I

;

LIMBA GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof. dr. docenf JEAN LIVESCU
Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C I Asistent IOHANMA ANDREI Asistent

I

/IA B

A

ERMANÂ
Ediţia a ll-a (revizuită şi adăugită)

EDITURA DIDACTICĂ BUCUREŞTI-1966

Şl

PEDAGOGICĂ

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri. în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele 26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­ ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată. Rugăm pe toţi colegii care vor folosi acest manual de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.
AUTORII

LISTA ABREVIERILOR A., acuz. , Akk. adj. adv. adj. adv. compl. conj. D., dat., Dat. F f. flg. G., gen., Gen. M m.m. ca perf. N N., nom. , Nom. nr. num. pag. part. part. adj perf. pers. pi. pref. prep. prez. pron. prop. s. (s) sing.
V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

acuzativ, Akkusativ adjectiv adverb adjectiv adverbial complement conjuncţie dativ, Dativ feminin fără figurat genitiv, Genitiv masculin mai mult ca perfect neutru nominativ, Nominativ număr numeral pagina participiu participiu adjectivizat perfect persoana plural prefix prepoziţie prezent pronume propoziţie substantiv sein singular verb

'

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen : 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf) 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn). Wir machen jetzt Übungen". Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Erläuterungen 1) Wir lernen auch Deutsch — Deutsch ( = limba germană) este considerat substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu) GRAMMATIK
1. SUBSTANTIVUL ŞI ARTICOLUL

a) Der Lehrer kommt. b) Die Stunde beginnt. c) Der Student öffnet das Heft.

a') Ein Lehrer k o m m t . b') Eine Stunde beginnt. c') Der Student öffnet ein Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema nr. ..., pag. ..." se referă la compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d) Die Studenten machen die Übungen. e) Die Studentinnen öffnen die Hefte.

d') Die Studenten machen Übun­ gen.

în limba germană există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivului se recunoaşte după articol. Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît. 1) Articolul hotărît are la singular următoarele forme : der pentru genul masculin (ex. a) die pentru genul feminin (ex. b) das pentru genul neutru (ex. c) La plural articolul hotărît are o singură formă pentru toate genurile, şi anume die (ex. d şi e). Deci: Singular M. F. N. Plural der Lehrer s , Lehrer die Stunde-^ die —Stunden das Heft / \Hefte

Articolul hotărît Singular M. der F. die N. das
2) Articolul

Plural ^die

nehotărît are la singular următoarele forme ein pentru genul masculin (ex. a) eine pentru genul feminin (ex. b') ein pentru genul neutru (ex. c') Nu are plural. Deci: Singular Plural M. ein Lehrer Lehrer F. eine Stunde Stunden N. ein Heft Hefte

DER UNTERRICHT

1!

Articolul nehotărît Singular M. ein v F. eine—N. ein / Plural nu există

(vezi schema nr. 20, pag. 494) Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice altă parte de vorbire folosită substantival.
Observaţii. 1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­ colul respectiv. 2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­ nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Singular Pers. I Pers. a Ii-a Pers. a IlI-a ich du

Plural wir ihr

si:

M.

er

\ • sie — sie es /

Pronumele de politeţe : Sie
O b s e r v a ţ i e . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12
3. VERBUL

1. LEHRSTOCK

A. I N F I N I T I V U L

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).
B. RĂDĂCINA VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­ zent : frag-en, antwort-e«, grüß-en, regel-w.

C. P R E Z E N T U L

INDICATIV

a) Wir lernen auch Deutsch. b) Die Studenten schreiben... . c) Der Lehrer fragt:... . în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent. Prezentul indicativ se formează din rădăcina cerbului la care se adaugă desinenţele personale ale prezentului: Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a
M

fragen Plural -e -st -t -en wir fragen pers. I pers. a Il-a ihr frag« pers. a IlI-a sie fragen forma de politeţe Sie fragen -en -t -en -en

pers. a III-a^-F \N forma de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

DER UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural. Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a ich antworte -e du antwortet -est er -l pers. a III-a ^-F. sie \antwortet -et \N. es i Sie antworte« -en forma de politeţe antworten Plural wir antworte« -en pers. I pers. a Il-a ihr antwortet -et pers. a III-a sie antworte« -en forma Sie antworte« -en de politeţe

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en), -gn (begegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).
Observaţii. 1. Verbele a căror rădăcină se termină în -ß (grüß-en), -tz (ăberseiz-en), s (reis-en = = a călători) şi -ss (fassen = a cuprinde, a apuca) primesc la persoana a Il-a singular numai -t. Astfel, la verbele acestea, persoana a I l - a singular este identică cu persoana a III-a singular: ich grüße wir grüßen du grüßt ihr grüßt er grüßt sie grüßen (vezi schema nr. 102, p. 556). 2. Pronumele personal nu poate fi omis ca in limba r o m â n ă : întreb = ich frage, întrebăm = wir fragen. 4. PRONUMELE INTEROGATIV Der Die Lehrer Übung kommt. ist r i c h t i g . Wer Was kommt? ist richtig?

Pronumele wer? = cine? se referă la persoane Pronumele was? = ce? se referă la lucruri

14 5. PRONUMELE DEMONSTRATIV DAS

1. LEHRSTOCK

a) b) c) d) e) f) g) h)

Das Das Das Das Das Das Das Das

ist der Student Popescu. ist die Studentin Ionescu. ist das Heft. sind Studenten. sind Studentinnen. sind die Hefte. ist falsch. ist richtig.

Acesta este studentul Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. Acesta este caietul. Aceştia sînt studenţi. Acestea sînt studente. Acestea sînt caietele. Aceasta ( = acest lucru) este greşit. Aceasta este corect.

In exemplele de mai sus, das este pronume demonstrativ ( = acesta, aceasta) şi nu articol hotărît. Folosit cu verbul a fi, das se poate referi la un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural. demonstrativ p ronumele das + verbul sein se referă la : 1) masculin, 2) singular, feminir ,, plural. Übungen Citiţi cu glas tare! neutru;

A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen; das Buch; gut b) sagen; fragen; wir; wie; sie; zufrieden; c) Mathematik; studieren; korrigieren; Lektion (vezi schema nr. 2, pag. 486) B. Fiţi atenţi la pronunţarea diftongilor! a) Deutsch; heute; neun; auch; Erläuterung b) heißen; schreiben; eins; zwei; drei (vezi schema nr. 6, pag. 487) C. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Student; lernen; rechnen; antworten b) Genosse; morgen; kommen; öffnen c) Stunde; Unterricht; beginnen; übersetzen (vezi schema nr. 3, pag. 486)

DER UNTERRICHT

15

D. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalei cu Umlaut! grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf (vezi schema nr. 1, pag. 485) 2. Traduceţi în limba română! a) Ich heiße Alexander. b) Die Studenten machen Übungen. c) Das ist Genosse Popescu. d) Sie zählen von eins bis zehn. c) Genossin Ionescu antwortet richtig. f) Sie zählt richtig. g) Die Genossin ist zufrieden. h) Wir wiederholen die Übungen. i) Sie übersetzen die Antwort. 3. Conjugaţi la prezent! a) beginnen; kommen; korrigieren; lernen; schreiben b) öffnen; rechnen; begegnen; atmen; baden; widmen; ordnen c) grüßen; heißen; reisen; übersetzen 4. Wieviel ist ?

a) 4+5

b)

6—5

5+2 4+3 2+6 1+7 2+8

10—4 9—6 8—3 7—2 6—1

c) 1+9—2 2+8—1 3+5—4 4+6—3 5+5—4 6+4—7

d) 7—3+2 8—4+6 9—6+2 10—7+6 9—5+4 8—3+5

5. Formaţi propoziţii! a) Der Genosse, heißen, Popescu. b) Eine Studentin, lachen. c) Die Studentin, lachen. d) Ich, studieren, Mathematik. e) Du, rechnen, gut. f) Er, zählen, falsch. g) Ihr, studieren, Mathematik. h) Die Studentin, lachen, jetzt. i) Der Student, öffnen, das Heft. j) Wir, lernen, die erste Lektion. 6. Completaţi acolo unde A. a) Das b) Das c) Wir cu pronumele personal! Indicaţi toate posibilităţile este cazul! ist Genosse Popescu; ... ist Student. ist Genossin Popescu; ... ist Studentin. machen eine Übung; ... ist richtig. de rezolvare,

16

d) Die Genossen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. e) Die Genossinnen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. f) Wir rechnen; auch ... rechnet. B. a) b) c) d) e) f) g) h) ...heißt Popescu. ...heiße Ionescu. ...macht jetzt Übungen. ...rechnet richtig. ...studiert Mathematik. Auch ... studieren Mathematik. ...lachen. ...fragt und ... antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele! a) Wir mach- Übungen. b) Die Studentin lach-. c) Die Studenten grüß-. d) Der Lehrer antwort-. e) Ich studier- Mathematik. f) Er studier- Deutsch. g) Ihr studier- Mathematik. h) Die Studentinnen lach-. i) Du antwort- richtig. j) Sie schreib- Übungen. k) Du übersetz- die Lektion. I) Ich wiederhol- die Antwort. 8. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wer kommt? Was sagt der Lehrer? Was sagen die Studenten? Wie zählen die Studenten? Wie rechnet Genosse Popescu? Was machen die Studenten? Wer korrigiert? Was sagt der Lehrer? Studenţii şi studentele fac exerciţii. Un student se numeşte Popescu. O studentă se numeşte Ionescu. Un student răspunde greşit. O tovarăşă corectează. Ei răspund corect. Ele fac exerciţiile.

9. Traduceţi în limba germană! A. a) b) c) d) e) ţ) g)

)? Cum te cheamă (numeşti) ? Cum se numeşte tovarăşa? Acesta este studentul Ionescu. Wir lernen Deutsch. i) Voi repetaţi lecţia. Acestea sînt cărţile. Aceasta este studenta Ionescu. Merken Sie sich (Reţineţi)! Guten Morgen! Ich heiße Popescu. B. (2+2 ==4) 2—Limba germană — c. Acesta este răspunsul.DER UNTERRICHT 17 h) Tu întrebi şi el răspunde. 1881 . Wieviel ist zwei und zwei? (2+2) Zwei und zwei ist vier. j) Profesorul este mulţumit. Wir zählen von eins bis zehn. Aceasta este prima lecţie. a) b) c) d) e) Cine este mulţumit? Ce traduce (ea)? Gît fac 9—6+2? Ce studiază (el) ? Cine repetă răspunsul? Ce traducem acum? Cum traduci (tu) ? Ce spuneţi (voi) ? Ce faceţi (dv. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) C.

Wir machen Übungen. die Lektoren La substantivele de origine negermană terminate în -or. accentul este mobil. 4) Er holt rasch Kreide. ich habe keine Kreide. acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular. Alle Studenten gehen auf die Plätze. Erläuterungen 1) Zwei Stunden Vorlesung — două ore de curs 2) Im Hörsaal = în sala de cursuri 3) Der Professor. Marianne öffnet das Gruppenbuch. nicht alle sind hier. und die Stunde beginnt. Das Katheder und die Tafel sind vorn. substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular. Der Professor kommt. 17. iar acuzativul plural al tuturor substantivelor. este identic cu nominativul plural. Im Hörsaal sind viele Bänke. . Observaţie. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig. Auch ein Lappen ist dort. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein.2. (ZWEITES) LEHRSTÜCK DER HÖRSAAL Der Hörsaal ist groß. die Fenster sind links. Anda fehlt. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide. der Fußboden ist unten. 492). Die Lampen hängen oben. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr. Paul." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht. die Professoren. Die Tür ist rechts. iar substantivul Übungen la acuzativ plural. In limba germană. indiferent de gen. pag. In exemplele acestea. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Die Vorlesung ist interessant. Er ist hell und sauber. hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein." Es läutet. der Lektor. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung." Er holt rasch Kreide.

verbul sein stă la prezent. — Toţi studenţii merg la locu­ rile lor. Dacă două propoziţii.6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. la forma afirmativă. la forma interogativă. VERBELE HABEN ŞI SEIN a) b) c) d) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună. verbul sein (== a fi) stă la prezent. la forma afirmativă. die Fenster sind links. Alle ( = toţi. aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă. PREZENTUL VERBELOR în exemplul a în exemplul b în exemplul c în exemplul d Verbele haben haben Forma afirmativă ich habe du hast er -l sie > hat es i wir haben ihr habt sie haben Sie haben Forma interogativă habe ich? hast du ? f er? hat \ sie? les? haben wir? habt ihr? haben sie? haben Sie? ich du er sie es wir ihr sie Sie Forma afirmativă bin bist i > ist J sind seid sind sind sein Forma interogativă bin ich ? bist du ? f er? ist l sie ? les?' sind wir? seid ihr? sind sie? sind Sie? . şi sein se conjugă neregulat. toate este articulat. Die Tür ist rechts. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht.DER HÖRSAAL 19 5) Alle Studenten = Toţi studenţii. . toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi. Hast du Kreide? Sind alle hier? verbul haben ( = a avea) stă la prezent. la forma interogativă. verbul haben stă la prezent. Lexik Antonyme oben =f= unten rechts =f= links GRAMMATIK 1.

nicht stă de obicei la sfirşitul propoziţiei (ex. nicht alle sind hier. NEGAŢIA A. b şi c) ş. Xicht se poate referi: 1) la predicat. a. d).2. — dacă predicatul este simplu. kein este articolul nehotărît negat. a. Nicht alle sind hier." în limba germană trebuie deosebită negaţia exclamativă nein de negaţia sintactică nicht. în cazul acesta stă înaintea părţii de pro­ poziţie respective (ex. c) 2) la o altă parte de propoziţie. Kein. d). b) — dacă predicatul este compus. Sie hat kein Heft. . LEHRSTOCK 2. în cazul acesta stă după verbul conjugat (ex. în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat printr-un adjectiv (ex. Sie ist nicht krank. Sie haben keine Stunden. C. B. Sie hat das Buch nicht. Keine Studentin fehlt. Articolul nehotărît negat se întrebuinţează pentru negarea sub­ stantivului — precedat de articolul nehotărît : ein Student eine Studentin ein Heft * kein Student * keine Studentin » kein Heft — neprecedat de articol: Ich habe Kreide -*• Ich habe keine Kreide. a) b) c) d) Sie kommt heute nicht. keine. nicht stă înaintea părţii neconjugabile a predicatului. Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. a) b) c) d) Kein Student fehlt. Paul antwortet : „Nein. Wir haben heute Stunden — Wir haben heute keine > Stunden.

= Nici un student nu lipseşte. keine \ N. A D J E C T I V U L PREDICATIV a) b) c) d) Der Die Die Die Student ist aufmerksam Studentin ist aufmerksam Studenten sind aufmerksam Studentinnen sind aufmerksam = = = = Studentul este atent. Este deci adjectiv predicativ. Adjectivul predicativ este invariabil. în limba germană adjectivul predicativ este invariabil. în această propoziţie. A D J E C T I V U L ADVERBIAL Er holt rasch Kreide. B. Studenta este atentă. ADJECTIVUL A. Kein Student fehlt. F. kein / Plural keine D. î n limba germană de regulă nu pot sta două negaţii într-o propoziţie. 3. In exemplele de mai sus. Spre deosebire de limba română.DER HÖRSAAL 21 Articolul nehotărît negat Singular kein M. Adjectivul adverbial este invariabil. adjectivul rasch este întrebuinţat ca adverb. Studentele sînt atente. adjectivul aufmerksam îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ. Studenţii sînt atenţi. .

Übungen 1. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului sein! a) Die Studenten . f) Ich .. Es ist vorn.. d) Er . a) Wieviel ist 8+1? b) 1 + 5? c) 1+4? 2. a) Wie I heißt er? b) I ist sie ? D.. b)... Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului haben! a) Anda .. b) Die Studentinnen . a) Was ist das? Das ist eine Tür.. 4. Ich bin aufmerksam. 2) pronume impersonal. Er ist hier. heute keine Stunden. g) Wir . heute vier Stunden. Conjugaţi la prezent! Ich habe ein Buch... PRONUMELE ES 2.. 11. b) Es läutet = sună. e) Du . final Er heißt Andrei.' 4.. dacă subiectul nu poate fi definit (ex. de persoana a III-a singular neutru (vezi pag. b) Ihr . a) Wo ist er? b) G. c) Die Studenten . zwei Stunden Vorlesung.. das Gruppenbuch. aufmerksam.. Grammatik. .. keine Kreide. aufmerksam... A. ein Heft. heute keine Vorlesung.. 3. Sie ist aufmerksam. b) ein Heft. LEHRSTOCK a) Das Katheder ist vorn. dort. Es poate fi: 1) pronume personal.. 2). Citiţi cu glas tare! Nu legaţi vocala iniţială a unui cuvînt de sunetul al cuvintului precedenţi ein Hörsaal. c) B.

Ihr habt Kreide. Der Student heißt Ionescu. Der Professor öffnet das Gruppenbuch.. a) b) c) d) e) f) Tür Tafel Lampe Fenster Lappen Übung negative! Katheder Heft Fußboden Kreide Platz Vorlesung In propoziţii Die Tür ist links. Die Studentin Anda fehlt. Du öffnest das Fenster. Eine Studentin schreibt falsch. sie . Er holt ein Buch. Completaţi cu A. krank. articolul nehotărit! C. 7. Transformaţi A... Ihr . Ich .. Eine Studentin ist krank. . in propoziţii interogative! B... Student. Der Lappen ist hier. Studenten. Ein Student antwortet falsch. Wir haben heute Vorlesung. a) b) c) d) e) f) B.. articolul nehotărit negat! a) Hörsaal b) Stunde c) Buch 6. er hier? .DER HÖRSAAL 23 c) d) e) f) g) h) i) Der Hörsaal . Die Antwort ist richtig. Er holt die Bücher. Du hast ein Gruppenbuch. Wir machen heute Übungen. aufmerksam. Die Studenten haben heute Stunden.. du krank? Anda fehlt. 5. în a) b) c) d) e) f) g) h) propoziţii negative! Anda ist krank. articolul hotărlt! B. Hier ist ein Heft. groß und hell. Ein Student fehlt heute... Wir .. .... Transformaţi propoziţiile afirmative A.

N-am astăzi nici o carte (nici un caiet). N-am cărţile (caietele) aicil Aici n-am cărţi. Nici un student nu lipseşte astăzi. Eşti mulţumit? Eşti mulţumită? Prelegerea este interesantă. die Türen. Lectorii sînt mulţumiţi. Wir gehen auf die Plätze. El nu este aici. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. LEHRSTOCK 8. Merken Sie sich! 9. die Fenster 0 d) Wo ist der Fußboden? e) Ist die Tür rechts? f) Sind die Fenster links? g) Wo ist die Tafel? h) Was holt Paul? i) Wer kommt? j) Wie sind die Studenten? Traduceţi! A. O studentă aduce repede cretă. . Un student aduce repede creta. N-am caietul (caietele). Ea nu este bolnavă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El este student. Prelegerile sînt interesante.24 2. Lectorul este mulţumit. Wir haben heute zwei Stunden Vorlesung. Ist Andrei hier? Nein. El nu deschide uşa. Nici o studentă nu lipseşte astăzi. er ist nicht hier. Răspundeţi! a) Was machen die Studenten? b) Wie ist der Hörsaal? c) Wo sind die Lampen. Tu eşti studentă. Ele nu deschid fereastra. Studentele deschid fereastra.

Brotkörbe und Salzfässer. vin la masă 3) ein wenig = puţin 4) Nach Tisch. (DRITTES) LEHRSTÜCK DER SPEISESAAL Der Speisesaal ist groß.. Das Essen ist sehr gut.. Messer. Andrei ist aber nicht dort. Sie holen das Essen.3. = Imediat după masă. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse. Anda und Marianne gehen in die Bibliothek. Gläser und Wasserkrüge. Sie warten ein wenig. Hier sind viele Tische und Stühle. . 5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii. Zwei Studentinnen haben heute Dienst. vocala a din singularul substantivului Stadt este scurtă. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv. vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă. kommen zu Tisch — . Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks. Einige Studenten gehen in ein Kino. Dann bringen sie noch Teller. Sie essen mit Appetit.. Dann kommt auch Andrei. spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch.. Gabeln und Löffel auf die Tische. 6) die Stadt — die Städte. Erläuterungen 1) Zwei Studentinnen haben heute Dienst = două studente sînt astăzi de serviciu. Sie lesen und lernen dort. Hier spielen viele Kinder. Sie legen Tischtücher. „Wo ist Andrei?" fragt Marianne. Marianne.. Er bringt Äpfel und Kuchen. Anda und Andrei essen zusammen. Andrei geht in die Stadt." „Gut".. Sie sind hungrig. hell und sauber. sagt Marianne. andere besuchen die Bibliothek. 2) ...

Acestea primesc la nominativul plural desinenţa -s. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. e . —• Din grupa a patra fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -en sau -n. Messer.. în .. Multe substantive din această grupă primesc Umlaut. h: der Park — die Parks]. [ex. [ex. Er bringt Äpfel . Dann bringen sie noch Gläser.. Einige Studenten gehen in Parks. b: der Apfel — die 'Apfel]. [ex. o.. a: der Teller — die Teller']. După felul în care substantivele formează pluralul. Toate substantivele din această grupă care au a. PLURALUL SUBSTANTIVELOR a) b) c) d) e) f) g) h) Dann bringen sie noch Teller . Unele substantive din această grupă primesc Umlaut. f: das Gl&s — die Gläser]. c : der Tisch — die Tisch®].26 3. [ex. ci: der Stuhl — die Stühle]. g : der Student — die Studenten. das Kind —• die Kinder]. [ex. die Stunde —• die Stunden]. Substantivele din această grupă n u pot primi niciodată Umlaut.. — Din grupa a doua fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -e. [ex. Die Studenten haben heute zwei Stunden. [ex. — Din grupa a cincea fac parte în special cuvinte de origine negermană. — Din grupa a treia fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -er. u sau au în rădăcină primesc Umlaut. Hier spielen viele Kinder. Hier sind viele Tische und Stühle.. ele pot fi împărţite c i n c i grupe: •— Din grupa întlia fac parte substantivele care nu primesc nici un fel de desinenţă la nominativul plural. Gabeln und Löffel auf die Tische. Sie legen . [ex. Nici substantivele din această grupă nu primesc Umlaut.

Primele două propoziţii (exemplele a şi b) sînt propoziţii enunţiative afirmative. verbul conjugat stă în locul 2.DER SPEISESAAL GRUPELE DE PLURAL 27 Grupa I Grupa Grupa Grupa Grupa / fără desinenţă fără desinenţă -f Umlaut II / -e -e + Umlaut III / -er -er + Umlaut (la toate substantivele care au a. vorbim de ordine directă (Grundstellung). u sau au în rădăcină) en IV / ~ l — totdeauna fără Umlaut -n j V -s — totdeauna fără Umlaut (vezi schema nr. î n propoziţia enunţiativă ( r r s ' \ aiirin ativa 1 negativă | ver])Ui t conjUaab J locul 2. Gînd subiectul stă înaintea verbului conjugat. 28. In exemplul a propoziţia începe cu subiectul. c) Andrei ist nicht hier. pag. Observăm că în toate aceste exemple. Propoziţia a 3-a (ex. o. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E ENUNŢIATIVE A F I R M A T I V E ŞI N E G A T I V E 1 3 1 2 2 2 1 a) Sie holen das Essen. indi­ ferent de locul pe care-1 ocupă subiectul. Cînd subiectul stă în urma verbului conjugat. 500) 2. In exemplul b propoziţia începe cu un complement circumstanţial. c) este o propoziţie enunţiativă negativă. b) Dann bringen sie noch Gläser. . TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ A. vorbim de ordine inversă (Umstellung).

28 B. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTEROGATIVE

3. LEHRSTOCK

a) Wo ist Andrei? b) Bringst du die Suppe? în propoziţiile interogative parţiale, verbul conjugat stă In locul 2, cuvlntul interogativ în locul 1 (ex. a). în propoziţiile interogative totale, verbul conjugat stă in locul 1 (ex. b).

In propoziţiile interogative / \

parţiale - verbul conjugat locul 2 totale — verbul conjugat locul 1

3. FORMAREA CUVINTELOR

A. P R I N COMPUNERE

a) Sie legen Tischtücher auf die Tische. b) Dann bringen sie Wasserkrüge, Brotkörbe, ... Foarte multe cuvinte din limba germană se formează prin compunere. Astfel: der Tisch (masa) + das Tuch (stofa, pînza) =das Tischtuch (faţa de masă). Primul element al cuvîntului compus se cheamă cuvint determinativ; ultimul, cuvînt de bază. Deci: das T i s c h cuvînt determinativ t u eh cuvînt de bază

în substantivele compuse, accentul principal cade pe cuvîntul determinativ: das Tischtuch

Genul substantivelor compuse este identic cu genul cuvîntului de bază: der Tisch + das Tuch = das Tischtuch.

DER SPEISESAAL

29 B. PRIN DERIVARE

a) der Student —• die Studentin b) der Lehrer —- die Lehrerin Multe Substantive care comportă posibilitatea unui feminin îl formează cu ajutorul sufixului -in : der Student + in -* die Studenţi« der Lehrer + in — die Lehrerin > Substantivele feminine, formate cu ajutorul sufixului -in, dublează pe -n- la plural: die Studentire — die Studentinnen die Lehrerin — die Lehrerinnen
O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate în -e pierd pe acest -e la formarea femininului: der Genosse—• die Genossin

Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) Saal; Professoren; Brot; Gabel; Kino b) Städte; Appetit; Gemüse; Kuchen; Tafel B. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Stadt; Professor; Klasse; Wasser; Messer b) Apfel; Löffel; Suppe; Fenster; Teller C. Fiţi atenţi la pronunţarea lui e scurt, slab ! a) legen; bringen; holen; spielen; warten b) Stunde; Lampe; Kreide; sieben; Studentinnen (vezi schemele nr. 2 şi 3, pag. 486. şi 4, pag. 487). 2. Treceţi substantivele de mai jos la plural, clasificindu-le pe grupe de plural! a) der Lehrer; das Buch; die Speise; die Stadt; das Heft b) der Genosse; die Bank; der Saal; das Brot; die Genossin c) der Apfel; der Löffel; die Gabel; der Teller; das Messer d) die Stunde; die Erläuterung; die Übung; die Lektion; die Tafel e) das Fenster; das Kind; das Glas; der Stuhl; das Kino 3. Treceţi propoziţiile de mai jos la plural! a) Der Lehrer kommt in die Klasse. b) Der Speisesaal ist groß und hell. c) Die Studentin bringt das Tischtuch, das Messer und die Gabel. d) Machst du jetzt die Übung?

30

3. LEHRSTÜCK

e) f) g) h) i)

Der Tisch ist sauber. Wo ist der Wasserkrug? Bringst du das Glas und das Salzfaß ? Der Park ist groß. Heute fehlt kein Student. substantive Fuß + Speise + Tisch + Wasser + Wasser + Brot + compuse! der Boden der Saal das Tuch der Krug das Glas der Korb gehen, in, Studenten, die Bibliothek, einige hier, viele, lernen, Studenten, und, lesen nicht, der Professor, heute, kommt hat, Buch, kein, Anda haben, heute, nein, wir, Vorlesung, keine in, kommt, die Bibliothek, ihr, heute machen, Studenten, was, manche, nach Tisch das Gemüse, du, bringst die Studenten, lernen, wo

4. Formaţi a) der b) die c) der d) das e) das f) das

5. Formaţi propoziţii A. afirmative! a) b) B. negative! c) d) e) C. interogative! f) g) h) i) 6. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) 7. Wie Wer Was Wer Was Was

ist der Speisesaal? hat heute Dienst? legen die Studentinnen auf die Tische? kommt zu Tisch? essen die Studenten? machen die Studenten nach Tisch?

Traduceţi! A. a) Andrei este astăzi de serviciu? b) Nu, nu el este astăzi de serviciu. c) Alina şi Anda mănîncă astăzi împreună. d) Cine aduce supa şi friptura? e) Ele aduc linguri, furculiţe şi cuţite. f) „Eşti flămîndă?" o întreabă Andrei pe Anda. g) „Eu sînt flămînd" spune Andrei. h) Mulţi studenţi merg după masă la bibliotecă. Ei citesc şi scriu acolo cîteva ore. i) Studenţii mănîncă astăzi supă, carne şi prăjitură. j) Aici este un parc. k) Acolo se joacă mulţi copii.

DER SPEISESAAL

31

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) D. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Unde mîncaţi (dumneavoastră)? Unde sînt paharele? Cine aduce paharele? Cine n-are furculiţă? Ce aduceţi la masă? Ce spuneţi (dumneavoastră) ? Ce faceţi după masă? Cîţi studenţi mănîncă astăzi aici? Cum este mîncarea? Mănînci astăzi supa? Învaţă (el) bine? Mergeţi astăzi la cinema? Aşteptaţi (dumneavoastră) puţin? Deschizi fereastra? Studenţii sînt harnici? Studentele sînt atente? Aveţi cărţile? El are caietul? Ai creta? Studentul Paul nu este aici. Studenta Alina nu lipseşte astăzi. Studenţii nu au astăzi ore. Studentele Alina şi Mariana nu merg astăzi la cinema. Astăzi n-avem cretă. Creta nu este aici. Nu am nici o furculiţă. Nu deschideţi ferestrele? Paharele nu sînt aici. Merken Sie sich!

Wir warten ein wenig. Wir sind hungrig. Wir gehen zu Tisch. Wir essen mit Appetit. Nach Tisch gehen wir in die Bibliothek.

4. ( V I E R T E S )

LEHRSTÜCK

DAS STUDENTENHEIM Es ist Freitag. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Dann geht er auf die Post. Daneben ist das Studentenheim. Dort wohnt Otto. Andrei hat noch Zeit. Er besucht Otto. Otto zeigt dem Freund das Studentenheim. A n d r e i : Wessen Zimmer ist das? Wohnst du hier? O t t o : Nein, das ist Alexanders Zimmer. Ich wohne nebenan. Sie gehen in das Zimmer Ottos. A n d r e i : Aber ich sehe hier drei Betten, drei Schränke, einen Tisch und vier Stühle. Wer wohnt noch hier? O t t o : Hier wohnen noch zwei Studenten. Sie haben heute Unterricht und sind nicht zu Hause. A n d r e i : Sind alle Schlafräume des Studentenheims so schön ? Ihr habt auch Bilder, Vorhänge und einen Teppich. O t t o : Ja, alle Schlafräume sind schön und sauber. Wir haben Wasch­ räume und Duschräume. A n d r e i : Und wo lernt ihr ? O t t o : Unten ist ein Leseraum und nebenan ist der Klubraum. Dort lernen wir und lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Wir haben auch ein Radio und einen Fernsehapparat. Dann fährt Otto den Freund in den Festsaal. O t t o : Das ist der Festsaal. Hier hören wir Vorträge und sehen Filme. A n d r e i : Der Saal ist groß und sehr schön. Ihr habt auch ein Klavier. O t t o : Ja, wir haben alles und sind sehr glücklich. Die Arbeitsbedin­ gungen sind ausgezeichnet. Erläuterungen 1) Es ist Freitag — Este vineri. 2) Wer wohnt noch hier? — Cine mai locuieşte aici?

DAS STUDENTENHEIM

33

3) auf die Post = la poştă 4) zu Hause = acasă 5) so schön = aşa de frumos, atît de frumos GRAMMATIK
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA T A R E

a) b) c) d) e) f)

Daneben ist der Klubraum. Die Schlafräume des Studentenheims sind schön. Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Otto führt den Freund in den Festsaal. Die Bilder sind schön.

în exemplul a substantivul masculin Klubraum (grupa a Ii-a de plural) stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul neutru Studentenheim (grupa a Ii-a de plural) stă la genitiv singular. î n exemplul c substantivul masculin Freund (grupa a Ii-a de plural) stă la dativ singular. în exemplul d substantivul feminin Mutter (grupa I de plural) stă la dativ singular. în exemplul e substantivul masculin Freund (grupa a Il-a de plural) stă la acuzativ singular. în exemplul f substantivul neutru Bild (grupa a IlI-a de^plural) stă la nominativ plural. în limba germană există patru cazuri: nominativul, genitivul, dativul şi acuzativul. Substantivele din limba germană se grupează, după desinenţele lor, în trei declinări: declinarea t a r e declinarea s l a b ă declinarea m i x t ă Din decimarea tare fac parte substantivele de gen masculin, feminin şi neutru, din primele trei grupe de plural. Acestea se declină în felul următor :

N. G. D. A.

Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer

Singular Feminin die Bank der Bank der Bank die Bank

Neutru, das Bild des Bild(e)s dem Bild(e) das Bild

3—Limba germană — c. 1881

34

4. LEHRSTOCK

Plural Masculin N. G. D. A. die der den die Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin die Bänke der Bänke den Bänken die Bänke Neutru die der den die Bilder Bilder Bildern Bilder

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării tari : La singular: — Substantivele tivul, dativul — La genitiv au — Substantivele

masculine şi neutre au trei cazuri egale (nomina­ şi acuzativul). desinenţa -(e)s. feminine au toate cazurile egale.

La plural: —• Toate substantivele, indiferent de genul lor, au trei cazuri egale (nominativul, genitivul şi acuzativul). — La dativ au desinenţa -n, dacă nominativul singular nu se termină den Lehrern, dar : der Garten = grădina în -n (der Lehrer den Gärten). (vezi schema nr. 37, pag. 509)
Observaţii. 1, Genitivul cu desinenţa -es îl formează totdeauna substantivele terminate în -ß (der Gruß, Grußes), în -s (das Glas, des Glases), în -z (das Salz, des Salzes), în -sch (der Tisch, Tisches), In -st (der Dienst, des Dienstes); uneori substantivele monosilabice terminate -eh (das Buch, des Buch(e)s), în -d (das Bild, des Bild(e)s), în -t (das Heft, des Heft(e)s), -g (der Krug, des Krug(e)s), în -k (der Schrank, des Schrank(e)s). 2. Dativul cu desinenţa -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desinenţa -es. des des în în

Substantivele precedate de articolul nehotărît sau de articolul nehotărît negat se declină întocmai ca substantivele precedate de articolul hotărît. Deci: * Masculin ein Lehrer eines Lehrers einem Lehrer einen Lehrer Singular Feminin eine einer einer eine Bank Bank Bank Bank Neutru ein eines einem ein Bild Bild(e) Bild(e) Bild

N. G. D. A.

DAS STUDENTENHEIM

35

Plural N. G. D. A. Masculin Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin Bänke Bänke Bänken Bänke Singular N. G. D. A. Masculin kein Lehrer keines Lehrers keinem Lehrer keinen Lehrer Feminin keine Bank keiner Bank keiner Bank keine Bank Plural N. G. D. A. Masculin keine Lehrer keiner Lehrer keinen Lehrern keine Lehrer Feminin keine keiner keinen keine Bänke Bänke Bänken Bänke Neutru keine keiner keinen keine Bilder Bilder Bildern Bilder Neutru kein keines keinem kein Bild Bild(e)8 Bild(e) Bild Neutru Bilder Bilder Bildern Bilder

'

2. DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE

a) Das ist Alexanders Zimmer. b) Marianne ist Andas Freundin. Numele de persoane, indiferent de gen, primesc doar la genitiv desinenţa -s. N. G. D. A. Alexander Alexanders Alexander Alexander Anda Andas Anda Anda

O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane la genitiv stau de multe ori înaintea substantivului pe care ii determină. în cazul acesta, substantivul se întrebuinţează fără articol. Deci: Alexanders Zimmer, dar: das Zimmer Alexanders. 3. PRONUMELE INTEROGATIV

a) Andrei schreibt einen Brief. — Wer schreibt einen Brief? b) Der Saal ist groß. — Was ist groß ? c) Das ist Alexanders Zimmer. — Wessen Zimmer ist das ?

36

4. LEHRSTOCK

d) Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Wem zeigt er das Studentenheim? e) Andrei besucht Otto. Wen besucht Andrei? f) Die Studenten hören Vorträge. Was hören die Studenten? Din exemplele de mai sus reiese că : 1) nominativul răspunde la întrebarea wer? cînd este vorba de persoane (ex. a), la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri (ex. 6); 2) genitivul răspunde la întrebarea wessen? (ex. c); 3) dativul răspunde la întrebarea wem? (ex. d); 4) acuzativul răspunde la întrebarea wen? cînd este vorba de persoane {ex. e) si la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri sau noţiuni abstracte (ex. f).' Deci pronumele interogative wer? (eine?), was?' (ce?) se declină în felul următor : was ? N. wer? ? wessen G. wem D. wen ? A. was ( Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. a) hängen; läuten b) Löffel; schön; hören c) führen; glücklich; übersetzen; Gemüse; Tür B. a) der der das der b) die das c) der der 2. Declinaţi A. cu articolul hotărît! B. cu articolul nehotărlt! C. cu articolul nehotărît negat! a) der Teller b) der Saal der Apfel der Stuhl der Film der Vortrag c) die Mutter die Stadt die Bank :> d) das Kind das Buch das Fest Vortrag Saal Glas Platz Mutter Tischtuch Fußboden Brotkorb die die die die die die die die Vorträge; Säle; Gläser; Plätze; • Mütter; Tischtücher: Fußböden Brotkörbe der die der das das der das der — die — die — die — die — die — die — die —• die (vezi schema nr. 1, Vorhang Bank Apfel Salzfaß Buch Krug Haus Raum Vorhänge Bänke Äpfel Salzfässer Bücher Krüge Häuser Räume pag. 485)

DAS STUDENTENHEIM

37

3. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e) f) g) h) i)

hotărît!

Hans besucht ... Freund. Helga besucht ... Freundin. ... Zimmer ist groß und hell. Die Schlafräume ... Studentenheims sind sauber. Die Kinder zeigen ... Lehrern die Hefte. Sie grüßen ... Lehrer. Das Zimmer ... Freundes ist links. Das Kind antwortet ... Mutter. Ich antworte ... Lehrer. nehotărit!

4. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e)

Ich lese ... Buch. Er besucht ... Freund Sie besucht ... Freundin. Öffnest du ... Fenster? Der Student antwortet ... Kind. f) Ich sehe ... Tisch und ... Bank. g) Andrei schreibt ... Freund. k) Helga schreibt ... Freundin. 5. A. Completaţi cu substantivele indicate la cazul B. Treceţi propoziţiile la plural! der Lehrer a) kommt in die Klasse. b) Der Vortrag ist interessant. c) Die Studentin zeigt das Heft. d) Ich besuche die Stadt a) ist sauber. b) Die Parks sind schön. c) Er besucht das Kind a) ist aufmerksam. b) Das Zimmer ist hell und sauber. c) Ich antworte d) Du fragst potrivit!

38

4. LEHRSTOCK

6. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h)

potrivit/

... Mutter ist hier (Anda). ... Hefte sind sauber (Peter). Ich öffne ... die Tür (Peter, Helga). Er öffnet die Tür (ein Zimmer). Der Student öffnet (der Schrank). Otto zeigt das Buch (der Freund). Die Waschräume sind sauber (das Studentenheim). Heute hören wir (ein Vortrag).

7. Completaţi cu pronumele interogativ la cazul potrivit! a) ... wohnt hier? b) ... lesen die Studenten? c) ... Buch ist das? d) ... zeigt Andrei den Festsaal? e) ... ist das? f) ... besuchen Sie? g) ... schreibt Andrei? 8. Răspundeţi! a) Wen besucht Andrei? b) Was zeigt Otto dem Freund? c) Wie sind die Schlafräume des Studentenheims? d) Wie ist der Festsaal? e) Was machen die Studenten dort? 9. Traduceţi! a) Aici s î n t : un pat, o masă, un dulap şi două scaune. b) Al cui tablou este acesta? c) Camerele căminului studenţesc sînt curate. d) Profesorul răspunde copiilor. e) Andrei arată prietenului dormitoarele. f) Studenţii citesc cărţi, ziare şi reviste. g) Studenţii şi studentele salută pe profesor. h) Camera prietenului este mare şi luminoasă. i) Cui (ii) arăţi clubul şi sala de lectură? j) Pe cine întrebi aceasta? k) Ce întreabă el? I) Mama Andei locuieşte în Constanţa. m) Prietenul lui Petre nu este acasă. Merken Sie sich! Es ist Freitag. Andrei geht auf die Post. Alexanders Zimmer ist groß. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet.

5. (FÜNFTES) LEHRSTÜCK

EIN AUSFLUG Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen macht mit den Lehrern einen Ausflug ans Meer. Sie fahren Samstag um 23 30 Uhr (halb zwölf) mit dem Zug. Sonntag um 530 Uhr (halb sechs) sind sie in Konstanza ( = Con­ stanţa). Von dort fahren die Studenten mit dem Autobus nach Mamaia. Dort bewundern sie die Neubauten. Die Begeisterung der Studenten ist groß. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. „Was sagt ihr zu den Blumen?" fragt Marianne die Kollegin. „Ja, hier sind sie weiß und gelb, dort sind sie blau und rot." „Alles ist herrlich!" rufen die Kollegen einstimmig. Nach einer Stunde gehen alle an den Strand. Dort liegen Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im Sand. Viele Menschen verbringen hier den Urlaub : Arbeiter und Bauern, Lehrerinnen und Verkäuferinnen, Schüler und Stu­ denten. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Alle baden, liegen in der Sonne und werden braun. Um 1445 Uhr (drei Viertel drei) gehen die Studenten zu Tisch. Nach Tisch besuchen sie Konstanza. Sie gehen durch die Straßen der Stadt. Um 2240 Uhr (zwanzig Minuten vor elf) fahren die Studenten fröhlich nach Bukarest. Montag, um 3 08 Uhr (acht Minuten nach drei) sind sie in Bukarest. Erläuterungen 1) ans Meer — la mare 2) die Neubauten — plural neregulat de la der Neubau 3) um 2330 Uhr — citiţi: um 23 Uhr 30 sau um halb zwölf = la ora 2330 sau la ora 11 jumătate 4) wie schön! — ce frumos! cît de frumos ! 5) Was sagt ihr zu ... = Ce ziceţi de ... 6) im Sand = în nisip 7) Sie werden braun. = Ei se bronzează.

40

5. LEHRSTOCK

GRAMMATIK
1. DECLINAREA SLABĂ A SUBSTANTIVELOR

a) b) c) d)

Der Student Paul ist hier. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. Die Studenten fahren nach Konstanza. Die Begeisterung der Studenten ist groß.

în exemplul a substantivul masculin der Student stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul feminin die Freundin stă la dativ singular. în exemplul c substantivul masculin der Student stă la nominativ plural. în exemplul d substantivul masculin der Student stă la genitiv plural. Aceste substantive se declină după regulile declinării slabe. Din declinarea slabă fac parte : 1) majoritatea substantivelor de gen masculin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). 2) toate substantivele de gen feminin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). Singular N. G. D. A. Masculin der Student des Studenten dem Studenten den Studenten Masculin der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Plural ' N. G. D. A. Masculin die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten Masculin die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Feminin die Blumen der Blumen den Blumen die Blumen Feminin die der der die Blume Blume Blume Blume

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării slabe : 1) Substantivele de gen masculin au la toate cazurile —• afară de nominativul singular —• desinenţa -(e)n. 2) Substantivele de gen feminin au la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -(e)n. (vezi schema nr. 38, pag. 510)
O b s e r v a ţ i e . Deoarece substantivele feminine au la singular cazurile egale, apartenenţa lor la declinarea tare sau slabă se poate recunoaşte numai după plural.

EIN AUSFLUG

41 2. PREPOZIŢIILE

A. a) b) c) d) e) f) g) In 1) 2) 3) 4)

Sie machen mit den Lehrern einen Ausflug. Eine Gruppe von Studenten macht einen Ausflug. Nach einer Stunde gehen sie an den Strand. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Die Studenten gehen durch die Straßen der Stadt. Die Studenten gehen in den Hörsaal. Alexander wohnt in einem Studentenheim.

limba germană, prepoziţiile se construiesc : cu dativul (ex. a, b, c, d); cu acuzativul (ex. e); cînd cu acuzativul (ex. f), cînd cu dativul (ex. g); cu genitivul. (vezi schema nr. 121, pag. 573) aus außer bei mit nach seit von zu = = = = = = = = din afară de la cu după, spre de, de la (numai temporal) de, de la, dintre la, spre, către, de

B. Prepoziţiile cu dativul cele mai des întrebuinţate s î n t :

Prepoziţiile aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu cer totdeauna cazul d a t i v .

3. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR

A. a) Um 5 30 Uhr sind die Studenten in Konstanza. b) Sie fahren mit dem Autobus nach Mamaia. — Pentru indicarea localităţii în care se petrece o acţiune se întrebuinţează prepoziţia in (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre un loc, spre o localitate se întrebuinţează prepoziţia nach (ex. b). O b s e r v a ţ i e . Numele de localităţi nu sînt însoţite de articol.

42

5. LEHRSTOCK

B. a) Er ist bei Alexander. b) Er geht zu Alexander. — Pentru indicarea locului la o persoană se întrebuinţează prepoziţia bei (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre o persoană se întrebuinţează prepoziţia zu (ex. b).
O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane sînt de obicei neînsoţite de articol.

1—in 1 _bei raporturi spaţiale —

(locul — localitate) (locul — persoană)

1—nach (direcţia — localitate) 1 zu (direcţia — persoană)
C. Die Studenten gehen an den Strand = Studenţii merg la plajă. în limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este de obicei însoţit de articol, spre deosebire de limba română, unde, in majoritatea cazurilor, se întrebuinţează nearticulat sau precedat de articol nehotârît.
4. FORMAREA CUVINTELOR

SUBSTANTIVE COMPUSE

(Continuare) A. a) b) c) d) Daneben ist ein Klubraum. Dort bewundern die Studenten die Neubauten. Wir haben Waschräume und Duschräume. Eine Gruppe von Studenten macht ... einen Ausflug ans Meer.

Cuvintul determinativ al unui substantiv compus poate fi •— un substantiv (ex. a: der Klub) — o altă parte de vorbire, de exemplu : un adjectiv (ex. b: neu) un verb (ex. c: waschen şi duschen) o prepoziţie (ex. d: aus) Verbul care intră în compunere ca determinant pierde desinenţa infini­ tivului : schlaf\gjţ]\ + der Raum wasche«'] / \ der Waschraum / der Schlafraum

EIN AUSFLUG

<M

B. a) b) c) d)

Das ist der Festsaal. Daneben ist das Studentenheim. Die Arbeitsbedingungen der Studenten sind ausgezeichnet. Unten ist ein Leseraum. formează: fi

Cuvintele compuse se

1) prin simpla alăturare a cuvintelor, cuvîntul determinativ putînd şi un substantiv la plural. das Fest + der Saal -* der Festsaal (ex. a) die Studenten + das Heim -*• das Studentenheim (ex. b)

2) prin intercalarea unui s între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază (ex. c) : die Arbeit + s + die Bedingung -» die Arbeitsbedingung (ex. c) 3) prin intercalarea unui e între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază : (ex. d): les^ă) -f- e + der' Raum — der Leseraum. >

5. NUMERALE CARDINALE

11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn ffJrtse : n) 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 52 60 63 70 74 80 85 90 96 97

zweiunddreißig dreiunddreißig vierunddreißig fünfunddreißig sechsunddreißig siebenunddreißig achtunddreißig neununddreißig vierzig ffirtsîş) einundvierzig fünfzig zweiundfü$fzig sechzig dreiundsechzig siebzig vierundsiebzig achtzig fünfundachtzig neunzig sechsundneunzig siebenundneunzig

44 5. Die Uhr geht nach = Ceasul rămîne în urmă.? 500 __ E S j s t fünf Uhr s a u es ist siebzehn Uhr. 5 30 == Es ist halb sechs s a u es ist siebzehn Uhr dreißig (Minuten). LEHRSTOCK Die Uhrzeit Wie spät ist es? \ / Cît este ceasul ? Wieviel Uhr ist e s / / \ C e oră este? Um wieviel Uhr.? = La ce oră. 5 50 = Es ist fünf (Minuten) nach drei Viertel sechs (zehn vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzig (Minuten). se spune : Es ist ein Uhr. 520 = Es ist 10 (Minuten) vor halb sechs (zwanzig nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr zwanzig (Minuten). 540 __ E S }st Z ehn (Minuten) nach halb sechs (zwanzig vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr vierzig (Minuten). Die Uhr geht vor = Ceasul merge înainte.. Este ora unu. 510 __ jr s i s t z e l m (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr zehn _ (Minuten). fünf (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr fünf (Minuten)... 5 15 = Es ist (ein) Viertel sechs (Viertel nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Minuten).. 5«5 _ Es ist. 1245 se spune : drei Viertel eins. Die Uhr geht richtig = Ceasul merge exact. neputînd fi u r m a t de un siibstantiv. 5 45 = Es ist drei Viertel sechs (Viertel vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfundvierzig (Minuten). O b s e r v a ţ i e . . eins = unu.

einstimmig. Formaţi substantive feminine (nominativ singular şi plural) Beispiel ( = exemplu) : der Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen der Student der Schüler der Professor der Arbeiter der Bibliothekar der Verkäufer der Genosse der Freund . Es ist 7 35 . Es ist 2 05 . die Be­ geisterung e) der Genosse. der Brief. Es ist 9 45 . interessant. Es ist 12 15 . die Tafel vor. 9. sehr. Vortrag Klavier waschen. außer. wiederholen (vezi schema nr. der Film. bis. Es ist 1 Uhr. viele. Es ist 2 Uhr. rasch. pag. . Es ist 12 Uhr. links. Vorhang. pag. der Stuhl. das Salz. der Strand. a) sagen. besuchen. fleißig. waschen. Es ist 5 25 . so . Es ist 630. lesen. wenig. cu articolul hotăritl der Genosse der Mensch der Kollege B. vier. der Gast. sieben. wieviel. die Sonne b) das Gemüse. der Dienst. studieren. das Wasser f) grüßen.EIN AUSFLUG 45 Übungen 1. der Freitag. der Schrank. sehen. Declinaţi A. der Sport i) der Student. die Stunde. 2. Es ist 2 10 . aufmerksam c) eins. rechts.weiß g) der Tisch. Es ist l l 5 5 . antworten. widmen. das Ausland d) das Fest. a) b) c) d) cu glas tare! der Freund. das Fenster. schlafen. 489 şi schema nr. der Autobus. das Häuschen. cu articolul nehotărît! die Stunde die Frau die Lehrerin 3. vorn. Es ist 3 1 5 . die Klasse. 13. Citiţi A. zusammen. 491) B. das Messer. pag. essen. die Straße (vezi schema nr. die Post. der Professor. schreiben. Fußboden. 15. die Speise. heißen. Zeitschrift. das Glas. verdanken. Es ist 4 20 . sauber. führen. ausgezeichnet. die S t a d t . Es ist 8 40 . falsch h) spielen. Es ist 10 50 . der Saal. 491) G.

b) Der Lehrer fragt ... d) Die Lehrerin geht mit .... (die Bibliothek). (eine Stunde).... (die Studentin) Anda....... einen Ausflug (die Kinder). lernt Anda (das Essen). Wir gehen .. Predeal... la singular! B. (der Lehrer). la plural! a) Ich grüße ..46 5. Helga (die Studentin). (der Professor).... seit.. zu. f) Die Arbeitsbedingungen . Die Studentinnen gehen . Completaţi cu substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h) potrivit! Der Lehrer macht mit . der Genosse). (der Schüler.. Wer fehlt außer ... (der Genosse. Eforie. zu dem Strand (der Junge. Wir sind ... das Kind.. (der Schüler) Andrei? 6. geht der Student in die Bibliothek (der Freund).. nach.. das Kind. Completaţi cu una din prepoziţiile mit. (der Strand) gehen die Studenten . Professor). (der Zug) . Um 12 15 Uhr geht Lotte zu . . sind ausgezeichnet (der Student.... die Genossin) zu ... (eine Stunde).. e) Die Studenten gehen mit . (eine Stunde) ist Helga ..... c) Der Arbeiter antwortet .. (die Bibliothek). LEHRSTÜCK 4.. bei. Eforie. Grete lernt . (die Stadt).. Ich lerne seit . von.. Completaţi cu substantivele din paranteză A.. (der. 45 Um 13 Uhr ist Hans bei . das Mädchen). die Studentin)... (der Bauer. Um 16 35 Uhr bin ich . Um 17 20 Uhr geht Andrei . (die Bibliothek) und geht .. Er kommt .... die Studentin)... 5. die Stu­ dentin). Hans und Andrei lesen . (ein Vortrag). der Student. (der Genosse Peter). . Sonntag fahre ich .. (der Lehrer. Konstanza... aus! Puneţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Die Studenten fahren .. Nach .. Von . (das Studentenheim).. Marianne kommt um 1230 Uhr aus .. der Student.. in.. .

Marianne geht um 1445 in die Bibliothek. mit dem Zug nach Predeal. d) Ich lerne heute zwei . zu Hause. 11. bin ich zu Hause. a) b) c) d) e) Brot — Korb Apfel — Kuchen Wasser — Glas Lehrer —• Zimmer Wasser —• Krug wohnen \ baden — Zimmer schlafen / hören \ Saal speisen / f) waschen\ g) duschen — Raum h) schlafen / i) schreiben — Tisch Ü nach \ Speise k) vor / 8. b) Heute haben wir vier ... Determinaţi genul substantivelor formate! I.. Sie lernt bis 1815.. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer macht einen Ausflug? Um wieviel Uhr fahren die Studenten? Mit wem machen die Studenten den Ausflug? Was sehen sie in Mamaia? Wer verbringt den Urlaub in Mamaia? Was machen sie dort? Um wieviel Uhr fahren die Studenten nach Bukarest? .. von 920 bis 930. a) b) c) d) e) II. Completaţi cu substantivele Stunde sau Uhr.EIN AUSFLUG 47 A.. also von l l 2 0 bis ll 4 0 . Um ll 2 0 haben sie 20 Minuten Pause. c) Um 12 . Exprimaţi fracţiunile orei de la 4 pînă la 5. .. Um 1345 essen die Studenten. dann gehe ich in die Bibliothek. Nach den Stunden haben die Stu­ denten 10 Minuten Pause. . von 1020 bis 1030. Um 21 15 geht sie in das Studen­ tenheim. e) Wir fahren um zwei . precedate de articolul hotărît sau nehotărît. also von 820 bis 830. Um 183(> geht sie mit einer Freundin in ein Kino.. folosind toate variantele existente ! 9. Formaţi substantive compuse! Traduceţi-le! B. f) Ich warte seit g) Geht richtig? 10.. Citiţi şi traduceţi! Der Unterricht beginnt um 730 Uhr.. la forma potrivită! a) Der Unterricht beginnt um sieben .

e) Studenţii şi studentele. Este 14 2S ". Traduceţi! A. h) Noi mergem la studentul Andrei. C.. Ich gehe zu einem Freund. Die Studenten f a h r e n / a n }aLMe6V\ n a c h Mamaia. Merken Sie sich! Ich bin bei einem Freund. elevii şi elevele fac baie şi stau la soare. j) Studenţii şi studentele sînt în Mamaia. d) Băiatul spune : „La ora 14 55 mergem cu profesorul la cinema". • B.Gît este ceasul?" b) Paul răspunde : „Este 14 20 ". Die Studenten werden braun. Ei călătoresc cu trenul şi cu autobuzul. b) Profesorul face o excursie cu studenţii. Wieviel Uhr ist es ? Wie spät ist es ? Um wieviel Uhr sind Sie zu Haus? /vor Die Uhr geht —-richtig \nach. LEHRSTÜCK 12. c) Elisabeta spune : „Ceasul lui Paul rămîne în urmă. învăţători şi studenţi (îşi) petrec concediul la Mamaia. . Studenţii şi studentele văd clădirile noi. e) Stăm la soare de o oră.48 5. c) Noi venim din oraş. a) b) c) d) O grupă de studenţi face o excursie. a) După o oră studenţii vizitează oraşul. Mulţi muncitori. d) Toţi merg la plajă. a) Un băiat întreabă pe studentul P a u l : . f) Paul vine de la studentul Alexandru. Ceasul stu­ dentei Anda merge bine. g) Toţi studenţii pleacă la Mamaia afară de studentul Ion. i) La ora 1 sîntem la studentul Andrei. Sie sind in Mamaia. ţărani.

sondern nur Literatur seminar. den Gruppenverantwortlichen. den Titel und die Buch­ nummer. I o a n a : Um 13 30 . Ioana läuft in das Heim. denn wir haben morgen Literaturseminar. Sie trifft Andrei. este deci tranzitiv. In dem Lesesaal ist Ruhe. und wohin gehst du ? I o a n a : Ich komme von Helga und gehe in die Universitätsbibliothek. denn es wird spät. Draußen trifft sie Grete und Radu. Dort sind viele Bücher. A n d r e i : Woher kommst du. Auch ich habe Hunger. Dann schließt sie das Buch. In dem Katalog findet Ioana den Buchtitel. Wartet hier! B a d u : Lauf schnell. I o a n a : Bringen Sie bitte das Buch! Die Bibliothekarin bringt das Buch und sagt: B i t t e ! I o a n a : Danke! Ioana liest und schreibt bis ein Uhr. Geh in die Bibliothek der Akademie! Geh aber schnell. A n d r e i : Dort findest du heute das Buch nicht mehr. schreibt den Namen des Verfassers. 1881 . Sie geht in die Universitätsbibliothek. den Gruppenverantwortlichen=pe Andrei. Verbul brauchen se foloseşte în limba germană cu un complement la acuzativ. denn sie braucht ein Buch. Ich gehe noch in das Heim. responsabilul grupei 2) Sie braucht ein Buch = Ea are nevoie de o carte. Ich brauche die „Chroniken" von Neculce. 4—Limba germani: — c. 6. I o a n a : Ich bleibe nicht lange dort. G r e t e : Wann essen wir ? Ich bin schon hungrig. Sie gibt der Bibliothekarin den Bestellzettel. und alle Studenten brauchen es. Sie nimmt einen Bestellzettel. denn dort sind immer viele Leser! Ioana fährt mit dem Autobus bis zur Bibliothek der Akademie. (SECHSTES) LEHRSTÜCK DIE BIBLIOTHEK Ioana hat morgen keine Vorlesungen. gibt es der Bibliothekarin und verläßt den Saal.. Die Leser gehen und sprechen leise. Zeitungen und Zeitschriften. Erläuterungen 1) Andrei.

-s . -nen = cititoarea der Lesesaal. In exemplele de mai sus : fährt este pers. -säle = sala de lectură GRAMMATIK 1.. . a). a III-a singular prezent de la fahren (ex... .= cititorul die Leserin. Ioana liest bis ein Uhr. o dă bibliotecarei Es este şi acuzativul pronumelui personal es. Lexik Synonyme rasch — schnell hungrig sein •—• Hunger haben Antonyme groß =f= klein viel =f= wenig immer =f= nie hungrig =f= satt leise =f= laut schnell\ . PREZENTUL VERBELOR TARI a) b) c) d) e) Ioana fährt mit dem Autobus in die Stadt.. cartea .. LEHRSTOCK 3) 4) 5) 6) Dort findest du . brauchen es = . Sie trifft Grete. a III-a singular prezent de la laufen (ex. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide". trifft este pers. Ioana läuft noch in das Heim..50 6. c). b).. das Buch nicht mehr = Acolo nu mai găseşti. gibt es der Bibliothekarin = Apoi închide cartea. -(eis. au nevoie de ea bis zur Bibliothek=pînă la bibliotecă Dann schließt sie das Buch. a III-a singular prezent de la treffen (ex. rasch / ^ l a n g s a m Wortfamilie (Familie de cuvinte) lesen (las—g elesen) = a citi der Leser.. läuft este pers.

sagt este pers. Observăm că verbele din exemplele a. (vezi schema nr. sînt identice cu cele ale verbelor slabe. care au a. Atunci la persoana a Ii-a şi a III-a singular: a -» ä (ex. . a). 555) Infi­ nitiv P r e z e n t Infi­ nitiv P r e z e n t fahren ich fahre du fährst er | sie > fährt es ' wir fahren ihr fahrt sie fahren Sie fahren treffen ich treffe du triffst er j sie > trifft es J wir treffen ihr trefft sie treffen Sie treffen verlassen ich verlasse du verläßt er i sie > verläßt es 1 wir verlassen ihr verlaßt sie verlassen Sie verlassen sehen ich sehe du siehst er | sie > sieht es ) wir sehen ihr seht sie sehen Sie sehen laufen ich laufe du läufst er i sie) läuft es J wir laufen ihr lauft sie laufen Sie laufen lesen ich lese du liest er i sie > liest es 1 wir lesen ihr lest sie lesen Sie lesen geben ich gebe du gibst er i sie > gibt es > wir geben ihr gebt sie geben Sie geben essen ich esse du ißt er i sie} ißt es i wir essen ihr eßt sie essen Sie essen j i sprechen ich spreche du sprichst er 1 sie > spricht es 1 wir sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen nehmen ich nehme du nimmst er j sie > nimmt es J wir nehmen ihr nehmt [ sie nehmen Sie nehmen :. d). 102. la prezent. b). e -*• i (ex. e). au sau e în rădăcină. Verbele care schimbă vocala radicală în timpul conjugării sînt verbe de conjugare tare. unele verbe schimbă vocala radicală în timpul conjugării. b. au -» äu (ex. pag. Modificări la prezent suferă verbele de conjugare tare. a III-a singular prezent de la sagen (ex. c şi d au la persoana a III-a sin­ gular indicativ prezent altă vocală radicală decît la infinitiv. a III-a singular prezent de la lesen (ex. In limba germană. pe cînd verbul din exemplul e are aceeaşi vocală radicală la indicativ prezent ca la infinitiv. c) sau -*• ie (ex. altele nu. Desinenţele verbelor tari.DIE BIBLIOTHEK 51 liest este pers. d). Verbele care nu modifică niciodată vocala radicală în cursul conjugării sînt de conjugare slabă (exemplul e).

persoana a Ii-a singular este identică cu persoana a IlI-a singular (vezi pag. IMPERATIVUL A. -tui (atmen) au la imperativ singular. . LEHRSTOCK Observaţii. 1. a III-a singular şi a Ii-a plural pe „ss" în ß. La verbul lesen. Verbul gehen este un verb neregulat de conjugare t a r e . -dn (ordnen). pentru persoana a II-a plural şi pentru forma de politeţe. verbul acesta nu schimbă vocala radicală la prezent indicativ. -gn (begegnen). La forma de politeţe. imperativul este identic cu persoana a IlI-a plural a prezentului indicativ dar pronumele stă după verb (ex. 553) 2. 99. d). în mod obligatoriu. c). Verbele a căror rădăcină se termină în -t (antworten). Ortografic această transformare se indică prin dublarea consoanei următoare şi prin omiterea lui h ortografic. -d (baien). FORMAREA IMPERATIVULUI a) b) c) d) e) Geh in die Bibliothek der Akademie ! Lauf schnell! Warte hier! Wartet liier! Bringen Sie bitte das Buch! Imperativul are forme pentru persoana a II-a singular. -îîn (oîinen). 13. 3) Verbul nehmen modifică la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular vocala lungă în vocală scurtă. Prezentul verbelor tari 1) răd ăcina verbului -f desinenţele prezentului 2) La pers. Se întrebuinţează fără pronume (ex. e). a II-a şi a III-a singular : a din rădăcină -* ä au din rădăcină -•» ä u i e din rădăcină ( ie j 1 (vezi schema nr. desinenţa e (ex. Persoana a II-a singular este identică cu rădăcina persoanei a II-a sin­ gular a prezentului indicaţii1 (ex. Persoana a II-a plural imperativ este identică cu persoana a II-a plurat a prezentului indicativ. -clin (rechnen). pag. 2. Verbele care primesc Umlaut la indicativ prezent îl pierd la imperativ (ex. Atît verbele tari cit şi cele slabe a căror rădăcină se termină în -ss schimbă la persoana a Ii-a singular. Grammatik 3 C. b). -dm (widmen). a). Se întrebuinţează fără pronume. Observaţii 1). 4.6.

TOPICA ÎN PROPOZÎŢIA IMPERATIVĂ a) Bringen Sie bitte das Buch! b) Wartet hier! în propoziţia imperativă.DIE BIBLIOTHEK 53 Infinitiv fragen Prezent du fragst ihr fragt Sie fragen du rechnest ihr rechnet Sie rechnen du läufst ihr lauft Sie laufen du verläßt ihr verlaßt Sie verlassen du liest ihr lest Sie lesen du ißt ihr eßt Sie essen du nimmst ihr nehmt Sie nehmen Imperativ fy frag^ M/ fragt 1 Sie! fragen 1 pji rechnet pff rechnet Sie rechnen] / / rauf# ß/ lauft | Sie (laufen) 4f verlSß/ PM verlaßt | Siej verlassen j ^ y lies^ frag! fragt! fragen Sie! rechne! rechnet! rechnen Sie! lauf! lauft! laufen Sie! verlaß! verlaßt! verlassen Sie! j rechnen laufen verlassen lesen fift lest j Sie lesen j lies! lest! lesen Sie! ! 1 iß! eßt! essen Sie! nimm! nehmt! nehmen Sie! essen. nimm.^ fifj nehmt j Sie | nehmen j nehmen B. verbul stă în primul Ioc. fi iß/ jjfyj eßt | Sie essen J jkp. .

prin wo. Vedem că verbul werden ( = a se face. . răspunzînd la întrebarea wohin? ( = unde? încotro?). . O b s e r v a ţ i e . Se conjugă în felul următor : ich du e r sie . b) Sie werden braun. —-acuzativul. prin wohin. — Wo spielen die Kinder? c) Ioana geht in die Bibliothek. werde wirst . werden 4. Prepoziţia in — ca toate celelalte prepoziţii care se construiesc cînd cu dativul. VERBUL WERDEN 6. în exemplul a verbul werden este la prezent. persoana a IlI-a plural. cînd ne referim la o stare pe loc sau la o mişcare fără indicarea direcţiei. exprimă o mişcare spre un loc anumit (ex. în exemplul b verbul werden este la prezent. b). Sie werden werdet werden . a). exprimă o stare pe loc (ex. — Wo sind viele Bücher? b) Die Kinder spielen in dem Garten. fie la dativ. PREPOZIŢIILE (continuare) a) In der Bibliothek sind viele Bücher. prin urmare. a deveni) este—»ca şi verbele haben şi sein — un verb neregulat.. fie la acuzativ. cînd ne referim la o mişcare spre un loc anumit.54 3. /dativ -» întrebarea : wo? in/ ^•acuzativ -> întrebarea: wohin? . c). dacă verbul. Cuvîntul unde se poate traduce. LEHRSTOCK a) Es wird spät. răspunzînd la întrebarea wo? ( = unde?). sau o mişcare fără indicarea direcţiei (ex. persoana a IlI-a singular. — Wohin geht Ioana ? Am văzut în lecţia precedentă că unele prepoziţii se construiesc cu substan­ tivul. > wird i wir ihr sie „. cînd cu acuzativul — cere : — dativul. respectiv cu pronumele. dacă verbul.

der Chor d) sechs (vezi schema nr. denn wir haben Literaturseminar. a) ich. Schreib schön! Seid ihr hier ?. 575) Übungen cu glas tare! Urlaub . die Bank wenig. rechts. . Conjugaţi la prezent! 1. herrlich. sondern. (vezi schema nr. hungrig. oder. a) b) c) d) e) f) A. a) b) c) d) e) B. krank. Citiţi A. der Vortrag der P a r k . brauchen c) die Chronik. brauche ein Heft. fröhlich.. aber ( = dar). lese ein Buch. pag. denn dort sind immer viele Leser. der Sand. besuchen. danke dem Kollegen. richtig. sondern ( = ci). a) şi denn (ex. und die Stunde beginnt. einstimmig (vezi schema nr. a) b) c) d) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nehme ein Heft. b şi c) nu influenţează ordinea cuvintelor in propoziţie (comp. ! besuche Helga. u n d . Alte conjuncţii care nu influ­ enţează topica sînt : oder ( = sau). gebe dem Studenten den Bleistift. gehe zu Tisch. 488) B. 8. das Buch. 122. Grammatik 2 A. FRAZELE PRIN COORDONARE TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTRODUSE P R I N UND Şl 1 1 3 2 2 1 2 DENN a) Der Lehrer kommt in den Hörsaal. c) Geh aber schnell. das Kind. noch. warte nur ein wenig. nach. ausgezeichnet b) acht. aber nu influenţează topica. das Fest der T a g . dort. der Krug.DIE BIBLIOTHEK 55 5. das Brot. 3 b) Dort findest du das Buch nicht mehr. fleißig. das Bild seit. Korb . der Charakter. ruhig. der Teppich. pag. Conjuncţiile und.. 7. Conjuncţiile und (ex. 27). pag. 488) 2. denn. fahre nach Bukarest. pag. auch.

. e) Meine Kollegin ... e) Ich .. mein Freund .. e) Du gibst dem Lehrer das Heft... sprechen. f) Du rechnest rasch. treffen . d) ihr mit dem Autobus? wir mit dem Zug? e) F. . C. a) Wir . Paul in Eforie.. einen Genossen.. mit Alexander.. b) Andrei . in die Schule. du hier ? d) Wen . heißen . laufen . c) Ihr Marianne draußen. e) Sie B.. schnell in das Heim. . fahren . b) Wir . a) Wie . Completaţi cu verbele A. LEHRSTOCK 3. sehen : Peter nicht.. du? du Peter? c) d) Nein.... aus dem Zimmer. den Zug. einen Studenten.. a) Ich . du? c) Er . c) Du . d) Du verläßt den Saal. mit dem Lehrer... plural şi forma de politeţe! a) Du gehst in die Bibliothek. b) Du nimmst das Buch. a) Er die Neubauten... d) Du . b) Wir du das Haus? c) die Bibliothek. zu dem Vortrag.. d) Ich den Speisesaal.... D. . g) Du übersetzt richtig.. Treceţi la imperativ singular. Peter. er? c) Mit wem . in die Bibliothek. e) Er . nach Konstanza. a) Sie . an das Meer.. 4.. b) Wohin . einen Freund. Sie? b) Wie . c) Du lernst die Lektion. b) Wie ...56 6. d) Ihr .. verlassen: a) Die Schüler die Schule. Anda.. E.. a) Hans . ihr? Sie Grete? e) G. Sie? d) ihr mit dem Lehrer? e) Wir . b) Sie c) Was ..

i) Andrei geht nicht zu Peter...DIE BIBLIOTHEK 57 h) Du ißt die Suppe. j) Du antwortest dem Genossen. c) Lotte bleibt heute zu Hause.. Răspundeţi! a) Wohin geht Ioana? b) Was braucht sie ? c) Wen trifft das Mädchen? d) Was sagt Andrei ? e) Was macht Ioana? f) Was sagt sie der Bibliothekarin? g) WTie ist der Lesesaal? : .. ... .. . Andrei geht in ein Kino. 6.. das Buch? i) ... 7. c) Peters Zimmer ist klein. e) Ioana geht in die Bibliothek der Akademie. es? f) . . in die Oper.. .. Peter geht zu Andrei... braun. 5. er? d) Es . sie braucht ein Buch... sein sau werden! a) Er . sie haben Stunden. . Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare und. i) Du läufst in die Schule. e) Wie spät . das Buch nicht. h) Maria geht in ein Kino . f) Lottes Zimmer ist klein.. g) Sprich nicht so laut! h) Geht nicht so langsam! 8. du bleibst hier. ihr in Konstanza? j) Sie . înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv prin antonime! a) Bist du satt? b) Er lernt wenig. Marianne geht in die Bibliothek der Fakultät. sie hat keine Stunden.. d) Er liest rasch die Lektion... oder. b) Maria geht in den Lesesaal. heute zwei Stunden Vorlesung. c) Wo .. cerute de sensul frazei! a) Ich gehe in das Studentenheim. aber.. d) Anda geht in die Bibliothek. . ...... Lehrer... g) Die Studenten kommen in den Hörsaal.. denn sau sondern. b) Wir . f) Die Tür ist links. es ist hell und sauber.. Completaţi cu haben..... h) Wer . du das Buch? g) Ich . e) Die Antwort ist falsch... spät..

c) El îi dă bibliotecarei cartea şi ia un ziar. a) Vă rog. mergeţi la biblioteca Academiei! Acolo găsiţi cartea. c) Nu te duce la biblioteca universităţii. Bringen Sie bitte das Buch! —. ci citeşte o revistă. Traduceţi! A. d) Ia o fişă de comandă şi scrie numele autorului. a) Ioana are nevoie de p carte. f) Prietenele Ioanei aşteaptă afară. b) Ea merge la biblioteca universităţii. h) Was macht Ioana in der Bibliothek? i) Wen trifft sie draußen? j) Wohin geht Ioana noch? k) Um wieviel Uhr gehen die Freundinnen zu Tisch? 9. sau mergi la conferinţă? Merken Sie sieh! Ich brauche einen Bestellzettel.58 6.Danke! . ci la biblioteca Academiei! d) închideţi acum caietele! e) Citeşte lecţia şi dă apoi cartea bibliotecarei! f) Vorbiţi (voi) încet! g) Nu vorbiţi tare! h) Tradu corect! i) Ia cărţile! j) Luaţi cărţile! k) Vino repede! I) Dă(-i) studentului caietul şi cărţile! D. LEHRSTÜCK. a) Cui dai cartea? b) Cine citeşte acum? c) Cu cine plecaţi la mare ? d) Pe cine vezi acum? e) Ce mănînci? C. titlul şi numărul cărţii! e) Ioana merge pentru cîteva minute la cămin. e) Unde mănînci astăzi? f) Pleci cu trenul? g) Vii la bibliotecă. b) „Luaţi cartea!" îi spune bibliotecara studentei. b) Studentul Paul nu scrie. d) Ioana întîlneşte afară pe studentul Andrei. B. a) Fata ia caietul şi părăseşte sala. c) In bibliotecă sînt mulţi cititori. Woher kommst du? Wohin gehst du ? • Es wird spät.

Über dem Schreibtisch hängt ein Bild. G e n o s s e W e b e r : Wieviel Zimmer haben Sie? G e n o s s i n F l o r e s c u : Wir haben drei Zimmer. das ist eine Reproduktion nach Theodor Aman. Aber zwischen dem Fenster und der Tür hängt eine Reproduktion nach Grigorescu. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Alina. Alle nehmen Platz. Genosse Weber läutet. Sie sitzt unter dem Tisch auf dem Teppich und spielt mit einem Hündchen. kommen Sie herein! Genossin und Genosse Weber hängen die Mäntel an den Haken und gehen in das Wohnzimmer.7. ruf den Vater! Genosse Florescu kommt aus dem Schlafzimmer und begrüßt die Freunde. ist zwei Jahre alt. G e n o s s i n W e b e r : Wohin stellen Sie den Apparat? . Badezimmer und Küche. Rechts ist das Schlafzimmer. Nur das Sofa. G e n o s s e W e b e r : Ist das ein Gemälde von Grigorescu? G e n o s s e F l o r e s c u : Nein. die Tochter der Familie Florescu. Er wohnt in einem Neubau am Kogälniceanu-Platz. Sie zeigt den Freunden die Wohnung. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH Genosse Florescu ist Dreher in der Fabrik „Electromagnetica". Die Familie Weber besucht die Familie Florescu. G e n o s s i n F l o r e s c u : Bald kaufen wir einen Fernsehapparat. Die Mutter setzt schnell das Kind auf einen Stuhl. und links ist das Arbeitszimmer. Sie ist schön und modern. G e n o s s e W e b e r : Wir bewundern die Wohnung. G e n o s s i n F l o r e s c u : Danke sehr! Alina. Genossin Weber gibt dem Kind Schokolade und legt für die Eltern einen Blumenstrauß auf den Tisch. G e n o s s i n F l o r e s c u : Guten Tag! Das ist eine Überraschung! Bitte. und bequem. Genossin Florescu öffnet die Tür. der Schreibtisch und Alinas Bettchen sind nicht neu. G e n o s s i n W e b e r : Die Möbel sind auch sehr schön. G e n o s s e F l o r e s c u : Ja. G e n o s s e F l o r e s c u : Fast alle Möbel sind neu.

60 7. . -s. Lexik Vieldeutige Wörter (Cuvinte polisemantice) /piaţa der Platz / Mocul Wortfamilie das das das das das Zimmer. vă rog. Die Gäste bleiben bis acht Uhr. . spunem nach Hause (Wir gehen nach Hause)..= camera.. înăuntru! 3) . Erläuterungen 1) am Platz — an dem Platz 2) Bitte. ~s. in das Arbeitszimmer. Sie gehen wieder in das Wohnzimmer. -s. — Wie alt ist sie? = Gîţi ani (ce vîrstă) are (ea) ? 4) danke sehr! = mulţumesc foarte mult! 5) Die Möbel — substantivul Möbel se întrebuinţează in special la plural 6) bis acht Uhr = pînă la ora 8 7) nach Haus(e) = acasă zu Haus(e) = acasă Dacă indicăm deplasarea. Wir stellen das Tischlein in die Ecke zwischen das Büfett und die Tür und den Apparat auf das Tischlein. . kommen Sie herein! = Poftiţi.= baia .= camera de locuit Arbeitszimmer. . Pentru a arăta starea pe loc. dort ist kein Platz! In dem Wohn­ zimmer steht vor dem Fenster ein Tischlein.= dormitorul Badezimmer. ist zwei Jahre alt = are (vîrsta de) doi ani.— camera de lucru Schlafzimmer. Dann gehen sie nach Hause. -s. Genossin Florescu bringt Kuchen und Kaffee. G e n o s s i n F l o r e s c u : Nein. odaia Wohnzimmer. neben das Bücherregal. spunem zu Hause (Wir sind zu Hause). LEHRSTOCK G e n o s s e F l o r e s c u : Ich glaube. -s. .

c') Er geht hinter die Tür. d'J Sie gehen in das Wohnzimmer. e. (ex. c) Er steht hinter der Tür. (ex. (ex. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL Wo? Wohin ? a ) Wir hängen Bilder an die Wand. a') b') c') d') e') la. g'^ Er legt eine Zeitung unter das Heft. (ex. 2). pe (o suprafaţă verticală pe (o suprafaţă orizontală) în spatele în. (ex. h') Sie stellen das Tischchen vor das Fenster. i) Das Tischlein steht zwischen dem Büfett und der Tür. das Bild über den g) Die Zeitung liegt unter dem Heft. = = = = = f.EIN BESUCH 61 GRAMMATIK 1. f) Das Bild hängt über dem Schreib­ tisch. Gramm. h) Das Tischchen steht vor dem Fenster. c. b. f) Sie hängen Schreibtisch. o deplasare într-o direcţie (întrebarea wohin?) Aceste prepoziţii s î n t : an auî hinter in neben über unter vor zwischen (ex. d. pag. d) Sie sind in dem Wohnzimmer. 6'^ Sie legen die Zeitungen auf den Tisch. (ex. (ex. cînd acuzativul (comp. b) Auf dem Tisch liegen Zeitungen. la lîngă deasupra sub în faţa între . i') Sie stellen das Tischlein zwischen das Büfett und die Tür. g') = h. (ex. e) Der Schrank steht neben dem Schreibtisch. Ele cer dativul cînd verbul exprimă o stare pe loc sau o mişcare fără indicarea direcţiei (întrebarea wo?) şi acuzativul cînd verbul exprimă o mişcare spre un loc anumit. h') = i. c'^ Sie stellen den Schrank den Schreibtisch. Din exemplele de mai sus reiese că există mai multe prepoziţii care cer cînd dativul.n = g. i') = a. neben a) An der Wand hängen Bilder. 41.

unter. ex. a') Der Tisch steht auf dem. neben. über. cer dativul. După hängen ca verb intranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer dativul. Verbele stehen. După aceste verbe. în picioare.62 7. orizontal. ex. in. liegen şi sitzen sînt intranzitive. a'). Teppich. în picioare.i (licărea direcţiei \ (vezi schema nr. ex. cer acuzativul. liegen şi sitzen exprimă o stare pe loc. auf. Er hängt das Bild über das Bett. liegen ( = a sta culcat. a pune. Verbele stellen. legen şi setzen se întrebuinţează întotdeauna cu un com­ plement la acuzativ. 'Stare pe loc DativuK mişcare fără indicarea direcţiei Acuzativul o mişcare cu in. pag. 573) 2. Sînt deci tranzitive. — Das Bild hängt über dem Bett. Verbele acestea se numesc cauzative deoarece cauzează starea exprimată prin verbele lor corespondente : stehen ( = a sta vertical. a). prepoziţiile care se construiesc cu dativul şi acuzativul. Verbele stehen. vor. ex. zwischen cer d a t i v u l sau acuzativul. hinter. prepo­ ziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul. b') şi sitzen ( — a şedea. c') Das Kind sitzt auf einem Stuhl. VERBE CAUZATIVE ŞI CORESPONDENTELE LOR a) Stellt den Tisch auf den Teppich! b) Sie legen den Teppich unter den Tisch. 121. verbul hängen poate fi atît tranzitiv cît şi intranzitiv. b) şi setzen ( = a aşeza. legen ( = a pune orizontal. a culca. . c) exprimă direcţia unei mişcări. c) Die Mutter setzt das Kind auf einen Stuhl. c). După aceste verbe. ex. După cum rezultă din exemplul de mai sus. După hängen ca verb tranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer acuzativul. LEHRSTOCK Prepoziţiile an. b') Der Teppich liegt unter dem Tisch. Verbele stellen (— a pune vertical. ex.

O b s e r v a ţ i e . Substantivul diminutiv Bettchen (ex. Substantivul diminutiv Hündchen (ex. FORMAREA CUVINTELOR DERIVAREA SUBSTANTIVELOR CU AJUTORUL SUFIXELOR -CHEN ŞI -LEIN a) b) c) d) Sie stellen das Tischlein in die Ecke. c) este format din substantivul Hund + Umlaut + -chen. de exemplu : das Buch — das Büchlein. b) este format din substantivul Bett + sufixul -chen. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. -f.E!N BESUCH ba Verbe cauzative Tranzitive Wohin? Prep. a) este format din substantivul Tisch + sufixul -lein. substantivele terminate in -/ formează dimi­ nutivul cu ajutorul sufixului -chen. Sie spielt mit einem Hündchen. Das Bettchen steht an der Wand. Substantivele terminate în -en şi în -e pierd terminaţia aceasta la formarea diminutivului: Garl|grf]+ Umlaut + -chen -» Gärtchen (ex. Celelalte substantive pot primi in general atît sufixul -chen cit şi sufixul -lein: / d a s Tischchen der Tischt \ d a s Tisch/ein .dativ 3. Substantivul diminutiv Tischhin (ex. + acuzativ Mişcare stellen legen setzen hängen Verbe corespondente Stare pe loc stehen liegen sitzen Intranzitive Wo? Prep. d). Substantivele terminate in -eh formează diminutivul cu ajutorul sufixului -lein. de exemplu: der Löffel — das Löffelchen.

a) b) c) d) e) i . und wohnt in einem .. die Schokolade. der Dreher. Completaţi cu cuvinte din text! a) Alinas Vater i s t . 489) B. 14 şi nr. pag. wohin. herrlich.. a) zeigen. a) die Wohnung. das Katheder (vezi schema nr. pag. die Lektion (vezi schemele nr. 491) D. das Schnitzel c) die Reproduktion. das J a h r .. b) Alina ist 2 Jahre . — Substantivele diminutive sînt. .. Übungen 1. 12. totdeauna de genul neutru şi fac parte din prima grupă de plural. die Uhr der Fernsehapparat die Bibliothek. das Zimmer. der Zettel. der Platz. glücklich c) bequem (vezi schema nr. g) Um acht Uhr gehen sie h) Um 8 30 sind sie . pag. — Substantivele diminutive au Umlaut dacă substantivul de bază are a. sitzen. das Verb c) der Vater. die Zeit. jetzt. 9. der Park. das Heim. . au. setzen. . . a) der Schrank. e) Der Vater stellt den Apparat auf das . 16. zwei b) der Wortschatz. hinter woher. das H a u s . 10. die Wand b) die Blumenvase. —• Sufixele -chen şi -lein sînt sufixe diminutivale. f) Die Gäste . LEHRSTOCK.€4 7. das Studentenheim die Ruhe.. 491) 2. nehmen. o sau u în rădăcină. sie spielt in dem -zimmer. die Küche. der Vorhang. . Citiţi cu glas tare! A. 489 şi nr. . herein. vor (vezi schemele nr. c) Das Bett steht in dem -zimmer und der Schreibtisch steht in dem -zimmer. ruhig. pag. d) Wir kaufen einen -apparat. zwischen. pag. 490) C.. der Kaffee b) die E c k e .. Platz. wieder. 15. în limba germană.

EIN BESUCH 65 3.. das Buch.. der Vater. d. die Mutter. auf.Wand steht ein Schrank. unter.... neben..Schokolade .Haken! d.. die Zeitung? in. Ich stelle die Blumenvase . Der Schrank steht .. der Schrank? auf. der Tisch. das Wohnzimmer. Die Mutter hängt ein Bild . der Schrank. Formaţi propoziţii! A. der Vater! neben. dem Fenster. neben. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Das Tischlein steht . neben. unter. vor. 4.. die Tür. Der Teppich liegt .Zeitung. Completaţi cu prepoziţii şi cu desinenţe ! a) b) c) d) e) f) g) Stell d.. Der Mantel hängt nicht . und. d.Haken. d. den Tisch.. und. er liegt d. die Mutter! an. der Tür und dem Fenster. d. die Tür.. das Heft? unter..Mantel .Stuhl.Kuchenschrank! ..Tisch.. . der Vater. die Mutter. dem Schreibtisch. die Bank? neben. d. zwischen.. d. Alina sitzt nicht .Glas .. hinter. der Vater. die Zeitung. vor. Frau Weber legt d. . Das Buch liegt . der Schrank. an. 1881 . Der Vater setzt das Kind . Häng 5. neben. d. die Mutter.Stuhl. d..... der Tisch! b) Ich lege das Heft c) Der Teppich liegt d) Das Kind sitzt e) Setz das Kind 5—Limba germană — c. den Schreibtisch.. die Mutter! zwischen.. Die Gäste gehen .. die Bank... der Tisch. Die Mutter setzt Alina . der Wand hängt ein Bild.Stuhl. a) Liegt das Heft in... dem Haus ist ein Garten.

66

7. LEHRSTOCK

B. a) In, das Schlafzimmer, stehen, zwei Betten, ein Schrank, drei Stühle, und. b) Die Mutter, das Bettchen, stellen, an, die Wand. c) Vor, das Bett, liegen, ein Teppich. d) Ich, legen, ein Tischtuch, auf, der Tisch. e) Zwischen, das Fenster, und, das Bücherregal, hängen, das Bild, die Mutter. f) Hängen, der Mantel, du, in, der Schrank? g) Neben, wer, sitzen, du, in, die Bank? h) Andrei, sitzen, ein Stuhl, auf, und, ein Brief, schreiben. 6. Completaţi cu verbele potrivite, Urând seamă de întrebările wo ? a) Der Vater ... an dem Tisch. b) Unter dem Tisch ... ein Teppich. c) Auf dem Tischlein ... eine Blu­ menvase. d) Der Mantel... an dem Haken. e) Neben dem Schreibtisch ... zwei Stühle. f) Alinas Bild ... über dem Schreibtisch. şi wohin î a') Der Vater ... das Kind an den Tisch. b') ...den Teppich unter den Tisch! c') Ich ... die Blumenvase auf das Tischlein. d') Die Gäste ... die Mäntel an den Haken. e') Der Vater ... zwei Stühle neben den Schreibtisch. f) Die Mutter ... Alinas Bild über den Schreibtisch.

i 7. Completaţi, alegînd verbul potrivit din paranteză. )

a) b) c) d) e) f) g) h)

Wo (stehen, stellen) die Bücher? Wohin (stehen, stellen) wir die Bücher? Wer (sitzen, setzen) neben dem Vater? Wohin (sitzen, setzen) die Mutter das Kind? Was (liegen, legen) auf dem Tisch? Was (liegen, legen) wir auf den Tisch? Wohin (stehen, stellen) Andrei den Fernsehapparat? Wo (stehen, stellen) der Fernsehapparat?

8. Formaţi propoziţii, alegînd verbul potrivit din paranteză! a) b) c) d) e) f) Der Bleistift, (legen, liegen), das Buch, neben. Paul, (legen, liegen), der Bleistift, das Buch, neben. Die Tafel, (hängen, trans.; hängen, intrans.), die Wand, an. Wir, (hängen, trans.; hängen, intrans.), ein Bild, an, die Wand. Anda, (stellen, stehen), auf, die Blumenvase, der Tisch. Eine Blumenvase, (stellen, stehen), der Tisch, auf.

EIN BESUCH

67

g) h) i) j) k) I) m)

Der Student, (setzen, sitzen), an, der Schreibtisch, lernen, und. Die Mutter, (setzen, sitzen), die Tochter, der Stuhl, auf. In, die Ecke, (stellen, stehen), das Büfett. Wohin, wir, (stellen, stehen), das Tischlein? Die Studentin, (legen, liegen), ein Tischtuch, der Tisch, auf. Das Messer, die Gabel, und, (legen, liegen), der Teller, neben. Das Bücherregal, (stellen, stehen), der Schreibtisch, zwischen, und, das Fenster. n) Der Vater, (stellen, stehen), das Tischlein, das Fenster, vor. o) Andrei, (legen, liegen), ein Teppich, zwischen, das Bettchen, der Schrank, und. p) (stellen, stehen) nicht!

9. Găsiţi întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie tipărite cursiv l a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten sind in dem Hörsaal. Der Professor geht in den Hörsaal. Das Katheder steht zwischen dem Fenster und der Tür. An der Wand hängt die Tafel. Paul legt die Kreide auf das Katheder. Andrei sitzt neben Alexander. In der Pause gehen die Studenten in den Garten, Unter dem Tisch liegt ein Teppich. An den Fenstern hängen Vorhänge. Er stellt die Bücher in das Bücherregal. diminutive! B. die Mutter die Tür die Tafel C. das Zimmer das Kind das Buch

10. Formaţi substantive A. der Teller der Stuhl der Mantel 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

la întrebări!

Wo wohnt Genosse Florescu? Wer besucht die Familie Florescu? Was sagt Genossin Florescu? Was gibt Genossin Weber dem Kind ? Wie alt ist das Kind ? Was zeigt Genossin Florescu den Gästen? Wie ist die Wohnung? Was hängt an den Wänden ? Wohin gehen dann die Gäste? Wann gehen die Gäste nach Hause?

68

7. LEHRSTOCK

12. Traduceţi 1 A. a) Familia Weber merge la familia Florescu. b) Ei îi dau copilului ciocolată. c) Locuinţa familiei Florescu este frumoasă şi comodă. d) Musafirii merg şi în grădină. e) Dormitorul este la dreapta şi camera de lucru la stînga. f) Familia Weber rămîne la familia Florescu pînă la ora 8. B. a) Unde stă dulapul? — Intre uşă şi fereastră. b) Unde punem televizorul? —-Pe măsuţă. c) Covorul este în faţa patului. — Punem covorul sub masă? d) Tabloul stă atîrnat (atîrnă) deasupra patuluk e) Atîrnă paltonul pe cuier! f) In spatele casei este o grădiniţă. g) Copilul stă (sade) la masă. h) Aşază copilul lîngă mama! C. a) Locuiesc în Piaţa Kogălniceanu. b) Ia loc! c) Mergi acasă? d) Cînd eşti acasă? e) Vii de acasă? f) Rămîn acasă pînă la ora 715. g) Cîţi ani ai ? Merken Sie sich! Guten Tag! Bitte kommen Sie herein! Bitte nehmen Sie Platz! Danke sehr! Um 8 Uhr gehen wir nach Hause. Um 9 Uhr sind wir zu Hause. Radu ist 10 Jahre alt.

8. (ACHTES) LEHRSTÜCK

(Wiederholung) DER GEBURTSTAG Käthe erwacht heute schon früh. Sie öffnet die Augen und sieht auf dem Nachttisch in der Blumenvase einen Strauß Rosen. Sie sind weiß und wunderschön. Mit einem Lächeln zählt sie die Rosen : eins, zwei, drei ... es stimmt : Es sind genau siebzehn. Käthe ist heute siebzehn Jahre alt. Auf dem Nachttisch liegen auch noch zwei Bücher : Rumänische Balladen und Heines Prosawerke. Käthe ist sehr froh. Sie läuft schnell zu den Eltern und dankt für das Geburtstagsgeschenk. Nur Georg, Käthes Bruder, fehlt. „Mutti, schläft Georg noch?" fragt Käthe. „Nein, er ist nicht zu Hause", antwortet Käthes Mutter. „Wo ist er ? Er geht doch heute nicht auf die Fakultät, heute ist Sonntag, er hat keinen Unterricht!" sagt Käthe schnell. „Georg kommt gleich", antwortet der Vater. „Warten wir mit dem Frühstück? Ich bin hungrig", sagt Käthe leise. Die Eltern lächeln. „Da bin ich schon!" ruft Georg laut. Er steht in der Tür. In der Hand hält er einen Strauß Blumen und ein Päckchen. Der Bruder wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag und schenkt der Schwester Blumen und Scho­ kolade. Um halb sechs kommen Käthes Freundinnen und Freunde zu Besuch. Sie bringen Blumen und Geschenke und gratulieren dem Mädchen. Käthe holt Wein, Kuchen und Obst. Alle sind froh, tanzen und verbringen den Nachmittag angenehm.

Erläuterungen 1) ... einen Strauß Rosen (Blumen) = un buchet de trandafiri {de flori) 2) Mutti = mămica 3) Er hält—-hält este persoana a III-a singular prezent a verbului de con­ jugare tare : halten. Verbele tari cu Umlaut sau alternanţa e->i(e), la pers. a Il-a şi a III-a singular, nu intercalează un-e-eufonic la persoana a Il-a

70

8. LEHRSTOCK

singular prezent: ich halte, du hältst, ich betrete ( = păşesc, intru în), du betrittst, şi nu au desinenţă la persoana a IlI-a singular prezent: er hält, er betritt. 4) Er wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag = Ii doreşte lui Käthe mult noroc de ziua ei de naştere. 5) Sie ... gratulieren dem Mädchen — verbul gratulieren se construieşte în limba germană cu dativul — spre deosebire de verbul a felicita din limba română. Lexik Antonyme früh =f= spät Wortfamilie der Tisch, -(e)s, -e = masa der Schreibtisch, -es, -e — biroul der Nachttisch, -es, -e = noptiera das Tischtuch, -{e)s, " er = faţa de masă

Übungen 1. A. Completaţi cu articolul hotărit, nehotărit şi nehotărtt negat! B. Treceţi substantivele la plural!
a) Genosse b) Mensch Gabel Genossin Erläuterung Löffel Übung Apparat Messer Kind Schrank Stunde Teller Student Verfasser Studentin 2. Formaţi diminutivele c) Freund d) Zimmer Bild Bett Garten Tisch Bibliothek Stuhl Vorhang e> Zug Teppich Blume Vorlesung Mann Katheder Frau Lappen Knabe Verkäuferin Mädchen Tag Bauer Jahr Übersetzung

substantivelor! die Blume die Bank die Gabel das Bett das Heft das H aus die Schwester der Bruder die Rose

der Löffel der Schrank der Strauß

DER GEBURTSTAG

71

3. Treceţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) Die Antworten sind genau (der Schüler, der Student, die Stu­ dentin, das Kind). b) Er schenkt (die Schwester, der Kollege, der Bruder, das Kind) Schokolade. c) Ich besuche (der Kollege, der Freund, die Kollegin). d) Die Studenten holen (die Löffel, die Gabeln, die Messer). 4. Completaţi cu verbele de mai jos la prezenţi korrigieren a) b) c) d) e) Der Lehrer ... das Heft des Schülers. Ich ... die Arbeit des Kollegen. Du ... die Übungen. Die Studenten ... die Fehler. Wir ... die Antwort. öffnen a) b) c) d) e) f) Die Schüler ... die Fenster. ... du dem Professor die Tür? Ihr ... das Gruppenbuch nicht. Wer ... das Buch? Ich ... das Heft. Wir .... den Schrank. grüßen a) b) c) d) e) f) Ich ... den Professor. Der Lehrer kommt in die Klasse und ... . Du ... den Freund. Ihr ... die Genossen. Die Jungen ... die Mädchen. Wir ... die Arbeiter der Fabrik. sehen a) b) c) d) e) f ) ... du die Menschen an dem Strand? Ich ... heute viele Studenten in der Bibliothek. Die Verkäuferin ... Grete nicht. Wir ... viele Neubauten. Die Eltern ... heute einen Film. ... ihr den Professor?

72

8. LEHRSTOCK

nehmen a) b) c) d) e) f) Der Leser ... einen Bestellzettel. ... Sie auch ein Buch ? Ich ... die Gläser und die Teller. Ihr ... die Bilder und die Hefte. ... du das Fleisch und das Gemüse? Wir ... keinen Kuchen, wir... Obst. laufen a) b) c) d) e) /) ... du schnell in das Heim? Ich ... an den Strand. Der Bruder ... zu der Tür. Die Kinder ... zu den Eltern. ... ihr nicht in den Park? Wir ... in den Garten. verlassen a) b) c) d) e) f) Du ... die Bibliothek leise. Anda ... das Studentenheim um halb acht. Wir ... um 13 15 die Schule. Wann ... du die Wohnung? Um wieviel Uhr ... ihr den Speisesaal ? Peter und Klaus ... das Haus und gehen in die Stadt. halten ... Sie den Vortrag heute? Er... ein Glas Wasser in der Hand. ... ihr heute die Stunden? Was ... du in der Hand? spielen Die Kinder ... in dem Garten. ... du auf der Straße? Alina ... mit dem Brüderchen ... ihr mit den Kindern? werden a) b) c) d) e) Käthe ... 17 Jahre alt. Die Schüler ... Studenten. Ich ... Lehrer. ... du Dreher? Wir ... Arbeiter.

a) b c) d)

a) b) c) d)

DER GEBURTSTAG

73

5. Formaţi propoziţii la imperativ persoana a 11-a singular şi plural şi la forma de politeţe! a) b) c) d) e) f) g) h) i) um, kommen, die Bibliothek, fünf Uhr, in. nicht, gehen, das Kino, in, heute. der Freund, grüßen. um 14 Uhr, verlassen, die Wohnung. essen, um 13 Uhr. die Gäste, öffnen, die Tür. nehmen, Wein, Kuchen und Obst. schnell, laufen, zu, die Eltern. die Aufgabe, schreiben.

6. Treceţi substantivele din paranteză la cazurile cerute de prepoziţie ! a) Georg kommt um 13 30 aus (der Speisesaal, die Bibliothek, das Heim). b) Helga kommt von (der Genosse, die Freundin, das Mädchen, die Eltern). c) Er ist um 13 45 bei (der Student, der Freund, die Lehrerin, die Eltern). d) Er geht um 16 15 zu (der Junge, der Verfasser, die Mutter, die Eltern). e) Käthe schreibt mit (der Bleistift, die Kreide). f) Nach geht Marianne in den Gişmigiu (der Unterricht, die Vor­ lesung, das Seminar, die Stunden). g) Seit bin ich zu Hause {ein Tag, eine Stunde, der Morgen, 12 Uhr). h) Außer sind alle hier (der Genosse Andrei, die Genossin Anda). 7. Răspundeţi la întrebările de mai jos întrebuinţlnd cazul dativ sau acuzativ! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wohin stellst du den Stuhl des Professors? Wo steht der Stuhl des Professors? Wohin legt Peter den Bleistift? Wo liegt der Bleistift? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wo sitzt das Kind? Wohin hängen die Gäste die Mäntel? Wo hängen die Mäntel der Gäste? Wohin geht der Student? Wo lernt der Student? Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft? prepoziţiile care cer

74

S. LEHRSTOCK

8. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Hans fährt ... Mamaia. Er verbringt den Sommer ... Mamaia. Du fährst ... Temesvar. Andas Eltern wohnen ... Temesvar. Der Zug fährt ... Arad. Er ist um 1730 ... Arad. Fahren wir Montag um 7 Uhr ... Predeal? Ihr seid um 13 15 ... Predeal. Sie ist ... einer Freundin. Sie geht ... einer Freundin.

9. Legaţi prepoziţiile cu una din conjuncţiile und, denn, oder, aber, sondern! a) Käthe läuft zu den Eltern. Sie dankt für das Geburtstagsgeschenk. b) Das Bild an der Wand ist nicht von N. Grigorescu. Es ist eine Reproduktion nach Th. Aman. c) Käthe holt Kuchen und Obst. Georg ißt nicht. d) Ich esse jetzt nicht. Ich bin nicht hungrig. e) Gehst du in die Bibliothek? Kommst du in das Studentenheim ? 10. Răspundeţi cu propoziţii negativa A. a) Gehen Sie nach Haus? in die Stadt? in das Kino? zu Besuch? zu einem Freund ? zu einer Freundin ? zu Haus? in der Stadt? auf der Fakultät ? bei einem Freund ? bei einer Freundin ? Unterricht ? Stunden ? Vorlesungen ? Gäste ? Besuch ?

b) Ist der Bruder

c) Haben Sie heute

DER GEBURTSTAG

75

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gehst du heute in die Bibliothek? Ist das Heft der Genossin hier? Hast du einen Blumenstrauß ? Bist du die Studentin Helga? Legst du die Bücher auf den Nachttisch? Sind die Studenten um zwei Uhr in dem Studentenheim? Haben wir morgen Vorlesung? Kommst du um halb fünf in das Kino? Habt ihr einen Fernsehapparat?

11. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) Käthe hat Geburtstag. Sie erwacht früh. Käthes Bruder ist nicht zu Hause. Sie dankt den Eltern für das Geschenk. Georg ist in der Stadt. Georg bringt einen Strauß Rosen. Um halb sechs kommen Käthes Freunde.

12. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) Was sieht Käthe auf dem Nachttisch? Wie alt ist sie? Von wem hat sie die Rosen? Was bringt Georg der Schwester? Wer kommt zu Käthe? Wie verbringt Käthe den Nachmittag? Wann haben Sie Vorlesung? Wo haben Sie Seminar? Mit wem haben Sie Seminar? Wann haben Sie Stunden? Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? Um wieviel Uhr gehen Sie zu Tisch? Wo essen Sie? Wohin gehen Sie nach Tisch? Wann gehen Sie in die Bibliothek? Was machen Sie dort? Wo sehen Sie Filme und hören Vorträge? Wohin machen Sie einen Ausflug? Wann fahren Sie? Was sehen Sie dort? Wann sind Sie wieder in Bukarest?

76

8. LEHRSTOCK

13. A. Vorbiţi despre o B. Descrieţi 14. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) B. a) b) c) d) e) f) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) o

excursie!

locuinţă!

Acesta este dulapul. Aceasta este locuinţa familiei Florescu. Aceasta este camera Andei. Acestea sînt camerele căminului studenţesc. Unde stau scaunele, în baie? Dă-i Andei cartea Roxanei! Unde este caietul Andei? Cărţile lui Paul sînt curate. Mariana are 15 ani. Fratele lui Victor nu este acasă. Eu merg cu Alexandru la cinema.

Ce spune studentul Andrei? Cui răspunde studentul Petru? Al cui caiet este acesta? Eu (îi) dau studentului (studentei) cartea. Eu (le) dau studenţilor (studentelor) cărţile. Cu cine faceţi (voi) excursia? Cartea Măriei este pe masă. A cui carte este pe masă? Cartea tovarăşului (tovarăşei) este pe masă. Cărţile tovarăşilor (tovarăşelor) sînt aici. Eu (îl) întreb pe profesor (pe student, pe studentă, pe studenţi, pe studente). I) Răspunsul studentului (studentei) este corect. A cui zi de naştere este astăzi? Ce este ( = s t ă ) pe covor? Al cui frate nu este acasă? Cui (îi) dai cartea? Pe cine saluţi? Ce citim astăzi? Unde te duci? Unde eşti la ora IO13? De unde veniţi (voi) acum? Cînd vin părinţii? La ce oră veniţi (dumneavoastră) ? Cum învaţă prietenul lui George?

D. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

DER GEBURTSTAG

77

E. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Astăzi este duminică şi noi nu avem cursuri. Noi nu mergem astăzi la facultate, căci este duminică. Noi nu avem mîine prelegeri ci numai seminarii. Pe noptieră sînt două cărţi, dar pe masă este numai o carte. Eu pun încă trei caiete lîngă carte. Eu iau cartea fratelui din dormitor şi o dau surioarei. Locuinţa familiei Florescu este nouă şi modernă. Familia Weber vine la familia Florescu şi admiră locuinţa. Du-te la bibliotecă şi adu cartea! Te duci la Anda? Astăzi este ziua ei de naştere. Merken Sie sich! Käthe erwacht früh. Es stimmt! Da bin ich schon! Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Die Freunde kommen zu Besuch.

9. (NEUNTES) LEHRSTÜCK

EIN BRIEF An Genossin Elena Ionescu
G I U R G I U Eminescustraße Nr. 25

Bukarest, den 2. November 1965 Liebe Mutter! Ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăveşti. Hier wohnen ungefähr 2 500 Studenten in 1 250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch, und der Studentenverband hat eine Sit­ zung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiß sehr schön. Wie geht es Dir, liebe Mutter? Kommst Du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst Du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse Dein Andrei

EIN BRIEF

79

Erläuterungen 1) an Genossin ... = tovarăşei ... sau : către tovarăşa ... In adrese lipseşte articolul. 2) Nr. — Nummer = nr. ( = numărul) 3) den 2. November, citiţi: den zweiten November — în 2 noiembrie 4) Liebe Mutter! = Dragă marnă! Substantivul Mutter ca şi alte nume d e rudenie, stă fără articol, fiind asimilat cu un nume propriu. In limba germană, în scrisori, se pune de obicei semnul exclamării după numele sau titlul celui căruia ne adresăm. 5) ... gibt es Hochhäuser — există (sînt, se află) blocuri; expresia es gibt se întrebuinţează numai la singular, cu un complement la acuzativ. 6) Wie geht es Dir, ...? = Cum îţi merge...? Ce mai faci? In propoziţia aceasta es este pronume impersonal. Dir este dativul pronumelui personal du. In limba germană, în scrisori pronumele personal de persoana a Ii-a singular şi plural se scrie cu iniţială majusculă dacă se referă la per­ soana căreia ne adresăm. 7) ein paar Tage = cîteva zile 8) Dein ... = al t ă u ; Dein este pronume posesiv; şi pronumele posesiv d e persoana a Ii-a singular şi plural apare în scrisori cu iniţială majusculă. Lexik Synonyme treffen + Akk. — begegnen + Dat. Wortfamilie studieren (studierte — studiert) der Student, -en, -en die Studentin, -nen der Studentenverband, -(e)s,~e das Studentenheim, -(e)s, -e das Studentenstädtchen, -s, — = = = = = a studia studentul studenta asociaţia studenţească căminul studenţesc orăşelul studenţilor Antonyme beschäftigt =/= frei

GRAMMATIK
1. CONTOPIREA PREPOZIŢIILOR CU ARTICOLUL

a) Am Donnerstag gehen wir ins Stadion. b) Am Samstag fahren wir aufs Land. c) Im Gebirge ist es gewiß sehr schön.

80

9. LEHRSTOCK

d) Fährst du zur Tante Olga? e) Fährst du zum Onkel Emil? Unele prepoziţii pot fi contopite cu articolul hotărît. Astfel: an in in auf zu zu + + + + + + dem dem das das der dem. = = = = = = am im ins aufs zur zum (ex. a şi b) (ex. c) (ex. a) (ex. 6) (ex. d) (ex. e) (vezi schema nr. 25, pag. 498)

2. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI CU ACUZATIVUL

(Completare) a) Im Sommer fahren wir aufs Land. b) Am Abend gehen wir in die Oper. c) Gehst du vor dem Essen in die Stadt? In exemplul a, in s-a construit cu dativul (im = in + dem). In exemplul b, an s-a construit cu dativul (am = an + dem). î n exemplul c, vor s-a construit cu dativul. In, an şi vor se construiesc cu dativul nu numai pentru a exprima raporturi locale (vezi pag. 61, Grammatik 1) ci şi pentru a exprima raporturi temporale (întrebarea wann? = cînd?). wo? m an vor-acuzativ » wohin ? ,-d a t i v wann?

3. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL A. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E TIMP

a) Wir sind nachmittags frei. b) Was machst du am Nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Din genitivul unor substantive care exprimă noţiuni privitoare la împăr­ ţirea timpului s-au format adverbe : des Nachmittags -» nachmittags (ex. a).

EIN BRIEF

81

Spre deosebire de substantivele corespunzătoare, care sînt de multe ori pre­ cedate de prepoziţii şi se folosesc cînd acţiunea verbului nu se repetă (ex. b), adverbele acestea se întrebuinţează de obicei cînd acţiunea verbului se repe­ tă (ex. a) Wann? am Morgen am Vormittag am Mittag am Nachmittag am Abend in der Nacht am Montag im Sommer im November um fünf Uhr im Jahre 1965

heute jetzt gestern vorgestern morgen übermorgen

morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts montags

B. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E LOC

a) b) c) d)

Frau Ionescu wohnt Eminescustraße 1 Sie wohnt in der Eminescustraße 1 Wir bleiben einige Stunden dort, Von hier gehe ich auf die Post.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă printr-un substantiv (resp. pronume) sau adverb. Atît substantivul cît şi adverbul pot sta fie singure (ex. a şi c), fie precedate de o prepoziţie (ex. b şi d) Wo? Sie sind auf der Fa­ kultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind in Predeal. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause.
6—Limba germană 1881

Wohin? Sie gehen auf die Fa­ kultät. Sie gehen auf die Post. Sie fahren aufs Land. Sie gehen in die Stadt. Sie fahren ins Gebirge. Sie fahren nach PredealSie gehen ins Heim. Sie gehen ans Fenster. Sie fahren ans Meer. Sie gehen zu einem Freund. Sie gehen zu einem Vortrag. Sie gehen nach Hause.

Woher? Sie kommen von der Fa­ kultät. Sie kommen von der Post. Sie kommen vom Land. Sie kommen aus der Stadt. Sie kommen aus dem Gebirge. Sie kommen aus Predeal. Sie kommen aus dem Heim. Sie kommen vom Fenster. Sie kommen vom Meer. Sie kommen von einem Freund. Sie kommen von einem Vor­ trag. Sie kommen von zu Hause.

Md. format din prezentul indicativ al auxi­ liarului werden şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat. / b) Wird es . verbul werden stă în propoziţia enunţiativă în locul doi. FORMAREA VIITORULUI I locul ultim 2 / a) Wir werden Vater besuchen. iar în propoziţia interogativă totală în locul întîi şi infinitivul prezent al verbului de conjugat în locul ultim. Viitorul I este un timp compus. Viitorul I = prezentul verbului werden -}. pag. eintausend tausendfünfhundert hunderttausend eine Million (die Million. LEHRSTOCK (Completare) 100 hundert einhundert 101 hunderteins 102 hundertzwei 103 HO 120 200 300 hundertdrei hundertzehn hundertzwanzig zweihundert dreihundert tausend. în exemplul b verbul sein este la viitorul I. persoana a IlI-a singular. (vezi schema nr. 102.? In exemplul a verbul besuchen este la viitorul I.) 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde. Cînd pre­ dicatul este la viitorul I. 555) . eine Überraschung sein.. NUMERALUL CARDINAL 9.infinitivul prezent al verbului de conjugat. persoana I plural.) 1 000 000 000 000 eine Billion 1 000 1 500 100 000 1 000 000 5. locul ultim i . Mill.82 4..

dem Gebirge. 13.. intere-ant.. Gehen wir . er verlä-t.. s. fa-t. ich le-e. das Au-land -eit. Konstanza? Ich gehe . dem Tisch und lernt.t a d t . -lafen -reiben. Helga geht an das Fenster.. ge-tern. ich verla-e. das Kino oder . die Sträu-e. ihr le-t. das Land. -ön.. ich wa-e. du i-t. der -port. au-er. ich grü-e. der Ga-t. die Oper? Andrei sitzt . Completaţi cu sch. flei-ig lei-e.. Morgen fahre ich . Eforie oder .. das Wohn­ zimmer. dem Hörsaal. du wä-st. sie wa-en grü-en. der Mutter . acolo unde 3. die Überra-ung. Alexanders Vater ist .. contopind-o cu articolul.. potrivită. Wer ist in dem Zimmer? Der Vater kommt in das Zimmer. die .. A. der Gru-. sie grü-en (vezi schema nr. -prechen. sie le-en verla-en. ihr e-t.. die -wester der Geno-e.. die Stadt. pag. die -peise. die Wirt-aft. die Grü-e. ihr grü-t. er i-t. Sie kommen heute von dem Meer. ich e-e. 491) 1. er grü-t. Der Student Otto ist bei dem Lehrer... Fährst du . du grü-t. be-äftigt. das -ach.. Citiţi cu glas tare cuvintele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) formate! der -tudent. sie verla-en wa-en. -ein. Completaţi cu prepoziţia este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) Die Studenten sind . das Ob-t der Strau-.. ihr wa-t. die Kü-e e-en. . be-uchen.. ein-timmig. In dem Sommer fahren wir an das Meer.. ihr verla-t. wir e-en le-en.EIN BRIEF 83 Übungen 1. er lie-t. er wä-t. Sie steht an dem Fenster.. der -trand. Ottos Freund ist in dem Gebirge. Der Vater kommt . der -rank... du verlä-t. das Flei-. die -onne... Wir fahren in das Gebirge.. ss sau ß / B. du lie-t. gewi-. dem Arbeitszimmer und geht . das -tadion der -tuhl. der -onntag. Contopiţi prepoziţia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cu articolul! Andrei sitzt an dem Tisch. -on. der Ku-. der -üler die -traße.

der Teppich vor. in. gehen. der Bruder) (zu. auf. das Stadion) (auf. sein. die Schwester) (in. tag. nach. das Postamt) (zu.. wohnen. in. die El­ Eltern. Formaţi propoziţii. das Meer. du. in. eine Ausstellung. bleiben. in. ich. das Land. das Essen. auch Alina und Alexander sind . das Meer. wo ? ţintnd seamă de întrebările wann ? a") wohin 1 Wir gehen. f") Er. Bukarest. d') In. dem Meer. in das Kino „Patria". in. der f) Er. einige Tage. f) Er. schon. a) Wir. morgen. c') An. die Mensa) (in. Geburts­ Gebirge. j) Gehst du . e') Er. zu Tisch. das Gebirge. e") Er. Haus? k) Wir wohnen . der Vater? wir. die Eminescustraße) (neben. November. das a') In. g') Vor Tisch. verbringen.. das Meer. 13 Uhr.. ein Onkel.. ge­ nau. oft. bei Tisch. zu. in.. d"') Der Monat. Land.84 9. der Nachmittag) a) Woher kommen Sie? b) Wo wohnen Sie ? c) Wohin gehen Sie? d) Wann fahren Sie ins Gebirge ? . das Zentrum) (in. gehen. der Mittwoch. Grozăveşti. essen. 5. lie­ b') Vor. eine Ausstel­ lung.. e) Er. LEHRSTÜCK i) Ich fahre . die Nacht. la întrebări folosind cuvintele din paranteză {aus. ein. g) Vor. zu. in das er. ein Gärtchen. auf. besuchen. um. die Bibliothek. g") Nach Tisch. vor. b) Der Teppich. gehen. sein.. das tern. das Kino) (von. das Klavier. ein Kollege) [von.. nur. die Post) (in. wir. sie. das Stadion) (in. der November. die Tür! c") Sie fahren. fahren. fahren. der November) (an. sein. an. das Haus. der Freitag) (an. 4. haben. der Sommer) (in. der Vater Predeal. die Urlaub. bei. fahren. Monat Studentenstädtchea fahren. d) Ich. c) Sein. an. Răspundeţi b") Legen. gen.

die Bibliothek.. am Nachmittag). heute. Formaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) propoziţii! Wir. 786. e) . haben. Montags. morgens). Citiţi şi scrieţi cu litere! 17. Lesen. b) . gehen... Am Nachmittag. h) . am Abend. c) Am Abend gehen wir ins Kino.. 223. ich. ich. nachmittags. 1000. 701. 101.... haben. 8. beginnen. Unterricht. 63.. denn ich brauche ein Heft (vormittagsr am Vormittag. 78. morgen. alegînd complementul variantele posibile! potrivit din paranteză. ist Dienstag... aber . die Nacht! Ich. 686. morgens. gehen wir in die Oper (sonntags. zwei Stunden. am Sonntag). haben wir Literaturseminar (morgen... essen. um 7 Uhr (am Morgen. der Unterricht. Was. lesen wir in der Bibliothek. d) Die Studenten gehen morgens. die Tante. in.. besichtigen wir eine Ausstellung (samstags. 999. abends). wir. am Nachmittag).. . am Morgen. d) . du. 26. in. 345. in. lesen. machen? Wir. f) Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. übermorgen). 589. abends. 48. 611. 444. Traduceţi şi explicaţi sensul complementului circumstanţial de timp! a) Vormittags habe ich Vorlesungen und Seminare. nachmittags. um 8 30 . ist Mittwoch (morgen.. c) . am Vormittag. 9.. sein. 97. gehen wir ins Kino (am Nachmittag. nachmittags. aber dienstags haben wir keine Stunden. die Mensa. frei.. 7. 601. e) Montags haben wir Literaturvorlesung. b) Heute bin ich am Vormittag beschäftigt. mittags und abends in die Mensa. Folosiţi toate a) . nicht. gehen... Nachmittags. 953. bin ich beschäftigt (vormittags. nicht... bin ich frei. f) . auch. in.. am Samstag). am Abend. Deutsch. Completaţi. 1 001 . . morgens)..EIN BRIEF 85 6. ist Donnerstag. wir. 829. g) Die Stunden beginnen . aber am Nachmittag bin ich frei. und . die Nacht. Am Montag. gehe ich in die Stadt. zu..

f) La unchiul Emil este mătuşa Olga din Arad. Descrieţi un cămin 14. prezent! 11. o bibliotecă. Anda wird der Kollegin das Buch geben. Uneori merg şi la un meci de fotbal. Treceţi la a) b) c) d) e) f) g) In der Ausstellung wird Andrei viele Bilder sehen. e) Sîmbătă facem o excursie.86 9. Vizităm o gospodărie de stat. c) Avem camere cu două paturi. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) Wem schreibt Andrei? Wo wohnt die Mutter? Wo wohnt Andrei? Was schreibt Andrei über das Studentenstädtchen Grozăveşti? Wann hat Andrei Vorlesungen. Am Sonntag besichtigen wir eine Ausstellung. Traduceţi! A. und wann ist er frei? Was macht er nachmittags und abends? Wer hat am Mittwoch eine Sitzung? studenţesc! 13. Ich werde der Mutter einen Brief schreiben. Die Mutter kommt für ein paar Tage nach Bukarest. căci mîine sînt o c u p a t : dimineaţa am cursuri şi după amiază am o şedinţă. un oficiu poştal şi chiar şi o croitorie. a) Scriu părinţilor astăzi. Wirst du das Buch bis morgen lesen? la întrebări! 12. Ich mache Andrei eine Überraschung. Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. Morgen gehen die Studenten zu einem Fußballspiel. d) Merg adeseori la expoziţii. Treceţi la t viitor! a) b) c) d) e) f) g) Ich wohne in einem Studentenheim. la operă sau la cinema. Wir besuchen Tante Olga. Wirst du ins Gebirge oder ans Meer fahren ? Das wird eine Überraschung seinl Morgen werden wir keine Stunden haben. g) Faceţi-i mătuşii o surpriză şi veniţi pentru cîteva zile la Bucureşti! . b) Locuiesc în căminul studenţesc Grozăveşti. LEHRSTOCK 10.

gut. părinţii lui locuiesc la ţară. Merken Sie sich! Wie geht es den Eltern? —Danke. La prînz şi seara mîncăm la cantina studenţească. Mergi la poştă? înainte de masă nu sînt liber. dar Alexandru este la ţară. 250 studenţi sînt la o conferinţă în sala de festivităţi. Petru. La cantină mănîncă 1250 studenţi. Şi noi plecăm duminică la munte. fratele lui Alexandru. 5. locuieşte la ţară. pe strada Alecsandri nr.EIN BRIEF 87 B. Komm für ein paar Tage nach Bukarest! Das ist eine Überraschung! . Sala de lectură are 115 locuri. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. Cum îi merge prietenului? în cămin locuiesc aproximativ 1 115 studenţi. Mergeţi sîmbătă la operă? Desigur. a) b) c) d) e) f) (Noi) îl vom vizita pe Andrei la Predeal. Plecaţi (voi) la munte sau la mare? Deseară mergem la cinema şi mîine vom vizita expoziţia. Radu joacă bine şah. Andrei este la munte. Vom locui în Predeal. în Bucureşti sînt multe stadioane. căci am cursuri.

„Oh." „Jetzt ist es gelb. wir gehen jetzt nach Hause. . Hier ist der Sitz des Zentralkomitees der Partei. Neben diesem Kombinat sind Seen und der Park Herăstrău. Zeitungen und Zeitschriften." Unser Autobus hält vor dem Kino „Patria". Diese da fährt bis zum Kombinat Haus der Scinteia. wir warten noch. antworte ich. Mein Neffe Otto besucht Bukarest. Die Haupt­ stadt unseres Landes ist Bukarest. Von der Haltestelle gehen wir noch einige Minuten zu Fuß. „Wir wohnen in jenem Wohnblock dort". Sie hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien und Bibliotheken.10." „Siehst du die Trolleybusse? Wir erzeugen sie in unserer Hauptstadt. Im Haus der Scinteia ist auch der Fernsehsender. Fahrräder und Motorräder!" „Hier siehst du auch eine Straßenbahn. Überqueren wir die Straße?" „Nein. wie viele Autos. in den Autobuzul-W erken. Autobusse. Auch der Staatsrat und die Regierung haben ihren Sitz in Bukarest. Unsere Partei ist die Rumänische Kommunistische Partei (RKP). Bro­ schüren. „Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke". In Bukarest gibt es auch viele Institute und Schulen. Buka­ rest ist der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens. Dort erscheinen Hunderttausende von Büchern. Otto bewundert den Boulevard. Jetzt überqueren wir die Straße. (ZEHNTES) LEHRSTÜCK BUKAREST Unser Vaterland ist die Sozialistische Republik Rumänien. die Wohnhäuser und die Schaufenster der Kaufhäuser. Ich zeige meinem Neffen das Zentrum ! „Dieses Gebäude ist die Universität. Wir warten aber ein wenig : das Licht der Verkehrsampel ist rot. sagt er." Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. Jetzt ist es grün. Vom Bahnhof fahren wir mit dem Autobus ins Zentrum. „Komm.

Konferenzen. au cuvîntul de bază comun. Lexik Vieldeutige Wörter z gospodăria die Wirtschaft^ \ economia . Sie sind herrlich! Wer wohnt d o r t ? " „Viele Arbeiter.. întrebuinţate succesiv. 4) der Mittelpunkt = centru. acesta se scrie o singură dată." Erläuterungen 1) die Sozialistische Republik Rumänien = Republica Socialistă România 2) die Rumänische Kommunistische Partei (RKP) = Partidul Comunist Român 3) der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens -— Substan­ tivul Rumänien este în limba germană de gen neutru. hier ist der Palast der Republik. In celălalt sau celelalte substantive compuse el se înlocuieştecu o cratimă.= fiul fiului sau al fiicei în raport cu bunicii 6) Hunderttausende von .und Beamtenfamilien = familii de muncitori şi funcţionari. în sens concret 5) der Neffe..BUKAREST 89 „Schau.und Filmvorstellungen = spectacole de teatru şi cinema. das Zentrum = centru. Arbeiter. Komm. 7) Theater. Otto... Dacă două sau mai multe substantive compuse. la sfîrşitul ultimului substantiv. Der Saal faßt über 3 000 Per­ sonen und ist ein Meisterwerk der Architektur. în sens abstract.und Beamtenfamilien.und Filmvorstellungen. = sute de mii de . Theater. -n. -n = fiul fratelui sau al surorii.. im Erdgeschoß gibt es Kaufhäuser und Restaurants. ." „Neben dem Palast sehe ich viele Hochhäuser. Se întrebuinţează •— ca toate celelalte denumiri de ţări de gen neutru •— fără articol. wir besuchen jetzt das Kunstmuseum. spre deosebire de der Enkel. er ist der Schauplatz von Kongressen. -s.

I la cazul dativ. der des dem den dieser dieses diesem diesen jener jenes jenem jenen die der der die diese dieser dieser diese jene jener jener jene das des dem das dieses dieses diesem dieses jenes jenes jenem jenes Plural Masculin. acea. pag. Pronumele demonstrativ dieser şi jener se declină ca articolul hotărit : Singular Masculin Feminin Neutru N. acesta. G. A. 531) 2. b) este pronume posesiv de pers. jenes (ex. D. die der den die diese dieser diesen diese Neutru jene jener jenen jene Desinenţele pronumelor demonstrative dieser şi jener sînt identice cu desinenţele articolului hotărit. d). această. . D. Was ist aber jenes Gebäude dort? Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke. Feminin. acela. I la cazul nominativ meinem (ex. diese. PRONUMELE POSESIV a) Mein Neffe Otto besucht Bukarest. LEHRSTÜCK GRAMMATIK 1. a şi c) = aeest. PRONUMELE DEMONSTRATIV a) b) c) d) Dieses Gebäude ist die Universität. b. N. Pronumele demonstrative dieser şi jener pot fi întrebuinţate adjectival {ex. Pronumele demonstrativ de apropiere este dieser. Pronumele demonstrativ de depărtare este jener. A. mein (ex. b) = acel. dieses (ex. c) şi substantival (ex. a. (vezi schema nr. aceea.90 10. Diese fährt bis zum Kombinat „Haus der Scînteia". G. 65. a) este pronume posesiv de pers. aceasta. b) Ich zeige meinem Neffen das Zentrum. jene.

pos. seine. (eurer) Fakultät. depinde de posesor. pos. pron. pronumele posesiv acordindu-se In gen. euer. uns(e)re II plur. în limba germană. euer. pron. 529) O b s e r v a ţ i e . pos. seine. persoanei II sing. ihre politeţe Sie îi corespunde pron. unsrem (eurem) Freund. . Buch. seine unser. pag. sein. nehotărît Desinenţa pronumelui posesiv ^ ^ p J u r d e s i n e n ţ e l e a r t . ihr îi corespunde pron. . seine ihr. . pron. sie îi corespunde pron. ihre. i h r . pos. ihr. pron. pos pos pos. ihr. sein. mein. pos. Uneori se suprimă e din desinenţă. uns(e)re. dein. număr şi caz cu acesta. Bücher Bücher ^ . Ihre ich îi corespunde du îi corespunde îi corespunde er îi corespunde sie îi corespunde es îi corespunde wir pron. Acordul se face adăugindu-se la pronumele posesiv desinenţele articolului nehotărit (respectiv ale articolului nehotărît negat) la singular şi ale articolului hotărît (respectiv ale articolului nehotărît negat) la plural. Ihre. einen Brief — eine Alexander (er) zeigt<f seinen Brief —• seine Briefe — die die Alexander (er) z e i g t \ seine Briefe —• seine einen Brief — eine Marianne (sie) zeigt<^ ihren Brief — ihre die Marianne (sie) zeigt<f ihre Deci: posesorul •*—j-pron. pos. posesiv + desinenţa -—*• obiectul posedat Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Zeitschriften Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Briefe —• die Briefe — ihre Zeitschriften — ein — sein — die •— seine — ein — ihr — die — ihre Buch. (vezi schema nr. 62. deine. meine dein. hotărft. desinenţele art. unser. eu(e)re. şi anume : persoanei I sing. I h r . ihre. Bücher Bücher Buch. persoanei persoanei persoanei formei de I Desinenţa pronumelui posesiv este în funcţie de obiectul posedat. I plur. deine sein. în formele declinate ale pronumelor unser. Ihr. ihre sein. / l a sing. Buch. mein. în acest caz e din rădăcină rămîne : unserm Professor. . pron. euer. vocala e se suprimă de obicei înaintea lui r: unsrer. eu(e)re III plur.BUKAREST 91 Pronumele posesiv. meine.

Aceste substantive se declină la singular tare şi la plural slab. b) Otto bewundert den See. LEHRSTOCK a) Neben dem Kombinat sind die Seen. -es. G. In exemplul a: die Seen este nominativul plural al substantivului der See. -s. -en Ende. -en Bett. dar de obicei se declină slab. -es.> 2. sînt : de genul der der der der der Staat. -en Hemd. -s. -n (vezi schema nr. -es. Ob s e r v aţii. -n Strahl. Deci: sub­ stantivul der See se declină mixt. dar — spre deosebire de majoritatea substantivelor din această grupă — nu se de­ clină slab decît la plural (ex. . a). -(e)s. der des dem den See Sees See See Plural die der den die Seen Seen Seen Seen Din declinarea mixtă fac parte : 1) cîteva substantive de gen masculin din grupa a IV-a de plural. Substantive de declinare mixtă. -en Nachbar. la singular se declină tare (ex. A. -en Vetter. DECLINAREA MIXTĂ A SUBSTANTIVELOR 10. -s.92 3. -en masculin = = — = = statul vecinul raza vărul durerea das das das das das de senul neutru = = = = = ochiul urechea cămaşa patul sfirşitul Auge. pag. Singular N. -n Schmerz. D. -es. -s. 1. în exemplul b: den See este acuzativul singular al aceluiaşi substantiv. mai des întrebuinţate. Vedem că substantivul der See face parte din grupa a IV-a de plural. -(e)s. 39. Substantivul der Nachbar se poate declina şi slab. Substantivul der Bauer poate fi declinat şi mixt. 511) Declinarea mixtă cuprinde substantive de gen masculin şi neutru. -n Ohr. b). 2) toate substantivele neutre din grupa a IV-a de plural.

-ehlen d) das -iertel. A.. c) Die Universität hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien. încolo se declină ca substantivele de declinare mixtă : N.. das -enster. Multe substantive de origine negermană fac parte din grupa a V-a de plural. întrebuinţaţi consoanele î sau y! a) -assen. das So-a. das Museum) schimbă la plural pe -(i)um în -(i)en. Singular der Autobus des Autobusses dem Autobus den Autobus die der den die Plural Autobusse Autobusse Autobussen Autobusse D. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat (der Professor. Aceste substantive au accentul mobil. des Autos der Autos D. die Professoren — ex. Substantivele de origine negermană terminate în -bus dublează pe s la genitivul singular şi la toate cazurile pluralului. Completaţi! A. 513) Übungen 1. der -ater. Substantivele din această grupă se declină în felul următor : Singular Plural N. der -ilm. G. G. -ruh. Singular das Laboratorium des Laboratoriums dem Laboratorium das Laboratorium Plural die Laboratorien der Laboratorien den Laboratorien die Laboratorien (vezi schema nr. das -est. das Auto die Autos G. -leißig. -or... Încolo se declină ca sub­ stantivele de declinare tare : N. D. wie viele Autos. der -etter. der -uß . -iel. das Auto die Autos G. a) se declină mixt. A. der -ortrag. dem Auto den Autos A.BUKAREST 93 4. B. der Pro -essor b) -orn. der -erkehr c) -inden. -erbringen. 42. A. b) . Autobusse . DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DE ORIGINE NEGERMANĂ a) Die Studenten grüßen ihre Professoren. der -er-asser . die -orstellung. D. Substantivele de origine negermană terminate în -ium (exemplul c) sau în -um (de ex. pag.

Freundes. Freundes. -oher. Freund das Buch. das -asser b) der Boule-ard. Freund das Buch. Freundin. Wohnung. LEHRSTÜCK B. Freundin. -arten. Freundes. Wohnung. Freundin. Freundes. întrebuinţaţi consoanele v sau w/ a) der -erktätige. Heft? Heft? Heft? Heft? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? a) Das ist das Buch b) Das ist das Buch c) Ich gebe d) Ich gebe e) Fragst du f) Er zeigt dem Neffen g) Hast du dkjenmdeinjenIhrunser- h) Schreiben Sie . Completaţi desinenţele! deindiesmeinunserdeindiesmeinunserdeindiesdeineuerdeindiesdeineurdeindiesihrdeindiesdeinihrFreundes.94 10. das Meister-erk c) die Blumen-ase. -eiß . Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Wohnung. Freundin. das Rla-ier. -asc hen. -ohin. Freund das Buch. Freund das Buch. Freund das Buch. Freundin. be undern. -ohnen. das -erb 2. Wohnung. die Uni-ersität. Wohnung.

zu . Vater.(Jen-) Bahnhof. Hefte.. Eltern. b) Jen. Wir sehen dies.... zu . Zeig dies..BUKAREST 3. . Neffen Genossen . . Klasse ..(jen-) Parks. mit ...(Jen-) Schüler dein Buch. .(Jen-) Klasse ist groß... Mutter.(Jen-) Zimmers ist braun. e) Wir sehen dies. d) bei . b) .Schüler und Jen..... .. Wohnung. Zimmer. . 5. . bei . Kollegen.. 4. Răspundeţi propoziţii! pentru următoarele substantive.. Dies. Bibliothekarin la întrebări! Folosiţi cuvintele de la margine! a) Ist dieses Buch für Ihr Neffe)? Ihre Tante) ? Ihr Schwesterchen) ? Ihr Lehrer) ? Ihre Lehrerin) ? Ihr Buch)? Ihr Kollege) ? Ihre Kollegin) ? Ihr Bruder) ? Ihre Schwester) ? Ihre Ihre Ihre Ihre Lehrer) ? Lehrerinnen) ? Kollegen) ? Kolleginnen) ? b) Ist das c) Ist das das Buch d) Machen Sie den Ausflug mit . Completaţii a) Dies.. A.. aus . von . .. ... Schlaf räum Lehrerin... Formaţi B.. Dies.(jen-) Kaufhäuser sind schön.. Kind. Lehrer .(jen-) Kind dein Buch..Genosse ist fleißig. Găsiţi un pronume posesiv potrivit a) . Kollegin. d) Zeig dies.Genossen sind fleißig. e) bei . .. Uhr. c) . Wir sehen dies.Genossinnen sind fleißig. f) Neben dies. Die Tür dies. f) bei .. c) Die Tür dies.(jen-) Kino.(Jen-) Schülerin dein Buch.Schülerin gehen in die Bibliothek. . h) Wir besichtigen dies. Bücher. g) Die Schaufenster dies...(jen-) Häusern ist ein Kino.(Jen-) Wohnung. Zeig dies. Dies. Freunde...Genossin ist fleißig. Ferien Professor.

g) Otto sieht unser. Otto sieht sein. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Straßen (unsere Stadt) sind sauber.10. Anna sieht ihr. Mein Vater zeigt (sein Neffe) das Zentrum (diese Stadt). d) Die Schülerin antwortet ihr.Zimmers ist groß.Lehrerin.Lehrer. Die Schülerin antwortet ihr. h) Anna gibt euer.Lehrerin. c) Der Schüler antwortet sein. Die Wohnungen (diese Gebäude) sind groß. Wir wohnen in (dieses IIaus).Tante. Wir besuchen Ihr. Anna gibt euer.Mutter Blumen. unsere Freunde) ? (ihre Eltern. seine Freundin) ? (ihr Freund.Kinder.Lehrerin. Wir besuchen Ihr. . LEHRSTOCK.Vater Blumen.Lehrer. Ich habe die Adresse dein. Hier sind die Bücher unser. b) Ich besichtige die Wohnung dein.Mutter. f) Das Fenster unser.Lehrerin.Klasse ist groß. Fahren wir mit (diese Straßenbahn) oder mit (jener Autobus)? Im Konzertsaal sehe ich (mein Freund) und (meine Freundin).Vater. Otto besucht mein. i) Wir besuchen Ihr.Lehrer. ihre Freundin) ? (seine Eltern. Der Lehrer gibt (jene Schüler) Bücher. Otto sieht sein.Freundes. e) Anna sieht ihr. Der Schüler antwortet sein.Lehrer. unsere Freundinnen) ? f) Waren Sie gestern bei Completaţi! a) Otto besucht mein. Das Zentrum (unsere Stadt) ist schön.Lehrer.Onkel. e) Gehen Sie heute zu (Ihr Bruder)? (Ihre Freundin)? (Ihr Brüderchen)? (sein Freund. Der Onkel wohnt in (jenes Haus).Freundin. 7.Lehrer. Das Fenster unser.Lehrerin. Otto sieht unser.

n) Aceasta este cartea ei. I) Merg la fratele lui. ni) Studenţii vizitează multe muzee. Merken Sie sich! Wir gehen ins Zentrum. k) Loc rinţa vărului meu este mare şi frumoasă. B. la întrebări! Wie heißt unser Vaterland? Was ist Bukarest? Wessen Mittelpunkt ist Bukarest? Welche Gebäude sehen Sie in Bukarest? Was erscheint im Kombinat Haus der Sdnteia? Traduceţi! A. e) Tramvaiul se opreşte în faţa casei lor. d) Dă-i lui Alexandru cartea ta. autobuze şi tramvaie. f) (îi) vezi astăzi pe prietenii noştri? g) Unde locuieşte prietenul Dvs. j) Vin de la părinţii dumneavoastră. I) Lîngă Bucureşti sînt multe lacuri.BUKAREST 97 8. Der Saal des Palastes der Republik ist ein Meisterwerk der Architektur. Wir sehen Theater.) ? h) Merg cu prietenii mei (prietenele mele) la expoziţie. ziare şi reviste. c) Această clădire este universitatea. a) Bucureşti este capitala ţării noastre. f) Vitrinele acestor magazine sînt minunate. e) (îi) dau prietenei tale cartea ta. k) Vin de la dumneavoastră. b) Pe străzi şi bulevarde vedem multe automobile. (prietena Dvs. d) In acest parc este un lac. i) în biblioteca noastră există multe cărţi. m) Merg la el.und Filmvorstellungen. 7—Limba germană — c. 1881 . j) Universitatea noastră are biblioteci şi laboratoare. a) Unde locuieşte unchiul tău (mătuşa ta) ? b) Unde locuiesc ei? c) Merg cu vărul lui la cinema. Răspundeţi a) b) c) d) e) 9. Aşteptaţi puţin! i) în centrul oraşului vedem parcul Cişmigiu. căci lumina semaforului este roşie. g) Casa noastră are numai două etaje. h) Nu traversaţi strada.

Tante Marie kommt auch mit uns. Rasierapparate. Am Verkaufstisch stehen viele Käufer. Lippenstifte. Bleistifte. Plötzlich hört man Musik. ( E L F T E S ) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (I) Onkel Otto: Onkel Otto: Onkel M a r t i n : Otto. Ich gebe Ihnen einen Kassenzettel. Füllhalter. Otto: Wo zahlen wir ? Verkäufer: Sie zahlen an der Kasse. Ich zeige dir aber alle Abteilungen. Puder. Das Warenhaus ist sehr groß. Federhalter und Tinte. Unten ist eine Halle. Kaufen wir etwas ? M a r t i n : Vielleicht. eine Zahnpaste und 3 Rasierklingen. Hefte. Knöpfe. Tante Marie kauft ein Dutzend Knöpfe für ein Kleid. Nadeln. Man findet dort Bücher. Links verkauft man Kurzwaren : Zwirn. heute besuchen wir das Warenhaus „Victoria". Rechts ist eine Buchabteilung. Was kostet das? Verkäufer: Das kostet 15 Lei. bekommen das Paket an der Warenausgabe und gehen weiter durch die Halle. dort in der Ecke. Verkäufer: Was wünschen Sie? O n k e l M a r t i n : Bitte zwei Stück Seife.11. Ich brauche ein Paar Schuhe und Tante Marie braucht ein Kleid. Sie zahlen. Wann öffnet man ? M a r t i n : Um 8 Uhr. Haarbürsten und Zahnbürsten. Kölnischwasser. Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. Ohne sie kaufe ich nicht gern. Rechts verkauft man Toilettenartikel: Parfüm. Otto: Was ist das ? Sind wir in einem Konzertsaal ? . Es hat 5 Stockwerke und viele Abteilungen.

und Tonbandgeräte. neben uns ist die Abteilung für Musik­ instrumente und Sportartikel. Erläuterung 7) 6) die Auswahl an. 7) Was kostet das? = Cît costă aceasta ? cît face aceasta ? Lexik Synonyme der Fernsehapparat — das Fernsehgerät der Füllhalter — der Füller Onkel Martin . Ex..und Tonbandgeräte •— Fernsehgeräte und Tonbandgeräte = te­ levizoare şi magnetofoane (vezi pag.. = sortimentul de. zwei Dutzend Knöpfe — zwei Paar Schuhe. dann kaufe ich dir im Sommer einen Fotoapparat. Ist das nicht schon seit langem dein Wunsch? Otto: Versprichst du es mir ? O n k e l M a r t i n : Ich verspreche es dir. Kommt zum Fahrstuhl! Erläuterungen 1) ein Paar — o pereche ein paar = cîţiva.. Lerne fleißig. 4) ein Dutzend Knöpfe = o duzină de nasturi 5) Fernseh. 89.. O n k e l M a r t i n : Wir gehen vorher in die Abteilung für Konfektions­ waren. Die Farbe steht Ihnen gut. accentul nu cade pe prima silabă ci pe a doua 3) zwei Stück Seife = două bucăţi de săpun In limba germană substantivele masculine şi neutre care indică unităţi de măsură sau cantităţi se întrebuinţează după numerale numai la singular. Martin? Verkäuferin: Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. Die Auswahl an Stoffen und Seidenwaren ist groß.IM WARENHAUS (I) 99 (lacht) : Nein. Man findet hier auch Radioapparate. Fernseh. Otto: Was zeigt ihr mir noch ? Tante Marie: Hier ist die Abteilung für Textilwaren. Du hörst jetzt eine Schallplatte. Gefällt euch dieser Stoff? Otto: Kaufst du ihn ? Tante Marie: Was sagst du. cîteva 2) în substantivul Abteilung (ap'taelUyj) = raion.

-s == vînzătorul die Verkäuferin. -nen = cumpărătoarea der Verkäufer. F.) = confecţiile die Seidenwaren (f. sie ihrer ihnen sie M.=. arr balajul die Kurzwaren (f. n er = magazinul die Warenausgabe. a IlI-a plural (sie). b) Ich zeige dir alle Abteilungen. sg. sie ihrer ihr sie III-a N. -e = tejgheaua die Ware. A.) = textilele die Konfektionswaren (f. I N. pers. ich meiner mir mich . a II-a du deiner dir dich Plural N. -n = ghişeul de eliberare a mărfurilor. -nen — vînzătoarea der Verkaufstisch.) = mătăsurile = die Schuhwaren (f. sg-) = încălţămintea GRAMMATIK 1. a) Mir gefällt jener Stoff. D. wir unser uns uns ihr euer euch euch M. a F. G. personal se declină în felul următor : Singular Pers.cumpărătorul die Käuferin. pers. A. er seiner ihm ihn Pers. c) Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme.) == merceria die Textilwaren (f. sg. •es.LEHRSTOCK Wortfamilien kauîen (kauîte-gek auît) = a cumpăra verkaufen-verkauf te­ verka uft — a vinde der Käufer. sg. sg. -ei . es seiner ihm es Pers.100 11. D. pers. . G. I singular (ich). PRONUMELE PERSONAL A. a Ii-a singular (du). dativul pronumelui personal. N. -s. mir este dir este ihnen este Pronumele dativul pronumelui personal.. -n = marfa das Warenhaus. dativul pronumelui personal.

A. substantival. pag. Man este un pronume nehotărît. Spre deosebire de limba română. Observaţii. 536) . persoana a IlI-a plural. pronumele personal are o singură formă. c) Plötzlich hört man Musik. G.IM WARENHAUS (I) 101 Pronumele de pcditeţe N. PRONUMELE XEHOTĂRÎT a) Wann öffnet man? b) Links verkauft man Kurzwaren. In timp ce în limba română poate apărea în aceeaşi propoziţie atît forma accentuată cît şi cea neaccentuată a unui pronume personal. 78. al cărei subiect este man. este identic cu pronumele de. în limba germană pronumele personal se pune numai o singură dată. 2. în limba germană. Se poate referi — în mod neprecis — la una sau mai multe per­ soane. Sie Ihrer Ihnen Sie B. Genitivul pronumelui personal se întrebuinţează rar (vezi pag. în limba germană pronumele personal se declină şi la genitiv. la toate persoanele. (vezi schema nr. Man se traduce. Apare numai la nominativ. D. ca în limba română. 1. de cele mai multe ori. atît pentru singular cît şi pentru plural. n-are corespondent în limba română. Mir gefällt jener Stoff. deci numai ca subiect. Pronumele de politeţe. 621. = Mie îmi place stofa aceea. 2. 622). cu deosebirea că pronumele de politeţe se scrie cu majusculă. şi nu două forme (una accentuată şi alta neaccentuată). Predicatul pro­ poziţiei. trebuie să stea la persoana a IlI-a singular. prin diateza reflexivă cu valoare pasivă : Man öffnet um 8 Uhr = Se deschide la ora 8.

Prin urmare : Dativ Acuzativ Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) einen Fotoappartat. 573) ORDINEA COMPLEMENTELOR ÎN PROPOZIŢIE a) b) c. für. b)] stă înain­ tea complementului la acuzativ. pe cind în exemplele c şi d complementul la acuzativ (exprimat printr-un pronume) stă înaintea complementului la dativ. pentru. uin cer cazul a e u z a t i v. Der Onkel kauft ihn Acuzativ dem Neffen (ihm) Dativ .102 3 PREPOZIŢIILE CU ACUZATIVUL II LEHRSTÜCK <L) Sie gehen weiter durch die Halle. care cer acuzativul. c) Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. gegen. Prepoziţiile durch. datorită prepoziţiilor ohne ( = fără). Şi prepoziţiile uni ( = în jurul. a) şi printr-un pronume (ex. b) Ohne sie kaufe ich nicht gern. 121. Ich kaufe dir einen Fotoapparat. pag. in propoziţiile de mai sus. ein Kleid stau la acu­ zativ. Obser­ văm că ordinea complementelor din exemplele a şi b diferă de ordinea com­ plementelor din exemplele c şi d. cuvintele : die Halle. la) şi gegen ( = in contra) cer acuzativul. Ich kaufe ihn dir Versprich e> mir. Fiecare din propoziţiile de mai sus are două complemente: nnol Îs dativ (complementul persoanei) şi altul la acuzativ (complementul lucrului). durch ( = prin) şi für ( — pentru). sie.u n substantiv (ex. ohne. (vezi schema nr.) d) Der Onkel zeigt dem i\'effen alle Abteilungen. în exemplele a şi b complementul la dativ [exprimat p n n t r .

der Fr-nd.. (vezi schema nr. das M-dch-n. sie.verkauft man auch -stifte und -halter. sie. exprimat printr-un pronume personal.und einen -stift. du. erz-gen. . ee. Sie) täglich. der N-fff) die Univ-rsit-t. das Vat-rland. In der sieht Otto Radio. Sie) das Buch. Im Warenhaus gibt es auch eine . pag. stă în urma complementului la dativ. In der Buch. r-chts. wir. Folosiţi e. n-. Complementul la acuzativ. stă înaintea complementului la dativ.und -apparate.. das G-b-ude. sie. der V-tt-r. er. sp-t. er. wir. ihr. die Fakult-t. Sie fahren mit dem -stuhl in die Abteilung für Konfektions- Treceţi pronumele din paranteză la cazul potrivit! A.. b) Antwortest du (ich. 134. Folosiţi eu sau äu : a) die Erl-terung. Completaţi! A. die -lt-rn c) das G-rtch-n.. das H-ft. a) Ich gebe (du. Die Verkäuferin gibt . das G-m-ld-. exprimat printr-un substantiv. n-n 2. Martin einen Kassen-. er. ihr. der Kaff-.IM WARENHAUS (I) 103 Complementul la acuzaţie. für Musik-. d) Wir sehen (du. sie. Completaţi cu cuvinte din text! Kurzwaren verkauft man A. der V-rk-hr B. ihr. Sie). 585) Übungen 1. f-l-n d) üb-rs-tz-n. In der Abteilung für Textilwaren Toilettenartikel Bücher Musikinstru­ mente Konfektions­ waren B. a) b) c) d) e) f) Die Tante braucht Toiletten. das P-ckch-n. der Sb) 1-ch-ln.: Kölnisch. h-te. die Halt-st-Ue) h-ng-n. es) ? c) Er besucht (ich. die Verk-ferin b) das Geb-de. ä sau eh! a) Rum-ni-n. das M-r.

Sie). Der Lehrer zeigt (ei) ein Buch. LEHRSTOCK B. die Lehrer). Puneţi B. substantivele din paranteză la cazul potrivit! 4. der Freund) (die Genossen. Die Tante kauft (ţie) einen Kamm. I) Komm schnell. Der Onkel sieht (pe noi) unten in der Halle. die Freunde) (die Freundin.) einen Brief. f) Du bekommst das Buch durch (er) oder durch (sein Freund). die Freundinnen). 6. b) Wir gehen durch (die Abteilung) für Kurzwaren. e) Um (der Verkäufer) stehen mehrere Käufer. es) ? Ich zeige (sie: pers. a III-a fem. Puneţi în locul parantezei pronumele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) respectiv la cazul potrivit! Der Onkel zeigt (mie) das Warenhaus. a III-a fem. die Kinder). d) Die Studentin antwortet (die Lehrerin. Er fragt (pe ea): „Kommst du mit (noi)?" (Pe mine) interessiert dieser Fotoapparat. A. aber (pe el) interessiert das Radio. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Otto fährt zu (er). die Genossinnen). Ich gehe nicht ohne (du)"ins Warenhaus. aber (lui) gefällt jener Stoff. Treceţi substantivele şi pronumele din paranteză la cazul cerut de prepoziţie ! a) Ich kaufe zwei Bücher für (du) und einen Bleistift für (meinOnkel). das Kind) (die Lehrerinnen. înlocuiţi substantivele prin pronume personale! a) Der Student grüßt (der Lehrer. Gefällt (vouă) dieses Kleid ? Gefällt (d-voasträ) dieses Kleid? (ei) gefällt dieser Stoff. d) Ohne (mein Onkel) gehe ich nicht ins Warenhaus. ich sehe (pe ei) schon vor dem Kino. Kommst du mit (ich) in die Bibliothek? Gibst du (sie: pers. Sie antwortet (wir). Wir fragen (ihr.104 11. Ich gebe (Sie) das Buch. a III-a plural) das Buch? Siehst du (er) ? Otto schreibt (sie: pers. b) Andrei trifft (der Genosse. . die Genossin. c) Er lernt mit (der Freund. c) Gegen (Ihr Wunsch) kaufe ich nichts. Der Lehrer zeigt (lui) ein Buch.) die Stadt. Arbeitest du oft mit (er. 5. Der Verkäufer gibt (lor) die Knöpfe.

dar nu ţi-o dau. în jurul aparatului de radio stau cumpărători. îţi arăt cartea. azi vii cu noi la cinema.IM WARENHAUS (1) 105 7. Pe mine (el) nu mă vede de aici. (Eu) Ţi-o arăt. El este contra mea. Wir kaufen der Tante Knöpfe. Înlocuiţi complementele prin pronumele corespunzătoare! (Atenţie la topică!) a) Der Onkel kauft den Fotoapparat. e) Bringen Sie bitte das Buch! Bringen Sie bitte meiner Freundin das Buch I f) Gib dem Onkel die Schallplatte! 8. a) îţi dau cartea ta (creionul tău). b) Die Verkäuferin zeigt die Bluse. Der Onkel kauft dem Neîîen den Fotoapparat. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) B. a) b) c) d) e) f) Paul. Un vînzător le arată cărţi. Iţi arăt magazinul cu cele cinci etaje. . d) Wir kaufen Knöpfe. dar pe tine te vede. Arată fratelui peria de dinţi. c) Der Verkäufer gibt dem Schüler das Heft. Nu te duce la şcoală fără cerneală! Vă rog daţi-mi o duzină de nasturi pentru această rochie. caiete şi creioane. Acolo se găsesc multe stofe. Răspundeţi la întrebări! a) Wohin geht Otto? b) Was besucht er? c) Was sieht er in der Abteilung für Toilettenartikel? d) Was kauft Onkel Martin? c) WTo zahlen sie und wo bekommen sie das Paket? f) Was sehen sie in der Abteilung für Kurzwaren? g) Was findet man in der Buchabteilung? h) Wo hört Otto Musik und was sieht er dort? i) Was sucht die Tante in der Abteilung für Textilwaren? 9. Cumpără-mi pieptenul! Cumpără-mi-1! El îmi vinde cerneală. Traduceţi! A. Acolo se vînd multe mărfuri. Die Verkäuferin zeigt der Tante die Bluse. Arată-i-o! (D-voastră) nu vă place această rochie? Acest film nu le place. Mergem prin secţia pentru mărfuri textile. b) îmi dai cartea ei (creionul ei). Vă dau (vouă) o bucată de săpun. C. El mi-o vinde. c) El îi dă (ei) cartea lui (creionul lui).

El îi dă (lui) cartea lui Alexandru (creionul lui Alexandru). I) Vă dau (dumneavoastră) această carte pentru el. Dă-i (lui) cartea lui Alexandru! Mîine merg cu tine (cu prietenul tău) la cinema. mai înainte a fost la mare. o cumpăr. I) De multă vreme îmi doresc acest disc. g) Ce faci înainte de oră? h) Ce faceţi după cursuri? i) Fratele meu este acum la munte. dar înainte de aceasta merg la raionul cu textile. . a) Cumpăraţi (dumneavoastră) perechea aceasta de pantofi? — Da. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) i) Ea îi dă (lui) cartea ei (creionul ei). f) Mergi la raionul cu articole de confecţii? — Da. aici se vînd numai articole de sport. El îi dă (lui) cartea lui (creionul lui). e) Iau şi o bucată de săpun. Die Auswahl an Stoffen ist groß. > d) Am nevoie de trei duzini de nasturi. Die Farbe steht Ihnen gut. k) Şi fratele dumneavoastră locuieşte în Bucureşti? — Da. lor). j) Merg cu plăcere cu dumneavoastră la părinţii dumneavoastră (lui.106 11. Bitte ein Stück Seife! Was kostet das? Sie zahlen an der Kasse. b) Sînt de cîteva zile aici. c) Cum îţi merge? — Mulţumesc. Merken Sie sich! Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. îmi merge foarte bine. el locuieşte de un an în Bucureşti la mătuşa noastră. Daţi-mi vă rog ziarul dumneavoastră! Vi-1 dau cu plăcere. k) Se găsesc în raionul acesta şi televizoare şi magnetofoane ? — Nu. ei. j) „Cumpără-ţi o duzină de lame de ras!" îi spuse mătuşa unchiului. Sie braucht ein Paar Schuhe. Daţi-i-o vă rog! El are mîine seminar şi are nevoie de ea. D.

Kaufen Sie beides! Entschließe dich! Es ist spät. Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe für den Winter.12. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid. Ich kaufe sie. Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. Otto. Eine Verkäuferin hängte Winter. Bitte. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock. was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. und Tante Marie probierte es. geben Sie mir einen Kassenzettel! In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Probieren Sie dieses P a a r ! Die Schuhe sind zu eng. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Tante Marie: Onkel Martin: Otto: Verkäuferin: Onkel Martin: Tante Marie: Martin.und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein Paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. Haben Sie auch Nummer 28? Ja. eine Bluse und Wolljacken. Sie war zufrieden. Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Tante Marie: Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Jacken und Hosen. Beeile dich! Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? . Mir gefällt auch die Bluse. Ich entscheide mich für das Kleid. (ZWÖLFTES) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (II) In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge. bitte. Diese Schuhe passen mir.

Porzellan. spre deosebire de verbul „a întîrzia" din limba română. Verbul sich verspäten este reflexiv. 3) Kaufen Sie beides! = Cumpăraţi-le pe amîndouă! 4) Welche Schuhnummer tragen Sie? = Ce număr purtaţi la pantofi? 5) sich beeilen — diftongul ei nu se leagă de vocala precedentă e. Bü­ geleisen. es ist schon 1 Uhr. Erläuterung 7.. Erläuterungen 1) Winter.. auf den Verkaufstisch. und es war nicht teuer. 6) Wir verspäten uns = (noi) întîrziem.und Glaswaren — vezi pag. und Großmutter wartet zu Hause. verbele slabe legen (ex.. man verkauft dort Töpfe und Pfannen. pi. Nein. Kühlschränke und Waschmaschinen. 2) Das Kleid war schön und nicht teuer — Das Kleid war schön.1O8 12. b) Ein Verkäufer o:ctnete Anzüge. b) sînt la imperfect. Kommt jetzt in den Erfri­ schungsraum ! Dort gibt es Brötchen. Frü­ her erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. Sonst verspäten wir uns. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen. LEHRSTÜCK Otto: Onkel Martin: Tante Marie: Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein. In propoziţiile de mai sus. Lexik ji Antonyme billig =/= teuer Vieldeutige Wörter der Mittag = amiaza. prînzul ( = timp) das Mittag = prînzul ( = masa de prînz) y paharul das Glas< N (f.) sticla GRAMMATIK 1.. a) şi ordnen (ex. 89. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnis­ sen unserer Industrie. Kuchen und Schokolade. .und Regenmäntel. IMPERFECTUL VERBELOR SLABE a) Eine Verkäuferin legte Hemden . Intre be şi eilen se face o foarte mică pauză : be/eilen.

în propoziţiile de mai sus. Imperfectul în -etc îl formează verbele a căror rădăcină se termină în -gn. deci aceleaşi care intercalează vocala e între rădăcină şi desinenţă la prezent.) 2. IMPERFECTUL VERBELOR HABEN. la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular şi a lî-a plural (vezi pag.ete -» ordnete Infinitiv legen ich legte du legtest er sie es • legte -(e) te -(e) test -(e) te -(e) ten -(e) tet -(e) ten -(e) ten ordnen ich ordnete du er sie es ordnetest • ordnete Imperfect wir legten ihr legtet sie legten wir ordnete« ihr ordnetet sie ordnete« Sie legten Sie ordneten O b s e r v a ţ i i . sufixul -(e)te + desinenţele personale ale imper­ fectului : leg -\. C. b) şi werden (ex. Observăm că aceste verbe formează şi imperfectul în mod neregulat. -dn.te -> legte ordn -f. -d. . a). -chn. la toate persoanele.IM WARENHAUS (II) 109 Imperfectul verbelor slabe se formează din rădăcina verbului. 12-13) Grammatik 3. -îfn. b) Das Kleid war schön. -dm. -t. -tra. verbele haben (ex. c) Die Studenten wurden braun. la care se adaugă. SEIN ŞI WERDEX a) Das Kleid hatte einen Ledergürtel. sein (ex. c) stau la imperfect.

corespunde perfectului simplu sau compus din limba română şi se foloseşte ca timp al povestirii. Pentru persoanele I şi a II-a singular şi plural se întrebuinţează ca pro­ nume reflexiv formele respective ale pronumelui personal la acuzativ (ex. c) Tante Marie verlangte Strümpfe.110 12. LEHRSTOCK Infinitiv haben ich hatte du hattest er j sie 1 hatte es | wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten sein ich war du warst er sie es war werden ich wurde du wurdest er sie es wurde Imperfect wir waren ihr wart sie waren Sie waren wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie wurden 3. c). prin perfect simplu sau perfect compus. b) Eine Verkäuferin legte Hemden. a) \ b) o acţiune care s-a repetat în trecut (ex. PRONUMELE REFLEXIV imperfect.. b) } " ca în limba română c) o acţiune încheiata în trecut (ex. Imperfectul exprimă în limba germană : a) o acţiune care durează în trecut (ex. de la caz la caz. und Großmutter wartet. Taschentücher. imperfectul se numeşte preterit. a) b) c) d) e) Wir verspäten uns. a şi b) sau la dativ (ex. Onkel Martin kaufte sich zwei Paar Socken. 4.. Beeile dich/ Ich kaufe mir das Kleid. FOLOSIREA IMPERFECTULUI a) Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe. . c) — spre deosebire de limba română. Sie entscheidet sich für das Kleid. auf den Verkaufstisch. î n această ultimă întrebuinţare. Imperfectul se traduce în româneşte.

) > ihr — encb.) » sie -» sich (dat.m. I II i• c h i Plural i r \mich \dich .(dat.) (vezi schema nr. -f. -f. pag. + acuz.d.) (dat. d) cît şi de acuzativ (ex. . 58.a. / m du (dat.) wir — uns (dat.) (acuz.acuz. Pers. III er \ sie > sich es J Prezent ich du er sie: es wir ihr sie Sie beeile mich beeilst dich beeilt sich beeilen uns beeilt euch beeilen sich beeilen sich ich kaufe mir ein Buch du kaufst dir ein Buch er \ sie \ kauft sich ein Buch es i wir kaufen uns ein Buch ihr kauft euch ein Buch sie kaufen sich ein Buch Sie kaufen sich ein Buch Imperativ beeil dich! beeilt euch! beeilen Sie sich! kauf dir das Buch! kauft euch das Buch! kaufen Sie sich das Buch! Imperfect ich beeilte mich du beeiltest dich ş.) (dat. -f acuz. Pronumele reflexie Singular Pers.acuz.d. e).m.IM WARENHAUS (II) 111 Pentru toate trei genurile persoanei a III-a (singular şi plural) şi pentru forma de politeţă se întrebuinţează singurul pronume reflexiv din limba germană : sich. 526) Pers.a.-{-acuz. ich kaufte mir das Buch du kauftest dir das Buch s.) Sie ~> sich (dat. Acest pronume are atît valoare de dativ (ex.) (acuz.

die St-dt. aa sau a h ! a) der St-t. b-den.). der B-nhof c) die B-ll-de. das J-r b) das V-terl-nd. 26. Din rădăcina verbelor derivă substantive. înaintea lui : .in — die Leserin — die Leserinnen > der Lehrer + in — die Lehrerin — die Lehrerinnen » (vezi pag. z-len. der T-g. die Pf-nne. Folosiţi a. nu ca în limba română. FORMAREA CUVINTELOR a) b) c) d) Wir lesen und schreiben bis ein Uhr. Verkauft man in jener Abteilung Porzellanwaren ? Ein Verkäufer ordnete Anzüge. Pentru formarea femininului din astfel de derivate se adaugă la sub­ stantivul masculin sufixul -in : der Leser -f.112 12. Aceste substantive se formează cu ajutorul sufixului -er. der N-men. formate cu ajutorul sufixului -er. • ich beeile mich a grăbesc eu mă grab es 5. f-ren. Grammatik 3 B) Übungen 1. nume de agent (numele celui care face acţiunea). die K-sse d) der M-ntel. Grammatik 1. die V-se. h-lten. die J-cke. das P-r. w-rten . care se adaugă la rădăcină : lesWj + er -» der Leser. der S-l. Substantivele derivate din verbe care au a sau au în rădăcină primesc Umlaut : b a c k j ^ ( = a coace) + er -> der Bäcker ( = brutarul) v e r k a u f t (•= a vinde) + er -> der Verkäufer ( = vinzătorul) Substantivele verbale. Completaţi! A. fac parte din prima grupă de plural (vezi pag. der Füllh-lter. In der Bibliothek sind viele Leser. das Gl-s. LEHRSTÜCK în limba germană pronumele reflexiv se pune äupä verb. 29. die W-re e) s-gen.

Folosiţi o sau oh! a) der -nkel. sp-len. die Bl-me. der Anz-g. Hause. e) Unsere -häuser sind voll von . denn die -mutter wartet . 486) 2. bes-chen. w-v-1. g) Die Studenten werden rasch fertig. 1881 .. g) (Wünschen) Sie ein Kleid oder eine Bluse? h) Ich (brauchen) nur ein Paar Schuhe. der T-pf (vezi schema nr. -r. und die Verkäuferin (reichen) es dir. der Kn-pf. Folosiţi u sau u h ! a) der H-t.. Completaţi propoziţiile ! a) In der Abteilung für Konfektions. b) Eine Verkäuferin zeigt ihnen Wäsche : c) In der Abteilung für -waren gibt es viele Modelle von Schuhen. Gestern (übersetzen) ich diese Lektion.. das Klav-r. Du (verlangen) ein Kleid. S—Limba germană — c.sieht Otto . w-nen. d) In der Abteilung für Küchen. n-chts. aber Sie (brauchen) auch eine Jacke. Folosiţi i. Treceţi la imperfect! a) Karl hat heute keine Zeit... der M-ntag b) das W-l. prob-ren. Puneţi a) b) c) d) e) verbul din paranteză la imperfect! Der Verkäufer (legen) Hemden auf den Verkaufstisch. der Br-f b) die -ndustr-. die T-nte. r-fen.verkauft man -schränke.. der Br-der c) grat-lieren. der F .Hause. der St-ff.. der Bleist-ft.. korr-g-ren. unser. b-ll-g d) stud-ren. b) Die Schuhe sind schön und elegant. der Tepp-ch. das Erzeugn-s c) -nen. b-s. w-nderschön D..IM WARENHAUS (II) 113 B. Er (öffnen) den Schrank und (zeigen) uns den Anzug. 2. d) Hast du auch einen Fotoapparat? e) Wir haben keine Hefte. c) Seid ihr fertig? Ich bin noch nicht fertig. der Seh-. g) Um 2 Uhr waren sie .ß .. h) Es wird spät. der Str-mpf b) die R-e. 3.. f-nden. der St-1. s-rgen.Industrie. n-cht. d-ch. -ne. 4. pag. l) Ich habe das Buch zu Hause. der W-nsch. C. ie sau i h ! a) die Text-lwaren. die Bl-se. fr-. -eisen. f) Sie gehen nach . Otto und Alexander (hören) Musik und (fragen) : „Wo ist das Radio?" f) Auf der Straße (warten) wir ein wenig. der Zw-rn. br-ngen e) G-b -m das Buch! L-s auch du d-ses Buch I N-mm es d-r! Es 1-gt auf -rem Schreibt-sch.

in. ein Rock. brauchen. sein? Du. sein. sein. sein. A. b) Warum lachtest du? c) Der Onkel zählte das Geld und zahlte. B. Treceţi la prezent! a) Ich hatte heute keine Zeit. es hatte fünf Abteilungen. b şi c la imperfect! a) Wir (sich freuen). der Neffe. in. d) Der Neffe. Treceţi propoziţiile a. kein Bleistift. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: sich verspäten sich entscheiden sich freuen sich merken 8. e) Wer läutete an der Tür? Es wa/' mein Freund. c) Er (sich verspäten) nicht. der Topf. nicht. und. Deutsch. die Bluse. wohnen. eine Jacke. zu Hause. Du. zeigen. haben. sein. Unterricht. Ă^ Das Warenhaus war neu und schön. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Ich. zu Hause. kaufen. rechnen. haben. richtig. g) Sie. nicht. haben. kaufen. b) Tante Marie. k) Der Onkel. oder? 7. die Pfanne. denn der Fotoapparat ist gut. Formaţi propoziţii la imperfect! A. dieses Museum? Das Kind. LEHRSTÜCK 5. Treceţi verbele din paranteză la persoana cerută ! B. das Hemd. g) Alexander lernte in der Bibliothek. i) Ihr antwortetet dem Lehrer. und. Ihr. nicht? Wir. in. aj Onkel Martin. Besichtigen. Knöpfe. zählen. d) Er öffnete die Tür und grüßte. der Anzug. dieses Buch. heute. das Studentenheim. das Fenster. wünschen. Ich. Sich wünschen. sein. ihr. ein Kleid. der Radioapparat. nicht. e) Die Tante. sich kaufen. zahlen. das Warenhaus. fleißig. dein Zimmer. das Bügeleisen. j) Ich. f) Ich brauchte ein Paar Schuhe und kaufte sie im Warenhaus. wir. nicht. i) Die Abteilung für Küchengeräte. der Fotoapparat. für. in. b) Ich (sich beeilen). „Victoria". c) Sie. f) Sie (ei). öffnen. gestern. du. Studieren.114 12. an. Mathematik. das Warenhaus. dieses Buch von Sadoveanu? Ich. es. denn. sich verspäten. er. und. . 6. die Kasse.

Nu am timp. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich kaufe vier Paar Socken. e) Du (sich verspäten). Traduceţi! A. e) Ieri am întîrziat. mă grăbesc. denn es ist schon 1 Uhr. Merken Sie sich! Ich wünsche ein Kleid Größe 46. c) Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. El îi cere vînzătoarei cămăşi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Cumpăr mamei mele o pereche de pantofi. căci unchiul îi cumpără prăjituri. drei Stück Seife. f) Studenta ceru bibliotecarei cartea. Vînzătoarea îi arată mătuşii o pereche de şosete bărbăteşti. g) Am vizitat ieri după masă o expoziţie. magnetofoane şi televizoare. căci este foarte tîrziu.IM "WARENHAUS (II) 115 d) Ihr (sich beeilen). i) Am nevoie de 3 duzini de nasturi. f) Die Tante (sich entscheiden) für diese Bluse. Răspundeţi la întrebări! a) b) c) d) e) f) g) Was Was Was Was Was Was Was sieht Otto in der Abteilung für Konfektionswaren? wünscht Tante Marie? zeigt ihr die Verkäuferin? zeigt die Verkäuferin in der Abteilung für Wäsche? braucht Onkel Martin? findet man in der Abteilung für Küchengeräte? gibt es im Erfrischungsraum? 10. d) Prietenul meu îmi arătă cărţile sale. h) Mătuşa mea şi-a cumpărat 3 perechi de ciorapi. Nepotul se bucură. a) în raionul pentru instrumente muzicale erau aparate de radio. (Tu) îmi dai rochia şi (eu) o încerc. Unchiul Martin are nevoie de un palton şi de o pereche de pantofi pentru iarnă. zwei Dutzend Knöpfe. batiste şi ciorapi pe tejghea. Unchiul Martin doreşte lenjerie. Vînzătoarea pune bluze. . B. Intîrziem şi bunica aşteaptă acasă. „Cumpăraţi articole de bucătărie?" întreabă un vînzător. b) Unchiul cumpără 3 perechi de şosete. 9. denn es ist spät.

13. Postkarten und Briefmarken. Vater?" fragte ich. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. „wir gehen zum Zeitungskiosk. Ich begleitete ihn zum Bahnhof." Der Vater kaufte Zeitungen. ( D R E I Z E H N T E S ) L E H R S T Ü C K AUF DEM BAHNHOF Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Dort saßen viele Leute. Schnellzug 502 Personenzug 8056 Schnellzug 102 Expreßzug 32 Expreßzug 24 Zeit 535 557 g58 Ankunft von : Iaşi Constanţa Timişoara—Roşiori Oradea—Cluj—Sighişoara—Braşov Arad—Sibiu—Făgăraş 15 16 21 1 7 „Um wieviel Uhr fährst du." „Gehen wir noch ins Restaurant?" „Nein". . Expreßzug 23 Personenzug 8055 Expreßzug 31 Schnellzug 501 Schnellzug 101 Zeit §33 Abfahrt nach : Făgăraş—Sibiu—Arad Constanţa Braşov—Sighişoara—Cluj—Oradea Iaşi Boşiori—Timişoara 13 5 0 16io 22 50 Zug — Nr. Ich löste eine Bahnsteigkarte. Mein Vater nahm ein Kursbuch und las auf Seite 33 den Fahrplan : Zug •— Nr. „Um 13 50 . sagte der Vater. Der Vater ging zum Schalter: „Bitte eine Karte zweiter Klasse nach Kronstadt ( = Braşov). Auch wir setzten uns. Wir gingen in den Wartesaal. Vor dem Bahnhof hielten viele Autos.

AUF DEM BAHNHOF 117 Dann gingen wir auf den Bahnsteig... în propoziţiile de mai sus. Sie trugen Koffer und anderes Gepäck..? »Einsteigen! Bitte einsteigen!" = „Poftiţi în vagoane!" In fünf Tagen. der zweite ein Schnellzug. = Peste cinci zile. Der Schaffner rief : „Einsteigen! Bitte einsteigen!" „In fünf Tagen bin ich zurück". „Der erste ist ein Personenzug.. Die Gepäckträger liefen hin und her. = sosire de la .? = Care este.. Ankunft von . Februar. c) sînt la imperfect. Februar — datele se exprimă în limba germană prin numerale ordinale GRAMMATIK 1 IMPERFECTUL VERBELOR TARI . rief mein Vater aus dem Fenster und winkte. Wir sahen auch viele Studenten. treten (ex.... Sie fuhren ins Gebirge Schi laufen. c) Der Vater las den Fahrplan. a) Gestern fuhr mein Vater in die Provinz.. Diese hatten jetzt Ferien.. a). Dort war der Verkehr sehr groß. fahren (ex.. Also ist mein Vater am Sonntag zurück." Dieser hatte auch einen Speisewagen und einen Schlafwagen. Viele Züge standen in der Bahnhofshalle.. b) Mein Vater trat in ein Abteil... Mein Vater stieg in den Wagen und trat in ein Abteil.. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) eine Karte zweiter Klasse = un bilet de clasa a II-a Abfahrt nach . Welches ist dein Zug?" „Ich fahre mit dem Expreßzug. Den Koffer legte er ins Gepäcknetz. b) şi 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) . Heute ist Dienstag. mulţi oameni Substantivul die Leute nu are formă pentru singular. = multă lume. der 4. der 4. Sie fuhren ins Gebirge Schi = plecau la munte să schieze laufen Um wieviel Uhr? = La ce oră? hin und her = încolo şi încoace anderes Gepäck = alte bagaje Welches ist.. der dritte ein Expreßzug. = plecare la . verbele t a r i lesen (ex. Toate acordurilese fac la plural... viele Leute .

eufonic la persoana a II~a singular şi se poate intercala şi la persoana a Ii-a plural. denumită Ablaut. c ) Die Blumenvase stand auf d e m Tisch. c) Wir stellten die Blumenvase auf den Tisch. . La verbele tari al căror imperfect (pers. b. I sing. -(e)st — -en -(e)t -en -en Imperfect O b s e r v a ţ i e . VERBELE CAUZATIVE SI CORESPONDENTELE LOR (Continuare) a) Der Vater legte den Koffer ins Gepäcknetz. d) Wir hängten das Bild an die Wand. Grammatik 3. în -d (finden — fand) se poate intercala un -e. d') Das Bild hing an der W a n d . LEHRSTOCK Observăm că aceste verbe au la imperfect altă vocală radicală decît la infinitiv. a.a singular. al căror imperfect (pers. Infinitiv : ich du er sie es wir ihr sie Sie fahren fuhr fuhrst | fuhr führe« fuhrt führe« führe« ich du er sie es wir ihr sie Sie treten trat trat (e)st | trat trate« trate« trate« trate« ich du er sie es wir ihr sie Sie lesen las lasest 1 las lase« \&$(e)t lase« lase« Desinenţa . Desinenţele personale ale imperfectului verbelor tari sînt identice cu desinenţele prezentului. pag. Observăm că verbele cauzative legen — legte (— gelegt) setzen — setzte (— gesetzt) stellen —• stellte (— gestellt) sînt slabe (ex. b) Wir setzten uns. I sing.) se termină în -s (lesen—las). b') Wir saßen i m W a r t e s a a l . La verbele tari. C).eufonic la persoana a Ii-a singular şi trebuie intercalat la persoana a Ii-a plural (comp. în -ß (verlassen — verließ) trebuie intercalat un -e. afară de persoanele I şi a I l I . c). unde imperfectul n-are nici un fel de desi­ nenţă. 2.118 13. 12. Această schimbare a vocalei radicale.) se termină In -t (treten — trat). a') Der Koffer lag im Gepäcknetz. este una din caracteristicile principale ale verbelor tari.

b) şi prin adăugarea sufixului -ste de la 20 în sus. der dritte (ex. 1. siebente (siebte) 60. d). 3. 90. a'. drille ist ein Expreßzug. neunzehnte 1 000. 20.AUF DEM BAHNHOF 119 Verbele lor corespondente (ex. Neregulate sînt numeralele : der erste (ex. Acest punct înlocuieşte desinenţa numeralului (ex. 3. 5. 7. 11. •-te (pînă la 19) Numeralul ordinal = numeralul cardinal + \ \-ste (de la 20) . Numeralele ordinale se formează din numeralele cardinale prin adău­ garea sufixului -te. 19. der. zweite ist ein Sehnellzug. das zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste dreißigste vierzigste fünfzigste sechzigste siebzigste achtzigste neunzigste hundertste tausendste 21. 10. d) : hängen — hängte (—gehängt) Verbul hängen ca verb intranzitiv (ex. das erste 2. Numeralul ordinal este precedat de articol. der. a). (vierte) Februar. die. Dacă numeralele ordinale sînt exprimate printr-o cifră. 9. vierte 30. 8. ele sînt urmate de punct. neunte 80. c) şi der achte. 4. zweite dritte 22. sechste 50. zehnte elfte 100. d') este tare : hängen — hing (—gehangen). fünfte 40. 4. 6. achte 70. b' şi c') sînt tari: liegen •— lag (—gelegen) sitzen —• saß (—gesessen) stehen — stand (—gestanden) Verbul hängen ca verb tranzitiv este slab (ex. die. pînă la 19 (ex. NUMERALUL ORDINAL FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE a) b) c) d) Der Der Der Der erste ist ein Personenzug.

die -eit d) se-en. er-eugen e) die Lek-ion.V. der Rob) der Zeitungs-ios-. 488 şi schema nr. Folosiţi z. — der 8. der Wohnbio-. der Ha-en. 490) B. tz sau t : a) der Si-. Completaţi cu cuvinte din text! a) Ich fahre mit dem Schnell-..? j) Ich komme .. Completaţi! A.. pag. Übungen 1. -ommen. der Ver-ehr. Der Sohn löst eine -karte. die Konferen-. das Gesellen­ de win-en. . h) Der Gepäckträger legt den Koffer ins -netz.. — der I. der -ug. die Scho-olade. die Reproduk-ion. chs sau qu! a) das Gepä-. —der 16. das Stüc) das Glü-. die Mü-e. zurück. 3. der -ettel.1.laufen hin und . f) Wartest du ein wenig im -saal? g) Er nimmt das -buch und liest den -plan. — der 30. b) al 35-lea elev — a 35-a elevă — al 35-lea copil.. die E-e. die Musi(vezi schema nr. i) In wieviel Tagen kommst du . . 4.. 16. Folosiţi k. das Sal(vezi schemele nr. si-en. das -entrum c) plö-lich. be-em. der Pia-. pag. schen-en. der An-ug b) das -immer. Traduceţi şi scrieţi cu litere! a) primul student — prima studentă — primul an..— der 19. d) Der Vater verlangt eine Fahr-. das Pa-et. c) Die Gepäck. 12. b) Der -zug fährt um 745. Citiţi şi scrieţi cu litere! — der*23. pag.VII. zurü-. Klasse. e) Er . der On-el.. d) al 3-lea ghişeu — a 3-a lecţie — al 3-lea caiet. -eigen. INFINITIVUL CA IMPERATIV 13. die -ronik. das Pä-chen. — der 26. c) al 8-lea vagon — a 8-a uşă — al 8-lea compartiment. 8.XII. fünf . ck. 14 şi nr. Der -zug fährt um 915.. eh. die Mar-e. ver-aufen e) über-eren.IV. das Er-eugnis.VIII. das Gepäckne-.. je-t. eine Karte . tan-en. die Si-ung. 491) 2..120 4. LEHRSTÜCK „Einsteigen! Bitte einsteigen!" Infinitivul se întrebuinţează şi ca un imperativ impersonal. -ahlen.. die Kur-waren. dan-en. se-.III.

f) Der Schaffner nahm den Koffer und Aa^ dem Vater. sich setzen. 7. Sein Koffer (liegen) im Gepäcknetz.. hängen. g) Wohin fuhren Sie? h) In den Ferien fuhren sie ans Meer. Wir (fahren) mit dem Schnellzug. Du (tragen) ihn ins Abteil. Wir (schreiben) euch nicht. setzen) du dich nicht an unseren Tisch ? c) An der Wand (hängen. Treceţi verbele din paranteză la imperfect! a) b) c) d) e) /y g^ Ăj i) j') k) Zj Der Vater (gehen) in den Wartesaal und (treffen) einen Freund. la imperfect! a) Du. e) Der Vater brachte den Radioapparat und (stehen. b) Warum (sitzen. in. trans. Der Zug (halten). la prezent! B. die Tür. trans. f) (Stehen. Im Restaurant (sitzen) viele Leute. die Kasse. f) Der Mantel. das Kursbuch.AUF DEM BAHNHOF 12! 5. d) Der Verkäufer (hängen. 8. an. legen) gestern auf dem Tisch. an. . d) Du gingst zum Schalter. der Tisch. auf. Alegeţi verbul potrivit din paranteză şi treceţi-l la imperfect! a) Im Abteil (sitzen. legen. der Schrank. setzen) viele Leute. sich stellen. stellen) dieses Tischlein immer in dieser Ecke? g) Das Buch (liegen. Der Gepäckträger (kommen) und (nehmen) den Koffer. an. hängen.) Regenmäntel in den Schrank. hängen. b) Er. Formaţi propoziţii A. d) Das Kind. Er (stehen) an dem Schalter. an. Mein Vater (sitzen) schon im Abteil. Ich (treten) ins Abteil und (sich setzen). ej Ich schrieb einen Brief und Zrwg ihn zur Post. hängen. c^ Ihr a/ft im Speisewagen und schlieft im Schlafwagen.) zwei Gemälde. ga&rf das Geld und bekamst die Fahrkarte. Treceţi la prezent! a) Der Onkel versprach ihm einen Fotoapparat. frj Der Zug hielt. aber ihr (fahren) mit dem Personenzug. legen) es in den Bücherschrank. denn wir (kommen) bald zurück. intrans. die Wand. stellen) ihn auf das Tischlein. und wir riefen einen Gepäckträger. stehen.. e) Wir. Wo ist es jetzt? h) Georg nahm es und (liegen. der Tisch. 6. c) Der Fahrplan. Du (lesen) den Fahrplan. und der Vater (verlassen) das Abteil. intrans.

d) Nepotul meu este în ( = vizitează) clasa a cincea. die Bahnhofshalle. g) Conductorul veni repede şi strigă : „Poftiţi în vagoane". b) Al doilea vagon este un vagon de dormit. aici locuiesc eu. c) Acesta este etajul al treilea. Der Personenzug. iar al cincilea este vagonul restaurant. Merken Sie sich! Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. in. d) Hamalii alergau încoace şi încolo şi duceau bagaje. f) Şedeam în compartimentul meu. auf. der Schrank. 10. Răspundeţi! a) Wohin fuhr der Vater? b) Was verlangte er am Schalter? c) Was löste der Sohn? d) Was sah man auf dem Bahnsteig? e) Wer saß im Wartesaal? f) Was las der Vater ? g) Was machten die Gepäckträger? h) Was rief der Schaffner? i) Was rief der Vater aus dem Fenster ? Traduceţi! A. der Mantel.122 13. b) El cumpără un bilet de clasa a doua. der Wartesaal. sitzen. c) Nepotul plecă la Braşov. iar voi cumpăraţi bilete de peron. Der Schaffner r u f t : „Einsteigen! Bitte einsteigen /" In fünf Tagen bin ich zurück. Ich. e) Pe peron am văzut multe trenuri. e) El a intrat în compartimentul al patrulea. Das Kursbuch. i) Tu citeai mersul trenurilor. al doilea era trenul nostru. hängen. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. B. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. h) Multă lume mînca în vagonul restaurant. Bitte eine Karte zweiter Klasse! Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. a) Paul este primul elev din clasă. liegen. a) Tatăl lui plecă la gară cu tramvaiul. Wir laufen gern Schi. Wir. in. Die Gepäckträger laufen hin und her. LEHRSTÜCK g) h) i) j) 9. der Koffer. . in. stehen.

„Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für vier Mark Essen verlangt." Nach dem Essen zog der Gast fünf Pfennig aus der Tasche und sagte: „Hier." Der Gast nahm lächelnd das Geld. a scris în special în dialect. (VIERZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN Nach Johann Peter Hebel Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast. Gemüse und eine Nachspeise. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. sondern für mein Geld. A devenit cunoscut mai ales prin istorioare umoristice şi anecdote. care au ca temă scene din viaţa ţăranilor. erwiderte der Wirt. Aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch vier Mark dazu. sagte der Gast. dem Bärenwirt." „Sie sind ein Schalk". es ist aber Ihre Schuld." „Was soll das heißen?" fragte der Wirt. „ich bin sogar sehr durstig. ist mein Geld. . Herr Wirt. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. „Sie sind mir doch vier Mark schuldig. ging zur Tür und sagte : „Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. Der Wirt fragte höflich : „Wünschen Sie auch ein Glas Wein?" „Ja. bitte"." „Wofür denn?" fragte der Gast.14. Nachher forderte er dafür auch einen Rinds­ braten. şi anume în dialectul alemanic. Guten Abend!" Erläuterungen 1) J o h a n n P e t e r H e b e l (1760—1826). und machen Sie es ihm ebenso. scriitor german. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. „Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. Sie haben mir zu viel dafür gegeben.

zog . cînd există o legătură între cuvinte şi die Wörter. LEHRSTOCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) der Löwenwirt = hangiul de la Leul eines Tages = într-o zi eira G7as Wein = un pahar CM vin etwas Gutes — ceva bun După etwas ( = ceva). wenig ( = puţin). . gekommen).) vina dator Wörter Antonyme nachher =f= vorher .. PERFECTUL a) Und eben er hat mich zu Ihnen geschickt.gehen Sie zu meinem Nachbar.. C \ vinovat . în limba germană apoziţia stă totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte. dem Herrn Bärenwirt. .. etwas anderes = altceva der Bärenwirt = hangiul de la Ursul ich . die Schuld \ \ schuldig datoria (f. habe Wort gehalten.. — spre deose­ bire de limba română. în formele de bază ale acestui verb observăm.. Se traduce de multe ori prin gerunziu. Lexik Synonyme treffen ( + Akk... musafirul... schuldig = îmi datoraţi .) — begegnen ( + Dat.... fără legătură între ele. b) Ich bin zu Ihnen gekommen. în exemplul b verbul kommen se găseşte la perfect (bin . cieZ ( = mult). Was soll das heißen? = Ce vrea să zică asta ? Ce înseamnă asta ? Sie sind mir . oaspetele ( \ clientul z buzunarul die Tasche \ \ geanta. .. «MS der Tasche = . lächelnd = zîmbind lächelnd este participiul prezent al verbului lächeln. nichts ( = nimic). — m-am ţinut de cuvînt. poşeta der Gast GRAMMATIK 1. pe lîngă Ablaut. şi o alternanţă consonantică : ziehen — zog — gezogen. în exemplul a verbul schicken se găseşte la perfect (hat ...) Vieldeutige . Substantivul das Wort are un plural dublu : die Worte. .geschickt).124 14... pi. scoase din buzunar zog este imperfectul verbului ziehen.... cînd este vorba de cuvinte izolate. genug ( = destul) adjectivul se scrie cu iniţială mare.

b). a). a) Ich habe es ihm versprochen. . verdient este participiul perfect al verbului slab verdienen (ex. Grammatik 1) : 1) infinitivul prezent 2) imperfectul (persoana I sg).+ ) rădăcina verbului ( + AbParticipiul perfect / laut) + -en \ v e r b e slabe = (ge. a) au la participiul perfect: — desinenţa -en — de multe ori Ablaut. bin ich schon gewesen. P e r f e c t s i m p l u n u există în limba germană. Verbele s l a b e (ex. 51. care se formează din prezentul auxiliarelor haben sau sein şi participiul perfect (geschickt. Verbele t a r i (ex. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt.. < haben n»uen sau v \ / . c) Bei Ihrem Nachbar . . b) au la participiul — desinenţa -t.-f) rădăcina verbului + -t perfect: .. b) ..DAS BILLIGE MITTAGESSEN 125 Perfectul în limba germană este un timp compus. + participiul perfect al verbului de conjugat. 3) participiul perfect. Verbele din limba germană. dacă la infinitivul prezent sint accentuate pe prima silabă. b) Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. sein 2. B a) Ich bin zu Ihnen gekommen. versprochen este participiul perfect al verbului tare versprechen (ex. FORMAREA PARTICIPIULUI PERFECT Pentru a putea conjuga un verb la toate timpurile este necesar să cunoaş­ tem formele sale de bază (vezi pag. gekom­ men) al verbului de conjugat. . /verbe tari = (ge.. primesc la participiul perfect augmentul ge-. indiferent de conjugare.

FORMAREA PERFECTULUI 14. B. b) 3) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare sau schimbarea unei stări (ex. b) Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. Perfectul cu haben îl formează : 1) verbele tranzitive (ex. începînd cu această lecţie. Perfectul cu sein îl formează : 1) verbele intranzitive care exprimă : — o mişcare cu o ţinta precisă. g. haben gelacht. ÎNTREBUINŢAREA PERFECTULUI A. g) Ich bin bei Ihrem Nachbar ge­ wesen. c) 4) verbele care exprimă o mişcare fără o ţinta precisă (ex.126 3. SENSUL PERFECTULUI a) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. a) . und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. b). b). atunci verbul conjugat (haben sau sein) stă în propoziţia enunţiativă în locul 2 (ex. h) Sie smd braun geworden. f) 2) verbele sein. er hat mich zu Ihnen geschickt. Wirt hat sich gefreut. LEHRSTOCK CU HABEN CU SEIN a) b) c) il) Der Der Wir Wir Gast hat Essen verlangt. iar în propoziţia inte­ rogativă totală în locul 1 (ex. o deplasare (ex. ale cărei consecinţe se resimt încă în prezent (ex.u. 2) o acţiune terminată în trecut. h. e) Ich bin zu Ihnen gekommen. Perfectul exprimă : 1) o acţiune terminată în prezent (ex. f) Lotte ist um 7 Uhr erwacht. werden. . i) Sie smd nur einen Tag am Meer geblieben. b) Hat er Sie zu mix geschickt? Gînd predicatul se găseşte la perfect. '•«•. Participiul perfect stă în ambele cazuri în locul ultim. es ist aber Ihre Schuld. verbele din vocabularul pe lecţii care formează perfectul cu auxiliarul sein poartă după participiul perfect indicaţia : (s).. bleiben. i. begegnen (ex. a). d) O b s e r v a ţ i e . a) 2) verbele reflexive (ex. a). j) Ich bin Peter begegnet. 4. e) — schimbarea unei stări (ex.. 1 2 1 2 TOPICA l. haben getanzt. j).

. precedat de o prepoziţie. precedat de o prepoziţie.... a). pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal format din wo şi prepoziţia respectivă (ex.. verlangt verlangt verlangt verlangt hat haben habt haben haben haben habt haben haben 5.. Dacă pronumele demonstrativ das.. es ist aber Ihre Schuld. el se înlocuieşte printr-un adverb pronominal format din da şi prepoziţia respectivă (ex. ... b)... A... Dect : în loc de întrebuinţăm dafür .. .. gewesen . Deci : Sn Joc de întrebuinţăm •wofür B.. b) Sie haben mir zu viel dafür gegeben... gewesen gewesen gewesen gewesen verlangen gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast 1 . verlangt .. .DAS BILLIGE MITTAGESSEN 127 Perfectul geben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast • hat verbelor: sein ich bin du bist er sie ) ist es 1 wir sind ihr seid sie sind Sie sind . Dacă pronumele interogativ was.. se referă ia un substantiv abstract sau la un lucru.... . gewesen . . verlangt ... gewesen .. se referă !a un substantiv abstract sau la un lucru.. verlangt . ADVERBELE PRONOMINALE a) Wofür denn? fragte der Gast.. ..

pag. g sau p. Womit schreibt er? E r schreibt mit dem Bleistift. de exemplu : Mit wem sprach er? E r sprach mit seinem Gast. gel-. ES — PRONUME DEMONSTRATIV Ich habe es ihm versprochen = l-am promis-o. der A-fel. intre wo sau da şi prepoziţie se inter­ calează consoana r. d. Pe lîngă funcţiile lui de pronume personal şi impersonal (vezi pag. (c)k ! a) der Urlau-. (vezi schema nr. I-am promis aceasta. pag. die 0-er . Folosiţi b. 120. E r sprach mit ihm. 526) Übungen 1. 572) 6. E r schreibt damit. t.128 14. das Ge-äck. 22.r + da + r 4 da 4 r 4 da + r 4 bei mit nach von zu vor für aus an auf in »oer = = = = = = = = = = = = dabei damit danach davon dazu davor dafür daraus daran darauf darin darüber r + r + r -jr 4r + O b s e r v a ţ i e . LEHRSTOCK G. 57. Completaţi! A. In general adverbele pronominale nu se pot referi la persoane. (vezi schema nr. pentru a evita succesiunea a două vocale : wo v / worin darin \ + r + in / da ' Întrebare -» wo(r) -f. Dacă prepoziţia începe cu o vocală. Gram­ matik 4) es poate fi folosit şi ca pronume demonstrativ.prepoziţie y \ adverb pronominal răspuns -> da(r) 4 prepoziţie ' Exemple: wo + wo + wo -f «'0 -jwo + wo + «'0 + wo + wo + wo + wo + wo + bei mit nach von zu vor für aus an auf in äoer — = = = = = = = = = = = wobei womit wonach wovon wozu wovor wofür woraus woran worauf worin worüber da 4da 4 da 4da 4 da + da 4<2a 4 rfa 4 f 4 da -\. Se traduce prin pro­ numele demonstrativ aceasta sau prin pronumele prescurtat o. die A-teilung. die Zahn-aste.

c) Bitte geben Sie mir auch Wein. zurü-. 7. das Gesehen-. gehalten. höf-. die Zei-. einstimm2. acolo unde este cazul! a) Hans schreibt mit dem Bleistift. das Lan-. c) Das Radio steht auf dem Tisch. b) Hans geht mit seinem Freund ins Kino. 5.. herr-. eigent-. der Par-. das Instrumen-. der Wir-. 488) B. Er schreibt -mit. A. hoffent-. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! Folosiţi adverbe pronominale interogative. d) Dieses Kind spielt mit einem Messer. f) Ich habe es ihm . fleiß-. b) -mit schreibt der Schüler? Er schreibt mit der Feder.. der Ta-. g) Sie spricht über das Buch. eine -suppe und ein Stück -fleisch.. und habe . die Wan-. schuld-. wei-. das Glü(vezi schema nr. en-. b) Er verlangte für sein . das Gel-. bill-. der Kru-. der Ro-. der Ausflu-. 3. glück-. d) Sie sind mir vier Mark . das Stü-... das Kinc) der Bahnstei-. . f) Ihr kauft Hefte für die Mathematikstunde. h) Sie spricht über mich.. Es liegt -auf.. das Klei-. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv prin adverbe pronomi­ nale corespunzătoare. b) Hast du die Zeitung (lesen) ? c) Der Gast hat auch ein Glas Wein (verlangen). Folosiţi ig sau lieh/ ruh-. înlocuiţi infinitivul din paranteză prin participiul trecut pentru a forma perfectul! a) Der Gast hat eine Reissuppe (essen). das Hern-. das Dutzen-. der Zu-.. das Wor-.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 129 b) die Schul-. froh-. der Vortra-. c) -von sprecht ihr? Von dem Film? — Nein. e) Die Kinder spielen mit der Mutter. Completaţi cu cuvinte din text! a) Zum Bären. die Arbei-. das Tonban-gerä-. rieht-. Completaţi cu adverbe pronominale interogative şi demonstrative! a) -auf liegt das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. e) Ich schenke Ihnen das -essen. 4. der Hu-. die An-wor-. 1881 . der Freun-. das Wer-. der Vornan-. acolo unde este cazul! B. das Bro-.. das Bil-..kam ein . pag. 9—Limba germană — c. der S-ran-. wir sprechen jetzt nicht -von..

haben. ein Brief. kommen. Der Onkel. ein Fotoapparat. er. Der Gast zieht das Geld aus der Tasche. Er. ich. Der Wirt hat den Gast zum Nachbar geschickt. Ihr bleibt zu Hause und hört Musik. der Schnellzug. gehen. Ich. die Bibliothek. dann. Treceţi la prezent! 8. gehen. zu Hause. Ich. Woher. sein. das Gebirge. Treceţi la imperfect şi la perfect! 7. schreiben. Sie Äa< sich dieses Kleid gewünscht. Mein Neffe. fahren. Formaţi propoziţii la perfect! . Peter? Wer. wieviel Uhr. Ich verspreche Ihnen das Buch. Du läufst schnell ins Heim und holst das Heft. in. bleiben. Du 6isi mein Nachbar gewesen. Die Kinder. und. Er. haben? Ich. ein Kleid. in. Habt ihr Mathematik (studieren)? Wir sind in den Hof (laufen) und haben mit ihnen (spielen). spielen. Der Vater. und. Kaufst du dir das Buch? Hast du noch Zeit? Wir verlangen eine Suppe. mein Freund. dieser Stoff. fahren. in. sich entscheiden. keine Stunden. werden. Er ist Lehrer (werden). gefallen. Er ist zu ihnen gegangen und hat das Buch verlangt. in. gestern. der Garten. um. dein Freund ? Wohin. 6. erwachen. du. die Tante. für. Sie nehmen die Bücher und gehen in die Schule. zu Hause. Lehrer. das Buch. im Sommer? Bis. denn. lernen. ich. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Draußen habe ich meinen Freund (treffen). das Studentenheim. in. laufen. Habt ihr das Buch gekauft ? Der Student. Wir beeilen uns sehr. Begegnen. Der Sommer. Sie ist ins Warenhaus (gehen). kaufen. schlafen. gut. bekommen. mit. du? Ich. 6 Uhr. Wir haben heute Gemüse und Fleisch gegessen.130 14. ich. du.

h) Clientul a fost înainte de aceasta la vecin şi i-a făcut(-o) la fel. d) „Dar pentru ce?" întrebă clientul. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer kam zum Löwenwirt? Was wünschte der Gast? Wieviel Geld gab der Schalk dem Wirt? Was sagte der Wirt? Was antwortete der Gast? Was verlangte der Wirt vom Gast? Was sagte der Gast in der Tür ? textului „Das billige Mittagessen"! 10. Daţi-mi pentru aceştia şi un pahar cu vin. dar sînt politicos" replică hangiul. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes. dar aceasta nu este vina mea." f) „Aţi meritat altceva. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein! Ich gebe Ihnen etwas anderes.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 131 9. g) Hangiul 1-a trimis pe client la vecin. Redaţi conţinutul 11. e) „Am primit prea mult pentru aceştia. Astăzi este ziua ei de naştere. c) „îmi datoraţi patru mărci"." b) Clientul scoase banii din buzunar. Cu cine ai fost la cinema? Despre ce a vorbit ieri profesorul ? Despre cine vorbiţi? Pentru ce ai nevoie de bani? — Pentru carte. Ich habe Wort gehalten. Merken Sie sich! Ich ging eines Tages in ein Restaurant. Das ist Ihre Schuld. îi spuse el. Traduceţi! A. B. spuse hangiul. f) Pentru cine cumperi florile ? — Pentru sora mea. . a) Clientul (îi) spuse hangiului : „Daţi-mi pentru banii mei o supă de carne. a) b) c) d) e) Cu ce scrii (tu). Numai pentru aceasta îmi trebuie bani. „Faceţi-i-o la fel". Sie sind mir 20 Lei schuldig.

" Der Kellner bringt sie.15. dann nehmen wir den." „Danke". gekocht Fisch. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. sagt Andrei. antwortet der Kellner. Er geht mit seinem Freund Andrei und dessen Bruder Radu in eine Gaststätte. der ist besetzt. Pfirsichkompott . „Hier ist die Speisekarte. Andrei fragt den Kellner : „Ist der Tisch frei?" „Nein. ( F Ü N F Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE Peter feiert seinen Geburtstag. SPEISEKARTE Warme Speisen Brühe Brühe mit Ei Reissuppe Nudelsuppe Schweinefleisch mit Kohl Schweinebraten mit Gemüse Schnitzel mit Kartoffeln Rindsbraten mit Kartoffeln Fisch. gebraten Kalte Speisen Brot mit Butter und Wurst Brot mit Butter und Schinken Brot mit Butter und Käse Nachspeisen Birnenkompott. aber der Fenstertisch ist frei". „Gut.

aber sie stimmt nicht.. 3 X 9 = 27 (drei mal neun ist siebenundzwanzig).. zwei Lei haben die Zigaretten gekostet : 27 + 2 = 29 (siebenundzwanzig und zwei ist neunund­ zwanzig). Die Freunde bestellen. Peter gibt davon Radu einen Leu. Andrei einen Leu und einen Leu behält er. Der Kellner macht die Rechnung..EINE »SCHWERE" RECHENAUFGABE - Kirschenkompott Schokoladetorte Eis Kalte Getränke Bier. Wo ist er nur?" Es war nicht leicht. und schließlich fan­ den sie den Fehler. „wir haben uns unterhalten und gelacht. „Das Essen hat uns geschmeckt". „ Jeder von uns hat zehn Lei gegeben und einen Leu bekommen. alle drei zerbrachen sich den Kopf. also 30 Lei und bekommen von ihm 5 Lei zurück. Wieviel hat unsere Feier eigentlich gekostet?" Sie machen die Rechnung. einmal. „Zahlen!" sagt Peter. sagt Peter. Es wird spät. sagt er. hell Bier. das sind neun Lei. dunkel Apfelsaft Limonade Mineralwasser Warme Getränke Katfee Tee Milch . Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte. dreimal. Ein Leu fehlt also. Für zwei Lei kaufen sie Zigaretten. Sie rufen den Kellner. Die Freunde geben dem Kellner je einen Zehnleischein. „Das macht zusammen 25 Lei". zweimal. Finden Sie ihn auch? Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) Eine schwere Rechenaufgabe •= O problemă grea de aritmetică Warme (kalte) Speisen = Mîncăruri calde (reci) einige Zeit = cîtva timp Zahlen! = Plata! Die Rechnung stimmt nicht = Socoteala nu este exactă . Sie essen und trinken mit Appetit.

Etwas ( = ceva) (ex. jedev Student —jede Studentin —-jedes Kind (vezi schema nr. -s. PRONUMELE NEHOTĂRlT (Continuare) a) b) c) d) e) Jedev von uns hat 10 Lei gegeben. Einige ( = cîţiva. . cîteva) (ex. a opri. Alle drei zerbrachen sich den Kopf. -s. 77.= stiloul die Haltestelle. b) se declină ca articolul hotărît la plural. Ich wünsche dir alles Gute. 83.— stiloul der Füllfederhalter. toate) — alles ( = totul) substantivul este nearticulat. LEHRSTOCK Lexik Synonyme die Gaststätte — das Restaurant Antonyme warm =f= kalt hell =f= dunkel schwer =f= leicht . . 537). Pronumele acestea urmează regulile declinării articolului (vezi schemele nr. pag. 536 şi nr. .= tocul (de scris) der Füllhalter. pag. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. jeder ( = fiecare) (ex. -s. După alle ( = toţi.134 15. Sie bleiben noch einige Zeh in der Gaststätte. 538). După etwas şi nichts adjectivul se scrie cu iniţială majusculă. c) şi nichts ( = nimic) sînt invariabile. . Se declină ca articolul hotărît la singular. a) — spre deosebire de limba română — are desinenţe pentru toate trei genurile. pag. -n = staţia GRAMMATIK 1.besetzt frei J Vieldeutige Wörter /îngheţata das Eis—: \ gheaţa kosten'a gusta -a costa koc -a fierbe hen>a găti ^beschäftigt Wortfamilie halten —• hielt — gehalten = a ţine. a staţiona behalten — behielt — behalten = a păstra der Federhalter. 82.

Pronumele demonstrativ der. A. der dessen dem den Feminin die deren (derer) der die Neutru das dessen dem das Plural toate genurile die deren (derer) denen die O b s e r v a ţ i e . 64. 92. In gramatica limbii române numeralului iterativ îi corespunde numeralul adverbial. dann nehmen wir den. (vezi schema nr. dreimal sînt numerale iterative. a) si substantival (ex. Ga pronume demonstrativ se întrebuinţează adjectival (ex. PRONUMELE DEMONSTRATIV (Continuare) a) Ist der Tisch frei? b) Gut. aceasta).EINE . Numeralul iterativ se formează prin compunere din numeralul cardinal şi -mal: einmal zehnmal zweimal hundertmal dreimal tausendmal etc.SCHWERE" RECHENAUFGABE 135 2.. die. b). c) Er geht mit Peter und dessen Bruder in eine Gaststätte. întrebuinţat substantival.. 542) . 530). NUMERALELE ITERATIVE einmal. 530) 3. D. pag. die. Der. dreimal. întrebuinţat adjectival. einmal. viermal Numeralul iterativ = numeralul cardinal + -mal (vezi schema nr. pag. das are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural şi forma derer. das accentuat este pronume demonstrativ ( = acest. declinarea lui diferă de aceea a articolului la genitivul singular. zweimal. Aceasta se întrebuinţează rar. la genitivul şi la dativul plural: Singular Masculin N. pag. G. se declină ca articolul hotărît (vezi schema nr. zweimal. 64.

541) 5. treffen. schmecken das Institut. die Speisekarte die Brücke. NUMERALELE DISTRIBUTIVE Sie haben nur je einen Zehnleischein. bekommen. gefallen ordnen. wofür. woher. pag. interessant. de regulă abstracte. die Gaststätte. ebenso. die Sitzung. die Straße. die Jacke. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive verbale. die Industrie. worüber. Übungen 1. stimmen. begegnen. 90. ordnen. 170. k) worauf. der Apfelsaft. fassen verlassen. duschen/schließen schließlich. versprechen. eigentlich (vezi Schema nr. de gen feminin. essen. das Meisterwerk . Numeralele distributive se formează cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je.. FORMAREA CUVINTELOR SUBSTANTIVELE DERIVATE CU SUFIXUL -UNG Sie machen die Rechnung.Î36 15. wohin. das Instrument. pag. schicken. fahren. zerbrechen. kochen besetzen. das Restaurant. 613) . Despărţiţi în silabe! a) b) c) d) e) f) g) die Rechenaufgabe. Ele indică de obicei rezultatul acţiunii verbului din care s-au format: rechn (^j + ung -» die Rechnung j Substantivele derivate cu sufixul -ung sînt de genul feminin. LEHRSTOCK 4. bestellen. (vezi schema nr.

oder? . die Gäste. Die Freunde bestellen Braten und Bier. und. mit. Suppe. und. Brot. Tee. in. gern. Birnenkompott. die Freunde. trinken. kalt. üben. leicht. Care sînt antonimele cuvintelor de mai jos? a) besetzt. Käse. eine Gaststätte. Dann. Die Freunde zerbrechen sich den Kopf. Der Kellner. dort. essen. Zu Abend. trinken. falsch. die Speisekarte. Sie. Fisch. bewundern b) besichtigen. Formaţi substantive cu ajutorul sufixului a) wohnen. Sie rufen den Kellner und geben ihm 30 Lei Die Freunde haben kein Kleingeld. Sie. gehen. Schinken. vorher 3. verlangen. Formaţi propoziţii la prezent. la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Freunde. kaufen. dunkel. Sie finden den Fehler. öffnen. fordern c) ordnen. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Tisch ist frei.-kompott Fußball-speise Apfel-karte 5. Die Gäste. die Speisekarte. essen. Sie. Bier. er. Es wird spät. essen.EINE . teuer b) groß. Der Kellner gibt den Freunden die Speisekarte. Formaţi substantive compuse aleglnd cuvîntul articolul coresp unzâtor 1 a) b) c) d) SpeiseMineralNachSchweine-spiel -suppe -saft -fleisch e) f) g) h) de bază potrivit! Puneţi -ung! Traduceţi-le! Nudel-wasser Kirschen. Der Kellner bekommt 25 Lei. geben. Butter. Das Kind. Die Rechnung stimmt nicht. Dann. Wurst. gern.SCHWERE" RECHENAUFGABE 137 2. der Fenstertisch. bestellen. verspäten 4. 6. nehmen. Milch.

unsere Freundin. der Speisesaal. die Bibliothek. das Kaufhaus. ein Freund. die Stadt. ein Jahr). sie. meine Freun­ din. der Genosse Peter. mein Freund. Predeal). die Straßenbahn. das Land). die Vor­ lesung). das Meer). ein Monat. das Kino. LEHRSTOCK 7. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) Er antwortet (jeder Student). das Essen.138 15. Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind ausgezeichnet. der Genosse. das Land. die Gast­ stätte. ein Student). das Auto). eine Freundin. Ich treffe (einige Freunde) in der Ausstellung. der Zug. der Autobus. 8. Răspundeţi la întrebări (prin propoziţii). die Bibliothek. der Vortrag. ein Genosse). Predeal). das Heim. das Kauf­ haus. die Fakultät). c) Womit fahren Sie? d) Mit wem fahren Sie? (mit: e) Wo waren Sie? (in: (bei: (auf : f) Wann gehst du in (nach die Bibliothek? g) Seit wann lernen Sie (seit: Deutsch? (von : h) Von wem hast du das Buch? Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wohin sind die drei Freunde gegangen? Wo haben sie Peters Geburtstag gefeiert? Was haben sie den Kellner gefragt? Was hat ihnen der Kellner gebracht? Was haben die Freunde bestellt? Wie hat ihnen das Essen geschmeckt? Wieviel hat es sie gekostet? Hat ihnen der Leu gefehlt? . der Genosse Andrei). die Post. der Speisesaal. das Heim. Andrei). die Stadt). Hast du es (alle Studenten) gesagt? Er spricht mit (einige Genossen). unsere Freundin. folosind cuvintele din paranteză 1 a) Wohin gehen Sie ? (zu : (in: b) Wohin fahren Sie? (nach (auf: (an: (in: (mit: mein Freund. er. das Gebirge).

Aceasta este staţia Kogălniceanu ? Scrii cu tocul sau cu stiloul? Am comandat de două ori cafea şi îngheţată. Toate locurile sînt ocupate. Stăm cîte doi în bancă. d) Aceştia au comandat de două ori friptură de porc. Îmi plac cireşile. ci foarte uşoară. f) Prietenii au socotit greşit. e) Ei i-au plătit ospătarului. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. b) Ei s-au aşezat la o masă şi i-au cerut ospătarului lista de mîncare. a) b) c) d) e) f) g) D. g) Fiecare şi-a bătut capul şi în cele din urmă au găsit greşeala. Iţi place costumul ? Cum ţi-a plăcut filmul acesta? Mie mi-a plăcut foarte mult. Ai comandat totul? 11 văd în fiecare zi (folosiţi acuzativul). Toţi au venit. Iţi place îngheţata? Această problemă nu este grea. Locul acesta este ocupat ? —• Nu. cu plăcere. dar poimîine sînt liber.) toate exerciţiile? Mîncarea i-a plăcut. (Ei) Au mîncat cîte două bucăţi de pîine cu brînză. Cît costă berea? Mama mea găteşte excelent. Cine a spart farfuria? Nu-ţi bate capul! Iţi spun totul! Eşti liber mîine? Nu. El a mers cu Radu şi cu prietenul acestuia la bibliotecă. acesta este liber. mîine sînt ocupat. . Apa fierbe la 100 de grade. Astăzi mi-a plăcut mult friptura. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ea a mers cu Maria şi cu prietena acesteia la cinema. bere şi compot de piersici. c) Ospătarul a adus prietenilor lista de mîncare. h) Şi noi am găsit greşeala. Voi citi încă o dată cartea aceasta. l-ai spus (lui) totul? Iţi arăt ceva frumos. B. Gustă compotul! Este foarte bun. Mergem azi la cinema? Da.EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE 139 10. Traduceţi! A. Aţi făcut (dv. Apa aceasta este rece ca gheaţa. a) Doi prieteni s-au dus la un restaurant.

)? De la cine aţi auzit (dv. ? Unde a plecat (el) ? De unde a venit (el) ? Cînd vine (el) la Bucureşti? A cui zi de naştere este astăzi ? Al cui stilou este acesta? Ce i-aţi promis prietenului dumneavoastră? Ce i-aţi cumpărat nepotului dumneavoastră de ziua lui de naştere? Merken Sie sich! Wir bestellen dreimal Schweinebraten.) acasă? De cînd nu l-aţi văzut pe prietenul dv.) carnea? Cîte bucăţi de pîine aţi mîncat (dv.) aceasta? La ce oră aţi mers acasă? La ce oră aţi fost (dv. Trinken Sie Kaffee? Wir verlangen warme Speisen und kalte Speisen. LEHRSTOCK E. Das macht zusammen 25 Lei. Die Rechnung stimmt (nicht). a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ce aţi comandat (dv.)? Cu ce mîncaţi (dv. . Bitte geben Sie uns Bier.) ? Cum v-a plăcut mîncarea? Cui i-aţi plătit (dv.140 15.) ? Cum aţi socotit (dv.

. und der Ausländer hatte auch Hunger. andere Fisch mit Kartoffeln.16. Eines Tages kam er in ein Städtchen. Er dachte : „Warum bedeutet für mich „Noch einmal" Suppe und für meinen Nachbar Huhn mit Kartoffeln?" Erläuterungen 1) . Der Mann beherrschte nur Französisch und verstand ein wenig Italienisch. Einige Menschen aßen Schnitzel mit Gemüse. Es war gerade Mittagszeit. sondern wieder Suppe.vorbea (poseda) numai franceza 2) Dann sah er nach .. Der Ausländer verstand nichts. Dieser aß Huhn mit Bratkartoffeln. Er ging in eine Gaststätte und setzte sich an einen Tisch... = Apoi privi spre . Auch an seinem Tisch saß ein Mann.. Mit Müh und Not bestellte der Ausländer eine Suppe. Der Ausländer dachte : „Ich bestelle nun auch Huhn mit Bratkartoffeln". Der Wirt aber sprach außer seiner Muttersprache nur ein wenig Russisch... Dann sah er nach rechts und nach links.. Das Wetter war sehr schlecht.beherrschte nur Französisch = . Der Wirt kam zu diesem Mann und fragte ihn : „Was wünschen Sie?" Der Mann sagte auf deutsch: „Noch einmall" Und der Wirt brachte ihm Huhn mit Bratkartoffeln. Er rief den Wirt und wieder­ holte die Worte des Nachbars : „Noch einmal!" Der Wirt brachte ihm aber kein Huhn. 3) auf deutsch = în limba germană . (SECHZEHNTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) EIN MIßVERSTÄNDNIS Ein Ausländer machte eine Reise durch Deutschland.

Ich habe Geld bei mir. mir. Was bestellen Sie? Was wünscht sich dein Freund zu seinem Geburtstag? W a n n triffst du ihn? Nimmst du das Buch? Ich verstehe sie nicht. Ich stelle die Blumenvase neben das Bild meines Vaters. Die Uhr steht. schmecken! B. Treceţi propoziţiile la toate timpurile învăţate! a) Die Schuhe . Wer bringt das Essen? Er sieht nach rechts und nach links. Completaţi cu verbele gefallen sau... Hast du Donnerstag nachmittag eine Sitzung? Werden Sie Professor? Ich bin bei einem Freund. Legst du deine Bücher in die Bank? Wohin hängen die Gäste ihre Mäntel ? Die Studenten sitzen in den Bänken. perfect şi viitor! A. Seid ihr am Mittwoch beschäftigt? Es wird kalt. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wie ist das Wetter? Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) B. Er beherrscht auch Französisch. Bist du am Nachmittag frei? Um wieviel Uhr seid ihr zu Hause? Du wirst am Meer rasch braun.142 16. Treceţi propoziţiile de mai jos la imperfect. Versteht ihr mich? Liest du die Zeitung „Neuer Weg" ? Läßt du das Buch hier? Der Zug hält hier nicht. Die Uhr steht auf dem Schreibtisch. 2. . A. a) öj cj (2j e^ fj g) Aj t^ j) k) I) m) G. dem Gast sehr. Wir sind nachmittags frei.. Auf dem Verkaufstisch liegen Hemden und Taschentücher. Alina setei ihre Puppe auf das Bett. b) Der Rindsbraten . LEHRSTUCK Übungen 1. Dieser Mann spricht gut Deutsch. Das Gemälde von Grigorescu hängt neben dem Gemälde von Aman.. Wir haben nur vormittags Unterricht.

. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! B.. (die Post..... Mein Vater kauft an dem Schalter eine Fahrkarte. uns sehr gut.. das Katheder). d) Sie kauft nichts gegen . (das Stadion. der Bahnhof. die Universität) ? c) Bitte kommt zu .. das Sta­ dion). ihr. Georg kauft für seine Schwester ein Paar Schuhe. (du. das Stadion). Ich gehe mit meinem Freund in eine Ausstellung. ihr.? Mir . der Tisch. mir. b) Danke für . meine Kollegen) durch ... Sie) ? g) Ihr Bleistift liegt auf . mein Kollege). Handball und Fußball. Es . die Postkarte). Der Wirt kam zu dem Ausländer. (du. (ich.... c) Die Gäste gehen durch ..... (ich.. a) Ich gehe mit .. (du. 4... wir. Sie legt ihre Hefte auf den Stuhl. (der Schreibtisch. (der Park.EIN MIßVERSTÄNDNIS 143 c) d) e) f) g) h) i) Das Buch ist schön. Der Ausländer denkt oft an seine Reise durch Deutschland..... er. wir. sie) auf . das Geschenk. e) Wir legen die Bücher in . . (der Schrank. (der Lehrer. (der Brief. (sein Wunsch). dir das Spiel? Das Bier .. B. du. das Haus). a) Ich kaufe nichts ohne . der Palast. Wir erwarten viel von ihm. er. die Bank). der Garten. Hat dir die Zigarette .. sie. ihr. die Bank). mir. meine Eltern.. Andrei kommt aus der Bibliothek..... 3. h) Andrei kommt von . e) Die Studenten stehen um . sie. sie. (die Halle. Der Student antwortet auf die Frage.... Andrei schreibt an seine Mutter. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv cu adverbe pronominale acolo unde este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Otto fährt mit dem Autobus in das Zentrum. f) War Boxana gestern bei . dir das Schnitzel? .. Das Buch liegt auf dem Tischchen. b) Gehst du für . wir.. .. das Heft. wir. A.... Dieser Film . meine Eltern)! d) Mein Freund geht in . sie. (ich. Treceţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! A.... der Garten).

bringen. er. das Jahr.. Ich. Karten (ich.. jener. 7. du. Anzug. sagen : Noch einmal". ich. c) Er geht ohne .. b) Ich fahre mit .. ihr. erzählen. . Speisen schmecken mir. jene. nach Sinaia (du. wir. fleißig. es. er. fragen. die! a) . I) In . der Mann: „Was. d) Ein Tag. er. b) Die Wohnungen . sie.. lernen. wir. fahren. diese! B. nach Hause. ihr. er).. Huhn. sie... g) Ich. sie. der. Sie. Zuges sind offen. sitzen. Film? k) Die Fenster ... ein Herr. n) Ich. beherrschen. f) Die Kollegen grüßen . ihr... nach Hause. ich fahren. die. Kellner bestellt? f) Werden Sie . mein Tisch. ich.. du.. sie. eine Gaststätte. Gast das Mittagessen. das. ins Stadion (ich. essen. in Deutschland. ich. noch. Füllfederhalter ist neu und schreibt sehr gut. i) An. d) Kommst du heute zu . Stoff kaufen? g) Mir gefiel . sein. q) Ich. 1947.. c) Der Wirt schenkte . schön.. antworten... er. lernen.. und jetzt. ich. sie. mit Bratkartoffeln. sie). in. jene! G. er. du. er. Zeitschriften kaufte ich auf dem Bahnhof. p) Ich denken. Deutsch.. sein Freund : b) In.. (ich. wir). diese. Suppe. eine Suppe.. und.... h) . Wohnblocks sind schön und modern.. h) Ich. e) Dort. in. sehr.144 16... g) Er spielt gegen . dieses. wir). Stadion treiben wir Sport. k) Der Wirt. sein.. (das) Huhn. nicht. m) Der Wirt. i) Hast du .. einmal.. ein Städtchen. ich. dieser.. (du. sein. dort. o) Der Kellner. sehr. d) . er. Sie). wünschen?" I) Der Mann. e) Was haben Sie bei . ihr. (ich. LEHRSTOCK 5. sie)? e) Der Onkel kauft für . (ich. ihr.. viele Sprachen. ihr. sein. Sie).. (die) Bratkartoffeln. gehen. Huhn mit Bratkartoffeln. du. Completaţi cu pronumele demonstrative A. denken: „Auch. ich. c) Es. hungrig. mit. bestellen.. Film schon gesehen? j) Wann gehst du zu . Formaţi propoziţii! a) Ein Mann. meine Muttersprache. wieder. sie.. essen. auf deutsch : „Noch einmal". f) Der Wirt. j) Er. bringen. wir... jenes. 6. Completaţi cu pronumele personal! a) Ich esse heute bei .

Răspundeţi! A. a) Wohin fuhr der Ausländer? b) Welche Sprachen beherrschte er? c) Wie sprach der Wirt? d) Was bestellte der Ausländer? e) Was aß sein Nachbar? f) Warum brachte der Wirt dem Ausländer wieder eine Suppe? g) Was lernen Sie aus dieser Erzählung? B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Waren Sie schon im Ausland ? Welche Sprache lernen Sie? Welche Sprachen beherrschen Sie? Welches ist Ihre Muttersprache? Essen Sie zu Hause oder in der Gaststätte? Essen Sie oft in der Gaststätte? Was bestellen Sie dort? Von wem verlangen Sie die Speisekarte? Welche Speisen schmecken Ihnen? Was trinken Sie? Was essen Sie morgens? Was essen Sie zu Mittag? Was machen Sie nach Tisch? Was essen Sie abends ? Was kosten die Speisen? Wo wohnen Sie? Seit wann wohnen Sie dort? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Was machen Sie vormittags? Was machen Sie nachmittags? Wohin gehen Sie abends ? Was haben Sie im Sommer gemacht ? Was machen Sie an Ihrem Geburtstag? Machen Sie oft Ausflüge? D. 1881 . a) Was sieht man auf den Straßen der Hauptstadt? b)£No ist das Kombinat Haus der Scînteia? c) Nennen Sie einige Fakultäten der Universität Bukarest! d) Welche Fakultät besuchen Sie? e) Wo ist Ihre Fakultät? f) Wo ist der Palast der Republik? g) Was befindet sich dort ? 10—Limba germană — c.EIN MIßVERSTÄNDNIS 145 8. a) b) c) d) e) f) g) h) | i) j) k) I) m) n) o) C.

b) Vremea era foarte urîtă. nach rechts.146 16. der Ausländer. bald. Wohnen Sie bei (Ihr Onkel)? (Ihre Tante)? (Ihre Eltern)? (Ihr Neffe)? (die (der (der (die Straßenbahn) Trolleybus) Autobus) Taxe) B. . Warum gehen. mit Müh und Not? sehen. c) Străinul vorbea ( = poseda) numai limba sa maternă şi puţin ruseşte. der Ausländer. nach links ? sagen. die Gaststätte? bestellen. die Suppe. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) I) m) n) Wieviel Stockwerke hat das Warenhaus Victoria? Wann waren Sie in diesem Warenhaus? Wo liegt es? Was haben Sie dort gekauft? Wer hat Sie bedient? Wo haben Sie gezahlt? Welches sind die Abteilungen des Warenhauses? Wohin sind Sie im Sommer gefahren? Womit sind Sie gefahren? Wo lösten Sie die Karte? Welcher Klasse fuhren Sie? Was kostete die Karte? Wo bezahlten Sie die Karte? Um wieviel Uhr fuhren Sie? Woher kam der Zug? Hatten Sie auch noch andere Züge? Wann? Hatten Sie viel Gepäck? Wohin legten Sie Ihre Koffer? Wer begleitete Sie zum Bahnhof? Mit wem fuhren Sie? Wann waren Sie wieder zurück? 9. LEHRSTOCK E. Traduceţi! A. Womit fahren Sie in die Stadt? C. er. er : „Noch einmal" ? 10. a) b) c) d) e) f) g) F. Formaţi propoziţii! Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele de la mar­ gine la forma potrivită! A. bald. in. a) Un străin intră ( = merse) într-un restaurant.

Ţi-o dau. C. Unde pleci? Prietena noastră a plecat deja la mare. /) Vecinul său mînca pui cu cartofi prăjiţi. g) El nu are nevoie de această carte. Ţi-1 dau. a) Andrei scrie mamei sale o scrisoare şi tatălui său o carte poştală. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Avem înainte de masă cursuri. Sora prietenului meu a plecat alaltăieri cu trenul la Buşteni. d) Ea merge cu unchiul şi mătuşa ei la un magazin. c) îţi dau creionul meu.EIN MIßVERSTÄNDNIS 147 d) Cîrciumarul im-1 înţelegea pe străin şi străinul nu-1 înţelegea pe cîrciumar. Seara mergem la un cinematograf sau la operă. căci avem o şedinţă. Apoi merge la poştă.. h) îţi place acest costum? Cumpără-ţi-1! i) Nouă ne plac fructele. i) Străinul mîncă supa şi (se) gîndi: „Voi învăţa limba germană". Le mîncăm cu poftă.) cartea lui. g) Cînd vine sora ta? h) Unde merg colegii voştri? Ei merg acasă. El (îi) spuse cîrciumarului: „încă o dată!" g) Străinul repetă cuvintele vecinului său. Astăzi nu merg în oraş. După masă citim la bibliotecă sau acasă. D. Şi eu voi pleca duminică la munte. Cadoul va fi pentru el o surpriză. B. e) Străinul comandă cu chiu şi vai o supă. a) Dă-mi te rog stiloul tău! b) Am cumpărat pentru mine şi pentru prietenul meu cîte un bilet de clasa a doua. i) Vecinii dumneavoastră sînt acasă? j) Prietenul meu îşi serbează astăzi ziua de naştere. f) Părinţii lui locuiesc la ţară. . c) Maria îl vizitează pe unchiul ei. b) El cumpără pentru tatăl său ziare şi reviste. Poimîine vine unchiul meu pentru cîteva zile la mine. h) Cîrciumarul îi aduse însă iarăşi o supă. k) Prietenul meu a plecat la mare. Ia-ţi-11 d) îţi dau peniţa mea. Unde este ea ? — Ea este la Mamaia. e) Noi plecăm cu prietenii noştri la munte. Ţi-o dau. Ia-ţi-o! f) El vă dă (dv. El vi-o dă cu plăcere. Ia-ţi-o! e) îţi dau cartea mea.. iar prietena mea la munte. Marţi am fost cu prietena mea şi cu fratele acesteia la o expo­ ziţie.

tocuri şi cerneală. Acolo se vind prăji­ turi şi ciocolată. h) In magazinul „Victoria" există şi un bufet. jachete. a) b) c) d) e) ţ) La gară este multă lume.35 lei înapoi. bluze. a) Noi am ocupat o masă lîngă fereastră. b) La raionul cu articole de toaletă găsim apă de colonie. d) Alături sînt aparate de radio. e) Sortimentul de mătăsuri este mare. G. săpun şi pastă de dinţi. c) La raionul de cărţi sînt cărţi. în gară (hala gării) mai erau trenuri accelerate şi personale. Hamalul ducea un geamantan şi alte bagaje. e) (Eu) dau ospătarului o bancnotă de 25 6. bestellte mit Müh und Not eine Suppe. c) Eu mănînc peşte. d) Aceasta face 18. a) b) c) d) Bucureştiul este centrul culturii şi economiei noastre. pînă la Arad. Mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul în centrul oraşului ? Unchiul meu are o locuinţă într-un bloc lîngă Palatul Republicii. serturi. rochii. parfum.148 16. creioane. stilouri. de­ de porc cu legume.65 lei. a) In acest magazin sînt multe raioane. Acest accelerat are un vagon restaurant şi un vagon de dormit. băuturi reci şi calde. televizoare şi magnetofoane. f) Socoteala era exactă. . o friptură pîine şi o (bucată de) prăjitură. Merken Sie sich! Er Er Er Er beherrscht nur seine Muttersprache. g) Aici se găsesc costume bărbăteşti. înainte de plecarea trenului conductorul strigă : „Poftiţi în vagoane!" mîncaruri reci. F. sagte auf deutsch : „Noch einmal". b) Pe lista de mîncăruri sînt mîncăruri calde. caiete. fuste. o supă cu tăiţei. frumoase şi bune. f) Articolele de confecţii sînt ieftine. LEHRSTOCK E. sah nach rechts und nach links. La aceasta bere. Trenul pleacă la 830 prin Făgăraş şi Sibiu. beau şi o sticlă de de lei şi el îmi dă H. paltoane. La Bucureşti vom vedea spectacole de teatru şi cinema.

nach diesen schweren Prüfungen bin ich ein wenig zu faul dazu. (SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? R o x a n a : Wie verbringen wir den nächsten Sonntag? Helga: Wir schlafen bis Mittag. R o x a n a : Natürlich! Du denkst schon wieder an deinen Schlaf. in der Sonne liegen und im See schwimmen. A n d r e i : Wir bleiben den ganzen Tag dort. A n d r e i : Ich besuche euch gerade wegen des Programms für den Sonntag. . denn während der Prüfungen haben wir viel gearbeitet. Helga: Ja. R o x a n a : Wie herrlich wird das Essen im Freien schmecken! II e l g a : Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. R o x a n a : Heute bist du mit keinem Vorschlag einverstanden! Werden wir vielleicht den ganzen Sonntag zu Hause sitzen und schlafen? Es klopft. A n d r e i : Guten Tag! Was ist geschehen? Streitet ihr? H elga: Guten Tag! Wir machen Vorschläge für den nächsten Sonntag. R o x a n a : Das macht nichts. Wir sind jung. Unsere Gruppe macht einen Ausflug an den Snagov-See. R o x a n a : Und unsere Helga ist plötzlich faul geworden. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. und Sport ist gesund. R o x a n a : Trotz dieses schönen Wetters ? Schade! Gehen wir nicht zu den Athletikwettkämpfen ? Helga: Ich habe keine Lust dazu. Am Nachmittag werden wir rudern. Kommt ihr mit uns? H elga: Das ist eine Idee 1 R o x a n a : Wunderbar! Wir werden turnen. aber jetzt.17. R o x a n a : Dann gehen wir Tennis spielen! Helga: Es ist zu heiß. wir sind müde. Draußen steht Kollege Andrei.

nach diesen schweren Prüfungen.. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. R o x a n a : Ich kenne ihn.... Im vorigen Jahr waren wir zusammen im Bucegi. um 8 Uhr früh an der Autobushaltestelle... immer lustig und singt schön. und diese trainieren für das nächste internationale Wettspiel. Auf Wiedersehen! R o x a n a .= la zu<^ < adv. H e l g a : Einverstanden 1 Auf Wiedersehen! Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) bis Mittag = pînă la prînz Schade ! = Păcat! Das macht nichts = Nu face nimic.Gebirge. ganz vergessen = am uitat complet . Ich habe meine Mü­ digkeit ganz vergessen. dem 1. Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. Aber Viktor fährt mit uns. Er ist unermüdlich.150 17... Spre deosebire de adjectivul adverbial şi predicativ care sînt invariabile vezi pag. Wir nennen ihn „den Bergsteiger". = prea a) Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR Helga: Andrei: Vieldeutige Wörter /P r ep.. Juni.. Sie gehört zur Auswahlmannschaft der Korbballspieler. b) . LEHRSTOCK Kommt auch Alina an den Snagov-See? Nein. Grammatik 3) adjectivul atributiv este variabil. nu-i nimic Was ist geschehen = Ce s-a întîmplat? den ganzen Tag (Sonntag) = toată ziua (duminica) im Freien = în aer liber Du denkst . 21.. Helga: Welcher Viktor ? A n d r e i : Der aus der vierten Gruppe.... Helga: Ich freue mich schon auf den Ausflug. . Wir treffen uns alle am Sonntag. . Ich freue mich auf = Mă bucur de (în vederea . Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. dann bleibt es dabei = atunci ne-am înţeles Lexik Synonyme wunderbar — herrlich bestimmt — gewiß Antonyme gesund =f= krank fleißig =f= faul GRAMMATIK 1. an = Te gîndeşti Ia .) Ich habe . A n d r e i : Also. dann bleibt es dabei.

dem 1. Studentinnen.WAS MACKEN WIR AM SONNTAG? 15! Adjectivul precedat de articolul hotărît (ex. der fleißigen Studenten. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Student Studenten Studenten Studenten die der der die Feminin fleißige fleißigen fleißigen fleißige Plural Masculin N. die fleißigen Studenten. pag. h) Wir treffen uns alle am Sonntag. diese. ( = ersten) Juni. Singular Masculin N. D. den fleißigen Studenten. A. dieses se declină slab. 518) 2. afară de nominativul singular masculin. D. b) ca de pildă dieser. adică primeşte desinenţele substantivelor slabe -(e)n la toate cazurile.nominativ singular la toate genurile acuzativ singular "feminin şi neutru articolul hotărît desinenţa -e' Adjectiv / / precedat ^ sau s ^ pronume + de­ desinenţa -en — la celelalte cazuri sinenţele artico­ lului hotărît (vezi schema nr. die fleißigen Studenten. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE a) Der ist aus der vierten Gruppe. cînd are desinenţa -e. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Studentin Studentin Studentin Studentin Neutru das fleißige des fleißigen dem fleißigen das fleißige Kind Kindes Kind Kind Declinarea slabă a adjectivelor . G. A. G. Studentinnen. a) sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului hotărît (ex. Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor . Studentinnen. um 8 Uhr früh. 47. Feminin Studentinnen. feminin şi neutru şi de acuzativul singular feminin şi neutru.

PRONUMELE INTEROGATIV 17. (vezi schema nr. LEHRSTOCK (Continuare) a) Da ist der fleißige Student. folosit ca pronume impersonal (comp. ca : es schneit = ninge es regnet = plouă es hagelt = cade grindină es donnert = tună es blitzt = fulgeră es taut = se topeşte Verbele impersonale permanente formează perfectul cu auxiliarul de timp haben. 22. pag. Erläuterung 6). Verbele întrebuinţate atît la forma personală cît şi la forma impersonală se numesc verbe impersonale ocazionale : Es bleibt dabei Es läutet Es klopft dar şi dar şi dar şi Ich bleibe dabei. 535) Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. welche. — Welches Kind ist da ? Adjectivul declinat slab răspunde la întrebările welcher ? welche ? welches ? welche Î Pronumele interogativ welcher. Verbele întrebuinţate numai la forma impersonală se numesc verbe imper­ sonale permanente. pag. (vezi schema nr. Andrei klopft. Uneori verbele au ca subiect pronumele es. Welches + verbul sein se poate referi şi la substantive masculine şi atît la singular cît şi la plural şi nu numai la cele neutre. Majoritatea exprimă fenomene ale naturii. Der Gast läutet. — Welcher Student ist da? b) Da ist die fleißige Studentin. welches urmează regulile declinării articolului hotărit. 573) . — Welche Studentin ist da ? c) Da ist das fleißige Kind. 79.152 3. pag. VERBELE IMPERSONALE 75. O b s e r v a ţ i e . 121. Welches ist dein Zug? dar : Welcher Zug ist das? feminine. Grammatik 4 . pag. 4.

PREPOZIŢIILE CU GENITIVUL a) Ich besuche euch wegen des Programms .Saal mit der gut. Prepoziţiile während. 121.Ausflugs in jenem klein. c) stau la genitiv.Student dieses klein. (vezi schema nr. substantivele Programm (ex.Feder durch den grün. Declinaţi la singular şi a) b) c) d) e) f) g) plural! der interessante Vorschlag dieser große Wald die helle Wohnung jene schöne Schallplatte das nächste Jahr dieses neue Fernsehgerät jenes lustige Kind adjectivelor! 2. 573) Übungen 1. pag.Zimmer aus dem groß. Completaţi cu desinenţele A. cu t o a t ă .Saal mit jener gut. a) b) c) d) e) /) g) der fleißig. b) şi während (== în timpul. rudern.. Wetter (ex. b) şi Nachmittag (ex. c).Ausflugs in dem klein.Student das klein.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 153 5. In exemplele de mai sus.Feder durch diesen grün..Garten während dieses schön.Zimmer aus diesem groß. trotz şi wegen cer cazul genitiv.Wald .Wald dieser fleißig.Garten während des schön. a) b) c) d) e) f) g) B. b) Trotz dieses schönen Wetters? c) Während des Nachmittags werden wir . trotz ( = în ciuda.. a). a). ex. ex. ex. Genitivul este cerut de prepoziţiile wegen ( = din cauza..

h) Die Studentinnen waren von diesem schön. Sie hat die französisch.Fotoapparat. a) b) c) d) e) f) g) h) C. f) In dem Klubraum dieses schön. Hast du schon diese groß.Warenhäuser.Studentenheims findet man einen Radioapparat.Stoff. Die Farbe dieses billig. g) In den Ferien machen die fleißig. LEHRSTOCK C.Ausflüge in den klein. ein Fernsehgerät und ein Klavier.Stoff gefällt mir.Neffen einen neu.Studenten diese klein. Completaţi cu desinenţele A.Zimmer aus den groß.Wäldern adjectivelor! 3.Neu­ bauten am Meeresstrand.Studenten Ausflüge. e) In dem groß. Die Werktätigen verbringen ihren Urlaub in den herrlich.Zeitschrift gekauft? Wo hast du dieses interessant.Lesesälen.Sälen mit diesen gut.Gärten während der schön.Klubraum hören sie Vorträge und sehen Filme.Stu­ dentenheim.Stadt ? B.Sprache? Seit wann wohnen Sie in dieser schön. Diese schwarz. b) Die Studenten haben die schön. Übersetzt du diesen schwer.Stadt besucht? Wir haben im Sommer diese schön.Sprache in der Schule gelernt.Wohnblocks bewundert.Text in die rumänisch.Federn durch die grün.schön. a) b) c) d) e) f) g) die fleißig. a) b) c) d) e) f) g) Dieser blau. c) Während des Jahres wohnen die Studenten in dies.Reise gemacht.Lichtes gelesen.Buch gekauft? Er hat trotz des schlecht.Neubauten von Mamaia. Wann hast du diese interessant.Mäntel sind nicht teuer. d) Sie lernen in den hell. Die Tante kauft den rot. Er bewundert die Schaufenster der groß.154 17. a) In den neu.Stoffes ist schön.Ausflug begeistert. .Wohnblocks sind die Wohnungen hell und schön. h) Die Studenten sehen die schön. Der Onkel versprach dem klein.

Sprache ist nicht schwer. Er trank das . Ich brauche den roten Bleistift.. g) Der Tisch ist . Die Hefte dieses . ... paranteză! la întrebări.. Wasser. Wir besuchen das neue Museum. Sie ging zu dem zweiten Schalter.. . .. .. Der Lehrer korrigiert die falsche Antwort.. e) Das Wetter war . h) Der Wald ist . Răspundeţi (deutsch) (groß) (fleißig) (kalt) (schlecht) (gut) (frei) (grün) Die ... Wir machten den Ausflug trotz des .. .... E r übersetzt den schweren Text.. .. Sie bringt das saubere Tischtuch.. Er findet den neuen Füllhalter nicht. Wald. d) Das Wasser war . Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Sie sprechen . In diesem kleinen Restaurant feierten die Freunde Peters Ge­ burtstag..WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 155 4..... Buch. Wetters. Ich finde das deutsche Heft nicht.... Wir setzen uns an den .. Wir gehen durch den .. . întrebuinţind cuvintele din a) Welches Buch kaufen Sie? b) c) d) e) f) g) Mit welchem Füllhalter schreiben Sie ? In welches Zimmer gehen Sie? Welche Sprache lernen Sie? Welchem Freund schreiben Sie? Welchen Film haben Sie gesehen? Mit welchem Kollegen gehen Sie ins (der deutsche Kollege) Theater ? h) Welche Kollegin haben Sie getroffen? (die deutsche Kollegin) 6. b) Diese Wohnung ist . . . 5. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cursivi (aas interessante Buch von (das Buch Sadoveanu) (der neue Füllhalter) (das große Zimmer) (die englische Sprache) (der russische Freund) (der französische Film) Er schreibt mit der blauen Tinte. Die Studenten lesen das .. f) Das Buch ist . c) Dieser Schüler ist . Sie wohnen in dieser Wohnung... Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Tisch. Schülers sind sauber.

. Wir kommen . um. wegen.. Bleiben Sie zu Hause? Bringen Sie mir das Buch? Ich gebe dir meinen Bleistift. zu! a) b) c) d) e) f) Er las .. una din prepoziţiile 8.. seine Mutter. seine Arbeit.. Completaţi cu prepoziţii şi desinenţe! întrebuinţaţi für. von.. Viele Studenten fahren . fahren Samstag ans Meer. d. acolo unde este cazul)! a) b) c) d) e) f) g) . zu (contopită cu articolul. in. Das klein...Vortrag. sondern ins Kino.. bin mit deinem Vorschlag einverstanden.. . denke an meine Eltern... auf.. Gebirge...Schulzeit lernen die Kinder auch Sprachen..156 17.. Completaţi propoziţiile! întrebuinţaţi una din prepoziţiile an. Land. denke an meine Arbeit.. Wir gehen . war gestern bei meinem Onkel. 4 Uhr war er . die Stadt? Ich gehe . unser.. . meinem Freund... werde meinem Freund einen Brief schreiben. während.interessant.. Nachmittag gehen sie in den Wald. Wir treffen uns um 730 vor dem Theater.. de mai jos: A. LEHRSTOCK B. Sprichst du mit ihm? Kaufst du täglich die Zeitung? Liest du täglich die Zeitung Neuer Weg? Wir lernen in der Bibliothek. Kind meines Freundes hat morgen Geburtstag. des schlecht... Er denkt . verbringen den nächsten Sonntag in Sinaia. Kommt auch ihr in die Bibliothek? Wir gehen nicht in die Bibliothek. . la perfect! C.Mädchen kauft Blumen ....Wetters blieben wir zu Hause..Lichtes.... diesem Sommer ... mir. bei. la 9. Meer und . dies.. diesem Monat fahre ich . den Sommerferien ..Kollegen Andrei. Gehst du .schlecht. Sie fahren nach Sinaia. ihr. 7. Ich war . trotz. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Das Ich Wir Wir Ich Am Ich Ich Ich habe meinen Freund begleitet. Gebirge. Treceţi propoziţiile viitor! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Er schreibt orthographisch richtig. . la imperfect! B.

b) Jucăm după masă tenis ? — Nu. e) Selecţionata de fotbal se antrenează pentru un campionat inter­ naţional. mergem la campionatele de atletism. iar după masă mergem în pădurea cea verde. C. i) Gînd avem următorul examen? Ieri a fost 4 iulie. i) Fă în fiecare dimineaţă o oră gimnastică.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 157 10. Ieri am dormit pînă la prînz. este foarte sănătos. Am primit scrisoarea lui la 3 iulie. La 6 iulie (îşi) sărbătoreşte ziua (lui) de naştere. —• De acord! h) Vremea este foarte frumoasă. pleacă şi în acest an la munte. Ce s-a întîmplat? — Nimic. a) b) c) d) e) f) g) Ieri a plouat. astăzi ninge. Ne-am înţeles : ne întîlnim diseară la ora 7S0 la staţia de tramvai. La 5 iulie vine fratele meu din Braşov. ţ) Cu acest coleg vesel nu ne plictisim. dar este prea cald. d) La prînz mîncăm în aer liber. B. c) Stăm puţin la soare şi apoi înotăm în lac. Vorbiţi despre o excursie! 12. a) Wie werden Helga und Roxana den ersten freien Sonntag nach den Prüfungen verbringen? b) Wie lange werden sie am Snagov-See bleiben? c) Was werden sie am Vormittag machen? d) Was werden sie am Nachmittag machen? e) Wer fährt noch mit ihnen? f) Warum kommt nicht auch Alina? g) Wann und wo werden sich die Kollegen treffen? 11. — Păcat! Nu sînt de acord cu propunerea ta. dar mă grăbesc căci este foarte tîrziu. La 19 octombrie este ziua de naştere a nepotului meu. La 7 februarie este ziua de naştere a tatălui meu. Vii cu mine la cinema? — Nu. alpinistul neobosit. Traduceţi! a) In prima duminică liberă (de) după examene facem o excursie la lacul Snagov. plouă. a) b) c) d) e) f) . Răspundeţi! A. nu am chef (de aceasta). g) Victor. h) Să sperăm că vom face duminica viitoare această frumoasă excursie. tună şi fulgeră. Vremea este foarte proastă.

— Schade! Gehen wir Tennis spielen? — Ich habe keine Lust dazu.158 17. Es ist heute heiß. LEHRSTOCK D. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) Ce facem mîine? Cu cine vorbeşti? Cu ce plecăm la Snagov? Cum petrecem după-amiaza? Cînd mergem la stadion? De ce vă certaţi? La ce oră mîncăm? Unde vom mînca ? Unde mergem diseară? Despre ce vorbeşte mîine profesorul? Cine bate (la uşă) ? Pentru ce ai nevoie de caietul meu? Pe cine aşteptăm? De unde vine autobuzul? Merken Sie sich! Es regnet. Es bleibt dabei. Wir verbringen den ganzen Tag im Freien. Einverstanden! .

Zur Familie Marx gehörte noch ein wichtiges Mitglied : Fräulein Helene Demuth. (ACHTZEHNTES) L E H R S T Ü C K KARL MARX UND SEINE FAMILIE Karl Marx. „Lenchen" — so nannte sie Marx — half Frau Marx. Alle liebten sie. wurde am 5. Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. Er war damals 17 Jahre alt. Sie wurden aktive Kämpferinnen für die Sache des Proletariats. . und bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. aber auch. und Vögel. Durch die Eltern und deren Freunde erfuhren die Mädchen vom Leben und Kampf der Arbeiter. Karl Marx war ein zärtlicher Vater und gleichzeitig ein sehr guter Erzieher. Der hatte einen Spielwarenladen und kein Geld in der Tasche. Karl Marx war auch ein herrlicher Geschichtenerzähler. Sie nannten ihn wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe „Mohr". Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. Eleanor ähnelte den Schwestern nicht. Könige und Königinnen. Hans Röckle. In seinem Laden waren herrliche Sachen : hölzerne Männer und Frauen. Mai 1818 in Trier geboren.18. Er spielte oft stundenlang mit ihnen. Jenny von Westphalen. sie war reizend. Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradschaft. pflegte die Kinder. Am Leben blieben nur drei Töchter. Karl und Jenny Marx hatten sechs Kinder: vier Töchter und zwei Söhne. Jenny hatte dunkle Augen und schwarzes Haar wie der Vater. der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. nähte und kochte. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. Laura war blond wie die Mutter. vierfüßige Tiere. Monatelang erzählte er von einem Zauberer. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. In dieser alten deutschen Stadt verbrachte er mit seinen Geschwistern eine glückliche Kindheit und Jugend.

istorioara ... = a se compune din j.= luptătorul die Kämpferin. T . .. Pentru exprimarea anului se întrebuinţează : ori numeralul precedat de im Jahr.^ t i n e r e ţ e a Wortfamilie kämpfen — kämpfte — gekämpft = a lupta der Kampf. '-e = lupta der Kämpfer. 4) Eleanor ähnelte den Schwestern nicht = Eleanor nu semăna cu surorile. a reuşi (la un examen) \ a u s + Dat. -es. -nen = luptătoarea . ori numeralul neprecedat de nici un alt cuvînt. . / + Akk. Verbul ähneln cere un complement la dativ.. -s. 3) 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin . . wurde .160 18.. Verbul heiraten ( = a se căsători) este în limba germană tranzitiv şi nu reflexiv ca în limba română... 5) Verhältnis guter Kameradschaft — relaţii de bună camaraderie 6) bei schönem Wetter = pe vreme frumoasă. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) . 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. /tineretul die J u g e n d . geboren = s-a născut 2) Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. cînd era vreme frumoasă Lexik Synonyme der Laden —• das Kaufhaus Vieldeutige Wörter die Geschichtet istoria povestea. = a trece. = în 1843 Marx s-a căsă­ torit eu prietena sa din tinereţe ..

(d/0) gute Freundin ( $ / ) guter Freundin (<$/) guter Freundin (<0<£) gute Freundin Neutru (?/0O gutes Kind (0ß) gutea Kindas (4$$) gutem Kind (fflft) gutes Kind II—Limba germani — c. = a semăna (cu) gehören + zu + Dat. a lua în căsătorie (pe) GRAMMATIK 1. la toate cazurile afară de genitivul singular masculin şi de genitivul singular neutru.aus 4. = a ajuta (pe) sich interessieren -j. G. a fi originar (din) bestehen -f. unde au desinenţa slabă : -en.Akk. = a se căsători (cu). = a se compune (din) helfen -\. adjectivele nu sînt precedate nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului. f Bei dem Wetter -> bei dfeKfl| schön feml Wetter -> bei schönem Wetter 31 d £ i ( Die Augen — diS schwarzpf Augen -» schwarze Augen > Singular Masculin N. D. adică adjectivele primesc desinenţele articolului hotărlt. = a proveni (din). DECLINAREA TARE A ADJECTIVELOR a) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. = a avea interes (pentru) heiraten + Akk. In exemplele de mai sus. b) Sie hatte schwarze Augen. (^V/) 044) (£fâ) (^//i) guter gutes gutem guten Freund Freundes Freund Freund Feminin. c) Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradßchaft.aus + Dat.für + Akk. a face parte (din) stammen -j. = a aparţine (de). 1SSÎ . în acest caz se declină tar«. = a reuşi (ia) ähneln + Dat.KARL MARX UND SEINE FAMILIE |5J Rektion bestehen -+.Dat.Dat. A.

Adjectivele precedate de articolul nehotărît. D. b şi c adjectivele au desinenţele declinării tari. Observăm că în exem­ plele a. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. Feminin Freundinnen. Freundinnen. ' (4-ifi) guten A. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie.' c) d) Er war ein zärtlicher Vater. b şi d). Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Declinarea tare a adjectivelor Adjectiv neprecedat nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului hotărît desinenţa -en la genitivul singu­ lar masculin si neutru desinenţele articolului hotărît la toate celelalte cazuri (vezi schema nr. Freunde. iar desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. pe cînd în exemplul d adjectivul are desinenţa declinării slabe.162 18. G. la toate genurile şi la acuzativul singular numai la feminin şi la neutru. adică au la unele cazuri desinenţe ale declinării tari şi la alte cazuri desinenţe ale declinării slabe a adjectivelor. Freundinnen. c). 2. a. Freunden. 518). nehotărit negat sau de pronumele posesiv se declină mixt. DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR a) b) *. Singular Feminin Freund Freundes Freund Freund meine meiner meiner meine gute guten guten gut© Freundin Freundin Freundin Freundin Masculin N. fie de pronumele posesiv (ex. adjectivele sînt precedate fie de articolul nehotărît (ex. pag. ($p) gute G. A. mein guter meines guten meinem guten meinen guten Neutra mein gutes meines guten meinem guten mein gutes Buch Buches Buch Buch . în propoziţiile de mai sus. (d/$ gute Freunde. Ele primesc desinenţele declinării tari la nominativul singular. LEHRSTOCK Plural Masculin N. (ţf^/) guter D. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. 46. Freundinnen. Freunde.

. din motive eufonice. 1. tern. nom. ÎSlî>) Reguli practice privind declinarea adjectivele» — Desinenţa articolului hotărît trebuie să se găsească fie in cuvintul care precedă adjectivul. Declinarea / mixtă a adjectivelor . Feminin Freundinnen. kein. nom b v—articolul nehotant negat \ acuz \ \ ' ^pronumele posesiv ' en la celelalte cazuri (vezi schema nr. cind.. mein guter Schüler — O excepţie o formează numai genitivul singular masculin şi neutru Ia declinarea tare. Freunde. d a t fiind că articolul nehotărit nu are plural. Freundinnen. D. . se între­ buinţează desinenţa -en in locul desinenţei -es : Er kam zu uns trotz schlechten (nu : schlechtes) Wetters. si acuz. jeder gute Schüler dar : ein. Freunde.-er sing. . Adjectivul precedat la singular de ein. Ich habe schöne Bücher. . Adjectivele terminate în -el şi -er pierd uneori vocala e în cursul declinării : dunkel — Sie hal (iunk(e)le Augen. Freunden. . jener. fie in adjectiv : der. ein se declină la plural tare. . . nom. 2. A.e sing. . Freundinnen. mase. articolul n e h o t a n t / . | 1 / • < • £ / . neutru. 48. Deci : Ich habe eiu schönes Buch.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 163 Plural Masculin N. dieser. teuer — das leu(e)re Kleid. Freundinnen. G. . Ich habe meine schönen Bücher. . spre deosebire de : Ich habe mein schönes Buch. eine. j si I • I Adjectivul precedat de • • . Neutra Bücher Bücher Büchern Bucher Observaţii. ir—--es sing. meine meiner meinen meine guten gute« gute« gute« Freunde. . pag..

se construiesc cu un complement la dativ (ex. o şi c). PRONUMELE INTEROGATIV 18.164 3. d) I m Spielwarenladen waren herrliche Dinge. b) Sie war eine gute Freundin. Anumite verbe se leagă de complementul lor printr-o prepoziţie (ex. de exemplu. Zur Familie gehörte noch ein Mitglied. Ich denke viel an euch. — Was für ein Vater war er ? — Was für eine Freundin war sie ? — Bei was für einem Wetter machte die Familie Ausflüge ? — Was für Dinge waren im Spiel­ warenladen ? Adjectivul declinat mixt şi tare răspunde la întrebările was für ein? was für eine? was für ein? was für? ( = ce fel de?) Singular Masculin N. ähneln. pag. was was was was für für für für ein eines einem einen Feminin was was was was für für für für eine einer einer eine was was was was Neutra für für für für ein eines einem ein Plural toate genurile was was was was für für für für (vezi schema nr. D. Die Tochter ähnelte der Mutter. helfen. Er hilft seinem Freund. 535) 4. A. d şi e). Unele verbe cer în limba germană alte complemente decît în limba română. Verbele begegnen. G. a. 76. LEHRSTÜCK (Continuare) a) Er war ein zärtlicher Vater. c) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. REGIMUL VERBELOR a) b) c) d) e) Helga begegnet ihrer Freundin. . Aceste verbe se numesc prepoziţionale.

mein Vorname ist Marie. Ich habe zwei Geschwister : einen Bruder und eine Schwester.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 165 La verbele prepoziţionale. Sie haben ^wei Kinder: einen Jungen von anderthalb Jahren und ein Mädchen von vier Jahren. Mein Vater ist Dreher. 584) Übungen 1. iar cazul complemen­ tului de prepoziţie. — An wen dachte er ? 2) printr-un adverb pronominal. . Felul specific al verbelor de a se lega de com­ plementul lor se numeşte regim (Rektion). er eine Kollegin geheiratet. Im Jahre 1959 hat. (vezi schema nr. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al lucrului : Er dachte an seine Aufgabe. precedat de o prepoziţie. Traduceţi cu ajutorul vocabularului alfabetic! Meine Familie Ich wohne in Bukarest. meine Mutter ist Schneiderin. pag. 5. Auch meine Eltern (ihre Großeltern) lieben ihre Enkel. 133. Mein Bruder ist Ingenieur. Mein Familienname ist Popescu. prepoziţia depinde de verb. im Studentenheim. Complementul prepoziţional se află : 1) printr-un pronume interogativ. COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL Prin complement prepoziţional înţelegem complementul legat de verb printr-o prepoziţie. — Woran dachte er? în întrebarea pusă pentru aflarea complementului prepoziţional trebuie să fie cuprinsă prepoziţia corespunzătoare. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al persoanei : Er dachte an seinen Sohn. Ich habe meinen Neffen und meine Nichte sehr gern. Meine Eltern wohnen in der Provinz.

Buch. Neffe. Studentin. Buch.166 18. Kind. Kind. A. Vettern und Basen. Neffe. Buch. Studentin. B. Neffe. Studentin. Buch. Buch. Studentin. Ich habe auch Tanten und Onkel. Neffe. Studentin. Buch. kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffen Neffen Neffen Neffen Neffen c) Das ist fleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- d) Das ist das Buch ich des ein­ sein • ihr euer der einseinihreuerklein­ kleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinklein- e) Das ist das Buch Studentin. Studentin. Studentin. Kind. Kind. Wir bilden eine große Familie. Kind. f) Ich gebe dem einseinihr euerder einseinihreuer- Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Freundin Freundin Freundin Freundin Freundin g) Ich gebe . Treceţi propoziţiile a) Das ist b) Das ist Studentin. Buch. 2. Buch. LEHRSTOCK Meine Schwester ist Schülerin. Buch. Studentin. Completaţi! la plural! der ein sein ihr euer die einseinihreuerdas ein sein ihr euer kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffe. das das das das das das das das das das Buch.

Kämpfer . Completaţi! A.Verkaufstische • mit den schön.Aus­ flugs ein interessant.Verkaufstische mit schön. i) Ich frage j) Ich frage 3.Freunden um groß.Jugend .Mitglieder schwarz.Geschichten­ erzähler .Kämpfer eine glücklich.die dunkl.Augen bei gut.Wetter .Ausflugs das interessant.Wettspiel die wunderbar.Freunden • um die groß. Kind.Wettspiel ihre wunderbar. Kind. Studentin.Spielsachen bei schön. Kind.Haar der zärtlich.Freundin • der herrlich.Augen • bei den gut.Geschichten­ erzähler ein gut.Vater während eines schön.Prüfungen .Vater • bei der gut.Idee • die wichtig.Wasser trotz der schwer.Haare dunkl.Haare die dunkl.Wetter mit kalt. Studentin.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 167 h) Ich frage den einseinihreuerdie einseinihreuerdas ein sein ihr euer fleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studentin. Studentin.während des schön.Spielsachen • bei dem schön.Prüfungen .der gut.Gesichtsfarbe • mit dem kraus.Mitglieder • die schwarz.die glücklich.Haar sein zärtlich.Gesichtsfarbe mit ihrem kraus.mit dem kalt.Vater bei einer gut. Studentin.Wasser trotz schwer. Kind.Freundin ein herrlich. a) b) c) d) e) f) g) h) i) ein aktiv. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B.Vater . Kind.der aktiv.Idee wichtig.Jugend deine dunkl.

Demokratisch.Republik Rumänien studieren auch deutschStudenten. LEHRSTÜCK 4. A. b) In der Deutsch. Er stammt aus (eine Arbeiterfamilie). . 5.Kameradschaft.Bergsteiger. Completaţi cu pronumele posesiv corespunzător de persoana a şi cu adjectivul din paranteză! B. f) Sie dankt Freundin (deutsch). b) Sie fragt Freundin (gut). h) Mein Freund ist ein ausgezeichnet. Completaţi! IlI-a a) In der Sozialistisch.So­ zialismus. Gehört er zu (eure Familie)? Das Wort „Sozialismus" stammt aus (das Lateinische).Problem. h) Die Arbeit Tochter ist ausgezeichnet (klein). g) Die Arbeit Schülers ist ausgezeichnet (klein). Hast du (die Prüfung) gut bestanden? Aus wieviel (das Mitglied) besteht Ihre Familie? Ich denke an (ihr). f) Er spricht über ein wichtig. c) Wir lesen täglich die rumänisch. g) Er interessiert sich für sozial. e) Er dankt Freund (deutsch). (Wer) ähnelst du? (Wer) ähnelt deine Schwester? (Wer) hat dein Bruder geheiratet? Meine Schwester hat (ein Jugendfreund) geheiratet. e) Zwischen den Studenten herrscht ein Verhältnis gut. Ich traf gestern (ein guter Freund). Puneţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) cuvintele din paranteză la forma potrivită! Ich begegnete gestern (ein guter Freund). Hilfst du (ich) ein wenig? Ich interessiere mich für (diese Frage).168 18. d) Wir interessieren uns für die Probleme des wissenschaftlich. 6.Zeitung Sclnteia. Philosophie und fremdSprachen. c) Er liest den Brief Freundes (rumänisch).Republik studieren auch rumänischStudenten. Treceţi propoziţiile la plural! a) Er fragt Freund (gut). d) Sie liest den Brief Freundin (rumänisch).Fragen.

Mein Bruder ist ein herrlicher Geschichtenerzähler. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) 8. In diesem Laden findet man herrliche Sachen. Die Eltern spielten oft stundenlang mit den Kindern. Das ist ein fleißiges Mädchen. Sie nähte und kochte für die Kinder. Ich wohne in einer alten Stadt. Die grüne Bluse gefällt ihr. Bei schönem Wetter machen sie gern Ausflüge. Er erzählte vom Kampf der Arbeiter. Die Mutter denkt an ihre Kinder. Eine höfliche Verkäuferin zeigte uns den Stoff. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Sie kaufte die braune Seide.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 169 7. Sie trinkt gern schwarzen Kaffee. Er kauft das große Paket Schokolade. Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. Die Kinder liebten Lenchen wie eine Mutter. Ein höflicher Verkäufer zeigte uns den Stoff. Lenchen pflegte die Kinder. Schwarzer Kaffee ist nicht gesund. Das rote Kleid steht dir gut. Mein Kollege kaufte sich den schwarzen Anzug. Răspundeţi! A. In dieser alten Stadt bin ich geboren. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. Die Kinder spielten mit hölzernen Tieren. cursiv! Jenny ähnelte dem Vater. Der blaue Stoff gefällt ihm gut. Er denkt an eine wichtige Arbeit. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo wurde Karl Marx geboren? Hatte er Geschwister? In welchem Jahr bestand er die Reifeprüfung? Wie alt war er damals? Wen heiratete Karl Marx? Wem ähnelte Jenny? Wem ähnelte Laura? Was für ein Verhältnis herrschte zwischen Marx und seiner Familie? i) Wer war Helene Demuth? . Sie kommt um 5 Uhr zu mir. Wir sahen einen herrlichen Film.

Ea se trage dintr-o familie de ţărani. d) Ei au avut o copilărie fericită. Fratele meu are 38 ani. Ei au doi copii: o fiică şi un fiu. fiica seamănă cu mama. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Familia noastră se compune din cinci membri. B. b) El era un educator foarte bun. Traduceţi! A.170 18. Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge. c) In timpul (său) liber se juca cu copiii. Mein Freund ist am 8. Die fleißigen Studenten bestehen die Prüfungen. Fiul seamănă cu tatăl său. a) Ei au dat copiilor o educaţie bună. h) Părinţii făceau uneori excursii cu copiii lor. Fiica are păr blond şi creţ şi ochi albaştri. . Vom petrece vacanţa împreună. El s-a căsătorit în anul 1955 cu o prietenă din tinereţe. Fiul are păr negru şi ochi negri. Mai geboren. f) Copiilor le plăcea povestea cu vrăjitorul Hans Röckle. Vorbiţi despre familia dumneavoastră! 10. Merken Sie sich! Karl Marx wurde am 5. Mă gîndesc deseori la ei. LEHRSTOCK 9. e) Tatăl le povestea poveşti frumoase. i) Copiii o iubeau mult (sehr) pe Lenchen. Mai geboren. el s-a născut în anul 1928. Astăzi este profesoară. g) In prăvălia acestui „mare vrăjitor" erau jucării frumoase din lemn.

Aber die Monate nennen wir ähnlich wie die alten Bömer : Januar. der Tag ist ebenso lang wie die Nacht. Dann beginnt der Winter. November und Dezember. Die Monate Januar. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Im Tempel gab es Laboratorien und Schulen. Juli. auch er hatte Lehrer. Am 21. Mai. September.h. Die „Bücher" waren auf Tontäfelchen geschrieben. Oktober und Dezember haben je 31 Tage. Der 21. Es gab dort viele Lesebücher. dem längsten Tag des Jahres (Sommersonnenwende). Sie sind länger als die Monate April. Februar.u. viele medizinische und mathematische Werke. Oktober. September ist wieder Tagundnachtgleiche. den Kreis in 360 Grade und das Jahr in zwölf Monate. Der Gelehrte Anaximander hatte sie geschrieben. Nicht in Milet wurde die Wissenschaft geboren. Wörterbücher. dann beginnt der Sommer. Am 23. April. d. in der griechischen Stadt Milet. Juli. Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik. wie die Babylonier. So hat das Jahr 365 oder 366 Tage oder 52 Wochen. März haben wir Tagundnachtgleiche. Mai. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. Doch auch Thaies war nicht der erste Gelehrte. mehrere geographische Karten.19. eine Bibliothek.Z. September und November (30 Tage). (NEUNZEHNTES) L E H R S T Ü C K DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT Oft sprechen wir vom letzten Wort der Wissenschaft. Dann beginnt die erste Jahreszeit: der Frühling (das Frühjahr). Der Februar ist am kürzesten. August. Dieser dauert bis zum 21. Die Woche hat sieben Tage. März. ein Archiv. Bis heute teilen wir. März. denn die Babylonier kannten sieben Planeten (Sonne und Mond rechneten sie auch zu den Planeten). . Die Spuren der Wissenschaft führen uns von Milet zum babylonischen Tempel. er hat nur 28 Tage und einmal in 4 Jahren 29 Tage. Juni. Juni. Juni. August. und es beginnt der Herbst. Wann aber sprach sie ihr erstes Wort? Die erste wissenschaftliche Schrift erschien im Jahre 547 v.

Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. -(e)s. . . -s.= noiembrie Dezember..e. 3) .. LEHRSTOCK Jahrtausende sind vergangen. -clis. -s = iulie August.= octombrie November. -e — aprilie Mai. -z articolul hotărît poate înlocui desinenţa geni­ tivului. -e = marţi Mittwoch. -e = februarie März. -e = vineri Samstag. -s. -e = joi Freitag. -s. Sonntag. -es.. -s. -e = miercuri Donnerstag. Erläuterungen 1) v. -e = luni Dienstag. -s. -s. -e = mai Juni.= septembrie Oktober. -x. -s. -e = duminică -s. -e (der Sonnabend. in der Uhr. -e) = sîmbătă . 2) Er war der Schüler des Thaies von Milet — La numele proprii terminate în -s. in jedem mathematischen Lehrbuch. -tz. -s. = nici Thaies nu era . — prescurtare p e n t r u : vor unserer Zeitrechnung — î. denn sie war für das Leben und die Arbeit der Menschen notwendig. -e = august September. . auch Thaies war nicht . -e = ianuarie Februar. -s. -s. -ß. — înaintea erei noastre. -s.. -s. Die Wissenschaft entwickelte sich.u. 4) d. -s.n..Z.172 19. -s. die babylonische Wissenschaft aber lebt bis heute im Kalender. -s = iunie Juli. -s.h. -s. -s. -e — martie April.= decembrie săptămlnii Zilele der der der der der der der Montag. — prescurtare pentru : das heißt = adică Lexik Lunile der der der der der der der der der der der der anului Januar. ..

-s. das) erste =f= der (die. -e = toamna Winter. amiaza Nachmittag. das) letzte Vieldeutige Wörter /bătrîn \ vechi der (die. . -s. -nen = învăţătoarea.= vara Herbst. -e = înainte de masa Mittag. stau în urma denumirii unei zile din săptămînă sau în urma unui adverb. -e = prînzul. -s. profesorul die Lehrerin. profesoara der Gelehrte. Dienstag nachmittag. ele se scriu cu literă mică. . -s. -n = învăţatul. -e = după amiaza Abend. -e = seara Nacht. Dacă cuvintele Morgen. -s. gestern abend. -s. nächste cel (cea) mai aproape cel (cea) mai apropiat(ă) următorul (următoarea) alt Wortfamilie lehren — lehrte — gelehrt = a învăţa (pe cineva) der Lehrer. -e (das Frühjahr.= dimineaţa Vormittag. . -s.. -e = noaptea O b s e r v a ţ i e .= învăţătorul. Sommer. Vormittag etc. Synonyme der Frühling — das Frühjahr die_ Tagundnachtgleiche — das Äquinoktium die Sonnenwende — das Solstitium Antonyme lang =f= kurz der (die. -es.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 173 Anotimpurile der der der der Frühling. fiind considerate adverbe : Montag morgen. -s. das). . -n. heute vormittag. savantul . -e) = primăvara Diviziunile der der der der der die Morgen. -s.= iarna zilei -s.

lose = slobod). = a împărţi (în) rechnen -+.. . COMPARATIVUL A. laut). în -ig (de ex. wie (exemplul a = tot a t î t . în cazul de egalitate. In exemplul a. adjectivul fleißig este la comparativ.174 19. în -bar (de ex. dunkel). adjectivul kurz este la comparativ..zn + Dat. . c) Peter ist weniger fleißig als sein Bruder. în exemplul b. cît. GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR A. b) Der Monat Mai ist länger als der Monat April. Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul la gradul poziţie : fleißig + er -» fleißiger. o sau u în rădăcină primesc Umlaut la compa­ rativ : kurz + Umlaut + er -» kürzer. termenii comparaţiei se leagă între ei prin ebenso (so) . în -er (de ex. Unele adjective care au a. mager = slab). a) Alexander ist fleißiger als Peter. B. aufmerksam). ca). = a socoti (printre). LEHRSTOCK Rektion teilen -f in -f Akk. offen = deschis). în -en (de ex. . tot atît (aşa) . Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (de ex. b) Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. = a se ocupa de GRAMMATIK 1. a) Am 21.. wunderbar). Comparativ = adjectivul la pozitiv ( -f Umlaut) + er O b s e r v a ţ i e . în -sam (de ex..Dat. März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht.mit -f. în -e (de ex. lustig) şi adjectivele care au în rădă­ cină diftongul au (de ex. a considera (drept) sich befassen -f.

Este precedat de am. superlativul atributiv (ex. termenii compa­ wie als egalitate inegalitate O b s e r v a ţ i e . în măsură mai mică. o sau u în rădăcină şi primesc Umlaut la comparativ îl primesc şi la superlativ : Pozitiv Ian Superlativ / d e r . In exemplele de mai sus.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 175 In cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) raţiei se leagă prin als = decît (ex. 52. das längste g< . Adjectivele care au a. 521) B. die. die. . pag. Superlativul întrebuinţat ca adverb (superlativul adverbial (ex. Superlativul întrebuinţat ca atribut (superlativul atributiv (ex. Termenii de comparaţie stau în limba germană la acelaşi caz : Er ist fleißiger als da = El este mai harnic decît tine. Superlativul atributiv este variabil. b)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)sten la pozitiv. d). b şi c). \ a m rlängsten / d e r . (vezi schema nr. ist der fleißigste. SUPERLATIVUL a) b) c) d) Alexander Alexander Alexander Alexander ist der fleißigste Student. Superlativul adverbial este inva­ riabil. die. c) cit şi. Este precedat deseori de articolul hotărît. Ca nume predicativ se întrebuinţează atît superlativul adverbial (ex. arbeitet am fleißigsten. das größte groß/ \ a m größten / d e r . a)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)ste la poziţie. ist am fleißigsten. das kürzeste kurz< \ a m kürzesten . adjectivul fleißig se găseşte la superlativ.

Am liebsten se traduce şi prin : de preferinţă. care are la superlativ forma : der größte. Majoritatea adjectivelor terminate în -t. COMPARAŢIA NEREGULATA a) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. Super. la pozitiv ( + Umlaut) + (e)st> . das beste am besten der. la pozitiv ( + Umlaut) -f. am größten. der kürzeste Monat. die.(e)ste lativul\adverbial = am + adj. cu plăcere) nah(e) ( = aproape) hoch ( = sus. Excepţie formează adjectivul groß. das höchste am höchsten O b s e r v a ţ i e . 52. die. a şi ex. (vezi schema nr. Dieses Buch ist am interessantesten. b) Die Babylonier befaßten sich am liebsten mit Mathematik. înalt) Comparativ besser mehr lieber näher höher Superlativ der. die. -z. x-.en O b s e r v a ţ i e .176 19. . Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod nere­ gulat (ex. -sch. nu-1 primesc nici la superlativ. de ex. das meiste am meisten am liebsten der.şi -h formează superlativul intercalînd vocala -e.: das interessanteste Buch./ a t r i b u t i v == (articol + ) adj. Dieser Monat ist am kürzesten. b): Pozitiv gut ( = bun. bine) viei ( = mult) gern (== bucuros. pag. LEHRSTOCK Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ. -s. das nächste am nächsten der. -d. die. ß. 52 2) G.

50. wenige. b) Sie war in der Stadt Milet erschienen. pag. etliche. b) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. 1) şi participiul perfect al verbului de conjugat. ele se declină. 1881 . . viele se declină t a r e . 124. 520) 3. a) primesc desinenţele articolului hotărît. viele medizinische und mathe­ matische Werke. . . mehrere. 150. verbele schreiben şi erscheinen se găsesc la mai mult ca perfect. Adjectivele precedate de mehrere şi de viele (ex. . FORMABEA MAI MULT CA PERFECTULUI a) Der Gelehrte Anaximander hatte die erste wissenschaftliche geschrieben. prin urmare./ Mai mult ca perfectul = imperfectul ( \ . b) şi de beide ( = amîndoi) se declină slab (comp. Adjectivele atributive precedate de alle si de beide se declină slab. 161. „ . . pag. DECLINAREA ADJECTIVULUI (Completare) a) Es gab dort mehrere geographische Karten. Gramm. La fel se declină adjectivele precedate de einige. etliche ( = cîţiva).DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 2. . Adjectivele precedate de alle (ex. Gramm. 1). participiul sau ) + Fverbul*i \ sem / perfect al d/conjugat J ° 12—Limba germană — c.. Schrift în propoziţiile de mai sus. wenige ( = puţini. 1). . Adjectivele atributive precedate de einige . pag. cîţiva). . tare (comp. Gramm. Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul auxiliarelor haben sau sein după regulile formării perfectului (vezi pag. (vezi schema nr..

... Peter lernt Ist Peter der . Schrift erschien im .... wie dein Bruder. f) Am 21.. .... Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet.und am 23..Z. und geographische . medizinische. Der .... als ihr Bruder. Găsiţi antonimele adjectivelor! groß warm schwer gesund frei lang leise heiß neu viel hell faul hungrig langsam gut unhöflich Formaţi comparativul şi superlativul adjectivelor.. Wort? Die erste . Helga lernt .. Die Wissenschaft wurde nicht in Milet. ..1 aufmerksam kalt schnell wunderbar jung leise leicht lang natürlich mager kurz alt arm heiß lustig 4. In der Bibliothek gab es Wörter-. Peter ist . Juni haben wir die Sommer.. gut Der Student Alexander lernt .... Schüler? Meine Schwester ist ebenso ... 2.. Studentin in der Gruppe. g) Die Wissenschaft ist für das Leben der Menschen .178 19. September die Tagund. Sie lernt ......... ..u. Marianne ist die . Completaţi cu cuvinte din text! a) b) c) d) e) Wann sprach die Wissenschaft ihr. LEHRSTOCK tlbungen 1... wie Andrei. -bücher. Paul lernt ebenso ... als Radu. Completaţi cu adjectivele şi adverbele indicate! Alegeţi gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiei! a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) fleißig Peter und Andrei lesen .. 547 v.

Monat des Jahres? Der Monat Juni ist .. Gehst du .. mit Literatur.Studenten machten am Sonntag einen Ausflug. Zeit als ich? Mein Bruder liest ... Marianne wohnt . b) Am 23. Der Saal des Palastes der Bepublik ist der . groß Mariannes Zimmer ist . . Wir machen die Übungen einiger schwer. Completaţi cu desinenţele adjectivelor! a) b) c) d) Mehrere gut.... als der Ceahlău.. als dein Zimmer. mit Mathematik. als die Nächte? c) Der Ceahlău ist .. in die Oper als ins Theater.. September ist die Nacht ebenso .Lektionen.. aber der Moldoveanu ist der ... Bücher findet man in der Bibliothek der Akademie. wie jenes Stadion. wie der Tag.... g) Meine Wohnung liegt . Er ist .. als der Monat Juli...... Im Winter ist es . .... Ich lese ebenso .... gern a) b) c) d) Mein Vater geht . hoch kalt kurz lang nahe schön gern . als Hans. Wer schreibt ? f) Ich befasse mich am .. Dieses Stadion ist ebenso . aber Paul schreibt .... Viele gut... Wer liest in unserer Gruppe? Die ... ins Kino? Ich gehe ins Konzert.Städte. als im Herbst. 6.... .. .DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 179 viel a) b) c) d) e) Hast du . Er ist a) b) c) d) e) 5. Alegeţi adjectivul potrivit (din cele indicate la margine) şi puneţi-l la gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiilor! a) Welches ist der . d) Heute ist es sehr . Wann sind die Tage ... . Der Lesesaal ist sehr .. Saal des Landes. als du.. Meine Mutter geht ebenso . in die Oper wie ins Theater..... e) Hans schreibt .. Paul wohnt am . Berg des Landes. wie du... Mein Freund befaßt sich . Während des Sommers besuchten wir viele schön.Studenten trainieren für die Athletikwettkämpfe.....

Ich hatte gute Lehrer gehabt.Ausflüge machen.180 19. Wir waren bis S Uhr im Park geblieben.Brief.Kindern Schokolade.Garten. A.Werke.Arbeit. Ich kaufte mir mehrere gut.LEHRSTOCK e) f) g) h) i) j) Er kaufte sich einige neu.Schallplatten.Bücher. Wann war dieses Buch erschienen? Wie lange hatte die Vorstellung gedauert? Er war sehr früh erwacht. Er hielt zwei interessant. Die Wissenschaft hatte sich entwickelt. Er hält Wort und kommt mit seinem neu. Treceţi propoziţiile la mai malt ca perfect! a) b) c) d) e) f) g) Dieser fleißig. Mit diesem lustig.Vorträge.Student schreibt eine gut. a) Wieviel Tage hat .Kollegen zu mir.Freund hatte ich mich nicht gelangweilt. Completaţi B.Sprache gern. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo erschien die erste wissenschaftliche Schrift ? Wer hatte sie geschrieben? Wo finden wir die ersten Spuren der Wissenschaft? Was gab es im babylonischen Tempel? Was für Werke gab es in der Bibliothek ? Womit befaßten sich die alten Babylonier am liebsten? W a r u m hat sich die Wissenschaft entwickelt? Wo lebt heute die babylonische Wissenschaft noch? ein J a h r ? ein Monat? eine Woche? der kürzeste Monat des Jahres ? B . Die Kinder laufen in den schön. In diesem Regal stehen zehn medizinisch. Er lernt die deutsch. Mein Freund verbringt viele schön. Wir hatten im Sommer viele Ausflüge gemacht.Tage am Meer. Ich bekomme von dir einen lang. Ich schenkte drei klein. Im Sommer werden wir einige schön. Răspundeţi! A. desinenţele! 7.Zug nach Konstanza? 8. Um wieviel Uhr fährt der letzt. Treceţi propoziţiile la prezent! a) b) c) d) e) f) g) h) 9.Bücher und acht mathe­ matisch.

Traduceţi! A. e) Aceasta este cea mai veche clădire din oraşul nostru. c) Cărţile constau din mici tăbliţe de argilă. d) în februarie a fost cel mai frig. ţ) Ştiinţa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. a) Autorul primei scrieri ştiinţifice a fost învăţatul Anaximander. c) Azi este cea mai caldă zi din vara aceasta. f) Eu învăţ mai uşor iarna decît primăvara. b) în templul babilonian existau multe opere (lucrări) medicale. geografice şi matematice. c) Wann beginnt d) Wann haben wir e) Wann ist f) An welchem Tag g) In welchem Monat h) In welchem Jahr 10. b) Luna ianuarie nu este mai lungă decît luna august.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 181 b) Wie heißen die Jahreszeiten? die Monate? die Tage der Woche? der der der der Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Tagundnachtgleiche ? die Sommersonnenwende? der längste Tag des Jahres? der kürzeste der Tag ebenso lang wie die Nacht? sind Sie geboren. a) Lunile aprilie şi iunie sînt tot aşa de lungi ca lunile septembrie şi noiembrie. g) Care este cel mai frumos anotimp? h) înveţi şi noaptea? învaţă mai bine în timpul zilei. j) Unde este cea mai apropiată staţie de tramvai? k) Cum ajung ( = vin) cel mai repede la gară? I) Cînd pleacă trenul următor la Predeal? . i) Aveţi acum mai mult timp? Vă citesc lucrările cîtorva elevi buni. e) Ştiinţa vechilor învăţaţi trăieşte pînă astăzi în multe manuale de matematică şi în calendar. Eu învăţ cel mai bine după-amiaza. d) Vechii babilonieni considerau Soarele şi Luna deasemenea drept planete. B.

. Astăzi am ultimul (meu) examen. Cine a fost aseară la tine ? Prietena mea pleacă marţi dimineaţa în excursie ( = face .. Mîine după amiază sînt liber. a) b) c) d) Eleva următoare a răspuns foarte bine. Mobila aceasta este veche. f) Fratele meu îşi sărbătoreşte duminică după amiază ziua (lui) de naştere. o excursie). e) Fratele meu este mai mic decît mine. LEHRSTOCK m) n) o) p) G. Luni seara plec acasă.182 19. Părinţii mei nu sînt bătrîni..

ebenso wie eine Stadt in Deutschland. der ist der bequemste. er hat wirklich an alles gedacht". denn diese Stadt liegt zwischen Leipzig und Berlin. Bitte. komm zur Hochzeit. Es küßt Dich Dein Sohn Georg" Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren.20. Ich möchte nächste Woche heiraten. (ZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT In einem kleinen Dorf neben Leipzig lebte Ende des vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. Plötzlich rief ein anderer Schaffner wieder : „Bitterfeld!" Der Gegenzug Berlin-Leipzig war gerade eingefahren. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren bis nach Berlin fahren. Ich fahre nach Berlin. Er legte seinen Koffer ins Gepäcknetz. Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. Eines Tages schrieb er seinem Vater: „Lieber Vater! Ich habe mich verlobt. setzte sich und fragte eine Dame: „Wohin fahren Sie?" „Ich fahre nach Leipzig". Herr Bitterfeld bezog das wieder auf sich und stieg rasch in einen Wagen dieses Zugs. „Jemand ruft mich! Wer mag das wohl sein? Ich muß rasch aussteigen!" dachte der alte Mann. Ich erwarte Dich auf dem Bahnhof. antwortete sie. und wir sitzen beide in demselben Zug!" . Er hieß Bitterfeld. Kannst Du schon morgen hier sein? Wir wollen Dir auch Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen. Du darfst nicht nein sagen. Er unterhielt sich mit ihm. In demselben Abteil saß ein älterer Herr. „Das ist aber nett von meinem Sohn. „Das ist aber ein Wunder der Technik!" rief Herr Bitterfeld begeistert. Du sollst den Frühzug aus Leipzig nehmen. Schnell nahm er seinen Koffer und verließ den Zug. denn er wollte seinem Sohn eine Freude bereiten. Plötzlich hielt der Zug und der Schaffner rief: „Bitterfeld!". Dennoch saß er schon am nächsten Tag im Zug. Das fiel ihm nicht leicht. beide rauchten und waren bester Laune. Sie fahren nach Leipzig.

-n = hala gării der Bahnsteig. —er = bicicleta die Abfahrt.... a raporta la.. war gerade eingefahren = tocmai intrase în gară Lexik Antonyme der (die. -e = mersul trenurilor das Fahrrad.. das) vorige alt alt einsteigen =j= der (die. das) nächste =f= neu =f= jung =f= aussteigen Wortfamilien fahren — fuhr—gefahren = a merge (cu un vehicul). -e = călătorul der Fahrstuhl. -(e)s. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Alter von . -(e)s. -e = peronul die Untergrundbahn (die U-Bahn) = metroul Rektion beziehen + auf + Akk..= şoferul die Fahrt. -en = tramvaiul der Bahnhof. -(e)s.. a referi la . -e = gara die Bahnhofshalle.. -en = calea. -(e)s. trenul die Eisenbahn. . Das fiel ihm nicht leicht = Aceasta nu i-a venit uşor beide waren bester Laune = amîndoi erau foarte bine dispuşi Wer mag das wohl sein? = Oare cine este? Cine ar putea să fie? Ich muß . -s. -(e)s. -en = călătoria die Fahrkarte. aussteigen — Trebuie să cobor . -(e)s. -e = ascensorul der Fahrplan. a călători der Fahrer. -(e)s.184 20. -n 1 biletul de der Fahrschein. = la virsta de . -e] călătorie der Fahrgast. -en = plecarea die Bahn. -en = calea ferată die Straßenbahn.

1) La singular. care a căpătat sensul de prezent. . müssen-mußte-gemußt (ex.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 185 GRAMMATIK 1. Acestea sînt verbele auxiliare de mod : können-konnte-gekonnt (ex. c). sollen-sollte-gesollt (ex. a). ele sînt deci egale : ich kann — er kann ich soll — er soll ich darf —• er darf ich will — er will ich muß —• er muß ich mag — er mag 3) Pluralul îl formează regulat. unei permisiuni. VERBELE AUXILIARE DE MOD A. O b s e r v a ţ i e . b). unei necesităţi. unui îndemn. Prezentul singular al verbelor modale este de fapt forma veche a preteritului. sein şi werden. unei dorinţe etc. verbele modale au o altă vocală radicală decît la infinitiv (cu o singură excepţie : sollen) : können — ich kann wollen •—• ich will dürfen — ich darf mögen •— ich mag müssen — ich muß 2) Persoanele I şi a III-a singular au desinenţa zero. Din această cauză verbele modale sînt denumite şi preterito-prezente. dürfen-durfte-gedurft (ex. e) mögen-mochte-gemocht (ex. CONJUGAREA VERBELOR M O D A L E Verbele modale se conjugă Formarea prezentului neregulat. GENERALITĂŢI a) b) c) d) e) Kannst du übermorgen hier sein? = Poţi să fii poimîine aici? Du darfst nicht nein sagen = N-oi voie (nu ţi-e permis) să spui nu Ich muß rasch aussteigen = Trebuie să cobor repede Du sollst den Frühzug nehmen = Să iei trenul de dimineaţă Er wollte seinem Sohn eine Überraschung machen = A vrut să-i facă fiului său o surpriză f) Wer mag das wohl sein? = Cine poate să fie? Cine ar putea să fie? Oare cine este? In afară de verbele haben. mai există şi verbe auxiliare care ajută la exprimarea unei posibilităţi. care servesc la formarea timpu­ rilor compuse (verbe auxiliare de timp). d) wollen-wollte-gewollt (ex. f) B.

LEHRSTOCK Formarea imperfectului Verbele modale formează imperfectul slab. Indicativ Infinitiv können ich kann du kannst er -l sie >kann es J wir können ihr könnt sie können Sie können dürfen ich darf du darfst er | sie Idarf es J wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen müssen ich muß du mußt er -j sie \ muß es J wir müssen ihr müßt sie müssen Sie müssen Prezent . 97. pag. Verbele modale formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar haben (vezi şi schema nr. ci şi la participiul perfect: können dürfen müssen mögen sollen wollen gekonnt gedurft gemußt gemocht gesollt gewollt dar O b s e r v a ţii. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd la imperfect können ich konnte dürfen ich durfte müssen ich mußte mögen ich mochte sollen ich sollte dar wollen ich wollte Formarea participiului perfect Verbele modale formează şi participiul perfect slab. 1.186 20. 2. Verbele modale n-au imperativ. 548). Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd nu numai la imperfect.

EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 187 Infinitiv sollen wollen mögen Prezent ich soll du sollst er -i sie [soll es J wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich will du willst er -l sie [will es J wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen ich mag du magst er ^ sie [mag es J wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen Infinitiv können dürfen müssen Imperfect ich du er -l sie es J wir ihr sie Sie konnte konntest konnte konnten konntet konnten konnten ich durfte du durftest er i sie [durfte es J wir durften ihr durftet sie durften Sie durften ich mußte du mußtest er i sie [mußte es J wir mußten ihr mußtet sie mußten Sie mußten Infinitiv sollen wollen mögen Imperfect ich sollte du solltest er . sie [sollte es J wir sollten ihr solltet sie sollten Sie sollten ich wollte du wolltest er \ sie [wollte es J wir wollten ihr wolltet sie wollten Sie wollten ich mochte du mochtest er -l sie [mochte es J wir mochten ihr mochtet sie mochten Sie mochten .

LEHRSTOCK 1) a) b) c) d) Wir können nicht kommen. müssen se traduce prin a trebui. De la verbul acesta se întrebuinţează în special conjunctivul imperfect (ex. Sie können die Arbeit machen. dar pe cînd müssen exprimă o constrîngere. sie möchten. o capacitate dobîndită prin muncă. c) Ich möchte dieses Buch lesen. b) Er mag kein Fleisch. Cînd wollen stă la persoana I plural şi exprimă un îndemn. mögen se traduce prin : a putea (ex. Du sollst den Frühzug nehmen. c) : ich möchte ( = aş dori. a) — a urma să (ex. b). a plăcea (ex. 6) a) Er mag ungefähr zwanzig Jahre alt sein. a). er möchte. exemplul c). sollen se traduce prin : — a trebui (ex. ihr möchtet. Dieses Buch soll gut sein. können se traduce prin : — a putea (a avea posibilitatea. exemplul d).188 G. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren allein fahren. precedat deseori de interjecţia hai (ex. Am văzut că atît müssen cit şi sollen se traduc prin a trebui. SENSUL V E R B E L O R MODALE 20. o necesitate fizică. exemplul a). 2) Darf ich die Zeitung nehmen? dürfen se traduce prin : a avea voie. (a avea voie. a). (a fi în stare. 5) a) Was wollen Sie damit sagen? b) Wollen wir gehen! wollen se traduce prin : a voi. du möchtest. b). sollen exprimă o obligaţie. —• a şti (pentru a exprima o pricepere. 4) a) b) c) d) Sie sollen richtig übersetzen. c) — se spune că (ex. Die Kinder können jetzt spielen. b) —• conjunctivul prezent al verbului pre­ dicativ. atunci se traduce prin conjunctivul verbului predicativ. 3) Das muß man selbst lesen. aş vrea). a avea permisiunea. wir möchten. Er kann rasch rechnen. logică. exemplul b). a intenţiona (ex. de multe ori cu sensul de im­ perativ (ex. . d) O b s e r v a ţ i e . o datorie.

la nominativ singular feminin. şi anume: verbul modal wollen şi verbul predicativ fahren. Observăm că. b) „Ich muß rasch aussteigen". 3) Infinitivul verbului predicativ se traduce în româneşte de obicei. In exemplul c adjectivul alt se găseşte la superlativ. prin conjunctivul prezent al verbului respectiv. la infinitiv. DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV a) Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. . două verbe în propoziţie. în exemplul a sînt două verbe în propoziţie. al doilea stă la infinitiv. Observăm că în exemplele de mai sus. în exemplul b adjectivul alt se găseşte la comparativ.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 189 D. PREDICATUL VERBAL COMPUS a) Er wollte zu seinem Sohn fahren. de asemenea. la nominativ sin­ gular masculin. la nominativ singular masculin. c) Die älteste Tochter hatte schwarze Augen. In exemplul a adjectivul jung se găseşte la comparativ. dintre care primul este modal. în propoziţia principală. In exemplul b sînt. verbul modal se găseşte în locul II la o formă conjugată. adjectivele au desinenţele pe care le-ar fi avut la gradul pozitiv. b) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. iar verbul predicativ stă în locul ultim. şi anume : verbul modal müssen şi verbul predicativ aussteigen. cu care formează predicatul verbal compus. 2) Verbul modal ocupă locul II şi infinitivul verbului predicativ locul ultim. dachte der alte Mann. 2. Verbul auxiliar de mod stă de obicei în legătură cu infinitivul unui verb predicativ. 1) Cînd avem două verbe într-o propoziţie principală.

PLURALUL SUBSTANTIVELOR (Completare) In einem kleinen Dorf . comparativ: der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißiger er er er -e -en -en -en Student Studenten Studenten Studenten ein eines einem einen fleißigfleißigfleißigfleißig- er er er er -er •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten La superlativ : N. A. superlativ 3. Nu formează pluralul în -leute substantivele : Singular der Staatsmann der Ehemann ( = bărbatul) der Schneemann ( = omul de zăpadă) Plural die Staatsmänner die Ehemänner die Schneemänner etc. LEHRSTÜCK Deci: La N. D. Substantivele compuse cu cuvîntul de bază -mann formează de multe ori pluralul în -leute : Singular der der der der Kaufmann Bergmann (== minierul) Landmann ( = agricultorul) Landsmann ( = compatriotul) die die die die Plural Kaufleute Bergleute Landleute Landsleute etc.190 20. G.. D. . der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißig-e •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv. G.. lebte ein bescheidener Kaufmann. A.

Singular N. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP a) b) c) d) e) Eines Tages schrieb Georg seinem Vater : . pag. d) adverb precedat de prepoziţie (ex. Masculin derselbe desselben demselben denselben Feminin dieselbe derselben derselben dieselbe Neutru dasselbe desselben demselben dasselbe Plural toate genurile dieselben derselben denselben dieselben 5.. Kannst du schon übermorgen hier sein ? Er ist seit gestern hier. A.. Acestea se întrebuinţează numai în sensul de (tot) acelaşi." Herr Bitterfeld saß am Vormittag im Zug. Complementul circumstanţial de timp se exprimă în limba germană : 1) printr-un 2) printr-un 3) printr-un matik 3 A) 4) printr-un 5) printr-un substantiv la genitiv (ex.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 191 Unele dintre substantivele cu cuvîntul de bază -mann pot forma pluralul atît în -männer cît şi în -leute : Singular der Fachmann ( = specialistul) der Sportsmann ( = sportivul) die die die die 4. D. b) substantiv precedat de o prepoziţie (ex. iar cea de a doua ca un adjectiv precedat de articolul hotărît. comp. e.. „Ich möchte nächste Woche heiraten. Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. Gram­ adverb fără prepoziţie (ex. G. (tot) aceeaşi. e). Derselbe. dasselbe sînt pronume demonstrative compuse. 80. . dieselbe. PRONUMELE Plural Fachmänner Fachleute Sportsmänner Sportsleute (Continuare) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. a) substantiv la acuzativ (ex.

das Essen bringen (sollen) ? Diese Kinder ... .. Kannst du schwimmen? Mein Freund mag das letzte Werk dieses Schriftstellers nicht. Möchtest du heute ins Kino gehen? Wir wollen am Sonntag die neue Ausstellung besuchen. Puneţi verbul din paranteză la persoana potrivită! ziţiile la imperfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Am Nachmittag ...... aber französisch sprechen.. ich um 5 Uhr in der Bibliothek sein.. Darfst du mit uns kommen? Sollen wir Tante Marie besuchen? Er soll gleich ins Zimmer kommen! Dieses Buch soll sehr interessant sein.. .. Sie . auch du mit mir kommen ? Ioana ... diesen Artikel lesen (müssen). . Alle Schüler .. ich in die Stadt gehen (wollen). nicht mit uns kommen...... sehr gut Schach spielen.... ich um 7 Uhr zu dir kommen? . a) b) c) d) Ich muß heute zu meiner Freundin gehen. schon lesen (können).. du englisch sprechen? — Nein... morgen die Ausstellung besuchen... Wir ... a) b) c) d) e) f) g) h) Ihr . Er . LEHRSTOCK Übungen 1.. Sollen wir es lesen? Der Vater soll morgen nach Predeal fahren.. ich ... mehr lernen (müssen). . ich den Bleistift nehmen (dürfen) ? Wer .. Completaţi. zu Hause bleiben. in der Klasse aufmerksam sein! Ich . .. dich Maria begleiten (können) ? Wir .. a) b) c) d) e) f) g) h) B. Traduceţi! A. Heute . Ich kann heute abend nicht ins Kino gehen.. am Montag eine Sitzung haben (sollen). Du . krank sein (sollen). Dieser Film soll sehr interessant sein.192 20.. Sollen wir ihn zum Bahnhof begleiten? e) Ihr sollt pünktlich sein! f) Du sollst aufmerksam sein! Treceţi apoi propo­ 2. die Bücher und Hefte schließen! Andrei . aleglnd verbul modal potrivit! 3..

Die Arbeiten der (viel) Studenten sind sehr gut. h) Ihr. Die Haare der (jung) Tochter sind schwarz. sollen. wir. lesen. Mein (jung) Bruder heiratet nächste Woche. Ich komme von meiner (jung) Schwester. la prezent! B. springen? j) Im Konzertsaal. du. Ioana kauft sich einen (hell) Stoff. schon. j la imperfect: a) Dürfen. dürfen. erzählen. Wir bewundern die (schön) Bilder dieser Ausstellung. punindu-le la cazul 6. das Warenhaus. Sitze. am Nachmittag. müssen. hoch. ihr mit. 1881 . besuchen? e) Am Sonntag. das Kino. d. Das Kind sitzt auf dem (klein) Stuhl. c. in. müssen. Soll ich mir den (teuer) Stoff kaufen? Auch der (billig) Stoff ist sehr schön. dürfen. er. Treceţi adjectivele potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) Marianne geht zu ihrer (gut) Freundin. kommen? f) Ihr. in. 13—Limba germană — c. sein Füllhalter. d) Wollen. begleiten? c) Das Kind. gehen. g. gut. Familie Florescu wohnt im (hoch) Wohnblock der Stadt. g) Er. wir. f. frei. können. schreiben? b) Ich. punindu-le la cazul Die Tochter meiner (alt) Schwester ist Schülerin. Die Haare des (jung) Sohnes sind schwarz. deine Freundin. laut. du. i) Wie. wollen. Treceţi propoziţiile a. ein Ausflug. machen. sein.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 193 4. wir. Wir stellen das Bett ins (groß) Zimmer. Treceţi adjectivele din paranteză potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) la comparativ. können. Formaţi propoziţii A. nicht. noch. gehen. Mögen (întrebuinţaţi conjunctivul imperfect!). mit. heute. 5. Deutsch. ich. Ich will mit deinem (alt) Bruder sprechen. alles. wollen. du. Die Tochter meines (alt) Bruders ist Schülerin. sprechen. krank. Im (neu) Teil der Stadt sieht man die (modern) Wohnblocks. din paranteză la superlativ.

. dasselbe la cazul potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) Wir wohnen in .194 20. Stadt. Aufgaben.-ittwoch nächst-reitag heute am am am am in die Bi 8. Uns gefallen . Wir fahren mit . Schriftsteller. LEHRSTOCK 7...... Wir stammen aus .. Gebirge? . Im Sommer fahren wir in .. Bibliothek. Completaţi şi răspundeţi! A. Meer? . Wir haben . Gehen Sie -achmittag -achmittag -onntag -ontag -ormittag -amstag -bend -ienstags jed-achmittag am nächst. a) Wohin fahren Sie ... denn wir sind in Wir gehen immer zu .. Zug nach Predeal. Dorf.... folosind pronumele demonstrative derselbe... Ausstellungen..... Land? b) Fahren Sie nächst­ es Wo waren Sie vorig­ Monat Jahr Woche Jahr? Monat ? Woche ? Montag ? Monat Jahr Woche Monat Woche Jahr Tag Stunde s t Wird das Buch dies­ erscheinen ? es Bleiben Sie ein- hier? . dieselbe.. Completaţi.. nächstJahr? Monat ? . Zimmer.. . Gruppe. Wir arbeiten in .

Ştii să traduci textul ? — Da. Redaţi conţinutul Jahrhundert'! 11. lîngă Leipzig. Traduceţi! A. trebuie să cobor. ştiu să-1 traduc. h) Acest domn trebuie să fie un prieten al fiului meu — gîndi bătrînul negustor —. f) In tren stătu de vorbă cu un negustor mai în vîrstă. a) Un negustor bătrîn se numea Bitterfeld. f) Nu aveţi voie să uitaţi caietele acasă. 10. e) El era pe atunci în vîrstă de 70 de ani şi locuia într-un sat. spuse domnul Bitterfeld entu­ ziasmat. d) Domnul Bitterfeld vroia să plece la nunta fiului său. g) Să fii atent! . Sora mea cea mai mică nu ştie încă să citească. dar numai cu dicţionarul. Trebuie să scriu mamei mele o scrisoare. întocmai ca un oraş (situat) între Berlin şi Leipzig. B. ambii erau foarte bine dispuşi. g) Cineva strigă: „Bitterfeld!" — „Oare cine poate să fie?" se gîndi domnul Bitterfeld.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 195 9. c) Georg se logodise şi urma să se căsătorească săptămîna următoare. b) într-o zi domnul Bitterfeld primi o scrisoare de la fiul său mai mic. a) b) c) d) e) Vrei să citeşti ziarul? Prietenul meu urmează să plece mîine la Timişoara. i) „Fiul meu se gîndeşte la toate". Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wo lebte Herr Bitterfeld? Was war er? Was schrieb ihm sein Sohn ? Wann fuhr Herr Bitterfeld nach Berlin? Warum? Wer saß in demselben Abteil ? Was rief plötzlich der Schaffner? Was dachte Herr Bitterfeld? Warum? Was machte Herr Bitterfeld? Was rief ein anderer Schaffner? W a r u m ? Was machte Herr Bitterfeld wieder? Was fragte Herr Bitterfeld eine Dame? Was antwortete die Dame? Was rief Herr Bitterfeld begeistert? textului: „Eine lustige Geschichte aus dem vorigen.

Aş vrea să vizitez expoziţia aceasta. Este tîrziu. o puteţi lua. Vrei să plecăm cu acelaşi tren? Am plecat în aceeaşi zi ca tine în concediu. lumina semaforului este roşie. LEHRSTOCK h) i) j) k) I) m) n) o) G. Wir sind bester Laune. Citim aceleaşi ziare.196 20. Se poate fuma aici? Ştii să schiezi? Acum nu puteţi traversa strada. a) b) c) d) e) f) g) h) E voie să iau cartea dv?—-Da. Trebuie să mergem acasă. Vreau să plec mîine seară la fratele meu mai mare (= bătrîn). Sîntem compatrioţi. Du denkst wirklich an alles. Merken Sie sich! Wer mag das wohl sein? Das fällt mir (nicht) leicht. Mi-am cumpărat aceeaşi stofă ca tine. La vîrsta de şapte ani copiii trebuie să meargă la şcoală. Sîntem din acelaşi sat. . Das ist nett von dir. Am făcut în lucrare aceeaşi greşeală ca tine. Locuiam în aceeaşi stradă.

mit einem Wort die berühmtesten und gebildetsten Männer Roms.-tz. Er konnte nicht einmal lesen. o Herr! Ilias hat heute Bauchschmerzen. Täglich aßen bei ihm dreihundert Menschen : Wissenschaftler. Künstler. Itellius aber war sehr ungebildet. Itellius' Palast konnte die Bewohner einer ganzen Stadt fassen. Der Hausverwalter ging Ilias rufen. -ß. Eines Tages stellte ein Gast während des Essens folgende Frage : „Wie und was haben die Menschen früher gegessen?" „Darüber gibt es eine ausgezeichnete Stelle in der Ilias". aber seine Freude dauerte nicht lange. Was war zu t u n ? Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Odyssee. -x. (EIN'UNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK Einst lebte in Rom ein reicher Mann. Schriftsteller. Damals pflegte man während des Essens eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen. . Itellius war glücklich. -z. zum Beispiel Ilias. Er fiel verzweifelt auf die Knie und sagte mit bebender Stimme : „Verzeih. Erläuterungen 1) Itellius'' Palast —• Apostroful înlocuieşte desinenţa genitivului la numele proprii terminate în -s. und er bemerkte es. Nun hatte Itellius eine lebende Bibliothek. Seine Gäste machten sich insgeheim über ihn lustig. . Er hieß Itellius. Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Äneis usw. Er nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. „Ilias soll zu mir kommen".21. antwortete Itellius stolz. Statt des Sklaven sah man aber den Hausverwalter kommen. befahl er. Schließlich kam er auf folgenden Gedanken : Itellius wählte die klügsten Sklaven." Ganz Rom machte sich daraufhin über den Ignoranten Itellius hutig.

deoarece lămureşte mai de aproape un participiu atributiv (gedeckt) şi nu un substantiv. — prescurtare pentru und so weiter 10) Rias soll zu mir kommen — Iliada să vină la mine 11) ganz Rom = întreaga Roma Lexik Synonyme nun —• jetzt Antonyme reich =t arm gebildet =f= ungebildet Vieldeutige Wörter pflegen / + Akk. cît şi ca verb auxiliar de mod = a pune.d. -s. a dispune (Ich lasse mir einen Mantel nähen). .= locuitorul die Bewohnerin. LEHRSTOCK 2) Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen —• herrlich nu primeşte în cazul de faţă nici o desinenţă. 4) Was war zu tun ? = Ce era de făcut ? 5) Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen = El a pus pe fiecare să înveţe o carte anumită pe din afară. 3) nicht einmal = nici măcar. lassen se întrebuinţează atît ca verb predicativ = a lăsa (Ich lasse das Buch auf dem Tisch).a. = a îngriji \ + Inf. -en = locuinţa der Bewohner. = ş. 6) die Rias — Iliada 7) die Odyssee = Odiseea 8) die Äneis = Eneida 9) usw. este prin urmare adjectiv adverbial şi deci invariabil.m.198 21. -nen = locuitoarea . = a obişnui să / domnul der Herr <^ stăpînul mai devreme früher / \ m a i de mult Wortfamilie wohnen — wohnte — gewohnt = a locui die Wohnung. a face să.

Cu (vezi schema nr.. infinitivul participiul prezent prezent Pentru formarea participiului perfect vezi pag. prezent— infinitivul verbului-\-d Parti-/ ' cipiul\ / l a verbele slabe : (ge-{-) rădăcina verbului -f. a) stă la participiul iar verbul lesen (ex. ..Ablaut) -f. FORMAREA P A R T I G I P I I L O R a) Der H a u s v e r w a l t e r sagte m i t bebender S t i m m e . 108. . . Participiul prezent se formează din infinitivul verbului + -d beben infinitivul prezent lächeln + -d = bebend participiul prezent + -d = lächelnd prezent. b) la participiul perfect... SENSUL P A R T I G I P I I L O R a) . PARTICIPHLE A. In propoziţiile de mai sus. 560) B. m i t bebender S t i m m e = cu o voce care tremura b) eine fesselnde Geschichte = o poveste captivantă c) eine lebende Bibliothek = o bibliotecă vie (tremurătoare) . verbul beben (ex. 125. pag... b) E r n a n n t e die Sklaven n a c h den gelesenen B ü c h e r n .(e)t ^perfect/ \ l a verbele tari: (ge-\-) rădăcina verbului(-\.. Grammatik 2.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 199 GRAMMATIK 1.

Î N T R E B U I N Ţ A R E A P A R T I C I P I I L O R a) b) c) d) Der Der Der Der lächelnde Gast nahm das Geld. a) sau prin adjective (ex. a. ex. dar poate avea şi sens activ (la verbele intranzitive : ex. b şi c). 2) Participiul perfect întrebuinţat adjectival are de obicei sens pasiv (ex. b. Participiile se întrebuinţează adjectival şi uneori adverbial. cît şi cel perfect. 110. nach den gelesenen Büchern = după cărţile citite (care au fost citite) e) Im vergangenen Jahr. întrebuinţat adjectival.200 21. = în anul trecut (= care a trecut) 1) Participiul prezent. întrebuinţate adverbial participiile (atît cel prezent. Acţiunea exprimată este simultană cu acţiunea predicatului: E r sieht die spielenden Kinder = El vede copiii care se joacă. cît şi cel per­ fect.. Infinitivul verbelor poate fi întrebuinţat ca substantiv : lesen -> das Lesen. are de obicei sens activ.. Er sah die spielenden Kinder = El o văzut copiii care se jucau. ex. 2. Se traduce de obicei prin participiu. d). se traduce printr-o propoziţie relativă (ex. e). d) urmează regulile declinării adjectivului atributiv. pag. essen — das Essen. c) sînt invariabile. Gast nahm lächelnd das Geld.... Hausverwalter fiel verzweifelt auf die Knie. (vezi schema nr. verzweifelte Hausverwalter fiel auf die Knie. 562) C. INFINITIVELE SUBSTANTIVIZATE Eines Tages stellte während des Essens ein Gast folgende Frage. a. . ex. ex.. LEHRSTOCK d) . Întrebuinţate adjectival. participiile (atît cel prezent. > Toate infinitivele substantivizate sînt de genul neutru şi n-au plural.

î n cazul acesta însă verbul al doilea îndeplineşte funcţia sintactică de element predicativ suplimentar. cînd avem două verbe într-o propoziţie. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI Am văzut că participiul poate fi întrebuinţat şi ca adjectiv. Complementele infinitivale răspund la întrebarea : was ? /infinitiv fără zu Complementul infinitival^ . c) Itellius versuchte eine Lösung zu finden. iar infini­ tivul şi ca substantiv. 189. a şi b). b) Man sah den Hausverwalter kommen. b şi c). ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI FĂRĂ ZU ŞI CU ZU a) Iteîlius konnte nicht einmal lesen. Grammatik 1. de ex. în limba germană elementul predicativ suplimentar este totdeauna invariabil. c). ci forme nominale. cît şi cu zu. Spre deosebire de limba română. atît fără zu. infinitivul -> loc intermediar între verb şi substantiv 1 forme nominale participiul -» loc intermediar între verb şi adjectiv J ale verbului 4. în limba germană. — sau precedat de zu (infinitiv prepoziţional—• ex. îndeplineşte deseori funcţia sintactică de complement infinitival (ex. Infinitivul. Uneori verbul al doilea nu stă la infinitiv ci la participiu. D). \ infinitiv cu zu Infinitivul de pe lîngă verbele modale face de obicei parte integrantă din predicatul verbal compus (vezi pag. : Er trat lächelnd ins Zimmer. . Infinitivul se foloseşte : — singur (infinitiv pur—• ex.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 201 3. al doilea se pune de obicei la infinitiv. Din cauza aceasta infinitivul şi participiul nu sînt considerate moduri.

b) Was war zw ture? După majoritatea verbelor se întrebuinţează infinitivul ca zu. . Infinitivul fără zu se întrebuinţează : — după verbele modale (ex. b). Ilias konnte nicht kommen = Ilias n-a putut veni. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) f) Itellius konnte nicht einmal lesen. — după verbul lassen (ex. TRADUCEREA INFINITIVULUI 0) b) c) d) Itellius konnte nicht lesen = Itellius nu ştia să citească. prin gerunziu (ex. Itellius lernte nicht lesen. — după verbele mişcării (ex. b). senzoriale. d). Was war zu tuni = Ce era de făcut? Infinitivul se traduce în româneşte : 1) 2) 3) 4) de obicei prin conjunctiv (ex. — după verbele care exprimă percepţii senzoriale. finden. I N F I N I T I V U L CU ZU a) Man pflegte eine fesselnde Geschichte zu erzählen. bleiben. — după verbele lernen (ex. fühlen ( = a simţi). (vezi schema nr. ca sehen (ex. a ) . I N F I N I T I V U L FĂRĂ ZU 21. d). Er ließ manche Sklaven ein bestimmtes Buch auswendig lernen.202 A. 561) C. Die Gäste sahen ihn kommen = Musafirii l-au văzut venind. pag. e). c). Ein Kollege half mir diesen Text übersetzen. c). prin supin (ex. Er ging Ilias rufen. helfen (ex. a). lehren (= a învăţa pe cineva). după verbele care exprimă percepţii prin infinitiv (ex. 109. f). hören. B. Man sah den Hausverwalter kommen.

. über Itellius lustig.... ... Formele lui de bază sînt : tun.. Prezentul ich du er wir ihr sie tue tust tut tun tut tun Imperfectul ich du er wir ihr sie tat tatst tat taten tatet taten ich du er wir ihr sie Perfectul habe hast hat haben habt haben getan getan getan getan getan getan 6. Substantivul der Herr. tat. getan. G.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 203 5. Itellius fand eine „.. VERBELE NEREGULATE (Completare) Was war zu tun? Verbul tun este neregulat. Sein -Verwalter mußte die ..... und diese mußten viele Bücher . D.. .. lernen. Die Gäste machten sich ..". Completaţii a) b) c) d) Man sprach viel über . DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) O Herr . ... der des dem den Herr Herrn Herrn Herrn Übungen 1. Reichtum. die . Plural die der den die Herren Herren Herren Herren . Sklaven . dauerte aber nicht . Männer Roms. ein Gast eine Frage..... die Herren se declină neregulat Singular N. Bibliothek.. e) So hatte Itellius eine .. Bei diesem reichen Mann aßen Hunderte von ... g) Eines Tages . denn er war ein ... f) Seine .. A..

Ilias konnte nicht ... Itellius war zu faul . . ich. dieser Text. Er.. begleiten. . sprechen? Wohin. alegind Itellius wollte eine lebende Bibliothek Der Hausverwalter mußte die klügsten Sklaven . Traduceţi cuvintele formate! leben fragen spielen lesen antworten singen lernen übersetzen tanzen 3. sprechen... Versuchen. gehen ? Dürfen. müssen. kommen? .. dieses Buch. darüber. Formaţi propoziţii! f ă r ă zu! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Dürfen. tanzen? Versprechen. Sie. Die Gäste wünschten fesselnde Geschichten . der Sklave Ilias soll sofort . du. dieser Film. diese Übersetzung. er.. .. in. Sie? Es. am Sonntag. kommen? Man. helfen? Was.. er.. kommen. bei. man. du. . wünschen. ich. Ich. participiul B. Puneţi verbul al doilea la infinitivul rufen haben lernen wählen lernen hören kommen essen c u zu sau 4. LEHRSTOCK h) Der Ignorant sagte : „In der Dias gibt es eine ausgezeichnete . sollen. tun? Wen. kaufen..204 21. Wörterbuch.. o Herr. wünschen. können.. . ich... gehen? Gehen. denn er hat . du. Dreihundert Menschen pflegten bei ihm täglich . kommen. . .. der Park. ihr." 2. das Essen. nach Tisch. du. Die Sklaven mußten bestimmte Bücher auswendig. beginnen. fühlen. zu. haben. regnen. gehen? Warum. ich. Formaţi din verbele de mai jos A. Während. Ilias kommt nicht. Der Ignorant ließ den Sklaven Ilias ." i) Der Haus. nicht.. Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) cu infinitivul (c u sau f ă r ă zu).. zu. übersetzen! Sollen. die Kinder. . . Wollen. ihr.. participiul C. nicht.. der Winter.fiel auf die .. ohne. und sagte : „. substantive! lachen lächeln essen verbul potrivit! prezent! perfect! D. hören. ...

c) Sie (ea)... der Stoff schen). (zerbrechen). der Inhalt. Die Gäste saßen an schön (decken) Tischen. Treceţi verbele din paranteză la participiul prezent sau perfect (după cum cere sensul propoziţiei). b) Mein Bruder. întrebuinţaţi atributiv participiul perfect al verbelor 6.. (warten). sehen. la forma (wün­ potrivită! if Hast du den Brief . Sie. Formaţi propoziţii! din paranteză! a) b) c) d) e) întrebuinţaţi atributiv participiul prezent al verbdor Itellius.. Die (finden) Lösung war nicht die beste. Die . die Haltesteile.. auf. Der . Sommer gemacht (vergehen) ? Die Zeit ist rasch .. 7... können. (stellen). Es liegt nur mit . Menschen... das Warenhaus „Victoria". Der alte Mann sprach mit einer (beben) Stimme. finden. Ich habe dir das .... Das Kind hat das Glas . Der Hausverwalter ging . gut (nähen). wollen. gut (nähen). ein Anzug. fahren. (kommen). Glas liegt auf dem Fußboden (zerbrechen). (wünschen).DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 205 5. Das Kind hat die Augen . (öffnen)? Ein . Treceţi verbele din paranteză la participiul a) a') b) b') c) c') d) d) e) e') f) f) g) g') perfect.. (leben)...... die Kinder. ein Kleid. zu Itellius (verzweifeln). e) Erzählen.. (fesseln). Was hast du im . mein Freund. Brief liegt auf dem Tisch (öffnen).. An. Im Monat. Bilden Sie das Partizip (folgen) Verben! | . (vergehen). 8. der Text (lesen). Du hast dir dieses Buch . Frage war sehr interessant (stellen).. stehen. d) Er. Hausverwalter ging zu Itellius (verzweifeln). Der Ignorant. Fiţi atenţi la caz! a) b) c) d) e) f) g) Ich habe ein (fesseln) Buch gelesen. zu... das Essen (bestellen).. ich. keine Geschichte.. Buch gekauft (wünschen). Formaţi propoziţii! din paranteză! a) Der Kellner. viele. Ein .. in. Wir. erzählen. Der Gast hat eine interessante Frage . haben. (lachen). bringen. das Land. Wir sahen das Gebirge aus dem (fahren) Zug. es schläft aber noch nicht. Augen (schließen). tragen.. eine Bibliothek. tragen. Da hast du den (versprechen) Fotoapparat. (schließen).

Itellius lebte in Rom. Ganz Rom machte sich über den Ignoranten lustig. k) Toată Roma a rîs de Itellius. a) Bărbaţii cei mai culţi din Roma mîncau zilnic la Itellius. Sie mußten viele Bücher auswendig lernen. Ilias konnte nicht kommen. g) Un sclav trebui să înveţe Iliada pe dinafară. din opera lui. musafirii stăteau la mese minu­ nat puse. Redaţi conţinutul 12. Itellius' Gäste waren sehr gebildet. h) Odată un musafir puse zîmbind întrebarea : „Ce mîncau oamenii mai de mult?" i) Itellius spuse musafirilor : „Sclavul meu Iliada vă va răspunde. căci în Iliada este un pasaj foarte interesant despre aceasta". Eines Tages ließ er den Sklaven Ilias rufen. . a) Un mare om de ştiinţă ţine astăzi o conferinţă. f) într-o zi lui Itellius îi veni o idee „excelentă". e) Musafirii îşi băteau pe ascuns joc de el. E r nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. LEHRSTOCK 9. j) Sclavul Iliada nu putu veni. Traduceţi! A. Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. Während des Essens erzählten sie fesselnde Geschichten. Formulaţi întrebări in legătură 'cu părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) 10. b) Acest scriitor renumit va citi astăzi. c) în timpul mesei fiecare povestea cîte o poveste captivantă. a) b) c) d) e) Wer war Itellius? Warum machten sich die Gäste über Itellius lustig? Welche Lösung fand Itellius? War das eine Lösung? Warum machte sich ganz Rom über den Ignoranten lustig? textului „Eine lebende Bibliothek"! 11. Die gebildetsten Männer Roms kamen täglich zu ihm. în sala de festivităţi. Er wählte die klügsten Sklaven. căci era bolnav. d) Itellius nu putea povesti nimic. denn er hatte Bauchschmerzen. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. B. b) In palatul acestui bărbat bogat. Eines Tages kamen viele Gäste zu ihm. căci era incult.206 21. Răspundeţi! A. un altul Odiseea şi aşa mai departe.

Alle machen sich über einen Ignoranten lustig. Das Kind muß die Lektion auswendig lernen. . Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Andrei kam auf einen guten Gedanken. ei nu vor rămîne însă mult timp acolo.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 207 c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) Cine a tradus textul acesta? Textul acesta este bine tradus. amîndoi sînt la mare. Pot să deschid fereastra? — Da. Trebuie să găsim o soluţie. Merken Sie sich ! Sie decken den Tisch schön. Luna viitoare vin (ei) la Bucureşti. Încerc să găsesc o soluţie. Der Tisch ist schön gedeckt. o puteţi deschide. Am doi fraţi. Cine ţi-a promis cartea aceasta? Mîine îţi aduc cartea promisă. Cine a lăsat cartea aici? Auzi glasurile copiilor care se joacă? Merg să-mi cumpăr stofă de ( — pentru) o rochie.

Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. ihr dürft. hier Frau Braun." „Hier Anda. denn ich will noch Kinokarten kaufen. Diesmal ist die Leitung besetzt. Ich beeile mich. Erst beim dritten Mal kann sie mit Helga sprechen. Frau Braun. Auch ich warte auf sie. kann ich mit Helga sprechen?" „Bedaure. Auf Wiederhören!" „Du hast mich gar nicht gestört. Wie geht es dir. Neben dem Kino ist eine Telefonzelle. Anda braucht eine 25 Bani-Münze. Sie geht zu einem Zeitungskiosk und wechselt einen Leu. Frau Braun. aber sie wählt eine falsche Nummer. Um 6 Uhr will Anda ihre Freundin wieder anrufen. gut. Anda. wer ist d o r t ? " „Bitte. Was gibt's denn?" „Ich möchte mit Helga ins Kino gehen. Frau Braun?" „Ja. . Anda hängt den Hörer ein und versucht wieder anzurufen. Es läuft ein neuer rumänischer Film. Frau Braun. Dann läuft sie zur Telefonzelle zurück. Eine Frauenstimme meldet sich : „Hallo. Sie sind falsch verbunden!" entgegnet die Stimme. Da hat sie schon die Nummer gefunden : 16-74-13." „Sei so lieb und rufe später noch einmal an!" „Entschuldigen Sie bitte die Störung.22. Helga ist leider nicht zu Hause. Kann ich mit Helga sprechen?" „Guten Tag. aber sie hat ihre Telefonnummer vergessen. aber sie hat kein Kleingeld. sie muß bald nach Hause kommen. Anda. Sie muß Schlange stehen. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht. denn das Gedränge ist groß. Dürfen wir. Auf Wiederhören!" Anda geht zur Kinokasse und besorgt im Vorverkauf zwei Karten. Eine fremde Stimme fragt: „Hallo. wirft die Münze ein. Anda nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Sie hört das Telefon klingeln. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EIN TELEFONGESPRÄCH Anda will ihre Freundin Helga anrufen. Guten Tag. A n d a ? " „Danke. „Verzeihung".

Komm lieber mit dem Autobus und steig an der Universität aus! Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. Unsere Plätze sind ausgezeichnet.. Auf Wiedersehen!" „Auf Wiedersehen!" Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Was gibt's denn? = Ce este? Ce s-a întîmplat? Sei so lieb . In welches Kino gehen wir?" „Ins Kino „Patria". = Firul este ocupat. vă rog.. ich bin es. Sie sind falsch verbunden! = greşeală! Aţi greşit numărul.. bist du es? Endlich erreich' ich dich!" „Ja. Verzeihung! = Scuzaţi! Die Leitung ist besetzt..... a fugi rula alege forma (numărul la telefon) . = Fii atît de drăguţă . radio) Es läuft ein .. deranjul! Auf Wiederhören! = La revedere! (la telefon. „Einverstanden! Was für Karten haben wir ? " „Wir haben zwei Karten in der Reihe 20. Lexik Synonyme anrufen — telefonieren warten auf — erwarten klingeln — läuten Antonyme suchen =f= finden Vieldeutige Wörter laufen wählen 14—Limba germană — c. = Abia a treia oară . aber sei pünktlich! Die Wochenschau beginnt um 730 und der Haupt­ film um 745. Erst beim dritten Mal . 1881 / \ / \ a a a a alerga. Ich weiß schon alles und freue mich auf die Kinovorstellung. Film... Entschuldigen Sie bitte die Störung! = Scuzaţi. Erwarte mich!" „Gut. Beeile dich aber!" „Habe Geduld! In einer halben Stunde hoffe ich dort zu sein...EIN TELEFONGESPRÄCH 209 „Helga." „Holst du mich nicht ab ?" „Nein. = Rulează un film .

b) Sie ruft ihre Freundin an. -n = cabina telefonică das Telefongespräch. a lua pe cineva erwarten + Akk. besorgt este persoana a III-a prezent singular a verbului besorgen. Prin urmare exista : Verbe compuse cu particulă /inseparabilă \ s e p arabila . în exemplul b.. = a merge (veni) după cineva. a lua parte (la) sich freuen + auf + Akk. -e = telefonul die Telefonnummer. -er = cartea de telefon die Telefonzelle.. la verbul anrufen particula se separă de verb.210 22. -(e)s. în exemplul a. ruft . = a chema la telefon teilnehmen + an + Dat. Verbele besorgen şi anrufen sînt verbe compuse cu particule : be + sorgen -H>. VERBELE COMPUSE CU PARTICULĂ INSEPARABILĂ ŞI CU PARTICULĂ SEPARABILĂ a) Anda besorgt die Karten im Vorverkauf. ~(e)s. == a aştepta cu bucurie (ceva).besorgen an + rufen -» anrufen Pe cînd la verbul besorgen particula nu se separă de verb în timpul conjugării. -e = convorbirea telefonică Rektion anrufen + Akk. -s. -n = numărul de telefon das Telefonbuch. = a aştepta GRAMMATIK 1. = a participa. = a aştepta warten + auf + Akk. an este persoana a III-a prezent singular a verbului anrufen. a se bucura în vederea (unui lucru) abholen + Akk. deci este inseparabilă. deci este separahilă. LEHRSTOCK Wortfamilie telefonieren — telefonierte — telefoniert = a telefona das Telefon.

b). Particulele über-. e) sînt verbe compuse cu particule inseparabile. O b s e r v a ţ i e . 111.(de ex. ent-. b) Wir wiederholen die Übungen.: verb compus inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt = a traduce verb compus separabil: übersetzen — setzte über — übergesetzt = a trece peste un rîu . zer-. Şi alte particule pot fi inseparabile.sînt totdeauna inseparabile şi neaccentuate. mißlingen = a nu reuşi. ver-. ge-. in mißverstehen. ent. b)7 unter. de ex. = a înţelege greşit. er-.(unterbrechen = a întrerupe) etc.(de ex. emp-. 563 şi nr. pot fi şi separabile. unter-. Particulele be-.(de ex. mißbrauchen = a abuza). c). e) Entschuldigen Sie b i t t e ! Verbele bezahlen (ex. zerbrechen = a sparge. wider-. versuchen (ex. um-. zerreißen = a rupe). mißsînt p a r t i c u l e inseparabile. 564) O b s e r v a ţ i e . cînd verbul de bază este la rîndul său compus de ex. a). Particula miß. b) Erwarte m i c h ! c) Sie versucht wieder anzurufen. entschuldigen (ex. pag. miß.EIN TELEFONGESPRÄCH 211 A. întotdeauna inseparabile sînt şi particulele : 'emp. 112. (vezi schemele nr.(ex. empfangen = a primi. gehören (ex. V E R B E COMPUSE CU PARTICULĂ I N S E P A R A B I L Ă (Verbe compuse inseparabil) a) Sie bezahlen an der Kasse. er-. zer. d).ca şi particulele: durch-. be-.(ex. ge-. erwarten (ex. de ex. Particulele inseparabile sînt neaccentuate. voll-. empfinden — a simţi).este accentuată. wieder. pag. : über. wieder. d) Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. ver-. a). a) Genossin Anda übersetzt den Text.

b) Steig an der Universität aus! c) Sie läuft zur Telefonzelle zurück. a) Ich rufe dich aus der Stadt an. toate celelalte verbe care n-au accen­ tul pe prima silabă (de ex.. c : setzte. Ca şi verbele cu particulă inseparabilă.212 LEHRSTOCK Formarea participiului perfect la verbele cu particulă inseparabilă a) Anda hat Helgas Telefonnummer b) Sie hat zwei K i n o k a r t e n besorgt. aus —in­ finitiv : aussteigen) — adverbe (ex... 563) . verbele în -ieren. Verbele din exemplele de mai sus sînt verbe cu particulă separabilă. c: läuft . ca studieren. a) Sie nimmt an einem Sportfest teil. . / Participml perfect fara ge. pe prima N -ieren silabă (vezi schema nr.. vergessen. 108... zurück —• infinitiv : zurücklaufen) B.verbele formate cu I verbe particulă inseparabilă I neaccentuate ^ ^ tepminate ^ . Verbele cu particulă inseparabilă — indiferent dacă sînt de conjugare tare sau slabă — formează participiul perfect fără augmentul ge-. spazieren — infinitiv : Spazierengehen) Toate particulele separabile sînt accentuate. b) Wir gehen dann noch ein wenig spazieren. pag. O b s e r v a ţ i e . c) Der Professor setzte die Vorlesung für 5 Uhr fest. 560) B..infinitiv : festsetzen = a stabili) verbe (ex. a : nimmt . (ex. (vezi schema nr.. VERBE COMPUSE CU PARTICULĂ SEPARABILÄ (Verbe compuse separabil) A... a: rufe *.. 111. teil — infinitiv : teilnehmen) adjective (ex. Particulele separabile sint de obicei: — prepoziţii (ex. pag. an— infinitiv : anrufen). fest —. Ca verbe compuse cu particulă separabilă se conjugă şi unele verbe com­ puse cu : substantive (ex. b: Steig . korrigieren) formează participiul per­ fect fără ge-. b : gehen . .

Sei so lieb und rufe später noch einmal an! Sie hat (hatte) ihre Freundin angerufen. herstellen ( = a aşeza aici.: vortragen ( = a expune.EIN TELEFONGESPRÄCH 213 Conjugarea verbelor compuse cu particulă separabilă a) b) c) d) e) f) Anda ruft ihre Freundin an. la imperfect (ex. einnehmen ( = a lua un medicament) fort-: fortgehen (s) ( = a pleca). ausrufen ( = a exclama.: vorbei^eAerc (s) ( = a trece prin faţa. 112. beibringen (= a învăţa. b) şi la imperativ (ex.: zurückgehen (s) ( = a se întoarce). Ich versuche meine Freundin anzurufen.: aussteigen (s) ( = a coborî din). annehmen ( = a primi. a). — La participiul perfect augmentul ge. abnehmen an. pe lîngă) zu.: einsteigen (s) ( = a se urca în). la prezent (ex. — La infinitivul prepoziţional. vorwerfen ( = a reproşa) vorbei. (vezi schema nr. pag.se intercalează între particulă şi verb (ex. Ich muß meine Freundin anrufen. a recita).: herkommen (s) ( = a veni încoace). pe lîngă). a proclama) bei-: heiwohnen (— a asista la). — în propoziţia principală. hinwerfen ( = a arunca) vor. 111. 564) . a face pe cineva să înţeleagă) dar. particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei. fortsetzen ( = a continua) her. e). — La infinitivul simplu particula nu'se separă de verb (ex. f). a fabrica) hin. zudecken (== a acoperi) zurück. c). pag.: anrufen.: hingehen (s) (= a merge încolo). zu se intercalează între particulă şi perö (ex. darlegen ( = a expune) ein. d). zurückgehe« ( = a restitui) (vezi schema nr. a accepta) aus.: darstellen ( = a reprezenta). 563) Printre cele mai obişnuite particule separabile se numără : ab. Anda rief ihre Freundin an.: ahholen. vorbeifahren (s) ( = a treoe într-un vehicul prin faţa.: zumachen ( = a închide).

Sei (ex. Spre deosebire de verbele modale. ihr dürft! Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. persoana a Ii-a singular a verbului haben. LEHRSTOCK (Continuare) Ich weiß alles.214 2. . Frau Braun? b) Ja. parte din verbele preterito-prezente. 4. Face. IMPERATIVUL (Completare) •a) Habe Geduld ! b) Sei pünktlich! Habe (ex. deşi nu este modal. totuşi se conjugă ca verbele modale. persoana a Ii-a singular a verbului sein. Ich weiß este persoana I prezent de la verbul wissen ( = a şti). verbul wissen are forme şi pentru impe­ rativ : wisse! wißt! wissen Siel 3. VERBELE NEREGULATE 22. Verbul wissen. a) este imperativul. VERBELE MODALE (Completare) a) Dürfen wir. Prezent ich du er sie es wir ihr sie Sie weiß weißt i } weiß i wissen wißt wissen wissen Imperfect ich wußte du wußtest er i sie > wußte es i wir wußten ihr wußtet sie wußten Sie wußten Perfect ich habe du hast er l sie ? hat es > wir haben ihr habt sie haben Sie haben gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt O b s e r v a ţ i e . b) este imperativul. Anda. deci.

.Sie erwarten a) . in dem Park .. a şi b)... a) b) c) d) e) f) aussteigen Wo .... d) Ich möchte ein wenig .. .. ! Ich werde am Sportfest .. = Sînt bucureştean... . Ich will hier . b) Nimm den Hörer .. c)..? Spazierengehen a) Wir ... = Ea parti­ cipă la o competiţie a universităţii din Bucureşti ^ = bucureştene).. du ...im Vor-. => Este bucureşteancă. .. Substantivele acestea pot fi întrebuinţate şi ca adjective atributive (ex.. e) Wir werden eine Stunde .. c) Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. (prezent şi imperf. mich vor der Universität! b) Ich .. Completaţi cu verbele indicate! a) b) c) d) e) f) teilnehmen Ich . FORMAREA CUVINTELOR a) Ich bin Bukarester.? (prezent şi imperf. ! Ich bin zu früh . Nummer und eine Stimme antwortet sind falsch .... aber ich habe kein -geld. die Nummer! c) Wir gehen zur -kasse und besorgen die Kino..? . d) Anda wählt eine .? I Vergiß nicht ..... Ich versuche am Sportfest .!" 45 e) Die -schau beginnt um 73( und der -film um 7 . (prezent şi imperf. ! c) Wir sind eine Stunde .. b) Sie ist Bukaresterin. am Sportfest . .EIN TELEFONGESPRÄCH 215 Verbele haben şi sein formează imperativul în felul următor : habe! habt! haben Sie! sen seid! seien Sie! 5.. und ... Wo wirst du .... Sie am Sportfest..... . e) Wann darf ich dich..... mit Andrei . Din numele de oraşe derivă substantive care indică denumiri de per­ soane (ex.. ... (prezent şi imperf.) c) Ich habe dich nicht so früh — d) Ich werde dich an der Halte­ stelle . am Sportfest ...) Ich habe am Sportfest .... Übungen Completaţii a) Ich will meinen Freund an-. şi în cazul acesta se scriu cu iniţială majusculă.. schnell .) .... 2. ...) b) . dich um 7 Uhr. .

du mich .. (beiwohnen)? . ? —• Ich . (aussteigen) ? f) Vor der Kinovorstellung . A.. den Hörer . f) Das Kind ..... dir die Regel ... aber ich sah ihn nicht (vorbeigehen). (wiedersehen)..! Ich erzähle dir etwas Interessantes (herkommen)..... Es legt sie nicht in den Schrank. ? b) Er .... e) An welcher Haltestelle . la perfect! a) Helga . du dieses Medikament ......... An welcher Haltestelle ..... oft seine Sachen hin.. Freundschaft für ihn (empfinden).. ich muß .. (Spazierengehen)... seinen Freund ein wenig später wieder . (darstellen)? ..... Ich .. sehr schön .. h) Andrei . Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) cu verbele din paranteză! Wann . d) Wir . . e) Mein Freund ..... .. ? h) Ich .. Was . (teilnehmen)? d) Ich .. (anrufen).. i) . dich vor dem Kino „Patria" (erwarten).. an der nächsten Haltestelle . und wähle Helgas Nummer (abnehmen) l margine! 5. schnell ......216 22. mich morgen um 6 Uhr .... (aussteigen).. von seinem Kollegen einen langen Brief (bekommen)..... an deinem Haus ... Ich . dich um 12 15 ... sich bei dem Lehrer (entschuldigen)...... 4. dieses Gemälde .. Bitte ... .. ? — Ja. du . c) Die Mutter . (abholen).....! Du hast das Buch im Hörsaal vergessen (zurück­ gehen)... g) Ich ... denn ich habe um 7 Uhr Stunden (aufstehen). b) Im Sommer ..... (einsteigen)? Ich ... schnell ... Completaţi alegînd verbul potrivit de la B... man in diesem Werk ... ? anrufen vortragen vorbeifahren zudecken hinwerfen annehmen darstellen einnehmen zurückgeben . du auch am Ausflug ... c) . an ihm ... du schon . g) Was ...... (beibringen).. ich meinen Jugendfreund .. ihr ... das Kind .. du dem Wettspiel unserer Korbballmannschaft .. wir ein wenig . i) Der Schüler . la imperfect! C..... . la prezent! B. die Mutter aus der Stadt .. (aufwecken)! .. Ich . morgen um 6 Uhr .. denn es ist spät (fortgehen). LEHRSTOCK 3. du ihm das Buch . Completaţi cu verbele din paranteză A. .. .. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) Wann .. deinen Vorschlag gern .... ..

(tun)? Wen will Anda anrufen? Was sucht sie ? Wer ist Frau Braun? Wann soll Anda noch einmal anrufen ? Was besorgt Anda? Wann versucht sie wieder anzurufen? Was sagt Anda ihrer Freundin? Was für Karten haben die Freundinnen ? Wo treffen sich die zwei Freundinnen? Răspundeţi! . die Bücher! j) Erwarten.. Geduld.. (einsteigen)? Du hast mich . am Abend! e) Einsteigen. Wo seid ihr .. ich.. um. (einsteigen). nicht. hier. a) b) c) d) e) f) g) h) i) c u zu s a u Ich habe an einer interessanten Sitzung .. Formaţi propoziţii A. intrebuinţlnd infinitivul f ă r ă zu. der Hörer. die Mutter. (mißverstehen).. denn. ich. die Fabrik! k) Haben. in. la forma de politeţe! a) Abnehmen. einhängen. singular! la imperativ B. (tun)? Was mußt du noch ..... wieder! c) Einwerfen.. schnell! h) Begleiten. wählen! b) Jetzt.... vor. (teilnehmen) ? Wir versuchen Andrei . hier! 7. bitte.. (anrufen). (teilnehmen) ? Beginnt auch ihr an unserer Arbeit . die Nummer. kommen. (teilnehmen). 5 Uhr! g) Aussteigen. gleich! I) Sein. Completaţi cu verbele din paranteză.. Willst du auch an unserer Arbeit . Wann willst du mich . der Autobus. (besuchen)? Wann hast du ihn . plural! C.. (anrufen). in! f) Anrufen. und... der Hörer.EIN TELEFONGESPRÄCH 217 6. das Kino! i) Vergessen.. ich.. keine. Wir wollen Andrei .. (besuchen)? Was hast du noch . um 12 Uhr... sau participiul. ich.. (anrufen) ? Du mußt an dieser Haltestelle .. schlechte Münze! d) Abholen.. după sens! Traduceţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) 8. Habt ihr schon Andrei .. (besuchen)? Wünschst du diese Ausstellung .

nou. dar linia e ocupată. Ştiaţi aceasta? — D a . dar locuiesc de mulţi ani în Bucureşti. Mulţi bucureşteni pleacă duminica la Snagov sau în pădurea Băneasa. De altfel (übrigens) reprezentaţia începe abia la ora 8 30 . h) Cabina telefonică e liberă. căci înghesuiala este mare.218 22. Îmi aleg stofa albastră. Ai puţină răbdare! Vin imediat! Fiţi vă rog atenţi! Lecţia începe. LEHRSTOCK 9. dar un domn îi răspunde : „Regret. Astăzi rulează la cinematograful „Patria" un film. f) Poţi să-mi schimbi un leu? Am nevoie de bani mărunţi şi la chioşcul de ziare nu găsesc. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Mîine particip la o excursie frumoasă. Se pot cumpăra şi anticipat bilete de cinema. M-ai înţeles greşit. b) Anda ridică receptorul şi formează numărul. — De acord. ştiu deja totul. aţi greşit numărul". Fiţi politicoşi! Eşti bucureştean ? — Nu. g) Vreau să-i dau prietenului meu un telefon. Vreau să vorbesc cu el. De ce ai rupt scrisoarea? Te aştept la colţ la ora 7 10 . Nu mă întrerupe! — Poţi continua! Nu vreau să abuzez de răbdarea ta. . Cobori la această staţie? Mîine voi revedea un prieten din copilărie. B. dar mama ei răspunde : „Fii drăguţă şi cheamă încă o dată la ora 8. Nu fugi! Nu este tîrziu. k) Scuză deranjul. i) Grăbeşte-te! Jurnalul începe la ora 8 şi e deja 730. aceste locuri sînt excelente. e) Trebuie să stai la coadă." d) Putem să cumpărăm deja biletele? — Da. a) Mergem azi la cinema. Traduceţi! A. I) Vreau să cumpăr bilete în rîndul 15. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. Traducerea n-a fost grea. c) Din păcate prietena mea nu este acasă. N-am vrut să spun aceasta. puteţi. Formează te rog numărul de telefon al fratelui tău. j) Mă grăbesc şi te aştept în 10 minute la colţ. Participi şi t u ? Nu vă (voi) urcaţi în tramvai! Trebuie să vă urcaţi în autobuz. dar vreau să-ţi povestesc ceva interesant. Încerc să te chem la prînz la telefon.

g) Cît este ceasul ? — Nu ştiu. d) Nu vreţi să citiţi încă o dată scrisoarea ? — Nu. Mi-am uitat ceasul acasă. b) Pot să iau creionul dumneavoastră? — Da. n-am acum nevoie de el. nu am voie.Patria " ? Sei so lieb und rufe mich in einer halb m Stunde an. nu-mi place. Entschuldigen Sie die Störung.EIN TELEFONGESPRÄCH 219 D. Merken Sie sich! Ich nehme den Hörer ab und wähle die ]\urnmer. a) Ai voie să vii cu noi la teatru? — Nu. este prea cald. trebuie. Die Leitung ist besetzt. nu vreau. am citit-o cu atenţie. vă rog. îl puteţi lua. Bedaure. deschideţi-o. Ich habe falsch gewählt. c) Trebuie să mergeţi acum în oraş?—Da. e) Să deschid fereastra?—Da. Sie sind falsch verbunden. f) Nu-ţi place supa (întrebuinţaţi : mögen) ? — Nu. Was gibt's? Auf Wiederhören ! Auf Wiedersehen! . Welcher Film läuft im Kino .

Der Freund bekam den Brief.) DER FLOH Nach Kurt Tucholsky In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. Eines Tages ließ er einen Rechtsanwalt zu sich kommen und schrieb in dessen Gegenwart einen Brief an seinen Freund : Lieber Freund! Die Postangestellte Emilie Dupont öffnet dauernd unsere Briefe und liest sie.. denn sie ist sehr neugierig. Das wußte alle Welt. (DREIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung. Anliegend schicke ich Dir einen leben­ digen Floh.23. und . In demselben Dorf wohnte ein Witzbold : der wollte dem Fräulein eine Lehre erteilen. es war ein Floh darin. Das Fräulein las also die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer.. So hoffe ich ihr das Handwerk zu legen! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein Freund Paul Und diesen Brief verschloß der Witzbold in Gegenwart des Rechtsanwalts. . Scrierile sale — interzise în perioada fascistă — sînt străbătute de o strălucită şi spirituală critică la adresa Republicii de la Weimar şi a începuturilor fascismului. er machte ihn auf. Er legte aber keinen Floh hinein. Erläuterungen 1) K u r t T u c h o l s k y (1890—1935) cunoscut publicist şi scriitor satiric german. Diese hatte eine schlechte Gewohnheit: sie machte die Briefe auf und las sie.

der Schnellzug. b) Ich (sich waschen). das Buch. sein! b) helfen. in. mult necaz Lexik Synonyme der Rechtsanwalt —• der Advokat aufmachen —• öffnen zumachen —• schließen Antonyme aufmachen =j= zumachen öffnen =1= schließen Übungen 1. punînd forma potrivită: A. Formaţi substantive compuse alegînd cuvîntul de bază potrivit! articolul corespunzător! a) b) en d) e) f) g) GeschichteZeitung­ GemüseTelefonKinoTelefonArbeit-garten -bedingung -karte -kiosk -gespräch -erzähler -zelle h) i) j) k) en Puneţi RegenKinoWocheFrau­ Konfektion- m) n) HauptBlume- -film -stimme -wetter -strauß -schau -wäre -Vorstellung imperative : 2.DER FLOH 221 2) alle Welt = toată lumea 3) manchen Kummer = multă supărare. (erwachen). der schwache Schüler! c) laufen. früh! 3. heute. das Zimmer. Was haben Sie heute vormittag gemacht? a) Ich . die Bibliothek 1 i) aufstehen. früh ... mit! h) nehmen. der Hörer! f) einwerfen. in! e) abnehmen. eine Münze! g) fahren. la forma de politeţe! a) pünktlich. Formaţi din grupele de cuvinte de mai jos propoziţii A... aus. la persoana a Ii-a singular! plural! C. die Schule! d) hereinkommen. Răspundeţi la întrebările de mai jos. la persoana a II-a B. verbele din paranteză la .

. die Provinz) j) Wann hast du Geburtstag? (an. mein Freund Andrei) i) Wo bist du gewesen? (in... j) Ich . ich für die deutsche Stunde ... erst um halb zwölf nach Hause .... eine Schülerin) g) Woher kommst du? (von.. sein Freund.. (einsteigen). (sein)...... (sich freuen). i) Dann ... B.. seine Freundin) c) Wem gehört das Buch? (ihr Kollege. (essen). ich meinen Freund . ich zu Hause ... a) Wie heißen Sie? alt sind Sie? heißen Ihre Geschwister? ist Ihre Wohnung? sind Sie geboren? wohnen Ihre Eltern? wohnen Sie? b) Wo .. f) Um 1 Uhr . (aufstehen). mein Freund Andrei) h) Wohin gehst du? (zu. (lesen) und Radio ... sein älterer Bruder) f) Wen siehst du? (ein Student.. der 20.. a) Wo lebte die Postangestellte Emilie Dupont? b) Welche Angewohnheit hatte sie? c) Auf welchen Gedanken kam ein Witzbold? Warum? d) Was machte Fräulein Dupont? e) Was fand der Freund im Brief? B.. 4.. d) Ich .. unsere Schüler) e) Wem half er ? (seine jüngere Schwester.... (anrufen). Was haben Sie am Sonntag gemacht? a) Ich ... LEHRSTOCK c) Ich (frühstücken).. (gehen)... (besich­ tigen) und einen guten Film . (fahren). b) Ich .. folosind cuvintele din paranteză! a) Wessen Geburtstag war gestern? (mein Kollege. Răspundeţi! A. d) Nach dem Frühstück .. Oktober) k) Wie alt bist du? (22 Jahre alt) 5. g) Ich . mit meinem Freund eine schöne Ausstellung . h) Nach dem Mittag .. in die Straßenbahn .. ihre Freundin) b) Wessen Buch ist das? (ihr Freund. (sehen). ein wenig . zu Mittag . k) Ich .... e) Er über meinen Besuch . (hören). (kommen). c) Ich (baden). Răspundeţi la întrebări. auf die Universität .. später als gewöhnlich . e) Ich . ich zu meinem Freund .... (lernen)....222 23. ihre Schwester) d) Wem bist du begegnet ? (unser Schüler.

Wir gehen auf die Universität. Er wohnt im Studentenheim. Es ist ein Viertel neun. Sie kommt aus der Bibliothek.DER FLOH 223 c) Wo arbeitet Ihr Vater? müssen Sie aussteigen? kann ich einsteigen? sind Sie geboren? fahren Sie zu Ihren Eltern? haben Sie Unterricht ? sind Sie frei? wohnen Sie im Studentenheim? lernen Sie Deutsch? trainieren Sie für das Wettspiel? kennen Sie meinen Freund? Stunden haben Sie heute? Studenten sind in Ihrer Gruppe? Uhr ist es? ist geschehen? erzählen Sie? erfuhren Sie? besorgen Sie? einen Füller kaufen Sie? eine Wohnung haben Sie? ein Zimmer haben Sie? Möbel wollen Sie sich kaufen? Ausstellungen haben Sie besichtigt? Museen kennen Sie? Filme haben Sie in der letzten Zeit gesehen? Bücher interessieren Sie am meisten? Monat beginnt der Unterricht an der Universität ? Monat waren Sie in Bukarest? Jahr bestanden Sie die Reifeprüfung? Alter gehen die Kinder in die Schule? sind die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt? ist Ihre Telefonnummer? ist der kürzeste Weg zum Bahnhof? textului „Der Floh"! cursiv! d) Wann e) Seit wann f) Wieviel g) Was h) Was für i) Welche j) In welchem k) Welches 6. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Povestiţi conţinutul 7. a) b) c) d) ej Nächste Woche kommt sie nach Bukarest. \ .

Completaţi cu adverbe! cu prepoziţii (eventual contopite cu articolul) a) . schwarz. 1) Ich freue mich auf deinen Besuch.Wetter fahren viele Studenten in unser.. f) .. h) Sie hat nicht auf ihre Freundin gewartet. d) Er ging mit seinem Freund ins Kino. k) Leg bitte den groß. .Bruder ist sehr fleißig.Berge. gehst du? Ich gehe . kommst du? Ich komme . e) .. Meer.Sommer. m) Ioana braucht ein Buch.. d) Lies nicht bei schlecht. f) Sie sprechen über ihre Prüfungen. n) Dieser blaue Stoff gefällt ihr. 0) Das ist helles Bier. b) . LEHRSTOCK f) Die Wohnungen der Arbeiter sind schön. Gebirge du deinen Urlaub? und ... d) .. k) Wir nahmen an einem Sportfest teil..schön. c) . c) Bei dies. g) Er antwortet nicht auf meine Frage. c) Sie fuhren mit dem Zug nach Ploieşti. f) Trink kein kalt. g) Sein jünger...Licht! e) Wir hatten ein. i) Dieses Kind hat schön-.Bruder ist Student. 9. warst du? Ich war Post..Augen. j) Ich beziehe mich auf Ihr Buch. verbringst Ich verbringe meinen Urlaub . Meer..Licht kann man nicht lesen.Schwester besucht noch die Schule. e) Sie sprechen über ihren Kollegen. b) Er denkt oft an seinen alten Lehrer. h) Sie hilft ihrer Freundin..warm. g) Er heißt Andrei.schlecht... 8. i) Ich beziehe mich auf Ihren Freund. meinem Freund..224 23.. a) Er denkt an seine Arbeit.Koffer. Completaţi desinenţele! a) Er las trotz des schlecht-Lichtes..Wasser. i) Das Mädchen ähnelte der Mutter.. fährst du? Ich fahre ... k) Ihr blondes Haar glänzte wie Gold.. B. bist du? Ich bin . I) Das Referat unseres Kollegen war ausgezeichnet.. b) Seine jünger. j) Bei schön. h) Mein älter.Koffer ins Gepäcknetz 1 Ich habe nur zwei klein.. j) Sie hatte blondes Haar. meinem Freund. meinem Freund.

.? sich sich sich sich sich sich sich sich verspäten interessieren entscheiden merken freuen beeilen entwickeln merken 12. Es soll kommend. denn es ist spät.. trotz. j) . seinen Sohn....Werk vorlesen. e) Wir kauften die Kinokarten .DER FLOH 225 m) n) 0) p) q) r) s) t) u) Mein Freund ist ein wunderbar. Es läuft ein schön-.. in. rumänisch. halb neun.Leute sind auf dem neu.Film. A. Treceţi propoziţiile la perfect! a) Er für das Studium der deutschen Sprache.... die Abteilung . unde este cazul)! a) Gehen wir .. deinen Eltern bekommen? d) .. der Ferien machten wir schöne Ausflüge... Vorverkauf... 1881 . der Nacht geregnet.. Completaţi! Folosiţi una din propoziţiile: an..Buch. Completaţi cu verbul potrivit! B.Bücher.Berge teilnehmen. Alle gut. f) Ich diese Regel..Sonntag stattfinden. einer Bauernfamilie... d) .. Mehrere jung. b) Sie stammte .. des Essens soll man nicht sprechen. f) Die Vorstellung beginnt . Er kaufte sich das neu. g) Sie ...Schüler durften an einem Ausflug in unser.. Sie nehmen an ein. Küchengeräte? n) ...Schriftsteller. du . von. des schlechten Wetters blieb ich zu Hause.Sportplatz.. Ich war mit einigen gut.. m) Geht ihr noch . c) Die Technik schnell..groß. den Park? b) Er schrieb . ihr .. g) . meiner Bitte hat er es nicht getan. um. Vormittag oder . Wir lesen gern gut.Freunden im Kino. h) Für welches Kleid . dieser Familie... Abend .. b) Mein Kollege nie...Geschichtenerzähler.... 10. wieviel Uhr treffen wir uns? 1) .. v) Das ist ein groß. Completaţi cu prepoziţiile cerute de verbe! a) Noch ein wichtiges Mitglied gehörte . durch. während.. sehr auf den Ausflug? e) Wir diese Regel. wegen (contopită cu articolul.. Kino.. welchem Jahr ist er geboren? h) Macht das Kind seine Aufgaben .. w) Er wird aus sein. 15—Limba germană — c. c) Hast du einen Brief .schön. für. 11... k) . Nachmittag? i) Es hat .Sportfest teil. Ich gehe nicht gern ...

h) Gestern begegnete ich (deine Nachbarin. der Bruder). LEHRSTÜCK c) d) e) f) g) Mein Bruder interessiert sich .. mich an der Ecke! Mach dich nicht .. c) Ich kaufe dir das (wünschen) Buch. (lernen). ein Freund... Wir teilen das Jahr .. Folosiţi ca adjectiv atributiv participiul prezent sau perfect al verbelor din paranteză (după cum cere sensul propoziţiei) l a) Endlich bekomme ich den lange (erwarten) Brief. ihr Kollege.226 23. der Bruder) ab. g) Das neu (erscheinen) Buch ist sehr interessant. (geben)? j) Andrei beginnt für die Prüfungen . mein Nachbar). ein Freund. dein Schwesterchen)... d) Die Studenten wohnen (eine Sitzung. sein Bruder... c) Willst du nicht an dem Sportfest . Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) Ich brauche (ein Bleistift.. (kommen). f) Laß das Ei drei Minuten in (kochen) Wasser. e) Ioana holt (ich. Completaţi cu infinitivul c u zu sa u f ă r ă zu al verbelor din paranteză! a) Ich muß heute in die Stadt . e) Im Park spielen viele (lachen) Kinder. die Mutter. dein Bleistift.. b) Ich hoffe heute einen Brief von meinen Eltern . (machen). ihre Mutter.. dieser Bleistift. ein Lehrer). die Kollegen). (bekommen). i) Morgen treffe ich (unsere Lehrerin.. zwölf Monate. g) Meine Schwester heiratete (ein Jugendfreund.. h) Ich helfe dir diese schwere Übung .. der Freund.. das Sportfest... Warte . (teilnehmen)! e) Ich höre meine Mutter nach Hause . Wir freuen uns . dieses Fußballspiel) bei. f) Um 8 Uhr erwarte ich (du... Mathematik. die Theatervorstellung... keine Uhr).. d) Das Kind zeigte mir das Heft mit den schön (schreiben) Übungen. c) Andrei hilft (das Kind.. b) Im (kommen) Winter fahren wir ins Gebirge. jenes Heft. . der Student. b) Meine Schwester ähnelt (der Vater.. kein Heft. (schwimmen). ein Kollege. 15. eine Uhr. mich lustig! potrivit! 13. 14.. (gehen). f) Möchtest du nicht zu mir .. unser Lehrer. i) Können Sie mir Ihren Bleistift . ein alter Freund). (teilnehmen)? d) Versuche an dem Sportfest .. (kommen) ? g) Im Sommer lerne ich bestimmt . diese Uhr.. h) Man soll nicht in einen (fahren) Autobus einsteigen. seine Schwester. das Heft..

. 17. . die Störung. ... Haltestelle. a) O domnişoară mai bătrînă era funcţionară la un oficiu poştal dintr-un sat din Franţa. Traduceţi! A. . (schneien).. Anul are 12 luni... du. g) Astfel şugubăţul îi încurcă funcţionarei socotelile. Spazierengehen. (kaufen). (hereinkommen).. g) Ich... . .. b) Ea era foarte curioasă şi obişnuia să deschidă toate scrisorile. la perfect! a) Wo. auf. der Bahnhof. welche.. h) Mein Freund. die Stunde. c) Hol mich .. d) „îţi trimit în această scrisoare un purice viu.. b) Anda nimmt den Hörer . f) An der dritten Haltestelle steige ich . hereinkommen. Completaţi cu particulele separabile ale verbelor respectivei a) Gestern abend wohnten wir einer Sitzung .. g) Um wieviel Uhr stehst du . das Mittagessen." e) Dar el nu puse nici un purice în scrisoare. adică 365 zile şi o dată la 4 ani 366 zile. la prezent! B.. aprilie.. sich entschuldigen... wegen.. ? h) Morgen rufe ich dich wieder . e) Die Studenten. d) Ich. . 16. c) Un locuitor din acel sat scrise în prezenţa unui avocat o scri­ soare prietenului său.. begleiten. ! e) Ich steige hier in den Autobus . wir. Formaţi propoziţii A. wir? b) Wir. und wirft eine Münze ... c) Vor. Ich sehe meine Schwester . erwarten. mai. In der Nacht begann es . iunie. mein Vater. Ausflug. februarie.. beginnen. i) An. f) Der Lehrer. . Versuche mich um 5 Uhr . aussteigen? 18. 01) Komm und nimm an unserer Sitzung . (anrufen)! Ich kann dich nur um 6 Uhr. aufstehen... Lunile anului se numesc : ianuarie. B. . ein. an.DER FLOH 227 k) I) m) n) 0) Ioana geht das Buch . Nach dem Gespräch hängt sie den Hörer wieder . eine schöne Theatervorstellung. zu Hause. ein wenig. . beiwohnen. (anrufen). Sper să-i dau o lecţie domnişoarei celei curioase. teilnehmen. la imperfect! C. dann gehen wir noch eine Stunde . . früh. und. martie. der Brief. . . die Kollegen. f) Prietenul deschise scrisoarea şi găsi un purice în ea. vergessen.. wir. . heute.. . denn.

h) Cum v-a plăcut cartea aceasta? Merken Sie sich! Paul wollte Fräulein Emilie eine Lehre erteilen. Trebuie să stăm puţin la coadă la casa cinematografului. sîmbătă. Nu trebuie să învăţaţi lecţia pe dinafară. noiembrie. L-am uitat acasă. — Se spune că e foarte bun. căci trebuie să înveţe pentru mîine. O săptămînă are 7 zile. Am format un număr greşit şi o voce mi-a răspuns : „Greşeală!" Mi-a venit (în minte) o ideie bună. adică 30 sau 31 zile. b) Ce film rulează la cinematograful „Patria" ? — Rulează un film nou. Er wollte ihr das Handwerk legen. căci rulează un film excelent şi înghesuiala e mare. decembrie. Acestea se numesc : luni. căci ea are numai 28 zile. b) Are voie Ioana să vină cu mine la cinema? — Nu. Vara zilele sînt mai lungi decît nopţile. c) încearcă să traduci această lecţie! — Nu pot. marţi. vino să mă iei (folosiţi abholen) la ora 6. d) Iţi ajut să traduci lecţia. septembrie. dar fii punctual! E. Ea rămîne acasă. a) b) c) d) e) f) Profesorul mi-a pus o întrebare grea. octombrie. a) Poţi să-mi dai stiloul tău ? — Nu-1 am la mine. august. mulţumesc. dar merg mai bucuros la teatru. sau o dată la 4 ani 29 zile. nu ştiu încă bine germana. joi. Iarna zilele sînt mai scurte decît nopţile. — Mulţumesc. c) Te chem diseară la telefon şi poate mergem puţin la plimbare.228 23. Dar îţi dau cu plăcere creionul meu. a) Ieri am revăzut un vecbi coleg. g) Eu merg bucuros (cu plăcere) la cinema. Am învăţat mult pentru acest examen. nu are voie. Fiecare anotimp durează 3 luni. C. d) După masă participăm la o şedinţă. Trebuie să scriu cu cerneală. LEHRSTOCK iulie. dar nu-ţi vine greu? D. toamna şi iarna. vineri. vara. miercuri. duminică. Luna febru­ arie este cea mai scurtă. îl vrei ? — Nu. Fiecare lună are 4 săptămîni şi 2 sau 3 zile. La vară revăd pe cel mai bun prieten al meu. Noi împărţim anul în 4 anotimpuri: primăvara. . La 21 martie şi 23 septembrie ziua este tot atît de lungă ca noaptea.

Da flüsterte er jedem Kranken ins Ohr : „Schwöre mir. Auch Lungenkranke lagen in den Betten. Du wirst sehen. prahlte er überall. und ich bringe alle Kranken auf die Beine. und daß ich aus diesem Pulver eine Arznei bereiten werde." Gleich darauf ging Eulenspiegel ins Spital und fragte die Kranken : „Wie fühlt ihr euch?" — „Es geht uns sehr schlecht". ging zu ihm und fragte i h n : „Ist es wahr. bleibe im Tor stehen und rufe euch allen zu : Alle Gesunden sollen herauskommen. daß du alle Krankheiten heilen kannst?" „Versprich mir 200 Gulden. „daß ich den Schwächsten von euch durch Feuer in Pulver verwandeln muß. was ich dir sage. daß sie das Spital verlassen. Manche Kranken hatten eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Kopfweh. Der Spitalmeister hatte von der Ankunft Eulenspiegels gehört. „und kann alle Krankheiten heilen. aber sie wollten das Spital nicht verlassen. „Ich bin der Arzt der Ärzte".24." Im Nürnberger Spital lagen damals sehr viele Kranke. Die Krankenzimmer waren besetzt. alle Kranken zogen sich an und kamen heraus. andere hatten ein Herzleiden. anderen taten nur die Zähne weh. antworteten sie." Der Kranke versprach zu schweigen. Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen." Am nächsten Tag kam Eulenspiegel wieder. denn sie wollten am Leben bleiben. „Wisse denn". eine Leberkrankheit oder ein Magengeschwür. Schnupfen und Husten. (VIERUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT Till Eulenspiegel kam eines Tages nach Nürnberg. Der Schwächste wird nicht gehen können. daß du niemandem verraten wirst. sagte Eulenspiegel. die Ärzte und Krankenschwestern hatten alle Hände voll zu tun. . Diesen werde ich verbrennen. Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke : einige waren nierenkrank. Morgen komme ich wieder.

214. antwor­ teten alle und liefen davon. Der Schalk verließ gleich darauf die Stadt. Satira poznelor lui Till Eulenspiegel se îndreaptă împotriva celor bogaţi şi a orăşenilor îngîmfaţi şi hrăpăreţi. Grammatik 2) 7) .P. Sie erzählten ihm alles. Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel und gab ihm die verspro­ chene Belohnung. Erst jetzt merkte er. ar putea într-adevăr să lase în umbră bună parte din literatura noastră". Friedrich Engels. 2) der Spitalmeister — der Spitaldirektor 3) eines Tages (vezi pag.. temperînd-o. Erläuterungen 1) Till Eulenspiegel (Til Buh-Oglindă) — cunoscut personaj comic din lite­ ratura germană populară. cap. cu care nu se pot făli multe popoare. 600). 124. află (vezi pag.. umor blînd care întovărăşeşte ironia muşcătoare. vorbind despre cărţile populare germane. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. Überrascht mußte der Spitalmeister feststellen.L. Erläuterung 3) 4) gleich darauf = imediat. îndată după aceea 5) Es geht uns sehr schlecht = Ne simţim foarte rău 6) wisse denn = să ştii.S. daß alle Kranken ins Spital zurückgekommen waren. (K. „Ja".230 24. Cărţi populare germane. pag.P. 1953. Engels : Despre Artă şi Literatură.. E. Aber am dritten Tag sah der Spitalmeister. comic izbitor al situaţiilor. daß kein Kranker zurückgeblieben war. Atîta spirit. Marx şi Fr. naturaleţe a construcţiei şi a tratării. LEHRSTOCK Der Spitalmeister fragte die Kranken. ob sie gehen können. wollten am Leben bleiben — voiau să rămînă în viaţă Lexik Synonyme Halsweh — Halsschmerzen Kopfweh —• Kopfschmerzen die Arznei — das Medikament das Spital — das Krankenhaus Antonyms voll =f= leer krank =j= gesund der Kranke =/= der Gesunde sprechen =f= schweigen . printre care şi despre Till Eulenspiegel. spune : „Iată o serie de cărţi.

b) Der Spitalmeister fragte sie. a şi c) = că şi oh (ex. -s. ceea ce (ex. Propoziţiile completive directe pot fi introduse prin conjuncţii ordonatoare (daß. -n. -n = sora (de spital) das Krankenhaus. -en = boala die Leberkrankheit. a) Du wirst sehen. -es. -er = spitalul die Krankheit. sub- . = a suferi (de) verwandeln + in + Akk. daß alle das Spital verlassen. = a striga (cuiva) sich bedanken + bei + Dat. was ich dir sage. PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ A. : was). = a auzi (despre) leiden + an + Dat. -en = boala de ficat herzkrank = bolnav de inimă nierenkrank = bolnav de rinichi Rektion hören + von + Dat. c) Schwöre mir. b) = dacă şi prin pronumele was = ce.= camera de bolnavi die Krankenschwester. sau prin pronume (de ex. daß du niemandem verraten wirst. -n. -n = bolnavul (bolnava) der Schwerkranke. introduse prin conjuncţiile daß (ex.Dat. -n = bolnavul de plămîni das Krankenzimmer. ob). = a transforma (în) zurufen -f. -n. = a mulţumi (cuiva) GRAMMATIK 1. e). Propoziţiile de mai sus.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 231 Wortfamilie krank = bolnav der (die) Kranke. . sînt pro­ poziţii secundare şi anume propoziţii completive directe. ob sie gehen können. -n = bolnavul grav der Lungenkranke.

du niemandem verraten wirst. LOCUL P R E D I C A T U L U I ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) b) c) d) . blieb zurück.. 148. particula nu se mai separă de verb. Propoziţia completivă directă răspunde la întrebarea was? ( = ce?) (vezi schema nr.232 24. das Spital Was wirst du sehen? verlassen.. . daß kein Kranker zuriickfeleibt. b) Er stellte fest.. LEHRSTÜCK B. 27. . pag. ex.. zurückgeblieben (ex.. .. a la prezent.. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ A. In propoziţia secundară — verbul conjugat stă pe ultimul loc.. .. ... daß daß daß daß alle . . das Spital verlassen.. la verbele cu particulă separabilă. totuşi în pro­ poziţiile de mai sus — acestea fiind secundare — particula nu s-a separat de verb.. b la imperfect) este un verb compus cu particulă separabilă. în propoziţiile secundare. Propoziţia principală se desparte de propoziţia secundară printr-o virgulă.. . Verbul zurückbleiben. Grammatik 2). daß alle . Verbele eu particulă separabilă în propoziţia secundară a) Er stellt fest. 595) 2. infinitivul sau numele predicativ stau pe locul penultim. In limba germană. . •—participiul. . alle ins Spital zurückgekommen waren. ordinea cuvintelor din propoziţia secundară se deose­ beşte atît de ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi pag. du alle Krankheiten heilen kannst. daß kein Kranker zurückblieb. Du wirst sehen. cît şi de cea din limba română.

Cu toate acestea. der des dem den Alte Alten Alten Alten der des dem den Reisende Reisenden Reisenden Reisenden der des dem den Angestellte Angestellten Angestellten Angestellten se declină ca adjectivele atri­ . LOCUL SUBIECTULUI ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) Ist es wahr. c) Überrascht stellte er fest. ob sie gehen können. iar subiectul ocupă locul următor. Exemple : Singular Masculin N. stă imediat după conjuncţie. şi anume în exem­ plul a tare. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. în exemplul c mixt. — In exemplul b însă. EULENSPIEGEL ALS ARZT 233 B. daß er ihn betrogen hatte. 2) Dacă în propoziţie există un pronume personal. în propoziţiile de mai sus adjectivul krank este întrebuinţat ca substantiv. A. Adjectivele şi participiile substantivizate butive.TILI. Deci: 1) Subiectul propoziţiei secundare. si nu ca substantivele. stă imediat după conjuncţie. c) Der Spitalmeister merkte. ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE a) Im Nürnberger Spital lagen sehr viele Kranke. D. — In exemplul c subiectul exprimat printr-un pronume stă imediat după conjuncţie. 3. G. exprimat printr-un substantiv. acesta trece înain­ tea subiectului. dar numai dacă subiectul nu este exprimat el însuşi printr-un pronume. pronumele complement direct. celălalt pronume ocupînd locul următor. observăm că se declină ca adjectivele. — în exemplul a subiectul este exprimat printr-un substantiv şi stă ime­ diat după conjuncţie. daß Eulenspiegel alle Krankheiten heilen kann? b) Der Spitalmeister merkte. dacă propoziţia nu conţine nici un pronume personal. în exemplul b slab. daß kein Kranker zurückgeblieben war. b) Der Spitalmeister fragte die Kranken.

der Verwandte ( = ruda). A. A. der Bekannte ( = cunoscutul. etwas Wichtiges. de exemplu : das Wichtige. der Verantwortliche. ein eines einem einen Alter Alten Alten Alten ein eines einem einen Reisender Reisenden Reisenden Reisenden ein eines einem einen Angestellter Angestellten Angestellten Angestellten Singular Feminin N. die Verwandte. die Blinde. Observaţii. A. A. die Deutsche. . die Bekannte. D. G. der Taube ( = surdul). LEHRSTÜCK Singular Masculin N. N. die der der die eine einer einer eine Alte Alten Alten Alte Alte Alten Alten Alte die der der die eine einer einer eine Reisende Reisenden Reisenden Reisende Reisende Reisenden Reisenden Reisende die der der die eine einer einer eine Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Plural Masculin şi Feminin N. die Taube. nichts Neues etc. D. G. 2. Adjectivele substantivizate de genul neutru exprimă de obicei noţiuni abstracte. G. das Schöne. etwas Gutes. das Gute. alles G u t e .234 24. der Lahme ( = ologul). viel Gutes. dar se întrebuinţează numai la singular. Adjectivele şi participiile substantivizate de genul masculin şi feminin arată de obicei per­ soane : der Werktätige ( — omul muncii). der Blinde ( = orbul). cunoştinţa). N. die Stumme. D. der Deutsche. 1. D. A. der Stumme ( = mutul). D. die Verantwortliche. die Lahme etc. etwas Schönes. G. die der den die Alten Alten Alten Alten die der den die Reisenden Reisenden Reisenden Reisenden die der den die Angestellten Angestellten Angestellten Angestellten Alte Alter Alten Alte Reisende Reisender Reisenden Reisende Angestellte Angestellter Angestellten Angestellte Adjectivele substantivizate de genul neutru se declină de asemenea ca adjectivele. die Werktätige. G.

FORMAREA CUVINTELOR Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. Rechts und links sind die Ohren.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 4. Sufixul de origine negermană -ei este accentuat. riechen mit der Nase. 5. und jeder Fuß hat fünf Zehen. Die Gliedmaßen sind : die zwei Arme mit den Händen und die zwei Beine mit den Füßen. Predicatul nu se acordă cu es. Se întrebuinţează în special atunci cînd vrem să punem predicatul (care urmează să fie scos în evidenţă) înaintea subiectului. Zwischen den Augen ist die Nase. Unter der Nase ist der Mund. DUBLAREA SUBIECTULUI PRIN ES 235 Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke. schmecken mit der Zunge und tasten mit den Fingern. Rumpf und Gliedmaßen. Substantivele formate cu sufixul -ei sînt de genul feminin. Auf dem Kopf sehen wir die Haare. Der hintere Teil des Kopfes heißt der Hinterkopf. Acest es nu se traduce. Es kommen heute Freunde zu uns. der Taube kann nicht hören. Es poate servi şi la dublarea subiectului. Links und rechts sind die Wangen. Übersetzen Sie! Der menschliche Körper besteht aus Kopf. Übungen 1. . der vordere das Gesicht. der Stumme kann nicht sprechen. Im Mund sind die Zunge und die Zähne. Das Gesicht besteht aus meh­ reren Teilen. In această propoziţie sînt două subiecte : Es şi viele Schwerkranke. Der Blinde kann nicht sehen. Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ist der Hals. ci cu subiectul al doilea : Es kommt heute ein Freund zu uns. Wir sehen mit den Augen. und der Lahme kann nicht gehen. hören mit den Ohren. Unter der Stirn sind die Augen. Jede Hand hat fünf Finger. Oben ist die Stirn.

.. Alle Kranken werden gesund.236 24. Ergänzen Sie! a) Die Kranken. Wir müssen uns bei (diese gute Krankenschwester) bedanken.und ein paar Lungen.des Spitals waren besetzt. . . Ich habe dir gesagt. Der Sklave war krank. die anderen haben ein -leiden oder eine -krankheit. Alle Kranken werden gesund. und sie werden das Spital .. c) Dieser ist -krank. mit -weh und -schmerzen. e) Ihr müßt diese Arznei täglich .. auf die .. e) daß i Die Kranken wußten nicht. f) Eulenspiegel sagte dem Spitalmeister: „Ich bringe alle ... Ich leide an (starke Kopfschmerzen)... Gebrauchen Sie: Verbinden Sie die Satzpaare! a) daß i Der Arzt hofft.. LEHRSTOCK 2. d) Manche hatten eine .. Eulenspiegel hatte sie betrogen." Ergänzen Sie! ReisendReisendReisendReisendReisendReisendKrankKrankKrankKrankKrankKrankb) dieser diese keines keiner allen viele d) der die das diesem ein eine Rlind Blind Blind Blind Blind Blind AltAltAltAltAltAlt- a) der ein eines diesem viele alle c) der die kein keine vieler dieser 4. b) ob j Der Arzt weiß nicht. c) daß < Itellius wußte nicht. die -Schwestern hatten alle Hände voll b) Dort lagen die Schwer. Setzen Sie die eingeklammerten a) b) c) d) e) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Haben Sie von (dieser berühmte Arzt) gehört? Wir bedankten uns bei (der Lehrer und die Lehrerin) für die Hilfe. d) was J Erzähle ihr. Ich habe von (das neue Buch) gehört.. .

Hals-) d) Was t u t Ihnen weh ? —• (der Kopf. Ich höre nicht. d) Der Spitalmeister sah erst spät. Die Krankenschwester weiß (es). (ich kann heute ins Kino gehen). Herzkrankheit. Alle Kranken nehmen die Arznei ein. Antworten A. Zahn-. schlechter. nicht gut) c) Was für Schmerzen haben Sie?—-(Ohren-. f) Ich weiß schon. Sie! Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter! 8. (die Kranken können gehen). Viele Kranke saßen im Wartezimmer. Leiten Sie folgende Sätze durch es ein! a) b) c) d) Einige Kranke kamen zum Arzt. Ich werde dich anrufen.(Kopfschmerzen. die Zähne. gut. g) Der Kranke fragte die Ärzte. Fast alle Kranken kamen ins Spital zurück. (in diesem Brief steht geschrieben). Ich weiß noch nicht. Kopf-. schlecht) b) Wie fühlt sich Ihr Bruder?—(besser. Die Kranken liefen aus dem Nürnberger Spital davon. Leberschmerzen) f) Was fühlen Sie bei einer Erkältung?—. Leber-. wohl. b) Der Arzt wußte nicht. Verwandeln Sie den eingeklammerten Satz in einen Objektsatz! Gebrauchen Sie daß. nichts) e) Woran leiden Sie? — (Nierenkrankheit. (sie können seine Krankheit heilen).TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 237 f) daß g) daß h) was i) ob j) was Der Arzt sieht. Jeder Kranke nimmt ein. a) b) c) d) e) Wer Was Wer Was Was Sie! kam eines Tages nach Nürnberg? erzählte Eulenspiegel überall? lag damals im Spital? versprach Eulenspiegel dem Spitalmeister? sagte Eulenspiegel jedem Kranken? . 6. 7. Du sagst. Magen-. Magengeschwür. (alle Kranken werden gesund). der Magen. (Eulenspiegel hatte ihn betrogen). e) Ich weiß noch nicht. Der Arzt weiß (es). c) Eulenspiegel verspricht dem Spitalmeister. Halsweh) 9. Antworten a) Wie fühlen Sie sich ? —• (sehr gut. der Hals. Alle Kranken kommen zurück. was oder o b / a) Ich kann dir nicht verraten. (du willst mir erzählen).

Promite-mi că vei lua acest medicament de trei ori pe zi. că ei s-au grăbit. Mai ai dureri de cap ? —• Nu. că ai fost ieri la conferinţa profesorului nostru. Trebuie să ard pe unul din voi şi să-1 transform în pulbere.238 24. ceva mai bine decît ieri." c) Eulenspiegel şopti fiecărui bolnav la ureche : „Jură-mi că nu mă vei trăda. B. b) c) d) e) f) C. Sînteţi (dv. Cum te simţi astăzi ? — Mulţumesc. că trebuie să ne grăbim. că m-ai chemat azi dimineaţă la telefon. a) Ştiu că mergi diseară la teatru. f) El i-a dat lui Eulenspiegel banii promişi. a) Eulenspiegel se lăudă că poate vindeca toate bolile. eu sînt bolnav de ficat. Nu ştiu dacă putem merge azi la medic. g) A treia zi toţi bolnavii se întoarseră la spital. am luat zilnic medicamentul şi acum sînt iar sănătos. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Was Was Was Was Was machte er am nächsten Tag? machten die Kranken? bekam Eulenspiegel. Nu cred că o să iau medicamentul. e) Directorul constată că saloanele de bolnavi erau goale. und was machte er nachher? geschah am dritten Tag? merkte der Spitalmeister? Warum haben Sie gefehlt? Was fehlte Ihnen? Hatten Sie eine schwere Erkältung? Waren Sie in der Poliklinik? Was sagten Sie dem Arzt? Was sagte Ihnen der Arzt? Wie lange lagen Sie im Bett? Wer pflegte Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? als Arzt"! 10. LEHRSTÜCK f) g) h) i) j) B." d) A doua zi toţi bolnavii se îmbrăcară şi plecară. Eşti încă bolnav ? —• Nu. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Till Eulenspiegel 11. Nu-i spune ce îţi voi povesti acum.) bolnav de inimă? — Nu. a) b) c) d) e) . b) El spuse : „ î n două ore pun pe toţi bolnavii pe picioare. Übersetzen Sie! A. Mă doare capul şi am guturai. Medicul a constatat că acest bolnav suferă de o boală de rinichi. dar mă dor dinţii.

a) l-am mulţumit călătorului. c) Nimeni nu ştie să povestească aşa de frumos ca această bătrînă. f) Poţi să-mi dai cartea aceasta pentru un cunoscut? g) în ţara noastră există multe şcoli pentru orbi. Merken Sie sich! Wir haben alle Hände voll zu tun. Der Kopf tut mir weh. rudele mele locuiesc la ţară. b) Oamenii muncii îşi petrec concediul ( = concediul lor) în frumoa­ sele case de odihnă din patria noastră. besser). Der Arzt bringt alle Kranken auf die Beine. e) Domnul acesta este german. . Ich habe Kopfschmerzen (Kopfweh). el face o călătorie prin patria noastră minunată. Es geht mir gut. h) Obiceiul funcţionarei Dupont era foarte urît. d) Aveţi rude în Bucureşti ? — Nu. Wie fühlen Sie sich ? — Was fehlt Ihnen ? Ich fühle mich gut (wohl. schlecht.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 239 D.

Dieses Kind war Felix Mendelssohn. das schönste in der ganzen Welt.Don Juan'." „Bitte. rief jemand aus. Zelter setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied. Der Knabe war sein Liebling geworden. Goethe streichelte den jungen Künstler und sagte : „Du bist noch nicht fertig! Ich möchte noch ein Menuett hören. Dann rief e r : „Jetzt werde ich es Ihnen vorspielen!" Und dieses zweite Mal spielte er fehlerlos. Er machte hie und da einen kleinen Fehler. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. sagte der Dichter freundlich. Goethe betrachtete den Knaben mit forschenden Blicken. zeig. Die Anwesenden waren begeistert. Mendelssohn wollte auf dem Klavier frei phantasieren. Gib acht! Ich werde dir jetzt ein Manuskript bringen. Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. „Jetzt versuch. was du noch nicht kennst. deshalb bat er Zelter um ein Thema. Das Kind wurde von allen umarmt und geküßt. Wir wollen einmal sehen. „Bitte. sagte Goethe." Felix sah auf das Blatt. Felix wieder­ holte es mit Variationen. Wie konnte man das nur lesen? „Das ist von Beethoven". (FÜNFUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN Eines Abends waren bei Goethe viele Freunde versammelt. ob du auch etwas spielen kannst." erwiderte der Kleine. Der große Dichter hatte sie eingeladen. J o h a n n W o l f ­ g a n g G o e t h e este unul din cei mai de seamă reprezentanţi nu . „Es wird überall gespielt und ist.25. spiele uns etwas vor". „ist von dir vorbereitet worden." „Das Menuett". was du k a n n s t ! " Felix begann sofort zu spielen. meiner Meinung nach. ich spiele das Menuett aus . Erläuterungen 1) Născut la 28 august 1749 în Frankfurt pe Main. aber er verbesserte sich selbst.

a fost prietenul lui Goethe şi profesorul lui Mendelssohn. sculptură.... pictură. Egmont şi Torquato Tasso. 1881 Wörter / foaia frunza . O influenţă deosebit de mare asupra formării sale o au călătoriile în Italia (1786—4788. unde rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. poetul este preocupat de toate frămîntările sociale şi cuceririle ştiin­ ţifice ale epocii. = După părerea mea este . o capodoperă a literaturii univer­ sale (prima parte apăruse în forma definitivă în 1808). Trăind în perioada de trecere de la absolutismul feudal la democraţia şi liberalismul burghez. pe care a compus-o la vîrsta de 17 ani. care îi lărgesc mult orizontul poetic şi umanistic. Moare la 22 mar­ tie 1832. Opera sa cuprinde toate domeniile literaturii. compozitor german. F e l i x M e n d e l s s o h n-B a r t h o 1 d y (1809—1847). mare com­ pozitor german de factură romantică. Don Juan — operă de Mozart (1756—1791)..GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) numai ai literaturii germane. Faust. wollte frei phantasieren = voia să improvizeze K a r l F r i e d r i c h Z e l t e r (1758—1832). Intre 1794—4805—• perioada colaborării cu Friedrich Schiller — iau naştere renumitele balade. Sînt cunoscute în special con­ certele lui pentru pian şi vioară şi uvertura Visul unei nopţi de vară. literatura germană se ridică la rangul de literatură naţio­ nală clasică. termină cea mai importantă operă a sa. în ultimii ani ai vieţii se îndeletniceşte cu studii în domeniul ştiinţelor naturii şi scrie cunoscutul roman autobiografic Dichtung und Wahrheit. . cu puţin înainte de moarte. Goethe studiază dreptul la Leipzig şi Straßburg. Gib acht! = Bagă de seamă! Ai grijă! Fii atent! Lexik Synonyme Antonyme jemand =f= niemand das Manuskript — die Handschrift verbessern — korrigieren Vieldeutige das Blatt 16—Limba germană — c. atingînd un renume mondial. teoria literaturii şi a artei. 1790). ci ai celei universale. în 1831.. romanul Wilhelm Meister şi epopeea Hermann und Dorothea. In tinereţe face parte din mişcarea „Sturm und Drang" şi scrie drama Götz von Berlichingen şi romanul Die Leiden des jungen Werthers. istorie şi multe domenii ale ştiin­ ţelor naturii. Sub influenţa artei antice Goethe scrie dramele îphigenie auf Tauris. î n 1775 se mută la Weimar. Es ist meiner Meinung nach .. Goethe devine reprezentantul de frunte al clasicismului german. In urma activităţii sale şi a influenţei exercitate de perso­ nalitatea sa.

— a invita (pe cineva la . -nen = artista künstlerisch = artistic spielen — spielte — gespielt = 1. . Der Kleine wurde gebeten. a (se) juca 2. pentru cineva) das Spiel. . -(e)s. ein Menuett vorzuspielen. -e = jocul der Spieler.. Das Menuett ist von dir vorbereitet worden. în exemplele de mai sus. a cînta (la un instrument) vorspielen — spielte vor —• vorgespielt = a cînta (la un instrument în faţa cuiva. -s. DIATEZA PASIVĂ A.) bitten + Akk. verbele sînt la diateza pasivă. -s. Das Menuett war von dir vorbereitet worden. .. + zu + Dat. -s.= actorul der Spielwarenladen.242 25. şi anume : în în în în în propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia a — la b —-la c •— la d •— la e —la prezent imperfect perfect mai mult ca perfect viitor.= ar­ tistul die Künstlerin.= jucătorul der Schauspieler. '-' = magazinul cu jucarn Rektion einladen + Akk. Jetzt wird dir ein anderes Manuskript gebracht werden. + um + Akk. LEHRSTOCK Wortfamilie die Kunst. -e = arta der Künstler. == a ruga pe cineva (pentru ceva) (sich) überzeugen -f von + Dat. = a (se) convinge (de) GRAMMATIK 1. FORMAREA PASIVULUI a) b) c) d) e) Das Menuett wird überall gespielt. -s. .

man nu se mai pune. diateza pasivă se for­ mează cu auxiliarul werden (la timpul corespunzător) + participiul perfect al verbului de conjugat. / Subiect ein Menuett zu spielen. 106. de obicei. . Subiect Compl. direct Complementul direct al propoziţiei acUve Complement de agent ( + von) al propoziţiei pasive Der Kleine wurde von dem Dichter gebeten. Subiectul propoziţiei active Subiectul propoziţiei pasive De exemplu : Der Dichter bat den Kleinen. D i a t e za p a s i v ă — werden (la timpul corespunzător) + partici­ piul perfect al verbului de conjugat. Verbul auxiliar werden serveşte. (vezi schema nr. T R A N S F O R M A R E A D I A T E Z E I ACTIVE ÎN DIATEZĂ PASIVĂ La transformarea diatezei active în diateza pasivă — subiectul propoziţiei cu diateza activă devine în propoziţia pasivă complement de agent legat de verb. — complementul direct al propoziţiei active devine subiectul propoziţiei pasive.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 243 î n limba germană. M&B spirite das Menuett. pasive + von Complementul direct al propoziţiei active — subiectul prop. ci şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul perfect). nu numai la formarea viitoru­ lui (werden f infinitiv). \ Compl. La perfect şi la mai mult ca perfect pasiv se întrebuin­ ţează worden în loc de geworden. spre deosebire de limba română. pag. pasive > ţ O b s e r v a t i e . prin prepoziţia von. prin urmare. 559) O I) s c r v a | i c. Cînd o propoziţie In care mari este subiect este trecută la diateza pasivă. ein Menuett zu spielen. B. — Das Menuett wurde gespielt. de agent j I Subiectul propoziţiei active -> complementul prop.

TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E P R I N C I P A L E CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ 25. (Ex. c. din această cauză). = Menuetul se cîntă pretutindeni. = Copilul a fost îmbrăţişat. deshalb bat er Zelter um ein Thema. TOPICA ÎX FRAZELE PRIX COORDONARE (Continuare) a) Der Kleine wollte auf dem Klavier phantasieren. b) Der große Dichter hatte Gäste eingeladen. propoziţiile sînt legate prin conjuncţia deshalb ( = de aceea. 2) fie prin pasivul reflexiv : Das Menuett wird überall gespielt. war überall gespielt worden. werden stă în locul ultim. In fraza de mai sus (ex. d şi e) D. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) Das Das Das Das Das Menuett Menuett Menuett Menuett Menuett wird überall gespielt. a şi b) 2) La perfect. . 2. ist überall gespielt worden. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. — participiul perfect stă in locul ultim. wurde überall gespielt. 1) La prezent şi imperfect: —-verbul auxiliar conjugat werden stă în locul 2. TRADUCEREA D I A T E Z E I PASIVE Diateza pasivă se poate traduce în limba română : 1) fie prin diateza pasivă : Das Kind wurde umarmt. wird überall gespielt werden. Conjuncţia deshalb introduce propoziţii conclusive principale. — participiul perfect stă în locul penultim. — worden resp. (Ex. a).244 C. mai mult ca perfect şi viitor : — auxiliarul conjugat stă în locul 2.

desinenţă. daß du niemandem. deshalb geht sie in die Bibliothek. Johann Wolfgang Goethe. rief jemand aus. Übersetzen Sie! A." Niemandem este dativul pronumelui nehotărît niemand ( = nimeni). b) Er wird mir seinen Freund vorstellen. G. Spre deosebire de propoziţiile introduse prin denn (propoziţia cauzală principală. jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) Dativul şi acuzativul acestor pronume pot fi folosite atît cu. PRONUMELE NEHOTARÎT (Continuare) a) „Das ist von Beethoven". b). cît şi fără Übungen 1. ex.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 245 Alte conjuncţii care introduc propoziţii conclusive principale s î n t : darum. wurde im Jahre 1749 geboren. deshalb sau deswegen verbul conjugat stă în locul 1. A. B. Goethe beendete dieses Meister­ werk der Weltliteratur erst kurz vor seinem Tod. was ich dir ins Ohr sage. März 1832 in Weimar. Anto­ nimul pronumelui niemand este jemand ( = cineva). 122. (vezi schema nr. deswegen. warum? ( = de ce). der größte Dichter des deutschen Volkes. denn sie braucht ein Bach. Întrebările corespunzătoare sînt : weshalb? ( = de ce. în propoziţiile introduse prin darum. 55. Er starb am 22. verraten wirst. între propoziţiile conclusive principale şi propoziţiile cauzale există atin­ geri semantice : Lotte braucht ein Buch. Nach seiner Schulzeit studierte er in Leipzig. N. D. b) „Schwöre mir. Einige Jahre später begann Goethe die Arbeit an seinem bedeutendsten Werk Faust. weswegen? ( = din ce cauză). Lotte geht in die Bibliothek. 3. Während dieser Leipziger Jahre entstanden seine ersten Dichtungen. pentru ce). . Gram­ matik 5). p. unde verbul conjugat stă în locul 2 (vezi pag. 575) O b s e r v a ţ i e . c) Sie werden das Buch nicht vergessen. a) Der Knabe wird den Gästen vorgestellt. Observaţie.

d) Er hatte die Fahrkarten am Schalter gelöst. LEHRSTOCK d) In unserer Bibliothek werden oft Hefte vergessen. denn ich kann nicht kommen. von dem kleinen Künstler (vorspielen: Perfekt. c) Das Kind . 2.. b) Dieser Student machte keinen Fehler. b) Das Menuett . 5. vorzuspielen (bitten: Präsens. a) Man legt das Buch auf den Schreibtisch. von den Anwesenden ... f) Wir begleiteten unseren Freund... d) Der Fehler (verbessern: Imperfekt. vom Dichter . jemand. Er lud sie zu sich ein. Plusquamperfekt). von Goethes Freunden . Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Passiv. 3. e) Es wird immer gespielt werden. Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen! a) Der Kleine .. f) Man verkauft Briefmarken auf der Post. B. deshalb oder deswegen! a) Der Dichter wollte seinen Freunden ein begabtes Kind vorstellen. c) Das Lied ist von ihm fehlerlos gespielt worden. Der junge Künstler spielte es ihm vor. c) Man hat den Koffer ins Schlafzimmer getragen. 4. f) Er wird mich morgen vertreten. e) Die Gepäckträger haben viele Koffer getragen. b) Man stellte den Schreibtisch neben das Fenster.. Imperfekt).. c) Der Reisende zeigte dem Schaffner die Fahrkarte. e) Er wird vertreten.. e) Man stellt den Bücherschrank neben den Schreibtisch. Präsens).... Verwandeln Sie ins Aktiv! a) Das Kind wird von allen geküßt. sagte .. d) „Das ist von einem großen Künstler geschrieben worden".246 25. b) Der Dichter wünschte ein Menuett zu hören... e) Das Kind . {umarmen: Präsens. denn er ist krank. d) Man hängt das Bild an die Wand. b) Das Menuett wurde vom jungen Künstler vorbereitet. dem jungen Künstler (bringen: Perfekt. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen darum. (streicheln: Präsens. Imperfekt). Plusquamperfekt). Verwandeln Sie ins Passiv! A. a) Der Dichter lädt den jungen Künstler ein. g) Man öffnet das Kaufhaus um 8 Uhr. f) Ein anderes Manuskript .. Imperfekt).

mit der Konjunktion darum! Beispiel: Ich gehe an den Schalter. c) Er ruft noch einmal an. 1) Ich gehe an den Schalter. f) Toţi au fost entuziasmaţi şi l-au îmbrăţişat şi sărutat pe băiat. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Goethe und Felix Mendelssohn"! 9. a) Marelui scriitor i-a fost prezentat un copil foarte talentat. Eulenspiegel versprach. Sie hatten noch Zeit. b) Marele scriitor a invitat mai mulţi prieteni. Er wünschte eine Karte zweiter Klasse nach Sinaia. d) Băiatul cîntă menuetul fără nici o greşeală. darum gehe ich an den Schalter. 6. Ich will eine Fahrkarte lösen. d) Die Anwesenden waren vom Kleinen begeistert. Sie wollen sich nicht verspäten. Er hat eine falsche Nummer gewählt. 2) Ich will eine Fahrkarte lösen. . Sie braucht Kleingeld.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 247 c) Der Kleine spielte fehlerlos. h) Sie gingen in den Wartesaal. Sie umarmten und küßten ihn. 7. denn ich will eine Fahrkarte lösen. Die Begeisterung der Anwesenden war groß. a) Sie wechselt einen Leu. b) Sie gehen schon um drei Viertel 7 auf die Fakultät. d) Der Spitalmeister gab Eulenspiegel 200 Gulden. e) Sie kamen ins Spital zurück. Verbinden Sie die Satzpaare A. e) Cei prezenţi s-au convins de talentul copilului. g) Er ging zum Schalter. mit der Konjunktion denn! B. Übersetzen Sie! A. Das Licht der Verkehrsampel ist grün. c) El a vrut să prezinte pe artist celor prezenţi. f) Wir können jetzt die Straße überqueren. alle Kranken auf die Beine zu bringen. Antworten Sie! a) Wen hatte Goethe eingeladen? Warum? b) Warum bat der Kleine Zelter um ein Thema? c) Wie spielte der junge Künstler? d) Was spielte der Kleine noch vor? e) Hatte der Knabe alle Stücke vorbereitet? f) Wie gefiel den Anwesenden sein Spiel? 8. Sie wurden nicht gesund.

El este un mare artist. Er setzt sich ans Klavier. a) b) c) d) e) f) g) D. Profesorul 1-a întrebat pe elev.248 25. f) Ai spus aceasta cuiva ? — Nu. b) Ai văzut (tu) pe cineva? c) Să nu vorbeşti cu nimeni despre această chestiune ( = despre aceasta). g) Ce mai este nou? h) Nu-i nimic nou. Joci şah? Colegul meu este un jucător foarte bun. Gib acht! Geben Sie acht! Er machte hie und da einen kleinen Fehler. Elevul a fost întrebat de profesor. Merken Sie sich! Der Künstler spielt etwas cor. Ştii să cînţi la pian? Cîntă-ne ceva! Sora mea cîntă frumos (din gură). C. Acest joc a fost foarte interesant. a) a ) b) b') c) c') Acest actor tînăr este foarte talentat. LEHRSTOCK B. Elevul va fi întrebat de profesor. a) N-am văzut pe nimeni. . Das Konzert ist meiner Meinung nach schön. Profesorul îl întreabă pe elev. Er spielt wunderschön Klavier. d) Te-a întrebat cineva ceva? e) A venit cineva ? — Nu. n-a venit nimeni. Profesorul îl va întreba pe elev. Studenţii noştri au mult interes pentru artă. n-am spus nimănui nimic. Elevul este întrebat de profesor.

lauten und sicheren Stimme. dachte er. bis auf die Straße. auf den Treppen. Noch den ganzen Abend wurde in der Stadt davon gesprochen. ich spreche hier zum erstenmal". Er wählte einen kleinen Hörsaal. F r i e d r i c h Schiller este alături de Goethe un reprezentant de frunte al literaturii naţio­ nale clasice germane. Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik vor Schillers Fenster. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten worden war. „der neue Professor wird heute seine erste Vorlesung halten. „Ich bin doch unbekannt. und wir alle wollen anwesend sein. Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden.26." Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. „Was gibt's denn?" hieß es überall. es brennt nirgends". und es kamen noch immer mehr Studenten. Dieser faßte vierhundert Men­ schen. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. (SECHSUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA Nach einem Brief Schülers an einen Freund Am 26. denn jeder wollte einen guten Platz im anderen Hörsaal erobern.„Nein. dennoch war kein Platz frei. auf der Diele. aber dieser lag am anderen Ende der Stadt. Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. war die Antwort. vor der Tür. în tinereţe trebuie să urmeze contra voinţei sale . aber der Gedanke. Schon um halb sechs war der Saal voll. Mai 1789 fand Schillers erste Vorlesung an der Jenaer Universität statt. Er hatte vor dieser ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Studenten standen auf den Bänken. Seine Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. Erläuterungen 1) Născut la 10 noiembrie 1759 în Marbach. Unter lautem Pochen der Studenten — das gilt in Deutschland als Beifall — bestieg Schiller das Katheder. Alle Studenten rannten auf die Straße. gab ihm Mut. „Warum sind Hunderte von Studenten auf der Straße ? Brennt es irgendwo ?" —. Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren.

în urma interven­ ţiei lui Goethe. Pentru a indica anii de la 1100 pînă la 2000 se exprimă numai sutele.. prin produsele optice Zeiss. omagiu adus luptei sale pentru libertate..250 26.D. vestit în special printr-o veche universitate. Această universitate. Kabale und Liebe şi Don Carlos.. în 1789 este numit. Maria Stuart. luptînd pentru trezirea conştiinţei naţionale a Germanilor. immer noch mehr Studenten = tot mai mulţi studenţi Am 26. întemeiată în 1558. Mai 1789 ('siebzehnhundertneunundachtzig). Die Braut von Messina. Jenaer Universität —• universitatea din Jena. Intre 1782—1787 iau naştere dramele de tinereţe Fiesko. este una din universităţile cele mai renumite din Germania.G. studiind medicina şi dreptul. Wilhelm Teil şi Demetrius (fragment).. pledînd pentru libertate şi demnitate umană. Deosebit de rodnică este perioada colaborării cu Goethe (1794— 1805) cînd Schiller depăşeşte influenţa „Sturm und Drang"-ului. ridicîndu-se pe culmile clasicismului german. Die Jungfrau von Orleans. cît şi prin planetariu. expresie a protestului său contra tiraniei brutale a ducelui.. .. Schiller rămîne pînă la sfîrşitul vieţii un apărător înfocat al liber­ tăţii şi al idealurilor democratice şi umaniste. în care Schiller se ridică împotriva tiraniei sistemului feudal. se auzea Lexik Synonyme die Angst — die Furcht rennen — laufen senden — schicken Antonyme das Ende =h der Anfang voll =f= leer anwesend =j= abwesend nirgends --/= überall bekannt =f= unbekannt . Pe lîngă numeroase poezii (în special frumoasele balade). LEHRSTÜCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) cursurile academiei militare (Karlsschule) patronate de despoticul duce de Württemberg. Er hatte vor dieser Vorlesung Furcht = I-a fost frică de această pre­ legere . Acolo scrie drama Die Räuber. Jena—oraş important din R. î n urma premierei acestei drame (1782) Schiller trebuie să se refugieze la Mannheim. Moare la 9 mai 1805. hieß es = . profesor extraordinar de istorie la Universitatea din Jena. în 1792 este numit cetăţean de onoare al republicii franceze.. el scrie în acest timp renumitele drame Wallenstein (trilogie).

în exemplul a verbul erobern este la infinitiv prezent activ. dacă subiectul suferă acţiunea. a J1 aşezat ?P*ţ u J slirsitul Rektion erreichen + Akk. al doilea stă la infinitiv şi anume : 1) la infinitiv activ prezent. = a se urca (pe) Furcht haben + vor + Dat.SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 251 Vieldeutige Wörter a tine — a (se) opri ^ a staţiona halten + für = a lua drept. pag. erobern. 189.werden (vezi schema nr. = a ajunge (la) besteigen -+. a considera drept. î n exemplul b verbul wählen este la infinitiv prezent pasiv. 107. a sta liefen ( ^ n P 0 Z Hi e orizontală) \ a se afla. 1 D şi pag. 4). Gramm. Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul perfect al verbului de conjugat şi infinitivul verbului werden.. = a lua (drept). 2) la infinitiv pasiv prezent. 559) . a crede halten das Ende / \ c . Infinitivul pasiv prezent = participiul perfect al verbului de conjugat . dacă subiectul face acţiunea (compară pag. 201 Gramm. a considera (drept). INFINITIVUL P A S I V PREZENT a) Sie wollten einen guten Platz. b) Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. = a-i fi frică (de) halten + für + Akk. Cînd avem două verbe într-o propoziţie.Akk. a crede GRAMMATIK 1..

— la imperfect şi la participiu perfect o altă vocală radicală decît la infinitiv. La verbele bringen şi denken se observă şi o alternanţă consonantică.. a transmite.. mai mult ca perfect şi viitor: — verbul auxiliar conjugat stă în locul ultim.) —• wandte mich — sich gewandt = a se adresa 2) bringen •— brachte — gebrachte = a aduce denken — dachte — gedacht = a se gîndi Observaţii. Verbele senden şi wenden formează formele de bază şi în mod regulat.. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten worden war. iar participiul perfect al verbului de conjugat în locul penultim. La perfect. b) Es brannte nirgends.. 2. Verbele kennen — kannte — gekannt (ex. verbul auxiliar stă în locul ultim. etc. Intre formele neregulate şi regulate ale verbului senden există o deosebire de sens. — worden sau werden în locul penultim. a vira. b) . 3. LEHRSTOCK 2. b) sînt verbe neregulate de conjugare slabă. TOPICA ÎN PROPOZIŢIILE SECUNDARE CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ a) . formele regulate senden — sendete — gesendet întrebuinţîndu-se mai mult cu înţelesul de a emite (radio).. . daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten wurde. a îndrepta sich wenden ( + an + Akk. VERBELE NEREGULATE DE CONJUGARE SLABĂ a) Ich kannte ihn gut. La prezent şi imperfect..252 26. Verbe neregulate de conjugare slabă sînt : 1) pe lîngă kennen —kannte —gekannt = a cunoaşte brennen — brannte — gebrannt = a arde nennen — nannte — genannt = a numi şi rennen — rannte —• gerannt = a fugi senden — sandte •— gesandt = a trimite wenden •— wandte — gewandt = a întoarce. Aceste verbe au : — pe lîngă caracteristicile verbelor s l a b e (-te la imperfect şi -t la participiul perfect) şi una din caracteristicile verbelor t a r i .. 1. a) şi brennen — brannte — ge­ brannt (ex. — participiul perfect al verbului de conjugat în locul antepenultim. Formele regulate ale verbului wenden: wenden — wendete — gewendet au pe lîngă sensurile formelor neregulate şi înţelesul de a întoarce pe dos o haină.

Die Stadt Jena ist eine bedeutende Universitäts. Er hatte eine schwere Jugend. (vezi schema nr. Übersetzen Sie! A. Die Jenaer Universität—-die Friedrich-Schiller-Universität von heute — wurde im Jahre 1558 gegründet. pag. 575) Übungen 1. Die Schüler lebten dort wie in einem Gefängnis. TOPICA ÎN FRAZELE PRIN COORDONARE (Continuare) Der faßte vierhundert Menschen. cu toate acestea). verbul conjugat stă în locul 1. Mit 30 Jahren wurde Schiller Professor der Geschichte an der Universität Jena. In propoziţiile introduse prin dennoch şi trotzdem. deshalb wurde er zum Ehrenbürger der Fran­ zösischen Republik ernannt. Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller wurde im Jahre 1759 geboren.und Industriestadt der Deutschen Demokratischen Republik. / \ darum. Im Jahre 1799 zog der Dichter nach Weimar. trotzdem J locul 1. Conjuncţia dennoch introduce propoziţii concesive principale. cu toate acestea). Die Schule war vom Herzog gegründet wor­ den. Auch in seinen anderen Dramen kämpfte Schiller für Freiheit und Menschenwürde. O altă conjuncţie care introduce propoziţii concesive principale este conjuncţia trotzdem ( = totuşi. 122.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 25 4. In der Karlsschule schrieb Schiller heimlich sein erstes Drama Die Räuber. Während der Jenaer und Weimarer Jahre entstanden u. deshalb. die geschichtlichen Dramen Wallenstein und Wilhelm Teil und viele Balladen. . în exemplul de mai sus propoziţiile sînt legate prin conjuncţia dennoch ( = totuşi. In diesem Drama erhob sich der Dichter gegen die Tyrannei. B. Schiller starb im Jahre 1805 in Weimar. Auf Befehl des despo­ tischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg mußte Schiller die Karlsschule besuchen. dennoch war kein Platz frei.a. Seine Antrittsvorlesung hatte großen Erfolg. deswegen 1 verbul conjugat dennoch.

darf hier nicht sprechen. der größte Betrieb der feinmechanisch-optischen Industrie der Welt. 5. Antworten Sie auf folgende Fragen im Präsens Passiv. LEHRSTOCK Mit dieser Universität sind die Namen vieler Philosophen und Schriftsteller eng verknüpft. kaufen. In Jena befindet sich auch der VEB (der Volkseigene Betrieb) Carl Zeiss. a) b) c) d) e) Man Man Man Man Man muß die Aufgaben machen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv a) Dieses Buch müssen Diese Zeitung sollen Diese Zeitschriften . d) Eine Menschenmenge kann auf den Straßen (sehen). b) Ein guter Platz mußte (erobern). Verveenden Sie die angegebenen Verben! B. e) Der Kranke darf schon (besuchen). Setzen Sie die Antworten ins Imperfekt und ins Perfekt! Was wird in der deutschen Stunde gemacht ? a) Der Lehrer — grüßen b) Die Übungen — machen c) Die Fehler — korrigieren d) Die Wörter — lernen Was wird auf dem gemacht ? Bahnhof Was a) b) c) d) Der Die Die Die wird in der Bibliothek gemacht ? Bestellzettel — nehmen Bücher — bringen Bücher —• lesen Zeitung — lesen a) Die Bahnsteigkarte und die Fahrkarte — lösen b) Der Fahrplan — lesen c) Zeitschriften und Zeitungen —• kaufen d) Koffer — tragen 3. kann hier Bahnsteigkarten lösen.254 26. Was wird im Kaufhaus gemacht ? a) Viele Sachen — kaufen b) An der Kasse — zahlen das Pac) An der Warenausgabe ket nehmen 4. muß die Vokabeln täglich wiederholen. bestellen. soll fremde Sprachen lernen. Setzen Sie den Infinitiv Präsens Passiv ein! a) Die Vorlesung sollte um sechs Uhr (halten). 2. Präsens Passiv! lesen. A. Verwandeln Sie ins Passiv! Beispiel: Man soll dieses Buch lesen — Dieses Buch soll gelesen werden. c) In der Nähe konnte kein Saal (finden). Die Erzeugnisse dieses Betriebs werden in über 100 Länder exportiert.

Bilden Sie Sätze im Passiv! a) Briefmarken. betrügen. Ich lerne Deutsch. schnell. und. von. sollen. die Post. c) Es brennt nirgends. besichtigen. auf. kaufen. j) Die Kranken. alle. Setzen Sie die Verben ins Imperfekt und ins Perfekt Aktiv! B. kaufen. besuchen. g) Ich bringe Ihnen die Zigaretten. h) Eine Vorlesung. hier | dürfen e) Der Vortrag Die Vorlesung f) Dieser Schrank Diese Briefe die Münze der Brief die Postkarten übermorgen sollen sprechen. 8. h) Ich wende mich an dich mit einer Bitte. besichtigen. heute. und. können. Die Wörter 6. können müssen lernen. stören. Übersetzen Sie die Sätze! a) Der Student nennt den Autor des Romans. 7. von. c) Unser Kunstmuseum. e) Er denkt an seine erste Vorlesung. alle. A. einwerfen ? halten. morgen. nicht. b) Die Studenten rennen auf die Straße. rauchen. für. im Nürnberger Spital. wählen. g) Eine Vorlesung. Till Eulenspiegel. wählen. auf. d) Alle kennen das Werk dieses Dichters.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 255 b) Hier düi fen. nicht. d) Unser Kunstmuseum. noch. heute. Postkarten. e) Ein anderer Saal. b) Briefmarken. . dürfen öffnen. dieser neue Professor. Verbinden Sie die Satzpaare mit der Konjunktion trotzdem (dennoch) oder mit der Konjunktion darum (deshalb)/ a) Mir gefällt die deutsche Sprache. tanzen. heilen. sollen. nicht c) Dieser Kranke d) Können. halten. ansetzen. von. i) Der Spitalmeister. f) Er sendet das Paket. f) Ein anderer Saal. Postkarten. von. sollen. die Post. g) Die grammatikalisch m Regeln wiederholen. halten. fahren. nicht. interessant.

11. Ich will ihn noch einmal sehen. c) Seine Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. Sie kauft es. h) Es ist spät. d) Dieses Buch war überall zu finden. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Ist Genosse Popescu anwesend? b) Gestern war die Straßenbahn voll. j) Ich will dieses Buch lesen. f) Es regnete sehr stark.256 26. e) Ich hatte gestern Gäste. b) Er hatte vor der ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Er ist zur Vorlesung gekommen. Sie beeilen sich. Ich gehe in die Bibliothek. Sie machten einen Ausflug. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „Schüler über seine erste Vorlesung in Jena"! . 10. i) Das Wetter war schlecht. Stellen Sie Fragen! a) Schillers Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. Ich habe sie gemacht. e) Sein Haus steht am Ende der Straße. Das Fußballspiel fand statt. g) Dieser Film war sehr schön. LEHRSTOCK b) Er fühlt sich nicht gut. e) Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik. Antworten Sie! a) Wo hielt Schiller seine erste Vorlesung? b) Was für einen Saal wählte er? c) Warum wählte er keinen großen Saal? d) Wie sprach Schiller? e) Wie äußerten die Studenten ihre Begeisterung? f) Welche Werke von Schiller wurden ins Bumänische übersetzt ? g) Welche Werke von Schiller haben Sie gelesen? h) Welche Dramen von Schiller werden in unseren Theatern gespielt? 12. d) Sie will das Buch lesen. c) Diese Übersetzung ist schwer. c) Es ist früh. Ich bin nicht zu ihm gegangen. d) Den ganzen Abend wurde in der Stadt von der Vorlesung gesprochen. f) Das Werk dieses Schriftstellers ist mir bekannt. 9.

Merken Sie Sich! Der Professor hält eine Vorlesung. Die Vorlesung ist für 6 Uhr angesetzt. c) Sute de studenţi au venit la prelegere. d) Această prelegere a trebuit să fie ţinută într-o sală mai mare. |-7—Limba germana — c. Übersetzen Sie! A. a) Schiller era foarte modest.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 257 13. unde este staţia de autobuz? Opreşte aici tramvaiul? Oraşul acesta este foarte frumos aşezat. pînă acum n-a întîrziat niciodată. E bolnavă. în care sală se ţine astăzi prelegerea de literatură? Pentru ce oră a fost fixată? Nu ştiu de ce n-a venit încă colegul meu. b) El a ales pentru prima lui prelegere o sală mică. Colega noastră este astăzi absentă. f) In tot oraşul s-a vorbit despre prima prelegere a lui Schiller. La ce oră te scoli dimineaţa? Scuzaţi vă rog. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. trebuie să fie bolnav. Ne ţinem totdeauna de cuvînt. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) A reuşit (el) la examen? Unui student bun nu-i este frică de examene. Es kommen immer noch mehr Studenten. Alle Studenten sind anwesend. 1881 . e) Entuziasmul studenţilor a fost foarte mare. B. l-am crezut punctual.

„ich schreibe dir gleich eine schöne Geschichte". „Ich soll eine Geschichte niederschreiben. „Was gibt's?" fragte Heinrich. Sie begann bitterlich zu weinen. „Beruhige dich. Ich habe nur mein schönes Kleid zerrissen. Die Kleine stieg in die letzte Kiste. und er begann laut weinend um Hilfe zu rufen. und bald stand ein „Turm" aus Kisten bereit. Lotte konnte sich aber nicht mehr an den Inhalt der Geschichte erinnern. singst ein Lied und findest Reime!" Die Kinder schafften tüchtig. Eines Tages sagte sie ihm : „Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. . und ich habe sie vergessen". Sie hatten sie zu Hause niederzuschreiben. wir bauen einen Turm. glücklich legte sie es in ihre Schulmappe. Das erschreckte Heinrich. liebes Lottchen". ( S I E B E N U N D Z W A N Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK AUS HEINES KINDHEIT Heinrich Heine spielte als Kind oft mit seiner Lieblingsschwester Lotte. Eines Tages erzählte der Lehrer den Kindern eine Geschichte. ich bewohne ihn. Am nächsten Tag las der Lehrer mit großer Aufmerksamkeit diesen Aufsatz.27. Die „Fee" war plötzlich nicht mehr zu sehen. Daraufhin besuchte der Lehrer Heines Mutter und beglückwünschte sie zu der Arbeit ihres Sohnes. sagte Heinrich. Da rief Lotte aus der Kiste : „Erschrick nicht. ich bin gesund. lautete die Antwort." Jahre waren vergangen. Lotte besuchte schon die Schule. Ich stelle eine Fee dar. Nach einer Stunde gab er seiner Schwester das Heft mit dem Aufsatz. denn die Kiste war höher als das Kind. Das Gebäude hatte zehn Fuß erreicht. Er war begeistert und fragte nach dem wahren Verfasser. Lottchen nannte ihn. du bleibst draußen.

Der Junge lag auf dem Sofa. Nach drei Monaten ging die Mutter an dem Zimmer ihres Sohnes vorbei und hörte wunderschön spielen. Lexik Synonyme der Verfasser — der Autor die Geige — die Violine beglückwünschen — gratulieren Antonyme weinen =f= lachen draußen =f= drinnen sich erinnern =f= vergessen . în copilărie 3) Die Kinder schafften tüchtig = copiii munciră din greu 4) Zehn Fuß = zece picioare. daß du mich störst". Harzreise. Neue Gedichte. substantivul der Fuß nu se întrebuinţează la plural dacă indică o unitate de măsură. între anii 1843—1844. dachte sie. Ne mai putînd suporta situaţia din patrie. Dintre operele sale cele mai cunoscute c i t ă m : Buch der Liedern. sagte er. „Ich kann auf ihn stolz sein". Talentul său s-a manifestat în mod deosebit în domeniul poeziei li­ rice şi satirice. sondern . care îl răpune după o lungă suferinţă. La Paris. denn nicht ihr Sohn spielte.. „Mein Sohn ist ein Wunderkind".. 2) als Kind = cînd era copil. (Comp. Multe poezii stau sub influenţa poeziei populare. Sie t r a t ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. „Ich dichtete gerade ein schönes Lied." Erläuterungen 1) H e i n r i c h H e i n e (1797—1856) este una dintre figurile cele mai reprezentative ale literaturii germane. el pleacă în exil la Paris. evoluînd spre o artă cu caracterul unei critici sociale şi politice ascuţite. aprox. în care se afla Germania fărîmiţată. El satirizează în numeroasele sale opere situaţia jalnică. 310 cm. „Schade. dar în scurt timp învinge această ideologie. Deutschland —• ein Wintermärchen. a avut relaţii personale de prietenie cu Karl Marx. Şi-a început activitatea literară sub influenţa romantismului. Erläuterung 3). pag. 99. und die Musik half mir dabei.AUS HEINES KINDHEIT 259 Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. der Lehrer geigte seine schönsten Kompositionen. Revoluţia de la 1848 îl găseşte deja bolnav de o boală incurabilă.

Der Lehrer las den Aufsatz mit großer Aufmerksamkeit. = a locui (în) sich erinnern + an + Akk. = a felicita (pentru. de) vorbeigehen + an + Dat.260 27. de) gratulieren + Dat. 31 cm) erreichen ^ / \ a ajunge la găsi pe cineva a atinge a besuchen a vizita a frecventa (o şcoală etc. -UNG a) b) c) d) Aus Heines Kindheit Schillers Bescheidenheit wurde belohnt.Akk.-heit (ex. a). + bei + Dat. — a fi mîndru (de) GRAMMATIK 1. = a întreba (de. după) lernen -\. b). = a ajuta (la) stolz + auî -|. + zu -j. -SCHAFT. Zwischen uns herrscht ein Verhältnis guter Kameradschaft. = a trece (pe lîngă) helfen + Dat. = a învăţa (cu) beglückwünschen -\. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -HEIT.) Rektion bewohnen + Akk. Substantivul Kindheit este derivat de la substantivul Kind + -heit (ex. . = a felicita (pentru. LEHRSTÜCK Vieldeutige Wörter J ri o / piciorul der Fuß (~ r \ piciorul = unitate de măsură (aprox. Substantivul Bescheidenheit este derivat de la adjectivul bescheiden -}. -KEIT. -\.zu + Dat.bei + Dat. FORMAREA CUVINTELOR (Continuare) A.Akk. = a-şi aminti (de) fragen + nach + Dat.Dat.

-LICH. B. -tion. a).AUS HEINES KINDHEIT 261 Substantivul Aufmerksamkeit este derivat de la adjectivul aufmerk­ sam + -keit (ex. -IG a) Es gab dort viele medizinische Werke.-TAT. b) . Grammatik 3 B. Bescheidenheit. Grammatik 5). d). -heit. C. Industrie. -ik sînt de genul feminin. 235. Ioana geht in die Bibliothek der Universität.. Substantivul Kameradschaft este derivat de la substantivul Kamerad + -schaît (ex. -IK a) b) c) d) Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Der Lehrer geigte seine schöne Komposition. 136. Substantivele de origine negermană.. derivate cu sufixele -ie. -keit. De genul feminin sînt şi substantivele : Lehrerin. . -(t)ion (ex. glücklich legte sie das Heft in ihre Schulmappe. (Vezi şi pag. -ei sînt de genul feminin.-(T)ION. c). Er ist ein Freund guter Musik. Cu sufixele -ie (ex. -ung. Arznei. Substantivele Kindheit. -schaft. -tat (ex. Aufmerksamkeit şi Kameradschaft sînt de genul feminin. d). -ik (ex. b). A D J E C T I V E L E D E R I V A T E CU S U F I X E L E -ISCH. 29. Substantivele derivate cu sufixele : -in. pag. c) derivă multe Substantive de origine negermană. Übersetzung. -tat. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -IE. Grammatik 5 şi pag.

Construcţia Aa&en + infinitivul c u zu are sens activ (ex. d) Sie fahren fröhlich nach Bukarest. Die Aufgabe muß gemacht werden. Cu sufixele -isch. Die Fee konnte nicht mehr gesehen werden. Construcţia sein + infinitivul cu zu are sens /»asie (ex. c). d) dort -^ dortig O b s e r v a ţ i e . exprimă : . folosit cu infinitivul c u 2» al unui verb predicativ. a). c u za al unui verb predicativ. c) Die Aufgabe ist zu machen. Verbul sein. heute -> heutig 2. a) das Glück -» glücklich (ex. Verbul haben.262 27. c) 2) dar şi de la alte părţi de vorbire: froh -» fröhlich (ex. b) 1) o necesitate (ex. -ig derivă adjective 1) în special de la substantive: die Medizin -^ medizinisch (ex. exprimă o necesitate (ex. b) die Lust > lustig (ex. a). b) Die Fee war nicht mehr zu sehen. Substantivele şi adjectivele terminate în -e pierd vocala aceasta înaintea sufixelor -isch şi ig: d e Geographie -> geographisch. folosit cu infinitivul 1) o posibilitate (ex. LEHRSTOCK c) Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. -lieh. \ sein / a) Sie hatten die Geschichte niederzuschreiben. b şi ex. c). INFINITIVUL CU Z U (Continuare) Verbele/ şi \ + Infinitivul cu zu — — — Sie mußten die Geschichte nieder­ schreiben.

c) Ich hängte das Bild an die Wand. verfassen. Arznei. Fabrik. Fräulein. Bepublik. Grammatik. mit dem Suffix a) spielen. Mädchen. c) sau tare (ex. a') Er erschrak. b' şi ex. denken. c') Das Bild hing an der Wand. Leiden. Sensul acestor verbe se schimbă în funcţie de conjugarea lor : Slabe erschrecken — erschreckte —• erschreckt = a speria (pe cineva) schaffen — schaffte — geschafft = a munci hängen —• hängte — gehängt = a atîrna (ceva) Tari erschrecken — erschrak — er­ schrocken = a se speria (perfectul cu sein) schaffen —• schuf — geschaffen = a crea hängen — hing -—• gehangen = a sta atîrnat Übungen 1. erzählen b) dichten.AUS HEINES KINDHEIT 263 3. ex. Fakultät d) Mathematik. Begierung. a'. Geographie c) Klugheit. Lektion. b') Dieses Bild schuf der große Maler Grigorescu. Gärtchen e) Kameradschaft 2. Leben b) Übersetzer. Bestimmen Sie das Geschlecht folgender Substantive! a) Partei. c'). a. Verkäuferin. ex. b şi ex. Verbele erschrecken. Lesen Sie laut! B. Freundlichkeit. Chronik. schaffen şi hängen pot fi conjugate slab (ex. Bilden Sie Substantive -er / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! A. geigen. . A. arbeiten c) hören. VERBE CU FORME DUBLE a) Das erschreckte Heinrich. b) Die Kinder schafften tüchtig. besuchen.

der Pole b) der Arzt. der Nachbar. falsch D. richtig. mif dew Suffix -heit / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! die | -heit a) schön. wahr. mit dem Suffix -keit/ die a) fröhlich. erzählen. mif rfem. Suffix -ung/ die aj erfinden.264 27. krank. herzlich E. berühmt b) gesund. der Bauer. mit dem Suffix -schalt/ die Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -schaft Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -keit a) der Wirt. begeistern b) stören. der Genosse(n) F. häßlich. dichten. der Nachbar C. höflich b) sauber. sitzen Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -ung . LEHRSTÜCK B. der Landwirt. der Genosse. mit dem Suffix die -in / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! | -in a) der Rumäne. das Wissen b) der Mann.

lesen. dieses Buch. der Rumäne der Kämpfer der Künstler die Philosophie -ig: heute gest(e)rn morgen einmal B. darstellen. das zweite Verb in den Infinitiv m i t zu orfer o h n e zu / Beispiel: Ich. nicht. . Bilden Sie Adjektive (eventuell mit Umlaut) mit den -lieh der der der der Osten Norden Westen Süden der Tag die Nacht 'der Monat das /a/w der Russe der Italiener Europa der Franzose der die der der iSattd Lasi Wmd Durst ins Rumänische! Suffixen: der Frieden die Freundschaft der Freund die Stunde der der der das Bulgare Ungar Tscheche ifi/id -isch. wollen. dieses Buch. draußen. sich erinnern. bleiben. haben.AUS HEINES KINDHEIT 265 G. a) b) c) d) e) f) g) Lotte. Die Schwester. und. lesen. beruhigen. A. die Geschichte. Was. schön. tun? Der Bruder. A. Lottchen. wünschen. Ich. Das Mädchen. ein Aufsatz. beginnen. mit dem Suffix -ei/ Übersetzen Sie sie ins Rumänische. an. eine Fee. sein.—Ich wi^ (wollte) dieses Buch Zesen.! a) der Buchdrucker ( = tipograful). können. sie. laut. nicht. seine Schwester. er. der Konditor ( = cofetarul) 3. wollen. helfen. singen. mehr. — Ich wünsche (wünschte) dieses Buch zu lesen. wünschen. der Inhalt. sehen. versprechen. i) Er. seine Schwester. versuchen. der Tischler ( = tâmplarul) b) der Bäcker ( = brutarul). Übersetzen Sie die neu gebildeten Adjektive Bilden Sie Sätze! Setzen Sie das erste Verb ins Präsens und ins Imperfekt. Heinrich. h) Heinrich. weinen. niederschreiben. ein Lied. sein.

im Alter. Haben. vergessen.. Lassen. (das Studium) der Fremdsprachen. Ist dieser Aufsatz für morgen zu schreiben? Alle haben pünktlich zu kommen. singen.. Ergänzen Sie durch Präpositionen! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! a) Wir sind . Ersetzen Sie durch Beispiel: Hast du noch Übungen zu machen? — Mußt du noch Übungen machen? Wo ist dieser Stoff zu kaufen? — Wo kann dieser Stoff gekauft werden? a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ich habe diesen Text bis morgen zu übersetzen. {erschrecken. sollen. Präsens. ihr. du.. dieses Gemälde an die Wand {hängen. auswendig. Imperfekt). c) Er befaßt sich .. jedes Schaufenster. lassen... b) Das Kind . das Drama „Wilhelm Teil" {schaffen. spielen. . Perfekt. d) Friedrich Schiller . Perfekt). schön. f) Er bezieht sich . nicht. Wir. du. (die Ausstellung) begeistert. beginnen. Perfekt.. an. deine Bücher. Warum ist er in der letzten Zeit nicht zu sehen? Wie lange haben Sie noch an diesen Übersetzungen zu arbeiten? Das ist leicht zu verstehen.. Imperfekt. beglückwünschen. Ich. B. viel.. morgen.... für. Perfekt). Sie. der Tisch. Präsens. (unsere besten Fachleute).. Klavier spielen? Ich. Er. Geige. sieben Jahre. Imperfekt). LEHRSTOCK. wann. e) Das Bild .. liegen! Modalverben! 5. vom frühen Morgen bis zum späten Abend {schaffen.266 27. 7. lernen? Sein. f) Er .. Die Fenster sind während der Fahrt zu schließen. von. Imperfekt). lernen? Seit. hören... (du). d) . lernen. Hast du das Gedicht auswendig zu lernen? 6. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du. auf.... Dieses Buch ist nicht zu finden. Perfekt). (wer) warten Sie? e) Ich rechne (er) . anrufen. dieses Gedicht.. Perfekt. Setzen Sie die starken oder schwachen Formen der eingeklammerten Verben ein! a) Der Hund . nicht in der Mitte {hängen. ein Kollege. c) Meine Mutter . (unsere schöne Hauptstadt) stolz... nicht. b) Wir waren . er. das spielende Kind {erschrecken.. stehenbleiben. durch.

8.. n) Heinrich dichtete ein Lied. j) Lottchens Aufsatz war der beste.. Hat jemand . 1) Die Mutter trat ins Zimmer. Hilfe. (ich) gefragt? Wir denken oft . m) Die Mutter blieb wie angewurzelt stehen. h) Heinrich Heine half seiner Schwester. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Sie! Wie hieß Heinrich Heines Lieblingsschwester? Was für ein Spiel erfand sie? War Heinrich mit Lottchens Vorschlag einverstanden? Warum erschrak er? Wie beruhigte ihn Lottchen? Was für eine Hausaufgabe bekamen die Kinder? Warum weinte Heines Schwester? Wie half der Dichter seiner Schwester? War der Lehrer mit dem Aufsatz zufrieden? Was fragte der Lehrer? Was sagte Lottchen? Was dachte Heinrich Heines Mutter über ihren Sohn? Wer spielte so schön Geige? Was sagte der Dichter seiner Mutter? . Darf ich Sie für morgen ... Mein Freund leidet seit längerer Zeit . (unsere Kindheit). (ich) lustig? Lottchen wollte die Kisten . d) Lotte rief aus der Kiste: „Ich bin gesund". b) Die Kleine wollte eine Fee darstellen. Heinrich erschrak tüchtig und rief ..AUS HEINES KINDHEIT 267 g) h) i) j) k) I) m) n) 0) p) ....c) Die Kinder bauten aus Kisten einen Turm. i) Lotte legte glücklich das Heft mit der Geschichte in die Schulmappe. (starke Kopfschmerzen).. e) Der Lehrer erzählte den Kindern eine Geschichte.... was für (ein Gedanke) bist du gekommen? Machst du dich .. k) Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. f) Heinrich kam zu seinem Schwesterchen. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern oder Sätzen! a) Heinrich Heine spielte oft mit seiner Lieblingsschwester. (sein Geburtstag).. Ich helfe (Sie) gern . 9. (ein Turm) verwandeln.... (diese Arbeit). g) Lottchen erinnerte sich nicht an den Inhalt der Geschichte. (eine Tasse Tee) einladen? Sie beglückwünschte (ihr Vater) ....

de naştere. h) Pînă cînd trebuie făcută traducerea aceasta? i) Ştiţi să cîntaţi la vioară? j) Nu ştiam că aveţi astăzi ziua dv. Heinrich n-o mai văzu. Lada era mai înaltă decît fetiţa. f) El a trecut prin faţa mea dar nu m-a observat. E a s-a urcat în „turn" şi n-a mai putut fi văzută. g) Tatăl meu lucrează ca strungar într-o fabrică mare. Profesorul i-a dat fetiţei caietul şi a întrebat-o : „Cine a făcut compunerea?" i) Lottchen i-a răspuns : „Eu vă voi spune adevărul. „Gebäude" hat zehn Fuß erreicht. Fratele meu mai mare mi-a scris-o!" j) Mama poetului era foarte mîndră de fiul ei. c) Ceasul meu s-a oprit. b) Cum se numeşte sora ta preferată? Ea se numeşte Elena dar noi o numim Lenuţa. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Heinrich Heine era mai mare ( = mai bătrîn) decît sora lui. de naştere. Această compunere îi plăcu foarte mult profesorului. Merken Sie sich! Das Das Die Wie Kind lernt Geige spielen. se sperie şi ceru ajutor. El o ajuta deseori pe surioara lui la lecţii. e) Ne-am oprit în faţa magazinului „Bucureşti" şi am admirat fru­ moasele sale vitrine. Mutter blieb wie angewurzelt stehen. d) Autobuzul acesta nu mai opreşte în „Piaţa Kogălniceanu".268 27. Übersetzen A. lntr-o zi îi făcu o compunere foarte frumoasă. LEHRSTÜCK 10. k) Vă felicit de ziua dv. lautet seine Antwort ? . B. a) Acest tablou îl reprezintă pe poetul Heinrich Heine ca copil.

verließen wir für kurze Zeit das Flugzeug und gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Da ich mich nicht verspäten wollte. Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Uns aber störte der Regen nicht. . Dann wurde das Zeichen zum Abflug gegeben. Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. Es war ein herrlicher Tag. Gleich darauf begannen die Motoren zu arbeiten. Das Flugzeug ging langsam nieder. Schon wenige Minuten nach dem Start war Bukarest unter uns geblieben. Ein Fluggast nach dem anderen stieg ein. unserem Zwischenlandungsplatz. Wir flogen durch ein Wolkenmeer. weil wir gleich weiterfliegen sollten. den Karpaten zu. nach Polen. war ich am nächsten Tag schon um 6 45 an Ort und Stelle. Das Flugzeug war startbereit. das Flugzeug zu benützen. Wir merkten die Steigung am leichten Druck in den Ohren. bewegte sich immer schneller und erhob sich in die Luft. nach Ungarn. Einige waren aus dem Ausland gekommen. Wir flogen nach Nordwesten. Ich beschloß. andere sollten in die Sowjetunion. Der Höhenmesser zeigte 1500 Meter. Langsam glitt das Flugzeug über das Rollfeld. Plötzlich änderte sich das Wetter. fliegen. Um neun Uhr früh war ich im Reisebüro. Wir landeten. Die fahrbare Treppe wurde gebracht. (ACHTUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG Vor einigen Tagen wollte ich zu meinen Verwandten nach Klausenburg ( = Cluj) fahren. Auf dem Flugplatz sahen wir viele Flugzeuge. wir flogen weiter.28. Unser Flugzeug wurde gerade von einem Mechaniker überprüft. Wir beeilten uns. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. die Sonne schien — das rechte Flugwetter. Es begann zu regnen. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. sagte mir der Beamte. in die Tschechoslowakei und in die DDR. In Hermannstadt ( = Sibiu). „Bitte.

-(e)s.270 28. -es. -e = aeroportul das Flugzeug. -s (f. -e — călătorul cu avionul die Flugkarte. pl. = a observa (după) . -(e)s — decolarea a zbura mai departe Rektion merken + an + Dat. -es. -n = biletul de avion der Flugplatz.) = vremea de zbor der Abflug. -(e)s. LEHRSTÜCK Erläuterungen 1) Um neun Uhr früh = La ora 9 dimineaţa 2) an Ort und Stelle = la faţa locului (în expresii idiomatice se omite de obicei articolul) 3) den Karpaten zu = în spre Carpaţi 4) immer schneller = tot mai repede 5) 300 Kilometer je Stunde = 300 km/h — 300 km/oră Lexik Synonyme die Reise — die Fahrt Antonyme der Norden =f= der Süden der Osten =j= der Westen Vieldeutige Wörter / întotdeauna betragen = a se ridica la din ce în ce sich betragen = a se purta (urmat de un adjectiv la gradul comparativ) immer Wortfamilie fliegen — flog — geflogen (s) = a zbura weiterfliegen —• flog weiter — weitergeflogen (s) der Flug. -e = avionul das Flugwetter. -e = zborul der Fluggast.

-n Däne. -s. -s. -n. -n Franzose. -n Deutsche. -s. -n englisch finnisch französisch griechisch britisch indisch iranisch italienisch jugoslawisch koreanisch kubanisch mongolisch niederländisch norwegisch österreichisch polnisch portugiesisch rumänisch schwedisch schweizerisch sowjetisch der Koreaner. -n der Schweizer. -s. -s Finne. der Amerikaner. -s. -s. -n. -n Deutscher. -n der Schwede. der Belgier. -n. -n der Araber. spanisch der Tschechoslowake. -s. -n. Italiener. -n. -n Inder. -n. -n türkisch ungarisch arabisch amerikanisch vietnamesisch .EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 271 Völkernamen der Albaner. -n. -n der Ungar. -n. -s. -n. -n. Pole. -n tschechoslowakisch der Türke. -s. -n. -e) Adjektive albanisch belgisch bulgarisch chinesisch dänisch deutsch Ländernamen Albanien (die Volksrepublik Albanien) Belgien Bulgarien (die Volksrepublik Bulgarien) China (die Volksrepublik China) Dänemark Deutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) die Bundesrepublik Deutschland England Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indien (der) Iran Italien Jugoslawien (die Sozialistiche Föderative Republik Jugoslawien) die Koreanische Volksdemokratische Republik Kuba (die Republik Kuba) die Mongolei (die Mongolische Volksrepublik) die Niederlande Norwegen Österreich Polen (die Volksrepublik Polen) Portugal Rumänien (die Sozialistische Republik Rumänien) Schweden die Schweiz die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) — die Sowjetunion (SU) Spanien die Tschechoslowakei (die Tschechoslowakische Sozialistische Republik •—• CS SR) die Türkei Ungarn (die Ungarische Volksrepublik) die Vereinigte Arabische Republik (VAR) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die Demokratische Republik Vietnam der der der der der der der der der Engländer. -n der der der (ein Chinese. -n. -n Grieche. -n. Österreicher. -n. -s. Jugoslawe. -n Rumäne. -n. der Vietnamese. -s. -n der der der der der der Niederländer. -s. Norweger. der Sowjetbürger. -n Portugiese. -n -n Brite. -n. der Mongole. Iraner. der Bulgare. -s. -n. -s. - der Spanier. -s. der Kubaner. -n.

întrucît) (ex. b) Der Gedanke. c) Er mußte einen anderen Saal wählen. POZIŢIA PROPOZIŢIEI SECUNDARE a) Da Schiller bescheiden war. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. (vezi schema nr. 2. Propoziţiile introduse prin da ( = deoarece. Propoziţiile introduse prin da precedă de multe ori propoziţia principală. —• fie intercalate în propoziţia la care se referă (ex. aus welchem Grunde? ( = din ce cauză?). de obicei. Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (vezi exemplul). Ele indică. Deoarece propoziţia secundară ţine locul unei părţi de propoziţie. 154.272 28. b) Wir beeilten uns. Conjuncţiile weil şi da introduc propoziţii secundare cauzale. . O b s e r v a ţ i e . Propoziţiile secundare stau în limba germană : — fie înaintea propoziţiei principale (ex. a) şi weil ( = pen­ tru că) (ex. — fie în urma propoziţiei principale (ex. 598) 3. a). b). wählte er einen kleinen Saal. b) sînt propoziţii circumstanţiale cauzale. c). o cauză logică. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten wurde. această ordine a cuvintelor nu este de fapt o abatere de la regula : în propoziţia principală. weil immer mehr Studenten harnen. gab ihm Mut. Conjuncţiile weil şi da sînt conjuncţii subordonatoare cauzale. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ PRECEDATĂ DE O PROPOZIŢIE SECUNDARĂ Da es spät war. Ele răspund la întrebările: warum? ( = de ce? pentru ce?). PROPOZIŢIA CAUZALĂ a) Da ich mich nicht verspäten wollte. g i n g e n sie n i c h t m e h r i n die S t a d t . pag. aceasta din urmă începe cu verbul conjugat. weshalb?. după propoziţia principală. Subiectul stă deci în urma verbului conjugat. war ich schon um 645 an Ort und Stelle. weil wir gleich weiterfliegen sollten. de obicei. O b s e r v a ţ i e . Ele indică o cauză reală. Propoziţiile introduse prin weil stau. verbul ocupă locul 2.

Din cauza aceasta. 2.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 273 4. a). PARTICIPIILE ŞI ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE (Recapitulare şi completare) a) Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. . c). substantivizat. c) In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. Cuvîntul der Beamte (ein Beamter) este un participiu vechi. de ţări (ex. 1881 feminin. Observaţii. sagte der Beamte. NUMELE GEOGItAFICE A. 233. Unele nume de ţări. b) „Bitte. provincii etc.. Das Banat se întrebuinţează cu articol. a) Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Dacă numele geografice sînt precedate sau urmate de un atribut. . seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". spre deosebire de celelalte adjective şi participii substantivizate. cuvîntul der Beamte formează un femenin cu ajutorul sufixului -in : die Beamtin (ex. Cuvîntul die Beamtin se declină după regulile valabile pentru declinarea substantivelor. Grammatik 3). Cuvîntul der Beamte se declină după regulile valabile pentru declinarea adjectivelor atributive (vezi pag. 1. b) Sie sollten nach Polen fliegen. sînt de genul 18—Limba germană — c. Deci: der Deutsche —• die Deutsche ein Deutscher — eine Deutsche dar : der Beamte — die Beamtin ein Beamter — eine Beamtin 5.ein anderes sollte in die Tschechoslowakei fliegen. B. pe cale de a deveni substantiv. atunci se întrebuinţează cu articol: das schöne Rumänien — das Rumänien von heute. Majoritatea numelor de oraşe (ex. b) şi de ţinuturi sînt de genul neutru şi se întrebuinţează de obicei fără articol.

DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Recapitulare şi completare) A. das Mittelmeer ( = Marea Mediterană). De exemplu : die Tschecho­ slowakei. die Alpen. ca : der Iran.274 28. der Irak. 22. N E P R E C E D A T E DE ARTICOL a) Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. die Mongolei. LEHRSTOCK Acestea se întrebuinţează cu articolul hotărît. die Schweiz. Numele de ţări terminate în -ei sînt numai de gen feminin : die Tschechoslo­ wakei. 496) E. Unele nume geografice au numai plural. Grammatik 2) c) Das ist das Buch von Peter. numele proprii primesc doar la genitiv desinenţa -s (ex. 35. die Moldau. b) Alinas Zimmer war sehr schön. die Ostsee ( = Marea Baltică) etc. der Atlantische Ozean ( = Oceanul Atlantic) — m ă r i : das Schwarze Meer. vezi şi pag. Se întrebuinţează cu articolul hotărît: die Karpaten. 22. a şi b. Acestea se întrebuinţează atît cu articolul hotărît (vezi schema nr. Wir flogen den Karpaten zu. D. . c. pag. Există şi unele ţări de gen masculin. Aceasta stă totdeauna după substantivul regent. — ape : die Donau ( == Dunărea). 496) cît şi fără articol. Indiferent de gen. 0. O b s e r v a ţ i e . în locul genitivului se foloseşte uneori construcţia prepoziţională von cu dativul. Cu articolul hotărît se întrebuinţează şi numele de : — oceane: der Stille Ozean ( = Oceanul Pacific). der Rhein ( = Rinul) etc. die Türkei. pag. die Vereinigten Staaten von Amerika ( = Statele Unite ale Americii) die Niederlande ( = Ţările de Jos) (vezi schema nr.

. se întrebuinţează de obicei prepoziţia nach. Sie sollten in die (nach der) Sowjetunion. -clis în locul genitivului poate s t a : 1. Dacă numele ţării este de gen masculin. 2) prepoziţia in. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR A. dacă numele ţării se întrebuinţează îără articol. Dacă numele proprii se termină în -s. mai rar nach. chiar dacă sînt precedate de un a t r i b u t : das Buch des kleinen Peter O b s e r v a ţ i e . p a g . in die (nach der) Tschechoslowakei und nach Ungarn fliegen. O b s e r v a ţ i e . dacă numele ţării se întrebuinţează cu articol. 2. die Donau die Karpaten das Banat G. sau die Begabung Felix'). 3. Numele de persoane sînt însoţite de articol — uneori în limbajul familiar — dacă sînt precedate de un atribut adjectival sau substantival : der große Goethe (vezi schema nr. Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă la genitiv. De exemplu : Er fahrt nach (dem) Iran. construcţia propoziţională cu von : die Begabung von Felix. Numele geografice precedate de un atribut formează genitivul atît cu desinenţa s cît şi fără desinenţă : die Wälder des schönen Rumänien^) 3. die Donau die Karpaten das Banat 2. P R E C E D A T E DE ARTICOL 1. Felix' Begabung (ex. se declină numai ultimul substantiv : B. 44.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 275 d) Der große Dichter war von der Begabung Felix' überzeugt. 516) 7. Numele geografice se declină ca substantivele comune : N. Pentru a indica direcţia spre o ţară se foloseşte : 1) prepoziţia nach. der Donau der Karpaten des Banats D. 197. Erläuterung 1). der Donau den Karpaten dem Banat A. e) Johann Wolfgang Goethes Werke Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. uneori o desinenţă veche a genitivului -ens : Hansens Schwester. d. -x. -z. -tz. un apostrof (vezi şi pag. -ß.

c). mit der Konjunktion da! a) Es war spät. Prepoziţia vor poate avea sens local (ex. vorstellen. b) Ich nehme an dem Ausflug teil. Er wird sehr schön sein. a).276 28. e) Es regnete stark. c) Die Studenten gingen in die Buchhandlung. înainte cu înţeles cauzal = de cauzal Übungen 1. . Verbinden Sie die Satzpaare A. B. Es stand startbereit. b) Das Flugzeug sollte bald weiterfliegen. Sie hatten Bücher zu kaufen. LEHRSTÜCK B. Das Kind durfte nicht zum Flugplatz gehen. a) Der Autobus wartete schon vor dem Reisebüro. Wir haben noch Zeit. Wir gingen nicht mehr spazieren. Das Wetter ist sehr schön. e) Der Dichter wollte seinen Freunden den Jungen E r war sehr begabt. Wir zogen uns warm an. d) Mit dem Autobus dauert der Weg nur zehn Minuten. c) Er weinte vor Freude. c) Es regnete. înţeles local = în faţa vor — înţeles temporal = înainte de. b) sau <(ex. d) Unsere Jugend ist gesund. temporal (ex. Sie treibt viel Sport. b) Vor einigen Tagen mußte ich nach Arad fahren. mit der Konjunktion weil! a) Der Ausflug findet statt.

. ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist Bukarest. Ankara. Prag. Bern. Wien. b) Warum fahren im Winter viele Studenten ins Gebirge? (Sie wollen Sport treiben)..... ..) d) Warum reiste dein Freund mit dem Flugzeug? (Er wollte früher an Ort und Stelle sein.. 3. Der Flug war angenehm. weil ich eine Fahrkarte lösen will. 2) Ich gehe an den Schalter. a) Er wollte früher in Klausenburg sein... Tirana.) 4. Ulan Bator. Verbinden Sie die Satzpaare A. . mit der Konjunktion da! B. .. Ich gehe an den Schalter... Berlin. .. Antworten Sie! Benützen Sie die eingeklammerten Sätze als Kausalsätze! Beispiel: a) Warum fuhren die Studenten aufs Land ? (Sie wollten ein Staatsgut besuchen). Die Tür der Kabine wurde geschlossen. Ergänzen A. London. c) Warum fehlt Anda ? (Sie ist krank..... gehe ich an den Schalter. . c) Das Flugzeug sollte abfliegen. Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt . Athen... Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Sie! .) f) Warum ging Andrei zum Schalter? (Er wollte eine Karte lösen. Sofia. . Sie beeilten sich sehr. Belgrad. mit der Konjunktion weil! Ich will eine Fahrkarte lösen.... . ... 1) Da ich eine Fahrkarte lösen will. . .. .EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 277 2. Er reiste mit dem Flugzeug. b) Sie wollten nicht zu spät kommen.. Born.) e) Warum fuhr er nach Klausenburg? (Er sollte an einer Konferenz teilnehmen. d) Das Wetter war sehr schön. .

n) Es gibt nichts Herrlicher. Die Hauptstadt der Niederlande ist . . . c) Der Beamt. C.... Schwede spricht . . . 7. Die Hauptstadt Indiens ist . i) Er hat hier keine Bekannt-. Deutsche spricht . Ergänzen Sie die Endungen! a) Der Reisend.. . j) Haben Sie hier Verwandt-? k) Sein Vater ist Beamt... . e) Er ist Deutsch-.. Die Hauptstadt der VAR ist ... . .kontrollierte die Fahrkarten. Die Hauptstadt der Demokratischen Republik Vietnam ist . . Die Hauptstadt Frankreichs ist .. 5.. d) Ein Fremd.als das Meer. Am nächsten Tag war er pünktlich an Ort und Stelle. .. Vietnamese spricht ..278 28. LEHRSTOCK B. ... h) Der Deutsch.. Antworten Sie! a) Was sahen die Fluggäste auf dem Flugplatz? b) Was machte der Mechaniker? c) Wo gibt es in unserem Vaterland Flugplätze ? ... Die Hauptstadt der UdSSR (der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) ist .kannte ihn.... Der Der Der Der Der Der Der Rumäne spricht rumänisch.. I) Ich wünsche Ihnen alles Gut-. .zu sich ein. .war Rumän-. Russe spricht ... b) Ein Beamt.. ..kam nach Bukarest.in einem groß.bewunderte die herrlich. Chinese spricht . .. Portugiese spricht .lud den Deutsch. Mongole spricht . Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) b) c) d) e) Satzgliedern! Ein Kollege mußte nach Arad fahren.besuchte den Rumän-. Ungar spricht .. Die Hauptstadt Polens ist . m) Ich möchte etwas Warm.. Die Hauptstadt der USA ist ... Pole spricht . . Der Der Der Der Der Der Der Bulgare spricht . .. Türke spricht .. Er merkte die Steigung am leichten Druck in den Ohren. . Einige Flugzeuge waren aus dem Ausland gekommen.. .. . . Koreaner spricht .. Norweger spricht . . .trinken... f) Ein Rumän.Warenhaus. .Natur. Das Flugzeug ging in Klausenburg langsam nieder.. . Die Hauptstadt des Irans ist . . g) Der Rumän.. 6.

Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 279 d) Sind Sie schon oft geflogen? Wohin? e) Wie lange dauert der Flug von Bukarest nach Klausehburg? f) Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug als mit der Eisenbahn? Warum ? 8. m) Unde ţi-ai petrecut concediul ? n) Am fost în Moldova la părinţii mei. Übersetzen Sie! a) Vrei să completezi acest formular? b) La ce oră trebuie să fim la aeroport ? c) Profesorul din Uniunea Sovietică soseşte la ora 13 05 cu avionul. f) El îmi scrie să-1 aştept luni. e) în urmă cu cîteva zile am primit o scrisoare de la fratele meu. p) Unele drame ale lui Friedrich Schiller au fost traduse în limba română. o) La sud-estul ţării noastre se află Marea Neagră. k) Plec la Bucureşti la sora mea. r) Ai citit poeziile lui Johann Wolfgang Goethe ? s) Conferinţa a avut loc în capitala Elveţiei. Das Wetter änderte sich. h) Ieri vremea a fost frumoasă. pe urmă am făcut o excursie frumoasă pe Dunăre. Unser Flugzeug war startbereit. I) Acum doi ani locuia la Sinaia. . cred că noi trebuie să fim la aeroport la ora 12 50 . i) După masă mă plimb uneori. Merken Sie sich! Er war pünktlich an Ort und Stelle. d) Nu mă grăbesc. pentru că mai avem timp. Acolo a participat la un congres. j) Ea locuieşte de doi ani la Bucureşti. la aeroport. 16 aprilie. dar astăzi ninge. g) El soseşte cu avionul din Republica Democrată Germană.

Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. entgegnete mir der Kleine. Ich trat ein. „Wo denn?" fragte ich lächelnd. ." „Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben?" scherzte ich. „Nein. Ich ließ alles stehen und liegen. Dieser Esel ließ mit sich spielen und auf sich reiten und war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen. frotzeln lasse ich mich von Ihnen noch lange nicht! Setzen Sie sich selbst auf Ihre Eselseier und sorgen Sie dafür.Genossenschaft" prangten über der Eingangstür. Eines Tages kam mein Sohn freudestrahlend zu mir ins Zimmer und rief : „Vater.Genossenschaft". Sie beginnt damit. sagte der Beamte ziemlich unfreundlich.29. daß Sie dabei keines zerdrücken!" Der Beamte sprang von seinem Sessel auf und brüllte mich an : „Sie werden vor Gericht Genugtuung geben müssen. lautete die Antwort. Oder soll ich mir vielleicht den Esel ausbrüten ? O nein. Eine solche Beleidigung läßt die Firma nicht auf sich sitzen. es heißt E S E L . „Jawohl! Einen richtigen Esel!" erwiderte ich. aber richtige. daß einer der Schulfreunde meines Sohnes einen Esel besaß. Vater. „Eier?! Was soll ich mit Eiern anfangen ? Ich bin zu Ihnen gekommen. „Vielleicht wünschen Sie aber Eier". aber was war zu t u n ? Ich mußte doch Wort halten. denn ich will einen Esel kaufen und nicht Eier.GENOSSENSCHAFT Nach Schuster Dutz Meine Geschichte spielt im Jahre 1916. (NEUNUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK E S E L . „Den Artikel führen wir nicht". du hast mir schon längst einen Esel versprochen. An einem Tisch saßen zwei Beamte. fügte der andere hinzu. jetzt ist es dir möglich. Die Worte „ E S E L ." „Einen Esel?" fragte der Mann erstaunt. „Denk Dir. warum ich das Geschäft wütend verließ. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : „Ich möchte einen Esel kaufen. auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. langohrige Esel sind zu kaufen". werter junger Mann. nahm Hut und Mantel und ging los. dein Versprechen einzulösen. Ich fand auch gleich den Laden. in meiner Klasse findest du keinen. Ich habe nicht die Absicht zu schweigen!" Es ist doch leicht zu verstehen. Ich konnte ihn ihm aber nicht erfüllen. denn weit und breit war kein Esel zu haben.

Ein positives Ergebnis allerdings hatte die Angelegenheit doch auch für mich... erwidern -f Dat. nicht = nu permit să fiu luat peste picior 6) noch lange nickt = nicidecum Lexik Synonyme das Geschäft — der Laden die Angelegenheit — die Sache das Ergebnis — das Resultat Vieldeutige Wörter / a juca — a se juca spielen — a se petrece \ a cînta (la un instrument) /lucrul. Ich wußte jetzt.Genossenschaft war. Das lustige 2 x 7 . cităm volumul de poezii Aus meinen Som­ merferien şi volumele de proză Die Tarockpartie und andere lustige Geschichten.E S E L-GENOSSENSCHAFT 281 Einige Tage später bekam ich eine gerichtliche Vorladung.. sorgen -f für + Akk. obiectul die Sache —cauza \ a f a c e r e a . corect \ adevărat Antonyme freundlich =£• unfreundlich möglich =f= unmöglich . anbrüllen + Akk. scrise adesea în dialect săsesc-ardelenesc..." Erläuterungen 1) Născut la 24 mai 1885 S c h u s t e r D u t z (Gustav Schuster) este unul dintre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai literaturii humoristice şi satirice de limbă germană din România. = = = = = = a a a a a a riposta se apropia de replica zbiera la avea grijă de fi vorba de /just. Ich verlor den Prozeß. 2) Den Artikel führen wir nicht = nu ţinem acest articol (această marfă) 3) Was soll ich mit . chestiunea richtig Rektion entgegnen + Dat. sich handeln -f um + A k k . Es handelte sich um die „Erste Siebenbürgische Eier-Lieferung-Genossenschaft. Schließlich endete die Sache mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. sich nähern + Dat. Din operele sale. anfangen? = Ce să fac cu .? 4) werter junger Mann — stimabile 5) frotzeln lasse ich mich . was die E S E L ..

a) b) c) d) e) Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben? Nein.282 29. nici una. keines ( = nici unul. fügte der andere hinzu.. G. ex. A. b) sînt pronume substantivale. b) Pronumele nehotărîte einer. A. N. PRONUMELE (Continuare) A. ex. .. Dieser Esel war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen (meinen). Se declină declinării articolului hotărît şi pronumele dacă nu sînt precedate de articol (ex. N. „Vielleicht wünschen Sie Eier .. Singular Masculin N. D. pag. De asemenea urmează regulile posesive întrebuinţate substantival sau de pronume. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : . 527) . a) şi keiner... in meiner findest du keinen. D. eine. 60.. eines ( = unul. G. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. keine. A. D. einer eines einem einen keiner keines keinem keinen meiner meines meinem meinen Feminin eine einer einer eine keine keiner keiner keine meine meiner meiner meine Plural Neutru eines eines einem eines keines keines keinem keines meines meines meinem meines Toate genurile lipseşte keine keiner keinen keine meine meiner meinen meine (vezi schema nr. ca articolul hotărît. G.". una.

d. N.E S E L-GENOSSENSCHAFT 283 Pronumele nehotărîte der eine (ex. .m. ein anderes ( = un altul. Selbst. —• noi înşine — ş. o alta) urmează regulile declinării adjectivului. die andere. G. das eine ( = unul. G. Setzen Sie sich selbst . eine andere. una) şi der andere (ex.. = ai mei = ai tăi (vezi schema nr.. D. A. selber este un pronume demonstrativ invariabil. cealaltă). e) sau de un pronume. das andere ( = celălalt. De asemenea urmează regulile declinării adjectivului şi pronumele posesive substantivale precedate de articolul hotărît (ex. d). c). ş. a. ca şi ein anderer. Singular Masculin N.d. pag. 60.a. Se traduce prin pronumele de întărire : ich du er wir — eu însumi —• t u însuţi — — selbst — — el însuşi — . der des dem den der des dem den eine einen einen einen mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en die der der die die der der die Feminin eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e das des dem das das des dem das Neutru eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e Plural Toate genurile die der den die die der den die einen einen einen einen mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en Pronumele posesiv poate fi şi substantivizat : die Mein(ig)en die Dein(ig)en ş.a.m. die eine. A. 527) B.d. D. m.

wichtig ( = important). unmöglich {= imposibil).d. Genitivul poate exprima în limba germană o parte dintr-un tot partitiv). de ex.m. Infinitivul cu zu nu se întrebuinţează numai după verbe (vezi pag..a. aber was war zu tun ? b) Es ist doch leicht zu verstehen. 561) . notwendig ( = necesar). fähig ( = capabil). schwer.a. ca : Lust (ex. a). Gelegenheit ( = ocazie).. b). ange­ nehm ( = plăcut). möglich. din motive eufonice. = = = — din din din din partea partea partea partea mea. . pag. 2. LEHRSTOCK. în ceea ce mă priveşte ta. leicht.m. Pronumele personal la genitiv poate avea forme compuse. schön. La formele compuse cu wegen se intercalează. O b s e r v a ţ i e . în ceea ce o priveşte cu — wegen: meinetwegen = din cauza mea deinetwegen = din cauza ta seinetwegen = din cauza lui ihretwegen = din cauza ei ş. 109. (vezi schema nr. în ceea ce 11 priveşte ei. ci ş i : 1) după substantive. Grammatik 4). Möglich­ keit ( = posibilitate). ca : leicht (ex.284 29. consoana t. 201.d. Die Sache endete mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. Zeit ( = timp). 2) după adjective. C. INFINITIVUL CU ZU (Continuare) a) Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. Absicht. Se înlocuieşte de multe ori prin dativul + von: einer der Freunde eine der Freundinnen eines der Kinder = einer von den Freunden = eine von den Freundinnen = eines von den Kindern (genitivul 3. în ceea ce te priveşte lui. : cu — seits: meinerseits deinerseits seinerseits ihrerseits ş. GENITIVUL PARTITIV Einer der Schulfreunde meines Sohnes besaß einen Esel.

PROPOZIŢIA SECUNDARA (Continuare) a) Warum kannst du das nicht verstehen? b) Es ist doch leicht zu verstehen. De exemplu : Ich lasse mir einen Mantel machen. a da voie.. Lassen ca verb auxiliar de mod se traduce prin : 1) a permite. warum ich das Geschäft wütend verließ. Der Esel ließ mit sich spielen. (ex. g). Ich ließ alles stehen und liegen.. Itellius ließ seine Sklaven ganze Bücher auswendig lernen. f) 6) hai să . a) B.. Ich lasse mich nicht frotzeln. DIFERITE ACCEPŢII ALE VERBULUI a) b) c) d) e) f) g) Ich ließ das Heft zu Hause. d) 4) a dispune. a cere (ex. (ex. 5. a face să .. Laßt uns gehen! Verbul lassen poate fi WT*6 predicativ verb auxiliar de mod A. fiind o formă perifrastică a imperativului O b s e r v a ţ i e . Lassen ca verb predicativ se traduce prin : a lăsa (ex.£ S E L-GENOSSENSCHAFT 285 LASSEN 4. e) 5) a transmite (ex. b). a accepta. = îmi fac un palton. a) ci . b) 2) a lăsa (ex. Adverbele interogative nu introduc numai propoziţii principale şi propoziţii secundare (ex. Uneori lassen exprimă doar îndemnul la săvîrşirea acţiunii exprimate prin verbul predicativ... c) 3) a tolera (ex. Sie ließ ihre Freundin grüßen. a admite (ex. în cazul acesta nu se traduce..

Unsere Wohnung ist kleiner als eure Wohnung. k) Mein Füllhalter hat keine Ja. WTas ist dein Vater ? Meine Mutter ist Lehrerin. Verkäuferinnen ? eine andere Verkäuferin bringt die Mäntel.Was ist ihre Schwester? dentin. Unser Zimmer ist höher als euer Zimmer.Mein Schwesterchen ist 6 Jahre alt. d) Sein Bruder ist Student. Darf ich mit deischreiben. gestern war ich bei meinem Vetter. keine Studentin fehlt. aber dein Zimmer ist groß. h) Was machen die zwei Ein Verkäufer ordnet die Anzüge. Mein Zimmer ist klein. aber unsere Schwester ist noch Schülerin. Fahrrad fahren? . Wie alt ist dein Schwe. Was ist ihr Bruder? Seine Schwester ist Stu. aber unser Bruder ist noch Schüler. ich möchte mit deinem Fahrrad fahren. Euer Zimmer ist groß. Was ist deine Mutter ? Mein Brüderchen ist Was ist dein Brüderchen ? Schüler. g) Fehlt heute ein Student? Nein. c) Mein Vater ist Dreher. a) Wie alt ist dein Vater ? Wie alt ist deine Mutter ? Meine Mutter ist 42 Jahre alt. e) Unser Fernsehapparat ist nicht besser als euer Fernsehapparat. du kannst mit meinem Füllhalter Tinte. aber dein Schreibtisch ist braun Meine Uhr geht vor. nem Füllhalter schreiben? I) W7illst du mit meinem Ja. aber deine Uhr geht nach. Eure Schwester ist Studentin. dentin ? Fehlt heute ein Kind? Nein. i) Was machen die zwei Eine Verkäuferin ordnet die Anzüge.286 29. f) Euer Bruder ist Student. Fehlt heute eine StuNein. kein Kind fehlt. kein Student fehlt. LEHRSTOCK Übungen Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch substantivische Pronomen! Mein Vater ist 47 Jahre alt. aber unser Zimmer ist klein. sterchen ? b) Mein Schreibtisch ist schwarz. j) Waren Sie gestern bei Nein. dem Vetter Ihrer Frau? heute gehe ich zu dem Vetter meiner Frau. ein Verkäufer ? anderer Verkäufer bringt die Mäntel. Sein Töchterchen ist Was ist ihr Töchterchen? Schülerin.

zu diesem Film . der Vater.. wo. . gehen? j e') wohin.. k) Lassen Sie sich einen neuen Anzug . Steigen Sie in einen (diese Autobusse) ein! Zeigen Sie mir einen (die blauen Mäntel)! Ioana ist eine (meine besten Freundinnen). gehen.. g) Ich beabsichtige ins Gebirge . d') warum. ... ein Esel. der Vater. das Geschäft.. das Geschäft.. e) Wohin....? I) Hoffentlich wirst du die Möglichkeit haben. b) Hattest du nicht den Wunsch.. . . der Junge sich der Junge.. f) Haben Sie Lust. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv passenden Verbs! a) In unserem Vaterland haben alle die Möglichkeit .. sich wünschen.. . spielen.. heißen. d) Warum. . e) Das ist nicht leicht .. der Laden. Ersetzen Sie den partitiven Genitiv durch den Dativ + von! a) b) c) d) e) f) g) h) Ich will dir eines (diese Bücher) kaufen.. j) Es fällt mir schwer. . neu. die a') Ich weiß 1 Geschichte ? spielen. Ihnen so rasch eine Antwort . h) Hatten Sie nicht die Absicht. Ihren Urlaub am Meer ... d) Ich möchte deinen Wunsch . Er läßt dich herzlich . 4. Warst du mit einer (deine Kolleginnen) im Theater? mit oder ohne besuchen erfüllen lernen gehen einlösen fahren studieren hingehen verbringen machen geben grüßen sagen zu des 3. dein Versprechen . neu. der Laden. .. Bilden Sie Sätze! a) Wann. . Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! B. heißen. c) Wie.. V) eröffnen ? eröffnen..? c) Der Ausländer wünschte diese Ausstellung .. i) Es war ihm unmöglich . Das ist eines (die schönsten Bilder). Medizin . m) Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen. A. Ich war mit einem (meine Brüder) im Ferienlager. . ein Esel? wünschen. T b) W o.. .. neu ? C) wie. Andrei ist einer (meine besten Freunde).E S E L-GENOSSENSCHAFT 287 2. neu.

h) Er ließ alles stehen und liegen und ging ins Geschäft. a) Despre ce este vorba în această povestire? b) Trebuie să ne ţinem întotdeauna de cuvînt. Wort (schreiben). wütend. aus welchem Grunde. f) Das ist ein falsch . Setzen Sie das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt ein! a) Ich bringe dir gleich das.. der Laden. aufs Land zu fahren.. der Beamte.288 29. weshalb. hin­ gehen. c) Ich habe die Absicht... der Vater. f) Auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden. wütend? f) Ich weiß um. Geschäft ist sehr elegant (eröffnen). sein. Buch (versprechen). unfreundlich ? h) Aus welchem Grunde... b) Bei uns wird für die Kranken und Alten gesorgt. g) Der Junge kam freudestrahlend aus der Stadt nach Hause.. d) Ich möchte schon mit der Arbeit beginnen. LEHRSTÜCK f) Um. d) N-am văzut încă magazinul acesta.. der Laden. er. dar nu este bine să le îndeplineşti toate dorinţele. c) Trebuie să ai grijă de copii. . g) Der .. Wort nicht lesen (hinzufügen). f) De fapt n-a fost nimic altceva decît o neînţelegere. Antworten Sie! a) Warum wünschte sich der Junge einen Esel? b) Warum konnte der Wunsch des Kindes nicht erfüllt werden? c) Was sah der Sohn eines Tages auf dem Marktplatz ? d) Was machte der Verfasser? e) Konnte er endlich sein Versprechen einlösen? Warum nicht? f) Welche Folgen hatte dieses Mißverständnis für den Vater? Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „ESEL-Genossenschaft" ! Übersetzen Sie! A. e) Ich höre gern das Lachen der . Junge rief um Hilfe (weinen). c) Das neu . der Beamte. unfreundlich... verlassen. sein.. Kinder (spielen). er? g) Weshalb.. ver­ lassen. b) Ich kann das . g') h') wieviel Uhr hingehen.. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Unser sozialistischer Staat sorgt für die Erziehung der Jugend. der Vater. din cauza aceasta îmi cere un măgar". Worte : „ESEL-Genossenschaft" ffolgen). d) Über der Eingangstür des Ladens prangten . wieviel Uhr. e) Er näherte sich dem Beamten. Este de mult înfiinţat? e) Funcţionarul s-a gîndit: „Domnul acesta vrea să-şi bată joc de mine.

c) Aveţi şi o altă operă a acestui scriitor? d) în biblioteca noastră sînt mulţi cititori. a) b) c) d) e) M-am întîlnit ieri cu un prieten de-al meu. Man muß für Ordnung sorgen. dar acum nu este nici unul în Bucureşti. a) Am mai mulţi prieteni. D. c) îmi cos un costum nou. noastră. celălalt este medic. mea. aceasta este cartea mea. unii sînt plecaţi la mare. lor) acasă. a) Mama îi spuse băiatului e i : „Nu lăsa totul baltă. 19—Limba germană — c. g) Sora mea are 14 ani. C. b) Prietenul meu are doi fraţi: unul este profesor. e) Da. Cîţiva colegi de-ai noştri au făcut o excursie în Banat. ei. dar nu ştiu unde este a ta." b) Transmite te rog fratelui t ă u salutări cordiale din partea mea (lui. noastră. Merken Sie sich! Es war weit und breit niemand zu sehen. Acesta este unul din copiii cei mai buni din clasă. a lui are numai 7 ani.289 B. îţi permit să pleci numai după aceea. pune mai întîi cărţile şi caietele tale în dulapul t ă u . i) Am uitat creionul meu roşu acasă. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. Am văzut pe o prietenă de-a ta. lor). d) Să nu rămîi din cauza lui (ei. Dă-mi-1 pe al tău. Er hat sein Versprechen eingelöst. al lui este încă elev. f) Fratele meu este student. alţii la munte sau la ţară. a noastră din trei. h) Locuinţa lor se compune din patru camere. Un consătean de-al meu a venit pentru cîteva zile la mine. N-am decît pe cel albastru la mine. Nici unul nu vorbeşte. Wir dürfen nicht alles stehen und liegen lassen. voastră. 1881 .

Dort verbrachte Feng einen Abend mit dem Fischer. bringt seinem Besitzer Glück und langes Leben". Plötzlich wurde aber „The King" krank. wo „The King" wohnte. den Harry und Maud während einer Reise im Laden eines alten Chinesen in Hongkong gefunden hatten. Der alte Chinese wollte den Fisch nicht verkaufen : „Dieser Fisch. „The King" war ein Goldfisch. fuhr mit. sagte er. ( D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDFISCHLEIN Nach Friedrich Wolf An der blauen Küste Südfrankreichs lag eine große Jacht. und Maud war verzweifelt. sie hatten sich eine Woche nicht . Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. dessen Leben für sie so wertvoll war. oder sie trafen sich in der Stadt. an deren Giebeln silberne Glöckchen hingen. Schließlich verkaufte der Chinese den Fisch für den enormen Preis von zehntausend Dollar. denn er sollte den ganzen Tag den Fisch pflegen. Dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser. Feng. Man durfte das Zimmer. und Therese kam mit ihrer Katze aufs Schiff zu Besuch. Die Ärzte verordneten diese Reise. Eines Sonntags war Feng nicht frei. nur in Seidenkimonos betreten. In ihrem großen Palast in New-York wurde für „The King". Sensation und den Glauben an die übernatürliche Macht des Fisches. Maud. die sich bis jetzt immer gelangweilt. Beide waren glücklich. und Maud war wieder glücklich. ein Zimmer eingerichtet mit kleinen chinesischen Tempeln. Vor dem Haus standen Tag und Nacht zwei Geheimpolizisten. Die ganze Jacht hatte man nur für „The King" gebaut. hatte nun alles. der ihn zum Abendessen einlud. Eines Tages lernte Feng einen französischen Fischer kennen.30. und so lag jetzt die Jacht in dem französischen Hafen. in dem die Seele eines verstorbenen Weisen lebt. ein junger Chinese. was sie brauchte : Zerstreuung. dessen Frau und deren Tochter Therese. Sie gehörte dem reichen Amerikaner Harry Blackwood und seiner Frau Maud.

.. wie nutzlos und falsch das Leben der Reichen ist. mein Liebling! = Bună dimineaţa. In einer Stunde bin ich zurück.. Professor Mamlock. 2) the King = regele (în limba engleză) 3) für den . aber die Armen vor Hunger sterben lassen.. Feng verließ das Schiff. Jetzt sah Feng. S-a alăturat din tinereţe cauzei clasei muncitoare. în anul 1940. 9) Guten Morgen. Sie bemerkte nichts und begrüßte den Fisch zärtlich : „Guten Morgen.. daß die Katze den Fisch aufgefressen hatte. Dr. scriitor german.DAS GOLDFISCHLEIN 291 gesehen. Lilli Wanner. 4) gelangweilt. Fr. dragul meu! Lexik Antonyme das Glück =f= das Unglück der Reiche =j= der Arme .. = la preţul . heiratete Therese und blieb bei den Fischern. Wolf a fost internat în lagărul de concen­ trare pentru deţinuţi politici Camp le Vernet.. mein Liebling! Kennst du mich noch? Wie geht es dir?" und sie gab ihm Futter. Feng war verzweifelt: „The King" hat zehntausend Dollar gekostet! Man wird mich ins Gefäng­ nis werfen!" Aber Therese lachte : „Ich habe zwei Goldfische zu Hause und bringe dir einen.. Er wollte frei sein. de . Preis von . Plötzlich hörten sie ein Geräusch und sahen. die zehn­ tausend Dollar für einen gewöhnlichen Fisch zahlen. Erläuterungen 1) F r i e d r i c h W o l f (1888—1953). aşezat la poalele Pirineilor. welches das Fischlein mit Appetit fraß.. aici = gelangweilt hatte. verbul auxiliar este omis din motive stilistice 5) Tag und Nacht — zi şi noapte 6) dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser — peştişorului îi mergea din zi în zi mai bine (se simţea din zi în zi mai bine) 7) von nun an = de acum înainte 8) In einer Stunde . Dintre operele sale mai importante prin mesajul ideologic înaintat ci­ tăm dramele Floridsdorf. = Peste o oră .. El a fost un luptător activ contra fascismului.." Am andern Morgen kam Maud wie gewöhnlich ins Zimmer des Goldfisches..

PRONUMELE RELATIV A. 71. 10. die sich bis jetzt immer gelangweilt. pag.) obişnuit Rektion der Glauben + an + Akk. Spre deosebire de pronumele demonstrativ pronumele relativ nu are . b) Maud. 135. introduse prin der (ex. == credinţa (în) betreten + Akk. 499) 2.) de obicei \ (adj. 135. Propoziţiile de mai sus. die. pag. LEHRSTÜCK Vieldeutige / femeia die Frau — soţia \ doamna .. = a intra (în). Grammatik 2). der şi die fiind aici pronume relative.. a) şi prin die (ex. DIE. = a face cunoştinţă (cu) GRAMMATIK 1. b) sînt pro­ poziţii relative. Observaţie. Prin urmare der. das se declină ca pronumele demonstrative der. a păşi (în) kennenlernen + Akk.forma derer. b). Deci: der — die —• das —• articol hotărît — pronume demonstrativ — pronume relativ (vezi schema nr. 26. . hatte nun alles. 534). ci şi aceea de pronume relativ.292 30. Grammatik 2 şi schema nr. die. PROPOZIŢIA RELATIVA a) Feng lernte einen französischen Fischer kennen. der ihn zum Essen einlud. Propoziţia relativă apare deseori ca propoziţie intercalată în propoziţia la care se referă (ex. das — die nu îndeplinesc numai funcţia de articol (vezi pag.. P R O N U M E L E R E L A T I V E DER. DAS Pronumele relative der. die. das întrebuinţate substantival (vezi pag. Grammatik 1) şi de pronume demonstrativ (vezi pag. gewöhnlich Wörter fals falsch / \ greşit / (adv.

DAS GOLDFISCHLEIN 293 întrebuinţarea pronumelui relativ mase. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară. sing. In propoziţia de mai sus. plural (subiect) d) Ich begegnete einigen Kollegen. wo = in dem. umarmte den Knaben. a) Sie begegnet einem Kollegen. WELCHE. Die Kollegin geht in die Bibliothek. gen. sing. gen. nom. Astfel se evită repetarea aceluiaşi cuvînt. sing. sing. (subiect) masc. WELCHES Sie gab ihm Futter. Der Dichter. das sînt urmate de o formă identică a articolului hotărît. das pot fi înlocuite prin pronumele relative welcher. sing. wo „The King" wohnte. die in die Bibliothek geht. B. . welches. der masc. dacă pronumele relative der. das la dativ Singular sau plural sînt precedate de in şi au sens local. O b s e r v a ţ i e . sing. (subiect) fem. in die Bibliothek geht. Er begegnet einer Kollegin. Pronumele relative der. (atribut) nom. nom. nom. Die Begeisterung des Dichters war groß. die. Ich begegnete einigen Kollegen. atunci ele pot fi înlocuite prin wo. die ins Kino gingen. die. Die Kollegen gingen ins Kino. plural (subiect) Pronumele r e l a t i v e der. dessen Begeisterung groß war. (atribut) cj Der Dichter umarmte den Knaben. welche. das se referă la un sub­ stantiv sau la un pronume din propoziţia regentă. die. masc. welches das Fischlein mit Appetit fraß. dacă der. (subiect) Kollege geht in die Bibliothek. cu care se acordă în gen şi număr. nom. nur in Seidenkimonos betreten. P R O N U M E L E R E L A T I V E WELCHER. fem. nom. die. Der Sie begegnet einem Kollegen. (subiect) b) Er begegnet einer Kollegin. Man durfte das Zimmer.

superlativ: das Schönste. welches se declină în felul următor : Singular Masculin N. welcher dessen welchem welchen Feminin welche deren welcher welche Neutru welches dessen welchem welches Plural toate genurile welche deren welchen welche C. de exemplu : Jeder. was sie brauchte. daß du niemandem verraten wirst. soll nicht essen. b). ex. 72. alle. 3) la un adjectiv la gradul Dieses Menuett geschaffen hat." Propoziţiile relative pot fi introduse şi prin pronumele relative substanti­ vale wer ( = cine. was ich dir sage. nehotărit neutru sau la pronumele demonstrativ das. A. die etc. was se declină ca pronumele interogative wer. soll nicht essen. was (vezi pag. WAS a) Eulenspiegel sagte : „Wer nicht laufen kann. wird verbrannt werden. 36. der. în loc de : jeder. Grammatik 3 şi schema nr.. 534). . G. Pronumele was se referă : 1) la toată propoziţia 2) la un pronume exemplu : regentă (ex. de Maud hatte nun alles. de obicei. LEHRSTOCK Pronumele relative welcher. Pronumele wer se întrebuinţează. was Mozart ist meiner Meinung nach Pronumele relative wer. b). pag. der nicht arbeitet. Wer nicht arbeitet. welche. a) sau was ( = ce. ceea ce. ex." b) Eulenspiegel sagte : „Schwöre. D.294 30. P R O N U M E L E R E L A T I V E WER.

oder sie trafen sich in der Stadt. ori nicht nur . noch = nici . Sensation und den Glauben an die Macht des Fisches. D. oder = ori . 2. das des dem das Herz Herzens Herzen Herz Plural die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen .. -ns = voinţa G&Glauben se declină : der der der der der der Observaţii. Nominativul în -n este forma mai nouă. 514) Neregulat se declină şi substantivul das Herz. Substantivul Glaube se declină neregulat.. A.DAS GOLDFISCHLEIN 295 3. Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben.. -ns.. Cele mai obişnuite s î n t : entweder .. G. -ns. was sie brauchte : Zerstreuung.. 1... ci (şi) sowohl . als auch = atît . (vezi schema nr.. -ns. CONJUNCŢIILE CORELATIVE Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese... nici 4. pe lîngă desinenţele slabe... Singular N.. -ns. -n = litera Name(n).. La nominativ singular oscilează între Glaube şi Glauben.. Deci: der des dem den Glaube(n) Glaubens Glauben Glauben Friede(n). -n = numele Gedanke. -n — gîndul Funke(n). -ns = pacea Buchstabe. primeşte la genitivul singular şi desinenţa -s. cît (şi) weder . DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) Maud hatte nun alles. sondern (auch) = nu numai . în limba germană există conjuncţii corelative. pag. 43. -n = scînteia Wille(n).

. c) Welchem Studenten gibst du das Buch ? — Dem in der ersten. der Genosse... Arbeit ausgezeichnet ist... die Genossin. . LEHRSTOCK Übungen 1... Sie verbrachte den Abend mit Genossin Popescu und deren Sohn. der Genosse. 3. Welchem Kind gibst du das Buch ? •— Dem in der ersten Bank.. da. . . Schwester meine Schülerin ist. Übersetzen Sie! a) Hier sind viele Bleistifte. Sie verbrachten den Abend mit ihren Freunden und deren Eltern... alle lieben.... das Kind. die Genossin. die Genossin. ich ein Buch versprochen habe.... Freund rufst du a n ? — : . .. Hier sind viele Bücher... Ich kaufe den dort... Uhr geht richtig? — . Welcher Studentin gibst du das Buch? — Der in der ersten Bank. ..... Erzählst du allen Kindern Geschichten? — Kein. die Genossin. aus der Brezoianustraße. Hier sind viele Uhren.. die .. Bruder. .. du noch nicht kennst. dort! . . . nur . da. Mir gefallen . das Kind. aus Ploieşti gekommen ist. d) Welcher Genosse heißt Georg?-—Der links. 2. Bank. an der Ecke. Setzen Sie die passenden Relativpronomina a) Das Das Das Das b) Das Das Das Das c) Das Das Das Das ... das Kind. mit ... ... Welches Kind kann schon lesen? — Das hier. ich nach Braşov fahre... bist du begegnet? . Hefte immer sauber sind.296 30. mir den Bleistift gegeben hat... so schön Klavier spielt... der Onkel Schokolade bringt. . . Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie die Interrogativpronomina welche? welches? wer? was? oder die Demonstrativpronomina das! Achten Sie auf den Fall! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) welcher? der. Welche Genossin heißt Ioana? — Die rechts. besuchst du am Sonntag? ein! ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist der Genosse. Welche Kinder dürfen im Garten spielen ? — Die dort. .. Helga spricht mit Anda und . . das Kind. der Genosse.. ich in der Ausstellung getroffen habe. begleitet den Vater auf den Bahnhof? . Welchen Studentinnen gibst du die Bücher ? — Denen in der ersten Bank.... Ich kaufe das da. .. Ich kaufe die dort. : b) Er verbrachte den Abend mit Genossen Popescu und dessen Tochter... liest du? Der Verkäufer zeigte uns mehrere Paar Schuhe... Student hat diese Arbeit geschrieben? .

die. das ich gelesen habe.. ich die Frage gestellt habe. bekommen gute Noten. Ich habe d a s B u c h gelesen... . Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Beispiel: Das Buch ist sehr interessant. . e) Das Zimmer. war sehr interessant. morgen einen Ausflug machen. c) Der Kollege ist mein ältester Freund. i) Die Studenten studieren Geschichte. das Kind hineingeht... 5.. Ich habe den Sohn d e r G e n o s s i n kennengelernt.. . Wir besuchen d e n Kollegen. Studenten. Der Professor korrigiert d i e Arbeit. h) Der Professor unterrichtet Geographie. die Professorin gehalten hat. in . .. Studenten..PAS GOLDFISCHLEIN 297 d) Das Das Das Das sind sind sind sind die die die die Studenten. .. b) Das Zimmer ist groß und hell. ist sehr interessant. g) Die Schüler.... wir wohnen.. war sehr interessant.. Setzen Sie die Relativpronomina welcher. du jetzt liest. Ich lese i n d e r Bibliothek. Relativsatz! 4. in ... d) Das Zimmer. . Zimmer wir besichtigt haben... . ist unser Schlafzimmer. die Übungen geschrieben haben. Ich wohne i n d e m Zimmer. wir beigewohnt haben. f) Die Schüler.. welche. fährt zum Bahnhof. die Mutter eingestiegen ist. h) Hier ist das Buch. welches oder der. f) Der Genosse ist ein Freund meines Vaters. d) Die Bibliothek hat viele Bücher. Ich habe die Tochter d e s G e n o s s e n kennengelernt. das Mädchen gebracht hat. . ist schön eingerichtet. das ein! Ersetzen Sie in+Relativpronomen durch wo (wo es möglich ist)! a) Die Literaturvorlesung. Du hast d i e S c h a l l p l a t t e n gestern gehört. Sie im Gebirge kennengelernt haben. . Das Buch. Wir studieren das Werk d e s Schriftstellers. b) Die Literaturvorlesung. in . Ihr habt m i t d e m P r o f e s s o r gesprochen. können nach Hause gehen. g) Die Genossin ist eine Freundin meiner Mutter.. i) Ich kenne das Buch nicht.. Ich bin d e n S t u d e n t e n begegnet. . e) Die Arbeit hat keine Fehler. j) Die Schallplatten sind ganz neu. Studenten.. .. Antworten richtig sind. c) Die Straßenbahn.. a) Der Schriftsteller ist sehr bekannt..

... . Andrei hat gestern sowohl am Sportfest an unserer Sitzung teilgenommen. Ich habe das Buch in unserer Bibliothek. 6. . ein! 7.. dich noch ihn anrufen. nach Predeal.. sondern auch in der Bibliothek der Akademie gesucht.298 30.. Ich werde .. bleibt gesund. wird die Prüfung bestehen. Setzen Sie wer. .. Sie! 8. soll die Tür schließen.. die Familie Popescu wohnt. LEHRSTÜCK j) Die Tante. als letzter hinausgeht. du wissen wolltest... die Mutter geschrieben hat.. hat 90 Plätze.. .. wohnt in Ploieşti. m) Hier ist das Haus.. Der Klavierkünstler hat nicht nur das Menuett. sind sehr schön.. . Fährst du diesen Sommer .. . mitfahren will. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wem gehörte die Jacht. du liest.. soll morgen um 7 Uhr vor dem Bahnhof sein! Das Zimmer. die Mutter eingeladen hat. Der Onkel hat dir das gekauft. Der Lesesaal... Ich konnte ... die an der Küste Frankreichs lag? Für wen wurde sie gebaut ? Wer war „The King" ? Wo hatten Maud und Harry den Goldfisch gekauft? Was sagte der alte Chinese über den Fisch? Wo und wie wohnte der Goldfisch in New-York? Warum fuhr Familie Blackwood nach Frankreich? Wen lernte Feng eines Tages kennen? Was geschah eines Sonntags? Was machte Therese? W a r u m bemerkte Maud nichts ? Was erkannte Feng schließlich? Was machte Feng? .. die Varia­ tion sehr schön gespielt.. Setzen Sie die passenden korrelativen Konjunktionen a) b) c) d) e) f) g) h) Ich gehe heute weder ins Theater .. k) Die Tante. ist klein und hell... I) Die zwei Ausstellungen... Ich habe dir alles gesagt. .. ins Kino.... Verrate niemandem.. ich arbeite. .. .. . alle Lektionen lernt. sich mit kaltem Wasser wäscht.. . in .. . das Fernsehgerät oder den Radioapparat kaufen. wohnt in Ploieşti. sie brauchen. ans Meer als auch ins Gebirge? Wir fahren entweder nach Konstanza . ich dir jetzt erzähle! . was oder wo ein! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten haben im Studentenheim alles. die Studentengruppe besucht. du dir gewünscht hast.

e) Intr-o zi Feng făcu cunoştinţă cu un pescar.DAS GOLDFISCHLEIN 299 9. g) Cine nu învaţă gramatica nu va putea vorbi corect. Aceştia sînt studenţii ale căror note sînt foarte bune. d) Aceasta este camera în care locuieşte prietenul meu Andrei. f) Feng se întîlnea în fiecare duminică cu fiica acestuia. De acum înainte voi merge o dată pe săptămînă la teatru. care fusese construit pentru peştele de aur „The King". c) Aceştia sînt studenţii care cunosc opera lui Goethe. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Voi învăţa pînă mîine atît prima cît şi a doua lecţie. care îl invită la el acasă. Aceştia sînt studenţii pe care i-am cunoscut ieri. Aceasta este eleva pe care am cunoscut-o ieri. Aceştia sînt studenţii cărora le-am arătat expoziţia. a) Acesta este elevul care cunoaşte pe fratele meu. Übersetzen Sie! A. Nu ne-am văzut de o săptămînă. b) Aceasta este eleva care cunoaşte pe sora mea. a) La coasta Franţei se găsea un iaht. Ori vii la mine ori mă chemi la telefon la ora 6 30 . Cum te simţi ? (Cum îţi merge ?) —• Mulţumesc. pe care îl mîncase pisica. h) Feng îi părăsi pe bogaţi. g) Peştele. pentru că se convinsese că viaţa lor este nefolositoare şi falsă. Peste o oră sînt la tine. Aceasta este eleva a cărei soră studiază matematicile. Acesta este elevul căruia i-am dat cartea mea. Ce idee ţi-a venit? . căci avea acum tot ce îşi dorise. ci şi mamei tale. Aceasta este eleva căreia i-am dat cartea mea. Colegul meu învaţă din zi în zi mai bine. Nu(-l) cunosc nici pe vecinul tău nici pe vecina ta. b) Maud şi Harry credeau că în peşte trăieşte sufletul unui înţe­ lept chinez. e) îţi arăt tot ce am cumpărat azi. d) Maud nu se mai plictisea. Acesta este elevul pe care l-am cunoscut ieri. în care (unde) locuia peştişorul de aur era minunat aranjată. f) Nu-i povesti lui Alexandru ceea ce ţi-am spus acum. C. (Iţi) voi scrie nu numai ţie. B. c) Camera. îmi merge tot mai bine. era un peşte obişnuit. înainte de examene învăţ zi şi noapte — Să nu te îmbolnăveşti! Numele acestui scriitor ne este cunoscut nouă tuturor. Acesta este elevul al cărui frate este student la matematică.

Ich denke Tag und Nacht an diese Arbeit. Diese Stadt wird von Tag zu Tag schöner. . Răspunsul lui a fost greşit. Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen.30 a 30. LEHRSTOCK m) n) o) p) (Eu) Nu mă plictisesc niciodată. Von nun an sehen wir uns jeden Tag. Merken Sie sich! Der Arzt verordnete eine Reise. Ge faci de obicei duminica? îl cunosc pe domnul acesta de cîteva zile. Am făcut cunoştinţă cu el la un prieten.

weil Du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. daß ihr Sohn Laco nach Spanien in den Krieg gezogen war. Übrigens wachsen doch die Apfelsinen in Spanien!" sagte sie. Auf den Bildern waren tote Kinder und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. weißt Du noch? Ich habe es gekauft. Es küßt Dich Deine Mutter Marina Kmetko. aber die Bauern wehren sich gut.. Da schrieb Marina einen Brief an Laco : „Lieber Sohn Laco! Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief. Jetzt weißt Du. daß der Kamerad Laco Kmetko . Tagelöhnerin in der Slowakei. und warum ich hier bin. Der Kommissar des Bataillons teilte mit. aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen. Sie konnte das gar nicht verstehen. warum ich habe herkommen wollen." Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. kaufte sie gleich eine und ging zur Post. Die Tochter des Kaufmanns las der Mutter den Brief vor. Aber die Beamtin wies das Paket zurück : „Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. ( E I N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDENE ÄPFELCHEN Nach Franz Carl Weiskopf Marina Kmetko. So schicke ich Dir nur den Brief. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine guwünscht hatte. da es dort heiß ist. Im Brief hieß es : „Die Bauern sind hier so arm gewesen wie bei uns. erfuhr. Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen. Auch sagen sie. aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen und stecken die Dörfer in Brand und erschlagen die Kinder. daß es unnötig ist. Der Brief an Laco kam aber zurück. Darum ist Krieg. Später schickte Laco einen Brief und zwei Bilder. die Du Dir gewünscht hast. denn in Spanien wachsen diese Äpfelchen.31. Da sie sich daran erinnerte. Sie haben Land von der Republik bekommen.. und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe.

gar nicht = . Erläuterung 5) 5) Lieber Sohn Laco = Dragul meu fiu Laco Lexik Synonyme die Apfelsine — die Orange gleich — sofort Antonyme annehmen =f= zurückweisen unnötig =j= nötig heiß =f= kalt Vieldeutige Wörter y tabloul das Bild — fotografia ^ imag Wortfamilie kommen — kam — gekommen = a veni herkommen — kam her — hergekommen = a veni încoace ankommen — kam an — angekommen = a sosi bekommen — bekam — bekommen = a primi die Ankunft = sosirea . „Weine nicht". romanul Lissy). denn sie hatte die Augen voll Tränen. der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt. „Er ist an dem gleichen Tag gefallen.. = In scrisoare scria .. sagte sie.. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht.. und wir haben ihn unter einem Baum begraben. „aber so sind sie immer. din care au apărut primele două volume Abschied vom Frieden şi Inmitten des Stroms) 2) ." Das Mädchen konnte nur langsam vorlesen. die Männer : an die Frauen und Mütter denken sie gar nicht. 124..302 31. 4) etwas Besonderes = ceva deosebit (vezi pag.. deshalb ist er hinge­ gangen. LEHRSTOCK den Tod für die Freiheit gefunden hatte. „das verstehst du nicht.. scriitor socialist de limbă germană din Praga. „Ich verstehe nicht. warum er in den Krieg hat ziehen müssen". In opera sa zugrăveşte lupta clasei mun­ citoare împotriva fascismului (Das Anekdotenbuch. de loc 3) Im Brief hieß es . an dem Ihr Brief ankam." Erläuterungen 1) F r a n z Carl Weiskqpf (1900—1955). rief sie aufgeregt." Marina streichelte ihr die Schulter. a războiului (Himmelfahrtskommando) şi problematica socială din mo­ narhia austro-ungară (trilogia Von Krieg zu Krieg..

Observaţie). iar pro­ poziţiile din exemplele b şi c sînt propoziţii secundare cauzale. 244.. 142. 154. Propoziţiile secundare cauzale sînt introduse prin : 1) weil (ex. c) J dare — în locul ultim. darum. weil Du ja auch nicht rauchst. c) Da sie sich daran erinnerte.. deswegen. Gram­ matik 2) sînt propoziţii principale conclusive. 591 şi nr. b) So schicke ich nur den Brief.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 303 GRAMMATIK 1. b) \ verbul conjugat stă — ca în toate propoziţiile secun2) da (ex. a). /principală -> introdusă prin denn-> Propoziţie cauzală / /weil 1 \secundară -» introdusă prin \ d a f /deshalb Propoziţie conclusivă — principală -> introdusă prin —darum \deswegc Verbul conjugat: locul II locul ultim 1 locul I (vezi schemele nr. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine gewünscht hatte. denn in Spanien wachsen die Äpfelchen. deswegen influenţează topica. . a) Auch sagen sie. vezi pag. pag. Intre acestea şi propoziţiile cauzale există atingeri semantice (vezi pag. 245. Verbul conjugat stă imediat după conjuncţie. B. Er hatte an die Frauen und Kinder gedacht. Propoziţia din exemplul a este o propoziţie principală cauzală. Propoziţiile introduse prin deshalb (darum. es ist unnötig. PROPOZIŢIA CAUZALĂ ŞI PROPOZIŢIA CONCXUSIVÄ (Completare şi sistematizare) A. Propoziţiile principale cauzale sînt introduse prin denn. Conjuncţiile deshalb. această conjuncţie nu influenţează topica (ex. 598) . pag. deshalb ist er hingegangen.

întrucît 3. d). cît şi în cea secundară (ex. c) Da es ihr einfiel. c. Verbul haben stă în propoziţia principală în locul 2 (ex. atît în propoziţia principală (ex.. a. deci conform regulei. în exemplul b : da este adverb de timp. Infinitivul verbului auxiliar modal stă în urma infinitivului verbului pre­ dicativ. fiindcă. adică în legătură cu infi­ nitivul unui alt verb. da sind wir. Verbele modale întrebuinţate ca verbe predicative formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (ex. Grammatik 1). d) sau în locul 1 (ex.. eine Apfelsine gewünscht hatte. daß Laco sich . Hat er das gewollt? Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. b). In exemplul c : da este conjuncţie subordonatoare cauzală. formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + infinitivul prezent (un vechi participiu) şi nu cu participiul perfect. 214. iar în propoziţia secundară înaintea infi- . 185. ^adverb de loc da—-adverb de timp \ conjuncţie subordonatoare = aici — atunci = deoarece. In exemplul a : da este adverb de loc. dar şi ca verbe predicative (ex. Astfel forma conjugată a verbului este urmată de două infinitive (infinitivul dublu).. Grammatik 3). a şi b). e). a şi b) (vezi pag. b) Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. d şi e) (vezi pag. LEHRSTOCK a) Also. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBELOR MODALE a) b) c) d) e) Er hat die Aufgabe gekonnt. Verbele modale se întrebuinţează ca verbe auxiliare (ex. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CUVÎNTULUI DA 31.. Warum hat er hingehen müssen ? Jetzt weißt du.304 2. warum ich habe herkommen wollen. Verbele modale întrebuinţate ca verbe auxiliare. c.

warum ich es gewollt habe. hineingehen. c) Wir wollten fortgehen. . warum ich hergekommen bin. dar : Jetzt weißt du. hereinkommen. Astfel în propoziţiile secundare care cuprind un in­ finitiv dublu. -ab.f perfect /perfectul 1 haben + infinitivul <^ m m c a p e r f j prezent 4. aber da kam Andrei zu Besuch. caperf. b) Er ist hingegangen. -unter. . a). e). 1881 . a) Bist du schon da? b) Da es schon spät ist. hinausgehen etc. -über Adverbele her şi hin ca şi compusele acestora se întrebuinţează de multe ori ca particule ale verbelor compuse separabil : herkommen. . weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat. b). Adverbul her şi compusele acestuia exprimă direcţia înspre vorbitor sau observator (ex. Übungen 1. -auf. hingehen. . ADVERBELE DE LOC HER Şl HIN ŞI COMPUSELE L O B a) Jetzt weißt du. /Predlcatlve Verbele m o d a l e ^ auxiliare /perfectul ] haben + participiul \m. müssen wir uns beeilen.. verbul conjugat nu ocupă locul ultim. m. . -aus. . .e i n . Adverbul hin şi compusele acestuia exprimă direcţia dinspre vorbitor sau observator (ex. Deci: Jetzt weißt du. Compusele cele mai obişnuite ale adverbelor her şi hin s î n t : i/ ..DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 305 nitivului dublu (ex. warum ich es habe sagen wollen. 20—Limba germană — c. Übersetzen Sie und erklären Sie den Sinn von da/ herauskommen etc.

Ich gehe in die Buchhandlung. zurückweisen. nicht. b) Marina. 4. werden wir um 7 45 dort sein. deswegen) gehe ich in die Buchhandlung. 3. denn ich will ein Buch kaufen. können. Ich gehe in die Buchhandlung. weil. Setzen Sie die Verben ins Perfekt! Achten Sie auf die Wortstellung! a) Darfst du in die Stadt g e h e n ? — Ja. . b) Wollt ihr mitkommen?-—-Wir wollen. das Paket. d) Das Mädchen las langsam vor. f) Da die Vorstellung um 8 Uhr beginnt. die Beamtin. Da ich ein Buch kaufen will. c) Der Brief kam zurück. ihr Sohn. aber wir können nicht. LEHRSTOCK d) Dieses Buch da ist sehr interessant. schicken. aber ich kann nicht. denn! C. Er raucht nicht. ich darf. 2. b) Laco ist in den Krieg gezogen. sie. Ich will ein Buch kaufen. Sie wollte ihrem Sohn eine Freude bereiten. darum (deshalb. weil. f) Marina schickte ihrem Sohn keine Apfelsinen. keine Apfelsine. sein. Die Apfelsinen wachsen in Spanien. denn. Laco hatte den Tod für die Freiheit gefunden. kaufen. denn sie können auf dich nicht warten. e) Die Beamtin wies das Paket zurück. können. da! B. Ich will ein Buch kaufen. deswegen)! Beispiel: 1) 2) 3) 4) Ich gehe in die Buchhandlung. Bilden Sie Sätze! a) Marina. sehr arm. e) Da begann der Professor zu sprechen. Es hatte die Augen voll Tränen. a) Sie schickt ihm keine Zigaretten. darum (deshalb. ihr Kind. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen A. sondern um 6 Uhr in die Schule gehen. g) Marina schickte einen Brief. weil ich ein Buch kaufen will. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. gehe ich in die Buchhandlung. c) Sie entschuldigen sich. d) Du mußt nicht um 5.306 31. die Orange. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. denn wir müssen ein Beferat schreiben.

Sie ruft: „Komm. Die Mutter ist ohen. sprechen. „Komm . und die Freunde gehen zusammen weg. a) Marina a vrut să trimită fiului ei ceva deosebit. warum Laco. herauf! a) b) c) d) e) f) Die Mutter ist im Zimmer. der Brief. . căci avea ochii plini de lacrimi.. Hans klopft an die Tür..DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 307 c) Marina.. sie. sie. Äpfelchen"! . Sie r u f t : „Komm. können.. darum.... hinauf." Hans und Peter gehen ..!" Ich gehe .... langsam. Antworten Sie! a) Was erfuhr Marina Kmetko? b) Was stand in Lacos Brief? c) Wodurch wollte Marina ihrem Sohn eine Freude machen? d) Was schrieb sie ihm? e) Was geschah mit diesem Brief? f) Was schrieb der Kommissar des Bataillons? g) Wer las Marina den Brief vor? h) Was sagte die Kaufmannstochter? i) Was antwortete Marina dem Mädchen? 7. seine Mutter. d) Laco. Die Mutter ist draußen. gehen.. hinunter.!" antwortet Peter. Die Mutter steht dort. unsere Freunde gehen in eine Austeilung. b) Deoarece lui Laco îi plăceau portocalele. Sie r u f t : „Komm. f) Fata citea foarte încet. Dieser schaut ... er.. und r u f t : „Kommt .. vorlesen.. die Freiheit. weinen. Laco. de aceea scrisoarea Marinei s-a întors.. .. e) Laco murise. auf. .!" Ich gehe . nach Hause. finden. der Krieg. f) Die Tochter.. erklären. . . e) Marina nu i-a putut trimite lui Laco portocala. in. 5... müssen. d) Funcţionara nu avea voie să primească fructe pentru expediţie.. ziehen.. her.. . herunter. für.. fiindcă s-a gîndit la mame şi la copii. nicht. dann. hinaus. Ein paar Minuten später schaut er zum Fenster ... . rauchen. Hans geht . schicken. . Die Mutter ist unten. und sieht unten seinen Freund Alexander. nur. die Beamtin. . zurückkommen. Sie ruft : „Komm.!" Ich gehe .!" Ich gehe . Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das goldene 8. der Tod. herein. mit... hinein. . deshalb. dann. der Kaufmann. denn.!" Ich gehe . keine Zigaretten. die Post. g) Marina.. Marina vru să-i trimită o portocală. e) Marina. das Mädchen.. streicheln. 6. sie. heraus. Setzen Sie statt der Punkte eines der folgenden Adverbien: hin.. g) Laco s-a dus la război. Sie r u f t : „Komm. Übersetzen Sie! A. Wir gehen auch .

de aceea a lipsit. . deoarece a trebuit să scriu o scrisoare. a) Vă plac portocalele? — Da. Die Grafen steckten die Dörfer in Brand. E a a lipsit. fiindcă ştiu că nu fumezi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du-te (acolo)!—• Vino încoace! Du-te înăuntru! — Vino înăuntru ! Ieşi afară! — Hai afară! Du-te j o s ! — V i n o jos! Du-te sus! — Vino sus ! Nu-ţi trimit ţigări. De ce nu vii cu noi?—-Nu pot veni. LEHRSTOCK B.308 31. d) Aş vrea să vă arăt cîteva fotografii frumoase. k) Ioana a fost bolnavă. Am vrut să merg la cinema. c) Nu te-am putut aştepta. dar merele îmi plac mai mult. El este unul dintre studenţii cei mai buni. a) b) c) d) e) C. dar nu am putut. E a a fost bolnavă. a trebuit să merg la un bolnav. Mi-e frig. I) Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi cartea aceasta. Andrei este unul dintre copiii cei mai buni. Merken Sie sich! Laco zog in den Krieg. a trebuit să o caut şi în alte biblioteci. sînt răcit şi nu pot pleca de acasă. —• Nu este necesar să te grăbeşti. de aceea nu a avut voie să plece la mare. fiindcă nu am timp. Merg diseară la teatru. b) Vin imediat la tine. Ea este una dintre studentele cele mai bune. eu rămîn astăzi toată ziua acasă. fiindcă n-am văzut încă acest spectacol. fiindcă a fost bolnavă. j) Nu am putut găsi cartea în biblioteca seminarului. D. Die Arbeiter kamen den Bauern zu Hilfe.

Plötzlich wurde es wieder hell. das in den Berg hineinführte. sagte mein Vater. Der Zug kam an. „Gut". probieren wir es? Was kann uns geschehen? Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. die Eisenbahn ist etwas Schönes! Aber da ist schon das Spitalerdorf! Und wir sind erst eine Viertelstunde gefahrenl . Jochem wollte ihm nur zwei Sechser geben und gleich hinter dem Loch aussteigen." Ein Zug war gerade angezeigt. auch die Bäume fliegen!" Jetzt wurde es finster. aber an der Wand des Wagens brannte eine Öllampe. Wir sahen. „Ihr müßt bis Spital fahren. „Aber wir wollen dort aussteigen!" sagte Jochem. Der Onkel sagte: „Ja." Schließlich mußte der Onkel zahlen. Bub. „Schau. daß es im Wagen Bänke gab und setzten uns." Am Nachmittag standen wir vor einem großen Loch. Auf dem Bahnhof sprach mein Onkel mit einem Bannbeamten. „Und jetzt fahren sie ins Loch. Davor war eine Straße mit eisernen Leisten.32. die jetzt über den Semmering gebaut wurde. da hängen ganze Häuser daran!" rief Jochem. Plötzlich sahen wir darauf ein schwarzes Wesen kommen. Plötzlich sagte mein Onkel : „Was sagst du. Mein Onkel schaute zum Fenster hinaus und schrie : „Draußen fliegt eine Mauer vorbei." Bald war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern im Loch verschwunden. „da kann der Bub auch die neue Eisenbahn sehen. weil wir schon so nahe sind. und wir fuhren durch ein grünes Tal. Der Zug setzte sich in Bewegung. ( Z W E I U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN Nach Peter Rosegger Eines Tages wollte mich mein Onkel Jochem auf den Semmering mitnehmen. Der Schaffner stieß Jochem in einen WTagen und mich nach. „Dort hält der Zug nicht!" entgegnete der Beamte lächelnd.

in dem sich nichts befand. peste munţi şi văi 15) in stockfinsterer Nacht — pe întuneric beznă .. und mich nach = . „Ich habe auch keines mehr".. Der Schaffner verlangte von uns die Karten. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen.310 32. wir gingen zur Tür hinaus. Der Wagen stand... 2) Jochem —• formă populară pentru Joachim 3) der Semmering —• pas alpin în Austria estică 4) . dort mußten wir unsere Taschen umkehren. wir bleiben noch ein wenig sitzen. über Berg und Tal = . şi pe mine după el 8) . ein Stückchen hartes Brot... Erläuterungen 1) P e t e r R o s e g g e r (1843—-1918) este unul dintre cei mai populari scriitori austriaci..." „Mürzzuschlag!" rief der Schaffner... LEHRSTÜCK Du. „Bub". mein Onkel mich. antwortete ich. Povestirile sale sînt inspirate în special din viaţa de toate zilele a ţărănimii. de ea atîrnă case întregi! 5) der Sechser —• monedă germană divizionară veche — corespundea cu şase crăiţari. fragte dieser endlich.. Azi denumirea mai circulă prin popor pentru o monedă de 5 pfenigi. Wir wurden stundenlang auf dem Bahnhof zurückbehalten. „diese Karten gelten nur bis Spital... eine Pfeife und endlich der Geldbeutel. Ein blaues Taschentuch. das für uns beide war und das die Herren nicht anrührten. Ich denke. die wir beim Einsteigen bekommen hatten. da hängen ganze Häuser daran! = . und zwar das Doppelte für zwei Personen!" Ich starrte meinen Onkel an. „hast du Geld bei dir?" „Ich habe kein Geld bei mir". Erst am Abend entließ man uns.. und wir mußten den Weg über Berg und Tal in stockfinsterer Nacht zurücklegen. murmelte Jochem. 6) Spital — Spitalerdorf = satul Spital 7) . mein Onkel mich — mein Onkel (starrte) mich (an) 13) Ich habe auch keines mehr = Nici eu nu mai am 14) . Ihr müßt nachzahlen. „Vetter!" rief er. Wir wurden in eine Kanzlei geschoben. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen = încă n-am stat destul pentru banii noştri 9) Mürzzuschlag —• numele unei localităţi 10) Vetter! = cumetre ! 11) und zwar = şi anume 12) ...

. Leisten (eisern). Loch. Bänke (lang)..DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 311 Lexik Synonyme der Junge —• der Bub — der Knabe probieren —• versuchen schließlich — endlich finster •—• dunkel Rektion Antonyme erscheinen =j= verschwinden das Einsteigen =f= das Aussteigen draußen =f= drinnen hineinführen + in + Akk. c) Davor war eine Straße mit ... g) Sie fuhren durch ein . e) Sie fuhren mit der .... d) Mein Freund ist Postangestellter. f) In dem Wagen waren nur wenige . Ersetzen Sie durch Synonyme! Achten Sie auf den Fall! a) Ich begegne ihm täglich. e) Meine Schwester ist Bahnbeamtin..... Eisenbahn (neu).. h) Einige . Häuser flogen an ihnen vorbei (klein). a privi fix Übungen 1. 2. b) Bald standen sie vor einem . d) Da hingen . = a duce în anstarren + Akk... = a se uita fix (la). Tages wollte Onkel Jochem seinen Neffen auf den Semmering mitnehmen (schön)... Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive ein! Achten Sie auf denFalll a) Eines .. das in den Berg hineinführte (groß). Häuser daran (ganz). b) Wie heißt der Verfasser der Erzählung „Das erstemal auf der Eisenbahn" ? c) Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag. Tal (grün).. i) Viele . Leute saßen auf den Bänken (alt). f) Hast du noch Halsweh? g) Korrigieren Sie Ihre Fehler! h) Um wieviel Uhr fängt die letzte Kinovorstellung an? i) Hat jemand nach mir gefragt? .

Gebrauchen Sie die eingeklammerten Adjektive und Partizipien Substantive! Achten Sie auf den Fall! a) Die meisten . 6. Die Bibliothekarin brachte das Buch. lag im Gepäcknetz (reisend). Ihr konntet die Arbeit um 6 Uhr beginnen.. sprechen auf diesem Kongreß (gelehrt). als . k) Du begleitest den .oder hin-/ erinnert.. a) Mein Freund ist draußen. Er ist drinnen. wir wußten es genau. Ich gehe zu ihm -auf. 5. Ergänzen Sie her... eine Arznei verordnet (krank). Ich gehe zu ihm -aus. ins Präsens! B. heute nicht gesehen (klein).. ist leicht zu lesen (geschrieben). j) Ein . e) Steig rascher ein! f) Es wurde draußen hell. b) Mein Freund wartet unten auf der Straße auf mich. (gelehrt).. Setzen Sie die Sätze A. f) In dieser Stadt gibt es viel .. g) Das . Ich dachte daran. heute einen Brief zu schreiben. c) Mein Freund wohnt im fünften Stock eines neuen Wohnblocks. Er wartet oben in der Wohnung auf mich. Ich gehe zu ihm -ein.. auf seiner Reise (gelehrt). Der Schüler konnte die Lektion gut. d) Mein Freund ist im Hörsaal. ein Stück Kuchen (klein). i) Ich habe die . steigen in diesen Zug ein (reisend)... d) Der Koffer des .. Der Zug fuhr um 8 Uhr ab. 4. zu sehen (schön).... Goethe brachte ein Manuskript von Beethoven.. m) Man übersetzt die Vorträge der .. I) Viele .. Er kommt nicht zu mir -aus. e) Viele .. c) Morgen besuche ich eine . hatten das Spital verlassen (krank)... Er kommt zu mir -ein. b) Der Arzt hat dem .312 32. LEHRSTÜCK 3. h) Die Mutter gibt dem .... (krank)... veröffentlichte dieses Buch (gelehrt).. Er kommt zu mir -auf. Ich gehe zu ihm -unter. Dann gehen wir beide -unter. ins Perfekt! a) b) c) d) e) f) g) Wir kannten den Fahrplan nicht. Ersetzen Sie durch Antonyme! a) Warum weinst du? b) Wartet er drinnen ? c) Ich habe mich an seine Telefonnummer d) Die Beamtin nahm das Paket an.

Setzen Sie die eingeklammerten Eigennamen ein! a) Wir fliegen über . 9. b) Wir waren im vergangenen Sommer Sowjetunion.. Jassy. c) Mein Freund studiert Deutschen Demokratischen Republik... Rumänien. Setzen Sie die Präposition mit oder ohne Artikel ein! a) Ich lebe ..... f) Die Mutter Lacos war Tagelöhnerin Slowakei. Klausen­ burg.. darum (deshalb.. i) Das ist ... Konstanza. Spanien in den Krieg gezogen.... 7. Amerika. e) Ich bin ein Bewunderer . sind hoch (die Karpaten). k) Seine Reise . ist nicht immer blau (die Donau — Dunărea).. i) Er befand sich jetzt nicht .. b) Die Berge . d) Die Konferenz fand Schweiz statt..... d) Die größten Städte . Amerika und fuhr auch nicht . Temesvar (Rumänien)..DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 3!3 h) i) j) k) I) Goethe wollte seinen Freunden ein sehr begabtes Kind vorstellen. c) Das Wasser ... weil! Beispiel: Heinrich erschrak. j) Seine Jacht lag . darum (deshalb. Erzählung (Peter Rosegger). g) Das ist . Konjunktionen 1) Heinrich erschrak. Südfrankreich. 2) Heinrich sah Lottchen nicht. h) Harry Blackwood war . Amerika . deswegen) erschrak er. . Verbinden Sie die Satzpaare mit den A. Südfrankreich geschah wegen des Goldfischleins.. deswegen)! C. Er sah Lottchen nicht.. Er durfte dich begleiten. Wohnung begeistert (Martin)... g) Laco kam nicht mehr Slowakei zurück. e) Laco war .. h) Das ist eine Erzählung von . 8.... (das schöne Bukarest). sind Bukarest. Wolltest du diese Schallplatte hören? Konntest du das Lied auswendig? Ich mußte zu Hause bleiben. Taschentuch (Hans). da.. f) Wir sind von Onkel . Amerika. denn er sah Lottchen nicht. denn! B. (die Karpaten)... (Peter Rosegger).

Sätze in direkte Objektsätze! (Du kommst morgen zu mir). ich oft denke.314 32. C. Ich weiß nicht. c) Lottchen weinte bitterlich. Tasche immer etwas für mich war. erschrak er. Heinrichs Aufsatz war ausgezeichnet. fuhr mit mir ins Gebirge. ..... (Er ist dein bester Freund). in . 4) Heinrich erschrak. 10. das — die! B. d) Der Lehrer beglückwünschte Heines Mutter. die. Mendelssohn spielte fehlerlos. Schiller hielt eine schöne Antrittsrede. an . Das Goldfischlein war „krank" und brauchte „Klimawechsel". a) Goethe war von Mendelssohns Begabung überzeugt. Wir flogen über dem Wolkenmeer. f) Der Regen störte uns nicht. b) Die Studenten waren begeistert. ich mich gern unterhielt. LEHRSTOCK 3) Da Heinrich Lottchen nicht sah. (Sie fährt erst am Freitag nach Hause). Ich weiß nicht. Ergänzen Sie die Relativpronomen a) Onkel Paul. (Wir müssen immer lernen). mich immer gern mitnahm. Ich weiß. weil er Lottchen nicht sah.. . (Liest du die deutsche Literatur im Original?) (Kennst du Heinrich Heines Werk?) (Wurde Schillers Drama „Wilhelm Teil" ins Rumänische übersetzt?) (Wie heißen Sie?) (Wann sind Sie geboren?) (Wo haben Sie die Mittelschule absolviert?) (Welches Instrument spielen Sie?) (An wen schreiben Sie diesen Brief?) (Womit schreiben Sie?) (Warum haben Sie ihn angerufen?) der.. (Der Schnellzug wird um 8 Uhr hier sein). Sie wollten die Gemälde von Grigorescu sehen. Sie konnte sich an den Inhalt der Geschichte nicht erinnern.. mit . g) Der reiche Amerikaner fuhr von Amerika nach Südfrankreich.. Verwandeln Sie die eingeklammerten A. e) Der Onkel und der Neffe gingen in das Kunstmuseum. 11.

.. ... d) Die 9. kommt zu spät. Setzen Sie die Sätze der Übung 13 ins Aktiv! 15... b) Lacos Mutter... ich Klavier spielen hörte. Imperfekt. Laco oft schrieb. .. du gehört hast! b) Ich weiß nur das. lauten und sicheren Stimme .... fahren morgen ins Gebirge. e) Petef Rosegger . von seinem Onkel . ich heute getroffen habe.. ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen schicken wollte. Brief zurückkam. Imperfekt).. c) . {entlassen. Perfekt).. was! a) Erzähle mir alles. Imperfekt.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 315 . Präsens. überprüfen (Imperfekt.... an . .. Ergänzen Sie die Relativpronomen wer. in eine Kanzlei {schieben.. c) Schillers Bescheidenheit .. {betrügen.. Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Passiv! Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen ! a) Die Geschichten mit Till Eulenspiegel . im Garten spielt. b) Die Kranken . ich das Buch gab. eine neue Eisenbahn . Sinfonie von Beethoven ist meiner Meinung nach das Schönste. Perfekt).. sie . daß. {erzählen. von.. 14.. Arbeiten gut sind. . Plusquamperfekt?) . geht im Herbst in die Schule. h) Erst spät am Abend ... d) Die Antrittsrede .. sich nicht beeilt. Präsens... Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie das Prädikat des Nebensatzes im Passiv ! A. c) Das Kind Mutter Lehrerin ist. 12. . in der Musik geschaffen wurde... von .. Plusquamperfekt).. Imperfekt). {belohnen. ..... verstand ihren Sohn gut. Perfekt).. 13. von Schiller mit einer klaren. unser Flugzeug. {mitnehmen... fleißig lernen. ich begegnete. Wußten Sie. Präsens... von Eulenspiegel . von den Studenten . überall . Imperfekt).. Futurum). Imperfekt. f) Über den Semmering . ein Mechaniker. g) Sie . . {vortragen.. {bauen. dich nicht interessiert.. uns Weiskopf erzählt. Perfekt. d) Die Studenten..

Hier. er. c) Ei au privit pe fereastră şi au admirat natura. pflegen (man). E. A. F.316 32. halten (Präsens) ? daß. b) Trenul a pornit îndată. 17. sehen (Imperfekt). zu. vor. geben (Imper­ fekt. gut. interessant. H. heute. a) Unchiul Ioachim şi nepotul său au făcut pentru prima dată în viaţa lor o călătorie cu trenul. Weißt du. schon. (von) alle Studenten. LEHRSTOCK B. einige Tage. Wohnblock. ein Vortrag. vorlesen (Imperfekt. müssen (von). im a) b) c) d) e) f) Aktiv! Passiv! Der Kranke. daß der Onkel versuchte. Die Übungen. pflegen. bauen (man). das Geld „abzu­ sitzen" ? 18. Hier. gestern. Ich weiß nicht. machen. der Abflug. im B. C. gut (man). Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das erstemal auf der Eisenbahn" ! Was wissen Sie über Johann Wolfgang Goethe? Was wissen Sie über Friedrich Schiller? Was wissen Sie über Heinrich Heine? Sprechen Sie über einen Konzertbesuch! Beschreiben Sie einen Theaterbesuch! Erzählen Sie etwas aus Ihrer Kindheit! Beschreiben Sie einen Besuch in einem Krankenhaus! 19. müssen. B. G. D. das Zeichen. Antworten Sie! a) Wohin nahm Onkel Jochem seinen Neffen mit? b) Was konnte man auf dem Semmering sehen? c) Welchen Vorschlag machte der Onkel ? d) Was verlangte Onkel Jochem vom Bahnbeamten? e) Was für einen Eindruck machte die Fahrt mit dem Zug auf den Onkel und auf den Neffen? f) Was will der Onkel mit den Worten : „Wir' haben unser Geld noch nicht abgesessen" sagen? g) Was für Folgen hatte es. 16. bauen (man). machen. daß. alle Studenten. ein. schön. diese Ausstellung. dieser Text. Perfekt). eröffnen (Perfekt)? ob. Plusquamperfekt) ? daß. Die Übungen. schön. sollen. C. Der Kranke. Bilden Sie Sätze A. ob. Übersetzen Sie! A. ein Wohnblock. .

de ce n-a fost (el) la mine. Wir schauen zum Fenster hinaus. Ai mult de învăţat? Poţi să-mi spui ce ai învăţat? Cartea aceasta urmează să fie tradusă. (Folosiţi perfectul. o pipă şi o pungă de bani goală. Haben wir etwas nachzuzahlen? Wir mußten einen langen Weg zurücklegen.) Am fost nu numai la facultate. L-am văzut ieri pe Alexandru pe stradă. Te iau cu mine în oraş. nici băiatul n-aveau bani asupra lor. B. Tovarăşa aceasta. al cărei frate este colegul nostru. Cine vine cu mine la conferinţă? Astăzi nu merg nici la cinema. o batistă. Es war stockfinstere Nacht. din cauza aceasta au dorit să plece mai departe cu trenul. Der Zug setzte sich in Bewegung. g) în buzunarele lor n-aveau decît o bucată de pîine uscată. f) Nici unchiul. celălalt germana. Ai avut timp să mergi la cinema? Aş vrea să merg la cinema. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Cîţiva studenţi buni au făcut o excursie. Wir gingen über Berg und Tal. fiindcă rulează un film foarte bun. e) Conductorul le ceru să plătească diferenţa. din cauza aceasta au fost duşi în biroul gării. Ştii că am foarte mult de învăţat pentru astăzi? Am vrut să ştiu. nici la teatru. dar nu ştiu dacă (el) m-a văzut. ci şi la bibliotecă. unul studiază matematicile. Pînă eînd trebuie tradus textul acesta? (Folosiţi toate varian­ tele posibile!) Din cauza mea să nu rămîi acasă. ci rămîn acasă.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 317 d) Călătoria le-a plăcut foarte mult. h) Ei s-au întors acasă noaptea tîrziu. . Merken Sie sich! Ein Zug war angezeigt. Am doi prieteni buni. este una dintre cele mai bune studente ale facultăţii.

Er suchte Verbindung zu den politischen Freunden aus Hamburg. ohne Prozeß. Am 3. Dennoch war er in der Schule einer der besten Schüler. und Ernst Thälmann wurde bei Verwandten untergebracht.33. Jetzt erwies er sich als glänzender Organisator. Seine Tätigkeit in der Partei und in der Gewerkschaft begann in dieser Jugendperiode. Sein Vater. Zwischen den zwei Weltkriegen kämpfte Thälmann gegen den Nazismus. ohne Urteil. es lebt die Massen- . Mit 14 Jahren mußte er schon wie ein Erwachsener arbeiten. was er in seiner jahrzehntelangen gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit geschaffen hat. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. April 1886 wurde in der Hafenstadt Hamburg der große deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann geboren. wo er weiter für die Partei arbeitete. März 1933 wurde Thälmann in Berlin von der Gestapo verhaftet. aufs Land zu fahren. In der Partei entfaltete er zugleich eine erzieherische Tätigkeit.. den Terror der faschistischen Kriegshetzer und entlarvte Hitlers Politik. kam 1888 ins Gefängnis. doch „. damit auch die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernten. Während des ersten Weltkrieges verbrachte Thälmann zweieinhalb Jahre an der Front. sagte er. Es lebt die einheitliche sozialistische Partei. 1925 wurde Ernst Thälmann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). ihn öffentlich vor Gericht zu stellen.. 1917 begrüßte er mit Begeisterung die Große Sozialistische Oktoberrevolution. Er empfahl den Mitgliedern der Partei. um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. lebt weiter. Seine Popularität war zu dieser Zeit so groß. Elf einhalb Jahre blieb Thälmann im Gefängnis ohne Anklage. „ H i t l e r — d a s ist der Krieg". Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. Im August 1944 wurde er auf Befehl Hitlers ermordet. ( D R E I U N D D R E I S S I G S T E S ) L E H R S T Ü C K ERNST THÄLMANN Am 16. daß die Faschisten nicht wagten. erhielt illegale Kampfschriften und verbreitete sie. der auch ein sozialistischer Kämpfer gewesen war.

... lucrătorul die Arbeiterin.zn = partidul muncitoresc Rektion kämpfen + gegen + Akk... -en = lucrul. .. Pieck). kam ins Gefängnis = .= conducătorul muncitorimii die Arbeiterbewegung ' = mişcarea muncitorească die Arbeiterpartei.. es lebt das kühne Beispiel des anti­ faschistischen und antiimperialistischen Kampfes. . -nen = muncitoarea. es lebt der Wille zum So­ zialismus" (W. . a lucra die Arbeit.muncitorul.ERNST THÄLMANN 319 Organisation freier Gewerkschaften. a fost închis mit 14 Jahren = la 14 ani an der Front = pe front . Lexik Synonyme die Kampfschrift — das Manifest die Ursache — der Grund zugleich — gleichzeitig Wortfamilie arbeiten — arbeitete — gearbeitet = a munci. .s.. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) . Verbindung zu den Freunden = . -s. munca der Arbeiter. = a lupta (împotriva) sich vertraut machen + mit + Dat. lucrătoarea die Arbeiterklasse = clasa muncitoare die Arbeiterschaft = muncitorimea der Arbeiterführer. legătură cu prietenii Gestapo ( = Geheime Staatspolizei) == poliţia secretă de stat (serviciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste). = a se familiariza (cu) ..

PROPOZIŢIA SECUNDARĂ FINALĂ Er empfahl den Mitgliedern der Partei aufs Land zu fahren. 599) 2. b) sau acuzaţie al propoziţiei regente. ar putea fi considerată o propoziţie completivă rescurtată. a) sau complementul la dativ (ex. Dacă subiectul propoziţiei completive este identic cu subiectul (ex. a) Die Faschisten wagten nicht. wissen. / ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. daß sie aufs Land fahren. O b s e r v a ţ i e .infinitiv. ca : sagen. punde la întrebarea wozu? ( = pentru ce? în ce scop?) Conjuncţia damit este o conjuncţie subordonatoare finală. 155. înlo­ cuind o propoziţie completivă. . — conjuncţia se omite. propoziţii Răs­ (vezi schema nr. aufs Land zu fahren. pag. Deci n u m a i : Wir wissen. daß wir uns für die Prüfung gut vorbereiten müssen. propoziţia completivă poate fi înlocuită printr-o construcţie infinitivală în care : — subiectul nu se mai repetă. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după unele verbe. erzählen. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală completivă).320 33. — forma verbală a predicatului se "înlocuieşte prin zu -f. b) Er empfahl den Mitgliedern der Partei. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE A daß sie ihn öffentlich vor Gericht stellen. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. Propoziţia introdusă prin damit ( = ca să) este o propoziţie finală. C o n j u n c ţ i a damit introduce secundare finale.

Ich gehe in die Buchhandlung. etc. sollen. / damit ich mir ein Buch kaufe. . Deci daß nu introduce numai propoziţii completive. _. Er mußte schwer arbeiten. T . ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. Propoziţiile consecutive pot fi introduse şi prin so daß ( = aşa incit) : Die Straßenbahn kam nicht..ERNST THÄLMANN 321 B damit er sich seinen Lebensunterhalt sichert. \ = Ich will mir ein Buch kaufen. ci şi propoziţii consecutive.. — conjuncţia se omite. / . zu + infinitiv. so daß ich zu Fuß gehen mußte..) : Ich gehe in die Buchhandlung. 21—Limba germană — c. .. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală finală) ar putea fi considerată o propoziţie finală prescurtată. Propoziţia de mai sus introdusă prin daß ( = încît) este o propoziţie secun­ dară consecutivă. . (vezi schema nr. Propoziţiei secundare consecutive introduse prin daß îi corespunde deseori în regentă corelativul so ( = atît. zu + infinitiv. Deci: Dacă subiectul propoziţiei regente — subiectul propoziţiei secundare: — propoziţia completivă -» construcţie infinitivală: zu + infinitiv — propoziţia finală -> construcţie infinitivală: um . . 601) în propoziţia secundară finală şi în construcţia finală infinitivală nu se întrebuinţează verbe modale care exprimă un scop. . aşa). 1881 . daß die Faschisten keinen Mut hatten. / um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern.. Observaţii. • — în locul predicatului se pune um . 159.. / \ um mir ein Buch zu kaufen. 3. 2. 1. pag. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ CONSECUTIVĂ Seine Popularität war so groß. o intenţie (wollen. Dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regent e propoziţia finală se poate înlocui cu o construcţie finală în care : — subiectul nu se mai repetă.

. LEHRSTOCK Conjuncţiile introduc propoziţii so daß şi . Er mußte sich seinen Lebensunterhalt sichern. . Seine Tätigkeit in der . e) Seine Popularität war groß. Ich verspäte mich nicht. Die Faschisten hatten keinen Mut.. b) Die Fluggäste verließen das Flugzeug. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine finale Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist)! a) Ich fahre schon u m 8 Uhr auf den Flugplatz. f) Er verbrachte elf einhalb Jahre im . Während des ersten -krieges erhielt er Kampf. Die Soldaten lernten die Ursachen des Krieges kennen.322 33.. ihn vor Gericht zu stellen.Ernst Thälmann.. 153. 3. d) Thälmann verbreitete Kampfschriften. f) Die Faschisten wußten (es). (so).. Er hatte die wahren Ursachen des Krieges erkannt. .und verbreitete sie.. (vezi schema nr.. . weil. Ergänzen a) b) c) d) e) Siel In der -Stadt Hamburg wurde der große Arbeiter.schon mit vierzehn Jahren sichern. Zwischen den zwei Welt. Er war ein sozialistischer Kämpfer. b) Schon als Kind mußte Ernst Thälmann schwer arbeiten... 2. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen daß. Thälmanns Popularität war sehr groß. 598) Übungen 1. daß secundare consecutive. damit.kämpfte er gegen die faschistischen Kriegs. pag. Er mußte sich seinen Lebens.. c) Thälmann kämpfte gegen den Krieg.. . und . Sie gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B.. so daß! a) Thälmanns Vater kam 1888 ins Gefängnis. A. begann in der -periode..

Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Wo und wann wurde Ernst Thälmann geboren? Wie war seine Jugend ? Warum ? Wann begann seine politische Tätigkeit? Was wurde Ernst Thälmann? Welches war seine Tätigkeit während des ersten Weltkriegs? Welches war seine Tätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen? Wann wurde er verhaftet? Wann und wie starb Ernst Thälmann? . Ich gehe zu dir. Ersetzen Sie den Objektsatz durch eine Infinitivkonstruktion möglich ist)! a) Er wollte (es). d) Ich freue mich. (wo es 5. Ich bringe dir das gewünschte Buch. Sie kommen um 12 Uhr in Arad an. 6. Thälmann mußte wie ein Erwachsener arbeiten. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. 4. c) Der Dichter war zufrieden. Er umarmte den jungen Künstler. Ich soll die wahren Ursachen kennen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Konsekutivsatz! a) Thälmanns Verwandte waren arm. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Objektsatz mit daß/ B. Mein Kollege besucht mich am Nachmittag. b) Der Hörsaal war voll. Gäste ein. Du kannst ohne Mantel gehen. A. b) Ich habe heute keine Zeit. Hörsaal einen guten Platz. d) Es ist warm. e) Es ist spät. Künstler kennen. c) Ich vergesse nicht. e) Die Mutter wußte (es) nicht.ERNST THÄLMANN 323 c) Die Studenten rannten Sie eroberten im neuen d) Der Dichter lud viele Sie lernten den jungen hinaus. f) Die Fluggäste freuen sich. Die Studenten mußten auf der Diele und auf den Treppen stehen. Wir müssen uns beeilen.

a) Studenţii s-au dus la facultate.324 33. e) Este tîrziu. Übersetzen Sie! A. b) Ernst Thälmann a dat soldaţilor manifeste pentru ca aceştia să afle adevăratele cauze ale războiului. d) Ernst Thälmann a luptat neobosit pentru unitatea clasei mun­ citoare. ca să asculte prelegerea noului profesor. e) Ernst Thälmann a fost un fiu credincios al clasei muncitoare. ţ) Muncitorimea din toate ţările luptă contra războiului. încît vreau să ascult încă o dată concertul. ca să cunoască viaţa ţăranilor. f) Studenţii ţin o şedinţă ca să aleagă pe responsabilul grupei. încît doresc să-mi petrec acolo concediul în fiecare an. g) Acest artist cîntă atît de frumos la pian. LEHRSTOCK 7. c) Prietenul meu ne găzduieşte pe toţi la el. b) Sper să vin astăzi la tine. B. a) Ernst Thälmann a recomandat membrilor de partid să plece la ţară. aşa încît nu mai am timp să-1 chem la telefon. c) Ernst Thälmann muncea la 14 ani ca un adult. fiindcă trebuia să-şi asigure subzistenţa. . d) La mare este atît de frumos.

„Wir danken Ihnen herzlich". übernehmen Sie die Entscheidung!" Der Araber dachte nach und sagte : „Wie ich sehe. Galileo Galilei e t c j el aplică noua teorie asupra teatrului. Nehmt es und teilt dann. hat er im Testament verfügt. nahmen das Kamel und teilten die achtzehn Kamele nun so. Statt uns zu sagen. „Sie haben uns geholfen. das sind zwei Kamele. Este cel mai important dramaturg german al epocii moderne. sagten sie ihm. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig.34. ohne uns einigen zu können. ohne daß wir miteinander streiten. daß der Älteste die Hälfte. daß der Älteste die Hälfte. der Zweite ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. Dieses brachten sie ihrem alten Freund zurück. dennoch stelle ich es euch zur Verfügung. fundamentînd aşa-numitul teatru epic. habt ihr ein Kamel zu wenig. Originar dintr-o familie bur­ gheză din Augsburg. Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen. was übrigbleibt." Sie bedankten sich für diesen Freund­ schaftsdienst. Wir rechnen und rechnen. In vasta sa operă dramatică (Mutter Courage. Brecht s-a alăturat din tinereţe mişcării muncitoreşti. der Zweite ein Drittel. . bekam. das sind neun. wie wir sie aufteilen sollen. und der Jüngste ein Neuntel. ( V I E R U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK FREUNDSCHAFTSDIENSTE Nach Bertolt Brecht Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute und sagten ihm : „Unser Vater ist gestorben. und bringt mir nur. B e r t o l t B r e c h t (1898—1956) este unul dintre cei mai repre­ zentativi scriitori germani contemporani." Erläuterungen 1. den Willen des Vaters zu erfüllen. um gut teilen zu kön­ nen. das sind sechs. însuşindu-şi apoi teoretic marxism-leninismul. damit ihr besser teilen könnt. Ich habe selbst nur ein einziges Kamel.

b) Er geht zu seinem Freund ^statt zu Hause zu bleiben. Rektion sich bedanken + für + Akk. ohne daß ich es wußte. Propoziţiile introduse prin : — ohne daß ( = fără [ca] sä) şi — statt daß ( = în loc [ca] să) sînt propoziţii secundare modale. se înlocuiesc prin construcţii infinitivale modale. LEHRSTÜCK A scris şi poezie şi proză. = a mulţumi pentru GRAMMATIK 1. î n poezii. CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE MODALE ohne daß wir uns einigen können. (vezi schema nr. Propoziţiile secundare modale. 596) 2. 1. obscurantismului. zu ihrem Erstaunen = spre mirarea lor. b) Er besuchte mich. milita­ rismului şi teroarei. ca de altfel în întreaga sa operă. pag. 151. este un luptător activ contra fascismului. PROPOZIŢIA MODALA a) Er war bei mir. statt (anstatt) daß ich ihn besuchte. ^ohne uns einigen zu können. în acest caz : . introduse prin ohne daß şi statt daß. 'Statt daß er zu Hause bleibt. dacă subiectul propoziţiei secun­ dare este identic cu subiectul propoziţiei regente. a) Wir rechnen.326 34.

.. Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale la care se adaugă -l. zu + infinitiv (fără [ca] să . 601) 3. H / 2 = anderthalb sau eineinhalb Numeralele fracţionare = numeralul ordinal + l. pag. NUMERALELE FRACŢIONARE Er hat verfügt. —• subiectul nu se mai repetă. — verbul conjugat se înlocuieşte prin zu + infinitiv. der neunte -f. der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. Excepţii: die Hälfte — ein halb — anderthalb (vezi schema nr.1 —> das Drittel..• das Zehntel. Numeralele fracţionare sînt de genul neutru. pag. de exemplu : der dritte -f. 541) . 88.infinitiv în loc [ca] să . în loc de a (vezi schema nr. Construcţiile infinitivale modale pot fi considerate propoziţii scurtate. exemplul de mai sus) ein halb = 1 / 2 (adjectival) : Ich bleibe eine halbe Stunde hier.. daß der Älteste die Hälfte. fără a —• propoziţia modală i ntrodusă prin statt daß ->..FREUNDSCHAFTSDIENSTE 327 —-conjuncţia daß se omite. zu -j. der Zweite ein Drittel. Deci : modale pre­ Dacă subiectul propoziţiei regente = subiectul propoziţiei modale.. der vierte + I -> > -> das Viertel. . — propoziţia modală introdusă prin ohne daß -» construcţie infinitiv ala: ohne . Excepţii formează die Hälfte = x / 2 (substantival.construcţie infinitivală : statt .I — das Neuntel.. der zehnte + 1 . 159.

... h) Ihr . war groß..... PRONUMELE RECIPROC 34. Ergänzen Sie! a) Ein alter Araber hatte drei . .. . d) So hatte es der Vater im Testament . bekommen. 2...328 4. f) Ein Freund ihres . pag.. der Zweite ein .. nur das bringen........ Miteinander este format din : pronumele reciproc einander (unul pe altul.. .. .. die Kamele rich­ tig. Einander este invariabil. . e) Die drei jungen ... sollte die Hälfte. unul altuia.. e) Sie baten einen alten Freund ihres Vaters. ohne zu des aufteilen helfen übernehmen streiten bekommen erfüllen . stellte ihnen sein Kamel zur . Das war ein -dienst. . denn nach der Teilung blieb ein Kamel . was übrig-. .. LEHRSTÜCK .... g) Er .. b) Er . ihnen siebzehn ... ein Neuntel der . c) Sie wollten nicht miteinander . .zu -> zueinander ( = unul la altul) einander + neben -^ nebeneinander ( = unul lîngă altul) einander + hinter -» hintereinander ( = unul după altul) (vezi schema nr. 50.... de exemplu : einander + mit -» miteinander ( = unul cu altul) einander -j. konnten sieb nicht .... . d) Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele.. den Willen ihres Vaters ... b) Die drei Brüder haben versucht. i) Sie bedankten sich bei dem alten . .. . unii pe alţii etc. Se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii. c) Der . . ohne daß wir miteinander streiten. .. die Ent­ scheidung. den jungen Leuten . 520) Übungen 1..) + prepoziţia mit. für den Freundschafts-... Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv m i t oder passenden Verbs! a) Die drei jungen Leute wünschten. ihnen nur eine Bedingung: Sie mußten ihm nach der . und der ... f) Der Freund war damit einverstanden.

c) Mein Freund ging weg. Er stand nicht um 7 auf. ich ihn bemerkte. zu. A. mein Kollege weiß.. c) Er ging an mir vorbei. Er erwartete mich nicht. i) Geh ein wenig spazieren. f) Gehst du zu Peter. . e) Ich schrieb den Brief. er dir das Buch gibt ? 4. d) Ich stieg an der Haltestelle „Rosetti-Platz" aus. statt a) Ich lasse einen Zettel auf dem Tisch. . e) Sie ging zu ihrer Bekannten. ohne . diese sie eingeladen hatte. Ich stieg nicht hier aus. d) Der alte Mann übernahm die Entscheidung. zu! mit um . Er half den drei jungen Leuten. f) Wir treiben Sport.. e) Die jungen Leute gingen zum Araber. Sie wollen Ausflüge machen. b) Er grüßte mich zuerst... a) Die drei Brüder zerbrachen sich den Kopf. Er dachte nicht lange nach. ohne daß! damit. Wir sind gesund. d) Er kommt zu mir. Sie konnten sich nicht einigen. g) Er schrieb mir nur einige Worte.. Sie schaut nicht ins Wörterbuch.. Ich wartete nicht auf deine Antwort. Sie bedankten sich bei ihm für den Freundschaftsdienst. wohin ich gegangen bin..FREUNDSCHAFTSDIENSTE 329 3. a) Er stand um 7 30 auf. Er schrieb keinen langen Brief. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe zu. ich ihn zuerst grüßte.. b) Einer der Brüder sagte : „Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters. b) Sie übersetzt gut. Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer! . Wir streiten nicht. statt . h) Sie fuhren ins Gebirge.." c) Der alte Araber fand die Lösung. B. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen daß.. ich zu ihm gehe.

" d) După împărţire rămase o cămilă. Der alte Araber half ihnen bei der Teilung. Prietenii mei au venit la mine i ca să le dau cartea mea. (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălui lor. d) Die zwei Flugzeuge landeten .. Er hatte ihnen siebzehn Kamele hinterlassen.. von­ einander.. nebeneinander. nacheinander. und wollten nicht . Bilden Sie a) b) c) d) e) f) g) h) Fragen! Drei junge Leute gingen zu einem alten Araber. Sie bedankten sich für den Freundschaftsdienst. gewußt. zueinander! a) In der Schule saßen wir . streiten. a) Cei trei tineri n-au ştiut cum să împartă cămilele. b) Wir haben lange nichts .. . g) Tinerii îi mulţumiră pentru serviciul său prietenesc. LEHRSTOCK 5. Die drei Brüder bedankten sich bei dem alten Araber. miteinander. 6...330 34. Antworten Sie! a) Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b) Wollte der Araber die Entscheidung übernehmen? Unter welcher Bedingung? c) Warum war das Erstaunen der drei Brüder groß ? d) Wurde der Wille des Vaters erfüllt? e) Was taten die jungen Leute nach der Teilung? 8. e) Die drei jungen Araber liebten . totuşi v-o pun la dispoziţie ca să vă ajut la împărţire. Der Vater dieser jungen Leute war gestorben. .. în loc să meargă la bibliotecă. B.. fără ca eu să-i fi aşteptat.. f) Ei luară cămila şi o înapoiară bătrînului.. ca să-mi aducă cartea lor. Übersetzen Sie! A. Sie gingen zufrieden nach Hause. e) Uimirea celor trei fraţi a fost mare.. Er hatte im Testament verfügt. c) Diese zwei Kinder spielen oft . daß der Älteste die Hälfte der Ka­ mele bekommen sollte. 7. b) Intrucît n-au putut cădea de acord. . era cămila bătrînului prieten. Ergänzen Sie einander.. c) El le spuse: „Nu vă certaţi! Eu am numai o cămilă. Vă rog numai ca să-mi aduceţi după împărţire ceea ce va rămîne.. în loc să merg (eu) la ei. fără a-mi da un telefon.

FREUNDSCHAFTSDIENSTE 331 C. Verfügung. Merken Sie sich! Ich stelle euch meine Bücher zur Wir danken Ihnen herzlich! Wir streiten nie miteinander. a) b) c) d) e) f) Te-am aşteptat o jumătate de oră. dar mie nu-mi plac portocalele. . Cît face o treime şi cu o pătrime? Nu pot mînca toată portocala. Ia-ţi jumătatea aceasta. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa. Iţi mulţumesc. De ce ai întîrziat? Cîţi ani are nepoata t a ? (Ea) Are un an şi jumătate.

. Die Gestapo kam. sagte der Chef der „Besucher". den sie nicht kannten. So sagten sie und wühlten einen ganzen Nachmittag alles durch.35. Ein dicker. Da auch die Untersuchung der Laube ergebnislos verlief. und die Bienen sind auch gute Wächter. Es wurde gesendet. als er sah. bevor wir uns nicht den Garten ansehen". Aber die Faschisten verschwanden noch nicht. wie sich seine Kameraden verzweifelt gegen die Bienen wehrten. öffneten die Gestapoleute die Laubentür und liefen davon. schrie jetzt der eine. denn Paul wohnte seit einem Jahr außerhalb der Stadt. roter Fleck. Paul war sehr stolz auf seine „Tiere" und betreute sie noch liebevoller als zuvor. Er wurde in mehrere Teile zerlegt. Der dritte blieb zögernd stehen. Er belohnte sie. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. Eines Tages erhielt Paul unerwünschten Besuch. indem er ihnen zur Winterfütterung reichlicher Zucker gab als in anderen Jahren. „Wir gehen nicht weg. Immer wenn jemand kam. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. so groß wie eine Kirsche. Man wollte sich einmal „seine Wohnung ansehen". daß man ihn im Ganzen verbergen konnte. „Wo kommen denn die her". So ging alles lange Zeit gut. Nachher tauchte die brennende Frage auf: Wie und wo verstecken wir ihn ? So klein war der Sender nicht. Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Dort wurden sie gleich von den Bienen überfallen. Die Bienen waren wirklich gute Wächter. Der Chef warf sich auf einen Stuhl. Die ersten zwei waren mit Paul an der Gartenlaube angelangt. zierte schon seinen Nacken. und außerdem hatten ihn die Faschisten bisher in Ruhe gelassen. da sind sie sicher. Paul hatte eine Idee : „Die Hauptstücke kommen in meine Bienenkörbe." Das war nicht schlecht. während sein Nebenmann zurücksprang. ( F Ü N F U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BIENENKORB Es war kurze Zeit. Nach langen Mühen und Versuchen funktionierte er auch. „Oje!" kam es plötzlich pfeifend über seine Lippen. Die „Besichtigung" der Wohnung verlief erfolglos. Paul und seine Freunde freuten sich. Eine Gruppe von Antifaschisten baute einen kleinen Rundfunksender.

Alte conjuncţii temporale s î n t : seitdem ( = de cînd). als. nachdem ( = după ce. als ( = cînd. Co n j u n c ţ i i l e während. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte. seit. d). PROPOZIŢIA TEMPORALĂ (Generalităţi) a) „Wo kommen denn die her?" rief der eine. wenn ( = cînd. fragte der andere . wenn. als er sah. Î N T R E B U I N Ţ A R E A T I M P U R I L O R ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E TEMPORALE a) Während der eine zurücksprang. b) Wir gehen nicht weg. nachdem introduc propoziţii secundare temporale. ehe ( = înainte de). bevor wir uns nicht den Garten ansehen. c). ex. ex. d) Wir gehen nicht weg.. während sein Nebenmann zurücksprang. a). pînă cînd). Propoziţiile introduse prin conjuncţiile subordonatoare während ( = în timp ce. vadă „Wo kommen denn die her?" = „Dar de unde vin acestea?" mit Mühe = cu greu noch liebevoller = cu şi mai multă dragoste GRAMMATIK 1. ex. ansehen = Cică voiau să .. bevor ( = înainte de. e) sînt propoziţii circumstanţiale temporale. ori de cîte ori. ex. bis. bevor wir uns nicht den Garten ansehen. c) Immer wenn jemand kam. wie sich seine Kameraden wehrten. . e) Es war kurze Zeit.DER BIENENKORB 333 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nach langen Mühen = După îndelungată osteneală im Ganzen = în întregime Man wollte sich . seit ( = de cînd). wie oft ( = cît de des?). b).. wie lange ( = cît? cit timp?).. b) Der dritte blieb zögernd stehen. ehe. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. den die Bienen nicht kannten. bevor. seit wann? ( = de cînd?)... bis ( = pînă ce. seitdem. ex. Propoziţiile temporale răspund la întrebările wann? ( = cînd?).

bevor er in die Ausstellung ging. gehen sie in den Garten. . Propoziţiile temporale pot exprima şi în limba germană 1) raporturi de simultaneitate (ex. a). Pentru redarea raportului de simultaneitate se întrebuinţează în propoziţia secundară acelaşi timp ca în propoziţia principală. als. vorher war er bei mir. b). Pentru redarea raportului de anterioritate se întrebuinţează : în propoziţia secundară Perfectul Mai mult ca perfectul In propoziţia / \ prezentul (viitorul) imperfectul principală Observaţii. b) 3) raporturi de anterioritate (ex. dar : E r machte die Aufgaben. dar : Er ging in die Ausstellung. O b s e r v a ţ i e . Trebuie evitată confuzia dintre bevor ( = înainte de) şi vorher ( = înainte de aceasta): Er war bei mir. ging er spazieren. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de antei ioritate se introduc prin conjuncţiile nachdem (ex.334 35. wenn etc. 2. ehe. nachher ging er spazieren. als şi wenn. c şi d). — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de simultaneitate se introduc prin conjuncţiile während (ex. gingen sie in den Garten. 1. Conjuncţia nachdem puţind exprima numai raportul de anterioritate. bis. Pentru redarea raportului de posterioritate nu există reguli precise în între­ buinţarea timpurilor. c şi d). — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de posterioritate se introduc prin conjuncţiile bevor (ex. Trebuie evitată confuzia dintre nachdem ( = după ce). LEHRSTOCK c) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen haben. a) 2) raporturi de posterioritate (ex. predicatul propoziţiei introduse prin conjuncţia aceasta nu poate sta decît la perfect (dacă predicatul propoziţiei princi­ pale se găseşte la prezent sau la viitor) şi la mai mult ca perfect (dacă predicatul propoziţiei prin­ cipale se găseşte la imperfect). nachher ( = după aceea) : Nachdem er die Aufgaben gemacht hatte. d) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen hatten.

indem er ihnen Zucker gab = dîndu-le zahăr (vezi schema nr. Dar pe cînd wann este adverb interogativ şi se întrebuinţează numai în întrebarea directă şi indirectă. se traduce numai verbul predicativ prin gerunziu: ..DER BIENENKORB 335 SAU ALS 1. 596) Acţiuni : prezente : viitoare: trecute: repetate wenn wenn wenn nerepetate wenn wenn als O b s e r v a ţ i e . Conjuncţia modală indem nu se traduce. Propoziţia temporală se introduce prin ţiuni nerepetate în trecut (ex. b) Immer wenn ich zu meinen Eltern fuhr.. — Wann weim — adverb interogativ } conjuncţii temporale 2. a) sau viitoare. 2) pentru exprimarea unei acţiuni repetate în trecut (ex. erwarteten sie mich auf dem Bahnsteig. c). regnete es. b). PROPOZIŢIILE TEMPORALE INTRODUSE PRIN WENN a) Wenn du in Bukarest ankommst. als pentru exprimarea unei ac­ (vezi schema nr. so rufe mich an. c) Als ich nach Hause ging. 596) . indem er ihnen zur Winterfütterung Zucker gab. 151. Propoziţia secundară modală introdusă prin indem răspunde la întrebarea wie? ( = cum?). 150. pag. Propoziţia temporală se introduce prin wenn: 1) pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. pag. reichlich Propoziţia introdusă prin indem este o propoziţie secundară modală. PROPOZIŢIA MODALA Er belohnte sie auf seine Art. als şi wenn sînt conjuncţii temporale. Atit als şi wenn cît şi wann se traduc prin „cînd".

seit şi bis pot fi atît prepoziţii subordonatoare (ex. während/ . . PREPOZIŢIILE 35. în timpul în timp ce de de cînd pînă pînă ce. pag. 573) 4. LEHRSTOCK (Continuare) P R E P O Z I Ţ I I L E CU GENITIVUL Paul wohnte außerhalb der Stadt. (ex. Während. < prepoziţie + dat. (vezi schema nr. a. Während er uns besuchte. bis er nach Hause kommt. PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII WÄHREND. Seit er hier ist. . bis< . Er bleibt bis Montag. conjuncţie subordonat. b. pînă cînd /prepoziţie + acuz. Ich warte. în cazul acesta bis este considerat adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : Ich begleite Sie bis zur Haltestelle. c şi e). erzählte er uns viel Interessantes. în exterior) se construieşte cu genitivul. d şi f). \conjuncţie subordonat. cît şi conjuncţii . Bis se întrebuinţează deseori urmat de o prepoziţie. Er ist seit einer Woche in Bukarest. habe ich ihn nicht gesehen. den ersten Juli hier. SEIT ŞI BIS - a) b) c) d) e) f) Während seines Besuches erzählte er uns viel Interessantes. Nconjuncţie subordonat. O b s e r v a ţ i e . /prepoziţie + gen. Prepoziţia außerhalb ( = în afara.336 3. 121.

Er sah den Fleck auf dem Nacken des Faschisten. ich wieder in Bukarest bin. 22—Limba germană — c. machen Sie Licht? . d) ... Er übersetzt ins Deutsche.. Er war zu groß. es dunkel wird. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wann. seitdem.. e) Er ruft mich immer an. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz I Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. nachdem. i) Wir gingen zu Fuß. e) Paul betreute die Bienen noch besser. g) Mein Freund gebraucht immer das Wörterbuch.. wenn oder als! A.. wenn! a) Ich kaufe die Karten im Vorverkauf. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor.. 3. haben Sie sich das Fernsehgerät gekauft? . Sie hatten ihm geholfen.. ich zu Hause bin. werden Sie mich besuchen? . so daß.. c) Die Bienen waren gute Wächter. b) Pauls Freunde wußten (es). Unsere Freunde fuhren mit der Straßenbahn.. Er ist in Bukarest. weil! a) Man konnte den Rundfunksender nicht im Ganzen verbergen.DER BIENENKORB 337 Übungen 1. die sie nicht kannten. Er lernt fleißig.. als. Ich war in Sinaia. Die Hauptstücke des Rundfunksenders waren in den Bienenkörben sicher... seit. 2. da. während. ich im vergan­ genen Jahr in Bukarest war.. sehen Sie die Fernsehsendung? . a) .. b) . c) Der Junge wurde Goethes Liebling. b) Ich freute mich sehr. d) Ich habe ihn nicht gesehen. d) Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Ich komme zu dir.. 1881 . Ich traf ihn. h) Er spricht gut Deutsch. Der Dichter hatte sich von der Begabung des Kindes überzeugt. f) Ich rufe dich an. c) . Die Bienen überfielen alle. Ich gehe auf die Fakultät. nachdem.

d) Ich. bei. er.. wir. I) Seit. nachher.338 35. es regnet? e) . g) Seitdem. er. h) Nachdem. zu. er. f) Nachdem. ihre. Bilden Sie Sätze! A. untersuchen. immer. durchwühlen.. und. Paul. das.. in. sie. Paul. kalt. das Essen? g) Ich. der Rundfunksender. schreiben. überfallen. die Faschisten. sie. B. die Biene. das Wetter schön ist. er.. a) Indem. haben Sie sich diesen Füllhalter gekauft? .. ruhig. ich. B.. begegnete ich deinem Bruder. nicht. zerlegen. b) Während. die Gartenlaube. in. die Gestapoleute. in. wagen. die Laube. bei. sich ansehen. ich.. 4. ich. sein. sein. meine Eltern. a) . wir auf dem Flugplatz ankamen. sehr. kommen. zu. die Leute. er. und. es. jetzt. eine Freundin.. weggehen.. bei. Tage. kennen. k) Seit. nicht. sein. sein. c) . ich im vorigen Jahr in Brăila war. vorher. stand das Flugzeug schon startbereit. hier.. nach. j) Wir sitzen. schreiben. jetzt. ich gestern auf die Fakultät ging. in. . e) Vor. er. kommen. der Garten. zu ein Freund. f) Spazierengehen. wohnen. Paul. nicht. der Garten. ein wenig. gehen. sein. ich. LEHRSTOCK e) . haben Sie diesen Film gesehen? . ich. ich. die Stadt. werden. ich. du. die Bienen.. ich. nicht mehr. noch. lassen. c) Bevor. ich. d) Während. in der Garten. hier. weggehen. ein wenig. f) . d) Findet der Ausflug statt. alles. meine Aufgaben. diese. wir. die Nähe. gehen. meine Eltern. b) Wenn. die Faschisten. wie. heute.. er. können.. die Gestapoleute.. so schlecht. ich. klein. ein Brief. die Aufgabe. nachher. schreiben. sie. . hineingehen. anrufen. wollen. der Teil. in. b) . die Oper. fremd. ich. überfallen. die Ferien. i) Nachdem. verbergen. gehen. ich. ich. gehen. m) Seitdem. das Gebirge. schreiben...... sagen. er. ich. sie. sein. sie. ein Jahr. findet der Ausflug s t a t t ? . einige. die Bienen. e) Bevor. aussehen. davon­ laufen. sie. er. c) Als. ich in der Stadt war. in. hat er dich angerufen? . ich meinen nicht finden konnte. heute. ankommen. in. die Freunde.... a) Während. gehen.

. gehen. ohne ." c) Paul und seine Freunde mußten den Sender zerlegen. Sie bauten einen kleinen Bundfunksender. in. Sie gratulieren ihm. keine Lust. alles oder ganz ein! a) Die Fahrt hat einen . außer. Sie können ihn verbergen. einverstanden.. Dienstag.. zu. warten. Sie. a) Einige Antifaschisten versammelten sich. h) Er hat diesen schweren Text übersetzt. p) Mein Freund. Er hatte uns nicht eingeladen. haben. s) Wie. mit. bis. d) Die Faschisten wühlten alles durch. g) Er ging ins Kino. Bukarest. heute. ich... der Bahnhof? 5. sein. b) .. Tag gedauert. o) Ich. Vorschlag. Er lernte nicht. können. dazu. keine Zeit. Der Lehrer hatte ihn nicht gefragt. c) Er sprach. Wir verstecken sie nicht bei euch... außerhalb..DER BIENENKORB 339 n) Alle. der Weg. d) Er kommt zu mir. du. geben... Setzen Sie alle. zu. die Oper. b) Sie gingen zu ihrem Freund. die Stadt. bis. bis. 7. von. dauern. arbeiten.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit damit. auch. 6. eine Antwort. in. außerdem. ging gut. Peter. q) Er. zu! mit um ..... Sie gingen nicht zu Fuß. Ich gehe nicht zu ihm. statt daß oder in eine Infinitivgruppe mit um . haben. . Sie sollen nicht auf uns warten. e) Sie fuhren mit der Straßenbahn. ich. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne . ohne daß. r) Ich. lange. Er hat nicht das Wörterbuch benützt. Sie fanden nichts. zu oder statt . das Zentrum. zu. zu! a) Wir beeilen uns. bleiben. statt . zu. f) Wir besuchten ihn. b) Paul sagte : „Wir verstecken die Hauptstücke in meinen Bienenkörben.

albinele i-au gonit pe fascişti.. Antworten A. am paznici foarte buni de care sînt mîndru : albinele mele". Wir . Cîţi ani au trecut de cînd nu ne-am văzut? Ce faci în timpul verii? Ce ai făcut (tu) în timp ce (eu) am fost la bibliotecă? De cînd înveţi germana ? — învăţ de un an. Geben Sie den Inhalt des Textes „Der Bienenkorb" 10. un luptător antifascist. b) Cîţiva luptători antifascişti hotărîră să construiască un post de emisie. B. Was machen Sie. gesagt. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) Ich habe dir .. a) Paul. locuia de un an în afara oraşului.. Sie! 8... wenn C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wann spielt die Handlung dieser Erzählung? Was beschloß eine Gruppe von Antifaschisten? Welche Frage tauchte auf? Welchen Vorschlag machte Paul? Waren die Freunde mit dem Vorschlag einverstanden? Warum kamen die Faschisten zu Paul? Wie verlief der „Besuch"? Worauf war Paul stolz? Wie belohnte er seine Bienen? Sie Sie das Sie Sie am nächsten Tag Stunden haben? keine Stunden haben? Wetter schön ist? eine falsche Telefonnummer wählen ? sich nicht gut fühlen? B.. Tag geregnet. Ich wünsche dir .. Übersetzen Sie! A. Gute zu deinem Geburtstag.. Schüler an dem Ausflug teilgenommen? Gestern hat es den .. f) Paul a avut dreptate. als Sie gestern keine Theaterkarten fanden? Sie Ihre Tante einlud? Sie längere Zeit keine Nachrichten von Ihren Eltern hatten? wieder! 9. . Haben .. c) Acesta funcţiona foarte bine. Was machten Sie. e) Paul le spuse: „îl ascund. müssen pünktlich sein.340 35. d) Prietenii nu ştiau unde să-1 ascundă. a) b) c) d) e) Părinţii mei locuiesc de un an la Bucureşti.

DER BIENENKORB 341 f) g) h) i) j) k) I) m) în timpul concediului am fost atît la munte cît şi la mare. am mers la bibliotecă. Invăţînd regulat. după aceea am mers la bibliotecă. Am fost la facultate. După ce am fost la facultate. sora mea a fost la o mătuşă. o) îmi daţi voie să vă conduc pînă la autobuz ? . n) înainte de a pleca la Sinaia. la unchiul nostru. Nu mi-ai spus nici cînd şi nici unde l-ai întîlnit. Ce a spus (el). vei face progrese frumoase. cînd te-a văzut ? El se bucură mult ori de cîte ori mă vede. Acum sora mea este la Sinaia. Înainte de aceasta a fost la ţară.

wie sie alle sind. als er wieder dort erschien. die dem Fremden oft lästig fielen. ließ der fremde Herr einen Wagen kommen und fuhr zu demselben Tor hinaus.36. doch hörte man oft in dem Haus des Fremden einen schrecklichen Lärm. Als am nächsten Morgen die Truppe fortgezogen war. Der fremde Herr erklärte dem Wächter: „Es ist mein Neffe. Die Leute aber. lebte er ganz für sich allein. und trotz der Versuche." Und so blieb er bei den Grünwieseiern „der junge Engländer". hatte man nichts über den Mann erfahren können. die an den Fenstern vorbeigingen. und wenn der Lehrer und der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr bei Tisch haben. ( S E C H S U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER Nach Wilhelm Hauff Grünwiesel ist ein Städtchen. und weil er die schlechten Sitten der Bewohner nicht teilen wollte. man klatscht über alles und jeden und hat seine Freude daran. Auch der junge Engländer war nie zu sehen. Alles kennt sich. sahen den Jungen unglaublich schnell durch alle . Sein Neffe ist hier. Er versteht noch wenig Deutsch und scheint Engländer zu sein. In dieses Städtchen zog eines Tages ein Mann. Kurz. und noch immer hieß er in der Stadt „der fremde Herr". Er mietete sich ein großes Haus. Kein Wunder. Es war schon Nacht. So vergingen Jahre. Es saß aber noch eine Person im Wagen. Eines Tages kamen Leute mit fremden Tieren ins Städtchen. der auf zwei Beinen ging und allerlei Kunststücke zu machen verstand. die den Hut tief ins Gesicht gedrückt hatte. so weiß es schon zu Mittag die ganze Stadt." Am nächsten Tag erzählte der Wächter : „Der fremde Herr hat Besuch bekommen. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und als eine verdächtige Person angesehen wurde. jedermann weiß. und er versteht noch wenig Deutsch. wie es da und dort zugeht. Die Truppe zeichnete sich durch einen Orang-Utan aus. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander auf Besuch und sprechen bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit.

und der Alte lief ihm mit einer Peitsche in der Hand nach.. = .. ce se întîmplă în dreapta şi în stînga 4) 5) 6) 7) Kurz . = Pe scurt .." Erläuterungen 1) W i l h e l m H a u f f s-a născut în 1802 şi a murit în 1827... = Fiind chemat după aceea la primar . er ist aber leider faul und lernt nicht gern Deutsch. Aus demselben Grund habe ich ihn auch bis jetzt nicht ausgehen lassen.. foarte retras Kein Wunder = Nu-i de mirare .. ceea ce explică trăsăturile fantastice şi nercaliste din opera sa. Acti­ vitatea sa literară se rezumă doar la 2—3 ani. ganz für sich allein = de unul singur. Darum schlage ich ihn manchmal..... şi încă şi acum era numit .. în acest timp însă a crea* o serie de opere (mai ales nuvele şi basme) care i-au asigurat un loc bin« meritat în literatura germană.... Pe de o parte Hauff stă sub influenţa romantismului conservator. will ich ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einführen.DER JUNGE ENGLÄNDER 343 Zimmer laufen. In opera lui Wilhelm Hauff se disting două trăsături esenţiale. 8) den Hut tief ins Gesicht gedrückt = cu pălăria trasă adînc pe ochi 9) Daraufhin zum Bürgermeister gerufen . Lexik Antonyme stark =f= schwach die Ruhe =f= die Unruhe .. .. erklärte der Fremde : „Mein Neffe ist sehr klug und intelligent. »'ie es da und dort zugeht = .. pe de altă parte însă se remarcă o puternică tendinţă de a prezenta în mod realist aspec­ tele societăţii timpului său. und noch immer hieß er .. Wenn er sich bessert. 2) Alles kennt sich = Toţi se cunosc 3) .. Daraufhin zum Bürgermeister gerufen.

a împărţi ziehen —a trece a împărtăşi . Conjuncţia wenn poate să introducă nu numai propoziţii temporale. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ REALĂ Wenn er sich bessert. dacă — introduce wenn <f Întrebare ^ cînd — introduce Întrebare propoziţii condiţionale. = a fugi după prezent) viitor) trecut) a lua drept GRAMMATIK 1. werde ich ihn in die Gesellschaft einführen.\ a striga ansehen als — a lua drept das Gericht^. + als + Akk. = a considera drept. LEHRSTOCK Vieldeutige Wörter ansehen—a privi y felul de mîncare 'a chema rufen. Propoziţia condiţională reală răspunde la întrebarea : Unter welcher Bedin­ gung ( = în ce condiţie) ? . : Wann ? . = a se bucura (de) sich freuen + an + Dat.344 36.judecata judecătoria verstehen / a înţelege —a scoate \ a se pricepe —atrage teilen. nachlaufen + Dat. = a se bucura (de ceva în sich freuen + über + Akk. vagonul der Wagen — automobilul —a se muta \ trăsura Rektion Freude haben + an + Dat. a pălăvrăgi ansehen + Akk. ci şi propoziţii condiţionale reale. : Unter welcher Bedingung? propoziţii temporale. = a se bucura (de ceva în sich freuen + auf + Akk. In cazul acesta se traduce prin dacă. = a se bucura (de ceva klatschen -f über + Akk. = a bîrfi.

oder. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. Contragerea se face în special in propoziţii coordonate legate prin conjunc­ ţiile und. b). adică : haben + infinitivul prezent (ex. b). . Verbul scheinen-schien-geschienen poate fi atît verb predicativ ( = a stră­ luci. Verbul lassen ca verb auxiliar de med (pe lîngă infinitivul unui verb pre­ dicativ) formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate celelalte verbe modale. 3. e n _j_ infinitivul prezent m. au una sau mai multe părţi de propoziţie comune.P . b) Der Neffe scheint Engländer zu sein. sondern. Grammatik 3). Contragerea n u se poate face niciodată după conjuncţia denn. auch. adică : haben + participiul perfect (ex. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBULUI LASSEN a) Ich habe das Heft zu Hause gelassen. .DER JUNGE ENGLANDER 345 2. verb predicativ / lassen / \ > verb auxiliar / \ m Pe"ectul l haben -f participiul perfect ca erf -f . cît şi verb auxiliar ( = a părea. / 5. Ca verb auxiliar se construieşte cu infinitivul cu zu al verbului predicativ.m. a). PROPOZIŢIILE CONTRASE a) Man klatschte über alles und jedengi und [mag] hatte seine Freude daran. VERBUL SCHEINEN a) Die Sonne scheint. b) (vezi pag. b) Der fremde Herr hatte einen Wagen kommen lassen. ex. ca perf.{ periectul I jj a j. doch. a). ex. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und| daQ_jl䣗¥teificl!e\ als eine verdächtige Person angesehen wurde. acestea nu trebuie repetate. aber. . a) cît şi secundare (ex. atît principale (ex. Verbul lassen întrebuinţat ca verb predicativ formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate verbele predicative. b) Kein Wunder. 304.

b) Ich lasse mir ein Paar Schuhe machen. besonders wenn es von der englischen Bourgeoisie stammte... den ich halten muß.. Übersetzen Sie! In der Erzählung Der junge Engländer verspottet Hauff die Beschränktheit jener Schichten des deutschen Bürgertums. e) . 3. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wenn oder als! a) . Fremde kam erst in der Nacht zurück. saß ein junger Mann mit ihm im Wagen.. Setzen Sie das Verb lassen ins Perfekt! B. ohne ihn zu bemerken.... hörten sie einen großen Lärm. der Wächter erzählte. Er ging ... . 5.... Ich denke . Viele Leute nahmen .... Setzen Sie die Präpositionen Ich freue mich . dennoch bieten der ganze Hintergrund und die handelnden Personen ein realistisches und typisches Bild der deutschen Provinzstadt.. hörten ihm alle aufmerksam zu. Als ich nach Hause kam.. LEHRSTÜCK Übungen 1. der Versammlung teil. das erhaltene Buch. Grünwieseier hatten ihre Freude daran.... Es ist eine schlechte Sitte. Bilden und! a) Der Der Der b) Die Die c) Der Der a) b) c) d) e) f) g) Sie zusammengezogene Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktion Fremde mietete einen WTagen. d) . Wächter erzählte vom Besuch des Neffen. welche die Sitten des deutschen Volkes verachteten und alles Fremde bewunderten. die Ferien.. b) Immer . der Fremde nach Grünwiesel kam. Grünwieseier klatschten gerne. 2. der Fremde zurückkam. Übersetzen Sie die Sätze ins Rumänische! a) Der fremde Herr läßt einen Wagen kommen. alles zu klatschen. In der Erzählung Der junge Engländer sind viele groteske und phantastische Züge vorhanden..346 36. ein! 4. mein Kommen. war große Freude im Städtchen. Wächter erschien aufgeregt im Städtchen. die Leute an seinen Fenstern vorbeigingen. c) Er ließ sich einen Mantel nähen. die Leute mit den fremden Tieren kamen. freute sich die Mutter . mietete er sich ein großes Haus.. den Vortrag. dem Bürgermeister vorbei. c) . .. Der Schüler freut sich . Fremde fuhr zum Tor hinaus. A. die bald beginnen.

b) Er kommt nicht. . 6.. sie haben sie besonders . ihn am nächsten Tag zu besuchen. Deutsch. wissen.. nepoliticos. Übersetzen Sie! A. nachdem die Truppe fortgezogen war? d) Welche Erklärung gab der Fremde dem Wächter über seinen Gast? e) Warum wurde der „Neffe" der „junge Engländer" genannt? f) Warum wurde der Fremde zum Bürgermeister gerufen ? g) Was versprach der Fremde dem Bürgermeister? 9... wer der Fremde ist. Er liest . e) Nimeni nu ştia unde plecase străinul. h) Er läßt Sie herzlich grüßen. Dein Benehmen .DER JUNGE ENGLÄNDER 347 d) Der Bürgermeister ließ den Fremden bitten.... Musik. schmecken oder gefallen! a) b) c) d) e) f) g) Der junge Engländer .. Uns . Ich gehe allein. 8... b) Străinul trăia foarte retras. d) într-o zi străinul ceru o trăsură şi plecă din orăşel. Sie waren begeistert. c) Străinul rîse de acrobaţiile maimuţei. . Wir lernen . Die Grünwieseier wollten .. din această cauză el fu luat drept o persoană suspectă. Leiten Sie den ersten Satz durch wenn ein! stellung ! a) Die Bewohner des Städtchens Grünwiesel sahen einen Fremden. Den Kindern . g) Ich lasse den Brief auf dem Tisch... das Essen ausgezeichnet.. In einer Stunde weiß es das ganze Städtchen. ein gutes Buch und hört .. Schokolade. f) El se întoarse în aceeaşi zi cu un domn străin. c) Ein Fremder kommt nach Grünwiesel. a) Străinului care se mutase la Grünwiesel nu-i plăceau moravurile locuitorilor acestui oraş. Gebrauchen Sie gern... e) Der Fremde ließ die Grünwieseier lange auf das Erscheinen des Neffen warten. Sie klatschten über jeden. mir nicht. d) Die Frauen kamen beim Kaffee zusammen. f) Der Fremde ließ den Bürgermeister grüßen. Antworten Sie! a) Warum wollte der Fremde für sich allein leben? b) Was brachte die Truppe nach Grünwiesel ? c) Was tat der Fremde.. Achten Sie auf die Wort­ 7. den Grünwieseiern besonders gut.

Mobila lor pare să fie nouă. Toţi l-au considerat pe tînărul nepot drept englez. wie es da und dort zugeht. Uneori trebuie să-1 bat chiar cu biciul. LEHRSTOCK g) h) i) j) k) Persoana străină avea pălăria adînc trasă pe ochi. Cartea pare să fie bună. Es ist Winter. Er versteht schon Deutsch. dar este leneş şi nu vrea să înveţe. daß es kalt ist. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Alles kennt sich. Der Mann hatte den Hut tief ins Gesicht gedrückt. Er weiß. I-ai permis surioarei tale să meargă la filmul acesta? Merken Sie sich! B. Der fremde Mann lebte ganz für sich allein. Ţi-am lăsat caietul la bibliotecară. Mi-am făcut un costum. .348 36. Andrei şi Alexandru locuiesc în acelaşi cămin studenţesc. Paznicul spusese aceasta. viu cu el la dum­ neavoastră. Plecăm mîine cu acelaşi tren. Nepotul meu este foarte inte­ ligent. Locuitorii din Grünwiesel doreau să-1 cunoască pe tînărul englez. Noi vizităm pe acelaşi coleg. Străinul îi spuse primarului: „Vreau să-1 introduc pe nepotul meu în societatea din Grünwiesel. kein Wunder." I) Locuitorii din Grünwiesel se bucurau că străinul îi va vizita în curînd cu nepotul său. Anda pare să se grăbească. Cînd va vorbi bine germana.

wird er wieder artig.37. Der junge Mann erwies sich als ein hervorragender Schachspieler.. Folgender Vorfall wird aber der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben : Ein großes Konzert sollte die Wintervergnügungen beschließen. und der Neffe beruhigte sich. Wenn Sie ihm aber die Halsbinde lockern oder ganz abnehmen. Da begann der Neffe wilde Sprünge zu machen. je einen so netten jungen Mann in Grünwiesel gesehen zu haben. ein Affe. Die Tochter des Bürgermeisters hatte dabei mit dem Neffen ein Duett vorzutragen. Er sang aber ganz falsch. Die Grünwieseier aber schrieben das seiner Jugend zu und behaupteten. denn er war doch angeblich Engländer! Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. und man konnte sich nicht erinnern. so kann ich zum Konzert nicht kommen. Der fremde Herr zog ihm in solchem Falle die Halsbinde fester zu. Ich bitte Sie. Er rauchte eine große Pfeife und trug eine große Brille. er ist manchmal übermütig." Der junge Engländer war allein bei dem Konzert erschienen. Als der Organist ihn darauf aufmerksam machte. und wenn ich mich morgen nicht besser fühle. zog der junge Engländer seinen Schuh aus und warf ihn ihm an den Kopf. Der Bürgermeister stürzte sogleich hinzu und lockerte die Halsbinde.. Nur manchmal benahm sich der Neffe ganz ungebührlich. denn der -viel bewunderte junge Engländer war . Daraufhin wurde der Neffe noch wilder. auf meinen Neffen aufzupassen. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. . Vor dem Konzert besuchte der Fremde den Bürgermeister und sagte ihm : „Ich bin krank. Als die Reihe an ihn kam. Seine Meinung war ausschlaggebend für die Grünwieseler. warf seine Perücke weg und zog die Handschuhe aus. Die Anwesenden erstarrten vor Schreck. bestieg er das Podium und begann zu singen. ( S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER (Fortsetzung) Endlich begann der Fremde seinen Neffen auszuführen. Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden und nahm die Halsbinde ab.

. "er = proprieta­ tea setzen — setzte — gesetzt — a aşeza übersetzen — übersetzte —• übersetzt = a traduce der Übersetzer. 2) locul (de şezut) die Sitzung. -s.. -n = preşedin­ tele besitzen — besaß — besessen = a poseda der Besitzer. strîngea .= posesorul. die Halsbinde fester zu = . = a da urmare. = a încremeni (de) . pro­ prietarul das Besitztum. zog . = Cînd îi veni rîndul Lexik Synonyme die Halsbinde — die Krawatte der Vorfall — die Begebenheit das Ende — der Schluß Antonyme die Jugend =f= das Alter artig =f= unartig ausziehen =j= anziehen cravata mai tare.vor + Dat.Akk. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . in diesem Alter = la această vîrstă Als die Reihe an ihn kam . -en = şedinţa der Vorsitzende. -es... -s.. = a se bucura (de) zuschreiben -\. ganz ungebührlich.= traducătorul die Übersetzung. Vieldeutige Wörter das Alter / \ bătrîneţea vîrsta beschließen a hotărî a încheia Wortfamüien sitzen — saß — gesessen = a şedea der Sitz. . -n..Dat. reşedinţa.auî + Akk. -s. a da ascultare (cuiva) erstarren -\. = cu totul necuviincios . -en = continuarea ansetzen — setzte an — angesetzt = a fixa besetzen — besetzte — besetzt = a ocupa Rektion sich erfreuen + Gen... -en = traducerea fortsetzen — setzte fort — fortgesetzt = a continua die Fortsetzung. = a atrage atenţia (asupra) befolgen + Akk.. = a fi atent (la) aufmerksam machen -j. -e = 1) sediul..350 37. = a atribui (cuiva) aufpassen + auî -\. .

201. b) Er soll heute gekommen sein. haben sau sein B. b) precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. Viitorul II = prezentul werden + infinitivul perfect al verbului de conjugat. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. Grammatik 4). je einen so netten jungen Mann in Grün­ wiesel gesehen zu haben. b). . VIITORUL II (VIITORUL ANTERIOR) A. a) sau sein (ex. 2. INFINITIVUL PERFECT ACTIV A. b). a) (vezi pag. Infinitivul perfect exprimă o acţiune încheiată (ex. fie la infinitivul perfect (ex. participiul jugat Infinitivul perfect activ infinitivul perfect al verbului de con­ + prezent ^ ^ . Infinitivul perfect activ se formează din: — infinitivul prezent activ al verbului auxiliar haben (ex. predicatul stă la viitorul II. în această propoziţie. Infinitivul prezent exprimă o acţiune neîncheiată (ex. a). al doilea se pune fie la infinitivul prezent (ex. a) Er soll heute kommen. într-o propoziţie în care sînt două verbe. FORMAREA V I I T O R U L U I II Folgender Vorfall wird der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben. a) Man konnte sich nicht erinnern.DER JUNGE ENGLÄNDER 351 GRAMMATIK 1. b) Die Grünwieseier behaupteten.

c) : complement la acuzativ infinitiv (ex. complement prepoziţional. Er vergaß anzurufen. Der fremde Herr erklärte dem Wächter.rühmte mich — sich gerühmt = a se făli (cu) — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de. Die Grünwieseier freuten sich auf das Konzert. 165. Der junge Engländer bestieg das Podium. daß er schon gekommen ist. (vezi pag. b) : complement la dativ acuzativ (ex. Grammatik 4) de verb printr-o prepoziţie (ex.. De exemplu : — verbe reflexive : sich sich sich sich sich sich annehmen bedienen enthalten erfreuen rühmen schämen —• nahm mich an — sich angenommen — a se ocupa (de) — bediente mich — sich bedient — a se servi (de) —• enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) — erfreute mich — sich erfreut — a se bucura (de) •—. COMPLEMENTUL GENITIVAL 5) legat Complementul genitival poate fi exprimat atît printr-un substantiv cît şi printr-un pronume.. Grammatik 5) 4. astăzi îl găsim numai după un număr restrîns de verbe şi adjective. Î N T R E B U I N Ţ A R E A V I I T O R U L U I II 37. d) : complement infinitival (vezi pag. 3. unei bănuieli : Er wird schon gekommen sein = Ich glaube. e). a) : complement genitival dativ (ex. LEHRSTOCK Viitorul II se întrebuinţează: a) pentru exprimarea unei acţiuni viitoare. încheiate înaintea altei acţiuni viitoare. cu) . . In limba mai veche.352 B. 201. COMPLEMENTUL (Generalităţi) a) b) c) d) e) Der junge Engländer erfreute sich eines immer größeren Ansehens. în limba germană complementul poate să stea : 1) 2) 3) 4) la la la la genitiv (ex. complementul genitival se întrebuinţa mult mai frecvent. b) pentru exprimarea unei presupuneri.

Die Truppe soll heute (ankommen). 1881 .DER JUNGE ENGLÄNDER : — verbe intranzitive : bedürfen —• bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) gedenken — gedachte—• gedacht — a-şi aduce aminte (de) —• verbe tranzitive care cer. Die Grünwieseier scheinen die Lehre des Fremden (verstehen). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv des Passivs (Präsens) I a) Diese Ausstellung muß (besichtigen). e) Die Märchen von Wilhelm Hauff sollen im Original (lesen). den Rat des Fremden (befolgen). a scuti (de) versichern —• versicherte — versichert = a asigura (de) würdigen— würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) — adjective : bewußt — conştient (de) fähig = capabil (de) habhaft (werden) = a pune mîna (pe) sicher = sigur (de) würdig = demn (de) Übungen 1. Der kleine Muck und Kalif Storch. Der Schüler behauptete (lernen). aber ich hoffe dennoch (ver­ stehen). pe lîngă acuzativul persoanei. b) Die Fortsetzung soll (lesen). Besonders beliebt sind seine Märchen Das kalte Herz. 22—Limba germană — c. 2. einen Brief auf dem Arbeitstisch (finden). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv a) b) c) d) e) f) des Aktivs (Perfekt) ! Ich kann mich nicht erinnern. c) Die Kinokarten können im Vorverkauf (kaufen). 3. genitivul lucrului: entheben — enthob — enthoben = a destitui. Der Fremde soll den Neffen (schlagen). h) Er muß gestern (wegfahren). die zu den schönsten der deutschen Literatur gehören und von großem Wert sind. d) Ich spreche noch nicht gut Deutsch. Übersetzen Siel Wilhelm Hauff schrieb in den wenigen Jahren seiner literarischen Tätigkeit eine Reihe von Märchen. Der Bürgermeister erklärte. g) Der Bürgermeister versicherte. jemals in Grünwiesel (sein).

.. f) Wir sprachen .. e) Das Konzert beginnt um 19 Uhr. a) b) c) d) e) f) g) h) B. h) Ich freue mich .. daß wir h') . daß du c') ... in der Bibliothek und lesen. 7.. Itellius rühmte sich .. (das größte Ansehen). Setzen Sie Wörter aus den Wortfamilien von sitzen oder setzen ein! a) Die Studenten . . (die Wirkung) seines Scherzes sicher. b) Der junge Engländer begeisterte die Grünwieseier durch sein Benehmen.. Die Grünwieseier waren sich ... .. .. 5.. .354 37. würdig (das Lob). g) Sie warten . daß die Prüa') . bedankte er sich? ihm geholfen hast.. d) Das Kind gewöhnte sich .. daß V) . (die Hilfe)... c) Er ruft dich um 5 Uhr an.. .. spracht ihr? sere Ferien verbringen werden. ... g) Der Kollege war an diesem Tage krank.. . Die Grün wieseler schämten sich . Kind ? e) Ich freue mich . überzeugtest du dich? er sehr tüchtig ist.. d) Der Student lernt die Lektion bis morgen. Setzen Sie die Pronominaladverbien ein! a) Ich denke ... c) Er bedankte sich . (ihre Fehler) nicht bewußt. h) Dein Neffe erlernt bald die deutsche Sprache. (ihr Benehmen).... b) Unsere . b) Ich überzeugte mich . Der Bürgermeister versichert den Fremden .. Sie gedenkt .. Er ist .. (die Stimme).. a) b) c) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Wir bedienen uns . ... f) Dein Bruder geht zum Konzert... LEHRSTOCK 4. d') . denkst du? fungen in Kürze beginnen.. Die alte Frau bedarf . freust du dich? ans Meer fahren werden... daß wir Ihnen g') .. Setzen Sie die eingeklammerten A. in Liebe (er).... Unser Kollege erfreute sich . ... daß ich e') . wo wir unf) . freust du dich? meine Handschuhe gefunden habe. Setzen Sie das Prädikat in das II. Futur! Übersetzen Sie! a) Ein Bewohner von Grünwiesel erzählte Hauff die Geschichte. gewöhnte sich das die Aufgaben allein zu machen.. (das Wörterbuch)..... sind im ersten Abteil dieses Wagens.. Niemand enthielt sich . warten Sie? schreiben. (seine größte Zufriedenheit)... 6.. (sein Reichtum).. Der Fremde war ...

Ich führe meinen Neffen aus. . wenn sich sein Neffe ungebührlich benahm? Wie fanden die Grünwieseier den jungen Engländer? Welcher Vorfall machte der Freude der jungen Leute ein Ende? Weshalb war der junge Engländer allein bei dem Konzert erschienen ? Wie benahm er sich dort? Was tat der Bürgermeister. b) Purtarea tînărului a plăcut celor din Grünwiesel foarte mult.. ori de cîte ori tînărul englez se ducea la el. Er hat diesen schweren Text fehlerlos . ci a plecat din oraş.. .. . um ihn zu beruhigen? Was sahen die Grünwieseier. Mein Freund . Übersetzen Sie ! A.. Ist dieser Platz . Ein Vorfall machte ihrer Freude ein Ende. viele Bücher. tare. Die Bauern sind jetzt die . des Bodens. a) Străinul s-a gîndit să cumpere un orangutan. d) Primarul se bucura mult. Nu pot să-mi aduc aminte să fi auzit acest menuet. Unser Professor war der .. B. ? Seine Vorlesung war für sechs Uhr .... Antworten 9. Hast du die . Se spune (Folosiţi sollen!) că (ea) a venit. e) Gînd tînărul nu era cuminte.. străinul îi strîngea cravata mai.. dieser Novelle gelesen? Sie! Wie benahm sich der junge Engländer? Was t a t der Fremde.. f) Străinul n-a venit cu „nepotul" său la concert. Er kommt an die Reihe. Ea trebuie să vină imediat. Cartea aceasta trebuie cumpărată. c) Părerea tînărului era decisivă pentru cei din Grünwiesel. als der junge Engländer die Perücke wegwarf ? 8. El trebuie să fi cumpărat cartea.. Er war angeblich Engländer. Merken Sie sich! Seine Meinung war ausschlaggebend. .DER JUNGE ENGLÄNDER 355 c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g) h) Wir hatten gestern eine .. a) b) c) d) e) f) g) El trebuie să cumpere cartea aceasta. Ea trebuie să fi venit... ..

gab es am Schluß einen so großen Skandal. am Ende wurde die arme Unschuld befreit. Und am Schluß gab's einen richtigen Theaterskandal.38. das ist schon viele Jahre her —• im Ernst-Drucker-Theater. Pauline. Wie hieß das Stück noch. da wurde eine schreckliche Sache gegeben. Mord und Kerker. das war wirklich ein Trauerspiel". Fischhändler. So gefiel es dem Publikum.. Der Satan in eigener Person spielte mit. (ACHTUNDDREISSIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN THEATERSKANDAL (aus dem Roman „Verwandte und Bekannte") Nach Willi Bredel „Wir waren einmal vor . das war eine schreckliche Geschichte. Erinnerst du dich noch. Straßenverkäufer. „Also. Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. und die aufgeführten Schauspiele waren Possen. half es nichts. ein Vplkstheater. hatte als Publikum Seeleute. erwiderte Frau Hardekopf. „Das kann doch nicht schlecht gewesen sein!" „Aber recht traurig war's! Und ungerecht!" Das Ernst-Drucker-Theater in Hamburg. „So etwas möchte ich nicht wieder sehen.. Johann? Erinnerst du dich ?" „Faust". antwortete der alte Hardekopf. Einer der Regisseure dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen." „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. wie ihn das schöne alte Theater noch niemals erlebt hatte. „Es war von Goethe. daß eine Stimme vom Himmel rief : „Sie ist gerettet. Aber schlecht war's nicht. — ach." „Von Goethe?" rief Carl Brenten erstaunt." Das war den . Johann?" „Natürlich erinnere ich mich. die Gretchen-Tragödie aus dem „Faust" aufzuführen. Hafenarbeiter. Als Doktor Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte. ja.

und schrien : „Was heißt hier gerettet? .. Gretchen.S. In anul 1933 a fost internat într-un lagăr de concentrare din care a reuşit să evadeze. 2) Johann Hardekopf... In timpul războiului civil din Spania. Heinrich!" Dann gaben sie sich die Hand..... în 1934 s-a refugiat în Cehoslovacia şi pe urmă în U. Er soll sie heiraten!" Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes . a devenit activist al partidului comunist şi apoi a colaborat la diferite ziare progresiste.... „Was heißt hier Goethe! . Ich will es gut machen. Opera cea mai importantă a lui Willi Bredel este trilogia Verwandle und Bekannte.. ? 11) Her mit dem Doktor! = Să vină încoace doctorul! . Erläuterungen 1) W i l l i B r e d e l (1901—1964) originar dintr-o familie muncitorească.? = Ce vrea să zică. aufs höchste entrüstet... el însuşi strungar. 6) recht traurig wafs — sehr traurig war es 7) die arme Unschuld —• das arme unschuldige Mädchen 8) vor Jahren = cu ani în urmă 9) aufs höchste entrüstet = indignat la culme 10) Was heißt ..EIN THEATERSKANDAL 357 Hamburgern ein zu mystischer und unsicherer Trost ..R. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. Her mit dem Doktor! . viele Jahre her = sînt mulţi ani de atunci 5) da gab's (gab es) einen richtigen Theaterskandal — es war ein richtiger Theaterskandal.. Dintre celelalte opere ale scriitorului mai amintim aici o monografie con­ sacrată eroicului conducător al clasei muncitoare germane Ernst Thälmann.. Willi Bredel a fost arestat de cîteva ori. ? Ce vrea să însemne .. Männer und Frauen erhoben sich." Endlich traten Gretchen und Doktor Faust auf die Bühne... Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenom­ men worden sein. ich habe schlecht an dir gehandelt.S. Das ist Unsinn! Heiraten soll er sie! . scriitorul a luptat cu arma în mînă în rîndurile armatei republicane. muncitor. 3) da wurde eine schreckliche Sache gegeben — da wurde eine schreckliche Sache aufgeführt 4) das ist . darum frage ich dich : Willst du mich heiraten?" Und Gretchen antwortete leise: „Ja. Als es im Zu­ schauerraum still geworden war. Heiraten soll er sie! . begann der Doktor : „Verzeih mir. Das sind nur Ausreden! .. care oglindeşte etapele cele mai importante din viaţa şi lupta clasei muncitoare din Germania.. Din cauza activităţii sale politice. soţia sa Pauline şi ginerele lor Cari Brenten sînt personaje din romanul Verwandte und Bekannte.

LEHRSTOCK Lexik Synonyme heiraten — sich verheiraten Antonyme der Sinn =f= der Unsinn gerecht =ţ= ungerecht sicher =fc unsicher traurig =f= lustig Wörter Vieldeutige bucata das Stück ( piesa de teatru Wortfamilie schließen — schloß — geschlossen = a închide. cu toate că) (ex. 253. cu toate că) şi mai rar trotzdem ( = cu toate că. a) este o propoziţie secundară concesivă. gab es am Schluß einen so großen Skandal. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. . sfîrşitul schließlich = în sfîrşit GRAMMATIK 1. a se alătura beschließen — beschloß — beschlossen = a hotărî (ceva) sich entschließen — entschloß mich — sich entschlossen = a se hotărî der Schluß. b) este o propo­ ziţie principală concesivă. Propoziţia introdusă prin obwohl ( = deşi. Alte conjuncţii care introduc propoziţii secundare concesive sînt : obschon ( = deşi. b) Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes.358 38. Propoziţia introdusă prin dennoch ( = cu toate acestea) (ex. Grammatik 4). deşi). Schlüsse = încheierea. Altă conjuncţie care introduce propoziţii principale concesive este trotzdem (vezi pag. obgleich ( = deşi. Schlusses. PROPOZIŢIA CO\CESIVĂ a) Obwohl die Aufführung ernst aufgenommen wurde. cu toate că). a încheia sich anschließen — schloß mich an —• sich angeschlossen — a adera. wie ihn das alte Theater noch niemals erlebt hatte.

precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. 560) . INFINITIVUL PERFECT PASIV Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen worden sein. deşi). cît şi propoziţii secundare concesive (trotzdpm = cu toate că. conjuncţie coordonatoare trotzdem totuşi. pag. Infinitivul perfect pasiv = participiul perfect al verbului de conjugat -f worden sein (vezi schema nr. cu toate acestea). deşi (trotzdem = obwohl) 2. Infinitivul perfect pasiv se formează din infinitivul perfect al verbului auxiliar werden (=|ge"|worden sein).EIN THEATERSKANDAL 359 verbul conjugat / dennoch —principală — > trotzdem Propoziţie concesivă— secundară —obwohl —obgleich — —obschon —trotzdem locul ultim ' . locul 1 Observăm că trotzdem poate să introducă atît propoziţii principale conce­ sive (trotzdem = totuşi. 107. cu toate acestea (trotzdem = dennoch) conjuncţie sub ordonatoare -» cu toate că.

1933 wurde der Schriftsteller von den Faschisten in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel geschleppt. so daß.. machen wollte. LEHRSTOCK Übungen 1. der nicht ihre Sache war.. als Sohn eines Tabakarbeiters geboren.. Durch Lautsprecher und Flugblätter riet er seinen Landsleuten... Dort schrieb er in vier Wochen den Roman Die Prüfung. „korrigieren". Später arbeitete Willi Bredel in einer Propagandabrigade an der Front.. die Gretchen-Tragödie aufzuführen. 3.." 2.. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive! Grundwort! Ergänzen Sie den Artikel! a) b) c) d) e) TheaterVolkSeeSchneeTeufelGebrauchen Sie das passende -verkäufer g) Berg-theater -begleiter -räum h) Schluß-skandal i) Zuschauer-leute -szene j) Straß e-männer -leute k) Fisch-spiel -händler l) Trauer-arbeiter f) Hafen4. war entrüstet. e) Die Schauspieler . sich die Hand. 1945 kehrte Willi Bredel in seine Heimat zurück. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen obwohl. als sich Faust mit seinem Begleiter aus dem .. Sie hatte es vor vielen Jahren gesehen. Im Jahre 1918 trat Bredel in die Reihen des Spartakusbundes ein. .360 38.. die Welt verbessern zu helfen. d) Der Regisseur mußte die .. wo er Mitherausgeber der Zeitschrift Das Wort war. mit seiner Kunst dazu beitragen will. Er schloß sich früh der sozialistischen Jugendbewegung an... in die Tschechoslowakei zu fliehen. weil! a) Pauline Hardekopf erinnerte sich an den Inhalt des Theaterstückes... kam auf den . Faust wollte Gretchen nicht heiraten. einem -theater. c) Das .. Ergänzen Sie! a) Die Familie Hardekopf war vor vielen . Hier handelte er seinem Lebensmotto getreu : „Wenn ein Schriftsteller . Aus der Tschechoslowakei fuhr Willi Bredel nach Moskau. so muß er am gesellschaftlichen Leben seines Volkes unermüdlich teilnehmen. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. sich nicht in einem Krieg zu opfern. den ersten dichterischen Dokumentarbericht aus einem hitleristisehen Konzentrationslager. Es gelang ihm.. Übersetzen Sie! Willi Bredel wurde in Hamburg. im Ernst-Drucker-Theater. b) Ein . der Heimatstadt Ernst Thälmanns.

Übersetzen Sie! a) Es muß ein großer Skandal (sein). an Gretchen schlecht (handeln). e) Eine neue Eisenbahnlinie soll (bauen). h) Ich erinnere mich nicht.EIN THEATERSKANDAL 361 c) Das Der d) Das Der Publikum Regisseur Publikum Regisseur beruhigte sich nicht. das Publikum (beruhigen). e) Die Schauspielerin soll einen Blumenstrauß (bekommen). A. 6.. Der Regisseur führte die Gretchen-Tragödie auf. im Präsens! B. zum Vortrag zu gehen. es ist kalt.. g) Er soll gestern (kommen)." . 8.. 7. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von schließen ein! a) Wir haben . e) Der Regisseur kam auf die Bühne. d) Das Stück war gut. Das Publikum beruhigte sich nicht. c) Der Regisseur nannte den Autor des Stückes. f) Das Publikum muß begeistert (sein). im Perfekt! a) Dieser Schüler soll (fragen). mußte es beruhigen. Im Zuschauerraum wurde es nicht still. war entrüstet. nannte den Autor des Stückes.. Das Publikum war entrüstet. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Im Ernst-Drucker-Theater wurden gewöhnlich Possen gegeben. b) Eine Stimme vom Himmel hatte gerufen : „Sie ist gerettet". d) Faust gab zu. Pauline wollte es nicht wieder sehen. b) Männer und Frauen sollen sich entrüstet (erheben). b) . nicht von mir. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Passivs A. A. c) Das Kombinat Haus der Sclnteia soll von der Delegation (besichtigen). 5.. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. stammt von Goethe... Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) mit oder o h n e zu! B. b) Diese Aufgabe muß (machen). ihn traurig (sehen). c) Der Regisseur sagte : „Dieser . bitte das Fenster. c) Der Regisseur glaubte. d) Die Vorlesung soll (halten).

deşi nu era tîrziu. B. a) Bătrînul Hardekopf şi-a sărbătorit ziua lui de naştere.. c) Cu ani în urmă Johann şi soţia lui au fost la teatrul „Ernst Drucker". pentru că Faust n-a vrut să se căsăto­ rească cu Gretchen. a) b) c) d) e) f) g) Deşi a fost tîrziu.. Er will es gut machen.. m-am dus la el. cu toate acestea viu la tine. Nu vorbi atît de încet... Merken Sie sich ! Du bist aufeinen guten Gedanken gekommen.. cu toate acestea s-a grăbit. e) Publicul a fost indignat. Er hat sich aus dem Staub(e) gemacht. b) Toată familia s-a dus la teatru. f) Publicul a fost atît de indignat încît regizorul a trebuit să schimbe scena finală.. 9. El trebuie să fi citit foarte mult. g) Faust a trebuit să se căsătorească cu Gretchen. d) Pauline nu mai voia să vadă ceva trist. an dem Ausflug teilzunehmen? f) Sie sind . vorbeşte mai tare! Deşi copilul are numai 6 ani şi jumătate. Das Trauerspiel wurde gut aufgenommen. Antworten Sie! a) Wo befand sich das Ernst-Drucker-Theater? b) Was für ein Theater war es? c) Woran erinnerte sich Pauline Hardekopf? d) Was für einen Eindruck machte die Gretchen-Tragödie auf das Publikum ? e) Hat das Publikum Faust verstanden? Warum nicht? f) Wie „korrigierte" der Regisseur die Schlußszene? g) Wie wurde diese „korrigierte" Schlußszene aufgenommen? 10. doch mit dieser Übersetzung fertig geworden. Es wurde ein Trauerspiel gegeben. . Das sind nur Ausreden.362 38.. Este tîrziu. Übersetzen Sie! A. Nu era tîrziu. Er kam in eigener Person. e) Hast du dich . ca să vadă tragedia lui Gretchen din „Faust". El s-a grăbit. . LEHRSTOCK d) Ich .. mich deiner Meinung. totuşi merge la şcoală.

„Im Sommer habe ich im Bad eine hübsche junge Frau.. Ich lud Frau Agnes zu mir ein. „Darüber reden wir noch"." „Was weiter?" fragte der Professor ein wenig ungeduldig. da stimmt doch etwas nicht. der kaum hinhörte." „Ja" nickte der Professor. „Gewiß.. daß mir Agnes irgendwie verdächtig ist.. Ich habe ja auch einmal diese junge Dame zu dir kommen sehen. natürlich . Frau Irene lächelte unsicher. kennengelernt.39. „Was weiter! ich zweifle an der Echtheit der Perle. die mir sehr gut gefällt. murmelte Professor Boshöfer. als sie ihm auf einige Fragen einsilbige Antworten gab. ein Chemieprofessor und Gelehrter von Weltruf. ( N E U N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BEWEIS Nach Alexander Keller Professor Dr. „Sie hat dich um Geld gebeten . Eine haselnußgroße. Was weiter?" „Ich gab ihr zweihundert Mark. fand eines Tages seine Frau recht nachdenklich. Nach wenigen Minuten kam er zurück. denn er dachte schon wieder an seine Formeln. und sie gab mir dafür eine Perle. es ist nichts leichter als das". „Gib mir die Perle!" Er sah sie flüchtig an und ging in sein Labor.. eine gewisse Frau Agnes Stub. du hast jemanden eingeladen. Friedrich Boshöfer.. erwiderte ihm Frau Irene ärgerlich. denn sie gefiel mir sehr gut.". zu einem Juwelier zu gehen. Lade sie bald wieder ein . und heute bat sie mich um Geld.. Sie ist jung und hübsch und schließt sich ganz an mich an . Es fällt mir schwer. schöne Perle lag darin. „Was ist denn mit dir los?" fragte er ohne Neugierde. Hörst du mir überhaupt zu ?" Der Professor antwortete zerstreut: „Ja.. Vielleicht ähnelt sie nur einer echten. um sie schätzen zu lassen. dachte ich mir — na. . aber ganz traue ich ihr nicht. dich zu besuchen.. Er bemerkte es erst beim Essen. Da ist doch nichts daran. ob diese Perle echt ist?" Frau Irene öffnete ein kleines Etui. „Was weiter!" entgegnete Frau Irene heftig. Kannst du vielleicht herausbekommen. „Ich will nicht sagen.

Ich bin sehr froh. lachte Frau Irene.364 39. die Laboratorien Lexik Synonyme reden — sprechen Antonyme sicher =f= unsicher geduldig^ungeduldig Vieldeutige Wörter gewiß / adj. „Ich kann dir sogar ein schriftliches Gutachten ausstellen. sagte der Professor.abia. = a renunţa (la) . „Die Perle." „Darauf verzichte ich". löst sie sich in drei Minuten auf. = a cere zweifeln + an + Dat. nu-i mare lucru da stimmt doch etwas nicht = aici ceva nu e în regulă Was weiter? = Şi mai departe? das Labor (plural: die Labors) — forma prescurtată a substantivului das Laboratorium. de-abia zuhören + Dat.Akk. = a vorbi (despre) trauen + Dat.über + Akk. = a avea încredere (în). die Perle! Die habe ich doch in Salzsäure getan. a se încrede (în) sich anschließen + an -f. mă asculţi? Da ist doch nichts daran = Nu-i nimic deosebit în aceasta." Frau Irene stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. . = a se îndoi (de) verzichten + auf + Akk.Akk. = a asculta (pe (îineva sau ceva) reden -f. anumit ^adc : desigur . = a se ataşa (de) bitten + um -f. improbabil . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Bad = la băi Hörst du mir überhaupt zu? = Dar.abia. wenn eine Perle echt ist. LEHRSTÜCK „Die Perle ist echt". Deine Perle hat sich in drei Minuten aufgelöst — der beste Beweis für ihre Echtheit. Boshöfer hob erstaunt die Brauen. numai erst \ mai întîi Rektion kaum ^anevoie. : oarecare. Wo hast du die Perle?" Dr.

— o apropiere (ex. i) Es fällt mir schwer. b) este o propoziţie condiţională.J stau pe lîngă infinitivul unui verb predicativ. c) Hörst du mir überhaupt zu ? d) Frau Agnes ist mir nicht verdächtig. / o b —• introduce propoziţii completive —• întrebarea : Was? ^ wenn — introduce propoziţii condiţionale — întrebarea : Unter welcher Bedingung? / .diese junge Dame zu dir kommen sehen. Grammatik 3). 304. —• o asemănare (ex. löst sie sich in Salzsäure auf. a) este o propoziţie completivă. Dacă verbele care exprimă percepţii senzoriale (sehen. g) Ich näherte mich dem Beamten. Complementul la dativ este cerut în special de verbe sau de adjective care exprimă : —• o apreciere. 3. —• după unele verbe impersonale (ex. a. b. erwiderte ihm Frau Irene. Propoziţia introdusă prin wenn = dacă (ex. b) Ich traue ihn nicht ganz. 2. ob die Perle echt ist? b) Wenn eine Perle echt ist. o atitudine a unei persoane faţă de alta (ex.DER BEWEIS 365 GRAMMATIK 1. Propoziţia introdusă prin ob = dacă (ex. Grammatik 3 şi pag. TRADUCEREA L\ LIMBA GERMANĂ A CONJUNCŢIEI DACĂ a) Kannst du vielleicht herausbekommen. g) sau o îndepărtare. hören etc. COMPLEMENTUL LA DATIV a) Frau Agnes gefiel mir.. zu einem Juwelier zu gehen. FORMAREA PERFECTULUI ŞI MAI MULT CA PERFECTULUI (Completare) Ich habe. 345. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca verbele auxiliare de mod (vezi pag.. h). c şi d). i). e) Vielleicht ähnelt die Perle nur einer echten? f) Die Tochter ist dem Vater ähnlich. De asemenea se pune complementul la dativ — după verbe de declaraţie (ex. h) Darüber reden wir noch. e şi f) sau o deosebire.

. LEHRSTOCK a) Was ist denn mit dir los ? b) Ich nahm Hut und Mantel und ging los. losfahren — a porni (cu un vehicul) etc. h) Es fiel (sie) nicht schwer. FORMAREA CUVINTELOR 39. c) Sie antwortete (er) einsilbig. (die Echtheit) der Perle überzeugen.wollte er nicht verzichten? c) Ich schloß (ich) (er) sehr an.. a se intlmpla (ex. c).366 4. b) Wor. Übungen 1. c) Dieses zweite Mal spielte Felix fehlerlos. 3) sufix.. b) = a porni (pe jos). g) Sie dachte dar-. (sein Geburtstag) ein. ein Glas Wasser. a) — a fi scăpat de. d) Gefallen (Sie) diese Perlen? e) (Mein Freund) kannst du trauen. (seine Aufrichtigkeit) zweifeln. în accepţiunea a doua cere un complement direct: Ich bin den Schnupfen los. b) Ich begegnete (mein Freund) in der Straßenbahn... diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen.. se foloseşte împreună cu verbul sein şi se traduce prin — a se petrece. i) Was haben Sie (sie) erwidert? j) Wurde Frau Agnes (ihre Freundin) verdächtig? k) Warum traute sie (ihre Freundin) nicht ganz ? I) Trauen Sie (ihre Freunde) ? 2. în cazul acesta exprimă începutul unei acţiuni: losgehen (ex. zu einem Juwelier zu gehen. d) Er lud (wir) . Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Objekte in den richti­ gen Fall! a) Er bat (ich) ... Setzen Sie das eingeklammerte Objekt in den richtigen Fall! a) Wir nähern uns (der Palast der Republik). cu înţelesul fără (ex. f) (Wer) ist deine Schwester ähnlich? g) Der Professor dachte an seine Formeln und hörte (seine Frau) kaum zu.. e) Du sollst nicht . los se întrebuinţează ca : 1) adjectiv predicativ. . h) Sie verzichtete .. 2) particulă separ abilă. (das schriftliche Gutachten). f) Frau Irene wollte sich . a se fi descotorosit de O b s e r v a ţ i e .

zu Hause. es. . a) b) c) d) e) f) g) h) Sie Sätze! Gebrauchen Sie eines der angegebenen Wörter! Ich. sein. Sie. er. er.. Deutsch? Ich. dieser Herr. lange? Ich. Wir. du. so lade ich ihn zu uns ein. was. . b) Sie. es. sein. wo. . dieser Mann... müssen. erfahren. h) Er fragte mich.DER BEWEIS 367 3. f) Kannst du erfahren. so. im Imperfekt! C. diese Gegend.. k) Ich bin nicht sicher. 4.. .. wissen Sie. du ein Gutachten brauchst... jetzt? Ich. er.. sein. er kommt. nicht. I können Ich. seit.. löst er sich auf.. die Perle. nicht. du willst.. schon. i) Frau Irene wollte herausbekommen. seit. Ich.. Bilden Sie Sätze A. lassen. lösen sie sich auf. vor. gut. los. kennen Ich. I) . die Eminescustraße. Sie.. in. Salzsäure. so stelle ich es dir aus. schätzen. im Präsens! B. nicht. wollen. jetzt Die Arbeit. er.. nicht. können.. ein Jahr. b) Ich weiß nicht. dieser Herr. c) Sie. er. Ich. Sie.. im Perfekt! a) Frau Irene. c) . man Zucker in Wasser legt. die Perle echt ist. los. Warum. Als. . das Spiel. . das Wetter am Sonntag schön ist. dann. e) . fertig. wir. machen wir einen Ausflug. sich überzeugen... ich kommen werde. ich ihm helfen möchte. näher. Sie. Perlen. daß. Ich glauben. ob. j) . ein Jahr. Perlen in Salzsäure getan werden.. schon. die Perle. d) Ich kann dir noch nicht sagen. losgehen. was. kommen. sein? kennenlernen Ich. werden. . sagen. sich auflösen. trauen.. kaum erst 5. erkennen. kennen. Ergänzen Sie durch wenn oder o b / a) . kennen. von. sein. näherkommen. spielen wir heute nachmittag eine Partie Schach. die Echtheit. dieses Buch in der Bibliothek der Fakultät zu finden ist. Sie. du willst. kennenlernen.. daß. ein Jahr.. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. er.. Bilden A. er schon in Bukarest ist? g) .

noch. haben. ausgehen. Frau Agnes? bringen. die Freundin. Frau Irene. es. Was D. Friedrich Boshöfer? bemerken. sie. diese Schallplatte. Das Kind. sie. Wie C. er. sehen. die Perle? sein. noch. er. Sie. in. Ich. zu. Er. hören. in. Antworten Sie! 6. viel. jung. zu Hause? Nein. Geld ? antworten. Ich. sein. nicht. zu schreiben. sehen. das Laboratorium. ansehen. sie. sie. ihr Füller. liegen. seine Frau? geben. Er. heute. ihr Mann? antworten. ein Gutachten? Ich. die Brille. Frau Agnes? trauen. der Professor. nicht. wollen. Sie. ich. die Brille. zu. Sie. Zegew. nicht. hören. bleiben. Er. dürfen. der Professor. erst. bleiben. zu Hause. nicht. brauchen. der Professor. das Labor. in. Frau Irene. Haben. wollen. ein Juwelier? Nein. auf. für. zu schreiben? Nein. LEHRSTÜCK d) e) f) g) h) i) jj k) I) mj n) o) Sie. unsicher? einladen. das Etui. gehen. bleiben. ich. Bilden Sie Sätze! A. die Perle. seine Frau? gefallen. nicht. besuchen. wir. dürfen. wollen. . Sie. gehen. der Beweis. Salzsäure. in. wir. zu sehen. sollen. er. nicht. der Professor. nicht. der Professor. herausbekommen? feststellen. Frau Irene. bei. der Garten. Das Flugzeug. müssen. in. von Weltruf. sein Labor? noch mehr B. nicht? geben. Ich. viel. der Laden. Klavier spielen. nicht.368 39. Ich. zu Hause. Frau Irene. in. nicht. in. spielen. die Echtheit. kaufen. Ihre Freundin. das Essen? lächeln. viel Schönes. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Brauchen. der Professor. mein Füller? Danke. Warum sein. sehen. Wie lange. Ich. das Essen? erzählen. bei. ein Juwelier. Ein Gelehrter. Brauchen. nicht. über. nachdenklich? bemerken. die Frage. ich. er. Gehen. gehen. sie. ihre Freundin? sollen. Frau Irene. das Etui. Frau Irene.

să pornim! Ge s-a întîmplat. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Boshöfer era un profesor de chimie de renume mondial. 1881 . Irina îl rugă pe soţul ei să constate dacă perla este veritabilă.\ DER BEWEIS 369 7. Agnes. dizolvă perla în acid clorhidric. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) B. E tîrziu. care era foarte distrat. Intr-o zi Agnes îi ceru prietenei ei mai mari să-i dea două sute de mărci. într-o vară. Ea îi dădu banii şi primi în schimb ( = pentru aceştia) o perlă mare cît o alună. Nu fii atît de nerăbdător! Nu sînt nerăbdător. făcu cunoştinţă cu o doamnă tînără şi dră­ guţă. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie! Was bemerkte Dr. Boshöfer beim Essen? Was erzählte Frau Irene ihrem Mann? Warum hörte er ihr kaum zu? Warum traute Frau Irene nicht ganz ihrer Freundin? Worum bat Frau Agnes Frau Irene? Woran zweifelte Frau Irene ? Worum bat sie ihren Mann? Wie „erfüllte" er den Wunsch seiner Frau ? Welche Folgen hatte das für Frau Irene? Welches ist der beste Beweis für die Echtheit einer Perle? Beweis11! 8. ca să se convingă dacă (ea) este veritabilă. Irinei îi veni greu să nu îndeplinească dorinţa prietenei ei. 24—Limba germană — c. Soţia lui se numea Irina. venim cu plăcere. Nimeni să nu lucreze fără plan. scoase un ţipăt şi leşină. Puteţi veni vineri la noi?—• Desigur. de ce v-aţi oprit? (El) A scris lucrarea fără nici o greşeală. El se gîndea numai la formule chimice. Profesorul. Übersetzen A. la băi. Un oarecare domn Popescu a fost aici. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Der 9. Irina o invită pe prietena ei la ea acasă pentru că (aceasta) îi plăcea foarte mult. Gînd soţia lui află aceasta.

Gib nicht einsilbige Antworten! Da stimmt etwas ni cht. Er stellte ein schriftliches Gutachten aus. LEHRSTOCK i) j) k) I) m) n) Astăzi (noi) trăim fără griji. Ştiai că l-am văzut venind pe fratele tău? Cu cine semeni? Cu tatăl tău sau cu mama ta? De ce i-a fost prietena ei suspectă? Cum v-aţi convins (dv.370 39. Was ist los? Er ist ein Gelehrter von Weltruf. .) de sinceritatea lui? Vă mai îndoiţi de sinceritatea lui? Merken Sie sich! .

Vom ersten Tage ihres Eestehens hat unsere Partei.\ 40. (VIERZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DIE PARTEI A. dieses gipfelte im August 1944 im bewaffneten Aufstand der antifaschistischen und patriotischen Kräfte. Intellektuellen und Beamten. selbst in der tiefsten Illegalität.Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Diese Benennung entspricht vollauf den glorreichen Traditionen unserer Partei und der gegenwärtigen Etappe unserer Gesellschaft. Mai 1921 wurde die Kommunistische Partei Rumäniens gegründet. der den sozialistischen Aufbau möglich machte. dem . der Vollendung des sozialistischen Aufbaus. Parteitag führt unsere Partei die Benennung Rumänische Kommunistische Partei. die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf ihre rote Fahne geschrieben. gegen Faschismus und Krieg. In den Reihen der Partei vereinigen sich die fortschrittlichsten und bewußtesten Arbeiter. sie ist ihr Vortrupp. UNSER WEGWEISER Nach Anton Breitenhofer Am 8. Die Februarkämpfe der Eisenbahner und Erdölarbeiter von 1933 waren der Auftakt zum entscheidenden Ringen. Die Kampftraditionen und Erfahrungen der KPR fanden in der Rumänischen Arbeiterpartei ihre Fortsetzung und fruchtbare Anwendung. B. eine marxistisch-leninistische Partei neuen Typs. Die Geschichte unserer Partei ist mit dem Kampf unserer Arbeiterklasse und unseres werktätigen Volkes eng verbunden. stand die Partei im unnachgiebigen Kampf gegen Entrechtung und Ausbeutung. Bauern. . AUS DEM STATUI DER RUMÄNISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI Die Rumänische Kommunistische Partei ist die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse. sowie dem Endziel der Partei. Seit dem IX. Immer.

= a baza (pe) beitragen + zu + Dat. = a corespunde dienen -f.in + Dat. für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. = a lupta (pentru) gründen + auf -f. die führende Klasse der Gesellschaft. = a culmina (în) entsprechen + Dat. Im Geiste des proletarischen Internationalismus. 2) neuen Typs = de tip nou 3) an der Spitze = în fruntea 4) eng verbündet mit = în strînsă alianţă cu Rektion gipfeln -f. die führende politische Kraft in der Sozialistischen Republik Rumänien. participă de tînăr la lupta împotriva fascizării ţării. = a sluji. dient treu den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes. eng verbündet mit der Bauernschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kate­ gorien von Werktätigen. Das Endziel der Partei ist der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft — der kommunistischen Gesellschaft. Fiu de muncitor.für -f Akk. ohne Unterschied der Nationalität. al cărui membru devine în timpul celui de-al doilea război mondial. Alte opere ale scriitorului sînt povestirile Aus unseren Tagen şi nuvela Die Lehrjahre des Franz Jacobi. a servi kämpfen -f. Erläuterungen 1) A n t o n B r e i t e n h o f e r s-a născut în anul 1912 la Reşiţa (Banat).372 40. In romanul său Sieg in der Arbeiterstadt (1952) înfăţişează viaţa şi lupta muncitorilor din Reşiţa.Dat. Perioada de intensă activitate publicistică şi scriitoricească a lui Breitenhofer începe după eliberare. Unter der Anleitung der Partei kämpft die Arbeiterklasse. auf der Grundlage der Prinzipien und Normen marxistisch-leninistischer Beziehungen unterhält die Rumänische Kommunistische Partei Beziehungen der Zusammenarbeit zu den brüderlichen kommunistischen und Arbeiterparteien und trägt aktiv zur Festigung der Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommuni­ stischen und Arbeiterbewegung bei.Akk. Vine în contact cu mişcarea ilegală a Partidului Comunist din România. LEHRSTOCK Die Rumänische Kommunistische Partei. = a contribui (la) .

In der zweiten Hälfte des 19. Die Partei entfaltet ihre Tätigkeit in den Reihen der Jugend der Sozialistischen Republik Rumänien durch den Verband der Kommunistischen Jugend. die Agrarreform. das Proletariat. das Regionskomitee des V K J dem Regionsparteikomitee usw. setzt die Gründung einer Industrie ein. Jahrhunderts. Übersetzen Sie! A. B . die ganze Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien und das Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit zu erschließen. Die Erziehung der Massen der Jugend. Der Volksaufstand unter Tudor Vladimirescu. Zahllose Seiten der Geschichte unseres Landes künden von den revolutionären Kämpfen der Bauern. . Handwerker und Gelehrten. dem die historische Mission zukam. Der V K J ist die revolutionäre Organisation der werktätigen J u gend in Stadt und Land. der breiten Volksschichten. die Heranbildung der jungen Generation von Erbauern des Sozialismus und Kommunismus ist eine Ehrenpflicht der ganzen Partei. von 1864 und die Erringung der nationalen Unabhängigkeit 1877 förderten das Voranschreiten der Gesellschaft und das Anwachsen der Produktivkräfte des Landes. Städter. die kontinuierliche Anleitung und die systematische Unterstützung und Kontrolle der VKJ-Organisationen zu sichern. für soziale Gerechtigkeit. Das Zentralkomitee des Verbandes der Kommunistischen Jugend untersteht dem Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei. daß das 19. der Moldau und in Siebenbürgen. für die Unabhängigkeit des Vaterlandes erhoben haben. Der Verband der Kommunistischen Jugend entfaltet seine Arbeit unter der Führung der Rumänischen Kommunistischen Partei. Den Parteiorganisationen obliegt es. den revolutionären Kampf des Volkes weiterzuführen. die ständige Führung. die bürgerlich-demokratischen Revolutionen von 1848 in Muntenien.DIE PARTEI 373 Übungen 1. zugleich mit der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in unserem Land.. Im Verlauf der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Industrie bildete sich eine neue Gesellschaftsklasse heraus. Jahrhundert in unserem Land von starken revolutionären Erschütterungen beherrscht war. die Vereinigung der Moldau mit Muntenien 1859 und die Gründung des rumänischen Nationalstaates. Die ausgeprägte Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche infolge der Entstehung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse brachte es mit sich. die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt gegen fremdländische Unterdrückung und Knechtung.

Die Faschisten wagten es nicht. Er wollte. e) Thälmanns Popularität war sehr groß.Ausflug.. Setzen Sie die Endungen und die passenden Präpositionen ein! a) Wir sind . 3..) f) Wann erfuhren die Grünwieseier die Wahrheit? (Sie sahen... b) Freut ihr euch . e) Paß .Mannschaft.Hauptstadt stolz. f) Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben. d) Wir freuen uns .. dein. was er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit geschaffen hat. so daß oder weil! a) Ernst Thälmanns Vater wurde verhaftet..) c) Wann kam der fremde Herr zurück? (Es war schon Nacht. d...klein. d) 1933 hatte Hitler die Macht ergriffen. 4..) b) Wann ließ der fremde Herr einen Wagen kommen? (Die.. lebt weiter.) d) Wann hörten die Grünwieseier Lärm? (Sie gingen an den Fenstern des fremden Herrn vorbei.. der nächste Woche stattfinden wird? c) Ich stelle dir gern mein Fahrrad . . dies. Der Junge kam zu seinen Verwandten.. Bilden Sie Satzgefüge! Verwandeln Sie entweder den ersten oder den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. i) Warten Sie schon lange . ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. b) Ernst Thälmann konnte sich seinen Lebensunterhalt sichern.schön. c) Während des ersten Weltkrieges verbreitete Ernst Thälmann Kampfschriften. LEHRSTÜCK 2. Beantworten Sie folgende Fragen! Gebrauchen Sie die Konjunktionen wenn oder als / a) Wann klatschten die Grünwieseier? (Sie gingen zueinander auf Besuch.Haus vorbeigegangen. Verfügung.) e) Wann schlug er seinen Neffen? (Er war faul.. Ernst Thälmann kam ins Gefängnis. indem.374 40.Gedanken gekommen? g) Hat jemand .Sieg unser. obwohl.... daß der bewunderte Neffe ein Affe war. nachdem.gut. unser. Er arbeitete schwer. d.. Truppe mit den Tieren war fortgezogen. I) Es fiel ihm schwer.Kollegin an. dein. ihr..) ..Bruder auf! f) Wer ist .. d...neu... Das. daß die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernen.Ausflug zu verzichten. mich? j) Darf ich Sie . mir einladen? k) Sie schloß sich . mir gefragt? h) Ich bin gestern .

d) Dieser Junge soll gut Klavier (spielen). den Infinitiv des Perfekts! a) Man muß diese Übersetzung rasch machen. hier. auf. hören. Bilden Sie zusammengesetzte Sätze! A. e) Was kann er ihn fragen? 7. e) Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden. den Infinitiv des Präsens! B. begegnen. b) Man muß das Telegramm heute aufgeben. Sie konnten sich nicht einigen. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv)! Ich kann mich nicht erinnern. d) Der „Neffe" benahm sich ganz ungebührlich. b) Ich glaube es jetzt (verstehen). von. diese Stadt. Setzen Sie das Prädikat in das II. c) Er half den drei jungen Leuten gern. b) Der alte Araber stellte ihnen gern das Kamel zur Verfügung.DIE PARTEI 375 5. c) Die Grünwieseier wollten Näheres über den fremden Herra erfahren. in. dieses Buch. Verwandeln Sie ins Passiv! Gebrauchen Sie A. in den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ a) Er muß dieses Gedicht auswendig (lernen). in. dieser Freund. d) Man mußte die Schlußszene korrigieren. 9. Er stellte es den drei jungen Leuten zur Verfügung. c) Man soll dieses Buch lesen. Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. 8. lesen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. sein. Es gelang ihnen nicht. der Garten. Futurum! Übersetzen Sie! a) Die drei Söhne haben sich lange den Kopf zerbrochen. er. in den Infinitiv des Präsens (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ B. b) Der alte Araber hatte nur ein einziges Kamel. Der „Neffe" beruhigte sich nicht. sie. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Die drei jungen Leute hatten gerechnet und gerechnet. er. . c) Sie soll dieses Lied (singen). diese Straße. sehen. 6. treffen. d) Nach der Teilung waren die drei Brüder zufrieden.

weil. Er bat Gretchen um Verzeihung.. kommen. Sie. sagen. warten. ich. Sprechen Sie über die Rolle der Rumänischen Kommunistischen in der Sozialistischen Republik Rumänien! 14. nicht. zu. weil. in. zu tun. treffen. sehr. Bilden Sie Sätze. Sie sahen ein Trauerspiel. z u ! mit um. Übersetzen Sie! Partei A. Sprechen Sie über den Kampf unserer Partei um eine neue Gesellschaft­ ordnung! 13. er. nicht. Es sah die geänderte Schlußszene. a) Partidul Comunist din România a fost creat în anul 1921. damit. auf. wohin. aus. wir. um. b) Der Regisseur führte einmal eine Tragödie auf. zu. Zeitungen. Wußten Sie. warten. ohne.. bleiben. um.376 40. C. der Kollege. Sie müssen ihm schreiben. auf. daß. Ihr Rrief. dasselbe Jahr. statt. ge­ fallen ? B. müs­ sen. er. er. obwohl. b) Partidul a stat întotdeauna în fruntea luptei contra exploatării. . zu Hause. c) Partidul nostru a luptat şi luptă neînduplecat pentru construirea orînduirii socialiste. dieselbe Stadt. der Kollege. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne. sein.. gehen. mit. er. sich. zu. und. Zeitschriften. daß. wir. damit.. zu. warten. a) Johann Hardekopf und seine Frau gingen ins Theater. wir. e) Doktor Faust mußte auf die Rühne zurückkommen. ein Kollege. 12. Er beruhigte das Publikum. geboren sein? daß.. er.' A. d) Der Regisseur kam heraus.. statt. kaufen. Er ging rasch weg. haben. LEHRSTÜCK 10. lassen. nach Rukarest. zu. derselbe Schriftsteller. c) Das Publikum wollte nicht nach Hause gehen. viel. Er führte keine Posse auf. zu. 11.

a) Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rîndurile mun­ citorilor. f) Partidul a luptat şi luptă pentru construirea orînduirii socia­ liste. d) în patria noastră întreaga putere aparţine poporului. . b) Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organi­ zare a clasei muncitoare. e) Succesele pe care poporul nostru le obţine în construirea socia­ lismului constituie o contribuţie activă la cauza păcii şi socia­ lismului în întreaga lume. c) In Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desfiinţată. e) Lupta partidului din ilegalitate a culminat cu insurecţia armată din 23 August. este detaşamentul ei de avangardă. este forţa politică conducătoare din Republica Socialistă România. B.DIE PARTEI 377 d) în timpul fascizării ţării condiţiile de luptă ale partidului au devenit şi mai grele. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. ţăranilor.

German Titow. die wohlbehalten wieder auf der Erde landeten. Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiedenen Ländern. Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor : zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. Doch noch größere Erfolge als bisher erwarten u n s ! Unermüdlich trainieren Kosmonauten für den Flug und die Rückkehr von immer großartigeren Zielen. die Landung auf dem Mond — die nach der gegenwärtigen Planung für die Periode 1967-—1969 zu erwarten ist —•. weitere Gruppenflüge.41. . An Bord des Raumschiffes „Wostok V I " umkreiste sie die Erde 49 mal und legte einen Weg von rund 2 Millionen Kilometer zurück. Wer hat nicht von Alan Shephard. das Gesetz der Schwerkraft zu besiegen und die Erde zu umkreisen. von den „kosmischen Zwillingen" Andrijan Nikolajew und Pawel Popowitsch. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten in den letzten Jahren Menschen in den Weltraum. dann die Errichtung ständiger Stationen auf unserem kosmischen Nachbar. John Gleen. sind die Namen vieler Kosmonauten bekannt geworden. April 1961 die Ära der Weltraumflüge eröffnete. Virgil Grissom. Seit Juri Gagarin mit seinem Flug um die Erde am 12. Boris Jegorow und Konstantin Feoktistow und von manchen anderen gehört? Als erste Frau war die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa 71 Stunden im Weltall. von den „kosmischen Drillingen" Wladimir Komarow. ( E I N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK DIE ERSTEN KOSMONAUTEN Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. von dem erfolgreichen Flug Gordon Goopers. Sie alle trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen und eine internationale kosmische Expedition entsenden. daß es dem Menschen gelingen wird. Forschungsflüge zu anderen Planeten usw.

mai mult ca perfect. = a servi (cuiva) GRAMMATIK 1. viitorul I. = a reuşi hören + von + Dat. O b s e r v a ţ i e . \ a recomanda sich (Dat. Doch die Bedingung zu ihrer Verwirklichung ist Frieden und Zusammenarbeit.) vorstellen = a-şi imagina Rektion gelingen (v. Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi indicativul: prezent. dem Wohl der Menschheit! Lexik Synonyme sich vorstellen — sich denken die Schwerkraft •— die Gravitation der Weltraum — der Kosmos fern — weit Vieldeutige Wörter / a prezenta. b) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. personale: indicativul. = a contribui (la) dienen + Dat. vorstellen ( .Dat.. predicatele se găsesc la conjunctiv şi anume : — î n exemplul a: la conjunctiv prezent (infinitiv: vorstellen) — în exemplul b : la conjunctiv imperfect (infinitiv : sein) — în exemplul c : la conjunctiv mai mult ca perfect (infinitiv : vorstellen). c) Wer hätte sich das vor Jahren vorgestellt. . perfect. Conjunctivul îndeplineşte şi funcţiunile modului condiţional-optativ.. în limba germană există numai trei moduri imperativul şi conjunctivul. — a auzi (despre) beitragen + zu + Dat. MODUL CONJUNCTIV a) Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor. în propoziţiile de mai sus.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 379 Das sind wissenschaftliche und technische Zukunftspläne. viitorul I I . imperfect.) -f. Der Kosmos diene dem Frieden. impers. . deren Erfüllung nicht mehr allzu fern ist.

LEHRSTOCK Înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de înţelesul tem­ poral al formelor indicativului. Se traduce prin : — conjunctivul prezent — indicativul prezent Infinitiv fahren ich fahre du fahrest er 1 sie } fahre es J wir fahren ihr fahret sie fahren Sie fahren -e -est -e -en -et -en -en rechnen ich rechne du rechnest er sie • rechne es j wir rechnen ihr rechne? sie rechnen Sie rechnen Prezentul Conjunctiv Observaţii. 554) formează conjunctivul prezent ca şi verbele regulate. -d. Unele forme ale conjunctivului prezent coincid cu formele indicativului prezent şi anume : persoana I singular persoana I plural persoana a IlI-a plural La verbele slabe a căror rădăcină se termină în -t. 2. Deci numai persoana a III-a singular a prezentului conjunctiv diferă de indicativul prezent. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. -dn. am avut. avui. pe cînd imperfectul indicativ are numai înţeles de trecut. Deci: ich Jahre. Verbele tari nu schimbă vocala radicală la conjunctiv prezent. CONJUNCTIVUL P R E Z E N T Conjunctivul prezent — atît la verbele tari cit şi la verbele slabe — se formează din rădăcina verbului. 2. coincid cu indicativul prezent. pag. -gn. -Un. şi persoana a Ii-a (singular şi plural). du nehmest etc. 101. du fahrest etc. Verbele neregulate (vezi schema nr. -chn. O singură excepţie o constituie verbul sein: ich sei du sei(e)st er sei wir seien ihr seiet sie seien . -dm. -tm.380 41. 1. Astfel. ich nehme. pe lingă persoana I (singular şi plural) şi persoana a III-a plural. De exemplu : Imperfectul indicativ : ich hatte = aveam. FORMAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI A. 3. Imperfectul conjunctiv : ich hätte = aş avea. imperfectul conjunctiv are înţeles de prezent..

Verbele care au a. ich hätte du hättest etc. conjunctivul imperfect este i d e n t i c cu imperfect: Infinitiv : lernen Imperfectul indicativ = Imperfectul conjunctiv ich lernte du lerntest er | sie ) lernte es > wir lernte« ihr lerntet sie lernte« Sie lernte« 3) Verbele auxiliare haben indicativul de timp primesc Umlaut la conjunctivul imperfect: sein werden Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ ich hatte du hattest etc. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. ich wäre ich wurde ich würde du wärest du wurdest du würdest etc. CONJUNCTIVUL IMPERFECT 1) La verbele tari. Infinitiv : schreiben Imperfectul Indicativ ich schrieb du schriebst CT Infinitiv : fahren Imperfectul Indicativ ich fuhr du fuhrst er . ich war du warst etc. Conjunctivul imperfect se traduce de obicei prin condiţionalul-optativ prezent. etc. . o sau u în rădăcina imperfectului primesc Umlaut. conjunctivul imperfect se formează din indicativul imper­ fect. sie \ fuhr es J wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren Imperfectul Conjunctiv ich führe du führest er .DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 381 B. sie \ führe es J wir führe« ihr führet sie führe« Desi­ nenţa -e 1 -est -e -en i -et -en Imperfectul Conjunctiv ich schriebe du schriebest CT 1 \ schrieb J schrieben schriebt schrieben 1 sie es wir ihr sie sie \ schriebe es J wir schriebe« ihr schriebet sie schriebe« cu sau fără Um­ laut 2) La verbele slabe. etc.

etc. ich kennte du kenntest etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich möchte du möch­ test etc. wissen Imper­ fectul Indi­ cativ ich wußte du wußtest etc. etc. LEHRSTOCK 4) Verbele preterito-prezente (afară de verbele wollen şi sollen) au de ase­ menea Umlaut la conjunctivul imperfect: können dürfen müssen Imperfectul Imperfectul llmperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich konnte ich könnte ich durfte ich dürfte ich mußte ich müßte du konntest du könntest du durftest du dürftest du mußtest du müßtest etc. ich rennte du renntest etc. wollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich wollte du wolltest etc. etc. mögen Imper­ fectul Indi­ cativ ich mochte du moch­ test etc. 252. . Grammatik 3) formează conjunctivul imperfect neregulat : kennen nennen rennen Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich kannte du kanntest etc. sollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich sollte du solltest etc. 5) Verbele neregulate de conjugare slabă (vezi pag. ich nennte du nenntest etc. ich rannte du ranntest etc. etc. ich nannte du nanntest etc. etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich wüßte du wüßtest etc.382 41.

Imperfec­ tul Conjunctiv ich brächte du brächtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brennte du brenntest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich dächte du dächtest etc. bringen Imperfec­ tul Indicativ ich brachte du brachtest etc. 6) Următoarele verbe formează regulat : conjunctivul imperfect de obicei ne­ Infinitiv Imperfectul Indicativ ich ich ich ich half starb stand warf ich ich ich ich Imperfectul Conjunctiv hülfe (hälfe) stürbe stünde (stände) würfe 1 helfen : sterben : stehen : werfen : . Imperfec­ tul Conjunctiv ich sendete du sendetest etc. wenden Imperfec­ tul Indicativ ich wandte du wandtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich wendete du wendetest etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 383 brennen Imperfec­ tul Indicativ ich brannte du branntest etc. denken Imperfec­ tul Indicativ ich dachte du dachtest etc. senden Imperfec­ tul Indicativ ich sandte du sandtest etc.

de obicei. . de obicei. lernen Indicativ Ich du er sie es wir ihr sie habe gelernt hast gelernt i } hat gelernt i haben gelernt habt gelernt haben gelernt Conjunctiv ich habe gelernt du habest gelernt er i sie \ habe gelernt es > wir haben gelernt ihr habet gelernt sie haben gelernt ich du er sie es wir ihr sie Indicativ bin gefahren bist gefahren 1 \ ist gefahren i sind gefahren seid gefahren sind gefahren ich du er sie es wir ihr sie fahren Conjunctiv sei gefahren sei(e)st gefahren \ | sei gefahren ' seien gefahren seiet gefahren seien gefahren Perfect Perfectul conjunctiv se traduce. prin perfectul Ich du er sie es wir ihr sie hatte gelernt hattest gelernt l ) hatte gelernt ' hatten gelernt hattet gelernt hatten gelernt ich hätte gelernt du hättest gelernt er i sie \ hätte gelernt es > wir hätten gelernt ihr hättet gelernt sie hätten gelernt ich du er sie es wir ihr sie war gefahren warst gefahren | | war gefahren ' waren gefahren wart gefahren waren gefahren indicativ. ich wäre gefahren du wärest gefahren er i sie } wäre gefahren es > wir wären gefahren ihr wäret gefahren sie wären gefahren Mai mult ca perfect Mai mult ca perfectul conjunctiv se traduce.Formarea timpurilor compuse ale conjunctivului Timpurile compuse ale conjunctivului se formează. prin perfectul conditional-optativ. ca şi timpurile compuse ale indicativului. numai că verbul auxiliar se întrebuinţează la timpul corespunzător al conjunctivului.

Viitorul II conjunctiv se Întrebuinţează rar. „ „ sie werden „ „ sie werden „ ich werde ich werde gefahren sein gefahren sein du wirst „ „ du werdest „ „ er \ er 1 sie |werde „ „ sie \ wird „ „ es ' es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet „ „ sie werden „ „ sie werden „ „ Viitorul I şi viitorul II se traduc prin viitorul indicativ.. £ .Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Viitorul I ich du er sie es wir ihr sie werde lernen wirst lernen ) } wird lernen werden lernen werdet lernen werden lernen J ich du er sie es wir ihr sie werde lernen werdest lernen i } werde lernen ' werden lernen werdet lernen werden lernen ich du er sie es wir ihr sie werde fahren wirst fahren \ \ wird fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren ich du er sie es wir ihr sie werde fahren werdest fahren l } werde fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren Viitorul II ich werde ich werde gelernt haben gelernt haben du wirst „ du werdest „ „ er | er 1 sie [wird „ sie f werde „ „ es ) es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet . O b s e r v a ţ i e .

A. unei urări. f şi g). . c. h) Hätte ich die Möglichkeit gehabt. LEHRSTÜCK 3. h). — mai mult ca perfectul (ex. 3) pentru atenuarea unei rugăminţi. unui îndemn (ex.. unei posibilităţi (ex. Propoziţiile acestea pot avea şi forma unor propoziţii secundare introduse prin conjuncţia wenn. d.optativul. Conjunctivul imperfect se întrebuinţează : 1) pentru exprimarea unei acţiuni dorite (ex. g) Könnten Sie mir dieses Buch geben? = Mi-aţi putea da. aduce atunci o ezitare. a). O b s e r v a ţ i e . e. a. e) Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI ÎN PROPOZIŢIILE PRINCIPALE a) Der Kosmos diene dem Frieden. C. Conjunctivul prezent se întrebuinţează pentru exprimarea unei dorinţe realizabile (ex.. o notă de poli­ teţe (ex. d. a unei dorinţe nesigure sau irealizabile. f şi g). B...386 41. b). solch einen Flug zu unternehmen! î n propoziţiile principale nu se întrebuinţează toate timpurile conjunctivu­ lui. Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează de obicei pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate (ex. Deci: î n t r e conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect există numai o deosebire de mod şi nu de timp. Am văzut că atît conjunctivul prezent cit şi conjunctivul imperfect au tnfeles de prezent. 2) Pentru exprimarea unei probabilităţi. Verbul conjugat stă în locul 1. — imperfectul (ex. e). unui ordin. Könnte auch ich hinfahren — Wenn auch ich hinfahren könnte = Dc-aş putea pleca şi eu acolo. h). b).. c).... In acest caz. Conjunctivul mai mult ca perfect are înţeles de trecut. f) Dürfte ich Sie um dieses Buch bitten? = Aş putea să vă rog. verbul conjugat stă în locul ultim : Wenn auch ich solch einen Flug unternehmen könnte! In ambele cazuri verbul conjugat se traduce prin de -f. ci n u m a i : — prezentul (ex. dem Wohl der Menschheit! b) Man stelle sich auch die nächsten Etappen in der Eroberung des Kos­ mos vor! c) Könnte auch ich solch einen Flug unternehmen! d) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit.

mit. zu. in. müssen. kommen. nicht. wechseln? Sie die eingeklammerten Verben in den Konjunktiv des Präsens! Es (leben) unser geliebtes Vaterland! Der Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens! Man (vergessen) nie. in. können. Wann werden wir zum Mond fliegen? 2. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen des des Sie A. d) Man kann (es) voraussehen. wir. ich. b) Die Studentin Grigoriu (mögen) zu mir kommen! c) Genossin Klein (übersetzen) den Text ins Bumänische! C. gehen. Können. a) Der Student (lernen) so. Er. du. daß er die Prüfungen gut besteht. in. Das Kind. f) Wir fragen uns heute schon. ich. Juri Gagarin eröffnete im Jahre 1961 die Ära der Weltraumflüge. a) b) c) B. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! a) Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt? Dem Menschen wird eine Erdumkreisung gelingen.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 387 Übungen 1. Alle Kosmonauten trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. Unsere Zukunftspläne werden in Erfüllung gehen. der Park. Ich. den Konjunktiv B. a) b) c) d) Man Man Man Man (sich bemühen) immer. das Stadion. Setzen A. b) Die Namen vieler Kosmonauten sind bekannt geworden. Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? e) Wir sind überzeugt (davon). gern. den Konjunktiv a) b) c) d) e) Imperfekts! Plusquamperfekts! Er. daß die Bedingung zur Verwirklichung unserer Zukunftspläne Frieden und Zusammenarbeit ist. korrekt zu sprechen! (nehmen) von diesem Medikament nur 10 Tropfen ein! (nehmen) dreimal täglich je ein Löffelchen ein! {gebrauchen) zu diesem Kuchen nur ganz frische Eier! . dürfen. 100 Lei. c) Wir wissen (es). gehen. kommen. 3. die Bibliothek. jetzt.

LEHRSTOCK 4. Ergänzen Sie! Setzen Sie die Modalverben ins Imperfekt des Konjunktivs! a) . Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. h) Meine Mutter bleibt noch hier.. g) Der Genosse kann Deutsch. i) Ich erwache um 6 Uhr... ich dich bitten. in den Konjunktiv des Plusquamperfekts! a) Wenn du doch (kommen)! b) Wenn du die Möglichkeit (haben). mit mir spazieren zu gehen! f) Wenn du so lieb (sein).. — Käme er heute! Wäre er heute gekommen! a) Der Zug kommt pünktlich an.. ich Sie um eine Zigarette bitten? (dürfen) j) Wir ... du mir sagen. c) Mein Bruder steht heute früher auf. nicht so spät kommen! (sollen) i) . du mir diese Schallplatte bis morgen geben? (können) d) . e) Sie lernt die Lektion für heute. uns beeilen! (müssen) . Sie heute zu mir kommen? (können) e) .. Sie so freundlich sein und mich begleiten? (wollen) e) . daß er zu mir kommen muß... den Konjunktiv des Plusquamperfekts! Beispiel: Er kommt heute. wo du warst? (mögen) h) Du . d) Er denkt daran..388 41. mir das Buch zu geben! g) Wenn er doch mehr (üben)! h) Wenn Sie gesund (sein)! 7. zu mir zu kommen! c) Wenn er nur nicht heute zu spät (kommen)! d) Wenn ich Zeit (haben). j) Meine Schwester ist gesund. Sie mir nicht ein Buch bringen? (sollen) f) .. Verwandeln Sie folgende Sätze in Wunschsätze! Gebrauchen Sie A.. Sie mir helfen? (mögen) b) . Leiten Sie die gebildeten Wunschsätze durch die Konjunktion wenu ein! 6.... 5... auch mir eine Karte zu kaufen? (dürfen) g) .. den Konjunktiv des Imperfekts! B.. b) Sie gibt ihm das Buch. f) Sie fahren doch mit der Straßenbahn. dir das zu erklären! e) Wenn ihr Lust (haben). in den Konjunktiv des Imperfekts! B.

c) Oamenii care au fost lansaţi în Cosmos au aterizat nevătămaţi. h) Ar fi posibile şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din ţări diferite. a avut loc la 5 mai 1961.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 389 8. i) De aceea fiecare om să contribuie cinstit la menţinerea păcii! . Antworten Sie! a) Welche Staaten entsandten bis jetzt Menschen in den Weltraum? b) Wer umkreiste als erster die Erde? c) Wann fand der erste Flug in den Weltraum statt? d) Welche Namen von Kosmonauten kennen Sie? e) Was wissen Sie über ihre Flüge? f) Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? g) Für welche Periode ist die Landung auf dem Mond vorgesehen? h) Was wäre noch möglich? i) Welches ist die Bedingung zur Verwirklichung all dieser Zukunfts­ pläne? j) Wem soll der Kosmos dienen? 9. d) Zborul lui Alan Shephard. i) Numai colaborarea paşnică între state ne aduce realizarea visurilor noastre de viitor. b) Zborul lui a fost o dovadă (pentru faptul). g) Zborurile în grup au deschis perspective noi cuceririi Cosmosului. Übersetzen Sie! a) Cosmonautul sovietic Juri Gagarin a deschis cu zborul lui în jurul lumii din 12 aprilie 1961 era zborurilor cosmice. primul cosmonaut american. că oamenii pot învinge legea gravităţii. e) Zborul Valentinei Tereşcova are o importanţă deosebită prin faptul că ea este prima femee care a zburat în cosmos. f) Toţi cosmonauţii au contribuit prin eroismul lor la cercetarea şi cucerirea Cosmosului.

" Ein leichtes Brummen ließ sich hören." Und schon hatte ich eine Ohrfeige. Ich lernte : „Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. vielleicht etwas lauter. Ebenso ihre Geduld. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. ( Z W E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT Nach Egon Erwin Kisch Meine Großmutter war gewiß eine seelengute Frau. Aber die Großmutter schrie jetzt auch.. den Satz. sagte ich nichts. Wir werden sehen. Es war so : Ich saß zu Hause und lernte Geographie. Ich hatte die „Heimatkunde" vor mir auf dem Tisch und studierte das Herzogtum Salzburg. „Ich lerne doch!" „Gut." Ich antwortete trotzig: „Ich rede doch keine Dummheiten.42. was im Buch steht. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege... wiederholte ich. bekommst du ein paar Ohrfeigen. Meine Mutter kam herein und gab mir eine Ohrfeige.. was im Buch steht!" „Wenn du lerntest." Ich wiederholte. sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt. Sicher hatte ich mich getäuscht. Wo war ich nur stehengeblieben? „Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg". Das Garn war gerissen. Ich schaute wieder in mein Buch. Dummheiten zu reden. Ich begann zu brüllen." Aha! Jetzt hatte ich sie. ich lerne. „Die Hauptstadt von Salzburg ist. gut. ob sie Wort halten wird. mein Kind. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte. Neben dem Tisch saß Großmama und strickte. Urteilsbegründung: „Warum ärgerst du die Großmama?!" . „Du sollst keine Witze machen und lernen!" sagte meine Großmutter. um weiterzulernen. Großmama sagte : „Wenn du nicht aufhörst.

. ich mache Witze." „Dann braucht er gar nicht zu lernen! Afrika ist die Hauptstadt von Afrika.. „Das ist gar nicht selbstverständlich!" schrie ich mit krebsrotem Kopf." „Sehr gut". würde ich es doch nicht sagen.. und die Großmama sagt.. huh. „Die H a u p t stadt von Salzburg ist Salzburg. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist.." „Wo steht das ?" fragte Mama. daß es die französische Grammatik war. huh.. dann brauchen Sie ja kein Buch. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor. ich lerne nur. Da steht doch. Ich weiß nicht viel. „Mutter!".. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist." Da riß mir die Geduld. „Fragen Sie die Großmutter!" Er führte mich zum Direktor." „Huh. Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen.. Pause. So zum Beispiel. huh. Und nie mehr habe ich etwas gelernt. Das ist doch selbstverständlich.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 391 „Huh." „Aber Mutterl.. und schaute in das Buch. vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. „Wieso ist das nicht selbstverständlich?" fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit. Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland. Ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult. daß Salzbu. sogar in schönem blauem Papier eingeschlagen. wenn wirklich. „Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg. schrie die Großmutter. „Wo haben Sie die Heimatkunde?" „Ich habe sie vergessen. „sehr g u t ! So! Steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin — Prag ist die Hauptstadt von Prag. .. Wien ist die Hauptstadt von Wien. h u h ! Wenn es nicht so im Buch wäre.." „Weiter!" sagte der Professor. sagte meine Mutter zu der ihren. und er nahm es in die Hand. begann ich. statt zu lernen" rief die Großmutter.. und solchen Unsinn sagt er. aber was ich weiß. was im Buch steht. Kommen sie heraus!" „Was wissen Sie über Salzburg?" „Das Herzogtum Salzburg". ich ärgere sie nicht. „Nicht einen Kreuzer geb ich für sein Studium her." „Blödheiten redet er." Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir blieb der Professor vor meiner Bank stehen. „hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. „dort steht wirklich. weiß ich bestimmt." Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren!" Sie nahm die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster. Da bemerkte er." „Das haben wir schon zweimal gehört. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. „Na das macht nichts.

8) Mutterl — formă diminutivală a substantivului Mutter 9) Nicht einen Kreuzer geh ich . LEHRSTOCK Erläuterungen 1) E g o n E r w i n K i s c h (1885—1948). Asien gründlich ver­ ändert etc. ihre Geduld war gerissen — sie hatte die Geduld verloren = îşi pierduse răbdarea 11) ganz starr über meine Frechheit = încremenit (stană de piatră) din cauza obrăzniciei mele 12) nie mehr = niciodată Lexik Synonyme der Einwohner — der Bewohner hner Bewi :it die Blödheit — die Dumm! Dummheit sich ereignen •— geschehen Antonyme die Geduld =f= die Ungeduld Vieldeutige Wörter dick ^ . her = Nu mai dau nici un crăiţar. = Dar aici scrie..392 42.......) critică societatea capitalistă şi imperialistă din toate părţile lumii şi luptă pentru progres. Landung in Australien. Aus allen vier Winden. 10) . este cunoscut în literatură ca maestru al repor­ tajului cu conţinut social şi politic.. pace şi socialism.. = a ţi se părea starr + über + Akk. = încremenit (din cauza.. 2) Salzburg •— heute österreichisches Bundesland (land federal din Austria) mit der Hauptstadt Salzburg 3) folgendes = următoarele 4) ... In lucrările sale (Paradies Amerika. de) .. was im Buch steht = ce (ceea ce) scrie în carte 5) Jetzt hatte ich sie = Acum am prins-o 6) Und schon hatte ich eine Ohrfeige = Şi mă şi pomenii (trezii) cu o palmă 7) Da steht doch . scriitor şi jurnalist de limbă germană din P r a g a . / gras grog Rektion vorkommen + Dat.

(vezi schema 158. / r eale ~» modul indicativ Propoziţii condiţionale ( .SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 393 GRAMMATIK 1. Remarcăm că în propoziţia condiţionată se aplică. pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. pag. Grammatik 1). 600) . PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE a) Wenn er sich bessert. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte: Propoziţiile de mai sus. b). sagte ich nichts. se folosesc precum u r m e a z ă : Conjunctivul Conjunctivul imperfect pentru o acţiune prezentă (ex. c) O b s e r v a ţ i e . 344.-> imperfect /(acţiune prezentă) modul conjunctiva „ \m. a. was im Buch steht. în întrebuinţarea timpu­ rilor. — conjunctivul mai mult ca perfect. b) Wenn du lerntest.rn. . will ich ihn in die Gesellschaft einführen. b) m. c). m. legată de o propoziţie condiţională ireală. pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. sînt propoziţii condiţionale. în propoziţiile condiţionale i r e a l e se întrebuinţează modul conjunctiv (ex. aceleaşi reguli ca în propoziţia condiţională. în propoziţiile condiţionale r e a l e se întrebuinţează modul indicativ (ex. b şi c). c) Sie hätte auch mein Studium bezahlt. . vezi şi pag. ca perfect (acţiune trecută) Timpurile şi modurile din propoziţia condiţionată (regentă). în propoziţiile condiţionale i r e a l e predicatul se pune l a : -— conjunctivul imperfect. introduse prin conjuncţia "wenn. \ ir eale—> modul conjunctiv Propoziţii condiţionale ireale. . ca perfect pentru o acţiune trecută (ex.

condiţionalul nu este considerat mod. mai ales cînd predicatul propoziţiei condiţionate este un verb de conjugare slabă (exemplul de mai sus) şi deci conjunctivul imperfect este identic cu indicativul imperfect.. würde ich es doch nicht sagen.. pag. verbul sagen stă la condiţionalul prezent: würde. în propoziţia de mai sus. Condiţionalul prezent se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat: ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden sagen sagen sagen sagen sagen sagen Condiţionalul prezent (I) se întrebuinţează în special în propoziţiile condi­ ţionate în locul conjunctivului imperfect. sagen. 557 şi schema 161. Condiţionalul prezent (I) = imperfectul inîinitivul jugat Condiţionalul perfect (II) = imperfectul infinitivul jugat. pag. conjunctiv werden (würde) + prezent al verbului de con­ conjunctiv werden (würde) + perfect al verbului de con­ (vezi schema 104. Deosebim : 1) Condiţionalul prezent (I) şi 2) Condiţionalul perfect (II). Condiţionalul perfect (II) se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul perfect al verbului de conjugat : ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt haben haben haben haben haben haben ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen sein sein sein sein sein sein Condiţionalul perfect se întrebuinţează uneori în locul conjunctivului mai mult ca perfect. In limba germană. CONDIŢIONALUL 42.394 2. LEHRSTOCK Wenn es nicht so im Buch wäre. ci numai o formă perifrastică a conjunctivului. 606) .

.. ich dich .. .. es der Junge in die Schule .. (sich beruhigen). er dich . .. ich dich nicht (fragen).. (besuchen). ich es dir (geben). ich . 1... (stattfinden). (hereinkommen). (geben).. sehr . g) Wenn du mehr lerntest.... d) Wenn der Großmutter nicht die Geduld (reißen).... Übersetzen Sie! a) b) c) d) Plusquamperfekt! Wenn ich das Buch bekommen hätte... b) Wenn er in Bukarest wäre.... .. d) Wenn ich es wüßte. du schönere Fortschritte (machen).. c) Wenn die Mutter früher ins Buch (schauen). der „junge Engländer" . Ergänzen A. Wenn du dich ein wenig beeilt hättest. Ergänzen Sie die Hauptsätze! A. ich es dir ... (werfen). er weniger Fehler (machen)... den Konditional C. e) Wenn ihr euch beeilt hättet... i) Wenn er Zeit hätte. den Konjunktiv Imperfekt! Gebrauchen Sie B... (geben). ihr . (sich verspäten). Wenn Sie uns besucht hätten.. j) Wenn ich aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzte.. Ergänzen Sie die Hauptsätze! Perfekt! Gebrauchen Sie A... .. sie dem Jungen keine Ohrfeige . die Mutter nicht . sie sich über den Jungen nicht .. .. . nicht . e) Wenn die Großmutter das Buch nicht aus dem Fenster (werfen).. . c) Wenn er langsamer spräche. der Ausflug .... ... . so . Sie! Gebrauchen Sie den Konjunktiv Plusquamperfekt! 3. nicht (sich verspäten). .. er dich (begleiten). wir . Wenn ich Zeit gehabt hätte.. .. .. .. /'mitnehmen). (ärgern).. .. h) Wenn du die Prüfung bestündest. ich .... den Konjunktiv B. den Konditional Präsens! G.. so .. Übersetzen Sie! a) Wenn ich das Buch hätte... .... b) Wenn die Großmutter nicht (schreien)... . a) Wenn die Großmutter Geographie (können).. (sich freuen). sie das Buch nicht aus dem Fenster .. sehr (sich freuen)... f) Wenn der Bürgermeister dem Affen die Halsbinde fester zugezogen hätte. du . des Wörterbuchs (sich bedienen).. ... nicht (sich beeilen).. so .. wir .SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 395 Übungen 1. e) Wenn es nicht so spät wäre.. (anrufen). f) Wenn das Wetter schön wäre. ....

. d) Wenn' du mehr lerntest. 6.... Übersetzen Sie! a) Wenn es nicht kalt ist. g) Wenn ich seine Adresse erführe. d) Wenn du mir einen Rat geben kannst.. 5.. der Skandal noch größer ... bin ich dir dankbar. .. b) Wenn er nach Bukarest gekommen wäre. gehen wir Sonntag in den Park. 4... (sein). gehen wir ein wenig spazieren.. (wollen).. er den Jungen nicht . machtest du größere Fortschritte. würde ich mit dem Frühzug fahren. d) Wenn sich Faust aus dem Staub (machen). LEHRS10CK f) Wenn der Junge nicht „frech" (sein).. in den Konjunktiv B. Setzen Sie die Sätze A.. e) Wenn ich Zeit habe. hätte ich besser gesehen. das Publikum nicht empört . c) Wenn das Wetter schön bleibt... c) Wenn du mehr lerntest. a) Wenn mein Freund (kommen). (sagen). . hättest du größere Fortschritte gemacht.. c) Wenn der Regisseur die Schlußszene nicht (ändern). e) Wenn du dich nicht verspätet hättest. das Publikum zufrieden . besuchte ich ihn. gäbe ich sie dir. würde der Lehrer mit dir zufrieden sein. f) Wenn ich meine Brille gehabt hätte. (ausschließen). . c) Wenn du dich früher schlafen legtest. (sein). (führen).. . ich es dir . d) Wenn du mehr gelernt hättest. e) Wenn Faust sein Gretchen im Kerker nicht .. würdest du ihn zu Hause gefunden haben..396 42. hätte ich sie dir gegeben. würdest du auch früher aufstehen können. (sein). h) Wenn ich seine Adresse erfahren hätte. . ihn der Lehrer nicht zum Direktor . gehe ich ins Kino. (beruhigen). . hätte ich ihn besucht.. b) Wenn wir Karten bekommen. gehen wir ins Theater. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn ich jetzt Urlaub hätte. ^dkuij^tJ b) Wenn es möglich wäre. .... g) Wenn der Direktor Verständnis (haben). würde ich zu meinen Eltern aufs Land fahren... e) Wenn ich meine Brille hätte. sähe ich besser. zurücklassen . in den Konjunktiv Imperfekt! Plusquamperfekt! C. Ersetzen Sie im Hauptsatz den Konjunktiv durch den Konditional! a) Wenn er nach Bukarest käme..... b) Wenn Faust Gretchen (heiraten).. . B. sich das Publikum nicht .

c) Dacă ai învăţa ce scrie în carte aş fi mulţumită. kannst du etwas im Erfrischungsraum essen. g) Wenn du näher wohnst.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 397 f) Wenn du hungrig bist. -» e) Bunica n-a vrut să creadă că Salzburg este capitala Salzburgului. Beantworten Sie die Fragen i Was würden Sie tun. als sie in die Heimatkunde schaute? Warum wollte die Großmutter ihren Enkel nicht weiter studieren lassen ? Was machte sie mit seiner Heimatkunde? W'arum wollte der Junge den Lehrer täuschen? Was sagte ihm der Lehrer? Warum wurde der Junge aus der Schule ausgeschlossen? 9. . Übersetzen Sie! A. b) „Dacă înveţi ce scrie în carte" — îi spuse bunica — „sînt mul­ ţumită". f) Mama lui 1-a bătut înainte de a se uita ce scrie în carte. 7. j) In şcolile burgheze. wenn wenn wenn wenn wenn wenn wenn es nicht so heiß wäre? Sie jetzt Urlaub hätten? Sie ans Meer führen? Sie einen alten Bekannten träfen ? er Sie anriefe? Sie nicht müde wären? es regnete? 8. i) Dacă directorul ar fi avut înţelegere faţă de copil. k) Dacă băiatul ar fi avut bani ar fi studiat. können wir uns öfter treffen. Antworten Sie! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Wo spielt die Handlung der Skizze Salzburg ist die Hauptstadt? Worüber ärgerte sich die Großmutter? Was sagte sie dem Jungen? Warum gab ihm seine Mutter eine Ohrfeige? Was sah die Mutter. profesorii nu aveau nici o înţelegere faţă de copii. a) Băiatul învăţa în timp ce bunica lui tricota. d) Dacă ai fi învăţat ce scrie în carte aş fi fost mulţumită. Erzählen Sie den Inhalt der Skizze „Salzburg ist die Hauptstadt"! 10. g) El s-a dus la şcoală fără manualul de geografia patriei pentru că bunica îl aruncase pe fereastră. nu l-ar fi eliminat din şcoală. h) Băiatului i-a fost frică să-i spună profesorului adevărul.

Werft nichts aus dem Fenster! Meine Geduld riß mir. LEHRSTOCK B. te-ai fi simţit mai bine. Dacă ai fi avut concediu. l-aş fi vizitat. Dacă aş şti unde locuieşte. Merken Sie sieh! Das Buch kommt mir interessant vor.398 42. Dacă ai vrea. mergem împreună la expoziţie. Dacă-mi dai adresa lui. am pleca împreună la munte. Dacă vrei să-1 conduci pe prietenul tău la gară. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Dacă vrei. am fi mers împreună la expoziţie. te-ai simţi mai bine. l-aş vizita. Dacă ai face sport. Dacă ai fi vrut. Dacă ai fi făcut sport. . am fi plecat împreună la munte. am merge împreună la expoziţie. Dacă aş fi ştiut unde locuieşte. Dacă ai avea concediu. trebuie să iei un bilet de peron. mă duc la el.

schrie Frau Müller aus der offenen Korridortür. ( D R E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K BEI MÜLLERS BRENNT'S „Es brennt". Frau Kulicke. „Komm. Frau Müller öffnete. Brennt's bei Müllers? Woher weißt du das eigentlich ? " „Frau Müller hat es laut gerufen.43. bei Müllers brennt's und du sitzt hier. Dort läutete er. hatte alles gehört. „Im Badezimmer auch?" rief Herr Müller von der Kellertreppe her. „Ich habe jetzt leider keine Zeit". als ob nichts geschehen wäre. . „Brennt's bei Ihnen?" rief Herr Kulicke. Sie hatte nur einen Bademantel um. Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!" Gereizt steckte Herr Müller den Schlüssel ins Schloß. berichtete Herr Kulicke seiner Frau. In diesem Augenblick kam Herr Müller die Treppe herauf. schrie Frau Müller. verstehen Sie denn nicht?" schrie Max Kulicke. „ J a " . schrie sie laut auf und schlug die Tür wieder zu.." „Ich wußte es doch nicht. als ob sie wahnsinnig geworden wären"." „Da müssen wir doch helfen!" sagte Max Kulicke und rannte zu Müllers. die eine Etage tiefer wohnte und gerade das neue Nachthemd ihres Mannes bügelte. „Überall". Als sie Herrn Kulicke erkannte. „Mann. Er h a t t e den Schrei seiner Frau gehört und betrachtete Herrn Kulicke mit finsterem Blick : „Was wollten Sie von meiner F r a u ? " „Mann. Dann machte sie die Tür zu. aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren! Wir müssen vor allem packen!" fügte er hinzu. Sie fing an zu zittern und eilte ins Wohnzimmer.. rief Frau Müller. „Oben sprechen sie so. „ J a " . „Bei Ihnen brennt's!" „Und was geht Sie das an? Sie tun so. als ob Sie keine anderen Sorgen hätten .

desto kleiner ist die Gefahr.. „Nein. bemerkte Frau Kulicke. „Es muß etwas getan werden. im Schlaf­ zimmer. Vorhin habe ich doch im Keller die neue Sicherung ein­ geschraubt. Sie lief in die Küche." Erläuterungen 1) Bei Müllers = la familia Müller. im Badezimmer. dar nu înţelegi? 7) Was geht Sie das an? = Şi ce te priveşte pe d-ta? 8) Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!— Kümmern Sie sich um Ihre eigene Wohnung und nicht um meine Wohnung! 9) vor allem = înainte de toate. das ist ihre Angelegenheit. fragte Frau Kulicke angstvoll." „Aber es riecht doch so sengerig!" Da fiel Frau Kulicke plötzlich ihr Bügeleisen ein.kam. „Wir müssen die Feuerwehr rufen. „Max". Plötzlich hörten Herr und Frau Kulicke Wasser rauschen. „komm ganz schnell! Dein schönes. Mit einem Wort. -es brennt überall. als ob sie den Verstand verloren hätten". Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. 2) . in der Küche. fragte er zornig... stöhnte Frau Kulicke. als ihr Mann zurückkam. erklärte Max Kulicke entschlossen. Diesmal öffnete Herr Müller." „Ich gehe noch einmal hinauf". „Herr Müller". im Speisezimmer.400 43. sagte Max Kulicke „wir müssen etwas tun! Brennt es wirklich bei Ihnen?" „Selbstverständlich! Das Licht brennt wieder. knurrte er. in Hose und Hemd. schrie sie. Wir dürfen doch nicht einfach so dasitzen. „Was zum Teufel wollen Sie schon wieder?". în primul rînd 10) das ist ihre Angelegenheit = asta-i treaba lor 11) Es muß etwas getan werden = Trebuie să facem (să întreprindem) ceva . Die Hosenträger waren bereits abgeknöpft.. die Treppe herauf = urcă scările 6) Mann. brennt's — brennt es | 3) eine Etage tiefer'— cu un etaj mai jos 4) Ich wußte es doch nicht = Dar nu ştiam 5) . Numele de persoană se întrebuinţează la plural dacă este vorba de toţi membrii unei familii. als ob alles in bester Ordnung wäre.. Nun lassen Sie uns endlich in Ruhe baden!" „Was ist?"." „Sie benehmen sich tatsächlich so. Müllers este aici dativul plural al numelui de familie Müller. im Wohnzimmer. Beide lauschten. neues Nachthemd brennt. LEHRSTOCK „Sollten wir nicht doch die Feuerwehr benachrichtigen?" fragte Frau Kulicke. „Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet.. verstehen Sie denn nicht? = Omule. „Gar nichts". „Sie löschen"." Herr Kulicke eilte die Treppe hinauf und klingelte.

als ob Sie keine anderen Sorgen hätten. este următoarea : desto — comparativul (complementul circumstanţial de mod) —verbul conjugat — subiectul (ex. = Iar ai făcut o boro­ boaţă. a (ex. a se preocupa (de). a se interesa.wie ihn das Theater noch nie erlebt hatte. 6). 26—Limba germană — c. desto kleiner ist die Gefahr. Propoziţiile şi b) şi ireale Propoziţiile ex.. Oben sprechen sie so. comparative pot fi. Sie tun so. c şi d). PROPOZIŢIILE COMPARATIVE a) b) c) d) Am Schluß gab es einen Skandal. je cu O b s e r v a ţ i e . ca şi propoziţiile condiţionale: reale (ex. als ob sie wahnsinnig geworden wären.. a). = a -î veni în minte (cuiva) = GRAMMATIK 1. Ordinea părţilor de propoziţie din propoziţia principală introdusă prin desto. ex. b) etc. comparative reale se introduc prin conjuncţiile: wie ( = cum. cu a t î t .BEI MOLLERS BRENNT'S 401 12) 13) 14) 15) 16) in bester Ordnung = în perfectă ordine Was zum Teufel = Ce dracu Gar nichts = Nimic komm ganz schnell = vino repede de tot Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. = a avea grijă de. corelativul desto ( = cu cît . a purta de grijă (cuiva) einfallen + Dat. 1881 . Lexik Synonyme Antonyme Vieldeutige erklären ' \ a Wörter a explica declara zumachen — schließen zumachen =ţ= aufmachen zittern — beben schließen =f= öffnen anfangen — beginnen aufschreien — einen Schrei ausstoßen der Augenblick —• der Moment bereits — schon die Etage —• das Stockwerk Rektion sich kümmern + uni + Akk.

ca şi cînd. ca rezultat al unei anumite acţiuni. — pentru exprimarea anteriorităţii: conjunctivul perfect. In propoziţiile comparative i r e a l e predicatul stă în majoritatea cazurilor — la conjunctiv imperfect. Propoziţiile / r e a 1 e — modul indicativ > comparative \ i r e a 1 e -> modul conjunctiv Propoziţiile comp a. DIATEZA PASIVĂ (Continuare) a) Je schneller . pentru exprimarea anteriorităţii faţă de propoziţia principală (ex. (de) parcă als wenn = ca şi cînd. O b s e r v a ţ i e . vezi şi pag.... b) Die Hosenträger waren abgeknöpft. (de) parcă In propoziţiile comparative r e a l e se întrebuinţează modul indicativ. . în limba germană. uneori perfectul conj. ca şi cum. Uneori diateza pasivă se formează şi din auxiliarul sein şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. (pentru exprimarea simultaneităţii) mai mult ca perfectul. (pentru exprimarea anteriorităţii) 2.. eingegriffen wird. din verbul auxiliar werden şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. Uneori se întrebuinţează : — pentru exprimarea simultaneităţii: conjunctivul prezent./ rative i r e a l e \ imperfectul. 125.. pentru exprimarea simultaneităţii faţă de pro­ poziţia principală (ex. Gram­ matik 2). a. d). uneori prezentul conj. LEHRSTOCK Propoziţiile comparative ireale se introduc de obicei prin conjuncţiile: als ob = ca şi cum.402 43. diateza pasivă cu sein (diateza pasivă a stării) exprimă starea subiectului. Spre deosebire de diateza pasivă cu werden (diateza pasivă a acţiunii). — la conjunctiv mai mult ca perfect. Diateza pasivă se formează. b). c).

.BEI MOLLERS BRENNT'S 403 Exemple : Diateza pasiva cu werden (Pasivul acţiunii) a) Der Tisch wird gedeckt. . c) Ist dieses Kleid neu? d) Ich habe meine Handschuhe verloren. 106. sagte Herr Kulicke. h) „Du hast wieder etwas Schönes . c) Das Fenster ist geöffnet worden. b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. Ich habe vorhin die . f) Warum bist du so traurig? . Diateza pasivă cu sein (Pasivul stării) a') Der Tisch ist gedeckt. f) Was ist los? g) Komm rasch her! h) Bitte warten Sie einen Moment! i) Bist du schon mit deinen Aufgaben fertig? j) In welchem Stockwerk wohnen Sie? 3. . eingeschraubt. und in der .... d) Frau Kulicke sagte ihrem Mann mit zitternder Stimme : „Bei Müllers brennt's!" e) Ihre Angst war groß. 559) Übungen 1. im -zimmer.. tiefer bügelte Frau Kulicke das Nacht.. pag. wir dürfen nicht den . Plötzlich fiel ihr das -eisen .... verlieren! f) Das Licht . im Bade-.. c) Wir sollten nicht so sitzen... ..... überall. c ) Das Fenster ist geöffnet gewesen.. Ergänzen Sie! a) Frau Müller stand in der offenen -tür und rief: „Es . e) Sie sollen lauter sprechen. ..ihres Mannes. d) Müssen wir nicht die Feuer... Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Synonyme! a) Mach die Tür zu! b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. wäre.". Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Er schloß die Tür. b) Das Fenster wurde geöffnet. 2.. als ob nichts . (vezi schema nr.? e) Packen wir schnell .. g) Frau Kulicke wartete -voll auf ihren Mann. b ) Das Fenster war geöffnet. c) Frau Kulicke begann zu zittern.!" b) Eine .

V) Diese Tische. h) Ich bitte .. h) Er ist nicht jung.. e) Sie hat die Knöpfe angenäht. du (Perfekt) ? setzen (Perfekt). (die Kinovorstellung) und kümmere dich . Die Schule wird auf dieser Straße gebaut... (dieser Kollege) angeschlossen. nicht. bestellen (Prävon. (die Kosmonauten) gehört? Sie haben alle . ..... a') Der Braten. i) Er eilte die Treppe hinunter. Bilden Sie Sätze A.. (der Aufsatz) für das Literaturseminar! b) Ich erinnere mich nicht . im Passiv mit werden/ B... Die Knöpfe sind angenäht gewesen. Das Fenster ist geschlossen. e) Die Gefahr ist glücklich . Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in die richtige Form! B. besetzen. 4.. Das Fenster wird von mir geschlossen. j) Wer hat nicht . 5. d) Ich schließe das Fenster. A. Das Kind war schon angezogen. die Freunde (Präsens). f) Ich habe mich während der Ferien .. Die Schule ist gut gebaut. (die neue Adresse) unserer Freunde... (die Erforschung des Weltalls) beigetragen. c) Die Mutter zieht das Kind an.404 43. LEHRSTOCK g) Es wird hell. (deinFreundin). noch. (Sie) vorbeigegangen. (die Entwicklung) der Literatur in den letzten zwanzig Jahren sprechen. (sein guter Wille). Die Äpfel werden von mir gewaschen. Die Knöpfe sind von ihr angenäht worden. sens). g) Er hat großes Vertrauen . Das Kind wurde von der Mutter angezogen.. (ein wichtiges Problem)... c) Jemand fragt . bestellen... 6.... i) Ich zweifle nicht . b) Die Äpfel sind gewaschen. Tisch. (der Inhalt) dieses Buches. Übersetzen Sie und erklären Sie die Form des Prädikats! a) Man baut eine neue Schule.. d) Ich beglückwünsche Sie . im Passiv mit sein/ a) Ein Braten. (Ihr Erfolg)... wir wollen .. (ein wenig Aufmerksamkeit)! Wir sprechen heute . bevon. Bilden Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Verzichte .. b) Welcher.

k) Sie spielt noch mit den Puppen. e') f) g') schon. i) Er benahm sich so. Sie hatten nichts Besseres zu tun. das Wort „Regisseur". (Imperfekt). Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen irrealen Komparativsatz! chen Sie die Konjunktionen als ob und als wenn! a) Unsere Kollegin singt so schön. kochen. Er hat jahrelang Deutsch gelernt. der Reisende (Imperfekt). gut (Präsens). 8. Sie hatte nichts verstanden. b) Das Publikum war auf den Regisseur böse. Bücher (Präsens). Er hatte das Theaterstück geschrieben. (Präsens). f) Die Tür. kaufen (Perfekt). h) Sie sah mich an. schließen (Perfekt). alle. schließen. Gebrau- 7. von. c') Dieses Buch. d) Er beeilt sich so sehr. d') Das Formular.. kochen (Präsens). e) In. b) Du wirst mit den Aufgaben rascher fertig. Sie ist eine Sängerin. Dieses Wort.. Es ist spät. e) Es ist heute so schön draußen. Die Tür. das Kind (Perfekt). Du machst größere Fortschritte.BEI MÜLLERS BRENNT'S 405 c) In. Verbinden Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen a) Du lernst mehr. g) Wie. j) Sie war so überrascht. übersetzen (Imperfekt). Kantinen. richtig. c) Die Grünwieseier klatschten über alles und jeden. schon. g) Ich fühle mich so schlecht. schreiben h! ) Dieser Text. schon. d) Das Formular. die Buchabteilung. von. je . schreiben (Präsens) ? h) Dieser Text. Du hast mehr freie Zeit. verschon ausfüllen. desto/ . längst. Er hatte mich jahrelang gekannt. Ich bin krank. leider. Sie hatte mich zum erstenmal gesehen. gestern. übersetzen (Imperfekt). Es ist Frühling. Sie ist noch ein kleines Kind. verkauf'en. f) Er spricht so gut Deutsch. Dieses Fleisch. ausfüllen.

ci împachetează repede". care ardea din nou. g) Deodată doamnei Kulicke îi veni în minte fierul de călcat din bucătărie. legst dich früher schlafen. fiindcă avea numai un halat de baie pe umeri. machst mehr Übungen. Antworten A. a) Was hörte Frau Kulicke eines Abends ? Was sagte sie zu ihrem Mann ? b) Wohin rannte Herr Kulicke? c) Wer öffnete ihm? d) Was sagte Herr Müller. cu atît va fi pericolul mai mic. îi spuse domnul Kulicke soţiei sale. •d) Domnul Müller. „Cu cit anunţăm pompierii mai repede." f) în cele din urmă familia Kulicke află că era vorba despre lumină. ea auzi pe doamna Müller strigînd : „Arde!" b) Doamna Kulicke spuse soţului e i : „Eşti atît de liniştit de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. cînd îl recu­ noscu pe domnul Kulicke. Cămaşa de noapte nouă a soţu­ lui ei ardea deja. Übersetzen Sie! A. Era însă prea tîrziu. dar o trînti repede. LEHRSTÜCK c) Du Du d) Du Du e) Du Du bist in der Schule aufmerksamer. . după ce domnul Müller înşurubase noua siguranţă în pivniţă. îi spuse supărat domnului Kulicke : „Vezi-ţi de treburile dumitale! Ce-ţi pasă dacă la mine a r d e ? " •e) „Nu-ţi pierde capul. Sie! 9. als er die Treppe heraufkam? e) Was beschlossen Frau und Herr Kulicke? f) Was erfuhr Herr Kulicke. wirst die deutsche Sprache schneller erlernen. a) Într-o seară. care tocmai urca treptele.bucătărie cămaşa nouă de noapte a soţului ei. verstehst die Lektion leichter. cînd doamna Kulicke călca în. Du-te repede sus şi ajută familiei Müller să stingă focul!" •c) Doamna Müller deschise uşa.406 43. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Bei Müllers brennt's" / 11. als er zum zweitenmal zu Müllers hinaufging? g) Was war inzwischen mit dem neuen Nachthemd des Herrn Kulicke geschehen? 10. kannst morgens leichter aufstehen.

h) Nu fii aşa de curios. (de) parcă ai fi copil! i) Este deja atît de frig. b) Prietena mea cîntă atît de frumos la pian. Es muß etwas getan werden. Merken Sie sich! Er kommt die Treppe herauf. de parcă nu ai fi auzit niciodată de această chestiune. c) Cu cît vei citi mai mult. cu atît devin zilele mai lungi. Alles ist in bester Ordnung. cu atît vei face progrese mai mari. e) Cu cît intervenim mai repede. g) Eşti atît de mirat. cu atît rezultatele vor fi mai bune. de parcă ar fi o mare artistă. de parcă am fi în luna ianuarie.BEI MÜLLERS BRENNT'S 407 B. d) Cu cît ne apropiem mai mult de vară. a) Eulenspiegel s-a purtat în aşa fel. de parcă ar fi fost un medic excelent. cu atît mai repede te vei însănătoşi. . Das Kind hat etwas Schönes angerichtet. f) Cu cît vei fuma mai puţin. Sie wohnen ein Stockwerk tiefer.

als wäre er mein Kamerad. starb. wenn ich ihm begegnete. ( V I E R U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K MEIN LEHRER Nach Johannes R. Mein Lehrer aber verlor die Geduld nicht. was ich geschrieben habe. aber richtig und gerecht. zuerst zu lesen. und es bis zu meinem Ende bleiben wird.44. was es war. So soll er nach so vielen schweren Jahren auch an dieser Stelle in meinem Buch einen Gedenkstein finden: mein Lehrer von einst. mit mir zusammen am Sonntag ein Fußballspiel zu besuchen. daß ich meinen besten Freund zu Grabe trug. Diesem „großen Feind" verdanke ich es. Weiß Gott. den ich so sehr gehaßt hatte. So ging es jahrelang. Am meisten verdroß es mich. der mein ganzes Leben hindurch mein Lehrer blieb. Er war mein Lehrer. Er wurde in mir zu einer Art von Gewissen. der mein bester Freund war. Und zwar nicht nur auf dem und jenem Gebiet. was dahinter steckt — dachte ich. Und der Lehrer. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. und er wußte mehr als ich. ja mir sogar vorschlug. denn bei der oder jener Handlung frage ich mich: Was würde er dazu sagen? Ihm gebe ich in Gedanken das. Ich frage mich oft: Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. warum ich jedesmal in Wut geriet. Er wollte nichts unversucht lassen. hätte er sich dann mit mir so viel abgegeben ? Aber ich hielt ihn für meinen Feind. . mein großer Feind. denn er steht unerreichbar in seiner Bildung und seiner moralischen Kraft über mir. Sein Urteil ist streng. mit allen Dingen des Lebens schien er vertraut zu sein. Ich werde ihm nie gleichen. er hatte eine Meinung. um mich zu einem Menschen zu machen. Becher Ich wußte damals nicht. wenn der Lehrer so tat. Viel mehr sogar und unendlich mehr. Am Tag des Begräbnisses wurde mir offenbar. Ich selbst — und das habe ich durch mein Verhalten schon genügend bewiesen — war ein Faulenzer und Nichtsnutz. und was mich am meisten aufregte : er hatte einen festen Standpunkt. Meinen „großen Feind" nannte ich ihn oft. wenn etwas aus mir geworden ist.

a merge înainte (ceasul) nachgehen — ging nach — nachge­ gangen = a merge după. 5) .MEIN LEHRER 409 Erläuterungen 1) J o h a n n e s R. a se întîmpla. pe lîngă der Eingang. desfăşurînd o bogată activitate literară. aurma. B e c h e r (1891—1958) este cel mai important reprezentant al literaturii germane socialiste şi unul din cei mai mari poeţi lirici ai timpurilor noastre. "e — ieşirea der Aufgang = scara de intrare. a cerceta. a urmări.. In 1933 pără­ seşte Germania hitleristă şi ceva mai tîrziu se stabileşte în U. răsăritul der Untergang = declinul. îşi pune toată activitatea în serviciul construirii socialismului. scufundarea . dacă s-a ales ceva din mine 6) bei der oder jener Handlung = în toate acţiunile (faptele) mele 7) mein ganzes Leben hindurch — în decursul întregii mele vieţi Lexik Synonyme verdrießen — ärgern Antonyme hassen =f= lieben der Feind =£ der Freund das Ende =j= der Anfang verlieren =j= finden Vieldeutige Wörter judecata das Urteil ^ părerea \ sentinţa Wortfamilie gehen — ging — gegangen = a merge vergehen •—• verging — vergangen = a trece ausgehen — ging aus — ausge­ gangen = a ieşi în oraş. Deşi era descendent al unei familii burgheze se alătură din tinereţe mişcării muncitoreşti. Este important şi ca romancier (romanul Abschied) şi eseist. was dahinter steckt ... la plimbare abgehen — ging ab — abgegangen — a pleca entgehen — entging —• entgangen = a scăpa vorgehen •—• ging vor — vorgegan­ gen = a proceda. cul­ turală şi politică.. -e = intrarea der Ausgang.S.. unde rămîne pînă în 1945.R. = Ştie Dumnezeu ce se ascunde aici . apusul. 2) Und zwar = Şi anume 3) auf dem und jenem Gebiet = într-un domeniu şi într-altul 4) Weiß Gott.S. a rămîne în urmă (ceasul) vorbeigehen—ging vorbei — vorbei­ gegangen = a trece prin faţa. Reîntors printre primii scriitori în patrie.. wenn etwas aus mir geworden ist = . In 1953 a fost distins cu Premiul Internaţional Lenin „Pentru întărirea Păcii intre Popoare11....

.. LEHRSTÜCK Rektion geraten + in + Akk. verbul conjugat trece in locul 1. în gramatica limbii germane.. Propoziţia secundară condiţională capătă astfel aspectul unei propoziţii principale (interogative totale) şi stă în fruntea frazei. 588) .. hätte er sich mit mir so abgegeben? In propoziţia condiţională. O b s e r v a ţ i e . în acest caz se suprimă ob (din als ob) sau wenn (din als wenn). Propoziţii secundare cu topica propoziţiilor principale — Propoziţii secundare camuflate (Verkappte Nebensätze). hätte er sich dann mit mir so abgegeben? Wenn ich ein hoffnungsloser Fall gewesen wäre.. B. Propoziţia comparativă ireală poate să apară de asemenea ca propoziţie •camuflată. în cazul acesta. Dacă propoziţia condiţională este camuflată. PROPOZIŢIILE SECUNDARE CAMUFLATE A. als wäre er m e i n K a m e r a d .. propoziţiile secundare cu topica propoziţiilor principale se numesc verkappte Nebensätze (propoziţii secundare camuflate sau neintroduse). = a semăna (cuiva. propoziţia condiţionată se introduce de obicei prin corelativul so sau dann. (schema nr. pag.410 44. Verbul conjugat trece după conjuncţia als. 139. P R O P O Z I Ţ I I L E CONDIŢIONALE (Completare) a) viel b) viel Wäre ich ein hoffnungsloser Fall gewesen. = a ajunge în gleichen + Dat. conjuncţia wenn poate fi omisă. cu cineva) verdanken + Dat. = a se ocup a (de) GRAMMATIK 1. b) . als ob er m e i n K a m e r a d wäre. = a datora (cuiva <3eva) sich abgeben + mit + Dat. P R O P O Z I Ţ I I L E COMPARATIVE (Completare) a) .

333. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. Se traduce prin ca şi cum. Prepoziţia gegenüber. în contra.. gegenüber şi gemäß se pun de obicei după substantiv. exprimă inegalitatea (als— inegalitate. 4. Are înţelesul: ca. a). 121. împreună cu ob sau wenn. Es verdroß mich. als er wieder dort erschien. Prepoziţiile cu dativul entgegen. 2. Als poate avea înţelesurile cele mai variate: 1. Se traduce prin ca şi cum. peste drum). 573) . b). 5. (de) parcă. Grammatik 2 B). împotriva gemäß = conform O b s e r v a ţ i e . Alte prepoziţii care se construiesc cu dativul şi se pun de regulă după sub­ stantiv sînt: entgegen = contra. Se traduce prin cînd (vezi pag. wie— egalitate). Introduce. 3. Introduce propoziţii temporale (ex.. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CONJUNCŢIEI ALS a) b) c) d) e) Er wußte mehr als ich. 41. La comparaţie.MEIN LEHRER 4M 2. wenn der Lehrer so tat. pag. als ob er mein Kamerad wäre. (de) parcă. 3. Introduce propoziţii comparative ireale camuflate (ex. stă de obicei după substantiv. în calitate de (ex. wenn der Lehrer so t a t . spre deosebire de majoritatea prepoziţiilor. Es war schon Nacht. Ich kenne ihn nur als Arzt. d). Se traduce prin decît (ex.. ca şi cînd. faţă în faţă. e). se construieşte cu dativul (vezi pag. (vezi schema nr. c). PREPOZIŢIILE CU DATIVUL (Continuare) . Es verdroß mich. Grammatik 1). întotdeauna după pronume. Prepoziţia nach poate avea şi sensul de conform. als wäre er mein Kamerad. ca şi cînd. în cazul acesta se pune după substantiv. Prepoziţia gegenüber ( = faţă de. propoziţii comparative ireale (ex.

als wäre sie siebzehn Jahre alt. als ob er ein Deutscher wäre. wäre der Lehrer mit ihm zufrieden gewesen. so hätte ich ihn nicht mehr gefunden. hätte er seinen Lehrer nicht geärgert. a) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. b) Hätte ich Zeit gehabt. c) Er schlug vor. Er t a t so. so bliebe ich bei dir. f) Mein Freund spricht so gut deutsch. als ob jemand geschlafen hätte. 3. g) Du hast es mir so gut erklärt. als wenn er dazu Lust gehabt hätte. Sie sieht so jung aus. a) Der Junge benahm sich so schlecht. so könnten wir heute zum Fußballspiel gehen. d) Du sprichst so laut. als ob eint . Es scheint. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion wenn ein! a) Hätte ich Zeit. e) Er sprach so leise. als wäre sie im Gebirge gewesen. b) Der Lehrer tat. B. c) Wenn er sein Feind gewesen wäre. 2. so hätte er sich nicht so viel Mühe gegeben. LEHRSTOCK Übungen 1. Verwandeln Sie in verkappte Nebensätze! A. zum Fußballspiel zu gehen. hätte er seinem Lehrer gefolgt. als ob du Lehrer wärest. so hätte er sich geärgert. d) Wenn der Junge fleißig gelernt hätte. als ob er nichts bemerkt hätte. b) Wenn sich der Lehrer nicht so viel Mühe gegeben hätte. d) Wäre ich nur einige Minuten später gekommen. so wäre ich bei dir geblieben. hätte er nicht mit dem Jungen sogar Fußballspiele besucht. als hätte er den Brief nicht gelesen. Es scheint. als hätte er uns nicht gesehen. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion a) b) c) d) e) Marianne ist so braun. als ob du allein wärest. wäre der Junge ein Nichtsnutz geblieben. c) Wäre er kein guter Lehrer gewesen. e) Hätte ich ihm nicht das Buch gekauft. als ob der Lehrer sein Feind gewesen wäre. so wäre er fleißiger. e) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre.412 44. g) Gliche er seinem Vater. als wäre der Frühling gekommen. f) Hättest du Lust.

Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von gehen ein! a) Die Zeit ist sehr rasch . als oh... . . hängt schon an der Wand. . weil.. c) Um wieviel Uhr . der Kleine sein Kamerad gewesen wäre. daß... . Der Junge lernte nicht. 7.. du gekauft hast... Es schien. .. .. ... . Ergänzen Sie durch das oder was! a) Alles. er seinen Lehrer traf.. f) Der junge Engländer . der Junge faul war. . kannst du in der Akademiebibliothek finden. . b) Ich habe dir etwas zu sagen.? d) Gestern früh bewunderten wir den Sonnen-.. . Der Kleine geriet immer in Wut.MEIN LEHRER 413 A. Der Lehrer benahm sich oft so. Er war nirgends zu sehen. .. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen: obwohl. du lesen willst. trotzdem. der Zug . ist richtig. mit ihm ein Fußballspiel zu besuchen.. d) Sie wollte mir nicht sagen. wenn! a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) als.. ich geschrieben habe. Der Junge glaubte nicht. Der Junge war aufgeregt. . .. gar nicht .. der Lehrer mit allen Dingen des Lebens vertraut gewesen wäre. der Lehrer sein Bestes wollte. der Junge ein Faulenzer war.... f) Weißt du nicht. der Junge fleißig gewesen wäre.. .... Beantworten Sie die Fragen! B.. er seinen besten Freund verloren hatte..... 6.. . e) Das Bild. sie getan hatte. hielt ihn der Lehrer nicht für einen Nichtsnutz. ihm fehlt? g) Ich gebe dir heute nur das zu lesen. Deine Uhr Nein. der Lehrer vorschlug. ...am Meer ist sehr schön.. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! Was würden Sie tun. c) Das Buch. gab sich der Lehrer viel mit ihm ab. dir Freude bereiten wird. wenn Sie Ferien hätten? wenn Sie ins Gebirge führen? wenn Sie mit Ihren Kollegen führen? wenn das Wetter schön wäre? wenn es regnete ? wenn ein Fußballspiel stattfände? 5... b) Es ist erst 3 4 5 Uhr. wurde es dem Jungen offenbar.... hätte sich der Lehrer nicht über ihn geärgert. . er ein Faulenzer war. . deine Uhr Es ist schon vier Uhr. e) Der Sonnen... der Lehrer starb. du mir sagst.

ein.Testament ..gut.. profesorul s-ar fi bucurat foarte mult. m) Sie wohnt d. ohne ihn zu bemerken.. ...alt. d... ins Museum? i) Hier ist der ... Kein Wort ist mir .ander. . mein. 8.Lehrer. c) Ich ging . j) Er geriet . g) Dacă băiatul ar fi fost ascultător şi harnic. de parcă ar fi fost duşmanul său. wenn er seinem Lehrer begegnete? b) Wie ist das Verhalten des Jungen zu erklären ? c) Wie ging der Lehrer vor..Versammlung teil.. ori de cîte ori îl vedea pe profesor. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! a) Ich kann mich ..Wichtigkeit dieser Erfindung überzeugt. chiar cînd profesorul vroia să meargă cu el la plimbare. i) Profesorul era cu douăzeci de ani mai mare decît băiatul.Stadion . h) Er hat sich .. nicht der .Lage.Freund vorbei.deutsch.. k) Sie litt . j) Cînd profesorul a murit.. auf. d.. d.Kopfschmerzen... d.. e) Ich hielt ihn . daß sein großer „Feind" in Wirklich­ keit sein bester Freund gewesen war? 10. .Meinung . 9. b) Profesorul era foarte ocupat. h) Profesorul s-a purtat întotdeauna frumos cu copilul.. d...Buch. b) Wir freuen uns .Studenten. sein. . f) Er bereitet sich ... d) Wir nahmen . n) Die drei jungen Araber teilten die Kamele d.unangenehm... LEHRSTOCK g) Die Vorlesung war sehr interessant. d.... wo ist der . d.Saal.verließ d.. . băiatul şi-a dat seama că a pierdut pe cel mai bun prieten al său. f) Băiatul se înfuria. stark.. um den Jungen zu einem Menschen zu machen ? d) Wann bemerkte der Junge. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Mein 11.Vorschlag .Ausflug... e) Se purta cu el. Übersetzen Sie! Lehrer''! a) Scriitorul îşi aduce aminte cu plăcere de unul dintre profesorii lui cei mai buni....Prüfung vor.. d) Copilul se purta urît faţă de profesorul său.Telefonnummer nicht erinnern. i) Der Schriftsteller denkt oft ... ein. g) Ich bitte dich ..414 44. c) Copilul se înfuria. Antworten Sie! a) Warum geriet der Junge in W u t . I) Er handelte mein. o) Einer . h) Bitte. p) Mein. war die Vorstellung ausgezeichnet.. totuşi se ocupa mult de băiat.

einen Knaben von zwölf Jahren. als daß er in diese Familie zurückkehre. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. Am nächsten Tag erklärte die Meunier ihrem Mann : „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. daß die Gestapo einen Mieter verhaftet habe." Die Frau begann rasch etwas anderes zu erzählen. sie will ihn ein paar Tage besuchen. und sie habe ihn frühmorgens in ein kleines Cafe gebracht. Der Wirt des Cafes führte die Frau zu dem Knaben. ob sie diesen Knaben sehen könne. Sie mußte es aber zuerst mit ihrem Mann besprechen. ihr Kind für so lange aufzunehmen. ihn zu sich zu nehmen. als wäre er ein Franzose. seine Sachen zusammenzupacken. Doch sie wurde gleich unterbrochen. er werfe sich eher unter ein Auto.45. da habe er plötzlich laut erwidert. ohne Tränen. zur Kenntnis genommen. . Ihr Mann war schon da. Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. Ich hätte an ihrer Stelle den Jungen eingesperrt. der vor einigen Jahren aus einem deutschen Konzentrationslager entflohen sei. damit er am nächsten Tag abgeholt und nach Deutschland zu seinen Verwandten zurückgebracht werden könne. Der Knabe habe die Verhaftung des Vaters stumm. Als ihn der Gestapooffizier aufforderte. Unter dem Blick des Jungen faßte sie den Entschluß. Angestellte in einem Pariser Hotel. Sie ging rasch nach Hause. der habe mit ihm das Zimmer geteilt. Doch was ihr weit näher gehe als der Mieter." So kam der Sohn des Deutschen ins Haus. (FÜNFUNDVIERZIGSTES) LEHRSTÜCK DAS OBDACH Nach Anna Seghers Die Villard. Die Meunier fragte. einen solchen Unsinn zu unterstützen. „Deine Freundin Annette hat wirklich schlecht getan. Der Knabe habe Vertrauen zu ihr. sei hier in die Schule gegangen. erzählte. Der Deutsche habe nämlich ein Kind. rede französich. ihr Mann ist im Gefangenenlazarett. das sei der Sohn des Mieters. wenn sie sich nicht fürchte. Sie hat mich gebeten. Die Frau begann ihren Bericht.

Barbara. una dintre operele cele mai reprezentative ale realismu­ lui socialist. Nach langem Schweigen brach es aus ihm heraus.. du hast ihn vielleicht vergessen.. Einen solchen Knaben bei sich zu beherbergen. Anna Seghers a fost distinsă în anul 1951 cu Premiul Internaţional Lenin: „Pentru întărirea Păcii intre Popoare... In anul 1947 s-a reîntors în patria ei. 496). den würde ich aufnehmen. pentru această perioadă 6) Ich würde ihn höher halten . wir sind ohn­ mächtig. articolul înaintea numelor de persoană (vezi schema nr. Die Toten bleiben jung (1949)." Erläuterungen 1) A n n a S e g h e r s este o renumită scriitoare progresistă contempo­ rană.." 2) die Villard .. Lexik Synonyme unterbringen — beherbergen Vieldeutige Wörter / soţul der Mann \ bărbatul . 22. In anul 1933. Ich würde ihn höher halten als meine eigenen Söhne. was ihr weit näher gehe . la vîrsta de 28 ani. în care evocă evenimentele din Germania de la sfîrşitul primului şi pînă la sfîrşitul celui de al II-lea război mondial şi Die Entscheidung (1959).416 45.. er rief : „Die Hitleristen haben die Macht! Wie stark ist dieser Teufel! Wir aber. la venirea lui Hitler la putere. Eines Tages war der Meunier allein mit seiner Frau. ceea ce o afectează mult mai mult 4) an ihrer Stelle = în locul ei 5) . Aber der Deutsche.. Pentru rodnica ei activitate literară şi obştească. 3) .. die Meunier —• Frau Villard . Un loc central în creaţia literară a scriitoarei. ich nicht. a primit premiul „Kleist" pentru povestirea Der Aufstand der Fischer von St. der hat etwas riskiert. îl deţine tema luptei antifasciste. = L-aş preţui (stima) mai mult . von dem dir einmal deine Annette erzählt hat." Die Frau drehte sich weg und sagte : „Du hast ihn bereits aufgenommen. und diese Banditen ahnen nicht... pag. = ... LEHRSTOCK Wochen waren vergangen. în limbajul familiar. Frau Meunier — în limba germană se poate întrebuinţa. care descrie evadarea şi salvarea unui luptător comunist dintr-un lagăr de concentrare din Germania hitleristă. was ich wage und wen ich versteckt habe! Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aufnehmen. für so lange = pentru acest timp. Dintre romanele Annei Seghers cităm : Das siebte Kreuz (1942). Den Sohn dieses Deutschen... Anna Seghers a emigrat din Germania.. în anul 1928.

O b s e r v a ţ i e . b) Der Knabe ist (war) hier in die Schule gegangen. Die Villard erzählte. Der Junge sagt(e) dem Offizier. = a afecta. Vorbirea indirectă este de multe ori introdusă prin conjuncţia daß. î n limba germană. Vorbirea directă Die Villard erzählt(e) : a) „Der Deutsche hat einen Kna­ ben. c') er werde sich eher unter ein Auto werfen. VORBIREA INDIRECTĂ A. a') daß der Deutsche einen Kna­ ben habe. 2) Conjunctivul perfect pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. a'). în vorbirea indirectă se întrebuinţează de obicei conjunctivul. B. als daß ich zu meinen Verwandten zurück­ kehre. Timpul folosit în vorbirea indirectă nu depinde de cel folosit în propoziţia principală. In vorbirea indirectă se întrebuinţează : 1) Conjunctivul prezent pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. a mişca (pe cineva) besprechen + Akk. spre deosebire de limba română. = a avea încredere (în) GRAMMATIK 1. O b s e r v a ţ i e ." Der Junge sagt(e) dem Offizier : c) „Ich werde mich eher unter ein Auto werfen. 27—Limba germană . perfect sau mai mult ca perfect din vorbirea directă. daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. als daß er zu seinen Verwandten zurückkehre.DAS OBDACH 417 Rektion nahegehen + Dat. Conjunctivului perfect din vorbirea indirectă îi poate corespunde imperfect. b'). b') Der Knabe sei hier in die Schule gegangen. = a discuta (despre) Vertrauen haben + zu + Dat. indicativul 3) Conjunctivul viitor pentru exprimarea unei acţiuni viitoare (ex. c').1'' Vorbirea indirectă Die Villard erzählt (e).

bringe dem Jungen Wäsche. Sie schrieben uns. 162. conjunctiv. timpurile în vorbirea indirectă se întrebuinţează în felul următor : în locul prezentului conjunctiv în locul perfectului conjunctiv în locul viitorului conjunctiv De exemplu : Vorbirea directă Sie schrieben uns : „Wir befinden uns im Gebirge.' Annette sagte ihrer Freundin : „Bitte." „Wir werden nächste Woche nach Bukarest kommen. 162. er solle sie um sieben Uhr erwarten. daß sie nächste Woche nach Bukarest kommen würden (werden). sie möge dem Jungen Wäsche bringen." „Wir haben unsere Verwandten besucht. daß sie schöne Ausflüge machten (ma­ chen). — ) imperfectul conjunctiv. pag." Vorbirea indirectă -) —. (vezi schema nr. daß sie sich im Gebirge befänden (befinden). LEHRSTOCK c. Annette sagte ihrer Freundin. în cazurile acestea.418 45." infinitivul prezent de conjugat. 607) D." „Wir machen schöne Ausflüge. Imperativul este redat în vorbirea indirectă prin conjunctivul prezent al verbelor modale : 1) sollen (pentru exprimarea unui îndemn sau a unui ordin). Se poate întîmpla ca formele conjunctivului să fie identice cu cele ale indica­ tivului sau ca povestitorul să aibă îndoieli asupra conţinutului celor afirmate. 609) . al verbului Sie sagte dem Jungen. 2) mögen (pentru exprimarea unei rugăminţi) Luise sagte dem Jungen : „Erwarte mich um sieben Uhr. pag. mai mult ca perfectul condiţionalul prezent. (vezi schema nr. daß sie ihre Verwandten besucht hätten (haben).

daß der Deutsche ein Kind habe. care introduce vorbirea indirectă. dacă întrebarea directă începe printr-un cuvînt interogativ (ex. damit er am nächsten Tag abgeholt werden könne. Întrebarea indirectă poate fi introdusă : 1) prin conjuncţia ob. 2) prin cuvîntul interogativ. Conjunctivul se întrebuinţează de multe ori în propoziţii finale. a' — propoziţie interogativă totală). . vezi pag. der Deutsche habe ein Kind. în limba germană. ÎNTBEBUINŢABEA CONJUNCTIVULUI (Completare) . 162. a') ob sie den Jungen sehen könne. dacă întrebarea directă începe cu verbul (ex. Propoziţia devine deci o propoziţie secundară camuflată (verkappter Nebensatz. în limba germană apozitia este totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl determină. în întrebarea indirectă se foloseşte de multe ori conjunc­ tivul. Conjuncţia daß. Die Meunier sagte. pag. Substantivul einen Knaben este apozitia substantivului la acuzativ „ein Kind". în acest caz. 607) 2. APOZITIA Der Deutsche habe nämlich ein Kind. verbul conjugat trece în locul 2. 410. V — propoziţie interogativă parţială). poate fi omisă. 3. ÎNTBEBABEA INDIBECTÄ Die Meunier fragte : a) „Kann ich den Jungen sehen?" b) „Wo befindet er sich?" Die Meunier fragte. (vezi schema nr.. La întrebuinţarea timpurilor se aplică regulile vorbirii indirecte.. 4. Grammatik 1)..DAS OBDACH 419 E. b ) wo er sich befinde. einen Knaben von zwölf Jahren.

" B." Der Mann sagte : „Wir haben schweigen gelernt. a) b) c) d) Der Vater sagte : „Wir haben heute keine Zeit." „Ich antworte dir schon heute. Verwandeln o h n e daß)! Sie die direkte Rede in die indirekte (m i t und A. antworte mir bald." D." „Ich habe auch viel gelesen." „Grüße alle Kollegen von mir." „In Kürze werde ich dir einen langen Brief schreiben." „Ich habe schöne Ausflüge gemacht. Mein Freund schrieb mir : „Ich fühle mich sehr gut." e) Er fügte hinzu : „Wir werden kämpfen." c) Frau Villard antwortete : „Der Knabe hat mit seinem Vater das Zimmer geteilt. Die Meunier Mann : . a) Der Knabe sagte : „Ich gehe nicht zu meinen Verwandten. Ich schrieb meinem Freund G." „Der Mann von Alice ist im Gefangenenlazarett. ihr Kind für so lange aufzunehmen." „Ich habe mich über deinen Brief gefreut." e) Der Junge hörte nur : „Du wirst morgen von hier fortgehen." Die Meunier sagte zu ihm : „Wir hatten damals den Jungen schon aufgenommen." „Bitte." „Alice hat mich gebeten." d) Sie sagte weiter : „Der Junge hatte keine Angst vor der Gestapo gehabt.420 45." „Ich fahre dann sowohl ans Meer als auch ins Gebirge. LEHRSTOCK Übungen 1." „Ich werde dich vielleicht nächste Woche besuchen." b) Die Meunier erzählte : „Ich war bei meiner Freundin Annette." Der Schüler antwortete : „Wir lernten für heute den Konjunktiv. bis der Feind vernichtet ist." erklärte ihrem „Ich habe meine Kusine Alice getroffen." E." „Sie will ihn besuchen." „Ich bekomme Urlaub.

daß sie lieber mit dem Autobus führen. Verwandeln Sie die direkte Frage in die indirekte Frage! a) Der Lehrer fragte den Studenten : „Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach?" b) Andrei fragte : „Kommen deine Freunde zu uns auf Besuch?" c) Sie fragte : „Warum will der Junge nicht zu seinen Verwandten gehen ? " d) Der Mann fragte : „Wo befinden sich die Kinder j e t z t ? " e) Der Lehrer fragte : „Habt ihr das Buch gelesen?" f) Er stellte die Frage : „Was werdet ihr für morgen vorbereiten ?" g) Sie fragte besorgt: „Wirst du meinen Rat befolgen?" 6. Die Schülerin antwortete. Die Meunier fragte den Wirt : 5. Verwandeln Sie die konjunktionalen a) b) c) d) e) Nebensätze in verkappte Nebensätze ! Meine Freundin sagte mir. entschuldigen Sie meine Verspätung!" c) Die Villard bat Frau Meunier : „Bitte. Verwandeln Sie in die direkte Frage oder Rede! a) Sie fragte ihre Freundin. Drücken Sie den Imperativ durch die indirekte Rede aus! a) Anda sagte zu ihrer Freundin : „Komm morgen nachmittag zu mir!" b) Die Schülerin bat den Professor : „Bitte. Verwandeln Sie in die indirekte A. Frage! „Wie heißt der Junge?" „Wo ist er j e t z t ? " „Was soll ich ihm geben?" „Wie kann ich ihm helfen ?" „Warum ist er nicht zu seinen Verwandten gefahren?" „Was hat er gesagt ?" „Wann wird er zu mir kommen?" „Spricht der Junge französisch?" „Ist er traurig?" „Hat er geweint?" „Wird er zu mir kommen?" „Kann ich den Knaben sehen?" 4. Sie fragt ihre Freundin: B. daß er Peter heiße. schweig über des Gehörte!" d) Der Gestapooffizier befahl dem J u n g e n : „Packe deine Sachen!" 3. daß sie keine Zeit gehabt habe. . daß sie die Aufgabe noch nicht gelernt habe. Sie behauptete. daß die Arbeit zu schwer sei. wie der Junge heiße. Die Schüler erklärten. Sie sagte.DAS OBDACH 421 2. daß sie mich besuchen werde. b) Ihre Freundin sagte.

den Knaben in ihr Haus aufzu­ nehmen (der Dreher Meunier). Die Freundin sagte. wann und wo er geboren sei. 9. b) Die Erzählungen der Schriftstellerin Anna Seghers... ob er Geschwister habe.. daß er sehr artig sei. ob sie Vertrauen zum Wirt des Cafes habe. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. c) Wir hören Vorträge.... . daß er zwei Brüder und eine Schwester habe.. Der Lehrer fragte den Schüler. Setzen Sie die Apposition in den richtigen Fall! a) Annette wollte dem Knaben. führte die Frau zu dem Knaben (ein freund­ licher Mann). daß er den Kleinen nicht verraten werde... LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Sie fragte ihre Freundin. d) Der Wirt des Cafes. Der Schüler antwortete. helfen (der Sohn des Mieters).. brachte diese Nachricht (ein alter kommunistischer Kämpfer). Der Lehrer fragte den Schüler. sind von hohem künstlerischem Wert (die große Friedenskämpferin). daß er in Bukarest wohne und daß sein Vater Dreher sei. . Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist) ! a) Die Meunier nimmt den Knaben in ihr Haus. ob der Junge artig sei. ... Unsere Kenntnisse werden bereichert. Er ist vor der Verfolgung der Gestapo sicher. 8. wo er wohne und was sein Vater von Beruf sei. daß er im Jahre 1950 in Ploieşti geboren sei. b) Wir lesen gute Bücher. 7. Der Schüler antwortete. Sie fragte ihre Freundin.. .422 45. Der Schüler antwortete. A.. Wir bereichern unser Wissen. c) Luise wollte ihren Mann. bitten. e) Ein Freund des Arbeiters.. Antworten Sie!\ a) Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach? b) Wen verhaftete die Gestapo? c) Wie nahm der Knabe die Verhaftung des Vaters zur Kenntnis? d) Wohin hatte die Villard den Knaben gebracht? e) Unter welchem Vorwand nahm die Meunier den Knaben ins Haus? f) Was zeigt die Aufnahme dieses deutschen antifaschistischen Jungen in das Haus einer französischen Arbeiterfamilie? . Sie sagte. Der Lehrer fragte den Schüler. .

că a luat hotărîrea să înveţe nemţeşte. f) Soţia sa îi răspunse că 1-a primit de mult. Übersetzen Sie! A. B. c) Ioana mă întrebă. d) Rodica o întrebă pe prietena sa dacă va pleca la munte sau la mare. 1-a dus într-o mică cafenea. h) Soţia lui povesti că şi-a cumpărat pantofi noi. unde o aştepta.DAS OBDACH 423 10. unde am petrecut vara. e) Mama îi spuse copilului să fie cuminte. e) După cîteva săptămîni el spuse că ar primi cu braţele deschise pe băiatul chiriaşului german. Merken sie sich! Diese Geschichte geht mir sehr nahe. g) Spune-i băiatului să-şi împacheteze lucrurile. b) Prietenul meu mă întrebă dacă pot să-i dau un telefon după masă. b) Deoarece băiatul avea încredere în ea. Hast du den Entschluß gefaßt. k) El susţine ca limba germană nu este uşoară. a) Profesorul întrebă. c) Doamna Meunier luă hotărîrea să primească pe băiatul chiria­ şului arestat. după arestarea tatălui său. Sie hat sehr gut getan. Sie nahm den Knaben mit offenen Armen auf. j) Colegul meu declară. care vorbeşte foarte bine limba franceză şi care a rămas singur. . d) La început strungarul Meunier nu a fost de acord. dacă toţi studenţii sînt prezenţi. i) Ea adaugă că va căuta o stofă neagră pentru un palton. a) Doamna Villard povesti despre chiriaşul arestat că are un băiat. ans Meer zu fahren? Ich habe das zur Kenntnis genommen. den Knaben aufzunehmen. f) Bibliotecara mi-a spus să-i aduc înapoi cartea.

Der Stadtkern Weimars ist mit Erinnerungsstätten an hervorragende Menschen und Ereignisse reich ausgestattet. „verbrachte der begabte und volkstümliche Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere in der Mitte des 16." . „daß in diesem einfachen Haus solche Meisterwerke wie die Dramen Iphigenie auf Tauris. Bald ist die kleine Gruppe bei Goethes Gartenhaus angelangt. Alfred erzählt. daß der große Dichter Sommer und Winter auf dem unbequemen Klappbett geschlafen hat. von der dieser so viel erzählt hat. ( S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK WEIMAR Nach Theo Plana Alfred hat alle Hände voll zu tun. „Es ist fast unglaublich". erzählt Alfred. Die Sommerferien nutzend. endlich Alfreds Heimatstadt.46. sagt Ursel. wenn ich mich nicht irre. daß du infolge deiner Lektüre in meiner Heimatstadt gut Bescheid weißt. liegen. sind Base Ursel und Vetter Wolfgang bei seinen Eltern zu Besuch. kennenzulernen. Das erfährt die kleine Gruppe. Sie kann es auch kaum fassen." Ergriffen steht sie vor dem Stehpult aus einfachen Brettern in Goethes Arbeitszimmer. als sie am nächsten Tag von Alfred durch seine Heimatstadt geführt wird. Sie brennen darauf. Auf dem Marktplatz angelangt. ergänzt Wolfgang. bleiben die Besucher vor einem schönen Gebäude aus alter Zeit stehen. das der Dichter als Siebenundzwanzigjähriger bezogen und sechs Jahre bewohnt hat. „Hier". des Komponisten Johann Sebastian Bach. „Nicht weit von hier". Am ersten Nachmittag machen alle einen Spaziergang durch den schönen Weimarer Park. Torquato Tasso und der Roman Wilhelm Meister entstanden sind. die Wohnung eines anderen großen Künstlers. wie der Bewohner des Gartenhauses neben seiner vielseitigen Tätigkeit noch Zeit zum Bebauen seines Gärtchens fand. nicht w a h r ? " „So ist es. Jahrhunderts das letzte Jahr seines bewegten Lebens". „muß. Wolf gang. ich sehe.

ergänzt Wolfgang. „Goethe hat das Verdienst. März 1832". = Ei ard de nerăbdare să . Goethe hat dafür gesorgt. = Gîndiţi-vă ce capodopere . Dennoch gibt es heute. in der sich auch Lucas Granachs des Jüngeren figurenreiches Altargemälde befindet. Denkt daran. . noch immer unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß. „unter der Grabplatte mit dem Wahlspruch . Goethe hat dafür gesorgt. sagt Alfred. einer der größten Geister seiner Epoche. Friedrich Schiller 1799 zur Übersiedlung nach Weimar veranlaßt zu haben". .. „Rechnet zu diesen Erinnerungsstätten noch das Deutsche Nationaltheater mit seiner Tradition hinzu. Er hat seine Handschriften. die auf Durchsicht warten. Naturwissenschaftler.. die Weimarer Hochschulen für Musik und Architektur und schließlich das Landeshauptarchiv. welches ist das nächste Ziel?". Altertumsforscher und Kunstsammler Johann Wolfgang Goethe nahezu ständig in diesem Hause gewohnt. mehr als hundertdreißig Jahre nach seinem Tode. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sie brennen darauf. einzigartige Stadt!" ruft Ursel begeistert aus.." Den nächsten Tag widmet die kleine Gruppe dem Besuch des Schiller­ hauses und des Goethe-Schiller-Archivs." „Dieser Aufgabe". Bücher und physikalischen Geräte. daß. . es ist eine der fruchtbarsten und größten Perio­ den der deutschen Literatur". Gemmen. die Landesbibliothek. Die Freunde stehen bald vor der Herderkirche.. Plastiken. „hat der Dichter.. Philosoph und Publizist Johann Gott­ fried Herder. Nun. meint Ursel. Münzen. Leben!' ruht der Humanist. Liebe. seine große Steinsammlung in größter Ordnung hinter­ lassen. Denker. als Siebenundzwanzig jähriger = la vîrsta de 27 de ani nicht wahr? = nu-i aşa? Nun. welche Meisterwerke die zehnjährige Freundschaft dieser beiden Männer gefördert h a t . desto mehr gewinnen Herz und Verstand. = Goethe a avut grijă ca . „widmet sich.. = Ei... „Von 1782 bis zu seinem Tode am 22. Eine solche Gedenkstätte ist wohl einmalig in der WTelt. be­ sonders das Goethe-Schiller-Archiv".Licht. „Hier". daß sein kostbarer Besitz für alle Zeiten bewahrt bleibt. Welch eine unvergleichliche.. Der folgende Tag gehört dem Goethe-Nationalmuseum.WEIMAR 425 „Mit Weimar geht es mir wie mit Goethes Faust11. Staatsmann. erklärt Alfred.. ergänzt Wolfgang... „ J e tiefer ich in seine Schönheiten eindringe.... so erklärt Alfred. welche Meisterwerke . das einfache Holzbett in Schillers Sterbezimmer. so viel ich weiß. Ergriffen betrachten die Besucher die schlichten Räume im Schillerhaus. „Denkt daran..

..! Lexik Synonyme anlangen — ankommen einlach — schlicht der Stadtkern — das Stadtzentrum nahezu — fast die Gedenkstätte —• die Erinnerungs­ stätte das Ereignis — der Vorfall — die Begebenheit Vieldeutige Antonyme bequem =fc unbequem begabt =f= unbegabt Wörter beziehen + Akk. Stadt! — Ce oraş. a se îngriji (ca) sich widmen + Dat.. = a se muta (în) beziehen + Akk.SL cuprinde fassen —a prinde.. noch immer = încă (tot mereu) die auf Durchsicht warten = care aşteaptă să fie cercetate (examinate) so viel ich weiß = după cîte ştiu Welch eine . = a se dedica beziehen + Akk. a se folosi (de) eindringen + in -f.. a apuca \ a înţelege die Aufgabe /lecţia .auf -f.. + auf = a raporta (la) sich beziehen -\.Akk.. = a se muta în . LEHRSTÜCK 7) 8) 9) 10) 11) mehr als hundertdreißig Jahre nach .. = a profita de. = la mai mult de 130 de ani după.Akk. = a sc referi la . = a avea grijă de.sarcina Rektion nutzen + Akk. = a pătrunde în sorgen + für + Akk.426 46.

. 602) Übungen 1. b) se pot prescurta prin construcţii participiaie. Altertums. Übersetzen Sie! Ebenso wie Weimar ist auch Dresden eine Kunststadt. c) Goethe hat im Jahre 1799 Schillers . a). die -bibliothek und das Landeshaupt... Natur-. . d) Goethe war Dichter. pag..und -Samm­ ler.^* bleiben sie. In cazul acesta : — Subiectul propoziţiei regente nu se mai repetă — Conjuncţia se omite — In locul predicatului se pune de obicei: 1) participiul prezent — dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp simplu (ex. nach Weimar .. 562 şi 159. . Im Zentrum der Stadt liegt das Wahrzeichen der Stadt.B b) Die ganze Stadt ist mit -statten an große Menschen . In Dresden befindet sich auch die berühmteste Porzellansammlung in ganz Europa. Dresden ist auch das Zentrum für die Atomforschung in der DDR. Dort sind -werke der deutschen Literatur entstanden.bewahrt. Hier konzentrieren sich die Bemühungen der deutschen Wissenschaftler. Denker. .WEIMAR 427 GRAMMATIK CONSTRUCŢIILE PARTTCIPIALE a) | Indem sie\ die Ferien [nutzen]. în special circumstanţiale (ex.. die Atomkraft für friedliche Ziele auszuwerten.. anumite propoziţii. Sein .. besuchen wir Goethes -haus. (vezi schemele 110.. 2. a şi ex. Die Ferien nutzend \sind sie bei Alfreds Eltern zu Besuch b) | Nachdem die Besucher [ auf dem Marktplatz angelangt \sind\ \ Auf dem Marktplatz angelangt. stehen Uneori. Das kost­ barste Gemälde ist die Sixtinische Madonna von Raffael. 2) participiul perfect—-dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp compus (ex. e) Die Besucher besichtigen auch das Deutsche National-. z.. Setzen Sie die passenden Wörter ein! a) Im Weimarer. der Zwinger. pag. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. b). -mann. Besitz wird im Goethe-National. In der Dresdner Ge­ mäldegalerie sind Schätze der Weltkultur von unermeßlichem Wert....

. daß die Perle echt ist (ausstellen). Till Eulenspiegel lachte über den betrogenen Spitalmeister. war ich am Meer. f) Sprich leise! Sonst weckst du das schlafende Kind auf. h) Die reich . Der erwartete Zug ist pünktlich angekommen. Verwandeln Sie das Partizip in einen Nebensatz und übersetzen Sie! A.. Verwandeln Sie die eingeklammerten Verben in attributiv gebrauchte Partizipien! a) Beende den . Beispiel: a) b) c) d) e) .. Hast du das bestellte Buch schon bekommen ? Im vergangenen Jahr war ich am Meer. LEHRSTÜCK 3. e) Ein bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht heißt Fragen eines . der übersetzt wurde.. Wasser (fließen)? (vezi schema nr. In der vergangenen Woche fuhr ich nach Buşteni. Tag besuchten wir das Nationaltheater und die Landesbiblio­ thek (folgen). Ich erkenne den stehengebliebenen Genossen.. Etui. c) Der Professor hat die Fehler des lesenden Schülers verbessert. Im Jahr. Delegation ist noch nicht angelangt (erwarten).. die lebte. Die Mutter deckte das eingeschlafene Kind zu. g) Am .. c) Frau Irene reichte ihrem Mann ein . 562) C. Da ist der Text. b) Die Mutter des spielenden Kindes hat sich auf eine Bank gesetzt. Gutachten beweist.. e) Der alte Mann freute sich über das lachende Kind.. ^ v e z i gchema n r ^ Q . Du findest das vergessene Buch in der Bibliothek. d) Die studierende Jugend erfreut sich der besten Arbeitsbedingungen.4 28 46... Die Eltern geben dem eben angekommenen Sohn ein Geschenk. pag. 562) 4.... Sommer werden wir einen Ausflug ins Donaudelta machen (kommen). ltellius wollte eine Bibliothek haben. Sie trug den geschriebenen Brief auf die Post. a) In der Straßenbahn sitzen lesende Menschen. in dem eine große Perle lag (öffnen). Das vorgelesene Gedicht ist mir nicht bekannt. es ist ein alter Schul­ kollege. Satz (beginnen)! b) Im .. i) Hast du in deinem Zimmer . Bibliothek ist im ganzen Land berühmt (ausstatten). pag.. d) Das . Das erschienene Buch ist für mich sehr wichtig. das vergangen ist. 110. Arbeiters (lesen). Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) Da ist der übersetzte Text.. Die Studentin brachte das gelesene Buch zurück. B.. f) Die . Beispiel: Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben.

stiegen die Studenten in den Zug ein. f) Das Zimmer betretend. c) Die Mutter stand wartend auf dem Bahnsteig. besichtigte die Delegation das Dorfmuseum. die Stadt Weimar zu besuchen. Antworten Sie! a) Wo liegt Weimar? b) Wer wurde von Alfreds Eltern eingeladen? . 7. daß die Verwandten alle Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt kennenlernen. Verwandeln Sie die Nebensätze in attributive Partizipien! a) Der Professor unterbricht den Schüler. c) In Bukarest angekommen. d) Mein Kollege sitzt lesend im Wartesaal. erzählte mir mein Freund. der Sklave Dias ist krank. der gerettet wurde. f) Goethe war 27 Jahre alt. b) Ursel und Wolfgang brennen darauf. die zurückgeblieben waren. b) Der Student antwortete fließend auf die Fragen. c) Die Kollegen. o Herr. daß er die schwere Prüfung bestanden hatte. 9. e) Der Kleine schaute den Vater bittend an. Bilden Sie Fragen! a) Weimar liegt in Thüringen. der abgefahren ist." 8. sagte Itellius' Hausverwalter : „Verzeih. f) Radu ging pfeifend durch den Garten. der versteckt wurde. Übersetzen Sie! a) Der Freund kam lächelnd auf ihn zu. d) Die Faschisten fanden den Jungen. kamen mit dem nächsten Autobus. c) Sie fahren zu Alfreds Eltern. 6. nicht. g) Der Dichter schlief Sommer und Winter auf einem unbequemen Klappbett. i) Viele unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß warten auf Durchsicht. gab der Student eine gute Antwort. als er das Gartenhaus bezog. ob sein Vater schon zu Hause sei. wurde ein antifaschistischer Kämpfer. dem „grünen Herzen" Deutschlands. b) Hans schaut dem Zug. Verwandeln Sie in Nebensätze! a) Ein Lied singend. lösten wir eine Fahrkarte. b) Auf dem Bahnhof angelangt. nach. fragte Emil gleich.WEIMAR 429 5. e) Der Junge. e) Vom Professor gefragt. der antwortet. e) Alfred widmet sich seinen Verwandten. g) Vor Angst zitternd. h) Die Besucher sind von Schillers Haus tief ergriffen. d) Vor Freude lachend. d) Alfred sorgt dafür.

h) După mutarea lui Schiller la Weimar începe una din cele mai rodnice epoci ale literaturii germane. e) Martin începu scrisoarea: „Iubită mamă. d) Nu cunosc nici un alt oraş care să fie atît de bogat înzestrat cu locuri comemorative ca Weimarul. b) Pe colegul acesta îl vezi totdeauna zîmbind. iubire. am deschis ferestrele. monede. gînditor. d) Plimbîndu-mă prin Parcul Herestrău. c) Delegaţia care a sosit în Bucureşti a vizitat Muzeul de Artă din Palatul Republicii. Herder. In ciuda activităţii sale multilaterale el avea timp să-şi cultive şi grădina. frumosul oraş din Turingia. unul din cele mai renu­ mite spirite ale timpului său." şi o încheie : „Al tău fiu care te iubeşte". c) Este de necrezut că Goethe a trăit în aceste camere atît de simple şi că a creat aici astfel de capodopere ca romanul Wilhelm Meister şi dramele Iphigenie auf Tauris şi Torquato Tasso. W. G. Goethe a lăsat moştenire manuscrise preţioase. f) Nu departe de locuinţa talentatului pictor Lucas Cranach se găseşte casa în care a trăit marele compozitor J. Bach. sculpturi. stau scrise cuvintele : „Lumină. instru­ mente fizicale şi o mare colecţie de roci. naturalist şi arheolog J. . j) Arhiva Goethe-Schiller se dedică examinării comorilor nedes­ coperite încă din moştenirea lui Goethe. am văzut mulţi copii care se jucau. e) La Weimar vin în fiecare an peste jumătate de milion de vizi­ tatori pentru a vizita aceste locuri comemorative. Übersetzen Sie! A. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wann hat Goethe im Gartenhaus gewohnt? Welche Meisterwerke entstanden dort? Was sehen die Besucher auf dem Marktplatz? Wo ist das Grab Johann Gottfried Herders? Was steht auf Herders Grabplatte geschrieben? Wann übersiedelte Schiller nach Weimar? Wie ist das Schiller-Haus? Was besichtigten die Besucher im Goethe-Nationalmuseum? Welcher Aufgabe widmet sich das Goethe-Schiller-Archiv? Was ist noch in Weimar zu sehen? 10. S. a) Cum am sosit acasă.430 46. B. g) Pe placa funerară a lui J. viaţă". a) Goethe a locuit cincizecişişapte de ani în Weimar. i) Marele poet. b) Goethe a locuit timp de şase ani în pavilionul (din grădină).

der eisenverarbeitenden Industrie. Infolgedessen soll die Bruttoagrarproduktion in der Zeitspanne 1966—1970 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 —1965 um rund 20 Prozent wachsen. Bis 1975 wird der Jahresenergieverbrauch auf 70—75 Tonnen konventionellen Brennstoff und die Elektroenergieproduktion auf insgesamt 55—60 Milliarden kWh erhöht werden.47. Farbstoffen u. Einen bedeutenden Platz wird in den nächsten Jahren die Entwicklung der Landwirtschaft durch intensive Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten einnehmen. Erhöht wird insbesondere die Produktion von Kunstdünger. Das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik wird auch weiterhin die vorrangige Entwicklung der Produktionsmittelindustrie bleiben und das rasche Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten : der Elektro. Die neue sozialistische Wirtschaft und Kultur blühen auf. Die Leichtindustrie wird 1970 um 50—55 Prozent mehr erzeugen als 1965. In der Nahrungsmittelindustrie sind Produktionserhöhungen bei Fleischund Milcherzeugnissen. Für den Aufschwung der gesamten Volkswirtschaft ist die Ausweitung der energetischen Grundlage von besonderer Bedeutung. Chemiefasern. Plasten. .und Gemüsekonserven. Auch die Gebrauchsgüterproduktion wird erhöht und vervollkommnet werden. 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion um rund 6 5 % größer sein als 1965. Zucker und Speiseöl vorgesehen.a. ( S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES Rumänien ist heute ein in vollem Aufschwung begriffenes Land. deren Produktion 1970 das 2. Einen hohen Entwicklungsrhytmus wird die chemische Industrie verzeichnen. Obst. Schädlingsvertilgern. durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten positiven Ergebnisse. des Maschinenbaus und der chemischen Industrie.und Wärmeenergie. durch Verbesserung der technischmateriellen Ausstattung. Synthesekautschuk. Unserer Industrie wird durch die Verwertung neuer Naturreichtümer eine immer umfangreichere Rohstoffgrundlage gesichert.3fache des Jahres 1965 erreichen wird. von Jahr zu Jahr wächst der Wohlstand der Werktätigen in Stadt und Land.

. der gesamten Volkswirtschaft = întregii economii naţionale von besonderer Bedeutung = de o deosebită importanţă . va fi de 2.und Luftverkehr wird zunehmen.und Fernmeldewesens notwendig.... der Kraftverkehr erhält neue Fahrzeuge und der See-. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ein in vollem Aufschwung begriffenes Land = o ţară în plin avînt Von Jahr zu Jahr = din an în an in Stadt und Land = de la oraşe şi sate um rund 6 5 % — um rund 65 Prozent = cu aproximativ 6 5 % Unserer Industrie wird .. Die Sozia­ listische Republik Rumänien wird auch weiterhin ihre wirtschaftliche Zusam­ menarbeit mit den sozialistischen Ländern ausbauen und die Wirtschaftsbe­ ziehungen zu allen Staaten auf Grund der Prinzipien der friedlichen Ko­ existenz ausweiten.) = pe baza Lexik Synonyme das Merkmal —• die Charakteristik gesamt — ganz die Grundlage — die Basis die Voraussetzung —. gesichert werden = Industriei noastre i se va asigura . gesichert — unserer Industrie wird . va creşte die Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten — relaţiile economice cu toate statele auf Grund ( + Gen. In den nächsten Jahren wird deshalb der Eisenbahnverkehr modernisiert.3 ori mai mare kWh — Kilowattstunden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft = cooperativă agricolă de producţie soll .... das 2. Binnenschiff. erreichen wird = .die Prämisse der Grundsatz — das Prinzip die Wirtschaft — die Ökonomie wirtschaftlich — ökonomisch landwirtschaftlich — agrarisch .... wachsen = urmează să 'crească.. Die vielseitige Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches mit dem Ausland..432 47..3fache . LEHRSTOCK Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit macht die Entwicklung des Verkehrs.

. = der Ergebnisse. a) sau printr-un participiu (ex. rotund adv. Acestea stau între articol. b) Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit.. = Akk. Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie atributivă prescurtată : das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten . 28—Limba germană — c.. Atributul exprimat printr-un adjectiv (ex. ATRIBUTUL DEZVOLTAT a) .. = Akk.. b şi c) poate fi determinat şi de alte elemente sintactice. = das Anwachsen der Sparten. .das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeu­ tenden Sparten. die auf allen Gebieten steigt . = Die Wirtschafts­ tätigkeit..... der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen­ schaften erzielten Ergebnisse ..... Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit. aproximativ / a se urca \ a creste steigen Rektion wachsen + erhöhen + erhöhen + sichern + um um auf Dat... 1881 . c) . die von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielt wurden . + + + + Akk. pronume sau numeral şi adjectiv sau participiu (atributul propriu-zis). = Akk.. = a a a a creşte (cu) ridica (cu) ridica (pînă la) asigura (cuiva ceva) GRAMMATIK 1..HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 433 Vieldeutige einnehmen = a lua (un medicament) einen Platz einnehmen = a ocupa un loc y a creşte zunehmen — a se mări ^ a se îngraşă Wörter rund / a d j .durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten Ergebnisse.. die für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutend sind.....

b) Das -merkmal der Industrialisierungs. Numeralul multiplicativ zweifach s-a format din zwei + fach. TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT 47. — dacă este exprimat printr-un participiu prezent (ex.3 fache des Jahres 1965 erreichen. a).. 3) determinările atributului propriu-zis (3)... viei + îach -> vielfach ( = multiplu). b). printr-o pro­ poziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu. Kultur . prin corespondentul acestuia din limba română.. ) -j. Şi din numeralele nehotărîte se pot forma numerale multiplicative. — dacă este exprimat printr-un participiu perfect (ex. Deei: 1 3 a) der f ü r 2 den F o r t s c h r i t t 1 der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten.434 2... c) Auch die Gebrauchsgüter. Excepţie formează doppelt ( = dublu). 3 c) der v o n d e n landwirtschaftlichen 1 P r o d u k t i o n s- genossenschaften erzielten Ergebnisse . de ex. .wird erhöht. de regulă printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă.ist die . . LEHRSTOCK La traducerea atributului dezvoltat se respectă următoarea ordine : 1) substantivul determinat de atributul propriu-zis (1) 2) atributul propriu-zis (2) care se traduce : •— dacă este exprimat printr-un adjectiv (ex. der -mittelindustrie. / cardinal \ Numeralele multiplicative = numeralul ( . Ergänzen Sie! a) Im ganzen Lande blüht die neue .fach Übungen 1. NUMERALELE MULTIPLICATIVE Die Produktion der chemischen Industrie wird 1970 das 2.... b) Die 1 auf allen Gebieten 2 steigende Wirtschaftstätigkeit . 3. c).

Brief liegt noch auf dem Tisch (öffnen). -vertilgern.. f) Der Eisenbahn.. Rohstoff-.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 435 d) Die Verwertung neuer -reichtümer sichert eine . c) Ich habe Vertrauen .. 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. und Färb. einen Vortrag.entwickelt werden. Setzen Sie die passenden Präpositionen ein! a) Erst beim zweiten Lesen werden Sie ..... die Schönheiten dieses Textes eindringen. Die in Stadt und Land (aufblühen) Kultur ist eine neue. a) b) c) d) e) B. 2... g) Die Entwicklung der -Wirtschaft schafft die Voraus. 6 5 % wachsen. f) Bis 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion gegenüber dem Jahre 1965 .soll modernisiert werden. Setzen A.für die Ausweitung des Handels. diese Stadt zu besuchen. Chemie-. h) Der eben aus der DDR angekommene Schriftsteller hält morgen. b) Der von Jahr zu Jahr (wachsen) Wohlstand der Werktätigen ist dem Sozialismus zu verdanken. Das .. e) In der chemischen Industrie wird die Produktion von Kunst-. ich brauche es auch.... dir. e) Mein Freund sprach mit einer vor Aufregung zitternden Stimme.. c) Die ständig (zunehmen) Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches.mit dem . sozialistische Kultur. b) Ich brenne da(r)-.. . Medikament wird dich gesund machen (einnehmen). 3. Monat werden wir noch bessere Resultate erzielen (kommen). c) Die Sitzung wird an dem vom Professor festgesetzten Tag gehalten. a) Sie das passende Partizip ein! Der . d) Wir besprechen eine für uns sehr wichtige Frage. Interesse für dieses Buch (steigen). d) Die in den letzten Jahren (bauen) Fabriken sind sehr modern.. b) Die dem Vater gleichende Tochter ist die älteste. g) Wir bleiben bei dem von uns gestern gefaßten Entschluß.. daß seine Verwandten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt Weimar besichtigen.. .. weil du immer fleißig warst. Das . 4. e) Die Elektroenergieproduktion wird in den nächsten Jahren . und der -verkehr erhält neue -zeuge. f) Die von dieser Fabrik erzeugten Waren sind zu Exportartikeln geworden. Ergebnis freut uns alle (erzielen).. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze! a) Ich kann dir das von Andrei gekaufte Buch nicht geben... Im . Man bemerkt ein . Synthese-. d) Alfred sorgt da-.

hält nächste Woche einen Vortrag. das am Fenster steht. ohne daß sie das Goethe-Schiller-Archiv besucht hätten. damit sie ihn in den Dienst des Menschen und des Friedens stellen.436 47. LEHRSTOCK 5. der in unserer Stadt lebt. industria con­ structoare de maşini şi industria chimică se dezvoltă din an în an tot mai mult. e) Meine Schwester besucht die Schule. der von der Familie Meunier aufgenommen worden war. die in der ersten Bank sitzen. 7. f) Diese Fabrik. Antworten Sie! a) Welches ist das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik unseres Landes? b) Was sichert unserer Industrie die Rohstoffgrundlage? c) Wie wird sich die energetische Industrie entwickeln? d) Welches sind die Ziele der chemischen Industrie? e) Was ist für die Nahrungsmittelindustrie vorgesehen? f) Wie wird sich in den nächsten Jahren die Landwirtschaft entwickeln? g) Warum ist die Entwicklung des Verkehrswesens notwendig? h) Wie wird sich der Handelsaustausch mit dem Ausland entwickeln? 8. ist meine Zimmernachbarin. der heute besprochen wurde. die diesen noch unbekannt war. c) Das Mädchen. Verwandeln Sie die Nebensätze in Infinitivgruppen. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) Der Vater erzählte den Kindern eine Geschichte. e) Der Knabe. . c) Die Gäste verließen die Stadt Weimar nicht. b) Industria mijloacelor de producţie şi ramurile hotărîtoare : industria electro-energetică. wurde sie durch die Stadt geführt. die im vorigen Jahr in unserem Viertel gebaut wurde. wurde von allen hochgehalten. oder erweiterte Attribute (von Fall zu Fall)! Partizipialgruppen a) Nachdem die Delegation in Bukarest angekommen war. industria de prelucrare a fierului. b) Die Wissenschaftler erforschen den Kosmos. sind aus meiner Gruppe. d) Der Roman. wurde vor einigen Jahren gebaut. b) Die zwei Studenten. Übersetzen Sie! a) Avîntul economic al patriei noastre se manifestă ( = se arată) în toate domeniile activităţii. ist erst vor einem Jahr erschienen. die am Rande der Stadt liegt. d) Der Dichter. 6.

va fi mult lărgită în următorii ani. g) Articolele produse de fabricile noastre sînt de calitate foarte bună. care a devenit baza întregii economii naţionale. care vor asigura o bogată bază de materii prime.. h) Transportul feroviar şi aerian. creează premisele pentru lărgirea relaţiilor comerciale cu străinătatea. 9. f) De deosebită importanţă pentru bunăstarea oamenilor muncii este şi lărgirea industriei uşoare şi a industriei alimentare. d) Lărgirea bazei energetice este condiţia dezvoltării întregii economii naţionale. b) Industria energetică. care creşte mereu.. . de materii prime. e) Un loc important în economia ţării noastre îl ocupă ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice. d) Industria chimică.3 ori mai mare decît în 1965. care asigură baza. care înregistrează un înalt ritm de dezvoltare. c) în ţara noastră se găsesc multe bogăţii naturale. deoarece sînt necesare pentru activitatea economică crescîndă. e) Agricultura. navigaţia maritimă şi fluvială vor fi modernizate. care este prevăzută cu o înzestrare tehnică-materială„ înregistrează un mare avînt.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 437 c) Pentru anii următori este prevăzută valorificarea de către industrie a noi bogăţii naturale. i) Relaţiile de colaborare economică cu ţările socialiste şi relaţiile comerciale cu toate statele vor fi lărgite pe baza principiului coexis­ tenţei paşnice. va fi în anul 1970 cu 6 5 % mai mare decît în 1965. f) Economia naţională. g) îmbunătăţirea înzestrării tehnico-materiale în agricultură şi exploa­ tarea tuturor resurselor existente vor duce în intervalul 1966—1970 la o creştere cu 20% a producţiei agrare brute. Übersetzen Sie und verwandeln Sie nachher den Relativsatz in ein erwei­ tertes Attribut! a) Producţia industrială globală. va atinge în 1970 o producţie de 2. care se dezvoltă în toate domeniile.

der im Jahre 1864 das Gründungsdekret durchsetzte. Jahrhundert. an denen sich über 50 000 Studenten für ihren künftigen Beruf vorbereiten. Aber erst nach der Befreiung unseres Landes entwickelte sich unsere Hauptstadt zu einem wichtigen Universitätszentrum. Jahrhunderts in Cotnari gegründeten Akademie rief der Fürst Constantin Brîncoveanu im Jahre 1694 in Bukarest eine Akademie ins Leben. und zwar einer philologischen. wo außer dem Studium der lateinischen Sprache besonders das der Mathematik. In unserem Land entstehen solche „Gehirne" im 16. (ACHTUNDVIERZIGSTES) L E H R S T Ü C K (Wiederholung) BUKAßEST ALS UNIVERSITÄTSSTADT Als Enzio Bentivoglio. Nach der Ende des 16. Physik. In dieser von einem neuen Geist erfüllten Lehranstalt erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache.48. Diese Akademie fand ihre Fortsetzung in der von Gheorghe Lazär 1818 gegründeten höheren Lehranstalt „Sf. im Jahre 1119 die erste Universität Europas eröffnete. Die Gründung der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. an der berühmte Professoren Geschichte. Sava". gibt es heute in Bukarest 54 Fakultäten. der Doge von Bologna. Geschichte und Geographie gefördert wurde. 1869 kam eine medizinische Fakultät hinzu. Latein und andere Fächer vortrugen. Was die Zahl der Hochschulen betrifft. einer juridischen und einer naturwissenschaftlichen. als auch technische Fakultäten und die „Nationale Lehranstalt für Medizin und Pharmazeutik" gegründet. erklärte er : „Und nun habe ich meiner Stadt ein Gehirn gegeben". In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in Bukarest sowohl eine „Höhere Landwirtschaftliche Schule". . Anfangs bestand diese Universität nur aus drei Fakultäten.

. sondern auch zu seinem leuchtenden Verstände werden". b) Erinnerst du dich nicht. e) Er muß fertig (werden). Sava aussprach : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 439 Auf Grund ihrer guten Studienergebnisse erhielten im Universitätsjahr 1965/66 über 60% aller Bukarester Studenten Stipendien. d) Er soll krank (sein). f) Sie soll bei ihren Eltern (bleiben)... a lărgi (cu) sich entwickeln + zu + Dat. betrifft = In ceea ce priveşte numărul .um + Akk. = a se număra (printre) Übungen Fügen Sie den Infinitiv des Perfekts hinzu! Übersetzen Sie! a) Er muß beim Vortrag (sein). . die Gheorghe Lazăr bei der Gründung der Schule Sf... Erläuterungen j 1) .. h) Die Vorstellung scheint schon (beginnen).) beitragen + zu + Dat. = a contribui (la) zählen + zu -f. = a se lega (de) erweitern -j.. Rektion sich knüpfen + an + Akk. 2) Was die Zahl . ihn bei mir (sehen) ? c) Ich glaube es von ihm (hören). So erfüllen sich die Worte. = a se dezvolta (ajungînd la .Dat. g) Ich bedauere. ^^ Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Landes bei und stärken dadurch das An­ sehen der Bukarester Hochschulen. die heute auch jenseits der Landes­ grenzen bekannt sind und viele ausländische Studenten aus allen Erdteilen zu ihren Hörern zählen. es Ihnen (sagen). erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache = cursurile se ţineau în limba română.. = a mări.

g) . weil! a) Schiller wählte einen kleinen Hörsaal. mit.. Bukarest. m) Ich gehe ..... ohne.. d) Das Flugzeug landete . c) .. auf.... . das Reisebüro. b) Er sagte mir.. als. die Post.. Predeal. dem Mittagessen gingen sie . nachdem. das Wetter schön bliebe. erhoben sich die Männer und Frauen aufs höchste empört.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Präpositionen von. meine Schwester. 4. führe ich ins Gebirge.. dem Land. meinen Großeltern. da. gegenüber.... einem Kollegen. c) .... Pauline ins Theater ging... 1820 Uhr . e) .. wegen.. p) Er benahm sich mir ..... außer... .. .. . t) . zu.. ob..... i) . n) Ich habe ihn ... das Krankenhaus überfüllt war. . nach. die Szene „korrigiert" wurde.. einem Monat nicht gesehen... b) Immer. . bei. er sehr bescheiden war.. in. des Essens soll man nicht sprechen. während. c) . . vor. h) Das ist ein Geschenk .. f) . o) ... u) Der Ausflug findet . Bukarest ...440 4s. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor.... Setzen Sie wenn.. die Bibliothek... man spricht. r) . sie ihm verzeihen könne. j) Fährst du .. des schlechten Lichtes konnte er nur schwer lesen... um! a) Er fuhr . g) Ich war . ob oder daß ein! a) Er wußte nicht. des schlechten Wetters statt. soll man denken.. den Tisch. er aufs Land fahre. seit... Hause? Nein. e) Wie lange dauert die Reise .. q) Die Familie saß . Eulenspiegel ins Spital kam. 5 Uhr ab. s) . d) Ich fragte ihn.. deinen Verwandten? Nein. LEHRSTÜCK 2. wenn. der Ferien war ich . b) Der Sohnellzug fährt . ich fahre ... traten die Kranken vor das Tor» h) ... mich in die Bibliothek! I) Gehst du . sie kommen werde.. ich komme Hause. dem Reisebüro..... einem Monat mußte ich in die Provinz fahren.. 3. bat Faust Gretchen um Verzeihung.. meinem Bruder waren alle anwesend. hatten die Ärzte und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun. er am Meer gewesen sei. trotz... k) Geh nicht . dem Flugzeug? f) Ich ging .. freute sie sich. schön.. für.. d) Faust fragte Gretchen. es im Zuschauerraum still geworden war.

den schön.. zu. j) Ich bitte dich . . ohne . Sie studieren hier. b) Er ging weg.schön. d. Sie sagten die Wahrheit nicht.... fahre ich mit dem Personenzug. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe mit um .. Eulenspiegel.. d) Der Dichter lud viele Gäste ein. zu oder statt .Sitzung teil.Erfolg unser.Buch. o) Das Kind bat die Mutter ... e) Der kleine Künstler spielte das Menuett... I) Er nahm . fünf Mitglieder-. e) Sie freuten sich ..Geburtstag ein. f) Die Kranken schwiegen.. A.best. g) Wir freuen uns ..interessant..... h) Die Kranken bedankten sich .... f) Ich fragte meine Mutter. sein.. ich ihr etwas aus der Stadt bringen solle. 6.Freunden. Entschuldigung. c) Er ging auf die Post... die Ankunft der Freunde. m) Meine Familie besteht . k) Er lud die Freunde . Er machte keinen Fehler. deinen Besuch.gut.interessant.alt.letzt.. d.Sportler. . b) Die Studenten sprachen . 5. i) Der Spitalmeister hatte . d. z u ! a) In den letzten Jahren kommen viele ausländische Studenten nach Bukarest.. Er kaufte Postkarten. sie selbst in die Stadt gehe...Künstler. Er beantwortete meine Frage nicht. c) Erinnerst du dich .. n) Er verzichtete ..... d. den wir zusammen gemacht haben? d) Er denkt oft . d.berühmt. sein. ..Gutachten. f) Wir freuen uns . dies.überzeugt. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) Der Dichter war . Er stellte ihnen ein sehr begabtes Kind vor...Begabung des klein.... mein. g) Die Mutter antwortete.Vortrag.. ich keine Karte für den Schnellzug finde. p) Er zählt . d. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! Satzgliedern! B.„Arzt" gehört......BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 441 e) .Lehrer.Ausflug.

gehen wir ins Kino. würden wir ins Kino gehen. würde sich das Publikum nicht beruhigt haben. b) Wenn ich Zeit habe. d) Wenn er wegführe. 9. gehe ich noch heute in die Ausstellung. gehe ich an den Strand. würde er wieder Sport treiben. c) Sie ging an uns vorbei. Er war am Meer gewesen. g) Er sprach mit mir. Sie hatte es gestern gesehen. b) Die Kranken verließen das Spital. 8. würden wir die Ferien angenehm verbringen. b) Wenn er schon gesund wäre. h) Mein Kollege ist so braun. d) Pauline Hardekopf erinnerte sich so gut an den Inhalt des Stücks. e) Unsere Kollegin trägt so schön vor. ins Imperfekt des Konjunktivs! B. f) Wenn du Lust hast. die Gretchentragödie aufzuführen. e) Wenn auch ihr hier wäret. Setzen Sie die Verben A.442 48. e) Wenn ich mit dieser Übersetzung fertig werde. . d) Wenn wir Karten bekommen. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn du langsamer sprächest. Sie ist eine Schauspielerin. würde kein Skandal gewesen sein! g) Wenn der Regisseur diese Schlußszene nicht korrigiert hätte. verbringen wir unsere Ferien im Gebirge. Sie hatte uns nicht bemerkt. ruft er dich an. c) Wenn der Film schön wäre. ins Plusquamperfekt des Konjunktivs! a) Wenn du willst. würde ich dich besser verstehen. können wir eine Partie Schach spielen. Verwandeln Sie den Nebensatz in einen verkappten Nebensatz! a) Sie beeilen sich. A. Du stehst neben mir. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit als ob oder als wenn! B. c) Wenn er kann. f) Ich höre so gut. LEHRSTÜCK 7. würde er dich anrufen. Sie h a t t e n keine Zeit. Er war viel älter als ich. Sie waren gesund gewesen. f) Wenn der Regisseur nicht auf den Gedanken gekommen wäre.

hätte ich mich gefreut. kaufte ihm sein Onkel einen Fotoapparat. 11." muß das b) Pauline fragte ihren Mann c) Er antwortete : d) Sie fügte hinzu : e) Der Regisseur sagte : f) Das Publikum rief: g) Faust sagte Gretchen : „Das sind Ausreden." h) Dann fragte er sie : i) Pauline erzählte weiter . verspätete er sich nicht. e) Wenn ich das Buch gefunden hätte." „Es war traurig. Faust Gretchen heiraten." „Ich will es gutmachen. machten wir einen Ausflug." „Willst du mich heiraten?" „Wirst du mir alles verzeihen?" „Die zwei Schauspieler gaben sich die Hand. c) Wenn Onkel Martin ins Warenhaus ginge. begleitete ihn seine Frau." „Am Schluß gab es einen richtigen Theaterskandal." „Das Stück ist nicht von mir." „Es wurde ein schreckliches Stück gegeben. hätte ich es gekauft." „Ich werde es euch erzählen. Verwandeln Sie in die indirekte Rede oder Frage! a) Pauline Hardekopf erzählte: „Wir waren vor vielen Jahren im Ernst-Drucker-Theater. A." „Bitte. b) Wenn er sich beeilte. d) Wenn der Neffe fleißig lernte." „Ich will dieses Stück nicht noch einmal sehen. verzeihe mir!" „Ich habe schlecht an dir gehandelt. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! a) Wenn das Wetter schön wäre." „Erinnerst du dich noch an Theaterstück?" „Wie hieß das Stück?" „Es war von Goethe. Ersetzen Sie den Konjunktiv im Hauptsatz durch den Konditional! B.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 443 10. f) Wenn du mich besucht hättest." „Mir hat es gefallen." „Faust hat sich aus dem Staub machen wollen.

singen). erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. erzählte er den Vorfall (mit. die in diesem Studentenheim wohnen. 13. die im Ernst-Drucker-Theater aufgeführt wurden. Er fragte mich. . j) In der „Konfektions. fand großen Beifall. Der fremde Herr erklärte ihm alles. wurde er von den Bekannten herzlich begrüßt (in. waren Possen. ankommen). sitzen). i) Der Vortrag. die vom des­ potischen Herzog von Württemberg gegründet wurde. d) Er t r a t ins Speisezimmer. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) An der Lehranstalt. der die Fragen der Eroberung des Kosmos behandelte. b) . Er fand den Tisch schon schön gedeckt. d) Wir waren in der Ausstellung. LEHRSTOCK 12. c) Die Schauspiele. daß er seinen Urlaub am Meer verbringe. Bilden Sie Partizipialgruppen! Verwenden Sie die eingeklammerten Wörter! a) . seine Freunde. g) Diese Frage.444 48. b) Friedrich Schiller mußte die Karlsschule besuchen. zogen die Pioniere vorbei (ein Lied." c) Ich kam von der Universität heim. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. die ins Arbeitszimmer führte. Es sei sehr angenehm. werden an einem Tag Tausende von Kleidungsstücken hergestellt. die an der Stelle eines alten Werkes gebaut wurde. Bukarest. rauchen). die für unsere Arbeit besonders wichtig ist. Ich hatte eine angenehme Überraschung. in. Verwandeln Sie in die direkte Rede oder Frage! Mein Bekannter schrieb mir.und Wirkwarenfabrik Bukarest". anlangen). e) Die Studenten. Das Publikum rief: „Faust muß Gretchen heiraten. 14. der Garten. ob ich meinen Urlaub nicht in demselben Erholungsheim verbringen möchte und ob wir auch nach Mamaia fahren würden. studieren Medizin. c) . . Er bade und schwimme täglich und habe sich schon ziemlich gut erholt. rief er mich an (in. h) Mein Kollege blieb an der Tür stehen. e) An demselben Abend noch. die von Gheorghe Lazär gegründet wurde. d) . erzählte er uns diese Begebenheit (eine Zigarette. die vor kurzem eröffnet wurde. die Heimatstadt. das vor wenigen Jahren errichtet wurde. 15. f) Ungefähr 2 500 Studenten wohnen in dem herrlichen Studenten­ städtchen Grozăveşti. Bilden Sie aus dem ersten Satz eine Partizipialgruppe! a) Der fremde Herr wurde zum Bürgermeister gerufen. wird in der heutigen Sitzung besprochen.

BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 445 16. Arbeitsdisziplin. gleicher. Antworten Sie! A. e) Unter Auswertung der für die Entwicklung der Wissenschaft geschaffenen günstigen Voraussetzungen werden die Wissenschaftler aller Gebiete einen wertvollen Beitrag zur Lösung der konkreten Probleme leisten. h) Die in allgemeiner. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze. f) Die den Studenten geschaffenen Bedingungen sind ausgezeichnet. b) Die vor unserer Partei und unserem Volk stehenden Aufgaben erfordern Bemühungen.5 Milliarden Lei vorgesehen. d) Im Hinblick auf die Festigung der für die Entwicklung der Wissenschaft erforderlichen materiellen Grundlagen sind für die Zeitspanne 1966—1970 Investitionen von rund 1. i) Die Große Nationalversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode das aus dem Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung und vier Stellvertretenden Vorsitzenden bestehende Büro. die der sozialistische Aufbau stellt. 17. Verantwortungsbewußtsein. a) Wann wurde die Bukarester Universität gegründet? b) An wessen Namen knüpft sich die Gründung der Bukarester Universität ? c) Wie hat sich die Bukarester Universität entwickelt? d) Welches ist heute die Bedeutung der Bukarester Universität? B. a) b) c) d) e) f) Was studieren Sie? Wo studieren Sie? In welchem Studienjahr sind Sie? Warum haben Sie dieses Fach gewählt? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Welche Fremdsprachen lernen Sie? . Kampfgeist. c) Die sich ständig entwickelnde Wirtschaft der Sozialistischen Republik Rumänien trägt zur Steigerung des Wohlstandes des werktätigen Volkes bei. g) Als Folge der am Unterrichtssystem vorgenommenen Verbesserungen wird das Unterrichtswesen in der Zeitspanne 1966—1970 rund 550 000 Fachkräfte geben.' a) Die von den Parteidirektiven zur Verwertung der Energiequellen und zur Elektrifizierung des Landes vorgesehenen Aufgaben erstrekken sich über eine Zeitspanne von 10 Jahren (1966—1975). direkter und geheimer Abstimmung gewählte Große Nationalversammlung ist das höchste Organ der Staatsmacht.

g) Oamenii muncii din ţara noastră muncesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei socialiste. c) Tineretul nostru muncitor se bucură de condiţii de muncă exce­ lente. e) Poporul român a obţinut succese importante în dezvoltarea econo­ miei şi culturii socialiste.446 48. Übersetzen Sie! a) Buna pregătire a absolvenţilor facultăţilor din Bucureşti contri­ buie la prestigiul mereu crescînd al universităţilor noastre. LEHRSTOCK 18. d) Condiţiile de dezvoltare ale culturii devin în ţara noastră din zi în zi mai bune. . h) Datoria primordială a fiecărui cetăţean este de a-şi pune toate forţele în slujba apărării patriei socialiste. f) Statul socialist este instrumentul principal în opera de construire a socialismului. b) Cei mai mulţi studenţi au burse şi locuiesc în cămine frumos amenajate.

APENDICE (ANHANG) .

.

Heut ist uns unser Glück fast selbstverständlich — doch weiß auch jeder. Zug um Zug. der das Volk zum Siege trug! Arbeitergarden. vollendete der Aufstand im August! Kämpfer der Arbeit. daß Freiheit blühe unsrer Gegenwart? Geplant von der Partei und vorbereitet. Helden schlank wie Tannen. 1881 . daß unsre neue Welt geboren ward? Wie viele in der Kerkernacht verdarben. standen mit den Soldaten Brust an Brust. Helden. in allen Einzelheiten. und was Lupeni und Griviţa begannen. AUGUST (Gekürzt) Von Alfred Margul-Sperber Der Jubelruf der Millionen: Endlich! Ein ganzes Volk zerbrach der Knechtschaft Bann. gekämpft von Kommunisten und geleitet. Partisanen. wie es einst begann? Und wissen alle noch. wie viele starben. der Sturmlauf.DER SINN DES 23. die der Nachwelt melden den Glanz und Ruhm der Taten dieser Zeit? 29—Limba germană — c. wie eh und je zum Widerstand bereit — wo sind die Lieder.

2) aus Zeiten alt — aus alten Zeiten. Dintre operele lui cele mai importante cităm volumele : Zeuge der Zeit. Die Jahre setzten Ringe an. Pastior . SIEGESSÄULE Von Oskar Um seine Mitte wächst der Baum. den ich umspann. da sie in Lenins Licht sich wandelt zum Menschenlächeln. was alle dulden mußten und ertragen. in ihrem Kämpfen und in ihrem Wagen war wie ein Widerhall aus Zeiten alt. Arghezi şi a altor poeţi români. Ich fühle keinen Zwischenraum im Borkenfries. Taten und Träume. was die Zukunft hält bereit! Erläuterungen 1) A l f r e d M a r g u l . die heute hier den Sozialismus baun! So feiern wir an diesem Tag im Bunde das Kampfeserbe der Vergangenheit. die sich erhoben gegen die Gewalt. De mare valoare artistică sînt şi traducerile lui din poezia populară românească şi din versurile lui Eminescu. um zu zerbrechen seine Fron. Die Landschaft. den Ruf der Stunde und alles. in ihrem Kampf und Siegen lichtumflossen waren als erstes Rot im Morgengraun die Arbeiter und Bauern eingeschlossen. Mit offenen Augen. darin einverwandelt. gut und klar. der unentwegt seit grauen Zeiten schon das Arbeitsvolk mit feindlichen Gewalten geführt.450 ANHANG In ihrem Kampf war jeder Kampf enthalten. Unster­ blicher August. wird reichlicher von Jahr zu Jahr. Alfred Margul-Sperber a fost distins în anul 1955 cu Premiul de stat pentru literatură. die Forderung des Tags.S p e r b e r (născut 1898) este unul din marii poeţi de limbă germană din ţara noastră.

marile realizări ale poporului nostru în opera de construire a noii orînduiri sociale sînt simbolizate printr-un arbore. die sie nährt und möglich macht die großen Werke. A devenit cunoscut şi prin traducerile sale din limba română în limba germană. die schaffend unser Volk getan.. Erläuterungen 1) O s k a r P a s t i o r (născut în anul 1927) este unul dintre tinerii poeţi de limbă germană din patria noastră.. zu Straßen.SIEGESSÄULE 451 und wächst im Umfang und an Stärke aus jener Mitte. Der Fries steigt in Spiralen an und schreibt und schreibt die goldnen Sätze. 2) în această poezie. care creşte. und sie voraussieht und vermehrt: Da stürmen vor die Spitzenreiter und schlagen Sterne aus dem Stein und glühn den Stahl zu Pflügen weiter. O Siegessäule ohne Ende! Die Quellen rauschen tief bewußt aus dir in unsere freien Hände im immerwährenden August. da stehen Städte auf aus Auen. ca o columnă. So wächst der Baum und hebt die Schätze. spre luminile viitorului. wenn sie mit großen Augen schauen die Träume wahr vor sich und schön. 3) von Jahr zu Jahr = din an în an 4) und möglich macht die großen Werke — und die großen Werke möglich macht 5) die Spitzenreiter = călăreţii din fruntea coloanei 6) schlagen Steme aus dem Stein = lovesc piatra de scapără scîntei . Brot und Strömen Wein. die selbst zur Nacht nicht schlafen gehn.

wache auf! Ein Nichts zu sein. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern! Heer der Sklaven. hört die Signale. Alles zu werden. Kein Gott. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Es rettet uns kein höh'res Wesen. Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlaß! Völker. Nun mit Macht zum Durchbruch dringt.. Die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht. hört die Signale . hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Völker.. Verdammte dieser Erde. Völker. wie Glut im Kraterherde.. Wir sind die stärkste der Partei'n. Uns aus dem Elend zu erlösen.. In Stadt und Land ihr Arbeitsleute. . kein Kaiser noch Tribun. Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muß unser sein! Unser Blut sei nicht mehr der Raben Und der nächt'gen Geier F r a ß ! Erst wenn wir sie vertrieben haben. Können wir nur selber t u n ! Leeres W o r t : des Armen Rechte! Leeres W o r t : des Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte! Duldet die Schmach nun länger nicht. tragt es nicht länger. strömt zu Häuf! ' Völker. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! .452 ANHANG DIE INTERNATIONALE Wacht auf.

wie Stuf im Kra-ter .DIE INTERNATIONALE 1871 Musik: PIERRE DEGEYTER Text: EUGENE POT TIER Deutsch: EMIL LUCKIIARD MdrciaLe ±==£ •^ s J i r J) Bp iP i= i\ i i J l J) 0&fA/ « «/£ Ver-damm-te die-ser Er die i ^=y J M ^pT ) ^J i stets man noch zum Hun-gern i i j.her-de. hört die Si gna .recht' Vhi -for. strömt zu zum -u j j j uzjpcd m r ^ r letz.uii Hackt zum Durch-bruch dringtTisch machtmitden de .i'en 6e fecW. Auf zum .gna .nun mit M J r r J i fspq-i p i .1 iii^JiuLu. al-Ies zu „ REFRAIN Häuf!Vßl-ker.?/ »«? hl Si .le .dreh-oem! Heer der 5t Skia-ven. hnrf AR hiir/ die J- SPer- na . ker.d w . Die In-krna .ie! Aufm.tio kamoft des Menschen. wa-che l rp i J J g r ^T^fcffŢF^ euf!_ Ein Nichts zu seinfragt es nicht lan-ger. J i i J ' p p J ^ N ^ zwingt! Das Rä-nen Recht.ie! Auf 1 ^^^U-rij^ rg i p I j ^ ^ ^ B 3 ^ w .

cuvinte deşarte Duldet . Unser Glück auf dem Frieden beruht. springt der Ruf : Freund. Denn wir haben empfunden : . In den düsteren Jahren Haben wir es erfahren : Arm ward das Leben! Wir aber geben Hoffnung der müden Welt! Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. strömt zu Häuf = veniţi în masă höheres — höheres Leeres Wort = Vorbe goale... die des Krieges Hader schuf. länger nicht = Nu mai răbdaţi nächfgen — nächtigen . Springt der Ruf..sehen - P r P i r ^ *r*orA-ff recht/ Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) auf zum (letzten Gefecht) = înainte. scheint die Sonn' ohn" Unterlaß — scheint die Sonne ohne Unterlaß HYMNE DER WELTJUGEND Jugend aller Nationen! Uns vereint gleicher Sinn. gleicher Mut! Wo auch immer wir wohnen.Man _ cr/ton i/âs Men ..ß? - fe- * na — ¥= le er - kämpft r/sc .. reih dich ein.. spre . Weil der Haß neuen Brand schon entfacht.454 ANHANG ^ letz. Daß vom Grauen wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Schmerzhaft brennen die Wunden.ten Se Mi! Die In :£ w ••• »• /ar .

HYMNE DER WELTJUGEND 455 Bittres Leid hat der Krieg nur gebracht. Brüderliche Gedanken Überwinden die Schranken..liier • i J EE£Im & îwirl -EOSi . Reicht euch die Hände. un Es mm ä m EsßL be - ruht . glei. springt der Ruf: Freund. Junger Kraft wird gelingen. Not und Furcht zu bezwingen. Daß kein Feind mehr zerschlägt unsern Bund. Licht soll es werden Ringsum auf Erden! Zukunft. wir grüßen dich! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. Nun sich vollende : Glück der Gemeinsamkeit! Unser Lied .ser Wo auch . HYMNE DER W E L T J U G E N D Musik: AN ATOLI NOWIKOW Text: LEO OSCHANIN Deutsch: WALTER DEHMEL |H Moderato espressivo cm m£ marcak i hyerm ll. die des Krieges Hader schuf. Springt der Ruf..eher Sinti. reih dich ein.neu. Und den Schwur wiederholt jeder Mund : Rastlos wollen wir uns mühen.mer woh .tio-nen! m i JiJJj)j> ^ dlück ^ auf dem fm-den cm Huf! elnfglei . Daß vom Unheil wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Unsre Herzen erglühen.is rer 6? 5 Ju-qend al-ler i Ha.

1J dverm Am ward das Le-benl Wir a .456 ANHANG f cm fm dverm BJ m ^ * m ..fliegt: Freundschaft siegt! Freund-sdwit dm Gl O' 0 * — .ber ge-ben C. ^ »/w daß vom fimti-en ¥ip wir. die dm £7 ^ • j ă i J>l • g » 0 0> .• ren fm p: In den du • sie Jab -ren C/77 ha .ber . springt der Ruf.der-gren-zen ü .ben vir m es er cm fah.\ — J ' I 0.ze 01' aü- Ş=P Welt be ..frein! Unser Lied die ne <J - * f%/.schaff F i r i siegt! H . mz A> dm &*—i* C7 w Freundschaft • siegt! Freund . .REFRAIN Hoff-nung der mü-den J^M. ö 2 B7 M~~i ZOT .ren: nrpfr£ • cm7 J J l «N J i J r P F C A ' . P M! l mf Unser i dm 3 Z/«/ <//e j a a 1 ggrş- gsf gül |£ c f" /)' F.m' r siegt! (l .ber •' d' d) 1 Klöf-te. ßw. die des Krie-ges Ha-der schuf. ^marcate dm Di -0 fk — ^ — * - / r W . springt d w~t^ i r m i r v p M: B fţ i G o am7 am' 6 am dm am. W /»# Ä /## «fe* ßw.

fără nici un scop stehn — stehen. da sagt' es fein : Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. ich pflanzt' es —• ich grub es. nun zweigt es immer und blüht so fort. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) für mich hin = dus pe gînduri. Im ein wie wie Schatten sah ich Blümchen stehn. ich pflanzte es zweigt = dă ramuri (verb creat de Goethe) .GEFUNDEN 457 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wo auch immer = oriunde ward — formă arhaică a lui „wurde" bittres — bitteres befrein — befreien Licht soll es werden — es soll Licht werden auf Erden — auf der Erde unsre — unsere wolln — wollen GEFUNDEN Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin. Ich wollt' es brechen. Äuglein schön. Und pflanzt' es wieder am stillen Ort. Sterne leuchtend. zum Garten trug ich's am hübschen Haus. am hübschen Haus — neben dem hübschen Haus Ich grub's. din motive de ritm şi rimă a fost omisă vocala e. und nichts zu suchen das war mein Sinn.

Vater. es ist ein Nebelstreif. manch bunte Blumen sind an dem Strand. er hat den Knaben wohl in dem Arm. Erläuterungen balde —• bald ERLKÖNIG Von Johann Wolfgang Goethe Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind." — „Willst.458 ANHANG WANDERERS NACHTLIED Von Johann Wolfgang Goethe Über allen Gipfeln ist Ruh. feiner Knabe. was Erlenkönig mir leise verspricht?" — „Sei ruhig." „Mein Vater. du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif ?" — „Mein Sohn. in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. bleibe ruhig. er hält ihn warm. und wiegen und tanzen und singen dich ein. Warte nur." . er faßt ihn sicher. mein Kind : In dürren Blättern säuselt der Wind. meine Mutter hat manch gülden Gewand. geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir. du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön. und hörest du nicht. mein Vater. meine Töchter führen den nächtlichen Reihn. „Mein Sohn. was birgst du so bang dein Gesicht?" — „Siehst. balde ruhest du auch. komm. die Vöglein schweigen im Walde." — „Du liebes Kind.

erreicht den Hof mit Müh und Not. mein Sohn. care este un termen poetic pentru Reigen. so brauch' ich Gewalt. cu cîntece şi dansuri.DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE 459 „Mein Vater. er hält in Armen das ächzende Kind. jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan. schön und wunderbar. wiegen und tanzen und singen dich ein = te adorm legănîndu-te. Schiller .prin analogie cu verbul einwiegen.. er reitet geschwind." „Mein Vater. tanzen şi singen sînt puse în legătură cu prefixul ein. ich seh' es genau : Es scheinen die alten Weiden so grau. mich reizt deine schöne Gestalt. Krön1 — Krone liebes Kind = copil drag gar — sehr manch' bunte Blumen — viele bunte Blumen gülden — formă arhaică pentru golden ( = de aur) feiner Knabe —• schöner Knabe Reihn — formă prescurtată pentru Reihen. mein Vater. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Er hat den Knaben wohl in dem Arm •— er hält den Knaben . " — „Ich liebe dich. Sobald die ersten Lerchen schwirrten. mein Vater. und bist du nicht willig. und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern O r t ? " — „Mein Sohn. in seinen Armen das Kind war tot.. brauch' ich Gewalt = fac uz de forţă Leids — Leid grausefs — graust es mit Müh und Not — cu chiu şi vai DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE Von Friedrich In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr. Ein Mädchen." Dem Vater grauset's.

uneori. allerschönste dar. kommt mir nicht aus dem Sinn. eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit. în limbajul poetic după substantiv. Gereift auf einer andern Flur. Und teilte jedem eine Gabe. In einem andern Sonnenlichte. Willkommen Doch nahte Dem reichte Der Blumen waren alle Gäste. — doch wenn sich . nahte 8) . Sobald das Mädchen Abschied nahm. sich ein liebend Paar. reichte sie der Gaben beste — sie reichte die beste der Gaben 9) der Blumen allerschönste — die allerschönste der Blumen .. Erläuterungen 1) mit jedem jungen Jahr— mit jedem neuen Jahr 2) ein Mädchen schön und wunderbar — adjectivul atributiv stă.. 3) alle Herzen wurden weit = toate inimile creşteau 4) glücklichern — glücklicheren 5) der Greis am Stabe — moşneagul sprijinit în toiag 6) ein liebend Paar — ein liebendes Paar 7) Doch nahte sich . Dem Früchte. Man wußte nicht. jenem Blumen aus.. Ein jeder ging beschenkt nach Haus. In einer glücklichern Natur. Der Jüngling und der Greis am Stabe. Beseligend war ihre Nähe. Märchen aus alten Zeiten. was soll es bedeuten. LORELEI Von Heinrich Ich daß Ein Das weiß nicht.460 ANHANG Sie war nicht in dem Tal geboren.. Und schnell war ihre Spur verloren. Sie brachte Blumen mit und Früchte. Doch eine Würde.. woher sie kam. Und alle Herzen wurden weit. Heine .. ich so traurig b i n . allerschönste = cea mai frumoasă. sie der Gaben beste.

Das hat eine wundersame. und m — big fließ der fiip-fel des Berges fun - kdl im â-bend- son.461 Die Luft ist kühl. £ der dunkelt. Ihr goldnes Geschmeide blitzet.nen - schein. Mdr<hcn BUS al — ten Iei . Und ruhig fließt der Rhein. Ich glaube. LORELEI ^^fcS^^^^^fc^fr. und es dunkelt.ten.deo-ten. Gewaltige Melodei. ms soll es be . Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem W e h . Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei. Er schaut nicht die Felsenriffe.ddß ich so trau— hg bin. die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und K a h n . Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan.^^ Ich weiß nicht. Er schaut nur hinauf in die Höh'. Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar. . das komm! mir nicht aus dem Sinn 2 ein Ose *> J Tw J Luft 'ist kühTundes I• ü !ß~ 9- J^^BSj Rhein. Sie kämmt ihr goldenes Haar. Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

Deutschland.462 ANHANG Erläuterungen 1) Lorelei (Lore Ley). die Wellen verschlingen — Ich glaube. Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. daß die Wellen ver­ schlingen (propoziţie completivă camuflată) 11) Am Ende = In cele din urmă DIE SCHLESISCHEN WEBER Von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne. Stînca lui Lorelei se află pe malul Rinului între Koblenz şi Mainz. Den unser Elend nicht konnte erweichen. o femeie frumoasă care stă sus pe stîncă şi ameţeşte prin cîntecul ei minunat pe navigatorii de pe Rin. wir weben! . 2) Ich weiß nicht. blitzet — sitzt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben.. Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben. wir weben dein Leichentuch. unde navigaţia este periculoasă din cauza stîncilor şi vârtejurilor. — das este aici pronume demonstrativ 5) sitzet. Aceştia nu sînt atenţi la stînci şi se scufundă cu luntrele lor.. dem König der Reichen. was soll es bedeuten —• ich weiß nicht. wir weben! Ein Fluch dem Gotte. figură legendară din folclorul german. blitzt 6) goldnes — adjectivele terminate în -en (golden) pot elimina pe e la comparaţie şi declinare. was es bedeuten soll —• licenţă poetică în ceea ce priveşte topica. 3) aus alten Zeiten — de demult 4) das kommt mir. zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. 7) dabei = în acest timp 8) Melodei — Melodie 9) den Schiffer ergreift es mit wildem Weh = luntraşul este cuprins de o durere adîncă (de un dor nebun) 10) Ich glaube. Der den letzten Groschen von uns erpreßt. wir weben! Ein Fluch dem König. într-un loc.

jede Blume früh geknickt.. wir weben! Erläuterungen 1) Această poezie a fost scrisă de Heine în 1844 în urma răscoalei ţesă­ torilor din Silezia. Drängte es den Lehrer doch nach Ruh.. bitten — bat — gebeten = a ruga 4) uns erschießen läßt = ordonă să fim împuşcaţi 5) Wo nur gedeihen Schmach und Schande — wo nur Schmach und Schande gedeihen 6) Wo jede Blume früh geknickt . Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben. 7) Altdeutschland = veche Germanie LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING AUF DEM WEG DES LAOTSE IN DIE EMIGRATION Von Bertolt 1 Als er siebzig war und war gebrechlich. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich.. beten — betete — ge­ betet = a se ruga. Wir weben. wir weben! Das Schiffchen fliegt. Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland. Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Brecht . Wir weben hinein den dreifachen Fluch. wir weben dein Leichentuch.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 463 Ein Wo Wo Wo Fluch dem falschen Vaterlande. nur gedeihen Schmach und Schande.. der Webstuhl kracht.—wo jede Blume früh geknickt wird . Und er gürtete den Schuh. 2) Wir weben hinein = ţesem în el (în giulgiu) 3) zu dem wir gebeten — zu dem wir gebetet (haben).

der den Ochsen führte. Doch wer wen besiegt. So die Pfeife. was er so brauchte : Wenig. Weißbrot nach dem Augenmaß." 6 Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre. 4 Doch am vierten Tag im Felsgesteine H a t ein Zöllner ihm den Weg verwehrt : „Kostbarkeiten zu verzollen?"-—„Keine. 3 Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es.2 Und er packte ein." Und der Knabe. Du verstehst. Und er schrie: „He. Trieb der Knabe nun den Ochsen an. Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann. sprach : „Er hat gelehrt. du! Halt an! 7 Was ist das mit diesem Wasser. Und das Büchlein. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. während er den Alten trug. Denn dem ging es schnell genug. Alter?" Hielt der A l t e : „Interessiert es dich?" Sprach der Mann : „Ich bin nur Zollverwalter." Und so war auch das erklärt. das Harte unterliegt. in einer heitren Regung Fragte n o c h : „Hat er was rausgekriegt?!" Sprach der Knabe : „Daß das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Doch es wurde dies und das. dann sprich! . die er immer abends rauchte. 5 Doch der Mann. Als er ins Gebirg den Weg einschlug. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases Kauend. das er immer las. das interessiert auch mich Wenn du's weißt.

Sieben Tage schrieben sie zu zweit." „Gut. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Ach.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 465 8 Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde! So was nimmt man doch nicht mit sich fort. Nun. 1881 . ein kleiner Aufenthalt. Und er murmelte: „Auch du?" 10 Eine höfliche Bitte abzuschlagen. War der Alte. Dessen Name auf dem Buche prangt! 30—Limba germană — c. Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit). Keine Schuh. Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 13 Aber rühmen wir nicht nur den Weisen. wie es schien. 12 Und dem Zöllner händigte der Knabe Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. zu alt." Sprach der Knabe : „Es wird auch schon kalt. Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort. ist das ein Wort?" 9 Über seine Schulter sah der Alte Auf den Mann : Flickjoppe. kein Sieger trat da auf ihn zu. Und die Stirne eine einzige Falte." 11 Und von seinem Ochsen stieg der Weise. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. Die verdienen Antwort. Und dann war's so weit. Denn er sagte laut: „Die etwas fragen.

. La bătrîneţe emigrează.. Darum sei der Zöllner auch bedankt : Er h a t sie ihm abverlangt. kam Fahrt in .. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen Und auf den Grund der Dinge sehn. .466 ANHANG Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Die Welt erkennen Und uns verstehn! Wir wollen die Fernen Des Weltraums durchstreifen.. 3) Als er siebzig war — Als er siebzig Jahre alt war 4) Drängte es den Lehrer doch nach Ruh = Cărturarul dorea linişte 5) er gürtete den Schuh = a strîns şireturile la ghete 6) .n.e. filozof chinez.. a intrat în viteză 12) sowas — so etwas 13) und die Stime eine einzige Falte — und die Stirne war voll Falten 14) zu zweit = amîndoi 15) und dann war's so weit = şi atunci au terminat 16) Darum sei der Zöllner auch bedankt = Din cauza aceasta să-i mul­ ţumim si vameşului GESANG VOM LERNEN Von Johannes R. s-a adunat una şi alta (mai multe) 7) Freute sich des Tals = îl încînta valea 8) Freute sich des Grases = îl încînta iarba 9) in einer heitren Regung = într-o pornire de voie bună 10) rausgekriegt —• herausgekriegt 11) .1 s e (româneşte : Lao-ţzl).. născut în anul 604 î. = .. Anul şi împrejurările morţii sale sînt ne­ cunoscute 2) Taoteking (româneşte : Dao de ţzîn) •— cartea care cuprinde învăţă­ turile şi filozofia lui Lao-ţzî. Becher Wir wollen lernen! Wir wollen begreifen... Erläuterungen 1) L a o .. es wurde dies und das = . A fost scrisă la bătrîneţe. cu puţin timp înainte de emigraţie.

wölbte dir Die Stirne.IM ANFANG WAR. 467 Wir wollen das Schöne Uns machen zu eigen Und dienen dem Wahren Mit ganzer Kraft! Wir Deutschlands Töchter. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. Daß willens wir sind. Von Johannes R.. sie schrieb ihre Zeichen In Bauten hoch bis in den Himmel ein. Betrachte sie als Spiegel deines Werdens! Sie pflügte. ebnete. den friedlichen. Becher Im Anfang war die Arbeit. Sie gab auch deinem Mund Die ersten Laute. sie brach Durchs Urwalddickicht.. Erläuterungen es gilt = trebuie IM ANFANG WAR .. Halte heilig sie. Sie jubelt vor uns auf im Farbenspiel.. deines Denkens kühne Flüge Verdankst du ihr. Es gilt.. ihr dankt das Gedicht Und alle Klänge. Denn Friede muß sein. das große Wagnis zu wagen! Es gilt. Wir wollen lernen und Vorbild sein. den Traum durch die Tat zu vollenden ! Wir wollen das Bild des Menschen gestalten. bahnte. Nimm die Hand. Es gilt. Träumende Hände . Die Hand. wir Deutschlands Söhne : Wir wollen den Völkern. zeigen. Sie schuf dir den Gedanken. und deiner Hände Werk bleib sichtbar! . schürte dir das Feuer. Und über Tasten gleiten sie dahin. nicht zu zagen! Es gilt zu beenden Die Herrschaft des Alten. den Frieden zu wahren..

. o hieltet ihr es fest Umschlungen. die Entsprungen sind der Hände Arbeit. so legt Ihr ineinander eurer Hände Arbeit. pian. orchestră. sollte Bach Anstalten zum Begräbnis treffen. precum şi cantate... mese etc.. A compus extrem de numeroase şi variate lucrări pentru orgă. halte heilig sie = consideră-o (ca) sfîntă legt . mögen Dem Schaffen dienen ungezählter Hände Und künden dies : Im Anfang war die Arbeit. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) . violoncel.468 ANHANG Und reichst du einem deine Hand.. dienen = să slujească KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 1. antwortete Bach unter stillen Tränen. Was in dem flüchtigen Gruß Zusammenfand. Der arme Mann war aber gewöhnt. împreunaţi mögen . Die zwei Komponisten gingen eine Wette .. den Kopf auf einen Tisch gestützt: „Sagen Sie es meiner Frau. Es vergesse nicht die Hand. wettete einmal mit ihm. „Sie werden eine meiner Kompositionen nicht vom Blatt spielen können".. behauptete Mozart. und die Gedanken. motete. vioară. hoch bis in den Himmel = în sus pînă la cer ." Erläuterungen 1) J o h a n n S e b a s t i a n B a c h (1685—1750) renumit compozitor clasic german.. 2) unter stillen Tränen = plîngînd în tăcere 2. Als seine Frau starb. Mozart. ineinander = puneţi una într-alta. Vereinigt sie. alles durch seine Frau besorgen zu lassen. der sich über Haydn lustig machen wollte. Woher sie wuchs. pasiuni. Als nun ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor Geld verlangte.

Hirnbesitzer" zurück. In opera sa răsună voinţa de libertate a burgheziei ascendente. „wie können Sie verlangen." Haydn begann zu spielen. concerte pentru dife­ rite instrumente şi orchestră. lieduri etc. Erläuterungen 1) W. Este unul din marile genii muzicale ale omenirii. oratorii. M o z a r t (1756—1791). Das ist unmöglich!" Mozart lachte. oratorii. renumit compozitor clasic austriac. concerte pentru diferite instru­ mente şi orchestră. muzică de cameră etc. lieduri etc. concerte. Deşi a murit tînăr. mare compozitor clasic austriac. genial compozitor. opere. opere. sonate. muzică de cameră. Beethoven. und trotzdem soll ich hier in der Mitte eine Taste drücken. A compus simfonii. A. .KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 469 ein. Johann. Er hatte die Wette gewonnen. an der Haydn steckenge­ blieben war. 2) J. Gutsbesitzer". H a y d n (1732—1809). Dessen Glückwunschkarte „Johann van Beethoven. Opera sa vastă cuprinde: simfonii. schlug er die Taste mit der Nase an. 3. muzică instrumentală şi de cameră. a compus numeroase simfonii. und als er zu der Stelle kam. o operă. alături de Haydn şi Mozart. Operele acestor doi compozitori oglindesc în muzică trecerea de lat epoca feudală aristocrată la cea burgheză liberală. doch plötzlich unterbrach er das Spiel: „Mozart". muzică instrumentală. daß ich das spiele? Meine beiden Hände sind an den Enden des Klaviers ausgestreckt. rief er aus. Nach kaum vier Minuten überreichte Mozart Haydn ein Blatt und sagte : „Das ist die Kom­ position. be­ gann zu spielen. schickte der Komponist mit der Bemerkung „Ludwig van Beethoven. al treilea mare maestru al clasicis­ mului vienez. Erläuterungen Ludwig van B e e t h o v e n ('be:tho:fan) (1770—1827). der berühmte Komponist. die Sie nicht spielen können. Sie setzten eine Flasche Champagner als Preis aus. der sich bereicherte und ein Landgut erwarb. hatte einen Bruder. ging zum Klavier. Opera sa este foarte vastă.

Da der Fürst darauf bestand. sind Sie durch Geburt. was ich bin. Der Kellner fragte ihn mehrmals : „Was wünschen Sie. „ganz gleich was. weil ich Sie achte. indiferent ce 6. französischen Einquartie­ rungsoffizieren vorzuspielen.. Beethoven weigerte sich. „Für das Essen. aber jenen haben Sie zu viel Ehre angetan.. Fürst Lichnowsky forderte Beethoven auf." „Sie bestellten doch nichts!" „Bring etwas".470 ANHANG 4. um auf Goethe zu warten. Er sagte zu ihm : „Auf Sie habe ich gewartet.. Während Beethoven mit Goethe im Karlsbader Park spazierenging. bin ich durch mich! Fürsten sind viele. rief Beethoven aufgeregt. Beethoven gibt es nur einen!" 5. sagte ihm Beethoven beleidigt: „Fürst! Was Sie sind. Beethoven ging zwischen den Herzögen hindurch und rückte nur ein wenig den Hut. . Endlich rief Beethoven den Kellner und fragte: „Was bin ich schuldig?" — „Wofür?" fragte der Kellner. kam ihnen die Kaiserin mit einigen Herzögen entgegen. verbeugte sich und ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen. aber laß mich endlich in Frieden!" Erläuterungen ganz gleich was = orice. hindurch = trecu printre . Goethe trat zur Seite. Dann blieb er stehen. mein Herr?" Beethoven antwortete nichts und bestellte nichts.. Beethoven ging in Wien in ein Gasthaus. Er saß am Tisch in Gedanken versunken." Erläuterungen 1) ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen = aşteptă ca împărăteasa să treacă 2) ging zwischen .

Trinke ich Wasser gemischt mit Wein. daß Goethe Wasser in den Wein goß. Das beweisen die Herren am Tische. Johann Wolfgang Goethe kam eines Tages in eine Gaststätte. sagte der Kritiker überheblich : „Ich weiche keinem Narren aus. einen Kritiker. Goethe traf eines Tages auf einem Weg. „Was heißt das . Er vermischte den Wein mit frischem Wasser. . An einem Nebentisch saßen einige Studenten. Das beweisen im Teiche die Fische. dessen Breite nur für eine Person Platz ließ. „Ich heiße Richter und bin Autor". Erläuterungen „Aber ictil —• Aber ich ja (ich weiche aus) 8. lautete die Antwort. Jean Paul Richter kam einst in eine kleine Stadt. Wein allein macht dumm. sagte Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite. nici alta 9. Dieser war Goethe schlecht gesinnt. fragte der Wächter weiter. Und da ich keines von beiden will sein. ..bei uns nennt man das Buchbinder". Als sich die beiden gegenüberstanden. begannen sie sich über ihn lustig zu machen. lächelte der Fragende. ich mache Bücher!" . Ihren Namen und Beruf".KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 471 7. „Nun. sagte der Torwächter. Daraufhin sagte der große Schriftsteller: „Wasser allein macht stumm. Dort be­ stellte er eine Flasche Wein." „Aber ich". so".Ja. Als sie sahen. „Bitte. das heißt..Autor'?". ." Erläuterungen 1) eine Flasche Wein = o sticlă cu vin 2) keines von beiden = nici una.

„Jawohl". mit einem Pinselstrich ein lachendes Kindergesicht in ein weinen­ des zu verwandeln. Dann meinte er : „Mein Lieber. Die Her­ mannsschlacht. als sich zwei Herren über einen be­ kannten Maler unterhielten. aparţinînd roman­ tismului timpuriu. als dieser Leiter des Dresdner Hoftheaters war. 2) lautete die Antwort = a fost răspunsul 3) was heißt? = ce înseamnă? 4) das heißt = aceasta înseamnă 10.'1 fügte Wilhelm Busch mit einem todernsten Gesicht hinzu." Erläuterungen 1) D i e t r i c h G r a b b e (1801 —1836) dramaturg german. unul din cei mai reprezentativi humorişti germani ai literaturii burgheze din secolul al XIX-lea. Grabbe kam eines Tages zu Ludwig Tieck. Tieck sah ihn lange prüfend an. romane. . drame.472 ANHANG Erläuterungen 1) J e a n P a u l (pseudonimul lui Johann Paul Friedrich Richter) (1763—1825). scriitor german. „Sie tragen Ihre Nase viel zu hoch. fragte Grabbe überrascht. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sînt dramele Napoleon oder die hundert Tage. nuvele." „Mein Nasenfehler?". descrie de preferinţă mediul burghez şi satirizează filistinismul german. Ihr Nasenfehler wird für Ihre Schauspielerlaufbahn ein Hindernis bilden. A scris tragedii istorice cu puternice accente realiste. Wilhelm Busch war einmal dabei. und zwar nur mit einem Besenstiel. Grabbe er­ klärte. Der eine rühmte besonders die Fähigkeit dieses Künstlers. Er wollte als Schauspieler engagiert werden. Hannibal. ich fürchte nur. A scris basme romantice. die er nicht in kürzester Zeit einstudieren könnte. 11. „Das konnte auch meine Mutter. 2) L u d w i g T i e c k (1773—1853). es gäbe keine Rolle. sagte Tieck mit freundlichem Lächeln.

gemeinsam die Salzburger Festspiele zu besuchen. sau : ich sitze besorgt. Schnitzler nahm den Vorschlag an. der im Eifer der Arbeit die Verabredung ganz vergessen hatte. decadenţa marii burghezii din Viena." Schnitzler. nach Salz­ burg vorauszufahren und zwei Parkettsitze zu besorgen. şi în romanele sale Der Weg ins Freie. telegrafierte zurück: „Warum sitzt du besorgt im Hotel Metropol? Dein Arthur. sagte Brecht. Pater Filucius. Fräulein Else etc. 4) Sitze besorgt — ich habe die Sitze besorgt. konnte sich aber nicht von der Arbeit losreißen und bat daher den Freund. Accentele de critică socială a operelor sale se îndreaptă mai ales contra clericalismului. 13.şi anume 4) mit einem todernsten Gesicht = cu o expresie foarte gravă 12. scriitor austriac.).a. cu puternice note satirice şi umoristice. oglindeşte în dramele Liebelei. „aber man soll sich nicht dauernd darüber beklagen.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 473 Erläuterungen 1) W i l h e l m B u s c h (1832—1908)." Erläuterungen wie sehr — cît de mult . Professor Bernhardi etc. Cunoscute sînt în special cărţile ilustrate (Max und Moritz. 2) H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1874—1925). Ele au loc în fiecare an. Die fromme Helene s. als Hugo von Hofmannsthal zu ihm mit dem Vorschlag kam. Arthur Schnitzler arbeitete intensiv an einem Roman." Erläuterungen 1) A r t h u r S c h n i t z l e r (1862—1931). 3) Die Salzburger Festspiele = festivalurile de la Salzburg. 2) war einmal dabei = era odată de faţă (prezent) 3) und zwar -•=-. Ein Schauspieler beklagte sich bei Bertolt Brecht. „Man soll ja ein anständiger Mensch sein". pictor şi poet german de factură burgheză. Einige Tage später erhielt Schnitzler folgendes Telegramm : „Sitze besorgt Hotel Metropol Dein Hugo. în domeniul muzicii şi al artei dramatice. poet austriac. începînd din 1920. desenator. ultim reprezentant în literatură al păturilor sociale burgheze din vechiul Imperiu Austro-Ungar. wie oft ihm seine Aufrich­ tigkeit geschadet habe und wie sehr er durch seine Aufrichtigkeit zu kurz gekommen sei.

Er riet. = Ei se împart în .. cu mare părere de rău .. bor). Alexander von Humboldt kam daraufhin auf einen wunderbaren Gedan­ ken. 3) eine Zeitlang = cîtva timp 4) in reger Korrespondenz = în corespondenţă asiduă 5) schweren Herzens = cu inima grea. der eine Zeitlang in Rußland arbeitete. Erläuterungen 1) A l e x a n d e r v.. îndurerată. 15. naturalist de cultură universală. das in der Herstel­ lung dieser Art spezialisiert war. „Die eine schreibt mehr als sie weiß... A întreprins vaste călătorii prin America Centrală şi de Sud. konnten die Zollbeamten keinen Tarif festsetzen. Marea Caspică. ţinuturile Uralo-Altaice. compoziţia sării de bucătărie.. a descoperit mai multe elemente chimice (iod.? 3) Von ihnen gibt es . erwiderte Kisch.? = Ce părere aveţi despre .. u n procedeu de fabricare a acidului sulfuric şi „legea gazelor" care îi poartă numele. brauchte für seine Experimente eine große Anzahl Glaskolben aus sehr feinem Glas. mare savant german. daß er schweren Herzens die Sendung zurückgehen lassen mußte. die Glaskolben vor der Absendung zu verschließen und fol­ gendes Etikett darauf zu kleben : „Muster von deutscher Luft!" Als die Ware diesmal an die Grenze kam.L u s s a c (1778—1850) chimist şi fizician francez. war der Zoll so hoch.. Alexander von Humboldt stand in reger Korrespondenz mit Gay-Lussac. Datele adunate le-a prelucrat într-o operă de 33 de volume. H u m b o l d t (1769—1859). und die Glaskolben kamen zollfrei bei Lussac an. 2) G a y ." Erläuterungen 1) die Vereinigten Staaten = Statele Unite 2) Was halten Sie von . întemeietorul geografiei plantelor şi animalelor şi a climatologiei. Als Gay-Lussac die bestellte Ware erhielt. Damals konnte man diese Art Gläser nur aus Österreich beziehen.I 474 ANHANG 14. Gay-Lussac. und die andere weiß mehr als sie schreibt. Bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten wurde Egon Erwin Kisch von einem Kollegen gefragt: „Was halten Sie von den politischen Redakteuren in Amerika?" „Von ihnen gibt es zwei Gruppen".

.. A descoperit legile mişcării în mecanică.. legea gravităţii. wurden aber von den wenigsten verstanden. zu benutzen. 3) ganz verdorben.. Vergeblich versuchte seine Frau. Newton arbeitete in seinem Arbeitszimmer. Es ist doch nicht schwer. daß die Räume nicht die Zuhörer und die Zuhörer nicht den Vortrag faßten. die Petroleumlampe. „ich will arbeiten. selbst = îmi fierb singur . = complet stricat. ihn von den Vorteilen des elektrischen Lichtes zu überzeugen. Er lehnte jede technische Neuerung ab. Erläuterungen 1) I s a a c N e w t o n (1643—1727). Als Mommsen einmal verreist . Der deutsche Historiker Theodor Mommsen war sehr konservativ. schrieb jedoch am Schluß boshaft: „Abschließend wäre zu bemer­ ken. Er fand den Meister — mit dem Ei in der Hand und mit der Uhr . în matematică a descoperit calculul diferenţial şi integral. „Stören Sie mich nicht". 18. sagte er.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 475 16. Er war aber so zerstreut. im Topf. die er jeden Abend selbst anzündete. Das lange Suchen ärgerte ihn. Diese erfreuten sich zwar eines großen Zuspruchs. 2) Ich koche mir ." 17. Ich koche mir das Ei selbst. Man läßt das Ei nur drei Minuten in kochendem Wasser. daß er niemals wußte. Er bestand darauf. culorile spectrale ale luminii albe. Sein Koch kam mit einem Topf und einem Ei. wohin er die Streichhölzer gelegt hatte. Alexander von Humboldt hatte eine seiner berühmten Kosmos-Vorlesungen gehalten. Der Berichterstatter einer Ortszeitung unterstrich das hohe Niveau des Vortrags... denn er wollte ihm das Frühstück machen. Newton wollte aber allein sein. Das Wasser war längst ausgekocht und die Uhr natürlich ganz verdorben. matematician şi naturalist englez de renume mondial." Nach einer Stunde kam der Koch wieder zu Newton.

Dieser klagte darüber. Max Liebermann erhielt eines Tages den Besuch eines reichen Mannes. excelează în peisaje şi în reda­ rea procesului de muncă. „aber wenn das elektrische Licht schon brennt. . sagte der Professor und begann zu verstehen." Erläuterungen 1) M a x L i e b e r m a n n (1847—1935). sagte er. sagte seine Frau. daß das elektrische Licht eine ausgezeichnete Erfindung ist. aber zum Verkaufen brauche ich ein ganzes Jahr". ließ seine Frau elektrisches Licht einführen. Nach dem Rundgang fragte er den berühmten Maler verwundert: „Sie haben so viele Räume. erwiderte der Künstler. Neuerung = orice inovaţie 3) das lange Suchen = căutatul îndelungat 4) in aller Ruhe = în toată liniştea 19. 2) in keinem davon = în nici una din ele 3) eines Ihrer Gemälde = unul din tablourile dv." „Das kannst du auch". A fost profesor de istorie antică la Berlin. große Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Bilder zu haben. Erläuterungen 1) T h e o d o r M o m m s e n (1817-—1903). 2) jede . der sich sämtliche Räume des Hauses zeigen ließ." „Richtig". warum ist in keinem davon eines Ihrer Ge­ mälde aufgehängt?" „Das ist sehr einfach". cunoscut jurist şi istoric burghez german. um mir einen echten Liebermann leisten zu können. „Ich male an einem Tag ein Bild. kannst du in aller Ruhe deine Streichhölzer suchen und die Lampe anzünden.476 ANHANG war. pictor german. S-a ocupat mai ales de istoria antichităţii. Bei seiner Rückkehr wurde Mommsen sehr böse und erklärte : „Ich werde dennoch meine Petroleumlampe weiter benützen. 20. Der bekannte deutsche Maler Menzel wurde eines Tages von einem Kolle­ gen besucht. „ich bin nicht so reich... reprezentant al impresionismului cu trăsături realiste.

der Meister.. Weiskopfs) Erläuterungen 1) P a b l o P i c a s s o (născut 1881). bleibe dahingestellt. gekürzt aus dem Anekdotenbuch F. indem er den Kopf schüttelte. wies eine solche Reproduktion vor und fragte : „Haben Sie das gemacht?" „Nein". Ein jeder dieser ungebetenen Gäste wurde stumm empfangen. klagte darüber. weil das Reichspropagandaministerium aus dieser Tatsache im Ausland Kapital zu schlagen hoffte. „Arbeiten Sie an einem Bild ein ganzes Jahr. a creat „porumbelul alb" ca simbol al păcii. entgegnete. und Picasso hörte nie wieder von ihm.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 477 „Machen Sie es doch einmal umgekehrt. Offiziere und Soldaten der Wehrmacht waren in der Folgezeit häufige Besucher von Picassos Atelier. ob er von ihrer Kühnheit überwältigt wurde oder sie als Äußerung eines Wahnsinnigen auffaßte." Erläuterungen 1) A d o l p h M e n z e l (1815—1905).. C. Erst dann sprach Picasso ein Wort und immer nur das eine : „Souvenir!" Eines Tages stellte sich bei ihm ein Beamter der Geheimen Staatspolizei ein.. Talentul său realist se lasă adeseori tîrît spre experienţe formaliste în artă. (Souvenir. . se plînse că are greutăţi 3) mein Lieber = dragul meu 21. „das haben Sie gemacht!" Ob der Agent diese Antwort nicht oder allzu gut verstand. pictor spaniol. das die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch Naziflieger darstellt... Schwierigkeiten zu haben = . mein Lieber!" erwiderte Menzel. pictor realist german 2) . dann werden Sie es bestimmt an einem Tag verkaufen. er ging. trăieşte în Franţa> fiind adversar înverşunat al dictaturii lui Franco.. stumm herumgeführt und erhielt beim Abschied eine Reproduktion des berühmten Gemäldes. Membru activ al frontului mondial al păcii. 2) ein jeder = fiecare 3) und immer nur das eine = şi de fiecare dată acelaşi . Der Maler Picasso wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris zu seiner eigenen und zur Überraschung seiner Freunde von den Eroberern völlig unbehelligt gelassen.

zu seinen Nachbarn hinaufzugehen. Polonaisen. setzte sich an das Instrument und spielte eine — Tonleiter. ertönte plötzlich über ihm in ununterbrochener Folge eine fürchter­ liche Musik: Walzer. Eines Abends. Langsam schritt er zum Flügel. Liszt verlor die Geduld. denn er sollte in Frankreich ein Gastspiel geben. Die Gesellschaft im Oberstock war nicht wenig erstaunt. Enrico Caruso passierte die italienische Grenze. wie er gekommen war.. steckte den Schlüs­ sel ein und schritt ebenso stillschweigend. nicht (verstand). sonate.478 ANHANG 4) die Geheime Staatspolizei — Gestapo = poliţia secretă de stat ( = ser­ viciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste) 5) ob der Agent . in seine Wohnung hinab. als Liszt es sich schon in seiner Wohnung bequem gemacht hatte. Erläuterungen 1) F r a n z L i s z t (1811—1886) pianist şi compozitor de renume. in eigener Person.. studii. 2) in ununterbrochener Folge = fără întrerupere. Er beschloß. unul după altul 3) kurz = pe scurt 4) war nicht wenig erstaunt — war sehr erstaunt 5) auf einmal — plötzlich 23. Der Zollbeamte machte ihm Schwierigkeiten. A compus lucrări pentru pian : concerte. Ca virtuos al pianului. „Mann". pune bazele pianisticii moderne. în muzica orchestrală este cel mai însemnat urmaş al muzicii programatice iniţiate de Hector Berlioz. nicht oder nur allzu gut verstand — ob der Agent . oder nur allzu gut verstand 6) allzu gut = prea bine 7) er ging -— er ging weg 8) hörte nie wieder — nu mai auzi niciodată 22.. als auf einmal die Tür aufging und Liszt. von dem ein Jüngling schleunigst verschwand. der Sänger mit dem Gold in der Kehle. „das ist doch der berühmte Caruso. balade. verunstaltete Opernphantasien. influ­ enţat atît de romantismul german cît şi de cel francez. zur Tür hinaus. Dann schloß er den Deckel. rapsodii. rief schließlich einer der Mitreisenden. dessen Koffer Sie hier durchsuchen!" .. erschien.

Von den vielen Anekdoten.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 479 Der Beamte ließ sich nicht einschüchtern : „Bitte. was diesen in vieler Hinsicht bemerkenswerten Mann kennzeichnet: seinen Mut. sie durch seine Kaltblü­ tigkeit und Umsicht zum Sammeln brachte und die aufs neue geordnete Truppe zusammen mit einigen eilig herbeigerufenen Verstärkungen zum Gegenangriff führte. Erst in einer Kampfpause nach der geglückten Operation holte ihn sein Adjutant ein. als ihnen ein Gegenstoß zum Verhängnis wurde. a ajuns cele­ britate mondială ca mare cîntăreţ de operă." (Der Bleistift. und was gebe ich Ihnen zurück? Einen jämmerlichen Stummel!" Bei diesen Worten überreichte er dem andern den Rest. Dann schloß er : „Dabei hat mir schon meine Mutter immer geraten. Weiskopfs) . Den Umschwung bewirkte vornehmlich ein Stabsoffizier der Interna­ tionalen Brigaden. daß ich diesmal nicht daran gedacht habe. ohne Sie zu fragen. wie es passiert ist. gekürzt aus dem Anekdoten­ buch F. so bin ich es. weil sie. Es war der Schriftsteller Ludwig Renn. seine Bescheidenheit. ob Sie wirklich Gold in der Kehle haben!" Erläuterungen E n r i c o C a r u s o (1873—1921). Ihren schönen langen Bleistift ausgeborgt. entgegnete Renn. 24. daß ich damit so spät komme. Sie verloren nicht nur das Gelände. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe mir. nachdem ihn eine Maschinengewehrkugel ge­ troffen hatte. die über Ludwig Renn im Umlauf sind. der sich barhaupt und nur mit einem Bleistift in der Hand den flüchtenden Republikanern in den Weg stellte. das sie bereits gewonnen hatten. Die italienischen Legionäre Francos hatten die Front der Republikaner durchbrochen und jagten diese vor sich her. der beim Alarm hinter ihm hergestürzt. seinen Humor und seine Höflichkeit. renumit tenor italian. der von dem Bleistift übriggeblieben. einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. Sie müssen durchleuchtet werden. sondern auch die ganze Schlacht. Ich weiß wirklich nicht. alles enthält. kommen Sie mit." „Nicht doch". auf geliehene Sachen besonders aufzupassen. wie peinlich es mir ist. „Hier Ihr Stahlhelm und Ihre Pistole. Schon glaubten sie. Herr Caruso. „Und ich kann Ihnen nicht sagen. „wenn jemand sich zu entschuldigen hat. aber im Durcheinander der Schlacht von ihm getrennt worden war. Es war im spanischen Bürgerkrieg. C. gleichsam in der Nuß­ schale. erscheint mir eine der Aufzeichnungen besonders wert. Genosse Kommandant!" rief er noch ganz außer Atem.

entgegnete mir Stine. în miniatură 3) in vieler Hinsicht = în multe privinţe 4) vor sich her = în faţa lor 5) Hier Ihr Stahlhelm — Hier ist Ihr Stahlhelm 6) außer Atem — gîfîind 7) Nicht doch . Da es dunkel ist. so bin ich es = dacă cineva trebuie să se scuze. Am nächsten Tag. Ich kann mich im Lauf nicht halten. antwortet Stine. den Rest.. Scriitorul a adoptat însă de timpuriu. în atitudinea sa socială şi artistică. ist das erste. der vom Bleistift übriggeblieben — . sagt das Mädchen.. dintr-o familie din aristocraţia germană.. Da es glatt ist. Amintim aici cîteva din operele lui mai însemnate : Krieg. der ich bin. Stine?" „Sie kennt dich". Da nähere ich mich der Bahnstraße. daß ich nach der Frau frage. Was habe ich angerichtet ? Stine. 10) Bei diesen Worten = Cu aceste cuvinte 11) . Es ist glatt und fast dunkel. = Ba nu . unter ihrem Tuch trägt sie etwas. 8) wenn jemand sich zu entschuldigen hat." „Kennst du sie. „aber sie wird dich sicher finden.. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen. die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn. den Rest. der vom Bleistift übriggeblieben war 12) dabei = pe deasupra 25. und ich gleite sie hinab. entkomme ich.. Ich reiße mich aber los. Nachkrieg. unser Mädchen. Du hast ihr einen Schaden zugefügt. Ihr Geschirr ist zerbrochen. Meine Kindheit und Jugend. EINE ERINNERUNG ALS MEINER KINDHEIT Nach Heinrich Mann Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre.. Aber ich habe Geschirr zerbrechen hören. „War sie da?"—-„Nein". fällt sie.480 ANHANG Erläuterungen 1) L u d w i g R e n n s-a născut în anul 1889 la Dresda.. atunci eu sînt acela 9) ich habe mir . „Ihr kleiner Junge auch nicht. droht mir Stine und erschreckt mich. ausgeborgt = am împrumutat . als Stine mich aus der Schule holt.. principiile clasei muncitoare. Ich habe Lust.. Den Augenblick kommt eine ganz vermummte Frau. Der Neger Nobi. „Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?" „ J a " .. Trini. Vom alten und neuen Rumänien... sie hinabzugleiten. ich fahre gegen sie. „Die Frau hat nun kein Essen mehr". 2) in der Nußschale = în mic." . kommt mir endlich nach.

sieben Jahre alt." Ich gehe in mein Zimmer.. unul din cei mai cunoscuţi şi însemnaţi scriitori germani ai secolului nostru. Soldaten und Bücher und bringe alles der Frau. Erst lange nachher wird mir Stine verdächtig. mă izbesc de ea... aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. Ich schleiche nochmals über die Treppe und komme bis hinter die Tür des Saales. kein Essen mehr = . aber es ist mir unmöglich einzuschlafen. 8) Die Stimme versagt mir = Îmi piere glasul. Der Untertan." Ich schluchze auf. nu mai are mîncare . Plötzlich ruft mir ein Diener zu : „Unten fragt nach dir eine Frau. ist das erste. daß ich. ich fahre gegen sie. 6) Ihr kleiner Junge auch nicht = Nici băieţaşul ei 7) . Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre... Din romanele sale cităm : Professor Unrat. wenden sich mühelos im Tanz.. „mein kleiner Junge hat nichts zu essen.. = .. Sie geht. ich lege mich hin.. daß .. Die Frau steht beim Hauseingang.... la vîrsta de şapte ani jî—Limba germana — c. Bei uns ist großer Maskenball....KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 481 Bis zum Abend fürchte ich es noch. „Warten Sie. ich muß schon zu Bett gehen. suche mir liebe Spielsachen. amuţesc 9) lange nachher = mult timp după aceea 10) . Dennoch habe ich nicht vergessen. Es ist spät.. 1881 .. In multe romane satiri­ zează şi demască cu o necruţătoare ironie viciile imperialismului. „Du hast mir mein Geschirr zerbrochen". 5) . plötzlich vor die Armut und meine eigene Schuld hintreten mußte. Erläuterungen 1) H e i n r i c h M a n n (1871—-1950)." Es graut mir. sie rührt sich nicht. Nackte Schultern... primul lucru este că . sieben Jahre alt = .. Haare. hat . Die kleine Stadt. = . Sie ist vermummt wie gestern. schimmernd wie Schmuck und Juwelen.. 2) Das Lübeck der siebziger Jahre = Oraşul Lübeck din deceniul al optulea 3) Den Augenblick— In diesem Augenblick 4) .. Die Stimme versagt mir. sagt sie..

.

GRAMATICA 1 (GRAMMATIK) Prezenta gramatică nu este completă ci adaptată numai necesităţilor manualului de faţă. .

.

Vocalele (Die Vokale — Die Selbstlaute) 1 Vocalele: a e i o u y Vocale cu Umlaut: ä ö ü Vocalele 1 lungi Vocalele lungi sînt de obicei închise: Vocalele scurte sînt de obicei deschise: i scurte V Ofen ['o:fan] A offen ['ofen].FONETICA (Die Phonetik — Die Lautlehre) ALFABETUL GERMAN (Das deutsche Alphabet) A B C D E F G a b c d e f g H h (ha) (a) (be) 1 i (i) (ţe) J j (iot) (de) K k (ca) (e) L 1 (el) (ef) M m (em) (gbe) N n (en) 0 P Q R S o (o) p (pe) q (cu) r (er) s (es) ß (eszett sau scharfes ß) T U V W X Y Z t u v w x v z (te) (u) (fau) (ve) (ics) (üpsilon) (ţet) O b s e r v a ţ i e . Pe lîngă aceste 27 de litere ar trebui considerate ca făcînd parte din alfabet şi : ö. ö şi ii. u -* ü O b s e r v a ţ i e. Prin Umlaut se înţeleg alternanţele vocalice : a -» < 5 .

was [vas].(din cuvîntul Bir-ne).. April [a'pnl]. 3 Vocalele sînt scurte: înainte de două sau mai multe a) consoane diferite Karte ['karte]. c) înainte de ck d) înainte de tz . man [man]. Rat [ra:t]. b) înaintea unei singure consoane . am [am]. deschise 1 Ofen ['orfan]. groß [gro:s] d a r : an [an]. Pferd [pferrt] Schuster [' Ju: stgr]. Schule ['jurla]. Blut [blu:t] oben [orban].486 GRAMMATIK 2 Vocalele slnt lungi: a) la sflrşitul unei silabe accentuate Vater ['fartar]. d) i înaintea lui o ortografic. in [in].. Fluß [flus] c) înaintea lui h ortografic . 13) grüßen ['gryrsan] f) Boot [bort] 1 Silab i terminată în vocală se numeşte deschisă: Va. das [das].. Wüste [vy: sta] Sonne ['zona]. Mädchen ['msrtcan] Montag ['morntark]. Mütze ['mytsa] b) înaintea unei consoane duble . vierzig['firtsic].(din cuvîntul Va-ter).. . Viertel['firtal]. daß [das]. . schema nr. vier [fi:r] Excepţii — (i scurt) vierzehn ['firtse:n]. Silaba terminată în consoană se numeşte închisă: Bir. Gramma­ tik [gra'matlk]. Monat ['mo:nat]. . Furcht [furşt] Excepţii: Arzt [arrtst]. Kamm [kam] Brücke ['bryka]. vielleicht [fi'laect] e) înaintea lui ß (comp. Ecke ['ska] setzen ['zstsan]. Rad [ra:t] Fuß [fu:s].

închis scwrt.PHONETIK 487 4 e -» scurt. închis -> scwri. deschis -» Zwrcg. deschis e— -» Zwreg. deschis -> fewg. închis M: [i:] [i]: [i]: [i] [Y]: dick [dik] viel [fi:l]. sZaö [e]: Lärm [krm] [s:]: spät [Jps:t] [e:]: Weg [ve:k] [e]: Thematik [te'martik] [a]: fahren ['fa:ran] 5 i Şi y -^ scttri. închis scwrt. închis -> scurt. ihn [i:n] Fabrikat [fabri'ka:t] Ferien ['fe:rian] Zylinder [tsy'lindar] System [zys'te:m] Lyrik ['ly:rik] synonym [zyno'ny:m] [yO [y]= Diftongii - > : Haus [haos] au (ao)ai ( a y ) \ : Mai [mae] ei (ey)/ — : Heim [haem] : neu [no0] '[00] — äu/ > : läuft [lo0ft] . închis -> scwrt. închis -> consonantic -> -> y— -> -» scwrJ. deschis Zwwg.

chs k [k]: Gafe [ka'fe:] ţ [ts]: Celsius ['tsslzius] c înaintea unui e sau i [tj1]: Cello ['tj'slo] -* după t. înainte de e sau i. d. chs nu se pronunţă ks dacă s face parte din rădăcină : des Buchs [bu:jrs] Se indică pronunţarea numai acelor consoane care prezintă deosebiri faţă de limba română. ö. ch.[g]: » gut [das] [gu:t] -b -d -g la sflrşitul cuvlntului: (de obicei) [p]: [t]: Korb Bad [korp] [ba:t] [ta:k] [k]: Tag Observaţii. o. înaintea unei vocale însă se pronunţă g: würdige ['vyrdiga] 2) j) în multe cuvinte de origine străină. Chronik ['kro:nik] s [j] în cuvinte de origine negermană: Chef [Jsf]. ä. au : acht [a%t] k [k]în cuvinte de origine negermană: Charakter [ka'raktar].[b]: bunt [bunt] d. ch Chor [ko:r]. euch [00c]. e. ii. durch [dure] h [%] după a. Chauffeur [JYf0:r] te[tj']: Chile ['tji:le] chs -» ks [ks] : sechs [zeks] O b s e r v a ţ i e . räuchern ['ro0cern] h [c] -> în sufixul derivativ -chen: Mädchen ['msitcen] H> după l.[d]: das g.' Ingenieur [ I n 3 e ' n Î 0 : r ] c. se pronunţă j [3]. . Laich [laec]. 1) -ig final şi inainte de consoană se pronunţă -ich [I<j] : würdig ['vyrdiş] würdigst [ ' v y r d i ţ s t ] . ei. ai. Chlor [klo:r].488 GRAMMATIK Consoanele * (Die Konsonanten — Die Mitlaute) b. äu: Gespräch [ga'Jprsic] höcbst [ho:cst]. mancher ['mancer].r : Milch [mile].n. u. eu. g la începutul cuvlntului: b.

THONETIK. / [j]: ja [ja:] ^ J [3] cuvinte negermane: Journalist [3urna'list] i .i sau înaintea unei consoane: froh [fro:]. 48P 9 f v. Vers [fers] cuvinte negermane : Klavier [kla'vi:r] cuvinte negermane : Philosophie [filozo'fi:] 10 i-> în poziţie iniţială: haben ['halben] h = h [h] -» — îra sufixele -heit şi -haît: Freiheit ['fraehaet]. Ahorn ['a:horn]. ph f = fm< cuvinte negermane: Telefon f[fj K "M Ph = rra cuvinte germane: fallen ['falen]. Uhu ['u:hu:] ortografic -> -» după o vocală sau un diftong. offen ['ofan] [tele'fo:n] cuvinte germane şi asimilate: Vater ['fa:ter]. Phonetik [fo'ne:tik] 11 J . intr-un cuvint compus: Schulhof ['J'u:lho:f] dintre două vocale: gehen ['ge:gn] E x c e p ţ i i : aha [a'ha:]. (nu se pro. rauh [rao]. la sfîrşit de cuvint. nuntă) Ohr [o:r] -» in rh ( = r). th ( = t). Theater [te'a:tar]. > wahrhaft ['va:rhaft] • ca iniţială a celui de-al doilea cuvlnt. ph (= f) : Rhapsodie [rapzo'di:]. Oheim jj _ semn ['o:haem]. Alkohol ['alkohol].

sch — ş [J] -> schön [j"0:n] . seh. muß [mus]. în loc de k dublu. qu : kalt [kalt] [k] : Zucker ['tsukar] \ek O b s e r v a ţ i e . în cuvinte negermane • Akkusativ ['akuzati:f]. st -dinaintea unei vocale: September [zsp'tsmbar] -» Intre vocale: Bluse ['blu:za] z [ z ] -»în sufixele -sal şi -sam : Schicksal ['J'ikza:l]. sp. r şi o vocală: Felsen ['fslzan]. ck se scrie după vocale scurte. Akkordeon [a'kordeon] qu [kv]: bequem [ba'kve :m] 13 s. l. 12 k. ss. Bremse ['bremza] -» la sfîrşitul unui cuvînt: Haus [haos] — în mijlocul cuvîntului înaintea unui t sau p: > Mast [mast] s[s] -> înaintea sufixelor care încep cu o consoană: lesbar ['le:sba:r].490 GRAMMATIK. Häuschen ['ho0scan] -»în sufixul -sei: Rätsel ['rs:tsal] ss — s [s] -» după vocale scurte. ß. folgsam ['folkzarm] -> între m. dacă urmează o vocală : Wasser ['vasar] i-» după vocale lungi: stoßen ['Jto:san] ß—-s [s]—-> după diftongi: heißen ['haesan] — în loc de ss înaintea unei consoane sau la sfîrşit de ' » cuvînt: mußt [must]. n.

chiar dacă acesta stă în locul doi: . th/ Thermometer [tsrmo'me:ter] t în sufixul -tion = ţ [ts]: Lektion [lek'tsîo:n] 15 w w — v [v]: Wasser ['vaser] 16 z. Meeresstrand ['me:rosJ'trant] 14 t. der Hörsaal. 17 Accentul (Der Akzent) der Lehrer. [Jt] bestehen [ba'J'ste :gn] -> ca iniţială a celui de al doilea cuvlnt In cuvinte compuse: Klavierspieler [kla'vi:rjpi:l9r]. In limba germană accentul cade de obicei pe rădăcina cuvîntului: în substantivele compuse. das Jahrzehnt. der Schreibtisch. zählen. în loc de dublu z.' PHONETIK 491 13 sp —şpiSp] st -şt ->la început de cuvlnt: spät [Jps:t]. die Beschreibung. th tv Teller ['telar]. erzählen. Sitz [zrts] 0 b s e r v a ţ i e. tz tz> [ts]: Zeit [tsat t]. Stuhl [Jtu:l] -^ după prefixe: besprechen [bg'J'precan]. tz se scrie după vocale scurte. das Jahrhundert. ac­ centul cade pe cuvîntul deter­ minativ.

eiskalt (kalt wie Eis). -et. Sozialist. Problem. Literatur. der Professor. Philosoph. Philologe. die Arznei. Deklination. Substantiv. -oph. -ant. der Widerspruch. -ar. zuhören. -ur: -ment. -em : O b s e r v a ţ i e . schneeweiß (weiß wie Schnee). Theorie. Fakultät. -iv.492 GRAMMATIK N-au accentul pe rădăcina cuvlntului : a) substantivele derivate din : unterrichten widerstehen widersprechen b) substantivele sufixul -ei derivate cu der Unterricht. fortgehen. -eur. -ät. -ion. unfreundlich e) verbele compuse cu particulă separabilă. Acestea au accen­ tul pe particula separabilă: | f) verbele cu sufixul -ieren au accentul pe sufix: g) Adjectivele compuse. bazate pe o comparaţie între cele două cuvinte componente (Volkssuperlative). . c) majoritatea substantivelor de­ rivate cu sufixe străine. der Widerstand. Fabrik. Dekret. spazieren. Ingenieur. General. -an. Kapitän. Agronom. au accen­ tul pe vocala din rădăcina fiecărui cuvînt din compunere: einsteigen. Aspirant. Dokument. teilnehmen. die Bäckerei.: for­ undeutlich. studieren. ca : -ismus -är. blutrot (rot wie Blut). -ier: -ist. Offizier. d) majoritatea adjectivelor mate cu prefixul un. -al.i k : -ie. . -oge: -nom. Bibliothekar. Sufixul -or este de obicei neaccentuat la singular şi accentuat la plural: der Sozialismus Sekretär. die Professoren.

este proclitic.MORFOLOGIA (Die Morphologie — Die Wortlehre) PĂRŢILE VORBIRII (Die Wortarten) 18 1) 2) 3) 4) 5) Articolul (Der Artikel) Substantivul (Das Substantiv) Adjectivul (Das Adjektiv) Pronumele (Das Pronomen) Numeralul (Das Numerale) 6) 7) 8) 9) 10) Verbul (Das Verb) Adverbul (Das Adverb) Prepoziţia (Die Präposition) Conjuncţia (Die Konjunktion) Interjecţia (Die Interjektion) ARTICOLUL (Der Artikel •— Das Geschlechtswort) 19 î n limba germană deosebim trei genuri 1) genul masculin: der Student 2) genul feminin: die Studentin das Kind 3) genul neutru: Genul substantivelor se recunoaşte după articol. spre deosebire de limba română. care. .

F. F. N.494 GRAMMATIK 20 ARTICOLUL hotärlt (Der bestimmte Artikel) Singular M. N. ein v F. Gen. Acuz. Plural kein \ keine—y keine kein / 21 DECLINAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Singular Cazul Masculin der des dem den Feminin die der der die Neutru das des dem das Plural pentru cele trei genuri die der den die Nom. Dat. Plural i i nehotărît (Der unbestimmte Artikel) Singular M. Plural derx d i e — ^ die das/ eine—-^ nu există ein / Articolul nehotărît negat (Der verneinte unbestimmte Artikel) Singular M. N. .

Acuz. Die Sonne schien. Dat. : ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT a) Pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute sau a unui obiect cunoscut: b) Pentru desemnarea unui obiect unic în felul său : Die Hauptstadt unseres Vaterlan­ des ist Bukarest. Dat. Gen. Gen. lipseşte (substantivul este nearticulat) DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂKÎT NEGAT Singular Cazul Masculin kein keines keinem keinen Feminin keine keiner keiner keine Neutru kein keines keinem kein Plural pentru cele trei genuri keine keiner keinen keine I Nom. .MORPHOLOGIE 495 DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Singular Cazul Masculin ein eines einem einen Feminin eine einer einer eine Neutru ein eines einem ein Plural pentru cele trei genuri Nom. Acuz.

— de gen feminin. ca : • die Moldau — întrebuinţate numai la plu­ ral. După prepoziţia bis nu se pune articolul : bis nächsten Sonntag . der Haag — de gen masculin.196 GRAMMATIK c) înaintea numeralelor ordinale 1 die fünfte Lektion (deci şi înaintea datelor) : . Numele de oraşe. die Schweiz. Există numai puţine nume de ţinuturi de genul neutru în­ trebuinţate cu articolul hotărît (comp. cativ : e) înaintea numelor proprii. perlativul atributiv şi predi­ . precedat de Anfang. Es ist auch das bekannteste. în limbajul familiar : f) der Andrei die Helga înaintea denumirilor unor ţări. ca : I die Tschechoslowakei. ca : die Niederlande. Ende sau Mitte stă fără articol : j) După prepoziţii (de obicei) ' Ich gehe jetzt in die Bibliothek. provincii şi localităţi j der Sudan. Numele lunii. das Elsaß ( = Alsacia) g) înaintea numelor proprii pre­ cedate de un atribut adjecti­ val sau urmate de un atribut prepoziţional sau genitival: O b s e r v a ţ i e . der erste Oktober d) înaintea adjectivelor la su­ i Es ist das schönste Menuett. Staaten die Vereinigten O b s e r v a ţ i e . O b s e r v a ţ i e. der Libanon. schema 24) : I das Banat. ţări precedate de ganz sau halb se între­ buinţează fără articol : j das schöne Bukarest | der große Eminescu | das Bukarest von heule < das Bukarest der Vorkriegsjahre | ganz ' ganz Rumänien Bukarest h) înaintea numelor do munţi : | die i) înaintea numelor de Karpaten l u n i : | die ersten Tage des Oktober Anfang Oktober O b s e r v a ţ i e .

b) Cînd substantivul are un sens general: 24 OMITEREA ARTICOLULUI a) în general. Jacken und Hosen. Dann wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken. dacă substan­ tivele stau la plural: j) în adrese.. : *2—Limba germană 18S1 . Ich möchte ein Menuett hören. Zwei Studenten . titluri etc. Ein Verkäufer ordnete Anzüge.MORPHOLOGIE 497 23 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT a) Cînd obiectul este pentru prima dată : amintit Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. dacă la singular ar fi stat articolul nehotărît: f) Cînd înaintea substantivului stă un atribut genitival : g) înaintea substantivelor ab­ stracte (de obicei) : h) înaintea numelor de materii (de obicei) : i) în enumerări. înaintea numelor de persoane neînsoţite de ad­ jective atributive : b) Înaintea celor mai multe nume de ţări. provincii şi lo­ calităţi de gen neutru : c) De obicei înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv : d) înaintea nale : numeralelor cardi- „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. Schillers Antrittsrede Ist nun allen in Ordnung? Ich trinke Milch gern. Ich habe meine Ferien in Sinaia verbracht. 15 e) La plural. und die Bienen sind auch gute Wächter.. An Genossin Maria Popescu Bukarest Brezoianu-Straße Nr.

Er ist Professor.. rief er . an Ort und Stelle 25 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRlT CU PREPOZIŢII ZU (de)r- an auf durch für hinter in um unter über vor an bei hinter in unter über von vor zu da(s)- -zur ans aufs durchs fürs hinters ins ums unters übers vors ' am beim hinterm im unterm überm vom vorm y zum (de)m . în special în limbajul fami­ liar sau poetic : l) înaintea denumirilor materii­ lor de curs: m) înaintea numelui predicativ care indică profesia. Wir studieren Mathematik. in Stadt und Land. naţionalitatea : n) în expresii idiomatice şi în proverbe : „Vetter". aparte­ nenţa politică.498 GRAMMATIK k) înaintea substantivelor folo­ site ca exclamări sau chemări.

. der jetzt antwortet.. . 27 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui ein — eine — ein neaccentuat articol nehotărit ein Student accentuat pronume nehotărit v accentuat numeral cardinal (atributiv) Nur ein Student fehlt heute. der ist besetzt. neaccentuat pronume relaţie Der Schüler....MORPHOLOGIE 499 26 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui der — die — das neaccentuat articol hotărît Ist der Tisch frei? accentuat pronume demonstraţie Nein. nur einer fehlt..

- . u sau au în rădăcină.500 GRAMMATIK SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Dingwort—'Das Hauptwort) 28 FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR Grupa) fără desinenţă | Umlaut I { fără desinenţă cu Grupa | desinenţa -e a Ii-a | cu desinenţa -e-f | Umlaut | Grupai c u desinenţa -er a III-a| c u desinenţa -er+ | Umlaut | Grupa 1 c u desinenţa totdeauna a IV-a j c u desinenţa -en ) fără Umlaut der Wagen — die Wagen der Vater — die Väter der Tag — die Taget die Bank — die Bänke das Kind —• die Kinder das Buch — die Bacher der Genosse —die Genossen die Frau — die Frauen die Radios _l_ a if JCU desinenţa V-a -s totdeauna fără Umlaut das Radio Pluralul grupelor I—III Pluralul grupei IV Pluralul grupei V pluralul tare pluralul slab pluralul neregulat Observaţii. 2.. -en : das Zeichen. der Käse. - fără desinenţă (cu sau fără Umlaut) Feminine Două substantive : die Mutter. o. 29 GRUPA I -er : -el : -en: -e : Neutre -er : das Fenster.j -eben : das Mädchen. Substantivele grupelor I şi II pot primi Umlaut la plural dacă la singular au o. Substantivele grupei a IlI-a primesc întotdeauna Umlaut la plural dacă la singular au a. .j -lein : das Tischlein. Substantive colective cu prefixul ge. Masculine der Wecker. der Garten. 1. der Löffel. . -el : das Viertel. o. a sau au în rădăcină.şi ter­ minaţia -e : das Gebirge Din grupa I fac parte în special substantive n lasculine şi neutre. die Tochter.

-e die Hand. -er Din grupa a III-a fac parte în special substantive neutre. -e consoană : -ienr: der Ingenieur. -e Substantive cu pre­ -ing : der Jüngling.-e -är : der Sekretär. dublează pe s la plural. -e -m : der Traum. -e Din grupa a II-a fa a parte în special substantive masculine. -e das Gesuch. -e -al : der Admirai. toate substantivele care au a. -e fixul ge. -e das Jahr. "e -ut : das Institut. GRUPA a IlI-a -er (cu Umlaut. -e -an : der Kapitän. o. "er der Geist. -e -ier : der Offizier. -e der Tag. -e nosilabice (Um­ -ment: dasInstrument. -er der Wald.501 GRUPA a II-a -6 (cu sau fără Umlaut. -e -em : das Problem. -se1 Substantive mo­ -sal : das Schicksal. Masculine Feminine Neutre Multe substantive mo­ -nis: die Kennt­ Cîteva substantive mo­ nosilabice : nis. -e laut la plural) -et : das Dekret. u sau au în rădăcină) Masculine Cîteva substantive mo­ nosilabice : der Mann. -e -ich : der Teppich. .terminate în -ig : der Pfennig. -er cîteva polisilabice : das Geschlecht. -er Feminine Nu există Neutre Majoritatea substan­ tivelor monosilabice : das Kind. 1 Substantivele terminate la singular în -nis. -e -nis : das Ereignis. -se 1 nosilabice (totdeauna fără Umlaut la plural) : der Baum. -e -ar : der Bibliothekar.

-en : der Philologe. -en -heit : die Dummheit. -n Hemd. -n Juwel. -nen : die Art.la plural : die Studentin. -n das das das das das das das das das Neutre Auge. -en Ohr. -s 1 Substantivele terminate în -in neaccentuat dublează pe -n. -en -iz : die Notiz. -en '.. -en Insekt. -en : der Professor. -en : der Student. -en : der Aspirant. -n -er : die Feder. -s das Kino. -n : der Sozialist. -en -ie : die Theorie. GRUPA A V-a (fără Umlaut) Din această grupă fac parte în special substantive de origine ne­ germană. -en Din grupa a IV-a fac parte în special substantive feminine. -en : der Athlet. -en -enz : die Konferenz. -en -ik : die Fabrik. der Demokrat. -en : der Mechanis­ mus. -en -t -nng : die Bewegung. -n : der Agronom. -n -ur : die Literatur. die Studentinnen.502 GRAMMATIK GRUPA A IV-a -(e)n (fără Umlaut) Masculine -e -ist -ent -ant -et -krat -logo -nom -or -soph -ismus : der Genosse. -en -keit : die Neuigkeit. -en -anz : die Bilanz.-en -ei : die Arznei. -en -ät : die Universi­ tät.: die Gesellschaft. -en -tion : die Organisa­ tion. -en Interesse. -en -ade : die Brigade. -n -el : die Tafel. -en Feminine -e (în special substantive abstracte) : die Rede. -en : der Philosoph. -en Statut. -n -üre : die Broschüre. . -n -in 1 : die Studentin. -en Ende. de gen masculin şi neutru : der Chef. -n Bett. -en -schaîl .

uneori cu sens schimbat: der Rat/ c) Substantivul Bau formează pluralul neregulat : Bauten . consilii. \ consilieri) die Ratschläge (sfaturi) b) Unele substantive au două forme de plural. \die Sportsleute die Worte das Wort/ (cuvinte cu legătură \ intre ele) die Wörter (cuvinte în general. die Schneemänner . vocabule) die Bank/ /die Bänke (bănci de şezut) die Banken (instituţii financiare) die Räte (daturi.MORPHOLOGIE 503 30 CAZURI SPECIALE D E FORMARE A P L U R A L U L U I Substantive de origine germană: a) Majoritatea substantivelor compuse cu cuvîntul de bază -mann formează pluralul cu -leute: der Bergmann. die Bergleute dar : der Staatsmann.. /die Sportsmänner der Sportsmann < . die Staatsmänner der Schneemann.

die Stadien der das der der Kursus. Substantive de origine neger­ mană terminate la nominativul singular în: a) -(i)um sau -a formează de obicei pluralul înlocuind -(i)um sau -a prin -(i)en : O b s e r v a ţ i e . oraşe. das Neue das Geflügel Andrei Rumänien. die Museen das Drama. die Autobusse i SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMÄR I. die Stipendien das Museum. die Güte das Lesen. Virus.GRAMMATIK II. Modus. die Donau die Niederlande. -en şi -i înlocuiesc su­ fixul -ns. das Gehen das Schöne. Singularia tantum — multe nume de materii: — multe nume abstracte. -en: — cu desinenţa străină -i sau cu desinenţa zero : Observaţii. 2) Substantivele terminate în -bus for­ mează pluralul prin dublarea consoa­ nei s înaintea desinenţelor: der Autobus. Şi substantivul Stadion formează pluralul înlocuind -ion prin -ien: i das Stipendium. de ex. Kasus. das Obst der Mut. die die die die Kurse Viren Modi Kasus b) -us formează pluralul — cu desinenţele germane -e. 1) Desinenţele -e. Bukarest. die Dramen das Stadion. ape : Excepţii: die Milch. — infinitivele substantivizate : — adjectivele substantivizate de genul neutru : — multe substantive colective: — nume de persoane : — nume de ţări. die Vereinigten Staaten von Amerika .

dar : das Weib das Fräulein Multe nume de ape : die Donau die Elbe Numele de arbori: die Tanne die Eiche etc. Excepţie: das Frühjahr I. Excepţie: das Veilchen Neutre Numele fiinţelor tinere : das Kind das Kalb etc. Numai la singular se majoritatea substantivelor neutre cind sînt folosite de măsuri şi c a n t i t ă ţ i : Zwei Paar Schuhe Zwei Stück Zucker Zwei Mann II. die Geschwister die Ferien die Karpaten GENUL SUBSTANTIVELOR 32 Masculine —• Numele de fiinţe bărbăteşti: der Student der Arbeiter etc. • • Fenomene ale na­ — turii : der Regen der Schnee — Numele anotim­ purilor : der Frühling der Sommer etc. Numele de flori: die Rose die Nelke etc. Majoritatea nume­ lor de materii. Diminutivele : das Städtchen das Tischlein etc.MORPHOLOGIE i Observaţi întrebuinţează masculine şi ca denumiri e . DUPĂ Î N Ţ E L E S Feminine Numele de fiinţe fe­ meieşti : die Studentin die Arbeiterin etc. în special de metale : das Eisen etc.: das Gebirge das Geflügel etc. formînd un tot unitar : — perioade de timp : — nume de lanţuri de munţi: die Eltern. . Numele colective cu prefixul ge. — Punctele cardinale : der Norden der Süden etc. Pluralia tantum — grupuri de fiinţe.

DUPĂ TERMINAŢIE Feminine -in (neaccentuat) : Studentin -de : Erde -ei : Bäckerei -ine : Blondine -chen -lein -e şi ge-um Neutre : Mädchen : Vöglein cu prefixul : Gebirge : Museum . — Nume de monede : der Leu der Rubel etc. die Geige Excepţie: die Mandoline etc. i — Numele de ţări şi oraşe : Rumänien Bukarest etc. întrebuinţate ca sub­ — Numele lunilor : dar : die Milch das Wasser das Bier etc. der Februar etc. 33 Masculine -1er -ner -ich -ig -(l)ing : : : : : Künstler Redner Teppich Honig Frühling II. die Nacht dar : — Nume de b ă u t u r i : das Klavier der Tee das Akkordeon der Kaffee das Saxophon der Kakao — Numerale cardinale der Wein etc. — Numeralele frac­ ţionare : das Drittel das Viertel etc. — Numele zilelor şi ale Excepţie: părţilor zilei: der Apfel der Montag der Pfirsich der Dienstag — Numele unor instru­ der Vormittag mente muzicale : der Abend etc.GRAMMATIK — Numele de fructe : die Birne der Januar die Traube etc. Excepţie: Numele de ţări ter­ minate în -ei: die Tschecho­ slowakei die Schweiz der Irak die Niederlande — Adjectivele sub­ stantivizate expri­ mând o noţiune ab­ stractă : das Schöne das Große etc. Excepţie: die Mark — Nume de r o c i : der Granit der Kalk etc. stantive : die Eins die Fünf etc. — Infinitivele sub­ stantivizate : das Lernen das Lesen etc.

/ das Gewicht ~1Cl\der Kehricht . / der Admirai \das Material •• / der Sekretär \das Tertiär x / der Planet \das Dekret Masculine. feminine şi neutre /der Lehrer -er<-die Feder \das Messer /der Schlüssel -el(-die Schüssel \ das Bündel /die Größe -e (-. j . . / die \ das şi neutre Kultur Abitur Ereignis Erlaubnis Schicksal Mühsal _n\$/das \die j / das \ die / das Drama. \ die Villa 1 2 Substantivele Reichtum şi Irrtum sînt de genul masculin. Substantivele Sputnik şi Lunik sînt de genul masculin.der Knabe \das Auge / der Soldat -at ~. /das \der Regen Redewendung Kindheit Höflichkeit Mannschaft Theorie Broschüre Fakultät Qualität Union Organisation Politik 2 Bilanz Frequenz Notiz : Brigade Neurose Garage Migräne ' Toilette -tum -ium -em -ment -ut : Altertum1 : Stipendium : Theorem : Instrument : Institut Zeichen Rätsel Stöpsel .MORPHOLOGIE 507 -m -ismus -ist -ent -ant -an -ar -ier -eur -ör -krat -löge -nom -soph -or -ast -iker -graph Raum Sozialismus Sozialist Student Aspirant Kapitän Bibliothekar Pionier Ingenieur Frisör Demokrat Philologe Agronom Philosoph Professor Palast Mechaniker Geograph -ung -heit -keit • -schaît -ie -üre -tat -ität -ion -tion -ik -anz -enz -iz -ade -ose -age -äne -ette Masculine şi neutre -en</der \das .die Heimat \das Zitat /die Lust -st(--der Durst \das Fest /die Fahrt -t(~der Hut \das Gewicht Feminine .

Der Hörsaal lag am atributul Ende der Stadt. Ich begegnete ihm gestern. numele predicativ (rar) Sie sind. Dativul (der Dativ. guter Laune. der Werfall) 2. Acuzativul (der Akkusativ. Er war ein glänzender numele predicativ Organisator. der Wesfall) 3. complementul la Er erfreute sich eines genitiv großen Ansehens. Genitivul (der Genitiv. der Wenfall) întrebarea: Wer? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) Wessen ? Wem? Wen? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) 36 FOLOSIREA 1) la nominativ stă a) subiectul b) 2) la genitiv stă : a) b) c) d) 3) la dativ stă: CAZURILOF Meine Mutter kam in den Garten.der Blick) Reissuppe der Reis + die Suppe) DECLINAREA SUBSTANTIVELOR 35 CAZURILE (Die Kasus — Die Fälle) Cazul : 1. An einem Nachmittag sagte mir mein Kollege:.. complementul cir­ Zum Löwenwirt kam cumstanţial eines Tages ein Gast.. der Wemfall) 4. a) complementul la dativ b) complementul circumstanţial . Nominativul (der Nominativ.GRAMMATIK 34 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse au genul substantivului de bază : der (= die (= Augenblick das Auge -\.

A. 500) de gen masculin . feminin şi neutru. Der Deutsche habe näm­ lich ein Kind. 121) I Dieses Buch ist für dich. Ich war einen Tag in Sinaia. După prepoziţii se foloseşte : — genitivul (vezi schema nr. ea stînd la cazul substantivului de­ terminat : 4) la acuzaţie stă Die Menge erreichte den Hörsaal. A. Bei Ihrem Nachbar. Er las trotz des schlech­ ten Lichtes. ! 37 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ D E S I N E N Ţ E Declinarea tare (Die starke Deklination) Declinarea tare cuprinde substantivele din primele trei grupe de plural (vezi schema nr. Neutru das des -(e)s dem das \ • ( « ) die der den -n. einen Kna­ ben von zwölf Jahren. G. Masculin der -(e)s des dem -(e) den \ N. -ern -en -er -e. 28. die c u sau f ă r ă . D. Ich war mit meinem Freund im Kunstmuj sc um. bin ich schon gewesen. Umlaut. 121) acuzativul (schema nr. S i n gu1 a r N. 121) dativul (schema nr. D. dem Herrn Bärenwirt. G.MORPHOLOGIE 509 a) complementul la acuzativ b) complementul circumstanţial Apoziţia poate sta la fiecare dintre ca­ zuri. Feminin die der der die \ 1 Plural -er -e. -er -e. pag.

des Hut(e)s). des Grußes). îl pot forma substantivele masculine şi neutre — în special cele monosi­ labice — terminate în -eh (das Bueh. A. des Tisches). 38 Declinarea slabă (Die schwache Deklination) Declinarea slabă cuprinde substantive din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. . des Werk(e)s). des Schatzes). D. -er (die Feder). Genitivul în -s îl formează toate celelalte substantive masculine şi neutre de declinare tare : der Lehrer. -t (der Hut. Desinenţa -en o primesc toate celelalte substantive de declinare slabă. -d (das Lână. -el (die Schüssel). des Buch(e)s). die -(e)n G. -tz (der Schatz. -ie (die Theorie). den -(e)n A. -k (das Werk. 28. des Gastes). -s (das Glas. das Lernen. -st (der Gast. des Land(e)s). die (e)n Desinenţa -n o primesc substantivele de declinare slabă terminate în -e (der Junge). des Tag(e)s). Dativul în -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desi­ nenţa -es. des Lernens etc. 500) de gen masculin şi feminin. G. -z (das Salz. -g (der Tag. des Glases). des Lehrers. Singular Masculin N. pag. der des dem den Feminin Neutru lipseşte die -(e)n der -(e)n der -(e)n die \ 4 P 1 ur a1 N.510 GRAMMATIK Genitivul în -es : îl formează întotdeauna substantivele masculine şi neutre terminate în -ß (der Gruß. des Salzes). -seh (der Tisch. der -(e)n D.

Insekt (insectă). Substantivul der Sporn formează pluralul neregulat: die Sporen. die der den die -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n Cele mai frecvente substantive degere masculin de declinare mixtă sînt: Dorn (spin). Strahl (rază). Hemd (cămaşă). Zins (dobîndă). D. Juwel (giuvaer). Untertan (supus). 28. Substantivele Nachbar şi Untertan se declină şi slab. A. Bett (pat).MORPHOLOGIE 511 39 Declinarea mixtă (Die gemischte Deklination) Declinarea mixtă cuprinde toate substantivele de gen neutru din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. Sporn (pinten). . Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat: der Direktor. 2. Statut (statut). Nacht ir (vecin). A. Ohr (ureche). Interesse (interes). D. Staat (stat). Substantivele de gen neutru de declinare mixtă sînt: Auge (ochi). Ende (sfîrşit). Konsul (consul). der Professor. Schmerz (durere). der des dem den -(e)s -(e) Feminin lipseşte Neutru das des dem das -(e)s -(e) - i 1 Plural N. Stachel (ghimpe). Nerv (nerv). S i n g u1 a r Masculin N. Mast (catarg). pag. Lorbeer (laur). Vetter (văr). G. 500) ca şi un număr restrîns de substantive masculine din aceeaşi grupă. G. Muskel (muşchiu). See (lac). 1. Observaţii. Gevatter (cumătru).

Muskel. 500 şi pag . dativ şi acuzativ: der Genoi ?e — die Genossen N. der -s D. Stachel. der Stadt A. Staat. dem Genossen A. der die G. Mast. der Geno se G. dem der die A. See. Sporn. der Stadt D. des Genossen D. Schmerz. pag. die Stadt G. Gevatter. Untertan. terminate în -or neaccentuat (der Professor). die Stadt Regula a II-a: Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv. die -s 41 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ GEN Regula I : Substantivele feminine au la singular toate cazurile egale: N. Nachbar. Zins. Strahl. die -s G. Lorbeer. den Neutru das des dem das -s - 4 4 i i Plural N. Nerv. Konsul. den -s A. des -s der D. substantivele de origine negermană. Vetter.512 GRAMMATIK 40 Declinarea substantivelor din grupa a V a de plural (vezi schemele 28 şi 29. . 502) Singular Feminin Masculin N. den Genossen E x c e p ţ i i : der Dorn.

G. den Garten der Baum—die Bäume der Baum des Baum(e)s dem Baum(e) den Baum das Kind—die Kinder das Kind des Kindes dem Kind(e) das Kind O b s e r v a ţ i e . -as -(i)um. La substantivul Garten. D. dem Garten A. des Gartens D. der Garten G. genitivul şi acuzativul egale. Regula a IV-a : La plural substantivele de orice gen au nominativul. 30. -n nu este desinenţă.MORPHOLOGIE 513 Regula a III-a : Substantivele masculine care la nominativ plural nu au desinenţa -(en) precum şi toate substantivele neutre primesc : —• la genitiv singular : -(e)s —• la dativ singular (eventual) : -e — acuzativul întotdeauna = nominativul der Garten-—die Gärten N. 504) : Singular N. -a (das Drama) se declină ca substantivele de declinare mixtă. N. das des dem das -(i)um. -ium (das Stipendium). pag. numai că desinenţa pluralului înlocuieşte terminaţia singularului (vezi schema nr. -a -(i)um. iar la dativ primesc desinenţa -(e)n (dacă n-au -n în rădăcină sau -s ca desinenţă a pluralului). die der den die Bäume Bäume Bäumen Bäume die der den die Genossen Genossen Genossen Genossen die der den die Kinos Kinos Kinos Kinos 42 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR ÎN -(i)um. D. -a Plural die -(i)en der -(i)en den -(i)en die -(i)en Substantivul Stadion Înlocuieşte pe -ion prin -ien. Observaţie. G. — Substantivele terminate în -(e)n şi -s au toate cazurile egale. -a -(i)ums. i3—Limba germană — c. 1881 . ci face parte din rădăcina cuvîntului. A. A. -a şi -us a) Substantivele în -um (das Museum).

-US A. " -i. -US D. atunci rămîn invariabile : der Modus — die Modi der Kasus — die Kasus Sir gular N. . " -i. -en. se declină ca substantivele germane : der Kursus — die Kurse das Virus — die Viren — Dacă la plural menţin desinenţa străină (i) sau desinenţa zero. — Dacă la plural primesc desinenţa -e sau -en (care înlocuieşte terminaţia singularului). A. 43 CAZURI SPECIALE D E DECLINARE a) Substantivele : der Friede (n) der Buchstabe der Name(n) der Gedanke der Funke (n) der Wille(n) der Glaube(n) formează o grupă de trecere dintre declinarea tare şi slabă : Singular Plural N. -en -en -en -en Plural (desinenţa străină sau desinenţa zero -i. -e. -e. doar că dublează pe -s. A.514 GRAMMATIK b) Substantivele în -us sînt invariabile la singular. -US G. G. O b s e r v a ţ i e . Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. " -i. -e. -US \ Plural nenţa germană) N. D. D. der des dem den Name(n) Namens Namen Namen die der den die Namen Namen Namen Namen O b s e r v a ţ i e . G. Substantivele de origine negermană în -bus se declină ca substantivele tari.înaintea unei desinenţe : der Autobus — die Autobusse.

pag. -tz exprimă genitivul: 1) printr-un apostrof : 2) printr-o construcţie prepoziţio­ nală cu von: 3) printr-o desinenţă veche a geni­ tivului. Die erste Universität Europas Peters Zimmer La dativ şi acuzativ nu primesc nici un fel de desinenţă. ein Bekannter. Bekannte [ (vezi schema nr. das die -en c) Substantivul der Herr se declină neregulat : Singular Plural N. des -n der -en i D. Hans'' Bücher die Bücher von Hans Hansens Schwester . Schillers Antrittsrede Andas Buch . precum şi numele geogra­ fice formează genitivul singular în -s : O b s e r v a ţ i e . des -ens der -en D. h) Numele proprii terminate în -s. 24). -ens : Er gab Peter das Buch. dem -n den -en A. dem -en den -en A. -x. 519) 44 DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Die Deklination der Eigennamen) I. der die -en G. den -n die -en d) Adjectivele şi participiile substantivizate se declină ca adjectivele : der Bekannte. 49. Ich fragte Peter. -z. das die -en G. Genitivul numelui propriu este pus deseori înaintea substantivului pe care-1 determină. -ß.515 b) Substantivul das Herz se declină în mod asemănător : Singular Plural N. Neprecedate de articol a) Numele de persoane (chiar şi cele feminine). acesta stă fără articol (vezi schema nr. -st.

Herrn) Ionescu II.c) Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substanti­ ve. J /kleinen der Aufsatz d e s / \ >Peter \Schülers / b) Numele de ţări. se declină ultimul substantiv : d) Dacă numele propriu este compus dintr-un substantiv şi un adjectiv. Substantivele Kollege. Genosse. 1. se declină numai numele de persoană : f) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu articulat. Professor Ionescus Rede die Arbeit des Professors Ionescu die Arbeit des Doktor Ionescu die Arbeit des Kollegen (Genos­ sen. se declină ambele elemente : e) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu nearticulat. oraşe de gen mascu­ lin sau neutru precedate de un atri­ but adjectival pot primi la genitiv desinenţa s: die Hauptstadt des schönen Rumänien^) . Herr declină întotdeauna : se Der Bau der Universität knüpft sich an Alexandru Ion Cuzas Namen. Substantivul Doktor ca titlu rămîne invariabil : 2. Precedate de articol a) Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă. se de­ clină numai titlul: Observaţii. Numele de persoane sînt precedate de articol în special în limbajul familiar sau dacă sînt precedate de un atri­ b u t substantival sau adjectival: der Mann der Weber die Begabung des Peter j A T . se declină doar articolul : O b s e r v a ţ i e . Stephan der Große war der Enkel Alexanders des Guten.

lacuri urmează regulile declinării substantivelor comune : O b s e r v a ţ i e . număr şi caz cu acesta) : Adjectivul -predicativ (invariabil. Oktober(s) Anfang Oktober ADJECTIVUL (Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort) 45 ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI atributiv (stă înaintea substanti­ vului şi se acordă în gen. . urmează regulile declinării adjectivelor şi nu a substantivelor : Wir flogen den Karpaten zu. fiind adjectiv substantivizat. Mitte sau Ende sînt totdeauna invariabile : Die Verse des „Erlkönigs" des 1. der Deutsche — ein Deutscher die Deutschen — Deutsche d) Titlurile de opere de artă. Der Deutsche formează o excepţie. schreibt Der Junge trat lu­ stig ins Zimmer. Adjectivele pot fi substantivizate : deutsch — der Deutsche > alt — der Alte > Adjectivele substantivizate se scriu cu iniţială mare. Numele de luni precedate de Anfang. Der Junge schön. ziare urmează regulile declinării substantivelor comune : e) Numele de luni formează genitivul atît cu cît si fără desinenţă: O b s e r v a ţ i e .MORPHOLOGIE 517 c) Numele de popoare. cărţi. spre deo­ sebire de limba română) : adverbial (invariabil) : element predicativ (invariabil) : suplimentar der lustige Junge Der Junge ist lustig. rîuri. munţi.

| -en 1 "en 1 Singular • D.$18 DECLINAREA ADJECTIVELOR 46 DECLINAREA T A R E A A D J E C T I V E L O R GRAMMATIK (Die starke Deklination der Adjektive) Adjectivele se declină tare. A. jede. \ Plural die der den die -en -en -en -en Adjectivele declinate slab primesc la toate cazurile desinenţele slabe. welches. -er -e -es -er G. jene. G.d.). b) un pronume cu desinenţele articolului hotărit (dieser. -en A. unde -es se înlocuieşte prin -en. das). -e Adjectivele declinate tare primesc la toate cazurile singularului si pluralului desinenţele articolului hotărit.a. welcher. -er D. diese.m. . afară de: nominativul singular — masculin. Masculin der | -e des -en dem -en den -en j Singular Feminin die | -e der -en der -en die | -e 4- Neutru das ( des dem das | -e -en -en -e | 4- N. -e G. -en l \ i i y Plural N. N. cînd au desinenţa -e. feminin şi neutru — şi acuzativul singular — feminin şi neutru. Masculin Feminin Neutru N. D. A. D. jenes. jener. G. 47 DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR (Die schwache Deklination der Adjektive) Se declină slab adjectivele precedate de : a) articolul hotărit (der. dieses. jedes ş. jeder. die. welche. dacă nu sînt prece date de un articol sau pronume cu desinenţa articolului. -em -er -em -e -es A. afară de genitivul singular masculin şi neutru.

la feminin şi neutru desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. b) articolul nehotărît negat (kein. Singular Masculin N. G. mein. deine. dein etc. keine. la acuzativ singular. dein.). c) pronumele posesie (mein. A. D. ein). D. G. 49 DECLINAREA A D J E C T I V E L O R SUBSTANTIVIZATE (Die Deklination der substantivierten Adjektive) Adjectivele substantivizate se declină ca şi adjectivele atributive : Singular der Alte ein Alter Plural die Alten Alte . A. kein). eine. la toate genurile. mein meines meinem meinen -er | -en -en -en \ Feminin meine meiner meiner meine •l Neui ru -e | -en -en -e | mein meines meinem mein -es | -en -en -es | N. Plural meine meiner meinen meine -en -en -en -en Adjectivele declinate mixt primesc : desinenţele declinării tari a adjectivelor la nominativ singular. meine.MORPHOLOGIE 519 48 DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR (Die gemischte Deklination der Adjektive) Se declină mixt adjectivele precedate de : a) articolul nekotărit (ein.

50 CAZURI SPECIALE DE DECLINARE ALE ADJECTIVELOR a) Adjectivul se repetă în faţa substan­ tivelor de gen diferit: b) Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective. în limbajul poetic. care este de obicei s l a b : k) La adjectivele în -el. lila. solche. -er. manche. irgend­ welche se declină t a r e sau s l a b : h) Adjectivele precedate de numerale cardinale se declină t a r e : i) Adjectivele precedate d e : alle. î n cazul acesta stă. mehrere. beige Kleid einige rumänische Bücher das manche neue(n) Bächer zwei schöne Bücher alle guten Studenten ich froher Mensch wir frohen Menschen ihr fleißigen Studenten offen: das off(e)ne Fenster ein oîf(e)nes Fenster ein Mädchen. toate adjecti­ vele se declină la fel: c) Dacă două sau mai multe adjective sînt strîns legate între ele. -en vo­ cala e poate fi omisă în cursul de­ clinării : l) Adjectivul atributiv apare uneori. etliche. se declină numai ultimul adjectiv : d) Adjectivul care determină mai de aproape un alt adjectiv sau un par­ ticipiu este invariabil: e) Cîteva adjective de origine neger­ mană (beige. Wetter warmem unsere rot-gelb-hlaue Fahne ein gut genähter Anzug der beige Anzug. sämtliche. pi. verschiedene se declină t a r e : g) Adjectivele precedate d e : welche. în general.) sînt invariabile : f) Adjectivele precedate d e : einige. formînd o unitate. viele. schön und wunderbar (Schiller) . wenige. andere. rosa etc. nedeclinat. după substantiv : Lieber Vater und liebe I Mutter 1 bei schönem. beide se declină s l a b : j) Adjectivele precedate de un pro­ nume personal se declină de obicei t a r e cu excepţia nom. orange.

ca şi) b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: B. Er schreibt (eben)so schön wie du.. der Deutsche. viel.. adjectivul se sub­ stantivizează. Paul ist (eben)so fleißig wie du..er a) Conjuncţie : als (— decît) I Paul ist fleißig. Pozitivul (der Positiv.. ein Reisender ein Gelehrter ein Deutscher ein Alter Kinder c) participiul perfect (II) : d) participiile substantivizate e) adjectivele substantivizate !)2 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR (Die Steigerung — Die Gradwandlung der Adjektive) A. der Gelehrte. die Mehrstufe) Comparativul = pozitiv ( + Umlaut) -f. Comparativul (der Komparativ. so . Andrei ist fleißiger (jünger) als du. wenig ad­ jectivul se declină t a r e şi se scrie cu majusculă..MORPHOLOGIE 521 m) După etwas. dar se declină s l a b : Gibt es etwas Neues? Wir wünschen Dir alles Gute zum Neuen Jahr. 51 PĂRŢI D E V O R B I R E CARE SE DECLINĂ CA A D J E C T I V E L E A T R I B U T I V E Ca adjectivele atributive se declină: a) numeralele ordinale : b) participiul prezent (I) : der 20.. (zwanzigsten) April das Lachen der spielenden der übersetzte Text der Reisende. el îndeplinind funcţia morfologică de substantiv: n) Şi după alles. der Alte. nichts. ca. wie. (zwanzigste) April am 20. die Grundstufe) a) Cu pozitivul se întrebuinţează con­ juncţiile : ebenso . Er schreibt schöner als du. . wie ( = tot atît .

voll. lahm. -h : Er arbeitet am fleißigsten. klar. -haft şi în diftongul -au : Ich sehe ihn besser als dich. Er ist der fleißigste. terminate în -t. -en. schlank. satt. roh. Nu primesc Umlaut : 1) Adjectivele terminate în -el. dunkel — dunkler teuer •— teu(e)rer lang -— länger groß — größer kurz — kürzer dunkel — dunkler offen — offener dankbar — dankbarer aufmerksam — aufmerksamer boshaft — boshafter schlau — schlauer passend — passender logisch — logischer falsch. -x. Er ist am fleißigsten. •bar -sam. Superlativul (der Superlativ. Adjectivele polisilabice. -d. + < Er ist der fleißigste Student. -d. -lieh. rasch. länger •— am längsten kürzer •—• am kürzesten interessant — am interes­ santesten kurz — am kürzesten sanft •—• am sanftesten heiß — am heißesten früh — am frühesten geeignet — am geeignetsten reizend — am reizendsten komisch — am komischsten O b s e r v a ţ i e . -s -st. -tz. -t. froh. -ig. stumpf 2) Participiile întrebuinţate ca adjective : 3) Adjectivele de origine negermană: 4) Cîteva adjective monosilabice : C. o sau u în rădăcină : O b s e r v a ţ i e . adjectivele terminate în -el pierd întotdeauna pe e din silaba finală. iar cele termi­ nate în -en şi -er îl pierd uneori: d) Umlaut primesc unele adjective care au a. -er. -sch. -seh. starr. die Höchststufe) / superlativ am + pozitiv /adverbial ( + Umlaut) \ s u p e r l a t i v predicativ Super­ -f (e)sten lativul superlativ der pozitiv atributiv (+Um­ die superlativ laut) f ( e ) s t e predicativ a) Adjectivele cu Umlaut la compa­ rativ îl păstrează şi la superlativ : b) Superlativul cu intercalarea vocalei e îl formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi ma­ joritatea adjectivelor monosilabice terminate în -z. rund. wahr. nu intercalează vocala e înaintea sufixului: E x c e p ţ i e : adjectivul groß groß — am größten . zart. sanft.522 GRAMMATIK b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: c) Declinate la comparativ. neaccentuate pe ultima silabă. -ß. bunt. -e. stolz.

die. das wenigste am nächsten der. das höchste 54 DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la superlativ cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv : der schöne Ausflug der schönere Ausflug der schönste Ausflug bei schönem Wetter bei schönere/w Wetter bei schönstem Wetter . Er ist der fleißigste aller Studenten. Er ist der fleißigste von allen Studenten. die. am der. die.MORPHOLOGIE 1 c) După superlativ se poate pune : — genitivul — von + dativul d) Superlativul poate fi întărit cu aller. das mindeste wenigsten die. mindesten die. der allevfleißigste Student 53 Pozitiv gut viel wenig Comparaţia neregulată a adjectivelor Comparativ besser mehr minder weniger nah hoch näher höher Superlativ am besten der. bei weitem etc. das nächste am höchsten der. weitaus. das beste am meisten der. das meiste am der. die.

(das Indefinitpronomen. jemand etc. (das Reflexivpronomen.524 GRAMMATIK PRONUMELE (Das Pronomen — Das Fürwort) 55 1) Pronumele personal FELURILE PRONUMELUI (das Personalpronomen. das rückbezügliche Fürwort) : sich (das reziproke Pronomen. das persönliche Fürwort) : ich. das bezügliche Fürwort) : der. (das Relativpronomen. du etc. 5) Pronumele demonstrativ (das Demonstrativpronomen. das besitzanzeigende Fürwort) : 2) Pronumele reflexiv 3) Pronumele reciproc . das wechselbezügliche Fürwort) : einander (das Possessivpronomen. dein etc. (das Interrogativpronomen. welcher etc. das fragende Fürwort) : wer? was? etc. das unbestimmte Fürwort) : man. jener etc. 6) Pronumele relativ 7) Pronumele interogativ 8) Pronumele nehotărît . das hinweisende Fürwort) : dieser. 4) Pronumele posesiv mein.

A. N. A. wir unser uns uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe pentru singular şi plural N. . G. es seiner ihm es Plural M. sie ihrer ihr sie N. D. N. G. F.Merg la bibliotecă. G.MORPHOLOGIE 525 56 PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a IlI-a M. ich meiner mir mich du deiner dir dich er seiner ihm ihn F. N. Sie Ihrer Ihnen Sie sie ihrer ihnen sie In limba germană pronumele personal nu ooate fi omis ca în limba română : Ich gehe in die Bibliothek —. D. A. D.

daß es schon so spät ist. 1. Daß ich so traurig bin. sich j Pronumele reflexiv are o formă proprie numai pentru persoana a III-a (dativ şi acuzativ masculin. verbe impersonale ocazionale : Es -> pronume impersonal Es läutet.. daß es hier ist. was soll es bedeuten. Es servind la dublarea subiectului dispare în propoz a secundară : Es kamen immer mehr Studenten. daß immer mehr Studenten kamen? 58 PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a M. cuvînt introductiv pen­ tru dublarea subiectului: (nu se traduce) Es kamen immer mehr Studenten. (HL Heine). j sich | dich mich | sich | A. (se traduce de obicei prin aceasta sau o) verbe impersonale permanente: Es schneit. Weißt du.F. pronume demonstrativ : Ich weiß es. Pentru persoanele I şi a II-a (singular şi plural) se folosesc dativul şi acuzativul pronumelui personal. singular şi plural) : sich. Es ca pronume personal. Ich wußte nicht. demonstrativ şi impersonal se menţine In propoziţia secun­ dară : Das Kind ist hier. pe lîngă verbul sein: Es ist der Vater. dir mir D. Observaţii. (nu se traduce) • expresii impersonale : Es wird spät. pronume personal: Es ist groß. feminin şi neutru.. 2. Ich weiß nicht. 1 sich | euch euch uns A. Ich wußte nicht. . Es gibt . Plural uns D. Es ist spät.526 GRAMMATIK 57 Funcţiile pronumelui es Sie gehen in das Kino.N.

Ca pronume reciproc se foloseşte! Wir begrüßten uns. Sie gingen nebeneinander. — Pronumele reciproc se întrebuin­ ţează de obicei împreună cu pre­ poziţii : Sie sprechen miteinander. Sie begrüßten sieh. 60 PRONUMELE POSESLV (Das Possessivpronomen — Das besitza nzeigende Fürwort) Pronumele personal ich du er sie es wir ihr sie Sie _1 _ adjectival mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr meiner deiner seiner ihrer seiner unsrer eurer ihrer Ihrer 1 sub sta ntival der der \ der mein(ig)e dein(ig)e sein(ig)e der ihr (ig Je der der der 1 der der sein(ig)e unsr(ig)e eurfigje ihr(ig)e Ihr(ig)e . şi pronumele reflexiv sich. Die Freunde machten unii pe alţii. unii altora) — Einander este invariabil.MORPHOLOGIE 527 59 PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbezügliche Fürwort) Pronumele reciproc propriu-zis este einander ( = unul pe altul. unele pe altele. O b s e r v a ţ i e . unul altuia. einander Vorwürfe.

cu iniţială mare. '• mein.. es Ihr DJ •. : v t Ja. n • „ ... • !•! {Der Bleistift •H> rpredicativ — • invariabil \i Die reder ist. ho-! T • . a n. Pronumele posesiv substantivizat se scrie.' es ist meiner. Se declină ca adjectivele substantivizate : Die Mein(ig)en lassen dich grüßen..declina . .< meine Feder a) adjectival tărît negat : (totdeauna -> fără articol) .ist mein. O b s e r v a ţ i e . O b s e r v a ţ i e . Pronumele posesiv atributiv stă înaintea substantivului. o . .• J Der D7 Bleistift ist Tb ider meine ( meini s e )- Pronumele posesiv poate fi substantivizat. ca toate substantivele din limba germană..•. . _ Bleistift? • ' . Acordul pronumelui posesiv adjectival Mein Bleistift Pronumele posesiv se acordă în gen. număr şi caz cu obiectul posedat: Meine Feder Mein Buch .•/•.. ca \ Ist. articolul. t l cu articol — se declină ca r n „• ... • .T r.528 GRAMMATIK 61 Declinarea pronumelui posesiv -» atributiv—se declină ca mein Bleistift articolul neho. b) substantival (fără sau cu -» articol) fara articol — se .

du er sie es wir ihr sie Sie M. G. G. A. G. G. D. G. D. D. A. D.529 62 Declinarea pronumelui posesiv adjectival Pronumele posesiv cu desinenţele determinate de cazul. 1881 . G. F. N. G. A. A. D. G. N. D. A. A. N. A. genul şi numărul obiectului posedat Singular l \ ^ Plural Y t t Posesor ich N. D. N. N. D. mein meines meinem mein dein deines deinem dein sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines seinem sein unser uns(e)res uns(e)rem unser euer eures eurem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr N. N. G. D. G. G. A. N. N. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)ren uns(e)re eure eurer euren eure ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre 34—Limba gerrrană — c. D. D. N. N. D. G. M. mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns(e)res uns(e)rem uns(e)ren euer eures eurem euren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren F. D. A. N. A. N. G. A. D. N. A. A. D. A. D. G. A. N. A. G. N. D. G. meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine seine seiner seiner seine ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eure eurer eurer euer ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre N. G. N. D. A. N. A. G.

21) substantival se declină ca pronumele relativ (schema nr. diese jene dieselben diejenigen solche ( = însumi. însele etc. Derer se referă numai la o noţiune care urmează : Gedenke derer. Pronumele demonstrativ der. N. însăşi. die sich für die Freiheit unseres Vaterlandes geopfert haben. das dieses jenes dasselbe dasjenige solches i 4* ^ v M. selber (invariabil) [ = acesta) = acesta) = acela) = acelaşi) [ = acela) = astfel de) i F.) 64 Declinarea pronumelui demonstrativ der. die diese jene dieselbe diejenige solche i N. însuţi. . das folosit substantival are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural — pe lîngă forma deren — şi forma derer.530 GRAMMATIK 63 PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomer — Das hinweisende Fürwort) Singular Plural i M. die F. die. însuşi. 71) O b s e r v a ţ i e . der (accentuat) dieser jener derselbe derjenige solcher selbst. die. înşişi. das i adjectival se declină ca articolul hotărît (schema nr.

(der) dieser jener F. N. (die) diese jene (des) dieses jenes (der) dieser jener (des) dieses jenes (der) dieser jener (dem) diesem jenem (der) dieser jener (dem) diesem jenem (den) diesen jenen (den) diesen jenen (die) diese jene (das) dieses jenes (die) diese jene .MORPHOLOGIE 531 65 Declinarea pronumelor demonstrative dieser — diese — dieses jener — jene — jenes Se declină cu desinenţele articolului hotărît: Singular M. (die) diese jene N. F. (das) dieses jenes Plural M.

Selbst înaintea unui substantiv sau pronume este aduerb ( = chiar) : ich selbst = eu însumi dar : selbst ich — chiar eu . ein solches / se declină ca adjectivul atributiv 68 Pronumele demonstrativ selbst (selber) ich —) du — er —. 67 Declinarea pronumelui demonstrativ solcher. solche. solche. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. solches Solcher. N. N. D. M. A. F. D. partea a doua se declină ca un adjectiv precedat de articolul hotărît (deci: slab). derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen F.532 GRAMMATIK 66 Declinarea pronumelor demonstrative derselbe — dieselbe — dasselbe derjenige — diejenige — dasjenige Singular N. eine solche. sie —| es •—|— selbst (selber) wir — ihr sie Sie —: Selbst (selber) este invariabil. O b s e r v a ţ i e . A. solches \ ein solcher. G. dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenige/i dasj enige Plural M. G. dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige N.

. welche...MORPHOLOGIE 533 69 der welcher wer was (= (= (= (= PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das bezügliche Fürwort) care) die care) welche eine) ce. wird verbrannt wer­ den. das welcher. was er sagt. was . c) la pronumele demonstrativ das: Ich gebe ihm in Gedanken das. was se poate referi şi Das Menuett.." blieb. welche 70 întrebuinţarea pronumelor relative Pronumele relative der. was ich gesehen habe . war von Mozart. die.. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia relativă. a) la toată propoziţia regentă : Ich wußte damals nickt. welches se referă la un anumit substantiv sau pronume din propoziţia re­ gentă : au sens general : wer.. Alles. Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă. was es war . d) la un adjectiv la superlativ: das Schönste. welches das Kind vorspielte. zuerst zu lesen. ist richtig. etwas etc. b) la un pronume nehotărît: nichts alles. die pl. was ich geschrieben habe.. der mein Eulenspiegel sagte : „Wer nicht ganzes Leben hindurch mein Lehrer i laufen kann. mein Lehrer von einst. ceea ce) das welches pl.

welches M. was für ein? (— ce fel de?) întreabă de calitate (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul nehotărît) Der Professor hält einen Vortrag. 72 Declinarea pronumelui relativ wer. was für eine?. dem (welchem) A. den (welchen) F. 74 73 PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) wer? ( = eine?). **' A. Pronumele welcher se preferă dacă pronumele relativ este urmat de o formă identică a articolului hotărît (vezi schema nr. N. die (welche) deren — der (welcher) die (welche) die (welche) deren — denen (welchen) die (welche) N. —Wer hält einen Vortrag? —'Was hast du gekauft? —Welcher Stoff gefällt dir? — Was für ein Äpfelchen kaufte sie? . welche. Ich habe das Buch gekauft. Mir gefällt der blaue Stoff. was? ( = ce?) -*• sens general welcher?.534 GRAMMATIK 71 Declinarea pronumelor relative der. welches? ( = care?) -» sens selectiv (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul hotărît) was für ein?. der (welcher) D. die. was vezi pronumele interogativ. welche?. Sie kaufte ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen. das — welcher. das (welches) dessen — dem (welchem) das (welches) Plural N. 70). schema nr.

A. 76 Declinarea pronumelui interogativ was für ein ? — was für eine ? — was für ein ? în pronumele was für ein se declină numai ein.MORPHOLOGIE 535 74 Declinarea pronumelor interogative wer? N. G. D. A. la . N. ein se suprimă. eine. Declinarea pronumelui interogativ welcher? welche? welches? urmează regulile declinării articolului hotărît. N. ein se declină ca articolul hotărît: La plural. D. D. welches + verbul sein se referă si la substantivele masculine ş feminine (nu numai la cele neutre). "Welches ist dein Vorschlag? Welches sind deine Vorschläge? 2. rămînîrid doar forma was für pentru toate ca­ zurile : Was für ein Buch? Was für einen Blei­ stift hast du ? Was für einer ? Was für eine ? Was für eines ? etc. welches (schema nr. şi anume : a) dacă was für ein este întrebuinţat ad­ jectival ein. A. 71). G. 1. Was für Bücher? . ein se declină ca articolul nehotărit: b) dacă was für ein este întrebuinţat sub­ stantival ein. G. wer? wessen ? wem? wen ? was? was? wessen ? wem? was? 75 Singular Plural N. welche. M. se deosebeşte de cea a pronumelui relativ welcher. eine. welcher? welche ? welches? welches? welcher? welches? welcher? welchem? welchem ? weichere? welche ? welches ? welche ? welcher? welchen ? welche ? Observaţi . ingular şi la plural. Declinarea pronumelui interogativ welcher ? -— welche ? — welches ? F.

nici una) jedermann ( = fiecare) jeder.536 GRAMMATIK 77 P R O N U M E L E NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) man (traducerea vezi schema nr... eine. Nu are corespondent în limba română. amîndouă.. toate) beide ( = amîndoi. Unele pronume nehotărîte pot fi întărite prin irgend. Pronumele nehotărît man Pronumele acesta se foloseşte numai la nominativ. der andere ( = unul .. O b s e r v a ţ i e . prin pasivul reflexiv: L Man baut ein Haus = Se clădeşte o casă. keines ( = nici unul. [o] alta) der eine . prin persoana / plural: Man muß auf die Verkehrszeichen achten = Trebuie Se traduce să fim atenţi la semnele de circulaţie. alle ( = toţi. deci numai ca subiect. keine. ambii. jedes ( = fiecare) alles (— totul). jede. eine andere. oamenii: Man erzählt sich = Lumea povesteşte (oamenii poves­ tesc). eines ( = unul. de exemplu : irgendeiner. Se întrebuinţează numai substantival. prin persoana a Ii-a singular: Man fühlt den Sommer nahen = Simţi că se apropie vara. irgendetwas. ein anderes — andere ( = [un] altul. 78 . una) keiner. celălalt) etwas = ceva ein bißchen ( = puţin) (ein) wenig ( = puţin) viel ( = mult) nichts = nimic etc. ambele) ein anderer. prin cuvintele lumea. prin pronumele cineva: Man klopft an die Tür = Cineva bate Ia uşă. 78) jemand ( = cineva) niemand ( = nimeni) einer. irgendjemand.

MORPHOLOGIE 537 79 N. pronumele acesta are desinenţe diferite pentru cele trei genuri şi la nominativ şi la acuzativ. keine. D. Spre deosebire de limba română. eine. D. A. G. eines şi keiner. niemand jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) 80 Declinarea pronumelor nehotărîte einer. . 82 Declinarea pronumelui nehotărît jeder — jede — jedes Se declină ca articolul hotărit. Declinarea pronumelor nehotărîte jemand. G. jedermann jedermanns jedermann jedermann Pronumele jedermann se foloseşte numai substantival. 81 Declinarea pronumelui nehotărît jedermann N. keines Aceîste pronume se declină za articolul hotărit. dar n-are plural. A.

totul.. Alle (Beide) waren anwesend.. Alles este de fapt singularul pronumelui alle (m. Observaţie. de exemplu : „ J a . • Ich wünsche dir alles Gute. Se întrebuinţează sub­ stantival şi adjectival. f. — Alle Studenten (Studentinnen) wa­ ren anwesend. toate) urmează regulile declinării articolului hotărît.. die Eisenbahn ist etwas Schönes!. ambii) alle ( = toţi. avînd însă desinenţa adjectivelor declinate tare. : alle.538 GRAMMATIK 83 Pronumele nehotărîte beide — alle — alles beide ( = amîndoi. 85 Pronumele nehotărîte etwas şi nichts Etwas şi nichts sînt indeclinabile. der andere Aceste pronume urmează regulile declinării adjectivului. n. : alles) Aller Anfang ist schwer. Sag mir alles. Alle Studenten = toţi studenţii Beide Studenten = amindoi studenţii ( d a r : ambii studenţi) 84 Declinarea pronumelor nehotărîte ein anderer — eine andere — ein anderes der eine .." . Alle. Ich bin mit allem einverstanden. alles şi beide exclud articolul — spre deosebire de limba română. toate) şi alles ( = tot. 2. 1. : aller. — Observaţii. Adjectivele precedate de etwas şi nichts îndeplinesc funcţia mor­ fologică de substantive neutre.

. — Anii de la 1000 la 2000 se exprimă în sute : în 1965 = im Jahre 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig) sau 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig). fără prepoziţie şi fără substantiv.MORPHOLOGIE 539 NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) 86 MJMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlwörter) 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig* 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 101 hunderteins 110 hundertzehn 200 zweihundert 887 achthundertsiebenundachtzig 1 000 tausend 1007 tausendsieben 10 000 zehntausend 14 000 vierzehntausend 100 000 hunderttausend 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde Numeralele pînă la 1 000 000 se scriu te i un loc.

= fünfte 5. = achtzigste 80. = hundertste — Punctul în urma unei cifre arată că numeralul este ordinal. = der. = sechzigste 60. = sechste siebente 7. das hunderterste einund­ 305. = achte 8. = der. — Data se exprimă în limba germană prin numeralul ordinal : der 4. 16. am 19. 19. = fünfzigste etc. der achte. = 6.= vierte 4. das elfte = zwölfte = dreizehnte = vierzehnte = fünfzehnte = sechzehnte = siebzehnte = achtzehnte = neunzehnte 20. = 100. die. = neunte zehnte 10. = dritte 3. = dreihundert 21. = 11. 50. der dritte. — Numeralele ordinale se formează : a) pînă la 19 — din numeralele cardinale + -te b) de la 20 — din numeralele cardinale + -ste E x c e p ţ i i : der erste. = siebzigste 70. = tausenderste 40. = der. Januar = 4 ianuarie — Pentru indicarea datei în scrisori se întrebuinţează : -—numeralul ordinal precedat de am: Bukarest. = tausendste 30. — Numeralul ordinal este de obicei precedat de articol şi urmează regulile declinării adjectivului. den 19. = der die das erste zweite 2. = neunzigste 90. 13. 17. Juli 1965. . 15. 18. = 9.540 GRAMMATIK 87 NUMERALELE ORDINALE (Die Ordnungszahlen — . = vierzigste 1 001.Die Ordnungszahlwörter) 1. 14. 12.= zwanzigste fünfte dreißigste 1 000. die das zwanzigste 101. die. Juli 1965 sau numeralul ordinal la acuzativ: Bukarest.

E x c e p ţ i e : die Hälfte. -e) precedate .tel = Teil). Gramatica limbii române nu cunoaşte astfel de numerale. ^ ^ f ^ „ 2\die Hälfte (substantival) 1—= eineinhalb sau anderthalb 2 Numeralele fracţionare sînt de gen neutru. Excepţii formează : ! / ? " S . — cu ajutorul numeralelor ordinale (fără desinenţa de zu. 89 NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE (Die Adverbialzahlwörter —• Die ordnenden Zahladverbien) erstens zweitens drittens ( = în primul rînd) ( = în al doilea rînd) (= în al treilea rînd) Numeralele ordinale adverbiale se formează din numeralele ordinale + -ns. die Hälfte Drittel Viertel Sechstel Zehntel Hundertstel 2 3 /3 /3 4 /e »/.MORPHOLOGIE 541 NUMERALELE FRACŢIONARE (Die Bruchzahlen) /2 */s 1 ji 1 /6 1 /10 VIOÜ 1 = = = = = = ein ein ein ein ein e m halb. 90 NUMERALELE DISTRIBUTIVE (Die Distributivzahlen — Die Verteilungszahlwörter) je drei ( = cîte trei) — z u dritt je fünf (= cîte cinci) — zu fünft Numeralele distributive se formează : — cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de j e . Observaţie. 8 /9 9 /8 = = = = = = zwei drei vier fünf acht neun Drittel Fünftel Sechstel Siebentel Neuntel Achtel Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale + -1 <.

542 GRAMMATIK 91 NUMERALELE NEHOTÂRÎTE (Die unbestimmten Zahlwörter) alle ( = toţi. In gramatica limbii române. toate) (ein) wenig ( = puţin) einige (= cîţiva. numeralele iterative se numesc numerale adverbiale.= = (= o dată) de două ori) de trei ori) de patru ori) de cinci ori) de şase ori) siebenmal achtmal neunmal manchmal vielmals mehrmals (= de şapte ori) ( = de opt ori) ( = de nouă ori) ( = uneori) ( = de multe ori) ( = de mai multe ori) fünfmal sechsmal Numeralele iterative se formează din : — numeralul cardinal + mal -— numeralul nehotărît manch + mal — numeralul nehotărît viei + mals — numeralul nehotărît mehr + mals O b s e r v a ţ i e. 93 NUMERALELE MULTIPLICATIVE (Die Vervielfältigungszahlwörter) zweifach = doppelt ( = dublu) dreifach ( = triplu) fünffach {= încincit) vielfach ( = multiplu) Numeralele multiplicative se formează din numeralul cardinal -f fach numeralul nehotărît 4. cîteva) viel ( = mult) etliche ( = cîţiva. Numeralele nehotărite se întrebuinţează şi ca pronume.fach Excepţie : doppelt . cîteva) etwas ( = ceva) manche ( = unii) nichts {= nimic) ein bißchen ( = puţin) etc. 82 NUMERALELE ITERATIVE (Die iterativen Zahlwörter — Die Wiederholungszahlen) einmal zweimal dreimal viermal = = '= .

es schneit etc. kommen etc.MORPHOLOGIE 543 VERBUL (Das Verb — Das Zeitwort — Das Tätigkeitswort) 94 A.) a) verbe simple (einfache Verben) (lachen etc. warten etc.) b) verbe derivate (abgeleitete Verben) (lächeln etc. stellen etc.) (es regnet. kommen (sich freuen.) . După complementul lor: a) verbe tranzitive (transitive Verben) (care pot avea pe lîngă ele un complement direct) b) verbe intranzitive (intransitive Verben) (care nu pot avea pe lîngă ele un complement direct) c) verbe reflexive (reflexive Verben) D După caracterul lor personal: a) verbe personale (persönliche Verben) b) verbe impersonale (unpersönliche Verben) E. După formarea lor: (arbeiten.) {denken. wissen etc. sagen etc.) (liegen.) c) verbe compuse (zusammengesetzte Verben ) (einsteigen etc.) (treffen.) etc. merken etc.) (fragen.) sich CLASIFICAREA VERBELOR b) verbe predicative (Voll verb en) B După conjugarea lor: a) verbe tari (starke Verben) b) verbe slabe (schwache Verben) c) verbe neregulate (unregelmäßige Verben) C.) (geben. După funcţia lor: — verbe auxiliare de timp (Hilfsverben der Zeit) a) verbe auxiliare — (Hilfsverben) — verbe auxiliare de mod (Hilfsverben des Modus) — haben — sein — werden — können —• dürfen —• sollen —• wollen —• müssen •— mögen — (lassen) (lernen etc.

544 GRAMMATIK 95 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE TIMP Formele de b a z ă : haben hatte — gehabt sein war — gewesen werden wurde — geworden Indicativ ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent habe hast hat haben habt haben Indicativ ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Conjunctiv ich du er wir ihr sie habe habest habe haben habet haben Conjunctiv ich du er wir ihr sie sei sei(e)st sei seien seiet seien Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect hatte hattest hatte hatten hattet hatten Indicativ ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren Indicativ ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden Conjunctiv ich du er wir ihr sie hätte hättest hätte hätten hättet hätten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wäre wärest wäre wären wäret wären Conjunctiv ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden .

1881 .MORPHOLOGIE 545 haben sein werden Indicativ ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Perfect Conjunctiv ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Indicativ ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie sind gewesen Conjunctiv sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen ich du er wir ihr sie Indicativ bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden Conjunctiv sei geworden sei(e)st geworden sei geworden seien geworden seiet geworden seien geworden Indicativ war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie Indicativ Indicativ ich hatte gehabt ich war gewesen du hattest gehabt du warst gewesen er hatte gehabt er war gewesen wir hatten gehabt wir waren gewesen ihr hattet gehabt ihr wart gewesen sie hatten gehabt sie waren gewesen Mai mult ca perfect Conjunctiv Conjunctiv ich hätte gehabt ich wäre gewesen du hättest gehabt du wärest gewesen er hätte gehabt er wäre gewesen wir hätten gehabt wir wären gewesen ihr hättet gehabt ihr wäret gewesen sie hätten gehabt sie wären gewesen Indicativ ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Indicativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv ich wäre geworden du wärest geworden er wäre geworden wir wären geworden ihr wäret geworden sie wären geworden Indicativ werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden Viitorul I haben ich haben du haben er haben wir haben ihr haben sie ich du er wir ihr sie 35—Limba germană — c.

546 GRAMMATIK haben sein werden Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ Conjunctiv sein sein sein sein sein sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde werdest werde werden werdet werden werden werden werden werden werden werden Viitorul I haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden Indicativ Indicativ ich du er wir ihr sie werde \ wirst geworwird werden ) den werdet I s e m werden/ Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde \ werdest geworwerde werden | den werdet werden/ werde! werdet! werden Sie! Infinitiv werden geworden sein Participiu werdend geworden ich werde \ ich werde \ du wirst du wirst er wird gehabt er wird ^gewesen wir werden / haben wir werden / sein ihr werdet 1 ihr werdet sie werden/ sie werden/ Viitorul II Conjunctiv ich werde du werdest er werde ^gehabt wir werden / haben ihr werdet sie werden/ hab(e)! habt! haben Sie! Infinitiv Prezent Perfect haben gehabt haben Participiu Prezent Perfect habend gehabl : ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde ^ werdest werde ^gewesen werden / sein werdet werden/ sei! seid! seien Sie! Infinitiv sein gewesen sein Participiu seiend gewese n Imperativ .

sein / (activ) \ formarea mai mult ca — Er war nach Predeal gefahren. — Er hat gekonnt. .MORPHOLOGIE 547 96 întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp A. — Er hat lernen können. werden. . Es ist spät geworden. . b) verbele reflexive — Ich habe mich über diesen Brief gefreut.Theater gewesen. e) verbele modale B. werden —formarea condiţionalului — Würdest du einen A usflug machen? \ioTmdLrea. b) verbele sein. Wir sind ihnen begegnet. . . c) verbele impersonale — Es hat geregnet. ţintă precisă } ~ Sie h a b e n S e t a n z t E x c e p ţ i e : verbele sein. I Er ist zu Hause geblieben. . . /formarea perfectului —Er ist nach Predeal gefahren. bleiben. }iai)en /formarea perfectului (activ) — Ich habe ihn getroffen \formarea mai mult ca perfectului — Ich hatte ihn getroffen (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben îl formează : a) verbele tranzitive — Ich habe diesen Text übersetzt. | Die Familie Hardekopf ist im begegnen: Ernst-Drucker. pasivului —Er wird gefragt. C. perfectului (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu sein îl formează : a) verbele intranzitive care ex­ primă — o mişcare cu o ţintă pre.1 Der Knabe ist nach Hause cisă: J gelaufen. care exprimă o mişcare fără o ) „. O b s e r v a ţ i e . Jormarea viitorului — Er wird fragen. Verbele tranzitive care exprimă o mişcare se conjugă cu haben: — Sie haben das Zimmer betreten. sau schimbarea unei stări } ~ Sle h a b e n gestanden. d) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare 1 „. — Sie sind einen Tag in Mamaia bleiben geblieben. •—schimbarea unei stări: —Er ist um 7 Uhr erwacht.

548 GRAMMATIK 97 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE MOD Formele de bază können konnte—gekonnt dürfen durfte—gedurft müssen mußte—gemußt Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent kann kannst kann können könnt können Indicativ ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen Indicativ ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen . Conjunctiv ich du er wir ihr sie könne könnest könne können könnet können Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen Conjunctiv ich du er wir ihr sie müsse müssest müsse müssen müsset müssen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten konnte konntest konnte konnten konntet konnten Indicativ ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften Indicativ ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften Conjunctiv ich du er wir ihr sie müßte müßtest müßte müßten müßtet müßten .

MORPHOLOGIE 549 Formele de bază sollen sollte—gesollt wollen wollte—gewollt mögen mochte—gemocht Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent Conjunctiv ich du er wir ihr sie solle sollest solle sollen sollet sollen soll sollst soll sollen sollt sollen Indicativ ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen Indicativ ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Conjunctiv ich du er wir ihr sie wolle wollest wolle wollen wollet wollen Conjunctiv ich du er wir ihr sie möge mögest möge mögen möget mögen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten Indicativ ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Indicativ ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Conjunctiv [ ich du er wir ihr sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten j 1 .

gemocht) etc. müs­ sen.. gewollt. mocht) du hättest gekonnt mußt. ge­ gewollt. ge­ mocht) du hast gekonnt (gedurft. ge­ ge­ ge­ ge­ (gedurft. können (dürfen. sollen. mußt. sollen. Mai mult a) Ca verb predicativ: ca perfect Indicativ ich hatte gekonnt (gedurft. gesollt.. mocht) du hattest gekonnt (gedurft. ge­ gewollt. gesollt. Conjunctiv ich habe gekonnt (gedurft. gewollt. gesollt. können (dürfen. ge­ mocht) etc.. müs­ sen. mögen) etc. sollen. wollen. ge­ . gemußt. müs­ sen. mögen) etc. gesollt. können (dürfen. gewollt. wollen. ge­ mußt. wollen.. gesollt. gemocht) du habest gekonnt (gedurft. gewollt. gewollt. Conjunctiv ich hätte gekonnt mußt. gesollt.550 GRAMMATIK Perfect a) Ga verb predicativ: Indicativ ich habe gekonnt (gedurft. wollen. müs­ sen. mußt.. mögen) du hast . gesollt. b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui alt verb) : Indicativ ich habe .. gewollt. Conjunctiv ich habe . gemußt. sollen. ge­ mußt. ge­ (gedurft. können (dürfen.. mocht) etc.. mögen) du habest. gesollt. mocht) etc.

wollen. können (dürfen. mögen) du hattest. mö­ gen) etc. mögen) etc. gemußt. wollen. sollen.. sollen.. sollen.. mögen) etc.. gesollt.. gesollt. Conjunctiv ich hätte . Viitorul II Indicativ ich werde . Viitorul I Indicativ ich werde . gewollt. gesollt... ge­ mußt. müs­ sen. ge­ mocht) haben etc.. wollen. müs­ sen. mögen) du werdest. mögen) du wirst . können (dürfen. gekonnt (gedurft... wollen. können (dürfen. müssen. können (dürfen... • .. gekonnt (gedurft. gekonnt (gedurft.gemocht) haben du wirst . sollen. gekonnt (gedurft. können (dürfen.. können (dürfen. wollen.. gewollt.. ge­ mußt. ge­ mocht) haben etc.. mögen) du hättest . wollen.MORPHOLOGIE 551 Mai mult b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui ca perfect alt verb) : Indicativ ich hatte . wollen. gemußt. müs­ sen. gesollt. ge­ mocht) haben du werdest . Conjunctiv ich werde . sollen.. gewollt.. wollen. müs­ sen.. sollen. müs­ sen. müs­ sen.. müs­ sen. sollen. gewollt. können (dürfen.... sollen. können (dürfen. mögen) etc. Conjunctiv ich werde .

sehen. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben -f. hören. (comp. gemocht d) Verbele modale care au la in­ können — ich konnte finitiv Umlaut îl pierd la im­ dürfen •— ich durfte müssen —• ich mußte perfect : mögen — ich mochte e) Cînd avem două verbe într-o Kannst du diesen Text ohne propoziţie.infinitiv: — Folosite ca verbe predicative. können — ich kann verbele modale (afară de sollen) dürfen — ich darf au Ablaut. Ele sînt deci predar : terito-prezente : sollen — ich soll c) Verbele modale formează im­ ich konnte. pag. pe lîngă infinitivul unui alt verb. ich wollte. ich durfte. Această regulă se aplică şi la perfectul şi mai mult ca perfectul verbe­ lor : lassen. Această regulă se aplică şi la verbele lassen. gewollt. Ich habe nicht gekonnt. . helfen. hel­ fen etc. hören. 561) : — Folosite ca verbe auxiliare. Der fremde Herr hat einen Wagen kommen lassen. ich mochte cu desinenţele verbelor slabe : gekonnt. schema 109. Dar : Er hat einen Brief auf dem Tisch gelassen. ich mußte perfectul şi participiul perfect ich sollte. sehen. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (deci în mod regulat) : O b s e r v a ţ i e .552 GRAMMATIK 98 CARACTERISTICILE VERBELOR MODALE a) La persoana I şi a III-a indicativ prezent. Ich halbe zu ihm gehen können. Wörterbuch übersetzen] al doilea stă la infinitivul fără zu O b s e r v a ţ i e . gedurft. gemußt gesollt. primul fiind modal. verbele modale nu au desinenţe personale : können dürfen müssen sollen wollen mögen : : : : : : ich ich ich ich ich ich kann darf muß soll will mag — er kann — er darf — er muß • — er soll — er will — er mag b) La indicativul prezent singular. gehen.

Caracteristicile secundare: a) persoanele a Ii-a şi a III-a singular.du trägst -i' du läufst —> du siehst ~• du gibst Nu transformă pe a — ä : hauen.gelitten ziehen — zog — gezogen - .ich höbe — ick führe leiden — litt — . weben.äu e ' ^ ^ ^i Indicativul pers. > u -» ü' c) alternanţe consonantice la unele verbe : Imperfectul Indicativ : ich kam ich hob ich fuhr Imperfectul Conjunctiv : —• ich käme ~ . schaffen. heben. a Ii-a ->. I ich trage ich laufe ich sehe ich gebe prezent pers. indicati­ vul prezent : a ->. Caracteristicile principale: schreiben schrieb geschrieben geschrieben versprechen versprach versprochen versprochen a) Ablaut la imperfect şi de multe ori la participiul perfect: b) desinenţa -en la partici­ piul perfect : B. schallen Nu transformă pe e în i(e) : gehen. 99 imperfectul şi participiul perfect: formele de bază ale verbelor VERBELE TARI (Die starken Verben) A. genesen. stehen. pflegen.MORPHOLOGIE 553 ÎMPĂRŢIBEA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Infinitivul. indicativ >o -> ö\ conjunct. bewegen.ä au -*. i a .> ä i imperf. b) conjunctivul imperfect : imperf.

Verbele preterito-prezente: D. geordnet c) 101 A. 97) + wissen (ich weiß).554 GRAMMATIK 100 V E R B E L E SLABE • • (Die schwachen Verben) Caracteristicile verbelor slabe: a) nu schimb ă vocala radicală : lernen — lernte — gelernt ordnen — ordnete — geordnet ich lernte. Verbele auxiliare de timp C.(e)t la participiul perfect: gelernt. ich ordnete b) desinenţa -(e)te la imperfect: desinenţa . wußte. Verbele: Infinitiv gehen stehen tun Indicativul imperfect ging stand tat (vezi schema nr. Conjunctivul imperfect ginge stände (stünde) täte Participiul perfect gegangen gestanden getan . 95) verbele modale (schema nr. Verbele: Infinitiv kennen brennen rennen nennen senden wenden bringen denken VERBELE NEREGULATE (Die unregelmäßigen Verben) Indicativul imperfect kannte brannte rannte nannte fsandte (sendete (wandte {wendete brachte dachte Conjunctivul imperfect kennte brennte rennte nennte sendete wendete brächte dächte Participiul perfect gekannt gebrannt gerannt genannt fgesandt (gesendet /gewandt \ gewendet gebracht gedacht B. gewußt.

pag.participiul perfect sein Indicativul prezent werden + infinitivul prezent Indicativul prezent werden + infinitivul perfect Vezi: Exemple de conjugare. Futurum) Viitorul II (IL Futurum) 1 Verbe tari si slabe Indicativul prezent haben + participiul perfect sein Indicativul imperfect : \. . 564.MORPHOLOGIE 555 102 FORMAREA TIMPURILOR INDICATIVUL 1 (Der Indikativ) Verbe tari Pers. II şi III : a -> ä au -> au e ->i(e) Verbe slabe Vocala radicală nu se schimbă Prezent (Präsens) ich du er wir ihr sie -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en Verbe tari Imperfect (Imperfekt) ich du er wir ihr sie -(e)st -en -(e)t -en ich du er wir ihr sie Verbe slabe -(e)te -(e)test -(e)te -(e)ten -(e)tet -(e)ten Vocala radicală nu se schimbă Ab­ laut Perfect (Perfekt) Mai mult ca perfect (Plusquam­ perfekt) Viitorul I (I.

pers.556 GRAMMATIK 102 Observaţii. -x au la prezent. O b s e r v a ţ i e . -tz. Toate verbele tari. 3. -z. . persoana a Ii-a singular numai desinenţa . Rădăcina verbului + desinenţele conjuncti­ vului. -ss. + desinenţele conjuncti­ vului. Verbele tari. er sei. -An (orAnen). I şi a III-a singular : ich sei. -ffn (öitnen). Nu are loc nici o alternanţă vocalică.t : da grüßt. a căror rădăcină se termină in -t şi -d pot intercala vocala e la per­ soana a Ii-a singular imperfect şi trebuie s-o intercaleze la persoana a Ii-a plural imperfect : du hielt(e)st du betrat(e)st ihr hieltet ihr betratet 5. Verbele a căror rădăcină se termină în -s. Verbele tari. -tm (atmen) intercalează un e între rădăcină şi desinenţă la indicativ prezent. -ehn (rechnen). -t (antworten). -ß. -din (wiAmen). 2. a Ii-a şi a IlI-a singular şi persoana a Ii-a plural. a căror rădăcină se termină în -s sau -ß trebuie să intercaleze vocala e la persoana a Ii-a singular imperfect şi o pot intercala la persoana a Ii-a plural imperfect: du lasest du verließest ihr las(e)t ihr verließ(e)t i 103 CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv) Verbe tari Rădăcina verbului Prezent Verbe slabe ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en. -gn (begegnen). care la persoana a Ii-a şi a IlI-a singular au Umlaut sau alternanţa e -*• i(e) şi a căror rădăcină se termină în t nu intercalează vocala e la persoana a Ii-a singular şi nu au desinenţă la persoana a III-a singular p r e z e n t : du hältst du betrittst er hält er betritt Nici verbul (ein)laden nu intercalează vocala e ich lade (ein) du lädst (ein) er lädt (ein) 4. precum şi la toate persoanele indicativului imperfect. Verbul sein nu are desinenţă la pers. Verbele slabe a căror rădăcină se termină în -d (reden). 1.

Condiţionalul prez. .. werden -f.infinitivul prez. Conjunctivul prezent — : (. = Conjunctivul imperf.infinitivul perfect 104 CONDIŢIONALUL (Der Konditionalis — Die Bedingungsform) Condiţionalul nu este un mod. = Conjunctivul imperf.. Condiţionalul perf. . ci o formă perifrastică a conjunc­ tivului. werden + infinitivul perf. haben ..participiul perfect sein Mai mult ca perfectul Conjunctivul imperfect :— + participiul perfect sein 1 Viitorul I Conjunctivul prezent werden + infinitivul prezent Viitorul II Conjunctivul prezent werden -\.MORPHOLOGIE 557 Verbe tari Indicativul imperfect ( + Umlaut) + desinenţele conjunctivului ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en Verbe slabe Conjunctivul im­ perfect = indi­ cativul imperfect Imperfect 1 1 Verbe tari şi slabe Perfect _ ..

un Îndemn. ci în felul următor : Infinitivul pers. wissen nu formează imperativul după regu­ lile de mai sus. fără pronume: I ihr fragt -> fragt! • Forma de politeţe (singular şi piu. Un ordin. was du nicht kennst! soll zu mir kommen! — prin indicativul prezent activ — prin indicativul viitor : — prin infinitivul prezent activ : — prin participiul perfect: — prin verbe modale : — prin adverbe : Her mit dem Doktor! . sein. werden. a II-a sing.j ral) = prezentul formei de politeţe cu inversiune: Sie fragen -* Fragen Sie! • Verbele haben. ci şi — prin conjunctivul p r e z e n t : Man werfe noch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Ero­ berung des Kosmos! Du kommst sofort her! Du wirst aber sofort herkommen! Einstelgen! Aufgepaßt! Wir auch noch Ilias wollen einmal sehen. a II-a plural forma de politeţe haben habe! habt 1 sein sei! seid! werden werde! werdet! wissen wisse! wißt! haben Sie! seien Sie! werden Sie! wissen Sie! O b s e r v a ţ i e . ob du etwas spielen kannst.558 GRAMMATIK 105 IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) Persoana a II-a singular = persoana a II-a singular prezent. un sfat nu se exprimă numai prin imperativ. pers. fără desinenţa -st du fragst -» frag! şi fără pronume: du antwortest ~» antworte! a şi au din rădăcină nu formează du trägst -> trag! Umlaut la imperativ: Persoana a II-a plural = persoana I a II-a plural prezent.

562). 110. regeln. Diateza pasivă a stării exprimă starea subiectului ca rezultat al unei anumite acţiuni: Das Fenster ist geöffnet = Fereastra este deschisă. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI1 (Die Nominalformen des Verbs) 107 INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) Activ Pasiv Prezent Participiul perfect al verbului de conjugat + werden gefragt werden rădăcina verbului + -en sau fragen. infinitivul putînd fi întrebuinţat şi ca substantiv (vezi schema nr. 109. La perfect şi mai mult ca perfect. Cînd o propoziţie în care pronumele man este subiect este trecută la diateza pasivă. El este întrebat. Acestea nu sînt con­ siderate — în limba germană — moduri pentru că pot avea şi flexiune nominală. Ea este întrebată. spre deosebire de : Das Fenster wird geöffnet = Fereastra se deschide. man se suprimă : Man öffnet dieses Warenhaus um 7 Uhr. / prin diateza pasivă : (Der Kleine wird gelobt = Copilul este Diateza pasivă se traduce lăudat) prin pasivul reflexiv: (DieVorlesung wird in diesem Saal gehal­ ten = Prelegerea se ţine în această sală) Uneori diateza pasivă = sein (la timpul corespunzător) + participiul perfect (diateza pasivă a stării). Participiul perfect al verbului de conjugat este invariabil: Er wird gefragt. pag. participiul geworden pierde augmentul ge. iar participiul şi ca adjectiv şi substantiv (vezi schema nr.: Ich bin gefragt worden. laufen 1 Prin forme nominale ale verbului se înţeleg infinitivul şi participiul.MORPHOLOGIE 559 106 DIATEZA PASIVĂ (Das Passiv) Diateza pasivă = werden (la timpul corespunzător) + participiul per­ fect al verbului de conjugat: Ich werde (wurde) gefragt etc. — Dieses Warenhaus wird um 7 Uhr geöffnet. Sie wird gefragt. O b s e r v a ţ i e . 561). pag. .

ge. Participiul perfect: 1) verbe tari = (ge) + rădăcina verbului ( + Ablaut) -\.îl for­ mează toate verbele accentuate la infinitiv prezent pe prima silabă.d -> regelni fahren — gefahren zerbrechen — zerbrochen lernen —• gelernt rechnen — gerechnet erzählen — erzählt Infinitiv -f d B. La aceste verbe. Participiul perfect fără ge. adică : a) verbele simple b) verbele compuse cu particulă separabilă.-en 2) verbe slabe = (ge) + rădăcina verbului + -(e)t Participiul perfect cu ge. Participiul prezent: fahren + d -> fahrend regeln -\.îl for­ mează verbele neaccentuate pe pri­ ma silabă. adică : a) verbele compuse cu particule in­ separabile: b) verbele în -ieren: ] tragen — getragen einsteigen — eingestiegen zerbrechen — zerbrochen erzählen — erzählt studieren — studiert .560 GRAMMATIK Perfect participiul perfect + haben sein gefragt haben gelaufen sein geworden sein participiul perfect al verbului de conjugat + worden sein ( = gewor­ den sein = infinitiv perfect de la werden) gefragt worden sein 108 PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) A.se intercalează între particulă şi verb.

2) prin gerunziu. gewohnt: Es war mir unmöglich hinzu­ gehen.MORPHOLOGIE 561 109 întrebuinţarea infinitivului cu zu a) după majoritatea verbelor : Es beginnt zu regnen.. statt. Lust. Der Junge half dem Alten den Koffer tragen. heißen ( = be­ Der Kleine nahm Spielsachen. Könnt teţi Was ( = ( = 11 ihr heute kommen? ( = Pu­ veni astăzi?) hatten Sie vorzubereiten? Ce aţi avut de pregătit?) 36—Limba germană . Wunsch. bleiben. ohne .zu.. leicht. după verbele care exprimă percepţii senzoriale : 3) rareori prin infinitiv : 4) rareori prin supin : Ich höre ihn kommen aud venind). b) după toate acele substantive pe lîngă care poate sta un atribut verbal.. zu. unmöglich. fehlen) : um sie der Frau zu geben. Gelegenheit.. c) după adjective sau participii. de exemplu: Möglichkeit. nelimitată. fără zu a) după verbele modale : Er soll einen Artikel schreiben. angenehm. Substantivizarea infinitivului Infinitivul prezent activ poate fi substantivizat: lernen ( = a învăţa) -»• das Lernen ( = învăţarea) Infinitivul substantivizat este de genul neutru şi exprimă o acţiune în desfăşurare.zu: lehren. b) după verbele care exprimă per­ cepţii senzoriale (sehen. Absicht. lernen. c a : möglich. fühlen e t a j : Ich sehe ihn kommen. Traducerea infinitivului Infinitivul. um .. Zeit: Wir haben die Möglichkeit zu studieren. Er muß gekommen sein ( = E 1 trebuie să fi venit). c) după verbele mişcării : Gehst du das Buch kaufen? d) în construcţiile infinitivale cu d) după verbele helfen. hören. unangenehm.. atît cel cu zu cît şi cel fără zu se traduce : 1) de obicei prin conjunctivul pre­ Er muß kommen ( — El trebuie zent sau perfect: să vină).

die spielen. . ein ausgezeichnet gelehrter Mann Das Wasser war kochend heiß.110 întrebuinţarea participiului perfect prezent a) adjectival: die lebende Biblio­ die schön eingerichteten Studen­ thek tenheime b) adverbial: Er erwiderte la­ Er spricht ausgezeichnet. ich werde gefragt. precedat de Participiul perfect al verbelor in­ prepoziţia zu are sens pasiv şi tranzitive are sens activ: exprimă o necesitate: das zu die eben angekommenen Freun­ lesende Buch ( = das Buch. Participiile întrebuinţate ca adverbe (b) sînt invariabile... Sensul participiului întrebuinţat atributiv Participiul prezent întrebuinţat Participiul perfect al verbelor tran­ atributiv are sens activ : zitive are sens pasiv : die spielenden Kinder . die eben gelesen werden soll) angekommen sind. ( = die Freunde. die gegründet wurde) Participiul prezent. de obicei: a) printr-o propoziţie relativă : die a') prin participiu : die geschaffenen Bedingun­ spielenden Kinder = copiii gen = condiţiile create care se joacă dar şi b) printr-un adjectiv sau parti­ b') prin propoziţii relative : die angekommenen Freunde cipiu : = prietenii care au sosit ein glänzender Organisator = un organizator strălucit .) ( = die Lehranstalt... Declinarea participiului Participiile întrebuinţate ca adjective (a) şi ca substantive (c) se declină ca adjectivele atributive. die gegründete Lehranstalt ( = die Kinder... c) substantivizat: der Eeisende der Angestellte Participiul perfect serveşte la formarea perfectului. chend. . mai mult ca perfectului şi a diatezei pasive : ich habe (hatte) gefragt.) Traducerea participiului Participiul prezent se traduce: Participiul perfect se traduce.. das de ..

. über-.. wieder-: durchführen — führte durch — durchgeführt ( = a executa) durchleuchten— durchleuchtete — durchleuchtet ( = a radiografia) Uneori acelaşi verb poate fi compus chiar cu aceeaşi particulă atît separabil cît şi inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt ( = a traduce) übersetzen — setzte über — übergesetzt ( = a trece peste un rîu) (trennbar . daß er mich anruft (anrief) Verbele compuse inseparabil — La participiul perfect.MORPHOLOGIE 563 c) printr-un gerunziu : die steigende Produktion = producţia crescîndă d) printr-un substantiv : der Reisende = călătorul c') printr-un substantiv : der Angestellte = salariatul 111 VERBELE COMPUSE (Zusammengesetzte Verben) I inseparabil (untrennbar zusammengesetzte Verben) — Particula inseparabilă este neaccentuată : verbul simplu : zählen verbul compus : erzählen separabil zusammengesetzte Verben) — Particula separabilă este ac­ centuată : verbul simplu : rufen verbul compus : anrufen — în propoziţia principală (la pre­ zent. ge se formează participiul perfect intercalează între particulă şi fără ge : verbul simplu : erwacht angerufen La infinitivul prepoziţional. zu se intercalează între par­ ticulă şi verbul simplu : anzurufen Atît separabile cît şi inseparabile pot fi particulele : durch-. unter-. wider-. imperfect şi imperativ) particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei: Ich rufe dich um 5 Uhr an. um-. Ich rief dich um 5 Uhr an. Ruf mich um 5 Uhr a n ! — In propoziţia secundară. parti­ cula nu se desparte de verb : . voll-..

am întrebat) du fragtest er fragte wir fragten ihr fragtet sie fragten . Particula wieder ( = a repc ta). 0 b s e r v a ţ i e. este inseparabilă numai în 1 verbul wiederholen 113 EXEMPLE DE CONJUGARE DIATEZA ACTIVĂ Verb e Indicativ Pre­ zent ich laufe (fug) du läufst er läuft wir laufen ihr lauft sie laufen tari Conjunctiv Verbe Indicativ ich frage (întreb) du fragst er fragt wir fragen ihr fragt sie fragen slabe Conjunctiv ich frage [(să) întreb] du fragest er frage wir fragen ihr fraget sie fragen ich laufe [(să) fug] du laufest er laufe wir laufen ihr laufet sie laufen Im­ per­ fect ich lief (fugeam.564 GRAMMATIK 112 Particulele inseparabile şi se )arabile Inseparabile beempentergemißverzerAüt inseparabile cit şi separabile durchhinterüberumuntervollwiderwieder Separabile Toate celelalte parti­ cule sînt separabile. fugii. am fugit) du liefst er lief wir liefen ihr lieft sie liefen ich liefe (aş fugi) du er wir ihr sie liefest liefe liefen liefet liefen ich fragte (întrebam. (aş întreba) întrebai.

. să fi fugit) du sei(e)st ge­ laufen er sei gelaufen etc. să fi întrebat) du habest ge­ fragt er habe gefragt etc. Indicativ ich habe ge­ fragt (am întrebat) du hast gefragt er hat gefragt etc. ich werde laufen ich werde (voi fugi) laufen (voi fugi) du wirst du werdest laufen laufen er wird laufen er werde laufen etc. Vii­ tor I ich werde fragen (voi întreba) du werdest fragen er werde fragen etc.MORPHOLOGIE 565 DIATEZA ACTIVĂ Verbe tari Verbe slabe Per­ fect Indicativ ich bin ge­ laufen (am fugit) du bist ge­ laufen er ist gelaufen etc. ich werde fragen (voi întreba) du wirst fragen er wird fragen etc. Conjunctiv ich sei gelaufen (am fugit. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du wirst gefragt haben er wird gefragt haben etc. Mai mult ca per­ fect ich war ge­ ich wäre gelau­ laufen fen (fugisem) (aş fi fugit) du warst ge­ du wärest ge­ laufen laufen er war gelaufen er wäre ge­ laufen etc. Conjunctiv ich habe gefragt (am întrebat. etc. ich hatte ge­ fragt (întrebasem) du hattest ge­ fragt er hatte ge­ fragt etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du werdest gefragt haben er werde ge­ fragt haben etc. Vii­ tor II ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du wirst ge­ laufen sein er wird gelaufen sein etc. ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du werdest ge­ laufen sein er werde gelau­ fen sein etc. etc. ich hätte gefragt (aş fi întrebat) du hättest ge­ fragt er hätte gefragt etc.

566 GRAMMATIK Condiţionalul Prezent ich würde laufen (aş fugi) du würdest laufen er würde laufen wir würden laufen ihr würdet laufen sie würden laufen Perfect ich würde gelaufen sein (aş fi fugit) du würdest gelaufen sein er würde gelaufen sein wir würden gelaufen sein ihr würdet gelaufen sein sie würden gelaufen sein Prezent ich würde fragen (aş întreba) du würdest fragen er würde fragen wir würden fra­ gen ihr würdet fra­ gen sie würden fra­ gen Perfect ich würde gefragt haben (aş fi întrebat) du würdest gefragt haben er würde gefragt haben wir würden gefragt haben ihr würdet gefragt haben sie würden gefragt haben Imperativ lauf! (fugi!) lauft! laufen Sie! frag! (întreabă!) fragt! fragen Sie! DIATEZA PASIVĂ Conjunctiv Prezent ich werde gefragt ich werde ge­ fragt (sînt între­ bat. fui în­ trebat. -ă) du wurdest du würdest gefragt gefragt etc. -ă) (să fiu între­ bat. am bat. -ă. etc. Mai mult ca perfect ich war gefragt ich wäre gefragt worden worden i (fusesem în(aş fi fost întrebat. etc. -ă) trebat. bat. -ă) fost. Indicativ . Perfect ich bin gefragt ich sei gefragt worden worden (am fost între­ (să fi fost. -ă) du bist gefragt du sei(e)st ge­ worden fragt worden etc. -ă) du wirst gefragt du werdest gefragt etc. Indicativ Conjunctiv Imperfect ich wurde ich würde gefragt gefragt (aş fi între­ (eram. sînt întrebat. -ă) am fost întrebat. etc. -ă) du warst ge­ fragt worden etc. du wärest ge­ fragt worden etc.

Imperativul sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! (fii întrebat.MORPHOLOGIE 567 Indicativ Viitorul ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. Condiţionalul Prezent Perfect ich würde gefragt werden ich würde gefragt worden sein (as fi întrebat. întrebînd) Perfect gelaufen (fugit. -ă) (aş fi fost întrebat. -ă) du wirst ge­ fragt werden etc. Conjunctiv I Ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -ă) (fiţi întrebaţi. -ă) F O R M E L E NOMINALE Infinitivul Activ Prezent Perfect laufen (a fugi) gelaufen sein (a fi fugit) fragen (a întreba) gefragt haben (a fi întrebat) Participiul Prezent laufend (care fuge. -e) seien Sie (werden Sie) gefragt! (fiţi întrebat. etc. întrebată) Pasiv gefragt werden (a fi întrebat) gefragt worden sein (a fi fost întrebat) . Indicativ Conjunctiv Viitorul II ich werde ge­ ich werde ge­ fragt worden fragt worden sein sein (voi fi fost (voi fi fost întrebat. -ă) du werdest gefragt wer­ den etc. -ă) du wirst ge­ du werdest fragt worden gefragt wor­ sein den sein etc. -ă) întrebat. fugind) fragend (care întreabă. etc. -ă) du würdest gefragt werden du würdest gefragt worden sein etc. -ă) gefragt (întrebat.

IT4 VERBELE REFLEXIVE (Reflexive Verben) Indicativ Prezent ich du er wir ihr sie Sie freue freust freut freuen freut freuen freuen mich dich sich uns euch sich sich ich merke du merkst er merkt wir merken ihr merkt sie merken Sie merken mir dir sich uns euch sich sich ich freue du freuest er freue wir freuen ihr freuet sie freuen Sie freuen mich dich sich uns euch sich sich ich du er wir ihr sie Sie merke merkest merke merken merket merken merken mir dir sich uns euch sich sich Conjunctiv Imperfect ich freute mich du freutest dich er freute sich wir freuten uns ihr freutet euch sie freuten sich Sie freuten sich ich merkte mir du merktest dir er merkte sich wir merkten uns ihr merktet euch sie merkten sich Sie merkten sich Perfect ich habe mich gefreut du hast dich gefreut etc. ich hätte mich gefreut du hättest dich gefreut etc. . ich habe mich gefreut du habest dich gefreut etc. ich hätte mir gemerkt du hättest dir gemerkt etc. Identic cu imperfectul indicativ Mai mult ca perfect ich hatte mich gefreut du hattest dich gefreut etc. ich habe mir gemerkt du habest dir gemerkt etc. ich habe mir gemerkt du hast dir gemerkt etc. ich hatte mir gemerkt du hattest dir gemerkt etc.

hinaus — heraus hinunter — herunter . II ich werde mir gemerkt haben du werdest dir gemerkt haben etc. ich werde mich freuen du werdest dich freuen etc. ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) 115 întrebările : wo? (stare pe loc) hier (da) dort hinten vorn drinnen draußen hinein hinauf i ADVERBELE DE LOC (Die Ortsadverb] en) = = = = = = aici acolo mapoi înainte înăuntru afară etc. etc. Viitorul ich werde mich gefreut haben du wirst dich gefreut haben etc. Imperativul freu dich! freut euch! freuen Sie sich! merk dir! merkt euch! merken Sie sich! mică. oben unten überall nirgends links rechts = = = = = = sus jos pretutindeni nicăieri la stînga la dreapta wohin ? (mişcare) — herein •— herauf etc.MORPHOLOGIE 569 Viitorul I ich werde mich freuen du wirst dich freuen etc. ich werde mir merken du wirst dir merken etc. La forma de politeţe pronumele reflexiv se scrie cu iniţială şi nu cu iniţială mare. ich werde mir merken du werdest dir merken etc. ca pronumele de politeţe personal şi posesiv. O b s e r v a ţ i e . ich werde mir ich werde mich gemerkt haben gefreut haben du wirst dir du werdest dich gemerkt haben gefreut haben etc.

= = = = = = foarte extrem de în zadar numai. seit wann? wie lange? wie olt? 117 Întrebările : wie? III. seit langem — de mult immer = totdeauna. jährlich = anual etc. ADVERBELE DE MOD (Die Adverbien der Art und Weise) gern so umsonst zusammen viel fast überaus = = = = = = = cu plăcere sehr asa äußerst degeaba vergebens împreună nur mult wenig aproape kaum peste măsură etc. gewöhnlich = de obicei selten = rareori. zuerst = mai întîi endlich. früh = devreme spät = tîrziu. täglich = zilnic wöchentlich = săptămînal. erst = abia seither. jetzt = acum nie.570 GRAMMATIK aufwärts abwärts = în sus = în jos vorwärts = înainte rückwärts = înapoi Adverbul hin şi compusele lui exprimă direcţia de la cel care vorbeşte. seitdem = de atunci. immer = totdeauna damals = pe atunci. stets = mereu häufig = adesea. ewig = veşnic lange = mult timp. ADVERBELE DE TIMP (Die Zeitadverbien) heute = astăzi. schließlich = în sfîrşit. manchmal = uneori stündlich = la fiecare oră. stundenlang = ore întregi tagelang = zile întregi. doar puţin de-abia . Adverbul her şi compusele lui exprimă direcţia spre acela care vorbeşte. niemals = niciodată. Adverbe sînt şi cuvintele interogat Lve : wo ? = unde? wohin ? = încotro ? woher ? = de unde? 116 Întrebările : wann? II.

-sten Comparaţia neregulată a adverbelor Pozitiv oft gern bald Comparativ öfter (häufiger) lieber eher Superlativ am häufigsten am liebsten am ehesten adjectivelor . cu greu sper. deshalb i aceea. altminteri gleichwohl = cu toate acestea etc. 52. numai că la superlativ se întrebuinţează doar forma : am . ADVERBELE DE CAUZĂ ŞI DE SCOP (Di«! Adverbien des Grundes und des Zwecks) darum \ daher .. dazu = în acest scop wozu? 119 COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Comparaţia adverbelor este identică cu comparaţia (vezi schemele nr. dm aceasta cauza deswegen) andernfalls = în caz contrar.. weswegen?) IV.. 53). să sperăm vizibil parţial întîmplător din fericire 118 întrebările : warum ? (weshalb. .MORPHOLOGIE 571 auf welche Weise? schwerlich = hoffentlich = sichtlich = teilweise = zufälligerweise = glücklicherweise = etc.

daran Woran denkst du? ( = La ce te gindeşti?) dar : An wen denkst du? ( = La cine te gîndeşti?) leb denke daran. \ wo(r) + prepoziţie. se referă în general la lucruri sau la substantive abstracte şi nu Ia persoane. cît şi cele de­ monstrative.) Adverbele pronominale interogative sau relative se întrebuinţează în locul pronumelui was precedat de prepo­ ziţie. damit.) X . ( = Mă gîndesc la el. / de ex. atît cele in­ terogative sau relative. Ich denke daran.) damit — cu acesta (aceasta etc.pronume An was denkst du? Woran denkst du? woran = la ce womit = cu ce Ich denke an das. » Se formează din : wo + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie + pronume Adverbele pronominale demonstrative se întrebuinţează în locul pronumelui demonstrativ das (la dativ sau la acuzativ) sau al pronumelui personal de pers. womit. de ex. woran da(r) -f prepoziţie.572 Ö8. Se formează din : da + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie -f.) dar : leb denke an ihn. daran = la acesta (aceasta etc. ( = Mă gîndesc la aceasta — la o anu­ mită chestiune. a IlI-a precedat de prepo­ ziţie.AMMATIK ADVERBE PRONOMINALE (Die Pronominaladverbien) 120 Adverbe pronominale relative Adverbe pronominale interogative Adverbe pronominale demonstrative: Adverbele pronominale.

la hinter = în spa­ tele in = în. în afara. avînd în vedere anläßlich = cu ocazia ausschließlich = exclusiv außerhalb = afară din. îna­ inte de. de zwischen — între angesichts = în faţa. mulţumită entgegen = (în) contra fern= departe de gegenüber = în fală. faţă de. începînd de aus = din außer = afară de bei — la (stare sau acţiune pe loc) dank — datorită. Consoana r se intercalează dacă prepoziţia începe cu o vocală. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa . PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) 121 Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii şi acuzativul an = la. împotriva ohne = fără um = în j u r u l . în termen de jenseits — de partea cealaltă. ca ur­ mare inmitten — în mijlocul innerhalb = înăuntrul. inaintea. în exterior betreffs = referitor la bezüglich = referitor la diesseits = de partea aceasta einschließlich = inclusiv hinsichtlich = în vederea infolge — din cauza. dincolo ab = de (la). pe (o suprafaţă verti­ cală) auf = pe (o su­ prafaţă orizon­ tală). la wider = în con­ tra . peste drum de bis = pînă (la) durch — prin entlang — de-a lungul für = pentru gegen = contra.MORPHOLOGIE 573 Adverbe pronominale interogative şi relative : —an —auf —aus —bei —durch —-für —in wo(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu Adverbe pronominale demonstrative : —an —auf —aus —bei —durch —für —in da(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu O b s e r v a i i e.

potrivnic Observaţii.. în ceea ce priveşte întrebuinţarea prepoziţiilor cu dativul şi acuzativul: Verbul care exprimă o stare sau o acţiune pe loc: prepoziţie + dativ (întrebarea wo?) Pe Ungă un complement circumstanţial de prepoziţie + dativ (întrebarea wann?) Verbul care exprimă direcţia unei mişcări: prepoziţie + acuz. Prepoziţia bis poate sta singură sau pe lîngă o altă prepoziţie. îm­ preună cu seit — din.. (întrebarea wohin?) timp: Er wohnt auf dem Land.. Wohin gehen sie? Ich wohne dem gegenüber. precum şi entlang ( + acuzativ).. gegenüber. 1. gemäß. după ( = conform). în spre nächst ~ pe lîngă nebst — împreună cu. Wo wohnt er? Er kommt am Montag. cu ajutorul oberhalb = deasupra seitens — din partea (an)statt = în locul trotz = în ciuda ungeachtet = neţinînd seamă d e . la. după mit = cu nach = d u p ă .. Prepoziţiile zuwider. se pun de obicei după substantiv : 2. Wann kommt er? Sie gehen in die Stadt. bis zu dem Bahnhof. în folosul gemäß = conform cu. pe lîngă samt — cu. în primul caz cere acuzativul: In al doilea este adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : 4. cu t o t (toată) unterhalb = dedesubt unweit = nu departe de vermöge = în virtutea. entgegen. se pune de cele mai multe ori după substantiv : 3. . de (temporal) von — d e . despre zu = la (mişcare) zuwider = contrar.574 GRAMMATIK Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii cu dativul şi acuzativul kraft = în puterea. în vir­ tutea längs = de-a lungul mangels = în (din) lipsă de mittels = p r i n .. de l a . prin während — în timpul wegen = din cauza zugunsten = în favoarea. Prepoziţia nach cu sensul de conform. . Meiner Meinung Cişmigiu nach . bis nächsten Montag .

l Post. nu influen­ ţează topica.MORPHOLOGIE 575 CONJUNCŢIA (Die K o n j u n k t i o n — D a s 122 A. dacă. d e n n ich will ein Telegramm auf­ geben. . darum gehe ich auf die Post. Con­ juncţiile de mai sus.zu — pentru a soweit = în măsura în care obwohl — deşi obgleich = deşi trotzdem = cu toate că so daß = aşa încît statt daß — în loc (ca) să statt . dar auch = şi.. cu toate acestea sonst = de altfel Ich will ein Tele­ gramm aufgeben. coordonatoare Conjuncţii Bindewort) subordonatoare verbul conjugat locul ultim daß = că ob = dacă weil = fiindcă da = fiindcă. ele nemai fiind considerate con­ juncţii ci adverbe: 2 Es regnete. I care nu influenţează asupra topicii: und = şi oder = sau.. zu = fără a als (ob) = ca şi cum als (wenn) = ca şi cînd Ich gehe auf die Post. ori aber = însă. t r o t z ­ dem (dennoch) l ging ich in Stadt. zu = în loc de a ohne daß = fără (ca) să ohne . cu toate acestea trotzdem = totuşi. aufgeben will.. pentru ca um. fo­ losite în interiorul unei propoziţii. decît wenn = cînd. ich ging trotz­ dem in die Stadt. Es regnete. întrucît als = cînd. înainte de a während = în timp ce seitdem = de cînd wie = cum. die Observaţie. u. ori de cîte ori nachdem = după ce ehe = înainte ca bevor = înainte ca. de ase­ menea sondern = ci denn = căci nämlich = adică allein = dar Ich gehe auf die 2 care influenţează asupra topicii: außerdem = afară de aceasta dann = pe urmă darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea dennoch = totuşi.... w e i l ich ein Telegramm 1. după cum indem = în timp ce (se tra­ duce de obicei doar verbul la gerunziu) damit = ca să.

. cu atît O b s e r v a ţ i e . Conjuncţii corelative nicht nur . noch — nici . cît şi weder . desto propoziţia principală...... 123 (Die ach! ah! aha! hm! oh! INTERJECŢIA Interjektion — Das ei! husch! pfui! o weh! p s t ! st! Empfindungswort) hallo! wau.. meck! ..... desto (um so) = cu cît . Atît după je cît şi după desto (um so) se pune un adverb. desto größere Fortschritte machst du.. miau ! mäh. Je introduce propoziţia secundară. oder — ori ..576 GRAMMATIK 122 B. wau ! miau.. nici entweder ... sondern auch = rm numai . ori je .. als auch = atît . mäh ! meck... respectiv un adjectiv la comparativ : Je mehr du lernst.. ci şi sowohl .

SINTAXA (Die Syntax — Die Satzlehre) PROPOZIŢIA (Der Satz) 124 1 simplă (Der einfache Satz) părţi principale | subiect predicat Propoziţia . SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) 125 întrebările : wer? was? Subiectul poate fi exprimat: pnntr-un pronu. printr-un substanţia sau o parte de vorbire substantivizată: Lenchen (Eine Verwandte) pflegte die Kinder.printr-o propozi­ me: tic sau o con. 1SS1 .er mein bester Es regnet.ţie secundară : Er ist Student. daß rauchen? Es ist dem Klei.printr-un infini. circumst. war.Es wurde mir Darf man hier vală: offenbar. »7—limba germană — c. comple­ atribut ment corn pi. nen unmöglich Freund gewesen einzuschlafen. 1 dezvoltată (Der erweiterte Satz] 1 I părţi principale | + subiect predicat 1 părţi secundare \ . strucţie infiniţi.

Subiectul se omite : a) în propoziţiile imperative cu verbul la imperativ pers. a). . b) Observaţie. doch. Frühstück! b) în construcţiile infinitivale şi participiale (schema nr. I printr-un verb modal + Infinitiv: Kannst du diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen? O b s e r v a ţ i e.1 poate fi exprimat: 1 i printr-u n verb predicativ: Marina schrieb ihrem Sohn. c) B. PREDICATUL [Das Prädikat — Die Satzaussage) 12G verbal Predicatul 1. a Ii-a singular şi plural Komm(t) zum. oder.5 78 GRAMMATIK Nu există subiect inclus ca în limba română : — Merg la bibliotecă. 159 A. legate prin und. auch au un subiect comun. Uneori predicatul verbaX este exprimat printr-o locuţiune verbală : Till Eulenspiej »el machte sieh aus dem Stambe. aber. Ich gehe in die Bibliothek. subiectul se pune doar o singură dată : Der Regisseur stürzte auf die Bühne und\ (ljX-ItefttsMnfr| nannte den Autor des Stückes. sondern. nominal 127 PREDICATUL VERBAJL (Das verbale Prädikat) i . Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. b).

Numele predicativ poate fi exprimat: a) printr-un substantiv la nominativ: b) printr-un substantiv la genitiv (rareori) : c) printr-o construcţie prepo­ ziţională : d) printr-un substantiv sau pronume precedat de o con­ juncţie comparativă: e) printr-un adjectiv : O b s e r v a ţ i e . was er sich ge­ wünscht hatte. es) ist aufmerksam.SYNTAX 579 128 PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) I copula + nume predicativ (Das Prädikativum Prädikatsnomen) Das (Die Kopula — Das Satzband) (de obicei sein sau werden) Er ist Student. seit­ dem ich ihn nicht gesehen habe. Diese Statue ist aus Marmor. i) printr-un infinitiv sau prin­ tr-o construcţie infinitivală : j) printr-o propoziţie secun­ dară : . Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv este de obicei invariabil: Das ist ein neues Wohnviertel. Wir sind guter Laune. Sein Wunsch ist. Er wurde. Zwei Jahre sind vorbei. f) printr-un pronume : g) printr-un numeral: h) printr-un adverb : Was ist das? Wir waren zu dritt. E r (sie. Er heißt wie sein Vater. Der Knabe wurde Goethes Liebling. Deutsch zu studieren. Bukarest wird immer schöner.

. Die Antwort auf die Frage..580 GRAMMATIK ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) 129 întrebări: was für ein? welcher? wieviel? wessen? Atributul poate fi exprimat prin : a) adjective sau cuvinte între­ buinţate ca adjective das goldene Äpfelchen vor sechs Tagen b) — Substantive la genitiv (atributul genitival) — Substantive cu prepoziţie (atributul prepoziţional) —• substantive in acelaşi caz cu substantivul determinat (apoziţia) atributul adjectival (das adjektivische Attribut) atributul substantival (das substantivische Attribut) Ein Regisseur dieses Volkstheaters.. e) o propoziţie secundară propoziţia atributivă (der Attributsatz) Ist das der Brief. den du heute bekom­ men hast ? . dem Bärenwirt! — Der Komponist Zelter c) — adverbe fără prepoziţie — adverbe cu prepoziţie atributul adverbial (das adverbiale Attribut) Wer wohnt in dem Hause dort? Hast du die Zeitung von heute? d) infinitivul cu zu atributul verbal (das verbale Attribut) Wir haben die Möglichkeit zu lernen.. Gehen Sie zu meinem Nachbar.

Goethe) — Ein Mädchen. schön und wun­ derbar . în limbaj poe­ tic. 2) atributul substantival. 2) atributul adverbial (ăe obicei): Wir wohnen in jenem Wohn­ block dort. sahen den Jungen .. 4) propoziţia atributivă: Die Leute aber. Sava c) apozüia (de obicei): Das Ernst-Drucker-Thea­ ter in Hamburg. laufen.. (Fr. .. Deutsch zu studieren. în special dacă este expri­ mat printr-un nume pro­ priu la genitiv : Schillers Bescheidenheit... die an den Fenstern vorbeigingen. .SYNTAX 58 î 130 LOCÜL ATRIBUTULUI 1 înaintea substantivului determinat : 1) atributul adjectival der tieîe Eindruck 1 i în urma substantivului determinat: 1) atributul substantival a) genitival: Der Mittelpunkt der Kul­ tur . 3) atributul verbal: Wir haben die Absicht. Schiller) b) prepoziţional: Die Lehranstalt von Sf. neacordat. ein ausgesprochenes Volks­ theater .. atributul adjectival stă. înaintea sau tn urma substantivului determinat: — Meine Mutter hat manch gülden Gewand (J. W.. uneori. .. O b s e r v a ţ i e .

— participiului. se pune : I. înaintea predicatului: Ich habe dir gesagt.582 GRAMMATIK 131 Negaţia „nicht" Nicht poate nega : A. în propoziţia principală: / \. b) complementului fără prepoziţie : Ich habe das Buch nicht. Er fährt noch nicht fort. daß du nicht rauchen sollst. Du störst mich nicht. înaintea : în urma : IL în propoziţia secundară: a) — numelui predi­ cativ . c) — complementului circumstanţial de loc şi de mod : Er wohnt nicht (hier) in Buka­ rest. Er spricht nicht gut Deutsch. . o parte de propoziţie Dacă nicht neagă toată propoziţia. Ich habe noch nicht geantwortet. Er kann nicht kommen. — infinitivului. c) complementului circumstanţial de timp : Ich schreibe heute nicht. toată propoziţia B. b) — complementului prepoziţional (de obicei) : Ich warte nicht auf dich. — particulei sep arabile : Das Kleid war nicht teuer. a) verbului conjugat Du störst nicht.

eine. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. — Ich fahre nicht aufs Land. sondern mein Bruder. keine. Ich höre ihn kommen. keine. daß der Mieter einen Sohn von zwölf Jahren habe. Dacă nicht neagă o parte de propoziţie. eines se întrebuinţează keiner.SYNTAX 583 B. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie : — cu prepoziţie: b) printr-un pronume — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: c) printr-un infinitiv sau printr-o construcţie infiniţivală: d) printr-o propoziţie secundară: . Ich erwarte ihn. Ich warte auf ihn. Die Villard erzählte. ihr Kind solange aufzunehmen. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) 132 Complementul poate fi exprimat: Die Menge erreichte den Hörsaal. 1. keines. sondern ans Meer. kein. Pentru negarea pronumelui einer. atunci se pune înaintea cuvîntului pe care vrem să-1 negăm : — Ich habe nicht ihn. Ich brauche einen Bleistift. Pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît sau neprecedat de nici un fel de articol. Observaţii. Hast du einen ? Leider habe ich keinen. Sie hat mich gebeten. 2. care se pune înaintea substanti­ vului : Ich habe keinen Bleistift. se întrebuinţează kein. sondern seinen Bruder gesehen. Ich habe keine Feder. — Nicht ich fahre aufs Land.

617) Sie kennt dich. 621. Ich warte auf eine Antwort. e) infinitival (Infinitivobjekt) întrebarea : was ? Man fühlt den Frühling nahen. (vezi verbele şi adjectivele prepoziţionale. pag. pag. Ich habe Geschirr zerbrechen hören. d) prepoziţional (Präpositional­ objekt) întrebările : auf wen? worauf? an wen? woran? etc. 616. 622) Er erfreute sich eines großen An­ sehens.584 GRAMMATIK 133 FELURILE COMPLEMENTULUI a) la genitiv (Genitivobjekt) întrebarea : wessen? (vezi verbele şi adjectivele cu genitivul. b) la dativ (Dativobjekt) întrebarea : wem ? (vezi verbele si adjectivele ou dativul. pag. Ich versuchte sie anzurufen. pag. 622-630) Ich warte auf ihn. 618. 620) So gefiel es dem Publikum c) la acuzativ (Akkusativobjekt) întrebările: wen? was? (vezi verbele şi adjectivele cu acuzativul. .

An einem Nachmittag erhielt Paul Besuch. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANpAL (Das Adverbiale — Die Umstandsbestimmung) 135 Complementul circumstanţial poate fi exprimat: Er kam eines Tages zu mir. ohne ihn vorher anzurufen? Als ich nach Hause ging.SYNTAX 585- 134 ORDINEA COMPLEMENTELOR IN PROPOZIŢIE Se poate întîmpla ca acelaşi verb să fie determinat complemente: unul la acuzativ şi altul la dativ. Heute schneit es. de două exprimat printr-un pronume stă înaintea complementului la dativ: Der Onkel kauft es dem Neffen (ihm). Sie blieben einen Tag hier. reg­ nete es. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie la genitiv : la acuzativ : — cu prepoziţie : b) printr-un adverb — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: d) printr-o propoziţie secundară: . Seit gestern ist er hier. Willst du zu ihm gehen. Complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă în urma complementului la dativ: Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) das Buch.

circumst.. de cauză (Kausalbestimmung) Întrebările: warum? weshalb? weswegen ? Beide studierten an Universität. de timp (Temp or alb estimmung) întrebările : wann? wie lange? seit wann? wie oît? Compl. FRAZA (Der zusammengesetzte Satz) 137 I prin coordonare (Satzverbindung) I propoziţie propoziţie principală + principală (Hauptsatz) (Hauptsatz) i Fraza ! 1 prin subordonare (Satzgefüge) 1 propoziţie propoziţie principală + secundară (Hauptsatz) (Nebensatz) .. Noch den ganzen Abend wurde davon gesprochen. Mai 1789 mußte Schiller seine erste Vorlesung . circumst. derselben Am 26.586 GRAMMATIK 136 FELURILE COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANŢIAL Compl. halten. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. de loc (Lokalbestimmung) Întrebările: wo? wohin? woher ? Compl. circumst. Sie lachten vor Freude. circumst. de mod (Modalbestimmung) Întrebările: wie? auf welche Weise? Compl.

Meine Augen sind schlechter geworden. 2 (vezi schemele nr. 122 şi nr.. 142) . sie will ihn ein paar Tage besuchen.SYNTAX 587 FRAZA FORMATĂ PRIN COORDONARE (Die Satzverbindung) 138 prin juxtapunere Fraza formată prin coordonare cu ajutorul conjuncţiilor care nu influen­ ţează asupra topicii care influenţea­ ză asupra topicii Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. Der Saal faßte vier­ hundert Menschen.. . dennoch war kein l Platz frei. de aseme­ nea sondern = ci denn = căci darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea trotzdem = totuşi dennoch = totuşi sonst — de altfei dann = pe urmă etc. und = şi oder = sau aber — însă auch = şi. denn ich lese abends. ihr Mann ist im Ge­ fangenenlazarett.

. bin. was = după ce obwohl = deşi damit = ca să etc. die. der ich Da es glatt ist... weil — fiindcă die. mals nicht.. nachdem = wer.. rede fran­ zösisch.. Jungen. . pnn juxtapunere: (fără cuvînt introductiv) propoziţie se­ cundară neintro­ dusă (camu­ flată) : Die Villard er­ zählte. propoziţie conpropoziţie re­ juncţională: lativă : Wir sahen. sei hier in die Schule gegan­ gen. dacă subiectul pro­ poziţiei secundare este identic cu subiectul propoziţiei regente (vezi schema nr. welche. Wäre das Wetter schön. was es war. da = întrucît welcher. der Deut­ sche habe ein Kind. 159). . Ich wußte da­ fällt sie. als = cînd welches. cu ajutorul cuvintelor interogative : wo? = unde? woher? = de unde? wohin? = înco­ tro ? unde ? was? = ce? wofür? = pen­ tru ce? etc. daß Ein Mädchen es im Wagen führt den kleinen Bänke gab. das. Anumite propoziţii secundare pot fi prescurtate. als wäre es ein Franzo­ se. wo der Junge sei und was sie für ihn tun könne. wenn = cînd welche.. das ha­ be mit ihm das Zimmer geteilt.588 GRAMMATIK FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE (Das Satzgefüge) 139 Fraza formată prin subordonare ! cu ajutorul cu ajutorul conjuncţiilor pronumelor re­ subordonatoare : lative : daß = că ob = dacă der. propoziţie inte­ rogativă indi­ rectă : Die Meunier fragte. so fände der Ausflug statt.

Der Schaffner verlangte von uns die Karten.SYNTAX ÎMPĂRŢIREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Die Einteilung der Nebensätze) 140 PROPOZIŢIILE SECUNDARE POT FI ÎMPĂRŢITE A. după funcţia lor sintactică : Orice parte a propoziţiei (afară de predicatul verbal) poate fi expri­ mată printr-o propoziţie secundară (vezi schemele nr. die wir beim Ein­ steigen bekommen hatten. după poziţia lor: a) înaintea propoziţiei principale : b) intercalate în propo­ ziţia la care se referă : c) în urma propoziţiei principale : Da es glatt ist. după forma lor: 1. ist das erste.. .. este de gradul II. propoziţii secundare neintroduse sau camuflate (nicht eingeleitete oder verkappte Nebensätze) (vezi schema nr. wenn sie sich nicht fürchte. als mich Stine aus der Schule holt. şi aşa mai departe : Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. falle ich. D. 139) 2. 145—158). 139) B. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. după gradul de dependenţă: a) Propoziţia care de­ pinde nemijlocit de propoziţia principală este de gradul I : b) propoziţia secundară. care depinde de o pro­ poziţie de gradul I. C. propoziţii secundare introduse (eingeleitete Nebensätze) : a) conjuncţionale (Konjunktionalsätze) b) relative (Relativsätze) c) interogative indirecte (Indirekte Fragesätze) (vezi schema nr. Am nächsten Tag.

.. Die ersten zwei waren m i t Paul an d e r G a r t e n ­ l a u b e angelangt. E i n e s T a g e s er­ hielt Paul B e s u c h . (vezi schemele nr.. 142 şi 143) verb conjugat (precedat de partea ne­ conjugabilă a predica­ tului) Ich starrte m e i n e n O n k e l an. Da es dunkel ist. (vezi schema nr. 122) . Spielt er G e i g e ? S o ging alles l a n ­ ge Z e i t g u t ..590 GRAMMATIK TOPICA (Die Wortstellung) 141 TOPICA în propoziţia principală în propoziţia secundară ordine directă (Grundstellung) ordine inversă (Umstellung) poziţie finală (Endstellung) subiect — verb conjugat (— c o m p l e ­ m e n t sau cir­ cumstanţial — partea neconjugabilă a predicatului) ( c o m p l e m e n t sau circumstanţial) — verb conjugat — subiect (— c o m ­ plement sau circumstanţial — partea neconjuga­ bilă a predicatului) N a t ü r l i c h erin­ nere ich m i c h .

Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. Sie will ihren Mann besuchen. . participiul perfect. parti­ cula separabilă locul I a') în propoziţia inte­ rogativă totală (adică fără cuvînt interogativ) : Kennst du die Frau? b') în propoziţia im­ perativă : Verzeih mir. aber."—sagte Otto — „ich möchte diese Aus­ stellung besich­ tigen. 138) : „Ich will es gut machen. (vezi schema nr. Ich steige hier aus. Gretchen! c') în propoziţiile in­ troduse prin con­ juncţiile coordona­ toare: darum." locul ultim în toate categoriile de propoziţii principale : Sein Urteil ist sehr streng. denn : Das war nicht schlecht.. sagteer mir. denn Paul wohnte außerhalb der Stadt. locul II a) în propoziţia enunţiativă : Der Regisseur sturste auf die Bühne.SYNTAX 591 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ I 142 Verbul conjugat Locul predicatului Numele predicativ. darum frage ich dich. e') în propoziţia inci­ denţă : „Onkel Martin. infinitivul. b) în propoziţia inte­ rogativă parţială (adică cu cuvînt interogativ) : Was gibt's denn ? c) in propoziţiile in­ troduse prin: und. Darauf gaben sie sich die Hand. sondern. oder.. des­ halb etc." d') în propoziţia prin­ cipală precedată de o propoziţie se­ cundară : Als mein Vater kam.

da­ rum frage ich dich. trotzdem (vezi sche­ mele nr. înaintea verbului conjugat Ordine directă B. deshalb. 122 şi 142) : Ich will es gut machen..592 GRAMMATIK TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ II 143 Locul subiectului A. Dort hält der Zug nicht! b) Topica în propoziţia interogativă parţială (valabil pentru A şi B) Wer fehlt heute? Wem bist du begegnet? c) Topica în propoziţii interoga­ tive totale: Kennst du die Frau? d) Topica In propoziţii impera­ tive : Seien Sie morgen um 7 Uhr früh hierl e) Topica în propoziţiile in­ troduse prin conjuncţiile: da­ rum... precedată de o propo­ ziţie secundară: Als mein Vater kam. sagte er mir. .. deswegen. f) Topica în propoziţia princi­ pală. în urma verbului conjugat Ordine inversă a) Topica în propoziţia enunţiativă (valabil pentru A şi B) Ein Zug war gerade angezeigt. den­ noch.

du... în propoziţiile secundare. 2. Predicatul participiul. b) exprimat printr-un pronume. daß er sich .. 38—Limba germană — c. daß er hat (wird) kommen wollen. verbul conjugat (haben sau werden) stă înaintea primului infinitiv: Du weißt. dacă în propoziţie este un pronume : Der Spitalmeister merkte. du. Die Leute. Topica în propoziţia secundară neintrodusă (camuflată) Topica în propoziţia secundară neintrodusă satz) = topica în propoziţia principală.. care con­ ţin un infinitiv dublu. hätte er sich mit mir so viel abgegeben? 2 1 c) Er t a t so. als wäre er sein Kamerad gewesen. B. dacă în propoziţie nu este nici un pronume : Es fiel der Mutter ein. die an den Fenstern vor­ beigingen. daß daß daß daß er er er er verbul conjugat în locul ultim heute kommt? gekommen ist? kommen muß? krank ist? Observaţii 1.593 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ 144 A. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. verbele cu particulă separabilă devin insepara­ bile. b) Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. infinitivul sau numele pre­ dicativ în locul | penultim Weißt Weißt Weißt Weißt du. în propoziţiile secundare. eine Apfelsine gewünscht hatte. — imediat după pronume. du. adică particula nu se mai se­ pară de verb. 1 2 1 2 (verkappter Neben­ a) Die Villard erzählte. daß ihn Eulenspiegel be­ trogen hatte. daß Laco eine Apfelsine essen wollte. Topica în propoziţia secundară introdusă Subiectul a) exprimat printr-un substantiv stă : — imediat după conjuncţie. stă imediat după conjuncţie: Es fiel der Mutter ein. 1881 .

dem ich begegnete. Der Kollege. welches? Propoziţia atributivă apare de obicei ca propoziţie relativă: Gazul pronumelui relativ este de­ terminat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară: Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen.594 GRAMMATIK PROPOZIŢIILE SECUNDARE DUPĂ ÎNŢELES 145 PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ (Der Subjektsatz — Der Gegenstandssatz) Întrebări: wer? was? Propoziţiile subiective se introduc: a) prin conjuncţiile daß ( = că). dessen Arbeit ich gerade lese. Dacă propoziţia principală este urmată de propoziţia subiec­ tivă. a). Es wurde mir offenbar. daß ich ob ( = dacă) : meinen besten Freund verloren hatte. 146 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ (Der Prädikativsatz — Der Aussagesatz) Der Junge wurde. 72) . was er sich gewünscht hatte. rogative : c) Propoziţiile subiective apar rareori neintroduse. Propoziţia predicativă se intro­ duce de obicei prin pronume re­ lative : 147 PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ (Der Attributsatz — Der Beifügesatz) întrebări: was für ein? welcher. O b s e r v a ţ i e . 70. soll zu b) prin pronume relative sau inte­ Hause bleiben. 71. welche. ging in die Bibliothek.zi şi schemele nr. Der Kollege. propoziţia principală începe de obicei cu pronumele es (vezi exemplul de la pct. Wer nicht pünktlich ist. die Du Dir gewünscht hattest. (v<. ist Bukarester.

. unde). Propoziţiile completive se introduc a) prin conjuncţiile daß ( = că). Du sollst niemandem verraten. wohin ( = în­ cotro. er sei krank. Er sagte mir. ob (— dacă): b) prin pronume şi adverbe re­ lative şi interogative: Propoziţiile completive apar şi ca propoziţii neintroduse (verkappte Nebensätze) : Du wirst sehen. PROPOZIŢIILE CIRCUMSTANŢIALE (Die Adverbialsätze — Die Umstandssätze) 149 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ D E LOC (Der Lokalsatz — Der Ortssatz) întrebări: wo? wohin? woher? Propoziţiile circumstanţiale de loc Ich fand das Buch. hingelegt hattest. was ich dir sage.SYNTAX 595 148 PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ (Der Objektsatz — Der Ergänzungssatz) întrebări: was? wen? wem? wessen? nach wem? wonach? etc. wo er wohnt. daß alle das Spital verlassen. wo du es se introduc prin : wo ( = unde). woher ( = de unde). Ich weiß nicht.

j 151 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ MODALĂ (Der Modalsatz — Der Umstandssatz der Art und Weise) întrebări: wie? auf welche Weise? Propoziţiile circumstanţiale modale se introduc : Wir erlernen eine Sprache.. şi la mai mult ca perfect. sagte er : . verbul predicativ se traduce prin gerunziu). ( = în timp ce) pentru expri­ marea raportului de simulta­ neitate. indem a) prin conjuncţia indem (con­ juncţia nu se traduce. • . wenn pentru exprimarea raportului de an­ terioritate.. bevor ( = înainte de) pentru exprimarea rapor­ tului de posterioritate.596 GRAMMATIK 150 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ TEMPORALĂ (Der Temporalsatz — Der Zeitsatz) întrebări : wann? seit wann? wie lange? wie oft? Propoziţiile circumstanţiale temporale se introduc : a) prin conjuncţiile : während ( = în timp ce). als ( = cînd). ori de cîte ori). kauften wir die Kinokarten im Vorverkauf. indem ihn sah. Bevor wir auf die Fakultät gingen. iar wir viel lesen. Er antwortete. als ich seitdem ( = de cînd). statt daß ( = în gefragt hätte. loc să). predicatul la perfect. c) prin conjuncţiile: ehe ( = îna­ inte de). trebuie să stea O b s e r v a ţ i e . wenn ( = cînd. Nachdem er die Tür geschlossen hatte. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la imperfect. b) prin conjuncţiile: nachdem ( = după ce). — dacă predicatul propoziţiei principale stă la prezent. ohne daß ich ihn b) prin conjuncţiile: ohne daß ( = fără să). Ich freute mich sehr. als. în propoziţiile introduse prin nachdem.

mai rar prezentul. Er trägt so schön vor. [de] parcă) etc. Modul: indicativ Er war so aufgeregt. 122) ireală se introduce prin conjuncţiile: als ob. în acest caz. cum. după cum. als ( = decît.. [de] parcă). als wäre er Schauspieler. Am Schluß gab es einen Skandal. Je regelmäßiger wir lernen. Propoziţia comparativă reală se introduce prin conjuncţiile: wie.. [de] parcă). ca şi cînd. als.. je . (desto. um so) ( = cu cît . als ob er Schauspieler wäre. Propoziţia comparativă ireală poate fi introdusă şi numai prin con­ juncţia als ( = ca şi cînd. als ob er Schauspieler gewesen wäre (sei). verbul conjugat trece în urma conjuncţiei als (verkappter Nebensatz) : Er trägt so schön vor. — mai mult ca perfectul. (vezi schema nr. [de] parcă).SYNTAX 597 152 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ COMPARATIVĂ (Der Komparativsatz — Der Vergleichssatz) Propoziţiile circumstanţiale comparative se introduc: prin conjuncţiile: wie = (cît. ca). Modul: conjunctiv — imperfectul. cu atît). desto größere Fortschritte machen wir. .. wie ich ihn noch nie gesehen hatte. mai rar perfectul.. als wenn.. ca şi cum. als ob er Schauspieler wäre (sei). ca şi cum. je . (desto) etc. als wenn ( = ca şi cînd. pentru exprimarea anteriorităţii: Er trug so schön vor. pentru exprimarea simultanei­ tăţii : Er trägt so schön vor. als ob ( = ca şi cum. wie ihn das Theater noch nie er­ lebt hatte.

weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. so daß şi so .. . In propoziţiile introduse prin darum. deswegen) există numeroase atingeri semantice. 154 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CAUZALĂ (Der Kausalsatz — Der Umstandssatz des Grundes) Întrebări: warum? weshalb? weswegen? aus welchem Grunde? Propoziţia circumstanţială cau­ zală se introduce în special prin conjuncţiile: weil sau da... verbul conjugat stă în locul 1 (vezi schema nr. So schicke ich nur den Brief. spre de­ osebire de weil şi da. daß ( = aşa . Ich beeile mich. daß ich ihn noch erreichte. 142. deshalb.. 2. deshalb sau deswegen. Deci. weil (da) es spät ist. da es dort heiß ist. Conjuncţia cauzală denn. după denn verbul conjugat stă în locul doi. încît). Ich beeile mich. I [ Ich lief so schnell. Observaţii. c').598 GRAMMATIK 153 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONSECUTIVĂ (Der Konsekutivsatz — Der Folgesatz) Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce în special prin conjuncţiile: daß. 1. denn es ist spät. pe cînd după weil şi da verbul conjugat se găseşte în poziţie finală. introduce propoziţii principale cauzale. între propoziţiile cauzale şi propoziţiile conclusive (propoziţiile introduse prin darum.

In propoziţia finală se între­ buinţează uneori conjunctivul pentru a exprima o acţiune do­ rită. 122) Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. cu toate că). damit er von dort irgendwo untergebracht werde. Trotzdem ( = dennoch = cu toate acestea. d). um mechanisches Denken handelt. schema nr.SYNTAX 599 155 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ FINALĂ (Der Finalsatz — Der Absichtssatz) Întrebări: wozu? zu welchem Zweck? Propoziţia circumstanţială fi­ nală se introduce în special prin conjuncţia damit ( = ca să). gab es am Schluß einen großen Skandal. 157 . şi schema nr. (comp. obschon) ( = deşi. O b s e r v a ţ i e . Die Aufführung wurde ernst und aufmerk­ sam aufgenommen. trotzdem (dennoch) gab es am Schluß einen großen Skandal. Ich habe ihn früh morgens in ein kleines Cafe gebracht. atîta cît) insofern ( = întrucît). Propoziţia circumstanţială restrictivă (Der Restriktivsatz — Der Einschränkungssatz) întrebări: inwieweit? inwiefern? Eine elektronische Rechenma­ Se introduce prin conjuncţiile: schine kann alles. posibilă. obgleich. insoweit etc. soweit es sich soweit ( = pe cît. totuşi) poate să introducă şi propoziţii concesive princi­ pale. 160. (comp. 156 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ (Der Konzessivsatz — Der Einräumungssatz) întrebări: trotz welcher Bedingung ? trotz welches Umstandes ? Propoziţiile circumstanţiale concesive se introduc de obicei prin conjuncţiile : obwohl (trotzdem.

hätte er sich mit mir nicht so viel abgegeben. wäre er zu dir gekommen. In acest caz. käme er zu dir.600 GRAMMATIK 158 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ (Der Konditionalsatz — Der Bedingungssatz) Î n t r e b a r e : unter welcher Bedingung? 1) Propoziţia circumstanţială con­ diţională se introduce prin con­ juncţia wenn ( = dacă) sau 2) apare ca propoziţie secundară neintrodusă (verkappter Neben­ satz). werde ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel einlühren. Wenn er Zeit gehabt hätte. m. O b s e r v a ţ i e . ea stă de obicei Înaintea propoziţiei principale. Dacă propoziţia condiţională apare ca propoziţie secundară neintro­ dusă (verkappter Nebensatz). ca per­ fect Wenn er sich bessert. iar propoziţia principală se introduce de multe ori cu so sau dann: Hätte er Zeit. verbul conjugat trece pe primul loc. so hätte er sich mit mir nicht so viel abge­ geben. conjuncţia wenn se omite. führe ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel ein. m. so käme er zu dir. Acţiune trecută: Conjunctiv m. condiţională reală ireală propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Indicativ prezent propoziţie secundară (condiţională) Indicativ prezent propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Conjunctiv imperfect (condiţionalul I) propoziţie secundară (condiţională) Conjunctiv imperfect Wenn er sich bessert. Propoziţia Wenn ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen wäre. . Acţiune Indicativ viitor viitoare: Indicativ prezent Wenn er Zeit hätte. Wäre ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen. ca perfect (mai rar condi­ ţionalul II) Conjunctiv m.

E r geht ins Kino. ihn heute zu treffen. E r geht ins Kino. erwidern. I c h fahre ins Gebirge. Propoziţia completivă poate fi pre­ scurtată şi dacă subiectul acesteia este în propoziţia regentă complement direct sau indirect. D i e drei jungen L e u t e rechneten.159 PRESCURTAREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Verkürzung der Nebensätze) Propoziţia secundară neprescurtată Propoziţia secundară prescurtată A. ohne daß s i e sich einigen konnten. daß e r mich später anrufen möge. Ich bitte i h n. zu. Observaţii. statt zu Hause zu bleiben. . 2. bemer­ ken. damit ich mich erhole.. zu infinitivală cu I c h fahre ins Gebirge. daß ich ihn heute treffen werde.. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după verbe ca sagen. um mich zu erholen.... ohne sich einigen zu können. statt daß e r zu Hause bleibt.. a) Propoziţie completivă (con­ juncţia daß) I c h hoffe. Ich bitte rufen. 1. c) Propoziţie modală (conjuncţiile c') Construcţie infinitivală cu ohne daß. h n.pletivä cu zu Ich hoffe. mich später anzu- b) Propoziţie damit) finală (conjuncţia b') Construcţie um. Subiectul propoziţiei regente = Subiectul propoziţiei secundare a') Construcţie infinitivală com. [an]statt daß) -> ohne. (an) statt. zu D i e drei junge Leute rechneten.

. zogen s i e vorbei. zogen d i e K i n d e r vorbei. b) 1. -»b') Construcţii participiale D i e höhere L e h r a n s t a 11. Ein Lied singend. a) Propoziţie atributivă relativă (uneori) -> a') Atribut dezvoltat D i e L e h r a n s t a l t . determinat de alte elemente sintactice. unei dorinţe ne­ sigure sau irealizabile: Wärest du auch hier! 1 în propoziţia secundară a) în vorbirea şi între­ barea indirectă (vezi schema nr.. Atributul dezvoltat constă dintr-un participiu sau adjectiv. . ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI j 1 .. pronume sau numeral şi participiu sau adjectiv (atributul propriu-zis). : Man werte auch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos! h) pentru exprimarea unei do­ rinţe realizabile: Er sei fleißig! c) pentru exprimarea unei ac­ ţiuni dorite.. Propoziţie atributivă \ 2. 158) c) în propoziţia compara­ tivă ireală (vezi schema nr. O b s e r v a ţ i e ... transformîndu-se în construcţii participiale.602 GRAMMATIK B. în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. 160 A. O b s e r v a ţ i e . die von D i e von Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr gegründet wurde. 152) d) în propoziţia finală (uneori) (vezi schema nr. .. 155) . Numai anumite propoziţii atributive şi circumstanţiale se pot prescurta. von Gheorghe Lazăr gegründet. Propoziţii circumstanţiale j D i e höhere L e h r a n s t a l t . unei urări etc. Indem d i e Kinder ein Lied sangen. 162 şi 163) b) în propoziţia condiţio­ nală ireală (vezi sche­ ma nr. ! în propoziţia principală a) pentru exprimarea unui în­ demn.. gegründete L e h r a n ­ stalt. die von Gheorghe Lazăr gegründet wur­ de. Acestea stau între ar­ ticol..

binelui omenirii! Mein Freund sagte mir. ci numai de mod. e) pentru atenuarea unei rugă­ minţi : Könnten Sie mir Ihr Buch geben ? f) de obicei. TRADUCEREA CONJUNCTIVULUI Conjunctivul prezent se traduce prin : a) conjunctivul prezent Der Kosmos diene dem Frieden. daß die Ausstel­ lung sehr schön sei. 162 şi nr. unei probabilităţi: Ich könnte heute das Buch lesen. = Prietenul meu mi-a spus că expoziţia este foarte frumoasă. 386) Observaţii. B. 2. 1.d) pentru exprimarea unei posi­ bilităţi. 163) . Intre conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect nu există deosebire de timp. dem Wohl der Menschheit! — Cosmosul să servească păcii. pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate: Hätte er mir doch das Buch gebracht! (vezi pag. Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect au înţeles de trecut. b) indicativul prezent (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă —vezi schemele nr.

. mit einem Raumschiff zu fliegen! = De-aş avea şi eu posibilitatea să zbor cu o navă cosmică! b) indicativul prezent (mai rar. in ein kleines Cafe gebracht . . = Doamna Villard povesti că băiatul are încredere în ea şi că ea 1-a dus într-o mică cafenea. und sie habe ihn . Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect (în special în vorbi­ rea şi întrebarea in­ directă) Die Villard erzählte. mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns..604 GRAMMATIK Conjunctivul imperfect se traduce a) condiţionalul optativ prezent. .. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. daß das Wetter schön sei und daß sie viele Aus­ flüge machten. uneori prece­ dat de de prin Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiede­ nen Ländern. = Posibile ar fi şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din diferite ţări. = Prietenii noştri ne-au scris că vremea este frumoasă şi că (ei) fac multe excursii. Hätte auch ich die Möglichkeit....

. das Ge­ setz der Schwerkraft zu besiegen . daß er mich mor­ gen besuchen werde. . = Cine şi-ar fi închipuit cu ani în urmă că omul va reuşi să învingă legea gra­ vităţii . Conjunctivul viitor se traduce prin : indicativul viitor Mein Kollege sagte mir. daß das Wet­ ter schön gewesen sei und daß sie viele Ausflüge gemacht hätten.. daß es dem Menschen gelingen wird.SYNTAX 605 Conjunctivul mai mult ca perfect se traduce prin : a) condiţionalul-optativ perfect. = Prietenii mei mi-au scris că vremea a fost frumoasă şi că au făcut multe excursii.. Hätte auch ich dort sein können! = De-aş fi putut fi şi eu acolo! b) indicativul perfect (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Meine Freunde schrieben mir. uneori precedat de de Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. = Colegul meu mi-a spus că (el) mă va vizita mîine..

in propoziţia secundară mai ales în întrebarea şi vorbi­ rea indirectă : Er sagte. daß sie in Kürze nach Bukarest fahren würden. te-ar fi vizitat.GRAMMATIK 161 A. TRADUCEREA CONDIŢIONALULUI Condiţionalul prezent se traduce prin : a) condiţionalul optativ prezent Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aulnehmen. 162) B. = Aş primi cu braţele deschise un asemenea băiat. würde ich einen Ausflug ge­ macht halben. . würde ich einen Ausflug machen. ÎNTREBUINŢAREA CONDIŢIONALULUI în propoziţia principală — în propoziţia optativă : Den Sohn dieses Deutschen würde ich aufnehmen. a) indicativul viitor (uneori prezent) (în special în vorbirea şi în­ trebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. Condiţionalul perfect. = Dacă ar fi avut timp. (vezi schema nr. Wenn ich Zeit gehabt hätte. = Prietenii noştri ne-au scris că vor pleca (pleacă) în curînd la Bucureşti. — în propoziţia condiţionată: Wenn ich Zeit hätte. se întrebuinţează mai rar in limba germană. wür­ de er dich besucht haben. Condiţionalul perfect se traduce prin : condiţionalul optativ perfect Wenn er Zeit gehabt hätte. O b s e r v a ţ i e . daß sie einen Aus­ flug machen würden. fiind o formă greoaie.

Conjuncţie imperfect a) dacă formele conjunctieului prezent sînt identice cu formele indicatieului pre­ zent : Meine Kollegen sagten mir." Vorbirea indirectă: 1." Till Eulenspiegel sagte : „Ich kann alle Krankheiten heilen". Condiţional prezent (uneori) dacă formele conjuncţie ului imperfect sînt identice cu for­ mele indicatieului imperfect : Meine Kollegen schrieben mir.SYNTAX 607 162 ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR ÎN VORBIREA INDIRECTĂ Vorbirea directă: Indicativul prezent Er sagte mir : „Ich spiele gern Schach. — daß sie in diesem Som­ mer ins Gebirge führen sau — sie führen in diesem Sommer ins Gebirge. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Till Eulenspiegel sagte. 2. Meine Kollegen schrieben mir: „Wir besuchen auch das Dorf­ museum. 3. Conjuncţie prezent dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Er sagte mir. — daß er alle Krankheiten heilen könnte sau — er könnte alle Krank­ heiten heilen. — daß sie auch das Dorfmu­ seum besuchen würden sau — sie würden auch das Dorf­ museum besuchen." . — daß er gern Schach spiele sau — er spiele gern Schach. Meine Kollegen sagten mir : „Wir fahren in diesem Som­ mer ins Gebirge.

2.608 GRAMMATIK Vorbirea directă Jmperîect Indicativul—-perfect \ m . ca perfect Mein Freund sagte mir : „Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge. — daß er seinen Urlaub im Gebirge verbracht habe sau — er habe seinen Urlaub im Gebirge verbracht." „Ich habe (hatte) meinen Ur­ laub im Gebirge verbracht. — daß er mich besuchen werde sau — er werde mich besuchen." Vorbirea indirectă 1. ConjunctivulYÜtoT dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse: Mein Freund sagte mir. ca perfect a) dacă formele conjunctivu­ lui perfect sînt identice cu formele indicativului per­ fect : Sie sagten mir. — daß sie ihren Urlaub im Gebirge verbracht hätten sau • • sie hätten ihren Urlaub — im Gebirge verbracht. m .m." Eulenspiegel sagte : „Ich habe alle Kranken auf die Beine gebracht. Conjunctivul perfect dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Mein Freund sagte mir. . b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. Conjunctivul m. — daß er alle Kranken auf die Beine gebracht hätte sau — er hätte alle Kranken auf die Beine gebracht." Indicativul viitor Mein Freund sagte mir : „Ich werde dich besuchen. 1. Sie sagten mir : „Wir haben unseren Urlaub im Gebirge verbracht.

" Eulenspiegel sagte : „Ich werde alle Kranken auf die Beine bringen. • • daß er alle Kranken — auf die Beine bringen würde sau — er würde alle Kranken auf die Beine bringen. 2. 39—Limba germana — c. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. mögen + verbul predicativ pentru exprimarea unei rugă­ minţi : Er sagte der Bibliothekarin. unui îndemn : Der Vater sagte seinem Jun­ gen." Vorbirea indirectă 2. 1S81 . — daß sie ihm das Buch ge­ ben möge (möchte) sau — sie möge (möchte) ihm das Buch geben. Condiţionalul prezent a) dacă formele conjunctivu­ lui viitor sînt identice cu cele ale indicativului viitor : Sie sagten mir. sollen + verbul predicativ pentru exprimarea unui ordin.SYNTAX 609 Vorbirea directă Sie sagten mir : „Wir werden dich besuchen. — daß sie mich besuchen würden sau — sie würden mich be­ suchen. 1. — daß er sofort zu ihm kom­ men solle (sollte) sau — er solle (sollte) sofort zu ihm kommen." Imperativul Der Vater sagte seinem Jungen : „Komm sofort zu mir!" Er sagte der Bibliothekarin: „Geben Sie mir bitte das Buch.

2. : întrebarea directă Ich fragte meinen Freund : „Hast du täglich Vorlesungen? Wann besuchst du mich?" întrebarea indirectă Ich fragte meinen Freund. după meinen. ol) er täglich Vorlesungen habe. b) printr-un cuvînt interogativ. în propoziţii interogative totale. und wann er mich besuche. Regulile vorbirii indirecte stnt valabile şi după anumite verbe care exprimă o convingere. 163 Întrebuinţarea timpurilor în întrebarea indirectă este identică cu întrebuinţarea timpurilor în vorbirea indirectă. de ex. în propoziţii interogative parţiale. în vorbirea indirectă se poate întrebuinţa şi indicativul: a) dacă cele spuse conţin un adevăr ştiinţific.610 GRAMMATIK Observaţii. denken. Întrebarea indirectă se introduce : a) prin conjuncţia ob. c) In limbajul familiar. . considerînd-o reală. De ex. o presupunere. 1. b) dacă povestitorul îşi însuşeşte explicaţia dată. glauben.

CÎTEVA REGULI ORTOGRAFICE (Einige orthographische Regeln) 164 ä — äu la formele pluralului : /R — a ^ în rădăcină \ ^au -* äu la conjugare: Land Haus tragen laufen kam alt kalt kaufen — Länder — Häuser — trägst — läufst — käme — älter •— Kälte

la comparaţie : la derivare :

— Käufer

165

ü—ö , la formele pluralului: la conjugare: Zug Sohn fuhr zog jung hoch Junge hoch — Züge •— Sohne — führe — zöge —jünger — höher — Jüngling — HShe

In rădăcină \

la comparaţie : la derivare :

ei — ai în cele mai multe cuvinte se scrie ei. Ai se scrie în Mai, Kai, Mais, Kaiser s.a.

612

GRAMMATIK

b, d, g — p, t, k 166 Pentru a şti dacă un cuvînt se scrie cu terminaţia b, d, g sau p, t, k, ne orientăm după o formă prelungită printr-o vocală : Korb — Körbe; Bai — .Bäder; Tag — Tage; Haujţt — Häupter; bat — baten; pflückt —• ^ftöcken.

167 end se scrie:

end —-ent la substantive : Fnistation la adjective : endlos la substantive : Abeni la adverbe : dringend la participiul prezent:

— la începutul cuvîntului com­ pus : — la sfîrşitul cuvîntului:

singeni

ent se scrie : — la începutul cuvîntului: la verbe (ent = prefixul inse­ parabil) : entfernen la substantive derivate din verbe : , 'Entfernung înaintea sufixului -lich(de obicei) : wöchentlich das Experiment

— la sfîrşitul cuvîntului : — în sufixul -ment la cuvinte de origine negermană :

168
V

v — î — ph se scrie în : a) cuvintele compuse cu b) prefixul ver-: vergessen prepoziţia cor; vorstellen cuvintele: Vater, Volk, Vetter, Vieh, viel, vier, voll, von, vor, vorder, vorn cuvinte de origine negermană (vezi schema nr. 9) scrie în majoritatea celorlalte cuvinte germane: Frieden, Freundschaft etc. întrebuinţează numai în cuvinte de origine străină (vezi sche­ ma nr. 9)

c) 1 se ph se

EINIGE ORTHOGRAPHISCHE REGELN

613

CU INIŢIALĂ MAJUSCULĂ SE SCRIU 169 a) Primul cuvînt după punct, semnul întrebării, semnul exclamării, în vorbirea directă : „Kennst du sie, Stine?" „Sie kennt dich." b) Substantivele şi părţile de vorbire substantivizate : der Student, der Anwesende, der belehrte c) Adjectivele după alles, etwas, nichts, viel, acestea îndeplinind funcţia morfologică de substantiv : alles Guiţe, etwas Gutes, nichts Neues, viel Schönes d) Adjectivele care fac parte din nume geografice, din titluri etc. : das Schwarze Meer e) Pronumele personal şi pronumele posesiv de politeţe : Rufen Sie mich bitte morgen an. în scrisori, pronumele personal şi posesiv de persoana a II-a sin­ gular şi plural: Tiu, Bir, Bein, Ihr, 'Euch f) Adjectivele în -er, derivate din nume de localităţi: die Hukarester Universität

170

D E S P Ă R Ţ I R E A CUVINTELOR ÎN SILABE

a) O singură consoană între două vo­ cale trece în rîndul următor : b) Din două sau mai multe consoane, ultima trece în rîndul următor : c) Sufixele care încep cu o consoană trec în rîndul următor : d) Sufixele care încep cu o vocală trec împreună cu consoana prece­ dată în rîndul următor : e) Grupele de consoane tz, chs, dt, nk, ng, pf, ck ( = kk) se despart înaintea unei vocale : f) Cuvintele compuse se despart după elementele lor componente:

fra/gen, reijsen lerjnen, trefßen, affinen Freund/schalt, Verwandt-/ schaît Schüße/rm, Arzjnei Bejlohjnung,

sitjzen, wach/sen, Städ/te, win/ken, Fin/ger, Trot­ ten; Wecker = Wekjker Sonnlabend, Inter/esse, wor/in, hin/aus, überlall

614

GRAMMATIK

N u se despart a') grupele de consoane eh, sch, ß, ph, th, st ma/ehen, wa/schere, grüjßen, Phi/lolsolţihie, Ra/ihe/der, ko/sten äs/ihe/tisch Ma/gnet, Sijgnal oder, aber, Ofen

V) gn în cuvintele de origine neger­ mane : c') silabe formate vocală : dintr-o singură

PUNCTUAŢIA (generalităţi) (Die Interpunktion)
171 PUNCTUL

(Der Punkt) se pune: — la sfîrşitul unei propoziţii enun­ ţiative : Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren Stimme. — după numeralele ordinale : der 26. Januar —• după abrevieri: u.a. n u se pune: — după titluri de opere lite­ rare etc. : Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe — în data scrisorilor după indicarea anului: Bukarest, den 16.VI.1964 — în scrisori, după formulele de încheiere : Mit herzlichem Gruß Dein Andrei — la compusele formate din iniţialele cuvintelor : LPG (=Landwirtschaftliche Produktionsgenos­ senschaft)

INTERPUNKTION

172

VIRGULA

(Das Komma — Der Beistrich) Virgula se pune : —• între propoziţiile principale complete, chiar dacă sînt legate prin und, oder, als (comparativ), wie (comparativ) : — Plötzlich wurde es wieder hell, und wir fuhren durch ein grünes Tal. dar : — Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. — între propoziţia principală şi secundară : — Wir sahen, daß es im Wagen Bänke gab. — între propoziţii secundare, dacă nu sînt legate prin und sau oder: — Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu, wenn sie sich nicht furchte, möge sie dem Jungen Wäsche bringen. — înaintea construcţiilor infinitivale : —• Es ist verboten, im Kino zu rauchen. — Er fuhr ins Gebirge, um Ausflüge zu machen.
O b s e r v a ţ i e . Nu se desparte prin virgulă construcţia infinitivală care are funcţia de subiect şi stă înaintea predicatului: — Im Kino zu rauchen ist verboten.

— înainte şi după construcţiile participiale : —• Er trat ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. — Zu Hause angekommen, machten wir uns an die Arbeit.

REGIMUL VERBELOR ŞI ADJECTIVELOR (Rektion der Verben und der Adjektive)
I. VERBE + ACUZATIV

(Verben -f- Akkusativ) în general, în limba germană se construiesc cu acuzativul (adică sînt tran­ zitive) verbele care şi în limba română cer acuzativul. Spre deosebire de limba română, sînt tranzitive în limba germană urmă­ toarele verbe : a n rufen —• rief an — angerufen = a telefona (cuiva, a chema la telefon) Ich rufe dich um 4 Uhr an. bestehen — bestand — bestanden = a reuşi (la un examen) Er hat die Prüfung bestanden, betragen — betrug — betragen = a se ridica (la) Die Entfernung zwischen der Universität und dem Heim beträgt 500 m. bewohnen —- bewohnte — bewohnt = a locui (în) Goethe bewohnte das Gartenhaus in seiner Jugend. beziehen —• bezog —• bezogen = a se muta (în) Meine Eltern bezogen gestern die Wohnung. brauchen — brauchte —• gebraucht = a avea nevoie (de) Ich brauche dieses Buch. erreichen — erreichte — erreicht = a ajunge (la), a atinge Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. fürchten — fürchtete—gefürchtet = a se teme (de) (comp, verbe + prep., pag. 622) Bis zum Abend fürchte ich es noch, aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. heiraten —• heiratete — geheiratet = a se căsători (cu) Er heiratete eine Jugendfreundin. kennenlernen •—lernte kennen — kennengelernt = a face cunoştinţă (cu) Eines Tages lernte Feng einen Fischer kennen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

61?

Verbele intranzitive pot deveni tranzitive dacă se compun cu unele pre­ fixe, ca, de exemplu, cu prefixul be- : antworten auf + Akk. + Dat. drohen + Dat. folgen + Dat. raten schreiben über + Akk. sprechen über + Akk. steigen auf + Akk. treten in 4-Akk. wohnen in + Dat. beantworten bedrohen befolgen beraten beschreiben besprechen besteigen betreten bewohnen = = = = = = = = = a a a a a a a a a răspunde (la) ameninţa (pe) asculta, a urma sfătui descrie vorbi (despre) se sui (pe) intra (în) locui (în)

II. VERBE + ACUZATIV + DATIV

(Verben -f Akkusativ + Dativ) a b gewöhnen •— gewöhnte ab — abgewöhnt = a se dezobişnui (de) Du mußt dir d a s R a u c h e n abgewöhnen. b e i bringen — brachte bei — beigebracht = a învăţa (pe cineva ceva) Er bringt dem Kind d i e R e g e l bei. glauben •— glaubte — geglaubt = a crede (pe cineva), a crede (ceva) Ich konnte dich nicht anrufen, glaube e s mir (comp, verbe + prepoziţii, pag. 622) raten —• riet — geraten = a sfătui Fahre lieber ins Gebirge als ans Meer; ich rate e s dir. verdanken —• verdankte — verdankt = a datora (cuiva ceva) D a s verdanke ich ihm. verzeihen —• verzieh — verziehen = a ierta (pe cineva) Faust fragte Gretchen : „Kannst du e s mir verzeihen?" v o r lesen •— las vor — vorgelesen = a citi (pentru cineva, în faţa cuiva) Ich lese dir d e n B r i e f vor. pentru v o r singen — sang vor — vorgesungen = a cînta, în faţa cuiva, cineva (din gură) Er sang mir e i n L i e d vor. v o r spielen — spielte vor — vorgespielt — a cînta, în faţa cuiva, pentru cineva (la un instrument) Der Kleine spielte den Anwesenden d a s M e n u e t t vor. widmen — widmete — gewidmet = a dedica Ich widme dem Lehrer d a s B u c h . z u schreiben — schrieb zu — zugeschrieben = a atribui Die Grünwieseier schrieben d a s s o n d e r b a r e B e n e h m e n des Neffen seiner Jugend zu.

'618 III. VERBE + DATIV

GRAMMATIK

(Verben + Dativ) ähneln — ähnelte — geähnelt = a semăna (cu) Die jüngste Tochter ähnelte dem Vater, a u s weichen — wich aus — ausgewichen = a ocoli, a evita, a se da la o parte Goethe wich dem „Kritiker" aus. begegnen •—• begegnete — begegnet = a întîlni Ich begegnete ihm gestern. behagen — behagte —• behagt = a prii > Ein Spaziergang würde dir behagen, bekommen —- bekam — bekommen = a prii Die Reise ist ihm nicht gut bekommen. b e i wohnen — wohnte bei —• beigewohnt == a asista (la) Wir wohnten gestern einem Vortrag bei. dienen — diente — gedient = a servi, a sluji Der Kosmos diene dem Frieden! drohen — drohte —• gedroht = a ameninţa Stine drohte dem Jungen, e i n fallen — fiel ein —• eingefallen = a veni în minte, a-şi aminti Seine Telefonnummer fällt mir gerade nicht ein. entfallen — entfiel — entfallen = a scăpa Das Wort ist mir entfallen. e n t g e g e n gehen = ging entgegen — entgegengegangen = a ieşi în întîmpinare Er geht dir entgegen. e n t g e g e n kommen — kam entgegen —• entgegengekommen = a veni în întîmpinare Er kam mir entgegen, entgegnen — entgegnete — entgegnet = a riposta „Sie kennt dich", entgegnet mir mein Kollege. entgehen — entging — entgangen = a scăpa (de) Er entging der Gefahr. entkommen — entkam — entkommen = a fugi, a evada, a scăpa Das Kind entkam der Strafe. entstammen — entstammte —• entstammt = a se trage din, a fi originar (din) Dieser Dichter entstammt einer Arbeiterfamilie. erwidern — erwiderte —• erwidert = a replica „Ich kann jetzt nicht kommen", erwiderte ich meiner Freundin. folgen — folgte — gefolgt = a asculta, a urma Das Kind folgt der Mutter. gefallen — gefiel — gefallen = a plăcea Gefällt dir dieser Stoff ?

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

619

gehören — gehörte —• gehört = a aparţine Wem gehört dieses Buch ? gelingen — gelang — gelungen = a reuşi Die Zeichnung ist mir gelungen. gleichen —• glich — geglichen = a se asemăna (cu) Dieses Haus gleicht sehr dem anderen, g l e i c h kommen — kam gleich — gleichgekommen = a fi egal (cu) Der Weg, der vom Raumschiff „Wostok II" zurückgelegt wurde, kommt fast der Entfernung Erde-Mond-Erde gleich, helfen —• half — geholfen = a ajuta Ich helfe dir gern. n a c h geben — gab nach —• nachgegeben = a ceda (cuiva) Gib dem Kind nicht nach! n a c h gehen — ging nach — nachgegangen = a-şi vedea de...; a urma (pe cineva) Er geht seinem Beruf nach. n a c h kommen — kam nach — nachgekommen = a veni după, a urma Stine kommt mir endlich nach. n a c h laufen — lief nach —• nachgelaufen = a fugi după Der fremde Herr lief dem Neffen mit einer Peitsche in der Hand nach. n a h e gehen — ging nahe — nahegegangen = a afecta, a mişca Die Villard sagte, daß der Sohn des Mieters ihr weit näher gehe als der Mieter. sich nähern — näherte mich — sich genähert = a se apropia (de) Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. nützen — nützte — genützt = a fi de folos Das kann dir nützen. schaden — schadete — geschadet — a dăuna Das Rauchen schadet dir. scheinen — schien — geschienen = a părea Die Arbeit scheint mir nicht schwer. schmecken — schmeckte — geschmeckt = a plăcea Schmeckt dir diese Speise ? trauen — traute — getraut = a avea încredere (în) Ich kenne sie seit kurzer Zeit und traue ihr noch nicht. v o r kommen —• kam vor — vorgekommen = a i se părea Das Benehmen der Freundin kam der Frau verdächtig vor. winken — winkte — gewinkt = a face semn cu mîna Der Vater winkt mir aus dem Fenster. widersprechen — widersprach — widersprochen = a contrazice Er widerspricht dem Lehrer nicht. z u fliegen — flog zu — zugeflogen = a zbura înspre Das Flugzeug fliegt dem Flugplatz zu. z u hören —• hörte zu — zugehört = a asculta Die Studenten hören dem Professor aufmerksam zu.

620

GRAMMATIK

z u rufen — rief zu — zugerufen = a striga (cuiva) „Komm schnell her", rief mir meine Mutter zu. z u steuern — steuerte zu — zugesteuert = a se îndrepta spre Das Schiff steuerte der Küste zu. Verbele sein, werden, fallen, gehen, tun pot fi întrebuinţate la forma imper­ sonală cu dativul persoanei şi cu un adjectiv sau participiu (vezi mai jos : IV. Adj. şi part. + dativ) : Es Es Es Es Es Es Es ist mir gleich (gleichgültig). ist mir nicht schwer. wird mir heiß. fällt mir schwer. geht mir gut. tut mir leid. tut mir weh. = — = — = = = Mi-e egal (indiferent). Nu mi-e greu. Mi se face cald. îmi vine greu. îmi merge bine. îmi pare rău. Mă doare.

IV. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + DATIV

(Adjektive und Partizipien -j- Dativ) ähnlich = asemănător (cu) Sie sieht ihrer Schwester ähnlich. angenehm = plăcut Ihr Besuch ist mir angenehm. behilflich = de ajutor Kann ich Ihnen behilflich sein? bekannt = cunoscut Dieses Werk ist mir nicht bekannt, bequem = comod Mach es dir bequem! böse = supărat (pe) Er war mir böse, dankbar = recunoscător Sie ist dir dankbar, gewachsen = la înălţimea ... Er war der Aufgabe gewachsen, gleichgültig = indiferent Deine Meinung ist mir nicht gleichgültig, klar = lămurit, clar Ist Ihnen die Übung klar? lieb = drag Die Spielsachen waren dem Kleinen lieb, dennoch wollte er sie der alten Frau geben.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

62!

schuldig = dator Der Gast war dem Löwenwirt vier Mark schuldig, treu = credincios Wir bleiben unseren Überzeugungen treu. überlegen = superior Er ist seinem Freund an Bildung überlegen, verdächtig = suspect Stine wurde dem Kleinen verdächtig.

V. VERBE + GENITIV

(Verben + Genitiv) A. Verbe intranzitive bedürfen —- bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) Der Kranke bedarf der Ruhe. gedenken — gedachte — gedacht = a se gîndi (la) Wir gedenken der Helden der Arbeiterklasse. B. Verbe reflexive sich a n nehmen •—• nahm mich an — sich angenommen = a se interesa (de), a avea grijă (de) Er nahm sich des schwachen Schülers an. sich bedienen — bediente mich — sich bedient = a se servi (de) WTir bedienen uns des Wörterbuchs. sich enthalten — enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) Sie enthielt sich der Stimme. sich erfreuen — erfreute mich — sich erfreut = a se bucura (de) Er erfreute sich eines großen Ansehens. sich erinnern — erinnerte mich — sich erinnert = a-şi aminti (de) Erinnerst du dich noch unserer Schulkollegin?
O b s e r v a ţ i e . La verbul erinnern, complementul genitival se înlocuieşte de obicei printr-un complement prepoziţional (comp. : verbe + prepoziţii, pag. 622). Ich erinnere mich deiner = Ich erinnere mich an dich.

sich entsinnen — entsann mich — sich entsonnen = a-şi aminti (de) Ich kann mich des Vorfalls entsinnen. sich rühmen — rühmte mich —• sich gerühmt = a se făli (cu) Er rühmte sich seiner Kenntnisse. sich schämen — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de), a-i fi ruşine (de) Schämst du dich nicht eines solchen Benehmens?

622 VI. ADJECTIVE + GENITIV

GRAMMATIK

(Adjektive + Genitiv) bewußt = conştient (de) Er ist sich seiner Tat bewußt, fähig = capabil (de) Ich war keines Wortes fähig, gewiß = sigur (de) Bist du seiner Zustimmung gewiß? sicher = sigur (de) Wir sind deines Erfolges sicher, wert = vrednic (de), demn (de) Das ist nicht der Rede wert, würdig = demn Er ist deines Vertrauens würdig.
V I I . VERBE + ACUZATIV + GENITIV

(Verben + Akkusativ + Genitiv) Unele verbe cer pe lîngă un acuzativ al persoanei un genitiv al lucrului, de ex. : entheben —• enthob — enthoben = a destitui (din) Man müßte i h n seines Amtes entheben, denn er erfüllt seine Pflicht nicht. persichern — versicherte — versichert = a asigura (de) Sie versicherte m i c h ihrer Freundschaft. würdigen — würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) Sie würdigte i h n keines Blickes.
V I I I . VERBE + PREPOZIŢII

(Verben + Präpositionen) sich a h geben — gab mich ab — sich abgegeben (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de) Gibst du dich mit deinem Brüderchen ab? a b hängen — hing ab — abgehangen (von + Dat.) = a depinde (de) Die Entscheidung hängt nur von dir ab. achten — achtete — geachtet (auf + Akk.) = a fi atent (la) Wir müssen auf die Verkehrszeichen achten, sich a n schließen —- schloß mich an — sich angeschlossen (an 4- Akk.) = a se ataşa (de) Ich habe mich während des Jahres an meine Kollegen angeschlossen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

623

arbeiten — arbeitete — gearbeitet (an -f Dat.) == a lucra (la) Wir arbeiten an einer Grammatik. sich ärgern — ärgerte mich • • sich geärgert (über + Akk.) = a se necăji (de), — a se supăra (pe), (din cauza) Die Mutter ärgerte sich über ihr Kind, a u f passen — paßte auf — aufgepaßt (auî + Akk.) = a fi atent (la) Passen Sie bitte auch auî mein Kind auf! sich ausgeben — gab mich aus — sich ausgegeben (für -f- Akk.) = a se da (drept) Till Eulenspiegel gab sich für einen Arzt aus. sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt (bei + Dat.; für + Akk.) = a mulţumi (cuiva); a mulţumi (pentru ceva) Ich bedankte mich bei dem Beamten für die Auskunft. sich befassen — befaßte mich — sich befaßt (mit + Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik, b e i tragen —• trug bei — beigetragen (zu -f- Dat.) — a contribui (la) Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Vaterlands bei. sich bemühen — bemühte mich - sich bemüht (um + Akk.) = a-si da oste­ — neală, a se strădui (pentru), a depune un efort Er bemühte sich sehr um mich. sich beschäftigen •—• beschäftigte mich — sich beschäftigt (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Ich beschäftigte mich mit dem Studium der deutschen Sprache. sich beschränken — beschränkte mich — sich beschränkt (auf + Akk.) = a se limita (la) Sie dürfen sich nicht nur auf das Lesen und Übersetzen beschränken, bestehen — bestand — bestanden (aus + Dat.) = a se compune (din) Anfangs bestand die Bukarester Universität nur aus drei Fakultäten. bestehen (auf -f- Dat.) = a insista (asupra) Er besteht immer auf seiner Meinung. bestehen (in + Dat.) = a consta (din) In diesem Jahr besteht die Sprachprüfung nur in einer Übersetzung. sich beteiligen —• beteiligte mich —• sich beteiligt (an + Dat.) = a participa (la) Ich beteiligte mich auch an dem Ausflug. blicken — blickte — geblickt (auf + Akk.) = a se uita (la) Felix blickte auf das Blatt. denken — dachte — gedacht (an + Akk.) = a se gîndi (la) Wir denken oft an unsere Schulzeit, e i n dringen —• drang ein — eingedrungen (in + Akk.) = a pătrunde (în) Wir dringen langsam in die Schönheiten dieses Gedichtes ein. e i n sprechen • sprach ein — eingesprochen (auf + Akk.) = a încerca să — convingi (pe cineva)Wir sprachen auî ihn ein, aber er wollte nicht mitkommen.

624

GRAMMATIK

sich entscheiden — entschied mich — sich entschieden (für + Akk.) = a se decide (pentru) Für welchen Stotf hast du dich entschieden? sich entschuldigen —• entschuldigte mich — sich entschuldigt (bei + Dat.) = a se scuza Er entschuldigte sich beim Lehrer wegen der Verspätung. sich entwickeln — entwickelte mich — sich entwickelt (zu + Dat.) = a se dezvolta (devenind...) Gheorghe Lazăr sagte : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln, sondern auch zu seinem leuchtenden - Verstand werden." erschrecken — erschrak — erschrocken (vor + Dat.) = a se speria (de) Das kleine Mädchen erschrak vor dem Hund. erstarren — erstarrte — erstarrt (vor -f- Dat.) = a încremeni (de) Die Grünwieseier erstarrten vor Schreck, als sie den Affen sahen. fliehen — floh — geflohen (vor + Dat.) = a se refugia, a fugi (de, din faţa) Wir fliehen vor dem Regen. forschen — forschte — geforscht (nach + Dat.) == a cerceta, a se interesa (de) Faust forschte nach der Wahrheit. dch freuen — freute mich — sich gefreut (auî -j- Akk.) = a aştepta cu bucurie, a se bucura (de ceva în viitor) Die Studenten freuen sich auf die Ferien. sich freuen (über -f- Akk.) — a se bucura (de ceva în trecut) Die Bauern freuten sich über die gute Ernte. sich freuen (an + Dat.) = a se bucura (de ceva în prezent) Die Mutter freut sich an ihrem Kind. sich fürchten — fürchtete mich—-sich gefürchtet (vor+Dat.)=a se teme (de) Ich fürchte mich vor der Literaturprüfung nicht. gehören —• gehörte — gehört (zu + Dat.) = a face parte (din), a ţine (de) Sie gehörte zu unserer Familie. gelangen —• gelangte — gelangt (zu + Dat.) = a ajunge (la) Er gelangte zu großem Ansehen. gelangen (in + Akk.) = a ajunge (la, în) Der Brief gelangte in seine Hände. gelangen (an + Akk.) = a ajunge (la) Er gelangte an die richtige Adresse. geraten — geriet — geraten (in + Akk.) = a ajunge (în), a nimeri (în) Er ist in eine unangenehme Lage geraten, sich gewöhnen—gewöhnte mich—sich gewöhnt (an+Akk.) = a se obişnui (cu) Ich habe mich schon an diese Arbeit gewöhnt, stauben — glaubte — geglaubt (an + Akk.) == a crede (în) (comp, verbe + acuz. + dativ, pag. 617) Ich glaube an deine guten Absichten.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

625

grenzen •—• grenzte — gegrenzt (an + Akk.) = a se mărgini (cu) Im Osten grenzt unser Vaterland an die Sowjetunion. handeln — handelte — gehandelt (an + Dat.) = a se purta (cu, faţă de) Faust sagte : „Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt." sich handeln (impers.) — handelte —• gehandelt (um + Akk.) = a fi vorba (de, despre) Es handelt sich nicht um dich. hoffen —• hoffte — gehofft (auf + Akk.) = a spera (în) Der Kranke hoffte auf die Besserung seines Zustandes. sich interessieren — interessierte mich — sich interessiert (für + Akk.) == a se interesa (de, pentru) Mein Freund interessiert sich für diesen Radioapparat. kämpfen —• kämpfte — gekämpft (um + Akk.) = a lupta (pentru a cuceri ceva) Die Kommunistische Partei Rumäniens kämpfte um eine neue Gesellschafts­ ordnung. kämpfen — kämpfte — gekämpft (für + Akk.) = a lupta (în folosul cuiva sau al unui lucru) Wir kämpfen für den Frieden. sich klammern — klammerte mich — sich geklammert (an + Akk.) = a se crampona (de) Er klammerte sich an diesen Gedanken. klatschen — klatschte — geklatscht (über + Akk.) = a bîrfi (pe cineva sau ceva) Die Grünwieseier klatschten über jeden Menschen. sich knüpfen — knüpfte mich — sich geknüpft (an -f- Akk.) = a s e lega (de), a fi legat (de) Der Bau der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. sich kümmern — kümmerte mich — sich gekümmert (um -f Akk.) = a se îngriji (de), a se interesa (de) Ich kümmere mich um Kinokarten für heute abend. lachen — lachte — gelacht (über -f- Akk.) = a rîde (de, despre) Ganz Rom lachte über Itellius. leiden —• litt —• gelitten (an + Dat.) = a suferi (de) Ich leide an großen Kopfschmerzen, n a c h denken —• dachte nach —• nachgedacht (über + Akk.) = a se gîndi, a cugeta (asupra) Ich denke noch über deinen Vorschlag nach, sich rächen —- rächte mich — sich gerächt (an -f- Dat.) = a se răzbuna (pe) Er ist zornig und rächt sich jetzt an mir. rechnen —• rechnete —• gerechnet (auf + Akk.) = a conta (pe), a se bizui (pe) Kann ich auf deine Hilfe rechnen ? reden —• redete —• geredet (über + Akk.) = a vorbi despre Wir reden über die Bedeutung dieses Dramas.
*0—Limba germană — c. 1881

626

GRAMMATIK

sich schämen — schämte mich — sich geschämt (vor + Dat.) = a-i fi ruşine (de) Ich schäme mich vor dir. sich schämen (wegen + Gen.) = a-i fi ruşine (de, din cauza) Ich schäme mich meines Benehmens wegen. schimpfen — schimpfte — geschimpft (über + Akk.) = a înjura, a vorbi rău de Warum schimpft er über uns? sich sehnen — sehnte mich — sich gesehnt (nach + Dat.) = a-i fi dor (de) Er sehnt sich nach seinem Heimatsort. siegen — siegte — gesiegt (über + Akk.) = a învinge Das Neue siegt über das Alte. sorgen — sorgte — gesorgt (für + Akk.) = a avea grijă (de), a îngriji Lenchen sorgte für die Kinder wie eine Mutter. sich sorgen (um + Akk.) == a se îngrijora, a-şi face griji Ich sorge mich um meinen kranken Freund. sprechen — sprach — gesprochen (von -f- Dat.) = a vorbi (despre) Wir sprachen gerade von dir. sprechen (über -f- Akk.) = a vorbi (despre) Wir sprachen heute über das Werk des großen Dichters Eminescu. stammen — stammte — gestammt (aus + Dat.) — a se trage (din) Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. stimmen — stimmte — gestimmt (für + Akk.) = a vota (pentru) Sie stimmen für diesen Beschluß. stimmen (gegen -+• Akk.) = a vota contra Sie stimmten gegen diesen Beschluß. suchen — suchte — gesucht (nach + Dat.) = a căuta Er sucht nach einem Vorwand, t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen (an -f- Dat.) = a participa (la) Wir nahmen an dieser Sitzung teil, träumen — träumte — geträumt (von + Dat.) = a visa (despre) Ich träume schon von den Sommerferien. sich verabschieden — verabschiedete mich — sich verabschiedet (von + Dat.) = a-şi lua rămas bun (de la) Vor seiner Abreise verabschiedete er sich von allen Freunden. verfügen — verfügte — verfügt (über + Akk.) = a dispune (de) Mein Kollege verfügt über einen reichen Wortschatz. sich verlassen — verließ mich — sich verlassen (auf + Akk.) = a se bizui (pe) Ich verlasse mich auf Sie. sich verlieben — verliebte mich — sich verliebt (in -f Akk.) = a se îndrăgosti (de) Er hat sich in diese Schauspielerin verliebt, verzichten — verzichtete — verzichtet (auf + Akk.) = a renunţa (la) Ich verzichte auf meinen Plan nicht.

) Ich weide mich an diesem Anblick.) = a tremura (de) Ich zitterte vor Kälte.Dat. wachsen —• wuchs — gewachsen (um -f. v o r ü b e r fahren — fuhr vorüber • vorübergefahren (an -1.. zittern — zitterte — gezittert (vor + Dat.) = a trece — (cu un vehicul) pe lîngă Wir fuhren am Palast der Republik vorüber.Akk.) — a raporta (despre) Er berichtete d e m D i r e k t o r über das Ergebnis seiner Dienstreise. de) Wir bereiten uns für die Prüfungen vor.) = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. VERBE + DATIV + PREPOZIŢII (Verben -f.) = a trece pe lîngă.) = a se mira (de) Ich wundere mich über dich. zweifeln — zweifelte — gezweifelt (an + Dat.) = a povesti (despre) Er erzählte m i r von seiner Arbeit. sich wenden — wandte mich — sich gewandt (an -f.) = a se desfăta (la vederea .) = a se pregăti (pentru. IX.) = a se adresa (cuiva) Der Professor wandte sich an die Studenten. a trece prin faţa Ich bin heute an Ihrem Haus vorbeigegangen.Akk. erzählen — erzählte — erzählt (von + Dat. sich wundern —• wunderte mich — sich gewundert (über + Akk. sich v o r bereiten — bereitete mich vor — sich vorbereitet (für + Akk.) == a aştepta (pe cineva) „Wartet auf mich. danken — dankte — gedankt (für + Akk. . warten — wartete — gewartet (auf + Akk.Akk.) = a trece (pe jos) pe lîngă Ich ging am Athenäum vorüber. berichten — berichtete —• berichtet (über -f.Dativ + Präpositionen) antworten — antwortete — geantwortet (auf + Akk. ich komme gleich!" sich weiden — weidete mich — sich geweidet (an + Dat..) = a creşte (cu) Die Bruttoagrarproduktion wird in der Zeitspanne 1966—1970 um 20% wachsen. v o r ü b er gehen — ging vorüber — vorübergegangen (an + Dat.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 627 v o r b e i gehen — ging vorbei — vorbeigegangen (an + Dat.) = a mulţumi (pentru) Ich danke I h n e n für die Auskunft.) = a răspunde (la) Ich antworte d i r auf deine Frage.

ernennen —.ernannte —• ernannt (zu -\. z u sehen —• sah zu — zugesehen (bei + Dat.Akk. a considera (drept) Ich halte i h n für einen guten Studenten.) = a invita (la) Ich lade m e i n e K o l l e g e n zu mir ein.) = a scrie (despre) Er schreibt e i n B u c h über das neue Leben in unserem Vaterland. entnehmen — entnahm —• entnommen (aus + Dat.) = a recunoaşte (după) Ich erkenne i h n an der Stimme.) = a observa (după) Ich merke e s au seinem Benehmen. beglückwünschen — beglückwünschte —• beglückwünscht (zu + Dat. beziehen — bezog — bezogen (auf + Akk.) = a privi la Ich sehe I h n e n gern bei der Arbeit zu. erinnern — erinnerte — erinnert (an + Akk. a modifica Ich ändere an dem Brief k e i n e n S a t z .) = a feri (de) Die Kleidung schützt d e n M e n s c h e n vor Kälte.gehalten (für -f.) = a felicita (de) Ich gratuliere d i r zu deinem Geburtstag. merken — merkte —• gemerkt (an + Dat.) = a deduce.) = a schimba. a raporta (la) Herr Bitterfeld bezog d a s wieder auf seine Person. hören —• hörte — gehört (von + Dat.) = a ruga Kann ich S i e um Ihre Zeitung bitten ? e i n laden —• lud ein — eingeladen (zu + Dat. fragen — fragte —• gefragt (nach + Dat. erkennen — erkannte —• erkannt (an + Dat. schützen —• schützte —• geschützt (vor + Dat.)=a aduce aminte (cuiva de ceva) Ich erinnere S i e an Ihr Versprechen.PREPOZIŢII (Verben + Akkusativ + Präpositionen) ändern — änderte — geändert (an + Dat.) = a ajuta la Ich helfe d i r gern bei dieser Arbeit. X.) = a auzi (despre) Ich habe d i e s e G e s c h i c h t e von ihm gehört. VERBE + ACUZATIV -f. .Dat. a scoate Ich entnehme e s aus deinen Worten.) = a lua drept.Dat.) = a referi (la). bitten — bat — gebeten (um + Akk.) = a numi Man ernannte i h n zum Direktor. daß etwas geschehen ist.) = a fe­ licita (de) Er beglückwünschte s e i n e S c h w e s t e r zu ihrem Geburtstag. halten — hielt —. rechnen — rechnete — gerechnet (zu + Dat.) = a socoti (printre) Die alten Babylonier rechneten d i e S o n n e zu den Planeten.628 GRAMMATIK gratulieren — gratulierte — gratuliert (zu -f Dat.schrieb —• geschrieben (über + Akk. helfen — half —• geholfen (bei -f.) = a întreba (de) Ich fragte i h n nach deiner Adresse. schreiben —.

) = îngrijorat (de) Ich bin um ihn besorgt.) = a cere (de la cineva ceva) Er verlangte d a s B u c h von mir. wissen — wußte — gewußt (von + Dat. fertig (mit + Dat.) = vesel (de.) = încîntat (de) Die Grünwieseier waren von dem „jungen Engländer" entzückt. z u r ü c k führen — führte zu rück — zurückgeführt (auf + Akk.) = talentat (pentru) Der Kleine ist für Musik begabt.Akk. froh (über + Akk.Akk. a desface (în) Paul und seine Freunde zerlegten d e n S e n d e r in mehrere Teile und versteckten sie in den Bienenkörben.) = supărat (pe) Warum bist du über ihn böse? einverstanden (mit -f. böse (über -f. X I . erfahren (in + Dat. entzückt (von + Dat. .) = de acord (cu) Er ist mit meinem Vorschlag einverstanden.) = a convinge Hat er S i e von seiner Aufrichtigkeit überzeugt ? verlangen •—• verlangte —• verlangt (von + Dat.) = a traduce în Wirst du d i e s e n T e x t ohne Wörterbuch ins Deutsche übersetzen? überzeugen — überzeugte •— überzeugt (von + Dat. verwandeln — verwandelte • verwandelt (in + Akk.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 629 übersetzen — übersetzte •— übersetzt (in + Akk. besorgt (um -j.) = a transforma (în) — Eulenspiegel flüsterte den Kranken ins Ohr: „Ich muß e i n e n von euch in Pulver verwandeln". din cauza) Er war über die Nachricht froh. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + PREPOZIŢII (Adjektive und Partizipien + Präpositionen) befreundet (mit + Dat.) = (îm)prieten(it) (cu) Ich bin mit ihm seit vielen Jahren befreundet.) = a şti (ceva despre) Weißt du e t w a s von ihm? zerlegen — zerlegte — zerlegt (in + Akk.) = a reduce (la) Ich führe s e i n B e n e h m e n auf seine Krankheit zurück.) = prietenos (faţă de) Er ist zu mir immer freundlich.Dat.) = a alege Man wählte m e i n e n F r e u n d zum Verantwortlichen. freundlich (zu + Dat.) = experimentat. cu experienţă lin) Er ist in diesen Fragen erfahren.) = gata (cu) Ich bin mit der Übersetzung fertig.) = a descompune. wählen — wählte — gewählt (zu + Dat. begabt (für + Akk.

vertraut (mit + Dat. .) = important (pentru) Dieser Brief ist îur mich besonders wichtig.) = înrudit (cu) Er ist mit mir verwandt.) = supărat.Dat.630 GRAMMATIK gewohnt (gewöhnt) (an + Akk.) = mîndru (de) Wir sind auî unsere schöne Hauptstadt stolz.) = mulţumit (de) Unsere Sportler waren mit dem Ergebnis des Wettspiels zufrieden.) = fericit (de) Er war über das Ergebnis der Prüfung glücklich. glücklich (über + Akk.Dat.) = familiarizat (cu) Bist du schon mit dieser Arbeit vertraut? verwandt (mit -f. zornig (über + Akk. stolz (aul + Akk.) = obişnuit (cu) Ich bin an diese Arbeit gewohnt. wichtig (für + Akk. furios (pe) Sei nicht über ihn zornig! zufrieden (mit -j.

+ von) = a auzi (despre) sprechen (von) = a vorbi (despre) träumen (von) = a visa (de) überzeugen ( + Akk. + von) = a po­ vesti (despre. a fi originar (din) mit sich abgeben (mit) = a se ocupa (de) sich befassen (mit) = a se ocupa (de) sich beschäftigen (mit) = a se ocupa (de) von abhängen (von) == a depinde (de) erzählen ( + Dat. + von) = a şti (despre) 1 bei sich bedanken (bei) = a mulţumi (cuiva) sich entschuldigen (bei) = a-şi cere scuze (de la) helfen ( + Dat. + bei) = a ajuta (la).vor) = a feri de. 573). 121. de) hören ( + Akk.von) = a convinge (de) sich verabschieden (von) = a-şi lua rămas bun (de la) verlangen ( + Akk. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. + von) = a cere (de la) wissen ( + Akk.vor) = a feri (de) zittern (vor) = a tremura (de. -f. a păzi (de) erschrecken (vor) = a se speria (de) erstarren (vor) = a încremeni (de) fliehen (vor) = a fugi (de) sich fürchten (vor) = a se teme (de) sich schämen (vor) = a-i fi ruşine (de) schützen ( + Akk.PREPOZIŢII PE LÎNGA VERBE PREPOZIŢIONALE (Präpositionen neben präpositionalen Verben) I. pag. PREPOZIŢII CU DATIVUL aus bestehen (aus) = a se compune (din) entnehmen ( + Akk. în faţa) Prepoziţia VOT pe lingă verbe prepoziţionale cere numai dativul. a-şi da ajutorul zusehen ( + Dat. . + bei) = a privi (la) nach fragen ( + Akk. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. + aus) = a de­ duce (din) stammen (aus) = a se trage (din). -f. + nach) = a între­ ba (de) forschen (nach) = a cerceta suchen (nach) = a căuta vor 1 bewahren ( + Akk. -j.

zu) gehören (zu) gelangen (zu) gratulieren ( + Dat. a se interesa (de) sich sorgen (um) = a avea grijă (de) wachsen (um) = a creşte (cu) 1 Prepoziţia über pe lingă verbe prepoziţionale cere numai acuzativul. a considera (drept) danken ( + Dat. + zu) wählen ( + Akk.Akk. 573). 121. + zu) werden (zu) = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a felicita (de) contribui (la) invita (la) se dezvolta numi face parte (din) ajunge (la) felicita (de) socoti (printre) alege deveni II. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. -f. + zu) rechnen (-f. + für) = a mulţumi sich interessieren (für) = a se inte­ resa (de. . + über) = a ra­ porta (despre) sich freuen (über) = a se bucura (de ceva) klatschen (über) — a bîrfi nachdenken (über) = a se gîndi (asupra) reden (über) = a vorbi (despre) schimpfen (über) = a ocărî siegen (über) = a învinge gegen kämpfen (gegen) = a lupta (împo­ triva) stimmen (gegen) = a vota (în contra) um sich bemühen (um) = a se strădui. pag. + zu) beitragen (zu) einladen (-j. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. pentru) kämpfen (für) = a lupta (pentru) sorgen (für) = a avea grijă (de) stimmen (für) = a vota (pentru) sich yorbereiten (für) = a se pregăti (pentru. P R E P O Z I Ţ I I CU ACUZATIVUL ffir sich ausgeben (für) = a se da (drept) sich bedanken (für) = a mulţumi (pentru) sich entscheiden (für) = a se decide (pentru) halten (-}. de) über sich ärgern (über) = a se necăji (de) berichten ( + Dat.632 ZU GRAMMATIK beglückwünschen ( + Akk. a cere (ceva) sich handeln (um) = a fi vorba (de) kämpfen (um) = a lupta (pentru) sich kümmern (um) = a se îngriji (de).Akk. + um) = a ruga. + zu) sich entwickeln (zu) ernennen ( + Akk. -\.Akk.für) = a lua. a-şi da osteneală (cu) bitten ( + Akk.

ändern ( + Akk.Akk. bestehen (in) = a consta (di m an denken (an) = a se gîndi (la) erinnern ( + Akk. a modifica arbeiten (an) = a lucra (la) sich beteiligen (an) = a participa (la) erkennen ( + Akk. PREPOZIŢII verfügen (über) == a dispune (de) sich wundern (über) = a se mira (de) CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL an -f. glauben (an) = a crede (în) grenzen (an) = a se mărgini (cu) sich klammern (an) = a se cram­ pona (de) sich wenden (an) = a se adresa (cuiva) auf -f. faţă de) sich knüpfen (an) = a se lega (de) leiden (an) = a suferi (de) merken ( + Akk. + an) = a recu­ noaşte (după) sich freuen (an) = a se bucura (de) handeln (an) = a se purta (cu.Dat. bestehen (auf) = a insista (asup ra) in -f Dat. + auf) = a răs­ punde (la) aufpassen (auf) == a fi atent (la) sich beschränken (auf) = a se limita (la) . pe lîngă (cu un vehicul) YOTühergehen (an) = a trece prin faţa. pe lîngă (pe jos) wachsen (an) = a creşte (în) sich weiden (an) = a se desfăta zweifeln (an) = a se îndoi (de) auf -f. a trece prin faţa (pe jos) yorüherfahren (an) = a trece prin faţa. achten (auf) = a fi atent (la) antworten ( + Dat. -f.an) = a schim­ ba.Dat. + an) = a aminti (de) gelangen (an) = a ajunge (la) sich gewöhnen (an) = a se obişnui (cu) Akk.PRÄPOSITIONEN NEBEN PRÄPOSITIONALEN VERBEN 633 sprechen (über) = a vorbi (despre) schreiben (über) = a scrie (despre) urteilen (über) = a-şi da părerea (despre) (asupra) III. + an) = a observa (după) sich rächen (an) = a se răzbuna (pe) teilnehmen (an) = a participa (la) vorhergehen (an) = a trece pe lingă.

634 GRAMMATIK beziehen ( + Akk. sich merken — merkte mir — sich gemerkt = a ţine minte Diese Regel mußt du dir merken. a desface (în) EXEMPLE DE VERBE REFLEXIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR NEREFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt = a mulţumi (cuiva) Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel. sich erkälten — erkältete mich — sich erkältet = a răci Ich habe mich erkältet. + auf) = a arunca zwvickführen (+ Akk. a se bizui (pe) verzichten (auf) = a renunţa (la) warten (auf) = a aştepta (pe cineva. sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten = a petrece Wie hast du dich gestern unterhalten? sich verspäten — verspätete mich — sich verspätet = a întîrzia Er verspätet sich nie.auf) = a referi (la) blicken (auf) = a s e uita (la). a privi (la) einsprechen (auf) = a încerca să con­ vingi (pe) sich freuen (auf) = a se bucura (de ceva) verzichten (auf) = a renunţa (la) hoffen (auf) = a spera (în) rechnen (auf) = a conta (pe). . + in) = a tra­ duce (în) sich verlieben (in) = a se îndrăgosti (de) verwandeln ( + Akk. + in) = a împărţi (în) gelangen (in) = a ajunge (în) geraten (in) = a ajunge (în) übersetzen ( + Akk. + in) = a descom­ pune (în). + m ) = a trans­ forma (în) zerlegen ( + Akk. ceva) werfen ( + Akk. -\. + auf) = a reduce (la) zurückgehen (auf) = a-şi avea ori­ ginea (în) in + Akk. einteilen ( + Akk.

a se prăbuşi Der Regisseur stürzte auf die Bühne.EXEMPLE DE VERBE INTRANZITIVE SAU TRANZITIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR REFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ entstehen —• stand auf — aufgestanden = a se scula Wir stehen täglich um 6 Uhr auf. . spielen —• spielte — gespielt = a se juca In den Parks spielen viele Kinder. stürzen — stürzte — gestürzt = a se repezi. a se năpusti. steigen —• stieg — gestiegen = a se urca (pe) Wir steigen auf diesen Berg. ertrinken — ertrank — ertrunken = a se îneca Der Bruder einer Kollegin ist ertrunken. zurückkehren — kehrte zurück — zurückgekehrt = a se înapoia Die Theatergruppe kehrte zurück. verwelken — verwelkte — verwelkt = a se ofili Die Blume ist verwelkt. erschrecken — erschrak — erschrocken = a se speria Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. heiraten — heiratete — geheiratet == a se căsători (cu) Er hat eine Jugendfreundin geheiratet. streiten — stritt — gestritten = a se certa Man soll nie streiten. stehenbleiben —• blieb stehen — stehengeblieben = a se opri Er blieb am Fenster stehen. einsteigen — stieg ein — eingestiegen = a se urca (în) Wir steigen ins Auto ein. heißen — hieß •— geheißen = a se numi Wie heißen Sie? Spazierengehen — ging spazieren — spazierengegangen = a se plimba Ich gehe gern nach dem Essen spazieren. zweifeln — zweifelte — gezweifelt = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. erwachen — erwachte — erwacht = a se trezi Ich bin um 6 Uhr erwacht.

I I I Singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux.LISTA VERBELOR TARI ŞI NEREGULATE 1 (Liste der starken und der unregelmäßigen Verben) Nr. repurta deschide. du er du er du er erschließt erschließt erschrickst erschrickt erwirbst erwirbt er ißt fährst fährt fällst fällt fängst fängt erschloß erschrak erwarb(ü) aß fuhr fiel fing a dobîndi a mînca a merge (cu un vehicul) a cădea a prinde 1 Dacă verbul formează conjunctivul imperfect în mod neregulat. Traducerea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 befehlen beginnen beißen betrügen beweisen bieten binden bitten blasen bleiben braten brechen brennen bringen denken dringen dürfen empfehlen sich entschei­ den erringen erschließen erschrecken erwerben essen fahren fallen fangen du befiehlst er befiehlt du beißt er beißt du beweist er beweist befahl begann biß betrog bewies bot band bat blies blieb briet brach brannte(e) brachte(ä) dachte(ä) drang durfte(ü) empfahl entschied mich errang befohlen begonnen gebissen betrogen bewiesen geboten gebunden gebeten geblasen geblieben gebraten gebrochen gebrannt gebracht gedacht gedrungen gedurft empfohlen sich entschieden errungen erschlossen erschrocken erworben gegessen gefahren gefallen gefangen h h h h h h h h h s h h h h h s h h h h h s h h s s h a ordona a începe a muşca a înşela a dovedi a a a a oferi lega ruga sufla du bläst er bläst du er du er brätst brät brichst bricht a rămîne a frige a rupe a a a a a arde aduce gîndi pătrunde avea voie du er du er darfst darf empfiehlst empfiehlt a recomanda a se hotărî a a a a a cuceri. face accesibil se speria du er du er du er du. vocala radicală a con­ junctivului imperfect este pusă în paranteză lîngă indicativul imperfect. crt. . Infinitiv Prezent persoana II.

ä) kannte (e) kam konnte (ü) lud ließ lief litt las lag log maß du liest er liest du mißt er mißt . ä) geriet geschah gewann goß glich glitt grub griff hatte (ä) hielt hing Participiul perfect gefunden geflogen geflohen geflossen geboren gegeben gegangen gelungen gegolten geraten geschehen gewonnen gegossen geglichen geglitten gegraben gegriffen gehabt gehalten gehangen gehoben geheißen geholfen gekannt gekommen gekonnt geladen gelassen gelaufen gelitten gelesen gelegen gelogen gemessen Verb aux. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Infinitiv Prezent persoana II. h s s s h h s s h s s h h h s h h h h h h h h h s h h h s h h h h h a a a a a a Traducerea finden fliegen fliehen fließen gebären geben gehen gelingen gelten geraten geschehen gewinnen gießen gleichen gleiten graben greifen haben halten hängen (hangen) heben heißen helfen kennen kommen können laden lassen laufen leiden lesen liegen lügen messen du gibst er gibt es du er du er es gelingt giltst gilt gerätst gerät geschieht găsi zbura fugi. crt. a evadai curge naşte da a merge a reuşi a fi valabil a ajunge a se întîmpla a cîştiga a turna a fi egal (cu) a aluneca a săpa a apuca a avea a ţine a atîrna a ridica a se numi a ajuta a cunoaşte a veni a putea a încărca a lăsa a fugi a suferi a citi a sta culcat a minţi a măsura du gießt er gießt du gräbst er gräbt du er du er hast hat hältst hält du er du er du er du er du er du er heißt heißt hilfst hilft kannst kann lädst lädt läßt läßt läufst läuft hob hieß half (ü. I I I singular Indicativul imperfect fand flog floh floß gebar gab ging gelang galt (ö.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 637 Nr.

a se rupe a călări a a a a a a a alerga mirosi chema crea părea împinge dormi du rätst er r ä t du. ä) schwur (ü) schwor sah war sandte (sendete) sang sank saß sollte sprach gemocht gemußt genommen genannt gepfiffen geraten gerissen geritten gerannt gerochen gerufen geschaffen geschienen geschoben geschlafen geschlagen geschlichen geschlossen geschrieben geschrien geschritten geschwiegen geschwom­ men geschworen gesehen gewesen gesandt (gesendet) gesungen gesunken gesessen gesollt gesprochen h h h h h h h s h s s h h h h h h h s h h h s h s h h h s h h s h h h a plăcea. Traducerea 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 mögen müssen nehmen nennen pfeifen raten reißen reiten rennen riechen rufen schaffen scheinen schieben schlafen schlagen schleichen schließen schreiben schreien schreiten schweigen schwimmen schwören sehen sein senden singen sinken sitzen sollen sprechen mochte(ö) mußte(ü) nahm nannte(e) pfiff riet riß ritt rannte(e) roch rief schuf schien schob schlief schlug schlich schloß schrieb schrie schritt schwieg schwamm (ö. er reißt du er du er schläfst schläft schlägst schlägt a bate a se furişa a închide a a a a a scrie striga păşi tăcea înota du schließt er schließt a jura a vedea a fi a trimite a cînta a se scufunda a şedea a trebui a vorbi du er du er siehst sieht bist ist du er du er du er sitzt sitzt sollst soll sprichst spricht .GRAMMATIK 1 Nr. a voi a trebui a lua a numi a fluiera a sfătui a rupe. a dori. I I I Singular du er du er du er magst mag mußt muß nimmst nimmt Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. crt. Infinitiv Prezent persoana II.

face nimeri. practica. crt. I I I singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. a se muta . Infinitiv Prezent persoana II. er t u t verdirbst verdirbt verdrießt verdrießt vergißt vergißt wächst wächst wäschst wäscht weist weist wirst wird wirfst wirft weißt weiß willst will traf trat trank tat verdarb verdroß vergaß verlor verzieh wuchs wusch wies wandte (wendete) wurde(ü) warf(ü) wußte(ü) wollte zog a bea a face a (se) strica a supăra a uita a pierde a ierta a creşte a spăla a indica a întoarce a deveni a arunca a şti a voi a trage. intîlni păşi du trägst er trägt du er du er du du er du er du er du er du er du er du er du er du er du er triffst trifft trittst tritt tust. Traducerea 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 springen stehen stehlen steigen sterben stoßen streiten tragen treiben treffen treten trinken tun verderben verdrießen vergessen verlieren verzeihen wachsen waschen weisen wenden werden werfen wissen wollen ziehen du stiehlst er stiehlt du er du er stirbst stirbt stößt stößt sprang stand stahl stieg starb (ü) stieß stritt trug trieb gesprungen gestanden gestohlen gestiegen gestorben gestoßen gestritten getragen getrieben getroffen getreten getrunken getan verdorben verdrossen vergessen verloren verziehen gewachsen gewaschen gewiesen gewandt (gewendet) geworden geworfen gewußt gewollt gezogen s h h s s h h h h h s h h h(s) h h h h s h h h s h h h h a sări a sta a fura a se urca a muri a îmbrînci a se certa a purta a a a a a a mîna.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 639 Nr.

I .

TABLA DE MATERII (INHALTSVERZEICHNIS) - .

.

TABLA DE MATERII (Inhaltsverzeichnis) Cuvînt înainte Lista abrevierilor 1. 2. Declinarea numelor de persoane 3. Lehrstück. Der Unterricht Grammatik : 1. Der Speisesaal Grammatik : 1. Formarea cuvintelor Übungen 4. Decimarea slabă a substantivelor 2. 3. Übungen 2. Lehrstück. întrebuinţarea prepoziţiilor 41—Limba germană — c. 1881 . Topica in propoziţia principală 3. Übungen Substantivul şi articolul Pronumele personal Verbul Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ das 5 7 9 9 11 12 13 14 14 18 19 20 21 22 22 25 26 27 28 29 32 33 35 35 36 39 40 41 41 Verbele haben şi sein Negaţia Adjectivul Pronumele es 3. Lehrstück. Declinarea substantivelor 2. 3. 4. Lehrstück. Pronumele interogativ Übungen 5. Das Studentenheim Grammatik : 1. Lehrstück. Pluralul substantivelor 2. 2. 4. Prepoziţiile 3. 5. Ein Ausflug Grammatik : 1. Der Hörsaal Grammatik : 1.

Übungen 10. Ein Besuch Grammatik : 1. .644 INHALTSVERZEICHNIS 4. . Lehrstück. Formarea cuvintelor 5. 4. 4. 2. 3. Im Warenhaus Grammatik : 1. Lehrstück. Bukarest Grammatik : 1. 2. Übungen 11. Declinarea substantivelor de origine negermană. 4. 3. Die Uhrzeit Übungen 6. Übungen (I) Pronumele personal Pronumele nehotărît Prepoziţiile cu acuzativul Ordinea complementelor în propoziţie Contopirea prepoziţiilor cu articolul Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul (completare) Complementul circumstanţial Numeralul cardinal (completare) Formarea viitorului I Prezentul verbelor tari Imperativul Verbul werden Prepoziţiile (continuare) Frazele prin coordonare 42 43 44 45 49 50 52 54 54 55 55 59 61 62 63 64 69 70 78 79 80 80 82 82 83 88 90 90 92 93 93 98 100 101 102 102 103 . Übungen 7. 2. Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul 2. Pronumele demonstrativ 2. . Der Geburtstag Übungen 9. Die Bibliothek Grammatik : 1. Formarea cuvintelor Übungen 8. Declinarea mixtă a substantivelor 4. Verbe cauzative şi corespondentele lor 3. Numerale cardinale 6. Lehrstück. Lehrstück. 3. 5. Lehrstück. 5. Lehrstück. Ein Brief Grammatik : 1. Pronumele posesiv 3.

2. 2. 3. Ein Mißverständnis Übungen 17. Übungen (II) Imperfectul verbelor slabe Imperfectul verbelor haben. 2. 5.INHALTSVERZEICHNIS 645 12. Lehrstück. 2. 4. 5. Lehrstück. 5. 4. Lehrstück. 4. Übungen 15. sein şi werden Folosirea imperfectului Pronumele reflexiv Formarea cuvintelor 107 108 109 110 110 112 112 116 117 118 119 120 120 123 124 125 126 126 127 12S 128132 134 135 135 136 136 136 14Î 142 149 150 151 152 152 153 153 13. 6. 3. Eine „schwere" Rechenaufgabe Grammatik : 1. Auf dem Bahnhof Grammatik : 1. Lehrstück. 4. Übungen Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea numeralelor ordinale Pronumele interogativ (continuare) Verbele impersonale Prepoziţiile cu genitivul . Pronumele nehotărit (continuare) Pronumele demonstrativ (continuare) Numeralele iterative Numeralele distributive Formarea cuvintelor Perfectul Formarea participiului perfect Formarea perfectului întrebuinţarea perfectului Adverbele pronominale Es — pronume demonstrativ Imperfectul verbelor tari Verbele cauzative şi corespondentele lor (continuare) Numeralul ordinal Infinitivul ca imperativ . 5. Was machen wir am Sonntag? Grammatik : 1. 4. Im Warenhaus Grammatik : 1. Übungen 16. 2. 3. 3. Lehrstück. 3. Übungen 14. Das billige Mittagessen Nach Johann Peter Hebel Grammatik : 1. Lehrstück.

Lehrstück. Die Geschichte von einer lebenden Bibliothek Grammatik : 1. 5.646 18. 2. Declinarea adjectivului (completare) 3. Verbele modale (completare) 4. Gradele de comparaţie ale adjectivelor şi adverbelor 2. Ein Telefongespräch Participiile Infinitivele substantivizate Formele nominale ale verbului întrebuinţarea infinitivului f ă r ă zu şi c u Verbele neregulate (completare) Declinarea substantivelor (completare) Verbele auxiliare de mod Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pluralul substantivelor (completare) Pronumele (continuare) Complementul circumstanţial de timp zu Grammatik : 1. 4. Der Floh Nach Kurt Übungen Tucholsky 221 . 6. 2. Formarea mai mult ca perfectului Übungen 20. Lehrstück. 5. 3. Imperativul (completare) 5. 3. Übungen 22. 5. Formarea cuvintelor Übungen 23. Lehrstück. Übungen 21. Lehrstück. 4. Übungen 19. Verbele neregulate (continuare) 3. Lehrstück. Karl Marx und seine Familie Declinarea tare a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Pronumele interogativ (continuare) Regimul verbelor Complementul prepoziţional INHALTSVERZEICHNIS 159 161 162 164 164 165 165 171 174 177 177 178 183 185 189 190 191 191 192 197 199 200 201 201 203 203 203 208 210 213 214 214 215 215 220 Grammatik : 1. Eine lastige Geschichte aas dem vorigen Jalirhundert Grammatik : 1. Lehrstück. Das erste Wort der Wissenschaft Grammatik : 1. Verbele compuse cu particulă inseparabilă şi cu particulă separabilă 2. 4. 2. 3.

Eine Reise mit dem Flugzeug Grammatik : 1. Propoziţia cauzală 2. Schiller über seine erste Vorlesung in Jena Grammatik : 1. Infinitivul cu zu (continuare) 3. Topica în frazele prin coordonare (continuare) . Declinarea numelor proprii (recapitulare şi comple­ tare) 7. Verbele neregulate de conjugare slabă 4. Genitivul partitiv 3. Formarea cuvintelor 2. Verbe cu forme duble Übungen 28. întrebuinţarea prepoziţiilor Übungen 29.Genossenschaft Nach Schuster Dutz Grammatik : 1. Lehrstück. Topica în propoziţia principală precedată de o pro­ poziţie secundară 4. Pronumele (continuare) 2. Diferitele accepţii ale verbului lassen 5. Infinitivul pasiv prezent 2.INHALTSVERZEICHNIS 647 229 231 232 233 235 235 235 240 242 244 245 245 249 251 252 252 253 253 258 260 262 263 263 269 272 272 272 273 273 274 275 276 280 282 284 284 285 285 286 24. Numele geografice 6. Diateza pasivă 2. Lehrstück. Lehrstück. Formarea cuvintelor Übungen 25. Propoziţia secundară (continuare) Übungen . Lehrstück. Topica în frazele prin coordonare (continuare) Übungen 27. Aus Heines Kindheit Grammatik : 1. Infinitivul cu zu (continuare) 4. Poziţia propoziţiei secundare 3. Lehrstück. Lehrstück. Adjectivele substantivizate 4.. . 3. Topica în propoziţiile secundare cu predicatul la diateza pasivă 3. Goethe und Felix Mendelssohn Grammatik : 1. Till Eulenspicgel als Arzt Grammatik : 1. Propoziţia completivă directă 2. Topica în propoziţia secundară 3. Pronumele nehotărît (continuare) Übungen 26. ESEL . Dublarea subiectului prin es 5. Participiile şi adjectivele substantivizate (recapitulare şi completare) 5.

Perfectul şi mai mult ca perfectul verbului lassen 4. Lehrstück. Numeralele fracţionare 4. Propoziţia modală 2. . Pronumele relativ 3. 3. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbelor modale 4. Verbul scheinen Übungen . Übungen Propoziţia temporală Propoziţia modală Propoziţiile (continuare) Prepoziţii şi conjuncţii — während. Propoziţia cauzală şi propoziţia conclusivă 2. 290 292 292 295 295 296 301 303 304 304 305 305 309 311 318 320 320 321 322 325 326 326 327 328 328 332 333 335 336 336 337 342 344 345 345 345 346 36. Propoziţiile contrase 3. Das Goldfischlein Nach Friedrich Wolf Grammatik : 1. Propoziţia relativă 2. Adverbele de loc her şi hin şi compusele lor Übungen 32. . Propoziţia secundară consecutivă Übungen 34. Construcţiile (grupele) infinitivale modale 3. Lehrstück. Das erstemal auf der FUsenbahn Nach Peter Rosegger Übungen 33. Propoziţia condiţională reală 2. Der junge Engländer Nach Wilhelm Hauff Grammatik : 1. Construcţiile (grupele) infinitivale 3. Propoziţia secundară finală 2. seit şi bis . Pronumele reciproc Übungen 35.648 INHALTSVERZEICHNIS 30. Lehrstück. Freundschaftsdienste Nach Bertolt Brecht Grammatik : 1. Weiskopf Grammatik : 1. Lehrstück. Ernst Thälmann Grammatik : 1. Lehrstück. Conjuncţiile corelative 4. Das goldene Äpfelchen N a c h F. Der Bienenkorb Grammatik : 1. . Declinarea substantivelor (completare) Übungen 31. Lehrstück. C. 2. Lehrstück. 4. Diferitele înţelesuri ale cuvîntului da 3.

Complementul (generalităţi) 4. Der Beweis Nach Alexander Keller Grammatik : 1. Lehrstück. Propoziţiile condiţionale 2.INHALTSVERZEICHNIS 37. Viitorul II (viitorul anterior) 3. Lehrstück. Mein Lehrer Nach Johannes Grammatik : 1. Condiţionalul Übungen 43. Lehrstück. Die Partei A. Nach Anton Breitenhofer B. Infinitivul perfect activ 2. Modul conjunctiv 2. Propoziţiile comparative 2. întrebuinţarea conjunctivului în propoziţiile principale Übungen 42. Unser Wegweiser. Lehrstück. Lehrstück. Lehrstück. . Der junge Engländer (Fortsetzung) Grammatik : 1. Infinitivul perfect pasiv Übungen 39. Traducerea în limba germană a conjuncţiei dacă 4. Lehrstück. Ein Theaterskandal Nach Willi Bredel Grammatik : 1. Complementul genitival Übungen 38. Bei Müllers brennt's Grammatik : 1. Übungen 41. Diateza pasivă (continuare) Übungen 44. 3. Complementul la dativ 2. Salzburg ist die Hauptstadt Nach Egon Erwin Kisch Grammatik : 1. Die ersten Kosmonauten Grammatik : '1. 2. . . Übungen R. Formarea timpurilor conjunctivului 3. Aus dem Statut der Rumänischen Kommunistischen P a r t e i . Propoziţia concesivă 2. Formarea perfectului şi mai mult ca perfectului (completare) 3. Becher Propoziţiile secundare camuflate Diferitele înţelesuri ale conjuncţiei als Prepoziţiile cu dativul (continuare) 649 349 351 351 352 352 353 356 358 359 360 363 365 365 365 366 366 371 371 373 378 379 380 386 387 390 393 394 395 399 401 402 403 408 410 411 411 412 . Formarea cuvintelor Übungen 40. Lehrstück.

Lehrstück. von Friedrich Schiller Lorelei. von Heinrich Heine Die schlesischen Weber.. Lehrstück. întrebarea indirectă 3. Becher Kleine Geschichten aus dem Leben großer Männer Eine Erinnerung aus meiner Kindheit.. Vorbirea indirectă 2. Hauptrichtungen Grammatik : 1. Lehrstück. Lehrstück. von Johann Wolfgang Goethe Wanderers Nachtlied. nach Heinrich Mann GRAMATICA Fonetica.August.. von Bertolt Brecht Gesang vom Lernen. von Johannes R. Apoziţia Übungen 46. Das Obdach Nach Anna Seghers Grammatik : 1. von Oskar Pastior Die Internationale Hymne der Weltjugend Gefunden. von Johann Wolfgang Goethe Erlkönig. întrebuinţarea conjunctivului (completare) 4. Weimar Nach Theo Piana Grammatik : Construcţiile participiale Übungen 47.650 INHALTSVERZEICHNIS 45. Alfabetul german Vocalele Consoanele Accentul 449 450 452 454 457 458 458 459 460 462 463 466 467 468 480 485 485 488 491 . 3. 2. Übungen der Entwicklung unseres Landes Atributul dezvoltat Traducerea atributului dezvoltat Numeralele multiplicative 415 417 419 419 419 420 424 427 427 431 433 434 434 434 438 439 48. Becher Im Anfang war . von Johann Wolfgang Goethe Das Mädchen aus der Fremde. von Alfred Margul-Sperber Siegessäule. Bukarest als Universitätsstadt Übungen APEXDICE Der Sinn des 23. von Johannes R. von Heinrich Heine Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration.

. Părţile vorbirii Articolul — Declinarea articolului — întrebuinţarea articolului hotărît — întrebuinţarea articolului nehotărît •— Omiterea articolului — Contopirea articolului hotărît cu prepoziţii — Funcţiile morfologice ale lui der-die-das — Funcţiile morfologice ale lui ein-eine-ein Substantivul — Formarea pluralului substantivelor — Grupa I — Grupa a Ii-a — Grupa a I l I .. .a — Grupa a IV-a — Grupa a V-a — Cazuri speciale de formare a pluralului •— Substantive defective de număr — Genul substantivelor — Decimarea — Cazurile -— Folosirea cazurilor — Declinarea substantivelor după desinenţe Declinarea tare Declinarea slabă Declinarea mixtă — Cazuri speciale de declinare — Declinarea numelor proprii Adjectivul — întrebuinţarea adjectivului Declinarea tare a adjectivelor Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Declinarea adjectivelor substantivizate — Cazuri speciale de declinare ale adjectivelor — Părţi de vorbire care se declină ca adjectivele atributive — Comparaţia adjectivelor — Comparaţia neregulată a adjectivelor — Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pronumele — Felurile pronumelui — Pronumele personal — Funcţiile pronumelui es 493 493 494 494 497 497 498 499 499 500 500 500 501 501 502 502 503 504 505 508 508 508 509 509 510 511 514 515 517 517 518 518 519 519 520 521 521 523 523 524 524 525 526 *.INHALTSVERZEICHNIS 651 Morfologia.

Indicativul Conjunctivul Condiţionalul Imperativul Diateza pasivă — Formele nominale ale verbului Infinitivul Participiul întrebuinţarea infinitivului întrebuinţarea participiului — Verbele compuse — Particulele inseparabile şi separabile .652 INHALTSVERZEICHNIS — Pronumele reflexiv — Pronumele reciproc — Pronumele posesiv — Declinarea pronumelui posesiv — Declinarea pronumelui posesiv adjectival •— Pronumele demonstrativ — Decimarea pronumelor demonstrative — Pronumele relativ — întrebuinţarea pronumelor relative — Declinarea pronumelor relative — Pronumele interogativ — Declinarea pronumelor interogative — Pronumele nehotărît — Decimarea unor pronume nehotărîte Numeralul — Numeralele — Numeralele — Numeralele •— Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele cardinale ordinale fracţionare ordinale adverbiale distributive nehotărîte iterative multiplicative 526 527 527 528 529 530 531 533 533 534 534 535 536 537 539 539 540 541 541 541 542 542 542 543 543 544 547 548 552 553 553 554 554 555 556 557 558 559 559 559 560 561 562 563 564 Verbul — Clasificarea verbelor — Conjugarea verbelor auxiliare de timp — întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp — Conjugarea verbelor auxiliare de mod — Caracteristicile verbelor modale — împărţirea verbelor după conjugare Verbele tari Verbele slabe Verbele neregulate — Formarea timpurilor.

Propoziţia Subiectul Predicatul — Predicatul verbal — Predicatul nominal Atributul Locul atributului Negaţia nicht Complementul Felurile complementului Ordinea complementelor în propoziţie Complementul circumstanţial Felurile complementului circumstanţial Fraza Fraza formată prin coordonare Fraza formată prin subordonare împărţirea propoziţiilor secundare Topica Topica în propoziţia principală Topica în propoziţia secundară Propoziţiile secundare după înţeles — Propoziţia subiectivă — Propoziţia predicativă — Propoziţia atributivă — Propoziţia completivă — Propoziţiile circumstanţiale Propoziţia circumstanţială de loc 577 577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588 589 590 591 593 594 594 594 594 595 595 595 .INHALTSVERZEICHNIS 653 564 569 569 570 570 571 571 572 573 575 576 — Exemple de conjugare Adverbul — Adverbele de loc — Adverbele de timp — Adverbele de mod — Adverbele de cauză şi de scop — Comparaţia adverbelor — Adverbele pronominale Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia Sintaxa.

dar nereflexive tn limba română Exemple de verbe intranzitive sau tranzitive în limba germană dar reflexive in limba română Tabel de verbe tari şi neregulate .654 INHALTSVERZEICHNIS Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială temporală modală comparativă consecutivă cauzală finală concesivă restrictivă condiţională 596 596 597 598 598 599 599 599 600 601 602 606 607 611 614 616 616 617 618 620 621 622 622 622 627 628 629 631 634 635 636 Prescurtarea propoziţiilor secundare întrebuinţarea conjunctivului întrebuinţarea condiţionalului întrebuinţarea timpurilor tn vorbirea indirectă Citeva reguli ortografice Punctuaţia (Generalităţi) Regimul verbelor şi adjectivelor — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective acuzativ acuzativ şi cu dativ dativ şi participii cu dativ genitiv cu genitiv acuzativ şi cu genitiv prepoziţii dativ şi cu prepoziţii acuzativ şi cu prepoziţii şi participii cu prepoziţii Prepoziţii pe Ungă verbe prepoziţionale Exemple de verbe reflexive in limba germană.

pentru bibliotecile mici 42/49. Bucureşti. Str.1966. 89—97.09. lez Vi pînza vocabulare bandate + 2 000 ex. A.09.076 manual + 12. lez.8). Coli tipo 41 manual + 10.879 vocabular. Format 16/70X100. C. Grigore Alexandrescu n r . Coli editoriale 33. Republica Socialistă R o m â n i a C o m a n d a n r . Hîrtie I A 63 gim2. C. 1881—1882 . 11 057. întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918".Z. (manual + vocabular) in casete împreună cu 6 discuri. Tiraj 15 000 + 115 ex. Bun de tipar 08. pentru bibliotecile mari 43(075. Apărut 1966.Z.75 vocabular. Vi PÎnzâ + 15 000+115 ex.1966.! Tehnoredactor : B Ä L Ä I T Ä TITEL Dat la cules 20.

LIMBA GERMANĂ .

.

dr.MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI CATEDRA DE LIMBA Ş| LITERATURA GERMANĂ Prof. docenf JEAN LIVESCU Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C 1 Asistent JOHANNA ANDREI Asistent B A ERMANÂ VOCABULAR EDITURA DIDACTICĂ B U C U R E Ş T I .1 9 6 6 Şl PEDAGOGICĂ .

.

Beginn). — Particula verbelor separabile este tipărită spaţionat. — Substantivele fără singular sînt trecute în coloana substan­ tivelor feminine cu menţiunea f. 20 pînă la pag. la mijloc. — Cratima înlocuieşte substantivul la indicarea genitivului şi a pluralului. Verbele care se pot conjuga atît cu haben cît şi cu sein au menţiunea (h) sau (s). în vocabularul alfabetic de la sfîrşitul manualului se indică atît articolul hotărît masculin cît şi cel feminin. precedate şi de articolul nehotărît masculin. — Substantivele fără plural sînt trecute în coloana corespun­ zătoare genului lor cu menţiunea f. De la pag. verbele neregulate. bleiben). De la pag. vocala lungă accetuată sau diftongul accentuat se indică cu o linie (ex. 12 la substantivele masculine şi neutre se indică şi desinenţa genitivului singular. 22 este trecut în paranteză par­ ticipiul trecut. — De la pag. . 14 verbele sînt trecute la cele trei forme de bază. — Substantivele al căror plural se întrebuinţează rar sau care primesc prin desinenţa pluralului alt sens decît îl au la singular. la dreapta verbele tari şi dedesubt. la fiecare substantiv se indică nominativul singular şi plural. de la pag. — La sfîrşitul vocabularului pe lecţii sînt trecute diferite expresii întîlnite în text. Pluralul cu Umlaut se indică prin două puncte deasupra cratimei. 23 verbele care se conjugă cu sein au u n (s) după a treia formă de bază. — De la pag.: Beruf. — î n vocabnlarul alfabetic.pl. 20 imperfectul şi participiul trecut sînt trecute în paran­ teză . — Punctul sau linia puse sub vocala din cuvintele monosila­ bice indică cantitatea acesteia. 14 pînă la pag. pe trei coloane : la stingă verbele slabe.UNELE ÎNDRUMĂRI PRIVITOARE LA FOLOSIREA VOCABULARULUI în vocabularul pe lecţii s-a respectat următoarea ordine în gruparea cuvintelor : — Substantivele sînt trecute pe trei coloane după gen.sg. este redat şi accentul cuvinte­ lor : vocala scurtă accentnuată este marcată cu un punct (ex. — Adjectivele şi participiile substantivizate sînt trecute la vocabularul pe lecţii. sînt trecute fără plural.

.

şi exerciţiile ma­ .VOCABULAR1 PE LECŢII (WORTSCHATZ NACH LEKTIONEN) 1 Toate cuvintele slnt trecute în accepţia pe care o au în textele nualului.

.

(ERSTES) LEHRSTÜCK DER UNTERRICHT der Wortschatz (f.1. este egal cu. pl.) învăţămîntul. (die Stunden) die Studentin studenta (die Studentinnen) die Übung exerciţiul (die Übungen) die Genossin tovarăşa (die Genossinnen) die Erläuterung explicaţia (die Erläuterungen) die Grammatik gramatica die Antwort răspunsul . fac sind sînt gut bun.(die Antworten) die Lektion lecţia (die Lektionen) das Lehrstück lecţia (die Lehrstücke) das Heft caietul (die Hefte) das Buch cartea (die Bücher) studieren a studia lernen a învăţa kommen a veni grüßen a saluta antworten a răspunde öffnen a deschide sagen a spune beginnen a începe zählen a număra machen a face schreiben a scrie rechnen a socoti fragen a întreba heißen a se numi lachen a rîde korrigieren a corecta wiederholen a repeta übersetzen a traduce sein a fi ist este.) vocabularul der Lehrer profesorul (die Lehrer) der Morgen dimineaţa (die Morgen) der Genosse tovarăşul (die Genossen) der Student studentul (die Studenten) der Unterricht (f. bine falsch greşit j a da . lecţia die Stunde ora lecţia. pl. face.

cîte? wieviel ist ? cît este ? cît face ? guten Morgen bună dimineaţa die erste Stunde prima lecţie . pînă la wer? cine? was ? ce ? wie? cum? wieviel? cît.WORTSCHATZ 2. (ZWEITES) L E H R S T Ü C K DER HÖRSAAL der Saal sala (die Säle) der Hörsaal sala de curs (die Hörsäle) der Fußboden duşumeaua (die Fußböden) der Lappen cirpa (die Lappen) der Professor profesorul (die Professoren) der Platz locul (die Plätze) die Vorlesung cursul (die Vorlesungen) die Tür uşa (die Türen) die Lampe lampa (die Lampen) die Tafel tabla (die Tafeln) die Bank banca (die Bänke) die Kreide creta (die Kreiden) die Klasse clasa (die Klassen) das Gruppenbuch j urnalul de clasă (die Gruppenbücher) das Fenster fereastra (die Fenster) das Katheder catedra (die Katheder) gehen a merge. a se duce haben a avea sehen a vedea fehlen a lipsi läuten a suna holen a aduce hängen a atîrna. corect zufrieden mulţumit jetzt acum heute astăzi und şi auch de asemenea.10 richtig just. şi von de la bis pînă. toate interessant interesant aufmerksam a t e n t fleißig silitor rechts la dreapta links la stingă oben sus . cîţi. a sta atîrnat groß mare hell luminos sauber curat krank bolnav alle toţi.

altele zusammen împreună sehr foarte dann apoi. unii. unele manche cîţiva. unii. . -i^-e oraşul die Bibliothek. -e sarea . . cîteva.lingura der Wasserkrug. -er copilul das Kino.prăjitura. însă ein wenig puţin die Suppe.şniţelul das Gemüse legumele. cîteva. -n supa die Speise. -LLe coşul de pîine der Appetit pofta de mîncare der Kuchen. -s parcul legen a pune (în poziţie orizontală) bringen a aduce warten a aştepta spielen a se juca besuchen a vizita essen a mînca lesen a citi hungrig flămînd einige cîţiva. -e pünea das Wasser apa das Salz. _LL mărul der Park. felul de mîncare die Gabel. multe andere alţii. -e masa der Stuhl. _^er faţa de masă das Messer.farfuria der Löffel. . -en biblioteca das Tischtuch. -s cinematogra­ ful das Brot.cuţitul das Salzfaß. pe urmă da aici aber dar.WORTSCHATZ unten jos vorn în faţă dort acolo hier aici rasch repede wo? unde? 11 3. sufrageria der Tisch. -i^-e cana de apă der Brotkorb. -n mîncarea. -i^_e scaunul der Dienst. cozo­ nacul der Apfel. -n furculiţa die Stadt. unele viele mulţi. . Speisesäle sala de mese. -e serviciul der Teller. gar­ nitura de legume das Essen mîncarea das Kind. -Luer paharul das Schnitzel. (DRITTES) L E H R S T Ü C K DER SPEISESAAL der Speisesaal. . Salzfässer solniţa das Glas.

e încăperea der Schlafraum. lucrarea die Bedingung. -(s). -s. -s. -(e)s.e dulapul der Raum. -(e)s. -säle sala de festivităţi der Vortrag. (VIERTES) L E H R S T Ü C K DAS STUDENTENHEIM der Freitag. -(e)s. -es. -e pianul das Fest. -en condiţia die Arbeit.^. -e cămi­ nul das Studentenheim. -e scrisoarea der Freund. -(e)s. -(e)s. -e prietenul der Schrank. -(e)s. J^. — e con­ ferinţa der Film. . munca die Arbeitsbedingung. -e vinerea der Brief. -LLer casa das Radio. mama die Zeitung. ^ . atît de die Post poşta die Mutter. -en ziarul die Zeitschrift. -e filmai zeigen a arăta wohnen a locui führen a conduce hören a auzi. ~^_e sala de duşuri der Klubraum. -(e)s. -en revista die Arbeit. -en patul das Bild. —e per­ deaua der Teppich. serbarea . -(e)s. -en munca. -e căminul studenţesc das Zimmer. -••e dor­ mitorul der Vorhang. -(e)s. lucrul. -^e spă­ lătorul der Duschraum. -(e)s.camera das Bett. -s aparatul de radio das Klavier. a asculta schlafen a dormi waschen a spăla duschen a face dus schön frumos alles totul glücklich fericit ausgezeichnet excelent dann apoi. mai so aşa (de). după aceea daneben alături nebenan alături noch încă. -e festivita­ tea. -(e)s. -(e)s.12 mit cu nach după hungrig sein a-i fi foame WORTSCHATZ 4. -e televizorul der Festsaal. -er tabloul das Haus. -^-e sala de lectură der Fernsehapparat. -s. -e covorul der Waschraum. -(e)s. . -s. -(e)s. -en timpul das Heim. -(e)s. -(e)s. atunci. -(e)s. _^e clu­ bul der Leseraum. -(e)s. -en con­ diţia de muncă die Zeit. -es. -en lucrarea.

.elevul der Montag. învăţătoarea die Sonne. ora die Begeisterung (f.fata das Ausland. -s. -s. -=J-er bărbatul der Junge. -e sîmbăta der Zug.muncitorul der Bauer. de la außer afară de bei la seit de. -n colegul der Mann. -n. -se auto­ buzul der Neubau. oaspetele die Gruppe. -(e)s. -nen profesoara. -(e)s. vesel alles totul einstimmig în unanimitate.) străinătatea fahren a merge. -n grupa die Uhr. -s. -en femeia die Verkäuferin. splendid weiß alb gelb galben blau albastru rot roşu braun brun fröhlich bucuros. -n. -(e)s plaja djr Kollege. din (temporal) zu la durch prin vor înainte braun werden a se bronza . —e trenul der Sonntag. a se scălda herrlich minunat. -en ceasul. -n ţăranul der Schüler. -s. -e ziua der Samstag. -es (f. -(e)s.pl. pl. -ses. ~ e excursia der Tag.WORTSCHATZ 13 LEHRSTÜCK 5. în poziţie orizontală) verbringen a petrece (timpul) baden a face baie. -n soarele die Freundin. -s. -^e musafirul. -n. într-un glas nur numai aus din. -s. clădirea nouă der Strand. (FÜNFTES) EIN AUSFLUG der Ausflug. -e lunea der Gast -(e)s. -n strada die Minute. -(e)s. -en omul der Urlaub.) entu­ ziasmul die Blume. -n floarea die Frau. -(e)s. -e duminica der Autobus. Neubauten construcţia nouă. -n băiatul der Sand. -nen prietena die Straße. . -nen vînzătoarea die Lehrerin. -e marea das Mädchen. -(e)s. a călători (cu un vehicul) bewundern a admira rufen a striga liegen a sta (culcat. -s. -(e)s nisipul der Mensch. . -e concediul der Arbeiter. -n minutul das Meer. -en.

titlul der Hunger. -s. -en cronica die Ruhe (f. a sta atîrnat liegen (lag—gelegen) a sta culcat. (SECHSTES) L E H R S T Ü C K DIE BIBLIOTHEK 1 der Gruppenverantwortliche. . .fişa de comandă der Name(n). I şi participiul . a alerga schreiben (schrieb—geschrieben) a scrie bleiben (blieb—geblieben) a rămîne lesen (las—gelesen) a citi rufen (rief—gerufen) a striga essen (aß—gegessen) a mînca kommen (kam—gekommen) a veni schlafen (schlief—geschlafen) a dormi fahren (fuhr—gefahren) a merge (cu un vehicul).autorul der Titel. . -e catalogul die Bibliothekarin. 1 pers.) liniştea das Seminar.) foamea der Katalog. -s. a sta (în poziţie orizontală) waschen (wusch—gewaschen) a spăla î n vocabularul acestei lecţii figurează la infinitiv. -nen biblio­ tecara die Universität. pi. -s (f.cititorul ' der Bestellzettel. -n cota cărţii die Chronik [kro:nik]. -s. Namens. imperfect perfect toate verbele din lecţiile 1—6. Namen numele der Verfasser.14 WORTSCHATZ 6. -s. -en biblioteca universităţii die Buchnummer. . a călători beginnen (begann—begonnen) a începe heißen (hieß—geheißen) a se numi hängen (hing—gehangen) a atîrna. pi. -s. -e seminarul brauchen (brauchte — gebraucht) a avea nevoie (de) danken (dankte—gedankt) a mulţumi warten (wartete—gewartet) a aştepta studieren (studierte—studiert) a studia lernen (lernte—gelernt) a învăţa grüßen (grüßte—gegrüßt) a saluta antworten (antwortete—geantwortet) a răs­ punde öffnen (öffnete—geöffnet) a deschide sagen (sagte—gesagt) a spune zählen (zählte—gezählt) a număra machen (machte—gemacht) a face rechnen (rechnete—gerechnet) a socoti fragen (fragte—gefragt) a întreba lachen (lachte—gelacht) a rîde korrigieren (korrigierte—korrigiert) a corecta wiederholen (wiederholte—wiederholt) a re­ peta übersetzen (übersetzte—übersetzt) a traduce fehlen (fehlte—gefehlt) a lipsi läuten (läutete—geläutet) a suna holen (holte—geholt) a aduce legen (legte—gelegt) a pune (în poziţie ori­ zontală) spielen (spielte—gespielt) a se juca besuchen (besuchte—besucht) a vizita zeigen (zeigte—gezeigt) a arăta wohnen (wohnte—gewohnt) a locui führen (führte—geführt) a conduce hören (hörte—gehört) a auzi. a asculta duschen (duschte—geduscht) a face duş baden (badete—gebadet) a face baie bewundern (bewunderte—bewundert) a ad- sehen (sah—gesehen) a vedea finden (fand—gefunden) a găsi nehmen (nahm—genommen) a lua geben (gab—gegeben) a da bitten (bat—gebeten) a ruga sprechen (sprach—gesprochen) a vorbi schließen (schloß—geschlossen) a închide verlassen (verließ—verlassen) a părăsi treffen (traf—getroffen) a întîlni laufen (lief—gelaufen) a fugi. -en universi­ tatea die Universitätsbibliothek. -n responsabilul grupei der Leser. -n. -s.

ca­ mera de baie.u e 1) p i a ţ a . -s. -s.grădi­ niţa das Badezimmer. . -en surpriza die Tochter. -n bucătăria die Reproduktion. . -e anul das Schlafzimmer. de locuit das Jahr. -s. . -en locuinţa die Küche. -s. copia das Hündchen. -(e)s. -s. -e aparatul die Familie. 2) locul der Mantel. -en repro­ ducerea. poftim. poftiţi danke mulţumesc Hunger haben a-i fi foame 7. .ca­ mera de zi. -s. fiica die Schokolade. -^. -es. . -es. —e buchetul de flori der Vater. -e masa de scris. -s. -s. -(e)s. ori für pentru wann? cînd? wohin? unde? încotro? woher? de unde? spät werden a se face tîrziu bitte vă rog. baia . paltonul der Haken. -e vizita der Dreher.cuierul der Blumenstrauß. -en fabrica die Überraschung. -n familia die Fabrik. biroul der Apparat. tatăl der Schreibtisch. . -es. -s. *n ciocolata die Blumenvase. -es.dor­ mitorul das Haus. -tt. . -M. a se duce sein (war — gewesen) a fi haben (hatte — gehabt) a avea werden (wurde — geworden) a deveni immer totdeauna ruhig liniştit schnell repede leise încet (despre voce) klein mic draußen afară spät tîrziu lange mult timp sondern ci denn căci oder sau. -n.strungarul der Platz.er casa das Gärtchen.WORTSCHATZ 15 bringen (brachte — gebracht) a aduce verbringen (verbrachte — verbracht) a petrece gehen (ging —• gegangen) a merge. . te rog.căţe­ luşul das Wohnzimmer. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH der Besuch. -n vaza de flori die Wohnung. -(e)s.

-e ca­ doul. -s. -es. -e ziua de naştere der Nachttisch. -(e)s. -e bu­ fetul hängen (hängte—gehängt) a atîrna.) părinţii WORTSCHATZ das Arbeitszimmer. -s. -n colţul die Wand.tabloul das Bettchen. -e raf­ tul de cărţi das Tischlein. . -s cafeaua der Garten.măsuţa das Büfett. alături de über deasupra unter sub vor în faţa. Jahre alt sein a avea (vîrsta de) Guten Tag! Bună ziua! 8. camera de lucru das Möbel. -n balada Hand. grădina die Ecke. (ACHTES) L E H R S T Ü C K DER GEBURTSTAG der Geburtstag. JLUB peretele die Eltern (f. -n ochiul das Lächeln. -s. -n sora das Auge. ca­ napeaua das Gemälde.e buchetul die die die die Rose. -n. -(e)s. -s. -^. -n trandafirul Ballade. la neben lîngă. înaintea zwischen între sitzen (saß a şedea gesessen) gestanden) a sta (în poziţie verticală) Platz nehmen a ocupa loc . a pune begrüßen (begrüßte — begrüßt) a saluta zeigen (zeigte — gezeigt) a arăta kaufen (kaufte — gekauft) a cumpăra stellen (stellte — gestellt) a pune. -es.mobila das Sofa. . -(e) s.) zîmbetul das Geschenk. -s sofaua. a agăţa setzen (setzte—gesetzt) a aşeza.pătuţul das Bücherregal. darul . -s. din nou an pe. -s.. . -s.. -s. -s (f. pi.13 der Kaffee. la auf pe hinter în spatele in în. a aşeza (în poziţie verticală) glauben (glaubte — geglaubt) a crede stehen (stand bequem confortabil alt bătrîn herein înăuntru fast aproape bald în curînd wieder iarăşi. -s. sg. . biroul. jj-e mîna Schwester. -e noptiera der Strauß.

-(e)s. fericirea das Obst. a dori schenken (schenkte — geschenkt) a dărui. -e miercurea der Donnerstag. -i=-e noaptea die Wiederholung. Mensen cantina Schneiderei. camera cu două paturi das Hochhaus. -s. -(e)s. -(e)s. vesel laut tare. a fi exact lächeln (lächelte — gelächelt) a zîmbi. -s. -e înainte de masa. -e joia die die die die die die die die Mensa. -s. -(e)s. -e seara der Dienstag. -(e)s. -e cadoul de ziua de naştere das Prosawerk. dimineaţa der Abend. -en repeti­ ţia. (NEUNTES) LEHRSTÜCK EIN BRIEF der November. -en şedinţa Straße. proza das Frühstück. erwachen (erwachte a se deştepta stimmen (stimmte — gestimmt) a se potrivi. -s. -n opera Sitzung. -n strada Nacht. îndată viel Glück wünschen a ura multă fericire zu Besuch kommen a veni în vizită 9. -(e)s. Stadien stadionul 2—1S82 . -en expoziţia Oper. cu voce tare angenehm plăcut früh devreme genau exact. -(e)s. -(e)s. a face cadou gratulieren (gratulierte — gratuliert) a fe­ licita tanzen (tanzte — getanzt) a dansa rumänisch românesc wunderschön minunat froh bucuros. -e vinul der Nachmittag.fratele der Wein. a surîde wünschen (wünschte — gewünscht) a ura. -e luna der Vormittag. _LLer oficiul poştal das Stadion. precis doch doar gleich imediat.WORTSCHATZ 17 die Nacht. -e opera în proză. -s. -en croitoria Ausstellung.s . -(e)s (f. -es fructele der Bruder.pache­ ţelul das Glück. .) norocul. -n mătuşa das Studentenstädtchen. . -s. -e marţea der Mittwoch. orăşelul studenţesc das Zweibettzimmer. -^er blocul das Postamt. -es. -e micul dejun das Päckchen. -s. -(e)s. . -ii_e noaptea Tante. -^. -(e)s. dupä-masa e ^ (hielt — gehalten) a ţine erwacht) a se trezi. pl.noiembrie der Monat. recapitularea das Geburtstagsgeschenk. -e dupä-amiaza.

-s. -i^e salutul der Mittag. -ü_e capitala die Straßenbahn. -n nepotul der Bahnhof. -(e)s lumina das Gebäude. -es. -es.vi­ trina das Kaufhaus. _ü_er casa de locuit das Museum. -s. (ZEHNTES) L E H R S T Ü C K BUKAREST der Staatsrat. -en specta­ colul die Theatervorstellung. -n broşura die Haltestelle. e gara der Fernsehsender. -es. -n vărul der Kongreß. Kusses. -s. -e sediul. Kongresses.clădirea . -n sema­ forul („stopul") die Universität. -(e)s asociaţia studenţească der Sommer.unchiul besichtigen (besichtigte — besichtigt) a vizita. -s. -es. -es. . -en universi­ tatea die Schule.munţii das Schach. -s (f. Museen muzeul das Schaufenster. -e etaj ui das Zentrum. -s. Kon­ gresse congresul der Schauplatz. -^-e locul. -s. -e cen­ trul der Neffe. . . -s. reşe­ dinţa der Mittelpunkt. _iLe palatul der Werktätige. -s. . -(e)s. -s România das Vaterland.staţia de emisie a televiziunii der Boulevard.e piciorul die Partei Partidul die Regierung. sigur.) eco­ nomia die Hauptstadt. -M-er ţara das Gebirge. -n staţia die Verkehrsampel. -es. -(e)s. -s. a viziona frei liber beschäftigt ocupat oft deseori heute azi morgen mîine übermorgen poimîine gestern ieri weit departe ungefähr aproximativ sogar chiar şi gewiß desigur. Küsse să­ rutul der Gruß. . -en tram­ vaiul die Broschüre. -n şcoala die Konferenz. bilul das Fahrrad. -(e)s. -en spectacolul de teatru Rumänien. -(e)s. -(e)s patria das Auto.) şahul (jocul) das Staatsgut. -(e)s. -^. -n omul muncii der Verkehr.vara der Kuß. pl. -es. -en guvernul die Wirtschaft (f. ^ . j-uer motocicleta das Werk. cu siguranţă WORTSCHATZ das Fußballspiel. -n lacul der Wohnblock. -e 1) uzina.18 der Studentenverband. -s. -n. Zentren centrul das Licht. ^ e r magazinul (universal) das Stockwerk. -en conferinţa die Vorstellung. 2) opera das Wohnhaus. -s. -(e)s. -(e)s. -s. -n. pl. -s blocul der Palast. -ü-er gospodăria de stat 10. -e me­ ciul de fotbal das Land. -s bule­ vardul der See. -s automo. -es consiliul de stat der Sitz. -s. -e amiaza. pl. -(e)s. -(e)s. prînzul der Onkel.) cir­ culaţia der Vetter. scena der Fuß. —er bicicleta das Motorrad. -s. . -(e)s (f.

-n ghişeul de eliberare a mărfurilor (ambalaj) das Warenhaus. -s. -n săpunul die Zahnpaste. j i e nasturele der Bleistift. -(e)s. -s. -(e)s. -(e)s. -n casa die Warenausgabe. -s.arti­ colul de toaletă der Puder. se îngriji fassen (faßte — gefaßt) a cuprinde grün verde zu Fuß pe jos erscheinen (erschien— erschienen) a apărea 11. . -(e)s. a fabrica überqueren (überquerte — überquert) a tra­ versa schauen (schaute — geschaut) a privi. -e capodopera das Wohl. -(e)s. -e instrumentul . -e magnetofonul das Instrument. -geschosses. -s apa de colonie das Stück. -(e)s (f. (ELFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (I) der Toilettenartikel. _^er magazinul universal das Paar. -(e)s.) binele erzeugen (erzeugte — erzeugt) a produce. -s.vînzătorul der Kamm.cumpărătorul der Verkäufer. a. -(e)s.bonul de plată der Zwirn. -e rujul der Rasierapparat. -geschosse parterul das Restaurant. La­ boratorien laboratorul das Konzert. -e apa­ ratul de ras der Verkaufstisch. -er rochia das Parfüm. -s. -s. raionul die Halle.WORTSCHATZ 19 das Laboratorium. sec­ torul. -n lama de ras die Kasse. -(e)s. -(e)s. -es. -n pasta de dinţi die Rasierklinge. pl. -(e)s. -ü~e piep­ tenele der Kassenzettel. sala die Haarbürste. a se uita sorgen (sorgte — gesorgt) a avea grijă (de). -e du­ zina das Fernsehgerät. -(e)s. -n marfa die Abteilung. . -n hala. -e perechea das Kleid. -en secţia. -e televizorul das Tonbandgerät. -n peria de cap die Zahnbürste. -n peria de dinţi die Seife. -e parfumul das Kölnischwasser. -e tej­ gheaua der Käufer. -e bucata das Paket. -s pudra der Lippenstift. . -(e)s. -s res­ taurantul das Meisterwerk. -es. -e pachetul das Dutzend. -(e)s. . -e creionul die Ware. -(e)s. -e con­ certul das Institut. -(e)s. -s. -e aţa der Knopf. -(e)s. -e insti­ tutul das Erdgeschoß. -(e)s.

-s. . împotriva seit langem de mult 12. -en raionul de cărţi die Tinte. sg. (ZWÖLFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (II) der Anzug. placa de patefon die Auswahl (f. pl. -n acul die Buchabteilung. -s pielea das Hemd. -(e)s. pi. -es. -s. ^L pal­ tonul der Regenmantel. -(e)s. -s. -(e)s. împrejurul durch prin gegen contra. . -n culoarea die Musik (f. -^_e dorinţa der Stoff. -n talia.J muzica die Kurzwaren (f. mai întîi plötzlich deodată vielleicht poate gern bucuros. -(e)s. . -e stofa der Füllhalter. batista das Handtuch. sg.20 der Federhalter. -s.tocul der Fahrstuhl. cu plăcere weiter mai departe nichts nimic ohne fără um în jurul. -(e)s. -LL. -i=-e pălăria der Gürtel. -s. -n pantalonul die Mütze. -en masa das Taschentuch. -n cerneala die Schallplatte. -(e)s. man­ t a u a de ploaie.) mătăsurile verkaufen (verkaufte — verkauft) a vinde kosten (kostete — gekostet) a costa zahlen (zahlte — gezahlt) a plăti WORTSCHATZ versprechen (versprach — versprochen) a promite gefallen (gefiel — gefallen) a plăcea etwas ceva billig ieftin vorher mai înainte. -n bluza die Wolljacke. jerseul die Wolle. -^-e costumul de haine der Wintermantel. sg. imperme­ abilul der Hut.) mer­ ceria die Textilwaren (f. -n vestonul die Hose.stiloul die Nadel. mărimea die Bluse. -n lîna die Wäsche lenjeria das Leder.) sortimen­ tul die Seide. sg. prosopul . -n jacheta de lină. -n discul. -n şapca die Größe. -(e)s.) texti­ lele die Konfektionswaren (f. -n mătasea die Farbe. -n-e ascen­ sorul der Wunsch.) articolele de confecţie die Seidenwaren (f.cordonul die Jacke.

. -s. prînzul (masa de prînz) der Ledergürtel. oala der K ü h l s c h r a n k . .( e ) s .iierul de călcat d a s Glas. ^ _ e cio­ rapul der Schuh. de bucătărie das B ü g e l e i s e n . -(e)s. .( e ) s b a g a j u l das A b t e i l .s . .( e ) s . .( e ) s .e articolul de menaj.( e ) s . . -s. sg.n b i l e t u l d e călătorie die Bahnsteigkarte. . .e s . . -es sticla das Modell. -(e)s. . . .n ş o s e t a b ă r ­ bătească die Sorte. . b u n i c a die Schuhwarenabteilung.( e ) s .( e ) s . -i^e mer­ sul trenurilor der Zeitungskiosk.chifla.e p a n t o f u l . .-LLe bufetul ordnen — ordnete (— geordnet) a a r a n j a reichen — reichte (— gereicht) a d a . .e s o s i r e a das K u r s b u c h . . ( D R E I Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK AUF DEM BAHNHOF der Schalter. . . a veni bine sich verspäten — verspätete m i c h (— sich verspätet) a întîrzia sich kaufen — kaufte mir (— sich gekauft) a-şi c u m p ă r a tragen (trug — getragen) a p u r t a s i c h entschließen (entschloß m i c h — sich e n t s c h l o s s e n ) a se h o t ă r î teuer s c u m p eng strimt voll p l i n weit l a r g früher m a i d e m u l t .n felul die P f a n n e . a întinde probieren — probierte (— probiert) a î n ­ cerca sich b e / e i l e n — beeilte m i c h (— sich beeilt) a se g r ă b i passen — paßte (— gepaßt) a se p o t r i v i .WORTSCHATZ 21 die Herrensocke.) m ă r ­ furile i n d u s t r i a l e das K ü c h e n g e r ä t . ü e f u s t a der Strumpf. . gheata der Topf. -säle sala de a ş t e p t a r e der Fahrplan.n b i l e t u l de peron die Seite. .e p l a s a de bagaje . ^^e fri­ giderul der Erfrischungsraum.e n raionul pentru încălţăminte die Industrie i n d u s t r i a die S c h u h w a r e n (f. . . .n b i l e t u l die Fahrkarte. . . .s .s .n t i g a i a die Großmutter. ü t r m e r s u l t r e n u r i l o r (bro­ şura) das Gepäck. ü .e chioşcul d e ziare die K a r t e . . . -ses. iL.( e ) s . .e pero­ nul der Wartesaal.e c o m p a r ­ timentul das Gepäcknetz. sg. . .g h i ş e u l der Bahnsteig. .) în­ călţămintea • die Glaswaren ff.( e ) s .( e ) s . . .e n p l e c a r e a die A n k u n f t .) s t i c l ă r i a die Industriewaren (f.n p a g i n a die Abfahrt.( e ) s . m a i î n a i n t e sonst altfel zu p r e a vorher m a i î n t î i 13.( e ) s . ~LI e c r a t i ţ a .s .c o r d o n u l d e piele der R o c k . pîinişoara das Mittag(essen). . sg. . -e m o d e ­ lul das Erzeugnis. -se produsul das Brötchen.

prin urmare eine Karte lösen a cumpăra (a scoate) un bilet Schi laufen a schia 14. ( V I E R Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN 1 Nach Johann der Wirt.moneda de şase creiţari der Schalk. -(e)s banii das Rind.geamantanul der Personenzug. pişicher der Nachbar.) carnea das Rindfleisch. -s. -(e)s. -es orezul der Wein. verbele care formează perfectul cu verbul auxiliar p o a r t ă după participiul perfect indicaţia (s). •i^-e clientul die die die die die Reissuppe. -er vita das Fleisch. . -n buzunarul Nachspeise. -s. -e vinul der Sechser. . -e hangiul.) vina Schuld. a intra zurück înapoi also deci. -n timbrul poştal die Postkarte. -iLe tre­ nul expres der Speisewagen. -n hala gării die Leute (f. -n supa cu orez Schuld (f. -(e)s. a însoţi. -n desertul Peter Hebel das Geld.ha­ malul der Koffer. pl. -s. pl. -n vecinul der Löwe. -(e)s. -s. .conduc­ torul die Briefmarke. -s.vagonul de dormit der Wagen. -en. -(e)s -e păcală. -e sau —er cuvîntul 1 începînd cu această lecţie. -es. cîrciumarul der Reis. -(e)s (f.22 der Gepäckträger.) lumea. -(e)s. oame­ nii WORTSCHATZ begleiten — begleitete (— begleitet) a înto­ vărăşi.vagonul restaurant der Schlafwagen. -(e)s. . . -en datoria Tasche. -s. -(e)s(f. . pl. -s. -(e)s. ^-e trenul personal der Schnellzug. sg. sein . -n cartea poş­ tală die Bahnhofshalle. -n leul der Bär.vagonul der Schaffner. -(e)s. . . -s.) carnea de vită (de vacă) das Wort.LÎ-C tre­ nul accelerat der Expreßzug. -n. a petrece sich setzen — setzte mich (— sich gesetzt) a se aşeza winken — winkte (— gewinkt) a face semn cu mîna halten — hielt (— gehalten) a staţiona tragen — trug (—• getragen) a p u r t a steigen — stieg (— gestiegen) a se urca treten — trat (— getreten) a păşi. -en ursul der Gast.

-s.friptura de vacă fordern — forderte — gefordert a pretinde. -e peştele der Schinken. -e com­ potul das Eis. tot aşa eben tocmai. a căpăta kommen —. chiar nachher apoi. -^.frip­ tura de porc der Fisch. -en domnul der Braten. -i^e capul der Schein. -s. -(e)s. -n.friptura der Rindsbraten. -e pîinea das Kompott. (FÜNFZEHNTES) LEHRSTÜCK EINE SCHWERE RECHENAUFGABE der Schweinebraten. -s virgula . -es. -(e)s. pi. -n lista de mîncăruri.greşeala der Apfelsaft. -(e)s. -e bancnota die Rechenaufgabe.) înghe­ ţ a t a . -n cireaşă die Torte. -n tăiţeii die Kartoffel.şunca der Käse. -(e)s varza der Tee. . -u-e cîrnatul die Butter (f. . -s. -s. aşijderea.) untul die Birne.. -n para die Kirsche.WORTSCHATZ 23 der Herr. -e piersica der Kohl. -s brînza der Pfirsich. . -es (f. -s. pi. -e bău­ tura das Bier. gheaţa das Getränk. a cere erwidern — erwiderte — erwidert a replica.ospătarul der Fehler. -(e)s. -u. -s ceaiul der Kellner. -n tortul die Flasche. -(e)s sucul de mere der Saft. -(e)s. -e por­ cul das Brot. -n consomeul die Nudel. -er oul das Schwein. apa minerală das Komma.kam — gekommen (s) a veni sein —• war — gewesen ( s ) a fi haben — hatte — gehabt a avea kurz scurt energisch energic durstig însetat höflich politicos schuldig dator hoffentlich sper. -(e)s. meniul die Brühe. -(e)s. -(e)s. a riposta verdienen — verdiente — verdient a merita schicken —• schickte — geschickt a trimite begegnen — begegnete — begegnet ( s) a întîlni ziehen — zog — gezogen a trage. a fi însetat 15. -s. a scoate bekommen •— bekam — bekommen a primi. -n cartoful die Wurst. . să sperăm ebenso întocmai. . -n restaurantul die Speisekarte. -n proble­ ma de matematică die Gaststätte. după aceea eigentlich de fapt Wort halten a se ţine de cuvînt sprechen über a vorbi despre Guten A benă! Bună seara! durstig sein a-i fi sete. -(e)s. -s. -n sticla das Ei.e sucul der Kopf. -s berea das Mineralwasser. -s.

a săr­ bători schmecken — schmeckte — geschmeckt a plăcea (alimente) kochen — kochte — gekocht a găti. -n sărbătoarea. în cele din urmă sich den Kopf zerbrechen a-şi bate capul 16. -en socoteala feiern — feierte — gefeiert a serba. -(e)s. pi. -n limba die Muttersprache limba ma­ ternă das Mißverständnisses. închis (la culoare) leicht uşor schwer greu je cîte null zero schließlich în sfîrşit. a fierbe bestellen — bestellte — bestellt a comanda besetzen — besetzte — besetzt a ocupa WORTSCHATZ braten — briet — gebraten a frige. -n ceaşca die Milch (f. -i^er găina beherrschen—beherrschte—beherrscht a stâpîni (o limbă) bedeuten—bedeutete—bedeutet a însemna verstehen — verstand — verstanden a înţelege denken — dachte — gedacht a se gîndi schlecht rău.străinul die Reise. . a prăji sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten a se distra.24 die Tasse. amiaza die Sprache. ser­ barea die Rechnung. prost französisch franţuzeşte englisch englezeşte russisch ruseşte einmal o dată gerade tocmai . -n călătoria die Mittagszeit timpul prînzului.) laptele die Feier. -s. ( S E C H Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EIN MISSVERSTÄNDNIS der Ausländer.-se neînţelegerea das Wetter. -s vremea das Huhn. a petrece trinken — trank — getrunken a bea behalten — behielt — behalten a păstra zerbrechen — zerbrach — zerbrochen a sparge warm cald kalt rece dunkel întunecat.

-(e)s somnul der Korbballspieler. a aştepta cu bucurie regnen — regnete — geregnet a ploua geschehen — geschah — geschehen (s) a se întîmpla streiten — stritt — gestritten a se certa schwimmen — schwamm — geschwommen (h sau s) a înota singen — sang gesungen a cînta vergessen — vergaß — vergessen a uita kennen • kannte . rudern — ruderte a canota gehören — gehörte — gehört a aparţine. tot. -en echipa selecţionată die Müdigkeit oboseala die Autobushaltestelle. -s lacul Snagov der Wald. -(e)s.munţii geturnt a face gimnasturnen — turnte tică gerudert a vîsli. — e concursul de atletism der Vorschlag.. -(e)s. -es iarba das Wettspiel.WORTSCHATZ 25 noch încă wieder iarăşi.u-e con­ cursul der Athletikwettkampf. .er pădurea der Schlaf. -(SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? der Wettkampf. a face parte din trainieren — trainierte — trainiert a se antrena sich langweilen — langweilte mich — sich gelangweilt a se plictisi sich freuen — freute mich — sich gefreut a se bucura. baschet­ balistul der Berg. -s. -e pro­ gramul das Gras. -i^e pro­ punerea der Snagovsee. das) viitor. -(e)s. foarte cald gesund sănătos jung tînăr faul leneş einverstanden de acord wunderbar minunat ganz întreg. -en examenul die Athletik atletismul die Idee. următor müde obosit heiß fierbinte.'i. complet natürlich natural . die. -n ideia die Auswahlmannschaft. -s. -n sta­ ţia de autobus das Programm. -(e)s. -e cam­ pionatul.gekannt a cunoaşte genannt a numi nannte nennen nächste (der. -e muntele der Bergsteiger. .jucă­ torul de baschet. din nou warum? de ce? pentru ce? din ce cauză? mit Müh und Not cu chiu si vai 17.alpinistul die Prüfung. -(e)s. . -s. . -(e)s. -s. meciul das Gebirge. .

sg. -s.educatorul.) fraţii (fără deosebire de sex) heiraten — heiratete — geheiratet a se căsători ähneln — ähnelte — geähnelt a se asemăna. -n culoarea tenului die Geschichte.gestammt a proveni. welches care immer totdeauna bestimmt desigur. -n culoarea die Gesichtsfarbe. -LL pasărea der Kampf.pră­ vălia de jucării der Vogel. a avea grijă de . -(e)s. a fi asemănător glänzen — glänzte — geglänzt a străluci herrschen — herrschte — geherrscht a domni erzählen — erzählte — erzählt a povesti stammen — stammte . -n lucrul die Geschwister (f. -e animalul das Gesicht. -s viaţa das Haar. -(e)s. -(e)s. die.26 WORTSCHATZ vorige (der. . das) trecut unermüdlich neobosit lustig vesel orthographisch ortografic welcher. pi.) tinereţea die Jugendfreundin. welche. -e părul das Gold. -nen regina die Bauernfamilie. -er faţa das Mitglied.. -en maurul der Erzähler. -(e)s (f.. -u_e fiul der Erzieher.povesti­ torul der Geschichtenerzähler. po­ veşti) der Zauberer. -se re­ laţia. -(e)s. -s. -s. -LL. -s. -s. pi.vrăjitorul der Laden.întemeie­ torul der Sohn.domni- . -(e)s. -es lemnul das Tier. pedagogul der Mohr. cu siguranţă wegen din cauza während în timpul (keine) Lust haben a (nu) avea chef Tennis spielen a juca tenis es ist heiß este foarte cald einverstanden sein a fi de acord 18. -er mem­ brul das Fräulein. prăvălia der Spielwarenladen. raportul das Holz. povestitorul (de basme. pi. gebären — gebar — geboren a naşte erfahren — erfuhr — erfahren a afla helfen — half — geholfen a ajuta das Leben. -^e lupta die Kindheit (f.. -(e)s. .) copilăria die Jugend (f. -s. (ACHTZEHNTES) LEHRSTUCK KARL MARX UND SEINE FAMILIE der Sozialismus. -n povestea die Königin.) cauza die Sache. -nen prie­ tena din tinereţe die Reifeprüfung. -en exame­ nul de maturitate die Kameradschaft camarade­ ria die Farbe. -s. _n. -n familia de ţărani die Sache (f.. -en. a semăna (cu) . . -ses. a se trage din pflegen —• pflegte — gepflegt a îngriji. .socialismul der Begründer.) au­ rul das Verhältnis.. . -s. -s. . pi.

-e mi­ leniul das Lehrbuch.iarna der Planet. -s. -n învăţatul. a consta din wissenschaftlich ştiinţific glücklich fericit kraus creţ reizend fermecător. savantul der Tempel. templul der Ton. -s argila der Kreis. -en ştiinţa die Schrift. -e cercul der Römer. -en planeta der Mond. -s. -^. . -e Luna (astru) der Kalender. -e opera. -s.babilo­ nianul der Frühling. -s. -es.vara der Herbst. (NEUNZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT der Gelehrte.) a se compune din. . -es. lucra­ rea.WORTSCHATZ 27 nähen—nähte—genäht a coase lieben—liebte—geliebt a iubi sich interessieren—interessierte mich—sich interes­ siert a se interesa.. . .romanul (locuitor al Romei) der Babylonier. -e primăvara der Sommer. -n echinocţiul die Jahreszeit. -(e)s. -s. -es. -s.er manualul . -en anotimpul die Sommersonnenwende. -n solstiţiul de vară die Woche. -e toamna der Winter. -s. -(e)s. -s. cu patru picioare wichtig important arm sărac sozial social fremd străin gleichzeitig concomitent. -s. -e arhiva das Täfelchen. bestehen — bestand — bestanden ( + Akk.) a reuşi (la un examen) bestehen — bestand — bestanden (aus -fDat. -en.calendarul die Wissenschaft.tă­ bliţa de argilă das Wörterbuch. . lucrarea das Frühjahr. -iuer dicţionarul das Lesebuch. -n. . -(e)s. în acelaşi timp stundenlang timp de ore întregi monatelang luni de-a rîndul damals atunci. -s. -s. -en urma die Karte. -n săptămîna das Archiv. a avea interes pentru. . adorabil zärtlich tandru hölzern din lemn vierfüßig patruped. -en scrierea. -e pri­ măvara das Jahrtausend. -(e)s. -s. -n harta die Tagundnachtgleiche. tratatul die Spur..tăbliţa das Tontäfelchen. -i^er cartea de citire das Werk. pe vremea aceea am Leben bleiben a rămîne în viaţă 19.

-s. das) ultimul griechisch grecesc. -e februarie März. -s. -s. -e după-amiaza Abend. . -s. -e martie April. -s iunie Juli. . -s. de medicină geographisch geografic berühmt renumit.dimineaţa Vormittag. grec babylonisch babilonian medizinisch medical. -s.decembrie Anotimpurile Montag. -s. -e amiaza. -(e)s. -es. -s. j > simbata c Sonnabend. . -e luni Dienstag. -s. .octombrie November. -s. -s. der der Zilele săptămînii1' Januar. -s. -e aprilie Mai. -e primăvara Frühling. vestit ähnlich asemănător lang lung kurz scurt hoch înalt notwendig necesar nahe aproape doch totuşi Lunile der der der der der der der der der der der der anului der der der der der der . -e mai Juni. -s. ~^-e noaptea . . -e seara Nacht.iarna Morgen. a considera drept vergehen — verging — vergangen (s) a trece (timpul) wissen — wußte — gewußt a şti letzte (der. -s. . . -e Sommer. . -s. -e joi Freitag. -s. -s.gerechnet a socoti (printre). prînzul Nachmittag. . die. -e duminică Diviziunile der der der der der die zilei das der der der der Frühjahr. -s. -s. -s. -e înainte de masa Mittag.noiembrie Dezember. -e / Sonntag. a diviza dauern — dauerte — gedauert a dura sich entwickeln — entwickelte mich sich entwickelt a se dezvolta leben — lebte — gelebt a trăi rechnen — rechnete . -s.vara Herbst.. -s iulie August. -e august September. -e ianuarie Februar. -s. -e 1 . -e miercuri Donnerstag. -s. -e toamna Winter. -s. -e vineri Samstag. -e marţi Mittwoch. -es. -s. .. -s. -s.septembrie Oktober.28 WORTSCHATZ sich befassen — befaßte mich — sich be­ faßt a se ocupa (de) teilen — teilte — geteilt a împărţi.

—er satul das Ende. -(e)s.omul de ştiinţă der Schriftsteller. -(e)s.WORTSCHATZ 29 20. -s. -e lucrul minunat das Knie. pasajul Stimme. -es. -s. -(e)s. domnul der Bauch. . -s. -es. -n locul. -s. -en.admi­ nistratorul casei der Herr. -ns. -n. -•• er bogăţia der Bewohner. -n întrebarea Stelle.minunea das Alter. -en nunta die Sehenswürdigkeit. -n gîndul.genunchiul das Gelächter. 1 das Wunderding. . -s rîsetele die Bauchschmerzen durerile de burtă . . -en igno­ rantul der Schmerz. Kaufleute negustorul der Frühzug. . -s. -n dispoziţia die Freude. . -s. ideea der Sklave. (ZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT der Kaufmann. -e se­ colul das Wunder. j ^ e palatul der Wissenschaftler. -en soluţia Frage. -n vocea (fsg. -n sfîrşitul das Jahrhundert. -s vîrsta sich verloben — verlobte mich — sich verlobt a se logodi küssen — küßte — geküßt a săruta rauchen — rauchte — geraucht a fuma fallen — fiel — gefallen (s) a cădea beziehen — bezog — bezogen a raporta. -(e)s. -s.locuitorul der Palast. -en trenul. calea ferată die Laune.artistul der Gedanke. ^-e burta der Ignorant. -^-e trenul de dimineaţă der Gegenzug. -es. -s. cu toate acestea eine Freude bereiten a face o bucurie 21. -en lu­ crul demn de văzut die Eisenbahn. -n. -s. (EINUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK der Reichtum. -s. . -en stăpînul. -en durerea die die die die Lösung. . -n bucuria das Dorf.scrii­ torul der Künstler. a referi jemand cineva beide amîndoi. -i^e trenul (în) din direcţie opusă die Hochzeit. ambii lustig vesel bescheiden modest nett drăguţ begeistert entuziasmat wirklich într-adevăr dennoch totuşi. -n sclavul der Hausverwalter. -s.

) în locul sich lustig machen über ( + Akk. 2) a pune (să.. -s (f. -s..) a-şi bate joc de. pl.) befehlen — befahl — befohlen a porunci tun — tat — getan a tace lebend viu reich bogat täglich zilnic gebildet cult ungebildet incult fesselnd captivant folgend următor klug înţelept. după aceea statt (-J. -n casa cine­ matografului die Störung -en deranjul das Telefonbuch. -e convorbirea telefonică das Gedränge.) vînzarea anticipată der Hauptfilm. în taină. -n vocea de femeie die Kinokasse. . (ZWEIUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN TELEFONGESPRÄCH der Hörer. -e filmul principal die Telefonnummer. a chibzui versuchen — versuchte — versucht a încerca verzweifeln — verzweifelte — verzweifelt a despera beben — bebte — gebebt a tremura WORTSCHATZ verzeihen — verzieh — verziehen a ierta lassen — ließ — gelassen 1) a lăsa. a rîde de den Tisch decken a pune. -s. a aşeza masa auf einen Gedanken kommen a-i veni o idee auswendig lernen a învăţa pe de rost. -n numă­ rul de telefon die Frauenstimme.-(e)s.. deştept bestimmt anumit stolz mîndru verzweifelt desperat einst odinioară insgeheim în secret.^^ er cartea de telefon das Gespräch. -(e)s. -s înghe­ suiala . fesseln — fesselte — gefesselt a captiva bemerken — bemerkte — bemerkt a observa überlegen — überlegte — überlegt a sta pe gînduri. pe ascuns nun acum schließlich în sfîrşit auswendig pe dinafară.Gen. pe de rost daraufhin apoi.30 pflegen — pflegte — gepflegt a obişnui să . -e con­ vorbirea das Telefongespräch. -(e)s..receptorul der Vorverkauf. pe dinafară eine Frage stellen a pune o întrebare auf die Knie fallen a cădea în genunchi 22.

a lua parte e i n werfen — warf ein — eingeworfen a arunca în . -en circuitul. -e com­ petiţia sportivă suchen — suchte — gesucht a căuta klingeln — klingelte — geklingelt a suna sich melden — meldete mich — sich ge­ meldet a se anunţa besorgen — besorgte — besorgt — a procura entschuldigen — entschuldigte — entschul­ digt a scuza stören — störte — gestört a deranja wechseln — wechselte — gewechselt a schimba entgegnen — entgegnete — entgegnet a ri­ posta e i n hängen — hängte ein — eingehängt a atîrna. pl.) banii mărunţi. drăguţ fremd străin pünktlich punctual leider din păcate diesmal de data aceasta endlich în sfîrşit. a ajunge a b holen — holte ab — abgeholt a lua pe cineva. în fine die Nummer wählen a forma numărul eine falsche Nummer wählen a forma un număr greşit den Hörer abnehmen a ridica receptorul den Hörer einhängen a agăţa receptorul Schlange stehen a sta la coadă .. a agăţa bedauern — bedauerte — bedauert a regreta erreichen — erreichte — erreicht a găsi. li­ nia. -en jurnalul (la cinema) das Kleingeld.) răbdarea die Wochenschau. -n moneda die Leitung. a merge (a veni) după cineva hoffen — hoffte — gehofft a spera erwarten — erwartete — erwartet a aştepta a n rufen — rief an — angerufen a chema la telefon a b nehmen — nahm ab —• abgenommen a scoate t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen a pa