתם דַּ ְר ֵכי ֲה ִגינוּ ת וְ ָכבוֹ ד‪.‬‬
‫הוּ א זֶ ה ׁ ֶש ִּל ֵּמד ֶאת טוֹ ם ְקרוֹ א וּ ְכתוֹ ב וְ ֵכן ֶאת ַה ּ ָׂש ָפה ַה ָּל ִטינִ ית ׁ ֶש ָהיְ ָתה‬
‫ילים‪ּ ַ .‬גם ֶאת ַא ְחיוֹ ָתיו ׁ ֶשל טוֹ ם‬
‫ְמ ֻק ֶּב ֶלת ָאז ְּב ֶק ֶרב ְּבנֵ י ָה ֲא ֻצ ָּלה ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ‬
‫ִּב ֵ ּק ׁש ַה ּכ ֶֹמר ֶאנְ ְדרוּ ְל ַל ֵּמד‪ַ ,‬א ְך ַה ְּנ ָערוֹ ת ֵס ְרבוּ ‪ֵ ,‬מ ֲח ׁ ַש ׁש ּ ֶפן יִ זְ ּכוּ ִל ְתגוּבוֹ ת‬
‫ׁ ֶשל ַל ַעג וּבוּ ז ַּב ּׁ ְשכוּ נָ ה‪.‬‬
‫ְּבדוֹ ֶמה ְל ֵבית ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ֶקנְ ִטי‪ָ ,‬היְ ָתה ַ ּגם ֲח ַצר ַה ּ ְפס ֶֹלת ַּכוֶ ֶרת רוֹ ֶח ׁ ֶשת‬
‫אשים ְמ ֻפ ְצ ּ ָפ ִצים ָהיוּ ִח ָ ּזיוֹ ן נָ פוֹ ץ‬
‫ׁ ֶשל ׁ ִש ּכוֹ ִרים‪ְ ,‬ק ָטטוֹ ת וְ ִת ְגרוֹ ת יָ ַדיִ ם‪ָ .‬ר ׁ ִ‬
‫לֹא ּ ָפחוֹ ת ֵמ ָה ָר ָעב‪ַ .‬א ְך ַאף ׁ ֶש ָה ָר ָעב ָהיָ ה ּתוֹ ָפ ָעה ְקבוּ ָעה‪ ,‬טוֹ ם לֹא ָהיָ ה‬

‫ֶּבן ַה ֶּמ ֶלְך וְ ֶה ָענִ י | ‪15‬‬

‫יהם ׁ ֶשל יְ ָל ִדים ֲא ֵח ִרים ִּב ְס ִב ָיבתוֹ ‪,‬‬
‫יֶ ֶלד ֻא ְמ ָלל‪ .‬גּ וֹ ָרלוֹ לֹא ָהיָ ה ׁשוֹ נֶ ה ֵמ ַח ֵ ּי ֶ‬
‫לוּבים ֵהם ַח ָ ּייו‪.‬‬
‫וְ ָל ֵכן הוּ א לֹא ֶה ֱע ָלה ְּב ַד ְע ּתוֹ ַעד ַּכ ָּמה ֲע ִ‬
‫אכת ַה ַ ּק ְּב ָצנוּ ת ְּביָ ַדיִ ם ֵריקוֹ ת‪ ,‬הוּ א ִצ ּ ָפה‬
‫יע ִמ ְּמ ֶל ֶ‬
‫ַּב ֵּלילוֹ ת‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַ‬
‫ִל ְק ָללוֹ ת וּ ְל ַמ ּכוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ְס ּפֹג ק ֶֹדם ֵמ ָא ִביו‪ ,‬וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ָּס ָבתוֹ ַה ְּמ ֻר ּׁ ַש ַעת‪,‬‬
‫ׁ ֶש ִה ְצ ַט ְ ּינָ ה ְּב ַמ ּכוֹ ת ֲא ִפ ּלוּ יוֹ ֵתר ֵמ ָא ִביו‪ .‬טוֹ ם יָ ַדע ׁ ֶש ִא ּמוֹ ָה ְר ֵע ָבה ַּת ְגנִ יב‬
‫לוֹ ַּב ֲח ׁ ַשאי ׁ ְשיָ ִרים ִמ ּ ְפרוּ ַסת ֶל ֶחם ׁ ֶש ָּמנְ ָעה ֵמ ַע ְצ ָמ ּה ִּב ְמיֻ ָחד ְל ַמ ֲענוֹ ‪ַ ,‬אף‬
‫ׁ ֶש ְּל ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת ֶה ֱא ׁ ִשים אוֹ ָת ּה ָה ָאב ִּב ְב ִג ָידה וְ ָל ֵכן ָח ַבט ָּב ּה ַּכה ֶֹגן‪.‬‬
‫ימי ַה ַ ּקיִ ץ‪.‬‬
‫ִמ ְּב ִחינָ תוֹ ׁ ֶשל טוֹ ם‪ַ ,‬ח ָ ּייו ִה ְתנַ ֲהלוּ ַעל ֵמי ְמנוּ חוֹ ת‪ִּ ,‬ב ְמיֻ ָחד ִּב ֵ‬
‫נְ ָדבוֹ ת הוּ א ִק ֵּבץ ַרק ְּכ ֵדי ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ַּנ ַחת זְ רוֹ ָעם ׁ ֶשל ָא ִביו‬
‫יטת יָ ד וְ ָגזְ רוּ ַעל‬
‫וְ ָס ָבתוֹ ‪ֻ .‬ח ֵ ּקי ַאנְ ְ ּג ִל ָ ּיה‪ ,‬יֵ ׁש ְל ַהזְ ִּכיר‪ָ ,‬א ְסרוּ ַעל ּ ְפ ׁ ִש ַ‬
‫ַה ַ ּק ְּב ָצנִ ים ֳענָ ׁ ִשים ֲחמוּ ִרים‪.‬‬
‫ֶאת ַמ ְר ִּבית זְ ַמנּ וֹ ִּב ָּלה טוֹ ם ְּב ֶח ְב ַרת ַה ּכ ֶֹמר ֶאנְ ְדרוּ ‪ַ ,‬מ ְק ׁ ִשיב ָל ַא ָ ּגדוֹ ת‬
‫ָה ַע ִּתיקוֹ ת וְ ַה ֻּמ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר לוֹ ַעל ֲענָ ִקים וּ ֵפיוֹ ת‪ּ ַ ,‬ג ָּמ ִדים וְ ִטירוֹ ת‬
‫ֹאשוֹ ׁ ֶשל טוֹ ם ָהיָ ה ָמ ֵלא ְּב ִס ּפוּ ִרים‬
‫יכים ְמ ֻהדָּ ִרים‪ .‬ר ׁ‬
‫ְמ ֻכ ּׁ ָשפוֹ ת‪ְ ,‬מ ָל ִכים וּ נְ ִס ִ‬
‫ֵא ֶּלה‪ְ ,‬וּב ֶח ׁ ְש ַכת ַה ַּליִ ל‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ָהיָ ה שָׂ רוּ ַע ַעל ַמ ַ ּצע ַה ַ ּק ׁש ַה ְּמ ֻט ָּנף ׁ ֶש ּלוֹ ‪ָ ,‬עיֵ ף‬
‫ימנִ ים ְּכ ֻח ִּלים‪ ,‬דִּ ְמיוֹ נוֹ ִה ְמ ִריא ַל ּׁ ָש ַמיִ ם‪.‬‬
‫וְ ָר ֵעב‪ ,‬גּ וּ פוֹ ְמ ֻכ ֶּסה ַח ּבוּ רוֹ ת וְ ִס ָ‬
‫ַעד ְמ ֵה ָרה ׁ ָש ַכח ֶאת ְּכ ֵא ָביו וְ ֶאת ְמצוּ ָקתוֹ ‪ ,‬וְ הוּ א דִּ ָּמה ַע ְצמוֹ ְל ֶבן ֶמ ֶל ְך‬
‫ׁ ֶש ַחי ַח ֵ ּיי ּ ְפ ֵאר ְּב ַא ְרמוֹ ן‪ֲ .‬חלוֹ ם ֶא ָחד לֹא ִה ְר ּ ָפה ִמ ֶּמנּ וּ –‬
‫טוֹ ם ָר ָצה ִל ְראוֹ ת ְּבמוֹ ֵעינָ יו נָ ִס ְ‬
‫יך ֲא ִמ ִּתי‪ַ ּ .‬פ ַעם ֲא ִפ ּלוּ ִס ּ ֵפר ַל ֲח ֵב ָריו‬
‫ַּב ֲח ַצר ַה ּ ְפס ֶֹלת ַעל ֲחלוֹ מוֹ ‪ֲ ,‬א ָבל ְצחוֹ ָקם ַה ְּמ ַל ְג ֵלג ׁ ִש ְכנֵ ַע אוֹ תוֹ ִל ׁ ְשמוֹ ר‬
‫ֶאת ָּכל ֲחלוֹ מוֹ ָתיו ְל ַע ְצמוֹ ‪.‬‬
‫טוֹ ם ִה ְמ ׁ ִש ְ‬
‫יך ִל ְקרוֹ א ַּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָּנ ַתן לוֹ ַה ּכ ֶֹמר ֶאנְ ְדרוּ וְ לֹא ָח ַדל ִמ ִּל ׁ ְשאוֹ ל‬
‫ט־אט ִה ְתחוֹ ֵלל ּבוֹ ׁ ִשנּ וּ י‪ַּ .‬ב ֲחלוֹ מוֹ ָתיו ָהיוּ ָה ֲאנָ ׁ ִשים‬
‫ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַס ְק ָרנִ ּיוֹ ת‪ַ .‬א ַ‬
‫יפה ְל ִהדָּ מוֹ ת ָל ֶהם ָּכ ְב ׁ ָשה אוֹ תוֹ ‪ַ .‬ה ֻ ּז ֲה ָמה‬
‫ילים וּ ְמ ֻעדָּ נִ ים וְ ַה ּׁ ְש ִא ָ‬
‫ַמשְׂ ִּכ ִ‬

‫ארק ְטוֵ וין‬
‫‪ | 16‬מ ְ‬
‫ַ‬

‫וְ ָה ֶר ֶפ ׁש ׁ ֶש ָּב ֶהם ָהיָ ה ְמ ֻכ ֶּסה ִה ְט ִרידוּ אוֹ תוֹ ְל ֶפ ַתע‪ ,‬וְ ַאף ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן נָ ַהג‬
‫ְל ִה ׁ ְש ַּת ֲע ׁ ֵש ַע ַּב ּבֹץ ַעל נְ ַהר ַה ֶּת ְמזָ ה ִעם ֲח ֵב ָריו‪ ,‬הוּ א ִ ּג ָּלה ֶאת ַה ִ ּי ְתרוֹ ן‬
‫ׁ ֶש ָּב ַר ְח ָצה‪ .‬טוֹ ם ָר ָצה ִל ְהיוֹ ת נָ ִקי‪.‬‬
‫הוּ א ֵה ֵחל ְל ׁשוֹ ֵטט ִּב ׁ ְשכוּ נוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ׁ ֶשל לוֹ נְ דוֹ ן‪ִ ,‬וּב ְמיֻ ָחד ָא ַהב ָל ֶל ֶכת‬
‫ִל ִיר ִידים ְּכ ֵדי ִל ְצ ּפוֹ ת ְּב ַת ֲהלוּ כוֹ ת ְצ ָב ִא ּיוֹ ת ְוּב ִמ ְצ ָע ִדים‪ִ .‬מדֵּ י ּ ַפ ַעם ִה ְצ ָט ֵרף‬
‫ַל ָ ּק ָהל ׁ ֶש ָּנ ַהר ִל ְראוֹ ת ֵא ְ‬
‫מוּב ִלים נִ דּ וֹ נִ ים ֻא ְמ ָל ִלים ְּב ִס ָירה ֶאל ַה ַּטאוּ ֶאר‬
‫יך ָ‬
‫ׁ ֶשל לוֹ נְ דוֹ ן – ְמצוּ ַדת ָה ֲא ִס ִירים ַה ְ ּידוּ ָעה ְל ׁ ִש ְמ ָצה‪ְּ .‬ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ַאף ָר ָאה‬
‫יצד ַמ ֲע ִלים ַעל ַה ּמוֹ ֵקד ִא ּׁ ָשה וּ ׁ ְשלוֹ ָשה ְ ּג ָב ִרים‪ֲ ,‬א ָבל דִּ ְב ֵרי ַה ַה ָּט ָפה‬
‫ֵּכ ַ‬
‫ׁ ֶש ָ ּק ְדמוּ ַל ּ ְׂש ֵר ָפה ַה ּ ֻפ ְמ ִּבית ָהיוּ ְמ ׁ ַש ַע ְמ ִמים ְּב ֵעינָ יו‪.‬‬
‫יאה ַּב ְּס ָפ ִרים וְ ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ַעל ַח ֵ ּיי‬
‫ִמ ְּב ִלי ֵמשִׂ ים‪ִ ,‬ה ׁ ְש ּ ִפיעוּ ָע ָליו ַה ְ ּק ִר ָ‬
‫יכים‪ ,‬וְ טוֹ ם ֵה ֵחל ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּב ַע ְצמוֹ ְּכ ֶבן ֶמ ֶל ְך‪ .‬א ֶֹפן דִּ ּבוּ רוֹ ָה ַפ ְך ִל ְהיוֹ ת‬
‫נְ ִס ִ‬
‫נִ ימוּ ִסי וּ ְמ ֻכ ָּבד‪ ,‬וְ הוּ א ִה ְת ַה ֵּל ְך ַּב ִּס ְמ ָטאוֹ ת ָה ֲעלוּבוֹ ת זָ קוּ ף וּ ְמ ֵלא ָה ָדר‪ַ .‬אט־‬
‫יהם‪ ,‬ק ֶֹדם ְּב ִה ׁ ְש ָּתאוּ ת ְוּב ׁ ַש ֲע ׁשוּ ַע וְ ַא ַחר ָּכ ְך‬
‫ַאט נָ שְׂ אוּ ֵא ָליו ֲח ֵב ָריו ֶאת ֵעינֵ ֶ‬
‫ְּב ִה ְת ּ ַפ ֲעלוּ ת וְ ַאף ְּביִ ְר ַאת ָּכבוֹ ד‪ ,‬וְ הוּ א ָה ַפ ְך ָל ֶהם דֻּ גְ ָמה וּ מוֹ ֵפת‪ַ .‬ה ְ ּצ ִע ִירים‬
‫ָא ְמרוּ זֶ ה ָלזֶ ה‪" :‬הוּ א יוֹ ֵד ַע ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה‪ַּ .‬כ ָּמה ָח ָכם וְ נָ בוֹ ן הוּ א טוֹ ם‪".‬‬
‫יע ַעל טוֹ ם ֶקנְ ִטי‬
‫יעה ַה ּׁ ְשמוּ ָעה ַל ְּמ ֻב ָ ּג ִרים‪ֵ ,‬ה ֵח ּלוּ ַאף ֵהם ְל ַה ְצ ִּב ַ‬
‫ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ‬
‫יהם וְ ִל ְדרוֹ ש‬
‫ְּכ ַב ַעל ְּתכוּ נוֹ ת נַ ֲעלוֹ ת ָוּבאוּ ִל ׁ ְשטוֹ ַח ְּב ָפנָ יו ֶאת ָצרוֹ ֵת ֶ‬
‫ַּב ֲע ָצתוֹ ‪ָ .‬ה ֵעצוֹ ת וְ ַה ּ ִפ ְתרוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל טוֹ ם ָה ְפכוּ אוֹ תוֹ ְל ִג ּבוֹ ר ַּב ּׁ ְשכוּ נָ ה‪ַ .‬רק‬
‫ְּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַה ְ ּקרוֹ ִבים לֹא שָׂ מוּ ֵלב ַל ּׁ ִשנּ וּ י ׁ ֶש ִה ְתחוֹ ֵלל ּבוֹ וְ לֹא זִ הוּ ִּב ְבנָ ם‬
‫ׁשוּ ם דָּ ָבר יוֹ ֵצא דּ ֶֹפן‪.‬‬
‫ַּב ֵּס ֶתר ִא ְר ֵ ּגן טוֹ ם ְל ַע ְצמוֹ ֲח ַצר ַמ ְלכוּ ת ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ‪ֶ ׁ ,‬ש ָּב ּה ָהיָ ה הוּ א ַּכ ּמ ָוּבן ֶּבן‬
‫ישי ׁ ֶש ּלוֹ וְ ִג ְּלמוּ ַאנְ ׁ ֵשי ָח ֵצר ְוּבנֵ י ְלוָ יָ ה‪,‬‬
‫ַה ֶּמ ֶל ְך‪ֲ .‬ח ֵב ָריו ָה ְפכוּ ַל ִּמ ׁ ְש ָמר ָה ִא ׁ ִ‬
‫ילים ְוּג ִבירוֹ ת וַ ֲא ִפ ּלוּ ֶאת ְּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ְּמלוּ ָכה‪ִ .‬מדֵּ י יוֹ ם ִק ֵּבל "הוֹ ד‬
‫ֲא ִצ ִ‬
‫ַמ ֲע ָלתוֹ " ֶאת ּ ָפ ַמ ְליָ תוֹ ַעל ּ ִפי ַה ִ ּגנּ וּ נִ ים ׁ ֶש ִא ֵּמץ ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּק ָרא‪,‬‬

‫ֶּבן ַה ֶּמ ֶלְך וְ ֶה ָענִ י | ‪17‬‬

‫וְ הוּ א נִ ֵהל דִּ ּיוּ נִ ים ְּברוּ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ִעם ַח ְב ֵרי ַה ּמוֹ ָע ָצה‬
‫ׁ ֶש ּלוֹ וּ ִפ ְר ֵסם ַצ ִ ּוים וּ ְפ ֻקדּ וֹ ת ִלנְ ִתינָ יו וְ ִל ְמ ַפ ְ ּק ֵדי ְצ ָבאוֹ ַה ְּמ ֻד ִּמים‪.‬‬
‫ַא ַחר ָּכ ְך ָהיָ ה ׁ ָשב ְל ַק ֵּבץ נְ ָדבוֹ ת‪ִ ,‬מ ְת ַע ֵּטף ִּב ְס ַמ ְרטוּ ָטיו ַה ָּב ִלים‪ְ ,‬מ ַכ ְר ֵסם‬
‫ֶאת ׁ ְשיָ ֵרי ּ ְפרוּ ַסת ַה ֶּל ֶחם ַהדַּ ָּלה ׁ ֶש ּלוֹ ‪ ,‬וּ ִמשְׂ ָּת ֵר ַע ַעל ַמ ַ ּצע ַה ַ ּק ׁש ַה ַּמ ְצ ִחין‪,‬‬
‫ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ‬
‫יך ַּב ֲחלוֹ ם ֶאת ַח ָ ּייו ַה ַּמ ְלכוּ ִת ִ ּיים‪.‬‬
‫יפתוֹ ִל ְראוֹ ת ְּבמוֹ ֵעינָ יו ֶּבן ֶמ ֶל ְך ֲא ִמ ִּתי ָה ְל ָכה וְ ִה ְת ַע ְ ּצ ָמה ִמ ּיוֹ ם‬
‫ׁ ְש ִא ָ‬
‫ְליוֹ ם‪ִ ,‬מ ּׁ ָשבוּ ַע ְל ׁ ָשבוּ ַע‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ְּל ַב ּסוֹ ף ִה ׁ ְש ַּת ְּל ָטה ָע ָליו ָּכ ִליל‪ .‬זוֹ ָהיְ ָתה‬
‫ִמ ׁ ְש ַא ְל ּתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶשל טוֹ ם‪.‬‬
‫יוֹ ם ח ֶֹרף ֶא ָחד יָ ָצא טוֹ ם ְּכ ִמנְ ָהגוֹ ְל ַק ֵּבץ נְ ָדבוֹ ת‪ .‬יָ ֵחף וְ קוֹ ֵפא ִמ ּקֹר‬
‫יה ַה ְּמפ ָֹא ִרים ׁ ֶשל לוֹ נְ דוֹ ן‪ְּ ,‬כ ׁ ֶשהוּ א‬
‫ּ ָפ ַסע ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב ְּב ֶא ָחד ֵמ ְרחוֹ בוֹ ֶת ָ‬
‫יס ִ ּיים וּ ַפ ׁ ְש ִטידוֹ ת ְמעוֹ ְררוֹ ת‬
‫לוֹ ֵט ׁש ֵעינָ יו ְּב ׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל ַמ ְט ַע ֵּמי ָּבשָׂ ר ֲע ִס ִ‬
‫ֵּת ָאבוֹ ן ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ְ ּקפוּ ִמ ַּב ַעד ְל ַח ּלוֹ ן ַר ֲאוָ ה‪ְּ .‬ב ֵעינָ יו ֵהם דָּ מוּ ְלא ֶֹכל ָה ָראוּ י‬
‫יחם ַה ְּמ ָג ֶרה‪ִ ,‬מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּט ֲעמוֹ‬
‫יח ִלזְ ּכוֹ ת ַרק ְּב ֵר ָ‬
‫ְל ַמ ְל ָא ִכים‪ֶ ,‬א ָּלא ׁ ֶשהוּ א ִה ְצ ִל ַ‬
‫ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל ַמ ֲע ָדן ָּכזֶ ה לֹא ָע ָלה ֵמעוֹ ָלם ַעל שְׂ ָפ ָתיו‪.‬‬
‫ֶ ּג ׁ ֶשם יָ ַרד ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ַס ְג ִר ִירי וְ ָעגוּ ם‪ְּ .‬כ ׁ ֶש ָחזַ ר טוֹ ם ְל ֵביתוֹ ַּב ַּליְ ָלה‪ָ ,‬היוּ‬
‫פוּגי ַמיִ ם וְ הוּ א ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך ָר ֵעב וְ ָעלוּב‪ַ ,‬עד ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ָא ִביו‬
‫ְּב ָג ָדיו ְס ֵ‬
‫וְ ָס ָבתוֹ ִר ֲחמוּ ָע ָליו‪ִּ .‬ב ְמקוֹ ם ַה ַּמ ּכוֹ ת וְ ַה ְ ּק ָללוֹ ת ָה ְר ִגילוֹ ת‪ֵ ,‬הם ַרק ָח ְבטוּ‬
‫ּבוֹ ַק ּלוֹ ת וְ ׁ ָש ְלחוּ אוֹ תוֹ ִמ ָ ּיד ִל ׁישוֹ ן‪.‬‬
‫ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשעוֹ ת ֲא ֻר ּכוֹ ת לֹא ָע ַצם טוֹ ם ַעיִ ן‪ִּ .‬ב ְטנוֹ ַה ְּמ ַק ְר ֶק ֶרת וְ ַר ֲע ׁ ֵשי‬
‫ַה ְ ּק ָללוֹ ת וְ ַה ְ ּק ָטטוֹ ת ַּב ֲח ַצר ַה ּ ְפס ֶֹלת ִה ְפ ִריעוּ לוֹ ְל ֵה ָר ֵדם‪ְ .‬ל ַב ּסוֹ ף נָ שְׂ אוּ‬
‫אוֹ תוֹ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ֶאל ְמחוֹ זוֹ ת ְרחוֹ ִקים‪ָ ׁ ,‬שם ָמ ָצא ַע ְצמוֹ ְּב ַא ְרמוֹ נוֹ ת ַר ֲח ֵבי‬
‫יטים וּ ְמ ׁ ָש ְר ִתים ַציְ ָתנִ ים ַה ְּנכוֹ נִ ים‬
‫יכים ֲעדוּ יֵ י ַּת ְכ ׁ ִש ִ‬
‫יָ ַדיִ ם‪ְּ ,‬ב ֶח ְב ַרת נְ ִס ִ‬
‫ְל ׁ ָש ְר ָתם ְּב ָכל ֶר ַגע‪ .‬וּ ְכמוֹ ָּת ִמיד‪ ,‬הוּ א ַע ְצמוֹ ָה ַפ ְך ַּב ֲחלוֹ מוֹ ְל ֶבן ֶמ ֶל ְך‪.‬‬

‫ארק ְטוֵ וין‬
‫‪ | 18‬מ ְ‬
‫ַ‬

‫ָּכל ַה ַּליְ ָלה ִר ֵחף טוֹ ם ַּב ּ ְפ ֵאר ַה ַּמ ְלכוּ ִתי‪ְּ ,‬באוֹ תוֹ ָמקוֹ ם דִּ ְמיוֹ נִ י ׁ ְשטוּ ף‬
‫יליו ָה ֲענֻ ִ ּגים‪ .‬הוּ א ָר ָאה ֶאת ַע ְצמוֹ חוֹ ֵלף‬
‫ז ַֹהר‪ִ ,‬מ ְת ַּב ּ ֵׂשם ְּבנִ יחוֹ חוֹ ָתיו ִוּב ְצ ִל ָ‬
‫ֵּבין ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ַה ֶּנ ֱא ָמנִ ים‪ֶ ׁ ,‬ש ַ ּקדּ וּ לוֹ וּ ִפנּ וּ לוֹ ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך‪ַ ,‬וּב ֲחלוֹ ם הוּ א ׁ ָש ַלח‬
‫יכי‪.‬‬
‫ֹאש נְ ִס ִ‬
‫ְל ֶע ְב ָרם ִח ּיוּ ְך אוֹ נִ יד ר ׁ‬
‫ַּב ּב ֶֹקר ִה ְתעוֹ ֵרר טוֹ ם ֶאל ָה ֲע ִליבוּ ת ִמ ְּס ִביבוֹ ‪ ,‬וּ ְתחוּ ׁ ַשת ַה ֲחלוֹ ם ָהיְ ָתה ַע ָ ּזה‬
‫יוֹ ֵתר ִמ ָּת ִמיד‪ַ .‬ה ִּנגּ וּ ד ֵּבין ַח ָ ּייו ַּב ְּמ ִציאוּ ת וְ ַח ָ ּייו ַה ְּמ ֻד ִּמים ִה ְת ַע ֵ ּצם ּ ִפי ַּכ ָּמה‪.‬‬
‫ַה ּב ֶֹקר ֵה ִביא ִא ּתוֹ ַרק ְמ ִרירוּ ת וּ ַמ ּ ַפח נֶ ֶפ ׁש‪ ,‬וְ טוֹ ם ּ ָפ ַרץ ִּב ְב ִכי‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful