‫ּ ֶפ ֶרק ‪1‬‬

‫ְּכ ֵלי ַה ִּמ ְט ָּבח‬
‫ַּבחוּ ץ‪ַּ ,‬ב ּׁ ֶש ֶלג ַה ּיוֹ ֵרד‪ָ ,‬ק ָרא ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל‪" :‬קוּ קוּ ִריקוּ !"‬
‫יכ ָת ּה ַהדַּ ָ ּקה ֵמ ַעל‬
‫ַוּב ִּמ ְט ָּבח‪ְּ ,‬ב ִמ ָּט ָת ּה ַה ָ ּצ ָרה‪ָ ,‬מ ׁ ְש ָכה ֵא ָלה ֶאת שְׂ ִמ ָ‬
‫יאתוֹ ‪ .‬לֹא ַרק דַּ ָ ּקה ָהיְ ָתה‬
‫יה וְ נִ ְּס ָתה ְּב ָכל ּכוֹ ָח ּה ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ְק ִר ָ‬
‫ְל ָאזְ נֶ ָ‬
‫יה‬
‫ֹאש ּה‪ ,‬נִ ׁ ְש ֲארוּ ַר ְג ֶל ָ‬
‫יכה‪ֶ ,‬א ָּלא ַ ּגם ְק ָצ ָרה‪ ,‬וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּכ ְּס ָתה ָּב ּה ֶאת ר ׁ ָ‬
‫ַה ּ ְׂש ִמ ָ‬
‫ֲחשׂ וּ פוֹ ת‪ָ .‬היוּ ֵא ֶּלה ָה ַר ְג ַליִ ם ַה ָ ּיפוֹ ת ְּביוֹ ֵתר וְ ַה ְ ּק ַטנּ וֹ ת ְּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֵאי ּ ַפ ַעם‬
‫־עשְׂ ֵרה‪ֲ .‬א ָבל ָּכ ֵעת ֵהן ָהיוּ ְּכ ֻח ּלוֹ ת ִמ ּקֹר‪.‬‬
‫ָהיוּ ְלנַ ֲע ָרה ַּבת ׁ ֵש ׁש ֶ‬
‫ַה ִּמ ְט ָּבח ָהיָ ה ָ ּגדוֹ ל וְ ַא ְפלוּ ִלי‪ְּ .‬ב ִקירוֹ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ּלוֹ הוּ א דָּ ָמה יוֹ ֵתר‬
‫ְל ַמ ְר ֵּתף ֵמ ֲא ׁ ֶשר ְל ִמ ְט ָּבח ְמ ֻח ָּמם ׁ ֶש ָּנ ִעים ִל ׁ ְשהוֹ ת ּבוֹ ‪ָ .‬היוּ לוֹ ַח ּלוֹ נוֹ ת‬
‫יחי ַּב ְרזֶ ל ַה ִּנ ְפ ַּת ַחת ֶאל ַהדֶּ ֶר ְך‬
‫יסי ֵעץ ְּכ ֵב ִדים וְ ֶד ֶלת ִעם ְּב ִר ֵ‬
‫ְמס ָֹר ִגים‪ְּ ,‬ת ִר ֵ‬
‫ילה‬
‫ילה ַהדֶּ ֶר ְך ָל ִעיר ַה ְ ּגדוֹ ָלה‪ִ ,‬מ ָ ּי ִמין הוֹ ִב ָ‬
‫אשית‪ִ .‬מ ּ ְׂשמֹאל הוֹ ִב ָ‬
‫ָה ָר ׁ ִ‬
‫ְל ַא ְרמוֹ ן ַה ֶּמ ֶל ְך‪ֵ .‬מ ֵע ֶבר ַלדֶּ ֶר ְך ִהשְׂ ָּת ֵר ַע יַ ַער‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיָ ה יָ רוֹ ק ַּבח ֶֹרף‪ָ ,‬צהוֹ ב‬
‫ַּב ְּס ָתו וְ ָל ָבן ַּבח ֶֹרף‪.‬‬
‫"קוּ קוּ ִריקוּ !" ָק ָרא ׁשוּב ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ַּב ּׁ ֶש ֶלג‪.‬‬
‫‪-7-‬‬

