DOG Núm.

39

Luns, 25 de febreiro de 2013

Páx. 5411

IV. OpOsIcIóns e cOncursOs cOnsellería dO MedIO rural e dO Mar
ORDE do 12 de febreiro de 2013 pola que se resolve parcialmente a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes nesta consellería. Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes na Consellería do Medio Rural e do Mar, mediante a Orde do 10 de decembro de 2012 (DOG nº 242, do 20 de decembro), de conformidade co establecido na base sexta da referida orde, RESOLVO: Primeiro. Adxudicarlle destino, no posto de traballo que se indica, ao funcionario que se expresa no anexo desta orde, seleccionado conforme o establecido nas bases da convocatoria, realizada pola Orde desta consellería do 10 de decembro de 2012. Segundo. O cesamento no actual destino do funcionario que obtivo a praza produci-

rase no prazo de tres días, que se contarán a partir do seguinte ao da data da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se na data en que debe cesar no seu destino, o funcionario está gozando dun período de licenza, vacacións ou permiso, o prazo para efectualo empezará a contar a partir do día seguinte ao da súa incorporación.
CVE-DOG: anzeep81-nsq1-bzv1-03e6-9kpojv930dd5

A toma de posesión da praza adxudicada deberase realizar no prazo dos tres días seguintes ao do cesamento, de tratarse da mesma localidade en que actualmente presta os seus servizos o funcionario, ou no prazo dun mes, de tratarse de distinta localidade, conforme o establecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo. Terceiro. O/a xefe/a do centro en que cause baixa o funcionario, así como o daquel en

que obteña destino, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e de toma de posesión, das que se dará traslado, mediante copia, á Dirección Xeral da Función Pública. Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes conta-

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

NRP: 0251485135A2052. do 26 de novembro. do 13 de xaneiro.494-1998 http://www.901. (Orde 30. 12 de febreiro de 2013 P.3.es/diario-oficial-galicia . Localidade: Lugo.27001. Corpo/escala: corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia-escala de enxeñeiros técnicos forestais.10. 25 de febreiro de 2013 Páx.001.C99. Santiago de Compostela.2012. ou poderán impugnala directamente perante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data. Javier. do 13 de xullo. 39 Luns. reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 5412 do desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG. Dependencia: Xefatura Territorial de Lugo.DOG Núm. Grupo: A2. de conformidade co establecido na Lei 30/1992. DOG do 12 de abril) Francisco José Vidal-Pardo Pardo Secretario xeral técnico da Consellería do Medio Rural e do Mar ANEXO Apelidos e nome: Ruiz de Almirón Schlung. segundo o establecido na Lei 29/1998.xunta. Nivel: 28.D. CVE-DOG: anzeep81-nsq1-bzv1-03e6-9kpojv930dd5 ISSN1130-9229 Depósito legal C. na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999. Código: MR. Denominación do posto: xefe/a do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful