P. 1
הטירה הקסומה

הטירה הקסומה

|Views: 4|Likes:
Published by Asaf Bareket

More info:

Published by: Asaf Bareket on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2014

pdf

text

original

- 9

-
1 קרֶפ
הָיָ ה יר'ֶג לֶ ש אֵלָ מַ ה ומְ שֶ ש ןָבומ .ןיִלְ תַ קְו יִ מי'ִג ,יר'ֶג ,הָ שלְ ש ויָ ה םֵ ה
אל םַעַפ ףַ א ןיִלְ תַ ק .סְ מיי'ֵג הָיָ ה יִ מי'ִג לֶ ש ומְ שו ,הָיָ מר'ֶג אלְו דְלר'ֶג
םיִצרְ מ ויָ ה ָ היֶ חַ אֶ שְכ הָלותְלַ תֲ ח וא ,יִ תָ ק אָלֶ א ,יִ מְ שרָ ה הָ מְ שִב הָ ארְ קִנ
הָנַ טְ ק הרָיֲעַב תויִ מיִנְפִב ודְ מָל םֵ ה .ָ היֶלָע וסֲעָכֶ שְכ רַב–תַלותֲ חַו ,הָנֶ מִ מ
,ןָבומַכ ,הָכְלָ ה םָ תוחֲ אַו ,דָ חֶ א רֶפֵ ס–תיֵבְל וכְלָ ה םיִנָבַ ה .הָיִלְגְנַ א ברֲעַ מְב
ותואְל תונָבו םיִנָב ַ חולְ שִל ןובָנַ ה גָ הְנִ מַ הֶ ש יֵנְפִ מ ,רֵ חַ א רֶפֵ ס–תיֵבְל
.בורָ קַ ה דיִ תָעֶב הֶיְ הִיֶ ש הָוַ קְ מ יִנֲ אֶ ש יִפְכ ץופָנ הֹכ וניֵ א ןִי ַ דֲע רֶפֵ ס–תיֵב
אָלֶ א ,הָביִבֲ חַו הָנֵ קְז הָ קָור לֶ ש הָ תיֵבְב ןושארְו תָבַ ש יֵ מיִב ושְגְפִנ םֵ ה
םיִ תָבַ ה תֶ א םיריִכַ מ םֶ תַ א .וב קֵ חַ שְל רָ שְפֶ א יִ אֶ ש תִיַב ןיִ מ הָיָ ה הֶזֶ ש
רֶ שֲ אַכ הֶז םִע הֶז רֵבַ דְל םֶכיֵלֲע הֶ שְ קַ מֶ ש והֶ שַ מ םֶ הָב שֵי ?אל ,הֶלֵ אָ ה
.םיִיִ תוכאָלְ מ ולִפֲ אַו םיִיִעְבִ ט אל םיִ ארִנ םיִ קָ חְ שִ מו ,דַבְל םירָ אְ שִנ םֶ תַ א
לָכ דַ חַי ולַביִו ,םֶ הירוה תיֵבְל ובושָי הָבֶ ש ,ץִיַ קַ ה תַ שְפֻ חְל ופִצ םי ִ דָלְיַ ה
טיבסנ תידא | 10
תודָ שַ הְו תורָעְיַ ה םָ ש ,ַ חֵ חושְל רָ תֻ מו קֵ חַ שְל יִעְבִ ט ובֶ ש םוקָ מְב םויַ ה
.תוארִלְו תושֲעַל רָ שְפֶ אֶ ש םיִנְיְנַעְ מ םירָבְ ד םיִ אֵלְ מ ריֵ שְפְ מַ ה לֶ ש
לָבֲ א ,תויִנְכָ ת םֶ הָל ויָ הְו ,ןֵכ םַג ַעיִגַ הְל הרומֲ א הָ תְיָ ה יִ טֶב םָ תיִנ ָ דוד
םָ תיֵבְל הָעיִגִ ה איִ הְו ,םֶ היֵנְפִל הָ שְפֻ חְל ואְצָי יִ טֶב לֶ ש רֶפֵ סַ ה–תיֵבְב
םָ תְ שָלְ שו ,תֶבֶצַ חְב הָ תְלָ ח םָ שְל הָעיִגִ הֶ ש עַגרְבו ,הָנושאר ריֵ שְפְ מַ הְבֶ ש
.ושיִגרִ ה םֵ ה ךיֵ א םֶכְ מְצַעְל רֵ אָ תְל ולְכות .לָלְכִב הָ תְיַבַ ה בושָל ולְכָי אל
,יִורַ ה סיִ מ ,הָנֵ קְזַ ה הָ קָורָ ה לֶ ש הָ תיֵבְב תועובָ ש הָעְבִ ש ולַבְיֶ ש הָבָ שְ חַ מַ ה
ַעיִ תְפִ ה הֶז .םָ תְעַ ד תֶ א ועיִבִ הְו הָ תְיַבַ ה ובְ תָכ םָלֻכְו ,תֶלֶבְ סִנ יִ תְלִב הָ תְיָ ה
יִורַ ה סיִ מ תֶ א רֵ קַבְל דואְ מ םיִנֱ הֶנ םי ִ דָלְיַ הֶ ש ובְ שָ ח דיִ מָ תֶ ש ,םֶ הירוה תֶ א
ירֲ חַ אְו ,יר'ֶג רַ מָ אֶ ש יִפְכ ",רומָג רֶ דֵ סְב וגֲ הַנְ תִ ה" םירוהַ ה לָבֲ א .הרָ קְיַ ה
רֶפֵ סַ ה–תיֵבְל ועְ סִי םיִנָבַ הֶ ש רֵ דַ סְל וחיִלְצִ ה םיִ קרְבִ מו םיִבָ תְכִ מ ןומֲ ה
ץוח םָ שִ מ ועְ סָנ תורומַ הְו תודיִ מְלַ תַ ה לָכ .ץִיַ קַב וב והְ שִיְו ןיִלְ תַ ק לֶ ש
.תיִ תָפרָצְל הרומַ ה ,לֶזָ אומְ דַ מִ מ
ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א ",יִורַ ה סיִ מ לֶצֵ א תויְ הִל רֶ שֲ אֵ מ חָלְצֻ מ רֵ תוי הֶיְ הִי הֶז"
שֵי .םֶכָלֶ שִ מ רָעֹכְ מ תוחָפ הֵברַ ה ונָלֶ ש רֶפֵ סַ ה–תיֵב ,הֶזִ מ ץוח" .םיִנָבַל
תוחול קר שֵי םֶכְלְצֶ א .תונולַ חַ ה לַע תונוליִוו תונָ חְלֻ שַ ה לַע תופַ מ ונָל
".וי ְ דִב ךָלְכֻלְ מ לֹכַ הְו ,תובָ תְכִ מו םיִפושֲ ח
םיִ חרְפ םִע ,הָלְכָיֶ ש לָכְכ דָ מְ חֶנ םיִנָבַ ה לֶ ש םֶ הירְ דַ ח תֶ א הרְ דִ ס ןיִלְ תַ ק
י ֵ דְכ קָ חְ שִ מ הֶזיֵ א איִצְ מַ הְל םיִבָיַ ח" .תויִנָגרַ מ רָ קִעְב ,הָבר תונְצְנִצְב
איִ הְו ,םֶ הָלֶ ש הֵ תַ ה תֶ א תותְ שִל ומְיִ סֶ שְכ הרְ מָ א ",שֶפֹחַב םֵ מֲעַ תְ שִנ אלֶ ש
,תודִ שַב םָ תוא הרְ דִ סְו ,םֶ הָלֶ ש עָ סַ מַ ה תובֵ תִ מ םיִנָבַ ה י ֵ דְגִב תֶ א הָ איִצוה
תונַ טְ ק תומרֲעַל םי ִ דָגְבַ ה תֶ א הָנְיִ מ רֶ שֲ אַכ תיִ ארְ חַ אְו תרֶגוב דואְ מ הָ שָ חְו
".רֶפֵ ס בֹתְכִנ יַלוא" .תורֵגְ מַב תורָ דֻ סְ מו
.יִ מי'ִג רַ מָ א ",הֶז תֶ א תושֲעַל תֶלֶגֻ סְ מ אל ְ תַ א"
11 | המוסקה הריטה
הֶ שֲעַנֶ ש יִ תְנַוַכְ תִ ה" .תָצְ ק הָעְגְפִנֶ ש ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א ",יִנֲ א יִ תְנַוַכְ תִ ה אל"
".דַ חַיְב ונָלֻכ הֶז תֶ א
.דְלר'ֶג רַ מָ א ",י ַ דִ מ םֵ מֲעַ שְ מ"
הָ שְ קַעְ תִ ה ",רֶפֵ ס–יֵ תָבְב שֵ חרְ תִ מ תֶ מֱ אֶבֶ ש הָ מ לַע רֶפֵ ס בֹתְכִנ םִ א"
".םיִ מָכֲ ח ארונ ונְ חַנֲ אֶ ש ודיִגַיְו ותוא וארְ קִי םיִ שָנֲ א" ,ןיִלְ תַ ק
,אל" .דְלר'ֶג רַ מָ א ",רֶפֵ סַ ה–תיֵבִ מ ונָ תוא ופיִעָיֶ ש ַ חיִנַ הְל רֵ תוי ריִבָ ס"
והֶ שַ מ וא םי ִ דְ דושְב קֵ חַ שְנ .תִיַבַל ץוחִ מ קָ חְ שִ מ אוצְ מִל םיִכירְצ ונְ חַנֲ א
םיִכרְצִ מ הָב איִבְ חַ הְלו ,הרָעְ מ גיִ שַ הְל לַכונ םִ א ער אל הֶיְ הִי הֶז .הֶזָכ
".ונָלֶ ש תוחורֲ אָ ה תֶ א םָ ש לוכֱ אֶלְו
,הֶזִ מ ץוח" .דָ חֶ א לָכ רותְ סִל בַ הָ אֶ ש ,יִ מי'ִג רַ מָ א ",תורָעְ מ םוש ןיֵ א"
".דַבְל הָצוחַ ה תאֵצָל ונָל הֶ שרַ ת אל ךְלֶ ש הרָ קְיַ ה לֶזָ אומְ דַ מ
הָיָ ה אָבַ אֶ ש ומְכ ,הָ תִ א רֵבַ דֲ אַו ךֵלֵ א יִנֲ א" .דְלר'ֶג רַ מָ א ",הֶ ארִנ דוע"
".יִ מוקְ מִב הֶ שוע
טיִבִ ה אוהְו ,זובְב ןיִלְ תַ ק ויָלָע הָעיִבְצִ ה "?הֶ ארִנ הָ תַ אֶ ש ומְכ ,הָכָכ"
.הָ ארַ מַב
תֶ א ףוטְ שִלְו וי ָ דָגְב תֶ אְו ורָעְ ש תֶ א שירְבַ הְל עַגר קר חַ קָל ונרובִגְל"
.רַ מָ אֶ ש םיִלִ מַל ויָ תולֻעְפ תֶ א םיִ אְ תַ הְל רֵ הִ מו ,דְלר'ֶג רַ מָ א ",וי ָ דָיְו ויָנָפ
םוח רָעֵ ש לַעַב ,הֶזר ,רָ דְנֻגְ מו חָפֻ טְ מ רַעַנ הֶז הָיָ ה רָבָ ד לֶ ש ופוסְב
איִ ה .לֶזָ אומְ דַ מ הָבְ שָי ובֶ ש ןיִלְ קרְ טַ ה תֶלֶ ד לַע קַפָ דֶ ש ,ןֵיְנַעְ מ הֶ ארַ מו
דְלר'ֶגְל .ץיִ קָ הְב תומולֲ חַב הָעוקְ ש הָ תְיָ הְו ,הָבֻ הְצ ותָכירְכֶ ש רֶפֵ ס הָ ארָ ק
:ןֵיְנַעְ מ הֶ ארַ מ לַעַבְל ,עַגר לֶ ש הָ ארְ תַ הְב ,ומְצַע תֶ א ךופֲ הַל תֶלֹכְי הָ תְיָ ה
הָ שָע אוה .םֶ היֵניִ מְל םירָגֻבְ מ םִע םיִ קְ סַעְ תִ מֶ שְכ דואְ מ הָליִעומ תֶלֹכְי
הֶפַ ה תויִוָזְל ַ חיִנִ ה ,תורֹפֲ אָ ה ויָניֵע תֶ א הָ חָורִל חַ קָפֶ ש ךָכ י ֵ דְי לַע תאֹז
דרול תֶ א תֶ מֶלוה הָ תְיָ הֶ ש ,תֶנֶ חְנַ חְ תִ מו הָכר הָעָבַ ה שַבָלְו ,ַ חונְצִל ולֶ ש
טיבסנ תידא | 12
.ןֵ קָז חרֶ ת יאַ דַוְב אוה תֵעָכֶ ש ,ַעודָיַ ה רופִ סַ הֵ מ ןָ טָ קַ ה יורְֶלְ טְנופ
.סַנְכִנ דְלר'ֶג .דַ ח אָ טְבִ מְב ,תיִ תָפרָצְב לֶזָ אומְ דַ מ הרְ מָ א ",סֵנָכִ ה"
.תונָלְבַ ס רֶ סֹחְב ותוא הָלֲ אָ ש "?הָ מ ,ונ"
ףֵ טונ קַלְ קַלֲ ח לוקְב דְלר'ֶג רַ מָ א ",ךָל ַעירְפַ מ אל יִנֲ אֶ ש הֶוַ קְ מ יִנֲ א"
.שַבְ דו בָלָ ח
"?תוצרִל הָ תַ א הָ מ" .תָצְ ק הָכְכרְ תִ הְו הרְ מָ א ",אל לָלְכִב"
לַע תיִ ארְ חַ אָ ה ְ תַ א יִכ ,ךֵ מולְ ש הָ מ לואְ שִלְו סֵנָכִ הְל יִ תָבוחֶ ש יִ תְבַ שָ ח"
".תִיַבַ ה
.הָ מֻ דֲ אַו הָ חַל הָ תְיָ ה ןִי ַ דֲעֶ שְו ,הָצֲ חרִנ הָ תַע הֶזֶ ש ודָי תֶ א הָל טיִ שוה אוה
.הָב הָזֲ חָ א איִ ה
.ול הרְ מָ א ",סומיִנ הֵברַ ה םִע ןָ טָ ק רַעַנ תויְ הִל הָ תַ א"
רֵעַ טְצִ מ ךָכ לָכ יִנֲ א" .דיִ מָ תִ מ בי ִ דָ א ,דְלר'ֶג רַ מָ א ",רָבָ ד םוש הֶז"
".ץִיַ קַ ה תַ שְפֻ ח ןַ מְזִב וניֵלָע רומְ שִל ארונ םֵ מֲעַ שְ מ חַ טֶב הֶז .ךֵליִבְ שִב
יִנֲ א" ,תובי ִ דֲ א לֶ ש ַעֵבְ טַ מ ותואְב לֶזָ אומְ דַ מ ול הָביִ שֵ ה ",אל לָלְכִב"
".םיִבוט םי ִ דָלְי תויְ הִל םֶ תַ אֶ ש הָ חוטְב
לָכְכ םיִיִכָ אְלַ מ ויְ הִי םירֵ חֲ אָ הְו אוהֶ ש הָל ַ חיִ טְבִ ה דְלר'ֶג לֶ ש וטָבַ מ
בַ טיֵ מְכ הֶ שֲעַנ" .םיִיִ שונֱ א תויְ הִל קיִ סְפַ הְל יִלְב ,תויְ הִל םיִלוכְי םי ִ דָלְיֶ ש
.תונֵכְבו תוניִצרִב הָל רַ מָ א ",ונֵ תְלָכְי
הָיִ תָפרָצַ ה תֶנֶ מואָ ה הָנְיְנַעְ תִ ה "?םֶ תַ א ליִבְ שִב תושֲעַל הָלוכְי יִנֲ א הָ מ"
.תובי ִ דְנִב
.ךָ תוא ַ חירְ טַ הְל םיִצור אל ונְ חַנֲ א" .דְלר'ֶג רַ מָ א ",הָ דות ,רָבָ ד םוש"
םויַ ה לָכ תֶ א הֶלַבְנ רָ חָ מ םִ א ךֵליִבְ שִב הָ חרִ ט תוחָפ הֶיְ הִ ת וזֶ ש יִ תְבַ שָ ח
- תַעַ דוי ְ תַ א ,רַ ק והֶ שַ מ - ונָ תִ א ונָלֶ ש םִירֳ הָצַ ה תַ חורֲ א תֶ א חַ קִנְו ,רַעַיַב
".תיִ חָבַ טַ ה תֶ א ַ חירְ טַנ אלֶ ש י ֵ דְכ
13 | המוסקה הריטה
דְלר'ֶג לֶ ש ויָניֵע .תורירְ קִב לֶזָ אומְ דַ מ הרְ מָ א ",בֵ שַ חְ תִ הְל דואְ מ םֶ תַ א"
ויָ תָפְ שֶ ש הָעָ שְב ךֵיַ חְל תיִ מומרַע ךרֶ ד ןיִ מ ןֶ הָל הָ תְיָ ה .ָ היֶלֵ א וכְיִ ח
םַג .קוחְצִב הָצרָפו ץוציִנַ ה תֶ א הָ תֲ אר לֶזָ אומְ דַ מ .תויִניִצר ורֲ אְ שִנ
.קַ חָצ דְלר'ֶג
הָלָ חְ תַ הַ הֵ מ יִל דיִגַ הְל אל הָ תַ א הָ מָל" .ול הרְ מָ א "!הָ תַ אֶ ש ןָ טָ ק יאַ מר"
הָ תַ א ?ןִיַע םֶכיֵלֲע םיִ שָל דָ חֶ א ףַ אֶ ש יִלְב טֶ קֶ שְב תולַבְל םיִצור םֶ תַ אֶ ש
".יִל גֵ אוד הָ תַ א םֶצֶעְבֶ ש םיִנָפ דיִ מֲעַ הְל
תַ דָ מֲעַ ה ירְ מַגְל אל וז לָבֲ א" .דְלר'ֶג רַ מָ א ",םירָגֻבְ מ םִע רֵ הָזִ הְל ךירָצ"
םיִצור אל ונְ חַנֲ אַו ,ךָ תוא ַ חירְ טַ הְל םיִצור אל תֶ מֱ אֶב ונְ חַנֲ א .םיִנָפ
"...ְ תַ אֶ ש
םֶ תַ אֶ ש םָ תִ א רֶ דֵ סְב הֶז ,םֶכָלֶ ש םירוהַ ה !ונ ,הָ א ?יִ תוא ַ חירְ טַ הְל"
"?רַעַיַב םויַ ה לָכ ךֶ שֶ מְב בֵבותְ סִ הְל
.תונֵכְב דְלר'ֶג רַ מָ א ",ןָבומַכ"
ַעי ִ דוא יִנֲ א .םֶכָלֶ ש םירוהַ הֵ מ רֵ תוי תַעַ שרִ מ תויְ הִל אל יִנֲ א זָ א"
"?הֶצרְ מ תויְ הִל הָ תַ א .תיִ חָבַ טַל
".תיִ תִ מֲ א קֶ תֹמ ְ תַ א ,לֶזָ אומְ דַ מ" .דְלר'ֶג רַ מָ א "!דואְ מ"
"?קָ תְ מַ מ ומְכ" .ןוהָ מִ תְב הרְ מָ א איִ ה "?קֶ תֹמ"
יִ טרָ חְ תִ ת אל ְ תַ אְו .הָ דומֲ ח ְ תַ אֶ ש ...ןֵוַכְ תִ מ יִנֲ א" .דְלר'ֶג רַ מָ א "...אל"
תועְ קַפ תֶ א לֵגְלַגְל ?ךֵליִבְ שִב תושֲעַל םיִלוכְי ונְ חַנֲ אֶ ש והֶ שַ מ שֵי .הֶז לַע
"?ךָלֶ ש םִיַפָ קְ שִ מַ ה תֶ א אוצְ מִל ?ךָלֶ ש רֶ מֶצַ ה
.ןאָכִ מ קֵלַ תְ סִ ה" .הָ קֲ חָצְו לֶזָ אומְ דַ מ הרְ מָ א "!אָ תְבָ ס יִנֲ אֶ ש בֵ שוח אוה"
"!י ַ דִ מ רֵ תוי םיִבָבוש תויְ הִל אל םֶ תַ אְו
בוחר ומְכ טֵ קָ ש הָיָ ה בָ חרָ ה יִ שארָ ה בוחרָ ה ,הָ מוהַ ה רֶ קֹבַ ה תַעְ שִב ולִפֲ א
טיבסנ תידא | 14
דרָיֶ ש םֶ שֶגַב םיִצוחר ,ורֲ הָז םיִצֵעָ ה יֵלֲע .שֶ מֶ ש רואְב ףָצומו ,םולֲ חַב
ומְכ רואָב וצְצָנ קָבָ אָ ה ירְגרַגְו הָ שֵבְי הָ תְיָ ה ךרֶ דַ ה לָבֲ א ,שֶ מֶ א ליֵלְב
םֵ ה ולִ אְכ וארִנ ,םיִנוסֲ חַו םיִ קָזֲ ח ,םיִנָ שְיַ הְו םיִפָיַ ה םיִ תָבַ ה .םיִ מולֲ הַי
.שֶ מֶ שַב םָ תָ אָנֲ הַל םיִפְזַ תְ שִ מ
.קושַ ה רַכִכ תֶ א ורְבָעֶ שְכ ןיִלְ תַ ק הָלֲ אָ ש "?רַעַי לָלְכִב ןאָכ שֵי"
ַ חוטָב יִנֲ א" .יִנָ מְלוח לוקְב דְלר'ֶג רַ מָ א ",רַעַי ןאָכ שֵי םִ א הֶנַ שְ מ אל"
רֵפִ ס ולֶ ש אָבַ אֶ ש יִל רַ מָ א רֶפֵ סַ ה–תיֵבִ מ םיִנָבַ ה דַ חַ א .והֶ שַ מ ןאָכ אָצְ מִנֶ ש
רָפָע תַלְלוסְל תַ חַ תִ מ תֶנרָעְ מ וזיֵ א ןאָכ הָ תְיָ ה ןָ טָ ק הָיָ ה אוהֶ שְכֶ ש ול
הריִ ט םָ ש הָ תְיָ הֶ ש רַ מָ א םַג אוה לָבֲ א .ירֶבְ סְלוס ךרֶ ד דַי לַעֶ ש ליִבְ שַב
".הרָעְ מַ ה יֵבַגְל םַג רֵ קִ ש אוהֶ ש תויְ הִל לוכָי זָ א ,תֶפֶ שֻכְ מ
תֶ א אָצְ מִנ יַלוא ,ךרֶ דַ ה לָכ קָזָ ח ןֶ הָב קרְ שִנְו תויִ קורְ שַ מ גיִ שַנ םִ א"
.ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א ",תֶפֶ שֻכְ מַ ה הריִ טַ ה
.זובְב יִ מי'ִג ריִעֵ ה "...תויִ קורְ שַ מ לַע זֵבְזַבְל ףֶ סֶכ ךָל שֵי םִ א"
תונֲ חַב ונְ קִנ תויִ קורְ שַ מַ הְו ,ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א ",הֵנִ ה ,יִל שֵי הרְ קִ מְב ,בוט"
,םיִ קַ תְ מַ מ ,םיִעוצֲעַצ ברֵ מ ץֵצופְ תִ ה טַעְ מִכ הָלֶ ש הָוֲ ארָ ה ןולַ חֶ ש תֶנֹטְנַ טְ ק
הָ טֵ קְ שַ ה רָכִכַב ודֲ הְ דִ ה תומרָ ה םֶ היֵ תוקירְ ש .םיִצומֲ ח םיִ חופַ תְו םיִנופְפָלְ מ
,רֵ תויְב םי ִ דָבֻכְ מַ ה םיִ שָנֲ אָ ה לֶ ש םֶ היֵ תָב ןיֵבו ,הרָיֲעָ ה הֵצְ קִב הָיִ סֵנְכַ ה דַיְל
םָכרַ דְב וכיִ שְ מִ ה םֵ ה .תֶפֶ שֻכְ מ הריִ טְל ךַפָ ה אל םיִ תָבַ הֵ מ דָ חֶ א ףַ א לָבֲ א
תותְ שִל םֶ היֵניֵב ומיִכְ סִ הְו ,תֶ קֶבֻ אְ מו דואְ מ הָ מַ ח הָ תְיָ הֶ ש ,ירֶבְ סְלוס ךרֶ דְב
.םֶ הָלֶ ש קותָ מַ ה ליִבְגְנַזַ ה רַכֵ ש יֵ קובְ קַבִ מ דָ חֶ א תֶ א
ךותְב ותוא בוחְ סִל ומְכ הֶז ונָלֶ ש ןֶ טֶבַ ה ךותְב הֶ קְ שַ מַ ה תֶ א בוחְ סִל"
,קירָ ה קובְ קַבַ ה תֶ א איִבְ חַ הְל םיִלוכְי ונְ חַנֲ א" .יִ מי'ִג רַ מָ א ",קובְ קַבַ ה
".הרָזֲ ח ךרֶ דַב ותוא חַ קִנְו
הָלְצַפְ תִ ה ךרֶ דַ ה ,דְלר'ֶג תאֹז ַ חֵ סִנֶ ש יִפְכ ,ובֶ ש םוקָ מְל ועיִגִ ה הרֵ הְ מ דַע
15 | המוסקה הריטה
.תיִנַ מְז וב םיִנוש םיִנווִכ יֵנְ שִל הָכיִ שְ מִ הְו
.יִנָ מְיַ ה ליִבְ שַב ורֲ חָב םֵ הְו ,ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א ",הָ קְ תַפרַ ה ומְכ הֶ ארִנ הֶז"
תויְ הִל ליִבְ שִב ,יִלאָ מְ שַ ה ליִבְ שַב ורֲ חָב ,ףָעְ סִ מְל ועיִגִ הֶ ש הָ אָבַ ה םַעַפַב
ליִבְ שַב בושְו יִנָ מְיַ ה ליִבְ שַב בוש ךָכ רַ חַ אְו ,יִ מי'ִג רַ מָ אֶ ש יִפְכ ,םיִנְגוה
.ירְ מַגְל םָכרַ ד תֶ א ודְבִ אֶ ש דַע ,הָ אְלָ ה ןֵכְו יִלאָ מְ שַ ה
"!םי ִ דובֲ א ונְ חַנֲ א" .ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א "!יִפֹי הֶזיֵ א"
יֵנְ שִ מ רָפָעֶ ה תולְלוסְו ,םָ שאר לַעֵ מ םֶ היֵפְנַע תֶ א םיִצֵעָ ה ורְ מִ ק תֵעָכ
רָבְכ םיִנָ קְ תַפרַ הַ ה .םיִ תֻבֲע םיִ חיִ ש וחיִ מְצִ הְו תוהובְג ויָ ה ךרֶ דַ ה י ֵ דִצ
יִ אְו ,הָביִבְ סַב דָ חֶ א ףַ א ןיֵ אֶ שְכ .םֶ היֵ תויִ קורְ שַ מְב קורְ שִל וקיִ סְפִ ה ןַ מְזִ מ
.ךיִ שְ מַ הְל י ַ דִ מ ףֵיַעְ מ ,תוקירְ שִב שיִ א זיִגרַ הְל רָ שְפֶ א
לַכאֹנְו ַ חונָל בֵ שֵנ ואוב" .תויִ מואְ תִפְב יִ מי'ִג ַעי ִ דוה "!יִל סַ אְ מִנ ,י ַ ד"
ףיִ סוה ",םִירֳ הָצ תַ חורֲ א הֶזְל אורְ קִל םיִלוכְי ונְ חַנֲ א .ונאֵבֵ הֶ ש לֶכֹאָ הֵ מ
.ַעֵנְכַ שְ מ ןוטְב
תולֵ שְבַ הְו תומֻ דֲ אָ ה תויִנָ מְ דְ מֻ דַ ה תֶ א ולְלָזְו םיִ חיִ שַ ה ןיֵב ובְ שָי םֵ ה
םיִנְ טור ,וחָנְו ובְ שָיֶ ש הָעָ שְבו .םֶ הָלֶ ש ַ חונִ קַ ה תויְ הִל תורומֲ א ויָ הֶ ש
דְלר'ֶג ןַעְ שִנ ,םִיַלְגר םיִ אֵלְ מו םי ִ דֵבְכ ךָכ לָכ ויָ ה אל םֶ היֵפְגַ מֶ ש יאַוְלַ הֶ ש
.רוחָ אְל לֵגְלַגְ תִ ה טַעְ מִכ אוהֶ ש ךָכ ורֲעְפִנ םֵ הְו ,םיִ חיִ שַ ה לַע תיִנרוחֲ א
ַ חֵנוצ דֵבָכ והֶ שַ מ לֶ ש לוק ועְ מָ ש םֵ הְו ,ובַג לֶ ש ץַ חַלַל עַנְכִנ והֶ שַ מ
.הָ טַ מ
לולָ ח והֶ שַ מ שֵי" ,תוריִ הְ מִב שֵ שואְ תִ הֶ ש ,דְלר'ֶג טַלָפ "!יִ מי'ִג ,יוא"
"!הָ מְלֶעֶנ טושָפ ָ היֶלָע יִ תְנַעְ שִנֶ ש ןֶבֶ אָ ה .ירוחֲ אֵ מ
".הרָעְ מ אל וזֶ ש רורָב לָבֲ א" .יִ מי'ִג רַ מָ א ",הרָעְ מ וזֶ ש יאַוְלַ ה"
,ןיִלְ תַ ק הרְ מָ א ",הרָעְ מ הֶיְ הִ ת וז יַלוא ,ונָלֶ ש תויִ קורְ שַ מַב קרְ שִנ םִ א"
.הָלֶ ש תיִ קורְ שַ מַב ףושְנִל הרֲ הִ מו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->