‫ א ֶלנֹור ֶפ ְר ֶג'ן‬
‫‪ֶ |  8‬‬

‫"ת ְרנְ גוֹ ל זָ ֵקן וְ ִט ּ ֵפ ׁש‪ִ ",‬מ ְל ְמ ָלה ְל ַע ְצ ָמ ּה ֵא ָלה ְּב ִמ ָּט ָת ּה‪ִ ,‬אם נִ ָּתן ָהיָ ה‬
‫ַּ‬
‫ילה‬
‫ִּב ְכ ָלל ִל ְקרוֹ א ִמ ָּטה ַלדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָע ָליו יָ ׁ ְשנָ ה‪ַ ּ .‬פ ַעם‪ִ ,‬מ ְ ּז ַמן‪ָ ,‬היְ ָתה ְר ִג ָ‬
‫הפה‪ַּ ,‬ב ּקוֹ ָמה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה‪.‬‬
‫ִל ׁישוֹ ן ְּב ֶח ֶדר ַא ֵחר‪ ,‬יְ ֵפ ֶ‬
‫ֹאש ּה ַּב ָּכ ִרית וְ נִ זְ ְּכ ָרה ְּבאוֹ ָתם יָ ִמים ְרחוֹ ִקים‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר‬
‫ֵא ָלה ָט ְמנָ ה ֶאת ר ׁ ָ‬
‫ָהיְ ָתה ָל ּה ִמ ָּטה ְמ ֻצ ּ ָפה זָ ָהב‪ ,‬שְׂ ִמיכוֹ ת ַר ּכוֹ ת וְ ִצ ּ ַפת ֶמ ׁ ִשי ְּכ ַח ְל ַח ָּלה ׁ ֶש ִא ָּמא‬
‫יה ְּכ ׁ ֶש ָּב ָאה ָל ֵתת ָל ּה נְ ׁ ִש ַיקת‬
‫יה ִמ ַּת ַחת ְל ַר ְג ֶל ָ‬
‫ׁ ֶש ָּל ּה נָ ֲה ָגה ְל ַק ּ ֵפל ֶאת ְקצוֹ ֶת ָ‬
‫ַליְ ָלה טוֹ ב‪ִ .‬היא נִ זְ ְּכ ָרה ְּבנֶ ׁ ֶשף נָ ִעים ְל ַה ְפ ִליא‪ָ ,‬מ ֵלא ְצחוֹ ק וְ ִר ּקוּ ִדים‪ֶ ׁ ,‬ש ּבוֹ‬
‫יכן ַא ְּת?"‪.‬‬
‫"ה ָ‬
‫שִׂ ֲחקוּ ַה ְ ּי ָל ִדים ְּב ַמ ֲחבוֹ ִאים‪ִ ,‬ה ְתרוֹ ְצצוּ ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב וְ ָק ְראוּ ֵ‬
‫שִׂ ְמ ַלת ַה ֶּנ ׁ ֶשף ׁ ֶש ָּל ְב ׁ ָשה ָאז ָהיְ ָתה ְּב ָכל ִצ ְב ֵעי ַה ֶ ּק ׁ ֶשת‪.‬‬
‫ְּב ׁ ָש ְכ ָב ּה ַּב ִּמ ּ ָטה ׁ ְשקוּ ָעה ְּב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת‪ִ ,‬א ְּמ ָצה ֵא ָלה ְּביָ ָד ּה ֶאת ָהאוֹ ָצר‬
‫ָה ֶא ָחד וְ ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַאר ָל ּה ֵמאוֹ ָתם יָ ִמים ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים‪ָ .‬היְ ָתה זוֹ ְּתמוּ נָ ה‬
‫ְק ַט ָּנה ׁ ֶשל ִא ָּמ ּה ַה ְ ּצ ִע ָירה וְ ַה ָ ּי ָפה‪ְּ ,‬בשֵׂ ָער ָּב ִהיר‪ֵ ,‬עינַ יִ ם ְּכ ֻח ּלוֹ ת ַחיְ ָכנִ ּיוֹ ת‬
‫וּ ָפנִ ים וְ ַר ְד ַר ּדוֹ ת וַ ֲע ִדינוֹ ת‪ֵ .‬א ָלה ׁ ָש ְמ ָרה ֶאת ַה ְּתמוּ נָ ה ִמ ַּת ַחת ַל ַּכר‪,‬‬
‫יה נָ ְדדוּ ְלאוֹ ָתם יָ ִמים‬
‫יכן ׁ ֶש ִא ׁיש לֹא יוּ ַכל ִל ְמצוֹ א אוֹ ָת ּה‪ַ .‬מ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָ‬
‫ֵה ָ‬
‫יה ָל ַקח ְל ַע ְצמוֹ ִא ּׁ ָשה ַא ֶח ֶרת‪ֶ ׁ ,‬ש ָּל ּה ׁ ְש ֵּתי ָּבנוֹ ת‬
‫ׁ ֶש ָּב ֶהם ֵמ ָתה ִא ָּמ ּה וְ ָא ִב ָ‬
‫יה‪ִ ,‬ה ׁ ְש ַּת ְּכנוּ ָל ֶהן‬
‫"ג ָברוֹ ת" ָה ֵא ֶּלה‪ָ ,‬ה ֵאם וּ ׁ ְש ֵּתי ְּבנוֹ ֶת ָ‬
‫ִמ ּׁ ֶש ָּל ּה‪ְ ׁ .‬שלוֹ ׁש ַה ְ ּ‬
‫ַּב ֲח ָד ִרים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַּב ּקוֹ ָמה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה‪ ,‬וְ ִא ּלוּ ֶאת ֵא ָלה ׁ ָש ְלחוּ ָלגוּ ר‬
‫ַּב ַּמ ְר ֵּתף‪.‬‬
‫"ל ְך עוֹ ד יֵ ׁש ַמ ָ ּזל!" ָא ְמ ָרה ָל ּה ִא ָּמ ּה ַהחוֹ ֶר ֶגת‪" .‬לֹא ְל ָכל נַ ֲע ָרה ִמ ְת ַּב ֶ ּג ֶרת‬
‫ָ‬
‫יֵ ׁש ֶח ֶדר ִמ ּׁ ֶש ָּל ּה‪".‬‬
‫וְ ָא ְמנָ ם‪ָ ,‬היוּ ׁ ָשם ִּכ ֵּסא ִמ ְתנַ ְדנֵ ד וְ חוֹ ֵרק וּ ִמ ָּטה ִמ ְת ַק ּ ֶפ ֶלת ַה ְּתלוּ יָ ה ַעל‬
‫ַה ִ ּקיר ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ‬
‫יך ִל ְפ ּתוֹ ַח אוֹ ָת ּה ְל ׁ ֵשנָ ה‪ְּ .‬ב ֶעזְ ַרת ְּת ִריס ׁ ֶש ּיוֹ ֵרד ִמ ְּל ַמ ְע ָלה נִ ָּתן‬
‫ָהיָ ה ְל ַה ְס ִּתיר ֶאת ַה ִּמ ָּטה ִמ ַּבחוּ ץ‪ִ .‬ל ְפ ָע ִמים‪ְּ ,‬כ ׁ ֶש ָּת ַקף ֶאת ָה ֵאם ַהחוֹ ֶר ֶגת‬
‫ֶא ָחד ִמ ַּמ ְ ּצ ֵבי ָהרוּ ַח ָה ָר ִעים ׁ ֶש ָּל ּה‪ִ ,‬היא ָהיְ ָתה מוֹ ִר ָידה ֶאת ַה ְּת ִריס‬

‫ְּב ׁ ָש ְכ ָב ּה ַּב ִּמ ָּטה ׁ ְשקוּ ָעה ְּב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת‪ִ ,‬א ְּמ ָצה ֵא ָלה ְּביָ ָד ּה ֶאת‬
‫ָהאוֹ ָצר ָה ֶא ָחד וְ ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַאר ָל ּה ֵמאוֹ ָתם יָ ִמים ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים‬

‫ א ֶלנֹור ֶפ ְר ֶג'ן‬
‫‪ֶ |  10‬‬

‫ְּב ָחזְ ָקה וְ נוֹ ֶע ֶלת אוֹ תוֹ ְּב ַמנְ עוּ ל ַּב ְרזֶ ל‪ַ ,‬אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵא ָלה ׁ ָש ְכ ָבה ַּב ִּמ ָּטה‬
‫ְּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה‪ֵ .‬א ָלה ָהיְ ָתה נֶ ֱא ֶל ֶצת ָאז ְל ִה ּׁ ָש ֵאר ְּב ִמ ָּט ָת ּה ַּבח ֶֹש ְך‪ַ ,‬עד ֲא ׁ ֶשר‬
‫ַמ ַ ּצב רוּ ָח ּה ׁ ֶשל ָה ֵאם יִ ׁ ְש ַּת ּ ֵפר וְ ִהיא ִּת ְפ ַּתח ֶאת ַה ְּת ִריס וּ ְת ׁ ַש ְח ֵרר‬
‫אוֹ ָת ּה‪.‬‬
‫לֹא ַרק ָה ַר ְג ַליִ ם ֲה ִכי יָ פוֹ ת וַ ֲה ִכי ְק ַטנּ וֹ ת וְ ַה ּ ָפנִ ים ֲה ִכי ַמ ְק ִסימוֹ ת ְּב ָכל‬
‫ַה ַּמ ְמ ָל ָכה ָהיוּ ְל ֵא ָלה‪ָ .‬היָ ה ָל ּה ַ ּגם ָהא ִֹפי ֲה ִכי ָמתוֹ ק וּ ַמ ְס ִּביר ּ ָפנִ ים‪ִ .‬היא‬
‫ִה ׁ ְש ַּתדְּ ָלה ְל ַק ֵּבל ָּכל דָּ ָבר ְּברוּ ַח טוֹ ָבה‪ ,‬וְ ַרק ַּכ ֲא ׁ ֶשר לֹא יָ ְכ ָלה ִל ְס ּבוֹ ל‬
‫יה‪ִ .‬היא ִה ׁ ְש ַּתדְּ ָלה ְל ַה ְס ִּתיר אוֹ ָתן‪,‬‬
‫יוֹ ֵתר‪ָ ,‬היוּ ַהדְּ ָמעוֹ ת זוֹ ְלגוֹ ת ֵמ ֵעינֶ ָ‬
‫ְל ִה ְת ַ ּג ֵּבר וּ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ‬
‫יך ָה ְל ָאה‪.‬‬
‫ישית‪.‬‬
‫"קוּ קוּ ִריקוּ !" ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ַּב ּ ַפ ַעם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ‬
‫ימה!" ָא ְמ ָרה ֵא ָלה ְל ַע ְצ ָמ ּה וְ ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַּב ִּמ ָּטה‪" .‬זְ ַמן ָלקוּ ם‪,‬‬
‫"ק ִד ָ‬
‫ָ‬
‫יחי ֶאת ַה ַּמיִ ם‪ּ ִ ,‬ג ְר ִפי ֶאת ָה ֵא ֶפר‪,‬‬
‫ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת! ַה ְד ִל ִיקי ֶאת ָה ֵא ׁש‪ַ ,‬ה ְר ִּת ִ‬
‫ילי‬
‫עוּגה‪ַ ׁ ,‬ש ְפ ׁ ְש ִפי ֶאת ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת‪ַ ,‬ה ֲא ִכ ִ‬
‫ִע ְר ִכי ֶאת ַה ּׁ ֻש ְל ָחן‪ֱ ,‬א ִפי ֶאת ָה ָ‬
‫ֶאת ַה ַּת ְרנְ גוֹ לוֹ ת‪ִ ,‬וּב ְמיֻ ָחד ֶאת ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ַה ָ ּז ֵקן ַה ִּט ּ ֵפ ׁש – ׁ ֶש ּזוֹ ֵלל ָּכל ָמה‬
‫ׁ ֶש ֵ ּיש‪ּ – .‬תוֹ ֵפ ַח וְ צוֹ ֵר ַח! ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת!"‬
‫"קוּ קוּ ִריקוּ !" ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל‪.‬‬
‫"כל ֶא ָחד נוֹ ֵתן ִלי ּפֹה ּ ְפ ֻקדּ וֹ ת‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫"קוּ קוּ ִריקוּ !" ִח ְ ּק ָתה אוֹ תוֹ ֵא ָלה‪ָּ .‬‬
‫יה‪.‬‬
‫יה ֶאת ׁ ְש ֵּתי ָאזְ נֶ ָ‬
‫ַא ָּתה לֹא!" ִהיא נִ ׁ ְש ְּכ ָבה ַּב ֲחזָ ָרה ְּב ִמ ָּט ָת ּה וְ ָא ְט ָמה ְּביָ ֶד ָ‬
‫ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ְּכ ִא ּלוּ נִ ְכנַ ע וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתק‪.‬‬
‫ְּב ֶר ַגע זֶ ה ִה ְת ִחילוּ ַהדְּ ָב ִרים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּב ׁש‪ָ .‬האוֹ ְרלוֹ ִגין ַה ִּנ ָ ּצב ַּב ּ ִפ ָּנה ִה ְת ִחיל‬
‫ְל ַת ְק ֵּתק ְּבקוֹ ל ְמ ׁ ֻש ֶּנה‪ְּ ,‬כאוֹ ֵמר‪:‬‬
‫ַ ּגם ֲאנִ י ְק ָצת קוּ קוּ ִריקוּ‬
‫יק־טק ׁ ֶש ִּלי ַע ִּתיק הוּ א‬
‫ַה ִּט ַ‬

‫ַסנְ ַּדל ַהּזְ כּוכִ ית | ‪11‬‬

‫ַא ְך עוֹ ֶלה ָע ָליו ּ ִפי ֶא ֶלף‬
‫ַּת ְרנְ גוֹ ל ׁ ֶשהוּ א ַה ֶּמ ֶל ְך!‬
‫יעה ַה ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַבע‪,‬‬
‫ֵא ָלה לֹא יָ ְכ ָלה ַל ֲעצוֹ ר ֶאת ַה ִּת ְק ּתוּ ק ַה ְּמ ַע ְצ ֵּבן‪ְּ .‬כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ָ‬
‫ִצ ְל ֵצל ָהאוֹ ְרלוֹ ִגין‪:‬‬
‫ְט ְר ְר ְר‪ְ ...‬ט ְר ְר ְר‪...‬‬
‫זְ ַמן ְל ִה ְתעוֹ ֵרר‬
‫ַרק ַע ְצ ָלן יָ ׁ ֵשן ֲע ַדיִ ן‪,‬‬
‫נָ א ָלקוּ ם – ַא ַחת וּ ׁ ְש ַּתיִ ם!‬
‫"ב ֵס ֶדר‪ַ ,‬ס ָּבא‪ֲ ,‬אנִ י יוֹ ַד ַעת‪ַ .‬א ָּתה ֵאינְ ָך‬
‫ִהיא ׁ ָש ָבה וְ ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַעל ַה ִּמ ָּטה‪ְּ .‬‬
‫ַמ ְר ּ ֶפה ְלעוֹ ָלם‪".‬‬
‫"אנִ י לֹא ַמ ְר ּ ֶפה‪ֲ ,‬אנִ י לֹא ַמ ְר ּ ֶפה‪ִּ ".‬ת ְק ֵּתק ָהאוֹ ְרלוֹ ִגין‪.‬‬
‫ֲ‬
‫"א ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ֲאנִ י ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ׁ ֶש ְּל ָך? זֶ ה ָמה ׁ ֶש ַא ָּתה חוֹ ׁ ֵשב?" ָר ְטנָ ה ֵא ָלה‪.‬‬
‫ַ‬
‫יטה ֶר ֶגל ַא ַחת יְ ֵח ָפה ָל ִר ְצ ּ ָפה‪ֶ ׁ ,‬ש ָהיְ ָתה‬
‫ָהאוֹ ְרלוֹ ִגין לֹא ָענָ ה‪ֵ .‬א ָלה הוֹ ׁ ִש ָ‬
‫"ב ְר ְר ְר ְר! יִ ׁ ְשמֹר‬
‫ָק ָרה ְּכ ֶק ַרח‪ַ ,‬א ְך ָמ ׁ ְש ָכה אוֹ ָת ּה ִּב ְמ ִהירוּ ת ַּב ֲחזָ ָרה‪ְּ .‬‬
‫ֱאל ִֹהים‪ַ ,‬ה ּב ֶֹקר ָה ִר ְצ ּ ָפה ָק ָרה ִּב ְמיֻ ָחד!"‬
‫וּ ְכ ִא ּלוּ לֹא דַּ י ְּב ָכ ְך‪ֵ ,‬ה ֵחל ַה ֶּב ֶרז ַה ָּתלוּ י ֵמ ַעל ַל ִּכ ּיוֹ ר ַה ְּמ ֻל ְכ ָל ְך ְל ַט ְפ ֵטף‪:‬‬
‫ִטיף ַטף‬
‫ִטיף ַטף‬
‫ְּב ֵאין ַמ ֶ ּג ֶבת‪ֵ ,‬אין ַמ ְט ִלית‪,‬‬
‫ָה ִר ְצ ּ ָפה ָה ְפ ָכה ׁ ְשלוּ ִלית‪.‬‬

‫ א ֶלנֹור ֶפ ְר ֶג'ן‬
‫‪ֶ |  12‬‬

‫***‬
‫וְ ֵא ָלה‪ֶ ׁ ,‬ש ְּבאוֹ תוֹ ֶר ַגע ַה ַּמ ָ ּצב נִ ְר ָאה ָל ּה ְמ ַע ְצ ֵּבן ִּב ְמיֻ ָחד‪ ,‬נָ זְ ָפה ּבוֹ ‪:‬‬
‫"ט ְפ ְט ָפן ִּב ְל ִּתי נִ ְס ָּבל‬
‫ַ‬
‫ִמי ַא ָּתה וּ ָמה ִּב ְכ ָלל?"‬
‫וְ ַה ֶּב ֶרז ֵה ׁ ִשיב‪:‬‬
‫"אנִ י הוּ א ִמיהוּ ‪,‬‬
‫ֲ‬
‫ֶּב ֶרז ַט ְפ ְט ִפיהוּ ‪.‬‬
‫לֹא ָס ַג ְר ְּת אוֹ ִתי ֵמ ֶא ֶמ ׁש‬
‫ָאז ִט ְפ ַט ְפ ִּתי ֶח ֶר ׁש ֶח ֶר ׁש‪"...‬‬
‫וְ ֵא ָלה נֶ ֶאנְ ָחה וְ ָענְ ָתה‪:‬‬
‫"אוֹ י ֲח ָבל‪ֲ ,‬ח ָבל‪ֲ ,‬ח ָבל‬
‫ִמי ִה ְמ ִציא אוֹ ְת ָך ִּב ְכ ָלל?"‬
‫יה ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה‬
‫יחה ֶאת ׁ ְש ֵּתי ַר ְג ֶל ָ‬
‫יה‪ֵ .‬א ָלה ִה ִּנ ָ‬
‫ַה ֶּב ֶרז ִה ְת ַע ֵּלם ִמ ְּד ָב ֶר ָ‬
‫"ה ְלוַ אי ׁ ֶש ָהיוּ ִלי‬
‫ית ּה‪ַ .‬‬
‫וְ נֶ ֶע ְמ ָדה‪ִ .‬היא ָר ְכ ָסה ִּבזְ ִריזוּ ת ֶאת ֲח ָצ ִא ָ‬
‫נַ ֲע ַליִ ם ְראוּ יוֹ ת‪ָ ",‬ח ׁ ְש ָבה ְּב ִל ָּב ּה‪ֲ .‬א ָבל ֲא ִפ ּלוּ זוּג ַ ּג ְר ַּביִ ם לֹא ָהיָ ה ָל ּה‬
‫יה ַה ְ ּק ַטנּ וֹ ת וְ ַה ְ ּקפוּ אוֹ ת‪ֶ ׁ ,‬שאוֹ ָתן ָּת ֲח ָבה ְּב ֵלית‬
‫ְּכ ֵדי ְל ַח ֵּמם ּבוֹ ֶאת ַר ְג ֶל ָ‬
‫ֹאש ּה ֶּד ֶר ְך‬
‫ְּב ֵר ָרה ְלתוֹ ְך זוּג ַסנְ ָּד ִלים ְמ ֻר ּ ָפט‪ִ .‬היא ׁ ִש ְל ׁ ְש ָלה ֶאת ר ׁ ָ‬
‫וּבזֹאת ִס ְ ּי ָמה ְל ִה ְת ַל ֵּב ׁש‪.‬‬
‫ּ ֶפ ַתח ֻח ְל ַצת ַה ֻּכ ְתנָ ה ַה ְ ּי ִח ָידה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָל ּה ָ‬

‫ַסנְ ַּדל ַהּזְ כּוכִ ית | ‪13‬‬

‫יה‪ָ ּ ,‬פ ַתח ַה ַּמ ְט ֲא ֵטא ׁ ֶש ָע ַמד‬
‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֶה ְח ִל ָיקה ֶאת שְׂ ָע ָר ּה ְּב ֶא ְצ ְּבעוֹ ֶת ָ‬
‫ַּב ּ ִפ ָּנה ְּב ִר ּקוּ ד‪:‬‬
‫ְ"ראוּ אוֹ ִתי‪ְּ ,‬ב ִר ׁיש ְוּב ָר ׁש‬
‫שְׂ ָערוֹ ת ִלי זֵ ר ִמ ַ ּק ׁש‬
‫ְמנַ ֶ ּקה ָא ָבק ִח ׁיש ָח ׁש‬
‫ְּב ִר ׁיש ְּב ָר ׁש ְּב ִר ׁיש ְּב ָר ׁש‪".‬‬
‫"עשֵׂ ה ִלי טוֹ ָבה‪ֵ ,‬ה ָר ַגע‪ ",‬לֹא ִה ְת ַא ּ ְפ ָקה ֵא ָלה‪ַ .‬ה ַּמ ְט ֲא ֵטא ַמ ָּמ ׁש ִע ְצ ֵּבן‬
‫ֲ‬
‫אוֹ ָת ּה ְּבאוֹ תוֹ ֶר ַגע‪.‬‬
‫יח ָּב ּה ַּב ֲחזָ ָרה‪.‬‬
‫"לֹא נִ ִ ּקית ֶאת ָה ִר ְצ ּ ָפה ֶא ְתמוֹ ל‪ֵ ".‬ה ִט ַ‬
‫"אנִ י יוֹ ַד ַעת‪ֲ .‬אנִ י שׂ וֹ נֵ את ְלנַ ּקוֹ ת ֶאת ָה ִר ְצ ּ ָפה‪".‬‬
‫ֲ‬
‫ַה ַּמ ְט ֲא ֵטא לֹא ָענָ ה‪ ,‬וּ ְכ ִא ּלוּ לֹא דַּ י ְּב ָכ ְך‪ַ ,‬ה ַּמ ְג ֵרפוֹ ת‪ֶ ׁ ,‬ש ַּת ְפ ִק ָידן ָהיָ ה‬
‫ְל ָג ֵרף ֶאת ַה ּ ֶפ ָחם ְלתוֹ ְך ָה ָאח‪ִ ,‬ה ְת ִחילוּ ִל ְד ּפוֹ ק ָע ָליו‪ֵ .‬א ָלה‪ֶ ׁ ,‬ש ֵה ִבינָ ה ִמ ָ ּיד‬
‫ֶאת ַה ִּס ָּבה ְל ִה ְתנַ ֲהגוּ ָתן‪ָ ,‬ק ְר ָאה‪:‬‬
‫"מ ְג ֵרפוֹ ת וְ יָ ֶעה‪ ,‬לֹא יָ ֶפה וְ לֹא נָ ֶאה!‬
‫ַ‬
‫ִמ ָ ּיד ַא ְד ִליק ֶאת ָה ֵא ׁש–‬
‫ׁ ְשבוּ ְּב ׁ ֶש ֶקט‪ֲ ,‬א ַב ֵ ּק ׁש!"‬
‫יה‪ ,‬וְ ִכ ֵּסא ַה ַּנ ְדנֵ ָדה ִה ְת ִחיל ְל ַט ְל ֵטל ֶאת ַע ְצמוֹ ‪,‬‬
‫עוֹ ד לֹא ִס ְ ּי ָמה ֶאת דְּ ָב ֶר ָ‬
‫ַל ְחרוֹ ק וְ ִל ׁ ְשרוֹ ק‪.‬‬
‫"אנִ י ִמ ָ ּיד ְמ ׁ ַש ֶּמנֶ ת אוֹ ְת ָך‪".‬‬
‫"ה ְפ ֵסק‪ִ ",‬ס ְּננָ ה ֵא ָלה ְל ֶע ְברוֹ ‪ֲ ,‬‬
‫ַ‬
‫ְּב ַבת ַא ַחת ִה ְת ִחילוּ ָּכל ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ַּב ִּמ ְט ָּבח ִל ְצרוֹ ַח‪:‬‬

‫ א ֶלנֹור ֶפ ְר ֶג'ן‬
‫‪ֶ |  14‬‬

‫***‬
‫"ה ְב ִע ִירי אוֹ ִתי!‬
‫ַ‬
‫ׁ ַש ְּמנִ י אוֹ ִתי!‬
‫ִ ּג ְר ִפי אוֹ ִתי!‬
‫ַּב ּׁ ְש ִלי אוֹ ִתי!‬
‫ׁ ִש ְט ִפי אוֹ ִתי!‬
‫ַּת ְ ּקנִ י אוֹ ִתי!‬
‫נַ ִ ּקי אוֹ ִתי!‬
‫ֱא ִפי אוֹ ִתי!"‬
‫"ה ְפ ִסיקוּ ִמ ָ ּיד!"‬
‫"ה ְפ ִסיקוּ !" ָק ְר ָאה ֵא ָלה וְ ָר ְק ָעה ְּב ַר ְג ָל ּה‪ַ ,‬‬
‫ַ‬
‫ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ִה ׁ ְש ַּת ְּתקוּ ַה ֲח ִריקוֹ ת וְ ַה ְּטרוּ נְ יוֹ ת וְ ַה ִּט ְפטוּ ף וְ ַה ִ ּק ׁ ְשקוּ ׁש‪.‬‬
‫יטה ֵא ָלה ְס ִב ָיב ּה‪.‬‬
‫ְמב ֶֹה ֶלת ֵמ ַה ּׁ ֶש ֶקט ַה ּ ִפ ְתאוֹ ִמי ׁ ֶש ִהשְׂ ָּת ֵרר ַּב ִּמ ְט ָּבח‪ִ ,‬ה ִּב ָ‬
‫"מעוֹ ָלם לֹא ּ ָפגַ ׁ ְש ִּתי ֲח ָפ ִצים ׁ ֶש ְּכמוֹ ְת ֶכם!" ִה ְצ ִה ָירה‪ׁ .‬שוּ ם קוֹ ל לֹא ָענָ ה‬
‫ֵ‬
‫"ע ְכ ׁ ָשיו ֵהם ּכוֹ ֲע ִסים‪ ,‬אוֹ י וַ ֲאבוֹ י!" ִהיא נִ ְ ּג ׁ ָשה‬
‫ָל ּה‪" .‬אוֹ י וַ ֲאבוֹ י‪ ",‬נֶ ֶאנְ ָחה‪ַ .‬‬
‫ַל ִּכ ּיוֹ ר‪ְ ,‬מ ֵל ַאת יֵ אוּ ׁש ְל ַמ ְר ֵאה ַה ֵּכ ִלים ַה ְּמ ֻל ְכ ָל ִכים ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ֲארוּ ּבוֹ ִמ ֵּליל ֶא ֶמ ׁש‪.‬‬
‫ְ"ראוּ ָמה ְמ ַח ֶּכה ִלי ָּכאן!" נִ ְּס ָתה ְל ַר ֵּכ ְך ֶאת ִל ָּבם ׁ ֶשל ַה ֲח ָפ ִצים‪ַ .‬א ֲח ֵרי‬
‫יה‪ַּ ,‬כ ּמ ָוּבן‪ֲ .‬א ָבל ַא ָּבא‬
‫ַה ּכֹל‪ֵ ,‬הם ָהיוּ ַה ֲח ֵב ִרים ֲה ִכי טוֹ ִבים ׁ ֶש ָּל ּה‪ִ .‬מ ְּל ַבד ָא ִב ָ‬
‫נֶ ֱא ַלץ ִלנְ סוֹ ַע ֵמ ַה ַּביִ ת ְל ֶרגֶ ל ֲע ָס ָקיו ְל ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת‪ ,‬וְ ִהיא ָהיְ ָתה נִ ׁ ְש ֶא ֶרת‬
‫ִּב ְל ָע ָדיו ׁ ָשבוּ עוֹ ת וָ ֳח ָד ׁ ִשים ַר ִּבים‪ַּ .‬כ ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה חוֹ זֵ ר‪ּ ַ ,‬גם ָאז לֹא ִּב ָּלה ִא ָּת ּה‬
‫יה ַה ּׁ ְש ַת ְּל ָטנִ ּיוֹ ת‪.‬‬
‫ַה ְר ֵּבה‪ִּ ,‬בגְ ַלל ִא ָּמ ּה ַהחוֹ ֶרגֶ ת ְק ׁ ַשת ַה ֶּמזֶ ג וְ ַא ְחיוֹ ֶת ָ‬
‫"ס ֶפל‪,‬‬
‫ֵא ָלה ׁ ָש ְל ָפה ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּכ ּיוֹ ר ֵס ֶפל ְמ ֻל ְכ ָל ְך וְ ׁ ָש ֲא ָלה אוֹ תוֹ ְּבתוֹ ֵכ ָחה‪ֵ :‬‬
‫ית ָצ ִר ְ‬
‫ֵס ֶפל‪ֵ ,‬א ְ‬
‫יך ִל ְרחוֹ ץ אוֹ ִתי?" ַה ֵּס ֶפל‬
‫ית ַא ָּתה ַמ ְר ִ ּג ׁיש ִאם ָהיִ ָ‬
‫יך ָהיִ ָ‬
‫לֹא ָענָ ה‪.‬‬

‫ַסנְ ַּדל ַהּזְ כּוכִ ית | ‪15‬‬

‫"טוֹ ב‪ ,‬לֹא רוֹ ִצים ִל ְהיוֹ ת ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי? לֹא ָצ ִר ְ‬
‫יך! ַא ֲח ֵרי ַה ּכֹל‪ ",‬נִ ֲח ָמה‬
‫ֶאת ַע ְצ ָמ ּה‪" ,‬נוֹ ְת ָרה ִלי עוֹ ד ַה ֲחתוּ ָלה ׁ ֶש ִא ָּת ּה ֲאנִ י יְ כוֹ ָלה ְל ַד ֵּבר‪ .‬וְ ֵאיזֶ ה‬
‫ַמ ָ ּזל! נִ ׁ ְש ַאר ְק ָצת ָח ָלב ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ַּב ּקוּ ְמקוּ ם‪ִ ".‬היא ָל ְק ָחה ֶאת ֶה ָח ָלב ֶאל‬
‫יתה ַה ֲחתוּ ָלה ׁ ֶש ָר ְב ָצה ְליַ ד ָה ָאח‪ְ ,‬מ ֻכ ְר ֶּב ֶלת ְּב ִצ ּ ִפ ָ ּיה ַל ֲח ַת ְל ּתוּ ִלים‬
‫ַט ִּב ָ‬
‫ַה ְ ּק ַט ִּנים ׁ ֶשעוֹ ד ְמ ַעט יִ וָ ְלדוּ ‪.‬‬
‫"ט ִּבי‪ַ ,‬ט ִּבי‪ַ ,‬א ְּת רוֹ ָצה ְק ָצת ָח ָלב ַל ֲארוּ ַחת ּב ֶֹקר?" ֵא ָלה ִה ְת ּכוֹ ְפ ָפה ֶאל‬
‫ַ‬
‫"מה‬
‫יעה ִ ּג ְרגּ וּ ר ְק ַצ ְר ַצר‪ָ .‬‬
‫ימה ֶאת ַא ּ ָפ ּה ִמ ְ ּק ֵצה זְ נָ ָב ּה וְ ִה ׁ ְש ִמ ָ‬
‫ַה ֲחתוּ ָלה‪ֶ ׁ ,‬ש ֵה ִר ָ‬
‫ָק ָרה? ַהגּ וּ ִרים ׁ ֶש ָּל ְך ְמ ָמ ֲאנִ ים ְל ִהוָ ֵלד?" ִהיא ָמזְ ָגה ֶאת ֶה ָח ָלב ִל ְק ָע ָרה‬
‫"אל ִּת ְד ֲא ִגי‪ַ ,‬ט ִּבי‪ֵ ,‬הם‬
‫וְ ֵק ְר ָבה אוֹ ָת ּה ִּבזְ ִהירוּ ת ְל ַסנְ ֵט ָר ּה ׁ ֶשל ַה ֲחתוּ ָלה‪ַ .‬‬
‫יִ וָ ְלדוּ ְּב ָקרוֹ ב‪ .‬וְ ַע ְכ ׁ ָשיו‪ֶ ,‬א ַ ּג ׁש ִל ְרחוֹ ץ ֶאת ַה ֵּכ ִלים!"‬
‫ִהיא ִה ׁ ְש ִא ָירה ֶאת ַט ִּבי ְל ַל ְק ֵלק ֶאת ֲארוּ ַחת ַה ּב ֶֹקר ׁ ֶש ָּל ּה וְ ָחזְ ָרה ַל ִּכ ּיוֹ ר‪.‬‬
‫"לֹא אוּ ַכל ִל ְרחוֹ ץ ֶאת ַה ֵּכ ִלים ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּקוּ ְמקוּ ם יִ ְר ַּתח‪ִ ".‬היא ׁ ָש ָבה‬
‫"ה ּקוּ ְמקוּ ם לֹא יוּ ַכל ִל ְר ּתוֹ ַח ְּב ֶט ֶרם ַא ְד ִליק ֶאת ָה ָאח‪ִ ".‬היא יָ ְר ָדה‬
‫ָל ָאח‪ַ .‬‬
‫"א ׁש‪ֵ ,‬א ׁש‪ַ ,‬ה ִאם ַ ּגם ַא ְּת ִּת ְכ ֲע ִסי ָע ַלי ַה ּב ֶֹקר? ּ ֶפ ָחם‪ֶ ּ ,‬פ ָחם‪,‬‬
‫יה‪ֵ .‬‬
‫ַעל ִּב ְר ֶּכ ָ‬
‫ַה ִאם ׁשוּב ִּת ְהיֶ ה ְּב ָך ּ ְפס ֶֹלת? וְ ַרק ׁ ֶש ּבוּ ֵלי ָה ֵעץ לֹא יִ ְהיוּ ְמ ֵל ֵאי ַט ַחב‪".‬‬
‫יחה ֶאת ָה ֵע ִצים ַעל‬
‫יסה ֶאת ַה ּ ֶפ ָחם וְ ִה ִּנ ָ‬
‫ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְר ָפה ֶאת ָה ֵא ֶפר‪ִ ,‬ה ְכנִ ָ‬
‫יהם ִה ׁ ְש ּתוֹ ְק ָקה‬
‫יכה ֵא ָלה ְל ַב ֵ ּק ׁש ְּב ִל ָּב ּה ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ֲא ֵל ֶ‬
‫ַא ְבנֵ י ָה ָאח‪ִ ,‬ה ְמ ׁ ִש ָ‬
‫זֶ ה זְ ַמן ַרב‪.‬‬
‫"ה ְלוַ אי ׁ ֶש ַה ַ ּצ ָּלחוֹ ת לֹא ִּת ְהיֶ ינָ ה ׁ ֻש ָּמנִ ּיוֹ ת ֵמ ָהא ֶֹכל‪ַ ...‬ה ְלוַ אי ׁ ֶש ַה ֵּכ ִלים‬
‫ַ‬
‫יְ ַק ְר ְצפוּ ֶאת ַע ְצ ָמם ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא רוֹ ָאה‪ַ ...‬ה ְלוַ אי ׁ ֶש ַּת ּפוּ ֵחי ָה ֲא ָד ָמה יְ ַק ְּלפוּ‬
‫ֶאת ַע ְצ ָמם ְּכ ׁ ֶש ֲאסוֹ ֵבב ֶאת ַה ַ ּגב‪ַ ...‬ה ְלוַ אי ׁ ֶש ַה ּ ַפ ֲעמוֹ נִ ים יַ ְפ ִסיקוּ ְל ַצ ְל ֵצל‬
‫וּ ְל ַצ ְל ֵצל‪ַ ...‬ה ְלוַ אי ׁ ֶש ּ ַׂש ֵ ּקי ַה ּ ֶפ ָחם יִ ְס ֲחבוּ ֶאת ַע ְצ ָמם ֵמ ַה ַּמ ְח ָסן ַל ִּמ ְט ָּבח‪...‬‬
‫ַה ְלוַ אי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה צ ֶֹר ְך ַל ֲערוֹ ְך ֶאת ַה ּׁ ֻש ְל ָחן‪ ,‬וְ ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה צ ֶֹר ְך ְל ַג ֵהץ ֶאת‬
‫ַה ַּמ ּפוֹ ת‪ ,‬וְ ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה צ ֶֹר ְך ְל ַה ְב ִריק ֶאת ַה ַּכ ּפוֹ ת וְ ַה ַּמזְ ְלגוֹ ת‪ ,‬וְ ׁ ֶש ָה ֲאנָ ׁ ִשים‬

‫ א ֶלנֹור ֶפ ְר ֶג'ן‬
‫‪ֶ |  16‬‬

‫ֹאכלוּ ֵמ ַה ַ ּצ ָּלחוֹ ת ַּב ָ ּי ַדיִ ם‪ַ ...‬ה ְלוַ אי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִלי זְ ַמן ְל ַב ּלוֹ ת וְ ַה ְלוַ אי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה‬
‫י ְ‬
‫ִלי ִעם ִמי ְל ַב ּלוֹ ת‪ַ ...‬ה ְלוַ אי וְ ַה ְלוַ אי וְ ַה ְלוַ אי‪"...‬‬
‫ָהיְ ָתה ַרק ִמ ׁ ְש ָא ָלה ַא ַחת‪ִ ,‬מ ׁ ְש ָא ָלה ַא ֲחרוֹ נָ ה‪ֶ ׁ ,‬ש ַאף ּ ַפ ַעם לֹא נֶ ֶא ְמ ָרה‪.‬‬
‫ֵא ָלה לֹא יָ ְד ָעה ַמ ִהי‪ִ .‬היא ַרק יָ ְד ָעה ׁ ֶש ּזוֹ ִהי ִמ ׁ ְש ָא ָלה ְל ַמ ּׁ ֶשהוּ נָ ִעים ִּב ְמיֻ ָחד‪,‬‬
‫ׁ ֶש ִ ּי ְק ֶרה ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ְּת ַס ֵ ּים ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה‪ ,‬וַ ֲא ִפ ּלוּ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִּת ְגמֹר ְל ַב ּלוֹ ת‪ִ ,‬אם‬
‫יִ ְהיֶ ה ָל ּה ִּב ְכ ָלל זְ ַמן ְל ַב ּלוֹ ת‪.‬‬
‫"ה ְלוַ אי‪"...‬‬
‫ַ‬
‫יה ָע ׁ ָשן ָס ִמ ְ‬
‫יך‪ִ .‬היא ָּת ְל ָתה ֶאת ַה ּקוּ ְמקוּ ם ַה ָּכ ֵבד ַעל‬
‫ָה ֵא ׁש נָ ׁ ְש ָפה ְּב ָפנֶ ָ‬
‫יה ׁ ֶש ָ ּצ ְרבוּ ֵמ ֶה ָע ׁ ָשן‪ִ .‬היא‬
‫יה וְ ׁ ִש ְפ ׁ ְש ָפה ֶאת ֵעינֶ ָ‬
‫ַהוָ ו‪ִ ,‬ה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַעל ֲע ֵק ֶב ָ‬
‫ִּב ְ ּק ׁ ָשה ִמ ׁ ְש ָא ָלה‪ֵ ...‬איזוֹ ִמ ׁ ְש ָא ָלה ָהיְ ָתה זוֹ ?‬
‫ִמ ַּבחוּ ץ נִ ׁ ְש ְמעוּ ִצ ְלצוּ ִלים ׁ ֶשל ִר ְת ָמה וְ קוֹ ל ׁ ַש ֲעטוֹ ת סוּ ס ַעל ַהדֶּ ֶר ְך‬
‫ַה ֻּמ ׁ ְש ֶל ֶגת‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful