Cài đặt DSpace

Phan Ngọc Đông Email: Dongpn@dlu.edu.vn ĐT: 0902. 815518
1

Nội dung

Cài đặt các phần phềm cần thiết
Tạo Cơ sở dữ liệu để cài đặt DSpace Cài đặt DSpace Cấu hình và chạy Tomcat Chạy DSpace sau khi cài đặt
2

Các phần mềm cần thiết
 Hệ điều hành:
 

Windows hoặc Linux Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn cài đặt trên hệ điều hành Windows

 Phần mềm Oracle Java JDK 6 hoặc phiên bản mới hơn
 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp Tập tin jdk-6u24-windows-i586.exe trong thư mục Java trên CD http://ant.apache.org/bindownload.cgi Sử dụng thư mục apache-ant-1.8.1 tron CD

 Phần mềm Apache Ant 1.8.1
 

3

Các phần mềm cần thiết
 Phần mềm Apache-maven-2.2
 

http://maven.apache.org/download.html Sử dụng thư mục apache-maven-2.2.1 trong CD
http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do #windows Sử dụng tập tin postgresql-9.0.3-2-windows.exe trong thư mục Postgresql-9.0.3-2 trên CD http://tomcat.apache.org/download-60.cgi Sử dụng tập tin apache-tomcat-6.0.32.exe trong thư mục apache Tomcat trên CD 4

 Phần mềm PostgreSQL 9.0.3

 Phần mềm Apache Tomcat 6.0.32
 

Các phần mềm cần thiết
 Phần mềm Dspace phiên bản 1.7.1
 

http://sourceforge.net/projects/dspace/files Sử dụng thư mục Bo cai dat Dspace kèm theo CD
http://www.editplus.com Sử dụng thư mục Edit Plus kèm theo CD Sử dụng thư mục Total Commander kèm theo CD

 EditPlus Text Editor
 

 Total Commander

5

Cài đặt Total Commander

6

Cài đặt Total Commander
 Chạy tập tin tcmd756a.exe trong thư mục Total Commander để cài đặt

7

Cài đặt Total Commander

8

Cài đặt Total Commander

9

Khởi động Total Commander

Chọn nút có số tương ứng

10

Cài đặt Edit Plus

11

Cài đặt Edit Plus
 Chạy tập tin epp321.exe trong thư mục Edit Plus để cài đặt

12

Cài đặt Edit Plus

13

Cài đặt Edit Plus

14

Cài đặt Edit Plus

15

Cài đặt Edit Plus

16

Cài đặt Edit Plus
 Chạy chương trình Edit Pus  Vào Start -> Chọn Programs -> Chọn Chọn EditPlus 3

17

Cài đặt Edit Plus

18

Cài đặt Edit Plus

19

Cài đặt Java JDK 6

20

Cài đặt Java
 Chạy tập tin jdk-6u24-windows-i586.exe trong thư mục Java để cài đặt

21

Cài đặt Java

22

Cài đặt Java

23

Cài đặt Java

24

Cài đặt Java

25

Cài đặt Java

26

Cài đặt Apache Ant 1.8.1

27

Cài đặt Apache Ant 1.8.1
 Copy thư mục apache-ant-1.8.1 trong CD bỏ vào Thư mục gốc Ổ đĩa C  Nếu bạn download từ website thì giải nén tập tin đã download về và copy bỏ vào ổ đĩa C.

apache-ant-1.8.1

28

Cài đặt Apache-maven 2.2.1

29

Cài đặt Apache-maven 2.2.1
 Copy thư mục apache-maven-2.2.1 trong CD bỏ vào Thư mục gốc Ổ đĩa C  Nếu bạn download từ website thì giải nén tập tin đã download về và copy bỏ vào ổ đĩa C.

Apache-ant-1.8.1

Apache-maven-2.2.1

30

Cấu hình biến môi trường cho hệ thống (Java, Ant, Maven)

31

Cấu hình thông số
 Click chuột phải lên My Computer, click Properties

32

Cấu hình thông số
 Click Advanced,  Click Environment Variables,

33

Cấu hình thông số PATH
 Chọn “PATH” từ System Variables,  Click Edit

34

Cấu hình thông số PATH
 Đưa con trỏ vào cuối của Hộp thoại Variable value và thêm vào dòng: ;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_24\bin;C:\apache-maven2.2.1\bin;C:\apache-ant-1.8.1\bin  Click OK

35

Cấu hình thông số ANT
 Từ hộp thoại Environment Variables -> Click New

36

Cấu hình thông số ANT
 Thêm vào các giá trị  Variable name: ANT_HOME  Variable value: C:\apache-ant-1.8.1

37

Cấu hình thông số JAVA
 Tiếp tục Click New và thêm vào các giá trị sau
 

Variable name: JAVA_HOME Variable value: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_24

38

Cấu hình thông số MVN
 Tương tự như vậy Click New và thêm vào các giá trị sau  Variable name: MVN_HOME  Variable value: C:\Apache-maven-2.2.1

39

Cấu hình thông số
 Tiếp tục Click New và thêm vào các giá trị sau
 

Variable name: JAVA_OPTS Variable value: -Dfile.encoding=UTF-8

40

Kiểm tra các thông số

41

Kiểm tra thông số
 Vào menu Star -> Chọn Run -> Gõ lệnh: CMD -> OK

42

Kiểm tra thông số Java
 Gõ lệnh Java –version => Nhấn Enter

43

Kiểm tra thông số Java
 Kết quả sẽ báo Phiên bản java đã cài. Nếu chương trình báo Java version “1.6.0_24” Thì Java đã được cài và cấu hình thành công

44

Kiểm tra thông số Maven
 Gõ lệnh mvn –version => Nhấn Enter

45

Kiểm tra thông số Maven
 Kết quả sẽ báo Phiên bản Maven đã cài. Nếu chương trình báo Apache Maven 2.2.1 … Thì Apache Maven đã được cài và cấu hình thành công

46

Kiểm tra thông số Ant
 Gõ lệnh ant –version => Nhấn Enter

47

Kiểm tra thông số Ant
 Kết quả sẽ báo Phiên bản Apache Ant đã cài. Nếu chương trình báo Apache Ant version 1.8.1… Thì Apache Ant đã được cài và cấu hình thành công

48

PostgreSQL 9.0

49

Cài đặt PostgreSQL 9.0
 Chạy tập tin postgresql-9.0.3-2-windows.exe trong thư mục Postgresql-9.0.3-2 để cài đặt

50

Cài đặt PostgreSQL 9.0

51

Cài đặt PostgreSQL 9.0

52

Cài đặt PostgreSQL 9.0

53

Cài đặt PostgreSQL 9.0

Đặt mật khẩu để quản lý PostgreSQL

54

Cài đặt PostgreSQL 9.0

Thiết lập cổng để kết nối với PostgreSQL

55

Cài đặt PostgreSQL 9.0

56

Cài đặt PostgreSQL 9.0

57

Cài đặt PostgreSQL 9.0

58

Cài đặt PostgreSQL 9.0

Bỏ dấu chọn ở mục “Launch Stack Builder at Exit”

59

Cài đặt Apache Tomcat

60

Cài đặt Apache Tomcat 6
 Chạy tập tin apache-tomcat-6.0.32.exe trong thư mục Apache Tomcat để cài đặt

61

Cài đặt Apache Tomcat 6

62

Cài đặt Apache Tomcat 6

63

Cài đặt Apache Tomcat 6

64

Cài đặt Apache Tomcat 6
Thiết lập cổng để sử dụng Web

Đặt tên truy cập và mật khẩu để quản lý TomCat

65

Cài đặt Apache Tomcat 6

66

Cài đặt Apache Tomcat 6

67

Cài đặt Apache Tomcat 6

68

Nội dung trình bày

Cài đặt các phần phềm cần thiết
Tạo Cơ sở dữ liệu để cài đặt DSpace Cài đặt DSpace Cấu hình và chạy Tomcat Chạy DSpace sau khi cài đặt
69

Tạo Cơ sở dữ liệu để cài đặt DSpace

70

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL
Chạy chương trình PostgreSQL  Sau khi cài đặt xong, tiến hành chạy chương trình PostgreSQL

 Vào Start -> Chọn Programs -> Chọn PostgreSQL 9.0 -> Chọn pgAdmin III

71

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

Double click vào PostgreSQL 9.0 -> Chương trình hỏi mật khẩu

72

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

-> Nhập mật khẩu lúc cài đặt chương trình.
73

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

74

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

Click chuột phải lên biểu tượng login Roles và chọn New login Roles để tạo một tài khoản
75

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

Role name: dspace

Password : dspace Password (again): dspace

76

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

Chuyển qua thẻ Role privileges

Click chọn  Can create database objects  Can create roles

77

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

Click chuột phải lên biểu tượng Databases -> Chọn New Database... để tạo một cơ sở dữ liệu cho Dspace

Tạo Cơ sở dữ liệu trong PostgreSQL

Name: dspace

Owner: dspace Encoding: UTF8

79

Nội dung trình bày

Cài đặt các phần phềm cần thiết
Tạo Cơ sở dữ liệu để cài đặt DSpace Cài đặt DSpace Cấu hình và chạy Tomcat Chạy DSpace sau khi cài đặt
80

Cài đặt Dspace

(Xây dựng Bộ cài đặt)

81

Cài đặt DSpace
 Copy thư mục Bo cai DSpace trong CD bỏ vào Ổ đĩa C (C:\Bo cai DSpace) (là nơi chứa chương trình gốc để cài đặt Dspace).  Nếu bạn download từ website thì giải nén tập tin đã dowmload về và copy bỏ vào ổ đĩa C.
C:\ Bo cai DSpace dspace-1.7.1-release dspace

pom.xml
82

Cài đặt DSpace
 Mở chương trình Total Commander lên  Chọn ổ đĩa C

83

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “Bo cai Dspace”

84

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “dspace-1.7.1release”

85

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “dspace”

86

Cài đặt DSpace

Nhấp chuột vào hộp thoại và gõ lệnh CMD => Nhấn Enter

87

Cài đặt DSpace

Cửa sổ cmd hiện ra Hãy kiểm tra đường dẫn xem có chính xác là: “C:\Bo cai DSpace\dspace-1.7.1release\dspace”
88

Cài đặt DSpace

Gõ lệnh mvn package => Nhấn Enter

89

Cài đặt DSpace
 Quá trình xây dựng Dspace mất trong vài phút

Khi kết thúc nếu thông báo “BUILD SUCCESSFUL” thì quá trình xây dựng Bộ cài đặt Dspace đã hoàn tất

90

Cài đặt DSpace
 Sau khi chương trình hoàn tất, đóng cửa sổ cmd

91

Cài đặt DSpace
 Sau quá trình này hoàn tất Dspace sẽ có thêm 1 thư mục con Target trong thư mục Dspace  Dspace
      

bin\ config\ docs\ etc\ modules\ src\ Target\

Thư mục nguồn để chuẩn bị cài đặt DSpace

 archive-tmp\  dspace-1.7.1-build.dir
92

Cài đặt Dspace

(Cấu hình trước khi cài đặt)

93

Cấu hình Dspace trước khi cài đặt
 Chạy chương trình EditPlus  Vào Start -> Chọn Programs -> Chọn EditPlus 3”  Mở tập tin dspace.cfg của Dspace từ đường dẫn: “C:\Bo cai DSpace\dspace1.7.1-release\dspace\target\dspace-1.7.1build.dir\config”

94

Cấu hình Dspace trước khi cài đặt
 Tùy chỉnh thư mục cài đặt Dspace (Tại vị trí dòng 29)

# DSpace installation directory dspace.dir = /dspace # DSpace installation directory dspace.dir = C:/dspace

95

Cấu hình Dspace trước khi cài đặt
 Tên miền của máy chủ (Nếu bạn không có thì có thể đổi thành địa chỉ IP của máy) (Tại vị trí dòng 32)

# DSpace host name - should match base URL. Do not include port number Kiểm tra
dspace.hostname = localhost

# DSpace host name - should match URL. Do not include port number
dspace.hostname = 10.0.16.50

IP của máy mình và nhập base vào

96

Cấu hình Dspace trước khi cài đặt
 Địa chỉ URL của máy chủ Dspace (Nên thay đổi thành địa chỉ IP của máy nếu chỉ dùng trong mạng LAN). (Tại vị trí dòng 35)
# DSpace base host URL. Include port number etc.

dspace.baseUrl = http://localhost:8080
# DSpace base host URL. Include port number etc.

dspace.baseUrl = http://10.0.16.50:8080
97

Cấu hình Dspace trước khi cài đặt
 Địa chỉ URL của máy chủ Dspace (Tại vị trí dòng 41) # DSpace base URL dspace.url = ${dspace.baseUrl}/xmlui
# DSpace base URL

dspace.url = ${dspace.baseUrl}/dspace
98

Cấu hình Dspace trước khi cài đặt
 Tên của Website thư viện số (Tại vị trí dòng 47) # Name of the site dspace.name = DSpace at My University

# Name of the site dspace.name = Ten Thu vien So
99

Cài đặt Dspace

100

Cài đặt DSpace
 Mở chương trình Total Commander lên  Chọn ổ đĩa C

101

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “Bo cai Dspace”

102

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “dspace-1.7.1release”

103

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “dspace”

104

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “target”

105

Cài đặt DSpace
 Double click lên thư mục “dspace-1.7.1build.dir”

106

Cài đặt DSpace

Nhấp chuột vào hộp thoại và gõ lệnh CMD => Nhấn Enter

107

Cài đặt DSpace

Cửa sổ cmd hiện ra Hãy kiểm tra đường dẫn xem có chính xác là: “C:\Bo cai DSpace\dspace-1.7.1release\dspace\ dspace-1.7.1-build.dir”
108

Cài đặt DSpace

Gõ lệnh ant fresh_install => Nhấn Enter

109

Cài đặt DSpace
 Quá trình cài đặt DSpace

110

Cài đặt DSpace
 Quá trình cài đặt DSpace

Khi kết thúc nếu thông báo “BUILD SUCCESSFUL” thì quá trình cài đặt Dspace đã hoàn tất

111

Cài đặt DSpace
 Khi quá trình cài đặt này hoàn tất tại ổ đĩa C sẽ xuất hiện 1 thư mục Dspace. Đây chính là Thư mục sẽ dùng để chạy Dspace.

112

Nội dung trình bày

Cài đặt các phần phềm cần thiết
Tạo Cơ sở dữ liệu để cài đặt DSpace Cấu hình DSpace trước khi cài đặt Cấu hình và chạy Tomcat Chạy DSpace sau khi cài đặt
113

Cấu hình và chạy Tomcat

114

Cấu hình Tomcat
 Chạy chương trình EditPlus “Vào Start -> Chọn Programs -> Chọn EditPlus 3”  Mở tập tin server.xml của Tomcat từ đường dẫn: “C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\conf\”

115

Cấu hình Tomcat
 Sửa một số thông tin sau:
Dòng 69

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" Sửa thành URIEncoding="UTF-8" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />

116

Cấu hình Tomcat
 Thêm một số thông tin:
Dòng 130

xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
<Context path="/dspace" docBase="C:/dspace/webapps/jspui" debug="0" reloadable="true" cachingAllowed="false" allowLinking="true"/> <Context path="/oai" docBase="C:/dspace/webapps/oai" debug="0" reloadable="true" cachingAllowed="false" allowLinking="true"/> <Context path="/xmlui" docBase="C:/dspace/webapps/xmlui" debug="0" reloadable="true" cachingAllowed="false" allowLinking="true"/> <Context path="/solr" docBase="C:/dspace/webapps/solr" debug="0" reloadable="true" cachingAllowed="false" allowLinking="true"/>
117

Thêm

Khởi động chương trình Tomcat
 Sau khi cài đặt xong, tiến hành chạy chương trình Apache Tomcat 6.0  -> Vào Start -> Chọn Programs -> Chọn Apache Tomcat 6.0 -> Chọn Monitor Tomcat  Khi đó ở góc dưới màn hình sẽ thấy biểu tượng của chương trình

118

Cấu hình Tomcat
 Double click lên Biểu tượng để hiển thị cửa sổ cấu hình Apache Tomcat 6.0

119

Cấu hình Tomcat
 Ở lựa chọn Startup type chọn Automatic

120

Nội dung trình bày

Cài đặt các phần phềm cần thiết
Tạo Cơ sở dữ liệu để cài đặt DSpace Cấu hình DSpace trước khi cài đặt Cấu hình và chạy Tomcat Chạy DSpace sau khi cài đặt
121

Chạy Dspace
lần đầu tiên

122

Chạy DSpace
 Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ:
 

http://localhost:8080/dspace hoặc http://<Địa chỉ IP của máy>:8080/dspace

 <Địa chỉ IP của máy>: Là địa chỉ IP của máy tính cài Dspace được khai báo trước khi cài đặt  Ví dụ: http://10.0.16.50:8080/dspace

123

Chạy DSpace

124

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi!
125

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful