Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu

4 Şubat 2013

Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesine lişkin Hizmet Alımı şi Sözleşmesi kapsamında, gerekli bulgu ve analizler hazırlanmak suretiyle, oluşturulacak Bilgi Toplumu Stratejisine altyapı teşkil etmek üzere üretilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında çalışma boyunca ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve görüşler ile Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı’nın kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Bu raporda yer alan içeriğin tamamı ya da bir kısmı atıfta bulunmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığı’nın izni olmadan kullanılabilir.

İçindekiler
B LG VE LET Ş M TEKNOLOJ LER DESTEKL YEN L KÇ ÇÖZÜMLER ............. 6 1. AKILLI KENTLER ............................................................................................................... 7 1.1 Giriş .................................................................................................................................... 7 1.2 Akıllı Kent Tanımı............................................................................................................ 11 1.2.1 Akıllı Kent Teknolojilerinin Sağladığı Faydalar........................................................ 15 1.2.2 Akıllı Kent Teknolojilerinin Temel Gereksinimleri .................................................... 17 1.3 Mevcut durum analizi ....................................................................................................... 18 1.3.1 Devlet Politikaları ve Stratejileri ............................................................................... 20 1.3.2 Yerel Yönetim Uygulamaları ...................................................................................... 32 1.3.3 Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları ........................................................................ 36 1.3.4 Yaşayan Laboratuvar Uygulamaları.......................................................................... 37 1.4 Değerlendirmeler .............................................................................................................. 38 2. E-SAĞLIK H ZMETLER ................................................................................................. 40 2.1 Giriş .................................................................................................................................. 40 2.2 E-Sağlık Hizmetleri Tanımı.............................................................................................. 42 2.3 Mevcut Durum Analizi ..................................................................................................... 42 2.3.1 Kamuda e-Sağlık Uygulamaları ................................................................................. 44 2.3.2 Özel Sektör e-Sağlık Uygulamaları ............................................................................ 52 2.4 Değerlendirmeler .............................................................................................................. 53 3. YEŞ L B L Ş M ................................................................................................................... 56 3.1 Giriş .................................................................................................................................. 56 3.2 Yeşil Bilişim Tanımı......................................................................................................... 60 3.3 Mevcut Durum Analizi ..................................................................................................... 68 3.3.1 Devlet Politikaları ve Stratejileri ...............................................................................75 3.3.2 Özel Sektör Yeşil Bilişim Uygulamaları ..................................................................... 81 3.3.3 Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları ........................................................................ 82 3.4 Değerlendirmeler .............................................................................................................. 83 4. BÜYÜK VER VE NESNELER N NTERNET ............................................................. 86
1

4.1 Giriş .................................................................................................................................. 86 4.2 Büyük Veri ve Nesnelerin nterneti Tanımı ..................................................................... 87 4.3 Mevcut Durum Analizi ..................................................................................................... 91 4.4 Değerlendirmeler .............................................................................................................. 93 5. SANAL KÜTÜPHANELER VE SANAL MÜZELER ..................................................... 96 5.1 Giriş .................................................................................................................................. 96 5.2 Sanal Kütüphane Tanımı .................................................................................................. 96 5.3 Sanal Müze Tanımı ........................................................................................................... 97 5.4 Sanal Kütüphaneler Mevcut Durum Analizi .................................................................... 97 5.4.1 Kütüphanelerden Yararlanan ve Kütüphanelere Kayıtlı Kullanıcılar ..................... 100 5.4.2 Kütüphaneler ve Devlet Arşivleri ............................................................................. 103 5.5 Sanal Müzeler Mevcut Durum Analizi ........................................................................... 107 5.6 Değerlendirmeler ............................................................................................................ 108 EK 1 – KL M DEĞ Ş KL Ğ ULUSAL HEDEFLER VE EYLEMLER ........................ 110 KAYNAKÇA .............................................................................................................................. 115

2

Şekiller Listesi
Şekil 1.1 Dünya nüfusu ve artış oranları .......................................................................................... 7 Şekil 1.2 Kırsaldan kente göç ve kent nüfusu .................................................................................. 8 Şekil 1.3 Türkiye’nin yıllık nüfus artışı ve kent-kır nüfus dağılımı ................................................ 9 Şekil 1.4 Akıllı kent çözümleri ...................................................................................................... 12 Şekil 1.5 Akıllı kent teknolojilerinin kent yaşamına faydaları ...................................................... 16 Şekil 1.6 Dünya şehirlerinde yaşanabilirlik endeksi ...................................................................... 19 Şekil 1.7 Dünya şehirlerinde yaşanabilirlik ................................................................................... 20 Şekil 2.1 Küresel sağlık hizmetleri harcamaları............................................................................. 40 Şekil 2.2 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel sağlık hizmetleri ihtiyaçları .....................41 Şekil 2.3 Sağlık göstergeleri ve temel sorunlar .............................................................................. 43 Şekil 2.4 Kronik hastalık dağılımı ve hasta birey sayıları ............................................................. 44 Şekil 3.1 Küresel ortalama sıcaklık sapmaları ............................................................................... 56 Şekil 3.2 Kuzey Kutbu deniz buz alanı .......................................................................................... 57 Şekil 3.3 Ülkeler/Bölgeler bazında CO2 emisyonu ....................................................................... 58 Şekil 3.4 Sektörler bazında CO2 emisyonu ................................................................................... 59 Şekil 3.5 Su arz ve talep tahminleri ............................................................................................... 60 Şekil 3.6 B T karbon emisyonu ve bölgesel kırılımı ..................................................................... 61 Şekil 3.7 Alt sektör bazında küresel B T karbon emisyonu .......................................................... 62 Şekil 3.8 B T kaynaklı emisyonlardaki gelişim tahminleri ........................................................... 63 Şekil 3.9 2020’deki B T kaynaklı toplam emisyon düşüşü potansiyeli ......................................... 65 Şekil 3.10 ABD’deki e-atık miktarları ........................................................................................... 67 Şekil 3.11 Türkiye sera gazı emisyonları (1990-2010) .................................................................. 69 Şekil 3.12 Türkiye sera gazı emisyonu sektörel kırılımı (1990-2010)........................................... 70 Şekil 3.13 Türkiye CO2 emisyonu kırılımı .................................................................................... 71 Şekil 3.14 Türkiye’nin kurulu güç kapasitesi ve elektrik enerjisi üretimi ..................................... 72 Şekil 3.15 klim değişikliği performans endeksi............................................................................ 73 Şekil 3.16 Elektronik cihaz satışları 2011 ...................................................................................... 74 Şekil 3.17 Net ithalat endüstrileri ve ticaret açığı (2010) .............................................................. 84
3

Şekil 5.1 Türkiye’deki gazete ve dergi tirajları .............................................................................. 98 Şekil 5.2 Yıllara göre basılı materyal sayıları ................................................................................ 99 Şekil 5.3 Kitap okumaya harcanan zaman ve düzenli kitap okuyanlar ........................................ 100 Şekil 5.4 Kütüphanelerden yararlanan ve kütüphaneye kayıtlı kullanıcı sayıları ........................ 101 Şekil 5.5 Üniversite öğrencileri ve üniversite kütüphanelerine kayıtlı kullanıcı sayıları ............ 102 Şekil 5.6 Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi kullanıcıları ve kullanım miktarları ... 103

4

.......3 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki akıllı kent eylemleri 2006-2010 ........................................................... 21 Tablo 2.................2 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki büyük veri eylemleri 2006-2010 ..................1 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki sağlık hizmetleri eylemleri 2006-2010 .......2 Akıllı kent çözümleri ve açıklamaları ....1 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki yeşil bilişim eylemleri 2006-2010 .........Tablolar Listesi Tablo 1........ 90 Tablo 4........1 Büyük verinin sağlayabileceği fayda örnekleri ....................... 13 Tablo 1..................... 93 Tablo 5.. 104 5 ...........1 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki sanal kütüphane eylemi 2006-2010 ............. 10 Tablo 1..........1 Kentlerin karşılaştığı temel sorunlar .................................... 77 Tablo 4.... 46 Tablo 3....................................

Günümüzde. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ve diğer sektörlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasında etkin rol oynayan yeşil bilişim uygulamaları. Bilgi ve letişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler ekseninde. bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak yeni teknolojiler günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmektedir. katılımcılığı artıran ve verilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan sanal kütüphane ve sanal müze çözümleri.Bilgi ve letişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının ve kullanım alanlarının artması bu teknolojilere dayalı yenilikçi çözümlerin üretilmesi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha rahat erişimlerini mümkün hale getiren e-sağlık hizmetleri. sosyal ve çevresel faydalardan dolayı uygulama örnekleri hızla artmakta olan aşağıdaki yenilikçi çözümlere değinilecektir. ticarileşmesi ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. • • • • Kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi ve kentlerde yaşayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan akıllı kent çözümleri. • 6 . sağladığı ekonomik. Daha güncel ve doğru bilginin üretilmesine olanak tanıyan nesnelerin interneti çözümleri ve daha doğru analizlerin yapılmasına olanak sağlayan ve karar alma sürecinin etkinliğini artıran büyük veri uygulamaları. Kültürel mirasın ve bilimsel verilerin dijitalleştirilmesini sağlayan ve bu verilere açık erişimi sağlayan.

0 milyara çıkmıştır (Şekil 1. bu oran gelişmekte olan ülkelerde %1.6 1. Yıllık bazda dünya nüfusu %0.01 ve az gelişmiş ülkelerde %2.6 seviyesinde artarken. Akıllı Kentler 1.4 4.0 2002 1. Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki (diğer ülkeler) yüksek nüfus artış hızı dünya nüfusunu önemli oranda artırmaktadır.7 1.60% Gelişmekte olan ülkeler1 4. Son 10 yılda dünya nüfusu %12 artarak 6.1 Giriş Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus önemli bir yer tutmaktadır.2 2007 1.06 seviyelerindedir.3 2012 2.2 4.0 7.0 YBBO 0.1.9 6.0 1.2 milyardan 7.2 0.1).06% 1 Sınıflandırma IMF’in World Economic Outlook (WOE) raporlarında kullanılan metodoloji ile yapılmıştır. yüzde +12% Gelişmiş ülkeler1 6.01% Diğer ülkeler1 1.1 Dünya nüfusu ve artış oranları Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı dünya nüfusunu önemli oranda artırmaktadır Dünya nüfusu ve artış oranları Milyar. Şekil 1. Bu sınıflandırma ülkelerin gelir seviyesine ek olarak endüstriyel üretimlerinin gelişmişlik düzeylerini hesaba katmaktadır KAYNAK: Global Insight (WMM) 7 .

4 2.3’ünü (4 kat) ve diğer az gelişmiş ülkelerde nüfusun %4.6 Gelişmiş ülkeler Gelişmekte olan ülkeler Diğer ülkeler 77 77 61 63 34 38 Gelişmiş ülkeler Gelişmekte olan ülkeler Diğer ülkeler 1 Global Insight’ın tanımlamasına göre kent nüfusu KAYNAK: Global Insight (WMM) Toplam nüfustaki ve kırdan kente olan göçteki artışlara paralel olarak kentlerde yaşayan nüfus artmıştır. kentlerin nüfusunu önemli oranda artırmaktadır. yüzde 2002-2012 Kent nüfusu1 Toplam nüfusa oranı (ortalama). 8 . 20022012 yılları arasında kırdan kente göç gelişmiş ülkelerde toplam nüfusun %0. Şekil 1.6’sını oluştururken bu oran gelişmekte olan ülkelerde nüfusun %2.3 0. Özellikle gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerdeki ve az gelişmiş ülkelerdeki (diğer ülkeler) kırdan kente göç oranları daha yüksektir (Şekil 1.4’ünü oluşturmuştur.2 Kırsaldan kente göç ve kent nüfusu Nüfus artışına paralel olarak kırsal alanlardan kentlere göç.2).Dünya nüfus artışına paralel olarak kırsal alanlardan kentlere göç.2). yüzde 2002 2012 4. Özellikle son 10 yılda gelişmekte olan ülkelerdeki kent nüfusunun oranı %61’den %63’e ve az gelişmiş ülkelerde (diğer ülkeler) de kent nüfusunun oranı %34’ten %38’e çıkmıştır (Şekil 1. kentlerin nüfusunu önemli oranda artırmaktadır Kırsaldan kente göç Toplam nüfusa oranı (ortalama).

3). Bu artış ve devam eden göçlerle birlikte 2007 yılında toplam nüfusun %70’ini oluşturan kent nüfusu hızla artarak 2012 yılında toplam nüfusun %75’ine ulaşmıştır.10 1.05 0. elektrik.31 18 18 18 17 -4.5% 50 54 55 56 57 3. 2007 yılında yaklaşık 71 milyon olan Türkiye nüfusu 2012 yılında 75 milyona ulaşmıştır.Kırsal alanlardan kentlere artan göçün ve kırsalda yaşayan nüfustaki düşüşün başlıca nedenleri olarak kırsal alandaki sosyal olanakların azlığı (kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri gibi). ulaşım gibi). güvenlik ve kırsal alanlardaki iş imkanlarının azlığı gösterilmektedir. Şekil 1. Dünyadaki eğilimlere benzer şekilde Türkiye nüfusu ve nüfus içinde kentlerin payı hızla artmaktadır (Şekil 1. TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 9 . altyapı yetersizliği (su.6% 08 09 10 2011 KAYNAK: Global Insight (WMM).3 Türkiye’nin yıllık nüfus artışı ve kent-kır nüfus dağılımı Dünyadaki eğilimlere benzer şekilde Türkiye nüfusu ve nüfus içinde kentlerin payı hızla artmaktadır Yıllık nüfus artış oranları. Türkiye’nin son 10 yıldaki nüfus artışı yıllık %1.63 Gelişmiş ülkeler Gelişmekte Türkiye olan Diğer ülkeler 2007 1.31 ile gelişmekte olan ülkelerin üzerinde seyretmiştir. 2002-2012 Yüzde Türkiye’de kent ve kırsal nüfus dağılımı Milyon Belde ve köyler İl ve ilçe merkezleri YBBO 71 72 73 74 75 21 2.

ulaşım masraflarının artmasına ve zararlı egzoz gazı emisyonlarının artmasına yol açmaktadır. Adana) nüfusunun toplam nüfusa oranı 2 milyonluk artışla %35. Özellikle ulaşımda kaynaklanan problemlerden dolayı yerinde ve zamanında acil müdahalelerde gecikmeler yaşanabilmektedir. Tablo 1. Bu dönemde stanbul’un nüfusu 12. zmir. Bursa.6 milyona çıkarak %8 oranında artmıştır. Şehirlerin yakınlarında bulunan su kaynakları şehirlerin ihtiyacı karşılayamamakta ve yenilenebilir olma özelliklerini yitirmektedir. çevre ve güvenlik olmak üzere 7 ana başlıkta incelenebilir. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.5’e çıkmıştır1. Nüfus yoğunluğu dolayısıyla kentlerde salgın hastalıkların kontrolü zorlaşmaktadır. kent hizmetleri. Artan zaman iş kayıplarına. su.Türkiye’deki kırsaldan kentlere olan göç öncelikli olarak büyük kentlerde yoğunlaşmaktadır. Dağıtımda kayıplar ve kaçak elektrik kullanımı artmaktadır. Trafik kazalarının sayıları artmakta bunun sonucunda da can kayıplarının yanında sağlık masrafları ve maliyetler artmaktadır. Türkiye’de 2007’den 2010’a kadar en büyük 5 şehrin ( stanbul. sağlık. nüfusla beraber artan araç sayısını kaldıramamakta ve trafikte geçen süreler artmaktadır. Ankara. Şehirlerin yol açığı kirlilik temiz su kaynaklarını tehdit etmektedir. verimliliğin düşmesine. • Enerji • • Su • • Sağlık • • 1 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 10 . Temelde kentlerin karşılaştığı sorunlar ulaşım.1 Kentlerin karşılaştığı temel sorunlar Alan Ulaşım Temel sorunlar • Var olan ulaşım altyapısı.6 milyondan 13. Artan enerji talebiyle birlikte daha pahalı ve verimsiz enerji kaynakları kullanılmaktadır. Ortaya çıkan bu sorunlar kentlerdeki ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği gibi kentlerde yaşayanların yaşam kalitesini düşürmekte ve kentlerin marka ve rekabet güzünü azaltmaktadır. enerji.7’den %36.

idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadırlar. yönetilmesine ve doğru sorgulamalar oluşturulup analizlerin yapılmasına. hava ve su kirliliği gibi çevre sorunları da kentlerde yaşayanlar için büyük tehditler oluşturmaktadır. 1. sosyal. kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Kent Bilgi Sistemleri (KBS). hizmetlerin kalitesi dolayısıyla da kentlerdeki yaşam kalitesi düşmüştür. iletişim gibi) dönüştürmeleri ve kısıtlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları zorunluluk haline gelmektedir. kültürel. sunulan hizmetler daha hızlı ve doğru bir şekilde 11 .2 Akıllı Kent Tanımı Bilgi ve iletişim teknolojileri şehirlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi. KBS ile kentlerdeki yerel iş süreçleri elektronik ortama taşınabilmekte. şehirlerin mevcut durumda kullandıkları uygulamalar ve çözümler ileriki zamanlarda karşılaşılan problemleri çözmeye yeterli olmamaktadır. kent ve kentlerde yaşayan vatandaşlara ait bilgilerin toplanmasına. enerji. araç sayısındaki artış. Hizmetler • Çevre • • Güvenlik • • Gün geçtikçe artan ve birbirleri ile ilişkili sorunlardan dolayı. Şehirlerdeki nüfus yoğunluğu ve gelir farkı suç oranlarının artmasına yol açmaktadır. Bu amaçla şehirlerin hızlı bir şekilde daha “akıllı” hale gelmeleri gerekmektedir. Yaşayan sayısının artmasıyla yerel ve merkezi yönetimler için hizmetleri vermek zorlaşmış.Alan Temel sorunlar • Kentsel yaşamın çevresel etkileri de toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Karşılaşılan sorunlara çözümler üretebilmek için şehirlerin yeni teknolojileri kullanarak ana sistemlerini (ulaşım. Bu kapsamda. Artan güvenlik sorunlarına zamanında ve yerinde önleyici çözümler üretilememektedir. su. kentin her türlü ekonomik. Düzensiz ve plansız kentleşme alt yapı ve katı atıklarının toplanması ve depolanması sorunlarını sorunlarının beraberinde getirmektedir. Şehirler yenilenebilir kaynakları hızla tüketmekte.

Şekil 1. akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde kurulacak sistemlerin temel altyapısını oluşturmalarından dolayı kritik öneme sahiptir.4). Akıllı Kent çözümleri temelde KBS ve CBS gibi kentlerin bilgi teknolojileri altyapı sistemlerine bütünleşmiş ve gerçek-zamanlı bilgiye dayalı karar almayı mümkün kılacak şekilde hayata geçirilmektedir. Günümüzde kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi ve kentlerde yaşayanların hayat kalitesini artırmayı amaçlayan “Akıllı Kent” çözümleri önem kazanmaktadır ve dünyadaki pek çok şehirde hızla uygulamaya geçirilmektedir (Şekil 1. KBS ve CBS. işlenmesine.gerçekleştirilebilmektedir.4 Akıllı kent çözümleri 12 . KBS ile birlikte kentlerde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri de (CBS) kent sorunların çözümüne ve kentlerin sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik olarak mekâna ve konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere ketlerle ilgili coğrafi verileri toplanmasına. yönetilmesine ve analiz edilmesine olanak tanımaktadırlar.

tüketimin nereden kaynaklandığının ve kaçakları belirlemek üzere gerçek zamanlı su tüketim verilerinin sunulması. akıllı elektronik cihazlar sayesinde daha iyi yönetilmesi. Erken uyarı sistemi Sıkışma Yağmur sularının kanalizasyonlar yoluyla yönetilebilmesi ve sellerin önlenmesi için tahmini analizlerin. su. ulaşım. hava durumu verilerinin ve altyapı akış/tıkanma sensörlerin kullanılması. pompalarda ve diğer su altyapılarında. durumun izlenebilmesi için sensörlerin kullanılması ve kaçakların belirlenip onarılması veya gerekli hallerde su basıncının değiştirilmesi yoluyla su kayıplarının yönetilmesi. Adanmış trafik şeritlerinin kullanılması veya şehirlerin bazı 13 Su Ulaşım . Enerji dağıtım hattı kayıplarını önlemek üzere ara istasyon kullanılması. Enerji kullanımının. Enerji Enerji Enerji Su Su Su Su kalitesi takibi Su şebekesindeki. şletme maliyetlerini düşürürken gerçek zamanlı talep verilerinin toplanması ve bina ve mal sahiplerine. isteğe bağlı bakım sağlanması ve sokak aydınlatılmasında kullanılan enerji tüketiminin azaltılması. talep yönetimi ve akıllı şebekeler Dağıtım ve ara istasyon otomasyonu Bina enerji yönetimi Sokak aydınlatması. Tablo 1. su ağızlarındaki ve nehirlerdeki sensörler vasıtasıyla gerçek zamanlı su kalitesinin takibi ve alınması gereken önlemlerin vatandaşlara ve yöneticilere iletilmesi.Akıllı kent çözümleri enerji. Altyapıya sensörler eklenmesi yoluyla önleyici. kent sakinlerinin kullanım konusunda farkındalıkları arttıkça talebin azalması ve sayaç okuma işletme maliyetlerinin düşmesi. yapı sağlığı takibi Akıllı sayaçlar ve talep yönetimi Sızıntıların tespiti ve önleyici bakım Açıklama Kullanım zamanı fiyatlaması yoluyla gerçek zamanlı talep yönetimi sağlanması. Borularda. sıcaklığına ve diğer ortam koşullarına göre otomasyonu için sensörlerin kullanılması. hat arızalarının otomatik olarak onarılması ve ara istasyon donanımının.2).2 Akıllı kent çözümleri ve açıklamaları Alan Enerji Çözüm Akıllı sayaçlar. bina doluluğuna. kentsel hizmetler ve sağlık hizmetleri başlıkları altında incelenebilmektedir (Tablo 1.

Kullanıcıların uygun park yerlerine yönlendirilmesi (örn. Sensörler aracılığıyla (örn. akıllı telefonların konum belirleme ve harita uygulamaları vasıtasıyla yakındaki boş park alanlarının kullanıcılara bildirilmesi). ulaştırma akışının (örn. demiryollarında) taşımacılık için öngörülen varış süresinin sağlanması. Uygun bölgelerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler sunulması ve farklı fiyatlandırmanın arz ve talebi optimize etmesi. otobüsler) optimize edilmesi ve otobüs güzergahlarının karlılığı artıracak şekilde değiştirilmesi amacıyla trafik ışıklarının. Yolculara. otobüslerde.Alan Çözüm bölgeleri ve şeritler Açıklama bölgelerine araç ile giriş için talep bazlı ücret alınması. kamera. Parçacıklı maddelerin izlenmesi için şehirlerin farklı yerlerine dağıtılmış sensörlerin kullanılması ve gerçek zamanlı hava kalitesi verilerinin toplanması. konum belirleme hizmetleri Bütünleşik ücret ödemesi Park yönlendirme sistemleri leri yolcu bilgi sistemleri Akıllı katı atık toplama Hava kalitesi takibi Acil müdahale ve afet hizmetleri Suçla mücadele Ulaşım Ulaşım Ulaşım Kentsel hizmetler Kentsel hizmetler Kentsel hizmetler Kentsel 14 . Tek bir ulaşım kartı üzerinden farklı ulaşım araçlarında ve farklı şehirlerde ödemelerin yapılabilmesi. Otomatik “attığın kadar öde” faturalandırması için RFID etiketlerinin kullanılması ve tahsilat yollarının ihtiyaca göre optimize edilmesi. performans farklarının belirlenmesi ve bakımın optimize edilmesi. Gerçek zamanlı müdahale ve koordinasyon için kamera ya da sesli takip sisteminin kurulmasının yanında geçmişe ait veriler Ulaşım Akıllı parkmetreler ve ücretlendirme Uyarlanabilir trafik kontrolü Ulaşım Ulaşım Filo takibi. koordinasyon ve taşımacılık teknolojilerini kullanarak daha acil müdahale gerektiren olayların ve afetlerin daha etkin yönetimi. Trafik sorunlarının çözülmesine yönelik olarak. Denetleme. yolculukları öncesi ve sırasında takip edecekleri güzergâh ile ilgili bilgilerin değişken mesaj sistemleri vasıtasıyla sağlanması. bakım. cep telefonu verileri ve sensörlerle izlenmesi.

15 . • Finansal faydalar o Sermaye giderlerinde azalma: Optimizasyonla mevcut kapasiteden ve varlıklardan daha fazla yararlanılmaktadır (örneğin. okullarda büyük veri analizlerinden faydalanarak öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin performans takibi. mevcut şebeke üzerinden daha fazla elektrik iletme). daha iyi bir kent yaşamı. Bununla birlikte.2. Hasta durumunun uzaktan takibi ve hastalara uzaktan tedavi / yardım amaçlı hizmet verilmesi. bunlar arasında finansal faydalar. su çukurları) ve yönetime iletilmesi konusunda kent sakinlerinin katılımının artırılması. akıllı kent uygulamalarının tercih edilmesindeki birincil itici gücün finansal olmayan avantajlar olduğunu ortaya koymaktadır. ancak bunlar finansal önlemlerle bir arada dikkate alınmaktadır. gösteriler. reçete. Hasta. evde bakım hizmetlerinde bilgi ve iletişim çözümlerinden faydalanılması. akıllı kent çözümlerinin finansal faydalarının her kent için farklılık göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Akıllı kent çözümlerini uygulayan kentlerle ve tedarikçilerle yapılan görüşmeler.Alan hizmetler Kentsel hizmetler Kentsel hizmetler Çözüm Açıklama yoluyla tahmine dayalı analizler yapılması. kent yollarında daha yüksek kapasite. marka değeri oluşturma ve algı avantajları öne çıkanlardandır. Öğrencilerin ekinliklerinin ve başarı durumlarının veliler tarafından mobil uygulamalarla takibi. ambulansların trafik yoğunluğu göz önüne alınarak yönlendirilmesi. yerli ve yabancı turistler için benzer çözümlerle iletişim ve yönlendirme sağlanması. Şehirdeki kültür hizmetleri. sağlık kayıtları gibi bilgilerin merkezi yönetimi ve koordinasyonu. Kent sakinlerinin katılımı Eğitim Kent sorunlarının belirlenmesi (örn. Kentsel hizmetler Kültür ve turizm hizmetleri Sağlık hizmetleri Sağlık hizmetleri Elektronik sağlık kayıtları Tele-tıp ve evde bakım 1.1 Akıllı Kent Teknolojilerinin Sağladığı Faydalar Bu çözümler kentlere ve kent sakinlerine pek çok fayda sağlamakla birlikte. sergiler ve konserler gibi olayların vatandaşlara tanıtımının yenilikçi çözümlerle yapılması.

vb. o Tek tek bakıldığında avantajlar çözüme göre değişmektedir. toplu taşıma kullanımı. daha yüksek güvenilirlik/sağlamlık. Şekil 1. acil durum müdahalelerinin hızlanması. suç oranlarında azalma. yer almaktadır. akıllı parkmetreler). o Gelirlerde artış: Bazı çözümlerde hizmet seviyelerinin yükseltilmesi yoluyla kullanımı o optimize etmek veya tüketimi artırmak için fiyat mekanizmalarından yararlanılmaktadır (örneğin. bunlar arasında ulaşım süresinin düşmesi.şletme giderlerinde azalma: Tamir etme yerine önleyici bakım ve gerçek zamanlı veriler.5 Akıllı kent teknolojilerinin kent yaşamına faydaları • 16 . Kent yaşamı faydaları o Kent halkı için daha iyi yaşam koşulları sunulmaktadır (bilgi ve teknolojiye daha iyi erişim beklentisiyle paralel giden bir avantajdır). servis ekiplerinin daha düşük seviyede kullanılmasını sağlamaktadır.

Kent sakinleri ulaşım süresinin azalması.997 seviyesindedir. yollar) bu tip bir karmaşıklık veya değişim hızı söz konusu değildir. Yukarıda bahsedildiği gibi. kent sakinleri için daha iyi bir yaşam standardı “akıllı” teknolojilerin kentlerdeki kullanımının artırılması için itici güçtür. Mevcut platformla uyumluluk: Ölçek ekonomisi ve kolay kullanılabilirlik avantajlarından yararlanabilmek için yazılım ve donanımların kentte uygulamaya alınmış durumdaki diğer teknolojilerle mutlaka uyumlu olması gereklidir. 1. o Rekabet gücünün artması. parasal kaynaklar ve kent insanı gibi kaynakların güçlendirilmesinde yararlanılabilmektedir ve kentlerin ekonomiye olan katkılarını artırmaktadır. Buna paralel olarak teknoloji tedarikçilerinin kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kabul görebilmeleri için karşılamaları gereken sağlamlık ve güvenlik standartlarına dikkat etmeleri beklenmektedir. Teknoloji yaşam döngüsü: Kentler teknoloji risklerinin. Kentlilere sağlanan doğrudan tasarruflara örnek olarak. teknoloji değişim hızının ve yaşam döngüsünün değerlendirilmesi ve anlaşılması için gereken kilit yetkinliklere genellikle sahip değildir. teknolojinin değişim hızı) önem vermeleri gerekmektedir. acil durum hizmetlerinin iyileşmesi. yakıt maliyetleri ve su maliyetlerinin azalması gösterilebilir. Kentlerin teknoloji satın alımlarında dikkat edilmesi gereken konulara (örneğin. güvenilirliği ve mevcut teknik platformla uyumluluğu tüm kentler için göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardır. Bu da uzun vadeli bir ortak bilişim yapısı ve altyapı vizyonu gerektirir.2 Akıllı Kent Teknolojilerinin Temel Gereksinimleri Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesinde önerilen çözümlerin teknolojik sağlamlığı. daha nitelikli bireylerin istihdam edilebilmesi ve iş imkanlarının artması gibi olanaklar sunmaktadır. Geleneksel altyapı yatırımlarında (örneğin.2. akıllı kent uygulamalarında kullanılan yeni donanım ve aygıtlar için bu standartlara sahip olmak ve bunu kanıtlamak zordur. elektrik kesintilerinin seyrekleşmesi gibi avantajlardan yararlanabilmektedirler. • • 17 . güvenlik.• Marka ve kentin rekabet gücü avantajları o “Akıllı” markasından iş imkanları. • Teknolojinin güvenilirliği: Geleneksel altyapı yatırımlarında güvenilirlik/sağlamlık standartları tipik olarak %99.

Bu zorluğu aşmada maliyetlerin kent bütçelerine paralel hale getirilmesi ve özel sektör–kamu işbirliklerine imkan veren. sırada yer almıştır (Şekil 1. Bunun sonucunda da günümüzde akıllı kent uygulamalarındaki büyüme daha çok teknolojisini kanıtlamış veya güvenlik sorunları nispeten önemsiz belli sektörlerde meydana gelmektedir. kent sakinlerinin kameralardan gelen görüntüleri. EIU’nun (Economist Intelligence Unit) hazırlamış olduğu istikrar. Eğitim ve sağlık gibi özel hayatla ilgili bilgilerin dağıtılmış varlıklar üzerinden işlenmesi nedeniyle mahremiyet. Kamu binalarında enerji verimliliği ve cadde aydınlatmaları gibi kamu güvenliği. enerji ve su gibi kritik altyapılar hakkında tutulan bilgilerin güvenliğinin sağlanmasının zorluğu.• Güvenlik: Akıllı kent teknolojilerinin çoğu. kullanıcıya ücretlendirme gibi çok çeşitli yeni işletme modellerinden yararlanılabilmektedir. 1. özellikle kentlerin bilgi iletişim teknolojilerine hâkimiyetinin yetersizliği ve akıllı kent çözümlerinin varlık ömrünün geleneksel altyapı varlıklarının hizmet ömrüne kıyasla daha kısa olduğu dikkate alındığında.6). kültür ve çevre. kendi kendini finanse eden projelerin uygulanabilmesini sağlayabilmektedir. aşılması gereken bir zorluk olarak yerini korumaktadır. güvenilirlik ve güvenlik konularında kaygı uyandıran. bu alanlardaki uygulamaların hayata geçirilmelerini geciktirmektedir. elektrik kullanımı ve kontrol bilgileri). 2008 yılında stanbul dünyadaki 140 şehir arasında 109.3 Mevcut durum analizi Türkiye’de akıllı kent çözümleri özellikle nüfusun yaklaşık olarak %20’sini barındıran stanbul’da hayata geçirilmeye başlanmıştır. eğitim ve altyapı kategorideki puanlamalara dayanan ve alt kategorilerde toplam 30 niteliksel ve niceliksel kriterde değerlendirme yapılan Dünya Şehirlerinde Yaşanabilirlik Endeksi’ne göre. Uzun vadeli hizmet alımına dayalı yeni iş modelleri. stanbul dışında diğer başka şehirlerimizde ulaşım ve sulama alanlarında akıllı kent uygulamaları hayata geçirilmektedir. sağlık. Akıllı kent uygulamaları gibi sermaye isteyen projelerin finansmanı. şebekeler üzerinden hassas verileri toplamakta ve aktarmaktadır (örneğin. Çözümler uygulamaya alınmadan önce güvenlik konuları kentler ve tedarikçiler tarafından mutlaka çözülmüş olmalıdır. bireysel veriler veya güvenirlilik konularında kaygı uyandırmayacak uygulamalar öncelikli olarak hayata geçirilmektedir. bazı küçük kentlerin gruplar oluşturarak ortak yatırımlar yapmaları ve projelerin finansal olmayan ancak önemli avantajlar sunan projelerle bir arada gruplandırılarak yaşama geçirilmesi. 18 .

Kültür ve Çevre. yönetim puanlamasına dayanan Siemens Yeşil Şehir endeksine göre stanbul Avrupa’daki 30 şehir arasında 25. sırada yer almıştır (Şekil 1. hava kirliliği. atık yönetimi. yaşama koşulları bakımından alt sıralarda bulunmaktadır Dünya şehirlerinde yaşanabilirlik endeksi (Toplam = 140 şehir) Endeks. bu kriterlerde şehirlere ait kimi istatistikler ve uzman görüşleri hesaba katılmaktadır KAYNAK: EIU Şehirlerde Yaşanabilirlik Endeksi 2008 Benzer şekilde Siemens’in hazırlamış olduğu karbondioksit emisyonu.7). Eğitim.6 Dünya şehirlerinde yaşanabilirlik endeksi Şehirlerimiz. su kullanımı. Altyapı olmak üzere 5 kategorideki puanlamaların ortalaması alınmıştır 2 Alt kategorilerde toplam 30 niteliksel ve niceliksel kriterde değerlendirme yapılmıştır. Sağlık. binalar. enerji kullanımı. ulaşım. 19 . dünyadaki diğer şehirlerle karşılaştırıldığında. 100 = ideal Sıra 1 6 9 19 22 24 35 46 51 57 58 60 61 62 70 75 94 101 105 109 113 125 Şehir Genel1 Vancouver Helsinki Sidney Paris Berlin Amsterdam Madrid Londra Milan New York Seul Prag Buenos Aires Atina Moskova Beijing Johannesburg Bangkok Mexico City İstanbul Kahire Cakarta Sağlık2 99 97 96 95 94 94 92 90 90 87 86 84 84 83 76 75 69 67 65 61 59 53 100 100 100 100 100 100 88 92 88 92 83 79 88 88 79 Eğitim2 100 92 100 100 92 92 100 100 100 100 100 83 100 75 92 75 83 100 75 Altyapı2 100 100 100 96 96 100 96 93 89 93 93 84 86 79 80 89 70 70 63 58 63 67 50 50 50 58 58 58 50 71 61 54 1 İstikrar.Şekil 1.

hava kirliliği. 20 . akıllı kent olgusuna doğrudan değinmemekle beraber. bu çalışmalar akıllı kent stratejisini ve hedeflerini bütüncül olarak belirlemeye yönelik değildir.3. bağımsız uzman kurulu tarafından yapılmıştır KAYNAK: Siemens Yeşil Şehir Endeksi Türkiye’de akıllı kentler konusunda devletin. 100 = ideal Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 17 22 24 25 26 27 29 30 Şehir Genel1 Enerji2 Binalar2 Ulaşım2 92 Kopenhag 87 87 83 94 Stokholm 87 76 88 92 Oslo 84 87 79 86 Viyana 83 78 80 90 Amsterdam 83 71 84 84 Zürih 82 69 78 91 Helsinki 79 45 71 94 Berlin 79 55 66 71 Brüksel 78 62 75 90 Paris 73 47 53 80 Londra 72 56 56 57 Madrid 67 55 60 62 Roma 63 64 53 60 Varşova 59 53 51 73 Budapeşte 58 24 66 44 Lizbon 57 58 47 31 Atina 53 49 55 15 Prag 50 33 47 33 İstanbul 45 56 51 29 Zagreb 42 43 53 48 Belgrad 40 47 40 63 Sofya 37 22 46 0 Kiev 32 15 53 1 Toplam 8 kategorideki endekslerin ortalaması alınmıştır (Karbondioksit emisyonu. 2006’da oluşturulan Bilgi Toplumu Stratejisi. binalar. atık yönetimi. su kullanımı.1 Devlet Politikaları ve Stratejileri Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Akıllı Kentler konusunda merkezi çalışmalar da yapılmakla beraber. akıllı kent çözümleri bileşenlerinden bazıları parçalar halinde bulunmaktadır. 1. yönetim) 2 Alt kategorilerdeki değerlendirmeler.7 Dünya şehirlerinde yaşanabilirlik Aynı karşılaştırma şehirlerin çevre dostu olma seviyesine göre yapıldığında da benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır Dünya şehirlerinde çevre performansı endeksi (Toplam = 30 şehir) Endeks.Şekil 1. ulaşım. yerel yönetimlerin ve özel şirketlerin çalışmaları bulunmakla beraber. akıllı kentler konusunda temel hedefler henüz konulmamış ve stratejiler belirlenmemiştir. enerji kullanımı. toplam 30 indikatörde.

kaza. özellikle vatandaşların B T altyapısına erişimi ve B T hizmetlerinin ulaşım. ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı alanında • Bu alanlar içinde stratejik olarak önceliklendirilmiş akıllı kent çözümleri. vs) elektronik kanallardan sunumu. • Alternatif ulaşım yollarının tahmini varış süresi ve yolculuk maliyeti bilgileri. otobüs bileti satış hizmetlerinin sunumuna imkan sağlanacaktır. Portaldan.3 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki akıllı kent eylemleri 2006-2010 Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %100 Eylem Açıklamalar Ulusal Ulaştırma Portalı Ülke çapında ulaşım bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulacağı portal oluşturulacaktır. bu dokümanda e-Sağlık bölümünde ele alınmıştır. • stenen yerin haritasına internetten ulaşım. 2 Sağlık alanındaki eylemler. Tablo 1. hizmet dönüşümü. Özellikle yerel yönetimler tarafından uygulamaya alınması planlanmış olan Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm ve Yerel e-Demokrasi Programı eylemleri hayata geçirilememiştir.• Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü başlığı altında. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin hazırlamış olduğu Mart 2010 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 5. gemi. eğitim ve e-devlet konularındadır2.3). eğitim ve kültür hizmetleri. • lgili iş ortaklarına sağlanan bağlantılarla internetten tren. ulaşım ve yerel yönetimler alanlarında Kamu Yönetiminde Modernizasyon başlığı altında. • Ülke çapında ulaşımla ilgili acil durum ve önemli uyarıların (yol çalışması. sağlık hizmetleri. akıllı kent çözümleri kategorisinde değerlendirebilecek eylemlerin pek çoğu eylemlerin gerçekleştirilmesi için yeterli teknik personel bulunamamasından tamamlanamamış bazı eylemler ise hiç başlatılamamıştır (Tablo 1. bu dokümanda sanal kütüphaneler bölümünde ele alınmıştır 21 . Eğitim alanındaki eylemler. uçak. Değerlendirme Raporu’na göre. vatandaş odaklı yaklaşım. sağlık.

Özel sektörle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde ulaştırma ihtiyaçlarına yönelik veri ve bilgi paylaşımı sağlanacaktır. Ulaştırma talebinin yönlendirilmesine yönelik farklı kanallar üzerinden ( nternet. sistemlerin birlikte çalışabilirliği. gerek şehir içi farklı ulaşım yöntemlerine yönelik ihtiyaçlar. Sistemlerinde akıllı kart. Gerek şehirlerarası. alışkanlıklar ve eğilimler ile çevresel faktörlerin belirlenmesinde ve buna bağlı politikalar geliştirilmesinde faydalanılacak veriye dayalı karar destek sistemleri oluşturulacaktır. mobil. Yerel Hizmetlerde Vatandaşların taleplerini internetten iletmesi ve takibi ile işlemlerini internetten gerçekleştirmesine yönelik araçlar ve 22 %100 %40-60 . elektronik levhalar) yolcu ve sürücü bilgilendirme sistemleri kurulacaktır. yaygınlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. özel sektör toplu taşıma şirketleriyle işbirliği potansiyeli. Bu raporda kamu toplu taşıma hizmetlerinde ülke çapında ortak bir elektronik ödeme sistemi altyapısı oluşturulması. mobil ve e-bilet uygulamalarının e-Ödeme Standartları standartlaştırılması. Ulaştırma Ülke çapında toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri. gelirin dağıtımı gibi konular ve dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu taşıma ödeme sistemi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır.Eylem Açıklamalar Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi kapsamında değerlendirilecektir Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi Ulaşımda yoğunluğun engellenmesi ve mevcut altyapının etkin kullanılabilmesi için yeni teknolojilerden faydalanarak ulaşım talebinin yönetilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Ulaşım Son yıllarda akıllı ulaşım alanında Ulaştırma. başarılı yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Yerel eDemokrasi Programı Belediyelerde yerel e-demokrasi uygulamalarının %0-20 yaygınlaştırılması. Ulusal Ulaştırma Portalı 2012 yılında devreye alınmıştır. Ulaştırma Talep Yönetim Sistemi ve Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme standartları eylemlerine ilişkin fizibilite raporları hazırlanmış olup. 2009 yılında UDHB tarafından hazırlanan Türkiye Ulaşım ve letişim Stratejisi Hedef 2023 Belgesi’nde ulaştırma sektörü için belirlenen temel stratejiler ve hedefler aşağıda özetlenmiştir. bu uygulamalara standart getirilmesi ve uygulama yapacak tüm belediyelerin minimum standartları karşılaması sağlanacaktır. Yerel yönetimlerin sunduğu e-devlet hizmetlerinde merkezi kurumlarla ve gerektiğinde kendi aralarında elektronik veri paylaşımının sağlanmasına yönelik esaslar belirlenecektir. uygulamaların Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi mükelleflerin bütün yükümlülüklerinin entegre bir şekilde takip edilmesine yönelik sistemler için standartlar oluşturulacak ve yaygınlaştırılacaktır.Eylem e-Dönüşüm Açıklamalar süreçler tanımlanacak. Elektronik anket ile ilgili bir fizibilite çalışması yapılacak ve belirlenecek bir il belediyesinde pilot uygulama hayata geçirilecektir. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından atılan önemli adımların sonuçlanarak. 23 . Yerel yönetimler tarafından. Yerel politika önceliklerinin vatandaşa iletişiminin daha iyi yapılabilmesi için çoklu ortam kaynakları belediye nternet sitelerinde yayınlanacaktır.

etkin. sürdürülebilir ve akıllı bir ulaşım ağına erişmek. telematik uygulamaları ile gerçek zamanlı karayolu yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konularında araştırmalarda bulunulması Kentiçi ulaşım yönetim sistemlerinin standardize edilmesi. Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması. yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum yararlanarak çevreye en az zarar veren araç ve ekipmanlarla donatılmış karayolu taşımacılık hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak otomatik taşıt kayıt ve kontrol sistemleri. DEP’de akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin “Karayollarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden ve akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılması”. kent 24 .• • Trafik sıkışıklığını rahatlatmayı amaçlayan akıllı ulaşım sistemleri (AUS) gibi trafik yönetim sistemlerinin kullanılması Çağın yenilikçi teknolojisi ile bilişim sistemlerini ve enerjiyi verimli kullanan. güvenli. “Enerji verimliliği yüksek ve iklime duyarlı kentleşme ve ulaşım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması” eylem alanları altında “AUS’nin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapılması”. bu amaçla gelişmiş ekonomilerde uygulanmakta olan yönetim sistem standartlarının uyumlaştırılması Elektronik denetleme sistemlerinin ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılması Tüm ulaşım sistemlerinin dijital hale getirilerek bilgi teknolojilerine entegre edilmesi • • • • Bununla birlikte. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki beş temel stratejik hedef belirlenmiştir. çevre dostu. Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesinde (2013-2023) Türkiye’deki bütün ulaşım türlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak elde edilen gerçek zamanlı bilgiler vasıtasıyla entegre. Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması. “Akıllı ulaşım. yeniliğe açık. yolcu ve yük hareketliliğini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. “AUS ve Trafik Yönetimi uygulamalarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve AUS Merkezleri kurulması. verimli. AUS uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması. • • • • • AUS ülke genelinde planlama ve entegrasyonu için idari ve teknik mevzuatın ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmesi. Karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve emisyonlarının azaltılması klim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) ( DEP) Belgesi’nde ulaştırma sektöründe en fazla sera gazı emisyonuna yol açan alt sektörden biri karayolu sektörü olduğu ve kentiçi ulaşımın da emisyonlarda önemli payı bulunduğu belirtilmektedir.

lu tedbirde. AB tarafından desteklenen HeERO Projesi’nin (Harmonised eCall European Pilot) Türkiye'deki uygulamalarını yürütmektedir. sistem otomatik olarak devreye girmekte ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaktadır. ambulans. 25 . Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumluluğunda. Manuel ya da çarpmayla devreye giren sistem sayesinde. Temmuz 2012. kaza yaptığında. Temmuz 2012. OKS gibi sistemlerin sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına olan etkilerinin belirlenmesi” gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir3.içi sanat yapıları. “Akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanarak merkezi ve yerel idarelerin yönetim ve koordinasyon kapasitesi güçlendirilecektir” önceliği doğrultusunda. 112 Hızır Acil. ülkenin yatırım önceliklerini belirlemek ve entegre trafik yönetim sistemlerin kurulmasını temin etmek için ulusal strateji belgesi hazırlanacaktır” ifadesi yer almaktadır. 112 acil çağrı numarasına bağlı çalışan araç içi acil çağrı sistemi aracılığıyla. itfaiye) karşılıklı 3 Karagöl. “Merkezi ve yerel idarelerin karayolu ağında akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarında görülen farklılıkların önüne geçmek. TÜB TAK tarafından hazırlanan Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 20112016 Belgesi’nde “Sektörel ve yerel boyutta paydaşlar arasındaki etkileşimleri tetikleyecek ArGe ve yenilik eksenli işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması” stratejik amacı altında “Ulusal AUS’nin hazırlanarak hizmete sunulması” eylem olarak yer almakta ve Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı sorumlu kuruluş olarak görev almaktadır4. Merkezi arayan aracın konum bilgisi araçtaki GPS aracılığıyla belirlenip. 4 Karagöl. ekiplerin olay mahalline en kısa sürede sevk edilmesini hedeflenmektedir. 155 Polis mdat ve 156 Jandarma gibi numaraların tek merkezde toplanarak acil çağrı hizmetlerinin illerde kurulan çağrı merkezlerinden etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi de hedeflenmektedir. 2012-2014 Dönemini Kapsayan Orta Vadeli Plan’da. yardıma ihtiyaç duyan ya da kaza yapan araçlardaki yolcularla anında iletişim kurularak. Proje ile. acil çağrı sisteme sahip araçlar. 65 no. Türkiye genelinde hizmet vermekte olan 110 tfaiye. çişleri Bakanlığı ller daresi Genel Müdürlüğü. Projeyle. OGS. araçtaki sensörler sayesinde de hasar miktarı yaklaşık hesaplanabilmektedir. Ulaştırma alanından Avrupa Birliği destekli projeler de gerçekleştirilmektedir. jandarma. araçtaki kişiler ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bulunan görevliler (polis.

• Kent içi ulaşımda bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler yapılması ve bu vesileyle kentlerde “Ulaşım Kontrol Merkezleri” kurulması.görüşebilmektedir. ulaşım. koruma. konut ve arsa sunumu. ayrıca hızlı ve esnek hareket kabiliyeti olan yeni bir planlama anlayışını önermektedir. rehberler hazırlayan. yaşam kalitesi. küresel yer belirleme sistemi ya da küresel konumlandırma sistemi alıcıları ile hareketliliğin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi ve iletişim teknolojileri (internet. araçların konumsal olarak izlenmesi. yerelde ise daha güçlü ve donanımlı kimliğiyle icracı yerel yönetimleri ve onların hizmetlerini geliştirmeyi hedef almaktadır. Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi ve teknolojik düzeyinin artırılması amacıyla toplu taşıma türleri arasında fiziksel entegrasyon. altyapı. Kentsel Hizmetler 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentleşme ve imar konularında merkezi ve yerel idareler için yol haritasını içeren. Yerel yönetimlere hizmet noktasında yol gösteren. iklim değişikliği.) ile bilgilendirmenin yapılması. vb. KENTGES Kentsel Gelişme Strateji Belgesi. aktarma istasyonları ve durakların düzenlenmesi. kazazedelere gerekli müdahale yapılabilmektedir5. Yolcular bilincini kaybetse dahi ''eCall'' sinyali alındıktan sonra acil yardım ekiplerince kaza yapan araca ulaşılıp. mevzuat çıkaran. farklı ulaşım türleri arasında ücretlendirme konularında entegrasyon sağlanması. afetlere hazırlık. yerleşme ve yapılaşma konularında kentleşme ve imar için merkezde düzenleyici ve denetleyici tek bir koordinasyon birimini. sosyal politikalar ve katılım konularında merkezi ve yerel düzeyde yapılacak iş ve işlemleri belirlemektedir. uygulamaları yönlendiren bir bakanlık yapılanmasını. 5 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 26 . GSM. KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023) oluşturulmuştur. Bu eylem planı kapsamında özellikle aşağıdaki konularda bilgi ve iletişim teknolojilerinden destek alınması planlanmıştır: • • Kentlerin rekabet gücünün artırılması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması. KENTGES. bilgi teknolojileri ile zaman çizelgelerinin takibi.

• • KBS ve CBS Standartlarının Belirlenmesi Türkiye'de Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak standartları tanımlayan teknik bir mevzuatın bulunmamasından dolayı. ortak tecrübenin oluşmaması neticesinde oluşan kaynak israfı vb. abone kayıtlarını tutacak SCADA6 ve bilgi sistemlerinin kullanması. Hava. orman alanları. su ve toprak kirliliğini uluslararası parametreler çerçevesinde sürekli olarak ölçmek üzere var olan teknolojik altyapının güçlendirilmesi. kıyılar. sulak alanlar.• Doğal ve ekolojik özellikleri nedeniyle korunması gereken su kaynakları ve su havzaları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusundaki görevine dayalı olarak ülke genelinde yerel idareleri kapsayacak biçimde KBS uygulamalarının veri standart ilke ve esaslarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ülke düzeyinde KBS mekansal veri standartlarının belirlenmesi amaçlayan TRKB SS-Türkiye Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesini yürütmektedir7. eksik olan yerlerde gerekli sistemin oluşturulması ve izlenmesi. mera ve benzeri değerlerin belirlenmesine yönelik olarak çağdaş teknolojiler kullanılarak envanter çalışmaları yapılması. Bu çalışmaya ek olarak yine Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi ile Ulusal Konumsal Veri Altyapısı’nın Avrupa Konumsal Portalına entegrasyonunu sağlayabilmek için TUCBS teknik mimarisinin. paylaşımlı veri portalı oluşturulması. gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. INSPIRE Direktifi’ne ve 6 Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) 7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı . Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılarak vatandaşların mekânsal planlama sürecinin her aşamasına katılımının sağlanması. ekolojik bakımdan duyarlı alanlar. Büyükşehir belediyelerinin altyapı proje ve yatırımlarında şebeke kayıplarını azaltabilecek. tarım alanları. arızaları tespit edecek. bu portalın sürekliliğini ve güncelliğini sağlayacak araçların • geliştirilmesi. akarsu yatakları.Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye Kent Bilgi Sistemi Portalı 27 . doğal sit alanları. sistemlerin birbirleri ile entegre olamaması. Bu sorunların çözülebilmesi için özellikle yerel yönetimler tarafından kullanılan mekansal nitelikli verilerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını. • Aralık 2008 tarihli 27075 nolu Resmi Gazate’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği. binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektedir. yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini. acil durum yönetimi ve afet yönetimi tarımsal faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi. mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak. yöntemlerin ve asgari performans kriterlerinin belirlenmesi 8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı . standartların.INSPIRE uygulama esaslarına uygun olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. mekanik tesisat. mekâna ilişkin tüm verileri ve değişimleri. Enerji ve güç miktarına göre kademelendirilmiş tarife. Bu strateji belgesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılacağı ve akıllı kent uygulamaları kapsamında değerlendirilebilecek eylemler aşağıda özetlenmiştir: • Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ve ağ verimliliğinin sağlanması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı trafik yönetimi uygulamaları ve akıllı ulaştırma sistemlerinin yaygınlaştırılması. yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini. çok terimli sayaç ve akıllı şebeke uygulamalarının yapılması. kentleşmenin izlenmesi gibi birçok stratejik uygulamayı gerçekleştirebilmek için farklı kurumlar tarafından üretilen konumsal verileri tek bir yapı içinde kullanıma sunmayı hedeflemektedir8. • Mimari tasarım. Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu. su kaynakları yönetimi. özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımları ile “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023” hazırlanmıştır.Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 28 . ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü. bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini. aydınlatma. Avrupa Birliği Komisyonu 2007/2/EC numaralı INSPIRE Direktifi. iç mekan gereksinimlerini. yatırım alanlarının tespiti. dış iklim şartlarını. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği mevcut ve yeni yapılacak binalarda ilişkin aşağıdaki iş ve işlemleri kapsamaktadır. elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarının.

dağıtımında ve tüketiminde enerji verimliliğinin artırılmasına. iletiminde. elektrik enerjisi üretiminde. enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına. toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda. açık alan aydınlatmalarına.• • • Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi. bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirme yapılması Enerji ihtiyacının. enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili. projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaşma uygulamalarına. Bu yönetmelik enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında üniversitelerin. enerjinin etkin kullanılması. Ulusal klim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020)’nde binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknolojilerin geliştirilmesine ilişkin projelerin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi orta vadeli hedefler arasında yer almaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılması • Ekim 2011 tarihli 28097 nolu Resmi Gazate’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik. Ulusal klim Değişikliği Ulusal Eylem Planında (20112020). enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 29 . farklı bina alt sektörlerine ait enerji tüketimi bilgilerini içeren bir veritabanının kurulması öngörülmektedir. meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine. enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine. biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. talep tarafı yönetimine. enerji israfının önlenmesi. etüt ve projelere. enerji yönetimi uygulamalarına. binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri açısından potansiyellerin ve önceliklerin belirlenmesi ve enerji verimli sistemler oluşturulması amacı doğrultusunda. termik santrallerin atık ısılarından yararlanılmasına. kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması Ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ve bunlarla ilgili cihazlardaki maliyet düşüşleri. Böylece. elektrikli araçlar gibi açılardan özellikle önem taşıyan "akıllı şebeke" konusunda bir yol haritası çıkartmayı hedeflenmektedir.gov. Toplanan bu veriler bölgesel ve ulusal kontrol merkezlerine ulaştırılarak şebeke görüntüleri. kontrol merkezleri ile santral ve trafo gibi birimler arasındaki bilgi alışverişlinin daha ileri düzeyde gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir10. TE AŞ tarafından yürütülmekte olan letişim Sistemi Projesi ile enerji nakil hatları üzerinden veri iletişiminin sağlanması mümkün olmaktadır. Bu platform. 10 Karagöl. 11 MOBESE (Mobile Electronic System Integration) . Bu çerçevede 3500 polis aracı. haberleşme aletlerinden. suç sayısının düşürülmesi hedeflenmektedir. Temmuz 2012. Temmuz 2012. elektrik dağıtım şebekesinin iyileştirilmesi. Bilgisayarlardan. l ve lçe Komuta Merkezleri ve l Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan 10 ayrı sistem. bünyesindeki SCADA ve Enerji Yönetim Sistemi örnek olarak gösterilebilir.http://mobese. Enerji alanında kamunun yapmış olduğu çalışmalara ek olarak. Ayrıca.iem. algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen SCADA sistemleri bu yapının temelini oluşturmaktadır. 9 Karagöl. kamu binalarına özel bir veritabanı hazırlanarak en fazla enerji tüketen binaların tespit edilmesi hedeflenmektedir9. Bu sistem ile vatandaşlara sunulmakta olan kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi. TE AŞ SCADA/EMS sistemi santral ve trafo merkezindeki Uzak Terminal Biriminden gerçek-zamanlı olarak veri toplamaktadır. yönetim işlevinin kolaylaştırılması. Güvenlik MOBESE11 Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi.Ş. Türkiye’de akıllı şebeke uygulamasına Türkiye Elektrik letim A. şebekenin iletişim altyapısı ile donatılması. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin katılımıyla 2012 yılında "Akıllı Şebeke Platformu" kurulmuştur. elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale gelmiştir. raporlar ve alarm listelerinin oluşturulmasında kullanılmakta ve enerji yönetim sistemi hesaplamalarına temel teşkil etmektedir.tr 30 .Ayrıca. dağıtık üretim tesislerinin sisteme entegrasyonu. yazılımlar ile entegre edilmiştir. stanbul Valiliği’nin desteği ile stanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilmiştir.

Araç Sorgusu ve Adres Sorgusu yapabilmektedir. araçlar hakkında bilgi toplanmasından oluşmaktadır. görüntülerin 24 saat kesintisiz olarak polis merkezi bünyesinde kaydedilmesi sağlanmıştır. Emniyet Müdürlüğü Bilgisayar Ağı: Ağ üzerinden sunulan hizmetler stanbul Emniyet Müdürlüğü çalışanlarının il bazında suç ve olaylar ile ilgili bilgi toplayabilmelerine. Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı bir projedir. ihbarları değerlendirebilmelerine. eş zamanlı çalışabilmelerine ve elde edilen bilgilerin ortak bir havuzda toplanmasına zemin teşkil etmektedir. • • • • • 31 . otomatik bir sistem çerçevesinde sorgulanıp.) başta olmak üzere. Nezarethane yileştirme ve Kontrol Sistemi: Nezarethanelerin kontrolü ve düzenlenmesi amacıyla tüm polis merkezi nezarethanelerine kamera yerleştirilerek. stanbul’un dışında Türkiye’deki diğer pek çok büyük şehirde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) uygulamaları bulunmaktadır. Plaka Algılama Sistemi: Sistem stanbul ilinin önemli geçiş güzergahlarına yerleştirilmiştir. yöneticilerin olay yerine en yakın yerden sevk ve idaresini gerçekleştirebilmek amacıyla. Mobil Komuta Merkezi oluşturulmuştur. elde edilen görüntüleri değerlendirerek olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin ek tedbirler geliştirmek. trafik akış ve yoğunluğunu izlemek. sağlık. Bölge Görüntüleme Sistemi: Halkın yoğun olarak bulunduğu ve geçiş güzergahı olarak bilinen yerlere konulan kameralardan alınan görüntülerin merkeze sürekli olarak aktarılıp kaydedilmesinden oluşmaktadır. tescil. Araç Takip Sistemi: stanbul Emniyet Müdürlüğü araçlarının. Kameraların yerleştirilmesinden ve bu kameralardan alınan verilerin. KGYS ile kentin asayiş ve güvenliğine katkı sağlamak. • Mobil Operasyon Yönetim Merkezi: Kriz durumlarında ve önemli olaylarda. gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi ve hukuki delillerin temin edilmesi. vb. Mobil Araç Sorgulama Sistemi: Sistem ile motorize ve yaya ekipler kısa zamanda Genel Bilgi Taraması. MOBESE sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır. sayısal harita üzerinden izlenmesi ve yönlendirilmesi için geliştirilmiş.Acil durum hizmetleri (itfaiye. muayene ve ceza gibi problemleri olan araçların plakalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. • • Komuta Kontrol Merkezi: stanbul şehrinin yönetimi sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilginin toplandığı ve sahadaki tüm polis ekiplerinin yönlendirildiği merkezdir. zamanla gerekli görülen diğer kurumların da sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır. Çalıntı veya suça karışan.

BB – Trafik Kontrol Merkezi: 175 noktaya yerleştirilmiş kamerayla trafik akış bilgilerinin toplanması. Elektronik Denetleme Sistemi: Hız. kavşak yönetimi için kullanılması. toplu taşıma şeridi ihlallerinin kameralar vasıtasıyla tespiti. AYEDAŞ – Akıllı sayaçlar: Kullanım saatine göre ücretlendirme yöntemiyle talep yönetimi. debi. kırmızı ışık ve emniyet. akıllı Binalar: Kamu binalarında enerji verimliliğinin ve enerji tasarrufunun sağlanmasını ve Spor A. EU Smart Spaces – SPOR A. konularını değerlendirmek gibi uygulamalar hayata geçirilebilmektedir. vatandaşların bilgilendirilmesi (mobil ve internet uygulamalarıyla).Ş. enerji ve yer tasarruflu tam otomatik otoparklar. Türkiye’de akıllı kent uygulamalarına en çok ihtiyaç duyan ve bunların bazılarını günümüzde hayata geçiren sınırla sayıdaki şehirlerden birisidir.’ye bağlı Fatih Spor Kompleksi’nde Siemens tarafında pilot olarak gerçekleştirilen verimlilik yönetimi ve bina otomasyonu projesi.Ş. SPARK – Akıllı park ücretlendirmesi ve otomatik otoparklar: Park ücretlerinin yoğunluğa göre ayarlanması. SK SCADA – çme suyu dağıtımı yönetimi: Barajlara ve su dağıtım sistemine yerleştirilen sensörlerle basınç. 32 • • • • • • . doluluk oranlarının gerçek zamanlı ölçülmesi.kırmızı ışık ve hız ihlali yapan araçların tespiti. 1. stanbul’da hayata geçirilen akıllı kent çözümleri: • • BEDAŞ. Akıllı toplu taşıma ve durak sistemleri: Sensörlerle otobüslerin yeri. otobüslerin içindeki ve duraklardaki bilgilendirme ekranlarıyla yolculara otobüslerin duraklara varış zamanlarının ve gidilecekleri yere en uygun güzergâhın bildirilmesi. stanbul Kart: Farklı ulaşım araçlarında bütünleşik ücret ödemesi. içme suyu kalitesi gibi verilerin ölçülmesi ve merkezi bir sistemle vanaların kontrolü. hızı. 14 milyonluk dev nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan stanbul.3. Bu görev ve sorumluluklar kapsamında günümüzde Türkiye’deki pek çok büyük kentte coğrafi kent bilgi sistemi uygulamaları bulunmaktadır. yine trafik kameraları ve görüntü işleme sistemleri aracılığıyla plakaların Emniyet Bilgi Sisteminden sorgulanarak çalıntı vb.2 Yerel Yönetim Uygulamaları 2004 yılında yayınlanan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinin ‘h’ bendi ile Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasına “Coğrafi Kent Bilgi Sistemleri”ni kurmak eklenmiştir.

• stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım sorununa yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı çok sayıda proje yürütülmektedir. Söke Ovası'nda sulamanın otomasyon sitemi ile teknolojik olarak yapılmasının yanı sıra ovadaki fiziki ve üretim veri tabanını oluşturulması hedeflenmektedir. tahsilat ve tahakkuka entegre edilmesi ve harita üzerinden takip ve uzaktan kumanda çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Hava kalitesi takibi: Şehrin belirli yerlerine ve metrobüslere yerleştirilen sensörlerle hava kalitesinin ölçülmesi. Dijital kütüphane: Belediye arşivindeki Osmanlı’ya ait eski yazma eserlerin dijital ortama aktarılarak araştırmacıların erişimine açılması. stanbul’daki ulaşım sorununa odaklı uygulamaların yanında. "Akıllı Sulama Yöntemleri (Akıllı Ova)" projesiyle 2012 yılında eTürkiye (eTR) birincilik ödülünü almıştır12. kadın sağlığı ve önleyici sağlık konularında vatandaşı doğru bilgiye yönlendirmeyi amaçlayan mobil uygulamalar. Söke Ovası Sulama Birliği. Aşağıda bu yürütülen çalışmalara örnekler sunulmuştur: • Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya sokulan Akıllı Trafik Sistemi ile sistemin uygulandığı noktalarda (kavşaklarda). Bir sonraki aşamada harita destekli uzaktan kontrol sisteminin. Bununla birlikte.• • • • SBAK – Akıllı konteyner: Katı atıkları otomasyon ve ödüllendirme yöntemiyle ayrıştıran akıllı konteynerlerin kullanılması. enerji verimliliği alanındaki ve çevre kirliliğine yönelik uygulamalar kısıtlı kalmıştır (kullanımda olan akıllı sayaç sayısı azdır ve akıllı bina uygulamaları sınırlıdır). Bunlar için finansman hem AB fonlarından hem de yerel fonlardan sağlanmaktadır. BB sağlık uygulamaları: Kanser tarama veri tabanının oluşturulması. 12 Akıllı Ova haber makalelerinden derlenmiştir 33 . Projesinin ilk kısmını oluşturan bilgi toplama işlemi tamamlanmıştır. MOBESE – Kamera ağı: Şehrin kritik noktalarına yerleştirilen 412 kamera ile suça gerçek zamanlı müdahale imkanı ve suçluların tespiti. özellikle iş çıkışı saatlerinde trafikte kaybedilen zamanın ve yakıt harcamasının önemli ölçüde azaltılması hedeflenmektedir. stanbul Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi’nin çalışmalarına ek olarak Türkiye’de diğer belediyeler de özellikle akıllı ulaşım sistemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Söke Ovası Sulama Birliği tarafından akıllı sulama alanında çalışmalar yürütülmektedir.

sistemin yerleştirildiği kavşaktaki trafik ışıkları. otobüslerin duraklara varış mesafesini hesaplanması ve durakta beklemelerin azaltılması amaçlanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehirdeki otobüs duraklarında akıllı durak sistemini uygulamaya sokmuştur. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki caddelere yapılan bisiklet yolları ve akıllı bisiklet uygulamasına geçilmiş ve 40 istasyonda 500 bisiklet konumlandırılmıştır. araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirecek şekilde yönlendirilmektedir13. farklı aydınlatma koşullarında. • • • 13 Antalya Büyükşehir Belediyesi 14 Konya Büyükşehir Belediyesi 15 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 16 Ankara Büyükşehir Belediyesi 34 . araçların ortalama hızı gibi değerler hesaplanmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SU Genel Müdürlüğü Karamürsel’de 24 bin civarında aboneye ücretsiz Radyo Frekanslı Sayaç Okuma ve Kaçak Takip Sistemi dağıtmıştır.Akıllı Trafik Sistemi’nde kameralar aracılığıyla alınan görüntüler. Akıllı durak sisteminde Kocaeli’ndeki otobüs duraklarına vatandaşların duraklarda yığılmasının önlenmesi amacıyla dijital tabelalar yerleştirilmiştir. Ulaşım uygulamalarının yanında. Bisikletlerin uydudan takip edildiği sistem sayesinde Konya'da şehir içi ulaşımın rahatlatılması amaçlanmaktadır14. Akıllı durak sayesinde vatandaşların LCD ekranından özel ve resmi halk otobüslerinin nerede olduğunu anlık takip edebilmesi. durak ve hat bilgilerini otobüs kullanıcılarına sunmaktadır16. trafik yoğunluğundan bağımsız halde. Bu sistem sayesinde sayaçlar evlere ya da işyerlerine girilmeden sayaç okuma personeli tarafından uzaktan okunabilmektedir15. izlenmektedir. cep telefonunu. farklı şeritler üzerinde ilerleyen araçlar tespit edilip. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü. Akıllı bisiklet sistemine. bir istasyondan aldığı bisikleti belli bir süre kullanıp başka istasyona bırakabilmektedir. iOS ve Android işletim sistemli cep telefonlarının yanı sıra internet üzerinden de hizmete sokulan bir uygulama ile otobüslerin nerede olduğunu. tramvay ve belediye otobüslerinde kullanılan elektronik biletlerini veya kredi kartını tanımlatan kullanıcılar. Bu sayede. yaklaşık kaç dakika sonra durağa geleceğini. uygun görüntü işleme teknikleriyle gerçek zamanlı olarak işlenerek. Araç tespit ve izleme sonuçları yorumlanarak. anlık araç sayısı.

• Gittikçe kalabalıklaşan Gaziantep trafiğini rahatlatmanın ve trafik sıkışıklığının önlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. kırmızı ışık. 2013 yılı içinde kent merkezindeki kavşaklara sensörlar koyarak yoğun trafiği rahatlatmayı amaçlamaktadır. kent içinde belirlenen güzergâhlarda kurulacak Trafik zleme Sistemi ile trafik akış ve yoğunluklarının merkezi izlenebilmesini. kent içindeki sinyalize kavşaklarda elektronik denetim sistemi (EDS) kurulması projesiyle.• zmir Büyükşehir Belediyesi akıllı ulaştırma alanında Türkiye’deki en kapsamlı projelerden başlamıştır. ışıklı panolar. kaybedilen zamanı halka kazandırmak. otoparkların doluluklarına göre sürücülerin uygun otoparklara yönlendirilmesi ve engelli vatandaşlar için konuşan yeni bir yaya geçiş uygulaması oluşturulması amaçlanmıştır. Bu sayede hangi güzergahların daha yoğun olduğu bilgisine • ulaşılabilecek ve vatandaşlar güzergah seçimi yapabileceklerdir17. parkomat ve diğer hizmetlerde kullanılmasını. Manisa Belediyesi. hızlı ve ucuz ulaşım hizmeti sunmak amacıyla elektronik bilet sisteminin tüm toplu taşıma araçları ile birlikte. hız ve park kurulan kameralarla elektronik olarak denetlenmesi. ulaşım aksları arasında koordinasyonu sağlayarak. otobüslere elektronik takip sistemi kurulmasını ve kent merkezine akıllı durak yerleştirilmesini odak alanı olarak belirlemiştir18. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli sorunu olan ulaşım ve trafikte. kural ihlallerinin • 17 İzmir Büyükşehir Belediyesi 18 Bursa Büyükşehir Belediyesi 19 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Trafik Sinyalizasyon Şubesi 35 . Emniyet Müdürlüğü ve Türk Telekom l Müdürlüğü ile protokol imzalayarak. modern. yolcu bilgilendirme sistemi kurulmasını. Kavşaklara yerleştirilecek sensörler vasıtasıyla araç yoğunluğun oluştuğu yöne otomatik olarak daha fazla yeşil ışık süresinin tanınması ve bunun sonucunda kavşaklardaki yığılmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir19. ayarlanarak ihlallerinin birisi olacak olan “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi” projesine 2012 yılında Akıllı Trafik Yönetim Sistemi ile trafik ışıklarının yoğunluğa göre kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltılması. raylı sistemle entegre. otopark. oluşturulacak çağrı merkezi ve TV/radyolar aracılığıyla vatandaşların kullanımına sunulması planlanmaktadır. Kameralar ve sensörler aracılığı ile elde edilecek olan trafik yoğunluk bilgelerinin cep telefonu. seyahat sürelerinin kısaltılarak yakıt sarfiyatının azaltılması. trafik yoğunluk bilgilerinin farklı yöntemlerle vatandaşlara ulaştırılması. internet.

24 ülkeden 147 üyeye sahip uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow’a üyedir. sosyal ve ekonomik açıdan) şehirler olmasını sağlamayı amaçlayan Eurocities’e benzer bir yapılanmanın Türkiye’de kurulması için çalışmalarını sürdürmektedir. yerel yönetimler gibi) arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik “Bilişim Kentleri şbirliği” yapısını oluşturmak için çalışmalarına devam etmektedir. demokratik ve etkin yönetişime sahip ve tüm vatandaşlarının kent hayatının tüm imkanlarından yararlanabildiği (politik. merkezi olarak arıza tespitini ve arızaya en kısa sürede müdahale edilmesini amaçlamaktadır. yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma yollarını araştırmak. kompostlama. hatta cep telefonlarından gerçekleştirilebilecektir. TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Avrupa’da kurulan şehirlerin katılımcı.3. Konunun paydaşları (kamu. E-Kasaba20 projesi ile vatandaşların “SeferiKart”larıyla çevrimiçi ödeme. 1.3 Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilişim Kentleri Çalışma Grubu. kültürel. Kiosklara ek olarak önceden belediyeye gidilerek yapılabilen bazı işlemler vatandaşların evlerinden. atık yağ ve pillerin toplanması. yaratıcı ve sürdürülebilir olduğu. Seferihisar Belediyesi. enerji tasarrufu kampanyaları düzenleme gibi konularda projeler geliştirmesini teşvik etmeyi amaçlayan. 1999 yılında kurulan. düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi edinme. Seferihisar Belediyesi ayrıca kentlerin karbon ayak izlerini azaltmak.gözlenerek kontrol altına alınmasını. otobüs ve dolmuş saatleri bilgilerine ulaşma ve telefon rehberine erişim gibi hizmetleri şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek kiosklardan (dokunmatik ekranlı bilgi noktalarından) gerçekleştirebilmelerini amaçlamaktadır. evrak takip. Ttrafiğin yoğun olduğu kavşaklarda ve ana arterlerde kurulacak Hız Koridoru Sistemi sayesinde de kent içinde belirlenen güzergahlarda araçların ortalama hızlarının bir koridor boyunca ölçülmesinin sağlanması ve hız kurallarını ihlal eden araçların tespit edilmesi gerçekleştirilecektir. müreffeh. Kent içinde belirli noktalara yerleştirilecek trafik izleme kameraları aracılığıyla da trafik görüntülerinin canlı olarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKM) iletilmesi ve olağandışı durumlarda anında müdahale imkanının sağlanması planlanmaktadır. geri dönüşüm. borç sorgulama. Türkiye’deki kent süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımını artırmak için çalışmaktadır. Bu işbirliğiyle haberleşme ve koordinasyonun yanında üretilen bilginin ve 20 Seferihisar Belediyesi 36 .

Bu amaçla Türkiye’nin ilk yaşayan laboratuvarı. özel sektörün. Bu yönüyle yaşayan laboratuvarlar gerçek birer açık yenilikçilik merkezidir ve gerçek hayatta varlıklarını sürdürürken yeni ürün ve hizmetlerin yanında sosyal altyapının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. yerel yönetimlerin süreçlerine bilgi teknolojilerini katarak süreçlerin verimliliğini ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı amaçlamıştır. Başakşehir’in gerekli B T çözümlerine kavuşabilmesi için yapılacak altyapı yatırımlarını ve yeni çözümlerin hayata geçmesini sağlayacak kuluçka merkezinin kurulması da hedefler arasındadır. Proje için birçok tedarikçi ile çalışılmakta. yerel yönetimlerin ve devletin ortaklık yaptığı. Bilişim Kentleri Çalışma Grubu yerel yönetimleri bilgilendirmeye yönelik bir kılavuz da hazırlamaktadır. Şu anda belediye hizmet binasında geçici olarak verilen hizmetlerin. Yaşayan laboratuvarların faaliyetleri bir ürün veya hizmetin ortaya çıkmasını ve pazarlanmasını kapsayan tüm süreç boyunca devam etmektedir.4 Yaşayan Laboratuvar Uygulamaları Günümüzde vatandaşların yenilikçilik sürecinin içine çekildiği “yaşayan laboratuvarlar” yaklaşımı Avrupa’da akıllı kent uygulamalarının geliştirilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. gerçek ortamda denendiği ve görücüye çıktığı ortamı sağlamak. 1.hizmetlerin paylaşımı ve bu vesileyle Türkiye’deki yerel yönetimlerin belli bir standarda kavuşturulması hedeflenmiştir. 2012 yılında Başakşehir’de kurulmuştur. Bunlara ek olarak. katılan herkesin yenilikçilik ve Ar-Ge sürecinde etkin olduğu oluşumlardır.3. Yaşayan laboratuvarlar gerçek hayatı temel alan. çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemektedir. Bu eylemlere ek olarak. kurulacak olan Başakşehir novasyon ve Girişimcilik Merkezi ile 3000 m2’lik alanda tek merkeze toplanması planlanmıştır. bunların başında da B T çözümleri konusunda destek sağlayan stratejik ve finansal ortak TTNet gelmektedir. Altyapı yatırımları çerçevesinde aşağıdaki alanlarda eylemler hayata geçirilmesi planlanmıştır: 37 . sürdürmek ve Başakşehir’de yaşayanlara ve çalışanlara hayatı kolaylaştıran teknolojik hizmetleri sağlayarak teknoloji kullanımında ve yaratıcılıkta dünya şehirlerine örnek olmak amaçlanmıştır. Yerel yönetimleri BT hakkında bilinçlendirmek ve faydalarını anlatmak için çalışmalar yürütmektedir ve konunun paydaşlarının katılımını sağlayacak şekilde paneller. TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu. Projeyle Türkiye ve dünyadan gelen yaratıcı B T ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği. bireylerin. Ürün ve hizmetler ortak katılımla ve geliştirilme aşamasında kullanıcılardan gelen geri beslemelerle şekillendirilir.

• • • • Yüksek hızlı internet erişimi. sağlık ve iyi yaşam. temiz ve verimli enerji. Türkiye’nin önünde bu çözümleri daha hızlı ve bütünleşik biçimde hayata geçirmeye dair fırsatlar da bulunmaktadır. 1.ENoLL) Türkiye’deki ikinci üyesi olarak “Geleceğin Yaşamı Laboratuvarı” adı altında yeni bir birimi bünyesinde kurmaktadır21. 21 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi .400 milyar dolar olması beklenirken. araç ve yönetişim yapısı bulunmamaktadır. Akıllı kent çözümleri konusunda karşılaşılan temel eksiklikler aşağıda özetlenmiştir: • Kamuda akıllı kent alanında strateji ve politika eksikliği bulunmaktadır ve hedefler belirlenmemiştir. güvenlik ve akıllı evler alanlarında yoğunlaşması öngörülmektedir. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. Türkiye’de uygulamaya başlanan kentsel dönüşüm akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. çevrecilik ve şehircilik. eğitim. NFC altyapısının kurulması ile kamu ve özel hizmetlerin halka sunulması. Ortak kuleler ile tüm GSM operatörlerinin aynı noktadan yayın yapması.4 Değerlendirmeler Akıllı kent çözümlerinin sağladığı ekonomik ve sosyal faydalardan. Uygulamaya geçirilen eylemlerin izlenmesine ve performans takibine yönelik süreç. Mevcut durumda bu alanda birçok eksiklikler olmakla birlikte.http://www. Özellikle 2012 yılında kabul edilen ve kentsel dönüşüm olarak bilinen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı” ile birlikte Türkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanmaktadır.bel. bu rakamın 100 milyar dolarlık bölümü ise stanbul'a ait olacaktır.tr/ 38 . Üretilecek çözümlerin bilişim teknolojileri. Başahşehir’e ek olarak. Yıkılacak binaların yerine yapılacak olan afetlere dayanıklı binalarda ve dönüşüme uğrayan bölgelerde akıllı kent uygulamalarının pilot uygulamalar olarak denenmesi bu çözümlerin Türkiye’deki kentlere yaygınlaştırılmasına zemin hazırlayabilir.tepebasi. bu uygulamaların Türkiye’de yeteri kadar yaygın olmaması nedeniyle yeteri kadar istifade edilememektedir. “Avrupa Yaşayan Laboratuvarlar Ağı”nın (European Network of Living Labs . Kentsel dönüşüm öncelikli olarak riskli alanlar olarak görülen bölgelerde başlayarak ülke geneline yayılması planlanmaktadır. Halka açık sosyal ortamlarda kablosuz internet erişimi olanağı sunulması. Dönüşümün Türkiye'ye maliyetinin 350.

paydaşların katılımcılığının artırılması ve gerek duyulan yönetişim modellerinin hayata geçirilmesi. bütünleşik çalışma prensiplerinin. • • • • Bu eksikliklerin yanında. henüz bu uygulamaların Türkiye’de yaygınlaşmamış olmasından dolayı akıllı kent politikasının. yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve üretilen bilgilerin ve hizmetlerin paylaşımı gerçekleşememektedir. paylaşımını ve hangi şartlarda paylaşılacağını düzenleyen. 39 . Yerel yönetimler ve kamu tarafından toplanan veriler bireylerin. hedeflerin. Akıllı kent uygulamaların toplayacağı kişisel bilgilerin toplanmasını. standartların belirlenmesi. akıllı kent çözümlerinin hızlı ve etkin bir şekilde Türkiye’de hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa’da bu amaçla yaygın bir şekilde kullanılmakta olan kamu. özel sektör ve vatandaşların aktif katılımcılığı vasıtasıyla yenilikçiliği destekleyen yaşayan laboratuvar uygulamaları Türkiye’de istenilen seviyeye gelememiştir. Buna ek olarak çözümlerin geliştirilmesi aşamasında vatandaşların sürece entegrasyonu sınırlı kalmıştır. Hayata geçirilecek uygulamaların yerel yönetimlerdeki diğer sistemler ile entegrasyonuna ve uygulamaların bütünleşik çalışma prensiplerini tanımlayacak standartlar olgunlaştırılamamıştır. Yerel yönetimlerdeki planlama ve aralarındaki koordinasyon ve haberleşme eksikliklerinden dolayı. Kentlerde yaşayan vatandaşlar çözümlerin sunduğu fırsatlar ve faydalar hakkında bilinçlendirilmemiştir. kullanımını. bundan dolayı kamu-özel sektörüniversite işbirlikleri yeterli düzeye gelememiş ve farklı uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan yenilikçilik ekosistemi geliştirilememiştir.• • Kentsel dönüşüm çerçevesinde dönüşüme uğrayan bölgelerde akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik bir yol haritası bulunmamaktadır. stratejisinin. kurumların. bireylerin kişilik haklarını ve mahremiyetini gözetecek bir mevzuat bulunmamaktadır. akademik çevrenin ve girişimlerin kullanımına açılmamış. yerel yönetim.

2. Dünyadaki sağlık alanındaki harcamaların yılda yaklaşık olarak %5.1 trilyon dolar seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.1 Küresel sağlık hizmetleri harcamaları Sağlık hizmetleri büyük ve hızlı büyüyen bir sektördür Milyar dolar Tahmin edilen sağlık hizmetleri harcaması Tahmin edilen telekom gelirleri1 5.5 katı büyüklüğündedir (Şekil 2. The Healthcare Century – McKinsey Quarterly Sağlık hizmetleri ihtiyaçları gelişmiş ve gelişmekte olan coğrafyalar için ciddi farklılıklar göstermektedir. Küresel sağlık hizmetleri sektörü 2011 yılında yaklaşık 1. E-sağlık hizmetleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için çözümler 40 .533 5.1 Giriş Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki harcamaları da artmaktadır.953 5.1% 1. Euromonitor. Şekil 2.789 6.7 trilyon dolar gelire sahip olan haberleşme sektörünün 3.137 Küresel sağlık hizmetleri sektörü telekom sektöründen 3.1).236 5.734 2007 08 09 10 2011 2007 2011 1 Sabit ve cep KAYNAK: Espicom World Medical Fact Book 2007.5 katı büyüklüğündedir 6. E-Sağlık Hizmetleri 2.5 oranında artarak 2011 yılında 6.367 1. Pyramid.5% 4.

“Akıllı Kentler” kısmında da belirtildiği gibi. 41 .üretmektedir. e-sağlık hizmetleri özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu kentlerde ve kırsalda da tele-tıp uygulamaları vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmetleri verilmesinde önemli rol oynamaktadır.2). Gelişmiş ülkelerde temel sorun yüksek sağlık harcamaları. gelişmekte olan ülkelerde temel sorun sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı düzeyde kalmasıdır (Şekil 2. Şekil 2. bunların sürdürülebilirliği ve etkinlikken. sağlık hizmetlerine toplumun tüm kesimlerinin erişimini sağlamak ve sunulan hizmetlerin ve dolaylı olarak bireylerin yaşam kalitesini artırmak için bilgi ve iletişim teknolojileri destekli sağlık hizmetleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır.2 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel sağlık hizmetleri ihtiyaçları Hızla artan sağlık sektörü maliyetlerinin etkin yönetimini sağlamak.

Elektronik/Mobil Sağlık Kayıtları: Klinik ve idari veriler merkezi bir veri havuzunda saklanır ve işlenir. bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı fırsatları kullanarak sağlık hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik olarak kullanılabilir ve bu hizmetler 8 ana başlık altında incelenebilir. Merkezi Kaynak Planlaması: Mobil ve otomatik iş akışı uygulamaları sistem kullanımını iyileştirmek için gerçek zamanlı planlama ve geri bildirim yapılması sağlar.2 E-Sağlık Hizmetleri Tanımı E-sağlık hizmetleri (mobil sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere).3 Mevcut Durum Analizi Türkiye e-sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde geliştirmiş de olsa. Bu gelişmelere rağmen Türkiye’deki sağlık personelinin sayısı OECD ülkeler ile kıyaslandığında hala yetersizdir (Şekil 2. 42 . 2.8’den %6. lacın doğrulanması ve uygunluğu: Hastalar ilacın doğruluğunu kontrol eder ve sağlık çalışanları ilaç reçetesini uzaktan denetler. 8. Bu pozitif gelişmelerin yanında sağlık harcamalarının miktarı hızla artmış ve GSYH içindeki oranı %4. yatan hasta kabulleri neredeyse 2 katına çıkmış ve bebek ölüm oranları önemli oranda düşmüştür. Yardımlı Bakım Desteği: Güçsüz ve yaşlı hastalar en iyi düzeyde evde bakım hizmeti alır. Uzaktan Erişimli Doktor Hizmetleri: Doktorlar hastaları özelliklerine göre sınıflandırır ve telefon/video üzerinden hastalara veya sağlık hizmetlerinde çalışanlara tıbbi görüş sunar. 3. 7. 1.3’e çıkmıştır. hem harcama hem de erişilebilirlik sorunları hala devam etmektedir.2. 2. 5.3). Uzaktan Sağlık Denetimi: :Sağlık hizmeti sağlayıcıları kronik hastalığa yakalanmış hastaları uzaktan denetler ve tedavileri toplanan bilgilere göre yönetilir. 6. Uzaktan Tanı: Uzak konumdaki hastalar alanlarındaki en iyi uzmanlardan tanı alma şansına erişir. Bilgilendirme/Sağlıklı ve Zinde Yaşam Olanakları: Hastalar ve sağlık çalışanları bilgi havuzlarına doğrudan erişir. 4. 2000’li yılların başından günümüze kadar geçen dönemde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet artmış.

6% %40 %76 7.2 ile koroner kalp hastalığı ve yine %4.31 + Kronik hastalıklar gelecekteki harcamayı tırmandırabilir Türkiye 2011 2 Bebek ölüm oranı (her 1000 kişi için) ~35 7.3% 10.8% 5. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kronik hastalık yönetimi modelleri geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır.9 1.4% Sonrası 20082 6. etkisiz ve verimsiz sağlık hizmeti ve kronik hastalık yönetiminde koordinasyon eksikliği gelmektedir. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelmesinin yanı sıra. hem harcama hem de erişilebilirlik sorunları hala devam etmektedir Temel sorunlar 1 Öncesi 2000 Sağlık hizmetlerinden memnuniyet Yatan hasta kabulleri (her 100 kişi için) Sonrası 2011 Sağlık harcamaları artmaya devam ediyor Öncesi 2000 Toplam harcama / GSYH Mali katkı / devlet bütçesi 4.7 ile hipertansiyon gelmektedir. %4.0 Doktor 1 2010 bilgileri 2 Yalnızca 2008 bilgileri yayınlanmıştır KAYNAK: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011.3 Sağlık göstergeleri ve temel sorunlar Türkiye sağlık hizmetlerini ciddi ölçüde geliştirmiş de olsa. Tüm dünyada kronik hastalıkların yönetiminin çeşitli zorlukları vardır. Sağlık Bakanlığı. %4. Bu zorlukların başında sağlık hizmetinde sürekliliğin sağlanamaması. Hipertansiyonu %6 ile şeker hastalığı. sağlık harcamalarında da en yüksek payı almaktadır. parçalı sağlık hizmeti sunumu. Ankara.8 Hasta bakıcı / hemşire OECD 1.8 ile astım.2 ile kronik 43 . TÜ K 2010 Sağlık Araştırması’na göre on beş yaş ve üzeri bireylerde hekim tarafından teşhis edilen hastalıkların/sağlık sorunlarının başında %12. Türkiye’de de nüfusun önemli bir kesimi kronik sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır. 2012 Kronik hastalıklar.5 14.7 Erişilebilirlik: Sağlık personelinin sayısı hala yetersiz Her 1000 kişi için 8.Şekil 2.5 3.

diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olan uzaktan takip gibi e-sağlık uygulamaları ülkemizde yeni yeni özel sektör tarafından sunulmaya başlanmıştır.2% 2. 2012 2.3 Astım11 4.4 Kronik hastalık dağılımı ve hasta birey sayıları Kronik hastalıklar dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfusun önemli bir kısmını etkilemektedir Onbeş yaş ve üzeri bireylerde hekim tarafından teşhis edilen hastalık/sağlık sorunlarının dağılımı (2010) Yüzde Birey sayısı Milyon Hipertansiyon 12.3 1 Alerjik astım dahil 2 Anjina. Günümüzde hipertansiyon. amfizem izlemektedir (Şekil 2.3. Spazm KAYNAK: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011. Nüfusa oranlandığında. Şekil 2.7% 7. Sağlık Bakanlığı. Bu program çerçevesinde sağlık hizmetlerinde eşgüdüm.0 Şeker Hastalığı 6.4).0% 3. Ankara. Göğüs Ağrısı.6 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Amfizem 4. sevk basamakları esnasında bilgi transferi ve temel sağlık uygulamalarındaki bilgilerin toplanması amacıyla Türkiye Sağlık Bilgi 44 .2% 2. Türkiye’de 7 milyon birey hipertansiyon hastasıdır. sağlık envanterinin oluşturulması. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.obstrüktif akciğer hastalığı.1 Kamuda e-Sağlık Uygulamaları Türkiye’de e-sağlık konusundaki çalışmalar 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla ivme kazanmaya başlamıştır.8% 2.3 Koroner Kalp Hastalığı2 4.

sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için esas teşkil eden çalışmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı e-Sağlık eylemleri kapsamında yürütülmüştür. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi çalışmalarından yararlanarak 15 e-Sağlık eylemi oluşturulmuştur. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri gözden geçirilmiş ve e-Sağlık projesinin uygulamaya yönelik önemli bir adımı olan “Türkiye e-Sağlık Strateji ve Uygulama Planı” hazırlanmıştır. sağlık alanında kullanılacak standartların ortaya konması ve sağlık bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için esas teşkil edecek çalışmaların tamamlanması hedeflenmiştir. Bu eylem planını izleyen 2005 Eylem Planında ise uygulamaya esas teşkil edecek e-Sağlık eylemleri üzerinde çalışılmıştır. Norm ve Standartlar Tek numaraya dayanan Kişisel Sağlık Tanımlayıcısı Minimum Sağlık Veri Seti Kayıtların gizliliği ve güvenliliğinin sağlanması Erken Uyarı Sistemleri Sağlık Özel Ağı Tele-tıp Uygulamaları Eğitim Genel zleme ve Koordinasyon 2003 yılında başlatılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planında (KDEP). üniversiteler ve özel sektörden temsilcilerin de katılımıyla aşağıda listelenen 10 çalışma grubu oluşturulmuş ve bu çalışmaların sonucunda. • • • • • • • • • • TSBS Eylem Planı Veri Sözlüğü. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve e-Dönüşüm Türkiye Projesi e-Sağlık faaliyetleri kapsamında gelecek ihtiyaçlar dikkate alınarak. Yukarıda özetlendiği gibi. 2004 yılında Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi eylem planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları. KDEP çerçevesinde. 2005 yılı eylem planındaki e-Sağlık hizmetleri aşağıda özetlenmiştir: • • • • • Sağlık hizmeti veren ve ödeme yapan kurumlar arasında klinik ve idari verilerin değişimi Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Hastane ( kinci ve Üçüncü Basamak) Yönetim Bilgi Sistemi Elektronik Hasta Kayıtları (EHK) Sağlık Kayıtları Mahremiyetinin korunması 45 .Sistemi’nin kurulması hedeflenmiştir.

işletmesinde yaşanan problemler özellikle tele-tıp sistemlerinin kullanımı sonucunda verilecek olan kararların sorumluluğunun kime ait olacağının belirsizliği dolayısıyla günümüzde kullanımda değildir. kişisel %6 %90 46 . elektronik kanallar yardımıyla (SMS. Sağlık hizmetleri. tele-tıp dışında uygulamaya konulmuştur (Tablo 2. Bu alanda öncelikli olarak ortak standartların oluşturulması ve B T çözümlerinin etkin şekilde geliştirilmesine imkan sağlayacak merkezi kayıt sisteminin oluşturulması ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu konudaki çalışmalar randevu.1 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki sağlık hizmetleri eylemleri 2006-2010 Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %100 Eylem Açıklamalar Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması Ülke genelinde sağlık sektöründe görev alan tüm aktörlerin katkısıyla ulusal sağlık bilgi sistemi ve veri tabanı oluşturulacaktır. Tele-tıp sistemlerinin geliştirilmesi tamamlanmış olmakla birlikte. e-posta. Kan Bankaları Veri Paylaşımı Çevrimiçi Kan arama sürecinde tek noktadan sorgulama imkanı oluşturulacak. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin hazırlamış olduğu Mart 2010 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 5. Strateji belgesinde sağlık hizmetleri. uzaktan sağlık danışmanlığı ve teşhis ve tedavi destekleri alanlarını kapsamıştır. Değerlendirme Raporu’na göre sağlık hizmetleri alanındaki eylemler. vb. Stratejinin bir diğer önemli parçası da doğrudan vatandaşların hizmet alımındaki erişilebilirlik ve kaliteyi artırabilmektir. Sağlık risklerinin daha etkin yönetilebilmesi amacıyla kurulacak bilgi sistemi üzerinde çalışacak erken uyarı sistemleri geliştirilecektir.1). Tablo 2. bu strateji belgesinin önemli parçalarından birisini oluşturmuştur. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü başlığı altındaki 13 alandan biri olarak tanımlanmıştır. Kan bankaları arasında veri paylaşımı kolaylaştırılacaktır. sağlık raporu alma gibi hizmetler ile tele-tıp uygulamaları. kişisel kayıtlara erişim.Bu çalışmaları takiben 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile e-Sağlık hizmetleri alanındaki stratejiler ve eylemler belirlenmiştir. Vatandaşa yönelik temel sağlık hizmetlerinin (randevu. ödeme.) desteklenmesi sağlanacaktır.

Alo 182): MHRS. görüntülerin paylaşımı. Sistem ilk olarak 1997 yılında kurulmuş. Sağlık Bakanlığı’nın tüm kaynaklarına ait bilgilerin kaydedildiği ve bu kayıtlar doğrultusunda planlama ve yönetimi yapılmasına olanak veren bir sistemdir. Sistem hastane. vb. ÇYKS’nin ana hedefi. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS): ÇKYS. Sisteme 2013’te radyoloji raporlarının sorgusu. Sistemde şu alanlar için özel modüller bulunmaktadır: o nsan Kaynakları o Malzeme Kaynakları o Yatırımlar o Özel Sağlık Kurumları • Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS . Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %100 Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından hâlihazırda kullanılan birçok B T uygulaması bulunmaktadır: • Sağlık-NET ve Karar Destek Sistemi: Sağlık-NET platformu. Sistemde ayrıca Özel Sağlık Kuruluşları da kayıt altına alınmaktadır. Tele-tıp uygulamaları ile vatandaşlara danışmanlık ve yönlendirme yapılırken.) internetten sunumu sağlanacaktır. tedavi ve teşhis için hizmet alan tüm bireylerin sağlık faaliyetlerinin verileri tek elde toplanmakta ve kurumların tedavi yöntemleri için alacağı kararları desteklenmektedir. sağlık raporu. bakanlığın sahip olduğu kaynakların verimli yönetilmesine ve kaynak planlamasına destek sağlamaktır.Eylem Sağlık Hizmetleri Tele-tıp Sistemleri Açıklamalar kayıtlara erişim. sağlık kurumlarına ileri teknolojiler ile teşhis ve tedavi desteği sağlanacaktır. aile hekimleri ve hastanelerin birbirleri arasında görüntüleme talep raporlama paylaşımı ve muayenehanelerin sisteme entegrasyonu gibi geliştirmeler yapılacaktır. 2003 yılından itibaren de sürekli olarak geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm e-sağlık uygulamalarına taban oluşturan bir elektronik veri saklama sistemidir. vatandaşların telefon veya internet üzerinden kamu hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri kapsamındaki • 47 . laboratuvar ve aile hekimlerinden toplanan bilgileri işleyerek gerekli raporları üretmektedir. sağlık hizmeti ödemeleri. Bu şekilde.

rapor oluşturma. geri bildirim girişleri. Günlük olarak yaklaşık 2 milyon provizyon ile 3 bin hastaneye hizmet verilmektedir. Hastaneler tarafında fatura bilgileri elektronik olarak toplanmakta ve hizmetlerin ödemesine esas veriler internet üzerinden transfer edilmektedir. Sağlık-Net ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Aile hekimleri sistem aracılığıyla hastalarıyla ilgili birçok işlemi yürütebilmektedir.istedikleri hastane ve hekimden randevu almalarını sağlayan bir uygulamadır. aşı takibi. 2012 itibariyle kamu hastanelerine gelen hastaların %30’a yakını Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu alarak gelmektedir. Sistem. Sağlık Bakanlığı’nın diğer sistemleriyle de (Karar Destek Sistemi gibi) uyumlu olarak işlem yapabilmektedir. hem de bakanlık tarafından ilk elden veri toplama konusunda gelişme kaydedilmesini hedefleyen bir sistemdir. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS): Birçok farklı modülden oluşan AHBS. o zlem takip: Eksik izlem ve aşılarda hekimin uyarılması. vb. Sistemde ayda ortalama 3 milyon çağrı karşılanmaktadır. Sistem 2009’da Bakanlık ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile hayata geçmiş. görüntü ekleyebilme. 48 • • .Online Sağlık Sunucuları: MEDULA sistemi. izlem. 2012’de ise tüm ülkeye yayılmıştır. hem aile hekimlerinin vatandaşlara verdiği hizmetin kalitesinin artırılmasını. aşı. internetten veri gönderimi. kullanılan malzemelerin stoktan otomatik olarak düşmesi. o statistik: Performans için gerekli hekim. Sistemde şu modüller üzerinden işlemler yapılabilmektedir: o Hasta kabul – randevu: Hasta takibi. önceki izlenimlere ulaşma. sevk. • Organ Nakli Bilgi Sistemi: Organ nakli bekleyen hastaların bilgilerinin tutulmasını ve nakillerinde uygun organların uygun hastalar ile eşleştirilmesini sağlamaktadır. Hizmetin temel amacı sağlık hizmetlerine erişim kalitesini artırmak ve sunum standartlarını yükseltmektir. o Laboratuvar: Tahlil ve tetkik girişleri. reçete/sevk yazma. analizleri. eczaneler ve şahıslara sağladığı tüm bilgi akışının elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan sistemdir. MEDULA . hem kaynak kullanımlarının daha verimli hale getirilmesini. kriterlere göre analiz sorgulama. SGK’nın hastaneler. 2010’da pilot illerde uygulanmış. Sistemde canlı ve kadavradan gerçekleşen karaciğer ve kalp dahil tüm organ nakilleri ile organ bekleyen hasta bilgileri tutulmaktadır. 8 ilde çağrı merkezi bulunmakta ve bu merkezlerde 3600 operatör çalışmaktadır. o Poliklinik: Muayene girişi.

Eczanelerde; uygulama ile hastaların tüm ilaç temin ve kullanımları kayıt altına alınmakta, kontrol edilebilmekte ve ilaç alımları sistem üzerinden faturalanmaktadır. Bu alanda da günlük 1 milyondan fazla provizyon ile yaklaşık 25 bin eczaneye hizmet verilmektedir. laç Takip Sistemi ( TS): laç kupürlerinde sahteciliğin önlenmesi amacıyla, ilaçların etkin ve uygun fiyatlarla tüm vatandaşlara ulaştırılabilmesi için karekod destekli ilaç takip sistemi devreye alınmıştır. TS, ilaç üreticisinden itibaren ilaçların tüm hareketlerini takip eden, her bir kutunun depo ve eczanelerdeki giriş çıkışlarını kayıt alan merkezi bir sistemdir. Dünyada benzerleri arasındaki ilk uygulamalardan birisi olan bu sistem ile ulaşılması hedeflenen başlıca sonuçlar şunlardır: o Sahte ilaçların ülkede dolaşımını engellemek, o Hasta güvenliği açısından ilaçları gittikleri son nokta olan hastalara kadar izlemek. • E-reçete: E-reçete sistemi, SGK tarafından 2012 yılının Temmuz ayında devreye alınmıştır. Sistem ile hata sonucu ve kötü niyetle üretilen yanlış reçetelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Mevcut uygulamada özel hastanelerdeki doktorlar tarafından reçeteler MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortama girildikten sonra, hastalar TC kimlik ve ilgili reçete numarası ile sözleşmeli eczanelerden ilaçlarını temin etmektedir. Şu anda günlük ortalama 600 bin e-reçete kaydı sisteme yüklenmekte ve yaklaşık 500 bin adedi eczaneler tarafından sistem üzerinden karşılanmaktadır. Türkiye laç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (T TUBB): Tıbbi Cihazların barkod numaraları kullanılarak tıbbi cihaz yönetmelikleri çerçevesinde, tedarikçi firmalar tarafından sunulması gereken bilgileri içeren ağ tabanlı bir elektronik bilgi bankasıdır. Sağlık Bakanlığı, uygulamaya geçirmiş olduğu yukarıda özetlenen sistemlerinin yanında önümüzdeki yıllarda bilgi teknolojileri alanındaki yeni hizmetlerini de tamamlamayı planlamaktadır: • • • Elektronik belge yönetiminin sistematikleştirilmesiyle Sağlık Bakanlığı kurumları arasındaki belge değişiminin merkezileştirilmesi ve otomasyonu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki sunucuların belli merkezlerde toplanarak sağlık bulutunun oluşturulması, Ulusal sağlık yazılım standardının (güvenlik, arayüz, karşılıklılık, işlerlik gibi) belirlenmesi, test merkezlerinde yazılım denetimlerinin yapılması ve denetimleri geçen yazılımlara sertifika verilmesi, Sağlık alanında bilgi teknolojileri tabanlı çözümler üreten şirketlerin kayıt altına alınması,

49

• •

E-sağlık uygulamalarında elektronik vatandaşlık kartı ve elektronik imza kullanımının sağlanması, Sağlık-NET ve AB ülkeleri arasında birlikte çalışabilirliğe yönelik çalışmaların yapılması.

Evde Sağlık hizmetleri, B T çözümlerinden faydalanılan bir başka yenilikçi hizmet alanıdır. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Mart 2005’te yayınlanmıştır, bu yönetmelikle özel sektör kuruluşlarının ruhsat alması olanağı getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, Şubat 2010’da uygulamaya konulmuştur. Bu yönergeyle, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulacak evde sağlık hizmet birimlerinin tanımı; bu hizmetleri alacak hastalara ilişkin tıbbi ve sosyal ölçütlerin tespiti; evde sağlık hizmeti verecek sağlık ekibinin ve gerekli donanımın standartlarının belirlenmesi; ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları; randevu, kayıt ve takip sistemlerinin kurulması; çalışma sistemine ilişkin usul ve esaslar ile denetim esaslarına ilişkin mevzuat ve altyapı düzenlemeleri yapılarak evde sağlık hizmetlerinin kamu kuruluşları vasıtasıyla sosyal devlet anlayışı içerisinde verilmesi ve tüm ülke genelinde etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetleri sağlanmakla beraber kamuda bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı uzaktan tele-sağlık hizmetlerini (örnek diyabet, hipertansiyon ve astım hastaları uzaktan ölçüm) kapsayan bir uygulama bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın ayrıca Avrupa Birliği ile beraber yürüttüğü projeler bulunmaktadır. Bu projelere örnekler aşağıda sunulmuştur: • Avrupa ülkeleri arasında elektronik hasta kayıtlarının paylaşılmasını amaçlayan epSOS22 projesi 2008 yılında başlamıştır. Projeye 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ve 3 Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke katılmıştır. Türkiye e-sağlık alanında kaydetmiş olduğu gelişmeler sonucunda epSOS II projesine katılmıştır. epSOS projesi 2012 yılında pilot uygulamaya geçmiştir, ancak Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuat eksikliğinden dolayı düğer Avrupa ülkeleri ile elektronik hasta kayıtlarının paylaşılması gerçekleştirilememektedir.

22 Smart Open Services for European Patients-Avrupa Hastalarına Yönelik Akıllı Sağlık Hizmetleri http://www.epsos.eu/

50

Sağlık Bakanlığı internet hizmetleri vasıtasıyla vatandaşların sağlık verilerine ulaşılmasını amaçlayan PALANTE23 projesine de katılmıştır. Bu proje kapsamında Türkiye’deki eklem iltihabı hastaları için doktor-hasta karar destek sisteminin pilot uygulamasının yapılması amaçlanmıştır. Pilot uygulamayla eklem iltihabı hastaları için kronik hastalık yönetimi desteğinin, eğitimlerin ve yaşam kalitesi artırmaya yönelik

önerilerin verilmesi hedeflenmektedir. Diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırmayı, hastalıkları ile ilgili karar alma mekanizmasına daha yoğun katılımlarını ve hasta odaklılığı amaçlayan EMPOWER24 projesine Sağlık Bakanlığı da katılmıştır. EMPOWER projesiyle diyabet hastalarından hastalıkları ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda toplanması, toplanan verilerin elektronik hasta kayıtları ile entegrasyonu ve oluşan bilgilerin analiz edilerek hastalara özel tedavi planlarının oluşturulması hedeflenmektedir. EMPOWER projesi kapsamında Türkiye ve Almanya’daki iki pilot çalışmayla diyabet hastalarının hastalıkları ile ilgili kendi karar alma süreçlerinin modellemesi yapılacaktır.

Türkiye’de e-Sağlık hizmetleri ile ilgili mevcut durum değerlendirilirken incelenmesi gereken başka bir konu ise hasta bilgilerin saklanmasının, yönetilmesinin, kullanılmasının, paylaşılmasının ve güvenliğinin çerçevesini çizen mevzuattır. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 8j maddesi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapma yetkisini vermiştir. Yine aynı KHK’nin 47. maddesi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına sağlık sektörüne dair bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini vermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan kişi bazlı veriler ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasına sahip bir veri merkezinde saklanmaktadır. Bu düzenlemelere rağmen, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ve mahremiyetine yönelik bir çerçeve kanun yürürlükte olmadığı için toplanan hasta verilerinin hastaneler arasında paylaşımı yapılamamakta ve Avrupa Birliği ülkeleri ile elektronik hasta kayıtlarının paylaşımı mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı, eşsiz parmak damar ağı örüntüsünü içeren akıllı kimlik kartı uygulaması gibi, güvenli kimlik doğrulaması sağlayan bir teknolojinin geliştirilmesi halinde, kişilerin bizzat kendi sağlık verilerine erişebilmelerine olanak sağlayabilecek bilgi sistemleri alt yapısına sahiptir.

23 Patient Leading and Managing their Healthcare through e-Health - www.palante-project.eu 24 http://www.empower-fp7.eu

51

3. dünyanın en büyük kronik sağlık sorunlarından yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalarını. KOAH .2 Özel Sektör e-Sağlık Uygulamaları Özel sektör tarafında mobil haberleşme şirketleri de mobil sağlık alanında yenilikçi çalışmalar yürütmektedir. Uzaktan Hastalık Takibi Servisi26 ile. Turkcell Türkiye’deki önemli bir sorun olan kronik hastalıklarla etkin ve verimli mücadele için B T çözümleri üretmektedir. Turkcell Sağlık Takip25 çözümü ile ilk etapta stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 500 diyabet hastasının 7/24 doktor kontrolü altında alınması planlanmaktadır. dağıtılan cihazlarla evde ya da işyerinde düzenli olarak yaptığı tıbbi ölçümlerin sonuçları ise Avea veri iletişimi altyapısı kullanılarak. yer ve zaman kısıtlaması olmadan doktor ile hasta arasında sürekli iletişim sunan bir cihazın kullanımı ile çalışmaktadır. Mobil Sağlık Platformu üzerindeki ağ tabanlı doktor uygulaması ile sisteme kayıt olan aile hekimleri hastalarının demografik bilgilerini. leri safhalarda sistemin 5 farklı hastalık (yüksek tansiyon. normal ölçüm değer aralıklarını ve hasta tarafından kullanılan tansiyon cihazının kimlik numarasını sisteme kaydetmektedir.Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. gazete haberleri 27 Avea internet sitesi.2. Sistem. Böylelikle hastalar bilgilerini anlık olarak doktorlarla paylaşarak düzenli olarak takip edilebilmektedir. 25 Turkcell internet sitesi. Vodafone abonesi diyabet ve tansiyon hastaları kendi cihazlarıyla yaptıkları ölçüm sonuçlarını Vodafone altyapısı üzerinden Medline’a ulaştırabilmektedirler. sağlık verilerinde bir bozulma gözlemlediğinde doktorlara SMS ile uyarı göndermektedir. Avea mobil sağlık platformuna taşınmakta ve kayıt altına alınmaktadır. kritik ölçüm sonuçları ise yine anlık olarak SMS ile hekimlere bildirilebilmektedir. Uygulamayla. hekimlerin. Hastanın. tanıtım materyalleri 26 Vodafone internet sitesi. Hekimler istedikleri an bu ölçümlere anlık ya da geriye dönük olarak erişebilmekte. Sistem. Mobil sağlık yenilikçiliği ile Türkiye’de uzaktan sağlık takip yönetimi örneklerinden biri 2012 yılı içinde Turkcell tarafından pilot uygulama ile hayata geçirilmiştir. koroner kalp hastalığı gibi) için çözüm üretmesi hedeflenmektedir. Avea Mobil Sağlık Platformu27 hizmeti kapsamında tansiyon takip pilot uygulamasını hayata geçirmiştir. gazete haberleri 52 . zaman ve mekandan bağımsız olarak takip edebilmelerine olanak tanınmaktadır.

Türk Telekom sistemin kullanıma açılmasından sonra 1 yıl gibi kısa bir sürede çalışanlarının sağlık harcamalarından %12 tasarruf etmiştir. Turkcell ve UNDP’nin birlikte geliştirdikleri pilot projeyle. laboratuvar ve karar destek modüllerinden oluşmaktadır. Projeyle tele-tıp uygulamalarının faydalarının gösterilmesi. işyeri hekimi. radyoloji. Geliştirilen bu platform. Geliştirilen sistem poliklinik. akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar icin Android ve iOS ortamlarında çalışacak “Kişisel Sağlık Platformu” geliştirmiştir. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve SGK bünyesinde projeler sürdürülmüş ve birçok alanda bu çözümleri kullanan sistemler hayata geçirilmiştir. Proje ile Türk Telekom çalışanları bir portal üzerinden anlaşmalı sağlık kuruluşlarından gelen kişisel sağlık kayıtlarına erişebilmektedir. EKG cihazı. 2008 yılında Intel. tele-tıp cihaz setleri gönderilmektedir. doktorlar arasında EKG ve cilt fotoğrafları ile veri alışverişi yapılmıştır28. tansiyon ölçer. Doktorlar gelen veriler üzerinden tedavi için gerekli önlemleri alabilmektedir. 2. Bu pilot uygulama ayrıca. Türkiye Bilişim Derneği tarafından Bilişim ’09 etkinliğinde Mobil Uygulama Ödülü’ne layık görülmüştür. Yıl Hastanesi arasında veri köprüsü kurulmuş. bu uygulamaların maliyet etkinliğinin ölçülüp. UNDP Türkiye 53 . Platform ile kablosuz medikal cihazlardan gelen ölçümler de hastanın kişisel sağlık kayıtlarına entegre edilmektedir. tansiyon ve kardiyoloji takipleri yapmaktadır. Bu sistemler elektronik sağlık 28 Basın araştırması. Hastaların yaptığı ölçümlerden elde edilen sonuç otomatik olarak veri iletim modülüne aktarılmakta ve bu modül vasıtasıyla yine otomatik olarak mobil sağlık doktorlarının ekranlarına düşmektedir. kırsal kesimdeki sağlık personeli ve Adıyaman 82. Türk Telekom ayrıca 30 bin çalışanının sağlık harcamalarından tasarruf sağlamak amacıyla 2010 yılında e-Sağlık projesini başlatmıştır. Bu hizmet çerçevesinde kronik hastalık takibinden yararlanacak bireylerin adresine ihtiyaca göre kullanıma hazır şeker ölçer.4 Değerlendirmeler Türkiye’de sağlık hizmetleri içinde B T çözümlerinin kullanımı son yıllarda artmış ve önemli kazançlar sağlamıştır. Platform üçüncü kullanıcıların yeni uygulamalar geliştirmelerini sağlayacak açık arayüzler ve servisler de sağlamaktadır. Acıbadem mobil sağlık hizmetleri.Türk Telekom Ar-Ge bölümü. tele-tıp sistemlerini kullanarak diyabet. ulusal sağlık stratejileri doğrultusunda genişletilmesi amaçlanmıştır. tartı. vb. hastaların doktorları ile birlikte sağlıklı yaşam planları ve kronik hastalıklarının takibini yapabilmelerine olanak sağlamıştır.

kamuda toplanan verilerin Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde • kullanılması). Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki yıllarda belirlenecek bilgi sistemlerini etkileyecek olan düzenlemelerin konunun paydaşlarının katılımıyla. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi. Bu konular bir sonraki adım olarak görülmekte ve projelendirilmektedir. fakat geliştirilecek yazılımların güvenlik. Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki yıllardaki planlarında bu standartların belirlenmesi bulunmaktadır. • • Tele-tıp uygulamaları sonucunda verilen kararların sorumluluğunun kime ait olacağı konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. kaynak yönetimi. mevcut sağlık personeli çalışma yapılanması bu hizmetlerin sunumun uygun değildir. Uzaktan tanı. güvenliği ve mahremiyeti hakkında yürürlükte bir kanun bulunmadığı için hastaneler arasında ve uluslararası kuruluşlar ile (örnek Avrupa Birliği) elektronik hasta kayıtları paylaşımı yapılamamaktadır. Sağlanan bu kazançların ve yapılan bu çalışmaların yanında e-sağlık hizmetleri alanında göze çarpan temel eksiklikler aşağıda listelenmiştir: • Mevcut çözümlerin yaygınlaştırılması. tüm kurumların sisteme katılımı (örn. Kamunun yanında son yıllarda özel sektör şirketleri de bu alandaki yatırımlarını artırarak ve ortaklıklar kurarak özellikle uzaktan hastalık takibi konusunda çözümler üretmişlerdir. vb. Sağlık Bakanlığı ve SGK) arasındaki birlikte çalışabilirlik sekteye uğradığı gibi kamu-özel sektör-üniversite işbirlikleri de yeterli düzeye gelememektedir (örn. Bu hizmetlerin sunulmasında zaman kısıtlaması bulunmamasından dolayı. Avrupa Birliğinde.kayıtları. geliştirilecek olan yazılımların veri modeli ve veri ilişkileri tanımı gibi konulardaki standartları belirlemiştir. kimi hizmetler için özel sağlık kurumları) ve tam entegrasyon sağlanamamıştır. Paydaşların görüşleri alınmadan yapılan düzenlemeler e-sağlık 54 • • • . hastane randevu yönetimi. geniş bir platformda tartışılması gerekmektedir. alanlardaki standartları belirlenmemiştir. Kişisel verilerin korunması. sağlık denetimi ve uzaktan doktor erişimi gibi yurtdışında yaygın kullanım örnekleri görülen daha yenilikçi alanlar ülkemizde halen pilot veya yeni uygulama aşamasındadır. hastaların sağlık kayıtlarının sahipliği hastaların kendisine verilmesine karşın Türkiye’de hastaların sağlık kayıtlarının sahipliğini belirleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. işlerlik. Bundan dolayı Türkiye’de Aile Hekimleri dışındaki doktorlar hastaların rızası olsa dahi hastaların sağlık kayıtlarına ulaşamamaktadır. donanım. arayüz. envanter yönetimi ve koordinasyon konularına odaklanmış ve temelde kamunun bu alandaki altyapı eksikliklerini gidermiştir. Bu eksiklikten dolayı kamu kurumları (örn. Sağlık Bakanlığı.

değer zincirindeki tüm paydaşları etkileyecektir. fakat talep edilen değişiklikler e-sağlık bilgi sistemleri alanında çalışan işletmeleri bu standartlara uyum konusunda daha da çok etkileyecektir. 55 .

diğer kaynakların üzerinde de baskı oluşturmaktadır.4 0.3 0. Özellikle 1960-1970 sonrasında küresel ortalama sıcaklık sapmasında hızlı bir artış gözlemlenmektedir (Şekil 3.7 0.1 0 -0. ekonomik gelişme ve insan etkisi.gov) Son yüzyılda karalarda ve denizlerde ölçülen sıcaklıklar dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının arttığını göstermektedir.1 -0.1 Giriş klim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevre sorunlarından birisidir.3.3 -0. Son 50 yılda küresel ortalama sıcaklıklar her 10 56 .4 -0.2 0.noaa.2 -0.6 0. Yeşil Bilişim 3. Şekil 3.5 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2010 KAYNAK: National Oceanic and Atmospheric Administration (www.1).1 Küresel ortalama sıcaklık sapmaları Son yüzyılda karalarda ve denizlerde ölçülen sıcaklıklar dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının arttığını göstermektedir Küresel ortalama sıcaklık sapmaları Santigrat derece (1901-2000’e göre) 0. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine ek olarak.5 0.

2 milyon km2 olan Kuzey Kutbu deniz buz alanı. Küresel sera gazı emisyonunun önümüzdeki 20 yılda %30 civarından artması öngörülmektedir.20ºC artacağını öngörmektedir.2).2 Kuzey Kutbu deniz buz alanı Ortaya çıkan iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen sera gazı emisyonu hızlı bir şekilde artmaktadır.13ºC artmıştır. Kuzey Amerika ve geçiş dönemi ülkeleri emisyonun artmasındaki 57 . 1970’li yılların sonlarına doğru 7.yılda bir 0. Önümüzdeki 20 yılda bilim insanları ortalama sıcaklıkların her 10 yılda bir 0. Küresel boyutta artan sıcaklıkların bir sonucu olarak 2012 yılında Kuzey Kutbu deniz buz alanı 1979’dan bu zamana kadarki en düşük seviyeye inmiştir. Çin. Şekil 3.9 milyon km2’ye düşmüştür (Şekil 3. 2012 yılına gelindiğinde %45’lik bir küçülme ile 3.

8 2030 %1. ulaşım ve üretim ihtiyaçları da artmaktadır (Şekil 3.5 %1.0 8.6 2002 7.7 4. Brezilya.0 5.4 5. Endonezya ve Mısır'ı içermektedir KAYNAK: Vattenfall Cost Curves Dünya nüfusundaki (özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki) artışa paralel olarak ülkelerin enerji. 2020 yılına doğru küresel karbon emisyonunun çoğu gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı öngörülmektedir (Şekil 3.6 4. Güney Afrika.0 %1.0 22.temel ülkeler olarak gösterilmektedir.3 51.4 %2.1 18. bu oranın 2020 yılında %67’ye ve 2030 yılında %70’e yükseleceği tahmin edilmektedir. 2002 yılında bu 3 sektörün payı toplam emisyonun %60’ı iken.9 45.5 4.4). Bu 3 sektörden kaynaklanan emisyonun gelecek yıllarda da artacağı öngörülmektedir.3).4 16.4 39.2 3.7 6.6 %1. 58 .9 4.1 4.5 6.8 Çin Geçiş dönemi ülkeleri1 OECD Avrupası Diğer endüstrileşmiş ülkeler Diğer ülkeleri2 5.7 3. Rusya ve OECD Avrupası dışında kalan Avrupa ülkelerini içermektedir 2 Diğer ülkeler Hindistan.3 2020 8.4 3.1 ABD ve Kanada 6.6 10.2 20. Şekil 3.3 Ülkeler/Bölgeler bazında CO2 emisyonu Küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliğinin en önemli nedeni olarak gösterilen karbon emisyonu hızlı bir şekilde artmaktadır CO2 salım GtCO2e YBBO 2007-2030 %1.5 %1.6 6.5 2010 8.1 58.4 1 Geçiş dönemi ülkleri.

4 Sektörler bazında CO2 emisyonu Özellikle ulaşım.1 2020 2030 KAYNAK: Vattenfall Cost Curves Ekonomik gelişme ve insan etkisi.8 %1.5). Artan sera gazı emisyonu sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma. enerji ve üretim sektörlerindeki emisyonun artması.4 8% 12% 51. bu kaynakların başında gelmektedir. endüstriyel büyümenin beraberinde getirdiği artan su ihtiyacı.1 %-1. iklim değişikliği ve gün geçtikçe kısıtlı hale gelen su kaynakları. bu sektörlerin emisyon payının 2020 yılında toplan emisyonun %67’si olacağı öngörülmektedir CO2 salım GtCO2e. artan CO2 emisyonu ve sonucunda ortaya çıkan küresel ısınmaya ek olarak diğer kaynakların üzerinde de baskı oluşturmaktadır.Şekil 3.3 8% 6% %1. yüzde YBBO 2007-2030 100% = Konutlar Orman Ulaşım Tarım 39. artan altyapı maliyetleri gibi etkenler su arzını ve talebini önemli ölçüde etkilemektedir.7 Enerji 24% 2002 25% 2010 27% 29% %2. Tahminler 2030 yılına gelindiğinde öngörülen arz ve talep arasında %40 oranında bir açık olacağını göstermektedir (Şekil 3. 59 .9 8% 8% 58.4 %1. nüfus artışından kaynaklanan talep artışı.8 8% 14% 45. klim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi.1 14% 18% 14% 18% 15% 17% 15% 17% Üretim 23% 23% 24% 25% %1. ülkelerin çevre konularında daha dikkatli davranmalarını gerektirmektedir. Özellikle su.

Şekil 3.43 GtCO2e (giga ton CO2 eşdeğeri) ulaşacağı tahmin edilmektedir.900 %2 YBBO 4.500 2.2 Yeşil Bilişim Tanımı Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (B T) iş hayatında ve günlük hayatta gün geçtikçe daha yoğun olarak kullanılması sonucunda ortaya çıkan verimlilik artışı B T araç gereçleri tarafından tüketilen enerjinin kat kat fazlasının tasarruf edilmesini sağlamaktadır ve yeşil bilişim kavramının temelini oluşturmaktadır.5 Su arz ve talep tahminleri Küresel ısınmaya ek olarak. diğer kaynakların üzerinde de baskı oluşturmaktadır – Su.6) ve bu oran B T kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber gün geçtikçe artmaktadır. bu kaynakların başında gelmektedir Milyar m3. B T sektörünün küresel karbon emisyonunun toplam emisyonun %2-3’lük kısmını oluşturduğu tahmin edilmektedir (Şekil 3. nüfus projeksiyonları ve IFPRI’dan alınan tarımsal üretim projeksiyonlarına göre KAYNAK: Su 2030 Global Su Arzı ve Talebi modeli. 154 havza/bölge 2030 itibariyle öngörülen arz ve talep arasında %40 oranında bir açık var 6.800 100 4. IFPRI ETKİ-SU baz vakasına göre tarımsal üretim 3. 2020 yılında bu emisyonun 60 . B T kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonu B T üretiminden kaynaklanan emisyonun 3-4 katı civarındadır.200 -%40 Mevcut talep1 2030 talebi2 Açığı olan havzalar Fazlası olan havzalar Erişilebilir. ekonomik gelişme ve insan etkisi. 2020 yılına doğru B T kaynaklı CO2 emisyonun 1. güvenilebilir ve sürdürülebilir mevcut arz 1 IFPRI’dan (Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü) alınan 2010 tarımsal üretim analizlerine göre 2 GSYH.

Güney Afrika. Endonezya ve Mısır'ı içermektedir 3 Geçiş dönemi ülkeleri.43 Toplam salım içindeki pay.53 0. Brezilya. Özetle. Kanada Ve OECD Avrupası 10 13 11 12 0.18 2007 0. B T kaynaklı CO₂ emisyonu hızla artmaktadır ve bu artış temelde aşağıdaki hususlardan kaynaklanmaktadır: 61 .83 20 14 1.7).6 100% = 0. son sırada ise veri merkezleri yer almaktadır (Şekil 3. enerji.08 %5.43 0. Her 3 bileşenin artış hızı diğer sektörlerdeki (örn.35 2020 %6.64 Kullanımdan kaynaklanan Üretimden kaynaklanan 0. Rusya ve OECD Avrupası dışında kalan Avrupa ülkelerini içermektedir KAYNAK: Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age B T kaynaklı CO₂ emisyonunun temel bileşeni bilgisayar ve monitörlerin enerji ihtiyacıdır. Kanada. kinci sırada haberleşme şebekeleri ve cihazları. yüzdesi YBBO 2002-2020 %3 %4 %3 %6 YBBO 2002-2020 %5.%20’sinin ABD.6 B T karbon emisyonu ve bölgesel kırılımı BİT sektörünün küresel karbon emisyonu. toplam salımın %2-3’lük kısmını oluşturmaktadır BİT1 karbon emisyonu GtCO2 1% 2% 3% 1. üretim) artış hızının 3-4 katı civarındadır. ulaştırma. telekomünikasyon şebekelerini ve cihazlarını. yazıcıları ve veri merkezlerini içermektedir 2 Diğer ülkeler Hindistan.43 15 12 Çin 16 7 10 0. OECD Avrupa’sı ve diğer sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanacağı öngörülmektedir.6 56 35 44 %8 2002 2007 2020 1 BİT bilgisayar sistemlerini. % BİT karbon emisyonu bölgesel kırılımı GtCO2.53 Diğer ülkeler2 25 0. Özellikle bulut bilişim ve büyük veri uygulamalarının yaygınlaşması sonucunda artacak olan veri merkezi ihtiyacının önümüzdeki 10 yılda veri merkezlerinden kaynaklanan CO₂ emisyonunu yıllık %7 oranında artıracağı tahmin edilmektedir.83 1.2 Geçiş dönemi ülkeleri3 Diğer sanayileşmiş ülkeler ABD. Şekil 3.11 2002 0.

Kullanıcı başına düşen B T cihazı sayısının artması (örn. Cihazların her zaman açık konumda kalmasına doğru olan eğilim (özellikle mobil cihazlarda) ve eski malzemenin ve elektronik bilgileri silmek yerine saklamanın tercih edilmesi ve bunun sonucunda daha fazla veri depolama kapasitesine ihtiyaç duyulması.43 YBBO 2002-2020 57% 0. yazıcılar ve diğer cihazlar kaynaklıdır Alt sektör bazında küresel BİT karbon emisyonu GtCO2.53 Bilgisayarlar. yüzdesi 1. akıllı telefonlara ve tablet bilgisayarlara sahip olması).• • • B T kullanımının ve her biri enerji gerektiren cihazların artması.7 Alt sektör bazında küresel B T karbon emisyonu • BİT sektöründeki karbon emisyonundaki en büyük pay %50-60 seviyesi ile bilgisayarlar. Şekil 3. kullanıcıların dizüstü bilgisayarlara. cihazlar ve yazıcılar Veri merkezleri Telekomünikasyon şebekeleri ve cihazları %7 %5 KAYNAK: Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age 62 . şlem ve iletim gücünde artış (örn.83 49% 18% 57% 14% 28% 2002 14% 37% 2007 25% 2020 %5 0. 3G akıllı telefonlar daha yüksek frekanslarda faaliyet gösterdiği ve daha büyük ekranlara sahip oldukları için diğer telefonlara göre daha fazla güce ihtiyaç duymaktadır).

1 milyardan ~4. 63 .5 Artış ve azalmanın kaynakları 0.5 1.8 milyara ve ~67 milyondan ~898 milyona) Telekom kullanıcılarındaki artış (2. B T sektörünün karbon emisyonunun teknolojik gelişmelerle sağlanacak tasarruflara rağmen artacağı öngörülmektedir. veri sunucularındaki ve haberleşme hizmetlerindeki artışın B T kaynaklı emisyonları önemli ölçüde artıracağı öngörülmektedir (Şekil 3. B T’nin cisimsizleştirme (dematerialization) yoluyla veya enerji etkinliğini artıran ve mevcut süreçlerin karbon yoğunluğunu azaltan bir bileşen olarak diğer sektörlerden kaynaklanan küresel emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir.8 B T kaynaklı emisyonlardaki gelişim tahminleri BİT sektörünün karbon emisyonunun teknolojik gelişmelerle sağlanacak tasarruflara rağmen artacağı öngörülmektedir Artış Azalma BİT kaynaklı emisyonlardaki gelişim tahminleri GtCO2e 2002 yılı emisyonu Bilgisayar kullanımı Veri merkezi kullanımı Telekom araçları kaynaklı Telekom altyapısı kaynaklı Bilgisayar teknolojileri Veri merkezi teknolojileri Telekom teknolojileri 2020 yılı emisyonu 0.3 0. Şekil 3.Yukarıda belirtilen temel nedenlerden dolayı.8).2 0. Özellikle bilgisayar kullanımındaki.4 0.1 Bilgisayar sayısındaki artış (~600 milyondan ~4 milyara) Veri kullanım sunucularındaki artış (~18 milyondan ~122 milyona) Cep telefonu sayısındaki artış (~1. B T cihazlarının enerji kullanımındaki verimlilik ve veri merkezlerindeki yeni sanallaştırma ve soğutma teknolojilerinin bu artışı önemli oranda sınırlayacağı düşünülmektedir.3 1.1 0.3 milyardan 7 milyara) Masaüstü bilgisayarlardan dizüstüne geçiş trendi ve ekran enerji harcamasındaki verimlilik Sanallaşma ve soğutma teknolojilerindeki gelişmeler Gelişmiş bataryalar ve altyapıdaki enerji verimliliği artışı KAYNAK: Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age Her ne kadar B T sektörünün karbon emisyonu küresel olarak artış gösterse de.1 1. Buna karşılık.

2020 yılındaki küresel izinin 5 katından fazla olacağı tahmin edilmektedir.3 GtCO2e o Binalar: 2. depolama için alan kullanımı. endüstride otomasyon. Diğer sektörlerde etkinlik: Enerji tüketimini azaltmak ve karbon etkinliğini artırmak amacıyla süreçleri izleyen. o Kâğıt. mesafenin ve araçların optimizasyonu (lojistik. o Binalar: Bina enerji tüketiminin izlenmesi ve yönetilmesi (ısınma. Tahmin edilen 7. o Enerji: Enerji üretiminin. 2002’deki toplam 40 GtCO2e emisyon içinde 0. Buna karşılık 2020 yılında görülebilecek 21. cihaz kullanımını optimize eden ve karmaşık sistemleri yöneten bir altyapı platformu teşkil etmesi. sanal toplantılar.9). internet ortamına geçirilebilecek içerik üretimi). o Taşımacılık: Taşımacılık bileşenlerinin. iş amaçlı seyahatler).8 GtCO2e miktarında azaltma potansiyeline sahiptir (Şekil 3. cisimsizleştirme uygulamalarına olanak sağlaması. uzaktan çalışma.2 GtCO2e o Enerji: 2. ulaşım. o Endüstri: Endüstriyel süreçlerdeki enerji kullanımının optimizasyonu (endüstriyel motorlar ve enerji tüketimi. e-devlet.9 GtCO2e’lik düşüşün 7. CD ve DVD gibi malzemelerin dijitalleşmesi ve böylece sadece dijital • teknolojiler kullanılarak içeriğin yönetilebilmesi. iletiminin ve dağıtımının kayıp ve kaçakları önleyecek şekilde etkin yönetilmesi (enerji arz – talep optimizasyonu). havalandırma ve aydınlatma için enerji kullanımı. B T sektörünün ayak izi. o E-ticaret.5 GtCO2e Diğer sektörlerde etkinlik: 7. B T diğer sektörlerde sağladığı etkinlik artışı ve cisimsizleştirme yoluyla 2020 yılına gelindiğinde küresel CO₂ emisyonunu 7. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere. Azaltmanın bileşen ve sektör bazında tahmini kırılımı aşağıda belirtilmiştir.5 GtCO2e’dir ve 2020 yılında bu seviyenin 1. taşımacılık ve enerji sektörlerindeki verimlilik artışından kaynaklanacağı düşünülmektedir.• Cisimsizleştirme: Fiziksel süreçlerin B T’nin hayata geçirilmesi ile değiştirilmesi ya da sanallaştırılması.4’e çıkması beklenmektedir. vb.8’lik bölümünde B T’nin yoğun etkisi olacağı düşünülmektedir. tele-tıp.1 GtCO2e 64 .8 GtCO2e azaltma potansiyelinin ağırlıklı olarak binalar. çalışma için alan kullanımı). • • Cisimsizleştirme: 0. B T sektörü tarafından sağlanacak potansiyel düşüşün. telekonferans.

Karagöl (2012) bu alanları şöyle açıklamıştır: • Akıllı Binalar: Barınma ve çalışma amaçlı kullanılan binalardaki enerji verimliliğinin artırılması amacıyla.0 0.1 GtCO2e’lik azalmayı içermektedir. Akıllı bina kapsamında.9 GtCO2e’lik azalmayı içermekte ve bu çalışma kapsamındaki tahminlerde ön görülen 4.5 28. “akıllı şebeke”. binaların aydınlatılmasında.9 51.5 2002 1. GtCO2e TAHMİNLER BİT izi BİT’nin sağlayabileceği azalma 11. Akıllı bina 65 .9 14.9’luk ek azalımı içermektedir 3 Azalım önlemlerinden gelen ek BİT izini içermemektedir.6 0.0 GtCO2e Şekil 3. akıllı ölçme sistemleri.4 2020 taban değer 1.9 11.9 21.1 7. “akıllı ulaştırma” ve “akıllı motor” gibi bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı uygulamalar karbon emisyonlarının azaltılmasını mümkün kılabilmektedir. “akıllı bina”.9 2020’deki B T kaynaklı toplam emisyon düşüşü potansiyeli BİT kaynaklı karbon emisyonu toplam içinde yüksek bir oran teşkil etmese de.o Taşımacılık: 2.0 GtCO2e o Endüstri: 1. Ek tedbirlerle çifte hesaplama mümkündür 2 Firma’nın azalma maliyet eğrisindeki 2.5 39. BİT sayesinde sağlanabilecek 8 GtCO2’lik azalma düşünüldüğünde Yeşil Bilişim kritik öneme sahip hale gelmektedir Sera gazı emisyonları. bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı çözümlerin kullanılması mümkündür. ısıtılmasında ve soğutulmasında harcanan enerjiyi verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayan bina otomasyon sistemleri gibi çözümler kullanılabilmektedir. ek olmayan BİT izi azalımları KAYNAK: Takım analizleri Bu kapsamda.8 30.0 40.5 2020 düşüşle birlikte 1 Firma’nın azalma maliyet eğrisindeki 17.1 50.

sanayi üretiminin temelinde yer almaktadır. Akıllı ulaştırma sistemleri.uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla beraber. ulaşımla ilgili verilerin yönetilmesini ve optimizasyonunu sağlayarak yakıt tüketiminin. Bu uygulamalar sayesinde. Üretimde kullanılan motor • 29 Karagöl.03 GtCO2e miktarında azaltılmasının mümkün olacağı tahmin edilmektedir30. 2020 yılına kadar küresel karbon emisyonlarının 1. 2020 yılına kadar küresel karbon emisyonlarının • 2.52 GtCO2e miktarında azaltılmasının mümkün olacağı tahmin edilmektedir31. Akıllı Şebekeler: Günümüzde pek çok ülkedeki elektrik dağıtım şebekesi iletimdeki ve altyapısındaki verimsizlikten dolayı kaçaklara neden olmakta. enerji verimliliği sağlanabilmekte. dağıtım araçlarının kat ettikleri mesafelerin. ihtiyaç duyulan ilave kapasite düşürülebilmekte. Akıllı şebekelerin kullanımıyla birlikte. araçlarla bütünleşik navigasyon (yol bulma) cihazları.68 GtCO2e miktarında azaltılmasının mümkün olacağı tahmin edilmektedir29. 2012:30-36 66 . bir dizi yazılım ve donanımdan oluşan yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojisi uygulamalarıdır. • Akıllı Motorlar: Endüstriyel üretimde kullanılan ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren motorlar. Akıllı Ulaştırma Sistemleri: Bilgi ve iletişim teknolojileri. 2012:36-42 30 Karagöl. elektrik dağıtım firmalarının tüketicinin ihtiyaçlarını anında tespit edebilmesini ve talep doğrultusunda elektrik tedarikinin sağlanmasını mümkün kılmaktadırlar. Elektrik arzının tüketicilerin talepleri doğrultusunda karşılanması esasına dayanan akıllı şebekeler. rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin şebekeye dâhil edilmesi sağlanabilmekte ve enerji üreticisi ile kullanıcılar arasında iki yönlü ve gerçek zamanlı talep verisi alışverişine imkan sağlanabilmektedir. Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin yaygınlaşmasıyla 2020 yılına kadar küresel karbon emisyonlarının 1. elektrik ihtiyacındaki dalgalanmaları önleyebilmek için ilave kapasiteye ihtiyaç duymakta ve elektrik üreticisinden tüketiciye tek yönlü bir iletişim imkanı sunmaktadır. sürücülerin yolculuklarını en uygun şekilde yapmalarına olanak sağlayan. Akıllı şebekeler. stok tutulması için gerekli olan depolama alanlarının azaltılması gibi faydalar sağlayan yazılım ve donanım araçlarından oluşmaktadır. 2012:42-49 31 Karagöl. sürücülere ihtiyaç duyacakları trafik bilgilerini sağlayan ve araçlarla etkileşimli bir şekilde çalışan akıllı altyapılar ve ticari firmaların ya da toplu taşıma hizmet sağlayıcılarının filolarını daha etkin yönetebilmeleri gibi ulaştırmayla ilgili pek çok alanda kullanılmaktadır.

ekonomik ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazların kontrolsüz bir şekilde elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan atıklar için kullanılmaktadır. bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde. üretim süreçlerinin verimliliği de artırılabilmektedir. 2012:23-30 67 . bu cihazların oluşturduğu atıkların ortadan kaldırılması da ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmakta olup. Environmental Protection Agency Office of Resource Conservation and Recovery (Mayıs 2011) 32 Karagöl. 2020 yılına kadar küresel karbon emisyonlarının 0. Bunun yanı sıra. bu kapsamda e-atık (elektronik atık) kavramı önem kazanmaktadır. bu motor sistemlerinin daha az enerji harcayarak ihtiyaç duyulan ölçüde çalışmaları sağlanabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri cihazlarından dolayı oluşan sera gazı emisyonlarının dışında.S. Şekil 3. Akıllı motorların kullanımıyla birlikte.97 GtCO2e miktarında azaltılmasının mümkün olacağı tahmin edilmektedir32.sistemlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli araç ve uygulamalarla kontrol edilmesi ve yönetilmesi sonucunda.10 ABD’deki e-atık miktarları Çevre ve insan sağlığının korunması için e-Atıkların bertaraf edilmesi ve ekonomik kazanım için bu atıkların geri dönüşümü önemlidir 2009 yılı Ömrünü tamamlamış Milyon adet Atılmış Milyon adet Geri dönüşüm için toplanmış Milyon adet ABD ÖRNEĞİ Geri dönüşüm toplanma oranı Yüzde Bilgisayarlar 47 29 18 %38 Televizyonlar 27 23 5 %17 Mobil cihazlar 141 129 12 %8 KAYNAK: U. e-Atık kavramı.

Türkiye’nin sera gazı emisyonu artışı bu dönemde dünya ortalamasından ve pek çok gelişmekte olan ülkeden yüksek seyretmiştir.11). Ülkelerin bu konular üzerinde politika. Mobil cihaz satışlarındaki hızlı artış ve bu cihazlardaki geri dönüşüm oranlarının düşüklüğü göz önünde bulundurulduğunda. 2009 yılında ABD’de ömrünü tamamlamış elektronik cihaz sayısı (bilgisayarlar.S. televizyonların %17’si ve mobil cihazlar %8’i geri dönüşüm için toplanabilmiştir. özel şirketlerin enerji kullanımlarını etkin bir şekilde gözlemlemeleri.Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansının hazırlamış olduğu raporda33. 33 U. Sera gazı emisyonlarında tahmin edilen kazanımların elde edilebilmesi. Bunu %14’lük oranla CH4 ve %4-5 oranla diğer gazlar (N2O ve F gazları) oluşturmaktadır. 1990’ların başında 187 MtCO2e olan Türkiye’nin sera gazı emisyonu 2010 yılına gelindiğinde yıllık %3. toplanan veriler vasıtasıyla daha etkin hale gelmeleri ve sonuçta iş yapış şekillerini enerjiyi daha verimli kullanacak şekilde değiştirmeleri gerekmektedir. e-atık miktarının azaltılması ve bu atıkların geri dönüşümünün artırılabilmesi için mevcut altyapının ve uygulamaların dönüşümü gerekmektedir. Bu yıl içerisinde ömrünü tamamlamış bilgisayarların %38’i. Bu cihazların belli bir kısmı tüketiciler tarafından atılmış ve bu atılan cihazların da bazıları geri dönüşüm için toplanabilmiştir. televizyonlar ve mobil cihazlar) 215 milyon olarak tahmin edilmiştir (Şekil 3. 3.3 Mevcut Durum Analizi Türkiye’de iklim değişikliğini etkileyen sera gazlarının çoğunluğu %81’lik oranla CO2 gazından oluşmaktadır (Şekil 3.9’luk artışla 402 MtCO2e ulaşmıştır. Hacim ve ağırlık bakımından bilgisayar ve televizyonlardan kaynaklanan eatıklar toplam atıkların büyük bir kısmını oluşturmakla birlikte mobil cihaz atıkları da adet olarak en büyük kısmı oluşturmuştur. strateji ve hedefleri belirlemeleri. ileriki dönemlerde mobil cihazların geri dönüşümünün artırılması çevre ve insan sağlığı ve ekonomik kazanım içim önemli olacaktır. enerji kullanımı ve sera gazı emisyonu ile ilgili verileri toplamaları. daha çevre dostu elektrikli ve elektronik cihazlar üretmeleri. Environmental Protection Agency Office of Resource Conservation and Recovery Electronics Waste Management in the United States Through 2009 68 . gerekli düzenleme ve denetimleri yapmaları.10).

9% 78. Bunu %13 ile Endüstriyel şlemler.9% 19.7 17.7% 17.7% 81.5% 238 7.2010 Türkiye’deki sera gazı emisyonu kaynaklarının başında enerji sektörü gelmektedir ve endüstriyel işlemler sektörünün payı da hızla artmaktadır.12). %7 ile Tarımsal Faaliyetler ve %9 ile Atıklar izlemiştir (Şekil 3. 1990-2010 dönemi içerisinde tarımsal faaliyetler dışındaki tüm alanlardaki emisyonlar artmıştır.9% 14.4% 402 4.2% 75.3% CO2 75.11 Türkiye sera gazı emisyonları (1990-2010) Türkiye’de iklim değişikliğini etkileyen sera gazlarının çoğunluğu %81’lik oranla CO2 gazından oluşmaktadır Sera gazı emisyonları MtCO2e.0% 297 6. Yine aynı dönem içerisinde Türkiye endüstrisindeki hızlı gelişme ve artan enerji ihtiyacı sonucunda tarımsal faaliyetlerin emisyon içindeki payı düşerken diğer sektörlerin payı artmıştır.6% 73.Şekil 3.9 %2. 69 . yüzde 100% = Diğer1 CH4 187 6.2% %4.5% YBBO 1990-2010 %3.2% 330 5. 2010 yılındaki sera gazı emisyonun yaklaşık olarak %70’i enerji sektöründen kaynaklanmıştır.3 1990 1995 2000 2005 2010 1 Diğer kategorisi N2O ve F gazlarını içermektedir KAYNAK: TÜİK Çevre İstatistikleri 1990 .9% 15.0 %2.

13). Türkiye’nin elektrik üretimini büyük oranda CO2 emisyonu yüksek olan fosil yakıtlardan karşıladığı görülmektedir. ulaştırma ve konutlardan kaynaklanmaktadır (Şekil 3.2010 1995 2000 2005 2010 Salınan CO2 bazında incelendiğinde.5 YBBO 1990-2010 Atık Tarımsal faaliyetler Endüstriyel işlemler Enerji 187 5% 16% 8% 71% 72% 73% 68% %3. orman. ulaştırma %14 ve konutlar %15 oranında paya sahiptir. yüzde 402 9% 330 297 11% 238 10% 12% 10% 9% 8% 10% 8% 9% 7% 13% %6. demir-çelik üretimi.5 %6. balıkçılık ve diğer alanları içermektedir.8 %-0. emisyonun %80’i elektrik üretimi.12 Türkiye sera gazı emisyonu sektörel kırılımı (1990-2010) Türkiye’deki sera gazı emisyonu kaynaklarının başında da enerji sektörü gelmektedir ve endüstriyel işlemler sektörünün payı hızla artmaktadır Sera gazı emisyonları MtCO2e.9 71% 1990 KAYNAK: TÜİK Çevre İstatistikleri 1990 . fakat bu oran 2006’da %75 seviyesindeyken 2011’de %67 seviyesine düşmüştür 70 . sanayi üretimi. 2010 yılındaki toplam CO2 emisyonu içinde elektrik üretimi %33. sanayi sektörü %17. tarım.Şekil 3. Enerji üretimi detaylı incelendiğinde. Geri kalan %20’lik kısım çimento üretimi. Küresel emisyonlarda olduğu gibi Türkiye’de de enerji üretimi ve sanayi sektörü emisyon kaynakları arasında ilk 2 sırayı almaktadır.

doğalgaz).14).8 GW olurken bu kapasitenin %64’ü fosil yakıtlardan karşılanmaktadır (petrol. sanayi üretimi. 71 . kömür. Yine aynı dönem içerisinde 2006 yılında elektrik üretiminin %26’sını karşılayan kömür 2011 yılında hızlı bir düşüşle %7 seviyesine gerilemiştir. 2011 verilerine göre toplam kurulu güç kapasitesi 52. 2006-2011 döneminde elektrik enerjisi üretimi büyük oranda doğalgaz ve hidroelektrik/jeotermal santrallerden karşılanmıştır. Bu dönem içerisinde rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2006 yılında neredeyse hiç yokken 2011 senesinde rüzgarın elektrik üretimindeki oranı hızla artarak %3 seviyesine çıkmıştır. Şekil 3. 2010 Toplam ~%80 29 50 44 57 17 13 9 326 107 Elektrik Üretimi %33 Sanayi Sektörü %17 Ulaştırma Konutlar Çimento DemirÜretimi çelik Üretimi %14 %15 %9 %5 Tarım/ Diğer Orman/ Balıkçılık %4 %3 2010 toplam KAYNAK: TÜİK Çevre İstatistikleri 1990 .13 Türkiye CO2 emisyonu kırılımı Salınan CO2’nin %80’i elektrik üretimi. ulaştırma ve konutlardan kaynaklanmaktadır CO2 emisyonu kırılımı MtCO2.2010 Son 5 yılda kurulu güç kapasitesinde fosil yakıtlara bağlılık azalma eğilimindedir.(Şekil 3.

6 Elektrik enerjisi üretimi GWh 100% = 176. Endeks değerlendirmesinin %80’i objektif kriterlere dayanılarak (%50’si emisyon trendi.8 Rüzgar Petrol Kömür Hidroelektrik ve Jeotermal 40.5 Doğalgaz 46% Doğalgaz 2006 2011 2006 2011 KAYNAK: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Genel Enerji Dengesi (Orijinal Birimler) 2006 ve 2011 Türkiye’de fosil yakıtların enerji üretimindeki payı azalmakla beraber.7 1.1 10.3 13.4 0. %30’u emisyon seviyesi) ve geri kalan %20’si ise değerlendirilen ülkelerde bulunan ve ulusal ve uluslararası iklim politikalarını değerlendiren toplam 200 uzmanın görüşüne göre yapılmaktadır. 72 . miktarlarını ve politikalarını ölçen klim Değişikliği Performans Endeksine göre 2012 yılında Türkiye OECD ülkeleri arasında bu endekste son sırada yer almıştır (Şekil 3. klim Değişikliği Performans Endeksi.5 2.258 7% 1% 3% Rüzgar Petrol Kömür 59% 14.Şekil 3.15).8 1.146 2% 0% 26% 30% Hidroelektrik ve Jeotermal 25% 175.1 12.14 Türkiye’nin kurulu güç kapasitesi ve elektrik enerjisi üretimi Türkiye elektrik üretimini büyük oranda CO2 emisyonu yüksek olan fosil yakıtlardan karşılamaktadır fakat bu oran 2006’da %75’ten 2011’de %67 seviyesine düşmüştür Kurulu güç kapasitesi GW 52.7 17. ülkelerin sera gazı emisyon trendlerini. toplamda enerji bazlı CO2 emisyonunun %90’ından fazlasına sahip olan 58 ülkeyi iklim performanslarına göre değerlendirmekte ve karşılaştırmaktadır.3 19.

TV.146 ton elektronik devre.545 ton malzeme yurt içinde kullanılmak üzere satışa sunulurken. elektronik bileşen gibi donanım yurt dışına ihraç edilmiştir. akıllı telefon 73 . Bu verilere göre.Şekil 3. 2009 yılında toplanan 4. cep telefonu. yurt içinde kullanım olanağı olmayan 1. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından uygunluk yazısı verilen firmaların kayıt altına aldığı toplanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) miktarı 2009 yılı sonu itibariyle 4.000 ton elektronik atığın işlenmesi sonucu 2. sadece dizüstü bilgisayar. Türkiye’de her yıl satılan temel elektronik cihazlar düşünüldüğünde e-atık olarak toplanan bu miktarın çok düşük kaldığı gözlemlenmektedir. 2011 yılında satılan ürün kadar elektronik cihazın atıldığı varsayılırsa.15 klim değişikliği performans endeksi Sera gazı emisyonuna ek olarak e-atık konusundaki en güncel veri Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Atık statistikleri 2003-2009 dokümanında verilmiştir.000 tona ulaşmıştır.

Tablet 500 gr.16). Index bilgisayar yatırımcı sunumu. Bununla birlikte. Şekil 3. kayıt altına alınana e-atık miktarı son derece düşüktür Elektronik cihaz satışları Milyon (2011) 11. Akıllı telefon 150 gr.2 3.36. Türkiye de yıllık oluşan elektronik atık miktarının ortalama 400-540 bin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. s145 36 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Regulatory Impact Assessment of EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) 74 .1 Mobil telefon Akıllı telefon TV Disüstü bilgisayar Tablet KAYNAK: GfK Türkiye 2011.1 0.5 kg.0 2. Dizüstü bilgisayar 2. Mobil telefon 100 gr.4 2. Turkcell. legal atık miktarı 2011 yılı için 8 bin ton civarındadır35.000 tonun üzerindedir34 (Şekil 3.16 Elektronik cihaz satışları 2011 Türkiye’de her yıl satılan elektronik ürünler düşünüldüğünde. 35 Bilişim Dergisi. basın araştırması 34 E-atık miktarı hesaplanırken varsayılan ortalama birim ağırlıklar: TV 10 kg. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uygunluk yazısı ile çalışan firmalarca toplanan.ve tabletlerden oluşacak atık miktarı 30.

klim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması. 2001 yılında kurulan klim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ( DKK) 2004 yılında birçok bakanlık ve kurumun katılımıyla yeniden oluşturulmuştur.3. 2007-2013 Ulusal klim Değişikliği Stratejisi. Türkiye iklim değişikliği konusundaki uluslararası anlaşmalara 1992 yılından itibaren taraf olmuştur. Ancak gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının bundan sonra da artmaya devam edeceği protokole üye diğer ülkeler tarafından da tanınmış ve OECD üyesi olması nedeniyle Ek-1 ülkesi olan Türkiye. Türkiye küresel anlamda atılmış en büyük çevreci adım olarak kabul edilen Kyoto Protokolü’ne 2009 yılında taraf olmuştur. kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve bu konuda Türkiye’nin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla 2001/2 sayılı genelge ile oluşturulmuş ve 2004/13 sayılı genelge ve 2010/18 sayılı genelge ile yeniden düzenlenmiş olan DKK. Kurulan kurulların ve taraf olunan anlaşmaların yanında. Türkiye’nin 2004 yılında klim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olmasından sonra daha detaylı şekillenmiştir. Bir OECD üyesi olan Türkiye. karbon emisyonu azaltma yükümlülüklerinden muaf tutulmuştur. 1998-2018 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi.1 Devlet Politikaları ve Stratejileri Türkiye’de karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma için farklı birimlerin dahil olduğu bir yönetim yapısı kurulmuştur. yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi. 2007-2023 Dokuzuncu Kalkınma Planı. bu organizasyonun düzenlemelerini ulusal stratejilere uygulamaya başlamış. 2012/2 sayılı genelge ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başkanlığında ve pek çok diğer bakanlığın ve STK’nın katılımıyla yeniden yapılandırılmıştır. aşağıda örnekleri listelenmiş birçok rapor ile oluşturulmuştur: • • • • • Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı. Bu rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. 2011-2023 Bu raporlar içinde klim Değişikliği Eylem Planı karbon emisyonlarının azaltılması yönünde en somut ve kapsamlı stratejileri belirlemiştir. 2010-2020 klim Değişikliği Eylem Planı. 1999 yılından itibaren hızlanan Avrupa Birliği üyelik süreciyle birlikte konu daha da önem kazanmıştır. 75 .3. Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki ulusal planları. Strateji ve çalışmalar. bu ekte bulunan diğer ülkelerden farklı olarak.

2006 yılında DPT tarafından e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulmuş olan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi’nde. Bu çalışmalar sonucunda farklı alanlarda hedef ve eylemler belirlenmiştir (Ek-1). sanayi. 37 Karagöl. 76 . çıktılar ve performans göstergeleri ve sorumlu kuruluşlar tanımlanmıştır. Temmuz 2012. Yeşil Bilişim alanında politika. Bu eylem planında.UNDP’nin de desteği ile hazırlanmıştır. atık yönetimi. Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı tarafından 2011 yılında 2023 yılı hedef alınarak hazırlanan “Türkiye Ulaşım ve letişim Stratejisi” belgesinde. Bu eylemlerden ilk üç eylem ulaşım alanında. Yeşil Bilişim kavramı içinde düşünülebilecek eylemler ve tamamlanma yüzdeleri Tablo 3. strateji ve hedefler bütünsel bir yaklaşımla belirlenmemekle birlikte özellikle mevcut bazı kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılması (cisimsizleştirme) ve ulaşım alanında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sera gazı emisyonlarını düşürmeye yardımcı olacak eylemler belirlenmiştir. sera gazı emisyonunu düzenleme. Bu konulara ek olarak. tarım ve arazi kullanımı alanlarında eylemler. diğer eylemlerse cisimsizleştirme alanında incelenebilir. ulaşım ve binalar alanlarında enerji verimliliğini artırmaya.1’da özetlenmiştir. sanayi. binalar. ulaşım. yeşil bilişim öncelikli teknolojiler ile doğal kaynakların ve insan kaynaklarının kullanımında verimliliğin en üst seviyeye çıkacağı bir gelişmenin yaşanacağı ve bu teknolojik gelişmenin paralelinde düzenleme rejiminin de buna göre oluşturulacağı belirtilmiştir37. Yeşil Bilişim kapsamında yapılması gerekenler bir bütünlük halinde belirtilmemiş ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin enerji verimliliğindeki ve sera gazı emisyonlarını düşürmedeki hedefleri ve eylemleri oluşturulmamıştır. Ek-1’de özetlenen klim Değişikliği Ulusal Eylem Planı enerji. ülkenin değişen iklim koşullarına adaptasyonu konusunda da çalışmalar yürütülmüştür. denetlemeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik hedefleri ve eylemleri belirlemiştir. Raporda enerji. 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı’nda.

Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları Ülke çapında toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri. özel sektör toplu taşıma şirketleriyle işbirliği potansiyeli. • Ülke çapında ulaşımla ilgili acil durum ve önemli uyarıların (yol çalışması. vb. yaygınlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. • lgili iş ortaklarına sağlanan bağlantılarla internetten tren. %100 Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi Ulaşımda yoğunluğun engellenmesi ve mevcut altyapının etkin kullanılabilmesi için yeni teknolojilerden faydalanarak ulaşım talebinin yönetilmesine gerçekleştirilecektir. • Alternatif ulaşım yollarının tahmini varış süresi ve yolculuk maliyeti bilgileri. yönelik uygulamalar Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi kapsamında Gerek şehirlerarası. gerek şehir içi farklı ulaşım yöntemlerine 77 .1 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki yeşil bilişim eylemleri 2006-2010 Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %100 Eylem Açıklamalar Ulusal Ulaştırma Portalı Ülke çapında ulaşım bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulacağı bir portal oluşturulacaktır. otobüs bileti satış hizmetlerinin sunumuna imkan sağlanacaktır. gemi. gelirin dağıtımı gibi konular ile dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en uygun toplu taşıma ödeme sistemi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır.Tablo 3. mobil ve e-bilet uygulamalarının standartlaştırılması. kaza. Bu portaldan. sistemlerin birlikte çalışabilirliği. • stenen yerin haritasına internetten ulaşım.) elektronik kanallardan sunumu. akıllı kart. uçak. Bu raporda kamu toplu taşıma hizmetlerinde ülke çapında ortak bir elektronik ödeme sistemi altyapısı oluşturulması.

Yeni şirket kurulumu. vergi beyan ve ödemeleri. elektronik levhalar) yolcu ve sürücü bilgilendirme sistemleri kurulacaktır. mobil. iş süreçlerini yeniden tanımlamaları ve tüm süreçlerini elektronik ortama entegre ederek verimliliklerini artırmaları amacıyla destekler verilecektir. çeşitli ruhsat başvuruları. gümrük işlemleri. unvan değişikliği ve genel kurul bildirimi gibi işlemler tek bir noktadan internetten yapılabilecek.Eylem Açıklamalar yönelik ihtiyaçlar. %76 %32 Dış Ticarette e-Belge Kullanımı Dış ticaret işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgeler kurumlar arasında elektronik ortamda paylaşılacak ve tüm işlemler iş süreçlerinde taraf olan kurumlarca standart dış ticaret belgeleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi değerlendirilecektir Çevrimiçi Çevre zinleri Çevrimiçi Şirket şlemleri şletmelerin çevre izinleri ile ilgili iş ve işlemlerini tek bir noktadan internetten yapabilmeleri sağlanacaktır. mali destek ve teşvik başvuruları. çalışan SGK kayıtları. alışkanlıklar ve eğilimler ile çevresel faktörlerin belirlenmesinde ve buna bağlı politikalar geliştirilmesinde faydalanılacak veriye dayalı karar destek sistemleri oluşturulacaktır. iflas başvuruları. onaylanacak ve arşivlenecektir. Özel sektörle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde ulaştırma ihtiyaçlarına yönelik veri ve bilgi paylaşımı sağlanacaktır. %59 78 . elektronik ortamda %26 ş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu Tüm sektörlerdeki işletmelerin. Ulaştırma talebinin yönlendirilmesine yönelik farklı kanallar üzerinden ( nternet.

çalıntı araç. vb. Yetkili makamlarca hazırlanan dayanak belgelerine ilişkin standartlar oluşturulacak ve kurumlar arasında elektronik ortamda iletilmesine yönelik süreçler ve gerekli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecektir. 79 %55 . evlilik.) internetten gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ehliyet işlemlerinin ülke genelinde internetten yapılabilmesi sağlanacaktır. cins değişikliği başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek. araç muayene bilgileri gibi kayıtlar ile tescil kayıtlarının entegrasyonu sağlanacaktır. Çevrimiçi Emlak ve nşaat zinleri Yapı ruhsatı başvuru süreci elektronik ortama aktarılacak. Vatandaşlık işlemleri ve çeşitli belge başvurularının (doğum.Eylem Açıklamalar Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %53 Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet şlemleri Araç ruhsatı alım ve değişikliğine ilişkin bilgiler tek noktadan sunulacak. yapı kullanım ve değişiklik izni. Konsolosluklardan gerçekleştirilen vatandaşlık işlemleri de internetten yapılabilecektir. %21 e-Vatandaşlık Hizmetleri %11 Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması şletmeler ve vatandaşlar tarafından ticari hayatta yoğun olarak kullanılan fatura ve ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması ve resmi makamlara ibrazına imkan sağlayacak uygulama başlatılacaktır. vatandaşlık evrakı ve dayanak belgeleri elektronik ortama alınarak MERN S sistemindeki kayıtlarla eşleştirilecektir. yerel yönetimlerle TKGM arasında gerekli belge ve verilerin elektronik ortamda paylaşılabilmesi sağlanacaktır. boşanma. tescil belgeleriyle ilgili işlemler elektronik ortamda yapılabilecek. araç vergi borcu ve trafik cezası.

tekstil. Karbon emisyonlarının azaltılmasının yanında.se/). ulaştırma ve sanayide enerji verimliliğinin artırılması temel politika hedefleri arasında yer almalarına rağmen bu iki konu arasında doğrudan bir bağlantı kurulmamaktadır”38. geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Bu politika ve stratejilere ek olarak. atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım. elektrik elektronik aletler ve bileşenlerinin üretimi. binalar. enerji verimliliği ve çevre yönetim sistemlerinde destek hizmeti sağlanmasını hedeflenmektedir. ulaştırma gibi alanlardaki uygulamalar dolaylı ya da doğrudan yöntemlerle karbon emisyonlarının düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Akıllık Kentler bölümünde özetlenen akıllı bina. e-atık alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması. edinilen bilgiler doğrultusunda elektronik atıkları yükümlü birimler aracılığı ile ruhsatlı tesis ve aracılara ulaştırmaları.3 başlığı altında incelenebilir. 39 ELEEN projesi (http://www. KOB ’ler için çevresel sorunları ekonomik fırsatlara çevirmeyi amaçlamaktadır. Temmuz 2012. E-atık konusunda ayrıca ODTÜ Teknokent ELEEN projesini yürütmektedir39. Atık yönetimi konusunda yönetmelik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 80 . Bilim. ELEEN projesi. Benzer şekilde. Bu anlardaki mevcut durum bilgisi bu dokümanda 1. Metal üretimi ve işleme. yönetmelikte belirtilen geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarının sağlanması ve atıkların azaltılması amacıyla. mülki idare birimlerini ve belediyeleri sorumlu kılmıştır. Fakat enerji verimliliğini sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması konusuna özel olarak değinilmemektedir. Üreticilerin yükümlülükleri arasında.eleen. enerji. Proje kapsamında ekodizayn. geri dönüşüm. Karagöl’e (2012) göre “Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda hem enerji verimliliğinin önemi hem de bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği avantajlar vurgulanmaktadır. 38 Karagöl. elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüştürülebilir parçalar kullanılacak şekilde tasarlamaları bulunmaktadır. yüzey işleme ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren KOB ’lere Çevre Hizmet Sağlayıcıları (ÇHS) tarafından destek sağlanması planlanmaktadır. Orta Vadeli Program (2012-2014) ve 2012 Yılı Programı’nda da hem bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması hem de elektrik üretim ve dağıtımı. bakanlık birimlerini.

baz istasyonlarının enerji ihtiyacını karşılamak için yenilebilir enerji kaynakları kullanmakta ve bunun sonucunda karbondioksit emisyonlarının düşürülmesine katkıda bulunmaktadır. 2011 yılında toplam 181 baz istasyonunda kurulmuş olan sistem. şehir şebekesinden aldığı elektrik ile rüzgar enerjisini dönüşümlü olarak kullanmaktadır. 40 Turkcell Sosyal Sorumluluk Raporu 2011. elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “Sıra No: 397”.3.Yakın Alan letişim teknolojileri ve NFC tabanlı mobil cihazların yaygınlaşması) sağlanmakta ve yeni uygulamalar (mobil hizmet sağlayıcıların mobil ödeme ve mobil imza uygulamaları) geliştirilmektedir. e-imza ve mobil imza ve mobil cüzdan ve mobil ödemeye karşı ilgi artmakta ve bu konulardaki yasal düzenlemeler oluşturulmakta (5070 sayılı Elektronik mza Kanunu. Türk Telekom. teknik gelişmeler (NFC .3. baz istasyonlarında kullanılan elektriğin temininde rüzgar enerjisinden faydalanmaya başlamıştır. Bu alanda Türk Telekom Grup Ar-Ge Direktörlüğü. Turkcell internet sitesi 41 Türk Telekom internet sitesi 81 . Bu uygulamalar sayesinde normalde fiziksel olarak tamamlanması öngörülen hizmetler elektronik ortamda verilebilmekte dolayısıyla cisimsizleştirme sağlanarak sera gazı emisyonları düşürülmekte ve kâğıt israfı azaltılmaktadır. GreenCell projesiyle Turkcell 738 bin kWh enerji tasarrufu sağlamış ve CO2 emisyonunu 500 ton azaltmıştır. 2009 yılında GreenCell40 projesine başlayan Turkcell. Türk Telekom ve Grup şirketlerinin üniversite-sanayi işbirliklerini destekleyen ve güçlendiren çalışmalar yapmaktadır ve her yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde alanlarında uzman öğretim üyelerine TT Araştırma şbirliği Ödülleri vermektedir.2 Özel Sektör Yeşil Bilişim Uygulamaları Özel sektörde Turkcell. stasyon konumuna ve rüzgar durumuna göre bir istasyonun enerji ihtiyacının %4-16’sı emisyon üretmeden rüzgardan edinilmektedir. Bu çalışmanın yanında bireyler ve kurumlar tarafından e-fatura. 2012 yılında “Yeşil letişim ve Bilişim” alanındaki projeleri destek amacıyla araştırma işbirliği ödülleri vermeyi planlamıştır41. Ödeme Sistemleri ve Hizmetleri ile Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı gibi).

klim Değişikliği ile lgili Politika Oluşturma Çalışmaları ve Bilgi Akışının Arttırılmasına Yönelik Kapasite Artırımı projesiyle de vakıf içerisinde ulusal iklim değişikliği politikaları hakkında bilgi akışını sağlamak ve politika oluşturmayı amaçlamaktadır. iç hava kalitesinin artırılması ve atık azaltımı ve geri dönüşüm alanlarında akredite etmektedir. Buğday Derneği.greeninghotels-turkey. ekolojik tasarım. binalar. klim Değişikliği Platformu Kurma projesi. ürünler. Türkiye Erozyonla Mücadele.tema. Turistik Otelciler.yesilplatform.org 44 TEMA web sitesi: http://www. Bu proje ile kamu ve özel sektörde çevresel.com 43 Yeşillenen Oteller web sitesi: http://www. WWF-Türkiye gibi önde gelen STK’lar ile işbirliği içindedir. Platform. su yönetimi.org. DenizTemiz Derneği/TURMEPA.3 Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları Yeşil bilişim konusunda çalışan sivil toplum örgütleri tüketiciler ve işletmeler arasında konuya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla pek çok çalışma yürütmektedir. sosyal ve ekonomik yönlerden sürdürülebilir B T uygulamalarına öncülük edilmesi.tr 82 . Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) iklim değişikliği konusunda iki adet kapasite artırma projesi yürütmektedir44. teknoloji. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ocak 2013’te “Türkiye'nin Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişinin Desteklenmesi için Akıllı Bilgi ve letişim Teknolojilerinin (B T) Teşvik Edilmesi Projesi”ni başlatmıştır.3.3. çevre bilgisini toplumun geniş kesimlerine yaymak ve toplum genelinde bilginin bilince dönüşmesi hedeflemektedir. yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığı artırmak ve çevre bilincini oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Platform TEMA. 2008 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Tema. ÇEVKO. Yatırımcılar ve şletmeciler Birliği (TUROB) 2009 yılında Yeşillenen Oteller43 projesini başlatmıştır ve bu çalışmayla otelleri enerji yönetimi. TÜRÇEK. Türkiye’de iklim değişikliği konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları arasında bilgi paylaşımını artırmak ve iklim değişikliği konusunda çalışan bir sivil toplum ağı oluşumuna ön ayak olmayı hedeflemektedir. düşük karbonlu ekonomiye 42 Yeşil Platform web sitesi: http://www. Çevre alanında kurumsal sosyal sorumluluk platformu Yeşil Bilgi Platformu. Sürdürülebilir yaşam teknolojileri hakkında bilgilendirme ve paylaşım amacıyla bağımsız yazarlar tarafından oluşturulan Yeşil Platform42.

bilişim sektörü. Proje sonucunda. özel sektör ve ilgili diğer paydaşlarda farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır45.4 Değerlendirmeler Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki hızlı büyüme ve bunun sonucunda bu ülkelerin sera gazı emisyonlarında artış kaçınılmazdır. Enerji üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığın yüksek seviyesi düşünüldüğünde. bankacılık sektöründe bilişim uygulamalarının ekonomik. klim değişikliği ve küresel ısınmayı önlemek için sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının. 45 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 83 .17). AB uyum sürecine ivme kazandırılması ve kamu kurumları. kamu ve özel sektörde Yeşil Bilişim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik önceliklere yer verilen bir niyet belgesi. Yeşil Bilişim konusunda sürdürülebilir bir yönetişim yapısı ve tartışma platformuna ilişkin öneriler.geçişe ve iklim değişikliği ile mücadeleye destek verilmesi. bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi daha da artmaktadır. 3. Ancak doğru stratejiler ve eylemler belirlendiği takdirde. Türkiye için büyük ekonomik öneme sahiptir. Nitekim ülkelerin gelişme gereksinimiyle çevre dostluğu çelişkiler ortaya çıkarabilmektedir. Türkiye’de enerji üretimi için fosil yakıtların ithalatı 2010 yılında ticaret açığının %47’sini oluşturmuştur (Şekil 3. dolaylı olarak başka sektörlerin sera gazı emisyon miktarlarının azaltılmasına yapacağı katkı büyük önem taşımaktadır. hem sürdürülebilir kalkınmaya hem de çevrenin korunmasına katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir. çevresel ve sosyal etkilerinin tespit edilmesine yönelik bir etki analizi çalışması çıktı olarak üretilecektir. enerji verimliliği dolayısıyla karbon emisyonlarının azaltılması. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığı ve enerjideki cari açığı göz önünde bulundurulduğunda.

2 Ticaret açığı. T. Yeşil bilişim yoluyla iklim değişikliği ile mücadele için kamu . 84 • .6 4.C. Türkiye için ekonomik öneme Enerji için ithal edilen ürünler de sahiptir Türkiye’nin en büyük net ithalat endüstrileri Petrol Doğalgaz Petrokimya ürünleri Metal cevheri/ hurdası Güç üreten motorlar İlaç sanayi Demirdışı metaller Endüstriyel makineler Kömür ve kok Organik kimyasal ürünler 7.9 Ticaret açığındaki payı % 24 18 10 9 6 6 6 6 5 5 Enerji üretimi.özel sektör işbirliğinin tesis edilmesi gerekmektedir. 2010 Milyar dolar 16. strateji ve hedefleler belirlenmemiştir.2 4.7 4.0 3. karbon salımlarının azaltılması ve enerji verimliliği. fakat bu amaçla koordinasyonu.3 13. denetleme ve düzenlemeleri yapacak bir yönetişim yapısı bulunmamaktadır.0 6. Takım analizleri Doğrudan ve dolaylı olarak enerji verimliliğinin artırılmasında ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında büyük öneme sahip olan yeşil bilişim alanında mevcut durumda aşağıdaki temel eksiklikler göze çarpmaktadır: • • Yeşil bilişim alanında Türkiye’de politika.2 4.3 3. Maliyet tasarrufu sağlayan ve verimliği artıran.Şekil 3. Bunun sonucunda da bu alanda yapılması gereken eylemler planlanamamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. toplam açığın %47’sini oluşturmaktadır KAYNAK: BM Dünya Ticaret veritabanı.17 Net ithalat endüstrileri ve ticaret açığı (2010) Enerji üretiminde dışa bağımlılığın seviyesi düşünüldüğünde. ayrıca cisimsizleştirmeye olanak sağlayarak emisyonların düşmesine yardımcı olan kamu ve yerel yönetimlerin e-devlet hizmetleri toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılamamıştır.

enerji ve diğer ilgili alanlardaki pek çok politika ve strateji yeşil bilişim uygulamaları sayesinde elde edilebilecek iyileştirmeleri göz önünde bulundurmamaktadır. insan kaynağı ve ArGe teşvikleri gibi unsurlar bulunmamaktadır. • • e-Atık alanında yapılan bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları topluma yaygınlaştırılamamıştır. 85 . Mevcut toplama tesisleri de genelde stanbul ve Ankara gibi şehirlerde kurulmuş ve Türkiye geneline yayılmamışlardır. Sanayi.• • şletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyon miktarları ölçülmemekte ve işletmelerin izin verilen emisyon eşiklerine uyup uymadıkları takip edilememektedir. e-Atık konusunda faaliyet gösteren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) toplama tesisleri yeterli miktarda değildir. ulaştırma. Yeşil bilişim konusunda yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi ve yönlendirilmesini sağlayacak kurumsal yapılanma. binalar.

Özellikle sensör ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve daha doğru kararlar alabilmek için toplanan verilerin analiz edilmesindeki talep. araçlara ve hatta ayakkabılara yerleştirilen sensörler gibi daha birçok cihaz ve uygulamalar kullanıcıların farkında veya farkında olmadan yüksek hacimlerde veriyi dijital olarak yaratmakta ve saklamaktadır. uzaktan tanı koyma cihazları. veri işleme kapasitelerini artırmakta ve daha fazla esnekliğe ve zekaya sahip olmaktadırlar. ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun Standart Meslek Kodlarına (SOC) göre tanımlanmıştır 86 . Kablosuz iletişim teknolojilerdeki ilerlemeler sayesinde hemen hemen her yerden ve her zaman internete erişim mümkün hale gelmektedir. her şey ve her etkileşim dijital bir ayak izi bırakmaktadır. Genel olarak büyük veri sektörünün gereksinim duyduğu nitelikler. farklı cihazlardan ve sensörlerden toplanan yüksek hacimdeki büyük veriyi işlemeye olanak sağlamaktadır. sensörlerin önceden ulaşılamaz olan alanlara girmesini sağlamaktadır. büyük veri bilgisi ve destekleyici teknoloji bilgisi olarak sınıflandırılmaktadır46. 46 Meslekler. alınan sinema biletleri. mobil cihazlar üzerinden yapılan mesajlaşmalar ve konum bilgisi paylaşımları. daha fazla birlikte çalışabilirlik sağlayan açık standartlar. Artan bant genişliği imkanları. beraberinde yeni iş kollarının oluşmasına ve istihdama da katkı yapmaktadır. Bireysel ağ birimlerinin (sensörler. mobil cihazlar gibi) artan dijital gücü. “Nesnelerin nterneti” ve “Büyük Veri” gibi teknolojilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Büyük Veri ve Nesnelerin nterneti 4. marketlerden veya dükkanlardan yapılan alışverişler. cihazların esnek kullanımına olanak sağlayan uzaktan programlanabilirlik ve yüksek hacimli verileri analiz etme ve istatistiksel modelleri çalıştırmaya olanak sağlayan yazılımlar. enerji verimliliği. e-sağlık uygulamalar. bellek ve saklama imkanları. internet üzerinden oynanan oyunlar ve izlenen videolar. nternet üzerinden yapılan e-ticaret işlemleri. Büyük veri uygulamalarının yaygınlaşması. sosyal ağ kullanımı.1 Giriş Gelişen teknolojiyle beraber hemen hemen herkes. şehirlerin farklı noktalarına. pil teknolojisindeki gelişmeler ve mobil cihazlardaki akıllı enerji yönetimi sayesinde cihazların daha uzun süre kendi başına çalışmasına imkan sağlanmaktadır.4. Sistemler. Daha iyi güç yönetimi. cihazları internete bağlayan donanımlarda maliyetlerin azalması ve minyatürleştirme. derin analitik yetenek.

iktisatçılar gibi).• Derin analitik yetenek: statistik ve/veya makine öğrenimi konusunda ileri düzey eğitim almış ve veri analizi yapabilen kişiler (matematikçiler. Bir bakıma. sistem yazılımı üzerinde çalışan bilgisayar yazılımı mühendisleri. yapılandırılmamış verileri de içermektedir (örnek sosyal ağlardaki ve forumlardaki mesaj içerikleri. uygulamalar üzerinde çalışan bilgisayar yazılımı mühendisleri. endüstri/şirket psikologları. pazar araştırması analistleri. operasyon araştırma analistleri. daha hızlı işlem gücüne sahip yeni donanımları (bellek içi veri işleyiciler) ve hızla gelişen makine öğrenimi. sosyologlar gibi). hem diğer cihazlarla hem de internetle iletişim haline geçerek fiziksel dünyadaki değişimi gözeten veriler üretmektedirler. hacim olarak yüksek miktarda veriyi. fiziksel ortamdaki nesnelerin iletişim ağlarına bütünleşik olarak fiziksel ortamları ve benlikleri ile ilgili verileri işlemeleri/üretmeleri olarak tanımlanabilir. belli bir düzene uygun olmadan oluşturulmuş. bütçe. bilgisayar sistemi analistleri.2 Büyük Veri ve Nesnelerin nterneti Tanımı Büyük veri yeni bir teknoloji olmayıp. büyük veri ve nesnelerin interneti birbirlerini tamamlayan teknolojiler olarak düşünebilir. sistemlerin tutmuş olduğu loglar). mühendisler. bilgisayar programcıları. 87 . veri tabanı yöneticileri gibi). hız ve çeşitlilik olmak üzere 4 temel eksende tanımlanabilmektedir. istatistikçiler. endüstri mühendisleri. kredi ve finans analistleri. Bu cihazların internete bağlı olması ve milyonlarca sensör tarafından üretilen veriler bir bakıma büyük verinin oluşmasına imkan sağlamaktadır. matematik bilim insanları. Büyük veri temelde hacim. Nesnelerin interneti için pek çok tanım bulunmakla beraber. Büyük veri bilgisi: statistik ve/veya makine öğrenimi konusunda temel bilgilere sahip olan ve verileri kullanarak öğrenilebilecek temel soruları oluşturabilen kişiler (şirket veya bölüm müdürleri. doğal dil işleme ve örüntü tanıma gibi yapay zeka yazılım araçlarını içermektedir. mobil telefonlar). • • 4. Büyük veri bir veri tabanında saklanan yapılandırılmış veriler olabileceği gibi. Destekleyici teknoloji bilgisi: Veri tabanı yöneticisi veya programcısı olarak hizmet veren kişiler (bilgisayar ve bilgi teknolojisi uzmanları. uzun zamandan beri gelişme gösteren teknolojilerin günümüzde ekonomik ve sosyal fayda için kullanılabilirlik eşiğini aşarak ortaya çıkarttığı bir kavram olarak tanımlanabilir. Nesnelerin interneti tanımındaki farklı tipteki cihazlar (örnek sensörler. yaşam bilimciler. anket araştırmacıları. Büyük veri.

yeni makaleler. bloglar). Bundan dolayı büyük verinin işlenmesi ve yönetilebilmesi için bu alana özel yazılım ve donanımların kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. görüntüler. • 88 . beraberinde bazı problemleri de getirmektedir. o Sensöre dayalı karar analizleri: Derin analiz ve veri görselleştirmesi yoluyla insanların karar almalarına yardımcı olma. üzerlerinde analiz ve yorumlama yapılabildiği ölçüde faydalı olabilmektedir. o Gelişmiş durumsal farkındalık: Gerçek zamanlı olarak fiziksel ortamın farkında olma. • Bilgi analizi alanında kullanım o Davranışı izleme: Zaman ve mekânda insanların. örn. yönetmesi ve analiz etmesi için belirlenen kapasitelerinin üzerinde kalmaktadır. video ve ses kayıtları. Ancak bu veriler. Veri hacminin yüksek olması ve daha da artacak olması. • Otomasyon ve kontrol alanında kullanım o Süreç optimizasyonu: Kapalı (bağımsız) sistemlerin otomatik kontrolü. nesnelerin veya verilerin davranışını izleme. Kurumsal Kaynak Yönetimi. Büyük verinin hacmi günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan ilişkisel veritabanlarının bu verileri yüksek performansta saklaması. ekonomik göstergeler. hareket verileri. Çeşit Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler çeşitli kaynaklardan akmakta ve büyük veriyi oluşturmaktadır. • Yapılandırılmış veriler: Veritabanlarındaki sütunlar ve satırlar. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri). Üretilen bu veriler genellikle analiz.Hacim Günümüzde sensörler ve cihazlar muazzam miktarda veri üretmeye başlamıştır. o Optimize edilmiş kaynak tüketimi: Ağ genelinde kaynak kullanımını optimize etmek için tüketimin kontrolü. Yapılandırılmamış veriler: Metinler (Facebook yazıları. o Karmaşık otonom sistemler: Açık ve belirsiz ortamlarda otomatik kontrol sağlama. otomasyon ve kontrol alanlarında kullanılmaktadır. Tweet’ler. Müşteri lişkisi Yönetimi.

veri merkezlerindeki işlem hızı ve enerji tüketimi günümüzde çok önemli hale gelmiştir. yapay zeka ve makine öğrenimi büyük veride bulunan yapılandırılmış ve anlamlı yorumlar çıkarabilmek için büyük Doğruluk Büyük verinin sunduğu faydalardan yararlanabilmek için toplanan verilerin doğruluğu büyük önem taşımaktadır. 89 . medya. HBase. sıkıştırma ve bellek içi veri işlemede konularındaki ilerlemeler sayesinde bu yüksek hacimdeki veriler analiz edilebilmektedir. veri tipine ve sektöre özel çözümler teknikleri. Hız Veriler daha hızlı aktığı ve veri merkezleri daha da büyüdüğü için. Google. üretim) bazda depolanan verilerdeki farklılıklar büyük veri çözümlerinde gerektirmektedir. finans. Aşağıda bu amaçla geliştirilmiş teknolojilere ve uygulamalarına örnekler verilmiştir: • • • • • MapReduce. verileri diskte depolamak yerine ana hafızada daha hızlı işlemeye olanak sağlamaktadır. Aralarında ilişki olmayan. Günümüzde en popüler sosyal ağlardan birisi olan Facebook en büyük Hadoop kümesine sahiptir (100 PB). Doğru ve/veya tam olmayan veriler üzerinde yapılan analizler yanlış sonuçlara ulaşılmasına yol açabilir ve bunun sonucunda yanlış kararların alınmasına neden olabilir. dağınık haldeki veritabanları petabayt ölçeğinde dağınık veriler depolayabilmekte. gerçek zamanlı veri işlemeye imkanı tanıyan STORM’u geliştirilmiştir. Hadoop. güçlü şekil tanıma çalışmalarına dayanan otomatik şekil tanıyabilme. Bu amaçla yeni veritabanları ve dosya sistemleri oluşturulmuştur (BigTable. SAP’nin geliştirmiş olduğu SANA. Bundan dolayı. STORM. NoSQL gibi küme programlama modelleri ve diller geliştirilmiştir. yapılandırılmamış çok çeşitli verilerin karışımından öneme sahiptir. problemleri farklı birimlere bölüp hızla işlenmelerini sağlayan MapReduce yapısını 2004 yılında geliştirmiştir. Özellikle farklı veri kaynaklarından toplanan verilerin doğruluğuna dair güvenin oluşması büyük veri analizlerin yapılması için vazgeçilmezdir. Bir başka sosyal ağ olan Twitter. Cassandra gibi).Veri türlerindeki ve sektörel (örnek haberleşme.

otomobil üreticilerinin sensörleri tarafından toplanan verileri kullanarak sürüş davranışlarını daha iyi anlayabilirler ve daha iyi ve güvenli araç kullanma alışkanlığı geliştirebilir.1 Büyük verinin sağlayabileceği fayda örnekleri Alan şletmeler Faydalar • Mali hizmet sunan şirketler riski daha iyi değerlendirmek ve yüksek seviyede kişiye özel hizmet sunmak için bireysel müşterilerini daha iyi anlayabilir. Kamu • Devletin vergi ve gelir birimleri vergi kaçırma olaylarını ve farklı beyan ve başvuru işlemlerinin yol açtığı israfı tam ve doğru olarak belirlemek için büyük veri hizmetlerinden yararlanabilir. maliyetleri azaltmak ve enerji kesintilerini önlemek için. laç şirketleri daha güvenli ve daha etkili ilaçları hastalara daha hızlı bir şekilde sunabilmek için yürüttükleri analizlerde kullanılmak üzere genom bilimi.1). Tablo 4. kimya ve ilaçla ilgili güvenilir verilerden yararlanabilir. akıllı şebeke analizlerini kullanabilir ve bu hizmetleri veren şirketlerle çalışabilir.Sağlanan Faydalar Büyük veri toplumun tüm kesimleri için ekonomik ve sosyal fayda sağlama potansiyeli yüksek bir yenilikçi teknolojidir. Sürücüler. Ulusal güvenlik kurumları dahili ve harici tehditleri daha hızlı ve daha • • • • • 90 . Özel şirketler (işletmeler). Bireyler • Hastalar sağlık hizmeti sağlayıcılarının sunduğu hizmetin maliyetini ve kalitesini daha iyi anlamak ve kendi ihtiyaçlarına en uygun ödeme planlarını tespit etmek için topladıkları zengin dijital bilgilere dayanarak değerlendirme yapabilir. Müşteriler enerjiyi etkin kullanmak. Pazarlama ve reklamcılık analizi yapan şirketler perakendecilerinin müşterilere daha kolay erişmesine yardımcı olmak için müşterilerin duyarlılıkları ve kampanyaların etkisi üzerine kapsamlı görüşler oluşturabilir. kamu ve üniversiteler için pek çok yeni uygulama alanının ortaya çıkmasına imkan sunabilmektedir (Tablo 4. bireyler.

perakende. gelişmiş analitik modellerin ve araçların oluşturulmasına. şeffaflık ve işbirliği sağlayarak israfı azaltabilir. lk olarak. ürün fiyatlandırmasını 91 . ürün tasarımlarını müşteri beklentilerine göre şekillendirme. Uzay araştırmacıları evrenin daha geniş ayrıntılı haritasını çıkarmak ve yeni yıldızlar. yazılım programları ve platformları geliştirilmesine ve yüksek veri güvenliğine ihtiyaç duyulmaktadır. maliyetleri düşürebilir ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırabilir. istatistik ve ekonometri bilgisine. Kamu. piyasa olaylarını daha iyi anlamak ve gelecekte uygulanmak üzere kavramlar geliştirmek/test etmek için büyük veri servislerini kullanabilir. karar alma mekanizmalarına yardımcı olacak öngörüler üretme. Son olarak. uygulamalı matematik. müşterileri ile ilgili toplamış oldukları büyük hacimdeki verileri kullanarak müşteri davranışlarını tahmin etme. büyük veri kümelerini işlemeyi ve depolamayı kolaylaştıracak donanıma. Genom araştırmacıları mevcut hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere insan genomunun ve DNA oluşumunun haritasını daha etkin bir şekilde çıkarabilir. Ekonomistler piyasa davranışını. müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırma. Türkiye’deki haberleşme. büyük veri kümelerinin gerçek zamanda toplanması ve yönetilmesi ve farklı veri kümelerinde analiz yapılmasını sağlayan bütüncül bir veri mimarisi gerekmektedir. çekirdek analizlerde derin tecrübe/kavrama yetisine. kinci olarak. 4.3 Mevcut Durum Analizi Türkiye’de büyük veri alanında çalışmalara başlanmakla beraber. asteroitler ve diğer olguları keşfetmek için büyük veri hizmetlerini kullanabilir. bütünleşik çekirdek analiz yöntemleri (regresyon gibi) ile dil ve şekil tanıma gibi gelişmiş yapay zeka teknikleri oluşturulmalıdır. Üçüncü olarak. gerçek anlamda büyük veri uygulama örnekleri sınırlıdır. otomatik öğrenim. galaksiler. performansı optimize edecek analiz araçlarını oluşturabilme ve kullanabilme uzmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır.Alan Faydalar doğru olarak tespit edebilir. bankacılık gibi müşteri bilgisinin ve müşteri davranışlarının yakından takip edildiği alanlarda faaliyet gösteren büyük özel şirketler. müşterilerine sunulan hizmetlerin kalitesini artırma. • Üniversiteler • • • Büyük verinin sunduğu yukarıda özetlenen fırsatları yakalayabilmek için yeni yetkinlikler gerekmektedir.

92 .optimize etme. şverenlerin aylık sigorta beyanname bilgileri. Ayrıca. Üniversitelerde veri tabanı ve veri madenciliği konusunda dersler verilmekte olup. yapılan işlemler bilgisi). 150-160 milyon hastane işlemleri (doktor tetkikleri.5 milyar evrak arşivi ve yaklaşık 11 milyon sigortalı hakkında detaylı bilgiler. ekonomi. detaylı müşteri segmentasyonu yapma ve ürünlerini sundukları kanalların verimliliğini artırma gibi alanlarda “veri madenciliği” çalışmaları yapmaktadır.2’de özetlenmiştir. istatistik. Büyük Veri kavramı içinde düşünülebilecek eylemler ve tamamlanma yüzdeleri Tablo 4.5 milyon reçete bilgisi. 2006 yılında DPT tarafından e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulmuş olan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi’nde Büyük Veri alanında politika. Ağ sunucusu logları.5-5. matematik gibi farklı alanlarda uzmanlaşmayı gerektiren büyük veri alanına özel nitelikli insan kaynağı yetiştirilmemektedir. 4. Kamuda ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplamış olduğu büyük miktardaki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde çeşitli analizler yaparak verimliliği artırmak. özellikle kamu kurumları arasında veri paylaşım ve kamu tarafından üretilen verilerin devlet.0 milyon günlük ilaç girişi verisi. işletmeler ve bireyler tarafından kullanılmasına yönelik esasların belirlenmesine yönelik eylemler oluşturulmuştur. büyük veri konusunda müfredat bulunmamaktadır. 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı’nda. Şu ana kadar toplanan 2. Bu kapsamda SGK’daki aşağıda örnekleri verilen çeşitli kaynaklardan verilerin toplanması ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır. kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için büyük veri konusunda çalışmalara başlamıştır. yaklaşık 300 GB/gün). Günlük işlenen 1. strateji ve hedefler bütünsel bir yaklaşımla belirlenmemekle birlikte. • • • • • • • • Veri tabanı logları (veritabanlarında yapılan tüm güncellemeler. nternet sitesi ziyaretçi bilgileri (25 milyon kişi).

Tablo 4. Büyük veri çözümlerinin kullanılması kamuya ve özel şirketlere pek çok fırsatlar da sunmaktadır. Aşağıda sunulan bu fırsatlara örnekler verilmiştir: • Kamu kurumları arasında veri paylaşımının iyileştirilmesi ve büyük veri analizleri sonucunda verilere ve bulgulara dayanan daha doğru karar verme mekanizmalarının oluşturulması. Kamu kurumları ile TÜ K arasında elektronik ortamda veri paylaşımı sağlanacaktır. %0 Özellikle kamudaki dijital bilginin paylaşımı ve tekrar kullanımına yönelik esasların belirlenmesi eylemi. Kamudaki Dijital Bilginin Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi Kamu kaynağı kullanılarak üretilen kamu bilgisinin devlet.4 Değerlendirmeler Kamuya. Dağa doğru ve güvenilir hava tahminleri. bireylere. işletmelere ve bireylere birçok faydalar sağlayan büyük veri alanında çalışmalar ve yatırımlar küresel olarak ivme kazanmaktadır. işletmelerden düzenli anketler yoluyla toplanacak bilgilerin elektronik ortamda alınmasına yönelik platformlar geliştirilecektir. işletmeler ve bireyler tarafından ticari veya ticari amaç dışında katma değer yaratılacak şekilde tekrar kullanılmasına yönelik politika belirlenecek ve AB Mevzuatı da dikkate alınarak düzenleme yapılacaktır. Sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması ve vergi kaçaklarının önlenmesi. mevzuat ve kurumlar arası koordinasyon kaynaklı sorunlardan dolayı tamamlanamamıştır. • • 93 . 4.2 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki büyük veri eylemleri 2006-2010 Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %72 Eylem Açıklamalar TÜ K’e Bildirim Standartları ve Elektronik Paylaşım TÜ K’e iletilecek istatistik ve envanter bilgilerine ilişkin bildirim standartları oluşturulacak.

Vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması. Büyük veri alanında mevcut durumda aşağıdaki temel eksiklikler göze çarpmaktadır: • Muazzam miktardaki veriyi işlemeye olanak sağlayan büyük veri çözümleri bireylerden toplanan kişisel verileri de işlemek için kullanılmaktadır. nasıl saklanacağı ve ne amaçla kullanılabileceğinin sınırları çizilememiştir. bu stratejik hedeflere ulaşmayı sağlayacak bir eylem planı bulunmamaktadır. Internet üzerinden toplanan veriler ve kamudaki diğer verilerin entegrasyonu sonucunda bilgi güvenliği risklerinin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi. Öğrencilerin ihtiyaçlarının daha net bir şekilde belirlenerek sunulan eğitimlerin iyileştirilmesi. Büyük veriyi kullanarak doğru çıkarımlar yapabilmek için kişisel verilerin bazı durumlarda kişilerin iznine bağlı olarak toplanması ve işlenmesi gereklilik arz etmektedir. diğer alanlardaki yatırımlar ve çalışmalar sınırlı kalmıştır. • • 94 . Büyük verinin sağladığı faydalardan daha da fazla istifade edebilmek için farklı alanlarda hizmet sunan kuruluşlar tarafından toplanan verilerin birlikte kullanılabilmesi önem taşımaktadır. Bu verilerin etkin bir şekilde birlikte kullanılmasını düzenleyecek fakat bireylerin mahremiyetini koruyacak şekilde denge kuracak bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla. Bu rapor kapsamındaki pek çok alanda da bahsedildiği gibi halen Türkiye’de kişisel verilerin gizliliğini koruyacak çerçeve bir kanun bulunmadığı için verilerin nasıl toplanacağı. şletmelerin müşterilerini daha iyi tanıyıp sundukları ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin artması ve müşterilerini tercihlerine göre şekillenmesi. Türkiye’de bu konu üzerinde özel sektörün ve özellikle büyük şirketlerin hâlihazırda yatırımları olmakla birlikte. Toplanan verilerin gizliliği yanında verilerin güvenliğinin de sağlanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle işletmelerdeki bilgi güvenliği gereksinimlerini belirleyen ve periyodik olarak gerekli denetimlerin yapılmasını sağlayan bir standart.• • • • • Ulaştırma alanında sensörlerden ve araçlardan toplanan verilerin analizi sonucunda trafik yoğunluklarının azaltılması. • Büyük veri alanında kamu stratejisi ve hedefleri belirlenmemiştir. süreç tanımı ve yönetişim yapısı bulunmamaktadır (BDDK’nın bankalar ve BTK’nın haberleşme şirketleri için belirlediği standartlar hariç).

Özellikle yazılım ve hizmet alanlarında büyümesi öngörülen büyük veri alanında kamuözel sektör-üniversite işbirlikleri. yenilikçilik ve Ar-Ge destekleri yetersizdir. • • 95 . Bu alandaki yetişmiş insan kaynağı eksikliğini gideremeye yönelik bir politika/strateji belirlenmemiştir. daha iyi hizmet sunma ve ürün geliştirme gibi alanlarda fayda sağlayacak olan özel sektör işletmelerinde konu hakkındaki farkındalık yetersizdir. Büyük veriden verimlilik.• Büyük veri yeni iş kollarının doğmasına olanak sağlamakta ve farklı alanlarda uzmanlaşmış insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. maliyetlerin azaltılması.

dijitalleşen içerik.1 Giriş Her geçen gün artan internet kullanımı. kitaplar. çeşitli dijital formatları destekleyen veritabanlarını ve ağ sunucularına veya dosya (FTP) sunucularına erişim imkanı sağlayan metin tabanlı arama motorlarını. akıllı telefonlar. Sanal kütüphane. Ayrıca geleneksel olarak kütüphaneden 96 .0’ın temel odağı kullanıcı odaklı sürekli değişim ve katılımcılıktır. gazeteler. Sanal kütüphaneler teknolojik altyapılarında yüksek hızlı yerel ağları ve hızlı internet bağlantılarını. Kullanıcılar zamanlarının daha büyük bir miktarını interneti veya mobil cihazlarını kullanarak geçirmektedir. Dijital bilgilere internet aracılığıyla kolayca erişim sağlanmakta ve bu bilgilerin paylaşımı hızlanmaktadır. yönetilmesi. Bu sürekli değişimde amaç kütüphane kullanıcılarının kütüphaneler tarafından sunulacak olan hizmetlerin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde aktif olarak rol almalarıdır. gün geçtikçe artan bir şekilde dijital ortamda oluşturulmakta ve bilgisayar. Sanal Kütüphaneler ve Sanal Müzeler 5. makaleler. dijital kaynakların yönetilmesinde yardımcı olan elektronik doküman yönetimi fonksiyonlarını bulundurmaktadır. referans çalışma ve saklama gibi geleneksel kütüphane ile aynı amaç.0) tanımıdır.0 kavramı kütüphanelerin topluma sundukları hizmetlerdeki bilgi teknolojilerin kullanımıyla oluşacak değişimleri içermektedir. Sanal kütüphanecilik. konu analizleri. kütüphanelerin yer ve zamandan bağımsız olarak internet üzerinden daha etkin ve yoğun kullanılmasına imkan tanımaktadır. fonksiyon ve hedefleri olan sistemdir. Sanal kütüphaneler ayrıca farklı sistemlerde ve veritabanlarında tutulan kaynakları birbirine bağlayarak bir ağ yapısı oluşturmaktadır.5. dizin oluşturma. erişim. Sanal kütüphane. beraberinde kullanıcılarına sunulan içeriğin fiziksel ortamdan dijitale geçişini hızlandırmaktadır. koleksiyonların geliştirilmesi. kütüphanelerin ve müzelerin de bu değişime ayak uydurmalarını gerektirmiştir. tabletler ve e-kitap okuyucuları gibi cihazlar vasıtasıyla dijital olarak tüketilmektedir. Kütüphane 2. elektronik kütüphane veya dijital kütüphane olarak da ifade edilmektedir. 5.2 Sanal Kütüphane Tanımı Hem işletmeler hem de kullanıcılar tarafından üretilen içerik (örn. dijital içerik harcamalarındaki hızlı artış ve internette harcanan zamanın artışı. Kütüphane 2. dergiler. Bu gelişmelerin sonucunda. Sanal kütüphaneye ek olarak günümüzde ortaya çıkan bir başka tanım ise Kütüphane 2. müzik).0 (Library 2.

iklim kontrolü ve güvenlik alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. zamanla eser takibi. el sanatları vb.) sanal ortamda aslına uygun olarak dijital olarak yeniden inşası (dijitalleştirilmesi) ve izleyicilere bilgi ve iletişim teknolojileri ve internet aracılığıyla bu eserlere uzaktan erişim imkanı sağlayan sistemler olarak tanımlanabilmektedir.3 milyondan 3. 47 Türkiye'de İnternet" Konferansı Aralık 2006.4 Sanal Kütüphaneler Mevcut Durum Analizi Salan kütüphaneler hakkında Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirirken basılı içerik ve fiziksel olarak kütüphane kullanımı ile ilgili eğilimlerin değerlendirilmesi yararlı olacaktır.4 milyon civarında artarak 2. müze mekanı ve müzede sergilenmekte olan eserlerin (resim. Yine benzer şekilde. kullanıcılardan kullanıcılara ve kütüphanelerden kütüphanelere gibi bilgi akışlarının temin edilmesi amaçlanmıştır. Müzelerde ilk olarak envanter kaydı gibi daha çok büro ortamında kullanılmaya başlanan bilgi ve iletişim teknolojileri. Sanal müzeler sayesinde izleyiciler mekândan bağımsız olarak müzelerde sergilenen kültür varlıklarına kesintisiz olarak erişebilir. Türkiye’deki dergilerin yıllık tirajlarında da artış görülmektedir.7 milyona çıkmıştır. 5. eğitim ve araştırma alanlarını da olumlu yönde etkilemiş ve tüm bunların sonucu olarak kültür kurumları bu teknolojileri kullanmaya yönelmiştir. 5. Sevindirici bir şekilde 2010’dan 2012’ye kadar en çok satılan gazetelerin yılın son haftasındaki tirajı 1. sergileme. Teknolojik gelişimin hızıyla birlikte müzelerin iletişim sağlamaya yönelik olarak interneti kullanmaları ise 1990’lı yılların başından itibaren etkin olmuş ve böylece “sanal müze” kavramı ortaya çıkmıştır47. ışıklandırma. heykel.1). Sanal Müze. uzaktan eğitim/hayat boyu eğitim fırsatlarından yararlanabilir ve doğru/güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşabilir. Sanal Müzeler 97 .kullanıcılara olan akışın çeşitlendirilmesi ve kullanıcılardan kütüphaneye.3 Sanal Müze Tanımı Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanımının kolaylaşması ve söz konusu teknolojinin gündelik yaşamın birçok alanına girmesi. Türkiye’deki basılı gazete ve dergilerin tirajları artmaktadır fakat bu artışın son yıllarda yavaşladığı da gözlemlenmektedir (Şekil 5.

basılı kitap sayısında artış.1 Türkiye’deki gazete ve dergi tirajları Türkiye’deki gazete ve dergi tirajları artmaktadır fakat bu artışlarda azalma gözlemlenmektedir En çok satılan 10 gazetenin tirajı Bin adet (yılın son haftası) %9 %49 3. Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların harita uygulamaları ve CV/VCD/DVD formatına gerek duyulmadan internet üzerinden elektronik kitaplara farklı cihazlar üzerinden erişim bu düşüşün bir nedeni olarak gösterilebilir.303 87 129 115 Dergilerin yıllık tirajı Milyon %5 140 127 135 2010 11 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 KAYNAK: Türkstat.2).Şekil 5. fakat CV/VCD/DVD elektronik kitap ve basılan harita sayısında düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 5.753 3. Medyatava Gazete ve dergilerin dışında.432 %9 109 2. 98 .

VCD ve DVD formatındaki kitaplar ve basılı haritalar azalmaktadır Yıllara göre basılı materyal sayıları Kitap Milyon adet 2008 129. CD. 99 .3). DVD Kitap Bin adet 534 Harita Bin adet 460 2009 129.Şekil 5.4 CD. Düzenli olarak kitap okuyanlara bakıldığı zaman nüfusun yalnızca 10 binde birinin düzenli olarak kitap okuduğu çeşitli kaynaklarda vurgulanmaktadır.4 494 299 2011 175. Türk insanı ayda ortalama 30 dakikasını kitap okumaya ayırırken günde ortalama 4-5 saatini televizyon izlemeye ve yaklaşık 1 saatini internet kullanımına harcamaktadır. VCD.5 343 205 KAYNAK: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Gazete ve dergi tirajlarındaki ve basılı kitap sayısındaki artışa rağmen ne yazık ki Türkiye’de vatandaşların kitap okumaya ayırdıkları süre diğer aktivitelere ayırdıkları zamana oranla çok azdır ve küresel örneklerle karşılaştırıldığında düzenli olarak kitap okuyanlar nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır (Şekil 5.2 Yıllara göre basılı materyal sayıları Basılı kitap sayısı satışları artarken.1 471 278 2010 140.

0 1 15 yaşından büyük olanlar KAYNAK: comScore Media Metrix. Bu kayıtlı kullanıcı sayısı 10-64 yaş arası Türkiye nüfusunun sadece %1.4).0 32 0. 48 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 100 .1 Kütüphanelerden Yararlanan ve Kütüphanelere Kayıtlı Kullanıcılar Yukarıda özetlenen içerik kısmındaki gelişmelerin yanında son yıllarda kütüphanelerden yararlanan kayıtlı kullanıcı sayılarında artış gözlenmektedir.5 Japonya 14.0 Kitap okumak İnterneti TV kullanmak1 seyretmek Fransa 21. Bu artışa rağmen kütüphanelerin toplumun geneli tarafından kullanımı kısıtlı kalmıştır. Hem Milli Kütüphane’nin hem de halk kütüphanelerinden yararlanan kayıtlı kullanıcıların sayısı özellikle 2008 yılından sonra hızlı bir atış göstermiştir (Şekil 5.com 5. RTÜK. 2011 verilerine göre toplam 1.timeturk.4.3 Kitap okumaya harcanan zaman ve düzenli kitap okuyanlar Türk halkı ayda sadece 30 dakikasını kitap okumaya harcamakta ve düzenli kitap okuyanlar nüfusun 10 binde birini oluşturmaktadır Aylık harcanan zaman Saat 120-150 Türkiye 0.Şekil 5. www.118 halk kütüphanesine kayıtlı kullanıcı sayısı 750 bin civarındadır48.01 Düzenli kitap okuyanlar Nüfus oranı yüzdesi ABD 12.3’üne karşılık gelmektedir.

8 milyona düşmüştür.000 12. 2006-2007 eğitim yılında 2.3 milyona ulaşmıştır. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı ise kayıtlı kullanıcı sayısının aksine bir azalmıştır. 2006 yılında 93 olan vakıf ve devlet üniversitesi sayısı 2011 yılına gelindiğinde 165’e çıkmıştır.3’ü halk kütüphanelerine kayıtlıdır KAYNAK: Türkstat (Milli Kütüphane.000 0 23 600 500 400 300 200 100 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 2011 10-64 yaş arası Türkiye nüfusunun yalnızca %1.000 14.1 milyondan 2011 yılında 2 milyona yükselmiştir.000 4.000 16.5). 2000’li yılların başlarında 20 milyon olan bu sayı 2011 yılına gelindiğinde 18. Salt kütüphaneye kayıtlı öğrenci sayısındaki 101 .4 Kütüphanelerden yararlanan ve kütüphaneye kayıtlı kullanıcı sayıları Milli Kütüphane ve halk kütüphaneleri kayıtlı kullanıcı sayıları artmakla beraber.000 18. Üniversite sayısına ve bunun sonucunda artan öğrenci sayısına paralel olarak. TÜİK Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonlar Kütüphanelerden yararlanan kişi sayılarına bakıldığında. üniversite kütüphanelerine kayıtlı öğrenci sayısı da 2006 yılında 1.000 2. 2008 yılından sonra Milli Kütüphane’den yararlananların sayısı artarak 2011 yılında 660 bine ulaşmıştır.5 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı %75’e yakın bir artışla 2011-2012 eğitim yılında 4.000 8. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı öğrenci sayısı da son yıllarda artış göstermiştir (Şekil 5. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ).000 10.000 20.000 6. Türkiye nüfusunun çok ufak bir bölümünü kütüphanelere kayıtlıdır Milli kütüphaneden yararlanan ve kütüphaneye kayıtlı kullanıcı sayısı Bin kişi Yararlananlar Kayıtlı kullanıcılar Halk kütüphanelerinden yararlanan ve kütüphaneye kayıtlı kullanıcı sayısı Bin kişi 30 25 21 20 16 15 10 5 0 15 13 8 15 14 20 29 800 700 800 700 600 500 400 300 200 100 0 424 423 485 494 504 418 426 592 676 753 22.Şekil 5.

ikinci öğretim ve tıpta ihtisas öğrencileri 2 Vakıf ve devlet üniversiteleri KAYNAK: Türkstat (Üniversite Rektörlükleri).2009.20112007 2008 2009 2010 2011 2012 93 115 130 139 156 165 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Önlisans.968 2.7 2006. Milli Kütüphane süreli yayınlar bilgi sistemine giren kullanıcı sayısı 2012 yılı içinde aylık 3000-5200 kişi arasında değişmiştir.7 1.5 1. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri (2006-2012) Milli Kütüphane’nin elektronik ortamda sunduğu hizmetlere bakıldığında kayıtlı kullanıcı sayılarının ve kullanım miktarının düşük olduğu görülmektedir. lisans.119 1.6 3. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Nisan 2011.0 1.732 kişiye ulaşmıştır ki bu sayı Türkiye’deki araştırmacı (örn.520 Açıköğretim Diğer1 Üniversite sayısı2 Üniversite kütüphanelerine kayıtlı kullanıcı sayısı Bin kişi 1.2008.1 2.9 2.104 1. lisansüstü.5 0.9 2.2010.4 1.5 Üniversite öğrencileri ve üniversite kütüphanelerine kayıtlı kullanıcı sayıları Açılan yeni üniversiteler ve artan öğrenci sayısına paralel olarak üniversite kütüphanelerindeki kayıtlı kullanıcı sayısı artmıştır Üniversitelerdeki öğrenci sayısı Bin kişi 4.artışa rağmen kütüphaneye kayıtlı öğrencilerin oranı bu dönem içerisinde %45-50 seviyesinde kalmıştır49.273 %12 1.8 2.6 1.5 2. Şekil 5.5 1. yüksek lisans) sayısı göz önüne 49 Açıköğretim öğrencileri çıkartıldığında bu oran 2006-2011 döneminde ortalama %80’dir 102 . Yine aynı dönemde sistemin üye sayısı aylık ortalama 200 kişi artmıştır ve 2012 Aralık sonunda 8.3 3.029 1.9 2.2007.0 1.1 1.

681 4. kütüphane arşivlerinde bulunan eserlerin dijitalleştirilmesi ve uluslararası kurumlar ile dijital eser paylaşımı konusunda pek çok çalışma tamamlanmakla beraber.002 3.683 6.6). Şekil 5.435 7. 50 2011-2012 eğitim döneminde üniversitelerde lisans üstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı 220 bin civarındadır (Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri 2012) 103 .920 3. halen süren çalışmalar da bulunmaktadır.6 Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi kullanıcıları ve kullanım miktarları Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Siteminin üye sayısı ve kullanım miktarı düşüktür 2012 yılı Süreli yayınlar bilgi sistemine giren kullanıcı sayısı 3. 2012 yılı içerisinde aylık dalgalanmalar izlemekle birlikte.959 5.930 6.717 7.805 3.570 5.602 7.957 7.alındığında düşüktür50.254 8.4. süreli yayınlar bilgi sistemine kayıtlı kullanıcıların ortalama %55’i sisteme giriş yapmıştır (Şekil 5.351 3.732 Süreli yayınlar bilgi sistemi üye sayısı %68 %57 Süreli yayınlar bilgi sistemi kullanan kullanıcıların oranı Ocak Şubat %76 %63 %55 %44 %38 %47 %49 %58 %59 Ortalama %55 %45 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYNAK: Milli Kütüphane İstatistikleri 2012 5.548 4.862 8.700 2.183 7.286 4.431 6.090 4.011 8.523 8. elektronik katalog oluşturulması.2 Kütüphaneler ve Devlet Arşivleri Devlet kütüphanelerinin otomasyonu.

1). e-kütüphane • • 51 Web Tabanlı Kütüphane Otomasyon Projesi.gov.ekutuphane. vb. Kütüphane hizmetlerinin. Değerlendirme Raporu’na göre. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin hazırlamış olduğu Mart 2010 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 5. saydam. 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ile belirlenmiştir. www. katalog tarama ve içeriğe erişim hizmetlerinin elektronik ortamda sunulur hale getirilmesi. eğitim ve kültür hizmetleri başlığı altında stratejik öncelik olarak belirtlimiştir. Bu stratejiye yönelik olarak “Entegre e-Kütüphane Sistemi” kurulması eylemi Bilgi Toplumu Stratejisi eylem planında belirtilmiştir. uzatma. elektronik kanallardan kullanıcılara çeşitli bilgilendirme mesajları yollanabilmesini sağlayacak sistem kurulacaktır. kitap ayırtma. talep. Bu otomasyon sistemi vasıtasıyla halk kütüphanelerinin kataloglarını taramak mümkün kılınmıştır51.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında başlatılan Web Tabanlı Kütüphane Otomasyon Projesi ile kütüphane hizmetlerinin daha hızlı ve çağdaş sunulması amaçlanmış ve bu proje kapsamda halk kütüphanelerinde ağ tabanlı Kütüphane Otomasyon Sistemi’ne geçilmiştir. Tablo 5.tr 104 . tez.1 Bilgi toplumu stratejisi eylem planındaki sanal kütüphane eylemi 2006-2010 Ağırlıklı Tamamlanma Yüzdesi %66 Eylem Açıklamalar Entegre eKütüphane Sistemi • Ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek noktadan sorgulanabilmesi. ceza ödeme gibi işlemlerin internetten gerçekleştirilebilmesi. Türkiye’de e-kütüphane konusundaki strateji.) ve devlet arşivlerinde yer alan sık kullanılan belgelere internetten erişim imkanı sağlanacaktır. Seçili kütüphane materyallerine (kitap. Farklı kurumlar tarafından yürütülen çalışmaları birleştirilecektir. sanal kütüphaneler alanındaki eylem büyük oranda uygulamaya konulmuştur (Tablo 5.

katalog tarama hizmetlerinin ve içeriğe erişim hizmetlerinin elektronik ortamda sunulur hale getirilmesini öngörmüştür. din. Bu çalışmalara ek olarak. kütüphanelerde sunulan hizmetlerin toplumun her kesimine yaygınlaştırılması amacıyla bilgi teknolojilerinden yararlanılmaktadır. esere ilişkin tanımlayıcı bilgilere ulaşılabilmekte ve eserin dijital kopyası alınabilmektedir. Katalog ve sınıflama bilgilerinin değişimine olanak sağlanması. El yazması eserlerin tutulduğu bu sistem vasıtasıyla katalog taraması yapılabilmekte. Farklı dillerde kapsamlı tarama olanaklarının sağlanması. fen bilimleri gibi çeşitli konulardaki Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Milli Kütüphane arşivindeki 200 binden fazla el yazması eser ve 50 binden fazla görüntülü eser dijital ortama aktarılmıştır54. coğrafya. Türkiye kültür mirasının önemli ürünleri olan tarih. Türkiye’deki tüm kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog’un (TOKAT52) oluşturulması ve kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaştırılması belirlenmiştir.gov.mkutup.tr 54 Milli Kütüphane El Yazması Eserler. kütüphane hizmetlerinin. astroloji. Milli Kütüphane 52 Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT). 2008 yılında araştırmacıların ve ilgililerin Türkiye’deki süreli yayınlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Milli Kütüphane bünyesinde Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi53 oluşturulmuştur.000 civarı makaleye araştırmacılar tarafından erişilebilmektedir ve süreli yayınların ve/veya makalelerin bibliyografik künyelerinden tüm internet kullanıcıları faydalanabilmektedir. www. dil. Hizmetlerin dijital ortama geçirilmesi konusunda Milli Kütüphane’nin yakın zamanda yapmış olduğu pek çok çalışma bulunmaktadır.Entegre e-Kütüphane Sistemi. http://sureli.gov. felsefe. Ulusal Toplu Katalog oluşturulmasıyla aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlanması amaçlanmıştır.toplukatalog. • • • • • Güncel kütüphane yer bilgilerine ulaşılması.tr 105 . nternet üzerinde sunulan katalog tarama hizmetinin yanında tarihi önem taşıyan eski eserlerin dijitalleştirilmesi çalışmaları da yapılmaktadır.mk.tr 53 Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi. Mevcut süreli yayınlara ait 10. Materyalin hangi kütüphanede olduğu bilgisine ulaşılması. 200’den fazla süreli yayının mevcut olduğu sisteme ilerleyen zamanlarda gazetelerin de eklenmesi planlanmaktadır.gov. Erişilebilirlik bilgilerine ulaşılması. http://yazmalar. Kütüphaneler arası işbirliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için ilk hedef olarak.

Kütüphanelerden sunulan elektronik hizmetlerin yanında. http://www.gov. Bilgi bankası. nternet üzerinden sunulan bu hizmet vasıtasıyla görme engelli vatandaşlar Konuşan Kitaplık’taki kitapları sesli olarak dinleyebilmektedirler. arşiv ve sesli-görsel koleksiyonlarını dijital ortamda keşfetmeye olanak sağlayan Avrupa Birliği'nin dijital kütüphanesi Europeana’ya55 2011 yılında katılmıştır. Avrupa'nın müze. seminer. Bilgi bankasından özetle aşağıdaki veritabanlarına ulaşılabilmektedir: • • Süreli yayınlar veri tabanı: Süreli yayınların. Milli Kütüphane. Milli Kütüphane ayrıca 2012 yılında başlayan Avrupa Gazeteleri projesiyle koleksiyonunda bulunan 1928 yılına kadar yayımlanmış Osmanlıca gazetelerin Avrupa Dijital Kütüphanesi üzerinden paylaşımını gerçekleştirecektir. kitap. dokümanlara ait bibliyografik bilgileri bulundurmaktadır. kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makale ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. haritalardan objelere. Bilgi bankasında. Avrupa Topluluğu destekli CIP 2007-2013 programı çerçevesinde finanse edilen Avrupa Gazeteleri projesiyle Avrupa Kütüphanesi ve Europeana servisi için gazetelerin bir araya toplanması ve kalitenin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. kütüphane.tr 106 . sempozyum. ses kayıtlarından gazetelere kadar birçok içerik bulunmaktadır. genelge. Proje kapsamında.devletarsivleri. tez. 55 Europeana 2 milyona yakın eser içeriğiyle kullanıcılara Avrupa'nın kültürel ve bilimsel mirasından yararlanma olanağı sunmaktadır. Sitede görsel imajlardan tablolara.europeana. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası 2005 yılından beri araştırmacılara hizmet vermektedir57.bünyesinde görme engellilere hizmet vermek amacıyla kayıt stüdyoları kurulmuş ve gönüllü okuyucuların yardımıyla 6400 kitaba ulaşan Konuşan Kitaplık oluşturulmuştur. dokümanlar. vb.eu) 56 Basın araştırmaları 57 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. yönetmelik. vb. Bu katılım sonucunda Milli Kütüphane bünyesinde dijital ortamda bulunan 27 bin civarı yazma eser Europeana’ya dahil edilmiştir56. (http://www. rapor. tez. projeye katılan her bir kütüphane dijital ortama aktarılan gazeteleri ve tam metinleri hiçbir yasal sınırlama olmaksızın ücretsiz olarak Europeana sistemine aktarmayı planlanmaktadır. Monograflar veri tabanı: Kitap. makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir ve gazete haber ve makaleleri Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan konularda seçmeli olarak indekslenmektedir. rapor. kayıt ve takip işlemleri yapılmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü. 5. kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğleri ihtiva eden kitaplar ve çeşitli ilmi incelemelerin. • • Devlet kütüphanelerine ek olarak Türkiye’deki pek çok üniversite kütüphanesi de elektronik ortamda hizmet vermeye başlamıştır.5 Sanal Müzeler Mevcut Durum Analizi 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisinde sanal müzeler ile ilgili bir strateji belirlenmemiştir. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin hazırlamış olduğu Mart 2010 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) 5. Değerlendirme Raporu’na göre. kütüphane koleksiyonunda bulunan materyal bilgileri ile görsel ve işitsel materyallere ilişkin bilgiler Türkiye Kültür Portalına aktarılmıştır. Türkiye Kültür Portalı alanındaki eylem büyük oranda tamamlanmıştır.• Tebliğler veri tabanı: Seminer. sempozyum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından site içeriğiyle bağlantılı olan ve arşivde bulunan fotoğrafların siteye yüklenmesi çalışmaları devam etmektedir. Haberler veri tabanı: Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli olaylarla ilgili olarak basında yer alan haber ve yorumlara ait bibliyografik bilgileri bulundurmaktadır. Makaleler veri tabanı: Dergi ve gazetelerde yayınlanan makalelere ait bibliyografik bilgilerin bulundurmaktadır. 107 . Türkiye’de değişik kurumlar Kanuni yükümlülük gereği (Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının sayısal envanterinin oluşturulması ve paylaşılması için Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi ve Müzeler Ulusal Envanter Sistemi projeleri uygulamaya konulmuştur. makaleler. Milli Kütüphane hizmet ve uygulamalarının tanıtımı ile e-hizmetler. 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eki Eylem Planı’nın Sosyal Dönüşüm başlığı altında 13 nolu eylem olarak yer almaktadır. Bu eylem ile tarihten edebiyata. konuşmaların toplandığı kitaplardaki metinlere ait bibliyografik bilgileri bulundurmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri sorumlu oldukları çalışmalar kapsamında portala veri girişini sürdürmektedir. halk kültüründen çağdaş sanatlara kadar birçok alanda bilginin bir arada bulunacağı bir portal kurulması amaçlanmıştır. Özellikle günümüzde üniversite kütüphanelerinden öğrenciler internetten katalog taraması yapabilmekte ve buldukları kitaplar. Sanal müzeler alanında gösterilebilecek eylemlerden Türkiye Kültür Portalı. Türk Tarih Kurumu) veya araştırma amaçlı (Türkiye Bilimler Akademisi. arkeolojiden müziğe. dergiler için rezervasyon yapabilmektedir.

132-136 108 . Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi üzerinden ayrıca müzeler.Bilgi Teknolojilerinin Değişen Yetenekleri Aracılığıyla Kültürel Dolaşımın Hızlandırılması) Projesi’nde Türkiye ile birlikte ngiltere. 58 http://www. 5. bu ülkelere ait belirli miktardaki kültürel mirası dijitalleştirerek Europeana’ya (Avrupa Dijital Kütüphanesi’ne) aktarmak ve bunun için gerekli eğitim altyapısını sağlamaktır.üniversiteler. Sanal gezinti sistemi sayesinde ziyaretçiler. Kütüphanelerin sundukları hizmetlerdeki kullanımın düşük olmasının temelinde mevcut durumda aşağıdaki temel eksiklikler göze çarpmaktadır: • Türkiye’de vatandaşlara kitap okuma. manastırlar gibi kültürel varlıklarda sanal gezinti yapılabilmektedir. sivil toplum kuruluşları) kültür envanteri çalışmaları yapmaktadırlar. Türkiye Kültür Mirasları web sitesi üzerinden yukarıda bahsedilen 4 kurumum veritabanlarında kültür mirası katalog taraması tek bir noktadan yapılabilmektedir58.kulturvarliklari.6 Değerlendirmeler halen kullanılmakta olan e-müze veri tabanı kullanılarak Türkiye’de son yıllarda kütüphanelerin sundukları hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ve eylem planlarında tanımlanan eylemler hayata geçirilmiştir. Türkiye’de kitap okuma ve kütüphane kullanımının diğer ülkelere göre çok düşük seviyede olmasından dolayı sanal kütüphaneler alanında yapılan yatırımlar toplumun büyük bir kesimi tarafından kullanılmamaktadır. müzeleri ve tarihi yerleri internet üzerinden panoramik tarzda sanal gerçeklik ortamında sanki fiziksel olarak oradaymış gibi gezebilmektedir59. Projenin temel amacı. Çerçeve Kültür Programı altında yürütülmüş olan ve 2009 Mayıs-2011 Nisan dönemini kapsayan AccessIT (Accelerate the Circulation of Culture Through Exchange of Skills in Information Technology . Yıllar içerisinde yaygınlaşması ve büyümesi öngörülen Europeana portalına müzeler adına katılım ilk olarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Etnografya müzesinde gerçekleştirilmiştir60. Polonya. belediyeler. özelikle düzenli olarak kitap okuma ve kütüphane kullanım alışkanlıkları kazandırılamamıştır. klişeler.org/ 59 Kültür ve Turizm Bakanlığı 60 Türk Kütüphaneciliği 25. saraylar. AB 7. Yunanistan ve Sırbistan yer almıştır. 1 (2011). camiler.

müzik. Cihaz teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucunda kullanıcılar artan bir şekilde akıllı telefonlar ve tablet cihazlarından internete ve bilgiye erişmektedir. 109 .• Mekan olarak kütüphanelerin önemi azalmakla beraber dijital ortamda sanal kütüphanelerin önemi artmaktadır. Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin kütüphanelerdeki standart içerikle birleştirilmesinde eksiklikler vardır. vb. Kütüphane dışındaki bilgi kaynaklarının. Kültür envanteri çalışmaları yapılmış ve bu envanterlerin katalog taramasına olanak sağlanmıştır. wiki.) olarak kütüphanelerimiz eksik kalmıştır. Sanal kütüphaneler alanında yapılan çalışmalar toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde (sadece araştırmacılar için değil) genişletilmemiş ve dijital içerik (e-kitap. video. Sanal kütüphanelerin sundukları hizmetlerin bu cihazlar üzerinden sunumunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu gelişmelerin yanında müzelerdeki kültür varlıklarının dijitalleştirilmesi çalışmaları. • • • Sanal müzeler alanında da son yıllarda Türkiye Kültür Portalının kurulması ve müzelerde sergilenen eserlerin dijitalleştirilmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. içeriğin ve hizmetlerin kütüphane içindekilerle bütünleştirilmesi gerçekleştirilememiştir. Kütüphaneler sundukları hizmetlerin tanıtımını ve hizmetler hakkındaki güncel bilgileri sosyal ağlar üzerinden kullanıcılara iletmektedir. eserleri dijital ortama geçirecek ve katolog bilgilerini oluşturacak nitelikli insan kaynağı eksikliğinden dolayı sınırlı seviyede kalmıştır. • • Bilgi kaynağı sunumu yapan rakip internet hizmetlerine (bloglar. Türkiye’deki sanal kütüphanelerin sosyal ağ kullanımları kısıtlı kalmıştır. forumlar) karşı sanal kütüphanelerimiz gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yeterli düzeyde yapamamakta ve rekabette geride kalmaktadır.

kıyaslama göstergelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi • Enerji sektörü için sera gazı emisyonu yönetim yaklaşımının uygulanması • Enerji verimliliği konusunda eğitim verilmesi ve bilinçlendirme • Enerji verimliliği konusunda Ar-Ge için ayrılan mali olanakların. 2015 yılında 2008 yılına göre %10 oranında azaltılması • 2015 yılına kadar enerji verimliliğine yönelik kapasitenin geliştirilmesi • Enerji verimliliğine yönelik ArGe çalışmalarının desteklenmesi • Enerji verimliliği uygulamaları için ETKB tarafından verilen teşvik miktarının 2015 yılına kadar %100 artırılması Eylemler • Sektörel enerji verilerinin toplanması. 2015 yılına kadar 2009 yılına göre %100 artırılması • Enerji verimliliği yatırımlarının teşviki ve özendirilmesi Enerji Enerji • Hidroelektrik enerji potansiyelinin ve • Yenilenebilir enerjinin elektrik diğer yenilenebilir enerji üretimindeki payının kaynaklarının değerlendirilmesi artırılmasının sağlanması • Hedef grupların YEK ve iklim • Yenilenebilir enerji kaynaklarının değişikliği konusunda kullanımının artırılması için 2015 bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi yılına kadar kapasitenin • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geliştirilmesi yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin • Yenilenebilir enerji geliştirilmesi ve desteklenmesi kaynaklarından üretim yapmak üzere 2023 yılına kadar teknolojik gelişim sağlanması • 2023 yılına kadar kömürle çalışan • Mevcut linyit santrallerinin rehabilitasyonu ve temiz kömür mevcut termik santrallerin teknolojilerinin kullanımının ortalama çevrim verimlerinin yaygınlaştırılması artırılması • Yeni kömür yakıtlı santrallerde temiz kömür teknolojilerinin kullanılması • Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma sistemleri kullanımının teşvik edilmesi • 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının %8’e indirilmesi • Teknik altyapının iyileştirilmesi ve kaçak kullanımın engellenmesi Enerji 110 .Ek 1 – klim Değişikliği Ulusal Hedefleri ve Eylemleri Alan Enerji Hedefler • Yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında birincil enerji yoğunluğunun.

yaygınlaştırılması ve kayıt altına alınması • KOB ’lerde enerji verimliliğinin artırılması • Enerji yoğun sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması • Sera gazı emisyon yoğunluğunun azaltılmasına yönelik gönüllü anlaşmaların özendirilmesi • Sanayi alt sektörlerinde düşük karbon yoğunluğuna geçişin desteklenmesi • Sektörel işletmeler ve ürün bazında (Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7. temiz üretim ve iklim değişikliği ile mücadele konularında teknik destek sağlanması • Demiryolu altyapısının ve üst yapısının geliştirilmesi • Kombine taşımacılık geliştirilerek demiryollarının yolcu ve yük taşımacılığındaki rolünün etkinleştirilmesi • Demiryollarında yolcu taşıma hizmet kalitesinin yükseltilmesi • Denizyolu ulaşım altyapısının geliştirilmesi • Denizyolu taşımacılığında kullanılan filonun yenilenmesi ve geliştirilmesi Sanayi • Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik mali ve teknik altyapının geliştirilmesi • 2023 yılına kadar sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Sanayi • 2015 yılına kadar sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarını sınırlandırılmasına yönelik bilgi altyapısının oluşturulması • 2023 yılı itibariyle demiryollarının yük taşımacılığında (2009 yılında %5 olan) payının %15’e. yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında 111 Ulaşım . enerji verimliliği. Maddesinde yer alan cihazlar öncelikli olarak) karbon ayak izinin azaltılması • Sanayi sektöründe düşük sera gazı emisyonlu teknolojilere yönelik Ar-Ge ve teknoloji transferi çalışmalarının desteklenmesi • Sektöre yenilenebilir enerji. yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında %2 olan) payının %10’a çıkarılması • 2023 yılı itibariyle denizyollarını kabotaj yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km olarak %2.66 olan) payının %10’a.Alan Sanayi Hedefler • Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ve enerji verimliliğine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması • Sanayi sektöründe enerji kullanımından (elektrik enerjisi payı dahil) kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması Eylemler • Mevcut mevzuatın revize edilmesi ve yeni yasal düzenlemeler yapılması • Sanayi sektöründe enerji verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesi.

59 olan) payının %72’ye düşürülmesi • 2023 yılına kadar ‘Ulaştırma Ana Planı’nın hazırlanması ve uygulamaya konması Eylemler • Kombine taşımacılık anlayışı doğrultusunda denizyolu altyapısının geliştirilerek diğer ulaşım türleriyle entegre edilmesi • Denizyolu taşımacılığının desteklenmesi • Karayolu planlamasında intermodal koridor yaklaşımının benimsenmesi • Karayolu üzerindeki yoğun yük ve yolcu trafiğinin farklı ulaşım türlerine kaydırılması için uygun ekonomik araçların belirlenmesi • Karayollarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden ve akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılması • ‘Ulaştırma Ana Planı’nın hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi • Toplu taşıma hizmetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi • Bisiklet ve yaya ulaşımının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi • Kent merkezine yapılan yolculuklarda otomobil kullanımını caydırıcı yolculuk talep yöntemi tekniklerinin uygulanması • Trafikteki araç yoğunluğunu azaltmak için düzenlemelerin ve denetimlerin yapılması • Mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması • Kentsel ulaşıma yönelik kurumsal yeniden yapılandırma çalışmalarının yapılması • Kentsel ulaşım uygulamalarını yönlendirecek rehber belgelerin oluşturulması • Yeni binek araçlarda ve yabancı bandıralı yük ve yolcu gemilerinde CO2 emisyonunun sınırlanmasına Ulaşım • Kent içi ulaşımda. bireysel araç kullanımından kaynaklı emisyon artış hızının sınırlandırılması • Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımlarının uygulanması için 2023 yılı sonuna kadar kentsel ulaşıma ilişkin gerekli mevzuat.Alan Hedefler yolcu-km olarak %0. yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında yolcu-km olarak %89.63 olan) payının %60’ın altına.37 olan) payının +4’e çıkarılması • 2023 yılı itibariyle karayollarının yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km olarak %80. kurumsal yapı ve rehber belgelerini oluşturulması • 2023 yılına kadar alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını artırmaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve kapasitenin geliştirilmesi 112 .

Alan Hedefler Eylemler ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması • Motorlu taşıtlarda sera gazı emisyonlarını sınırlandırmayı temel alan bir vergilendirme ve fiyatlandırma sisteminin oluşturulması • Ulaştırma sektörünün iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik kapasitesinin geliştirilmesi • Emisyon ticareti konusunda uluslararası havayollarımıza ve denizyollarımıza yönelik yasal düzenleme yapılması Ulaşım • 2023 yılına kadar kentsel ulaşımda alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını özendirici yerel tedbirlerin alınması • Toplu taşımada alternatif yakıt ve temiz araç teknolojileri kullanımının artırılması • Kentsel ulaşımda özel araç kullanıcıları ile ticari araç filoları için temiz yakıt ve temiz araç teknolojilerinin kullanımının özendirilmesi • Hava. kara. deniz ulaşımında enerji verimliliği yüksek taşıtların kullanımının yaygınlaştırılması • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile kent içi yolculuk yapma ihtiyacının azaltılması • Enerji verimliliği yüksek ve iklime duyarlı kentleşme ve ulaşım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması • Yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin bilgi altyapısının güçlendirilmesi • Binalardaki ısı yalıtımı sağlamak ve enerji verimli sistemler oluşturmak için enerji verimliliği potansiyelinin ve önceliklerin tespit edilmesi • Binalarda ısı yalıtımının ve verimli enerji sistemlerinin kullanımının sağlaması için BEP Yönetmeliği’nin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi Ulaşım • 2023 yılına kadar ulaşımda enerji tüketiminin sınırlandırılması Binalar • 2023 yılında en az 1 milyon konut ile toplam kullanım alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki ticari ve kamu binalarında standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin oluşturulması • 2017 yılında kadar bütün binalarda. Binalarda Enerji 113 .

yenilenebilir enerji ve BEP ile ilgili olarak gerekli finansman sağlanması • Tüm binalara ‘Enerji Kimlik Belgesi’ verilmesi için gerekli altyapının güçlendirilmesi • Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerini yıllık enerji tüketiminin azaltılması • Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi • Toplu konutlarda yerinden enerji üretiminin yaygınlaştırılması • Yerleşmeler ölçeğinde arazi kullanımının sera gazı emisyon miktarlarına etkisinin tespit edilmesi (yerleşmeler ölçeğinde ilgili tüm sektörlerin bütünsel etkilerinin tespit edilmesi) • Enerji verimli ve iklim duyarlı yerleşme/yapılaşma için politika ve hukuki düzenlemelerin geliştirilmesi ve pilot projeler ile uygulamaya geçirilmesi Binalar • 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi • 2023 yılına kadar yeni yerleşmeler için yerleşme ölçeğinde sera gazı emisyonunun (pilot olarak seçilen ve sera gazı emisyon miktarı 2015 yılına kadar belirlenen) mevcut yerleşmelere göre en az %10 azaltılması Binalar 114 . yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması Eylemler • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın BEP ve diğer enerji verimliliği yönetmeliklerinin uygulanmalarına yönelik kapasitesinin artırılması • lgili diğer kurumların BEP ve diğer enerji verimliliği yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi • Binalardaki enerji verimliliğinin artırılması için enerji verimliliği.Alan Hedefler Performansı (BEP) Yönetmeliği ve diğer enerji verimliliği yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması • Binalarda 2013 yılı sonuna kadar enerji verimliliği. yenilenebilir enerji ve BEP ile ilgili olarak gerekli finansal desteği sağlayacak araçların geliştirilmesi • 2017 yılına kadar tüm binalara ‘Enerji Kimlik Belgesi’ verilmesi • Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde.

Ekim 2011. Aralık 2012.Kaynakça Devlet Planlama Teşkilatı. Aralık 2008. E-Dönüşüm Türkiye Projesi Eylem Planı Sonuç Raporu Siemens. Meslek Birlikleri ve Üniversiteler Atölye Çalışması Değerlendirme Raporu Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sağlık Bakanlığı Sağlık statistikleri Yıllığı 2011 TÜS AD. E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu Devlet Planlama Teşkilatı. Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi 1. Mart 2010. Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi STK. 2009. KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 Resmî Gazete (Sayı: 28215). Temmuz 2010. Aralık 2012. Odak Grup Değerlendirme Raporu Kalkınma Bakanlığı. Advancing and applying Living Lab methodologies Kalkınma Bakanlığı. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Resmî Gazete (Sayı: 27075). Mayıs 2006. Mayıs 2005. Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi Eylem Planı (2006-2010) Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Resmî Gazete (Sayı: 28097). Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2013-2023 Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. Aralık 2012. Şubat 2012. Şubat 2011. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Sağlıkta novasyon 115 . Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi (2006-2010) Devlet Planlama Teşkilatı. 2012. Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi Eylem Planı (2006-2010) Değerlendirme Raporu Rapor No:5 Devlet Planlama Teşkilatı. European Green City Index Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik European Commission Directorate-General for the Information Society and Media.

and productivity McKinsey & Company. 2011.Climate Action Network Europe. Markus Löffler. Mayıs 2010. Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı Bilgi Teknolojileri ve letişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. 2008. Temmuz 2012 (Yayınlanmamış Planlama Uzmanlığı Tezi) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Bakanlığı Bilgi şlem Daire Başkanlığı. Aralık 2003. Özel Atık statistikleri 2003-2009 Çevre ve Orman Bakanlığı. 2012. Roger Roberts. klim Değişikliği Eylem Planı 2011. SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age Germanwatch . Michael Chui. Ocak 2004. Big data: The next frontier for innovation. 2010. Ulusal klim Değişikliği Strateji Belgesi 2010.Sağlık Bakanlığı.2023 McKinsey Global Institute.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. The Internet of Things 116 . Haziran 2011. “Bilgi ve letişim Teknolojileri Vasıtasıyla Enerji Verimliliğinin Artırılması”. The Climate Change Performance Index Ulaştırma Bakanlığı. Burak. Türkiye Ulaşım ve letişim Stratejisi Hedef 2023 KARAGÖL. Yeşil Bilişim The Climate Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI). competition. 2012. 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful