ANEXA Nr.

14
(ANEXA nr.26
la norme)
Număr de înregistrare la angajator..................data.....................

ADEVERINŢĂ
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire / nume…………………………………..................
Codul unic de înregistrare / codul fiscal............................................
Cod CAEN.........................................................................................
Adresa...............................................................................................
Telefon / fax . ..................................................................................
Email / pagina internet....................................................................

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj :
B.1. Pentru doamna / domnul ………………….........................…………………………………, CNP ……………………………....……, care se legitimează cu BI /CI /Adeverinţă
seria …… numărul ………………, salariat din data de ………………, în data de …………………., cu ocupatia dupa C.O.R ...................................., în calitatea noastră de
angajator, am reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia individuală în cotă de 1% şi contribuţia datorată de angajator după cum urmează:
Nr.
Crt

Luna
şi
anul

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Baza de calcul
(BC)

Suma reprezentând
contribuţia
individuală

Instrument de plată,
numărul şi data acestuia

3

4

5

Suma
reprezentând contribuţia
datorată de angajator
6

Instrument de plată,
numărul şi data acestuia
7

Numărul şi data înregistrării la
A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. a Declaraţiei
lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor
şi obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj
8

.......... structurale sau similare............. precum si regulamentul intern......... Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*: Data de suspendare......52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile............174/2002.... data de încetare a suspendarii... C... Nume şi prenume................... Data angajării..... in urmatoarele conditii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat...... 3) de la ...... prin acordul partilor............... pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti..... (2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului...................a).................. pentru afectiuni intercurente................................................................. n) de la ............50 Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate...... daca se constata nevinovatia celui in cauza................. pina la luna....................................................................... funcţia (în clar) -------------------------------------- Motive de suspendare conform Codului Muncii Art............... n) de la ..... Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului: Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă.......G.M..... d) in cazul intreruperii temporare a activitatii....O............. Administrator/Director/Reprezentant legal Nume şi prenume.......................... b) concediu pentru incapacitate temporara de munca..................... e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local.................. coloana 7 se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate................................................ nr.54 Contractul individual de munca poate fi suspendat...... lei RON.............................M................................la ... g) forta majora.....an..............   ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art.... cu modificările şi completările ulterioare................................... ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat...M.. .... 3) de la ......la .............. 2) de la ........................ pana la implinirea varstei de 18 ani..................................si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu....................................... determinată în conformitate cu prevederile art.......(1) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului.............................. data de încetare a suspendarii.la . e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive............76/2002....................................motivul suspendării **....2.............................................53 (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie.................... BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%...................................................... ........ 3) de la ...........la ... . lei RON...... cu modificările şi completările ulterioare........................ in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale....... b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau..................................................................... nu s-a virat contribuţia individuală în suma totala de............. Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice........ d) concediu pentru formare profesionala.... Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3...51 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului.....................................la ....la ............................... Data de suspendare............ cu modificările şi completările ulterioare... c) carantina.... luna.. funcţia (în clar) -------------------------------------------------- Compartimentul .............. .................. 2) de la ............................................. Data de suspendare................. tehnologice............... data de încetare a suspendarii....................... ...................................motivul suspendării **... in conditiile Codului de procedura penala..........................la ................ in conditiile legii................... in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale..... e) pe durata detasarii (2) In cazurile prevazute la alin.. aprobate prin H............ contractul individual de munca...... declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate......... număr şi data.......14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr................................................................................( se x-seaza casuta si se scrie pe linia punctata „ nu” ) luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an  pentru perioada: 1) de la ................................ o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.......... platita din fondul de salarii.F......... În calitatea noastră de angajator ( se completează varianta corespunzătoare luind in calcul perioada de la data infiintarii angajatorului..........174/2002.............. f) participarea la greva.................................. Data de suspendare........ Art....................................................... i) in alte cazuri expres prevazute de lege..........F............ Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art.............................................. (2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin.........................................................76/2002......................... respectiv .. pana la implinirea varstei de 3 ani.......... pe toata durata mandatului. in cazul copilului cu handicap.... ....... Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu .... in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil............................ 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr..... *) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare **) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical....): nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj ........ Data de suspendare..... in cazul copilului cu handicap.. cind a ajuns scadent ultimul termen de plata............ h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv...........................................76/2002.. daca legea nu prevede altfel........................ in special pentru motive economice.............J.............. d) efectuarea serviciului militar obligatoriu.. Art.............. Art........................................la .............. legislative ori judecatoresti.... diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată de angajator.....................motivul suspendării **... aprobate prin H..............(1) lit.............. luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la ............. B................... data de încetare a suspendarii....... Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A............. 2) de la .......................................... .................. Art.....NOTĂ: - Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege..34 alin............ o declar corectă şi completă.......... salariatul isi reia activitatea anterioara.............. fara incetarea raportului de munca.....(2) din Legea nr................motivul suspendării **............. acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii...motivul suspendării **........... nu s-a virat contribuţia individuală în suma totala de..........................................................................la ..................... la ..........b) si c)................................. pe toata durata mandatului..an........ n) de la ........ c) in cazul in care angajatorul a formulat plangerea penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an  pentru perioada: 1) de la ... /A........la ..............................O.......... b) ca sanctiune disciplinara..... nr..................................... c) concediu paternal...la . data de încetare a suspendarii.................G.... platindu-i-se...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful