Anul 173 (XVII) — Nr.

349 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 25 aprilie 2005

SUMAR
Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04...................................

2–64

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 25 din 16 iulie 2002 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de 30 de zile de la data public„rii. Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin orice dispozi˛ie contrar„ Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre Bucure∫ti, 15 februarie 2005. Nr. 165.
*) Ordinul nr. 165/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 349 din 25 aprilie 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005
ANEX√*)

îCod de proiectare. Bazele proiect„rii ∫i ac˛iuni asupra construc˛iilor. Ac˛iunea v‚ntului“, indicativ NP-082-04

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

3

2005 .4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. Nr. 349 bis/25. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.IV. 349 bis/25.2005 5 .

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 349 bis/25. PARTEA I.IV.2005 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 349 bis/25.IV.2005

9

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IV. PARTEA I.2005 . 349 bis/25.

IV. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 11 . 349 bis/25.

PARTEA I. 349 bis/25.IV.2005 . Nr.12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.2005 13 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 349 bis/25.IV.

Nr.14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 .IV. 349 bis/25. PARTEA I.

Nr.IV. PARTEA I.2005 15 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25.

2005 . 349 bis/25.IV. Nr. PARTEA I.16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25. Nr. PARTEA I.IV.2005 17 .

18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. PARTEA I.2005 . Nr. 349 bis/25.

PARTEA I. 349 bis/25. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 19 .IV.

2005 . Nr.IV.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25. PARTEA I.

349 bis/25.IV. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 21 .

349 bis/25. Nr.2005 .IV. PARTEA I.22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.IV.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 349 bis/25.2005 23 .

2005 .IV. Nr. PARTEA I.24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25.

2005 25 . PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. 349 bis/25.

Nr. PARTEA I.2005 . 349 bis/25.26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV.

Nr. PARTEA I.IV. 349 bis/25.2005 27 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2005 .IV. 349 bis/25.

PARTEA I. 349 bis/25. Nr.2005 29 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV.

IV. 349 bis/25.2005 . Nr. PARTEA I.30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2005 31 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. Nr. 349 bis/25. PARTEA I.

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25. Nr. PARTEA I.2005 .IV.

2005 33 . Nr. 349 bis/25.IV. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. PARTEA I.IV. 349 bis/25.2005 .34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

349 bis/25.2005 35 .IV. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. 349 bis/25.IV.2005 . Nr.36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2005 37 .IV.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 349 bis/25. PARTEA I.

PARTEA I.38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IV. 349 bis/25.2005 .

2005 39 . PARTEA I. Nr.IV. 349 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

349 bis/25.IV.40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 . PARTEA I.

349 bis/25.IV.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 41 . PARTEA I. Nr.

Nr.IV.2005 . 349 bis/25. PARTEA I.42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IV. Nr. PARTEA I.2005 43 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25.

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. 349 bis/25.2005 . Nr. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IV. Nr.2005 45 . 349 bis/25.

PARTEA I.IV. Nr.46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25.2005 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25.IV.2005 47 . PARTEA I. Nr.

2005 . 349 bis/25. Nr.48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. PARTEA I.

Nr.IV.2005 49 . 349 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

349 bis/25.IV. PARTEA I.2005 .50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2005 51 .IV.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25. Nr. PARTEA I.

2005 .52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IV. PARTEA I. 349 bis/25.

349 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 53 . PARTEA I.IV.

Nr.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 .IV. PARTEA I. 349 bis/25.

PARTEA I. Nr.2005 55 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 349 bis/25.IV.

2005 . Nr.IV. 349 bis/25.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

IV.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 349 bis/25. Nr.2005 57 .

Nr.2005 . PARTEA I. 349 bis/25.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV.

2005 59 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 349 bis/25.IV.

Nr.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . 349 bis/25.IV. PARTEA I.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IV. 349 bis/25.2005 61 .

PARTEA I.IV.62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 . 349 bis/25.

2005 63 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IV. PARTEA I. 349 bis/25.

sectorul 5.33 ∫i 410. ∫os. nr.00.43. 224. E-mail: marketing@ramo. Partea I.A. fax 225./fax 410. tel.36 ∫i 410. 1. Parcului nr.IV. 349 bis/25.IV.71/150.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“ Monitorul Oficial al Rom‚niei.30 lei noi &JUYDGY|027817] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.47. Nr. Bucure∫ti.monitoruloficial.09. Str.2005 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“.30. Panduri nr. tel. sectorul 1. IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.000 lei vechi/15. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 411. .ro. parter. Internet: www. 349 bis/25.58. 65.64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Pre˛ul: 153.77.47. PARTEA I. Bucure∫ti.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul.2005 con˛ine 64 de pagini. bloc P33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful