CARLOS

. Kailangang may kasukdulang mga pangyayari. Kailiangan napupkaw o nakakagulat ang karanasang     paska dito. Pagsasalaysay ito sa tunay na karanasan nang may banghay. Dapat makatotohanan pa rin ito. Tinatapos sa biglang pangwakas.

.

 Kailangang ang isang manunlat ay magkaroon ng matalas na pakiramdam upang ang maliliit na mga pangyayari sa buhay ay hindi makahagapos sa kanyang kamalayan at sa gayo’y mabigyan niya ng kulay at hugis sa pamamgitan ng sariling pakahulugan. .  Naghahayag din ito ng pagkatao o nagdaragdag ng kaalaman sa uri ng kaalaman sa uri ng katauhan o aral sa buhay.