‫רּוס ה ִר אׁשֹונָ ה‬

‫ּ ְפ ָ‬

‫וֹוט ְל ֶ ּב ִרי‪ְּ ,‬כ ִפי ֶׁש ֵהם נִ ְר ִאים ְ ּב ַמ ָ ּבט‬
‫ִה ֵ ּנה ֵהם‪ּ ַ ,‬באנִ ּיפ ְ ּבלּוגַ ם וְ ַהדּ ֹוד ֶ‬
‫ִמ ּ ְל ָפנִ ים‪ּ ְ .‬ב ֶע ֶצם‪ ,‬דַּ י ָל ֵתת ַמ ָ ּבט ֶא ָחד ָק ָצר ְ ּב ַ ּבאנִ ּיפ ְ ּבלּוגַ ם ְּכ ֵדי‬
‫נֹוסף‪ֵ ,‬איזֶ ה ָ ּבחּור ָּכ ֶא ֶרז הּוא ‪-‬‬
‫ּוב ִלי ׁשּום צ ֶֹר ְך ְ ּב ֶה ְס ֵ ּבר ָ‬
‫ְל ָה ִבין‪ִ ,‬מ ָ ּיד‪ְ ,‬‬
‫בּוע‬
‫יֹותר ָר ַ‬
‫נָ ֶאה וַ ֲעגַ ְל ַ ּגל‪ַ .‬מ ָ ּבט ֵׁשנִ י‪ַ ,‬ה ּ ִמ ְת ַר ֵּכז ַ ּבדּ ֹוד‪ְ ,‬מ ַל ּ ֵמד ֶׁשהּוא ֵ‬
‫ֵמ ֲא ֶׁשר ָעגֹל‪ ,‬וְ ֶׁש ַעל ַה ּ ָפנִ ים יֵ ׁש לֹו ְׁשנֵ י זְ ַקנְ ַק ִ ּנים‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ּ ַפ ְׁש ִט ַיד ת ַה ּ ֶפ ֶל א‬

‫רֹואים ֵאיזֶ ה ָ ּבחּור ָּכ ֶא ֶרז הּוא ַ ּבאנִ ּיפ‪ֲ ,‬א ָבל‬
‫ְ ּב ַמ ָ ּבט ֵמ ַה ַ ּצד ֲע ַדיִ ן ִ‬
‫ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים ֶׁשל ַהדּ ֹוד נִ ְר ֶאה ָּכ ֵעת ַרק ֶא ָחד‪.‬‬
‫ַמ ָ ּבט ֵמ ָאחֹור ַמ ֲע ִלים ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים ַ ּגם יַ ַחד‪ ,‬וְ כָ ְך ַ ּגם ֶאת‬
‫יאה‬
‫צּומה‪ְ .‬ל ַמ ֲע ֶׂשה‪ַ ,‬ה ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים ֵהם ֵהם ַה ִּס ָ ּבה ֶׁש ֵה ִב ָ‬
‫יבּותם ָה ֲע ָ‬
‫ֲח ִׁש ָ‬
‫לֹומר‪:‬‬
‫עֹולם‪ְּ .‬כמֹו ֶׁש ַ ּבאנִ ּיפ נָ ַהג ַ‬
‫ֶאת ַ ּבאנִ ּיפ ָל ֵצאת ִמ ֵ ּביתֹו ְל ַמ ָּסע ָ ּב ָ‬

‫‪8‬‬

‫ֹוׁשאִר הָסּורְּפ‬

‫"זְ ַקנְ ַקן ֶא ָחד זֶ ה ְּכ ֶׁש ּ ְל ַע ְצמֹו ִמ ְט ָרד!‬
‫זֶ ה ְמגָ ֵרד‪ ,‬זֶ ה ְמ ַדגְ דֵּ ג‪ ,‬זֶ ה לֹא נֶ ְח ָמד ‪-‬‬
‫ֲא ָבל ‪-‬‬
‫ְׁשנֵ י זְ ַקנְ ַק ִ ּנים ַעל דּ ֹוד ֶא ָחד‪,‬‬
‫זֶ ה ְּכ ָבר ַמ ּ ָמׁש ִ ּב ְל ִּתי נִ ְס ָ ּבל‪".‬‬

‫‪9‬‬

‫ּ ַפ ְׁש ִט ַיד ת ַה ּ ֶפ ֶל א‬

‫ל־עץ‪ ,‬וְ לֹא ָהיָ ה‬
‫ת־ע ֵ‬
‫ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ַ ּבאנִ ּיפ וְ דֹודֹו ּ ָפׁשּוט ָ ּגרּו ְ ּב ַביִ ַ‬
‫דֹולה ָהיְ ָתה ֶׁש ַה ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים‬
‫יֹותר ְ ּג ָ‬
‫ָׁשם ָמקֹום ִלזְ ַקנְ ַק ִ ּנים‪ּ ְ .‬ב ָעיָ ה עֹוד ֵ‬
‫ּומ ּ ְפנֵ י ֶׁש ַהדּ ֹוד‬
‫רּוח ְלכָ ל ֵע ֶבר‪ִ ,‬‬
‫ָהיּו ֲא ֻד ּ ִמים‪ֵ ,‬הם ִה ְתנַ ְפנְ פּו ָל ֶהם ָ ּב ַ‬
‫אֹותם ִא ּתֹו ֶאל ֻׁש ְל ַחן ָהאֹכֶ ל‪ֵ ,‬הם ָּת ִמיד‬
‫וֹוט ְל ֶ ּב ִרי ִה ְת ַע ֵ ּקׁש ְל ָה ִביא ָ‬
‫ֶ‬
‫נִ כְ נְ סּו ַל ּ ָמ ָרק‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ֹוׁשאִר הָסּורְּפ‬

‫ּומ ֻסדָּ ר ֶׁש ָּס ַלד ִמ ּ ְמ ַרק זְ ַקנְ ַק ִ ּנים‪,‬‬
‫ַ ּבאנִ ּיפ ְ ּבלּוגַ ם ָהיָ ה ָ ּבחּור נָ ִקי ְ‬
‫נֹוח‬
‫רּוחֹותיו ַ ּבחּוץ‪ָ ,‬מה ֶׁש ָהיָ ה ְמאֹד לֹא ַ‬
‫ָ‬
‫וְ ָלכֵ ן נֶ ֱא ַלץ ֶל ֱאכֹל ֶאת ֲא‬
‫ַ ּגם ְ ּב ִלי ֶׁש ּ ְל ָטאֹות יִ ְת ַּכ ְ ּבדּו ִמן ַה ּ ָמ ָרק ֶׁש ּלֹו‪.‬‬

‫ֲא ָבל ַהדּ ֹוד‪ּ ְ ,‬בכָ ל ָמה ֶׁש ָ ּקׁשּור ַ ּב ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים ֶׁש ּלֹו‪ֵ ,‬ס ַרב ִלנְ הֹג ְ ּב ִה ָ ּגיֹון‪.‬‬
‫לֹא ָהיָ ה ׁשּום ַט ַעם ִל ְרמֹז לֹו ְל ִה ּ ָפ ֵטר ֵמ ַה ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים‪ְ ,‬ל ָמ ָׁשל‬
‫ּוח‪ִ ,‬מ ְס ּ ָפ ַריִ ם‪ ,‬אֹו ֻק ְפ ְסאֹות‬
‫ְ ּב ֶא ְמ ָצעּות ַמ ָּתנֹות ְּכמֹו ַס ִּכינֵ י ִ ּג ּל ַ‬
‫לֹומר‪:‬‬
‫רּורים‪ּ ְ .‬ב ִמ ְק ִרים ֶׁש ָּכ ֵא ּ ֶלה הּוא נָ ַהג ַ‬
‫ַ ּג ְפ ִ‬
‫עֹוׂשה טֹוב ַל ּ ָפנִ ים‪,‬‬
‫אּולי ֶ‬
‫"ל ִה ְת ַ ּג ּ ֵל ַח ‪ -‬זֶ ה ַ‬
‫ְ‬
‫ת־כבֹוד ֲאנִ י ַמ ְמ ִליץ ַעל זְ ַקנְ ַק ִ ּנים‪".‬‬
‫ֲא ָבל ִ ּב ְׁש ִביל ַה ְד ַר ָּ‬

‫‪11‬‬

‫ּ ַפ ְׁש ִט ַיד ת ַה ּ ֶפ ֶל א‬

‫אֹו‪ְּ ,‬כ ֶׁש ִה ְת ַר ֵ ּגׁש‪ ,‬נָ ַהג ְל ַהכְ ִריז‪:‬‬
‫"כ ֵׁשם ֶׁש ּ ַמ ְח ָׁשבֹות נֶ ֱא ָצלֹות ְמיַ ּפֹות ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ִ ּב ְפנִ ים‪,‬‬
‫ְּ‬
‫יפים ֲא ִצילּות ַל ּ ָפנִ ים‪".‬‬
‫מֹוס ִ‬
‫ָּכ ְך זְ ַקנְ ַק ִ ּנים ִ‬

‫ֹותיו ֶׁשל ַ ּבאנִ ּיפ ְל ִס ּלּוק ַה ְ ּז ַקנְ ַק ִ ּנים‬
‫ּות ִחנּ ָ‬
‫ֹותיו ְ‬
‫וְ כָ ְך‪ְ ,‬ל ַא ַחר ֶׁש ָּכל ְּת ִפ ּל ָ‬
‫לֹא נַ ֲענּו‪ּ ָ ,‬ג ְמ ָלה ְ ּב ִלבּ ֹו ַה ַה ְח ָל ָטה ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ַ ּביִ ת וְ יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת‬
‫ק ֶֹדם‪ַ .‬ה ָ ּצ ָרה ָהיְ ָתה ֶׁשהּוא ִה ְת ַק ּׁ ָשה ְל ַה ְח ִליט ָמה ִל ְהיֹות‪ַּ :‬ת ָ ּיר אֹו‬
‫עֹולם וְ ִל ְהיֹות ׁשּום דָּ ָבר ֲה ֵרי ִאי ֶא ְפ ָׁשר; ִאם‬
‫ׁשֹוטט ָ ּב ָ‬
‫ילאי‪ְ .‬ל ֵ‬
‫ַּת ְר ִמ ַ‬
‫ילאי ָע ֶל ָ‬
‫ַא ָּתה ַּת ָ ּיר ָע ֶל ָ‬
‫יך ָל ֵׂשאת‬
‫יך ָל ֵׂשאת ִמזְ וָ ָדה‪ ,‬וְ ִאם ַא ָּתה ַּת ְר ִמ ַ‬
‫יֹותר?‬
‫יהם ָּכ ֵבד ֵ‬
‫ַּת ְר ִמיל‪ ,‬וְ ָלכֵ ן ַה ּׁ ְש ֵא ָלה ִהיא‪ָ :‬מה ִמ ֵ ּבין ְׁשנֵ ֶ‬

‫‪12‬‬

‫ֹוׁשאִר הָסּורְּפ‬

‫ׁשֹורר ֶאגְ ֶ ּב ְרט‬
‫ְל ַב ּסֹוף ֶה ְח ִליט ַ ּבאנִ ּיפ ִל ְׁשאֹל ַ ּב ֲע ָצתֹו ֶׁשל ַה ּ ְמ ֵ‬
‫יבת ִׁשיר‬
‫ל־כ ּלֹו ִ ּבכְ ִת ַ‬
‫קּוע ָּכ ֻּ‬
‫ּומ ּפּוס‪ֲ ,‬א ָבל ֶאגְ ֶ ּב ְרט ָהיָ ה ָׁש ַ‬
‫רּומ ּפּוס־בּ ְ‬
‫ְ‬
‫לּוח ִצ ְפ ָחה‪ּ .‬כֹה ָעסּוק ָהיָ ה‪ָ ,‬לכֵ ן ַרק דִּ ְק ֵלם ְ ּב ָח ְפזָ ה‪:‬‬
‫ַעל ַ‬
‫יחה ָח ֵבר‪,‬‬
‫"ס ִל ָ‬
‫ְ‬
‫ׁשֹורר‪".‬‬
‫יע ַל ּ ְמ ֵ‬
‫ַח ֵּכה ְ ּב ַס ְב ָלנּות וְ ַאל ַּת ְפ ִר ַ‬

‫ּוח‪ָ ,‬ע ַבר‬
‫ּומ ָ ּיד ָׁשב ִלכְ ּתֹב ְ ּב ֶׁש ֶצף ֶק ֶצף‪ .‬הּוא ָּכ ַתב ַעד ֶׁש ִ ּנגְ ַמר לֹו ַה ּל ַ‬
‫ִ‬
‫ְל ִצדּ ֹו ַה ּׁ ֵשנִ י‪ ,‬וְ ָאז ִה ְפ ִטיר‪:‬‬
‫ׁשֹורר‪,‬‬
‫"אם ְּכ ָבר ִה ְפ ַר ְע ָּת ַל ּ ְמ ֵ‬
‫ִ‬
‫דַּ ֵּבר!‬
‫וַ ֲע ֵׂשה זֹאת ַמ ֵהר‪,‬‬
‫לּוח ַא ֵחר‪".‬‬
‫ִל ְפנֵ י ֶׁש ֶא ַ ּקח ִלי ַ‬

‫‪13‬‬

‫ּ ַפ ְׁש ִט ַיד ת ַה ּ ֶפ ֶל א‬

‫עֹולם‪,‬‬
‫"ה ְח ַל ְט ִּתי ָל ֵצאת ְל ַט ֵ ּיל ָ ּב ָ‬
‫"ה ִענְ יָ ן הּוא ָּכזֶ ה‪ָ ",‬א ַמר ַ ּבאנִ ּיפ‪ֶ ,‬‬
‫ָ‬
‫ילאי‪ָ .‬מה‬
‫יח ְל ַה ְח ִליט ַה ִאם ִל ְהיֹות ַּת ָ ּיר אֹו ַּת ְר ִמ ַ‬
‫וַ ֲאנִ י לֹא ַמ ְצ ִל ַ‬
‫אֹומר?"‬
‫ַא ָּתה ֵ‬
‫ׁשֹורר‪:‬‬
‫ָאז ָא ַמר ַה ּ ְמ ֵ‬
‫"ת ָ ּיר ְ ּב ִלי ִמזְ וָ ָדה?!‬
‫ַּ‬
‫ִהגְ זַ ְמ ָּת‪ּ ְ ,‬ב ַח ַ ּיי‪.‬‬
‫ִמ ַ ּצד ֵׁשנִ י‪ ,‬וְ זֹו ֻע ְבדָּ ה‪,‬‬
‫ילאי‪.‬‬
‫ְ ּב ִלי ַּת ְר ִמיל ‪ -‬לֹא ּתּוכַ ל ִל ְהיֹות ַּת ְר ִמ ַ‬
‫ּולכָ ל ַּת ֶ ּי ֶרת‪.‬‬
‫ַה ּ ִמזְ וָ ָדה ִהיא ֵח ֶפץ ִח ּיּונִ י ְלכָ ל ַּת ָ ּיר ְ‬
‫ילאי ‪ְּ -‬כמֹו‬
‫ַה ַּת ְר ִמיל ‪ֵ -‬ח ֶלק ִ ּב ְל ִּתי נִ ְפ ָרד ֵמ ַה ַּת ְר ִמ ַ‬
‫טֹוט ֶרת‪.‬‬
‫ֲח ֶ‬
‫ַא ָּתה‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ְל ָך לֹא ִמזְ וָ ָדה וְ לֹא ַּת ְר ִמיל‪,‬‬
‫ַּת ְמ ִׁש ְ‬
‫יך ִל ְהיֹות ּ ָפׁשּוט ָ ּבחּור ָרגִ יל‪".‬‬

‫"א ְ‬
‫יך לֹא ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל זֶ ה! ָמה‬
‫"אֹוי ִלי‪ָ ",‬א ַמר ַ ּבאנִ ּיפ ְ ּבלּוגַ ם‪ֵ .‬‬
‫ילים אֹו‬
‫עֹולם ְ ּב ִלי ִל ְסחֹב ַּת ְר ִמ ִ‬
‫ָע ַלי ַל ֲעׂשֹות ְּכ ֵדי ִל ְראֹות ֶאת ָה ָ‬
‫ִמזְ וָ דֹות?"‬
‫ׁשֹורר ִה ְר ֵהר ֲע ֻמ ּקֹות‪ִ ,‬ה ְר ִּכיב ִמ ְׁש ָק ַפיִ ם‪ ,‬וְ ָא ַמר ְ ּברֹב ר ֶֹשם‪:‬‬
‫ַה ּ ְמ ֵ‬

‫‪14‬‬

‫ֹוׁשאִר הָסּורְּפ‬

‫"ׁש ַמע ִלי‪ַ ,‬אל ִּת ַ ּקח ִמזְ וָ ָדה!‬
‫ְ‬
‫מֹועיל ‪-‬‬
‫זֶ ה ְמיֻ ָּתר וְ לֹא ִ‬
‫ַּכ ַ ּנ"ל ְלגַ ֵ ּבי ַה ַּת ְר ִמיל‪,‬‬
‫נְ ֻקדָּ ה‪.‬‬
‫עֹולם? ְל ַט ֵ ּיל?‬
‫רֹוצה ִל ְראֹות ָ‬
‫ֶ‬
‫ַקח ַמ ֵ ּקל‪.‬‬
‫ל־ה ִליכָ ה‪,‬‬
‫ֵּכן‪ֵּ ,‬כן‪ַ ,‬מ ֵ ּק ֲ‬
‫יל ָך‪.‬‬
‫זֶ ה ַהדָּ ָבר ִ ּב ְׁש ִב ְ‬
‫ּ ָפׁשּוט ִׂשים ַמ ֵ ּקל ַ ּב ָ ּיד‪.‬‬
‫וְ כֻ ּ ָלם יִ ְת ַר ּׁ ְשמּו‪ֵ :‬איזֶ ה ָאדֹון נִ כְ ָ ּבד!"‬

‫‪15‬‬

‫ּ ַפ ְׁש ִט ַיד ת ַה ּ ֶפ ֶל א‬

‫"פ ַת ְר ָּת ִלי ֶאת ַה ְ ּב ָעיָ ה!" ָא ַמר ַ ּבאנִ ּיפ ְ ּבלּוגַ ם‪ .‬וְ הּוא ָל ַחץ ְ ּב ָחזְ ָקה‬
‫ָּ‬
‫ֶאת יַ ד יְ ִדידֹו‪ָ ,‬טס ַה ַ ּביְ ָתה‪ָ ,‬ל ַקח ֶאת ַמ ֵ ּקל ַה ֲה ִליכָ ה ֶׁשל דּ ֹודֹו‪,‬‬
‫עֹולם‪.‬‬
‫ִה ְת ַר ּׁ ֵשם ֵמ ַע ְצמֹו‪ ,‬וְ יָ ָצא ִל ְראֹות ָ‬

‫‪16‬‬

‫ֹוׁשאִר הָסּורְּפ‬

‫ן־ה ֲא ִרי‪,‬‬
‫הּוא ִ ּג ּ ָלה ֲהמֹון דְּ ָב ִרים ְמ ַענְ יְ נִ ים‪ְּ ,‬כמֹו ְל ָמ ָׁשל‪ִ ּ :‬פ ְר ֵחי ֵׁש ָ‬
‫יטים ֶׁש ֻה ְׁש ְלכּו ָל ְרחֹוב‪.‬‬
‫ֹוה ִרים‪ ,‬וְ ָר ִה ִ‬
‫סּוסים דּ ֲ‬
‫נְ ָמ ִלים‪ַ ,‬ק ּ ָט ִרים‪ִ ,‬‬
‫יחה ַק ּ ָלה ִעם‬
‫ּופ ַתח ְ ּב ִׂש ָ‬
‫ֹובעֹו ָ‬
‫צֹועד הּוא ֵה ִרים ֶאת ּכ ָ‬
‫ּובעֹודֹו ֵ‬
‫ְ‬
‫ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִ ּנ ְקרּו ַעל דַּ ְר ּכֹו‪ֶׁ ,‬ש ֵּכן הּוא ָהיָ ה ֶע ֶלם ְמ ֻח ָ ּנ ְך‪ְ ,‬מנֻ ּ ָמס ּונְ ִעים‬
‫ּומגֻ וָ ּנִ ים‪ַּ ,‬כ ָ ּי ֶאה ְל ִמי‬
‫נֹוׂש ִאים ַר ִ ּבים ְ‬
‫יחה ְ ּב ְ‬
‫ֲה ִליכֹות‪ַ ,‬ה ּי ֵֹוד ַע ְלנַ ֵהל ִׂש ָ‬
‫אֹוס ְט ָר ִלית‪.‬‬
‫יטב ַה ּׁ ִש ָירה ָה ְ‬
‫ֶׁש ָ ּק ָרא ֶאת ֵמ ַ‬
‫ְל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַ ּצ ַער‪ֵ ,‬מ ַא ַחר ֶׁש ָ ּי ָצא ִמ ֵ ּביתֹו ְ ּב ָח ְפזָ ה‪ ,‬הּוא ָׁשכַ ח ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיד‬
‫ְ ּב ָמזֹון‪ּ ,‬וכְ ָבר ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם ִ ּג ּ ָלה ֶׁשהּוא גּ ֹווֵ ַע ָ ּב ָר ָעב‪.‬‬

‫‪17‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful