P. 1
Diccionario Hebreo EspaNol

Diccionario Hebreo EspaNol

|Views: 37|Likes:
Published by Dagel Myrddin Emrys

More info:

Published by: Dagel Myrddin Emrys on Feb 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Sections

 • ְ יִרָצ יִ הֶזיֵאְל ת נְפִל
 • ָ ַהְל הָ ַמְל תַחַ ִמ הָ ַמְ ִמ
 • מָמ ֵ סֶה ג זיֵנְ
 • הָרָהְזַה ה ָרְתַה הָרָהְז
 • Ahora ויָשְכַע וָשְכַע
 • Americana תיִנָקיִרֵמֳא
 • Ir; andar תֶכֶלָל ְ ֶלֵה ְ ֶלֵי
 • Antes הָנ שאִר הָלִחְ
 • Todavía; Aún ִיַדַעד ע יִיַדַע
 • ֵ ַקְתִה ֵ ַקְתִהְל
 • Ayudeme por favor M הָשָקַבְ יִל ר זֳעַ
 • סָויהל ַס נ להיווס
 • יסוהל יִס ה רֵ ִּח
 • Añadirse רֵ ִח רֵ ַחְתִה
 • ָ ַהְל הָ ַמְל ְ ִמתַחַ ִמ הָ ַמ
 • ַזֳאַמ יִמ לשַ ַה
 • Ballena ווִל ָתָיְוִל ָתיָי
 • יִת ריֵש רַדֳח שירותי
 • Bejiga ֶתֶשַה תיִח לַש
 • Bella de Noche הָלְיֵ ַה תֵ ְלַמ
 • Bocadillo יוודנס יִוְדְנֶס
 • Breve; Corta הרָצְק הָרָצְק
 • ב ֵ ְ בתיאבו
 • Buen regreso F לָשְ יִרְזְחַ
 • Buenas obras יִדָסֳח ת ליִמְ
 • Cabrito M אָיְדַג יִדְג
 • ִיַנְתָמ מתניי
 • קמ ק יִפיִט
 • ִיַ ְרַ גרביי
 • ָעְטִמ אָ ַמ לֶטֵנ סֶנֹע קֵ ְסֶה
 • ֵ ַחְתִה ֵ ַחְתִהְל
 • יִרְג ס נְחַנֳא ֵה ֶ
 • נְרַגָס נְחַנֳא
 • רְגְסִ ֶ
 • ֵה רְגָס ֵה
 • ֶ ְרַגְס ֶ
 • ִיַמָש יִריִחְב
 • ִיַמָש יִנָ עְנ
 • ִיַמָש שמיי
 • ֶ
 • יִ ִמֳח חמישי
 • יִשִמֳח יִשיִמֳח
 • יִלְק
 • ליִט תַלְג יִדָלְי
 • גֱא ז ס ק ק
 • יִ ַ יִ ַ
 • יִבָנְז ת בָנְז
 • ַס
 • רָ ַצ ראָ צ
 • תיִדַרָפְסַב
 • ַחָר
 • ֶא ר ח ְל
 • יִשְגִה גיִשִה
 • יִלָבֱ יִלְבַ
 • ֵחַנְל יִלֵב
 • חיִנ יִלֵבֳא
 • ֵה
 • רֵרָ ְשִה
 • ִ יִ
 • קיִ ָל ע
 • יִנ רְ ְסִמ ת נ רְ ְסִמ
 • ֵצְקַמ יִיַנְר יִצ
 • יֵ ִיַ ְרֳע
 • זיֵא הֶזיֵא ליֵא
 • תיִרָגְנ ה
 • יִכַס הָחיִרְמ
 • יִכַס הַסיִרֻפְל ֶחֶל
 • יִכַס הָניִבְגִל
 • יִכַס ר תיִב
 • כ יִח
 • ע שֶת רֵב ע ש בָשָו
 • יִמ לְשַ ת מ לְשַ
 • ַה ִמ ִהֶ ַה ה ְלָהָו
 • ֵעֵמ ֶבֶאֵמ
 • ַעַ ִמ ַעַפְל
 • עָריֵג יִרָחסִמ
 • תיִרֳחַש
 • לָש רָפֳעַל
 • עָש רֵר עְמ
 • ָדְב ָדְב
 • ַרַח
 • יִר ִ ַה
 • י
 • יִמָי יִאָר נ
 • ִיַנִש שיניי
 • ָ ֻזְמ ָ זְמ
 • ֵח ט הָ ְש
 • ָ צְמ ָ ֻצְמ
 • יֵ ְש הֵרְשֶע
 • רַרָ ְשִה
 • ִ ַ ְש יֵ ְש
 • ִיַמ י יִיַמ י
 • ִיַ ְל יִיַ ְל
 • ִיַע בְש יִיַע בְש
 • יֵ ְ ַה הֵרְשֶע
 • יֵנְ ָה רָשָע
 • ָ ַה כיִ ַה ל דָ ַה ָ ַה
 • ָ ַה טֵקָ ַה
 • ר דוַוְלַס
 • לאֵיִרֳא
 • ַעַי ַעַי ַעַי רֶשֳא ִ י
 • ת אְ עַגֶרָה
 • ָ כְמ ָ ֻכְמ
 • יִקיִלְדַמ נְחַנֳא ֵה ֶ
 • קיִלְדַ ֶ
 • קיִלְדִה ֵה
 • ֶ ְקַלְדִה ֶ
 • נְקַלְדִה נְחַנֳא
 • קיִלְדַה ֶ
 • ֵ ִא א פא ֵכְב ֵקָל
 • יִסָנְכִנ נְחַנֳא ֵה ֶ
 • נְחַנֳא
 • סְנָ ִ ֶ
 • ֵה סְנְכִנ ֵה
 • ֶתְסַנְכִנ ֶ
 • סְנָ ִה ֶ
 • שֵ ַרְתִהְל
 • ֵקַדְזִה להזדק
 • ַמְז
 • ניִח נֵרָשְ א ה
 • ִאַה הָדָסְ ַה הָב ט ת ַה
 • ָחְלֻש ש ָחְל
 • ְגֶנְ רֶזֵע
 • יִא ִנ יִא ִנ
 • נֵמ לְש ב ט
 • ַ ַמ תיִנָנֹ
 • הָמיִ ְסַמ
 • רֵ ריֵ
 • ִיַפָנְכ ת פָנְ
 • יִדֳע מ הָחְמִשְל
 • יִביִש ייִחָנ לח
 • יִרְחַ ֶסֶכְ בָהָזְב
 • Filipinas ייִניִפיִליִפ
 • יִצֳע יִחָרְ
 • ֵ יִט ֵ ִט ֵ ְטִל
 • חֵ הָצ מַה
 • ֶצֹע ֶצ ע
 • יִד סְי ת ד סְי
 • יַפָקְשִמ משקפיי
 • ֶבֶא טיִשְכַ הָב ט
 • Geografía הָיְפַרְג איֵ
 • נְרַ ִד נְחַנֳא
 • יִרְ ַדְמ ֶ נְחַנֳא ֵה
 • ֶ רֵ ַדְ
 • נְחַנֳא רֵ ַדְנ
 • ֶ ֶ ְרַ ִד
 • ֶ ְרַ ִד ֶ
 • ְזיִנֶ ֶה יִנֶלֶה יניִוָוְי
 • ֻטְמֻט טְמ ט
 • ֶרֶט הֶלָע ַ
 • ִיַפֵתְ כתפיי
 • ֵה הָנְדַ ֻכְ
 • ֶ ְדַ ֻ ֶ
 • נְדַ ֻ נְחַנֳא
 • יִדָבֻכְמ ֶ נְחַנֳא ֵה
 • ֵה ֵה דְ ֻ
 • ַעְשִנ להישע
 • עיִמ סְקֶדְניִא
 • Indonesia הָיְזֶנ דְניִא
 • ָ ַס ָמְמַס ביִכְר ביִכְרַמ
 • סיִנְכִה
 • ַחָ
 • ח ַעֵ סַמ
 • ֵיְנַעְמ יֶיֶנַעְמ
 • הָבֵלְצַמ
 • ִע תֶכֶלָל ֶרֶזַה
 • יִאה ִיוִויִדְלַמַה
 • Israelí F תיִלֵאְרְשִי
 • ָוְשֶח וָושֶח ָוְשֶחְרַמ
 • ֵ ְרַ ֳה ֵ ְרַ ֵ ְרַ רָהָנ
 • ת יִל כשֵא
 • ת יִנָבְגַע
 • Junta; Cuenta הָיְלֻח הָיְל ח
 • יִרְטֶמ ליִק יִעָ ֻרְמ
 • אָ ה ַע בָשַ
 • תָפְש
 • ִיַתָפְש שפתיי
 • ניִדָל תיִ ַרָפְס תיִד הְי
 • ֶדֹא תָפְש
 • יִלֵ ַחיִדֵמ ַחיִדֵמ
 • ריִעֵה ָק
 • יִ ְשִה שכ
 • הָחָ שִמָה
 • Libros יִרָפְס
 • יִנָבְל דַ ָ ְשִ
 • יִנָבְל דַ ָתְשִפ
 • ֵ ַמְתִה להתמק
 • יִר א ת ר א
 • יִצֵע
 • ָוְחַק הָיְלֶמַק
 • ֶטֶ
 • יִא יִנ יִא יִנ ת ל לְ
 • Mañana אָרְפַצ רֶפֶצ
 • ִיַ ְרֳע יֵ
 • ִיַרֲהָצ יִיַרֲהָצ
 • רָ יִז ה יִרְק רַבְלִ
 • יִקָוְש שווקי
 • זָמ
 • ָחל ש ְ ֵר ְתִמ
 • יִשָדֲח חודשי
 • ת א מְצַע
 • יִאְתִה הָנִש ְ ַיֵא
 • ָמָ ְר ָנְ ְר
 • ָל ע
 • ֵ ִש
 • ַטְרַמְש ַט תֶרֶמ ש
 • ֶצֶע ֵש יִטָרְ
 • נָת א
 • ָל עְל אֹל ָל עֵמ
 • יִנָנֳע יִה בְג
 • יִנָנֳע יִכ מְנ
 • ָ ְרָק
 • Olvídalo F הֶזִמ יִחִ ְשִ
 • ֶלֶא
 • יִמ גֵ ס ס פיִט
 • ֵ ִמ גֵ ִס רַבָח ַעֵערְתִה
 • יַנְזֹא יינז א
 • אֹצ הֶנֹצ הֶנאֹצ
 • ָצְמַח ֶמֶחְב
 • ליש ֵ ִש ֵ ַשְל
 • ִיַדַי ת ַ כפות ידיי
 • סָריִ יִלְק
 • ֵ ַ ְשִה להשתת
 • דְשְרַ
 • ד ח ל גנרַת ד הְנְרַ
 • ִיַלְגַר רגליי
 • ִיָלְגַר כפות רגליי
 • יִנָרֲא יִנָר א
 • צָר הָל ְשִמ ל חִא
 • יִ ַעַי רֶשֳא
 • יִדָע שֵמַתשִחְל יֵנפִל
 • יִדֳעֶה יִדַעהִל
 • ֶו
 • יִליִלְמַ
 • ִעָה ר ס
 • ֵפָח הָצָר ְ ַרָטְצִה רַסָח צר
 • ִיַע בְש ַע בְש יִי
 • Quince F הֵרְשֶע שֵמֳח
 • יִתִעְל ת ק חְר
 • ֶ ֶ ְרַ ְזֻה
 • ֶ הָנְרַ ְזֻ
 • נְחַנֳא ת רָ ְזֻמ ֵה ֶ
 • נְרַ ְזֻה נְחַנֳא
 • יִרָכְזֻמ ֶ נְחַנֳא ֵה
 • תֶכֶרֳעַמ
 • קֵ ַעְתִה
 • Refrigerador רֵרָקְמ רֵרְקַמ
 • ָשַר יִטנֶטַ
 • ריִקְפִה
 • בֵצַיְתִה
 • באְשִל ב ָש
 • ת ַגְל הָ ִ
 • ָ תְמ
 • ִיַ ְרִ ברכיי
 • יִדָגְ ש ְ ַמ
 • יִנַצ יִמיִנְצ
 • יִאָגֳה יִיָגֳה
 • ריִ ַהְל ריִ ִה
 • ַעַט יִרְמ ח חיֵרְו
 • יַדעִלִ ִמ
 • Se volvió loco יִסַ ַהֵמ דַרָי
 • רָעֶש שֵביַיְמ
 • Seis Mil יִפָלֳא תֶשֶש
 • Senos יִיַדָש ִיַדָש
 • קֵ ַחְתִה
 • ִי ֵמ עַ ָתאָ
 • ָחְל ָחְלֻ
 • ֹשְמֻש שְמֻש
 • ְ רָע ָחל ש
 • צְרִ ִא הָדָג ז יֵא
 • ע ָל
 • Sierra Leona איִל הָריֶיְס
 • ייִלַקיִז מ
 • Sobregiro רֶתֶי תַכיִשְמ
 • ַעַטְ ז זַג ליִנַו
 • ָ יְמ ָ ֻיְמ
 • Sonidos; Ruidos יִיָגֳה יִאָגֳה
 • Sopa de Tomates ת יִנָבְגַע קָרְמ
 • Sri Lanka הָקְנַל יִרְס
 • Swazilandia דֶנֶליִזוָוְס
 • Tarde רֵזַפֶמ רָחֻאִמ
 • Tecla delete הָקיִחְמ שָקַמ
 • ָ ְקֻמ ָ ְק מ
 • יִדָק ָדְקֻמ יִכְשַמ
 • ָ
 • תֶלֹ ַמ תֶל ַמ
 • ל כ ת נֳח ְלָ ת נֳח
 • ֵחַרְתִה ֵחַרְתִהְל
 • ֶרֶז
 • יִמַעְר תַפ ס תָזַע
 • גרית ַ ְרִ לתרג
 • ָ ְלת שָ ִש
 • Tres mil יִפָלֳא תֶשלְש
 • רֳח ביִבָח רֳח
 • Undecima F הֵרְשֶע תַח ָה
 • ֵרָטְצִה להצטר
 • Universidad הָטיִסרֶביִנ א
 • Universidades ת אָטיִסְרֶביִנ א
 • תֶוָמְלַצ איֵ
 • ע ה ָרְתִה להתראות ע
 • יִמָעְ
 • ריִבְשִה
 • יִרְשֶע תַח ְו
 • Ventiuno M דָחֶאְו יִרְשֶע
 • נְשַ ַלְתִה נְחַנֳא
 • יִשֵ ַלְתִמ ֶ נְחַנֳא ֵה
 • שְ ַלְתִת ֶ
 • יִ ַח הָ ַח יַח ת ַח
 • Vino medio seco שֵבָי יִצֳח ִיַי
 • ֵה שְ ַלְתִה ֵה
 • ֶ ְשַ ַלְתִה ֶ
 • נְגִמ הָניִרְטיִו
 • הְיִרַכֶז
 • ִיַלֳעַנ נעליי

THASHLUMIM
THASHLUMOT

Cupon

ש לְ
רַב ש

THELUSH
SHOVAR

Curación;
Curando;
Recuperació

אֵ ְרַמ

MARPAE'

Curación; Curando;
Recuperació

אֵ ְרַמ

MARPAE' Curar

אַפָר

RAFA'

Bendita; Curita

דֶגֶא
קֵ ַ יִמ

'EGED
MIDHABAEK

Ruta; Curso;
Sendero

ל לְסַמ

MASLUL

Curso de Hebreo

ָ ְל א

'ULPAN Cursor

ָמַס

SAMAN

Curtidor; Noquero

יִסְר
יִסְרֻ

BURSI BURSI

Raspar; Adobar;
Curtir

דַרַק

KARAD

Curva; Escalinata

ֵפ ְתִה

HITKOFAEF Curvar; Girar V

ַפָ

KAFAF

Deber; Custodia

תֶרֶמְשִמ

MISHMERET

Custodia de los
niños

תֶר משִמ
יִניִטְק

MIShMORET
KETINIM

Cuñada

הָסיִ

GHISAH Cuñado

סיִ

GHIS

D os

יִהֹלֶא

'ELOHIM D os

יִהֹלֳא

'ALOHIM

85

Señor; Maestro; D os

ביִר

RIVON D os

לֵא

'AEL

D os

יי

YY D os

ַ ל

'ALOAH

D os, El nombre

ֶשַה

HAShEM D os prohibe

הָליִלָח

JALILAH

Da

ֵת נ

NOTAEN Dábito; Prestamo

אָ ַמ

MASHA'

Regalo; Dote; Dadiva

דֶבֶז

ZEVED Dados

ת יִ ֻק

KUBIOT

Dados al templo

יִניִתְנ

NETINIM Dalet

תֱלַד ד

D DALET

Sra.; Señora;
Señorita; Dama

תֶרֶבֶג הָרָמ

MARAH
GEVERET

Damas

ריִבְגת

GEVIROT

Damas, Juego

הָקְמַד

DAMKAH Dan

ָ

DHAN

Daniel

לאֵיִנָד

DANIAE'L

Daniel, D os es
mi juez

רֶפֶס
לאֵיִנָד

SEFER DANIAE'L

Danza

ד ִר

RIKUD Bailar; Danzar

דַקָר

RAKAD

Dar

ל ַתָנ תֵתָל

LATAET NATAN
L

Dar

ַתָנ

NATAN

Dar; Otorgar

קיִנֳעֶה
לקינֳעַה

HE"ANIK
LHA"ANYK

Irrigar; Dar de
Beber

הָקְשִה
שקה

HISHKAH SHKH

Dar en Matrimonio

איִ ִה

HISI'

Dar Evidencia;
Testificar

דיִעֵה

HAE"ID

Agradecer; Dar
Gracias

הָד ה

HODAH Iluminar; Dar Luz

ריִהְנִה

HINHIR

86

Darse en Prenda,
Obligarse

ביֵ ַחְתִה ל

HITJAYAEV L Dátil

רָמָ

THAMAR

Datos

יִנ תְנ

NETUNIM David

דִוָ

DHAVID

Dañar, Herir

קיִזִה

HIZIK Daños punitivos

יִי ציִפ

FITSUYIM

De

לֶש

SHEL De

ִמ

MIN

De, Del

ַהֵמ ֵמ ִמ
MI MAE MAEAH De, Fuera De, De ִמ ִמ ֵמ מי
MIN MI MAE MY

Acuerdo a; De
acuerdo a

יִפְל

LEFI

Como; De
Acuerdo a

מְ

KEMO

Como; De Acuerdo a

ְ

KE

De ahora en
adelante

אָ ַהְל

LEHABA'

De aquí y de allá

ָשָו הֹ

POH VASHAM De día

ָמ י

YOMAM

De donde?

הֹפיֵאִמ

MI'AEFOH De dónde?

ָכיֵהֵמ

MAEHAEJAN

De donde

ִי ֵמ

MAE'AYIN De dónde?

ִי ֵמ

MAE'AYIN

De El

לֶש

SHELO De Ella

ָלֶש

SHELAH

De Ellas

ֶהַלֶש

SHELAHEN De Ellos

ֶהַלֶש

SHELAHEM

De este día en

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->